Panasonic HDCTM60, HDCHS60, HDCSD60 Operating instructions

Panasonic HDCTM60, HDCHS60, HDCSD60 Operating instructions
Betjeningsvejledning
Højdefinitions videokamera
Model nr.
HDC-SD60
HDC-TM60
HDC-HS60
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT2N33
until
2010/02/01
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER
PRODUKTSKADE,
≥ MÅ DETTE UDSTYR IKKE
UDSÆTTES FOR REGN,
FUGTIGHED, DRYP ELLER STÆNK.
SØRG FOR AT DER IKKE STILLES
GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE
SÅSOM VASER PÅ UDSTYRET.
≥ BRUG KUN DET ANBEFALEDE
TILBEHØR.
≥ FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER
BAGSIDEN); DER ER INGEN DELE
DERINDE, SOM KAN REPARERES
AF BRUGEREN. LAD SERVICE
BLIVE UDFØRT AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
FORSIGTIG!
≥ DETTE APPARAT MÅ IKKE
INSTALLERES ELLER ANBRINGES I
EN REOL, ET INDBYGGET SKAB
ELLER ET ANDET AFLUKKET
OMRÅDE. SØRG FOR GOD
VENTILATION TIL APPARATET. FOR
AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD ELLER BRANDFARE PGA.
OVEROPHEDNING SKAL MAN
SØRGE FOR, AT GARDINER OG
ANDRE MATERIALER IKKE
TILSTOPPER
VENTILATIONSHULLERNE.
≥ ENHEDENS
VENTILATIONSHULLERNE MÅ IKKE
TILDÆKKES MED AVISER, DUGE,
GARDINER ELLER LIGNENDE.
≥ UNDGÅ ÅBEN ILD, SOM F.EKS.
LEVENDE LYS, OVEN PÅ ENHEDEN.
≥ BATTERIER BORTSKAFFES
KORREKT I HENHOLD TIL
MILJØLOVGIVNINGEN.
2
VQT2N33
Elkontakten skal installeres så tæt på
udstyret som muligt og være let
tilgængelig.
Hovedkontakten til strømledningen skal
være let at betjene.
For at sikre, at apparatet ikke er
strømførende, skal du fjerne
strømledningen fra lysnetstikket.
Advarsel
Antændings- eksplosions- og
forbrændingsfare. Må ikke skilles ad,
opvarmes til over 60 oC eller brændes.
∫ EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
≥ Brug ikke andre AV-multikabler og USBkabler end det, der medfølger.
≥ Hvis du anvender et kabel, der er købt
separat, skal du forvisse dig om, at det
ikke er længere end 3 meter.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Produktinformationsmærket er
placeret i bunden af enhederne.
∫ Brugerinformation om
indsamling og bortskaffelsse
af elektronikskrot og brugte
batterier
Disse symboler på produkter,
emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder,
at brugte elektriske og
elektroniske produkter og
batterier ikke må smides ud
som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og
batterier skal indleveres til behandling,
genvinding resp. recycling i henhold til
gældende nationale bestemmelser samt
direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og
batterier på korrekt vis hjælper du med til at
beskytte værdifulde ressourcer og imødegå
de negative påvirkninger af det
menneskelige helbred og miljøet, som vil
kunne være følgen af usagkyndig
affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produkter
og batterier, kan du henvende dig til din
kommune, deponeringsselskabet eller
stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot
og batterier kan eventuelt udløse
bødeforlæg.
hos din forhandler eller kommune med
henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Cd
Information om
batterisymbol (to
eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde
sammen med et kemisk
symbol. I så fald opfylder det
kravene for det direktiv, som
er blevet fastlagt for det
pågældende kemikalie.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for
skader, som er et direkte eller indirekte
resultat af alle typer problemer, som
resulterer i tab af optaget eller redigeret
indhold (data), og garanterer ikke for noget
indhold, hvis optagelse eller redigering ikke
fungerer ordentligt. Ligeledes gælder
ovenstående også i tilfælde, hvor en hvilken
som helst type reparation udføres på
apparatet (inklusive en hvilken som helst
ikke-HDD relateret komponent).
For kommercielle brugere i
Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere
elektriske eller elektroniske
apparater, bedes du
henvende dig til din
forhandler eller leverandør
for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande
uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig
3
VQT2N33
∫ Håndtering af den indbyggede
hukommelse [HDC-TM60]
∫ Håndtering af HDD-enheden
[HDC-HS60]
Denne enhed har en indbygget 16 GB
hukommelse.Når man bruger dette
komponent, skal man passe på følgende
punkter.
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse eller HDDenheden er en midlertidig lagerenhed. For at
undgå sletning af data på grund af statisk
elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud
og fejl, bør man sikkerhedskopiere data til
en computer eller dvd-disk. (l 97, 105)
≥ Adgangslampen [ACCESS] (l 9) lyser,
mens man får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse
(initialisering, optagelse, afspilning,
sletning osv.). Følgende handlinger må
ikke udføres, når lampen er tændt. Det
kan beskadige den indbyggede
hukommelse eller forårsage en fejl i
enheden.
j Sluk for enheden (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USBforbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 130)
Denne enhed har en indbygget 120 GB
HDD-enhed. Selv om harddisken kan lagre
store data-mængder, er der nogle ting, man
skal passe på. Når man bruger dette
komponent, skal man passe på følgende
punkter.
Harddisken må ikke udsættes for
vibrationer og stød.
På grund af miljø- og håndteringsbetingelser
kan det ske, at HDD er delvis beskadiget,
eller at den ikke kan læse, optage og afspille
data. Enheden må ikke udsættes for
vibrationer eller stød, og man må ikke
afbryde strømmen under optagelse eller
afspilning.
Hvis enheden anvendes på et sted med
høje lyde, som f.eks. på en natklub eller
lignende, kan optagelsen muligvis
stoppe pga. lydvibrationer. Optagelse af
dataene på et SD-kort anbefales på
sådanne steder.
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
HDD-enheden er en midlertidig lagerenhed.
For at undgå sletning af data på grund af
statisk elektricitet, elektromagnetiske bølger,
brud og fejl, bør man sikkerhedskopiere data
til en computer eller DVD-disk. (l 97, 105)
Hvis harddisken er udviser en hvilken
som helst fejl, skal dataene straks
sikkerhedskopieres.
Fejl i HDD-enheden kan frembringe en
kontinuerlig støj eller en knasende lyd under
optagelse eller afspilning. Hvis du fortsætter
med at bruge den, kan det forårsage
yderligere skade og sætte HDD-enheden
ude af drift. Hvis disse fænomener
bemærkes, skal man omgående kopiere
dataene på harddisken til en computer,
DVD-disk osv. og kontakte forhandleren.
Hvis HDD-enheden først går i stykker, kan
dataene ikke gendannes.
4
VQT2N33
Driften standser muligvis i meget varme
eller meget kolde miljøer.
Enheden deaktiveres for at beskytte
harddisken.
Enheden må ikke bruges ved lavt
atmosfærisk tryk.
HDD-enheden kan udvise en fejl, hvis den
anvendes i en højde på mindst 3000 m over
havoverfladen.
Transport
Når man transportere enheden, skal man
slukke for strømmen og passe på ikke at
ryste, tabe eller støde det.
Falddetektion
[
] angives på skærmen, når der
detekteres en vægtløs tilstand. Hvis en
vægtløs tilstand detekteres gentagne gange,
stopper enheden muligvis med at optage
eller afspille for at beskytte harddisken.
≥ Harddiskens adgangslampe
[ACCESS HDD] (l 14) lyser, når der
søges adgang til harddisken (initialisering,
optagelse, afspilning, sletning osv.).
Følgende handlinger må ikke udføres, når
lampen er tændt. Det kan beskadige
harddisken eller forårsage en fejl i
enheden.
j Sluk for enheden (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USBforbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 130)
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke
har et SDHC-logo, eller memorykort på
48 GB eller mere, som ikke har SDXClogoet, er ikke baseret på SDmemorykortspecifikationer.
≥ Se side 20 for yderligere oplysninger om
SD-kort.
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort som
“SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af film/afspilning af film angives
med
i denne brugervejledning.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af still-billeder/afspilning af stillbilleder angives med
i denne
brugervejledning.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp
af en pil, f.eks.: l 00
Denne betjeningsvejledning er beregnet
for brug af modellerne
,
og
. Billeder
kan afvige en smule fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne
betjeningsvejledning vedrører model
, dog refererer nogle af
forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være
forskellige afhængigt af model, så læs
venligst omhyggeligt.
≥ Ikke alle modeller er tilgængelige,
afhængigt af det område, apparatet er
købt i.
5
VQT2N33
Indhold
Sikkerhedsoplysninger .......................... 2
Tilbehør.................................................... 8
Klargøring
Inden brug
[1] Identifikation og håndtering af
komponenter ................................ 9
[HDC-SD60]/[HDC-TM60] .............. 9
[HDC-HS60] ................................. 12
Opsætning
[1] Strømforsyning .......................... 15
Isætning/udtagning af batteri........ 16
Opladning af batteriet................... 17
Opladningstid og optagelsestid .... 18
[2] Optagelse til et kort.................... 20
Kort, som du kan bruge med
dette videokamera ...................... 20
Isætning/udtagning af et
SD-kort......................................... 21
[3] Sådan tændes og slukkes
enheden ...................................... 22
Sådan tændes og slukkes med
strømknappen .............................. 22
Sådan tændes og slukkes med
LCD-skærmen.............................. 22
[4] Valg af funktion .......................... 23
[5] Justering af LCD-skærmen ....... 24
Sådan bruges
berøringsskærmen ....................... 24
Optagelse af dig selv ................... 24
[6] Indstilling af dato og
klokkeslæt .................................. 25
Grundlæggende
Optagelse/Afspilning
[1] Før optagelse.............................. 26
[2] Valg af et medie, der skal
optages på
[HDC-TM60/HDC-HS60] ............. 27
[3] Optagelse af film ........................ 28
[4] Optagelse af still-billeder .......... 30
Optagelse af billeder i
filmoptagelsesfunktion ................. 31
[5] Intelligent autofunktion ............. 32
6
VQT2N33
[6] Afspilning af film/billeder .......... 34
Opsætning
[1] Brug af menuskærmbilledet ..... 37
[2] Brug af indstillingsmenuen ...... 38
Avanceret
Optagelse (Avanceret)
[1] Zoom ind/ud-funktion................
Ekstra optisk zoom ......................
[2] Optisk
billedstabiliseringsfunktion ......
[3] AF/AE -sporing...........................
[4] Optagelse med videolampen ....
[5] Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner..........................
Funktionsikoner ...........................
[6] Menuoptagelsesfunktioner .......
[7] Manuel optagelse.......................
Hvidbalance .................................
Manuel justering af
lukkerhastighed/iris ......................
Manuel fokusjustering ..................
45
45
46
47
48
49
49
55
69
70
71
72
Afspilning (avanceret)
[1] Afspilningsfunktioner................ 73
Afspilning af film ved brug af
betjeningsikonet........................... 73
Oprettelse af still-billede fra
film ............................................... 74
Highlight&Time-rammeindeks...... 75
Gentag afspilning ......................... 76
Genoptagelse af forrige
afspilning...................................... 76
At zoome ind på et still-billede
under afspilning
(Afspilningszoom) ........................ 76
[2] Forskellige
afspilningsfunktioner ................ 77
Afspilning af film/billeder efter
dato.............................................. 77
Afspilning af fremhævet ansigt/
Afspilning af fremhævet/
Intelligent scenevalg .................... 78
Ændring af afspilningsindstillinger
til og afspilning af diasshow ......... 81
Redigering
Med denne enhed/andre produkter
[1] Kopiering mellem SD-kort og
indbygget hukommelse/
harddisk
[HDC-TM60/HDC-HS60] ............. 95
Kopierer ....................................... 95
[2] Tilslutning af en DVD-brænder
for at kopiere til/
afspille en disk ........................... 97
Klargøring til kopiering/
afspilning...................................... 97
Kopiering til diske......................... 99
Afspilning af en kopieret disk ..... 102
Håndtering af den kopierede
disk............................................. 103
[3] Overspilning af billeder til
andre videoapparater............... 104
[1] Installation ................................ 111
[2] Tilslutning til en PC ................. 113
Om computerskærmen .............. 115
Klargøring
Opsætning
[1] Start HD Writer AE 2.0 ............. 116
Læs betjeningsvejledningerne
for softwareapplikationerne........ 116
[2] Hvis du bruger Mac ................. 117
Andet
Grundlæggende
Anvendelse sammen med en PC
Indikationer
[1] Indikationer ..............................
[2] Meddelelser ..............................
Om gendannelse .......................
Fejlfinding ...........................................
Forsigtighedsregler ved brug............
Ekstra tilbehør ....................................
Om ophavsrettigheder .......................
Optagelsesfunktioner/omtrentlig
tid, der kan optages............................
Antal billeder, der kan optages..........
Specifikationer ....................................
118
121
122
123
129
135
136
137
138
140
Avanceret
Kopiér/overspil
[1] Mulige opgaver med en PC ..... 105
Slutbruger-licensaftale ............... 107
[2] Driftsmiljø ................................. 108
Kopiér/overspil
[1] Når du ser video/
Billeder på dit TV........................ 89
Tilslutning med et
HDMI-minikabel ........................... 91
Tilslutning vha. AV-multikablet ..... 92
[2] Afspilning ved brug af
VIERA Link-optagere (HDAVI
Control™) .................................... 93
Inden brug
Med en PC
Med et TV
Med en PC
Andet
[1] Sletning af scener/
still-billeder................................. 82
Opdeling af en scene, der delvis
skal slettes ................................... 84
Sletning af personlige
oplysninger................................... 85
Beskyttelse af scener/
still-billeder ................................... 85
[2] DPOF indstilling ......................... 86
[3] Kombinering af relæscener
[HDC-TM60] ................................ 87
7
VQT2N33
Tilbehør
Kontrollér dette tilbehør, før du bruger denne enhed.
Korrekte produktnumre pr. februar 2010. Ændringer kan ske.
Batteripakke
VW-VBK180
Lysnetadapter
VSK0712
Lysnetkabel
K2CQ29A00002
AV-multikabel
K1HY12YY0004
USB-kabel
K1HY04YY0032
Stylus-pen
VGQ0C14
CD-ROM
Software
CD-ROM
Betjeningsvejledning
VFF0610
8
VQT2N33
Klargøring
1
Inden brug
Identifikation og
håndtering af komponenter
[HDC-SD60]/[HDC-TM60]
1 2 34 5
6
AV MULTI
7
8
10
9
11
1
2
3
Strømknap [
] (l 22)
Højttaler
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 32)
4 Knap til Optisk billedstabilisering
[
, O.I.S.] (l 46)
5 Funktionsvælger (l 23)
6 Batteriholder (l 16)
7 HDMI ministik [HDMI] (l 89, 93)
8 USB-stik [ ] (l 98, 113)
9 AV ministik [AV MULTI] (l 89, 104)
≥ Brug AV-multikablet (kun det medfølgende
kabel).
10 SD-kortdæksel (l 21)
11 Kortåbning (l 21)
12 Adgangslampe [ACCESS] (l 21)
12
13 Objektivdæksel
≥ Objektivdækslet åbnes i
filmoptagelsesfunktion eller
billedoptagelsesfunktion. (l 23)
14 Intern stereomikrofon
15 Indbygget blitz (l 52)
16 Objektiv
17 Videolys (l 48, 68)
13
14
15
16
17
9
VQT2N33
18
19
18 LCD-skærm (berøringsskærm) (l 24)
≥ Den kan åbnes op til 90o.
20 21 22 23 24
≥ Den kan rotere op til 180o A mod
objektivet eller 90o B i modsatte retning.
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse
eller mørke prikker på LCD-skærmen.
Dette er dog ikke en funktionsfejl, da det
ikke påvirker det optagede billede.
19 Start/stop-knap til optagelse (l 28)
20 Start/stop-knap til alternativ
optagelse (l 26)
≥ Denne knap virker på samme måde som
start-/stop-knappen til optagelse.
21 Indstil zoom-knapper (l 45)
22 Menuknap [MENU] (l 37)
23 Videolysknap [LIGHT] (l 48)
24 Sletteknap [
] (l 82)
25
26
10
VQT2N33
25 Stativfatning
26 Batteriudløsningsknap [BATTERY]
(l 16)
27 Statusindikator (l 22)
28 Foto-knap [
] (l 30)
29 Zoom-greb [W/T] (I film- eller
billedoptagelsesfunktion) (l 45)
Miniaturevisningsknap [
/
]/
Lydstyrkeknap [sVOLr]
(I afspilningsfunktion) (l 36)
30 Jævnstrømsindgangsstik (l 17)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
31 Håndrem
27 28 29
31
30
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
11
VQT2N33
[HDC-HS60]
1 2 34 5
AV MULTI
7
8
9
6
10
11
1
2
3
Strømknap [
] (l 22)
Højttaler
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 32)
4 Knap til Optisk billedstabilisering
[
, O.I.S.] (l 46)
5 Funktionsvælger (l 23)
6 Batteriholder (l 16)
7 HDMI ministik [HDMI] (l 89, 93)
8 USB-stik [ ] (l 98, 113)
9 AV ministik [AV MULTI] (l 89, 104)
≥ Brug AV-multikablet (kun det medfølgende
kabel).
10 SD-kortdæksel (l 21)
11 Kortåbning (l 21)
12 Adgangslampe [ACCESS] (l 21)
12
13 Objektivdæksel
≥ Objektivdækslet åbnes i
filmoptagelsesfunktion eller
billedoptagelsesfunktion. (l 23)
14 Intern stereomikrofon
15 Indbygget blitz (l 52)
16 Objektiv
17 Videolys (l 48, 68)
13
14
15
16
17
12
VQT2N33
18 LCD-skærm (berøringsskærm) (l 24)
18
19
≥ Den kan åbnes op til 90o.
20 21 22 2324
≥ Den kan rotere op til 180o A mod
objektivet eller 90o B i modsatte retning.
På grund af begrænsninger i teknologier til
fremstilling af LCD, kan der være små lyse
eller mørke prikker på LCD-skærmen.
Dette er dog ikke en funktionsfejl, da det
ikke påvirker det optagede billede.
19 Start/stop-knap til optagelse (l 28)
20 Start/stop-knap til alternativ
optagelse (l 26)
≥ Denne knap virker på samme måde som
start-/stop-knappen til optagelse.
21 Indstil zoom-knapper (l 45)
22 Menuknap [MENU] (l 37)
23 Videolysknap [LIGHT] (l 48)
24 Sletteknap [
] (l 82)
25
25 Stativfatning
26 Batteriudløsningsknap [BATTERY]
(l 16)
26
13
VQT2N33
27 Statusindikator (l 22)
28 Foto-knap [
] (l 30)
29 Zoom-greb [W/T] (I film- eller
billedoptagelsesfunktion) (l 45)
Miniaturevisningsknap [
/
]/
Lydstyrkeknap [sVOLr]
(I afspilningsfunktion) (l 36)
30 HDD-adgangslampe [ACCESS HDD]
31 Jævnstrømsindgangsstik (l 17)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
32 Håndrem
27 28 29 30
32
31
14
VQT2N33
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
Klargøring
Opsætning
1
Strømforsyning
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ Denne enhed har en funktion, som kan se, om batterier kan anvendes, og disse
batterier (VW-VBK180/VW-VBK360) er kompatible med denne funktion. (Batterier,
som ikke er kompatible med denne funktion, kan ikke bruges).
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand
eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som
opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor
den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
15
VQT2N33
Isætning/udtagning af batteri
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 22)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Fjernelse af batteriet

Sørg for at holde strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes. Hold derefter
godt fast i enheden, mens du fjerner
batteriet.
Skub batteriets udløsearm i pilens
retning, og fjern batteriet fra
batterirummet.
A Isæt batteriet, så det klikker og
låses på plads.
ャモヵヵユンヺ
ADVARSEL!
Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke
udskiftes korrekt. Udskift kun med
samme eller tilsvarende type som
anbefalet af producenten. Bortskaf brugte
batterier efter producentens anvisninger.
16
VQT2N33
Opladning af batteriet
Dette videokamera er ikke opladet, når det købes. Oplad batteriet helt, inden du
bruger dette apparat.
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så
længe lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt:
≥ Brug den medfølgende lysnetadapter. Brug aldrig en lysnetadapter til en anden enhed.
≥ Benyt ikke lysnetkablet til andet udstyr, da det er designet specielt til denne enhed.
Benyt heller ikke AC-kabler fra andet udstyr til denne enhed.
≥ Batteriet kan også oplades ved hjælp af en batterioplader (VW-BC10E; ekstraudstyr).
≥ Batteriet oplades ikke, hvis du tænder for strømmen.

A Jævnstrømsindgangsstik
1
2
Tilslut lysnetadapteren til jævnstrømsstikket.
Forbind lysnetkablet til lysnetadapteren og lysnetstikket.
≥ Statusindikatoren blinker rødt med 2 sekunders mellemrum, som angiver, at opladningen
er begyndt.
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens den er ved at blive opladet med lysnetadpateren, bruger
den strøm fra stikkontakten.
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der
til side 132.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier (l 8, 18, 19, 135).
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det
eller de er udsat for direkte sollys i en længere periode.
17
VQT2N33
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%
HDC-SD60
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 50 min
1 h 55 min
1h
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 50 min
3 h 55 min
2h
HDC-TM60
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 50 min
1 h 55 min
1h
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 50 min
3 h 55 min
2h
18
VQT2N33
HDC-HS60
Batterimodelnummer
Optagelses
[Spænding/ Opladningstid
destination
kapacitet
(minimum)]
Medfølgende
batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/
1790 mAh]
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/
3580 mAh]
HDD
2 h 50 min
SD
HDD
4 h 50 min
SD
Optagelses
funktion
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
HA/HG/HX/
HE
1 h 40 min
50 min
HA
1 h 45 min
50 min
HG/HX/HE
1 h 45 min
55 min
HA
3 h 25 min
1 h 45 min
HG
3 h 30 min
1 h 45 min
HX/HE
3 h 30 min
1 h 50 min
HA/HG/HX/
HE
3 h 35 min
1 h 50 min
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningsog optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange
startes/stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
#
#
#
#
Hvis der er mindre end 3 minutter, bliver
rødt. Hvis batteriet aflades, vil
blinke.
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som kan
benyttes til denne enhed. Den aktuelle tid kan variere, afhængigt af den aktuelle
anvendelse.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder,
vises den resterende batterikapacitet ikke.
19
VQT2N33
Klargøring
Opsætning
2
Optagelse til et kort
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort, den indbyggede
hukommelse eller harddisken. For at optage til et SD-kort skal du læse følgende.
Denne enhed (en SDXC-kompatibel enhed) er kompatibel med SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort. Hvis du anvender et SDHC-memorykort/SDXCmemorykort sammen med andet udstyr, skal du kontrollere, at udstyret er kompatibelt med
disse memorykort.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 4 eller højere til SD Speed Class Rating* til
filmoptagelse.
Korttype
Kapacitet
8 MB/16 MB
SDhukommelses
-kort
32 MB/64 MB/
128 MB/256 MB
Kan ikke benyttes.
Driften kan ikke garanteres.
Optagelsen stopper muligvis pludselig
under optagelse af film, afhængig af det
SD-kort, du benytter. (l 124)
512 MB/1 GB/
2 GB
SDHChukommelses
-kort
4 GB/6 GB/8 GB/
12 GB/16 GB/
24 GB/32 GB
SDXChukommelses
-kort
48 GB/64 GB
Optagelse
af stillbilleder
Optagelse af film
Kan
benyttes.
Kan benyttes.
* SD Speed Class Rating er hastighedsstandard for efterfølgende skrivninger.
≥ Læs de seneste oplysninger om de SDmemorykort/SDHC-memorykort/SDXCmemorykort, der kan anvendes til
optagelse af film på nedenstående
hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke
har et SDHC-logo, eller memorykort på
48 GB eller mere, som ikke har SDXC-
20
VQT2N33
logoet, er ikke baseret på SDmemorykortspecifikationer.
≥ Når skrivebeskyttelseskontakten A på SDkortet er låst, kan der
32
ikke foretages optagelse,
sletning eller redigering
på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic eller et kort, som har været anvendt
på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal SD-kortet formateres. (l 42) Når
SD-kortet formateres, slettes alle de optagne data på kortet. Når dataene er blevet slettet,
kan de ikke gendannes.
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.
Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse ved brug
af denne enhed, lyser adgangslampen.
1
2



≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af
SD-kortet.
≥ SD-kortet må ikke stødes hårdt, bøjes
eller tabes.
≥ Elektrisk støj, statisk elektricitet eller
funktionssvigt i denne enhed eller SDkortet kan beskadige eller slette de data,
som er gemt på SD-kortet.
≥ Når kortets adgangslampe er tændt, må
du ikke gøre følgende:
j Fjerne SD-kortet
j Sluk for videokameraet
j Indsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
Udførelse af ovennævnte mens lampen er
tændt, da det kan forårsage, at dataene/
SD-kortet på denne enhed beskadiges.
Åbn LCD-skærmen.
Åbn dækslet til SD-kortet, og
isæt (fjern) SD-kortet i (fra)
kortåbningen B.
≥ Vend etiketsiden C i den retning, der
vises på illustrationen, og skub kortet lige
ind, så langt det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet, og træk det
lige ud.
3
Luk SD-kortdækslet forsvarligt.
≥ Luk det korrekt, indtil der lyder et klik.
≥ Udsæt ikke SD-kortets kontakter for vand,
snavs eller støv.
≥ Anbring ikke SD-kort på følgende steder:
j I direkte sollys.
j I meget støvede eller fugtige omgivelser.
j Tæt ved et varmeapparat.
j Steder, med betydelige temperaturudsving
(kondens kan forekomme).
j Hvor der er statisk elektricitet eller
elektromagnetisk stråling.
≥ For at beskytte SD-kort skal de anbringes i
deres beholdere, når de ikke benyttes.
≥ Om bortskaffelse af eller afhændelse af
SD-kortet. (l 133)
21
VQT2N33
Klargøring
Opsætning
3
Sådan tændes og
slukkes enheden
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke
LCD-skærmen.
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Tryk på strømknappen for at tænde for strømmen.

For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes.
A Statusindikatoren lyser.
Sådan tændes og slukkes med LCD-skærmen
Strømmen tændes, når LCD-skærmen åbnes, og strømmen slukkes, når den lukkes.
Under normal brug kan åbning og lukning af LCD-skærmen anvendes for hurtigt at
tænde og slukke for strømmen.
∫ For at slutte strømmen til
∫ For at slukke strømmen


A Statusindikatoren lyser.
B Statusindikatoren slukkes.
≥ Strømmen slukkes ikke under filmoptagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
≥ I følgende tilfælde tændes strømmen ikke, når LCD-skærmen åbnes. Tryk på
strømknappen for at tænde for strømmen.
j Når du køber enheden
j Når du har slukket for strømmen ved hjælp af strømknappen
22
VQT2N33
Klargøring
Opsætning
4
Valg af funktion
Skift funktionen til optagelse eller afspilning.
Drej funktionsvælgeren for at ændre funktionen til
,
eller
.
Filmoptagelsesfunktion (l 28)
Billedoptagelsesfunktion (l 30)
Afspilningsfunktion (l 34, 73)
23
VQT2N33
Klargøring
Opsætning
5
Justering af
LCD-skærmen
Sådan bruges
berøringsskærmen
Du kan røre direkte på LCD-skærmen
(berøringsskærm) med fingeren.
Det er nemmere at bruge stylus-pennen
(medfølger) til betjening, eller hvis det er
svært at bruge fingrene.
∫ Peg
Peg og slip berøringsskærmen for at vælge
et ikon eller billede.
≥ Peg på midten af ikonet.
≥ Når du peger på berøringsskærmen sker
der ikke noget, hvis du samtidig peger på
en anden del af berøringsskærmen.
∫ Om funktionsikonerne
/
/
/
:
Disse ikoner anvendes til at skifte mellem
menuer og miniaturevisningssider, til
valg af element og til indstilling osv.
:
Peg for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede, f.eks. når du indstiller en
menu
24
VQT2N33
≥ Du må ikke røre LCD-skærmen med
genstande med hård spids, f.eks. en
kuglepen.
≥ Udfør kalibrering af berøringsskærmen,
hvis berøringen ikke genkendes, eller den
forkerte placering genkendes. (l 43)
Optagelse af dig selv
¬ Skift funktionen til
eller
.
Drej LCD-skærmen i objektivets
retning.
≥ Billedet spejles om en lodret akse, som
om du ser et spejlbillede. (Billedet optages
dog som ved normal optagelse.)
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive
vist på skærmen. Når
vises, drej da
LCD-skærmen tilbage til normal position
og check advarsel/alarm-symbolet.
(l 121)
Klargøring
Opsætning
6
Indstilling af dato og
klokkeslæt
Når videokameraet tændes første gang, får du en meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille dato og klokkeslæt.
Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen.
MENU
2
eller
: [SETUP] # [CLOCK SET]
Peg på den dato eller det
klokkeslæt, der skal indstilles,
og angiv derefter den ønskede
værdi ved hjælp af
/ .
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et
indbygget lithiumbatteri.
≥ Når du køber denne enhed, er uret
indstillet. Hvis tidsvisningen bliver [- -],
skal det indbygget lithium-batteri oplades.
For at genoplade det indbyggede lithiumbatteri skal du tilslutte lysnetadapteren
eller fastgøre batteriet til enheden. Lad
enheden stå i ca. 24 timer, og batteriet vil
opretholde både dato og klokkeslæt i ca.
6 måneder. (Batteriet genoplader stadig,
selv om du slukker for strømmen.)
A Visning af indstillingen for verdenstid
(l 38):
[HOME]/
[DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
3
Peg på [ENTER].
≥ Uret starter fra [00] sekund.
≥ En meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille verdensuret, vises muligvis.
Foretag indstillingen ved at pege på
skærmen. (l 38)
≥ Peg på [EXIT], eller tryk på knappen
MENU for at afslutte menuskærmen.
25
VQT2N33
Grundlæggende
Optagelse/
Afspilning
1
Før optagelse
∫ Grundlæggende kamerastillinger

1 Hold kameraet med begge hænder.
2 Før hånden gennem håndremmen.
3 Det er nyttigt at anvende den alternative start/stop-knap A til optagelse, hvis du holder
enheden om maven.
≥ Når du optager, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i
nogen eller noget.
≥ Når du er udendørs, optag da billeder med solen i ryggen. Hvis motivet er i modlys, bliver
det mørkt på optagelsen.
≥ Hold armene tæt på kroppen, og stå med lidt afstand mellem benene for at få en bedre
balance.
≥ Mikrofonerne må ikke tildækkes.
∫ Grundlæggende optagelse af film
≥ Enheden skal normalt holdes stabilt under optagelse.
≥ Hvis du bevæger enheden under optagelse, skal du gøre det langsomt og ved en konstant
hastighed.
≥ Zoom-funktionen er nyttig til optagelse af motiver, du ikke kan komme tæt på, men
overdreven brug af zoom ind- og zoom ud-funktionen kan komme til at betyde, at filmen
ikke får det optimale resultat og ikke bliver en fornøjelse at se.
26
VQT2N33
Grundlæggende
Optagelse/
Afspilning
2
Valg af et medie, der skal
optages på [HDC-TM60/HDC-HS60]
Kortet, den indbyggede hukommelse og harddisken kan vælges separat for optagelse af film
eller billeder.
1
2
Skift funktionen til
.
Vælg menuen.
MENU
3
eller
: [MEDIA SELECT]
Peg på det medie, der skal optages film eller billeder på.






A
B
C
D
[VIDEO/SD CARD]
[VIDEO/Built-inMemory]
[PICTURE/SD CARD]
[PICTURE/Built-inMemory]


E
F
G
H
[VIDEO/SD CARD]
[VIDEO/HDD]
[PICTURE/SD CARD]
[PICTURE/HDD]
≥ Mediet vælges separat for film eller billeder og fremhæves med en gul ramme.
4
Peg på [ENTER].
27
VQT2N33
Grundlæggende
Optagelse/
Afspilning
1
2
3
3
Skift funktionen til
Optagelse af film
.
Åbn LCD-skærmen.
Tryk på optagelsens Start/
stop-knap for at starte
optagelsen.

A Når du begynder at optage, ændres ;
til ¥.
4
Tryk på optagelse start/stopknappen igen for at sætte
optagelse på pause.
≥ Der kan tages billeder, mens du optager en film. (l 31)
≥ Billeder, der optages mellem tryk på optagelse start/stop-knappen for at starte optagelse,
og tryk på den igen for at sætte optagelse på pause, bliver til en scene.
≥ Maks. antallet af scener, der kan optages: 3900
Maks. antallet af forskellige datoer: 200 (l 77)
Hvis en af disse når deres maks. niveau, kan der ikke optages flere scener.
(For SD-kortet svarer det til maks. antallet af scener, der kan optages pr. kort.)
≥ Optagelsen stopper ikke under optagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
28
VQT2N33
∫ Skærmsymboler i filmoptagelsesfunktion
0h00m00s
HG
R 1h20m
A Optagelsesfunktion
B Resterende optagelsestid
(Når resterende tid er mindre end
1 minut, blinker [R 0h00m] rødt.)
C Optagelsens længde
Hver gang videokameraet sættes på
pause, nulstilles tælleren til “0h00m00s”.
Om levende billeders kompatibilitet
≥ De er ikke kompatibelt med andre videokameraer end dem, der understøtter AVCHD.
Billeder kan ikke afspilles med udstyr, der ikke understøtter AVCHD (almindelige DVDoptagere). Bekræft, at dit udstyr understøtter AVCHD ved at læse
betjeningsvejledningen.
≥ I nogle tilfælde kan den optagede film ikke afspilles, selv om videokameraet
understøtter AVCHD. I sådanne tilfælde skal du afspille diskene med dette videokamera
i stedet.
29
VQT2N33
Grundlæggende
Optagelse/
Afspilning
4
1
2
3
Skift funktionen til
4
Tryk
ned.
Optagelse af still-billeder
.
Åbn LCD-skærmen.
Tryk
-knappen halvt
ned. (Kun ved autofokus)
-knappen helt
Fokusindikation:


A Fokusindikation
± (Det hvide lys blinker.):
Fokuserer
¥ (Det grønne lys tændes.):
Når der er fokuseret
Ingen markering:
Når fokusering mislykkedes.
B Fokusområde (område angivet inden i
parenteser)
≥ Hvis du tænder for den optiske billedstabiliseringsfunktion (l 46) og sætter den på
/
(MODE1), bliver billedstabiliseringsfunktionen mere effektiv. ( MEGA (MEGA optisk
billedstabilisering) vises, når du trykker knappen
halvt ned).
≥ I mørke omgivelser tændes videolyset.
≥ Fokusindikationen ændres til det registrerede fokusikon, når [FACE RECOG.] indstilles på
[ON]. (l 59)
≥ Det anbefales at anvende blitz eller stativ ved optagelse af billeder på mørke steder, da
lukkerhastigheden bliver langsommere.
≥ Skærmen bliver mørkere, når
-knappen trykkes halvt ned, hvis lukkerhastigheden er
1/25 eller lavere.
30
VQT2N33
∫ Om skærmvisninger i
billedoptagelser
MEGA
5M
:
ß:
ßj:
:
MEGA :
:
:
5M :
R3000:
:
R3000
Betjeningsindikator for stillbilleder (l 119)
Blitz (l 52)
Blitzniveau (l 52)
Rødøjereduktion (l 52)
MEGA optisk billedstabilisering
(l 30)
Optisk billedstabilisering (l 46)
Kvalitet af still-billeder (l 66)
Størrelse på still-billeder (l 65)
Resterende antal still-billeder
(Blinker rødt når [0] vises.)
AF-hjælpelampe (l 68)
∫ Vedrørende fokusområdet
Når der er et kontrasterende motiv foran
eller bag motivet i fokuseringsområdet bliver
der måske ikke fokuseret på motivet. Flyt det
kontrasterende motiv væk fra
fokuseringsområdet.
≥ Fokusområdet vises ikke under følgende
betingelser.
j Når Intelligent autofunktion (portræt)
anvendes.
j Når en zoom-forstørrelse er mere end
ca. 25k anvendes.
j Når AF/AE-sporing anvendes.
j Når du bruger den ekstra optiske zoom.
j Når det vurderes, at der er behov for
videolyset.
Optagelse af billeder i
filmoptagelsesfunktion
Du kan også tage billeder, når du er i
filmoptagelsesfunktion.
∫ Om fokusindikation
¬ Skift funktionen til
≥ Fokusindikationen angiver
autofokuseringens tilstand.
≥ Fokusindikationen vises ikke i manuel
fokusering.
≥ Fokusindikationen vises ikke eller har
vanskeligt ved at indstille fokus i følgende
tilfælde.
j Når der er nære og fjerne motiver i
samme scene.
j Når scenen er mørk.
j Når der er et lyst område i scenen.
j Når der kun er vandrette linjer i scenen.
Tryk knappen
helt ned (tryk i
bund) for at tage billedet.
.
≥ Du kan tage billeder, mens du optager
film. (Samtidig optagelse)
≥ Indbygget blitz, Reduktion af røde øjne,
Selvudløser (l 53) virker ikke.
≥ Under optagelse af film eller betjening af
PRE-REC gælder følgende valg, så
filmoptagelsen går forud for
billedoptagelse.
j Billedkvaliteten er forskellig fra
almindelige still-billeder.
j Indikationen for den resterende
brugbare kapacitet (antallet af mulige
billeder) vises ikke.
31
VQT2N33
Grundlæggende
5
Optagelse/
Afspilning
Intelligent autofunktion
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på
det, du vil optage.
/MANUAL
Knappen Intelligent auto/Manuel
Tryk på denne knap for at skifte mellem
Intelligent autofunktion/Manuel funktion.
≥ Der henvises til side 69 om manuel funktion.
Funktion
Scene
Effekt
Portræt
Når motivet er en
person
Ansigter detekteres automatisk, og der
indstilles fokus, og lysstyrken justeres
for få en klar optagelse.
Landskab
Udendørs
optagelse
Hele landskabet optages på levende vis
uden nedtoning af himlen i baggrunden,
som kan være meget lys.
Spotlys*1
Under en projektør
Et meget lyst motiv optages meget klart.
Lavt lysniveau*1
Mørkt rum eller
tusmørke
Optages meget klart, selv i et mørkt rum
eller ved tusmørke.
Natportræt*2
Optagelse af
natportræt
En person og baggrunden optages med
næsten den ægte lysstyrke.
Natlandskab*2
Optagelse af
natlandskab
Du kan optage natlandskab på levende
vis ved at anvende en langsom
lukkerhastighed.
Makro*2
Optagelse ved at
zoome ind på en
blomst osv.
Med denne funktion kan du optage,
mens du nærmer dig det motiv, du
optager.
Andre situationer
Kontrasten justeres automatisk for at få
et klart billede.
/
Normal
*1 Kun filmoptagelsesfunktion
*2 Kun til billedoptagelse
≥ Afhængigt af optageforholdene, går enheden muligvis ikke i den ønskede tilstand.
≥ I portrætfunktion vil et ansigt, som er større og tættere på midten af skærmen, blive
omkranset af en orangefarvet ramme. (l 60)
≥ Det anbefales at anvende stativ i natportræt- og natlandskabsfunktion.
≥ Den optiske billedstabilseringsfunktion (l 46) er sat til Aktiv ON til alle funktioner.
≥ Afhængigt af optageforholdene kan ansigter ikke detekteres, når f.eks. et ansigt har en vis
størrelse eller vender på en bestemt måde, eller når den digitale zoom er taget i brug.
≥ Zoom-mikrofonen er indstillet på [OFF] i Intelligent autofunktion. (l 62)
32
VQT2N33
∫ Intelligent autofunktion
Autofokus
Når du skifter til intelligent autofunktion,
aktiveres auto-hvidbalancen og auto-fokus,
og farvebalancen og fokuseringen indstilles
automatisk.
Afhængig af motivets lysstyrke osv. bliver
blænder og lukkerhastighed indstillet
automatisk for optimal lysstyrke.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis
ikke indstilles ved visse lyskilder eller
scener. Hvis det er tilfældet skal man
indstille disse manuelt. (l 70, 72)
Enheden indstiller automatisk fokus.
≥ Autofokus virker ikke korrekt i følgende
situationer. Optag da billederne med
manuel fokusfunktion. (l 72)
j Optagelse af fjerne og nære objekter på
samme tid
j Optagelse af et motiv bag et snavset
eller støvet vindue
j Optagelse af et motiv, som er omkranset
af genstande med skinnende overflader
eller stærkt spejlende genstande
Automatisk hvidbalance
Se side 55 for detaljerede oplysninger om
scenefunktionen. Der henvises til side 69-72
for oplysninger om, hvordan du indstiller
manuel fokus/hvidbalance manuelt.
Illustrationen viser det område, hvori
automatisk hvidbalance fungerer.
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
4)
6 000K
5)
5 000K
6)
1)
4 000K
7)
3 000K
8)
2 000K
9)
10)
1 000K
1)
Denne enheds effektive område for
automatisk hvidbalancejustering
2) Blå himmel
3) Overskyet (regn)
4) TV-skærm
5) Sollys
6) Hvid fluorescerende lampe
7) Halogenpære
8) Pære med glødetråd
9) Solopgang eller solnedgang
10) Levende lys
Hvis den automatiske hvidbalance ikke
fungerer normalt, skal hvidbalancen justeres
manuelt. (l 70)
33
VQT2N33
Grundlæggende
Optagelse/
Afspilning
1
2
3
Skift funktionen til
.
Peg på ikonet for valg af afpilningsfunktion A.
Peg på det ønskede medie, der skal
afspilles film eller billeder på.





34
6
Afspilning af film/billeder
VQT2N33

A [VIDEO/SD CARD]
B [PICTURE/SD CARD]


C
D
E
F
[VIDEO/SD CARD]
[VIDEO/Built-inMemory]
[PICTURE/SD CARD]
[PICTURE/Built-inMemory]


G
H
I
J
[VIDEO/SD CARD]
[VIDEO/HDD]
[PICTURE/SD CARD]
[PICTURE/HDD]
4
Peg på den scene eller det billede, der
skal afspilles.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved at pege på
/
.
5
Vælg afspilningsfunktion ved at pege på
betjeningsikonet.
A Funktionsikon
0h00m00s
≥ Peg på F / F for at få vist/ikke få vist
betjeningsikonet.
F

Afspilning af film
1/;:
6:
5:
∫:
1:
Afspilning/pause
Tilbagespoling af indspilning
Hurtigt fremspoling under
afspilning
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
Viser panelet til direkte
afspilning. (l 74)
Afspilning af still-billede
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diasshow (afspilning af stillbillederne i nummerorden) start/
pause.
Afspiller det forrige billede.
Afspilning af det næste billede.
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
35
VQT2N33
∫ Skift miniaturevisning
Mens miniaturen vises, ændres
miniaturevisningen i følgende rækkefølge,
hvis zoomgrebet eller
zoomjusteringsknapperne skubbes til
siden eller
-siden.
20 scener () 9 scener () 1 scene ()
Highlight&Time-rammeindeks* (l 75)
∫ Justering af højttalerens
lydstyrke
Drej lydstyrkegrebet eller
zoomjusteringsknapperne for at indstille
højttalerens lydstyrke under filmafspilning.
ヷヰロ
ヷヰロ
ヸ
W
ヸ
ヷヰロ
T
ヵ
* Highlight&Time-rammeindeks kan kun
indstilles i filmafspilningsfunktionen.
≥ 9-sceners visningen vender tilbage, hvis
strømmen afbrydes, eller funktionen
ændres.
≥ Når miniaturevisningen ændres til 1 scene
under filmafspilning, kan optagelsesdato
og -klokkeslæt kontrolleres. Ligeledes kan
optagelsesdato og -filnummer
kontrolleres, når miniaturevisningen
ændres til 1 still-billede under afspilning af
billeder.
W
ヵ
ヷヰロ
T
Mod “r”:
Øger lydstyrken
Mod “s”:
Sænker lydstyrken
≥ Lyd høres kun under normal afspilning.
≥ Hvis pause er aktiveret i mere end 5
minutter, går skærmen tilbage til at vise
miniaturerne.
≥ Indikationen for den forløbne
optagelsestid nulstilles til “0h00m00s” for
hver scene.
Kompatibilitet af film
≥ Dette videokamera er baseret på AVCHD-formatet.
≥ De videosignaler, der kan afspilles på videokameraet, er 1920k1080/50i eller
1440k1080/50i.
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller muligvis ikke afspille film, som er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan blive forringet eller muligvis
ikke afspille film, som er optaget på dette videokamera, selv om produkterne
understøtter AVCHD.
Kompatibilitet af still-billeder
≥ Dette videokamera opfylder den samlede standard DCF (Design rule for Camera File
system) fastlagt af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Dette videokamera understøtter filformatet JPEG. (Ikke alle JPEG-formaterede filer kan
afspilles.)
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller undlade at afspille still-billeder, som er
optaget eller oprettet på et andet produkt, og et andet produkt kan blive forringet eller
undlade at afspille still-billeder, som er optaget på dette videokamera.
36
VQT2N33
Grundlæggende
Opsætning
1
Brug af
menuskærmbilledet
MENU
1
2
Tryk på knappen MENU.
MENU
Peg på topmenuen A.
5
Peg på [EXIT], eller tryk på
knappen MENU for at afslutte
menuindstillingen.
∫ Om
3
Peg på undermenuen B.
visning af vejledning
Når du peger på
og derefter på
undermenuer eller elementer, vises der
bekræftelsesmeddelelser for
funktionsbeskrivelserne og indstillingerne.
≥ Efter visning af meddelelserne annulleres
visningen af vejledningen.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved
at pege på
/
.
4
Peg på det ønskede element
for at aktivere indstillingen.
37
VQT2N33
Grundlæggende
Opsætning
2
Brug af
indstillingsmenuen
≥ De viste elementer varierer, afhængigt af placeringen eller indstillingen af
funktionsvælgeren.
Vælg menuen.
MENU
: [SETUP] # ønskede indstilling
[DISPLAY]
[OFF]/[ON]
Skærmsymbolerne vælges som vist i
illustrationen.
[OFF]
[ON]
1h30m
A
R 1h20m
15. 11. 2010
[EXT. DISPLAY]
15. 11. 2010
[OFF]/[SIMPLE]/[DETAIL]
Se side 91.
[CLOCK SET]
Se side 25.
[SET WORLD TIME]
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og
rejsedestination.
1
Peg på [SET WORLD TIME].
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere tiden til det aktuelle klokkeslæt. (l 25)
≥ Når [HOME] (din hjemegn) ikke er indstillet, vises en meddelelse. Peg på [ENTER], og gå
til Trin 3.
2 (Kun ved indstilling af hjemegn)
Peg på [HOME].
≥ Peg på [ENTER].
3 (Kun ved indstilling af hjemegn)
Peg på
/
for at vælge din
hjemegn, og peg på [ENTER].
≥ Peg på [SUMMER TIME SET] for at
indstille sommertid.
vises, og
indstillingen for sommertid aktiveres.
Uret sættes en time frem i forhold til
GMT. Peg på [SUMMER TIME SET] igen
for at vende tilbage til den normale
tidsindstilling.
38
VQT2N33


A Det aktuelle klokkeslæt
B Tidsforskellen fra GMT (Greenwich
Mean Time)
4
(Kun ved indstilling af rejsedestination)
Peg på [DESTINATION].
≥ Peg på [ENTER].
≥ Når hjemegnen indstilles første gang, vises skærmbilledet for valg af hjemegn/
rejsedestination, lige efter at du har indstillet hjemegnen. Hvis hjemegnen allerede er
blevet indstillet, skal du udføre menuhandling under trin 1.
5
(Kun ved indstilling af rejsedestination)
Peg på
/
for at vælge din
rejsedestination, og peg på
[ENTER].
≥ Peg på [SUMMER TIME SET] for at
indstille sommertid.
vises, og
indstillingen for sommertid aktiveres.
Uret og tidsforskellen i forhold til
hjemegnen sættes en time frem. Peg på
[SUMMER TIME SET] igen for at vende
tilbage til den normale tidsindstilling.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
vises, og tiden på
rejsedestinationen er angivet.


C Lokal tid på den valgte
rejsedestination
D Tidsforskellen mellem
rejsedestination og hjemegn
For at vende tilbage til skærmbilledet for hjemegnen
Indstil hjemegnen ved at følge trin 1 - 3, og afslut indstilling ved at trykke på [EXIT] eller
knappen MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen,
skal du fastsætte den ved hjælp af tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
[DATE/TIME]
[OFF]/[D/T]/[DATE]
Du kan ændre visningsfunktionen for dato og klokkeslæt.
[DATE FORMAT]
[Y/M/D]/[M/D/Y]/[D/M/Y]
Du kan ændre datoformatet.
[ECONOMY]
[OFF]/[5 MINUTES]
Efter ca. 5 minutter uden betjening, slukker videokameraet automatisk for at spare på
batteriet.
≥ Energisparefunktionen aktiveres ikke, hvis:
j Der er tilsluttet til lysnetadaptor
j Brug af USB-kabel til PC, DVD-brænder osv.
j PRE-REC anvendes
39
VQT2N33
[QUICK POWER ON]
[OFF]/[ON]
Enheden sættes på pause midt i optagelsen i ca. 1 sekund, når der tændes for strømmen
med funktionen indstillet på
eller
.
≥ Afhængigt af optagelsesforholdene, kan starttidspunktet vare længere end 1 sekund i
billedoptagelsesfunktion.
≥ I lyntændingsfunktion bliver zoom-forstørrelsen 1k.
[QUICK START]
[OFF]/[ON]
Denne enhed genoptager optagelses-pausefunktionen ca. 0,6 sekunder, efter at LCDskærmen åbnes igen.
≥ Starttidspunktet bliver ikke kortere, hvis der ikke er isat et SD-kort.
Starttidspunktet afkortes, hvis [Built-inMemory] er valgt under [MEDIA SELECT], også selv
om der ikke er isat et SD-kort.
Starttidspunktet afkortes, hvis [HDD] er valgt under [MEDIA SELECT], også selv om der
ikke er isat et SD-kort.
≥ Skift funktionen til
eller
.
1
2
Indstil [QUICK START] til [ON]
Luk LCD-skærmen, mens funktionen er indstillet
på
eller
.
Statusindikatoren A blinker grønt, og videokameraet går i
lynstartens standby-funktion.
≥ Linsedækslet lukker ikke.
3

Åbn LCD-skærmen.
Statusindikatoren A lyser rødt, og enheden sættes på
optagelsespause.

≥ Når du er i standby-funktion, vil ca. 80% af strømforbruget, som anvendes i
optagelsens pausefunktion, blive forbrugt, så optagelsestiden bliver forkortet.
≥ Lynstartens standby-funktion annulleres
j efter ca. 5 minutter
j funktionen er indstillet på
≥ Afhængigt af optagelsesforholdene, kan starttidspunktet for lynstart vare længere end
0,6 sekund i billedoptagelsesfunktion.
≥ Det kan tage lidt tid, når den automatiske hvidbalance justeres.
≥ I lynstartfunktion bliver zoom-forstørrelsen 1k.
≥ Hvis [ECONOMY] (l 39) er indstillet til [5 MINUTES] og videokameraet automatisk går i
lynstartens standby-funktion, skal du lukke LCD-skærmen og åbne den igen.
≥ Sluk enheden ved hjælp af strømknappen.
40
VQT2N33
[ALERT SOUND]
[OFF]/
/
Betjening af berøringsskærm: Start og stop af optagelse og tænd/sluk kan bekræftes med
denne lyd.
(Volumen lavt)/
(Volumen højt)
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl, skal man kontrollere den meddelelse, der vises på skærmen. (l 121)
[POWER LCD]
+2
/ +1 / 0 / -1 / A
På denne måde er det lettere at se LCD-skærmen på steder med meget lys samt udendørs.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
+2 (Gør endnu lysere)/ +1 (Gør lysere)/ 0 (Normal)/ -1 (Gør mindre lys)/
A *(Automatisk justering)
* Vises ikke i manuel funktion eller i afspilningsfunktion.
≥ Når lysnetadapteren er i brug, indstilles LCD-skærmen automatisk til +1 .
≥ Optagetiden bliver kortere, hvis du anvender denne enhed med tændt LCD-skærm.
[LCD SET]
Justerer lysstyrken og farvedybden på LCD-skærmen.
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der optages.
1
2
Peg på [LCD SET].
Peg på det ønskede element, der skal indstilles.
[BRIGHTNESS]:
LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]:
LCD-skærmens farveniveau
3
4
Peg på
/
for at justere indstillinger.
Peg på [ENTER].
≥ Peg på [EXIT], eller tryk på knappen MENU for at afslutte
menuskærmen.
[AV MULTI]
[COMPONENT]/[AV OUT]
Se side 92.
[COMPONENT OUT]
[576i]/[1080i]
Se side 92.
[HDMI RESOLUTION]
[AUTO]/[1080i]/[576p]
Se side 91.
[VIERA Link]
[OFF]/[ON]
Se side 93.
41
VQT2N33
[TV ASPECT]
[16:9]/[4:3]
Se side 91.
[INITIAL SET]
Indstil på [YES] for at sætte menuindstillingerne tilbage til standardbetingelserne.
≥ Indstillingen til [MEDIA SELECT]*, [CLOCK SET] og [LANGUAGE] ændres ikke.
* For brugere, som har
, vises denne menu ikke.
[FORMAT CARD]
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, dvd-disk el. lign. (l 97, 105)
≥ Når formatering er gennemført, skal du pege på [EXIT] for at afslutte
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 133)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer.
Kortet må ikke bruges sammen med denne enhed.
/
[FORMAT MEDIA]
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet blive
slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en PC, dvd-disk el. lign. (l 97, 105)
1
2
Peg på [FORMAT MEDIA].
Peg på [SD CARD] eller [BuiltinMemory].
Peg på [SD CARD] eller [HDD].
≥ Når formatering er gennemført, skal du pege på [EXIT] for at afslutte
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 133)
≥ Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse/harddisken, når denne enhed
skal bortskaffes eller overdrages. (l 130)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
42
VQT2N33
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse eller harddisken er kun mulig med
denne enhed.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer.
Kortet må ikke bruges sammen med denne enhed.
[CARD STATUS]
Den resterende plads på SD-kortet kan tjekkes.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
≥ Peg på [EXIT] eller tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
/
[MEDIA STATUS]
Den resterende plads på SD-kortet, den indbyggede hukommelse og harddisken kan
tjekkes.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
≥ Hvis du peger på [CHANGE MEDIA], skifter enheden mellem visningen til SD-kortet og
visningen til den indbyggede hukommelse/harddisken.
≥ Peg på [EXIT] eller tryk på knappen MENU for at lukke indikationen.
≥ SD-kortet, den indbyggede hukommelse eller den indbyggede harddisk kræver en del
plads til lagring af oplysninger og styring af systemfiler, så den faktiske brugbare plads er
lidt mindre end det, der er angivet. Den brugbare indbyggede HDD-plads beregnes normalt
som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne enhed, PC’er og software er udtrykt
som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Derfor synes den angivne værdi at
være noget mindre.
[CALIBRATION]
Udfør kalibrering af berøringsskærmen, hvis et andet motiv end det, du har peget på,
vælges.
1
Peg på [CALIBRATION].
≥ Peg på [ENTER].
2
Peg på [r], som vises på skærmen vha. den medfølgende stylus-pen.
≥ Peg på [i] i rækkefølgen (øverst til venstre # nederst til venstre # nederst til højre #
øverst til højre # midten).
3
Peg på [ENTER].
≥ Kalibrering kan ikke udføres, når LCD-skærmen er drejet 180o.
43
VQT2N33
[DEMO MODE]
[OFF]/[ON]
Dette element bruges til at starte demonstrationen af enheden.
(Kun når funktionen er i stillingen
eller
)
Hvis [DEMO MODE] er indstillet på [ON], når der ikke er isat et SD-kort, starter
demonstrationen automatisk.
/
Hvis [DEMO MODE] er indstillet på [ON], når der ikke er isat et SD-kort, og mens
lysnetadapteren ikke er sat i enheden, starter demonstrationen automatisk.
Hvis der sker en handling, annulleres demonstrationen. Men hvis der ikke sker en handling i
ca. 10 minutter, starter demonstrationen automatisk igen. Hvis du vil stoppe
demonstrationen, skal du indstille [DEMO MODE] på [OFF] eller isætte et SD-kort.
[O.I.S. DEMO]
Dette element anvendes til at starte den optiske billedstabiliseringsdemo.
(Kun når funktionen er i stillingen
eller
)
Peg på [O.I.S. DEMO]. Demonstrationen starter automatisk.
Når du peger på [EXIT], annulleres demonstrationen.
[LANGUAGE]
[English]/[Deutsch]/[Français]/[Italiano]/
[Nederlands]/[Svenska]/[Español]/[Polski]/[Česky]/
[Türkçe]
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller menuskærmen.
44
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
1
Zoom ind/ud-funktion
Det maksimale optiske zoom-område er 25k.
Standardindstillingen for [ZOOM MODE] er [i.Zoom 35k]. Den kan udvides til maks. 35k
under filmoptagelsesfunktionen. (l 56)
¬ Skift funktionen til
eller
ヷヰロ
W
ヷヰロ
T
ヸ
.
Zoom-greb/Justér zoom-knapper
ヵ
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af
den distance som zoomknappen bevæges
hen over.
≥ Knapperne til indstilling af zoom er nyttige
til finjustering af zoom-forstørrelsen.
Ekstra optisk zoom
Hvis antallet af optagelsespixler er fastsat til alt andet end det maksimale antal
optagelsespixler i billedoptagelsesfunktion, kan billedet tages med et zoom-område på maks.
50k, uden at billedkvaliteten forringes.
≥ Det ekstra optiske zoomområde varierer, afhængigt af indstillingen for [PICTURE SIZE] og
[ASPECT RATIO]. (l 65, 66)
∫ Ekstra optisk zoom-funktion
Når du indstiller billedstørrelsen til 0.3M , beskæres det maksimale 5 M -område til midten af
0.3M -området, så billedet får en højere zoom-effekt.
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen under selve zoomhandlingen, optages
lyden af bevægelsen muligvis. Når du sætter zoomknappen tilbage til dens oprindelige
stilling, skal du prøve på at gøre det stille.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 25k, indstilles der fokus på motiverne ved ca. 1,5 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan videokameraet indstille fokus på motivet ca. 4 cm fra
objektivet.
≥ Zoom-hastigheden varierer ikke, når du justerer zoom-knapperne.
45
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
2
Optisk
billedstabiliseringsfunktion
Den optiske billedstabiliseringsfunktion stabiliserer billedet uden at forringe billedkvalitet så
meget.
¬ Skift funktionen til
eller
.
Knap til Optisk billedstabilisering
Hvis man trykker på knappen, ændres den
optiske billedstabiliseringsindstilling.
(Filmoptagelsesfunktion)
#
# OFF
(Billedoptagelsesfunktion)
/
#
/
# OFF
≥ Skift til manuel funktion, før du slukker for den
optiske billedstabiliseringsfunktion.
: Aktiv
Med denne indstilling får du større stabilitet. Den
er velegnet til optagelse, når du går.
: ON
Denne indstilling er velegnet til optagelse i en
stabil tilstand, f.eks. et landskab. Det anbefales
at optage med stativ i filmoptagelsesfunktion.
∫ Ændring af den optiske billedstabilseringsfunktion, når du er i
billedoptagelsesfunktion
MENU
: [RECORD SETUP] # [O.I.S.] # [MODE1] eller [MODE2]
[MODE1]:
Funktionen virker hele tiden.
[MODE2]:
Funktionen virker, når du trykker på
-knappen. Det anbefales, at du selv optager, eller at
du bruger stativ i almindelig billedoptagelsesfunktion.
≥ Når du er i [MODE1], vises
/
. Når du er i [MODE2], vises
/
.
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering måske ikke muligt.
46
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
3
AF/AE -sporing
Man kan indstille fokus og eksponering for motivet, som angivet på berøringsskærmen.
Fokus og eksponering følger automatisk motivet, selv om det bevæger eller flytter sig.
(Dynamisk sporing)
¬ Skift funktionen til
1
Peg på
eller
.
.
≥
vises på skærmen.
≥ Når [FACE RECOG.] (l 57) er [ON], og
der detekteres et registreret ansigt,
fastlåses målet automatisk.
2
Peg på motivet, og fastlås målet.
A Målramme
≥ Når du peger på motivets hoved, fastlåses
målrammen på hovedet, og sporingen
starter.
≥ Peg på det motiv, der skal ændres, igen,
hvis du vil ændre målet.
≥ Når den intelligente autofunktion er valgt,
bliver indstillingen
(Normal), og det
motiv, du har peget på, spores. Valget
bliver til
(Portræt), når målrammen
fastlåses på et ansigt. (Det kan skifte til
(Normal), selv om målet er fastlåst på
ansigtet, hvis en projektør lyser, eller hvis
scenen er mørk.)
3
Start optagelsen.
≥ Når du peger på [CANCEL], annulleres
sporingsfunktionen.
∫ Om målrammen
≥ Når fastlåsning af målet mislykkes, blinker
målrammen med rødt og forsvinder
derefter. Peg på en karakteristisk del
(farve osv.) på motivet for at fastlåse det
igen.
≥ Når du trykker knappen
halvt ned i
billedoptagelsesfunktionen, indstilles der
fokus på det fastlåste motiv. Målrammen
bliver grøn, når der er indstillet fokus, og
målet kan ikke ændres.
≥ Den sporer muligvis forskellige motiver
eller fastlåser måske ikke målet, afhængigt
af optageforholdene, som f.eks. følgende:
j Når motivet er for stort eller for lille
j Når farven på motivet ligner baggrunden
for meget
j Når scenen er mørk
≥ Når målet fastlåses i
billedoptagelsesfunktion, kan skærmen
blive mørk, eller videolyset kan tændes.
≥ AF/AE -sporingen annulleres i følgende
tilfælde.
j Når funktionen ændres
j Når der slukkes for strømmen
j Når scenefunktionen er indstillet
j Skift til Intelligent autofunktion/manuel
funktion
j Skift til optagelse af dig selv.
≥ Efter indstilling af [DISPLAY] til [OFF]
forsvinder funktionsikonet, hvis der ikke
sker en handling i nogle få sekunder. Peg
på skærmen for at få vist ikonet igen. Når
du bruger AF/AE-sporing, forsvinder
ikonet slet ikke.
47
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
4
Optagelse med
videolampen
Videolampen gør det muligt at oplyse billeder, som tages på dårligt oplyste steder.
¬ Skift funktionen til
eller
.
Videolysknap
For hver gang knappen trykkes ind, ændres
indikationen med et trin i følgende
rækkefølge.
#
/
# Indstilling annulleret
:
Altid tændt.
/
:
Tænder og slukker automatisk i henhold til
omgivelsernes lysforhold.
≥ Hvis indstillingen
/
er valgt, tændes videolyset i Lavt lysniveau-funktion under
Intelligent autofunktion.
≥ Hvis videolyset er i brug, afkortes optagetiden, når der bruges batteri.
≥ Motivet skal være inden for 1,5 m fra enheden.
≥ Hvis der samtidig anvendes Natfarvefunktion, bliver omgivelserne endnu lysere.
≥ Hvis du afbryder strømmen eller skifter funktion
, slukkes videolampen.
≥ Hvis AF-hjælpelampen er indstillet på [AUTO] (l 68), og videolyset er sat på
/
eller OFF, tændes videolyset for at lette indstillingen af fokus, hvis du tager et billede på et
mørkt sted.
≥ Sluk videolampen, hvis det ikke er tilladt at bruge lys.
48
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
5
Optagelsesfunktioner af
funktionsikoner
Vælg funktionsikoner for at tilføje forskellige effekter på de optagede billeder.
¬ Skift funktionen til
1
eller
.
Peg på F for at få vist
betjeningsikonet på skærmen.
F
A
≥ Peg på 1 i nederste højre side på
skærmen for at skifte side, og peg på
F / F
for at få vist/ikke vist
betjeningsikonet.
2
(e.g. Modlyskompensation)
Vælg et betjeningsikon.
F
A
≥ Vælg betjeningsikonet igen for at
annullere funktionen.
≥ Der henvises til de relevante sider for
annullering af følgende funktioner.
j Smilfunktion (l 51)
j Indbygget blitz (l 52)
j Selvudløser (l 53)
Funktionsikoner
Ind/udtoning*1
Intelligent kontrastkontrol*1, 2
PRE-REC
PRE-REC*1
Smilfunktion*1
Indbygget blitz*3
Rødøjereduktion*2, 3
Selvudløser*3
Intelligent eksponering*2, 3
Modlyskompensation
Soft skin-funktion*2
Tele-makro
*1 Vises ikke i billedoptagelsesfunktion.
*2 Vises ikke i intelligent autofunktion.
*3 Vises ikke i filmoptagelsesfunktion.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller skifter
funktionen til
, PRE-REC, annulleres
natfarvefunktionen,
baggrundslyskompensationen,
selvudløseren og tele-makrofunktionerne.
≥ Hvis du afbryder strømmen, annulleres
ind/udtoningsfunktionen.
≥ Man kan foretage indstilling fra menuen.
(Undtagen PRE-REC og tænd/sluk af
referencelinjen)
≥ Efter indstilling af [DISPLAY] til [OFF]
forsvinder funktionsikonet, hvis der ikke
sker en handling i nogle få sekunder. Peg
på skærmen for at få vist ikonet igen.
Vejledning
Farve-natsyn*1, 2
49
VQT2N33
Ind/udtoning
Når du starter optagelsen, kommer billedet/lyden
(Indtoning)
langsomt frem. (Indtoning)
Når du sætter optagelsen på pause, forsvinder billedet/
lyden gradvist. (Udtoning)
≥ Udtoningsindstillingen annulleres, når optagelsen
stopper.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
(Udtoning)
: [RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] #
[WHITE] eller [BLACK]
MENU
≥ Miniaturerne af scener, som optages med indtoning, bliver sorte (eller hvide).
Intelligent kontrastkontrol
Denne funktion oplyser de dele, der er i skygge, og som er vanskelige at se, og
undertrykker den hvide mæthedsgrad på de lyse dele samtidigt. Både lyse og mørke
dele kan optages helt klart.
≥ Hvis der er meget mørke eller lyse dele, eller der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten
muligvis ikke være tydelig.
50
VQT2N33
PRE-REC
PRE-REC
På denne måde går du ikke glip af et billede.
Du kan optage billeder og lyd, så de starter ca. 3 sekunder før start/stop-knappen for
optagelse trykkes ned.
≥ PRE-REC vises på skærmen.
≥ Peg først enheden mod motivet.
≥ Der er ingen biplyd.
≥ PRE-REC annulleres i følgende tilfælde.
j Hvis du skifter funktion.
j Hvis du fjerner SD-kortet, mens [MEDIA SELECT] er indstillet på [VIDEO/SD CARD].
j Hvis du trykker på MENU-knappen.
j Hvis du slukker videokameraet.
j Hvis du starter med at optage.
j Efter at der er gået 3 timer.
≥ Hvis optagelsen efter indstilling af PRE-REC starter, før der er gået 3 sekunder, eller PREREC-indikationen blinker inden for ca. 3 sekunder før en lynstart, kan film, som er optaget
3 sekunder før du trykker på start-/stopknappen for optagelse, ikke optages.
≥ De billeder, der vises på miniaturebillederne i afspilningsfunktionen er ikke de samme som
de film, der vises ved begyndelsen af afspilningen.
Smilfunktion
Hvis et smil spores under en filmoptagelse, tager enheden automatisk et billede.
Ikonet ændres, hver gang du peger på det.
(ON) #
(Ansigtsgenkendelse) # OFF
:
:
OFF:
Enheden tager et billede, når den fanger et smil.
Der tages kun billeder, når ansigtet på en person, som er registreret vha.
ansigtsgenkendelsesfunktione (l 57), detekteres.
Annullér indstillingen
≥ Under smilfunktionen er
/
røde og det ansigt, der detekteres som et smilende
ansigt, er omsluttet af en grøn ramme.
≥
virker ikke, når [FACE RECOG.] er på [OFF], eller der slet ikke er registreret nogen.
≥ Motivets ansigt detekteres muligvis ikke korrekt, afhængigt af optageforholdene.
≥ Antallet af optagelsespixel er 4.5 M (2816k1584) eller 2.1 M (1920k1080). (l 65)
≥ Når billeder, der er taget vha. smilfunktion, vises som miniaturer, fremkommer
.
≥ Når sporingsfunktionen AF/AE fastlåser målet på motivets ansigt, tages der kun stillbilleder, hvis der detekteres et smilende ansigt på det fastlåste motiv. Hvis smilfunktionen
er indstillet på
(Ansigtsgenkendelse), tages der kun et billede, hvis ansigtet af motivet,
som er registreret med [FACE RECOG.], er låst som mål.
51
VQT2N33
Indbygget blitz
Når du trykker på knappen
, aktiveres blitzen, og billedet tages. Benyt den
indbyggede blitz ved optagelse af still-billeder i mørke omgivelser.
For hver gang du trykker på ikonet ß, ændres indikationen med et trin i følgende rækkefølge.
ß ([ON]) # ßA ([AUTO]) #
([OFF])
≥ Når
-knappen er trykket halvt ned, vises blitzindikatoren.
≥ Enheden vurderer automatisk, om blitz er nødvendig ud fra omgivelsernes lysstyrke, også
når den er indstillet på
. (Hvis det vurderes, at blitz er nødvendig, vil
indikationslyset
lyse rødt, når
knappen er trykket halvt ned).
∫ Justering af blitzens lysstyrke
MENU : [PICTURE] # [FLASH LEVEL] # ønskede indstilling
[ßj]: Mindre lys
[ßd0]: Normal
[ßi]: Meget lysere
≥ Sæt blitzen til
når brug af blitz ikke er
tilladt.
≥ Hvis ß-indikatoren osv. blinker, når
knappen
trykkes halvt ned, aktiveres
blitzen ikke.
≥ Blitzens funktionsinterval er mellem ca.
1 m og 2,5 m i mørke omgivelser.
≥ Brug af blitz fastlåser lukkerhastigheden til
1/500 eller langsommere.
Rødøjereduktion
Reducerer fænomenet hvor menneskeøjne synes røde ved brug af blitz.
≥ Blitzen er aktiveret 2 gange.
≥ Røde øjne-fænomenet har tendens til at finde sted under visse optagebetingelser og mere
hos visse personer i forhold til andre.
≥ Når ansigter detekteres i Intelligent auto-funktion, tændes funktionen for reduktion af røde
øjne.
52
VQT2N33
Selvudløser
Denne funktion anvendes til optagelse af still-billeder ved hjælp af timeren.
For hver gang du trykker på ikonet
, ændres indikationen med et trin i følgende
rækkefølge:
Indstillingen Ø10 (Optager efter 10 sekunder) # Ø2 (Optager efter 2 sekunder) #
annulleret
≥ Når du trykker på knappen
, blinker Ø10 eller Ø2 i den tid, der er indstillet, før billedet
tages.Efter optagelse annulleres selvudløseren.
≥ Hvis du først trykker knappen
halvt ned og så helt ned i autofokusfunktion, indstiller
objektivet fokus på motivet i det øjeblik knappen trykkes halvt ned. Hvis du trykker knappen
helt ned med det samme, indstiller objektivet skarpt på motivet, lige før billedet tages.
For at standse selvudløseren midtvejs
Tryk på MENU-knappen.
≥ Indstilling af selvudløser på Ø2 er en god måde til at forhindre rystelse af billedet, når der
trykkes
knappen mens man benytter stativ osv.
Intelligent eksponering
På denne måde bliver mørke steder oplyste, så billedet kan optages klarere.
≥ Hvis der er meget mørke dele, eller der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten muligvis
ikke være tydelig.
Modlyskompensation
Med denne funktion bliver billedet lysere, så man undgår, at et motiv med lys bagfra
bliver for mørkt.
Soft skin-funktion
Denne funktion får hudfarven til at virke blødere, så man bliver flottere at se på.
Dette er mere effektivt, hvis du optager en person tæt på, fra overkroppen og op.
≥ Hvis baggrunden eller andre dele i scenen har farver, der ligner hudfarven, gøres disse
også blødere.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil effekten muligvis ikke være tydelig.
≥ Hvis du optager en person langt fra, optages ansigtet muligvis noget uklart. I sådanne
tilfælde skal du annullere soft skin-funktionen eller zoome ind på ansigtet (nærbillede) for
at optage.
53
VQT2N33
Tele-makro
Der kan fås et flottere billede ved at indstille fokus på motivet tæt på og ved at
afskærme baggrunden.
≥ Videokameraet kan fokusere på motivet ved en afstand på ca. 70 cm.
≥ Hvis forstørrelsen er 25k eller mindre, sættes den automatisk til 25k.
≥ Tele-makrofunktionen annulleres, hvis zoom-forstørrelsen kommer under 25k.
Vejledning
Du kan også kontrollere, om billedet er i niveau under optagelse eller afspilning af film
og still-billeder. Funktionen kan også benyttes til at vurdere balanceforholdet i
billedets sammensætning.
≥ Referencelinjerne vises ikke på de billeder, der er ved at blive optaget.
∫ Valg af referenceramme
MENU
: [RECORD SETUP] # [GUIDE LINES] # ønskede indstilling
∫ Visning af referencerammer ved afspilning
≥ Skift funktionen til
MENU
.
: [VIDEO SETUP] # [GUIDE LINES] # ønskede indstilling
≥ For at annullere referencerammefunktionen under afspilning skal du sætte funktionen på
[OFF].
Farve-natsyn
Med denne funktion kan du optage farvebilleder i omgivelser med meget lidt lys.
(Mindstekrav til belysning: Ca. 1 lx)
≥ I den optagede scene ser det ud som om enkeltbilleder mangler.
≥ Hvis funktionen aktiveres et sted, hvor der er lyst, kan skærmen blive udvisket et stykke tid.
≥ Derfor kan lyse prikker, der normalt er usynlige, blive synlige. Dette er ikke en funktionsfejl.
≥ Det anbefales at bruge et stativ.
≥ På mørkere steder kan auto-fokus indstille fokus lidt langsommere. Dette er normalt.
54
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
6
Menuoptagelsesfunktioner
[SCENE MODE]
Når du optager billeder i forskellige situationer, indstiller denne funktion automatisk
lukkerhastigheder og blænder.
≥ Skift funktionen til
eller
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # ønskede indstilling
[OFF]:
Annullér indstillingen
5Sport:
Scener meget bevægelse bliver mindre rystet vha. langsom
afspilning og afspilningspause
Portræt:
Får motivet til at stå frem fra baggrunden
Spotlys:
Forbedret kvalitet, når motivet er stærkt oplyst
Sne:
Forbedret billedekvalitet, når der optages i sne
Strand:
Så den blå farve på havet eller himlen gøres klarere
Solnedgang:
Så solens røde farve ved solopgang eller -nedgang gøres klarere
Fyrværkeri:
For at indfange fyrværkeri på nattehimlen helt perfekt
Landskab:
Til rumlandskabet
Lavt lysniveau:
Til mørke scener, som f.eks. ved tusmørke
(Kun filmoptagelsesfunktion)
Natlandskab:
Fanger et aften- eller natlandskab på smuk vis.
Natportræt:
Sådan laves der en lys optagelse af en baggrund.
(Kun til billedoptagelse)
≥ (Sport/Portræt/Spotlys/Sne/Strand/
Solnedgang/Landskab)
j Lukkerhastigheden er 1/6 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
≥ (Solnedgang/Lavt lysniveau)
j Lukkerhastigheden er 1/25 eller mere i
filmoptagelsesfunktionen.
≥ (Solnedgang/Fyrværkeri/Landskab/
Natlandskab)
j Billedet kan blive sløret, når et motiv tæt
på optages.
≥ (Sport)
j Under normal afspilning, vil
bevægelserne måske ikke se jævne ud.
j Farven og skærmens lysstyrke kan ændre
sig i indendørs belysning.
j Hvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj,
aktiveres sportsfunktionen ikke.
symbolet blinker.
≥ (Portræt)
j Farven og skærmens lysstyrke kan ændre
sig i indendørs belysning.
≥ (Fyrværkeri)
j Lukkerhastigheden er 1/25.
j Billedet kan blive udvisket, hvis det
optages i meget lyse omgivelser.
≥ (Natlandskab/Natportræt)
j Lukkerhastigheden er 1/2 eller mere i
billedoptagelsesfunktion.
j Det anbefales at anvende et stativ.
≥ (Natportræt)
j Blitzen er indstillet på [ON].
55
VQT2N33
[ZOOM MODE]
Indstil det maksimale zoom-område for filmoptagelsesfunktionen.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [ZOOM MODE] # ønskede indstilling
[Opt.Zoom 25k]:
Optisk zoom (Op til 25k)
[i.Zoom 35k]:
Med denne zoom-funktion kan du opretholde en
højdefinitions billedkvalitet. (op til 35k)
[D.Zoom 60k]:
Digital zoom (Op til 60k)
[D.Zoom 1500k]:
Digital zoom (Op til 1500k)
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er, desto mere forringes billedkvaliteten.
[REC MODE]
Skift billedkvalitet for den film, der skal optages.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [REC MODE] # ønskede indstilling
[HA]/[HG]/[HX]/[HE]


A Billedkvalitet prioriteret
B Optagelsestid prioriteret
≥ Optagetid ved brug af batteri (l 18)
≥ Denne funktions standardindstilling er HG-funktion.
≥ Se side 137 vedrørende den omtrentlige optagetid.
≥ Når enheden flyttes meget rundt eller bevæges hurtigt, eller et motiv i hurtig bevægelse
optages (især ved optagelse i HE-tilstand), kan der forekomme mosaiklignende støj under
afspilningen.
56
VQT2N33
[RELAY REC]
Man kan fortsætte med at optage film til et SD-kort, når der ikke er mere plads i den
indbyggede hukommelse. (Tillader kun, at du optager til SD-kortet fra den indbyggede
hukommelse).
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [RELAY REC] # [ON]
vises på skærmen.
forsvinder, når pladsen i den indbyggede hukommelse er
opbrugt, og optagelsen til SD-kortet starter.
≥ Relæoptagelse kan kun udføres én gang.
≥ Kombinér de scener, der blev relæoptaget ved hjælp af [RELAY SCENE COMBINE]
på SD-kortet. (l 87, 95)
≥ Når du har udført [RELAY SCENE COMBINE], kan du anvende relæoptagelsesfunktionen
igen. Hvis [RELAY REC] er indstillet på [ON], uden at [RELAY SCENE COMBINE] udføres,
vises en meddelelse. Du kan udføre relæoptagelsen ved at pege på [YES], men du kan
ikke udføre [RELAY SCENE COMBINE] derefter.
≥
≥ Still-billeder optages til SD-kortet efter en relæoptagelse.
≥
vises på miniaturevisningen under afspilning af den scene, der blev relæoptaget i den
indbyggede hukommelse.
[FACE RECOG.]
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er en funktion til søgning efter et ansigt, som ligner et ansigt,
du har registreret, og indstilling af fokus og eksponering for netop disse ansigter prioriteres
automatisk. Med denne funktion holdes de ansigter, du holder mest af, i fokus, selv om de
står bag ved eller for enden af en række personer i et gruppebillede.
≥ Skift funktionen til
eller
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [FACE RECOG.] # ønskede indstilling
[OFF]:
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er ikke tilgængelig.
[ON]:
Ansigtsgenkendelsesfunktionen er tilgængelig.
[SET]:
Registrering/redigering/annullering af ansigtsgenkendelse
57
VQT2N33
∫ Registrering af et ansigt til ansigtsgenkendelse
[RECORD SETUP] # [FACE RECOG.] # [SET] # [SAVE]
≥ Der kan registreres op til maks. 6 personer.
1
Justér personens ansigt vha.
Referencelinjen.
≥ Tag et billede af personens ansigt forfra, og pas på, at
håret ikke dækker ansigtets kontur, øjnene eller
øjenbrynene.
2
Peg på [REC] eller tryk knappen
ned.
helt
≥ Peg på [ENTER].
≥ Afhængigt af optageforholdene, kan du muligvis ikke
registrere et ansigt. I sådanne tilfælde skal du blot
prøve at optage ansigtet igen.
3

A Referenceramme
Indtastning af personens navn.
≥ Peg på tekstindtastningsikonet i midten af skærmen,
og indtast navnet.
≥ Efter indtastning af navnet skal du pege på [Enter].

B Teksindtastningsikon
Indtastning af tekst
Ikon
[A] osv.
Beskrivelse af betjening
Indtaster et tegn.
Flytter markøren mod venstre.
Flytter markøren mod højre.
[A/a]
Skifter mellem [A]/[a] (alfabetet) og [&/1] (symboler/tal)
[Delete]
Sletter et tegn.
Sletter det forrige tegn, hvis markøren er placeret i et tomt felt.
[Enter]
Afslutter tekstindtastning.
≥ Der kan maks. indtastes 9 tegn.
4
Peg på [ENTER] for at afslutte registreringen.
≥ Peg på [EXIT].
58
VQT2N33
∫ Ændring af oplysningerne for en registreret person
1
Vælg menuen.
[RECORD SETUP] # [FACE RECOG.] # [SET] # [EDIT]
2
Peg på det ønskede element for at aktivere
indstillingen.
≥ Der kan registreres op til 3 ansigtsbilleder. Hvis du vil
registrere flere ansigtsbilleder eller ændre/slette de
ansigtsbilleder, der er registreret, skal du pege på
eller
på selve ansigtsbilledet.
[SET NAME]:
Ret navnet.
[PRIORITY]:
Fokus og eksponering fastsættes i prioritetsrækkefølge i
henhold til indstillingen af registreringsrækkefølgen fra den
KEN
første person. Målet låse i henhold til indstillingen af
JESSICA
registreringsrækkefølgen fra den første person, når AF/AEsporingen er aktiveret.
≥ Peg på ansigtet på den person, du vil rykke frem i
registreringsrækkefølgen. Så rykkes personen frem i rækkefølgen.
[FOCUS ICON]:
Dette ændrer ikonet for fokusindikation, som vises under
optagelse af still-billeder. (Vises kun, når
ansigtsgenkendelsesfunktionen er i brug).
≥ Peg på det ikon, du vil have vist.
1
ANNA
4
3
2
MARY
6
5
CATHY
3
JOE
Peg på [ENTER].
∫ Annullering af en registreret person
1
Vælg menuen.
[RECORD SETUP] # [FACE RECOG.] # [SET] # [DELETE] eller [DELETE ALL]
≥ Hvis du peger på [DELETE ALL], annulleres alle registrerede personer.
2 (Kun hvis [DELETE] er valgt)
Peg på den person, som skal annulleres.
≥ Når du har peget på en person, markeres han/han og omsluttes af en orangefarvet ramme.
Peg på personen igen for at annullere handlingen.
≥ Peg på [ENTER].
≥ Da ansigtsgenkendelsesfunktionen søger efter ansigter, som ligner de registrerede
ansigter, er der ingen garanti for en positiv genkendelse.
≥ En person, som er blevet registreret, kan muligvis ikke genkendes pga. forskelle i
ansigtsudtryk og det omgivende miljø.
≥ Udfør registreringen igen, hvis genkendelsen bliver uklar, f.eks. hvis ansigtstræk ændres
med årene.
59
VQT2N33
[NAME DISPLAY]
Når en registreret person detekteres af ansigtsgenkendelsesfunktionen under optagelse,
vises det navn, der er registreret for den person, som vises.
≥ Skift funktionen til
eller
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [NAME DISPLAY] # ønsket nummer
[OFF]/[1]/[2]/[3]
≥ Det viste navn forsvinder efter et stykke tid.
≥ Det vises i henhold til indstillingen af registreringsrækkefølgen fra den første person.
≥ Denne funktion vises ikke ved en optagelse af dig selv eller i afspilningsfunktion.
[FACE FRAMING]
Detekterede ansigter vises med ramme omkring.
≥ Skift funktionen til
eller
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # ønskede indstilling
[OFF]:
Annullér indstillingen.
[PRIMARY]:
Kun prioriterede ansigtsindramninger vises.
[ALL]:
Alle ansigtsdetekteringsrammer vises.
≥ Der angives op til 15 rammer. Større ansigter og ansigter, som er tættere på midten af
skærmen får fortrinsret.Når [FACE RECOG.] er [ON], har registrerede personer fortrinsret.
∫ Prioriteret ansigtsindramning
Prioriterede ansigtsrammer vises med orange. Fokus og justering af lysstyrken udføres på
de prioriterede ansigtsrammer.
≥ Prioriteret ansigtsindramning vises kun i intelligent autofunktion.
≥ Der indstilles fokus på prioriteret ansigtsindramning, når knappen
trykkes halvt ned
under optagelse af still-billeder. Den prioriterede ansigtsindramning ændres til grønt, når
der er stillet skarpt.
60
VQT2N33
[AGS]
Hvis videokameraet bliver ved med at være vendt på hovedet under optagelse af film, sættes
optagelsen automatisk på pause.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [AGS] # [ON]
≥ AGS-funktionen kan blive aktiveret og forårsage pause i optagelsen, hvis du optager et
motiv lige over eller under dig.
[AUTO SLOW SHTR]
Du kan optage lyse billeder, selv i mørket, ved hjælp af en langsom lukkerhastighed.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
MENU
: [RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
≥ Lukkerhastigheden indstilles på 1/25 eller mere, afhængigt af det omgivende lys.
≥ Denne funktion kan ikke anvendes i almindelig billedoptagelsesfunktion.
≥ Når lukkerhastigheden er 1/25, kan det se ud som om, nogle af rammerne mangler på
skærmbilledet, og et efterbillede kan vise sig på skærmen.
[Digital Cinema Colour]
Optagelse af film med klarere farver ved hjælp af x.v.Colour™ -teknologi.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
MENU
: [RECORD SETUP] # [Digital Cinema Colour] # [ON]
≥ For at opnå mere realistiske farver skal du benyttet et HDMI-minikabel med et tv, som
understøtter x.v.Colour™.
≥ Denne funktion kan ikke anvendes, hvis du skifter til intelligent autofunktion.
≥ Når film, som er optaget med denne funktion indstillet på [ON], afspilles på et TV, der
ikke er kompatibelt med x.v.Colour™, vil farverne muligvis ikke bliver gengivet
korrekt.
≥ For at afspille billeder, som er optaget i digital biograffarve med klare farver fra et bredere
farveområde, er en enhed, som er kompatibel med x.v.Colour™ påkrævet. Hvis disse
billeder afspilles på andre enheder, end de, der er kompatible med x.v.Colour™, anbefales
det at optage billederne, efter at denne funktion er sat på [OFF].
≥ x.v.Colour™ er navnet på enheder, som er kompatible med xvYCC-formatet, der er en
international standard til udvidede farver på film, og som følger reglerne for
signaltransmission.
61
VQT2N33
[SHOOTING GUIDE]
Meddelelsen vises, når enheden flyttes hurtigt.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [RECORD SETUP] # [SHOOTING GUIDE] # [ON]
Når “CAMERA PANNING IS TOO FAST.” vises, skal du flytte enheden langsomt under
optagelse.
≥ Meddelelsen vises ikke under en pause i optagelsen. (Meddelelsen vises, selv om der er
en pause i optagelsen, hvis [DEMO MODE] er indstillet til [ON])
≥ Under visse optageforhold vises der muligvis ingen meddelelser.
[WIND NOISE CANCELLER]
På denne måde kommer der ikke så meget vindstøj igennem de indbyggede mikrofoner,
men der opretholdes stadig et realistisk billede.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
MENU
: [RECORD SETUP] # [WIND NOISE CANCELLER] # [ON]
≥ Når du skifter til intelligent autofunktion, er [WIND NOISE CANCELLER] indstillet på [ON],
og indstillingen kan ikke ændres.
≥ Du ser muligvis ikke den fulde effekt afhængigt af optageforholdene.
[ZOOM MIC]
Mikrofonretningen er ensrettet med zoom-handlingen. Lyde lige foran videokameraet
optages klarere, hvis du zoomer ind (nærbillede) og omgivende lyde optages mere realistisk,
hvis du zoomer ud (vidvinkel).
≥ Skift funktionen til
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
MENU
62
VQT2N33
: [RECORD SETUP] # [ZOOM MIC] # [ON]
[MIC LEVEL]
Under optagelse kan indgangsniveauet fra de indbyggede mikrofoner justeres.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
1
Vælg menuen.
MENU
: [RECORD SETUP] # [MIC LEVEL] # ønskede indstilling
[AUTO]:
[SETr
2
AGC aktiveres, og optagelsesniveauet justeres
automatisk.
]/[SET]:
Det ønskede optagelsesniveau kan indstilles.
Peg på
/
for at justere mikrofonens
indgangsniveau.
≥ Peg på
for at aktivere/deaktivere AGC.
Når AGC aktiveres, omkranses ikonet af en gul ramme,
og lydforvrængningen mindskes. Når AGC deaktiveres,
kan der udføres en naturlig optagelse.
≥ Indstil mikrofonindgangsniveauet, så de sidste 2 streger
på forstærkningsværdien ikke er røde. (Ellers
forvrænges lyden). Vælg en lavere indstilling til
mikrofonens indgangsniveau.
3
≥
A Venstre
B Højre
C Mikrofonens
Peg på [ENTER] for at fastsætte mikrofonens
indgangsniveau, og peg derefter på [EXIT].
(Mikrofonens indgangsniveaumåler) vises på skærmen.
≥ Når du skifter til intelligent autofunktion, er indstillingen fastsat til [AUTO], og dette kan ikke
ændres.
≥ Når [ZOOM MIC] er [ON], er lydstyrken forskellig, afhængigt af zoom-hastigheden.
≥ Mikrofonens indgangsniveaumåler viser indgangsniveauet med det største volumen fra de
to indbyggede mikrofoner.
≥ Du kan ikke optage helt uden lyd.
63
VQT2N33
[PICTURE ADJUST]
Justér billedets kvalitet under optagelsen.
Justér ved at udsende på et fjernsyn, mens du justerer billedkvaliteten.
≥ Skift funktionen til
eller
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
1
Vælg menuen.
MENU
2
: [RECORD SETUP] # [PICTURE ADJUST]
Peg på de ønskede elementer, der skal indstilles.
[SHARPNESS]:
Kantens skarphed
[COLOUR]:
Billedets farvedybde
[EXPOSURE]:
Billedets lysstyrke
[WB ADJUST]:
Billedfarvebalance
3
4
Peg på
/
for at justere indstillinger.
Peg på [ENTER].
≥ Peg på [EXIT], eller tryk på knappen MENU for at fuldføre indstillingerne.
≥
vises på skærmen.
64
VQT2N33
[PICTURE SIZE]
Jo højere antallet af pixler er, desto klarere er billedet, når det udskrives.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [PICTURE] # [PICTURE SIZE] # ønskede indstilling
≥ Antallet af optagelsespixel, som kan indstilles, ændres afhlængigt af det valgte
skærmbilledformat. (l 66)
∫ Billedstørrelse og maksimalt
zoomområde
Billedf
ormat
4:3
3:2
16:9
Billedstørrelse
Ekstra
optisk
zoom
(l 45)
5M
2592k1944
–*
1.9M
1600k1200
27,5k
0.3M
640k480
50k
4.8M
2688k1792
–*
1.9M
1680k1120
27,5k
4.5 M
2816k1584
–*
2.1 M
1920k1080
–*
∫ Billedstørrelsen i
filmoptagelsesfunktion
≥ Skift funktionen til
.
MENU : [PICTURE] # [PICTURE SIZE]
# ønskede indstilling
Billedformat
16:9
Billedstørrelse
4.5 M
2816k1584
2.1 M
1920k1080
* Den ekstra optiske zoom kan ikke
anvendes. Den maksimale zoomforstørrelse er 25k.
≥ Denne funktions standardindstillinger er 5 M i billedoptagelsesfunktionen og 4.5 M i
filmoptagelsesfunktionen.
≥ Se side 138 for oplysninger om antallet af mulige billeder.
≥ Optagelsen varer længere, afhængigt af pixlerne til optagelse.
65
VQT2N33
[QUALITY]
Valg af billedkvalitet.
≥ Skift funktionen til
MENU
:
:
eller
.
: [PICTURE] # [QUALITY] # ønskede indstilling
Still-billeder med høj billedkvalitet optages.
Antallet af optagede still-billeder får højeste prioritet. Still-billeder optages i
normal billedkvalitet.
[ASPECT RATIO]
Med denne funktion kan du angive billedformatet af billederne, så det passer til udskrivningseller afspilningsmetode.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [PICTURE] # [ASPECT RATIO] # ønskede indstilling
4:3:
Billedformat for 4:3 TV
3:2:
Billedformat af konventionelle filmkameraer eller print (f.eks. print i stort
format)
16:9:
Billedformat for højdefinitions-TV osv.
≥ Denne funktions standardindstilling er [4:3].
≥ Når billedformatet er indstillet på [4:3] eller [3:2], vises der muligvis nogle sorte bånd i
venstre og højre side af skærmen.
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget med dette videokamera med et 16:9 billedformat,
kan blive afskåret ved udskrivning/fremkaldelse. Kontrollér printeren, eller spørg
fotohandleren inden udskrivning/fremkaldelse.
66
VQT2N33
[HI-SPEED BURST]
Optagelsen er kontinuerlig med en hastighed på 25 eller 50 still-billeder pr. sekund.
Brug denne funktion for at optage et motiv i hurtig bevægelse.
≥ Skift funktionen til
.
[Record]:
Billederne lagres.
1 Vælg menuen.
[Delete]:
Alle billeder slettes.
MENU : [PICTURE] #
4 (Kun når [Record] er valgt under trin 3)
[HI-SPEED BURST] # ønskede indstilling
Peg på [REC ALL] eller [SELECT].
[OFF]:
Annullér indstillingen.
[25 Frames/sec]:
Der optages 90 still-billeder kontinuerligt
med en hastighed på 25 pr. sekund.
Billedstørrelsen er 2.1 M (1920k1080).
[50 Frames/sec]:
Der optages 180 still-billeder kontinuerligt
med en hastighed på 50 pr. sekund.
Billedstørrelsen er 0.9 M (1280k720).
2
Tryk på knappen
.
≥
blinker rødt under optagelsen.
≥ Tryk først knappen
halvt ned, og tryk
den derefter helt ned for at indstille fokus
og optage. Fokus indstilles automatisk,
hvis du trykker helt ned første gang, så
dette kan være nyttigt, hvis du skal optage
motiver, som bevæger sig hurtigt frem og
tilbage.
3
Peg på [Record] eller [Delete].
[REC ALL]: Alle billeder lagres.
[SELECT]: Billederne lagres ved
angivelse af området.
5 (Kun når [SELECT] er valgt under trin 4)
Peg på det billedområde, der skal
lagres.
A Startpunkt*
B Slutpunkt
≥ Forrige (Næste) side vises ved at pege på
/
.
* Vælg kun billedet til startpunktet, hvis der
kun skal lagres ét billede.
≥ En bekræftelsesmeddelelse vises, hvis du
peger på [Enter], når du har valgt start- og
slutpunktet.
Peg på [YES] for at lagre billederne.
≥ Hvis du slukker eller skifter funktion, annulleres denne funktion.
≥ Maks. antallet af gange du kan optage på et medie: 15.
(For SD-kort er det maks. antallet af scener, der kan optages pr. kort).
≥ Farvebalancen og lysstyrken på skærmen ændres muligvis ved visse lyskilder, som f.eks.
neonlys.
≥ Billedkvaliteten er ikke den samme som for optagelse af almindelige still-billeder.
67
VQT2N33
[AF ASSIST LAMP]
Når optagelsesmiljøet er mørkt, og det er svært at indstille fokus, tændes videolyset, så du
lettere kan indstille fokus.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Skift til manuel funktion. (l 69)
MENU
: [PICTURE] # [AF ASSIST LAMP] # [AUTO]
≥ Sæt videolyset på
/
eller OFF. (l 48)
≥ Når du skifter til intelligent autofunktion, er indstillingen fastsat til [AUTO], og dette kan ikke
ændres.
[SHTR SOUND]
Du kan aktivere en lukkerlyd når du optager still-billeder.
≥ Skift funktionen til
.
MENU
: [PICTURE] # [SHTR SOUND] # [OFF]/
/
≥ Der udsendes ingen lukkerlyd i filmoptagelsesoptagelsesfunktion.
68
VQT2N33
Avanceret
Optagelse
(Avanceret)
7
Manuel optagelse
¬ Skift funktionen til
eller
.
Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion.
≥
MNL
vises på skærmen.
/MANUAL
F
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
Fokus (l 72)
Hvidbalance (l 70)
Manuel lukkerhastighed (l 71)
Justering af blændeværdi (l 71)
Udfør indstillingen ved at pege på det element, der skal indstilles.
≥ Peg på 1 for at skifte side, og ikonet Manuelt vises eller forsvinder, hver gang du peger på
F / F .
69
VQT2N33
Hvidbalance
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver muligvis ikke naturlige farver, afhængig af
scener og lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du justere hvidbalancen manuelt.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion. (l 69)
1
2
∫ Manuel indstilling af hvidbalance
Peg på [WB].
1
Peg på
/
for at vælge
hvidbalance-funktionen.
2
Vælg
, og fyld skærmen ud
med et hvidt motiv.
Peg på og indstil den blinkende
.
AWB
F
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
≥ Vælg den optimale funktion ved at
bekræfte farven på skærmen.
Ikon
AWB
Funktion/optageforhold
Automatisk justering af
hvidbalance
Solskinsfunktion
Udendørs under klar himmel
Overskyet funktion
Udendørs i overskyet vejr
Indendørs funktion 1
Glødelampe, videolys ligesom
i et studie osv.
Indendørs funktion 2
Farvet neonlys, natriumlamper
i gymnastiksale osv.
Manuel justeringsfunktion
≥ Kviksølvlamper,
natriumlamper, visse
fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til
bryllupsreceptioner i hoteller,
scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
≥ For at vende tilbage til den automatiske
indstilling skal du vælge AWB eller
trykke på knappen iA/MANUAL igen.
70
VQT2N33
F
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
≥ Når skærmen bliver sort med det samme,
og symbolet
holder op med at blinke
og derefter lyser, er indstillingen udført.
≥ Hvis symbolet
fortsætter med at blinke,
kan hvidbalancen ikke indstilles. I så fald skal
du bruge de andre hvidbalance-funktioner.
≥ Når symbolet
blinker, gemmes den
tidligere manuelt justerede hvidbalance.
Hver gang optageforholdene ændrer sig,
skal hvidbalancen indstilles igen.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance
og blænder/forstærkning, skal
hvidbalancen indstilles først.
≥ AWB vises ikke på skærmen, når
AWB er ved at blive indstillet.
Manuel justering af lukkerhastighed/iris
Lukkerhastighed:
Justér den ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
Iris:
Justér den, når skærmen er for lys eller for mørk.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion. (l 69)
1
2
Peg på [SHTR] eller [IRIS].
Peg på
/
indstillinger.
for at justere
SHTR Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
≥ Hvis [AUTO SLOW SHTR] indstilles på
[ON], sættes lukkerhastigheden til mellem
1/25 og 1/8000.
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000
desto hurtigere er den.
≥ Lukkerhastigheden indstilles på mellem
1/2 og 1/2000 i billedoptagelsesfunktion.
IRIS
Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE !# (F16 til F2.0) !# OPEN !# (0dB
til 18dB)
≥ Jo tættere værdien er på [CLOSE] desto
mørkere bliver billedet.
≥ Jo tættere værdien er på [18dB] desto
lysere bliver billedet.
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere
end [OPEN], skifter den til
forstærkningsværdien.
≥ For at vende tilbage til den automatiske
indstilling skal du trykke på knappen iA/
MANUAL igen.
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed
og blænder/forstærkningsværdi, skal
lukkerhastigheden indstilles først og
derefter blænder/forstærkningsværdien.
Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Hvis lukkerhastigheden er indstillet lavere
end 1/12 i billedoptagelsesfunktion,
anbefales det at anvende et stativ.
Hvidbalancen kan ikke indstilles.
Lukkerhastigheden indstilles til 1/25, når
der tændes for strømmen igen, eller når
der udføres en lynstart.
≥ Du ser muligvis et lysende bånd omkring
motivet, som lyser meget kraftigt eller har
en meget høj refleksion.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser
måske ikke se jævne ud.
≥ Hvis du optager et meget lyst motiv, eller
hvis du optager i indendørs belysning, kan
farven og skærmens lysstyrke ændre sig,
eller der vises en vandret streg på
skærmen. I så fald skal du optage i
intelligent autofunktion eller sætte
lukkerhastigheden til 1/100 på steder, hvor
strømforsyningen er 50 Hz, eller 1/125 på
steder med 60 Hz.
Manuel justering af blænder/
forstærkning
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil
støjen på skærmen øges.
≥ Afhængig af zoom-forstørrelsen vil visse
irisværdier ikke blive vist.
71
VQT2N33
Manuel fokusjustering
Hvis autofokus er vanskelig på grund af forholdene, kan den manuelle fokusering benyttes.
≥ Skift funktionen til
eller
.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion. (l 69)
1
(Når funktionen MF-Assist benyttes)
Vælg menuen.
MENU : [RECORD SETUP] #
[MF ASSIST] # [ON]
2
3
Peg på [FOCUS].
Peg på [MF] for at skifte til
manuel fokus.
≥ MF vises på skærmen.
4
Indstil fokus ved at pege på
MF / MF .
MF
MF
MF
MF
F
FOCUS
WB
SHTR
IRIS
Det område, der er indstillet fokus for, vises
med blåt. Skærmbilledet bliver normalt igen
ca. 2 sekunder efter, at du har indstillet fokus
på motivet.
≥ Når [MF ASSIST] er sat på [OFF], vises
det blå område ikke.
≥ For at gendanne autofokus skal du pege
på [AF] under trin 3 eller trykke på
knappen iA/MANUAL igen.
≥ Det blå mønster vises ikke på de billeder,
der bliver optaget.
72
VQT2N33
Avanceret
Afspilning
(avanceret)
1
Afspilningsfunktioner
Afspilning af film ved brug af betjeningsikonet
Se side 34 for detaljerede oplysninger om de grundlæggende afspilningsfunktioner.
Afspilning
Afspilning med
hurtig frem/
tilbage
Slowmotion
afspilning
Afspilning af
enkeltbilleder
Levende billeder
vises med et
enkeltbillede ad
gangen.
Afspilningsdisplay
Under afspilning
Under midlertidig
pause
≥ Når funktionsikonet
forsvinder, skal du
pege på skærmen
for at få vist ikonet
igen
Fremgangsmåde
Peg på 5 under afspilningen for en
hurtig fremspoling.
(Peg på 6 for hurtig tilbagespoling).
≥ Hurtig fremspoling/tilbagespoling øges,
hvis du peger på 5/6 igen.
(Visningen på skærmen ændres fra 5
til
.)
≥ Den normale afspilning gendannes, når
du peger på
.
Med afspilningen på pause skal du
blive ved med at pege på
.
(
er til langsom tilbagespoling)
Afspilningen er langsom, mens du berører.
≥ Den normale afspilning gendannes, når
du peger på
.
≥ Når billeder med langsom gengivelse
afspilles i omvendt rækkefølge, vises de
kontinuerligt ved ca. 2/3 gange
hastigheden ved normal afspilning
(i intervaller på 0,5 sekunder).
Med afspilningen på pause skal du
pege på
.
(Peg på
for at gå en ramme frem ad
gangen i modsat retning).
≥ Den normale afspilning gendannes, når
du peger på
.
≥ Hvis rammerne kører frem én ad
gangen i omvendt rækkefølge, vises de i
intervaller på 0,5 sekunder.
73
VQT2N33
Afspilning
Afspilningsdisplay
Fremgangsmåde
1)
Under afspilning
Direkt afspilning
Peg på 1 for at få vist panelet til
direkte afspilning A.
2) Peg på panelet til direkte afspilning.
≥ Afspilningen sættes på pause, og
billedet springes over, indtil den
position, du har peget på.
≥ Afspilningen starter igen, når du slipper
berøringsskærmen.
≥ Peg på 2 for at få vist betjeningsikonet.
Oprettelse af still-billede fra film
Du kan gemme en enkelt ramme fra en optaget film som still-billede.
Billedstørrelsen på det billede, der skal tages, er 2.1 M (1920k1080).
1
Sæt den scene, du vil gemme som still-billede, på pause under
afspilningen.
≥ Brug slowmotion-afspilning eller billede-for-billede-afspilning til formålet.
2
Tryk knappen
helt ned.
≥ Datoen, som filmen blev optaget på, registreres som datoen for still-billedet.
≥ Kvaliteten af still-billedet er ikke den samme som for et normalt still-billede.
74
VQT2N33
Highlight&Time-rammeindeks
Et billede af en scene vises som miniature ved angivelse af søgebetingelsen. Scenen kan
afspilles fra et hvilket som helst punkt midtvejs i den scene, du vil se.
≥ Flyt zoom-grebet eller justér zoom-knappere til
-siden, og skift miniaturevisningen
til Highlight&Time-rammeindekset. (l 36)
1
Peg på den markerede søgebetingelse.
≥ Næste (forrige) scene vises, hvis du peger på
2
/
.
Peg på den ønskede søgebetingelse
[3 SECONDS]/[6 SECONDS]/[12 SECONDS]/
[MINUTES]/[FACE]/[HIGHLIGHT]
≥ Når du vælger [FACE], vises miniaturer for dele af den
film, hvori ansigterne blev genkendt.
≥ En del, som vurderes at være optaget klart, detekteres
og vises som miniaturevisning, hvis du vælger
[HIGHLIGHT].
3
A Valgt søgebetingelse
B Scenevalg
(Kun hvis [MINUTES] er valgt)
Peg på
/
for at indstille tiden.
≥ Kan indstilles op til maks. 60 minutter.
≥ Peg på [ENTER].
4
Peg på det miniaturebillede, der skal
afspilles.
≥ Næste (forrige) miniaturebillede vises, hvis du peger på
/
.
75
VQT2N33
Gentag afspilning
Afspilning af den første scene starter efter afspilning af den sidste scene.
MENU
: [VIDEO SETUP] # [REPEAT PLAY] # [ON]
-indikationen vises på fuldskærmsvisningerne.
≥ Alle scenerne afspilles flere gange. (Ved afspilning af film efter dato, afspilles alle scenerne
på den valgte dato flere gange).
Genoptagelse af forrige afspilning
Hvis afspilningen af en scene blev stoppet halvvejs, kan afspilningen genoptages der, hvor
den blev stoppet.
MENU
: [VIDEO SETUP] # [RESUME PLAY] # [ON]
Hvis afspilning af film stoppes, vises
på miniaturevisningen af den stoppede scene.
≥ Det lagrede genoptagelsessted slettes, hvis du afbryder strømmen eller skifter funktion.
(Indstillingen [RESUME PLAY] ændres ikke).
At zoome ind på et still-billede under afspilning
(Afspilningszoom)
Du kan zoome ind ved at pege på et billede under afspilningen.
1
Peg på den del, du vil zoome ind på under afspilning af billedet.
≥ Det billede, du zoomer ind på, centreres omkring den del, du berører. Hver gang du
berører den, zoomer du yderligere ind på billedet. (k1 # k2 # k4)
2
Flyt placeringen på det billede, der er
zoomet ind på, ved at pege på 3/4/2/1.
≥ Placeringen af zoomen vises i ca. 1 sekund, mens der
zoomes ind (eller zoomes ud), eller hvis man flytter den
viste placering.
≥ Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes
kvaliteten.
At zoome ud fra det zoomede still-billede
≥ Peg på
≥ Peg på
A Vist placering af zoom
for at zoome ud. (k4 # k2 # k1)
for at vende tilbage til normal afspilning (k1).
≥ Du kan også udføre zoom-handlinger vha. zoom-grebet eller justere vha. zoom-knapperne.
76
VQT2N33
Avanceret
Afspilning
(avanceret)
2
Forskellige
afspilningsfunktioner
Afspilning af film/billeder efter dato
De scener eller billeder, som er optaget på samme dag, kan afspilles efter hinanden.
1
Peg på ikonet for valg af dato.

A Ikon for valg af dato
2
Peg på afspilningsdatoen.
De scener eller billeder, der optages på den valgte dato, vises som miniaturer.
3
Peg på den scene eller det billede, der skal afspilles.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener eller billeder, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
≥ Selv om der optages scener samme dag, grupperes de særskilt i følgende tilfælde. –1, –2...
tilføjes efter den optagelsesdato, der vises på skærmen.
j Når antal scener er højere end 99
j Når mediet repareres
≥ Selv hvis billeder er optaget på den samme dag, bliver de grupperet separat i følgende
tilfælde.
j Hvis antallet af billeder overskrider 999
j Når billeder optages i højhastigheds burstoptagelsesfunktion, angives (
efter datoen
på listen efter dato).
≥
vises efter datoen på listen efter dato for de still-billeder, der er oprettet fra filmen. (l 74)
77
VQT2N33
Afspilning af fremhævet ansigt/Afspilning af fremhævet/
Intelligent scenevalg
Der kan udtrækkes en del, og denne del kan afspilles, også selv om der ikke er indstillet på
normal afspilning.
1
Peg på
2
Peg på den ønskede afspilningsfunktion.
.
[FACE HIGHLIGHT]:
Den del, der blev genkendt som værende klart optaget,
udtrækkes fra et detekteret ansigt, og den kan afspilles kort med
tilføjet musik.
[HIGHLIGHT]:
Den del, der blev genkendt som værende klart optaget,
udtrækkes fra en lang afspilning, og den kan afspilles kort med
tilføjet musik.
[INTEL. SCENE]:
Scener kan afspilles med musik, undtagen en del af den scene,
der vurderes ikke at være optaget på grund af en hurtig
bevægelse med denne enhed, kamerarystelser eller fokusfejl.
3
Vælg det ønskede element.
≥ Når [FACE HIGHLIGHT]/[HIGHLIGHT] er valgt
[SCENE SETUP]:
[PRIORITY
SETUP]*:
Vælg den scene eller dato, der skal afspilles. (l 79)
Vælg den person, som er registreret for ansigtsgenkendelse,
der skal afspilles (l 79)
[PLAYBACK TIME]:
Vælg det klokkeslæt, der skal afspilles. (l 79)
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles. (l 80)
* Vises kun, når [FACE HIGHLIGHT] er valgt.
≥ Når [INTEL. SCENE] er valgt
[DATE SETUP]:
Vælg den dato, der skal afspilles. (l 80)
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles. (l 80)
4
Peg på [START].
≥ Når afspilning af fremhævet ansigt/afspilning af fremhævet er valgt, vises afspilningstiden,
og afspilningen sættes på pause.
5
Vælg afspilningshandling. (l 34, 73)
≥ Når afspilningen er færdig eller standses, vises det skærmbillede til valg af [REPLAY],
[SELECT AGAIN] eller [EXIT]. Peg på det ønskede element.
78
VQT2N33
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle scener, hvis strømmen afbrydes, eller funktionen
ændres.
(Intelligent scenevalg)
≥ Du kan springe op til 9 sektioner over for en enkelt scene.
≥ Når film springes over, stopper billedet midlertidigt.
≥ Opdelte scener springes ikke over.
≥ For data, der redigeres ved hjælp af redigeringsfunktionen for HD Writer AE 2.0,
deaktiveres det intelligente scenevalg.
∫ Indstilling af scene
1
2
Peg på [SELECT SCENES] eller [SELECT DATE].
(Når [SELECT SCENES] er valgt)
Peg på de scener, der skal afspilles.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter hinanden.
≥ Peg på en scene for at markere den, og
vises. Peg
på scenen igen for at annullere handlingen.
(Når [SELECT DATE] er valgt)
Peg på den dato, der skal afspilles.
≥ Der kan maks. vælges 7 dage.
≥ Når du har peget på datoen, markeres og omsluttes den
af en rød ramme. Peg på datoen igen for at annullere
handlingen.
3
Peg på [Enter]/[ENTER].
∫ Prioritetsindstilling
1
Peg på [SELECTED FACE].
≥ Peg på [NONE] for at afspille alle ansigter, der er detekteret med
ansigtsgenkendelsesfunktionen.
2 (Når [SELECTED FACE] er valgt)
Peg på et ansigt for at angive.
1
2
3
4
5
6
KEN
ANNA
MARY
≥ Du kan angive op til 6 ansigter, som skal afspilles.
≥ Når du peger på et registreret ansigt, fremhæves det, og
JESSICA
CATHY
JOE
det omsluttes af en rød ramme. Peg på det registrerede
ansigt igen for at annullere handlingen.
≥ Peg på [ENTER]. Når der angives et enkelt ansigt, vises
det navn, der er registreret for det pågældende ansigt. Hvis der angives flere ansigter,
vises alle ansigterne.
∫ Indstilling af afspilningstiden
Peg på den afspilningstid, der skal indstilles.
≥ Afspilningstiden for [AUTO] er maks. 5 minutter.
≥ Afspilningstiden kan blive kortere end det indstillede, eller
afspilningen sker muligvis slet ikke, hvis den del, der
genkendes som værende klart optaget, er for kort.
79
VQT2N33
∫ Datoindstilling
Peg på afspilningsdatoen.
∫ Musikindstilling
1
Peg på din foretrukne musik.
≥ Når [NO MUSIC] er valgt, afspilles lyden fra
optagelsestidspunktet.
≥ Hvis du vil indstille lydstyrken på musikken under
afspilning eller under en lydtest, skal du betjene
lydstyrkeknappen eller justere på zoom-knapperne.
(l 36)
2
Peg på [ENTER].
Sådan afprøves musiklyden
Peg på [START].
≥ Peg på den anden musikindstilling for at skifte den musik, der skal afprøves.
≥ Når du peger på [STOP], stopper afspilningen af musikken.
80
VQT2N33
Ændring af afspilningsindstillinger til og afspilning af
diasshow
1
Peg på
2
Vælg det ønskede element.
.
[DATE SETUP]:
Vælg den dato, der skal afspilles.
[SLIDES INTERVAL]:
Vælg det interval, der skal være mellem billeder ved afspilning.
[MUSIC SELECT]:
Vælg den musik, der skal afspilles
3
(Når [DATE SETUP] er valgt)
Peg på afspilningsdatoen.
(Når der vælges [SLIDES INTERVAL])
Peg på intervallet for afspilning af diasshow.
[SHORT]:
Ca. 1 sekund
[NORMAL]:
Ca. 5 sekunder
[LONG]:
Ca. 15 sekunder
(Når der vælges [MUSIC SELECT])
Peg på den ønskede lyd.
≥ Hvis du vil indstille lydstyrken på musik under afspilning af
et diasshow eller en lydtest, skal du betjene
lydstyrkeknappen eller justere på zoom-knapperne. (l 36)
≥ Peg på [ENTER].
(For at teste musiklyden)
Peg på [START] og start lydprøven.
≥ Peg på den anden musikindstilling for at skifte den musik, der skal afprøves.
≥ Når du peger på [STOP], stopper afspilningen af musikken.
4
5
Peg på [START].
Vælg afspilningshandling. (l 34, 73)
≥ Når afspilningen er færdig eller standses, vises det skærmbillede til valg af [REPLAY],
[SELECT AGAIN] eller [EXIT]. Peg på det ønskede element.
81
VQT2N33
Avanceret
Redigering
1
Sletning af scener/stillbilleder
Slettede scener/still-billeder kan ikke gendannes, så bekræft indholdet af
meddelelsen korrekt, inden du fortsætter med at slette.
¬ Skift funktionen til
.
Slet ved at bekræfte de billeder,
som afspilles
0h00m00s
Tryk på knappen
, mens scener eller
still-billeder, der skal slettes, afspilles.
F
∫ Sletning af flere scener/still-billeder fra miniaturevisningen
1
2
Tryk på
-knappen, mens miniaturevisningen er på skærmen.
Peg på [ALL SCENES] eller [SELECT].
≥ Når [ALL SCENES] er valgt, slettes alle scener eller stillbilleder på det valgte medie.
(Ved afspilning af scener eller still-billeder efter dato,
slettes alle scener eller still-billeder på den valgte dato).
≥ Beskyttede scener/still-billeder kan ikke slettes.
3
(Kun hvis [SELECT] er valgt under trin 2)
Peg på den scene/det still-billede, der skal slettes.
≥ Når du peger på scenen/billedet, markeres den/det, og
-indikationen vises som
miniature. Peg på scenen/billedet igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter hinanden.
4
(Kun når [SELECT] er valgt i trin 2)
Peg på [Delete], eller tryk på
-knappen.
≥ Gentag trin 3-4 for at fortsætte med at slette andre still-billeder.
82
VQT2N33
Når du stopper sletningen på halvvejen
Peg på [CANCEL], eller tryk på knappen MENU under sletningen.
≥ De scener eller still-billeder, som allerede var blevet slettet, da sletningen blev annulleret,
kan ikke gendannes.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Du kan også slette scener ved at trykke på knappen MENU og vælge [EDIT SCENE] #
[DELETE] # [ALL SCENES] eller [SELECT].
≥ Du kan også vælge still-billeder ved at trykke på knappen MENU og vælge [PHOTO
SETUP] # [DELETE] # [ALL SCENES] eller [SELECT].
≥ Når du er tilsluttet en DVD-brænder (ekstraudstyr) under afspilning af fremhævet ansigt,
afspilning af fremhævet og intelligent scenevalg eller diskafspilning, kan scener/billeder
ikke slettes.
≥ Scener/still-billeder, som ikke kan afspilles (miniaturebillederne vises som
), kan ikke
slettes.
≥ I tilfælde af [ALL SCENES] kan sletningen tage nogen tid, hvis der er mange scener eller
still-billeder.
≥ Hvis du sletter scener, som er optaget på et andet produkt, eller still-billeder, som opfylder
DCF-standarden, kan alle data for de pågældende scener/still-billeder også blive slettet.
≥ Hvis still-billeder, som er optaget på et SD-kort med et andet produkt, slettes, bliver et
still-billede (andet end JPEG), som ikke kan afspilles med dette videokamera, muligvis
slettet.
83
VQT2N33
Opdeling af en scene, der delvis skal slettes
For at slette en uønsket del af en scene skal scenen først deles op, hvorefter den
unødvendige del slettes.
≥ Skift funktionen til
, og peg på ikonet for valg af afspilningsfunktion for at vælge
det ønskede medie til opdeling af en scene. (l 34)
1
Vælg menuen.
MENU
2
3
: [EDIT SCENE] # [DIVIDE] # [SET]
Peg på den scene, der skal opdeles.
Peg på
for at markere stedet, hvor der
skal deles.
0h00m00s
≥ Brug af slow-motion afspilning eller afspilning af
enkeltbilleder efter hinanden gør det let at søge efter det
sted, hvor du vil dele scenen. (l 73)
≥ Peg på [YES] for at fortsætte opdelingen af samme
scene. Hvis du vil fortsætte med at opdele andre scener, skal du pege på [NO] og gentage
trin 2-3.
4
5
Tryk på knappen MENU for at fuldføre opdelingen.
Slet de unødvendige scener. (l 82)
For at slette alle opdelte punkter
[DIVIDE] # [CANCEL ALL]
≥ De scener, som blev slettet efter opdeling, kan ikke gendannes.
≥ Du kan ikke opdele en scene, hvis du afspiller en disk med en DVD-brænder (ekstraudstyr)
tilsluttet, eller hvis antallet af scener for en given dato overskrider 99 scener.
≥ Det er måske ikke muligt at opdele scener, som har en kort optagelsestid.
≥ Data, som er optaget eller redigeret på en anden enhed, kan ikke opdeles, og
opdelingspunkterne kan ikke slettes.
≥ Hvis personlige oplysninger i de opdelte scener slettes, slettes de personlige oplysninger,
når de opdelte scener annulleres.
84
VQT2N33
Sletning af personlige oplysninger
Sletter ansigtsgenkendelsesoplysninger fra scener, hvor ansigter genkendes.
≥ Skift funktionen til
.
1
Vælg menuen.
MENU
2
: [VIDEO SETUP] # [DELETE PERSONAL INFO]
Peg på de scener, der skal slettes personlige oplysninger for.
vises på de scener, hvis ansigter er blevet genkendt. Peg på en af disse scener, hvor
er vist.
≥
skifter til
(rødt), når du peger på det. Peg på
(rødt) igen for at annullere
handlingen.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter hinanden.
≥
3
Peg på [Delete].
≥ Gentag trinene 2-3 for kontinuerligt at slette andre personlige oplysninger.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingerne.
Når du stopper sletningen på halvvejen
Peg på [CANCEL], eller tryk på MENU-knappen, mens du sletter personlige oplysninger.
≥ De personlige oplysninger, der er blevet slettet, hvis sletningen annulleres, kan ikke gendannes.
≥ Når du er tilsluttet en DVD-brænder (ekstraudstyr) under afspilning af fremhævet ansigt,
afspilning af fremhævet og intelligent scenevalg eller diskafspilning, kan scener/billeder
ikke slettes.
Beskyttelse af scener/still-billeder
Scener/still-billeder kan beskyttes, så de ikke slettes ved en fejltagelse.
(Selv om du beskytter visse scener/still-billeder, vil de blive slettet, hvis du formaterer
mediet.)
≥ Skift funktionen til
.
1
Vælg menuen.
MENU
2
: [VIDEO SETUP] eller [PHOTO SETUP] # [SCENE PROTECT]
Peg på den scene/det still-billede, der skal beskyttes.
≥ Når du peger på scenen/billedet, markeres den/det, og
-indikationen vises som
miniature. Peg på scenen/billedet igen for at annullere handlingen.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingerne.
≥ Hvis diskafspilning vælges, mens en DVD-brænder (ekstraudstyr) er tilsluttet, kan scener/
billeder ikke beskyttes.
85
VQT2N33
Avanceret
2
Redigering
DPOF indstilling
Du kan skrive data til SD-kortet ved at vælge de billeder, der skal udskrives, samt antallet af
print (DPOF-data). (Kopiér de billeder, der er optaget til den indbyggede hukommelse eller
harddisken, til SD-kortet, før du vælger indstillingen DPOF.)
¬ Skift funktionen til
, og peg på ikonet for valg af afspilningsfunktion for at
vælge [PICTURE/SD CARD]. (l 34)
∫ Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er et format, som gør det muligt for brugen af et
digitalkamera at definere, hvilke optagne billeder på SD-kortet der skal udskrives sammen
med oplysninger om det antal kopier, der skal udskrives. (Bemærk! Ikke alle fotohandlere
understøtter denne funktion på nuværende tidspunkt.)
1
Vælg menuen.
MENU
2
3
: [PHOTO SETUP] # [DPOF SET] # [SET]
Peg på det still-billede, der skal indstilles.
Peg på
kopier.
/
for at indstille antallet af
≥ Der kan vælges op til 999 kopier. (Kopier til et valgt antal
kan udskrives på en printer, som understøtter DPOF.)
≥ Sæt antal kopier til [0] for at annullere indstillingen.
4
Peg på [ENTER].
≥ Gentag trin 2-4 for at fortsætte med at indstille andre still-billeder.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre indstillingerne.
For at annullere alle DPOF-indstillinger
[DPOF SET] # [CANCEL ALL]
≥ Hvis diskafspilning vælges, mens en DVD-brænder (ekstraudstyr) tilsluttes, kan scener/
billeder ikke angives vha. DPOF-indstillingen.
≥ Du kan ikke tilføje optagelsesdato til billeder, som skal printes med DPOF-indstillingerne.
86
VQT2N33
Avanceret
Redigering
3
Kombinering af relæscener
[HDC-TM60]
Du kan kombinere relæscenen (l 57) i den indbyggede hukommelse med
scenefortsættelsen på SD-kortet.
Relæoptaget scene
Kombinering af relæscener
A Indbygget hukommelse
B SD-kort
C Område for relæoptagelse
≥ Skift funktionen til
, og peg på ikonet for valg af afspilningsfunktion for at vælge
det ønskede medie. (l 34)
1
2
Isæt det SD-kort, der blev brugt til relæoptagelsen.
Vælg menuen.
MENU
3
: [EDIT SCENE] # [RELAY SCENE COMBINE]
Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du pege på [YES].
≥ Scenen i den indbyggede hukommelse slettes. (Beskyttede scener i den indbyggede
hukommelse slettes ikke.)
4
Peg på [EXIT], når meddelelsen om, at kombinering af relæscenen er
fuldført, vises.
≥ Miniaturebilledvisningen af SD-kortet angives.
≥ Relæoptagelsesinformation slettes, når relæscener kombineres, og relæoptagelse kan
udføres igen.
≥ Mens relæscenerne i den indbyggede hukommelse eller på SD-kortet slettes, kan du ikke
kombinere relæscenerne.
87
VQT2N33
Sådan annulleres relæoplysninger
[EDIT SCENE] # [RELAY INFO CANCEL]
≥ Når relæoplysningerne slettes, kan du ikke længere kombinere relæscenerne.
Kombinering af relæscenen kan ikke udføres, hvis den tilgængelige plads på SD-kortet er
mindre end størrelsen af relæscenen i den indbyggede hukommelse. Det anbefales, at du
kombinerer relæscenen vha. en dvd-brænder eller HD Writer AE 2.0.
≥ Hvis diskafspilning vælges, mens en DVD-brænder (ekstraudstyr) er tilsluttet, kan du ikke
kombinere relæscener eller annullere relæoplysninger.
≥ De personlige oplysninger for den overførte scene i den indbyggede hukommelse eller på
SD-kortet slettes. De personlige oplysniner for den kombinerede relæscene slettes.
88
VQT2N33
Avanceret
Med et TV
1
Når du ser video/
Billeder på dit TV
Kontrollér terminalerne på fjernsynet, og brug et kabel, som er kompatibelt med
terminalerne. Billedkvaliteten kan variere, afhængigt af de tilsluttede terminaler.
1
2
3
4
Høj kvalitet
HDMI stik
Komponentstik
Videostik
≥ Brug det medfølgende AV-multikabel. Kontrollér udgangsindstillingerne, når du
forbinder komponentstikket eller videostikket med AV-multikablet. (l 92)
≥ Brug af følgende Panasonic HDMI-minikables anbefales, når du skal tilslutte enheden til
HDMI-stikket.
≥ HDMI er grænsefladen til digitale enheder. Hvis du tilslutter denne enhed til et HDMIkompatibelt, højdefinitions TV og derefter afspiller optagede, højdefinitionsbilleder, får du
glæde af billeder med en høj opløsning og en lyd af en høj kvalitet.
1
Tilslut enheden til en TV.
A HDMI-minikabel
(ekstraudstyr)
≥ Sørg for at tilslutte til HDMIterminalen.
B AV-multikabel (medfølger)
AV MULTI
Billedkvalitet
1 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til HDMI-terminal
2 Højdefinitionsbilleder ved
tilslutning til
komponentterminaler, der er
kompatible med 1080i
Standardbilleder ved
tilslutning til
komponentterminaler, der er
kompatible med 576i
3 Standardbilleder ved
tilslutning til videoterminalen
AV MULTI
89
VQT2N33
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Brug ikke andre kabler end originale Panasonic HDMI-minikabler (RP-CDHM15,
RP-CDHM30; ekstraudstyr).
≥ Brug ikke andre AV-multikabler end det, der medfølger.
≥ Når der tilsluttes til komponentterminalen på TV’et, er det gule stik til AV-multikablet ikke
nødvendigt.
≥ Når der tilsluttes til AV-terminalen på TV’et, er komponentstikket til AV-multikablet ikke
nødvendigt.
2
Vælg videoindgangen på TV’et.
≥ Eksempel:
Vælg [HDMI]-kanalen med et HDMI-minikabel.
Vælg [Component]- eller [Video 2]-kanalen med et AV-multikabel.
(Kanalnavnet kan være forskelligt, afhængigt af det TV, der tilsluttes til)
≥ Kontrollér indgangsindstillingen (indgangskontakten) og lydens indgangsindstilling på
TV’et. (For yderligere information læs venligst TV’ets brugervejledning.)
3
Skift funktionen til
Kabler
for at afspille.
Referenceelementer
A HDMI-minikabel
(ekstraudstyr)
≥ Tilslutning med et HDMI-minikabel (l 91)
≥ Afspilning ved brug af VIERA Link-optagere (HDAVI
Control™) (l 93)
B AV-multikabel (medfølger)
≥ Tilslutning vha. AV-multikablet (l 92)
90
VQT2N33
∫ For visning af billeder på et
normalt tv (4:3), eller når begge
siderne af billederne ikke vises
på skærmen
Skift menuindstillingen for at få vist
billederne korrekt. (Kontrollér tv’ets
indstilling.)
MENU
[4:3]
: [SETUP] # [TV ASPECT] #
Eksempel på billeder i 16:9 billedformat
vist på et standard-TV (4:3)
[TV ASPECT] indstilling
[16:9]
[4:3]
≥ Hvis et bredskærms-TV tilsluttes, skal du
justere indstillingen for billedformatet på
TV’et. (Se TV’ets betjeningsvejledning for
oplysninger herom.)
∫ Visning af skærmoplysninger
på TV’et
Når menuindstillingen ændres, kan de
oplysninger, som ses på skærmen
(funktionsikon og tidskode osv.), vises/ikke
vises på TV’et.
MENU : [SETUP] # [EXT. DISPLAY] #
ønskede indstilling
[OFF]:
Vises ikke
[SIMPLE]*:
Oplysninger vises delvist
[DETAIL]:
Alle oplysninger vises
* Denne indstilling er kun tilgængelig i
optagelsesfunktionen.
≥ Hvis HDMI-minikablet og AV-multikablet
tilsluttes samtidigt, prioriteres udgangen i
rækkefølgen HDMI-minikabel, AVmultikabel.
Der henvises til følgende hjemmeside for oplysninger om Panasonic TV-apparater,
som du kan sætte et SD-kort direkte i SD-kortåbningen på TV’et og derefter afspille
det.
http://panasonic.net/
≥ For yderligere oplysninger om afspilning kan du læse TV’ets betjeningsvejledning.
Tilslutning med et HDMI-minikabel
Vælg den ønskede metode for HDMI-udgang.
MENU
: [SETUP] # [HDMI RESOLUTION] # [AUTO]/[1080i]/[576p]
≥ [AUTO] bestemmer automatisk udsendelsesopløsning baseret på oplysningerne fra det
TV, der er tilsluttet til.
Hvis billederne ikke udsendes på TV’et, mens indstillingen er [AUTO], skal du skifte til
metoden [1080i] eller [576p], som gør det muligt at få vist billederne på TV’et. (Læs TV’ets
betjeningsvejledning).
91
VQT2N33
Tilslutning vha. AV-multikablet
Indstillingen for udgang af AV-multistik kan ændres.
MENU
: [SETUP] # [AV MULTI] # ønskede indstilling
[COMPONENT]:
Under tilslutning til komponentterminalen
[AV OUT]:
Under tilslutning til videoterminalen
Ændring af indstillingen for komponentudgang
MENU
: [SETUP] # [COMPONENT OUT] # ønskede indstilling
[576i]:
Når du tilslutter til komponentstikket på et TV, som er kompatibelt med 576i.
(Afspilning af standardbilledkvalitet.)
[1080i]:
Når du tilslutter til komponentstikket på et TV, som er kompatibelt med 1080i.
(Afspilning af højdefinitions billedkvalitet.)
92
VQT2N33
Avanceret
Med et TV
2
Afspilning ved brug af VIERA Linkoptagere (HDAVI Control™)
Hvad er VIERA Link?
≥ Med denne funktion kan du bruge Panasonic-TV’et til de forskellige funktioner, når du
har tilsluttet videokameraet til en VIERA Link-kompatibel enhed ved hjælp af HDMIminikabelt (ekstraudstyr) til automatiske sammenkædede funktioner. (Ikke alle
handlinger er mulige.)
≥ VIERA Link er en enestående Panasonic funktion, som er bygget oven på en
HDMI-kontrolfunktion, der benytter HDMI CEC-standardens (Consumer Electronics
Control) specifikation. Der garanteres ikke for sammenkædede handlinger med HDMI
CEC-kompatible enheder fra andre virksomheder.
Der henvise til de relevante betjeningsvejledninger, hvis du bruger en enhed, der er
fremstillet af andre virksomheder, som er kompatible med VIERA Link.
≥ Dette videokamera er kompatibelt med VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 er den
seneste Panasonic-version og er også kompatibel med eksisterende Panasonic
VIERA Link-enheder. (Fra december 2009)
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen.
MENU
: [SETUP] # [VIERA Link] # [ON]
≥ Hvis du ikke bruger VIERA Link, skal du indstille på [OFF].
2
Tilslut denne enhed til et Panasonic TV, som er kompatibelt med
VIERA Link, vha. et HDMI-minikabel.


HDMI IN
A HDMI-minikabel (ekstraudstyr)
B Panasonic TV kompatibelt med VIERA Link
≥ Det anbefales at tilslutte denne enhed til en anden HDMI-udgang end HDMI1, hvis der er
to eller flere HDMI-indgangsstik på TV’et.
≥ VIERA Link skal være aktiveret på det tilsluttede TV. (Læs TV’ets betjeningsvejledning
vedrørende indstilling osv.)
≥ Brug ikke andre kabler end originale Panasonic HDMI-minikabler (RP-CDHM15,
RP-CDHM30; ekstraudstyr).
93
VQT2N33
3
Brug TV’ets fjernbetjening.
1)
2)




1)
Skub knappen op, ned, til venstre eller højre for at vælge en scene eller et still-billede,
der skal afspilles, og tryk derefter på knappen i midten for at foretage indstillingen.
2) Aktivér funktionsikonerne, som vises på TV-skærmen, ved hjælp af TV’ets fjernbetjening.
A Funktionsikoner
B Vis funktionsikoner
C Annullér funktionsikoner
D Vis/annullér funktionsikoner
≥ Følgende handlinger er tilgængelige, hvis du trykker på farveknapperne på
fjernbetjeningen.
j Grøn: Skift af antal scener/still-billeder i miniaturevisning
(9 miniaturebilleder > 20 miniaturebilleder > 9 miniaturebilleder.....)
Zoom ind på et billede
j Gul: Sletning af scener/still-billeder
j Rød: Zoom ud af et billede
∫ Andre handlinger
Afbrydelse af strømmen:
Hvis du slukker TV’et ved hjælp af dets fjernbetjening, slukkes videokameraet også.
Automatisk skift af indgang:
Hvis du tilslutter et HDMI-minikabel og derefter sætter strøm til, vil TV’ets indgangskanal
automatisk skifte til videokameraets skærm. Hvis TV’et er på standby, tændes det
automatisk. (Hvis [Set] er valgt til TV’ets [Power on link] indstilling.)
≥ Afhængigt af HDMI-udgangen på TV’et, skifter indgangskanalen muligvis ikke automatisk.
I dette tilfælde skal du bruge TV’ets fjernbetjening for at skifte indgangskanal.
≥ Hvis du ikke er sikker på, om TV-apparat eller AV-forstærkeren er kompatible med
VIERA Link, skal du læse betjeningsvejledningen til TV-apparatet.
≥ Tilgængelige sammenkædede handlinger mellem videokameraet og et Panasonic TV er
forskellige, afhængigt af Panasonic TV’et, selv om det er kompatibelt med VIERA Link. Se
TV’ets betjeningsvejledning for handlinger, der understøttes på TV’et.
≥ Betjening med et kabel, som ikke er baseret på HDMI-standarden, er ikke mulig.
94
VQT2N33
Kopiér/overspil
Med denne enhed/
andre produkter
1
Kopiering mellem SD-kort og
indbygget hukommelse/harddisk
[HDC-TM60/HDC-HS60]
Film eller still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres mellem et SD-kort,
som er isæt enheden, og en indbygget hukommelse/harddisk.
∫ Bekræfter den resterende kapacitet på kopieringsdestinationen.
Med [MEDIA STATUS] (l 43) kan du bekræfte, hvor meget kapacitet der er tilbage på SDkortet, den indbyggede hukommelse eller harddisken.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende kapacitet på et enkelt SD-kort, kan du kopiere til
flere SD-kort ifølge anvisningerne på skærmen.
I sådanne tilfælde opdeles den sidste scene, der er kopieret til et SD-kort, automatisk, så
den passer til den plads, der er på SD-kortet.
≥ Hvis du opdeler scenerne (l 84) og kopierer efter scenevalg, kan du kopiere i forhold til
mediets resterende kapacitet eller kun de relevante dele.
Kopierer
≥ Hvis der ikke er meget resterende kapacitet på SD-kortet, får du vist en meddelelse, hvor
du skal bekræfte, at du kan kopiere, efter at du har slettet alle data på SD-kortet. Vær
opmærksom på, at slettede data ikke kan gendannes.
≥ Der henvises til side 96 for oplysninger om den omtrentlige tid til kopiering.
1
Skift funktionen til
.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
2
Vælg menuen.
MENU
: [COPY]
[
]
Ved kopiering fra indbygget hukommelse til SD-kort
[
]
Ved kopiering fra SD-kort til indbygget hukommelse
≥ Når du relæoptager scener til den indbyggede hukommelse, vises der en meddelelse på
skærmen.Peg på [YES] og udfør kopieringen, efter at du har kombineret relæoptagede
scener på SD-kortet. (l 87)
[
]
Ved kopiering fra harddisk til SD-kort
[
]
Ved kopiering fra SD-kort til harddisk
95
VQT2N33
3
Peg på de ønskede elementer på skærmvisningen.
≥ Du vender tilbage til det forrige trin ved at pege på
.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Når du har peget på scenen/billedet, markeres den/det, og
-indikationen vises som
miniature. Peg på scenen/still-billedet igen for at annullere handlingen.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Når du har peget på datoen, markeres og omsluttes den af en rød ramme. Peg på datoen
igen for at annullere handlingen.
≥ Der kan angives op til 99 scener/billeder eller 99 datoer efter hinanden.
≥ Hvis du skal bruge 2 eller flere SD-kort for at kopiere, skal du udskifte kortet i henhold til
anvisningerne på skærmen.
4
Peg på [EXIT], når meddelelsen om, at kopieringen er fuldført, vises.
≥ Miniaturevisningen af kopidestinationen angives.
Når du stopper kopieringen på halvvejen
Peg på [CANCEL], eller tryk på knappen MENU under kopieringen.
Omtrentlig tid til kopiering
Når du kopierer en optaget film på hele 4 GB:
10 minutter til 20 minutter
Kopiering af ca. 600 MB still-billeder (billedstørrelse 5 M ):
3 minutter til 5 minutter
Hvis du vil slette levende billeder eller still-billeder, efter at kopieringen er fuldført,
skal du først afspille de levende billeder eller still-billederne for at kontrollere, at
kopieringen er korrekt udført, før du sletter dem.
≥ Når diskafspilning vælges, mens en DVD-brænder (ekstraudstyr) er tilsluttet, vises
menuerne ikke.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan kopieringen tage længere tid.
j Antallet mulige scener er stort.
j Enhedens temperatur er meget høj.
≥ Hvis nogle af filmene eller still-billederne allerede er blevet optaget til kopidestinationen,
tildeles samme dato, eller billederne vises muligvis ikke efter dato, når liste efter dato er
valgt.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed, kopieres muligvis ikke. Data, som er optaget
med en computer, som f.eks. HD Writer AE 2.0, kan ikke kopieres.
≥ Beskyttelsen og DPOF-indstillinger ryddes på de kopierede film og still-billeder, når du
kopierer film og still-billeder med beskyttelse og DPOF-indstillinger.
≥ Den rækkefølge, scenerne eller still-billederne blev kopieret i, kan ikke ændres.
96
VQT2N33
Kopiér/overspil
Med denne enhed/
andre produkter
2
Tilslutning af en DVD-brænder
for at kopiere til/afspille en disk
Levende billeder eller still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres til en
DVD-disk ved at tilslutte en DVD-brænder (ekstraudstyr) til denne enhed ved hjælp af et
Mini AB USB-forbindelseskabel (medfølger DVD-brænderen). Den kopierede DVD-disk kan
også afspilles.
≥ Læs betjeningsvejledningen for DVD-brænderen angående dens anvendelse.
Klargøring til kopiering/afspilning
Vi anbefaler at bruge Panasonic-DVD-brænder VW-BN1/VW-BN2.
∫ Om diske, der kan anvendes til kopiering
Disktype
DVD-RAM
Kopi*1
Ekstra
kopi*2
Format*3
DVD-RW
+RW
*4
/
DVD-R
/
DVD-R DL
/
*4/
+R
*4
+R DL
≤
≤
≤
≤
—
—
≤
≤
—
*1 Brug en ny disk. Du kan også kopiere til en DVD-RAM. Når du kopierer til DVD-RW,
DVD-R, DVD-R DL, +RW, +R eller +R DL, finaliseres disken automatisk for at tillade
afspilning på andre enheder, og yderligere kopiering er ikke mulig.
*2 Kun en DVD-RAM, der er kopieret med DVD-brænderen eller HD Writer AE 2.0 kan
yderligt kopieres.
*3 Tilslut denne enhed og en DVD-brænder før formatering. Hvis du formaterer en brugt
disk, kan du kopiere til disken. Vær opmærksom på, at hvis en disk formateres, vil alle
data på disken blive slettet. (l 103)
*4 Kun VW-BN2 kan anvendes til +RW, +R og +R DL.
≥ Det anbefales at bruge diske, som er blevet anbefalet i betjeningsvejledningen til DVDbrænderen. Se betjeningsvejledningen til DVD-brænderen for yderligere oplysninger om
anbefalede diske, diskhåndtering osv.
97
VQT2N33
1
Tilslut lysnetadapteren (medfølger DVD-brænderen) til DVDbrænderen.
≥ Man kan ikke tænde for DVD-brænderen fra dette videokamera.
2
3
Tilslut denne enhed til lysnetadapteren, og skift funktionen til
Tilslut denne enhed til DVD-brænderen ved hjælp af Mini AB USBforbindelseskablet (medfølger DVD-brænderen).


A Mini AB USB-forbindelseskabel (medfølger DVD-brænderen)
B DVD-brænder (ekstraudstyr)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
4
Isæt disken i DVD-brænderen.
≥ Isæt DVD-disken med optagelsessiden nedad, hvis du bruger DVD-brænderen.
5
Peg på det ønskede element.
[BURN DISC]:
Se side 99 for at lære om, hvordan du kopierer diske.
[PLAY DISC]:
Se side 102 for at lære om, hvordan du afspiller kopierede diske.
Sådan afbrydes forbindelsen til DVD-brænderen
Peg på [EXIT].
≥ Tag Mini AB USB-forbindelseskablet ud af videokameraet.
98
.
VQT2N33
Kopiering til diske
≥ Du kan ikke kopiere fra flere SD-kort til 1 disk. (Du kan yderligere kopiere til en DVD-RAM)
≥ Du kan ikke kopiere film sammen med still-billeder eller højdefinitionbilleder sammen med
standardbilleder til samme disk.
≥
Når du kopierer en scene i den indbyggede hukommelse til den disk, der indeholder en
scene, som er blevet relæoptaget, vil fortsættelsen af scenen på SD-kortet blive kopieret
samtidigt til disken.
1
2
Tilslut dette videokamera med
DVD-brænderen for at klargøre
til kopiering. (l 98)
Peg på de ønskede elementer
ved at følge anvisningerne på
skærmen.
≥ Du vender tilbage til det forrige trin ved at
pege på
.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Når du peger på scenen/billedet,
markeres den/det, og
-indikationen
vises som miniature. Peg på scenen/
billedet igen for at annullere handlingen.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Når du har peget på datoen, markeres og
omsluttes den af en rød ramme. Peg på
datoen igen for at annullere handlingen.
≥ Op til 99 scener/99 datoer kan vælges
efter hinanden.
3
Peg på [START].
≥ Når du skal bruge to eller flere diske til
kopiering, skal du følge vejledningen på
skærmen, når du skifter diske.
≥ Du skal muligvis anvende flere diske end
det viste antal diske, når du kopierer
yderligt til en brugt DVD-RAM.
≥ Skub disken ud, efter at kopieringen er
fuldført.
≥ Når den kopierede disk afspilles på en
anden enhed, og listen over scener vises,
er de i datorækkefølge.
∫ Om optagelsesformater ved
kopiering af film
[High Definition]:
Billeder, som er optaget i en højdefinitions
billedkvalitet med denne enhed, kopieres
som de er.
[Standard] ([XP]/[SP]):
Billeder konverteres til den oprindelige
standard billedkvalitet og kopieres derefter.
≥ Da XP har en højere billedkvalitet end SP,
bliver datakapaciteten større, og du skal
måske bruge flere diske til kopiering end
på SP.
Før du sletter dataene på mediet, efter at kopieringen er fuldført, skal du først
afspille diskene for at kontrollere, at kopieringen er korrekt udført. (l 102)
99
VQT2N33
Vigtigt!
≥ Når du tilslutter en valgfri DVD-brænder til denne enhed for at kopiere en disk, må
du ikke isætte en disk med optaget film i en højdefinitions billedkvalitet i enheder,
som ikke understøtter AVCHD-formatet. I nogle tilfælde kan disken sætte sig fast
i enheden. Disken kan ikke afspilles ikke på enheder, der ikke understøtter
AVCHD-formatet.
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film/optagne still-billeder i andre
enheder, vises der muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at
formatere disken. Disken må IKKE formateres, da slettede data ikke kan
gendannes igen.
Omtrentlig tid til kopiering til en disk
Sådan kopieres film til den fulde kapacitet på en disk
Kopieringstid
Disktype
[High Definition]
DVD-RAM
Ca.
50 min til 80 min
DVD-RW*/+RW*
Ca.
35 min til 75 min
DVD-R*/+R*
Ca.
15 min til 45 min
[Standard] ([XP])
[Standard] ([SP])
Ca.
90 min til 120 min
Ca.
135 min til 180 min
* Selv om den datamængde, der skal kopieres, er lille, vil den tid, det tager at kopiere,
være omtrent det samme som den tid, der vises i tabellen.
≥ Når du kopierer film i standard billedkvalitet til en disk, er optagetiden for [Standard] ([XP])
ca. 60 minutter og optagetiden for [Standard] ([SP]) ca. 120 minutter.
Kopiering af ca. 600 MB still-billeder (Billedstørrelse 5 M )
Disktype
Kopieringstid
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R/+RW/+R
Ca. 10 min til 20 min
≥ Kopieringstiden for DVD-R DL/+R DL er ca. 2-3 gange så stor som for DVD-R/+R.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan kopieringen tage længere tid end de tider, der er
angivet ovenfor.
j Når antallet af optagede scener er stort
j Når DVD-brænderens temperatur er blevet for høj
100
VQT2N33
≥ Den disk, der blev kopieret til, kan afspilles ved at tilslutte videokameraet til en DVDbrænder. (l 102)
≥ Du må ikke slukke denne enhed eller DVD-brænderen eller frakoble Mini AB USBforbindelseskablet, mens du kopierer. Du må heller ikke ryste enheden eller DVDbrænderen.
≥ Man kan ikke stoppe kopieringen halvvejs.
≥ Den rækkefølge, scenerne blev kopieret i, kan ikke ændres.
≥ Data, som er optaget på en anden enhed, kan muligvis ikke kopieres.
≥ Når du skal bruge to eller flere diske til kopiering, opdeles den sidste scene, der blev
kopieret til en disk automatisk, så den passer til den plads, der er på disken.
≥ Kopieringen fuldføres muligvis med færre diske end det antal diske, der vises, hvis
scenerne er blevet opdelt automatisk.
≥ For diske, der kopieres vha. [Standard] ([XP])/[Standard] ([SP]), kan afspilning af
fremhævet ansigt/afspilning af fremhævet eller intelligent scenevalg og [HIGHLIGHT] eller
[FACE] af Highlight&Time-rammeindeks ikke vælges.
≥ Den resterende kopieringstid vist under kopieringen er tiden for disk 1.
101
VQT2N33
Afspilning af en kopieret disk
≥ Kun diske, som er blevet kopieret ved at tilslutte denne enhed til DVD-brænderen,
eller som er oprettet vha. HD Writer AE 2.0, kan afspilles.

A Mini AB USB-forbindelseskabel (medfølger DVD-brænderen)
1
Tilslut dette videokamera med DVD-brænderen for at klargøre til
afspilning. (l 98)
≥ Når du afspiller på et TV, skal denne enhed tilsluttes TV'et. (l 89)
2
Peg på den scene eller det still-billede, der skal afspilles, og afspil
den eller det.
≥ Afspilningshandlingen udføres på samme måde, som når man afspiller film eller stillbilleder. (l 34, 73)
≥ Man vender tilbage til trin 5 på side 98, når [RETURN] er valgt på miniaturevisningsskærmen.
≥ Du kan også skifte til det medie, der skal afspilles, ved at pege på ikonet for valg af
afspilningsfunktion.
Du kan også vælge [VIDEO/DISC] eller [PICTURE/DISC], når DVD-brænderen er tilsluttet.
≥ Der vises muligvis nogle sorte bånd i venstre og højre side af skærmen, hvis scenen
afspilles, når der er tilsluttet til et fjernsyn i 4:3-format.
102
VQT2N33
Håndtering af den kopierede disk
≥ Tilslut dette videokamera til DVD-brænderen, og peg derefter på [PLAY DISC]. (l 98)
∫ Formatering af diske
Til initialisering af DVD-RAM, DVD-RW og +RW diske.
Vær venligst opmærksom på, at hvis en disk formateres, så vil alle data optaget på
disken blive slettet. Gem vigtige data på en computer el. lign.
MENU
: [DISC SETUP] # [FORMAT DISC]
≥ Når formatering er gennemført, skal du pege på [EXIT] for at afslutte meddelelsesskærmen.
≥ Forbind videokameraet med DVD-brænderen for at formatere diske.
Du kan muligvis ikke længere bruge diskene, hvis de er formateret på en anden enhed,
som f.eks. en computer osv.
∫ Automatisk beskyttelse
Du kan beskytte (skrivebeskytte) en DVD-RAM eller DVD-RW disk, når du kopierer film i en
højdefinitions billedkvalitet, eller DVD-RW disk, når du kopierer film eller billeder i
højdefinitions billedkvalitet, til disken.
1
Vælg menuen.
MENU
: [DISC SETUP] # [AUTO PROTECT] # [ON]
≥ Hvis en disk, som du har kopieret til, isættes i en anden enhed uden at beskytte den, vises
der muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere disken. Det anbefales at
sætte indstillingen [AUTO PROTECT] til [ON] for at forhindre utilsigtet sletning.
2
Kopiér til disk. (l 99)
≥ Efter kopiering er disken skrivebeskyttet.
For at ophæve diskbeskyttelse
[DISC SETUP] # [CANCEL PROTECT]
≥ Peg på [EXIT], og luk meddelelsesskærmen, efter at den automatiske beskyttelse er
udløst.
∫ Visning af diskoplysninger
Information, som f.eks. type af optaget disk, antal af optagede scener, og hvorvidt disken er
færdiggjort, vises.
MENU
: [DISC SETUP] # [DISC STATUS]
≥ Peg på [EXIT] for at afslutte informationsskærmen.
103
VQT2N33
Kopiér/overspil
Med denne enhed/
andre produkter
3
Overspilning af billeder
til andre videoapparater
Billeder, som afspilles på videokameraet, kan overspilles til en DVD-optager eller et
videoapparat.
≥ De billeder, der overspilles, er i en standard kvalitet.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
Skift videoindgang på videoapparatet
og TV’et, som videokameraet er
tilsluttet.
AV MULTI

1
2
3
≥ Den indstillede kanal vil variere afhængig af
den indgang, denne enhed forbindes til.
≥ Se videoapparatets brugervejledning for
yderligere detaljer.
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Brug ikke andre AV-multikabler end det, der
medfølger.
A AV-multikabel (medfølger)
Tilslut denne enhed til video, og skift derefter funktionen til
.
Start afspilning på denne enhed.
Start optagelsen på den tilsluttede enhed.
≥ For at stoppe optagelsen (overspilningen) skal du stoppe optagelsen på videokameraet,
efter at du har stoppet optagelsen på optageren.
≥ Hvis visning af dato og klokkeslæt samt funktion ikke ønskes, skal de annulleres før
overspilning. (l 39, 91)
Hvis de overspillede billeder afspilles på et bredskærms-TV, kan billederne strækkes
lodret.
I sådanne tilfælde skal du læse apparatets eller bredskærms-TV’ets brugervejledning, og
sætte billedformatet til 16:9.
104
VQT2N33
Med en PC
Inden brug
1
Mulige opgaver med en
PC
HD Writer AE 2.0
Du kan kopiere film-/billeddata til computerens harddisk eller skrive til mediet, som f.eks. en
Blu-ray disk (BD), DVD-disk eller et SD-kort vha. HD Writer AE 2.0. Softwaren er installeret
på den medfølgende CD-ROM.
Se betjeningsvejledningen til HD Writer AE 2.0 (PDF-fil) for oplysninger om, hvordan den
skal anvendes.
∫ Smart wizard
Skærmen Smart wizard vises automatisk, når du tilslutter denne enhed med en PC med
HD Writer AE 2.0 installeret. (l 113)
Kopiér til PC:
Du kan kopiere film-/billeddata til en PC’s harddisk.
Kopiér til disk:
Du kan kopiere til disk i en højdefinitions billedkvalitet eller en almindelig standard
billedkvalitet (MPEG2-format).
≥ Vælg den funktion, du vil bruge, og følg anvisningerne på skærmen for let kopiering.
Tilgængelig funktion
Kopiering af data til en computer
Kopiering i BD/AVCHD-format
Datatype
Film og stillbillede
Kopiering i DVD-videoformat:
≥ Konverteret til konventionel standardkvalitet
(MPEG2-format).
Redigering:
Redigering af filmdata, som er kopieret på en
computers HDD
≥ Titel, Overgang, Delvis slet, Opdel scene
≥ Konvertering af filmdata til MPEG2
≥ Konvertering af en del af en film til still-billede
Nødvendig software
CD-ROM
(medfølger):
HD Writer AE 2.0
Film
Afspilning på en computer:
Afspilning af filmdata i højdefinitionsbilledkvalitet
på en computer.
Formatering af diske:
Afhængig af den disktype, du anvender, er
formatering nødvendig.
105
VQT2N33
Tilgængelig funktion
Datatype
Afspilning på en computer
Still-billede
Kopiering af still-billeder til en PC (l 115)
Nødvendig software
HD Writer AE 2.0 eller
Standard Windows
billedvisning eller
billedvisningssoftware, der fås i
handelen
Windows Explorer
Se side 117, hvis du anvender en Mac.
Vigtigt!
≥ Når du bruger et SDXC-memorykort, skal du se følgende supportside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
≥ Du må aldrig isætte en disk, som er optaget i AVCHD-format med det
medfølgende HD Writer AE 2.0 i en enhed, som ikke understøtter AVCHDformatet. I visse tilfælde kan disken sidde fast i videokameraet. Disken kan ikke
afspilles på videokameraer, som ikke understøtter AVCHD-formatet.
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film i andre enheder, vises der
muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere disken.
Disken må ikke formateres, da slettede data ikke kan gendannes igen.
/
Man kan ikke skrive data til den indbyggede hukommelse eller harddisk på denne
enhed fra en PC.
≥ Film, som er optaget på en anden enhed, kan ikke skrives til den software, der følger
med denne enhed. Hvis du vil skrive filmdata, som er optaget med Panasonic
højdefinitions videokamera, der tidligere blev solgt, skal du bruge den HD Writer,
som fulgte med den enhed.
≥ Driften af videokameraet kan ikke garanteres, hvis der anvendes anden software end den,
der medfølger, til læsning af film.
≥ Start ikke den software, der følger med denne enhed, og anden software samtidigt. Luk
evt. al anden software, hvis du skal starte den software, der følger med denne enhed, og
luk den software, der følger med denne enhed, hvis du skal starte al anden software.
≥
∫ Om konverteringshjælpefunktionen
Hvis du vil konvertere optagekvaliteten og skrive til et medie, aktiveres
konverteringshjælpefunktionen (Conversion assist function), som er en sammenkædende
funktion mellem dette apparat og HD Writer AE 2.0, når du tilslutter apparatet til PC'en ved
hjælp af USB-kablet. Du kan skrive til et medie hurtigere end normalt, hvis du benytter
konverteringshjælpefunktionen.
≥ Se side 113 vedrørende tilslutning af denne enhed med en PC.
≥ Se brugervejledningen til softwaren for yderligere oplysninger. (l 116)
106
VQT2N33
Slutbruger-licensaftale
Læs venligst følgende før CD-ROM pakken åbnes.
Du (“Licenshaver”) er bevilget en licens for
Softwaren som defineret i denne Slutbruger
Licensaftale (“Aftale”) på betingelse af at du
indvilger i betingelserne i denne Aftale. Hvis
Licenshaver ikke indvilger i betingelserne i
denne Aftale, skal Softwaren omgående
returneres til Panasonic Corporation
(“Panasonic”), eller dets distributører eller
forhandlere, hvorfra du har foretaget købet.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte
softwaren, inklusive information, som er
optaget eller beskrevet på CD-ROM,
betjeningsvejledninger og ethvert andet
medie overdraget til Licenshaver (kollektivt
betegnet “Software”), men ingen gældende
rettigheder til patenter, copyrights,
varemærker eller forretnings- eller
produkthemmeligheder bliver overført til
Licenshaver.
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, ændre
overføre eller tillade nogen tredjepart,
hverken gratis eller mod betaling, at benytte,
kopiere eller modificere Softwaren,
undtagen hvad der måtte være udtrykkeligt
beskrevet i denne Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende
kopiering af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af
Softwaren, komplet eller dele heraf,
udelukkende til backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaver må kun bruge Softwaren på én
computer og ikke flere computere.
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering
eller deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere,
dekompilere eller deassemblere Softwaren,
undtagen i den udstrækning noget af dette
måtte være tilladt ved lov eller forordning i
landet, hvor Licenshaver har bopæl.
Panasonic eller dennes forhandlere er ikke
ansvarlige for nogen defekt i Softwaren eller
skade på Licenshaver forvoldt på grund af
Licenshavers rekonstruktion, dekompilering
eller deassemblering af Softwaren.
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “AS-IS” (“som den er”)
uden garanti af nogen art, hverken eksplicit
eller implicit, inklusive, men ikke begrænset
til, garanti for overholdelse af
ophavsrettigheder, salgbarhed og/eller
egnethed til et bestemt formål. Endvidere
garanterer Panasonic ikke, at funktionen af
softwaren vil være kontinuerlig eller uden
defekter. Panasonic eller dennes
forhandlere er ikke ansvarlige for skader, der
måtte opstå i forbindelse med
Licenshaverens brug af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at
eksportere eller reeksportere Softwaren i
nogen form uden de nødvendige
eksporttilladelser som kræves i det land,
hvor Licenshaver har bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder,
vil automatisk ophøre, hvis Licenshaver
overtræder nogen af betingelserne i denne
Aftale. I sådanne tilfælde skal Licenshaver
for egen regning tilintetgøre Softwaren og
relateret dokumentation sammen med alle
kopier heraf.
107
VQT2N33
Med en PC
Inden brug
2
Driftsmiljø
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke anvendes.
≥ Du skal bruge et CD-ROM drev for at installere de medfølgende softwareapplikationer.
(Et kompatibelt BD/DVD-skriverdrev og et medie skal bruges for at skrive til en BD/DVD.)
≥ Driften garanteres ikke i følgende tilfælde.
j Når 2 eller flere USB-enheder er tilsluttet en computer, eller hvis enhederne er tilsluttet
via USB-hubber eller via forlængerkabler.
j Drift på et opgraderet operativsystem.
j Drift på et andet operativsystem end det forudinstallerede.
≥ Softwaren er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me, Windows NT og Windows 2000.
∫ Driftsmiljø til HD Writer AE 2.0
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1/Service
Pack 2
Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Starter
Microsoft Windows 7 Home Basic
Microsoft Windows 7 Home Premium
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Windows 7 Ultimate
CPU
Intel Pentium 4 2,8 GHz eller højere (inklusive kompatibel processor)
≥ Intel Core 2 Duo 2,16 GHz eller højere eller
AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ eller højere anbefales,
når der anvendes en afspilningsfunktion eller MPEG2 output.
≥ Intel Core 2 Quad 2,6 GHz eller højere anbefales, hvis du anvender
redigeringsfunktionen eller den kontinuerlige fotoafspilningsfunktion.
RAM
Windows Vista/Windows 7: 1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Display
Farvekvalitet (16 bit) eller mere (32 bit eller mere anbefales)
Skærmopløsning på 1024k768 pixel eller mere (1280k1024
pixel eller mere anbefales)
Windows Vista/Windows 7: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
(DirectX 10 anbefales) med DirectDraw overlejring
Windows XP: DirectX 9.0c kompatibelt videokort
Kompatibelt med DirectDraw overlay
PCI Express™k16 kompatibelt anbefales
108
VQT2N33
Fri
harddiskdrevplads
Ultra DMA — 100 eller mere
450 MB eller mere (til installering af softwaren)
≥ Når der skrives til en DVD/BD/SD, skal der være dobbelt så
meget ledig plads som den disk, der oprettes.
Lyd
DirectSound-understøttelse
Snitflade
USB port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
Internet-forbindelse
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
≥ Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk og kinesisk.
≥ Driftengaranteres ikke på alle BD/DVD-drev.
≥ Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP
Media Center Edition, Tablet PC Edition og Windows 7 Enterprise.
≥ Driften garanteres ikke på 64-bit versioner af Windows XP og Windows Vista.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-boot driftsmiljø.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-monitor driftsmiljø.
≥ Hvis du bruger Windows XP, kan en administrativ kontobruger kun anvende denne
software. Hvis du bruger Windows Vista/Windows 7, kan en administrativ kontobruger og
en standard kontobruger kun anvende denne software. (En administrativ kontobruger bør
installere og afinstallere denne software.)
∫ Sådan bruges HD Writer AE 2.0
Du har brug for en højydelses PC, afhængigt af de funktioner, der skal anvendes. Afspilning
eller betjening udføres muligvis ikke korrekt, afhængigt af miljøet for den anvendte PC. Se
driftsmiljø og bemærkninger.
≥ Betjening under afspilningen kan blive langsommere, hvis CPU-hukommelsen ikke
opfylder kravene til driftsmiljøet.
≥ Brug altid den nyeste driver til videokortet.
≥ Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kapacitet på harddisken i computeren. Den kan komme
ude af drift eller pludselig stoppe, hvis kapaciteten bliver lav.
109
VQT2N33
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service
Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic Service Pack 1/Service
Pack 2
Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1/Service
Pack 2
Microsoft Windows Vista Business Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista Ultimate Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista Enterprise Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows 7 Starter
Microsoft Windows 7 Home Basic
Microsoft Windows 7 Home Premium
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Windows 7 Ultimate
CPU
Windows Vista/Windows 7: 32-bit (k86) Intel Pentium III 1,0 GHz
eller højere processor
Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller Intel
Celeron 400 MHz eller højere
RAM
Windows 7: 1 GB eller højere
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller højere
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise:
1 GB eller højere
Windows XP: 128 MB eller højere (256 MB eller højere
anbefales)
Snitflade
USB port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
110
VQT2N33
Med en PC
Opsætning
1
Installation
Ved installation af softwaren skal du logge på din computer som administrator eller med et
brugernavn, som har tilsvarende rettigheder. (Kontakt din chef, hvis du ikke har tilladelse til
dette.)
≥ Før installationen påbegyndes, skal alle åbne programmer afsluttes.
≥ Udfør ikke andre handlinger på din computer, mens softwaren bliver installeret.
≥ Beskrivelsen af betjeningsfunktioner og skærmbilleder er baseret på Windows Vista.
1
Sæt CD-ROMMEN i computeren.
2
3
Klik på [Next].
4
Vælg det land eller område, du bor i, og klik
derefter på [Next].
≥ Følgende skærmbillede vises automatisk. Klik på [Run setup.exe] # [Continue].
≥ Hvis følgende skærmbillede ikke vises automatisk, skal du vælge [Start] # [Computer]
(eller dobbeltklikke på [Computer] på skrivebordet) og derefter dobbeltklikke på
[PANASONIC].
Læs [End User License Agreement], og markér derefter feltet ved
siden af [I accept the terms of the license agreement], hvis du er
enig, og klik på [Next].
≥ Hvis landet eller regionen ikke kan vælges, vælg da [PAL
Area].
≥ Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du klikke på [Yes].
5
Vælg det sted, hvor programmet skal
installeres, og klik på [Next].
6
Vælg [Yes] eller [No] for at oprette en genvej.
≥ En meddelelse om afspilning i det pågældende miljø vises
muligvis, afhængigt af den anvendte computers ydeevne.
Klik på [OK] efter bekræftelsen.
111
VQT2N33
7
8
Når installationen er fuldført, vises der nogle bemærkninger.
Læs indholdet, og luk vinduet.
Vælg [Yes, I want to restart my computer
now.], og klik derefter på [Finish].
PC’en skal genstartes for at applikationen
kan virke.
∫ Afinstallerer HD Writer AE 2.0
Følg trinnene nedenfor for at afinstallere den eller de softwareapplikationer, som du ikke
længere har brug for.
1
Vælg [Start] # [Control Panel] #
[Uninstall a Program].
2
Vælg [HD Writer AE 2.0], og klik
derefter på [Uninstall].
≥ Fortsæt med afinstallationen ved at følge
anvisningerne på skærmen.
≥ Efter afinstallation af softwaren skal computeren
genstartes.
112
VQT2N33
Med en PC
Opsætning
2
Tilslutning til en PC
≥ Tilslut denne enhed til PC’en, efter at softwareprogrammerne er installeret.
≥ Fjern den medfølgende CD-ROM fra PC’en.

A USB-kabel (medfølger)
1
Tilslut denne enhed til lysnetadapteren.
≥ Du kan bruge enheden, hvis den kun er tilsluttet PC’en med batterierne.
≥ Forbind lysnetadapteren, når du bruger konverteringshjælpefunktionen.
2
Tænd for enheden.
≥ Denne funktion er tilgængelig i alle tilstande.
3
Tilslut videokameraet til en computer.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Hvis du bruger batteri, slukker LCD-skærmen efter ca. 5 sekunder. Rør skærmen for at
tænde for LCD-skærmen igen.
≥ Skærmen Smart Wizard vises automatisk, hvis HD Writer AE 2.0 er installeret.
≥ Denne enhed genkendes automatisk som et eksternt drev til PC’en. (l 115)
≥ Hvis HD Writer AE 2.0 ikke er installeret, vises et skærmbillede for valg af USBfunktion.Peg på [PC]. Hvis du vælger en anden funktion end [PC], skal USB-kablet
tilsluttes igen.
≥ Når du bruger et SDXC-memorykort, skal du se følgende supportside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
113
VQT2N33
≥ Når enheden tilsluttes en PC, kan man ikke slukke for den.
Tag USB-kablet ud, før du slukker for enheden.
≥ Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren ud, mens kortadgangslampen er tændt, eller
kortadgangsikonet (
) er vist på enhedens skærm.
≥
Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren ud, mens adgangslampen er tændt, eller
adgangsikonet til den indbyggede hukommelse (
) er vist på enhedens skærm.
≥
Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren ud, mens harddiskens adgangslampe er tændt,
eller harddiskens adgangsikon (
) er vist på enhedens skærm.
≥ Når der læses/skrives mellem en PC og et SD-kort, skal du være opmærksom på, at visse
SD-kortåbninger, som er indbygget i PC’er, og visse SD-kortlæsere ikke er kompatible med
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
1
Dobbeltklik på ikonet
i opgavebakken, som vises på PC’en.
≥ Afhængigt af PC’ens indstillinger, vises dette ikon måske ikke.
2
3
Vælg [USB Mass Storage Device], og klik på [Stop].
Kontroller at [MATSHITA HDC-SD60/SD USB Device] er valgt, og klik på [OK].
Kontroller at [MATSHITA HDC-TM60/SD USB Device] eller [MATSHITA HDCTM60/MEM USB Device] er valgt, og klik på [OK].
Kontroller at [MATSHITA HDC-HS60/SD USB Device] eller [MATSHITA HDCHS60/HDD USB Device] er valgt, og klik på [OK].
∫ Opladning af batteriet ved at tilslutte det til forskellige enheder
Hvis du anvender batteriet, og du slukker enheden og tilslutter den til en PC, en Panasonic
Blu-ray diskafspiller eller en Panasonic DVD-optager, oplader batteriet.
≥ Når du tilslutter dette apparat til en PC for første gang, skal du sørge for at tilslutte
apparatet til PC'en med strømmen tændt på apparatet.
≥ Sæt USB-kablet helt ind. Enheden virker muligvis ikke korrekt, hvis kablet ikke er sat helt ind.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Husk at tilslutte enheden direkte til PC’en, Blu-ray diskafspilleren eller DVD-optageren.
≥ Under opladningen blinker statusindikatoren. Når opladningen er fuldført, slukkes
statusindikatoren.
≥ Du kan ikke oplade, hvis statusindikatoren blinker hurtigt i ca. 1 minut, eller hvis den slet
ikke lyser. Oplad med lysnetadapteren. (l 17)
≥ Det tager 2-3 gange længere at oplade sammenlignet med lysnetadapteren.
≥ Brug lysnetadapteren for at oplade batteriet med stor kapacitet (VW-VBK360;
ekstraudstyr).
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der
til side 132.
114
VQT2N33
Om computerskærmen
Når videokameraet er tilsluttet en computer, genkendes den som et eksternt drev.
≥ Flytbar disk (Eksempel:
) vises i [Computer].
Det anbefales at bruge HD Writer AE 2.0
for at kopiere filmdata.
Hvis du anvender Windows Explorer eller
andre programmer på computeren til at
kopiere, flytte eller omdøbe filer og
mapper, der er optaget på denne enhed,
vil det resultere i, at ingen af dem kan
bruges sammen med HD Writer AE 2.0.
Man kan ikke skrive data til den
indbyggede hukommelse eller harddisk
på denne enhed fra en PC.
Eksempel på mappestruktur på et SD-kort:
CAM_SD
DCIM
Følgende data optages.
1 Der kan lagres op til 999 still-billeder i
JPEG-format ([S1000001.JPG] osv.)
2 JPEG-format still-billeder optaget i
højhastigheds burstoptagelsesfunktion
3 JPEG-format still-billeder oprettet fra
film
4 DPOF-indstillingsfiler
5 Miniaturebilleder til film
6 AVCHD-format filmfiler ([00000.MTS]
osv.)
7 Filer til afspilning af intelligent
scenevalg
∫ Kopiering af still-billeder til en
computer
MISC
Kortlæserfunktion (lagerenhed)
Still-billeder, som er optaget med dette
videokamera, kan kopieres til computeren
ved hjælp af Windows Explorer eller andre
programmer.
PRIVATE
1
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
AVCHD
AVCHDTN
2
BDMV
IISVPL

/
Eksempel på mappestruktur til den
indbyggede hukommelse eller harddisken:
CAM_MEM/CAM_HDD*
DCIM
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
Dobbeltklik på den mappe, som
indeholder still-billederne.
([DCIM] # [100CDPFQ] osv.)
Træk og slip still-billederne i
destinationsmappen
(på computerens HDD-enhed).
≥ Undgå at slette SD-kortets mapper.
Sletning kan gøre SD-kortet ubrugeligt på
denne enhed.
≥ Data, som er optaget på en computer,
som ikke understøttes af videokameraet,
vil ikke blive genkendt af enheden.
≥ Benyt altid denne enhed til at formatere
SD-kort.
MISC
AVCHD
AVCHDTN
BDMV
IISVPL

* [CAM_MEM] vises, hvis du bruger
, og [CAM_HDD] vises, hvis
du bruger
.
115
VQT2N33
Med en PC
Anvendelse
sammen med en
PC
1
Start HD Writer AE 2.0
≥ Når du bruger HD Writer AE 2.0 på Windows XP, skal du logge på din computer som
administrator (eller med et login-navn med tilsvarende rettigheder). Hvis du logger på med
et andet login-navn end Administrator, kan du ikke benytte programmerne.
≥ Når du bruger HD Writer AE 2.0 på Windows Vista/Windows 7, skal du logge på
computeren som administrator (eller med et login-navn med tilsvarende rettigheder) eller
med brugernavnet til en standardbrugerkonto. Hvis du logger på med et brugernavn til en
gæstebrugerkonto, kan softwaren ikke anvendes.
(På computeren)
Vælg [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer AE 2.0] #
[HD Writer AE].
≥ Læs PDF-vejledningen til softwaren for detaljerede oplysninger om brugen af
softwareapplikationerne.
Læs betjeningsvejledningerne for softwareapplikationerne
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller en
senere version for at kunne læse PDF-vejledningen.
Vælg [Start] # [All Programs] # [Panasonic] # [HD Writer AE 2.0] #
[Operating Instructions].
116
VQT2N33
Med en PC
Anvendelse
sammen med en
PC
2
Hvis du bruger Mac
≥ HD Writer AE 2.0 er ikke tilgængelig til Mac.
≥ iMovie’09 understøttes. For yderligere oplysninger om iMovie’09 skal du kontakte
Apple Inc.
∫ Driftsmiljø
PC
Mac
OS
Mac OS X 10.5.8
Mac OS X 10.6
CPU
Intel Core Duo
Intel Core 2 Duo
RAM
1 GB eller mere
Snitflade
USB port
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke
anvendes.
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
∫ Kopiering af still-billeder på en PC
1
Tilslut videokameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
3
Peg på [PC].
Dobbeltklik på [CAM_SD] på skrivebordet.
≥ For brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_MEM] på skrivebordet, og
for brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_HDD] på skrivebordet.
≥ Filerne er lagret i [100CDPFQ] eller [101CDPFR]-mappen osv. i [DCIM]-mappen.
4
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, man vil
erhverve, eller hele mappen med de pågældende billeder til en
anden mappe på computeren.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Træk [CAM_SD] diskikonet til [Trash], og tag USB-kablet ud.
≥ For brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_MEM] på skrivebordet, og
for brugere, som har
, vises [CAM_SD] og [CAM_HDD] på skrivebordet.
117
VQT2N33
Andet
1
Indikationer
*1
*2
Indikationer
kun
kun
Mulig status for optagelse
til den indbyggede
hukommelse*1
∫ Symboler ved optagelse
Mulig status for optagelse
til harddisken*2
Filmoptagelsesfunktion
0h00m00s
A
MF
HG1920
1h30m
R 1h20m
PRE-REC
1/100
OPEN
0dB
12:34
15. 11. 2010
F
(Hvid)
Mulig status for optagelse
til kortet
(Grøn)
Genkender kortet
¥/; (Rød)
Optager
; (Grøn)
Optagelse på pause
PRE-REC (l 51)
PRE-REC
Manuel funktion (l 69)
MNL
Billedoptagelsesfunktion
/
MNL
MEGA
A
MF
5M
1h30m
R 3000
/
/
/
/
/
/
Driftsikonet vises/vises
ikke. (l 49)
F
MF
Manuel fokus (l 72)
AWB /
F
/
Om Intelligent auto-funktion (l 32)
F
1/100
OPEN
0dB
/
/
/
/
/
Hvidbalance (l 70)
Resterende
batterikapacitet (l 19)
1h30m
Resterende batteritid
(l 19)
R 1h20m
Resterende tid til rådighed
for filmoptagelse (l 29)
0h00m00s
Udløbet optagetid (l 29)
15. 11. 2010
Datoangivelse (l 25)
12:34
Tidsangivelse (l 25)
Indstilling af verdenstid
(l 38)
/
/
/
Filmoptagelsesfunktion (l 56)
118
VQT2N33
1/100
Lukkerhastighed (l 71)
OPEN/F2.0
Irisværdi (l 71)
0dB
Forstærkning (l 71)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Scenefunktion (l 55)
+2
/ +1 / -1 / A
Power LCD (l 41)
/
/
/
/
/
Billedstabilisering (l 46)
/
AF/AE -sporing (l 47)
Relæoptagelse (l 57)*1
/
/
Videolys (l 48)
Billedtilpasning (l 64)
Højhastigheds burstoptagelse (l 67)
Digital biograffarve (l 61)
5 M / 1.9M / 0.3M / 4.8M / 1.9M / 4.5 M / 2.1 M / 0.9 M
Optagede pixels i still-billeder (l 31, 65, 67,
74)
Billedstørrelsen vises ikke for still-billeder
optaget med andre produkter, eller hvis de
har andre billedstørrelser end vist ovenfor.
R3000
AF-hjælpelampe (l 68)
/
Resterende antal stillbilleder (l 31)
Zoom-mikrofon (l 62)
(Hvid)
Annullering af vindstøj
(l 62)
Mulig status for optagelse
af still-billeder
(Rød)
Optagelse af still-billeder
Smilfunktion (l 51)
Mikrofonniveau (l 63)
MEGA
MEGA OIS (l 30)
HDD-falddetektion (l 5)*2
Kompensation for
baggrundslys (l 53)
Soft skin-funktion (l 53)
Tele-makro (l 54)
/
Toning (Hvid), Toning
(Sort) (l 50)
Farve-natsynsfunktion
(l 54)
Intelligent kontrastkontrol
(l 50)
Intelligent eksponering
(l 53)
± (Hvid)/¥ (Grøn)/
/
/
/
/
Fokus-indikation (l 30)
Ø10/Ø2
Optagelse med
selvudløser (l 53)
ß/ßA/
Blitz (l 52)
ßi/ßj
Blitz-niveau (l 52)
Reduktion af røde øjne
(l 52)
/
Billedkvalitet (l 66)
119
VQT2N33
∫ Afspilningssymboler
1/;/5/
;1/2;
/6/
/7/8/D/E/
∫ Angivelse af forbindelse til
andre enheder
Bruger kortet (l 114)
Visning under afspilning (l 34, 73)
F
/
F
Driftsikonet vises/vises
ikke. (l 34)
0h00m00s
Afspilningstid (l 34)
No.10
Scenenummer
Gentag afspilning (l 76)
Genoptag afspilning
(l 76)
100-0001
1
Adgang til den indbyggede
hukommelse (l 114)*1
Adgang til harddisken (l 114)*2
∫ Bekræftelsessymboler
Det indbyggede batteri er ved at
––
(Visning være tomt. (l 25)
af klokkeslæt)
Billedmappe/filnavn
DPOF allerede indstillet
(til mere end 1) (l 86)
Beskyttede film/stillbilleder (l 85)
Relæoptaget scene
(l 57)*1
Billeder, der er optaget
vha. smilfunktionen (l 51)
Advarsel ved optagelse af dig
selv (l 24)
∫ Der vises et
bekræftelsessymbol, når der
tilsluttes en DVD-brænder
Diskafspilning (l 102)
Scene kopieret i [Standard]
([XP])
XP
Scene kopieret i [Standard]
([SP])
SP
/
/
/
/
/
/
Disktype (l 97)
Disken kan ikke bruges
120
VQT2N33
Andet
Indikationer
2
Meddelelser
Vigtige bekræftelses-/fejlmeddelelser, som angives på skærmen i tekstformat.
*1
Kun
*2
Kun
RECOMMEND DATA BACK UP PERIODICALLY.*1, 2
Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige filmoptagelser og still-billeder regelmæssigt til
en PC, dvd-disk osv. (l 97, 105) Denne meddelelse angiver ikke, at der er et problem
med enheden.
HDD BACKUP RECOMMENDED.*2
Der er muligvis en fejl med HDD-enheden. Kopiér straks de film og still-billeder, der er
lagret på HDD-enheden, til en computer eller DVD-disk (l 97, 105), og tag ledningen ud.
Kontakt forhandleren.
HDD ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN.*2
Adgang til harddisken er mislykket. Tænd for strømmen igen. Pas på, at du ikke får stød,
eller at du støder enheden.
CANNOT OPERATE DUE TO LOW TEMPERATURE.*2
Den indvendige temperatur af denne enhed er meget lav, så den kan ikke betjenes.
Hvis “Please Wait.” vises efter denne meddelelse, skal du vente et øjeblik med at slukke
for enheden. Der skal muligvis gå noget tid, før enheden kan tages i brug igen.
CHECK CARD.
Dette kort er ikke kompatibelt, og enheden kan ikke genkende det.
Hvis denne meddelelse vises, selvom film og still-billeder optages på et SD-kort, kan
kortet være ustabilt. Sæt SD-kortet ind igen, sluk for apparatet, og tænd det igen.
THIS BATTERY CANNOT BE USED.
≥ Brug et batteri, som er kompatibelt med dette videokamera. (l 15)
Hvis du bruger et Panasonic batteri, som er kompatibelt med dette videokamera, skal
du tage batteriet ud, og isætte det igen. Hvis du får vist meddelelsen igen, selvom du
gentager denne handling flere gange, skal videokameraet sendes til reparation. Afbryd
strømmen, og tal med den forhandler, du har købt videokameraet hos. Prøv ikke på
selv at reparere det.
≥ Du forsøger at anvende en lysnetadapter, som ikke er kompatibel med videokameraet.
Brug den medfølgende lysnetadapter. (l 17)
121
VQT2N33
PLEASE CHECK EXTERNAL DRIVE OR DISC.
En disk, som ikke kan anvendes ved tilslutning af enheden til DVD-brænderen, er blevet
isat, eller DVD-brænderen genkendes ikke korrekt. Tilslut Mini AB USBforbindelseskablet igen, og indsæt en disk for at kopiere dataene. (l 97)
Om gendannelse
Hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, kan der vises en meddelelse, og der udføres
en reparation. (Reparationen kan tage noget tid, afhængigt af fejlen.)
SOME SCENES NEED REPAIRING. PLAY SCENES TO BE REPAIRED.
(IRREPARABLE SCENES WILL BE DELETED.)
≥ Følgende meddelelse vises, hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, når scener
vises som miniaturebilleder. For at udføre en reparation skal du pege på scenen med
på miniaturevisningen og starte afspilningen. Vær opmærksom på, at hvis reparationen
mislykkes, vil scener med
blive slettet.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Afhængig af dataenes tilstand, er det måske ikke muligt at reparere disken.
≥ Hvis data, som er optaget på en anden enhed, gendannes, kan det vise sig at være
umuligt at afspille dataene på dette videokamera eller på den anden enhed.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, skal du slukke for strømmen til enheden og vente et øjeblik.
Hvis gendannelsen mislykkes gentagne gange, skal du formatere et medie på enheden.
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, vil alle data, som er optaget på mediet,
blive slettet.
≥ Hvis miniaturedataene gendannes, bliver visningen af miniaturebillederne muligvis
langsommere.
122
VQT2N33
Andet
Fejlfinding
Problem
Denne enhed kan ikke
tændes.
Denne enhed forbliver
ikke tændt længe nok.
Kontrolpunkter
≥ Oplad batteriet igen for at sikre, at det er
tilstrækkeligt opladet. (l 17)
≥ På kolde steder bliver batteriets brugstid kortere.
≥ Batteriet har begrænset levetid. Hvis driftstiden også
er for kort, efter at batteriet er fuldt opladt, er
batteriet slidt og skal udskiftes.
Batteriet løber hurtigt tør.
Denne enhed slukkes
automatisk.
≥ Hvis strømmen til enheden afbrydes, når du slukker
for strømmen til TV’et på TV’ets fjernbetjening, er
VIERA Link igang. Hvis du ikke skal bruge
VIERA Link, skal [VIERA Link] indstilles på [OFF].
(l 93)
≥ Når denne enhed tilsluttes en DVD-brænder for at
kopiere eller afspille billeder (der opnås adgang til
en disk), slukker strømmen automatisk, hvis Mini AB
USB-forbindelseskablet fjernes.
Hvis enheden rystes,
kan du høre en kliklyd.
≥ Lyden kommer fra objektivets bevægelse og er ikke
en fejlfunktion.
Lyden forsvinder, når du tænder for strømmen og
skifter funktion til
eller
.
Indikationen for
resterende
batterikapacitet vises
ikke korrekt.
≥ Indikationen for resterende batterikapacitet er en
tilnærmelse.
Hvis indikationen for den resterende batterikapacitet
ikke vises korrekt, skal du oplade batteriet helt,
aflade det og oplade det igen.
123
VQT2N33
Problem
Kontrolpunkter
Dette videokamera kan
ikke betjenes, selv om
det er tændt.
≥ Fjern batteriet eller lysnetadapteren, vent i ca. 1 minut,
og tilslut derefter batteriet eller lysnetadapteren igen.
Ca. 1 minut senere skal du tænde for strømmen igen.
(Udførelsen af ovennævnte handling, mens du prøver at
få adgang til mediet, kan beskadige dataene på mediet).
≥ Hvis den normale drift stadig ikke er genoprettet,
afbryd da strømmen, og kontakt denforhandler, du
har købt denne enhed af.
Denne enhed fungerer
ikke normalt.
Et andet element, end det
du har peget på, er valgt.
≥ Kalibrér berøringsskærmen. (l 43)
Angivelse af den
resterende tid er
udløbet, eller angivelsen
for resterende tid vises
ikke.
≥ [DISPLAY] under [SETUP] er [OFF]. (l 38)
Enheden stopper
optagelse vilkårligt.
≥ Brug et SD-kort, som kan anvendes til optagelse af
film. (l 20)
≥ Optagetiden kan være afkortet pga. en forringet
dataskrivehastigheden eller gentagen optagelse og
sletning. Brug enheden til at formatere SD-kortet, den
indbyggede hukommelse eller harddisken. (l 42)
≥ Hvis [AGS] er [ON], skal du optage i normal vandret
stilling eller indstille [AGS] på [OFF]. (l 61)
≥
Hvis enheden er udsat for voldsomme vibrationer eller
stød under optagelse på harddisken, stopper
optagelsen muligvis for at beskytte harddisken. Hvis
enheden bruges et sted, hvor der er høje lyde, stopper
optagelsen muligvis pga. støjvibrationer. Optagelse af
data på et SD-kort anbefales sådanne steder.
Autofokus virker ikke.
≥ Skift til intelligent autofunktion.
≥ Hvis du prøver at optage en scene, som er vanskelig
at indstille fokus på med auto-fokus, skal du bruge den
manuelle fokusfunktion til at indstille fokus. (l 32, 72)
124
VQT2N33
Problem
Kontrolpunkter
Billedernes farvebalance
er underlig ved optagelse
på et bestemt sted, f.eks.
en gymastiksal.
≥ På steder med flere lyskilder, som f.eks. en
gymnastiksal eller en hal, skal indstillingen for
hvidbalance sættes på
(Indendørsfunktion 2).
Hvis du ikke kan få en klar optagelse med
(Indendørsfunktion 2), skal indstillingen sættes på
(Manuel justeringsfunktion). (l 70)
Ingen scener/billeder
kan afspilles.
≥ Hvis der er scener/still-billeder med miniaturer, der
vises som
, kan de ikke afspilles.
Selv om dette
videokamera er korrekt
forbundet til et TV, kan
man ikke se billederne.
≥ Læs betjeningsvejledningen til dit TV, og vælg den
kanal, som passer til forbindelsens input.
≥ Vælg [TV ASPECT], så det passer med TV’ets
billedformat. (l 91)
≥ Skift indstillingen, afhængigt af det kabel, der er
forbundet med fjernsynet. (l 91)
Billederne
sammenpresses i
vandret plan.
Scener kan ikke slettes.
≥ Ophæv beskyttelsesindstillingen. (l 85)
≥ Scener/still-billeder, hvor miniaturevisningen ses som
, kan ikke slettes. Hvis scenerne/still-billederne
er overflødige, skal du formatere mediet for at slette
dataene. (l 42) Vær opmærksom på, at når mediet
er formateret, slettes alle de data, der er optaget på
mediet, og dataene kan ikke gendannes. Husk at
sikkerhedskopiere vigtige data på en PC, disk osv.
Hvis SD-kortet er isat
videokameraet, bliver
det ikke genkendt.
≥ Hvis SD-kortet er formateret på en PC, genkendes
det muligvis ikke af denne enhed. Brug denne
enhed til at formatere SD-kort. (l 42)
Hvis SD-kortet er isat
en anden enhed, bliver
det ikke genkendt.
≥ Kontrollér, at videokameraet er kompatibelt med det
isatte SD-korts (SD-hukommelseskort/SDHChukommelseskort/SDXC-hukommelseskort)
kapacitet eller type. Der henvises til videoapparatets
brugervejledning for yderligere detaljer.
125
VQT2N33
Problem
Billedets farve og
lysstyrke ændres, eller
der vises muligvis
nogle vandrette streger
på billedet.
LCD-skærmen flimrer
indendørs.
Kontrolpunkter
≥ Billedets farve eller lysstyrke kan ændres, eller du
ser muligvis vandrette streger på billedet, når
motivet optages i lysstofbelysning, kviksølvlys eller
natriumlys osv. Dette er ikke en fejlfunktion.
≥ I filmoptagelsesfunktionen skal du optage i
intelligent autofunktion eller sætte
lukkerhastigheden til 1/100 på steder, hvor
strømforsyningen er 50 Hz, eller 1/125 på steder
med 60 Hz.
≥ I billedoptagelsesfunktionen påvirkes det optagede
billede ikke.
Motivet ser lidt bøjet ud.
Hvide runde pletter, der
ligner sæbebobler, vises
på det optagede billede.
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT
OFF, THEN TURN ON
AGAIN.” vises.
126
VQT2N33
≥ Motivet ser bøjet ud, når det bevæger sig hen over
billedet meget hurtigt, men det er fordi enheden bruger
MOS til billedsensoren. Dette er ikke en fejlfunktion.
≥ Hvis du tager et billede med
blitzen på et mørkt sted eller
indendørs, vises der
muligvis nogle hvide runde
pletter på billedet, som
skyldes, at blitzen afspejler luftens støvpartikler.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Et kendetegn er, at antallet af runde pletter og deres
position varierer i hvert enkelt billede.
≥ Videokameraet har detekteret en fejl. Start enheden
igen ved at slukke og tænde for strømmen.
≥ Hvis du ikke slukker og tænder for strømmen selv,
slukker strømmen automatisk om ca. 1 minut.
≥ Reparation er nødvendig, hvis meddelelse herom vises
flere gange, også efter genstart. Sluk for strømmen, og
kontakt den forhandler, som du har købt denne enhed
af. Forsøg ikke at reparere enheden selv.
Problem
VIERA Link virker ikke.
Kontrolpunkter
[Indstilling på denne enhed]
≥ Tilslutning med et HDMI-minikabel (ekstraudstyr).
(l 93)
≥ Tryk på knappen MENU, og peg på [SETUP] #
[VIERA Link] # [ON]. (l 93)
≥ Afbryd strømmen til videokameraet, og tænd igen.
[Indstilling på andre enheder]
≥ Hvis TV-indgangen ikke skifter automatisk, skal du
skifte indgangen på TV'ets fjernbetjening.
≥ Kontrollér VIERA Link-indstillingen på den tilsluttede
enhed.
≥ Der henvises til betjeningsvejledningen til den
tilsluttede enhed.
Ved tilslutning via
USB-kablet genkendes
denne enhed ikke af
computeren.
≥ Efter genisætning af SD-kortet i enheden, skal det
medfølgende USB-kabel sættes i igen.
≥ Vælg et andet USB-stik på computeren.
≥ Check driftsmiljøet. (l 108)
≥ Tilslut det medfølgende USB-kabel igen, når du har
genstartet computeren og tændt enheden igen.
Når USB-kablet er
frakoblet, vil der blive
vist en fejlmeddelelse
på computeren.
≥ For at frakoble USB-kablet sikkert, skal du
dobbeltklikke på
ikonet i opgavebakken og
følge anvisningerne på skærmen.
DVD-brænderen kan
ikke tændes.
≥ Når videokameraet tilsluttes DVD-brænderen, skal
du bruge de tilhørende lysnetadaptere både
videokameraet og DVD-brænderen.
Kan ikke læse
PDF-vejledningen til
HD Writer AE 2.0.
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere
eller Adobe Reader 7.0 eller en senere version for at
kunne læse PDF-vejledningen til HD Writer AE 2.0.
Der kan ikke kopieres
scener på SD-kortet
ved at tilslutte USBkablet til andet udstyr.
≥ Noget andet udstyr kan muligvis ikke genkende SDkortet. Tag USB-stikket ud igen, og tilslut det igen.
127
VQT2N33
∫ Hvis scenerne ikke skifter jævnt, når de afspilles på en anden enhed
Billederne kan fastfryse i flere sekunder ved samlingerne mellem scenerne, hvis følgende
handlinger udføres, efter at flere scener er blevet afspillet mange gange på en anden enhed.
≥ Det afhænger af afspilningsenheden, hvor jævnt scenerne afspilles, når de afspilles.
Afhængig af den anvendte enhed, fastfryser billederne muligvis et øjeblik, selv om ingen af
følgende betingelser er opfyldt.
≥ En kontinuerlig optagelse af billeddata, som overstiger 4 GB, kan stoppe midlertidigt hver
4 GB data, når der afspilles ved hjælp af en anden enhed.
≥ Afspilningen bliver muligvis ujævn, hvis redigeringen af scenerne er udført med HD Writer
AE 2.0, mens afspilningen vil være jævn, hvis du indstiller de sømløse indstillinger i
HD Writer AE 2.0. Se betjeningsvejledningen til HD Writer AE 2.0.
Hovedårsager til, at der ikke afspilles jævnt
≥ Hvis scenerne er optaget på forskellige datoer
≥ Hvis der er optaget scener med en varighed på mindre end 3 sekunder
≥ Hvis PRE-REC er blevet anvendt til optagelse
≥ Ved sletning af scener
≥ Når valgte scener kopieres mellem et SD-kort og den indbyggede hukommelse/
harddisken
≥ Når valgte scener kopieres til en disk i en tilsluttet dvd-brænder.
≥ Hvis der er optaget mere end 99 scener på samme dato
128
VQT2N33
Andet
Forsigtighedsregler ved brug
Om denne enhed
Videokameraet og SD-kortet bliver varme under
brugen heraf. Dette er ikke en fejlfunktion.
Hold Højdefinitions videokamera så langt
væk fra magnetiseret udstyr (som f.ek.
mikrobølgeovne, TV’er, videospiludstyr osv.).
≥ Hvis du bruger Højdefinitions videokamera
tæt på et TV, kan lyd og billeder på
Højdefinitions videokamera blive forvrænget
på grund af elektromagnetisk stråling.
≥ Brug ikke Højdefinitions videokamera tæt
ved en mobiltelefon, da støj kan påvirke
lyd og billede.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og
billeder kan blive forvrænget af kraftige
magnetiske felter fra højttalere og store
motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ
virkning på Højdefinitions videokamera og
skabe lyd- og billedforstyrrelser.
≥ Hvis Højdefinitions videokamera får en
negativ virkning fra elektromagnetisk udstyr
og stopper med at fungere korrekt, skal du
slukke for Højdefinitions videokamera og
fjerne batterierne eller frakoble
lysnetadapteren. Sæt derefter batteriet i
igen, eller tilslut lysnetadapteren igen, og
tænd for Højdefinitions videokamera.
Brug ikke Højdefinitions videokamera i
nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger
kan have negativ indvirkning på optagede
billeder og lyd.
Sørg for at benytte de medfølgende
ledninger og kabler. Hvis du bruger
ekstraudstyr, benyt da de ledninger og
kabler, som blev leveret med dem.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod enheden.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne kemikalier
mod enheden, kan dens udseende blive
skæmmet, og overfladen skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter have
kontakt med enheden i længere tid.
Når du benytter enheden i omgivelser
med meget sand eller støv, f.eks. på en
strand, lad da ikke sand eller fint støv
komme ind i enheden og dens stik.
Hold også enheden væk fra havvand.
≥ Sand eller støv kan beskadige enheden.
(Man skal være omhyggelig, når man
isætter eller udtager et kort.)
≥ Hvis havvand stænker mod enheden, tør da
vandet af med en hårdt opvredet klud. Tør
derefter enheden af igen med en tør klud.
Undgå at tabe enheden eller støde den
mod noget, når du bærer den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Rengøring
≥ Før rengøring skal batteriet udtages, eller
lysnetkablet tages ud af stikkontakten.
Derefter skal enheden tørres af med en
blød, tør klud.
≥ Hvis enheden er meget beskidt, kan du dyppe
en klud i noget vand og vride kluden hårdt op
og derefter tørre enheden af med den fugtige
klud. Tør enheden efter med en tør klud.
≥ Brug af rensebenzin, fortynder, sprit eller
opvaskemiddel kan ændre kamerahuset eller
forårsage, at kameraets overflade skaller af.
Disse opløsningsmidler må ikke anvendes.
≥ Hvis du bruger en kemisk præpareret
støveklud, skal du følge de instruktioner,
der fulgte med kluden.
129
VQT2N33
Brug ikke enheden til overvågningsformål
eller andre erhvervsmæssige formål.
≥ Dette videokamera er udviklet til en
forbrugers midlertidige brug. Det er ikke
beregnet til brug uden afbrydelse eller til
industriel eller kommerciel anvendelse,
som betyder længerevarende brug.
≥ I visse situationer kan brug uden
afbrydelse resultere i, at videokameraet
overophedes og frembringer en
fejlfunktion. En sådan anvendelse frarådes.
≥
Hvis du fysisk skal formatere HDD-enheden,
skal du tilsluttet enheden vha.
lysnetadapteren og vælge [FORMAT MEDIA]
# [HDD] i menuen. Tryk derefter på
slettetasten på skærmbilledet nedenfor, og
hold den inde i ca. 3 sekunder. Når
datasletningsskærmen for HDD-enheden
vises, skal du vælge [YES], og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Når du ikke skal bruge enheden i længere tid
≥ Når enheden opbevares i et skab el.lign.,
anbefales det at man anbringer
tørringsmiddel (silica gel) sammen med den.
/
Ved bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed skal du være opmærksom på, at:
≥ Ved formatering og sletning skal du blot
ændre filstyringsinformationen. Dette
sletter ikke helt dataene i den indbyggede
hukommelse eller på HDD-enheden til
denne enhed. Dataene kan gendannes
vha. anden software i handlen.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer den
indbyggede hukommelse eller på harddisken,
før den bortskaffes eller overdrages til andre.
≥
Hvis du fysisk skal formatere den
indbyggede hukommelse, skal du tilsluttet
enheden vha. lysnetadapteren og vælge
[FORMAT MEDIA] # [Built-inMemory] i
menuen. Tryk derefter på slettetasten på
skærmbilledet nedenfor, og hold den inde i
ca. 3 sekunder. Når datasletningsskærmen
for den indbyggede hukommelse vises,
skal du vælge [YES], og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
130
VQT2N33
≥ Pas på dataene i den indbyggede
hukommelse. Panasonic kan ikke gøres
ansvarlig for spredning af private data,
selv om dette er højst usandsynligt.
Om batteriet
Batteriet, der benyttes i denne enhed, er et
udskifteligt lithium-ion batteri. Det påvirkes
af luftfugtighed og temperatur, og effekten
stiger, jo mere temperaturen stiger eller
falder. I kolde områder tændes symbolet for
fuld opladning måske ikke, og symbolet for
lav batterikapacitet kan fremkomme ca. 5
minutter efter at man er begyndt at bruge
enheden. Ved høje temperaturer kan
beskyttelsesfunktionen blive udløst, hvilket
gør det umuligt at bruge enheden.
Sørg altid for at tage batteriet ud efter
brug.
≥ Hvis et batteri forbliver tilsluttet, vil der
løbe en lille mængde strøm, selv om der
er slukket for enheden. Hvis man lader
enheden stå sådan, risikerer man at
batteriet aflades for meget. Det kan
resultere i, at du ikke kan bruge batteriet
selv efter at det er blevet opladet.
≥ Batteriet bør opbevares i en plasticpose,
så metal ikke kan røre ved kontakterne.
≥ Batteriet bør opbevares et køligt og tørt
sted under så konstant temperatur som
muligt. (Anbefalet temperatur: 15 oC til
25 oC, Anbefalet luftfugtighed: 40% til
60%)
≥ Ekstremt høje eller lave temperaturer kan
forkorte batteriets levetid.
≥ Hvis batteriet opbevares ved høj
temperatur, høj luftfugtighed eller i olieeller røgfyldte omgivelser, kan
terminalerne ruste og forårsage
funktionsfejl.
≥ Hvis du opbevarer batteriet i lang tid,
anbefaler vi at du oplader det en gang om
året og oplagrer det igen, efter at du har
opbrugt batterikapaciteten fuldstændig.
≥ Støv og andet materiale, som sidder på
batterikontakterne, bør fjernes.
Sørg for at have ekstra batterier med, når
du tager ud for at optage.
≥ Klargør batterierne, så de har 3-4 gange
mere det behov, du har planlagt til
optagelse. Kolde steder, som f.eks. et
skisportssted, kan afkorte
optagelsestiden.
Hvis du ved et uheld taber batteriet, skal
du kontrollere om kontakterne er blevet
beskadiget.
≥ Isættelse af et batteri med beskadigede
tilslutninger kan ødelægge enheden.
Kast ikke et gammelt batteri på ild.
≥ Hvis man opvarmer et batteri eller kaster
det på ild, kan det eksplodere.
Hvis driftstiden er meget kort selv efter at
et batteri er blevet genopladet, er
batteriet slidt op. Vær venlig at købe et
nyt batteri.
131
VQT2N33
Om lysnetadapteren
≥ Hvis batteriets temperatur er ekstremt høj
eller ekstremt lav, kan opladningen
muligvis tage længere tid, eller batteriet er
muligvis ikke blevet opladet.
≥ Hvis opladelampen bliver ved med at
blinke, skal du sørge for, at
kontaktfladerne på batteriet eller
lysnetadapteren er fri for snavs,
fremmedlegemer eller støv, og tilsluttedem
igen korrekt.
Tag lysnetkablet ud fra lysnetstikket, når
du fjerner snavs, fremmedlegemer eller
støv batteriets kontaktflader eller
lysnetadapteren.
Hvis opladelampen stadig blinker, kan
batteriets temperatur være meget høj eller
meget lav, eller der kan være noget i vejen
med batteriet eller lysnetadapteren.
Kontakt forhandleren.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på en
radio, kan radiomodtagelsen blive
forstyrret. Hold lysnetadapteren 1 m eller
mere fra radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende
lyd. Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren efter
brug. (Hvis den efterlades tilkoblet, vil der
stadig være et lille strømforbrug.)
≥ Hold altid elektroderne på lysnetadapteren
og batteriet rene.
Om opladningsfejl
Hvis statusindikatoren blinker ved en
særligt hurtig eller langsom hastighed,
skal der tages højde for følgende.
Blink i ca. 4 sekunders perioder (slukket
ca. 2 sekunder, tændt ca. 2 sekunder)
≥ Batteriet kan være overafladet, eller
batteritemperaturen kan være for høj eller
for lav. Batteriet oplader, men det kan tage
flere timer, før den normale opladning
starter.
132
VQT2N33
Blink i ca. 0,5 sekunders perioder
(slukket ca. 0,25 sekunder, tændt ca. 0,25
sekunder):
≥ Batteriet er ikke opladet. Fjern batteriet fra
enheden, og prøv at oplade igen.
≥ Kontrollér, at enhedens eller batteriets
terminaler ikke er snavsede eller
tildækkede af en fremmede genstand, og
tilslut batteriet korrekt igen. Hvis der er en
fremmed genstand eller noget snavs, skal
du slukke for enheden, før det fjernes.
≥ Batteritemperaturen eller den omgivende
temperatur er meget høj eller meget lav.
Vent, indtil den korrekte temperatur er
genoprettet, før du prøver at oplade
batteriet igen. Hvis batteriet stadig ikke vil
oplade, kan der være en fejl i enheden,
batteriet eller lysnetadapteren.
Off:
≥ Opladningen er fuldført.
≥ Hvis statusindikatoren forbliver slukket på
trods af, at opladningen ikke er færdig,
kan der være en fejl i enheden, batteriet
eller lysnetadapteren.
≥ Der henvises til side 131 for detaljer om
batteriet.
Om SD-kort
Ved bortskaffelse eller overdragelse af SDkortet skal du være opmærksom på, at:
≥ Formatering og sletning på denne enhed
eller på computeren ændrer kun
filstyringsoplysningerne, men sletter ikke
dataene helt på SD-kortet.
≥ Det anbefales, at SD-kortet destrueres
eller fysisk formateres på denne enhed,
hvis SD-kortet skal bortskaffes eller
overdrages.
≥
For fysisk at formatere SD-kortet skal du
tilslutte enheden vha. lysnetadapteren og
vælge [FORMAT CARD] # [YES] i
menuen. Tryk derefter på slettetasten på
skærmbilledet nedenfor, og hold den inde i
ca. 3 sekunder. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet
vises, skal du vælge [YES] og derefter
følge anvisningerne på skærmen.
≥
/
For fysisk at formatere SD-kortet skal du
tilslutte enheden vha. lysnetadapteren og
vælge [FORMAT MEDIA] # [SD CARD] i
menuen. Tryk derefter på slettetasten på
skærmbilledet nedenfor, og hold den inde i
ca. 3 sekunder. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet
vises, skal du vælge [YES] og derefter
følge anvisningerne på skærmen.
LCD-skærm
≥ Når LCD-skærmen bliver snavset, skal du
tørre den af med en blød klud, som f.eks.
en pudseklud til briller.
≥ Du må ikke bruge neglene på LCDskærmen eller gnide eller trykke for hårdt
på den.
≥ Berøringen kan være svær at se eller
genkende, hvis beskyttelsesfilmen til
LCD-skærmen er påsat.
≥ Hvis der er store temperaturændringer,
kan der opstå kondens på LCD-skærmen.
Tør den af med en blød, tør klud, f.eks. en
pudseklud til briller.
≥ Når enheden er blevet meget kold, f.eks.
efter opbevaring i kolde omgivelser, vil
dens LCD-skærm være lidt mørkere end
normalt lige efter at strømmen tændes.
Den normale lysstyrke vil komme tilbage,
når enhedens indre temperatur stiger.
Der bliver anvendt stor
højpræcisionsteknologi for at fremstille
LCD-skærmen, som har ialt ca.
230.000 punkter. Resultatet er mere end
99,99% effektive punkter med kun 0,01%
af punkterne inaktive eller altid lysende.
Dette er dog ikke en funktionsfejl og
påvirker ikke det optagede billede.
≥ Kunden er ansvarlig for håndtering af
dataene på SD-kortet.
133
VQT2N33
Om personlige oplysninger
Når du har aktiveret
ansigtsgenkendelsesfunktionen, gemmes de
personlige oplysninger i denne enhed, og de
medtages på de billeder, der optages.
≥ Hvis enheden sendes til service, gives
væk/bortskaffes, bør alle personlige
oplysninger slettes med henblik på at
beskytte personlige oplysninger. (l 85)
Skadeserstatning
≥ Oplysninger, herunder personlige
oplysninger, kan blive udsat for ændringer
eller kan mistes som resultat af en forkert
handling, påvirkning af statisk elektricitet,
et uheld, hvis enheden går i stykker,
reparation eller anden håndtering.
Det bør noteres, at Panasonic ikke
påtager sig et ansvar for direkte eller
indirekte problemer, som måtte opstå som
resultat af ændringer eller tab af
oplysninger, herunder personlige
oplysninger.
Om kondens
Når der dannes kondens på enheden, vil
objektivet blive tåget og enheden vil måske
ikke fungere korrekt. Sørg for at der ikke
dannes kondens. Hvis det skulle ske, gør da
som beskrevet nedenfor.
Årsager til kondens
Kondens opstår, når omgivelsernes
temperatur og luftfugtighed ændres som
følger.
≥ Når denne enhed bliver taget fra kolde
omgivelser (f.eks. en skibakke) til et varmt
lokale.
≥ Når denne enhed tages ud af en bil med
klimaanlæg.
≥ Når et koldt lokale varmes hurtigt op.
≥ Når kold luft fra et klimaanlæg blæser
direkte på denne enhed.
≥ Efter regnbyger på en sommereftermiddag.
≥ Når denne enhed befinder sig på et meget
fugtigt sted, hvor luften er tyk af vanddamp.
(f.eks. et opvarmet svømmebassin)
Gode tip!
Hvis du f.eks. har benyttet denne enhed til
optagelse på en skibakke og tager den ind i
et varmt område, anbring da enheden i en
plasticpose, fjern så meget af luften fra
plasticposen som muligt og luk posen. Lad
enheden ligge i ca. en time i lokalet, så
enhedens temperatur er tæt på
rumtemperatur, før den bruges.
134
VQT2N33
Andet
Ekstra tilbehør
Korrekte produktnumre pr. februar 2010. Ændringer kan ske.
Visse tilbehør sælges ikke i alle lande.
Batterioplader (VW-BC10E)
Batteripakke (lithium/VW-VBK180)
Batteripakke (lithium/VW-VBK360)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Videolampe (VW-LDC103E)*
Pære til video DC lys (VZ-LL10E)
Skoadapter (VW-SK12E)
DVD-brænder (VW-BN2)
Tilbehørskit (VW-ACK180E)
* Du skal bruge kontaktskoadapteren
VW-SK12E (ekstraudstyr).
135
VQT2N33
Andet
Om ophavsrettigheder
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for
andet end din egen private brug, kan
overtræde lovgivningen om
ophavsrettigheder. Selv optagelse til
privat brug kan med visse former for
materiale være forbudt.
∫ Licenser
≥ SDXC logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD” og “AVCHD” logoet er
varemærker tilhørende Panasonic
Corporation og Sony Corporation.
≥ Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
≥ HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og i andre lande.
≥ HDAVI Control™ er et varemærke
tilhørende Panasonic Corporation.
≥ “x.v.Colour” er et varemærke.
≥ Microsoft®, Windows® og Windows Vista®
er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
≥ IBM og PC/AT er registrerede
varemærker, der tilhører International
Business Machines Corporation i USA.
≥ Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er
registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Intel Corporation
i USA og andre lande.
≥ AMD Athlon™ er et varemærke tilhørende
Advanced Micro Devices, Inc.
136
VQT2N33
≥ iMovie og Mac er varemærker tilhørende
Apple Inc., som er registreret i USA og i
andre lande.
≥ PowerPC er et varemærke tilhørende
International Business Machines
Corporation.
≥ Andre navne på systemer og produkter,
som nævnes i denne
betjeningsvejledning, er som regel de
registrerede varemærker og varemærker
der tilhører de producenter, som udviklede
det relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til
forbrugernes personlige og ikkekommercielle anvendelse for at (i)
kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller
(ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med
personlig og ikke-kommerciel virksomhed
og/eller er blevet modtaget fra en
videoudbyder, som har licens til at sælge
AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre
formål eller anvendelser. Kontakt venligst
MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger.
Se også http://www.mpegla.com.
Andet
Optagelsesfunktioner/omtrentlig tid,
der kan optages
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse.


Optagelsesfunktion
HA
HG
HX
HE
Billedstørrelse
1920k1080
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
1920k1080
1920k1080
1920k1080
4 GB
30 min
40 min
1h
1 h 30 min
8 GB
1h
1 h 20 min
2h
3 h 20 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4 h 10 min
6 h 40 min
32 GB
4 h 10 min
5 h 30 min
8 h 20 min
13 h 40 min
48 GB
6 h 20 min
8 h 10 min
12 h 30 min
20 h 20 min
64 GB
8 h 30 min
11 h
16 h 50 min
27 h 30 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4 h 10 min
6 h 40 min
120 GB
15 h 50 min
20 h 30 min
31 h 20 min
51 h
A Billedkvalitet prioriteret
B Optagelsestid prioriteret
≥ Standardindstillingen er HG-funktion.
≥ Maksimum kontinuerlig optagelsestid for en scene: 12 timer
≥ Optagelsen sættes én gang på pause, når optagelsestiden for en scene går ud over
12 timer. Optagelsen genoptages automatisk efter nogle få sekunder.
≥ Hvis en optagelse med en masse bevægelse optages, reduceres optagelsestiden.
≥ Optagetiden kan reduceres, hvis optagelsen af en kort scene gentages.
≥ Brug tiden i rækken med 4 GB i ovenstående tabel som en vejledning til den tid, der kan
kopieres på én DVD-disk (4,7 GB).
137
VQT2N33
Andet
Antal billeder, der kan optages
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse.
Billedformat
4:3
Billedstørrelse
1.9M
5M
2592k1944
1600k1200
0.3M
640k480
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
512 MB
180
280
470
750
3600
6100
1 GB
370
580
970
1500
7400
12000
25000
2 GB
750
1100
1990
3100
15000
4 GB
1400
2350
3900
6100
30000
50000
8 GB
3000
4700
7900
12000
60500
102000
16 GB
6000
9500
15900
25000
122000
205000
24 GB
8900
14000
23000
36000
179000
301000
32 GB
12000
19000
32000
50000
246000
414000
48 GB
18000
28000
47000
74000
364000
613000
64 GB
24000
38000
64000
101000
492000
829000
16 GB
6000
9500
15900
25000
122000
205000
120 GB
45000
71000
119000
188000
899100
899100
Billedformat
3:2
Billedstørrelse
4.8M
2688k1792
1.9M
1680k1120
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
138
VQT2N33
512 MB
180
290
490
760
1 GB
380
600
1000
1500
2 GB
790
1200
2000
3100
4 GB
1500
2400
4000
6300
8 GB
3100
4900
8000
12000
16 GB
6300
10000
16000
25000
24 GB
9300
14500
24000
37500
32 GB
12000
20000
33000
51000
48 GB
19000
29800
49000
76000
64 GB
25000
40000
66000
103000
16 GB
6300
10000
16000
25000
120 GB
47000
75000
123000
192000
Billedformat
16:9
Billedstørrelse
4.5 M
2816k1584
2.1 M
1920k1080
Billedkvalitet
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
512 MB
200
320
440
690
1 GB
410
650
900
1400
2 GB
850
1300
1800
2800
4 GB
1680
2600
3600
5600
8 GB
3400
5300
7300
11000
16 GB
6800
10000
14000
23000
24 GB
10000
15800
21000
34000
32 GB
13000
21000
29000
46000
48 GB
20000
32000
44000
69000
64 GB
27000
43000
59000
93000
16 GB
6800
10000
14000
23000
120 GB
51000
81000
110000
174000
≥ Tallene i tabellen er omtrentlige værdier.
≥ Antallet af billeder, som kan optages, afhænger af om
og
benyttes sammen
og af det aktuelle motiv.
≥ Det maksimale antal mulige billeder, der kan vises, er 99999.
Hvis antallet af mulige billeder overstiger 99999, ændres tallet ikke, når der tages billeder,
før antallet af mulige billeder kommer under 99999.
≥ Hukommelseskapaciteten, der angives på SD-kortets etiket, svarer til den totale kapacitet
til copyrightbeskyttelse og –administration samt den kapacitet, der kan anvendes på
enheden, en PC, osv.
139
VQT2N33
Andet
Specifikationer
Højdefinitions videokamera
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilde:
DC 5,0 V (Ved brug af lysnetadapter)
DC 3,6 V (Ved brug af batteri)
Strømforbrug:
Optagelse:
Oplader:
4,4 W
7,7 W
4,4 W
7,7 W
4,7 W
7,7 W
Signalsystem
1080/50i
Optageformat
AVCHD-format standard opfyldt
Billedsensor
1/4,1z 1MOS-billedsensor
Total: 3320 K
Effektive pixler:
Film: 2110 K (16:9)
Still-billede: 2320 K (4:3), 2280 K (3:2), 2110 K (16:9)
Objektiv
Auto-blænde, F1.8 til F3.3
Brændvidde:
3,02 mm til 75,5 mm
Makro (Automatisk fokusering)
Svarende til 35 mm:
Film:
35,7 mm til 893 mm (16:9)
Still-billede:
36 mm til 900 mm (4:3)
35,7 mm til 893 mm (3:2)
35,7 mm til 893 mm (16:9)
Mindste fokusafstand:
Normal:
Ca. 4 cm (Vidvinkel)/ca. 1,5 m (Tele)
Tele makro:
Ca. 70 cm (Tele)
Intelligent auto-makro:
Ca. 1 cm (Vidvinkel)/ca. 70 cm (Tele)
Zoom
25k optisk zoom, 35k i.Zoom, 60k/1500k digital zoom
Skærm
2,7z bred LCD-skærm (ca. 230 K pixel)
Mikrofon
Stereo (med zoom-mikrofon)
Højttaler
1 rund højttaler, dynamisk type
140
VQT2N33
Hvidbalancejustering
Automatisk søgning efter hvidbalancesystem
Standard belysning
1.400 lx
Krævet
minimumbelysning
Ca. 4 lx (Lavt lysniveau-funktion 1/25)
Ca. 1 lx med farve-natsynsfunktion
Videoudgangsniveau
for AV-multistik
AV-videoudgangsniveau:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-system
Komponent-videoudgangsniveau:
Y: 1,0 Vp-p, 75 h
Pb: 0,7 Vp-p, 75 h
Pr: 0,7 Vp-p, 75 h
Videoudgangsniveau
til HDMI-ministik
HDMI™ (x.v.Colour™) 1080i/576p
Lydudgangsniveau for
AV-multistik (Linje)
316 mV, 600 h, 2 kan
Lydudgangsniveau for
HDMI-ministik
Dolby Digital/Lineær PCM
USB
Skrivebeskyttet (Ingen copyright-beskyttelsessupport)
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
Skrivebeskyttet
Skrivebeskyttet
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-stik, type Mini AB
USB-værtsfunktion (for DVD-brænder)
Blitz
Mål
Tilgængeligt område: Ca. 1,0 m til 2,5 m
51,5 mm (B)k65,5 mm (H)k112 mm (D)
(uden fremspringende dele)
54,5 mm (B)k65,5 mm (H)k112 mm (D)
(uden fremspringende dele)
Vægt
Ca. 255 g
[uden batteri (medfølgende) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
Ca. 258 g
[uden batteri (medfølgende)]
Ca. 327 g
[uden batteri (medfølgende)]
141
VQT2N33
Lagring i gang
Ca. 299 g
[med batteri (medfølgende) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
Ca. 300 g
[med batteri (medfølgende)]
Ca. 369 g
[med batteri (medfølgende)]
Driftstemperatur
0 oC til 40 oC
Driftsfugtighed
10% til 80%
Batteriets levetid
Se side 18
Levende billeder
Optagelse
smedier
SD-kort
SD memorykort (FAT12 og FAT16 systemkompatibelt)
SDHC memorykort (FAT32 systemkompatibelt)
SDXC memorykort (exFAT systemkompatibelt)
Se side 20 for detaljerede oplysninger om de SD-kort, der kan
bruges sammen med dette apparat.
Indbygget
hukommelse
16 GB
HDD
120 GB
Komprimering
MPEG-4 AVC/H.264
Optagelsesfunktion og
overførselshastighed
HA: Ca. 17 Mbps (VBR)
HG: Ca. 13 Mbps (VBR)
HX: Ca. 9 Mbps (VBR)
HE: Ca. 5 Mbps (VBR)
Se side 137 for oplysninger om optagelsestiden.
Billedstørrelse
HA/HG/HX/HE: 1920k1080/50i
Lydkompression
Dolby Digital
142
VQT2N33
Still-billeder
Optagelse
smedier
SD-kort
SD memorykort (FAT12 og FAT16 systemkompatibelt)
SDHC memorykort (FAT32 systemkompatibelt)
SDXC memorykort (exFAT systemkompatibelt)
Se side 20 for detaljerede oplysninger om de SD-kort, der kan
bruges sammen med dette apparat.
Indbygget
hukommelse
16 GB
HDD
120 GB
Komprimering
JPEG (Design rule for Camera File system, baseret på
Exif 2.2 standarden), DPOF-kompatibel
Billedstørrelse
Billedformat [4:3]:
2592k1944/1600k1200/640k480
Billedformat [3:2]:
2688k1792/1680k1120
Billedformat [16:9]:
2816k1584/1920k1080
Se side 138 for oplysninger om antal mulige billeder.
Lysnetadapter
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilde:
Strømforbrug:
DC udgang:
AC 110 V til 240 V, 50/60 Hz
12 W
DC 5,0 V, 1,6 A
Mål
46 mm (B)k25 mm (H)k75,5 mm (D)
Vægt
Ca. 115 g
Specifikationerne kan blive ændret uden foregående varsel.
143
VQT2N33
EU
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement