Panasonic HCV380EG, HCV380EF, HCW580MEG, HCW580EG, HCW580EF, HCW580MEF Operating instructions

Panasonic HCV380EG, HCV380EF, HCW580MEG, HCW580EG, HCW580EF, HCW580MEF Operating instructions
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
1 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Beknopte gebruiksaanwijzing
High Definition videocamera
Modelnr.
HC-W580
HC-W580M
HC-V380
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding,
zodat u deze later kunt raadplegen.
Meer gedetailleerde instructies over de bediening zijn beschikbaar in de
“Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)”. Deze moet gedownload worden
van de website om gelezen te kunnen worden.
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/W580/
≥ Klik de gewenste taal voor de instellingen aan.
SQT1142
F1215MT0
until
2016/2/4
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
2 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht,
druppels of spetters.
≥ Plaats geen met vloeistof gevulde
objecten, zoals vazen, op dit toestel.
≥ Gebruik alleen de aanbevolen
accessoires.
≥ Verwijder de afdekkingen niet.
≥ Repareer dit toestel niet zelf. Laat
onderhoud over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
OPGELET
≥ Explosiegevaar als de batterij onjuist
vervangen wordt. Vervang de batterij
alleen door batterijen van het door de
fabrikant aanbevolen type.
≥ Neem, wanneer u de batterijen wilt
weggooien, contact op met de lokale
overheid of uw verkoper en vraag wat de
juiste methode voor het weggooien is.
∫ EMC ElektroMagnetische
Compatibiliteit
Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat.
OPGELET!
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een
boekenkast, een muurkast of in een
andere gesloten ruimte. Zorg voor een
goede ventilatie van dit toestel.
≥ Sluit de ventilatieopeningen van dit toestel
niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen
enzovoort.
≥ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals
brandende kaarsen, op dit toestel.
De netstekker is de component waarmee de
afsluiting plaatsvindt. Installeer dit toestel zo
dat de netstekker bij het optreden van een
probleem onmiddellijk uit het stopcontact
getrokken kan worden.
Dit toestel is bedoeld voor gebruik in
gematigde klimaten.
∫ Over de batterij
Waarschuwing
Risico van brand, explosie en brandwonden.
Niet demonteren, boven 60 oC verhitten of
verbranden.
2
SQT1142 (DUT)
∫ Identificatiemarkering van het
product
Product
Locatie
High Definition
videocamera
Accuhouder
Netadapter
Onderkant
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
3 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
∫ Het ontdoen van oude
apparatuur en batterijen
Enkel voor de Europese Unie en
landen met recycle systemen
Deze symbolen op de
producten, verpakkingen
en/of begeleidende
documenten betekenen dat
gebruikte elektrische en
elektronische producten en
batterijen niet samen
mogen worden
weggegooid met de rest
van het huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking,
hergebruik en recycling
van oude producten en
batterijen, gelieve deze in
te leveren bij de
desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale
wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien,
helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u
potentiële negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en
recycling kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving
kunnen er boetes worden opgelegd bij
het onjuist weggooien van dit soort afval.
Verklaring van Conformiteit (DoC)
Hiermee verklaart “Panasonic Corporation”
dat dit product in overeenstemming is met
de essentiële vereisten en andere relevante
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.
Klanten kunnen een kopie van het originele
DoC m.b.t. onze R&TTE-producten van
onze DoC-server downloaden:
http://www.doc.panasonic.de
Neem contact op met de bevoegde
vertegenwoordiger:
Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 11,
22525 Hamburg, Duitsland
Dit product is speciaal bedoeld om
aangesloten te worden op een
toegangspunt van 2,4 GHz WLAN.
Let op: het batterij
symbool (Onderstaand
symbool).
Dit symbool kan in
combinatie met een
chemisch symbool gebruikt
worden. In dit geval
volstaan de eisen, die zijn
vastgesteld in de richtlijnen
van de desbetreffende
chemische stof.
3
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
4 ページ
∫ Waarschuwingen voor gebruik
Het toestel en de SD-kaart worden warm
tijdens gebruik. Dit is geen defect.
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt
van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
≥ Indien u dit toestel op of naast een televisie
gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit
toestel onderbroken worden door de straling
van de elektromagnetische golven.
≥ Gebruik dit toestel niet in de buurt van een
mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan
met een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
≥ Dit kan leiden tot beschadiging van de
opname of vervorming van het beeldmateriaal
tengevolge van sterke magnetische velden
rond luidsprekers of grote motoren.
≥ De straling van elektromagnetische golven die
door een microprocessor gegenereerd wordt,
kan een nadelige invloed hebben op dit toestel
en storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
≥ Als dit toestel de invloed van magnetische
geladen apparatuur ondergaat en vervolgens
niet naar behoren werkt, dient u dit toestel uit
te schakelen en de accu te verwijderen, of de
netspanningsadapter los te maken, en
vervolgens de accu weer terug te plaatsen of
de netspanningsadapter weer aan te sluiten.
Hierna schakelt u dit toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van
radiozenders of hoogspanningsdraden.
≥ Opnemen in de buurt van radiozenders of
hoogspanningsdraden kan nadelige
gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.
Aansluiten op een computer
≥ Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabels.
Aansluiten op een TV
≥ Gebruik altijd de bijgeleverde HDMI-minikabel
of een originele Panasonic HDMI-minikabel
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: optioneel).
Gebruik de meegeleverde snoeren en kabels.
Als u optionele accessoires gebruikt, moet u
de meegeleverde snoeren en kabels gebruiken.
Gebruik geen verlengsnoeren of verlengkabels.
4
SQT1142 (DUT)
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Spuit geen insecticides of oplosmiddelen op
de camera.
≥ Als de videocamera in aanraking komt met
dergelijke chemicaliën, kan de camerabehuizing
vervormd raken en kan de afwerking loslaten.
≥ Voorkom dat rubberen of plastic voorwerpen
gedurende langere tijd in contact komen met
de videocamera.
Reinigen
≥ Voordat u begint met reinigen, de batterij
loskoppelen of de netadapter uit het
netstopcontact trekken en vervolgens het
toestel met een zachte, droge doek afnemen.
≥ Als het toestel erg vuil is, dompelt u een doek
in water, wringt u deze goed uit, en veegt u
het toestel af met de vochtige doek. Daarna
droogt u het toestel met een droge doek.
≥ Als u wasbenzine, thinner, alcohol of
afwasmiddel gebruikt, kan de behuizing van de
camera vervormen of de afwerklaag eraf
bladeren. Gebruik dergelijke oplosmiddelen niet.
≥ Bij gebruik van een chemisch
reinigingsdoekje dient u de bijbehorende
instructies nauwkeurig op te volgen.
Als u de camera langere tijd niet gebruikt
≥ Als u de camera in een lade of kast bewaart,
adviseren wij u een droogmiddel (silicagel)
erin te leggen.
Verwijder de accu na gebruik.
≥ Als de accu aan de camera bevestigd blijft,
wordt voortdurend een geringe hoeveelheid
energie verbruikt ook al is de camera
uitgeschakeld. Dit kan leiden tot
overontlading. Hierdoor kunt u de accu niet
langer gebruiken, zelfs niet na het opladen.
≥ De batterij moet op een koele, vochtvrije plaats
bewaard worden, bij een temperatuur die zo
constant mogelijk is. (aanbevolen temperatuur:
tussen 15 oC en 25 oC, aanbevolen
vochtigheid: tussen 40%RH en 60%RH)
≥ Als u de accu gedurende langere tijd niet
gebruikt, raden wij u aan de accu eens per
jaar op te laden en pas weer op te bergen als
het geladen vermogen van de accu volledig
is verbruikt.
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
5 ページ
Als de bedrijfstijd van de accu zeer kort is,
zelfs nadat de accu is opgeladen, dan is de
levensduur van de accu verstreken. Vervang
de accu door een nieuwe.
Over SD-kaarten
≥ Als het lees-/schrijflampje van de kaart
brandt, mag u niet:
j De SD-kaart verwijderen
j De camera uitzetten
j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen
j Het toestel blootstellen aan trillingen of
schokken
∫ Het opnameformaat voor het
opnemen van films
≥ Films die met andere apparatuur opgenomen
zijn, worden niet door dit toestel ondersteund.
U kunt uit AVCHD*1, MP4 of iFrameopnameformaten kiezen om met dit toestel
filmbeelden op te nemen.
*1 Het is compatibel met AVCHD Progressive
(1080/50p).
AVCHD:
Dit is geschikt om beelden op een high definition TV
te bekijken of om beelden op een disc te bewaren*2.
*2 De volgende methoden zijn beschikbaar
om beelden te bewaren die opgenomen
zijn in 1080/50p:
j Kopieer het beeld naar een disk met
gebruik van HD Writer LE 3.1.
j Kopieer het beeld naar een Panasonic
Blu-ray diskrecorder die AVCHD
Progressive ondersteunt.
MP4:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor
het afspelen of bewerken op een PC.
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
iFrame:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor het
afspelen of bewerken op een Mac (iMovie enz.).
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect
te wijten is aan problemen van ongeacht welke
aard die verlies van de opgenomen of opgemaakte
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
inhoud tot gevolg hebben. Zij garandeert
bovendien geen enkele inhoud indien de opnameof opmaakfunctie niet correct werkzaam is.
Hetzelfde is eveneens van toepassing op de
gevallen waarin reparaties van ongeacht welke
aard op het toestel uitgevoerd zijn (met insluiting
van ongeacht welke andere component die
verband houdt met het niet intern geheugen).
∫ Condensvorming (als de lens of
de LCD-monitor beslagen zijn)
Condens treedt op wanneer een verandering
van temperatuur of vochtgehalte plaatsvindt,
zoals wanneer het toestel van buiten naar
binnen gebracht wordt, of van een koude kamer
naar een warme kamer. Wees voorzichtig
omdat de lens of de LCD-monitor beschimmeld,
vuil of beschadigd kunnen raken.
Wanneer u het toestel meeneemt naar een plaats
met een andere temperatuur en het toestel wordt
gedurende ongeveer een uur op kamertemperatuur
gelaten, dan kan condensvorming voorkomen
worden. (als het temperatuurverschil groot is, doe
het toestel dan in een plastic zak of iets dergelijks,
verwijder de lucht uit de zak en sluit deze.)
Als condens opgetreden is, verwijder dan de
batterij en/of de netadapter en laat het toestel
gedurende ongeveer een uur in deze situatie. Als
het toestel aan de omgevingstemperatuur gewend
geraakt is, zal de bewaseming vanzelf verdwijnen.
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en
SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen
SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer die
geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd
op de specificaties van SD-geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 12 voor meer informatie
over SD-kaarten.
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHCgeheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart
worden in de tekst als “SD-kaart” aangeduid.
≥ De smartphone en de tablet worden
aangeduid als “smartphone”.
≥ Functie die voor de opnamemodus voor films
gebruikt kan worden:
Deze functie kan voor de opnamewijze voor
foto’s gebruikt worden:
5
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
6 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
≥ Functie die voor de afspeelmodus gebruikt
kan worden:
∫ Installeren HD Writer LE 3.1
Functie die voor de afspeelmodus (alleen
films) gebruikt kan worden:
Controleer onderstaande website om de
software te downloaden/installeren.
≥ De software is tot eind maart 2019
beschikbaar om gedownload te worden.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/
download/f_le31.html
Functie die voor de afspeelmodus (alleen
foto's) gebruikt kan worden:
≥ Scène(s) opgenomen in het opnameformaat
[AVCHD]: “AVCHD-scène(s)”
≥ Scène(s) opgenomen in het opnameformaat
[MP4/iFrame], scène(s) bewaard in
MP4 (1920k1080/25p), MP4 (1280k720/25p)
of MP4 (640k360/25p): “MP4/iFrame scène(s)”
≥ Scène(s) opgenomen in de opnamemodus
[iFrame]: “iFrame-scène(s)”
≥ Scène(s) die alleen het beeld van de
hoofdcamera bevat(ten), dat afzonderlijk van
een gelijktijdig opgenomen gewone scène
opgenomen was, terwijl [Backup voor Twin
Camera] op [AAN] gezet was:
Scène(s) opgenomen als back-up voor
tweelingcamera
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven met
een pijl, bijvoorbeeld: l 00
≥ Modelnummers worden in deze
gebruiksaanwijzing als volgt afgekort:
Modelnummer
Afkorting die in deze
gebruiksaanwijzing gebruikt wordt
HC-W580
W580 [W580]
HC-W580M
W580M [W580M]
HC-V380
V380 [V380]
Deze instructies zijn bestemd voor de
modellen W580 , W580M en V380 . De
beelden kunnen enigszins anders zijn dan het
origineel.
≥ De illustraties die in deze
Gebruiksaanwijzing opgenomen zijn, tonen
het model W580 . Toch kunnen delen van
de uitleg naar andere modellen verwijzen.
≥ Afhankelijk van het model, zijn sommige
functies niet beschikbaar.
≥ De Wi-Fi®-functies zijn beschikbaar voor de
modellen W580 , W580M en V380 .
≥ De eigenschappen van de modellen kunnen
verschillen, dus lees de beschrijvingen
aandachtig door.
≥ Misschien zijn niet alle modellen beschikbaar,
afhankelijk van de verkoopregio.
6
SQT1142 (DUT)
∫ Downloaden van de
Gebruiksaanwijzing (PDFformaat)
U kunt de URL en de QR-code van de website
controleren waar u de Gebruiksaanwijzing
(PDF-formaat) kunt downloaden in [ONLINE
HANDLEIDING] in het Setup-menu.
≥ Raak (linkerkant)/ (rechterkant) van
op het touch-menu aan, om MENU
weer te geven. (l 16)
1
2
3
4
Raak MENU aan.
Raak [INSTELLEN] aan.
Raak [ONLINE HANDLEIDING] aan.
Raak de toegangsmethode aan die
u wilt controleren.
[URL display]:
Geeft de URL van de website op de LCDmonitor van dit toestel weer.
[USB connect]:
Geeft de website weer op een PC die met de
USB-kabel met dit toestel verbonden is. Klik
op [OIBOOK], dat op de PC weergegeven zal
worden.
[QR code]:
Geeft de QR-code van de website op de LCDmonitor van dit toestel weer.
≥ U heeft Adobe Reader nodig om de
Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) te kunnen
doorbladeren of af te drukken.
U kunt van de volgende website een versie
van Adobe Reader downloaden en
installeren om met uw besturingssysteem te
gebruiken. (Met ingang van november 2015)
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
7 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies .................................... 2
Accessoires.................................................... 8
Voorbereiding
Voeding ........................................................... 9
De accu plaatsen/verwijderen ................. 9
Accu opladen......................................... 10
Oplaadtijd en opnametijd ....................... 11
Opnemen op een kaart ................................ 12
Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel ............................................... 12
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen ....... 13
De camera in-/uitschakelen......................... 13
Een functie selecteren................................. 14
Schakelen tussen de opnamemodus
en de afspeelmodus .............................. 14
Schakelen tussen de opnamemodus voor
films en de opnamemodus voor
foto’s ...................................................... 14
Gebruik van het touch screen .................... 15
Over het touch-menu............................. 16
Datum en tijd instellen................................. 16
Voor het eerst instellen van uw
thuisregio...................................................... 17
Wi-Fi
Wat kunt u met de Wi-Fi®-functie doen ......25
[Afst. Bedien.]...............................................26
Installeer de “Image App”....................... 26
Voorbereidingen voor het gebruik van
[Afst. Bedien.]......................................... 27
Gebruik van [Afst. Bedien.] met een
rechtstreekse verbinding........................ 28
Over [Afst. Bedien.]................................ 29
Draadloze tweeling-/multicamerafunctie ...30
Overige
Verhelpen van ongemakken ........................31
Technische specificaties .............................33
Over het copyright .......................................36
Basis
Een op te nemen medium selecteren
[W580M] ........................................................ 17
Veranderen van de opnamemodus ............ 18
Video’s opnemen ......................................... 19
Foto’s nemen................................................ 19
Opnemen met de sub-camera
(Tweelingcamera) [W580] [W580M] ............ 20
Gebruik van de zoom................................... 21
Afspelen van video’s/foto’s......................... 22
Video’s/Foto’s op de TV bekijken .......... 23
Gebruik van het menuscherm .................... 24
Taalselectie............................................ 24
Formatteren ........................................... 24
7
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
8 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Accessoires
Controleer de accessoires alvorens dit toestel in gebruik te nemen.
Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
Productnummers zijn correct vanaf november 2015. Deze kunnen aan veranderingen onderhevig
zijn.
Accu
VW-VBT190
Netadapter
VSK0815K
Optionele accessoires
Sommige optionele accessoires kunnen in
bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
Acculader (VW-BC10E)
Accu (lithium/VW-VBT190)
Accu (lithium/VW-VBT380)
DC-kabel
K2GHYYS00002
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Accessoirekit (VW-ACT190E, VW-ACT380E)
Op afstand bediende draaibasis (VW-CTR1E)
USB-kabel
K2KYYYY00236
HDMI-minikabel
K1HY19YY0021
8
SQT1142 (DUT)
Zuignaphouder (VW-SCA100)
Montagesteun voor videocamera (voor
fietsstuur) (RP-CMC10E)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
9 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Voorbereiding
Voeding
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De batterij die met dit toestel gebruikt kan worden, is VW-VBT190/VW-VBT380.
≥ Het toestel heeft een functie waarmee veilig bruikbare batterijen onderscheiden worden
van andere. De speciale batterij (VW-VBT190/VW-VBT380) ondersteunt deze functie. De
enige batterijen die geschikt zijn om in dit toestel gebruikt te worden, zijn originele
Panasonic producten en batterijen die door andere bedrijven gefabriceerd zijn maar door
Panasonic zijn gecertificeerd. Panasonic kan in geen geval de kwaliteit, de prestaties of de
veiligheid van batterijen garanderen als deze door andere bedrijven gefabriceerd zijn maar
geen originele Panasonic producten zijn.
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde
veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen.
Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij wijzen u erop dat wij niet
aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van
namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u
een originele accu van Panasonic te gebruiken.
De accu plaatsen/verwijderen
≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 13)
Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting aangegeven in de afbeelding.
De accu verwijderen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt houdt
totdat de statusindicator uitgaat. Verwijder daarna de
accu, waarbij u het toestel ondersteunt om te
voorkomen dat het valt.
Beweeg de hendel voor de accu-ontgrendeling in
de richting van de pijl en verwijder de accu zodra
deze ontgrendeld is.
A
Accuhouder
Plaats de accu tot deze vastklikt.
ャモヵヵ
9
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
10 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Accu opladen
Bij aankoop van dit toestel is de accu niet geladen. Laad de accu volledig alvorens dit
toestel te gebruiken.
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de netadapter in
het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ Gebruik de netadapter/DC-kabel niet voor andere apparatuur omdat deze alleen voor dit
toestel ontworpen zijn. Gebruik de netadaper/DC-kabel van andere apparatuur bovendien
niet voor dit toestel.
≥ De accu zal niet opgeladen worden als de stroom aanstaat.
≥ Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
(Dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)

DC-ingang
A
1
Sluit de gelijkstroomkabel aan op de netadapter en op de DC-aansluiting van
dit toestel.
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
2
Steek de netadapter in een netstopcontact.
≥ Het statuslampje zal met tussenpozen van ongeveer 2 seconden rood knipperen (ongeveer
1 seconde aan, ongeveer 1 seconde uit) om aan te geven dat het opladen begonnen is.
Het zal uitgaan als het opladen klaar is.
∫ Aansluiting op het netstopcontact
Het is mogelijk dit toestel te gebruiken met stroom die door het netstopcontact verstrekt wordt, door
het toestel in te schakelen terwijl de netadapter aangesloten is.
Zelfs wanneer u voor het opnemen van de beelden de netadapter gebruikt, laat de batterij dan toch
aangesloten.
U kunt dan blijven opnemen, ook al valt de stroom uit of wordt de netadapter per ongeluk uit het
netstopcontact getrokken.
∫ Laden door aansluiting op andere apparatuur
Het is mogelijk de batterij te laden door deze met de (bijgeleverde) USB-kabel op andere
apparatuur aan te sluiten.
≥
≥
≥
≥
≥
Gebruik geen andere DC-kabels dan de bijgeleverde kabel.
Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
Wij raden aan om Panasonic batterijen te gebruiken (l 9).
Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
10
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
11 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
≥ Laat de batterij(en) niet achter in een auto terwijl het langdurig aan rechtstreeks zonlicht
blootgesteld wordt en de portieren en de raampjes gesloten zijn.
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of lage
temperatuur.
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ De laadtijden tussen haakjes gelden wanneer het laden via de USB-aansluiting plaatsvindt.
≥ W580 / W580M
De maximum tijden waarbij continu opgenomen kan worden en de daadwerkelijke opnametijden
tussen haakjes betreffen opnames met de sub-camera*.
* Deze bevatten de tijden wanneer
op het scherm weergegeven wordt.
Modelnummer accu
[Spanning/
Capaciteit
(minimum)]
Oplaadtijd
Opnamefor
maat
[AVCHD]
Bijgeleverde batterij/
VW-VBT190
(optioneel)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 20 min
(5 h 20 min)
[MP4/
iFrame]
Opnemen
Maximale
Werkelijke
ononderbroken
opnametijd
opnametijd
[1080/50p]
2 h 25 min
(2 h)
1 h 15 min
(1 h)
[PH],[HA]
2 h 25 min
(2 h)
1 h 15 min
(1 h)
[HG],[HE]
2 h 30 min
(2 h 5 min)
1 h 15 min
(1 h 5 min)
[1080/50M]
2 h 20 min
(1 h 55 min)
1 h 10 min
(1 h)
[1080/28M]
2 h 25 min
(2 h)
1 h 15 min
(1 h)
2 h 45 min
(2 h 15 min)
1 h 25 min
(1 h 10 min)
[720]
[iFrame]
≥ “h” is een afkorting voor uur, “min” voor minuut en “s” voor seconde.
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt, enz.
∫ Aanduiding batterijcapaciteit
De aanduiding van de resterende batterijcapaciteit wordt op de LCD-monitor weergegeven.
11
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
12 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
≥ Als er minder dan 3 minuten over zijn, zal
rood worden. Als de batterij ontladen wordt, zal
knipperen. Laad de batterij opnieuw of vervang hem door een volledig geladen batterij.
Voorbereiding
Opnemen op een kaart
Het toestel kan foto’s of films op een SD-kaart of intern geheugen* opnemen. Lees het volgende
voor het maken van opnames op een SD-kaart.
* W580M alleen
Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel
Kaarttype
Capaciteit
SD-geheugenkaart
512 MB tot 2 GB
SDHC-geheugen-kaart
4 GB tot 32 GB
SDXC-geheugen-kaart
48 GB tot 128 GB
≥ Lees de meest recente informatie op onderstaande website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
≥ Wij garanderen niet de werking van andere dan boven vermelde SD-kaarten.
≥ De werking kan niet voor alle SD-kaarten gegarandeerd worden.
≥ Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen.
∫ Snelheidsklassen voor het opnemen van films
Afhankelijk van [Opn. stand] en [OPNAME FORMAAT] verschilt de vereiste kaart.
Gebruik een kaart die aan de volgende waarden van de SD Speed Class voldoet. Het gebruik
van een niet compatibele kaart kan tot gevolg hebben dat de opname plotseling stopt.
≥ SD Speed Class is de snelheidstandaard voor continu schrijven. Kijk op de kaart naar de zijde
met het etiket, enz., om de klasse te controleren.
Opnameformaten
Opnamemodussen
Waarden
snelheidsklasse
[1080/50M]
Class10
[1080/28M], [720],
[iFrame]
Class 4 of meer
Voorbeeld etiket
MP4/iFrame
AVCHD
Alle
≥ Als opnames gemaakt worden met [Backup voor Twin Camera] op [AAN], gebruik dan een
SD-kaart conform Klasse 10 van de SD Speed Class Rating. Als de SD Speed Class Rating
lager dan Klasse 10 is, kan het opnemen plotseling stoppen.
12
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
13 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in andere
apparatuur gebruikt werd en die voor het eerst op dit toestel gebruikt wordt, moet de SD-kaart
geformatteerd worden. (l 24) Na het formatteren van de SD-kaart zijn alle opgenomen gegevens
gewist. De eenmaal gewiste gegevens kunnen niet opnieuw teruggewonnen worden.
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.


1

Lees-/schrijflampje
[ACCESS] A
≥ Het lees-/schrijflampje brandt
wanneer dit toestel toegang
heeft tot de SD-kaart of het
interne geheugen.
Open het klepje van de SD-kaart en plaats (verwijder) de SD-kaart in (uit)
de kaartgleuf B.
≥ Plaats de zijde met het etiket C in de richting die in de afbeelding getoond wordt en druk de
kaart zo ver mogelijk recht naar binnen.
≥ Druk op het midden van de SD-kaart en trek deze er recht uit.
2
Sluit het klepje van de SD-kaart goed.
≥ Sluit het stevig tot u een klik hoort.
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen en te sluiten.
Het toestel in- en uitschakelen met de power-toets
Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te schakelen.

De camera uitzetten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de
statusindicator uitgaat.
A Het statuslampje gaat branden.
Het toestel wordt ingeschakeld als de LCD-monitor geopend wordt en uitgeschakeld als deze
gesloten wordt.
13
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
14 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Voorbereiding
Een functie selecteren
U kunt met dit toestel schakelen tussen de opnamemodussen (opnamemodus film/opnamemodus
foto's) en de afspeelmodus door op de opname-/afspeelknop te drukken.
Als u in de opnamemodus de icoon voor het schakelen tussen de opnamemodussen aanraakt, kan
dit toestel schakelen tussen de opnamemodus voor films en de opnamemodus voor foto's.
Video-opnamefunctie (l 19)
Opnemen van films.
Foto-opnamefunctie (l 19)
Opnemen van foto's.
Afspeelmodus (l 22)
Afspelen van films/foto's.
Schakelen tussen de opnamemodus en de afspeelmodus
Opname-/Afspeelknop
Druk op de knop om met dit toestel tussen de
opnamemodus en de afspeelmodus te schakelen.
≥ Als u dit toestel inschakelt, start het in de
opnamemodus.
Schakelen tussen de opnamemodus voor films en de
opnamemodus voor foto’s
Raak de icoon voor het omschakelen van de opnamemodus aan, die op de LCD-monitor
(aanraakscherm) weergegeven wordt, om dit toestel tussen de opnamemodus voor films en de
opnamemodus voor foto's te schakelen.
1
Druk op de opname-/afspeelknop om dit
toestel op de opnamemodus te zetten.
≥ De icoon voor het omschakelen van de opnamemodus
A wordt op het scherm weergegeven.
Opnamemodus voor films
Opnamemodus voor foto's
2
(Opnamemodus voor films)
Raak de icoon voor het omschakelen van de
opnamemodus aan.
≥ Raadpleeg pagina 15 voor de werking van het touch screen.
14
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
15 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Weergeven van de icoon voor het omschakelen van de opnamemodus
De weergave van de icoon voor het omschakelen van de opnamemodus zal verdwijnen wanneer
gedurende bepaalde tijd geen aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt. Raak het scherm aan
om het opnieuw weer te geven.
≥ Als in de opnamemodus voor foto's, of in de afspeelmodus, op de start/stopknop voor het
opnemen gedrukt wordt, zal dit toestel naar de opnamemodus voor films geschakeld worden.
Tijdens het afspelen van films/foto's, of onder andere omstandigheden, zelfs al wordt op de start/
stopknop voor het opnemen gedrukt, kan het zijn dat de opnamemodus niet omgeschakeld
wordt.
Voorbereiding
Gebruik van het touch screen
U kunt het toestel bedienen door de LCD-monitor (touch screen) rechtstreeks met uw vinger aan te
raken.
∫ Aanraken
Raak het aanraakscherm aan en laat het weer los om een
pictogram of afbeelding te selecteren.
≥ Raak het midden van het pictogram aan.
≥ Als u het aanraakscherm aanraakt terwijl u een ander deel
van het aanraakscherm aanraakt, wordt geen bediening
uitgevoerd.
∫ Verschuiven terwijl u aanraakt
Beweeg uw vinger terwijl u op het touch screen drukt.
∫ Over de bedieningspictogrammen
/
/
/
:
Raak aan om van pagina te veranderen of een instelling uit te
voeren.
:
Raak aan om naar het vorige scherm terug te keren.
15
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
16 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Over het touch-menu
Raak
(linkerkant)/ (rechterkant) van
op het touch-menu aan om tussen de
bedieningsiconen te schakelen.
≥ Het is ook mogelijk om tussen de bedieningsiconen
te schakelen door het touch-menu naar rechts of
links te schuiven, door het aan te raken.
T

A
W
Touch-menu
∫ Weergeven van het touch-menu
De weergave van het touch-menu zal verdwijnen
wanneer tijdens de opname van films/foto's gedurende
bepaalde tijd geen aanraakfunctie ten uitvoer gebracht
wordt. Raak
aan om het opnieuw weer te geven.
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
De klok is op het moment van aankoop niet ingesteld. Stel de klok in.
≥ Als u dit toestel inschakelt, kan het bericht “Thuisregio en datum/tijd instellen.”
weergegeven worden. Selecteer [JA] en volg onderstaande stappen om deze instellingen
uit te voeren:
j Stap 2 van “Voor het eerst instellen van uw thuisregio”
j Stappen 2–3 van “Datum en tijd instellen”
1
Selecteer het menu. (l 24)
MENU
2
: [INSTELLEN] # [Klok instelling]
Selecteer het gedeelte van de datum of de tijd dat u wilt instellen, en stel
vervolgens de gewenste waarde in met
.
/
Weergave van de wereldtijdinstelling:
[THUIS]/
[BESTEMMING]
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000 en 2039.
A
3
Raak [ENTER] aan.
≥ Raak [STOP] aan om de instelling te voltooien.
16
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
17 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Voorbereiding
Voor het eerst instellen van uw thuisregio
U kunt uw thuisregio instellen in [WERELDTIJD].
1
Selecteer het menu. (l 24)
MENU
: [INSTELLEN] # [WERELDTIJD]
≥ Er zal een bericht weergegeven worden. Raak [ENTER] aan.
2

Raak
/
aan om uw thuisregio te
selecteren en raak [ENTER] aan.
≥ Als de klok niet ingesteld is, wordt de huidige tijd
weergegeven als “--:--”.

A
B
De huidige tijd
Het tijdverschil ten opzichte van
GMT (Greenwich-tijd)
≥ Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor informatie over het veranderen van uw
thuisregio of het instellen van de regio van uw reisbestemming.
Basis
Een op te nemen medium selecteren
[W580M]
De kaart en het intern geheugen kunnen afzonderlijk geselecteerd worden voor het opnemen van
films of foto’s.
1
2
Zet dit toestel op de opnamemodus. (l 14)
Selecteer het menu. (l 24)
MENU
3
: [KIES MEDIUM]
Raak het medium aan waarop u de video’s
of foto’s wilt opnemen.
≥ Het medium dat afzonderlijk voor films of foto’s
geselecteerd wordt, wordt geel geaccentueerd.
4
Raak [ENTER] aan.
17
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
18 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Basis
Veranderen van de opnamemodus
1
Raak de icoon van de knop van de
opnamemodus aan.
MENU
2
Raak de gewenste icoon van de knop van de
opnamemodus aan.
Instelling
Intelligent Auto
Intelligent Auto Plus
U kunt de met de hand ingestelde helderheid en
kleurbalansinstellingen aan de Intelligent auto modus
toevoegen en vervolgens opnemen.
Creative Control
U kunt films met toegevoegde effecten opnemen.
Scènemodus
Deze optie stelt het toestel in staat de sluitertijd en de
lensopening, enz., automatisch aan te passen aan de
scène die u wenst op te nemen.
Handmatig
U kunt de sluitertijd, de scherpstelling, de witbalans en
de helderheid (diafragma/gain) instellen.
*1, 3
HDR Movie
U kunt het verlies aan gradatie in heldere zones en
donkere zones minimaliseren als het contrast tussen
de achtergrond en het onderwerp bijvoorbeeld groot is.
*2
Stop Motion
Animation Assist
U kunt een foto als achtergrond instellen en u kunt het
volgende beeld opnemen terwijl u ernaar kijkt als
achtergrondbeeld.
*2
*1
*2
*1
MNL
*1
*2
Alleen bij video-opnames
Alleen bij foto-opnames
*3
W580 / W580M alleen
18
Effect
U kunt de modus naar de Intelligent auto modus
schakelen, die de instellingen optimaliseert voor de
opname-omgeving waarin u zich in bevindt.
*1
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
19 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Basis
Video’s opnemen
1
2

Open de LCD-monitor en zet dit
toestel op de opnamemodus
voor films. (l 14)
Druk op de start/stop
opnametoets om de opname te
starten.
T

A
B
3
W
Wanneer u begint op te nemen, verandert ;
in ¥.
Icoon opnameknop
Druk opnieuw op de knop voor
start/stop opname om de opname te pauzeren.
≥ De opname kan ook gestart/gestopt worden door de icoon van de opnameknop aan te raken.
Basis
Foto’s nemen
1
2
3
Open de LCD-monitor en zet dit toestel
op de opnamemodus voor foto's.
(l 14)
Druk de
toets tot halverwege in.
(Alleen voor automatische
scherpstelling)
Druk de
toets volledig in.
19
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
20 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Basis
Opnemen met de sub-camera
(Tweelingcamera) [W580] [W580M]
Door de sub-camera en de hoofdcamera te gebruiken, kunt u twee
beelden tegelijk opnemen. (tweelingcamera)
Gebruik de sub-camera om uzelf, een familielid vlakbij u of een
landschap anders op te nemen dan zoals u dat door de
hoofdcamera ziet.

A
Opnemen van een
familielid vlakbij u
Opnemen van een
landschap
Sub-camera
Uzelf opnemen

B Sub-venster
≥ Het beeld van de sub-camera wordt op het sub-venster weergegeven.
≥ Opnemen met de sub-camera alleen is niet mogelijk.
≥ Een beeld dat met de hoofdcamera opgenomen is en het beeld van de sub-camera dat
op het sub-venster weergegeven wordt, worden als een enkele scène of foto
opgenomen. Als u een dergelijke scène of foto afspeelt, is het niet mogelijk alleen het
beeld van het sub-venster te wissen of te verbergen.
≥ De minimum afstand van de scherpstelling van de sub-camera bedraagt ongeveer
30 cm.
1
Draai de sub-camera.
≥ Als u de sub-camera uit een positie binnen bereik C (0e
tot ongeveer 30e) naar een positie binnen bereik D
(ongeveer 30e tot 270e) draait, wordt het sub-venster op
de LCD-monitor weergegeven.
≥ Als het sub-venster niet verschijnt, raak dan
aan
om het weer te geven.
≥ Als de sub-camera in gebruik is, kunt u de draadloze
tweelingcamerafunctie niet opstarten met
(icoon
voor opstarten van draadloze tweelingcamera/icoon voor
afsluiten van draadloze tweeling-/multicamera).
20
SQT1142 (DUT)


HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
2
21 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
De opname starten.
≥ Draai de sub-camera in de gewenste stand.
≥ Houd dit toestel tijdens een opname doorgaans vast zoals
de afbeelding toont.
≥ Als de LCD-monitor gesloten is, of gesloten is met naar buiten gericht scherm, dan werkt de subcamera niet. Het sub-venster zal weergegeven worden als u de LCD-monitor opnieuw opent.
Basis
Gebruik van de zoom
Icoon zoomhendel/zoomknop
T
W
T
T
6 W
T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
≥ De zoomsnelheid is afhankelijk van het bereik
waarover de zoomknop wordt bewogen.
W

A Zoombalk
De zoombalk wordt weergegeven tijdens de
werking van de zoom.
21
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
22 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Basis
Afspelen van video’s/foto’s
1
2
3
Zet dit toestel op de afspeelmodus (l 14).
Raak de selectie-icoon van de afspeelmodus A
aan (l 16).
≥ U kunt de instelling ook verrichten door MENU aan te
raken en [VIDEO SETUP] of [BEELDINST.] # [MEDIA,
VIDEO/FOTO] te selecteren. (l 24)


ALL
W580 / V380
Kies de foto C of het opnameformaat van de
film D die u wenst af te spelen.


W580M
Kies het type medium E en kies daarna de
foto C of het opnameformaat van de film D
die u wenst af te spelen.



≥ Raak [Enter] aan.
≥ Als u
aanraakt, zullen de scènes die als back-up
voor de tweelingcamera opgenomen zijn, weergegeven worden. De opnamemodus-icoon
(
) zal op het thumbnail-scherm weergegeven worden en iedere thumbnail zal met een van
de volgende iconen weergegeven worden:
j AVCHD [PH]-scènes die als back-up voor de tweelingcamera opgenomen zijn:
j AVCHD [HA]-scènes die als back-up voor de tweelingcamera opgenomen zijn:
j AVCHD [HG]-scènes die als back-up voor de tweelingcamera opgenomen zijn:
j AVCHD [HE]-scènes die als back-up voor de tweelingcamera opgenomen zijn:
4
(Als [AVCHD] of [MP4/iFrame] aangeraakt wordt)
Raak het gewenste opnameformaat aan om af te spelen.
≥ Als [AVCHD] geselecteerd is
[ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
≥ Als [MP4/iFrame] geselecteerd is
[ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[1080/25p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]
≥ De icoon van de opnamemodus B wordt afgespeeld in de thumbnail-weergave als de optie
aangeraakt wordt.
(
,
,
,
,
(rood),
(rood),
(rood),
(rood)
en
)
22
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
23 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
≥ De volgende iconen worden op thumbnails weergegeven als [ALL AVCHD] of [1080/50i]
aangeraakt worden:
j AVCHD [1080/50p] scène:
j AVCHD [PH] scène:
j AVCHD [HA] scène:
j AVCHD [HG] scène:
j AVCHD [HE] scène:
50p
≥ De volgende iconen worden op thumbnails weergegeven als [ALL MP4/iFrame] aangeraakt wordt:
j MP4 [1080/50p] scène:
(Blauw) (Opnamemode [1080/50M])
(Opnamemodus [1080/28M])
j MP4 [1080/25p] scène:
j MP4 [720/25p] scène:
j MP4 [360/25p] scène:
j iFrame scène:
≥
wordt op de thumbnails van MP4 [1080/50M]-scènes weergegeven als [1080/50p] in [MP4/
iFrame] aangeraakt wordt.
5
Raak de scène of de foto aan die u wilt afspelen.
≥ Om de volgende (vorige) pagina weer te geven:
j Verschuif de thumbnail weergave omhoog (omlaag) door deze aan te raken.
j Schakel het Touch-menu in en raak op de schuifbalk van de thumbnails vervolgens
(omhoog) /
(omlaag) aan.
6
Kies het afspelen door de bedieningsicoon
aan te raken.
0h01m30s
≥ De bedieningsiconen en de beeldschermweergave zullen
verdwijnen wanneer gedurende bepaalde tijd geen
aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt. Raak het
scherm aan om ze opnieuw weer te geven.
≥ Raak 1/; aan om het afspelen van een film te starten/
pauzeren.
Bedieningsicoon
Video’s/Foto’s op de TV bekijken
Sluit dit toestel aan op een TV met gebruik van
de (bijgeleverde) HDMI-minikabel of een (in de
handel verkrijgbare) AV-kabel.


A
B
A/V-connector [A/V]
HDMI-miniconnector [HDMI]
23
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
24 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Basis
Gebruik van het menuscherm
≥ Raak
(naar links)/
geven. (l 16)
1
Raak
MENU
(naar rechts) van
aan.
MENU
2
Raak het topmenu A aan.
op het touch-menu aan, om
MENU
weer te
∫ Over de weergave van de gids
Na het aanraken van
, zal het aanraken van
de submenu’s en de opties tot gevolg hebben dat
functiebeschrijvingen en bevestigingsberichten
van instellingen verschijnen.
≥ Nadat de berichten weergegeven zijn, wordt
de gidsweergave gewist.
Taalselectie
U kunt de taal op het beeldscherm en het
menuscherm selecteren.
3
MENU : [INSTELLEN] # [LANGUAGE] #
gewenste taal
Raak het submenu B aan.
≥ De volgende (vorige) pagina kan weergegeven
worden door aanraking van
/
.
4
5
Raak de gewenste instelling aan
om deze vast te leggen.
Raak [STOP] aan om de menuinstelling te verlaten.
Formatteren
Houd u er rekening mee dat indien een medium
geformatteerd wordt, alle gegevens die op dat
medium opgenomen zijn, gewist zullen worden
en niet meer teruggewonnen kunnen worden.
Maak een back-up van belangrijke gegevens op
een PC, DVD-disc, enz.
MENU : [INSTELLEN] # [FORMAT.
MEDIUM] # gewenst medium
[INTERN GEH.]*1/[SD-KAART]/[HDD]*2
*1
*2
W580M alleen
Weergegeven als een USB HDD
aangesloten wordt. (Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)).
≥ W580 / V380
Mediaselectiescherm wordt niet
weergegeven wanneer de USB HDD niet
aangesloten is. Raak [JA] aan.
≥ Formatteer een SD-kaart niet met gebruik van
andere apparatuur, zoals een PC. De kaart
kan dan niet op dit toestel gebruikt worden.
24
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
25 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Wi-Fi
Wat kunt u met de Wi-Fi®-functie doen
Dit toestel biedt de volgende Wi-Fi-functies als het in combinatie met een ander Wi-Fi-compatibel
apparaat gebruikt wordt.
[TWIN
CAMERA]
U kunt het beeld weergeven dat uit de draadloze sub-camera verzonden
wordt, die via Wi-Fi met het sub-venster van dit toestel verbonden is, en het
gelijktijdig met het beeld van de hoofdcamera opnemen. (l 30)
[Multi camera]
Door via Wi-Fi meerdere smartphones met dit toestel te verbinden, kunt u
gelijktijdig twee subvensters laten weergeven en daar beelden in opnemen.
Er kunnen tot drie smartphones gelijktijdig verbonden worden.
[Afst. Bedien.]
Door een smartphone te gebruiken, kunt u het opnemen/afspelen op afstand
bedienen of kunt u films en foto's die met dit toestel opgenomen zijn naar SNS
(Social Networking Service) uploaden. (l 26)
[Babymonitor]
U kunt uw smartphone gebruiken om te controleren hoe uw baby door dit
toestel bewaakt wordt terwijl u zich in een ander vertrek bevindt. De
smartphone en dit toestel kunnen als radiozenders/-ontvangers gebruikt
worden en de gebruikers in staat stellen om de beurt te praten. Dit toestel kan
ook een notificatie naar de smarpthone zenden telkens wanneer de baby huilt.
[Huis monitor]
U kunt het opnamescherm van dit toestel bevestigen van buiten af m.b.v. een
smartphone.
[Afsp. DLNA]
Door dit toestel op een DLNA-compatibele TV aan te sluiten, via Wi-Fi, kunt u
scènes en foto's op de TV afspelen.
[Live zenden]
U kunt films van dit toestel live uitzenden door een koppeling tussen “LUMIX
CLUB” en USTREAM te maken.
[Kopieer]
Door een Wi-Fi-communicatie tussen dit toestel en een PC tot stand te
brengen, kunt u scènes en foto's die met dit toestel opgenomen zijn, naar de
PC kopiëren.
[Geschiedenis]
Ieder gebruik van een Wi-Fi-functie wordt opgeslagen in de historie van de
Wi-Fi-verbindingen. Door vanuit de historie verbinding te maken, kunt u
gemakkelijk een verbinding tot stand brengen door gebruik te maken van
eerdere instellingen.
≥ Opnames van Wi-Fi-verbindingen die met de draadloze multicamerafunctie
gemaakt zijn, worden niet bewaard.
Alvorens ongeacht welke van deze Wi-Fi-functies te gebruiken, moet u de instellingen van uw
apparaat nakijken en het gereed maken voor het gebruik.
Deze beknopte Gebruiksaanwijzing beschrijft de procedure voor het gebruik van [Afst. Bedien.] als
voorbeeld van een Wi-Fi-verbinding.
∫ Dit toestel is compatibel met WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) is een functie die u in staat stelt gemakkelijk verbinding te maken
met een draadloos LAN-toestel en aan veiligheid gerelateerde instellingen te maken.
≥ Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over het gebruik van de Wi-Fifuncties en het tot stand brengen van een verbinding.
25
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
26 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Wi-Fi
[Afst. Bedien.]
∫ Vóór het gebruik van [Afst. Bedien.]
≥ U dient de Wi-Fi-functie van uw smartphone in te schakelen.
≥ Verwijder niet de SD-kaart tijdens de bediening op afstand.
Opgelet:
Let bijzonder goed op de privacy, de beeldrechten, enz., van het onderwerp wanneer u deze
functie gebruikt. Het gebruik is voor eigen risico.
Installeer de “Image App”
Over de “Image App”
De “Image App” is een toepassing die door Panasonic verstrekt wordt.
Voor Android™ apps
Voor iOS apps
Besturingssysteem
Android 4.0 of later*
iOS 7.0 of later*
Installatieprocedure
1
1
2
3
4
Sluit uw Android-toestel
aan op een netwerk.
Selecteer “Google
Play™ Store”.
Voer “Panasonic Image
App” in het zoekvak in.
Selecteer “Panasonic
Image App” en installeer
het.
≥ De icoon zal aan het
menu toegevoegd
worden.
2
3
4
Sluit uw iOS-toestel aan
op een netwerk.
Selecteer “App
StoreSM”.
Voer “Panasonic Image
App” in het zoekvak in.
Selecteer “Panasonic
Image App” en installeer
het.
≥ De icoon zal aan het
menu toegevoegd
worden.
* De ondersteunde versie van het besturingssysteem is van kracht met ingang van november 2015
en aan veranderingen onderhevig.
≥ Gebruik de laatste versie.
≥ Raadpleeg [Help] in het “Image App”-menu over hoe te handelen.
≥ Het kan zijn dat de service niet naar behoren gebruikt kan worden, afhankelijk van het type
smartphone dat gebruikt wordt. Raadpleeg onderstaande website voor informatie over de “Image
App”.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze site is alleen in het Engels.)
≥ Wanneer u een app naar een mobiel netwerk downloadt, kunnen hoge tarieven voor
pakketcommunicatie in rekening gebracht worden, afhankelijk van de details van uw contract.
26
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
27 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Voorbereidingen voor het gebruik van [Afst. Bedien.]
Installeer de “Image App”. (l 26)
Opzetten van een rechtstreekse Wi-Fi-verbinding tussen dit toestel en
een smartphone
Instellen van een directe verbinding tussen dit toestel en de smartphone als
[Directe verbinding wachtwoord] op [UIT] gezet is (l 28)
≥ De fabrieksinstelling voor [Directe verbinding wachtwoord] is [UIT].
Opzetten van een Wi-Fi-verbinding via een draadloos toegangspunt
1
2
Controleer of het draadloze toegangspunt compatibel is met IEEE802.11b/g/n.
Breng een Wi-Fi-verbinding tussen dit toestel en het draadloze toegangspunt
tot stand.
≥ Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor informatie over hoe dit toestel en een
draadloos toegangspunt met elkaar verbonden moeten worden.
27
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
28 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Gebruik van [Afst. Bedien.] met een rechtstreekse
verbinding
Instellen van een directe verbinding tussen dit toestel en de
smartphone als [Directe verbinding wachtwoord] op [UIT] gezet is
1
2
Druk op dit toestel op de Wi-Fi-knop en raak
[Wi-Fi setup] aan.
2/2
Raak [Directe verbinding] aan.
≥ De verbinding van dit toestel met de smartphone zal op standby komen te staan.
≥ De SSID van dit toestel zal op het scherm van dit toestel
weergegeven worden.
3
4
Schakel de Wi-Fi-functie in het setup-menu van
de smartphone in.
6
[Wi-Fi setup]
[STOP]
Selecteer de SSID die op dit toestel weergegeven
wordt op het Wi-Fi instellingenscherm van de
smartphone.
≥ Het kan enige tijd duren voordat de Wi-Fi-verbinding tot stand
gekomen is.
5
A
B
Wi-Fi
Zodra de Wi-Fi-verbinding tot stand gekomen is, druk dan op de home-knop
op de smartphone om de smartphone-applicatie “Image App” op te starten.
(Als het de eerste keer is dat de smartphone zich
met dit toestel in verbinding stelt)
Bevestig het bericht “Verbind deze
smartphone?” en raak [JA] aan op het scherm
van dit toestel.
ɁɦʀɐɝȱɻȪɟɲドリㄎ㄂ㄈㄆチモㄑㄑナȡ
❙ؔǦǵǞǯǤǓƹ
ヴヴリュ⿉⾹⾹⾹⾹⾹⾹⾹⾹⾹⾹
≥ Als de verbinding met dit toestel volledig tot stand gekomen is,
wordt het beeld van dit toestel op het scherm van de



smartphone weergegeven.
C [Toestelnaam]
Bedien dit toestel op afstand met de smartphone.
D [JA]
E Bericht
≥ De zendsnelheid kan afnemen, of onbruikbaar zijn, afhankelijk van de gebruiksomgeving.
≥ Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor details over het tot stand brengen van een
verbinding terwijl [Directe verbinding wachtwoord] op [AAN] gezet is.
≥ Als u dit toestel en de smartphone niet met elkaar kunt verbinden, raadpleeg dan het volgende:
j Controleer of de smartphone niet op het draadloze toegangspunt aangesloten is. Is het wel op
het draadloze toegangspunt aangesloten, verander dan het Wi-Fi-toegangspunt met gebruik
van de Wi-Fi-instelling van de smartphone.
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat gebruikt wordt voor details over de
instelling van het draadloze toegangspunt of de smartphone.
28
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
29 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Over [Afst. Bedien.]
Weergave op het scherm tijdens de bediening op afstand
In de opnamemodus voor films en in de afspeelmodus worden als voorbeeld screenshots van de
smartphone weergegeven.
Opnamescherm
1

XXXXXXXXX
R 1 h 20 min









2
3
4
5
6
7
8
9
:
Opnemen van media/resterende
opneemtijd
Resterende batterijstroom van dit toestel
Zoom
Photoshot-knop
Menuweergave
Afspeelmodusknop
Knop afstandsbediening
Knop opname starten/stoppen
Schakelknop Opnamemodus films/
Opnamemodus foto’s
Naam van de aangesloten inrichting
Afspeelscherm

AVCHD_0001 2016/12/15 15:30:50

XXXXXXXXX

1/16





1
2
3
4
5
6
7
8
Camerafunctietoets
Aantal scènes
Resterende batterijstroom van dit toestel
Wissen
Uploaden
Kopiëren
Naam van de aangesloten inrichting
Scène-informatiedisplay
≥ Afhankelijk van uw besturingssysteem of de versie van de smartphone-applicatie “Image App”
kunnen de schermen er anders uitzien dan de hiervoor getoonde schermen.
29
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
30 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Wi-Fi
Draadloze tweeling-/multicamerafunctie
Als dit toestel en een of meer smartphones via Wi-Fi met elkaar verbonden zijn, kunt u het beeld dat
van de smartphone naar het sub-venster van dit toestel gezonden wordt weergeven en het
gelijktijdig met het beeld van de hoofdcamera (draadloze tweelingcamera/multicamera) opnemen.
≥ In deze gebruiksaanwijzing wordt een functie die een beeld dat afkomstig is van een
smartphone weergeeft in een subvenster "draadloze tweelingcamera" genoemd en wordt
een functie die beelden die afkomstig zijn van tot drie smartphones en de subcamera van
dit toestel* in twee subvensters weergeeft "draadloze multicamera genoemd.
* Alleen W580 / W580M


A
B
Smartphone (draadloze sub-camera)
Dit toestel (hoofdcamera)
Gebruik uw draadloze sub-camera om u te vermaken met het opnemen van uw gezicht, of van
ongeacht welke scène die anders is dan wat met de hoofdcamera opgenomen wordt.
∫ Draadloze tweelingcamerafunctie
Controleer onderstaande website voor informatie over niet-smartphone-apparaten die de
draadloze sub-camerafunctie, alsmede de procedures om deze te gebruiken,
ondersteunen. (Met ingang van november 2015)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
∫ Draadloze multicamerafunctie (l 25)
≥ Raadpleeg de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” voor details.
≥ Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor informatie over hoe dit toestel en
een smartphone met elkaar verbonden moeten worden en verdere details.
30
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
31 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Overige
Verhelpen van ongemakken
∫ In de volgende gevallen betreft het geen storing
Er wordt een klikkend
geluid gehoord wanneer
het toestel geschud wordt.
≥ Dit is het geluid van de bewegende lens en duidt niet op een
defect.
Dit geluid wordt niet langer gehoord wanneer het toestel
ingeschakeld wordt en op de opnamemodus voor films of op
de opnamemodus voor foto's gezet wordt.
Het onderwerp lijkt
vervormd.
≥ Het onderwerp lijkt iets vervormd te worden wanneer het zeer
snel over het beeld beweegt, maar dit komt doordat het
toestel een MOS-beeldsensor gebruikt. Dit is geen defect.
De lens of de LCD-monitor
zijn bewasemt.
≥ Dit komt door condensvorming. Het duidt niet op een slechte
werking. Raadpleeg 5.
Stroom
Probleem
Controlepunten
Dit toestel kan niet worden
ingeschakeld.
≥ Laad de accu opnieuw om zeker te zijn van voldoende lading.
(l 10)
≥ Op koude plaatsen zal de gebruiksduur van de accu korter zijn.
≥ De levensduur van een accu is beperkt. Als de gebruikstijd bij
normaal gebruik nog steeds te kort is, zelfs al is de accu geheel
opgeladen, is de accu versleten en moet deze worden vervangen.
Het toestel blijft niet lang
genoeg ingeschakeld.
De accu loopt snel leeg.
Het toestel is ingeschakeld,
maar het werkt niet.
De camera werkt niet
normaal.
“FOUT OPGETREDEN.
SCHAKEL TOESTEL UIT,
EN DAARNA WEER IN.”
wordt weergegeven.
≥ Verwijder de accu of de netadapter, wacht ongeveer
1 minuut en sluit de accu of netadapter weer aan. Schakel na
1 minuut de stroom weer in. (het uitvoeren van bovenstaande
handelingen, terwijl toegang tot de media verkregen wordt, kan
beschadiging van de gegevens op deze media tot gevolg hebben.)
≥ Als de camera nog steeds niet normaal functioneert, neem
dan contact op met de winkel waar u het toestel hebt gekocht.
≥ Het toestel heeft automatisch een storing gesignaleerd. Start
het toestel opnieuw door het uit en weer in te schakelen.
≥ Het toestel wordt over ongeveer een minuut uitgeschakeld als
u voordien het toestel niet uitschakelt en weer inschakelt.
≥ Als dit herhaaldelijk wordt weergegeven, ook na opnieuw
starten, is reparatie noodzakelijk. Schakel de stroom uit en
neem contact op met de winkel waar u het toestel hebt
gekocht. Probeer de camera niet zelf te repareren.
31
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
32 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Opname
Probleem
Controlepunten
De kleur of helderheid van
het beeld verandert, of u
kunt horizontale balken in
het beeld zien.
≥ De kleur of de helderheid van het beeld zou kunnen veranderen,
of u zou horizontale strepen in het beeld kunnen zien wanneer
het onderwerp opgenomen is bij fluorescent lucht, kwiklicht,
natriumlicht, enz. Dit duidt echter niet op een afwijking.
≥ In Opnamemodus films, dient u op te nemen de Intelligent
Automatische Modus/Intelligente Automatische Plusmodus of
de sluitertijd op 1/100 te zetten in zones waar de frequentie
van de stroomtoevoer 50 Hz is of op 1/125 in zones met een
frequentie van 60 Hz.
≥ In de opnamewijze voor foto’s, zal dit het gemaakte beeld niet
beïnvloeden.
Het LCD-scherm flikkert
binnenshuis.
Afspelen
Probleem
Er kan geen enkele scène/
foto afgespeeld worden.
Controlepunten
≥ Er kan geen enkele scène/foto afgespeeld worden waarvan
de miniaturen weergegeven worden als
.
Raadpleeg de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” voor details.
32
SQT1142 (DUT)
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
33 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Overige
Technische specificaties
High Definition videocamera
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
5,0 V gelijkstroom (bij gebruik van de
netadapter)
3,6 V gelijkstroom (bij gebruik van de
accu)
Stroomverbruik:
Opnemen; 5,4 W
Laden; 7,7 W
Video-opnameformaat:
[AVCHD];
in overeenstemming met AVCHD-formaat
versie 2.0 (AVCHD Progressive)
[MP4/iFrame];
MPEG-4 AVC-bestandformaat overeenstemmend (.MP4)
Filmcompressie:
MPEG-4 AVC/H.264
Audiocompressie:
[AVCHD];
Dolby® Digital/2-kan.
[MP4/iFrame];
AAC/2-kan.
Opnamewijze en overdrachtsnelheid:
[AVCHD]
[1080/50p];
Maximum 28 Mbps (VBR)
[PH];
Maximum 24 Mbps (VBR)
[HA];
Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
[HG];
Gemiddeld 13 Mbps (VBR)
[HE];
Gemiddeld 5 Mbps (VBR)
[MP4/iFrame]
[1080/50M];
Maximum 50 Mbps (VBR)
[1080/28M];
Maximum 28 Mbps (VBR)
[720];
Gemiddeld 9 Mbps (VBR)
[iFrame];
Maximum 28 Mbps (VBR)
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDFformaat) voor het beeldformaat en de
opnametijd van films.
Foto-opnameformaat:
JPEG (Design rule for Camera File system,
gebaseerd op Exif 2.2 standaard)
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDFformaat) voor het beeldformaat van foto's en
het aantal opneembare beelden.
Opnamemedia:
SD-geheugenkaart
SDHC-geheugenkaart
SDXC-geheugenkaart
≥ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDFformaat) voor details over de SD-kaarten die
in dit toestel gebruikt kunnen worden.
Intern geheugen ( W580M ); 32 GB
Beeldsensor:
1/5,8 type (1/5,8z) 1MOS-beeldsensor
Totaal; 2510 K
Effectieve pixels;
Film; 2200 K (16:9)*
Foto;
2200 K (16:9), 1700 K (4:3), 1670 K (3:2)
33
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
34 ページ
Lens:
Auto Iris, 50k optische zoom, F1.8 tot F4.2
Brandpuntlengte;
2,06 mm tot 103 mm
Macro (Full range AF)
35 mm equivalent;
Film;
28,0 mm tot 1740 mm (16:9)*
Foto;
28,0 mm tot 1740 mm (16:9),
34,0 mm tot 1766 mm (4:3),
33,6 mm tot 1714 mm (3:2)
Minimumafstand scherpstelling;
Normaal; Ongeveer 2,0 cm (Wide)/
Ongeveer 2,2 m (Tele)
Tele macro; Ongeveer 1,1 m (Tele)
Intelligent auto Macro;
Ongeveer 1,0 cm (Wide)/Ongeveer 1,1 m
(Tele)
Zoom:
i.Zoom UIT 62k*, 90k i.Zoom, 150k/3000k
digitale zoom
(Gebruik van effectieve zone voor
beeldsensor)
* Als [O.I.S.] op [Standaard] gezet is en de
waterpasopnamefunctie op uitgezet is.
Beeldstabilisatiefunctie:
Optisch (hybride optische beeldstabilisator,
actieve modus (correctie rotatie),
vergrendeling optische beeldstabilisator)
Waterpasopnamefunctie:
Off/Normaal/Sterk
Creative Control:
[Miniatuureffect]/[Silent movie]/[8mm movie]/
[Time Lapse Rec]
HDR movie ( W580 / W580M ):
Laag/Hoog
Monitor:
7,5 cm (3,0z) brede LCD-monitor (Ongeveer
460 K punten)
Microfoon:
Stereo (met een zoommicrofoon)
Minimum vereiste verlichting:
Ongeveer 4 lx (1/25 met de low light-modus
in de scènemodus)
Ongeveer 1 lx met de kleur
nachtmodusfunctie
34
SQT1142 (DUT)
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
AV-connector video uitgangsniveau:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-systeem
Video uitgangsniveau van HDMIminiconnector:
HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p
AV-connector audio uitgangsniveau (Lijn):
251 mV, 600 h, 2 kan.
HDMI-miniconnector niveau audio-output:
[AVCHD];
Dolby Digital/Lineair PCM
[iFrame], [MP4];
Lineair PCM
USB:
Lezerfunctie
SD-kaart; Alleen lezen (geen
ondersteuning copyright bescherming)
Intern geheugen ( W580M ); Alleen lezen
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-aansluiting
type micro AB
USB-hostfunctie (voor USB HDD)
Batterijopladende functie (Laadt op vanaf
USB-aansluiting wanneer het toestel
uitstaat)
Afmetingen:
60 mm (B)k62 mm (H)k129 mm (D)
(inclusief naar buiten stekende delen)
Gewicht:
W580
Ongeveer 264 g
[zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele)
SD-kaart]
W580M
Ongeveer 266 g
[zonder (bijgeleverde) batterij]
V380
Ongeveer 252 g
[zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele)
SD-kaart]
Massa in werking:
W580
Ongeveer 309 g
[met (bijgeleverde) batterij en een (optionele)
SD-kaart]
W580M
Ongeveer 309 g
[met (bijgeleverde) batterij]
V380
Ongeveer 295 g
[met (bijgeleverde) batterij en een (optionele)
SD-kaart]
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
Werktemperatuur:
0 oC tot 40 oC
Werkvochtigheid:
10%RH tot 80%RH
Batterijwerkingtijd:
Zie pagina 11
Draadloze zender:
Standaard van overeenstemming;
IEEE802.11b/g/n
Gebruikt frequentiebereik;
Middenfrequentie 2412 MHz tot 2462 MHz
[11ch]
Encryptiemethode; WPA™/WPA2™/WEP
voor Wi-Fi
Toegangsmethode; Infrastructuurmodus
35 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Netadapter
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz
Netingang:
0,25 A
DC-uitgang:
DC 5,0 V, 1,8 A
Afmetingen:
66,4 mm (B)k78,8 mm (H)k31 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 65 g
Sub-camera ( W580 / W580M )
Beeldsensor:
1/5 type (1/5z) 1MOS-beeldsensor
Totaal; 2000 K
Lens:
35 mm equivalent (Film);
30,6 mm
35
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
36 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Overige
Over het copyright
∫ Auteursrechten naleven
Het kopiëren van eerder opgenomen tapes
of schijfjes of ander gepubliceerd of
uitgezonden materiaal voor andere
doeleinden dan uw eigen privé-gebruik kan
een inbreuk vormen op het auteursrecht.
Zelfs indien alleen bedoeld voor
privégebruik kunnen aan het kopiëren van
bepaald materiaal beperkingen zijn
verbonden.
∫ Licenties
≥ SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C,
LLC.
≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive” en het
“AVCHD Progressive” logo zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation
en Sony Corporation.
≥ Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
≥ De begrippen HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn
handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing LLC in
de Verenigde Staten en andere landen.
≥ x.v.Colour™ is een handelsmerk.
≥ iMovie, Final Cut Pro, Mac en OS X zijn
handelsmerken van Apple Inc. die in de V.S.
en andere landen geregistreerd zijn.
≥ App Store is een servicemerk van Apple Inc.
≥ Android en Google Play zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van
Google Inc.
≥ Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een
certificatiemerk van Wi-Fi Alliance®.
≥ Het identificatieteken van Wi-Fi Protected
Setup™ is een certificatiemerk van Wi-Fi
Alliance®.
≥ “Wi-Fi®” is een gedeponeerd handelsmerk
van Wi-Fi Alliance®.
≥ “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” en
“WPA2™” zijn handelsmerken van Wi-Fi
Alliance®.
36
SQT1142 (DUT)
≥ DLNA, the DLNA Logo and DLNA
CERTIFIED are trademarks, service marks,
or certification marks of the Digital Living
Network Alliance.
≥ QR Code is een gedeponeerd handelsmerk
van DENSO WAVE INCORPORATED.
≥ Andere systeem- of productnamen in de
handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van
het betreffende systeem of product.
Dit product staat onder licentie van de AVC
Patent Portfolio Licentie voor persoonlijk
gebruik door een consument of voor ander
gebruik waarin geen beloning wordt ontvangen
om (i) video's te coderen in overeenstemming
met de AVC Standaard (“AVC Video”) en/of (ii)
AVC Video's te decoderen die gecodeerd
werden door een gebruiker tijdens een
persoonlijke activiteit en/of verkregen werden
van een video provider met de licentie om AVC
Video's te verstrekken. Voor ieder ander
gebruik wordt geen licentie verstrekt of
geïmpliceerd. Extra informatie kan verkregen
worden van MPEG LA, L.L.C.
Zie http://www.mpegla.com
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
37 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
Dit product bevat de volgende software:
(1) de software die onafhankelijk ontwikkeld is door of voor Panasonic Corporation,
(2) de software die eigendom is van een derde partij en waarvan de licentie behoort tot
Panasonic Corporation,
(3) de software waarvan de licentie onder de GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0)
valt,
(4) de software waarvan de licentie onder de GNU LESSER General Public License, Version 2.1
(LGPL V2.1) valt en/of
(5) open bron-software dat verschilt van de software waarvan de licentie onder de GPL V2.0 en/of
LGPL V2.1 valt.
De software die gecategoriseerd is als (3) - (5) wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal blijken
te zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs de garantie van VERKOOPBAARHEID of
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Raadpleeg de gedetailleerde voorwaarden en
termijnen ervan, die weergegeven kunnen worden door de procedure te volgen die beschreven
wordt in [SOFTWARE INFO], onder “Gebruik van het Setup-menu” in de Gebruiksaanwijzing (PDFformaat).
Na minstens drie (3) jaar vanaf de levering van dit product zal Panasonic aan alle derde partijen die
contact met ons opnemen via de hieronder verstrekte contactinformatie een complete machineleesbare kopie van de overeenkomstige broncode verstrekken die onder GPL V2.0 of LGPL V2.1
gedekt wordt, evenals de bijbehorende copyrightvermelding daarvan, tegen een bedrag dat de
daadwerkelijke uitvoering van de distributie van de broncode niet overschrijdt.
Contactinformatie: [email protected]
De broncode en de copyrightvermelding zijn tevens gratis beschikbaar op onze website hieronder.
http://panasonic.net/avc/oss/index.html
37
(DUT) SQT1142
HC-W580&W580M&V380EG&EF-SQT1142_dut.book
38 ページ
2015年12月18日 金曜日 午後3時23分
EU
Manufactured by:
Importer for Europe:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 11, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web site: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement