Panasonic HCV707MEG, HCV707EG, HCV700EG Quick start guide

Panasonic HCV707MEG, HCV707EG, HCV700EG Quick start guide
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 1 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Temel Kullanım Talimatları
High Definition videocamera
Yüksek Çözünürlüklü Video Kamera
Model No.
HC-V700
HC-V707
HC-V707M
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te
nemen.
Lütfen kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” op de bijgeleverde
CD-ROM. Installeer deze op uw PC om de handleiding te lezen.
Bu cihazın kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar ürünle birlikte
verilen CD-ROM’daki “Kullanım Talimatları”nda (PDF formatında) bulunmaktadır.
Okumak için bilgisayarınıza yükleyin.
VQT3Y44
F1211MT0 (6000 A)
until
2012/1/30
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 2 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen,
vocht, druppels of spetters.
≥ Plaats geen met vloeistof gevulde
objecten, zoals vazen, op dit toestel.
≥ Gebruik alleen de aanbevolen
accessoires.
≥ Verwijder de afdekkingen niet.
≥ Repareer dit toestel niet zelf. Laat
onderhoud over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
OPGELET!
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een
boekenkast, een muurkast of in een
andere gesloten ruimte. Zorg voor een
goede ventilatie van dit toestel.
≥ Sluit de ventilatieopeningen van dit
toestel niet af met kranten, tafelkleden,
gordijnen enzovoort.
≥ Plaats geen bronnen van open vuur,
zoals brandende kaarsen, op dit
toestel.
Installeer het toestel zo, dat het netsnoer
bijhet optreden van een probleem
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
kan worden.
∫ Over de batterij
Waarschuwing
Risico van brand, explosie en
brandwonden. Niet demonteren, boven
60 oC verhitten of verbranden.
2
VQT3Y44 (DUT)
OPGELET
≥ Explosiegevaar als de batterij onjuist
vervangen wordt. Vervang de batterij
alleen door batterijen van het door de
fabrikant aanbevolen type.
≥ Neem, wanneer u de batterijen wilt
weggooien, contact op met de lokale
overheid of uw verkoper en vraag wat de
juiste methode voor het weggooien is.
∫ EMC ElektroMagnetische
Compatibiliteit
Dit symbool (CE) bevindt zich op de
kenplaat.
Gebruik alleen de aanbevolen
accessoires.
≥ Gebruik altijd een originele Panasonic
HDMI minikabel (RP-CDHM15,
RP-CDHM30: optioneel).
∫ Identificatiemarkering van het
product
Product
Locatie
High Definition
videocamera
Accuhouder
Netadapter
Onderkant
∫ Informatie voor gebruikers
betreffende het verzamelen en
verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de
producten, verpakkingen,
en/of begeleidende
documenten betekenen
dat gebruikte elektrische
en elektronische producten
en batterijen niet met het
algemene huishoudelijke
afval gemengd mogen
worden.
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 3 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
NEDERLANDS
Voor een correcte behandeling,
recuperatie en recyclage van oude
producten en lege batterijen moeten zij
naar de bevoegde verzamelpunten
gebracht worden in overeenstemming
met uw nationale wetgeving en de
Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct
te verwijderen draagt u uw steentje bij tot
het beschermen van waardevolle
middelen en tot de preventie van
potentiële negatieve effecten op de
gezondheid van de mens en op het milieu
die anders door een onvakkundige
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het verzamelen
en recycleren van oude producten en
batterijen, gelieve contact op te nemen
met uw plaatselijke gemeente, uw
afvalverwijderingsdiensten of de winkel
waar u de goederen gekocht hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van
dit afval kunnen boetes opgelegd worden
in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
Voor zakengebruikers in
de Europese Unie
Indien u elektrische en
elektronische uitrusting wilt
vewijderen, neem dan
contact op met uw dealer
voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in
andere landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de
Europese Unie. Indien u wenst deze
producten te verwijderen, neem dan contact
op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer,
en vraag informatie over de correcte wijze
om deze producten te verwijderen.
Cd
Opmerking over het
batterijensymbool (beneden
twee voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt
worden in verbinding met
een chemisch symbool. In
dat geval wordt de eis,
vastgelegd door de
Richtlijn voor de betrokken
chemische producten
vervuld.
∫ Waarschuwingen voor gebruik
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de
buurt van elektromagnetische apparatuur
(zoals magnetrons, televisie,
videospelletjes, enz.).
≥ Indien u dit toestel op of naast een
televisie gebruikt, kunnen beeld en/of
geluid op dit toestel onderbroken worden
door de straling van de
elektromagnetische golven.
≥ Gebruik dit toestel niet in de buurt van een
mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis
ontstaan met een nadelige invloed op
beeld en/of geluid.
≥ Dit kan leiden tot beschadiging van de
opname of vervorming van het
beeldmateriaal tengevolge van sterke
magnetische velden rond luidsprekers of
grote motoren.
≥ De straling van elektromagnetische
golven die door een microprocessor
gegenereerd wordt, kan een nadelige
invloed hebben op dit toestel en storingen
van beeld en/of geluid veroorzaken.
≥ Als dit toestel de invloed van magnetische
geladen apparatuur ondergaat en
vervolgens niet naar behoren werkt, dient
u dit toestel uit te schakelen en de accu te
verwijderen, of de netspanningsadapter
los te maken, en vervolgens de accu weer
terug te plaatsen of de
netspanningsadapter weer aan te sluiten.
Hierna schakelt u dit toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid
van radiozenders of
hoogspanningsdraden.
≥ Opnemen in de buurt van radiozenders of
hoogspanningsdraden kan nadelige
gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.
Aansluiten op een computer
≥ Gebruik alleen de meegeleverde
USB-kabels.
3
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 4 ページ
∫ Over het opnameformaat voor
het maken van film
U kunt met dit toestel films opnemen in
zowel de AVCHD*1 als de iFrame
opnameformaten.
*1 Het is compatibel met
AVCHD Progressive (1080/50p).
AVCHD:
U kunt met dit toestel opnames maken met
de beste beeldkwa liteit (1080/50p) en met
high definition beelden (1080/50i). Het is
geschikt voor afspelen op een
breedbeeldtelevisie of opslag op een disc*2.
*2 Om beelden te bewaren die opgenomen
zijn met 1080/50p, is het nodig om een
kopie op een disc te maken, gebruik
makend van de verstrekte software
HD Writer AE 4.0.
iFrame:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is
voor het bekijken en bewerken van beelden
met een Mac (iMovie’11).
Als u iMovie’11 gebruikt, kunnen iFrame
films sneller geïmporteerd worden dan
AVCHD films. Ook zal de grootte van het
geïmporteerde bestand van iFrame films
kleiner zijn dan dat van AVCHD films.
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect te wijten is aan problemen van
ongeacht welke aard die verlies van de
opgenomen of opgemaakte inhoud tot
gevolg hebben. Zij garandeert bovendien
geen enkele inhoud indien de opname- of
opmaakfunctie niet correct werkzaam is.
Hetzelfde is eveneens van toepassing op de
gevallen waarin reparaties van ongeacht
welke aard op het toestel uitgevoerd zijn
(met insluiting van ongeacht welke andere
component die verband houdt met het niet
intern geheugen).
∫ Over Condensatie (Wanneer de
lens of de LCD-monitor
beslagen zijn)
Condens doet zich voor wanneer de
omgevingstemperatuur of de vochtigheid
veranderen. Op condens letten omdat het
vlekken op de lens of de LCD-monitor,
schimmel of storingen veroorzaakt.
4
VQT3Y44 (DUT)
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart
en SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die
geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of
meer die geen SDXC-logo hebben, zijn
niet gebaseerd op de specificaties van
SD-geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 11 voor meer informatie
over SD-kaarten.
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHCgeheugenkaart en de SDXCgeheugenkaart worden in de tekst als
“SD-kaart” aangeduid.
≥ Functie die voor de opnamemodus voor
films gebruikt kan worden:
Deze functie kan voor de opnamewijze
voor foto’s gebruikt worden:
≥ Functie die voor de afspeelmodus gebruikt
kan worden:
Functie die voor de afspeelmodus (alleen
films) gebruikt kan worden:
Functie die voor de afspeelmodus (alleen
foto's) gebruikt kan worden:
≥ Scène(s) opgenomen in 1080/50p, 1080/50i
of side-by-side (SbS 3D): “AVCHD
scène(s)”
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven
met een pijl, bijvoorbeeld: l 00
Deze instructies zijn bestemd voor de
modellen HC-V700 , HC-V707 en
HC-V707M . De beelden kunnen enigszins
anders zijn dan het origineel.
≥ De illustraties die in deze instructies
opgenomen zijn, tonen het model
HC-V700 . Toch kunnen delen van de
uitleg naar andere modellen verwijzen.
≥ Afhankelijk van het model, zijn sommige
functies niet beschikbaar.
≥ De eigenschappen van de modellen
kunnen verschillen, dus lees de
beschrijvingen aandachtig door.
≥ Misschien zijn niet alle modellen
beschikbaar, afhankelijk van de
verkoopregio.
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 5 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies ............................... 2
Accessoires...............................................6
Voorbereiding
Voeding ...................................................... 8
De accu plaatsen/verwijderen ............. 8
Accu opladen ...................................... 9
Oplaadtijd en opnametijd .................. 10
Opnemen op een kaart ........................... 11
Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel........................................... 11
Een SD-kaart plaatsen/
verwijderen........................................ 12
De camera in-/uitschakelen....................13
Een functie selecteren............................13
Gebruik van het touch screen ............... 14
Over het touch-menu ........................ 15
Datum en tijd instellen............................16
Basis
Een op te nemen medium selecteren
[HC-V707M].............................................. 17
Intelligent auto mode.............................. 17
Video’s opnemen ....................................18
Foto’s nemen........................................... 18
Afspelen van video’s/foto’s....................19
Video’s/Foto’s op de TV bekijken ...... 20
Gebruik van het menuscherm ............... 21
Taalselectie ....................................... 21
Gebruik van de zoom.............................. 22
Formatteren .............................................22
Overige
Technische specificaties........................ 23
Over het copyright ..................................27
Lezen van de handleiding
(PDF-formaat) ..........................................28
5
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 6 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Accessoires
Controleer de accessoires voordat u de camera gaat gebruiken.
Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
Productnummers zijn correct vanaf december 2011. Deze kunnen aan veranderingen
onderhevig zijn.
Accu
VW-VBK180
Netadapter
VSK0781
AC-kabel
K2CQ2YY00082
AV-multikabel
K1HY12YY0016
USB-kabel
K2KYYYY00201
Schoenadapter
VYC1055
CD-ROM
Software
CD-ROM
Gebruiksaanwijzing
VFF0929
6
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 7 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Optionele accessoires
Sommige optionele accessoires kunnen in
bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
Acculader (VW-BC10E)
Batterijpak (lithium/VW-VBK180)
Batterijpak (lithium/VW-VBK360)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
3D-conversielens/Step-up ring
(VW-CLT2)*1
Wide conversion lens (VW-W4907H)*1
Filterkit (VW-LF46NE)*1
DC-Videolicht (VW-LDC103E)*2
Lamp voor videolamp (VZ-LL10E)
Stereomicrofoon (VW-VMS2E)*3
Schoenadapter (VW-SK12E)
DVD-brander (VW-BN01)
Accessoirekit (VW-ACK180E)
*1 Zet de flitserinstelling op
([UIT]).
*2 Om de VW-LDC103E te gebruiken,
wordt het gebruik van het batterijpak/
VW-VBG130, VW-VBG260 vereist.
Om het batterijpak/VW-VBG130,
VW-VBG260 te laden, wordt het
gebruik van de netadapter/
VW-AD21E-K, VW-AD20E-K vereist.
*3 De externe microfoon kan tijdens het
opnemen in het kader komen. Zet de
zoom op wide angle en kantel de
externe microfoon omhoog zodat hij
niet in het kader komt. Dit is niet van
invloed op de opgenomen audio.
7
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 8 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Voorbereiding
Voeding
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De accu die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ Het toestel heeft een functie waarmee veilig bruikbare accu’s onderscheiden worden
van andere. De speciale accu (VW-VBK180/VW-VBK360) ondersteunt deze functie.
De enige accu’s die geschikt zijn om in dit toestel gebruikt te worden, zijn originele
Panasonic producten en accu’s die door andere bedrijven gefabriceerd zijn maar
door Panasonic zijn gecertificeerd. (accu’s die deze functie niet ondersteunen,
kunnen niet gebruikt worden). Panasonic kan in geen geval de kwaliteit, de
prestaties of de veiligheid van accu’s garanderen als deze door andere bedrijven
gefabriceerd zijn maar geen originele Panasonic producten zijn.
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met
ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende
veiligheidsnormen. Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij
wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect
voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige
producten gebruikt, adviseren wij u een originele accu van Panasonic te gebruiken.
De accu plaatsen/verwijderen
≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 13)
Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting
aangegeven in de afbeelding.
De accu verwijderen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt houdt
totdat de statusindicator uitgaat. Verwijder daarna
de accu, waarbij u het toestel ondersteunt om te
voorkomen dat het valt.
Beweeg de hendel voor de accu-ontgrendeling
in de richting van de pijl en verwijder de accu
zodra deze ontgrendeld is.
A Accuhouder
Plaats de accu tot deze
vastklikt.
8
VQT3Y44 (DUT)
ャモヵヵ
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 9 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Accu opladen
Bij aankoop van dit toestel is de accu niet geladen. Laad de accu volledig alvorens
dit toestel te gebruiken.
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de
netadapter in het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ Gebruik de bijgeleverde netadapter. Gebruik geen netadapters van andere
apparaten.
≥ De netkabel is specifiek voor deze camera ontworpen en mag niet met een ander
apparaat worden gebruikt. Bovendien mag een netkabel van andere apparatuur niet
worden gebruikt met deze camera.
≥ De accu kan ook geladen worden met een acculader (VW-BC10E: optioneel).
≥ De accu zal niet opgeladen worden als de stroom aanstaat.
≥ Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
(Dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)


A DC-ingang
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
1
2
Sluit de netkabel aan op de netadapter en op het netstopcontact.
Sluit de netadapter aan op de DC-ingang.
≥ Let op dat u het deksel van de DC-ingang niet afklemt.
≥ Het statuslampje knippert rood gedurende ongeveer 2 seconden (ongeveer 1 seconde
aan, ongeveer 1 seconde uit) en het laden begint.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
∫ Aansluiting op het netstopcontact
Het is mogelijk dit toestel te gebruiken met stroom die door het netstopcontact verstrekt
wordt, door het toestel in te schakelen terwijl de netadapter aangesloten is.
Gebruik de batterij erbij, als u een lange tijd opneemt terwijl de netadapter aangesloten is.
∫ Laden door aansluiting op andere apparatuur
Het is mogelijk de batterij te laden door deze met de (bijgeleverde) USB-kabel op andere
apparatuur aan te sluiten.
9
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 10 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
≥ Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
≥ Wij raden aan om Panasonic accu’s te gebruiken (l 6, 7).
≥ Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
≥ Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
≥ Laat de batterij(en) niet achter in een auto terwijl het langdurig aan rechtstreeks zonlicht
blootgesteld wordt en de portieren en de raampjes gesloten zijn.
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ De laadtijden tussen haakjes gelden wanneer het laden via de USB-aansluiting
plaatsvindt.
Modelnummer accu
[Spanning/Capaciteit
(minimum)]
Oplaadtijd
Meegeleverde accu/
VW-VBK180
(optioneel)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
(5 h 45 min)
Opnemen
Maximale
ononderbroken
opnametijd
Werkelijke
opnametijd
[1080/50p]
1 h 20 min
40 min
[HA], [HG]
1 h 25 min
[HX], [HE]
1 h 30 min
[iFrame]
1 h 35 min
45 min
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of
lage temperatuur.
≥ Opneembare tijd van 3D-opnamefunctie is dezelfde. (Tijdens 3D-opnamefunctie kan
1080/50p en iFrame opnamefunctie niet gebruikt worden.)
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt,
enz.
≥ De accutemperatuur stijgt na gebruik of opladen. De camera wordt ook warmer tijdens
gebruik. Dit is geen defect.
Pictogram van de acculading
≥ De weergave verandert naarmate de batterijcapaciteit afneemt.
#
#
#
#
Als er minder dan 3 minuten overblijven
zal het rood worden. Als de batterij op is,
zal het
knipperen.
≥ De beeldschermweergave zal verdwijnen wanneer gedurende bepaalde tijd geen
aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt. De aanduiding zal echter continu
weergegeven worden als de resterende batterijtijd minder dan 30 minuten wordt.
≥ De resterende acculading wordt weergegeven wanneer de Panasonic accu gebruikt
wordt, die met dit toestel gebruikt kan worden. De huidige tijd kan variëren al
naargelang het daadwerkelijke gebruik.
≥ Indien u een netadapter van een andere fabrikant gebruikt, wordt het resterend
accuvermogen niet weergegeven.
10
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 11 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Voorbereiding
Opnemen op een kaart
Het toestel kan foto’s of films op een SD-kaart of intern geheugen opnemen. Lees het
volgende voor het maken van opnames op een SD-kaart.
Dit toestel (dat compatibel is met SDXC) is compatibel met SD-geheugenkaarten, SDHCgeheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten. Bij het gebruik van een SDHCgeheugenkaart/SDXC-geheugenkaart met andere apparatuur, moet gecontroleerd worden
of die apparatuur compatibel is met deze geheugenkaarten.
Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel
Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed
Class Rating* voor het opnemen van video’s.
Kaarttype
SD-geheugen-kaart
Capaciteit
512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-geheugen-kaart
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-geheugen-kaart
48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating is de
snelheidsstandaard m.b.t. continu
schrijven. Controleer dit op het etiket op
de kaart, enz.
bijv.:
≥ Gaat u de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXCgeheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video’s na op de
volgende website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
≥ De werking van SD-geheugenkaarten van 256 MB of minder wordt niet gegarandeerd.
Bovendien kan een SD-geheugenkaart van 32 MB of minder niet gebruikt worden voor het
opnemen van video's.
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer,
die geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SDgeheugenkaarten.
≥ De werking van geheugenkaarten van meer dan 64 GB kan niet gegarandeerd worden.
≥ Als de schrijfbeveiliging A van de SD-kaart is vergrendeld, is opnemen,
wissen of bewerken niet mogelijk.
≥ Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen.
32
11
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 12 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in
andere apparatuur gebruikt werd, moet de SD-kaart geformatteerd worden wanneer hij
voor het eerst in dit toestel gebruikt wordt. (l 22) Wanneer de SD-kaart geformatteerd
wordt, zullen alle opgenomen gegevens gewist worden. Zijn de gegevens eenmaal
gewist, dan kunnen ze niet teruggewonnen worden.
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.
Lees-/schrijflampje [ACCESS] A
≥ Het lees-/schrijflampje brandt wanneer
dit toestel toegang heeft tot de SDkaart of het interne geheugen.
1



Open het klepje van de SD-kaart
en plaats (verwijder) de SDkaart in (uit) de kaartgleuf B.
≥ Houd de kant met het label C in de richting
aangegeven in de afbeelding, en duw de kaart
in één keer zo ver mogelijk recht naar binnen.
≥ Druk tegen het midden van de SD-kaart
en trek deze vervolgens recht uit de sleuf.
2
Sluit het klepje van de SD-kaart
goed.
≥ Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.
≥ Raak de contactpunten op de achterkant
van de SD-kaart niet aan.
≥ Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke
schokken, buig hem niet en laat hem niet
vallen.
≥ Elektrische ruis, statische elektriciteit of
defecten aan de camera of de SD-kaart
kunnen de kaart beschadigen of gegevens
op de kaart wissen.
≥ Als het lees-/schrijflampje van de kaart
brandt, mag u niet:
j De SD-kaart verwijderen
j De camera uitzetten
j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen
j Het toestel blootstellen aan trillingen of
schokken
Als u bovenstaande handelingen uitvoert
terwijl de lamp brandt, kunnen gegevens/
de SD-kaart of dit toestel schade
berokkend worden.
12
VQT3Y44 (DUT)
≥ Stel de contactpunten op de SD-kaart niet
bloot aan water, vuil of stof.
≥ Leg de SD-kaart niet op de volgende
plaatsen:
j In rechtstreeks zonlicht
j Op heel stoffige of vochtige plaatsen
j Bij een verwarming
j Plaatsen met grote temperatuurverschillen
(er kan dan immers condensatie optreden.)
j Plaatsen met statische elektriciteit of
elektromagnetische golven
≥ Doe de SD-kaart terug in zijn doosje
wanneer u hem niet gebruikt.
≥ Over het weggooien of weggeven van
SD-kaarten.
(Raadpleeg de handleiding
(PDF-formaat))
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 13 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen
en te sluiten.
Het toestel in- en uitschakelen met de power-toets
Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te
schakelen.

De camera uitzetten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de
statusindicator uitgaat.
A Het statuslampje gaat branden.
Het toestel wordt ingeschakeld als de LCD-monitor geopend wordt en uitgeschakeld als deze
gesloten wordt.
Voorbereiding
Een functie selecteren
Zet de functie op opnemen of afspelen.
Gebruik de mode-schakelaar om de mode op
,
of
te zetten.
Video-opnamefunctie (l 18)
Foto-opnamefunctie (l 18)
Afspeelwijze (l 19)
13
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 14 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Voorbereiding
Gebruik van het touch screen
U kunt het toestel bedienen door de LCD-monitor (touch screen) rechtstreeks met uw vinger
aan te raken.
∫ Aanraken
Raak het aanraakscherm aan en laat het weer los
om een pictogram of afbeelding te selecteren.
≥ Raak het midden van het pictogram aan.
≥ Als u het aanraakscherm aanraakt terwijl u een
ander deel van het aanraakscherm aanraakt, wordt
geen bediening uitgevoerd.
∫ Verschuiven terwijl u aanraakt
Beweeg uw vinger terwijl u op het touch screen drukt.
∫ Over de bedieningspictogrammen
/
/
/
:
Deze pictogrammen worden gebruikt om te wisselen
tussen het menu en de miniatuuroverzichtspagina, bij het
selecteren van een item, bij het maken van instellingen,
enz.
:
Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm, bijvoorbeeld tijdens het instellen
op de menu’s.
14
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 15 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Over het touch-menu
Raak (naar links)/ (naar rechts) van
bedieningsiconen in te schakelen.
Raak
(naar links)/
op het touch-menu aan, om de
(naar rechts) van
op het touch-menu aan.
≥ Het is ook mogelijk om tussen de bedieningsiconen te schakelen door het touch-menu
naar rechts of links te schuiven, door het aan te raken.
A
Touch-menu
T
W

Opnamemode
T
Afspeelwijze
2D→3D 
FOCUS
WB
W
ALL
SHTR
IRIS

MENU
MENU

B U kunt de weer te geven bedieningsiconen veranderen.
C Alleen weergegeven tijdens de handmatige modus.
D Alleen weergegeven bij aansluiting op een TV.
∫ Weergeven van het Touch-menu
De weergave van het touch menu zal verdwijnen
wanneer gedurende bepaalde tijd geen
aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt.
Raak
aan om het opnieuw weer te geven.
≥ Raak het LCD-scherm niet aan met harde, puntige voorwerpen, zoals een balpen.
15
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 16 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt een melding met de vraag
de datum en de tijd in te stellen.
Selecteer [JA] en voer onderstaande stappen 2 en 3 uit om de datum en de tijd in te stellen.
1
Selecteer het menu. (l 21)
MENU
2
: [INSTELLEN] # [Klok instelling]
Selecteer het gedeelte van de datum of de tijd dat u wilt instellen, en
stel vervolgens de gewenste waarde in met
/ .
A Weergave van de wereldtijdinstelling:
[THUIS]/
[BESTEMMING]
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000 en 2039.
≥ De tijd wordt weergegeven op basis van een 24-uurs
tijdsindeling.
3
Raak [ENTER] aan.
≥ Een melding wordt afgebeeld die u vraagt de wereldtijd in te stellen. Voer de
Wereldtijdinstelling uit door het scherm aan te raken.
≥ Raak [STOP] aan om de instelling te voltooien.
≥ De datum- en tijdfunctie werkt op een ingebouwde lithium-batterij.
≥ Als de weergave van de tijd [- -] wordt, moet de ingebouwde lithiumbatterij geladen
worden. Om de ingebouwde lithiumbatterij te laden moet de netadapter worden
aangesloten of moet de batterij op dit toestel aangesloten worden. Laat het toestel
ongeveer 24 uur met rust waarna de batterij de datum- en tijdweergave ongeveer
4 maanden zal handhaven. (De batterij wordt nog steeds geladen, ook wanneer het
apparaat uitgeschakeld is.)
16
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 17 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Basis
Een op te nemen medium selecteren
[HC-V707M]
De kaart en het intern geheugen kunnen afzonderlijk geselecteerd worden voor het opnemen
van films of foto’s.
1
2
Zet de mode op
.
Selecteer het menu. (l 21)
MENU
3
of
: [KIES MEDIUM]
Raak het medium aan waarop u de
video’s of foto’s wilt opnemen.
≥ Het medium dat afzonderlijk voor video’s of foto’s
geselecteerd wordt, wordt geel geaccentueerd.
4
Raak [ENTER] aan.
Basis
Intelligent auto mode
De volgende functies die geschikt zijn voor de omstandigheden, worden ingesteld zodra u
alleen maar het toestel richt op wat u wilt opnemen.
/MANUAL
Toets Intelligent auto/Handmatige
werking
Druk op deze toets om naar Intelligent auto
mode/Handmatige werking over te schakelen.
17
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 18 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Basis
Video’s opnemen
1
2
3
Zet de mode op
.
Open de LCD-monitor.
Druk op de start/stop
opnametoets om de opname te
starten.
T
W

A Icoon opnameknop
B Wanneer u begint op te nemen,
verandert ; in ¥.
≥ Opnemen kan ook gestart/gestopt
worden door de icoon van de opnameknop aan te raken. Deze icoon werkt op dezelfde
manier als de start-/stopknop van de opname.
4
Druk opnieuw op de knop voor start/stop opname om de opname te
pauzeren.
Basis
Foto’s nemen
1
2
3
Zet de mode op
4
Druk de
18
.
Open de LCD-monitor.
Druk de
toets tot
halverwege in. (Alleen voor
auto focus)
VQT3Y44 (DUT)
toets volledig in.
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 19 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Basis
Afspelen van video’s/foto’s
1
2
3
Zet de mode op
.
ALL
Raak icoon A aan voor de keuze van de
afspeelwijze. (l 15)
HC-V700 / HC-V707
Kies de foto B of het opnameformaat van
de film C die u wenst weer te geven.


HC-V707M
Kies het type medium D en kies daarna
de foto B of het opnameformaat van de
film C die u wenst af te spelen.



≥ Raak [ENTER] aan.
≥ De icoon wordt weergegeven in de thumbnailweergave
als het item aangeraakt wordt.
(
)
, 1080/50p , 1080/50i ,
,
en
≥ 50p wordt weergegeven in de 1080/50p scène en
wordt weergegeven in side-by-side
scènes als [ALL AVCHD] aangeraakt wordt.
4
Raak de scène of de foto aan die u wilt
afspelen.
≥ Er zal naar het scherm geschakeld worden, dat
en de
schuifhendel voor de thumbnail-weergave E weergeeft, als
gedurende ongeveer 5 seconden geen handeling op het

thumbnail-display uitgevoerd wordt.
≥ Om de volgende (vorige) pagina weer te geven:
j Verschuif de thumbnail weergave omhoog (omlaag) door deze aan te raken.
j Raak
(omhoog)/
(omlaag) van de schuifbalk van de thumbnails aan.
19
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 20 ページ
5
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Kies het afspelen door de bedieningsicoon aan te raken.
0h01m30s
F Bedieningsicoon
≥ De bedieningsiconen en de beeldschermweergave
zullen verdwijnen wanneer gedurende bepaalde tijd
geen functie ten uitvoer gebracht wordt. Raak het
scherm aan om ze opnieuw weer te geven.

Afspelen video’s
1/;:
6:
5:
∫:
Afspelen foto’s
Afspelen/Pauze
Snel terugspoelen met afspelen
Snel vooruitspoelen met
afspelen
Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diavoorstelling (foto’s op
nummervolgorde bekijken)
starten/onderbreken.
Vorige foto bekijken.
Volgende foto bekijken.
Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
Video’s/Foto’s op de TV bekijken
1
Sluit dit toestel aan op een TV.
AV MULTI

A AV-multikabel (bijgeleverd)
≥ Controleer of alle stekkers goed zijn bevestigd.
≥ Gebruik geen andere AV-multikabels dan de bijgeleverde kabel.
≥ Wanneer u het toestel op de componentaansluiting van de televisie aansluit, is de gele
stekker van de AV-multikabel niet nodig.
≥ Wanneer u het toestel op de AV-aansluiting van de televisie aansluit, sluit de
componentstekker van de AV-multikabel dan niet aan. Het kan zijn dat het beeld niet
weergegeven wordt als de componentstekker gelijktijdig aangesloten wordt.
2
3
20
Selecteer de video-ingang op uw televisie.
Stel de functie in op
VQT3Y44 (DUT)
voor afspelen.
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 21 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Basis
Gebruik van het menuscherm
≥ Raak (naar links)/
te geven. (l 15)
1
Raak
MENU
(naar rechts) van
aan.
MENU
2
Raak het topmenu A aan.
op het touch-menu aan, om
MENU
weer
∫ Over de weergave van de gids
Na het aanraken van
, zal het
aanraken van de submenu’s en de opties tot
gevolg hebben dat functiebeschrijvingen en
bevestigingsberichten van instellingen
verschijnen.
≥ Nadat de berichten weergegeven zijn,
wordt de gidsweergave gewist.
Taalselectie
De taal van het hoofdscherm en het
menuscherm kan worden ingesteld.
MENU
3
: [INSTELLEN] # [LANGUAGE]
Raak het submenu B aan.
≥ Raak
/
aan om de volgende/vorige
pagina af te beelden.
4
Raak de gewenste instelling
aan om deze vast te leggen.
5
Raak [STOP] aan om de menuinstelling te verlaten.
21
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 22 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Basis
Gebruik van de zoom
Icoon zoomhendel/zoomknop
T
W
T
6 W
T
W

T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
≥ De zoomsnelheid is afhankelijk van het
bereik waarover de zoomknop wordt
bewogen.
A Zoombalk
De zoombalk wordt weergegeven tijdens de
werking van de zoom.
Basis
Formatteren
Houd u er rekening mee dat indien een medium geformatteerd wordt alle gegevens die
op dat medium opgenomen zijn, gewist zullen worden en niet meer teruggewonnen
kunnen worden. Maak een back-up van belangrijke gegevens op de PC, een DVD-disc,
enz.
Selecteer het menu.
HC-V700
MENU
/ HC-V707
: [INSTELLEN] # [FORMAT. KAART]
HC-V707M
MENU
22
: [INSTELLEN] # [FORMAT. MEDIUM] # [SD-KAART] of [INTERN GEH.]
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 23 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Overige
Technische specificaties
High Definition videocamera
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
5,0 V gelijkstroom (bij gebruik van de netadapter)
3,6 V gelijkstroom (bij gebruik van de accu)
Stroomverbruik:
Opnemen;
6,7 W
Laden;
7,7 W
Video-opnameformaat:
[AVCHD];
in overeenstemming met AVCHD-formaat versie 2.0 (AVCHD Progressive)
[iFrame];
MPEG-4 AVC-bestandformaat -overeenstemmend (.MP4)
Filmcompressie:
MPEG-4 AVC/H.264
Audiocompressie:
[AVCHD];
Dolby Digital/2 ch
[iFrame], [MP4];
AAC/2 ch
Opnamewijze en overdrachtsnelheid:
[1080/50p]; Maximum 28 Mbps (VBR)
[HA];
Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
[HG];
Gemiddeld 13 Mbps (VBR)
[HX];
Gemiddeld 9 Mbps (VBR)
[HE];
Gemiddeld 5 Mbps (VBR)
[iFrame];
Maximum 28 Mbps (VBR)
[SbS 3D]; Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat en de opnametijd
van films.
Foto-opnameformaat:
JPEG (Design rule for Camera File system, gebaseerd op Exif 2.2 standaard)
compatibel met MPO-formaat (3D-foto's)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat van foto's en het
aantal opneembare beelden.
Opnamemedia:
SD-geheugenkaart (overeenkomstig FAT12 en FAT16 systeem)
SDHC-geheugenkaart (overeenkomstig FAT32 systeem)
SDXC-geheugenkaart (overeenkomstig exFAT systeem)
Raadpleeg pagina 11 voor details over SD-kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen worden.
HC-V707M
Intern geheugen; 16 GB
23
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 24 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Beeldsensor:
1/2,33 type (1/2,33z) 1MOS beeldsensor
Totaal; 15300 K
Effectieve pixels;
Video; 3550 K tot 2580 K (16:9)
Foto; 2790 K (4:3), 2790 K (3:2), 3550 K tot 2580 K (16:9)
Lens:
Auto Iris, 21k optische zoom, F1.8 tot F3.5
Brandpuntlengte;
2,82 mm tot 59,2 mm
Macro (Full range AF)
35 mm equivalent;
Video; 28 mm tot 717,4 mm (16:9)
Foto; 34,7 mm tot 728,7 mm (4:3), 34,1 mm tot 715,2 mm (3:2),
28 mm tot 717,4 mm (16:9)
Minimumafstand scherpstelling;
Normaal;
Ongeveer 3,0 cm (Wide)/Ongeveer 1,5 m (Tele)
Tele macro;
Ongeveer 60 cm (Tele)
Intelligent auto Macro; Ongeveer 1,0 cm (Wide)/Ongeveer 60 cm (Tele)
Filterdiameter:
46 mm
Zoom:
i.Zoom UIT 26k, 46k i.Zoom, 60k/1500k digitale zoom
(Gebruik van effectieve zone voor beeldsensor)
Beeldstabilisatiefunctie:
Optisch (hybride optische beeldstabilisator, actieve modus (Rotatiecorrectie),
vergrendelfunctie optische beeldstabilisator)
Monitor:
7,5 cm (3,0z) brede LCD-monitor (Ongeveer 460 K punten)
Microfoon:
Stereo (met een zoommicrofoon)
Luidspreker:
1 ronde luidspreker, dynamisch type
Witbalansafstelling:
Auto tracking witbalans systeem
Standaardverlichting:
1.400 lx
Minimum vereiste verlichting:
Ongeveer 4 lx (1/25 met de low light mode in de scène mode)
Ongeveer 1 lx met de kleur nachtzichtfunctie
AV multiconnector video uitgangsniveau:
Uitgangsniveau component video;
Y; 1,0 Vp-p, 75 h
Pb; 0,7 Vp-p, 75 h
Pr; 0,7 Vp-p, 75 h
AV video uitgangsniveau;
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-systeem
24
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 25 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Video uitgangsniveau van HDMI- miniconnector:
HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p
AV multiconnector audio uitgangsniveau (Lijn):
316 mV, 600 h, 2 kan
HDMI-miniconnector niveau audio-output:
[AVCHD];
Dolby Digital/Lineair PCM
[iFrame], [MP4];
Lineair PCM
MIC-ingang:
j70 dBV (Mic gevoeligheid j50 dB equivalent, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Stereo mini jack)
USB:
Lezerfunctie
SD-kaart; Alleen lezen (geen ondersteuning copyright bescherming)
HC-V707M
Intern geheugen; Alleen lezen
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-terminal type Mini AB
USB-gastfunctie (voor DVD-brander)
Batterijopladende functie (Laadt op vanaf USB-aansluiting wanneer het toestel uitstaat)
Flitser:
Beschikbaar bereik; Ongeveer 1,0 m tot 2,5 m
Afmetingen:
55 mm (B) k69 mm (H)k119,5 mm (D)
(inclusief naar buiten stekende delen)
Gewicht:
HC-V700 / HC-V707
Ongeveer 270 g
[zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele) SD-kaart]
HC-V707M
Ongeveer 271 g
[zonder batterij (bijgeleverd)]
Massa in werking:
HC-V700 / HC-V707
Ongeveer 314 g
[met (bijgeleverde) batterij en een (optionele) SD-kaart]
HC-V707M
Ongeveer 313 g
[met batterij (bijgeleverd)]
Werktemperatuur:
0 oC tot 40 oC
Werkvochtigheid:
10%RH tot 80%RH
Batterijwerkingtijd:
Zie pagina 10
25
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 26 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Netadapter
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
Stroomverbruik:
DC-uitgang:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz
12 W
DC 5,0 V, 1,6 A
Afmetingen:
49 mm (B)k24 mm (H)k79 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 91 g
∫ 3D-conversielens (optionele)
Lens:
F2.4 (f = 1,47 mm)
35 mm equivalent; 34 mm
Minimum opnameafstand; Ongeveer 1,2 m
Minimum vereiste verlichting:
Ongeveer 18 lx (1/25 met de low light mode in de scène mode)
26
VQT3Y44 (DUT)
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 27 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Overige
Over het copyright
∫ Auteursrechten naleven
Het kopiëren van eerder opgenomen
tapes of schijfjes of ander gepubliceerd
of uitgezonden materiaal voor andere
doeleinden dan uw eigen privé-gebruik
kan een inbreuk vormen op het
auteursrecht. Zelfs indien alleen bedoeld
voor privégebruik kunnen aan het
kopiëren van bepaald materiaal
beperkingen zijn verbonden.
∫ Licenties
≥ SDXC logo is een handelsmerk van SD3C, LLC.
≥ “AVCHD", “AVCHD Progressive” en het
“AVCHD Progressive” logo zijn
handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
≥ Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het symbool
double-D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
≥ x.v.Colour™ is een handelsmerk.
≥ Microsoft®, Windows® en Windows Vista®
zijn of gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
≥ iMovie en Mac en Mac OS zijn
handelsmerken van Apple Inc. die
gedeponeerd zijn in de V.S. en andere
landen.
≥ Andere systeem- of productnamen in de
handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de
AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een
consument voor (i) het coderen van video in
overeenstemming met de AVC-norm (“AVCvideo”) en/of (ii) het decoderen van AVCvideo die werd gecodeerd door een
consument in een privé- en nietcommerciële activiteit en/of werd verkregen
via een videoleverancier die een licentie
heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele
licentie wordt gegeven of wordt geacht te
zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
27
(DUT) VQT3Y44
HC-V700&V707&V700M_VQT3Y44_dut.book 28 ページ
2011年12月24日 土曜日 午後2時51分
Overige
Lezen van de handleiding
(PDF-formaat)
Gedetailleerde instructies over de
werking van dit toestel staan in de
“Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” op
de bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze
op uw PC om de handleiding te lezen.
∫ Voor Windows
Download en installeer een versie van
Adobe Reader die u met uw
besturingssysteem kunt gebruiken van de
volgende website.
http://get.adobe.com/reader/
otherversions
1
Zet de PC aan en doe de
(bijgeleverde) CD-ROM met de
handleiding erin.
2
Selecteer de gewenste taal en
klik vervolgens op
[Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
Bij gebruik van de volgende
besturingssystemen
j Windows XP SP3
j Windows Vista SP2
j Windows 7
Plaats de (bijgeleverde) CD-ROM met de
handleiding, klik op [Adobe(R) Reader(R)]
en volg de berichten die op het beeldscherm
verschijnen om het te installeren.
(Voorbeeld: Besturingssysteem in het
Engels)
∫ Ongedaan maken van de installatie
van de handleiding (PDF-formaat)
Wis het PDF-bestand uit de map “Program
Files\Panasonic\HC\”.
≥ Als de inhouden van de map met
programmabestanden niet kunnen worden
weergegeven, klik dan op [Show the
contents of this folder] om ze weer te
geven.
∫ Voor Mac
3
Dubbelklik op de icoon
“Gebruiksaanwijzing” op het
bureaublad.
∫ Als de handleiding (PDF-formaat)
niet open gaat
U heeft Adobe Acrobat Reader 5.0 of
nieuwer nodig, of Adobe Reader 7.0 of
nieuwer, om de handleiding (PDF-formaat)
te kunnen doorbladeren of af te drukken.
28
VQT3Y44 (DUT)
1
Zet de PC aan en doe de
(bijgeleverde) CD-ROM met de
handleiding erin.
2
Open de Manual map in de CDROM en kopieer het PDFbestand met de gewenste taal
naar de map.
3
Dubbelklik op het PDF-bestand
om het te openen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement