Panasonic HCX909EG, HCX900MEG, HCX900EG Quick start guide

Panasonic HCX909EG, HCX900MEG, HCX900EG Quick start guide
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
1 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Temel Kullanım Talimatları
High Definition videocamera
Yüksek Çözünürlüklü Video Kamera
Model No.
HC-X900
HC-X909
HC-X900M
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te
nemen.
Lütfen kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun.
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” op de bijgeleverde
CD-ROM. Installeer deze op uw PC om de handleiding te lezen.
Bu cihazın kullanımıyla ilgili ayrıntılı talimatlar ürünle birlikte
verilen CD-ROM’daki “Kullanım Talimatları”nda (PDF formatında) bulunmaktadır.
Okumak için bilgisayarınıza yükleyin.
VQT4C79
F0112SL0 (5500 A)
until
2012/1/31
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
2 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen,
vocht, druppels of spetters.
≥ Plaats geen met vloeistof gevulde
objecten, zoals vazen, op dit toestel.
≥ Gebruik alleen de aanbevolen
accessoires.
≥ Verwijder de afdekkingen niet.
≥ Repareer dit toestel niet zelf. Laat
onderhoud over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
OPGELET!
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een
boekenkast, een muurkast of in een
andere gesloten ruimte. Zorg voor een
goede ventilatie van dit toestel.
≥ Sluit de ventilatieopeningen van dit
toestel niet af met kranten, tafelkleden,
gordijnen enzovoort.
≥ Plaats geen bronnen van open vuur,
zoals brandende kaarsen, op dit
toestel.
Installeer het toestel zo, dat het netsnoer
bijhet optreden van een probleem
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
kan worden.
∫ Over de batterij
Waarschuwing
Risico op brand, explosies en
brandwonden. Niet uit elkaar halen.
Verwarm of verbrand de batterijen niet
boven de volgende temperaturen.
Knoopbatterij
60 oC
Batterijpak
60 oC
2
VQT4C79 (DUT)
OPGELET
≥ Explosiegevaar als de batterij onjuist
vervangen wordt. Vervang de batterij
alleen door batterijen van het door de
fabrikant aanbevolen type.
≥ Neem, wanneer u de batterijen wilt
weggooien, contact op met de lokale
overheid of uw verkoper en vraag wat de
juiste methode voor het weggooien is.
Waarschuwing
Bewaar de knoopbatterij buiten het bereik
van kinderen. Stop een knoop-batterij
nooit in uw mond. Bel bij inslikken uw
arts.
Knoopbatterij: CR2025
∫ EMC ElektroMagnetische
Compatibiliteit
Dit symbool (CE) bevindt zich op de
kenplaat.
Gebruik alleen de aanbevolen
accessoires.
≥ Gebruik altijd een originele Panasonic
HDMI minikabel (RP-CDHM15,
RP-CDHM30: optioneel).
∫ Identificatiemarkering van het
product
Product
Locatie
High Definition
videocamera
Accuhouder
Netadapter
Onderkant
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
3 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
NEDERLANDS
∫ Informatie voor gebruikers
betreffende het verzamelen en
verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de
producten, verpakkingen,
en/of begeleidende
documenten betekenen
dat gebruikte elektrische
en elektronische producten
en batterijen niet met het
algemene huishoudelijke
afval gemengd mogen worden.
Voor een correcte behandeling,
recuperatie en recyclage van oude
producten en lege batterijen moeten zij
naar de bevoegde verzamelpunten
gebracht worden in overeenstemming
met uw nationale wetgeving en de
Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct
te verwijderen draagt u uw steentje bij tot
het beschermen van waardevolle
middelen en tot de preventie van
potentiële negatieve effecten op de
gezondheid van de mens en op het milieu
die anders door een onvakkundige
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het
verzamelen en recycleren van oude
producten en batterijen, gelieve contact
op te nemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten
of de winkel waar u de goederen gekocht
hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van
dit afval kunnen boetes opgelegd worden
in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
contact op met uw dealer voor meer
informatie.
[Informatie over de verwijdering in
andere landen buiten de Europese
Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de
Europese Unie. Indien u wenst deze
producten te verwijderen, neem dan
contact op met uw plaatselijke autoriteiten
of dealer, en vraag informatie over de
correcte wijze om deze producten te
verwijderen.
Cd
Opmerking over het
batterijensymbool
(beneden twee
voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt
worden in verbinding met
een chemisch symbool. In
dat geval wordt de eis,
vastgelegd door de
Richtlijn voor de betrokken
chemische producten
vervuld.
Voor zakengebruikers in
de Europese Unie
Indien u elektrische en
elektronische uitrusting wilt
vewijderen, neem dan
3
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
4 ページ
∫ Waarschuwingen voor gebruik
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt
van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
≥ Indien u dit toestel op of naast een televisie
gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit
toestel onderbroken worden door de
straling van de elektromagnetische golven.
≥ Gebruik dit toestel niet in de buurt van een
mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis
ontstaan met een nadelige invloed op
beeld en/of geluid.
≥ Dit kan leiden tot beschadiging van de
opname of vervorming van het beeldmateriaal
tengevolge van sterke magnetische velden
rond luidsprekers of grote motoren.
≥ De straling van elektromagnetische
golven die door een microprocessor
gegenereerd wordt, kan een nadelige
invloed hebben op dit toestel en storingen
van beeld en/of geluid veroorzaken.
≥ Als dit toestel de invloed van magnetische
geladen apparatuur ondergaat en vervolgens
niet naar behoren werkt, dient u dit toestel uit
te schakelen en de accu te verwijderen, of de
netspanningsadapter los te maken, en
vervolgens de accu weer terug te plaatsen of
de netspanningsadapter weer aan te sluiten.
Hierna schakelt u dit toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van
radiozenders of hoogspanningsdraden.
≥ Opnemen in de buurt van radiozenders of
hoogspanningsdraden kan nadelige
gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.
Aansluiten op een computer
≥ Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabels.
Gebruik van een hoofdtelefoon
≥ Buitensporige geluidsdruk door gebruik
van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
gehoorschade veroorzaken.
≥ Het lang luisteren op vol volume kan schade
aan het gehoor van de gebruiker veroorzaken.
4
VQT4C79 (DUT)
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
∫ Over het opnameformaat voor
het maken van film
U kunt uit AVCHD* of iFrameopnameformaten kiezen om met dit toestel
filmbeelden op te nemen.
* Het is compatibel met AVCHD 3D of
AVCHD Progressive (1080/50p).
AVCHD 3D:
Het is mogelijk om krachtige, levensechte,
full high definition 3D-beelden op te nemen.
Voor het bekijken van full high definition 3Dbeelden is een televisie vereist die compatibel
is met het framesequentieformaat.
AVCHD Progressive:
Het is mogelijk om 2D-beeld van de hoogste
kwaliteit (1080/50p) voor dit toestel op te
nemen.
iFrame:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is
voor het bekijken of bewerken met Mac
(iMovie’11). Gebruikt u iMovie’11 dan kunnen
iFrame-films sneller geïmporteerd worden
dan AVCHD-films. Ook zal de grootte van het
geïmporteerde bestand van iFrame-films
kleiner zijn dan dat van AVCHD-films.
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect te wijten is aan problemen van
ongeacht welke aard die verlies van de
opgenomen of opgemaakte inhoud tot
gevolg hebben. Zij garandeert bovendien
geen enkele inhoud indien de opname- of
opmaakfunctie niet correct werkzaam is.
Hetzelfde is eveneens van toepassing op de
gevallen waarin reparaties van ongeacht
welke aard op het toestel uitgevoerd zijn
(met insluiting van ongeacht welke andere
component die verband houdt met het niet
intern geheugen).
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
5 ページ
∫ Condensvorming
(als de lens, de zoeker of de
LCD-monitor beslagen zijn)
Condensatie doet zich voor wanneer de
omgevingstemperatuur of de vochtigheid
verandert. Pas op voor condensatie
aangezien dit vlekken en schimmel op de
lens, de zoeker en de LCD-monitor tot
gevolg kan hebben en een slechte werking
van het toestel kan veroorzaken.
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart
en SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die
geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of
meer die geen SDXC-logo hebben, zijn
niet gebaseerd op de specificaties van
SD-geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 12 voor meer
informatie over SD-kaarten.
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Deze instructies zijn bestemd voor de
modellen HC-X900 , HC-X909 en
HC-X900M . De beelden kunnen enigszins
anders zijn dan het origineel.
≥ De illustraties die in deze instructies
opgenomen zijn, tonen het model
HC-X900 . Toch kunnen delen van de
uitleg naar andere modellen verwijzen.
≥ Afhankelijk van het model, zijn sommige
functies niet beschikbaar.
≥ De eigenschappen van de modellen
kunnen verschillen, dus lees de
beschrijvingen aandachtig door.
≥ Misschien zijn niet alle modellen
beschikbaar, afhankelijk van de
verkoopregio.
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHCgeheugenkaart en de SDXCgeheugenkaart worden in de tekst als
“SD-kaart” aangeduid.
≥ Functies die voor de opnamemodus voor
films gebruikt kunnen worden:
Functies die voor de opnamemodus voor
foto's gebruikt kunnen worden:
≥ Functie die voor de afspeelmodus gebruikt
kan worden:
Functie die voor de afspeelmodus gebruikt
kan worden (alleen films):
Functie die voor de afspeelmodus (alleen
foto's) gebruikt kan worden:
≥ Scène(s) opgenomen in 1080/50p, 1080/
50i, AVCHD 3D of side-by-side ([SbS 3D]):
AVCHD-scène(s)
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven
met een pijl, bijvoorbeeld: l 00
5
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
6 ページ
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies ............................... 2
Accessoires...............................................7
Voorbereiding
Voeding ...................................................... 8
De accu plaatsen/verwijderen .............. 8
Accu opladen ....................................... 9
Oplaadtijd en opnametijd ................... 10
Opnemen op een kaart ........................... 12
Kaarten die met dit toestel
gebruikt kunnen worden..................... 12
Een SD-kaart plaatsen/
verwijderen......................................... 13
De camera in-/uitschakelen....................14
Een functie selecteren............................14
Gereedmaken van de LCD-monitor/
Zoeker ...................................................... 15
Gebruik van het touch screen ............... 15
Over het touch-menu .........................16
Datum en tijd instellen............................17
Basis
Een op te nemen medium
selecteren [HC-X900M] ........................... 18
Intelligent auto mode.............................. 18
Video’s opnemen ....................................19
Foto’s nemen........................................... 19
Afspelen van video’s/foto’s....................20
Video’s/Foto’s op de TV bekijken ....... 21
Gebruik van het menuscherm ............... 22
Taalselectie ........................................ 22
Gebruik van de zoom.............................. 23
Formatteren .............................................23
Overige
Technische specificaties........................ 24
Over het copyright ..................................28
Lezen van de handleiding
(PDF-formaat) ..........................................29
6
VQT4C79 (DUT)
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
7 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Accessoires
Controleer de accessoires voordat u de camera gaat gebruiken.
Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
Productnummers zijn correct vanaf januari 2012. Deze kunnen aan veranderingen
onderhevig zijn.
Accu
VW-VBN130
Netadapter
VSK0733
Optionele accessoires
Sommige optionele accessoires kunnen in
bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
Acculader (VW-BC20E)
Batterijpak (lithium/VW-VBN130)
AC-kabel
K2CQ2YY00082
Afstandsbediening
(Interne batterij)
N2QAEC000024
AV-multikabel
K1HY12YY0012 of
K1HY12YY0008
USB-kabel
K2KYYYY00201
Lenskap
VDW2412
Schoenadapter
VYC0996
CD-ROM
Software
CD-ROM
Gebruiksaanwijzing
VFF0983
Batterijpak (lithium/VW-VBN260)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Groothoek conversielens (VW-W4907H)*1
3D-conversielens (VW-CLT2)*1
Filterkit (VW-LF49NE)*1
DC-Videolicht (VW-LDC103E)*2
Lamp voor videolamp (VZ-LL10E)
Stereomicrofoon (VW-VMS2E)*3
Schoenadapter (VW-SK12E)
DVD-brander (VW-BN01)
*1 Verwijder de (bijgeleverde) lenskap en
zet de flitser op
([UIT]).
*2 Om de VW-LDC103E te gebruiken,
wordt het gebruik van het batterijpak/
VW-VBG130, VW-VBG260 vereist.
Om het batterijpak/VW-VBG130,
VW-VBG260 te laden, wordt het
gebruik van de netadapter/
VW-AD21E-K, VW-AD20E-K vereist.
*3 De externe microfoon kan tijdens het
opnemen in het kader komen. Zet de
zoom op wide angle en kantel de
externe microfoon omhoog zodat hij
niet in het kader komt. Dit is niet van
invloed op de opgenomen audio.
7
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
8 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Voorbereiding
Voeding
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De accu die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBN130/VW-VBN260.
≥ Het toestel heeft een functie waarmee veilig bruikbare accu’s onderscheiden worden
van andere. De speciale accu (VW-VBN130/VW-VBN260) ondersteunt deze functie.
De enige accu’s die geschikt zijn om in dit toestel gebruikt te worden, zijn originele
Panasonic producten en accu’s die door andere bedrijven gefabriceerd zijn maar
door Panasonic zijn gecertificeerd (accu’s die deze functie niet ondersteunen,
kunnen niet gebruikt worden). Panasonic kan in geen geval de kwaliteit, de
prestaties of de veiligheid van accu’s garanderen als deze door andere bedrijven
gefabriceerd zijn maar geen originele Panasonic producten zijn.
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met
ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende
veiligheidsnormen. Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij
wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect
voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige
producten gebruikt, adviseren wij u een originele accu van Panasonic te gebruiken.
De accu plaatsen/verwijderen
≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 14)
Open de LCD-monitor en installeer de batterij in de richting die op de
afbeelding aangeduid wordt.


De accu verwijderen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop
ingedrukt houdt totdat de statusindicator
uitgaat. Verwijder daarna de accu,
waarbij u het toestel ondersteunt om te
voorkomen dat het valt.
Beweeg de hendel voor de accuontgrendeling in de richting van de pijl
en verwijder de accu zodra deze
ontgrendeld is.
A Plaats de accu tot deze vastklikt.
B Accuhouder
BATT
8
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
9 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Accu opladen
Bij aankoop van dit toestel is de accu niet geladen. Laad de accu volledig alvorens
dit toestel te gebruiken.
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de
netadapter in het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ Gebruik de bijgeleverde netadapter. Gebruik geen netadapters van andere
apparaten.
≥ De netkabel is specifiek voor deze camera ontworpen en mag niet met een ander
apparaat worden gebruikt. Bovendien mag een netkabel van andere apparatuur niet
worden gebruikt met deze camera.
≥ De accu kan ook geladen worden met een acculader (VW-BC20E: optioneel).
≥ De accu zal niet opgeladen worden als de stroom aanstaat.
≥ Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.
(dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)
A DC-ingang
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
1
2
Sluit de netkabel aan op de netadapter en op het netstopcontact.
Sluit de netadapter aan op de DC-ingang.
≥ Het statuslampje zal met tussenpozen van 2 seconden rood knipperen (ongeveer
1 seconde aan, 1 seconde uit) om aan te geven dat het laden begonnen is. Het zal uitgaan
als het laden klaar is.
∫ Aansluiting op het netstopcontact
Indien u het toestel inschakelt terwijl u de netadapter aansluit, kunt u de stroom gebruiken
die door het netstopcontact geleverd wordt om het toestel te gebruiken.
Gebruik de batterij erbij, als u een lange tijd opneemt terwijl de netadapter aangesloten is.
9
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
10 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
≥ Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
≥ Wij raden aan om Panasonic batterijen te gebruiken (l 7).
≥ Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
≥ Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
≥ Laat de batterij(en) niet achter in een auto terwijl het langdurig aan rechtstreeks zonlicht
blootgesteld wordt en de portieren en de raampjes gesloten zijn.
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ Bij gebruik van de zoeker (tijden tussen haakjes bij gebruik van het LCD-scherm)
Modelnummer accu
[Spanning/Capaciteit
(minimum)]
Meegeleverde accu/
VW-VBN130 (optioneel)
[7,2 V/1250 mAh]
Oplaadtijd
2 h 30 min
Opnemen
Maximale
ononderbroken
opnametijd
Werkelijke
opnametijd
[1080/50p],
[AVCHD 3D]*
1 h 25 min
(1 h 15 min)
55 min
(45 min)
[HA], [HG],
[HX], [HE]
1 h 30 min
(1 h 20 min)
55 min
(50 min)
[iFrame],
[SbS 3D]*
1 h 35 min
(1 h 20 min)
55 min
(50 min)
* Dit zal de opnamemodus zijn als de (optionele) 3D-conversielens aangesloten is.
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of
lage temperatuur.
10
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
11 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt,
enz.
≥ De accutemperatuur stijgt na gebruik of opladen. De camera wordt ook warmer tijdens
gebruik. Dit is geen defect.
Pictogram van de acculading
≥ De weergave verandert naarmate de batterijcapaciteit afneemt.
#
#
#
#
Als er minder dan 3 minuten overblijven
zal het rood worden. Als de batterij op is,
zal het
knipperen.
≥ De aanduiding op het beeldscherm zal verdwijnen als geen enkele aanraakhandeling
ten uitvoer gebracht wordt. De aanduiding zal echter continu weergegeven worden als
de resterende batterijtijd minder dan 30 minuten wordt.
≥ De resterende acculading wordt weergegeven wanneer de Panasonic accu gebruikt
wordt, die met dit toestel gebruikt kan worden. De huidige tijd kan variëren al
naargelang het daadwerkelijke gebruik.
≥ Indien u een netadapter van een andere fabrikant gebruikt, wordt het resterend
accuvermogen niet weergegeven.
11
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
12 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Voorbereiding
Opnemen op een kaart
Het toestel kan foto’s of films op een SD-kaart of intern geheugen opnemen. Lees het
volgende voor het maken van opnames op een SD-kaart.
Dit toestel (dat compatibel is met SDXC) is compatibel met SD-geheugenkaarten, SDHCgeheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten. Als u een SDHC-geheugenkaart/SDXCgeheugenkaart met andere apparatuur gebruikt, controleer dan of deze apparatuur
compatibel is met deze geheugenkaarten.
Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed
Class Rating* voor het opnemen van video’s.
Kaarttype
SD-geheugen-kaart
Capaciteit
512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-geheugen-kaart
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-geheugen-kaart
48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating is de
snelheidsstandaard m.b.t. continu
schrijven. Controleer dit op het etiket op
de kaart, enz.
bijv.:
≥ Gaat u de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXCgeheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video’s na op de
volgende website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
≥ De werking van SD-geheugenkaarten van 256 MB of minder wordt niet gegarandeerd.
Bovendien kan een SD-geheugenkaart van 32 MB of minder niet gebruikt worden voor het
opnemen van films.
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer,
die geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SDgeheugenkaarten.
≥ De werking van geheugenkaarten van meer dan 64 GB kan niet gegarandeerd worden.
≥ Als de schrijfbeveiliging A van de SD-kaart is vergrendeld, is opnemen,
wissen of bewerken niet mogelijk.
≥ Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen.
32
12
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
13 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in
andere apparatuur gebruikt werd, moet de SD-kaart geformatteerd worden wanneer hij
voor het eerst in dit toestel gebruikt wordt. (l 23) Wanneer de SD-kaart geformatteerd
wordt, zullen alle opgenomen gegevens gewist worden. Zijn de gegevens eenmaal
gewist, dan kunnen ze niet teruggewonnen worden.
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.
1
Open het klepje van de SDkaart en plaats (verwijder) de
SD-kaart in (uit) de kaartgleuf.
≥ Plaats de zijde met het etiket B in de richting
die in de afbeelding getoond wordt en druk
de kaart zo ver mogelijk recht naar binnen.
≥ Druk tegen het midden van de SD-kaart
en trek deze vervolgens recht uit de sleuf.
2
Lees-/schrijflampje [ACCESS] A
Druk op het Cdeel van het
deksel van de
SD-kaart en sluit
het deksel van
de SD-kaart.

≥ Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.
≥ Het lees-/schrijflampje brandt wanneer
dit toestel toegang heeft tot de SDkaart of het interne geheugen.
≥ Raak de contactpunten op de achterkant
van de SD-kaart niet aan.
≥ Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke
schokken, buig hem niet en laat hem niet
vallen.
≥ Elektrische ruis, statische elektriciteit of
defecten aan de camera of de SD-kaart
kunnen de kaart beschadigen of gegevens
op de kaart wissen.
≥ Als het lees-/schrijflampje van de kaart
brandt, mag u niet:
j De SD-kaart verwijderen
j De camera uitzetten
j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen
j Het toestel blootstellen aan trillingen of
schokken
Als u bovenstaande handelingen uitvoert
terwijl de lamp brandt, kunnen gegevens/
de SD-kaart of dit toestel schade
berokkend worden.
≥ Stel de aansluitcontacten van de SD-kaart
niet bloot aan water, vuil of stof.
≥ Leg de SD-kaart niet op de volgende
plaatsen:
j In rechtstreeks zonlicht
j Op heel stoffige of vochtige plaatsen
j Bij een verwarming
j Plaatsen met grote temperatuurverschillen
(er kan dan immers condensatie optreden.)
j Plaatsen met statische elektriciteit of
elektromagnetische golven
≥ Doe de SD-kaart terug in zijn doosje
wanneer u hem niet gebruikt.
≥ Over het weggooien of weggeven van
SD-kaarten.
(Raadpleeg de handleiding (PDF-formaat))
13
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
14 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets, de LCD-monitor of de zoeker.
Het toestel in- en uitschakelen met de power-toets
Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te
schakelen.
De camera uitzetten

Houd de aan/uit-knop
ingedrukt totdat de
statusindicator uitgaat.
A Het statuslampje gaat branden.
Het openen van de LCD-monitor of het uittrekken van de zoeker veroorzaakt de inschakeling
van de stroom. Het sluiten van de LCD-monitor/zoeker schakelt de stroom uit.
Voorbereiding
Een functie selecteren
Zet de functie op opnemen of afspelen.
Gebruik de modusschakelaar om de modus op
Opnamemodus voor films (l 19)
Opnamemodus voor foto’s (l 19)
Afspeelmodus (l 20)
14
VQT4C79 (DUT)
,
of
te zetten.
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
15 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Voorbereiding
Gereedmaken van de LCD-monitor/
Zoeker
De zoeker wordt uitgeschakeld en de LCD-monitor wordt ingeschakeld als de LCD-monitor
geopend wordt.
De zoeker wordt ingeschakeld als de LCD-monitor gesloten is en de zoeker uitgetrokken wordt.
≥ U kunt live opgenomen beelden of 3D-opnames in 3D op de LCD-monitor bekijken.
Er zijn verschillende manieren waarop mensen het kijken naar 3D-beelden ervaren.
Controleer dit vanuit een positie op ongeveer 25 cm rechtstreeks voor de LCDmonitor, waar u het beeld probleemloos kunt zien.
Voorbereiding
Gebruik van het touch screen
U kunt het toestel bedienen door de LCD-monitor (touch screen) rechtstreeks met uw vinger
aan te raken.
∫ Aanraken
Raak het aanraakscherm aan en laat het weer los om een
pictogram of afbeelding te selecteren.
≥ Raak het midden van het pictogram aan.
≥ Als u het aanraakscherm aanraakt terwijl u een ander
deel van het aanraakscherm aanraakt, wordt geen
bediening uitgevoerd.
∫ Verschuiven terwijl u aanraakt
Beweeg uw vinger terwijl u op het touch screen drukt.
∫ Over de bedieningspictogrammen
/
/
/
:
Deze pictogrammen worden gebruikt om te wisselen tussen
het menu en de miniatuuroverzichtspagina, bij het
selecteren van een item, bij het maken van instellingen, enz.
:
Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm,
bijvoorbeeld tijdens het instellen op de menu’s.
15
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
16 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Over het touch-menu
Raak (linkerkant)/ (rechterkant) van
bedieningsiconen in te schakelen.
Raak
(linkerkant)/
op het touch-menu aan, om de
(rechterkant) van
op het touch-menu aan.
≥ Het is ook mogelijk om tussen de bedieningsiconen te schakelen door het touch-menu
door aanraking naar rechts of links te schuiven.
A Touch-menu
T
W
Opnamemode
T
FOCUS
Afspeelmodus
Q.
MENU
WB
W
ALL
SHTR
IRIS

MENU
MENU

B U kunt de weer te geven bedieningsiconen veranderen.
C Alleen weergegeven tijdens de handmatige modus.
∫ Weergeven van het touch-menu
De weergave van het touch menu zal verdwijnen
wanneer gedurende bepaalde tijd geen
aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt.
Raak
aan om het opnieuw weer te geven.
≥ Raak het LCD-scherm niet aan met harde, puntige voorwerpen, zoals een balpen.
16
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
17 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt een melding met de vraag
de datum en de tijd in te stellen.
Selecteer [JA] en voer onderstaande stappen 2 en 3 uit om de datum en de tijd in te stellen.
1
Selecteer het menu. (l 22)
MENU
2
: [INSTELLEN] # [Klok instelling]
Selecteer het gedeelte van de datum of de tijd dat u wilt instellen, en
stel vervolgens de gewenste waarde in met
/ .
A Weergave van de wereldtijdinstelling:
[THUIS]/
[BESTEMMING]
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000 en 2039.
≥ De tijd wordt weergegeven op basis van een 24-uurs
tijdsindeling.
3
Raak [ENTER] aan.
≥ Er kan een bericht weergegeven worden met het verzoek de wereldtijd in te stellen. Stel de
wereldtijd in door het scherm aan te raken.
≥ Raak [STOP] aan om de instelling te voltooien.
≥ De datum- en tijdfunctie werkt op een ingebouwde lithium-batterij.
≥ Indien de tijdweergave [- -] wordt, moet de ingebouwde lithiumbatterij geladen worden. Om
de ingebouwde lithiumbatterij te laden moet de netadapter worden aangesloten of moet de
batterij op dit toestel aangesloten worden. Laat het toestel ongeveer 24 uur met rust
waarna de batterij de datum- en tijdweergave ongeveer 6 maanden zal handhaven. (De
batterij wordt nog steeds geladen, ook als de stroom uitgeschakeld is.)
17
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
18 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Basis
Een op te nemen medium selecteren
[HC-X900M]
De kaart en het intern geheugen kunnen afzonderlijk geselecteerd worden voor het opnemen
van films of foto’s.
1
2
Zet de modus op
of
.
Selecteer het menu. (l 22)
MENU
3
: [KIES MEDIUM]
Raak het medium aan waarop u de
video’s of foto’s wilt opnemen.
≥ Het medium dat afzonderlijk voor video’s of foto’s
geselecteerd wordt, wordt geel geaccentueerd.
4
Raak [ENTER] aan.
Basis
Intelligent auto mode
De volgende functies die geschikt zijn voor de omstandigheden, worden ingesteld zodra u
alleen maar het toestel richt op wat u wilt opnemen.
/MANUAL
Toets Intelligent auto/Handmatige
werking
Druk op deze toets om naar Intelligent
auto mode/Handmatige werking over te
schakelen.
18
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
19 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Basis
Video’s opnemen
1
2
3
Zet de modus op
. (l 14)
Klap het LCD-scherm open of schuif de zoeker uit.
Druk op de start/stop opnametoets
om de opname te starten.
A Icoon opnameknop
B Wanneer u begint op te nemen, verandert
; in ¥.
4
Druk opnieuw op de knop voor start/
stop opname om de opname te
pauzeren.
T
W


≥ Opnemen kan ook gestart/gestopt worden door de icoon van de opnameknop aan te
raken. Deze icoon werkt op dezelfde manier als de start-/stopknop van de opname.
Basis
Foto’s nemen
1
2
3
Zet de modus op
Druk de
toets tot halverwege in. (Alleen voor auto focus)
4
Druk de
toets volledig in.
. (l 14)
Klap het LCD-scherm open of schuif de zoeker uit.
19
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
20 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Basis
Afspelen van video’s/foto’s
1
2
3
Zet de modus op
. (l 14)
ALL
Raak icoon A aan voor de keuze van de
afspeelwijze. (l 16)
HC-X900 / HC-X909
Kies de foto B of het opnameformaat van
de film C die u wenst af te spelen.


HC-X900M
Kies het type medium D en kies daarna
de foto B of het opnameformaat van de
film C die u wenst af te spelen.



≥ Raak [ENTER] aan.
≥ De icoon wordt weergegeven in de thumbnailweergave wanneer de filmoptie aangeraakt wordt. (
,
, 1080/50i ,
,
,
,
)
≥ 50p wordt weergegeven op de 1080/50p-scène en 3D (Blauw) wordt weergegeven op de
AVCHD 3D-scène en 3D wordt weergegeven op de side-by-side scènes als [ALL AVCHD]
aangeraakt wordt.
4
Raak de scène of de foto aan die u wilt
afspelen.

≥ Er zal naar het scherm geschakeld worden, dat
en
de schuifbalk voor de thumbnail-weergave E weergeeft,
als gedurende ongeveer 5 seconden geen handeling op
het thumbnail-display uitgevoerd wordt.
≥ Om de volgende (vorige) pagina weer te geven:
j Verschuif de thumbnail weergave omhoog (omlaag) door deze aan te raken.
j Raak
(omhoog)/ (omlaag) aan op de schuifbalk van de thumbnails.
20
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
5
21 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Kies het afspelen door de bedieningsicoon aan te raken.
F Bedieningsicoon
0h01m30s
≥ De bedieningsiconen en de beeldschermweergave
zullen verdwijnen wanneer gedurende bepaalde tijd
geen aanraakhandeling ten uitvoer gebracht wordt.
Raak het scherm aan om ze opnieuw weer te geven.

Afspelen video’s
1/;:
6:
5:
∫:
Afspelen foto’s
Afspelen/Pauze
Snel terugspoelen met afspelen
Snel vooruitspoelen met
afspelen
Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diavoorstelling (foto’s op
nummervolgorde bekijken)
starten/onderbreken.
Vorige foto bekijken.
Volgende foto bekijken.
Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
Video’s/Foto’s op de TV bekijken
1
Sluit dit toestel aan op een TV.
AV MULTI
A AV-multikabel (bijgeleverd)
≥ Controleer of alle stekkers goed zijn bevestigd.
≥ Gebruik geen andere AV-multikabels dan de bijgeleverde kabel.
≥ Wanneer u het toestel op de componentaansluiting van de televisie aansluit, is de gele
stekker van de AV-multikabel niet nodig.
≥ Wanneer u het toestel op de AV-aansluiting van de televisie aansluit, sluit de
componentstekker van de AV-multikabel dan niet aan. Het kan zijn dat het beeld niet
weergegeven wordt als de componentstekker gelijktijdig aangesloten wordt.
2
Selecteer de video-ingang op uw televisie.
3
Stel de functie in op
voor afspelen.
21
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
22 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Basis
Gebruik van het menuscherm
≥ Raak (linkerkant)/
geven. (l 16)
1
Raak
MENU
(rechterkant) van
aan.
Q.
MENU
MENU
op het touch-menu aan, om
MENU
weer te
4
Raak de gewenste instelling
aan om deze vast te leggen.
5
Raak [STOP] aan om de menuinstelling te verlaten.
∫ Over de weergave van de gids
2
Raak het topmenu A aan.
3
Raak het submenu B aan.
Na het aanraken van
, zal het
aanraken van de submenu’s en de opties tot
gevolg hebben dat functiebeschrijvingen en
bevestigingsberichten van instellingen
verschijnen.
≥ Nadat de berichten weergegeven zijn,
wordt de gidsweergave gewist.
Taalselectie
De taal van het hoofdscherm en het
menuscherm kan worden ingesteld.
MENU : [INSTELLEN] # [LANGUAGE] #
gewenste instelling
≥ Raak
/
aan om de volgende/vorige
pagina af te beelden.
22
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
23 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Basis
Gebruik van de zoom
Icoon zoomhendel/zoomknop
T
W
6 W
T
T
W
T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
≥ De zoomsnelheid is afhankelijk van het
bereik waarover de zoomknop wordt
bewogen.
A Zoombalk
De zoombalk wordt weergegeven tijdens de
werking van de zoom.
Basis
Formatteren
Houd u er rekening mee dat indien een medium geformatteerd wordt, alle gegevens die op
dat medium opgenomen zijn, gewist zullen worden en niet meer teruggewonnen kunnen
worden. Maak een backup van belangrijke gegevens op een PC, DVD-disc, enz.
Selecteer het menu.
HC-X900 / HC-X909
MENU
: [INSTELLEN] # [FORMAT. KAART]
HC-X900M
MENU
: [INSTELLEN] # [FORMAT. MEDIUM]# [SD-KAART] of [INTERN GEH.]
23
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
24 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Overige
Technische specificaties
High Definition videocamera
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
DC 9,3 V (Als de netadapter gebruikt wordt)
DC 7,2 V (Als de batterij gebruikt wordt)
Stroomverbruik:
Opnemen;
8,9 W
Laden;
10,3 W
Video-opnameformaat:
[AVCHD]; Verenigbaar met AVCHD-formaat versie 2.0 (AVCHD 3D/Progressive)
[iFrame]; Verenigbaar met MPEG-4 AVC-bestandformaat (.MP4)
Filmcompressie:
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 MVC/H.264 (AVCHD 3D)
Audiocompressie:
[AVCHD]; Dolby Digital/5.1 ch (interne microfoon), 2 ch (interne microfoon/externe
microfoon)
[iFrame], [MP4]; AAC/2 ch
Opnamewijze en overdrachtsnelheid:
[1080/50p]; Maximum 28 Mbps (VBR)
[HA];
Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
[HG];
Gemiddeld 13 Mbps (VBR)
[HX];
Gemiddeld 9 Mbps (VBR)
[HE];
Gemiddeld 5 Mbps (VBR)
[iFrame];
Maximum 28 Mbps (VBR)
[AVCHD 3D]; Maximum 28 Mbps (VBR)
[SbS 3D];
Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat en de opnametijd
van films.
Foto-opnameformaat:
JPEG (Design rule for Camera File system, gebaseerd op Exif 2.2-standaard)
compatibel met MPO-formaat (3D-foto's)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat van foto's en het
aantal opneembare beelden.
Opnamemedia:
SD-geheugenkaart (overeenkomstig FAT12 en FAT16 systeem)
SDHC-geheugenkaart (overeenkomstig FAT32 systeem)
SDXC-geheugenkaart (overeenkomstig exFAT systeem)
Raadpleeg pagina 12 voor details over SD-kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen worden.
HC-X900M
Intern geheugen; 32 GB
24
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
25 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Beeldsensor:
1/4,1 type (1/4,1z) 3MOS-beeldsensor
Totaal; 3050 Kk3
Effectieve pixels;
Film; 2190 K tot 2070 K k3 (16:9)
Foto; 2290 Kk3 (4:3), 2370 Kk3 (3:2), 2190 K tot 2070 K k3 (16:9)
Lens:
Auto Iris, 12k optische zoom, F1.5 tot F2.8
Brandpuntlengte; 2,84 mm tot 34,1 mm
Macro (Full range AF)
35 mm equivalent;
Film; 29,8 mm tot 368,8 mm (16:9)
Foto; 31 mm tot 372 mm (4:3), 29,8 mm tot 357,7 mm (3:2), 29,8 mm tot 368,8 mm (16:9)
Minimumafstand scherpstelling;
Normaal; Ongeveer 3,5 cm (Wide)/Ongeveer 1,2 m (Tele)
Tele macro; Ongeveer 95 cm (Tele)
Intelligent Auto Macro; Ongeveer 1 cm (Wide)/Ongeveer 95 cm (Tele)
Filterdiameter:
49 mm
Zoom:
12k optische zoom, 23k i.Zoom, 30k/700k digitale zoom
Beeldstabilisatiefunctie:
Optisch (hybride optische beeldstabilisator, actieve modus (Rotatiecorrectie),
vergrendelfunctie optische beeldstabilisator)
Monitor:
8,8 cm (3,5z) brede LCD-monitor (Ongeveer 1152 K punten)
Zoeker:
0,61 cm (0,24z) brede EVF (Ongeveer gelijk aan 263 K punten)
Microfoon:
5.1-kanaal surroundmicrofoon (met een zoommicrofoon/focusmicrofoon-functies)/
Stereomicrofoon
Luidspreker:
1 ronde luidspreker, dynamisch type
Witbalansafstelling:
Auto tracking witbalans systeem
Standaardverlichting:
1.400 lx
Minimum vereiste verlichting:
Ongeveer 1,6 lx (1/25 met de low light-modus in de scènemodus)
Ongeveer 1 lx met de kleurnacht opnamefunctie
AV multiconnector video uitgangsniveau:
Uitgangsniveau component video;
Y;
1,0 Vp-p, 75 h
Pb; 0,7 Vp-p, 75 h
Pr; 0,7 Vp-p, 75 h
AV video uitgangsniveau;
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-systeem
25
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
26 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Video uitgangsniveau van HDMI- miniconnector:
HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p
AV multiconnector audio uitgangsniveau (Lijn):
316 mV, 600 h, 2 kan
Uitgang koptelefoon:
77 mV, 32 h (Stereo mini-aansluiting)
HDMI-miniconnector niveau audio-output:
[AVCHD]; Dolby Digital/Lineair PCM
[iFrame], [MP4]; Lineair PCM
MIC-ingang:
j70 dBV (Mic gevoeligheid j50 dB equivalent, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(Stereo mini jack)
USB:
Lezerfunctie
SD-kaart; Alleen lezen (geen ondersteuning copyright bescherming)
HC-X900M
Intern geheugen; Alleen lezen
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-terminal type Mini AB
USB-gastfunctie (voor DVD-brander)
Flitser:
Beschikbaar bereik; Ongeveer 1,0 m tot 2,5 m
Afmetingen:
67 mm (B)k72 mm (H)k150 mm (D) (inclusief naar buiten stekende delen)
Gewicht:
HC-X900 / HC-X909
Ongeveer 425 g [zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele) SD-kaart]
HC-X900M
Ongeveer 425 g [zonder (bijgeleverd) batterij]
Massa in werking:
HC-X900 / HC-X909
Ongeveer 485 g [met (bijgeleverde) batterij en een (optionele) SD-kaart]
HC-X900M
Ongeveer 485 g [met batterij (bijgeleverd)]
Werktemperatuur:
0 oC tot 40 oC
Werkvochtigheid:
10%RH tot 80%RH
Batterijwerkingtijd:
Zie pagina 10
26
VQT4C79 (DUT)
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
27 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Netadapter
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
Stroomverbruik:
DC-uitgang:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz
16 W
DC 9,3 V, 1,2 A
Afmetingen:
52 mm (B)k26 mm (H)k86,3 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 115 g
∫ 3D-conversielens (optionele)
Lens:
F2.0 (f = 1,64 mm)
35 mm equivalent; 33 mm
Minimum opnameafstand; Ongeveer 1,2 m
Minimum verlichting:
Ongeveer 12 lx (1/25 met de low light-modus in de scènemodus)
27
(DUT) VQT4C79
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
28 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Overige
Over het copyright
∫ Auteursrechten naleven
Het kopiëren van eerder opgenomen
tapes of schijfjes of ander gepubliceerd
of uitgezonden materiaal voor andere
doeleinden dan uw eigen privé-gebruik
kan een inbreuk vormen op het
auteursrecht. Zelfs indien alleen bedoeld
voor privégebruik kunnen aan het
kopiëren van bepaald materiaal
beperkingen zijn verbonden.
∫ Licenties
≥ Het SDXC-logo is een handelsmerk van
SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD
Progressive”, “AVCHD 3D/Progressive” en
het “AVCHD 3D/Progressive”-logo zijn
handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
≥ Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories. Dolby en het symbool
double-D zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
≥ x.v.Colour™ is een handelsmerk.
≥ LEICA is een gedeponeerd handelsmerk
van Leica Microsystems IR GmbH en
DICOMAR is een gedeponeerd
handelsmerk van Leica Camera AG.
≥ Microsoft®, Windows® en Windows Vista®
zijn of gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere
landen.
≥ iMovie, Mac en Mac OS zijn
handelsmerken van Apple Inc. die
gedeponeerd zijn in de V.S. en andere
landen.
28
VQT4C79 (DUT)
≥ Andere systeem- of productnamen in de
handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de
AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een
consument voor (i) het coderen van video in
overeenstemming met de AVC-norm (“AVCvideo”) en/of (ii) het decoderen van AVCvideo die werd gecodeerd door een
consument in een privé- en nietcommerciële activiteit en/of werd verkregen
via een videoleverancier die een licentie
heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele
licentie wordt gegeven of wordt geacht te
zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
simplified_HC-X900&X909&X900MEG_dut.book
29 ページ
2012年1月13日 金曜日 午前10時32分
Overige
Lezen van de handleiding
(PDF-formaat)
Gedetailleerde instructies over de
werking van dit toestel staan in de
“Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” op
de bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze
op uw PC om de handleiding te lezen.
∫ Voor Windows
1
Zet de PC aan en doe de
(bijgeleverde) CD-ROM met de
handleiding erin.
2
Selecteer de gewenste taal en
klik vervolgens op
[Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
(Voorbeeld: Besturingssysteem in het
Engels)
besturingssysteem kunt gebruiken van de
volgende website.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
Bij gebruik van de volgende
besturingssystemen
j Windows XP SP3
j Windows Vista SP2
j Windows 7
Plaats de (bijgeleverde) CD-ROM met de
handleiding, klik op [Adobe(R) Reader(R)]
en volg de berichten die op het beeldscherm
verschijnen om het te installeren.
∫ Ongedaan maken van de installatie
van de handleiding (PDF-formaat)
Wis het PDF-bestand uit de map “Program
Files\Panasonic\HC\”.
≥ Als de inhouden van de map met
programmabestanden niet kunnen worden
weergegeven, klik dan op [Show the
contents of this folder] om ze weer te
geven.
∫ Voor Mac
3
Dubbelklik op de icoon
“Gebruiksaanwijzing” op het
bureaublad.
∫ Als de handleiding (PDF-formaat)
niet open gaat
U heeft Adobe Acrobat Reader 5.0 of
nieuwer nodig, of Adobe Reader 7.0 of
nieuwer, om de handleiding (PDF-formaat)
te kunnen doorbladeren of af te drukken.
Download en installeer een versie van
Adobe Reader die u met uw
1
Zet de PC aan en doe de
(bijgeleverde) CD-ROM met de
handleiding erin.
2
Open de Manual map in de
CD-ROM en kopieer het PDFbestand met de gewenste taal
naar de map.
3
Dubbelklik op het PDF-bestand
om het te openen.
29
(DUT) VQT4C79
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement