Panasonic | HCV750EP | Operating instructions | Panasonic HCV730EP Operativní instrukce

Panasonic HCV730EP Operativní instrukce
Návod k použití
HD videokamera s vysokým rozlišením
Model č.
HC-W850
HC-W858
HC-W850M
Model č.
HC-V750
HC-V757
HC-V750M
HC-V730
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější
použití.
SQT0166
until
2014/1/28
Především si přečtěte následující
informace
∫ Formát záznamu pro záznam
filmů
∫ Zacházení s vestavěnou
pamětí [HC-W850M]/
[HC-V750M]
Pro záznam filmů s použitím tohoto zařízení si
můžete zvolit formát záznamu AVCHD*1, MP4
nebo iFrame. (l 77)
*1 Je kompatibilní s AVCHD Progressive
(1080/50p).
Toto zařízení je vybaveno vestavěnou pamětí s
kapacitou. Při použití tohoto komponentu
věnujte pozornost následujícím bodům.
AVCHD:
Je vhodné pro sledování na televizoru s
vysokým rozlišením nebo pro uložení na disk*2.
*2 Uložení snímku zaznamenaného ve
formátu 1080/50p lze provést následujícími
způsoby:
j Zkopírujte snímek na disk pomocí
dodaného softwaru HD Writer AE 5.1.
j Zkopírujte snímek do rekordéru disků Bluray Panasonic, který podporuje formát
AVCHD Progressive.
MP4:
Jedná se o formát záznamu vhodný pro
přehrávání nebo úpravy v počítači.
≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve
formátu AVCHD.
iFrame:
Jedná se o formát záznamu vhodný pro
přehrávání nebo úpravy na počítačích Mac
(iMovie apod.).
≥ Není kompatibilní s filmy zaznamenanými ve
formátu AVCHD.
Pravidelně si pořizujte záložní kopie.
Vestavěná paměť představuje dočasnou
paměť. Aby se zabránilo vymazání dat
následkem statické elektřiny,
elektromagnetického vlnění, rozbití nebo
poruch, zazálohujte si data na PC nebo na disk
DVD. (l 188)
≥ Indikátor přístupu [ACCESS] (l 8) svítí
během přístupu na kartu SD nebo do
vestavěné paměti (inicializace, záznam,
přehrávání, vymazání apod.). Při
rozsvíceném indikátoru neprovádějte
následující úkony. Mohlo by to totiž poškodit
vestavěnou paměť nebo způsobit
nesprávnou činnost zařízení.
j Vypněte zařízení (vyjměte akumulátor)
j Nezasouvejte a nevyjímejte kabel pro USB
připojení
j Nevystavujte zařízení vibracím nebo
nárazům
≥ Likvidace nebo odevzdání tohoto zařízení.
(l 214)
∫ Odškodnění v souvislosti s
natočeným obsahem
Společnost Panasonic nepřijímá žádnou
odpovědnost za přímé či nepřímé škody v
důsledku jakéhokoli typu problémů, který
způsobí ztrátu nahrávky či editovaného obsahu,
a negarantuje žádný obsah v případě, že
nahrávání či střih řádně nefunguje. Stejně tak
se výše uvedené týká případu, kdy je zařízení
předmětem jakéhokoli druhu opravy (včetně
jakýchkoli jiných součástí, které se nevztahují k
vestavěné paměti).
-2-
∫ Pro potřeby tohoto návodu
∫ Kondenzace (Když dochází k
zamlžení objektivu nebo LCD
monitoru)
K výskytu kondenzace dochází při změně
teploty nebo vlhkosti, jako například v případě,
že je zařízení přeneseno zvenku nebo z chladu
do teplé místnosti. Postupujte, prosím, opatrně,
protože by mohlo dojít ke znečištění,
zplesnivění nebo poškození objektivu nebo
LCD monitoru.
Při přenášení tohoto zařízení na místo s jinou
teplotou lze předejít kondenzaci, a to tak, že
ponecháte zařízení, aby se po dobu jedné
hodiny ohřálo na teplotu v cílové místnosti
(když je rozdíl teplot výrazný, umístěte zařízení
do plastového sáčku nebo něčeho podobného,
odstraňte vzduch ze sáčku a sáček utěsněte.)
Při výskytu kondenzace vyjměte akumulátor a/
nebo odpojte síťový adaptér a nechte zařízení
tak, jak je, na dobu jedné hodiny. Poté, co se
zařízení přizpůsobí okolní teplotě, zamlžení
zmizí přirozenou cestou.
∫ Karty, které lze použít v tomto
zařízení
Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC a
paměťová karta SDXC
≥ Paměťové karty s kapacitou 4 GB nebo
vyšší, které nejsou označeny logem SDHC,
nebo paměťové karty s kapacitou 48 GB,
které nejsou označeny logem SDXC,
nevycházejí ze standardu paměťových karet
SD.
≥ Podrobnější informace o kartách SD jsou
uvedeny na straně 16.
≥ V tomto návodu jsou paměťové karty SD,
paměťové karty SDHC a paměťové karty
SDXC označované jako “karty SD”.
≥ Je smartphone i tablet označován jako
“smartphone”.
≥ Funkce, kterou lze použít v Režimu záznamu
filmu:
Funkce, kterou lze použít v režimu záznamu
statických snímků:
≥ Funkce, kterou lze použít v Režimu
přehrávání:
Funkce, kterou lze použít v Režimu
přehrávání (pouze filmů):
Funkce, kterou lze použít v Režimu
přehrávání (pouze statických snímků):
≥ Scény zaznamenané ve formátu záznamu
[AVCHD]: “scény AVCHD”
≥ Scény zaznamenané ve formátu záznamu
[MP4/iFrame], scény uložené v kvalitě
MP4 (nízká kvalita): “scény MP4/iFrame”
≥ Související strany jsou označeny šipkou,
například: l 00
Tento návod k použití byl sestaven pro použití
s modely HC-W850 , HC-W858 ,
HC-W850M , HC-V750 , HC-V757 ,
HC-V750M a HC-V730 . Uvedené obrázky
se mohou mírně lišit od originálu.
≥ Ilustrace použité v tomto návodu k použití
zobrazují model HC-W850 , ale některá
vysvětlení se vztahují k jiným modelům.
≥ Některé funkce nejsou v návaznosti na daný
model k dispozici.
≥ Funkce Wi-Fi® jsou dostupné pro modely
HC-W850 , HC-W858 , HC-W850M ,
HC-V750 , HC-V757 a HC-V750M .
≥ Jednotlivé funkce mohou být změněny, a
proto si pozorně přečtěte návod.
≥ V závislosti na regionu zakoupení se může
stát, že nebudou k dispozici všechny
modely.
-3-
Obsah
Především si přečtěte následující
informace........................................................ 2
Příprava
Názvy a funkce hlavních částí ...................... 7
Elektrické napájení ...................................... 11
Vložení/Vyjmutí akumulátoru ................. 11
Nabíjení akumulátoru ............................ 12
Doba nabíjení a doba záznamu............. 14
Záznam na kartu........................................... 16
Karty, které lze použít v tomto
zařízení.................................................. 16
Vložení/vyjmutí karty SD ....................... 17
Zapnutí/vypnutí zařízení .............................. 18
Volba režimu................................................. 19
Přepínání tohoto přístroje mezi režimy
záznamu a přehrávání........................... 19
Přepínání tohoto přístroje mezi
Režimem záznamu filmu a Režimem
záznamu statických snímků................... 19
Používání dotykového displeje................... 20
Dotykové menu...................................... 21
Nastavení data a času ................................. 22
Základní použití
Před záznamem............................................ 23
Volba média pro záznam
[HC-W850M]/[HC-V750M]............................. 24
Filmový záznam ........................................... 25
Snímání statických snímků......................... 27
Záznam statických snímků v režimu
záznamu filmu ....................................... 28
Přehrávání filmu/statických snímků........... 29
Používání menu............................................ 32
Použití Menu nastavení ............................... 33
Pokročilé funkce (Záznam)
Použití zoomu...............................................44
Úroveň zoomu během Režimu
záznamu statických snímků ................... 44
Funkce Vyrovnaného snímání ....................45
Záznam pomocí dílčí kamery
(dvojí kamera) [HC-W850]/[HC-W858]/
[HC-W850M] ..................................................46
Změna a úprava nastavení dílčí
kamery a dílčího okna............................ 48
Změna režimu Záznamu ..............................50
Inteligentní automatický režim ............... 51
Inteligentní automatický režim
Plus ........................................................ 53
Kreativní kontrola ................................... 53
Režim scény .......................................... 57
FULL HD zpomalené video.................... 58
Vypnutí Asistenta zastavení pohybu...... 60
Manuální záznam..........................................61
Vyvážení bílé ......................................... 62
Manuální nastavování rychlosti
závěrky/clony ......................................... 63
Nastavení manuálního zaostření ........... 64
Záznam s dotykovou funkcí ........................65
Ikony dotykové funkce ........................... 65
Funkce záznamu ikon ovládání ..................70
Funkční ikony......................................... 70
Záznamové funkce menu ............................76
-4-
Pokročilé funkce
(Přehrávání)
Kopie/Kopírování
Operace spojené s přehráváním ................ 88
Přehrávání filmu s použitím provozní
ikony ...................................................... 88
Vytváření statických snímků z filmu....... 89
Index snímku vyhledávání
zvýrazněných částí/podle času.............. 90
Zopakování přehrávání.......................... 90
Pokračování předchozího
přehrávání ............................................. 91
Nastavení rychlosti přehrávání
FULL HD zpomaleného videa ............... 91
Zoomové přiblížení během
přehrávání statického snímku
(zoomové přehrávání) ........................... 92
Různé funkce přehrávání ............................ 93
Přehrávání filmu/statických snímků
podle data.............................................. 93
Přehrávání zvýrazněných částí ............. 94
Ruční úprava ....................................... 100
Kalendář kojence................................. 104
Změna nastavení přehrávání a
přehrávání prezentace......................... 106
Přehrávání statických snímků
zaznamenaných v režimu Asistenta
zastavení pohybu jako prezentace ...... 108
Vymazání scén/statických snímků ........... 109
Vymazání části scény (AVCHD) .......... 111
Rozdělení scény (AVCHD) .................. 112
Rozdělení scény za účelem
částečného vymazání
(MP4/iFrame)....................................... 113
Ochrana scén/statických snímků......... 114
Konverze do formátu MP4......................... 115
Převod do pomalé rychlosti...................... 116
Spojování scén přepnutého záznamu
[HC-W850M]/[HC-V750M]........................... 117
Prohlížení videa/snímků na
vašem TV .................................................... 119
Připojování prostřednictvím mini
kabelu HDMI........................................ 121
Poslech ve formátu 5.1-kanálového
zvuku (AVCHD) ................................... 121
Přehrávání pomocí VIERA Link ................ 122
Kopírování mezi kartou SD a
vestavěnou pamětí
[HC-W850M]/[HC-V750M]...........................124
Kopírování/přehrávání s USB HDD...........127
Příprava pro kopírování/přehrávání ..... 127
Jednoduché kopírování........................ 130
Kopírování zvolených souborů............. 130
Přehrávání obsahu USB HDD ............. 131
Kopírování s použitím rekordéru
Blu-ray disků, videozařízení apod ............133
Používání karty Eye-Fi™ ..........................137
-5-
Wi-Fi
Použití s PC
[HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/
[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Funkce Wi-Fi® ............................................ 140
[Dálkový ovl]............................................... 142
Příprava před použitím funkce
[Dálkový ovl] ........................................ 142
Použití funkce [Dálkový ovl] s přímým
spojením .............................................. 144
Použití funkce [Dálkový ovl] s
připojením k bezdrátovému
přístupovému bodu.............................. 145
Informace o funkci [Dálkový ovl].......... 146
[Baby Monitor]............................................ 148
Příprava před použitím funkce
[Baby Monitor] ..................................... 148
Použití [Baby Monitor] ......................... 149
[Dom.Monitor] ............................................ 151
Příprava před použitím funkce
[Dom.Monitor] ...................................... 151
Použití [Dom.Monitor] .......................... 152
[DLNA Přehr.] ............................................. 158
Příprava před použitím funkce
[DLNA Přehr.] ...................................... 158
Přehrávání na televizoru...................... 159
[Kopírovat].................................................. 160
Příprava před použitím funkce
[Kopírovat] ........................................... 160
Kopírování do počítače........................ 162
[PřímýPřenos] ............................................ 164
Příprava před použitím funkce
[PřímýPřenos]...................................... 165
Živé vysílání......................................... 166
Nainstalujte aplikaci “Image App” ........... 170
Nastavení připojení Wi-Fi .......................... 171
Použití funkce snadného nastavení
sítě pro nastavení připojení ................. 172
Připojení k přístupovému bodu pro
bezdrátový přístup ............................... 173
Nastavení přímého spojení se
smartphonem....................................... 177
Připojení z historie ............................... 179
Použití menu [Nastav Wi-Fi]...................... 182
Co si přejete dělat s PC .............................188
Ujednání pro finálního uživatele
licence.................................................. 190
Operační prostředí .....................................192
Instalace......................................................195
Připojení k PC.............................................196
Displej počítače.................................... 198
Zahájení používání HD Writer AE 5.1........200
Čtení pokynů v softwarových
aplikacích ............................................. 200
Při použití Mac............................................201
Ostatní
Indikátory ....................................................202
Zprávy .........................................................205
Obnovení ............................................. 206
Odstraňování závad ...................................207
Bezpečnostní opatření při používání
přístroje.......................................................213
Autorská práva ...........................................218
Režimy záznamu/přibližná doba
možného záznamu .....................................220
Přibližný počet zaznamenatelných
snímků.........................................................221
Volitelné příslušenství ...............................222
Informace o dálkově ovládaném
pohyblivém držáku ............................... 223
-6-
Příprava
Názvy a funkce hlavních částí
1
モバヷ
7
1
2
3
4
8
11
23
ヮリヤ
4
12
5
13
6
14
15
9 10
Reproduktor
Odjišťovací páčka patky pro
příslušenství
[SHOE ADAPTOR RELEASE] (l 222)
Tlačítko záznamu/přehrávání [
/
]
(l 19)
Tlačítko Vyrovnaného snímání [
]
(l 45)
5 Tlačítko napájení [
] (l 18)
6 Páčka uvolnění akumulátoru [BATT]
(l 11)
7 USB zásuvka [
] (l 127, 134, 196)
8 Mini konektor HDMI [HDMI] (l 119)
9 A/V konektor [A/V] (l 119, 136)
10 Zásuvka pro mikrofon [MIC]
≥ Umožňuje použití kompatibilního externího
mikrofonu, napájeného přímo ze zásuvky.
≥
(Stavoznak vstupu mikrofonu) je
zobrazován při připojení externího mikrofonu.
(l 84)
≥ Při napájení zařízení prostřednictvím
síťového adaptéru může být někdy slyšet
šum, a to v závislosti na druhu mikrofonu. V
takovém případě přepněte na napájení z
akumulátoru a šum zmizí.
11 Interní mikrofony
12 Krytka objektivu
≥ K otevření ochrany objektivu dochází v
režimu filmu nebo
v režimu záznamu
statických snímků. (l 19)
13 Multifunkční kroužek pro manuální
ovládání [CAMERA FUNCTION] (l 61,
85)
14 Vestavěný blesk/videosvětlo (l 72,
74, 87)
15 Objektiv
-7-
16
17
18
22
23
19
20
24
25
21
26
27
16 Patka pro montáž příslušenství
[SHOE ADAPTOR] (l 222)
17 HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Indikátor stavu (l 18, 171)
HC-V730
Indikátor stavu (l 18)
18 Tlačítko spuštění/zastavení záznamu
(l 25)
19 LCD monitor (Dotykový displej) (l 20)
22 Objímka stativu
≥ Připojení stativu šroubem dlouhým 5,5 mm
nebo delším může jednotku poškodit.
23 Kryt slotu pro kartu SD (l 17)
24 Indikátor přístupu [ACCESS] (l 17)
25 Slot pro kartu (l 17)
26 Tlačítko fotografického snímání [
]
(l 27)
27 Páčka zoomu [W/T] (V režimu Záznamu
filmu nebo v režimu Záznamu statických
snímků) (l 44)/
Přepínač zobrazování miniatur
[
/
]/Páčka hlasitosti [sVOLr] (V
režimu Přehrávání) (l 31)
≥ Monitor lze vyklopit až o 90o.


≥ Můžete jej natočit o 180o A směrem k
objektivu nebo o 90o B v opačném směru.
20 Držák akumulátoru (l 11)
21 Úchyt ramenního popruhu
-8-
28
29
30
28 Páskové poutko
Přizpůsobte délku zápěstního poutka, aby se
vám do něj vešla vaše ruka.


1
2
3
29 Zásuvka pro sluchátka [
] (l 75)
≥ Příliš vysoký akustický tlak pocházející z
běžných vnějších sluchátek nebo ze
sluchátek do uší může způsobit ztrátu sluchu.
≥ Dlouhodobý poslech s hlasitostí na maximu
může způsobit poškození sluchu.
30 Zásuvka pro DC vstup [DC IN] (l 12)
≥ Nepoužívejte jiné síťové adaptéry než
dodaný.

Odepněte poutko.
Nastavte délku.
Připněte poutko zpátky.
-9-
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
31
33
32
31 Tlačítko Wi-Fi [Wi-Fi]
(l 142, 148, 151, 158, 160, 164, 179, 182)
32 Vysílač Wi-Fi (l 141)
33 Oblast dotyku NFC [
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
34
35
34 Dílčí kamera (l 46)
35 Infračervené osvětlení (l 74)
- 10 -
] (l 144, 152)
Příprava
Elektrické napájení
∫ Akumulátory, které lze použít v tomto zařízení
V tomto zařízení může být použit akumulátor VW-VBT190/VW-VBT380.
≥ Zařízení disponuje funkcí rozeznání akumulátorů, které umožňují bezpečné použití.
Specifický akumulátor (VW-VBT190/VW-VBT380) tuto funkci podporuje. Jediným druhem
akumulátorů, který je vhodný pro toto zařízení, je originální výrobek od firmy Panasonic a
akumulátory vyrobené jinými společnostmi a certifikované firmou Panasonic. Panasonic
proto nemůže zaručit kvalitu, výkonnost ani bezpečnost akumulátorů, které byly vyrobeny
jinými společnostmi a nejsou originálními výrobky firmy Panasonic.
Bylo zjištěno, že na některých trzích jsou dostupné nepravé akumulátory, které jsou
značně podobné originálním výrobkům. Některé z těchto akumulátorů nejsou patřičně
chráněné vnitřní ochranou, která splňuje požadavky bezpečnostních standardů. Existuje
možnost, že tyto akumulátory budou příčinou požáru nebo výbuchu. Vezměte, prosím, v
úvahu, že nebudeme nijak odpovědní za nehody nebo škody vyplývající z použití
nepravých akumulátorů. Abyste se ujistili, že používáte bezpečné výrobky, rádi bychom
vám doporučili používání originálních akumulátorů Panasonic.
Vložení/Vyjmutí akumulátoru
≥ Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení. (l 18)
Proveďte instalaci akumulátoru jeho vložením ve směru znázorněném na
obrázku.
Vyjmutí akumulátoru
Ujistěte se, že přidržíte stisknuté tlačítko
napájení až do zhasnutí indikátoru stavu. Poté
vyložte akumulátor tak, že přidržíte zařízení,
abyste zabránili jeho pádu.
Posuňte páčku uvolnění akumulátoru ve
směru naznačeném šipkou a po odjištění
akumulátor vyjměte.
Vložte akumulátor až do jeho kliknutí a
zajištění.
ャモヵヵ
- 11 -
Nabíjení akumulátoru
Při koupi tohoto zařízení není akumulátor nabitý. Před použitím zařízení nabijte
akumulátor.
Když je připojen síťový adaptér, zařízení se nachází v pohotovostním stavu. V případě připojení
síťového adaptéru k síťové zásuvce je primární obvod stále “živý” (pod napětím).
Důležitá informace:
≥ Síťový adaptér s kabelem je určen výhradně k použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s
jiným zařízením. Nepoužívejte pro toto zařízení síťový adaptér s kabelem jiného zařízení.
≥ Při vypnutém napájení nebude akumulátor nabíjen.
≥ Doporučuje se nabíjet akumulátor při teplotě mezi 10 oC a 30 oC.
(Teplota akumulátoru musí mít stejné hodnoty.)

A
1
Zásuvka pro DC vstup
Připojte napájecí kabel k síťovému adaptéru a zásuvce pro DC vstup tohoto
přístroje.
≥ Zasuňte konektory na doraz.
2
Připojte síťový adaptér do síťové zásuvky.
≥ Indikátor stavu bude blikat červeně s intervalem přibližně 2 sekund (přibližně 1 sekundu
rozsvícený a 1 sekundu zhasnutý), čímž bude informovat o zahájení nabíjení.
K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení.
∫ Připojení k síťové zásuvce
Toto zařízení lze používat s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě po zapnutí zařízení s
připojeným síťovým adaptérem.
I v případě, že při záznamu snímků používáte síťový adaptér, nechte akumulátor zapojený.
To umožňuje pokračovat v záznamu i při výpadku napájení nebo náhodném odpojení síťového
adaptéru od síťové zásuvky.
- 12 -
∫ Nabíjení prostřednictvím připojení k jinému zařízení
Nabíjení lze provádět prostřednictvím připojení k jinému zařízení pomocí USB kabelu (dodaného).
Podrobnější informace najdete na straně 197.
≥
≥
≥
≥
≥
Když indikátor stavu bliká mimořádně rychle nebo pomalu, přečtěte si stranu 215.
Doporučujeme používat akumulátory Panasonic (l 14).
Při používání jiných akumulátorů nemůžeme zaručit kvalitní funkci tohoto výrobku.
Nezahřívejte ani nevystavujte plamenům.
Nenechávejte akumulátor(y) v automobilu vystavený(é) delší dobu přímému slunečnímu světlu
se zavřenými dveřmi a okny.
- 13 -
Doba nabíjení a doba záznamu
∫ Doba nabíjení/záznamu
≥ Teplota: 25 oC/relativní vlhkost: 60%RH
≥ Doby nabíjení v závorce platí pro nabíjení z USB zásuvky.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Maximální doba nepřetržitého záznamu a aktuální doba záznamu v závorkách odpovídá
záznamu při použití dílčí kamery*.
* Na displeji se zobrazí
.
Číslo modelu
akumulátoru
[Napětí/Kapacita
(Minimální)]
Doba
nabíjení
Formát
záznamu
[AVCHD]
Dodaný akumulátor/
VW-VBT190 (volitelné
příslušenství)
[3,6 V/1940 mAh]
2 h 20 min
(5 h 20 min)
[MP4/
iFrame]
[AVCHD]
VW-VBT380 (volitelné
příslušenství)
[3,6 V/3880 mAh]
3 h 45 min
(9 h 45 min)
[MP4/
iFrame]
Režim
záznamu
Maximální
doba
nepřetržitého
záznamu
[1080/50p],
[PH],[HA]
1 h 45 min
(1 h 25 min)
[HG],[HE]
1 h 45 min
(1 h 30 min)
[1080/50M]
1 h 40 min
(1 h 25 min)
50 min
(45 min)
[1080/28M]
1 h 45 min
(1 h 25 min)
55 min
(45 min)
[720],
[iFrame]
2h
(1 h 35 min)
1h
(50 min)
[1080/50p]
3 h 40 min
(3 h 5 min)
[PH],[HA]
3 h 45 min
(3 h 5 min)
[HG],[HE]
3 h 45 min
(3 h 10 min)
[1080/50M]
3 h 35 min
(3 h)
1 h 50 min
(1 h 35 min)
[1080/28M]
3 h 40 min
(3 h 5 min)
1 h 55 min
(1 h 35 min)
[720]
4 h 10 min
(3 h 25 min)
[iFrame]
4 h 15 min
(3 h 30 min)
≥ “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.
≥ Tyto doby jsou přibližné.
- 14 -
Aktuální
doba
záznamu
55 min
(45 min)
1 h 55 min
(1 h 35 min)
2 h 10 min
(1 h 45 min)
≥ Uvedená doba nabíjení se vztahuje na kompletně vybitý akumulátor. Doba nabíjení
akumulátoru v příliš teplém/chladném prostředí nebo po dlouhodobé nečinnosti
akumulátoru by mohla být delší než obvykle.
≥ Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na kartu při
opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou
zoomu apod.
≥ Akumulátory se při provozu nebo nabíjení zahřívají. Nejedná se o poruchu.
Indikace o kapacitě akumulátoru
≥ Displej se mění s ubývající kapacitou akumulátoru.
#
#
#
#
Jakmile zbývající kapacita klesne pod 3 minuty, displej
zčervená. Jakmile se
akumulátor vybije, bude blikat
.
≥ V případě, že nebude po určenou dobu provedena žádná doteková operace, strana
zobrazená na displeji zmizí. Když však zbývající kapacita akumulátoru klesne na méně než
30 minut, bude nepřetržitě zobrazováno.
≥ V případě použití akumulátoru Panasonic vhodného pro toto zařízení bude jeho zbývající
kapacita zobrazována v minutách. Zobrazení zbývající kapacity akumulátoru může vyžadovat
určitý čas. Aktuální doba se může měnit v závislosti na aktuálním použití z vaší strany.
≥ Pokud používáte síťový adaptér nebo akumulátory jiných výrobců, zbývající kapacita
akumulátoru se nezobrazí.
- 15 -
Příprava
Záznam na kartu
Toto zařízení může zaznamenávat statické snímky nebo filmy na kartu SD nebo do vestavěné
paměti. Ohledně záznamu na kartu si přečtěte následující informace.
Karty, které lze použít v tomto zařízení
Pro záznam filmů používejte paměťové karty SD vyhovující Class 4 nebo vyšší SD Speed
Class Rating*.
Při záznamu filmu v [REŽIM NAHR.] nastaveném na hodnotu [1080/50M] (l 77) nebo FULL
HD zpomalené video (l 58) použijte kartu SD Class 10 SD Speed Class Rating. Pokud je SD
Speed Class Rating nižší než Class 10, záznam se může náhle zastavit.
Typ karty
Paměťová karta SD
Kapacita
512 MB/1 GB/2 GB
Paměťová karta SDHC
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
Paměťová karta SDXC
48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating představuje
rychlostní standard týkající se nepřetržitého
zápisu. Zkontrolujte prostřednictvím štítku na
kartě apod.
např.:
≥ Vyhledejte si, prosím, nejnovější informace na níže uvedené internetové stránce.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tato internetová stránka je k dispozici pouze v angličtině.)
≥ Při použití paměťové karty SDHC/paměťové karty SDXC na jiném zařízení zkontrolujte, zda
je toto zařízení kompatibilní s těmito paměťovými kartami.
≥ Pro použití funkcí souvisejících s Eye-Fi je potřebná karta SD série Eye-Fi X2. (l 137)
≥ Neručíme za činnost jiných karet SD než výše uvedených. Kromě toho platí, že karty SD s menší
kapacitou než 32 MB nelze použít pro záznam filmu.
≥ Paměťové karty s kapacitou 4 GB nebo vyšší, které nejsou označeny logem SDHC, nebo
paměťové karty s kapacitou 48 GB, které nejsou označeny logem SDXC, nevycházejí ze
standardu paměťových karet SD.
≥ Když se přepínač ochrany proti zápisu A na kartě SD nachází v poloze
odpovídající jejímu uzamčení, nelze na ni zaznamenávat, mazat z ní
záznamy ani je upravovat.
≥ Paměťovou kartu ukládejte mimo dosah dětí, aby ji nemohly polknout.
32
- 16 -
Vložení/vyjmutí karty SD
Při použití karty SD, která není od firmy Panasonic nebo byla předtím použita v jiném zařízení,
tuto kartu před jejím prvním použitím v tomto zařízení naformátujte. (l 41) Při formátování karty
SD budou všechna zaznamenaná data vymazána. Po vymazání dat již jejich obnova nebude
možná.
Upozornění:
Zkontrolujte, zda zhasnul indikátor.
Indikátor přístupu [ACCESS] A
≥ Během přístupu tohoto zařízení na kartu
SD nebo do vestavěné paměti je
rozsvícen indikátor přístupu.
1


Otevřete kryt slotu pro kartu SD a
vložte (vyjměte) kartu SD do (ze)
slotu pro kartu B.
≥ Obraťte stranu se štítkem C ve směru
zobrazeném na ilustraci a zasuňte ji rovně,
až na doraz.
≥ Při vyjímání karty SD zatlačte na její střed a
vytáhněte ji rovně ven.

2
Bezpečně zavřete kryt slotu pro
kartu SD.
≥ Bezpečně jej zavřete, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
≥ Nedotýkejte se kontaktů na zadní straně
karty SD.
≥ Nevystavujte kartu SD silným nárazům,
ohýbání nebo pádu.
≥ Působením elektrického šumu, statické
elektřiny nebo v důsledku závady tohoto
zařízení nebo SD karty se mohou data na ní
uložená poškodit nebo smazat.
≥ Když je rozsvícen indikátor přístupu na kartu:
j Nevyjímejte kartu SD
j Vypněte zařízení
j Nezasouvejte a nevyjímejte kabel pro USB
připojení
j Nevystavujte zařízení vibracím nebo
nárazům
Provedení výše uvedených úkonů při
rozsvíceném indikátoru může způsobit
poškození dat/karty SD nebo tohoto zařízení.
≥ Nevystavujte kontakty karty SD účinkům
vody, nečistot ani prachu.
≥ Nepokládejte karty SD na následující místa:
j Na přímém slunečním světle
j Ve velmi prašném nebo vlhkém prostředí
j V blízkosti zdrojů tepla
j V místech, kde může docházet k výrazným
rozdílům teplot (na povrchu se může srazit
vlhkost.)
j Kde jsou vystaveny elektrickému nebo
elektromagnetickému poli
≥ Nepoužívané karty SD vraťte do jejich obalů;
tím je chráníte.
≥ Ohledně likvidace nebo postoupení karty SD
si přečtěte. (l 216)
- 17 -
Příprava
Zapnutí/vypnutí zařízení
Můžete zapnout a vypnout napájení použitím tlačítka napájení nebo otevřením a zavřením LCD
monitoru.
Zapnutí a vypnutí napájení prostřednictvím tlačítka napájení
Zapněte zařízení otevřením LCD monitoru a stisknutím tlačítka napájení.

Vypnutí napájení
Přidržte stisknuté tlačítko napájení až do
zhasnutí indikátoru stavu.
A
Rozsvítí se indikátor stavu.
Zapnutí a vypnutí zařízení prostřednictvím LCD monitoru
K zapnutí zařízení dojde při otevření LCD monitoru a k jeho vypnutí při zavření LCD monitoru.
Při běžném použití může být otevření a zavření LCD monitoru použito jako výhodný způsob
zapnutí/vypnutí napájení.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Při záznamu filmu nebo připojování k Wi-Fi nedojde k vypnutí napájení, ani když bude LCD
monitor zavřený.
≥ HC-V730
Při záznamu filmu nedojde k vypnutí zařízení, ani když bude LCD monitor zavřený.
≥ V následujících případech se může stát, že při otevření LCD monitoru nedojde k zapnutí
napájení. Zapněte napájení stisknutím tlačítka napájení.
j Při zakoupení zařízení
j Při vypnutí napájení použitím tlačítka napájení
- 18 -
Příprava
Volba režimu
Tento přístroj lze přepínat mezi režimem záznamu (Režim záznamu filmu/Režim záznamu
statických snímků) a režimem Přehrávání stisknutím tlačítka záznamu/přehrávání.
Pokud se dotknete ikony přepnutí režimu záznamu v režimu Záznamu, lze tento přístroj přepínat
mezi Záznamem filmu a Záznamem statických snímků.
Režim záznamu filmu (l 25)
Filmový záznam.
Režim záznamu statických snímků (l 27)
Záznam statických snímků.
Režim přehrávání (l 29, 88)
Přehrávání filmu/statických snímků.
Přepínání tohoto přístroje mezi režimy záznamu a
přehrávání
Tlačítko záznamu/přehrávání
Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi
režimy záznamu a přehrávání.
≥ Při zapnutí tohoto přístroje se nastaví Režim
záznamu.
Přepínání tohoto přístroje mezi Režimem záznamu
filmu a Režimem záznamu statických snímků
Dotykem ikony přepnutí režimu záznamu na LCD monitoru (dotykovém displeji) přepínáte tento
přístroj mezi Režimem záznamu filmu a Režimem záznamu statických snímků.
1
Tento přístroj přepnete do Režimu
záznamu stisknutím tlačítka záznamu/
přehrávání.
≥ Na obrazovce se zobrazí ikona přepínání režimu A.
Režim záznamu filmu
Režim záznamu statických snímků
2
Dotkněte se ikony tlačítka Režimu
záznamu.
(Režim záznamu filmu)
≥ Informace o ovládání dotykového displeje naleznete na straně 20.
- 19 -
Zobrazení ikony přepnutí režimu záznamu
Zobrazení ikony přepínání režimu záznamu zmizí, pokud po určitou dobu není provedena žádná
dotyková funkce. Chcete-li ji opět zobrazit, dotkněte se displeje.
≥ Pokud je tlačítko spuštění/zastavení záznamu stisknuto v Režimu záznamu statických snímků
nebo Režimu přehrávání, přepne se tento přístroj do Režimu záznamu filmu. Při přehrávání filmu/
statického snímku nebo v jiných situacích nedojde k přepnutí režimu záznamu i když je stisknuto
tlačítko spuštění/zastavení záznamu.
Příprava
Používání dotykového displeje
Zařízení může být ovládáno přímým dotykem LCD monitoru (dotykového displeje) vašimi prsty.
∫ Dotknutí
Volba ikony nebo snímku se provádí dotknutím a
uvolněním dotykového displeje.
≥ Dotkněte se středu ikony.
≥ Když se dotknete dotykového displeje, zatímco se již
dotýkáte jiné jeho části, nový dotek bude neúčinný.
∫ Potáhněte během doteku
Pohybujte vaším prstem, zatímco tlačí na displej.
∫ Ikony ovládání činnosti
/
/
/
:
Dotkněte se jich při změně strany nebo při provádění
nastavení.
:
Vraťte se na předcházející stranu dotekem.
- 20 -
Dotykové menu
Dotkněte se (levá strana)/
přepínání provozních ikon.
(pravá strana)
v dotykovém menu za účelem
≥ Zároveň je možné přepínat provozní ikony posouváním dotykového menu doprava nebo doleva
během jeho doteku.
A
Dotykové menu
T

W
Režim záznamu
T
Přehrávací režim
FOCUS
WB
W
ALL
SHTR
MENU
IRIS

B
C
D
E


MENU

Můžete změnit ikony ovládání, které mají být zobrazeny na displeji. (l 38)
Zobrazuje se pouze v Inteligentním automatickém režimu Plus (l 53) a v nastavení
[Efekt miniatury]/[8mm video]/[Video bez zvuku] režimu Kreativní kontroly (l 53).
Zobrazuje se jen v [Časosběrné nahr.] režimu Kreativní kontroly (l 53), režimu Scény
(l 57), režimu FULL HD zpomaleného videa (l 58), režimu Asistenta zastavení pohybu
(l 60) a Ručním režimu (l 61).
Zobrazuje se, jen pokud je nastavena kvalita obrazu pomocí multifunkčního kroužku pro
manuální ovládání (l 85)
∫ Zobrazení dotykového menu
Zobrazení dotykového menu zmizí poté, co po
určenou dobu během záznamu videosekvence/
statického snímku nebude provedena žádná činnost.
Za účelem jeho opětovného zobrazení klepněte na
.
≥ Nedotýkejte se LCD monitoru tvrdými ostrými hroty, jaké mají např. kuličková pera.
- 21 -
Příprava
Nastavení data a času
Při zakoupení zařízení nejsou nastavené hodiny. Ujistěte se, že jste je nastavili.
1
Zvolte menu. (l 32)
MENU
2
: [NASTAVENÍ] # [NASTAV. ČASU]
Dotkněte se data nebo času, podle toho, co si přejete nastavit, a poté
nastavte požadovanou hodnotu s použitím
/
.
Zobrazení nastavení světového času (l 33):
[DOMA]/
[CÍL CESTY]
≥ Rok lze nastavit na hodnotu od 2000 do 2039.
A
3
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Může dojít k zobrazení hlášení o nastavení světového času.
Proveďte nastavení světového času dotekem displeje.
(l 33)
≥ Dokončete nastavení dotykem [KONEC].
≥ Při prvním zapnutí zařízení se zobrazí hlášení požadující nastavení data a času. Zvolte [ANO] a
proveďte kroky 2 až 3 pro nastavení data a času.
≥ Hodnoty data a času jsou řízeny vestavěnou lithiovou baterií.
≥ Je-li místo údaje času zobrazeno [- -], je třeba nabít vestavěnou lithiovou baterii. Za účelem nabití
vestavěné lithiové baterie připojte síťový adaptér nebo vložte do zařízení akumulátor. Akumulátor
se bude stále dobíjet, i když je zařízení vypnuté. Nechte zařízení nabíjet přibližně na 24 hodin a
baterie poté udrží datum a čas přibližně po 4 měsíců.
- 22 -
Základní použití
Před záznamem
∫ Základní způsob držení kamery




1 Držte kameru oběma rukama.
2 Prostrčte ruku páskovým poutkem.
3 Když držíte zařízení u pasu, je výhodné používat ikonu tlačítka záznamu A.
≥ Při snímání se ujistěte, že jste stabilně opřeni nohama na zemi a že vám nehrozí kolize s jinými
osobami nebo předměty.
≥ Při natáčení v exteriéru mějte slunce za zády. Jestliže má natáčený předmět světlo za sebou,
bude na záznamu tmavý.
≥ Držte ruce u těla a rozkročte se kvůli lepšímu udržení rovnováhy.
≥ Nezakrývejte mikrofony rukama apod.
∫ Základní způsob záznamu filmu
≥ Toto zařízení je třeba obvykle při záznamu pevně držet.
≥ Když pohybujete tímto zařízením při záznamu, pohybujte jím pomalu a udržujte přitom konstantní
rychlost.
≥ Činnost zoomu je užitečná při záznamu subjektů, které nemůžete snímat zblízka, avšak
výsledkem přehnaného použití zoomového přiblížení a oddálení může být méně pěkný film při
sledování.
∫ Snímání sebe sama
Natočte LCD monitor směrem k objektivu.
≥ Obraz je překlopený kolem svislé osy, takže jej vidíte jako v
zrcadle. (Zaznamenaný obraz je samozřejmě normální.)
≥ Zobrazí se pouze některá označení. Když se zobrazí
,
vraťte natočení LCD monitoru do normální polohy a
zkontrolujte označení varování/alarmu. (l 205)
- 23 -
Základní použití
Volba média pro záznam
[HC-W850M]/[HC-V750M]
Karta a vestavěná paměť mohou být zvoleny samostatně pro záznam filmů a statických snímků.
1
2
Nastavte tento přístroj na Režim záznamu. (l 19)
Zvolte menu. (l 32)
MENU
3
: [VOLBA MÉDIA]
Dotkněte se média zvoleného pro záznam
filmů nebo statických snímků.
≥ Médium, které je zvoleno zvlášť pro záznam filmů nebo
statických snímků, je zvýrazněno žlutě.
4
Dotkněte se [ZADAT].
- 24 -
Základní použití
Filmový záznam
1
2
A
B
3
Otevřete LCD monitor a nastavte
tento přístroj na Režim záznamu
filmu. (l 19)
Zahajte snímání stisknutím
spouštěcího/zastavovacího
tlačítka záznamu.
T
W
 
Ikona tlačítka záznamu
Při zahájení záznamu se ; změní na ¥.
Opakovaným stisknutím tlačítka
spuštění/zastavení záznamu přerušte záznam.
≥ Můžete také zahájit/přerušit záznam dotekem ikony tlačítka záznamu.
∫ Informace na displeji v režimu záznamu filmu
Režim záznamu
R 1h20m
0h00m00s
0h00m00s
Přibližná zbývající doba záznamu
≥ Když zbývá méně než 1 minuta,
R 0h00m bude blikat červeně.
R 1h20m
Uplynulá doba záznamu
≥ “h” je zkratka pro hodiny, “m” pro
minuty a “s” pro sekundy.
≥ Při každém přerušení záznamu se
zobrazení počítadla zařízení vynuluje
na hodnotu 0h00m00s.
≥ V případě, že nebude po určenou dobu provedena žádná doteková operace, strana zobrazená
na displeji zmizí. Za účelem jeho opětovného zobrazení se dotkněte displeje. (l 33)
≥ Když zbývající kapacita akumulátoru klesne na méně než 30 minut, bude nepřetržitě
zobrazováno.
- 25 -
≥ Pokud je tlačítko záznamu/přehrávání stisknuto v průběhu záznamu filmu, záznam se
zastaví a tento přístroj se přepne do Režimu přehrávání.
≥ Pro změnu formátu záznamu změňte [TYP ZÁZNAMU] nebo [REŽIM NAHR.]. (l 77)
≥ Během záznamu filmu je možné zaznamenávat statické snímky. (l 28)
≥ Obraz zaznamenaný mezi dvěma stisknutími tlačítka spuštění/zastavení záznamu, kterými byl
záznam spuštěn a zastaven, tvoří jednu scénu.
≥ V následujících případech je scéna rozdělena automaticky. (Záznam bude pokračovat.)
j Když je [REŽIM NAHR.] scény nastaven na hodnotu [1080/28M], [720] nebo [iFrame] a doba
záznamu scény překračuje přibližně 20 minut
j Když je [REŽIM NAHR.] scény nastaven na hodnotu [1080/50M] a doba záznamu scény
překračuje přibližně 10 minut
≥ (Maximální počet scén zaznamenatelných na jednu kartu SD nebo do vestavěné paměti)
Formát záznamu
[AVCHD]
[MP4/iFrame]
Zaznamenatelné scény
Přibližně 3900
Přibližně 89100
Jiná data (l 93)
Přibližně 900
Přibližně 900
≥ Maximální počet zaznamenatelných scén a maximální počet odlišných dat bude menší než ve
výše uvedené tabulce v případě, že jsou scény MP4/iFrame a statické snímky zaznamenané na
kartě SD nebo vestavěné paměti.
≥ Během záznamu nebude záznam zastaven ani při zavření LCD monitoru.
≥ Během připojování externího mikrofonu do zásuvky MIC přepněte zařízení do režimu přerušení
záznamu.
≥ Informace o přibližné době možného záznamu najdete na straně 220.
- 26 -
Základní použití
Snímání statických snímků
1
2
Otevřete LCD monitor a nastavte
tento přístroj na Režim záznamu
statických snímků. (l 19)
Stiskněte tlačítko
do
poloviny. (Platí pouze pro
automatické zaostřování)
Označení zaostřování:
A


B
3
Stiskněte tlačítko
Označení zaostřování:
± (Indikátor bliká bílou barvou.): Zaostřování
¥ (Indikátor svítí zeleně.): Zaostřeno
Žádné označení: Neúspěšný pokus o zaostření.
Zaostřovaná plocha (plocha z hranatých
závorkách)
až na doraz.
≥ Při nastavení funkce Optického stabilizátoru (l 66) na
([REŽIM 1]), bude funkce
stabilizátoru obrazu mnohem účinnější. (Zobrazí se MEGA (Optický stabilizátor obrazu MEGA),
když je tlačítko
stlačeno na polovinu.)
≥ Při snímání statických snímků na tmavých místech se vzhledem k pomalejší rychlosti závěrky
doporučuje použití blesku nebo stativu.
≥ Snímek můžete nasnímat také pouhým dotekem subjektu, na který má být zaostřeno. (Dotyková
závěrka: l 69)
≥ V závislosti na velikosti snímku může být doba záznamu statických snímků dlouhá.
≥ V závislosti na podmínkách záznamu nebo nastavení menu se může stát, že indikátor zaostření
a zaostřovací plocha nebudou zobrazeny.
- 27 -
∫ Indikátory zobrazené na displeji v režimu Záznamu statických
snímků
R3000
Indikátor činnosti v režimu statických
snímků (l 202)
R3000
Zbývající počet statických snímků
≥ Při hodnotě [0] bliká červeně.
24M
Velikost statických snímků (l 86)
MEGA
Optický stabilizátor obrazu MEGA (l 27)
Optický stabilizátor obrazu (l 66)
Světlo pro pomoc při AF (l 87)
ß
ßj
Blesk (l 72)
Úroveň blesku (l 72)
Potlačení červených očí (l 73)
24M
MEGA
≥ V případě, že nebude po určenou
dobu provedena žádná doteková
operace, strana zobrazená na displeji
zmizí. Za účelem jeho opětovného
zobrazení se dotkněte displeje.
≥ Když zbývající počet statických
snímků klesne na 200 nebo méně,
bude nepřetržitě zobrazováno.
∫ Zaostřovaná plocha
Je-li před nebo za zaostřovaným předmětem jiný kontrastní předmět, nemusí se zaostření podařit.
V takovém případě přemístěte kontrastní předmět mimo oblast zaostřování.
Záznam statických snímků v režimu záznamu filmu
¬ Nastavte tento přístroj na Režim záznamu filmu. (l 19)
Nasnímejte snímek stisknutím tlačítka
dolů).
až na doraz (zatlačte jej směrem
≥ Je možné provádět záznam statických snímků během záznamu filmu.
(Simultánní záznam)
≥ Během záznamu statických snímků se symbol
změní na červený a dojde k
zobrazení zbývajícího počtu zaznamenatelných snímků.
≥ Během záznamu statických snímků nebude vydán žádný zvuk závěrky.
≥ Funkce Vestavěný blesk, Redukce červených očí, Samospoušť (l 73) nepracují.
≥ V rámci preference filmu před záznamem statických snímků je kvalita obrazu při záznamu filmů
nebo během operace PRE-REC jiná než při běžných statických snímcích.
≥ Pokud je při záznamu filmu prováděn simultánní záznam, doba nepřetržitého záznamu se bude
zkracovat. Pokud je tento přístroj vypnut nebo je stisknuto tlačítko záznamu/přehrávání, doba
nepřetržitého záznamu se může prodloužit.
≥ V závislosti na velikosti snímku může být doba záznamu statických snímků dlouhá.
≥ Maximální počet zaznamenatelných snímků, které lze zobrazit, je 9999. Když počet
zaznamenatelných snímků přesáhne 9999, zobrazí se R 9999+. Počet se po pořízení snímku
nezmění, pokud je počet zaznamenatelných snímků 9999 nebo méně.
≥ V závislosti na podmínkách záznamu může být doba záznamu dlouhá.
- 28 -
Základní použití
Přehrávání filmu/statických snímků
1
2
Nastavte tento přístroj na Režim přehrávání.
(l 19)
Dotkněte se ikony volby režimu přehrávání A
(l 21).
≥ Můžete také provést nastavení dotekem
[MÉDIA, VIDEO/FOTO] (l 32).
3
MENU


ALL
, volbou [NAST.VIDEA] nebo [NAST.SNÍMKU] #
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 /
HC-V730


Zvolte formát statického snímku C nebo
formát záznamu filmu D podle toho, co si
přejete přehrát.
HC-W850M / HC-V750M
Zvolte druh média E a poté zvolte statický
snímek C nebo formát záznamu filmu D, který
si přejete přehrát.



≥ Dotkněte se [Vstup].
4
(Pokud se dotknete položek [AVCHD] nebo [MP4/iFrame])
Dotkněte se položky požadovaného formátu záznamu pro přehrávání.
≥ Když je zvolena [AVCHD]
[ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]
≥ Když je zvolena [MP4/iFrame]
[ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]
≥ Při dotyku příslušné položky dojde k zobrazení ikony B v zobrazení náhledů.
(
,
,
,
,
,
,
a
)
≥ V miniaturách jsou po dotyku položky [ALL AVCHD] nebo [1080/50i] zobrazeny následující ikony:
j Scéna AVCHD [1080/50p]:
j Scéna AVCHD [PH]:
j Scéna AVCHD [HA]:
j Scéna AVCHD [HG]:
j Scéna AVCHD [HE]:
50p
- 29 -
≥ V miniaturách jsou po dotyku položky [ALL MP4/iFrame] zobrazeny následující ikony:
j Scéna MP4 [1080/50p]:
(Modrý) (Režim záznamu [1080/50M])
(Režim záznamu [1080/28M])
j Scéna MP4 [720/25p]:
j Scéna MP4 [360/25p]:
j Scéna iFrame:
≥ Když se dotknete položky [1080/50p] u položky [MP4/iFrame], bude na zobrazení miniatur scén
ve formátu MP4 [1080/50M] zobrazen údaj
.
5
Dotkněte se scény nebo statického snímku určeného k přehrávání.
≥ Zobrazení následující (předcházející) strany:
j Posuňte zobrazení miniatur nahoru (dolů) během jeho doteku.
j Přepněte dotykové menu a pak se dotkněte šipky
(nahoru) /
posuvu miniatur.
6
Zvolte přehrávání dotekem příslušné ikony
ovládání.
(dolů) na páčce
0h01m30s
≥ V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná
doteková operace, ikony ovládání a zobrazení na displeji
zmizí. Pro jejich opětovné zobrazení se dotkněte displeje.
Ikona ovládání
Přehrávání filmových záznamů
1/;:
6:
5:
∫:
Přehrávání statického snímku
Přehrávání/zastavení
Rychlé přehrávání dozadu*
Rychlé přehrávání dopředu*
Zastavení přehrávání a zobrazení
miniatur.
1/;:
2;:
;1:
∫:
Zahájení/přerušení automatického
prohlížení (přehrávání statických
snímků v číselném pořadí).
Zobrazení předchozího snímku.
Zobrazení následujícího snímku.
Zastavení přehrávání a zobrazení
miniatur.
* Při dvojím dotyku dojde ke zvýšení rychlosti rychlého přehrávání dopředu/dozadu (Zobrazení na
displeji se změní na
/
.)
- 30 -
∫ Změňte zobrazení miniatur
Při zobrazení miniatur se při použití páčky zoomu na straně
nebo na
straně
bude zobrazení měnit v následujícím pořadí.
20 scén () 9 scén () 1 scéna () Index snímku vyhledávání
zvýrazněných částí/podle času* (l 90)
* Index vyhledávání zvýrazněných částí/podle času může být nastaven
pouze v režimu přehrávání filmu.
≥ Pokud je stisknuto tlačítko záznamu/přehrávání, zobrazení náhledů se vrátí na zobrazení 9 scén.
≥ Zobrazením 1 scény nebo stisknutím a přidržením na zobrazení miniatur 20 scén nebo 9 scén
bude při přehrávání filmů zobrazeno datum a čas záznamu a při přehrávání statických snímků
bude zobrazeno datum záznamu a číslo souboru.
∫ Nastavení hlasitosti
reproduktoru/sluchátek
Hlasitost reproduktoru/sluchátek během režimu
přehrávání filmu můžete nastavit páčkou
hlasitosti.
Směrem k “r”:
Zvýšení hlasitosti
Směrem k “s”:
Snížení hlasitosti
≥
≥
≥
≥
Zvuk bude slyšet pouze během běžného přehrávání.
Po 5 minutách zastavení přehrávání se vrátí zobrazení miniatur.
Informace o zbývající době přehrávání bude vynulována na 0h00m00s při každé scéně.
Při přehrávání se zvoleným [ALL AVCHD] nebo [ALL MP4/iFrame] může při přepínání scén
displej dočasně zčernat.
Kompatibilita filmového záznamu
≥ Toto zařízení je založeno na formátu AVCHD Progressive/AVCHD/formátu souboru MPEG-4
AVC.
≥ I když se použitá zařízení vyznačují kompatibilními standardy, při přehrávání filmů
zaznamenaných s použitím jiného zařízení na tomto zařízení nebo při přehrávání filmů
zaznamenaných s použitím tohoto zařízení na jiném zařízení se může stát, že přehrávání
nebude probíhat obvyklým způsobem nebo že nebude vůbec možné. (Zkontrolujte, prosím,
kompatibilitu v návodu k vašemu zařízení.)
≥ Na tomto přístroji lze přehrávat pouze ty scény MP4, které byly zaznamenány tímto
přístrojem.
Kompatibilita statického snímku
≥ Toto zařízení je kompatibilní s jednotným standardem DCF (Design rule for Camera File
system), vytvořeným organizací JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
≥ Formát souborů statických snímků podporovaný tímto zařízením je JPEG. (Ne všechny
formátované soubory JPEG budou přehrány.)
≥ Toto zařízení může přehrávat zkresleně nebo nemusí přehrávat vůbec statické snímky
zaznamenané nebo vytvořené na jiném zařízení a jiná zařízení mohou přehrávat zkresleně
nebo nemusí přehrávat vůbec statické snímky zaznamenané na tomto zařízení.
≥ V závislosti na zařízení, na kterém bude probíhat přehrávání, mohou být statické snímky
přehrávány ve formátech jiných, než ve kterých byly zaznamenány.
- 31 -
Základní použití
Používání menu
≥ Dotkněte se
(levá strana)/
zobrazení MENU . (l 21)
1
Dotkněte se
MENU
(pravá strana)
.
∫ Zobrazení
Dotkněte se top menu A.
3
Dotkněte se podmenu B.
≥ Následující (předcházející) stranu lze
zobrazit dotekem
/
.
4
5
nápovědy
Po doteku
dojde při doteku podmenu a
příslušných položek k zobrazení popisů funkce
a hlášení vyžadujícího potvrzení.
≥ Po zobrazení hlášení bude zobrazení
nápovědy zrušeno.
MENU
2
dotykového menu za účelem
Nastavení hodnoty požadované
položky se provádí jejím dotekem.
Dotykem [KONEC] ukončete
zobrazování nastavení menu.
- 32 -
Základní použití
Použití Menu nastavení
[DISPLEJ]
Nastavte způsob zobrazení informací na displeji.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [DISPLEJ] # požadované nastavení
[5 SEK.]:
Informace jsou zobrazovány na displeji po dobu 5 sekund po zahájení
režimu Záznamu filmu nebo režimu Záznamu statických snímků,
zahájení přehrávání nebo doteku displeje.
[ZAP.]:
Nepřetržité zobrazování.
[NASTAV. ČASU]
Podrobnější informace najdete na straně 22.
[SVĚTOVÝ ČAS]
Je možné zobrazit a zaznamenat čas v místě cíle cesty volbou vašeho domácího regionu a volbou
cíle vaší cesty.
1
Zvolte menu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [SVĚTOVÝ ČAS]
≥ Když hodiny nejsou nastaveny, nastavte na nich přesný čas. (l 22)
≥ Když není nastaven [DOMA] (váš domácí region), dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se
[ZADAT] a přejděte na krok 3.
2
(Platí pouze pro nastavování vašeho domácího regionu)
Dotkněte se [DOMA].
≥ Dotkněte se [ZADAT].
3

(Platí pouze pro nastavování vašeho
domácího regionu)
Zvolte váš domácí region dotekem
/
a poté stiskněte [ZADAT].

≥ Nastavení letního času se provádí dotekem na
položku [LETNÍ ČAS]. Zobrazí se značka
a dojde k zapnutí nastavení letního
A Aktuální čas
času; hodiny budou nastaveny o jednu hodinu
B Odchylka od času GMT
dopředu vůči času GMT. Přejete-li si obnovit
(Greenwichský čas)
běžné nastavení času, znovu se dotkněte
položky [LETNÍ ČAS].
Pokud nastavíte funkci [Nastavte Hodiny na Letní Čas] na [ZAP.], bude aktuální čas také
posunut o 1 hodinu. (l 34)
- 33 -
4
(Platí pouze pro nastavování regionu cíle vaší cesty)
Dotkněte se [CÍL CESTY].
≥ Dotkněte se [ZADAT].
≥ Při prvním nastavení domácího regionu bude strana pro nastavení domácího region/regionu cíle
vaší cesty zobrazena po nastavení domácího regionu. Poté, co byl domácí region již jednou
nastaven, proveďte operace v menu, uvedené v kroku 1.
5
(Platí pouze pro nastavování regionu cíle vaší
cesty)
Zvolte cíl vaší cesty dotekem
poté se dotkněte [ZADAT].
/

a

≥ Nastavení letního času se provádí dotekem na
položku [LETNÍ ČAS]. Zobrazí se značka
a dojde k zapnutí nastavení letního času; hodiny
C Místní čas ve zvoleném cíli
budou nastaveny o jednu hodinu dopředu vůči
cesty
času místa, kam cestujete. Přejete-li si obnovit
D Časový rozdíl mezi cílem cesty
běžné nastavení času, znovu se dotkněte
a domácím regionem
položky [LETNÍ ČAS].
Pokud nastavíte funkci [Nastavte Hodiny na
Letní Čas] na [ZAP.], bude čas místa kam
cestujete také posunut o 1 hodinu.
≥ Ukončete nastavování dotykem [KONEC]. Bude zobrazeno
s uvedením času v cíli vaší
cesty.
Návrat displeje na domácí nastavení
Nastavte domácí region s použitím kroku 1 až 3 a zavřete nastavení dotykem [KONEC].
≥ Když nemůžete najít cíl vaší cesty v prostoru zobrazeném na straně, nastavte jej s použitím
odlišného času od času ve vašem regionu.
[Nastavte Hodiny na Letní Čas]
Je-li tato funkce nastavena na hodnotu [ZAP.] a nastavení letního času v nabídce [SVĚTOVÝ ČAS]
je zapnuto, budou následující časy posunuty vpřed o 1 hodinu.
j Při nastavování domácího regionu: Nastavte aktuální čas
j Při nastavování regionu cíle vaší cesty: Zvolte čas v místě cíle vaší cesty
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Nastavte Hodiny na Letní Čas] # požadované zobrazení
[ZAP.]:
Čas jsou upraveny při zapnutí nastavení letního času.
[VYP.]:
Čas nejsou upraveny při zapnutí nastavení letního času.
- 34 -
[DATUM/ČAS]
Prostřednictvím této položky můžete změnit režim zobrazování data a času.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [DATUM/ČAS] # požadované zobrazení
[DATUM]/[DAT/ČAS]/[VYP.]
≥ Datum a čas není zobrazen, pokud je zobrazena ikona přepínání režimu záznamu. (l 19)
≥ Pokud je povolena Dotyková závěrka, je ikona přepínání režimu záznamu zobrazena neustále.
Proto z obrazovky zmizí zobrazení data a času.
[FORMÁT DATA]
Tato položka umožňuje provést změnu formátu data.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [FORMÁT DATA] # požadované nastavení
[R/M/D]/[M/D/R]/[D/M/R]
[ZOOM/REC ZOBRAZENÍ]
Můžete si vybrat způsob zobrazení ikon tlačítek zoomu ( T / W ) a ikony tlačítka záznamu (
MENU
: [NASTAVENÍ] # [ZOOM/REC ZOBRAZENÍ] # požadované nastavení
[ZAP.]:
Nepřetržité zobrazování.
[VYP.]:
Ikony zmizí po 5 sekundách bez provedení jakékoli dotekové operace.
[ZOBRAZENÍ ZÁMKU O.I.S.]
Podrobnější informace najdete na straně 68.
[IKONY NA TV]
Podrobnější informace najdete na straně 120.
- 35 -
).
[SPOŘIČ (BAT)]
Když uplynulo přibližně 5 minut bez jakékoli činnosti, toto zařízení bude automaticky vypnuto, aby
se zamezilo vybití akumulátoru.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [SPOŘIČ (BAT)] # [ZAP.]
≥ Toto zařízení nebude automaticky vypnuto, ani když je [SPOŘIČ (BAT)] nastaveno na [ZAP.] v
níže uvedených případech:
j Používání síťového adaptéru*
j Při použití USB kabelu pro připojení k PC apod.
j Při použití funkce PRE-REC
j Během zkoušky automatického prohlížení
j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Použití funkce Wi-Fi
* Je-li aktivováno nastavení [SPOŘIČ (AC)], toto zařízení se automaticky vypne.
[SPOŘIČ (AC)]
Když uplynulo 30 minut bez provedení jakékoli operace při zapnutí síťového adaptéru, toto zařízení
bude automaticky vypnuto.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [SPOŘIČ (AC)] # [ZAP.]
≥ Toto zařízení nebude automaticky vypnuto, ani když je [SPOŘIČ (AC)] nastaveno na [ZAP.] v níže
uvedených případech:
j Při použití USB kabelu pro připojení k PC apod.
j Při použití funkce PRE-REC
j Během zkoušky automatického prohlížení
j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Použití funkce Wi-Fi
[RYCHLÉ ZAPNUTÍ]
Zařízení nemůže přibližně 1 sekundu po spuštění provádět záznam.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [RYCHLÉ ZAPNUTÍ] # [ZAP.]
≥ V závislosti na podmínkách záznamu může být doba startu delší než 1 sekunda.
≥ V režimu rychlého zapnutí nabíjení bude mít zoomové zvětšení hodnotu 1k.
- 36 -
[RYCHLÝ START]
Zařízení opětovně zahájí režim záznamu přerušení přibližně po 0,6 sekundách od opětovného
otevření LCD monitoru.
≥ V pohotovostním režimu rychlého startu je spotřebováváno přibližně 50% energie
používané v režimu přerušení záznamu, čímž se snižuje doba možného záznamu.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Rychlý start nepracuje, když není zasunuta paměťová karta SD.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Když je zvolena hodnota [SD KARTA] parametru [VOLBA MÉDIA], rychlý start nebude pracovat
ani v případě, že nebude vložena žádná karta SD.
1
Zvolte menu.
MENU
2
: [NASTAVENÍ] # [RYCHLÝ START] # [ZAP.]
Zavřete LCD monitor.
Indikátor stavu A bliká zeleně a jednotka přejde do
pohotovostního režimu rychlého startu.
≥ Ochrana objektivu nebude zavřena.
3

Otevřete LCD monitor.
Indikátor stavu A svítí červeně a zařízení bude
uvedeno do stavu přerušení přehrávání.

≥ Po uplynutí asi 5 minut je ukončen Pohotovostní režim rychlého startu a zařízení se vypne.
≥ V závislosti na podmínkách záznamu může být doba rychlého startu v režimu záznamu
statických snímků delší než 0,6 sekundy.
≥ Někdy může chvíli trvat, než dojde k doladění automatického vyvážení bílé.
≥ V režimu rychlého startu bude hodnota zoomového zvětšení 1k.
≥ Když přešlo do pohotovostního Režimu rychlého startu automaticky s [SPOŘIČ (BAT)] (l 36)/
[SPOŘIČ (AC)] (l 36), jednou zavřete LCD monitor a znovu jej otevřete.
≥ Vypněte zařízení prostřednictvím tlačítka napájení.
- 37 -
[ZVUK POVELŮ]
Operace na dotekovém displeji, zahájení a ukončení záznamu a zapnutí/vypnutí napájení může být
potvrzeno tímto zvukem.
V případě volby [VYP.] na začátku/konci záznamu apod. zvuk není přiváděn na výstup.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [ZVUK POVELŮ] # požadované nastavení
(Nízká hlasitost)/
(Vysoká hlasitost)/[VYP.]
4x opakovaná 2 pípnutí
Při výskytu chyby postupujte podle pokynů zobrazených na displeji (l 205).
[VYBER OPER. IKONY]
Můžete změnit ikony ovládání (l 70), které mají být zobrazeny v Dotykovém menu.
Zaregistrujte 3 oblíbené ikony ovládání.
≥ Výchozí nastavení jsou následující:
Režim záznamu filmu
HC-W850 / HC-W858 /
HC-W850M
(PRE-REC)
(Vestavěný blesk)
(Videosvětlo)
(Režim nočního vidění)
HC-V750 / HC-V757 /
HC-V750M / HC-V730
(Zatmívání/roztmívání)
(PRE-REC)
(Kompenzace protisvětla)
(Vestavěný blesk)
(Kompenzace protisvětla)
Zvolte menu.
MENU
2
3
(Samospoušť)
(Samospoušť)
(Videosvětlo)
1
Režim záznamu statických
snímků
: [NASTAVENÍ] # [VYBER OPER. IKONY]
Když chcete zrušit nastavení, dotkněte se ikony ovládání.
Dotkněte se ikony ovládání určené k nastavení.
≥ K zobrazení názvu funkce dojde při stisknutí a přidržení ikony ovládání.
≥ Za účelem zrušení funkce se znovu dotkněte příslušné ikony ovládání.
4
Dotkněte se [ZADAT].
- 38 -
[NAPÁJENÍ LCD]
Slouží k usnadnění sledování LCD monitoru na světlých místech, včetně exteriéru.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [NAPÁJENÍ LCD] # požadované nastavení
+1 (Činí ještě jasnějším)/ 0 (Běžné)/ -1 (Činí méně jasným)
≥ Tato nastavení nemají žádný vliv na zaznamenávaný obraz.
≥ Při použití síťového adaptéru je LCD monitor nastaven automaticky na +1 .
≥ Doba možného záznamu bude zkrácena při zesvětlení LCD.
≥ Pokud je osvětlení videa nastaveno na hodnotu
([ZAP.]) nebo hodnotu
([AUTOMAT.]) a svítí, nelze ho nastavit.
[NASTAVENÍ LCD]
Slouží k doladění jasu a intenzity barev na LCD monitoru.
≥ Tato nastavení nemají žádný vliv na zaznamenávaný obraz.
1
Zvolte menu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [NASTAVENÍ LCD] # požadované nastavení
[JAS]:
Jas LCD monitoru
[BARVA]:
Úroveň barev LCD monitoru
2
3
Dotkněte se
/
za účelem doladění nastavení.
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Dotkněte se [KONEC] za účelem ukončení zobrazování strany menu.
[HDMI ROZLIŠENÍ]
Podrobnější informace najdete na straně 121.
[VIERA Link]
Podrobnější informace najdete na straně 122.
[FORMÁT TV]
Podrobnější informace najdete na straně 120.
- 39 -
[PŮVODNÍ NAST]
Nastavte na [ANO] za účelem změny nastavení menu do přednastaveného stavu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [PŮVODNÍ NAST]
≥ Nastavení [VOLBA MÉDIA]*, [NASTAV. ČASU] a [LANGUAGE] nebudou změněna.
* Uživatelům, kteří vlastní HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730 , se toto
menu nezobrazuje.
≥ Pokud obnovíte výchozí nastavení, tento přístroj se přepne na Režim záznamu filmu.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
HC-V750 / HC-V757 /
[Obnov.Wi-Fi]
HC-V750M
Když si přejete obnovit přednastavené hodnoty nastavení Wi-Fi, nastavte tuto položku na [ANO].
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Obnov.Wi-Fi]
≥ Dojde také k vymazání Přihlašovacího uživatelského jména pro “LUMIX CLUB” a Hesla Wi-Fi.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
[Smazat vlastné BGM]
Můžete odstranit hudbu (l 95, 102, 107) uloženou na tomto zařízení jako [Vlastná BGM].
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Smazat vlastné BGM]
[Auto pozice kurzoru]
Přibližně po uplynutí 1 sekundy od zadání znaku dojde k jeho potvrzení a k přesunu kurzoru
doprava.
To usnadňuje zadávání bez pohybu kurzoru, když je třeba znovu použít znaky odpovídající
stejnému tlačítku.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Auto pozice kurzoru] # [ZAP.]
≥ K zobrazení strany pro zadávání znaků dochází v níže uvedených podmínkách:
j Když nastavujete [NASTAV. NÁZVU] pro přehrávání zvýrazněných částí (l 98)
j Při zadání jména do Kalendáře kojence (l 104)
j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Když provedete konfiguraci funkce Wi-Fi (l 162, 174, 175, 183, 184, 185, 186)
- 40 -
[VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA]
Nastavte číslo souboru MP4/iFrame a zaznamenaných statických snímků, které následují po 0001.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA]
≥ Číslo adresáře je aktualizováno a číslo souboru bude začínat od 0001. (l 198)
≥ Pro vynulování čísla adresáře naformátujte kartu SD a vestavěnou paměť a poté proveďte
[VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA].
≥ Čísla souborů statických snímků zaznamenaných v režimu Asistenta zastavení pohybu nejsou
resetována.
[PAMĚŤ FORMÁT]
Pamatujte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná
data a nemohou být obnovena. Uložte důležitá data do PC, na disk DVD apod. (l 188)
MENU
: [NASTAVENÍ] # [PAMĚŤ FORMÁT] # požadované médium
[VEST. PAMĚŤ]*1/[SD KARTA]/[HDD]*2
*1 Pouze HC-W850M / HC-V750M .
*2 Zobrazí se v případě připojení k USB HDD. (l 127)
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Když není připojený USB HDD, strana pro volbu média není zobrazena. Dotkněte se [ANO].
≥ Po skončení formátování zrušte zobrazování strany s hlášením dotekem [KONEC].
≥ Když má být karta SD vyřazena z činnosti/odevzdána, proveďte fyzické formátování karty SD.
(l 216)
≥ HC-W850M / HC-V750M
Když má být toto zařízení vyřazeno z činnosti/odevzdáno, proveďte formátování vestavěné
paměti. (l 214)
≥ Nevypínejte toto zařízení ani nevyjímejte kartu SD během formátování. Nevystavuje zařízení
vibracím nebo nárazům.
Použijte toto zařízení na formátování média.
Formátování vestavěné paměti je možné pouze na tomto zařízení.
Neformátuje kartu SD s použitím jiného zařízení, jako je PC. Karta by v tomto zařízení
nemusela být použita.
- 41 -
[STAV PAMĚTI]
Je možné zkontrolovat použitý prostor doby zbývajícího možného záznamu na kartě SD a ve
vestavěné paměti.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [STAV PAMĚTI]
≥ HC-W850M / HC-V750M
Dotekem [ZMĚNA PAMĚTI] se přepíná zobrazení týkající se karty SD a zobrazení týkající se
vestavěné paměti.
≥ Zbývající čas záznamu v nastaveném režimu záznamu se zobrazuje pouze v Režimu záznamu
filmu.
≥ Dotkněte se [KONEC] za účelem zavření informace.
≥ Paměťová karta SD nebo vestavěná paměť vyžadují určitý prostor pro uložení informací pro
zacházení se systémovými soubory, a proto je prostor, který je reálně k dispozici, o něco menší,
než je uvedená hodnota. Použitelný prostor na SD kartě/ve vestavěné paměti je obvykle
vypočítán jako 1 GB=1.000.000.000 bytů. Kapacita PC a software jsou vyjadřovány jako
1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bytů. Proto se zdá být uvedená hodnota kapacity o
něco menší.
[Firmware info]
Slouží k zobrazení verze firmwaru tohoto zařízení.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Firmware info]
[Aktuální verze]
Slouží k aktualizaci verze firmwaru tohoto zařízení.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Aktuální verze]
Ohledně informací o nejnovějších aktualizacích viz web podpory níže (od ledna 2014).
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce.)
- 42 -
[DEMO REŽIM]
Slouží ke spuštění předvádění tohoto zařízení.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [DEMO REŽIM] # [ZAP.]
≥ Když je [DEMO REŽIM] přepnutý na [ZAP.] a vy se dotknete [KONEC] v případě, že není
zasunuta žádná karta a toto zařízení je připojeno k síťovému adaptéru, dojde k automatickému
zahájení předváděcího režimu.
Ke zrušení předváděcího režimu dojde při aktivaci libovolné operace. Když však nebude
aktivována žádná operace, přibližně po uplynutí 10 minut bude předváděcí režim spuštěn znovu.
Zastavení předváděcího režimu se provádí nastavením [DEMO REŽIM] na [VYP.] nebo vložením
karty SD.
≥ Pokud je zapnut Předváděcí režim, kryt objektivu zůstává otevřený.
[O.I.S. DEMO]
Tato položka slouží k zahájení předváděcího režimu optického stabilizátoru obrazu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [O.I.S. DEMO]
≥ Dotkněte se [O.I.S. DEMO]; dojde k automatickému zahájení předvádění.
Při doteku [KONEC] dojde ke zrušení funkce předvádění.
[Eye-Fi Přenos]
K zobrazení této položky dojde pouze tehdy, když je vložena karta Eye-Fi.
Podrobnější informace najdete na straně 137.
[Eye-Fi Přímý Režim]
K zobrazení této položky dojde pouze tehdy, když je vložena karta Eye-Fi.
Podrobnější informace najdete na straně 138.
[LANGUAGE]
Tato volba vám umožňuje přepnout jazyk zobrazený na displeji nebo na stránce menu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [LANGUAGE] # požadovaný jazyk
- 43 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Použití zoomu
Páčka zoomu/Ikona tlačítka zoomu
Strana T:
Snímání zblízka (přiblížení)
Strana W:
Širokoúhlé snímání (oddálení)
T
W
T
6 W
T
W

A Lišta zoomu
≥ Maximální zoom pro záznym filmů může být nastaven prostřednictvím [REŽIM ZOOMU]. (l 76)
∫ Lišta zoomu
Lišta zoomu je zobrazována během použití zoomu.
W
T


B
C
Optický zoom
Režim záznamu filmu: i.Zoom/Digitální zoom (Modrý)
Režim záznamu statických snímků: Extra optický zoom (Modrý)
∫ Rychlost zoomu
≥ Rychlost zoomu se liší podle míry posunutí páčky zoomu.
≥ Použití zoomu prostřednictvím ikon tlačítka zoomu bude provedeno příslušnou konstantní
rychlostí.
Úroveň zoomu během Režimu záznamu statických
snímků
Pro Režim záznamu statických snímků platí, že úroveň zoomu může být roztažena až po 50k bez
snížení kvality obrazu. (Extra optický zoom)
≥ Extra optický zoom se mění v závislosti na nastavení [ROZL. SNÍMKU] a [POMĚR STRAN].
(l 86, 87)
≥ Když sundáte prst z páčky zoomu během použití zoomu, může dojít k záznamu zvuku
souvisejícího s činností zoomového mechanizmu. Při vracení páčky zoomu do její původní
polohy pohybujte páčkou klidně.
≥ Když je zoomové zvětšení na svém maximu, subjekty jsou zaostřovány přibližně ve vzdálenosti
1,5 m nebo větší.
≥ Při zoomu 1k může toto zařízení zaostřit na předmět vzdálený přibližně 3 cm od objektivu.
- 44 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Funkce Vyrovnaného snímání
Tato funkce slouží k detekci naklonění zařízení a k jeho automatické korekci.
(Při nastavení
(Běžné))
(Při nastavení
(Silné))
: S funkcí Vyrovnaného snímání
: Bez funkce Vyrovnaného snímání
Tlačítko Vyrovnaného snímání
Každé stisknutí tohoto tlačítka přepíná funkci
Vyrovnaného snímání.
(Běžné) #
(Silné) # vyp
(Běžné): Korekce naklonění.
(Silné): Větší korekce naklonění.
vyp: Zrušení nastavení.
≥ Pokud naklonění přesáhne rozsah korekce, vzhled ikony se změní.
/
/
/
Když je naklonění opraveno
/
Když naklonění překračuje rozsah korekce
≥ Když naklonění přesahuje rozsah korekce, pohněte zařízením do polohy, ve které dojde k
zobrazení
/
.
Výchozí nastavení této funkce je
(Běžné).
Rozsah, při kterém je tato ikona zobrazena správně, je sklon 45° až po vodorovný směr.
Funkce Vyrovnání záznamu se vypne, když je funkce [VODOVÁHA] nastavena na [ZAP.]. (l 79)
Při záznamu vodorovných obrázků s použitím stativu připevněte zařízení na stativ pomocí
[VODOVÁHA] (l 79) a poté nastavte funkci Vyrovnané snímání na
(Běžné) nebo
(Silné).
≥ Při přepnutí funkce Vyrovnané snímání může obrazovka na chvíli zčernat.
≥ Pokud nastavíte možnost
(Silné), úhel pohledu se změní.
≥
≥
≥
≥
- 45 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Záznam pomocí dílčí kamery
(dvojí kamera) [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]
Pomocí dílčí a hlavní kamery můžete souběžně zaznamenávat dva
obrazy (dvojí kamera).
Pomocí dílčí kamery můžete zaznamenat sebe, člena rodiny vedle
vás či scenérii odlišnou od dění zachyceného hlavní kamerou.

A
Záznam člena rodiny
vedle vás
Záznam scenérie
Dílčí kamera
Snímání sebe sama

B Dílčí okno
≥ Obraz dílčí kamery je zobrazen v dílčím okně.
≥ Záznam pouze z dílčí kamery není možný.
≥ Obrazy zaznamenané hlavní a dílčí kamerou jsou zaznamenány jako jedna scéna nebo
snímek. Při přehrávání nelze odstranit ani skrýt obraz zaznamenaný dílčí kamerou.
≥ Minimální ohnisková vzdálenost dílčí kamery je přibližně 30 cm.
1
Otočte dílčí kameru.
≥ Když otočíte dílčí kameru z polohy v rozsahu C (0e až
přibližně 30e) do polohy v rozsahu D (přibližně 30e až
270e), na LCD monitoru se zobrazí dílčí okno.
≥ Pokud se dílčí okno nezobrazí, zobrazte jej pomocí ikony
.

2
Zahajte záznam.
≥ Otočte dílčí kameru do požadované polohy.
≥ Dílčí kamera pracuje v režimu automatického zaostřování.
≥ Běžně držte při záznamu zařízení dle vyobrazení.
- 46 -

∫ Zobrazení a skrytí dílčího okna
Dotkněte se ikony
.
≥ Každým dotykem této ikony zobrazíte nebo skryjete dílčí
okno.
≥ Pokud je dílčí okno skryté, obraz dílčí kamery nebude
zaznamenáván.
Ukončení funkce dvojí kamery
Otočte dílčí kameru do polohy v rozsahu C (0e až přibližně 30e).
≥ V závislosti na podmínkách záznamu se může vyvážení barev, jas a další nastavení hlavní a dílčí
kamery lišit.
≥ Následující funkce nefungují pro obraz dílčího okna:
j Dotyková závěrka
j Noční portrét v inteligentním automatickém režimu/inteligentním automatickém režimu plus/
režimu scény
j Kreativní kontrola
j [ORÁM. TVÁŘE]
j Sledování AF/AE
j Aretace optického stabilizátoru obrazu
j Vestavěný blesk
j [AF PŘISVĚTLENÍ]
≥ Položky menu záznamu, ikony ovládání a funkce, jako jsou optický stabilizátor obrazu, vyrovnané
snímání, [RYCHLÉ ZAPNUTÍ] a [RYCHLÝ START] fungují pouze pro hlavní kameru. Pro obraz z
dílčí kamery funguje pouze nastavení vyvážení barev, jasu a zaostřování. (l 49)
≥ Pokud snímáte snímky pomocí funkce dvojí kamery, může zaostření trvat déle než obvykle.
(l 27)
≥ Dílčí kamera nefunguje, když používáte následující funkce:
j Vypnutí Asistenta zastavení pohybu
j FULL HD zpomalené video
- 47 -
Změna a úprava nastavení dílčí kamery a dílčího okna
∫ Změna velikosti dílčího okna
Zvolte menu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [VELIKOST PODOKNA] # [Velké]* nebo [Malé]
* Tuto položku lze vybrat, pouze pokud aktivujete některou z následujících možností:
j Režim záznamu filmu
j [16:9] u položky [POMĚR STRAN] v režimu záznamu statických snímků
≥ V režim záznamu filmu je formát dílčího okna stejný, jako nastavení [REŽIM NAHR.]. V režimu
záznamu statických snímků je formát stejný, jako nastavení [POMĚR STRAN].
∫ Změna umístění zobrazení dílčího okna
1
2
Dotkněte se dílčího okna.
Dotkněte se místa na displeji, které chcete
změnit.
≥ Podle polohy dílčího okna na displeji se může změnit poloha
ikon na displeji.
≥ Polohu na displeji můžete rovněž změnit dotekem a
podržením dílčího okna a jeho přetažením.
- 48 -
∫ Nastavení a úprava vyvážení barev, jasu a zaostřování
1
2
3
Dotkněte se dílčího okna.
Dotkněte se ikony
.
Dotkněte se ikony, kterou chcete nastavit nebo upravit.
(Jas)/[FOCUS] (Zaostřování)*
[WB] (Vyvážení barev)/
* Pouze v režimu záznamu filmu
4 (Když se dotknete položky [WB])
Pomocí ikony
/
vyberete režim vyvážení bílé.
(Sluneční režim)/
AWB (Nastavení automatického vyvážení bílé)/
oblohy)/
(Interiérový režim 1)/
(Interiérový režim 2)
(Když se dotknete položky
Pomocí ikony
/
(Režim zatažené
)
upravte nastavení.
(Když se dotknete položky [FOCUS])
Dotkněte se ikony [AF] nebo [AFS].
≥ Zaostřen bude střed dílčího okna.
[AF] (Automatické zaostřování):
Automatické zaostřování pracuje průběžně.
[AFS] (Jednotlivé automatické
zaostřování):
Automatické zaostřování probíhá pouze při doteku [AFS].
≥ Pokud vyberete [AFS], na obrazovce záznamu se trvale zobrazí
.
≥ Obnovení automatického nastavení se provádí přepnutím režimu záznamu na Inteligentní
automatický režim. (l 50)
- 49 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Změna režimu Záznamu
1
Dotkněte se ikony tlačítka režimu Záznamu.
MENU
2
Dotkněte se ikony tlačítka požadovaného
režimu Záznamu.
Režim
*1
MNL
*1
*2
Efekt
Inteligentní
automatický režim
Můžete přepnout režim na Inteligentní automatický režim,
který optimalizuje nastavení pro prostředí přehrávání, ve
kterém se nacházíte (l 51).
Inteligentní
automatický režim
Plus
K inteligentnímu automatickému režimu můžete přidat
manuálně nastavený jas a vyvážení barev a poté můžete
zahájit záznam (l 53).
Kreativní kontrola
Slouží k záznamu filmů s přidanými efekty (l 53).
Režim scény
Tato možnost dovoluje tomuto přístroji automatické
doladění rychlosti závěrky a clony v souladu se scénou,
kterou chcete zaznamenat. (l 57).
Manuální
Umožňuje vám nastavit rychlost závěrky, zaostření,
Vyvážení bílé a jas (clona/zisk) (l 61).
*1
FULL HD zpomalené
video
*2
Vypnutí Asistenta
zastavení pohybu
Můžete provádět záznam zpomaleného videa. (l 58)
Můžete zaznamenaný statický snímek nastavit jako
pozadí a zaznamenat další snímek při pohledu na
zaznamenaný snímek na pozadí. (l 60)
Pouze v režimu záznamu filmu
Pouze v režimu záznamu statických snímků
- 50 -
Inteligentní automatický režim
Po nasměrování zařízení na objekt, který hodláte snímat, budou nastaveny vhodné režimy z níže
uvedených režimů.
Režim
Tváře jsou detekovány a zaostřeny automaticky a jas je doladěn tak,
aby umožňoval zřetelný záznam.
Scenerie
Celá krajinka bude zaznamenána živě, bez zabílení oblohy na pozadí,
která by mohla být velmi jasná.
*1
Bodový
reflektor
Umožňuje zřetelný záznam velmi jasného objektu.
*1
Nízké světlo
Umožňuje velmi zřetelný záznam i v tmavé místnosti nebo za šera.
*2
Noční portrét
Osoba i pozadí budou v tomto režimu nasnímány s jasem bližším
reálnému jasu.
*2
Noční scenerie
Umožní vám živější záznam noční scenerie zpomalením rychlosti
závěrky.
*2
Makro
*1
Běžné
*2 Běžné
*1
*2
Efekt
Portrét
Slouží k záznamu s přiblížením se ke snímanému objektu.
V jiných než výše popsaných režimech je kontrast nastaven tak, aby
bylo dosaženo čistého obrazu.
Pouze v režimu záznamu filmu
Pouze v režimu záznamu statických snímků
≥ Může se stát, že zařízení s ohledem na podmínky záznamu neaktivuje požadovaný režim.
≥ V režimu portrétu, v režimu reflektoru nebo v režimu slabého osvětlení bude detekovaná tvář
orámována bílým rámečkem. V režimu portrétu bude subjekt, který je největší a nachází se
nejblíže ke středu displeje, orámován oranžovým rámečkem. (l 78)
≥ Při použití režimu nočního portrétu a režimu noční scenerie se doporučuje použití stativu.
≥ V závislosti na podmínkách záznamu, např. při určitých velikostech tváří, při určitém naklonění
nebo při použití digitálního zoomu, se může stát, že detekce tváří nebude možná.
- 51 -
∫ Inteligentní automatický režim
Po přepnutí do inteligentního automatického režimu bude v činnosti automatické vyvážení bílé a
automatické zaostření, které automaticky doladí vyvážení barev a zaostření.
V závislosti na jasu subjektu se otevření a rychlost závěrky automaticky nastaví za účelem
dosažení optimálního jasu.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Informace na této stránce platí pouze pro hlavní kameru.
≥ Vyvážení barev a zaostření se v závislosti na světelných zdrojích nebo scénách nemusí nastavit
automaticky. V takovém případě nastavte tyto hodnoty manuálně. (l 62, 64)
Automatické vyvážení bílé
Na obrázku je znázorněn rozsah fungování automatického vyvážení bílé.
1) Účinný rozsah automatického nastavení vyvážení bílé v
10 000K
9 000K
kameře
8 000K
2) Modrá obloha
7 000K
3) Zatažená obloha (déšť)
6 000K
4) Sluneční světlo
5 000K
5) Bílá zářivka
1)
6) Halogenová žárovka
4 000K
7) Klasická žárovka
3 000K
8) Východ nebo západ slunce
9) Světlo svíčky
Když doladění automatického vyvážení bílé nefunguje obvyklým
způsobem, dolaďte jej manuálně. (l 62)
2 000K
8)
Automatické zaostřování
9)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Zařízení provede zaostření automaticky.
≥ Vzhledem k těmto vlastnostem nepracuje v následujících
případech automatické zaostření správně. Pořizujte záznam snímků v režimu manuálního
zaostření. (l 64)
j Snímání vzdálených i blízkých předmětů současně
j Snímání předmětu za špinavým nebo zaprášeným oknem
j Snímání předmětu, v jehož blízkosti jsou lesklé plochy nebo předměty s vysokou reflexí
- 52 -
Inteligentní automatický režim Plus
Podrobnější informace o efektu každého režimu můžete najít na straně 51.
*1
*2
(Nízké světlo)*1/
(Portrét)/
(Scenerie)/
(Bodový reflektor)*1/
(Noční portrét)*2/
(Noční scenerie)*2/
(Makro)*2/
(Běžný)*1/
Pouze v režimu záznamu filmu
Pouze v režimu záznamu statických snímků
≥ Změna režimu Záznamu na
1 (Při dolaďování jasu)
Dotkněte se
(Běžný)*2
. (l 50)
.
(Při dolaďování vyvážení barev)
Dotkněte se
.
≥ Strana R: Slouží k nastavení vyvážení na červenější odstín.
Strana B: Slouží k nastavení vyvážení na modřejší odstín.
≥ S výjimkou nastavování jasu a vyvážení barev, pokud se po nějakou dobu nedotknete displeje,
dotykové menu zmizí. Znovu jej lze zobrazit dotykem položky
.
2
Dotkněte se
/
za účelem doladění nastavení.
≥ Za účelem zrušení zobrazení dolaďovací lišty se dotkněte
dotkněte
během dolaďování vyvážení barev.
3
během dolaďování jasu nebo se
Zahajte záznam.
Kreativní kontrola
≥ Nastavte [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD] (l 77).
≥ Změna režimu Záznamu na
. (l 50)
Zvolte požadovaný režim Kreativní kontroly a poté se dotkněte [Vstup].
Režim
Efekt
[Efekt miniatury]
Prostřednictvím této funkce můžete provádět záznam filmů s
efektem diorámy, jako například záznam miniatury prostřednictvím
úmyslně vytvořené zaostřené a nezaostřené plochy na okraji obrazu
a intervalový záznam filmu (l 54).
≥ Filmy zaznamenané s touto funkcí vypadají jako pří nízkém počtu
snímků za sekundu.
[8mm video]
Slouží k záznamu filmů s efektem zatmívání ve stylu retro (l 55).
[Video bez zvuku]
Slouží k záznamu filmů, které jsou podobné černobílým němým
filmům, a to prostřednictvím poklesu množství příchozího světla
(l 55).
[Časosběrné nahr.]
Slouží k záznamu scény, která se pohybuje pomalu v průběhu
dlouhé doby jako krátkometrážní film, a to prostřednictvím záznamu
jednoho snímku v nastavených časových intervalech (l 56).
≥ Záznam statických snímků není možný.
- 53 -
MINI
1
[Efekt miniatury]
Dotykem
dolaďte vodorovnou polohu
zaostřené části.
≥ Dotekem displeje můžete doladit vodorovnou polohu
zaostřené části.
≥ Když nejsou přibližně 1 sekundu prováděny žádné dotykové
operace, zobrazí se [Reset], [ROZL.] a [ZADAT]. Dotykem
displeje budete moci doladit vodorovnou polohu zaostřené
části.
≥ Při stisknutí [Reset] bude zaostřená část vynulována do původní polohy.
2
Dotkněte se [ROZL.].
≥ Při každém doteku [ROZL.] dojde k přepnutí velikosti zaostřené části.
Průměrná velikost # Velká velikost # Malá velikost
≥ Dotekem displeje můžete doladit vodorovnou polohu zaostřené části.
≥ Při stisknutí [Reset] bude zaostřená část vynulována do původní polohy a [ROZL.] bude
vynulováno na průměrnou velikost.
3
4
Dotkněte se [ZADAT].
(Při dolaďování jasu)
Dotkněte se
.
≥ Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně jasu.
(Standardní) #
(Světlý) #
(Tmavý)
5 (Při dolaďování sytosti)
Dotkněte se
.
≥ Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně sytosti.
(Standardní) #
(Sytá) #
(Velmi sytá)
6
Zahajte záznam.
≥ Bude proveden intervalový záznam. Přibližně každých 6 sekund bude pořízen záznam trvající
1 sekundu.
≥ Abyste dosáhli ještě jednoduššího Efektu miniatury, proveďte záznam objektů se zahrnutím
pohledu zdálky nebo těch, které poskytují hloubku nebo zkreslenou perspektivu. Dále použijte
stativ a vyhněte se zoomování.
≥ Při záznamu tmavých subjektů, jako např. noční scény, budete moci vidět mnoho šumu v
zaostřené části.
≥ Záznam audia není možný.
≥ [REŽIM NAHR.] je nastaven na [HA].
≥ Maximální doba záznamu je 12 hodin.
≥ Filmy zaznamenané s touto funkcí vypadají jako pří nízkém počtu snímků za sekundu.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Nastavení Efektu miniatury způsobí nastavení [PŘESUN ZÁZNAMU] na [VYP.] (l 78).
- 54 -
8mm
1
[8mm video]
(Při dolaďování jasu)
Dotkněte se
.
≥ Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně jasu.
(Standardní) #
(Světlý) #
(Tmavý)
2 (Při dolaďování vyvážení barev)
Dotkněte se
.
≥ Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně vyvážení barev.
(Modré) #
(Červené) #
(Žluté)
3
Zahajte záznam.
≥ Zvuk je monofonní.
SILN
1
[Video bez zvuku]
(Při dolaďování jasu)
Dotkněte se
.
≥ Při každém doteku ikony dojde k přepnutí úrovně jasu.
(Standardní) #
(Světlý) #
(Tmavý)
2
Zahajte záznam.
≥ Záznam audia není možný.
- 55 -
INTV
[Časosběrné nahr.]
Dotkněte se požadované doby nastavení.
[1 SEK.]/[10 SEK.]/[30 SEK.]/[1 MINUTA]/[2 MINUTY]
≥ Dotkněte se [ZADAT].
≥ Snímek je zaznamenáván s nastaveným intervalem záznamu. 25 snímků bude tvořit film trvající
1 sekundu.
Nastavená doba
(interval záznamu)
Doba záznamu
Zaznamenaná doba
Západ slunce
1s
1h
2 min
Kvetení
30 s
3h
12 s
Příklad nastavení
≥ “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.
≥ Tyto doby jsou přibližné.
≥ Maximální doba záznamu je 12 hodin.
Záznam audia není možný.
[REŽIM NAHR.] je nastaven na [HA].
Nejkratší možná doba záznamu filmu je 1 sekunda.
Vyvážení barev a zaostření nemusí být v závislosti na světelném zdroji nebo scéně doladěno
automaticky. V takovém případě nastavte tyto hodnoty manuálně (l 62, 64).
≥ HC-W850M / HC-V750M
Nastavení Intervalového záznamu nastaví [PŘESUN ZÁZNAMU] na [VYP.]. (l 78)
≥ Při dlouhodobém záznamu doporučujeme připojit síťový adaptér.
≥
≥
≥
≥
- 56 -
Režim scény
≥ Změna režimu Záznamu na
. (l 50)
Dotkněte se požadovaného režimu Scény.
Režim
5Sport:
Efekt
Slouží k pořizování scén s rychlým pohybem, trochu kolísajících,
s pomalým přehráváním a přerušením přehrávání
Portrét:
Slouží ke snímání osob vpředu před pozadím
Jemné zobrazení pleti:
Dodává barvě pleti měkčí tón a tím i atraktivnější vzhled.
Bodový reflektor:
Slouží ke zlepšení kvality při jasném osvětlení subjektu.
Sníh:
Slouží ke zlepšení kvality obrazu při snímání na zasněžených
prostranstvích.
Pláž:
K nasnímání modře moře nebo zářivé oblohy
Západ slunce:
K nasnímání červeně východu slunce nebo zářivého západu
slunce
Scenerie:
Pro scenerie rozlehlých krajinek
Ohňostroj:
K nádhernému zachycení ohňostrojů na noční obloze
Noční scenerie:
K nádhernému zachycení večerní nebo noční scenerie
Nízké světlo:
Pro tmavé scény, jako např. za soumraku
(Pouze v režimu záznamu filmu)
Noční portrét:
Slouží k jasnému zachycení osoby i pozadí
(Pouze v režimu záznamu statických snímků)
≥ Dotkněte se [ZADAT].
≥ (Sport/Portrét/Jemné zobrazení pleti/Bodový reflektor/Sníh/Pláž/Západ slunce/Scenerie)
j Rychlost závěrky v režimu záznamu statických snímků je 1/6 nebo více.
≥ (Západ slunce/Nízké světlo)
j Rychlost závěrky v režimu záznamu filmu je 1/25 nebo vyšší.
≥ (Západ slunce/Scenerie/Ohňostroj/Noční scenerie)
j Při snímání blízkého objektu se obraz může rozmazat.
≥ (Sport)
j Při normálním přehrávání se může zdát pohyb trhaný.
j Při vnitřním osvětlení může dojít ke změně barvy a jasu displeje.
j Při nedostatečném jasu režim snímání sportovních záběrů nefunguje. V takovém případě bliká
označení
.
≥ (Portrét)
j Při vnitřním osvětlení může dojít ke změně barvy a jasu displeje.
≥ (Jemné zobrazení pleti)
j V případě, že pozadí nebo jakýkoli předmět jinde na scéně má barvy podobné barvě pleti, bude
také nasnímán v měkčím tónu.
j Při nedostatečném jasu nemusí být tento efekt zřejmý.
j Při záznamu zdálky se může stát, že tvář nebude zaznamenána dostatečně jasně. V tomto
případě zrušte Režim jemného zobrazení pleti nebo použijte při snímání tváře funkci
zoomového přiblížení.
- 57 -
≥ (Ohňostroj)
j Rychlost závěrky je 1/25.
j Při snímání v jasném okolí může dojít ke zbělení obrazu.
≥ (Noční scenerie/Noční portrét)
j Rychlost závěrky v režimu záznamu statických snímků je 1/2 nebo více.
j Doporučuje se použít stativ.
≥ (Noční portrét)
j Blesk je nastaven na [ZAP.]. (Pokud nastavíte [Nast. Širokoúhlý předsádky] na [ZAP.], blesk se
přenastaví na [VYP.])
FULL HD zpomalené video
≥ Nastavte [TYP ZÁZNAMU] na [MP4/iFrame] (l 77).
≥ Změna režimu Záznamu na
. (l 50)
1
Zvolte menu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [NAST. REŽ. ZPOMALENÍ] # požadované nastavení
[Interval]:
Umožňuje přepnout mezi běžným záznamem a záznamem FULL HD
zpomalené video.
[Vždy]:
Zaznamená celou scénu jako FULL HD zpomalené video.
2
3
Zahajte záznam.
(Když je zvolen [Interval])
Dotkněte se a držte
, když chcete používat
záznam FULL HD zpomaleného videa.

≥ Dokud držíte tuto ikonu, probíhá záznam FULL HD
zpomaleného videa.
≥ Ihned po uvolnění začíná běžný záznam.
≥ Pro každý záznam je možné použít FULL HD zpomalené
video až 3 krát.
≥ Pokud chcete zjistit, kolikrát ještě můžete použít záznam FULL HD zpomaleného videa, podívejte
se na počet žlutě svítících kontrolek A.
≥ Chcete-li scénu zaznamenat na kartu SD, použijte kartu SD s SD Speed Class Rating
Class 10.
≥ Pokud použijete FULL HD zpomalené video, doba možného záznamu při napájení z akumulátoru
se zkrátí.
≥ FULL HD zpomalené video používá následující nastavení:
j Funkce Vyrovnaného snímání: vyp
j [REŽIM ZOOMU]: [20k optický]
j [REŽIM NAHR.]: [1080/28M]
j [HYBRIDNÍ O.I.S.]: [VYP.]
j [AUTO.POM.ZÁVĚRKA]: [VYP.]
≥ Rychlost závěrky je 1/100 nebo více.
≥ Počet bodů / počet snímků za sekundu záznamu FULL HD zpomaleného videa je pevně
1920k1080/50p.
- 58 -
≥ Zvuk částí zaznamenaných jako FULL HD zpomalené video se nezaznamenává (během
záznamu je zobrazena ikona
).
≥ V režimu FULL HD zpomaleného záznamu nelze pořizovat snímky.
≥ V režimu FULL HD zpomaleného videa nelze poslat na výstup do jiného zařízení obraz ani zvuk.
≥ Když začne záznam FULL HD zpomaleného videa, zruší se následující nastavení:
j Sledování AF/AE
j PRE-REC
j Zatmívání/roztmívání
≥ Na straně miniatur v režimu přehrávání jsou scény zaznamenané jako FULL HD zpomalené
video označeny ikonou
.
≥ Rychlost přehrávání na tomto zařízení můžete nastavit v [Rychlost zpomal. přehr.] (l 91). Navíc
můžete nastavit rychlost přehrávání na jiném zařízení 1/4 na běžnou rychlost v [Konverze
rychlosti zpomalení] (l 116).
- 59 -
Vypnutí Asistenta zastavení pohybu
Před záznamem v režimu Asistenta zastavení pohybu
Můžete vytvořit prezentaci, která zaznamená pohyb záznamem objektu, který se pohybuje
pomalu.
≥ Každá skupina záznamů může obsahovat až 999 statických snímků zaznamenaných v režimu
Asistenta zastavení pohybu.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Skupiny záznamu pro kartu SD a vestavěnou paměť se vytvářejí zvlášť.
≥ Změna režimu Záznamu na
1
2
Stisknutím tlačítka
Dotkněte se [Vstup].
. (l 50)
spustíte záznam statických snímků. (l 27)
≥ Statický snímek bude zaznamenán a zobrazen na obrazovce jako poloprůhledný. Prohlédněte si
snímek a rozhodněte, jak máte objektem pohnout pro další snímek.
≥ Pokud jste již zaznamenali statické snímky pro skupinu záznamů, na obrazovce se zobrazí
poloprůhledný poslední statický snímek.
≥ Pokud chcete zaznamenávat dále, dotkněte se ikony
.
3
Pohněte objektem a rozhodněte o kompozici snímku.
≥ Pokračujte v záznamu opakováním kroků 1–3.
≥ Můžete ukládat statické snímky do stejné skupiny záznamů, dokud nepoužijete [Vytvořit fázovou
animaci].
Vytvoření nové skupiny záznamů
MENU
: [FOTO] # [Vytvořit fázovou animaci]
≥ Pokud se dotknete ikony [ANO], začne se zaznamenávat nová skupina záznamů a zobrazí se
obrazovka záznamu.
≥ Po vytvoření skupiny záznamu nemůžete statické snímky ukládat do jakékoliv starší skupiny
záznamů.
≥ [ROZL. SNÍMKU] je nastaveno na 2.1M (1920k1080).
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Pokud chcete zaznamenávat statické snímky do samostatné skupiny záznamů, musíte použít
jinou kartu SD.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Pokud chcete zaznamenávat statické snímky do samostatné skupiny záznamů, změňte médium
pro záznam nebo použijte jinou kartu SD.
≥ Podrobnosti o přehrávání režimu Asistenta zastavení pohybu jsou uvedeny na straně 108.
- 60 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Manuální záznam
≥ Při změně mezi režimem záznamu filmu a režimem záznamu statických snímků zůstane zachováno
nastavení manuálního zaostřování, vyvážení bílé, rychlosti závěrky, jasu (Clona a Zisk).
Manuální režim zapnete stisknutím multifunkčního kroužku pro manuální ovládání.
≥ Pokud není zvolena položka ikony manuálního ovládání nebo nastavení kvality obrazu (l 85),
bude se při každém stlačení multifunkčního kroužku pro manuální ovládání přepínat zobrazení
ikony manuálního ovládání a nastavení kvality obrazu. Zobrazte ikonu manuálního ovládání.
≥ Přepnutí do Manuálního režimu lze provést také dotekem ikony režimu Záznamu. (l 50)
FOCUS

MNL
WB
SHTR
IRIS
A
Ikona manuálního ovládání
Zaostřování (l 64)
FOCUS
Vyvážení bílé (l 62)
WB
Manuální nastavování rychlosti závěrky (l 63)
SHTR
Nastavení clony (l 63)
IRIS
≥ Zrušení manuálního nastavení se provádí přepnutím režimu záznamu na inteligentní automatický
režim. (l 50)
∫ Při použití LCD monitoru
1
2
Dotkněte se požadované položky,
která má být nastavena.
Proveďte volbu dotykem
FOCUS
WB
SHTR
/
∫ Používání multifunkčního
kroužku pro manuální ovládání
1
.
MNL
2
IRIS
3
Otáčením
multifunkčního
kroužku pro
manuální ovládání
vyberte položku.
Stisknutím
multifunkčního
kroužku pro
manuální ovládání
proveďte nastavení.
Otáčením multifunkčního kroužku
pro manuální ovládání vyberte
nastavení.
FOCUS
MNL
WB
SHTR
IRIS
4
- 61 -
Stisknutím multifunkčního kroužku
pro manuální ovládání proveďte
nastavení.
Vyvážení bílé
V závislosti na scéně nebo podmínkách osvětlení nemusí být výsledkem funkce automatického vyvážení
bílé reprodukce přirozených barev. V takovém případě můžete nastavit vyvážení bílé manuálně.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
≥ Podrobnosti o provádění nastavení položek pomocí multifunkčního kroužku pro manuální
ovládání naleznete na straně 61.
1
2
Dotkněte se [WB].
Dotekem
/
FOCUS
zvolte režim vyvážení bílé.
MNL
WB
SHTR
≥ Zvolte režim dotekem [WB].
IRIS
Ikona
AWB
Podmínky režimu/záznamu
Automatické nastavení vyvážení bílé
Sluneční režim:
Exteriér za jasného počasí
Zamračený režim:
Snímání v exteriéru pod zataženou oblohou
Interiérový režim 1:
Světlo žárovky, videosvětlo jako ve studiu apod.
Interiérový režim 2:
Světlo barevné zářivky, sodíkových výbojek v tělocvičnách apod.
Režim manuálního nastavení:
≥ Rtuťové zářivky, sodíkové zářivky, některé fluorescenční zářivky
≥ Osvětlení používané v hotelech při svatebních hostinách, scénické reflektory v divadlech
≥ Východ a západ slunce apod.
≥ Obnovení automatického nastavení se provádí nastavením na
na Inteligentní automatický režim. (l 50)
nebo režimu záznamu
AWB
∫ Manuální nastavení vyvážení bílé
1 Zvolte
, vyplňte obrazovku bílým předmětem.
2 Dotekem zvolte a nastavte blikání
.
≥ Při používání multifunkčního kroužku pro manuální ovládání jej
stiskněte a podržte.
≥ Nastavení bude ukončeno poté, co displej na chvíli zčerná, zastaví
se zobrazování
, a poté se rozsvítí nepřerušovaně.
≥ Jestliže displej
stále bliká, nelze vyvážení bílé nastavit. V
takovém případě použijte jiné režimy vyvážení bílé.
FOCUS
MNL
WB
SHTR
IRIS
≥ Když bliká označení
, je uloženo předchozí manuální doladění vyvážení bílé. Při každé
změně podmínek záznamu znovu proveďte nové nastavení vyvážení bílé.
≥ Jestliže nastavujete vyvážení bílé i clonu/elektronické zesílení, nastavte nejdříve vyvážení bílé.
≥ Při nastavení AWB nedojde k zobrazení AWB na displeji.
- 62 -
Manuální nastavování rychlosti závěrky/clony
Rychlost závěrky:
Nastavte při snímání rychle se pohybujících předmětů.
Clony:
Nastavte při příliš jasné nebo příliš tmavé scéně.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
≥ Podrobnosti o provádění nastavení položek pomocí multifunkčního kroužku pro manuální
ovládání naleznete na straně 61.
1
2
Dotkněte se [SHTR] nebo [IRIS].
Dotkněte se
/
za účelem doladění nastavení.
≥ Ukončení nastavování se provádí dotekem [SHTR]/[IRIS].
SHTR : Rychlost závěrky:
1/50 na 1/8000
≥ Když je [AUTO.POM.ZÁVĚRKA] nastavena na [ZAP.], rychlost závěrky bude nastavena mezi
1/25 a 1/8000.
≥ Rychlost závěrky bližší hodnotě 1/8000 je vyšší.
≥ V režimu záznamu statických snímků bude rychlost závěrky nastavena na hodnotu od 1/2 do
1/2000.
IRIS : Hodnoty clony/zisku:
CLOSE !# (F16 a F2.0) !# OPEN !# (0dB a 18dB)
≥ Čím je clona blíže k hodnotě CLOSE, tím je obraz tmavší.
≥ Čím je clona blíže k hodnotě 18dB, tím je obraz světlejší.
≥ Je-li clona nastavena na větší hodnotu než OPEN, změní se na hodnotu elektronického zesílení.
≥ Obnovení automatického nastavení se provádí přepnutím režimu záznamu na Inteligentní
automatický režim. (l 50)
≥ Když nastavujete rychlost závěrky i hodnotu clony/elektronického zesílení, nastavte nejdříve
rychlost závěrky a až poté hodnotu clony/elektronického zesílení.
Manuální nastavení rychlosti závěrky
≥ Při rychlosti závěrky nastavené na hodnotu nižší než 1/12 v Režimu záznamu statických snímků
se doporučuje použití stativu. Při opětovném zapnutí napájení nebo při použití rychlého startu
bude rychlost závěrky nastavena na hodnotu 1/25.
≥ Můžete si všimnout pásu světla kolem velmi světlého, zářícího objektu nebo objektu s velmi
vysokou odrazivostí.
≥ Při normálním přehrávání se může zdát pohyb snímků trhaný.
≥ Při záznamu mimořádně jasného objektu nebo při záznamu při osvětlení v interiéru může dojít ke
změně barvy a jasu displeje nebo se na displeji může objevit vodorovná čára. V takovém případě
přejděte na záznam v inteligentním automatickém režimu nebo nastavte rychlost závěrky na
1/100 v oblastech s napájecí frekvencí 50 Hz nebo na 1/125 v oblastech s napájecí frekvencí
60 Hz.
≥ V režimu záznamu statických snímků se jas obrazu zobrazeného na LCD monitoru může lišit od
jasu právě zaznamenaného obrazu. Po záznamu potvrďte obraz na straně přehrávání.
Manuální nastavení clony/elektronického zesílení
≥ Při zvýšení hodnoty elektronického zesílení se zvýší šum v obraze.
≥ V závislosti na přiblížení zoomu se nemusí některé hodnoty clony zobrazit.
- 63 -
Nastavení manuálního zaostření
Je-li automatické zaostření vzhledem k podmínkám obtížné, použijte manuální zaostření.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
≥ Podrobnosti o provádění nastavení položek pomocí multifunkčního kroužku pro manuální
ovládání naleznete na straně 61.
Zaostřit můžete otáčením
multifunkčního kroužku pro
manuální ovládání.
1
(Při použití funkce Pomoc při MF)
Proveďte volbu menu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [MF POMOCNÍK] # [ZAP.]
≥ Zobrazte ikonu manuálního ovládání dotekem
2
3
.
Dotkněte se [FOCUS].
Dotkněte se [MF] za účelem změny manuálního zaostření.
≥ Na displeji se zobrazí MF.
4
Úpravu zaostření proveďte otočením
multifunkčního kroužku pro manuální
ovládání.
MNL
Zaostřovací pole je zobrazeno modře. Běžné zobrazení na
displeji bude obnoveno přibližně po uplynutí 2 sekund po
zaostření na subjekt.
A Část zobrazená modře
≥ Když je [MF POMOCNÍK] nastavena na [VYP.], modré
pole zobrazeno nebude.
≥ Obnovení automatického zaostřování se provádí dotykem
na položku [AF] v kroku 3 nebo změnou režimu záznamu na Inteligentní automatický režim.
(l 50)
≥ Modrý displej se nezobrazí na snímcích, které jsou právě zaznamenávány.
- 64 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Záznam s dotykovou funkcí
Můžete provádět záznam s použitím výhodných funkcí prostřednictvím pouhého dotyku displeje.
1
2
Dotkněte se (levá strana)/ (pravá strana)
v dotykovém menu za
účelem zobrazení ikon dotykových funkcí. (l 21)
Dotkněte se ikony dotykové funkce.
(např. Sledování AF/AE)
≥ Za účelem zrušení se znovu dotkněte ikony Dotykové funkce.
(Ke zrušení aretace optického stabilizátoru obrazu dojde
uvolněním prstu, který se dotýká
.)
Ikony dotykové funkce
Funkce stabilizátoru obrazu
Sledování AF/AE
Aretace optického stabilizátoru
obrazu*1
Dotyková závěrka*2
*1
*2
Pouze v režimu záznamu filmu
Pouze v režimu záznamu statických snímků
- 65 -
Funkce stabilizátoru obrazu
Vliv třesení při záznamu omezíte použitím stabilizátoru obrazu.
Toto zařízení je vybaveno hybridním optickým stabilizátorem obrazu.
Hybridní optický stabilizátor obrazu představuje stabilizátor obrazu hybridně využívající optickou a
elektrickou technologii.
Zapnutí/vypnutí Optického stabilizátoru obrazu
se provádí dotykem na položku
.

≥ Přepne se ikona v poloze A.
(Režim záznamu filmu)
/
#
(nastavení zrušeno)
≥ Při nastavení [HYBRIDNÍ O.I.S.] na [ZAP.] bude zobrazen symbol
[VYP.] bude zobrazen symbol
.
. Při nastavení na
≥ Při záznamu se stativem v Režimu záznamu filmu doporučujeme nastavit stabilizátor obrazu na
(vypnuto).
(Režim záznamu statických snímků)
/
#
(nastavení zrušeno)
≥ Při nastavení [O.I.S.] na [REŽIM 1] bude zobrazen symbol
[REŽIM 2] bude zobrazen symbol
.
. Při nastavení [O.I.S.] na
∫ Změna režimu stabilizátoru obrazu
(Režim záznamu filmu)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [HYBRIDNÍ O.I.S.] # [ZAP.] nebo [VYP.]
Při nastavení na [ZAP.] budete moci dále zlepšit stabilizaci obrazu při záznamu během chůze nebo
držení zařízení a při záznamu vzdáleného subjektu s použitím zoomu.
≥ Přednastavení této funkce je [ZAP.].
(Režim záznamu statických snímků)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [O.I.S.] # [REŽIM 1] nebo [REŽIM 2]
[REŽIM 1]:
Funkce pracuje po celou dobu.
[REŽIM 2]:
Funkce pracuje při stisknutí tlačítka
. Doporučujeme vám použít tento
režim při záznamu sebe sama se stativem v režimu záznamu statických
snímků.
- 66 -
Sledování AF/AE
Je možné nastavit zaostření a expozici na subjekt specifikovaný na dotekovém displeji.
Zaostření a expozice budou udržovány při sledování subjektu automaticky i během jeho
pohybu.
1
Dotkněte se
.
≥ Je zobrazena ikona B.
2
Dotkněte se objektu a zamkněte cíl.
≥ Při doteku hlavy objektu dojde k zamknutí cílového
rámečku na hlavě a k zahájení sledování.
≥ Když si přejete změnit cíl, znovu se dotkněte objektu, který
má být změněn.
≥ Při volbě Inteligentního automatického režimu nebo
Inteligentního automatického režimu Plus se nastavení
změní na
/
(Běžné) a dotknutý objekt bude
sledován. Volba se změní na
/
(Portrét) při
aretování cílového rámečku na tvář. (Ke změně na
/
(Běžné) může dojít, i když je cíl aretován na tvář při
zářícím bodovém světle, nebo v případě tmavé scény.)
3


A
Cílový rámeček
Zahajte záznam.
∫ Cílový rámeček
≥ Když pokus o aretování cíle skončí neúspěšně, cílový rámeček bude blikat červeně a poté zmizí.
Opětovné zamknutí objektu se provádí dotekem charakteristické části (z hlediska barvy apod.).
≥ Při stisknutí tlačítka
do poloviny v režimu záznamu statických snímků bude zaostření
nastaveno na objekt, který byl zamknutý. Po zaostření se barva cílového rámečku změní na
zelenou a změna cílového objektu nebude možná.
≥ Tato funkce nemůže být použita v manuálním režimu. V režimu záznamu statických snímků ji
bude možné použít pouze s některými nastaveními v režimu scény.
≥ V případě výskytu následujících podmínek záznamu může dojít k sledování odlišných objektů,
než které byly aretovány:
j Když je objekt velmi široký nebo velmi malý
j Když je barva objektu velmi podobná barvě pozadí
j Při tmavé scéně
≥ Když je v režimu záznamu statických snímků cíl aretován, může dojít ke ztmavnutí displeje nebo
k zapnutí světla pro pomoc při AF. (l 87)
≥ Pokud použijete funkci zatmívání/roztmívání a cíl je aretován, aretace cíle bude zrušena. (l 71)
≥ V následujících případech bude sledování AF/AE zrušeno.
j Při vypnutí napájení
j Stiskněte tlačítko záznamu/přehrávání
j Dotkněte se ikony přepnutí režimu záznamu
j Dotkněte se ikony tlačítka režimu Záznamu.
j Přepněte na snímání sebe sama
- 67 -
Aretace optického stabilizátoru obrazu
V Režimu záznamu filmu můžete dále zlepšit optickou stabilizaci obrazu dotekem a
přidržením
. Prostřednictvím této funkce můžete omezit vliv pohybů, které mají
tendenci vznikat při použití zoomu.

1
2
Zapnutí Optického stabilizátoru obrazu se provádí dotykem na položku
(l 66)
Dotkněte se a držte
.
≥ Při doteku a přidržení
je zobrazena ikona v A.
≥ Ke zrušení aretace optického stabilizátoru obrazu dojde, když uvolníte prst z ikony.
∫ Zrušení zobrazování
Zobrazení
nezmizí ani v případě, že nebude provedena žádná operace v průběhu
přednastavené doby. Pro zrušení zobrazování
změňte nastavení [ZOBRAZENÍ ZÁMKU
O.I.S.].
MENU
: [NASTAVENÍ] # [ZOBRAZENÍ ZÁMKU O.I.S.] # požadované nastavení
[ZAP.]:
Nepřetržité zobrazování.
[VYP.]:
Ikony zmizí po 5 sekundách bez provedení jakékoli dotekové operace.
≥ V případě silných otřesů se může stát, že stabilizace nebude možná.
≥ Za účelem záznamu při rychlém pohybu zařízení zrušte aretaci optického stabilizátoru obrazu.
- 68 -
.
Dotyková závěrka
Je možné zaostřit a provést statický snímek subjektu, kterého se dotknete.
1
Dotkněte se
.
≥ Je zobrazena ikona A.
2
Dotkněte se zvoleného subjektu.
≥ Zaostřovací pole se zobrazí v dotknuté poloze a dojde k
zaznamenání statického snímku.

≥ V závislosti na podmínkách záznamu nebo rozeznání dotknuté polohy se může stát, že nebude
možné zaznamenat požadovaný snímek.
≥ Není možné použít pro nahrávání sama sebe.
- 69 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Funkce záznamu ikon ovládání
Volbou funkčních ikon můžete zaznamenanému obrazu přidat různé efekty.
1
2
Dotkněte se (levá strana)/ (pravá strana)
účelem zobrazení provozních ikon. (l 21)
v dotykovém menu za
Dotkněte se ikony ovládání.
PRE-REC
(Např. PRE-REC)
≥ Ikony ovládání, které jsou zobrazeny v dotykovém menu,
je možné změnit. ([VYBER OPER. IKONY]: l 38)
≥ Opětovnou volbou ikony ovládání můžete zrušit příslušnou
funkci.
Podrobnější informace o zrušení následujících funkcí najdete
na příslušných stranách.
j Vestavěný blesk (l 72)
j Videosvìtlo (l 74)
j Samospoušť (l 73)
j Režim nočního vidění (l 74)
j Pomocné řádky (l 73)
≥ Při nastavení ikony ovládání dojde k zobrazení příslušné ikony.
Funkční ikony
Zatmívání/roztmívání*1
Inteligentní expozice*2
*1
Ovládání inteligentního kontrastu
Kompenzace protisvětla
PRE-REC*1
Pomocné řádky
Vestavěný blesk*2
Videosvětlo*1
Funkce potlačení červených očí*2
Režim nočního vidění*1
Samospoušť*2
Nastavení hlasitosti sluchátek/
Úprava úrovně mikrofonu*3
*1
*2
*3
Nezobrazuje se v režimu záznamu statických snímků.
Nezobrazuje se v režimu záznamu filmů.
Je zobrazena pouze při zapojení sluchátek do výstupní zásuvky na sluchátka. [ÚROVEŇ
MIKR.] (l 84) je nastaveno na cokoli jiného než [AUTOMAT.],
je zobrazeno jako
funkční ikona a lze provést úpravu vstupní úrovně mikrofonu.
≥ Pokud zařízení vypnete nebo stisknete tlačítko záznamu/přehrávání,
PRE-REC, samospoušť, kompenzace protisvětla a funkce nočního vidění budou zrušeny.
≥ Když vypnete zařízení, dojde ke zrušení funkce roztmívání/zatmívání.
≥ Je možné nastavení z menu.
(S výjimkou Nastavení hlasitosti sluchátek)
- 70 -
Zatmívání/roztmívání
Při zahájení záznamu se obraz/zvuk objeví postupně.
(Roztmívání)
Při přerušení záznamu obraz/zvuk zmizí postupně.
(Zatmívání)
≥ Při zastavení záznamu dojde ke zrušení nastavení zatmívání/
roztmívání.
(Roztmívání)
∫ Volba barvy roztmívání/zatmívání
(Zatmívání)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [BARVA STMÍV.] #
[BÍLÁ] nebo [ČERNÁ]
≥ Miniatury scén zaznamenaných s použitím roztmívání/zatmívání budou černé (nebo bílé).
Ovládání inteligentního kontrastu
Tato funkce umožňuje najednou zesvětlení obtížně zobrazitelných částí obrazu, které se
nacházejí ve stínu, i potlačení saturace světlých částí obrazu. Světlé i tmavé části obrazu
budou zaznamenány jasně.
≥ V případě příliš tmavých nebo jasných částí nebo v případě, že není jas dostatečný, nemusí být
efekt zcela zřetelný.
- 71 -
PRE-REC
Tím zabráníte nezachycení některého skvělého záběru.
Slouží k zahájení záznamu obrazu a zvuku přibližně 3 sekundy před stisknutím tlačítka
spuštění/zastavení záznamu.
≥ Na displeji se zobrazí PRE-REC .
≥ Zaměřte toto zařízení na předem zvolený subjekt.
≥ Neozve se pípnutí.
≥ V následujících případech dojde ke zrušení pohotovostního režimu PRE-REC.
j Stiskněte tlačítko záznamu/přehrávání
j Dotkněte se ikony přepnutí režimu záznamu
j HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Když vyjmete kartu SD
j HC-W850M / HC-V750M
Při vyjmutí karty SD, zatímco je [VOLBA MÉDIA] nastaveno na [VIDEO]/[SD KARTA]
j Když se dotknete MENU
j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Když stisknete tlačítko Wi-Fi
j Při vypnutí zařízení
j Při zahájení záznamu
j Po uplynutí 3 hodin
≥ Když bude po nastavení PRE-REC zahájen záznam během doby kratší než 3 sekundy, film
nasnímaný 3 sekundy před stisknutím tlačítka zahájení/zastavení záznamu nebude moci být
zaznamenán.
≥ Obrazy zobrazené na miniatuře v režimu přehrávání se budou lišit od filmů zobrazených při
zahájení přehrávání.
Vestavěný blesk
Po stisknutí tlačítka
dojde k aktivaci blesku a k zaznamenání snímku. Pro záznam
statických snímků na temných místech použijte vestavěný blesk.
Při každé volbě ikony se zobrazená informace změní o jednu v následujícím pořadí:
ß ([ZAP.]) # ßA ([AUTOMAT.]) #
([VYP.])
, a to
≥ Zařízení automaticky určí, zda je potřebný blesk i v případě, že byl nastaven na hodnotu
na základě detekce jasu prostředí. (Při určení potřeby použití blesku se červeně rozsvítí symbol
.)
∫ Nastavení jasu blesku
MENU
: [FOTO] # [VÝKON BLESKU] # požadované nastavení
ßi:
Jasněji
ßd0:
Běžné
ßj:
Méně jasný
- 72 -
≥ Když označení ß atd. bliká nebo když není zobrazeno při stisknutí tlačítka
do poloviny,
blesk nebude aktivován.
≥ Nepoužívejte toto zařízení se sadou filtru (volitelné příslušenství) nebo s konverzní čočkou
(volitelné příslušenství).
≥ Na tmavých místech je dostupný dosah blesku přibližně 1,5 m.
Funkce potlačení červených očí
Potlačuje zčervenání lidských očí při použití blesku.
≥ Blesk je aktivován dvakrát.
≥ Zčervenání očí se obvykle objevuje při určitých podmínkách záznamu a u některých lidí se
projevuje více než u jiných.
≥ Při detekci tváří v Inteligentním automatickém režimu nebo Inteligentním automatickém režimu
Plus dojde k zapnutí Redukce červených očí.
Samospoušť
Slouží k záznamu statických snímku s použitím časovače.
Při každé volbě ikony se zobrazená informace změní o jednu v následujícím pořadí:
Ø10 (záznam po 10 sekundách) # Ø2 (záznam po 2 sekundách) # zrušení nastavení
≥ Při stisknutí tlačítka
, Ø10 nebo Ø2 bliká po dobu nastavenou před záznamem statického
snímku. Po záznamu se nastavení samospouště zruší.
≥ Když v režimu automatického zaostření dojde ke stisknutí tlačítka
jednou do poloviny a poté
na doraz, objektiv zaostří na subjekt, když bude tlačítko stisknuto do poloviny. Při stisknutí tlačítka
na doraz najednou objektiv zaostří na subjekt teprve těsně před nasnímáním.
Zastavení časovače během nastavené doby
Dotkněte se [ZRUŠIT].
≥ Nastavení samospouště na hodnotu Ø2 je dobrým způsobem, jak zabránit otřesům obrazu po
stisknutí tlačítka
během použití stativu apod.
Inteligentní expozice
Tato funkce umožňuje zesvětlení tmavých částí za účelem jasného záznamu obrazu.
≥ V případě příliš tmavých částí nebo v případě, že není jas dostatečný, nemusí být efekt zcela
zřetelný.
Kompenzace protisvětla
Slouží k zesvětlení obrazu s cílem předejít ztmavnutí subjektu na pozadí.
Pomocné řádky
Umožňuje kontrolovat vyvážení obrazu během filmového záznamu a záznamu statických
snímků nebo při jeho přehrávání. Tato funkce může být použita na odhad vyvážení
kompozice.
Při každém doteku ikony dojde k přepnutí volby.
#
#
# Nastavení zrušeno
≥ Na aktuálně zaznamenávaném obrazu se řádek návodu neobjeví.
- 73 -
Videosvětlo
Je možné provádět záznam s osvětlením i na tmavých místech.
Při každé volbě ikony se zobrazená informace změní o jednu v následujícím pořadí.
([ZAP.]) #
([AUTOMAT.]) #
([VYP.])
:
Stále zapnuto.
:
:
K vypnutí/zapnutí dojde automaticky v souladu s jasem pozadí.
Zrušení nastavení.
≥ Pokud je akumulátor vybitý a světlo nelze rozsvítit, zobrazí se na obrazovce ikona
.
≥ Při nastavení na
dojde k zapnutí videosvětla v režimu Slabého osvětlení nebo v
Inteligentním automatickém režimu.
≥ Při použití videosvětla dojde ke zkrácení doby možného záznamu.
≥ Při nízké úrovni nabití akumulátoru se může stát, že nebude možné zapnout nebo vypnout
videosvětlo.
≥ Nepoužívejte toto zařízení se sadou filtru (volitelné příslušenství) nebo s konverzní čočkou
(volitelné příslušenství).
≥ Dostupný (přibližný) dosah videosvětla je přibližně až do 1,2 m.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Současné použití nočního vidění ([BARVA]) poskytne ještě světlejší podmínky.
≥ HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M / HC-V730
Současné použití nočního vidění poskytne ještě světlejší podmínky.
Režim nočního vidění
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Obraz lze zaznamenat i při velmi nízkém světle (minimální požadované osvětlení: přibližně
1 lx) či ve tmě.
Při každé volbě ikony se zobrazená informace změní o jednu v následujícím pořadí:
([BARVA]) #
([Infračervené])* # [VYP.]
VYP.:
([BARVA]):
Umožňuje záznam barevného obrazu i za velmi slabého osvětlení.
([Infračervené])*:
Umožňuje záznam obrazu ve tmě.
Zrušení nastavení.
* Tato možnost je zobrazena pouze při nastavení [Nast. Širokoúhlý předsádky] na [VYP.].
∫ Zapnutí/vypnutí infračerveného osvětlení pro
MENU
([Infračervené])
: [NAST.ZÁZN.] # [INFRAČERVENÝ SVĚTLO] # [ZAP.] nebo [VYP.]
≥ Pokud se po nastavení položky na [ZAP.] zobrazí
, je možné pořizovat snímky ve tmě.
≥ Pokud se nacházíte na špatně osvětleném místě nebo v situacích, kdy je pro zaostřování obtížné
použít automatické zaostřování, nastavte položku na [VYP.].
≥ Pokud přístroj vypnete a opět zapnete, [INFRAČERVENÝ SVĚTLO] se nastaví na [ZAP.].
HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M / HC-V730
Tato funkce umožňuje záznam barveného obrazu v podmínkách slabého osvětlení.
(Minimální požadované osvětlení: přibližně 1 lx)
- 74 -
≥ Doporučuje se použití stativu.
≥ V tmavých prostorách může být automatické zaostření o něco pomalejší. Jedná se o zcela
běžnou věc.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Režim nočního vidění ([BARVA])
≥ Snímaná scéna je zaznamenána, jako by jednotlivé snímky zmizely.
≥ Při nastavení na jasném místě může obraz krátkodobě zbělat.
≥ Může dojít k zobrazení světlých bodů, které nejsou běžně viditelné. Nejedná se však o poruchu.
Režim nočního vidění ([Infračervené])
≥ Funkci
([Infračervené]) nepoužívejte pro světlé scény. Mohlo by dojít k poruše zařízení.
≥ Je-li nastavena funkce
([Infračervené]), dodržujte následující opatření:
j Nezakrývejte infračervené osvětlení rukou ani jiným předmětem.
j Pokud je na zařízení nasazena předsádka (volitelné příslušenství), toto nastavení
nepoužívejte.
≥ Maximální dosah infračerveného osvětlení je přibližně 3 m.
≥ Zřetelný obraz zaznamenáte, když umístíte objekt do středového pole obrazovky.
HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M / HC-V730
≥ Snímaná scéna je zaznamenána, jako by jednotlivé snímky zmizely.
≥ Při nastavení na jasném místě může obraz krátkodobě zbělat.
≥ Může dojít k zobrazení světlých bodů, které nejsou běžně viditelné. Nejedná se však o poruchu.
Nastavení hlasitosti sluchátek
Slouží k nastavení hlasitosti sluchátek během záznamu.
:
:
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
≥ Zaznamenávaná aktuální hlasitost nebude nijak změněna.
- 75 -
Pokročilé funkce (Záznam)
Záznamové funkce menu
[SCÉN. REŽIMY]
Tato funkce je stejná jako režim scény v režimu záznamu. (l 50)
Rychlost závěrky a clona jsou automaticky nastaveny tak, aby odpovídaly scéně, kterou chcete
zaznamenat.
≥ Položka se v nabídce zobrazí, pouze když je nastaveno [Časosběrné nahr.] v režimu
Kreativní kontroly. (l 56)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [SCÉN. REŽIMY] # požadované nastavení
[VYP.]:
Zrušení nastavení
5Sport:
Slouží k pořizování scén s rychlým pohybem, trochu kolísajících,
s pomalým přehráváním a přerušením přehrávání
Portrét:
Slouží ke snímání osob vpředu před pozadím
Jemné zobrazení pleti:
Dodává barvě pleti měkčí tón a tím i atraktivnější vzhled.
Bodový reflektor:
Slouží ke zlepšení kvality při jasném osvětlení subjektu.
Sníh:
Slouží ke zlepšení kvality obrazu při snímání na zasněžených
prostranstvích.
Pláž:
K nasnímání modře moře nebo zářivé oblohy
Západ slunce:
K nasnímání červeně východu slunce nebo zářivého západu
slunce
Scenerie:
Pro scenerie rozlehlých krajinek
Ohňostroj:
K nádhernému zachycení ohňostrojů na noční obloze
Noční scenerie:
K nádhernému zachycení večerní nebo noční scenerie
Nízké světlo:
Pro tmavé scény, jako např. za soumraku
≥ Podrobnější informace o efektu každého režimu můžete najít na straně 57.
[REŽIM ZOOMU]
V režimu záznamu filmu nastavte maximální zoom.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [REŽIM ZOOMU] # požadované nastavení
[20k optický]:
Pouze optický zoom (Až do hodnoty 20k)
[i.Zoom 50k]:
Tato funkce zoomu vám umožňuje dosáhnout kvality obrazu s
vysokým rozlišením. (Až do hodnoty 50k)
[60k digitální]:
Digitální zoom (Až do hodnoty 60k)
[1500k digitální]:
Digitální zoom (Až do hodnoty 1500k)
- 76 -
≥ Úměrně s rostoucím digitálním zoomem klesá kvalita snímku.
≥ Tato funkce nemůže být použita v režimu záznamu statických snímků.
[TYP ZÁZNAMU]
Přepnutí formátu záznamu filmu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [TYP ZÁZNAMU] # požadované nastavení
[AVCHD]:
Nastavte formát záznamu na AVCHD. (l 2)
[MP4/iFrame]:
Nastavte formát záznamu na MP4/iFrame. (l 2)
≥ Výchozí nastavení této funkce je režim [AVCHD].
[REŽIM NAHR.]
Přepněte kvalitu obrazu a formát záznamu, se kterými má být film zaznamenán. Formáty záznamu,
které lze změnit, závisí na nastavení [TYP ZÁZNAMU].
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [REŽIM NAHR.] # požadované nastavení
≥ Při nastavení [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD].
[PH]/[HA]/[HG]/[HE]:
(A
B)
Nastavte formát záznamu na 1080/50i.
[1080/50p]*1:
Nastavte formát záznamu na 1080/50p.
A Prioritní kvalita obrazu
B Prioritní doba záznamu
≥ Při nastavení [TYP ZÁZNAMU] na [MP4/iFrame].
[1080/50M]*2:
Nastavte formát záznamu na 1080/50p (50 Mbps).
[1080/28M]*2:
Nastavte formát záznamu na 1080/50p (28 Mbps).
[720]*2:
Nastavte formát záznamu na 720/25p.
[iFrame]*3:
Nastavte formát záznamu na iFrame.
*1
*2
*3
V nejlepší AVCHD kvalitě obrazu pro toto zařízení můžete nasnímat film v 1080/50p
(progresivní 1920k1080/50)
[1080/50M]/[1080/28M] a [720] představují formáty záznamu vhodné pro přehrávání nebo
úpravu v počítači.
[iFrame] je formát vhodný pro Mac (iMovie atd.). Je doporučen pro počítače Mac.
- 77 -
≥
≥
≥
≥
Doba možného záznamu při použití akumulátoru (l 14)
Výchozí nastavení této funkce je režim [HG].
Informace o přibližné době možného záznamu najdete na straně 220.
Při nadměrném nebo příliš rychlém pohybu přístroje nebo při snímání rychle se pohybujícího
objektu může při přehrávání dojít k výskytu šumu mozaikového typu.
HC-W850M / HC-V750M
[PŘESUN ZÁZNAMU]
Když není ve vestavěné paměti dostatek volné kapacity, lze nepřetržitě pokračovat v záznamu filmu
na kartě SD. (To vám umožní pouze záznam z vestavěné paměti na kartu SD.)
≥ Nastavte [VOLBA MÉDIA] na [VEST. PAMĚŤ].
≥ Nastavte [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD] (l 77).
≥ Vložte kartu SD.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [PŘESUN ZÁZNAMU] # [ZAP.]
≥ Na displeji se zobrazí značka
. Značka
zmizí poté, co se naplní kapacita vestavěné
paměti a bude zahájen záznam na kartu SD.
≥ Přepnutí nepřetržitého záznamu může být provedeno pouze jednou.
≥ Slouží ke kombinaci scén, které byly zaznamenány s přepnutím záznamu s použitím
[SPOJENÍ PŘESUNU ZÁZNAMU] na kartě SD. (l 117, 124)
≥ Po provedení [SPOJENÍ PŘESUNU ZÁZNAMU] můžete znovu použít funkci Přepnutý záznam.
Když je [PŘESUN ZÁZNAMU] nastaveno na [ZAP.] bez aplikace [SPOJENÍ PŘESUNU
ZÁZNAMU], dojde k zobrazení příslušného hlášení. Budete moci zrealizovat přepnutý záznam
dotekem [ANO], avšak poté již nebudete moci aplikovat [SPOJENÍ PŘESUNU ZÁZNAMU].
≥ Po přepnutí záznamu však budou na kartu SD zaznamenány i statické snímky.
≥ Na zobrazení miniatur během přehrávání scén, které byly zaznamenány do vestavěné paměti s
přepnutím nepřetržitého záznamu, bude zobrazeno
.
[ORÁM. TVÁŘE]
Detekované tváře zobrazené v rámečcích.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [ORÁM. TVÁŘE] # požadované nastavení
[PRIMÁRNÍ]:
Bude zobrazeno pouze orámování prioritní tváře.
[VŠECHNY]:
Jsou zobrazena orámování detekce tváře.
[VYP.]:
Zrušení nastavení.
≥ Může být zobrazeno až 5 rámečků. Širší tváře a tváře, které se nacházejí blíže ke středu displeje,
budou upřednostněny.
- 78 -
∫ Orámování prioritních tváří
Orámování prioritní tváře bude zobrazeno oranžově. Zaostření a doladění jasu bude provedeno na
orámování prioritní tváře.
≥ Orámování prioritní tváře bude zobrazeno pouze v režimu Portrétu v rámci Inteligentního
automatického režimu nebo Inteligentního automatického režimu Plus.
≥ Bílý rámeček je vyhrazen pouze pro detekci tváře.
≥ Zaostření bude nastaveno na rámeček prioritní tváře při stisknutí tlačítka
do poloviny při
snímání statických snímků. Při nastavení zaostření se barva orámování prioritní tváře změní na
zelenou.
[VODOVÁHA]
Tato funkce zobrazuje naklonění zařízení ve vodorovném/svislém směru prostřednictvím
elektronické úrovně.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [VODOVÁHA] # [ZAP.]
∫ Korekce naklonění
(Ve vodorovném směru)
(Ve svislém směru)



Korekce naklonění směrem doleva
Korekce naklonění směrem dolů
≥ V případě naklonění bude zobrazení naklonění ve vodorovném směru A a zobrazení naklonění
ve svislém směru B zobrazeno žlutě v případě naklonění a zeleně při téměř nulovém naklonění.
≥ Maximální úhly zobrazení naklonění jsou přibližně 45 o ve vodorovném směru a 10 o ve svislém
směru.
≥ Elektronická úroveň neovlivňuje aktuálně zaznamenávaný obraz.
≥ Elektronická úroveň není zobrazována při snímání sebe sama nebo v případě, že je LCD monitor
zavřený s displejem obráceným směrem ven.
≥ I když se naklonění nachází ve správném stavu, může se vyskytnout chyba přibližně 1 o.
≥ V následujících případech se může stát, že elektronická úroveň nebude zobrazena správně.
j Při manipulaci s tímto zařízením
j Při nasměrování tohoto zařízení nahoru nebo dolů pod téměř kolmým úhlem
[AGS]
Jestliže se zařízení při filmovém záznamu překlopí z normální polohy vzhůru nohama, automaticky
dojde k přerušení záznamu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [AGS] # [ZAP.]
≥ Funkce AGS se může aktivovat a způsobit přerušení záznamu v kameře při natáčení předmětů
nacházejících se přímo nad vámi nebo přímo pod vámi.
- 79 -
[AUTO.POM.ZÁVĚRKA]
Můžete zaznamenávat jasné obrazy i na tmavých místech zpomalením rychlosti závěrky.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [AUTO.POM.ZÁVĚRKA] # [ZAP.]
≥ Rychlost závěrky bude nastavena na 1/25 nebo na vyšší hodnotu, v závislosti na jasu okolí.
≥ Tato funkce nemůže být použita v režimu záznamu statických snímků.
≥ Pokud je zvolena rychlost závěrky 1/25, displej může vypadat jako bez snímků a může dojít k
zobrazení přetrvávajícího snímku.
[Digital Cinema Colour]
Filmový záznam v živějších barvách s použitím technologie x.v.Colour™.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
≥ Nastavte [TYP ZÁZNAMU] na [AVCHD]. (l 77)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [Digital Cinema Colour] # [ZAP.]
≥ Pro dosažení realističtějších barev použijte mini kabel HDMI (dodaný) s televizorem, který
podporuje x.v.Colour™.
≥ Při přehrávání filmů zaznamenaných s touto funkcí přepnutou na [ZAP.] na televizoru,
který není kompatibilní s x.v.Colour™, se může stát, že barvy nebudou reprodukovány
správně.
≥ Při přehrávání těchto snímků na jiných zařízeních než zařízeních kompatibilních s x.v.Colour™,
se doporučuje zaznamenat snímky po přepnutí této funkce [VYP.].
≥ x.v.Colour™ představuje název zařízení kompatibilního s formátem xvYCC, mezinárodním
standardem pro expandovanou barvu ve filmech, při dodržení příslušných pravidel pro přenos
signálu.
[PRŮVODCE]
Při rychlém pohybu tohoto zařízení bude zobrazeno příslušné hlášení.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [PRŮVODCE] # [ZAP.]
Když dojde k zobrazení “PANORAMOVÁNÍ JE PŘÍLIŠ RYCHLÉ”, pohybujte zařízením během
záznamu pomalu.
≥ Při přerušení záznamu nedojde k zobrazení hlášení. (Hlášení se zobrazí při přerušení záznamu,
když je [DEMO REŽIM] nastaven na [ZAP.].)
- 80 -
[Nast. Širokoúhlý předsádky]
To změní nastavení funkce stabilizátoru obrazu tak, aby odpovídala záznamu při použití
širokoúhlého objektivu (volitelné příslušenství).
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [Nast. Širokoúhlý předsádky] # [ZAP.]
≥ Následující funkce nebudou fungovat:
j Noční portrét v inteligentním automatickém režimu/inteligentním automatickém režimu plus
j Vestavěný blesk
j Funkce potlaèení èervených oèí
j Videosvětlo
j Světlo pro pomoc při AF
j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Režim nočního vidění ([Infračervené])
[VĚTRNÝ FILTR]
Slouží ke snížení hluku větru zachycovaného vestavěnými mikrofony při zachování reálného stavu.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [VĚTRNÝ FILTR] # požadované nastavení
[Silný]:
Při zaznamenání silného větru tato možnost účinně omezuje šum
větru minimalizací nízko laděného zvuku.
[Normální]:
Tato možnost vyjímá a omezuje pouze zvuk větru, aniž by se
zhoršila kvalita zvuku.
[VYP.]:
Zrušení nastavení.
≥ Při nastavení [Silný] můžete ověřit, jak účinně je omezován šum větru, prostřednictvím ikony
zobrazené na displeji. Dojde k zobrazení
/
/
/
v pořadí klesající síly efektu
omezení.
≥ Při nastavení [Normální] bude na displeji zobrazen symbol
.
≥ Přednastavení této funkce je [Normální].
≥ Při přepnutí na Inteligentní automatický režim nebo Inteligentní automatický režim Plus bude
[VĚTRNÝ FILTR] nastaveno na [Silný] a toto nastavení nebude možné změnit.
≥ V závislosti na podmínkách záznamu se může stát, že neuvidíte plný efekt.
≥ Tuto funkci nelze nastavit při použití externího mikrofonu.
[Red. Nízkofrekv. Ruchů]
Tato funkce omezuje nízko laděný zvuk při použití externího mikrofonu.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [Red. Nízkofrekv. Ruchů] # [ZAP.]
≥ Tato funkce může být nastavena pouze při použití externího mikrofonu.
- 81 -
[Zvolte zvukovou scénu]
Kvalitu zvuku vestavěného mikrofonu můžete nastavit dle dané scény.
≥ Nastavte [NAST.MIKROFON] na [SURROUND], nebo [STEREO MIK]. (l 83)
1
Zvolte menu.
MENU
2
: [NAST.ZÁZN.] # [Zvolte zvukovou scénu] # požadované nastavení
[Auto]:
Používá se k záznamu zvuků za použití standardního nastavení.
[Hudba]:
Používá se k záznamu scén, kdy je třeba pokrýt široký rozsah a
zároveň hlasitost zvuku, jako např. na koncertech.
[Řeč]:
Pro záznam proslovů, rozhovorů a dalších událostí, kde zvuk
přichází především z prostoru před zařízením.
[Příroda]:
Používá se k záznamu na klidných místech, například v lese nebo u
řeky.
[Festival]:
Pro záznam oslav, ohňostrojů a dalších velice hlasitých scén.
[Vlastní]:
Používá se k nastavení [Síla mikrofonu], [Frekvenční odezva] a
[Směrový].
(Když je zvolena možnost [Vlastní])
Vyberte požadovanou položku.
3
[Síla mikrofonu]:
Tato položka se používá v případě, kdy je zaznamenávaný zvuk
v hlasité scéně zkreslený.
[Frekvenční odezva]:
Používá se k nastavení úrovní vysokofrekvenčního a
nízkofrekvenčního rozsahu.
[Směrový]:
Zvolte [SURROUND]/[STEREO] nebo [MONO].
(Když je v korku 2 zvolena možnost [Síla mikrofonu])
Vyberte položku.
[Normální]:
Provede automatické nastavení kvality zvuku.
[Tlumený]:
Používá se k záznamu velmi hlasitých scén při odpovídající
úrovni hlasitosti.
(Když je v kroku 2 zvolena možnost [Frekvenční odezva])
Pomocí ikony
≥
≥
≥
≥
/
proveďte nastavení.
Před spuštěním záznamu zkontrolujte efekt, který jste zvolili prostřednictvím sluchátek atd.
Lze nastavit vysoký frekvenční rozsah (dB) a nízký frekvenční rozsah (dB).
Pokud vás obtěžuje hluk způsobený např. větrem, nastavte úroveň basů na [LowCut].
Nastavení ukončíte pomocí položky [KONEC].
- 82 -
(Když je v korku 2 zvolena možnost [Směrový])
Vyberte položku.
[SURROUND]
/[STEREO]:
[MONO]:
4
Zaznamenává zvuk s nastavením [NAST.MIKROFON] ([SURROUND] nebo
[STEREO MIK]).
Zaznamenává zvuk ze všech směrů bez nastavení specifické směrovosti.
Dotkněte se [KONEC].
≥ Na displeji se zobrazí
.
≥ V některých případech, kdy nejsou vhodné podmínky pro záznam příp. je snížená kvalita zvuku,
není možné dosáhnout požadovaného efektu.
≥ Při připojení externího mikrofonu je tato možnost nastavena na [Auto].
≥ (Pokud nastavíte položky [Hudba] nebo [Festival])
j Úroveň hlasitosti záznamu může být nižší než v případě záznamu používajícím položku [Auto].
≥ (Pokud nastavíte položky [Řeč] nebo [Příroda])
j Zvuky zaznamenané při použití těchto efektů jsou méně realistické v porovnání s položkami
[SURROUND] nebo [STEREO MIK] v [NAST.MIKROFON].
[5.1 kanal/2 kanal]
Prostřednictvím této funkce můžete přepínat nastavení počtu kanálů vestavěného mikrofonu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [5.1 kanal/2 kanal] # požadované nastavení
[5.1 kanal]:
Záznam 5.1 kanálového zvuku.
[2 kanal]:
Záznam 2 kanálového zvuku.
≥ Při připojení externího mikrofonu je tato možnost nastavena na [2 kanal].
[NAST.MIKROFON]
Je možné doladit nastavení záznamu prostřednictvím vestavěného mikrofonu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [NAST.MIKROFON] # požadované nastavení
[SURROUND]*1:
Záznam zvuku pozadí s přidaným realismem.
[ZOOM MIK]:
Záznam zvuku se změnou směrovosti současně s operací zoomu.
Při zoomovém přiblížení (blíže) jsou zvuky v blízkosti přední části
zařízení zaznamenávány jasněji a při zoomovém oddálení
(širokoúhle) jsou zvuky pozadí zaznamenávány realističtěji.
[AUTO MIK]*1:
Díky vylepšení směrovosti směrem ke středu je zvuk zepředu
zaznamenáván jasněji.
[STEREO MIK]*2:
Záznam zvuku ze dvou směrů zepředu.
*1
*2
Tato možnost je zobrazena pouze při nastavení [5.1 kanal/2 kanal] na [5.1 kanal].
Tato možnost je zobrazena pouze při nastavení [5.1 kanal/2 kanal] na [2 kanal].
- 83 -
≥ Když si přejete zaznamenat zvuk ve vyšší kvalitě při zachování reálného stavu i při zoomovém
přiblížení v případě ukázky záznamu hudebního recitálu, doporučujeme vám nastavit
[NAST.MIKROFON] na [SURROUND].
≥ [NAST.MIKROFON] bude nastaveno na [STEREO MIK], když je funkce [TYP ZÁZNAMU] je
nastavena na [MP4/iFrame].
≥ Pokud je položka [Směrový] v části [Vlastní] pod [Zvolte zvukovou scénu] nastavena na [MONO],
[SURROUND] a [STEREO MIK] nelze nastavit. (Pokud nastavíte [MONO], [SURROUND] a
[STEREO MIK] se přepnou na [ZOOM MIK])
[ÚROVEŇ MIKR.]
Úroveň vstupu vestavěného mikrofonu a externího mikrofonu může být během záznamu nastavena.
1
Zvolte menu.
MENU
: [NAST.ZÁZN.] # [ÚROVEŇ MIKR.] # požadované nastavení
[AUTOMAT.]:
2
AGC bude aktivováno a úroveň záznamu bude nastavena automaticky.
[NASTAVIT
]:
Umožňuje nastavení požadované úrovně záznamu. Je aktivována
funkce AGC a zkreslení zvuku je omezeno.
[NASTAVIT
]:
Umožňuje nastavení požadované úrovně záznamu. Zvuky jsou
zaznamenávány v přirozené kvalitě.
(Když je zvoleno [NASTAVIT
]/[NASTAVIT
Proveďte doladění dotykem
/
≥ Strana pro doladění, která má být zobrazena, závisí na
nastavení [5.1 kanal/2 kanal].
≥ Dolaďte úroveň vstupu mikrofonu tak, aby poslední
2 pruhy úrovně vstupu mikrofonu nebyly červené. (V
opačném případě dojde ke zkreslení zvuku.) Zvolte
nastavení nižší hodnoty úrovně vstupu mikrofonu.
3
])
.
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Dokončete nastavení dotykem [KONEC].
(Při nastavení na [5.1 kanal])
A Střed
B Levá čelní část
C Levá zadní část
D Pravá čelní část
E Pravá zadní čaást
F Úroveň vstupu mikrofonu
≥ Když je [NAST.MIKROFON] nastaven na hodnotu [ZOOM MIK], hlasitost se bude měnit na
základě stupně použitého zoomu.
≥ Při nastavení [5.1 kanal/2 kanal] na [2 kanal] nebo při připojení externího mikrofonu bude zvuk
zaznamenán ve formátu sterea (2-k.).
≥ Při nastavení [5.1 kanal/2 kanal] na [5.1 kanal] je zobrazen symbol
(stavoznak vstupu
mikrofonu) při nastavení [5.1 kanal/2 kanal] na [2 kanal] a při nastavení [ÚROVEŇ MIKR.] na
jinou hodnotu, než [AUTOMAT.] je zobrazen symbol
(indikátor úrovně vstupu mikrofonu).
≥ Nemůžete provádět záznam se zcela potlačeným audiem.
- 84 -
[DOLAĎ.SNÍMKU]
Slouží k doladění kvality obrazu během záznamu.
Slouží k doladění výstupu na televizoru během dolaďování kvality obrazu.
≥ Tohoto nastavení lze dosáhnout při změně mezi režimem záznamu filmu a režimem
záznamu statických snímků.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
1
Zvolte menu.
MENU
2
3
4
: [NAST.ZÁZN.] # [DOLAĎ.SNÍMKU]
Dotkněte se položek požadovaného nastavení.
[OSTROST]:
Ostrost okrajů
[BARVA]:
Hloubka barev obrazu
[EXPOZICE]:
Jas obrazu
[VYV. BÍLÉ]:
Vyvážení barev snímku
Dotkněte se
/
za účelem doladění nastavení.
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Dokončete nastavení dotekem [KONEC].
≥ Na displeji se zobrazí
.
∫ Nastavení kvality obrazu multifunkčním otočným ovladačem pro
manuální ovládání
1
Zatlačte multifunkční kroužek pro manuální ovládání.
A
MNL
Ikona nastavení kvality
obrazu
[OSTROST]
[BARVA]
[EXPOZICE]
[VYV. BÍLÉ]
≥ Pokud není zvolena položka ikony nastavení kvality obrazu nebo manuálního ovládání (l 61),
bude se při každém stlačení multifunkčního kroužku pro manuální ovládání přepínat zobrazení
ikony nastavení kvality obrazu a manuálního ovládání. Zobrazte ikonu nastavení kvality obrazu.
≥ Ikonu nastavení kvality obrazu můžete také zobrazit zatlačením a přidržením multifunkčního
kroužku pro manuální ovládání.
2
3
4
Otáčením multifunkčního kroužku pro manuální ovládání vyberte položku.
Stisknutím multifunkčního kroužku pro manuální ovládání proveďte
nastavení.
Otáčením multifunkčního kroužku
MNL
pro manuální ovládání upravte
nastavení.
- 85 -
5
Stisknutím multifunkčního kroužku pro manuální ovládání
proveďte nastavení.
≥ Na displeji se zobrazí
.
[ROZL. SNÍMKU]
Čím vyšší je počet pixelů, tím vyšší bude zřetelnost snímku při tisku.
: [FOTO] # [ROZL. SNÍMKU] # požadované nastavení
MENU
≥ Počet zaznamenaných pixelů , který lze nastavit, se mění v závislosti na zvoleném formátu
strany. (l 87)
∫ Velikost snímku a Maximální poměr zoomu v režimu Záznamu
statických snímků
Rozlišení snímku
18M
4896k3672
8M
3264k2448
Formát
Extra optický zoom (l 44)
–*
4:3
–*
0.3M
640k480
50k
20M
5472k3648
–*
10.6M
3984k2656
3:2
–*
2M
1728k1152
31,2k
24M
6528k3672
–*
12.6M
4736k2664
2.1M
1920k1080
16:9
–*
30k
* Extra optický zoom nelze použít. Maximální zoomové zvětšení je 20k.
∫ Rozlišení snímku v režimu záznamu filmu
≥ Nastavte tento přístroj na Režim záznamu filmu. (l 19)
MENU
: [FOTO] # [ROZL. SNÍMKU] # požadované nastavení
Rozlišení snímku
12.6M
4736k2664
2.1M
1920k1080
Formát
16:9
≥ Přednastavení této funkce v režimu Záznamu statických snímků je 24M a její přednastavení v
režimu Záznamu filmu je 12.6M .
≥ Záznam bude delší v závislosti na počtu zaznamenaných pixelů.
≥ Informace o počtu zaznamenatelných snímků najdete na straně 221.
- 86 -
[POMĚR STRAN]
To umožňuje volbu formátu obrazu v souladu s metodou tisku nebo přehrávání.
MENU
: [FOTO] # [POMĚR STRAN] # požadované nastavení
[4:3]:
Televizor s formátem 4:3
[3:2]:
Formát klasického fotoaparátu na film nebo výtisků (jako např. tisk velikosti L)
[16:9]:
Formát televizoru s vysokým rozlišením apod.
≥ Přednastavení této funkce je [16:9].
≥ Když je formát nastaven na [4:3] nebo [3:2], mohou se na levé a na pravé straně displeje zobrazit
černé pruhy.
≥ Okraje statických snímků zaznamenaných tímto zařízením ve formátu [16:9] mohou být při tisku
odříznuty. Před zahájením tisku zkontrolujte tiskárnu nebo fotostudio.
[AF PŘISVĚTLENÍ]
Videosvětlo je zapínáno pro usnadnění zaostření při snímání na tmavých místech, kde je zaostření
obtížné.
≥ Přepněte do manuálního režimu. (l 61)
MENU
: [FOTO] # [AF PŘISVĚTLENÍ] # [AUTOMAT.]
≥ Při přepnutí na Inteligentní automatický režim nebo Inteligentní automatický režim Plus bude
provedeno nastavení na [AUTOMAT.] a toto nastavení nebude možné změnit.
[ZVUK ZÁVĚRKY]
Při záznamu statických snímků můžete přidat zvuk závěrky.
MENU
: [FOTO] # [ZVUK ZÁVĚRKY] # požadované nastavení
:
Nízká hlasitost
:
Vysoká hlasitost
[VYP.]:
Zrušení nastavení.
≥ Během záznamu filmu nebude vydán žádný zvuk závěrky.
- 87 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Operace spojené s přehráváním
Přehrávání filmu s použitím provozní ikony
Podrobnější informace o základních operacích přehrávání najdete na straně 29.
Ovládání
přehrávání
Zobrazení
přehrávání
Během přehrávání
Přeskakování při
přehrávání
(na začátek
jednotlivých scén)
Během pauzy
Zpomalené
přehrávání
Jednotlivé kroky
Během přehrávání se dotkněte LCD monitoru a
proveďte rychlý posun zprava doleva (zleva
doprava).
Při přerušeném přehrávání se dále dotýkejte
.(
slouží k přehrávání s pomalým
posunem dozadu)
Přehrávání bude pomalé během vašeho doteku.
≥ Běžné přehrávání lze obnovit dotekem
.
≥ Při pomalém zpětném přehrávání filmového
záznamu bude obraz zobrazován nepřetržitě
rychlostí přibližně 2/3 násobnou ve srovnání s
rychlostí běžného přehrávání (0,5-sekundové
intervaly).
≥ Zpomalené přehrávání scén zaznamenaných v
MP4 [1080/50M], [1080/28M] nebo [720] se
zobrazí v intervalu 0,5 sekundy.
≥ Zpomalené přehrávání scén iFrame a scén
uložených v MP4 (nízká kvalita) se zobrazí v
intervalu 1 sekundy.
- 88 -
Ovládání přehrávání
Zobrazení přehrávání
Během pauzy
Přehrávání po
jednotlivých
snímcích
Během přehrávání
Přímé přehrávání
Jednotlivé kroky
Při přerušeném přehrávání se dotkněte
.
(Dotekem
můžete posouvat záznam
snímek po snímku v opačném směru.)
≥ Běžné přehrávání lze obnovit dotekem
.
≥ Při zpětném zobrazování snímků jeden po
druhém budou snímky zobrazovány v
intervalu 0,5 sekundy.
≥ Přehrávání po jednotlivých snímcích scén
zaznamenaných v MP4 [1080/50M], [1080/
28M] nebo [720] se zobrazí v intervalu
0,5 sekundy.
≥ Přehrávání po jednotlivých snímcích scén
iFrame a scén uložených v MP4 (nízká
kvalita) se zobrazí v intervalu 1 sekundy.
Dotkněte se pruhu pro přímé přehrávání
nebo jej potáhněte během doteku.
≥ Dojde k dočasnému přerušení přehrávání a
k přeskočení do polohy doteku nebo do
polohy posunutí.
≥ Přehrávání bude zahájeno uvolněním prstu,
který se dotýká nebo který se posouvá.
Vytváření statických snímků z filmu
Samostatné orámování z filmu může být uloženo jako statický snímek.
Pro scény zaznamenané v AVCHD nebo MP4/iFrame jsou zaznamenány statické snímky v 2.1M
(1920k1080) a pro scény uložené v MP4 (nízká kvalita) jsou zaznamenány statické snímky v 0.2M
(640k360).
Stiskněte tlačítko
během přehrávání.
až na doraz v místě, kde má být uložen statický snímek
≥ Je vhodné používat Pauzu, Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po snímku.
≥ Jako datum záznamu statického snímku bude použito datum záznamu filmu.
≥ Kvalita se bude lišit od běžného statického snímku.
- 89 -
Index snímku vyhledávání zvýrazněných částí/podle
času
Na základě nastaveného způsobu vyhledávání je na miniatuře zobrazen obraz jedné scény. Scénu
lze přehrát z libovolného místa uprostřed, které si přejete prohlédnout.
≥ Posuňte páčku zoomu směrem ke straně
a změňte
zobrazení minatur na Index vyhledávání zvýrazněných částí
a vyhledávání podle času. (l 31)
1
Dotkněte se
.
≥ Zobrazení následující (předcházející) strany:
j Posuňte zobrazení miniatur nahoru (dolů) během jeho doteku.
j Dotkněte se
(nahoru) /
(dolů) na páčce posuvu miniatur. (l 30)
2
Dotkněte se požadované podmínky vyhledávání.
[3 SEK.]/[6 SEK.]/[12 SEK.]/[MINUTY]/[TVÁŘE]*/[VYBRANÉ]*
* Toto nastavení nelze provést během přehrávání scén MP4/iFrame.
≥ Při volbě [TVÁŘE] bude zvolena část, pro kterou má být provedeno rozeznání tváře ze scén
posouzených jako jasně zaznamenané. Tato bude poté zobrazena v podobě miniatury.
≥ Když zvolíte [VYBRANÉ], bude identifikována část, která bude posouzena jako jasně nasnímaná,
a bude zobrazena v podobě miniatury.
3
(Když je zvoleno [MINUTY])
Proveďte nastavení dotekem
/
.
≥ Je možné nastavit maximálně 60 minut.
≥ Dotkněte se [ZADAT].
4
Dotkněte se miniatury, která má být přehrána.
≥ Následující (předcházející) miniatura může být zobrazena dotekem
/
.
Zopakování přehrávání
Přehrávání první scény začíná v místě, kde došlo k ukončení přehrávání poslední scény.
MENU
: [NAST.VIDEA] # [OPAK. PŘEHR.] # [ZAP.]
Zobrazí se označení
a bude zahájeno prohlížení na celém displeji.
≥ Všechny scény jsou přehrávány opakovaně. (Při přehrávání filmů podle data budou všechny
scény ve zvolené datum přehrávány opakovaně.)
- 90 -
Pokračování předchozího přehrávání
Když bylo přehrávání scény zastaveno v polovině, přehrávání může být obnoveno z místa, ve
kterém bylo zastaveno.
MENU
: [NAST.VIDEA] # [POKR. PŘEHR.] # [ZAP.]
Při zastavení filmového záznamu se na miniatuře zastavené scény zobrazí indikace
.
≥ Poloha uložená do paměti, od které bude obnoveno přehrávání, bude smazána při vypnutí
napájení nebo při stisknutí tlačítka /záznam/přehrávání.
(Nastavení [POKR. PŘEHR.] změněno nebude.)
Nastavení rychlosti přehrávání FULL HD
zpomaleného videa
Můžete nastavit rychlost, při které bude toto zařízení přehrávat části zaznamenané jako FULL HD
zpomalené video.
≥ Dotkněte se ikony volby režimu přehrávání a u položky [MP4/iFrame] vyberte hodnotu
[ALL MP4/iFrame] nebo [1080/50p] .
MENU
: [NAST.VIDEA] # [Rychlost zpomal. přehr.] # požadované nastavení
[Extra pomalu]:
Přehrává 1/4 běžné rychlosti.
[Pomalu]:
Přehrává 1/2 běžné rychlosti.
≥ Pokud části přehráváte na jiném zařízení, budou přehrávány 1/2 běžné rychlosti. Chcete-li je
přehrát 1/4 běžné rychlosti, proveďte [Konverze rychlosti zpomalení] (l 116).
≥ Jakmile provedete u scén [Konverze rychlosti zpomalení], dané části budou přehrávány 1/4
běžné rychlosti.
- 91 -
Zoomové přiblížení během přehrávání statického
snímku (zoomové přehrávání)
Můžete použít zoomové přiblížení během přehrávání dotekem statického snímku.
1
Dotkněte se části, na kterou si přejete aplikovat zoom během přehrávání
statických snímků, a držte ji stisknutou.
≥ Za účelem běžného zobrazení dojde k rozšíření obrazu (k1) # k2 # k4. Pokračujte v doteku
displeje za účelem rozšíření (k1) až k2. Dotkněte se displeje za účelem rozšíření k2 až k4.
≥ Bude provedeno zoomové přiblížení statického snímku, bude provedeno jeho vystředění na
dotknutou část.
2
Přejděte do zoomovené polohy dotekem
/
nebo proveďte posun, zatímco se
dotýkáte displeje.
/
≥ Umístění zoomu se zobrazí přibližně na 1 sekundu při
zoomovém přiblížení (zoomovém oddálení) nebo pohybu
zobrazeného umístění.
Zoomové oddálení statického snímku
/
A
Zobrazené umístění
zoomu
Proveďte zoomové oddálení dotekem
. (k4 # k2 # k1)
≥ Dotekem
obnovte běžné přehrávání (k1).
≥ Operace související s použitím zoomu můžete ovládat také páčkou zoomu.
≥ Čím více bude obraz roztažený, tím více poklesne jeho kvalita.
- 92 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Různé funkce přehrávání
Přehrávání filmu/statických snímků podle data
Scény nebo statické snímky zaznamenané ve stejný den mohou být přehrávány po sobě.
1
Dotkněte se ikony volby data. (l 21)

A
2
ALL
Ikona volby data
Dotkněte se data přehrávání.
Scény nebo statické snímky zaznamenané ve zvolené datum budou zobrazeny v podobě miniatur.
3
Dotkněte se scény nebo statického snímku určeného k přehrávání.
≥ Pokud stisknete tlačítko záznamu/přehrávání během přehrávání podle data, dojde ke zrušení
výběru data.
≥ V níže popsaných případech jsou scény a statické snímky seskupeny odděleně podle data a po
datu může být přidáno –1, –2…:
j Když počet scén přesáhne 99
j Když počet statických snímků přesahuje 999
j Při změně [REŽIM NAHR.] v [AVCHD]
j Při změně vstupu mikrofonu (5.1-k./2-k.)
j Při záznamu v režimu Kreativní kontroly
j HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Při záznamu s použitím funkce Sledování obydlí. (l 151)
j Při uložení v Ruční úpravě (l 103)
j Při provedení [VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA]
≥ Následující scény a statické snímky jsou seskupeny odděleně podle data a ikony jsou zobrazeny
podle kategorie příslušnosti:
j Při změně režimu [REŽIM NAHR.] v [MP4/iFrame]:
/
/
j Statické snímky zaznamenané v režimu asistenta zastavení pohybu (l 60):
j Statické snímky vytvořené z filmů:
j Scény uložené v rámci Přehrávání zvýrazněných částí (l 99):
j HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Scény uložené ve formátu MP4 (vysoká kvalita) (l 115):
Scény uložené ve formátu MP4 (nízká kvalita) (l 115):
j HC-W850M / HC-V750M
Scény uložené ve formátu MP4 (vysoká kvalita) (l 115, 124):
Scény uložené ve formátu MP4 (nízká kvalita) (l 115, 124):
- 93 -
Přehrávání zvýrazněných částí
Část, která byla jasně rozeznána, je vyjmuta z vícenásobných scén a může být přehrána nebo
uložena v průběhu krátké doby s přidáním efektů a hudby.
Dále je možné vytvořit originální Přehrávání zvýrazněných částí prostřednictvím kontroly vašich
oblíbených scén a nastavení vyjmutí těchto scén.
≥ Pro scény MP4/iFrame nelze použít přehrávání zvýrazněných častí.
1
Dotkněte se
. (l 21)
ALL
2
Dotkněte se požadovaného efektu.
[POP]:
Doporučený efekt pro scény z večírku.
[NORMÁLNÍ]:
Doporučuje se pro záznam scenerie.
[VÁŽNÁ]:
Doporučuje se používat pro záznam pomalu se pohybující scény.
[DYNAMICKÁ]:
Doporučuje se pro rychlý pohyb scény, jako např. při sportovních
scénách.
[VLASTNÍ]:
Slouží k nastavení kombinace efektu a hudby. (l 95)
≥ Scény odpovídající danému efektu budou vyjmuty a zobrazeny v podobě miniatur.
≥ Slouží k vložení takových efektů, jako je zatmívání, pomalý pohyb, zastavení (přerušení) nebo
zrychlené přehrávání.
≥ Datum při přehrávání je datum, které bylo naposledy zaznamenáno ve vyjmuté scéně.
≥ Ohledně změny nastavení si přečtěte informace uvedené na straně 96.
3
4
Dotkněte se
na zobrazení miniatur.
Zvolte operaci přehrávání. (l 30)
≥ Při ukončení nebo přerušení přehrávání bude zobrazena strana pro volbu [PŘEHRÁT], [ULOŽIT]
(l 99), [VYBRAT ZNOVA] nebo [ODCHOD]. Dotkněte se požadované položky.
≥ Pokud stisknete tlačítko záznamu/přehrávání během přehrávání zvýrazněných částí, dojde ke
zrušení výběru data.
≥ Přeskočení přehrávání, zpomalené přehrávání, přehrávání po jednotlivých snímcích a přímé
přehrávání není možné.
≥ Film nasnímaný s použitím režimu Kreativní kontroly nelze použít v rámci Přehrávání
zvýrazněných částí.
- 94 -
∫ Nastavení uživatelského efektu
Je možné si vychutnat Přehrávání zvýrazněných částí s vašimi oblíbenými efekty nastavením
kombinace obrazových efektů a hudby.
1
2
Dotkněte se [VLASTNÍ].
Dotkněte se [ÚČINEK NAST.] nebo [VÝBĚR HUDBY].
3
(Když je zvoleno [ÚČINEK NAST.])
Dotkněte se požadovaného efektu.
≥ Při změně [ÚČINEK NAST.] bude [VÝBĚR HUDBY] nastaveno
stejně jako [ÚČINEK NAST.]. (Pro provedení odlišných nastavení
[ÚČINEK NAST.] a [VÝBĚR HUDBY] změňte [VÝBĚR HUDBY] po
nastavení [ÚČINEK NAST.].)
(Když je zvolena [VÝBĚR HUDBY])
Dotkněte se požadovaného zvuku.
≥ Při nastavení [ÚČINEK NAST.] na [ŽÁDNÝ] budete moci zvolit [BEZ HUDBY]. Při volbě [BEZ
HUDBY] bude přehráváno audio, zaznamenané v čase snímání.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
≥ [Vlastná BGM] umožňuje používat hudbu uloženou ve vašem smartphonu. Chcete-li nastavit
[Vlastná BGM], použijte funkci Wi-Fi [Dálkový ovl] a pomocí aplikace smartphonu “Image App”
vytvořte přehrávání zvýrazněných částí. Hudební data budou v tomto zařízení uložena jako
[Vlastná BGM].
≥ Na tomto zařízení lze uložit pouze jednu stopu s hudebními daty pro [Vlastná BGM]. Pokaždé,
když vytvoříte Přehrávání zvýrazněných částí pomocí "Image App", budou hudební data
vyměněna.
≥ Informace o formátu souboru a době přehrávání hudebních dat, které lze použít jako [Vlastná
BGM], najdete v části “Image App”.
≥ Chcete-li odstranit hudební data uložená v tomto zařízení jako [Vlastná BGM], proveďte [Smazat
vlastné BGM]. (l 40)
(Zkouška hudebního audia)
Dotkněte se [START].
≥ Přejete-li si změnit zkoušenou hudbu, dotkněte se volitelné funkce
další hudby.
≥ Když se dotknete [STOP], přehrávání hudby se zastaví.
4
Dotkněte se [ZADAT].
- 95 -
Přehrávání se změněnými nastaveními
Dotykem [NASTAVIT] zvolte položku, která má být
změněna.
[NAST. SCÉNU]*1:
Zvolte scénu nebo datum, které chcete přehrát.
[NASTAV. OBLÍBENÉ SCÉNY]*2:
Nastavení oblíbených scén. (l 97)
[PŘEHR. OBLÍBENÉ SCÉNY]*2:
Slouží k nastavení toho, zda mají být oblíbené scény zahrnuty do
Přehrávání zvýrazněných částí, nebo ne. (l 97)
[PRIORITA]:
Zvolte cíl, který má být upřednostněn při přehrávání. (l 97)
[ČAS PŘEHRÁNÍ]:
Zvolte čas záznamu, který se má přehrát. (l 98)
[NASTAV. NÁZVU]:
Zvolte list titulu, který bude zobrazen na začátku, a poté zadejte
název. (l 98)
*1
Pokud se dotknete položky [NASTAVIT] přehrávání zvýrazněných částí při zobrazeném
kalendáři kojence, nebudou dostupné možnosti [VÝBĚR DATA] a [VÝBĚR SCÉN]. (l 104)
*2 Pokud se dotknete položky [NASTAVIT] přehrávání zvýrazněných částí při zobrazeném
kalendáři kojence, nebudou tyto položky zobrazeny. (l 104)
≥ Po dokončení změn nastavení se dotkněte položky [KONEC].
∫ Nastavení scény
1
(Pouze v případě, když je Přehrávání zvýrazněných částí zahájeno z [ALL AVCHD])
Dotkněte se formátu záznamu scény určené k přehrávání.
[1080/50p]/[1080/50i]
2
3
Dotkněte se [VÝBĚR DATA] nebo [VÝBĚR SCÉN].
(Když je zvolena [VÝBĚR DATA])
Dotkněte se data, které má být přehráno.
≥ Lze zvolit maximálně 7 dnů.
≥ Při doteku dojde k volbě data a zabarvení jeho podkladu na červeno. Opětovným dotykem data
lze tuto operaci zrušit.
(V případě volby [VÝBĚR SCÉN])
Dotkněte se scén, které mají být přehrány.
≥ Až do 99 scén může být nastaveno v postupném pořadí.
≥ Při doteku scény bude provedena její volba a zobrazí se
opětovným dotekem scény.
4
Dotkněte se [Vstup]/[ZADAT].
- 96 -
. Zrušení operace se provádí
∫ Zaškrtnutí oblíbených scén
1
2
Dotkněte se scén, které chcete přehrát.
Dotkněte se [Přidat] a přidejte oblíbenou část.
≥ Přibližně 4 sekundy před a po doteku [Přidat] bude přidáno mezi
oblíbené.
≥ Počet oblíbených scén, které lze přidat, je 1 až 14. (Počet scén,
které lze přidat se liší v závislosti na zvolených scénách.)
≥ Zobrazení zaškrtnutých oblíbených scén
(A) je zobrazeno
oranžově a zobrazení zaškrtnutých oblíbených scén B je
zobrazeno na posuvné liště.
≥ Chcete-li zrušit oblíbenou položku, přejděte do polohy zaškrtnuté
jako oblíbená položka a dotkněte se tlačítka [Zrušit].
≥ Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po
snímku. (l 88, 89)
3
Dotkněte se
a zastavte přehrávání.
0h01m30s

0h01m30s

≥ Dojde k návratu na stranu miniatur a na scénách přidaných jako
oblíbené položky bude zobrazeno ¡.
4
Dotkněte se [Návrat].
≥ Může se stát, že v závislosti na nastavení doby přehrávání nebudou přehrány všechny scény
zaškrtnuté jako oblíbené. (l 98)
Zrušení oblíbených scén ze zobrazení v podobě miniatur
1 Dotkněte se [Reset].
2 Dotkněte se [RESET. VŠECHNY] nebo [RESET.
VYBRANÉ].
≥ K zrušení zaškrtnutí všech oblíbených scén dojde při volbě [RESET.
VŠECHNY].
3
(Pouze v případě, že je [RESET. VYBRANÉ] zvoleno v kroku
2)
Dotkněte se scény, která má být zrušena.
∫ Přehrávání oblíbených scén
Dotkněte se [ZAP.] nebo [VYP.].
[ZAP.]:
Zahrnutí scén přidaných k [NASTAV. OBLÍBENÉ SCÉNY] do Přehrávání
zvýrazněných částí.
[VYP.]:
Nezahrnutí scén přidaných k [NASTAV. OBLÍBENÉ SCÉNY] do Přehrávání
zvýrazněných částí.
∫ Nastavení přednosti
Dotkněte se [ŽÁDNÝ] nebo [TVÁŘE].
≥ Pokud se dotknete položky [TVÁŘE], je priorita přidělena části, která byla rozpoznána jako tvář.
- 97 -
∫ Nastavení doby přehrávání
Dotkněte se času přehrávání.
[CCA 90 SEK.]/[CCA 3 MINUTY]/[AUTO]
≥ Maximální doba přehrávání v [AUTO] je přibližně 5 minut.
≥ V případě, že je část identifikovaná jako jasně nasnímaná krátká, doba přehrávání může být
kratší, než je nastaveno, nebo se může stát, že část nebude přehrána.
∫ Nastavení titulu
1
Dotkněte se
/
za účelem volby listu vašeho oblíbeného titulu.
[ŽÁDNÝ]/[OBRÁZEK 1]/[OBRÁZEK 2]/[OBRÁZEK 3]/[OBRÁZEK 4]
≥ Název a datum nebudou zobrazeny, když je zvoleno [ŽÁDNÝ].
2
Dotkněte se [NÁZEV].
3
Zadejte titul.
≥ Dotkněte se ikony zadávání textu ve středu obrazovky a zadejte
titul.
≥ Po zadání názvu se dotkněte položky [Vstup].
Zadání textu
≥ Znaky lze výhodně zadávat bez pohybu kurzoru, když je [Auto
pozice kurzoru] nastaveno na [ZAP.]. (l 40)
Ikona
[A] apod.
/
[A/a/1]

A
Ikona zadávání
textu
Popis činnosti
Zadávání příslušných znaků.
Pohyb kurzoru doleva nebo doprava.
Přepínání mezi [A]/[a] (písmena) a [&/1] (symboly/čísla).
Zadejte mezeru.
[Smazat]
[Vstup]
Vymazání znaku.
Slouží k vymazání předešlého znaku, když se kurzor nachází na prázdném
místě.
Ukončení zadávání textu.
≥ Je možné zadat maximálně 18 znaků.
4
Dotkněte se [ZADAT] za účelem ukončení registrace.
≥ Jako datum bude zobrazeno datum první scény Přehrávání zvýrazněných částí.
≥ Zadaný titul bude zrušený při vypnutí napájení nebo při ukončení Přehrávání zvýrazněných částí.
- 98 -
Uložení Přehrávání zvýrazněných částí
Scény seskupené společně do podoby Přehrávání zvýrazněných částí mohou být uloženy spolu
jako jedna scéna.
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Zaznamenané scény mohou být uloženy na paměťovou kartu SD.
HC-W850M / HC-V750M
Zaznamenané scény mohou být uloženy do vestavěné paměti.
1
2
3
Zastavte Přehrávání zvýrazněných částí nebo počkejte na jeho ukončení.
Dotkněte se [ULOŽIT].
Zvolte formát, ve kterém má být provedeno uložení.
[KVALITA (AVCHD)]:
[Kompatibilita (MP4/
Vysoká)]:
Uložení bude provedeno v kvalitě s vysokým rozlišením.
Bude uloženo v kvalitě snímku 1280k720/25p a bude možné
nahrát na Internet ve vyšší kvalitě snímku. Formát podporuje
přehrávání na počítači.
[Kompatibilita (MP4/Nízká)]: Bude uloženo v kvalitě snímku 640k360/25p a bude možné
nahrát na Internet rychleji. Formát podporuje přehrávání na
počítači.
≥ Při volbě [KVALITA (AVCHD)] budou scény zaznamenány v 1080/50p a překonvertovány na
1080/50i (Kvalita obrazu [HA] v [REŽIM NAHR.]) a uloženy.
≥ Když zvolíte [1080/50i] v [NAST. SCÉNU] (l 96), filmy budou zaznamenány v [HA] bez ohledu
na [REŽIM NAHR.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) scény.
4
5
Dotkněte se [ANO].
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Dotkněte se [KONEC].
HC-W850M / HC-V750M
Dotkněte se [KOPÍRUJ] nebo [ODCHOD].
≥ Přehrávání zvýrazněných částí uložené do vestavěné paměti může být zkopírováno na
paměťovou kartu SD. Pro kopírování na paměťovou kartu SD zvolte [KOPÍRUJ].
≥ Postupujte dle zobrazených pokynů a na závěr se dotkněte [ODCHOD].
≥ Ikona
je zobrazena na miniatuře scén uložených přehráváním zvýrazněných částí.
- 99 -
Ruční úprava
Můžete spojovat scény nebo části scén v pořadí, v jakém byly zaznamenány a přehrát je nebo
uložit jako jednu scénu s přidáním hudby.
≥ Pro scény MP4/iFrame nelze použít ruční úpravy.
1
Zvolte menu.
MENU
2
: [UPRAV.SCÉNU] # [Manuální editování]
Dotkněte se [1080/50p] nebo [1080/50i].
≥ Dotkněte se [Vstup].
≥ Vedle každé scény je zobrazen náhled.
3
≥
≥
≥
≥
Vyberte scénu nebo část scény pro přehrání a přidejte hudbu.
Výběr scény (l 101)
Výběr části scény (l 101)
Nastavení hudby (l 102)
Dotyk na položku [Návrat] po výběru scény zruší výběr scény.
4
5
Dotkněte se [Vstup].
Dotkněte se položky [ANO] a poté vyberte přehrávání upravované scény.
(l 30)
≥ V následujících případech se zobrazí obrazovka pro výběr [NÁHLED], [ULOŽIT] (l 103),
[VYBRAT ZNOVA] a [ODCHOD]. Dotkněte se požadované možnosti.
j Dotkněte se [NE]
j Přehrávání končí
j Zastavte přehrávání
- 100 -
≥ Můžete také vybrat kombinaci scén a částí scén.
≥ Můžete vybrat až 99 scén. (Každý 3 sekundový náhled části scény je považován za samotnou
scénu.)
≥ Můžete vytvořit kombinovanou scénu dlouhou až 6 hodin.
≥ Přeskočení přehrávání, zpomalené přehrávání, přehrávání po jednotlivých snímcích a přímé
přehrávání není možné.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Při ukládání ručně upravené scény zkontrolujte rozsah volného prostoru na kartě SD.
HC-W850M / HC-V750M
Při ukládání ručně upravené scény zkontrolujte rozsah volného prostoru na vestavěné paměti.
Před výběrem scény zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vytvořte dostatek volného prostoru pro
uložení.
(Odhad požadavků na volný prostor pro ručně upravenou scénu)
Ukládaný formát
Celkové trvání upravené
scény
[KVALITA (AVCHD)]
[Kompatibilita (MP4/Vysoká)]
[Kompatibilita (MP4/Nízká)]
Požadovaný volný prostor
30 min
Přibližně 4 GB
1h
Přibližně 8 GB
30 min
Přibližně 2 GB
1h
Přibližně 4 GB
30 min
Přibližně 0,4 GB
1h
Přibližně 0,8 GB
≥ “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.
∫ Výběr scény
Dotkněte se scény, kterou chcete přehrát.
≥ Volba scény se provádí jejím dotekem a zobrazením údaje
na miniatuře. Zrušení uvedené
operace se provádí opětovným dotekem scény.
3S . Při dotyku na náhled
≥ Pokud byla vybrána část scény, na náhledu se zobrazí označení
se na 3 sekundy zobrazí náhled scény.
≥ Následující (předcházející) stranu lze zobrazit dotekem
/
.
∫ Výběr části scény
1
Dotkněte se [3 s].
≥ Volbu můžete zrušit opětovným dotykem.
2
Dotkněte se požadované scény.
≥ Scéna, které jste se dotkli, se zobrazí 3 sekundovým náhledem.
3 (Výběr jednoho náhledu)
Dotkněte se náhledu části, kterou chcete přehrát.
≥ Volba miniatury se provádí dotykem. Na miniatuře se zobrazí značka
(bílá). Výběr zrušíte
opětovným dotykem miniatury.
≥ Následující (předcházející) náhledy lze zobrazit dotykem na položky
/
.
≥ Pokud se dotknete položky [Návrat] v době, kdy je vybrán náhled, vrátíte se na obrazovku, která
zobrazuje náhledy scén. Na náhledu scény, která obsahuje vybranou část, se zobrazí značka
3S .
- 101 -
4
(Výběr rozsahu náhledů)
Dotkněte se položky [Rozsah].
≥ Volbu můžete zrušit opětovným dotykem.
5 (Výběr rozsahu náhledů)
Dotkněte se začátku a konce rozsahu náhledů, které
chcete přehrát.
≥ Je vybrán rozsah mezi začátkem a koncem a na náhledech se
zobrazí (bílá) značka
.
≥ Pokud chcete zrušit výběr náhledů, dotkněte se náhledu s (bílou)
značkou
, kde chcete začít rušení a náhledu, kde chcete


ukončit zrušení.
A Začátek
≥ Pokud se dotknete položek [Vstup]/[Návrat]/[Hudba]/[Rozsah] ve
B Konec
chvíli, kdy byl vybrán začátek, výběr náhledu začátku bude zrušen.
≥ Pokud se dotknete položky [Návrat] v době, kdy je vybrán náhled,
vrátíte se na obrazovku, která zobrazuje náhledy scén. Na náhledu
3S .
scény, která obsahuje vybranou část, se zobrazí značka
≥ Můžete také vybrat několik rozsahů v rámci stejné scény.
≥ Následující (předcházející) náhledy lze zobrazit dotykem na položky
/
.
≥ Pokud chcete vybrat jiné scény, dotykem na položku [Návrat] se vrátíte na obrazovku se
zobrazením náhledů scén. Můžete provést následující:
j Při volbě scény:
Dotkněte se požadované scény.
j Při výběru části scény:
Proveďte kroky 1 až 5.
∫ Nastavení hudby
1
2
Dotkněte se [Hudba].
Dotkněte se požadovaného zvuku.
≥ Při volbě [BEZ HUDBY] bude přehráváno audio, zaznamenané v čase snímání.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
≥ [Vlastná BGM] umožňuje používat hudbu uloženou ve vašem smartphonu. Chcete-li nastavit
[Vlastná BGM], použijte funkci Wi-Fi [Dálkový ovl] a pomocí aplikace smartphonu “Image App”
vytvořte přehrávání zvýrazněných částí. Hudební data budou v tomto zařízení uložena jako
[Vlastná BGM].
≥ Na tomto zařízení lze uložit pouze jednu stopu s hudebními daty pro [Vlastná BGM]. Pokaždé,
když vytvoříte Přehrávání zvýrazněných částí pomocí "Image App", budou hudební data
vyměněna.
≥ Informace o formátu souboru a době přehrávání hudebních dat, které lze použít jako [Vlastná
BGM], najdete v části “Image App”.
≥ Chcete-li odstranit hudební data uložená v tomto zařízení jako [Vlastná BGM], proveďte [Smazat
vlastné BGM]. (l 40)
(Zkouška hudebního audia)
Dotkněte se [START].
≥ Přejete-li si změnit zkoušenou hudbu, dotkněte se volitelné funkce
další hudby.
≥ Když se dotknete [STOP], přehrávání hudby se zastaví.
3
Dotkněte se [ZADAT].
- 102 -
∫ Uložení ručně upravené scény
Ručně upravené scény můžete uložit jako jednu scénu.
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Zaznamenané scény mohou být uloženy na paměťovou kartu SD.
HC-W850M / HC-V750M
Zaznamenané scény mohou být uloženy do vestavěné paměti.
1
2
3
Zastavte přehrávání ručně upravené scény nebo počkejte, dokud přehrávání
neskončí.
Dotkněte se [ULOŽIT].
Zvolte formát, ve kterém má být provedeno uložení.
[KVALITA (AVCHD)]:
[Kompatibilita (MP4/
Vysoká)]:
Uložení bude provedeno v kvalitě s vysokým rozlišením.
Bude uloženo v kvalitě snímku 1280k720/25p a bude možné
nahrát na Internet ve vyšší kvalitě snímku. Formát podporuje
přehrávání na počítači.
[Kompatibilita (MP4/Nízká)]: Bude uloženo v kvalitě snímku 640k360/25p a bude možné
nahrát na Internet rychleji. Formát podporuje přehrávání na
počítači.
≥ Při volbě [KVALITA (AVCHD)] budou scény zaznamenány v 1080/50p a překonvertovány na
1080/50i (Kvalita obrazu [HA] v [REŽIM NAHR.]) a uloženy.
≥ Scény nahrané v kvalitě 1080/50i jsou nahrávány v [HA] bez ohledu na nastavení [REŽIM
NAHR.] ([PH]/[HA]/[HG]/[HE]) platné pro scénu.
4
Dotkněte se [ANO].
≥ Pokud používáte akumulátor, zobrazí se zpráva doporučující použití síťového adaptéru. Chcete-li
zahájit ukládání, stiskněte tlačítko [START].
5 HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Dotkněte se [KONEC].
HC-W850M / HC-V750M
Dotkněte se [KOPÍRUJ] nebo [ODCHOD].
≥ Scény uložené ve vestavěné paměti lze kopírovat na kartu SD. Chcete-li provést kopírování
na kartu SD, vyberte položku [KOPÍRUJ].
≥ Postupujte dle zobrazených pokynů a na závěr se dotkněte [ODCHOD].
≥ Scény lze ukládat i s použitím akumulátoru, ale doporučujeme používat síťový adaptér.
≥ Informace o přibližné velikosti volného místa požadovaného pro uložení ručně upravené scény
naleznete na straně 101.
- 103 -
Kalendář kojence
Po registraci narozenin a jména kojence jsou scény zaznamenané od jeho narozenin zobrazeny
jako náhledy seskupené podle měsíců.
≥ Scény zaznamenané před narozeninami nejsou zobrazeny.
≥ Scény, v nichž kojenec nefiguruje, jsou zobrazeny také.
≥ Lze zaregistrovat až 3 kojence.
1
Dotkněte se
.
MENU
2
(Při první registraci)
Zadejte narozeniny kojence.
≥ Dotkněte se data a poté nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek
≥ Rok lze nastavit na hodnotu od 2000 do 2039.
≥ Dotkněte se [Vstup].
3
/
.
(Při první registraci)
Dotkněte se položky [ANO] a zadejte jméno kojence.
≥ Při dotyku položky [NE] bude Kalendář kojence zobrazen bez registrace jména kojence.
([Baby 1] se zobrazí.)
≥ Způsob zadávání je stejný jako při nastavování titulu. (l 98)
≥ Po zadání jména se dotkněte [Vstup].
≥ Je možné zadat maximálně 9 znaků.
4

Zkontrolujte Kalendář kojence.
≥ Zobrazí se jméno registrovaného kojence a jeho věk v
měsících.
≥ Zobrazení věku v měsících lze přepnout dotykem tlačítek
.
: Změní věk na zobrazení měsíců na věk v
předchozím měsíci
Pokud se dotknete této ikony, když je zobrazen nejmladší
věk v měsících, zobrazí se nejstarší věk v měsících.


/
MENU

A
B
: Změní věk na zobrazení měsíců na věk v
následujícím měsíci
C
Pokud se dotknete této ikony, když je zobrazen nejstarší věk
v měsících, zobrazí se nejmladší věk v měsících.
D
Zobrazení jména
Zobrazení věku v
měsících
Náhled předchozího
věku v měsících
Náhled následujícího
věku v měsících
≥ Pokud jsou zaznamenány pouze scény ve dvou různých
věkových měsících, miniatura předchozího věku v měsících nebude zobrazena.
≥ S výjimkou měsíců bez záznamů je zobrazení věku v měsících dostupné pro každý měsíc.
- 104 -
≥ Pokud se dotknete zobrazení jména, zobrazí se obrazovka pro výběr registrovaného kojence. Ze
3 registrovaných kojenců vyberte kojence, kterého chcete zobrazit, a dotkněte se položky
[ZADAT].
Pokud se dotknete jména bez registrovaných narozenin ([Baby 1]/[Baby 2]/[Baby 3]), můžete
zaregistrovat nového kojence. Proveďte krok 2-3.
5
Dotkněte se náhledu ve středu.
≥ Jsou zobrazeny náhledy scén zaznamenaných v tomtéž věku v měsících. Dotykem vybrané
scény spustíte přehrávání. (l 30)
≥ Zobrazení náhledů nelze nastavit na zobrazení 1 scény nebo 20 scén ani na Index snímku
vyhledávání zvýrazněných částí/podle času.
Návrat k normálnímu zobrazení náhledů
Když je zobrazen Kalendář kojence, dotkněte se položky
.
Změna nebo přidání registračních údajů kojence
1 Dotkněte se zobrazení jména na kalendáři kojence (l 104) nebo vyberte
menu.
MENU
2
: [NAST.VIDEA] # [Nastavení Baby Kalendáře]
Dotkněte se jména kojence, jehož údaje chcete změnit.
≥ Když jsou zobrazeny položky [Baby 1]/[Baby 2]/[Baby 3], nejsou zaregistrovány narozeniny a
jméno nebo pouze jméno.
3
Dotkněte se požadované položky.
[Jméno]:
Registrace nebo změna jména.
[Datum narození]:
Registrace nebo změna narozenin.
≥ Způsob nastavení je stejný jako v případě první registrace. (l 104)
4
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Je zobrazen Kalendář kojence pro registrovaného kojence.
Odstranění registračních údajů kojence
1 Dotkněte se zobrazení jména na kalendáři kojence (l 104) nebo vyberte
menu.
MENU
2
3
: [NAST.VIDEA] # [Nastavení Baby Kalendáře]
Dotkněte se jména kojence, jehož údaje chcete odstranit.
Dotkněte se [SMAZAT].
≥ Chcete-li odstranit registrační údaje jiných kojenců, opakujte kroky 2 a 3.
≥ Když je zobrazen kalendář kojence, nejsou dostupné následující operace:
j [ZÁMEK SCÉNY]
j [VYMAZÁNÍ ČÁSTI]
j [ROZDĚLIT]
j [Manuální editování]
j [ROZD.&SMAŽ]
j [KONVERT NA MP4]
j [Konverze rychlosti zpomalení]
HC-W850M / HC-V750M
j [SPOJENÍ PŘESUNU ZÁZNAMU]
j [ZRUŠIT INFO O PŘESUNU]
- 105 -
Změna nastavení přehrávání a přehrávání prezentace
1
Dotkněte se
. (l 21)
ALL
2
(Pouze v případě, že si přejete změnit nastavení)
Proveďte volbu položky, která má být změněna, dotykem [NASTAVIT].
[NAST. DATUM]:
Zvolte datum, které se má přehrát.
[DIAPROJEKCE]*:
Slouží k volbě intervalu mezi statickými snímky při přehrávání.
[ÚČINEK NAST.]*:
Zvolte efekt pro přehrávání.
[VÝBĚR HUDBY]:
Zvolte hudbu, která má být přehrána během přehrávání
zaznamenaného obrazu.
* Nastavení není možné při povedení postupu kroku 1 zatímco jsou zobrazeny náhledy v režimu
Asistenta zastavení pohybu. (l 108)
3
(Když je zvolena [NAST. DATUM])
Dotkněte se data přehrávání.
(Když je zvolena [DIAPROJEKCE])
Dotkněte se intervalu automatického prohlížení.
[RYCHLÁ]:
Přibližně 1 sekunda
[BĚŽNÁ]:
Přibližně 5 sekund
[POMALÁ]:
Přibližně 15 sekund
(Když je zvolena [ÚČINEK NAST.])
Dotkněte se požadovaného efektu.
≥ Při změně [ÚČINEK NAST.] bude [VÝBĚR HUDBY] nastaveno
stejně jako [ÚČINEK NAST.]. (Pro provedení odlišných
nastavení [ÚČINEK NAST.] a [VÝBĚR HUDBY] změňte
[VÝBĚR HUDBY] po nastavení [ÚČINEK NAST.].)
≥ [DIAPROJEKCE] nelze nastavit, když je nastaveno [ÚČINEK
NAST.].
- 106 -
(Když je zvolena [VÝBĚR HUDBY])
Dotkněte se požadovaného zvuku.
≥ Dotkněte se [ZADAT].
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
≥ [Vlastná BGM] umožňuje používat hudbu uloženou ve vašem smartphonu. Chcete-li nastavit
[Vlastná BGM], použijte funkci Wi-Fi [Dálkový ovl] a pomocí aplikace smartphonu “Image App”
vytvořte přehrávání zvýrazněných částí. Hudební data budou v tomto zařízení uložena jako
[Vlastná BGM].
≥ Na tomto zařízení lze uložit pouze jednu stopu s hudebními daty pro [Vlastná BGM]. Pokaždé,
když vytvoříte Přehrávání zvýrazněných částí pomocí "Image App", budou hudební data
vyměněna.
≥ Informace o formátu souboru a době přehrávání hudebních dat, které lze použít jako [Vlastná
BGM], najdete v části “Image App”.
≥ Chcete-li odstranit hudební data uložená v tomto zařízení jako [Vlastná BGM], proveďte [Smazat
vlastné BGM]. (l 40)
(Slouží k odzkoušení hudebního audia)
Zahajte zkoušení stisknutím [START].
≥ Přejete-li si změnit zkoušenou hudbu, dotkněte se volitelné
funkce další hudby.
≥ Když se dotknete [STOP], přehrávání hudby se zastaví.
4
5
Dotkněte se [START].
Zvolte operaci přehrávání. (l 30)
≥ Při ukončení nebo přerušení přehrávání bude zobrazena strana pro volbu [PŘEHRÁT], [VYBRAT
ZNOVA] nebo [ODCHOD]. Dotkněte se požadované položky.
- 107 -
Přehrávání statických snímků zaznamenaných v
režimu Asistenta zastavení pohybu jako prezentace
≥ Podrobnosti o záznamu v režimu Asistenta zastavení pohybu jsou uvedeny na straně 60.
1
Dotkněte se
.
≥ Je zobrazena skupina záznamů naposledy vytvořených v
režimu Asistenta zastavení pohybu.
≥ Dalším dotykem na položku
se zobrazení vrátí k
normálnímu zobrazení náhledů.
2
MENU
Dotykem na náhled spustíte přehrávání
prezentace.
NEW
≥ Zobrazení náhledů nelze nastavit na zobrazení 9 scén nebo
20 scén.
MENU
3
Zvolte operaci přehrávání. (l 30)
≥ Při dokončení nebo zastavení přehrávání se zobrazení se
vrátí k zobrazení náhledů.
Přehrávání jiných skupin záznamů:
Jiné skupiny záznamů lze přehrát dotykem na ikonu volby data.
1
Dotkněte se ikony volby data.

NEW
MENU
A
2
Ikona volby data
Dotkněte se data přehrávání.
≥ Dotkněte se data se značkou
.
≥ Jsou zobrazeny skupiny záznamů k vybranému datu.
≥ Dotykem na náhled spustíte přehrávání prezentace.
≥ Prezentaci lze přehrát se změněnými nastaveními. (l 106)
≥ Skupinu záznamů přehrávanou jako prezentace nelze uložit jako jednu scénu.
- 108 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Vymazání scén/statických snímků
Vymazané scény/snímky nebudou moci být obnoveny, a proto zahájení vymazání
vyžaduje náležité potvrzení.
¬ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.
∫ Vymazání scény nebo statického snímku během jejího/jeho přehrávání
Dotkněte se
scén nebo statických snímků, které
mají být vymazány během svého přehrávání.
0h01m30s
∫ Vymazání scén nebo statických snímků na
zobrazení miniatur
≥ Přepněte na zobrazení prostřednictvím miniatur u scén nebo statických snímků, které mají
být vymazány. (l 29)
1
Dotkněte se
. (l 21)
≥ Když je zvoleno zobrazení miniatur s 1 scénou nebo indexem
vyhledávání zvýrazněných částí a vyhledávání podle času,
dojde k vymazání scény nebo statického snímku.
≥ Když jsou zobrazeny náhledy statických snímků
zaznamenaných v režimu Asistenta zastavení pohybu, nelze
tyto statické snímky odstranit. (l 108)
2
Dotkněte se [VŠE], [VÍCE] nebo [JEDEN].
≥ Všechny scény nebo statické snímky zobrazené v podobě
miniatur budou vymazány volbou [VŠE].
(V případě přehrávání scén nebo statických snímků podle data budou
vymazány všechny scény nebo statické snímky zvoleného data.)
≥ Chráněné scény/statické snímky nemohou být vymazány.
3
(Platí pouze v případě, že je v kroku 2 zvolen [VÍCE])
Dotkněte se statického snímku/scény, který/á má být vymazán/a.
≥ Při doteku dojde k volbě scény/statického snímku a na miniaturách se zobrazí označení
Zrušení operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
≥ Je možné zvolit až 99 scén určených k vymazání.
.
(Platí pouze v případě, že je v kroku 2 zvolen [JEDEN])
Dotkněte se statického snímku/scény, který/á má být vymazán/a.
4
(Platí pouze v případě, že je v kroku 2 zvoleno [VÍCE])
Dotkněte se [Smazat].
≥ Za účelem pokračování ve vymazávání dalších scén/statických snímků zopakujte kroky 3-4.
- 109 -
Zastavení vymazávání v jeho průběhu:
Dotkněte se [ZRUŠIT] během vymazávání.
≥ Při zrušení probíhajícího vymazávání scén nebo statických snímků již tyto nebudou moci být
obnoveny.
Dokončení úprav:
Dotkněte se [Návrat].
≥ Můžete také vymazat scény dotykem MENU volbou [UPRAV.SCÉNU] # [SMAZAT] # [VŠE],
[VÍCE] nebo [JEDEN].
≥ Můžete také vymazat statické snímky dotykem MENU , volbou [NAST.SNÍMKU] # [SMAZAT] #
[VŠE], [VÍCE] nebo [JEDEN].
Když jsou zobrazeny náhledy statických snímků zaznamenaných v režimu Asistenta zastavení
pohybu, nelze tyto statické snímky odstranit z nabídky. (l 108)
≥ Během Přehrávání zvýrazněných částí nelze vymazat scény/statické snímky.
≥ Scény, které nemohou být přehrávány (miniatury zobrazené jako
), nemohou být vymazány.
≥ V případě [VŠE] může vymazání vyžadovat určitou dobu, je-li přítomno mnoho scén nebo
statických snímků.
≥ V případě vymazávání scén zaznamenaných na jiném výrobku nebo souborů odpovídajících
standardu DCF na tomto zařízení budou všechna data týkající se těchto scén/statických snímků
vymazána.
≥ Při vymazání statických snímků na kartě SD zaznamenaných jinými produkty se může stát, že
bude statický snímek (jiný než JPEG), který nelze přehrát na tomto zařízení, vymazán.
- 110 -
Vymazání části scény (AVCHD)
Nepotřebná část scény AVCHD může být vymazána.
Smazané scény nelze obnovit.
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání a
dotkněte se ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu AVCHD. (l 29)
1
Zvolte menu.
MENU
2
3
: [UPRAV.SCÉNU] # [VYMAZÁNÍ ČÁSTI]
Dotkněte se scény obsahující část určenou k vymazání.
Nastavte část k vymazání dotekem a posunutím
horní a spodní části tlačítek volby
.
0h00m15s
≥ Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po
snímku. (l 88, 89)
4
5
Dotkněte se [ZADAT].
Po editaci potvrďte (přehrajte) scénu dotekem [ANO].
≥ Při doteku [NE] se zobrazí hlášení vyžadující potvrzení. Přejděte na krok 7.
6
Zastavte přehrávání.
≥ Zobrazí se hlášení vyžadující potvrzení
7
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Opakujte kroky 2 až 7 nepřetržitě pro vymazání částí z ostatních scén.
Dokončení úprav
Dotkněte se [Návrat].
≥
≥
≥
≥
Vymazání části nemůže být provedeno, když je dosaženo 99 scén v s jedním datem.
Může se stát, že vymazání části scény s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné.
Scéna bude rozdělena do dvou scén s částí scény určenou k vymazání nacházející se uprostřed.
HC-W850M / HC-V750M
Informace o přepnutí je vymazána při vymazání částí scény, která byla zaznamenána s
přepnutím záznamu, čímž se zabrání provedení spojení scény. (l 117)
- 111 -
Rozdělení scény (AVCHD)
Je možné provést rozdělení scény AVCHD.
Kterékoli nechtěné části scény lze po rozdělení vymazat.
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání a
dotkněte se ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu AVCHD. (l 29)
1
Zvolte menu.
MENU
2
3
: [UPRAV.SCÉNU] # [ROZDĚLIT] # [NASTAVIT]
Dotkněte se scény, která má být rozdělena.
Dotekem
nastavte místo rozdělení.
≥ Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po
snímku. (l 88, 89)
≥ Dotkněte se [ANO] za účelem pokračování v rozdělování stejné
scény. Přejete-li si pokračovat v rozdělování dalších scén,
dotkněte se [NE] a zopakujte kroky 2-3.
4
0h01m30s
Dokončete rozdělování dotykem [Návrat].
≥ Nechtěné části lze vymazat. (l 109)
Vymazání všech bodů rozdělení
MENU
: [UPRAV.SCÉNU] # [ROZDĚLIT] # [ZRUŠIT VŠE]
≥ Scény, které byly vymazány po rozdělení, nebudou moci být obnoveny.
≥ Nemůžete rozdělit scénu, když počet scén v příslušnému datu překračuje 99 scén.
≥ Může se stát, že rozdělení scén s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné.
≥ Data, která byla zaznamenána nebo editována na jiném zařízení, nemohou být rozdělena a
příslušné body rozdělení nemohou být vymazány.
- 112 -
Rozdělení scény za účelem částečného vymazání
(MP4/iFrame)
Rozdělte scény MP4 nebo iFrame a odstraňte nepotřebné části.
Slouží k rozdělení zaznamenaných scén na dvě a k vymazání čelní nebo zadní poloviny.
Scény vymazané rozdělením nelze obnovit.
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte přístroj do Režimu přehrávání a dotkněte se
ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu MP4 nebo iFrame. (l 29)
1
Zvolte menu.
MENU
2
3
: [UPRAV.SCÉNU] # [ROZD.&SMAŽ]
Dotkněte se scény, která má být rozdělena.
Dotekem
nastavte místo rozdělení.
≥ Je vhodné používat Pomalé přehrávání a Přehrávání snímek po
snímku. (l 88, 89)
≥ Nastavte bod rozdělení tak, aby byly věnovány 2 sekundy nebo
více části určené k vymazání a 3 sekundy nebo více pro část,
která má být zachována.
4
5
0h01m30s
Dotkněte se části určené k vymazání.
Dotkněte se [ANO] a potvrďte (přehrávání) část určenou k vymazání.
≥ Při doteku [NE] se zobrazí hlášení vyžadující potvrzení. Přejděte na krok 7.
6
Zastavte přehrávání.
≥ Zobrazí se hlášení vyžadující potvrzení
7
Dotkněte se [ANO].
≥ Pro pokračování v dělení a mazání dalších scén. Opakujte kroky 2 až 7.
Dokončení úprav
Dotkněte se [Návrat].
≥ Může se stát, že rozdělení scén s příliš krátkou dobou záznamu nebude možné.
≥ Aktuální rozdělení se může mírně odchýlit od předem naznačeného bodu rozdělení.
- 113 -
Ochrana scén/statických snímků
Zaznamenané scény/statické snímky mohou být chráněny, aby se zabránilo jejich náhodnému
vymazání.
(I když ochráníte některé scény/statické snímky, formátováním média dojde k jejich
vymazání.)
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.
1
Zvolte menu.
MENU
: [NAST.VIDEA] nebo [NAST.SNÍMKU] # [ZÁMEK SCÉNY]*
* [PŘENOS/OCHRANA] se zobrazí při použití karty Eye-Fi, která byla předtím na počítači
nastavena jako zařízení zvolené pro přenos.
2
Dotkněte se scény/statického snímku, který má být ochráněn.
≥ Při doteku dojde k volbě scény/statického snímku a na miniaturách se zobrazí označení
Zrušení operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
≥ Dokončete nastavení dotekem [Návrat].
.
≥ Když jsou zobrazeny náhledy statických snímků zaznamenaných v režimu Asistenta zastavení
pohybu, nelze těmto statickým snímkům nastavit ochranu.
- 114 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Konverze do formátu MP4
Před kopírováním převeďte scény AVCHD nebo MP4 na scény v kvalitě obrazu (MP4 (vysoká
kvalita): 1280k720/25p nebo MP4 (nízká kvalita): 640k360/25p), které podporují přehrávání na
počítači nebo nahrávání na Internet.
≥ Scény zaznamenané v iFrame nebo uložené jako MP4 (nízká kvalita) nelze převést na MP4.
1
Zvolte menu.
MENU
2
: [UPRAV.SCÉNU] # [KONVERT NA MP4]
Dotkněte se scény, kterou chcete převést.
≥ Volba scény se provádí jejím dotekem a zobrazením údaje
operace se provádí opětovným dotekem scény.
≥ Můžete zvolit až 99 scén po sobě.
3
4
na miniatuře. Zrušení uvedené
Dotkněte se [Vstup].
Vyberte kvalitu po převodu.
[Vysoká kvalita (1280k720)]*:
Převeďte na MP4 (1280k720/25p) a kopírujte.
[Nízká kvalita (640k360)]:
Převeďte na MP4 (640k360/25p) a kopírujte.
* Scény zaznamenané ve formátu MP4 [720] a scény uložené ve formátu MP4 (vysoká kvalita)
nelze převést a zkopírovat.
≥ Scény MP4 jsou po převodu uloženy na totéž médium jako scény před převodem.
≥ Chcete-li převést další scény do MP4, opakujte kroky 2 až 4.
Zastavení konverze do formátu MP4 v jejím průběhu
Během konverze se dotkněte [ZRUŠIT].
Ukončení zobrazování okna MP4
Dotkněte se [Návrat].
≥ Záznam scenerie zaznamenané po dlouhý čas může zabrat čas.
≥ Při konverzi a kopírování scén zaznamenaných ve formátu AVCHD do scény MP4 bude scéna
přesahující přibližně 20 minut automaticky rozdělena.
≥ Nastavení pro kopírované videosekvence bude zrušeno v případě kopírování chráněných
videosekvencí.
- 115 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Převod do pomalé rychlosti
Rychlost přehrávání částí zaznamenaných v režimu FULL HD zpomaleného videa (l 58) lze
převést na 1/4 běžné rychlosti a zkopírovat je.
Po převodu scén zaznamenaných v režimu FULL HD zpomaleného videa je můžete přehrávat na
jiném zařízení 1/4 běžné rychlosti.
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.
≥ Dotkněte se ikony volby režimu přehrávání a u položky [MP4/iFrame] vyberte hodnotu
[ALL MP4/iFrame] nebo [1080/50p] .
1
Zvolte menu.
MENU
2
: [UPRAV.SCÉNU] # [Konverze rychlosti zpomalení]
Dotkněte se scény zaznamenané v režimu FULL HD zpomaleného videa.
≥ Na straně miniatur v režimu přehrávání jsou scény zaznamenané jako FULL HD zpomalené
video označeny ikonou
.
≥ Volba scény se provádí jejím dotekem a zobrazením údaje
na miniatuře. Zrušení uvedené
operace se provádí opětovným dotekem scény.
≥ Až do 99 scén může být nastaveno v postupném pořadí.
3
Dotkněte se [Vstup].
≥ Převedená scéna bude uložena na stejné médium, jako původně uložená scéna.
≥ Zobrazí se zpráva, zda chcete odstranit původní scénu. Chcete-li scénu odstranit, vyberte
možnost [ANO]. Pokud ji chcete ponechat, vyberte možnost [NE].
Zrušení převodu do pomalé rychlosti nebo odstranění původní scény v průběhu
procesu
Během převodu nebo odstraňování se dotkněte možnosti [ZRUŠIT].
Ukončení převodu do pomalé rychlosti
Dotkněte se [Návrat].
≥ Pokud je převedená scéna zaznamenána na médiu, velikost této scény bude větší než velikost
původní scény. Převedená scéna může být v závislosti na velikosti rozdělena.
≥ Převod dlouhé scény může chvíli trvat.
≥ I když zkopírujete chráněnou scénu, duplicitní scéna nebude chráněna.
- 116 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Spojování scén přepnutého záznamu
[HC-W850M]/[HC-V750M]
Můžete spojit scénu (l 78) přepnutého záznamu uloženou ve vestavěné paměti s pokračující
scénou na kartě SD do jedné scény uložené na kartě SD.
Scéna byla zaznamenána s použitím
přepnutí záznamu
A
B
C
Spojování scén přepnutého záznamu
Vestavěná paměť
SD karta
Rozsah přepnutého záznamu
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání a
dotkněte se ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte scénu AVCHD. (l 29)
1
2
Vložte kartu SD, která byla použita pro přepnutý záznam.
Zvolte menu.
MENU
3
: [UPRAV.SCÉNU] # [SPOJENÍ PŘESUNU ZÁZNAMU]
Při zobrazení hlášení vyžadujícího potvrzení se dotkněte [ANO].
≥ Scéna ve vestavěné paměti bude vymazána. (Chráněné scény ve vestavěné paměti nejsou
vymazány.)
4
Po zobrazení hlášení o ukončení spojení scény se dotkněte [KONEC].
≥ Bude uveden náhled miniatur obsahu karty SD.
≥ Informace o přepnutém záznamu bude vymazána po spojení scén přepnutého záznamu a bude
znovu možné provést přepnutí záznamu.
≥ Po vymazání scén přepnutého záznamu z vestavěné paměti nebo z karty SD již kombinace
přepnutých scén nebude možná.
- 117 -
Vymazání informací o přepnutí
MENU
: [UPRAV.SCÉNU] # [ZRUŠIT INFO O PŘESUNU]
≥ Po vymazání informace o přepnutí záznamu nebude již možné spojit scény přepnutého
záznamu.
Spojení scén přepnutého záznamu není možné v případě, že je volná kapacita na kartě SD
nižší, než je velikost přepnuté scény uložené ve vestavěné paměti. Doporučuje se provést
spojení přepnuté scény s použitím HD Writer AE 5.1.
- 118 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Prohlížení videa/snímků na vašem TV
Zkontrolujte zásuvky na vašem televizoru a kabel kompatibilní se zásuvkami. Kvalita
obrazu se může měnit v závislosti na připojených zásuvkách.
A
1
2
Vysoká kvalita
HDMI zásuvka
Video zásuvka
≥ Použijte mini kabel HDMI (dodaný).
≥ HDMI představuje rozhraní pro digitální zařízení. Když připojíte toto zařízení k televizoru HDMI
kompatibilnímu s vysokým rozlišením a přehrajete na něm obraz s vysokým rozlišením, můžete si
jej vychutnat ve vysokém rozlišení s vysoce kvalitním zvukem.
1
Připojte toto zařízení k televizoru.
A Mini kabel HDMI (dodaný)
≥ Ujistěte se o připojení do
zásuvky HDMI.
≥ Připojování prostřednictvím
mini kabelu HDMI (l 121)
≥ Poslech ve formátu 5.1kanálového zvuku (AVCHD)
(l 121)
≥ Přehrávání pomocí VIERA Link
(l 122)
B AV kabel (dostupný v
běžném prodeji)
A/V
Kvalita snímku
1 Obraz s vysokým rozlišením
při zapojení do zásuvky
HDMI
2 Standardní obraz po
připojení k zásuvce videa
≥ Zkontrolujte, zda jsou konektory zasunuté na doraz.
≥ Pokaždé používejte dodaný minikabel HDMI nebo originální minikabel Panasonic HDMI
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: volitelné příslušenství).
2
Zvolte videovstup na televizoru.
≥ Příklad:
Při použití minikabelu HDMI zvolte kanál [HDMI].
Při použití AV kabelu zvolte kanál [Video 2].
(Název kanálu se může lišit v závislosti na připojeném televizoru.)
- 119 -
≥ Zkontrolujte nastavení vstupu (přepínač vstupu) a nastavení vstupu audia na TV. (Podrobnější
informace najdete v návodu k použití TV.)
3
Změňte režim na
za účelem přehrávání.
≥ Během připojování tohoto zařízení k televizoru se v následujících případech nezobrazí obraz na
televizoru. Použijte LCD monitor tohoto zařízení.
j Režim FULL HD zpomaleného videa
j Při ukládání scény přehrávání zvýrazněných částí nebo ručně upravené scény
j Při kopírování*1/provádění [KONVERT NA MP4]/provádění [Konverze rychlosti zpomalení]
HC-W850M / HC-V750M
Při kopírování z karty SD na vestavěnou paměť a opačně, toto omezení platí, pouze pokud
převádíte formát záznamu
≥ Pokud připojíte tento přístroj k televizoru, když je nastaven na Režim záznamu, může se z
reproduktorů ozývat pískání*2. Před připojením přístroje jej přepněte do Režimu přehrávání.
*2 Mikrofon může zachycovat zvuky z reproduktorů a výsledkem bude abnormnální zvuk.
≥ Při připojení k televizoru zvuk v režimu Přehrávání nevychází z tohoto zařízení. Proto vzhledem k
tomu, že zvuk nelze doladit prostřednictvím tohoto zařízení, dolaďte jej na televizoru.
≥ Některé obrazovky, např. obrazovka menu, mohou být na televizoru zobrazeny ve zmenšené
velikosti.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Během použití funkce Wi-Fi obraz a zvuk nevycházejí z tohoto zařízení.
*1
∫ Sledování obrazu na běžném
televizoru (4:3) nebo sledování
obrazu, u kterého se na displeji
nezobrazí oba okraje
Změňte nastavení menu za účelem správného
zobrazení obrazu. (Zkontrolujte nastavení
televizoru.)
MENU
[4:3]
: [NASTAVENÍ] # [FORMÁT TV] #
Příklady snímků s poměrem stran [16:9] na
běžném televizoru (4:3)
∫ Zobrazení informací na
obrazovce na televizoru
Při změně nastavení menu může být informace
zobrazená na displeji zařízení (provozní ikona,
údaj o čase pod.) zobrazována/nezobrazována
na displeji televizoru.
MENU : [NASTAVENÍ] # [IKONY NA TV] #
požadované nastavení
[ZÁKLADNÍ]*:
Částečně zobrazené
informace
[DETAILNÍ]:
Zobrazeny podrobné
informace
[VYP.]:
Nezobrazeno
Nastavení [FORMÁT TV]
[16:9]
[4:3]
* Tohoto nastavení je dostupné pouze v režimu
Záznamu filmu nebo v režimu Záznamu
statických snímků.
≥ Když je připojen širokoúhlý TV, upravte
nastavení formátu na TV. (Podrobnosti
najdete v návodu k použití TV.)
- 120 -
Informace o televizorech Panasonic se sloty pro kartu SD pro přehrávání vašich snímků
najdete na níže uvedené internetové stránce podpory .
http://panasonic.net/
≥ V závislosti na [REŽIM NAHR.] se může stát, že přehrávání scén na televizoru nebude možné.
≥ Detailní informace jak přehrávat jsou uvedeny v návodu k použití TV.
Připojování prostřednictvím mini kabelu HDMI
Zvolte požadovaný druh HDMI výstupu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [HDMI ROZLIŠENÍ] # [AUTOMAT.]/[1080p]/[1080i]/[576p]
≥ [AUTOMAT.] určí rozlišení výstupu automaticky, na základě informací z připojeného televizoru.
Když obraz není vyváděn na TV při nastavení [AUTOMAT.], přepněte na metodu – [1080p],
[1080i] nebo [576p] – která umožňuje zobrazování obrazu na displeji vašeho TV. (Přečtěte si,
prosím, návod k použití TV.)
≥ V některých případech se může stát, že obraz nebude zobrazen na televizoru po dobu několika
sekund, stejně jako při změně mezi scénami.
Poslech ve formátu 5.1-kanálového zvuku (AVCHD)
Když je toto zařízení připojeno k AV zesilovači nebo televizoru s použitím mini kabelu HDMI,
kompatibilnímu s 5.1-kanálovým zvukem, můžete poslouchat 5.1-kanálový zvuk zaznamenaný
interními mikrofony.
Přečtěte si, prosím, návod k použití zesilovače AV a televizoru ohledně připojení tohoto zařízení k
zesilovači AV a k televizoru.
≥ Když připojíte toto zařízení k AV zesilovači od firmy Panasonic kompatibilnímu s VIERA Link,
bude možné provádět spřažené operace (VIERA Link) (l 122).
≥ Audio zaznamenané při nastavení [5.1 kanal/2 kanal] na [2 kanal] nebo zaznamenané z
externího mikrofonu je stereofonní (2-k.).
- 121 -
Pokročilé funkce (Přehrávání)
Přehrávání pomocí VIERA Link
Co je to VIERA Link (HDAVI Control™)?
≥ Tato funkce vám umožňuje používat dálkové ovládání televizoru od firmy Panasonic k
usnadnění ovládání během připojení tohoto zařízení k zařízení kompatibilnímu s funkcí
VIERA Link pomocí mini kabelu HDMI (dodaného) pro automatické spřažené operace. (Ne
všechny operace jsou možné.)
≥ VIERA Link představuje jedinečnou funkci výrobků Panasonic, používanou na kontrolu HDMI
s použitím standardní specifikace HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Úkony
využívající spojení se zařízeními kompatibilními s HDMI CEC, vyrobenými jinými
společnostmi, nejsou zaručené.
Při použití zařízení vyrobeného jinými společnostmi, které je kompatibilní s VIERA Link,
konzultujte návody k použití těchto zařízení.
≥ Toto zařízení podporuje funkci “VIERA Link Ver.5”. “VIERA Link Ver.5” představuje standard
pro zařízení kompatibilní s VIERA Link od firmy Panasonic. Tento standard je kompatibilní s
klasickým zařízením VIERA Link od firmy Panasonic.
¬ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim
přehrávání.
1
Zvolte menu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [VIERA Link] # [ZAP.]
≥ Když nepoužíváte VIERA Link, nastavte [VYP.].
2
Připojte toto zařízení k televizoru od firmy Panasonic, kompatibilnímu s
funkcí VIERA Link, prostřednictvím mini kabelu HDMI (l 119).
≥ Když je televizor vybaven 2 nebo více zásuvkami vstupů HDMI, doporučuje se zapojit toto
zařízení do zásuvky HDMI, odlišné od HDMI1.
≥ Na připojené TV musí být oživováno VIERA Link. (Přečtěte si pokyny k TV ohledně způsobu
nastavení atd.)
- 122 -
3
K ovládání použijte dálkové ovládání TV.
≥ Scénu nebo snímek, které chcete přehrát, můžete zvolit stisknutím středového tlačítka pro pohyb
nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
(Při volbě scén)
(Při přehrávání)

A
Zobrazení/zrušení zobrazování funkčních ikon
≥ Následující operace jsou k dispozici stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovládání.
Zelené
≥ Přepnutí počtu scén/statických snímků v zobrazení miniatur
(9 miniatur > 20 miniatur > 9 miniatur...)
≥ Zoomové přiblížení statického snímku
Žluté
≥ Vymazání scén/statických snímků
Červené
≥ Zoomové oddálení statického snímku
∫ Další související operace
Vypnutí napájení:
Když vypnete televizor prostřednictvím dálkového ovládání, dojde i k vypnutí tohoto zařízení.
Automatické přepínání vstupu:
Když zařízení připojíte prostřednictvím Mini kabel HDMI a poté zapnete napájení tohoto zařízení,
vstupní kanál na TV se automaticky přepne na obrazovku tohoto zařízení. Když se napájení TV
nachází v pohotovostním režimu, bude automaticky zapnuto (když bylo zvoleno [Set] pro TV
nastavení [Power on link]).
≥ V závislosti na zásuvce HDMI na televizoru nemusí být vstupní kanál přepnut automaticky. V
takovém případě použijte na přepnutí vstupního kanálu na televizoru dálkové ovládání.
≥ Když si nejste jisti, zda používáte TV a AV zesilovač kompatibilní s VIERA Link, přečtěte si
návody k použití těchto zařízení.
≥ Dostupné společné operace mezi tímto zařízením a TV Panasonic se liší v závislosti na typech
TV Panasonic i v případě, že jsou kompatibilní s VIERA Link. Za účelem seznámení s operacemi
podporovanými na daném TV konzultujte návod k použití TV.
≥ V případě použití kabelu, který nesplňuje standard HDMI, operace není možná.
- 123 -
Kopie/Kopírování
Kopírování mezi kartou SD a
vestavěnou pamětí [HC-W850M]/[HC-V750M]
Filmy nebo statické snímky zaznamenané tímto zařízením lze kopírovat mezi kartou SD vloženou
do tohoto zařízení a vestavěnou pamětí.
∫ Zkontrolujte dostupnou kapacitu v cíli kopírování
Dostupnou kapacitu karty SD nebo vestavěné paměti lze zkontrolovat prostřednictvím [STAV
PAMĚTI]. (l 42)
≥ Zobrazením 1 scény nebo stisknutím a přidržením na zobrazení miniatur 20 scén nebo
9 scén bude při přehrávání filmů zobrazeno datum a čas záznamu a při přehrávání statických
snímků bude zobrazeno datum záznamu a číslo souboru.
≥ V závislosti na stavu média se může stát, že část zbývající kapacity na kartě SD nebo ve
vestavěné paměti nebude možné použít.
≥ Když zbývající kapacita na jednotlivé kartě SD není dostatečná, můžete pokračovat v kopírování
na vícenásobné karty SD podle pokynů na displeji. V takovém případě bude poslední scéna
zkopírovaná na kartu SD automaticky rozdělena kvůli vyplnění místa na kartě SD.
≥ Když rozdělíte scény (l 112) a zkopírujete je podle volby scény, bude možné provést kopírování
s využitím celého volného prostoru na médiu nebo pouze jeho potřebné části.
Kopírování
≥ Když na kartě SD není dostatek zbývajícího prostoru, bude zobrazeno potvrzující hlášení, které
bude vyžadovat zahájení kopírování po vymazání všech dat z karty SD. Dávejte pozor na to, že
vymazaná data nemohou být obnovena.
≥ Přibližná doba kopírování je uvedena na straně 125.
1
Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim
přehrávání.
≥ Použijte dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér.
2
Zvolte menu.
MENU
: [KOPÍROVÁNÍ]
[
]
Kopírování z karet SD do vestavěné paměti
[
]*
Kopírování z karty SD na USB HDD
[
]
Kopírování z vestavěné paměti na kartu SD
[
]*
Kopírování z vestavěné paměti na USB HDD
* Zobrazí se pouze v případě připojení k USB HDD. (l 127)
- 124 -
≥ V případě volby [
] bude formát záznamu převeden.
Pokud není třeba převádět formát záznamu, dotkněte se položky [NE]. Pokud potřebujete převést
formát záznamu, dotkněte se položky [ANO] a vyberte způsob kopírování.
[
]
[
]:
[
Tato funkce slouží ke konverzi scény zaznamenané v AVCHD ve
vestavěné paměti na MP4 (1280k720/25p nebo 640k360/25p) a ke
kopírování na paměťovou kartu SD.
Tato funkce převede scénu zaznamenanou ve formátu MP4 do
vestavěné paměti* na scénu ve formátu MP4 (1280k720/25p nebo
640k360/25p) a zkopíruje ji na kartu SD.
]
Tato funkce slouží ke konverzi scény zaznamenané v
1080/50p ve vestavěné paměti na 1080/50i a ke kopírování na
paměťovou kartu SD.
* Scény iFrame nebo scény uložené ve formátu MP4 (nízká kvalita) nejsou převedeny ani
kopírovány.
≥ V případě přítomnosti scén přepnutého záznamu ve vestavěné paměti bude na displeji
zobrazeno příslušné hlášení. Dotkněte se [ANO] a zkopírujte zaznamenané přepnuté scény po
jejich spojení na kartu SD. (l 117)
3
Dotkněte se požadovaných položek podle pokynů na displeji.
≥ Při doteku
dojde k návratu na předešlý krok.
≥ (Když je zvolena [VÝBĚR SCÉN])
Při doteku bude zvolena scéna/statický snímek a na miniatuře se zobrazí označení
. Zrušení
operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
≥ (Když je zvolena [VÝBĚR DATA])
Při doteku dojde k volbě data a zabarvení jeho podkladu na červeno. Opětovným dotykem data
lze tuto operaci zrušit.
≥ Můžete postupně nastavit až do 99 scén/statických snímků nebo 99 dat.
≥ Když je ke kopírování třeba 2 nebo více karet SD, proveďte výměnu karty podle pokynů
zobrazených na displeji.
4
Po zobrazení hlášení o ukončení kopírování se dotkněte [KONEC].
≥ Bude uvedena miniatura náhledu cíle kopírování.
Zastavení kopírování v jeho průběhu
Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.
Přibližná doba potřebná pro kopírování
Při kopírování zaznamenaného filmu o velikosti plných 4 GB:
Přibližně 5 minut až 15 minut
Při aplikaci [
] na film zaznamenaný v 1080/50p, plné velikosti 4 GB:
Přibližně 10 minut až 20 minut
Při aplikaci [
] na film zaznamenaný v AVCHD (HA), plné velikosti 4 GB:
Přibližně 15 minut až 30 minut
Při provádění [
] na filmu zaznamenaném v MP4 (1080/50M) v plné velikosti
4 GB:
Přibližně 5 minut až 10 minut
Ke kopírování přibližně 600 MB statických snímků (velikost snímku 24M ):
Přibližně 5 minut až 15 minut
- 125 -
Když se po ukončení kopírování rozhodnete vymazat filmové záznamy nebo statické
snímky, dříve, než tak učiníte, se přehráním ujistěte, že je možné zkopírovaná data bez
problémů přehrávat.
≥ V závislosti na následujících podmínkách může dojít k prodloužení doby kopírování.
j Počet zaznamenaných scén je vysoký.
j Teplota zařízení je vysoká.
≥ Pokud již byly některé filmy nebo statické snímky zaznamenány v cíli kopírování, může dojít k
přidělení stejného data nebo se může stát, že obraz nebude zobrazen podle data při volbě
seznamu podle data.
≥ Při konverzi a kopírování scén zaznamenaných ve formátu AVCHD do scény MP4 bude scéna
přesahující přibližně 20 minut automaticky rozdělena.
≥ Může se stát, že data, která byla zaznamenána na jiném zařízení, nebude možné zkopírovat.
Data zaznamenaná s PC jako HD Writer AE 5.1 nemohou být zkopírována.
≥ Nastavení pro kopírovaný film a statický snímek bude zrušeno v případě kopírování chráněných
filmů nebo statických snímků.
≥ Pořadí, ve kterém jsou scény nebo statické snímky kopírovány, nemůže být změněno.
- 126 -
Kopie/Kopírování
Kopírování/přehrávání s USB HDD
≥ V tomto návodu je “USB pevný disk” označen jako “USB HDD”.
Když připojíte USB HDD (dostupný v běžném prodeji) k tomuto zařízení prostřednictvím kabelu pro
USB připojení (dostupný v běžném prodeji), budete moci kopírovat filmy a statické snímky
zaznamenané na tomto zařízení na USB HDD.
Mohou být přehrány scény a statické snímky zkopírované na USB HDD.
≥ Můžete kopírovat scény a statické snímky zaznamenané tímto zařízením při zachování kvality
obrazu.
≥ Přečtěte si, prosím, návod k použití USB HDD ohledně způsobu jejího použití.
Příprava pro kopírování/přehrávání
Informace o zařízení USB HDD naleznete na dále uvedené stránce technické podpory.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce.)
Je-li připojeno zařízení USB HDD, které vyžaduje formátování, je zobrazena zpráva.
Naformátujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Při formátování zařízení USB HDD dojde k odstranění všech dat na něm uložených. Tato data
nelze obnovit.
≥ V následujících případech nelze použít USB HDD jeho připojením k tomuto zařízení:
j USB HDD s kapacitou menší než 160 GB nebo větší než 2 TB
j Když je na USB HDD dva nebo více oddílů
j Když je formát USB HDD jiný než FAT32
j Při připojení prostřednictvím USB rozbočovače

Kabel pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji)
USB HDD (dostupný v běžném prodeji)
Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro A kabelu USB do
konektoru USB na tomto zařízení.
≥ Připojte toto zařízení k síťovému adaptéru
A
B
C
- 127 -
1
(Při použití stolního pevného disku)
Připojte síťový adaptér (dodaný s USB HDD) k USB HDD.
≥ Pokud používáte přenosné nebo ze sběrnice napájené zařízení USB HDD, může tento přístroj
napájet zařízení USB HDD prostřednictvím kabelu pro USB připojení (dostupného v běžném
prodeji).
2
Připojte k tomuto přístroji síťový adaptér a dostatečně nabitý akumulátor a
stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte přístroj do Režimu přehrávání.
≥ Není-li k přístroji připojen síťový adaptér, nelze použít zařízení USB HDD.
3
Připojte toto zařízení k USB HDD prostřednictvím kabelu pro USB připojení
(dostupný v běžném prodeji).
≥ Použijte kabel USB (dostupný v běžném prodeji), který je kompatibilní s konektory USB na tomto
zařízení a zařízení USB HDD. Připojte konektor mikro A kabelu USB ke konektoru USB tohoto
zařízení.
Informace o konektoru USB na zařízení USB HDD naleznete v návodu k použití k zařízení USB
HDD.
≥ Dokončení připojení může vyžadovat dobu několika minut.
4
Dotkněte se požadované položky.
[Jednoduchá kopie]:
[Zkopíruj vybrané
soubory]:
Kopírování všech scén a statických snímků zaznamenaných
tímto zařízením, které nebyly dosud kopírovány (l 130).
Kopírování s možností volby požadovaných scén/statických
snímků (l 130).
[Přehrát HDD]:
Přehrávání scén a statických snímků uložených v USB HDD na
toto zařízení (l 131).
[Bezpečně odpojit]:
Bezpečné odpojení tohoto zařízení a USB HDD.
≥ Po připojení USB HDD se scénami a statickými snímky zkopírovanými z tohoto zařízení do
ostatních zařízení bude možné provádět níže uvedené operace.
j Uložení na PC nebo přepis na USB HDD použitím HD Writer AE 5.1
Když je USB HDD připojen k jiným zařízením, jako například rekordéru Blu-ray disků,
může dojít k zobrazení hlášení požadujícího spuštění formátování USB HDD. V případě
formátování budou všechny scény a statické snímky zaznamenané na USB HDD
vymazány. Nepotvrzujte formátování, protože by došlo k vymazání důležitých dat, která
by již nebylo možné obnovit.
≥ Pokud používáte kartu Eye-Fi (dostupná v běžném prodeji), nastavte položku [Eye-Fi Přenos] na
hodnotu [VYP.]. (l 137) Pokud je tato položka nastavena na hodnotu [ZAP.], nedojde k
rozpoznání USB HDD, ani když k tomuto zařízení připojíte USB HDD.
- 128 -
∫ Kontroly před kopírováním
≥ Při prvním použití USB HDD nebo při použití USB HDD poté, co byl použitý s jinými
zařízeními, nejdříve spusťte funkci [PAMĚŤ FORMÁT].
≥ Před kopírováním přejděte do [STAV PAMĚTI] za účelem ověření množství volného místa na
USB HDD.
≥ V následujících případech může kopírování trvat déle:
j V případě přítomnosti velkého množství scén
j Když je teplota tohoto zařízení vysoká
≥ Když kopírujete chráněné scény nebo statické snímky, nastavení ochrany kopírovaných scén
nebo statických snímků bude zrušeno.
≥ Pořadí kopírování scén nemůže být měněno.
Dříve, než vymažete data na médiu po dokončení kopírování, se ujistěte, že jste přehráli
USB HDD za účelem ověření jejich správného zkopírování (l 131).
∫ Formátování
Slouží k inicializaci USB HDD.
≥ Uvědomte si, prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm
zaznamenaná data a nebudou moci být obnovena. Pořiďte si zálohu důležitých dat na PC
apod.
≥ Připojte toto zařízení k USB HDD a dotkněte se [Přehrát HDD].
MENU
: [NASTAVENÍ] # [PAMĚŤ FORMÁT] # [HDD]
≥ Po skončení formátování zrušte zobrazování strany s hlášením dotekem [KONEC].
≥ Připojte toto zařízení a USB HDD za účelem formátování disků.
Když provedete formátování USB HDD na jiném zařízení, jako např. na PC apod., může se stát,
že jej nebudete moci dále používat.
∫ Zobrazení informací o médiu
Prostřednictvím této funkce lze ověřit využitou kapacitu USB HDD.
≥ Připojte toto zařízení k USB HDD a dotkněte se [Přehrát HDD].
MENU
: [NASTAVENÍ] # [STAV PAMĚTI]
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Když se dotknete [ZMĚNA PAMĚTI], budete moci přepnout zobrazení mezi kartou SD a USB
HDD.
HC-W850M / HC-V750M
Když se dotknete [ZMĚNA PAMĚTI], budete moci přepnout mezi kartou SD, vestavěnou pamětí a
USB HDD.
- 129 -
Jednoduché kopírování
1
2
Připojte toto zařízení k USB HDD za účelem přípravy kopírování (l 127).
Dotkněte se [Jednoduchá kopie].
≥ V případě volby [Zkopíruj vybrané soubory] nebo [Přehrát HDD] ukončete spojení s USB HDD
(l 131), a poté proveďte operaci uvedenou v kroku 1.
3
4
5
HC-W850M / HC-V750M
Dotkněte se média, které chcete kopírovat.
Dotkněte se [ANO].
Po zobrazení hlášení o ukončení kopírování se dotkněte [KONEC].
≥ Bude uvedena miniatura náhledu cíle kopírování.
Zastavení kopírování v jeho průběhu:
Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.
Kopírování zvolených souborů
1
2
Připojte toto zařízení k USB HDD za účelem přípravy kopírování (l 127).
Dotkněte se [Zkopíruj vybrané soubory].
≥ Kopírovat scény nebo statické snímky můžete také dotykem
3
MENU
a volbou [KOPÍROVÁNÍ].
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Dotkněte se [DALŠÍ].
HC-W850M / HC-V750M
Dotkněte se média, které chcete kopírovat.
[
]:
Kopírování z karty SD na USB HDD.
[
]:
Kopírování z vestavěné paměti na USB HDD.
≥ Podrobnější informace o kopírování souborů mezi kartou SD a vestavěnou pamětí najdete na
straně 124.
4
Dotkněte se požadovaných položek podle pokynů na displeji.
≥ Při doteku
dojde k návratu na předešlý krok.
≥ (Když je zvolena [VÝBĚR SCÉN])
Při doteku bude zvolena scéna/statický snímek a na miniatuře se zobrazí označení
. Zrušení
operace se provádí opětovným dotekem scény/statického snímku.
≥ (Když je zvolena [VÝBĚR DATA])
Při doteku dojde k volbě data a zabarvení jeho podkladu na červeno. Opětovným dotykem data
lze tuto operaci zrušit.
≥ Lze zvolit nepřetržitě až 99 scén/99 dat.
5
Po zobrazení hlášení o ukončení kopírování se dotkněte [KONEC].
≥ Bude uvedeno zobrazení cíle kopírování v podobě náhledu miniatury.
Zastavení kopírování v jeho průběhu:
Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.
- 130 -
Přehrávání obsahu USB HDD
≥ Bude možné přehrávat pouze filmy/statické snímky, které byly kopírovány připojením
tohoto zařízení k USB HDD nebo zkopírované prostřednictvím HD Writer AE 5.1.

A
B
C
1
Kabel pro USB připojení (dostupný v běžném prodeji)
USB HDD (dostupný v běžném prodeji)
Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro A kabelu USB do
konektoru USB na tomto zařízení.
Připojte toto zařízení k USB HDD za účelem přípravy přehrávání (l 127).
≥ Při přehrávání na televizoru připojte toto zařízení k televizoru. (l 119)
2
3
Dotkněte se [Přehrát HDD].
Dotkněte se scény nebo statického snímku, který má být přehrán, a poté jej
přehrajte.
≥ Přehrání bude provedeno stejným způsobem při přehrávání filmů i statických snímků. (l 29, 88)
Ukončení spojení mezi tímto zařízením a USB HDD
Dotkněte se
v Dotykovém menu.
≥ Odpojte kabel pro USB připojení od tohoto zařízení.
- 131 -
≥ Je možné také přepnout médium pro přehrávání dotekem ikony pro volbu režimu přehrávání.
Při připojení USB HDD bude možné zvolit
(USB HDD) ze zobrazených druhů médií (l 29).
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Scény, které jste uložili v rámci Přehrávání zvýrazněných scén během přehrávání USB HDD, jsou
ukládány na kartu SD.
HC-W850M / HC-V750M
Scény, které jste uložili v rámci Přehrávání zvýrazněných scén během přehrávání USB HDD, jsou
ukládány do vestavěné paměti. Když se dotknete [KOPÍRUJ] po ukládání, budete je moci
kopírovat na kartu SD.
≥ Odstraňování scenerií a statických snímků na USB HDD může zabrat čas.
≥ Během přehrávání
nemůžete nastavit níže uvedené položky (USB HDD).
j [ZÁMEK SCÉNY]
j [VYMAZÁNÍ ČÁSTI]
j [ROZDĚLIT]
j [Manuální editování]
j [ROZD.&SMAŽ]
j Konverze rychlosti zpomalení
j [KONVERT NA MP4]
HC-W850M / HC-V750M
j [SPOJENÍ PŘESUNU ZÁZNAMU]
j [ZRUŠIT INFO O PŘESUNU]
- 132 -
Kopie/Kopírování
Kopírování s použitím rekordéru
Blu-ray disků, videozařízení apod
∫ Kontrola před kopírováním
Zkontrolujte zařízení určené k použití pro kopírování.
Zařízení určené k
použití pro přímé
kopírování
Kvalita obrazu při přímém
kopírování
Pro přímé kopírování
Zařízení se slotem
pro kartu SD
Kvalita obrazu s vysokým
rozlišením*
Zasuňte kartu SD přímo
do zařízení (l 134)
Zařízení s USB
zásuvkou
Kvalita obrazu s vysokým
rozlišením*
Připojte prostřednictvím
dodaného USB kabelu
(l 134)
Standardní kvalita obrazu
Jeho přehrávání je možné na
zařízení, které není
Zařízení bez slotu
kompatibilní s vysokým
pro kartu SD a USB
rozlišením (AVCHD), a proto
zásuvky
je výhodné v případě
kopírování za účelem
distribuce.
Připojení prostřednictvím
AV kabelu (dostupného v
běžném prodeji) (l 136)
* Může se stát, že některá zařízení nebudou kompatibilní s kvalitou obrazu s vysokým rozlišením
(AVCHD). V takovém případě proveďte připojení prostřednictvím AV kabelu (dostupného v
běžném prodeji) a proveďte přímé kopírování se standardní kvalitou obrazu (l 136).
≥ Ohledně umístění slotu pro kartu SD, USB zásuvky nebo zásuvky pro připojení AV kabelu si
přečtěte návod k použití použitého zařízení.
≥ Scény MP4/iFrame nemohou být přímo kopírovány vložením karet SD nebo připojením USB
kabelu. Pro přímé kopírování scén MP4/iFrame si přečtěte stranu 136.
Kopírování můžete provádět s použitím rekordéru disků Blu-ray od firmy Panasonic nebo
s použitím DVD rekordéru kompatibilního s formátem (AVCHD) s vysokým rozlišením.
≥ V závislosti na rekordérech nebo médiích, na které má být provedeno kopírování, se
může stát, že kopírování obrazu v kvalitě s vysokým rozlišením (AVCHD) nebude
možné. Ohledně podrobnějších informací si přečtěte návod k použití vašeho rekordéru.
≥ Scény zaznamenané ve formátu záznamu 1080/50p mohou být přímo kopírovány pouze
na Blu-ray disk s použitím zařízení kompatibilních s formátem AVCHD Progressive.
Scény zaznamenané ve formátu záznamu 1080/50p nejsou zobrazeny v případě
připojení k zařízení, které není kompatibilní s formátem AVCHD Progressive.
≥ Uvědomte si, prosím, že v některých krajinách nebo regionech by popsané zařízení
nemuselo být k dispozici.
- 133 -
Přímé kopírování v kvalitě obrazu s vysokým rozlišením
∫ Kopírování s použitím zařízení se slotem pro kartu SD
Kopírování můžete provést přímo po vložení karty SD.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Ohledně kopírování scén nebo statických snímků z vestavěné
paměti na kartu SD si přečtěte stranu 124.
∫ Kopírování s použitím zařízení s USB zásuvkou
Kopírování můžete provést po připojení USB kabelu.
≥ Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru.
≥ Zapněte zařízení.

USB kabel (dodávaný)
Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro B USB kabelu do
konektoru USB na tomto zařízení.
≥ Zasuňte konektory na doraz.
A
B
1
Připojte zařízení k rekordéru disků Blu-ray, nebo k DVD rekordéru
kompatibilnímu s obrazem s vysokým rozlišením (AVCHD).
≥ Na displeji zařízení se zobrazí strana pro volbu USB funkce.
2
Dotkněte se [REKORDÉR] na displeji tohoto zařízení.
≥ Při zvolení jiné volitelné funkce než [REKORDÉR] znovu připojte USB kabel.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD
monitor dotekem displeje.
3
HC-W850M / HC-V750M
Dotkněte se média, které si přejete přímo zkopírovat.
≥ Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD
monitor dotekem displeje.
- 134 -
4
Přímé kopírování prostřednictvím úkonů na rekordéru disků Blu-ray, nebo na
DVD rekordéru kompatibilnímu s obrazem ve vysokém rozlišení (AVCHD).
≥ HC-W850M / HC-V750M
Během přímého kopírování se nedotýkejte [ZMĚNA PAMĚTI] na displeji.
Označení na stránce zobrazené na zařízení
≥ Během přístupu na kartu SD ze zařízení se na displeji zařízení zobrazí ikony přístupu na kartu
(
) nebo bude rozsvícen indikátor přístupu.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Během přístupu zařízení do vestavěné paměti se zobrazí ikona pro přístup do vestavěné
paměti (
) na displeji zařízení nebo se rozsvítí indikátor přístupu.
≥ Dávejte pozor, abyste neodpojili USB kabel, síťový adaptér nebo akumulátor během přístupu
na zvolené médium, protože by mohlo dojít ke ztrátě zaznamenaného obsahu.
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
≥ Když je toto zařízení připojeno k Panasonic, k rekordéru disků Blu-ray nebo k DVD rekordéru s
použitím USB kabelu, při zapnutí připojeného zařízení bude napájení přivedeno také do tohoto
zařízení.
≥ Podrobnější informace o způsobu přímého kopírování a přehrávání si můžete přečíst v návodu k
použití rekordéru Blu-ray disků nebo DVD rekordéru.
≥ Při připojení tohoto zařízení k rekordéru Blu-ray disků se na televizoru připojeném k rekordéru
Blu-ray disků zobrazí strana pro provádění operací přímého kopírování. V tomto případě
proveďte operace uvedené v krocích od 1 do 4.
≥ Mezi režimy záznamu a přehrávání nelze přepnout stiskem tlačítka záznamu/přehrávání na
tomto přístroji, když je připojen rekordér disků Blu-ray nebo DVD. Před provedením jakékoli z
těchto činností odpojte USB kabel.
≥ Když během přímého kopírování dochází k vybití akumulátoru, bude zobrazeno příslušné
hlášení. V takovém případě pozastavte přímé kopírování prostřednictvím ovládacích prvků na
rekordéru Blu-ray disků.
≥ HC-W850M / HC-V750M
Když provedete konverzi formátu záznamu scén zaznamenaných ve formátu 1080/50p na formát
1080/50i, budete je moci přímo kopírovat na zařízení, která nepodporují formát
AVCHD Progressive. (l 124)
- 135 -
Přímé kopírování ve standardní kvalitě obrazu
∫ Kopírování s použitím zařízení bez slotu pro kartu SD nebo USB
koncovky, nebo s použitím videozařízení
Přímé kopírování můžete provést po připojení AV kabelu (dostupného v běžném prodeji).
≥ Obraz bude kopírován ve standardní kvalitě.
≥ Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru.
Změňte video vstup na video
zařízení a televizoru tak, aby
bylo připojeno toto zařízení.
≥ Nastavený kanál se bude lišit podle
konektoru, ke kterému je toto zařízení
připojeno.
≥ Podrobnosti najdete v návodu k použití
videopřístroje.
≥ Zasuňte konektory na doraz.
A AV kabel (dostupný v běžném prodeji)
A/V
≥ Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte tento přístroj na Režim přehrávání.
1
2
Připojte toto zařízení k video zařízení a zahajte přehrávání na tomto zařízení.
Na připojeném přístroji zahajte záznam.
≥ Za účelem zastavení záznamu (kopírování) zastavte přehrávání na tomto zařízení po zastavení
záznamu na rekordéru.
≥ Některé obrazovky, např. obrazovka menu, mohou být na televizoru zobrazeny ve zmenšené
velikosti.
≥ Není-li potřeba zobrazovat údaje data a času a indikace funkcí, zrušte je před kopírováním.
(l 35, 120)
Při přehrávání zkopírovaného obrazu na širokoúhlém TV může být obraz zúžen ve svislém
směru.
V takovém případě konzultujte návod k použití připojeného zařízení nebo si přečtěte návod k
použití TV a nastavte formát na 16:9.
- 136 -
Kopie/Kopírování
Používání karty Eye-Fi™
Při použití karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) budete moci provádět záznam filmů a
statických snímků na kartu a ukládat je na PC nebo nahrávat na internetové stránky pro sdílení
souborů prostřednictvím bezdrátové sítě.
≥ Funkce karty Eye-Fi (včetně bezdrátového přenosu) nejsou u tohoto zařízení zaručeny. V
případě poruchy karty se obraťte na jejího výrobce.
≥ Chcete-li používat funkci přenosu Eye-Fi, je nutné použít prostředí širokopásmové
bezdrátové sítě LAN.
≥ Chcete-li použít kartu Eye-Fi, je nutné získat povolení od místních nebo národních úřadů.
Kartu nepoužívejte, pokud nemáte příslušné povolení. Pokud si nejste jisti, zda je takové
používání povoleno, zeptejte se výrobce karty.
≥ Aby se předešlo odposlouchávání komunikací, nesprávnému použití, neoprávněnému
osvojení cizí identity apod., důrazně doporučujeme správně nakonfigurovat bezpečnostní
nastavení (nastavení kryptování). Podrobnější informace můžete získat přečtením návodů k
vaší kartě Eye-Fi a k přístupovému bodu.
≥ Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi předem do počítače a nakonfigurujte
nastavení Eye-Fi. (Ohledně způsobů nastavení apod. si přečtěte, prosím, návod k
použití nebo se poraďte s výrobcem karty)
≥ Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení
≥ HC-W850M / HC-V750M
(Při použití režimu Záznamu filmu nebo režimu Záznamu statických snímků)
Nastavte kartu určenou k použití jako záznamové médium. (l 24)
(Při použití v režimu Přehrávání)
Zvolte ikonu režimu Přehrávání na stránce miniatur a poté nastavte médium na
(karta). (l 29)
Zvolte menu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Eye-Fi Přenos] # [ZAP.]
≥ Pokud je [Eye-Fi Přenos] nastaveno na [ZAP.], dojde k automatickému přenosu souborů, které
lze přenést.
≥ Chcete-li zrušit přeposílání souboru, vypněte zařízení nebo nastavte [Eye-Fi Přenos] na [VYP.].
≥ Nastavení v okamžiku nákupu odpovídá hodnotě [VYP.]. Při každém vyjmutí karty Eye-Fi ze
zařízení bude toto nastavení nastaveno na hodnotu [VYP.].
≥ Během záznamu filmu nejsou přenosy Eye-Fi dostupné.
≥ Stav přenosu souboru můžete ověřit na stránce miniatur.
Soubor byl přenesen
Soubor čeká na přenos
Soubor nelze přenést
- 137 -
∫ Použití přímého režimu Eye-Fi
Pokud je v počítači v předstihu provedeno nezbytné nastavení, lze soubory přenést přímo z karty
Eye-Fi do smartphonu bez jejich přenosu přístupovým bodem.
≥ Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi do vašeho počítače a nakonfigurujte
nastavení přímého režimu Eye-Fi.
≥ Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení
Zvolte menu.
MENU
: [NASTAVENÍ] # [Eye-Fi Přímý Režim]
≥ Tento režim je zobrazen pouze v případě, že je [Eye-Fi Přenos] nastaven na [ZAP.].
≥ Ke zrušení uvedeného režimu dojde v níže uvedených případech:
j Při vypnutí napájení
j Při zahájení záznamu filmu
Kromě výše uvedených případů dojde ke zrušení uvedeného režimu také prostřednictvím karty
Eye-Fi.
≥ Při připojení prostřednictvím přímého režimu Eye-Fi jsou [SPOŘIČ (BAT)]/[SPOŘIČ (AC)]
vyřazeny z činnosti.
∫ Výběr souborů k přenosu
Pokud provedete požadované nastavení na počítači s předstihem, budete moci vybrané soubory
přenášet samostatně. Ohledně způsobů nastavení apod. si přečtěte návod k použití nebo se
poraďte s výrobcem karty.
≥ Nainstalujte software dodaný s kartou Eye-Fi do počítače a nakonfigurujte nastavení
přenosu zvolených souborů.
≥ Vložení karty Eye-Fi (dostupné v běžném prodeji) do zařízení.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte přístroj do Režimu přehrávání a dotkněte se
ikony volby režimu přehrávání. Poté vyberte položky [MP4/iFrame] nebo [FOTO]. (l 29)
HC-W850M / HC-V750M
Stiskem tlačítka záznamu/přehrávání přepněte zařízení do režimu přehrávání a dotkněte se
ikony volby režimu přehrávání. Poté nastavte médium na
(karta) a vyberte [MP4/
iFrame] nebo [FOTO]. (l 29)
Zvolte menu.
MENU
: [NAST.VIDEA] nebo [NAST.SNÍMKU] # [PŘENOS/OCHRANA]
≥ Způsob nastavení je stejný jako v případě nastavení ochrany scény (l 114).
≥ Když zvolené nastavení přenosu není nakonfigurováno v počítači, zobrazí se [ZÁMEK SCÉNY] a
zvolené nastavení přenosu nebude nakonfigurováno.
≥ Pokud je přepínač ochrany proti zápisu na kartu Eye-Fi na straně LOCK, zobrazí se [ZÁMEK
SCÉNY] a vybrané nastavení přenosu bude vyřazeno z činnosti. Odemkněte, prosím, přepínač
ochrany proti zápisu.
≥ Nastavení ochrany je použito také pro soubory, u kterých je nastavena možnost [PŘENOS/
OCHRANA]. Chcete-li odstranit nebo otočit soubor, nejprve zrušte možnost [PŘENOS/
OCHRANA], a pak proveďte operaci.
≥ Scény AVCHD nelze použít jako zvolené nastavení přenosu.
- 138 -
≥ Menu Eye-Fi se zobrazuje pouze při použití karty Eye-Fi.
≥ Nepřetržitou funkci přenosu Eye-Fi nelze zaručit do budoucna z důvodu změn technických údajů
karty apod.
≥ Před použitím karty Eye-Fi aktualizujte firmware karty Eye-Fi na nejnovější verzi pomocí softwaru
dodaného s kartou.
≥ Pokud je na kartě Eye-Fi zapnuta funkce nekonečné paměti, přenesené soubory mohou být z
karty automaticky odstraněny.
≥ Výsledkem přenosu souborů může být ohřev karty Eye-Fi. Uvědomte si, že použití karty Eye-Fi
urychluje vybití akumulátoru, a proto vám doporučujeme používat kartu v režimu Přehrávání.
≥ Nastavení Eye-Fi lze zkontrolovat při pozastavení záznamu.
[Eye-Fi Přenos] je nastaven na [ZAP.]
(Přenos v přímém režimu Eye-Fi)
[Eye-Fi Přenos] je nastaven na [ZAP.]
[Eye-Fi Přenos] je nastaven na [VYP.]
≥ Při vyjmutí karty Eye-Fi a jejím opětovném zasunutí do zařízení znovu nastavte funkce
související s Eye-Fi prostřednictvím menu.
≥ Pokud používáte kartu Eye-Fi, ujistěte se, prosím, že je přepínač ochrany proti zápisu odemčený
(l 16).
≥ Před vymazáním souborů potvrďte, prosím, že byly soubory přeneseny do vašeho počítače a
nahrány na internetovou stránku pro sdílení souborů.
≥ Nepoužívejte kartu Eye-Fi v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno,
například v letadle apod.
≥ V závislosti na podmínkách sítě může přenos zabrat nějakou dobu. Rovněž v případě, že
dochází ke zhoršování stavu sítě, může dojít k pozastavení přenosu.
≥ Soubory větší než 2 GB nelze přenášet. Takové soubory je třeba nejprve rozdělit na menší
soubory (l 112).
- 139 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Funkce Wi-Fi®
∫ Použití tohoto zařízení jako součásti sítě LAN
Při použití zařízení nebo počítačových systémů, které vyžadují spolehlivější bezpečnost než
zařízení bezdrátové sítě LAN, se ujistěte, že byla přijata opatření pro bezpečnost a ochranu
použitých systémů proti poruchám. Firma Panasonic neponese žádnou odpovědnost za jakékoli
poškození, které vznikne při použití tohoto zařízení pro jakékoli jiné účely než jako zařízení
bezdrátové sítě LAN.
∫ Použití funkce Wi-Fi tohoto zařízení se předpokládá v níže
uvedených zemích, ve kterých je toto zařízení prodáváno
Existuje riziko, že toto zařízení porušuje při použití v jiných zemích než v těch, ve kterých je
prodáváno, předpisy o rádiových vlnách, a firma Panasonic neponese žádnou odpovědnost za
jakékoli porušení.
∫ Hrozí riziko, že data odesílaná a přijímaná rádiovými vlnami mohou
být zachycena
Uvědomte si, prosím, že hrozí riziko, že data odesílaná a přijímaná rádiovými vlnami mohou být
zachycena třetí stranou.
∫ Nepoužívejte toto zařízení v oblastech s magnetickými poli,
statickou elektřinou nebo rušením
≥ Nepoužívejte toto zařízení v oblastech s magnetickými poli, statickou elektřinou nebo rušením,
jako například v blízkosti mikrovlnných trub. Může se stát, že rádiové vlny nedosáhnou k tomuto
zařízení.
≥ Použití tohoto zařízení v blízkosti zařízení, jako jsou bezdrátové telefony nebo jakékoli jiné
bezdrátová zařízení sítí LAN, která používají pásmo rádiových vln 2,4 GHz, může způsobit
pokles výkonnosti obou zařízení.
∫ Nepřipojujte se k bezdrátovým sítím, pro jejichž použití nemáte
autorizaci
Když toto zařízení používá svou funkci Wi-Fi, bezdrátové sítě budou vyhledávány automaticky. V
takovém případě se může stát, že budou zobrazeny i sítě, které nejste autorizováni používat
(SSID*); nepokoušejte se však na ně připojovat, protože by to mohlo být klasifikováno jako
neautorizovaný přístup.
* SSID se vztahuje na název zařízení, který se používá pro identifikaci sítě v rámci bezdrátového
připojení LAN. Když se SSID shoduje pro obě zařízení, je možný přenos.
∫ Před použitím
Pro použití funkce Wi-Fi s tímto zařízením potřebujete přístupový bod bezdrátového přístupu nebo
cílové zařízení vybavené funkcí bezdrátové LAN.
≥ Ohledně operací a nastavení vašeho zařízení, jako je smartphon, si přečtěte, prosím,
návod k použití příslušného zařízení.
∫ Tento přístroj je kompatibilní s technologií NFC
Při použití funkce NFC (Near Field Communication - Komunikace na blízkou vzdálenost) můžete
snadno přenášet data potřebná pro připojení Wi-Fi mezi tímto zařízením a smartphonem.
Tuto funkci lze použít se zařízením kompatibilním s NFC s Android™ (verze OS 2.3.3 nebo novější
verze). (Výjimkou jsou některé modely)
- 140 -
∫ Tento přístroj je kompatibilní s technologií WPS
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je funkce, která umožňuje snadno nastavit připojení k bezdrátové
místní síti a nastavit zabezpečení spojení.
≥ Toto zařízení nemůže být použito pro připojení na veřejné bezdrátové připojení.
≥ Při použití přístupového bodu pro bezdrátový přístup použijte zařízení kompatibilní s
IEEE802.11b, IEEE802.11g nebo IEEE802.11n.
≥ Při použití přístupového bodu pro bezdrátový přístup vám vřele doporučujeme nastavit kryptování
dat kvůli zajištění bezpečnosti přenášených informací.
≥ Při odesílání scén nebo statických snímků vám doporučujeme použít síťový adaptér. Když
používáte akumulátor, doporučujeme vám používat akumulátor, který je úplně nabitý.
≥ Při odesílání filmů nebo statických snímků na mobilní síť nebo při sdílení internetu se v závislosti
na detailech vaší uživatelské smlouvy může stát, že půjdete vstříc vysokým poplatkům za
paketovou komunikaci.
≥ V závislosti na stavu rádiových vln se může stát, že toto zařízení se nedokáže připojit na
přístupový bod pro bezdrátové připojení.
≥ Při odesílání filmů nebo statických snímků s funkcí Wi-Fi nezakrývejte vysílač Wi-Fi svýma
rukama. (l 10)
≥ Když indikátor akumulátoru bliká červeně, může se stát, že spojení s jiným zařízením nebude
zahájeno nebo že dojde k přerušení již navázaného spojení.
≥ Vysílač Wi-Fi se může během použití funkce Wi-Fi ohřívat; nejedná se však o příznak poruchy
(l 10).
- 141 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
[Dálkový ovl]
Prostřednictvím smartphonu můžete provádět operace záznamu/přehrávání ze vzdáleného
stanoviště nebo můžete nahrávat filmy a statické snímky zaznamenané tímto zařízením na SNS
(Služba sociální sítě).
Image App
Image App
A
B
Při přímém připojení ke smartphonu
Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup
≥ Na smartphonu je třeba zapnout funkci Wi-Fi.
≥ Během vzdálených operací nevyjímejte kartu SD.
≥ Informace o této činnosti naleznete v části [Help] nabídky “Image App”.
Upozornění:
Při použití této funkce se ujistěte, že jste věnovali náležitou pozornost ochraně soukromí, právům
na navázání spojení apod. příslušného subjektu. Její použití je na vaše vlastní riziko.
Příprava před použitím funkce [Dálkový ovl]
1
2
Nainstalujte aplikaci pro smartphone “Image App” na váš smartphone.
(l 170)
Ověřte, zda je váš smartphone zařízením Android (kompatibilní s NFC),
Android (nekompatibilní s NFC) nebo iOS.
≥ Pokud váš smartphone podporuje technologii NFC, zobrazí se při spuštění aplikace “Image App”
zpráva s výzvou, abyste se dotkli značky NFC na zařízení.
- 142 -
Nastavení přímého spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a chytrým
telefonem
Pomocí technologie NFC lze snadno nastavit přímé spojení mezi tímto přístrojem a chytrým
telefonem.
∫ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)
Chcete-li nastavit přímé spojení mezi tímto přístrojem a chytrým telefonem,
použijte technologii NFC.
≥ Přejděte na část “Použití funkce [Dálkový ovl] s přímým spojením”. (l 144)
∫ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS
Chcete-li nastavit přímé spojení, zapněte tento přístroj a chytrý telefon.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 177)
≥ Připojení prostřednictvím QR kódu (l 177)
≥ Připojení prostřednictvím zadání SSID a Hesla (l 178)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Použití funkce [Dálkový ovl] s přímým spojením”.
(l 144)
Nastavení připojení Wi-Fi pomocí bezdrátového přístupového bodu
1
2
Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s
IEEE802.11b/g/n.
Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým
bodem.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 173)
≥ Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (l 174)
≥ Manuální nastavení připojení (l 175)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Použití funkce [Dálkový ovl] s připojením k
bezdrátovému přístupovému bodu”. (l 145)
≥ Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací
pro smartphony “Image App”. (l 172)
- 143 -
Použití funkce [Dálkový ovl] s přímým spojením
∫ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)
≥ Zapněte funkci NFC ve smartphonu.
1
2
Spusťte aplikaci smartphonu "Image App".
Dotkněte se smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Když se jedná o první připojení smartphonu k tomuto zařízení,
dotkněte se [ANO] na straně tohoto zařízení, a poté se znovu
dotkněte smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu,
změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
≥ Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji
smartphonu.
≥ I když bylo zařízení vypnuto pomocí LCD monitoru, dotknete-li se ikony
telefonu, zařízení zapnete.
zařízení na chytrém
Když se dotknete druhého smartphonu poté, co bylo toto zařízení již připojeno
jako první
Vzdálená operace s prvním smartphonem, který byl připojen k tomuto zařízení, bude vypnuta a
dojde k připojení nově dotknutého smartphonu.
≥ Spojení nelze navázat během záznamu nebo kopírování souboru nebo během kopírování
souboru na smartphone v rámci vzdálených operací.
∫ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS
Po navázání spojení Wi-Fi pomocí funkce [Přímé připojení] v nabídce [Nastav Wi-Fi] přejděte na
krok 2 (l 177).
1
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Dálkový ovl].
≥ Dojde k přechodu do pohotovostního režimu připojení za účelem vzdáleného ovládání.
2
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji smartphonu.
Ukončení funkce [Dálkový ovl]:
Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].
≥ Když jste vypnuli toto zařízení prostřednictvím LCD monitoru, můžete také zapnout toto zařízení
a zahájit komunikaci NFC dotykem smartphonu na
tohoto zařízení. (Když jste vypnuli toto
zařízení tlačítkem napájení, dotekem smartphonu na
tohoto zařízení nedojde k zapnutí
tohoto zařízení)
≥ Můžete zaregistrovat až do pěti smartphonů. Když jejich počet překročí pět, registrace budou
vymazány, počínaje smartphonem, kterého jste se dotknuli nejdříve.
≥ Řiďte se pokyny pro zařízení, které používáte, týkajícími se informací o nastavení a používání
smartphonů kompatibilních s funkcí NFC.
- 144 -
Použití funkce [Dálkový ovl] s připojením k
bezdrátovému přístupovému bodu
∫ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)
≥ Zapněte funkci NFC ve smartphonu.
1
Připojte smartphone k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup.
≥ Pokud využíváte připojení NFC poprvé, připojte toto zařízení a bezdrátový přístupový bod.
(l 173)
2
3
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
Dotkněte se smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu,
změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
≥ Při prvním připojení smartphonu k tomuto zařízení se znovu
zobrazí hlášení. Dotkněte se [ANO].
≥ Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji
smartphonu.
≥ I když bylo zařízení vypnuto pomocí LCD monitoru, dotknete-li
se ikony
zařízení na chytrém telefonu, zařízení zapnete.
Když se dotknete druhého smartphonu poté, co bylo toto zařízení již připojeno
jako první
Vzdálená operace s prvním smartphonem, který byl připojen k tomuto zařízení, bude vypnuta a
dojde k připojení nově dotknutého smartphonu.
≥ Spojení nelze navázat během záznamu nebo kopírování souboru nebo během kopírování
souboru na smartphone v rámci vzdálených operací.
∫ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS
1
2
Připojte smartphone k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup.
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Dálkový ovl].
≥ Dojde k přechodu do pohotovostního režimu připojení za účelem vzdáleného ovládání.
3
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ Po navázání spojení se obraz tohoto zařízení zobrazí na displeji smartphonu.
Ukončení funkce [Dálkový ovl]:
Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Zavřete hlášení dotekem [ANO].
≥ Když jste vypnuli toto zařízení prostřednictvím LCD monitoru, můžete také zapnout toto zařízení
a zahájit komunikaci NFC dotykem smartphonu na
tohoto zařízení. (Když jste vypnuli toto
zařízení tlačítkem napájení, dotekem smartphonu na
tohoto zařízení nedojde k zapnutí
tohoto zařízení)
≥ Můžete zaregistrovat až do pěti smartphonů. Když jejich počet překročí pět, registrace budou
vymazány, počínaje smartphonem, kterého jste se dotknuli nejdříve.
≥ Řiďte se pokyny pro zařízení, které používáte, týkajícími se informací o nastavení a používání
smartphonů kompatibilních s funkcí NFC.
- 145 -
Informace o funkci [Dálkový ovl]
Strana zobrazená během vzdálených operací
Příklady snímků obrazovek smartphonu se zobrazí v režimu záznamu filmu a režimu přehrávání.
Strana Záznamu
1






XXXXXXXXX



2
3
4
5
6
7
8
9
Zbývající nabití akumulátoru tohoto
zařízení
Zoom
Tlačítko fotografického snímání
Zobrazení menu
Tlačítko režimu Přehrávání
Tlačítko režimu Záznamu
Tlačítko spuštění/zastavení záznamu
Tlačítko přepínání režimu Záznamu filmu/
režimu Záznamu statického snímku
Název připojeného zařízení
Strana Přehrávání



1
2
3
AVCHD_0001 2013/12/15 15:30:50
XXXXXXXXX
1/16





4
5
6
7
8
Tlačítko funkce fotoaparátu
Počet scén
Zbývající nabití akumulátoru tohoto
zařízení
Zobrazení menu
Tlačítko režimu Přehrávání
Tlačítko režimu Záznamu
Název připojeného zařízení
Zobrazení informace o scéně
≥ Obrazovky se mohou lišit od ilustrace výše podle operačního systému a verze aplikace pro
smartphony “Image App”.
- 146 -
Funkce dostupné pro vzdálené operace
∫ V Režimu záznamu
≥ Záznam filmů/statických snímků
≥ Volba režimu
≥ HC-W850M / HC-V750M
Volba média pro záznam
≥ Použití zoomu (Dostupné na médiu nebo při vysoké rychlosti)
≥ Přepnutí na Režim záznamu:
j Inteligentní automatický režim
j Manuální režim
j FULL HD zpomalené video ([Vždy])
j Vypnutí režimu Asistenta zastavení pohybu
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
Dvojí kamera
≥ Formát záznamu
≥ Rozlišení snímku
≥ Vyvážení bílé
≥ Kompenzace protisvětla
≥ Režim nočního vidění
≥ Samospoušť
≥ Vypnutí zařízení
∫ V Režimu přehrávání
≥ Přehrávání
≥ HC-W850M / HC-V750M
Volba média pro přehrávání (Karta SD/Vestavěná paměť)
≥ Přepínání mezi náhledy (AVCHD/MP4/statický snímek)
≥ Vymazání
≥ Uložení (Kopírování)
j Scény zaznamenané v AVCHD nemohou být kopírovány.
j Scény zaznamenané v iFrame mohou být kopírovány pouze s použitím zařízení iOS.
j V závislosti na smartphonu nemusí být zkopírovány scény zaznamenané ve formátu MP4.
≥ Inteligentní domácí síť
j Když je toto zařízení připojeno k televizoru kompatibilnímu s DLNA, prostřednictvím
přístupového bodu pro bezdrátový přístup s použitím smartphonu je možné využívat službu
SNS nebo provést operaci přehrávání.
≥ Vytváření a ukládání scén v rámci přehrávání zvýrazněných částí
(Přehrávání zvýrazněných částí nelze použít pro scény MP4/iFrame)
≥ Zvýraznění fotografické koláže
j Části, které byly rozpoznány jako čistě zaznamenané, jsou automaticky extrahovány z více
scén a uloženy jako statické snímky. (Tato funkce není dostupná pro scény MP4/iFrame.)
j Krom toho lze několik pořízených statických snímků vložit do jednoho rámečku a uložit jako
jediný statický snímek.
≥ Režim Kreativní kontroly nebude dostupný.
≥ Pokud zaznamenáte snímek, když je LCD monitor tohoto přístroje zavřen s displejem obráceným
ven, LCD monitor se vypne.
- 147 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
[Baby Monitor]
Pomocí smartphonu můžete zkontrolovat své dítě, které je monitorováno tímto přístrojem, když jste
v jiné místnosti. Smartphone a tento přístroj lze použít jako vysílačky a posílat hlasové zprávy. Tento
přístroj také pošle do smartphonu oznámení, když se dítě rozpláče.
Image App
XXXXXXXXX
≥ Na smartphonu je třeba zapnout funkci Wi-Fi.
≥ Pokud není funkce [NASTAV. ČASU] (l 22) nastavena správně, nebude funkce detekce
zvuku správně pracovat (l 149).
≥ Oznámení lze posílat pouze na jediný smartphone.
≥ Důkladně zkontrolujte detaily vaší uživatelské smlouvy, protože detaily, které jsou v ní
uvedeny ohledně smartphonu a internetu, mohou vést k vysokým poplatkům nebo k
omezení datového provozu.
Upozornění:
≥ Zodpovědnost za kontrolu dítěte leží zcela na rodičích nebo jiných zodpovědných
osobách. Funkce [Baby Monitor] je pouze pomůcka.
≥ Umístěte tento přístroj tak, aby byl mimo dosah dítěte.
Příprava před použitím funkce [Baby Monitor]
1
2
3
Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s
IEEE802.11b/g/n.
Nainstalujte aplikaci pro smartphone “Image App” na váš smartphone
(l 170).
Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým
bodem.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 173)
≥ Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (l 174)
≥ Manuální nastavení připojení (l 175)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Použití [Baby Monitor]”.
≥ Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací
pro smartphony “Image App”. (l 172)
- 148 -
Použití [Baby Monitor]
1
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Baby Monitor].
≥ Je zobrazen identifikátor SSID bezdrátového přístupového bodu, k němuž je tento přístroj
připojen.
2
Připojte smartphone k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup.
≥ Chcete-li navázat spojení, vyberte identifikátor SSID bezdrátového přístupového bodu zobrazený
na displeji tohoto přístroje.
3
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ Když je tento přístroj připojen k Internetu prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu, je
dostupná funkce oznámení, která zasílá oznámení z tohoto přístroje do smartphonu.
≥ Po navázání spojení se displej tohoto zařízení vypne. Chcete-li displej opět zapnout, dotkněte se
jej.
Ukončení funkce [Baby Monitor]:
Dotkněte se položky [KONEC] zobrazené na displeji tohoto přístroje nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
Možnosti funkce [Baby Monitor]
∫ Kontrola dítěte ve vašem domě
Obraz monitorovaného dítěte můžete kontrolovat na svém smartphonu
≥ Snímky monitorovaného dítěte nelze zaznamenávat.
≥ Nelze jej potvrdit v případě použití více smartphonů současně.
∫ Funkce hlasových zpráv
Smartphone a tento přístroj lze použít jako vysílačky a předávat si s druhou stranou hlasové zprávy.
≥ Lze odeslat hlasovou zprávu o délce až 1 minuty.
≥ Při použití funkce Hlasové zprávy otevřete LCD monitor tohoto zařízení.
∫ Zasílání oznámení do smartphonu
Tento přístroj zašle do smartphonu oznámení v následujících situacích:
≥ Je zahájeno monitorování dítěte
“Notification Baby Monitor activated.”
≥ Je detekován zvuk
“Notification The video camera has detected sound.”
∫ Detekce zvuku
Když tento přístroj detekuje zvuk, může automaticky zaslat oznámení do připojeného smartphonu.
≥ Tuto funkci lze využít, pouze když je toto zařízení připojeno k Internetu prostřednictvím
bezdrátového přístupového bodu a je použita funkce [Baby Monitor].
≥ Při některých nastaveních citlivosti detekce zvuku a podmínkách záznamu nemusí být zvuky
detekovány. Vyzkoušejte funkci detekce zvuku předem a zkontrolujte, zda detekce zvuku a
oznamování pracují podle vašich potřeb.
- 149 -
Změna nastavení funkce [Baby Monitor]
Dotkněte se položky [Nastavení] na displeji tohoto přístroje a vyberte položku,
kterou chcete nastavit.
∫ [Nast. Oznámení]
Tato položka určuje, zda bude při detekci zvuku zasláno oznámení do smartphonu.
[ZAP.]/[VYP.]
∫ [Test Oznámení]
Tato položka zkontroluje, zda je možné při detekci zvuku zaslat oznámení do smartphonu.
∫ [Vzdálená úroveň hlasitosti]
Tato položka nastavuje hlasitost hlasové zprávy.
(vysoká hlasitost)/
(nízká hlasitost)
∫ [Citlivost Zvukové Detekce]
Tato položka nastavuje citlivost detekce zvuku.
[Vysoká]/[Nízká]
- 150 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
[Dom.Monitor]
Můžete potvrdit stranu záznamu tohoto zařízení z jiného místa prostřednictvím smartphonu.
Image App
XXXXXXXXX
≥ Vypněte nastavení Wi-Fi na vašem smartphonu a použijte mobilní síť typu 3G.
≥ Pokud není funkce [NASTAV. ČASU] (l 22) nastavena správně, funkci [Dom.Monitor]
nelze použít.
≥ Důkladně zkontrolujte detaily vaší uživatelské smlouvy, protože detaily, které jsou v ní
uvedeny ohledně smartphonu a internetu, mohou vést k vysokým poplatkům nebo k
omezení datového provozu.
Upozornění:
Tato funkce není navržena pro zabránění odcizení nebo pro použití v případě živelných katastrof.
Příprava před použitím funkce [Dom.Monitor]
1
2
3
Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s
IEEE802.11b/g/n.
Nainstalujte aplikaci pro smartphone “Image App” na váš smartphone
(l 170).
Ověřte, zda je váš smartphone zařízením Android (kompatibilní s NFC),
Android (nekompatibilní s NFC) nebo iOS.
≥ Pokud váš smartphone podporuje technologii NFC, zobrazí se při spuštění aplikace “Image App”
zpráva s výzvou, abyste se dotkli značky NFC na zařízení.
4
Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým
bodem.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 173)
≥ Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (l 174)
≥ Manuální nastavení připojení (l 175)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Použití [Dom.Monitor]”.
≥ Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací
pro smartphony “Image App”. (l 172)
- 151 -
Použití [Dom.Monitor]
≥ Proveďte operaci sledování obydlí na smartphonu. (l 156)
≥ Když je zapnuta brána firewall, funkce Wi-Fi nemusí pracovat správně. Pokud k tomu dojde,
zkontrolujte nastavení sítě.
Při prvním použití funkce sledování obydlí
∫ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)
≥ Zapněte funkci NFC ve smartphonu.
1
2
Vypněte nastavení Wi-Fi ve smartphonu.
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ Pokud se zobrazí obrazovka s pokyny k připojení Wi-Fi, vyberte možnost [NO] (ne).
3
Zapněte nastavení sledování obydlí v nabídce aplikace pro smartphony
“Image App”.
≥ Vyberte položky [
(Nabídka)] # [Application function] # [Home Monitor] a aktivujte položku
[Use Home Monitor].
4
5
Vyberte nabídku [Set connect. dest.] ve
smartphonu.
Dotkněte se smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Když se jedná o první připojení smartphonu k tomuto zařízení,
dotkněte se [ANO] na straně tohoto zařízení, a poté se znovu
dotkněte smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu,
změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
≥ Zkontrolujte, že na tomto přístroji se již nezobrazuje zpráva “Připojování...”.
6
Když se na smartphonu zobrazí dotaz [Start “Home Cam”?], vyberte položku
[YES] a spusťte sledování obydlí.
∫ Připojení k zařízení s operačním systémem Android (bez podpory
technologie NFC) nebo iOS.
1
2
3
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Dom.Monitor].
Vypněte nastavení Wi-Fi ve smartphonu.
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ (Když se jedná o zařízení Android)
Když se zobrazí obrazovka průvodce připojením Wi-Fi, vyberte položku [No].
≥ (Když se jedná o zařízení iOS)
Pokud se zobrazí dotaz na potvrzení nastavení připojení Wi-Fi, vyberte položku [Close].
4
Zapněte nastavení sledování obydlí v nabídce aplikace pro smartphony
“Image App”.
≥ Vyberte položky [
(Nabídka)] # [Application function] # [Home Monitor] a aktivujte položku
[Use Home Monitor].
- 152 -
5
6
Vyberte nabídku [Set connect. dest.] ve smartphonu.
Do smartphonu zadejte ID zařízení a heslo zobrazené na displeji tohoto
zařízení.
≥ Po dokončení zadání vyberte položku [OK] (zařízení se systémem Android) nebo [Complete]
(zařízení se systémem iOS).
≥ Pokud si chcete ID zařízení a heslo po provedení kroku 7 zkontrolovat, na displeji tohoto zařízení
se dotkněte položky [Nastavení] # [Spojení domácího monitoru].
7
Dotkněte se [ZADAT] na displeji tohoto zařízení.
≥ Zkontrolujte, že na tomto přístroji se již nezobrazuje zpráva “Připojování...”.
8
Na chytrém telefonu vyberte položku [Start Home Monitor]. Funkce sledování
obydlí se spustí.
∫ Konfigurace nastavení sledování obydlí použitím kódu QR
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Dom.Monitor].
Dotkněte se [QR kód].
≥ Kód QR je zobrazen na displeji tohoto zařízení.
3
4
Vypněte nastavení Wi-Fi ve smartphonu.
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ (Když se jedná o zařízení Android)
Když se zobrazí obrazovka průvodce připojením Wi-Fi, vyberte položku [No].
≥ (Když se jedná o zařízení iOS)
Pokud se zobrazí dotaz na potvrzení nastavení připojení Wi-Fi, vyberte položku [Close].
5
Zapněte nastavení sledování obydlí v nabídce aplikace pro smartphony
“Image App”.
≥ Vyberte položky [
(Nabídka)] # [Application function] # [Home Monitor] a aktivujte položku
[Use Home Monitor].
6
7
Vyberte nabídku [Set connect. dest.] ve smartphonu.
Na smartphonu vyberte [QR code] a naskenujte kód QR zobrazený na
obrazovce této jednotky.
≥ ID zařízení a heslo bude vytvořeno. Vyberte hodnotu [OK] (na vašem zařízení se systémem
Android) nebo [Complete] (na vašem zařízení se systémem iOS).
8
Dotkněte se [DALŠÍ] na displeji tohoto zařízení.
≥ Zkontrolujte, že na tomto přístroji se již nezobrazuje zpráva “Připojování...”.
9
Na chytrém telefonu vyberte položku [Start Home Monitor]. Funkce sledování
obydlí se spustí.
Ukončení funkce [Dom.Monitor]:
Dotkněte se položky [KONEC] zobrazené na displeji tohoto přístroje nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
- 153 -
Při druhém a dalším použití funkce sledování obydlí
∫ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)
≥ Zapněte funkci NFC ve smartphonu.
1
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ Pokud se zobrazí obrazovka s pokyny k připojení Wi-Fi, vyberte možnost [NO] (ne).
2
3
Zobrazení obrazovky nastavení připojení na sledování obydlí z nabídky
chytrého telefonu.
Dotkněte se smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Když zařízení není identifikováno ani při doteku smartphonu,
změňte polohu a zopakujte pokus znovu.
≥ Obrazovka potvrzení se zobrazí na obrazovce chytrého
telefonu. Klepnutím na tlačítko [YES] (ano) spustíte sledování
obydlí.
≥ I když bylo zařízení vypnuto pomocí LCD monitoru, dotknete-li
se ikony
zařízení na chytrém telefonu, zařízení zapnete.
∫ Když se jedná o zařízení Android (nekompatibilní s NFC) nebo o iOS
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Dom.Monitor].
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
≥ Pokud se zobrazí obrazovka s pokyny k připojení Wi-Fi, vyberte možnost [NO] (ne).
≥ Použijte chytrý telefon ke spuštění Sledování obydlí.
Ukončení funkce [Dom.Monitor]:
Dotkněte se položky [KONEC] zobrazené na displeji tohoto přístroje nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Když jste vypnuli toto zařízení prostřednictvím LCD monitoru, můžete také zapnout toto zařízení
a zahájit komunikaci NFC dotykem smartphonu na
tohoto zařízení. (Když jste vypnuli toto
zařízení tlačítkem napájení, dotekem smartphonu na
tohoto zařízení nedojde k zapnutí
tohoto zařízení)
≥ Můžete zaregistrovat až do pěti smartphonů. Když jejich počet překročí pět, registrace budou
vymazány, počínaje smartphonem, kterého jste se dotknuli nejdříve.
≥ Řiďte se pokyny pro zařízení, které používáte, týkajícími se informací o nastavení a používání
smartphonů kompatibilních s funkcí NFC.
- 154 -
Kvalita linky
V závislosti na stavu linky může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku, nebo k přerušení síťového
spojení. Nastavte položku [KVALITA LINKY] pomocí tohoto přístroje nebo aplikace pro smartphony
“Image App” s použitím následujících hodnot doporučené optimální rychlosti (odesílání) jako
orientačních.
∫ Doporučená optimální rychlost (upstream - rychlost odesílání dat) pro
širokopásmové vedení, mobilní směrovač (tethering - sdílení internetu) apod.,
připojený k tomuto zařízení
≥ Ohledně optimální rychlosti se obraťte na vašeho poskytovatele internetu apod.
Doporučená optimální rychlost
(upstream - rychlost odesílání dat)
500 kbps nebo vyšší
Když máte těžkosti s navázáním spojení s [Dom.Monitor] nebo když je spojení přerušeno, chvíli
vyčkejte, a připojte se znovu. Když ani poté nebude možné navázat spojení, zkontrolujte níže
uvedená nastavení v menu aplikace smartphone “Image App”.
[
(MENU)] # [Application function] # [Home Monitor] # [Advanced Settings]
Další informace o nastaveních naleznete v části [Help] v menu “Image App”.
≥ Činnost nelze zaručit pro všechna zařízení.
≥ I když je použito širokopásmové vedení, v závislosti na vašem prostředí se může stát, že
optimální doporučenou rychlost nebude možné dosáhnout.
≥ Úzkopásmová vedení, stejně jako analogové modemy, nelze pro uvedený účel použít.
≥ Při přepnutí linky pro smartphone může dojít k přerušení komunikace. V takovém případě se
připojte znovu.
- 155 -
Co můžete provádět/nastavit se svým smartphonem během sledování
obydlí
Informace o této činnosti naleznete v části [Help] nabídky “Image App”.
∫ K čemu můžete použít smartphone
Ujistit se o situaci ve vašem obydlí
Video ze sledování lze potvrdit.
≥ Sledovaný obraz lze uložit v podobě videa nebo statického snímku.
≥ Nelze jej potvrdit v případě použití více smartphonů současně.
≥ V závislosti na prostředí, ve kterém zařízení používáte, může být počet snímků nízký.
Hlasové zprávy
Smartphone a tento přístroj lze použít jako vysílačky a předávat si s druhou stranou hlasové zprávy.
≥ Můžete hovořit až do 10 sekund v 20 sekundových intervalech.
≥ Při použití funkce Hlasové zprávy otevřete LCD monitor tohoto zařízení.
∫ Co můžete nastavit s použitím smartphonu
Detekci pohybu/nepohybování objektu
Toto zařízení může zaznamenávat objekty, které se pohybují v prostoru detekce sledování obydlí.
≥ Po nastavení tohoto přístroje na sledování obydlí (pohotovostní stav funkce sledování obydlí)
je detekce pohyblivých objektů funkční až po 5 minutách.
≥ Detekce některých pohyblivých a statických objektů nemusí být možná z důvodu stavu objektu.
Chcete-li zjistit, zda lze pohyblivé nebo statické objekty detekovat, proveďte kontrolu předem.
≥ Pokud je pohyb objektu příliš rychlý nebo příliš pomalý, nebo pokud je objekt příliš malý,
případně je okolí objektu příliš tmavé, nemusí být detekce pohybujících se a statických objektů
možná.
Automatický záznam
Na toto zařízení můžete zaznamenávat film zachycující pohybující se nebo nepohybující se objekty.
≥ Automatický záznam proběhne v trvání přibližně 30 sekund.
≥ Pomocí automatického záznamu lze provést záznam maximálně 1 hodiny a 15 minut z celého
dne. Zkontrolujte zbývající dostupný čas záznamu.
≥ Když je automatický záznam prováděn s detekcí pohybujícího se objektu, záznam bude
proveden pouze v rámci nastavené doby.
≥ Když je automatický záznam prováděn s detekcí nepohybujících se objektů, nastavená doba
bude vynulována a detekce nepohybujícího se objektu bude zahájena znovu.
- 156 -
Změna nastavení sledování obydlí na tomto zařízení
≥ Nastavení nemůže být provedeno během sledování obydlí smartphonem.
Dotkněte se [Nastavení] a zvolte požadované nastavení.
∫ [Spojení domácího monitoru]
Prostřednictvím této funkce můžete zobrazit stranu pro registraci Označení zařízení a Hesla.
≥ Při dotyku na položku [QR kód] se na displeji tohoto přístroje zobrazí QR kód.
∫ [Vzdálená úroveň hlasitosti]
Můžete nastavit počáteční úroveň hlasitosti reproduktoru vzdálené hlasové funkce.
(vysoká hlasitost)/
(nízká hlasitost)
≥ Během operací sledování obydlí nelze přepnout režim na jiný.
≥ I když lze sledování obydlí provádět i s použitím akumulátoru, doporučujeme použít síťový
adaptér.
≥ Doporučuje se používat toto zařízení upevněné tak, aby se nepohybovalo a nezapříčiňovalo tak
nespolehlivou detekci.
≥ Když se sledovaný stav nemění po dobu přibližně 10 dnů, automaticky dojde k vypnutí napájení
tohoto zařízení.
≥ [REŽIM NAHR.] je nastaven na [HE].
≥ [REŽIM ZOOMU] je nastaven na [20k optický].
≥ Režim Kreativní kontroly nebude dostupný.
≥ Pokud zaznamenáte snímek, když je LCD monitor tohoto přístroje zavřen s displejem obráceným
ven, LCD monitor se vypne.
≥ Ke změně hesla pro nastavení sledování obydlí dojde při provedení [Obnov.Wi-Fi]. Znovu
proveďte nastavení sledování obydlí na smartphonu a poté se opět připojte k tomuto zařízení
poté, co již bylo provedeno [Obnov.Wi-Fi].
- 157 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
[DLNA Přehr.]
Po připojení tohoto zařízení k televizoru kompatibilnímu s DLNA prostřednictvím Wi-Fi můžete
přehrávat scény a statické snímky na televizoru.

A
Televizor kompatibilní s DLNA
≥ Ohledně připojení televizoru k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup si přečtěte,
prosím, návod k použití přístupového bodu pro bezdrátový přístup.
≥ Během přehrávání na televizoru nevyjímejte kartu SD.
Příprava před použitím funkce [DLNA Přehr.]
1
2
3
Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s
IEEE802.11b/g/n.
Ověřte, zda je televizor kompatibilní s DLNA.
Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým
bodem.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 173)
≥ Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (l 174)
≥ Manuální nastavení připojení (l 175)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Přehrávání na televizoru”.
≥ Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací
pro smartphony “Image App”. (l 172)
- 158 -
Přehrávání na televizoru
Scény a snímky zaznamenané tímto zařízením nebo v něm uložené můžete přehrávat na
televizoru.
≥ Přehrávat lze následující scény:
j Scény zaznamenané v AVCHD
j Scény zaznamenané v MP4/iFrame [720]
j Scény uložené ve formátu MP4 (vysoká kvalita) nebo MP4 (nízká kvalita)
1
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [DLNA Přehr.].
≥ Když se dotknete [Změnit AP], můžete provést přepnutí přístupového bodu pro bezdrátový
přístup na jiný, který byl zaregistrován k tomuto zařízení.
≥ Když se dotknete [ZRUŠIT], dojde ke zrušení připojení Wi-Fi.
≥ Po navázání spojení dojde k vypnutí displeje tohoto zařízení. Za účelem jeho opětovného
zobrazení se dotkněte displeje.
2
Vyberte toto zařízení (SSID) na straně televizoru.
≥ Vyberte médium ([SD/MEM]) a filmový ([AVCHD/MP4]) nebo statický ([JPEG]) snímek pro
přehrávání.
3
Pomocí dálkového ovladače televizoru ovládejte přehrávání.
≥ Ovládání přehrávání se může lišit v závislosti na použitém
televizoru.
≥ Následující činnosti lze provést, pokud dojde ke stisknutí
barevného tlačítka.
Modré/červené: Přeskakování při přehrávání
≥ Rychlé převíjení vpřed/vzad nelze provést.
≥ Nemůžete provádět operace přehrávání prostřednictvím
tohoto zařízení.
Ukončení funkce [DLNA Přehr.]:
Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Proveďte ukončení dotekem
[ANO].


≥ Scény zaznamenané ve formátech [REŽIM NAHR.] nelze přehrát:
j MP4/iFrame: [1080/50M]/[1080/28M]/[iFrame]
≥ V závislosti na prostředí, jako jsou podmínky sítě, nemusí být scény přehrávány plynule.
- 159 -

(Příklady činností během
přehrávání videosekvencí)
A Přeskakování při
přehrávání
B Zastavení
C Přehrávání/zastavení
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
[Kopírovat]
Po nastavení komunikace Wi-Fi mezi tímto přístrojem a počítačem lze scény a statické snímky
zaznamenané tímto přístrojem kopírovat do počítače.
A
Počítač
≥ Informace o spojení mezi počítačem a bezdrátovým přístupovým bodem naleznete v
návodu k použití k použitému zařízení.
≥ Pokud tento přístroj a počítač nejsou připojeny ke stejnému bezdrátovému
přístupovému bodu, kopírování není možné.
Příprava před použitím funkce [Kopírovat]
1
2
Ověřte, zda je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s
IEEE802.11b/g/n.
Zkontrolujte, zda je počítač připojen k bezdrátovému přístupovému bodu
přes Wi-Fi.
≥ K připojení počítače k bezdrátovému přístupovému bodu můžete použít rovněž síťový kabel.
3
Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým
bodem.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 173)
≥ Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (l 174)
≥ Manuální nastavení připojení (l 175)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Kopírování do počítače”. (l 162)
≥ Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací
pro smartphony “Image App”. (l 172)
- 160 -
Vytvoření sdílené (cílové) složky na počítači
Chcete-li kopírovat scény a statické snímky přes připojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a počítačem,
proveďte následující kroky:
j Zapněte počítač
j Vytvořte sdílenou (cílovou) složku*1
*1 Název složky smí obsahovat nejvýše 15 alfanumerických znaků.
∫ Při použití aplikace HD Writer AE 5.1
1
Nainstalujte aplikaci HD Writer AE 5.1.
≥ Informace o provozním prostředí a instalaci naleznete v částech “Operační prostředí” (l 192) a
“Instalace” (l 195).
2
Vytvořte cílovou složku pomocí aplikace HD Writer AE 5.1.
≥ Vyberte jednu z možností – [Auto-create] nebo [Create manually]. První možnost vytvoří cílovou
složku automaticky, druhá možnost umožňuje určit cílovou složku nebo vytvořit novou. Druhá
možnost také umožňuje nastavit pro cílovou složku heslo.
≥ Další informace naleznete v Návodu k použití pro aplikaci HD Writer AE 5.1 (soubor PDF).
(l 200)
∫ Není-li použita aplikace HD Writer AE 5.1
≥ Pokud je nastavení pracovní skupiny jiné než výchozí, je třeba změnit nastavení [Nast. Spojení s
PC] na tomto přístroji. (l 185)
≥ Uživatelský účet na počítači (jak uživatelské jméno tak heslo) smí mít nejvýše 32
alfanumerických znaků.*2
Pokud jsou v uživatelském účtu použity jiné než alfanumerické znaky, nemusí být cílová složka
nastavena.
*2 Pokud je v uživatelském účtu použito více než 32 znaků, kopírováním přes připojení Wi-Fi není
možné.
(Pro Windows)
Podporované operační systémy: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Příklad: Windows 7
1
2
Vyberte cílovou složku a klikněte na ni pravým tlačítkem myši.
Vyberte položku [Properties] a povolte sdílení složky.
≥ Informace o povolení sdílení naleznete v návodu k použití pro počítač nebo v nápovědě k
vašemu operačnímu systému.
(Pro Mac)
Podporované operační systémy: OS X v10.4 až v10.9
Příklad: OS X v10.9
1
2
Vyberte cílovou složku a klikněte na následující položky:
[File] # [Get Info]
Povolte sdílení složky.
≥ Informace o povolení sdílení naleznete v návodu k použití pro počítač nebo v nápovědě k
vašemu operačnímu systému.
- 161 -
Kopírování do počítače
≥ Vytvořte sdílenou (cílovou) složku na počítači. (l 161)
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Kopírovat].
Dotkněte se počítače, který má být připojen.
≥ Chcete-li znovu vyhledat počítače, dotkněte se položky [Obnovit].
(Tento krok proveďte v případě, že počítač, k němuž se chcete připojit, není zobrazen.)
3
Dotkněte se [Vložit manuálně].
(Pokud se dotknete položky [Vložit manuálně])
Zadejte název počítače (název NetBIOS u počítačů Mac).
≥ Zadejte název počítače (název NetBIOS u počítačů Mac).
(Je možné zadat maximálně 15 znaků.)
≥ Pokud název počítače (nebo název NetBIOS) obsahuje mezeru (prázdný znak) apod., nemusí
být rozpoznán správně. Pokud se připojení nezdaří, doporučujeme změnit název počítače (nebo
název NetBIOS) na název, který bude obsahovat nejvýše 15 alfanumerických znaků.
≥ Způsob zadávání je stejný jako při nastavování titulu. (l 98)
≥ Po zadání názvu počítače se dotkněte položky [Vstup].
4
Dotkněte se položky [VLOŽIT] a zadejte název sdílené složky.
≥ Pokud jste vytvořili sdílenou (cílovou) složku pomocí aplikace HD Writer AE 5.1 (l 161),
dotkněte se položky [DALŠÍ].
≥ Zadejte název sdílené složky vytvořené na počítači a dotkněte se položky [Vstup].
(Je možné zadat maximálně 15 znaků.)
≥ Pokud se po zadání názvu sdílené složky zobrazí výzva k zadání uživatelského účtu a hesla,
zadejte údaje vytvořené na vašem počítači.
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 / HC-V757 / HC-V730
≥ Po navázání spojení s počítačem začne kopírování.
≥ Po dokončení kopírování se tento přístroj automaticky vypne.
5
HC-W850M / HC-V750M
Vyberte zdrojové médium pro kopírování ([VEST. PAMĚŤ] nebo [SD KARTA]).
≥ Po navázání spojení s počítačem začne kopírování.
≥ Po dokončení kopírování se tento přístroj automaticky vypne.
Zastavení kopírování v jeho průběhu
Dotkněte se [ZRUŠIT] během kopírování.
- 162 -
Chcete-li po dokončení kopírování odstranit původní scény nebo statické snímky, vždy si
před odstraněním ověřte, že kopie scén nebo statických snímků jsou funkční, tím, že je
přehrajete na počítači.
≥ Kopírování lze provádět i při napájení z akumulátoru, ale doporučujeme použít síťový adaptér.
≥ Po zkopírování scén nebo statických snímků do počítače je již nelze kopírovat na další počítače.
HC-W850M / HC-V750M
Pokud jsou však původní scény nebo statické snímky zkopírovány mezi kartou SD a vestavěnou
pamětí, lze kopie scén nebo statických snímků na kartě SD nebo ve vestavěné paměti kopírovat
do počítače.
≥ Pokud celková délka scén zaznamenaných téhož data na kartu SD nebo do vestavěné paměti
přesáhne přibližně 8 hodin, nebudou scény zkopírovány.
≥ Pokud zdroj pro kopírování obsahuje scény nebo statické snímky zaznamenané na jiných
zařízeních, může být kopírování zrušeno.
≥ Za určitých podmínek může kopírování trvat velmi dlouho nebo nemusí být možné.
≥ Pokud je kopírovaná scéna dlouhá nebo se kopírování nezdaří, doporučujeme provádět
kopírování následujícími způsoby.
j Připojení tohoto přístroje k počítači pomocí USB kabelu (l 196, 201)
j Vložení karty SD přímo do vestavěné zásuvky na karty SD v počítači nebo čtečky karet SD.
- 163 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
[PřímýPřenos]
Můžete vysílat filmy zaznamenávané živě tímto zařízením prostřednictvím navázání spojení mezi
“LUMIX CLUB” a USTREAM.
LUMIX CLUB
USTREAM
A
Filmové snímky lze také živě vysílat připojením tohoto přístroje ke smartphonu, který podporuje
funkci tethering.
≥ Pokud není funkce [NASTAV. ČASU] (l 22) nastavena správně, funkci [PřímýPřenos]
nelze použít.
≥ Důkladně zkontrolujte detaily vaší uživatelské smlouvy, protože detaily, které jsou v ní
uvedeny ohledně smartphonu a internetu, mohou vést k vysokým poplatkům nebo k
omezení datového provozu.
Upozornění:
Při použití této funkce se ujistěte, že jste věnovali náležitou pozornost ochraně soukromí, právům
na navázání spojení apod. příslušného subjektu. Její použití je na vaše vlastní riziko.
- 164 -
Příprava před použitím funkce [PřímýPřenos]
1
(Během připojování k bezdrátovému přístupovému bodu)
Ověřte, zda je daný bezdrátový přístupový bod kompatibilní se standardem
IEEE802.11b/g/n.
(Za účelem sdílení internetu)
Ověřte, zda je váš smartphone kompatibilní s funkcí sdílení internetu.
≥ Informace o nastavení funkce tethering naleznete v návodu k použití pro smartphone.
2
Získejte Uživatelské jméno/Heslo/Program USTREAM.
≥ Získejte Uživatelské jméno/Heslo/Program USTREAM pomocí smartphonu nebo počítače.
USTREAM
Prostřednictvím této internetové stránky pro sdílení videa se můžete stát zdrojem i sledovat filmy,
které toto zařízení zaznamenává.
Podrobnější informace najdete na internetové stránce USTREAM.
http://www.ustream.tv/
≥ Nelze zaručit činnost v budoucích službách a aktualizacích USTREAM. Obsah služby a
obrazovky, které lze používat, se mohou bez předchozího upozornění změnit. (Tato služba je
momentálně dostupná v podobě z ledna 2014.)
3
Získejte Přihlašovací uživatelské jméno/Heslo pro “LUMIX CLUB”.
≥ Když připojíte toto zařízení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup (l 173), prostřednictvím
tohoto zařízení můžete získat Přihlašovací uživatelské jméno/Heslo pro “LUMIX CLUB” (l 185).
4
Využijte služby spojené služby s “LUMIX CLUB”.
Pro používání služby Live Cast proveďte přístup na níže uvedenou internetovou stránku.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
≥ Přihlaste se na “LUMIX CLUB” a zaregistrujte/nastavte USTREAM v rámci nastavení spojení na
internetovou službu.
5
Nastavte spojení Wi-Fi mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým
bodem.
≥ [Snadné připojení (WPS)] (l 173)
≥ Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení (l 174)
≥ Manuální nastavení připojení (l 175)
Po navázání spojení Wi-Fi přejděte na část “Živé vysílání”.
≥ Pomocí funkce [Snadné nastavení Wi-Fi] lze také nastavit spojení Wi-Fi ve spolupráci s aplikací
pro smartphony “Image App”. (l 172)
- 165 -
Živé vysílání
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [PřímýPřenos].
≥ V případě, že dosud nebylo zaregistrováno Uživatelské jméno a Heslo pro přihlášení do "LUMIX
CLUB" pro toto zařízení, zadejte je v souladu s informacemi na displeji.
≥ Když se dotknete [Změnit AP], můžete provést přepnutí přístupového bodu pro bezdrátový
přístup na jiný, který byl zaregistrován k tomuto zařízení.
≥ Po správně provedeném připojení dojde k přepnutí strany na tomto zařízení na režim Živého
vysílání.
∫ Odesílání e-mailů
Můžete odesílat e-maily s informacemi, jako je název kanálu USTREAM nebo naplánovaný čas
vysílání.
≥ Toto zařízení může nastavit pouze naplánovaný čas vysílání (l 168). Co se týče ostatních
nastavení, nastavte je na “LUMIX CLUB”.
≥ Na “LUMIX CLUB” zaregistrujte cílové e-mailové adresy předem.
Dotkněte se
.
R 1h20m
≥ V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná
dotyková operace, symbol
/
/
zmizí. Pro jeho
opětovné zobrazení se dotkněte displeje.

A
[KONEC]
∫ Zahájení živého vysílání
Dotkněte se
.
R 1h20m
≥ Když stisknete tlačítko zahájení záznamu, můžete současně
zaznamenávat vysílání na toto zařízení.
≥ V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná
dotyková operace, symbol
/
/
zmizí. Pro jeho
opětovné zobrazení se dotkněte displeje.
∫ Zastavení živého vysílání
Dotkněte se

A
[KONEC]
.
≥ Když je zobrazen symbol
(šedý), znamená to, že jsou přítomna neodeslaná data. Vyčkejte
na odeslání neodeslaných dat a zobrazení symbolu
.
Ukončení režimu Živého vysílání:
Dotkněte se [KONEC] nebo stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Proveďte ukončení dotekem [ANO].
- 166 -
∫ Indikátory zobrazené na displeji v režimu Živého vysílání
/
Indikátor Živého vysílání
Kvalita linky (l 168)
1h23m
Uplynulý čas živého vysílání
12fps
Počet snímků za sekundu (l 168)
Počet osob sledujících živé vysílání
≥ Může být uvedeno až do 9999
diváků. Při počtu 0 se údaj
nezobrazí.
Nastavení doručování e-mailů
Nastavení mikrofonu pro živé
vysílání (l 169)
≥ Když je položka [Zapnutý
mikrofon] nastavena na hodnotu
[VYP.], zobrazí se toto oznámení.
≥ Záznam je prováděn v Inteligentním automatickém režimu.
≥ V režimu živého vysílání je [TYP ZÁZNAMU] nastaven na [AVCHD] a [REŽIM NAHR.] (l 169) je
nastaven na [PH]/[HA]/[HG]/[HE].
≥ Je-li tento přístroj zařazen v seznamu blokovaných odesílatelů e-mailu na cílovém zařízení nebo
pokud mají cílová zařízení povolené nastavení brány firewall, funkce Wi-Fi nemusí pracovat
správně při odesílání e-mailu. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte nastavení sítě.
≥ Pokud nelze živé vysílání sledovat v aplikaci USTREAM pro televizory nebo smartphony, zrušte
heslo pro program a opět spusťte živé vysílání.
≥ Pokud zavřete LCD monitor s obrazovkou směřující směrem ven, zůstane LCD monitor tohoto
zařízení vypnutý.
≥ V závislosti na nastavení metody publikace obrazu USTREAM může být obraz poskytován třetím
stranám. V případě potřeby nastavte rozsah publikace a Heslo prostřednictvím USTREAM.
Konfigurace nastavení živého vysílání
Dotkněte se
za účelem zobrazení strany pro
nastavení živého vysílání.
R 1h20m
≥ V případě, že nebude po určenou dobu použita žádná
dotyková operace, symbol
/
/
zmizí. Pro jeho
opětovné zobrazení se dotkněte displeje.

A
- 167 -
[KONEC]
∫ Konfigurace nastavení doručování e-mailů
Můžete provést nastavení doručování e-mailů oznamujících živé vysílání a nastavení pro
naplánovaný čas a datum vysílání, uvedené v e-mailu.
1
2
3
Dotkněte se [NAST. E-MAIL].
Dotkněte se [ZAP.] nebo [VYP.].
[ZAP.]:
Aktivace odesílání e-mailů.
[VYP.]:
Zrušení odesílání e-mailů.
(Když je zvoleno [ZAP.])
Dotkněte se naplánovaného data vysílání.
[AUTO]:
Umožňuje nastavit datum, v němž se dotknete položky
[MANUÁLNÍ]:
Umožňuje vám nastavit požadovaný čas a datum.
≥ Metoda nastavení je stejná jako v případě [NASTAV. ČASU] (l 22).
.
∫ Nastavení kvality linky
1
2
Dotkněte se [KVALITA LINKY].
Dotkněte se požadované kvality linky.
Rozlišení
snímku
Počet snímků
za sekundu
[Vysoká]
1280k720
5 až 25 fps
(5 až 10 fps)
3 Mbps nebo vyšší
[Středná]
640k360
5 až 25 fps
(5 až 10 fps)
1 Mbps nebo vyšší
[Nízká]
320k176
5 až 25 fps
(5 až 15 fps)
500 kbps nebo vyšší
[AUTO]
Zobrazení na
displeji
Doporučená optimální
rychlost (upstream rychlost odesílání dat)
Kvalita
linky
Použijte tuto možnost pro ověření kvality linky a automaticky nastavte příslušnou
položku.
≥ Počet snímků za sekundu v závorkách při simultánním záznamu.
≥ V závislosti na stavu linky širokopásmového připojení, mobilního směrovače (tethering) nebo
jiných zařízení, k nimž je tento přístroj připojen, může být obraz nebo zvuk přerušovaný nebo
může dojít ke ztrátě spojení. Nastavte kvalitu linky na tomto přístroji podle výše uvedených
informací o doporučených optimálních rychlostech (odesílání).
≥ Ohledně optimální rychlosti se obraťte na vašeho poskytovatele internetu apod.
≥ Pokud se zdá, že ve vysílaném videu chybí snímky nebo se video zastavuje při nastavení
možnosti [AUTO], změňte nastavení položky [KVALITA LINKY] v souladu s požadavky vaší sítě.
≥ Když se zvolená kvalita linky vyznačuje vyšší kvalitou obrazu než ta, kterou používáte, obraz se
zobrazí, jakoby byl počet snímků nízký.
≥ Činnost nelze zaručit pro všechna zařízení.
≥ I když je použito širokopásmové vedení, v závislosti na vašem prostředí se může stát, že
optimální doporučenou rychlost nebude možné dosáhnout.
≥ Úzkopásmová vedení, stejně jako analogové modemy, nelze pro uvedený účel použít.
≥ Při přepnutí linky pro smartphone může dojít k přerušení komunikace. V takovém případě se
připojte znovu.
- 168 -
∫ Uložení v USTREAM
1
2
Dotkněte se [Uložit na USTREAM].
Dotkněte se [ZAP.] nebo [VYP.].
[ZAP.]:
Filmy živého vysílání jsou ukládány na USTREAM.
[VYP.]:
Zvolte tuto možnost, když si nepřejete provést ukládání na USTREAM.
∫ Nastavení kvality obrazu filmu, který současně vysíláte i
zaznamenáváte
1
2
Dotkněte se [REŽIM NAHR.].
Dotkněte se požadovaného režimu záznamu.
[PH]/[HA]/[HG]/[HE]
∫ Volba média
1
2
3
HC-W850M / HC-V750M
Dotkněte se [VOLBA MÉDIA].
Dotkněte se média pro záznam filmů.
Dotkněte se [ZADAT].
∫ Živé vysílání bez zvuku
1
2
Dotkněte se [Zapnutý mikrofon].
Dotkněte se [VYP.].
[ZAP.]:
Při živém vysílání je přenášen zvuk.
[VYP.]:
Při živém vysílání není přenášen zvuk.
≥ Pokud souběžně vysíláte a zaznamenáváte film, když má tato položka hodnotu [VYP.], zvuk
vysílání nebude zaznamenáván.
- 169 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Nainstalujte aplikaci “Image App”
≥ Chcete-li použít následující funkce Wi-Fi, nainstalujte aplikaci pro smartphony “Image App”.
j [Dálkový ovl] (l 142)
j [Baby Monitor] (l 148)
j [Dom.Monitor] (l 151)
“Image App”
“Image App” je aplikace poskytnutá firmou Panasonic.
Pro app Android
Pro app iOS
Operační systém
Android 2.3.3 nebo novější
iOS 5.0 nebo novější
Postup při
instalaci
1
1
2
3
4
Připojte vaše zařízení
Android k síti.
Zvolte “Google Play™
Store”.
Zadejte “Panasonic
Image App” do
vyhledávacího pole.
Zvolte “Panasonic
Image App” a
nainstalujte ji.
≥ Do vašeho menu bude
přidána příslušná ikona.
2
3
4
Připojte vaše zařízení
iOS k síti.
Zvolte “App StoreSM”.
Zadejte “Panasonic
Image App” do
vyhledávacího pole.
Zvolte “Panasonic
Image App” a
nainstalujte ji.
≥ Do vašeho menu bude
přidána příslušná ikona.
≥ Použijte nejnovější verzi.
≥ V závislosti na druhu použitého smartphonu se může stát, že použití uvedené služby nebude
možné. Upozorňujeme, že může docházet ke změnám podporovaných operačních systémů.
Informace o "Image App" naleznete na níže uvedeném webu podpory.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce.)
≥ Při stahování aplikací v mobilní síti se v závislosti na detailech vaší uživatelské smlouvy může
stát, že půjdete vstříc vysokým poplatkům za paketovou komunikaci.
- 170 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Nastavení připojení Wi-Fi
Pro použití funkce Wi-Fi připojte toto zařízení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup nebo k
smartphonu prostřednictvím Wi-Fi.
≥ Když je tento přístroj zapnutý, může se zobrazit obrazovka potvrzení nastavení Wi-Fi.
Dotkněte se položky [ANO] a proveďte nastavení Wi-Fi.
≥ Chcete-li provést nastavení Wi-Fi pomocí aplikace pro smartphony “Image App”, opět se
dotkněte položky [ANO]. (Viz část “Použití funkce snadného nastavení sítě pro nastavení
připojení” na straně 172.)
≥ Chcete-li provést nastavení Wi-Fi pomocí tohoto přístroje, dotkněte se položky [NE]. (Viz část
“Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup” na straně 173.)
≥ Dostupné funkce Wi-Fi se liší podle použitého způsobu připojení Wi-Fi.
Způsoby připojení Připojení k přístupovému bodu pro
Wi-Fi
bezdrátový přístup (l 173)
Dostupné funkce
Wi-Fi
≥
≥
≥
≥
≥
≥
[Dálkový ovl] (l 145)
[Baby Monitor] (l 148)
[Dom.Monitor] (l 151)
[DLNA Přehr.] (l 158)
[Kopírovat] (l 160)
[PřímýPřenos] (l 164)
Nastavení přímého spojení se
smartphonem (l 177)
≥ [Dálkový ovl] (l 144)
≥ Je-li vybrána položka [Historie], lze nastavit připojení Wi-Fi, které využívá nastavení připojení
dříve použité funkce Wi-Fi. (l 179)
∫ Informace o indikátoru stavu a ikoně stavu připojení při připojení k
síti Wi-Fi


A Svítí zeleně
≥ Indikátor stavu svítí zeleně, když je toto zařízení
připojeno k cílovému zařízení po dokončení připojení
Wi-Fi.
≥ Když je Wi-Fi odpojena, indikátor stavu svítí znovu
červeně.
B Ikona stavu připojení.
Po připojení k bezdrátovému přístupovému bodu:
připojen k Wi-Fi/
nepřipojen k Wi-Fi
≥ V závislosti na intenzitě rádiového signálu se zobrazení
mění následujícím způsobem:
(slabý) #
#
#
(silný).
Při přímém připojení:
připojen k Wi-Fi/
- 171 -
nepřipojen k Wi-Fi
Použití funkce snadného nastavení sítě pro nastavení
připojení
Aplikace pro smartphony “Image App” umožňuje převod následujících informací mezi smartphonem
a tímto zařízením pomocí funkce NFC nebo QR kódu.
≥ Informace o nastavení hodin
Nastavte na smartphonu a ≥ Informace o bezdrátových přístupových bodech (identifikátory
přeneste do tohoto zařízení
SSID a hesla)
≥ “LUMIX CLUB” – přihlašovací jméno, heslo*
Přenos z tohoto zařízení do
smartphonu
≥ ID zařízení pro sledování obydlí
* Na tomto přístroji si předem opatřete přihlašovací jméno a heslo pro službu “LUMIX CLUB”.
≥ Nainstalujte aplikaci pro smartphone “Image App” na váš smartphone (l 170).
∫ Když se jedná o zařízení Android (kompatibilní s NFC)
≥ Zapněte funkci NFC ve smartphonu.
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Snadné nastavení Wi-Fi].
≥ Dotkněte se [ANO].
3
4
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
Dotkněte se smartphonu na
tohoto zařízení.
≥ Na smartphonu se zobrazí obrazovka nastavení.
5
Nastavte připojení podle pokynů na displeji smartphonu.
≥ Po dokončení nastavení je smartphone přímo spojen s tímto přístrojem, což umožňuje provádění
operací na dálku. (l 144)
∫ Připojení k zařízení s operačním systémem Android (bez podpory
technologie NFC) nebo iOS.
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Snadné nastavení Wi-Fi].
≥ Dotkněte se [ANO].
3
4
5
Dotkněte se [QR kód].
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
Na smartphonu vyberte [QR code] a naskenujte kód QR zobrazený na
obrazovce této jednotky.
≥ Na smartphonu se zobrazí obrazovka nastavení.
≥ Při použití zařízení se systémem iOS postupujte následovně:
1 Vyberte možnost, která vám povolí instalovat aplikaci na obrazovce profilu “Image App” a
dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
2 Opusťte zobrazenou obrazovku stiskem hlavního tlačítka.
3 Dotkněte se položky [DALŠÍ] zobrazené na displeji tohoto zařízení, tím zobrazíte jeho název
SSID.
4 Po výběru názvu sítě (SSID) na tomto přístroji z nastavení Wi-Fi ve smartphonu spusťte
aplikaci “Image App”.
6
Nastavte připojení podle pokynů na displeji smartphonu.
≥ Po dokončení nastavení je smartphone přímo spojen s tímto přístrojem, což umožňuje provádění
operací na dálku. (l 144)
- 172 -
Připojení k přístupovému bodu pro bezdrátový přístup
Ověřte, zda je přístupový bod pro bezdrátový přístup, který používáte,
kompatibilní s WPS
j Když je daný přístupový bod pro bezdrátový přístup kompatibilní s WPS:
Proveďte níže uvedené operace [Snadné připojení (WPS)]
j Když daný přístupový bod pro bezdrátový přístup není kompatibilní s WPS:
[Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení] (l 174)
[Snadné připojení (WPS)]
1
Stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Při prvním stisknutí tlačítka Wi-Fi se zobrazí zpráva. Dotkněte se položky [ANO] a pokračujte na krok 5.
2
3
4
Dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Nast. Bezdr. Přístup. Bod].
Dotkněte se části, ve které není zobrazen žádný
přístupový bod pro bezdrátový přístup.
≥ Ohledně informací o způsobu vymazání přístupových bodů pro
bezdrátový přístup nebo o změně pořadí vyhledávání
přístupových bodů pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím,
[Nast. Bezdr. Přístup. Bod] na straně 182.
5
6
Dotkněte se [Snadné připojení (WPS)].

A
B

[Smazat]
[KONEC]
Nastavte přístupový bod pro bezdrátový přístup tak,
aby čekal na WPS.
≥ Další informace naleznete v návodu k použití bezdrátového
přístupového bodu. (Při použití připojení pomocí tetheringu
postupujte podle návodu k použití smartphonu.)
≥ Po navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení.
≥ Při neúspěšném pokusu o navázání spojení se zobrazí příslušné
hlášení. Dotkněte se [KONEC] a nastavte připojení znovu.
Zadejte kód PIN za účelem nastavení připojení Wi-Fi
1 Dotkněte se [PIN kód] v kroku 6.
2 Dotkněte se přístupového bodu pro bezdrátový přístup, ke kterému se chcete
připojit.
≥ Když se dotknete [Obnovit], budete moci znovu provést vyhledání přístupových bodů pro
bezdrátový přístup.
3
4
Dotkněte se [ZADAT].
Zadejte kód PIN zobrazený na straně tohoto zařízení v přístupovém bodu pro
bezdrátový přístup.
≥ Další informace naleznete v návodu k použití bezdrátového přístupového bodu. (Při použití
připojení pomocí tetheringu postupujte podle návodu k použití smartphonu.)
5
Dotkněte se [DALŠÍ].
≥ Po navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení.
≥ Při neúspěšném pokusu o navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení. Dotkněte se [KONEC]
a nastavte připojení znovu.
- 173 -
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na displeji je zobrazeno
Vyhledání bezdrátových přístupových bodů pro nastavení připojení
≥ Pokud ověření sítě vyžaduje šifrování, potvrďte šifrovací klíč (heslo) vybraného bezdrátového
přístupového bodu.
1
Stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Při prvním stisknutí tlačítka Wi-Fi se zobrazí zpráva. Dotkněte se položky [ANO] a pokračujte na
krok 5.
2
3
4
Dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Nast. Bezdr. Přístup. Bod].
Dotkněte se části, ve které není zobrazen žádný
přístupový bod pro bezdrátový přístup.
≥ Ohledně informací o způsobu vymazání přístupových bodů pro
bezdrátový přístup nebo o změně pořadí vyhledávání
přístupových bodů pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím,
[Nast. Bezdr. Přístup. Bod] na straně 182.
5
6
Dotkněte se [Hledat].
Dotkněte se přístupového bodu pro bezdrátový
přístup, ke kterému se chcete připojit.

A
B

[Smazat]
[KONEC]
≥ Dotkněte se [ZADAT].
≥ Když se dotknete [Obnovit], budete moci znovu provést vyhledání přístupových bodů pro
bezdrátový přístup.
≥ Nejsou-li zobrazeny žádné bezdrátové přístupové body, postupujte podle pokynů v části
“Manuální nastavení připojení”. (l 175)
≥ Když není nastavený Kryptovací klíč (Heslo), připojení je dokončeno a dojde k zobrazení
příslušného hesla.
7
(Pokud síť vyžaduje šifrovací klíč (heslo))
Zadejte heslo.
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
≥ Po dokončení zadávání se dotkněte [Vstup].
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na displeji je zobrazeno
- 174 -
Manuální nastavení připojení
≥ Při připojení prostřednictvím [Vložit manuálně] potvrďte SSID (Identifikační jméno), Způsob
autentizace, Druh kryptování a Kryptovací klíč (Heslo) přístupového bodu pro bezdrátový přístup,
který používáte.
1
Stiskněte tlačítko Wi-Fi.
≥ Při prvním stisknutí tlačítka Wi-Fi se zobrazí zpráva. Dotkněte se položky [ANO] a pokračujte na
krok 5.
2
3
4
Dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Nast. Bezdr. Přístup. Bod].
Dotkněte se části, ve které není zobrazen žádný
přístupový bod pro bezdrátový přístup.
≥ Ohledně informací o způsobu vymazání přístupových bodů pro
bezdrátový přístup nebo o změně pořadí vyhledávání
přístupových bodů pro bezdrátový přístup si přečtěte, prosím,
[Nast. Bezdr. Přístup. Bod] na straně 182.
5
6
Dotkněte se [Vložit manuálně].
Dotkněte se [VLOŽIT] a poté zadejte SSID
přístupového bodu pro bezdrátový přístup, ke
kterému se chcete připojit.

A
B

[Smazat]
[KONEC]
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
≥ Po dokončení zadávání se dotkněte [Vstup].
7
Dotkněte se požadované metody ověřování sítě.
Druhy kryptování, které mohou být
nastaveny
Druh síťové autentizace
[Otevřené]
[ŽÁDNÝ]/[WEP]
[WEP]
K dispozici není žádné nastavení typů
šifrování.
[WPA-PSK]/[WPA2-PSK]
[TKIP]/[AES]
≥ Když je vybrána možnost [WEP], pokračujte podle pokynů kroku 9.
8
Dotkněte se požadovaného Způsobu kryptování.
≥ Když zvolíte [ŽÁDNÝ], po dokončení připojení se zobrazí příslušné hlášení.
9
(Při volbě [WEP]/[TKIP]/[AES])
Dotkněte se [VLOŽIT] a poté zadejte Heslo.
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
≥ Po dokončení zadávání se dotkněte [Vstup].
≥ Po navázání spojení se zobrazí příslušné hlášení.
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na displeji je zobrazeno
- 175 -
≥ Při ukládání přístupového bodu pro bezdrátový přístup zkontrolujte jeho návod a nastavení.
≥ Metody kryptování jsou [AES], [TKIP] a [WEP] v klesajícím pořadí síly. Doporučujeme vám
připojit se s nejsilnější možnou kryptovací metodou.
≥ Je-li signál bezdrátového přístupového bodu slabý, nemusí být spojení navázáno. Další
informace naleznete v částech “Zprávy” (l 205) a “Odstraňování závad” (l 207).
≥ V závislosti na prostředí použití může rychlost přenosu klesat nebo se stát zcela nepoužitelnou.
- 176 -
Nastavení přímého spojení se smartphonem
Ověřte, zda je smartphone, který používáte, kompatibilní s WPS
j Je-li smartphone kompatibilní s WPS:
Přejděte na část [Snadné připojení (WPS)]
j Není-li smartphone kompatibilní s WPS:
Přejděte na část “Připojení prostřednictvím QR kódu”
[Snadné připojení (WPS)]
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Přímé připojení].
Dotkněte se [Změň typ připojení].
Dotkněte se [Snadné připojení (WPS)].
Nastavte smartphone do režimu WPS.
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na displeji je zobrazeno
Připojení prostřednictvím QR kódu
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Přímé připojení].
Dotkněte se [Změň typ připojení].
Dotkněte se [QR kód].
≥ Kód QR je zobrazen na displeji tohoto zařízení.
5
6
Spusťte aplikaci smartphonu “Image App”.
Na smartphonu vyberte [QR code] a naskenujte kód QR zobrazený na
obrazovce této jednotky.
≥ Při použití zařízení s operačním systémem Android je smartphone přímo spojen s tímto
přístrojem, což umožňuje provádění dálkových operací. (l 144)
≥ Při použití zařízení se systémem iOS postupujte následovně:
1 Vyberte možnost, která vám povolí instalovat aplikaci na obrazovce profilu “Image App” a
dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
2 Opusťte zobrazenou obrazovku stiskem hlavního tlačítka.
3 Vyberte název sítě (SSID) na tomto přístroji z nastavení Wi-Fi ve smartphonu.
≥ Pokud QR kód nelze načíst, postupujte podle pokynů v části “Připojení prostřednictvím zadání
SSID a Hesla”. (l 178)
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na displeji je zobrazeno
- 177 -
Připojení prostřednictvím zadání SSID a Hesla
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [Přímé připojení].
Na smartphonu vyberte identifikátor SSID zobrazený na tomto přístroji v
nabídce Wi-Fi.
Zadejte Heslo zobrazené na obrazovce tohoto zařízení do chytrého telefonu.
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na displeji je zobrazeno
≥ V závislosti na prostředí použití může rychlost přenosu klesat nebo se stát zcela nepoužitelnou.
- 178 -
Připojení z historie
Každé použití funkce Wi-Fi je uloženo v historii připojení Wi-Fi. Připojení z historie umožňuje
snadné navázání připojení pomocí dříve použitých nastavení.
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Historie].
Dotkněte se požadované položky, která má být připojena.
≥ Historie funkce Wi-Fi a navázaných připojení je zobrazena jako seznam.
≥ Pro období, kdy byla zařízení jako smartphony a další spojena s tímto přístrojem přímo, je
zobrazen jen seznam funkcí Wi-Fi.
≥ Chcete-li zobrazit podrobnosti o připojení, dotkněte se položky [DETAILNÍ].
3
Dotkněte se [ZADAT].
≥ Po navázání spojení se zobrazí zpráva a obrazovka se přepne na obrazovku funkce Wi-Fi
vybranou v kroku 2. Proveďte činnost vybrané funkce Wi-Fi.
≥ Pokud jste vybrali položku [Dálkový ovl], spusťte aplikaci “Image App” smartphonu po ověření, že
na LCD monitoru je zobrazeno “Dálkově ovládáno”.
Pokud nelze navázat připojení, zkontrolujte nastavení Wi-Fi smartphonu.
Potvrzení navázání spojení Wi-Fi
j Indikátor stavu tohoto zařízení svítí zeleně
j Na obrazovce jsou zobrazeny následující ikony:
Při připojení k bezdrátovému přístupovému bodu:
Při přímém spojení:
≥ Historie zobrazuje až 8 naposledy použitých připojení Wi-Fi.
≥ Pokud nastavíte připojení Wi-Fi z položek [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] nebo [Nastav Wi-Fi],
nebude připojení Wi-Fi uloženo v historii.
- 179 -
Když není možné navázat spojení Wi-Fi
≥ Podrobnější informace o nastavení bezdrátového přístupového bodu nebo smartphonu najdete v
návodu k použití používaného zařízení.
Závada
K bezdrátovému
přístupovému bodu se
nelze připojit.
Bezdrátový přístupový
bod nebyl zjištěn.
Zkontrolujte
(Obecné)
≥ Zapněte bezdrátový přístupový bod.
≥ Přibližte se k bezdrátovému přístupovému bodu a znovu se
připojte.
≥ Pokud je navázání připojení delší než obvykle, tak bude
připojení k síti Wi-Fi zrušeno.
Obnovte nastavení připojení.
≥ Zkontrolujte postup připojování k bezdrátovému
přístupovému bodu a postup nastavení zabezpečení.
≥ Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod zaregistrovaný v
této jednotce. (l 182)
≥ Zařízení nemusí být schopno vyhledat bezdrátový přístupový
bod z důvodu problémů se signálem. Viz “Manuální nastavení
připojení”. (l 175)
([Snadné připojení (WPS)])
≥ Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod ve správném
pohotovostním režimu WPS.
≥ Ujistěte se, že byl kód PIN správně zadán.
([Hledat] nebo [Vložit manuálně])
≥ Ujistěte se, že bylo SSID a heslo správně zadáno.
≥ Zkontrolujte metodu ověřování, typ šifrování a šifrovací klíč
(heslo).
Radiové vlny
bezdrátového
přístupového bodu budou
odpojeny.
≥ Ke zlepšení stavu může dojít změnou místa uložení nebo
změnou úhlu bezdrátového přístupového bodu.
≥ Pokud poblíž používáte jiné zařízení využívající frekvenční
pásmo 2,4 GHz, například mikrovlnnou troubu nebo
bezdrátový telefon, můžete narušit signál. Od těchto typů
zařízení udržujte dostatečnou vzdálenost.
- 180 -
Závada
Zkontrolujte
Připojení Wi-Fi není možné
mezi tímto zařízením a
smartphonem
(Připojení pomocí bezdrátového přístupového bodu)
≥ Kontrolou nastavení sítě Wi-Fi smartphonu se ujistěte, že je
smartphone správně připojen k bezdrátovému přístupovému
bodu.
≥ Ujistěte se, že toto zařízení a smartphone jsou připojeny ke
stejnému bezdrátovému přístupovému bodu.
≥ Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod zaregistrovaný v
této jednotce. (l 182)
(Přímé připojení)
≥ Kontrolou nastavení sítě Wi-Fi smartphonu se ujistěte, že je
smartphone správně připojen k tomuto zařízení.
≥ Ujistěte se, že bylo SSID a heslo správně zadáno.
≥ Ujistěte se, že není smartphone připojen k bezdrátovému
přístupovému bodu. Pokud je připojen k bezdrátovému
přístupovému bodu, změňte přístupový bod sítě Wi-Fi pomocí
nastavení sítě Wi-Fi smartphonu.
Každé připojení k
smartphonu vyžaduje
dlouhou dobu.
≥ V závislosti na nastavení smartphonu se může stát, že
připojení Wi-Fi bude trvat déle, ale nejedná se o poruchu.
Toto zařízení není
zobrazeno na straně
nastavení Wi-Fi
smartphonu.
≥ Zkuste přepnout ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ funkce Wi-Fi v
nastaveních Wi-Fi smartphonu.
Připojení Wi-Fi je
bezprostředně odpojeno.
≥ Když se v menu nastavení sítě Wi-Fi zařízení se systémem
Android 4.0 nebo novější verze nachází nastavení pro
zabránění připojení s nízkou kvalitou, vypněte jej.
Nelze připojit pomocí
funkce NFC.
≥ Ujistěte se, že je váš smartphone kompatibilní s NFC. Tuto
jednotku lze používat s NFC kompatibilními terminály pomocí
systému Android (verze OS 2.3.3 nebo novější).
≥ Ujistěte se, že je funkce NFC vašeho smartphonu zapnuta.
≥ Ujistěte se, zda není toto zařízení vypnuté prostřednictvím
tlačítka napájení.
≥ Některé chytré telefony nelze jednoduše zkontrolovat
klepnutím. Pokud nebude toto zařízení rozpoznáno po
klepnutí, změňte polohu a zkuste pomalu klepnutí opakovat.
≥ Pokud nedojde po klepnutí ke spojení, opakujte klepnutí.
- 181 -
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Použití menu [Nastav Wi-Fi]
Proveďte konfiguraci jednotlivých nastavení potřebných pro použití funkce Wi-Fi.
Během připojení k Wi-Fi nebude možné změnit nastavení.
1
2
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se požadované položky menu.
[Nast. Bezdr. Přístup.
Bod]
Prostřednictvím této funkce můžete přidat nebo vymazat přístupové body pro bezdrátový přístup
nebo můžete změnit pořadí jejich zobrazení.
≥ Lze nastavit až do 3 přístupových bodů pro bezdrátový přístup.
≥ Podrobnější informace ohledně [Nast. Bezdr. Přístup. Bod] můžete najít na straně 173.
Přidání přístupového bodu pro bezdrátový přístup
1 Dotkněte se části, ve které nejsou zobrazeny
žádné přístupové body pro bezdrátový přístup.
2 Proveďte konfiguraci přístupového bodu pro
bezdrátový přístup (l 173).
Vymazání přístupového bodu pro bezdrátový
přístup
1 Dotkněte se přístupového bodu pro bezdrátový
přístup, který chcete vymazat.
2 Dotkněte se [Smazat].

A
B
C


[Nast. Bezdr. Přístup. Bod]
[Smazat]
[KONEC]
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Proveďte vymazání dotekem
[ANO].
Přepnutí pořadí vyhledání
1 Dotkněte se přístupového bodu, jehož pořadí chcete přepnout.
2 Přepněte pořadí dotekem
nebo
.
≥ Za účelem změny přístupového bodu pro bezdrátový přístup vymažte jeden ze zaregistrovaných
přístupových bodů pro bezdrátový přístup a přidejte nový.
[Snadné nastavení Wi-Fi]
Postupujte podle pokynů na straně 172.
[Přímé připojení]
Postupujte podle pokynů na straně 177.
[LUMIX CLUB]
Podrobnější informace najdete na straně 185.
- 182 -
[Spusťte pomocí NFC]
[ZAP.]/[VYP.]
Tato položka vám umožňuje použít NFC pro zapnutí tohoto zařízení, navázání vzdáleného spojení
a konfiguraci nastavení sledování obydlí.
[Spojení domácího
monitoru]
Postupujte podle pokynů na straně 157.
[SPOŘIČ (Wi-Fi)]
[ZAP.]/[VYP.]
Když nastavíte [ZAP.] během vzdáleného ovládání tohoto zařízení prostřednictvím smartphonu (v
režimu Záznamu filmů nebo v režimu Záznamu statických snímků), dojde k vypnutí LCD monitoru
tohoto zařízení kvůli omezení spotřeby energie.
≥ Když dojde k vypnutí LCD monitoru, můžete znovu zobrazit předešlou stranu jeho dotekem.
≥ Při vypnutí připojení Wi-Fi dojde přibližně o 30 minut později k automatickému vypnutí tohoto
zařízení.
[Heslo Wi-Fi]
[Nastavení]/[Odstranit]
Tato funkce slouží k nastavení/zrušení Hesla pro omezení spuštění menu nastavení Wi-Fi.
Prostřednictvím nastavení Hesla lze předejít chybným operacím, předejít nezákonnému použití
funkce Wi-Fi třetí stranou a ochránit nastavené informace osobního charakteru.
1
2
Dotkněte se [Nastavení].
Dotkněte se [VLOŽIT] a zadejte Heslo (6 znaků).
≥ Po zadání Hesla se dotkněte [Vstup].
≥ Pokud již zadané Heslo bylo jednou nastaveno, dojde k zobrazení
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
3
4
.
Dotkněte se [DALŠÍ].
Dotkněte se [VLOŽIT] a zadejte stejné Heslo znovu.
≥ Po zadání Hesla se dotkněte [Vstup].
≥ Když si Hesla vzájemně odpovídají, dojde k zobrazení příslušného hlášení.
5
Dotkněte se [KONEC].
≥ Když nastavíte Heslo Wi-Fi, bude třeba zadat Heslo při každém doteku [Nastav Wi-Fi] na úvodní
straně Wi-Fi.
≥ Když zapomenete své heslo Wi-Fi, proveďte [Obnov.Wi-Fi] z menu Nastavení. Tím se nastaví
Wi-Fi na stav v době zakoupení a vy tím získáte možnost použít menu nastavení Wi-Fi (l 40).
[Obnov.Wi-Fi]
Můžete změnit nastavení Wi-Fi na přednastavené hodnoty.
≥ Dojde také k vymazání přihlašovacího uživatelského jména pro “LUMIX CLUB” a hesla Wi-Fi.
- 183 -
[Název zařízení]
Můžete zobrazit a změnit název tohoto zařízení (SSID), který se bude používat pro činnost tohoto
zařízení v úloze přístupového bodu pro bezdrátový přístup.
1
Dotkněte se [VLOŽIT] a zadejte požadovaný název zařízení (SSID).
≥ Doporučuje se nastavit až do 20 znaků. V případě použití dlouhého názvu Zařízení nelze potvrdit
všechny znaky při zobrazování názvů Zařízení. (l 177)
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
2
Dotkněte se [KONEC].
≥ Když se chystáte připojit přímo k smartphonu po změně názvu zařízení (SSID), nastavte připojení
znovu se změněným názvem zařízení (SSID). (l 177)
≥ Heslo zadané během nastavení přímého spojení nelze změnit (l 177).
[Bezdr. LAN nastavení]
Můžete změnit nebo ověřit nastavení vaší bezdrátové sítě LAN, jako [Adresa IP], [Maska podsítě] a
[Adresa MAC].
[Adresa IP]/[Maska podsítě]/[Brána]/[Primární DNS]/[Sekundární DNS]/[Adresa MAC]
≥ Když se dotknete [AUTO], nastavení sítě budou nakonfigurována automaticky. Když se dotknete
[MANUÁLNÍ], můžete nastavit každou položku. Zvolte položku, kterou chcete nastavit, a nastavte
ji.
≥ [Adresa MAC] nelze změnit.
[Test Připojení]
Spojení mezi tímto přístrojem a bezdrátovým přístupovým bodem lze otestovat. Lze ověřit
následující spojení:
j Připojení k bezdrátovému přístupovému bodu
j Připojení ke službě “LUMIX CLUB”
j Připojení ke službě USTREAM
j Připojení k serveru sledování obydlí
1
Dotkněte se [DALŠÍ].
≥ Spustí se test spojení.
2
Zkontrolujte výsledek testu spojení a dotkněte se položky [KONEC].
≥ Je-li připojení úspěšné, zobrazí se značka “±”. Pokud připojení není úspěšné, zobrazí se značka
“t”.
≥ Chcete-li testovat připojení ke službám “LUMIX CLUB” nebo USTREAM, je třeba předem provést
další nastavení. (l 165)
- 184 -
[Nast. Spojení s PC]
[Změnit]/[Návrat k výchozím]
Nastavení pracovní skupiny lze změnit.
≥ Při kopírování scén nebo statických snímků do počítače pomocí funkce Wi-Fi [Kopírovat] je třeba
vytvořit sdílenou složku na počítači a připojit toto zařízení k pracovní skupině, do které patří
počítač. (Výchozí nastavení je [WORKGROUP].)
≥ Postup vytvoření sdílené složky najdete na straně 161.
[Změnit]:
Zadejte název pracovní skupiny, jejímž členem je cílový počítač.
[Návrat k výchozím]:
Obnovení výchozích nastavení z výroby.
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
≥ Je možné zadat maximálně 15 znaků.
Použití “LUMIX CLUB”
Získejte Přihlašovací jméno pro “LUMIX CLUB” (bezplatné).
Scény a statické snímky zaznamenané tímto zařízením můžete nahrát na internetové služby
prostřednictvím [Dálkový ovl] nebo můžete použít funkci [PřímýPřenos] po zaregistrování do
“LUMIX CLUB”.
≥ Můžete nastavit stejné Přihlašovací uživatelské jméno pro “LUMIX CLUB” pro toto zařízení i pro
smartphone.
Když je Přihlašovací uživatelské jméno získáno pouze pro smartphone (“Image App”), je možné
zaregistrovat stejné Přihlašovací uživatelské jméno pro toto zařízení prostřednictvím “Image
App”. (l 186)
V případě získání odlišných Přihlašovacích uživatelských jmen pro toto zařízení a pro
smartphone změňte jedno z Přihlašovacích uživatelských jmen a Heslo, které si přejete
zachovat.
Podrobnější informace najdete na internetové stránce “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [LUMIX CLUB].
Dotkněte se [Přidat/změnit účet].
Dotkněte se [Nový účet].
≥ Proveďte připojení k síti. Přejděte na následující stranu dotekem [DALŠÍ].
5
Přečte si smluvní podmínky pro “LUMIX CLUB” a poté se dotkněte
[Souhlasím].
≥ Zrušte proces bez získání Přihlašovacího jména dotekem [KONEC].
6
Dotkněte se [DALŠÍ] a zadejte Heslo.
≥ Pro Heslo zadejte kombinaci 8 až 16 znaků a čísel.
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
7
Ověřte Přihlašovací jméno a dotkněte se [OK].
≥ Přihlašovací jméno (12 místné číslo) bude zobrazeno automaticky. Při přihlášení do “LUMIX
CLUB” prostřednictvím počítače potřebujete zadat pouze čísla.
≥ Ujistěte se, že jste si zaznamenali Přihlašovací jméno a Heslo.
- 185 -
∫ Ověřte nebo změňte získané Přihlašovací jméno/Heslo
≥ Za účelem změny Hesla pro “LUMIX CLUB” na tomto zařízení proveďte přístup na internetovou stránku
“LUMIX CLUB” z vašeho smartphonu nebo počítače a předem změňte Heslo pro “LUMIX CLUB”.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [LUMIX CLUB].
Dotkněte se [Přidat/změnit účet].
Dotkněte se [Změnit účet].
≥ Dojde k zobrazení Přihlašovacího uživatelského jména a Hesla.
≥ Zobrazí se Heslo pro “ ”.
5
6
Dotkněte se [Přihlašovací jméno] nebo [Heslo].
Zadejte Přihlašovací uživatelské jméno nebo Heslo a dotkněte se [Vstup].
≥ Podrobnější informace o zadávání znaků najdete na straně 98.
≥ Zadejte Heslo, které bylo změněno prostřednictvím smartphonu nebo počítače.
∫ Zaregistrujte Přihlašovací uživatelské jméno smartphonu (“Image
App”) do tohoto zařízení
V případě použití funkce Wi-Fi s využitím “LUMIX CLUB” je výhodné, aby Přihlašovací uživatelská
jména pro toto zařízení a pro smartphone (“Image App”) byla stejná.
1
2
Připojte toto zařízení k smartphonu.
V menu “Image App” nastavte společné Přihlašovací uživatelské jméno.
∫ Ověřte smluvní podmínky použití “LUMIX CLUB”
V případě změny smluvních podmínek proveďte jejich podrobnou kontrolu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [LUMIX CLUB].
Dotkněte se [Podmínky použití].
≥ Toto zařízení bude připojeno k síti a dojde k zobrazení smluvních podmínek použití. Po jejich
ověření zavřete menu dotekem [KONEC].
∫ Vymazání vašeho Přihlašovacího uživatelského jména a účtu z
“LUMIX CLUB”
Slouží k vymazání Přihlašovacího uživatelského jména z tohoto zařízení při jeho přenosu jiné
straně nebo při jeho likvidaci. Můžete vymazat také váš účet v “LUMIX CLUB”.
1
2
3
Stiskněte tlačítko Wi-Fi a dotkněte se [Nastav Wi-Fi].
Dotkněte se [LUMIX CLUB].
Dotkněte se [Odstranit účet].
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [DALŠÍ].
4
Dotkněte se [ANO] na straně pro potvrzení vymazání Přihlašovacího
uživatelského jména.
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [DALŠÍ].
5
Za účelem vymazání účtu “LUMIX CLUB” na straně pro potvrzení vymazání
se dotkněte [ANO].
≥ Dojde k zobrazení hlášení. Dotkněte se [DALŠÍ].
≥ Když nevymazáváte účet “LUMIX CLUB”, v případě volby [NE] dojde pouze k vymazání
Přihlašovacího uživatelského jména.
6
Dotkněte se [KONEC].
≥ Změny a jiné úkony Přihlašovacích uživatelských jmen mohou být prováděny pouze s
Přihlašovacím uživatelským jménem získaným s tímto zařízením.
- 186 -
Použití internetových služeb
Při odesílání snímků na webové služby musí být používané webové služby registrované v rámci
klubu “LUMIX CLUB”. Registrace více webových služeb odešle snímky na všechny služby zároveň.
≥ Ověřte “FAQ/Contact us” na níže uvedené internetové stránce pro kompatibilní internetové
služby.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Příprava:
Ujistěte se, že jste vytvořili účet na internetové službě, kterou chcete používat, a že máte k dispozici
příslušné přihlašovací údaje.
1
2
3
4
Připojte se na internetovou stránku “LUMIX CLUB” s použitím smartphonu
nebo počítače.
Zadejte vaše Přihlašovací uživatelské jméno pro “LUMIX CLUB” a Heslo a
přihlaste se do služby.
Uložte vaši e-mailovou adresu.
Zvolte internetovou službu, kterou chcete používat, a uložte ji.
≥ Při ukládání služby postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.
- 187 -
Použití s PC
Co si přejete dělat s PC
HD Writer AE 5.1
Můžete kopírovat filmy/statické snímky na HDD počítače nebo je zapisovat na média, jako jsou
disky Blu-ray, disky DVD nebo kartu SD, s použitím HD Writer AE 5.1, softwaru, který lze
nainstalovat z dodaného CD-ROM.
Podrobnější informace o realizaci jsou uvedeny v návodu HD Writer AE 5.1 (soubor PDF file).
∫ Smart Wizard
Když připojíte toto zařízení k PC s nainstalovaným HD Writer AE 5.1, bude automaticky zobrazena
strana Smart Wizard. (l 196)
Kopírování do PC:
Umožňuje kopírovat filmy/statické snímky na HDD počítače.
Kopírování na disk:
Umožňuje kopírovat disky zaznamenané v kvalitě s vysokým nebo standardním rozlišením obrazu
(formát MPEG2).
≥ V rámci snadného kopírování zvolte funkci, kterou si přejete použít, a postupujte dle pokynů
zobrazených na displeji.
Co lze udělat s HD Writer AE 5.1
Druh dat
Uložení dat do počítače
Kopírování na Blu-ray disk/formát AVCHD:
≥ Scény zaznamenané v režimu 1080/50p mohou být zkopírovány jako
1080/50p. (l 189: Důležitá informace)
≥ Scény MP4 a iFrame nelze kopírovat na disku Blu-ray nebo ve formátu AVCHD.
Film a statický
snímek
Kopírování ve formátu DVD-Video:
≥ Přetransformovaný na tradiční standardní kvalitu (formát MPEG2).
Úpravy:
Editace dat filmového záznamu zkopírovaného na HDD v PC
≥ Rozdělení, Oříznutí, Statický snímek, Titul, Efekt, Přechod, Hudba na
pozadí, Částečné vymazání
≥ Konverze dat filmového záznamu do formátu MPEG2
≥ Konverze části filmu na statický snímek
Film
Sdílení online:
Prostřednictvím této funkce můžete nahrát filmy na internet a sdílet je s vaší
rodinou a přáteli.
Přehrávání na počítači:
Přehrajte data filmů v kvalitě s vysokým rozlišením na PC.
Formátování disků:
V závislosti na druhu disku, který používáte, můžete dle potřeby použít formátování.
- 188 -
Film a statický
snímek
Film
≥ Není možné přehrávat na PC s použitím standardního prohlížeče Windows nebo v prodeji
dostupného softwaru pro prohlížení obrazu a kopírování snímků na PC s použitím Windows
Explorer.
≥ Podrobnější informace ohledně použití Mac najdete na straně 201.
Důležitá informace
≥ Při použití paměťové karty SDXC konzultujte příslušnou internetovou stránku jejich
podpory.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
≥ Nevkládejte disk zaznamenaný ve formátu AVCHD prostřednictvím HD Writer AE 5.1 do
zařízení, které nepodporuje formát AVCHD. V některých případech může dojít k
přilepení disku v zařízení.
≥ Pro přehrávání Blu-ray disků, na které jste zkopírovali scény zaznamenané v 1080/50p,
musí použité zařízení podporovat AVCHD Progressive.
≥ Při vkládání disku obsahujícího filmové záznamy do jiných zařízení by mohlo dojít k
zobrazení hlášení vyžadujícího formátování disku. Neformátujte disk, protože
vymazaná data již nelze později obnovit.
≥ Zapisování dat z PC do tohoto zařízení není možné.
≥ Filmové snímky zaznamenané na jiném zařízení nelze načíst do softwaru dodávaného s
tímto přístrojem.
≥ Při zápisu dat filmu na kartu SD a čtení dat filmu z karty SD nelze zaručit správnou funkci
zařízení, pokud bude používán jiný software než software dodaný se zařízením.
≥ Nespouštějte software dodaný s tímto zařízením zároveň s jiným softwarem.
∫ Funkce asistované konverze
Když si přejete provést konverzi kvality záznamu a zápis na médium, po připojení tohoto zařízení k
PC prostřednictvím USB kabelu bude aktivována “Funkce řízené konverze”, která představuje
spojovací funkci mezi zařízením a HD Writer AE 5.1. Při použití “Funkce řízení konverze” je možný
rychlejší zápis na média než v případě obvyklého postupu.
≥ Podrobnější informace o připojení tohoto zařízení k PC najdete na straně 196.
≥ Podrobnější informace najdete v návodu k použití softwaru. (l 200)
- 189 -
Ujednání pro finálního uživatele licence
Před otevřením balíčku s CD-ROM si pozorně přečtěte následující informace.
Můžete (“uživatel licence”) používat licenci pro
software zadefinovaný v tomto ujednání pro
finálního uživatele licence (“ujednání”) za
předpokladu, že souhlasíte s náležitostmi a
podmínkami tohoto ujednání.
Článek 1 Licence
Uživatel licence má právo používat software
včetně informací zaznamenaných nebo
popsaných na CD-ROM, návodů k použití a
jakýchkoli dalších médií, která mu byla
poskytnuta (souhrnně “Software”), na uživatele
licence se však neprovádí žádné z práv
aplikovatelných na patenty, autorská práva,
ochranné značky a obchodní tajemství v
softwaru.
Článek 2 Použití třetími osobami
Uživatel licence nesmí používat, kopírovat,
měnit, převádět, pronajímat, zapůjčovat ani
umožňovat třetím osobám, a to bez ohledu na
to, zda za úplatu nebo bez ní, používání,
kopírování nebo pozměňování softwaru, s
výjimkou případů přesně vymezených v tomto
ujednání.
Článek 3 Omezení týkající se kopírování
softwaru
Uživatel licence může udělat jednu kopii
softwaru jako celku nebo jeho části pouze pro
účely zálohování.
Článek 4 Počítač
Uživatel licence může používat software pouze
na jednom počítači a nemůže jej používat na
více než jednom počítači. Dále platí, že uživatel
licence nemůže používat software pro
profesionální hostingové softwarové služby.
Článek 5 Zpětné rozbory, dekompilace nebo
rozebírání
Uživatel licence nemůže provádět zpětné
rozbory, dekompilaci nebo rozebírání softwaru,
s výjimkou případů, kdy to dovoluje zákon nebo
právní úprava v zemi, ve které uživatel licence
žije. Panasonic nebo její distributoři nebo
prodejci nebudou odpovědní za vady v softwaru
nebo poškození způsobená uživatelem licence
následkem zpětných rozborů, dekompilace
nebo rozebírání softwaru.
Článek 6 Identifikace
Software je dodáván “TAK, JAK JE”, bez
vyjádřené nebo předpokládané záruky
jakéhokoli druhu, přičemž zahrnuje záruky
nezasahování, zpeněžitelnosti a/nebo
způsobilost pro zvláštní účely, avšak
neomezuje se na ně. Panasonic dále
nezaručuje, že činnost softwaru nebude
vystavena přerušením nebo že je bez chyb.
Panasonic ani žádný z jejích distributorů nebo
prodejců nebude odpovědný za žádné
poškození, které utrpěl uživatel licence
následkem nebo v souvislosti s použitím
softwaru uživatelem licence.
Článek 7 Kontrola exportu
Uživatel souhlasí s tím, že se software nebude
v žádné své podobě exportovat ani zpětně
exportovat do žádné země bez vhodné vývozní
licence v souladu s právními předpisy země, ve
které uživatel licence žije, je-li vyžadována.
Článek 8 Ukončení platnosti licence
Práva zaručená uživateli licence v rámci tohoto
ujednání budou automaticky zrušena v případě
porušení kterékoli náležitosti nebo podmínky
tohoto ujednání ze strany uživatele licence. V
takovém případě je uživatel licence povinen na
vlastní náklady zneškodnit software a
související dokumentaci spolu se všemi jejich
kopiemi.
- 190 -
Článek 9 S ohledem na to MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5 od společnosti
Microsfot Corporation
(1) Uživatel licence musí používat MICROSOFT
SQL SERVER COMPACT 3.5 pouze v případě,
když je součástí softwaru, a nesmí používat
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5 v
žádné jiné konfiguraci nebo metodě. Uživatel
licence nesmí zveřejňovat MICROSOFT SQL
SERVER COMPACT 3.5 nebo související
technická omezení v softwaru MICROSOFT
SQL SERVER COMPACT 3.5.
(2) Uživatel licence nesmí používat, kopírovat,
šířit, prodávat se ziskem nebo jinak zacházet se
softwarem v rozsahu použití povoleného v
rámci článku 9 (1), a nesmí provádět operace
jako zpětné rozbory, dekompilace, rozebírání
apod. softwaru MICROSOFT SQL SERVER
COMPACT 3.5.
(3) Všechna práva, včetně autorského práva,
práv na patenty apod. v souvislosti se
softwarem MICROSOFT SQL SERVER
COMPACT 3.5 patří společnosti Microsoft
Corporation. Uživatel licence nesmí vyžadovat
naprosto žádná práva související se softwarem
MICROSOFT SQL SERVER COMPACT 3.5.
- 191 -
Použití s PC
Operační prostředí
≥ I při splnění systémových požadavků uvedených v tomto návodu k obsluze nelze některé počítače použít.
≥ K instalaci dodaných softwarových aplikací je potřebná CD-ROM mechanika. (Pro zápis na Blu-ray
disk/DVD je potřebná kompatibilní zapisovací mechanika Blu-ray disků/DVD a příslušná media.)
≥ V následujících případech není zaručena činnost.
j Při připojení 2 a více zařízení USB k počítači nebo při připojení pomocí rozbočovače USB nebo
prodlužovacích kabelů.
j Činnost na aktualizovaném OS.
j Činnost na jiném OS, než byl přeinstalovaný OS.
∫ Provozní podmínky pro HD Writer AE 5.1
Operační systém
Windows 8/Windows 8.1 (32 bitů/64 bitů)
Windows 7 (32 bitů/64 bitů) SP1
Windows Vista (32 bitů) SP2
Windows XP (32 bitů) SP3
Procesor
Intel Pentium 4 2,8 GHz nebo vyšší (včetně kompatibilní CPU)
≥ Při použití funkce přehrávání nebo funkce výstupu MPEG2 se doporučuje
použití procesoru Intel Core 2 Duo 2,16 GHz nebo vyšší řady, nebo
procesoru AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5200+ nebo vyšší řady.
≥ Pro funkce úprav je za účelem plynulého přehrávání doporučen
procesor Intel Core 2 Quad 2,6 GHz nebo rychlejší.
≥ Při použití funkce přehrávání nebo při používání editace pro
1080/50p se doporučuje použít procesor Intel Core i7 řady 2,8 GHz
nebo vyšší řady.
RAM
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1:
2 GB a více (64 bitů)/1 GB a více (32 bitů)
Windows Vista: 1 GB a více
Windows XP: 512 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Zobrazení
Vysoká barevná definice - High Colour (16 bitů) a více (doporučuje se 32 bitů)
Rozlišení desktopu 1024k768 pixelů a více (doporučuje se 1920k1080
pixelů a více)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1:
Videokarta kompatibilní s: DirectX 9.0c (doporučuje se DirectX 10)
Windows XP: Videokarta kompatibilní s DirectX 9.0c
Kompatibilní s overlay DirectDraw
Doporučeno rozhraní PCI Express™k16 kompatibilní
Video paměť s doporučenou hodnotou 256 MB nebo více
- 192 -
Volný prostor na
disku
Ultra DMA — 100 a vyšší
450 MB nebo více (pro instalaci softwaru)
≥ Při zápisu na DVD/Blu-ray disk nebo na kartu SD je potřebný volný
prostor rovnající se více než dvojnásobku vytvářeného disku.
Zvuk
DirectSound Podpora
Rozhraní
Rozhraní USB [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Další požadavky
Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení
Připojení na internet
≥ Dodaný CD-ROM je k dispozici pouze pro Windows.
≥ Není podporován vstup v jiných jazycích než v angličtině, němčině, francouzštině, zjednodušené
čínštině a ruštině.
≥ Tuto operaci nelze zaručit na všech Blu-ray discích/DVD discích.
≥ Činnost není zaručena ve Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition, Windows Vista
Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise nebo Windows RT.
≥ Pro Windows 8/Windows 8.1 je tento software k dispozici pouze jako aplikace pro desktop.
≥ Tento software není kompatibilní s multi-boot prostředím.
≥ Tento software není kompatibilní s multi-monitor prostředím.
≥ Pokud používáte Windows XP, může tento software používat pouze uživatel s účtem správce. Při
použití Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 mohou tento software používat
uživatelé s účtem správce nebo se standardním účtem. (Uživatel s účtem správce může jako
jediný nainstalovat a odinstalovat tento software.)
- 193 -
∫ Použití HD Writer AE 5.1
V závislosti na použitých funkcích budete potřebovat vysoce výkonný PC. V závislosti na prostředí
použitého PC se může stát, že nebude možné správné přehrávání nebo správná činnost.
Podrobnější informace o prostředí a příslušné poznámky najdete.
≥ Při plném obsazení CPU nebo paměti funkcemi operačního prostředí může být činnost během
přehrávání velmi pomalá.
≥ Pokaždé používejte nejnovější ovladač video karty.
≥ Dále se pokaždé ujistěte o dostatečné kapacitě volného prostoru na HDD v PC. V případě nízké
kapacity může být zařízení nepoužitelné nebo může dojít k náhlému přerušení jeho činnosti.
∫ Operační prostředí pro funkci čítače karet (velkokapacitní paměťová
média)
Operační systém
Windows 8/Windows 8.1 (32 bitů/64 bitů)
Windows 7 (32 bitů/64 bitů) nebo SP1
Windows Vista (32 bitů) SP2
Procesor
1 GHz nebo vyšší
32-bitový (k86) nebo 64-bitový (k64) procesor (včetně kompatibilní CPU)
RAM
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1:
2 GB a více (64 bitů)/1 GB a více (32 bitů)
Windows Vista Home Basic:
512 MB a více
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise:
1 GB a více
Rozhraní
Rozhraní USB
Další požadavky
Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení
≥ V systému Microsoft Windows XP je zaručeno zahrnutí dat, ale ne ostatní funkce.
≥ Zařízení USB pracuje s ovladačem instalovaným jako standardní výbava OS.
- 194 -
Použití s PC
Instalace
Při instalaci softwaru se přihlaste na vašem počítači jako administrátor nebo s uživatelským
jménem s ekvivalentní autorizací. (Když nevlastníte takovouto autorizaci, obraťte se na vašeho
nadřízeného.)
≥ Před zahájením instalace zavřete všechny spuštěné softwarové aplikace.
≥ Během instalace softwaru neprovádějte na vašem počítači žádné jiné úkony.
≥ Vysvětlení operací a stran vychází z Windows 7.
1
Vložte CD-ROM do počítače.
≥ Strana automatického přehrávání je zobrazována automaticky. Klikněte na [Run setup.exe] #
[Yes].
≥ Když strana automatického přehrávání nebude zobrazena automaticky, zvolte [Start] #
[Computer] (nebo dvojitý klik na [Computer] na desktopu) a poté dvakrát klikněte na [Panasonic].
2
3
Klikněte na [Yes].
Klikněte na [Next].
≥ Postupujte v instalaci dle pokynů zobrazovaných na displeji.
≥ Pokud nelze vybrat zemi nebo oblast, vyberte [PAL Area].
PC je třeba restartovat, aby aplikace fungovala.
∫ Odinstalování HD Writer AE 5.1
Při odinstalování déle nepotřebné softwarové aplikace postupujte dle následujících kroků.
1
2
Vyberte [Start] # [Control Panel] # [Uninstall a Program].
Zvolte [HD Writer AE 5.1], poté klikněte na [Uninstall].
≥ Postupujte v odinstalování dle pokynů zobrazovaných na displeji.
≥ Po odinstalování softwaru se ujistěte o opětovném spuštění počítače.
- 195 -
Použití s PC
Připojení k PC
≥ Po instalaci softwarových aplikací připojte toto zařízení k PC.
≥ Vyberte dodané CD-ROM z vašeho PC.

USB kabel (dodávaný)
Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro B USB kabelu do
konektoru USB na tomto zařízení.
≥ Zasuňte konektory na doraz.
A
B
1
Připojte toto zařízení k síťovému adaptéru.
≥ Použijte síťový adaptér, abyste se nemuseli bát vybití akumulátoru.
≥ Při použití funkce asistovaná konverze připojte síťový adaptér.
2
3
Zapněte zařízení.
Propojte toto zařízení a počítač.
≥ Dojde k zobrazení strany pro volbu USB funkce.
4
≥
≥
≥
≥
Dotkněte se [PC] na displeji tohoto zařízení.
Když je nainstalováno HD Writer AE 5.1, bude automaticky zobrazena strana Smart Wizard.
Toto zařízení bude automaticky rozeznáno jako externí mechanika počítače. (l 198)
Při zvolení jiné volitelné funkce než [PC] znovu připojte USB kabel.
Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD
monitor dotekem displeje.
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
≥ Když je toto zařízení připojeno k PC s použitím USB kabelu, při zapnutí připojeného zařízení
bude napájení přivedeno také z PC do tohoto zařízení.
≥ Při čtení/zapisování mezi PC a kartou SD dávejte pozor na to, že některé sloty pro karty SD
zabudované v PC a v některých čtečkách karet SD nejsou kompatibilní s paměťovou kartou
SDHC nebo paměťovou kartou SDXC.
≥ Při použití paměťové karty SDXC konzultujte příslušnou internetovou stránku jejich podpory.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
- 196 -
∫ Bezpečné odpojení USB kabelu
Zvolte ikonu
zobrazenou v systémovém pruhu na PC, a poté klikněte na [Eject
Panasonic Video Camera].
≥ Podle nastavení počítače se tato ikona nemusí zobrazit.
Označení na stránce zobrazené na zařízení
≥ Neodpojujte USB kabel, akumulátor ani síťový adaptér, když je rozsvícen indikátor přístupu na
kartu nebo je na displeji zařízení zobrazena ikona přístupu na kartu (
).
≥ HC-W850M / HC-V750M
Neodpojujte USB kabel, akumulátor ani síťový adaptér, když je rozsvícen indikátor přístupu do
vestavěné paměti nebo je na displeji zařízení zobrazena ikona přístupu do vestavěné paměti
(
).
≥ Když je zařízení připojeno k PC a nedojde ke změně zobrazení na displeji, odpojte akumulátor
a/nebo nebo síťový adaptér, počkejte asi 1 minutu a opět akumulátor a/nebo síťový adaptér
zapojte. Přibližně za další 1 minutu znovu zapněte napájení. (Provedení popsaného postupu
během přístupu na kartu SD nebo do vestavěné paměti může zničit data.)
∫ Nabíjení akumulátoru jeho připojením k různým zařízením
Když při použití akumulátoru vypnete toto zařízení a připojíte jej k PC, rekordéru disků Blu-ray od
firmy Panasonic nebo k DVD rekordéru od firmy Panasonic, akumulátor se bude nabíjet.
≥ Při prvním připojení tohoto zařízení k PC se ujistěte, že připojujete k PC toto zařízení se
zapnutým napájením.
≥ Bezpečně zasuňte USB kabel na doraz. Nebude-li zasunutý na doraz, nebude pracovat správně.
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
≥ Akumulátor nelze nabíjet při připojení dodaného napájecího kabelu.
≥ Ujistěte se o připojení zařízení přímo k PC, rekordéru disků Blu-ray nebo DVD rekordéru.
≥ Během nabíjení bude blikat indikátor stavu.
≥ Když indikátor stavu rychle bliká nebo když vůbec nesvítí, nabíjení není možné. Proveďte nabití s
použitím síťového adaptéru. (l 12)
≥ Ve srovnání s použitím síťového adaptéru bude nabíjení trvat 2 až 3 krát déle.
≥ Když indikátor stavu bliká mimořádně rychle nebo pomalu, přečtěte si stranu 215.
- 197 -
Displej počítače
Toto zařízení je po připojení k počítači rozpoznáno jako externí jednotka.
≥ Vyjímatelný disk (Příklad:
) je zobrazen v [Computer].
Pro kopírování dat filmů vám doporučujeme
použít HD Writer AE 5.1.
Použití Windows Explorer nebo jiných
programů ke kopírování na počítači,
přesouvání nebo přejmenování souborů a
adresářů zaznamenaných na tomto zařízení
může mít za následek jeho nepoužitelnost s
HD Writer AE 5.1.
Zapisování dat do vestavěné paměti nebo na
kartu SD na tomto zařízení z PC není možné.
HC-W850M / HC-V750M
Příklad struktury adresáře ve vestavěné
paměti:
CAM_MEM
DCIM
Příklad adresářové struktury na kartě SD:
CAM_SD
DCIM
100CDPFQ

101YBPHH

102XDPHH

103TDPBH

104UDPBH

105CDPFS

106CDPFT

AVCHD
100CDPFQ

AVCHDTN

101YBPHH

BDMV

102XDPHH

PANA_EXT

103TDPBH

104UDPBH

105CDPFS

106CDPFT

PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN

BDMV

PANA_EXT

Lze provádět záznam následujících dat.
1 Až 999 statických snímků ve formátu
JPEG ([S1000001.JPG] apod.)
2 Soubory filmů ve formátu MP4
(1080/50p) ([S1000001.MP4] apod.)
3 Soubory filmů ve formátu MP4 (720/25p)
([S1000001.MP4] apod.)
4 Soubory filmů ve formátu MP4 (360/25p)
([S1000001.MP4] apod.)
5 Soubory filmů ve formátu iFrame
([S1000001.MP4] apod.)
6 Statické snímky ve formátu JPEG,
vytvořené z filmu
7 Statické snímky ve formátu JPEG
zaznamenané v režimu asistenta
zastavení pohybu
8 Miniatury filmů
9 Soubory filmů ve formátu AVCHD
([00000.MTS] apod.)
: Vyhrazeno pro správu
- 198 -
∫ Kopírování statických snímků
do počítače
Funkce čtení karty (velkokapacitní paměť)
Statické snímky zaznamenané na tomto
zařízení mohou být kopírovány do PC s
použitím Exploreru nebo jiných programů.
1 Dvakrát klikněte na adresář, který
obsahuje statické snímky. ([DCIM] #
[100CDPFQ] apod.)
2 Uchopte a přetáhněte statické snímky
do cílového adresáře (na HDD v PC).
≥ Nemažte složky na kartě SD. Jejich
vymazání může způsobit nepoužitelnost karty
SD v tomto přístroji.
≥ Jestliže byla v počítači zaznamenána data,
která toto zařízení nepodporuje, toto zařízení
je nerozpozná.
≥ Karty SD vždy formátujte v kameře.
- 199 -
Použití s PC
Zahájení používání HD Writer AE 5.1
≥ Za účelem použití softwaru se přihlaste s pravomocí Správce nebo s uživatelským jménem pro
účet standardního uživatele (pouze pro Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1).
Software nelze použít s uživatelským jménem pro účet hosta.
(Na PC)
Zvolte [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer AE 5.1] #
[HD Writer AE 5.1].
≥ Pro získání podrobnějších informací o způsobu použití softwarových aplikací si přečtěte návod k
použití softwaru ve formátu PDF.
Čtení pokynů v softwarových aplikacích
≥ K přečtení pokynů ve formátu PDF potřebujete Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo pozdější verzi
nebo Adobe Reader 7.0 nebo pozdější verzi.
Zvolte [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer AE 5.1] #
[Operating Instructions].
- 200 -
Použití s PC
Při použití Mac
≥ HD Writer AE 5.1 není k dispozici pro Mac.
≥ iMovie je podporován. Ohledně podrobnějších informací o iMovie se obraťte, prosím, na
Apple Inc..
∫ Operační prostředí
PC
Mac
Operační systém
OS X v10.9
Procesor
Intel Core 2 Duo nebo lepší
RAM
4 GB a více
Rozhraní
Rozhraní USB
Další požadavky
Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení
≥ I při splnění systémových požadavků uvedených v tomto návodu k použití nelze některé počítače
použít.
≥ Zařízení USB pracuje s ovladačem instalovaným jako standardní výbava OS.
≥ Dodaný CD-ROM je k dispozici pouze pro Windows.
∫ Kopírování statických snímků do Mac
1
Připojte toto zařízení k Mac prostřednictvím dodaného USB kabelu.
≥ Dojde k zobrazení strany pro volbu USB funkce.
2
Dotkněte se [PC] na displeji tohoto zařízení.
≥ Toto zařízení bude automaticky rozeznáno jako externí mechanika počítače Mac.
≥ Při zvolení jiné volitelné funkce než [PC] znovu připojte USB kabel.
≥ Při použití akumulátoru dojde k vypnutí LCD monitoru přibližně po 5 sekundách. Zapněte LCD
monitor dotekem displeje.
3
Dvakrát klikněte na [CAM_SD] zobrazené na ploše.
≥ Pro uživatele, kteří mají HC-W850M / HC-V750M , jsou na ploše zobrazeny [CAM_SD] a
[CAM_MEM].
≥ Soubory budou uloženy v adresáři [100CDPFQ] nebo [102CDPFT] apod. v adresáři [DCIM].
4
S použitím operace drag-and-drop (uchopení a vlečení) přesuňte snímky,
které hodláte načítat, nebo je uložte do jiného adresáře v Mac.
∫ Bezpečné odpojení USB kabelu
Uchopte a přesuňte ikonu disku [CAM_SD] do [Trash] a poté odpojte USB kabel.
≥ Pro uživatele, kteří mají HC-W850M / HC-V750M , jsou na ploše zobrazeny [CAM_SD] a
[CAM_MEM].
- 201 -
Ostatní
Indikátory
*1
*2
Pouze HC-W850M / HC-V750M
Pouze HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M
∫ Indikátory při záznamu
Režim záznamu filmu
Režim záznamu statických snímků
0h00m00s
PRE-REC

1h30m
R 1h20m
LOW
CUT
1h30m
R 3000
24M
+1
MEGA
+1

MF
1/100
OPEN 0dB

Možný stav záznamu do
vestavěné paměti*1
A
/
/
/
/
/
/
/
/
(Bílá)
Inteligentní automatický režim (l 51)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8mm
/
SILN
/
/
/
/
/
/
/
R 1h20m
/
/
/
(Bílá)
Režim scény (l 57)
Manuální režim (l 61)
R3000
; (Zelená)
Zastavený záznam
0h00m00s
Uplynulá doba záznamu (l 25)
(“h” je zkratka pro hodiny, “m” pro minuty a “s”
pro sekundy.)
Zbývající doba filmového
záznamu (l 25)
Ikona záznamu statických snímků
Zbývající počet statických
snímků (l 28)
V režimu přehrávání se rozlišení snímku
nezobrazuje u statických snímků
zaznamenaných jinými zařízeními, která mají
jiná rozlišení snímků než výše uvedená.
Ø10/Ø2
Přenos Eye-Fi (l 139)
Zbývající kapacita baterie (l 15)
Zbývající doba použití
akumulátoru (l 15)
/
ヮヱフ
Počet zaznamenaných pixelů u statických
snímků (l 28, 86, 89)
¥/; (Červená) Záznam
1h30m
/
/ ㄊョㄓ㄂ㄎㄆ
18M / 8M / 0.3M / 20M / 10.6M / 2M / 24M / 12.6M /
2.1M
Vypnutí režimu Asistenta
zastavení pohybu (l 60)
/
ヮヱフ
(Červená) Záznam statických snímků
FULL HD zpomalené video
(l 58)
/
/
Přepnutý záznam (l 78)*1
/
MNL
/
Režim záznamu filmu (l 77)
INTV
Režim Kreativní kontroly (l 53)
/
50p /
ヮヱフ
ヮヱフ
/ ヒパベパ ビベヮ
/ ヘビパ
ヒパベパ ブパヮ
Inteligentní automatický režim Plus (l 53)
MINI
Možný stav záznamu na kartu
(Zelená) Probíhá rozpoznávání karty
MEGA
- 202 -
Snímání pomocí samospouště
(l 73)
MEGA OIS (l 27)
B
PRE-REC
C
PRE-REC (l 72)
Zobrazte dotykové menu (l 21)
Intervalový záznam (l 56)
Kompenzace protisvětla (l 73)
Zoomový mikrofon (l 83)
Ovládání inteligentního
kontrastu (l 71)
Zaostřovací mikrofon (l 83)
/
Stereo mikrofon (l 83)
Úroveň mikrofonu (l 84)
Záznam zvuku deaktivován
(l 58)
Filtr šumu (l 81, 82)
LOW
CUT
/
Potlačování hluku větru (l 81)
+1 / -1
/
/
Zesvětlení LCD (l 39)
/
/
Roztmívačka/zatmívačka
(bílá), roztmívačka/zatmívačka
(černá) (l 71)
/
Režim nočního vidění (l 74)
Stabilizátor obrazu (l 66)/Aretace optického
stabilizátoru obrazu (l 68)
Infračervené osvětlení (l 74)*2
/
/
Zvuková Scéna Zvolte (l 82)
Doladění snímku (l 85)
/
Inteligentní expozice (l 73)
Barva digitálního kina (l 80)
Doladění jasu (Efekt miniatury/
8mm film/Němý film) (l 54, 55)
ß/ßA/
ßi/ßj
Nastavení světového času (l 33)
Ikona dílčího okna (l 46, 47)*2
Sledování AF/AE (l 67)
Funkce Vyrovnaného snímání
(l 45)
Ikona nastavení dílčí kamery
(l 49)*2
Dotyková závěrka (l 69)
Jednotlivé automatické
zaostřování (l 49)*2
Manuální zaostření (l 64)
/
/
/
/
Vyvážení bílé (l 62)
1/100
Rychlost závěrky (l 63)
OPEN/F2.0
Hodnota clony (l 63)
0dB
Hodnota elektronického
zesílení (l 63)
Úroveň blesku (l 72)
Nastavení širokoúhlého
objektivu (l 81)
Doladění vyvážení barev (8mm
film) (l 55)
MF
Blesk (l 72)
Potlačení červených očí (l 73)
Doladění sytosti (Efekt
miniatury) (l 54)
/
Videosvětlo (l 74)
/
Ikona přepnutí režimu
záznamu (l 19)
15. 11. 2014
Zobrazení data (l 22)
12:34
Zobrazení času (l 22)
± (Bílá)/¥ (Zelené)
Označení zaostřování (l 27)
Světlo pro pomoc při AF (l 87)
- 203 -
∫ Indikátory při přehrávání
1/;/5/
;1/2;
/6/
/7/8/9/:/D/E/
Zobrazení během přehrávání (l 30, 88)
0h00m00s
Doba přehrávání (l 30)
No.10
Číslo scény
∫ Indikátor připojení k
Wi-Fi [HC-W850]/[HC-W858]/
[HC-W850M]/[HC-V750]/
[HC-V757]/[HC-V750M]
/
/
Zopakování přehrávání (l 90)
Pokračování přehrávání (l 91)
100-0001
Název adresáře/souboru
statického snímku
/
/
/
/
∫ Indikátor připojení k USB HDD
∫ Označení připojení k ostatním
zařízením
/
Přístup na kartu (l 135, 197)
Přístup do vestavěné paměti
(l 135, 197)*1
Zobrazení volby Režimu přehrávání (l 29)
Scéna AVCHD [1080/50p] (l 29)
50p
Scéna AVCHD [PH] (l 29)
∫ Potvrzovací indikátory
––
(Zobrazení Vestavěná baterie je vybitá. (l 22)
času)
Scéna AVCHD [HA] (l 29)
Scéna AVCHD [HG] (l 29)
Výstraha týkající se snímání sebe
sama (l 23)
Scéna AVCHD [HE] (l 29)
(Modrý)/ Scéna MP4 [1080/50p (50M)]
(l 30)
Scéna MP4 [1080/50p (28M)]
(l 30)
Scéna MP4 [720/25p] (l 30)
Scéna MP4 [360/25p] (l 30)
Scéna iFrame (l 30)
Scéna zaznamenaná v režimu
FULL HD zpomalené video
(l 58)
Scéna byla zaznamenána s
použitím přepnutí záznamu
(l 78)*1
Scéna zaznamenaná v podobě
miniatury (l 54)
MINI
Scéna zaznamenaná v režimu
intervalového záznamu (l 56)
Scény uložené pomocí přehrávání
zvýrazněných částí (l 99)
/
/
Stav připojení Wi-Fi (přímé
připojení) (l 171)
Přehrávání USB HDD (l 132)
Filmy/statické snímky chráněné
proti přenosu (l 114,138)
/
/
Wi-Fi stav připojení (přístupový bod
pro bezdrátový přístup) (l 171)
Stav přenosu Eye-Fi (l 137)
- 204 -
Karta SD není zasunuta nebo je
nekompatibilní.
Ostatní
Zprávy
Nejdůležitější hlášení vyžadující potvrzení/chybová hlášení zobrazovaná v podobě textu.
*1 Pouze HC-W850M / HC-V750M
*2 Pouze HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
PRAVIDELNÉ ZÁLOHOVÁNÍ DAT VEST. PAMĚTI.*1
Doporučujeme pravidelně vytvářet zálohovou kopii důležitých zaznamenaných filmů a
statických snímků do PC, na disk DVD apod. (l 188) Toto hlášení nepoukazuje na problém s
tímto zařízením.
ZKONTROLUJTE KARTU.
Karta není kompatibilní nebo ji toto zařízení nedokáže rozpoznat.
Pokud se zobrazí toto hlášení, když jsou filmy a statické snímky zaznamenány na kartě SD,
karta se může stát nestálou. Znovu vložte kartu, vypněte napájení a poté jej znovu zapněte.
TENTO AKUMULÁTOR NEMŮŽE BÝT POUŽIT.
≥ Používejte pouze akumulátor, který je kompatibilní s tímto zařízením. (l 11)
Při použití akumulátoru Panasonic kompatibilního s tímto zařízením vysuňte akumulátor a
znovu jej vložit zpět. Když se chybové hlášení objeví i po několika opakovaných pokusech,
znamená to, že toto zařízení vyžaduje opravu. Odpojte napájení a obraťte se na prodejce, u
kterého jste si zakoupili toto zařízení. Nepokoušejte se sami o opravu.
≥ Pokoušíte se o připojení síťového adaptéru, který není kompatibilní s tímto zařízením.
Použijte dodaný síťový adaptér. (l 12)
TATO EXT. MECHANIKA NEMŮŽE BÝT POUŽITA./
ZKONTROLUJTE PROSÍM EXTERNÍ MECHANIKU.
Je připojeno externí jednotka, kterou toto zařízení nemůže rozpoznat. Zkontrolujte, zda lze
USB HDD připojit a používat s tímto zařízením a připojení opakujte. (l 127)
Připojení k přístupovému bodu se nezdařilo/
Nebyl nalezen žádný přístupový bod*2
≥ Zkontrolujte nastavení sítě Wi-Fi bezdrátového přístupového bodu a smartphonu.
≥ [Snadné připojení (WPS)] dokáže vytvořit připojení pouze mezi dvěma zařízeními: Tímto
zařízením a zařízením, které se k tomuto zařízení připojí. Zkontrolujte, zda se o vytvoření
připojení nepokouší více zařízení v režimu čekání WPS zároveň.
≥ Pokud není možné spojení Wi-Fi navázat, přečtěte si stránku 180.
Spojení spadlo. Zkontrolujte nastavení sítě připojeného přístroje.*2
≥ Připojení z některých webových služeb, například “LUMIX CLUB” a USTREAM nemusí být
možné. Po chvíli čekání se zkuste znovu připojit.
≥ Pokud není možné spojení Wi-Fi navázat, přečtěte si stránku 180.
Síť odpojena.*2
≥ Pokud používáte funkci [DLNA Přehr.] a chvíli nepoužíváte zařízení kompatibilní s DLNA, ke
kterému jste připojeni, zobrazí se tato zpráva. Zkontrolujte stav zařízení DLNA, ke kterému
jste připojeni.
- 205 -
Obnovení
Při nalezení chybné řídící informace může být zobrazeno hlášení a provedena oprava. (Oprava
může vyžadovat určitý čas, v závislosti na druhu chyby.)
≥ V případě zjištění informace o chybné zprávě během zobrazení scén v podobě miniatur dojde k
zobrazení
.
Použijte dostatečně nabitý akumulátor nebo síťový adaptér.
Úplná oprava dat se nemusí podařit - záleží na jejich stavu.
Když oprava selže, přehrávání scén zaznamenaných před vypnutím zařízení nebude možné.
Když jsou data zaznamenána na jiném zařízení, může se stát, že jejich přehrávání na tomto
zařízení nebo na jiném zařízení nebude možné.
≥ V případě selhání obnovy vypněte napájení zařízení a po chvíli čekání jej znovu zapněte. V
případě opakovaného selhání obnovy naformátujte médium na tomto zařízení. Pamatujte si,
prosím, že při formátování média budou vymazána veškerá na něm zaznamenaná data.
≥ V případě obnovení informace týkající se miniatur se jejich zobrazování může stát pomalejším.
≥
≥
≥
≥
- 206 -
Ostatní
Odstraňování závad
∫ V následujících případech se nejedná o chybu
Při otřesech zařízení je
slyšet zvuk klikání.
≥ Jedná se o zvuk pohybujícího se objektivu a nepředstavuje
poruchu.
Když je tento přístroj zapnut a nastaven na Režim záznamu
filmu nebo Režim záznamu statických snímků, zvuk přestane
být reprodukován.
Objekt se jeví jako
zdeformovaný.
≥ Při rychlém pohybu objektu záběrem se objekt jeví jako mírně
zdeformovaný, to je však způsobeno tím, že zařízení používá
MOS v úloze snímače obrazu. Nejedná se o poruchu.
Na zaznamenaném snímku
se objeví bílé okrouhlé
body, vypadající jako
mýdlové bubliny.
≥ Při snímání snímků s
bleskem na tmavém místě
nebo v interiéru může dojít k
zobrazení okrouhlých bílých
bodů, což je způsobeno
odrazem blesku na
částicích prachu ve
vzduchu. Nejedná se o
poruchu.
Charakteristické je to, že počet okrouhlých bodů a jejich
poloha se u každého snímku liší.
Došlo k zamlžení objektivu
nebo LCD monitoru.
≥ Důvodem je výskyt kondenzace. Nejedná se o poruchu.
Přečtěte si, prosím, související informace na straně 3.
Napájení
Závada
Zkontrolujte
Toto zařízení nelze zapnout.
≥ Znovu nabijte akumulátor, abyste se ujistili, že je dostatečně
nabitý. (l 12)
≥ Na chladných místech se provozní doba akumulátoru zkracuje.
≥ Životnost akumulátoru je omezená. Je-li doba použití
akumulátoru velmi krátká i po jeho úplném nabití, akumulátor
je již opotřebovaný a nelze jej nadále používat.
Toto zařízení nevydrží
dostatečně dlouho zapnuté.
Akumulátor se rychle vybíjí.
Toto zařízení se
automaticky vypne.
≥ Když dojde k vypnutí napájení zařízení při vypnutí napájení
televizoru s použitím dálkového ovládání, znamená to, že je v
činnosti VIERA Link. Když nepoužíváte VIERA Link, nastavte
[VIERA Link] na [VYP.]. (l 122)
Tato zařízení nemůže
pracovat, aniž by bylo
zapnuto.
≥ Odpojte akumulátor nebo síťový adaptér, vyčkejte přibližně
1 minutu a poté připojte akumulátor nebo síťový adaptér.
Přibližně po uplynutí další minuty znovu zapněte napájení.
(Provádění výše uvedené operace během přístupu na
médium může způsobit poškození dat na médiu.)
≥ Jestliže zařízení nezačalo normálně fungovat, odpojte
připojené napájení a obraťte se na prodejce, u kterého jste
toto zařízení zakoupili.
Toto zařízení nepracuje
normálně.
- 207 -
Napájení
Závada
“VYSKYTLA SE CHYBA.
PROSÍM VYPNĚTE ZAŘÍZENÍ
A ZNOVU JEJ ZAPNĚTE.” je
zobrazen v nabídce.
Zkontrolujte
≥ Zařízení automaticky zaznamenalo chybu. Znovu spusťte
zařízení jeho vypnutím a opětovným zapnutím.
≥ Když napájení nebude vypnuto a poté znovu zapnuto,
přibližně po 1 minutu bude vypnuto.
≥ Při opakovaném zobrazování i po vypnutí a zapnutí je
potřebná oprava zařízení. Jestliže toto zařízení nezačalo
normálně fungovat, odpojte připojené napájení a obraťte se
na prodejce, u kterého jste toto zařízení zakoupili.
Nepokoušejte se jej opravovat sami.
Údaj
Závada
Zkontrolujte
Informace o zbývající
kapacitě akumulátoru není
zobrazena správně.
≥ Informace o zbývající kapacitě akumulátoru je pouze přibližná.
Když si myslíte, že informace o zbývající kapacitě
akumulátoru není zobrazena správně, nabijte kompletně
akumulátor, vybijte jej a znovu jej nabijte.
Záznam
Závada
Zkontrolujte
Toto zařízení náhodně
zastavuje záznam.
≥ Použijte SD kartu, která může být použita pro filmový
záznam. (l 16)
≥ Doba možného záznamu může být zkrácena následkem
snížení rychlosti zápisu dat nebo opakováním záznamu a
vymazávání. Proveďte formátování karty SD nebo vestavěné
paměti s použitím tohoto zařízení. (l 41)
≥ Když má [AGS] hodnotu [ZAP.], proveďte záznam v běžné
vodorovné poloze nebo nastavte [AGS] na [VYP.]. (l 79)
Automatické zaostření
nefunguje.
≥ Přepněte na Inteligentní automatický režim nebo Inteligentní
automatický režim Plus.
≥ Když se pokoušíte o záznam scény, kterou nelze v režimu
automatického zaostření snadno zaostřit, použijte režim
manuální zaostření pro doladění zaostření. (l 52, 64)
Vyvážení barev při
záznamu na některých
místech, jako např. v
tělocvičně, je podivné.
≥ Na místech se zdroji světla, jako je tělocvična nebo hala,
nastavte vyvážení bílé na
(Režim snímání interiéru 2).
Když nemůžete provádět zřetelný záznam s
(Režim
(Režim manuálního
snímání interiéru 2), nastavte jej na
doladění). (l 62)
- 208 -
Záznam
Závada
Dochází ke změně barvy
nebo jasu obrazu nebo
můžete vidět vodorovné
čáry v obraze.
LCD monitor v interiéru
bliká.
Zkontrolujte
≥ Když je objekt snímán pod fluorescenčním osvětlením nebo pod
osvětlením rtuťovými výbojkami nebo sodíkovými lampami
apod., barva nebo jas obrazu se mohou měnit nebo můžete vidět
vodorovné čáry v obraze. Nejedná se však o funkční poruchu.
≥ V oblastech s frekvencí napájení 50 Hz nebo v oblastech s
frekvencí napájení 60 Hz proveďte v režimu Záznamu filmu
záznam filmu v Inteligentním automatickém režimu nebo v
Inteligentním automatickém režimu Plus nebo nastavte
rychlost závěrky na 1/100 respektive na 1/125.
≥ V režimu záznamu statických snímků to nebude mít žádný
vliv na zaznamenaný obraz.
≥ V režimu FULL HD zpomaleného videa snižuje intenzitu
problému nastavení rychlosti závěrky na 1/100 sekundy.
Přehrávání
Závada
Zkontrolujte
Nelze přehrát žádné scény/
statické snímky.
≥ Nelze přehrát žádné scény/statické snímky, jejichž miniatury
jsou zobrazeny jako
.
Scény nemohou být
vymazány.
≥ Zrušte nastavení ochrany. (l 114)
≥ Jakékoli scény/statické snímky, které jsou zobrazeny v
podobě miniatur
, nebudou moci být vymazány. Když
jsou přítomné scény/statické snímky nepotřebné, vymažte
data naformátováním média. (l 41) Pamatujte si, prosím, že
při formátování média budou vymazána veškerá na něm
zaznamenaná data, která nemohou být znovu obnovena.
Zálohujte proto důležitá data do počítače, na disk apod.
S jinými přístroji
Závada
Zkontrolujte
I když je tento přístroj
správně připojen k
televizoru, není vidět obraz
ani slyšet zvuk.
≥ Přečtěte si, prosím, návod k použití televizoru a nastavte
kanál podle použitého zapojeného vstupu.
≥ Změňte nastavení [FORMÁT TV] tak, aby odpovídalo formátu
TV. (l 120)
≥ Při připojení k televizoru není audio v režimu přehrávání
přiváděno na výstup tohoto zařízení. Úroveň zvuku nemůže
být nastavena tímto zařízením, ale je třeba provést její
nastavení na televizoru.
Obraz je vodorovně
stlačený.
I když je tento přístroj
správně připojen k
televizoru pomocí mini
kabelu HDMI, není vidět
obraz ani slyšet zvuk.
≥ Zkontrolujte, zda je mini kabel HDMI správně připojen.
≥ Zcela zasuňte mini kabel HDMI do konektoru.
Při vložení karty SD do
jiného zařízení nebude tato
karta rozeznána.
≥ Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní s kapacitou nebo
druhem vložené karty SD (Paměťové karty SD/Paměťové
karty SDHC/Paměťové karty SDXC). Podrobnosti najdete v
návodu k použití zařízení.
- 209 -
S jinými přístroji
Závada
Zkontrolujte
Při připojení
prostřednictvím USB
kabelu nebude toto
zařízení detekováno jinými
zařízeními.
≥ Při připojení k jiným zařízením pouze s použitím akumulátoru
proveďte opětovné připojení s použitím síťového adaptéru.
Zda VIERA Link pracuje.
(Nastavení na tomto zařízení)
≥ Proveďte připojení prostřednictvím mini kabelu HDMI
(dodaný). (l 119)
≥ Dotkněte se položky MENU , pak se dotkněte položky
[NASTAVENÍ] # [VIERA Link] # [ZAP.]. (l 122)
≥ Vypněte napájení zařízení a znovu jej zapněte.
(Nastavení na ostatních zařízeních)
≥ Když TV vstup nebude přepnut automaticky, přepněte jej
prostřednictvím dálkového ovládání televizoru.
≥ Zkontrolujte nastavení VIERA Link na připojeném zařízení.
≥ Přečtěte si návod k použití připojeného zařízení.
Kopírování scén na kartu
SD po připojení k jinému
zařízení prostřednictvím
kabelu pro USB připojení
není možné.
≥ Jiná zařízení by nemusela rozeznat kartu SD. Odpojte USB
kabel a znovu jej připojte.
Použití s PC
Závada
Zkontrolujte
Při zapojení kabelem pro
USB připojení nebude toto
zařízení detekováno ze
strany PC.
≥ Po opětovném vložení karty SD do zařízení znovu připojte
dodaný USB kabel.
≥ Zvolte na počítači jiné rozhraní USB.
≥ Zkontrolujte operační prostředí. (l 192, 201)
≥ Připojte dodaný USB kabel po opětovném spuštění PC a
opětovném zapnutí tohoto zařízení.
Při odpojení USB kabelu
se na počítači zobrazí
chybová zpráva.
≥ USB kabel bezpečně odpojíte, když dvakrát kliknete na ikonu
na úlohové liště a pak postupujete podle instrukcí na
monitoru.
Není možné zobrazit
pokyny pro použití ve
formátu PDF
HD Writer AE 5.1.
≥ K přečtení pokynů ve formátu PDF potřebujete Adobe
Acrobat Reader 5.0 nebo pozdější verzi nebo Adobe
Reader 7.0 nebo pozdější verzi HD Writer AE 5.1.
Funkce Wi-Fi
[HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Závada
Zkontrolujte
Nelze se připojit k
bezdrátovému
přístupovému bodu nebo
smartphonu.
≥ Pokud není možné spojení Wi-Fi navázat, přečtěte si stránku
180.
Smartphone nelze ovládat
pomocí funkce [Dálkový ovl].
≥ Nainstalujte aplikaci pro smartphone “Image App” na váš
smartphone (l 170).
- 210 -
Funkce Wi-Fi
[HC-W850]/[HC-W858]/[HC-W850M]/[HC-V750]/[HC-V757]/[HC-V750M]
Závada
Zkontrolujte
Nelze používat funkci
[DLNA Přehr.].
≥ Ujistěte se, že je televizor kompatibilní s funkcí DLNA.
Přečtěte si návod k televizoru, který používáte.
≥ Ujistěte se, že jsou bezdrátový přístupový bod a toto zařízení
správně připojeny.
≥ Přibližte se k bezdrátovému přístupovému bodu a znovu se
připojte.
≥ Pokud nelze mezi tímto zařízením a DLNA kompatibilním
zařízením vytvořit připojení, zkuste připojení opakovat a
ujistěte se, zda bylo připojení správně navázáno.
Obrazovka živého vysílání
se nezobrazí.
≥ Ujistěte se, že bylo přihlašovací ID a heslo klubu “LUMIX
CLUB” správně zadáno.
≥ Ke kontrole dokončení registrace účtu USTREAM použijte
počítač nebo smartphone.
≥ K registraci a nastavení účtu USTREAM z napojené služby
klubu “LUMIX CLUB” použijte počítač nebo smartphone.
(l 165)
≥ Vazby klubu “LUMIX CLUB” nebo účtu USTREAM mohou být
přeplněné. Po krátké chvíli opakujte živé vysílání.
[Dom.Monitor] nelze
použít.
≥ Ujistěte se, že je bezdrátový přístupový bod připojený k síti
Internet.
≥ Ujistěte se, že jsou bezdrátový přístupový bod a toto zařízení
správně připojeny. (l 173)
Zapomněl jsem Heslo pro
síť Wi-Fi.
≥ Z nabídky Setup proveďte [Obnov.Wi-Fi] (l 40). Dojde k
nastavení funkce Wi-Fi do stavu v okamžiku nákupu a budete
moci používat nabídku nastavení funkce Wi-Fi. Pokud
provádíte [Obnov.Wi-Fi], dojde k odstranění všech nastavení
funkce Wi-Fi, včetně přihlašovacího ID “LUMIX CLUB” a
zaregistrovaných bezdrátových přístupových bodů.
Zapomněl jsem
Přihlašovací uživatelské
jméno nebo Heslo pro
“LUMIX CLUB”.
≥ Ověřte uvedenou informaci na přihlašovací straně “LUMIX
CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Ostatní
Závada
Při vložení SD karty do
tohoto zařízení karta není
rozeznána.
Zkontrolujte
≥ Když je karta SD naformátována na PC, může se stát, že
nebude tímto zařízením rozeznána. Pro formátování karet SD
používejte toto zařízení. (l 41)
- 211 -
∫ Když se scény AVCHD nemění plynule při přehrávání na jiném
zařízení
Při realizaci následujících operací během nepřetržitého přehrávání vícenásobných scén se může
stát, že v místě spojení scén může obraz zůstat na několik sekund bez pohybu.
≥ To, do jaké míry budou scény přehrávány nepřetržitě, závisí na zařízení, na kterém jsou
přehrávány. V závislosti na použitém zařízení může na chvíli dojít k zastavení pohybu, i když
nelze aplikovat žádnou z následujících podmínek.
≥ V případě nepřetržitého záznamu dat filmů, které přesahují 4 GB, může dojít během jejich
přehrávání na jiném zařízení k dočasnému zastavení každé 4 GB dat.
≥ Přehrávání scén, jejichž editace byla provedena s HD Writer AE 5.1, může být trhané, avšak
změní se na plynulé, když nastavíte bezešvou konverzi v HD Writer AE 5.1. Přečtěte si návod k
použití HD Writer AE 5.1.
Hlavní důvody pro trhané přehrávání
≥ Když byly scény zaznamenány s odlišnými daty
≥ Když zaznamenané scény trvají méně než 3 sekundy
≥ Použití PRE-REC pro záznam
≥ Při záznamu s použitím Efektu miniatury
≥ Při použití Intervalového záznamu
≥ Vymazání scén
≥ HC-W850M / HC-V750M
Při kopírování zvolených scén mezi kartou SD a vestavěnou pamětí
≥ Když bylo zaznamenáno více než 99 scén se stejným datem
- 212 -
Ostatní
Bezpečnostní opatření při používání
přístroje
≥ Při postříkání toto zařízení těmito chemikáliemi
se může tělo zařízení deformovat a povrchová
úprava se může oloupat.
≥ Nenechávejte pryžové nebo plastové výrobky
po delší dobu ve styku s tímto zařízením.
Toto zařízení
Toto zařízení a karta SD se při
dlouhotrvajícím provozu zahřívají.
Nejedná se o závadu.
Udržujte toto zařízení co nejdále od
elektromagnetických zařízení (jako jsou
mikrovlnné trouby, TV, videohry apod.).
≥ Když používáte toto zařízení na televizoru
nebo v jeho blízkosti, obraz a/nebo zvuk na
tomto zařízení může být rušen vyzařováním
elektromagnetických vln.
≥ Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti
mobilních telefonů, protože by mohlo náhle
dojít k nepříznivému ovlivnění kvality obrazu
a/nebo zvuku.
≥ Magnetické pole vytvářené reproduktory
nebo silnými motory může poškodit
zaznamenaná data nebo zkreslit snímky.
≥ Elektromagnetické záření vytvářené
mikroprocesory může nepředvídaně ovlivnit
činnosti tohoto zařízení a rušit obraz a/nebo zvuk.
≥ V případě ovlivnění činnosti tohoto zařízení
elektromagnetickým zařízením, které se
projeví ukončením správné činnosti, vypněte
toto zařízení a vyjměte akumulátor nebo
odpojte síťový adaptér. Poté vložte
akumulátor zpět nebo znovu připojte síťový
adaptér a spusťte toto zařízení.
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti
rozhlasových vysílačů nebo vedení
vysokého napětí.
≥ Při záznamu v blízkosti rozhlasových
vysílačů nebo vedení-vysokého napětí může
být zaznamenaný obraz a/nebo zvuk
nepříznivě ovlivněn.
Ujistěte se, zda používáte šňůru a kabely
dodané s tímto zařízením. Jestliže používáte
volitelné příslušenství, používejte šňůry a
kabely dodané s tímto příslušenstvím.
Nenastavujte šňůry a kabely.
Nepostřikujte toto zařízení prostředky na
hubení hmyzu ani těkavými chemikáliemi.
Při používání tohoto zařízení na místě, kde je
písek a prach, například na pláži, nedovolte,
aby do těla tohoto zařízení a do jeho
konektorů vnikl písek nebo jemný prach.
Chraňte toto zařízení také před mořskou vodou.
≥ Písek nebo prach mohou toto zařízení
poškodit. (Je proto třeba dávat pozor při
vkládání a vyjímání karty.)
≥ Jestliže do tohoto zařízení vnikne mořská
voda, otřete ji dobře vyždímaným hadříkem.
Poté ještě toto zařízení vytřete dosucha.
Při přenášení tohoto zařízení dejte pozor,
abyste jej neupustili a aby do ničeho nenarazilo.
≥ Silný náraz může poškodit povrch tohoto
zařízení a způsobit jeho poruchu.
Čištění
≥ Před čištěním odpojte akumulátor nebo
odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky a
poté proveďte očištění zařízení jemným
suchým hadříkem.
≥ Když je zařízení velmi znečištěné, navlhčete
hadřík ve vodě a řádně vyždímejte a poté jím
očistěte zařízení. Poté zařízení osušte
suchým hadříkem.
≥ Použití benzinu, rozpouštědel, alkoholu nebo
kapaliny z mytí nádobí může narušit těleso
kamery nebo způsobit loupání její povrchové
úpravy. Nepoužívejte tato rozpouštědla.
≥ Při používání hadříku napuštěného
chemikálií postupujte podle pokynů dodaných
spolu s hadříkem.
Nepoužívejte toto zařízení pro ostrahu nebo
jiné použití obchodního rázu.
≥ Toto zařízení bylo navrženo pro přerušované
použití ze strany spotřebitelů. Nebylo
navrženo pro nepřetržité použití nebo pro
průmyslové či obchodní aplikace vedoucí k
dlouhodobému použití.
≥ V určitých situacích by nepřetržité používání
zařízení mohlo vést k jeho poruše. Takovéto
použití se důrazně nedoporučuje.
- 213 -
Když nebudete toto zařízení delší dobu
používat
≥ Při uložení tohoto zařízení do skříně nebo do
komory se doporučuje uložit spolu s ním
pohlcovač vlhkosti (silikagel).
HC-W850M / HC-V750M
Při likvidaci nebo odevzdání tohoto zařízení
si všimněte, že:
≥ Formátování a vymazání jednoduše změní
informaci o správě souboru a nemůže být
použito pro kompletní vymazání dat na tomto
zařízení. Data mohou být obnovena s
použitím softwaru běžně dostupného v
prodeji.
≥ Doporučujeme vám fyzicky naformátovat
vestavěnou paměť před likvidací nebo
odevzdáním tohoto zařízení.
Pro fyzické formátování vestavěné paměti
připojte zařízení prostřednictvím síťového
adaptéru, zvolte [NASTAVENÍ] # [PAMĚŤ
FORMÁT] # [VEST. PAMĚŤ] z menu, a poté
stiskněte a držte stisknuté tlačítko pro
zahájení/ukončení záznamu na níže uvedené
straně přibližně po dobu 3 sekund. Po
zobrazení strany pro mazání dat ve
vestavěné paměti zvolte [ANO] a poté
postupujte dle pokynů zobrazených na
displeji.
≥ Důkladně si prohlédněte data na vašem PC.
Panasonic nebude moci být pokládána za
zodpovědnou v případě zveřejnění
soukromých dat.
Akumulátor
V zařízení je použit nabíjecí lithium-iontový
akumulátor. Akumulátor je citlivý na změny
vlhkosti a teploty a efekt působení teploty se
zvyšuje s rostoucí nebo klesající teplotou. Při
nízké teplotě se může stát, že se neobjeví
indikace plně nabitého akumulátoru nebo že se
po zhruba 5 minutách používání zobrazí
indikace vybitého akumulátoru. Při vysokých
teplotách se může aktivovat ochranná funkce
tohoto zařízení, která znemožní jeho použití.
Ujistěte se, že po použití je akumulátor
odpojen.
≥ Ponecháte-li akumulátor připojený, odebírá
toto zařízení i při vypnutém napájení určité
malé množství proudu. Při ponechání tohoto
zařízení v tomto stavu se může akumulátor
nadměrně vybít. V důsledku toho může být
akumulátor nefunkční i po nabití.
≥ Akumulátor by měl být uložen v plastovém
sáčku, aby nedošlo ke zkratu svorek.
≥ Akumulátor by měl být skladován na suchém,
chladném místě s pokud možno stálou
teplotou. (Doporučená teplota: 15 oC až
25 oC, Doporučená relativní vlhkost: 40%RH
až 60%RH)
≥ Příliš vysoké nebo příliš nízké teploty zkracují
životnost akumulátoru.
≥ Je-li akumulátor skladován při vysoké teplotě,
vysoké relativní vlhkosti nebo ve špinavém
prostředí, mohou svorky zkorodovat a
způsobit závady.
≥ Dlouhodobě skladované akumulátory
doporučujeme jednou ročně zcela vybít a
před dalším uložením je nabít na plnou
kapacitu.
≥ Z kontaktů akumulátoru je třeba odstranit
prach a jiné usazeniny.
Před natáčením v exteriéru si připravte
náhradní akumulátory.
≥ Připravte si akumulátory na 3-násobnou až
4-násobnou dobu požadovaného záznamu.
Na chladných místech, například v
lyžařských střediscích, se doba možného
záznamu zkracuje.
- 214 -
Jestliže náhodně upustíte akumulátor na
zem, zkontrolujte, zda nejsou poškozeny
jeho svorky.
≥ Připojením akumulátoru s poškozenými
kontakty může dojít k poškození zařízení.
Indikátor stavu během nabíjení
Když indikátor stavu bliká mimořádně rychle
nebo pomalu, je třeba vzít v úvahu
následující možnosti.
Použité akumulátory neodhazujte do ohně.
≥ Ohřívání akumulátoru nebo jeho hození do
ohně může způsobit výbuch.
Je-li provozní doba akumulátoru i po dobití
příliš krátká, je akumulátor opotřebován.
Zakupte si laskavě nový akumulátor.
Síťový adaptér
≥ Když je teplota akumulátoru mimořádně
vysoká nebo mimořádně nízká, nabíjení
může trvat déle nebo se může stát, že
akumulátor nebude vůbec nabitý.
≥ Při používání síťového adaptéru poblíž
rozhlasového přijímače může docházet k
rušení příjmu. Udržuje síťový adaptér ve
vzdálenosti nejméně 1 m od radiopřijímače.
≥ Síťový adaptér může při používání bzučet. Je
to zcela normální jev.
≥ Po použití se ujistěte, zda je síťový adaptér
odpojen. (Ponecháte-li jej připojený, je
odebíráno určité malé množství proudu.)
≥ Kontakty síťového adaptéru a akumulátoru
udržujte stále čisté.
Blikání s periodou přibližně 4 sekund
(vypnuto přibližně 2 sekundy, zapnuto
přibližně 2 sekundy):
≥ Při nadměrném vybití akumulátoru nebo v
případě, že je teplota akumulátoru příliš
vysoká nebo příliš nízká, bude probíhat
nabíjení, ale běžné nabíjení může vyžadovat
pár hodin.
≥ Po obnovení běžného stavu bude blikat ve
2 sekundových intervalech. V závislosti na
podmínkách použití se i v tomto případě
může stát, že začne blikat ve 4 sekundových
intervalech až do ukončení nabíjení.
Blikání s periodou přibližně 0,5 sekundy
(vypnuto přibližně 0,25 sekundy, zapnuto
přibližně 0,25 sekundy):
≥ Není nabitý akumulátor. Vyjměte baterii ze
zařízení a poté zkuste znovu.
≥ Zkontrolujte, zda terminály zařízení nebo
akumulátoru nejsou znečištěné nebo zakryté
cizím objektem a znovu připojte správně
akumulátor. V případě přítomnosti cizího
objektu před demontáží vypněte zařízení.
≥ Teplota akumulátoru je mimořádně vysoká
nebo mimořádně nízká. Vyčkejte, než se
teplota vrátí k normálu, a poté zkuste provést
nabíjení znovu. Jestliže se akumulátor stále
nenabíjí, důvodem může být porucha
zařízení, akumulátoru nebo síťového
adaptéru.
Vyp.:
≥ Nabíjení bylo ukončeno.
≥ Když indikátor stavu zůstane vypnutý
navzdory tomu, že nabíjení ještě nebylo
ukončeno, může se jednat o poruchu v
zařízení, akumulátoru nebo síťovém
adaptéru. Podrobnější informace o
akumulátoru najdete na str. 214.
- 215 -
Karta SD
LCD monitor
Při likvidaci nebo odevzdání karty SD si
všimněte, že:
≥ Formátování a vymazání tohoto zařízení
nebo počítače pouze změní informace pro
správu souboru, nevymaže však úplně údaje
na kartě SD.
≥ Doporučuje se, aby byla karta SD fyzicky
zničena nebo fyzicky naformátována s
použitím tohoto zařízení při likvidaci nebo
postoupení karty SD.
HC-W850 / HC-W858 / HC-V750 /
HC-V757 / HC-V730
Pro fyzické formátování karty SD připojte
zařízení s použitím síťového adaptéru, zvolte
[NASTAVENÍ] # [PAMĚŤ FORMÁT] #
[ANO] z menu a stiskněte a po dobu
3 sekund držte stisknuté tlačítko zahájení/
zastavení záznamu na níže uvedené straně.
Po zobrazení strany pro mazání dat na kartě
SD zvolte [ANO], a poté postupujte dle
pokynů zobrazených na displeji.
≥ Když je LCD monitor znečištěný nebo se na
něm objeví kondenzace, otřete jej suchým
jemným hadříkem, jako např. hadříkem na
čištění brýlí.
≥ Nedotýkejte se LCD monitoru nehty prstů a
nepoškrábejte jej ani na něj silně netlačte.
≥ Když na LCD monitoru zůstane ochranná
fólie, sledování zobrazení nebo identifikace
doteku může být obtížné.
≥ Když je toto zařízení mimořádně chladné,
například při uložení na chladném místě, je
LCD monitor po zapnutí poněkud tmavší než
obvykle. Po zvýšení vnitřní teploty tohoto
zařízení se obnoví normální jas.
Při výrobě LCD monitoru se používá vysoce
přesná technologie. Výsledkem je více ne
99,99% funkčních bodů a méně než 0,01%
tmavých bodů nebo stále rozsvícených
bodů. Nejedná se však o funkční poruchu a
zaznamenaný obraz tímto není nijak
ovlivněn.
HC-W850M / HC-V750M
Pro fyzické formátování karty SD připojte
zařízení s použitím síťového adaptéru, zvolte
[NASTAVENÍ] # [PAMĚŤ FORMÁT] # [SD
KARTA] z menu a stiskněte a po dobu
3 sekund držte stisknuté tlačítko zahájení/
zastavení záznamu na níže uvedené straně.
Po zobrazení strany pro mazání dat na kartě
SD zvolte [ANO] a poté postupujte dle
pokynů zobrazených na displeji.
≥ Za správu dat na kartě SD odpovídá
zákazník.
- 216 -
Osobní údaje
Když je v kalendáři kojence nastaveno jméno
nebo narozeniny, budou osobní údaje obsaženy
v tomto zařízení.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Když je aktivní funkce Wi-Fi, název SSID, heslo
a další osobní informace budou obsaženy v
tomto zařízení.
Pro ochranu osobních údajů doporučujeme
nastavit heslo pro připojení Wi-Fi. (l 183)
Při nahrávání snímků do webových služeb
≥ Snímky mohou obsahovat informace
použitelné k identifikaci jednotlivců jako jsou
tituly nebo data záznamu. Před nahráním
snímku do webové služby zkontrolujte jaké
údaje snímek obsahuje.
Vyloučení odpovědnosti
≥ Informace včetně osobních údajů mohou být
pozměněny nebo ztraceny v důsledku
nesprávného ovládání, působení statické
elektřiny, nehod, poruch, oprav nebo jiné
manipulace.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost
Panasonic nenese zodpovědnost za žádné
přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku
pozměnění nebo ztráty dat nebo osobních
údajů.
Při žádosti o opravu, předání jinému
uživateli nebo likvidaci.
≥ HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M /
HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Po vytvoření kopie osobních údajů vždy
odstraňte informace uložené v tomto přístroji,
jako jsou osobní údaje a nastavení připojení
k bezdrátovým místním sítím. K odstranění
použijte funkce [Obnov.Wi-Fi]/[Odstranit
účet]. (l 40, 186)
≥ V zájmu ochrany osobních údajů odstraňte
registrační údaje kalendáře kojenců, s
výjimkou případu, že jsou nezbytné pro
opravu. (l 105)
≥ Při žádosti o opravu vyjměte z tohoto
přístroje paměťovou kartu.
≥ Při opravě tohoto přístroje může dojít k
obnovení výchozích nastavení z výroby.
≥ Není-li možné provést výše uvedené operace
v důsledku poruchy, kontaktujte prodejce, od
nějž jste tento přístroj zakoupili, nebo
společnost Panasonic.
Při předání jinému paměťové karty uživateli
nebo její likvidaci postupujte podle pokynů
v části “Při likvidaci nebo odevzdání karty
SD si všimněte, že:”. (l 216)
- 217 -
Ostatní
Autorská práva
∫ Pečlivě respektujte autorská
práva
Pořizování záznamů již zaznamenaných
pásků či disků nebo jiného publikovaného
nebo vysílaného materiálu pro jiné než vaše
soukromé použití může porušovat autorská
práva. U některých typů záznamu může být
omezeno i pořizování záznamu pro
soukromou potřebu.
∫ Licence
≥ Logo SDXC je ochrannou známkou
společnosti SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD”, “AVCHD Progressive” a logo
“AVCHD Progressive” jsou ochrannými
známkami společností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
≥ Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
≥ HDMI, logo HDMI, a High-Definition
Multimedia Interface (Multimediální rozhraní
s vysokým rozlišením) jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami firmy HDMI Licensing LLC ve
Spojených státech a jiných zemích.
≥ HDAVI Control™ je ochranná známka
společnosti Panasonic Corporation.
≥ x.v.Colour™ je ochranná známka.
≥ Microsoft®, Windows®, a Windows Vista®
jsou registrovanými ochrannými známkami
nebo ochrannými známkami společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
a/nebo v jiných zemích.
≥ Kopie stran/y produktů společnosti Microsoft
byly vytištěny s dovolením společnosti
Microsoft Corporation.
≥ IBM a PC/AT je registrovanou obchodní známkou
společnosti International Business Machines
Corporation ze Spojených států amerických.
≥ Intel®, Pentium®, Celeron® a Intel®Core™
jsou obchodními známkami společnosti Intel
Corporation ve Spojených státech
amerických a/nebo v jiných zemích.
≥ AMD Athlon™ je obchodní známkou
Advanced Micro Devices, Inc.
≥ iMovie, Mac a Mac OS jsou obchodní
známky společnosti Apple Inc. registrované
ve Spojených státech a dalších zemích.
≥ App Store je značka služby společnosti
Apple Inc.
≥ Android a Google Play jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti Google Inc.
≥ Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační
známkou Wi-Fi Alliance.
≥ Logo Wi-Fi Protected Setup je známkou WiFi Alliance.
≥ “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “WPA” a
“WPA2” jsou známkami nebo registrovanými
známkami Wi-Fi Alliance.
≥ Značka N je ochrannou známkou sdružení
NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
≥ DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED
are trademarks, service marks, or certification
marks of the Digital Living Network Alliance.
≥ Kód QR je registrovanou ochrannou známkou
společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.
≥ “Eye-Fi” je ochrannou známkou společnosti
Eye-Fi, Inc.
≥ Ostatní názvy systémů a výrobků uvedené v
tomto návodu jsou obvykle registrované
obchodní známky nebo obchodní známky
výrobců, kteří příslušný systém nebo výrobek
vyvinuli.
Tento produkt je povolen na základě licence
portfolia patentu pro AVC pro osobní, nikoli pro
obchodní využití ze strany zákazníka a vztahuje
se na (i) kódování videa v souladu s AVC
standardem (“AVC Video”) a/nebo (ii)
dekódování AVC Videa, které bylo zakódováno
zákazníkem provádějícím aktivity osobního,
nikoli obchodního charakteru a/nebo bylo
získáno od dodavatele videa, který je na základě
licence oprávněn poskytovat AVC Video. V
případě jakéhokoli jiného použití licence nebude
udělena nebo bude zrušena . Další informace je
možné získat od MPEG LA, LLC.
Navštivte stránku http://www.mpegla.com.
- 218 -
Součástí tohoto výrobku je následující software:
(1) software vyvinutý nezávisle firmou nebo pro Panasonic Corporation,
(2) software, který je majetkem třetí strany a je poskytován a základě licence pro Panasonic
Corporation,
(3) software poskytnutý na základě licence v rámci GNU General Public License, Version 2.0
(GPL V2.0),
(4) software poskytnutý na základě licence v rámci GNU LESSER General Public License, Version
2.1 (LGPL V2.1) a/nebo
(5) software open source jiný než ten, který je poskytován na základě licence GPL V2.0 a/nebo
LGPL V2.1.
Software klasifikovaný jako (3) - (5) je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ
JAKÉKOLI ZÁRUKY, bez jakékoli implikované záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO
SPECIFICKÝ ÚČEL. Vycházejte, prosím, ze smluvních podmínek zobrazených v přiložené
softwarové aplikaci na CD-ROM.
Nejméně tři (3) roky od dodání tohoto výrobku poskytne společnost Panasonic každé třetí straně,
která nás bude kontaktovat na základě níže uvedených kontaktních informací, za náklady
odpovídající maximálně nákladům na fyzické provedení distribuce zdrojového kódu, kompletní
strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu, na který se vztahuje licence GPL V2.0 nebo
LGPL V2.1, v souladu s uvedeným oznámením o autorských právech.
Kontakt: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Zdrojový kód a oznámení o autorských právech jsou bezplatně dostupné na naší níže uvedené
internetové stránce.
http://panasonic.net/avc/oss/index.html
- 219 -
Ostatní
Režimy záznamu/přibližná doba
možného záznamu
≥ Karty SD jsou uváděny pouze s uvedením velikosti jejich hlavní paměti. Uvedené hodnoty
představují přibližné doby možného záznamu při nepřetržitém záznamu.


Formát záznamu
Režim záznamu
Rozlišení snímku/Počet
snímků za sekundu
Karta SD
Vestavěná
A
B
paměť*
[AVCHD]
[1080/50p]
[1080/50i]
[PH]
[HA]
[HG]
[HE]
1920k1080/ 1920k1080/ 1920k1080/ 1920k1080/ 1920k1080/
50p
50i
50i
50i
50i
4 GB
19 min
21 min
30 min
40 min
1 h 30 min
16 GB
1 h 20 min
1 h 30 min
2h
2 h 40 min
6 h 40 min
64 GB
5 h 20 min
6h
8 h 30 min
11 h
27 h 30 min
16 GB
1 h 20 min
1 h 30 min
2h
2 h 40 min
6 h 40 min
Prioritní kvalita obrazu
Prioritní doba záznamu
Formát záznamu
Režim záznamu
Rozlišení snímku/Počet
snímků za sekundu
Karta SD
*
Vestavěná paměť
[MP4/iFrame]
[1080/50M]
[1080/28M]
[720]
1920k1080/50p 1920k1080/50p 1280k720/25p
[iFrame]
960k540/25p
4 GB
11 min
19 min
1h
19 min
16 GB
45 min
1 h 20 min
4 h 10 min
1 h 20 min
64 GB
3h
5 h 20 min
16 h 50 min
5 h 20 min
16 GB
45 min
1 h 20 min
4 h 10 min
1 h 20 min
* Pouze HC-W850M / HC-V750M
≥ “h” je zkratka pro hodiny, “min” pro minuty a “s” pro sekundy.
≥ Při déletrvajícím záznamu připravte akumulátory pro 3-krát až 4-krát delší dobu, než si přejete
zaznamenat. (l 14)
≥ Výchozím nastavením pro položku [TYP ZÁZNAMU] je hodnota [AVCHD]; pro položku [REŽIM
NAHR.] je výchozím nastavením hodnota [HG].
≥ Maximální doba plynulého záznamu pro 1 scénu je 6 hodin
≥ Záznam se přeruší, když doba záznamu jedné scény přesáhne 6 hodin. Záznam se automaticky
zahájí po několika vteřinách.
≥ Doba možného záznamu může být snížena při záznamu s velkým počtem činností nebo při
opakování záznamu krátké scény.
≥ Použijte dobu v řádku 4 GB ve výše uvedené tabulce jako výchozí informaci, v jejímž průběhu lze
zkopírovat disk DVD (4,7 GB).
- 220 -
Ostatní
Přibližný počet zaznamenatelných
snímků
≥ Karty SD jsou uváděny pouze s uvedením velikosti jejich hlavní paměti. Uvedené hodnoty
představují přibližný počet zaznamenatelných snímků.
24M
6528k3672
Rozlišení snímku
Formát
12.6M
4736k2664
2.1M
1920k1080
16:9
4 GB
250
500
3200
Karta SD
16 GB
1100
2100
12500
64 GB
4700
8500
52000
Vestavěná paměť*
16 GB
1100
2100
12500
18M
4896k3672
Rozlišení snímku
Formát
Karta SD
*
Vestavěná paměť
4:3
350
750
28000
16 GB
1500
3100
117000
64 GB
6000
12500
475000
16 GB
1500
3100
117000
20M
5472k3648
Formát
Vestavěná paměť*
0.3M
640k480
4 GB
Rozlišení snímku
Karta SD
8M
3264k2448
10.6M
3984k2656
2M
1728k1152
3:2
4 GB
300
600
16 GB
1300
2400
2200
8500
64 GB
5500
10000
36000
16 GB
1300
2400
8500
* Pouze HC-W850M / HC-V750M
≥ Počet zaznamenatelných snímků závisí na snímaném subjektu.
≥ Maximální počet zaznamenatelných snímků, které lze zobrazit, je 9999. Když počet
zaznamenatelných snímků přesáhne 9999, zobrazí se R 9999+. Počet se po pořízení snímku
nezmění, pokud je počet zaznamenatelných snímků 9999 nebo méně.
≥ Kapacita paměti uvedená na štítku karty SD představuje celkovou kapacitu pro ochranu
autorských práv a řízení a kapacitu, kterou lze použít na přístroji, PC apod.
- 221 -
Ostatní
Volitelné příslušenství
Některá volitelná příslušenství nemusí být v některých zemích dostupná.
Připnutí předsádkové konverzní
čočky/sady filtru
Připojení dodaného paticového
adaptéru
Na objektiv nasaďte filtr ND širokoúhlého
objektivu (VW-W4907H: volitelné příslušenství)
nebo ochranný MC filtr ze sady filtru
(VW-LF49N: volitelné příslušenství).
≥ Nebudete moci použít blesk a videosvětlo.
Nastavte blesk na
([VYP.]), videosvětlo
na
([VYP.]) a [AF PŘISVĚTLENÍ] na
[VYP.]. (l 72, 74, 87).
≥ Pokud používáte širokoúhlý objektiv (volitelné
příslušenství), nastavte hodnotu položky
[Nast. Širokoúhlý předsádky] na [ZAP.].
(l 81)
K patce pro příslušenství můžete připnout
množství různých druhů volitelného
příslušenství. Ohledně informací u způsobu
připnutí a použití tohoto příslušenství si
přečtěte jejich návody.
∫ Připnutí k patce pro příslušenství
Vložte paticový adaptér do části určené pro
připevnění paticového adaptéru.
Věnujte pozornost následující části.
Když jsou současně nasazeny 2 součásti
příslušenství objektivu, jako je ND filtr a
telekonverzní předsádková čočka, a páčka je
zatlačena směrem k W, 4 rohy obrazu
ztmavnou. (Odclonění)
Uchycení krytky objektivu sady
filtru (VW-LF49N: volitelné
příslušenství)
∫ Odepnutí od patky pro příslušenství
≥ Při použití sady filtru (VW-LF49N: volitelné
příslušenství) chraňte povrch objektivu,
když se nepoužívá, krytkou objektivu
dodanou v rámci sady filtru.
Při odpojování patky pro příslušenství posuňte
páčku SHOE ADAPTOR RELEASE a při
posunuté páčce odpojte páčku pro
příslušenství.
- 222 -
SHOE
ADAPTOR
RELEASE
Informace o dálkově ovládaném pohyblivém držáku
Je-li tento přístroj připojen k dálkově ovládanému pohyblivému držáku VW-CTR1 (volitelné
příslušenství) pomocí USB kabelu, může tento přístroj automaticky sledovat pohyb
zaznamenávaného objektu. Tento přístroj automaticky přibližuje a oddaluje obraz a otáčení a
naklánění zajišťuje dálkově ovládaný pohyblivý držák.
HC-W850 / HC-W858 / HC-W850M / HC-V750 / HC-V757 / HC-V750M
Použití funkcí Wi-Fi v kombinaci s dálkově ovládaným pohyblivým držákem
Dálkově ovládaný pohyblivý držák lze také použít pomocí následujících funkcí Wi-Fi. Po
připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku navažte připojení Wi-Fi.
j [Dálkový ovl] (l 142)
j [Baby Monitor] (l 148)
j [Dom.Monitor] (l 151)
≥ Pokud používáte [Párty]/[Pohybující Se Objekt], detekce pohybujícího se objektu pomocí
funkce [Dom.Monitor] nebude fungovat. (l 156, 225)
≥ Při použití funkce [Baby Monitor] nelze použít funkce [Párty] a [Pohybující Se Objekt]. (l 225)
≥ Informace o způsobu ovládání na smartphonu naleznete v položce [Help] v nabídce aplikace
“Image App”.
Připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku k tomuto přístroji
1
Připojte tuto jednotku k dálkově ovládanému pohyblivému držáku.
≥ Informace o postupu připevnění naleznete v návodu k použití dálkově ovládaného pohyblivého
držáku.
2
Připojte dálkově ovládaný pohyblivý držák k tomuto přístroji pomocí USB
kabelu (dodaného s tímto přístrojem).

A
3
Otočte konektor stranou se symbolem nahoru a zapojte konektor mikro B USB kabelu do
konektoru USB na tomto zařízení.
Zapněte dálkově ovládaný pohyblivý držák
stiskem tlačítka napájení.
≥ Indikátor stavu B svítí.
4

Zapněte zařízení.
Tlačítko napájení
- 223 -
5
Dotkněte se [Dálkově ovládaný pohyblivý držák].
≥ Zobrazí se obrazovka výběru režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
≥ Pokud se dotknete jiné položky než je [Dálkově ovládaný pohyblivý držák] nebo pokud není
dálkově ovládaný pohyblivý držák správně rozpoznán, odpojte a opět připojte USB kabel.
≥ Je-li tento přístroj vypnut a opět zapnut s připojeným USB kabelem, může tento přístroj pracovat
v předchozím režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
6
Nainstalujte dálkově ovládaný pohyblivý držák tak,
aby ve výchozí pozici směřoval na přední stranu
objektu.
≥ Výchozí pozice prochází středem tlačítka napájení.
Výchozí pozice
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než dodávaný. (S jinými USB kabely není zaručeno fungování.)
≥ Připojte USB kabel nebo napájecí kabel podle ilustrace tak, aby se
nezachytil za objekty jako jsou pohyblivé části dálkově ovládaného
pohyblivého držáku nebo další kabely. Při zachycení kabelu za
pohyblivou součást dálkově ovládaného pohyblivého držáku může dojít
ke změně pozice pro záznam nebo k poruše.
≥ Nainstalujte dálkové ovládaný pohyblivý držák do umístění, které
splňuje následující požadavky:
j Umístění mimo dosah dětí a domácích zvířat
j Rovný povrch bez překážek
j Místo přibližně 2 až 3 m od předmětů
≥ Nepoužívejte dálkově ovládaný pohyblivý držák, pokud je na zařízení nasazen širokoúhlý objektiv
(VW-W4907H: volitelné příslušenství).
≥ Před instalací tohoto přístroje na dálkově ovládaný pohyblivý držák vložte kartu SD a akumulátor.
≥ Když je tento přístroj připevněn na dálkově ovládaný pohyblivý držák, držte celou sestavu při
přenášení za dálkově ovládaný pohyblivý držák. Při držení za tento přístroj může dojít k poruše.
≥ Nepoužívejte dálkově ovládaný pohyblivý držák pro účely ostrahy.
≥ Nebraňte dálkově ovládanému pohyblivému držáku v pohybu při operacích otáčení a naklánění.
≥ Dálkově ovládaný pohyblivý držák nemůže napájet tento přístroj.
≥ Když dálkově ovládaný pohyblivý držák zjistí problém, jeho indikátor stavu začne blikat a toto
zařízení i dálkově ovládaný pohyblivý držák se vypnou.
- 224 -
Použití dálkově ovládaného pohyblivého držáku
≥ Připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku k tomuto přístroji. (l 223)
≥ Nejprve nastavte funkce [Úhel Rotace], [Úhel Naklonění] a [Rychlost naklánění]. (l 227)
1
Dotkněte se požadovaného režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
Režim
Ovládání
dálkově ovládaného
pohyblivého držáku
[Párty]
Provoz je automatický.
≥ Dálkově ovládaný
pohyblivý držák pracuje
v rozsahu určeném
nastavením položek
[Úhel Rotace] a [Úhel
Naklonění].
Na akcích, jako je oslava, bude záznam
probíhat během automatického ovládání
směru záběru v rámci rozsahu záznamu
dálkově ovládaným pohyblivým držákem.
≥ Je-li detekována osoba nebo pohyblivý
objekt, má záznam osoby nebo objektu po
určenou dobu přednost.
Je-li v rozsahu záznamu detekován pohyblivý
objekt, bude objekt automaticky sledován a
zaznamenáván.
[Pohybující Se
Objekt]
[Manuálně]
Popis
Ovládání je manuální.
Tento režim umožňuje manuální ovládání
dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
≥ Při dotyku na položku [NASTAVENÍ] se zobrazí nabídka Nastavení. (l 227)
2
(Když je zvolena [Manuálně])
Dotkněte se položky
a ovládejte dálkově ovládaný pohyblivý držák
pomocí položek
/
/
/
.
≥ Po dokončení činnosti se dotkněte položky [ZADAT].
3
Stiskněte tlačítko spuštění/zastavení záznamu.
(Když je zvolena [Párty]/[Pohybující Se Objekt])
≥ Než záznam začne, dálkově ovládaný pohyblivý držák se otočí a vrátí do své výchozí polohy. Než
začne nahrávání chvíli trvá.
≥ Dálkově ovládaný pohyblivý držák pracuje v předem určeném rozsahu.
(Když je zvolena [Manuálně])
≥ Provedení kroku 2 během záznamu může způsobit chvění obrazu záznamu nebo přemístění
dálkově ovládaného pohyblivého držáku z výchozí polohy.
Přepnutí režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku
Dotkněte se
.
≥ Zobrazí se obrazovka výběru režimu dálkově ovládaného pohyblivého držáku. Dotkněte se
požadovaného režimu.
Použití dálkově ovládaného pohyblivého držáku
Dotkněte se [KONEC].
≥ Dálkově ovládaný pohyblivý držák dokončí otáčení a vrátí se do své výchozí pozice.
≥ Po použití se dálkově ovládaný pohyblivý držák vypne. Před odebráním tohoto přístroje odpojte
USB kabel.
- 225 -
≥ Když je toto zařízení připojeno k dálkově ovládanému pohyblivému držáku, je toto zařízení
nastaveno do režimu záznamu filmu. Zařízení nelze přepnout do režimu záznamu statických
snímků.
≥ Doporučujeme nejprve provést testovací záznam a ověřit, že obraz i zvuk se zaznamenávají
správně.
≥ Bude zaznamenán i zvuk, který při provozu vydává dálkově ovládaný pohyblivý držák.
≥ Pokud spustíte záznam po změně nastavení dálkově ovládaného pohyblivého držáku (například
změníte režim dálkově ovládaného pohyblivého držáku nebo jeho umístění), může se dálkově
ovládaný pohyblivý držák otočit a vrátit do výchozí pozice.
≥ Po zahájení provozu neodpojujte USB kabel ani nepřemisťujte dálkově ovládaný pohyblivý držák
s tímto přístrojem, dokud není provoz ukončen. Mohlo by dojít k poruše nebo k nesprávnému
záznamu obrazu.
≥ Když stisknete tlačítko napájení nebo když funguje [SPOŘIČ (BAT)] (l 36) nebo [SPOŘIČ (AC)]
(l 36), toto zařízení a dálkově ovládaný pohyblivý držák se po otočení a návratu dálkově
ovládaného pohyblivého držáku do výchozí polohy vypnou.
≥ Pokud je používán dálkově ovládaný pohyblivý držák, nebude fungovat [SPOŘIČ (BAT)] ani
[SPOŘIČ (AC)].
≥ Následující funkce budou nastaveny na [VYP.]:
j Funkce Vyrovnaného snímání
j Optický stabilizátor obrazu
j [PRŮVODCE]
≥ Pokud během přehrávání scén zaznamenaných s použitím dálkově ovládaného pohyblivého
držáku pocítíte únavu, nepohodlí nebo jiné příznaky, zastavte přehrávání.
(Informace o funkcích [Párty] a [Pohybující Se Objekt])
≥ Během záznamu filmu není možné zaznamenávat statické snímky.
≥ V závislosti na podmínkách záznamu se může změnit barevný tón zaznamenávaného obrazu
nebo nemusí dojít k automatickému záznamu objektů. Taková situace může nastat například za
následujících podmínek:
j Objekt je příliš velký nebo malý
j Pozadí a objekt mají podobné barvy
j Místo záznamu je tmavé.
j Je zjištěno jasné světlo (obloha, televizor, lampička apod.)
j Objekt se pohybuje příliš rychle nebo se vůbec nepohybuje
j Zaznamenávaná oblast je v blízkosti okna
≥ V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být scény zaznamenány podle vašich požadavků.
V takových případech doporučujeme přepnout režim na [Manuálně].
(Informace o funkci [Pohybující Se Objekt])
≥ Při spuštění záznamu bude detekován pohyblivý objekt. Před spuštěním záznamu nasměrujte
kameru na objekt.
≥ Tento přístroj nedokáže v daný okamžik sledovat více než jeden objekt.
≥ Některé objekty, například ty, které se rychle pohybují, nelze sledovat.
- 226 -
Nastavení dálkově ovládaného pohyblivého držáku
Když je dálkově ovládaný pohyblivý držák připojen k tomuto přístroji, lze změnit nastavení v
nabídce nastavení dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
≥ Připojení dálkově ovládaného pohyblivého držáku k tomuto přístroji (l 223)
1
2
Dotkněte se položky [NASTAVENÍ] na obrazovce režimu dálkově ovládaného
pohyblivého držáku.
Dotkněte se požadované položky menu.
[Úhel Rotace]
[±180°]/[±90°]/[±45°]/[Opravit]
Nastavte rozsah otáčení dálkově ovládaného pohyblivého držáku pro [Párty]/[Pohybující Se Objekt]
doleva a doprava.
[±180°]:
Otáčení doprava a doleva je možné v rozsahu přibližně 180°.
[±90°]:
Otáčení doprava a doleva je možné v rozsahu přibližně 90°.
[±45°]:
Otáčení doprava a doleva je možné v rozsahu přibližně 45°.
[Opravit]:
Otáčení doprava a doleva je vypnuto.
[Úhel Naklonění]
[±15°]/[Opravit]
Nastavte rozsah naklánění dálkově ovládaného pohyblivého držáku pro [Párty]/[Pohybující Se
Objekt] nahoru a dolů.
[±15°]:
Držák se naklání nahoru a dolů v rozsahu přibližně 15°.
[Opravit]:
Naklánění nahoru a dolů je vypnuto.
[Rychlost naklánění]
[Vysoká]/[Normální]
Vyberte rychlost naklánění dálkově ovládaného pohyblivého držáku nahoru a dolů.
[Kontrola Rozsahu
Natáčení]
Provozní rozsah dálkově ovládaného pohyblivého držáku pro [Párty]/[Pohybující Se Objekt] lze
ověřit.
≥ Dálkově ovládaný pohyblivý držák pracuje v rozsazích nastavených v položkách [Úhel Rotace] a
[Úhel Naklonění].
≥ Po kontrole se dálkově ovládaný pohyblivý držák vrátí do výchozí pozice.
[Firmware info]
Zobrazí verzi firmwaru dálkové ovládaného pohyblivého držáku.
- 227 -
[Aktuální verze]
Můžete aktualizovat verzi firmwaru dálkově ovládaného pohyblivého držáku.
Ohledně informací o nejnovějších aktualizacích viz web podpory níže (od ledna 2014).
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Tato stránka je k dispozici pouze v anglickém jazyce.)
≥ Před aktualizací tohoto zařízení aktualizujte dálkově ovládaný pohyblivý držák.
Pokud nejprve aktualizujete toto zařízení, dálkově ovládaný pohyblivý držák bude nestabilní.
[Párty Režim Demo]
Pokud je nastavena hodnota [Párty], můžete se podívat na ukázku toho, jak bude dálkově ovládaný
pohyblivý držák pracovat.
≥ Dotkněte se [Párty Režim Demo]; dojde k automatickému zahájení předvádění.
Při doteku [KONEC] dojde ke zrušení funkce předvádění.
[Pohybující Se Objekt
Demo]
Pokud je nastavena hodnota [Pohybující Se Objekt], můžete se podívat na ukázku toho, jak bude
dálkově ovládaný pohyblivý držák pracovat.
≥ Dotkněte se [Pohybující Se Objekt Demo]; dojde k automatickému zahájení předvádění.
Při doteku [KONEC] dojde ke zrušení funkce předvádění.
- 228 -
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising