Panasonic HCV100MEC, HCV100EC Operating instructions

Panasonic HCV100MEC, HCV100EC Operating instructions
Betjeningsvejledning
Højdefinitions videokamera
HC-V100
HC-V100M
Model nr.
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT3Y26
until
2012/1/26
Sikkerhedsoplysninger
∫ Om optagelsesformatet til
optagelse af film
∫ Håndtering af den indbyggede
hukommelse [HC-V100M]
Du kan vælge fra enten AVCHD eller iFrame
optagelsesformater til at optage film ved
brug af denne enhed. (l 43)
AVCHD:
Du kan optage billeder i højdefinitionskvalitet med dette format. Det er egnet til at
blive vist på et TV i stort format eller til at
gemme på en disk.
iFrame:
Dette er et optagelsesformat, der er egnet til
afspilning eller redigering på en Mac
(iMovie’11). Hvis man bruger iMovie’11, kan
iFrame-film importeres hurtigere end
AVCHD-film. Desuden vil den importerede
filstørrelse for iFrame-film være mindre end
for AVCHD-film.
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er
optaget i AVCHD-formatet.
Denne enhed har indbygget hukommelse.
Når man bruger dette komponent, skal man
passe på følgende punkter.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for
skader, som er et direkte eller indirekte
resultat af alle typer problemer, som
resulterer i tab af optaget eller redigeret
indhold (data), og garanterer ikke for noget
indhold, hvis optagelse eller redigering ikke
fungerer ordentligt. Ovennævnte gælder
også for enhver form for reparation af
enheden (herunder andre komponenter,
som ikke vedrører den indbyggede
hukommelse).
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse er en
midlertidig lagerenhed. For at undgå sletning
af data på grund af statisk elektricitet,
elektromagnetiske bølger, brud og fejl, bør
man sikkerhedskopiere data til en computer
eller disk. (l 75)
≥ Adgangslampen [ACCESS] (l 8) lyser,
mens man får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse
(initialisering, optagelse, afspilning,
sletning osv.). Følgende handlinger må
ikke udføres, når lampen er tændt. Det
kan beskadige den indbyggede
hukommelse eller forårsage en fejl i
enheden.
j Sluk for enheden (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 98)
∫ Om kondens (Hvis objektiv/
linse eller LCD-skærm dugger)
Der kan dannes kondens, hvis der sker
ændringer i den omgivende temperatur eller
luftfugtigheden. Vær opmærksom på
kondensdannelse, idet det kan medføre
pletter på objektiv/linse eller LCD-skærm,
svamp eller kamerafejl.
≥ Se side 101 for yderligere oplysninger om
årsagen og til kondens, og det, du skal
gøre.
-2-
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke
har et SDHC-logo, eller memorykort på
48 GB eller mere, som ikke har
SDXC-logoet, er ikke baseret på
SD-memorykortspecifikationer.
≥ Se side 13 for yderligere oplysninger om
SD-kort.
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort,
SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
som “SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af film/afspilning af film angives
med
i denne brugervejledning.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af still-billeder/afspilning af stillbilleder angives med
i denne
brugervejledning.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp
af en pil, f.eks.: l 00
Denne betjeningsvejledning er beregnet for
brug af modellerne
og
. Billeder kan afvige en smule
fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne
betjeningsvejledning vedrører model
, dog refererer nogle af
forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være forskellige
afhængigt af model, så læs venligst
omhyggeligt.
≥ Ikke alle modeller er tilgængelige,
afhængigt af det område, apparatet er
købt i.
-3-
Indhold
Sikkerhedsoplysninger ............................ 2
Klargøring
Navne og funktioner på hoveddele ......... 6
Strømforsyning .........................................9
Isætning/udtagning af batteri............... 9
Opladning af batteriet........................ 10
Opladningstid og optagelsestid ......... 12
Optagelse til et kort ................................ 13
Kort, som du kan bruge med dette
videokamera ..................................... 13
Isætning/udtagning af et SD-kort ...... 14
Sådan tændes og slukkes
enheden ................................................... 15
Valg af funktion .......................................16
Indstilling af dato og klokkeslæt ...........17
Grundlæggende
Før optagelse ..........................................18
Valg af et medie, der skal optages
på [HC-V100M]......................................... 19
Optagelse af film ..................................... 20
Optagelse af still-billeder ....................... 22
Intelligent autofunktion .......................... 23
Afspilning af film/billeder ....................... 25
Brug af menuskærmbilledet .................. 28
Brug af indstillingsmenuen....................29
Avanceret (optagelse)
Brug af zoom........................................... 36
Optisk billedstabiliseringsfunktion....... 37
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner....................................... 38
Funktionsikoner ................................ 38
Menuoptagelsesfunktioner .................... 42
Manuel optagelse.................................... 48
Hvidbalance ...................................... 48
Manuel justering af
lukkerhastighed/iris ........................... 50
Optagelse med manuel indstilling
af fokus ............................................. 51
Avanceret (afspilning)
Afspilningsfunktioner............................. 52
Afspilning af film ved brug af
betjeningsikonet ................................ 52
Oprettelse af still-billede fra film........ 53
Gentag afspilning .............................. 53
Genoptagelse af forrige
afspilning........................................... 54
At zoome ind på et still-billede
under afspilning (Afspilningszoom) ... 54
Forskellige afspilningsfunktioner ......... 55
Afspilning af film/billeder efter
dato ................................................... 55
Ændring af afspilningsindstillinger
til og afspilning af diasshow .............. 56
Sletning af scener/still-billeder ............. 58
Opdeling af en scene (AVCHD) ........ 60
Opdeling af en scene, der delvis
skal slettes (iFrame) ......................... 61
Beskyttelse af scener/still-billeder..... 62
Når du ser video/Billeder på dit TV ....... 63
Tilslutning med et HDMI-minikabel ... 66
Tilslutning vha. AV-multikablet .......... 66
Afspilning ved brug af VIERA Linkoptagere................................................... 67
-4-
Kopiér/overspil
Kopiering fra den indbyggede
hukommelse til et SD-kort
[HC-V100M].............................................. 69
Overspilning med en Blu-ray
diskafspiller, videoenheder osv............. 71
Med en PC
Hvad du kan gøre med en
computer..................................................75
Slutbruger-licensaftale ...................... 77
Driftsmiljø ................................................79
Installation ............................................... 82
Tilslutning til en PC ................................ 83
Om computerskærmen ..................... 85
Start af HD Writer LE 1.1.........................86
Læs betjeningsvejledningerne for
softwareapplikationerne .................... 86
Hvis du bruger Mac................................. 87
Andet
Indikationer.............................................. 88
Meddelelser .............................................90
Om gendannelse............................... 91
Fejlfinding................................................92
Forsigtighedsregler ved brug ................ 97
Om ophavsrettigheder.......................... 102
Optagelsesfunktioner/omtrentlig
tid, der kan optages .............................. 103
Omtrentligt antal mulige billeder......... 104
-5-
Klargøring
Navne og funktioner på hoveddele
1
2
3
4
5
AV MULTI
6
7
8
1
2
3
Højttaler
USB-stik [ ] (l 71, 83)
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 23)
4 Knap til optisk billedstabilisering/
Sletteknap [
O.I.S./ ]
(l 37, 58)
5 Strømknap [
] (l 15)
6 HDMI ministik [HDMI] (l 63, 67)
7 AV ministik [AV MULTI] (l 63, 74)
≥ Brug AV-multikablet (kun det medfølgende
kabel).
8 Batteriudløsningsknap [BATT] (l 9)
9
Åbnings-/lukkeknap til
objektivdæksel
Når du ikke bruger enheden, skal du lukke
objektivdækslet for at beskytte objektivet.
≥ Skub åbnings-/lukkeknappen for at åbne
eller lukke dækslet.
9
10
11
12
10 Objektivdæksel
11 Objektiv
12 Intern stereomikrofon
-6-
13
17 18 19
14 15 16
20
13 Menuknap [MENU] (l 28)
14 Funktionsvælger (l 16)
15 Statusindikator (l 15)
16 Start/stop-knap til optagelse (l 20)
17 Markørknapper (l 25, 28, 38)
≥ Brug markørknappen til at vælge
optagelsesfunktioner og
afspilningshandlinger samt til at betjene
menuskærmen.
≥ I denne betjeningsvejledning er
markørknappen angivet som vist nedenfor
eller som 3/4/2/1.
Eksempel: Til at trykke (ned) på knappen
eller
Tryk på 4
18 Enter-knap [ENTER] (l 25, 28, 38)
19 LCD-skærm (l 18)
≥ Den kan åbnes op til 90o.


≥ Den kan rotere op til 180o A mod
objektivet eller 90o B i modsatte retning.
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse
eller mørke prikker på LCD-skærmen.
Dette er dog ikke en funktionsfejl, da det
ikke påvirker det optagede billede.
20 Batteriholder (l 9)
-7-
21
21 Stativfatning
≥ Hvis du fastgør stativet, som har en skrue
på mindst 5,5 mm, kan det beskadige
enheden.
22 SD-kortdæksel (l 14)
23 Adgangslampe [ACCESS] (l 14)
24 Kortåbning (l 14)
22
23
24
25 26
25 Foto-knap [
] (l 22)
26 Zoom-knap [W/T] (I
optagelsesfunktion) (l 36)
Miniaturevisningsknap [
/
]/
Lydstyrkeknap [sVOLr]
(I afspilningsfunktion) (l 26)
27 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN]
(l 10)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
28 Håndrem
Justér længden af håndremmen efter
størrelsen på din hånd.
28



27
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
-8-
Klargøring
Strømforsyning
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ Enheden har en funktion, der genkender de batterier, som kan bruges uden problemer. Det
medfølgende batteri (VW-VBK180/VW-VBK360) understøtter denne funktion. De eneste
batterier, der er egnet til brug sammen med denne enhed, er ægte Panasonic-produkter og
batterier, der fremstilles af andre virksomheder og er certificeret af Panasonic. (Batterier,
som ikke understøtter denne funktion, kan ikke anvendes.) Panasonic garanterer ikke på
nogen måde kvaliteten, ydeevnen eller sikkerheden af batterier, der er blevet fremstillet af
andre virksomheder, og som ikke er ægte Panasonic-produkter.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand
eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som
opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor
den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
Isætning/udtagning af batteri
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 15)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Fjernelse af batteriet
Sørg for at holde strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes. Hold derefter
godt fast i enheden, mens du fjerner
batteriet.
Skub batteriets udløsearm i pilens
retning, og fjern batteriet fra
batterirummet.
Isæt batteriet, så det klikker og
låses på plads.
ャモヵヵ
-9-
Opladning af batteriet
Dette apparat er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal helt oplades, inden
apparatet bruges for første gang.
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så
længe lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt:
≥ Brug den medfølgende lysnetadapter. Brug aldrig en lysnetadapter til en anden enhed.
≥ Benyt ikke lysnetkablet til andet udstyr, da det er designet specielt til denne enhed.
Benyt heller ikke AC-kabler fra andet udstyr til denne enhed.
≥ Batteriet oplades ikke, hvis du tænder for strømmen.
≥ Det anbefales at oplade batteriet i en temperature på mellem 10 oC til 30 oC.
(Batteritemperaturen skal være den samme.)


A Jævnstrømsindgangsstik
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
2
Forbind lysnetkablet til lysnetadapteren og lysnetstikket.
Tilslut lysnetadapteren til jævnstrømsstikket [DC IN].
≥ Pas på, at jævnstrømsindgangsstikdækslet ikke kommer i klemme.
≥ Statusindikatoren blinker rødt i ca. 2 sekunders intervaller (ca. 1 sekund tændt, 1 sekund
slukket), og opladningen starter.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
- 10 -
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens den tilsluttes lysnetadpateren, bruger den strøm fra
stikkontakten.
∫ Sådan oplader du ved at tilslutte til en anden enhed
Man kan oplade ved at tilslutte til en anden enhed ved hjælp af USB-kablet (medfølger).
Se side 84.
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der
til side 100.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier (l 12).
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det
eller de er udsat for direkte sollys i en længere periode.
- 11 -
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%RH
≥ Opladningstiderne i parentes er ved opladning fra USB-stikket.
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid
Medfølgende batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
(5 h 45 min)
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
(10 h 40 min)
Optagelse
sfunktion
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
[HA], [HG],
[HX]
2 h 45 min
1 h 25 min
[iFrame]
3 h 15 min
1 h 40 min
[HA]
5 h 25 min
[HG], [HX]
5 h 30 min
[iFrame]
6 h 25 min
2 h 50 min
3 h 20 min
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladnings- og
optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange
startes/stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
#
#
#
#
Hvis der er mindre end 3 minutter tilbage, bliver
rødt. Hvis batteriet aflades, vil
blinke.
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som kan
benyttes til denne enhed. Den aktuelle tid kan variere, afhængigt af den aktuelle
anvendelse.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder,
vises den resterende batterikapacitet ikke.
- 12 -
Klargøring
Optagelse til et kort
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort eller den indbyggede
hukommelse. For at optage til et SD-kort skal du læse følgende.
Denne enhed (en SDXC-kompatibel enhed) er kompatibel med SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort. Hvis du anvender et SDHC-memorykort/SDXCmemorykort sammen med andet udstyr, skal du kontrollere, at udstyret er kompatibelt med
disse memorykort.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 4 eller højere til SD Speed Class Rating* til
filmoptagelse.
Korttype
SD-hukommelses-kort
Kapacitet
512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-hukommelses-kort
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-hukommelses-kort
48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating er
hastighedsstandard i forbindelse med
kontinuerlig skrivning. Kontrollér på kortets
mærkat osv.
f.eks.:
≥ Læs de seneste oplysninger om de SD-memorykort/SDHC-memorykort/
SDXC-memorykort, der kan anvendes til optagelse af film på nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ SD-memorykort på højst 256 MB fungerer muligvis ikke. Desuden kan et SD-memorykort
på højst 32 MB ikke anvendes til optagelse af film.
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB
eller mere, som ikke har SDXC-logoet, er ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Brugen af memorykort, som overstiger 64 GB, kan ikke garanteres.
≥ Når skrivebeskyttelses-kontakten A på SD-kortet er låst, kan der ikke
foretages optagelse, sletning eller redigering på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de
sluger det.
32
- 13 -
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic eller et kort, som har været anvendt
på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal SD-kortet formateres. (l 33) Når
SD-kortet formateres, slettes alle de optagne data på kortet. Når dataene er blevet slettet,
kan de ikke gendannes.
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.
Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse ved brug
af denne enhed, lyser adgangslampen.
1
≥ Vend etiketsiden C i den retning, der
vises på illustrationen, og skub kortet lige
ind, så langt det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet, og træk det
lige ud.


Åbn dækslet til SD-kortet, og
isæt (fjern) SD-kortet i (fra)
kortåbningen B.
2

Luk SD-kortdækslet korrekt.
≥ Luk det korrekt, indtil der lyder et klik.
≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af
SD-kortet.
≥ SD-kortet må ikke stødes hårdt, bøjes
eller tabes.
≥ Elektrisk støj, statisk elektricitet eller
funktionssvigt i denne enhed eller
SD-kortet kan beskadige eller slette de
data, som er gemt på SD-kortet.
≥ Når kortets adgangslampe er tændt, må
du ikke gøre følgende:
j Fjerne SD-kortet
j Sluk for videokameraet
j Indsætte og fjerne USBforbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
Udførelse af ovennævnte mens lampen er
tændt, da det kan forårsage, at dataene/
SD-kortet på denne enhed beskadiges.
≥ Udsæt ikke SD-kortets kontakter for vand,
snavs eller støv.
≥ Anbring ikke SD-kort på følgende steder:
j I direkte sollys
j I meget støvede eller fugtige omgivelser
j Tæt ved et varmeapparat
j Steder, med betydelige
temperaturudsving (kondens kan
forekomme.)
j Hvor der er statisk elektricitet eller
elektromagnetisk stråling
≥ For at beskytte SD-kortets skal de
anbringes i deres beholdere, når de ikke
benyttes.
≥ Om bortskaffelse af eller afhændelse af
SD-kortet. (l 100)
- 14 -
Klargøring
Sådan tændes og slukkes enheden
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke
LCD-skærmen.
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Åbn LCD-skærmen, og tryk på strømknappen for at tænde enheden.

For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes.
A Statusindikatoren lyser.
Sådan tændes og slukkes enheden på LCD-skærmen
Strømmen tændes, når LCD-skærmen åbnes, og strømmen slukkes, når den lukkes.
Under normal brug kan åbning og lukning af LCD-skærmen anvendes for hurtigt at
tænde og slukke for strømmen.
∫ For at slutte strømmen til
∫ For at slukke strømmen

A Statusindikatoren lyser.

B Statusindikatoren slukkes.
≥ Strømmen slukkes ikke under filmoptagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ I følgende tilfælde tændes strømmen ikke, når LCD-skærmen åbnes. Tryk på
strømknappen for at tænde for strømmen.
j Når du køber enheden
j Når du har slukket for strømmen ved hjælp af strømknappen
- 15 -
Klargøring
Valg af funktion
Skift funktionen til optagelse eller afspilning.
Drej funktionsvælgeren for at ændre funktionen til
Optagefunktion (l 20, 22)
Afspilningsfunktion (l 25, 52)
- 16 -
eller
.
Klargøring
Indstilling af dato og klokkeslæt
Når videokameraet tændes første gang, får du en meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille dato og klokkeslæt.
Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 28)
: [SETUP] # [CLOCK SET]
2
Vælg datoen eller klokkeslættet ved hjælp af 2/1, og angiv den
ønskede værdi ved hjælp af 3/4.
A Visning af indstillingen for
verdenstid (l 29):
[HOME]/
[DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
3
Tryk på ENTER knappen.
≥ En meddelelse, hvor du bliver bedt om at indstille verdensuret, vises muligvis. Udfør
indstillingen for verdenstid ved at trykke på knappen ENTER. (l 29)
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingen.
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et indbygget lithiumbatteri.
≥ Hvis tidsvisningen bliver [- -], skal det indbyggede lithiumbatteri oplades. For at genoplade
det indbyggede lithium-batteri skal du tilslutte lysnetadapteren eller fastgøre batteriet til
enheden. Lad enheden stå i ca. 24 timer, og batteriet vil opretholde både dato og
klokkeslæt i ca. 4 måneder. (Batteriet fortsætter genopladningen, selv om enheden er
slukket.)
- 17 -
Grundlæggende
Før optagelse
∫ Grundlæggende kamerastillinger
1 Hold kameraet med begge hænder.
2 Før hånden gennem håndremmen.
≥ Når du optager, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i
nogen eller noget.
≥ Når du er udendørs, optag da billeder med solen i ryggen. Hvis motivet er i modlys, bliver
det mørkt på optagelsen.
≥ Hold armene tæt på kroppen, og stå med lidt afstand mellem benene for at få en bedre
balance.
≥ Dæk ikke mikrofonerne til med hånden osv.
∫ Grundlæggende optagelse af film
≥ Enheden skal normalt holdes stabilt under optagelse.
≥ Hvis du bevæger enheden under optagelse, skal du gøre det langsomt og ved en konstant
hastighed.
≥ Zoom-funktionen er nyttig til optagelse af motiver, du ikke kan komme tæt på, men
overdreven brug af zoom ind- og zoom ud-funktionen kan komme til at betyde, at filmen
ikke får det optimale resultat og ikke bliver en fornøjelse at se.
∫ Optagelse af dig selv
Drej LCD-skærmen i objektivets retning.
≥ Billedet spejles om en lodret akse, som om du ser et
spejlbillede. (Billedet optages dog som ved normal
optagelse.)
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive vist på skærmen.
Når
vises, drej da LCD-skærmen tilbage til normal
position og check advarsel/alarm-symbolet. (l 90)
- 18 -
Grundlæggende
Valg af et medie, der skal optages på
[HC-V100M]
Kortet og den indbyggede hukommelse kan vælges separat for optagelse af film eller
billeder.
1
2
Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 28)
: [MEDIA SELECT]
3
Vælg mediet til optagelse af film og mediet til optagelse af billeder
ved hjælp af 3/4/2/1, og tryk på ENTER.
≥ Mediet vælges separat for film eller billeder og fremhæves med en gul ramme.
≥ Vælg
og tryk på knappen ENTER for at vende tilbage til det forrige skærmbillede
(indstillingerne ændres ikke).
4
Tryk på knappen MENU for at fuldføre indstillingerne.
- 19 -
Grundlæggende
Optagelse af film
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden. (l 6)
1
Skift funktion til
LCD-skærmen.
2
Tryk på optagelsens start/
stop-knap for at starte
optagelsen.
og åbn

A Når du begynder at optage, ændres
; til ¥.
3
Tryk på optagelse start/stop-knappen igen for at sætte optagelse på
pause.
∫ Om skærmvisninger i filmoptagelse
0h00m00s
R 1h20m
Optagelsesfunktion
R 1h20m
Omtrentlig resterende optagelsestid
≥ Når resterende tid er mindre end
1 minut, blinker R 0h00m rødt.
Optagelsens længde
≥ “h” er en forkortelse for time, “m” for
0h00m00s
minut og “s” for sekund.
≥ Hver gang videokameraet sættes på
pause, nulstilles tælleren til 0h00m00s.
- 20 -
≥ For at ændre optagelsesformatet skal du ændre optagefunktionen. (l 43)
≥ Billeder, der optages mellem tryk på optagelse start/stop-knappen for at starte optagelse,
og tryk på den igen for at sætte optagelse på pause, bliver til en scene.
Når du optager med [REC MODE] indstillet på [iFrame], opdeles scener, som er længere
end ca. 20 minutter automatisk. (Optagelsen fortsætter.)
≥ Hvis [REC MODE] indstilles på [iFrame], sættes skærmen midlertidigt på pause, når
optagelsen sættes på pause.
≥ (Maks. antal scener, der kan optages, fra et enkelt SD-kort eller den indbyggede
hukommelse)
Optageformater
[HA]/[HG]/[HX]
[iFrame]
Mulige scener
Ca. 3900
Ca. 89100
Forskellige datoer (l 55)
Ca. 200
Ca. 900
≥ Maksimalt antal scener, der kan optages, og maksimalt antal forskellige datoer vil være
mindre end angivet i ovennævnte tabel, når der både er optaget iFrame-scener og stillbilleder på SD-kortet eller i den indbyggede hukommelse.
≥ Optagelsen stopper ikke under optagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ Se side 103 for yderligere oplysninger om den omtrentlige mulige optagelsestid.
Om levende billeders kompatibilitet
Når filmen optages i AVCHD-format
≥ Kun film, der optages med optageformatet indstillet på AVCHD, understøttes af
AVCHD-kompatibelt udstyr. Billeder kan ikke afspilles på udstyr, som ikke understøtter
AVCHD (almindelige DVD-optagere). Bekræft, at dit udstyr understøtter AVCHD ved at
læse betjeningsvejledningen.
≥ Det er ikke altid muligt at afspille film, som er optaget med optageformatet indstillet på
AVCHD på AVCHD-kompatibelt udstyr. I sådanne tilfælde skal du afspille på denne
enhed i stedet.
Når filmen optages i iFrame-format
≥ Du kan afspille på en Mac (iMovie’11).
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er optaget i AVCHD-formatet.
≥ Det er ikke altid muligt at afspille film, som er optaget med optageformatet indstillet på
iFrame på iFrame-kompatibelt udstyr. I sådanne tilfælde skal du afspille på denne
enhed i stedet.
- 21 -
Grundlæggende
Optagelse af still-billeder
Still-billede optaget med en størrelse på 2.1 M (1920k1080) og et billedformat på 16:9.
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden. (l 6)
1
Skift funktion til
LCD-skærmen.
2
Tryk på
og åbn
knappen.
∫ Om skærmvisninger i billedoptagelser
Kvalitet af still-billeder (l 47)
2.1 M
R3000
Størrelse på still-billeder
Resterende antal still-billeder
≥ Blinker rødt når [0] vises.
2.1 M
R3000
Betjeningsindikator for still-billeder (l 89)
≥ Under en filmoptagelse eller hvis der er indstillet på PRE-REC kan du ikke optage stillbilleder.
≥ Det anbefales at anvende et stativ ved optagelse af billeder på mørke steder, da
lukkerhastigheden bliver langsommere.
≥ For at udskrive et billede skal du gemme billedet på SD-kortet (l 69) og udskrive vha. en
PC eller en printer.
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget med dette videokamera med et 16:9 billedformat,
kan blive afskåret ved udskrivning/fremkaldelse. Kontrollér printeren, eller spørg
fotohandleren inden udskrivning/fremkaldelse.
≥ Se side 104 vedrørende antallet af mulige billeder.
- 22 -
Grundlæggende
Intelligent autofunktion
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på
det, du vil optage.
/MANUAL
Knappen Intelligent auto/
Manuel
Tryk på denne knap for at skifte
mellem Intelligent autofunktion/
Manuel funktion.
≥ Der henvises til side 48 om manuel
funktion.
Funktion
Effekt
Portræt
Ansigter detekteres automatisk, og der indstilles fokus, og
lysstyrken justeres for få en klar optagelse.
Landskab
Hele landskabet optages på levende vis uden nedtoning af
himlen i baggrunden, som kan være meget lys.
Spotlys
Et meget lyst motiv optages meget klart.
Lavt lysniveau
Optages meget klart, selv i et mørkt rum eller ved tusmørke.
Normal
I alle andre tilstande end dem, der er beskrevet ovenfor,
justeres kontrasten, så du får et klart billede.
≥ Afhængigt af optageforholdene, går enheden muligvis ikke i den ønskede tilstand.
≥ I portræt- og spotlysfunktionen eller funktionen for svag belysning omsluttes ansigtet af en
hvid ramme, når det registreres. I portrætfunktion omsluttes et motiv, som er større og
tættere på midten af skærmen, af en orangefarvet ramme. (l 44)
≥ Afhængigt af optageforholdene kan ansigter ikke detekteres, når f.eks. et ansigt har en vis
størrelse eller vender på en bestemt måde, eller når den digitale zoom er taget i brug.
- 23 -
∫ Intelligent autofunktion
Når du skifter til intelligent autofunktion, aktiveres auto-hvidbalancen og auto-fokus, og
farvebalancen og fokuseringen indstilles automatisk.
Afhængig af motivets lysstyrke osv. bliver blænder og lukkerhastighed indstillet automatisk
for optimal lysstyrke.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis ikke indstilles ved visse lyskilder eller scener.
Hvis det er tilfældet skal man indstille disse manuelt. (l 48, 51)
Automatisk hvidbalance
Illustrationen viser det område, hvori automatisk hvidbalance fungerer.
1) Denne enheds effektive område for automatisk
10 000K
9 000K
hvidbalancejustering
8 000K
2) Blå himmel
7 000K
3) Overskyet (regn)
6 000K
4) Sollys
5 000K
5) Hvid fluorescerende lampe
1)
4 000K
6) Halogenpære
7) Pære med glødetråd
3 000K
8) Solopgang eller solnedgang
9) Levende lys
Hvis den automatiske hvidbalance ikke fungerer normalt, skal
2 000K
hvidbalancen justeres manuelt. (l 48)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Autofokus
Enheden indstiller automatisk fokus.
≥ Autofokus virker ikke korrekt i følgende situationer. Optag
da billederne med manuel fokusfunktion. (l 51)
j Optagelse af fjerne og nære objekter på samme tid
j Optagelse af et motiv bag et snavset eller støvet vindue
j Optagelse af et motiv, som er omkranset af genstande med skinnende overflader eller
stærkt spejlende genstande
- 24 -
Grundlæggende
Afspilning af film/billeder
1
2
3
Skift funktionen til
.
Vælg ikonet for valg af
afpilningsfunktion A ved hjælp
af 3/4/2, og tryk på ENTER.

Vælg [VIDEO/PICTURE], som du vil afspille, og tryk på ENTER.
Vælg [MEDIA] og [VIDEO/PICTURE], som du vil afspille, og tryk på
ENTER.
≥ Tryk på knappen MENU.
≥ Når et videoelement vælges, vises et ikon i miniaturevisningen. (
4
Vælg den scene eller det
billede, du vil afspille, ved
hjælp af 3/4/2/1, og tryk
derefter på ENTER.
,
)
15.11. 2012
0 h 00m15 s
≥ Hvis du vælger
/
og trykker på
ENTER, vises den næste (forrige) side.
- 25 -
5
Vælg betjeningsikonet ved hjælp af
3/4/2/1.
0h00m00s
A Funktionsikon
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.

Afspilning af film
1/;:
6:
5:
∫:
Afspilning af still-billede
Afspilning/pause
Tilbagespoling af indspilning
Hurtigt fremspoling under
afspilning
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diasshow (afspilning af stillbillederne i nummerorden) start/
pause.
Afspiller det forrige billede.
Afspilning af det næste billede.
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
∫ Skift miniaturevisning
Mens miniaturen vises, ændres miniaturevisningen i følgende rækkefølge, hvis zoomgrebet
skubbes til
-siden eller
-siden.
20 scener () 9 scener () 1 scene
≥ 9-sceners visningen vender tilbage, hvis strømmen afbrydes,
eller funktionen ændres.
∫ Justering af højttalerens
lydstyrke
Flyt lydstyrkeknappen for at justere
højttalerens volumen under afspilning af film.
Mod “r”:
Øger lydstyrken
Mod “s”:
Sænker lydstyrken
≥ Lyd høres kun under normal afspilning.
≥ Hvis pause er aktiveret i mere end 5 minutter, går skærmen tilbage til at vise miniaturerne.
≥ Indikationen for den forløbne optagelsestid nulstilles til 0h00m00s for hver scene.
≥ Hvis du skifter mellem AVCHD-scener, kan afspilningen blive ujævn. (l 96)
≥ Når du afspiller iFrame-scener, sættes billedet midlertidigt på pause, og skærmen bliver
muligvis sort, når der skiftes scene.
- 26 -
Kompatibilitet af film
≥ Enheden er baseret på AVCHD format/MPEG-4 AVC filformat.
AVCHD format
≥ Videosignalet for AVCHD, der kan afspilles på denne enhed, er 1920k1080/50i.
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller muligvis ikke afspille film, som er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan blive forringet eller muligvis
ikke afspille film, som er optaget på dette videokamera, selv om produkterne
understøtter AVCHD. (
vises for videoer, der ikke kan afspilles på denne enhed)
iFrame-format
≥ Videosignalet for iFrame, der kan afspilles på denne enhed, er 960k540/25p.
≥ Film, som er optaget i iFrame og AVCHD, er ikke kompatible med hinanden.
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller muligvis ikke afspille film, som er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan blive forringet eller muligvis
ikke afspille film, som er optaget på dette videokamera, selv om produkterne
understøtter iFrame. (
vises for videoer, der ikke kan afspilles på denne enhed)
Billedkompatibilitet
≥ Dette videokamera opfylder den samlede standard DCF (Design rule for Camera File
system) fastlagt af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Dette videokamera understøtter filformatet JPEG. (Ikke alle JPEG-formaterede filer
kan afspilles.)
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller undlade at afspille still-billeder, som er
optaget eller oprettet på et andet produkt, og et andet produkt kan blive forringet eller
undlade at afspille still-billeder, som er optaget på dette videokamera.
- 27 -
Grundlæggende
Brug af menuskærmbilledet
1
2
For at vende tilbage til det forrige
skærmbillede
Tryk på knappen MENU.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
topmenuen A, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Tryk på 2 på markørknappen.
Sådan afsluttes menuskærmen
Tryk på knappen MENU.
∫ Om informationsdisplayet
3
4
Beskrivelse af de valgte undermenuer og de
elementer, der vises under trin 3 og 4, samt
de meddelelser, der skal bekræfte
indstillingerne, vises.
Vælg undermenuen B ved
hjælp af 3/4, og tryk på 1,
eller tryk på ENTER.
∫ Om funktionsikonerne
/
:
Markér og tryk derefter på ENTER for at
skifte menu og miniaturevisningsside.
:
Markér og tryk derefter på ENTER for at
vende tilbage til det forrige skærmbillede
for menuindstilling osv.
Vælg det ønskede element ved
hjælp af 3/4/2/1, og tryk på
ENTER for at foretage
indstillingen.
- 28 -
Grundlæggende
Brug af indstillingsmenuen
≥ De viste elementer varierer, afhængigt af placeringen eller indstillingen af
funktionsvælgeren.
Vælg menuen.
: [SETUP] # ønskede indstilling
[DISPLAY]
[ON]/[OFF]
Skærmvisningen kan ændres til [ON] (alle oplysninger vises) eller [OFF] (en del af
oplysningerne vises).
[EXT. DISPLAY]
[SIMPLE]/[DETAIL]/[OFF]
Se side 65.
[CLOCK SET]
Se side 17.
[SET WORLD TIME]
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og
rejsedestination.
1
Vælg [SET WORLD TIME], og tryk på ENTER.
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere tiden til det aktuelle klokkeslæt. (l 17)
≥ Når [HOME] (din hjemegn) ikke er indstillet, vises en meddelelse. Tryk på ENTER, og gå til
trin 3.
2 (Kun ved indstilling af hjemegn)
Vælg [HOME] ved hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
3

(Kun ved indstilling af hjemegn)
Vælg din hjemegn ved hjælp af
2/1, og tryk på knappen ENTER.

≥ Tryk på 3 for at indstille sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres. Uret sættes en
time frem i forhold til GMT. Tryk på 3
igen for at vende tilbage til den
normale tidsindstilling.
4 (Kun ved indstilling af rejsedestination)
A Det aktuelle klokkeslæt
B Tidsforskellen fra GMT
(Greenwich Mean Time)
Vælg [DESTINATION] ved hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
≥ Når hjemegnen indstilles første gang, vises skærmbilledet for valg af hjemegn/
rejsedestination, lige efter at du har indstillet hjemegnen. Hvis hjemegnen allerede er
blevet indstillet, skal du udføre menuhandling under trin 1.
- 29 -
5
(Kun ved indstilling af rejsedestination)

Vælg din rejsedestination ved
hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
≥ Tryk på 3 for at indstille sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres. Klokkeslæt og
tidsforskel på rejsedestinationen i
forhold til hjemegnen sættes en time
frem. Tryk på 3 igen for at vende
tilbage til den normale
tidsindstilling.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på
knappen MENU.
vises, og tiden
på rejsedestinationen er angivet.

C Lokal tid på den valgte
rejsedestination
D Tidsforskellen mellem
rejsedestination og hjemegn
For at vende tilbage til skærmbilledet for hjemegnen
Indstil hjemegnen ved at følge trin 1 til 3, og afslut indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen,
skal du fastsætte den ved hjælp af tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
[DATE/TIME]
[DATE]/[D/T]/[OFF]
Du kan ændre visningsfunktionen for dato og klokkeslæt.
[DATE FORMAT]
[Y/M/D]/[M/D/Y]/[D/M/Y]
Du kan ændre datoformatet.
[ECONOMY (BATT)]
[ON]/[OFF]
Efter ca. 5 minutter uden betjening, slukker videokameraet automatisk for at spare på
batteriet.
≥ Denne enhed slukker ikke automatisk, selv om [ECONOMY (BATT)] er indstillet på [ON], i
følgende tilfælde:
j Brug af lysnetadapter*
j Brug af USB-kabel til PC osv.
j PRE-REC anvendes
j Under afspilning af slideshow
* Når [ECONOMY (AC)] aktiveres, slukkes enheden automatisk.
- 30 -
[ECONOMY (AC)]
[ON]/[OFF]
Hvis der er gået ca. 30 minutter uden handling, og lysnetadapteren er tilsluttet denne enhed,
slukker enheden automatisk.
≥ Denne enhed slukker ikke automatisk, selv om [ECONOMY (AC)] er indstillet på [ON], i
følgende tilfælde:
j Brug af USB-kabel til PC osv.
j PRE-REC anvendes
j Under afspilning af slideshow
[QUICK START]
[ON]/[OFF]
Denne enhed genoptager optagelses-pausefunktionen ca. 0,6 sekunder, efter at LCDskærmen åbnes igen.
≥ Når du er i standby-funktion, vil ca. 40% af strømforbruget, som anvendes i
optagelsens pausefunktion, blive forbrugt, så optagelsestiden bliver forkortet.
≥
Lynstart virker ikke, hvis der ikke er isat et SD-kort.
≥
Lynstarten virker ikke, hvis [SD CARD] er valgt under [MEDIA SELECT], selv om der ikke
er isat et SD-kort.
≥ Skift funktionen til
.
1
2
Indstil [QUICK START] til [ON].
Luk LCD-skærmen.
Statusindikatoren A blinker grønt, og
videokameraet går i lynstartens standby-funktion.
3

Åbn LCD-skærmen.
Statusindikatoren A lyser rødt, og enheden sættes
på optagelsespause.
≥ Lynstartens standby-funktion annulleres
j efter ca. 5 minutter
j funktionen er indstillet på
≥ Det kan tage lidt tid, når den automatiske hvidbalance justeres.
≥ I lynstartfunktion bliver zoom-forstørrelsen 1k.
≥ Hvis standby af lynstart aktiveres automatisk med [ECONOMY (BATT)] (l 30)/
[ECONOMY (AC)], skal du lukke LCD-skærmen en gang og åbne den igen.
≥ Sluk enheden ved hjælp af strømknappen.
- 31 -

[ALERT SOUND]
/
/[OFF]
Start og stop af optagelsen og tænd/sluk af enheden kan bekræftes med denne lyd.
(Lydstyrke lav)/
(Lydstyrke høj)
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl, skal man kontrollere den meddelelse, der vises på skærmen. (l 90)
[POWER LCD]
+2
/ +1 / 0 / -1
På denne måde er det lettere at se LCD-skærmen på steder med meget lys samt udendørs.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
+2
(Gør endnu lysere)/ +1 (Gør lysere)/ 0 (Normal)/ -1 (Gør mindre lys)
≥ Når lysnetadapteren er i brug, indstilles LCD-skærmen automatisk til +1 .
≥ Hvis LCD-skærmen er meget lys, er den mulige optagelsestid med batteriet kortere.
[LCD SET]
Justerer lysstyrken og farvedybden på LCD-skærmen.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
1
2
3
Vælg [LCD SET], og tryk på ENTER.
Vælg elementet ved hjælp af 3/4, og tryk på ENTER for at foretage indstillingen.
[BRIGHTNESS]:
LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]:
LCD-skærmens farveniveau
Tryk på 2/1 for at justere, og tryk på ENTER.
≥ Tryk på MENU-knappen for at afslutte menuskærmen.
[AV MULTI]
[COMPONENT]/[AV OUT]
Se side 66.
[COMPONENT OUT]
[1080i]/[576i]
Se side 66.
[HDMI RESOLUTION]
[AUTO]/[1080i]/[576p]
Se side 66.
[VIERA Link]
[ON]/[OFF]
Se side 67.
[TV ASPECT]
[16:9]/[4:3]
Se side 65.
- 32 -
[INITIAL SET]
Indstil på [YES] for at sætte menuindstillingerne tilbage til standardbetingelserne.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
≥ Indstillingen til [MEDIA SELECT]*, [CLOCK SET] og [LANGUAGE] ændres ikke.
* For brugere, som har
, vises denne menu ikke.
[FORMAT CARD]
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, disk osv. (l 75)
≥ Når formatering er gennemført, skal man trykke på MENU-knappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 100)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatér ikke et SD-kort vha. andet udstyr end en PC. Kortet må ikke anvendes til
denne enhed.
[FORMAT MEDIA]
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, disk osv. (l 75)
1
2
Vælg [FORMAT MEDIA], og tryk på ENTER.
Vælg [Built-inMemory] eller [SD CARD] ved hjælp af 3/2/1, og tryk derefter
på ENTER.
≥ Når formatering er gennemført, skal man trykke på MENU-knappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 100)
≥ Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse, når denne enhed skal
bortskaffes eller overdrages. (l 98)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse er kun mulig med denne enhed.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer.
Kortet må ikke bruges sammen med denne enhed.
- 33 -
[CARD STATUS]
Den brugte plads og den resterende optagelsestid på SD-kortet kan kontrolleres.
≥ Når funktionsdrejeknappen er sat til
, vises den resterende optagelsestid for den valgte
optagelsesfunktion.
≥ Tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ SD-kortet kræver en del plads til lagring af oplysninger og styring af systemfiler, så den
faktiske brugbare plads er lidt mindre end det, der er angivet. Den brugbare indbyggede
hukommelse beregnes normalt som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne
enhed, pc'er og software er udtrykt som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte.
Derfor synes den angivne værdi at være noget mindre.
[MEDIA STATUS]
Du kan kontrollere den brugte plads og den resterende mulige optagelsestid på SD-kortet og
i den indbyggede hukommelse.
≥ Hvis du trykker på ENTER skiftes visning mellem SD-kortet og den indbyggede
hukommelse.
≥ Når funktionsdrejeknappen er sat til
, vises den resterende optagelsestid for den valgte
optagelsesfunktion.
≥ Tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ SD-kortet eller den indbyggede hukommelse kræver en del plads til lagring af oplysninger
og styring af systemfiler, så den faktiske brugbare plads er lidt mindre end den værdi, der
er angivet. Den brugbare plads på SD-kortet/i den indbyggede hukommelse beregnes
normalt som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne enhed, pc’er og software er
udtrykt som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Derfor synes den angivne
værdi at være noget mindre.
- 34 -
[DEMO MODE]
[ON]/[OFF]
Dette element bruges til at starte demonstrationen af enheden.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
Hvis [DEMO MODE] er indstillet på [ON], og du trykker på knappen MENU, når der ikke er
isat et SD-kort, mens lysnetadapteren er sat i enheden, starter demonstrationen automatisk.
Hvis der sker en handling, annulleres demonstrationen. Men hvis der ikke sker en handling i
ca. 5 minutter, starter demonstrationen automatisk igen. Hvis du vil stoppe demonstrationen,
skal du indstille [DEMO MODE] på [OFF] eller isætte et SD-kort.
[O.I.S. DEMO]
Dette element anvendes til at starte den optiske billedstabiliseringsdemo.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
Vælg [O.I.S. DEMO], og tryk på ENTER, og demoen starter automatisk.
Hvis du trykker på knappen MENU, annulleres demonstrationen.
[LANGUAGE]
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller menuskærmen.
- 35 -
Avanceret (optagelse)
Brug af zoom
¬ Skift funktionen til
.
Zoom-greb
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)

T
6 W
A Zoom-linje
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af den distance som zoomknappen bevæges hen
over.
≥ Den maksimale zoom-forstørrelse kan indstilles ved hjælp af [ZOOM MODE]. (l 43)
∫ Om zoom-linjen
Zoom-linjen vises under en zoom-handling.
W
T


B Optisk zoom
C i.Zoom/Digital zoom (blå)
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen under selve zoomhandlingen, optages
lyden af bevægelsen muligvis. Når du sætter zoomknappen tilbage til dens oprindelige
stilling, skal du prøve på at gøre det stille.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 37k, indstilles der fokus på motiverne ved ca. 1,6 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan videokameraet indstille fokus på motivet ca. 3 cm fra
objektivet.
- 36 -
Avanceret (optagelse)
Optisk billedstabiliseringsfunktion
Den optiske billedstabiliseringsfunktion stabiliserer billedet uden at forringe billedkvalitet så
meget.
¬ Skift funktionen til
O.I.S./
.
Knap til optisk billedstabilisering/Sletteknap
Tryk på knappen for at tænde/slukke optisk
billedstabilisering.
(Tænde) # indstilling annulleret
≥ Hvis du vil optage, mens du går, anbefales det at tænde
for den optiske billedstabilisering.
≥ Hvis du optager ved hjælp af et stativ, anbefales det, at
du slukker for den optiske billedstabilisering.
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering måske ikke muligt.
- 37 -
Avanceret (optagelse)
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner
Vælg funktionsikoner for at tilføje forskellige effekter på de optagede billeder.
¬ Skift funktionen til
1
.
2
Tryk på ENTER for at få vist
betjeningsikonerne på
skærmen.
(e.g. Modlyskompensation)
Vælg et betjeningsikon.
1/2 ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
≥ Indikationen ændres, hver gang du trykker
på 4 på markørknappen.
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.
Funktionsikoner
≥ Vælg betjeningsikonet igen for at
annullere funktionen.
≥ Der henvises til de relevante sider for
annullering af følgende funktioner.
j Hjælpefunktion (l 39)
j Vejledning (l 39)
≥ Man kan foretage indstilling fra menuen.
(Dog ikke Hjælpefunktion og PRE-REC)
Ind/udtoning
Modlyskompensation
Hjælpefunktion*1
Vejledning
Tele-makro*1
PRE-REC*1
Soft skin-funktion*1, 2
Intelligent kontrastkontrol*2
Farve-natsyn*1, 2
*1 Vises ikke under optagelse.
*2 Vises ikke i intelligent autofunktion.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller skifter
funktion til
, annulleres
baggrundslyskompensationen,
Tele-makro, PRE-REC og Color Night Rec
(natoptagelse i farver).
≥ Hvis du afbryder strømmen, annulleres
ind/udtoningsfunktionen.
- 38 -
Ind/udtoning
Når du starter optagelsen, kommer billedet/lyden
langsomt frem. (Indtoning)
Når du sætter optagelsen på pause, forsvinder billedet/
lyden gradvist. (Udtoning)
≥ Udtoningsindstillingen annulleres, når optagelsen stopper.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
(Indtoning)
(Udtoning)
: [RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] #
[WHITE] eller [BLACK]
≥ Miniaturerne af scener, som optages med indtoning, bliver sorte (eller hvide).
≥ Hvis optagelsestiden løber ud, når du starter optagelsen, nedtones optagelsen, og den
stopper automatisk.
Modlyskompensation
Med denne funktion bliver billedet lysere, så man undgår, at et motiv med lys bagfra
bliver for mørkt.
Hjælpefunktion
Vælg det ønskede ikon vha.
markørknappen for at få vist en
beskrivelse på skærmen.
Sådan afsluttes hjælpefunktionen
Tryk på knappen MENU, eller vælg [END].
≥ Du kan ikke optage eller indstille funktioner i Hjælp-tilstand.
Vejledning
Du kan kontrollere, om billedet er i niveau under optagelsen. Funktionen kan også
benyttes til at vurdere balanceforholdet i billedets sammensætning.
Skifter hver gang du vælger ikonet.
#
#
# Indstilling annulleret
≥ Referencelinjerne vises ikke på de billeder, der er ved at blive optaget.
- 39 -
Tele-makro
Der kan fås et flottere billede ved at indstille fokus på motivet tæt på og ved at
afskærme baggrunden.
≥ Videokameraet kan fokusere på motivet ved en afstand på ca. 70 cm.
≥ Hvis du indstiller tele-makrofunktionen, når zoomen er angivet til at være mindre end 37k,
justeres zoomen automatisk til 37k.
≥ Tele-makrofunktionen annulleres, hvis zoom-forstørrelsen kommer under 37k.
PRE-REC
På denne måde går du ikke glip af et billede.
Du kan optage billeder og lyd, så de starter ca. 3 sekunder før start/stop-knappen for
optagelse trykkes ned.
≥ PRE-REC vises på skærmen.
≥ Peg først enheden mod motivet.
≥ Der er ingen biplyd.
≥ PRE-REC annulleres i følgende tilfælde.
j Hvis du skifter funktion
j
Hvis du fjerner SD-kortet
j
Hvis du fjerner SD-kortet, mens [MEDIA SELECT] er indstillet på [VIDEO/SD CARD]
j Hvis du trykker på MENU-knappen
j Hvis du slukker videokameraet
j Hvis du starter med at optage
j Efter at der er gået 3 timer
≥ Hvis optagelsen efter indstilling af PRE-REC starter i løbet af mindre end 3 sekunder, kan
film, som optages 3 sekunder, før du trykker på start-/stopknappen for optagelsen, ikke
optages.
≥ De billeder, der vises på miniaturebillederne i afspilningsfunktionen er ikke de samme som
de film, der vises ved begyndelsen af afspilningen.
Soft skin-funktion
Denne funktion får hudfarven til at virke blødere, så man bliver flottere at se på.
Dette er mere effektivt, hvis du optager en person tæt på, fra overkroppen og op.
≥ Hvis baggrunden eller andre dele i scenen har farver, der ligner hudfarven, gøres disse
også blødere.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten muligvis ikke være tydelig.
≥ Hvis du optager en person langt fra, optages ansigtet muligvis noget uklart. I sådanne
tilfælde skal du annullere soft skin-funktionen eller zoome ind på ansigtet (nærbillede) for
at optage.
- 40 -
Intelligent kontrastkontrol
Denne funktion oplyser de dele, der er i skygge, og som er vanskelige at se, og
undertrykker den hvide mæthedsgrad på de lyse dele samtidigt. Både lyse og mørke
dele kan optages helt klart.
≥ Hvis der er meget mørke eller lyse dele, eller der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten
muligvis ikke være tydelig.
Farve-natsyn
Med denne funktion kan du optage farvebilleder i omgivelser med meget lidt lys.
(Mindstekrav til belysning: Ca. 1 lx)
≥ I den optagede scene ser det ud som om enkeltbilleder mangler.
≥ Hvis funktionen aktiveres et sted, hvor der er lyst, kan skærmen blive udvisket et stykke tid.
≥ Derfor kan lyse prikker, der normalt er usynlige, blive synlige. Dette er ikke en funktionsfejl.
≥ Det anbefales at bruge et stativ.
≥ På mørkere steder kan auto-fokus indstille fokus lidt langsommere. Dette er normalt.
- 41 -
Avanceret (optagelse)
Menuoptagelsesfunktioner
≥ Skift funktionen til
.
[SCENE MODE]
Når du optager billeder i forskellige situationer, indstiller denne funktion automatisk
lukkerhastigheder og blænder.
: [RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # ønskede indstilling
[OFF]:
Annullér indstillingen
5Sport:
Scener meget bevægelse bliver mindre rystet vha. langsom
afspilning og afspilningspause
Portræt:
Får motivet til at stå frem fra baggrunden
Spotlys:
Forbedret kvalitet, når motivet er stærkt oplyst
Sne:
Forbedret billedekvalitet, når der optages i sne
Strand:
Så den blå farve på havet eller himlen gøres klarere
Solnedgang:
Så solens røde farve ved solopgang eller -nedgang gøres
klarere
Fyrværkeri:
For at indfange fyrværkeri på nattehimlen helt perfekt
Landskab:
Til rumlandskabet
Natlandskab:
Fanger et aften- eller natlandskab på smuk vis.
Lavt lysniveau:
Til mørke scener, som f.eks. ved tusmørke
≥ (Solnedgang/Lavt lysniveau)
j Lukkerhastigheden er 1/25 eller mere.
≥ (Solnedgang/Fyrværkeri/Landskab/Natlandskab)
j Billedet kan blive sløret, når et motiv tæt på optages.
≥ (Sport)
j Under normal afspilning, vil bevægelserne måske ikke se jævne ud.
j Farven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i indendørs belysning.
j Hvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj, aktiveres sportsfunktionen ikke.
blinker.
≥ (Portræt)
j Farven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i indendørs belysning.
≥ (Fyrværkeri)
j Lukkerhastigheden er 1/25.
j Billedet kan blive udvisket, hvis det optages i meget lyse omgivelser.
≥ (Natlandskab)
j Det anbefales at anvende et stativ.
- 42 -
symbolet
[ZOOM MODE]
Indstil det maksimale zoom-område.
: [RECORD SETUP] # [ZOOM MODE] # ønskede indstilling
[i.Zoom OFF]:
Op til 37k
[i.Zoom 42k]:
Med denne zoom-funktion kan du opretholde en
højdefinitions billedkvalitet. (Op til 42k)
[D.Zoom 90k]:
Digital zoom (Op til 90k)
[D.Zoom 2000k]:
Digital zoom (Op til 2000k)
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er, desto mere forringes billedkvaliteten.
[REC MODE]
Skift billedkvalitet og optagelsesformat for de film, der skal optages.
: [RECORD SETUP] # [REC MODE] # ønskede indstilling
[HA]/[HG]/[HX]*1:
Sæt optagefunktionen til AVCHD.
[iFrame]*2:
Sæt optagefunktionen til iFrame.
*1 Optagelsen får en højere kvalitet i rækkefølgen [HA], [HG] og [HX].
*2 [iFrame] er et format, som er velegnet til Mac (iMovie’11). Det anbefales til brug af en Mac.
≥ Optagetid ved brug af batteri. (l 12)
≥ Denne funktions standardindstilling er [HG]-funktion.
≥ Se side 103 vedrørende den omtrentlige optagetid.
≥ Når enheden flyttes meget rundt eller bevæges hurtigt, eller et motiv i hurtig bevægelse
optages (især ved optagelse i [HX]-tilstand), kan der forekomme mosaiklignende støj
under afspilningen.
- 43 -
[FACE FRAMING]
Detekterede ansigter vises med ramme omkring.
: [RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # ønskede indstilling
[PRIMARY]:
Kun prioriterede ansigtsindramninger vises.
[ALL]:
Alle ansigtsdetekteringsrammer vises.
[OFF]:
Annullér indstillingen.
≥ Der angives op til 15 rammer. Større ansigter og ansigter, som er tættere på midten af
skærmen får fortrinsret.
∫ Prioriteret ansigtsindramning
Prioriterede ansigtsrammer vises som orangefarvede rammer. Fokus og justering af
lysstyrken udføres på de prioriterede ansigtsrammer.
≥ Prioriteret ansigtsindramning vises kun i portrætfunktion i den intelligente auto-funktion.
≥ Den hvide ramme er kun til ansigtsdetektering.
[AGS]
Hvis videokameraet bliver ved med at være vendt på hovedet under optagelse af film, sættes
optagelsen automatisk på pause.
: [RECORD SETUP] # [AGS] # [ON]
≥ AGS-funktionen kan blive aktiveret og forårsage pause i optagelsen, hvis du optager et
motiv lige over eller under dig.
- 44 -
[AUTO SLOW SHTR]
Du kan optage lyse billeder, selv i mørket, ved hjælp af en langsom lukkerhastighed.
≥ Skift til manuel funktion. (l 48)
: [RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
≥ Lukkerhastigheden indstilles på 1/25 eller mere, afhængigt af det omgivende lys.
≥ Når lukkerhastigheden er 1/25, kan det se ud som om, nogle af rammerne mangler på
skærmbilledet, og et efterbillede kan vise sig på skærmen.
[WIND CUT]
Denne funktion reducerer vindstøj fra den indbyggede mikrofon.
≥ Skift til manuel funktion. (l 48)
: [RECORD SETUP] # [WIND CUT] # [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [OFF].
≥ Når du skifter til intelligent autofunktion, er [WIND CUT] indstillet på [OFF], og indstillingen
kan ikke ændres.
≥ Du ser muligvis ikke den fulde effekt afhængigt af optageforholdene.
- 45 -
[MIC LEVEL]
Under optagelse kan indgangsniveauet fra de indbyggede mikrofoner justeres.
≥ Skift til manuel funktion. (l 48)
1
Vælg menuen.
: [RECORD SETUP] # [MIC LEVEL] # ønskede indstilling
[AUTO]:
[SETr
AGC aktiveres, og optagelsesniveauet justeres automatisk.
]:
[SET]:
2
(Når [SETr
Det ønskede optagelsesniveau kan indstilles.
AGC aktiveres, og støjen mindskes.
Det ønskede optagelsesniveau kan indstilles.
Du kan optage en naturlig lyd.
]/[SET] er valgt)
Tryk på 2/1 for at justere.
≥ Indstil mikrofonindgangsniveauet, så de
sidste 2 streger på forstærkningsværdien ikke
er røde. (Ellers forvrænges lyden.) Vælg en
lavere indstilling til mikrofonens
indgangsniveau.
3
≥
Tryk på ENTER for at fastsættes
mikrofonens indgangsniveau, og tryk
derefter på knappen MENU.
(Mikrofonens
indgangsniveaumåler) vises på skærmen.
A Venstre
B Højre
C Mikrofonens
indgangsniveau
≥ I Intelligent Auto-funktion sættes denne indstilling til [AUTO] og kan ikke ændres.
≥ Mikrofonens indgangsniveaumåler viser indgangsniveauet med det største volumen fra de
to indbyggede mikrofoner.
≥ Du kan ikke optage helt uden lyd.
- 46 -
[QUALITY]
Valg af billedkvalitet.
: [PICTURE] # [QUALITY] # ønskede indstilling
:
:
Still-billeder med høj billedkvalitet optages.
Antallet af optagede still-billeder får højeste prioritet. Still-billeder optages i
normal billedkvalitet.
[SHTR SOUND]
Du kan aktivere en lukkerlyd når du optager still-billeder.
: [PICTURE] # [SHTR SOUND] # ønskede indstilling
:
Lydstyrke lav
:
Lydstyrke høj
[OFF]:
Annullér indstillingen.
- 47 -
Avanceret (optagelse)
Manuel optagelse
¬ Skift funktionen til
.
Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion.
≥
MNL
vises på skærmen.
/MANUAL
5/5 NEXT
4/5 NEXT
Hvidbalance
Manuel lukkerhastighed (l 50)
Justering af blænde (l 50)
Fokus (l 51)
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist det manuelle ikon.
≥ Siden ændres, hver gang du trykker på 4.
Hvidbalance
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver muligvis ikke naturlige farver, afhængig af
scener og lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du justere hvidbalancen manuelt.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion.
1
2
Vælg [WB] ved hjælp af markørknappen.
Tryk på 2/1 for at vælge
hvidbalancefunktionen.
≥ Vælg den optimale funktion ved at bekræfte
farven på skærmen.
BACK
- 48 -
Ikon
AWB
Funktion/optageforhold
Automatisk justering af hvidbalance
Solfunktion: Udendørs under klar himmel
Overskyet funktion: Udendørs i overskyet vejr
Indendørs funktion 1: Glødelampe, videolys ligesom i et studie osv.
Indendørs funktion 2: Farvet neonlys, natriumlamper i gymnastiksale osv.
Manuel justeringsfunktion:
≥ Kviksølvlamper, natriumlamper, visse fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til bryllupsreceptioner i hoteller, scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling skal du vælge
knappen iA/MANUAL.
AWB
eller trykke på
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
1
Tryk på 2/1 for at vælge
, og udfyld
skærmen med et hvidt motiv.
2 Tryk på 3 for at foretage indstillingen.
≥ Når visningen
stopper med at blinke og lyser
derefter fast. Indstillingen er udført.
≥ Hvis symbolet
fortsætter med at blinke, kan
hvidbalancen ikke indstilles. I så fald skal du bruge
de andre hvidbalance-funktioner.
BACK
≥ Hvis du tænder for denne enhed med objektivdækslet lukket, udføres auto-hvidbalancen
ikke korrekt. Åbn altid objektivdækslet, før du tænder for enheden.
≥ Når symbolet
blinker, gemmes den tidligere manuelt justerede hvidbalance. Hver gang
optageforholdene ændrer sig, skal hvidbalancen indstilles igen.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance og blænder/forstærkning, skal hvidbalancen
indstilles først.
≥ AWB vises ikke på skærmen, når AWB er ved at blive indstillet.
- 49 -
Manuel justering af lukkerhastighed/iris
Lukkerhastighed:
Justér den ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
Iris:
Justér den, når skærmen er for lys eller for mørk.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion. (l 48)
1
2
Vælg [SHTR] eller [IRIS] ved hjælp af markørknappen.
Tryk på 2/1 for at justere indstillingerne.
A
: Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
≥ Hvis [AUTO SLOW SHTR] er sat på [ON],
indstilles lukkehastigheden på mellem 1/25 og
1/8000.
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000
desto hurtigere er den.


1/100
100
OPEN
ᧂ
IRIS
IRIS
BACK
B
: Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE !# (F16 til F2.0) !# OPEN !# (0dB til 18dB)
≥ Jo tættere værdien er på CLOSE desto mørkere bliver billedet.
≥ Jo tættere værdien er på 18dB desto lysere bliver billedet.
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere end OPEN, skifter den til forstærkningsværdien.
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling skal du trykke på knappen iA/MANUAL.
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed og blænder/forstærkningsværdi, skal
lukkerhastigheden indstilles først og derefter blænder/forstærkningsværdien.
Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Du ser muligvis et lysende bånd omkring motivet, som lyser meget kraftigt eller har en
meget høj refleksion.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser måske ikke se jævne ud.
≥ Hvis du optager et meget lyst motiv, eller hvis du optager i indendørs belysning, kan farven
og skærmens lysstyrke ændre sig, eller der vises en vandret streg på skærmen. I så fald
skal du optage i intelligent autofunktion eller sætte lukkerhastigheden til 1/100 på steder,
hvor strømforsyningen er 50 Hz, eller 1/125 på steder med 60 Hz.
Manuel justering af blænder/forstærkning
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil støjen på skærmen øges.
≥ Afhængig af zoom-forstørrelsen vil visse irisværdier ikke blive vist.
- 50 -
Optagelse med manuel indstilling af fokus
Hvis autofokus er vanskelig på grund af forholdene, kan den manuelle fokusering benyttes.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion. (l 48)
1
2
Tryk på 4 for at skifte det manuelle ikon.
Vælg [MF] med markørknappen for at skifte til manuel fokusering.
≥ MF vises på skærmen.
3
Tryk på 2/1 for at indstille fokus.
MF :
For et fokusere på et emne tæt på
MF :
For at fokusere på et emne langt væk
MF
≥ For at gendanne autofocus skal du vælge [AF] eller trykke på iA/MANUAL.
- 51 -
5/5 NEXT
Avanceret (afspilning)
Afspilningsfunktioner
Afspilning af film ved brug af betjeningsikonet
Se side 25 for detaljerede oplysninger om de grundlæggende afspilningsfunktioner.
Afspilning
Markørknap/
afspilningsvisning
Fremgangsmåde
Afspilning med
hurtig frem/
tilbage
Tryk på 1 på markørknappen under
afspilningen for at spole hurtigt frem.
(Tryk på 2 for at spole tilbage.)
≥ Tryk igen for at gøre fremadspoling/
tilbagespoling hurtigere (skærmvisningen
ændres fra 5 til
).
≥ Den normale afspilning gendannes, når
du trykker på 3.
Slowmotion
afspilning
Når afspilningen er på pause, skal du
trykke på og holde 1 på
markørknappen nede.
(Tryk på og hold 2 nede for langsom
tilbagespoling)
Den langsomme afspilning fortsættes i
den tid, du trykker ned på knappen.
≥ Den normale afspilning gendannes, når
du trykker på 3.
≥ Når billeder med langsom gengivelse
afspilles i omvendt rækkefølge, vises de
kontinuerligt ved ca. 2/3 gange
hastigheden ved normal afspilning.
Under afspilning
Under midlertidig
pause
Afspilning af
enkeltbilleder
Levende billeder
vises med et
enkeltbillede ad
gangen.
Med afspilningen på pause skal du
trykke 1 på markørknappen.
(Tryk på 2 for at gå en ramme frem ad
gangen i modsat retning.)
≥ Den normale afspilning gendannes, når
du trykker på 3.
≥ Hvis rammerne kører frem én ad
gangen i omvendt rækkefølge, vises de i
intervaller på 0,5 sekunder (AVCHD).
≥ Hvis rammerne kører frem én ad
gangen i omvendt rækkefølge, vises de i
intervaller på 1 sekunder (iFrame).
- 52 -
Oprettelse af still-billede fra film
Du kan gemme en enkelt ramme fra en optaget film som still-billede.
Billedstørrelsen af det still-billede, der skal oprettes, varierer afhængigt af optagefunktion for
den optagede film.
Optagelsesfunktion
[HA]/[HG]/[HX]
[iFrame]
Tryk på knappen
afspilningen.
Billedstørrelse efter oprettelse af
still-billede
Billedformat
16:9
2.1 M
1920k1080
0.5 M
960k540
på det sted, still-billedet skal gemmes under
≥ Det kan være nyttigt at bruge pausefunktionen, funktionen for afspilning i slowmotion eller
ramme efter ramme.
≥ Datoen, som filmen blev optaget på, registreres som datoen for still-billedet.
≥ Kvaliteten af still-billedet er ikke den samme som for et normalt still-billede.
Gentag afspilning
Afspilning af den første scene starter efter afspilning af den sidste scene.
: [VIDEO SETUP] # [REPEAT PLAY] # [ON]
-indikationen vises på fuldskærmsvisningerne.
≥ Alle scenerne afspilles flere gange. (Ved afspilning af film efter dato, afspilles alle scenerne
på den valgte dato flere gange.)
- 53 -
Genoptagelse af forrige afspilning
Hvis afspilningen af en scene blev stoppet halvvejs, kan afspilningen genoptages der, hvor
den blev stoppet.
: [VIDEO SETUP] # [RESUME PLAY] # [ON]
Hvis afspilning af film stoppes, vises
på miniaturevisningen af den stoppede scene.
≥ Det lagrede genoptagelsessted slettes, hvis du afbryder strømmen eller skifter funktion.
(Indstillingen [RESUME PLAY] ændres ikke.)
At zoome ind på et still-billede under afspilning
(Afspilningszoom)
Du kan zoome ind på still-billeder under afspilningen.
1
Flyt zoom-grebet til
2
Skift positionen af den
indzoomede del ved hjælp af
markørknappen.
-siden.
≥ Du kan zoome ind på maks. 4a. (k1 # k2 # k4)
≥ Placeringen af zoomen vises i ca. 1 sekund,
mens der zoomes ind (eller zoomes ud), eller
hvis man flytter den viste placering.
≥ Jo mere et billede forstørres, desto mere
forringes kvaliteten.
Return
A Vist placering af zoom
At zoome ud fra det zoomede still-billede
Flyt zoom-grebet til
-siden for at zoome ud. (k4 # k2 # k1)
- 54 -
Avanceret (afspilning)
Forskellige afspilningsfunktioner
Afspilning af film/billeder efter dato
De scener eller billeder, som er optaget på samme dag, kan afspilles efter hinanden.
1
Vælg ikonet for valg af dato
ved hjælp af markørknappen,
og tryk derefter på ENTER.
A Ikon for valg af dato
2
Vælg afspilningsdato, og tryk derefter på ENTER.
De scener eller billeder, der optages på den valgte dato, vises som miniaturer.
3
Vælg den scene eller det still-billede, der skal afspilles, og tryk
derefter på ENTER.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener eller billeder, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
≥ Selv om scener er blevet optaget samme dag, vises de separat i følgende tilfælde. -1, -2...
tilføjes efter den dato, der vises på listen efter dato.
j Når antal scener er højere end 99
j Hvis antallet af optagede billeder overskrider 999
≥ For scener, der er optaget med iFrame, vises
efter datoen på listen efter datoer.
≥
vises efter datoen på listen efter dato for de still-billeder, der er oprettet fra filmen.
(l 53)
- 55 -
Ændring af afspilningsindstillinger til og afspilning af
diasshow
1
2
Vælg
ved hjælp af
markørknappen, og tryk derefter
på ENTER.
(Kun hvis du vil ændre indstillingerne)
Vælg det ønskede element, og tryk på ENTER.
[DATE SETUP]:
Vælg den dato, der skal afspilles.
[SLIDES INTERVAL]:
Vælg det interval, der skal være mellem billeder ved afspilning.
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles.
3
(Når [DATE SETUP] er valgt)
Vælg afspilningsdato, og tryk
derefter på ENTER.
(Når [SLIDES INTERVAL] er valgt)
Vælg det ønskede element, og tryk på ENTER.
[SHORT]:
Ca. 1 sekund
[NORMAL]:
Ca. 5 sekunder
[LONG]:
Ca. 15 sekunder
(Når [MUSIC SELECT] er valgt)
Vælg den ønskede lyd, og tryk på
ENTER.
- 56 -
4
5
Vælg [START], og tryk på ENTER.
Vælg afspilningshandling. (l 25)
≥ Når afspilningen er færdig eller standses, vises det skærmbillede til valg af [REPLAY],
[SELECT AGAIN] eller [EXIT]. Vælg det ønskede element, og tryk på ENTER.
≥ Brug lydstyrkegrebet (l 26) for at indstille musikkens lydstyrke under afspilning af et
slideshow.
- 57 -
Avanceret (afspilning)
Sletning af scener/still-billeder
Slettede scener/still-billeder kan ikke gendannes, så bekræft indholdet af
meddelelsen korrekt, inden du fortsætter med at slette.
¬ Skift funktionen til
O.I.S./
.
Sådan slette scenen eller billedet, der
afspilles
Tryk på knappen til den optiske billedstabilisering/
sletteknappen, mens de scener eller still-billeder, der
skal slettes, afspilles.
∫ Sådan slettes scener eller billeder fra miniaturevisningen
1
Tryk på knappen til den optiske billedstabilisering/sletteknappen,
mens miniaturevisningen er på skærmen.
2
Vælg [ALL SCENES] eller
[SELECT] ved hjælp af
markørknappen, og tryk derefter
på ENTER.
≥ Alle scener eller billeder, der vises som
miniaturer, slettes, hvis du vælger [ALL SCENES].
(Ved afspilning af scener eller still-billeder efter dato, slettes alle scener eller still-billeder
på den valgte dato.)
≥ Beskyttede scener/still-billeder kan ikke slettes.
3
(Når [SELECT] er valgt under trin 2)
Vælg den scene/det billede, du vil slette, og tryk derefter på ENTER.
≥ Scenen/billedet markeres, og
-indikationen vises som miniature. Tryk på ENTER igen
for at annullere handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter hinanden.
4
(Når [SELECT] er valgt under trin 2)
Vælg [Delete], og tryk på knappen ENTER eller knappen til den
optiske billedstabilisering/sletteknappen.
≥ Gentag trin 3-4 for at fortsætte med at slette andre billeder.
Når du stopper sletningen på halvvejen
Tryk på knappen MENU under sletningen.
≥ De scener eller still-billeder, som allerede var blevet slettet, da sletningen blev annulleret,
kan ikke gendannes.
- 58 -
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Du kan også slette scener ved at trykke på knappen MENU og vælge [EDIT SCENE] #
[DELETE] # [ALL SCENES] eller [SELECT].
≥ Du kan også vælge still-billeder ved at trykke på knappen MENU og vælge
[PHOTO SETUP] # [DELETE] # [ALL SCENES] eller [SELECT].
≥ Scener, som ikke kan afspilles (miniaturebillederne vises som
) kan ikke slettes.
≥ I tilfælde af [ALL SCENES] kan sletningen tage nogen tid, hvis der er mange scener eller
still-billeder.
≥ Hvis du sletter scener, som er optaget på et andet produkt, eller still-billeder, som opfylder
DCF-standarden, kan alle data for de pågældende scener/still-billeder også blive slettet.
≥ Hvis still-billeder, som er optaget på et SD-kort med et andet produkt, slettes, bliver et
still-billede (andet end JPEG), som ikke kan afspilles med dette videokamera, muligvis
slettet.
- 59 -
Opdeling af en scene (AVCHD)
Du kan opdele en AVCHD-scene. Uønskede dele af en scene kan slettes efter opdelingen.
≥ Skift funktion til
, og indstil [VIDEO/PICTURE] af valg af afspilningsfunktion til
[AVCHD]. (l 25)
1
Vælg menuen.
: [EDIT SCENE] # [DIVIDE] # [SET]
2
Vælg den scene, du vil opdele ved hjælp af markørknappen, og tryk
på ENTER.
3
Vælg
for at markere stedet, hvor
der skal deles.
0h00m15s
≥ Det kan være nyttigt at bruge funktionen for
afspilning i slowmotion eller ramme efter ramme.
(l 52)
≥ Vælg [YES] for at fortsætte opdelingen af samme
scene. Hvis du vil fortsætte med at opdele andre
scener, skal du vælge [NO] og gentage trin 2-3.
4
Tryk på knappen MENU for at fuldføre opdelingen.
≥ Uønskede dele kan slettes. (l 58)
For at slette alle opdelte punkter
: [EDIT SCENE] # [DIVIDE] # [CANCEL ALL]
≥ De scener, som blev slettet efter opdeling, kan ikke gendannes.
≥ Du kan ikke opdele en scene, hvis antallet af scener på en given dato overstiger 99 scener.
≥ Det er måske ikke muligt at opdele scener, som har en kort optagelsestid.
≥ Data, som er optaget eller redigeret på en anden enhed, kan ikke opdeles, og
opdelingspunkterne kan ikke slettes.
- 60 -
Opdeling af en scene, der delvis skal slettes (iFrame)
Opdel iFrame-scenen, og slet unødvendige dele.
Opdeler den scene, der er optaget, i to og sletter den første eller sidste del.
De scener, som blev slettet efter opdeling, kan ikke gendannes.
≥ Skift funktion til
, og indstil [VIDEO/PICTURE] af valg af afspilningsfunktion til
[iFrame]. (l 25)
1
Vælg menuen.
: [EDIT SCENE] # [SPLIT&DELETE]
2
Vælg den scene, du vil opdele ved hjælp af markørknappen, og tryk
på ENTER.
3
Vælg
for at markere stedet, hvor der
skal deles.
0h00m15s
≥ Det kan være nyttigt at bruge funktionen for afspilning
i slowmotion eller ramme efter ramme. (l 52)
≥ Indstil til mindst 2 sekunder for de dele, der skal
slettes, og mindst 3 sekunder for den del, der skal
bevares.
4
5
Vælg den del, du vil slette, og tryk derefter på ENTER.
Vælg [YES], og tryk på ENTER for at bekræfte (afspille) den del, du
vil slette.
≥ En bekræftelsesmeddelelse vises, hvis [NO] vælges.
Fortsæt til trin 7.
6
Stop afspilningen.
≥ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
7
Vælg [YES], og tryk på ENTER.
≥ Gentag trin 2-7 for at fortsætte opdelingen og sletningen af flere scener.
Sådan udføres en opdeling
≥ Tryk på knappen MENU.
≥ Det er måske ikke muligt at opdele scener, som har en kort optagelsestid.
≥ Den faktiske opdeling kan blive let forskudt ift. den tidligere angivne opdelingspunkt.
- 61 -
Beskyttelse af scener/still-billeder
Scener/still-billeder kan beskyttes, så de ikke slettes ved en fejltagelse.
(Selv om du beskytter visse scener/still-billeder, vil de blive slettet, hvis du formaterer
mediet.)
≥ Skift funktionen til
.
1
Vælg menuen.
: [VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] # [SCENE PROTECT]
2
Vælg den scene/det billede, du vil beskytte ved hjælp af
markørknappen, og tryk derefter på ENTER.
≥ Scenen/billedet markeres, og
-indikationen vises som miniature. Tryk på ENTER igen
for at annullere handlingen.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingerne.
- 62 -
Avanceret (afspilning)
Når du ser video/Billeder på dit TV
Kontrollér terminalerne på fjernsynet, og brug et kabel, som er kompatibelt med
terminalerne. Billedkvaliteten kan variere, afhængigt af de tilsluttede terminaler.
A
1
2
3
Høj kvalitet
HDMI stik
Komponentstik
Videostik
≥ Brug AV-multikablet (medfølger) eller HDMI-minikablet (ekstraudstyr), og kontrollér
udgangsindstillingerne. (l 66)
≥ HDMI er grænsefladen til digitale enheder. Hvis du tilslutter denne enhed til et HDMIkompatibelt, højdefinitions TV og derefter afspiller optagede, højdefinitionsbilleder, får du
glæde af billeder med en høj opløsning og en lyd af en høj kvalitet.
1
Tilslut enheden til en TV.
A HDMI-minikabel
(ekstraudstyr)
≥ Sørg for at tilslutte til HDMIterminalen.
B AV-multikabel (medfølger)
AV MULTI
AV MULTI
- 63 -
Billedkvalitet
1 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til HDMI-terminal
2 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til
komponentterminaler, der er
kompatible med 1080i
Standardbilleder ved
tilslutning til
komponentterminaler, der er
kompatible med 576i
3 Standardbilleder ved
tilslutning til
videoterminalen
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Brug altid et ægte Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr).
≥ Brug ikke andre AV-multikabler end det, der medfølger.
≥ Når der tilsluttes til komponentterminalen på TV’et, er det gule stik til AV-multikablet ikke
nødvendigt.
≥ Når du tilslutter til AV-terminalen på TV’et, må du ikke tilslutte komponentstikket til AVmultikablet. Billedet afspilles muligvis ikke, hvis komponentstikket tilsluttes samtidig.
2
Vælg videoindgangen på TV’et.
≥ Eksempel:
Vælg [HDMI]-kanalen med et HDMI-minikabel.
Vælg [Component]- eller [Video 2]-kanalen med et AV-multikabel.
(Kanalnavnet kan være forskelligt, afhængigt af det TV, der tilsluttes til.)
≥ Kontrollér indgangsindstillingen (indgangskontakten) og lydens indgangsindstilling på
TV’et. (For yderligere information læs venligst TV’ets brugervejledning.)
3
Skift funktionen til
for at afspille.
≥ Ved tilslutning med et fjernsyn udsender enheden ikke lyd i afspilningsfunktionen.
Lydstyrken kan heller ikke justeres på selve enheden. Den skal justeres på fjernsynet.
≥ Betjeningsikonet forsvinder ved tilslutning med et HDMI-minikabel. Tryk på knappen
ENTER for at få vist betjeningsikonet.
Kabler
Referenceelementer
A HDMI-minikabel
(ekstraudstyr)
≥ Tilslutning med et HDMI-minikabel (l 66)
≥ Afspilning ved brug af VIERA Link-optagere (l 67)
B AV-multikabel (medfølger)
≥ Tilslutning vha. AV-multikablet (l 66)
≥ Når AV-multikablet tilsluttes denne enhed, vises installationsskærmen for
AV-multidestinationen på denne enheds skærm. Vælg enten [COMPONENT] eller
[AV OUT] i henhold til det stik, der sluttes til TV’et. (l 66)
≥ Hvis HDMI-minikablet og AV-multikablet tilsluttes samtidigt, prioriteres udgangen i
rækkefølgen HDMI-minikabel, AV-multikabel.
≥ Der høres ingen lyd på TV’et under i optagelsesfunktionen.
- 64 -
∫ For visning af billeder på et
normalt tv (4:3), eller når begge
siderne af billederne ikke vises
på skærmen
Skift menuindstillingen for at få vist
billederne korrekt. (Kontrollér tv’ets
indstilling.)
∫ Visning af skærmoplysninger
på TV’et
Når menuindstillingen ændres, kan de
oplysninger, som ses på skærmen
(funktionsikon og tidskode osv.), vises/ikke
vises på TV’et.
: [SETUP] # [EXT. DISPLAY] #
ønskede indstilling
: [SETUP] # [TV ASPECT] # [4:3]
≥ Hvis denne indstilling er sat til [4:3], og
enheden tilsluttes et fjernsyn med
AV-multikablet, bliver billedet muligvis vist
i en formindsket form.
Eksempel på billeder i [16:9] billedformat
vist på et standard-TV (4:3)
[TV ASPECT] indstilling
[16:9]
[SIMPLE]*:
Oplysninger vises
delvist
[DETAIL]:
Alle oplysninger vises
[OFF]:
Vises ikke
* Denne indstilling er kun tilgængelig i
optagelsesfunktionen.
[4:3]
≥ Hvis et bredskærms-TV tilsluttes, skal du
justere indstillingen for billedformatet på
TV’et. (Se TV’ets betjeningsvejledning for
oplysninger herom.)
Der henvises til følgende hjemmeside for oplysninger om Panasonic TV-apparater,
som du kan sætte et SD-kort direkte i SD-kortåbningen på TV’et og derefter afspille det.
http://panasonic.net/
≥ Du kan muligvis ikke afspille [iFrame]-scener.
≥ For yderligere oplysninger om afspilning kan du læse TV’ets betjeningsvejledning.
- 65 -
Tilslutning med et HDMI-minikabel
Vælg den ønskede metode for HDMI-udgang.
: [SETUP] # [HDMI RESOLUTION] # [AUTO]/[1080i]/[576p]
≥ [AUTO] bestemmer automatisk udsendelsesopløsning baseret på oplysningerne fra det
TV, der er tilsluttet til.
Hvis billederne ikke udsendes på TV’et, mens indstillingen er [AUTO], skal du skifte til
metoden [1080i] eller [576p], som gør det muligt at få vist billederne på TV’et. (Læs TV’ets
betjeningsvejledning.)
Tilslutning vha. AV-multikablet
Indstillingen for udgang af AV-multistik kan ændres.
: [SETUP] # [AV MULTI] # ønskede indstilling
[COMPONENT]:
Under tilslutning til komponentterminalen
[AV OUT]:
Under tilslutning til videoterminalen
Ændring af indstillingen for komponentudgang
: [SETUP] # [COMPONENT OUT] # ønskede indstilling
[1080i]:
Når du tilslutter til komponentstikket på et TV, som er kompatibelt med 1080i.
(Afspilning af højdefinitions billedkvalitet.)
[576i]:
Når du tilslutter til komponentstikket på et TV, som er kompatibelt med 576i.
(Afspilning af standardbilledkvalitet.)
- 66 -
Avanceret (afspilning)
Afspilning ved brug af VIERA Linkoptagere
Hvad er VIERA Link (HDAVI Control™)?
≥ Med denne funktion kan du bruge Panasonic-TV’et til de forskellige funktioner, når du har
tilsluttet videokameraet til en VIERA Link-kompatibel enhed ved hjælp af HDMI-minikabelt
(ekstraudstyr) til automatiske sammenkædede funktioner. (Ikke alle handlinger er mulige.)
≥ VIERA Link er en enestående Panasonic funktion, som er bygget oven på en
HDMI-kontrolfunktion, der benytter HDMI CEC-standardens (Consumer Electronics
Control) specifikation. Der garanteres ikke for sammenkædede handlinger med HDMI
CEC-kompatible enheder fra andre virksomheder.
Der henvise til de relevante betjeningsvejledninger, hvis du bruger en enhed, der er
fremstillet af andre virksomheder, som er kompatible med VIERA Link.
≥ Denne enhed er kompatibel med VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 er den seneste
Panasonic-version og er også kompatibel med eksisterende Panasonic VIERA Linkenheder. (Fra og med november 2011)
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen.
: [SETUP] # [VIERA Link] # [ON]
≥ Hvis du ikke bruger VIERA Link, skal du indstille på [OFF].
2
Tilslut denne enhed til et Panasonic TV, som er kompatibelt med
VIERA Link, vha. et HDMI-minikabel.


HDMI IN
A HDMI-minikabel (ekstraudstyr)
B Panasonic TV kompatibelt med VIERA Link
≥ Det anbefales at tilslutte denne enhed til en anden HDMI-udgang end HDMI1, hvis der er
to eller flere HDMI-indgangsstik på TV’et.
≥ VIERA Link skal være aktiveret på det tilsluttede TV. (Læs TV’ets betjeningsvejledning
vedrørende indstilling osv.)
≥ Brug altid et ægte Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr).
- 67 -
3
Brug TV’ets fjernbetjening.
2)
1)
15. 11 . 2012
0 h 00m15 s




1)
Skub knappen op, ned, til venstre eller højre for at vælge en scene eller et still-billede,
der skal afspilles, og tryk derefter på knappen i midten for at foretage indstillingen.
2) Aktivér funktionsikonerne, som vises på TV-skærmen, ved hjælp af TV’ets fjernbetjening.
A Funktionsikoner
B Vis funktionsikoner
C Annullér funktionsikoner
D Vis/annullér funktionsikoner
≥ Følgende handlinger er tilgængelige, hvis du trykker på farveknapperne på
fjernbetjeningen.
j Grøn: Skift af antal scener/still-billeder i miniaturevisning
(9 miniaturebilleder > 20 miniaturebilleder > 9 miniaturebilleder...)
Zoom ind på et billede
j Gul: Sletning af scener/still-billeder
j Rød: Zoom ud af et billede
≥ For at ændre mediet til afspilning og [VIDEO/PICTURE] skal du ændre
afspilningsfunktionen ved hjælp af markørknappen på enheden. (l 25)
∫ Andre handlinger
Afbrydelse af strømmen:
Hvis du slukker TV’et ved hjælp af dets fjernbetjening, slukkes videokameraet også.
Automatisk skift af indgang:
Hvis du tilslutter et HDMI-minikabel og derefter sætter strøm til, vil TV’ets indgangskanal
automatisk skifte til videokameraets skærm. Hvis TV’et er på standby, tændes det automatisk
(Hvis [Set] er valgt til TV’ets [Power on link] indstilling).
≥ Afhængigt af HDMI-udgangen på TV’et, skifter indgangskanalen muligvis ikke automatisk.
I dette tilfælde skal du bruge TV’ets fjernbetjening for at skifte indgangskanal.
≥ Hvis du ikke er sikker på, om TV-apparat eller AV-forstærkeren er kompatible med
VIERA Link, skal du læse betjeningsvejledningen til TV-apparatet.
≥ Tilgængelige sammenkædede handlinger mellem videokameraet og et Panasonic TV er
forskellige, afhængigt af Panasonic TV’et, selv om det er kompatibelt med VIERA Link. Se
TV’ets betjeningsvejledning for handlinger, der understøttes på TV’et.
≥ Betjening med et kabel, som ikke er baseret på HDMI-standarden, er ikke mulig.
- 68 -
Kopiér/overspil
Kopiering fra den indbyggede
hukommelse til et SD-kort [HC-V100M]
Film eller still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres fra en indbygget
hukommelse til et SD-kort, der er isat enheden.
∫ Kontrollér den brugte plads på SD-kortet
Du kan kontrollere den brugte plads på SD-kortet på [MEDIA STATUS] (l 34).
≥ Afhængigt af mediet, anvendes noget af SD-kortets resterende kapacitet muligvis ikke.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende kapacitet på et enkelt SD-kort, kan du kopiere til
flere SD-kort ifølge anvisningerne på skærmen. I sådanne tilfælde opdeles den sidste
scene, der er kopieret til et SD-kort, automatisk, så den passer til den plads, der er på
SD-kortet.
≥ Hvis du opdeler scenerne (l 60) og kopierer efter scenevalg, kan du kopiere i forhold til
SD-kortets resterende kapacitet eller kun de relevante dele heraf.
Kopierer
≥ Hvis der ikke er meget resterende kapacitet på SD-kortet, får du vist en meddelelse, hvor
du skal bekræfte, at du kan kopiere, efter at du har slettet alle data på SD-kortet. Vær
opmærksom på, at slettede data ikke kan gendannes.
1
Skift funktionen til
.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
2
Vælg menuen.
: [COPY]
3
Følg skærmvisningen, og vælg det ønskede element ved hjælp af
markørknappen, og tryk på ENTER.
≥ Vælg
og tryk på ENTER for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Når du trykker på ENTER, markeres scenen/billedet, og indikationen
vises på
miniaturen. Tryk på ENTER igen for at annullere handlingen.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Hvis du trykker på ENTER, markeres en dato, som omsluttes med en rød ramme. Tryk på
ENTER igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan angives op til 99 scener/billeder eller 99 datoer efter hinanden.
≥ Hvis du skal bruge 2 eller flere SD-kort for at kopiere, skal du udskifte kortet i henhold til
anvisningerne på skærmen.
4
Tryk på knappen MENU, når meddelelsen om fuldført kopiering vises
på skærmen.
≥ Miniaturevisningen af kopidestinationen angives.
- 69 -
Når du stopper kopieringen på halvvejen
Tryk på knappen MENU under kopieringen.
Hvis du vil slette levende billeder eller still-billeder, efter at kopieringen er fuldført,
skal du først afspille de levende billeder eller still-billederne for at kontrollere, at
kopieringen er korrekt udført, før du sletter dem.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan kopieringen tage længere tid.
j Antallet mulige scener er stort.
j Enhedens temperatur er meget høj.
≥ Hvis nogle af filmene eller still-billederne allerede er blevet optaget til kopidestinationen,
tildeles samme dato, eller billederne vises muligvis ikke efter dato, når liste efter dato er
valgt.
≥ Beskyttelsesindstillingen fjernes på de kopierede film og billeder, når der kopieres film og
billeder med beskyttelsesindstillingen aktiveret.
≥ Den rækkefølge, scenerne eller still-billederne blev kopieret i, kan ikke ændres.
- 70 -
Kopiér/overspil
Overspilning med en Blu-ray
diskafspiller, videoenheder osv.
∫ Kontrol før overspilning
Kontrollér det anvendte udstyr før overspilning.
Udstyr, der
anvendes til
overspilning
Billedkvalitet for
overspilning
Udstyr med
SD-kortåbning
Højdefinitions billedkvalitet*
Isæt SD-kortet i
apparatet (l 72)
Udstyr med
USB-terminal
Højdefinitions billedkvalitet*
Tilslut med det
medfølgende
USB-kabel (l 72)
Udstyr uden
SD-kortåbning
eller USBterminal
Standard billedkvalitet
Kan afspilles på udstyr, som
ikke er kompatibelt med
højdefinitions (AVCHD), så det
er nyttigt, hvis du overspiller til
distribution.
Tilslutning vha. det
medfølgende
AV-multikabel (l 74)
Sådan overspiller du
* Ikke alt udstyr er kompatibelt med højdefinitions (AVCHD) billedkvalitet. I sådanne tilfælde
skal du tilslutte vha. AV-multikablet og overspille med standardbilledkvaliteten. (l 74)
≥ Der henvises til betjeningsvejledningen til det anvendte udstyr for placeringen af
SD-kortåbningen, USB-terminalen eller den terminal, der bruges for at tilslutte AVmultikablet.
≥ iFrame-scener kan ikke overspilles ved at isætte SD-kort eller forbinde med et USB-kabel.
For overspilning af iFrame-scener henvises til side 74.
- 71 -
Overspilning i højdefinitions billedkvalitet
Du kan overspille ved hjælp af en Panasonic Blu-ray diskafspiller eller en
højdefinitions (AVCHD) kompatibel DVD-optager.
≥ Afhængigt af optageren eller det medie, der skal kopieres til, kan du muligvis ikke
kopiere i højdefinitions (AVCHD)-billedkvalitet. Se optagerens
betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
≥ Bemærk, at det udstyr, der er beskrevet, muligvis ikke er tilgængeligt i visse
lande og områder.
∫ Sådan overspilles ved hjælp af udstyr med SD-kortåbning
Du kan overspille direkte ved at indsætte et SD-kort.
≥
Se 69 for at kopiere scener eller billeder fra
den indbyggede hukommelse til et SD-kort.
∫ Sådan overspilles ved hjælp af udstyr med USB-terminal
Du kan overspille ved at tilslutte et USB-kabel.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
≥ Tænd enheden (Denne funktion er tilgængelig i alle tilstande).
A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
Tilslut enheden til Blu-ray diskafspilleren eller den højdefinitions
(AVCHD)-kompatible DVD-optager.
≥ Skærmbilledet for valg af USB-funktion vises på enhedens skærm.
2
Vælg [RECORDER] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk
på ENTER.
≥ Hvis du vælger en anden funktion end [RECORDER], skal USB-kablet tilsluttes igen.
≥
Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på
markørknappen for at tænde LCD-skærmen.
- 72 -
3
Vælg det medie, du vil overspille, og tryk derefter på ENTER.
≥ Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på
markørknappen for at tænde LCD-skærmen.
4
Overspil gennem betjening af Blu-ray diskoptageren eller den
højdefinitions (AVCHD) kompatible DVD-optager.
≥ Tryk ikke på ENTER på enheden under overspilningen.
Om enhedens skærmsymboler
≥ Når enheden er ved at få adgang til et SD-kort, vises kortadgangsikonet (
) på
enhedens skærm, eller adgangslampen tændes.
≥
Når enheden er ved at opnå adgang til den indbyggede hukommelse, vises
adgangsikonet til den indbyggede hukommelse (
) på enhedens skærm, eller
adgangslampen tændes.
≥ Vær forsigtig ikke at frakoble USB-kablet, lysnetadapteren eller batteriet, mens
enheden er ved at få adgang til mediet, da det kan medføre optaget indhold.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Når denne enhed er tilsluttet en Panasonic, Blu-ray-optager eller en DVD-optager med et
USB-kabel, mens enheden er tændt, forsynes denne enhed også med strøm fra det
tilsluttede udstyr.
≥ Læs Blu-ray diskafspillerens eller DVD-optagerens betjeningsvejledning for detaljerede
oplysninger om overspilning og afspilningsmetoder.
≥ Når du tilslutter enheden til en Blu-ray diskafspiller, vises der muligvis en
overspilningsskærmbillede på fjernsynet, som er tilsluttet Blu-ray diskafspilleren. I sådanne
tilfælde skal du også udføre handlingerne under trin 1 til 4.
≥ Du kan ikke ændre enhedens funktion eller slukke for enheden, mens den er tilsluttet en
Blu-ray diskafspiller eller DVD-optager. Tag USB-kablet ud, før du udfører en af disse
handlinger.
≥ Hvis batteriet bliver lavt under overspilning, vises der en meddelelse. Brug Blu-ray
diskafspilleren for at sætte overspilningen midlertidig på pause.
- 73 -
Overspilning i standard billedkvalitet
∫ Overspilning ved hjælp af udstyr uden SD-kortåbning eller
USB-terminal eller ved hjælp af en videoenhed
Du kan overspille ved at tilslutte et AV-multikabel.
≥ De billeder, der overspilles, er i en standard kvalitet.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
Skift videoindgang på videoapparatet
og TV’et, som videokameraet er
tilsluttet.
AV MULTI

≥ Skift funktionen til
≥ Den indstillede kanal vil variere afhængig af
den indgang, denne enhed forbindes til.
≥ Se videoapparatets brugervejledning for
yderligere detaljer.
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Brug ikke andre AV-multikabler end det, der
medfølger.
A AV-multikabel (medfølger)
.
1
Tilslut denne enhed til en videoenhed, og start afspilningen på
denne enhed.
2
Start optagelsen på den tilsluttede enhed.
≥ For at stoppe optagelsen (overspilningen) skal du stoppe optagelsen på videokameraet,
efter at du har stoppet optagelsen på optageren.
≥ Hvis angivelse af dato og klokkeslæt samt funktion ikke ønskes, skal de annulleres før
overspilningen. (l 29, 65)
≥ Sluk betjeningsikonet ved at trykke på knappen ENTER under lydmontage (l 26).
≥ Se side 66 for information om indstilling ved tilslutning af AV-multikablet.
Hvis de overspillede billeder afspilles på et bredskærms-TV, kan billederne strækkes
lodret.
I sådanne tilfælde skal du læse apparatets eller bredskærms-TV’ets brugervejledning, og
sætte billedformatet til 16:9.
- 74 -
Med en PC
Hvad du kan gøre med en computer
HD Writer LE 1.1
Du kan kopiere film-/billeddata til computerens harddisk eller skrive til mediet, som f.eks. en
Blu-ray disk, DVD-disk eller et SD-kort vha. HD Writer LE 1.1. Softwaren er installeret på den
medfølgende CD-ROM.
Se betjeningsvejledningen til HD Writer LE 1.1 (PDF-fil) for oplysninger om, hvordan den skal
anvendes.
∫ Smart wizard
Skærmen Smart wizard vises automatisk, når du tilslutter denne enhed med en PC med
HD Writer LE 1.1 installeret. (l 83)
Kopiér til PC:
Du kan kopiere film-/billeddata til en PC’s harddisk.
Kopiér til disk:
Du kan kopiere til disk i en højdefinitions billedkvalitet eller en almindelig standard
billedkvalitet (MPEG2-format).
≥ Vælg den funktion, du vil bruge, og følg anvisningerne på skærmen for let kopiering.
Hvad kan du gøre med HD Writer LE 1.1
Kopiering af data til en computer
Kopiering i Blu-ray-disk/AVCHD-format:
≥ iFrame scener kan ikke kopieres til Blu-ray-disk/AVCHD format.
Datatype
Film og stillbillede
Kopiering i DVD-videoformat:
≥ Konverteret til konventionel standardkvalitet (MPEG2-format).
Redigering:
Redigering af filmdata, som er kopieret på en computers HDD
≥ Opdel, Beskær, Billede, Titel, Effekt, Overgang, BGM, Slet delvis
≥ Konvertering af filmdata til MPEG2
≥ Konvertering af en del af en film til still-billede
Film
Online deling:
Du kan uploade film på internettet og dele dem med din familie og venner.
Afspilning på en computer:
Afspilning af filmdata i højdefinitionsbilledkvalitet på en computer.
Film og stillbillede
Formatering af diske:
Afhængig af den disktype, du anvender, er formatering nødvendig.
Film
- 75 -
≥ Du kan afspille på en PC ved hjælp af en Image Viewer-standard til Windows eller
billedbrowsing-software, som fås i handlen, og kopiere billeder til en PC ved hjælp af
Windows Explorer.
≥ Se side 87 for detaljerede oplysninger om brug af en Mac.
Vigtigt!
≥ Når du bruger et SDXC-memorykort, skal du se følgende supportside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
≥ Du må aldrig isætte en disk, som er optaget i AVCHD-format med det
medfølgende HD Writer LE 1.1 i en enhed, som ikke understøtter
AVCHD-formatet. I visse tilfælde kan disken sidde fast i videokameraet. Disken
kan ikke afspilles på videokameraer, som ikke understøtter AVCHD-formatet.
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film i andre enheder, vises der
muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere disken.
Disken må ikke formateres, da slettede data ikke kan gendannes igen.
≥ Data kan ikke skrives fra en PC til enheden.
≥
Man kan ikke skrive data til den indbyggede hukommelse på denne enhed fra en PC.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed, kan ikke skrives til den software, der følger
med denne enhed. Hvis du vil skrive filmdata, som er optaget med Panasonic
højdefinitions videokamera, der tidligere blev solgt, skal du bruge den HD Writer,
som fulgte med den enhed.
≥ Når filmdata skrives til og læses fra SD-kortet, kan den korrekte drift af enheden ikke
garanteres, hvis anden software end den, der følger med kameraet, anvendes.
≥ Start ikke den software, der følger med denne enhed, og anden software samtidigt. Luk
evt. al anden software, hvis du skal starte den software, der følger med denne enhed, og
luk den software, der følger med denne enhed, hvis du skal starte al anden software.
- 76 -
Slutbruger-licensaftale
Læs venligst følgende før CD-ROM pakken åbnes.
Du ("licenshaver") tildeles en licens til den
software, der er defineret i nærværende
slutbrugerlicensaftale ("aftale") på betingelse
af, at du accepterer aftalens vilkår og
betingelser.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte
softwaren, inklusive information, som er
optaget eller beskrevet på CD-ROM,
betjeningsvejledninger og ethvert andet
medie overdraget til Licenshaver (kollektivt
betegnet “Software”), men ingen gældende
rettigheder til patenter, copyrights,
varemærker eller forretnings- eller
produkthemmeligheder bliver overført til
Licenshaver.
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, kopiere,
ændre, overføre, leje, lease, udlåne eller
tillade nogen tredjepart, hverken gratis eller
mod betaling, at benytte, kopiere eller ændre
Softwaren, undtagen hvad der måtte være
udtrykkeligt beskrevet i denne Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende
kopiering af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af
Softwaren, komplet eller dele heraf,
udelukkende til backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaveren må kun bruge softwaren på
én computer og må dermed ikke bruge den
på flere computere. Desuden må
licenshaveren ikke bruge softwaren til
værtsvirksomhed med kommercielle formål.
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering
eller deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere,
dekompilere eller deassemblere Softwaren,
undtagen i den udstrækning noget af dette
måtte være tilladt ved lov eller forordning i
landet, hvor Licenshaver har bopæl.
Panasonic eller dennes forhandlere er ikke
ansvarlige for nogen defekt i Softwaren eller
skade på Licenshaver forvoldt på grund af
Licenshavers rekonstruktion, dekompilering
eller deassemblering af Softwaren.
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “AS-IS” (“som den er”)
uden garanti af nogen art, hverken eksplicit
eller implicit, inklusive, men ikke begrænset
til, garanti for overholdelse af
ophavsrettigheder, salgbarhed og/eller
egnethed til et bestemt formål. Endvidere
garanterer Panasonic ikke, at funktionen af
softwaren vil være kontinuerlig eller uden
defekter. Panasonic eller dennes
forhandlere er ikke ansvarlige for skader, der
måtte opstå i forbindelse med
Licenshaverens brug af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at
eksportere eller reeksportere Softwaren i
nogen form uden de nødvendige
eksporttilladelser som kræves i det land,
hvor Licenshaver har bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder,
vil automatisk ophøre, hvis Licenshaver
overtræder nogen af betingelserne i denne
Aftale. I sådanne tilfælde skal Licenshaver
for egen regning tilintetgøre Softwaren og
relateret dokumentation sammen med alle
kopier heraf.
- 77 -
Artikel 9 i forhold til MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5, som er produceret
af Microsoft Corporation
(1) Licenshaveren må kun anvende
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT
3.5, hvis det er omfattet af softwaren.
Licenshaveren må ikke anvende
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5
i andre konfigurationer eller metoder.
Licenshaveren må ikke offentliggøre
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5
eller arbejde vedrørende de tekniske
begrænsninger i MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5.
(2) Licenshaveren må ikke anvende,
kopiere, distribuere, videretildele til brug
eller på anden vis håndtere softwaren på
andre måder, end det der er tilladt i henhold
til Artikel 9 (1) eller foretage handlinger
såsom reverse engineering, dekompilering
eller disassemblering osv. af MICROSOFT
SQL SERVER COMPACT 3.5.
(3) Alle rettigheder, herunder
ophavsrettigheder, patenter osv. vedrørende
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5
tilhører Microsoft Corporation. Licenstageren
må ikke kræve nogen rettigheder til
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT
3.5.
- 78 -
Med en PC
Driftsmiljø
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke
anvendes.
≥ Du skal bruge et CD-ROM drev for at installere de medfølgende softwareapplikationer. (Et
kompatibelt Blu-ray disk-/DVD-skriverdrev og -medie er nødvendigt for at skrive til Blu-ray
disk/DVD.)
≥ Driften garanteres ikke i følgende tilfælde.
j Når 2 eller flere USB-enheder er tilsluttet en computer, eller hvis enhederne er tilsluttet
via USB-hubber eller via forlængerkabler.
j Drift på et opgraderet operativsystem.
j Drift på et andet operativsystem end det forudinstallerede.
≥ Softwaren er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me, Windows NT og Windows 2000.
∫ Driftsmiljø til HD Writer LE 1.1
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Windows 7 (32 bit/64 bit) Starter/Home Basic/Home Premium/
Professional/Ultimate (SP1)
Windows Vista (32 bit) Home Basic/Home Premium/Business/
Ultimate (SP2)
Windows XP (32 bit) (SP3)
CPU
Intel Pentium 4 2,8 GHz eller højere (inklusive kompatibel
processor)
≥ Intel Core 2 Duo 2,16 GHz eller højere eller
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ eller højere anbefales, når
der anvendes afspilningsfunktionen eller MPEG2 output.
≥ Intel Core 2 Quad 2,6 GHz eller mere anbefales, når der bruges
en redigeringsfunktion.
RAM
Windows 7: 1 GB eller højere (32 bit)/2 GB eller højere (64 bit)
Windows Vista: 1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Display
Farvekvalitet (16 bit) eller mere (32 bit eller mere anbefales)
Skærmopløsning på 1024k768 pixel eller mere (1920k1080 pixel
eller mere anbefales)
Windows 7/Windows Vista: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
(DirectX 10 anbefales)
Windows XP: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
Kompatibelt med DirectDraw overlay
PCI Express™k16 kompatibelt anbefales
En videohukommelse på mindst 256 MB anbefales
- 79 -
Fri harddiskdrevplads
Ultra DMA — 100 eller mere
450 MB eller mere (til installering af softwaren)
≥ Når der skrives til en DVD/Blu-ray-disk/SD-kort, skal der være
dobbelt så meget ledig plads i forhold til disken.
Lyd
DirectSound-understøttelse
Snitflade
USB port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
Internet-forbindelse
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
≥ Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk, forenklet kinesisk og russisk.
≥ Driften garanteres ikke på alle Blu-ray disk-/DVD-drev.
≥ Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP
Media Center Edition, Tablet PC Edition og Windows 7 Enterprise.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-boot driftsmiljø.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-monitor driftsmiljø.
≥ Hvis du bruger Windows XP, kan en administrativ kontobruger kun anvende denne
software. Hvis du bruger Windows Vista/Windows 7, kan en administrativ kontobruger og
en standard kontobruger kun anvende denne software. (En administrativ kontobruger bør
installere og afinstallere denne software.)
∫ Sådan bruges HD Writer LE 1.1
Du har brug for en højydelses PC, afhængigt af de funktioner, der skal anvendes. Afspilning
eller betjening udføres muligvis ikke korrekt, afhængigt af miljøet for den anvendte PC. Se
driftsmiljø og bemærkninger.
≥ Betjening under afspilningen kan blive langsommere, hvis CPU-hukommelsen ikke
opfylder kravene til driftsmiljøet.
≥ Brug altid den nyeste driver til videokortet.
≥ Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kapacitet på harddisken i computeren. Den kan komme
ude af drift eller pludselig stoppe, hvis kapaciteten bliver lav.
- 80 -
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Windows 7 (32 bit/64 bit) eller SP1
Windows Vista (32 bit) (SP2)
Windows XP (32 bit) (SP3)
CPU
Windows 7/Windows Vista: 1 GHz eller højere
32-bit (k86) eller 64-bit (k64) processor (inkl. kompatibel CPU)
Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller Intel
Celeron 400 MHz eller højere
RAM
Windows 7: 1 GB eller højere (32 bit)/2 GB eller højere (64 bit)
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise:
1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Snitflade
USB port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
- 81 -
Med en PC
Installation
Ved installation af softwaren skal du logge på din computer som administrator eller med et
brugernavn, som har tilsvarende rettigheder. (Kontakt din chef, hvis du ikke har tilladelse til dette.)
≥ Før installationen påbegyndes, skal alle åbne programmer afsluttes.
≥ Udfør ikke andre handlinger på din computer, mens softwaren bliver installeret.
≥ Beskrivelsen af betjeningsfunktioner er baseret på Windows 7.
1
Sæt CD-ROMMEN i computeren.
2
Klik på [Yes].
≥ Skærmbilledet [AutoPlay] vises automatisk. Klik på [Run setup.exe] # [Yes].
≥ Hvis Windows 7 er i brug, eller skærmbilledet [AutoPlay] ikke vises automatisk, skal du
vælge [Start] # [Computer] (eller dobbeltklikke på [Computer] på skrivebordet) og derefter
dobbeltklikke på [Panasonic].
≥ Følg anvisningerne på skærmen.
≥ Hvis landet eller regionen ikke kan vælges, vælg da [PAL Area].
PC’en skal genstartes for at applikationen kan virke.
∫ Afinstallerer HD Writer LE 1.1
Følg trinnene nedenfor for at afinstallere den eller de softwareapplikationer, som du ikke
længere har brug for.
1
2
Vælg [Start] # [Control Panel] # [Uninstall a program].
Vælg [HD Writer LE 1.1], og klik derefter på [Uninstall].
≥ Fortsæt med afinstallationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
≥ Efter afinstallation af softwaren skal computeren genstartes.
- 82 -
Med en PC
Tilslutning til en PC
≥ Tilslut denne enhed til PC’en, efter at softwareprogrammerne er installeret.
≥ Fjern den medfølgende CD-ROM fra PC’en.

A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
Tilslut denne enhed til lysnetadapteren.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
2
Tænd enheden.
≥ Denne funktion er tilgængelig i alle tilstande.
3
Tilslut enheden til en pc.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
4
Vælg [PC] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk på
ENTER.
≥ Skærmen Smart wizard vises automatisk, når HD Writer LE 1.1 er installeret.
≥ Denne enhed genkendes automatisk som et eksternt drev til PC’en. (l 85)
≥ Hvis du vælger en anden funktion end [PC], skal USB-kablet tilsluttes igen.
≥ Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på
markørknappen for at tænde LCD-skærmen.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Når denne enhed er tilsluttet en PC ved hjælp af et USB-kabel, mens enheden tændes,
leveres der også strøm fra PC’en til enheden.
≥ Når enheden tilsluttes en PC, kan man ikke slukke for den.
Tag USB-kablet ud, før du slukker for enheden.
≥ Når der læses/skrives mellem en PC og et SD-kort, skal du være opmærksom på, at visse
SD-kortåbninger, som er indbygget i PC’er, og visse SD-kortlæsere ikke er kompatible med
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort.
≥ Når du bruger et SDXC-memorykort, skal du se følgende supportside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
- 83 -
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Vælg ikonet
i opgavebakken, som vises på PC’en, og klik derefter på [Eject
Panasonic Camcorder].
≥ Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises dette ikon måske ikke.
Om enhedens skærmsymboler
≥ Tag ikke USB-kablet, batteriet eller lysnetadapteren ud, mens kortadgangslampen er
tændt, eller kortadgangsikonet (
) er vist på enhedens skærm.
≥
Tag ikke USB-kablet, batteriet eller lysnetadapteren ud, mens adgangslampen er tændt,
eller adgangsikonet til den indbyggede hukommelse (
) er vist på enhedens skærm.
≥ Hvis skærmbilledet ikke ændres, når enheden betjenes, mens den er tilsluttet en PC,
skal batteriet og/eller lysnetadapteren tages ud. Vent i ca. 1 minut, og tilslut batteriet og/
eller lysnetadapteren igen. Vent i ca. 1 minut igen, og tænd for enheden igen. (Data kan
blive beskadiget, hvis denne handling udføres, mens man er ved at få adgang til SDkortet eller den indbyggede hukommelse.)
∫ Opladning af batteriet ved at tilslutte det til forskellige enheder
Hvis du anvender batteriet, og du slukker enheden og tilslutter den til en PC, en Panasonic
Blu-ray diskafspiller eller en Panasonic DVD-optager, oplader batteriet.
≥ Når du tilslutter dette apparat til en PC for første gang, skal du sørge for at tilslutte
apparatet til PC’en med strømmen tændt på apparatet.
≥ Sæt USB-kablet helt ind. Enheden virker muligvis ikke korrekt, hvis kablet ikke er sat helt
ind.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Husk at tilslutte enheden direkte til PC’en, Blu-ray diskafspilleren eller DVD-optageren.
≥ Under opladningen blinker statusindikatoren.
≥ Du kan ikke oplade, hvis statusindikatoren blinker hurtigt, eller hvis den slet ikke lyser.
Oplad med lysnetadapteren. (l 10)
≥ Det tager 2 eller 3 gange længere at oplade sammenlignet med lysnetadapteren.
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der
til side 100.
- 84 -
Om computerskærmen
Når videokameraet er tilsluttet en computer, genkendes den som et eksternt drev.
≥ Flytbar disk (Eksempel:
) vises i [Computer].
Det anbefales at bruge HD Writer LE 1.1
for at kopiere filmdata.
Hvis du anvender Windows Explorer eller
andre programmer på computeren til at
kopiere, flytte eller omdøbe filer og
mapper, der er optaget på denne enhed,
vil det resultere i, at ingen af dem kan
bruges sammen med HD Writer LE 1.1.
Man kan ikke skrive data til den
indbyggede hukommelse eller SD-kortet
på denne enhed fra en PC.
Eksempel på mappestruktur på et
SD-kort:
CAM_SD
DCIM
100CDPFQ

101UDPHH

102CDPFS

PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN

BDMV

PANA_EXT

Eksempel på mappestruktur til den
indbyggede hukommelse:
CAM_MEM
DCIM
100CDPFQ

101UDPHH

102CDPFS

Følgende data optages.
1 Der kan lagres op til 999 still-billeder i
JPEG-format ([S1000001.JPG] osv.)
2 iFrame-format filmfiler
([S1000001.MP4] osv.)
3 JPEG-format still-billeder oprettet fra
film
4 Miniaturebilleder til film
5 AVCHD-format filmfiler ([00000.MTS] osv.)
6 Til administration
∫ Kopiering af still-billeder til en
computer
Kortlæserfunktion (lagerenhed)
Still-billeder, som er optaget med dette
videokamera, kan kopieres til computeren
ved hjælp af Windows Explorer eller andre
programmer.
1 Dobbeltklik på den mappe, som
indeholder still-billederne.
([DCIM] # [100CDPFQ] osv.)
2 Træk og slip still-billederne i
destinationsmappen
(på computerens HDD-enhed).
≥ Undgå at slette SD-kortets mapper.
Sletning kan gøre SD-kortet ubrugeligt på
denne enhed.
≥ Data, som er optaget på en computer,
som ikke understøttes af videokameraet,
vil ikke blive genkendt af enheden.
≥ Benyt altid denne enhed til at formatere
SD-kort.
AVCHD
AVCHDTN

BDMV

PANA_EXT

- 85 -
Med en PC
Start af HD Writer LE 1.1
≥ For at bruge softwaren skal du logge på som administrator eller med et brugernavn til en
standard brugerkonto (kun til Windows 7/Windows Vista).
Softwaren kan ikke anvendes med et brugernavn til en gæstekonto.
(På computeren)
Vælg [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer LE 1.1] #
[HD Writer LE].
≥ Læs PDF-vejledningen til softwaren for detaljerede oplysninger om brugen af
softwareapplikationerne.
Læs betjeningsvejledningerne for
softwareapplikationerne
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller en
senere version for at kunne læse PDF-vejledningen.
Vælg [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer LE 1.1] #
[Operating Instructions].
- 86 -
Med en PC
Hvis du bruger Mac
≥ HD Writer LE 1.1 er ikke tilgængelig til Mac.
≥ iMovie’11 understøttes. For yderligere oplysninger om iMovie’11 skal du kontakte
Apple Inc.
∫ Driftsmiljø
PC
OS
CPU
RAM
Snitflade
Andre krav
Mac
Mac OS X 10.7.2
Intel Core 2 Duo eller højere
2 GB eller mere
USB port
Mus eller lignende pegeredskab
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke
anvendes.
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
∫ Kopiering af still-billeder på en PC
1
Tilslut videokameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
Vælg [PC] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk på
ENTER.
≥ Denne enhed genkendes automatisk som et eksternt drev til Mac’en.
≥ Hvis du vælger en anden funktion end [PC], skal USB-kablet tilsluttes igen.
≥ Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på
markørknappen for at tænde LCD-skærmen.
3
Dobbeltklik på [CAM_SD] på skrivebordet.
≥ For brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_MEM] på skrivebordet.
≥ Filerne er lagret i [100CDPFQ]-mappen osv. i [DCIM]-mappen.
4
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, man vil
erhverve, eller hele mappen med de pågældende billeder til en
anden mappe på computeren.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Træk [CAM_SD] diskikonet til [Trash], og tag USB-kablet ud.
≥ For brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_MEM] på skrivebordet.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
- 87 -
Andet
Indikationer
*
Kun
MF
∫ Symboler ved optagelse
0h00m00s
+1

PRE-REC
1/100
OPEN
0dB


Mulig status for optagelse til
den indbyggede
hukommelse (film)*
1h30m
R 1h20m
MF
2.1 M
Mulig status for optagelse til
kortet (film)
(Grøn)
Genkendelse af kortet (film)
R 3000
/
R 1h20m
/
/
/
/
/
/
/
/
/
B
Scenefunktion (l 42)
+2
Resterende tid til rådighed
for filmoptagelse (l 20)
Kompensation for
baggrundslys (l 39)
Manuel funktion (l 48)
/
/
Vindstøjsreduktion (l 45)
Om Intelligent auto-funktion (l 23)
MNL
/
Optagefunktion (l 43)
A
/
(Hvid)
/
15. 11. 2012 12:34
/
Manuel fokus (l 51)
/
/
/
AWB /
Hvidbalance (l 48)
/ +1 / -1
PRE-REC
Power LCD (l 32)
/
PRE-REC (l 40)
¥/; (Rød)
Optager
1/100
; (Grøn)
Optagelse på pause
OPEN/F2.0
Irisværdi (l 50)
Udløbet optagetid (l 20)
0dB
Forstærkning (l 50)
0h00m00s
Mikrofonniveau (l 46)
(“h” er en forkortelse for time, “m” for minut
og “s” for sekund.)
Billed-stabiliseringsenhed
(l 37)
Soft skin-funktion (l 40)
Tele-makro (l 40)
/
Resterende batterikapacitet
(l 12)
1h30m
Lukkerhastighed (l 50)
Resterende batteritid (l 12)
Toning (Hvid), Toning (Sort)
(l 39)
Farve-natsynsfunktion
(l 41)
Intelligent kontrastkontrol
(l 41)
- 88 -
∫ Afspilningssymboler
C
Mulig status for optagelse til
den indbyggede
hukommelse (still-billeder)*
1/;/5/6/
2;
(Hvid)
Mulig status for optagelse til
kortet (still-billeder)
0h00m00s
Afspilningstid (l 25)
(Grøn)
Genkendelse af kortet (stillbilleder)
No.10
Scenenummer
/
2.1 M / 0.5 M
Gentag afspilning (l 53)
Billedkvalitet (l 47)
Genoptag afspilning (l 54)
Optagede pixels i still-billeder
(l 22, 53)
100-0001
Ikon for optagelse af stillbilleder
(Rød)
Optagelse af still-billeder
AVCHD optagede scene
(l 25)
iFrame optagede scene
(l 25)
∫ Angivelse af forbindelse til
andre enheder
Indstilling af verdensur
(l 29)
Adgang til kortet (l 73, 84)
Adgang til den indbyggede
hukommelse (l 73, 84)*
15. 11. 2012 Datoangivelse (l 17)
12:34
Tidsangivelse (l 17)
Billedmappe/filnavn
Beskyttede film/still-billeder
(l 62)
Resterende antal still-billeder
(l 22)
(Hvid)
/7/8/D/E/;1/
Visning under afspilning (l 25, 52)
I afspilningsfunktioner vises billedstørrelsen
ikke for still-billeder optaget med andre
produkter, eller hvis de har andre
billedstørrelser end vist ovenfor.
R3000
/
∫ Bekræftelsessymboler
––
(Visning Det indbyggede batteri er ved at
af klokke- være tomt. (l 17)
slæt)
Advarsel ved optagelse af dig
selv (l 18)
SD-kortet er ikke isat eller er
ikke kompatibelt.
- 89 -
Andet
Meddelelser
Vigtige bekræftelses-/fejlmeddelelser, som angives på skærmen i tekstformat.
*
Kun
PERIODICALLY MAKE BACK UP OF DATA IN BUILT-IN MEMORY.*
Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige filmoptagelser og still-billeder regelmæssigt til
en PC, disk osv. (l 75) Denne meddelelse angiver ikke, at der er et problem med
enheden.
CHECK CARD.
Dette kort er ikke kompatibelt, og enheden kan ikke genkende det.
Hvis denne meddelelse vises, selvom film og still-billeder optages på et SD-kort, kan
kortet være ustabilt. Sæt SD-kortet ind igen, sluk for apparatet, og tænd det igen.
THIS BATTERY CANNOT BE USED.
≥ Brug et batteri, som er kompatibelt med dette videokamera. (l 9)
Hvis du bruger et Panasonic batteri, som er kompatibelt med dette videokamera, skal
du tage batteriet ud, og isætte det igen. Hvis du får vist meddelelsen igen, selvom du
gentager denne handling flere gange, skal videokameraet sendes til reparation. Afbryd
strømmen, og tal med den forhandler, du har købt videokameraet hos. Prøv ikke på selv
at reparere det.
≥ Du forsøger at tilslutte en lysnetadapter, som ikke er kompatibel med videokameraet.
Brug den medfølgende lysnetadapter. (l 10)
- 90 -
Om gendannelse
Hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, kan der vises en meddelelse, og der udføres
en reparation. (Reparationen kan tage noget tid, afhængigt af fejlen.)
≥
vises, hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, når scener vises som
miniaturebilleder.
≥ Hvis der slukkes for strømmen under videooptagelsen, vil scener på mindre end
30 sekunder ikke blive optaget.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Afhængig af dataenes tilstand, er det måske ikke muligt at reparere disken.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, vil det ikke være muligt at afspille scener optaget, før
enheden blev slukket.
≥ Hvis data, som er optaget på en anden enhed, gendannes, kan det vise sig at være
umuligt at afspille dataene på dette videokamera eller på den anden enhed.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, skal du slukke for strømmen til enheden og vente et øjeblik.
Hvis gendannelsen mislykkes gentagne gange, skal du formatere et medie på enheden.
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, vil alle data, som er optaget på mediet,
blive slettet.
≥ Hvis miniaturedataene gendannes, bliver visningen af miniaturebillederne muligvis
langsommere.
- 91 -
Andet
Fejlfinding
∫ Det er ikke er fejlfunktion i følgende tilfælde
Hvis enheden rystes, kan
du høre en kliklyd.
≥ Lyden kommer fra objektivets bevægelse og er ikke en
fejlfunktion.
Lyden forsvinder, når du tænder enheden og skifter funktion
til
.
Motivet ser lidt bøjet ud.
≥ Motivet ser bøjet ud, når det bevæger sig hen over billedet
meget hurtigt, men det er fordi enheden bruger MOS til
billedsensoren. Dette er ikke en fejlfunktion.
Strømforsyning
Problem
Denne enhed kan ikke
tændes.
Denne enhed forbliver
ikke tændt længe nok.
Kontrolpunkter
≥ Oplad batteriet igen for at sikre, at det er tilstrækkeligt
opladet. (l 10)
≥ På kolde steder bliver batteriets brugstid kortere.
≥ Batteriet har begrænset levetid. Hvis driftstiden også er
for kort, efter at batteriet er fuldt opladt, er batteriet slidt
og skal udskiftes.
Batteriet løber hurtigt tør.
Denne enhed slukkes
automatisk.
≥ Hvis strømmen til enheden afbrydes, når du slukker for
strømmen til TV’et på TV’ets fjernbetjening, er
VIERA Link igang. Hvis du ikke skal bruge VIERA Link,
skal [VIERA Link] indstilles på [OFF]. (l 67)
Dette videokamera kan
ikke betjenes, selv om
det er tændt.
≥ Fjern batteriet eller lysnetadapteren, vent i ca. 1 minut, og
tilslut derefter batteriet eller lysnetadapteren igen.
Ca. 1 minut senere skal du tænde for strømmen igen.
(Udførelsen af ovennævnte handling, mens du prøver at
få adgang til mediet, kan beskadige dataene på mediet.)
≥ Hvis den normale drift stadig ikke er genoprettet, afbryd
da strømmen, og kontakt denforhandler, du har købt
denne enhed af.
Denne enhed fungerer
ikke normalt.
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT
OFF, THEN TURN ON
AGAIN.” vises.
≥ Videokameraet har detekteret en fejl. Start enheden igen
ved at slukke og tænde for strømmen.
≥ Hvis du ikke slukker og tænder for strømmen selv,
slukker strømmen automatisk om ca. 1 minut.
≥ Reparation er nødvendig, hvis meddelelse herom vises
flere gange, også efter genstart. Sluk for strømmen, og
kontakt den forhandler, som du har købt denne enhed af.
Forsøg ikke at reparere enheden selv.
- 92 -
Symbol
Problem
Kontrolpunkter
Indikationen for
resterende
batterikapacitet vises
ikke korrekt.
≥ Indikationen for resterende batterikapacitet er en
tilnærmelse.
Hvis indikationen for den resterende batterikapacitet ikke
vises korrekt, skal du oplade batteriet helt, aflade det og
oplade det igen.
Angivelse af den
resterende tid er
udløbet, eller angivelsen
for resterende tid vises
ikke.
≥ [DISPLAY] under [SETUP] er [OFF]. (l 29)
Optagelse
Problem
Kontrolpunkter
Enheden stopper
optagelse vilkårligt.
≥ Brug et SD-kort, som kan anvendes til optagelse af film.
(l 13)
≥ Optagetiden kan være afkortet pga. en forringet
dataskrivehastighed eller gentagen optagelse og sletning.
Brug enheden til at formatere SD-kortet eller den
indbyggede hukommelse. (l 33)
≥ Hvis [AGS] er [ON], skal du optage i normal vandret
stilling eller indstille [AGS] på [OFF]. (l 44)
Autofokus virker ikke.
≥ Skift til intelligent autofunktion.
≥ Hvis du prøver at optage en scene, som er vanskelig at
indstille fokus på med auto-fokus, skal du bruge den
manuelle fokusfunktion til at indstille fokus. (l 24, 51)
“CONDITION TOO
DARK, OR OPEN LENS
COVER.” vises.
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden.
≥ Denne meddelelse vises muligvis også, når der optages
på et meget mørkt sted.
Billedernes farvebalance
er underlig ved
optagelse på et bestemt
sted, f.eks. en
gymastiksal.
≥ På steder med flere lyskilder, som f.eks. en gymnastiksal
eller en hal, skal indstillingen for hvidbalance sættes på
(Indendørsfunktion 2). Hvis du ikke kan få en klar
optagelse med
(Indendørsfunktion 2), skal
indstillingen sættes på
(Manuel justeringsfunktion).
(l 48)
Billedets farve og
lysstyrke ændres, eller
der vises muligvis nogle
vandrette streger på
billedet.
≥ Billedets farve eller lysstyrke kan ændres, eller du ser
muligvis vandrette streger på billedet, når motivet
optages i lysstofbelysning, kviksølvlys eller natriumlys
osv. Dette er ikke en fejlfunktion.
≥ Optag i den intelligente auto-funktion, eller indstil
lukkerhastigheden til 1/100 på områder, hvor
strømforsyningsfrekvensen er 50 Hz eller 1/125 på
områder med 60 Hz.
LCD-skærmen flimrer
indendørs.
- 93 -
Afspilning
Problem
Ingen scener/billeder
kan afspilles.
Scener kan ikke slettes.
Kontrolpunkter
≥ Hvis der er scener/still-billeder med miniaturer, der vises
som
, kan de ikke afspilles.
≥ Film, der er optaget med andet udstyr, afspilles muligvis
ikke på denne enhed. (
vises)
≥ Ophæv beskyttelsesindstillingen. (l 62)
≥ Scener/still-billeder, hvor miniaturevisningen ses som
, kan ikke slettes. Hvis scenerne/still-billederne er
overflødige, skal du formatere mediet for at slette
dataene. (l 33) Vær opmærksom på, at når mediet er
formateret, slettes alle de data, der er optaget på mediet,
og dataene kan ikke gendannes. Husk at
sikkerhedskopiere vigtige data på en PC, disk osv.
Brug med andre produkter
Problem
Videoen eller lyden
udsendes ikke, selv om
der er tilsluttet korrekt til
TV’et.
Billederne
sammenpresses i
vandret plan.
Hvis SD-kortet er isat en
anden enhed, bliver det
ikke genkendt.
Hvis enheden tilsluttes
via USB-kablet,
registreres den ikke af
de andre enheder.
Kontrolpunkter
≥ Læs betjeningsvejledningen til dit TV, og vælg den kanal,
som passer til forbindelsens input.
≥ Vælg [TV ASPECT], så det passer med TV’ets
billedformat. (l 65)
≥ Skift indstillingen, afhængigt af det kabel, der er forbundet
med fjernsynet. (l 66)
≥ Der høres ingen lyd på TV’et under i
optagelsesfunktionen.
≥ Ved tilslutning med et fjernsyn udsender enheden ikke lyd
i afspilningsfunktionen. Lydstyrken kan heller ikke
justeres på selve enheden. Den skal justeres på
fjernsynet.
≥ Kontrollér, at videokameraet er kompatibelt med det
isatte SD-korts (SD-hukommelseskort/
SDHC-hukommelseskort/SDXC-hukommelseskort)
kapacitet eller type. Der henvises til videoapparatets
brugervejledning for yderligere detaljer.
≥ Hvis enheden tilsluttes andre enheder kun ved hjælp af
batteriet, skal du tilslutte igen og bruge lysnetadapteren.
- 94 -
Brug med andre produkter
Problem
VIERA Link virker ikke.
Der kan ikke kopieres
scener på SD-kortet ved
at tilslutte USB-kablet til
andet udstyr.
Kontrolpunkter
(Indstilling på denne enhed)
≥ Tilslutning med et HDMI-minikabel (ekstraudstyr). (l 67)
≥ Indstil [VIERA Link] til [ON]. (l 67)
≥ Afbryd strømmen til videokameraet, og tænd igen.
(Indstilling på andre enheder)
≥ Hvis TV-indgangen ikke skifter automatisk, skal du skifte
indgangen på TV’ets fjernbetjening.
≥ Kontrollér VIERA Link-indstillingen på den tilsluttede
enhed.
≥ Der henvises til betjeningsvejledningen til den tilsluttede
enhed.
≥ Noget andet udstyr kan muligvis ikke genkende SDkortet. Tag USB-stikket ud igen, og tilslut det igen.
Med en PC
Problem
Kontrolpunkter
Ved tilslutning via
USB-kablet genkendes
denne enhed ikke af
computeren.
≥ Efter genisætning af SD-kortet i enheden, skal det
medfølgende USB-kabel sættes i igen.
≥ Vælg et andet USB-stik på computeren.
≥ Check driftsmiljøet. (l 79, 87)
≥ Tilslut det medfølgende USB-kabel igen, når du har
genstartet computeren og tændt enheden igen.
Når USB-kablet er
frakoblet, vil der blive
vist en fejlmeddelelse på
computeren.
≥ For at frakoble USB-kablet sikkert, skal du dobbeltklikke
på
ikonet i opgavebakken og følge anvisningerne på
skærmen.
Kan ikke læse
PDF-vejledningen til
HD Writer LE 1.1.
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere
eller Adobe Reader 7.0 eller en senere version for at
kunne læse PDF-vejledningen til HD Writer LE 1.1.
Andet
Problem
Hvis SD-kortet er isat
videokameraet, bliver
det ikke genkendt.
Kontrolpunkter
≥ Hvis SD-kortet er formateret på en PC, genkendes det
muligvis ikke af denne enhed. Brug denne enhed til at
formatere SD-kort. (l 33)
- 95 -
∫ Hvis AVCHD-scener ændres ujævnt
Billederne kan fastfryse i flere sekunder ved samlingerne mellem scenerne, hvis følgende
handlinger udføres, efter at flere scener er blevet afspillet mange gange på en anden enhed.
≥ Det afhænger af afspilningsenheden, hvor jævnt scenerne afspilles, når de afspilles.
Afhængig af den anvendte enhed, fastfryser billederne muligvis et øjeblik, selv om ingen af
følgende betingelser er opfyldt.
≥ En kontinuerlig optagelse af billeddata, som overstiger 4 GB, kan stoppe midlertidigt hver
4 GB data, når der afspilles ved hjælp af en anden enhed.
≥ Afspilningen bliver muligvis ujævn, hvis redigeringen af scenerne er udført med HD Writer
LE 1.1, mens afspilningen vil være jævn, hvis du indstiller de sømløse indstillinger i
HD Writer LE 1.1. Se betjeningsvejledningen til HD Writer LE 1.1.
Hovedårsager til, at der ikke afspilles jævnt
≥ Hvis scenerne er optaget på forskellige datoer
≥ Hvis der er optaget scener med en varighed på mindre end 3 sekunder
≥ Hvis PRE-REC er blevet anvendt til optagelse
≥ Ved sletning af scener
≥ Når valgte scener kopieres fra den indbyggede hukommelse til et SD-kort
≥ Hvis der er optaget mere end 99 scener på samme dato
- 96 -
Andet
Forsigtighedsregler ved brug
Om denne enhed
Enheden og SD-kortet bliver varme
under brug. Dette er ikke en fejlfunktion.
Hold denne enhed så langt væk som
muligt fra elektromagnetisk udstyr (som
f.eks. mikrobølgeovne, TV’er,
videospilsudstyr osv.).
≥ Hvis denne enhed anvendes på eller i
nærheden af et TV, kan der opstå
forstyrrelser i billederne og/eller lyden på
grund af elektromagnetisk stråling.
≥ Anvend ikke denne enhed i nærheden af
mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj
med en negativ virkning på billederne og/
eller lyden.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og
billeder kan blive forvrænget af kraftige
magnetiske felter fra højttalere og store
motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ
virkning på denne enhed og skabe billedog/eller lydforstyrrelser.
≥ Hvis denne enhed har en skadelig virkning
pga. elektromagnetisk udstyr og dermed
stopper med at virke korrekt, skal du
slukke for enheden og fjerne batteriet eller
frakoble lysnetadapteren. Sæt derefter
batteriet eller lysnetadapteren ind igen, og
tænd for enheden igen.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af
radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger
kan have negativ indvirkning på optagede
billeder og/eller lyd.
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod enheden.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne kemikalier
mod enheden, kan dens udseende blive
skæmmet, og overfladen skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter have
kontakt med enheden i længere tid.
Når du benytter enheden i omgivelser
med meget sand eller støv, f.eks. på en
strand, lad da ikke sand eller fint støv
komme ind i enheden og dens stik.
Hold også enheden væk fra havvand.
≥ Sand eller støv kan beskadige enheden.
(Man skal være omhyggelig, når man
isætter eller udtager et kort.)
≥ Hvis havvand stænker mod enheden, tør da
vandet af med en hårdt opvredet klud. Tør
derefter enheden af igen med en tør klud.
Undgå at tabe enheden eller støde den
mod noget, når du bærer den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Rengøring
≥ Før rengøring skal batteriet udtages, eller
lysnetkablet tages ud af stikkontakten.
Derefter skal enheden tørres af med en
blød, tør klud.
≥ Hvis enheden er meget beskidt, kan du
dyppe en klud i noget vand og vride
kluden hårdt op og derefter tørre enheden
af med den fugtige klud. Tør enheden
efter med en tør klud.
≥ Brug af rensebenzin, fortynder, sprit eller
opvaskemiddel kan ændre kamerahuset
eller forårsage, at kameraets overflade
skaller af. Disse opløsningsmidler må ikke
anvendes.
≥ Hvis du bruger en kemisk præpareret
støveklud, skal du følge de instruktioner,
der fulgte med kluden.
Sørg for at benytte de medfølgende
ledninger og kabler. Hvis du bruger
ekstraudstyr, benyt da de ledninger og
kabler, som blev leveret med dem.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
- 97 -
Brug ikke enheden til overvågningsformål
eller andre erhvervsmæssige formål.
≥ Dette videokamera er udviklet til en
forbrugers midlertidige brug. Det er ikke
beregnet til brug uden afbrydelse eller til
industriel eller kommerciel anvendelse,
som betyder længerevarende brug.
≥ I visse situationer kan brug uden
afbrydelse resultere i, at videokameraet
overophedes og frembringer en
fejlfunktion. En sådan anvendelse frarådes.
Når du ikke skal bruge enheden i
længere tid
≥ Når enheden opbevares i et skab el.lign.,
anbefales det at man anbringer
tørringsmiddel (silica gel) sammen med den.
Ved bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed skal du være opmærksom på, at:
≥ Ved formatering og sletning skal du blot
ændre filstyringsinformationen. Dette
sletter ikke helt dataene i den indbyggede
hukommelse til denne enhed. Dataene
kan gendannes vha. anden software, der
kan fås i handlen.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer den
indbyggede hukommelse, før den
bortskaffes eller overdrages til andre.
Til den fysiske formatering tilsluttes
enheden med lysnetadapteren. Indstil
derefter funktionsdrejeknappen på
,
vælg [SETUP] # [FORMAT MEDIA] #
[Built-inMemory] i menuerne, og tryk
derefter på knappen til den optiske
billedstabilisering/sletteknappen og hold
den nede i ca. 3 sekunder som vist på
skærmen nedenfor. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet
vises, skal du vælge [YES] og derefter
følge anvisningerne på skærmen.
≥ Pas på dataene i den indbyggede
hukommelse. Panasonic kan ikke gøres
ansvarlig for spredning af private data,
selv om dette er højst usandsynligt.
Om batteriet
Batteriet, der benyttes i denne enhed, er et
udskifteligt lithium-ion batteri. Det påvirkes
af luftfugtighed og temperatur, og effekten
stiger, jo mere temperaturen stiger eller
falder. I kolde områder tændes symbolet for
fuld opladning måske ikke, og symbolet for
lav batterikapacitet kan fremkomme
ca. 5 minutter efter at man er begyndt at
bruge enheden. Ved høje temperaturer kan
beskyttelsesfunktionen blive udløst, hvilket
gør det umuligt at bruge enheden.
Sørg altid for at tage batteriet ud efter brug.
≥ Hvis et batteri forbliver tilsluttet, vil der
løbe en lille mængde strøm, selv om der
er slukket for enheden. Hvis man lader
enheden stå sådan, risikerer man at
batteriet aflades for meget. Det kan
resultere i, at du ikke kan bruge batteriet
selv efter at det er blevet opladet.
≥ Batteriet bør opbevares i en plasticpose,
så metal ikke kan røre ved kontakterne.
≥ Batteriet bør opbevares et køligt og tørt
sted under så konstant temperatur som
muligt. (Anbefalet temperatur: 15 oC til
25 oC, Anbefalet luftfugtighed: 40%RH til
60%RH)
- 98 -
≥ Ekstremt høje eller lave temperaturer kan
forkorte batteriets levetid.
≥ Hvis batteriet opbevares ved høj
temperatur, høj luftfugtighed eller i olieeller røgfyldte omgivelser, kan terminalerne
ruste og forårsage funktionsfejl.
≥ Hvis du opbevarer batteriet i lang tid,
anbefaler vi at du oplader det en gang om
året og oplagrer det igen, efter at du har
opbrugt batterikapaciteten fuldstændig.
≥ Støv og andet materiale, som sidder på
batterikontakterne, bør fjernes.
Sørg for at have ekstra batterier med, når
du tager ud for at optage.
≥ Klargør batterierne, så de har 3 til 4 gange
mere det behov, du har planlagt til
optagelse. Kolde steder, som f.eks. et
skisportssted, kan afkorte optagelsestiden.
Om lysnetadapteren
≥ Hvis batteriets temperatur er ekstremt høj
eller ekstremt lav, kan opladningen
muligvis tage længere tid, eller batteriet er
muligvis ikke blevet opladet.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på en
radio, kan radiomodtagelsen blive
forstyrret. Hold lysnetadapteren 1 m eller
mere fra radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende
lyd. Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren efter
brug. (Hvis den efterlades tilkoblet, vil der
stadig være et lille strømforbrug.)
≥ Hold altid elektroderne på lysnetadapteren
og batteriet rene.
Hvis du ved et uheld taber batteriet, skal
du kontrollere om kontakterne er blevet
beskadiget.
≥ Isættelse af et batteri med beskadigede
tilslutninger kan ødelægge enheden.
Kast ikke et gammelt batteri på ild.
≥ Hvis man opvarmer et batteri eller kaster
det på ild, kan det eksplodere.
Hvis driftstiden er meget kort selv efter at
et batteri er blevet genopladet, er
batteriet slidt op. Vær venlig at købe et
nyt batteri.
- 99 -
Om statusindikator under
opladning
Om SD-kort
Hvis statusindikatoren blinker ved en
særligt hurtig eller langsom hastighed,
skal der tages højde for følgende.
Blink i ca. 4 sekunders perioder (slukket
ca. 2 sekunder, tændt ca. 2 sekunder):
≥ Hvis batteriet er overafladet, eller
batteriets temperatur er for høj eller for lav,
kan det oplades, men det kan tage nogle
timer, før ladningen er fuldført normalt.
≥ Det blinker med intervaller på 2 sekunder,
når den normale opladning genoptages.
Selv i sådanne tilfælde kan det begynde at
blinke med intervaller på 4 sekunder, indtil
opladningen er fuldført, afhængigt af
brugsbetingelserne.
Blink i ca. 0,5 sekunders perioder
(slukket ca. 0,25 sekunder, tændt
ca. 0,25 sekunder):
≥ Batteriet er ikke opladet. Fjern batteriet fra
enheden, og prøv at oplade igen.
≥ Kontrollér, at enhedens eller batteriets
terminaler ikke er snavsede eller
tildækkede af en fremmede genstand, og
tilslut batteriet korrekt igen. Hvis der er en
fremmed genstand eller noget snavs, skal
du slukke for enheden, før det fjernes.
≥ Batteritemperaturen eller den omgivende
temperatur er meget høj eller meget lav.
Vent, indtil den korrekte temperatur er
genoprettet, før du prøver at oplade
batteriet igen. Hvis batteriet stadig ikke vil
oplade, kan der være en fejl i enheden,
batteriet eller lysnetadapteren.
Off:
≥ Opladningen er fuldført.
≥ Hvis statusindikatoren forbliver slukket på
trods af, at opladningen ikke er færdig,
kan der være en fejl i enheden, batteriet
eller lysnetadapteren. Der henvises til side
98 for detaljer om batteriet.
Ved bortskaffelse eller overdragelse af SDkortet skal du være opmærksom på, at:
≥ Formatering og sletning på denne enhed
eller på computeren ændrer kun
filstyringsoplysningerne, men sletter ikke
dataene helt på SD-kortet.
≥ Det anbefales, at SD-kortet destrueres
eller fysisk formateres på denne enhed,
hvis SD-kortet skal bortskaffes eller
overdrages.
Til den fysiske formatering tilsluttes
enheden med lysnetadapteren. Indstil
derefter funktionsdrejeknappen på
,
vælg [SETUP] # [FORMAT CARD] #
[YES] i menuerne, og tryk derefter på
knappen til den optiske billedstabilisering/
sletteknappen og hold den nede i ca.
3 sekunder som vist på skærmen
nedenfor. Når datasletningsskærmen for
SD-kortet vises, skal du vælge [YES] og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
Til den fysiske formatering tilsluttes
enheden med lysnetadapteren. Indstil
derefter funktionsdrejeknappen på
,
vælg [SETUP] # [FORMAT MEDIA] #
[SD CARD] i menuerne, og tryk derefter
på knappen til den optiske
billedstabilisering/sletteknappen og hold
den nede i ca. 3 sekunder som vist på
skærmen nedenfor. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet
vises, skal du vælge [YES] og derefter
følge anvisningerne på skærmen.
≥ Kunden er ansvarlig for håndtering af
dataene på SD-kortet.
- 100 -
LCD-skærm
Om kondens
≥ Når LCD-skærmen bliver snavset, skal du
tørre den af med en blød klud, som f.eks.
en pudseklud til briller.
≥ Hvis der er store temperaturændringer,
kan der opstå kondens på LCD-skærmen.
Tør den af med en blød, tør klud, f.eks. en
pudseklud til briller.
≥ Når enheden er blevet meget kold, f.eks.
efter opbevaring i kolde omgivelser, vil
dens LCD-skærm være lidt mørkere end
normalt lige efter at strømmen tændes.
Den normale lysstyrke vil komme tilbage,
når enhedens indre temperatur stiger.
Der bliver anvendt stor
højpræcisionsteknologi for at fremstille
LCD-skærmen, som har ialt
ca. 230.000 punkter. Resultatet er mere
end 99,99% effektive punkter med kun
0,01% af punkterne inaktive eller altid
lysende. Dette er dog ikke en
funktionsfejl og påvirker ikke det
optagede billede.
Når der dannes kondens på enheden, vil
objektivet blive tåget og enheden vil måske
ikke fungere korrekt. Sørg for at der ikke
dannes kondens. Hvis det skulle ske, gør da
som beskrevet nedenfor.
Årsager til kondens
Kondens opstår, når omgivelsernes
temperatur og luftfugtighed ændres som
følger.
≥ Når denne enhed bliver taget fra kolde
omgivelser (f.eks. en skibakke) til et varmt
lokale.
≥ Når denne enhed tages ud af en bil med
klimaanlæg.
≥ Når et koldt lokale varmes hurtigt op.
≥ Når kold luft fra et klimaanlæg blæser
direkte på denne enhed.
≥ Efter regnbyger på en
sommereftermiddag.
≥ Når denne enhed befinder sig på et meget
fugtigt sted, hvor luften er tyk af
vanddamp. (f.eks. et opvarmet
svømmebassin)
Gode tip!
Hvis du f.eks. har benyttet denne enhed til
optagelse på en skibakke og tager den ind i
et varmt område, anbring da enheden i en
plasticpose, fjern så meget af luften fra
plasticposen som muligt og luk posen. Lad
enheden ligge i ca. en time i lokalet, så
enhedens temperatur er tæt på
rumtemperatur, før den bruges.
- 101 -
Andet
Om ophavsrettigheder
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for
andet end din egen private brug, kan
overtræde lovgivningen om
ophavsrettigheder. Selv optagelse til
privat brug kan med visse former for
materiale være forbudt.
∫ Licenser
≥ SDXC logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD” og “AVCHD” logoet er
varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
≥ Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA eller i andre lande.
≥ HDAVI Control™ er et varemærke
tilhørende Panasonic Corporation.
≥ Microsoft®, Windows® og Windows Vista®
er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
≥ IBM og PC/AT er registrerede
varemærker, der tilhører International
Business Machines Corporation i USA.
≥ Intel®, Pentium®, Celeron® og
Intel®Core™ er varemærker tilhørende
Intel Corporation i USA og i andre lande.
≥ AMD Athlon™ er et varemærke tilhørende
Advanced Micro Devices, Inc.
≥ iMovie og Mac og Mac OS er varemærker
tilhørende Apple Inc., som er registreret i
USA og i andre lande.
≥ Andre navne på systemer og produkter,
som nævnes i denne
betjeningsvejledning, er som regel de
registrerede varemærker og varemærker
der tilhører de producenter, som udviklede
det relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til
forbrugernes personlige og ikkekommercielle anvendelse for at (i)
kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller
(ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med
personlig og ikke-kommerciel virksomhed
og/eller er blevet modtaget fra en
videoudbyder, som har licens til at sælge
AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre
formål eller anvendelser. Kontakt venligst
MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger.
Se også http://www.mpegla.com.
- 102 -
Andet
Optagelsesfunktioner/omtrentlig tid,
der kan optages
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse. De angivne tider er
standard optagelsestider til kontinuerlig optagelse.


Optagelsesfunktion
[HA]
[HG]
[HX]
Billedstørrelse/
rammehastighed
1920k1080/50i
1920k1080/50i
1920k1080/50i
SD-kort
Indbygget
hukommelse
4 GB
30 min
40 min
1h
16 GB
2h
2 h 40 min
4 h 10 min
64 GB
8 h 30 min
11 h
16 h 50 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4 h 10 min
A Billedkvalitet prioriteret
B Optagelsestid prioriteret
Optagelsesfunktion
[iFrame]
Billedstørrelse/
rammehastighed
960k540/25p
SD-kort
Indbygget
hukommelse
4 GB
19 min
16 GB
1 h 20 min
64 GB
5 h 20 min
16 GB
1 h 20 min
≥ Hvis der optages i lange perioder, forberedes batterier til 3 eller 4 gange den periode, du
ønsker at optage i. (l 12)
≥ Standardindstillingen er [HG]-funktion.
≥ Maksimalt kontinuerlig optagelsestid for en scene: 6 timer
≥ Optagelsen sættes på pause en gang, hvis optagetiden for én scene overskrider 6 timer,
men optagelsen genoptages automatisk efter et par sekunder.
≥ Den mulige optagelsestid kan blive reduceret, hvis der er en masse handling i optagelsen,
eller du optager en kort scene om og om igen.
≥ Brug tiden i rækken med 4 GB i ovenstående tabel som en vejledning til den tid, der kan
kopieres på én DVD-disk (4,7 GB).
- 103 -
Andet
Omtrentligt antal mulige billeder
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse. Det angivne tal er
det omtrentlige antal mulige billeder.
(Når [QUALITY] er indstillet på
)
Billedstørrelse
2.1 M
Billedformat
4 GB
SD-kort
16 GB
64 GB
1920k1080
16:9
3400
14000
57000
16 GB
14000
Indbygget
hukommelse
≥ Hvis [QUALITY] er indstillet på
, er antallet af mulige billeder større end de tal, der er
angivet i ovennævnte tabel.
≥ Antallet af billeder, som kan optages, afhænger af om
og
benyttes sammen
og af det aktuelle motiv.
≥ Det maksimale antal mulige billeder, der kan vises, er 99999.
Hvis antallet af mulige billeder overstiger 99999, ændres tallet ikke, når der tages billeder,
før antallet af mulige billeder kommer under 99999.
≥ Hukommelseskapaciteten, der angives på SD-kortets etiket, svarer til den totale kapacitet
til copyrightbeskyttelse og –administration samt den kapacitet, der kan anvendes på
enheden, en PC, osv.
- 104 -
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement