Panasonic HCV110EC, HCV210EC, HCV210MEC Operating instructions

Panasonic HCV110EC, HCV210EC, HCV210MEC Operating instructions
Betjeningsvejledning
Højdefinitions videokamera
HC-V210
HC-V210M
HC-V110
Model nr.
Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem
vejledningen til fremtidig brug.
VQT4T74
until
2013/1/17
Læs dette først
∫ Om optagelsesformatet til
optagelse af film
Du kan vælge fra AVCHD*1, iFrame eller MP4
optagelsesformater til at optage film ved brug af
dette apparat. (l 49)
*1
/
Den er kompatibel med AVCHD
Progressive (1080/50p).
AVCHD:
Den er egnet til visning på et højdefinitions-TV
eller til lagring på disk*2.
*2
/
Hvis du vil gemme billeder optaget i
1080/50p, skal du kopiere til en disk vha.
det medfølgende software HD Writer LE
2.0.
iFrame:
Dette optagelsesformat er velegnet til afspilning
eller redigering på en Mac (iMovie’11).
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er
optaget i AVCHD-formatet.
MP4:
Dette optagelsesformat er velegnet til afspilning
eller redigering på en PC.
≥ Det er ikke kompatibelt med film, som er
optaget i AVCHD-formatet.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
∫ Håndtering af den indbyggede
hukommelse [HC-V210M]
Denne enhed har indbygget hukommelse. Når
man bruger dette komponent, skal man passe
på følgende punkter.
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse er en midlertidig
lagerenhed. For at undgå sletning af data på
grund af statisk elektricitet, elektromagnetiske
bølger, brud og fejl, bør man sikkerhedskopiere
data til en computer eller disk. (l 90)
≥ Adgangslampen [ACCESS] (l 7) lyser,
mens man får adgang til SD-kortet eller den
indbyggede hukommelse (initialisering,
optagelse, afspilning, sletning osv.).
Følgende handlinger må ikke udføres, når
lampen er tændt. Det kan beskadige den
indbyggede hukommelse eller forårsage en
fejl i enheden.
j Sluk for enheden (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer eller
stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 113)
Panasonic påtager sig intet ansvar for skader,
som er et direkte eller indirekte resultat af alle
typer problemer, som resulterer i tab af optaget
eller redigeret indhold (data), og garanterer ikke
for noget indhold, hvis optagelse eller
redigering ikke fungerer ordentligt. Ovennævnte
gælder også for enhver form for reparation af
enheden (herunder andre komponenter, som
ikke vedrører den indbyggede hukommelse).
-2-
∫ Om kondens (Hvis objektiv/
linse eller LCD-skærm dugger)
Kondens opstår, når der sker et skift i
temperatur eller luftfugtighed, som f.eks. hvis
enheden tages med udefra eller fra et koldt
værelse til et varmt værelse. Pas på, da det kan
medføre, at objektivet eller LCD-skærmen bliver
snavset, jordslået eller beskadiget.
Hvis du tager enheden med til et sted, som har
en anden temperatur, og enheden har vænnet
sig til rumtemperaturen på destinationsstedet i
ca. en time, kan du undgå kondens. (Hvis der er
stor temperaturforskelle, skal du anbringe
enheden i en pose eller lignende, fjerne luften
fra posen og forsegle den.)
Hvis der opstår kondens, skal du fjerne batteriet
og/eller lysnetadapteren og lade enheden være
i ca. en time. Når enheden har vænnet sig til
den omgivende temperatur, forsvinder
tildugningen på naturlig vis.
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har
et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB
eller mere, som ikke har
SDXC-logoet, er ikke baseret på
SD-memorykortspecifikationer.
≥ Se side 16 for yderligere oplysninger om SDkort.
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort,
SDHC-memorykort og SDXC-memorykort
som “SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til optagelse
af film/afspilning af film angives med
i denne brugervejledning.
≥ Funktioner, som kan anvendes til optagelse
af still-billeder/afspilning af still-billeder
angives med
i denne
brugervejledning.
≥ Scene(r) optaget i, 1080/50p eller 1080/50i:
“AVCHD-scene(r)”
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp af
en pil, f.eks.: l 00
Denne betjeningsvejledning er beregnet for
brug af modellerne
,
og
. Billeder kan afvige en smule
fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne betjeningsvejledning
vedrører model
, dog refererer
nogle af forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være forskellige
afhængigt af model, så læs venligst
omhyggeligt.
≥ Ikke alle modeller er tilgængelige, afhængigt
af det område, apparatet er købt i.
-3-
Indhold
Læs dette først ............................................... 2
Klargøring
Navne og funktioner på hoveddele .............. 6
Strømforsyning .............................................. 9
Isætning/udtagning af batteri ................. 10
Opladning af batteriet ............................ 11
Opladningstid og optagelsestid ............. 14
Optagelse til et kort ..................................... 16
Kort, som du kan bruge med dette
videokamera .......................................... 16
Isætning/udtagning af et SD-kort ........... 17
Sådan tændes og slukkes enheden ........... 18
Valg af funktion ............................................ 19
Indstilling af dato og klokkeslæt ................ 20
Grundlæggende
Før optagelse ............................................... 21
Valg af et medie, der skal optages på
[HC-V210M]................................................... 22
Optagelse af film .......................................... 23
Optagelse af still-billeder ............................ 25
Intelligent autofunktion ............................... 26
Afspilning af film/billeder ............................ 28
Brug af menuskærmbilledet ....................... 31
Brug af indstillingsmenuen......................... 32
Avanceret (optagelse)
Brug af zoom ................................................ 41
Billedstabiliseringsfunktion........................ 42
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner ............................................ 43
Funktionsikoner ..................................... 43
Menuoptagelsesfunktioner ......................... 47
Manuel optagelse......................................... 53
Hvidbalance........................................... 54
Manuel justering af lukkerhastighed/
iris .......................................................... 55
Optagelse med manuel indstilling af
fokus ...................................................... 56
Avanceret (afspilning)
Afspilningsfunktioner ..................................57
Afspilning af film ved brug af
betjeningsikonet ..................................... 57
Oprettelse af still-billede fra film............. 58
Gentag afspilning ................................... 58
Genoptagelse af forrige afspilning ......... 58
At zoome ind på et still-billede under
afspilning (Afspilningszoom) .................. 59
Forskellige afspilningsfunktioner...............60
Afspilning af film/billeder efter dato ........ 60
Afspilning af fremhævninger
[HC-V210]/[HC-V210M] ......................... 61
Ændring af afspilningsindstillinger til
og afspilning af diasshow....................... 63
Sletning af scener/still-billeder ...................64
Opdeling af en scene (AVCHD) ............. 66
Opdeling af en scene, der delvis skal
slettes (iFrame, MP4)............................. 67
Beskyttelse af scener/still-billeder.......... 68
Kombinering af relæscener
[HC-V210M] ...................................................69
Når du ser video/Billeder på dit TV.............71
Tilslutning med et HDMI-minikabel ........ 73
Afspilning ved brug af
VIERA Link-optagere....................................74
Kopiér/overspil
Kopiering mellem SD-kort og indbygget
hukommelse [HC-V210M] ............................76
Kopiering/afspilning med en USB HDD
[HC-V210]/[HC-V210M].................................78
Klargøring til kopiering/afspilning ........... 78
Enkelt kopiering ..................................... 80
Kopiere de valgte filer ............................ 81
Afspilning af USB HDD .......................... 82
Overspilning med en Blu-ray
diskafspiller, videoenheder osv. .................83
Brug af Eye-Fi™ kort ...................................87
-4-
Med en PC
Hvad du kan gøre med en computer.......... 90
Slutbruger-licensaftale ........................... 92
Driftsmiljø ..................................................... 94
Installation .................................................... 97
Tilslutning til en PC ..................................... 98
Om computerskærmen........................ 100
Start af HD Writer LE 2.0............................ 101
Læs betjeningsvejledningerne for
softwareapplikationerne....................... 101
Hvis du bruger Mac.................................... 102
Andet
Indikationer................................................. 103
Meddelelser ................................................ 105
Om gendannelse ................................. 106
Fejlfinding................................................... 107
Forsigtighedsregler ved brug ................... 112
Om ophavsrettigheder............................... 116
Optagelsesfunktioner/omtrentlig tid,
der kan optages ......................................... 118
Omtrentligt antal mulige billeder.............. 119
-5-
Klargøring
Navne og funktioner på hoveddele
/
1
2
1
2
3
4
5
3
4
5
A/V
6
1
2
3
4
7
A/V
8
6
Højttaler
USB-terminal [ ] (l 83, 98)
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 26, 53)
/
Optisk billedstabilisering/sletteknap
[
O.I.S./
] (l 42, 64)
Sletteknap [
5
6
7
8
7
8
Strømknap [
] (l 18)
HDMI-ministik [HDMI] (l 71)
A/V-stik [A/V] (l 71, 86)
Batteriudløsningsknap [BATT] (l 10)
] (l 64)
9 Åbnings-/lukkeknap til objektivdæksel
Når du ikke bruger enheden, skal du lukke
objektivdækslet for at beskytte objektivet.
≥ Skub åbnings-/lukkeknappen for at åbne eller
lukke dækslet.
9
10
11
12
10 Objektivdæksel
11 Objektiv
12 Intern stereomikrofon
-6-
14 15 16
13
18 Enter-knap [ENTER] (l 28, 31, 43)
19 LCD-skærm (l 21)
≥ Den kan åbnes op til 90o.
17 18 19
20

13 Menuknap [MENU] (l 31)
14 Funktionsvælger (l 19)
15 Statusindikator (l 18)
16 Start/stop-knap til optagelse (l 23)
17 Markørknapper (l 28, 31, 43)
≥ Brug markørknappen til at vælge
optagelsesfunktioner og
afspilningshandlinger samt til at betjene
menuskærmen.
≥ I denne betjeningsvejledning er
markørknappen angivet som vist nedenfor
eller som 3/4/2/1.
Eksempel: Til at trykke (ned) på knappen
eller

≥ Den kan rotere op til 180o A mod objektivet
eller 90o B i modsatte retning.
20 Batteriholder (l 10)
Tryk på 4
21
22
21 SD-kortdæksel (l 17)
22 Stativfatning
≥ Hvis du fastgør stativet, som har en skrue på
mindst 5,5 mm, kan det beskadige enheden.
23 Adgangslampe [ACCESS] (l 17)
24 Kortåbning (l 17)
23
24
-7-
/
25 26
25 26
28
28
27
25 Foto-knap [
] (l 25)
26 Zoom-knap [W/T] (I optagelsesfunktion)
(l 41)
Miniaturevisningsknap [
/
]/
Lydstyrkeknap [sVOLr]
(I afspilningsfunktion) (l 29)
27
/
Jævnstrømsindgangsstik [DC IN] (l 11)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
28 Håndrem
Justér længden af håndremmen efter størrelsen
på din hånd.



1
2
3
-8-
Vip remmen rundt.
Justér længden.
Sæt remmen på plads.
Klargøring
Strømforsyning
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
/
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri VWVBT190/VW-VBT380.
≥ Enheden har en funktion, der kan identificere batterier, som kan bruges uden problemer.
Det dedikerede batteri (VW-VBT190/VW-VBT380) understøtter denne funktion. De eneste
batterier, der er velegnet til brug sammen med denne enhed, er ægte Panasonic-produkter
og batterier, der fremstilles af andre virksomheder og er certificeret af Panasonic.
Panasonic kan under ingen omstændigheder garantere for kvaliteten, ydeevnen eller
sikkerheden af batterier, som er fremstillet af andre virksomheder og ikke er ægte
Panasonic-produkter.
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri VWVBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse lande,
hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke beskyttet med en
egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante sikkerhedsstandarder. Det
er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke
kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et
forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du
altid bruger et sikkert produkt.
-9-
Isætning/udtagning af batteri
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 18)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Fjernelse af batteriet
Sørg for at holde strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes. Hold derefter godt
fast i enheden, mens du fjerner batteriet.
Skub batteriets udløsearm i pilens retning,
og fjern batteriet fra batterirummet.
Isæt batteriet, så det klikker og
låses på plads.
ャモヵヵ
- 10 -
Opladning af batteriet
Dette apparat er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal helt oplades, inden apparatet
bruges for første gang.
∫ Opladning med en lysnetadapter.
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt:
≥ Det anbefales at oplade batteriet i en temperature på mellem 10 oC til 30 oC.
(Batteritemperaturen skal være den samme.)
/
≥ Brug den medfølgende lysnetadapter. Brug aldrig en lysnetadapter til en anden enhed.
≥ Benyt ikke lysnetkablet til andet udstyr, da det er designet specielt til denne enhed. Benyt
heller ikke AC-kabler fra andet udstyr til denne enhed.
≥ Batteriet oplades ikke, hvis du tænder for strømmen.
≥ Lysnetadapteren og USB-kablet må kun bruges sammen med denne enhed. Brug dem
aldrig sammen med andet udstyr. Brug hellere ikke lysnetadaptere og USB-kabler fra
andet udstyr sammen med denne enhed.
≥ Batteriet kan ikke oplades, hvis der er tændt for strømmen. Tryk på strømknappen for at
slukke for strømmen. (l 18)
/


A Jævnstrømsindgangsstik
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
2
Forbind lysnetkablet til lysnetadapteren og lysnetstikket.
Tilslut lysnetadapteren til jævnstrømsstikket [DC IN].
≥ Pas på, at jævnstrømsindgangsstikdækslet ikke kommer i klemme.
≥ Statusindikatoren blinker rødt i ca. 2 sekunders intervaller (ca. 1 sekund tændt, 1 sekund slukket),
og opladningen starter.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
- 11 -







A USB-stik
B Til stikkontakten
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
2
Åbn LCD-skærmen.
Forbind USB-kablet til -lysnetadapteren.
≥ Kontrollér, at stikdelen af lysnetadapteren ikke sidder løst eller forkert.
3
4
Sæt lysnetadapteren ind i stikkontaktet.
Forbind USB-kablet til apparatet.
≥ Statusindikatoren C blinker rødt med ca. 2 sekunders intervaller (slukket ca. 1 sekund, tændt ca.
1 sekund), som angiver, at opladningen er begyndt.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens den tilsluttes lysnetadpateren, bruger den strøm fra
stikkontakten.
Brug den sammen med batteriet, hvis du optager i lang tid med lysnetadapteren tilsluttet.
- 12 -
∫ Tilslutning til en PC og opladning.
Oplad enheden, hvis du ikke har lysnetadapteren ved hånden.
/




A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Tryk på strømknappen, og sluk for strømmen. (l 18)
1
2
Tænd for PC'en.
Sæt USB-kablet.
≥ Statusindikatoren B blinker rødt med ca. 2 sekunders intervaller (slukket ca. 1 sekund, tændt ca.
1 sekund), som angiver, at opladningen er begyndt.
Den slukker, når opladningen er fuldført.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med andre
USB-kabler.)
≥ Tilslut altid direkte til en PC.
≥ Du kan ikke oplade, hvis statusindikatoren blinker hurtigt, eller hvis den slet ikke lyser. Oplad med
lysnetadapteren. (l 11)
≥ Det tager 2 eller 3 gange længere at oplade sammenlignet med lysnetadapteren.
- 13 -
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der til side
114.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier (l 9).
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det eller de
er udsat for direkte sollys i en længere periode.
≥ Hvis du ikke skal bruge enheden i længere tid, skal du af sikkerhedsmæssige årsager tage USBkablet ud af enheden.
≥ Opladningen er måske ikke muligt afhængigt af driftsmiljøet for den PC, der anvendes (f.eks. en
skræddersyet PC).
≥ Opladningen stopper, når du slukker for PC'en eller gennemtvinger dvaletilstand. Opladningen
starter igen, når du tænder for PC'en igen, eller aktiverer PC'en fra dvaletilstand.
≥ Mens du er tilsluttet PC'en, vises der muligvis en fejlmeddelelse øverste på PC'ens skærm. Se
side 110 for yderligere oplysninger.
≥ Apparatet oplades, hvis det er tilsluttet en Panasonic Blu-ray-diskoptager eller en DVD-optager
vha. et USB-kabel, også selv om du slukker for strømmen.
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%RH
/
≥ Opladningstiderne i parentes er ved opladning fra USB-stikket.
HC-V210/HC-V210M
Batteri-modelnummer
Maksimum
Optagelses
Aktuel
[Spænding/kapacitet Opladningstid Optageformat
kontinuerlig
funktion
optagelsestid
(minimum)]
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBT190
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1940 mAh]
VW-VBT380
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3880 mAh]
2 h 20 min
(5 h 20 min)
3 h 45 min
(9 h 45 min)
[1080/50p]
2 h 20 min
[HA]
2 h 25 min
[HG], [HE]
2 h 30 min
iFrame
-
2 h 55 min
MP4
-
3h
[1080/50p]
4 h 40 min
[HA], [HG]
5h
[HE]
5 h 5 min
iFrame
-
5 h 50 min
3h
MP4
-
6h
3 h 5 min
AVCHD
AVCHD
- 14 -
1 h 10 min
1 h 15 min
1 h 30 min
2 h 25 min
2 h 35 min
≥ Tiden i parentes angiver opladningstiden, når denne enhed tilsluttes en PC, Panasonic Blu-raydiskoptager eller DVD-optager.
HC-V110
Batteri-modelnummer
Maksimum
Optagelses
Aktuel
[Spænding/kapacitet Opladningstid Optageformat
kontinuerlig
funktion
optagelsestid
(minimum)]
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBY100
(ekstraudstyr)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
VW-VBT190
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 50 min
(5 h 20 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
4 h 45 min
(9 h 45 min)
40 min
iFrame
-
1 h 25 min
MP4
-
1 h 30 min
[HA], [HG]
2 h 30 min
1 h 15 min
[HE]
2 h 35 min
1 h 20 min
iFrame
-
2 h 55 min
1 h 30 min
MP4
-
3h
1 h 35 min
AVCHD
[HA]
VW-VBT380
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3880 mAh]
1 h 15 min
AVCHD
[HG]
[HE]
5 h 5 min
5 h 10 min
50 min
2 h 35 min
2 h 40 min
iFrame
-
6h
3 h 5 min
MP4
-
6 h 10 min
3 h 10 min
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladnings- og
optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange startes/
stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batterikapaciteten reduceres.
#
#
#
#
Hvis batteriet aflades, blinker
rødt.
- 15 -
Klargøring
Optagelse til et kort
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort eller den indbyggede
hukommelse. For at optage til et SD-kort skal du læse følgende.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 4 eller højere til SD Speed Class Rating* til filmoptagelse.
Korttype
SD-hukommelses-kort
Kapacitet
512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-hukommelses-kort
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-hukommelses-kort
48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating er
hastighedsstandard i forbindelse med
kontinuerlig skrivning. Kontrollér på kortets
mærkat osv.
f.eks.:
≥ Kontrollér de seneste oplysninger på følgende support-websted.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ Hvis du anvender et SDHC-memorykort/SDXC-memorykort sammen med andet udstyr,
skal du kontrollere, at udstyret er kompatibelt med disse memorykort.
≥ Et Eye-Fi X2 series SD-kort kræves for at bruge funktioner vedrørende Eye-Fi. (l 87)
≥ Vi garanterer ikke for drift af andre SD-kort end ovennævnte. Desuden kan SD-kort med en
kapacitet på mindre end 32 MB ikke anvendes til filmoptagelse.
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB eller
mere, som ikke har SDXC-logoet, er ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Når skrivebeskyttelses-kontakten A på SD-kortet er låst, kan der ikke
foretages optagelse, sletning eller redigering på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de
sluger det.
32
- 16 -
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic, eller hvis du bruger et SD-kort, som du
tidligere har brugt på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal du formatere SD-kortet.
(l 38) Når SD-kortet formateres, slettes alle data. Når dataene er slettet, kan de ikke
gendannes.
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.
Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller den
indbyggede hukommelse ved brug af
denne enhed, lyser adgangslampen.
1
≥ Vend etiketsiden C i den retning, der vises
på illustrationen, og skub kortet lige ind, så
langt det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet, og træk det lige ud.


Åbn dækslet til SD-kortet, og isæt
(fjern) SD-kortet i (fra)
kortåbningen B.
2
Luk SD-kortdækslet korrekt.
≥ Luk det korrekt, indtil der lyder et klik.

≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af
SD-kortet.
≥ SD-kortet må ikke stødes hårdt, bøjes eller
tabes.
≥ Elektrisk støj, statisk elektricitet eller
funktionssvigt i denne enhed eller
SD-kortet kan beskadige eller slette de data,
som er gemt på SD-kortet.
≥ Når kortets adgangslampe er tændt, må du
ikke gøre følgende:
j Fjerne SD-kortet
j Sluk for videokameraet
j Indsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer eller
stød
Udførelse af ovennævnte mens lampen er
tændt, da det kan forårsage, at dataene/SDkortet på denne enhed beskadiges.
≥ Udsæt ikke SD-kortets kontakter for vand,
snavs eller støv.
≥ Anbring ikke SD-kort på følgende steder:
j I direkte sollys
j I meget støvede eller fugtige omgivelser
j Tæt ved et varmeapparat
j Steder, med betydelige temperaturudsving
(kondens kan forekomme.)
j Hvor der er statisk elektricitet eller
elektromagnetisk stråling
≥ For at beskytte SD-kortets skal de anbringes i
deres beholdere, når de ikke benyttes.
≥ Om bortskaffelse af eller afhændelse af SDkortet. (l 115)
- 17 -
Klargøring
Sådan tændes og slukkes enheden
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke LCDskærmen.
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Åbn LCD-skærmen, og tryk på strømknappen for at tænde enheden.

For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil statusindikatoren
slukkes.
A
Statusindikatoren lyser.
Sådan tændes og slukkes enheden på LCD-skærmen
Strømmen tændes, når LCD-skærmen åbnes, og strømmen slukkes, når den lukkes.
Under normal brug kan åbning og lukning af LCD-skærmen anvendes for hurtigt at tænde og
slukke for strømmen.
≥ Strømmen slukkes ikke under filmoptagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ I følgende tilfælde tændes strømmen ikke, når LCD-skærmen åbnes. Tryk på strømknappen for
at tænde for strømmen.
j Når du køber enheden
j Når du har slukket for strømmen ved hjælp af strømknappen
- 18 -
Klargøring
Valg af funktion
Drej funktionsvælgeren for at ændre funktionen til
Optagefunktion (l 23, 25)
Afspilningsfunktion (l 28, 57)
- 19 -
eller
.
Klargøring
Indstilling af dato og klokkeslæt
Uret er ikke indstillet på købstidspunktet. Husk at indstille uret.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 31)
: [SETUP] # [CLOCK SET]
2
Vælg datoen eller klokkeslættet ved hjælp af 2/1, og angiv den ønskede
værdi ved hjælp af 3/4.
Visning af indstillingen for verdenstid
(l 32):
[HOME]/
[DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
A
3
Tryk på ENTER knappen.
≥ En meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille verdensuret, vises muligvis. Udfør indstillingen for verdenstid ved at trykke på knappen
ENTER. (l 32)
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingen.
≥ Når enheden tændes første gang, vises der en meddelelse, hvor du anmodes om at indstille dato
og klokkeslæt. Vælg [YES] og udfør trins 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et indbygget lithiumbatteri.
≥ Hvis tidsvisningen vises som [- -], skal det indbyggede lithium-batteri oplades. For at genoplade
det indbyggede lithium-batteri skal lysnetadapteren tilsluttes, eller batteriet tilsluttes denne enhed.
Batteriet genoplades, selv om enheden slukkes. Lad enheden stå i ca. 24 timer, og batteriet vil
opretholde både dato og klokkeslæt i ca. 4 måneder.
- 20 -
Grundlæggende
Før optagelse
∫ Grundlæggende kamerastillinger
1 Hold kameraet med begge hænder.
2 Før hånden gennem håndremmen.
≥ Når du optager, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i nogen
eller noget.
≥ Når du er udendørs, optag da billeder med solen i ryggen. Hvis motivet er i modlys, bliver det
mørkt på optagelsen.
≥ Hold armene tæt på kroppen, og stå med lidt afstand mellem benene for at få en bedre balance.
≥ Dæk ikke mikrofonerne til med hånden osv.
∫ Grundlæggende optagelse af film
≥ Enheden skal normalt holdes stabilt under optagelse.
≥ Hvis du bevæger enheden under optagelse, skal du gøre det langsomt og ved en konstant
hastighed.
≥ Zoom-funktionen er nyttig til optagelse af motiver, du ikke kan komme tæt på, men overdreven
brug af zoom ind- og zoom ud-funktionen kan komme til at betyde, at filmen ikke får det optimale
resultat og ikke bliver en fornøjelse at se.
∫ Optagelse af dig selv
Drej LCD-skærmen i objektivets retning.
≥ Billedet spejles om en lodret akse, som om du ser et spejlbillede.
(Billedet optages dog som ved normal optagelse.)
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive vist på skærmen. Når
vises, drej da LCD-skærmen tilbage til normal position og check
advarsel/alarm-symbolet. (l 105)
- 21 -
Grundlæggende
Valg af et medie, der skal optages på
[HC-V210M]
Kortet og den indbyggede hukommelse kan vælges separat for optagelse af film eller billeder.
1
2
Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 31)
: [MEDIA SELECT]
3
Vælg mediet til optagelse af film og mediet til optagelse af billeder ved hjælp
af 3/4/2/1, og tryk på ENTER.
≥ Mediet vælges separat for film eller billeder og fremhæves med en gul ramme.
≥ Vælg
og tryk på knappen ENTER for at vende tilbage til det forrige skærmbillede
(indstillingerne ændres ikke).
4
Tryk på knappen MENU for at fuldføre indstillingerne.
- 22 -
Grundlæggende
Optagelse af film
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden. (l 6)
1
2
A
3
Skift funktion til
LCD-skærmen.
og åbn

Tryk på optagelsens start/stopknap for at starte optagelsen.
Når du begynder at optage, ændres ; til ¥.
Tryk på optagelse start/stop-knappen igen for at sætte optagelse på pause.
∫ Om skærmvisninger i filmoptagelse
Optagelsesformat/optagelsesfunktion
R 1h20m
Omtrentlig resterende optagelsestid
≥ Når resterende tid er mindre end 1 minut,
blinker R 0h00m rødt.
0h00m00s
Optagelsens længde
≥ “h” er en forkortelse for time, “m” for minut
og “s” for sekund.
≥ Hver gang videokameraet sættes på
pause, nulstilles tælleren til 0h00m00s.
- 23 -
0h00m00s
R 1h20m
≥ For at ændre optagelsesformatet skal du ændre [REC FORMAT] eller [REC MODE].
(l 48, 49)
≥ Billeder, der optages mellem tryk på optagelse start/stop-knappen for at starte optagelse, og tryk
på den igen for at sætte optagelse på pause, bliver til en scene.
Når du optager med [REC FORMAT] indstillet på [iFrame] eller [MP4], opdeles scener, som er
længere end ca. 20 minutter, automatisk. (Optagelsen fortsætter.)
≥ (Maks. antal scener, der kan optages, fra et enkelt SD-kort eller den indbyggede hukommelse)
Optageformater
[AVCHD]
[iFrame]/[MP4]
Mulige scener
Ca. 3900
Ca. 89100
Forskellige datoer (l 60)
Ca. 900
Ca. 900
≥ Maksimalt antal scener, der kan optages, og maksimalt antal forskellige datoer vil være mindre
end angivet i ovennævnte tabel, når der er iFrame- og MP4-scener og still-billeder på et SD-kort
eller i den indbyggede hukommelse.
≥ Optagelsen stopper ikke under optagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ Se side 118 for yderligere oplysninger om den omtrentlige mulige optagelsestid.
- 24 -
Grundlæggende
Optagelse af still-billeder
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden. (l 6)
1
2
Skift funktion til
LCD-skærmen.
Tryk på
og åbn
knappen.
≥ Betjeningsdisplayet til still-billeder (
)
bliver rødt under optagelse af still-billeder.
∫ Om skærmvisninger i billedoptagelser
10 M
R3000
Størrelse på still-billeder (l 52)
Resterende antal still-billeder
≥ Blinker rødt når [0] vises.
Betjeningsindikator for still-billeder (l 104)
10 M
R3000
≥ Under en filmoptagelse eller hvis der er indstillet på PRE-REC kan du ikke optage still-billeder.
≥ Det anbefales at anvende et stativ ved optagelse af billeder på mørke steder, da
lukkerhastigheden bliver langsommere.
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget med dette videokamera med et 16:9 billedformat, kan
blive afskåret ved udskrivning/fremkaldelse. Kontrollér printeren, eller spørg fotohandleren inden
udskrivning/fremkaldelse.
≥ Det maksimale antal mulige billeder, der kan vises, er 9999. Hvis antallet af mulige billeder
overstiger 9999, vises R 9999+. Antallet ændres ikke, når der tages billeder, før antallet af mulige
billeder kommer under 9999 eller mindre.
≥ Optagelsestiden kan være lang, afhængigt af optagelsesforholdene.
- 25 -
Grundlæggende
Intelligent autofunktion
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på det, du
vil optage.
/MANUAL
Knappen Intelligent auto/Manuel
Tryk på denne knap for at skifte mellem
Intelligent autofunktion/Manuel funktion
(l 53).
Funktion
Effekt
Portræt
Ansigter detekteres automatisk, og der indstilles fokus, og
lysstyrken justeres for få en klar optagelse.
Landskab
Hele landskabet optages på levende vis uden nedtoning af himlen
i baggrunden, som kan være meget lys.
Spotlys
Et meget lyst motiv optages meget klart.
Lavt lysniveau
Optages meget klart, selv i et mørkt rum eller ved tusmørke.
Normal
I alle andre tilstande end dem, der er beskrevet ovenfor, justeres
kontrasten, så du får et klart billede.
≥ Afhængigt af optageforholdene, går enheden muligvis ikke i den ønskede tilstand.
≥ I portræt- og spotlysfunktionen eller funktionen for svag belysning omsluttes ansigtet af en hvid
ramme, når det registreres. I portrætfunktion omsluttes et motiv, som er større og tættere på
midten af skærmen, af en orangefarvet ramme. (l 50)
≥ Afhængigt af optageforholdene kan ansigter ikke detekteres, når f.eks. et ansigt har en vis
størrelse eller vender på en bestemt måde, eller når den digitale zoom er taget i brug.
- 26 -
∫ Intelligent autofunktion
Når du skifter til intelligent autofunktion, aktiveres auto-hvidbalancen og auto-fokus, og
farvebalancen og fokuseringen indstilles automatisk.
Afhængig af motivets lysstyrke osv. bliver blænder og lukkerhastighed indstillet automatisk for
optimal lysstyrke.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis ikke indstilles ved visse lyskilder eller scener. Hvis det
er tilfældet skal man indstille disse manuelt. (l 54, 56)
Automatisk hvidbalance
Illustrationen viser det område, hvori automatisk hvidbalance fungerer.
1) Denne enheds effektive område for automatisk
hvidbalancejustering
2) Blå himmel
3) Overskyet (regn)
4) Sollys
5) Hvid fluorescerende lampe
1)
6) Halogenpære
7) Pære med glødetråd
8) Solopgang eller solnedgang
9) Levende lys
Hvis den automatiske hvidbalance ikke fungerer normalt, skal
hvidbalancen justeres manuelt. (l 54)
Autofokus
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
6 000K
4)
5 000K
5)
4 000K
6)
3 000K
7)
2 000K
8)
9)
Enheden indstiller automatisk fokus.
≥ Autofokus virker ikke korrekt i følgende situationer. Optag da
billederne med manuel fokusfunktion. (l 56)
j Optagelse af fjerne og nære objekter på samme tid
j Optagelse af et motiv bag et snavset eller støvet vindue
j Optagelse af et motiv, som er omkranset af genstande med skinnende overflader eller stærkt
spejlende genstande
- 27 -
Grundlæggende
Afspilning af film/billeder
15.11. 2013
0 h 00m15 s
vises kun for
1
2
Skift funktionen til
/
.
Vælg ikonet for valg af
afpilningsfunktion A ved hjælp af
3/4/2, og tryk på ENTER.

≥ Denne indstilling kan også foretages i menuen.
[VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] # [MEDIA, VIDEO/PICTURE]
3
/
Vælg det still-billede B eller den video C, der skal afspilles, ved hjælp af
3/4/2/1, og tryk på knappen ENTER.




Vælg det medie, still-billede eller den film, der skal afspilles, ved hjælp af
3/4/2/1, og tryk på knappen ENTER.
≥ Hvis du trykker på knappen MENU eller vælger film/billede og trykker på knappen ENTER,
fuldføres indstillingen.
*
*
≥ Når et videoelement vælges, vises et ikon i miniaturevisningen. (
,
,
,
,
)
*
≥
vises i 1080/50p-scenen, når [ALL AVCHD] berøres.
* Kun
/
4
Vælg den scene eller det billede,
du vil afspille, ved hjælp af 3/4/
2/1, og tryk derefter på ENTER.
15.11. 2013
0 h 00m15 s
≥ Hvis du vælger
/
og trykker på
ENTER, vises den næste (forrige) side.
- 28 -
5
D
Vælg betjeningsikonet ved hjælp af
3/4/2/1.
0h00m00s
Funktionsikon
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.

Afspilning af film
1/;:
6:
5:
∫:
Afspilning af still-billede
Afspilning/pause
Tilbagespoling af indspilning*
Hurtigt frem af indspilning*
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diasshow (afspilning af stillbillederne i nummerorden) start/
pause.
Afspiller det forrige billede.
Afspilning af det næste billede.
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
* Hvis du trykker to gange, øges hastigheden af hurtig fremspoling/tilbagespoling. (Skærmbilledet
ændres
/
.)
∫ Skift miniaturevisning
Mens miniaturen vises, ændres miniaturevisningen i følgende
rækkefølge, hvis zoomgrebet skubbes til
-siden eller
-siden.
20 scener () 9 scener () 1 scene
≥ 9-sceners visningen vender tilbage, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
∫ Justering af højttalerens
lydstyrke
Flyt lydstyrkeknappen for at justere højttalerens
volumen under afspilning af film.
Mod “r”:
Øger lydstyrken
Mod “s”:
Sænker lydstyrken
- 29 -
≥ Lyd høres kun under normal afspilning.
≥ Hvis pause er aktiveret i mere end 5 minutter, går skærmen tilbage til at vise miniaturerne.
≥ Indikationen for den forløbne optagelsestid nulstilles til 0h00m00s for hver scene.
≥
/
Ved afspilning med [ALL AVCHD] valgt, bliver skærmen muligvis sort et kort øjeblik, i det øjeblik
scenen skifter.
Kompatibilitet af film
≥
/
Enheden er baseret på AVCHD Progressive/AVCHD format/MPEG-4 AVC filformat.
≥
Enheden er baseret på AVCHD format/MPEG-4 AVC filformat.
≥ Hvis du afspiller film, der er optaget med en anden enhed, på denne enhed, eller hvis film,
der er optaget med denne enhed, afspilles på en anden enhed, udføres afspilningen muligvis
ikke normalt eller er måske slet ikke mulig, selv om de enheder, der anvendes, har
kompatible standarder. (
vises for videoer, der ikke kan afspilles med denne enhed)
Kontrollér kompatibiliteten i enhedens betjeningsvejledning.
≥ MP4-film, som kan afspilles på denne enhed, begrænses til de film, der er optaget herpå.
Billedkompatibilitet
≥ Dette videokamera opfylder den samlede standard DCF (Design rule for Camera File
system) fastlagt af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Dette videokamera understøtter filformatet JPEG. (Ikke alle JPEG-formaterede filer kan
afspilles.)
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller undlade at afspille still-billeder, som er optaget
eller oprettet på et andet produkt, og et andet produkt kan blive forringet eller undlade at
afspille still-billeder, som er optaget på dette videokamera.
- 30 -
Grundlæggende
Brug af menuskærmbilledet
ヮユワヶ
ユワヵユン
1
2
For at vende tilbage til det forrige
skærmbillede
Tryk på knappen MENU.
Tryk på 2 på markørknappen.
Tryk på 3/4/2/1 for at vælge
topmenuen A, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Sådan afsluttes menuskærmen
Tryk på knappen MENU.
∫ Om informationsdisplayet
Beskrivelse af de valgte undermenuer og de
elementer, der vises under trin 3 og 4, vises.
3
4
∫ Om funktionsikonerne
Vælg undermenuen B ved hjælp af
3/4, og tryk på 1, eller tryk på
ENTER.
/
:
Markér og tryk på knappen ENTER for at
skifte side.
:
Markér og tryk på knappen ENTER for at
vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Vælg det ønskede
element ved hjælp af
3/4/2/1, og tryk på
ENTER for at foretage
indstillingen.
- 31 -
Grundlæggende
Brug af indstillingsmenuen
[DISPLAY]
Indstil visningsmetoden for skærminformationsvisning.
: [SETUP] # [DISPLAY] # ønskede indstilling
[ON] (Vis alle oplysninger)/[OFF] (Vis en del af oplysningerne)
[EXT. DISPLAY]
Se side 72.
[CLOCK SET]
Se side 20.
[SET WORLD TIME]
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og rejsedestination.
≥ Skift funktionen til
.
1
Vælg menuen.
: [SETUP] # [SET WORLD TIME]
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere tiden til det aktuelle klokkeslæt. (l 20)
≥ Når [HOME] (din hjemegn) ikke er indstillet, vises en meddelelse. Tryk på ENTER, og gå til trin 3.
2
3
(Kun ved indstilling af hjemegn)
Vælg [HOME] ved hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
(Kun ved indstilling af hjemegn)
Vælg din hjemegn ved hjælp af
2/1, og tryk på knappen ENTER.


≥ Tryk på 3 for at indstille sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres. Uret sættes en
time frem i forhold til GMT. Tryk på 3
igen for at vende tilbage til den normale
tidsindstilling.
A
B
- 32 -
Det aktuelle klokkeslæt
Tidsforskellen fra GMT
(Greenwich Mean Time)
4
(Kun ved indstilling af rejsedestination)
Vælg [DESTINATION] ved hjælp af 2/1, og tryk på ENTER.
≥ Når hjemegnen indstilles første gang, vises skærmbilledet for valg af hjemegn/rejsedestination,
lige efter at du har indstillet hjemegnen. Hvis hjemegnen allerede er blevet indstillet, skal du
udføre menuhandling under trin 1.
5
(Kun ved indstilling af
rejsedestination)
Vælg din rejsedestination ved
hjælp af 2/1, og tryk på
ENTER.
≥ Tryk på 3 for at indstille sommertid.
vises, og indstillingen for
sommertid aktiveres. Klokkeslæt og
tidsforskel på rejsedestinationen i
forhold til hjemegnen sættes en time
frem. Tryk på 3 igen for at vende
tilbage til den normale tidsindstilling.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på
knappen MENU.
vises, og tiden på
rejsedestinationen er angivet.


C
D
Lokal tid på den valgte rejsedestination
Tidsforskellen mellem rejsedestination
og hjemegn
For at vende tilbage til skærmbilledet for hjemegnen
Indstil hjemegnen ved at følge trin 1 til 3, og afslut indstillingen ved at trykke på knappen MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal du
fastsætte den ved hjælp af tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
[DATE/TIME]
Du kan ændre visningsfunktionen for dato og klokkeslæt.
: [SETUP] # [DATE/TIME] # ønskede indstilling
[DATE]/[D/T]/[OFF]
[DATE FORMAT]
Du kan ændre datoformatet.
: [SETUP] # [DATE FORMAT] # ønskede indstilling
[Y/M/D]/[M/D/Y]/[D/M/Y]
- 33 -
[ECONOMY (BATT)]
Efter ca. 5 minutter uden betjening, slukker videokameraet automatisk for at spare på batteriet.
: [SETUP] # [ECONOMY (BATT)] # [ON]
≥ Denne enhed slukker ikke automatisk, selv om [ECONOMY (BATT)] er indstillet på [ON], i
følgende tilfælde:
j Brug af lysnetadapter*
j Brug af USB-kabel til PC osv.
j PRE-REC anvendes
j Under afspilning af slideshow
* Når [ECONOMY (AC)] aktiveres, slukkes enheden automatisk.
[ECONOMY (AC)]
Hvis der er gået ca. 30 minutter uden handling, og lysnetadapteren er tilsluttet denne enhed,
slukker enheden automatisk.
: [SETUP] # [ECONOMY (AC)] # [ON]
≥ Denne enhed slukker ikke automatisk, selv om [ECONOMY (AC)] er indstillet på [ON], i følgende
tilfælde:
j
/
Brug af USB-kabel til PC osv.
j PRE-REC anvendes
j Under afspilning af slideshow
- 34 -
[QUICK START]
Denne enhed genoptager optagelses-pausefunktionen ca. 0,6 sekunder, efter at LCD-skærmen
åbnes igen.
≥ Når du er i standby-funktion, vil ca. 60% af strømforbruget, som anvendes i optagelsens
pausefunktion, blive forbrugt, så optagelsestiden bliver forkortet.
≥
/
Lynstart virker ikke, hvis der ikke er isat et SD-kort.
≥
Lynstarten virker ikke, hvis [SD CARD] er valgt under [MEDIA SELECT], selv om der ikke er isat
et SD-kort.
≥ Skift funktionen til
.
1
Vælg menuen.
: [SETUP] # [QUICK START] # [ON]
2
Luk LCD-skærmen.
Statusindikatoren A blinker grønt, og videokameraet går i
lynstartens standby-funktion.
3


Åbn LCD-skærmen.
Statusindikatoren A lyser rødt, og enheden sættes på
optagelsespause.
≥ Lynstartens standby-funktion annulleres
j efter ca. 5 minutter
j funktionen er indstillet på
≥ Det kan tage lidt tid, når den automatiske hvidbalance justeres.
≥ I lynstartfunktion bliver zoom-forstørrelsen 1k.
≥ Hvis standby af lynstart aktiveres automatisk med [ECONOMY (BATT)] (l 34)/[ECONOMY (AC)]
(l 34), skal du lukke LCD-skærmen en gang og åbne den igen.
≥ Sluk enheden ved hjælp af strømknappen.
- 35 -
[ALERT SOUND]
Start og stop af optagelsen og tænd/sluk af enheden kan bekræftes med denne lyd.
Når [OFF] vælges, udsendes der ingen lyd i begyndelsen/afslutningen på optagelsen osv.
: [SETUP] # [ALERT SOUND] # ønskede indstilling
(Volumen lavt)/
(Volumen højt)/[OFF]
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl, skal man kontrollere den meddelelse, der vises på skærmen. (l 105)
[POWER LCD]
På denne måde er det lettere at se LCD-skærmen på steder med meget lys samt udendørs.
: [SETUP] # [POWER LCD] # ønskede indstilling
+2 (Gør endnu lysere)/ +1 (Gør lysere)/ 0 (Normal)/ -1 (Gør mindre lys)
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
≥ Når lysnetadapteren er i brug, indstilles LCD-skærmen automatisk til +1 .
≥ Hvis LCD-skærmen er meget lys, er den mulige optagelsestid med batteriet kortere.
[LCD SET]
Justerer lysstyrken og farvedybden på LCD-skærmen.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
1
Vælg menuen.
: [SETUP] # [LCD SET] # ønskede indstilling
2
[BRIGHTNESS]:
LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]:
LCD-skærmens farveniveau
Tryk på 2/1 for at justere, og tryk på ENTER.
≥ Tryk på MENU-knappen for at afslutte menuskærmen.
- 36 -
[HDMI RESOLUTION]
Se side 73.
[VIERA Link]
Se side 74.
[TV ASPECT]
Se side 72.
[INITIAL SET]
Indstil på [YES] for at sætte menuindstillingerne tilbage til standardbetingelserne.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
: [SETUP] # [INITIAL SET]
≥ Indstillingen til [MEDIA SELECT]*, [CLOCK SET] og [LANGUAGE] ændres ikke.
* For brugere, som har
/
, vises denne menu ikke.
[NUMBER RESET]
Angiv filnummeret på iFrame/MP4 og på det still-billede, der er optaget ved siden af 0001.
: [SETUP] # [NUMBER RESET]
≥ Mappenummeret opdateres, og filnummeret starter fra 0001. (l 100)
≥ For at nulstille mappenummeret skal du formatere SD-kortet og den indbyggede hukommelse og
derefter vælge [NUMBER RESET].
- 37 -
[FORMAT MEDIA]
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive slettet og
kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, disk osv. (l 90)
: [SETUP] # [FORMAT MEDIA] # ønskede indstilling
[Built-inMemory]*1/[SD CARD]/[HDD]*2
*1
*2
Kun
/
Vises ved tilslutning af en USB HDD. (l 78)
≥
Menuskærmen for valg af medie vises ikke, hvis USB HDD ikke er tilsluttet. Vælg [YES], og tryk
på ENTER.
≥
Menuskærmen for valg af medie vises ikke. Vælg [YES], og tryk på knappen ENTER.
≥ Når formatering er gennemført, skal man trykke på MENU-knappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages. (l 115)
≥
Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse, når denne enhed skal bortskaffes
eller overdrages. (l 113)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke udsættes
for vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse er kun mulig med denne enhed.
Formatér ikke et SD-kort vha. andet udstyr end en PC. Kortet må ikke anvendes til denne
enhed
- 38 -
[MEDIA STATUS]
Du kan kontrollere den brugte plads og den resterende mulige optagelsestid på SD-kortet og i den
indbyggede hukommelse.
: [SETUP] # [MEDIA STATUS]
≥
Hvis du trykker på ENTER skiftes visning mellem SD-kortet og den indbyggede hukommelse.
≥ Når funktionsdrejeknappen er sat til
, vises den resterende optagelsestid for det valgte
optagelsesformat eller den valgte optagelsesfunktion.
≥ Tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ SD-kortet eller den indbyggede hukommelse kræver en del plads til lagring af oplysninger og
styring af systemfiler, så den faktiske brugbare plads er lidt mindre end den værdi, der er angivet.
Den brugbare plads på SD-kortet/i den indbyggede hukommelse beregnes normalt som
1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne enhed, pc’er og software er udtrykt som
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Derfor synes den angivne værdi at være noget
mindre.
[Version Disp.]
Firmware-versionen for denne enhed vises.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
: [SETUP] # [Version Disp.]
[Version Up]
Du kan opdatere denne enheds firmware-version.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
: [SETUP] # [Version Up]
Se support-webstedet nedenfor for de seneste opdateringsoplysninger. (Fra og med
december 2012)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam (Denne side er kun på engelsk.)
- 39 -
[DEMO MODE]
Dette element bruges til at starte demonstrationen af enheden.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
: [SETUP] # [DEMO MODE] # [ON]
≥ Hvis [DEMO MODE] er indstillet på [ON], og du trykker på knappen MENU, når der ikke er isat et
SD-kort, mens lysnetadapteren er sat i enheden, starter demonstrationen automatisk.
Hvis der sker en handling, annulleres demonstrationen. Men hvis der ikke sker en handling i ca.
10 minutter, starter demonstrationen automatisk igen. Hvis du vil stoppe demonstrationen, skal
du indstille [DEMO MODE] på [OFF] eller isætte et SD-kort.
/
[O.I.S. DEMO]
Dette element anvendes til at starte den optiske billedstabiliseringsdemo.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
: [SETUP] # [O.I.S. DEMO]
≥ Vælg [O.I.S. DEMO], og tryk på ENTER, og demoen starter automatisk.
Hvis du trykker på knappen MENU, annulleres demonstrationen.
[LANGUAGE]
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller menuskærmen.
: [SETUP] # [LANGUAGE] # ønskede indstilling
[Eye-Fi TRANSFER]
Dette element vises kun, hvis der isættes et Eye-Fi-kort.
Se side 87.
[Eye-Fi DIRECT]
Dette element vises kun, hvis der isættes et Eye-Fi-kort.
Se side 88.
- 40 -
Avanceret (optagelse)
Brug af zoom
¬ Skift funktionen til
.
Zoom-greb
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)

6 W
T
A Zoom-linje
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af den distance som zoomknappen bevæges hen over.
≥ Den maksimale zoom-forstørrelse kan indstilles ved hjælp af [ZOOM MODE]. (l 48)
∫ Om zoom-linjen
Zoom-linjen vises under en zoom-handling.
W
T


B
C
Optisk zoom
i.Zoom/Digital zoom (blå)
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen under selve zoomhandlingen, optages lyden af
bevægelsen muligvis. Når du sætter zoomknappen tilbage til dens oprindelige stilling, skal du
prøve på at gøre det stille.
≥
/
Når zoom-forstørrelsen er 42k, indstilles der fokus på motiverne ved ca. 1,6 m eller mere.
≥
Når zoom-forstørrelsen er 48k, indstilles der fokus på motiverne ved ca. 1,6 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan videokameraet indstille fokus på motivet ca. 3 cm fra
objektivet.
- 41 -
Avanceret (optagelse)
Billedstabiliseringsfunktion
∫ Optisk billedstabiliseringsfunktion
/
Den optiske billedstabiliseringsfunktion stabiliserer billedet uden at forringe billedkvalitet så meget.
¬ Skift funktionen til
.
O.I.S./
Knap til optisk billedstabilisering/Sletteknap
Tryk på knappen for at tænde/slukke optisk
billedstabilisering.
(Tænde) # indstilling annulleret
≥ Hvis du vil optage, mens du går, anbefales det at tænde for
den optiske billedstabilisering.
≥ Hvis du optager ved hjælp af et stativ, anbefales det, at du
slukker for den optiske billedstabilisering.
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering måske ikke muligt.
∫ Billedstabiliseringsfunktion
Brug billedstabiliseringsfunktionen for at nedsætte påvirkningen af rystelser under optagelse.
¬ Skift funktionen til
.
Vælg menuen
: [RECORD SETUP] # [E.I.S.] # [ON]
≥
vises på skærmen.
≥ Hvis du optager ved hjælp af et stativ, anbefaler vi, at du indstiller [OFF].
≥ Når funktionen Farvenatvisning benyttes, eller lukkehastigheden er indstillet på 1/50 eller
langsommere, afhængigt af det omgivende mørke, virker den elektriske
billedstabiliseringsfunktion ikke, og
-indikationen blinker.
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering måske ikke muligt.
- 42 -
Avanceret (optagelse)
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner
Vælg funktionsikoner for at tilføje forskellige effekter på de optagede billeder.
¬ Skift funktionen til
1
.
2
Tryk på ENTER for at få vist
betjeningsikonerne på skærmen.
1/2 ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
≥ Indikationen ændres, hver gang du trykker på
4 på markørknappen.
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.
Funktionsikoner
≥ Vælg betjeningsikonet igen for at annullere
funktionen.
≥ Der henvises til de relevante sider for
annullering af følgende funktioner.
j Hjælpefunktion (l 44)
j Vejledning (l 45)
≥ Ikonet vises, hvis driftsikonet indstilles.
Ind/udtoning
Modlyskompensation
Hjælpefunktion*1
Vejledning
Tele-makro*1,3
PRE-REC*1
Farve-natsyn*1,2
Intelligent kontrastkontrol*2
*1
*2
*3
(e.g. Modlyskompensation)
Vælg et betjeningsikon.
Vises ikke under optagelse.
Vises ikke i intelligent autofunktion.
Kun
/
.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller skifter
funktion til
, annulleres
baggrundslyskompensationen,
Tele-makro, PRE-REC og Color Night Rec
(natoptagelse i farver).
≥ Hvis du afbryder strømmen, annulleres ind/
udtoningsfunktionen.
≥ Man kan foretage indstilling fra menuen.
(Dog ikke Hjælpefunktion)
- 43 -
Ind/udtoning
Når du starter optagelsen, kommer billedet/lyden langsomt
frem. (Indtoning)
Når du sætter optagelsen på pause, forsvinder billedet/lyden
gradvist. (Udtoning)
≥ Udtoningsindstillingen annulleres, når optagelsen stopper.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
:
(Indtoning)
(Udtoning)
[RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] #
[WHITE] eller [BLACK]
≥ Miniaturerne af scener, som optages med indtoning, bliver sorte (eller hvide).
Modlyskompensation
Med denne funktion bliver billedet lysere, så man undgår, at et motiv med lys bagfra bliver
for mørkt.
Hjælpefunktion
Vælg det ønskede ikon vha. markørknappen
for at få vist en beskrivelse på skærmen.
Sådan afsluttes hjælpefunktionen
Tryk på knappen MENU, eller vælg [END].
≥ Du kan ikke optage eller indstille funktioner i Hjælp-tilstand.
- 44 -
Vejledning
Du kan kontrollere, om billedet er i niveau under optagelsen. Funktionen kan også benyttes
til at vurdere balanceforholdet i billedets sammensætning.
Skifter hver gang du vælger ikonet.
#
#
# Indstilling annulleret
≥ Referencelinjerne vises ikke på de billeder, der er ved at blive optaget.
/
Tele-makro
Der kan fås et flottere billede ved at indstille fokus på motivet tæt på og ved at afskærme
baggrunden.
≥ Videokameraet kan fokusere på motivet ved en afstand på ca. 70 cm.
≥ Hvis du indstiller tele-makrofunktionen, når zoomen er angivet til at være mindre end 42k,
justeres zoomen automatisk til 42k.
≥ Tele-makrofunktionen annulleres, hvis zoom-forstørrelsen kommer under 42k.
PRE-REC
På denne måde går du ikke glip af et billede.
Du kan optage billeder og lyd, så de starter ca. 3 sekunder før start/stop-knappen for
optagelse trykkes ned.
≥ PRE-REC vises på skærmen.
≥ Peg først enheden mod motivet.
≥ Der er ingen biplyd.
≥ PRE-REC annulleres i følgende tilfælde.
j Hvis du skifter funktion
j
/
Hvis du fjerner SD-kortet
j
Hvis du fjerner SD-kortet, mens [MEDIA SELECT] er indstillet på [VIDEO/SD CARD]
j Hvis du trykker på MENU-knappen
j Hvis du slukker videokameraet
j Hvis du starter med at optage
j Efter at der er gået 3 timer
≥ Hvis optagelsen efter indstilling af PRE-REC starter i løbet af mindre end 3 sekunder, kan film,
som optages 3 sekunder, før du trykker på start-/stopknappen for optagelsen, ikke optages.
≥ De billeder, der vises på miniaturebillederne i afspilningsfunktionen er ikke de samme som de
film, der vises ved begyndelsen af afspilningen.
- 45 -
Farve-natsyn
Med denne funktion kan du optage farvebilleder i omgivelser med meget lidt lys.
(Mindstekrav til belysning: Ca. 1 lx)
≥
≥
≥
≥
≥
I den optagede scene ser det ud som om enkeltbilleder mangler.
Hvis funktionen aktiveres et sted, hvor der er lyst, kan skærmen blive udvisket et stykke tid.
Derfor kan lyse prikker, der normalt er usynlige, blive synlige. Dette er ikke en funktionsfejl.
Det anbefales at bruge et stativ.
På mørkere steder kan auto-fokus indstille fokus lidt langsommere. Dette er normalt.
Intelligent kontrastkontrol
Denne funktion oplyser de dele, der er i skygge, og som er vanskelige at se, og undertrykker
den hvide mæthedsgrad på de lyse dele samtidigt. Både lyse og mørke dele kan optages helt
klart.
≥ Hvis der er meget mørke eller lyse dele, eller der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten
muligvis ikke være tydelig.
- 46 -
Avanceret (optagelse)
Menuoptagelsesfunktioner
≥ Skift funktionen til
.
[SCENE MODE]
Når du optager billeder i forskellige situationer, indstiller denne funktion automatisk
lukkerhastigheder og blænder.
: [RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # ønskede indstilling
[OFF]:
Annullér indstillingen
5Sport:
Scener meget bevægelse bliver mindre rystet vha. langsom
afspilning og afspilningspause
Portræt:
Får motivet til at stå frem fra baggrunden
Soft skin:
Dette får hudfarven til at virke blødere, så den er flottere at se på.
Spotlys:
Forbedret kvalitet, når motivet er stærkt oplyst
Sne:
Forbedret billedekvalitet, når der optages i sne
Strand:
Så den blå farve på havet eller himlen gøres klarere
Solnedgang:
Så solens røde farve ved solopgang eller -nedgang gøres klarere
Landskab:
Til rumlandskabet
Fyrværkeri:
For at indfange fyrværkeri på nattehimlen helt perfekt
Natlandskab:
Fanger et aften- eller natlandskab på smuk vis.
Lavt lysniveau:
Til mørke scener, som f.eks. ved tusmørke
≥ (Solnedgang/Lavt lysniveau)
j Lukkerhastigheden er 1/25 eller mere.
≥ (Solnedgang/Landskab/Fyrværkeri/Natlandskab)
j Billedet kan blive sløret, når et motiv tæt på optages.
≥ (Sport)
j Under normal afspilning, vil bevægelserne måske ikke se jævne ud.
j Farven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i indendørs belysning.
j Hvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj, aktiveres sportsfunktionen ikke.
symbolet blinker.
≥ (Portræt)
j Farven og skærmens lysstyrke kan ændre sig i indendørs belysning.
≥ (Soft skin)
j Hvis baggrunden eller andre dele i scenen har farver, der ligner hudfarven, gøres disse også
blødere.
j Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten muligvis ikke være tydelig.
j Hvis du optager en person langt fra, optages ansigtet muligvis noget uklart. I sådanne tilfælde
skal du annullere soft skin-funktionen eller zoome ind på ansigtet (nærbillede) for at optage.
- 47 -
≥ (Fyrværkeri)
j Lukkerhastigheden er 1/25.
j Billedet kan blive udvisket, hvis det optages i meget lyse omgivelser.
≥ (Natlandskab)
j Det anbefales at anvende et stativ.
[ZOOM MODE]
Indstil det maksimale zoom-område.
: [RECORD SETUP] # [ZOOM MODE] # ønskede indstilling
[i.Zoom OFF]:
/
Op til 42k
Op til 48k
[i.Zoom 72k]:
Med denne zoom-funktion kan du opretholde en højdefinitions
billedkvalitet. (Op til 72k)
[D.Zoom 100k]:
Digital zoom (Op til 100k)
[D.Zoom 2500k]:
Digital zoom (Op til 2500k)
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er, desto mere forringes billedkvaliteten.
[REC FORMAT]
Skifter optageformat for filmen.
: [RECORD SETUP] # [REC FORMAT] # ønskede indstilling
[AVCHD]/[iFrame]*1/[MP4]*2
*1
*2
[iFrame] er et format, som er velegnet til Mac (iMovie’11). Det anbefales til brug af en Mac.
[MP4] er et optagelsesformat, som er velegnet til afspilning eller redigering på en PC.
≥ Denne funktions standardindstilling er [AVCHD]-funktion.
- 48 -
[REC MODE]
Skift kvalitet og optagelsesformat for den film, der skal optages i AVCHD.
≥ Indstil [REC FORMAT] til [AVCHD].
: [RECORD SETUP] # [REC MODE] # ønskede indstilling
/
[1080/50p]*1:
Sæt optagelsesfunktionen til 1080/50p.
[HA]/[HG]/[HE]*2:
Sæt optagelsesfunktionen til 1080/50i.
[HA]/[HG]/[HE]*2:
Sæt optagelsesfunktionen til 1080/50i.
*1
*2
≥
≥
≥
≥
Med denne funktion kan du optage i 1080/50p (1920k1080/50 progressivt), som er den
højeste billedkvalitet for denne enhed.
Optagelsen får en højere kvalitet i rækkefølgen [HA], [HG] og [HE].
Optagetid ved brug af batteri. (l 14)
Denne funktions standardindstilling er [HG]-funktion.
Se side 118 vedrørende den omtrentlige optagetid.
Når enheden flyttes meget rundt eller bevæges hurtigt, eller et motiv i hurtig bevægelse optages
(især ved optagelse i optagelsesformatet [MP4]-tilstand eller optagelsesfunktionen [HE]), kan der
forekomme mosaiklignende støj under afspilningen.
[RELAY REC]
Man kan fortsætte med at optage film til et SD-kort, når der ikke er mere plads i den indbyggede
hukommelse. (Tillader kun, at du optager til SD-kortet fra den indbyggede hukommelse.)
≥ Indstil [MEDIA SELECT] til [Built-inMemory]
≥ Indstil [REC FORMAT] til [AVCHD].
≥ Isæt et SD-kort.
: [RECORD SETUP] # [RELAY REC] # [ON]
vises på skærmen.
forsvinder, når pladsen i den indbyggede hukommelse er
opbrugt, og optagelsen til SD-kortet starter.
≥ Relæoptagelse kan kun udføres én gang.
≥ Kombinér de scener, der blev relæoptaget ved hjælp af [RELAY SCENE COMBINE] på SDkortet. (l 69, 76)
≥ Når du har udført [RELAY SCENE COMBINE], kan du anvende relæoptagelsesfunktionen igen.
Hvis [RELAY REC] er indstillet på [ON], uden at [RELAY SCENE COMBINE] udføres, vises en
meddelelse. Du kan udføre relæoptagelsen ved at vælge [YES], men du kan ikke udføre [RELAY
SCENE COMBINE] derefter.
≥
- 49 -
≥ Still-billeder optages til SD-kortet efter en relæoptagelse.
≥
vises på miniaturevisningen under afspilning af den scene, der blev relæoptaget i den
indbyggede hukommelse.
[FACE FRAMING]
Detekterede ansigter vises med ramme omkring.
: [RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # ønskede indstilling
[PRIMARY]:
Kun prioriterede ansigtsindramninger vises.
[ALL]:
Alle ansigtsdetekteringsrammer vises.
[OFF]:
Annullér indstillingen.
≥ Der angives op til 15 rammer. Større ansigter og ansigter, som er tættere på midten af skærmen
får fortrinsret.
∫ Prioriteret ansigtsindramning
Prioriterede ansigtsrammer vises som orangefarvede rammer. Fokus og justering af lysstyrken
udføres på de prioriterede ansigtsrammer.
≥ Prioriteret ansigtsindramning vises kun i portrætfunktion i intelligente auto-funktion.
≥ Den hvide ramme er kun til ansigtsdetektering.
/
[AGS]
Hvis videokameraet bliver ved med at være vendt på hovedet under optagelse af film, sættes
optagelsen automatisk på pause.
: [RECORD SETUP] # [AGS] # [ON]
≥ AGS-funktionen kan blive aktiveret og forårsage pause i optagelsen, hvis du optager et motiv lige
over eller under dig.
- 50 -
[AUTO SLOW SHTR]
Du kan optage lyse billeder, selv i mørket, ved hjælp af en langsom lukkerhastighed.
≥ Skift til manuel funktion. (l 53)
: [RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
≥ Lukkerhastigheden indstilles på 1/25 eller mere, afhængigt af det omgivende lys.
≥ Når lukkerhastigheden er 1/25, kan det se ud som om, nogle af rammerne mangler på
skærmbilledet, og et efterbillede kan vise sig på skærmen.
/
[SHOOTING GUIDE]
Meddelelsen vises, når enheden flyttes hurtigt.
: [RECORD SETUP] # [SHOOTING GUIDE] # [ON]
Når “CAMERA PANNING IS TOO FAST.” vises, skal du flytte enheden langsomt under optagelse.
≥ Meddelelsen vises ikke under en pause i optagelsen. (Meddelelsen vises, selv om der er en
pause i optagelsen, hvis [DEMO MODE] er indstillet til [ON].)
[WIND CUT]
Denne funktion reducerer vindstøj fra den indbyggede mikrofon.
≥ Skift til manuel funktion. (l 53)
: [RECORD SETUP] # [WIND CUT] # [ON]
≥ Denne funktions standardindstilling er [ON].
≥ Når du skifter til intelligent autofunktion, er [WIND CUT] indstillet på [ON], og indstillingen kan ikke
ændres.
≥ Du ser muligvis ikke den fulde effekt afhængigt af optageforholdene.
- 51 -
[PICTURE SIZE]
Jo højere antallet af pixler er, desto klarere er billedet, når det udskrives.
: [PICTURE] # [PICTURE SIZE] # ønskede indstilling
/
Billedstørrelse
10 M
4224k2376
2.1 M
1920k1080
Billedstørrelse
≥
8.9 M
3968k2232
2.1 M
1920k1080
Billedformat
16:9
Billedformat
16:9
/
Denne funktions standardindstillinger er 10 M .
Denne funktions standardindstilinger er 8.9 M .
≥ Optagelsen varer længere, afhængigt af pixlerne til optagelse.
≥ Se side 119 vedrørende antallet af mulige billeder.
[SHTR SOUND]
Du kan aktivere en lukkerlyd når du optager still-billeder.
: [PICTURE] # [SHTR SOUND] # ønskede indstilling
:
Lydstyrke lav
:
Lydstyrke høj
[OFF]:
Annullér indstillingen.
- 52 -
Avanceret (optagelse)
Manuel optagelse
¬ Skift funktionen til
.
Tryk på knappen Intelligent auto/Manuel for at skifte til manuel funktion.
≥
MNL
vises på skærmen.
/MANUAL
4/5 NEXT
Hvidbalance (l 54)
Manuel lukkerhastighed (l 55)
Justering af blænde (l 55)
Fokus (l 56)
≥ Tryk på ENTER for at få vist/ikke få vist det manuelle ikon.
≥ Siden ændres, hver gang du trykker på 4.
- 53 -
5/5 NEXT
Hvidbalance
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver muligvis ikke naturlige farver, afhængig af scener og
lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du justere hvidbalancen manuelt.
≥ Tryk på knappen Intelligent auto/Manuel for at skifte til manuel funktion.
1
2
Vælg [WB] ved hjælp af markørknappen.
Tryk på 2/1 for at vælge
hvidbalancefunktionen.
BACK
Ikon
AWB
Funktion/optageforhold
Automatisk justering af hvidbalance
Solfunktion: Udendørs under klar himmel
Overskyet funktion: Udendørs i overskyet vejr
Indendørs funktion 1: Glødelampe, videolys ligesom i et studie osv.
Indendørs funktion 2: Farvet neonlys, natriumlamper i gymnastiksale osv.
Manuel justeringsfunktion:
≥ Kviksølvlamper, natriumlamper, visse fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til bryllupsreceptioner i hoteller, scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling skal du vælge
knappen Intelligent auto/Manuel.
AWB
eller trykke på
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
1
Tryk på 2/1 for at vælge
, og udfyld skærmen
med et hvidt motiv.
2 Tryk på 3 for at foretage indstillingen.
≥ Når skærmen bliver sort med det samme, og symbolet
holder op med at blinke og derefter lyser, er
indstillingen udført.
≥ Hvis symbolet
fortsætter med at blinke, kan
hvidbalancen ikke indstilles. I så fald skal du bruge de
andre hvidbalance-funktioner.
BACK
≥ Hvis du tænder for denne enhed med objektivdækslet lukket, udføres auto-hvidbalancen ikke
korrekt. Åbn altid objektivdækslet, før du tænder for enheden.
≥ Når symbolet
blinker, gemmes den tidligere manuelt justerede hvidbalance. Hver gang
optageforholdene ændrer sig, skal hvidbalancen indstilles igen.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance og blænder/forstærkning, skal hvidbalancen indstilles
først.
≥ AWB vises ikke på skærmen, når AWB er ved at blive indstillet.
- 54 -
Manuel justering af lukkerhastighed/iris
Lukkerhastighed:
Justér den ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
Iris:
Justér den, når skærmen er for lys eller for mørk.
≥ Tryk på knappen Intelligent auto/Manuel for at skifte til manuel funktion. (l 53)
1
2
Vælg [SHTR] eller [IRIS] ved hjælp af markørknappen.
Tryk på 2/1 for at justere indstillingerne.
A
: Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
≥ Hvis [AUTO SLOW SHTR] er sat på [ON], indstilles
lukkehastigheden på mellem 1/25 og 1/8000.
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000 desto
hurtigere er den.


1/100
100
OPEN
ᧂ
IRIS
IRIS
BACK
B
: Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE !# (F16 til F2.0) !# OPEN !# (0dB til 18dB)
≥ Jo tættere værdien er på CLOSE desto mørkere bliver billedet.
≥ Jo tættere værdien er på 18dB desto lysere bliver billedet.
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere end OPEN, skifter den til forstærkningsværdien.
≥ For at vende tilbage til den automatiske indstilling skal du trykke på knappen Intelligent auto/
Manuel.
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed og blænder/forstærkningsværdi, skal lukkerhastigheden
indstilles først og derefter blænder/forstærkningsværdien.
Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Du ser muligvis et lysende bånd omkring motivet, som lyser meget kraftigt eller har en meget høj
refleksion.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser måske ikke se jævne ud.
≥ Hvis du optager et meget lyst motiv, eller hvis du optager i indendørs belysning, kan farven og
skærmens lysstyrke ændre sig, eller der vises en vandret streg på skærmen. I så fald skal du
optage i intelligent autofunktion eller sætte lukkerhastigheden til 1/100 på steder, hvor
strømforsyningen er 50 Hz, eller 1/125 på steder med 60 Hz.
Manuel justering af blænder/forstærkning
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil støjen på skærmen øges.
≥ Afhængig af zoom-forstørrelsen vil visse irisværdier ikke blive vist.
- 55 -
Optagelse med manuel indstilling af fokus
Hvis autofokus er vanskelig på grund af forholdene, kan den manuelle fokusering benyttes.
≥ Tryk på knappen Intelligent auto/Manuel for at skifte til manuel funktion. (l 53)
1
(Når funktionen MF-Assist benyttes)
Vælg menuen.
: [RECORD SETUP] # [MF ASSIST] # [ON]
≥ Vis funktionsikonet ved at trykke på knappen ENTER, og skift til ikonet Manuel ved at trykke på
4.
2
Vælg [MF] med markørknappen for at skifte til manuel fokusering.
≥ MF vises på skærmen.
3
Tryk på 2/1 for at indstille fokus.
MF
MF :
For et fokusere på et emne tæt på
MF :
For at fokusere på et emne langt væk
5/5 NEXT
Det område, der er indstillet fokus for, vises med blåt.
Skærmbilledet bliver normalt igen ca. 2 sekunder efter, at du har indstillet fokus på motivet.
≥ Når [MF ASSIST] er sat på [OFF], vises det blå område ikke.
≥ For at gendanne Autofokus skal du vælge [AF] eller trykke på knappen Intelligent auto/Manuel.
≥ Det blå mønster vises ikke på de billeder, der bliver optaget.
- 56 -
Avanceret (afspilning)
Afspilningsfunktioner
Afspilning af film ved brug af betjeningsikonet
Se side 28 for detaljerede oplysninger om de grundlæggende afspilningsfunktioner.
Afspilning
Slowmotion
afspilning
Afspilning af
enkeltbilleder
Markørknap/
afspilningsvisning
Fremgangsmåde
Når afspilningen er på pause, skal du trykke
på og holde 1 på markørknappen nede.
(Tryk på og hold 2 nede for langsom
tilbagespoling)
Den langsomme afspilning fortsættes i den tid,
du trykker ned på knappen.
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
trykker på 3.
≥ Når billeder med langsom gengivelse
afspilles i omvendt rækkefølge, vises de
kontinuerligt ved ca. 2/3 gange hastigheden
Under midlertidig pause
ved normal afspilning (i intervaller på
0,5 sekunder).
≥ Slowmotion-afspilning for iFrame- eller MP4scener med intervaller på 1 sekund.
Med afspilningen på pause skal du trykke
1 på markørknappen.
(Tryk på 2 for at gå en ramme frem ad
gangen i modsat retning.)
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
trykker på 3.
≥ Hvis rammerne kører frem én ad gangen i
omvendt rækkefølge, vises de i intervaller på
0,5 sekunder.
≥ Afspilning af enkeltbilleder efter hinanden for
iFrame- eller MP4-scener sker med
intervaller på 1 sekund.
- 57 -
Oprettelse af still-billede fra film
Du kan gemme en enkelt ramme fra en optaget film som still-billede.
2.1 M (1920k1080) still-billeder optages for AVCHD-scenerne og iFrame-scenerne, og 0.2 M
(640k360) still-billeder optages for MP4-scener.
Tryk på knappen
på det sted, still-billedet skal gemmes under afspilningen.
≥ Det kan være nyttigt at bruge pausefunktionen, funktionen for afspilning i slowmotion eller ramme
efter ramme.
≥ Datoen, som filmen blev optaget på, registreres som datoen for still-billedet.
≥ Kvaliteten af still-billedet er ikke den samme som for et normalt still-billede.
Gentag afspilning
Afspilning af den første scene starter efter afspilning af den sidste scene.
: [VIDEO SETUP] # [REPEAT PLAY] # [ON]
-indikationen vises på fuldskærmsvisningerne.
≥ Alle scenerne afspilles flere gange. (Ved afspilning af film efter dato, afspilles alle scenerne på
den valgte dato flere gange.)
Genoptagelse af forrige afspilning
Hvis afspilningen af en scene blev stoppet halvvejs, kan afspilningen genoptages der, hvor den blev
stoppet.
: [VIDEO SETUP] # [RESUME PLAY] # [ON]
Hvis afspilning af film stoppes, vises
på miniaturevisningen af den stoppede scene.
≥ Det lagrede genoptagelsessted slettes, hvis du afbryder strømmen eller skifter funktion.
(Indstillingen [RESUME PLAY] ændres ikke.)
- 58 -
At zoome ind på et still-billede under afspilning
(Afspilningszoom)
Du kan zoome ind på still-billeder under afspilningen.
1
Flyt zoom-grebet til
-siden.
≥ Du kan zoome ind på maks. 4a. (1k # 2k # 4k)
2
Skift positionen af den indzoomede del
ved hjælp af markørknappen.
≥ Placeringen af zoomen vises i ca. 1 sekund, mens
der zoomes ind (eller zoomes ud), eller hvis man
flytter den viste placering.
RETURN
A
At zoome ud fra det zoomede still-billede
Flyt zoom-grebet til
-siden for at zoome ud. (4k # 2k # 1k)
≥ Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
- 59 -
Vist placering af zoom
Avanceret (afspilning)
Forskellige afspilningsfunktioner
Afspilning af film/billeder efter dato
De scener eller billeder, som er optaget på samme dag, kan afspilles efter hinanden.
1
Vælg ikonet for valg af dato ved
hjælp af markørknappen, og tryk
derefter på ENTER.
vises kun for
/
A
2
Ikon for valg af dato
Vælg afspilningsdato, og tryk derefter på ENTER.
De scener eller billeder, der optages på den valgte dato, vises som miniaturer.
3
Vælg den scene eller det still-billede, der skal afspilles, og tryk derefter på
ENTER.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener eller billeder, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
≥ I de tilfælde, der er beskrevet nedenfor, grupperes scener og still-billeder separat på datolisten,
og –1, –2… tilføjes muligvis efter datoen:
j Når antal scener er højere end 99
j Hvis antallet af billeder overskrider 999
j
/
Når [REC MODE] ændres
j Når [NUMBER RESET] udføres
≥
vises efter datoen på listen efter dato for de still-billeder, der er oprettet fra filmen. (l 58)
- 60 -
Afspilning af fremhævninger [HC-V210]/[HC-V210M]
Den del, der blev genkendt som værende klart optaget, udtrækkes fra flere scener, og den kan
afspilles kort med tilføjede effekter og tilføjet musik.
≥ Funktionen Afspilning af fremhævet kan ikke udføres for scener i iFrame eller MP4.
1
2
Vælg
ved hjælp af markørknappen,
og tryk derefter på ENTER.
(Kun hvis du vil ændre indstillingerne)
Vælg det ønskede element, og tryk på knappen ENTER.
[SCENE SETUP]:
Vælg den scene eller dato, der skal afspilles.
[PRIORITY SETUP]:
Markér det mål, der skal prioriteres ved afspilningen. (l 62)
[PLAYBACK TIME]:
Vælg det klokkeslæt, der skal afspilles. (l 62)
[EFFECT SETUP]:
Vælg effekten til afspilningen. (l 62)
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles. (l 62)
3
Vælg [START], og tryk på ENTER.
≥ Hvis [SCENE SETUP] ikke ændres under trin 2, afspilles den med den sidst optagede dato.
4
Vælg afspilningshandling. (l 29)
≥ Når afspilningen er færdig eller standses, vises det skærmbillede til valg af [REPLAY], [SELECT
AGAIN] eller [EXIT]. Vælg det ønskede element, og tryk på ENTER.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener, hvis strømmen afbrydes, eller funktionen ændres.
≥ Slowmotion-afspilning og afspilning af enkeltbilleder er ikke muligt.
∫ Indstilling af scene
1
(Kun hvis funktionen Afspilning af fremhævet startes fra [ALL AVCHD])
Vælg den type optagelsesfunktion, du vil afspille, ved hjælp af
markørknappen, og tryk på knappen ENTER.
[1080/50p]/[1080/50i]
2
Vælg [SELECT DATE] eller [SELECT SCENES], og tryk på ENTER.
- 61 -
3
(Når [SELECT DATE] er valgt)
Vælg den dato, der skal afspilles, og tryk på knappen ENTER.
≥ Der kan maks. vælges 7 dage.
≥ Den valgte data omsluttes med rødt. Tryk på knappen ENTER igen for at annullere.
(Når [SELECT SCENES] er valgt)
Vælg de scener, der skal afspilles, og tryk på knappen ENTER.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter hinanden.
≥
vises på den markerede scene. Tryk på knappen ENTER igen for at annullere.
4
Vælg [Enter], og tryk på ENTER.
∫ Prioritetsindstillinger
Vælg [NONE] eller [FACE] ved hjælp af markørknappen, og tryk derefter på
ENTER.
≥ Den del, hvor ansigtet er detekteret, prioriteres, når [FACE] er valgt.
∫ Indstilling af afspilningstiden
Vælg den afspilningstid, du vil afspille, ved hjælp af markørknappen, og tryk på
knappen ENTER.
[APPROX 90 SEC.]/[APPROX 3 MIN.]/[AUTO]
≥ Afspilningstiden for [AUTO] er maks. 5 minutter.
≥ Afspilningstiden kan blive kortere end det indstillede, eller afspilningen sker muligvis slet ikke,
hvis den del, der genkendes som værende klart optaget, er for kort.
∫ Indstilling af effekt
Effekter såsom ind/udtoning, slowmotion, still (pause) eller digest playback indsættes.
Vælg den ønskede effekt ved hjælp af markørknappen, og tryk på knappen
ENTER.
[POP]:
Anbefales til festscene.
[CLASSICAL]:
Anbefales til en scene i langsom bevægelse.
[NATURAL]:
Anbefales til landskaber.
[DYNAMIC]:
Anbefales til en scene i hurtig bevægelse, som f.eks. en sportsscene.
[NONE]:
Effekten er slukket.
≥ Når effektindstilling ændres, angives musikindstillingen til samme værdi som effektindstillingen.
(For at angive effekt- og musikindstillingen forskelligt skal du ændre musikindstillingen, efter at du
har valgt effektindstillingen.)
∫ Musikindstilling
Vælg den ønskede musik ved hjælp af markørknappen, og tryk på knappen
ENTER.
≥ Hvis [EFFECT SETUP] indstilles på [NONE], kan du vælge [NO MUSIC]. Når [NO MUSIC] er
valgt, afspilles lyden fra optagelsestidspunktet.
- 62 -
Ændring af afspilningsindstillinger til og afspilning af
diasshow
1
2
Vælg
ved hjælp af markørknappen,
og tryk derefter på ENTER.
(Kun hvis du vil ændre indstillingerne)
Vælg det element, der skal ændres, og tryk på knappen ENTER.
[DATE SETUP]:
Vælg den dato, der skal afspilles.
[SLIDES INTERVAL]:
Vælg det interval, der skal være mellem billeder ved afspilning.
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles.
3
(Når [DATE SETUP] er valgt)
Vælg afspilningsdato, og tryk derefter på ENTER.
(Når [SLIDES INTERVAL] er valgt)
Peg på intervallet for afspilning af diasshowet, og tryk på knappen ENTER.
[SHORT]:
Ca. 1 sekund
[NORMAL]:
Ca. 5 sekunder
[LONG]:
Ca. 15 sekunder
(Når [MUSIC SELECT] er valgt)
Vælg den ønskede lyd, og tryk på
ENTER.
4
5
Vælg [START], og tryk på ENTER.
Vælg afspilningshandling. (l 29)
≥ Når afspilningen er færdig eller standses, vises det skærmbillede til valg af [REPLAY], [SELECT
AGAIN] eller [EXIT]. Vælg det ønskede element, og tryk på ENTER.
- 63 -
Avanceret (afspilning)
Sletning af scener/still-billeder
Slettede scener/still-billeder kan ikke gendannes, så bekræft indholdet af meddelelsen
korrekt, inden du fortsætter med at slette.
¬ Skift funktionen til
.
∫ Sådan slette scenen eller billedet, der afspilles
Tryk på knappen til den optiske billedstabilisering/sletteknappen eller
Sletteknappen, mens de scener eller still-billeder, der skal slettes, afspilles.
/
O.I.S./
∫ Sådan slettes scener eller billeder fra miniaturevisningen
≥ Skift miniaturevisningen for de scener eller billeder, der skal slettes (l 28)
1
Tryk på knappen til den optiske billedstabilisering/sletteknappen eller
Sletteknappen, mens miniaturevisningen vises.
≥ Når miniaturevisningen er i 1-scenes visning, eller scenen eller still-billedet, som vises, slettes.
2
Vælg [ALL SCENES], [MULTI] eller
[SINGLE] ved hjælp af markørknappen,
og tryk derefter på ENTER.
≥ Alle scener eller billeder, der vises som miniaturer,
slettes, hvis du vælger [ALL SCENES].
(Ved afspilning af scener eller still-billeder efter
dato, slettes alle scener eller still-billeder på den valgte dato.)
≥ Beskyttede scener/still-billeder kan ikke slettes.
- 64 -
3
(Når [MULTI] er valgt under Trin 2)
Vælg den scene/det billede, du vil slette, og tryk derefter på ENTER.
≥ Scenen/billedet markeres, og
-indikationen vises som miniature. Tryk på ENTER igen for at
annullere handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter hinanden.
4
(Når [SINGLE] er valgt under Trin 2)
Vælg den scene/det billede, du vil slette, og tryk derefter på ENTER.
(Når [MULTI] er valgt under trin 2)
Vælg [Delete], og tryk på knappen ENTER eller knappen til den optiske
billedstabilisering/sletteknappen eller Sletteknappen.
≥ Gentag trin 3-4 for at fortsætte med at slette andre billeder.
Når du stopper sletningen på halvvejen
Tryk på knappen MENU under sletningen.
≥ De scener eller still-billeder, som allerede var blevet slettet, da sletningen blev annulleret, kan
ikke gendannes.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Du kan også slette scener ved at trykke på MENU og vælge [EDIT SCENE] # [DELETE] # [ALL
SCENES], [MULTI] eller [SINGLE].
≥ Du kan også slette still-billeder ved at trykke på MENU og vælge [PHOTO SETUP] #
[DELETE] # [ALL SCENES], [MULTI] eller [SINGLE].
≥
/
Under Afspilning af fremhævninger kan scener/still-billeder ikke slettes.
≥ Scener, som ikke kan afspilles (miniaturebillederne vises som
) kan ikke slettes.
≥ I tilfælde af [ALL SCENES] kan sletningen tage nogen tid, hvis der er mange scener eller
still-billeder.
≥ Hvis du sletter scener, som er optaget på et andet produkt, eller still-billeder, som opfylder DCFstandarden, kan alle data for de pågældende scener/still-billeder også blive slettet.
≥ Hvis still-billeder, som er optaget på et SD-kort med et andet produkt, slettes, bliver et still-billede
(andet end JPEG), som ikke kan afspilles med dette videokamera, muligvis slettet.
- 65 -
Opdeling af en scene (AVCHD)
Du kan opdele en AVCHD-scene. Uønskede dele af en scene kan slettes efter opdelingen.
≥ Sæt funktionsdrejeknappen til
, vælg ikonet for valg af afspilningsfunktion, og vælg
AVCHD-scenen. (l 28)
1
Vælg menuen.
: [EDIT SCENE] # [DIVIDE] # [SET]
2
3
Vælg den scene, du vil opdele ved hjælp af markørknappen, og tryk på
ENTER.
Vælg
for at markere stedet, hvor der
skal deles.
0h00m15s
≥ Det kan være nyttigt at bruge funktionen for afspilning i
slowmotion eller ramme efter ramme. (l 57)
≥ Vælg [YES] for at fortsætte opdelingen af samme
scene. Hvis du vil fortsætte med at opdele andre
scener, skal du vælge [NO] og gentage trin 2-3.
4
Tryk på knappen MENU for at fuldføre opdelingen.
≥ Uønskede dele kan slettes. (l 64)
For at slette alle opdelte punkter
: [EDIT SCENE] # [DIVIDE] # [CANCEL ALL]
≥ De scener, som blev slettet efter opdeling, kan ikke gendannes.
≥ Du kan ikke opdele en scene, hvis antallet af scener på en given dato overstiger 99 scener.
≥ Det er måske ikke muligt at opdele scener, som har en kort optagelsestid.
≥ Data, som er optaget eller redigeret på en anden enhed, kan ikke opdeles, og
opdelingspunkterne kan ikke slettes.
- 66 -
Opdeling af en scene, der delvis skal slettes (iFrame,
MP4)
Opdel iFrame- eller MP4-scenen, og slet unødvendige dele.
Opdeler den scene, der er optaget, i to og sletter den første eller sidste del.
De scener, som blev slettet efter opdeling, kan ikke gendannes.
≥ Sæt funktionsdrejeknappen til
, vælg ikonet for valg af afspilningsfunktion, og indstil
på [iFrame] eller [MP4]. (l 28)
1
Vælg menuen.
: [EDIT SCENE] # [SPLIT&DELETE]
2
3
Vælg den scene, du vil opdele ved hjælp af markørknappen, og tryk på
ENTER.
Vælg
for at markere stedet, hvor der
skal deles.
0h00m15s
≥ Det kan være nyttigt at bruge funktionen for
afspilning i slowmotion eller ramme efter ramme.
(l 57)
≥ Indstil til mindst 2 sekunder for de dele, der skal
slettes, og mindst 3 sekunder for den del, der skal bevares.
4
5
Vælg den del, du vil slette, og tryk derefter på ENTER.
Vælg [YES], og tryk på ENTER for at bekræfte (afspille) den del, du vil slette.
≥ En bekræftelsesmeddelelse vises, hvis [NO] vælges.
Fortsæt til trin 7.
6
Stop afspilningen.
≥ Der vises en bekræftelsesmeddelelse.
7
Vælg [YES], og tryk på ENTER.
≥ Gentag trin 2-7 for at fortsætte opdelingen og sletningen af flere scener.
Sådan udføres en opdeling
≥ Tryk på knappen MENU.
≥ Det er måske ikke muligt at opdele scener, som har en kort optagelsestid.
≥ Den faktiske opdeling kan blive let forskudt ift. den tidligere angivne opdelingspunkt.
- 67 -
Beskyttelse af scener/still-billeder
Scener/still-billeder kan beskyttes, så de ikke slettes ved en fejltagelse.
(Selv om du beskytter visse scener/still-billeder, vil de blive slettet, hvis du formaterer
mediet.)
≥ Skift funktionen til
.
1
Vælg menuen.
: [VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] # [SCENE PROTECT]*
* [TRANSFER/PROTECT] vises, hvis du bruger Eye-Fi-kortet, der er indstillet som den valgte
indstillingen for overførsel på forhånd på computeren.
2
Vælg den scene/det billede, du vil beskytte ved hjælp af markørknappen, og
tryk derefter på ENTER.
≥ Scenen/billedet markeres, og
-indikationen vises som miniature. Tryk på ENTER igen for at
annullere handlingen.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingerne.
- 68 -
Avanceret (afspilning)
Kombinering af relæscener [HC-V210M]
Du kan kombinere relæscenen (l 49) i den indbyggede hukommelse med
scenefortsættelsen på SD-kortet.
Relæoptaget scene
A
B
C
Indbygget hukommelse
SD-kort
Område for relæoptagelse
≥ Sæt funktionsdrejeknappen til
AVCHD-scenen. (l 28)
1
2
Kombinering af relæscener
, vælg ikonet for valg af afspilningsfunktion, og vælg
Isæt det SD-kort, der blev brugt til relæoptagelsen.
Vælg menuen.
: [EDIT SCENE] # [RELAY SCENE COMBINE]
3
Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du vælge [YES] ved hjælp af
markørknappen og derefter trykke på knappen ENTER.
≥ Scenen i den indbyggede hukommelse slettes. (Beskyttede scener i den indbyggede
hukommelse slettes ikke.)
4
Tryk på knappen MENU, når meddelelsen om, at kombinering af relæscenen
er fuldført, vises.
≥ Miniaturebilledvisningen af SD-kortet angives.
≥ Relæoptagelsesinformation slettes, når relæscener kombineres, og relæoptagelse kan udføres
igen.
≥ Mens relæscenerne i den indbyggede hukommelse eller på SD-kortet slettes, kan du ikke
kombinere relæscenerne.
- 69 -
Sådan annulleres relæoplysninger
: [EDIT SCENE] # [RELAY INFO CANCEL]
≥ Når relæoplysningerne slettes, kan du ikke længere kombinere relæscenerne.
Kombinationen af relæscenen kan ikke udføres, hvis den tilgængelige plads på SD-kortet er
mindre end størrelsen af relæscenen i den indbyggede hukommelse. Det anbefales, at du
kombinerer relæscenen vha. HD Writer LE 2.0.
- 70 -
Avanceret (afspilning)
Når du ser video/Billeder på dit TV
Kontrollér terminalerne på fjernsynet, og brug et kabel, som er kompatibelt med
terminalerne. Billedkvaliteten kan variere, afhængigt af de tilsluttede terminaler.
A
1
2
Høj kvalitet
HDMI stik
Videostik
≥ HDMI er grænsefladen til digitale enheder. Hvis du tilslutter denne enhed til et HDMI-kompatibelt,
højdefinitions TV og derefter afspiller optagede, højdefinitionsbilleder, får du glæde af billeder
med en høj opløsning og en lyd af en høj kvalitet.
1
Tilslut enheden til en TV.
HDMI-minikabel (medfølger
eller ekstraudstyr)*1
≥ Sørg for at tilslutte til HDMIterminalen.
≥ Tilslutning med et HDMIminikabel (l 73)
≥ Afspilning ved brug af
VIERA Link-optagere (l 74)
B AV-kabel (medfølger eller
købes i handelen)*2
A
A/V
*1
Billedkvalitet
1 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til HDMI-terminal
2 Standardbilleder ved
tilslutning til videoterminalen
Brug det HDMI-minikabel, der leveres sammen med enheden, hvis et sådant medfølger. Hvis
det ikke følger med et HDMI-minikabel, skal du bruge et originalt Panasonic HDMI-minikabel
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr). Kontrollér tilbehøret i Vejledning i den
grundlæggende betjening.
*2 Brug det AV-kabel, der følger med denne enhed, hvis et sådant medfølger. Kontrollér tilbehøret
i Vejledning i den grundlæggende betjening.
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
- 71 -
2
Vælg videoindgangen på TV’et.
≥ Eksempel:
Vælg [HDMI]-kanalen med et HDMI-minikabel.
Vælg [Video 2]-kanalen med et AV-kabel.
(Navnet på kanalen kan variere afhængigt af det tilsluttede TV)
≥ Kontrollér indgangsindstillingen (indgangskontakten) og lydens indgangsindstilling på TV’et. (For
yderligere information læs venligst TV’ets brugervejledning.)
3
Skift funktionen til
for at afspille.
≥ Når du tilslutter enheden med et fjernsyn, vises fjernsynsbilledet ikke i følgende tilfælde. Brug i
stedet enhedens LCD-skærm.
j Optagelse af video
j Ved indstilling af PRE-REC
∫ For visning af billeder på et
normalt tv (4:3), eller når begge
siderne af billederne ikke vises
på skærmen
Skift menuindstillingen for at få vist billederne
korrekt. (Kontrollér tv’ets indstilling.)
∫ Visning af skærmoplysninger
på TV’et
Når menuindstillingen ændres, kan de
oplysninger, som ses på skærmen
(funktionsikon og tidskode osv.), vises/ikke
vises på TV’et.
: [SETUP] # [EXT. DISPLAY] #
: [SETUP] # [TV ASPECT] # [4:3]
ønskede indstilling
≥ Hvis du indstiller på [4:3] og tilslutter denne
enhed og TV’et med AV-kablet, vises
billederne eller menuskærmene muligvis i en
formindsket størrelse.
Eksempel på billeder i [16:9] billedformat
vist på et standard-TV (4:3)
[TV ASPECT] indstilling
[16:9]
[SIMPLE]*:
Oplysninger vises delvist
[DETAIL]:
Alle oplysninger vises
[OFF]:
Vises ikke
* Denne indstilling er kun tilgængelig i
optagelsesfunktionen.
[4:3]
≥ Hvis et bredskærms-TV tilsluttes, skal du
justere indstillingen for billedformatet på
TV’et. (Se TV’ets betjeningsvejledning for
oplysninger herom.)
- 72 -
Der henvises til følgende hjemmeside for oplysninger om Panasonic TV-apparater, som du
kan sætte et SD-kort direkte i SD-kortåbningen på TV’et og derefter afspille det.
http://panasonic.net/
≥ Det er måske ikke muligt at afspille scener på TV'et, afhængigt af [REC FORMAT] og [REC
MODE].
≥ For yderligere oplysninger om afspilning kan du læse TV’ets betjeningsvejledning.
Tilslutning med et HDMI-minikabel
Vælg den ønskede metode for HDMI-udgang.
: [SETUP] # [HDMI RESOLUTION] # [AUTO]/[1080p]*/[1080i]/[576p]
* Kun
/
≥ [AUTO] bestemmer automatisk udsendelsesopløsning baseret på oplysningerne fra det TV, der
er tilsluttet til.
Hvis billederne ikke udsendes på TV’et, mens indstillingen er [AUTO], skal du skifte til metoden
[1080p], [1080i] eller [576p], som gør det muligt at få vist billederne på TV’et. (Læs TV’ets
betjeningsvejledning.)
≥ I nogle tilfælde vises dine billeder muligvis ikke på fjernsynet i flere sekunder, som f.eks. når der
skiftes scener.
- 73 -
Avanceret (afspilning)
Afspilning ved brug af VIERA Linkoptagere
Hvad er VIERA Link (HDAVI Control™)?
≥ Med denne funktion kan du bruge fjernbetjeningen til Panasonic-TV'et til de forskellige
funktioner, når du har tilsluttet kameraet til en VIERA Link-kompatibel enhed ved hjælp af
HDMI-minikablet (medfølger eller ekstraudstyr)* til automatiske sammenkædede funktioner.
(Ikke alle handlinger er mulige.)
≥ VIERA Link er en enestående Panasonic funktion, som er bygget oven på en
HDMI-kontrolfunktion, der benytter HDMI CEC-standardens (Consumer Electronics Control)
specifikation. Der garanteres ikke for sammenkædede handlinger med HDMI CEC-kompatible
enheder fra andre virksomheder.
Der henvise til de relevante betjeningsvejledninger, hvis du bruger en enhed, der er fremstillet
af andre virksomheder, som er kompatible med VIERA Link.
≥ Denne enhed understøtter “VIERA Link Ver. 5” funktionen. “VIERA Link Ver.5” er standarden
for Panasonics VIERA Link-kompatibelt udstyr. Standarden er kompatibel med Panasonics
traditionelle VIERA Link-udstyr.
* Brug det HDMI-minikabel, der leveres sammen med enheden, hvis et sådant medfølger. Hvis
det ikke følger med et HDMI-minikabel, skal du bruge et originalt Panasonic HDMI-minikabel
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr). Kontrollér tilbehøret i Vejledning i den
grundlæggende betjening.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen.
: [SETUP] # [VIERA Link] # [ON]
≥ Hvis du ikke bruger VIERA Link, skal du indstille på [OFF].
2
Tilslut denne enhed til et Panasonic TV, som er kompatibelt med VIERA Link,
vha. et HDMI-minikabel. (l 71)
≥ Det anbefales at tilslutte denne enhed til en anden HDMI-udgang end HDMI1, hvis der er to eller
flere HDMI-indgangsstik på TV’et.
≥ VIERA Link skal være aktiveret på det tilsluttede TV. (Læs TV’ets betjeningsvejledning
vedrørende indstilling osv.)
- 74 -
3
Brug TV’ets fjernbetjening.
≥ Du kan vælge den scene eller det billede, du vil afspille ved at trykke på knappen pil op, pil ned,
venstre pil eller højre pil og derefter på knappen i midten.
(Ved valg af scener)
(Ved afspilning)

A
Vis/annullér funktionsikoner
≥ Følgende handlinger er tilgængelige, hvis du trykker på farveknapperne på fjernbetjeningen.
Grøn
≥ Skift af antal scener/still-billeder i miniaturevisning
(9 miniaturebilleder > 20 miniaturebilleder > 9 miniaturebilleder...)
≥ Zoom ind på et billede
Gul
≥ Sletning af scener/still-billeder
Rød
≥ Zoom ud af et billede
∫ Andre handlinger
Afbrydelse af strømmen:
Hvis du slukker TV’et ved hjælp af dets fjernbetjening, slukkes videokameraet også.
Automatisk skift af indgang:
Hvis du tilslutter et HDMI-minikabel og derefter sætter strøm til, vil TV’ets indgangskanal automatisk
skifte til videokameraets skærm. Hvis TV’et er på standby, tændes det automatisk (Hvis [Set] er
valgt til TV’ets [Power on link] indstilling).
≥ Afhængigt af HDMI-udgangen på TV’et, skifter indgangskanalen muligvis ikke automatisk. I dette
tilfælde skal du bruge TV’ets fjernbetjening for at skifte indgangskanal.
≥ Hvis du ikke er sikker på, om TV-apparat eller AV-forstærkeren er kompatible med VIERA Link,
skal du læse betjeningsvejledningen til TV-apparatet.
≥ Tilgængelige sammenkædede handlinger mellem videokameraet og et Panasonic TV er
forskellige, afhængigt af Panasonic TV’et, selv om det er kompatibelt med VIERA Link. Se TV’ets
betjeningsvejledning for handlinger, der understøttes på TV’et.
≥ Betjening med et kabel, som ikke er baseret på HDMI-standarden, er ikke mulig.
- 75 -
Kopiér/overspil
Kopiering mellem SD-kort og
indbygget hukommelse [HC-V210M]
Film eller still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres mellem et SD-kort, som er
isæt enheden, og en indbygget hukommelse.
∫ Kontrollér den brugte plads på kopidestinationen
Man kan kontrollere den brugte plads på SD-kortet eller den indbyggede hukommelse på [MEDIA
STATUS] (l 39).
≥ Afhængigt af mediet, anvendes noget af SD-kortets eller den indbyggede hukommelses
resterende kapacitet muligvis ikke.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende kapacitet på et enkelt SD-kort, kan du kopiere til flere SDkort ifølge anvisningerne på skærmen. I sådanne tilfælde opdeles den sidste scene, der er
kopieret til et SD-kort, automatisk, så den passer til den plads, der er på
SD-kortet.
≥ Hvis du opdeler scenerne (l 66) og kopierer efter scenevalg, kan du kopiere i forhold til mediets
resterende kapacitet eller kun de relevante dele.
Kopierer
≥ Hvis der ikke er meget resterende kapacitet på SD-kortet, får du vist en meddelelse, hvor du skal
bekræfte, at du kan kopiere, efter at du har slettet alle data på SD-kortet. Vær opmærksom på, at
slettede data ikke kan gendannes.
≥ Der henvises til side 77 for oplysninger om den omtrentlige tid til kopiering.
1
Skift funktionen til
.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
2
Vælg menuen.
: [COPY]
[
]
Ved kopiering fra SD-kort til indbygget hukommelse
[
]*
Ved kopiering fra SD-kort til USB HDD
[
]
Ved kopiering fra indbygget hukommelse til SD-kort
[
]*
Ved kopiering fra indbygget hukommelse til USB HDD
* Vises kun ved tilslutning af en USB HDD. (l 78)
≥ Hvis der findes en scene, som er blevet relæoptaget, vises der en meddelelse. Vælg [YES] ved
hjælp af markørknappen, tryk på knappen ENTER, og kopiér efter at du har kombineret de
relæoptagede scener på SD-kortet (l 69)
- 76 -
3
Følg skærmvisningen, og vælg det ønskede element ved hjælp af
markørknappen, og tryk på ENTER.
≥ Vælg
og tryk på ENTER for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Når du trykker på ENTER, markeres scenen/billedet, og indikationen
vises på miniaturen.
Tryk på ENTER igen for at annullere handlingen.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Hvis du trykker på ENTER, markeres en dato, som omsluttes med en rød ramme. Tryk på
ENTER igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan angives op til 99 scener/billeder eller 99 datoer efter hinanden.
≥ Hvis du skal bruge 2 eller flere SD-kort for at kopiere, skal du udskifte kortet i henhold til
anvisningerne på skærmen.
4
Tryk på knappen MENU, når meddelelsen om fuldført kopiering vises på
skærmen.
≥ Miniaturevisningen af kopidestinationen angives.
Når du stopper kopieringen på halvvejen
Tryk på knappen MENU under kopieringen.
Omtrentlig tid til kopiering
Når du kopierer en optaget film på hele 4 GB:
5 minutter til 15 minutter
Kopiering af ca. 600 MB still-billeder (Billedstørrelse 10 M ):
5 minutter til 15 minutter
Hvis du vil slette levende billeder eller still-billeder, efter at kopieringen er fuldført, skal du
først afspille de levende billeder eller still-billederne for at kontrollere, at kopieringen er
korrekt udført, før du sletter dem.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan kopieringen tage længere tid.
j Antallet mulige scener er stort.
j Enhedens temperatur er meget høj.
≥ Hvis nogle af filmene eller still-billederne allerede er blevet optaget til kopidestinationen, tildeles
samme dato, eller billederne vises muligvis ikke efter dato, når liste efter dato er valgt.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed, kopieres muligvis ikke. Data, som er optaget med en
computer, som f.eks. HD Writer LE 2.0, kan ikke kopieres.
≥ Beskyttelsesindstillingen fjernes på de kopierede film og billeder, når der kopieres film og billeder
med beskyttelsesindstillingen aktiveret.
≥ Den rækkefølge, scenerne eller still-billederne blev kopieret i, kan ikke ændres.
- 77 -
Kopiér/overspil
Kopiering/afspilning med en USB HDD
[HC-V210]/[HC-V210M]
≥ I denne betjeningsvejledning angives “USB harddisk” som “USB HDD”.
Hvis du tilslutter en USB HDD (fås i handelen) til denne enhed ved hjælp af et USBforbindelseskabel (medfølger USB HDD), kan du kopiere film og billeder, som er optaget på denne
enhed, til en USB HDD.
Kan også afspille scener og billeder, der er kopieret til USB HDD'en.
≥ Du kan kopiere scener og billeder, som er optaget med denne enhed, alt imens billedkvaliteten
opretholdes.
≥ Læs brugervejledningen til USB HDD om, hvordan du bruger den.
Klargøring til kopiering/afspilning
Gå til supportwebstedet nedenfor for at få mere at vide om den seneste kompatible USB HDD,
der anbefales af Panasonic.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam (Denne side er kun på engelsk.)
≥ I følgende tilfælde kan en USB HDD ikke anvendes ved at tilslutte den til denne enhed:
j En USB HDD med en kapacitet på mindre end 160 GB eller mere end 2 TB
j Når en USB HDD har to eller flere partitioner
j Hvis en USB HDD er i et andet format end FAT32
j Hvis der tilsluttes ved hjælp af en USB-hub
j Når USB HDD ikke er en skrivebordstype


A USB-forbindelseskabel (medfølger med den anbefalede USB HDD)
B Anbefalet USB HDD (fås i handelen)
≥ Tilslut denne enhed til lysnetadapteren.
1
Tilslut lysnetadapteren (medfølger USB HDD) til USB HDD.
≥ Du kan ikke tilføre strøm til USB HDD fra denne enhed.
2
3
Tilslut denne enhed til lysnetadapteren, og skift funktionen til
.
Tilslut denne enhed med USB HDD ved hjælp af USB-forbindelseskablet
(medfølger USB HDD).
≥ Tilslut mini A-stikket på USB-forbindelseskablet med denne enheds USB-stik.
≥ Det kan tage op til flere minutter, før forbindelsen er oprettet.
- 78 -
4
Vælg det ønskede element ved hjælp af markørknappen, og tryk på knappen
ENTER.
[Simple copy]:
Kopiér alle scener og billeder, der er optaget med denne
enhed, som endnu ikke er blevet kopieret. (l 80)
[Copy selected files]:
Gør det muligt for dig at vælge de ønskede scener/billeder og
derefter kopiere dem. (l 81)
[Playback HDD]:
Afspiller scener og billeder, som er lagret på en USB HDD, på
denne enhed. (l 82)
[Safe Removal]:
Gør det muligt for dig at fjerne denne enhed og en USB HDD
korrekt.
≥ Følgende kan udføres ved at tilslutte USB HDD med scener og billeder, der kopieres fra denne
enhed til andre enheder.
j Afspilning på et Panasonic-TV med et USB-stik
j Overspil på Panasonic Blu-ray diskoptager med et USB-stik
j Gem på en PC eller skriv igen på USB HDD ved hjælp af HD Writer LE 2.0
Hvis USB HDD er tilsluttet andre enheder, f.eks. en Blu-ray diskoptager, vises der muligvis en
meddelelse, hvor du bliver anmodet om at formatere USB HDD. Alle scener og billeder, der er
optaget på USB HDD, slettes, hvis den formateres. Den må ikke formateres, da vigtige data vil
bive slettet og kan ikke gendannes.
∫ Punkter, der skal tjekkes inden kopiering
≥ Hvis du bruger en USB HDD første gang, eller du bruger en USB HDD med denne enhed,
som har været brugt til andre enheder, skal du først køre [FORMAT MEDIA].
≥ Før du kopierer, skal du gå til [MEDIA STATUS] for at kontrollere størrelsen af den ledige plads på
USB HDD. (l 80)
≥ I følgende tilfælde kan kopieringen tage længere tid:
j Hvis der er mange scener
j Hvis temperaturen for denne enhed er høj
≥ Hvis du kopierer beskyttede scener eller billeder, annulleres beskyttelsesindstillingen for de
kopierede scener eller billeder.
≥ Den rækkefølge, scenerne blev kopieret i, kan ikke ændres.
Før du sletter dataene på mediet, efter at kopieringen er fuldført, skal du først afspille
USB HDD for at kontrollere, at kopieringen er korrekt udført. (l 82)
- 79 -
∫ Formatering
Denne funktion initialiserer USB HDD.
≥ Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data på en PC osv.
≥ Tilslut denne enhed med USB HDD, vælg [Playback HDD], og tryk på knappen ENTER.
: [SETUP] # [FORMAT MEDIA] # [HDD]
≥ Når formatering er gennemført, skal man trykke på MENU-knappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Tilslut denne enhed og USB HDD for at formatere.
Du kan muligvis ikke længere bruge USB HDD'en, hvis du formere dem på en anden enhed, som
f.eks. en PC osv.
∫ Visning af medieoplysninger
Du kan kontrollere den anvendte plads på USB HDD'en.
≥ Tilslut denne enhed med USB HDD, vælg [Playback HDD], og tryk på knappen ENTER.
: [SETUP] # [MEDIA STATUS]
≥
Når du trykker på knappen ENTER, skiftes der mellem SD-kortet og USB HDD-visningen.
Når du trykker på knappen ENTER, skiftes der mellem SD-kortet, den indbyggede hukommelse
og USB HDD-visningen.
Enkelt kopiering
1
Tilslut denne enhed til USB HDD'en for at gøre klar til kopiering. (l 78)
≥ Du kan ikke tilføre strøm til USB HDD fra denne enhed.
2
Vælg [Simple copy] ved hjælp af markørknappen, og tryk derefter på ENTER.
≥ Når du vælger [Copy selected files] eller [Playback HDD], skal du trykke på knappen ENTER,
afbryde forbindelsen med USB HDD (l 82) og derefter udføre handlingen under trin 1.
3
4
5
Vælg det medie, du vil kopiere, og tryk på knappen ENTER.
Vælg [YES], og tryk på ENTER.
Tryk på knappen MENU, når meddelelsen om fuldført kopiering vises på
skærmen.
≥ Miniaturevisningen af kopidestinationen angives.
Når du stopper kopieringen halvvejs:
Tryk på knappen MENU under kopieringen.
- 80 -
Kopiere de valgte filer
1
Tilslut denne enhed til USB HDD'en for at gøre klar til kopiering. (l 78)
≥ Du kan ikke tilføre strøm til USB HDD fra denne enhed.
2
Vælg [Copy selected files] ved hjælp af markørknappen, og tryk derefter på
ENTER.
≥ Kan også indstilles ved at vælge [COPY] i menuen.
3
Vælg [YES], og tryk på knappen ENTER.
Vælg det medie, du vil kopiere, og tryk på knappen ENTER.
[
]:
Ved kopiering fra SD-kort til USB HDD.
[
]:
Ved kopiering fra indbygget hukommelse til USB HDD.
≥ Se side 76 for information om kopiering af filer mellem SD-kortet/den indbyggede hukommelse.
4
Følg skærmvisningen, og vælg det ønskede element ved hjælp af
markørknappen, og tryk på ENTER.
≥ Vælg
og tryk på ENTER for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Når du trykker på ENTER, markeres scenen/billedet, og indikationen
vises på miniaturen.
Tryk på ENTER igen for at annullere handlingen.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Hvis du trykker på ENTER, markeres en dato, som omsluttes med en rød ramme. Tryk på
ENTER igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan angives op til 99 scener/billeder eller 99 datoer efter hinanden.
5
Tryk på knappen MENU, når meddelelsen om fuldført kopiering vises på
skærmen.
≥ Miniaturebilledvisningen af kopidestinationen angives.
Når du stopper kopieringen halvvejs:
Tryk på knappen MENU under kopieringen.
- 81 -
Afspilning af USB HDD
≥ Kun film/billeder, som er blevet kopieret ved at tilslutte denne enhed til USB HDD, eller
som er oprettet vha. HD Writer LE 2.0, kan afspilles.


A USB-forbindelseskabel (medfølger med den anbefalede USB HDD)
B Anbefalet USB HDD (fås i handelen)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
Tilslut denne enhed til USB HDD'en for at gøre klar til afspilning. (l 78)
≥ Når du afspiller på et TV, skal denne enhed tilsluttes TV'et. (l 71)
2
3
Vælg [Playback HDD] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk på
ENTER.
Vælg scenen eller still-billedet, og tryk på knappen ENTER for at afspille.
≥ Afspilningshandlingen udføres på samme måde, som når man afspiller film eller still-billeder.
(l 28, 57)
Sådan afbrydes forbindelsen mellem denne enhed og USB HDD
Vælg
på miniatureskærmen, og tryk på knappen ENTER.
≥ Tag USB-forbindelseskablet ud af denne enhed.
≥ Du kan også skifte til det medie, der skal afspille, ved at vælge ikonet for valg af
afspilningsfunktion og trykke på knappen ENTER.
(USB HDD) i mediet kan vælges, hvis
USB HDD er tilsluttet. (l 28)
≥ Sletning af scener og billeder på USB HDD'en kan tage tid.
≥ Man kan ikke indstille følgende elementer under afspilning af
(USB HDD).
j [SCENE PROTECT]
j [DIVIDE]
j [SPLIT&DELETE]
j
[RELAY SCENE COMBINE]
[RELAY INFO CANCEL]
- 82 -
Kopiér/overspil
Overspilning med en Blu-ray
diskafspiller, videoenheder osv.
∫ Kontrol før overspilning
Kontrollér det anvendte udstyr før overspilning.
Udstyr, der
anvendes til
overspilning
Billedkvalitet for overspilning
Sådan overspiller du
Udstyr med SDkortåbning
Højdefinitions billedkvalitet*
Isæt SD-kortet i
apparatet (l 84)
Udstyr med USBterminal
Højdefinitions billedkvalitet*
Tilslut med det
medfølgende
USB-kabel (l 84)
Udstyr uden SDkortåbning eller
USB-terminal
Standard billedkvalitet
Kan afspilles på udstyr, som ikke er
kompatibelt med højdefinitions
(AVCHD), så det er nyttigt, hvis du
overspiller til distribution.
Tilslutning vha.
AV-kabel (l 86)
* Ikke alt udstyr er kompatibelt med højdefinitions (AVCHD) billedkvalitet. I sådanne tilfælde skal du
tilslutte vha. AV-kablet og overspille med standardbilledkvaliteten. (l 86)
≥ Der henvises til brugervejledningen til det anvendte udstyr for placeringen af SD-kortåbningen,
USB-terminalen eller den terminal, der bruges for at tilslutte AV-kablet.
≥ iFrame-scener kan ikke overspilles ved at isætte SD-kort eller forbinde med et USB-kabel. For
overspilning af iFrame-scener henvises til side 86.
Du kan overspille ved hjælp af en Panasonic Blu-ray diskafspiller eller en højdefinitions
(AVCHD) kompatibel DVD-optager.
≥ Afhængigt af optageren eller det medie, der skal kopieres til, kan du muligvis ikke
kopiere i højdefinitions (AVCHD)-billedkvalitet. Se optagerens betjeningsvejledning for
yderligere oplysninger.
≥ Bemærk, at det udstyr, der er beskrevet, muligvis ikke er tilgængeligt i visse lande og
områder.
/
≥ Scener optaget i optagelsesformatet 1080/50p kan kun overspilles til en Blu-ray disk
ved hjælp af AVCHD Progressive-kompatible enheder. Scener optaget i
optagelsesformatet 1080/50p vises ikke ved tilslutning med et produkt, der ikke er
kompatibelt med AVCHD Progressive.
≥ For at overspille en scene, der er optaget i 1080/50p ved hjælp af et AVCHD-kompatibel
enhed, skal du konvertere til 1080/50i ved hjælp af HD Writer LE 2.0 eller tilslutte med et
AV-kabel og overspille i en standardbilledkvalitet. (l 86) Se instruktionsmanualen for
softwaren for at få yderligere oplysninger om HD Writer LE 2.0. (l 101)
- 83 -
Overspilning i højdefinitions billedkvalitet
∫ Sådan overspilles ved hjælp af udstyr med SD-kortåbning
Du kan overspille direkte ved at indsætte et SD-kort.
≥
Se 76 for at kopiere scener eller billeder fra den
indbyggede hukommelse til et SD-kort.
∫ Sådan overspilles ved hjælp af udstyr med USB-terminal
Du kan overspille ved at tilslutte et USB-kabel.
≥
/
Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet aflades.
Når USB-kablet tilsluttes andet udstyr, kan lysnetadapteren ikke anvendes. Sørg for, at batteriet
er tilstrækkeligt opladet.
≥ Tænd enheden.
/
A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
Tilslut enheden til Blu-ray diskafspilleren eller den højdefinitions (AVCHD)kompatible DVD-optager.
≥ Skærmbilledet for valg af USB-funktion vises på enhedens skærm.
- 84 -
2
Vælg [RECORDER] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk på
ENTER.
≥ Hvis du vælger en anden funktion end [RECORDER], skal USB-kablet tilsluttes igen.
≥
/
Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på markørknappen for at
tænde LCD-skærmen.
3
Vælg det medie, du vil overspille, og tryk derefter på ENTER.
≥ Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på markørknappen for at
tænde LCD-skærmen.
Om enhedens skærmsymboler
≥ Når enheden er ved at få adgang til et SD-kort, vises kortadgangsikonet (
) på enhedens
skærm, eller adgangslampen tændes.
≥
Når enheden er ved at opnå adgang til den indbyggede hukommelse, vises adgangsikonet til
den indbyggede hukommelse (
) på enhedens skærm, eller adgangslampen tændes.
≥ Vær forsigtig ikke at frakoble USB-kablet, lysnetadapteren eller batteriet, mens enheden er
ved at få adgang til mediet, da det kan medføre optaget indhold.
4
Overspil gennem betjening af Blu-ray diskoptageren eller den højdefinitions
(AVCHD) kompatible DVD-optager.
≥
Tryk ikke på ENTER på enheden under overspilningen.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med andre
USB-kabler.)
≥ Når denne enhed er tilsluttet en Panasonic, Blu-ray-optager eller en DVD-optager med et USBkabel, mens enheden er tændt, forsynes denne enhed også med strøm fra det tilsluttede udstyr.
≥ Læs Blu-ray diskafspillerens eller DVD-optagerens betjeningsvejledning for detaljerede
oplysninger om overspilning og afspilningsmetoder.
≥ Når du tilslutter enheden til en Blu-ray diskafspiller, vises der muligvis en
overspilningsskærmbillede på fjernsynet, som er tilsluttet Blu-ray diskafspilleren. I sådanne
tilfælde skal du også udføre handlingerne under trin 1 til 4.
≥ Du kan ikke ændre enhedens funktion eller slukke for enheden, mens den er tilsluttet en Blu-ray
diskafspiller eller DVD-optager. Tag USB-kablet ud, før du udfører en af disse handlinger.
≥ Hvis batteriet bliver lavt under overspilning, vises der en meddelelse. Brug Blu-ray diskafspilleren
for at sætte overspilningen midlertidig på pause.
- 85 -
Overspilning i standard billedkvalitet
∫ Overspilning ved hjælp af udstyr uden SD-kortåbning eller
USB-terminal eller ved hjælp af en videoenhed
Du kan overspille ved at tilslutte et AV-kabel.
≥ De billeder, der overspilles, er i en standard kvalitet.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
Skift videoindgang på videoapparatet
og TV’et, som videokameraet er
tilsluttet.
A/V

≥ Skift funktionen til
1
2
≥ Den indstillede kanal vil variere afhængig af den
indgang, denne enhed forbindes til.
≥ Se videoapparatets brugervejledning for
yderligere detaljer.
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
A AV-kabel (medfølger eller købes i handelen)*
* Brug det AV-kabel, der følger med denne enhed,
hvis et sådant medfølger. Kontrollér tilbehøret i
Vejledning i den grundlæggende betjening.
.
Tilslut denne enhed til en videoenhed, og start afspilningen på denne enhed.
Start optagelsen på den tilsluttede enhed.
≥ For at stoppe optagelsen (overspilningen) skal du stoppe optagelsen på videokameraet, efter at
du har stoppet optagelsen på optageren.
≥ Hvis angivelse af dato og klokkeslæt samt funktion ikke ønskes, skal de annulleres før
overspilningen. (l 32, 72)
≥ Sluk betjeningsikonet ved at trykke på knappen ENTER under lydmontage (l 29).
Hvis de overspillede billeder afspilles på et bredskærms-TV, kan billederne strækkes lodret.
I sådanne tilfælde skal du læse apparatets eller bredskærms-TV’ets brugervejledning, og sætte
billedformatet til 16:9.
- 86 -
Kopiér/overspil
Brug af Eye-Fi™ kort
Hvis du bruger et Eye-Fi-kort (fås i handelen), kan du optage film og billeder på kortet og gemme
dem på en PC eller uploade dem til et fildelingswebsted via et trådløst netværk.
≥ Funktionerne af Eye-Fi-kortet (herunder trådløs transmission) garanteres ikke at virke på dette
produkt. Kontakt kortproducenten, hvis der opstår en fejl.
≥ For at kunne bruge Eye-Fi-overførselsfunktionen kræves et trådløst bredbånds-LAN-miljø.
≥ For at kunne bruge Eye-Fi-kortet kræves der tilladelse hertil af de nationale eller regionale
myndigheder. Kortet må ikke anvendes, hvis der ikke er opnået tilladelse. Kontakt
kortproducenten, hvis du er usikker på, om du må bruge det eller ej.
≥ For at forhindre at der opsnappes meddelelser, misbrug, identitetstyveri osv., anbefaler vi
kraftigt, at du konfigurerer de relevante sikkerhedsindstillinger (krypteringsindstillinger). Se
brugsanvisningen til dit Eye-Fi-kort og adgangspunkt for yderligere oplysninger herom.
≥ Installér den software, der fulgte med Eye-Fi-kortet, på PC'en på forhånd, og konfigurér
indstillingerne for Eye-Fi. (Læs kortets betjeningsvejledning for indstillingsmetoder,
eller kontakt kortets producent)
≥ Isætning af et Eye-Fi-kort (fås i handelen) i enheden.
≥
(Ved brug i optagelsesfunktion)
Isæt det kort, der skal anvendes som optagelsesmedie
(Ved brug i afspilningsfunktion)
Vælg afspilningsfunktionsikonet på miniatureskærmen, og indstil mediet til
(l 28)
(kort)
Vælg menuen.
: [SETUP] # [Eye-Fi TRANSFER] # [ON]
≥ Når [Eye-Fi TRANSFER] er indstillet på [ON], overføres de filer, der kan overføres, automatisk.
≥ Sluk for enheden eller indstil [Eye-Fi TRANSFER] på [OFF] for at annullere filoverførslen.
≥ Indstillingen på købstidspunket er [OFF]. Hver gang du fjerner Eye-Fi-kortet fra apparatet, sættes
denne indstilling på [OFF].
≥ Eye-Fi-overførsler er ikke tilgængelige under filmoptagelse.
≥ Du kan kontrollere filoverførselsstatus på miniatureskærmen.
Filen er overført
Filen venter på overførsel
Filerne kan ikke overføres.
- 87 -
∫ Brug af Eye-Fi for den direkte funktion
Filerne kan overføres direkte fra Eye-Fi-kortet til en smartphone eller tablet-pc uden at skulle gå
igennem adgangspunktet, hvis den påkrævede indstilling er foretaget på forhånd på PC'en.
≥ Installér softwaren, der fulgte med Eye-Fi-kortet, på PC'en, og konfigurér indstillingerne
for den direkte Eye-Fi funktion.
≥ Isætning af et Eye-Fi-kort (fås i handelen) i enheden
Vælg menuen.
: [SETUP] # [Eye-Fi DIRECT]
≥ Funktionen vises kun, når [Eye-Fi TRANSFER] er sat til [ON].
≥ Funktionen annulleres ved hjælp af følgende trin.
j Når der slukkes for strømmen
j Hvis du starter filmoptagelsen
Ud over ovennævnte trin kan funktionen også annulleres vha. Eye-Fi-kortet.
≥ Hvis der tilsluttes via Eye-Fi for den direkte funktion, deaktiveres [ECONOMY (BATT)]/
[ECONOMY (AC)].
∫ Valg af filer til overførsel
Hvis du foretager de krævede indstillinger på PC'en på forhånd, kan du alene overføre de valgte
filer. Læs kortets betjeningsvejledning for indstillingsmetoder, eller kontakt kortets producent
≥ Installér softwaren, der fulgte med Eye-Fi-kortet, på PC'en, og konfigurér indstillingerne
for overførsel af de valgte filer.
≥ Isætning af et Eye-Fi-kort (fås i handelen) i enheden
≥
/
Sæt funktionsdrejeknappen på
, vælg ikonet for valg af afspilningsfunktion, og indstil
videoen/still-billedet på [iFrame], [MP4] eller [PICTURE] (l 28)
Sæt funktionsdrejeknappen på
, vælg ikonet for valg af afspilningsfunktion, og indstil
mediet på
(kort) og videoen/still-billedet på [iFrame], [MP4] eller [PICTURE] (l 28)
Vælg menuen.
: [VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] # [TRANSFER/PROTECT]
≥ Indstillingsmetoden er den samme som for indstillingerne [SCENE PROTECT]. (l 68)
≥ Hvis de valgte overførselsindstillinger ikke er konfigureret på computeren, vises [SCENE
PROTECT], og den valgte overførselsindstilling kan ikke konfigureres.
≥ Hvis skrivebeskyttelseskontakten på Eye-Fi-kortet er på LOCK-siden, vises [SCENE PROTECT],
og indstillingen for overførsel af valgte filer deaktiveres. Lås skrivebeskyttelseskontakten op.
≥ Beskyttelsesindstillingen anvendes også på filer, hvor [TRANSFER/PROTECT] er indstillet. For
at slette eller rotere en fil skal du først annullere [TRANSFER/PROTECT] og derefter udføre
handlingen.
≥ AVCHD-scener kan ikke anvendes som den valgte overførselsindstilling.
- 88 -
≥ Menuen Eye-Fi vises kun, hvis der anvendes et Eye-Fi-kort.
≥ Det kan ikke garanteres, at Eye-Fi-overførselsfunktionen virker i fremtiden. Dette skyldes
ændringer i kortspecifikationen osv.
≥ Opdatér Eye-Fi-kortets firmware til den seneste version ved brug af den software, der fulgte med
Eye-Fi-kortet, før brug.
≥ Hvis den endeløse hukommelsesfunktion for Eye-Fi-kortet er indstillet på ON, slettes de filer, der
overføres fra kortet muligvis automatisk.
≥ Eye-Fi-kortet kan blive meget varmt som et resultat af de filer, der overføres. Bemærk, at brugen
af et Eye-Fi-kort accelererer udtømning af batterikapaciteten, og vi anbefaler derfor, at du bruger
kortet i afspilningsfunktion.
≥ Indstillingen af Eye-Fi kan bekræftes, mens optagelsen er sat på pause.
[Eye-Fi TRANSFER] er indstillet på [ON]
(Overførsel i Eye-Fi for den direkte funktion)
[Eye-Fi TRANSFER] er indstillet på [ON].
[Eye-Fi TRANSFER] er indstillet på [OFF].
≥ Hvis Eye-Fi-kortet fjernes og sættes i enheden igen, skal funktionerne vedrørende Eye-Fi
indstilles fra menuen igen.
≥ Når du bruger Eye-Fi-kortet, skal du huske at låse skrivebeskyttelseskontakten op.(l 16)
≥ Før du sletter filer, skal du bekræfte, at de er blevet overført til din PC og uploadet til
delingswebstedet.
≥ Brug ikke Eye-Fi-kortet på steder, hvor brugen af trådløse enheder ikke er tilladt, f.eks. i fly osv.
≥ Afhængigt af netværksforholdene kan overførslen tage lidt tid. Og hvis netværksforholdene
forringes, bliver overførslen muligvis sat på pause.
≥ Filer på mere end 2 GB kan ikke overføres. Disse filer skal først opdeles for at formindske
størrelse. (l 66)
- 89 -
Med en PC
Hvad du kan gøre med en computer
HD Writer LE 2.0
Du kan kopiere film-/billeddata til computerens harddisk eller skrive til mediet, som f.eks. en Blu-ray
disk, DVD-disk eller et SD-kort vha. HD Writer LE 2.0. Softwaren er installeret på den medfølgende
CD-ROM.
Se betjeningsvejledningen til HD Writer LE 2.0 (PDF-fil) for oplysninger om, hvordan den skal
anvendes.
∫ Smart wizard
Skærmen Smart wizard vises automatisk, når du tilslutter denne enhed med en PC med HD Writer
LE 2.0 installeret. (l 98)
Kopiér til PC:
Du kan kopiere film-/billeddata til en PC’s harddisk.
Kopiér til disk:
Du kan kopiere til disk i en højdefinitions billedkvalitet eller en almindelig standard billedkvalitet
(MPEG2-format).
≥ Vælg den funktion, du vil bruge, og følg anvisningerne på skærmen for let kopiering.
Hvad kan du gøre med HD Writer LE 2.0
Datatype
Kopiering af data til en computer
Kopiering i Blu-ray-disk/AVCHD-format:
≥
/
Scener optaget i 1080/50p kan kopieres som 1080/50p.
(l 91: Vigtigt!)
≥ Scenerne i iFrame eller MP4 kan ikke kopieres til Blu-ray diske eller i
AVCHD-format.
Film og stillbillede
Kopiering i DVD-videoformat:
≥ Konverteret til konventionel standardkvalitet (MPEG2-format).
Redigering:
Redigering af filmdata, som er kopieret på en computers HDD
≥ Opdel, Beskær, Billede, Titel, Effekt, Overgang, BGM, Slet delvis
≥ Konvertering af filmdata til MPEG2
≥ Konvertering af en del af en film til still-billede
Online deling:
Du kan uploade film på internettet og dele dem med din familie og venner.
- 90 -
Film
Hvad kan du gøre med HD Writer LE 2.0
Datatype
Afspilning på en computer:
Afspilning af filmdata i højdefinitionsbilledkvalitet på en computer.
Film og stillbillede
Formatering af diske:
Afhængig af den disktype, du anvender, er formatering nødvendig.
Film
≥ Du kan afspille på en PC ved hjælp af en Image Viewer-standard til Windows eller billedbrowsingsoftware, som fås i handlen, og kopiere billeder til en PC ved hjælp af Windows Explorer.
≥ Se side 102 for detaljerede oplysninger om brug af en Mac.
Vigtigt!
≥ Når du bruger et SDXC-memorykort, skal du se følgende supportside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
≥ Isæt ikke en disk, som er optaget i AVCHD-format med HD Writer LE 2.0 på en enhed,
som ikke understøtter AVCHD-formatet. Disken kan sætte sig fast i enheden.
≥
/
Hvis du vil afspille en Blu-ray disk, som du har kopieret scener til optaget i 1080/50p,
skal du bruge udstyr, som understøtter AVCHD Progressive.
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film i andre enheder, vises der muligvis en
meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere disken. Disken må ikke
formateres, da slettede data ikke kan gendannes igen.
≥ Data kan ikke skrives fra en PC til enheden.
≥
Man kan ikke skrive data til den indbyggede hukommelse på denne enhed fra en PC.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed, kan ikke skrives til den software, der følger med
denne enhed. Hvis du vil skrive filmdata, som er optaget med Panasonic højdefinitions
videokamera, der tidligere blev solgt, skal du bruge den HD Writer, som fulgte med den
enhed.
≥ Når filmdata skrives til og læses fra SD-kortet, kan den korrekte drift af enheden ikke garanteres,
hvis anden software end den, der følger med kameraet, anvendes.
≥ Start ikke softwaren, der følger med denne enhed, eller anden software samtidigt.
- 91 -
Slutbruger-licensaftale
Læs venligst følgende før CD-ROM pakken åbnes.
Du (“licenshaver”) tildeles en licens til den
software, der er defineret i nærværende
slutbrugerlicensaftale (“aftale”) på betingelse af,
at du accepterer aftalens vilkår og betingelser.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte softwaren,
inklusive information, som er optaget eller
beskrevet på CD-ROM, betjeningsvejledninger
og ethvert andet medie overdraget til
Licenshaver (kollektivt betegnet “Software”),
men ingen gældende rettigheder til patenter,
copyrights, varemærker eller forretnings- eller
produkthemmeligheder bliver overført til
Licenshaver.
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, kopiere, ændre,
overføre, leje, lease, udlåne eller tillade nogen
tredjepart, hverken gratis eller mod betaling, at
benytte, kopiere eller ændre Softwaren,
undtagen hvad der måtte være udtrykkeligt
beskrevet i denne Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende kopiering
af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af
Softwaren, komplet eller dele heraf,
udelukkende til backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaveren må kun bruge softwaren på én
computer og må dermed ikke bruge den på
flere computere. Desuden må licenshaveren
ikke bruge softwaren til værtsvirksomhed med
kommercielle formål.
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering eller
deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere, dekompilere
eller deassemblere Softwaren, undtagen i den
udstrækning noget af dette måtte være tilladt
ved lov eller forordning i landet, hvor
Licenshaver har bopæl. Panasonic eller dennes
forhandlere er ikke ansvarlige for nogen defekt i
Softwaren eller skade på Licenshaver forvoldt
på grund af Licenshavers rekonstruktion,
dekompilering eller deassemblering af
Softwaren.
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “AS-IS” (“som den er”) uden
garanti af nogen art, hverken eksplicit eller
implicit, inklusive, men ikke begrænset til,
garanti for overholdelse af ophavsrettigheder,
salgbarhed og/eller egnethed til et bestemt
formål. Endvidere garanterer Panasonic ikke, at
funktionen af softwaren vil være kontinuerlig
eller uden defekter. Panasonic eller dennes
forhandlere er ikke ansvarlige for skader, der
måtte opstå i forbindelse med Licenshaverens
brug af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at
eksportere eller reeksportere Softwaren i nogen
form uden de nødvendige eksporttilladelser
som kræves i det land, hvor Licenshaver har
bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder, vil
automatisk ophøre, hvis Licenshaver
overtræder nogen af betingelserne i denne
Aftale. I sådanne tilfælde skal Licenshaver for
egen regning tilintetgøre Softwaren og relateret
dokumentation sammen med alle kopier heraf.
- 92 -
Artikel 9 i forhold til MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5, som er produceret af
Microsoft Corporation
(1) Licenshaveren må kun anvende
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5,
hvis det er omfattet af softwaren.
Licenshaveren må ikke anvende MICROSOFT
SQL SERVER COMPACT 3.5 i andre
konfigurationer eller metoder. Licenshaveren
må ikke offentliggøre MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5 eller arbejde
vedrørende de tekniske begrænsninger i
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.
(2) Licenshaveren må ikke anvende, kopiere,
distribuere, videretildele til brug eller på anden
vis håndtere softwaren på andre måder, end det
der er tilladt i henhold til Artikel 9 (1) eller
foretage handlinger såsom reverse
engineering, dekompilering eller
disassemblering osv. af MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5.
(3) Alle rettigheder, herunder
ophavsrettigheder, patenter osv. vedrørende
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5
tilhører Microsoft Corporation. Licenstageren
må ikke kræve nogen rettigheder til
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.
- 93 -
Med en PC
Driftsmiljø
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke anvendes.
≥ Du skal bruge et CD-ROM drev for at installere de medfølgende softwareapplikationer. (Et
kompatibelt Blu-ray disk-/DVD-skriverdrev og -medie er nødvendigt for at skrive til Blu-ray disk/
DVD.)
≥ Driften garanteres ikke i følgende tilfælde.
j Når 2 eller flere USB-enheder er tilsluttet en computer, eller hvis enhederne er tilsluttet via
USB-hubber eller via forlængerkabler.
j Drift på et opgraderet operativsystem.
j Drift på et andet operativsystem end det forudinstallerede.
≥ Softwaren er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me, Windows NT og Windows 2000.
∫ Driftsmiljø til HD Writer LE 2.0
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Windows 8 (32 bit/64 bit)
Windows 7 (32 bit/64 bit) (SP1)
Windows Vista (32 bit) (SP2)
Windows XP (32 bit) (SP3)
CPU
Intel Pentium 4 2,8 GHz eller højere (inklusive kompatibel processor)
≥ Intel Core 2 Duo 2,16 GHz eller højere eller AMD Athlon 64 X2 DualCore 5200+ eller højere anbefales, når der anvendes
afspilningsfunktionen eller MPEG2 output.
≥ Intel Core 2 Quad 2,6 GHz eller mere anbefales, når der bruges en
redigeringsfunktion.
≥
/
Intel Core i7 2,8 GHz eller senere anbefales, når der afspilles eller
bruges redigeringsfunktionen for 1080/50p
RAM
Windows 8/Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit)/2 GB eller mere (64 bit)
Windows Vista: 1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Display
Farvekvalitet (16 bit) eller mere (32 bit eller mere anbefales)
Skærmopløsning på 1024k768 pixel eller mere (1920k1080 pixel eller
mere anbefales)
Windows 8/Windows 7/Windows Vista: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
(DirectX 10 anbefales)
Windows XP: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
Kompatibelt med DirectDraw overlay
PCI Express™k16 kompatibelt anbefales
En videohukommelse på mindst 256 MB anbefales
- 94 -
Fri
harddiskdrevplads
Ultra DMA — 100 eller mere
450 MB eller mere (til installering af softwaren)
≥ Når der skrives til en DVD/Blu-ray-disk/SD-kort, skal der være dobbelt
så meget ledig plads i forhold til disken.
Lyd
DirectSound-understøttelse
Snitflade
USB port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
Internet-forbindelse
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk, forenklet kinesisk og russisk.
Driften garanteres ikke på alle Blu-ray disk-/DVD-drev.
Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP
Media Center Edition, Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise og Windows 8 Enterprise.
Virker kun som en skrivebordsapplikation med Windows 8.
Denne software er ikke kompatibel med et multi-boot driftsmiljø.
Denne software er ikke kompatibel med et multi-monitor driftsmiljø.
Hvis du bruger Windows XP, kan en administrativ kontobruger kun anvende denne software. Hvis
du bruger Windows Vista/Windows 7/Windows 8, kan en administrativ kontobruger og en
standard kontobruger kun anvende denne software. (En administrativ kontobruger bør installere
og afinstallere denne software.)
- 95 -
∫ Sådan bruges HD Writer LE 2.0
Du har brug for en højydelses PC, afhængigt af de funktioner, der skal anvendes. Afspilning eller
betjening udføres muligvis ikke korrekt, afhængigt af miljøet for den anvendte PC. Se driftsmiljø og
bemærkninger.
≥ Betjening under afspilningen kan blive langsommere, hvis CPU-hukommelsen ikke opfylder
kravene til driftsmiljøet.
≥ Brug altid den nyeste driver til videokortet.
≥ Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kapacitet på harddisken i computeren. Den kan komme ude
af drift eller pludselig stoppe, hvis kapaciteten bliver lav.
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Windows 8 (32 bit/64 bit)
Windows 7 (32 bit/64 bit) eller SP1
Windows Vista (32 bit) (SP2)
Windows XP (32 bit) (SP3)
CPU
Windows 8/Windows 7/Windows Vista: 1 GHz eller højere
32-bit (k86) eller 64-bit (k64) processor (inkl. kompatibel CPU)
Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller Intel Celeron
400 MHz eller højere
RAM
Windows 8/Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit)/2 GB eller mere (64 bit)
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise:
1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Snitflade
USB port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
- 96 -
Med en PC
Installation
Ved installation af softwaren skal du logge på din computer som administrator eller med et
brugernavn, som har tilsvarende rettigheder. (Kontakt din chef, hvis du ikke har tilladelse til dette.)
≥ Før installationen påbegyndes, skal alle åbne programmer afsluttes.
≥ Udfør ikke andre handlinger på din computer, mens softwaren bliver installeret.
≥ Beskrivelsen af betjeningsfunktioner er baseret på Windows 7.
1
Sæt CD-ROMMEN i computeren.
≥ Skærmbilledet for automatisk afspilning vises automatisk. Klik på [Run setup.exe] # [Yes].
≥ Hvis skærmbilledet for automatisk afspilning ikke vises automatisk, skal du vælge [Start] #
[Computer] (eller dobbeltklikke på [Computer] på skrivebordet) og derefter dobbeltklikke på
[Panasonic].
2
3
Klik på [Yes].
Klik på [Next].
≥ Følg anvisningerne på skærmen.
≥ Hvis landet eller regionen ikke kan vælges, vælg da [PAL Area].
PC’en skal genstartes for at applikationen kan virke.
∫ Afinstallerer HD Writer LE 2.0
Følg trinnene nedenfor for at afinstallere den eller de softwareapplikationer, som du ikke længere
har brug for.
1
2
Vælg [Start] # [Control Panel] # [Uninstall a program].
Vælg [HD Writer LE 2.0], og klik derefter på [Uninstall].
≥ Fortsæt med afinstallationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
≥ Efter afinstallation af softwaren skal computeren genstartes.
- 97 -
Med en PC
Tilslutning til en PC
≥ Tilslut denne enhed til PC’en, efter at softwareprogrammerne er installeret.
≥ Fjern den medfølgende CD-ROM fra PC’en.
/


A USB-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥
/
Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet aflades.
Når USB-kablet tilsluttes andet udstyr, kan lysnetadapteren ikke anvendes. Sørg for, at batteriet
er tilstrækkeligt opladet.
≥ Tænd enheden.
1
Tilslut enheden til en pc.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
≥
≥
≥
≥
Vælg [PC] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk på ENTER.
Skærmen Smart wizard vises automatisk, når HD Writer LE 2.0 er installeret.
Denne enhed genkendes automatisk som et eksternt drev til PC’en. (l 100)
Hvis du vælger en anden funktion end [PC], skal USB-kablet tilsluttes igen.
Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på markørknappen for at
tænde LCD-skærmen.
- 98 -
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med andre
USB-kabler.)
≥ Når denne enhed er tilsluttet en PC ved hjælp af et USB-kabel, mens enheden tændes, leveres
der også strøm fra PC’en til enheden.
≥ Når der læses/skrives mellem en PC og et SD-kort, skal du være opmærksom på, at visse SDkortåbninger, som er indbygget i PC’er, og visse SD-kortlæsere ikke er kompatible med SDHCmemorykort eller SDXC-memorykort.
≥ Når du bruger et SDXC-memorykort, skal du se følgende supportside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Vælg ikonet
i opgavebakken, som vises på PC’en, og klik derefter på [Eject Panasonic
Video Camera].
≥ Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises dette ikon måske ikke.
Om enhedens skærmsymboler
≥ Tag ikke USB-kablet, batteriet eller lysnetadapteren* ud, mens kortadgangslampen er tændt,
eller kortadgangsikonet (
) er vist på enhedens skærm.
≥
Tag ikke USB-kablet, batteriet eller lysnetadapteren ud, mens adgangslampen er tændt, eller
adgangsikonet til den indbyggede hukommelse (
) er vist på enhedens skærm.
≥ Hvis skærmbilledet ikke ændres, når enheden betjenes, mens den er tilsluttet en PC, skal
*
batteriet og/eller lysnetadapteren tages ud. Vent i ca. 1 minut, og tilslut batteriet og/eller
lysnetadapteren* igen. Vent i ca. 1 minut igen, og tænd for enheden igen. (Data kan blive
beskadiget, hvis denne handling udføres, mens man er ved at få adgang til SD-kortet eller den
indbyggede hukommelse)
* Kun
/
- 99 -
Om computerskærmen
Når videokameraet er tilsluttet en computer, genkendes den som et eksternt drev.
≥ Flytbar disk (Eksempel:
) vises i [Computer].
Det anbefales at bruge HD Writer LE 2.0 for
at kopiere filmdata.
Hvis du anvender Windows Explorer eller
andre programmer på computeren til at
kopiere, flytte eller omdøbe filer og mapper,
der er optaget på denne enhed, vil det
resultere i, at ingen af dem kan bruges
sammen med HD Writer LE 2.0.
Man kan ikke skrive data til den indbyggede
hukommelse eller SD-kortet på denne enhed
fra en PC.
Eksempel på mappestruktur på et
SD-kort:
Følgende data optages.
1 Der kan lagres op til 999 still-billeder i
JPEG-format ([S1000001.JPG] osv.)
2 iFrame-format filmfiler ([S1000001.MP4]
osv.)
3 MP4-format filmfiler ([S1000001.MP4]
osv.)
4 JPEG-format still-billeder oprettet fra
film
5 Miniaturebilleder til film
6 AVCHD-format filmfiler ([00000.MTS]
osv.)
7 Til administration
∫ Kopiering af still-billeder til en
computer
CAM_SD
DCIM
100CDPFQ

101UDPBH

102TDPBH

103CDPFS

PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN

BDMV

PANA_EXT

Eksempel på mappestruktur til den
indbyggede hukommelse:
CAM_MEM
DCIM
100CDPFQ

101UDPBH

102TDPBH

103CDPFS

Kortlæserfunktion (lagerenhed)
Still-billeder, som er optaget med dette
videokamera, kan kopieres til computeren ved
hjælp af Windows Explorer eller andre
programmer.
1 Dobbeltklik på den mappe, som
indeholder still-billederne.
([DCIM] # [100CDPFQ] osv.)
2 Træk og slip still-billederne i
destinationsmappen
(på computerens HDD-enhed).
≥ Undgå at slette SD-kortets mapper. Sletning
kan gøre SD-kortet ubrugeligt på denne
enhed.
≥ Data, som er optaget på en computer, som
ikke understøttes af videokameraet, vil ikke
blive genkendt af enheden.
≥ Benyt altid denne enhed til at formatere
SD-kort.
AVCHD
AVCHDTN

BDMV

PANA_EXT

- 100 -
Med en PC
Start af HD Writer LE 2.0
≥ For at bruge softwaren skal du logge på som administrator eller med et brugernavn til en standard
brugerkonto (kun til Windows 8/Windows 7/Windows Vista).
Softwaren kan ikke anvendes med et brugernavn til en gæstekonto.
(På computeren)
Vælg [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer LE 2.0] #
[HD Writer LE 2.0].
≥ Læs PDF-vejledningen til softwaren for detaljerede oplysninger om brugen af
softwareapplikationerne.
Læs betjeningsvejledningerne for
softwareapplikationerne
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller en senere
version for at kunne læse PDF-vejledningen.
Vælg [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer LE 2.0] #
[Operating Instructions].
- 101 -
Med en PC
Hvis du bruger Mac
≥ HD Writer LE 2.0 er ikke tilgængelig til Mac.
≥ iMovie’11 understøttes. For yderligere oplysninger om iMovie’11 skal du kontakte Apple Inc.
≥
/
iMovie’11 er ikke kompatibelt med 1080/50p. 1080/50p-scener kan ikke importeres til en
Mac.
∫ Driftsmiljø
PC
Mac
OS
Mac OS X 10.8.2
CPU
Intel Core 2 Duo eller højere
RAM
2 GB eller mere
Snitflade
USB port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
≥ Selvom systemkravene i denne betjeningsvejledning er opfyldt, kan visse computere ikke
anvendes.
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
∫ Kopiering af still-billeder på en Mac
1
Tilslut denne enhed med en Mac ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
Vælg [PC] ved hjælp af markørknappen på enheden, og tryk på ENTER.
≥ Denne enhed genkendes automatisk som et eksternt drev til Mac’en.
≥ Hvis du vælger en anden funktion end [PC], skal USB-kablet tilsluttes igen.
≥ Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Tryk på markørknappen for at
tænde LCD-skærmen.
3
Dobbeltklik på [CAM_SD] på skrivebordet.
≥ For brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_MEM] på skrivebordet.
≥ Filerne er lagret i [100CDPFQ]-mappen osv. i [DCIM]-mappen.
4
Brug træk-og-slip-funktionen til at flytte de billeder, du vil erhverve, eller hele
mappen med de pågældende billeder til en anden mappe på Mac.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Træk [CAM_SD] diskikonet til [Trash], og tag USB-kablet ud.
≥ For brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_MEM] på skrivebordet.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med andre
USB-kabler.)
- 102 -
Andet
Indikationer
*1
*2
*3
Kun
Kun
Kun
/
MF
Manuel fokus (l 56)
*1
Mulig status for optagelse til
den indbyggede hukommelse
(film)
∫ Symboler ved optagelse
0h00m00s
+1

R 1h20m
MF
PRE-REC
1/100
OPEN
0dB


Mulig status for optagelse til
kortet (film)
(Grøn)
Genkendelse af kortet (film)
*2/
15. 11. 2013 12:34
R 1h20m
A
/
/
/
/
*1
/
/
/
Relæoptagelse (l 49)
/
/
/
/
/
*3
Billed-stabiliseringsenhed
(l 42)
/
B
/
Scenefunktion (l 47)
/
/
AWB /
Hvidbalance (l 54)
+2 / +1 / -1
/
/
Power LCD (l 36)
1/100
Lukkerhastighed (l 55)
¥/; (Rød)
Optager
OPEN/F2.0
Irisværdi (l 55)
; (Grøn)
Optagelse på pause
0dB
0h00m00s
Udløbet optagetid (l 23)
Forstærkning (l 55)
PRE-REC
(“h” er en forkortelse for time, “m” for minut og
“s” for sekund.)
/
/
Vindstøjsreduktion (l 51)
*2
Manuel funktion (l 53)
/
/
Resterende tid til rådighed for
filmoptagelse (l 23)
/
Om Intelligent auto-funktion (l 26)
MNL
/
Optagelsesformat/optagelsesfunktion (l 48,
49)
R 3000
2.1 M
(Hvid)
*2
PRE-REC (l 45)
Tele-makro (l 45)
Farve-natsynsfunktion (l 46)
/
Intelligent kontrastkontrol
(l 46)
Eye-Fi-indstilling (l 87)
Kompensation for
baggrundslys (l 44)
Resterende batterikapacitet
(l 15)
/
- 103 -
Toning (Hvid), Toning (Sort)
(l 44)
∫ Afspilningssymboler
C
*1
(Hvid)
(Grøn)
10 M *2/ 8.9 M *3/
2.1 M / 0.2 M
Mulig status for optagelse til
den indbyggede hukommelse
(still-billeder)
Mulig status for optagelse til
kortet (still-billeder)
Visning under afspilning (l 29, 57)
Afspilningstid (l 29)
No.10
Scenenummer
Gentag afspilning (l 58)
Optagede pixels i still-billeder
(l 25, 52, 58)
Genoptag afspilning (l 58)
100-0001
*2
*1
(Rød)
Optagelse af still-billeder
/
Indstilling af verdensur (l 32)
Datoangivelse (l 20)
/
*2
/
/
Visning for valg af afspilningsfunktion (l 28)
Ikon for optagelse af stillbilleder
Tidsangivelse (l 20)
*2
/
(Hvid)
15. 11. 2013
Billedmappe/filnavn
Overførsel/beskyttede film/stillbilleder (l 68, 88)
Resterende antal still-billeder
(l 25)
12:34
/7/8/D/E/;1/2;
0h00m00s
Genkendelse af kortet (stillbilleder)
I afspilningsfunktioner vises billedstørrelsen
ikke for still-billeder optaget med andre
produkter, eller hvis de har andre
billedstørrelser end vist ovenfor.
R3000
/
1/;/5/6/
1080/50p optagede scene
(l 28)
Relæoptaget scene (l 49)
/
Status for Eye-Fi overførsel
(l 88)
∫ Vises, når USB HDD er tilsluttet
*2
USB HDD-afspilning (l 82)
∫ Angivelse af forbindelse til
andre enheder
Adgang til kortet (l 85, 99)
*1
Adgang til den indbyggede
hukommelse (l 85, 99)
∫ Bekræftelsessymboler
––
Det indbyggede batteri er ved at
(Visning af være tomt. (l 20)
klokkeslæt)
Advarsel ved optagelse af dig selv
(l 21)
SD-kortet er ikke isat eller er ikke
kompatibelt.
- 104 -
Andet
Meddelelser
Vigtige bekræftelses-/fejlmeddelelser, som angives på skærmen i tekstformat.
*1 Kun
*2 Kun
/
PERIODICALLY MAKE BACK UP OF DATA IN BUILT-IN MEMORY.*1
Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige filmoptagelser og still-billeder regelmæssigt til en
PC, disk osv. (l 90) Denne meddelelse angiver ikke, at der er et problem med enheden.
CHECK CARD.
Dette kort er ikke kompatibelt, og enheden kan ikke genkende det.
Hvis denne meddelelse vises, selvom film og still-billeder optages på et SD-kort, kan kortet
være ustabilt. Sæt SD-kortet ind igen, sluk for apparatet, og tænd det igen.
THIS BATTERY CANNOT BE USED.*2
≥ Brug et batteri, som er kompatibelt med dette videokamera. (l 9)
Hvis du bruger et Panasonic batteri, som er kompatibelt med dette videokamera, skal du tage
batteriet ud, og isætte det igen. Hvis du får vist meddelelsen igen, selvom du gentager denne
handling flere gange, skal videokameraet sendes til reparation. Afbryd strømmen, og tal med
den forhandler, du har købt videokameraet hos. Prøv ikke på selv at reparere det.
≥ Du forsøger at tilslutte en lysnetadapter, som ikke er kompatibel med videokameraet. Brug
den medfølgende lysnetadapter. (l 11)
THIS EXTERNAL DRIVE CANNOTBE USED./
PLEASE CHECK THE EXTERNAL DRIVE.*2
Et USB HDD, som denne enhed ikke kan genkende, er tilsluttet. Kontrollér, om USB HDD kan
tilsluttes og anvendes med denne enhed, og prøv at oprette forbindelse igen. (l 78)
- 105 -
Om gendannelse
Hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, kan der vises en meddelelse, og der udføres en
reparation. (Reparationen kan tage noget tid, afhængigt af fejlen.)
≥
vises, hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, når scener vises som
miniaturebilleder.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Afhængig af dataenes tilstand, er det måske ikke muligt at reparere disken.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, vil det ikke være muligt at afspille scener optaget, før enheden
blev slukket.
≥ Hvis data, som er optaget på en anden enhed, gendannes, kan det vise sig at være umuligt at
afspille dataene på dette videokamera eller på den anden enhed.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, skal du slukke for strømmen til enheden og vente et øjeblik. Hvis
gendannelsen mislykkes gentagne gange, skal du formatere et medie på enheden. Vær
opmærksom på, at hvis et medie formateres, vil alle data, som er optaget på mediet, blive slettet.
≥ Hvis miniaturedataene gendannes, bliver visningen af miniaturebillederne muligvis langsommere.
- 106 -
Andet
Fejlfinding
∫ Det er ikke er fejlfunktion i følgende tilfælde
Hvis enheden rystes, kan
du høre en kliklyd.
≥ Lyden kommer fra objektivets bevægelse og er ikke en
fejlfunktion.
Lyden forsvinder, når du tænder enheden og skifter funktion til
.
Motivet ser lidt bøjet ud.
≥ Motivet ser bøjet ud, når det bevæger sig hen over billedet
meget hurtigt, men det er fordi enheden bruger MOS til
billedsensoren. Dette er ikke en fejlfunktion.
Objektivet eller LCDskærmen tildugger.
≥ Dette skyldes kondens. Dette er ikke en funktionsfejl. Se side 3.
Strømforsyning
Problem
Denne enhed kan ikke
tændes.
Denne enhed forbliver ikke
tændt længe nok.
Kontrolpunkter
≥ Oplad batteriet igen for at sikre, at det er tilstrækkeligt
opladet. (l 11)
≥ På kolde steder bliver batteriets brugstid kortere.
≥ Batteriet har begrænset levetid. Hvis driftstiden også er for
kort, efter at batteriet er fuldt opladt, er batteriet slidt og skal
udskiftes.
Batteriet løber hurtigt tør.
Denne enhed slukkes
automatisk.
≥ Hvis strømmen til enheden afbrydes, når du slukker for
strømmen til TV’et på TV’ets fjernbetjening, er VIERA Link
igang. Hvis du ikke skal bruge VIERA Link, skal [VIERA Link]
indstilles på [OFF]. (l 74)
Dette videokamera kan
ikke betjenes, selv om det
er tændt.
≥ Fjern batteriet eller lysnetadapteren, vent i ca. 1 minut, og
tilslut derefter batteriet eller lysnetadapteren igen.
Ca. 1 minut senere skal du tænde for strømmen igen.
(Udførelsen af ovennævnte handling, mens du prøver at få
adgang til mediet, kan beskadige dataene på mediet.)
≥ Hvis den normale drift stadig ikke er genoprettet, afbryd da
strømmen, og kontakt denforhandler, du har købt denne
enhed af.
Denne enhed fungerer ikke
normalt.
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT OFF,
THEN TURN ON AGAIN.”
vises.
≥ Videokameraet har detekteret en fejl. Start enheden igen ved
at slukke og tænde for strømmen.
≥ Hvis du ikke slukker og tænder for strømmen selv, slukker
strømmen automatisk om ca. 1 minut.
≥ Reparation er nødvendig, hvis meddelelse herom vises flere
gange, også efter genstart. Sluk for strømmen, og kontakt
den forhandler, som du har købt denne enhed af. Forsøg ikke
at reparere enheden selv.
- 107 -
Symbol
Problem
Angivelse af den
resterende tid er udløbet,
eller angivelsen for
resterende tid vises ikke.
Kontrolpunkter
≥ [DISPLAY] under [SETUP] er [OFF]. (l 32)
Optagelse
Problem
Kontrolpunkter
Enheden stopper
optagelse vilkårligt.
≥ Brug et SD-kort, som kan anvendes til optagelse af film.
(l 16)
≥ Optagetiden kan være afkortet pga. en forringet
dataskrivehastighed eller gentagen optagelse og sletning.
Brug enheden til at formatere SD-kortet eller den indbyggede
hukommelse. (l 38)
≥
/
Hvis [AGS] er [ON], skal du optage i normal vandret stilling
eller indstille [AGS] på [OFF]. (l 50)
Autofokus virker ikke.
≥ Skift til intelligent autofunktion.
≥ Hvis du prøver at optage en scene, som er vanskelig at
indstille fokus på med auto-fokus, skal du bruge den manuelle
fokusfunktion til at indstille fokus. (l 27, 56)
“CONDITION TOO DARK,
OR OPEN LENS COVER.”
vises.
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder enheden.
≥ Denne meddelelse vises muligvis også, når der optages på et
meget mørkt sted.
Billedernes farvebalance
er underlig ved optagelse
på et bestemt sted, f.eks.
en gymastiksal.
≥ På steder med flere lyskilder, som f.eks. en gymnastiksal eller
en hal, skal indstillingen for hvidbalance sættes på
(Indendørsfunktion 2). Hvis du ikke kan få en klar optagelse
med
(Indendørsfunktion 2), skal indstillingen sættes på
(Manuel justeringsfunktion). (l 54)
Billedets farve og
lysstyrke ændres, eller der
vises muligvis nogle
vandrette streger på
billedet.
≥ Billedets farve eller lysstyrke kan ændres, eller du ser
muligvis vandrette streger på billedet, når motivet optages i
lysstofbelysning, kviksølvlys eller natriumlys osv. Dette er ikke
en fejlfunktion.
≥ Optag i den intelligente auto-funktion, eller indstil
lukkerhastigheden til 1/100 på områder, hvor
strømforsyningsfrekvensen er 50 Hz eller 1/125 på områder
med 60 Hz.
LCD-skærmen flimrer
indendørs.
- 108 -
Afspilning
Problem
Kontrolpunkter
Ingen scener/billeder kan
afspilles.
≥ Hvis der er scener/still-billeder med miniaturer, der vises som
, kan de ikke afspilles.
≥ Film, der er optaget med andet udstyr, afspilles muligvis ikke
på denne enhed. (
vises)
Scener kan ikke slettes.
≥ Frigiv beskyttelsesindstillingen. (l 68, 88)
≥ Scener/still-billeder, hvor miniaturevisningen ses som
,
kan ikke slettes. Hvis scenerne/still-billederne er overflødige,
skal du formatere mediet for at slette dataene. (l 38) Vær
opmærksom på, at når mediet er formateret, slettes alle de
data, der er optaget på mediet, og dataene kan ikke
gendannes. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data på en pc,
disk osv.
Brug med andre produkter
Problem
Selv om dette
videokamera er korrekt
forbundet til et TV, kan
man ikke se billederne.
Billederne
sammenpresses i vandret
plan.
Kontrolpunkter
≥ Læs betjeningsvejledningen til dit TV, og vælg den kanal, som
passer til forbindelsens input.
≥ Vælg [TV ASPECT], så det passer med TV’ets billedformat.
(l 72)
≥ Når du tilslutter enheden med et fjernsyn, vises
fjernsynsbilledet ikke i følgende tilfælde. Brug i stedet
enhedens LCD-skærm.
j Optagelse af video
j Ved indstilling af PRE-REC
Hvis SD-kortet er isat en
anden enhed, bliver det
ikke genkendt.
≥ Kontrollér, at videokameraet er kompatibelt med det isatte
SD-korts (SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort/
SDXC-hukommelseskort) kapacitet eller type. Der henvises til
videoapparatets brugervejledning for yderligere detaljer.
Hvis enheden tilsluttes via
USB-kablet, registreres
den ikke af de andre
enheder.
≥ Hvis enheden tilsluttes andre enheder kun ved hjælp af
batteriet, skal du tilslutte igen og bruge lysnetadapteren.
- 109 -
Brug med andre produkter
Problem
VIERA Link virker ikke.
Kontrolpunkter
(Indstilling på denne enhed)
≥ Tilslut med et HDMI-minikabel. (medfølger eller ekstraudstyr).
(l 71)
≥ Indstil [VIERA Link] til [ON]. (l 74)
≥ Afbryd strømmen til videokameraet, og tænd igen.
* Brug det HDMI-minikabel, der leveres sammen med
enheden, hvis et sådant medfølger. Hvis det ikke følger med
et HDMI-minikabel, skal du bruge et originalt Panasonic
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: ekstraudstyr).
Kontrollér tilbehøret i Vejledning i den grundlæggende
betjening.
(Indstilling på andre enheder)
≥ Hvis TV-indgangen ikke skifter automatisk, skal du skifte
indgangen på TV’ets fjernbetjening.
≥ Kontrollér VIERA Link-indstillingen på den tilsluttede enhed.
≥ Der henvises til betjeningsvejledningen til den tilsluttede
enhed.
Der kan ikke kopieres
scener på SD-kortet ved at
tilslutte USB-kablet til
andet udstyr.
≥ Noget andet udstyr kan muligvis ikke genkende SD-kortet.
Tag USB-stikket ud igen, og tilslut det igen.
Med en PC
Problem
Kontrolpunkter
Hvis USB-kablet er
tilsluttet ved opladning af
batteriet, vises en
fejlmeddelelse på PC'en.
≥ Når du har fjernet USB-kablet, skal du tænde apparatet og
sætte kablet i igen. Apparatet genkendes af PC'en. For at
oplade batteriet, når du har fjernet USB-kablet korrekt, skal
du slukke apparatet og sætte USB-kablet i igen.
Ved tilslutning via
USB-kablet genkendes
denne enhed ikke af
computeren.
≥ Efter genisætning af SD-kortet i enheden, skal det
medfølgende USB-kabel sættes i igen.
≥ Vælg et andet USB-stik på computeren.
≥ Check driftsmiljøet. (l 94, 102)
≥ Tilslut det medfølgende USB-kabel igen, når du har
genstartet computeren og tændt enheden igen.
Når USB-kablet er
frakoblet, vil der blive vist
en fejlmeddelelse på
computeren.
≥ For at frakoble USB-kablet sikkert, skal du dobbeltklikke på
ikonet i opgavebakken og følge anvisningerne på
skærmen.
Kan ikke læse
PDF-vejledningen til
HD Writer LE 2.0.
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller
Adobe Reader 7.0 eller en senere version for at kunne læse
PDF-vejledningen til HD Writer LE 2.0.
- 110 -
Andet
Problem
Kontrolpunkter
Hvis SD-kortet er isat
videokameraet, bliver det
ikke genkendt.
≥ Hvis SD-kortet er formateret på en pc, genkendes det
muligvis ikke af denne enhed. Brug denne enhed til at
formatere SD-kort. (l 38)
∫ Hvis AVCHD scenerne ikke skifter jævnt, når de afspilles på en
anden enhed
Billederne kan fastfryse i flere sekunder ved samlingerne mellem scenerne, hvis følgende
handlinger udføres, efter at flere scener er blevet afspillet mange gange på en anden enhed.
≥ Det afhænger af afspilningsenheden, hvor jævnt scenerne afspilles, når de afspilles. Afhængig af
den anvendte enhed, fastfryser billederne muligvis et øjeblik, selv om ingen af følgende
betingelser er opfyldt.
≥ En kontinuerlig optagelse af billeddata, som overstiger 4 GB, kan stoppe midlertidigt hver 4 GB
data, når der afspilles ved hjælp af en anden enhed.
≥ Afspilningen bliver muligvis ujævn, hvis redigeringen af scenerne er udført med HD Writer LE 2.0,
mens afspilningen vil være jævn, hvis du indstiller de sømløse indstillinger i HD Writer LE 2.0. Se
betjeningsvejledningen til HD Writer LE 2.0.
Hovedårsager til, at der ikke afspilles jævnt
≥ Hvis scenerne er optaget på forskellige datoer
≥ Hvis der er optaget scener med en varighed på mindre end 3 sekunder
≥ Hvis PRE-REC er blevet anvendt til optagelse
≥ Ved sletning af scener
≥
Når valgte scener kopieres mellem et SD-kort og den indbyggede hukommelse
≥ Hvis der er optaget mere end 99 scener på samme dato
- 111 -
Andet
Forsigtighedsregler ved brug
Om denne enhed
Enheden og SD-kortet bliver varme under
brug. Dette er ikke en fejlfunktion.
Hold denne enhed så langt væk som muligt
fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr
osv.).
≥ Hvis denne enhed anvendes på eller i
nærheden af et TV, kan der opstå
forstyrrelser i billederne og/eller lyden på
grund af elektromagnetisk stråling.
≥ Anvend ikke denne enhed i nærheden af
mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj
med en negativ virkning på billederne og/eller
lyden.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og
billeder kan blive forvrænget af kraftige
magnetiske felter fra højttalere og store
motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ virkning
på denne enhed og skabe billed- og/eller
lydforstyrrelser.
≥ Hvis denne enhed har en skadelig virkning
pga. elektromagnetisk udstyr og dermed
stopper med at virke korrekt, skal du slukke
for enheden og fjerne batteriet eller frakoble
lysnetadapteren. Sæt derefter batteriet eller
lysnetadapteren ind igen, og tænd for
enheden igen.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af
radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger
kan have negativ indvirkning på optagede
billeder og/eller lyd.
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod enheden.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne kemikalier
mod enheden, kan dens udseende blive
skæmmet, og overfladen skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter have
kontakt med enheden i længere tid.
Når du benytter enheden i omgivelser med
meget sand eller støv, f.eks. på en strand,
lad da ikke sand eller fint støv komme ind i
enheden og dens stik.
Hold også enheden væk fra havvand.
≥ Sand eller støv kan beskadige enheden.
(Man skal være omhyggelig, når man isætter
eller udtager et kort.)
≥ Hvis havvand stænker mod enheden, tør da
vandet af med en hårdt opvredet klud. Tør
derefter enheden af igen med en tør klud.
Undgå at tabe enheden eller støde den mod
noget, når du bærer den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Rengøring
≥ Før rengøring skal batteriet udtages, eller
lysnetkablet tages ud af stikkontakten.
Derefter skal enheden tørres af med en blød,
tør klud.
≥ Hvis enheden er meget beskidt, kan du
dyppe en klud i noget vand og vride kluden
hårdt op og derefter tørre enheden af med
den fugtige klud. Tør enheden efter med en
tør klud.
≥ Brug af rensebenzin, fortynder, sprit eller
opvaskemiddel kan ændre kamerahuset eller
forårsage, at kameraets overflade skaller af.
Disse opløsningsmidler må ikke anvendes.
≥ Hvis du bruger en kemisk præpareret
støveklud, skal du følge de instruktioner, der
fulgte med kluden.
Sørg for at benytte de medfølgende
ledninger og kabler. Hvis du bruger
ekstraudstyr, benyt da de ledninger og
kabler, som blev leveret med dem.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
- 112 -
Brug ikke enheden til overvågningsformål
eller andre erhvervsmæssige formål.
≥ Dette videokamera er udviklet til en
forbrugers midlertidige brug. Det er ikke
beregnet til brug uden afbrydelse eller til
industriel eller kommerciel anvendelse, som
betyder længerevarende brug.
≥ I visse situationer kan brug uden afbrydelse
resultere i, at videokameraet overophedes og
frembringer en fejlfunktion. En sådan
anvendelse frarådes.
Når du ikke skal bruge enheden i
længere tid
≥ Når enheden opbevares i et skab el.lign.,
anbefales det at man anbringer
tørringsmiddel (silica gel) sammen med den.
Ved bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed skal du være opmærksom på, at:
≥ Ved formatering og sletning skal du blot ændre
filstyringsinformationen. Dette sletter ikke helt
dataene i den indbyggede hukommelse til
denne enhed. Dataene kan gendannes vha.
anden software, der kan fås i handlen.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer den
indbyggede hukommelse, før den bortskaffes
eller overdrages til andre.
For fysisk formatering skal du tilslutte
enheden med lysnetadapteren, vælge
[SETUP] # [FORMAT MEDIA] # [BuiltinMemory] i menuerne og derefter trykke på
start/stop-knappen til optagelse i ca.
3 sekunder. Når datasletningsskærmen for
den indbyggede hukommelse vises, skal du
vælge [YES] og derefter følge anvisningerne
på skærmen.
≥ Pas på dataene i den indbyggede
hukommelse. Panasonic kan ikke gøres
ansvarlig for spredning af private data, selv
om dette er højst usandsynligt.
Om batteriet
Batteriet, der benyttes i denne enhed, er et
udskifteligt lithium-ion batteri. Det påvirkes af
luftfugtighed og temperatur, og effekten stiger,
jo mere temperaturen stiger eller falder. I kolde
områder tændes symbolet for fuld opladning
måske ikke, og symbolet for lav batterikapacitet
kan fremkomme ca. 5 minutter efter at man er
begyndt at bruge enheden. Ved høje
temperaturer kan beskyttelsesfunktionen blive
udløst, hvilket gør det umuligt at bruge
enheden.
Sørg altid for at tage batteriet ud efter brug.
≥ Hvis et batteri forbliver tilsluttet, vil der løbe en
lille mængde strøm, selv om der er slukket for
enheden. Hvis man lader enheden stå sådan,
risikerer man at batteriet aflades for meget.
Det kan resultere i, at du ikke kan bruge
batteriet selv efter at det er blevet opladet.
≥ Batteriet bør opbevares i en plasticpose, så
metal ikke kan røre ved kontakterne.
≥ Batteriet bør opbevares et køligt og tørt sted
under så konstant temperatur som muligt.
(Anbefalet temperatur: 15 oC til 25 oC,
Anbefalet luftfugtighed: 40%RH til 60%RH)
≥ Ekstremt høje eller lave temperaturer kan
forkorte batteriets levetid.
≥ Hvis batteriet opbevares ved høj temperatur, høj
luftfugtighed eller i olie- eller røgfyldte omgivelser,
kan terminalerne ruste og forårsage funktionsfejl.
≥ Hvis du opbevarer batteriet i lang tid,
anbefaler vi at du oplader det en gang om
året og oplagrer det igen, efter at du har
opbrugt batterikapaciteten fuldstændig.
≥ Støv og andet materiale, som sidder på
batterikontakterne, bør fjernes.
Sørg for at have ekstra batterier med, når du
tager ud for at optage.
≥ Klargør batterierne, så de har 3 til 4 gange
mere det behov, du har planlagt til optagelse.
Kolde steder, som f.eks. et skisportssted, kan
afkorte optagelsestiden.
Hvis du ved et uheld taber batteriet, skal du
kontrollere om kontakterne er blevet beskadiget.
≥ Isættelse af et batteri med beskadigede
tilslutninger kan ødelægge enheden.
- 113 -
Kast ikke et gammelt batteri på ild.
≥ Hvis man opvarmer et batteri eller kaster det
på ild, kan det eksplodere.
Hvis driftstiden er meget kort selv efter at et
batteri er blevet genopladet, er batteriet slidt
op. Vær venlig at købe et nyt batteri.
Om lysnetadapteren
≥ Hvis batteriets temperatur er ekstremt høj
eller ekstremt lav, kan opladningen muligvis
tage længere tid, eller batteriet er muligvis
ikke blevet opladet.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på en
radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
Hold lysnetadapteren 1 m eller mere fra
radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende lyd.
Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren efter
brug. (Hvis den efterlades tilkoblet, vil der
stadig være et lille strømforbrug.)
≥ Hold altid elektroderne på lysnetadapteren og
batteriet rene.
Om statusindikator under
opladning
Hvis statusindikatoren blinker ved en
særligt hurtig eller langsom hastighed, skal
der tages højde for følgende.
Blink i ca. 4 sekunders perioder (slukket ca.
2 sekunder, tændt ca. 2 sekunder):
≥ Hvis batteriet er overafladet, eller batteriets
temperatur er for høj eller for lav, kan det
oplades, men det kan tage nogle timer, før
ladningen er fuldført normalt.
≥ Det blinker med intervaller på 2 sekunder, når
den normale opladning genoptages. Selv i
sådanne tilfælde kan det begynde at blinke
med intervaller på 4 sekunder, indtil
opladningen er fuldført, afhængigt af
brugsbetingelserne.
Blink i ca. 0,5 sekunders perioder (slukket
ca. 0,25 sekunder, tændt
ca. 0,25 sekunder):
≥ Batteriet er ikke opladet. Fjern batteriet fra
enheden, og prøv at oplade igen.
≥ Kontrollér, at enhedens eller batteriets
terminaler ikke er snavsede eller tildækkede
af en fremmede genstand, og tilslut batteriet
korrekt igen. Hvis der er en fremmed
genstand eller noget snavs, skal du slukke for
enheden, før det fjernes.
≥ Batteritemperaturen eller den omgivende
temperatur er meget høj eller meget lav. Vent,
indtil den korrekte temperatur er genoprettet,
før du prøver at oplade batteriet igen. Hvis
batteriet stadig ikke vil oplade, kan der være
en fejl i enheden, batteriet eller
lysnetadapteren.
Off:
≥ Opladningen er fuldført.
≥ Hvis statusindikatoren forbliver slukket på
trods af, at opladningen ikke er færdig, kan
der være en fejl i enheden, batteriet eller
lysnetadapteren. Der henvises til side 113 for
detaljer om batteriet.
- 114 -
Om SD-kort
LCD-skærm
Ved bortskaffelse eller overdragelse af SDkortet skal du være opmærksom på, at:
≥ Formatering og sletning på denne enhed eller
på computeren ændrer kun
filstyringsoplysningerne, men sletter ikke
dataene helt på SD-kortet.
≥ Det anbefales, at SD-kortet destrueres eller
fysisk formateres på denne enhed, hvis SDkortet skal bortskaffes eller overdrages.
/
For fysisk formatering skal du tilslutte
enheden med lysnetadapteren, vælge
[SETUP] # [FORMAT MEDIA] # [YES] i
menuerne og derefter trykke på start/stopknappen til optagelse i ca. 3 sekunder, som
angivet på skærmbilledet nedenfor. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet vises,
skal du vælge [YES] og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
≥ Hvis LCD-skærmen er snavset, der er dannet
kondens, skal du tørre skærmen af ved hjælp
af en blød klud, som f.eks. en pudseklud til
briller.
≥ Når enheden er blevet meget kold, f.eks.
efter opbevaring i kolde omgivelser, vil dens
LCD-skærm være lidt mørkere end normalt
lige efter at strømmen tændes. Den normale
lysstyrke vil komme tilbage, når enhedens
indre temperatur stiger.
Der bliver anvendt stor
højpræcisionsteknologi for at fremstille LCDskærmen. Resultatet er mere end 99,99%
effektive punkter med kun 0,01% af
punkterne inaktive eller altid lysende. Dette
er dog ikke en funktionsfejl og påvirker ikke
det optagede billede.
For fysisk formatering skal du tilslutte
enheden med lysnetadapteren, vælge
[SETUP] # [FORMAT MEDIA] # [SD CARD]
i menuerne og derefter trykke på start/stopknappen til optagelse i ca. 3 sekunder, som
angivet på skærmbilledet nedenfor. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet vises,
skal du vælge [YES] og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
≥ Kunden er ansvarlig for håndtering af
dataene på SD-kortet.
- 115 -
Andet
Om ophavsrettigheder
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
≥ iMovie og Mac og Mac OS er varemærker
tilhørende Apple Inc., som er registreret i
USA og i andre lande.
≥ Andre navne på systemer og produkter, som
nævnes i denne betjeningsvejledning, er som
regel de registrerede varemærker og
varemærker der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller produkt.
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for andet
end din egen private brug, kan overtræde
lovgivningen om ophavsrettigheder. Selv
optagelse til privat brug kan med visse
former for materiale være forbudt.
∫ Licenser
≥ SDXC logoet er et varemærke tilhørende SD3C, LLC.
≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive”, “AVCHD”logoet og “AVCHD Progressive”-logoet er
varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
≥ Fremstillet under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det dobbelte Dsymbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA eller i andre lande.
≥ HDAVI Control™ er et varemærke tilhørende
Panasonic Corporation.
≥ Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er
enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
≥ IBM og PC/AT er registrerede varemærker,
der tilhører International Business Machines
Corporation i USA.
≥ Intel®, Pentium®, Celeron® og Intel®Core™
er varemærker tilhørende Intel Corporation i
USA og i andre lande.
≥ AMD Athlon™ er et varemærke tilhørende
Advanced Micro Devices, Inc.
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til forbrugernes
personlige og ikke-kommercielle anvendelse for
at (i) kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller (ii)
afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med
personlig og ikke-kommerciel virksomhed og/
eller er blevet modtaget fra en videoudbyder,
som har licens til at sælge AVC-videoer. Der
ydes ingen licens til andre formål eller
anvendelser. Kontakt venligst MPEG LA, LLC,
for yderligere oplysninger.
Se også http://www.mpegla.com.
- 116 -
/
Dette produkt omfatter følgende software:
(1) software udviklet separat af eller for Panasonic Corporation,
(2) software tilhørende tredjemand og givet i licens til Panasonic Corporation,
(3) open source software.
For software kategoriseret som (3) henvises der til de detaljerede vilkår og betingelser hertil som
vist på den medfølgende CD-ROM.
- 117 -
Andet
Optagelsesfunktioner/omtrentlig tid,
der kan optages
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse. De angivne tider er
standard optagelsestider til kontinuerlig optagelse.


Optageformat
[1080/50p]*
[HA]
[HG]
[HE]
Billedstørrelse/
rammehastighed
1920k1080/50p
1920k1080/50i
1920k1080/50i
1920k1080/50i
1 h 30 min
4 GB
19 min
30 min
40 min
16 GB
1 h 20 min
2h
2 h 40 min
6 h 40 min
64 GB
5 h 20 min
8 h 30 min
11 h
27 h 30 min
16 GB
1 h 20 min
2h
2 h 40 min
6 h 40 min
Optageformat
[iFrame]
[MP4]
Billedstørrelse/
rammehastighed
960k540/25p
640k360/25p
SD-kort
Indbygget
hukommelse
A
B
[AVCHD]
Optagelsesfunktion
Billedkvalitet prioriteret
Optagelsestid prioriteret
SD-kort
Indbygget
hukommelse
4 GB
19 min
5h
16 GB
1 h 20 min
21 h
64 GB
5 h 20 min
84 h
16 GB
1 h 20 min
21 h
* Kun
/
≥ Hvis der optages i lange perioder, forberedes batterier til 3 eller 4 gange den periode, du ønsker
at optage i. (l 14)
≥ Indstilling på købstidspunktet for [REC FORMAT] er sat på [AVCHD] og [REC MODE] på [HG].
≥ Maksimalt kontinuerlig optagelsestid for en scene: 6 timer
≥ Optagelsen sættes på pause en gang, hvis optagetiden for én scene overskrider 6 timer, men
optagelsen genoptages automatisk efter et par sekunder.
≥ Den mulige optagelsestid kan blive reduceret, hvis der er en masse handling i optagelsen, eller
du optager en kort scene om og om igen.
≥ Brug tiden i rækken med 4 GB i ovenstående tabel som en vejledning til den tid, der kan kopieres
på én DVD-disk (4,7 GB).
- 118 -
Andet
Omtrentligt antal mulige billeder
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse. Det angivne tal er det
omtrentlige antal mulige billeder.
Billedstørrelse
10 M *1
4224k2376
Billedformat
SD-kort
Indbygget
hukommelse
8.9 M *2
3968k2232
2.1 M
1920k1080
16:9
4 GB
700
800
3200
16 GB
2900
3200
12500
64 GB
11500
13000
52000
16 GB
2900
-
12500
*1 Kun
/
*2 Kun
≥ Antallet af billeder, der kan optages, afhænger af det motiv, der optages.
≥ Det maksimale antal mulige billeder, der kan vises, er 9999. Hvis antallet af mulige billeder
overstiger 9999, vises R 9999+. Antallet ændres ikke, når der tages billeder, før antallet af mulige
billeder kommer under 9999 eller mindre.
≥ Hukommelseskapaciteten, der angives på SD-kortets etiket, svarer til den totale kapacitet til
copyrightbeskyttelse og –administration samt den kapacitet, der kan anvendes på enheden, en
PC, osv.
- 119 -
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement