Panasonic HDCHS300, HDCTM300 Operating instructions

Panasonic HDCHS300, HDCTM300 Operating instructions
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
1 ページ 2009年1月26日
月曜日 午前9時11分
Kasutusjuhend Kõrglahutusega
videokaamera
Mudeli nr
HDC-TM300
HDC-HS300
Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Veebilehekülg: http://www.panasonic-europe.com
VQT1Z23
until
2009/03/31
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 2 ページ 2009年1月26日
月曜日 午前9時11分
Ohutusteave
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI JA
TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
• ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA EGA
NIISKUSE KÄTTE NING HOOLITSEGE, ET
SELLELE EI TILGU EGA PRITSI VEDELIKKU
EGA ASETATA VEDELIKUGA ESEMEID
NAGU VAASE.
• KASUTAGE AINULT SOOVITATUD
TARVIKUID.
• ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET
(EGA TAGAPANEELI). SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
USALDAGE SEADME HOOLDUS
PÄDEVATELE HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale,
kergesti ligipääsetavasse kohta.
Toitejuhtme pistik peab olema kergesti
lahtiühendatav.
Seadme täielikuks elektrivõrgust
lahtiühendamiseks ühendage toitepistik
vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke
lahti!
Akusid ei tohi visata tulle ega kuumutada üle
allpool näidatud temperatuuri.
Nööppatarei 60 °C
Akupakk 60 °C
 Elektromagnetiline ühilduvus
ETTEVAATUST!
• ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE
SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI
VENTILEERITUD. ÜLEKUUMENEMISE
PÕHJUSTATUD ELEKTRILÖÖGI- JA
TULEOHU VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI
TAKISTA ÕHUAVASID.
• ÄRGE UMMISTAGE SEADME
VENTILATSIOONIAVASID AJALEHTEDE,
LAUDLINADE, KARDINATE EGA MUUDE
SARNASTE ESEMETEGA.
• ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID
KÜÜNLAID EGA MUID LAHTISE TULE
ALLIKAID.
• KÕRVALDAGE PATAREID/AKUD
KESKKONNASÕBRALIKUL VIISIL.
2
VQT1Z23
See sümbol (CE) asub andmesildil.
Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
• Muud AV-, komponent- ega USB-kaablit
peale seadme komplekti kuuluvate ei tohi
kasutada.
• Kui kasutate eraldi müügil olevaid kaableid,
siis peab nende pikkus olema kindlasti alla 3
meetri.
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus
kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata alla
neelata.
Toote tähistus asub seadme põhjal.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 3 ページ 2009年1月26日
 Teave kasutatud seadmete ja
patareide kogumise ja käitlemise
kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil
ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning
akusid/patareisid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele eeskirjadele
ja direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb
kasutatud tooted ja akud/patareid viia
nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja
ringlussevõtu tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide
nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat teavet kasutatud toodete ja
akude/patareide kogumise ja ringlussevõtu
kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast. Vastavalt
siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kõrvaldamine olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud
elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise teabe
saamiseks vastava seadme müüja
või tarnija poole.
[Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada teavet nende toodete
nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Märkus aku/patarei sümboli
kohta (kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada
koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab
see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
Cd
月曜日 午前9時11分
 Salvestuste eest vastutusest
keeldumine
Tootja ei vastuta mingil määral selle seadme,
tarvikute ega andmekandjate talitlushäiretest
või defektidest tuleneva salvestuste kaotuse
eest.
 Järgige hoolikalt
autorikaitseseadust
Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu
väljaantud või ülekandena edastatava
materjali salvestamine muul eesmärgil kui
isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus
autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjali
salvestamisel olla piiranguid.
Käesolev kasutusjuhend kehtib mudelitele
ja
.
Piltidel kujutatu võib tegelikust veidi erineda.
• Selle kasutusjuhendi joonistel on kujutatud
mudelit
, selgituste teatud osad
viitavad aga muudele mudelitele.
• Sõltuvalt mudelist ei ole kõiki funktsioone
võimalik kasutada.
• Funktsioonid võivad olla erinevad, lugege
seetõttu juhiseid hoolikalt.
 Mälukaardid, mida saab selle
seadmega kasutada
SD-mälukaart ja SDHC-mälukaart
• Ilma SDHC-logota 4 GB (või suurema)
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi tehnilistele andmetele.
• Täiendavat teavet SD-mälukaartide kohta
lugege lk 24.
 Käesolevas kasutusjuhendis
kasutatavad nimetused
• SD-mälukaarti ja SDHC-mälukaarti
nimetatakse “SD-mälukaardiks”.
• Video salvestamiseks/esitamiseks kasutatavad
funktsioonid on märgistatud käesolevas
.
kasutusjuhendis tähisega
• Fotode salvestamiseks/esitamiseks
kasutatavad funktsioonid on märgistatud
.
käesolevas kasutusjuhendis tähisega
• “HD Writer AE 1.0 for HDC” tarkvara
nimetatakse “HD Writer AE 1.0".
• Viiteleheküljed on märgistatud noolega,
näiteks: l 00
3
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
4 ページ 2009年1月26日
 Litsentsid
• SDHC-logo on kaubamärk.
• “AVCHD” ja “AVCHD” logo on Panasonic
Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.
• Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud
litsentsi alusel.
Dolby ja kaksik-D sümbol on firma Dolby
Laboratories kaubamärgid.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface on firmale HDMI Licensing LLC
kuuluvad kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi
kaubamärk.
• “x.v.Colour” on kaubamärk.
• Leica on firma Leica Microsystems IR GmbH
registreeritud kaubamärk ja DICOMAR on firma
Leica Camera AG registreeritud kaubamärk.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® ja
DirectX® on firma Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid
USAs ja/või muudes riikides.
• Microsofti toodete kuvatõmmiste trükkimiseks
on Microsoft Corporationi luba.
• IBM ja PC/AT on USA International Business
Machines Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
• Intel®, Core™, Pentium® ja Celeron® on firma
Intel Corporation registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja muudes riikides.
• AMD Athlon™ on firma Advanced Micro
Devices Inc kaubamärk.
• Apple, Mac OS on firma Apple Inc
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid
USAs ja/või muudes riikides.
• PowerPC on firma International Business
Machines Corporation kaubamärk.
• Muud selles juhendis esinevad süsteemide ja
toodete nimetused on üldiselt neid väljatöötanud
ettevõtete registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
4
VQT1Z23
月曜日 午前9時11分
Käesolev toode on litsentseeritud AVC patendi
litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks selleks, et
(i) kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile („AVC Video“) ja/või (ii) dekodeerida
AVC-videosignaali, mis on kodeeritud tarbija
poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks
otstarbeks ja/või on hangitud AVC-videote
litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta
ega saa kaudselt eeldada mingiks muuks
otstarbeks. Täiendava info saamiseks pöörduge
firma MPEG LA LLC poole. Vt
http://www.mpegla.com.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 5 ページ 2009年1月26日
月曜日 午前9時11分
Sisukord
Ohutusteave
Tarvikud
Omadused
2
7
8
Ettevalmistamine
40
41
Salvestamine
Enne kasutamist
[1] Sisemälu ja kõvaketta (HDD)
kasutamine
Sisemälu kasutamine
[HDC-TM300]
Kõvaketta kasutamine [HDC-HS300]
[2] Osad ja nende käsitsemine
[HDC-TM300]
[HDC-HS300]
[8] Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Noolenuppude/OK nupu kasutamine
Salvestamine (põhifunktsioonid)
9
9
10
11
11
15
Seadistamine
[1] Toide
19
Aku laadimine
19
Aku sisestamine/eemaldamine
20
Laadimisaeg ja salvestusaeg
21
Ühendamine elektrivõrgu pistikupessa 23
[2] SD-mälukaartide ettevalmistamine 24
Mälukaardid, mida saab selle seadmega
kasutada
24
SD-mälukaardi sisestamine/
eemaldamine
25
[3] Režiimi valimine
(seadme sisse/välja lülitamine)
26
Seadme sisse- ja väljalülitamine LCDekraani/pildiotsijaga
27
[4] Puuteekraani kasutamine
28
[5] Menüükuva kasutamine
29
Kiirmenüü kasutamine
30
Keele valimine
31
Menüüd
31
[6] Kuupäeva ja kellaaja seadmine
35
Maailmaaja säte (reisisihtkoha
aja näitamine)
36
[7] LCD-ekraani/pildiotsija seadmine 37
LCD-ekraani reguleerimine
37
Puuteekraani kalibreerimine
38
LCD-ekraani pildikvaliteedi muutmine 38
Pildiotsija reguleerimine
38
Salvestades pildi partnerile näitamine 39
[1] Enne salvestamist
Intelligentne automaatrežiim
Kiirkäivitus
Kiire sisselülitumine
[2] Video salvestamine
Salvestusrežiimid/ligikaudne
salvestusaeg
Eelsalvestusfunktsioon PRE-REC
Võttejuhis
[3] Pildistamine
Kuvasuhe/pildisuurus
Pildikvaliteet
Pildistamine video salvestusrežiimis
Salvestatavate fotode arv
[4] Suurendamine/vähendamine
Digitaalsuumi funktsioon
Suurendusrõngaga suumimine
Optiline lisasuum
Optilise pildistabilisaatori funktsioon
AF Tracking funktsioon
42
43
45
46
47
49
50
50
51
52
53
54
55
58
58
58
59
60
61
Salvestamine (lisafunktsioonid)
[1] Tööikoonide
salvestusfunktsioonid
62
Tööikoonid
62
[2] Menüüde salvestusfunktsioonid 66
[3] Salvestades käsitsi värvustasakaalu,
säriaja ja ava väärtuse seadmine
77
Värvustasakaal
78
Säriaja/ava käsitsi reguleerimine
79
[4] Salvestades käsitsi teravdamine 80
[5] Salvestades käsitsi menüüdes
seadistamine
81
Pildi reguleerimine
81
5
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 6 ページ 2009年1月26日
[2] Võtete dubleerimine teisele
videoseadmele
117
[3] Kasutamine printeriga (PictBridge) 118
Esitamine
Esitamine
[1] Video esitamine
Foto tegemine videost
Highlight & Time Frame register
Video esitamine kuupäeva järgi
Intelligentne stseenivalik
Highlight esitusfunktsioon
Korduvesitus
Eelneva esituse jätkamine
[2] Fotode esitamine
Fotode esitamine kuupäeva järgi
82
85
85
86
86
87
88
88
89
91
Redigeerimine
[1] Stseenide/fotode kustutamine
[2] Stseeni jagamine kustutamiseks
[3] Stseenide/fotode kaitsemine
[4] DPOF sätted
[5] Kopeerimine SD-mälukaardilt
sisemällu/kõvakettale ja vastupidi
Kopeerimissihtkoha vaba mälumahu
kontrollimine
Kopeerimine
Jätkustseenide ühendamine
[HDC-TM300]
[7] Vormindamine
97
97
98
100
101
[1] Video/fotode vaatamine teleril TV 102
Ühendamine HDMI-minikaabliga
105
5.1-kanalilise ruumiheli kuulamine
106
Komponentkaabliga ühendamine
106
[2] Esitus VIERA-linki kasutades (HDAVI
Control™)
107
Varundamine
Kasutamine koos muude
seadmetega
[1] DVD-kirjuti ühendamine plaadile
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks
110
Ettevalmistused kopeerimiseks/
esitamiseks
110
Plaatidele kopeerimine
112
Kopeeritud plaadi esitamine
115
Kopeeritud plaadi haldamine (vormindamine,
automaatkaitse, plaadiandmete
näitamine)
116
VQT1Z23
Kasutamine arvutiga
Enne kasutamist
[1] Arvuti kasutusvõimalused
Lõppkasutaja litsentsileping
[2] Nõuded arvutile
121
123
124
Seadistamine
[1] Installimine
Arvutiga ühendamine
Arvutikuva
126
128
130
Kasutamine arvutiga
92
94
95
96
Kasutamine teleriga
6
月曜日 午前9時11分
[1] Tarkvara „HD Writer AE 1.0”
käivitamine
131
Tarkvararakenduste kasutusjuhendite
lugemine
131
[2] Macintosh arvutiga kasutamine
132
Muu
Näidud ja tähised
[1] Näidud ja tähised
[2] Teated
Taastamine
133
136
137
Kasulikud nõuanded
[1] Funktsioonid, mida ei saa kasutada
korraga
138
[2] Veaotsing
141
Ohutusnõuded
148
Tehnilised andmed
152
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 7 ページ 2009年1月26日
月曜日 午前9時11分
Tarvikud
Enne seadme kasutamist kontrollige, et
seadmega on kaasas kõik loetletud tarvikud.
Aku
VW-VBG130
Toiteadapter
VSK0698
Lisavarustus
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla
müügil.
Toiteadapter (VW-AD21E-K)
Aku (liitium/VW-VBG130)
Toitekaabel
K2CQ2CA00006
Alalisvoolukaabel
K2GJYDC00004
Aku (liitium/VW-VBG260)
Aku (liitium/VW-VBG6)
Aku hoidikukomplekt (VW-VH04)
HDMI-minikaabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Telekonverter (VW-T4314H)
Kaugjuhtimispult
(sisseehitatud akuga)
N2QAEC000024
Lainurkkonverter (VW-W307H)
Filtrikomplekt (VW-LF43WE)
Videolamp (VW-LDC103E)
Videolambi pirn (VZ-LL10E)
AV-kaabel
K2KYYYY00054
Komponentkaabel
K1 HY10YY0005
USB-kaabel
K1 HY04YY0032
Stereomikrofon (VW-VMS2E)
Tarvikuadapter (VW-SK12E)
DVD-kirjuti (VW-BN1)
*1 Komplekti kuuluvaid alalisvoolukaableid ei saa
selle seadmega kasutada.
*2 Nõutav on kasutada aku hoidikukomplekti VWVH04 (lisavarustus).
Elektronpliiats
VFC4394
Tarvikuadapter
(kuulub HDC-TM300
komplekti; ei kuulu HDCHS300 komplekti)
VYC0996
CD-ROM
7
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 8 ページ 2009年1月26日
月曜日 午前9時11分
Omadused
 Väga selged kõrglahutusega pildid
Selle seadmega saab salvestada kõrglahutusega võtteid.
Kõrglahutusega pildid (1920×1080)*
Kasutatav horisontaalridade arv 1080 *
Kui salvestusrežiimiks on HA/HG/HX.
Standardne pilt (720×576)
Kasutatav horisontaalridade arv 576
Mis on AVCHD?
See on detailse kõrglahutusega pildi salvestamise ja esitamise vorming.
Salvestamisel kasutatakse pildiandmete tihendamiseks MPEG-4 AVC/H.264 koodekit ning heli
salvestamiseks kasutatakse Dolby Digital 5.1 Creator’it.
• Kuna salvestusmeetod erineb tavalisest DVD-videost jne, ei ole andmed ühilduvad.
 Ühilduvus muude toodetega
Kasutamine koos muude seadmetega Kasutatavad funktsioonid
Pildi kvaliteet
Video/fotode vaatamine
teleril (102 kuni 109)
Kõrglahutusega pilt
Esitamine HDMI minikaabliga. Esitamine VIERA Linki
kasutades (HDAVI Control™) (l 107)
Esitus komponentkaabliga [1080i]
Esitus komponentkaabliga [576i]
Standardne pilt
Esitus AV-kaabliga
DVD-kirjuti kasutamine (l
110-116)
DVD-kirjuti ühendamine plaadile kopeerimiseks/plaadi
esitamiseks. - Kopeeritud plaadi esitamine (l 115)
Kõrglahutusega pilt
Standardne pilt
Arvutiga kasutamine (l 121- Andmete arvutisse kopeerimine ja redigeerimine
122)
Andmete kirjutamine BD/DVD-plaatidele ja SDmälukaartidele
Videoandmete teisendamine MPEG2-ks
Kõrglahutusega pilt
Standardne pilt
DVD-videoplaadi loomine
Võtete dubleerimine teisele
videoseadmele (l 117)
8
VQT1Z23
Pildi dubleerimine AV-kaabliga ühendades
Standardne pilt
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 9 ページ 2009年1月26日
1
月曜日 午前9時11分
Sisemälu ja kõvaketta (HDD) kasutamine
:
See seade on varustatud 32 GB sisemäluga. Sisemälu kasutamisel pöörake tähelepanu järgmisele.
:
Seadmel on sisseehitatud 120 GB kõvaketas. Kuigi kõvakettale saab salvestada suuri andmemahte,
tuleb arvestada teatud asjaoludega. Kõvaketta kasutamisel pöörake tähelepanu järgmisele.
Salvestuste eest vastutusest keeldumine
Panasonic keeldub igasugusest vastutusest kahjude eest, mis tulenevad otseselt või kaudselt
salvestuste või redigeeritud materjalide kaotusest mis tahes tõrgete tõttu ja ei garanteeri salvestuste
säilimist, kui salvestades või redigeerides esineb häireid. Sama kehtib ka juhul, kui seadet (sh kõiki
muid seadme osi, mis ei ole sisemälu/kõvakettaga seotud) on mis tahes viisil parandatud.
Sisemälu kasutamine [HDC-TM300]
 Varundage andmeid regulaarselt.
Sisemälu on ajutine andmekandja. Vältimaks andmekadu staatilise elektri, elektromagnetlainete,
rikete jms tõttu, varundage andmed arvutisse või DVD-plaadile. (l 110, 121)
 Kasutamise märgutuli [ACCESS] A
● Märgutuli põleb SD-mälukaardi või sisemälu kasutamise ajal (käivitamise, salvestamise, esitamise,
kustutamise jne.).
● Märgutule põlemise ajal ei tohi teha järgmisi toiminguid, (see võib rikkuda sisemälu või põhjustada
seadme tõrkeid):
- seadme väljalülitamine;
- USB-kaabli ühendamine ja lahtiühendamine,
- seadme vibratsioon ja põrutused.
● Selle seadme kõrvaldamisest või äraandmisest. ( 149)
9
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 10 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kõvaketta kasutamine [HDC-HS300]
 Kaitske kõvaketast vibratsiooni
ja löökide eest.
Keskkonna ja käsitsemistingimused võivad
kõvaketast osaliselt kahjustada ja sellele
salvestatud andmete lugemine, salvestamine või
esitamine võib ebaõnnestuda. Kaitske seadet
vibratsiooni ja löökide eest ning ärge lülitage
seadet salvestamise või esitamise ajal välja.
Kui kasutate seadet kärarikkas kohas nagu
klubis või kontserdil, siis võib salvestamine
seiskuda helivibratsiooni tõttu. Sellistes
kohtades on soovitav salvestada andmed
SD-mälukaardile.
 Kukkumise tuvastus
[ ] ilmub ekraanile, kui seade tuvastab
kukkumise (kaaluta oleku). Kukkumise korduval
tuvastamisel võib seade kõvaketta kaitseks
salvestamise või esitamise seisata.
 Kõvaketta kasutamise märgutuli
[ACCESS HDD] A
 Varundage andmeid
regulaarselt.
Kõvaketas on ajutine mäluseade. Vältimaks
andmekadu staatilise elektri,
elektromagnetlainete, rikete jms tõttu, varundage
andmed arvutisse või DVD-plaadile. (l 100, 112)
 Kui kõvaketta kasutamisel
esineb häireid, siis varundage
andmed viivitamata.
Kõvaketta rike võib põhjustada pidevat müra või
katkendlikku heli salvestamisel või esitamisel.
Jätkuv kasutamine rikub seda veelgi ning võib
muuta kõvaketta kasutuskõlbmatuks. Kui
märkate mis tahes häireid, siis kopeerige
andmed viivitamata kõvakettalt arvutisse, DVDplaadile jne ning pöörduge seadme müüja poole.
Kui kõvaketas muutub kasutuskõlbmatuks, ei
saa andmeid enam taastada.
 Seadme töö võib seiskuda
kuumas ja külmas keskkonnas.
Seade lülitub kõvaketta kaitseks välja.
 Ärge kasutage seadet madala
õhurõhu juures.
Kõvaketas võib lakata töötamast kõrgusel 3000
m või rohkem üle merepinna.
 Transport
Lülitage seade transportimiseks välja ning
kaitske seda rappumise, kukkumise ja löökide
eest.
10
VQT1Z23
• Märgutuli põleb kõvaketta kasutamise
(käivitamine, salvestamine, esitamine,
kustutamine jne) ajal.
• Märgutule põlemise ajal ei tohi teha järgmisi
toiminguid, sest see võib kõvaketast kahjustada
või põhjustada seadme talitlushäireid:
- seadme väljalülitamine;
- USB-kaabli ühendamine ja lahtiühendamine;
- seadme vibratsioon ja põrutused.
• Selle seadme kõrvaldamisest või
äraandmisest. ( 149)
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
2
11 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Osad ja nende
käsitsemine
[HDC-TM300]
1
2 3 4 5
6
7
8
10
11 12 13 14 15
19
20
21
A/V
16 17 18
9
1 LCD-ekraan (puuteekraan) ( 28, 37)
2 Optilise pildistabilisaatori nupp [
O.I.S.]
(lk 60)
3 Õhutusavad (ventilaator)
• Ventilaator töötab sisetemperatuuri tõusu
vältimiseks. Olge ettevaatlik, et te ei kataks
salvestades õhuavasid.
LCD-ekraan avaneb täisnurga all.
4 Intelligentse automaatrežiimi nupp [iA] (
43)
5 Eelsalvestusnupp [PRE-REC] ( 50)
6 Okulaari korrigeerimise nupp ( 38)
7 Akuhoidik ( 20)
8 Alalisvoolu sisendpesa [DC IN] ( 23)
• Kasutage ainult komplekti kuuluvat
toiteadapterit või Panasonicu originaaltoiteadapterit (VW-AD21 E-K; lisavarustus).
9 USB-pesa [ ] ( 110, 118, 128)
10 Kiirmenüü nupp [Q.MENU]* ( 30)
11 Madalal hoides salvestamise
alustamise/peatamise nupp ( 42)
• See nupp toimib samuti nagu salvestamise
alustamise/peatamise nupp.
• Ekraani saab pöörata 180° A objektiivi suunas
või 90° B pildiotsija suunas.
LCD-ekraanide tootmistehnoloogia tõttu võivad
ekraanil olla mõned väiksed heledad või
tumedad punktid. See ei ole siiski tõrge ega
halvenda võtte salvestuskvaliteeti.
11
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 12 ページ 2009年1月26日 月曜日
12 Suuminupud ( 58)
• Need nupud toimivad samuti nagu suumimishoob.
Pisipildikuva muutmine ja helitugevuse
reguleerimine.
13 Menüünupp [MENU] ( 29)
14 Kustutamisnupp [ ] ( 92)
15 SD-mälukaardipesa avamishoob [OPEN] (
25)
16 Audio-video väljundpesa [A/V] ( 102, 117)
• Kasutage AV-kaablit (ainult komplekti kuuluvat
kaablit).
17 Komponentpesa [COMPONENT] ( 102)
18 HDMI-minipesa [HDMI] ( 102, 107)
19 Kasutamise märgutuli [ACCESS] ( 9, 25)
20 Mälukaardipesa ( 25)
21 SD-mälukaardipesa kate ( 25)
22
23
24
25
26
27
28
22 Objektiivikate
• Objektiivikate avaneb video salvestamisrežiimis
ja pildistamisrežiimis
. ( 26)
23 Käsitsi reguleerimise rõngas ( 77)
24 Kõlar
25 Käsitsi teravdamise nupp [FOCUS] ( 80)
26 Käsitsi funktsiooninupp [FUNCTION] ( 81)
27 Kaugjuhtimisandur ( 41)
28 Salvestamise märgutuli ( 32)
29
午前9時11分
Pöörake objektiivivarjukit eemaldamiseks
vastupäeva A. Paigaldamiseks seadke see
avasse B ja seejärel pöörake päripäeva C.
• Paigaldage filtrikomplekti (VW-LF43NE,
lisavarustus) tavaline puhas kaitsefilter või
hallfilter objektiivivarjuki ette.
• Telekonverteri (VW-T4314H, lisavarustus) või
lainurkkonverteri (VW-W4307H, lisavarustus)
paigaldamisel eemaldage esmalt
objektiivivarjuk.
Olge ettevaatlik järgmistes olukordades!
Kui paigaldatud on 2 objektiivitarvikut, näiteks
hallfilter ja telekonverter, ja suumimishooba
lükatakse W suunas, siis pildi nurgad
tumenevad.
(Vinjett)
(Kahte objektiivitarvikut kasutades eemaldage
esmalt objektiivivarjuk ning paigaldage need
siis.)
Objektiivikaane paigaldamine
(kuulub filtrikomplekti (VWLF43NE, lisavarustus))
• Filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus)
kasutamisel kaitske objektiivi filtrikomplekti
kuuluva objektiivikaanega, kui seade ei ole
kasutuses.
30
• Objektiivikaane kinnitamiseks või
eemaldamiseks võtke objektiivikaas pöidla ja
nimetissõrme vahele.
31
32 Automaatteravdamise abilamp (lk 75)
32
29 Sisseehitatud välklamp ( 64)
30 Objektiiv (LEICA DICOMAR)
31 Objektiivivarjuk
12
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
37
38
13 ページ 2009年1月26日 月曜日
39
午前9時11分
40
41
42
36
35
34
MIC
43
44
33
46
45
33 Režiimilüliti ( 26)
34 Salvestamise alustamise/peatamise nupp
( 47)
35 Oleku märgutuli ( 26)
36 Pildiotsija ( 38)
LCD-ekraanide tootmistehnoloogiast tulenevalt
võivad pildiotsija ekraanil olla mõned väiksed
heledad või tumedad punktid. See ei ole siiski
tõrge ega halvenda võtte salvestuskvaliteeti.
37 Pildistamisnupp [ ] ( 51)
38 Suumimishoob [W/T] (salvestusrežiimis)
( 58)
Pisipildikuva lüliti/helitugevuse hoob [/VOL+] (esitusrežiimis) ( 83)
39 Sisemised mikrofonid (5.1 kanali tugi)
40 Tarvikuadapteri kinnitusosa
41 Tarvikuadapteri kaas
42 Tarvikuadapteri vabastushoob [SHOE
ADAPTOR RELEASE]
Tarvikuadapterile (kuulub komplekti) saab
kinnitada alalisvoolu videolambi/VW-LDC103E
(lisavarustus) jne.
1
2
3
1 Avage tarvikuadapteri kaas.
2 Kinnitage tarvikuadapter seadmele ja sulgege
kaas. 3 Kinnitage alalisvoolu videolamp seadme
külge.
13
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 14 ページ 2009年1月26日 月曜日
Tarvikuadapteri eemaldamiseks lükake
SHOE ADAPTOR RELEASE vabastushooba
ja samal ajal eemaldage tarvikuadapter.
43 Mikrofonipesa [MIC]
• Välise mikrofonina saab kasutada ühilduvat
videokaameralt toidet saavat (plug-in) tüüpi
mikrofoni.
• Välismikrofonil on stereohelisisend (2kanaliline).
• Videokaamera ühendamisel toiteadapteriga
võib olenevalt mikrofoni tüübist vahel kosta
müra. Sellisel juhul lülitage seade akutoitele ja
müra kaob.
44 Kuularite pesa [ ] ( 65)
• Liigtugev helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest
võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
午前9時11分
45 Käerihm
Reguleerige käerihma pikkus oma käele
parajaks.
1 Tõmmake käerihm lahti.
2 Reguleerige rihma pikkust.
3 Kinnitage rihm.
46 Õlarihma klamber
47
48
47 Aku vabastushoob [BATT] ( 20)
48 Statiivipesa
Siia avasse saab kinnitada lisavarustuseks oleva
statiivi. (Täpsemat teavet statiivi kinnitamise
kohta lugege statiivi kasutusjuhendist.)
A Kaamera põhi
14
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 15 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
[HDC-HS300]
1
2 3 4 5
6
7
8
10
11 12 13 14 15
19
20
21
A/V
16 17 18
1 LCD-ekraan (puuteekraan) ( 28, 37)
LCD-ekraan avaneb täisnurga all.
• Ekraani saab pöörata 180° A objektiivi suunas
või 90° B pildiotsija suunas.
LCD-ekraanide tootmistehnoloogia tõttu võivad
ekraanil olla mõned väiksed heledad või
tumedad punktid. See ei ole siiski tõrge ega
halvenda võtte salvestuskvaliteeti.
2 Optilise pildistabilisaatori nupp
3 Õhutusavad (ventilaator)
• Ventilaator töötab sisetemperatuuri tõusu
vältimiseks. Olge ettevaatlik, et te ei kataks
salvestades õhuavasid.
4 Intelligentse automaatrežiimi nupp [iA] (
43)
5 Eelsalvestusnupp [PRE-REC] ( 50)
6 Okulaari korrigeerimise nupp ( 38)
7 Akuhoidik ( 20)
8 Alalisvoolu sisendpesa [DC IN] ( 23)
• Kasutage ainult komplekti kuuluvat
toiteadapterit või Panasonicu originaaltoiteadapterit (VW-AD21 E-K; lisavarustus).
9 USB-pesa [ ] ( 110, 118, 128)
10 Kiirmenüü nupp [Q.MENU]* ( 30)
11 Madalal hoides salvestamise
alustamise/peatamise nupp ( 42)
• See nupp toimib samuti nagu salvestamise
alustamise/peatamise nupp.
12 Suuminupud ( 58)
• Need nupud toimivad samuti nagu
suumimishoob. Pisipildikuva muutmine ja
helitugevuse reguleerimine.
13 Menüünupp [MENU] ( 29)
14 Kustutamisnupp [ ] ( 92)
15 SD-mälukaardipesa avamishoob [OPEN]
( 25)
16 Audio-video väljundpesa [A/V] ( 102,
117)
• Kasutage AV-kaablit (ainult komplekti kuuluvat
kaablit).
17 Komponentpesa [COMPONENT] ( 102)
18 HDMI-minipesa [HDMI] ( 102, 107)
19 Kasutamise märgutuli [ACCESS] ( 25, )
20 Mälukaardipesa ( 25)
21 SD-mälukaardipesa kate ( 25)
15
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
16 ページ 2009年1月26日 月曜日
23 24
25
26
27
22
28
29
30
22 Objektiivikate
• Objektiivikate avaneb video
ja pildistamisrežiimis
salvestamisrežiimis
. ( 26)
39 Sisemised mikrofonid (5.1 kanali tugi)
24 Käsitsi reguleerimise rõngas ( 77)
25 Kõlar
26 Tarvikuklamber
• Siia saab kinnitada alalisvoolu
videolambi/VW-LDC103E (lisavarustus) jne.
1
2
午前9時11分
32 Objektiiv (LEICA DICOMAR)
33 Objektiivivarjuk
Pöörake objektiivivarjukit eemaldamiseks
vastupäeva A. Paigaldamiseks seadke see
avasse B ja seejärel pöörake päripäeva C.
• Paigaldage filtrikomplekti (VW-LF43NE,
lisavarustus) tavaline puhas kaitsefilter või
hallfilter objektiivivarjuki ette.
• Telekonverteri (VW-T4314H, lisavarustus) või
lainurkkonverteri (VW-W4307H, lisavarustus)
paigaldamisel eemaldage esmalt
objektiivivarjuk.
Olge ettevaatlik järgmistes olukordades!
Kui paigaldatud on 2 objektiivitarvikut, näiteks
hallfilter ja telekonverter, ja suumimishooba
lükatakse W suunas, siis pildi nurgad
tumenevad.
(Vinjett)
(Kahte objektiivitarvikut kasutades eemaldage
esmalt objektiivivarjuk ning paigaldage need
siis.)
Objektiivikaane paigaldamine
(kuulub filtrikomplekti (VWLF43NE, lisavarustus))
3
• Filtrikomplekti (VW-LF43NE, lisavarustus)
kasutamisel kaitske objektiivi filtrikomplekti
kuuluva objektiivikaanega, kui seade ei ole
kasutuses.
27 Käsitsi teravdamise nupp [FOCUS] (l 80)
28 Käsitsi funktsiooninupp [FUNCTION] (
81)
29 Kaugjuhtimisandur ( 41)
30 Salvestamise märgutuli ( 32)
31
32
• Objektiivikaane kinnitamiseks või
eemaldamiseks võtke objektiivikaas pöidla ja
nimetissõrme vahele.
33
34
31 Sisseehitatud välklamp ( 64)
16
VQT1Z23
34 Automaatteravdamise abilamp (lk 75)
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 17 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
39 40 41
38
37
36
35
35 Salvestamise alustamise/
45
44
peatamise nupp ( 47)
36 Kõvaketta kasutamise märgutuli [ACCESS
HDD] ( 10)
37 Pildiotsija ( 38)
LCD-ekraanide tootmistehnoloogiast tulenevalt
võivad pildiotsija ekraanil olla mõned väikesed
heledad või tumedad punktid. See ei ole siiski
tõrge ega halvenda võtte salvestuskvaliteeti.
38 Režiimilüliti ( 26)
39 Pildistamisnupp [ ] ( 51)
40 Suumimishoob [W/T] (salvestusrežiimis)
( 58)
Pisipildikuva lüliti/helitugevuse hoob [/VOL+] (esitusrežiimis) ( 83)
41 Oleku märgutuli ( 26)
MIC
42
43
42 Mikrofonipesa [MIC]
• Välise mikrofonina saab kasutada ühilduvat
videokaameralt toidet saavat (plug-in) tüüpi
mikrofoni.
• Välismikrofonil on stereohelisisend (2kanaliline).
• Videokaamera ühendamisel toiteadapteriga
võib olenevalt mikrofoni tüübist vahel kosta
müra. Sellisel juhul lülitage seade akutoitele ja
müra kaob.
43 Kuularite pesa [ ] ( 65)
• Liigtugev helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest
võib põhjustada kuulmiskahjustusi.
17
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 18 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
44 Käerihm
Reguleerige käerihma pikkus oma käele
parajaks.
47 Statiivipesa
Siia avasse saab kinnitada lisavarustuseks oleva
statiivi. (Täpsemat teavet statiivi kinnitamise
kohta lugege statiivi kasutusjuhendist.)
1 Tõmmake käerihm lahti.
2 Reguleerige rihma pikkust.
3 Kinnitage rihm.
45 Õlarihma klamber
A Kaamera põhi
46
47
46 Aku vabastushoob [BATT] ( 20)
18
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 19 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Toide
 Selle seadmega kasutatavad akud
Selle seadmega saab kasutada järgmisi Panasonicu akusid: VW-VBG130/VWVBG260/VW-VBG6.
• Sellel seadmel on funktsioon, mis suudab eristada kasutamiseks sobivaid akusid. Selle
funktsiooniga ühilduvad akud VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6. (Selle funktsiooniga
ühildumatuid akusid ei saa kasutada.)
Teatud kohtades on leitud turustatavate akude hulgas järeletehtud akusid, mis on
välimuselt algupärastele väga sarnased. Osadel neist puudub piisav sisemine kaitse, et
need saaksid vastata akudele esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega
võib kaasneda tule- või plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta
mingite õnnetusjuhtumite ega tööhäirete eest, mis tulenevad järeletehtud aku
kasutamisest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav kasutada algupärast
Panasonicu akut.
Aku laadimine
Seadme ostuhetkel ei ole aku laetud. Enne seadme kasutamist tuleb aku laadida.
Tähtis!
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud toiteadapteriga, siis akut ei laeta. Eemaldage
alalisvoolukaabel toiteadapteri küljest.
Laadimise märgutuli [CHARGE] A
Põleb:
laadimine (aku laadimisaeg:  21) Kustub:
laadimine lõpetatud Vilgub:
veenduge, et aku kontaktid ja toiteadapter ei
puutu kokku mustuse, võõrkehade ega tolmuga
ning ühendage need siis nõuetekohaselt. (
150)
1 Ühendage toitekaabel toiteadapteriga ja elektrivõrgu pistikupessa.
2 Akut akulaadijasse asetades seadke nooled kohakuti.
19
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 20 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
• Soovitame kasutada Panasonicu akusid ( 7, 21, 22).
• Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada käesoleva toote kvaliteeti.
• Ärge patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et patareid ei puutuks kokku lahtise tulega.
• Ärge jätke akusid pikemaks ajaks suletud uste ja akendega autosse otsese päiksevalguse kätte.
Aku sisestamine/eemaldamine
Sisestage aku joonisel näidatud suunas.
Aku eemaldamine
Veenduge, et seade on välja lülitatud ja
oleku märgutuli kustunud, seejärel
eemaldage aku. Hoidke akut eemaldades
tugevalt käes, et vältida selle kukkumist.
Liigutage akuhooba noolega tähistatud
suunas ning eemaldage lukustusest
vabastatud aku.
A
Aku peab klõpsuga kohale lukustuma.
BATT
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel!
Asendage aku täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi akuga.
Kasutatud akud/patareid kõrvaldage vastavalt
tootja juhistele.
20
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 21 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Laadimisaeg ja salvestusaeg
 Laadimis- ja salvestusaeg
• Temperatuur : 25 °C/niiskus: 60%
• Pildiotsija kasutamisel (ajad sulgudes LCD-ekraani kasutamisel)
HDC-TM300
[Pinge/mahtuvus
(minimaalne)]
Laadimisaeg
Maksimaalne pideva Tegelik salvestusaeg
salvestamise aeg
Komplekti kuuluv aku/ VWVBG130 (lisavarustus) [7,2
V/1250 mAh]
2 h 35 min
1 h 50 min (1 h 45
min)
1 h 5 min (1 h 5 min)
VW-VBG260 (lisavarustus)
[7,2 V/2500 mAh]
4 h 40 min
3 h 30 min (3 h 20
min)
2 h 10 min (2 h 5 min)
VW-VBG6 (lisavarustus)*
[7,2 V/5400 mAh]
9 h 25 min
8 h 40 min (8 h 15
min)
5 h 20 min (5 h 5 min)
21
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 22 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
HDC-HS300
Komplekti kuuluv
aku/ VW-VBG130
(lisavarustus) [7,2
V/1250mAh]
VW-VBG260
(lisavarustus) [7,2
V/2500 mAh]
VW-VBG6
(lisavarustus)* [7,2
V/5400 mAh]
2 h 35 min
4 h 40 min
9 h 25 min
Kõvaketas
HA/HG/HX
1 h 35 min (1 h 35 1 h (55 min)
min)
HE
1 h 40 min (1 h 35 1 h (1 h)
min)
SD
HA/HG/HX/
1 h 45 min (1 h 40 1 h 5 min (1 h)
min)
Kõvaketas
HA/HG/HX
3 h 10 min (3 h)
1 h 55 min (1 h
50 min)
HE
3 h 10 min (3 h 5
min)
2 h (1 h 55
min)
SD
HA/HG/HX/
HE
3 h 20 min (3 h 10 2 h 5 min (2 h)
min)
Kõvaketas
HA/HG/HX
7 h 50 min (7 h 30 4 h 50 min (4 h
min)
40 min)
HE
8 h (7 h 35 min)
4 h 55 min (4 h
40 min)
HA/HG/HX/
HE
8 h 20 min (8 h)
5 h 10 min (4 h
55 min)
SD
* Vajalik on aku hoidikukomplekt VW-VH04 (lisavarustus).
• Näidatud ajad on ligikaudsed.
• Näidatud laadimisaeg kehtib, kui aku on eelnevalt täielikult tühjenenud. Laadimis- ja
salvestusaeg võib olla erinev olenevalt töötingimustest, nt kõrgel või madalal temperatuuril.
• Tegelik salvestusaeg tähendab kasutatavat salvestusaega juhul, kui salvestamist korduvalt alustada
ja peatada, seadet sisse ja välja lülitada, suurendushooba liigutada jne.
• Kasutamisel ja laadimisel akud soojenevad. See ei ole rike.
Akulaengu tähis
• Aku tühjenedes muutub aku tähis järgnevalt.
punaseks. Kui aku on tühi,
Kui akulaengut jätkub vähem kui 3 minutiks, muutub
hakkab tähis (
) vilkuma.
• Järelejäänud akulaengut näidatakse selle seadmega kasutatava Panasonicu aku
kasutamisel. Järelejäänud akulaengu näitamiseks võib kuluda aega. Tegelik aeg võib varieeruda
kasutusviisist sõltuvalt.
• Seade suudab näidata kuni 9 h 59 min pikkust aku järelejäänud kasutusaega. Kui tegelik
järelejäänud aku kasutusaeg ületab 9 h 59 min, siis on näit roheline ega muutu enne, kui
järelejäänud aeg on lühem kui 9 h 59 min.
• Režiimi vahetamisel aja näit kustub hetkeks, sel ajal arvutatakse järelejäänud akulaengut.
• Teiste firmade toiteadapteri või akude kasutamisel ei näita seade aku järelejäänud kasutusaega.
22
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 23 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Ühendamine elektrivõrgu pistikupessa
Kui toiteadapter on ühendatud, siis on seade ooterežiimis. Kui toiteadapter on ühendatud
pistikupessa, on selle primaarahel püsivalt pingestatud (puudub võrgulüliti). Tähtis!
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud toiteadapteriga, siis akut ei laeta. • Ärge kasutage
toitekaablit muude seadmetega, kuna see on ettenähtud ainult selle seadmega kasutamiseks.
Ärge kasutage muude seadmete toitekaableid selle seadmega.
DC IN

A Alalisvoolu väljundpesa
B Alalisvoolu sisendpesa
Ühendamiseks seadke alalisvoolukaabli pistikul tähis [ ] kohakuti tähisega alalisvoolu sisendpesal.
1
Ühendage toitekaabel toiteadapteriga ja elektrivõrgu pistikupessa.
2
Ühendage alalisvoolukaabel toiteadapteriga.
3
Ühendage alalisvoolukaabel alalisvoolu sisendpessa [DC IN].
• Enne toiteadapteri lahtiühendamist seadke režiimilüliti asendisse OFF ja veenduge, et oleku
märgutuli on kustunud.
23
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 24 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
SD-mälukaartide
ettevalmistamine
See seade (SDHC toega seade) ühildub SD- ja SDHC-mälukaartidega. SDHC-mälukaarti muul
seadmel kasutades kontrollige, et vastav seade toetab SDHC-mälukaarti.
Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada
Video salvestamiseks on soovitatav kasutada SD-mälukaarte, mis vastavad SD kiirusklassile 4
või enam.
Mälukaart
SDmälukaart
SDHCmälukaart
Maht
Video salvestamine
Järgnevaid Panasonicu SD-mälukaarte saab
kasutada.
8 MB 16 MB
32 MB 64 MB
128 MB 256
MB 512 MB
Ei saa kasutada.
Sobivust ei saa tagada. Olenevalt kasutatavast SDmälukaardist võib video salvestamine äkki peatuda.
(142)
1 GB
RP-SDV01G
2 GB
RP-SDV02G, RP-SDM02G
4 GB
RP-SDV04G, RP-SDM04G
6 GB
RP-SDM06G
8 GB
RP-SDV08G
12 GB
RP-SDM12G
16 GB
RP-SDV16G
32 GB
RP-SDV32G
Foto
salvestamine
Ei saa
kasutada.
* SD-kiiruseklassi standard järjestikuseks kirjutamiseks.
• Lugege järgmiselt veebisaidilt uusimat teavet
video salvestamiseks kasutatavate SDmälukaartide/SDHC-mälukaartide kohta:
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(See veebikülg on ainult inglise keeles).
• Ilma SDHC-logota 4 GB (või suurema)
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi tehnilistele andmetele.
• Kui SD-mälukaardi kirjutuskaitse
lüliti A on lukustatud asendis, ei ole
võimalik mälukaardile
salvestada, sellel leiduvaid
materjale kustutada ega
redigeerida.
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus
kohas, et lapsed ei saaks seda kogemata alla
neelata.
32
24
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 25 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
SD-mälukaardi sisestamine/eemaldamine
Kui kasutate muu tootja SD-mälukaarti või eelnevalt muul seadmel kasutatud SD-mälukaarti
esmakordselt sellel seadmel, siis vormindage esmalt SD-mälukaart. ( 101) SD-mälukaardi
vormindamisel kustutatakse sellelt kõik salvestatud andmed. Kustutatud andmeid ei saa taastada.
Kopeerige enne vormindamist väärtuslikud andmed arvutisse, DVD-plaatidele jne. ( 110, 121)
Ettevaatust!
SD-mälukaardi eemaldamine ajal, kui kaardi kasutamise märgutuli põleb, võib põhjustada
seadme talitlushäireid või SD-mälukaardile salvestatud andmete kustumist.
Kasutamise märgutuli [ACCESS] A
• Kasutamise märgutuli süttib, kui seadet
pöördub SD-mälukaardi või sisemälu poole.
1 Avage LCD-ekraan.
• Kontrollige, et kaardi kasutamise märgutuli on
kustunud.
2 Avage SD-mälukaardipesa kate,
lükates avamishooba OPEN B.
OPEN
3 Sisestage SD-mälukaart
kaardipesasse või võtke see sealt
välja.
• Seadke etiketiga pool C joonisel näidatud
suunda ning lükake otse sisse kuni lõpuni.
• Vajutage SD-mälukaardi keskele ja tõmmake
see otse välja.
4 Sulgege SD-mälukaardipesa kate
korralikult.
• Kate peab klõpsuga kohale sulguma.
• Ärge puudutage SD-mälukaardi tagaküljel olevaid kontakte.
• Kaitske SD-mälukaarti tugevate löökide, painutamise ja mahakukkumise eest.
• Elektrilised häired, staatiline elekter või videokaamera või SD-mälukaardi rike võivad SDmälukaardile salvestatud andmeid kahjustada või need kustutada.
• Kui mälukaardi kasutamise märgutuli põleb, siis vältige järgmist:
- - SD-mälukaardi eemaldamine; - seadme väljalülitamine;
- USB-kaabli ühendamine ja lahtiühendamine,
- seadme vibratsioon ja põrutused.
Kui märgutuli põleb, võivad nimetatud toimingud salvestust, SD-mälukaarti või seda seadet
kahjustada.
25
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 26 ページ 2009年1月26日 月曜日
3
午前9時11分
Režiimi valimine (seadme
sisse- ja väljalülitamine)
Pöörake režiimlüliti salvestamise, esitamise või väljalülitatud (OFF) asendisse.
Hoides all lukust vabastusnuppu A, seadke režiimilüliti toite
sisselülitamiseks asendisse ,
või .
HDC-TM300
• Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti pööramise ajal lukust
vabastamise nupp all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
• Oleku märgutuli C.
Oleku märgutuli süttib.
Seadme väljalülitamine
Seadke tähisele OFF. Oleku
märgutuli kustub.
Video salvestusrežiim ( 47)
Pildistamisrežiim ( 51)
Esitusrežiim ( 82, 89)
OFF
26
VQT1Z23
HDC-HS300
• Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti pööramise ajal lukust
vabastamise nupp all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
• Oleku märgutuli C.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 27 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Seadme sisse- ja väljalülitamine LCD-ekraani/pildiotsijaga
Kui režiimilüliti on asendis
või
, saab seadme toite sisse ja välja lülitada LCD-ekraani ja
pildiotsija abil.
Seadme sisselülitamiseks avage LCD-ekraan või tõmmake pildiotsija välja.
• Seadme toide lülitub välja üksnes siis, kui LCD-ekraan on suletud ja pildiotsija tagasi surutud.
• Video salvestamise ajal ei lülitu seadme toide välja isegi LCD-ekraani sulgemisel ja pildiotsija tagasi
surumisel.
 Seadme sisselülitamine
HDC-TM300
HDC-HS300
A Oleku märgutuli süttib.
 Seadme väljalülitamine
HDC-TM300
HDC-HS300
A Oleku märgutuli kustub.
Kui seadet ei kasutata, seadke režiimilüliti asendisse OFF.
27
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 28 ページ 2009年1月26日 月曜日
4
午前9時11分
Puuteekraani kasutamine
Kaamerat saate juhtida otse sõrmega LCD ekraani (puuteekraani) puudutades.
Suuremat täpsust nõudvaid toiminguid on mugavam teha elektronpliiatsiga ja samuti on sellest abi, kui
sõrmedega on ebamugav töötada.
 Puudutamine
 Tööikoonid
Ikooni või foto valimiseks puudutage
puuteekraani ja tõstke sõrm või
elektronpliiats puueekraanilt.
/
/
/ :
Neid ikoone kasutatakse menüükuva ja
pisipildikuva vahetamiseks, elementide ja
sätete valimiseks jne.
• Puudutage ikooni keskkohta.
• Puuteekraani puudutamine ei toimi, kui
puudutate puuteekraani muud osa.
 Elektronpliiats
Kasutamiskordade vahel saab elektronpliiatsit
(kuulub komplekti) hoida seadme küljes nagu
joonisel näidatud. Kasutamiseks eemaldage
elektronpliiats seadme küljest.
• Kasutage ainult komplekti kuuluvat
elektronpliiatsit.
• Ärge jätke elektronpliiatsit LCD-ekraani ja
seadme vahele.
28
VQT1Z23
:
Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks, nt
menüüdes liikudes.
• Pühkige määrdunud või sõrmejälgedega LCDekraani pehme lapi ja näiteks prillide
puhastusvahendiga.
• Ärge puudutage LCD-ekraanile kõva
teravaotsalise esemega, näiteks pastapliiatsiga.
• Ärge puudutage LCD-ekraani sõrmeküünega
ning vältige tugevalt vajutamist või hõõrumist.
• LCD-ekraani kaitsekile kasutamine võib
halvendada ikoonide nähtavust ja ekraani
tundlikkust.
• Kalibreerige puuteekraan, kui puuteekraan ei
reageeri puudutusele või reageerib valele
kohale. ( 38)
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 29 ページ 2009年1月26日 月曜日
5
午前9時11分
Menüükuva kasutamine
MENU
A LCD-ekraani nuppude vajutamisel on soovitatav LCD-ekraani pöidla ja nimetissõrme vahel
paigal hoida.
1
Vajutage nuppu MENU.
4
MENU
2
Sätte sisestamiseks
puudutage soovitud elementi.
Puudutage peamenüüd.
Menüüst väljumiseks
puudutage [EXIT] või vajutage
nuppu MENU.
 Teabekuva seadistus
5
3
Puudutage alammenüüd B.
• Järgmise (eelmise) lehe kuvamiseks
puudutage
/ .
• Teabekuva seadistamine on lõpetatud, kui
ümbrus kollane.
pärast puudutamist on
Punktis 3 ja 4 ilmub puudutatud alammenüü või
elemendi selgitus või sätte kinnitusteade.
Teabekuva sätte tühistamiseks puudutage
.
29
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 30 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kiirmenüü kasutamine
Saate teatud menüüsätteid kiiresti seadistada.
1
Vajutage nuppu Q.MENU.
Ikoon
Funktsioon
Q.MENU
/
8M
/
5M
10.6/
/
7M
/
4.5M
10 M
/
6M
/
3.5 M
8.3 M
/
2.1 M
9M
2
Puudutage soovitud elementi.
8.3M
+
ON
A
/
Sätte sisestamiseks puudutage
soovitud elementi.
8.3M
++
ONON
 52,
54
Ekraanikuva
0
/
+1
-1
/
A
/
/
/
+2
/
/
AGC
Kiirmenüüs saa seadistada järgnevaid elemente.
• Kuvatavad elemendid on erinevad, sõltuvalt
režiimilüliti asendist.
/
Funktsioon
Lk
30
/ 10 /
/
/
l 49
Intervalliga
salvestamine
(1s = 1 sekund, 1m = 1 minut)
30
VQT1Z23
 67
Käsitsi teravdamise
abikuva
Sebra
/
/
/
/
/
Heledus
Histogramm
 71
 80
 72
 72
 73
Salvestusrežiim
/
/
 37
Abijooned
Mikrofoni tase
/
/
/
Heledam LCDekraan
 32
A
A
/
Ikoon
Pildisuurus
0.3M
/
3
Lk
4 Kiirmenüüst väljumiseks puudutage
[EXIT] või vajutage nuppu Q.MENU.
l 67
8.3M
+
ON
A
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 31 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Keele valimine
Kasutajaliidese keelt saab vahetada ekraanivalikus või menüükuva kaudu.
1 Vajutage nuppu MENU, seejärel puudutage [SETUP] > [LANGUAGE].
2 Puudutage [English].
Menüüd
Kogu menüüd ei saa kasutada sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest. ( 138)
Video salvestusrežiim
*1 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
*2 Need menüüd leiduvad ainult mudelil
.
*3 Ainult kui [MEDIA SELECT] sätteks on [SD CARD]
*4
See ilmub ainult juhul, kui [MEDIA SELECT] on sättel [Built-in Memory].
*5
See ilmub ainult juhul, kui [MEDIA SELECT] on sättel [HDD].
*6
See ilmub ainult juhul, kui [MEDIA SELECT] on sättel [HDD].
RECORD SETUP
[SCENE MODE]
( 66)
[D.ZOOM]
( 58)
[COLOUR NIGHT
[GUIDE LINES]*1
( 67)
[Digital Cinema Colour]*1
( 70)
[REC MODE]
( 49)
[SHOOTING GUIDE]
( 50)
[TIME LAPSE REC]
( 67)
[WIND CUT]*1
( 70)
CINEMA]*1
[TELE MACRO]
( 63)
VIEW]*1
( 64)
( 68)
[MIC
[RELAY REC]*2
( 68)
[MIC LEVEL]*1
[FADE]
( 63)
[BASS
[FADE COLOUR]
( 63)
[PICTURE ADJUST]*1
[AGS]
( 69)
[MF
[AUTO SLOW SHTR]*1
( 69)
[ZEBRA]*1
( 72)
[FACE FRAMING]
( 69)
[LUMINANCE]*1
( 72)
[BACKLIGHT COMPENS.]
( 63)
[HISTOGRAM]*1
( 73)
[DIGITAL
[INTELLIGENT
CONTRAST]*1
[SOFT SKIN MODE]*1
SETUP]*1
( 70)
( 71)
SETTING]*1
ASSIST]*1
( 72)
( 81)
( 80)
( 63)
( 63)
31
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
32 ページ 2009年1月26日 月曜日
PICTURE
SETUP
[PICTURE SIZE]
( 52)
[QUALITY]
( 53)
[HI-SPEED BURST]*1
( 74)
[SELF TIMER]
( 64)
[FLASH]
( 64)
[FLASH LEVEL]*1
( 64)
[RED
EYE]*1
[SHTR SOUND]
午前9時11分
[DISPLAY]
Ekraanile ilmuvad näidud/tähised nagu
järgmisel joonisel kujutatud.
[OFF]
[ON]
1h30m
A
R 1h20m
( 65)
( 75)
MEDIA SELECT
Salvestuskandjaks saab valida sisemälu
[Built-in Memory] või SD-mälukaardi [SD
CARD].
• Seadistada saab kiirmenüü kaudu. ( 30)
[CLOCK SET]
( 35)
[SET WORLD TIME]
( 36)
[DATE/TIME]
( 35)
[DATE FORMAT]
( 35)
[ECONOMY]
Salvestuskandjaks võib valida kõvaketta
[HDD] või SD-mälukaardi [SD CARD].
[OFF] (väljas):
energiasäästurežiim ei ole sisse lülitatud.
[5 MINUTES]:
Kui umbes 5 min jooksul ei tehta kaameraga
midagi, lülitub seade aku säästmiseks
automaatselt välja.
• Energiasäästurežiim ei aktiveeru järgmistel
juhtudel:
- toiteadapteri ühendamisel;
- USB-kaabliga arvuti, DVD-kirjuti, printer vm
ühendamisel;
- eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC
kasutamisel.
[QUICK POWER ON]*6
( 46)
[QUICK START]
( 45)
[REMOTE CONTROL]
( 40)
[REC LAMP]
Salvestamise märgutuli põleb salvestamise
ajal ning vilgub, kui seade võtab
kaugjuhtimispuldilt vastu signaali või kui
taimer arvestab aega. Sätte [OFF] valimisel
märgutuli ei sütti salvestamisel.
32
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 33 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
[DEMO MODE]
[ALERT SOUND]
Puuteekraani puudutamist, salvestamise
käivitamise ja peatamise ning seadme sisse- ja
väljalülitamise kinnituseks võib kõlada
helimärguanne.
4 × 2 signaali
Vea tekkides. Täpsem teave ekraanile ilmuvas
teates. ( 136)
[POWER LCD]
( 37)
[LCD AI]*1
( 38)
[LCD SET]
( 37)
[EVF SET]
( 38)
[COMPONENT OUT]
( 106)
[HDMI RESOLUTION]
( 105)
[VIERA Link]
( 107)
[TV ASPECT]
( 104)
Kasutatakse seadme kohta
demonstratsiooniprogrammi näitamiseks.
(Ainult juhul, kui režiimilüliti on asendis
või
.)
Kui [DEMO MODE] on sättel [ON],
seadmesse ei ole SD-mälukaarti sisestatud
ning seade on ühendatud toiteadapteriga, siis
algab demonstratsioon automaatselt.
Mis tahes toimingu tegemisel
demonstratsioon katkeb. Kui u 10 minuti
jooksul ei tehta kaameraga midagi, käivitub
demonstratsioonirežiim automaatselt uuesti.
Demonstratsiooni peatamiseks lülitage
[DEMO MODE] välja ([OFF]) või sisestage
SD-mälukaart.
[LANGUAGE]
( 31)
[INITIAL SET]
Valige [YES] menüüsätete lähtestamiseks
vaikesätetele.
(Järgmiste funktsioonide sätted ei muutu:
[CLOCK SET], [MEDIA SELECT] ja
[LANGUAGE].)
Pildistamisrežiim
*1 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim
on sisselülitatud.
RECORD SETUP
[FORMAT
CARD]*3
[CALIBRATION]
( 63)
( 101)
[FORMAT HDD]*5
[FORMAT Built-in
( 101)
[I.EXPOSURE]*1
Memory]*4
( 101)
PICTURE
( 38)
[ASPECT RATIO]
( 52)
[FLASH LEVEL]
( 64)
[AF ASSIST
LAMP]*1
( 75)
• Eespool kirjeldamata menüüde puhul lugege
sama nimega video salvestusrežiimi menüüsid.
33
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 34 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Esitusrežiim
*1 Kui DVD-kirjuti (lisavarustus) on ühendatud ning valitud on plaadi esitamise sakk [ ] või kui [INTEL.
SCENE] ( 86) on valitud, siis see ei ilmu.
*2 See ilmub ainult juhul, kui DVD-kirjuti (lisavarustus) on ühendatud ning valitud on plaadi esitamine.
*3 Need menüüd leiduvad ainult mudelil
.
*4 Need menüüd leiduvad ainult mudelil
.
*5 Ilmub ainult juhul kui valite [VIDEO/SD CARD] või [PICTURE/SD CARD].
*6
Ilmub ainult juhul kui valite [VIDEO/Built-in Memory] või [PICTURE/Built-in Memory].
*7
Ilmub ainult juhul kui valite [VIDEO/HDD] või [PICTURE/HDD].
([ ] video esitamine)
SETUP
VIDEO SETUP
[FORMAT CARD]*5
( 101)
[CARD STATUS]*5
( 97)
[REPEAT PLAY]
( 88)
[RESUME PLAY]
( 88)
[FORMAT
[SCENE PROTECT]*1
( 95)
[HDD STATUS]*7
[GUIDE LINES]
( 67)
HDD]*7
[FORMAT Built-in
( 101)
( 97)
Memory]*6
[Built-in Memory STATUS]*6
EDIT SCENE*1
[DIVIDE]
( 94)
[DELETE]
( 93)
COPY*1
• Eespool kirjeldamata menüüde puhul lugege
sama nimega video salvestusrežiimi
menüüsid.
([ ] (fotode esitamine) PHOTO
SETUP*1 (fotode seadistamine)
( 98)
*4
( 98)
[SCENE PROTECT]
( 95)
*3
( 98)
[DPOF SET]*5
( 96)
*3
( 98)
[DELETE]
( 93)
( 100)
[RELAY INFO CANCEL]*3
( 100)
DISC SETUP*2
[FORMAT DISC]
( 116)
[AUTO PROTECT]
( 116)
[DISC STATUS]
( 116)
VQT1Z23
( 97)
*4
[RELAY SCENE COMBINE]*3
34
( 101)
PHOTO SETUP*1
• Eespool kirjeldamata menüüde puhul
vaadake sama nimega video salvestusrežiimi
ja video esitusrežiimi menüüsid.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 35 ページ 2009年1月26日 月曜日
6
午前9時11分
Kuupäeva ja kellaaja
seadmine
Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub teade soovitusega seadistada kuupäev ja kellaaeg. Valige
[YES] ning juhinduge punktidest 2-3 allpool kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks.
 Valige režiim või .
1 Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [CLOCK SET]  [YES]
2 Puudutage seadistatavat kuupäeva
või kellaaega ja seadke sobiv väärtus
nuppudega
/ .
Kuupäeva ja kellaaja kuvamise viisi
muutmine
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [DATE/TIME]  soovitud
kuvamisviis
• Ühtlasi võite kuupäeva/kellaaja näitu kuvada
või muuta, vajutades kaugjuhtimispuldil
korduvalt nuppu DATE/TIME.
[DATE]
[D/T]
15. 11. 2009
12:34
15. 11. 2009
[OFF]
• Aastanumber muutub nii: 2000, 2001, ...,2039,
2000, ...
• Kellaaja kuvamisel kasutatakse 24-tunnist kella.
• „ ” ilmub ekraani paremasse ülanurka, kui
[SET WORLD TIME] ( 36) on sättel [HOME],
, kui see on sättel
samas ilmub
[DESTINATION].
3 Puudutage [ENTER].
• Kell käivitub sekundinäidust [00].
• Seejärel võib ilmuda viip soovitusega seada
maailmaaeg. Seadistage maailmaaeg ekraani
puudutades. ( 36)
• Seadistamise lõpetamiseks puudutage
[EXIT] või vajutage nuppu MENU.
Kuupäeva vormingu muutmine
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [DATE FORMAT]  soovitud
kuvamisviis
Kuvamisviis
Ekraanikuva
[Y/M/D]
2009. 11. 15
[M/D/Y]
11 15 2009
[D/M/Y]
15. 11. 2009
• Kuupäeva ja kellaaja funktsioon saab toidet
kaamerasse sisseehitatud liitiumakust.
• Kui kellaaega kuvatakse näiduga [- -], siis tuleb
sisseehitatud liitiumakut laadida. Sisseehitatud
liitiumaku laadimiseks ühendage toiteadapter või
ühendage aku seadme külge. Jätke seade
kirjeldatud olekusse umbes 24 tunniks. Seejärel
saab kuupäeva ja kellaaja funktsioon ligikaudu 6
kuud toidet sisseehitatud liitiumakust. (Akut
laetakse isegi siis, kui seade on välja lülitatud.)
35
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 36 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Maailmaaja säte (reisisihtkoha aja näitamine)
Kodupiirkonda ja reisisihtkohta valides saab näidata ja salvestada reisisihtkoha kellaaega.
1 Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [SET WORLD TIME]  [YES]
• Kui kell on seadistamata, siis seadistage õige
kellaaeg. ( 35)
• Kui [HOME] (kodupiirkonna) sätet ei ole valitud,
siis ilmub vastav teade. Puudutage [ENTER] ja
jätkake punktist 3.
5
5 (Ainult reisisihtkoha piirkonda
seadistades)
Reisisihtkoha valimiseks
puudutage / ja siis
puudutage [ENTER].
2 (Ainult kodupiirkonda seadistades)
Puudutage [HOME].
• Puudutage [ENTER].
3 (Ainult kodupiirkonda seadistades)
Kodupiirkonna valimiseks puudutage
/ ja siis puudutage [ENTER].
• Suveaja seadistamiseks puudutage
[SUMMER TIME SET]. [
] ilmub ning
suveajasäte lülitub sisse. Kellaaeg seatakse
tunni võrra varasemaks. Tavalise ajasätte
taastamiseks puudutage [SUMMER TIME
SET].
• Õige aeg ilmub ekraani vasakusse ülanurka.
Ajaerinevus GMTst (Greenwichi aeg) ilmub
ekraani vasakusse alanurka.
4 (Ainult reisisihtkoha piirkonda seadistades)
Puudutage [DESTINATION].
• Puudutage [ENTER].
• Kodupiirkonna esmakordsel seadistamisel
ilmub pärast kodupiirkonna seadistamist
kodu/reisisihtkoha valikukuva. Kui kodupiirkond
on juba seadistatud, siis tehke 1. punktis
kirjeldatud menüütoiming.
36
VQT1Z23
• Suveaja seadistamiseks puudutage
[SUMMER TIME SET]. [
] ilmub ning
suveajasäte lülitub sisse. Kellaaeg seatakse
tunni võrra varasemaks. Tavalise ajasätte
taastamiseks puudutage [SUMMER TIME
SET].
• Ekraani paremasse ülanurka ilmub valitud
erisihtkoha kohalik aeg. Ekraani vasakusse
alanurka ilmub ajavahe reisisihtkoha ja
kodupiirkonna vahel.
• Vajutage menüüst väljumiseks nuppu MENU.
ilmub ning seade näitab reisisihtkoha aega.
Et seade näitaks uuesti kodupiirkonna aega
Seadistage kodupiirkond nagu juhendatud
punktides 1-3 ning menüüst väljumiseks
puudutage siis [EXIT] või vajutage nuppu
MENU.
• Kui te ei leia oma reisisihtkohta ekraanil
näidatud piirkonnas, siis kasutage selle
seadistamiseks ajaerinevust kodupiirkonnast.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 37 ページ 2009年1月26日 月曜日
7
午前9時11分
LCD-ekraani/pildiotsija
seadmine
• Need seadistused ei mõjuta salvestatava pildi omadusi.
LCD-ekraani reguleerimine
 POWER LCD
Aitab LCD-ekraani heledalt valgustatud
kohtades paremini näha, näiteks väljas.
 LCD-ekraani heleduse ja
värvustaseme reguleerimine
Saate reguleerida LCD-ekraani heledust ja
värvusküllastust.
1 Valige menüü. ( 29)
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [LCD SET]  [YES]
[SETUP]  [POWER LCD]  desired
setting
2 Puudutage soovitud elementi.
• Seadistada saab kiirmenüü kaudu. (l30)
muudab veelgi heledamaks
muudab heledamaks
tavaline
muudab vähem heledaks
LCD-ekraani heledust reguleeritakse
automaatselt vastavalt valgustingimustele.
(Seda ei ilmu käsitsi- ja esitusrežiimis.)
[BRIGHTNESS]:
LCD-ekraani heledus
[COLOUR]:
LCD-ekraani värvustase
3 Sätete muutmiseks puudutage
/ .
• Toiteadapteri kasutamisel ilmub tähis +1 ning
ekraan muutub seadme sisselülitamisel
automaatselt heledamaks.
• Salvestusaeg lüheneb, kui kasutate seda
seadet heledalt valgustatud LCD-ekraaniga.
• Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
4 Puudutage [ENTER].
• Menüüst väljumiseks puudutage [EXIT] või
vajutage nuppu MENU.
37
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 38 ページ 2009年1月26日 月曜日
Puuteekraani kalibreerimine
Kalibreerige puuteekraan siis, kui puuteekraani
puudutades valitakse vale objekt.
1 Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [CALIBRATION]  [YES]
• Puudutage [ENTER].
2 Puudutage komplekti kuuluva
elektronpliiatsiga [+] ja alustage
kalibreerimist.

午前9時11分
LCD-ekraani pildikvaliteedi
muutmine
• Intelligentne automaatrežiim on
väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [LCD AI]  [DYNAMIC] or
[NORMAL]
[DYNAMIC]:
LCD-ekraani pilt muutub selgeks ja eredaks.
Optimaalne kontrastsus ja heledus seatakse
salvestatava võtte järgi. Ekraanil on selge ja
särav pilt.
[NORMAL]:
lülitub tavalisele pildikvaliteedile.
• Kui [POWER LCD] on sättel +1 või +2 , siis
seatakse sättele [DYNAMIC] ja kui [POWER
LCD] on sättel -1 või A , siis seatakse sättele
[NORMAL] ning seda sätet ei saa muuta.
Puudutage tähiseid [+] nende kuvamise
järjekorras. (5 kohta)
3 Puudutage [ENTER].
Pildiotsija reguleerimine
 Vaatevälja reguleerimine

Kalibreerida ei saa, kui LCD-ekraan on
pööratud180°.
Reguleerib vaatevälja, et pilti oleks pildiotsijas
selgelt nähtav.
Reguleerige fookust okulaari
korrigeerimise nuppu keerates.
HDC-TM300
HDC-HS300
Pildiotsija kasutamiseks tõmmake
pildiotsija välja ja sulgege LCD-ekraan.
38
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 39 ページ 2009年1月26日 月曜日
 Pildiotsija heleduse
1
2
reguleerimine
Tõmmake pildiotsija välja ja
avage LCD-ekraan.
Salvestades pildi partnerile
näitamine
Valige režiim või .
Tõmmake pildiotsija välja ja
pöörake LCD-ekraan objektiivi
poole.
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [EVF SET]  [YES]
1
午前9時11分
Pildiotsija lülitub sisse.
3
Puudutage [BRIGHTNESS].
4
Sätete muutmiseks puudutage
/ .
• LCD-ekraan ja pildiotsija lülituvad sisse, kui
näost näkku salvestamisel on pildiotsija välja
tõmmatud.
• Pilt on rõhtsuunas ümberpööratud nagu
peeglis. (Salvestatav pilt on siiski sama nagu
tavasalvestamisel.)
• Vaadake näost näkku salvestamisel pilti
pildiotsijast.
• Ekraanile kuvatakse ainult teatud tähised.
Tähise
ilmumisel pöörake LCD-ekraan
normaalasendisse ja kontrollige
hoiatustähist/veateadet. ( 136)
• Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
5 Puudutage [ENTER].
• Seadistamise lõpetamiseks puudutage
[EXIT] või vajutage nuppu MENU.
39
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 40 ページ 2009年1月26日 月曜日
Kaugjuhtimispuldi
kasutamine
8
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [REMOTE CONTROL]  [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
• [REMOTE CONTROL] sätteks saab seada
[OFF], et vältida kaugjuhtimispuldi tahtmatut
kasutamist.
7
1
2
3
4
START/
STOP
/VOL
EXT DISPLAY
DATE/TIME
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
5
6
午前9時11分
MENU
8
9
9 Kuupäeva/kellaaja nupp [DATE/TIME] (l 35)
10 Menüünupp [MENU]*
11 Nupp OK [OK]
* tähendab, et need nupud töötavad samuti
nagu põhiseadme vastavad nupud.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel!
Asendage aku täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi akuga.
Kasutatud akud kõrvaldage vastavalt tootja
juhistele.
Eemaldage enne kasutamist isoleermaterjal
A.
10
OK
11
Nööppatarei paigaldamine
1 Seadme sisse/väljalülitamisnupp [ ]
Seadme saab lülitada sisse või välja, kui
režiimilüliti ei ole seatud asendisse OFF.
• Seadet ei saa sisse/väljalülitamisnupust
sisse lülitada, kui seade lülitati välja enam kui
36 tundi tagasi.
• Seadet ei saa välja lülitada, kui see on
ühendatud arvutiga või DVD-kirjutiga.
2 Pildistamisnupp [ ]*
3 Ekraanikuva nupp [EXT DISPLAY] (
104)
4 Esitustoimingute nupud ( 83) Nende
nuppude funktsioon on sama kui vastavatel
ekraanil kuvatud esitusikoonidel.
[Välja arvatud vahelejätmisega esitamine (
83)].
5 Kustutamisnupp [ ]*
6 Noolenupud [///]
7 Suumi/helitugevuse/pisipildikuva
/VOL]*
vahetamise nupud [T, W,
8 Salvestamise alustamise/peatamise nupp
[START/STOP]*
40
VQT1Z23
1 Vajutage riivi B ja
tõmmake patareihoidik
välja.
2 Seadke patarei
nii, et sellel olev
tähis (+) jääb
ülespoole ja lükake
patareihoidik oma kohale
tagasi.
• Kui nööppatarei on tühjenenud, asendage
see uuega (tüüp: CR2025). Patarei kestab
tavaliselt umbes aasta, kuid see sõltub siiski
seadme kasutussagedusest.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 41 ページ 2009年1月26日 月曜日
Hoiatus!
Nööppatareid tuleb hoida lastele
kättesaamatult. Ärge kunagi pange
nööppatareid suhu. Allaneelamisel kutsuge arst.
午前9時11分
Noolenuppude/OK nupu
kasutamine
1 Vajutage noolenuppu.
 Kaugjuhtimispuldi tööulatus
SKIP
STOP
SKIP
MENU
OK
Kaugjuhtimissignaali andur
Kaugus: umbes 5 m.
Nurk: u 10° üles ja 15° alla, vasakule ja
paremale
• Kaugjuhtimispult on ette nähtud kasutamiseks
sisetingimustes. Väljas või tugevas valguses ei
pruugi seade õigesti töötada ka siis, kui
kaugjuhtimispult on ettenähtud tööulatuse
piires.
• Valitud element muutub kollaseks. Kui 5
sekundit ei tehta mingeid toiminguid, siis
kollane tähistus kaob.
2
Valige noolenupuga soovitud
element.
3
Valiku kinnitamiseks vajutage
nuppu OK.
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
MENU
OK
• Saate tööikoone valida ja valikuid kinnitada,
kasutada pisipildikuva jne.
• Kõiki puudutades tehtavaid toiminguid saab
teha ka kaugjuhtimispuldiga. (Välja arvatud
teatud üksikud funktsioonid.)
41
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 42 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Enne salvestamist
 Videokaamera käeshoidmine
• Väljas salvestades seiske seljaga päikese poole. Tagantvalgus jätab esiplaani varju.
• Salvestama asudes valige koht, kus saate kindlalt seista ja ei ole ohtu näiteks kellegagi või
millegagi kokku põrgata.
1 Hoidke videokaamerat kahe käega.
2 Asetage käsi läbi käerihma.
3 Ärge mikrofone A kinni katke.
Pöörake käsitsi reguleerimise rõngast B, nagu ülal näidatud.
4 Ärge katke käega ventilaatori õhuavasid, see takistab seadme jahutamist.
5 Vöökõrgusel seadet hoides on mugav kasutada madalal hoides salvestamise alustamise/peatamise
nuppu D.
6 Hoidke käed keha lähedal.
7 Paremini tasakaalus püsimiseks hoidke jalad kergelt harkis.
42
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 43 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Intelligentne automaatrežiim
Järgnevate võttetingimustele vastavate režiimide seadmiseks suunake seade lihtsalt soovitud
objektile.
• Seadme ostuhetkel on intelligentne automaatrežiim sisse lülitatud.
Intelligentse automaatrežiimi nupp
Vajutage seda nuppu intelligentse
automaatrežiimi sisse- ja
väljalülitamiseks.
Režiim
Portrait
Stseen/toime
Mode
Night
Kui jäädvustate
isikut
Spotlight*1
Väljas salvestamine
Kogu maastik
salvestatakse eredalt,
ilma et taustal taevas
(mis võib olla väga
hele) valgeks
muutuks.
Pime ruum või
hämarik
Väga selgeid võtteid
saab salvestada
koguni pimedas
ruumis või videvikus.
Öösel portree
salvestamine
Night scenery*2
Öise maastiku
salvestamine
Säriaja
pikendamisega saate
öist maastikku eredalt
salvestada.
Macro*2
Suurendades
näiteks lille
salvestamine.
Saate salvestatavast
lähivõtteid teha.
Valgusvihu all
Väga hele objekt
salvestatakse selgelt.
/
Low light*1
Stseen/toime
Inimene ja taust
salvestatakse
peaaegu elutruu
heledusega.
Seade tuvastab ja
teravdab näod
automaatselt ning
reguleerib heledust
nii, et võte
salvestatakse selgelt.
Scenery
portrait*2
Normal
Muud olukorrad
Selge pildi saamiseks
reguleerib seade
kontrasti
automaatselt.
*1 Ainult video salvestusrežiimis.
*2 Ainult pildistamisrežiimis.
43
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 44 ページ 2009年1月26日 月曜日
• Seade valib režiime automaatselt, mistõttu ei
pruugi see salvestustingimustest sõltuvalt valida
soovitud režiimi.
• Sisselülitatult võib heledus äkki muutuda või
esineda võbisemist.
• Portreerežiimis ümbritseb suuremat ja enam
ekraani keskel asuvat subjekti oranž raam. (
69)
• Öösel portree ja maastiku salvestamisel on
soovitatav kasutada statiivi.
• Optilise pildistabilisaatori funktsioon [ 60] on
kõigis režiimides sisse lülitatud.
• Järgmistel juhtudel ei pruugi seade teatud
salvestustingimustes nägusid tuvastada:
- näod on vaid osaliselt pildil;
- näod on kallutatud;
- näod on osaliselt varjatud (nt päikseprillidega);
- nägu on ekraanil väikselt; - digitaalsuumi
kasutamisel.
• Funktsioon ei pruugi alati kõigis olukordades
toimida ka juhul, kui nägusid õnnestub
tuvastada.
午前9時11分
 Kui intelligentne automaatrežiim
on välja lülitatud
Kui intelligentne automaatrežiim on välja
lülitatud, siis rakendatakse automaatset
värvustasakaalu ja automaatteravdamist ning
värvustasakaalu ja teravdamist reguleeritakse
automaatselt.
Sõltuvalt salvestatava võtte heledusest jms
seatakse ava väärtus ja säriaeg automaatselt
optimaalse heleduse saavutamiseks.
• Teatud valgustustingimustes ja teatud võtete
jäädvustamisel automaatne värvustasakaal ja
teravustamine ei tööta. Sellisel juhul reguleerige
neid käsitsi. ( 78, 80)
Automaatne värvustasakaal
Värvustasakaalu reguleerimisel tuvastatakse
valguse värvus ning reguleeritakse nii, et valge
värvus muutub puhtaks valgeks. Seade määrab
kindlaks valguse tooni, määrab selle järgi
võttetingimused ning valib lähima toonisätte.
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
4)
6 000K
5)
5 000K
6)
1)
4 000K
7)
3 000K
8)
2 000K
9)
10)
1 000K
Ülaltoodud joonisel on kujutatud automaatse
värvustasakaalu funktsioneerimise vahemikku.
1) selle seadme automaatse värvustasakaalu
reguleerimisvahemik
2) sinine taevas
3) pilvine taevas (vihm)
4) teleriekraan
5) päiksevalgus
6) valge päevavalguslamp
7) halogeenlamp
8) hõõglamp
9) päiksetõus või -loojang
10) küünlavalgus
Automaatne värvustasakaalu reguleerimine ei
toimi korralikult mitme valgusallika ja
salvestatud värvustasakaalu andmetest
erineva valgusallika korral. Sellisel juhul
reguleerige värvustasakaal käsitsi.
44
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 45 ページ 2009年1月26日 月曜日
Automaatteravdamine
Objekti teravdamiseks liigutatakse läätse
automaatselt ettepoole või tahapoole.
Automaatse teravdamise omadused on
järgmised.
- Teravdamine toimub nii, et objekti püstjooned
oleksid võimalikult selged.
- Teravdatakse kõige kontrastsem objekt.
Automaatne teravdamine ei õnnestu järgnevatel
tingimustel (sel juhul kasutage salvestamiseks
käsitsi teravdamist):
- samaaegselt salvestatakse kaugeid ja lähedal
paiknevaid esemeid;
- salvestatav ese on määrdunud või tolmuse
klaasi taga;
- salvestatava eseme ümber on läikiva või
peegeldava pinnaga esemed;
- salvestatav ese on hämaras;
- salvestatav ese liigub kiiresti.
- salvestatav ese on vähekontrastne.
午前9時11分
Kiirkäivitus
LCD-ekraani uuesti avamisel või pildiotsija välja
tõmbamisel lülitub videokaamera umbes 0,6 s
pärast uuesti salvestuspausi režiimi. •
Kiirkäivituse ooterežiimis on kaamera
energiakulu umbes 70% salvestuspausi
režiimi energiakulust, seega kasutatav
salvestusaeg siiski väheneb.
või
.
Valige režiim
1 Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [QUICK START]  [ON]
2
Sulgege LCD-ekraan ja tõmmake
pildiotsija välja, kui režiimilüliti on
asendis
või .
HDC-TM300
HDC-HS300
Oleku märgutuli A vilgub roheliselt ja seade
lülitub kiirkäivituse ooterežiimi.
• Objektiivikate ei sulgu.
45
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 46 ページ 2009年1月26日 月曜日
3 Avage LCD-ekraan või tõmmake
pildiotsija välja.
HDC-TM300
午前9時11分
Kiire sisselülitumine
(Ainult SD-mälukaardile või sisemällu
salvestades.)
Kui seate režiimilüliti asendist OFF asendisse
, lülitub seade umbes 1,9 sekundi pärast
või
salvestuspausi režiimi.
• Käivitumisaeg ei lühene, kui seadmesse ei ole
SD-mälukaarti sisestatud.
Käivitumisaeg on lühem, kui [MEDIA SELECT]
on sättel [Built-in Memory] isegi kui SDmälukaarti ei ole sisestatud.
või
.
Valige režiim
HDC-HS300
1 Valige menüüs SD-mälukaart
andmekandjaks, millele salvestada. ( 29)
[MEDIA SELECT]  [SD CARD]
2 Valige menüü. ( 29)
Oleku märgutuli A süttib punaselt ja seade
lülitub salvestuspausi režiimi.
[SETUP]  [QUICK POWER ON]  [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
• Kiirkäivituse ooterežiim tühistatakse:
- kui möödub umbes 5 min,
- valite režiimi
;
- lülitate seadme välja.
• Kiirkäivitus on 0,6 sekundit aeglasem
digitaalkino funktsiooni kasutades.
• Olenevalt võttetingimustest võib
pildistamisrežiimis olla kiirkäivitumisaeg pikem
kui 0,6 sekundit.
• Automaatse värvustasakaalu reguleerimine
võib kesta veidi aega.
• Kiirkäivitusrežiimis on suurendustegur 1×.
• Kui [ECONOMY] (l 32) on sättel [5 MINUTES]
ja seade lülitub automaatselt kiirkäivituse
ooterežiimi, siis sulgege LCD-ekraan ja seejärel
avage uuesti.
• Kiirkäivituse ooterežiimist ei saa väljuda
kaugjuhtimispuldiga. Väljalülitamisel seadke
režiimilüliti asendisse OFF.
46
VQT1Z23
• Olenevalt võttetingimustest võib
pildistamisrežiimis olla käivitumisaeg pikem kui
1,9 sekundit.
• Kiires sisselülitusrežiimis on suurendustegur
1×.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 47 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
Video salvestamine
See seade salvestab AVCHD vorminguga ühilduva kõrglahutusega pildi. Heli
salvestatakse Dolby Digital 5.1 Creator’iga.
 Andmekandja valimine
Valige menüü. ( 29)
:
[MEDIA SELECT]  [Built-in Memory] or [SD CARD]
:
[MEDIA SELECT]  [HDD] or [SD CARD]
HDC-TM300
HDC-HS300
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
1 Valige režiim
.
2 Avage LCD-ekraan või tõmmake
pildiotsija välja.
3 Valige menüüs andmekandja,
millele salvestada.
• Andmekandjat, millele salvestada, ei saa video
ja fotode jaoks eraldi valida.
47
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 48 ページ 2009年1月26日 月曜日
4 Salvestamise alustamiseks
5
vajutage salvestamise
午前9時11分
Salvestamise ajutiseks
peatamiseks (paus) vajutage
uuesti salvestamise
alustamise/peatamise nuppu.
Video salvestamise ajal ei peatu salvestamine
isegi LCD-ekraani sulgemisel ja pildiotsija kokku
surumisel.
Salvestatud video ühilduvus
• Salvestatud videod ühilduvad ainult AVCHD vormingut toetavate seadmetega. Videot ei saa esitada
AVCHD vormingut mittetoetavate seadmetega (tavaliste DVD-salvestitega). Kontrollige seadme
kasutusjuhendist, et see toetab AVCHD vormingut.
• Võib juhtuda, et salvestatud videot ei saa esitada isegi AVCHD vormingut toetaval seadmel. Sel
juhul esitage salvestatud video sellel seadmel.
• Video salvestamise ajal saab salvestada ka fotosid. ( 54)
• Salvestamise alustamiseks salvestamise alustamise/peatamise nupu vajutamisest kuni selle uuesti
vajutamiseni salvestamise peatamiseks salvestatud võtted moodustavad ühe stseeni.
• Maksimaalne salvestatavate stseenide arv: 3900
Maksimaalne erinevate kuupäevade arv: 200 ( 86)
Kui ükskõik kumb neist jõuab ülempiirini, siis ei saa rohkem stseene salvestada.
(SD-mälukaartidel tähendab see maksimaalset stseenide arvu mälukaardi kohta.)
• Muul seadmel esitamisel võib 4 GB ületav videoandmete katkematu salvestus hetkeks katkeda iga
4 GB andmemahu järel.
• Välismikrofoni MIC pesasse ühendamisel ja lahti ühendamisel seadke seade pausirežiimi.
 Salvestusrežiimis ekraanile
ilmuvad näidud ja tähised
0h00m00s
HG
R111hhh222000m
A Salvestusrežiim
B Allesjäänud salvestusaeg
(Kui aega on jäänud alla 1 min, hakkab näit [R
0h00m] punaselt vilkuma.)
48
VQT1Z23
C
Möödunud salvestusaeg
Loendur lähtestatakse näidule “0h00m00s”
iga kord, kui lülitate seadme salvestuspausi.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 49 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Salvestusrežiimid/ligikaudne salvestusaeg
Valige salvestatavate videovõtete pildikvaliteet.
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [REC MODE]  desired setting
Seadistada saab kiirmenüü kaudu. ( 30)
A
B
SD card
Sisemälu
Kõvaketas
HA*1
HG*2
HX*3
HE*4
1 GB
7 min
9 min
14 min
21 min
2 GB
15 min
20 min
30 min
45 min
4 GB
30 min
40 min
1h
1 h 30 min
6 GB
45 min
1h
1 h 30 min
2 h 15 min
8 GB
1h
1 h 20 min
2h
3h
12 GB
1 h 30 min
2h
3h
4 h 30 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4h
6h
32 GB
4h
5 h 20 min
8h
12 h
32 GB
4h
5 h 20 min
8h
12 h
120 GB
15 h 50 min
20 h 20 min
31 h
50 h
A Peamine on pildikvaliteet.
B Peamine on salvestusaeg.
*1 1920 × 1080: video salvestatakse kõrgeima pildikvaliteediga.*
*2 1920 × 1080: video salvestatakse kõrge pildikvaliteediga.
*3 1920 × 1080: video salvestatakse normaalse pildikvaliteediga.
*4 1440×1080: videot saab kaua salvestada.
* See tähendab kõrgeimat kvaliteeti selle seadmega.
' Kõigis režiimides salvestades on pildikvaliteet kõrglahutusega.
• Ühe stseeni maksimaalne pideva salvestamise aeg: 12 tundi
• Salvestamine seiskub ajutiselt, kui ühe stseeni salvestusaeg ületab 12 h, ning salvestamine jätkub
automaatselt mõne sekundi pärast.
• Salvestusaeg väheneb kiirelt liikuva objekti jäädvustamisel.
• Salvestusaeg võib väheneda korduvalt lühikese stseeni salvestamisel.
• Ülal tabelis 4 GB real antud aeg vastab ligikaudu ajale, mille saab kopeerida ühele DVD-plaadile
(4,7 GB).
• Salvestusaeg aku kasutamisel ( 21)
• Järgnevatel juhtudel võib esitatav pilt muutuda säbruliseks: - kui võtte taustal
on detailirikas muster;
- kui seadet liigutatakse liiga kiiresti;
äkiliste liigutustega subjekti salvestamisel (eeskätt HE-režiimis salvestamisel.)
 Varundage andmeid regulaarselt.
Sisemälu või kõvaketas on ajutine andmekandja. Et vältida andmekadu staatilise elektri,
elektromagnetlainete, rikete jms tõttu, varundage andmed arvutisse või DVD-plaadile. ( 110, 121)
49
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 50 ページ 2009年1月26日 月曜日
Eelsalvestusfunktsioon PRE-REC
See välistab võttest ilmajäämise.
Selle funktsiooniga saab alustada pildi ja heli
salvestamist umbes 3 s enne salvestamise
alustamise/peatamise nupu vajutamist.
1 Vajutage nuppu PRE-REC.
PRE-REC
午前9時11分
Võttejuhis
Selle seadme kiiresti liigutamisel ilmub vastav
teade.
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [SHOOTING GUIDE]
 [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
PRE-REC ilmub ekraanile.
• Suunake seade objektile ja hoidke kindlalt
paigal.
2 Salvestamise alustamiseks vajutage
salvestamise alustamise/peatamise
nuppu.
• Helisignaali ei kosta.
• PRE-REC funktsioon tühistatakse pärast
salvestamise alustamist.
• Eelsalvestusfunktsioon lülitub välja järgmistel
juhtudel: - režiimi vahetamisel;.
- avades SD-mälukaardipesa katte, kui
salvestusrežiimis on [MEDIA SELECT] sättel
[SD CARD];
- nupu MENU vajutamisel;
- seadme väljalülitamisel.
• Eelsalvestusfunktsiooni ei saa kasutada, kui
video salvestamise režiimis on kasutatavat
salvestusaega alla 1 min.
• Kui alustate salvestamist vähem kui 3 s pärast
nupu PRE-REC vajutamist või sellal kui tähis
PRE-REC vilgub umbes 3 s pärast
kiirkäivitustoimingu algatamist, siis ei saa videot
3 s salvestada.
• Salvestamise alustamise/seiskamise nupu
vajutamisel võidakse salvestada ka kaamera
värin ja tööhelid.
• Esitusrežiimis pisipildikuval ilmuvad pildid
erinevad esitades kuvatavate videote algustest.
50
VQT1Z23
Kui ilmub teade “CAMERA PANNING IS TOO
FAST.”, siis liigutage seadet salvestades
aeglaselt.
• Et teade ei ilmuks, seadke sättele [OFF]
(väljas).
• Teade ei ilmu salvestuspausi ajal. (Teade
ilmub isegi salvestuspausi ajal, kui [DEMO
MODE] on sättel [ON].)
• Teated ei pruugi ilmuda teatud
salvestustingimustes.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
3
51 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Pildistamine
HDC-TM300
HDC-HS300
Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks
hoidke režiimilüliti keeramise ajal lukust
vabastamise nupp A all.
Seadke kohakuti tähisega B.
1
Valige režiim
2
Avage LCD-ekraan või
tõmmake pildiotsija välja.
3
Valige menüüs andmekandja,
millele salvestada. ( 47)
.
• Andmekandjat, millele salvestada, ei saa video
ja fotode jaoks eraldi valida.
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A
all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
4 Vajutage
nupp pooleldi alla.
(Ainult automaatteravdamiseks)
Ilmub teravdamise tähis ja teravdamisala ning
seade teravdab objekti automaatselt
• Kui seate optilise pildistabilisaatori
),
funktsiooni ( 60) sättele (
(MODE1), siis on pildistabilisaatori
]
funktsioon tõhusam. (Ilmub tähis [ MEGA
(MEGA optiline pildistabilisaator).)
• Pimedas salvestades süttib
automaatteravdamise abilamp.
51
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
52 ページ 2009年1月26日 月曜日
Teravdamise tähis:
 Teravdamistähis
A
B
A Teravdamise tähis
 (Valge märgutuli vilgub):
teravdamine
 (Roheline märgutuli süttib):
teravdatud
Tähist ei ole:
teravdamine ebaõnnestus
B Teravdamisala (nurkadega piiratud ala)
5 Vajutage nupp
午前9時11分
lõpuni alla.
• Heli ei saa koos fotodega salvestada.
kohe lõpuni alla, võib
• Kui vajutate nupu
pildistamine veidi viibida.
• Pimedas pildistades on säriaja pikenemise
tõttu soovitatav kasutada välklampi või statiivi.
• Ekraan muutub tumedamaks, kui vajutate nupu
pooleldi alla ja säriaeg on 1/25 või pikem.
• Teravdamistähis näitab automaatteravdamise
olekut.
• Teravdamistähis ei ilmu käsitsi teravdamise
režiimis.
• Järgnevatel juhtudel teravdamistähist ei ilmu
või on teravdamine raskendatud: - kui
suurendustegur on suur; - kui seadet
raputatakse;
- kui objekt liigub;
- tagantvalgustuse korral;- kui samal võttel on nii
lähedal kui kaugel paiknevaid esemeid; pimedas pildistades; - kui võttes on heledalt
valgustatud osa; - kui võte koosneb rõhtjoontest;
- vähese kontrastsusega võtte korral.
 Teravdamisala
Objekti teravdamine võib ebaõnnestuda, kui
teravdamisalas selle ees või taga on kontrastne
objekt. Sellisel juhul seadke kompositsioon nii,
et kontrastne objekt jääb teravdamisalast välja.
• Teravdamisala ei ilmu järgmistes tingimustes:
- intelligentse automaatrežiimi (portreerežiimi)
kasutamisel; - digitaalsuumi (enam kui u 12×)
kasutamisel;
- AF Tracking funktsiooni kasutamisel; - optilise
lisasuumi kasutamisel; - kui seade nõuab
automaatteravadamise abilambi kasutamist.
 Pildistades ekraanile ilmuvad
näidud ja tähised
MEGA
10.6M R3000
Kuvasuhe/pildisuurus
See võimaldab valida fotodele printimiseks või
esitamiseks sobiva kuvasuhte. Mida suurem on
piksliarv, seda selgem on prinditud foto.
(Kuvasuhte seadmisel)
Valige menüü. ( 29)
MEGA
Fototoimingu tähis ( 134)
Välklamp ( 64)
Välklambi heledus ( 64)
Punasilmsuse vähendamine ( 65)
MEGA optiline pildistabilisaator
:
10.6M :
R3000:
Fotode kvaliteet ( 53)
Fotode suurus
Salvestatavate fotode jääkarv
(Näidu [0] ilmumisel vilgub punaselt.)
(Pildisuuruse seadmisel)
:
ß:
ßj:
:
:
52
VQT1Z23
Automaatteravdamise abilamp ( 75)
[PICTURE]  [ASPECT RATIO]  desired
setting
Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [PICTURE SIZE]  desired
setting
• Seadistada saab kiirmenüü kaudu. ( 30)
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 53 ページ 2009年1月26日 月曜日
 Suurimad suurendustegurid
pildisuuruse kohta
午前9時11分
Pildikvaliteet
Pildikvaliteedi valimine.
Kuvasuhe
Pildisuurus
Optiline
lisasuum
Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [QUALITY]  desired setting
4:3
3:2
16:9
9M
3520 x 2640
–*
8M
3264 x 2448
12.9x
5M
2560 x 1920
16.5 x
0.3M
640 x 480
10.6M
3984 x 2656
20
x
–*
7M
3264 x 2176
14.6 x
4.5M
2592 x 1728
18.4 x
10 M
4224 x 2376
–*
6M
3328 x 1872
15.2x
3.5 M
2560 x 1440
19.8 x
salvestatakse kõrge pildikvaliteediga
fotod (tavalisest teravamatena).
peamine on salvestatavate fotode arv.
Salvestatakse tavapärase
pildikvaliteediga fotod.
• Kui valite pildikvaliteedi [ QUALITY] sätteks
], võib sõltuvalt pildi sisust ilmuda
[
esitamisel mosaiigimustriline müra.
• Optilist lisasuumi ei saa kasutada.
Suurim suurendustegur on 12×.
• Optilise lisasuumi kohta lugege lk 59.
> Kui kuvasuhe on sättel [4:3] või [3:2], võivad
ekraani külgedele ilmuda mustad ribad.
• Sellel seadmel 16:9 kuvasuhtega salvestatud
fotode servad võivad printimisel olla ära
lõigatud. Kontrollige enne printimist printerit või
küsige fotostuudiost üle.
• Salvestamiseks võimalike piksliarvude säte
muutub vastavalt valitud kuvasuhtele.
• Salvestamise kestus sõltub salvestatavast
piksliarvust.
53
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 54 ページ 2009年1月26日 月曜日
 Samaaegne salvestamine
(pildistamine video salvestamise
ajal)
Pildistamine video
salvestusrežiimis
Saate pildistada ka video salvestusrežiimis
Valige režiim .
1 Salvestuspausi ajal vajutage
nupp pooleldi alla. (Ainult
automaatteravdamiseks)
A Teravdamise tähis
B Teravdamisala (nurkadega piiratud ala)
Ilmub teravdamise tähis ja teravdamisala ning
seade teravdab objekti automaatselt.
2 Vajutage nupp lõpuni alla.
Pildisuurus video
salvestusrežiimis
Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [PICTURE SIZE]  desired
setting
1
Seadistada saab kiirmenüü kaudu.
Kuvasuhe
Pildisuurus
8.3 M
3840 x 2160
2.1 M
1920 x 1080
16:9
54
VQT1Z23
午前9時11分
Video salvestamise ajal saab salvestada ka
fotosid.
Valige režiim .
Pildistamiseks vajutage video
salvestamise ajal nupp lõpuni
alla.
• Video salvestamisel ning
eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel kehtivad
järgmised reeglid, nii et video salvestamisel on
fotode salvestamisega võrreldes eelisõigus.
- Pildi kvaliteet erineb tavalistest fotodest.
- Nuppu
ei saa pooleldi alla vajutada.
- Ekraanile ei ilmu salvestatavate fotode
jääkarvu.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 55 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Salvestatavate fotode arv
(Pildistamisrežiimis)
Kuvasuhe
4:3
8M
9M
3520 x 2640
Pildisuurus
5M
3264 x 2448
0.3M
2560 x 1920
640 x 480
Pildikvaliteet
SD card
Sisemälu
Kõvaketas
8 MB
0
0
0
1
1
2
33
52
16 MB
1
3
2
3
3
6
77
120
32 MB
3
6
4
7
7
13
145
220
64 MB
9
15
11
18
19
31
330
510
128 MB
20
32
23
38
39
62
650
1010
256 MB
44
70
51
81
84
135
1380
2150
512 MB
89
140
105
165
170
270
2760
4300
1 GB
180
290
210
330
340
540
5550
8660
2 GB
370
590
430
680
700
1110
11320
17650
4 GB
730
1150
850
1340
1390
2180
22250
34710
6 GB
1110
1750
1300
2040
2110
3310
33850
52800
8 GB
1490
2350
1740
2730
2820
4440
45310
70690
12 GB
2250
3540
2620
4120
4260
6690
68370 106650
16 GB
3010
4720
3500
5490
5680
8930
91200 142280
32 GB
6030
9480
7010
11020
11400
17920 182990 285460
32 GB
6030
9480
7010
11020
11400
17920 182990 285460
120 GB
24520
38520
28510
44810
46350
72820 743660 899100
55
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
56 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
3:2
Kuvasuhe
10.6M
7M
4.5M
3984 x 2656
3264x2176
2592x1728
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
0
1
3
8
17
38
78
160
330
640
980
1310
1980
2640
5300
0
2
5
13
28
61
125
250
510
1010
1540
2060
3110
4150
8320
0
2
5
13
26
58
115
240
490
960
1460
1950
2950
3930
7890
1
4
8
21
42
92
185
380
770
1510
2290
3070
4630
6180
12400
1
4
8
21
43
93
185
380
770
1520
2310
3100
4670
6240
12510
2
7
14
34
68
145
300
600
1210
2390
3640
4870
7340
9800
19660
32 GB
5300
8320
7890
12400
12510
19660
120 GB
21530
33830
32070
50390
50860
79900
Pildisuurus
Pildikvaliteet
SD card
Sisemälu
Kõvaketas
Kuvasuhe
16:9
10 M
6M
3.5 M
4224x2376
3328x1872
2560x1440
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
0
1
3
8
18
41
83
170
340
680
1030
1380
2090
2780
5580
0
2
5
14
30
65
130
270
540
1070
1620
2170
3280
4370
8780
0
2
6
15
30
66
135
270
560
1090
1660
2230
3360
4480
9000
1
5
10
24
49
105
210
430
870
1720
2610
3500
5280
7050
14140
1
5
10
26
52
115
230
460
940
1850
2810
3770
5680
7580
15210
3
9
17
41
83
180
360
720
1480
2900
4420
5910
8920
11910
23890
32 GB
5580
8780
9000
14140
15210
23890
120 GB
22700
35670
36560
57460
61810
97080
Pildisuurus
Pildikvaliteet
SD card
Sisemälu
Kõvaketas
56
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 57 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
(Video salvestusrežiimis)
Kuvasuhe
16:9
Pildisuurus
8.3 M
2.1 M
3840x2160
1920x1080
Pildikvaliteet
SD card
Sisemälu
Kõvaketas
8 MB
0
0
4
6
16 MB
1
3
10
17
32 MB
4
7
20
32
64 MB
11
17
47
74
128 MB
22
36
94
150
320
256 MB
49
78
200
512 MB
100
160
410
640
1 GB
200
320
820
1290
2 GB
420
660
1670
2630
4 GB
820
1290
3290
5160
6 GB
1250
1960
5000
7860
8 GB
1670
2630
6690
10520
12 GB
2520
3970
10100
15870
16 GB
3370
5290
13470
21170
32 GB
6760
10620
27030
42480
32 GB
6760
10620
27030
42480
120 GB
27460
43160 109860 172630
• Tabelis esitatud arvud on ligikaudsed.
• Salvestatavate fotode arv sõltub salvestatava võtte sisust ja sellest, kas režiime
kasutatakse korraga.
ja
• Maksimaalne salvestatavate fotode arv (mida saab kuvada) on 99 999.
Kui salvestatavate fotode arv ületab 99 999, siis näidatud arv ei muutu, kuni salvestatavate
fotode jääkarv langeb alla 99 999.
• SD-mälukaardi etiketile märgitud mälumaht tähendab kogu mälumahtu autoriõiguste
kaitse ja halduse funktsioonideks ja seadmel või arvutil jne salvestamiseks.
57
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 58 ページ 2009年1月26日 月曜日
4
Suurendamine/vähendamine
Maksimaalne optiline suurendustegur on 12×.
Valige režiim
või
午前9時11分
.
or
.
Digitaalsuumi funktsioon
/ VOL
W
VOL
Kui video salvestusrežiimis ületab
suurendustegur väärtuse 12×, siis lülitub sisse
digitaalsuumi funktsioon.
T
W
T
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [D.ZOOM]  desired
setting
[OFF]:
ainult optiline suumimine (kuni 12×)
Kuni 30 ×
[30k]:
kuni 700 ×
[700k]:
• Mida suurem on digitaalsuumi
suurendustegur, seda halvem on pildi kvaliteet.
1 W
Suurendusrõngaga suumimine
T
6 W
T
12 W
T
Suumida saab käsitsi reguleerimise rõngast
pöörates.
Suumige rõngast pöörates.
Suumimishoob/suuminupud
T poole:
lähivõtted (suurendamine)
W poole:
lainurkvõtted (vähendamine)
• Suurendamise kiirus oleneb suurendushoova
lükkamise ulatusest.
58
VQT1Z23
A
B
A poole:
lähivõtted (suurendamine)
B poole:
lainurkvõtted (vähendamine)
• Suurendamise kiirus oleneb rõnga
pööramise kiirusest.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 59 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
O ptiline lisasuum
Kui pildistamisrežiimis on salvestatava piksliarvu
sätteks valitud muu, kui maksimaalne piksliarv,
siis saab pildikvaliteedi languseta fotod
salvestada suurendusteguriga kuni 20×.
• Optilise lisasuumi suurendustegur varieerub
olenevalt [ASPECT RATIO] ja [PICTURE SIZE]
sätetest. ( 52)
 Optilise lisasuumi tööpõhimõte
Kui valite pildisuuruseks 4.5M , siis kärbitakse
maksimaalne 10.6M ala keskse 4.5M alani, mis
võimaldab saavutada suurema
suurendusefektiga foto.
• Kui tõstate suurendades sõrme
suumimishoovalt, võib juhtuda, et salvestatakse
ka seadme tööheli. Lükake suumimishoob
vaikselt algasendisse tagasi.
• Kui suurendustegur on 12×, siis teravdatakse
objektid umbes 1,2 m kaugusel või kaugemal.
• Kui suurendustegur on 1×, suudab
videokaamera teravdada objektiivist umbes 4 cm
kaugusele.
• Suuminupu ja kaugjuhtimispuldi kasutamisel
suurenduskiirus ei muutu.
59
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 60 ページ 2009年1月26日 月曜日
5
午前9時11分
Optilise pildistabilisaatori
funktsioon
Optiline pildistabilisaator stabiliseerib pildi ilma selle kvaliteeti eriti halvendamata.
Valige režiim
või
.
O.I.S.
Optilise pildistabilisaatori
nupp
Vajutage seda nuppu
pildistabilisaatori funktsiooni sisse- ja
väljalülitamiseks.
Video salvestusrežiimis ilmub ekraanile
tähis
ja pildistabilisaator töötab
pidevalt.
Pildistamisrežiimis vahetub tähis järjest
igal nupuvajutusel järgnevas järjekorras:

 OFF
(MODE1):
funktsioon töötab pidevalt.
(MODE2):
funktsioon töötab nupu
vajutamisel.
O.I.S.: optiline pildistabilisaator
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
• Lülitage intelligentne automaatrežiim välja enne, kui lülitate optilise pildistabilisaatori välja.
• Järgmistel juhtudel ei pruugi pildistabilisaator efektiivselt toimida: - kui seadet raputatakse;
- liikuvat eset jälgides (kaamerat „kaasa vedades“) salvestamisel.
• Iseennast pildistades või statiivi kasutamisel on soovitatav seada selle funktsiooni sätteks (
(MODE2).
60
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 61 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
AF Tracking funktsioon
6
Teravdamispunkti ja säritust on võimalik fikseerida määratud objektile puutepaneeli kaudu.
Teravdamispunkt ja säritus järgneb automaatselt objektile ka juhul, kui see liigub. (Dünaamiline järgimine)
Valige režiim
või
1 Puudutage
.
.
A Sihtraam
•
ilmub ekraanile.
• Prioriteetse näo raam (oranž) muutub
sihtraamiks, kui on valitud intelligentne
automaatrežiim (
(portree) ja kaamera
järgneb raamitud näole.
• Kasutatav sihtmärgi lukustusvahemik ilmub
punase raamiga, kui intelligentne
(portree).
automaatrežiim on muul sättel kui
2 Puudutage objekti ja
lukustage sihtmärk.
• Kui puudutage subjekti pead, siis sihtraam
lukustatakse sellele ja järgimine algab.
• Kui soovite sihtmärki vahetada, siis
puudutage uuesti vahetatavat objekti.
• Kui valite intelligentse automaatrežiimi, siis
seatakse säte
(normaalne) ja järgitakse
puudutatud objekti. Sätteks saab
(portree), kui sihtraam on lukustatud pea
peale.
3
Alustage salvestamist
• Järgimisfunktsioon tühistatakse, kui
puudutate [CANCEL].
 Sihtraam
• Kui sihtraam on kaadri serva lähedal ja võib peagi
kaduda, siis ilmub abikuva B.
• Kui sihtmärgi lukustamine ebaõnnestub, siis
sihtraam vilgub punaselt ja seejärel kaob. Sellisel
juhul puudutage objekti uuesti ja lukustage
sihtmärk.
• Nupu
pooleldi allavajutamisel seatakse
teravdamine lukustatud objektile. Teravdamise järel
muutub sihtraam roheliseks ja sihtmärki ei saa
enam muuta.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada käsirežiimis.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui pildistate
ilutulestiku võttereziimis.
• Järgimine võib lülituda muudele objektidele ja
sihtmärgile lukustamine võib ebaõnnestuda näiteks
järgmistel juhtudel:
- kui objekt on liiga suur või liiga väike;
- kui objekt on taustaga sarnast värvi;
- suumi kasutades;
- kaamera rappudes;
- kui mitu objekti on kohakuti;
- pimedas pildistades;
- objekti kiirel liikumisel.
Kui pildistades on sihtmärk lukustatud, võib ekraan
muutuda tumedaks ja automaatteravdamise
abilamp võib sisse lülituda.
• Kui objekti järgimine muutub poole pealt
võimatuks, siis ilmub vastav teade. Sellisel juhul
puudutage objekti veel kord.
• AF Tracking funktsioon tühistatakse järgnevatel
juhtudel:
- režiimi vahetamisel;
- toite väljalülitamisel;
- võtterežiimi valimisel;
- intelligentse automaatrežiimi sisse/välja
lülitamisel.
• Kui seate [DISPLAY] sättele [OFF] ja umbes 3
sekundit ei tehta seadmega mingeid toiminguid, siis
tööikoon kaob. Puudutage ekraani ikooni
taaskuvamiseks. AF Tracking funktsiooni
kasutamisel ikoon ei kao.
61
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 62 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Tööikoonide
salvestusfunktsioonid
1
Valige tööikoone erinevate efektide lisamiseks salvestatavatele võtetele.
Valige režiim
või
.
1 Puudutage tööikoonide
ekraanil kuvamiseks.
F
2 (Nt tagantvalguse kompenseerimine)
Valige tööikoon.
F
F
1
Lehekülje vahetamiseks puudutage  ekraani
paremas allnurgas ja tööikooni
kuvamiseks/kõrvaldamiseks puudutage F F .
• Funktsiooni tühistamiseks valige tööikoon
uuesti.
• Järgnevate funktsioonide tühistamiseks lugege
juhiseid viidatud leheküljel.
- taimer ( 64);
- - sisseehitatud välklamp 64
Tööikoonid
Intelligentne
*1, 2
kontrasti juhtimine
Tagantvalguse
kompenseerimine
F
Loomuliku
nahavärvuse
2
režiim*
Telemakro
F
F
Sisseehitatud
3
välklamp*
F
62
VQT1Z23
Värviline öövõte
F
A
Kuularite
helitugevuse
4
reguleerimine*
F
*1, 2
Taimer*
F
F
Punasilmsuse
2, 3
vähendamine*
A
1
F
F
F
Üleminek*
2 3
Särireguleerimine* ,
3
A
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 63 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
*1 Pildistamisrežiimis ei ilmu.
*2 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud.
*3 Video salvestamisrežiimis ei ilmu.
*4 Ilmub ainult juhul, kui kuularid on ühendatud kuularite väljundpessa.
• Kui lülitate seadme välja või valite režiimi
, siis värvilise öövõtte, tagantvalguse kompenseerimise,
taimeri ja telemakro funktsioonid tühistatakse.
• Toite välja lülitamisel ülemineku funktsioon tühistatakse.
• Seadistada saab menüü kaudu. ( 31) (Välja arvatud kuularite helitugevuse reguleerimine.)
• Kui seate [DISPLAY] sättele [OFF] ja umbes 3 sekundit ei tehta seadmega mingeid toiminguid, siis
tööikoon kaob. Puudutage ekraani ikooni taaskuvamiseks.
Funktsioon
Backlight
compensation
Intelligent contrast
control
Toime
Muudab pildi heledamaks, et vältida tagantvalgusega
objekti tumedana salvestamist.
See muudab heledamaks varjus olevad ja raskesti nähtavad osad
ning summutab samal ajal valge küllastust heledates osades. Nii
heledad kui tumedad osad saab salvestada selgelt.
Intelligent exposure
Muudab tumedad osad heledamaks, et need saaks selgelt
salvestada.
Fade
Kui alustate salvestamist, ilmuvad pilt ja heli sujuvalt
tugevnedes (tugevnev üleminek). Kui alustate
salvestamist, ilmuvad pilt ja heli sujuvalt tugevnedes
(vaibuv üleminek).
• Ülemineku funktsioon tühistatakse, kui salvestamine
peatub.
 Tugevneva/vaibuva ülemineku ühetoonilise tausta
värvuse valimine
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [FADE COLOUR]  [WHITE]
(valge) või [BLACK] (must)
(Fade in)
(Fade out)
Soft skin mode
Tele macro
Selle funktsiooniga saab salvestada meeldivamat,
loomulikku nahavärvust.
Funktsiooni efekt on enam märgatav, kui salvestate
inimese nägu ja ülakeha.
Muljetavaldavama pildi salvestamiseks teravdage objekt
lähivõttes ja varjutage taust.
• Seade suudab objekti teravdada ligikaudu 60 cm
kauguselt.
• Kui suurendustegur on kuni 12×, siis seatakse see
automaatselt väärtusele 12×.
63
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
64 ページ 2009年1月26日 月曜日
Funktsioon
Colour night view
Self-timer
午前9時11分
Toime
See funktsioon võimaldab salvestada värvilist pilti väga vähese
valgusega. (Minimaalne vajalik valgustus: umbes 1 lx.)
Taimeri abil pildistamine.
valides muutub tähis iga kord ühe sätte võrra järgmises
Ikooni
järjekorras:
10 
2  säte tühistatud
10: salvestab 10 sekundi pärast
2:
salvestab 2 sekundi pärast
• Video salvestusrežiimis seadistage seda funktsiooni menüü
kaudu.
vajutamisel salvestatakse foto pärast tähise 10 või
• Nupu
2 kuvamist ja välklamp vilgub seatud aja jooksul.
• Pärast foto salvestamist lülitub taimer välja.
üks
• Kui automaatse teravdamise režiimis vajutatakse nupp
kord pooleldi alla ning siis täiesti alla, siis teravdab objektiiv
objekti nupu pooleldi alla vajutamisel.
vajutatakse korraga täiesti alla, siis teravdab
• Kui nupp
objektiiv objekti vahetult enne salvestamist.
Taimeri peatamine enne pildistamist
Vajutage nuppu MENU.
Built-in flash
Nupu
vajutamisel lülitub välklamp sisse ja foto
salvestatakse.
Pimedas pildistamiseks kasutage sisseehitatud välklampi.
Ikooni ? valides muutub tähis iga kord ühe sätte võrra järgmises
järjekorras:


sisselülitatud ßA:
automaatne
väljalülitatud
• Video salvestusrežiimis seadistage seda funktsiooni menüü
kaudu.
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ ].
pooleldi alla vajutamisel ilmub ekraanile välklambi
• Nupu
tähis. • Seade teeb ümbritsevat heledust tuvastades
automaatselt kindlaks välklambi kasutamise vajaduse koguni
juhul, kui see on sättel [ ] (väljas). (Kui seade teeb kindlaks, et
punaselt nupu
välklampi on vaja kasutada, siis süttib tähis
pooleldi alla vajutamisel.)
Välklambi heleduse reguleerimine
• Video salvestusrežiimis on intelligentne automaatrežiim
välja lülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [FLASH LEVEL]  soovitud säte
[ -]: vähem hele
[ -+0]: normaalrežiim
[ +]: palju heledam
64
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 65 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Funktsioon
Toime
Red eye reduction
Vähendab välklambi mõjul inimese silmade muutumist
punaseks.
• Video salvestusrežiimis seadistage seda funktsiooni menüü
kaudu.
Headphone volume
adjustment
Reguleerib salvestamise ajal kuularite helitugevust.
: suurendab helitugevust
: vähendab helitugevust
• Salvestatav helitugevus ei muutu.
Intelligentne kontrasti juhtimine
• Toime ei pruugi olla märgatav, kui esineb eriti
tumedaid või heledaid osi või kui heledus on
ebapiisav.
Särireguleerimine
• Toime ei pruugi olla märgatav, kui esineb eriti
tumedaid või heledaid osi või kui heledus on
ebapiisav.
Üleminek
• Ülemineku funktsiooniga salvestatud võtete
pisipildid on mustad (või valged).
Loomuliku nahavärvuse reziim
• Kui taust või mingi muu detail on nahaga sama
värvi, siis muutuvad ka nende värvid
pehmemaks.
• Ebapiisava valgustuse korral ei pruugi selle
toime olla märgatav.
• Kui salvestate kaugel asuvat isikut, siis ei
pruugi õnnestuda nägu selgelt salvestada. Sel
juhul tühistage loomuliku nahavärvuse režiim või
suurendage nägu (suurplaanvõte).
Telemakro
• Telemakro funktsioon tühistatakse, kui
suurendustegur on alla 12 ×.
Värviline öövõte
• Salvestatus stseenis näib, nagu oleks
kaadreid vahele jäänud.
• Kui valite selle funktsiooni heledalt valgustatud
kohas, võib ekraan muutuda hetkeks valgeks.
• Seetõttu võib esineda heledaid punkte, mida
tavaliselt ei ole näha, kuid see ei tähenda tõrget.
• Soovitav on kasutada statiivi.
• Tumedas kohas võib automaatteravdamiseks
kuluda kauem aega. See on täiesti normaalne.
Taimer
• Taimeri ooterežiim tühistatakse, kui vajutate
salvestamise alustamise/peatamise nuppu video
salvestamise alustamiseks.
• Taimeri seadmine sättele [ 2] aitab vältida
pildi häguseks muutumist, kui vajutate statiivi
jne.
kasutades nuppu
Sisseehitatud välklamp
• Kui pildistate kohas, kus ei ole lubatud
välklampi kasutada, siis valige säte [ ].
• Ärge kasutage välklampi, kui hallfilter
(lisavarustus) on paigaldatud.
• Kui nuppu pooleldi alla vajutades hakkab
tähis
vm vilkuma, siis välklamp ei sütti.
• Välklamp suudab pimedas kohas valgustada
ligikaudu 1 kuni 2,5 meetri kaugusele.
• Välklambi kasutamisel on säriaeg fikseeritud
sättele 1/500 või enam.
• Konverterlääts (lisavarustus) võib välklambile
ette jääda ja pildi nurgad tumeneda (vinjeti
efekt).
Punasilmsuse vähendamine
• Välklamp sähvatab kaks korda.
• Punasilmsuse esinemine sõltub
salvestustingimustest.
• Intelligentses automaatrežiimis nägude
tuvastamisel lülitatakse punasilmsuse
vähendamise funktsioon sisse.
Kuularite helitugevuse reguleerimine
• Kuularite helitugevust ei saa reguleerida, kui
kasutate pildiotsijat.
65
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
2
Funktsioon
Scene mode
66 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Menüüde
salvestusfunktsioonid
Toime/seadistamine
Erinevates olukordades võtete salvestamisel seab see režiim
automaatselt optimaalse säriaja ja ava väärtuse.
või
.
• Valige režiim
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [SCENE MODE]  soovitud säte
Spordirežiim
Kiirelt liikuvad stseenid on aeglaselt esitades ja esitamise pausi ajal
ühtlasemad.
Portreerežiim Võimaldab inimesi taustast selgelt esile tuua.
Valgusvihu režiim Parem kvaliteet eredalt valgustatud isiku
salvestamisel.
Lumerežiim Parem pildikvaliteet lumises kohas salvestamisel.
Rannarežiim Sinise mere või taeva eredaks muutmiseks.
Päikeseloojangu režiim Päiksetõusu või -loojangu punase
eredaks muutmiseks.
Ilutulestikurežiim Öises taevas ilutulestiku kaunilt
salvestamiseks.
Maastikurežiim Avara maastikuvaate salvestamiseks.
Hämararežiim Tumedate stseenide, näiteks hämaras
salvestamiseks. (Ainult video salvestusrežiimis).
Öine maastikurežiim Kauni õhtuse või öise maastikuvaate
salvestamiseks. (Ainult pildistamisrežiimis.)
Öine portreerežiim Isiku ja tausta selgelt salvestamiseks. (Ainult
pildistamisrežiimis.)
• Funktsiooni tühistamiseks seadke [SCENE MODE] sättele [OFF].
66
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
67 ページ 2009年1月26日 月曜日
Funktsioon
Guide line
午前9時11分
Toime/seadistamine
Saate videot ja fotosid salvestades või esitades kontrollida, et
pilt on rõhtne. Funktsiooni saab kasutada ka selleks, et hinnata
kompositsiooni tasakaalustatust.
• Valige režiim
või
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [GUIDE LINES]  soovitud säte
• Seadistada saab kiirmenüü kaudu. ( 30)
(Kui valite video esitamise ja valitud on režiim
( 82))
[VIDEO SETUP]  [GUIDE LINES]  soovitud säte
• Abijooned ei jää tegelikult salvestatavatele võtetele näha.
• Abijoonte tühistamiseks valige säte [OFF].
Interval recording
Pika aja jooksul aeglaselt muutuv stseen salvestatakse
kaaderhaaval teatud ajavahemiku tagant. Tulemuseks on lühike
video. Kaadrid salvestatakse määratud intervalliga. 1 sekund
videot koosneb 24 kaadrist.
• Valige režiim
.
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [TIME LAPSE REC]  soovitud säte
• Seadistada saab kiirmenüü kaudu. ( 30)
Saate valida sobiva sätte [1 SECOND]/[10 SECONDS]/ [30
SECONDS]/[1 MINUTE]/[2 MINUTES].
[OFF]:
intervalliga salvestamine on väljalülitatud.
• Ekraanile ilmub tähis
.
• Pärast salvestamist intervalliga salvestamine tühistatakse.
• Heli ei saa salvestada.
Seadistuse
näide
Seatud aeg
(salvestamisin Salvestusaeg
tervall)
Sunset
1 sec
30 min–1 h
Blooming
30 sec
1 h–3 h
Salvestatud aeg
1 min 15 sec–
2 min 30 sec
5 sec–15 sec
67
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
68 ページ 2009年1月26日 月曜日
Funktsioon
Digital cinema
午前9時11分
Toime/seadistamine
Kasutage seda funktsiooni eredate värvidega pildi
salvestamiseks – nagu filmides.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
• Valige salvestusrežiimiks HA või HG. ( 49)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [DIGITAL CINEMA]  [ON]
• Kui [DIGITAL CINEMA] on sisselülitatud ([ON]), võib sujuva video
vaatamine olla võimatu.
• Hoolimata digitaalkino režiimi sättest salvestatakse pilt kvaliteediga
50i ( 105).
Relay recording
Saate katkematult jätkata video salvestamist SD-mälukaardile,
kui sisemälus ei leidu enam vaba mälumahtu.
• Valige režiim
.
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [RELAY REC]  [ON]
•
ilmub ekraanile.
kaob, kui sisemälus ei leidu enam vaba
mälumahtu ja salvestamine jätkub SD-mälukaardile.
• Salvestada saab ainult sisemälust SD-mälukaardile.
• Jätkusalvestamist saab kasutada ainult üks kord.
• Ühendage jätkufunktsiooniga salvestatud stseenid
funktsiooniga [RELAY SCENE COMBINE] SD-mälukaardile. (
100)
• Kui jätkufunktsiooniga salvestatud stseen ja seejärel SDmälukaardile salvestatud ühendatakse SD-mälukaardile
funktsiooniga [RELAY SCENE COMBINE], siis seejärel saab taas
jätkusalvestamist kasutada. Kui [RELAY REC] on sättel [ON] ja
funktsiooni [RELAY SCENE COMBINE] ei kasutata, siis ilmub vastav
teade. Puudutades [YES] saab kasutada jätkusalvestamist, kuid
seejärel ei saa funktsiooni [RELAY SCENE COMBINE] kasutada.
68
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
69 ページ 2009年1月26日 月曜日
Funktsioon
Anti-GroundShooting (AGS)
午前9時11分
Toime/seadistamine
Kui video salvestamise ajal on videokaamera püsivalt
tavapärasest rõhtasendist otse allapoole suunatud, siis lülitub
seade automaatselt salvestuspausi režiimi.
• Valige režiim
.
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [AGS]  [ON]
Auto slow shutter
Valides pika säriaja, saate ka pimedas kohas selgeid võtteid
salvestada.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [AUTO SLOW SHTR]  [ON]
• Säriajaks seatakse 1/25 või enam olenevalt valgustingimustest.
Automatic face
framing
Intelligentses automaatrežiimis ilmuvad tuvastatud nägudele
raamid.
• Valige režiim
[OFF]:
Not display
[PRIMARY]:
Only the prioritized face
framing is displayed.
[ALL]:
All face detection framings
are displayed.
või
.
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [FACE FRAMING]  soovitud säte
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ALL].
• Näidatud on kuni 15 raami. Suuremad näod ja ekraani keskkohale
lähemal asuvad näod on eelistatud.
Prioriteetse näo raam Prioriteetse näo raam ilmub oranžilt.
Teravdamine ja heleduse reguleerimine toimub prioriteetse näo raami
põhjal.
pooleldi alla
• Pildistades teravdatakse prioriteetse näo raam nupu
vajutamisel. Teravdatud prioriteetse näo raam muutub roheliseks.
69
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Funktsioon
Digital cinema colour
70 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Toime/seadistamine
Video salvestamine eredamate värvidega x.v.Colour™
tehnoloogia abil.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [Digital Cinema Colour]  [ON]
• Realistlikumate värvide jaoks kasutage HDMI-minikaablit
x.v.Colour™ toega teleriga ühendamiseks.
Wind noise reduction
See funktsioon aitab vähendada sisseehitatud mikrofonide
kaudu sisenevat tuulemüra vastavalt tuule tugevusele.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [WIND CUT]  [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
Microphone setup
[SURROUND]:
heli salvestatakse 5.1kanalilise ruumiheli
mikrofoniga.
[ZOOM MIC]: mikrofoni
suunatundlikkus on
sünkroonne
suumimistoiminguga.
Suurplaanvõtete
salvestamisel (suurendamisel)
salvestatakse selgemalt
helisid seadme esiosa lähedal
ning eemal asuvatest
objektidest lainurkvõtteid
tehes (vähendamine)
salvestatakse realistlikumalt
ümbritsevaid helisid.
[FOCUS MIC]: keskkoha
suunatundlikkus suureneb
selgema heli salvestamiseks
seadme esiosa juurest.
70
VQT1Z23
Sisseehitatud mikrofonide suunatundlikkust (helitundlikkuse
suunda) saab reguleerida.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [MIC SETUP]  soovitud säte
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [SURROUND].
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Funktsioon
Microphone level
[AUTO]:
AGC-funktsioon lülitub sisse
ja salvestustaset
reguleeritakse automaatselt.
[SET+
]/[SET]: saate
seada soovitud
salvestustaseme. AGC: Auto
Gain Control ehk
automaatne võimenduse
reguleerimine
71 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Toime/seadistamine
Salvestamisel saab reguleerida sisseehitatud mikrofonide ja
välise mikrofoni ühenduspesa sisendsignaali taset.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
1 Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [MIC LEVEL]  [SET+
]/[SET]
• Käsirežiimis saab sätte valida kiirmenüüst. ( 30) Mikrofoni tase
naaseb eelnevale sättele ja seda ei saa kiirmenüüs seada.
2 Mikrofoni sisendtaseme reguleerimiseks
puudutage / .
A Keskel
B Ees vasakul
C Taga vasakul
D Ees paremal
E Taga paremal
F Mikrofoni sisendtase
AGC funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
• Puudutage
Kui AGC funktsioon on aktiveeritud, siis on ikoonil kollane ümbrus ja
helimoonutuste taset saab vähendada. Kui AGC funktsioon on
deaktiveeritud, siis saab salvestada tegeliku võtteheli.
• Kuvatakse kõigi 5 suuna võimendusväärtus. (Mikrofonide
sisendtaset ei saa eraldi seadistada.)
• Reguleerige mikrofoni sisendtase nii, et viimased 2
võimendusväärtuse tulpa ei ole punased. (Vastasel korral on heli
moonutatud.)
Valige mikrofoni sisendi tasemele madalam säte.
3 Puudutage [ENTER] mikrofoni sisendtaseme
määramiseks ja seejärel puudutage [EXIT].
C Mikrofoni sisendtaseme näit
71
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Funktsioon
Bass setting
72 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Toime/seadistamine
Valige sisseehitatud mikrofonile soovi korral madalam säte.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [BASS SETTING]  soovitud säte
[0dB]/[+3dB]/[+6dB]/[LOWCUT]
• Tavaliselt sättel [0dB].
• Valige säte [+3dB] või [+6dB] jõulisemate bassihelide
salvestamiseks. Valige säte [LOWCUT], kui salvestate väljas tugeva
tuulega või kui tuulemüra ei õnnestu ainult tuulemüra vähendamise
funktsiooniga vähendada.
Zebra
Osad, kus võib tõenäoliselt esineda küllastunud valget värvust
(äärmiselt heledaid või läikivaid osi), ilmuvad diagonaaljoontega
(sebramustriga).
• Valige režiim
või
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
A Sebramuster
Luminance
[OFF]: ei ilmu.
[ANYTIME]: ilmub alati
[ON ADJUST]:
ilmub ainult funktsiooni [IRIS]
reguleerimisel. ( 79)
[RECORD SETUP]  [ZEBRA]  [ON]
• Käsirežiimis saab sätte valida kiirmenüüst. ( 30)
• Vähese valge küllastusega salvestamiseks võite säriaja või
heleduse (ava/võimenduse) seada käsitsi. ( 79)
• Sebramuster ei jää tegelikult salvestatud pildile.
Näitab heleduse taset ekraani keskel (heleduskuva raamis)
protsentides (%). See hõlbustab objekti heleduse reguleerimist
sama objekti erinevas ümbruses salvestades, kontrollides
objekti heledustaset. Reguleerige heledust funktsiooniga [IRIS].
( 79)
• Valige režiim
või
.
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
50%
A Heleduskuva raam
B Heledustase
72
VQT1Z23
[RECORD SETUP]  [LUMINANCE]  soovitud säte
• Käsirežiimis saab sätte valida kiirmenüüst. (l 30)
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON ADJUST].
• Heledustaset näidatakse vahemikus [0%] kuni [99%]. Kui see on üle
99%, siis ilmub näit [99%].
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
73 ページ 2009年1月26日 月曜日
Funktsioon
Histogram
午前9時11分
Toime/seadistamine
Ilmub graafik, mille horisontaalteljel on kujutatud heledust ja
vertikaalteljel pikslite arvu selle heleduse juures. Graafiku
jaotust vaadates saab määrata kindlaks kogu pildi valgustuse.
Reguleerige heledust funktsiooniga [IRIS]. ( 79)
[OFF]: ei ilmu.
[ANYTIME]:
ilmub alati
[ON ADJUST]:
või
.
ilmub ainult funktsiooni [IRIS] • Valige režiim
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
reguleerimisel. ( 79)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [HISTOGRAM]  soovitud säte
• Käsirežiimis saab sätte valida kiirmenüüst. ( 30)
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON ADJUST].
 Kuva näide
A Normaalne
B Tume
C Hele
73
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Funktsioon
Hi-speed burst
shooting
[25 Frames/sec]:
72 fotot salvestatakse järjest
kiirusel 25 kaadrit sekundis.
Pildisuurus on 2.1M (1920×
1080)
74 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Toime/seadistamine
Salvestatakse järjest kiirusel 25 või 50 kaadrit sekundis.
Kasutage seda funktsiooni kiiresti liikuva objekti
salvestamiseks. Salvestamine toimub video salvestusrežiimis,
kuna fotod moodustatakse videovõtte põhjal.
• Valige režiim .
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
1 Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [HI-SPEED BURST]  soovitud säte
[50 Frames/sec]:
180 fotot salvestatakse järjest
kiirusel 50 kaadrit sekundis.
Pildisuurus on 0.9M (1280×
720)
2 Vajutage nuppu
.
• Salvestamise ajal vilgub
punaselt.
• Vajutage esmalt nupp
pooleldi alla, seejärel vajutage lõpuni alla
teravdamiseks ja salvestamiseks. Teravdamine toimub automaatselt,
kui vajutate nupu üks kord lõpuni alla, seega on see mugav edasitagasi liikuvate objektide salvestamiseks.
3 Puudutage [Record] või [Delete].
[Record]: fotod salvestatakse. Delete (kustutamine): kõik fotod
kustutatakse.
4 (Ainult juhul, kui punktis 3 valiti [Record])
Puudutage [REC ALL] või [SELECT].
[REC ALL]: kõik fotod salvestatakse. [SELECT]: määratud fotod
salvestatakse.
5 (Ainult juhul, kui punktis 4 valiti [SELECT])
Valige salvestatavate fotode vahemik.
A Alguspunkt*
B Lõpp-punkt
• Eelmise (järgmise) lehekülje kuvamiseks puudutage
/
.
* Valige alguspunkti pilt ainult juhul, kui soovite salvestada vaid 1
foto. Kinnitusteade ilmub, kui puudutate [ENTER] pärast alguspunkti
ja lõpp-punkti valimist. Fotode salvestamiseks puudutage [YES].
• Funktsiooni tühistamiseks seadke [HI-SPEED BURST] sättele
[OFF].
74
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Funktsioon
AF assist lamp
Shutter sound
75 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Toime/seadistamine
Objekti valgustamine automaatteravdamise abilambiga
võimaldab kaameral objekti teravdada vähese valgustatuse
tingimustes, kus muidu on raske teravdada.
.
• Valige režiim
• Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud. ( 43)
Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [AF ASSIST LAMP]  [AUTO]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [AUTO].
• Automaatteravdamise abilambi tööulatus on umbes 1,5 m.
Fotode salvestamisel saate lisada katikuklõpsatuse taolise heli.
• Valige režiim
või
.
Valige menüü. ( 29)
[PICTURE]  [SHTR SOUND]  [ON]
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
Võtterežiim
Spordirežiim
• Tavalisel esitusel ei pruugi objekti liikumine olla
sujuv.
• Siseruumides võib lambivalgel värvus ja
ekraani heledus muutuda.
• Ebapiisava valgustuse korral ei saa
spordirežiimi kasutada. Tähis [
] vilgub.
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Portreerežiim
• Siseruumides võib lambivalgel värvus ja
ekraani heledus muutuda.
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Valgusvihu režiim
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Lumerežiim
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Rannarežiim
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Päikeseloojangu režiim
• Säriaeg on vähemalt 1/25.
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib pilt
jääda häguseks.
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Ilutulestikurežiim
• Säriaeg on 1/25.
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib pilt
jääda häguseks.
• Heledalt valgustatud ümbruses võib pilt jääda
luitunuks.
Maastikurežiim
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib pilt
jääda häguseks.
• Pildistamisrežiimis on säriaeg vähemalt 1/6.
Hämararežiim
• Säriaeg on vähemalt 1/25.
Öine maastikurežiim
• Säriaeg on vähemalt 1/2.
• Lähedal asuva objekti salvestamisel võib pilt
jääda häguseks.
• Soovitav on kasutada statiivi.
Öine portreerežiim
• Säriaeg on vähemalt 1/2.
• Välklambi sätteks on [ON].
• Soovitav on kasutada statiivi.
Intervalliga salvestamine
• Pildistada ei ole võimalik.
• Intervalliga salvestamise funktsiooni kasutades
ei saa salvestusrežiimi vahetada.
• Funktsioon tühistatakse, kui lülitate seadme
.
välja või valite režiimi
• 1 sekund video salvestatakse ka siis, kui
salvestamise lõpus 24 kaadrit ei salvestata.
• Teatud valgustustingimustes ja teatud võtete
jäädvustamisel automaatne värvustasakaal ja
teravustamine ei tööta. Sellisel juhul reguleerige
neid käsitsi. ( 78, 80)
75
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 76 ページ 2009年1月26日 月曜日
Jätkusalvestamine
• Pildistades ei saa jätkusalvestamist kasutada.
Samas salvestatakse pärast jätkusalvestamist
ka fotod SD-mälukaardile.
• Pisipildikuvale ilmub tähis , kui esitatakse
sisemällu jätkufunktsiooniga salvestatud stseeni.
AGS (Anti-Ground-Shooting ehk maapinna
jäädvustamise vastane) funktsioon
• Kui salvestate otse enda kohal või all asuvat
objekti, võib AGS-funktsioon aktiveeruda ja
salvestamise seisata.
Automaatne pikk säriaeg
• Kui säriaja sätteks on 1/25, võib ekraanikuval
näida, nagu oleks kaadreid vahele jäänud ja
ekraanil võib esineda järelkujutisi.
Digitaalkino värvus
• Kui esitate x.v.Colour™ tehnoloogiaga
mitteühilduval teleril videot, mille
salvestamisel oli see funktsioon
sisselülitatud ([ON]), siis ei pruugi värvid olla
teleriekraanil õiged.
• Digitaalkino värvidega, st suurema
värvigamma eredamate värvustega salvestatud
pildi esitamiseks on vajalik x.v.Colour™
tehnoloogiaga ühilduv seade. Sellise pildi
esitamisel x.v.Colour™ tehnoloogiaga
mitteühilduvatel seadmetel on soovitav enne
salvestamist see funktsioon välja lülitada
([OFF]).
• x.v.Colour™ on selliste xvYCC vorminguga
(video laiendatud värvigamma rahvusvaheline
standard) ühilduvate seadmete nimetus, mis
järgivad vastavaid signaaliülekande reegleid.
Tuulemüra vähendamine
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisse
lülitatud, seatakse [WIND CUT] sättele [ON] ja
sätet ei saa muuta.
• Helikvaliteet võib muutuda selle funktsiooni
sisselülitamisel tugeva tuulega.
• Kui ainult tuulemüra vähendamise
funktsiooniga ei õnnestu tuulemüra vähendada,
siis seadke [BASS SETTING] sättele
[LOWCUT]. ( 72)
Mikrofoni seadistamine
• Kui soovite salvestada kvaliteetsemat heli ja
salvestada realistlikult ka suurplaanvõtteid (nt
kontserti salvestades), siis soovitame seada
funktsiooni [MIC SETUP] sättele [SURROUND].
Mikrofoni tase
• Intelligentses automaatrežiimis on sätteks
fikseeritud [AUTO] ja seda ei saa muuta.
76
VQT1Z23
午前9時11分
• Kui [MIC SETUP] on sättel [ZOOM MIC], siis
on helitugevus erinev sõltuvalt
suumimiskiirusest.
• Välismikrofoni sisendi korral salvestatakse
stereoheli (2 kanalit) ning toimivad ainult
eesmise vasaku ja eesmise parema võimenduse
väärtus.
• Mikrofonisisendi tasememõõdik näitab
mikrofonide suurimat helitugevust.
• Täielikult vaigistatud heliga ei saa salvestada.
Heledus
• Heleduskuva ilmub [IRIS] seadistamisel ka siis,
kui [DISPLAY] on sättel [OFF].
Histogramm
• Histogramm ilmub [IRIS] seadistamisel ka siis,
kui [DISPLAY] on sättel [OFF].
Kiire sarivõte
• Funktsioon tühistatakse, kui lülitate seadme
.
välja või valite režiimi
• Maksimaalne salvestuskordade arv
andmekandjale: 15.
(SD-mälukaartidel tähendab see maksimaalset
stseenide arvu mälukaardi kohta.)
• Teatud valgusallikate (nt luminofoorlampide)
korral võivad värvustasakaal ja heledus ekraanil
muutuda.
• Pildikvaliteet erineb fotode tavasalvestamise
kvaliteedist.
Automaatteravdamise abilamp
• Konverterobjektiiv võib automaatteravdamise
abilambi katta ja siis on raskem teravdada.
• Intelligentses automaatrežiimis on sätteks
fikseeritud [AUTO] ja seda ei saa muuta.
• Valige säte [OFF], kui te ei taha pimedas
kohas salvestades automaatteravdamise
abilampi kasutada (näiteks loomade
salvestamisel). Nii on teravdada raskem.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 77 ページ 2009年1月26日 月曜日
3
午前9時11分
Salvestades käsitsi värvustasakaalu,
säriaja ja ava väärtuse seadmine
Seadistamine on LCD-ekraani ja pildiotsija kasutamisel erinev.
Valige režiim või .
Vajutage nuppu FUNCTION.
• Ekraanile ilmub tähis MNL
FUNCTION
F
WB
SHTR
IRIS
WB
SHTR
IRIS
Värvustasakaal ( 78)
Säriaja käsitsi seadmine ( 79)
Ava väärtuse muutmine ( 79)
Pildiotsijat kasutades pöörake seadistamiseks reguleerimisrõngast.
■ LCD-ekraani kasutades
1 Puudutage seadistatavat elementi.
Pildiotsijat kasutades
1 Soovitud elemendi valimiseks
vajutage nuppu FUNCTION.
Valitud element vahetub iga kord FUNCTION
nuppu vajutades.
F
2
WB
SHTR
IRIS
Valiku kinnitamiseks
puudutage / .
2 Seadistamiseks pöörake
reguleerimisnuppu.
1/100
WB
SHTR
IRIS
1/100
F
WB
SHTR
IRIS
' Käsitsi seadistuse tühistamiseks vajutage
uuesti nuppu FUNCTION.
Suumi kasutamiseks pöörake
reguleerimisrõngast.
F puudutamisel ilmub või kaob käsitsi
seadistamise ikoon.
•
valimisel ja reguleerimisrõnga pööramisel
muutub see järgmiselt. Valiku kinnitamiseks
vajutage nuppu FUNCTION.
[ENTER]: seadistamine on lõpetatud ja käsitsi
seadistamise ikoon kaob. [RETRY]: seadistamist
korratakse. [CANCEL]: käsitsi seadistused
tühistatakse.
• Seadistamise ajal ei saa suumida käsitsi
reguleerimise rõngast pöörates.
77
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 78 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Värvustasakaal
Sõltuvalt võttest või valgustusest ei pruugi automaatne värvustasakaal suuta loomulikke värve esile
tuua. Sellisel juhul saate värvustasakaalu reguleerida käsitsi. Seade saab võtted salvestada
loomulikes toonides, kui valge värvus on kindlaks määratud. • Vajutage nuppu FUNCTION. ( 77)
1 Puudutage [WB].
Ja valige
, pöörake käsitsi
reguleerimisrõngast ja valige [CANCEL]
ning vajutage uuesti nuppu FUNCTION.
• Pildiotsijat kasutades vajutage selle valimiseks
nuppu FUNCTION. ( 77)
∫ Värvustasakaalu seadmine
2
Värvustasakaalu režiimi
valimiseks puudutage /
käsitsi
.
1
Valige
ja suunake seade kogu
ekraani täitvale valgele esemele.
AWB
F
WB
SHTR
IRIS
Pildiotsijat kasutades pöörake
seadistamiseks reguleerimisrõngast. ( 77)
Valige optimaalne režiim, kontrollides
värvust ekraanil.
Ikoon
AWB
Pilvise ilma režiim
Salvestamine väljas pilvise taevaga.
Siserežiim 1
Hõõglambivalgus, videolambid nagu
stuudios jne.
Siserežiim 2
Värvilised luminofoorlambid,
naatriumlambid spordisaalides jne.
Käsitsi reguleerimise režiim
• Elavhõbeda-, naatrium- ja mõned
luminofoorlambid.
• Pulmapeo valgustus, lava valgustus
teatris.
• Päikesetõus, -loojang jne.
Automaatseadistamisele naasmiseks valige
AWB või vajutage uuesti nuppu FUNCTION.
Pildiotsijat kasutades vajutage nuppu
FUNCTION
VQT1Z23
2
WB
SHTR
IRIS
Puudutage vilkuvat ikooni
seadistage.
ja
Režiim/salvestustingimused
Automaatne värvustasakaalu
reguleerimine
Päikselise ilma režiim
Salvestamine väljas selge ilmaga.
78
F
F
WB
SHTR
IRIS
• Pildiotsijat kasutades vajutage ja hoidke all
nuppu FUNCTION.
• Seadistamine on lõpetatud, kui ekraan muutub
lakkab vilkumast ning
kiiresti mustaks ja tähis
jääb püsivalt põlema.
• Kui
vilgub edasi, siis ei saa värvustasakaalu
seada. Sellisel juhul kasutage muid
värvustasakaalu režiime.
• Tähise
vilkumine tähendab, et eelnevalt
seatud värvustasakaal on salvestatud.
Salvestustingimuste muutumisel seadke
värvustasakaal uuesti.
• Kui seate nii värvustasakaalu kui ka
ava/võimendust, siis seadke värvustasakaal
esimesena.
≥ AWB ei ilmu ekraanile AWB seadistamise
ajal.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 79 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Säriaja/ava käsitsi reguleerimine
Säriaeg:
reguleerige seda kiiresti liikuvate objektide
salvestamisel.
Ava:
reguleerige seda liiga heleda või tumeda võtte
korral.
• Vajutage nuppu FUNCTION. ( 77)
1 Puudutage [SHTR] või [IRIS].
• Pildiotsijat kasutades vajutage nuppu
FUNCTION. ( 77)
2 Sätete muutmiseks puudutage
1/10
F
WB
SHTR
IRIS
• Pildiotsijat kasutades pöörake seadistamiseks
reguleerimisrõngast. ( 77)
SHTR Säriaeg: 1/50 kuni 1/8000
• Kui [AUTO SLOW SHTR] on sisselülitatud
([ON]), siis seadistatakse säriaeg vahemikus
1/25 kuni 1/8000.
• Mida lähemal on säriaeg väärtusele 1/8000,
seda lühem see on.
• Pildistamisrežiimis seadistatakse säriaeg
vahemikus 1/2 kuni 1/2000.
: Ava või võimendusväärtus
CLOSE (suletud)  (F16 – F2.0)  OPEN
(avatud)  (0dB kuni 18dB)
• Sättele [CLOSE] lähema väärtuse valimisel
muutub pilt tumedamaks.
• Sättele [18 dB] lähema väärtuse valimisel
muutub pilt heledamaks.
• Sättest [OPEN] suurema ava väärtuse
valimisel muutub see võimendusväärtusele.
• Automaatseadistamisele naasmiseks vajutage
uuesti nuppu FUNCTION. Pildiotsijat kasutades
,
vajutage nuppu FUNCTION ja valige
pöörake käsitsi reguleerimisrõngast ja valige
[CANCEL] ning vajutage uuesti nuppu
FUNCTION.
IRIS
/
Säriaja käsitsi reguleerimine
• Kui pildistamisrežiimis on säriaeg pikem kui 1
/12, siis on soovitatav kasutada statiivi.
Värvustasakaalu ei saa seada. Toite uuesti
sisselülitamisel või kiirkäivitamisel seatakse
säriajaks 1/25.
• Käsitsi lühema säriaja valimisel võib esineda
enam pildimüra.
• Väga heledalt särava objekti ümber võib
ilmuda valgusriba või see võib tugevalt
peegeldada.
• Tavalisel esitusel ei pruugi võtte liikumine olla
sujuv.
• Kui salvestate äärmiselt heledat objekti või
siseruumides lambivalgel, siis võib ekraani
heledus ja värvus muutuda ning ekraanile võib
ilmuda horisontaaljoon. Sel juhul salvestage
automaatrežiimil või seadistage säriajaks 1/100
kohtades, kus elektrivarustussagedus on 50 Hz,
või 1/125, kus see on 60 Hz.
Ava ja võimenduse käsitsi reguleerimine
• Ava reguleerimise ajal on ekraanil heleduse
taseme kuva ja histogramm. ( 72, 73)
• Võimenduse väärtuse suurendamisel
suureneb pildimüra ekraanil.
• Sõltuvalt suurendustegurist on ava väärtusi,
mida ei saa kuvada.
• Kui muudate nii säriaega kui ka
ava/võimendusväärtust, siis seadistage esmalt
säriaeg ja siis ava/võimendusväärtus.
79
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 80 ページ 2009年1月26日 月曜日
4
午前9時11分
Salvestades käsitsi
teravdamine
Teravdamiseks pöörake käsitsi reguleerimisrõngast.
Kui automaatne teravdamine võttetingimuste tõttu ebaõnnestub, saab kasutada käsitsi teravdamist.
Valige režiim või .
Vajutage nuppu FOCUS.
• Ekraanile ilmub tähis MF
A
FOCUS
Teravdamiseks pöörake käsitsi reguleerimisrõngast.
1 (käsitsi teravdamise abifunktsiooni kasutamisel)
Valige menüü. ( 29)
[RECORD SETUP]  [MF ASSIST]  [ON]
• Seadistada saab kiirmenüü kaudu. (30)
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
2 Pöörake teravdamiseks
rõngast.
MF
Ekraani keskkohta suurendatakse. Tavaline
kuva taastub umbes 2 s pärast objekti
teravdamise lõpetamist.
• Ekraani keskkohta ei suurendata, kui
funktsioon [MF ASSIST] on väljalülitatud ([OFF]).
• Automaatteravdamise taastamiseks vajutage
uuesti nuppu FOCUS.
80
VQT1Z23
• Suumida saab käsitsi reguleerimise rõngast
pöörates.
• Käsitsi teravdamise abikuva ei toimi
digitaalsuumi kasutamisel.
• Suurendatavat ekraani osa ei suurendata
tegelikult salvestatud pildil.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 81 ページ 2009年1月26日 月曜日
5
午前9時11分
Salvestades käsitsi
menüüdes seadistamine
Valige režiim või .
Vajutage nuppu FUNCTION.
• Ekraanile ilmub tähis MNL
FUNCTION
Pildi reguleerimine
Reguleerige salvestamise ajal pildikvaliteeti.
Reguleerige pildikvaliteeti signaali telerisse väljastamise ajal.
1
Valige menüü. ( 29)
3 Sätete muutmiseks puudutage
/
[RECORD SETUP]  [PICTURE ADJUST]
 [YES]
2
Puudutage soovitud elementi.
• Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
4 Puudutage [ENTER].
[SHARPNESS]:
serva teravus.
[COLOUR]:
pildi värvide sügavus.
[EXPOSURE]:
pildi heledus.
• Seadistamise lõpetamiseks puudutage
[EXIT] või vajutage nuppu MENU. .Ekraanile
.
ilmub tähis
81
VQT1Z23
.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
1
82 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Video esitamine
HDC-TM300
HDC-HS300
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
1
Valige režiim
2
Puudutage esitusrežiimi
valimise ikooni C , et valida
esitatav andmekandja.
.
3 Valige esitamiseks soovitud
stseen.
• Järgmise (eelmise) lehe kuvamiseks
puudutage /
.
• SD-mälukaardilt esitamiseks puudutage
[VIDEO/SD CARD].
Sisemälust esitamiseks puudutage
[VIDEO/Built-in Memory].
Kõvakettalt esitamiseks puudutage
[VIDEO/HDD].
82
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 83 ページ 2009年1月26日 月曜日
4 Tööikooni puudutades valige
soovitud esitustoiming.
午前9時11分
 Edasi/tagasi kerides esitamine
Edasikerimiseks puudutage 5 esituse ajal.
(Tagasikerimiseks puudutage 6)
0h00m00s
►/II esitamine/paus
►► tagasikerides esitamine
 edasikerides esitamine
■: esituse peatamine ja pisipiltide kuvamine
►: otseesitusriba kuvamine (l 84)
• Tööikoon kaob ekraanilt, kui 3 sekundit ei
tehta mingeid esitustoiminguid. Ekraani
puudutamisel ilmub see uuesti.
 Pisipildikuva muutmine
Punktis 3 suumimishooba + või - tähise suunas
lükates muutub pisipildikuva järgmiselt:
20 stseeni  9 stseeni  1 stseen  Highlight
& Time Frame register
/ VOL
W
T
• Täpsemat teavet Highlight & Time Frame
registri kohta lugege lk 85.
• 9 stseeni kuva taastub, kui lülitate seadme
välja või vahetate režiimi.
• Saate kasutada suuminuppu.
• Edasi/tagasi kerimise kiirus suureneb, kui
puudutate uuesti ►►/. (Ekraanile ilmub
.)
►► asemel
• Tavaesituse taastamiseks puudutage ►/■.
 Vahelejätmisega esitus (stseeni
algusesse)
(Kasutatav ainult kaugjuhtimispuldiga.)
Vajutage esitamise ajal nuppu I või ►►I.
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
 Aegluubis esitus
Katkestage ajutiselt esitus (paus).
• Kui tööikoon kaob ekraanilt, siis puudutage
selle taaskuvamiseks ekraani. Puudutage
pidevalt. ( aegluubis tagasisuunas
esitamiseks.)
Aegluubis esitamine kestab, kuni puudutate .
 Kõlari/kuularite helitugevuse
reguleerimine
Liigutage helitugevuse hooba kõlari/kuularite
helitugevuse reguleerimiseks esituse ajal.
/ VOL
W
T
• Tavaesituse taastamiseks puudutage
.
• Tagasisuunas aegluubis esitamisel on
esituskiiruseks pidevalt 2/3 tavaesituse kiirusest
(0,5 s sammuga).
Tähise „+” suunas:
helitugevus suureneb
Tähise „-” suunas:
helitugevus väheneb
• Saate kasutada suuminuppu.
83
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 84 ページ 2009年1月26日 月曜日
 Kaaderhaaval esitus
Video esitatakse ühe kaadri haaval.
1 Katkestage ajutiselt esitus (paus).
• Kui tööikoon kaob ekraanilt, siis puudutage
selle taaskuvamiseks ekraani.
2 Puudutage .
(Vastassuunas kaaderhaaval esitamiseks
.)
puudutage
• Tavaesituse taastamiseks puudutage
.
• Tagasisuunas kaadreid ükshaaval vaadates
ilmuvad need 0,5 s intervalliga.
Otseesitus
1) Otseesitusriba kuvamiseks puudutage 1.
2) Puudutage otseesitusriba A.
• Esitus katkeb (paus) ja jätkub puudutatud
kohast.
• Esitus algab uuesti siis, kui tõstate sõrme või
elektronpliiatsi ekraanilt.
• Tööikooni ekraanil kuvamiseks puudutage
.
• Kui umbes 3 s ühtki toimingut ei tehta, siis
esitusriba kaob. Puudutage ekraani riba
taaskuvamiseks.
• Otseesitusriba ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
84
VQT1Z23
午前9時11分
Video ühilduvus
• See seade põhineb AVCHD-vormingul.
• Sellel seadmel saab esitada järgmisi
videosignaale: 1920×1080/50i ja
1440×1080/50i.
• Isegi kui tegemist on AVCHD-vormingut
toetavate seadmetega, võib muudel seadmetel
salvestatud või loodud video kvaliteet
halveneda sellel seadmel esitamisel või
esitamine võib osutuda võimatuks. Sama kehtib
teistel seadmetel selle seadmega salvestatud
videolõikude esitamisel.
• Heli on võimalik kuulata ainult tavaesitamisel.
• Kui paus kestab üle 5 minuti, ilmuvad ekraanile
taas pisipildid.
• Esitada ei saa stseene, mille pisipildiks on
.
• Video esitamise ajal ei lülitu seadme toide
välja isegi LCD-ekraani sulgemisel ja pildiotsija
välja tõmbamisel.
• Esitustähise järelejäänud aeg lähtestatakse iga
stseeni jaoks näidule "0h00m00s".
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 85 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Highlight & Time Frame register
Foto tegemine
videost
Salvestatud videost saab ühe kaadri salvestada
fotona.
Salvestatava foto pildisuurus on 2.1M
(1920×1080).
1 Katkestage esitus ajutiselt selle
stseeni kohal, mille soovite fotona
salvestada.
Stseenist määratud intervalliga võetud pildid
kuvatakse pisipiltidena. Stseeni saab esitada
mis tahes soovitud vahepunktist.
• Lükake suumimishoob tähise + suunas ja
muutke pisipildikuva Highlight & Time Frame
registriks. ( 83)
1
Puudutage ajasätte valikut.
• Mugav on kasutada aegluubis ja kaaderhaaval
esitust.
2 Vajutage nupp
lõpuni alla.
Seade salvestab foto samale andmekandjale,
millel on video.
• Video salvestamise kuupäev märgitakse ka
foto kuupäevaks.
• Kvaliteet erineb tavafotode kvaliteedist.
A Ajasätte valik
B Stseeni valik
• Järgmise (eelmise) stseeni kuvamiseks
puudutage /
.
2 Puudutage ja valige soovitud
ajasäte.
• Sätte [HIGHLIGHT] valimisel tuvastatakse
selgelt salvestatud lõik ja kuvatakse pisipildina.
Pisipilti ei ilmu, kui selgelt salvestatud lõike ei
õnnestu leida.
3 Valige esitamiseks soovitud
pisipilt.
• Järgmise (eelmise) pisipildi kuvamiseks
puudutage
/ .
85
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 86 ページ 2009年1月26日 月曜日
Video esitamine kuupäeva
järgi
Samal päeval salvestatud videolõike saab järjest
esitada.
1 Puudutage kuupäeva valiku
ikooni.
午前9時11分
Intelligentne stseenivalik
Stseenide esitamisel saab välja jätta need
lõigud, mis loetakse ebaõnnestunuks seadme
liiga kiire liigutamise, rappumise või
teravdamisvigade tõttu.
1
Puudutage
2
Puudutage [INTEL. SCENE].
3
Valige esitamiseks soovitud
stseen.
.
A
A Kuupäeva valiku ikoon
2 Puudutage esitatavat kuupäeva.
Valitud päeval salvestatud stseenid ilmuvad
pisipiltidena.
3 Valige esitamiseks soovitud
stseen.
• Seade lülitub uuesti kõikide stseenide
esitamise režiimi, kui lülitate seadme välja või
liigutate režiimilülitit.
• Samal päeval salvestatud stseenid jagatakse
eraldi gruppidesse järgnevatel juhtudel:
- kui stseenide koguarv on suurem kui 99;
- kui andmekandjat on taastatud;
- kui kasutate intervalliga salvestamist*;
- kui muudate salvestusrežiimi HA/HG/HX
režiimile HE* või režiimilt HE režiimile
HA/HG/HX*.
* 1, 2... lisatakse ekraanil kuvatud
salvestuskuupäeva järele.
86
VQT1Z23
• Ühe stseeni puhul saab jätta vahele kuni 9 osa.
• Video vahelejätmisel pilt seiskub hetkeks.
• Salvestise tüübist sõltuvalt võib
vahelejäetavate osade asukoht varieeruda ning
alati ei pruugi vahelejäetavaid osi olla.
• Jagatud stseeni ei jäeta vahele.
• Seade lülitub uuesti kõikide stseenide
esitamise režiimi, kui lülitate seadme välja või
liigutate režiimilülitit.
• Tarkvara HD Writer AE 1.0 redigeerimise
funktsiooniga muudetud andmete korral on
intelligentne stseenivalik blokeeritud.
• Intelligentse stseenivaliku ajal ei saa stseene
kustutada.
• Highlight & Time Frame registri kuva ei ilmu.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 87 ページ 2009年1月26日 月曜日
Highlight esitusfunktsioon
Pikast salvestusest eraldatakse selgelt
salvestatud osa ja selle saab kiiresti esitada
koos muusikaga.
1
Puudutage
午前9時11分
 Stseeni seadistamine
1) Puudutage [SELECT SCENES]
(stseenide valimine) või [SELECT DATE]
(kuupäeva valimine).
.
2) (Kui valiti [SELECT DATE].) Puudutage
esitamiseks soovitud stseeni.
2
Puudutage [HIGHLIGHT].
3
Puudutage soovitud elementi.
• Järjest saab valida kuni 99 stseeni.
• Puudutamisel stseen valitakse ja sellele ilmub
tähis [ ]. Toimingu tühistamiseks puudutage
stseeni uuesti.
[SCENE SETUP]:
valige esitamiseks soovitud stseen või kuupäev.
[PLAYBACK TIME]:
valige esitusaeg. ( 88)
[MUSIC SELECT]:
valige koos videoga esitatav muusika. ( 88)
(Kui valiti [SELECT DATE].) Puudutage
esitamiseks soovitud kuupäeva.
4 Puudutage [START].
• Kuvatakse esitusaeg ja seade lülitub
esituspausi režiimi.
5 Valige soovitud esitustoiming.
• Valida saab kuni 7 kuupäeva.
• Puudutamisel kuupäev valitakse ja selle
ümbrus muutub punaseks. Toimingu
tühistamiseks puudutage kuupäeva uuesti.
3) Seadistuste lõpetamiseks puudutage
[Enter]/[ENTER].
• Kui esitus lõpeb või peatatakse, ilmuvad
valimiseks sätted [REPLAY] (korduv esitus),
[SELECT AGAIN] (uuesti valimine) või [EXIT]
(väljumine). Puudutage soovitud elementi.
87
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 88 ページ 2009年1月26日 月曜日
 Esitusaja seadistamine
1) Puudutage soovitud esitusaja sätet.
午前9時11分
Korduvesitus
Esimese stseeni esitus algab uuesti pärast
viimase stseeni esituse lõppu.
Valige menüü. ( 29)
[VIDEO SETUP]  [REPEAT PLAY]  [ON]
• Sättel [AUTO] on esitusaeg kuni umbes 5
minutit.
• Esitusaeg võib olla sättest lühem ja esitamine
võib ebaõnnestuda, kui selgelt salvestatuks
määratud lõik on väga lühike.
 Muusika säte
Täisekraanivaatel ilmub tähis
.
• Kõik stseenid esitatakse korduvalt. (Kuupäeva
järgi video esitamisel esitatakse korduvalt kõik
valitud kuupäeval salvestatud stseenid.)
Eelneva esituse jätkamine
1) Puudutage oma lemmikmuusikapala.
Kui stseeni esitus seisati poolepealt, siis saab
esitust jätkata kohast, kus see eelnevalt peatati.
Valige menüü. ( 29)
[VIDEO SETUP]  [RESUME PLAY]  [ON]
• Kui valite [NO MUSIC] siis esitatakse koos
videoga salvestatud heli.
2) Puudutage [ENTER].
Muusika esituse testimine
Puudutage [START] ja alustage heli testimist.
• Testitava muusika vahetamiseks puudutage
muud muusikavalikut.
• Kui puudutate [STOP], siis muusika esitus
peatub.
• Kui puudutate [ENTER], siis testitav
muusikavalik kinnitatakse.
• Stseeni jagamisel võib jagamiskoha ümbruse
esitamine ebaõnnestuda.
• Highlight esitust ei saa kasutada intervalliga
salvestatud video korral. ( 67)
• Seade lülitub uuesti kõikide stseenide
esitamise režiimi, kui lülitate seadme välja või
liigutate režiimilülitit.
88
VQT1Z23
Video esituse peatamisel ilmub peatatud
stseeni pisipildivaatele tähis .
• Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON].
• Salvestatud jätkamiskoht kustutatakse, kui
lülitate seadme välja või liigutate režiimilülitit.
([RESUME PLAY] säte ei muutu.)
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
2
89 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Fotode esitamine
HDC-TM300
HDC-HS300
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
1
Valige režiim
2
Puudutage esitusrežiimi
valimise ikooni C , et valida
esitatav andmekandja.
.
• Väljalülitatud asendist muule režiimile
ümberlülitamiseks hoidke režiimilüliti
pööramise ajal lukust vabastamise nupp A all.
• Seadke kohakuti tähisega B.
3 Valige esitatav foto.
Seade esitab valitud foto täisekraanrežiimis
ning ekraanile ilmub automaatselt tööikoon. •
Järgmise (eelmise) lehe kuvamiseks
puudutage /
.
• SD-mälukaardilt esitamiseks puudutage
[PICTURE/SD CARD].
Sisemälust esitamiseks puudutage
[PICTURE/Built-in Memory].
Kõvakettalt esitamiseks puudutage
[PICTURE/HDD].
89
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 90 ページ 2009年1月26日 月曜日
4 Tööikooni puudutades valige
soovitud esitustoiming.
/II: slaidiseansi (fotode esitamine numbrilises
järjekorras) alustamine/ajutine katkestamine
II: eelmise pildi esitamine
II: järgmise pildi esitamine
: esituse peatamine ja pisipiltide kuvamine
午前9時11分
 Slaidiseansi sätete muutmine
1) Puudutage
.
2) Puudutage slaidiseansil fotode esitamise
intervalli sätet.
• Tööikoon kaob ekraanilt, kui 3 sekundit ei tehta
mingeid esitustoiminguid. Ekraani puudutamisel
ilmub see uuesti.
 Pisipildikuva muutmine
Punktis 3 suumimishooba + või - tähise suunas
lükates muutub pisipildikuva järgmiselt:
20 fotot  9 fotot  1 foto
[SHORT] (lühike):
umbes 1 s
[NORMAL] (normaalne):
umbes 5 s
[LONG] (pikk):
Umbes 15 s
3) Puudutage soovitud helisätet.
/ VOL
W
T
• 9 foto kuva taastub, kui lülitate seadme välja
või vahetate režiimi.
• Saate kasutada suuminuppu.
• Slaidiseansi või heli testimise ajal saab kõlari
helitugevust muuta helitugevuse hoovaga. (
83)
(Muusika esituse testimine)
Puudutage [START] ja alustage heli testimist.
• Testitava muusika vahetamiseks puudutage
muud muusikasätet.
• Kui puudutate [STOP], siis muusika esitus
peatub.
4) Puudutage [ENTER].
90
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 91 ページ 2009年1月26日 月曜日
Fotode ühilduvus
• See seade vastab JEITA (Jaapani
elektroonika- ja arvutitööstuse assotsiatsioon)
kehtestatud ühtsele standardile DCF
(kaamera failisüsteemi nõuded).
• See seade toetab fotode failivormingut
JPEG. (Samas ei esitata kõiki JPEGvormingus faile.)
• Muudel seadmetel salvestatud või loodud
fotode esituskvaliteet sellel seadmel võib olla
halb või esitus osutuda võimatuks. Sama
kehtib sellel seadmel salvestatud fotode
muudel seadmetel esitamisel.
• Esitada ei saa fotosid, mille pisipildiks on
.
• Video esitamise ajal ei lülitu seadme toide
välja isegi LCD-ekraani sulgemisel ja pildiotsija
välja tõmbamisel.
午前9時11分
Fotode esitamine kuupäeva
järgi
Samal päeval salvestatud fotosid saab järjest
esitada.
1
Puudutage kuupäeva valiku
ikooni.
A Kuupäeva valiku ikoon
2
Puudutage esitatavat kuupäeva.
Valitud kuupäeval salvestatud fotod ilmuvad
pisipiltidena.
3 Valige esitatav foto.
• Seade lülitub uuesti kõikide fotode esitamise
režiimi, kui lülitate seadme välja või liigutate
režiimilülitit.
• Samal päeval salvestatud fotod jagatakse eraldi
gruppidesse järgmistel juhtudel:
- kui fotode arv ületab 999;
- kui fotod on salvestatud kiires sarivõtterežiimis
(kuupäeva järgi nimekirjas ilmub kuupäeva
).
juurde
• Videost loodud fotode kuupäeva järgi
nimekirjas ilmub kuupäeva juurde . ( 85)
91
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 92 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Stseenide/fotode
kustutamine
Kustutatud stseene/fotosid ei saa taastada, seetõttu tuleb nende sisu enne kustutamist
hoolikalt kontrollida.
Valige režiim
.
Kustutamine pilte esitades
kontrollides
Vajutage nuppu
kustutatavate
stseenide või fotode esitamise ajal.
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage
[YES].
 Mitme stseeni/foto kustutamine pisipildikuvalt
1
Vajutage nuppu , kui
pisipildikuva on ekraanil.
2
Puudutage [SELECT] (valimine) või
[ALL SCENES] (kõik stseenid).
• Kui valite [ALL SCENES], siis kustutatakse
kõik valitud andmekandjal olevad stseenid või
fotod. Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
(Kuupäeva järgi stseene või fotosid esitades
kustutatakse kõik valitud kuupäeva stseenid või
fotod.)
• Kustutuskaitsega stseene/fotosid ei saa
kustutada.
3 (Ainult juhul, kui punktis 2 valiti
[SELECT])
Puudutage kustutatavat stseeni/fotot.
• Puudutamisel antud stseen/foto valitakse ja
pisipildile ilmub tähis . Toimingu tühistamiseks
puudutage stseeni/fotot uuesti.
• Kustutamiseks saab valida kuni 99 stseeni.
4 (Ainult juhul, kui punktis 2 valiti [SELECT])
Puudutage [Delete] või vajutage
nuppu .
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
92
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 93 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
(Ainult juhul, kui punktis 2 valiti [SELECT])
Muude stseenide kustutamine
Korrake toiminguid 3-4.
Kustutamise poolepealt seiskamine
Puudutage kustutamise ajal [CANCEL] või
vajutage nuppu MENU.
• Enne kustutamise tühistamist kustutatud
stseene või fotosid ei saa taastada.
Redigeerimise lõpetamine
Vajutage nuppu MENU.
• Saate stseene kustutada ka nuppu MENU
vajutades ning valides siis [EDIT SCENE] 
[DELETE]  [ALL SCENES] või [SELECT].
• Saate fotosid kustutada ka nuppu MENU
vajutades ning valides siis [PHOTO SETUP] 
[DELETE]  [ALL SCENES] või [SELECT].
• Kui valisite intelligentse stseenivaliku või
Highlight esituse, siis ei saa stseene kustutada.
• Stseeni soovimatu osa kustutamiseks jagage
esmalt stseen osadeks ja seejärel kustutage
tarbetu osa. ( 94)
• Kustutada ei saa stseene/fotosid, mida ei saa
).
esitada (pisipildiks on
• Sätte [ALL SCENES] valimisel võib
kustutamiseks kuluda veidi aega, kui stseene
või fotosid on palju.
• Kasutage stseenide/fotode kustutamiseks
piisavalt laetud akut või ühendage toiteadapter.
• Kui kustutate selle seadmega muudel
seadmetel salvestatud stseene või DCFstandardile vastavaid fotosid, siis võidakse
kustutada kõik stseeni/fotoga seotud andmed.
• Kui kustutate SD-mälukaardilt sellele muude
seadmetega salvestatud fotosid, siis võidakse
kustutada foto (muu peale JPEG), mida ei saa
sellel seadmel esitada.
93
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 94 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
Stseeni jagamine
kustutamiseks
Stseenist tarbetu osa kustutamiseks jagage see esmalt kaheks osaks ja seejärel kustutage tarbetu
osa.
Valige režiim
1
.
Puudutage esitusrežiimi valimise
ikooni, et valida stseeni jagamiseks
soovitud andmekandja. ( 82)
5 Vajutage nuppu MENU
jagamise lõpuleviimiseks.
6 Kustutage tarbetu stseen.
2
Valige menüü. ( 29)
[EDIT SCENE]  [DIVIDE]  [SET]
3
4
Puudutage jagatavat stseeni.
Jagamiskoha seadmiseks
puudutage .
0h00m00s
• Stseeni jagamiskohta on mugav otsida
aegluubis või kaaderhaaval taasesitamise
funktsioonidega. ( 83)
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
• Sama stseeni jätkuvaks jagamiseks puudutage
[YES]. Muude stseenide jagamiseks puudutage
[NO] ja korrake punkte 3-4.
94
VQT1Z23
Kõikide jagamispunktide kustutamine
[DIVIDE]  [CANCEL ALL]
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
• Kõik sellel seadmel seatud jagamispunktid
tühistatakse.
• Pärast jagamist kustutatud stseene ei saa
taastada.
• Kui valite [INTEL. SCENE], siis ei saa stseene
jagada.
• Stseene ei saa enam jagada, kui valitud
päeva esitatavate stseenide arv on juba 99.
• Lühikese salvestusajaga stseene ei pruugi
olla võimalik jagada.
• Muul seadmel salvestatud või redigeeritud
andmeid ei saa jagada ning jagamispunkte ei
saa kustutada.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 95 ページ 2009年1月26日 月曜日
3
午前9時11分
Stseenide/fotode
kaitsemine
Stseene/fotosid saab kaitsta, et neid kogemata mitte ära kustutada.
(Isegi kustutuskaitsega stseenid/fotod kustutatakse antud andmekandja vormindamisega.)
Valige režiim .
1 Valige menüü. ( 29)
[VIDEO SETUP] or [PHOTO SETUP] 
[SCENE PROTECT]  [YES]
2 Puudutage kaitstavat
stseeni/fotot.
• Puudutamisel antud stseen/foto valitakse ja
. Toimingu
pisipildile ilmub tähis
tühistamiseks puudutage stseeni/fotot uuesti.
• Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks.
• Kui valite [INTEL. SCENE] video esitamise
ajal, siis ei saa stseene kaitsta.
95
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 96 ページ 2009年1月26日 月曜日
4
午前9時11分
DPOF-sätted
SD-mälukaardile saab kirjutada prinditavate fotode andmed ja koopiate arvu (DPOF-sätted).
Valige režiim
CARD]. ( 89)
ja puudutage esitusrežiimi valimise ikooni, et valida [PICTURE/SD
■ Mis on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format ehk
printimiskorra digitaalvorming) süsteem
võimaldab digikaamera kasutajal valida, milliseid
SD-mälukaardile salvestatud pilte ja kui mitmes
eksemplaris printida. (Tähelepanu! Kõik
printimisteenuseid pakkuvad ettevõtted ei toeta
seda funktsiooni.)
1
Valige menüü. ( 29)
[PHOTO SETUP]  [DPOF SET]  [SET]
2
Valige soovitud foto.
3
Puudutage /
ja seadke
eksemplaride arv.
• Printimiseks saab valida kuni 999 eksemplari.
(Seatud eksemplaride arvu saab printida DPOFtoega printeril.)
• Seadistuse tühistamiseks valige prinditavate
eksemplaride arvuks [0].
96
VQT1Z23
4 Puudutage [ENTER].
• Järjest järgmiste fotode seadistamiseks korrake
punkte 2-4.
• Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks.
Kõikide DPOF-sätete tühistamine
[DPOF SET] # [CANCEL ALL]
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
• Enne DPOF-sätete seadmist kopeerige fotod
sisemälust või kõvakettalt SD-mälukaardile.
• Prinditavate piltide DPOF-sätetele ei saa lisada
salvestuskuupäeva.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 97 ページ 2009年1月26日 月曜日
5
午前9時11分
Kopeerimine SD-mälukaardilt
sisemällu/kõvakettale ja vastupidi
Selle seadmega salvestatud video või foto saab kopeerida sellesse seadmesse sisestatud SDmälukaardilt sisemällu/kõvakettale ja vastupidi.
Kopeerimissihtkoha vaba mälumahu kontrollimine
• Kui ühele SD-mälukaardile ei ole jäänud kopeerimiseks piisavalt vaba mälumahtu, siis saab
kopeerida mitmele SD-mälukaardile ekraanile ilmuvaid juhiseid järgides.
Sel juhul jagatakse automaatselt viimane SD-mälukaardile kopeeritud stseen, et see mahuks ära
kaardile jäänud vabale mälumahule.
• Kui jagate stseenid ( 94) ja kopeerite valitud stseenid, siis saab kopeerida vastavalt
andmekandja vabale mälumahule või ainult vajalikud osad.
Andmekandja teabekuva
Valige režiim
ja puudutage esitusrežiimi valimise ikooni, et valida soovitud
andmekandja ja vaadata selle teabekuva. ( 82)
Valige menüü. ( 29)
SD-mälukaardi teabekuva
[SETUP]  [CARD STATUS]  [YES]
Sisemälu teabekuva
[SETUP]  [Built-in Memory STATUS]  [YES]
Kõvaketta teabekuva
[SETUP]  [HDD STATUS]  [YES]
*
Näidu sulgemiseks puudutage [EXIT] või vajutage nuppu MENU.
• 32 GB sisemälu või 120 GB sisseehitatud kõvaketas vajab pisut ruumi andmete salvestamiseks ja
süsteemifailide haldamiseks, mistõttu on tegelik kasutatav mälumaht näidatust pisut väiksem.
Sisemälu/kõvaketta kasutatavat mälumahtu arvutatakse üldiselt nii: 1 GB = 1 000 000,000 baiti. Selle
seadme, arvutite ja tarkvara mahtu väljendatakse järgmiselt: 1 GB=1 024×1 024×1 024=1 073 741
824 baiti. Seetõttu näib näidatud mälumaht olevat väiksem.
97
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 98 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kopeerimine
• Kui SD-mälukaardile ei ole jäänud palju vaba mälumahtu, siis ilmub kinnitusteade, milles küsitakse, kas soovite
kopeerida pärast SD-mälukaardilt kõikide andmete kustutamist. Ärge unustage, et kustutatud andmeid ei saa
taastada!
1 Valige režiim
.
• Kasutage piisavalt laetud akut või
toiteadapterit.
4
(Ainult juhul, kui punktis 3 valiti
[VIDEO]/[PICTURE])
Puudutage soovitud elementi.
2 Valige menüü. ( 29)
(Sisemälust SD-mälukaardile kopeerides)
[COPY]  [
]  [YES]
(SD-mälukaardilt sisemällu kopeerides)
[COPY]  [
]  [YES]
Kui sisemälus on jätkufunktsiooniga salvestatud
stseene, ilmub ekraanile vastav teade. Enne
kopeerimist varundage kõik jätkusalvestatud
stseenid SD-mälukaardilt. ( 100)
[ALL SCENES]:
Kopeeritakse kõik videod või fotod.
Jätkake punktist 7.
[SELECT SCENES]:
Kopeerimiseks valitakse soovitud videod või
fotod.
[SELECT DATE]:
Kopeeritakse kuupäeva järgi.
(Kõvakettalt SD-mälukaardile kopeerides)
[COPY]  [
]  [YES]
(SD-mälukaardilt HDDle kopeerides)
[COPY]  [
]  [YES]
5
(Ainult juhul, kui punktis 4 valiti [SELECT
SCENES])
Puudutage kopeeritavat
stseeni/fotot.
3 Puudutage soovitud elementi.
[Video&Picture]:
Kõik stseenid kopeeritakse järgmises
järjekorras: esmalt videod, siis fotod.
Jätkake punktist 7.
[VIDEO]:
Kopeeritakse videod.
[PICTURE]:
Kopeeritakse fotod.
98
VQT1Z23
• Puudutamisel antud stseen/foto valitakse ja
pisipildile ilmub tähis . Toimingu tühistamiseks
puudutage stseeni/fotot uuesti.
• Järjest saab seada kuni 99 stseeni/fotot.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 99 ページ 2009年1月26日 月曜日
(Ainult juhul, kui punktis 4 valiti [SELECT
DATE])
Puudutage kopeeritavat
kuupäeva.
• Puudutamisel kuupäev valitakse ja selle
ümbrus muutub punaseks. Toimingu
tühistamiseks puudutage kuupäeva uuesti.
• Järjest saab seada kuni 99 kuupäeva.
6 (Ainult juhul, kui punktis 4 valiti [SELECT
SCENES]/[SELECT DATE])
Puudutage [Enter]/[ENTER].
午前9時11分
• Videoid või fotosid ei saa kopeerimisallikal
pakkida nii, et need mahuksid kopeerimise
sihtkoha vabale mälumahule.
• Kopeerimiseks võib järgmistes tingimustes
kuluda rohkem aega:
- salvestatud on suur arv stseene;
- seadme temperatuur on kõrge.
• Kui kopeerimise sihtkohta on juba salvestatud
videoid või fotosid, siis võidakse määrata sama
kuupäev või kuupäeva järgi nimekirja valimisel ei
ilmu võtted selles järjekorras.
• Seade ei pruugi kopeerida muul seadmel
salvestatud videoid. Arvutil tarkvaraga HD Writer
AE 1.0 vms salvestatud andmeid ei saa
kopeerida.
• Kaitse ja DPOF-sätetega videoid ja fotosid
kopeerides kustutatakse kopeeritud videote ja
fotode kaitse ja DPOF-sätted.
• Stseenide või fotode kopeerimise järjekorda ei
saa muuta.
7 Kinnituskuva ilmumisel
puudutage [YES].
• Kui kopeerimiseks on vaja üle 2 SDmälukaardi, siis vahetage kaart ekraanile
ilmuvaid juhiseid järgides.
8 Puudutage [EXIT], kui ilmub
kopeerimise lõpetamise teade.
• Ilmub kopeerimissihtkoha pisipildikuva.
Kui peatate kustutamise poolepealt
Puudutage kopeerimise ajal [CANCEL] või
vajutage nuppu MENU.
Ligikaudne kopeerimisaeg
Video kopeerimine 4 GB SD-mälukaardilt
sisemällu/kõvakettale
10-20 min
Ligikudu 600 MB fotode kopeerimine
(Pildisuurus 10.6M )
3-5 min
Kui pärast kopeerimist kustutate videod või
fotod, siis enne kustutamist esitage
kindlasti need videod või fotod ja
kontrollige, et need on korralikult
kopeeritud.
99
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 100 ページ 2009年1月26日 月曜日
6
午前9時11分
Jätkustseenide ühendamine
[HDC-TM300]
Jätkufunktsiooniga sisemällu salvestatud stseeni ( 68) ja jätkatud stseeni SD-mälukaardil
saate ühendada üheks stseeniks SD-mälukaardile.
Jätkusalvestatud stseen
Jätkustseenide ühendamine
A Sisemälu
B SD-mälukaart
C Jätkusalvestatud osa
• Valige režiim
.
1
Sisestage jätkusalvestamiseks
kasutatud SD-mälukaart.
2
Valige menüü. ( 29)
[COPY]  [RELAY SCENE COMBINE] 
[YES]
3
• Kui jätkufunktsiooniga sisemällu või SDmälukaardile salvestatud stseenid kustutatakse,
siis ei saa jätkustseene ühendada.
Jätkusalvestamise andmete tühistamine
[COPY]  [RELAY INFO CANCEL]  [YES]
• Kui jätkusalvestamise andmed tühistada,
siis ei saa jätkustseene enam ühendada.
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
Kinnituskuva ilmumisel
puudutage [YES].
• Jätkusalvestatud stseenid ühendatakse SDmälukaardile.
• Sisemälus olev stseen kustutatakse.
4 Puudutage [EXIT], kui ilmub
teade jätkustseenide
ühendamise lõpu kohta.
• Ilmub SD-mälukaardi pisipildikuva.
• Jätkusalvestamise andmed kustutatakse
jätkustseenide ühendamisel ja seejärel saab
uuesti jätkusalvestamise funktsiooni kasutada.
100
VQT1Z23
Jätkustseene ei saa ühendada, kui SDmälukaardi vaba mälumaht on väiksem kui
sisemälus jätkusalvestatud stseeni suurus.
Siis on soovitatav jätkustseen ühendada DVDkirjuti või tarkvaraga HD Writer AE 1.0.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 101 ページ 2009年1月26日 月曜日
7
午前9時11分
Vormindamine
Tähelepanu! Andmekandja vormindamisel kustuvad kõik sellele salvestatud andmed ja neid ei
saa taastada. Varundage tähtsad salvestused arvutisse, DVD-plaadile vm. ( 110, 121)
Valige režiim , või
47,51,82)
Valige menüü. ( 29)
ja valige vormindatav andmekandja. (
SD-mälukaartide vormindamine
[SETUP]  [FORMAT CARD]  [YES]
Sisemälu vormindamine
[SETUP]  [FORMAT Built-in Memory]  [YES]
Kõvaketta vormindamine
[SETUP]  [FORMAT HDD]  [YES]
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
• Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage kuvalt väljumiseks menüünuppu MENU,
• Vormindage sisemälu/kõvaketas enne selle seadme kõrvaldamist/üle andmist. ( 149)
• Vormindamise ajal ei tohi seadet välja lülitada ega SD-mälukaarti eemaldada. Hoidke seadet
vibratsiooni või põrutuste eest.
Vormindage andmekandjad selle seadmega.
Sisemälu või kõvaketast saab vormindada ainult selle seadmega.
Ärge vormindage SD-mälukaarti mõnel muul seadmel, näiteks arvutil. Mälukaart ei pruugi olla
hiljem sellel seadmel kasutatav.
101
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 102 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Video/fotode vaatamine
teleril
Kontrollige teleri sisendpesasid ja
kasutage ühendamiseks nendega
ühilduvat kaablit. Pildikvaliteet võib
ühendamiseks kasutatud pesast
sõltuvalt varieeruda.
1 Kõrge kvaliteet
2 HDMI-pesa
3 Komponentpesa
4 Videopesa
• Kasutage komplekti kuuluvat komponentkaablit ja AV-kaablit. Seadme HDMI-pessa ühendamiseks
on soovitav kasutada järgmisi Panasonicu HDMI-minikaableid.
1
Ühendage see seade teleriga.
A HDMI-minikaabel
(lisavarustus)
B Komponentkaabel (kuulub
komplekti)
C AV-kaabel (kuulub
komplekti)
Pildi kvaliteet
1 Kõrglahutusega pilt HDMIpessa ühendamisel
2 Kõrglahutusega pilt 1080i
ühilduvasse komponentpessa
ühendamisel. Standardpilt
576i ühilduvasse
komponentpessa
ühendamisel
3 Standardpilt videopessa
ühendamisel
A/V
A/V
102
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 103 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
• Kontrollige, kas pistikud on lõpuni sisse lükatud.
• Ärge kasutage muid kui ainult Panasonicu HDMI-mini originaalkaableid (RP-CDHM15, RPCDHM30; lisavarustus).
• Ärge kasutage mingeid muid komponentkaableid peale komplekti kuuluva.
• Komponentpesa on ettenähtud ainult pildi väljastamiseks, mistõttu tuleb kindlasti ühendada ka
AV-kaabel. (Kollast pistikut ei ole vaja ühendada.)
• Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid peale komplekti kuuluva.
2 Valige teleril videosisend.
• Näide:
Valige [HDMI] kanal HDMI-minikaabliga.
Valige [Component] kanal komponentkaabliga.
Valige [Video 2] kanal AV-kaabliga.
(Ühendatud telerist sõltuvalt võib kanali nimi erineda.)
3 Esitamiseks valige režiim
.
• Teleril esitatakse kaamerast väljastatav pilt ja heli.
Kaablid
Viited
A HDMI-minikaabel (lisavarustus) • HDMI-minikaabliga ühendamine ( 105)
• 5.1-kanalilise ruumiheli kuulamine ( 106)
• Esitus VIERA Linki kasutades (HDAVI Control™) ( 107)
B Komponentkaabel (kuulub komplekti) • Ühendamine komponentkaabliga ( 106)
Kui sellest seadmest väljastatav pilt või heli ei ilmu teleri ekraanile/ei ole kuulda
• Kontrollige ühendusi.
• Kontrollige, kas pistikud on lõpuni sisse lükatud.
• Kontrollige teleril sisendsätet (sisendi lüliti) ja heli sisendsätet. (Täpsemalt lugege teleri
kasutusjuhendist.)
• Kontrollige seadme sätteid. ( 105, 106)
103
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 104 ページ 2009年1月26日 月曜日
 Tavalisel teleril (4:3) salvestuste
vaatamine või kui pildi külgi ei ole
ekraanil näha
Pildi korralikuks kuvamiseks muutke
menüüsätet. (Kontrollige teleri sätteid.)
Valige menüü. ( 29)
午前9時11分
 Näitude kuvamine teleri ekraanil
Kaugjuhtimispuldil nupu EXT DISPLAY
vajutamisel saab näidata teleriekraanil teavet,
mis ilmub tavaliselt selle seadme ekraanile
(tööikoon ja ajakood jne).
• Toite väljalülitamisel seda ei ilmu.
[SETUP]  [TV ASPECT]  [4:3]
/VOL
EXT DISPLAY
Kuvasuhtega 16:9 pilt tavalise teleri ekraanil
(4:3)
DATE/TIME
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
[TV ASPECT] setting
[16:9]
[4:3]
• Kui ühendatud on laiekraaniga teler, siis
reguleerige kuvasuhte sätet teleril. (Täpsemalt
lugege teleri kasutusjuhendist.)
• HDMI-minikaabel tuleb kindlasti ühendada
HDMI-sisendpessa. Ärge ühendage seda
muude seadmete HDMI-väljundpessa.
• Kui korraga on ühendatud HDMI-minikaabel,
komponentkaabel ja AV-kaabel, siis on
väljundite prioriteetsuse järjekorras esmalt
HDMI-minikaabel, seejärel komponentkaabel ja
AV-kaabel.
Järgmiselt tugisaidilt saate teavet Panasonicu telerite kohta, mille kasutamisel saab SDmälukaardi sisestada otse teleri SD-mälukaardipessa ning siis sellelt esitada:
http://panasonic.net.
• Täpsemat teavet esitamise kohta lugege teleri kasutusjuhendist.
104
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 105 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Ühendamine HDMI-minikaabliga
Mis on HDMI?
HDMI on kõrglahutusega digitaalseadmete liides. Kui ühendate selle seadme HDMI-ühilduva
kõrglahutusega teleriga ja esitate kõrglahutuse kvaliteediga salvestatud võtteid, siis saate nautida
kõrglahutusega pilti koos kvaliteetse heliga.
Kui ühendate selle seadme VIERA Link funktsiooni toega Panasonicu teleriga, siis saab kasutada
lingitud funktsioone (VIERA Link). ( 107)
Valige soovitud HDMI-väljundmeetod.
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [HDMI RESOLUTION]  desired setting
[AUTO]:
Väljundi lahutusvõime seatakse automaatselt ühendatud telerilt saadud andmete põhjal.
Andmed ühendatud telerilt
Väljundi lahutusvõime
720p, 1080i
1080i
Muu
576p
[1080i]:
Väljundi jaoks kasutatakse ülerealaotusmeetodit 1080 horisontaalreaga.
[576p]:
Väljundi jaoks kasutatakse järjestmeetodit 576 horisontaalreaga.
Ülerealaotusmeetod/järjestlaotusmeetod
i= ülerealaotus tähendab iga 1/50 s tagant ekraanile poolte efektiivsete horisontaalridade laotamist,
sellal kui p= järjestlaotus on kõrgtihedusega pildisignaal, mis laotab üle ekraani kõik efektiivsed
horisontaalread iga 1/50 s tagant.
• Kui pilti ei väljastata telerile sättel [AUTO], siis valige [1080i] või [576p], mis võimaldab pilti
teleriekraanil näidata. (Lugege teleri kasutusjuhendit.)
105
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 106 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
5.1-kanalilise ruumiheli kuulamine
Saate kuulata seadme sisemiste mikrofonidega salvestatud 5.1-kanalilist heli, kui ühendate selle
seadme 5.1-kanaliga ühilduva AV-võimendi või teleriga HDMI-minikaablit kasutades. Täpsemat
teavet selle seadme AV-võimendi või teleriga ühendamise kohta lugege AV-võimendi ja teleri
kasutusjuhendist.
• Kui ühendate selle seadme Panasonicu AV-võimendi ja Panasonicu VIERA-lingiga ühilduva
teleriga, siis on võimalikud lingitud (VIERA-link) toimingud. ( 107)
• Seadet ei saa ühendada optilise digitaalkaabliga.
• Läbi välise mikrofoni salvestatud heli on 2-kanaliline stereoheli.
Komponentkaabliga ühendamine
Komponentväljundi sätet saab muuta.
Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [COMPONENT OUT]  desired setting
[576i]:
Ühendades komponentpesaga 576i ühilduva teleriga.
(Standardne esituskvaliteet.)
[1080i]:
Ühendades komponentpesaga 1080i ühilduva teleriga.
(Kõrglahutusega esituskvaliteet.)
106
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
2
107 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Esitus VIERA Linki kasutades
(HDAVI Control™)
Mis on VIERA Link?
• See funktsioon võimaldab lihtsalt kasutada automaatsete lingitud toimingute jaoks Panasonicu teleri
kaugjuhtimispulti, kui see seade on ühendatud VIERA Link funktsiooni toetava seadmega HDMIminikaabli (lisavarustus) abil. (Kõik toimingud ei ole siiski võimalikud.)
• VIERA-link on ainulaadne Panasonicu funktsioon, mis on liidetud HDMI-juhtfunktsioonile, kasutades
standardset HDMI CEC (Consumer Electronics Control) spetsifikatsiooni. Lingitud toimingud teiste
tootjate HDMI CEC ühilduvate seadmetega ei ole tagatud.
Teiste tootjate VIERA Link funktsiooniga ühilduvate seadmete kasutamisel lugege vastavate
seadmete kasutusjuhendeid.
• See seade ühildub VIERA Link versiooniga 4. VIERA Link versioon 4 on Panasonicu kõige uuem
versioon ja see ühildub ka varasemate Panasonicu VIERA Link seadmetega. (Detsember 2008
seisuga.)
Valige režiim .
1 Valige menüü. ( 29)
[SETUP]  [VIERA Link]  [ON]
• Vaikesätteks on [ON].
• Kui te ei kasuta VIERA Linki, siis seadke [VIERA Link] sättele [OFF] (väljas).
2
Ühendage see seade HDMI-minikaabli abil VIERA Link toega
Panasonicu teleriga.
B
A
HDMI IN
A HDMI-minikaabel (lisavarustus)
B Panasonicu VIERA Link toega teler
• Kui teleril on 2 või rohkem HDMI-sisendpesa, siis on soovitav mitte ühendada seda seadet pessa
HDMI1. Kasutage muud HDMI-pesa.
• VIERA Link peab olema ühendatud teleril sisselülitatud. (Lugege teleri kasutusjuhendist
seadistamise jms kohta.)
• Ärge kasutage muid kui ainult Panasonicu HDMI-mini originaalkaableid (RP-CDHM15, RP-CDHM30;
lisavarustus).
107
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 108 ページ 2009年1月26日 月曜日
3
午前9時11分
Kasutage teleri kaugjuhtimispulti.
1)
2)
1) Valige esitatav stseen või foto noolenuppudega üles, alla, vasakule või paremale ning vajutage siis
nupu keskele valiku kinnitamiseks.
2) Aktiveerige teleriekraanil näidatud tööikoonid teleri kaugjuhtimispuldiga.
A Tööikoonid
B Tööikoonide kuvamine
C Tööikoonide ekraanilt kaotamine
D Tööikoonide kuvamine/ekraanilt kaotamine
• Järgnevaid toiminuid saab teha kaugjuhtimispuldi värviliste nuppudega.
- Roheline: stseenide/fotode arvu muutmine pisipildikuval (9 pisipilti  20 pisipilti  9 pisipilti…)
- Kollane: Stseenide/fotode kustutamine
108
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 109 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
 Muud lingitud toimingud
Seadme väljalülitamine
Kui lülitate teleri välja kaugjuhtimispuldiga, siis lülitub välja ka see seade. Automaatne sisendi
ümberlülitamine
Kui kasutate ühendamiseks HDMI-minikaablit ning lülitate siis selle seadme sisse, siis lülitub teleri
sisendkanal automaatselt ümber selle seadme ekraanile. Kui teler on ooteolekus, siis lülitub see
automaatselt sisse (kui [Set] on valitud teleri [Power on link] sätteks).
• Sõltuvalt teleri HDMI-pesast ei pruugi sisendkanal automaatselt ümber lülituda. Sel juhul kasutage
teleri kaugjuhtimispulti sisendkanali vahetamiseks.
• Kui VIERA Link ei toimi korralikult, siis lugege lk 145.
• Kui te ei ole kindel, kas kasutatav teler ja AV-võimendi on VIERA-lingiga ühilduvad, siis lugege
nende kasutusjuhendeid.
• Kasutatavad lingitud toimingud selle seadme ja Panasonicu teleri vahel on Panasonicu teleri tüübiti
erinevad ka juhul, kui teler on VIERA Link funktsiooniga ühilduv. Lugege teleri kasutusjuhendist
funktsioonide kohta, mida teler toetab.
• Toiminguid ei saa teha kaabliga, mis ei vasta HDMI standardile.
109
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 110 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
DVD-kirjuti ühendamine plaadile
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks
Selle seadmega salvestatud video või fotod saab kopeerida DVD-plaadile, kui ühendate DVDkirjuti VW-BN1 (lisavarustus) selle seadmega Mini AB USB-kaabli abil (kuulub seadme VW-BN1
komplekti). Kopeeritud DVD saab ka esitada. • DVD-kirjuti kasutamise juhiseid lugege selle
kasutusjuhendist.
Ettevalmistused kopeerimiseks/esitamiseks
Soovitame kasutada Panasonicu DVD-kirjutit VW-BN1.
 Kopeerimiseks kasutatavad plaadid
Plaadi tüüp*
1
Kopeerimine*
Lisakoopia*
2
3
Vormindamine*
4
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL





—
—
—


—
—
*1 Kasutada saab ainult 12 cm plaate.
*2 Kasutage uut plaati. Lisakoopia saab teha ainult DVD-RAM plaadile.
*3 Lisakoopia saab teha ainult DVD-kirjutit või tarkvara HD Writer 1.0 kasutades kopeeritud DVD-RAM
plaadile.
*4 Enne vormindamist ühendage see seade DVD-kirjutiga. Kasutatud plaadi vormindamisel saate
sellele kopeerida. Tähelepanu! Plaadi vormindamisel kustuvad kõik plaadile salvestatud andmed. (
116)
• Soovitame kasutada DVD-kirjuti kasutusjuhendis soovitatud plaate. Täpsemat teavet soovitavate
plaatide, plaatide käsitsemise jms kohta saate DVD-kirjuti kasutusjuhendist.
• Järgnevaid ei saa samale plaadile kopeerida:
- video ja fotod;
- kõrglahutusega ja olemasoleva tavalise pildikvaliteediga võtted.
110
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 111 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
1 Ühendage toiteadapter (kuulub VW-BN1 komplekti) DVD-kirjutiga.
• DVD-kirjutit ei saa selle seadme kaudu toitega varustada.
2 Ühendage see seade toiteadapteriga ja valige režiim
.
3 Ühendage see seade DVD-kirjutiga mini AB USB-kaabliga (kuulub
VW-BN1 komplekti).
A Mini AB USB-ühenduskaabel (kuulub VW-BN1 komplekti)
B DVD-kirjuti (lisavarustus)
• Sisestage pistikud kuni lõpuni.
4 Sisestage plaat DVD-kirjutisse.
• Seadke DVD-plaadi salvestatav pool allapoole, kui kasutate seadet VW-BN1.
5 Puudutage soovitud elementi.
• [BURN DISC]: plaatide kopeerimise kohta lugege lk 112.
• [PLAY DISC]: kopeeritud plaatide esitamise kohta lugege lk 115.
Ühenduse katkestamine DVD-kirjutiga
Puudutage [EXIT].
• Ühendage mini AB USB-ühenduskaabel selle seadme küljest lahti.
111
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 112 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Plaatidele kopeerimine
• Mitmelt SD-mälukaardilt ei saa ühele plaadile kopeerida. (Lisakoopia saab teha ainult DVD-RAM
plaadile.)
• Ühele plaadile ei saa kopeerida nii videoid kui fotosid.
• Kontrollige enne andmete kopeerimist, et automaatkaitse on sättel [ON] (sees). ( 116)
•
Kui kopeerite sisemälust plaadile stseeni, millel on jätkusalvestatud stseen, siis
kopeeritakse korraga plaadile ka SD-mälukaardil olev jätkustseen.
1
Kopeerimiseks valmistudes
ühendage see seade DVDkirjutiga. ( 110)
3 Puudutage kopeeritavat
elementi.
2
Puudutage kopeeritavate võtetega
andmekandjat.
Puudutage kopeeritavate võtetega
andmekandjat.
Sätte [Video&Picture] valimisel kopeeritakse
kõik stseenid järgmises järjekorras: esmalt
videod, siis fotod.
(Kuna videod ja fotod kopeeritakse eraldi
plaatidele, on vaja 2 või enamat plaati.)
• Eelmisele toimingule naasmiseks puudutage
.
4 (Ainult juhul, kui punktis 3 valiti
[Video&Picture]/[VIDEO])
Puudutage kopeerimisel
kasutatavat salvestusmeetodit.
[High Definition]:
Selle seadmega kõrglahutuskvaliteediga
salvestatud võtted kopeeritakse salvestatud
kujul.
[Standard (XP)]/[Standard (SP)]:
võtted teisendatakse algsele
standardpildikvaliteedile ja kopeeritakse
seejärel.
Kuna sättel XP on pildikvaliteet kõrgem kui sättel
SP, siis andmemahu suurenemise tõttu võite
kopeerimiseks vajada enam plaate kui SP sättel.
• Kui punktis 3 valisite [Video&Picture], siis
punktist 8 jätkamiseks puudutage [NEXT].
112
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 113 ページ 2009年1月26日 月曜日
5
(Ainult juhul, kui punktis 3 valiti
[VIDEO]/[PICTURE])
Puudutage soovitud elementi.
[ALL SCENES]:
Kopeeritakse kõik videod või fotod.
Punktist 8 jätkamiseks puudutage [NEXT].
[SELECT SCENES]:
Kopeerimiseks valitakse mõned stseenid.
[SELECT DATE]:
Kopeeritakse kuupäeva järgi.
午前9時11分
(Ainult juhul, kui punktis 5 valiti [SELECT
DATE])
Puudutage kopeeritavat
kuupäeva.
• Puudutamisel kuupäev valitakse ja selle
ümbrus muutub punaseks. Toimingu
tühistamiseks puudutage kuupäeva uuesti.
• Järjest saab valida kuni 99 kuupäeva.
7 (Ainult juhul, kui punktis 5 valiti [SELECT
SCENES]/[SELECT DATE])
Puudutage [Enter]/[ENTER].
6 (Ainult juhul, kui punktis 5 valiti [SELECT
SCENES])
Puudutage kopeeritavat stseeni.
• Puudutamisel stseen valitakse ja pisipildile
ilmub tähis . Toimingu tühistamiseks
puudutage stseeni uuesti.
• Järjest saab valida kuni 99 stseeni.
• Puudutage [NEXT].
8 Puudutage [START].
A Kopeerimiseks vajalik plaatide arv vastavalt
plaadi tüübile
• Kui kopeerimiseks on vaja 2 või rohkemat
plaati, siis järgige plaatide vahetamisel
ekraanile ilmuvaid juhiseid.
• Võite vajada näidatust rohkem plaate, kui
kopeerite lisaandmeid juba kasutatud DVDRAMile.
• Väljastage plaat, kui kopeerimine on
lõpetatud.
Enne andmekandjalt pärast kopeerimise lõppu salvestuste kustutamist esitage kindlasti
plaate ja veenduge, et kopeerimine õnnestus. ( 115)
113
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 114 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Tähtis märkus
• Kui ühendate DVD-kirjuti (lisavarustus) ja selle seadme plaadile kopeerimiseks, siis ärge
sisestage salvestatud kõrglahutusega videotega plaati seadmetesse, mis ei toeta AVCHDvormingut. Teatud juhtudel võib plaat seadmesse kinni jääda. Plaati ei saa esitada seadmetel,
mis ei toeta AVCHD-vormingut.
• Kui sisestate salvestatud videoid/fotosid sisaldava plaadi muudesse seadmetesse, siis võib
ilmuda teade, millega palutakse teil plaat vormindada. Ärge plaati vormindage, kuna
kustutatud andmeid ei saa enam taastada.
Plaadi kopeerimiseks kuluv ligikaudne aeg
Videote kopeerimine plaadile selle täismahus
Kopeerimisaeg
Plaadi tüüp
[High Definition]
DVD-RAM
Ligikaudu
50 – 80 minutit
DVD-RW*
Ligikaudu
35 – 75 minutit
DVD-R*
Ligikaudu
15 – 45 minutit
[Standard (XP)]
[Standard (SP)]
Ligikaudu
90 – 120 minutit
Ligikaudu 135 – 180
minutit
Isegi väikese andmemahu kopeerimiseks võib kuluda umbes sama aeg nagu tabelis näidatud.
• Standardse pildikvaliteediga video plaadile kopeerimisel on [Standard (XP)] salvestusaeg umbes 60
minutit ja [Standard (SP)] salvestusaeg umbes 120 minutit.
Ligikudu 600 MB fotode kopeerimine (pildisuurus
Plaadi tüüp
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
10.6M )
Kopeerimisaeg
Ligikaudu 10 – 20 minutit
• DVD-R DL plaadile kopeerimisaeg on umbes 2–3 korda pikem kui DVD-R plaadile.
• Järgmistel tingimustel võib kopeerimiseks kuluda rohkem aega kui ülal näidatud:
- kui salvestatud on suur arv stseene;
- kui DVD-kirjuti temperatuur on kõrge.
• Kopeeritud plaadi esitamiseks tuleb see seade ühendada DVD-kirjutiga. ( 115)
• Ärge lülitage kopeerimise ajal seda seadet ega DVD-kirjutit välja ja ärge ühendage Mini AB USBühenduskaablit lahti. Samuti vältige selle seadme ja DVD-kirjuti raputamist.
• Kopeerimist ei saa poolepealt seisata.
• Stseenide kopeerimise järjekorda ei saa muuta.
• Muul seadmel salvestatud andmete kopeerimine ei pruugi õnnestuda.
• Kui kopeerimiseks on vaja 2 või rohkemat plaati, siis jagatakse viimane plaadile kopeeritav stseen
automaatselt, nii et see mahub ära plaadile jäänud vabale ruumile.
• Automaatselt jagatud stseenide korral võib kopeerimiseks kuluda vähem plaate kui näidatud.
• Kopeeritud plaadi muul seadmel esitamisel võib pilt hetkeks seiskuda stseenide vahetumise
punktides.
• Sättel [Standard (XP)]/[Standard (SP)] kopeeritud plaatidega ei saa kasutada intelligentse
stseenivaliku ja Highlight esituse funktsioone.
114
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 115 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kopeeritud plaadi esitamine
• Esitada saab ainult plaate, mille kopeerimiseks ühendati see seade DVD-kirjutiga või loodi
tarkvaraga HD Writer AE 1.0. Muude seadmete või tarkvaraga kopeeritud/esitatud plaatide
esitamine ei pruugi õnnestuda.
A Mini AB USB-ühenduskaabel (kuulub VW-BN1 komplekti)
1 Esitamiseks valmistudes ühendage see seade DVD-kirjutiga. ( 110)
• Teleril esitamiseks ühendage see seade teleriga HDMI-minikaablit, komponentkaablit või AV-kaablit
kasutades. ( 102)
2 Valige esitatav stseen või foto ning esitage seda.
• Esitamine toimub samuti nagu videolõikude või fotode esitamine. ( 82, 89)
• Kui valite pisipildikuval [RETURN], siis viib see tagasi punkti 5, lk 111.
• Esitusrežiimi valimise ikooni puudutades saate ka esitatavat andmekandjat vahetada.
DVD-kirjuti ühendamisel saab valida sätte [VIDEO/DISC] või [PICTURE/DISC].
• 4:3 kuvasuhtega teleriga ühendades võivad esitades ilmuda ekraani vasakusse ja paremasse serva
mustad ribad.
115
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 116 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kopeeritud plaatide haldamine
(vormindamine, automaatkaitse, plaadiandmete näitamine)
• Ühendage see seade DVD-kirjutiga ning valige siis [PLAY DISC]. ( 110)
 Plaatide vormindamine
See on ettenähtud DVD-RAM ja DVD-RW
plaatide alglähtestamiseks.
Tähelepanu! Plaadi vormindamisel kustuvad
kõik plaadile salvestatud andmed.
Varundage tähtsad andmed arvutisse või
mujale.
 Automaatkaitse
Kõrglahutusega pildikvaliteediga videoid või
fotosid plaadile kopeerides saate DVD-RAM
või DVD-RW plaadile lisada kirjutuskaitse.
1 Valige menüü. ( 29)
Valige menüü. ( 29)
[DISC SETUP]  [AUTO PROTECT]  [ON]
[DISC SETUP]  [FORMAT DISC]  [YES]
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
• Kui vormindamine on lõpetatud, puudutage
kuvalt väljumiseks [EXIT].
• Ühendage plaatide vormindamiseks see seade
ja DVD-kirjuti. Kui vormindate plaate muul
seadmel (näiteks arvutil jne), siis võivad need
muutuda kasutuskõlbmatuks.
• Vaikimisi on sätteks [ON].
• Kui sisestate kopeeritud salvestustega ja ilma
kaitseta plaadi muusse seadmesse, võib ilmuda
teade soovitusega plaat vormindada. Tahtmata
kustutamise vältimiseks soovitame seada
[AUTO PROTECT] sättele [ON].
2 Kopeerige plaadile. ( 112)
• Pärast väljastamist on kopeeritud plaat
kirjutuskaitstud, kui funktsioon [AUTO
PROTECT] on sättel [ON].
Plaadi kaitsest vabastamine
• Automaatkaitse kaob plaadi vormindamisel.
Pidage meeles, et see kustutab plaadilt kõik
andmed ja neid ei saa taastada.
• Plaat tuleb uuesti vormindada seadmel, mida
kavatsete kasutada.
 Plaatide kohta teabe kuvamine
Ilmuva järgmised andmed: salvestatud plaadi
tüüp, salvestatud stseenide arv ning kas plaat
on lõplikult vormistatud või mitte.
Valige menüü. ( 29)
[DISC SETUP]  [DISC STATUS]  [YES]
• Teabekuvalt väljumiseks puudutage [EXIT].
116
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 117 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
Võtete dubleerimine teisele
videoseadmele
Sellel seadmel esitatavaid võtteid saab dubleerida DVD-salvestile või videoseadmele.
• Võtted dubleeritakse standardkvaliteediga.
• Kasutage toiteadapterit, et vältida kaamera aku tühjenemist.
Muutke videosisendit
videoseadmel ja teleril, millega
see seade on ühendatud.
A/V
• Kanal võib olla erinev, olenevalt pesast,
millega seade ühendati.
• Täpsemalt lugege videoseadme
kasutusjuhendist.
• Sisestage pistikud kuni lõpuni.
• Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid
peale komplekti kuuluva.
A AV-kaabel (kuulub komplekti)
1
Ühendage see seade videoseadmega ja valige režiim
2
Alustage esitamist sellel seadmel.
3
Alustage salvestamist ühendatud seadmel.
.
• Salvestamise (dubleerimise) peatamiseks peatage salvestamise salvestaval seadmel ja seejärel
esitus sellel seadmel.
• Kui te ei soovi kuupäeva ja ajanäite ning funktsioonitähiseid salvestada, siis tühistage need
enne dubleerimist. ( 35, 104)
Dubleeritud võtete esitamisel laiekraaniga teleril võib pilt olla vertikaalselt venitatud. Sellisel juhul
lugege ühendatud seadme kasutusjuhendit või laiekraaniga teleri kasutusjuhendit ning valige
kuvasuhte sätteks 16:9.
117
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 118 ページ 2009年1月26日 月曜日
3
午前9時11分
Kasutamine printeriga
(PictBridge)
Piltide printimiseks seadet otse printeriga ühendades kasutage PictBrige-standardiga ühilduvat
printerit. (Täpsemalt lugege printeri kasutusjuhendist.)
PictBridge on sellistes seadmetes kasutatav CIPA (Camera & Imaging Products Association ehk
Fotoaparaatide ja Pildistustoodete Assotsiatsiooni) standard otseprintimiseks. See võimaldab võtteid
otse digikaamerast printeriga printida ilma kaamerat arvutiga ühendamata.
• Kasutage toiteadapterit, et vältida kaamera aku tühjenemist.
• Lülitage see seade sisse. (Seda funktsiooni saab kasutada kõikides režiimides.)
A USB-kaabel (kuulub komplekti)
• Sisestage pistikud kuni lõpuni.
1 Ühendage see seade printeriga.
Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
• Ühendage printer otse selle seadmega. Ärge
kasutage USB-jaoturit.
• Ärge kasutage mingeid muid USB-kaableid
peale selle, mis kuulub seadme komplekti.
(Muude USB-kaablite kasutamisel ei ole
seadme talitlus tagatud.)
118
VQT1Z23
2 Puudutage [PRINTER].
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 119 ページ 2009年1月26日 月曜日
3
Valige prinditavate võtetega
andmekandja ja puudutage ikooni.
Valige prinditavate võtetega
andmekandja ja puudutage ikooni.
午前9時11分
5 Puudutage / ja seadke
eksemplaride arv.
• Pärast eksemplaride arvu seadmist puudutage
[ENTER].
• Eksemplaride arvuks saab valida kuni 9.
• Seadistuse tühistamiseks valige prinditavate
eksemplaride arvuks [0].
• Järjest saab seada kuni 99 faili.
6 Puudutage .
• Kui tähis [PictBridge] ei ilmu või vilgub
jätkuvalt, siis ühendage USB-kaabel esmalt lahti
ning siis uuesti seadmega.
4
1
Puudutage prinditavat fotot.
7 Valige kuupäeva printimine,
puudutades [DATE PRINT].
• Kui printer ei toeta kuupäeva printimist, siis
seda sätet ei saa valida.
119
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 120 ページ 2009年1月26日 月曜日
8 Valige paberi suurus, puudutades
[PAPER SIZE].
[STANDARD]:
[4×5 INCH]:
[5×7 INCH]:
[4×5 INCH]:
[A4]:
• Kui printer ei toeta teatud paberiformaati, ei
saa seda valida.
9 Valige lehe küljenduse säte,
puudutades [PAGE LAYOUT].
[STANDARD]: printeriomane küljendus
raam puudub
:
raam prinditakse
• Kui printer ei toeta teatud küljendust, ei saa
seda valida.
• Puudutage
.
10 Piltide printimiseks puudutage
.
1
• Kinnituskuva ilmumisel puudutage [YES].
• PictBridge-režiimist väljumiseks ühendage
USB-kaabel (kuulub komplekti) lahti pärast seda,
kui kõik pildid on prinditud.
120
VQT1Z23
Printimise peatamine poolepealt
Puudutage [CANCEL].
• Ilmub kinnitusteade. Sätte [YES] valimisel
tühistatakse seatud prinditavate eksemplaride
arv ja taastub punkti 4 ekraanikuva. Kui valite
[NO], jäävad kõik seadistused alles ja taastub
punkti 4 ekraanikuva.
• Printimise vältel vältige järgmisi toiminguid
(need takistavad korralikku printimist):
- USB-kaabli lahtiühendamine;
- SD-mälukaardipesa katte avamine ja SDmälukaardi väljavõtmine;
- režiimi vahetamine;
- seadme väljalülitamine.
• Sellel seadmel 16:9 kuvasuhtega salvestatud
fotode servad võivad printimisel olla ära
lõigatud. Kui kasutataval printeril on kärpimise
või ilma raamita printimise funktsioon, siis
tühistage see funktsioon enne printimist.
(Täpsemat teavet lugege printeri
kasutusjuhendist.)
• DPOF-sätteid ei saa seada, kui seade on otse
printeriga ühendatud.
printeriomane suurus
L-suurus
2L-suurus
postkaardisuurus
A4-suurus
:
午前9時11分
Kopeerimine BD / AVCHD vormingus:
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 121 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Arvuti kasutusvõimalused
Video/fotofailid saate kopeerida arvuti kõvakettale, kirjutada plaatidele (nt Blu-ray plaadid (BD), DVDplaadid) või salvestada SD-mälukaardile lisatud CD-ROMilt installitud tarkvaraga HD Writer AE 1.0 for
HDC.
Kasutatavad funktsioonid
Andmetüüp
Vajalik tarkvara
CD-ROM (kuulub
komplekti):
HD Writer AE 1.0 for HDC*
Andmete kopeerimine arvutisse:
Motion/Still pictures
1
Sisemälu
Sisseehitatud kõvaketas
Kopeerimine BD / AVCHD
vormingus:
A Motion/Still
B Motion pictures
1
Sisemälu
Videod ja
fotod
B
B
B
B
Sisseehitatud kõvaketas
Kopeerimine
DVD-Video
vormingus:
B Motion pictures
1
Sisemälu
Sisseehitatud kõvaketas
• Teisendatakse standardsele kvaliteedile (MPEG2vorming).
Redigeerimine
Arvuti kõvakettale kopeeritud videoandmete
redigeerimine
• Pealkiri, üleminekud, osaline kustutamine, stseeni
jagamine
• Videoandmete teisendamine MPEG2-ks
Esitamine arvutil:
Videoandmete esitamine kõrglahutusega pildikvaliteediga
arvutil.
Videod
Plaatide vormindamine:
Kasutatava plaadi tüübist sõltuvalt tuleb see vormindada.
121
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 122 ページ 2009年1月26日 月曜日
Kasutatavad funktsioonid
Andmetüüp
Esitamine arvutil
Foto
Fotode kopeerimine arvutisse ( 130)
午前9時11分
Vajalik tarkvara
HD Writer AE 1.0 või
tavaline Windowsi või muu
turustatav piltide vaatamise
tarkvara.
Windows Explorer
Macintoshi kasutamisel lugege lk 132.
Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamise kohta lugege kasutusjuhendist (PDF-fail).
Tähtis märkus
• Ärge sisestage AVCHD-vormingus tarkvaraga HD Writer AE 1.0 salvestatud plaati
seadmesse, mis ei toeta AVCHD-vormingut. Teatud juhtudel võib plaat seadmesse kinni jääda.
Plaati ei saa esitada seadmetel, mis ei toeta AVCHD-vormingut.
• Salvestatud videotega plaati muudesse seadmetesse sisestades võib ilmuda teade
soovitusega plaat vormindada. Ärge plaati vormindage, kuna kustutatud andmeid ei saa enam
taastada.
• Arvutist ei saa andmeid selle seadme sisseehitatud kõvakettale kirjutada.
• Muude seadmetega salvestatud videot ei saa kirjutada selle seadme komplekti kuuluva
tarkvaraga. Varem turustatud Panasonicu HD videokaameraga salvestatud video kirjutamiseks
kasutage antud seadme komplekti kuuluvat HD Writer tarkvara.
• Videoandmete lugemiseks komplekti kuuluvast erineva tarkvara kasutamisel ei saa talitlust tagada.
• Ärge käivitage korraga selle seadme komplekti kuuluvat ja muud tarkvara. Sulgege muu tarkvara, kui
käivitate selle seadme komplekti kuuluva tarkvara, ja sulgege selle seadme komplekti kuuluv tarkvara,
kui käivitate muu tarkvara.
• Kasutage selle seadme ja arvuti ühendamiseks komplekti kuuluvat USB-kaablit. (Muude USBkaablite kasutamisel ei ole seadme talitlus tagatud.)
• SD-mälukaardilt või arvutist andmete lugemiseks on soovitatav see seade ühendada arvutiga
komplekti kuuluva USB-kaabliga. SDHC-mälukaart ei pruugi alati ühilduda arvutisse või SDmälukaardilugeja/salvesti sisseehitatud SD-mälukaardipesaga. Lisaks võib SD-mälukaardi asetamine
mujale kui SD-mälukaardipesasse seda kahjustada. Sisestage see kindlasti SD-mälukaardipesasse.
■ Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamine
Sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest vajate hea töövõimega arvutit. Kasutatava arvuti omadustest
sõltuvalt ei pruugi olla tagatud nõuetekohane esitus või talitlus. Lugege nõudeid arvutile ja märkusi lk
124.
• Esitamine võib muutuda aeglaseks, kui protsessor või mälu ei vasta arvutile esitatud nõuetele.
• Kasutage videokaardi jaoks alati uusimat draiverit.
• Veenduge alati, et arvuti kõvakettal on piisavalt ruumi. Mälumahu ammendumisel võib kõvaketas
lakata töötamast või selle talitlus äkki katkeda.
122
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 123 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Lõppkasutaja litsentsileping
Enne CD-ROMi pakendi avamist lugege järgmist.
Teile (Litsentsisaajale) on antud selles
Lõppkasutaja Tarkvara Lepingus (Leping)
määratletud Tarkvara kasutusõigus tingimusel,
et nõustute käesoleva Lepingu tingimustega. Kui
Litsentsisaaja ei nõustu selle Lepingu
tingimustega, tuleb Tarkvara viivitamatult
tagastada Panasonic Corporationile
(Panasonic), selle edasimüüjale või turustajale,
kellelt selle ostsite.
Punkt 1. Litsents
Litsentsisaajale antakse tarkvara kasutusõigus,
sealhulgas CD-ROMile salvestatud või sellel
kirjeldatud teabe, kasutusjuhendite ja muude
andmekandjate, mis on Litsentsisaajale üle
antud (nimetatakse edaspidi Tarkvaraks), kuid
Litsentsisaajale ei anta mingeid Tarkvaraga
seotud patentide, autoriõiguste, kaubamärkide
ega ametisaladuste õigusi.
Punkt 2. Kasutamine kolmanda poole poolt
Litsentsisaaja ei tohi Tarkvara kasutada,
kopeerida, modifitseerida, edastada ega lubada
mis tahes kolmandal poolel tasuta või mitte
Tarkvara kasutada, kopeerida ega
modifitseerida mingil muul viisil kui selles
Lepingus on sõnaselgelt määratud.
Punkt 3. Tarkvara kopeerimise piirangud
Litsentsisaaja võib teha Tarkvarast kui tervikust
või osaliselt ühe koopia ainult
varundamiseesmärgil.
Punkt 4 Arvuti
Litsentsisaaja tohib Tarkvara kasutada ainult
ühes arvutis ja mitmes arvutis kasutamine on
lubamatu.
Punkt 5. Pöördkonstrueerimine,
pöördtransleerimine või komponentide
eraldamine
Litsentsisaaja ei tohi Tarkvara
pöördkonstrueerida, pöördtransleerida ega selle
komponente eraldada, välja arvatud määral, mis
on lubatud vastavalt Litsentsisaaja elukohariigi
õigusaktidele. Matsushita või selle edasimüüjad
ei vastuta mingite Tarkvara defektide või
Litsentsisaaja kahjude eest, mis tulenevad
Litsentsisaaja poolt Tarkvara
pöördkonstrueerimisest, pöördtransleerimisest
või komponentide eraldamisest.
Punkt 6 Kahjude hüvitamine Tarkvara on selle
olemasoleval kujul ilma mingite selgelt
väljendatud või eeldatavate garantiideta,
sealhulgas, kuid mitte üksnes garantiid õiguste
rikkumatuse, turustatavuse ja/või mingiks
konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Lisaks
ei garanteeri Panasonic, et Tarkvara töös ei teki
katkestusi või vigu. Panasonic või selle
edasimüüjad ei vastuta mingite Litsentsisaaja
kahjude eest, mis tulenevad Litsentsisaaja poolt
Tarkvara kasutamisest või sellega seoses.
Punkt 7. Ekspordinõuded
Litsentsisaaja nõustub Tarkvara mitte
eksportima ega taaseksportima mis tahes kujul
ilma asjakohaste eksportlitsentsideta vastavalt
Litsentsisaaja elukohariigis kehtivatele
eeskirjadele, kui see on vajalik.
Punkt 8. Litsentsi lõppemine Käesolevaga
Litsentsisaajale antud õigused lõpevad
automaatselt juhul, kui Litsentsisaaja ei täida
kõiki selle Lepingu tingimusi. Sellisel juhul peab
Litsentsisaaja hävitama Tarkvara ja sellega
seotud dokumentatsiooni koos kõigi sellest
tehtud koopiatega Litsentsisaaja enda kulul.
123
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 124 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
Nõuded arvutile
• Mõningaid arvuteid ei saa kasutada ka siis, kui selles kasutusjuhendis nimetatud süsteeminõuded on
täidetud.
• Lisatud tarkvara rakenduste installeerimiseks on vajalik CD-ROM kettaseade. (Kirjutamiseks
BD/DVD plaatidele on vaja ühilduvat BD/DVD-kirjutusseadet ja andmekandjat.)
• Talitlust ei saa tagada järgmistel juhtudel:
- 2 või enama USB-seadme ühendamisel arvutiga või seadmete ühendamisel läbi USB-jaoturi või
pikenduskaabli abil;
- täiendatud opsüsteemil;
- eelinstallitust erineval opsüsteemil.
• See tarkvara ei ühildu Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows
Me ja Windows NT opsüsteemidega.
 Konfiguratsioon tarkvara HD Writer AE 1.0 for HDC kasutamiseks
Arvuti
IBM PC/AT ühilduv arvuti
Opsüsteem
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows
XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP
Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home
Basic või Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium või
Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business või Service Pack 1
Protsessor
Intel Pentium III 1,0 GHz või kiirem (sh ühilduv protsessor)
• Intel Core 2 Duo 2,16 GHz või kiirem, Intel Pentium D 3,2 GHz või kiirem
või AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ või kiirem on soovitav
esitusfunktsiooni või MPEG2-väljundi kasutamisel.
• Intel Core 2 Quad 2,6 GHz või kiirem on soovitatav redigeerimise,
katkematu teisendamise või fotode pideva esitamise funktsiooni
kasutamisel.
RAM
Windows Vista: vähemalt 1 GB Windows XP/2000: vähemalt 512 MB
(soovitatav vähemalt 1 GB)
Ekraan
High Colour (16 bitti) või enam (soovitatav vähemalt 32 bitti) Ekraani
lahutusvõime vähemalt 1024×768 pikslit (soovitatav vähemalt 1280×1024
pikslit) Windows Vista: DirectX 9.0c ühilduv videokaart (soovitatav DirectX
10) DirectDraw ülekatte toega Windows XP/2000: DirectX 9.0c ühilduv
videokaart Ühilduv DirectDraw ülekattega PCI Express™×16 ühilduv
soovitatav
Vaba kõvaketta
mälumaht
Ultra DMA — vähemalt 100 Vähemalt 450 MB (rakenduse installimiseks)
• DVD/BD/SD kirjutamisel on vajalik loodavast plaadist enam kui kaks korda
suurem vaba mälumaht.
124
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 125 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Vajalik tarkvara
Windows Vista SP1: DirectX 10.1 (eelinstallitud koos Windows Vista SP1ga) Windows Vista: DirectX 10 (eelinstallitud koos Windows Vistaga)
Windows XP/2000: DirectX 9.0c (eelinstallitud koos Windows Vista SP2-ga)
• Arvuti ei pruugi korralikult toimida, kui installite tarkvara arvutisse, mis ei
toeta DirectX 9.0c versiooni. Kui kahtlete, kas arvuti ühildub või mitte, siis
pöörduge arvuti tootja poole.
Heli
DirectSound-tugi
Liidesed
USB-port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Muud nõuded
Hiir või võrdväärne osutusseade Internetiühendus
• Sisendkeeltest toetatakse ainult inglise, saksa, prantsuse ja lihtsustatud hiina keelt.
• Talitlust kõikide BD/DVD-kettseadmetega ei saa tagada.
• Talitlust ei saa tagada järgmiste opsüsteemide kasutamisel: Microsoft Windows Vista Enterprise,
Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition ja 64-bitised opsüsteemid.
• See tarkvara ei ühildu multi-boot’i keskkonnaga.
• See tarkvara ei ühildu mitme ekraani kasutamisega.
• Windows XP/2000 kasutamisel saab seda tarkvara kasutada ainult administraatori õigustega
kasutaja. Windows Vista kasutamisel saavad seda tarkvara kasutada ainult administraatori
õigustega ja tavakasutajad. (Tarkvara peab installima ja desinstallima administraatori õigustega
kasutaja.)
 Konfiguratsioon mälukaardi lugeja funktsioonile (massmälu)
Arvuti
IBM PC/AT ühilduv arvuti
Opsüsteem
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows
XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP
Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home
Basic või Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium või
Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business või Service Pack 1 Microsoft Windows
Vista Enterprise või Service Pack 1
Protsessor
Windows Vista: 32-bitti (×86) Intel Pentium III 1.0 GHz või kiirem protsessor
Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz või kiirem või Intel Celeron
400 MHz või kiirem
RAM
Windows Vista Home Basic: vähemalt 512 MB Windows Vista Home
Premium/Ultimate/Business/Enterprise: vähemalt 1 GB Windows XP/2000:
vähemalt 128 MB (soovitavalt vähemalt 256 MB)
Liidesed
USB-port
Muud nõuded
Hiir või võrdväärne osutusseade
• USB-seade töötab standardselt opsüsteemi installitud draiveriga.
125
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 126 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Installimine
Tarkvara installeerimisel logige arvutisse sisse administraatori õigustega või vastavate õigustega
kasutajana. (Kui teil puudub selleks õigus, pöörduge abi saamiseks juhtkonna poole.)
• Enne installimist sulgege kõik rakendused.
• Ärge tarkvara installimise ajal tehke arvutil muid toiminguid. Windows Vista korral
Kui kuvatakse [User Account Control] dialoogiaken, klõpsake [Continue].
1 Sisestage CD-ROM arvutisse.
• Kui installikuva ei ilmu automaatselt, siis tehke
topeltklõps CD-draivi ikoonil kataloogis [My
Computer (Computer)].
2
Klõpsake [Next].
3
Valige rakenduse installimiskoht
ja seejärel klõpsake [Next].
4
Valige otsetee loomiseks valik
[Yes] või [No].
5
Valige oma asukohariik või piirkond
ja seejärel klõpsake [Next].
• Kui riiki või piirkonda ei saa valida, siis
valige säte [PAL Area].
126
VQT1Z23
• Kinnitusteate ilmumisel klõpsake [Yes].
6 Klõpsake installimise
käivitamiseks [Install].
• Sõltuvalt kasutatava arvuti võimalustest võib
ilmuda teadeesitamise kohta antud
konfiguratsiooniga arvutil. Lugege teade läbi ja
klõpsake [OK].
• Windows 2000 kasutamisel peab tarkvara HD
Writer AE 1.0 kasutamiseks olema installitud
Microsoft DirectX 9.0c. Arvuti omadustest
sõltuvalt võib olla vaja installida DirectX 9.0c.
Sellisel juhul klõpsake [Yes] ja installige see.
Arvuti ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui
installite tarkvara arvutisse, mis ei ühildu DirectX
9.0c versiooniga. Kui kahtlete, kas arvuti ühildub
või mitte, siis pöörduge arvuti tootja poole.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 127 ページ 2009年1月26日 月曜日
7 Installeerimise lõpetamisel kuvatakse
mõned teated:
Lugege need läbi ja siis sulgege
aken.
午前9時11分
 Tarkvara HD Writer AE 1.0
desinstallimine
Tarbetute tarkvararakenduste desinstallimiseks
tehke nii:
1
Valige [start]  ([Settings] )
[Control Panel]  [Add or
Remove Programs
(Applications)] või [Uninstall a
program].
2
Valige [HD Writer AE 1.0 for HDC],
klõpsake siis [Change/Remove]
([Change or Remove] või [Add/
Remove]) või [Uninstall].
8 Valige arvuti kohe
taaskäivitamiseks [Yes, I want to
restart my computer now.] ja seejärel
klõpsake [Finish].
Rakenduse kasutamiseks tuleb arvuti
taaskäivitada.
• Jätkake desinstallimist vastavalt ekraanile
ilmuvatele juhistele.
• Pärast tarkvara desinstallimist tuleb arvuti
kindlasti taaskäivitada.
127
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 128 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
Arvutiga ühendamine
• Ühendage see seade arvutiga pärast tarkvara rakenduste installimist.
• Võtke komplekti kuuluv CD-ROM arvutist välja.
A USB-kaabel (kuulub komplekti)
1 Ühendage see seade
toiteadapteriga.
• Arvutiga ühendades saab seda kasutada ka
ainult akutoitel.
2 Lülitage seade sisse.
• Seda funktsiooni saab kasutada kõikides
režiimides.
3 Ühendage see seade arvutiga.
Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
• Sisestage USB-pistikud kuni lõpuni.
• Ärge kasutage mingeid muid USB-kaableid
peale selle, mis kuulub seadme komplekti.
(Muude USB-kaablite kasutamisel ei ole seadme
talitlus tagatud.)
4 Puudutage [PC].
• See seade tuvastatakse automaatselt
arvuti välise kettaseadmena. ( 130)
128
VQT1Z23
• Kui see seade on arvutiga ühendatud, ei
saa seda välja lülitada. Enne selle seadme
väljalülitamist ühendage USB-kaabel lahti.
• Ärge ühendage USB-kaablit ega toiteadapterit
lahti, kui mälukaardi kasutamise märgutuli põleb
või kaardi kasutamise ikoon ( ) on seadme
ekraanil.
•
Ärge ühendage USB-kaablit ega toiteadapterit
lahti, kui sisemälu kasutamise märgutuli põleb
või sisemälu kasutamise ikoon ( ) on seadme
ekraanil.
Ärge ühendage USB-kaablit ega toiteadapterit
lahti, kui kõvaketta kasutamise märgutuli põleb
) on
või kõvaketta kasutamise ikoon (
seadme ekraanil.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 129 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
 Kui draiverit ei ole korralikult
tuvastatud
Kasutage tuvastamiseks järgmiseid
meetodeid.
Meetod 1:
Lülitage seade ja arvuti välja ning proovige
uuesti.
Meetod 2:
Eemaldage SD-mälukaart ja proovige uuesti.
Meetod 3:
Proovige ühendada seade arvuti teise USBporti.
 USB-kaabli turvaline
lahtiühendamine
1 Tehke topeltklõps tegumiloendis ikoonil
( ).
• Sõltuvalt arvuti seadistustest ei pruugi see
ikoon alati ilmuda.
2 Valige [USB Mass Storage Device] ja
klõpsake [Stop].
3
Kontrollige, et valitud on [MATSHITA HDCTM300/SD USB Device] või [MATSHITA
HDC-TM300/MEM USB Device] ja klõpsake
[OK].
Kontrollige, et valitud on [MATSHITA HDCHS300/SD USB Device] või [MATSHITA
HDC-HS300/HDD USB Device] ja klõpsake
[OK].
129
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 130 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Arvutikuva
Kui seade on arvutiga ühendatud, tuvastatakse see välise kettaseadmena.
) on kataloogis [My Computer (Computer)].
• [Removable Disk] (näiteks:
Videofailide kopeerimiseks on soovitatav
kasutada tarkvara HD Writer AE 1.0. Kui
kasutate Windows Explorerit või arvuti muud
programmi selle seadmega salvestatud failide
ja kaustade kopeerimiseks, teisaldamiseks või
ümbernimetamiseks, siis ei saa neid enam
tarkvaraga HD Writer AE 1.0 kasutada. Arvutist
ei saa andmeid selle seadme sisseehitatud
kõvakettale kirjutada.
SD-mälukaardi kaustastruktuuri näide
CAM_SD
DCIM
Salvestada saab järgnevaid faile
1 Kuni 999 fotot JPEG vormingus
([IMGA0001.JPG] jne)
2 JPEG vormingus fotod, mis on salvestatud
kiires sarivõtterežiimis
3 JPEG vormingus fotod, mis on loodud
videost
4 DPOF-sätetega failid
5 Video pisipildid
6 AVCHD-vormingus videofailid ([00000.MTS]
jne)
7 Failid intelligentse stseenivalikuga
esituseks
 Fotode kopeerimine arvutisse
100CDPFQ
Mälukaardi lugeja funktsioon (massmälu)
Selle seadmega salvestatud fotod saab
kopeerida arvutisse Exploreri või muude
programmidega.
1 Tehke topeltklõps fotodega kaustal. ([DCIM]
 [100CDPFQ] jne)
2 Pukseerige fotod sihtkausta (arvuti
kõvakettal).
101CDPFR
102CDPFS
MISC
PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN
BDMV
IISVPL
7
Sisemälu või kõvaketta kaustastruktuuri
näide
CAM_MEM/CAM_HDD*
DCIM
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
MISC
AVCHD
AVCHDTN
BDMV
IISVPL
* [CAM_MEM] ilmub mudeli
kasutamisel ja [CAM_HDD] ilmub mudeli
kasutamisel.
130
VQT1Z23
7
• Ärge kustutage SD-mälukaardil sisalduvaid
kaustu. See võib muuta SD-mälukaardi selle
seadmega kasutuskõlbmatuks.
• Kui arvutiga on salvestatud faile, mida see
seade ei toeta, siis see seade neid ei tuvasta.
• Vormindage SD-mälukaardid alati selle
seadmega.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 131 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Tarkvara HD Writer AE 1.0
käivitamine
• Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamisel koos opsüsteemiga Windows XP/2000 logige arvutisse
administraatorina (või võrdväärsete õigustega kasutajana). Rakendusi ei saa kasutada, kui kasutate
sisselogimisel muud nime peale administraatori.
• Tarkvara HD Writer AE 1.0 kasutamisel koos opsüsteemiga Windows Vista logige arvutisse
administraatorina (või võrdväärsete õigustega kasutajana) või standardse kasutajakonto
kasutajanimega. Külaliskasutajana sisselogides ei saa seda tarkvara kasutada.
(arvutil)
Valige [start]  [All Programs (Programs)]  [Panasonic]  [HD
Writer AE 1.0]  [HD Writer AE].
• Täpsemaid juhiseid tarkvararakenduste kasutamiseks lugege PDF-vormingus juhenditest.
Tarkvararakenduste kasutusjuhendite lugemine
• Vajate PDF-kasutusjuhendi lugemiseks programmi Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem või
Adobe Reader 7.0 või hilisem.
Valige [start]  [All Programs (Programs)]  [Panasonic]  [HD
Writer AE 1.0]  [Operating Instructions].
131
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 132 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Macintosh arvutiga
kasutamine
2
• Tarkvara HD Writer AE 1.0 ei ole Macintoshi jaoks saadaval.
• Seade toetab tarkvara iMovie'08 7.1.2 või hilisem. Täpsemat teavet iMovie’08 kohta küsige Apple
Inc-lt.
 Konfiguratsioon mälukaardi lugeja funktsioonile (massmälu)
Arvuti
Mac
Opsüsteem
Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5
Protsessor
PowerPC G5 (1,8 GHz või kiirem) Intel Core Duo Intel Core Solo
RAM
vähemalt 64 MB
Liidesed
USB-port
• Mõningaid arvuteid ei saa kasutada ka siis, kui selles kasutusjuhendis nimetatud süsteeminõuded
on täidetud.
• USB-seade töötab standardselt opsüsteemi installitud draiveriga.
• Lisatud CD-ROMi saab kasutada ainult Windowsi keskkonnas.
 Piltide arvutisse kopeerimine
1 Ühendage see seade arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli abil.
• Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
2 Puudutage [PC].
3 Tehke topeltklõps töölaual kuvatud ikoonil [CAM_SD].
• [CAM_SD] ja [CAM_MEM] ilmuvad töölaule mudeli
kasutamisel ning [CAM_SD] ja
kasutamisel.
[CAM_HDD] ilmuvad töölauale mudeli
• Failid salvestatakse kausta [100CDPFQ]/[101CDPFR] jne kaustas [DCIM] .
4 Pukseerige soovitud fotod või nende fotodega kaust mis tahes kausta
arvutis.
 USB-kaabli turvaline lahtiühendamine
Lohistage ketta ikoon [CAM_SD] prügikasti ([Trash]) ja seejärel võite USB-kaabli lahti ühendada.
• [CAM_SD] ja [CAM_MEM] ilmuvad töölaule mudeli
kasutamisel ning [CAM_SD] ja
kasutamisel.
[CAM_HDD] ilmuvad töölauale mudeli
132
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
133 ページ 2009年1月26日 月曜日
Näidud ja tähised
1
Video salvestusrežiim
*1 Ainult
*2 Ainult
( 49)
HA-režiim
 Salvestamistähised
HG-režiim
HX-režiim
HE-režiim
Video salvestusrežiim
0h00m00s
A
MF
HG1920
1h30m
R 1h20m
Sisemällu salvestamine võimalik
1
(olek)*
+6dB
1/100
OPEN
0dB
99%↑
(White)
12:34
15. 11. 2009
(Green)
/II; (Red)
II (Green)
PRE-REC
Pildistamisrežiim
MNL
午前9時11分
MEGA
10.6M
Kaardi tuvastamine
Salvestamine
Salvestuspaus
Eelsalvestus PRE-REC ( 50)
Intervalliga salvestamine ( 67)
A
MF
Kõvakettale salvestamine võimalik
(olek)*2
Mälukaardile salvestamine võimalik
(olek)
1h30m
MNL
R 3000
/
1/100
OPEN
0dB
Käsirežiim ( 77)
Intelligentne automaatrežiim (
43)
Normaalrežiim
Portreerežiim
Maastikurežiim
Valgusvihurežiim
Hämararežiim
Öine maastikurežiim
Öine portreerežiim
Aku jääklaeng
( 22)
1h30m
Järelejäänud aku tööaeg ( 22)
R 1h20m
Järelejäänud aeg video
salvestamiseks (lk 48)
MF
AWB
Makrorežiim
Käsitsi teravdamine (l 80)
Värvustasakaal (l 78)
Automaatne värvustasakaal
Möödunud salvestusaeg (lk 48)
Kuupäeva näit ( 35)
Päikselise ilma režiim
15. 11. 2009
12:34
Kellaaja näit ( 35)
Siserežiim 1
Maailmaaja säte ( 36)
Siserežiim 2
0h00m00s
Pilvise ilma režiim
Käsitsi reguleerimise režiim
1/100
OPEN, F2.0
Säriaeg ( 79)
Ava väärtus ( 79)
0dB
Võimenduse väärtus ( 79)
133
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 134 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Ø10, Ø2
Taimeriga salvestamine ( 64)
/
Võtterežiim ( 66)
Spordirežiim
ß/ßA/
Välklamp ( 64)
/
Portreerežiim
ßi/ßj
Välklambi heledus ( 64)
/
Valgusvihurežiim
/
Lumerežiim
/
/
Rannarežiim
Päikseloojangurežiim
/
Ilutulestikurežiim
/
Maastikurežiim
/
Hämararežiim
/
Öine maastikurežiim
Öine portreerežiim
/
+1
-1
,
,
+2
LCD heleduse tõstmine ( 37)
,
Pildikvaliteet ( 53)
Fotodel salvestatavate pikslite arv
( 52, 54, 74, 85)
3520x2640
3264x2448
2560x1920
640x480
3984x2656
3264x2176
2592x1728
4224x2376
3840x2160
3328x1872
2560x1440
1920x1080
1280xk720
9M
8M
5M
0.3M
10.6M
7M
4.5M
10 M
8.3 M
A
/
Punasilmsuse vähendamine ( 65)
,
/
Image Pildistabilisaator ( 60)
6M
3.5 M
2.1 M
AF Tracking funktsioon (lk 61)
Jätkusalvestamine ( 68)
Sebramuster ( 72)
Pildi reguleerimine ( 81)
Digitaalkino ( 68)
Kiire sarivõtterežiim ( 74)
12x
Foto salvestamine võimalik (olek)
(Red)
Foto salvestamine
Tuulemüra vähendamine ( 70)
Bassisäte ( 72)
Mikrofoni tase ( 71)
Tagantvalguse kompenseerimine ( 63)
Loomuliku nahavärvuse režiim ( 63)
Telemakro ( 63)
,
Üleminek (valge), üleminek (must) ( 63)
Värvilise öövõtte funktsioon ( 64)
Intelligentne kontrasti juhtimine ( 63)
Särireguleerimine (lk 63)
99%
Heledustase ( 72)
(White)
(Green)
Teravdamistähis ( 51)
134
VQT1Z23
Salvestatavate fotode jääkarv
( 52)
(White)
Fookusmikrofon ( 70)
LOW
CUT
R3000
Automaatteravdamise abilamp ( 75)
Suurendustegur
+6dB /
Esitusrežiimis ei näidata pildisuurust muude
seadmetega salvestatud fotode korral, kui
nende pildisuurus erineb ülalnäidatud
suurustest.
Digitaalkino värvus ( 70)
Suundmikrofon ( 70)
+3dB/
0.9 M
MEGA
MEGA
/
MEGA optiline pildistabilisaator
( 52)
Kõvaketta kukkumistuvastus ( 10)*2
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 135 ページ
2009年1月26日 月曜日
Esitustähised

Esitus ( 83, 90)
II
Paus ( 83, 90)
,
,
/
I/I
I/I
I/I
II/II
Mälukaardi kasutamine
(arvutiga ühendatult) ( 128)
Sisemälu kasutamine
Viimane/esimene peatatud
stseen
Esituse vahelejätmine ( 83)
90)
0h00m00s
 Arvutiühenduse näidud
Edasi/tagasi kerides
esitamine ( 83)
Aegluubis esitus ( 83)
Kaaderhaaval esitus ( 84)
Järgmine/eelmine foto (
Kõvaketa kasutamine
2
(arvutiga ühendatult) ( 128)*
 Kinnitavad tähised
–– (Time
display)
Sisseehitatud aku on tühi. ( 35)
!
Hoiatustähis ilmub, kui LCDekraani pööratakse objektiivi poole.
Pöörake LCD-ekraan tagasi
normaalasendisse ja kontrollige
hoiatus/häiretähist.
Esitusaeg
Intelligentne stseenivalik ( 86)
No.10
Stseeni number
Helitugevuse reguleerimine (
65, 83)
Korduvesitus ( 88)
Esituse jätkamine ( 88)
100-0001
Foto kaust/faili nimi
PictBridge
PictBridge toega printer on
ühendatud ( 118)
1
DPOF-sätted on juba seatud
(enam kui 1) ( 96)
Kaitstud videod/fotod ( 95)
午前9時11分
SD-mälukaarti ei ole
sisestatud/sobimatu mälukaart.
 Kinnitavad tähised, kui
ühendatud on DVD-kirjuti
Plaadi esitamine ( 115)
XP
Stseen kopeeritud sättel [Standard (XP)]
SP
Stseen kopeeritud sättel [Standard (SP)]
Plaadi tüüp ( 110)
DVD-RAM
Jätkusalvestatud stseen (
1
68)*
Intervalliga salvestatud stseen ( 67)
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL (kaks kihti ühel küljel)
Sobimatu plaat
135
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 136 ページ 2009年1月26日 月曜日
2
午前9時11分
Teated
Põhilised kinnitus/veateated, mis ilmuvad tekstina ekraanile.
RECOMMEND DATA BACK UP PERIODICALLY.
(Andmed on soovitav regulaarselt varundada.) Soovitame varundada tähtsad salvestatud videod ja fotod nende
kaitseks regulaarselt arvutisse, DVD-plaadile või mujale. See teade ei tähenda selle seadme tõrget.
HDD BACKUP RECOMMENDED.* (Kõvaketas on soovitav varundada.)
Kõvakettal võib esineda tõrge. Kopeerige kõvakettale salvestatud videod ja fotod viivitamata
arvutisse või DVD-plaadile ( 110, 121), lülitage seade välja ja ühendage lahti toiteallikas.
Pöörduge seadme müüja poole.
HDD ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN.* (Esines viga. Lülitage seade välja ja siis
uuesti sisse.)
Kõvaketta kasutamine ebaõnnestus. Lülitage seade uuesti sisse. Ärge seadet põrutage ega
millegi vastu lööge.
CANNOT OPERATE DUE TO LOW TEMPERATURE.* (Ei saa kasutada madala temperatuuri tõttu.)
Seade on liiga külm ja seda ei saa kasutada. Kui pärast seda teadet ilmub teade “Please Wait.”,
siis oodake veidi ilma seadet väljalülitamata. Võib minna veidi aega, kuni seadet saab taas
kasutada.
CHECK CARD. (Kontrollige mälukaarti.)
Mälukaart ei ole ühilduvat tüüpi või seadmel ei õnnestu seda tuvastada. Kaart võib olla
ebastabiilne, kui see teade ilmub juhul, kui SD-mälukaardile on videoid ja fotosid salvestatud.
Sisestage SD-mälukaart uuesti, lülitage seade välja ning siis uuesti sisse.
THIS BATTERY CANNOT BE USED. (Seda akut ei saa kasutada.)
Kasutage selle seadmega ühilduvat akut. ( 19)
Kui kasutate selle seadmega ühilduvat Panasonicu akut, siis eemaldage aku ning sisestage siis
uuesti. Kui olete seda mitu korda teinud ja teade ilmub siiski, vajab seade remonti. Eemaldage
toiteallikas ja pöörduge seadme müüja poole. Ärge üritage seadet ise parandada.
Püüdsite ühendada selle seadmega ühildumatut toiteadapterit. Kasutage komplekti kuuluvat
toiteadapterit. ( 23)
CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. DISCONNECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT. (Ühendatud seadet ei saa kontrollida. Ühendage
USB-kaabel selle seadme küljest lahti.)
• DVD-kirjuti ei ole korralikult ühendatud.
Ühendage Mini AB USB-ühenduskaabel esmalt lahti ning ühendage see siis uuesti.
• Ühendage selle seadmega ühilduv DVD-kirjuti. ( 110)
PLEASE CHECK EXTERNAL DRIVE OR DISC. (Kontrollige välist kettaseadet või plaati.)
Sisestatud on plaat, mida ei saa kasutada seda seadet DVD-kirjutiga ühendades, või seade ei
tuvasta DVD-kirjutit nõuetekohaselt. Ühendage MINI AB USB-ühenduskaabel uuesti ning
sisestage plaat andmete kopeerimiseks. ( 110)
136
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 137 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
DISCONNECT USB CABLE. (Ühendage USB-kaabel lahti.)
Seade ei suuda arvuti või printeriga korralikku ühendust luua. Ühendage USB-kaabel esmalt lahti ja ühendage
see siis uuesti.
*
ainult
T aastamine
Kui leitakse rikutud haldusandmeid, võib ilmuda üks järgnevatest teadetest. Järgige kindlasti ekraanile
ilmuvaid juhiseid. (Taastamiseks võib kuluda veidi aega sõltuvalt tõrke olemusest.)
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (Tuvastatud on juhtandmete viga.) (SD CARD)
CONTROL DATA ERROR DETECTED IN THE BUILT-IN MEMORY.*1 (Tuvastatud on juhtandmete viga
sisemälus.)
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (Tuvastatud on juhtandmete viga.) (HDD)
THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED. (Tuvastatud on pisipildiandmete viga.)
*1 Ainult
*2 Ainult
• Järgmine teade ilmub tavatute haldusandmete tuvastamisel stseenide pisipiltidena näitamisel.
Taastamiseks puudutage tähisega ! pisipilti ja alustage esitamist. Pidage meeles, et kui taastamine
ebaõnnestub, siis tähisega ! stseenid kustutatakse.
SOME SCENES NEED REPAIRING. PLAY SCENES TO BE REPAIRED. (IRREPARABLE SCENES WILL
BE DELETED.) (Mõned stseenid vajavad taastamist. Esitage taastatavaid stseene. Stseenid, mida ei
õnnestu taastada, kustutatakse.)
• Kasutage piisavalt laetud akut või toiteadapterit.
• Sõltuvalt andmete seisundist ei pruugi nende taastamine täielikult õnnestuda.
• Muul seadmel salvestatud andmete taastamisel ei pruugi õnnestuda andmete sellel või muul
seadmel esitamine.
• Kui taastamine ebaõnnestub, lülitage seade välja ja natukese aja pärast uuesti sisse. Kui taastamine
ebaõnnestub korduvalt, siis vormindage andmekandja seadmel. Tähelepanu! Plaadi vormindamisel
kustuvad kõik plaadile salvestatud andmed.
• Pisipildiinfo taastamisel võib pisipiltide näitamine muutuda aeglasemaks.
137
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 138 ページ 2009年1月26日 月曜日
1
午前9時11分
Funktsioonid, mida ei saa
kasutada korraga
Tehnilistel põhjustel on mõned selle seadme funktsioonid blokeeritud või ei saa neid valida.
Funktsioonid
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
Video salvestamine
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
Eelsalvestusfunktsioon PRE-REC
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
Intelligentne automaatrežiim
• Käsirežiimis
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
• Digitaalkino kasutamisel
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
AF Tracking funktsioon
• Digitaalkino kasutamisel
• Intervalliga salvestamise režiimis
• Kui video salvestamisrežiimis kasutatakse võtterežiimi
• Kui pildistamisrežiimis kasutatakse ilutulestiku
võttereziimi.
Võtterežiim
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
Digitaalsuum
• Digitaalkino kasutamisel
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
Abijooned
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisse lülitatud.
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
Salvestusrežiimi vahetamine
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
Intervalliga salvestamine
• Kui digitaalsuum on sättel [30×] või [700× ]
• Kui jätkusalvestamise funktsioon on sisse lülitatud
• Digitaalkino kasutamisel
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
Digitaalkino
• Kui video salvestusrežiimiks on HX/HE.
• Kui digitaalsuum on sättel [30×] või [700× ]
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
Jätkusalvestamine
• Intervalliga salvestamise režiimis
138
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
139 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Funktsioonid
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
Tugevnev/vaibuv üleminek
• Eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
Maapinna jäädvustamise vastane
funktsioon AGS Automaatne pikk
säriaeg
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Võtterežiimi kasutamisel.
• Pildistamisrežiimis
Tagantvalguse kompenseerimine
• Värviliste öövõtete salvestamisel •
Ava/võimendusväärtuse seadmisel
Kontrasti intelligentne juhtimine
• Värviliste öövõtete salvestamisel •
Ava/võimendusväärtuse seadmisel
Särireguleerimine
• Võtterežiimi kasutamisel
• Ava/võimendusväärtuse seadmisel
Loomuliku nahavärvuse režiim
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisse lülitatud.
Telemakro
• Päikseloojangu-, ilutulestiku-, öise maastikurežiimi või
maastikurežiimi kasutamisel.
Värviline öövõte
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Digitaalkino kasutamisel
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Intervalliga salvestamise režiimis
• Pildistamisrežiimis
Loomuliku nahavärvuse režiim
(seadistamine ja tühistamine)
Telemakro (seadistamine ja
tühistamine)
Värviline öövõte (seadistamine ja
tühistamine)
Digitaalkino värvus
• Salvestamise ajal.
• Eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel.
Võttejuhis
Tuulemüra vähendamine
Mikrofoni seadistamine
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Välismikrofoni kasutamisel • Intervalliga salvestamise
režiimis
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
[MIC SETUP] sättel [FOCUS MIC]
• Bassisätte režiimi kasutamisel.
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
139
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
140 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Funktsioonid
Mikrofoni tase
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
• Intervalliga salvestamise režiimis
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
Bassisäte
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
• Välismikrofoni kasutamisel
• Kui [MIC SETUP] on sättel [FOCUS MIC].
Käsitsi teravdamise abifunktsioon
• Digitaalsel suumimisel (vähemalt 12×)
Heledusekuva
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
Histogrammikuva
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Digitaalsel suumimisel (vähemalt 12×)
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
Kiire sarivõtterežiim
• Kui digitaalsuum on sättel [30×] või [700× ]
• AF Tracking funktsiooni kasutamisel.
• Kui intelligentne automaatrežiim on sisse lülitatud.
• Intervalliga salvestamise režiimis
Taimer
• Intervalliga salvestamise režiimis
Välklamp
• Video salvestamisel
• Eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel.
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
• Päikseloojangu-, ilutulestiku- või öise maastikurežiimi
kasutamisel.
Automaatteravdamise abilamp
• Päikseloojangu- või ilutulestikurežiimi kasutamisel.
• Käsitsi teravdamise režiimis
Katikuheli
• Video salvestamisel
• Eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel.
Värvustasakaalu muutmine
• Digitaalsel suumimisel (vähemalt 12×)
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
• Ranna-, päikseloojangu-, ilutulestiku-, öise
maastikurežiimi või öise portreerežiimi kasutamisel.
Säriaja ja ava/võimenduse
reguleerimine
• Värviliste öövõtete salvestamisel.
• Võtterežiimi kasutamisel.
• Kui kiire sarivõtterežiim on sisse lülitatud.
140
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
2
Probleem
Seda seadet ei saa
sisse lülitada.
Seade ei püsi piisavalt
kaua sisselülitatuna.
Aku tühjeneb
kiiresti.
141 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Veaotsing
Kontrollige järgmist
• Laadige aku toiteadapteriga. ( 19)
• Aku kaitseahel võib olla rakendunud. Ühendage aku 5-10
sekundiks toiteadapteri külge. Kui seadet ei õnnestu ikka
veel sisse lülitada, on aku rikkis.
• Õhutemperatuur mõjutab akut. Külmas kohas aku tööaeg
lüheneb.
• Aku kasutusiga on piiratud. Kui aku tööaeg on isegi pärast
täielikku laadimist endiselt liiga lühike, on aku jäänud vanaks
ning tuleb asendada uuega.
See seade lülitub
automaatselt välja.
• Kui ühendate selle seadme HDMI-minikaabli abil VIERA
Lingiga ühilduva teleriga ja lülitate teleri kaugjuhtimispuldiga
teleri välja, siis lülitub ka see seade välja. Kui te ei kasuta
VIERA Linki, siis seadke [VIERA Link] sättele [OFF]. ( 107)
• Kui see seade on ühendatud DVD-kirjutiga võtete
kopeerimiseks või esitamiseks (plaati kasutatakse), siis
lülitub seade automaatselt välja, kui ühendate Mini AB USBühenduskaabli lahti.
Seadme raputamisel
kostab klõpsatus.
• See on tingitud objektiivi liikumisest ja ei tähenda tõrget.
Seda heli ei ole enam kuulda pärast seadme sisselülitamist.
Seade ei näita
õigesti akulaengu
taset.
• Akulaengu taseme näit on ligikaudne. Kui arvate, et
akulaengu näit ei ole korrektne, siis laadige aku täis,
kasutage tühjaks ja laadige uuesti täis. (Isegi nii tehes ei
pruugi olla võimalik näidata akulaengut korrektselt, kui akut
kasutati kaua aega madala või kõrge temperatuuriga
keskkonnas või kui akut laeti korduvalt.)
Sisseehitatud
välklamp ei tööta.
• Välklampi ei saa kasutada aku VW-VBG070 toitel.
Kasutage selle seadmega ühilduvaid akusid. ( 19)
141
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Probleem
Seadet ei saa
kasutada, kuigi see
on sisselülitatud.
See seade ei tööta
normaalselt.
142 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kontrollige järgmist
• Lülitage seade uuesti sisse. Kui normaaltingimused siiski ei
taastu, eemaldage aku või toiteadapter, oodake vähemalt 1
min ja seejärel ühendage aku või toiteadapter uuesti. Umbes
1 min pärast lülitage seade uuesti sisse. (Ülalnimetatud
toimingud andmekandja kasutamise ajal võivad sellel olevaid
andmeid rikkuda.)
• Kui normaalne olek siiski ei taastu, ühendage toiteallikas
lahti ja pöörduge seadme turustaja poole.
Salvestamine ei alga,
kuigi seade on
toiteallikaga ühendatud
ja SD-mälukaart on
õigesti sisestatud.
• Kui kõvaketta töö on häiritud seadme liiga kõrge või madala
temperatuuri tõttu, kui sisemälu ei tööta korralikult või kui
SD-mälukaardipesa kaant ei saa selle rikke tõttu sulgeda,
siis ilmub ekraanile vastav teade ja salvestada ei saa. Sel
juhul vajutage salvestamise alustamise/peatamise nuppu, et
vaadata andmekandja vahetamise teadet, mis lubab teil
muuta salvestamisel kasutatavat andmekandjat.
Valitakse muu, mitte
puudutatud element
• Kalibreerige puuteekraan. ( 38)
Kaugjuhtimispult ei
tööta.
• Kaugjuhtimispulti ei saa kasutada, kui [REMOTE
CONTROL] on sättel [OFF].
• Kaugjuhtimispuldi nööppatarei võib olla tühjaks saanud.
Asendage see uue nööppatareiga. ( 40)
Järelejäänud aja näit või
möödunud aja näit ei
ilmu.
• Kui seate [SETUP] > [DISPLAY] > [OFF], siis ilmuvad ainult
hoiatused ja kuupäev. ( 32)
Seade lõpetab
salvestamise suvalisel
hetkel.
• Kasutage videovõtete salvestamiseks sobivat SDmälukaarti. ( 24) Kui seade peatub video salvestamiseks
sobiva SD-mälukaardi ( 24) kasutamisel, siis on andmete
kirjutuskiirus langenud. Soovitame kasutatava SDmälukaardi vormindada. ( 101)
• Kui funktsioon [AGS] on sättel [ON], siis salvestage
tavalises rõhtasendis või seadke [AGS] sättele [OFF]. ( 69)
•
Kõvakettale salvestamine võib kõvaketta
kaitseks peatuda, kui salvestamise ajal seade vibreerib
tugevalt või põrub. Kui kasutate seadet kärarikkas kohas, siis
võib salvestamine peatuda helivibratsiooni tõttu. Sellistes
kohtades on soovitav salvestada andmed SD-mälukaardile.
• Korduv video salvestamine ja kustutamine võib vähendada
kasutatavale andmekandjale salvestatavate kordade arvu.
Sellisel juhul vormindage andmekandja.
142
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Probleem
143 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kontrollige järgmist
AF Tracking funktsioon
ei toimi objekti
puudutades.
• Puudutage objekti iseloomulikku värvi osa, näiteks
ümbritsevast erinevat värvi osa. ( 61)
Automaatteravdamine ei
tööta.
• Lülitage intelligentne automaatrežiim sisse või välja.
• Kui püüate salvestada stseeni, mida ei õnnestu
automaatrežiimis teravdada, siis kasutage teravdamiseks
käsitsi teravdamise režiimi. ( 43, 80)
Võtete värvustasakaal ei
ole loomulik näiteks
võimlas salvestades.
• Mitmete valgusallikate kohas (nt võimlas) seadke
(siserežiim 2). Kui sättel
värvustasakaalu sätteks
(siserežiim 2) ei saa selgelt salvestada, siis seadke sättele
(käsitsi režiim). ( 78)
Seade jätab esitamisel
mõned kujutised
automaatselt vahele.
• Olete valinud esitusrežiimi
(intelligentne stseenivalik).
Naaske normaalesitusele. ( 86)
Seade ei esita stseeni
lõpuni.
Esitatav pilt puudub,
kuigi seade on teleriga
õigesti ühendatud.
• Lugege hoolikalt teleri kasutusjuhendit ja valige kanal, mis
vastab ühendamiseks kasutatud sisendpesadele.
• Seadistage [TV ASPECT] vastavalt teleri kuvasuhtele.
• Muutke seadme sätet vastavalt teleriga ühendamiseks
kasutatud kaablile. ( 102, 105)
Pilt on horisontaalselt
kokkusurutud.
Stseene ei saa
kustutada.
• Vabastage kustutuskaitse. ( 95)
• Kustutada ei saa stseene/fotosid, mille pisipildiks on
.
Kui stseenid/fotod on tarbetud, siis vormindage andmekandja
andmete kustutamiseks. ( 101) Tähelepanu! Andmekandja
vormindamisel kustutatakse kõik sellele salvestatud andmed
ning neid ei saa enam taastada. Varundage tähtsad võtted
arvutisse, plaadile või mujale.
Seade ei tuvasta
sisestatud SDmälukaarti.
• Kui vormindate SD-mälukaardi arvutil, siis ei pruugi see
seade seda tuvastada. Vormindage SD-mälukaardid selle
seadmega. ( 101)
143
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Probleem
144 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kontrollige järgmist
Kui SD-mälukaart teise
seadmesse sisestada, ei
ole seda võimalik
tuvastada.
• Kontrollige, kas seade ühildub sisestatud SD-kaardi
mahtuvuse või tüübiga (SD /SDHC-mälukaart). Täpsemalt
lugege seadme kasutusjuhendist.
Pildi värv või heledus
muutub või on pildil
horisontaalribad.
(Video salvestusrežiimis)
• Pildi värv või heledus võib muutuda ning sellele võivad
ilmuda horisontaalribad, kui salvestate luminofoor-,
elavhõbe- või naatriumlambi valgel. See ei tähenda seadme
tõrget. Salvestage automaatrežiimil või seadke säriajaks
1/100 kohtades, kus elektrivarustussagedus on 50 Hz, või
1/125, kus see on 60 Hz.
(Pildistamisrežiimis)
• See on selle seadme MOS pildianduri omadus. See ei ole
rike. See ei mõjuta salvestatud võtteid.
LCD-ekraan vilgub
sisetingimustes.
Salvestatav näib
kõver.
Salvestatud pildile
ilmuvad valged ümarad
laigud nagu
seebimullid.
"ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT OFF,
THEN TURN ON AGAIN.”
(Esines viga. Lülitage
seade välja ja siis uuesti
sisse.)
144
VQT1Z23
• Salvestatav näib olevat pisut kõver, kui see liigub väga
kiiresti üle pildi. See tuleneb seadmes MOS pildianduri
kasutamisest. See ei ole rike.
• Kui pildistate välklambiga
pimedas kohas või ruumis sees,
siis võivad pildile ilmuda valged
ümarad plekid, kuna välklambi
valgus peegeldub õhus leiduvatelt
tolmuosakestelt tagasi. See ei ole
rike. Sellele on iseloomulik, et ümarate laikude arv ja
asend on piltidel erinev.
• Seade tuvastas automaatselt tõrke. Taaskäivitage seade,
lülitades selle välja ja siis uuesti sisse.
• Kui te seadet esmalt välja ja siis sisse ei lülita, siis lülitub
see automaatselt välja umbes 1 min pärast.
• Seade vajab remontimist, kui see teade ilmub ka
taaskäivitamisel korduvalt. Ühendage toiteallikas lahti ja
pöörduge seadme turustaja poole. Ärge üritage seadet ise
parandada.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
Probleem
145 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kontrollige järgmist
VIERA Link
funktsioon ei tööta.
[Seadistamine sellel seadmel]
• Kasutage ühendamiseks HDMI-minikaablit (lisavarustus).
( 107)
• Vajutage nuppu MENU, seejärel puudutage [SETUP] 
[VIERA Link]  [ON]. ( 107)
• Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.
[Seadistamine muudel seadmetel]
• Teleri HDMI-pesast sõltuvalt ei pruugi sisendkanali
ümberlülitumine automaatselt toimuda. Muutke sel juhul
sisendit teleri kaugjuhtimispuldiga. (Sisendi muutmise kohta
lugege täpseid juhiseid teleri kasutusjuhendist.)
• Kontrollige VIERA-Lingi sätet ühendatud seadmel.
• Seadke teleri VIERA Link funktsiooniga juhtimise kord
sättele [Off] ja siis uuesti sättele [On]. (Täpsemalt lugege
teleri kasutusjuhendist.)
USB-kaabliga ühendades
ei tuvasta arvuti seda
seadet.
• Valige arvutil teine USB-pesa.
• Kontrollige konfiguratsiooni. ( 124).
• Taaskäivitage arvuti ja lülitage seade uuesti sisse, seejärel
ühendage need uuesti komplekti kuuluva USB-kaabliga.
USB-kaabli
lahtiühendamisel ilmub
arvutiekraanile
veateade.
• USB-kaabli ohutuks lahtiühendamiseks topeltklõpsake
DVD-kirjutit ei saa sisse
lülitada.
• Kui seade on ühendatud DVD-kirjutiga, siis kasutage
vastavaid komplekti kuuluvaid toiteadaptereid nii selle
seadme kui DVD-kirjuti jaoks.
Tarkvara HD Writer AE
1.0 PDF-kasutusjuhend ei
ole näha.
• Vajate tarkvara HD Writer AE 1.0 PDF-kasutusjuhendi
lugemiseks tarkvara Adobe Acrobat Reader 5.0 või uuemat
või Adobe Reader 7.0 või uuemat.
SD-mälukaardil olevaid
stseene ei saa kopeerida,
kui see seade on USBkaabli abil muu seadmega
ühendatud.
• Teine seade ei pruukinud SD-mälukaarti tuvastada.
Ühendage USB-kaabel lahti ja siis uuesti.
tegumiloendi ikooni [
juhiseid.
] ning järgige ekraanile ilmuvaid
145
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 146 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
 Kui stseenid ei vahetu sujuvalt muul seadmel esitamisel
Pilt võib olla mitu sekundit liikumatu stseenide vahetumise punktides järgmiste toimingute tegemisel,
kui muul seadmel esitatakse järjest mitut stseeni.
• Stseenide esitamise sujuvus sõltub esitusseadmest. Kasutatavast seadmest sõltuvalt võib pilt
seiskuda ning olla hetkeks liikumatu isegi juhul, kui ei ole täidetud ükski järgmistest tingimustest.
• Esitus ei pruugi olla sujuv, kui stseene redigeeriti tarkvaraga HD Writer AE 1.0, ent neid esitatakse
sujuvalt, kui seate tarkvara HD Writer AE 1.0 funktsiooni [Seamless settings]. Lugege tarkvara HD
Writer AE 1.0 kasutusjuhendit.
 Kui stseenid salvestati erinevatel päevadel
1.1.2010
2.1.2010
3.1.2010
A Pilt on mitu sekundit liikumatu kuupäeva vahetumisel.
B Esitus on sujuv, kui stseenid salvestati samal päeval.
 Kui salvestatud on stseene, mis on lühemad kui 3 s
1 Vähemalt s
2 Alla 3 s
A Pilt on mitu sekundit liikumatu pärast alla 3 s kestvat stseeni.
 Kui salvestamiseks kasutati eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC
1 Tavasalvestamine
2 Eelsalvestusfunktsiooniga PRE-REC salvestamine
A Pilt seiskub hetkeks enne eelsalvestusfunktsiooniga PRE-REC salvestamist tavaliselt
salvestatud viimase stseeni lõpus.
146
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 147 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
 Intervalliga salvestamist kasutades
1 Tavasalvestamine
2 Intervalliga salvestamine
A Pilt seiskub hetkeks viimase tavaliselt salvestatud stseeni lõpus enne intervalliga salvestust ja
intervalliga salvestuse viimase stseeni lõpus.
 Kui stseene kustutatakse
1 Kustutatav stseen
A Pilt on mitu sekundit liikumatu kohas, kust stseen kustutati.
B Ilma kustutatud stseenideta järjestikusi stseene esitatakse üksteise järel sujuvalt.
 Kui valitud stseene kopeeritakse SD-mälukaardilt sisemällu/kõvakettale
või vastupidi või kui valitud stseenid kopeeritakse ühendatud DVD-kirjutis
olevale plaadile
A
B
A Kui valite järgmisest stseenist erineva stseeni, siis võib stseenide vahetumise kohas pilt hetkeks
seiskuda. B Kui valite stseene järjest, esitatakse stseenide vahetumise punkt sujuvalt.
 Muud juhtumid
• Kui salvestate samal päeval enam kui 99 stseeni, siis on stseenid mõni sekund liikumatud 99 stseeni
järel stseenide vahetumise kohas.
• Kui valisite salvestusrežiimi HA/HG/HX asemel HE või režiimi HE asemel HA/HG/HX, siis pilt peatub
hetkeks režiimide HA/HG/HX ja HE vahetumise kohas.
147
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 148 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Ohutusnõuded
See seade
Seade ja SD-mälukaart soojenevad kasutamisel.
See ei ole rike.
Hoidke kõrglahutusega videokaamera
võimalikult kaugel elektromagnetvälju
tekitavatest seadmetest (nt mikrolaineahjud,
telerid, videomängud jne).
• Kui kasutate kõrglahutusega videokaamerat
teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli
häirida kõrglahutusega videokaameral pilti ja
heli.
• Ärge kasutage kõrglahutusega videokaamerat
mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
pilti ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev
magnetväli võib salvestisi kahjustada või fotosid
moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli
võib kõrglahutusega videokaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
• Kui kõrglahutusega videokaamera ei tööta
elektromagnetvälju tekitavate seadmete
mõjupiirkonnas nõuetekohaselt, lülitage
videokaamera välja ning eemaldage aku või
ühendage toiteadapter lahti. Seejärel paigaldage
aku tagasi või ühendage toiteadapter ja lülitage
kõrglahutusega videokaamera sisse.
Ärge kasutage kõrglahutusega
videokaamerat raadiosaatjate ega
kõrgepingeliinide läheduses.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal
salvestades võivad pilt või heli olla moonutatud.
Kasutage ühendamiseks kindlasti komplekti
kuuluvaid kaableid. Lisatarvikute
ühendamisel kasutage neile lisatud kaableid.
Ärge kasutage kaablite pikendusjuhtmeid.
Ärge pihustage putukamürke ega lenduvaid
kemikaale seadme peale.
• Selliste kemikaalide pihustamisel võib see
korpuse rikkuda ja kattekiht maha kooruda.
• Ärge laske kummist või plastikust toodetel
pikema aja jooksul seadmega kokku puutuda.
148
VQT1Z23
Kui kasutate seadet liivases või tolmuses
kohas (näiteks rannas), siis vältige liiva või
tolmu sattumist seadme korpusesse ja
pesadesse.
Vältige ka merevee sattumist seadmele.
• Liiv või tolm võib seadet kahjustada.
(Mälukaardi sisestamisel ja eemaldamisel tuleb
olla ettevaatlik.)
• Kui merevett pritsib seadmele, pühkige see
kuivaks väänatud lapiga puhtaks. Seejärel
pühkige kaamerat kuiva lapiga veel kord.
Seadet kandes vältige selle mahakukkumist
ja põrutamist.
• Tugev löök võib seadme korpuse purustada ja
põhjustada tõrkeid.
Puhastamine
• Enne puhastamist eemaldage aku või
ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast
lahti. Puhastage seadet pehme kuiva riidega.
• Kui seade on väga määrdunud, siis kastke riie
vette, väänake hoolikalt kuivaks ning pühkige siis
seadet niiske riidega. Pühkige siis seadet kuiva
lapiga.
• Bensiini, vedeldi, alkoholi või
nõudepesuvahendi kasutamine võib kahjustada
seadme korpust või kattekiht võib maha kooruda.
Ärge seetõttu lahusteid kasutage!
• Spetsiaalsete niiskete puhastuslappide
kasutamisel järgige nende kasutusjuhendit.
Ärge kasutage käesolevat seadet
turvakaamerana ega muul ärilisel otstarbel.
• See seade on ettenähtud tarbijatele, mitte
pidevaks kasutamiseks. See ei ole ettenähtud
pidevaks kasutamiseks ega kestvat talitlust
nõudvaks tööstuslikuks ega kaubanduslikuks
otstarbeks.
• Teatud olukordades võib pidev töö põhjustada
seadme ülekuumenemist ja tõrkeid. Selline
seadme kasutamine on rangelt keelatud.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 149 ページ 2009年1月26日 月曜日
Kui te ei kavatse seadet pikemat aega
kasutada
• Kui panete seadme pikemaks ajaks kappi
hoiule, siis on soovitatav selle juurde paigutada
ka desikandi (kuivatav aine) kotikesed.
Pöörake seadet kasutuselt kõrvaldades või
üle andes tähelepanu järgmisele
• Vormindamine ja kustutamine muudavad
lihtsalt failihaldusinfot ning neid ei saa kasutada
andmete täielikuks kustutamiseks selle seadme
kõvakettalt. Müügilolevat tarkvara vms
kasutades saab andmed taastada.
• Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist või ära
andmist on soovitatav sisemälu või kõvaketas
vormindada.
•
Kõvaketta vormindamiseks ühendage seade
toiteadapteri kaudu elektrivõrku, valige menüüs
[FORMAT Built-in Memory]  [YES] ning hoidke
siis järgmisel kuval kustutamisnuppu umbes 3 s
vajutatuna. Sisemälust andmete kustutamise
kuva ilmumisel valige [YES] ning järgige siis
ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Kõvaketta vormindamiseks ühendage seade
toiteadapteri kaudu elektrivõrku, valige menüüs
[FORMAT HDD]  [YES] ning hoidke siis
järgmisel kuval kustutamisnuppu umbes 3 s
vajutatuna. Kõvakettalt andmete kustutamise
kuva ilmumisel valige [YES] ning järgige siis
ekraanile ilmuvaid juhiseid.
午前9時11分
Aku
Seadmes kasutatakse laetavat liitiumioonakut.
See on tundlik niiskuse ja temperatuuri suhtes
ning mõju on seda suurem, mida enam
temperatuur tõuseb või langeb. Madalal
temperatuuril võib täiesti laetud aku näit mitte
ilmuda või umbes 5 min pärast töö alustamist
võib ilmuda tühja aku näit. Kõrgel temperatuuril
võib rakenduda kaitsefunktsioon, mis muudab
seadme kasutamise võimatuks.
Eemaldage kindlasti aku pärast kasutamist.
• Kui akut ei eemaldata, tarbib seade vähesel
määral voolu ka pärast välja lülitamist. Selline
seadme olek võib põhjustada aku liigse
tühjenemise. Selle tulemusel võib aku muutuda
kasutuskõlbmatuks ka pärast laadimist.
• Akut tuleks hoida vinüülkotis, et vältida
metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
• Akut tuleb hoida jahedas kuivas kohas
võimalikult ühtlasel temperatuuril. (Soovitav
temperatuur: 15-25 °C, soovitav õhuniiskus: 4060%.)
• Eriti kõrge või madal temperatuur lühendab aku
kasutuskestust.
• Kui akut hoitakse kõrgel temperatuuril, niisketes
või õlistes ja suitsustes paikades, võib
akuklemmidele tekkida korrosioon ja põhjustada
tõrkeid.
• Aku pikaajalisel hoiustamisel soovitame laadida
seda kord aastas ning hoiustada uuesti pärast
seda, kui olete aku laengu täielikult ära
kasutanud.
• Akuklemmidele kleepunud tolm ja võõrkehad
tuleb eemaldada.
Kui lähete kaameraga salvestama, võtke
kaasa varuakud.
• Võtke akusid kaasa umbes 3-4 korda pikemaks
ajaks, kui kavatsete salvestada. Külmas kohas
(nt suusakuurordis) salvestamisaeg lüheneb.
Pärast aku mahakukkumist kontrollige, kas
kontaktid jäid terveks.
• Kahjustatud kontaktidega aku ühendamine võib
kahjustada seadet või toiteadapterit.
• Hoolitsege sisemälus või kõvakettal leiduvate
andmete turvalisuse eest. Panasonic ei
vastuta vähetõenäolise, ent siiski võimaliku
juhtumi eest, kus salajased andmed võivad
avalikuks tulla.
149
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 150 ページ 2009年1月26日 月曜日
Ärge püüdke vana akut põletada.
• Aku võib kuumutamisel või tulle sattumisel
plahvatada.
Kui aku tööaeg jääb lühikeseks ka pärast
täislaadimist, on aku jäänud vanaks. Ostke
uus aku.
Toiteadapter
• Kui aku temperatuur on eriti kõrge või madal,
võib aku laadimine kesta kaua või osutuda
võimatuks.
• Kui aku laadimise märgutuli vilgub jätkuvalt,
siis kontrollige, et aku või toiteadapteri kontaktid
ei ole mustad, tolmused või võõrkehadega
ummistatud ning ühendage seejärel korralikult.
Ühendage toitekaabel elektrivõrgu pistikupesast
lahti, enne kui aku või toiteadapteri kontakte
tolmust, mustusest ja võõrkehadest puhastate.
Kui laadimise märgutuli jääb ikka vilkuma, siis
võib aku temperatuur olla äärmiselt kõrge või
madal või aku või toiteadapter võib olla
defektne. Pöörduge turustaja poole.
• Kui kasutate toiteadapterit raadio läheduses,
võib raadiovastuvõtt olla häiritud. Hoidke
toiteadapter raadiost vähemalt 1 m kaugusel.
• Toiteadapteri võib töötades vaikselt suriseda.
See on normaalne.
• Pärast kasutamist eemaldage seadmest
kindlasti toiteadapter. (Kui see jääb ühendatuks,
tarbib seade pidevalt veidi voolu.)
• Hoidke toiteadapteri ja aku elektroodid alati
puhtad.
LCD-ekraan ja pildiotsija
• LCD-ekraani määrdumise korral pühkige seda
kuiva pehme lapiga, näiteks prilliklaaside
puhastamiseks mõeldud lapiga.
• Suurte temperatuurimuutuste korral võib LCDekraanile kondenseeruda niiskust. Pühkige seda
pehme lapiga, näiteks prilliklaaside
puhastamiseks mõeldud lapiga.
• Kui seade on väga külm (näiteks külmas kohas
hoidmisel), on LCD-ekraan pärast sisselülitamist
tavalisest pisut tumedam. Tavaline heledus
taastub, kui seadme sisetemperatuur tõuseb.
150
VQT1Z23
午前9時11分
LCD-ekraan on valmistatud ülitäpse
tehnoloogiaga ja sellel on kokku umbes
230 000 pikslit. Nendest moodustavad
toimivad pikslid üle 99,99%, ülejäänud mõned
pikslid, mis ei tööta või mis alati põlevad,
moodustavad vaid napi 0,01 %. See ei ole
siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
Pildiotsija on valmistatud ülitäpse
tehnoloogiaga ja sellel on kokku ligikaudu
113 000 pikslit. Nendest moodustavad
toimivad pikslid üle 99,99%, ülejäänud mõned
pikslid, mis ei tööta või mis alati põlevad,
moodustavad vaid napi 0,01 %. See ei ole
siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 151 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Kondensatsioon
Kui seadmesse tekib kondensaat, võib objektiiv
hägustuda ja seade ei tööta korralikult. Püüdke
igati vältida kondensaadi teket. Kui see siiski
juhtub, toimige järgmiselt.
Kondensaadi tekke põhjused
Kondensaat tekib kohas, kus
õhutemperatuur või niiskus muutub
järgmiselt:
• kui seade tuuakse külmast kohast (näiteks
pärast suusamäel salvestamist) sooja ruumi;
• kui seade viiakse õhukonditsioneeriga autost
välja;
• kui külm ruum köetakse kiiresti soojaks;
• kui õhukonditsioneerist väljuv külm õhujuga
suunatakse otse selle seadme peale;
• pärast suviseid vihmahooge;
• kui seade asub väga niiskes kohas, kus õhk on
aurust küllastunud (nt soojas ujulas).
Kasulik nõuanne
Kui olete seadet kasutanud näiteks suusamäel
salvestamiseks ja viite selle köetud ruumi, siis
asetage seade kilekotti, suruge sellest
võimalikult palju õhku välja ja sulgege kott
seejärel. Laske seadmel ruumis vähemalt tund
seista, et seadme temperatuur ühtlustuks ruumi
õhutemperatuuriga, ning kasutage seadet alles
siis.
151
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 152 ページ
2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Tehnilised andmed
Kõrglahutusega videokaamera
Ohutusteave
Toide:
alalisvool 9,3 V (toiteadapteri kasutamisel)
alalisvool 7,2 V (aku kasutamisel)
Energiatarve:
Salvestamisel:
6,8 W
7,8 W
HDC-TM300
|
HDC-HS300
Signaalisüsteem
1080/50i
Salvestusvorming
AVCHD-vorming
Pildiandur
1/4,1” 3MOS-pildiandur Summaarne: 3 050 000
Efektiivseid piksleid: Video: 2 070 000 (16:9)
Foto: 2 320 000 × 3 (4:3), 2 650 000 × 3 (3:2), 2 510 000 (16:9)
Objektiiv
Automaatdiafragma f1,8 – f2,8
Fookuskaugus: 4–48 mm
Makrorežiim (täies ulatuses automaatteravdamine)
35 mm ekvivalent: Video: 44,9 – 539 mm (16:9)
Foto:
45 mm – 540 mm (4:3) 41,3 mm – 496 mm (3:2) 40,8 mm –
490 mm (16:9)
Minimaalne fookuskaugus: Normaalrežiimis:
Ligikaudu
4 cm (lainurk)/ligikaudu 1.2 m (tele)
Telemakro:
Ligikaudu 60 cm (tele)
intelligentne automaatrežiim makro: Ligikaudu 1 cm (lainurk)/ligikaudu
60 m (tele)
Filtri läbimõõt
43 mm
Suumimine
12× optiline suum, 30×/700× digitaalsuum
Ekraan
2,7-tolline LCD-ekraan (ligikaudu 230 000 pikslit)
Pildiotsija
0,26-tolline pildiotsija (ligikaudu 113 000 pikslit)
Mikrofon
5,1-kanaliline ruumihelimikrofon (suundmikrofoni ja fookusmikrofoni
funktsiooniga)
Kõlar
1 ümar kõlar, dünaamiline
Värvustasakaalu
reguleerimine
Automaatne värvustasakaalu reguleerimise süsteem
Standardvalgustatus
1400 lx
152
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
153 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Vähim vajalik valgustatus
HDC-TM300
|
HDC-HS300
Ligikaudu 1,6 lx (1/25 hämararežiimis) Ligikaudu 1 lx värvilise öövõtte
režiimis
AV-pesa videoväljund
1,0 Vp-p, 75 Ω, PAL-süsteem
Komponentpesa
videoväljund
Y:
HDMI-minipesa
videoväljund
HDMI™ (x.v.Colour™) 1125i (1080i)/625p (576p)
1,0 Vp-p, 75 Ω Pb: 0,7 Vp-p, 75 Ω Pr: 0,7 Vp-p, 75 Ω
AV-pesa audioväljund (liin) 316 mV, 600 Ω, 2 kanalit
Kuularite väljund
Väljundtakistus 100 Ω, 77 mV, 32 Ω koormus (stereominipesa)
HDMI-minipesa
audioväljund
5,1 kanalit (AC3)/2 kanalit (Linear PCM)
Mikrofonisisend
-70 dBV (mikrofoni tundlikkus -50 dB ekvivalent, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(stereominipesa)
USB SD-mälukaart
Sisemälu
Kõvaketas
Ainult lugemine (autoriõiguse kaitse tugi puudub)
Ainult lugemine
Ainult lugemine
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-pordi tüüp Mini AB PictBridge tugi
Välklamp
Tööulatus: Ligikaudu 1,0 – 2,5 m
Mõõdud
70 mm (l) × 72 mm (k) × 141 mm (s) 70 mm (l) × 73 mm (k) × 141
mm (s) (välja arvatud eenduvad osad)
(välja arvatud eenduvad
osad)
Ligikaudu 385 g
Ligikaudu 460 g [ilma akuta
(kuulub komplekti)]
[ilma akuta (kuulub komplekti)]
Kaal
Kaal kasutamisel
Ligikaudu 445 g
(kuulub komplekti)]
Töötemperatuur
0–40 °C
Tööniiskus
10% kuni 80%
Aku tööaeg
Vt lk 21
Ligikaudu 520 g [koos akuga
[koos akuga (kuulub komplekti)]
153
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
154 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Videod
Andmekandj SDad
mälukaart
HDC-TM300
HDC-HS300
SD-mälukaart:
1 GB, 2 GB (FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduvad). SDHCmälukaart:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32 süsteemiga
ühilduvad)
Sisemälu
32 GB
-
Kõvaketas
-
120 GB
Tihendus
MPEG-4AVC/H.264
Salvestusrežiim ja
edastuskiirus
HA: Ligikaudu 17 Mb/s (VBR)
HG: Ligikaudu 13 Mb/s (VBR)
HX: Ligikaudu 9 Mb/s (VBR)
HE: Ligikaudu 6 Mb/s (VBR)
Salvestusaja kohta vt lk 49.
Pildisuurus
HA/HG: 1920×1080/50i HX:1920×1080/50i HE:1440×1080/50i
Helitihendus
Dolby Digital (Dolby AC3)/5,1 kanalit (sisseehitatud mikrofon), 2 kanalit
(väline mikrofon)
Fotod
HDC-TM300
Andmekandj SDad
mälukaart
|
HDC-HS300
SD-mälukaart:
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduvad).
SDHC-mälukaart: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32
süsteemiga ühilduvad)
Sisemälu
32 GB
-
Kõvaketas
-
120 GB
Tihendus
JPEG (Design rule for Camera File system, põhineb Exif 2.2
standardil), DPOF-ühilduv
Pildisuurus
Kuvasuhe [4:3]: 3520×2640/3264×2448/2560×1920/640×480
Kuvasuhe [3:2]: 3984×2656/3264×2176/2592×1728
Kuvasuhe [16:9]:
4224×2376/3840×2160/3328×1872/2560×1440/1920×1080
Salvestatavate fotode arvu kohta vt lk 55.
154
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book 155 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
Toiteadapter
Ohutusteave
Toide:
Energiatarve:
Alalisvooluväljund:
vahelduvvool 110 -240 V, 50/60 Hz
19W
Mõõdud
92 mm (l)×33 mm (k)×61 mm (s)
Kaal
Ligikaudu 115 g
alalisvool 9,3 V, 1,2 A (seadme kasutamine)
alalisvool 8,4 V, 0,65 A (aku laadimine)
Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
155
VQT1Z23
HDCTM300&HS300EP-VQT1Z23_mst.book
156 ページ 2009年1月26日 月曜日
午前9時11分
EU
E
VQT1Z23
F0209TD0 ( 300 ®)
Panasonic kontsern
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, lõik 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement