Panasonic HDCHS200, HDCSD200 Operating instructions

Panasonic HDCHS200, HDCSD200 Operating instructions
Kasutusjuhend
HD-videokaamera
Mudeli nr
HDC-SD200
HDC-HS200
Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Veebilehekülg: http://www.panasonic-europe.com
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 2 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ohutusteave
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI JA
TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
● ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA,
NIISKUSE, TILKUVATE VÕI PRITSIVATE
VEDELIKE KÄTTE JA HOOLITSEGE, ET
SEADMELE EI ASETATA MINGEID
VEDELIKEGA TÄIDETUD ESEMEID NAGU
VAASE.
● KASUTAGE AINULT SOOVITATUD
TARVIKUID.
● ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET
(EGA TAGAPANEELI), SEAL EI OLE
KASUTAJA HOOLDUST VAJAVAID OSI.
USALDAGE SEADME HOOLDUS
PÄDEVATELE HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale,
kergesti ligipääsetavasse kohta.
Toitejuhtme pistik peab olema kergesti
lahtiühendatav.
Seadme täielikuks elektrivõrgust
lahtiühendamiseks ühendage toitepistik
vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke
lahti!
Akusid ei tohi visata tulle ega kuumutada üle
allpool näidatud temperatuuri.
Nööppatarei 60 oC
Aku 60 oC
Elektromagnetiline ühilduvus
ETTEVAATUST!
● ÄRGE PAIGUTAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD
SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE
KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI
VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA
TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI
TAKISTA ÕHUAVASID.
● ÄRGE UMMISTAGE SEADME
VENTILATSIOONIAVASID AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE
SARNASTE ESEMETEGA.
● ÄRGE ASETAGE SEADMELE LAHTISE
TULE ALLIKAID, NÄITEKS PÕLEVAID
KÜÜNLAID.
● KÕRVALDAGE AKUD
KESKKONNAOHUTUL VIISIL.
2
VQT1Y46
See sümbol (CE) asub andmesildil.
Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
● Muud AV-, komponent- ega USB-kaablit
peale seadme komplekti kuuluvate ei tohi
kasutada.
● Kui kasutate eraldi müügilolevaid kaableid,
siis valige kindlasti sellised, mille pikkus on alla
3 meetri.
● Hoidke mälukaart lastele kättesaamatus
kohas, sest lapsed võivad selle alla neelata.
Toote tähistus asub seadme põhjal.
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 3 ページ 2008年12月17日
Teave kasutatud seadmete ja
patareide kogumise ja käitlemise
kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil
ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning
akusid/patareisid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele eeskirjadele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja akud/patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide
nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja
akude/patareide kogumise ja ringlussevõtu
kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla
karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud
elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija
poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete
nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Cd
Märkus aku/patarei sümboli
kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada
koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab
see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
水曜日 午後9時45分
Salvestuste eest vastutusest
keeldumine
Tootja ei vastuta mingil määral selle seadme,
tarvikute ega andmekandjate talitlushäiretest
või defektidest tuleneva salvestute kaotuse
eest.
Järgige hoolikalt
autorikaitseseadust
Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu
väljaantud või ülekandena edastatava
materjali salvestamine muul eesmärgil kui
isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus
autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjali
salvestamisel olla piiranguid.
Käesolev kasutusjuhend kehtib mudelitele,
ja
.
Piltidel kujutatu võib tegelikust veidi erineda.
● Selle kasutusjuhendi joonistel on kujutatud
mudelit
, selgituste teatud osad
viitavad aga muudele mudelitele.
● Sõltuvalt mudelist ei ole mõningaid
funktsioone võimalik kasutada.
● Funktsioonid võivad olla erinevad, lugege
seetõttu hoolikalt juhiseid.
Mälukaardid, mida saab selle
seadmega kasutada
SD-mälukaart ja SDHC-mälukaart
● Ilma SDHC-logota 4 GB või suurema
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi tehnilistele andmetele.
● Täiendavat teavet SD-mälukaartide kohta
lugege lk 22.
Käesolevas kasutusjuhendis:
● SD-mälukaarti ja SDHC-mälukaarti
nimetatakse “SD-mälukaardiks”.
● Video salvestamiseks/esitamiseks
kasutatavad funktsioonid on märgistatud
käesolevas kasutusjuhendis tähisega
● Fotode salvestamiseks/esitamiseks
kasutatavad funktsioonid on märgistatud
käesolevas kasutusjuhendis tähisega
● “HD Writer AE 1.0 for HDC” tarkvara
nimetatakse “HD Writer AE 1.0”.
● Viiteleheküljed on märgistatud noolega,
näiteks: ? 00
.
.
3
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book
Litsentsid
4 ページ 2008年12月17日 水曜日 午後9時45分
● SDHC-logo on kaubamärk.
● “AVCHD” ja “AVCHD” logo on Panasonic
Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.
● Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud
litsentsi alusel.
Dolby ja kaksik-D sümbol on firma Dolby
Laboratories kaubamärgid.
● HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface on firmale HDMI Licensing
LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
● HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi
kaubamärk.
● “x.v.Colour” on kaubamärk.
● Leica on firma Leica Microsystems IR GmbH
registreeritud kaubamärk ja Dicomar on firma
Leica Camera AG registreeritud kaubamärk.
● Microsoft®, Windows® ja DirectX® on
Microsoft Corporationi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s ja/või
muudes riikides.
● Microsofti toodete kuvatõmmiste trükkimiseks
on Microsoft Corporationi luba.
● IBM ja PC/AT on USA International Business
Machines Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
● Intel®, Core™, Pentium® ja Celeron® on firma
Intel Corporation registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja muudes riikides.
● AMD Athlon™ on firma Advanced Micro
Devices Inc kaubamärk.
● Apple, Mac OS on firma Apple Inc
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid
USAs ja/või muudes riikides.
● PowerPC on firma International Business
Machines Corporation kaubamärk.
● Muud selles juhendis esinevad süsteemide ja
toodete nimetused on üldiselt neid väljatöötanud
ettevõtete registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
4
VQT1Y46
Käesolev toode on litsentseeritud AVC
patenditud litsentsiportfelli alusel tarbija isiklikuks
ja mitteäriliseks kasutamiseks selleks, et (i)
kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile („AVC Video“) ja/või (ii) dekodeerida
AVC-videosignaali, mis on kodeeritud tarbija
poolt isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks ja/või
on hangitud AVC-videote litsentseeritud
turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega saa
kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks.
Täiendava info saamiseks pöörduge firma
MPEG LA LLC poole. Vt
http://www.mpegla.com.
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 5 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
Omadused
2
7
8
Salvestamine (põhifunktsioonid)
Ettevalmistamine
Enne kasutamist
[1] HDD (kõvaketta) käsitsemine
[HDC-HS200]
[2] Osade nimetused ja käsitsemine
[HDC-SD200]
[HDC-HS200]]
Seadistamine
Salvestamine
9
11
11
14
[1] Toide
17
Aku laadimine
17
Aku paigaldamine/eemaldamine
18
Laadimisaeg ja salvestusaeg
19
Ühendamine elektrivõrgu pistikupessa 21
[2] SD-mälukaartide ettevalmistamine 22
Mälukaardid, mida saab selle seadmega
kasutada
22
SD-mälukaardi sisestamine/
eemaldamine
23
[3] Režiimi valimine
(seadme sisse/välja lülitamine)
24
Seadme sisse- ja väljalülitamine
LCD-ekraaniga
25
[4] Puuteekraani kasutamine
26
[5] Menüükuva kasutamine
27
Keele valimine
28
Menüüloetelu
28
[6] Kuupäeva ja kellaaja seadistamine 32
Maailmaaja säte (reisisihtkoha aja
näitamine)
34
[7] LCD-ekraani seadistamine
35
LCD-ekraani reguleerimine
35
Puuteekraani kalibreerimine
36
LCD-ekraani pildikvaliteedi muutmine 36
Iseenda jäädvustamine
36
[8] Kaugjuhtimispuldi kasutamine
37
Noolenuppude/OK nupu kasutamine
38
[1] Enne salvestamist
intelligentne automaatrežiim
Kiirkäivitus
Kiire sisselülitamine
[2] Video salvestamine
Salvestusrežiimid/ligikaudne
salvestusaeg
Eelsalvestusfunktsioon PRE-REC
Võttejuhis
[3] Pildistamine
Kuvasuhe/pildi suurus
Pildi kvaliteet
Fotode salvestamine video
salvestusrežiimis
Salvestatavate fotode arv
[4] Suurendamine/vähendamine
Digitaalsuumi funktsioon
Optiline lisasuum
[5] Optilise pildistabilisaatori
funktsioon
[6] AF Tracking funktsioon
39
40
42
43
44
46
47
47
48
50
50
51
52
55
55
55
56
57
Salvestamine (lisafunktsioonid)
[1] Tööikoonide
salvestusfunktsioonid
Tööikoonid
[2] Menüüde salvestusfunktsioonid
[3] Käsitsi salvestamine
Värvustasakaal
Säriaja/ava käsitsi reguleerimine
Käsitsi teravdamine
Pildi reguleerimine
58
58
62
71
72
73
74
74
5
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 6 ページ 2008年12月17日
Esitamine
Varundamine
Esitamine
[1] Video esitamine
Foto tegemine videost
Highlight & Time Frame register
Video esitamine kuupäeva järgi
Intelligentne stseenivalik
Highlight esitusfunktsioon
Korduvesitus
Eelneva esituse jätkamine
[2] Fotode esitamine
Fotode esitamine kuupäeva järgi
水曜日 午後9時45分
Kasutamine koos muude seadmetega
75
78
78
79
79
80
81
81
82
84
[1] DVD-kirjuti ühendamine plaadile
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks
101
Ettevalmistused kopeerimiseks/
esitamiseks
101
Plaatidele kopeerimine
103
Kopeeritud plaadi esitamine
106
Kopeeritud plaatide haldus (vormindamine,
automaatkaitse, plaadiinfo kuvamine)
107
[2] Võtete dubleerimine teisele
videoseadmele
108
[3] Kasutamine printeriga (PictBridge) 109
Redigeerimine
[1] Stseenide/fotode kustutamine
[2] Stseeni jagamine kustutamiseks
[3] Stseenide/fotode kaitsemine
[4] DPOF sätted
[5] Kopeerimine SD-mälukaardilt
sisemällu/kõvakettale ja vastupidi
[HDC-HS200]
Kopeerimissihtkoha vaba mälumahu
kontrollimine
Kopeerimine
[6] Jätkustseenide ühendamine
[HDC-TM20]
[7] Vormindamine
85
87
88
89
90
90
91
90
93
Kasutamine teleriga
[1] Video/fotode vaatamine teleril
Ühendamine HDMI-minikaabliga
5.1-kanalilise ruumiheli kuulamine
Komponentkaabliga ühendamine
[2] Esitus VIERA Linki kasutades
(HDAVI Control™)
94
96
97
97
98
Kasutamine arvutiga
Enne kasutamist
[1] Arvuti kasutusvõimalused
Lõppkasutaja litsentsileping
[2] Nõuded arvutile
112
114
115
[1] Installimine
[2] Arvutiga ühendamine
Arvutikuva
117
119
121
Seadistamine
Kasutamine arvutiga
[1] Tarkvara „HD Writer AE 1.0”
käivitamine
Tarkvararakenduste
kasutusjuhendite lugemine
[2] Macintosh arvutiga kasutamine
122
122
123
Muu
Näidud ja tähised
[1] Näidud ja tähised
[2] Teated
Taastamine
Kasulikud nõuanded
124
127
128
[1] Funktsioonid, mida ei saa kasutada
korraga
129
[2] Veaotsing
131
Ohutusnõuded
138
Tehnilised andmed
141
6
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 7 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Tarvikud
Enne seadme kasutamist kontrollige, et
seadmega on kaasas kõik loetletud tarvikud.
Aku
VW-VBG130
Toiteadapter
VSK0698
Toitekaabel
K2CQ2CA00006
Alalisvoolukaabel
K2GJYDC00004
Kaugjuhtimispult
(sisseehitatud akuga)
N2QAEC000024
Lisavarustus
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla
müügil.
Toiteadapter (VW-AD21E-K)*1
Aku (liitium/VW-VBG070)
Aku (liitium/VW-VBG130)
Aku (liitium/VW-VBG260)
Aku (liitium/VW-VBG6)*2
Aku hoidikukomplekt (VW-VH04)
HDMI-minikaabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Telekonverter (VW-T4314H)
Lainurkkonverter (VW-W4307H)
Filtrikomplekt (VW-LF43NE)
AV-kaabel
K2KYYYY00054
Komponentkaabel
K1HY10YY0005
USB-kaabel
K1HY04YY0032
Elektronpliiats
VFC4394
Videolamp (VW-LDC103E)*3
Videolambi pirn (VZ-LL10E)
Tarvikuadapter (VW-SK12E)
DVD-kirjuti (VW-BN1)
*1 Komplekti kuuluvaid alalisvoolukaableid ei
saa selle seadmega kasutada.
*2 Nõutav on kasutada aku hoidikukomplekti
VW-VH04 (lisavarustus).
*3 Nõutav on kasutada tarvikuadapterit VWSK12E (lisavarustus).
CD-ROM
Tarkvara
7
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 8 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Omadused
Väga selged kõrglahutusega pildid
Selle seadmega saab salvestada kõrglahutusega võtteid.
A
Kõrglahutusega pilt (1920×1080)*
A Kasutatav horisontaalridade arv 1080
* Kui salvestusrežiimiks on HA/HG/HX.
B
Standardne pilt (720×576)
B Kasutatav horisontaalridade arv 576
Mis on AVCHD?
See on detailse kõrglahutusega pildi salvestamise ja esitamise vorming.
Salvestamisel kasutatakse pildiandmete tihendamiseks MPEG-4 AVC/H.264 koodekit ning heli
salvestamiseks kasutatakse Dolby Digital 5.1 Creator’it.
● Andmed ei ole ühilduvad, kuna salvestusmeetod erineb tavalisest DVD-videost jne.
Ühilduvus teiste toodetega
Kasutamine koos muude seadmetega
Video/fotode vaatamine
telerist (l 92-99)
Kasutatavad funktsioonid
Esitamine HDMI minikaabliga. Esitamine VIERA
Linki kasutades (HDAVI Control™) (l 97)
Pildi kvaliteet
Kõrglahutusega pilt
Esitamine komponentkaabliga [1080i]
Esitamine komponentkaabliga [576i]
Standardne pilt
Esitamine AV-kaabliga
DVD-kirjuti kasutamine
(l 100-107)
DVD-kirjuti ühendamine plaadile
Kõrglahutusega pilt
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks. Kopeeritud plaadi
esitamine (l 106)
Standardne pilt
Arvutiga kasutamine
(l 112-113)
Andmete arvutisse kopeerimine ja lihtne toimetamine Kõrglahutusega pilt
Andmete kirjutamine BD/DVD-plaatidele ja SDmälukaartidele
Videoandmete teisendamine MPEG2-ks
Standardne pilt
DVD-videoplaadi loomine
Võtete dubleerimine
teisele videoseadmele
(l 108)
8
VQT1Y46
Pildi dubleerimine AV-kaabliga ühendades
Standardne pilt
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 9 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Ettevalmistamine
Enne kasutamist
1
HDD (kõvaketta) käsitsemine
[HDC-HS200]
Sellel seadmel on sisseehitatud 80 GB kõvaketas. Kuigi HDDle saab salvestada suures koguses andmeid,
tuleb olla teatud asjaolude suhtes ettevaatlik. HDD kasutamisel pöörake tähelepanu järgmistele punktidele.
Salvestiste eest vastutusest keeldumine
Panasonic keeldub igasugusest vastutusest kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt salvestiste
või redigeeritud materjalide kaotusest mis tahes tõrgete tõttu ega garanteeri salvestiste säilimist, kui
salvestades või redigeerides esineb häireid. Sama kehtib ka juhul, kui seadet (sh kõiki muid seadme osi,
mis ei ole kõvakettaga seotud) on mis tahes viisil remonditud.
■ Kaitske kõvaketast vibratsiooni
ja põrutuste eest.
■ Talitlus võib seiskuda kuumas
ja külmas keskkonnas.
Keskkonna- ja käsitsemistingimustest sõltuvalt võib
HDD osaliselt kahjustuda või ei pruugi suuta andmeid
lugeda, salvestada ega esitada. Kaitske seadet
vibratsiooni ja põrutuste eest ning ärge lülitage
seadet salvestamise ega esitamise ajal välja.
Kui kasutate seadet kärarikkas kohas nagu
klubis või kontserdil, siis võib salvestamine
seiskuda helivibratsiooni tõttu.
Sellistes kohtades on soovitav salvestada
andmed SD-mälukaardile.
Seade blokeerub HDD kaitsmiseks.
■ Varundage andmed korrapäraselt.
HDD on ajutine mäluseade. Et vältida andmekadu
staatilise elektri, elektromagnetlainete, rikete jms
tõttu, varundage andmed arvutisse või DVDplaadile. (l 101, 112)
■ Ärge kasutage seadet madala
õhurõhu korral.
HDD võib lakata töötamast kasutamisel
kõrgusel 3000 m või rohkem üle merepinna.
■ Transport
Lülitage seade transportimiseks välja ning
kaitske seadet rappumise, kukkumise ja löökide
eest.
■ Kukkumise tuvastus
[
] ilmub ekraanile, kui seade tuvastab
kukkumise (kaaluta oleku). Kukkumise korduval
tuvastamisel võib seade salvestamise või
esitamise seisata HDD kaitsmiseks.
■ Kui HDD kasutamisel esineb
mingi tavatu olukord, siis
varundage andmed viivitamata.
HDD rike võib põhjustada pidevat müra või ebaühtlast heli salvestamisel või esitamisel.
Pidev kasutamine põhjustab edasist kvaliteedilangust ning võib muuta HDD lõpuks koguni
kasutuskõlbmatuks. Kui märkate mõnd sellist
nähtust, siis kopeerige andmed viivitamata HDDlt
arvutisse, DVD-plaadile jne ning pöörduge
seadme müüja poole. Kui HDD muutub kasutuskõlbmatuks, ei saa andmeid enam taastada.
9
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 10 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
■ Kõvaketta kasutamise märgutuli [ACCESS HDD]
• Märgutuli põleb kõvaketta kasutamise
(käivitamine, salvestamine, esitamine,
kustutamine jne) ajal.
• Märgutule põlemise ajal ei tohi teha järgmisi
toiminguid, sest see võib HDDd kahjustada või
põhjustada seadme talitlushäireid:
- seadme väljalülitamine,
- USB-kaabli ühendamine ja lahtiühendamine,
- seadme jätmine vibratsiooni või põrutuste mõju alla.
• Selle seadme kõrvaldamisest või äraandmisest. (l 139)
10
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 11 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ettevalmistamine
2
Osade nimetused ja
käsitsemine
[HDC-SD200]
1 LCD-ekraan (puuteekraan) (l 26, 35)
● LCD-ekraan avaneb kuni 90°.
● Ekraani saab pöörata 180° A objektiivi
suunas või 90° B vastassuunas.
LCD-ekraanide tootmistehnoloogia tõttu võivad
ekraanil olla mõned väiksed heledad või
tumedad punktid.
See ei ole siiski tõrge ega halvenda
salvestuskvaliteeti.
2 Käsitsirežiimi nupp [MANUAL] (l 71)
3 Optilise pildistabilisaatori nupp
, O.I.S.] (l 56)
[
4 Õhuava (jahutusventilaator)
● Jahutusventilaator töötab sisetemperatuuri
tõusu ärahoidmiseks. Ärge seadet kasutades
õhuava kinni katke.
5 Intelligentse automaatrežiimi nupp [iA] (l 40)
6 Eelsalvestusnupp [PRE-REC] (l 47)
7 Akuhoidik (l 18)
8 Alalisvoolu sisendpesa [DC IN] (l 21)
● Kasutage ainult komplekti kuuluvat
toiteadapterit või Panasonicu originaaltoiteadapterit (VW-AD21E-K; lisavarustus).
9 USB-pesa [
] (l 101, 109, 119)
10 Salvestamise alustamise/seiskamise
alamnupp (l 39)
• See nupp funktsioneerib samamoodi nagu
salvestamise alustamise/seiskamise nupp.
11
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 12 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
11 Suumimisnupud (l 55)
• Need nupud funktsioneerivad samamoodi nagu
suumimishoob. Saate nendega vahetada pisipildikuva ja reguleerida helitugevust.
12 Menüünupp [MENU] (l 27)
13 Kustutamisnupp [
] (l 85)
14 SD-mälukaardipesa avamishoob
[OPEN] (l 23)
15 15 Audio-video väljundpesa [A/V]
(l 94, 108)
• AV-kaabli ühendamiseks (ainult komplekti
kuuluv kaabel).
16 Komponentpesa [COMPONENT] (l94)
17 HDMI-minipesa [HDMI] (l 94, 98)
18 Mälukaardi kasutamise märgutuli
[ACCESS] (l 23)
19 Mälukaardipesa (l 23)
20 SD-mälukaardipesa kate (l 23)
21
22
• Telekonverteri (VW-T4314H; lisavarustus) või lainurkkonverteri (VW-W4307H; lisavarustus)
paigaldamisel eemaldage kõigepealt objektiivivarjuk.
Olge ettevaatlik järgmistes olukordades!
Kui paigaldatud on 2 objektiivitarvikut, näiteks
hallfilter ja telekonverter, ja suumimishooba
lükatakse W suunas, siis kujutise nurgad
tumenevad.
(Vinjett)
(2 objektiivitarvikut kasutades eemaldage esmalt
objektiivivarjuk ning paigaldage need siis.)
Objektiivikaane paigaldamine (kuulub
filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus))
• Filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus)
kasutamisel kaitske objektiivi filtrikomplekti
kuuluva objektiivikaanega, kui seade ei ole
kasutuses.
23
24
25
26
21 Sisseehitatud välklamp (l 60)
22 Objektiiv (LEICA DICOMAR)
• Objektiivikaane paigaldamiseks või eemaldamiseks võtke objektiivikaas pöidla ja nimetissõrme vahele.
Objektiivikate
• Objektiivikate avaneb
video salvestusrežiimis ja
fotode salvestusrežiimis.
23 Objektiivivarjuk
Pöörake objektiivivarjukit eemaldamiseks vastupäeva A. Paigaldamiseks seadke see avasse B ja
seejärel pöörake päripäeva C.
• Paigaldage filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus)
mitmekihiline kaitsefilter või hallfilter objektiivivarjuki ette
12
VQT1Y46
24 Kaugjuhtimisandur (l 38)
25 Salvestamise märgutuli (l 29)
26 Automaatteravdamise abilamp (l 69)
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 13 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
30 31
32
33
29
28
27
34
35
27
28
29
30
31
Salvestamise alustamise/seiskamise nupp (l 44)
Oleku märgutuli (l 24)
Töörežiimide valikulüliti (l 24)
Pildistamisnupp [
] (l 48)
Suumimishoob [W/T] (salvestusrežiimis)
(l55)
Pisipildikuva lüliti/helitugevuse hoob
(esitusrežiimis) (l 76)
32 Kõlar
33 Sisemised mikrofonid (5,1 kanali tugi)
34 Käerihm
Reguleerige käerihm pikkuselt oma käele parajaks.
36
37
36 Aku vabastushoob [BATT] (l 18)
37 Statiivipesa
Siia avasse saab kinnitada lisavarustuseks oleva
statiivi. (Täpse info saamiseks statiivi kinnitamise
kohta lugege statiivi kasutusjuhendit.)
1
2
3
35
Tõmmake rihm lahti.
Reguleerige rihma pikkust.
Kinnitage rihm.
Õlarihma klamber
A
Kaamera põhi
13
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 14 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
[HDC-HS200]
1 LCD-ekraan (puuteekraan) (l 26, 35)
● LCD-ekraan avaneb kuni 90°.
● Ekraani saab pöörata 180° A objektiivi
suunas või 90° B vastassuunas.
LCD-ekraanide tootmistehnoloogia tõttu võivad
ekraanil olla mõned väiksed heledad või
tumedad punktid.
See ei ole siiski tõrge ega halvenda
salvestuskvaliteeti.
2 Käsitsirežiimi nupp [MANUAL] (l 71)
14
VQT1Y46
3 Optilise pildistabilisaatori nupp
[
, O.I.S.] (l 56)
4 Õhuava (jahutusventilaator)
5 Kõlar
6 Intelligentse automaatrežiimi nupp [iA] (l
40)
7 Eelsalvestusnupp [PRE-REC] (l 47)
8 Akuhoidik (l 18)
9 Alalisvoolu sisendpesa [DC IN] (l 21)
● Kasutage ainult komplekti kuuluvat
toiteadapterit või Panasonicu originaaltoiteadapterit (VW-AD21E-K; lisavarustus).
10 USB-pesa [ ] (l 101, 109, 119)
11 Salvestamise alustamise/seiskamise
alamnupp (l 39)
• See nupp funktsioneerib samamoodi nagu
salvestamise alustamise/seiskamise nupp.
12 Suumimisnupud (l 55)
• Need nupud funktsioneerivad samamoodi
nagu suumimishoob. Saate nendega vahetada
pisipildikuva ja reguleerida helitugevust.
13 Menüünupp [MENU] (l 27)
14 Kustutamisnupp
(l 85)
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 15 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
15 SD-mälukaardipesa avamishoob [OPEN] (l 23)
16 Audio-video väljundpesa [A/V]
(l 94, 108)
• AV-kaabli ühendamiseks (ainult komplekti
kuuluv kaabel).
17 Komponentpesa [COMPONENT]
18 HDMI-minipesa [HDMI] (l 94, 98)
19 Mälukaardi kasutamise märgutuli
[ACCESS] (l 23)
20 Mälukaardipesa (l 23)
21 SD-mälukaardipesa kate (l 23)
22
23
24
Olge ettevaatlik järgmistes olukordades!
Kui paigaldatud on 2 objektiivitarvikut, näiteks
hallfilter ja telekonverter, ja suumimishooba
lükatakse W suunas, siis kujutise nurgad
tumenevad.
(Vinjett)
(2 objektiivitarvikut kasutades eemaldage esmalt
objektiivivarjuk ning paigaldage need siis.)
Objektiivikaane paigaldamine
(kuulub filtrikomplekti (VW-LF43NE,
lisavarustus))
• Filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus)
kasutamisel kaitske objektiivi filtrikomplekti
kuuluva objektiivikaanega, kui seade ei ole
kasutuses.
25
26
27
22 Sisseehitatud välklamp (l 60)
23 Objektiiv (LEICA DICOMAR)
Objektiivikate
• Objektiivikate avaneb
video salvestusrežiimis ja
fotode salvestusrežiimis.
• Objektiivikaane paigaldamiseks või eemaldamiseks võtke objektiivikaas pöidla ja nimetissõrme vahele.
25 Kaugjuhtimisandur (l 38)
26 Salvestamise märgutuli (l 29)
27 Automaatteravdamise abilamp (l 69)
24 Objektiivivarjuk
Pöörake objektiivivarjukit eemaldamiseks vastupäeva A. Paigaldamiseks seadke see avasse B ja
seejärel pöörake päripäeva C.
• Paigaldage filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus) tavaline puhas kaitsefilter või hallfilter
objektiivivarjuki ette.
• Telekonverteri (VW-T4314H, lisavarustus) või
lainurkkonverteri (VW-W4307H, lisavarustus)
paigaldamisel eemaldage esmalt objektiivivarjuk.
15
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 16 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
31 32 33
34
30
29
28
36
35
28
29
30
31
Salvestamise alustamise/seiskamise nupp (l 44)
Oleku märgutuli (l 24)
Töörežiimide valikulüliti (l 24)
Kõvaketta kasutamise märgutuli [ACCESS HDD]
(l 10)
32 Pildistamisnupp [
] (l 48)
33 Suumimishoob [W/T] (salvestusrežiimis) (l55)
Pisipildikuva lüliti/helitugevuse hoob
(esitusrežiimis) (l 76)
34 Sisemised mikrofonid (5,1 kanali tugi)
37
38
35 Käerihm
Reguleerige käerihm pikkuselt oma käele parajaks.
37 Aku vabastushoob [BATT] (l 18)
38 Statiivipesa
Siia avasse saab kinnitada lisavarustuseks oleva
statiivi. (Täpse info saamiseks statiivi kinnitamise
kohta lugege statiivi kasutusjuhendit.)
1
2
3
36
16
Tõmmake rihm lahti.
Reguleerige rihma pikkust.
Kinnitage rihm.
Õlarihma klamber
VQT1Y46
A
Kaamera põhi
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 17 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ettevalmistamine
1
Toide
Selle seadmega kasutatavad akud
Selle seadmega saab kasutada akut VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6.
● See seade on varustatud funktsiooniga, mis suudab tuvastada aku sobivust., Seda
funktsiooni toetavad akud VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6. (Selle funktsiooniga ühildumatuid
akusid ei saa kasutada.)
● VW-VBG6 kasutamiseks selle seadmega on vajalik aku hoidikukomplekt VW-VH04
(lisavarustus).
Teatud kohtades on leitud turustatavate akude hulgas järeletehtud akusid, mis on välimuselt
algupärastele väga sarnased. Osadel neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid
vastata akudele esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega võib kaasneda
tule- või plahvatusoht.
Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta mingite õnnetusjuhtumite ega tööhäirete eest,
mis tulenevad järeletehtud aku kasutamisest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on
soovitav kasutada algupärast Panasonicu akut.
Aku laadimine
Seadme ostuhetkel ei ole aku laetud. Enne seadme kasutamist tuleb aku laadida.
Tähtis!
Kui alalisvoolujuhe on ühendatud toiteadapteriga, siis akut ei laeta. Eemaldage
alalisvoolukaabel toiteadapteri küljest.
Laadimise märgutuli [CHARGE] A
Põleb:
laadimine (aku laadimisaeg: l 19)
Kustub:
laadimine on lõppenud
Vilgub:
veenduge, et aku klemmid ja toiteadapter ei puutu
kokku mustuse, võõrkehade ega tolmuga ning
ühendage need siis nõuetekohaselt. (l 142)
1 Ühendage toitekaabel toiteadapteriga ja elektrivõrgu pistikupessa.
2 Akut toiteadapteriga ühendades seadke nooled kohakuti.
17
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 18 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
● Soovitame kasutada Panasonicu akusid (l 7, 19).
● Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada käesoleva toote kvaliteeti.
● Ärge akut kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et aku ei puutu kokku lahtise tulega.
● Ärge jätke akut pikemaks ajaks suletud uste ja akendega autosse otsese päiksevalguse kätte.
Aku paigaldamine/eemaldamine
Sisestage aku joonisel näidatud suunas.
Aku eemaldamine
Veenduge, et seade on välja lülitatud ja
oleku märgutuli kustunud, seejärel
eemaldage aku. Hoidke akut eemaldades
tugevalt käes, et vältida selle kukkumist.
Liigutage akuhooba noolega tähistatud
suunas ning eemaldage lukustusest
vabastatud aku.
A
Aku peab klõpsuga kohale lukustuma.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel!
Asendage aku täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi akuga.
Kasutatud akud/patareid kõrvaldage vastavalt
tootja juhistele.
18
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 19 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Laadimisaeg ja salvestusaeg
Laadimis- ja salvestusaeg
● Temperatuur: 25 °C/niiskus: 60%
HDC-SD200
Aku mudel
[pinge/mahtuvus
(vähemalt)]
Laadimisaeg
Maksimaalne pideva
salvestamise aeg
Tegelik salvestusaeg
Komplekti kuuluv aku/ VWVBG130 (lisavarustus)
[7,2 V/1250 mAh]
2 h 35 min
1 h 45 min
1 h 5 min
VW-VBG260 (lisavarustus)
[7,2 V/2500 mAh]
4 h 40 min
3 h 25 min
2 h 5 min
VW-VBG6 (lisavarustus)*
[7,2 V/5400 mAh]
9 h 25 min
8 h 30 min
5 h 15 min
Aku mudelinumber
[pinge/mahutavus
(minimaalselt)]
Komplekti kuuluv
aku/VW-VBG130
(lisavarustus) [7,2
V/1250 mAh]
VW-VBG260
(lisavarustus) [7,2
V/2500 mAh]
VW-VBG6
(lisavarustus)* [7,2
V/5400 mAh]
Laadimisaeg
HDC-HS200
Salvestamiseks
Salvestuskasutatav
režiim
andmekandja
Maksimaalne
Tegelik
pideva
salvestusaeg
salvestamise aeg
HDD
HA/HG/HX/
HE
1 h 35 min
1h
SD
HA/HG/HX/
HE
1 h 40 min
1h
2 h 35 min
HDD
4 h 40 min
SD
HDD
9 h 25 min
SD
HA/HG/HX
3 h 5 min
HE
3 h 10 min
HA/HG/HX/
HE
3 h 20 min
2h
HA/HG/HX
7 h 45 min
4 h 45 min
HE
7 h 50 min
4 h 50 min
HA/HG/HX/
HE
8 h 15 min
5 h 5 min
1 h 55 min
* Vajalik on aku hoidikukomplekt VW-VH04 (lisavarustus).
● Näidatud ajad on ligikaudsed.
● Näidatud laadimisaeg kehtib, kui aku on eelnevalt täielikult tühjenenud. Laadimis- ja
salvestusaeg võib olla erinev olenevalt töötingimustest, nt kõrgel või madalal temperatuuril.
19
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book
20 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
● Tegelik salvestusaeg tähendab kasutatavat salvestusaega juhul, kui salvestamist korduvalt alustada
ja seisata, seadet sisse ja välja lülitada, suumimishooba liigutada jne.
● Kasutamisel ja laadimisel akud soojenevad. See ei ole rike.
Akulaengu tähis
● Aku tühjenedes muutub akulaengu tähis järgmiselt.
punaseks. Kui aku on tühi, hakkab tähis
Kui akulaengut jätkub vähem kui 3 minutiks, muutub
(
) vilkuma.
● Järelejäänud akulaengut näidatakse selle seadmega kasutatava Panasonicu aku kasutamisel.
Järelejäänud akulaengu näitamiseks võib kuluda aega. Tegelik aeg võib varieeruda kasutusviisist
sõltuvalt.
● Seade suudab näidata kuni 9 h 59 min pikkust maksimaalset järelejäänud aku kasutusaega. Kui
tegelik järelejäänud aku kasutusaeg ületab 9 h 59 min, siis on näit roheline ega muuta, enne kui
järelejäänud aeg on lühem kui 9 h 59 min.
● Režiimi vahetamisel aja näit kustub hetkeks, sel ajal arvutatakse järelejäänud akulaengut.
● Teiste firmade toiteadapteri või akude kasutamisel ei näita seade järelejäänud aku kasutusaega.
20
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 21 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ühendamine elektrivõrgu pistikupessa
Kui toiteadapter on ühendatud, siis on seade ooterežiimis. Kui toiteadapter on ühendatud
pistikupessa, on selle primaarahel püsivalt pingestatud (puudub võrgulüliti).
Tähtis!
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud toiteadapteriga, siis akut ei laeta.
● Ärge kasutage toitekaablit muude seadmetega, kuna see on ettenähtud ainult selle seadmega
kasutamiseks. Ärge kasutage muude seadmete toitekaableid selle seadmega.
DC IN
3
1
A Alalisvoolu väljundpesa
B Alalisvoolu sisendpesa
Ühendamiseks seadke alalisvoolukaabli pistikul tähis [ ] kohakuti tähisega alalisvoolu sisendpesal.
1
Ühendage toitekaabel toiteadapteriga ja elektrivõrgu pistikupessa.
2
Ühendage alalisvoolukaabel toiteadapteriga.
3
Ühendage alalisvoolukaabel alalisvoolu sisendpessa [DC IN].
● Enne toiteadapteri lahtiühendamist seadke režiimilüliti asendisse OFF ja veenduge, et oleku
märgutuli on kustunud.
21
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 22 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ettevalmistamine
2
SD-mälukaartide
ettevalmistamine
See seade (SDHC toega seade) ühildub SD- ja SDHC-mälukaartidega. SDHC-mälukaarti muul
seadmel kasutades kontrollige, et vastav seade toetab SDHC-mälukaarti.
Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada
Video salvestamiseks on soovitatav kasutada SD-mälukaarte, mis vastavad SD kiirusklassile 4
või enam.
Mälukaart
SDmälukaart
SDHCmälukaart
Maht
Video salvestamine
Järgnevaid Panasonicu SD-mälukaarte saab
kasutada.
8 MB
16 MB
Ei saa kasutada.
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
Sobivust ei saa tagada. Olenevalt kasutatavast SDmälukaardist võib video salvestamine äkki peatuda.
(l134)
Foto
salvestamine
Ei saa
kasutada.
1 GB
RP-SDV01G
2 GB
RP-SDV02G, RP-SDM02G
4 GB
RP-SDV04G, RP-SDM04G
6 GB
RP-SDM06G
8 GB
RP-SDV08G
12 GB
RP-SDM12G
16 GB
RP-SDV16G
32 GB
RP-SDV32G
* SD-kiiruseklassi standard järjestikuseks kirjutamiseks.
● Lugege järgmiselt veebisaidilt uusimat teavet
video salvestamiseks kasutatavate SDmälukaartide/SDHC-mälukaartide kohta:
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(See veebikülg on ainult inglise keeles).
● Ilma SDHC-logota 4 GB (või suurema)
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi tehnilistele andmetele.
● Kui SD-mälukaardi
kirjutuskaitse lüliti A on
lukustatud asendis, ei ole
võimalik mälukaardile
salvestada, sellel leiduvaid
materjale kustutada ega
redigeerida.
● Hoidke mälukaart lastele kättesaamatus
kohas, sest lapsed võivad selle alla neelata.
32
22
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 23 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
SD-mälukaardi sisestamine/eemaldamine
Kui kasutate muu tootja SD-mälukaarti või eelnevalt muul seadmel kasutatud SD-mälukaarti
esmakordselt sellel seadmel, siis vormindage esmalt SD-mälukaart. (l 91) SD-mälukaardi
vormindamisel kustutatakse sellelt kõik salvestatud andmed. Kustutatud andmeid ei saa taastada.
Kopeerige enne vormindamist väärtuslikud andmed arvutisse, DVD-plaatidele jne. (l 100, 112)
Ettevaatust!
SD-mälukaardi eemaldamine ajal, kui kaardi kasutamise märgutuli põleb, võib põhjustada
seadme talitlushäireid või SD-mälukaardile salvestatud andmete kustumist.
Kasutamise märgutuli [ACCESS] A
● Kasutamise märgutuli süttib, kui seadet
pöördub SD-mälukaardi või sisemälu poole.
1 Avage LCD-ekraan.
● Kontrollige, et kaardi kasutamise märgutuli on
kustunud.
2 Avage SD-mälukaardipesa kate,
libistades avamishooba OPEN B.
3 Sisestage SD-mälukaart kaardipesasse või
võtke see sealt välja.
● Seadke etiketiga pool C joonisel näidatud
suunda ning lükake otse sisse nii kaugele, kui
võimalik.
● Vajutage SD-mälukaardi keskele ja tõmmake
see otse välja.
4 Sulgege SD-mälukaardipesa kaas
korralikult.
● Kate peab klõpsuga kohale sulguma.
● Ärge puudutage SD-mälukaardi tagaküljel olevaid kontakte.
● Kaitske SD-mälukaarti tugevate löökide, painutamise ja mahakukkumise eest.
● Elektrilised häired, staatiline elekter või videokaamera või SD-mälukaardi rike võivad SDmälukaardile salvestatud andmeid rikkuda või need ära kustutada.
● Kui mälukaardi kasutamise märgutuli põleb, siis vältige järgmist:
- SD-mälukaardi eemaldamine;
- seadme väljalülitamine;
- USB-kaabli ühendamine ja lahtiühendamine;
- seadme vibratsioon või põrutamine.
Kui märgutuli põleb, võivad nimetatud toimingud salvestust, SD-mälukaarti või seda seadet
kahjustada.
23
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 24 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ettevalmistamine
Režiimi valimine (seadme
sisse- ja väljalülitamine)
3
Pöörake režiimlüliti salvestamise, esitamise või väljalülitatud (OFF) asendisse.
Hoides all lukust vabastusnuppu A, seadke režiimilüliti toite
või .
sisselülitamiseks asendisse ,
● Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti soovitud asendisse
seadmise ajal lukust vabastamise nupp all.
● Seadke kohakuti tähisega B.
● Oleku märgutuli C.
Oleku märgutuli süttib.
Seadme väljalülitamine
Seadke tähisele OFF.
Oleku märgutuli B kustub.
Video salvestusrežiim (l 44)
Fotode salvestusrežiim (l 48)
Esitusrežiim (l 75, 82)
24
VQT1Y46
● Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti pööramise ajal lukust
vabastamise nupp all.
● Seadke kohakuti olekutähisega B.
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 25 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Seadme sisse- ja väljalülitamine LCD-ekraaniga
Kui režiimilüliti on asendis
välja.
või
, lülitub seade LCD-ekraani avamisel sisse ja sulgemisel
Seadme sisselülitamine
A Oleku märgutuli süttib.
Seadme väljalülitamine
A Oleku märgutuli kustub.
Kui seadet ei kasutata, seadke režiimilüliti asendisse OFF.
25
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 26 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ettevalmistamine
4
Puuteekraani kasutamine
Kaamerat saate juhtida otse sõrmega LCD ekraani (puuteekraani) puudutades.
Suuremat täpsust nõudvaid toiminguid on mugavam teha elektronpliiatsiga ja samuti on sellest abi, kui
sõrmedega on ebamugav töötada.
Puudutamine
Ikooni või foto valimiseks puudutage
puuteekraani ja tõstke sõrm või
elektronpliiats puueekraanilt.
Tööikoonid
/
/ /
Neid ikoone kasutatakse menüükuva ja
pisipildikuva vahetamiseks, elementide ja
sätete valimiseks jne.
● Puudutage ikooni keskkohta..
● Puuteekraani puudutamine ei toimi, kui
puudutate puuteekraani muud osa.
Elektronpliiats
Kasutamiskordade vahel saab elektronpliiatsit
(kuulub komplekti) hoida seadme küljes nagu
joonisel näidatud. Kasutamiseks eemaldage
elektronpliiats seadme küljest.
● Kasutage ainult komplekti kuuluvat
elektronpliiatsit.
● Ärge jätke elektronpliiatsit LCD-ekraani ja
seadme vahele.
26
VQT1Y46
:
Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks, nt
menüüdes liikudes.
● Pühkige määrdunud või sõrmejälgedega LCDekraani pehme lapi ja näiteks prillide
puhastusvahendiga.
● Ärge puudutage LCD-ekraanile kõva
teravaotsalise esemega, näiteks pastapliiatsiga.
● Ärge puudutage LCD-ekraani sõrmeküünega
ning vältige tugevalt vajutamist või hõõrumist.
● LCD-ekraani kaitsekile kasutamine võib
halvendada ikoonide nähtavust ja ekraani
tundlikkust.
● Kalibreerige puuteekraan, kui puuteekraan ei
reageeri puudutusele või reageerib valele
kohale. (l 36)
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 27 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Ettevalmistamine
Menüükuva kasutamine
5
1
Vajutage nuppu MENU.
4
Sätte sisestamiseks puudutage
soovitud elementi.
5
Menüüst väljumiseks puudutage
[EXIT] või vajutage nuppu
MENU.
MENU
2
3
Puudutage peamenüüd A.
Puudutage alammenüüd B.
● Järgmise (eelmise) lehe kuvamiseks puudutage
/
..
● Teabekuva seadistus on lõpetatud, kui pärast
ümbrus kollane.
puudutamist on
teabekuva seadistus
Punktis 3 ja 4 ilmub puudutatud alammenüü või
elemendi selgitus või sätte kinnitusteade.
.
Teabekuva sätte tühistamiseks puudutage
27
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 28 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
Keele valimine
Kasutajaliidese keelt saab vahetada ekraanivalikus või menüükuva kaudu.
1 Vajutage nuppu MENU, seejärel puudutage [SETUP] > [LANGUAGE].
2 Puudutage [English].
Menüüloetelu
Olenevalt kasutatavatest funktsioonidest ei ole kogu menüü kasutusel. (l 130)
Salvestusrežiim
*1 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
.
*2 Need menüüd leiduvad ainult mudelil
*3
Ainult juhul, kui [MEDIA SELECT] sätteks on [SD CARD].
*4
See ilmub ainult juhul, kui [MEDIA SELECT] on sättel [HDD].
*5
Seda ei ilmu, kui [MEDIA SELECT] on sättel [HDD].
RECORD SETUP (salvestamise
seadistamine)
[SCENE MODE]
[D.ZOOM]
[GUIDE LINES]*1
[REC MODE]
[DIGITAL CINEMA]*1
[FADE]
[FADE COLOUR]
[AGS]
(l 62)
[TELE MACRO]
(l 59)
(l 55)
[COLOUR NIGHT VIEW]*1
(l 59)
(l 63)
[Digital Cinema
(l 46)
[SHOOTING GUIDE]
(l 47)
(l 63)
[WIND
CUT]*1
(l 66)
(l 59)
[MIC SETUP]*1
(l 66)
(l 59)
[MIC
LEVEL]*1
(l 67)
(l 64)
[PICTURE ADJUST]*1
[AUTO SLOW SHTR]*1
(l 64)
[FACE FRAMING]
(l 65)
[BACKLIGHT COMPENS.]
(l 59)
[INTELLIGENT CONTRAST]*1
(l 59)
[SOFT SKIN
28
VQT1Y46
MODE]*1
(l 59)
[MF
ASSIST]*1
Colour]*1
(l 65)
(l 74)
(l 74)
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 29 ページ 2008年12月17日
水曜日 午後9時45分
[DISPLAY] (ekraanikuva)
Ekraanile ilmuvad näidud/tähised nagu
järgmisel joonisel kujutatud.
[OFF]
[ON]
1h30m
A
R 1h20m
MEDIA SELECT*2 (andmekandja valik)
alvestuskandjaks võib valida kõvaketta [HDD]
või SD-mälukaardi [SD CARD].
[OFF] (väljas):
Energiasäästurežiim ei ole sisse lülitatud.
[5 MINUTES]:
Kui umbes 5 min jooksul ei tehta kaameraga
midagi, lülitub seade aku säästmiseks
automaatselt välja.
● Energiasäästurežiim ei aktiveeru järgmistel
juhtudel:
- toiteadapteri ühendamisel;
- USB-kaabliga arvuti, DVD-kirjuti, printer vm
ühendamisel;
- PRE-REC funktsiooni kasutamisel.
Salvestamise märgutuli põleb salvestamise
ajal ning vilgub, kui seade võtab
kaugjuhtimispuldilt vastu signaali või kui
taimer arvestab aega. Sätte [OFF] valimisel
märgutuli ei sütti salvestamisel.
29
VQT1Y46
HDCSD20&TM20&HS20EP-VQT2B30_mst.book 30 ページ
2008年12月17日 水曜日 午後9時45分
[ALERT SOUND] (helimärguanne)
[DEMO MODE] (demorežiim)
Puuteekraani puudutamist, salvestamise
käivitamise ja peatamise ning seadme sisse- ja
väljalülitamise kinnituseks võib kõlada
helimärguanne. 4 × 2 signaali
Vea tekkides. Täpsem teave ekraanile ilmuvas
veateates. (l 128)
Kasutatakse seadme kohta
demonstratsiooniprogrammi näitamiseks.
või
(Ainult juhul, kui režiimilüliti on asendis
.)
Kui seate [DEMO MODE] sättele [ON] ja SDmälukaarti ei ole sisestatud, algab
automaatselt demonstratsioon.
Kui [DEMO MODE] on sättel [ON], seadmesse
ei ole SD-mälukaarti sisestatud ning seade on
ühendatud toiteadapteriga, siis algab
demonstratsioon automaatselt.
Valige [YES] menüüsätete lähtestamiseks
vaikesätetele.
(Järgmiste funktsioonide sätted ei muutu:
*2 *3
[CLOCK SET], [MEDIA SELECT]
ja
[LANGUAGE].)
Mis tahes toimingu tegemisel demonstratsioon
katkeb. Kui u 10 minuti jooksul ei tehta
kaameraga midagi, käivitub
demonstratsioonirežiim automaatselt uuesti.
Demonstratsiooni peatamiseks lülitage [DEMO
MODE] välja ([OFF]) või sisestage SD[LANGUAGE]
(l 28)
Fotode salvestusrežiim
*1 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim
on sisselülitatud.
● Eespool kirjeldamata menüüde puhul vaadake
sama nimega video salvestusrežiimi
menüüsid.
30
VQT1Y46
Esitusrežiim
*1 Kui DVD-kirjuti (lisavarustus) on ühendatud ning valite plaadi esitamise või kui [INTEL. SCENE] (l 76) on
valitud, siis seda ei ilmu.
*2 Ainult juhul, kui DVD-kirjuti (lisavarustus) on ühendatud ning valite plaadi esitamise.
*3 Need menüüd leiduvad ainult mudelil
.
*4 Ilmub ainult juhul kui valite [VIDEO/SD CARD] või [PICTURE/SD CARD].
*5
Ilmub ainult juhul kui valite [VIDEO/HDD] või [PICTURE/HDD].
([
] video esitamine)
SETUP (seadistamine)
VIDEO SETUP (video seadistamine)
[FORMAT CARD]*4
(l 91)
[CARD STATUS]*4
(l 87)
[REPEAT PLAY] (korduvesitus)
(l 81)
[RESUME PLAY] (esituse jätkamine)
(l 81)
[FORMAT
[SCENE PROTECT]*1 (stseeni kaitse)
(l 88)
[HDD STATUS]*5
[GUIDE LINES] (abijooned)
(l 63)
EDIT SCENE*1 (stseeni toimetamine)
[DIVIDE] (jagamine)
(l 87)
[DELETE] (kustutamine)
(l 86)
COPY*1*3* (kopeerimine)
(l 91)
(l 91)
(l 87)
• Eespool kirjeldamata menüüde puhul vaadake
sama nimega salvestusrežiimi menüüsid.
([
] fotode esitamine)
PHOTO SETUP*1 (fotode seadistamine)
[SCENE PROTECT]
(l 88)
SET]*5
(l 89)
[DPOF
(l 91)
HDD]*5
[DELETE]
(l 86)
• Eespool kirjeldamata menüüde puhul vaadake
sama nimega salvestusrežiimi ja video esitamise
režiimi menüüsid.
DISC SETUP*2 (plaadi seadistamine)
[FORMAT DISC] (plaadi vormindamine) (l 107)
[AUTO PROTECT] (automaatkaitse)
(l 107)
[DISC STATUS] (plaadi olek)
(l 107)
31
VQT1Y46
Ettevalmistamine
Seadistamine
6
Kuupäeva ja kellaaja
seadistamine
Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub teade soovitusega seadistada kuupäev ja kellaaeg.
Valige [YES] ning juhinduge punktidest 2-3 allpool kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks.
‘ Valige režiim
1
või
.
Kuupäeva ja kellaaja kuvamise viisi muutmine
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [DATE/TIME] → soovitud kuvamisviis
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] # [CLOCK SET] # [YES]
2
Puudutage seadistatavat kuupäeva või kellaaega ja seadke
sobiv väärtus nuppudega /
• Ühtlasi võite kuupäeva/kellaaja näitu kuvada
või muuta, vajutades kaugjuhtimispuldil
korduvalt nuppu DATE/TIME.
.
[DATE] (kuupäev)
15. 11. 2009
[OFF] (väljas)
• Aastanumber muutub järgnevalt:
2000, 2001, ..., 2039, 2000, ...
• Kellaaja kuvamisel kasutatakse 24-tunnist kella.
•
ilmub ekraani paremasse ülanurka, kui
[SET WORLD TIME] (l 34) on sättel [HOME], samas
ilmub
sättel [DESTINATION].
3
Puudutage [ENTER].
• Kell käivitub sekundinäidust [00].
• Seejärel võib ilmuda viip soovitusega seada
maailmaaeg. Seadistage maailmaaeg ekraani
puudutades. (l 34)
• Menüüst väljumiseks puudutage [EXIT] või
vajutage nuppu MENU.
32
VQT1Y46
[D/T] (kuupäev/kellaaeg)
12:34
15. 11. 2009
Kuupäeva vormingu muutmine
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [DATE FORMAT] → soovitud
kuvamisviis
Kuvamisviis
Ekraanikuva
[Y/M/D]
2009. 11. 15
[M/D/Y]
11 15 2009
[D/M/Y]
15. 11. 2009
• Kuupäeva ja kellaaja funktsioon saab toidet
kaamerasse sisseehitatud liitiumakust.
• Kui kellaaega kuvatakse näiduga [- -], siis tuleb
sisseehitatud liitiumakut laadida.
Sisseehitatud liitiumaku laadimiseks ühendage
toiteadapter või ühendage aku seadme külge.
Jätke seade kirjeldatud olekusse umbes
24 tunniks. Seejärel saab kuupäeva ja kellaaja
funktsioon ligikaudu 6 kuud toidet sisseehitatud
liitiumakust. (Akut laetakse isegi siis, kui seade
on välja lülitatud.)
33
VQT1Y46
Maailmaaja säte (reisisihtkoha aja näitamine)
Kodupiirkonda ja reisisihtkohta valides saab näidata ja salvestada reisisihtkoha kellaaega.
1
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [SET WORLD TIME] → [YES]
• Kui kell on seadistamata, siis seadistage õige
kellaaeg. (l 32)
• Kui [HOME] (kodupiirkonna) sätet ei ole valitud,
siis ilmub vastav teade. Puudutage [ENTER] ja
jätkake punktist 3.
2
5
(ainult reisisihtkoha piirkonda seadistades)
Reisisihtkoha valimiseks
puudutage
/
ja siis
puudutage [ENTER].
(ainult kodupiirkonda seadistades)
Puudutage [HOME].
• Puudutage [ENTER].
3
(ainult kodupiirkonda seadistades)
Kodupiirkonna valimiseks
puudutage /
ja siis
puudutage [ENTER].
•
• Suveaja seadistamiseks puudutage
[SUMMER TIME SET].
ilmub ning
suveajasäte lülitub sisse.
Kellaaeg seadistatakse tunni võrra
varasemaks. Tavalise ajasätte taastamiseks
puudutage [SUMMER TIME SET].
• Õige aeg ilmub ekraani vasakusse ülanurka.
Kellaaja erinevus Greenwichi ajast (GMT ehk
Greenwich Mean Time) kuvatakse vasakul all.
4
(ainult reisisihtkoha piirkonda seadistades)
Puudutage [DESTINATION].
• Puudutage [ENTER].
• Kodupiirkonna esmakordsel seadistamisel ilmub
seejärel kodu/reisisihtkoha valikukuva.
Kui kodupiirkond on juba seadistatud, siis tehke
1. punktis kirjeldatud menüütoiming.
34
VQT1Y46
• Suveaja seadistamiseks puudutage
[SUMMER TIME SET]. [
] ilmub
ning suveajasäte lülitub sisse.
Kellaaeg seadistatakse tunni võrra
varasemaks. Tavalise ajasätte
taastamiseks puudutage [SUMMER
TIME SET].
• Ekraani paremasse ülanurka ilmub valitud
reisisihtkoha kohalik aeg. Ekraani vasakusse
alanurka ilmub ajaerinevus reisisihtkoha ja
kodupiirkonna vahel.
• Vajutage menüüst väljumiseks nuppu MENU.
ilmub ning seade näitab reisisihtkoha
aega.
Et seade näitaks uuesti kodupiirkonna aega
Seadistage kodupiirkond nagu juhendatud
punktides 1-3 ning väljuge siis menüüst nuppu
MENU vajutades.
• Kui te ei leia oma reisisihtkohta ekraanil näidatud
piirkonnas, siis seadistage see ajavahe abil kodupiirkonna suhtes.
Ettevalmistamine
Seadistamine
7
LCD-ekraani seadistamine
• Need sätted ei mõjuta salvestatava võtte omadusi.
LCD-ekraani reguleerimine
■ POWER LCD
Aitab LCD-ekraani heledalt valgustatud kohtades
paremini näha, näiteks väljas.
Valige menüü. (l 27)
■ LCD-ekraani heleduse ja värvustaseme reguleerimine
Saate reguleerida LCD-ekraani heledust ja värvusküllastust.
1
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [LCD SET] → [YES]
[SETUP] → [POWER LCD] → soovitud säte
:
muudab veelgi heledamaks
+1 :
muudab heledamaks
0 :
tavaline
-1 :
Muudab vähem heledaks
A :
LCD-ekraani heledust reguleeritakse automaatselt
vastavalt valgustingimustele.
(Seda ei ilmu käsitsi- ja esitusrežiimis.)
+2
• Toiteadapteri kasutamisel ilmub +1 ning
ekraan muutub seadme sisselülitamisel
automaatselt heledamaks.
• Salvestusaeg lüheneb, kui kasutate seda seadet
heledalt valgustatud LCD-ekraaniga.
2
Puudutage soovitud elementi.
[BRIGHTNESS]:
LCD-ekraani heledus
[COLOUR]:
LCD-ekraani värvustase
3
Sätete reguleerimiseks
puudutage
/ .
• Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
4
Puudutage [ENTER].
• Menüüst väljumiseks puudutage [EXIT] või
vajutage nuppu MENU.
35
VQT1Y46
Puuteekraani kalibreerimine
Kalibreerige puuteekraan siis, kui puuteekraani
puudutades valitakse vale objekt.
1
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [CALIBRATION] → [YES]
• Puudutage [ENTER].
2
Puudutage komplekti kuuluva
elektronpliiatsiga [+] ja alustage
kalibreerimist.
• Puudutage tähiseid [+] nende kuvamise järjekorras. (5 kohta)
3
Puudutage [ENTER].
• Kalibreerida ei saa, kui LCD-ekraan on
pööratud 180˚.
LCD-ekraani pildikvaliteedi
muutmine
• Intelligentne automaatrežiim on
väljalülitatud. (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [LCD AI] → [DYNAMIC] või
[NORMAL]
[DYNAMIC]:
LCD-ekraani pilt muutub selgeks ja eredaks.
Optimaalne kontrastsus ja heledus seatakse
salvestatava võtte järgi. Ekraanil on selge ja
särav pilt.
[NORMAL]:
Lülitub tavalisele pildikvaliteedile.
• Kui [POWER LCD] on sättel +1 või +2 , siis
seatakse säte [DYNAMIC]; kui [POWER LCD] on
sättel -1 või A , siis seatakse säte
[NORMAL] ja seda sätet ei saa muuta.
Iseenda jäädvustamine
‘ Valige režiim
või
.
Pöörake LCD-ekraan objektiivi poole.
• Pilt on rõhtsuunas ümberpööratud nagu
peeglis. (Salvestatav pilt on siiski sama nagu
tavasalvestamisel.)
• Ekraanil kuvatakse ainult teatud tähised.
Tähise
ilmumisel pöörake LCD-ekraan
normaalasendisse ja vaadake hoiatustähist/
veateadet. (l 127)
36
VQT1Y46
Ettevalmistamine
Seadistamine
8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [REMOTE CONTROL] → [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
• [REMOTE CONTROL] sätteks saab seada [OFF], et
vältida kaugjuhtimispuldi tahtmatut kasutamist.
9 Kuupäeva/kellaaja nupp [DATE/TIME] (l 32)
10 Menüünupp [MENU]*
11 Nupp OK [OK]
* tähendab, et need nupud töötavad samamoodi
nagu põhiseadme vastavad nupud.
ETTEVAATUST!
1
2
3
4
START/
STOP
/VOL
DATE/TIME
EXT DISPLAY
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
5
6
MENU
7
8
9
Plahvatusoht aku valesti asendamisel!
Asendage aku täpselt samasuguse või võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi akuga.
Kasutatud akud/patareid kõrvaldage vastavalt
tootja juhistele.
Eemaldage enne kasutamist isoleermaterjal
.
10
OK
11
Nööppatarei paigaldamine
1 Seadme sisse/väljalülitamisnupp [
]
Seadme saab lülitada sisse või välja, kui režiimilüliti
ei ole seatud asendisse OFF.
• Seadet ei saa sisse/väljalülitamisnupust sisse
lülitada, kui seade lülitati välja enam kui 36 tundi
tagasi.
• Seadet ei saa välja lülitada, kui see on ühendatud
arvutiga või DVD-kirjutiga.
2 Pildistamisnupp [
]*
3 Ekraanikuva nupp [EXT DISPLAY]
(l 94)
4 Esitustoimingute nupud (l 73)
Nende nuppude funktsioon on sama kui vastavatel
ekraanil kuvatud esitusikoonidel.
[Välja arvatud vahelejätmisega esitamine (l 73)].
5
6
7
8
Kustutamisnupp [ ]*
Noolenupud
Suumi/helitugevuse/pisipildikuva
vahetamise nupud [T, W,
/VOL]*
Salvestamise alustamise/peatamise
nupp [START/STOP]*
1
Vajutage riivi
ja tõmmake
patareihoidik
välja.
2
Seadke
patarei nii, et
sellel olev tähis
(+) jääb ülespoole
ja lükake patareihoidik oma
kohale tagasi.
• Kui patarei on tühjenenud, asendage see
uuega (tüüp: CR2025). Patarei kestab tavaliselt
umbes aasta, kuid see sõltub siiski seadme
kasutussagedusest.
37
VQT1Y46
Hoiatus!
Nööppatareid tuleb hoida lastele kättesaamatult.
Ärge kunagi pange nööppatareid suhu.
Allaneelamisel kutsuge arst.
Noolenuppude/OK nupu
kasutamine
1
■ Kaugjuhtimispuldi tööulatus
Vajutage noolenuppu.
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
MENU
OK
Kaugjuhtimisandur
Kaugus: umbes 5 m.
Nurk: u 10° üles ja 15° alla, vasakule ja paremale
• Kaugjuhtimispult on ette nähtud kasutamiseks
sisetingimustes. Väljas või tugevas valguses ei
pruugi seade õigesti töötada ka siis, kui
kaugjuhtimispult on ettenähtud tööulatuse
piires.
• Valitud element muutub kollaseks.
Kui 5 sekundit ei tehta mingeid toiminguid, siis
kollane tähistus kaob.
2
Valige noolenupuga soovitud
element.
3
Valiku kinnitamiseks vajutage
nuppu OK.
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
MENU
OK
• Saate tööikoone valida ja valikuid kinnitada,
kasutada pisipildikuva jne.
• Kõiki puudutades tehtavaid toiminguid saab
teha ka kaugjuhtimispuldiga.
(Välja arvatud teatud üksikud funktsioonid.)
38
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(põhifunktsioonid)
1
Enne salvestamist
■ Tavaline videokaamera hoidmisasend
• Väljas salvestades seiske seljaga päikse poole. Tagantvalgus jätab esiplaani varju.
• Salvestama asudes valige koht, kus saate kindlalt seista ja ei ole ohtu näiteks kellegagi või millegagi
kokku põrgata.
Hoidke videokaamerat kahe käega.
Asetage käsi läbi hoiderihma.
Ärge mikrofone
kinni katke.
Ärge katke käega kinni jahutusventilaatori õhuava
, sest takistaksite nii seadme jahutamist.
Kaamerat talje kõrgusel hoides on mugav kasutada salvestamise alustamise/
seiskamise alamnuppu .
Hoidke käed keha lähedal.
Paremini tasakaalus püsimiseks hoidke jalad kergelt harkis.
39
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 40 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Intelligentne automaatrežiim
Suunake seade salvestatavale ning kaamera seab automaatselt järgmised võttetingimustele sobivad
režiimid.
• Ostuhetkel on intelligentne automaatrežiim sisselülitatud.
Intelligentse automaatrežiimi nupp
Vajutage seda nuppu intelligentse
automaatrežiimi sisse- ja väljalülitamiseks.
Režiim
Portree
Stseen/toime
Režiim
Öö-portree*2
Kui jäädvustate
isikut
Seade tuvastab ja
teravdab näod automaatselt ning reguleerib heledust, nii et
võte salvestatakse
selgelt.
Maastik
Isik ja taust salvestatakse peaaegu tegeliku
heledusega.
Öö-maastik*2
Öösel maastiku
salvestamiseks
Väljas salvestamine
Saate säriaega pikendades salvestada öist
maastikku ilmekalt.
Kogu maastik salvestatakse eredalt, ilma et
taustal taevas (mis
võib olla väga hele)
valgeks muutuks.
Valgusvihk*1
Stseen/toime
Öösel portreevõtte
tegemiseks
Telelähivõte*2
Valgusvihu all
Salvestamine lille
vms suumides
This allows recording
Selgelt salvestatakse
väga hele objekt.
/
Hämararežiim*1
Pime ruum või
hämarik
Väga selgeid võtteid
saab salvestada koguni
pimedas ruumis või
videvikus.
40
VQT1Y46
Tavaline
Muud olukorrad
Salvestamiseks objektile lähedale liikudes.
*1 Ainult video salvestusrežiimis.
*2 Ainult fotode salvestusrežiimis.
• Seade valib režiime automaatselt, mistõttu ei pruugi
see salvestustingimustest sõltuvalt valida soovitud
režiimi.
• Sisselülitatult võib heledus äkki muutuda või
esineda võbisemist.
• Portreerežiimis on suurem ja ekraani keskkohale
lähemal olev nägu ümbritsetud oranži raamiga.
(l 65)
• Režiimides öö-portree ja öö-maastik on soovitav
kasutada statiivi.
• Optilise pildistabilisaatori funktsioon (l 56) on
kõikides režiimides sisselülitatud.
•Järgmistel juhtudel ei pruugi seade teatud
salvestustingimustes nägusid tuvastada:
- näod on vaid osaliselt pildil,
- näod on kallutatud,
- näod on osaliselt varjatud (nt päikseprillidega),
- nägu on ekraanil väikselt,
- digitaalsel suumimisel.
• Isegi nägude tuvastamisel ei pruugi funktsioon
teatud salvestustingimustes õigesti töötada.
■ Kui intelligentne automaatrežiim
on välja lülitatud
Kui intelligentne automaatrežiim on välja lülitatud,
siis rakendatakse automaatset värvustasakaalu ja
automaatteravdamist ning värvustasakaalu ja
teravdamist reguleeritakse automaatselt.
Sõltuvalt salvestatava võtte heledusest jms
seatakse ava väärtus ja säriaeg automaatselt
optimaalse heleduse saavutamiseks.
• Teatud valgustustingimustes ja teatud võtete
salvestamisel automaatne värvustasakaal ja
teravdamine ei tööta. Sellisel juhul reguleerige
neid käsitsi. (l 68)
Automaatne värvustasakaal
Värvustasakaalu reguleerimisel tuvastatakse
valguse värvus ning reguleeritakse nii, et valge
värvus muutub puhtaks valgeks.
Seade määrab kindlaks valguse tooni, määrab
selle järgi võttetingimused ning valib lähima
toonisätte.
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
4)
6 000K
5)
5 000K
6)
1)
4 000K
7)
3 000K
8)
2 000K
9)
10)
1 000K
Ülaltoodud joonisel on kujutatud automaatse
värvustasakaalu funktsioneerimise vahemikku.
1) selle seadme automaatse värvustasakaalu
reguleerimisvahemik
2) sinine taevas
3) pilvine taevas (vihm)
4) teleriekraan
5) päiksevalgus
6) valge päevavalguslamp
7) halogeenlamp
8) hõõglamp
9) päiksetõus või -loojang
10) küünlavalgus
Automaatne värvustasakaalu reguleerimine ei
toimi korralikult mitme valgusallika ja salvestatud
värvustasakaalu andmetest erineva valgusallika
korral. Sellisel juhul reguleerige värvustasakaal
käsitsi.
41
VQT1Y46
Automaatteravdamine
Subjekti teravdamiseks liigutatakse objektiivi
automaatselt ettepoole või tahapoole.
Automaatse teravdamise omadused on
järgmised:
- Teravdamine toimub selle järgi, et subjekti
püstjooned oleksid võimalikult selged.
- Teravdamine toimub objekti kontrastsuse järgi.
Automaatteravdamine ei toimi nõuetekohaselt
järgmistes olukordades, sel juhul kasutage
salvestamiseks käsitsi teravdamist:
- samaaegselt kaugete ja lähedal asuvate
objektide salvestamine,
- salvestamine olukorras, kus subjekt on
määrdunud või tolmuse klaasi taga,
- kui subjekti ümber on läikiva või peegeldava
pinnaga esemed,
- subjekti salvestamine pimedas keskkonnas,
- kiiresti liikuva subjekti salvestamine,
- vähekontrastse subjekti salvestamine.
Kiirkäivitus
LCD-ekraani uuesti avamisel lülitub videokaamera
umbes 0,6 s pärast uuesti salvestuspausi režiimi.
• Kiirkäivituse ooterežiimis on kaamera
energiakulu umbes 70% salvestuspausi
režiimi energiakulust, seega kasutatav
salvestusaeg siiski väheneb.
‘ Valige režiim
1
või
.
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [QUICK START] → [ON]
2
Sulgege LCD-ekraan, jättes
režiimilüliti või
asendisse.
HDC-SD200
HDC-HS200
Oleku märgutuli
vilgub roheliselt ja
seade lülitub kiirkäivituse ooterežiimi.
• Objektiivikate ei sulgu.
42
VQT1Y46
3
Avage LCD-ekraan.
HDC-SD200
Kiire sisselülitamine
(Ainult SD-mälukaardile või sisemällu
salvestades.)
1,9 s pärast, kui väljalülitatud asendist valitakse
töörežiimiks
või
.
• Käivitumisaeg ei lühene, kui seadmesse ei ole
SD-mälukaarti sisestatud.
‘ Valige töörežiimiks
või
.
1
Valige menüüs SD-mälukaart
salvestuskandjaks. (l 27)
HDC-HS200
[MEDIA SELECT] → [SD CARD]
2
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [QUICK POWER ON] → [ON]
Oleku märgutuli
süttib punaselt ja seade
lülitub salvestuspausi režiimi.
• Kiirkäivituse ooterežiim tühistatakse, kui:
- möödub umbes 5 min;
- valite režiimi
;
- lülitate seadme välja.
• Kiirkäivitus on 0,6 sekundit aeglasem digitaalkino funktsiooni kasutades.
• Automaatse värvustasakaalu reguleerimine
võib kesta veidi aega.
• Kiirkäivitusrežiimis on suurendustegur 1 ×.
• Kui [POWER SAVE] (l 29) on sättel [5 MINUTES] ja
seade lülitub automaatselt kiirkäivituse ooterežiimi, siis sulgege LCD-ekraan ja seejärel
avage uuesti.
• Kiirkäivituse ooterežiimist ei saa väljuda kaugjuhtimispuldiga. Väljalülitamisel seadke režiimilüliti asendisse OFF.
• See funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud
(sättel [ON]).
• Salvestustingimustest sõltuvalt võib sisselülitumisaeg olla 1,9 s pikem fotode salvestusrežiimis.
• Kiire sisselülitumise režiimis on suumi suurendusteguriks 1k.
43
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(põhifunktsioonid)
2
Video salvestamine
See seade salvestab AVCHD vorminguga ühilduva kõrglahutusega pildi.
Heli salvestatakse Dolby Digital 5.1 Creator’iga.
• Kasutage video salvestamiseks sobivat SD-mälukaarti. (l 22)
■ Andmekandja valimine
Valige menüü. (l 27)
:
[MEDIA SELECT] → [HDD] või [SD CARD]
HDC-SD200
HDC-HS200
OFF
• Režiimilüliti väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke samal ajal lukust vabastamise nupp
all.
1
Valige režiim
2
Avage LCD-ekraan.
• Mudeli
punktist 4.
44
VQT1Y46
• Režiimilüliti väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke samal ajal lukust vabastamise nupp
all.
• Seadke kohakuti olekutähisega
.
.
kasutamisel jätkake
3
Valige menüüs andmekandja,
millele salvestada.
• Andmekandjat, millele salvestada, ei saa video
ja fotode jaoks eraldi valida.
4
Salvestamise alustamiseks
vajutage salvestamise
alustamise/peatamise nuppu.
5
Salvestamise ajutiseks peatamiseks vajutage uuesti salvestamise alustamise/peatamise
nuppu.
• Salvestamine ei peatu isegi LCD-ekraani
sulgemisel.
Salvestatud video ühilduvus
• Salvestatud videod ühilduvad ainult AVCHD vormingut toetavate seadmetega. Videot ei saa esitada
AVCHD vormingut mittetoetavate seadmetega (tavalised DVD-salvestid). Kontrollige selle kasutusjuhendist, et seade toetab AVCHD vormingut.
• Võib juhtuda, et salvestatud videot ei saa esitada isegi AVCHD vormingut toetaval seadmel.
Sel juhul esitage salvestatud video sellel seadmel.
• Video salvestamise ajal saab salvestada ka fotosid. (l 48)
• Salvestamise alustamiseks salvestamise alustamise/peatamise nupu vajutamisest kuni selle uuesti
vajutamiseni salvestamise peatamiseks salvestatud võtted moodustavad ühe stseeni.
• Maksimaalne salvestatavate stseenide arv: 3900
Maksimaalne erinevate kuupäevade arv: 200 (l 76)
Kui ükskõik kumb neist jõuab ülempiirini, siis ei saa rohkem stseene salvestada.
(SD-mälukaardiga tähendab see maksimaalset salvestatavate stseenide arvu mälukaadi kohta.)
• Muul seadmel esitamisel võib 4 GB ületav videoandmete katkematu salvestus hetkeks katkeda iga
4 GB andmemahu järel.
■ Salvestusrežiimis ekraanile ilmuvad näidud ja tähised
0h00m00s
HG
R 1h20m
Salvestusrežiim
Allesjäänud salvestusaeg
(Kui aega on jäänud alla 1 min, hakkab näit
[R 0h00m] punaselt vilkuma.)
Kulunud salvestusaeg
Loendur lähtestatakse näidule “0h00m00s” iga
kord, kui lülitate seadme salvestuspausi.
45
VQT1Y46
Salvestusrežiimid/ligilkaudne salvestusaeg
Valige salvestatavate videovõtete pildikvaliteet.
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [REC MODE] → soovitud säte
HA *1
SD mälukaart
HDD
HG *2
HX *3
HE *4
21 min
1 GB
7 min
9 min
14 min
2 GB
15 min
20 min
30 min
45 min
4 GB
30 min
40 min
1h
1 h 30 min
6 GB
45 min
1h
1 h 30 min
2 h 15 min
8 GB
1h
1 h 20 min
2h
3h
12 GB
1 h 30 min
2h
3h
4 h 30 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4h
6h
32 GB
4h
5 h 20 min
8h
12 h
80 GB
10 h 30 min
13 h 30 min
20 h 30 min
33 h 20 min
Pildi kvaliteet on prioriteetne.
Salvestusaeg on prioriteetne.
*1 1920×1080: Video salvestatakse kõrgeima pildikvaliteediga.*
*2 1920×1080: Video salvestatakse kõrge pildikvaliteediga.
*3 1920×1080: Video salvestatakse normaalse pildikvaliteediga.
*4 1440×1080: Videot saab kaua salvestada.
* See tähendab kõrgeimat kvaliteeti selle seadmega.
• Kõigis režiimides salvestades on pildikvaliteet kõrglahutusega.
• Ühe stseeni maksimaalne pideva salvestamise aeg: 12 tundi
• Kui ühe stseeni salvestusaeg ületab 12 tundi, siis tekib salvestamises paus ning mõne
sekundi pärast jätkub salvestamine automaatselt.
• Salvestusaeg väheneb kiirelt liikuva objekti salvestamisel.
• Salvestusaeg võib väheneda korduvalt lühikese stseeni salvestamisel.
• Ülal tabelis 4 GB real antud aeg vastab ligikaudu ajale, mille saab kopeerida ühele
DVD-plaadile (4,7 GB).
• Salvestusaeg aku kasutamisel (l 19)
• Järgnevatel juhtudel võib esitatav pilt muutuda säbruliseks:
- kui võtte taustal on detailirikas muster;
- kui seadet liigutatakse liiga kiiresti;
- kui salvestatakse järsult liikuvat objekti.
(Eriti juhul, kui salvestatakse HE-režiimis.)
■ Varundage andmed regulaarselt.
Sisemälu või kõvaketas on ajutine andmekandja. Vältimaks andmekadu staatilise elektri, elektromagnetlainete,
rikete jms tõttu, varundage andmed arvutisse või DVD-plaadile. (l 101, 112)
46
VQT1Y46
Eelsalvestusfunktsioon PRE-REC
Väldib väärtuslikust võttest ilmajäämist.
Selle funktsiooniga saab alustada pildi ja heli
salvestamist umbes 3 s enne salvestamise
alustamise/peatamise nupu vajutamist.
1
Vajutage nuppu PRE-REC.
Võttejuhis
Selle seadme kiiresti liigutamisel ilmub vastav
teade.
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [SHOOTING GUIDE] →
[ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
PRE-REC ilmub ekraanile.
• Suunake seade objektile ja hoidke
kindlalt paigal.
2
Salvestamise alustamiseks
vajutage salvestamise
alustamise/peatamise nuppu.
• Helisignaali ei kosta.
• Eelsalvestusfunktsioon tühistatakse pärast
salvestamise algust.
• Eelsalvestusfunktsioon lülitub välja järgmistel
juhtudel:
- režiimi vahetamisel;.
- SD-mälukaardipesa katte avamisel
•
•
•
•
Kui ilmub teade “CAMERA PANNING IS TOO FAST.”,
siis liigutage seadet salvestades aeglaselt.
• Et teade ei ilmuks, seadistage sättele
[OFF] (väljas).
• Teade ei ilmu salvestuspausi ajal. (Teade ilmub
isegi salvestuspausi ajal, kui [DEMO MODE] on
seadistatud sättele [ON].)
• Teated ei pruugi ilmuda teatud salvestustingimustes.
kui avate SD-mälukaardipesa katte, kui
[MEDIA SELECT] on seadistatud salvestusrežiimis sättele [SD CARD];
- nupu MENU vajutamisel;
- seadme väljalülitamisel.
Eelsalvestusfunktsiooni ei saa kasutada, kui
video salvestamise režiimis on kasutatavat
salvestusaega alla 1 min.
Kui alustate salvestamist vähem kui 3 s pärast
nupu PRE-REC vajutamist või sellal kui tähis
PRE-REC vilgub umbes 3 s pärast kiirkäivitustoimingu algatamist, siis ei saa videot 3 s
salvestada.
Salvestamise alustamise/peatamise nupu
vajutamisel võidakse salvestada ka kaamera
värin ja tööhelid.
Esitusrežiimis pisipildikuval ilmuvad pildid
erinevad esitades kuvatavate videote
algustest.
47
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(põhifunktsioonid)
3
Pildistamine
HDC-SD200
HDC-HS200
OFF
• Režiimilüliti väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke samal ajal lukust vabastamise nupp
all.
1
Valige režiim
2
Avage LCD-ekraan.
• Mudeli
punktist 4.
.
kasutamisel jätkake
3
Valige menüüs andmekandja,
millele salvestada. (l 44)
• Andmekandjat, millele salvestada, ei saa video
ja fotode jaoks eraldi valida.
48
VQT1Y46
• Režiimilüliti väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke samal ajal lukust vabastamise nupp
all.
• Seadke kohakuti olekutähisega
.
4
Vajutage nupp
pooleldi alla.
(Ainult automaatteravdamiseks)
Teravdamise tähis ilmub ning seade
teravdab objekti automaatselt.
• Optilise pildistabilisaatori funktsiooni (l 56)
sättele (MODE1) seadmisel on pildistabilisaatori
funktsioon tõhusam. (Ilmub tähis MEGA
(MEGA optiline pildistabilisaator).)
• Pimedates kohtades süttib automaatteravdamise abilamp.
■ Teravdamistähis
Teravdamise tähis:
Teravdamise tähis
(Valge märgutuli vilgub.):
Teravdamine
(Roheline märgutuli süttib):
teravdatud
Tähist ei ole:
teravdamine ebaõnnestus
Teravdamisala (nurkadega piiratud ala)
5
Vajutage nupp
lõpuni alla.
• Nupu
lõpuni alla vajutamisel
muutub ekraan heledamaks, et
saaksite paremini pildistada.
• Heli ei saa pildistades salvestada.
• Nupu
korraga lõpuni alla vajutamisel võib
foto salvestamiseks kuluda aega.
• Pimedates kohtades on säriaja pikenemise
tõttu soovitav kasutada salvestamisel välklampi
või statiivi.
• Kui säriaeg on 1/25 või pikem, siis muutub kuva
tumedamaks nupu
pooleldi alla vajutamisel.
• Teravdamistähis näitab automaatteravdamise olekut.
• Teravdamistähis ei ilmu käsitsi teravdamise
režiimis.
• Teravdamistähis ei ilmu või teravdamine
osutub raskeks järgmistel juhtudel:
- kui suurendustegur on suur,
- kui seadet raputatakse,
- kui jäädvustatav liigub,
- tagantvalgustuse korral,
- kui samal võttel on nii lähedal kui kaugel
paiknevaid subjekte,
- pimedas pildistades,
- kui võttes on heledalt valgustatud osa,
- kui võte koosneb rõhtjoontest,
- vähese kontrastsusega võtte korral.
■ Teravdamisala
Jäädvustatavat ei pruugi õnnestuda teravdada,
kui selle ees või taga on teravdamisalas kontrastne
ese. Sellisel juhul seadke võte ümber nii, et
kontrastne ese jääb teravdamisalast välja.
• Teravdamisala ei ilmu järgmistes tingimustes:
- intelligentse automaatrežiimi (portreerežiimi)
kasutamisel,
- digitaalsuumi (üle umbes 12x) kasutamisel,
- automaatteravdamise järgimise funktsiooni
kasutamisel,
- optilise lisasuumi kasutamisel,
- kui seade teeb kindlaks, et on vaja kasutada
automaatteravdamise abilampi.
■ Ekraanile ilmuvad näidud
nupu
vajutamisel
2.1 M
:
:
:
:
MEGA
:
10.6M :
R3000:
:
R3000
MEGA
Fototoimingu tähis
(l 125)
Välklamp (l 60)
Välklambi tase (l 60)
Punasilmsuse vähendamine (l 60)
: MEGA optiline pildistabilisaator
(l 56)
Fotode kvaliteet (l 50)
Fotode suurus
Järelejäänud fotode arv (Näiduni [0]
jõudmisel hakkab punaselt vilkuma.)
Automaatteravdamise abilamp (l 69)
49
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 50 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kuvasuhe/pildi suurus
See võimaldab valida fotodele printimiseks või
esitamiseks sobiva kuvasuhte. Mida suurem
piksliarv, seda selgema pildi saab printimisel.
(Kuvasuhet seades)
Valige menüü. (l 27)
• Salvestamiseks seatavad piksliarvud muutuvad
valitud kuvasuhtest sõltuvalt.
• Salvestise maht suureneb salvestatavast
piksliarvust sõltuvalt.
Pildi kvaliteet
Pildi kvaliteedi valimine.
Valige menüü. (l 27)
[PICTURE] → [ASPECT RATIO] →
soovitud säte
[PICTURE] → [QUALITY] → soovitud säte
(Pildi suurust seades)
:
Valige menüü. (l 27)
:
[PICTURE] → [PICTURE SIZE] →
soovitud säte
■ Pildi suurus ja maksimaalne
suurendustegur
Kuvasuhe
Pildi suurus
9M
3520× 2640
–*
8M
3264× 2448
12.9×
5M
2560× 1920
16.5×
0.3M
640× 480
20×
10.6M
3984× 2656
–*
7M
3264× 2176
14.6×
4.5M
2592× 1728
18.4×
10 M
4224× 2376
–*
6M
3328× 1872
15.2×
3.5 M
2560× 1440
19.8×
4:3
3:2
16:9
Optiline
lisasuum
* Optiline lisasuum ei ole kasutatav. Maksimaalne
suurendustegur on 12×
• Vt lk 55 info saamiseks optilise lisasuumi kohta.
• Kuvasuhte seadmisel sättele [4:3] või [3:2] võivad
ekraani vasakule ja paremale servale ilmuda
mustad ribad.
• Sellel seadmel 16:9 kuvasuhtega salvestatud
fotode servad võivad printimisel olla ära
lõigatud. Kontrollige enne printimist printerit
või küsige fotostuudiost üle.
50
VQT1Y46
Salvestatakse kõrge pildikvaliteediga
fotod (tavalisest teravamatena).
Peamine on salvestatavate piltide arv.
Salvestatakse tavapärase pildikvaliteediga
fotod.
• [QUALITY] seadmisel sättele
võib pildi
sisust sõltuvalt ilmuda esitamisel mosaiigimustriline müra.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 51 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Fotode salvestamine video
salvestusrežiimis
Saate salvestada fotosid koguni video
salvestusrežiimis.
‘ Valige töörežiimiks
1
.
Salvestamise pausirežiimis
vajutage nupp
pooleldi alla.
(Ainult automaatteravdamiseks)
Teravdamistähis
Teravdamisala (ala sulgudes)
Ilmuvad teravdamistähis ja teravdamisala ning
seade teravdab subjekti automaatselt.
2
Vajutage nupp
lõpuni alla.
■ Samaaegne salvestamine
(fotode salvestamine video
salvestamise ajal)
Saate salvestada fotosid koguni video
salvestamise ajal.
‘ Valige töörežiimiks
.
Vajutage video salvestamise ajal
pildistamiseks nupp
lõpuni alla.
• Videovõtete salvestamisel ning eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel kehtivad järgmised
iseärasused, nii et video salvestamisel on
fotode salvestamisega võrreldes eelisõigus.
- Pildi kvaliteet erineb tavalistest fotodest.
- Nuppu
ei saa pooleldi alla vajutada.
- Ekraanile ei ilmu järelejäänud kasutusmaht
(salvestatavate piltide arv).
■ Pildi suurus video salvestusrežiimis
Valige menüü. (l 27)
[PICTURE] → [PICTURE SIZE] →
soovitud säte
Kuvasuhe
Pildi suurus
8.3 M
3840 ×2160
2.1 M
1920 ×1080
16:9
51
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 52 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Salvestatavate fotode arv
(Fotode salvestusrežiimis)
Kuvasuhe
Pildi suurus
4:3
9M
8M
5M
0.3M
3520 × 2640
3264 × 2448
2560 × 1920
640 × 480
Pildi kvaliteet
SD-mälukaart
HDD
52
VQT1Y46
8 MB
0
0
0
1
1
2
33
52
16 MB
1
3
2
3
3
6
77
120
32 MB
3
6
4
7
7
13
145
220
64 MB
9
15
11
18
19
31
330
510
128 MB
20
32
23
38
39
62
650
1010
256 MB
44
70
51
81
84
135
1380
2150
512 MB
89
140
105
165
170
270
2760
4300
1 GB
180
290
210
330
340
540
5550
8660
2 GB
370
590
430
680
700
1110
11320
17650
4 GB
730
1150
850
1340
1390
2180
22250
34710
6 GB
1110
1750
1300
2040
2110
3310
33850
52800
70690
8 GB
1490
2350
1740
2730
2820
4440
45310
12 GB
2250
3540
2620
4120
4260
6690
68370 106650
16 GB
3010
4720
3500
5490
5680
8930
91200 142280
32 GB
6030
9480
7010
11020
11400
17920 182990 285460
80 GB
16340
25680
19010
29870
30900
48550 495770 773400
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 53 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
3:2
Kuvasuhe
10.6M
7M
4.5M
3984 × 2656
3264 × 2176
2592 × 1728
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
0
1
3
8
17
38
78
160
330
640
980
1310
1980
2640
5300
0
2
5
13
28
61
125
250
510
1010
1540
2060
3110
4150
8320
0
2
5
13
26
58
115
240
490
960
1460
1950
2950
3930
7890
1
4
8
21
42
92
185
380
770
1510
2290
3070
4630
6180
12400
1
4
8
21
43
93
185
380
770
1520
2310
3100
4670
6240
12510
2
7
14
34
68
145
300
600
1210
2390
3640
4870
7340
9800
19660
80 GB
14350
22550
21380
33600
33910
53260
Pildi suurus
Pildi kvaliteet
SD-mälukaart
HDD
16:9
Kuvasuhe
10 M
6M
3.5 M
4224 × 2376
3328 × 1872
2560 × 1440
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
0
1
3
8
18
41
83
170
340
680
1030
1380
2090
2780
5580
0
2
5
14
30
65
130
270
540
1070
1620
2170
3280
4370
8780
0
2
6
15
30
66
135
270
560
1090
1660
2230
3360
4480
9000
1
5
10
24
49
105
210
430
870
1720
2610
3500
5280
7050
14140
1
5
10
26
52
115
230
460
940
1850
2810
3770
5680
7580
15210
3
9
17
41
83
180
360
720
1480
2900
4420
5910
8920
11910
23890
80 GB
15130
23780
24370
38300
41200
64720
Pildi suurus
Pildi kvaliteet
SD-mälukaart
HDD
53
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 54 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
(In motion picture recording mode)
Kuvasuhe
Pildi suurus
16:9
8.3 M
2.1 M
3840 × 2160
1920 × 1080
Pildi kvaliteet
SD-mälukaart
HDD
8 MB
0
0
4
6
16 MB
1
3
10
17
32 MB
4
7
20
32
64 MB
11
17
47
74
128 MB
22
36
94
150
256 MB
49
78
200
320
512 MB
100
160
410
640
1 GB
200
320
820
1290
2 GB
420
660
1670
2630
4 GB
820
1290
3290
5160
6 GB
1250
1960
5000
7860
8 GB
1670
2630
6690
10520
12 GB
2520
3970
10100
15870
16 GB
3370
5290
13470
21170
32 GB
6760
10620
27030
42480
80 GB
18310
28770
73240 115090
• Tabelis antud arvud on ligikaudsed.
• Salvestatavate piltide arv sõltub salvestatavast subjektist ja sellest, kas
ja
kasutatakse korraga.
• Maksimaalne kuvatav salvestatavate fotode arv on 99999.
Kui salvestatavate fotode arv ületab 99999, siis ei muutu arv pildistamisel, enne kui
salvestatavate fotode arv on alla 99999.
• SD-mälukaardi etiketile märgitud mälumaht tähendab kogu mälumahtu autoriõiguste
kaitse ja halduse funktsioonideks ja seadmel või arvutil jne salvestamiseks.
54
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(põhifunktsioonid)
4
Suurendamine/vähendamine
Maksimaalne optiline suurendus on 12×.
‘ Valige režiim
või
Digitaalsuumi funktsioon
.
/ VOL
Kui suurendustegur ületab väärtuse 16×, siis
lülitub sisse digitaalsuumi funktsioon.
W
VOL
W
T
Valige menüü. (l 27)
T
[RECORD SETUP] → [D.ZOOM] → soovitud
säte
[OFF] (väljas): ainult optiline suumimine (kuni 16×)
[30×]: kuni 30×
[700×]: kuni 700×
• Mida suurem on digitaalsuumi suurendustegur, seda halvem on pildikvaliteet.
Optiline lisasuum
1 W
T
6 W
T
12 W
T
Suumimishoob
T poole:
lähivõtted (suurendamine)
W poole:
lainurkvõtted (vähendamine)
• Suurendamise kiirus oleneb suurendushoova
liigutamise ulatusest.
Kui salvestatavate pikslite arv on seatud muule
sättele peale fotode salvestusrežiimi maksimaalse
salvestatavate pikslite arvu, siis saab fotosid
salvestada kuni 20 × suurendusteguriga, ilma et
pildi kvaliteet halveneks.
• Optilise lisasuumi suurendustegur varieerub
funktsioonide [ASPECT RATIO] ja [PICTURE SIZE]
sätetest sõltuvalt. (l 50)
■ Optilise lisasuumi tööpõhimõte
Kui seate pildi suuruseks 4.5M , siis kärbitakse maksimaalset 10.6M ala keskse 4.5M alani, et muuta
võimalikuks suurema suurendusefektiga pildi salvestamine.
• Kui tõstate suumides sõrme suumimishoovalt,
võib juhtuda, et salvestatakse ka seadme
tööheli. Lükake suumimishoob vaikselt algasendisse tagasi.
• Kui suurendustegur on 16×, siis teravdatakse
objektid umbes 1,2 m kaugusel või kaugemal.
• Kui suurendustegur on 1×, suudab videokaamera teravdada objektiivist umbes 4 cm
kaugusele. (Makrofunktsioon)
• Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suumimiskiirus ei muutu.
55
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(põhifunktsioonid)
5
Optilise pildistabilisaatori
funktsioon
Optiline pildistabilisaator stabiliseerib pildi ilma selle kvaliteeti eriti halvendamata.
‘ Valige režiim
või
.
O.I.S.
Optilise pildistabilisaatori nupp
Vajutage seda nuppu pildistabilisaatori
funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Video salvestusrežiimis ilmub ekraanile
ja pildistabilisaatori funktsioon toimib kogu
aeg.
Fotode salvestusrežiimis muutub säte igal
nupuvajutusel järgmises järjekorras:
→
→ OFF
(MODE1):
Funktsioon toimib kogu aeg.
(MODE2):
Funktsioon toimib
vajutamisel.
O.I.S.: optiline pildistabilisaator
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
• Lülitage intelligentne automaatrežiim välja ([OFF]) enne, kui lülitate optilise pildistabilisaatori välja
([OFF]).
• Järgmistel juhtudel ei pruugi pildistabilisaator efektiivselt toimida:
- kui seadet raputatakse;
- liikuvat eset jälgides (kaamerat „kaasa vedades“) salvestamisel.
• Iseenda salvestamisel fotode salvestusrežiimis või statiivi kasutamisel soovitame selle funktsiooni seada
sättele
(MODE2).
56
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(põhifunktsioonid)
6
AF Tracking funktsioon
Teravdamispunkti ja säritust on võimalik fikseerida määratud objektile puutepaneeli kaudu.
Teravdamispunkt ja säritus järgnevad automaatselt objektile ka juhul, kui see liigub. (Dünaamiline järgimine)
‘ Valige režiim
1
Puudutage
või
.
Sihtraam
•
ilmub ekraanile.
• Sihtraam järgneb raamitud näole prioriteetse
raamiga (oranž), kui intelligentne automaatrežiim on sättel
(portree).
• Kasutatav sihtmärgi lukustusvahemik ilmub
punase raamiga, kui intelligentne automaatrežiim on muul sättel kui
(portree).
2
Puudutage objekti ja lukustage
sihtmärk.
• Kui puudutage subjekti pead, siis sihtraam
lukustatakse peale ja järgimine algab.
• Kui soovite sihtmärki vahetada, siis
puudutage uuesti muudetavat objekti.
• Kui valite intelligentse automaatrežiimi, siis
seatakse säte
(normaalne) ja järgitakse
puudutatud objekti. Sätteks saab
(portree), kui sihtraam on lukustatud pea
peale.
3
■ Sihtraam
.
Alustage salvestamist.
• Järgimisfunktsioon tühistatakse, kui
puudutate [CANCEL].
• Nupu
pooleldi allavajutamisel seatakse
teravdamine lukustatud objektile.
Teravdamise järel muutub sihtraam roheliseks
ja sihtmärki ei saa enam muuta.
• Kui sihtmärgi lukustamine ebaõnnestub, siis
sihtraam vilgub punaselt ja seejärel kaob.
Sellisel juhul puudutage objekti uuesti ja
lukustage sihtmärk.
• Kui sihtraam on kaadri serva lähedal ja võib
peagi kaduda, siis ilmub abikuva
.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada käsitsi režiimis.
• Järgimine võib lülituda muudele objektidele ja
sihtmärgile lukustamine võib ebaõnnestuda
näiteks järgmistes tingimustes:
- kui objekt on liiga suur või liiga väike;
- kui objekt on taustaga sarnast värvi;
- suumi kasutades;
- kaamera rappudes;
- kui enam kui üks objekti on kohakuti;
- pimedas pildistades;
- objekti kiirel liikumisel.
• Kui objekti järgimine muutub poole pealt
võimatuks, siis ilmub vastav teade.
Sellisel juhul puudutage objekti veel kord.
• AF Tracking funktsioon tühistatakse järgnevatel
juhtudel:
- režiimi vahetamisel;
- toite väljalülitamisel;
- võtterežiimi valimisel;
- intelligentse automaatrežiimi sisse/
välja lülitamisel.
• Kui seate [DISPLAY] sättele [OFF] ja umbes 3
sekundit ei tehta seadmega mingeid toiminguid,
siis tööikoon kaob. Puudutage ekraani ikooni
taaskuvamiseks. AF Tracking funktsiooni
kasutamisel ikoon ei kao.
57
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 58 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Salvestamine
Salvestamine
(lisafunktsioonid)
1
Tööikoonide salvestusfunktsioonid
Valige tööikoone erinevate efektide lisamiseks salvestatavatele kujutistele.
‘ Valige töörežiimiks
1
või
.
Puudutage F tööikoonide
ekraanil kuvamiseks.
2
(Nt tagantvalguse kompenseerimine)
Valige tööikoon.
F
F
• Puudutage
ekraani paremas alanurgas
lehekülje muutmiseks ning puudutage F F
tööikoonide kuvamiseks/ekraanilt kaotamiseks.
• Valige tööikoon uuesti funktsiooni
tühistamiseks.
• Vaadake vastavaid lehekülgi järgmiste
funktsioonide tühistamiseks:
- taimer (l 60),
- sisseehitatud välklamp (l 60).
Tööikoonid
Tagantvalguse
kompenseerimine
Kontrasti
intelligentne
juhtimine*1, 2
F
F
Loomuliku nahavärvuse režiim*2
Sisseehitatud
välklamp*3
F
58
F
Telelähivõte
F
F
VQT1Y46
F
A
Üleminek*1
F
Värviline
öövõte*1, 2
F
Punasilmsuse
vähendamine*2, 3
A
Intelligentne
säritus*2, 3
Taimer*3
F
A
* See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud ([ON]).
• Kui lülitate seadme välja või valite režiimi
, siis värvilise öövõtte, tagantvalguse
kompenseerimise ja telemakro funktsioonid tühistatakse.
• Toite väljalülitamisel ülemineku funktsioon tühistatakse.
• Seadistada saab menüü kaudu. (l 28)
• Kui seate [DISPLAY] sättele [OFF] ja umbes 3 sekundit ei tehta seadmega mingeid toiminguid, siis
tööikoon kaob. Puudutage ekraani ikooni taaskuvamiseks.
AF Tracking funktsiooni kasutamisel ikoon ei kao.
Funktsioon
Toime
Tagantvalguse
kompenseerimine
Muudab pildi heledamaks, et vältida tagantvalgusega objekti
tumedana salvestamist.
Intelligentne kontrasti
juhtimine
Muudab varjus olevad ja raskesti nähtavad osad heledamaks
ning summutab samal ajal valge küllastust heledates osades.
Nii heledad kui tumedad osad saab salvestada selgelt.
Tugevnev/vaibuv
üleminek
(tugevnev üleminek).
(vaibuv üleminek).
Loomuliku nahavärvuse
režiim
Kui alustate salvestamist, ilmuvad pilt ja heli sujuvalt
tugevnedes. (Tugevnev üleminek).
Kui alustate salvestamist, ilmuvad pilt ja heli sujuvalt
tugevnedes (Vaibuv üleminek).
• Ülemineku funktsioon tühistatakse, kui salvestamine peatub.
■ Tugevneva/vaibuva ülemineku värvuse valimine
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [FADE COLOUR] → [WHITE] või
[BLACK]
Selle funktsiooniga saab salvestada meeldivamat, loomulikku
nahavärvust. Funktsiooni efekt on enam märgatav, kui
salvestate inimese nägu ja ülakeha.
Telemakro
Muljetavaldavama pildi salvestamiseks teravdage objekt
lähivõttes ja varjutage taust.
• Seade suudab objekti teravdada ligikaudu 50 cm kauguselt.
• Kui suurendus on kuni 16×, siis seatakse see automaatselt
väärtusele 16×.
Värviline öövõte
See funktsioon võimaldab salvestada värvilist pilti väga
vähese valgusega. (Minimaalne vajalik valgustus:
umbes 1 lx.)
59
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 60 ページ
Funktsioon
Taimer
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Toime
Taimeri abil fotode pildistamiseks.
Igal ikooni
valimise korral muutub tähis ühe sätte võrra
järgmises järjekorras:
säte tühistatud
: Salvestab 10 s pärast.
:
Salvestab 2 s pärast.
• Video salvestusrežiimis seadke see funktsioon menüüst.
• Nupu
vajutamisel salvestatakse foto pärast
või
ilmumist ning salvestamise märgutuli vilgub seatud aja jooksul.
• Pärast foto salvestamist lülitub taimer välja.
• Kui automaatse teravdamise režiimis vajutatakse nupp
üks
kord pooleldi alla ning siis täiesti alla, siis teravdab objektiiv
subjekti nupu pooleldi alla vajutamisel.
• Kui nupp
vajutatakse korraga täiesti alla, siis teravdab
objektiiv subjekti vahetult enne salvestamist.
Taimeri seiskamiseks enne pildistamist
Vajutage MENU.
Sisseehitatud
välklamp
Nupu
vajutamisel lülitub välklamp sisse ja pilt
salvestatakse. Fotode salvestamiseks pimedas kasutage
sisseehitatud välklampi.
Igal ikooni valimise korral muutub tähis ühe sätte võrra
järgmises järjekorras:
•
•
•
•
:
O N (sees)
A:
AUTO (automaatne)
:
O F F (väljas)
Video salvestusrežiimis seadke see funktsioon menüüst.
Selle funktsiooni vaikesätteks on A.
Poolepealt
vajutamisel ilmub välklambi tähis.
Seade teeb ümbritsevat heledust tuvastades automaatselt
kindlaks välklambi kasutamise vajaduse koguni juhul, kui see
on seatud sättele
. (Kui seade teeb kindlaks, et välklampi on
vaja kasutada, siis süttib tähis
punaselt nupu
pooleldi
alla vajutamisel.)
■ Välklambi heleduse reguleerimine
• Video salvestusrežiimis on intelligentne automaatrežiim
väljalülitatud. (l 40)
[PICTURE] → [FLASH LEVEL] → soovitud säte
[PICTURE]
vähem heledam
tavaline
palju heledam
Punasilmsuse
vähendamine
60
VQT1Y46
Vähendab välklambi mõjul inimese silmade muutumist
punaseks.
• Video salvestusrežiimis seadke see funktsioon menüüst.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 61 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kontrasti intelligentne juhtimine:
• Toime ei pruugi olla selge, kui esineb eriti
tumedaid või heledaid osi või kui heledus
on ebapiisav.
Intelligentne säritus:
• Toime ei pruugi olla selge, kui esineb eriti
tumedaid osi või kui heledus on ebapiisav.
Üleminek:
• Tugevneva ülemineku funktsiooniga salvestatud
võtete pisipildid on mustad (või valged).
Loomuliku nahavärvuse režiim:
• Kui taust või mingi muu detail on nahaga
sama värvi, siis muutuvad ka nende värvid
pehmemaks.
• Ebapiisava valgustuse korral ei pruugi see
funktsioon mõjuda.
• Kui salvestate kaugel asuvat isikut, siis ei pruugi
jääda nägu salvestisele selgelt. Sel juhul tühistage
loomuliku nahavärvuse režiim või suurendage
nägu (suurplaanvõte) salvestamiseks.
Sisseehitatud välklamp:
• Kui pildistate kohas, kus ei ole lubatud välklampi
kasutada, siis valige säte
.
• Ärge kasutage välklampi, kui hallfilter
(lisavarustus) on paigaldatud.
• Kui tähis jne vilgub nupu
pooleldi alla
vajutamisel, siis välklamp ei aktiveeru.
• Välklambi tööulatus on pimedas umbes 1 m
kuni 2,5 m.
• Välklambi kasutamisel on säriaeg fikseeritud
sättele 1/500 või pikem.
• Konverterlääts (lisavarustus) võib välklambile
ette jääda ja pildi nurgad tumeneda
(vinjeti efekt).
Punasilmsuse vähendamine:
• Välklamp sähvatab kaks korda.
• Punasilmsuse esinemine sõltub salvestustingimustest.
• Nägude tuvastamisel intelligentses automaatrežiimis lülitub punasilmsuse vähendamine
sisse.
Telelähivõte:
• Telelähivõtte funktsioon tühistatakse, kui
suurendustegur on alla 12×.
Värviline öövõte:
• Salvestises näib, nagu oleks kaadreid
vahele jäänud.
• Kui valite selle funktsiooni heledalt valgustatud
kohas, võib ekraan muutuda hetkeks valgeks.
• Tavaliselt nähtamatud heledad täpid võivad
olla näha, ent see ei ole rike.
• Soovitav on kasutada statiivi.
• Tumedas kohas võib automaatteravdamiseks
kuluda kauem aega. See on täiesti normaalne.
Taimer:
• Taimeri ooterežiim tühistatakse, kui vajutate
salvestamise alustamise/seiskamise nuppu
video salvestamise alustamiseks.
• Taimeri seadistamine sättele
on hea viis
takistada kujutise rappumist, kui nuppu
vajutatakse statiivi kasutades jne.
61
VQT1Y46
Salvestamine
Salvestamine
(Lisafunktsioonid)
2
Menüüde salvestusfunktsioonid
Funktsioon
Võtterežiim
Toime/seadistamine
Erinevates olukordades võtete salvestamisel seab see režiim
automaatselt optimaalse säriaja ja ava väärtuse.
• Valige töörežiimiks
või
.
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [SCENE MODE] → soovitud säte
Spordirežiim
Kiirelt liikuvad stseenid on aeglaselt esitades ja esitamise
pausi ajal ühtlasemad.
Portreerežiim
Võimaldab inimesi taustast selgelt esile tuua.
Valgusvihurežiim
Parem kvaliteet eredalt valgustatud isiku salvestamisel.
Lumerežiim
Parem pildikvaliteet lumises kohas salvestamisel.
Rannarežiim
Sinise mere või taeva eredaks muutmiseks.
Päikseloojangurežiim
Päiksetõusu või loojangu punase eredaks muutmiseks.
Ilutulestikurežiim
Öises taevas ilutulestiku kaunilt salvestamiseks.
Maastikuvaaterežiim
Avara maastikuvaate salvestamiseks.
Hämararežiim
Tumedate stseenide korral, näiteks hämaras salvestamisel.
• Funktsiooni tühistamiseks seadke [SCENE MODE] sättele [OFF].
Öö-maastikuvaaterežiim
Õhtuse või öise maastiku kaunilt jäädvustamiseks.
(Ainult fotode salvestusrežiimis)
Öö-portreerežiim
Isiku ja tausta heledalt jäädvustamiseks.
(Ainult fotode salvestusrežiimis)
• Funktsiooni tühistamiseks seadke [SCENE MODE] sättele [OFF].
62
VQT1Y46
Funktsioon
Abijooned
Toime/seadistamine
Saate videot ja fotosid salvestades või esitades kontrollida,
et pilt on rõhtne. Funktsiooni saab kasutada ka selleks, et
hinnata kompositsiooni tasakaalustatust.
• Valige režiim
või
.
• Intelligentne automaatrežiim lülitub välja. (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [GUIDE LINES] → soovitud säte
(Kui valite video esitamise ja valitud on režiim
(l 75)).
[VIDEO SETUP] → [GUIDE LINES] → soovitud säte
• Abijooned ei jää tegelikult salvestatavatele piltidele näha.
• Abijoonte tühistamiseks valige säte [OFF].
Digitaalkino
Kasutage seda funktsiooni eredate värvidega pildi salvestamiseks – nagu filmides.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
• Valige salvestusrežiimiks HA või HG. (l 46)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [DIGITAL CINEMA] → [ON]
• Kui [DIGITAL CINEMA] on sisselülitatud ([ON]), võib video sujuv
vaatamine olla võimatu.
• Hoolimata digitaalkino režiimi sättest salvestatakse pilt
kvaliteediga 50i (l 97).
63
VQT1Y46
Funktsioon
AGS (Anti-GroundShooting ehk maapinna
salvestamise
vastane) funktsioon
Toime/seadistamine
Kui video salvestamise ajal on videokaamera püsivalt tavapärasest rõhtasendist otse allapoole suunatud, siis lülitub
seade automaatselt salvestuspausi režiimi.
• Valige režiim
.
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [AGS] → [ON]
Automaatne pikk säriaeg
Valides pika säriaja, saate ka pimedas kohas selgeid
võtteid salvestada.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [AUTO SLOW SHTR] → [ON]
• Säriajaks seatakse 1/25 või vähem ümbritsevast heledusest
sõltuvalt.
64
VQT1Y46
Funktsioon
Automaatne näo
raamimine
[OFF]:
kuva ei ilmu.
[PRIMARY]:
ilmub ainult prioriteetse
näo raam.
[ALL]:
ilmuvad kõik näotuvastuse
raamid.
Digitaalkino värvus
Toime/seadistamine
Intelligentse automaatrežiimi portreerežiimis ilmuvad raamid
tuvastatud nägudele.
• Valige režiim
või
.
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [FACE FRAMING] → soovitud säte
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ALL].
• Näidatud on kuni 15 raami. Suuremad näod ja ekraani keskkohale
lähemal asuvad näod on eelistatud.
■ Prioriteetse näo raam
Prioriteetse näo raam ilmub oranžilt. Teravdamine ja heleduse reguleerimine toimub prioriteetse näo raami põhjal.
• Prioriteetse näo raami ei ilmu käsitse teravdamisrežiimis.
• Pildistades teravdatakse prioriteetse näo raam nupu
pooleldi
alla vajutamisel. Teravdatud prioriteetse näo raam muutub roheliseks.
Video salvestamine eredamate värvidega x.v.Colour™
tehnoloogia abil.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [Digital Cinema Colour] → [ON]
• Realistlikumate värvide jaoks kasutage HDMI-minikaablit x.v.Colour™
toega teleriga ühendamiseks.
65
VQT1Y46
Funktsioon
Tuulemüra
vähendamine
Toime/seadistamine
See funktsioon aitab vähendada sisseehitatud mikrofonide
kaudu sõltuvalt tuule tugevusest sisenevat tuulemüra.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [WIND CUT] → [ON]
Mikrofoni seadistamine
[SURROUND]:
heli salvestatakse 5.1-kanalilise
ruumihelimikrofoniga.
[ZOOM MIC]:
mikrofoni suunatundlikkus on
sünkroonne suumimistoiminguga. Suurplaanvõtete
salvestamisel (suurendamisel)
salvestatakse selgemalt helisid
seadme esiosa lähedal ning
eemal asuvatest objektidest
lainurkvõtteid tehes
(vähendamine) salvestatakse
realistlikumalt ümbritsevaid
helisid.
[FOCUS MIC]:
Keskkoha suunatundlikkus
suureneb selgema heli
salvestamiseks seadme
esiosa juurest.
66
VQT1Y46
Sisseehitatud mikrofonide suunatundlikkust (helitundlikkuse
suunda) saab reguleerida.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [MIC SETUP] → soovitud säte
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [SURROUND].
Funktsioon
Mikrofoni tase
[AUTO]:
AGC-funktsioon lülitub sisse ja
salvestustaset reguleeritakse
automaatselt.
[SETr
]/[SET]:
Saate seada soovitud
salvestustaseme.
AGC: automaatne
võimenduse reguleerimine
Toime/seadistamine
Salvestades saab reguleerida sisseehitatud mikrofonide
salvestustaset.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
1
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [MIC LEVEL] → [SET+
]/[SET]
• Salvestustaseme automaatseks reguleerimiseks valige säte [AUTO].
2
Mikrofoni sisendtaseme reguleerimiseks
puudutage
.
Keskkõlar
Vasak esikõlar
Vasak tagakõlar
Parem esikõlar
Parem tagakõlar
Mikrofoni sisendtase
• Puudutage
funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
Kui AGC funktsioon on aktiveeritud, siis on ikoonil kollane ümbrus
ja helimoonutuste taset saab vähendada. Kui AGC funktsioon on
deaktiveeritud, siis saab salvestada tegeliku võtteheli.
• Kuvatakse kõigi 5 suuna võimendusväärtus. (Eraldi ei saa mikrofonide
sisendtaset seadistada.)
• Reguleerige mikrofoni sisendtase nii, et viimased 2 võimendusväärtuse tulpa ei ole punased. (Vastasel korral on heli moonutatud.)
Valige mikrofoni sisendi tasemele madalam säte.
3
Puudutage [ENTER] mikrofoni sisendtaseme
määramiseks ja seejärel puudutage [EXIT].
Mikrofoni sisendtaseme näit
67
VQT1Y46
Funktsioon
Toime/seadistamine
Kiire sarivõte
Salvestatakse järjest kiirusel 25 või 50 kaadrit sekundis.
Kasutage seda funktsiooni kiiresti liikuva objekti
salvestamiseks.
[25 Frames/sec]:
72 fotot salvestatakse järjest
kiirusel 25 kaadrit sekundis.
Pildisuurus on 2.1 M 1920×
1080)
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
[50 Frames/sec]:
180 fotot salvestatakse järjest
kiirusel 50 kaadrit sekundis.
Pildisuurus on 0.9 M
(1280× 720)
1
Valige menüü. (l 27)
[PICTURE] → [HI-SPEED BURST] → soovitud säte
2
Vajutage nuppu
3
Puudutage [Record] või [Delete].
.
• Salvestamise ajal vilgub
punaselt.
• Vajutage esmalt nupp
pooleldi alla, seejärel vajutage lõpuni
alla teravdamiseks ja salvestamiseks. Teravdamine toimub automaatselt, kui vajutate nupu üks kord lõpuni alla, seega on see
mugav edasi-tagasi liikuvate objektide salvestamiseks.
[Record]: fotod salvestatakse.
[Delete]: kõik fotod kustutatakse.
4
(Ainult juhul, kui punktis 3 valiti [Record])
Puudutage [REC ALL] või [SELECT].
[REC ALL]: kõik fotod salvestatakse.
[SELECT]: määratud fotod salvestatakse.
5
(Ainult juhul, kui punktis 4 valiti [SELECT])
Valige salvestatavad pildid.
Algus*
Lõpp
• Eelmise (järgmise) lehekülje kuvamiseks puudutage
.
* Valige alguse pilt ainult juhul, kui soovite salvestada ainult 1 pildi.
Kinnitusteade ilmub, kui puudutate [ENTER] pärast alguse ja lõpu
valimist. Fotode salvestamiseks puudutage [YES].
• Funktsiooni tühistamiseks seadke [HI-SPEED BURST] sättele [OFF].
68
VQT1Y46
Funktsioon
Punasilmsuse
vähendamine
Toime/seadistamine
Vähendab välklambi mõjul inimese silmade muutumist
punaseks.
• Valige režiim
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (l 40)
Valige menüü. (l 27)
[PICTURE] → [RED EYE] → [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [AUTO].
• Automaatteravdamise abilambi tööulatus on umbes 1,5 m.
Katikuheli
Fotode salvestamisel saate lisada katikuklõpsatuse taolise heli.
• Valige režiim
või
.
Valige menüü. (l 27)
[PICTURE] → [SHTR SOUND] → [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
Võtterežiim:
Spordirežiim
• Tavalisel esitusel ei pruugi pildi liikumine
olla sujuv.
• Siseruumides võib lambivalgel värvus ja
ekraani heledus muutuda.
• Ebapiisava valgustuse korral ei saa spordirežiimi kasutada. Tähis
vilgub.
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode salvestusrežiimis.
Portreerežiim
• Siseruumides võib lambivalgel värvus ja
ekraani heledus muutuda.
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode
salvestusrežiimis.
Valgusvihurežiim:
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode
salvestusrežiimis.
Lumerežiim
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode
salvestusrežiimis.
Rannarežiim:
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode
salvestusrežiimis.
Päikseloojangurežiim
• Säriaeg on 1/25 või lühem.
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode
salvestusrežiimis.
Ilutulestikurežiim
• Säriaeg on 1/25.
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
• Heledalt valgustatud ümbruses võib kujutis
jääda luitunud.
Maastikuvaaterežiim
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
• Säriaeg on 1/6 või lühem fotode
salvestusrežiimis.
Hämararežiim
• Säriaeg on 1/25 või lühem.
Öö-maastikuvaaterežiim
• Säriaeg on 1/2 või lühem.
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
• Soovitav on kasutada statiivi.
Öö-portreerežiim
• Säriaeg on 1/2 või lühem.
• Välklamp on sättel [ON].
• Soovitav on kasutada statiivi.
69
VQT1Y46
AGS (Anti-Ground-Shooting ehk maapinna
salvestamise vastane) funktsioon
• Kui salvestate võtet otse enda kohal või
all asuvast objektist, võib AGS funktsioon
aktiveeruda ja peatada salvestamise.
Automaatne pikk säriaeg:
• Kui säriaja sätteks on 1/25, võib ekraanikuval näida, nagu oleks kaadreid vahele
jäänud ja ekraanil võib esineda järelkujutisi.
Digitaalkino värvus:
• Kui esitate videot, mille salvestamisel
oli see funktsioon sisselülitatud ([ON]),
x.v.Colour™ tehnoloogiaga mitteühilduval teleril, siis ei pruugi värvid
teleriekraanile õigesti ilmuda.
• Digitaalkino värvidega, st suurema värvigamma eredamate värvustega salvestatud
pildi esitamiseks on vajalik x.v.Colour™
tehnoloogiaga ühilduv seade.
Selliste piltide esitamisel x.v.Colour™
tehnoloogiaga mitteühilduvatel seadmetel
on soovitav enne salvestamist see
funktsioon välja lülitada ([OFF]).
• x.v.Colour™ on selliste xvYCC vorminguga
(video laiendatud värvigamma rahvusvaheline standard) ühilduvate seadmete
nimetus, mis järgivad vastavaid signaaliülekande reegleid.
Tuulemüha vähendamine:
• Intelligentse automaatrežiimi sisselülitamisel
seatakse [WIND CUT] sättele [ON], ning sätet
ei saa muuta.
• Helikvaliteet võib muutuda selle funktsiooni
sisselülitamisel tugeva tuulega.
Mikrofoni seadistamine:
• Kui soovite salvestada kõrgema kvaliteediga heli
ja säilitada realistliku tunnetuse isegi suurplaanvõtete salvestamisel (nt soolokontserti
salvestades), siis soovitame seada funktsiooni
[MIC SETUP] sättele [SURROUND].
70
VQT1Y46
Mikrofoni tase:
• Intelligentse automaatrežiimi sisselülitamisel
on see fikseeritud sättele [AUTO] ning seda ei
saa muuta.
• Kui funktsioon [MIC SETUP] on sättel [ZOOM
MIC], siis on helitugevus erinev suumimiskiirusest sõltuvalt.
• Mikrofonisisendi tasememõõtur näitab
mikrofonide suurimat helitugevust.
• Täielikult vaigistatud heliga ei saa
salvestada.
Kiired sarivõtted:
• See funktsioon tühistatakse seadme
väljalülitamisel ja töörežiimiks
valimisel.
• Maksimaalne andmekandjale salvestamise
kordade arv: 15.
(SD-mälukaardi puhul on selleks kaardile
maksimaalselt salvestatavate stseenide
arv.)
• Teatud valgusallikate nagu luminofoorlampide korral võivad värvustasakaal ja
heledus ekraanil muutuda.
• Pildikvaliteet on erinev fotode tavasalvestamise kvaliteedist.
Automaatteravdamise abilamp:
• Konverterlääts (lisavarustus) võib
automaatteravdamise abilambi varjata,
mistõttu muutub teravdamine raskeks.
• Intelligentse automaatrežiimi sisselülitamisel on see fikseeritud sättele [AUTO]
ning seda ei saa muuta.
• Seadke sättele [OFF], kui te ei soovi, et
automaatteravdamise abilamp pimedat
keskkonda valgustab – näiteks loomi pimedas
pildistades. Teravdamine muutub raskemaks.
Salvestamine
Salvestamine
(lisafunktsioonid)
3
Käsitsi salvestamine
Puudutage tööikooni värvustasakaalu, säriaja, ava väärtuse muutmiseks ja käsitsi teravdamiseks.
‘ Valige režiim
või
.
Vajutage nuppu MANUAL.
•
MNL
ilmub ekraanile.
MANUAL
Seadistamiseks puudutage soovitud elementi.
WB
F
WB
SHTR
IRIS
MF
Värvustasakaal (l 72)
SHTR
Säriaja käsitsi seadmine (l 73)
IRIS
Ava väärtuse muutmine (l 73)
MF
Käsitsi teravdamine (l 74)
• Lehekülje vahetamiseks puudutage
ja
puudutage F F tööikooni kuvamiseks
või mitte.
71
VQT1Y46
Värvustasakaal
Sõltuvalt võttest või valgustusest ei pruugi automaatne värvustasakaal suuta loomulikke värve esile tuua.
Sellisel juhul saate värvustasakaalu reguleerida käsitsi. Seade saab võtted salvestada loomulikes toonides,
kui valge värvus on kindlaks määratud.
• Vajutage nuppu MANUAL. (l 71)
1
Puudutage [WB].
2
Värvustasakaalu režiimi
valimiseks puudutage
■ Värvustasakaalu seadmine
käsitsi
1
.
Valige
ja suunake seade kogu
ekraani täitvale valgele esemele.
AWB
F
WB
SHTR
IRIS
• Valige optimaalne režiim, kontrollides värvust
ekraanil.
Ikoon
AWB
F
MF
2
IRIS
MF
ja
Režiim/salvestustingimused
Automaatne värvustasakaalu
reguleerimine
Pilvise ilma režiim
Salvestamine väljas pilvise taevaga.
Siserežiim 1
Hõõglambivalgus, videolambid nagu
stuudios jne.
Siserežiim 2
Värvilised luminofoorlambid, naatriumlambid spordisaalides jne.
Käsitsi reguleerimise režiim
• Elavhõbeda-, naatrium- ja mõned
luminofoorlambid.
• Pulmapeo valgustus, lava valgustus
teatris.
• Päikesetõus, -loojang jne.
• Automaatse reguleerimise taastamiseks seadke
värvustasakaalu režiimiks AWB või vajutage
uuesti nuppu MANUAL .
VQT1Y46
SHTR
Puudutage vilkuvat ikooni
seadistage.
Päikselise ilma režiim
Salvestamine väljas selge ilmaga.
72
WB
F
WB
SHTR
IRIS
MF
• Seadistamine on lõpetatud, kui ekraan muutub
kohe mustaks ja
lakkab vilkumast ning
jääb püsivalt põlema.
• Kui
vilgub edasi, siis ei saa värvustasakaalu
seada. Sellisel juhul kasutage muid värvustasakaalu režiime.
• Ikooni
vilkumine tähendab, et eelnevalt
seatud värvustasakaal on salvestatud.
Salvestustingimuste muutumisel seadke
värvustasakaal uuesti.
• Kui seate nii värvustasakaalu kui ka ava/
võimendust, siis seadke värvustasakaal
esimesena.
•
AWB
ei ilmu ekraanile
ajal.
AWB seadistamise
Säriaja/ava käsitsi reguleerimine
Säriaeg:
reguleerige seda kiiresti liikuvate objektide salvestamisel.
Ava:
reguleerige seda liiga heleda või tumeda võtte korral.
• Vajutage nuppu MANUAL. (l 68)
1
Puudutage [SHTR] või [IRIS].
2
Sätete muutmiseks puudutage
.
1/100
100
F
WB
SHTR
IRIS
MF
SHTR : Säriaeg:
1/50 kuni 1/8000
• Kui [AUTO SLOW SHTR] on sisselülitatud ([ON]),
siis seadistatakse säriaeg vahemikus 1/25
kuni 1/8000.
• Mida lähemal on säriaeg väärtusele 1/8000 s,
seda lühem see on.
IRIS : Ava või võimendusväärtus
CLOSE (suletud) → (F16 – F2.0) → OPEN
(avatud) → (0 dB kuni 18 dB)
• Sättele [CLOSE] lähema väärtuse valimisel muutub
võte tumedamaks.
• Sättele [18dB] lähema väärtuse valimisel muutub
• võte heledamaks.
Sättest [OPEN] suurema ava väärtuse valimisel
muutub ka võimendusväärtus.
• Automaatse reguleerimise taastamiseks
vajutage uuesti nuppu MANUAL.
Säriaja käsitsi reguleerimine
• Käsitsi lühema säriaja valimisel võib esineda
enam pildimüra.
• Väga heledalt särava objekti ümber võib
ilmuda valgusriba või see võib tugevalt
peegeldada.
• Tavalisel esitamisel võib pildi liikumine
olla ebaühtlane.
• Kui salvestate äärmiselt heledat objekti
või siseruumides lambivalgel, siis võib
ekraani heledus ja värvus muutuda ning
ekraanile võib ilmuda horisontaaljoon.
Sel juhul salvestage automaatrežiimis või
seadke säriajaks 1/100 kohtades, kus
võrguvoolu sagedus on 50 Hz, või 1/125,
kus see on 60 Hz.
Ava ja võimenduse käsitsi reguleerimine
• Võimendusväärtuse suurendamisel suureneb
pildimüra ekraanil.
• Sõltuvalt suurendustegurist on ava väärtusi,
mida ei saa kuvada.
• Kui muudate nii säriaega kui ka ava/võimendusväärtust, siis seadke esmalt säriaeg ja seejärel
ava/võimendusväärtus.
73
VQT1Y46
Käsitsi teravdamine
Pildi reguleerimine
Kui automaatne teravdamine võttetingimuste tõttu
ebaõnnestub, saab kasutada käsitsi teravdamist.
• Vajutage nuppu MANUAL. (l 71)
1
(käsitsi teravdamise abifunktsiooni kasutamisel)
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [MF ASSIST] → [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
2
Puudutage ikooni [MF].
F
WB
SHTR
IRIS
Teravdamise reguleerimiseks
puudutage
/ .
MF
1
Valige menüü. (l 27)
[RECORD SETUP] → [PICTURE ADJUST]
→ [YES]
2
Puudutage soovitud elementi.
MF
• Käsitsi teravdamise režiimis ilmub ekraanile
ikoon [AF].
3
Reguleerige salvestamise ajal pildikvaliteeti.
Reguleerige pildikvaliteeti signaali telerisse
väljastamise ajal.
• Vajutage nuppu MANUAL. (l 71)
MF
MF
MF
[SHARPNESS]:
serva teravus.
[COLOUR]:
pildi värvide sügavus.
[EXPOSURE]:
pildi heledus.
3
Sätete muutmiseks puudutage
.
MF
F
WB
SHTR
IRIS
MF
AF
Ekraani keskkohta suurendatakse. Tavaline kuva
taastub umbes 2 s pärast objekti teravdamise
lõpetamist.
• Ekraani keskkohta ei suurendata, kui funktsioon
[MF ASSIST] on väljalülitatud ([OFF]).
• Automaatteravdamisele naasmiseks puudutage
ikooni [AF] või vajutage uuesti nuppu MANUAL.
• Käsitsi teravdamise abifunktsioon ei tööta, kui
suurendustegur on üle 16×.
• Suurendatavat ekraani osa ei suurendata
tegelikult salvestatud kujutisel.
74
VQT1Y46
• Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
4
Puudutage [ENTER].
• Seadistamise lõpetamiseks puudutage [EXIT]
või vajutage nuppu MENU.
ilmub ekraanile.
Esitamine
Esitamine
1
Video esitamine
HDC-HS200
HDC-SD200
OFF
• Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti soovitud asendisse
seadmise ajal lukust vabastamise nupp
all.
• Seadke kohakuti tähisega
1
Valige režiim
2
Puudutage esitusrežiimi valimise
ikooni , et valida esitatav
andmekandja.
.
• Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti pööramise ajal lukust
vabastamise nupp
all.
.
• Seadke kohakuti olekutähisega
3
Valige esitamiseks soovitud
stseen.
• Järgmise (eelmise) lehe kuvamiseks
puudutage
.
• SD-mälukaardilt esitamiseks puudutage
[VIDEO/SD CARD].
Kõvakettalt esitamiseks puudutage
[VIDEO/HDD].
75
VQT1Y46
■ Edasi/tagasi kerimine
4
Tööikooni puudutades valige
soovitud esitustoiming.
Edasikerimiseks puudutage
(Tagasikerimiseks puudutage
esituse ajal.
)
0h00m00s
: esitamine/paus
tagasikerimine
edasikerimine
:
esituse peatamine ja pisipiltide
kuvamine
:
otseesitusriba kuvamine (l 77)
• Tööikoon kaob ekraanilt, kui 3 sekundit ei
tehta mingeid esitustoiminguid.
Ekraani puudutamisel ilmub see uuesti.
:
:
■ Pisipildikuva muutmine
• Edasi/tagasi kerimise kiirus suureneb, kui
puudutate uuesti
.
(Ekraanile ilmub
asemel
.)
• Tavaesituse taastamiseks puudutage
.
■ Vahelejätmisega esitus
(stseeni algusesse)
(Kasutatav ainult kaugjuhtimispuldiga.)
Vajutage esituse ajal nuppu
Punktis 3 suumimishooba + või - tähise suunas
lükates muutub pisipildikuva järgmiselt:
20 stseeni ↔ 9 stseeni ↔ 1 stseen ↔
Highlight&Time Frame register
/ VOL
W
T
• Täpsemat teavet Highlight & Time Frame
registri kohta lugege lk 75.
• 9 stseeni kuva taastub, kui lülitate seadme
välja või vahetate režiimi.
• Juhtimiseks saab kasutada ka suumimisnuppu.
või
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
.
■ Aegluubis esitus
1
2
Katkestage ajutiselt esitus (paus).
• Kui tööikoon kaob ekraanilt, siis
puudutage selle taaskuvamiseks ekraani.
Puudutage jätkuvalt
.
(
aegluubis tagasisuunas esitamiseks.) Aegluubis esitamine kestab,
kuni puudutate ikooni.
■ Kõlari helitugevuse reguleerimine
Liigutage helitugevuse hooba esituse ajal kõlari
helitugevuse reguleerimiseks.
/ VOL
W
T
Tähise „+” suunas:
heli tugevneb
Tähise „-” suunas:
heli nõrgeneb
• Juhtimiseks saab kasutada ka suumimisnuppu.
76
VQT1Y46
• Tavaesituse taastamiseks puudutage
• Tagasisuunas aegluubis esitamisel on
esituskiiruseks pidevalt 2/3 tavaesituse
kiirusest (0,5 s sammuga).
.
■ Kaadrikaupa esitus
Video ühilduvus
Video esitatakse ühe kaadri haaval.
1
2
Katkestage ajutiselt esitus (paus).
• Kui tööikoon kaob ekraanilt, siis
puudutage selle taaskuvamiseks ekraani.
Puudutage
.
(Vastassuunas kaaderhaaval
esitamiseks puudutage
.)
• Tavaesituse taastamiseks puudutage
.
• Kaaderhaaval tagurpidi vaadates ilmuvad
kaadrid 0,5 s intervallidega.
■ Otseesitus
• See seade põhineb AVCHD-vormingul.
• Sellel seadmel saab esitada järgmisi videosignaale: 1920×1080/50i ja 1440×1080/50i.
• Isegi kui tegemist on AVCHD-vormingut
toetavate seadmetega, võib muudel seadmetel
salvestatud või loodud video kvaliteet
halveneda sellel seadmel esitamisel või
esitamine võib osutuda võimatuks.
Sama kehtib teistel seadmetel selle seadmega
salvestatud videolõikude esitamisel.
• Heli on võimalik kuulata ainult tavaesitamisel.
• Kui paus kestab üle 5 minuti, ilmuvad
ekraanile taas pisipildid.
• Esitada ei saa stseene, mille pisipildiks on
.
• Video esitamisel ei lülitu seade välja isegi LCDekraani sulgemisel.
• Esitustähise järelejäänud aeg lähtestatakse
iga stseeni jaoks näidule “0h00m00s”.
1) Otseesitusriba kuvamiseks
puudutage .
2) Puudutage otseesitusriba
.
• Esitus katkeb (paus) ja jätkub puudutatud
kohast.
• Esitus algab uuesti siis, kui tõstate sõrme
või elektronpliiatsi ekraanilt.
• Tööikoonide ekraanil kuvamiseks
puudutage .
• Kui umbes 3 s ühtki toimingut ei tehta, siis
esitusriba kaob. Puudutage ekraani riba
taaskuvamiseks.
• Otseesitusriba ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
77
VQT1Y46
Foto tegemine videost
Salvestatud videost saab ühe kaadri salvestada
fotona.
1
Katkestage esitus ajutiselt selle
stseeni kohal, mille soovite
fotona salvestada.
• Mugav on kasutada aegluubis ja kaadrikaupa
esitust.
2
Vajutage nupp
Highlight & Time Frame
register
Stseenist määratud intervalliga võetud pildid
kuvatakse pisipiltidena. Stseeni saab esitada mis
tahes soovitud vahepunktist.
• Lükake suumimishoob tähise + suunas ja
muutke pisipildikuva Highlight & Time Frame
registriks. (l 76)
1
Puudutage ajasätte valikut.
lõpuni alla.
Seade salvestab foto.
Seade salvestab foto samale andmekandjale,
millel on video.
• Video salvestamise kuupäev märgitakse ka foto
kuupäevaks.
• Kvaliteet erineb tavafotode kvaliteedist.
Ajasätte valik
Stseeni valik
• Järgmise (eelmise) stseeni kuvamiseks
puudutage
.
2
Puudutage ja valige soovitud
ajasäte.
• Sätte [HIGHLIGHT] valimisel tuvastatakse selgelt
salvestatud lõik ja kuvatakse pisipildina.
Pisipilti ei ilmu, kui selgelt salvestatud lõike
ei õnnestu leida.
3
Valige esitamiseks soovitud
pisipilt.
• Järgmise (eelmise) pisipildi kuvamiseks
puudutage
.
78
VQT1Y46
Video esitamine kuupäeva
järgi
Samal päeval salvestatud videolõike saab järjest
esitada.
1
2
Stseenide esitamisel saab välja jätta need lõigud,
mis loetakse ebaõnnestunuks seadme liiga kiire
liigutamise, rappumise või teravdamisvigade tõttu.
Puudutage kuupäeva valiku
ikooni.
1
Puudutage
Kuupäeva valiku ikoon
2
Puudutage [INTEL. SCENE].
Puudutage esitatavat kuupäeva.
3
Valige esitamiseks soovitud
stseen.
Valitud päeval salvestatud stseenid ilmuvad
pisipiltidena.
3
Intelligentne stseenivalik
Valige esitamiseks soovitud
stseen.
• Seade lülitub uuesti kõikide stseenide esitamise
režiimi, kui lülitate selle välja või liigutate
režiimilülitit.
• Samal päeval salvestatud videolõigud jagatakse
eraldi gruppidesse järgnevatel juhtudel:
.
• Ühe stseeni puhul saab jätta vahele kuni 9 osa.
• Video vahelejätmisel pilt seiskub hetkeks.
• Salvestise tüübist sõltuvalt võib vahelejäetavate
osade asukoht varieeruda ning alati ei pruugi
vahelejäetavaid osi olla.
• Jagatud stseeni ei jäeta vahele.
• Seade lülitub tagasi kõikide stseenide esitamise
režiimi, kui selle välja lülitate või töörežiimide
valikulülitit keerate.
• Tarkvara HD Writer AE 1.0 lihtsa redigeerimise
funktsiooniga redigeeritud andmete korral on
intelligentne stseenivalik blokeeritud.
• Intelligentse stseenivaliku ajal ei saa stseene
kustutada.
• Highlight & Time Frame registri kuva ei ilmu.
- kui stseenide koguarv on suurem kui 99;
- kui andmekandjat on taastatud;
- salvestusrežiimi muutmisel režiimilt HA/HG/
HX režiimile HE* või režiimilt HE režiimile
HA/HG/HX*.
* –1, –2... lisatakse ekraanil kuvatud salvestuskuupäeva järele.
79
VQT1Y46
Highlight esitusfunktsioon
Pikast salvestusest eraldatakse selgelt salvestatud
osa ja selle saab kiiresti esitada koos muusikaga.
1
Puudutage
■ Stseeni seadistamine
1) Puudutage [SELECT SCENES] (stseenide
valimine) või [SELECT DATE] (kuupäeva
valimine).
.
2) (Kui valisite [SELECT SCENES].)
Puudutage esitamiseks soovitud stseeni.
2
Puudutage [HIGHLIGHT].
3
Puudutage soovitud elementi.
• Järjest saab valida kuni 99 stseeni.
• Puudutamisel stseen valitakse ja sellele
ilmub tähis [
]. Toimingu tühistamiseks
puudutage stseeni uuesti.
[SCENE SETUP]:
valige esitamiseks soovitud stseen või kuupäev.
[PLAYBACK TIME]:
valige esitusaeg. (l 81)
[MUSIC SELECT]:
valige koos videoga esitatav muusika.
(l 81)
4
Puudutage [START].
• Kuvatakse esitusaeg ja seade lülitub esituspausi
režiimi.
5
3) (Kui valisite [SELECT DATE].)
Puudutage esitamiseks soovitud kuupäeva.
Valige soovitud esitustoiming.
(l 75)
• Valida saab kuni 7 kuupäeva.
• Puudutamisel kuupäev valitakse ja selle
ümbrus muutub punaseks.
Toimingu tühistamiseks puudutage
kuupäeva uuesti.
4) Seadistuste lõpetamiseks puudutage
[Enter]/[ENTER].
• Kui esitus lõpeb või peatatakse, ilmuvad
valimiseks sätted [REPLAY] (korduv esitus),
[SELECT AGAIN] (uuesti valimine) või [EXIT]
(väljumine).
Puudutage soovitud elementi.
80
VQT1Y46
■ Esitusaja seadistamine
1) Puudutage soovitud esitusaja sätet.
Korduvesitus
Esimese stseeni esitus algab uuesti pärast viimase
stseeni esituse lõppu.
Valige menüü. (l 27)
[VIDEO SETUP] → [REPEAT PLAY] → [ON]
Täisekraanivaatel ilmub tähis
• Sättel [AUTO] on esitusaeg kuni umbes
5 minutit.
• Esitusaeg võib olla sättest lühem ja selle
esitamine võib ebaõnnestuda, kui selgelt
salvestatuks määratud lõik on väga
lühike.
■ Muusika säte
.
• Kõik stseenid esitatakse korduvalt.
(Kuupäeva järgi video esitamisel esitatakse
korduvalt kõik valitud kuupäeval salvestatud
stseenid.)
Eelneva esituse jätkamine
1) Puudutage oma lemmikmuusikapala.
Kui stseeni esitus seisati poolepealt, siis saab
esitust jätkata kohast, kus see eelnevalt peatati.
Valige menüü. (l 27)
[VIDEO SETUP] → [RESUME PLAY] → [ON]
• Kui valite [NO MUSIC] siis esitatakse koos
videoga salvestatud heli.
2) Puudutage [ENTER].
Muusika esituse testimine
1) Puudutage [START] ja alustage heli
testimist.
Video esituse peatamisel ilmub peatatud stseeni
pisipildivaatele tähis
.
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
• Salvestatud jätkamiskoht kustutatakse, kui
lülitate seadme välja või liigutate režiimilülitit.
([RESUME PLAY] säte ei muutu.)
• Testitava muusika vahetamiseks puudutage
muud muusikavalikut.
• Kui puudutate [STOP], siis muusika esitus
peatub.
• Kui puudutate [ENTER], siis testitav muusikavalik kinnitatakse.
• Stseeni jagamisel võib jagamiskoha ümbruse
esitamine ebaõnnestuda.
• Seade lülitub uuesti kõikide stseenide esitamise
režiimi, kui lülitate selle välja või liigutate
režiimilülitit.
81
VQT1Y46
Esitamine
Esitamine
2
Foto esitamine
HDC-HS200
HDC-SD200
OFF
• Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti soovitud asendisse
seadmise ajal lukust vabastamise nupp
.
• Seadke kohakuti tähisega
1
Valige režiim
2
Puudutage esitusrežiimi
valimise ikooni , et valida
esitatav andmekandja.
.
all.
• Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti pööramise ajal lukust
vabastamise nupp
all.
• Seadke kohakuti olekutähisega .
3
Valige esitatav foto.
Seade esitab valitud foto täisekraanrežiimis
ning ekraanile ilmub automaatselt tööikoon.
• Järgmise (eelmise) lehe kuvamiseks
puudutage
.
• SD-mälukaardilt esitamiseks puudutage
[PICTURE/SD CARD].
Kõvakettalt esitamiseks puudutage
[PICTURE/HDD].
82
VQT1Y46
4
Tööikooni puudutades valige
soovitud esitustoiming.
: slaidiseansi (fotode esitamine
numbrilises järjekorras) alustamine/
ajutine katkestamine
: eelmise pildi esitamine
: järgmise pildi esitamine
:
esituse peatamine ja pisipiltide
kuvamine
• Tööikoon kaob ekraanilt, kui 3 sekundit ei
tehta mingeid esitustoiminguid.
Ekraani puudutamisel ilmub see uuesti.
■ Pisipildikuva muutmine
Punktis 3 suumimishooba + või - tähise suunas
lükates muutub pisipildikuva järgmiselt:
20 fotot ↔ 9 fotot ↔ 1 foto
■ Slaidiseansi sätete
muutmine
1) Puudutage
.
2) Puudutage slaidiseansil fotode esitamise
intervalli sätet.
[SHORT] (lühike):
umbes 1 s
[NORMAL] (normaalne):
umbes 5 s
[LONG] (pikk):
Umbes 15 s
3) Puudutage soovitud heli.
/ VOL
W
T
• 9 foto kuva taastub, kui lülitate seadme
välja või vahetate režiimi.
• Slaidiseansi või heli testimise ajal saab kõlari
helitugevust muuta helitugevuse hoovaga.
(l 76)
(Muusika esituse testimine)
Puudutage [START] ja alustage heli testimist.
• Testitava muusika vahetamiseks puudutage
muud muusikavalikut.
• Kui puudutate [STOP], siis muusika esitus
peatub.
4) Puudutage [ENTER].
83
VQT1Y46
Fotode ühilduvus
• See seade vastab JEITA (Jaapani elektroonikaja arvutitööstuse assotsiatsioon) kehtestatud
ühtsele standardile DCF (kaamera failisüsteemi
nõuded).
• See seade toetab fotode failivormingut JPEG.
(Samas ei esitata kõiki JPEG-vormingus faile.)
• Muudel seadmetel salvestatud või loodud
fotode esituskvaliteet sellel seadmel võib olla
halb või esitus osutuda võimatuks.
Sama kehtib sellel seadmel salvestatud fotode
muudel seadmetel esitamisel.
Fotode esitamine kuupäeva
järgi
Samal päeval salvestatud fotosid saab järjest
esitada.
1
• Esitada ei saa fotosid, mille pisipildiks on
.
• Fotode esitamise ajal ei lülitu seade välja isegi
LCD-ekraani sulgemisel.
Puudutage kuupäeva valiku
ikooni.
Kuupäeva valiku ikoon
2
Puudutage esitatavat kuupäeva.
Valitud kuupäeval salvestatud fotod ilmuvad
pisipiltidena.
3
Valige esitatav foto.
• Seade lülitub tagasi kõikide fotode esitamisele,
kui selle välja lülitate või kui vahetate režiimi.
• Samal päeval salvestatud fotod jagatakse
eraldi gruppidesse järgmistel juhtudel:
- kui fotode koguarv ületab 999;
- kui fotod on salvestatud kiires sarivõtterežiimis
(kuupäeva järgi nimekirjas ilmub kuupäeva
juurde
).
• Videost loodud fotode kuupäeva järgi nimekirjas
ilmub kuupäeva juurde
. (l 78)
84
VQT1Y46
Esitamine
Redigeerimine
1
Stseenide/fotode kustutamine
Kustutatud stseene/fotosid ei saa taastada, seetõttu tuleb nende sisu enne kustutamist
hoolikalt kontrollida.
Valige režiim
.
Kustutamine esitatavaid
pilte kontrollides
0h00m00s
Vajutage nuppu
kustutatavate
stseenide või fotode esitamise ajal.
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage
[Yes].
■ Mitme stseeni/foto kustutamine pisipildikuvalt
1
2
Vajutage nuppu
kuva on ekraanil.
, kui pisipildi-
3
Puudutage kustutatavat
stseeni/fotot.
Puudutage [SELECT] (valimine)
või [ALL SCENES] (kõik
stseenid).
• Kui valite [ALL SCENES], siis kustutatakse kõik
valitud andmekandjal olevad stseenid või fotod.
Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
(Kuupäeva järgi stseene või fotosid esitades
kustutatakse kõik valitud kuupäeva stseenid
või fotod.)
• Kustutuskaitsega stseene/fotosid ei saa
kustutada.
(Ainult juhul, kui punktis 2 valiti [SELECT])
• Puudutamisel antud stseen/foto valitakse ja
pisipildile ilmub tähis
.
Toimingu tühistamiseks puudutage stseeni/
fotot uuesti.
• Kustutamiseks saab valida kuni 99 stseeni.
4
(Ainult juhul, kui punktis 2 valiti [SELECT])
Puudutage [Delete] või vajutage
nuppu .
• Kinnituskuva ilmumisel klõpsake [YES].
85
VQT1Y46
(Ainult juhul, kui punktis 2 valiti [SELECT])
Muude stseenide kustutamine
Korrake toiminguid 3-4.
Kui peatate kustutamise poolepealt
TPuudutage kustutamise ajal [CANCEL] või
vajutage nuppu MENU.
• Enne kustutamise tühistamist kustutatud
stseene või fotosid ei saa taastada.
Redigeerimise lõpetamine
Vajutage nuppu MENU.
• Saate stseene kustutada ka nuppu MENU
vajutades ning valides siis [EDIT SCENE] →
[DELETE] → [ALL SCENES] või [SELECT].
• Saate fotosid kustutada ka nuppu MENU
vajutades ning valides siis [PHOTO SETUP] →
[DELETE] → [ALL SCENES] või [SELECT].
• Kui valisite intelligentse stseenivaliku või
Highlight esituse, siis ei saa stseene kustutada.
• Stseenist soovimatu osa kustutamiseks jagage
see esmalt osadeks ja seejärel kustutage
tarbetu osa. (l 87)
• Kustutada ei saa stseene/fotosid, mida ei saa
esitada (pisipildiks on
).
• Sätte [ALL SCENES] valimisel võib kustutamiseks
kuluda veidi aega, kui stseene või fotosid on
palju.
• Kasutage stseenide/fotode kustutamiseks
piisavalt laetud akut või ühendage
toiteadapter.
• Kui kustutate selle seadmega muudel seadmetel
salvestatud stseene või DCF-standardile
vastavaid fotosid, siis võidakse kustutada kõik
stseeni/fotoga seotud andmed.
• Kui kustutate SD-mälukaardilt sellele muude
seadmetega salvestatud fotosid, siis võidakse
kustutada foto (muu kui JPEG), mida ei saa
sellel seadmel esitada.
86
VQT1Y46
Esitamine
Redigeerimine
2
Stseeni jagamine kustutamiseks
Stseenist tarbetu osa kustutamiseks jagage see esmalt kaheks osaks ja seejärel kustutage tarbetu osa.
‘ Valige režiim
1
2
.
Puudutage esitusrežiimi valimise
ikooni, et valida stseeni jagamiseks soovitud andmekandja.
(l 75)
Valige menüü. (l 27)
[EDIT SCENE] → [DIVIDE] → [SET]
3
4
Puudutage jagatavat stseeni.
Jagamiskoha seadmiseks
puudutage
.
0h00m00s
5
Vajutage nuppu MENU jagamise
lõpuleviimiseks.
6
Kustutage tarbetu stseen.
(l 85)
Kõikide jagamispunktide kustutamine
[DIVIDE] → [CANCEL ALL]
• Kinnituskuva ilmumisel klõpsake [YES].
• Kõik sellel seadmel seatud jagamispunktid
tühistatakse.
• Pärast jagamist kustutatud stseene ei saa
taastada.
• Kui valite [INTEL. SCENE], siis ei saa stseene
jagada.
• Stseene ei saa enam jagada, kui valitud päeva
esitatavate stseenide arv on juba 99.
• Lühikese salvestusajaga stseene ei pruugi
olla võimalik jagada.
• Muul seadmel salvestatud või redigeeritud
andmeid ei saa jagada ning jagamispunkte
ei saa kustutada.
• Stseeni jagamiskohta on mugav otsida aegluubis või kaaderhaaval taasesitamise
funktsioonidega. (l 76)
• Kinnituskuva ilmumisel klõpsake [YES].
• Sama stseeni jätkuvaks jagamiseks puudutage
[YES]. Muude stseenide jagamiseks puudutage
[NO] ja korrake punkte 3-4.
87
VQT1Y46
Esitamine
Redigeerimine
3
Stseenide/fotode kaitsemine
Stseene/fotosid saab kaitsta, et neid kogemata mitte ära kustutada.
(Isegi kustutuskaitsega stseenid/fotod kustutatakse antud andmekandja vormindamisega.)
‘ Valige režiim
1
.
Valige menüü. (l 27)
[VIDEO SETUP] või [PHOTO SETUP] →
[SCENE PROTECT] → [YES]
2
Puudutage kaitstavat stseeni/fotot.
• Puudutamisel antud stseen/foto valitakse ja
pisipildile ilmub tähis
.
Toimingu tühistamiseks puudutage stseeni/fotot
uuesti.
• Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks.
• Kui valite [INTEL. SCENE] video esitamise ajal,
siis ei saa stseene kaitsta.
88
VQT1Y46
Esitamine
Redigeerimine
4
DPOF-sätted
SD-mälukaardile saab kirjutada prinditavate fotode andmed ja koopiate arvu (DPOF-sätted).
‘ Valige režiim
ja puudutage esitusrežiimi valimise ikooni, et valida
[PICTURE/SD CARD]. (l 82)
■ Mis on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format ehk printimiskorra digitaalvorming) süsteem võimaldab
digikaamera kasutajal valida, milliseid SD-mälukaardile salvestatud pilte ja kui mitmes eksemplaris
printida. (Tähelepanu! Kõik printimisteenuseid
pakkuvad ettevõtted ei toeta seda funktsiooni.)
4
Puudutage [ENTER].
• Järjest järgmiste fotode seadistamiseks korrake
punkte 2-4.
• Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks.
Kõikide DPOF-sätete tühistamine
1
Valige menüü. (l 27)
[PHOTO SETUP] → [DPOF SET] → [SET]
2
Valige soovitud foto.
3
Puudutage
ja seadke
eksemplaride arv.
[DPOF SET] → [CANCEL ALL]
• Kinnituskuva ilmumisel klõpsake [YES].
• Enne DPOF-sätete seadmist kopeerige fotod
sisemälust või kõvakettalt SD-mälukaardile.
• Prinditavate piltide DPOF-sätetele ei saa lisada
salvestuskuupäeva.
• Printimiseks saab valida kuni 999 eksemplari.
(Seatud eksemplaride arvu saab printida
DPOF-toega printeril.)
• Seadistuse tühistamiseks valige prinditavate
eksemplaride arvuks [0].
89
VQT1Y46
Esitamine
Redigeerimine
5
Kopeerimine SD-mälukaardilt sisemällu/
kõvakettale ja vastupidi
[HDC-HS200]
Selle seadmega salvestatud video või foto saab kopeerida sellesse seadmesse sisestatud SD-mälukaardilt
sisemällu/kõvakettale ja vastupidi.
Kopeerimissihtkoha vaba mälumahu kontrollimine
• Kui ühele SD-mälukaardile ei ole jäänud kopeerimiseks piisavalt vaba mälumahtu, siis saab kopeerida
mitmele SD-mälukaardile ekraanile ilmuvaid juhiseid järgides.
Sel juhul jagatakse automaatselt viimane SD-mälukaardile kopeeritud stseen, et see mahuks ära kaardile
jäänud vabale mälumahule.
• Kui jagate stseenid (l 87) ja kopeerite valitud stseenid, siis saab kopeerida vastavalt andmekandja vabale
mälumahule või ainult vajalikud osad.
■ Andmekandja teabekuva
‘ Valige režiim
ja puudutage esitusrežiimi valimise ikooni, et valida soovitud
andmekandja ja vaadata selle teabekuva. (l 75)
Valige menüü. (l 27)
SD-mälukaardi teabekuva
[SETUP] → [CARD STATUS] → [YES]
Kõvaketta teabekuva
[SETUP] → [HDD STATUS] → [YES]
• Näidu sulgemiseks puudutage [EXIT] või vajutage nuppu MENU.
/
• 80 GB sisseehitatud kõvaketas vajab pisut ruumi info salvestamiseks ja süsteemifailide haldamiseks,
mistõttu on tegelik kasutatav mälumaht näidatust pisut väiksem. HDD kasutatavat mahtu arvutatakse
tavaliselt järgmiselt 1 GB=1 000 000 000 baiti. Selle seadme, arvutite ja tarkvara mahtu väljendatakse
järgmiselt: 1 GB=1 024k1 024k1 024=1 073 741 824 baiti.
Seetõttu näib näidatud mälumaht olevat väiksem.
90
VQT1Y46
Kopeerimine
• Kui SD-mälukaardile on jäänud vähe vaba mälumahtu, siis ilmub kinnitusteade küsimusega, kas soovite
kopeerida pärast SD-mälukaardilt kõikide andmete kustutamist. Ärge unustage, et kustutatud andmeid
ei saa taastada!
1
Valige režiim
2
Valige menüü. (l 27)
.
• Kasutage piisavalt laetud akut või toiteadapterit.
4
(Ainult juhul, kui punktis 3 valiti
[VIDEO]/[PICTURE])
Puudutage soovitud elementi.
(Kõvakettalt SD-mälukaardile kopeerides)
[COPY] → [
] → [YES]
(SD-mälukaardilt kõvakettale kopeerides)
[COPY] → [
3
] → [YES]
Puudutage soovitud elementi.
[ALL SCENES]:
Kopeeritakse kõik videod või fotod.
Jätkake punktist 7.
[SELECT SCENES]:
Kopeerimiseks valitakse soovitud videod
või fotod.
[SELECT DATE]:
Kopeeritakse kuupäeva järgi.
5
[Video&Picture]:
Kõik stseenid kopeeritakse järgmises järjekorras:
esmalt videod, siis fotod.
Jätkake punktist 7.
[VIDEO]:
Kopeeritakse videod.
[PICTURE]:
Kopeeritakse fotod.
(Ainult juhul, kui punktis 4 valiti
[SELECT SCENES])
Puudutage kopeeritavat
stseeni/fotot.
• Puudutamisel antud stseen/foto valitakse ja
pisipildile ilmub tähis
. Toimingu
tühistamiseks puudutage stseeni/fotot
uuesti.
• Järjest saab seada kuni 99 stseeni/fotot.
91
VQT1Y46
(Ainult juhul, kui punktis 4 valiti
[SELECT DATE])
Puudutage kopeeritavat
kuupäeva.
• Puudutamisel kuupäev valitakse ja selle ümbrus
muutub punaseks. Toimingu tühistamiseks
puudutage kuupäeva uuesti.
• Järjest saab seada kuni 99 kuupäeva.
6
(Ainult juhul, kui punktis 4 valiti [SELECT
SCENES]/[SELECT DATE])
Puudutage [Enter]/[ENTER].
7
Kinnituskuva ilmumisel
puudutage [YES].
• Kui kopeerimiseks on vaja 2 või enam SD-mälukaarti, siis vahetage mälukaart vastavalt ekraanile
ilmuvatele juhistele.
8
Puudutage [EXIT], kui ilmub
kopeerimise lõpetamise teade.
• Ilmub kopeerimise sihtkoha pisipildikuva.
Kui peatate kustutamise poolepealt
Puudutage kopeerimise ajal [CANCEL] või
vajutage nuppu MENU.
Ligilähedane kopeerimisaeg
Video kopeerimine 4 GB SD-mälukaardilt
sisemällu/kõvakettale
10-20 min
Umbes 600 MB fotode kopeerimine
(pildi suurus 10.6M ):
3-5 min
92
VQT1Y46
Kui pärast kopeerimist kustutate videod
või fotod, siis esitage kindlasti enne
kustutamist need videod või fotod ja
kontrollige, et need on korralikult
kopeeritud.
• Videoid või fotosid ei saa kopeerimisallikal
pakkida nii, et need mahuksid kopeerimise
sihtkoha vabale mälumahule.
• Kopeerimiseks võib järgmistes tingimustes
kuluda rohkem aega:
- salvestatud on suur arv stseene;
- seadme temperatuur on kõrge.
• Kui kopeerimise sihtkohta on juba salvestatud
videoid või fotosid, siis võidakse määrata sama
kuupäev või kuupäeva järgi nimekirja valimisel
ei ilmu võtted selles järjekorras.
• Seade ei pruugi kopeerida muul seadmel
salvestatud videoid. Arvutil tarkvaraga
HD Writer AE 1.0 salvestatud andmeid ei
saa kopeerida.
• Kustutuskaitse ja DPOF-sätetega videoid ja
fotosid kopeerides kustutatakse kopeeritud
videote ja fotode kaitse ja DPOF-sätted.
• Stseenide või fotode kopeerimise järjekorda
ei saa muuta.
Esitamine
Redigeerimine
7
Vormindamine
Tähelepanu! Andmekandja vormindamisel kustuvad kõik sellele salvestatud andmed ja
neid ei saa taastada. Varundage tähtsad salvestused arvutisse, DVD-plaadile vm. (l 100, 112)
‘ Valige režiim
(l 44, 48, 75)
,
või
ja valige vormindatav andmekandja.
Valige menüü. (l 27)
SD-mälukaartide vormindamine
[SETUP] → [FORMAT CARD] → [YES]
Kõvaketta vormindamine
[SETUP] →[FORMAT HDD] → [YES]
• Kinnituskuva ilmumisel klõpsake [YES].
• Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage kuvalt väljumiseks [EXIT].
• Vormindage sisemälu/kõvaketas enne selle seadme kõrvaldamist/üle andmist.
(l 141)
• Vormindamise ajal ei tohi seadet välja lülitada ega SD-mälukaarti eemaldada.
Hoidke seadet vibratsiooni või põrutuste eest.
Vormindage andmekandjad selle seadmega.
Sisemälu või kõvaketast saab vormindada ainult selle seadmega.
Ärge vormindage SD-mälukaarti mõnel muul seadmel, näiteks arvutil.
Mälukaart ei pruugi olla hiljem sellel seadmel kasutatav.
93
VQT1Y46
Esitamine
Kasutamine
teleriga
1
Video/fotode vaatamine teleril
Kontrollige teleri sisendpesasid
ja kasutage ühendamiseks nendega
ühilduvat kaablit. Pildikvaliteet võib
ühendamiseks kasutatud pesast
sõltuvalt varieeruda.
Kõrge kvaliteet
HDMI-pesa
Komponentpesa
Videopesa
• Kasutage komplekti kuuluvat komponentkaablit ja AV-kaablit. Seadme HDMI-pessa ühendamiseks on
soovitav kasutada järgmisi Panasonicu HDMI-minikaableid.
1
Ühendage see seade teleriga.
HDMI-minikaabel
(lisavarustus)
Komponentkaabel
(kuulub komplekti)
AV-kaabel (kuulub komplekti)
Pildi kvaliteet
Kõrglahutusega pilt
HDMI-pessa ühendamisel
Kõrglahutusega pilt 1080i
ühilduvasse komponentpessa ühendamisel.
Standardpilt 576i ühilduvasse komponentpessa
ühendamisel
Standardpilt videopessa
ühendamisel
A/V
A/V
94
VQT1Y46
• Kontrollige, kas pistikud on lõpuni sisse lükatud.
• Ärge kasutage muid kui ainult Panasonicu HDMI-mini originaalkaableid
(RP-CDHM15, RP-CDHM30; lisavarustus).
• Ärge kasutage mingeid muid komponentkaableid peale komplekti kuuluva.
• Komponentpesa on ainult pildisignaali väljastamiseks, seetõttu tuleb kindlasti ühendada ka AV-kaabel.
(Kollast pistikut ei ole vaja ühendada.)
• Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid peale komplekti kuuluva.
2
Valige teleril videosisend.
• Näide:
Valige [HDMI] kanal HDMI-minikaabliga.
Valige [Component] kanal komponentkaabliga.
Valige [Video 2] kanal AV-kaabliga.
(Ühendatud telerist sõltuvalt võib kanali nimi erineda.)
3
Esitamiseks valige režiim
.
• Teler esitab kaamerast tuleva pildi ja heli.
Kaablid
Viited
HDMI-minikaabel (lisavarustus)
• HDMI-minikaabliga ühendamine (l 96)
• 5.1-kanalilise ruumiheli kuulamine (l 97)
• Esitus VIERA Linki kasutades (HDAVI Control™) (l 98)
Komponentkaabel (kuulub
komplekti)
• Ühendamine komponentkaabliga (l 97)
Kui sellest seadmest väljastatav pilt või heli ei ilmu teleri ekraanile/ei ole
kuulda
• Kontrollige ühendusi.
• Kontrollige, kas pistikud on lõpuni sisse lükatud.
• Kontrollige teleril sisendsätet (sisendi lüliti) ja heli sisendsätet.
(Täpsemalt vt teleri kasutusjuhendist.)
• Kontrollige seadme sätteid. (l 96, 97)
■ Pildi vaatamine tavalisel teleril
(4:3) või kui piltide vasak/parem
serv ei mahu ekraanile
Muutke menüüs sätteid piltide korralikult
kuvamiseks. (Kontrollige teleri sätteid.)
Kuvasuhtega 16:9 kujutiste näide tavalise
teleri ekraanil (4:3)
[TV ASPECT] säte
[16:9]
[4:3]
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [TV ASPECT] → [4:3]
• Kui ühendatud on laiekraaniga teler, siis
reguleerige kuvasuhte sätet teleril.
(Täpsemalt vt teleri kasutusjuhendist.)
95
VQT1Y46
■ Ekraanikuvadele ilmuva info
vaatamine teleri ekraanilt
Kaugjuhtimispuldil EXT DISPLAY vajutamisel saab
näidata teleri ekraanil infot või kaotada teleri
ekraanilt info, mis ilmub tavaliselt selle seadme
ekraanile (tööikoonid ja ajakood jne).
• See ei ilmu, kui seade on väljalülitatud.
STOP
• HDMI-minikaabel tuleb kindlasti ühendada
HDMI-sisendpessa. Ärge ühendage seda
muude seadmete HDMI-väljundpessa.
• Kui korraga on ühendatud nii HDMI-minikaabel, komponentkaabel kui AV-kaabel, siis on
ühenduste tähtsusjärjekord järgmine:
HDMI-minkaabel, komponentkaabel ja
AV-kaabel.
/VOL
DATE/TIME
EXT DISPLAY
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
Külastage järgmist tugisaiti info saamiseks Panasonicu telerite kohta, mille kasutamisel
saab SD-mälukaardi sisestada otse SD-mälukaardipessa teleril ning siis sellelt kujutisi
esitada: http://panasonic.net/.
• Üksikasjaliku info saamiseks esitamise kohta lugege teleri kasutusjuhendit.
Ühendamine HDMI-minikaabliga
Mis on HDMI?
HDMI on kõrglahutusega digitaalseadmete liides. Kui ühendate selle seadme HDMI-ühilduva kõrglahutusega teleriga ja esitate kõrglahutuse kvaliteediga salvestatud võtteid, siis saate nautida kõrglahutusega pilti koos kvaliteetse heliga.
Kui ühendate selle seadme VIERA Link funktsiooni toega Panasonicu teleriga, siis saab kasutada lingitud
funktsioone (VIERA Link). (l 98)
Valige soovitud HDMI-väljundmeetod.
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [HDMI RESOLUTION] → soovitud säte
[AUTO]:
Väljundi lahutusvõime seatakse automaatselt ühendatud telerilt saadud andmete põhjal.
Andmed ühendatud telerilt
Väljundi lahutusvõime
720p, 1080i
1080i
Others
576p
[1080i]:
Väljundi jaoks kasutatakse ülerealaotusmeetodit 1080 horisontaalreaga.
[576p]:
Väljundi jaoks kasutatakse järjestlaotusmeetodit 576 horisontaalreaga.
96
VQT1Y46
Ülerealaotusmeetod/järjestlaotusmeetod
i= ülerealaotus tähendab iga 1/50 s tagant ekraanile poolte efektiivsete horisontaalridade laotamist, sellal
kui p= järjestlaotus on kõrgtihedusega pildisignaal, mis laotab üle ekraani kõik efektiivsed horisontaalread
iga 1/50 s tagant.
• Kui sättel [AUTO] pilti telerile ei väljastata, siis valige [1080i] või [576p], mis võimaldab pilti teleriekraanil
näidata. (Lugege teleri kasutusjuhendit.)
5.1-kanalilise ruumiheli kuulamine
Saate kuulata seadme sisemiste mikrofonidega salvestatud 5.1-kanalilist heli, kui ühendate selle seadme
5.1-kanaliga ühilduva AV-võimendi või teleriga HDMI-minikaablit kasutades.
Täpsemat teavet selle seadme AV-võimendi või teleriga ühendamise kohta lugege AV-võimendi ja teleri
kasutusjuhendist.
• Kui ühendate selle seadme Panasonicu AV-võimendi ja Panasonicu VIERA Link toega teleriga, siis on
võimalikud lingitud (VIERA Link) toimingud. (l 98)
• Seadet ei saa ühendada optilise digitaalkaabliga.
Komponentkaabliga ühendamine
Komponentväljundi sätet saab muuta.
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [COMPONENT OUT] → soovitud säte
[576i]:
Ühendades komponentpesaga 576i ühilduva teleriga.
(Standardne esituskvaliteet.)
[1080i]:
Ühendades komponentpesaga 1080i ühilduva teleriga.
(Kõrglahutusega esituskvaliteet.)
97
VQT1Y46
Esitamine
Kasutamine
teleriga
2
Esitus VIERA Linki kasutades
(HDAVI Control™)
Mis on VIERA Link?
• See funktsioon võimaldab kaugjuhtimispuldiga lihtsalt Panasonicu telerit juhtida, kui see seade on
automaatsete lingitud toimingute jaoks ühendatud VIERA Link toega seadmega HDMI-minikaablit
(lisavarustus) kasutades. (Kõik toimingud ei ole siiski võimalikud.)
• VIERA Link on ainulaadne Panasonicu funktsioon, mis on liidetud HDMI-juhtfunktsioonile, kasutades
standardset HDMI CEC (Consumer Electronics Control) spetsifikatsiooni. Lingitud toimingud teiste
tootjate HDMI CEC ühilduvate seadmetega ei ole tagatud.
Teiste tootjate VIERA Link funktsiooniga ühilduvate seadmete kasutamisel lugege vastavate seadmete
kasutusjuhendeid.
• See seade ühildub VIERA Link versiooniga 4. VIERA Link ver.4 on Panasonicu kõige uuem versioon ja
see ühildub ka varasemate Panasonicu VIERA Link seadmetega. (Detsember 2008 seisuga.)
‘ Valige režiim
1
.
Valige menüü. (l 27)
[SETUP] → [VIERA Link] → [ON]
• Vaikesätteks on [ON] (sees).
• Kui te ei kasuta VIERA Linki, siis seadke [VIERA Link] sättele [OFF] (väljas).
2
Ühendage see seade HDMI-minikaabli abil VIERA Link toega
Panasonicu teleriga.
HDMI IN
HDMI-minikaabel (lisavarustus)
B Panasonicu VIERA Link toega teler
• Kui teleril on 2 või enam HDMI-sisendpesa, siis ei ole soovitav seda seadet pessa HDMI1
ühendada. Kasutage muud HDMI-pesa.
• VIERA Link peab olema ühendatud teleril sisselülitatud. (Lugege teleri kasutusjuhendist
seadistamise jms kohta.)
• Ärge kasutage muid kui ainult Panasonicu HDMI-mini originaalkaableid
(RP-CDHM15, RP-CDHM30; lisavarustus).
98
VQT1Y46
3
1)
Kasutage teleri kaugjuhtimispulti.
2)
1) Valige esitatav stseen või foto noolenuppudega üles, alla, vasakule või paremale ning
vajutage siis nupu keskele valiku kinnitamiseks.
2) Aktiveerige teleriekraanil näidatud tööikoonid teleri kaugjuhtimispuldiga.
Tööikoonid
Tööikoonide kuvamine
Tööikoonide ekraanilt kaotamine
Tööikoonide kuvamine/ekraanilt kaotamine
• Järgnevaid toiminuid saab teha kaugjuhtimispuldi värviliste nuppudega.
- Roheline:
stseenide/fotode arvu muutmine pisipildikuval
(9 pisipilti → 20 pisipilti → 9 pisipilti)
- Kollane:
stseenide/fotode kustutamine
99
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 100 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
 Muud lingitud toimingud
Seadme väljalülitamine:
Kui lülitate teleri välja kaugjuhtimispuldiga, siis lülitub välja ka see seade.
Automaatne sisendi ümberlülitamine:
Kui kasutate ühendamiseks HDMI-minikaablit ning lülitate siis selle seadme sisse, siis lülitub teleri
sisendkanal automaatselt ümber selle seadme ekraanile. Kui teler on ooteolekus, siis lülitub see
automaatselt sisse (kui [Set] on valitud teleri [Power on link] sätteks).
● Sõltuvalt teleri HDMI-pesast ei pruugi sisendkanal automaatselt ümber lülituda. Sel juhul kasutage
teleri kaugjuhtimispulti sisendkanali vahetamiseks.
● Vt lk 135, kui VIERA Link funktsioon ei tööta nõuetekohaselt.
● Kui te ei ole kindel, kas kasutatav teler ja AV-võimendi on VIERA Link funktsiooniga ühilduvad, siis
lugege nende kasutusjuhendeid.
● Kasutatavad lingitud toimingud selle seadme ja Panasonicu teleri vahel on erinevad Panasonicu
teleri tüübist sõltuvalt ka juhul, kui teler on VIERA Link funktsiooniga ühilduv. Lugege teleri
kasutusjuhendist funktsioonide kohta, mida teler toetab.
● Toiminguid ei saa teha kaabliga, mis ei põhine HDMI-standardil.
100
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 101 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Varundamine
DVD-põleti ühendamine plaadile
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks
1
Sellel seadmel salvestatud videoid või fotosid saab kopeerida DVD-plaadile, ühendades DVD-kirjuti
VW-BN1 (lisavarustus) selle seadmega mini AB USB-ühenduskaablit (kuulub VW-BN1 komplekti)
kasutades. Kopeeritud DVD-plaati saab ka esitada.
● DVD-kirjuti kasutamise juhiseid lugege selle kasutusjuhendist.
Kopeerimiseks/esitamiseks valmistumine
Soovitame kasutada Panasonicu DVD-kirjutit VW-BN1.
 Kopeerimiseks kasutatavad plaadid
Plaadi tüüp*
1
Kopeerimine*
2
Lisaks kopeerimine*
Vormindamine*
4
3
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL





—
—
—


—
—
*1 Kasutada saab ainult 12 cm plaate.
*2 Kasutage uut plaati. Lisaks saab kopeerida ainult DVD-RAM plaatidele.
*3 Lisaks varasematele andmetele saab uusi andmeid kopeerida ainult DVD-kirjutit või tarkvara HD
Writer AE 1.0 kasutades kopeeritud DVD-RAM plaadile.
*4 Ühendage see seade ja DVD-kirjuti enne vormindamist. Kasutatud plaadi vormindamisel saab
sellele plaadile kopeerida. Teadke, et plaadi vormindamisel kustutatakse plaadilt kõik sellele
salvestatud andmed. (l 107)
● Soovitame kasutada DVD-kirjuti kasutusjuhendis soovitatud plaate. Täpsemat infot soovitavate
plaatide, plaatide käsitsemise jms kohta saate DVD-kirjuti kasutusjuhendist.
● Ühele ja samale plaadile ei saa kopeerida järgmist:
- videoid ja fotosid,
- kõrglahutusega pildikvaliteediga ja standardse pildikvaliteediga võtteid.
101
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 102 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
1 Ühendage toiteadapter (kuulub VW-BN1 komplekti) DVD-kirjutiga.
● DVD-kirjutit ei saa selle seadme kaudu toitega varustada.
2 Ühendage see seade toiteadapteriga ja valige töörežiimiks
3 Ühendage see seade DVD-kirjutiga, kasutades mini AB USBühenduskaablit (kuulub VW-BN1 komplekti).
A Mini AB USB-ühenduskaabel (kuulub VW-BN1 komplekti)
B DVD-kirjuti (lisavarustus)
● Sisestage pistikud kuni lõpuni.
4 Sisestage plaat DVD-kirjutisse.
● Sisestage VW-BN1 kasutamisel DVD-plaat nii, et salvestatav pool jääb allapoole.
5 Puudutage soovitud funktsiooni.
● [BURN DISC]: Vt lk 103 juhiste saamiseks plaatide kopeerimise kohta.
● [PLAY DISC]: Vt lk 106 juhiste saamiseks kopeeritud plaatide esitamise kohta.
Ühenduse katkestamine DVD-kirjutiga
Puudutage [EXIT].
● Ühendage mini AB USB-ühenduskaabel selle seadme küljest lahti.
102
VQT1Y46
.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 103 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kopeerimine plaatidele
● Mitmelt SD-mälukaardilt ei saa ühele plaadile kopeerida. (Olemasolevatele andmetele saab
lisaandmeid kopeerida ainult DVD-RAM plaatide kasutamisel.)
● Ühele plaadile ei saa kopeerida nii videoid kui fotosid.
● Kontrollige enne andmete kopeerimist, et automaatkaitse on sättel [ON] (sees). (l 107)
1 Ühendage see seade DVDkirjutiga kopeerimiseks
valmistumiseks. (l 101)
● Kasutajad, kellel on
punktiga 3.
2
, jätkake
4
(Ainult juhul, kui valisite punktis 3
[Video&Picture]/[VIDEO])
Puudutage kopeerimise
salvestusmeetodit.
Puudutage
kopeerimisallikaks olevat
andmekandjat.
3 Puudutage kopeeritavat
menüüelementi.
[High Definition]:
Sellel seadmel kõrglahutusega pildikvaliteediga
salvestatud kujutised kopeeritakse muutmata
kujul.
[Standard (XP)]/[Standard (SP)]:
Kujutised konverditakse standardsele
pildikvaliteedile ning seejärel kopeeritakse.
Kuna XP tagab sättega SP võrreldes kõrgema
pildikvaliteedi, siis suureneb andmemaht,
mistõttu võib olla kopeerimiseks vaja rohkem
plaate kui SP valimisel.
● [Video&Picture] valimisel punktis 3 järgige
ekraanile ilmuvaid juhiseid ning puudutage
[NEXT] punktiga 8 jätkamiseks.
[Video&Picture] valimisel kopeeritakse kõik
stseenid järgmises järjekorras: esmalt
videod ja siis fotod.
(Kuna videod ja fotod kopeeritakse eraldi
plaatidele, on vaja 2 või enamat plaati.)
●
puudutamine viib tagasi eelmisele
sammule.
103
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 104 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
5 (Ainult juhul, kui valisite punktis 3
[VIDEO]/[PICTURE])
(Ainult juhul, kui valisite punktis 5 [SELECT
DATE])
Puudutage kopeeritavat kuupäeva.
Puudutage soovitud funktsiooni.
[ALL SCENES]:
Kopeeritakse kõik videod või fotod.
Puudutage [NEXT] punktiga 8 jätkamiseks.
[SELECT SCENES]:
Kopeerimiseks valitakse mõned stseenid.
[SELECT DATE]:
Kopeeritakse kuupäeva järgi.
● Puudutamisel kuupäev valitakse ning selle
ümber ilmub punane raam. Toimingu
tühistamiseks puudutage kuupäeva uuesti.
● Järjest saab valida kuni 99 kuupäeva.
7 (Ainult juhul, kui valisite punktis 5 [SELECT
SCENES]/[SELECT DATE])
6 (Ainult juhul, kui valisite punktis 5 [SELECT
Puudutage [Enter]/[ENTER].
● Puudutage [NEXT].
SCENES])
Puudutage kopeeritavat stseeni.
● Puudutamisel stseen valitakse ja tähis
ilmub pisipiltidele.
Toimingu tühistamiseks puudutage uuesti
stseeni.
● Järjest saab valida kuni 99 stseeni.
8 Puudutage [START].
A Kopeerimiseks vajalik plaatide arv vastavalt
plaadi tüübile
● Kui kopeerimiseks on vaja 2 või rohkemat
plaati, siis järgige plaatide vahetamisel
ekraanile ilmuvaid juhiseid.
● Võite vajada näidatust rohkem plaate, kui
kopeerite lisaandmeid juba kasutatud DVDRAMile.
● Väljastage plaat, kui kopeerimine on
lõpetatud.
Enne kui pärast kopeerimise lõppu andmed andmekandjalt kustutate, esitage kindlasti plaate,
et kontrollida, et kopeerimine õnnestus. (l 106)
104
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 105 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Tähtis märkus
● Kui ühendate DVD-kirjuti (lisavarustus) ja selle seadme plaadi kopeerimiseks, siis ärge
sisestage kõrglahutusega pildikvaliteediga salvestatud videotega plaati seadmetesse, mis ei
toeta AVCHD-vormingut. Teatud juhtudel võib plaat seadmesse kinni jääda. Plaati ei saa
esitada seadmetel, mis ei toeta AVCHD-vormingut.
● Kui sisestate salvestatud videoid/fotosid sisaldava plaadi muudesse seadmetesse, siis võib
ilmuda teade, millega palutakse teil plaat vormindada. Ärge plaati vormindage, kuna
kustutatud andmeid ei saa enam taastada.
Plaadi kopeerimiseks kuluv ligilähedane aeg
Videote kopeerimine plaadile selle täismahus
Kopeerimisaeg
Plaadi tüüp
[High Definition]
DVD-RAM
umbes 50-80 min
DVD-RW*
umbes 35-75 min
DVD-R*
umbes 15-45 min
[Standard (XP)]
[Standard (SP)]
umbes 90-120 min
umbes 135-180 min
* Isegi kui kopeeritav andmemaht on väike, võib kopeerimiseks kuluda tabelis näidatuga võrdne hulk
aega.
• Plaadile standardse pildikvaliteediga videoid kopeerides on sätte [Standard (XP)] salvestusaeg
umbes 60 minutit ja sätte [Standard (SP)] salvestusaeg umbes 120 minutit.
Umbes 600 MB fotode kopeerimine (pildi suurus)
10.6M
Plaadi tüüp
Kopeerimisaeg
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
umbes 10-20 min
• DVD-R DL plaadi kopeerimisaeg on umbes 2-3 pikem DVD-R plaadi kopeerimisajast.
• Järgmistest tingimustest sõltuvalt võib kopeerimiseks kuluda eespool näidatust rohkem aega:
- kui salvestatud stseenide arv on suur,
- kui DVD-kirjuti temperatuur on kõrge.
● Kopeeritud plaadi esitamiseks tuleb ühendada see seade DVD-kirjutiga. (l 106)
● Ärge lülitage kopeerimise ajal seda seadet ega DVD-kirjutit välja ja ärge ühendage mini AB USBühenduskaablit lahti. Samuti vältige selle seadme ja DVD-kirjuti raputamist.
● Kopeerimist ei saa poolepealt seisata.
● Stseenide kopeerimise järjekorda ei saa muuta.
● Muul seadmel salvestatud andmeid ei pruugi õnnestuda kopeerida.
● Kui kopeerimiseks on vaja 2 või rohkemat plaati, siis jagatakse viimane plaadile kopeeritav stseen
automaatselt, nii et see mahub ära plaadile jäänud vabale ruumile.
● Stseenide automaatselt jagamisel võib kopeerimiseks kuluda näidatust vähem plaate.
● Kopeeritud plaadi muul seadmel esitamisel võib pilt hetkeks seiskuda stseenide vahetumise
punktides.
● Sätetel [Standard (XP)]/[Standard (SP)] kopeeritud plaate ei saa kasutada intelligentseks
stseenivalikuks ega tipphetkede esitamiseks.
105
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 106 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kopeeritud plaadi esitamine
● Esitada saab ainult plaate, mis on kopeeritud seda seadet DVD-kirjutiga ühendades või
loodud tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutades. Muudel seadmetel või muud tarkvara kasutades
kopeeritud/esitatud plaate ei pruugi olla võimalik esitada.
A
A Mini AB USB-ühenduskaabel (kuulub VW-BN1 komplekti)
1 Ühendage see seade DVD-kirjutiga esitamiseks valmistumiseks. (l 101)
● Teleril esitamiseks ühendage see seade teleriga HDMI-minikaablit, komponentkaablit või AV-kaablit
kasutades. (l 94)
2 Puudutage esitatavat stseeni või fotot ning esitage siis seda.
● Esitamine toimub samuti nagu videolõikude või fotode esitamine. (l 75, 82)
● Kui valite pisipildikuval võimaluse [RETURN], siis viib see tagasi punktile 5 lk 102.
● Esitatavat andmekandjat saab vahetada ka esitusrežiimi valikuikooni puudutades. Kui ühendatud on
DVD-kirjuti, siis saab valida [VIDEO/DISC] või [PICTURE/DISC].
● Ühendatud 4:3 kuvasuhtega teleril esitades võivad ilmuda ekraani vasakule ja paremale servale
mustad ribad.
106
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 107 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kopeeritud plaadi haldus (vormindamine, automaatkaitse,
plaadiinfo kuvamine)
● Ühendage see seade DVD-kirjutiga ning puudutage siis [PLAY DISC]. (l 101)
 Plaatide vormindamine
See on ettenähtud DVD-RAM ja DVD-RW
plaatide algväärtustamiseks.
Tähelepanu! Plaadi vormindamisel kustuvad
kõik plaadile salvestatud andmed.
Varundage tähtsad andmed arvutisse või
mujale.
Valige menüü. (l 27)
 Automaatkaitse
Saate varustada DVD-RAM või DVD-RW
plaadi kirjutuskaitsega, kui kopeerite sellele
kõrglahutusega pildikvaliteediga videoid või
fotosid.
1 Valige menüü. (l 27)
[DISC SETUP]  [AUTO PROTECT]  [ON]
[DISC SETUP]  [FORMAT DISC]  [YES]
● Kinnitusteate ilmumisel puudutage [YES].
● Vormindamise lõppedes puudutage [EXIT]
kuva sulgemiseks.
● Ühendage plaatide vormindamiseks see
seade ja DVD-kirjuti. Kui vormindate plaate muul
seadmel nagu arvutil jne, siis ei pruugi neid olla
enam võimalik kasutada.
● Vaikesätteks on [ON] (sees).
● Kui sisestate ilma kaitseta kopeeritud plaadi
muusse seadmesse, siis võib ilmuda teade,
millega palutakse plaat vormindada. Tahtmatu
kustutamise vältimiseks soovitame seada
[AUTO PROTECT] sättele [ON].
2 Kopeerige plaadile. (l 103)
● Pärast väljastamist on kopeeritud plaat
kirjutuskaitstud, kui [AUTO PROTECT] on sättel
[ON].
Plaadi kaitsest vabastamine
● Automaatkaitse kaob plaadi vormindamisel.
Teadke, et vormindamisel kustutatakse plaadilt
kõik sellele salvestatud andmed ning neid ei
saa taastada.
● Plaat tuleb uuesti vormindada seadmel, mida
kavatsete kasutada.
 Plaadiinfo kuvamine
Ilmub järgmine info: salvestatud plaadi tüüp,
salvestatud stseenide arv ning kas plaat on
lõplikult vormistatud või mitte.
Valige menüü. (l 27)
[DISC SETUP]  [DISC STATUS]  [YES]
● Puudutage [EXIT] infokuva sulgemiseks.
107
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 108 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Varundamine
Kujutiste dubleerimine
muule videoseadmele
2
Sellel seadmel esitatavaid kujutisi saab dubleerida DVD-salvestile või videoseadmele.
● Kujutised dubleeritakse standardse kvaliteediga.
● Kasutage toiteadapterit, et poleks vaja muretseda aku tühjenemise pärast.
Muutke videosisendit
videoseadmel ja teleril, millega
see seade on ühendatud.
A/V
● Seatav kanal erineb sõltuvalt sellest,
millisesse pessa on see seade ühendatud.
● Täpsemalt vt videoseadme
kasutusjuhendist.
● Sisestage pistikud kuni lõpuni.
● Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid
peale komplekti kuuluva.
A AV-kaabel (kuulub komplekti)
1
Ühendage see seade videoseadmega ning valige töörežiimiks
2
Alustage esitamist sellel seadmel.
3
Alustage salvestamist ühendatud seadmel.
.
● Salvestamise (dubleerimise) seiskamiseks seisake pärast salvestaval seadmel salvestamise
seiskamist esitus sellel seadmel.
● Kui te ei soovi kuupäeva ja ajanäite ning funktsioonitähiseid salvestada, siis tühistage need
enne dubleerimist. (l 32, 96)
Dubleeritud kujutiste esitamisel laiekraaniga teleril võivad kujutised olla vertikaalselt venitatud.
Sellisel juhul lugege ühendatud seadme kasutusjuhendit või laiekraaniga teleri kasutusjuhendit ning
valige kuvasuhte sätteks 16:9.
108
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 109 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Varundamine
3
Kasutamine printeriga
(PictBridge)
Piltide printimiseks seadet otse printeriga ühendades kasutage PictBrige-standardiga ühilduvat
printerit. (Täpsemalt vt printeri kasutusjuhendist.)
PictBridge on tööstusharu standard organisatsioonilt Camera & Imaging Products Association (CIPA
ehk Kaamera- ja Pildindustoodete Assotsiatsioon) otseprintimiseks. See võimaldab printida kujutisi
otse digikaamerast printerisse ilma kaamerat arvutiga ühendamata.
● Kasutage toiteadapterit, et poleks vaja muretseda aku tühjenemise pärast.
● Lülitage see seade sisse. (See funktsioon on kasutatav kõikides töörežiimides.)
A USB-kaabel (kuulub komplekti)
● Sisestage pistikud kuni lõpuni.
1 Ühendage see seade printeriga.
Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
● Ühendage printer otse selle seadmega. Ärge
kasutage USB-jaoturit.
● Ärge kasutage mingeid muid USB-kaableid
peale selle, mis kuulub seadme komplekti.
(Muude USB-kaablite kasutamisel ei ole
seadme talitlus tagatud.)
2 Puudutage [PRINTER].
● Kasutajad, kellel on
, jätkake
punktiga 4.
●
Kui tähis [PictBridge] ei ilmu või
vilgub jätkuvalt, siis ühendage USB-kaabel
esmalt lahti ning siis uuesti seadmega.
109
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 110 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
3
5 Puudutage
Valige printimisallikaks oleva
andmekandja ikoon.
● Kui tähis [PictBridge] ei ilmu või vilgub
jätkuvalt, siis ühendage USB-kaabel esmalt lahti
ning siis uuesti seadmega.
4
Puudutage prinditavat fotot.
/ printimiseks
eksemplaride arvu seadmiseks.
● Puudutage [ENTER] pärast eksemplaride
arvu seadmist.
● Eksemplaride arvuks saab valida kuni 9.
● Seadistuse tühistamiseks valige prinditavate
eksemplaride arvuks [0].
● Järjest saab seada kuni 99 faili.
6 Puudutage
.
1
7 Puudutage [DATE PRINT]
kuupäeva printimise sätte
valimiseks.
● Kui printer ei toeta kuupäeva printimist, siis
seda sätet ei saa valida.
110
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 111 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
8 Puudutage [PAPER SIZE] paberi
suuruse sätte valimiseks.
[STANDARD]: printeriomane suurus
[4x5 INCH]: L-suurus
[5x7 INCH]: 2L-suurus
[4x6 INCH]: postkaardisuurus
[A4]: A4-suurus
● Kui printer ei toeta mõnd paberi suurust, siis ei
saa seda valida.
9 Puudutage [PAGE LAYOUT]
soovitud küljenduse sätte
Printimise seiskamine poolepealt
Puudutage [CANCEL].
● Ilmub kinnitusteade. Sätte [YES] valimisel
tühistatakse seatud prinditavate eksemplaride
arv ja taastub punkti 4 ekraanikuva. Kui valite
[NO], jäävad kõik seadistused alles ja taastub
punkti 4 ekraanikuva.
● Printimise ajal vältige järgmisi toiminguid
(need toimingud takistavad korralikku printimist):
- USB-kaabli lahtiühendamine,
- SD-mälukaardipesa katte avamine ja SDmälukaardi eemaldamine,
- töörežiimi vahetamine,
- seadme väljalülitamine.
● Sellel seadmel 16:9 kuvasuhtega salvestatud
fotode servad võivad printimisel olla ära
lõigatud. Kui kasutataval printeril on kärpimise
või ilma raamita printimise funktsioon, siis
tühistage see funktsioon enne printimist.
(Täpsemalt vt printeri kasutusjuhendist.)
● DPOF-sätteid ei saa kasutada, kui seade on
otse printeriga ühendatud.
[STANDARD]: printeriomane küljendus
: raam puudub
: raam prinditakse
● Kui printer ei toeta mõnd küljendust, siis ei saa
seda valida.
● Puudutage
.
10 Puudutage
fotode
printimiseks.
1
● Kinnitusteate ilmumisel puudutage [START].
● PictBridge-režiimist väljumiseks ühendage
USB-kaabel (kuulub komplekti) lahti pärast seda,
kui kõik pildid on prinditud.
111
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 112 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutamine arvutiga
1
Arvutiga kasutamise
võimalused
Saate kopeerida videoid/fotosid arvuti kõvakettale või kirjutada need andmekandjale nagu Blu-ray plaat
(BD), DVD-plaat või SD-mälukaart, kasutades komplekti kuuluval CD-ROM plaadil olevat tarkvara HD
Writer AE 1.0 HDC jaoks.
Andmete tüüp
Kasutatavad funktsioonid
CD-ROM (kuulub
komplekti):
Andmete kopeerimine arvutisse:
A Videod/fotod
HD Writer AE 1.0 HDC jaoks*
1
Sisseehitatud HDD
Kopeerimine BD
AVCHD vormingus:
A Videod/fotod
Videod
ja fotod
B
B
B Videod
1 HDC-HS200
Sisseehitatud HDD
B
B
Kopeerimine DVDvideo vormingus:
B Videod
1
Sisseehitatud HDD
• Konverditakse tavalisele standardsele kvaliteedile
(MPEG2-vorming).
Redigeerimine:
Arvuti kõvakettale kopeeritud videoandmete
redigeerimine
• Pealkiri, siire, osaline kustutamine, stseeni jagamine
• Videoandmete konvertimine MPEG2-vormingusse
• Video osa konvertimine fotoks
Esitamine arvutil:
Videoandmete esitamine kõrglahutusega
pildikvaliteediga arvutil.
Plaatide vormindamine:
Kasutatava plaadi tüübist sõltuvalt tuleb see vormindada.
112
VQT1Y46
Vajalik tarkvara
Videod
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 113 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutatavad funktsioonid
Esitamine arvutil
Fotode kopeerimine arvutisse (l 121)
Andmete
tüüp
Fotod
Vajalik tarkvara
Tarkvara HD Writer AE 1.0
või standardne Windowsi
pildivaatur või müügilolev
pildivaatur
Windows Explorer
Macintoshi kasutamisel vt lk 123.
● Kasutusjuhiste saamiseks vt tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutusjuhendit (PDF-fail).
Tähtis märkus
● Ärge sisestage AVCHD-vormingus tarkvaraga HD Writer AE 1.0 salvestatud plaati
seadmesse, mis ei toeta AVCHD-vormingut. Teatud juhtudel võib plaat seadmesse kinni jääda.
Plaati ei saa esitada seadmetel, mis ei toeta AVCHD-vormingut.
● Salvestatud videotega plaati muudesse seadmetesse sisestades võib ilmuda teade, millega
palutakse teil plaat vormindada. Ärge plaati vormindage, kuna kustutatud andmeid ei saa
enam taastada.
●
Arvutilt ei saa andmeid selle seadme kõvakettale kirjutada.
● Muul seadmel salvestatud videoid ei saa kirjutada selle seadme komplekti kuuluva
tarkvaraga. Varem müüdud Panasonicu kõrglahutusega videokaameraga salvestatud
videoandmete kirjutamiseks kasutage selle seadme komplekti kuuluvat tarkvara HD Writer.
● Videoandmete lugemiseks komplekti kuuluvast erineva tarkvara kasutamisel ei saa talitlust tagada.
●Ärge käivitage korraga selle seadme komplekti kuuluvat ja muud tarkvara. Sulgege muu tarkvara, kui
käivitate selle seadme komplekti kuuluva tarkvara, ja sulgege selle seadme komplekti kuuluv tarkvara,
kui käivitate muu tarkvara.
● Kasutage selle seadme ja arvuti ühendamiseks komplekti kuuluvat USB-kaablit. (Muude USBkaablite kasutamisel ei ole seadme talitlus tagatud.)
● Soovitame lugeda andmeid SD-mälukaardilt või arvutilt, ühendades selle seadme ja arvuti komplekti
kuuluva USB-kaabliga. Teatud juhtudel ei ole SDHC-mälukaardid ühilduvad arvutisse sisseehitatud
SD-mälukaardipesaga või kasutatava SD-mälukaardi lugeja/kirjutajaga. Pealegi võib SD-mälukaart
kahjustuda, kui see sisestatakse mujale kui SD-mälukaardipessa. Sisestage see kindlasti üksnes SDmälukaardipessa.
 Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamine
Sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest vajate hea töövõimega arvutit. Kasutatava arvuti
töökeskkonnast sõltuvalt ei pruugi olla tagatud nõuetekohane esitus või talitlus. Vt töökeskkonna
kirjeldust ja märkusi lk 115.
● Talitlus esituse ajal võib muutuda aeglaseks, kui protsessor või mälu ei vasta töökeskkonna
nõuetele.
● Kasutage videokaardi jaoks alati uusimat draiverit.
● Hoolitsege alati, et arvuti kõvakettal on piisavalt ruumi. Mälumahu ammendumisel võib kõvaketas
lakata töötamast või selle talitlus äkki katkeda.
113
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 114 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Lõppkasutaja litsentsileping
Enne CD-ROMi pakendi avamist lugege järgmist.
Teile (“Litsentsisaajale”) antakse selles
Lõppkasutaja Litsentsilepingus (“Leping”)
määratletud Tarkvara kasutusõigus tingimusel,
et nõustute käesoleva Lepingu tingimustega. Kui
Litsentsisaaja ei nõustu selle Lepingu
tingimustega, tuleb Tarkvara viivitamata
tagastada firmale Panasonic Corporation
(“Panasonic”), selle edasimüüjale või turustajale,
kellelt selle ostsite.
Punkt 1. Litsents
Litsentsisaajale antakse tarkvara, sealhulgas
CD-ROMile salvestatud või sellel kirjeldatud info,
kasutusjuhendid ja muud andmekandjad, mis on
Litsentsisaajale üle antud (nimetatakse edaspidi
“Tarkvaraks”), kasutusõigus, kuid
Litsentsisaajale ei anta mingeid Tarkvaraga
seotud patentide,
autoriõiguste, kaubamärkide ega ärisaladuste
õigusi.
Punkt 2. Kasutamine kolmanda poole poolt
Litsentsisaaja ei tohi Tarkvara kasutada,
kopeerida, modifitseerida, edastada ega lubada
mis tahes kolmandal poolel tasuta või mitte
Tarkvara kasutada, kopeerida ega
modifitseerida mingil muul viisil kui selles
Lepingus on selgesõnaliselt määratud.
Punkt 3. Tarkvara kopeerimise piirangud
Litsentsisaaja võib teha Tarkvarast kui tervikust
või osaliselt ühe koopia ainult
varundamiseesmärgil.
Punkt 4. Arvuti
Litsentsisaaja tohib Tarkvara kasutada ainult
ühes arvutis ja mitmes arvutis kasutamine ei ole
lubatud.
114
VQT1Y46
Punkt 5. Pöördkonstrueerimine,
pöördkompileerimine või pöördtransleerimine
Litsentsisaaja ei tohi Tarkvara
pöördkonstrueerida, pöördkompileerida ega
pöördtransleerida, välja arvatud määral, mis on
lubatud vastavalt Litsentsisaaja elukohariigi
õigusaktidele. Panasonic või selle edasimüüjad
ei vastuta mingite Tarkvara defektide ega
Litsentsisaaja kahjude eest, mis tulenevad
Litsentsisaaja poolt Tarkvara
pöördkonstrueerimisest, pöördkompileerimisest
või pöördtransleerimisest.
Punkt 6. Vastutusest lahtiütlemine
Tarkvara tarnitakse algseisus
(kvaliteedigarantiita), ilma mingi selgelt
väljendatud või eeldatava garantiita, sealhulgas,
kuid mitte üksnes, garantii seaduste
mitterikkumise, turustatavuse ja/või mingiks
konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Lisaks
ei garanteeri Panasonic, et Tarkvara töös ei teki
katkestusi või vigu. Panasonic või selle
edasimüüjad ei vastuta mingite Litsentsisaaja
kahjude eest, mis tulenevad Litsentsisaaja poolt
Tarkvara kasutamisest või sellega seoses.
Punkt 7. Ekspordinõuded
Litsentsisaaja kohustub Tarkvara mitte
eksportima ega reeksportima mis tahes kujul
ilma asjakohaste ekspordilitsentsideta vastavalt
Litsentsisaaja elukohariigis kehtivatele
eeskirjadele, kui see on vajalik.
Punkt 8. Litsentsi lõppemine
Käesolevaga Litsentsisaajale antud õigused
lõpevad automaatselt juhul, kui Litsentsisaaja ei
täida kõiki selle Lepingu tingimusi. Sellisel juhul
peab Litsentsisaaja hävitama Tarkvara ja sellega
seotud dokumentatsiooni koos kõigi sellest
tehtud koopiatega Litsentsisaaja enda kulul.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 115 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutamine arvutiga
2
Töökeskkond
● Kõiki arvuteid ei saa kasutada ka siis, kui selles kasutusjuhendis nimetatud süsteeminõuded on
täidetud.
● Komplekti kuuluvate tarkvararakenduste installimiseks on vajalik CD-draiv. (Kirjutamiseks BD-/DVDplaadile on vaja ühilduvat BD-/DVD-kirjutusdraivi ja andmekandjat.)
● Talitlust ei saa tagada järgmistel juhtudel:
- 2 või enama USB-seadme ühendamisel arvutiga või seadmete ühendamisel läbi USB-jaoturi või
pikenduskaablit kasutades,
- talitlus täiendatud opsüsteemil,
- talitlus eelinstallitust erineval opsüsteemil.
● See tarkvara ei ühildu opsüsteemidega Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows
98SE, Windows Me ja Windows NT.
 Tarkvara “HD Writer AE 1.0 HDC jaoks” tarvis vajalik töökeskkond
Arvuti
IBM PC/AT ühilduv arvuti
Opsüsteem
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows
XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP
Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home
Basic või Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium või
Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business või Service Pack 1
Protsessor
Intel Pentium III 1,0 GHz või kiirem (sealhulgas ühilduv protsessor)
• Intel Core 2 Duo 2,16 GHz või kiirem, Intel Pentium D 3,2 GHz või kiirem
või AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ või kiirem on soovitav
esitusfunktsiooni või MPEG2 väljundi funktsiooni kasutamiseks.
• Intel Core 2 Quad 2,6 GHz või kiirem on soovitav redigeerimiseks, liideteta
konvertimisfunktsiooni või fotode pidevesituse funktsiooni kasutamiseks.
RAM
Windows Vista: vähemalt 1 GB Windows XP/2000: vähemalt 512 MB
(soovitav vähemalt 1 GB)
Kuvar
High Colour (16-bitine) või parem (soovitav 32-bitine või parem) Töölaua
eraldusvõime vähemalt 1024k 768 pikslit (soovitav vähemalt 1280x1024
pikslit) Windows Vista: DirectX 9.0c ühilduv videokaart (soovitav DirectX 10)
koos DirectDraw ülekattega Windows XP/2000: DirectX 9.0c ühilduv
videokaart Ühilduv DirectDraw ülekattega PCI Express™k16 ühilduvus
soovitav
Vaba ruum kõvakettal
Ultra DMA — 100 või rohkem 450 MB või rohkem (rakenduse
installimiseks)
• Andmekandjatele DVD/BD/SD kirjutamiseks on vaja kirjutatava
andmekandja mahust vähemalt kaks korda rohkem vaba ruumi kõvakettal.
115
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 116 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Vajalik tarkvara
Windows Vista SP1: DirectX 10.1 (juba installitud koos Windows Vista
SP1ga) Windows Vista: DirectX 10 (juba installitud koos Windows Vistaga)
Windows XP/2000: DirectX 9.0c (juba installitud koos Windows XP SP2ga)
• Tarkvara installimisel arvutisse, mis ei ole ühilduv DirectX 9.0c’ga, ei
pruugi arvuti korralikult töötada. Kui kahtlete, kas arvuti ühildub või mitte,
siis pöörduge arvuti tootja poole.
Heli
DirectSound-tugi
Liides
USB-port [kiire USB (USB 2.0)]
Muud nõuded
Hiir või võrdväärne osutusseadis Interneti-ühendus
● Lisatud CD-ROM on kasutatav ainult Windowsi keskkonnas.
● Sisendkeeltest toetatakse ainult inglise, saksa, prantsuse ja lihtsustatud hiina keelt.
● Talitlust kõikidel BD-/DVD-draividel ei saa tagada.
● Talitlust ei saa tagada järgmiste opsüsteemide kasutamisel: Microsoft Windows Vista Enterprise,
Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition ja 64-bitised opsüsteemid.
● See tarkvara ei ühildu mitme opsüsteemiga keskkonnaga.
● See tarkvara ei ühildu mitme kuvariga keskkonnaga.
● Windows XP/2000 kasutamisel saab seda tarkvara kasutada ainult administraatori õigustega
kasutaja. Windows Vista kasutamisel saavad seda tarkvara kasutada ainult administraatori
õigustega ja tavakasutajad. (Tarkvara peab installima ja desinstallima administraatori õigustega
kasutaja.)
 Töökeskkond mälukaardi lugeja funktsiooni jaoks (massmälu)
Arvuti
IBM PC/AT ühilduv arvuti
Opsüsteem
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows
XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP
Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home
Basic või Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium või
Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business või Service Pack 1 Microsoft Windows
Vista Enterprise või Service Pack 1
Protsessor
Windows Vista: 32-bitine (k86) Intel Pentium III 1,0 GHz või kiirem Windows
XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz või kiirem või Intel Celeron 400 MHz või
kiirem
RAM
Windows Vista Home Basic: vähemalt 512 MB Windows Vista Home
Premium/Ultimate/Business/Enterprise: vähemalt 1 GB Windows XP/2000:
vähemalt 128 MB (soovitav vähemalt 256 MB)
Liides
USB-port
Muud nõuded
Hiir või võrdväärne osutusseadis
● USB-seade töötab standardina opsüsteemi installitud draiveriga.
116
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 117 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutamine arvutiga
1
Installimine
Tarkvara installimisel logige arvutisse sisse administraatori õigustega või võrdväärsete õigustega
kasutajana. (Kui teil puudub selleks õigus, pöörduge abi saamiseks juhtkonna poole.)
● Enne installimist sulgege kõik rakendused.
● Ärge tarkvara installimise ajal arvutil muid toiminguid tehke.
Windows Vista korral:
Kui ilmub [User Account Control] dialoogiaken, klõpsake [Continue].
1 Sisestage CD-ROM arvutisse.
● Kui installikuva ei ilmu automaatselt, siis
tehke topeltklõps CD-draivi ikoonil kataloogis
[My Computer (Computer)].
2
Klõpsake [Next].
3
Valige rakenduse installimiskoht
ja seejärel klõpsake [Next].
4
Valige otsetee loomiseks
[Yes] (jah) või [No] (ei).
5
Valige oma asukohariik või piirkond
ja seejärel klõpsake [Next].
6 Klõpsake installimise
käivitamiseks [Install].
● Kasutatava arvuti talitlusest sõltuvalt võib
ilmuda teade seoses esitusega kasutatavas
keskkonnas. Klõpsake [OK] pärast kinnitamist.
● Windows 2000 kasutamisel peab tarkvara HD
Writer AE 1.0 kasutamiseks olema installitud
Microsoft DirectX 9.0c. Töökeskkonnast sõltuvalt
võib olla vaja installida DirectX 9.0c. Sellisel
juhul klõpsake [Yes] ja installige see. Arvuti ei
pruugi nõuetekohaselt töötada, kui installite
tarkvara arvutisse, mis ei ühildu DirectX 9.0c
versiooniga. Kui kahtlete, kas arvuti ühildub või
mitte, siis pöörduge arvuti tootja poole.
● Kui riiki või piirkonda ei saa valida, siis
valige säte [PAL Area].
● Kinnitusteate ilmumisel klõpsake [Yes].
117
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 118 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
7 Installimise lõpetamisel ilmuvad mõned
teated.
Lugege need läbi ja siis sulgege
aken.
 Tarkvara HD Writer AE 1.0
desinstallimine
Tarbetute tarkvararakenduste desinstallimiseks
tehke nii:
1
Valige [start]  ([Settings] )
[Control Panel]  [Add or
Remove Programs
(Applications)] või [Uninstall
a program].
2
Valige [HD Writer AE 1.0 for HDC],
klõpsake siis [Change/Remove]
([Change or Remove] või [Add/
Remove]) või [Uninstall].
8 Valige arvuti kohe taaskäivitamiseks
[Yes, I want to restart my computer
now.] ja seejärel klõpsake [Finish].
Rakenduse kasutamiseks tuleb arvuti
taaskäivitada.
● Jätkake desinstallimist ekraanile ilmuvaid
juhiseid järgides.
● Pärast tarkvara desinstallimist tuleb arvuti
kindlasti taaskäivitada.
118
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 119 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutamine arvutiga
2
Arvutiga ühendamine
● Ühendage see seade arvutiga pärast tarkvararakenduste installimist.
● Võtke komplekti kuuluv CD-ROM arvutist välja.
A USB-kaabel (kuulub komplekti)
1 Ühendage see seade
toiteadapteriga.
● Seda saab arvutiga ühendatult kasutada ka
ainult akutoitel.
2 Lülitage seade sisse.
● See funktsioon on kasutatav kõikides
töörežiimides.
3 Ühendage see seade arvutiga.
Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
● Sisestage USB-pistikud kuni lõpuni.
● Ärge kasutage mingeid muid USB-kaableid
peale selle, mis kuulub seadme komplekti.
(Muude USB-kaablite kasutamisel ei ole seadme
talitlus tagatud.)
● Kui see seade on arvutiga ühendatud, ei
saa seda välja lülitada.
Enne selle seadme väljalülitamist ühendage
USB-kaabel lahti.
● Ärge ühendage USB-kaablit ega toiteadapterit
lahti, kui kaardi kasutamise märgutuli põleb või
kaardi kasutamise ikoon ( ) on seadme
ekraanil.
Ärge ühendage USB-kaablit ega
●
toiteadapterit lahti, kui kõvaketta kasutamise
märgutuli põleb või kõvaketta kasutamise ikoon
(
) on seadme ekraanil.
4 Puudutage [PC].
● See seade tuvastatakse automaatselt
arvuti välise kettaseadmena. (l 121)
119
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 120 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
 Kui draiverit ei ole
nõuetekohaselt tuvastatud
Kasutage järgmisi meetodeid, et selle saaks
tuvastada.
Meetod 1:
Lülitage seade ja arvuti välja ning proovige
uuesti.
Meetod 2:
Eemaldage SD-mälukaart ja proovige uuesti.
Meetod 3:
Proovige ühendada seadet arvuti teise USBporti.
 USB-kaabli turvaline
lahtiühendamine
1 Tehke topeltklõps ikoonil
( ) arvuti
tegumiribal.
● Sõltuvalt arvuti seadistustest ei pruugi see
ikoon alati ilmuda.
2 Valige [USB Mass Storage Device] ja
klõpsake [Stop].
3
Kontrollige, et valitud on [MATSHITA HDCSD200/SD USB Device] ja klõpsake [OK].
Kontrollige, et valitud on [MATSHITA HDCHS200/SD USB Device] või [MATSHITA
HDC-HS200/HDD USB Device] ja klõpsake
[OK].
120
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 121 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Arvutikuva
Kui seade on arvutiga ühendatud, tuvastatakse see välise kettaseadmena.
) on kataloogis [My Computer (Computer)].
● [Removable Disk] (irdketas) (Näide:
Soovitame kasutada videoandmete
kopeerimiseks tarkvara HD Writer AE 1.0.
Kui kasutate Windows Explorerit või muud
programmi arvutil selle seadmega salvestatud
failide ja kaustada kopeerimiseks,
teisaldamiseks või ümbernimetamiseks, siis ei
ole need enam kasutatavad tarkvaraga HD
Writer AE 1.0. Arvutist ei saa andmeid selle
seadme kõvakettale kirjutada.
SD-mälukaardi kaustastruktuuri näide:
CAM_SD
DCIM
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
MISC
PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN
Järgmised andmed salvestatakse.
1 Kuni 999 fotot JPEG-vormingus
([IMGA0001.JPG] jne)
2 JPEG-vormingus fotod, mis on salvestatud
kiirete sarivõtetena
3 JPEG-vormingus fotod, mis on tehtud
videost
4 DPOF-sätete failid
5 Videote pisipildid
6 AVCHD-vormingus videote failid
([00000.MTS] jne)
7 Failid intelligentse stseenivalikuga
esituseks
 Fotode kopeerimine arvutisse
Mälukaardi lugeja funktsioon (massmälu)
Selle seadmega salvestatud fotod saab
kopeerida arvutisse Exploreri või muude
programmidega.
1 Tehke topeltklõps fotodega kaustal. ([DCIM]
 [100CDPFQ] jne)
2 Pukseerige fotod sihtkausta (arvuti
kõvakettal).
BDMV
IISVPL
Kõvaketta kaustastruktuuri näide:
CAM_HDD
DCIM
● Ärge kustutage SD-mälukaardil sisalduvaid
kaustu. See võib muuta SD-mälukaardi selle
seadmega kasutamatuks.
● Kui arvutiga on salvestatud andmeid, mida
see seade ei toeta, siis see seade neid ei
tuvasta.
● Vormindage SD-mälukaardid alati selle
seadmega.
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
MISC
AVCHD
AVCHDTN
BDMV
IISVPL
121
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 122 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutamine arvutiga
1
Tarkvara HD Writer AE 1.0
käivitamine
● Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamisel koos opsüsteemiga Windows XP/2000 logige arvutisse
administraatorina (või võrdväärsete õigustega kasutajana). Rakendusi ei saa kasutada, kui kasutate
sisselogimisel muud nime peale administraatori.
● Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamisel koos opsüsteemiga Windows Vista logige arvutisse
administraatorina (või võrdväärsete õigustega kasutajana) või standardse kasutajakonto
kasutajanimega. Külaliskasutajana sisselogides ei saa seda tarkvara kasutada.
(Arvutil)
Valige [start]  [All Programs (Programs)]  [Panasonic]
 [HD Writer AE 1.0]  [HD Writer AE].
● Leiate üksikasjalikud tarkvararakenduste kasutamise juhised tarkvara PDF-kasutusjuhendist.
Tarkvararakenduste kasutusjuhendite lugemine
● Vajate programmi Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem või Adobe Reader 7.0 või hilisem
PDF-kasutusjuhendite lugemiseks.
Valige [start]  [All Programs (Programs)]  [Panasonic]
 [HD Writer AE 1.0]  [Operating Instructions].
122
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 123 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kasutamine arvutiga
Macintoshi kasutamisel
2
● Tarkvara HD Writer AE 1.0 ei ole Macintoshi jaoks saadaval.
● iMovie’08 7.1.2 või hilisema toega. Täpsem info iMovie’08 kohta firmast Apple Inc.
 Töökeskkond mälukaardi lugeja funktsiooni jaoks (massmälu)
Arvuti
Mac
Opsüsteem
Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5
Protsessor
PowerPC G5 (1,8 GHz või kiirem) Intel Core Duo Intel Core Solo
RAM
vähemalt 64 MB
Liides
USB-port
● Kõiki arvuteid ei saa kasutada ka siis, kui selles kasutusjuhendis nimetatud süsteeminõuded on
täidetud.
● USB-seade töötab standardina opsüsteemi installitud draiveriga.
● Lisatud CD-ROM on kasutatav ainult Windowsi keskkonnas.
 Fotode arvutisse kopeerimine
1 Ühendage see seade arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli abil.
● Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
2 Puudutage [PC].
3 Tehke topeltklõps töölaual ikoonil [CAM_SD].
● [CAM_SD] ja [CAM_HDD] ilmuvad töölauale, kui kasutate
.
● Failid salvestatakse kausta [100CDPFQ]/[101CDPFR] jne kaustas [DCIM] .
4 Pukseerige soovitud fotod või nende fotodega kaust mis tahes kausta
arvutis.
 USB-kaabli turvaline lahtiühendamine
Pukseerige kettaikoon [CAM_SD] prügikasti [Trash] ning ühendage siis USB-kaabel lahti.
.
● [CAM_SD] ja [CAM_HDD] ilmuvad töölauale, kui kasutate
123
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 124 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Muu
Tähised ja näidud
1
* Ainult
Maailmaaja säte (l 34)
 Salvestusnäidud
Video salvestusrežiim
(l 46)
Video salvestusrežiim
0h00m00s
A
HG1920
MF
HA-režiim
HG-režiim
1h30m
R 1h20m
HX-režiim
PRE-REC
HE-režiim
1/100
OPEN
0dB
HDDle salvestamise võimalik olek*
(White) Mälukaardile salvestamise võimalik olek
12:34
15. 11. 2009
(Green) Mälukaardi tuvastamine
/II (Red) Salvestamine
II (Green)
PRE-REC
Fotode salvestusrežiim
MNL
MEGA
A
MF
MNL
10.6M
Salvestuspaus
Eelsalvestus PRE-REC (l 47)
Käsitsi salvestamise režiim (l 71)
Intelligentne automaatrežiim (l 40)
1h30m
R 3000
/
Tavaline režiim
Portreerežiim
1/100
OPEN
0dB
Maastikuvaaterežiim
Valgusvihurežiim
Hämararežiim
Öö-maastikuvaaterežiim
Öö-portreerežiim
Telelähivõtterežiim
Aku jääklaeng (l 20)
MF
Käsitsi teravdamine (l 74)
Värvustasakaal (l 72)
1h30m
Järelejäänud aku kasutusaeg (l 20)
R 1h20m
Järelejäänud aeg video
salvestamiseks (l 45)
0h00m00s
Möödunud salvestusaeg (l 45)
AWB
Automaatne värvustasakaal
Päikselise ilma režiim
Pilvise ilma režiim
Siserežiim 1
15. 11. 2009 Kuupäevanäit (l 32)
12:34
Kellaajanäit (l 32)
Siserežiim 2
Käsitsi reguleerimise režiim
1/100
Säriaeg (l 73)
OPEN, F2.0 Ava väärtus (l 73)
0dB
124
VQT1Y46
Võimenduse väärtus (l 73)
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 125 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Võtterežiim (l 62)
+1
-1
/
Spordirežiim
/
Portreerežiim
/
Valgusvihurežiim
/
Lumerežiim
/
Rannarežiim
/
Päikseloojangurežiim
/
Ilutulestikurežiim
/
Maastikuvaaterežiim
/
Hämararežiim
/
Öö-maastikuvaaterežiim
/
Öö-portreerežiim
,
,
+2
,
Power LCD (l 35)
/
Pildistabilisaator (l 56)
A
/
Automaatteravdamise järgimine (l 57)
Pildi reguleerimine (l 74)
Digitaalkino (l 63)
Kiired sarivõtted (l 68)
Kontrasti intelligentne juhtimine (l
59)
Intelligentne säritus (l 59)
 (White)
 (Green)
Taimeriga salvestamine (l 60)
Ø10, Ø2
/ A/
Välklamp (l 60)
+/ -
Välklambi tase (l 60)
Punasilmsuse vähendamine (l 60)
Pildi kvaliteet (l 50)
,
Salvestatavate pikslite arv fotodel
(l 50, 51, 68, 78)
3520x2640
3264x2448
2560x1920
640x480
3984x2656
3264x2176
2592x1728
4224x2376
3840x2160
3328x1872
2560x1440
1920x1080
1280x720
9M
8M
5M
0.3M
10.6M
7M
4.5M
10 M
8.3 M
6M
3.5 M
2.1 M
Digitaalkino värv (l 65)
Automaatteravdamise abilamp (l 69)
Suurendustegur (l 55)
12t
Suundmikrofon (l 66)
0.9 M
Esitusrežiimis ei näidata pildi suurust muude
seadmetega salvestatud fotode korral, kui
nende pildisuurus erineb ülalnäidatud
suurustest.
Järelejäänud fotode arv (l 49)
R3000
Fookusmikrofon (l 66)
Tuulemüha vähendamine (l 66)
Mikrofoni tase (l 67)
Tagantvalguse kompenseerimine (l 59)
Loomuliku nahavärvuse režiim (l 59)
Telelähivõte (l 59)
,
Teravdamistähis (l 48)
(White)
Fotode salvestamise võimalik
olek
(Red)
Foto salvestamine
MEGA
MEGA
/
MEGA optiline
pildistabilisaator (l 49)
HDD kukkumise tuvastus (l 9)*
Üleminek (valge), üleminek (must)
(l 59)
Värvilise öövõtte funktsioon (l 59)
125
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 126 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
 Esitusnäidud

 Arvutiühenduse näidud
Mälukaardi kasutamine (kui seade
on ühendatud arvutiga) (l 119)
Esitus (l 76, 83)
Paus (l 76, 83)
II
,
,
/
HDD kasutamine (kui seade on
ühendatud arvutiga) (l 119)*
Edasi-/tagasikerimine
(l 76)
I/I
Viimane/esimene stseen pausil
I/I
Vahelejätmisega esitus (l 76)
/
Aegluubis esitus (l 76)
–– (Time
display)
Sisseehitatud aku on tühi. (l 33)
II/II
Kaadrikaupa esitus
(l 77)
°
Hoiatuse-/häiretähis ilmub, kui
LCD-ekraan on pööratud objektiivi
poole. Taastage LCD-ekraani
algasend ja kontrollige hoiatuse/häiretähist.
 Kinnitustähised
Järgmine/eelmine foto
(l 83)
0h00m00s
Esitusaeg
Intelligentne stseeni valimine
(l 79)
No.10
SD-mälukaarti ei ole
sisestatud/sobimatu mälukaart.
Stseeni number
Helitugevuse reguleerimine (l 76)
Korduvesitus (l 81)
 Kinnitustähised, kui ühendatud
on DVD-kirjuti
Plaadi esitamine (l 106)
Esituse jätkamine (l 81)
100-0001
Foto kausta-/failinimi
PictBridge
Kui ühendatud on PictBridgeühilduv printer (l 109)
XP
Stseen kopeeritud sättel [Standard (XP)]
SP
Stseen kopeeritud sättel [Standard (SP)]
Plaadi tüüp (l 101)
1
DPOF juba seatud
(sättele üle 1) (l 89)
Kaitstud videod/fotod (l 88)
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL (kahekihiline, ühepoolne)
Sobimatu plaat
126
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 127 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Muu
2
Teated
Järgnevalt on toodud ära tähtsamad seadme ekraanile ilmuvad kinnitus- ja veateated.
RECOMMEND DATA BACK UP PERIODICALLY.* (ANDMED ON SOOVITAV KORRAPÄRASELT VARUNDADA.)
Soovitame varundada tähtsad salvestatud videod ja fotod korrapäraselt arvutisse, DVD-plaadile või
mujale, et neid kaitsta. See teade ei tähenda selle seadme tõrget.
HDD BACKUP RECOMMENDED.* (SOOVITAV ON KÕVAKETTALE SALVESTATUD ANDMED VARUNDADA.)
Kõvakettal võib esineda tõrge. Kopeerige kõvakettale salvestatud videod ja fotod viivitamata
arvutisse või DVD-plaadile (l 101, 112), lülitage seade välja ja ühendage lahti toiteallikas.
Pöörduge seadme müüja poole.
HDD ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN.* (ESINES HDD VIGA. LÜLITAGE SEADE VÄLJA JA SIIS
UUESTI SISSE.)
Kõvaketta kasutamine ebaõnnestus. Lülitage seade uuesti sisse. Ärge seadet põrutage ega
millegi vastu lööge.
CANNOT OPERATE DUE TO LOW TEMPERATURE. * (Ei saa kasutada madala temperatuuri tõttu.)
Seade on liiga külm ja seda ei saa kasutada. Kui pärast seda teadet ilmub teade “Please Wait.”,
siis oodake veidi ilma seadet väljalülitamata. Võib minna veidi aega, kuni seadet saab taas
kasutada.
CHECK CARD. (Kontrollige mälukaarti.)
Mälukaart ei ole ühilduvat tüüpi või seadmel ei õnnestu seda tuvastada. Kaart võib olla
ebastabiilne, kui see teade ilmub juhul, kui SD-mälukaardile on videoid ja fotosid salvestatud.
Sisestage SD-mälukaart uuesti, lülitage seade välja ning siis uuesti sisse.
THIS BATTERY CANNOT BE USED. (Seda akut ei saa kasutada.)
● Kasutage selle seadmega ühilduvat akut. (l 17) Kui kasutate selle seadmega ühilduvat
Panasonicu akut, siis eemaldage aku ning sisestage siis uuesti. Kui olete seda mitu korda teinud ja
teade ilmub siiski, vajab seade remonti. Eemaldage toiteallikas ja pöörduge seadme müüja poole.
Ärge üritage seadet ise remontida.
● Püüdsite ühendada selle seadmega ühildumatut toiteadapterit. Kasutage komplekti kuuluvat
toiteadapterit. (l 21)
CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. DISCONNECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT. (Ei saa kontrollida ühendatud seadet.
Ühendage USB-kaabel selle seadme küljest lahti.)
● DVD-kirjuti ei ole nõuetekohaselt ühendatud.
Ühendage mini AB USB-ühenduskaabel esmalt lahti ning ühendage see siis uuesti.
● Ühendage selle seadmega ühilduv DVD-kirjuti. (l 101)
PLEASE CHECK EXTERNAL DRIVE OR DISC. (Kontrollige välist draivi või plaati.)
Sisestatud on plaat, mida ei saa kasutada seda seadet DVD-kirjutiga ühendades, või seade ei
tuvasta DVD-kirjutit nõuetekohaselt. Ühendage mini AB USB-ühenduskaabel uuesti ning
sisestage plaat andmete kopeerimiseks. (l 101)
127
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 128 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
DISCONNECT USB CABLE. (Ühendage USB-kaabel lahti.)
Seade ei suuda arvuti või printeriga korralikku ühendust luua. Ühendage USB-kaabel esmalt lahti ja
ühendage see siis uuesti.
* Ainult
Taastamine
Defektse haldusinfo leidmisel võib ilmuda üks järgmistest teadetest. Järgige kindlasti ekraanile
ilmuvaid juhiseid. (Taastamiseks võib kuluda veidi aega sõltuvalt tõrke olemusest.)
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (Tuvastatud on juhtandmete viga.) (SD CARD) (SDmälukaart)
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (Tuvastatud on juhtandmete viga.) (HDD)* (Kõvaketas)
THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED. (Tuvastatud on pisipildiandmete viga.)
* Ainult
● Järgmine teade ilmub tavatute haldusandmete tuvastamisel stseenide pisipiltidena näitamisel.
Taastamiseks puudutage stseeni, mille pisipildiks on !, ja alustage esitust. Teadke, et taastamise
ebaõnnestumisel kustutatakse stseenid, mille pisipildiks on !.
SOME SCENES NEED REPAIRING. PLAY SCENES TO BE REPAIRED. (IRREPARABLE SCENES
WILL BE DELETED.) (Mõned stseenid vajavad taastamist. Esitage taastatavaid faile. Failid, mida ei
õnnestu taastada, kustutatakse.)
● Kasutage piisavalt laetud akut või toiteadapterit.
● Sõltuvalt andmete seisundist ei pruugi nende taastamine täielikult õnnestuda.
●Muul seadmel salvestatud andmete taastamisel ei pruugi õnnestuda andmete sellel või muul
seadmel esitamine.
●Kui taastamine ebaõnnestub, lülitage seade välja ja natukese aja pärast uuesti sisse. Kui taastamine
ebaõnnestub korduvalt, siis vormindage andmekandja sellel seadmel. Teadke, et andmekandja
vormindamisel kustuvad kõik sellele salvestatud andmed.
● Pisipildiinfo taastamisel võib pisipiltide näitamine muutuda aeglasemaks.
128
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 129 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Muu
1
Funktsioonid, mida ei
saa korraga kasutada
Tehnilistel põhjustel on mõned selle seadme funktsioonid blokeeritud või ei saa neid valida.
Funktsioonid
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
Video salvestamine
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Eelsalvestusfunktsioon PRE-REC
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Intelligentne automaatrežiim
• Käsitsi salvestamise režiimis.
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Digitaalkino kasutamisel
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Automaatteravdamise järgimine
• Digitaalkino kasutamisel
• Võtterežiimi kasutamisel video salvestusrežiimis.
• Võtterežiimi ilutulestikurežiimi kasutamisel fotode
salvestusrežiimis.
Võtterežiim
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Digitaalsuum
• Digitaalkino kasutamisel
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Abijooned
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
• Automaatteravdamise järgimise kasutamisel.
Salvestusrežiimi muutmine
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Digitaalkino
• Kui video salvestusrežiimiks on HX/HE.
• Kui digitaalsuum on sättel [30k ] või [700k ].
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
• Automaatteravdamise järgimise kasutamisel.
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
Võtte tugevnev/vaibuv üleminek
• Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
AGS ehk maapinna jäädvustamise
vastane funktsioon
Automaatne pikk säriaeg
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Tagantvalguse kompenseerimine
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Ava/võimenduse väärtuse seadmisel.
Kontrasti intelligentne juhtimine
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Ava/võimenduse väärtuse seadmisel.
Intelligentne säritus
• Võtterežiimi kasutamisel.
• Ava/võimenduse väärtuse seadmisel.
Loomuliku nahavärvuse režiim
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
• Võtterežiimi kasutamisel.
• Fotode salvestusrežiimis.
129
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
130 ページ
Funktsioonid
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
Telelähivõte
• Võtterežiimi päikseloojangu-, ilutulestiku-, öömaastikuvaate- või maastikuvaaterežiimi kasutamisel.
Värviline öövõte
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
• Digitaalkino kasutamisel.
• Automaatteravdamise järgimise kasutamisel.
• Fotode salvestusrežiimis.
Loomuliku nahavärvuse režiim
(seadistamine ja tühistamine)
Telelähivõte (seadistamine ja
tühistamine)
Värviline öövõte (seadistamine ja
tühistamine)
Digitaalkino värv
• Salvestamise ajal.
• Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
Filmimisjuhised
• Automaatteravdamise järgimise kasutamisel.
Tuulemüha vähendamine
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
Mikrofoni seadistamine
Mikrofoni tase
Käsitsi teravdamise abifunktsioon
• Digitaalsel suumimisel (vähemalt 12x).
Kiirete sarivõtete režiim
• Kui digitaalsuum on sättel [30x ] või [700x ].
• Automaatteravdamise järgimise kasutamisel.
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
Välklamp
• Videote salvestamisel.
• Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
• Võtterežiimi päikseloojangu-, ilutulestiku- või öömaastikuvaaterežiimi kasutamisel.
Automaatteravdamise abilamp
• Võtterežiimi ilutulestikurežiimi kasutamisel.
• Käsitsi teravdamise režiimis.
Katikuheli
• Videoid salvestades.
• Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
Värvustasakaalu muutmine
• Digitaalsel suumimisel (vähemalt 12k).
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Võtterežiimi ranna-, päikseloojangu-, ilutulestiku-, öömaastikuvaate- või öö-portreerežiimi kasutamisel.
Säriaja ja ava/võimenduse
reguleerimine
• Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
• Võtterežiimi kasutamisel.
• Kui kiirete sarivõtete režiim on sisselülitatud.
130
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
131 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Muu
2
Probleem
Seadet ei saa sisse
lülitada.
Seade ei püsi piisavalt
kaua sisselülitatuna.
Aku tühjeneb
kiiresti.
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist
• Laadige aku toiteadapterit kasutades. (l 17)
• Aku kaitseahel võib olla rakendunud. Ühendage aku 5-10
sekundiks toiteadapteri külge. Kui seadet ei õnnestu ikka
veel sisse lülitada, on aku rikkis.
• Ümbritseva õhu temperatuur mõjutab akut. Külmas kohas
aku tööaeg lüheneb.
• Aku kasutusiga on piiratud. Kui aku tööaeg on isegi pärast
täielikku laadimist endiselt liiga lühike, on aku jäänud vanaks
ning tuleb asendada uuega.
See seade lülitub
automaatselt välja.
• Kui ühendate selle seadme VIERA Link funktsiooniga
ühilduva teleriga HDMI-minikaablit kasutades ja lülitate teleri
kaugjuhtimispuldiga teleri välja, siis lülitub ka see seade
välja. Kui te ei kasuta VIERA Link funktsiooni, siis seadke
[VIERA Link] sättele [OFF]. (l 98)
• Kui see seade on ühendatud DVD-kirjutiga kujutiste
kopeerimiseks või esitamiseks (plaadi poole pöördumine),
siis lülitub seade automaatselt välja mini AB USBühenduskaabli lahtiühendamisel.
Seadme raputamisel
kostab klõpsatus.
• See on tingitud objektiivi liikumisest ja ei tähenda tõrget.
Seda heli ei ole enam kuulda pärast seadme sisselülitamist.
Seade ei näita õigesti
järelejäänud akulaengu
taset.
• Järelejäänud akulaengu näit on ligilähedane. Kui arvate, et
järelejäänud akulaengu näit ei ole korrektne, siis laadige aku
täis, kasutage tühjaks ja laadige uuesti täis. (Isegi nii tehes ei
pruugi olla võimalik näidata järelejäänud akulaengut
korrektselt, kui akut kasutati kaua aega madala või kõrge
temperatuuriga keskkonnas või kui akut laeti korduvalt.)
Sisseehitatud
välklamp ei tööta.
• Välklampi ei saa kasutada, kui kasutate akut VWVBG070. Kasutage selle seadmega ühilduvat akut. (l 17)
131
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
Probleem
Seadet ei saa
kasutada, kuigi see on
sisselülitatud.
See seade ei tööta
normaalselt.
132 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kontrollige järgmist
• Lülitage seade uuesti sisse. Kui normaaltingimused siiski ei
taastu, eemaldage aku või toiteadapter, oodake vähemalt 1
min ja seejärel ühendage aku või toiteadapter uuesti. Umbes
1 min pärast lülitage seade uuesti sisse. (Selle toimingu
tegemine andmekandja poole pöördumise ajal võib
kahjustada andmekandjal olevaid andmeid.)
• Kui normaalne olek siiski ei taastu, ühendage lahti
toiteallikas ja pöörduge seadme müüja poole.
Salvestamine ei alga,
kuigi seade on
toiteallikaga ühendatud
ja mälukaart on õigesti
sisestatud.
• Kui HDD ei tööta normaalselt, kuna seadme temperatuur on
liiga kõrge või madal, või kui SD-mälukaardipesa katet ei saa
sulgeda SD-mälukaardipesa katte tõrke tõttu, siis ei saa
salvestada ning ekraanile ilmub vastav teade. Sel juhul
vajutage salvestamise alustamise/seiskamise nuppu, et
vaadata andmekandja vahetamise teadet, mis lubab teil
muuta salvestamisel kasutatavat andmekandjat.
Valitakse puudutatust erinev
ikoon või menüüelement.
• Kalibreerige puuteekraan. (l 36)
Kaugjuhtimispult
ei tööta.
• Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada, kui [REMOTE
CONTROL] on sättel [OFF].
• Kaugjuhtimispuldi nööppatarei võib olla tühjaks saanud.
Asendage see uue nööppatareiga. (l 37)
Järelejäänud aja
näit või möödunud aja näit
ei ilmu.
• Kui seate [SETUP] > [DISPLAY] > [OFF], siis ilmuvad ainult
hoiatused ja kuupäev. (l 29)
Seade lõpetab
salvestamise suvalisel
hetkel.
• Kasutage videovõtete salvestamiseks sobivat SDmälukaarti. (l 22) Kui seade seiskub videovõtete
salvestamiseks sobiva SD-mälukaardi kasutamisel, siis on
andmete kirjutuskiirus halvenenud. Soovitame kasutatava
SD-mälukaardi vormindada. (l 93)
• Kui [AGS] on sättel [ON], siis salvestage tavalises
rõhtasendis või seadke [AGS] sättele [OFF]. (l 64)
•
Kui kõvakettale salvestamise ajal mõjutavad
seadet tugevad raputused või vibratsioon, siis võib
salvestamine HDD kaitseks seiskuda. Kui kasutate seadet
kärarikkas kohas, siis võib salvestamine seiskuda
helivibratsiooni tõttu. Sellistes kohtades on soovitav
salvestada andmed SD-mälukaardile.
• Korduv videote salvestamine ja kustutamine võib
vähendada kasutatava andmekandja kasutatavat
salvestusaega. Vormindage sel juhul andmekandja.
132
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
Probleem
133 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kontrollige järgmist
Automaatteravdamise
järgimine ei tööta subjekti
puudutamisel.
• Puudutage subjekti spetsiifiliste värvidega osa, st osa, mis
ümbritsevast erineb. (l 57)
Automaatteravdamine ei
tööta.
• Lülitage intelligentne automaatrežiim sisse või välja.
• Kui püüate salvestada stseeni, mida ei õnnestu
automaatselt teravdada, siis kasutage teravdamiseks käsitsi
teravdamise režiimi. (l 40, 74)
Kujutiste värvustasakaal
ei ole loomulik kohas
nagu võimlas
salvestades.
• Mitme valgusallikaga kohtades nagu võimla või saal seadke
(siserežiim 2). Kui sättel
värvustasakaal sättele
(siserežiim 2) ei saa selgelt salvestada, siis seadke sättele
(käsitsi reguleerimise režiim). (l 72)
Seade jätab esitamisel
mõned kujutised
automaatselt vahele.
Seade ei esita stseeni
lõpuni.
• Seatud on intelligentse stseenivalikuga esitus
tavaline esitus. (l 79)
Kuigi seade on teleriga
õigesti ühendatud,
esitatav pilt puudub.
• Lugege hoolikalt teleri kasutusjuhendit ja valige kanal, mis
vastab ühendamiseks kasutatud sisendpesadele.
• Seadke [TV ASPECT] vastavalt teleri kuvasuhtele.
• Muutke seadme sätet vastavalt teleriga ühendamiseks
kasutatud kaablile. (l 94, 96)
Kujutised on
horisontaalselt
kokkusurutud.
. Valige
Stseene ei saa
kustutada.
• Vabastage stseenid kaitse alt. (l 88)
• Kustutada ei saa stseene/fotosid, mille pisipildiks on
.
Kui stseenid/fotod on mittevajalikud, siis vormindage
andmekandja andmete kustutamiseks. (l 93) Teadke, et
andmekandja vormindamisel kustutatakse kõik sellele
salvestatud andmed ning neid ei saa enam taastada.
Varundage tähtsad andmed arvutisse, plaadile või mujale.
SD-mälukaardi sisestamisel
sellesse seadmesse ei suuda
seade seda tuvastada.
• Kui vormindate SD-mälukaardi arvutil, siis ei pruugi see
seade seda tuvastada. Vormindage SD-mälukaardid selle
seadmega. (l 93)
133
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
Probleem
134 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kontrollige järgmist
Kui SD-mälukaart teise
seadmesse sisestada, ei
ole seda võimalik
tuvastada.
• Kontrollige, et seade on ühilduv sisestatud SD-kaardi
mahutavuse või tüübiga (SD-mälukaart/SDHC-mälukaart).
Täpsemalt vaadake seadme kasutusjuhendist.
Kujutise värv või
heledus muutub või
kujutisel on
horisontaalribad.
(Video salvestusrežiimis)
• Kujutise värv või heledus võib muutuda ning sellele võivad
ilmuda horisontaalribad, kui salvestate luminofoor-, elavhõbevõi naatriumlambi valgel. See ei ole seadme tõrge.
Salvestage automaatrežiimil või seadke säriajaks 1/100
kohtades, kus elektrivarustussagedus on 50 Hz, või 1/125,
kus see on 60 Hz.
(Fotode salvestusrežiimis)
• See on iseloomulik selle seadme MOS pildiandurile. See ei
ole rike. See ei mõjuta salvestatud pilti.
LCD-ekraan vilgub
sisetingimustes.
Salvestatav on
kõver.
Salvestatud fotole
ilmuvad valged ümarad
laigud nagu seebimullid.
Ekraanile ilmub teade
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT OFF,
THEN TURN ON AGAIN.”
(Esines viga. Lülitage
seade välja ja siis uuesti
sisse.)
134
VQT1Y46
• Salvestatav näib olevat pisut kõver, kui see liigub üle
kujutise väga kiiresti. See on nii, kuna seade kasutab
pildiandurina MOSi. See ei ole rike.
• Kui pildistate tumedas kohas või
ruumis sees välklampi kasutades,
siis võivad fotole ilmuda valged
ümarad plekid, kuna välklambi
valgus peegeldub õhus leiduvatelt
tolmuosakestelt tagasi. See ei ole
rike. Sellele on iseloomulik, et ümarate laikude arv ja asend
on fotodel erinev.
• Seade tuvastas automaatselt tõrke. Taaskäivitage seade,
lülitades selle välja ja siis uuesti sisse.
• Kui te seadet esmalt välja ja siis sisse ei lülita, siis lülitub
see automaatselt välja umbes 1 min pärast.
• Seade vajab remontimist, kui see teade ilmub ka
taaskäivitamisel korduvalt. Ühendage lahti toiteallikas ja
pöörduge seadme müüja poole. Ärge üritage seadet ise
remontida.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
135 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Probleem
Kontrollige järgmist
VIERA Link
funktsioon ei tööta.
[Seadmine sellel seadmel]
• Ühendage HDMI-minikaabliga (lisavarustus). (l 98)
• Vajutage MENU ja puudutage siis [SETUP]  [VIERA
Link]  [ON]. (l 98)
• Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.
[Seadmine muul seadmel]
• Teleri HDMI-pesast sõltuvalt ei pruugi sisendkanal
automaatselt ümber lülituda. Muutke sel juhul sisendit teleri
kaugjuhtimispuldiga. (Lugege teleri kasutusjuhendit täpsete
juhiste saamiseks sisendi muutmise kohta.)
• Kontrollige VIERA Link funktsiooni sätet ühendatud
seadmel.
• Seadke teleri VIERA Link funktsioon sättele [Off] ja siis
uuesti sättele [On]. (Täpsemalt vt teleri kasutusjuhendist.)
USB-kaabliga ühendades
ei tuvasta arvuti seda
seadet.
• Valige arvutil muu USB-port.
• Kontrollige töökeskkonna nõuetele vastavust. (l 115)
• Ühendage komplekti kuuluv USB-kaabel uuesti pärast
arvuti taaskäivitamist ja selle seadme uuesti sisselülitamist.
USB-kaabli
lahtiühendamisel ilmub
arvutiekraanile
veateade.
• USB-kaabli ohutuks lahtiühendamiseks tehke topeltklõps
DVD-kirjutit
ei saa sisse lülitada.
• Kui seade on ühendatud DVD-kirjutiga, siis kasutage
vastavaid komplekti kuuluvaid toiteadaptereid nii selle
seadme kui DVD-kirjuti jaoks.
Ei saa lugeda
tarkvara HD Writer AE 1.0
PDF-kasutusjuhendit.
• Vajate tarkvara HD Writer AE 1.0 PDF-kasutusjuhendi
lugemiseks tarkvara Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem
või Adobe Reader 7.0 või hilisem.
Ei saa kopeerida
stseene SD-mälukaardilt
seda seadet USB-kaablit
kasutades muu
seadmega ühendades.
• Teine seade ei pruukinud SD-mälukaarti tuvastada.
Ühendage USB-kaabel lahti ja siis uuesti.
tegumiribal ikoonil
juhiseid.
(
) ning järgige ekraanile ilmuvaid
135
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 136 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
 Kui stseenid ei vahetu sujuvalt muul seadmel esitamisel
Kujutised võivad olla mitu sekundit liikumatud stseenide vahetumise punktides järgmiste toimingute
tegemisel, kui mitut stseeni esitatakse järjest muul seadmel.
● Stseenide esitamise sujuvus sõltub esitusseadmest. Kasutatavast seadmest sõltuvalt võivad
kujutised seiskuda ning olla hetkeks liikumatud isegi juhul, kui ei ole täidetud ükski järgmistest
tingimustest.
● Esitus ei pruugi olla sujuv, kui stseene redigeeriti tarkvaraga HD Writer AE 1.0, ent neid esitatakse
sujuvalt, kui seate tarkvara HD Writer AE 1.0 funktsiooni [Seamless settings]. Lugege tarkvara HD
Writer AE 1.0 kasutusjuhendit.
 Kui stseenid salvestati erinevatel kuupäevadel
1.1.2010
2.1.2010
3.1.2010
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu kuupäeva vahetumisel.
B Kujutisi esitatakse sujuvalt, kui stseenid salvestati samal päeval.
 Kui salvestatud on 3 s lühemaid stseene
1 Vähemalt 3 s
2 Alla 3 s
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu pärast alla 3 s kestvat stseeni.
 Kui salvestamisel kasutati eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC
1 Tavaline salvestamine
2 Eelsalvestusfunktsiooniga PRE-REC salvestamine
A Pilt seiskub hetkeks enne eelsalvestusfunktsiooniga PRE-REC salvestamist tavaliselt
salvestatud viimase stseeni lõpus.
136
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 137 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
 Kui stseene kustutatakse
1 Kustutatav stseen
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu kohas, kust stseen kustutati.
B Ilma kustutatud stseenideta järjestikusi stseene esitatakse üksteise järel sujuvalt.
 Kui valitud stseene kopeeritakse SD-mälukaardilt HDDle või vastupidi
või kui valitud stseenid kopeeritakse ühendatud DVD-kirjutis olevale
plaadile
A Kui valite järgmisest stseenist erineva stseeni, siis võib stseenide vahetumise kohas pilt hetkeks
seiskuda.
B Kui valite stseene järjest, esitatakse stseenide vahetumise punkt sujuvalt.
 Muud juhtumid
● Kui salvestate samal päeval üle 99 stseeni, siis seiskub pilt mõneks sekundiks stseeni vahetumisel
iga 99 stseeni järel.
● Kui salvestusrežiimi vahetati režiimidelt HA/HG/HX režiimile HE või režiimilt HE režiimidele
HA/HG/HX, siis seiskub pilt hetkeks kohas, kus muudeti salvestusrežiimi.
137
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 138 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Muu
Ohutusnõuded
See seade
Seade ja SD-mälukaart soojenevad kasutamisel.
See ei ole rike.
Hoidke kõrglahutusega videokaamera
võimalikult kaugel elektromagnetvälju
tekitavatest seadmetest (nt mikrolaineahjud,
telerid, videomängud jne).
● Kui kasutate kõrglahutusega videokaamerat
teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli
häirida kõrglahutusega videokaameral pilti ja
heli.
● Ärge kasutage kõrglahutusega videokaamerat
mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
pilti ja heli moonutavat müra.
● Kõlarite ja suurte mootorite tekitatud tugev
magnetväli võib salvestatud andmeid kahjustada
ja pilti moonutada.
● Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli
võib kõrglahutusega videokaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
● Kui kõrglahutusega videokaamera ei tööta
elektromagnetvälju tekitavate seadmete
mõjupiirkonnas nõuetekohaselt, lülitage
videokaamera välja ning eemaldage aku või
ühendage toiteadapter lahti.
Seejärel paigaldage aku tagasi või ühendage
toiteadapter ja lülitage kõrglahutusega
videokaamera sisse.
Ärge kasutage kõrglahutusega
videokaamerat raadiosaatjate ega
kõrgepingeliinide lähedal.
● Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal
salvestades võivad pilt või heli olla moonutatud.
Kasutage ühendamiseks kindlasti komplekti
kuuluvaid kaableid. Lisatarvikute
ühendamisel kasutage neile lisatud kaableid.
Ärge kasutage kaablite pikendusi.
138
VQT1Y46
Ärge pihustage seadmele putukamürke ega
lenduvaid kemikaale.
● Sellised kemikaalid võivad rikkuda seadme
korpuse ning pinnakiht võib maha kooruda.
● Ärge laske kummist või plastikust toodetel
pikema aja jooksul seadmega kokku puutuda.
Kui kasutate seadet liivases või tolmuses
kohas (näiteks rannas), siis vältige liiva või
tolmu sattumist seadme korpusesse ja
pesadesse.
Vältige ka merevee sattumist seadmele.
● Liiv või tolm võivad seadet kahjustada.
(Mälukaardi sisestamisel ja eemaldamisel tuleb
olla ettevaatlik.)
● Kui merevett pritsib seadmele, pühkige see
kuivaks väänatud lapiga puhtaks. Seejärel
pühkige kaamerat kuiva lapiga veel kord.
Seadet kandes vältige selle mahapillamist ja
põrutamist.
● Tugev löök võib seadme korpuse purustada ja
põhjustada tõrkeid.
Puhastamine
● Enne puhastamist eemaldage aku või
ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast
lahti. Puhastage seadet pehme kuiva riidega.
● Kui seade on väga määrdunud, siis kastke riie
vette, väänake hoolikalt kuivaks ning pühkige siis
seadet niiske riidega. Pühkige siis seadet kuiva
riidega.
● Bensiini, vedeldi, alkoholi või
nõudepesuvahendi kasutamine võib kahjustada
seadme korpust või kattekiht võib maha kooruda.
Ärge seetõttu lahusteid kasutage!
● Spetsiaalsete kemikaalidega immutatud
tolmulappide kasutamisel järgige nende
kasutusjuhiseid.
Ärge kasutage käesolevat seadet
turvakaamerana ega muul ärilisel otstarbel.
● See seade on ettenähtud tarbijatele, mitte
pidevaks kasutamiseks. See ei ole ettenähtud
pidevaks kasutamiseks ega kestvat talitlust
nõudvaks tööstuslikuks ega kaubanduslikuks
otstarbeks.
● Teatud olukordades võib pidev töö põhjustada
seadme ülekuumenemist ja tõrkeid. Selline
seadme kasutamine on rangelt keelatud.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 139 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Kui te ei kavatse seadet pikemat aega
kasutada
● Kui panete seadme pikemaks ajaks kappi
hoiule, siis on soovitav selle juurde paigutada ka
desikandi (kuivatav aine) kotikesed.
Pöörake seadet kõrvaldades või ära andes
tähelepanu järgmisele
● Vormindamine ja kustutamine muudavad
lihtsalt failihaldusinfot ning neid ei saa kasutada
andmete täielikuks kustutamiseks selle seadme
kõvakettalt. Müügilolevat tarkvara vms
kasutades saab andmed taastada.
● Soovitame HDD füüsiliselt vormindada enne
selle seadme kõrvaldamist või ära andmist.
● Kõvaketta füüsiliselt vormindamiseks
ühendage seade toiteadapterit kasutades, valige
menüüs [FORMAT HDD]  [YES] ning hoidke
siis kustutamisnuppu järgmisel kuval umbes 3 s
vajutatuna. HDD andmete kustutamise kuva
ilmumisel valige [YES] ning järgige siis ekraanile
ilmuvaid juhiseid.
● Olge hoolikas ja ettevaatlik seoses
kõvakettale salvestatud andmetega.
Panasonic ei ole vastutav nende
ebatõenäoliste, ent siiski võimalike juhtude
eest, kui salajased andmed avalikustatakse.
Aku
Seadmes kasutatakse laetavat liitiumioonakut.
See on tundlik niiskuse ja temperatuuri suhtes
ning mõju on seda suurem, mida enam
temperatuur tõuseb või langeb. Madalal
temperatuuril võib täislaetud aku näit mitte
ilmuda või umbes 5 min pärast töö alustamist
võib ilmuda tühja aku näit. Kõrgel temperatuuril
võib rakenduda kaitsefunktsioon, mis muudab
seadme kasutamise võimatuks.
Eemaldage kindlasti aku pärast kasutamist.
● Kui akut ei eemaldata, tarbib seade vähesel
määral voolu ka pärast väljalülitamist. Selline
seadme olek võib põhjustada aku liigset
tühjenemist. Selle tulemusel võib aku muutuda
kasutuskõlbmatuks ka pärast laadimist.
● Akut tuleks hoida vinüülkotis, et vältida
metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
● Akut tuleb hoida jahedas kuivas kohas
võimalikult ühtlasel temperatuuril. (Soovitav
temperatuur: 15 oC kuni 25 oC. Soovitav niiskus:
40-60%.)
● Eriti kõrge või madal temperatuur lühendab
aku kasutusiga.
● Kui akut hoitakse kõrgel temperatuuril, niiskes
või õlises ja suitsuses kohas, võivad aku
kontaktid hakata roostetama. See põhjustab
talitlushäireid.
● Aku pikaajalisel hoiustamisel soovitame
laadida seda kord aastas ning hoiustada uuesti
pärast seda, kui olete akulaengu täielikult ära
kasutanud.
●Aku kontaktidele kleepunud tolm ja võõrkehad
tuleb eemaldada.
Kui lähete kaameraga salvestama, võtke
kaasa varuakud.
● Võtke akusid kaasa umbes 3-4 korda
pikemaks ajaks, kui kavatsete salvestada.
Külmas kohas nagu suusakuurortis lüheneb
salvestamisaeg.
Pärast aku mahapillamist kontrollige, et
kontaktid jäid terveks.
● Kahjustatud kontaktidega aku ühendamine
võib kahjustada seadet või toiteadapterit.
139
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 140 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Ärge püüdke vana akut põletada.
● Aku võib kuumutamisel või tulle sattumisel
plahvatada.
Kui aku tööaeg jääb lühikeseks ka pärast
täislaadimist, on aku kasutusiga läbi. Ostke
uus aku.
Toiteadapter
● Kui aku temperatuur on eriti kõrge või madal,
võib aku laadimine kesta kaua või osutuda
võimatuks.
● Kui aku laadimise märgutuli vilgub jätkuvalt,
siis kontrollige, et aku või toiteadapteri kontaktid
ei ole mustad, tolmused või võõrkehadega
kaetud ning ühendage seejärel korralikult.
Ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast
lahti, enne kui aku või toiteadapteri kontakte
tolmust, mustusest ja võõrkehadest puhastate.
Kui laadimise märgutuli jääb ikka vilkuma, siis
võib aku temperatuur olla äärmiselt kõrge või
madal või aku või toiteadapter võib olla
defektne. Pöörduge seadme müüja poole.
● Kui kasutate toiteadapterit raadio lähedal, võib
raadiovastuvõtt olla häiritud. Hoidke toiteadapter
raadiost vähemalt 1 m kaugusel.
● Toiteadapter võib kasutamisel vaikselt
suriseda. See on normaalne.
● Pärast kasutamist ühendage toiteadapter
kindlasti lahti. (Kui see jääb ühendatuks, tarbib
seade pidevalt veidi voolu.)
●Hoidke toiteadapteri ja aku elektroodid alati
puhtad.
LCD-ekraan
● Pühkige määrdunud LCD-ekraani pehme
riidega nagu prillide puhastamise lapiga.
● Suurte temperatuurimuutuste korral võib LCDekraanile kondenseeruda niiskust. Pühkige
ekraani pehme riidega nagu prillide puhastamise
lapiga.
● Kui seade on väga külm (näiteks külmas
kohas hoidmisel), on LCD-ekraan pärast
sisselülitamist tavalisest pisut tumedam.
Tavaline heledus taastub, kui seadme
sisetemperatuur tõuseb.
140
VQT1Y46
LCD-ekraan on valmistatud ülitäpse
tehnoloogiaga ja sellel on kokku umbes
230 000 pikslit. Nendest moodustavad
toimivad pikslid üle 99,99%, ülejäänud mõned
pikslid, mis ei tööta või mis alati põlevad,
moodustavad vaid napi 0,01%. See ei ole
siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
Kondensatsioon
Kui seadmesse tekib kondensaat, võib objektiiv
hägustuda ja seade ei tööta korralikult. Püüdke
igati vältida kondensaadi teket. Kui see siiski
juhtub, toimige järgmiselt.
Kondensaadi tekke põhjused
Kondensaat tekib kohas, kus
õhutemperatuur või niiskus muutub
järgmiselt:
● kui seade tuuakse külmast kohast (näiteks
pärast suusamäel salvestamist) sooja ruumi,
● kui seade viiakse õhukonditsioneeriga autost
välja,
● kui külm ruum köetakse kiiresti soojaks,
● kui õhukonditsioneerist väljuv külm õhujuga
suunatakse otse selle seadme peale,
● pärast suviseid pärastlõunaseid vihmahooge,
● kui seade asub väga niiskes kohas, kus õhk
on aurust küllastunud (nt soojas ujulas).
Kasulik nõuanne
Kui olete seadet kasutanud näiteks suusamäel
salvestamiseks ja viite selle köetud ruumi, siis
asetage seade kilekotti, suruge sellest
võimalikult palju õhku välja ja sulgege kott
seejärel. Laske seadmel seista ruumis vähemalt
tund, et seadme temperatuur ühtlustuks ruumi
õhutemperatuuriga, ning kasutage seadet alles
siis.
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book 141 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Muu
Tehnilised andmed
Kõrglahutusega videokaamera
Ohutusinfo
Toide:
alalisvool 9,3 V (toiteadapteri kasutamisel)
alalisvool 7,2 V (aku kasutamisel)
Energiatarve:
Salvestamisel:
6,4 W
7,4 W
HDC-SD200
HDC-HS200
Signaalisüsteem
1080/50i
Salvestusvorming
AVCHD-vorming
Pildiandur
¼,1 3MOS pildiandur
Kokku: 3050 Kk3
Efektiivseid piksleid:
Video: 2070 Kk3 (16:9)
Foto: 2320 Kk3 (4:3), 2650 Kk3 (3:2), 2510 Kk3 (16:9)
Objektiiv
Automaatne iirisdiafragma, f1,8 kuni f2,8
Fookuskaugus: 4 mm kuni 48 mm
Makrorežiim (täisulatuses automaatteravdamine)
35 mm ekvivalent:
Video: 44,9 mm kuni 539 mm (16:9) Foto: 45 mm kuni 540 mm (4:3)
41,3 mm kuni 496 mm (3:2) 40,8 mm kuni 490 mm (16:9)
Minimaalne fookuskaugus:
Tavalises režiimis: umbes 4 cm (lainurk)/umbes 1,2 m (tele)
Telelähivõte: umbes 60 cm (tele)
Intelligentne automaatrežiim
Makrorežiim: umbes 1 cm (lainurk)/umbes 60 cm (tele)
Filtri läbimõõt
43 mm
Suumimine
12k optiline suum, 30k/700k digitaalsuum
Ekraan
2,7 laiekraaniga LCD-ekraan (umbes 230 000 pikslit)
Mikrofon
5,1-kanaliline ruumihelimikrofon (suundmikrofoni ja fookusmikrofoni
funktsiooniga)
Kõlar
1 ümar kõlar, dünaamiline
Värvustasakaalu
reguleerimine
Automaatne värvustasakaalu reguleerimise süsteem
Standardvalgustatus
1400 lx
z
z
141
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
142 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
HDC-SD200
HDC-HS200
Vähim vajalik valgustatus
Umbes 1,6 lx (1/25 hämararežiimis) Umbes 1 lx värvilise öövõtte
funktsiooniga
AV-pesa videoväljund
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-süsteem
Komponentpesa
videoväljund
Y: 1,0 Vp-p, 75 h Pb: 0,7 Vp-p, 75 h Pr: 0,7 Vp-p, 75 h
HDMI-minipesa
videoväljund
HDMI™ (x.v.Colour™) 1125i (1080i)/625p (576p)
AV-pesa audioväljund (liin) 316 mV, 600 h, 2 kanalit
HDMI-minipesa
audioväljund
5,1 kanalit (AC3)/2 kanalit (lineaarne PCM)
USB
Ainult lugemine (autoriõiguse kaitse tugi puudub)
SDmälukaart
Kõvaketas
-
Ainult lugemine
Kiire USB (USB 2.0), USB-pordi tüüp: mini AB, PictBridge-ühilduv
Välklamp
Tööulatus: Umbes 1,0 kuni 2,5 m
Mõõdud
68 mm (l) k 68 mm (k) k 132 mm
(s) (välja arvatud eenduvad osad)
69 mm (l) k 73 mm (k) k 128 mm
(s) (välja arvatud eenduvad osad)
Kaal
Umbes 335 g [ilma aku (kuulub
komplekti) ja SD-mälukaardita
(lisavarustus)]
Umbes 420 g [ilma akuta (kuulub
komplekti)]
Kaal kasutamisel
Umbes 397 g [aku (kuulub
komplekti) ja SD-mälukaardiga
(lisavarustus)]
Umbes 480 g [akuga (kuulub
komplekti)]
Töötemperatuur
0°C kuni 40°C
Tööniiskus
10% kuni 80%
Aku tööaeg
Vt lk 19.
142
VQT1Y46
HDCSD200&HS200EP-VQT1Y46_mst.book
143 ページ
2009年1月15日 木曜日 午後7時21分
Videod
HDC-SD200
Andmekandj SDad
mälukaart
salvestamise
l
Kõvaketas
Tihendus
Salvestusrežiim ja
edastuskiirus
HDC-HS200
SD-mälukaart:
1 GB, 2 GB (FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduvad) SDHCmälukaart:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32 süsteemiga
ühilduvad)
80 GB
MPEG-4AVC/H.264
HA: umbes 17 Mbit/s (VBR) HG: umbes 13 Mbit/s (VBR) HX: umbes 9
Mbit/s (VBR) HE: umbes 6 Mbit/s (VBR) Vt lk 46 info saamiseks
salvestusaja kohta.
Pildi suurus
HA/HG: 1920k1080/50i HX:1920k1080/50i HE: 1440k1080/50i
Helitihendus
Dolby Digital (Dolby AC3)/5,1 kanalit
Fotod
HDC-SD200
Andmekandj SDad
mälukaart
salvestamise
l
Kõvaketas
HDC-HS200
SD-mälukaart:
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduvad)
SDHC-mälukaart: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32
süsteemiga ühilduvad)
-
80 GB
Tihendus
JPEG (Design rule for Camera File system, põhineb Exif 2.2
standardil), DPOF-ühilduv
Pildi suurus
Pildi kuvasuhe [4:3]: 3520k 2640/3264k 2448/2560k1920/640k 480
Pildi kuvasuhe [3:2]: 3984k 2656/3264k 2176/2592k1728
Pildi kuvasuhe [16:9]: 4224k 2376/3840k
2160/3328k1872/2560k1440/1920k1080
Vt lk 52 info saamiseks salvestatavate fotode arvu kohta.
Toiteadapter
Ohutusinfo
Toide:
Energiatarve:
Alalisvooluväljund:
vahelduvvool 110 -240 V, 50/60 Hz
19 W
alalisvool 9,3 V, 1,2 A (seadme kasutamine)
alalisvool 8,4 V, 0,65 A (aku laadimine)
Mõõdud
92 mm (l) k 33 mm (k) k 61 mm (s)
Kaal
Umbes 115 g
Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
143
VQT1Y46
VQT1Y46~BCover_mst.fm
144 ページ 2009年1月26日
月曜日 午前9時32分
EU
E
VQT1Y46
F0209MA0 ( 500
)
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, lõik 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement