Panasonic HDCSD100 Operating instructions

Panasonic HDCSD100 Operating instructions
Kasutusjuhend
HD-videokaamera
Mudeli nr
HDC-SD100
Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
VQT1T77
Ohutusinfo
HOIATUS!
VÄHENDAMAKS TULE-, ELEKTRILÖÖGI
JA TOOTE KAHJUSTAMISE OHTU:
y ÄRGE JÄTKE SEDA SEADET VIHMA,
NIISKUSE, TILKUVATE VÕI PRITSIVATE
VEDELIKE KÄTTE JA HOOLITSEGE, ET
SEADMELE EI ASETATA MINGEID
VEDELIKEGA TÄIDETUD ESEMEID
NAGU VAASE.
y KASUTAGE AINULT SOOVITATUD
TARVIKUID.
y ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET
(EGA TAGAPANEELI), SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
USALDAGE SEADME HOOLDUS
PÄDEVATELE
HOOLDUSTÖÖTAJATELE.
Pistikupesa tuleb paigaldada seadme
lähedale, kergesti ligipääsetavasse kohta.
Toitejuhtme pistik peab olema kergesti
lahtiühendatav. Seadme täielikuks
elektrivõrgust lahtiühendamiseks ühendage
toitepistik vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke
lahti!
Akusid/patareisid ei tohi visata tulle ega
kuumutada üle allpool näidatud temperatuuri.
o
Nööppatarei 60 C
o
Aku 60 C
Elektromagnetiline ühilduvus
ETTEVAATUST!
y ÄRGE PAIGUTAGE SEDA SEADET
RAAMATUKAPPI, SISSEEHITATUD
SEINAKAPPI EGA MUUSSE UMBSESSE
KOHTA. HOOLITSEGE, ET SEADE ON
HÄSTI VENTILEERITUD.
ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID EI
TAKISTA ÕHUAVASID.
y ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID
AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE SARNASTE
ESEMETEGA.
y ÄRGE ASETAGE SEADMELE PÕLEVAID
KÜÜNLAID EGA MUID LAHTISE TULE
ALLIKAID.
y KÕRVALDAGE AKUD/PATAREID
KESKKONNAOHUTUL VIISIL.
2
VQT1T77
See sümbol (CE) asub andmesildil.
Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
y Muud AV-, komponent- ega USB-kaablit
peale seadme komplekti kuuluvate ei tohi
kasutada.
y Kui kasutate eraldi müügilolevaid kaableid,
siis valige kindlasti sellised, mille pikkus on
alla 3 meetri.
y Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus
kohas, sest lapsed võivad selle alla
neelata.
Toote tähistus asub seadme põhjal.
Info kasutatud seadmete ja
akude/patareide kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel, pakendil
ja/või toodetega kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad, et
kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning
akusid/patareisid ei tohi visata ära
koos tavaliste olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele eeskirjadele ja direktiividele
2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ tuleb kasutatud
tooted ja akud/patareid viia nõuetekohase
käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse kogumispunkti.
Nende toodete ja akude/patareide
nõuetekohane kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikku
negatiivset mõju inimeste tervisele ja
keskkonnale, mis võib nõudeid eirava
jäätmekäitlusega kaasneda.
Täpsemat infot kasutatud toodete ja
akude/patareide kogumise ja ringlussevõtu
kohta saate kohalikust omavalitsusest, oma
prügifirmalt või toote ostukohast.
Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste
jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla
karistatav.
Äriklientidele Euroopa Liidus
Kui soovite tarbetuks muutunud
elektri- ja elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis
pöörduge edasise info saamiseks
vastava seadme müüja või tarnija
poole.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta muudes
riikides väljaspool Euroopa Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa Liidus.
Kui soovite nendest toodetest loobuda, siis
pöörduge kohalikku omavalitsusse või seadme
müüja poole, et saada infot nende toodete
nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.
Cd
Salvestiste
eest vastutusest
keeldumine
Tootja ei vastuta mingil määral selle seadme,
tarvikute ega andmekandjate talitlushäiretest
või defektidest tuleneva salvestiste kaotuse
eest.
Järgige
hoolikalt
autorikaitseseadust
Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu
väljaantud või ülekandena edastatava
materjali salvestamine muul eesmärgil kui
isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus
autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjali
salvestamisel olla piiranguid.
Mälukaardid,
mida saab
selle seadmega kasutada
SD-mälukaart ja SDHC-mälukaart
y Ilma SDHC-logota 4 GB (või suurema)
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi tehnilistele andmetele.
y Vt lk 19 täpsema info saamiseks SDmälukaartide kohta.
Käesolevas kasutusjuhendis:
y SD-mälukaarti ja SDHC-mälukaarti
nimetatakse “SD-mälukaardiks”.
y Video salvestamiseks/esitamiseks
kasutatavad funktsioonid on märgistatud
.
käesolevas kasutusjuhendis tähisega
y Fotode salvestamiseks/esitamiseks
kasutatavad funktsioonid on märgistatud
.
käesolevas kasutusjuhendis tähisega
y “Tarkvara HD Writer 2.6E HDC jaoks” asemel
öeldakse “tarkvara HD Writer 2.6E”.
y Viiteleheküljed on märgistatud noolega,
näiteks: l 00
Märkus aku/patarei sümboli kohta
(kaks alumist sümbolit):
Seda sümbolit võidakse kasutada
koos keemilise elemendi
sümboliga. Sellisel juhul vastab
see antud kemikaali kohta
direktiivis sätestatud nõuetele.
3
VQT1T77
Litsentsid
y SDHC-logo on kaubamärk.
y “AVCHD” ja “AVCHD” logo on firmade
Matsushita Electric Industrial Co Ltd ja Sony
Corporation kaubamärgid.
y Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud
litsentsi alusel.
Dolby ja kaksik-D sümbol on firma Dolby
Laboratories kaubamärgid.
y HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface on firmale HDMI Licensing
LLC kuuluvad kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
y HDAVI Control™ on firma Matsushita Electric
Industrial Co Ltd kaubamärk.
y “x.v.Colour” on kaubamärk.
y LEICA on firma Leica Microsystems IR GmbH
registreeritud kaubamärk ja DICOMAR on firma
Leica Camera AG registreeritud kaubamärk.
y Microsoft®, Windows®, Windows Vista® ja
DirectX® on firma Microsoft Corporation
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid
USAs ja/või muudes riikides.
y Microsofti toodete kuvatõmmiste trükkimiseks
on Microsoft Corporationi luba.
y IBM ja PC/AT on firma International Business
Machines Corporation of the U.S. registreeritud
kaubamärgid.
y Intel®, Core™, Pentium® ja Celeron® on firma
Intel Corporation registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja muudes riikides.
y AMD Athlon™ on firma Advanced Micro
Devices Inc kaubamärk.
y Apple, Mac OS on firma Apple Inc
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid
USAs ja/või muudes riikides.
y PowerPC on firma International Business
Machines Corporation kaubamärk.
y Muud selles juhendis esinevad süsteemide ja
toodete nimetused on reeglina neid
väljatöötanud firmade registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid.
4
VQT1T77
Käesolev toode on litsentseeritud AVC patendi
litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks selleks, et
(i) kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile („AVC Video“) ja/või (ii) dekodeerida
AVC-videosignaali, mis on kodeeritud tarbija
poolt isiklikuks ja mittekaubanduslikuks
otstarbeks ja/või on hangitud AVC-videote
litsentseeritud turustajalt. Mingit litsentsi ei anta
ega saa kaudselt eeldada mingiks muuks
otstarbeks. Täiendava info saamiseks pöörduge
firma MPEG LA LLC poole. Vt
http://www.mpegla.com.
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
Omadused
2
7
8
Salvestamine
Salvestamine (põhifunktsioonid)
Ettevalmistamine
Enne kasutamist
[1] Osad ja nende käsitsemine
Kaugjuhtimispult
10
14
Seadistamine
Toide
15
Aku laadimine
15
Aku sisestamine/eemaldamine
16
Laadimis- ja salvestusaeg
17
Ühendamine elektrivõrgu pistikupessa 18
[2] SD-mälukaartide ettevalmistamine 19
Selle seadmega kasutatavad
mälukaardid
19
SD-mälukaardi sisestamine/
Eemaldamine
20
[3] Režiimi valimine (seadme sisse- ja
väljalülitamine)
21
Seadme sisse- ja väljalülitamine LCDekraaniga
21
[4] Menüükuva kasutamine
22
Keele valimine
23
Menüüde nimekiri
23
[5] Kuupäeva ja kellaaja
seadistamine
26
Maailmaaja säte (reisisihtkoha aja
näitamine)
28
[6] LCD-ekraani/pildinäidiku
reguleerimine
29
LCD/EVF valikulüliti
29
LCD-ekraani heleduse suurendamine 29
Heleduse ja värvi reguleerimine
29
Pildikvaliteedi muutmine LCD-ekraanil 30
Pildinäidiku vaatevälja reguleerimine
30
Salvestamisel pildi partnerile näitamine 30
[1] Enne salvestamist
32
AGS (Anti-Ground-Shooting ehk maapinna
jäädvustamise vastane) funktsioon
33
Kiirkäivitus
34
Kiire sisselülitumine
34
[2] Video salvestamine
35
Salvestusrežiimid/ligilähedane
Salvestusaeg
38
PRE-REC ehk eelsalvestus
39
Salvestusjuhised
39
[3] Fotode salvestamine
40
Salvestatavate fotode arv
42
[4] Suumimisfunktsioon
43
Digitaalsuumi funktsioon
43
[5] Optilise pildistabilisaatori
funktsioon
44
[6] Intelligentne automaatrežiim
45
Salvestamine (lisafunktsioonid)
[1] Tööikoonide
salvestusfunktsioonid
Tööikoonid
[2] Menüüde salvestusfunktsioonid
[3] Käsitsi salvestamine menüüst
seadistades
Võtterežiim
Tuulemüra vähendamine
Mikrofoni tase
Pildi reguleerimine
Sebra
Heledus
Histogramm
[4] Käsitsi salvestamine käsitsi
reguleerimise rõngast kasutades
Suumimine
Käsitsi teravdamine
Värvustasakaal
Säriaja/ava käsitsi reguleerimine
46
46
52
58
58
59
60
61
61
62
63
64
65
65
66
68
5
VQT1T77
Esitamine
Varundamine
Esitamine
[1] Video esitamine
Foto tegemine videost
Video esitamine kuupäeva järgi
Intelligentne stseeni valimine
Korduvesitus
Eelneva esituse jätkamine
[2] Fotode esitamine
Fotode esitamine kuupäeva järgi
70
73
73
73
74
74
75
77
Toimetamine
[1] Videote/fotode kustutamine
[2] Videolõigu jagamine
Kustutamiseks
[3] Videote/fotode kaitsmine
[4] DPOF-säte
[5] SD-mälukaardi haldus
Vormindamine
SD-mälukaardi infokuva
78
80
81
82
83
83
83
Kasutamine teleriga
[1] Video/piltide vaatamine telerist
HDMI-minikaabliga ühendamine
5,1-kanalilise ruumiheli kuulamine
Ühendamine komponentkaabliga
Ühendamine AV-kaabliga
[2] Esitus VIERA-linki kasutades
(HDAVI Control™)
84
87
88
88
88
89
Kasutamine koos muude seadmetega
[1] DVD-kirjuti ühendamine plaadile
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks
92
Kopeerimiseks/esitamiseks valmistumine92
Kopeerimine plaatidele
94
Kopeeritud plaadi esitamine
97
Kopeeritud plaadi haldamine (vormindamine,
automaatkaitse, plaadiinfo näitamine) 98
[2] Kujutiste dubleerimine teisele
videoseadmele
99
[3] Kasutamine printeriga
(PictBridge)
100
Kasutamine arvutiga
Enne kasutamist
[1] Arvuti kasutusvõimalused
Lõppkasutaja litsentsileping
[2] Töökeskkond
104
106
107
Seadistamine
[1] Installimine
[2] Ühendamine ja tuvastamine
Arvutikuva
109
111
112
Kasutamine arvutiga
[1] Tarkvara HD Writer 2.6E
Käivitamine
Tarkvararakenduste kasutusjuhendite
lugemine
[2] Macintoshi kasutamisel
113
113
114
Muu
Näidud ja tähised
[1] Näidud
[2] Teated
Taastumine
116
119
120
Kasulikud nõuanded
[1] Funktsioonid, mida ei saa korraga
kasutada
[2] Rikkeotsing
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Mõistete seletused
Tehnilised andmed
6
VQT1T77
121
123
132
135
137
Tarvikud
Enne seadme kasutamist kontrollige, et
seadmega on kaasas kõik loetletud tarvikud.
Aku
VW-VBG130
Toiteadapter
VSK0698
Toitekaabel
K2CQ2CA00006
Alalisvoolukaabel
K2GJYDC00002
Kaugjuhtimispult
N2QAEC000023
Nööppatarei
CR2025
AV-kaabel
K2KC4CB00027
Lisavarustus
Mõnes riigis ei pruugi kõik lisatarvikud olla
müügil.
Aku (liitium/VW-VBG130)
Aku (liitium/VW-VBG260)
Aku (liitium/VW-VBG6)*2
Aku hoidikukomplekt (VW-VH04)
HDMI-minikaabel (RP-CDHM15, RPCDHM30)
Telekonverter (VW-T3714H)
Lainurkkonverter (VW-W3707H)
Filtrikomplekt (VW-LF37WE)
Videolamp (VW-LDC103E)*3
Videolambi pirn (VZ-LL10E)
Stereomikrofon (VW-VMS2E)
Tarvikuadapter (VW-SK12E)
Statiiv (VW-CT45E)
DVD-kirjuti (VW-BN1)
*1 Komplekti kuuluvaid alalisvoolukaableid ei
saa selle seadmega kasutada.
*2 Vajalik on aku hoidikukomplekt VW-VH04
(lisavarustus).
*3 Saadaval alates septembrist 2008.
Komponentkaabel
K2KZ9DB00004
USB-kaabel
K2KYYYY00050
CD-ROM
7
VQT1T77
Omadused
Väga selged kõrglahutusega pildid
Selle seadmega saab salvestada kõrglahutusega kujutisi SDmälukaardile.
•
Kõrglahutusega kujutised (1920k1080)*
A Kasutatav horisontaalridade arv 1080
•
Standardsed kujutised (720k576)
B Kasutatav horisontaalridade arv 576
Kõrglahutusega kujutised
y Eespool näidatud fotod on trükitud selgituste lihtsustamiseks.
* Kui salvestusrežiimiks on HA/HG/HX.
Mis on AVCHD?
See on detailsete kõrglahutusega kujutiste salvestamise ja esitamise vorming.
Kujutiste salvestamisel kasutatakse kujutiste tihendamiseks MPEG-4 AVC/H.264 kodekit ning heli
salvestamiseks kasutatakse Dolby Digital 5.1 Creator’it.
y Kuna salvestusmeetod erineb tavalisest DVD-videost jne, ei ole andmed ühilduvad.
Ühilduvus teiste toodetega
Kasutamine koos muude
seadmetega
Video/piltide vaatamine
telerist (ˆ 84-90)
DVD-kirjuti kasutamine (ˆ
92-98)
Arvutiga kasutamine (ˆ 104105)
Kujutiste dubleerimine teisele
videoseadmele (ˆ 99)
8
VQT1T77
Kasutatavad funktsioonid
Pildi kvaliteet
Esitus HDMI-minikaabliga
# Esitus VIERA-linki kasutades
(HDAVI Control™) (ˆ 89)
Esitus komponentkaabliga [1080i]
Esitus komponentkaabliga [576i]
Esitus AV-kaabliga
DVD-kirjuti ühendamine plaadi
kopeerimiseks/esitamiseks
- Kopeeritud plaadi esitamine (ˆ 97)
Andmete arvutisse kopeerimine ja
lihtne redigeerimine
Andmete kirjutamine DVD-plaatidele
ja SD-mälukaartidele
Videoandmete teisendamine MPEG2ks
DVD-videoplaadi loomine
Kujutiste dubleerimine ühendamiseks
AV-kaablit kasutades
Kõrglahutusega kujutised
Standardsed kujutised
Kõrglahutusega kujutised
Standardsed kujutised
Ettevalmistamine
Salvestamine
Esitamine
Varundamine
Kasutamine arvutiga
Muu
10 Enne kasutamist
15 Seadistamine
9
VQT1T77
1
Osade nimetused ja
käsitsemine
3 45 6 7 8 9
2
10
1
11
20
19
16
17
18
1 LCD-ekraani avamise koht
2 LCD-ekraan (ˆ 29)
Tõmmake LCD-ekraan käega noole suunas
välja.
y LCD-ekraan avaneb kuni 90°.
y Ekraani saab pöörata 180° A objektiivi
suunas või 90° B pildinäidiku suunas.
10
VQT1T77
AV /
14
15
12
13
LCD-ekraanide tootmistehnoloogia tõttu võivad
ekraanil olla mõned väiksed heledad või
tumedad punktid.
See ei ole siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
3 Kõlar
,
4 Optilise pildistabilisaatori nupp [
O.I.S.] (l 44)
5 Kustutamisnupp [ ] (ˆ 78)
6 Kursornupp
Kasutage kursornuppu salvestusfunktsioonide ja
esitustoimingute valimiseks ning menüükuval
liikumiseks.
1 Valimiseks lükake üles, alla, vasakule või
paremale.
2 Seadistamiseks vajutage keskele.
y Menüükuva kasutamine (ˆ 22).
y Salvestusfunktsioonide valimine (ˆ 46, 52)
y Esitustoimingud (ˆ 70)
7 Intelligentse automaatrežiimi nupp [iA] (ˆ 45)
8 Eelsalvestusnupp [PRE-REC] (ˆ 39)
9 Menüünupp [MENU] (ˆ 22)
10 Akuhoidik (ˆ 16)
11 Alalisvoolu sisendpesa [DC IN] (ˆ 18)
12 USB-pesa [ ] (ˆ 92, 100, 111)
13 HDMI-minipesa [HDMI] (ˆ 84, 89)
14 Audio-video/kuularite väljundpesa
[AV/ ] (ˆ 24, 50, 84, 99)
y Kasutage AV-kaablit (ainult komplekti kuuluvat) või
kuulareid.
y Seadistage menüüs [AV JACK] kuularite
kasutamisel. (ˆ 24)
y Liigne helirõhk kuularitest ja kõrvaklappidest võib
põhjustada kuulmiskahjustusi.
28
27
29
MIC
30
15 Komponentpesa [COMPONENT] (ˆ 84)
16 Kaardi kasutamise märgutuli [ACCESS] (ˆ
20)
17 Mälukaardipesa (ˆ 20)
18 SD-mälukaardipesa kate (ˆ 20)
19 SD-mälukaardipesa avamishoob [OPEN] (ˆ
20)
20 Plaadi kopeerimisnupp [DISC COPY] (ˆ 94,
96)
21
22
23
27 Sisseehitatud välklamp (ˆ 55)
28 Objektiiv (LEICA DICOMAR)
29 Objektiivivarjuk
Pöörake objektiivivarjukit eemaldamiseks
vastupäeva A. Paigaldamiseks seadke see
avasse B ja seejärel pöörake päripäeva C.
24
25
26
21 Objektiivikate
y Objektiivikate avaneb
salvestusrežiimis. (ˆ
21)
22 Käsitsi reguleerimise rõngas (ˆ 64)
23 Režiimi valikulüliti [AUTO, MANUAL,
FOCUS/ZOOM] (ˆ 33, 58, 64)
24 Kaamerafunktsiooni nupp [CAM FUNC] (ˆ
64)
25 Kaugjuhtimisandur (ˆ 14)
26 Salvestamise märgutuli (ˆ 23)
y Paigaldage filtrikomplekti (VW-LF37WE,
lisavarustus) tavaline puhas kaitsefilter või
hallfilter objektiivivarjuki ette.
y Telekonverteri (VW-T3714H, lisavarustus) või
lainurkkonverteri (VW-W3707H, lisavarustus)
paigaldamisel eemaldage kõigepealt
objektiivivarjuk.
Olge ettevaatlik järgmistes olukordades!
Kui paigaldatud on 2 objektiivitarvikut, näiteks
hallfilter ja telekonverter, ja suumimishooba
lükatakse W suunas, siis kujutise nurgad
tumenevad.
(Vinjett)
(2 objektiivitarvikut kasutades eemaldage
esmalt objektiivivarjuk ning paigaldage need
siis.)
11
VQT1T77
Objektiivikaane paigaldamine
(kuulub filtrikomplekti (VWLF37WE, lisavarustus))
y Filtrikomplekti (VW-LF37WE, lisavarustus)
kasutamisel kaitske objektiivi filtrikomplekti
kuuluva objektiivikaanega, kui seade ei ole
kasutuses.
30 Mikrofonipesa [MIC]
y Välise mikrofonina saab kasutada ühilduvat
videokaameralt toidet saavat (plug-in) tüüpi
mikrofoni.
y Välise mikrofoni sisendiks on stereoheli (2kanaliline).
y Hoolitsege, et mikrofonikaabel asub objektiivist
eemal, et see ei salvestuks kujutistele.
y Videokaamera ühendamisel toiteadapteriga
võib olenevalt mikrofoni tüübist mõnel juhul
kosta müra. Sellisel juhul lülitage seade
akutoitele ja müra kaob.
y Objektiivikaane kinnitamiseks või
eemaldamiseks võtke objektiivikaas pöidla
ja nimetissõrme vahele.
37 38
39
40
36
35
34
33
32
31
42
31 Töörežiimide valikulüliti (ˆ 21)
32 Salvestamise alustamise/seiskamise nupp (ˆ 35)
33 Oleku märgutuli (ˆ 21)
34 LCD-ekraani/pildinäidiku valikulüliti [EVF/LCD] (ˆ 29)
35 Pildinäidik (ˆ 29)
LCD-ekraanide tootmistehnoloogiast
tulenevalt võivad pildinäidiku ekraanil olla
mõned väiksed heledad või tumedad punktid.
See ei ole siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
36 Okulaari korrigeerimise nupp (ˆ 30)
37 Pildistamisnupp [ ] (ˆ 40)
12
VQT1T77
41
38 Suumimishoob [W/T]
(salvestusrežiimis) (ˆ 43)
Helitugevuse hoob [-VOL+]
(esitusrežiimis) (ˆ 71)
39 Tarvikuklamber
y Siia tuleb kinnitada videolamp/VWLDC103E (lisavarustus).
44 Statiivipesa
Siia avasse saab kinnitada lisavarustuseks oleva
statiivi. (Täpse info saamiseks statiivi
kinnitamise kohta lugege statiivi
kasutusjuhendit.)
A Kaamera põhi
40 Sisemised mikrofonid (5,1 kanali tugi)
41 Käerihm
Reguleerige käerihm pikkuselt oma käele
parajaks.
1 Tõmmake rihm lahti.
2 Reguleerige rihma pikkust.
3 Kinnitage rihm.
42 Õlarihma klamber
43
44
43 Aku vabastushoob [BATTERY] (ˆ 16)
13
VQT1T77
Nööppatarei paigaldamine (kuulub
komplekti)
Kaugjuhtimispult
1
2
3
PHOTO
EXT
DISPLAY SHOT
DATE/
TIME
START/
STOP
7
ZOOM
8
VOL
4
5
6
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
MENU
ENTER
9
10
1 Pildistamisnupp [ , PHOTO SHOT]*
2 Ekraanikuva nupp [EXT DISPLAY] (ˆ 86)
3 Kuupäeva/kellaaja nupp [DATE/TIME] (ˆ 26)
4 Esitustoimingute nupud (ˆ 71)
5 Kustutamisnupp [ ]*
6 Suunanupud [c/d/e/f]
Need nupud toimivad samamoodi nagu
kursornupp seadmel liigub
üles/alla/paremale/vasakule.
7 Salvestamise alustamise/seiskamise nupp
[START/STOP]*
8 Suumimise/helitugevuse nupud [ZOOM,
VOL]*
9 Menüünupp [MENU]*
10 Sisestusnupp [ENTER]
See nupp toimib samamoodi nagu kursornupp
seadmel.
* tähendab, et need nupud töötavad samamoodi
nagu põhiseadme vastavad nupud.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht patarei valesti asendamisel!
Asendage patarei täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi patareiga.
Kasutatud akud/patareid kõrvaldage vastavalt
tootja juhistele.
14
VQT1T77
1 Vajutage riivi A ja
tõmmake patareihoidik
välja.
2 Seadke nööppatarei
nii, et sellel olev tähis
(+) jääb ülespoole, ja
lükake patareihoidik
oma kohale tagasi.
y Kui nööppatarei saab tühjaks, asendage
see uuega (osa number:
CR2025). Patarei kestab tavaliselt umbes
aasta, kuid see sõltub siiski seadme
kasutussagedusest.
Hoiatus!
Nööppatareid tuleb hoida lastele
kättesaamatult. Ärge kunagi pange
nööppatareid suhu. Allaneelamisel kutsuge
arst.
Kaugjuhtimispuldi tööulatus
A Kaugjuhtimisandur
Kaugus: umbes 5 m.
Nurk: umbes 10° üles ning 15° alla, vasakule ja
paremale.
y Kaugjuhtimispult on ettenähtud kasutamiseks
sisetingimustes. Väljas või tugevas valguses
ei pruugi seade õigesti töötada ka siis, kui
kaugjuhtimispult on ettenähtud tööulatuse
piires.
1
Toide
Selle seadmega kasutatavad akud
Selle seadmega saab kasutada järgmisi Panasonicu akusid: VW-VBG130/VW-VBG260/VWVBG6.
VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 on varustatud funktsiooniga, mis kontrollib aku ja seadme
turvaliselt koos kasutamise võimalust.
y VW-VBG6 kasutamiseks selle seadmega on vajalik aku hoidikukomplekt VW-VH04 (lisavarustus).
Teatud kohtades on leitud turustatavate akude hulgas järeletehtud akusid, mis on välimuselt
algupärastele väga sarnased. Osadel neist puudub piisav sisemine kaitse, et need saaksid vastata
akudele esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste akude kasutamisega võib kaasneda tule- või
plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme tootja ei vastuta mingite õnnetusjuhtumite ega
tööhäirete eest, mis tulenevad järeletehtud aku kasutamisest. Ohutute toodete kasutamise
tagamiseks on soovitav kasutada algupärast Panasonicu akut.
y Pidage silmas, et akud, mida müüakse äärmiselt soodsa hinnaga või kohas, kus toodet on raske
enne ostu kontrollida, on osutunud järeletehtuks.
Aku laadimine
Seadme ostuhetkel ei ole aku laetud. Enne seadme kasutamist tuleb aku laadida.
Tähtis!
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud toiteadapteriga, siis akut ei laeta. Eemaldage
alalisvoolukaabel toiteadapteri küljest.
Laadimise märgutuli [CHARGE] A
Põleb:
laadimine (aku laadimisaeg: ˆ 17)
Kustub:
laadimine on lõppenud
Vilgub:
Hoolitsege, et aku klemmid ja toiteadapter ei puutu
kokku mustuse, võõrkehade ega tolmuga ning
ühendage need siis nõuetekohaselt. (ˆ 133)
1 Ühendage toitekaabel toiteadapteriga ja elektrivõrgu pistikupessa.
2 Akut akulaadijasse asetades seadke nooled kohakuti.
15
VQT1T77
y Soovitame kasutada Panasonicu akusid (ˆ 7, 17).
y Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada käesoleva toote talitluskvaliteeti.
y Ärge akusid/patareisid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et akud/patareid ei puutu kokku lahtise tulega.
y Ärge jätke akusid/patareisid pikemaks ajaks suletud uste ja akendega autosse otsese päiksevalguse kätte.
Aku paigaldamine/eemaldamine
Sisestage aku joonisel näidatud suunas.
Aku eemaldamine
Hoolitsege, et režiimi valikulüliti on
väljalülitatud asendis OFF ning et oleku
märgutuli ei põle ning eemaldage aku siis.
Hoidke akust kindlalt kinni, et see maha ei
kukuks.
Liigutage akuhooba noolega tähistatud
suunas ning eemaldage lukustusest
vabastatud aku.
A Aku paigaldamisel peab klemmikate olema
kindlalt kinni.
B Aku peab klõpsuga kohale lukustuma.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel!
Asendage aku täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi akuga.
Kasutatud akud/patareid kõrvaldage vastavalt
tootja juhistele.
16
VQT1T77
Laadimis- ja salvestusaeg
Laadimis- ja salvestusaeg
y Temperatuur: 25°C/niiskus: 60%
y Pildinäidiku kasutamisel (ajad sulgudes LCD-ekraani kasutamisel)
Aku mudelinumber
Laadimisaeg
Komplekti kuuluv
aku/VW-VBG130
(lisavarustus)
VW-VBG260
(lisavarustus)
VW-VBG6
(lisavarustus)*
2 h 35 min
4 h 40 min
9 h 25 min
Maksimaalne pideva
salvestamise aeg
2 h 5 min
(1 h 55 min)
Tegelik salvestusaeg
3 h 50 min
(3 h 35 min)
9 h 35 min
(8 h 55 min)
2 h 25 min
(2 h 15 min)
6h
(5 h 35 min)
1 h 20 min
(1 h 10 min)
* Vajalik on aku hoidikukomplekt VW-VH04 (lisavarustus).
y Näidatud ajad on ligilähedased.
y Näidatud laadimisaeg kehtib, kui aku on eelnevalt täielikult tühjenenud. Laadimisaeg võib varieeruda
sõltuvalt sellest, kuidas akut on kasutatud. Kuumas/külmas keskkonnas ning kaua kasutamata aku
laadimisaeg võib olla tavalisest pikem.
y Tegelik salvestusaeg tähendab kasutatavat salvestusaega juhul, kui salvestamist korduvalt alustada
ja seisata, seadet sisse ja välja lülitada, suumimishooba liigutada jne.
y Salvestusaeg võib erineda sõltuvalt kasutusviisist. Teadke, et aku kasutusaeg lüheneb madalal
temperatuuril. Salvestamiseks on soovitav laadida ka varuaku.
y Kasutamisel ja laadimisel akud soojenevad. See ei ole rike.
y Akut ei ole vaja täiesti tühjaks kulutada. Akut saab laadida ka siis, kui see ei ole veel täiesti tühi.
17
VQT1T77
Akulaengu tähis
y Aku tühjenedes muutub akulaengu tähis järgmiselt.
(
) vilkuma.
Alla 3 min puhul muutub punaseks. Kui aku on tühi, hakkab näit
y Järelejäänud akulaengut näidatakse selle seadmega kasutatava Panasonicu aku kasutamisel.
Järelejäänud akulaengu näitamiseks võib kuluda aega. Tegelik aeg võib varieeruda kasutusviisist
sõltuvalt.
y Seade suudab näidata kuni 9 h 59 min pikkust maksimaalset järelejäänud aku kasutusaega. Kui
tegelik järelejäänud aku kasutusaeg ületab 9 h 59 min, siis on näit roheline ega muuta, enne kui
järelejäänud aeg on lühem kui 9 h 59 min.
y Režiimi valikulülitit keerates režiimi vahetamiseks lülitub ajanäit hetkeks välja, et seade saaks
järelejäänud akulaengu taset uuesti arvutada.
y Teiste firmade toiteadapteri või akude kasutamisel ei näita seade järelejäänud aku kasutusaega.
Ühendamine elektrivõrgu pistikupessa
Kui toiteadapter on ühendatud, siis on seade ooterežiimis. Kui toiteadapter on ühendatud
pistikupessa, on selle primaarahel püsivalt pingestatud (puudub võrgulüliti). Tähtis!
Kui alalisvoolukaabel on ühendatud toiteadapteriga, siis akut ei laeta.
y Ärge kasutage toitekaablit muude seadmetega, kuna see on ettenähtud ainult selle
seadmega kasutamiseks. Ärge kasutage muude seadmete toitekaableid selle seadmega.
DC IN
•
•
A Alalisvoolu väljundpesa
B Alalisvoolu sisendpesa
Sisestage alalisvoolukaabel nii, et tähis [c] on suunatud ülespoole, nagu tähis [d] alalisvoolu
sisendpesal.
1 Ühendage toitekaabel toiteadapteriga ja elektrivõrgu pistikupessa.
2 Ühendage alalisvoolukaabel toiteadapteriga.
3 Ühendage alalisvoolukaabel alalisvoolu sisendpessa [DC IN].
2
SD-mälukaartide
ettevalmistamine
See seade (SDHCga ühilduv seade) on ühilduv nii SD-mälukaartide kui SDHC-mälukaartidega.
SDHC-mälukaarte ei saa kasutada seadmetel, mis ühilduvad ainult SD-mälukaartidega. SDHCmälukaarti muul seadmel kasutades kontrollige, et vastav seade toetab SDHC-mälukaarti.
Mälukaardid, mida saab selle seadmega kasutada
Mälukaart
Maht
SD-mälukaart
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
8 GB
12 GB
16 GB
32 GB
SDHCmälukaart
Video salvestamine
Soovitame kasutada SD-mälukaarte,
mis vastavad SD-kiiruseklassi
standardi* 4. või kõrgemale klassile,
või järgmisi SD-mälukaarte, mis on
Panasonicu poolt video
salvestamiseks toodetud.
Ei saa kasutada.
Fotode salvestamine
Saab kasutada.
Ei saa tagada talitlust.
Salvestamine võib äkki seiskuda
video salvestamise ajal kasutatavast
SD-mälukaardist sõltuvalt.
(ˆ 37)
RP-SDV01G
RP-SDV02G, RP-SDM02G
RP-SDV04G, RP-SDM04G
RP-SDM06G
RP-SDV08G
RP-SDM12G
RP-SDV16G
RP-SDV32G
* SD-kiiruseklassi standard järjestikuseks kirjutamiseks.
y Kontrollige järgmiselt veebisaidilt üle värskeim
info video salvestamiseks kasutatavate SDmälukaartide/SDHC-mälukaartide kohta:
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(ainult ingliskeelne).
Vormindage SD-mälukaardid selle
seadmega. (ˆ 83)
Ärge vormindage SD-mälukaarti mõnel
muul seadmel nagu arvutil. Kaart ei pruugi
olla hiljem sellel seadmel kasutatav.
y Ilma SDHC-logota 4 GB (või suurema)
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi tehnilistele andmetele.
y Kui SD-mälukaardi kirjutuskaitse
lüliti A on lukustatud asendis, ei
ole võimalik mälukaardile
salvestada, sellel leiduvaid
materjale kustutada ega
redigeerida.
32
y Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus
kohas, sest lapsed võivad selle alla neelata.
19
VQT1T77
SD-mälukaardi sisestamine/eemaldamine
Kui kasutate muu tootja SD-mälukaarti või eelnevalt muul seadmel kasutatud SD-mälukaarti
esmakordselt sellel seadmel, siis vormindage esmalt SD-mälukaart. (ˆ 83) SD-mälukaardi
vormindamisel kustutatakse sellelt kõik salvestatud andmed. Kustutatud andmeid ei saa taastada.
Kopeerige enne vormindamist väärtuslikud andmed arvutisse, DVD-plaatidele jne. (ˆ 92, 104)
Ettevaatust!
SD-mälukaardi eemaldamine ajal, kui kaardi kasutamise märgutuli põleb, võib põhjustada
seadme talitlushäireid või SD-mälukaardile salvestatud andmete kustumist.
Kaardi kasutamise märgutuli [ACCESS] A
y Kaardi kasutamise märgutuli põleb, kui
seade kaarti kasutab.
1 Avage LCD-ekraan.
y Kontrollige, et kaardi kasutamise märgutuli on
kustunud.
2 Avage SD-mälukaardipesa kate,
libistades avamishooba OPEN B.
3 Sisestage SD-mälukaart kaardipessa või
eemaldage sellest.
y Seadke etiketiga pool C joonisel näidatud
suunda ning lükake otse sisse nii kaugele, kui
võimalik.
y Vajutage SD-mälukaardi keskele ja tõmmake
see otse välja.
4 Sulgege SD-mälukaardipesa kate
korralikult.
y Kate peab klõpsuga kohale sulguma.
y Ärge puudutage mälukaardi tagaküljel olevaid kontakte.
y Kaitske SD-mälukaarti tugevate löökide, painutamise ja mahakukkumise eest.
y Elektrilised häired, staatiline elekter või videokaamera või SD-mälukaardi rike võivad SDmälukaardile salvestatud andmeid kahjustada või need ära kustutada. Soovitame salvestada selle
seadmega salvestatud tähtsad andmed arvutisse, DVD-plaadile jne. (l 92, 104)
y Kui mälukaardi kasutamise märgutuli põleb, siis ärge:
- eemaldage SD-mälukaarti,
- lülitage seadet välja,
- ühendage USB-kaablit ega seda lahti ühendage,
- jätke seadet vibratsiooni või raputuste mõju alla.
Kui märgutuli põleb, võivad nimetatud toimingud salvestist, SD-mälukaarti või seda seadet kahjustada.
20
VQT1T77
3
Režiimi valimine (seadme
sisse- ja väljalülitamine)
Keerake töörežiimide valikulüliti salvestamise, esitamise või väljalülitatud asendisse OFF.
Seadme sisselülitamiseks keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
, sellal kui vajutate lukust vabastamise nuppu A.
või
y Väljalülitatud asendist OFF
ümberlülitamiseks hoidke töörežiimide
valikulüliti keeramise ajal lukust vabastamise
nupp all.
y Oleku märgutuli B
y Seadke kohakuti tähisega C.
Oleku märgutuli süttib ja videokaamera lülitub sisse.
y Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub teade soovitusega seadistada kuupäev ja
kellaaeg. Valige [YES] ja seadistage kuupäev ja kellaaeg. (ˆ 26)
Seadme väljalülitamine
Keerake töörežiimide valikulüliti väljalülitatud asendisse OFF.
Oleku märgutuli B kustub ja seade lülitub välja.
Salvestusrežiim (ˆ 35, 40)
Esitusrežiim (ˆ 70, 75)
OFF
Seadme sisse- ja väljalülitamine LCD-ekraaniga
ja LCD/EVF valikulüliti on seatud asendisse LCD,
Kui töörežiimide valikulüliti on seatud asendisse
siis lülitub seade sisse LCD-ekraani avamisel ning seade lülitub välja selle sulgemisel.
y Kui LCD/EVF valikulüliti on seatud asendisse EVF, sisse ei lülitu seade sisse/välja LCD-ekraani
avamisel/sulgemisel.
Seadme sisselülitamine
A Oleku märgutuli süttib.
B LCD/EVF valikulüliti
Seadme väljalülitamine
A Oleku märgutuli kustub.
Kui seadet ei kasutata, seadke töörežiimide valikulüliti väljalülitatud asendisse OFF.
21
VQT1T77
4
Menüükuva kasutamine
Menüü on kasutatav kursornupuga.
MENU
1 Vajutage nuppu MENU.
y Alammenüüde ja aktiivsete menüüsätete
kirjeldused liiguvad kerides üle ekraani alaserva.
MENU
y Ilmuvad menüüd on erinevad töörežiimide
valikulüliti asendist sõltuvalt.
2 Valige põhimenüü A ja liigutage
4 Valige soovitud säte ning
vajutage kursornuppu valiku
kinnitamiseks.
kursornuppu paremale või vajutage
kursornuppu.
y Liigutage kursornuppu vasakule eelmisele
kuvale naasmiseks. Saate järjest seadistada
muid funktsioone.
3 Valige alammenüüst element B ja
liigutage kursornuppu paremale või
vajutage kursornuppu.
5 Vajutage nuppu MENU menüüst
väljumiseks.
MENU
y Salvestamise või esitamise ajal menüükuva ei
ilmu. Kuni menüükuva on ekraanil, ei saa muid
toiminguid teha.
C Aktiivsed menüüsätted
22
VQT1T77
Keele valimine
Kasutajaliidese keelt saab vahetada ekraanivalikus või menüükuva kaudu.
1 Vajutage nuppu MENU, valige [LANGUAGE] (keel) ja vajutage
kursornuppu.
2
Valige [English] (inglise) ja vajutage kursornuppu.
Menüüloetelu
Salvestusrežiim
*1 See ei ilmu, kui lüliti AUTO/MANUAL on seatud asendisse AUTO.
*2 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud ([ON]).
Menüü ei ole osaliselt kasutatav kasutatavatest funktsioonidest sõltuvalt. (ˆ 121)
[BASIC] (põhifunktsioonid)
[SCENE MODE]*1 (võtterežiim) (ˆ 58)
[D.ZOOM] (digitaalne suumimine) (ˆ 43)
[GUIDE LINES]*2 (abijooned) (ˆ 52)
[SET WORLD TIME] (maailmaaja säte) (ˆ 28)
[RECORD SETUP] (salvestamise
seadistamine)
[FACE FRAMING] (näo raamimine) (ˆ 49)
[REC MODE] (salvestusrežiim) (ˆ 38)
[DIGITAL CINEMA]*2 (digitaalkino) (ˆ 52)
[FADE COLOUR] (ülemineku värvus) (ˆ 47)
[WIND CUT]*1 (tuulemüra vähendamine) (ˆ
59)
[MIC SETUP] (mikrofoni seadistamine) (ˆ 53)
[MIC LEVEL]*1 (mikrofoni tase) (ˆ 60)
[AGS] (maapinna jäädvustamise vastane
funktsioon) (ˆ 33)
[HI-SPEED BURST]*2 (kiired sarivõtted) (ˆ 54)
[FLASH] (välklamp) (ˆ 55)
[FLASH] (välklambi tase) (ˆ 55)
[RED EYE] (punasilmsus) (lˆ55)
[SHTR SOUND] (katikuheli) (ˆ 55)
[ADVANCED] (lisafunktsioonid)
[REC LAMP] (salvestamise märgutuli)
Salvestamise märgutuli põleb salvestamise
ajal ning vilgub, kui seade võtab
kaugjuhtimispuldilt vastu signaali või kui
taimeril on mahaloendus pooleli. Sätte [OFF]
valimisel märgutuli ei sütti salvestamisel.
[AUTO SLOW SHTR]*2 (automaatne pikk
säriaeg) (ˆ 55)
[SHOOTING GUIDE] (salvestusjuhised) (ˆ 39)
[Digital Cinema Colour] (digitaalkino värvus) (ˆ
56)
[PICTURE ADJUST]*1 (pildi reguleerimine) (ˆ
61)
[MF ASSIST]*1 (käsitsi teravdamise abi) (ˆ 65)
[ZEBRA]*1 (sebra) (ˆ 61)
[LUMINANCE]*1 (heledus) (ˆ 62)
[HISTOGRAM]*1 (histogramm) (ˆ 63)
23
VQT1T77
[SETUP] (seadistamine)
[CLOCK SET] (kella seadistamine) (ˆ 26)
[DISPLAY] (ekraanikuva)
Ekraanikuvale ilmuvad näidud/tähised nagu
järgmisel joonisel kujutatud.
[OFF] (väljas)
[ON] (sees)
R 1h20m
[DATE/TIME] (kuupäev/kellaaeg) (ˆ 26)
[DATE FORMAT] (kuupäeva vorming) (ˆ 26)
[POWER SAVE] (energia säästurežiim)
[OFF]:
Energia säästurežiim ei ole sisse lülitatud.
[5 MINUTES]:
Kui umbes 5 min jooksul ei tehta kaameraga
midagi, lülitub seade aku säästmiseks
automaatselt välja.
y Energia säästurežiim ei aktiveeru, kui:
- seade on ühendatud toiteadapteriga,
- USB kasutamisel arvuti, DVD-kirjuti või printeri
jaoks,
- eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC
kasutamisel.
[QUICK POWER ON] (kiire sisselülitumine) (ˆ 34)
[QUICK START] (kiirkäivitus) (ˆ 34)
[BEEP SOUND] (helisignaal)
Võimaldab helisignaaliga anda märku
erinevatest funktsioonidest, nt salvestamise
alustamine ja lõpetamine.
1 signaal
Salvestamise alustamisel
Seadme sisselülitamisel
Kui arvuti või printer vms tuvastab selle
seadme
2 signaali
Salvestamise ajutisel seiskamisel
Seadme väljalülitamisel
4 × 2 signaali
Vea tekkides. Täpsem info ekraanile ilmuvas
veateates. (ˆ 119)
24
VQT1T77
[POWER LCD] (LCD heleduse suurendamine) (ˆ
29)
[LCD AI]*1 (LCD kvaliteet) (ˆ 30)
[LCD SET] (LCD-ekraani sätted) (ˆ 29)
[EVF SET] (pildinäidiku sätted) (ˆ 29)
[COMPONENT OUT] (komponentväljund) (ˆ 88)
[HDMI RESOLUTION] (HDMI eraldusvõime) (ˆ 87)
[VIERA Link] (VIERA-link) (ˆ 89)
[TV ASPECT] (teleri kuvasuhe) (ˆ 86)
[AV JACK] (AV-pesa) (ˆ 88)
AV/kuularite väljundpesa väljundiks saab valida
AV-väljundi [AV OUT] või kuulariteväljundi
[PHONE].
[AV OUT]:
AV-kaabli kasutamisel
[PHONE]:
Kuularite kasutamisel
y Kui see on seatud sättele [AV OUT], kuulete
kuularitest suminat.
[INITIAL SET] (algsätted)
Valige [YES] menüüsätete lähtestamiseks
vaikesätetele.
(Järgmiste funktsioonide sätted ei muutu:
[CLOCK SET] ja [LANGUAGE].)
[FORMAT CARD] (mälukaardi vormindamine) (ˆ 83)
[DEMO MODE] (demorežiim)
Kasutatakse seadme kohta
demonstratsiooniprogrammi näitamiseks.
(Ainult juhul, kui töörežiimide valikulüliti on
asendis .) Kui [DEMO MODE] on
sisselülitatud ([ON]) ajal, kui SD-mälukaarti ei
ole sisestatud, siis algab
demonstratsiooniprogramm automaatselt. Mis
tahes toimingu tegemisel demonstratsioon
katkeb.
Kui ühtki toimingut ei tehta umbes 10 min
jooksul, siis algab demonstratsioon
automaatselt uuesti. Demonstratsiooni
seiskamiseks lülitage [DEMO MODE] välja
([OFF]) või sisestage SD-mälukaart.
[LANGUAGE] (keel) (ˆ 23)
Esitusrežiim
*1 Kui DVD-kirjuti (lisavarustus) on ühendatud ning valitud on plaadi esitamise sakk [ ] või kui
[INTEL. SCENE] (ˆ 73) on valitud, siis see ei ilmu.
*2 See ilmub ainult juhul, kui DVD-kirjuti (lisavarustus) on ühendatud ning valitud on plaadi esitamise
sakk [ ].
([ ] video esitamine)
[VIDEO SETUP] (video seadistamine)
[REPEAT PLAY] (korduvesitus) (ˆ 74)
[RESUME PLAY] (esituse jätkamine) (ˆ 74)
[SCENE PROTECT]*1 (stseeni kaitse) (ˆ 81)
[GUIDE LINES] (abijooned) (ˆ 52)
[EDIT SCENE]*1 (videolõigu redigeerimine)
[DIVIDE] (jagamine) (ˆ 80)
[DELETE] (kustutamine) (ˆ 79)
[DISC SETUP]*2 (plaadi seadistamine)
[FORMAT DISC] (plaadi vormindamine) (ˆ 98)
[AUTO PROTECT] (automaatkaitse) (ˆ 98)
[DISC STATUS] (plaadi olek) (ˆ 98)
[SETUP] (seadistamine)
[CARD STATUS] (kaardi olek) (ˆ 83)
y Eespool kirjeldamata menüüde puhul vaadake
sama nimega salvestusrežiimi menüüsid.
([
] fotode esitamine)
[PHOTO SETUP] (foto seadistamine)
[SLIDES INTERVAL] (slaidiseansi intervall) (ˆ
76)
[SCENE PROTECT]*1 (stseeni kaitse) (ˆ 81)
[DPOF SET]*1 (DPOF-sätted) (ˆ 82)
[DELETE]*1 (kustutamine) (ˆ 79)
y Eespool kirjeldamata menüüde puhul vaadake
sama nimega salvestusrežiimi ja video esitamise
režiimi menüüsid.
25
VQT1T77
5
Kuupäeva ja kellaaja
seadistamine
Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub teade soovitusega seadistada kuupäev ja kellaaeg. Valige
[YES] ning juhinduge punktidest 2-3 allpool kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
1
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [CLOCK SET] ˆ [YES]
2
Valige seadistamiseks kuupäev
või kellaaeg ning seadistage see
siis kursornupuga.
Kuupäeva ja kellaaja kuvamise viisi
muutmine
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [DATE/TIME] ˆ soovitud
kuvamisviis
y Kuupäeva/kellaaja näitu saate ka kuvada või
muuta, vajutades kaugjuhtimispuldil korduvalt
nuppu DATE/TIME.
[DATE]
[D/T]
15. 11. 2008
15. 11. 2008 12:34
[OFF]
y Aastanumber muutub järgmiselt:
2000, 2001, ..., 2039, 2000, ...
y Seadmel on 24-tunnise süsteemiga kell.
y [ ] ilmub ekraani paremasse ülanurka, kui
[SET WORLD TIME] (ˆ 28) on seadistatud
] ilmub, kui see on
sättele [HOME], sellal kui [
seadistatud sättele [DESTINATION].
Kuupäeva vormingu muutmine
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [DATE FORMAT] ˆ soovitud
kuvamisviis
Kuvamisviis
Ekraanikuva
[Y/M/D]
2008. 11. 15
3 Vajutage kursornuppu sätte
[M/D/Y]
11 15 2008
kinnitamiseks.
[D/M/Y]
15. 11. 2008
y Kursornupu vajutamisel käivitub kell
sekundinäidust [00].
26
VQT1T77
y Suveaja seadistamiseks valige pärast kella
seadistamist suveaeg sättes [HOME] funktsiooni
[SET WORLD TIME] jaoks.
y Kuupäeva ja kellaaja funktsioon saab toidet
kaamerasse sisseehitatud liitiumakult.
y Kui kellaaega kuvatakse näiduga [- -], siis tuleb
sisseehitatud liitiumakut laadida. Aku laadimiseks
toimige järgmiselt.
Sisseehitatud liitiumaku laadimine
y Ühendage seade toiteadapteriga või
paigaldage kaamerale aku. Algab
sisseehitatud liitiumaku laadimine. Jätke seade
kirjeldatud olekusse umbes 24 tunniks.
Seejärel saab kuupäeva ja kellaaja funktsioon
ligikaudu 6 kuud toidet sisseehitatud
liitiumakust. (Aku tühjeneb ka ajal, kui
töörežiimide valikulüliti on väljalülitatud
asendis OFF.)
27
VQT1T77
Maailmaaja säte (reisihtkoha aja näitamine)
Kodupiirkonda ja reisisihtkohta valides saab näidata ja salvestada reisisihtkoha kellaaega.
1 Valige menüü. (ˆ 22)
Kui kodupiirkond on juba seadistatud, siis
tehke 1. punktis kirjeldatud menüütoiming.
[BASIC] ˆ [SET WORLD TIME] ˆ [YES]
y Kui kell on seadistamata, siis seadistage õige
kellaaeg. (ˆ 26)
y Kui [HOME] (kodupiirkond) on seadistamata,
nagu aeg algsätetes, siis ilmub teade.
Vajutage kursornuppu punktiga 3 jätkamiseks.
5
(ainult reisisihtkoha piirkonda seadistades)
Valige reisisihtkoht ja kinnitage
valik kursornuppu vajutades.
2 (ainult kodupiirkonda seadistades)
Valige [HOME] ja vajutage
kursornuppu.
3 (ainult kodupiirkonda seadistades)
Valige kodupiirkond ja
kinnitage valik kursornuppu
vajutades.
y Kui sihtkoht on suveajatsoonis, siis
] ilmub
liigutage kursornuppu üles. [
ning suveajasäte lülitub sisse. Kellaaeg
seadistatakse tunni võrra varasemaks.
Liigutage kursornuppu uuesti üles
tavalisele ajasättele naasmiseks.
y Ekraani paremasse ülanurka ilmub valitud
reisihtkoha kohalik aeg. Ekraani vasakusse
alanurka ilmub ajaerinevus reisisihtkoha ja
kodupiirkonna vahel.
y Vajutage menüüst väljumiseks nuppu MENU.
] ilmub ning seade näitab reisisihtkoha
[
aega.
y Kui kodu on suveajatsoonis, siis liigutage
] ilmub ning
kursornuppu üles. [
suveajasäte lülitub sisse. Kellaaeg
seadistatakse tunni võrra varasemaks.
Liigutage kursornuppu uuesti üles tavalisele
ajasättele naasmiseks.
y Õige aeg ilmub ekraani vasakusse ülanurka.
Ajaerinevus GMTst (Greenwichi aeg) ilmub
ekraani vasakusse alanurka.
Et seade näitaks uuesti kodupiirkonna aega
Seadistage kodupiirkond punktides 1-3 antud
juhiseid järgides ning väljuge siis menüüst
nuppu MENU vajutades.
4 (ainult reisisihtkoha piirkonda seadistades)
y Kui te ei leia oma reisisihtkohta ekraanil
näidatud piirkonnas, siis seadistage see,
kasutades ajaerinevust kodupiirkonnast.
Valige [DESTINATION] ja vajutage
kursornuppu.
y Kodupiirkonna esmakordsel seadistamisel
ilmub pärast kodupiirkonna seadistamist
kodu/reisisihtkoha valikukuva.
28
VQT1T77
6
LCD-ekraani/pildinäidiku
reguleerimine
y Need sätted ei mõjuta salvestatava võtte omadusi.
y Kui [POWER LCD], [LCD SET] või [LCD AI] on seadistatud, siis seadke LCD/EVF valikulüliti
asendisse LCD. Kui [EVF SET] on seadistatud või kui on korrigeeritud pildinäidiku vaatevälja, siis
seadke LCD/EVF valikulüliti asendisse EVF.
Heleduse ja värvustaseme
reguleerimine
LCD/EVF valikulüliti
EVF
LCD
1
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [LCD SET] või [EVF SET] ˆ
[YES]
LCD:
Salvestamine/esitamine LCD-ekraani kasutades.
EVF:
Salvestamine/esitamine pildinäidikut kasutades.
2
Valige soovitud funktsioon
kursornupuga ja vajutage siis
kursornuppu.
LCD-ekraani heleduse
suurendamine
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [POWER LCD] ˆ soovitud säte
[OFF]:
väljas (tavaline)
+1
:
muudab heledamaks
+2
:
muudab veelgi heledamaks
y Toiteadapteri kasutamisel ilmub [ ] ning
ekraan muutub seadme sisselülitamisel
automaatselt heledamaks.
LCD SET
[BRIGHTNESS]:
LCD-ekraani heledus
[COLOUR]:
LCD-ekraani värvustase
EVF SET
[BRIGHTNESS]:
pildinäidiku heledus
3 Reguleerige sätteid
kursornupuga.
y Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
y Menüüst väljumiseks vajutage nuppu MENU.
29
VQT1T77
LCD-ekraani pildikvaliteedi
muutmine
1 Seadke lüliti AUTO/MANUAL
asendisse MANUAL (ˆ 58)
2 Valige menüü. (ˆ 22)
Salvestamisel pildi partnerile
näitamine
Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse .
Pöörake LCD-ekraan objektiivi
poole.
[SETUP] ˆ [LCD AI] ˆ [DYNAMIC] või
[NORMAL]
[DYNAMIC]:
LCD-ekraani pilt muutub selgeks ja eredaks.
Optimaalne kontrastsus ja heledus seatakse
salvestatava võtte järgi. Ekraanil on selge ja
särav pilt.
[NORMAL]:
Lülitub tavalisele pildikvaliteedile.
y Kui LCD-ekraani heledust on suurendatud (kui
[POWER LCD] on seadistatud sättele [
] või
[
]) või kui lüliti AUTO/MANUAL on seatud
asendisse AUTO, siis on LCD-ekraani pildikvaliteet
kinnistatud sättele [DYNAMIC] ning sätet ei saa
muuta.
Pildinäidiku vaatevälja
reguleerimine
Reguleerige fookust okulaari
korrigeerimise nuppu keerates.
30
VQT1T77
y Näost näkku salvestamise ajal on
sisselülitatud nii LCD-ekraan kui pildinäidik
LCD/EVF valikulüliti asendist sõltumata.
y Pilt on rõhtsuunas ümberpööratud nagu
peeglis. (Salvestatav pilt on siiski sama nagu
tavasalvestamisel.)
y Jälgige näost näkku salvestamisel pilti
pildinäidikust.
y Ekraanile ilmuvad ainult teatud tähised. Tähise
ilmumisel pöörake LCD-ekraan
normaalasendisse ja kontrollige
hoiatustähist/veateadet. (ˆ 119)
y Näost näkku salvestamise ajal ei saa
seadistada järgmisi sätteid. Taastage enne
seadistamist LCD-ekraani normaalasend.
- POWER LCD
- LCD SET
Salvestamine
32 Salvestamine (põhifunktsioonid)
46 Salvestamine (lisafunktsioonid)
31
VQT1T77
1
Enne salvestamist
Videokaamera asend
y Väljas salvestamisel seiske seljaga päikse poole. Tagantvalgus jätab esiplaani varju.
y Salvestama asudes valige koht, kus saate kindlalt seista ja ei ole ohtu näiteks kellegagi või
millegagi kokku põrgata.
1 Hoidke videokaamerat kahe käega.
2 Asetage käsi läbi hoiderihma.
3 Ärge mikrofone A kinni katke.
Pöörake käsitsi reguleerimise rõngast B, nagu ülal näidatud.
4 Hoidke käsivarred keha lähedal.
5 Paremini tasakaalus püsimiseks hoidke jalad kergelt harkis.
32
VQT1T77
Automaatrežiim
AGS (Anti-Ground-Shooting ehk
maapinna jäädvustamise vastane)
funktsioon
Kui video salvestamise ajal on videokaamera
püsivalt tavapärasest rõhtasendist otse allapoole
suunatud, siis lülitub seade automaatselt
salvestuspausi režiimi.
Värvustasakaalu (valge tasakaalustus)
reguleerimine ja teravdamine toimuvad
automaatselt.
Sõltuvalt jäädvustatava võtte heledusest jms
seatakse ava väärtus ja säriaeg automaatselt
optimaalse heleduse saavutamiseks.
(Salvestusrežiimis reguleeritakse säriaeg
maksimaalsele sättele 1/250.)
- Automaatne värvustasakaal (ˆ 135)
- Automaatne teravdamine (ˆ 135)
y Teatud valgustustingimustes ja teatud võtete
jäädvustamisel automaatne värvustasakaal
ja teravdamine ei tööta. Sellisel juhul
reguleerige neid käsitsi. (ˆ 58, 64)
Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse .
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [AGS] ˆ [ON]
y Kui salvestate võtet otse enda kohal või all
asuvast objektist, võib AGS-funktsioon
aktiveeruda ja salvestamise seisata. Sellisel
juhul seadistage [AGS] sättele [OFF] ja jätkake
salvestamist.
y Salvestamise ajutiseks seiskamiseks vajutage
salvestamise alustamise/seiskamise nuppu.
33
VQT1T77
Kiirkäivitus
y Järgmistel tingimustel muutub kiirkäivituse aeg
0,6 s aeglasemaks:
- digitaalse kino kasutamisel,
- kui seadet mõjutavad vibratsioon ja raputused.
y Kiirkäivitusrežiimis võib värvustasakaalu
automaatne reguleerimine võtta veidi aega, kui
võtte valgusallikas erineb eelmise võtte omast.
(Värvilise öövõtte kasutamisel säilib siiski
viimati salvestatud võtte värvustasakaal.)
y Kiirkäivitusrežiimis on suurendustegur 1k ja
pildisuurus võib erineda enne kiirkäivituse
ooterežiimi valitud suurusest.
y Kui [POWER SAVE] (ˆ 24) on seadistatud
sättele [5 MINUTES] ja seade lülitub
automaatselt kiirkäivituse ooterežiimi, siis
sulgege LCD-ekraan ja seejärel avage uuesti.
LCD-ekraani uuesti avamisel lülitub
videokaamera umbes 0,6 s pärast uuesti
salvestuspausi režiimi.
y Kiirkäivituse ooterežiimis on kaamera
energiakulu umbes 60% salvestuspausi
režiimi energiakulust, seega kasutatav
salvestusaeg siiski väheneb.
Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse .
1
Seadke LCD/EVF valikulüliti
asendisse LCD. (ˆ 29)
2
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [QUICK START] ˆ [ON]
3
Sulgege LCD-ekraan, sellal kui
töörežiimide valikulüliti on asendis
.
Kiire sisselülitumine
Seade lülitub salvestuspausile umbes 1,9 s
pärast töörežiimide valikulüliti keeramist
väljalülitatud asendist (OFF).
asendisse
y Sisselülitumisaeg ei lühene, kui seadmesse ei
ole SD-mälukaarti sisestatud.
Oleku märgutuli A vilgub roheliselt ja seade
lülitub kiirkäivituse ooterežiimi.
y Objektiivikate ei sulgu.
Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse .
4 Avage LCD-ekraan.
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [QUICK POWER ON] ˆ [ON]
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
y Seadistage [QUICK POWER ON] sättele [OFF]
(väljas) kiire sisselülitumise funktsiooni
väljalülitamiseks.
Oleku märgutuli A süttib punaselt ja umbes 0,6
s pärast lülitub videokaamera salvestamispausi
režiimi.
y Seadistage [QUICK START] sättele [OFF]
(väljas) kiirkäivituse režiimi väljalülitamiseks.
y Kiirkäivituse ooterežiim tühistatakse, kui
möödub umbes 5 min,
- töörežiimide valikulüliti keeratakse asendisse
,
- seade lülitatakse välja.
34
VQT1T77
y Kiire sisselülitumise režiimis on
suurendustegur 1k ja pildisuurus võib erineda
enne väljalülitamist valitud suurusest.
2
Video salvestamine
Selle seadmega saab salvestada SD-mälukaardile AVCHD-vorminguga ühilduvaid kõrglahutusega
kujutisi.
Heli salvestatakse Dolby Digital 5.1 Creator’iga.
Kasutage videovõtete salvestamiseks sobivat SD-mälukaarti. (ˆ 19)
y Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke töörežiimide valikulüliti keeramise ajal lukust
vabastamise nupp A all.
y Seadke kohakuti tähisega B.
1 Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse .
2 Seadke LCD/EVF valikulüliti
asendisse LCD või EVF. (ˆ 29)
y Avage LCD-ekraan, kui seadsite lüliti
asendisse LCD.
3 Salvestamise alustamiseks
vajutage salvestamise
alustamise/seiskamise nuppu.
4 Salvestamise ajutiseks
seiskamiseks vajutage
salvestamise
alustamise/seiskamise
nuppu uuesti.
y [z] ja [II] on salvestamise ajal punased. Ärge
enne kaamerat liigutage, kui tähis [II] on
roheline.
y Salvestamise ajal ei seisku salvestamine isegi
LCD-ekraani sulgemisel.
35
VQT1T77
Salvestatud videote ühilduvus
y Salvestatud videod on ühilduvad ainult AVCHDd toetavate seadmetega. Videoid ei saa esitada
AVCHDd mittetoetavate seadmetega (tavalised DVD-salvestid). Kontrollige, et seade toetab
AVCHDd, lugedes selle kasutusjuhendit.
y Esineda võib olukordi, kui salvestatud videoid ei saa esitada isegi AVCHDd toetaval seadmel. Sel
juhul esitage salvestatud videoid sellel seadmel.
y Salvestamise alustamiseks salvestamise alustamise/seiskamise nupu vajutamisest kuni selle
ajutiseks seiskamiseks uuesti vajutamiseni salvestatud kujutised moodustavad ühe videolõigu
(stseeni).
y Kui salvestuspausi režiimis ei tehta umbes 5 min jooksul kaameraga midagi, lülitub seade aku
säästmiseks automaatselt välja. Seadme kasutamiseks lülitage see uuesti sisse. Energiasäästu
funktsiooni saab ka välja lülitada ([OFF]). ([POWER SAVE]: ˆ 24)
y (Maksimaalne salvestatavate piltide arv ühele SD-mälukaardile)
Maksimaalne salvestatavate stseenide arv: 3900
Maksimaalne erinevate kuupäevade arv: 200 (ˆ 73)
Kui ükskõik kumb neist jõuab ülempiirini, siis ei saa enam stseene salvestada.
y Videoid salvestades ärge eemaldage akut ega ühendage lahti toiteadapterit. Lisaks ärge eemaldage
SD-mälukaarti ajal, kui kaardi kasutamise märgutuli põleb. Kui neid nõudeid eirate, alustab seade
SD-mälukaardi uuesti sisestamisel või seadme tagasi sisselülitamisel taastamistoimingut. (ˆ 120)
y Lülitage seade pausirežiimi, enne kui ühendate välise mikrofoni pessa MIC või ühendate selle lahti.
Kui ühendate/ühendate lahti välise mikrofoni salvestamise ajal, siis ei salvesta seade heli
nõuetekohaselt.
y Video salvestamise ajal saab salvestada ka fotosid. (ˆ 40)
36
VQT1T77
Ekraanile salvestusrežiimis
ilmuvad näidud ja tähised
0h 00 m 0 0s
HG
R111hhh222000m
A Salvestusrežiim
B Allesjäänud salvestusaeg
(Kui aega on jäänud alla 1 min, hakkab näit [R
0h00m] punaselt vilkuma.)
C Kulunud salvestusaeg
Loendur lähtestatakse näidule “0h00m00s” iga
kord, kui seadme salvestuspausile lülitate.
Kui video salvestamine seiskub äkki
Mõne SD-mälukaardi kasutamisel ilmub äkki teade ja salvestamine
seiskub.
Kasutage Panasonicu SD-mälukaarti või muud videovõtete
salvestamiseks sobivat SD-mälukaarti. (ˆ 19)
Kui seade seiskub videovõtete salvestamiseks sobiva SDmälukaardi (ˆ 19) kasutamisel, siis on andmete kirjutuskiirus
halvenenud.
Soovitame kasutatava SD-mälukaardi vormindada. (ˆ 83) SDmälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellele salvestatud
andmed, mistõttu kopeerige väärtuslikud andmed enne vormindamist
arvutisse. (ˆ 104)
37
VQT1T77
Salvestusrežiimid/ligilähedane salvestusaeg
Valige salvestatavate videovõtete tarvis pildikvaliteet.
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [REC MODE] ˆ soovitud säte
•
•
HA*1
SD card
HG*2
HX*3
HE*4
21 min
1 GB
7 min
9 min
14 min
2 GB
15 min
20 min
30 min
45 min
4 GB
30 min
40 min
1h
1 h 30 min
6 GB
45 min
1h
1 h 30 min
2 h 15 min
8 GB
1h
1 h 20 min
2h
3h
12 GB
1 h 30 min
2h
3h
4 h 30 min
16 GB
2h
2 h 40 min
4h
6h
32 GB
4h
5 h 20 min
8h
12 h
A Prioriteediks on pildi kvaliteet
B Prioriteediks on salvestusaeg
*1 1920k1080: Videovõtteid saab salvestada kõrgeima pildikvaliteediga.*
*2 1920k1080: Videovõtteid saab salvestada kõrge pildikvaliteediga.
*3 1920k1080: Videovõtteid saab salvestada tavalise pildikvaliteediga.
*4 1440k1080: Videovõtteid saab salvestada kauem.
* See tähendab kõrgeimat kvaliteeti selle seadmega.
y Salvestis on kõrglahutusega pildikvaliteediga sõltumata sellest, millist salvestusrežiimi
kasutatakse.
y Ühe stseeni maksimaalne pideva salvestamise aeg: 12 tundi
y Salvestamine seiskub ajutiselt, kui ühe stseeni salvestusaeg ületab 12 h, ning salvestamine jätkub
automaatselt mõne sekundi pärast.
y See seade salvestab VBR (Variable Bit Rate ehk muutuv bitikiirus) režiimis. VBR-salvestamisel
muudetakse bitikiirust (andmemahtu teatud ajavahemikus) vastavalt salvestatavale võttele. Seega
väheneb salvestusaeg kiirelt liikuva objekti jäädvustamisel.
y Kasutage eespool tabelis 4 GB real antud aega juhisena aja jaoks, mille saab kopeerida ühele DVDplaadile (4,7 GB).
y Salvestusaeg aku kasutamisel (ˆ 17)
y Järgmistel juhtudel võib esitatav kujutis muutuda säbruliseks:
- kui võtte taustal on detailirikas muster,
- kui seadet liigutatakse liiga kiiresti,
- äkiliste liigutustega subjekti salvestamisel. (Eeskätt HE-režiimis salvestamisel.)
y Videote korduv salvestamine ja kustutamine võib vähendada SD-mälukaardile salvestamise aega.
Vormindage sel juhul SD-mälukaart sellel seadmel. Kuna vormindamisel kustutatakse kõik SDmälukaardile salvestatud andmed, salvestage tähtsad andmed enne vormindamist arvutisse.
38
VQT1T77
Eelsalvestusfunktsioon PREREC See välistab võttest ilmajäämise.
Selle funktsiooniga saab alustada pildi ja heli
salvestamist umbes 3 s enne salvestamise
alustamise/seiskamise nupu vajutamist.
1 Vajutage nuppu PRE-REC.
y Kujutis ilmub salvestamise
alustamise/seiskamise nupu vajutamisel
pisipildivaates ning see erineb kujutisest
esituse alustamisel.
Filmimisjuhised
Teade ilmub selle seadme kiiresti liigutamisel.
Valige menüü. (ˆ 22)
PRE-REC
[ADVANCED] ˆ [SHOOTING GUIDE] ˆ [ON]
Ekraanile ilmub [ PRE-REC ] ja seade jätkab
värskendamist, salvestades ja kustutades
vaheldumisi umbes 3-sekundilisi videolõike
sisseehitatud mällu.
y Suunake seade objektile ja hoidke kindlalt
paigal.
y Eelsalvestusfunktsiooni väljalülitamiseks
vajutage uuesti nuppu PRE-REC.
2 Salvestamise alustamiseks
vajutage salvestamise
alustamise/seiskamise nuppu.
y Pilt ja heli salvestatakse ka umbes 3 s ulatuses
enne salvestamise alustamise/seiskamise
nupu vajutamist.
y Helisignaali ei kosta.
y Eelsalvestusfunktsioon tühistatakse pärast
salvestamise alustamist.
y Eelsalvestusfunktsiooni uuesti kasutamiseks
vajutage uuesti nuppu PRE-REC.
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
Kui ilmub teade “CAMERA PANNING IS TOO
FAST.”, siis liigutage seadet salvestamisel
aeglaselt.
y Et teade ei ilmuks, seadistage sättele [OFF]
(väljas).
y Teade ei ilmu salvestuspausi ajal. (Teade
ilmub isegi salvestuspausi ajal, kui [DEMO
MODE] on seadistatud sättele [ON].)
y Teated ei pruugi ilmuda teatud
salvestustingimustes.
y Eelsalvestusfunktsioon lülitub välja järgmistel
juhtudel:
- kui keerate töörežiimide valikulülitit,
- kui avate SD-mälukaardipesa katte,
- kui vajutage nuppu MENU,
- kui lülitate seadme välja.
y Eelsalvestusfunktsiooni ei saa kasutada, kui
video salvestamise režiimis on kasutatavat
salvestusaega alla 1 min.
y Kui alustate salvestamist vähem kui 3 s pärast
nupu PRE-REC vajutamist või sellal kui tähis
PRE-REC vilgub umbes 3 s pärast
kiirkäivitustoimingu algatamist, siis ei saa
videovõtteid 3 s salvestada.
y Salvestamise alustamise/seiskamise nupu
vajutamisel võidakse salvestada ka kaamera
värin ja tööhelid.
39
VQT1T77
3
Fotode salvestamine
Fotode salvestamisel on salvestatav pikslite arv [ 2.1m 1920k1080] (16:9). Fotosid saab salvestada
ka videovõtete salvestamise ajal.
y Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke töörežiimide valikulüliti keeramise ajal lukust
vabastamise nupp A all.
y Seadke kohakuti tähisega B.
1 Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse
.
2 Seadke LCD/EVF valikulüliti
asendisse LCD või EVF. (ˆ 29)
y Avage LCD-ekraan, kui seadsite lüliti
asendisse LCD.
3 Vajutage nupp
pooleldi alla.
(Ainult automaatteravdamiseks)
Teravdamise tähis ilmub ning
seade teravdab objekti
automaatselt. (Teravdage objekt
käsitsi, kui seda ei ole
automaatselt lihtne teravdada. ˆ
65)
40
VQT1T77
y Optilise pildistabilisaatori funktsiooni (ˆ 44)
sisselülitamisel on pildistabilisaatori funktsioon
] (MEGA
tõhusam. (Ilmub tähis [
optiline pildistabilisaator).)
Teravdamise tähis:
•
•
A Teravdamise tähis
{ (Valge märgutuli vilgub.):
teravdamine
z (Roheline märgutuli süttib.):
teravdatud
Tähist ei ole:
teravdamine ebaõnnestus
B Teravdamisala (ala sulgudes)
4 Vajutage nupp
lõpuni
alla.
Ekraanile ilmuvad näidud nupu
vajutamisel
y Paremate fotode salvestamiseks
muutub ekraan heledamaks nupu
lõpuni alla vajutamisel.
Selgete fotode salvestamine
y Videovõtete salvestamisel ning
eelsalvestusfunktsiooni kasutamisel kehtivad
järgmised iseärasused, nii et video
salvestamisel on fotode salvestamisega
võrreldes eelisõigus. Soovitame eredate
fotode saamiseks lülituda video
salvestamise pausirežiimi ning salvestada
fotosid pärast eelsalvestusfunktsiooni
väljalülitamist.
- Pildi kvaliteet erineb tavalistest fotodest.
ei saa pooleldi alla vajutada.
- Nuppu
- Ekraanile ei ilmu järelejäänud kasutusmaht
(salvestatavate piltide arv).
y Värinata saab fotosid salvestada statiivi ja
kaugjuhtimispuldi abil. (Kaugjuhtimispuldi
pooleldi alla
kasutamisel ei saa nuppu
vajutada.)
2.1M
:
-:
2.1M :
3000:
:
MEGA
300
MEGA
Välklamp (ˆ 55)
Välklambi tase (ˆ 55)
Punasilmsuse vähendamine (ˆ 55)
Fotode suurus
3000: Järelejäänud fotode arv
(Näiduni [0] jõudmisel hakkab
punaselt vilkuma.)
Fototoimingu tähis (ˆ 117)
MEGA optiline pildistabilisaator (ˆ
44)
y Heli ei saa koos fotodega salvestada.
y Sellel seadmel 16:9 kuvasuhtega salvestatud
fotode servad võivad printimisel olla ära
lõigatud. Kontrollige enne printimist printerit või
küsige fotostuudiost üle.
41
VQT1T77
Teravdamistähis
y Teravdamistähis näitab automaatteravdamise
olekut.
y Teravdamistähis ei ilmu käsitsi teravdamise
režiimis.
y Saate fotosid salvestada ka siis, kui
teravdamistähist ei ilmu, ent salvestatud pildid
võivad olla sel juhul teravdamata.
y Teravdamistähis ei ilmu või teravdamine
osutub raskeks järgmistel juhtudel:
- kui suurendustegur on suur,
- kui seade rapub,
- kui jäädvustatav liigub,
- tagantvalgustuse korral,
- kui samal võttel on nii lähedal kui kaugel
paiknevaid esemeid,
- nõrgalt valgustatud võtte korral,
- kui võttes on heledalt valgustatud osa,
- kui võte koosneb rõhtjoontest,
- vähese kontrastsusega võtte korral,
- värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
Teravdamisala
Jäädvustatavat ei pruugi õnnestuda teravdada,
kui selle ees või taga on teravdamisalas
kontrastne ese. Sellisel juhul seadke võte ümber
nii, et kontrastne ese jääb teravdamisalast välja.
y Teravdamisala ei ilmu järgmistes tingimustes:
- intelligentse automaatrežiimi (portreerežiimi)
kasutamisel,
- automaatse näotuvastusrežiimi kasutamisel,
(ˆ 49)
- digitaalsuumi (umbes üle 12k) kasutamisel.
42
VQT1T77
Salvestatavate piltide arv
Pildi suurus
SD
card
2.1M
(1920t1080)
8 MB
4
16 MB
10
32 MB
20
64 MB
47
128 MB
94
256 MB
200
512 MB
410
1 GB
820
2 GB
1670
4 GB
3290
6 GB
5000
8 GB
6690
12 GB
10100
16 GB
13470
32 GB
27030
y Salvestatavate piltide arv sõltub
salvestatava võtte sisust.
y Tabelis näidatud arvud on ligilähedased.
4
Suumimisfunktsioon
Maksimaalne optiline suurendus on 12k.
Keerake töörežiimide valikulüliti
asendisse .
sekundiga. (Kaugjuhtimispuldi kasutamisel
suumimiskiirus ei muutu.) Kui suumimiskiirus
on suur, ei pruugi objekti olla lihtne teravdada.
y Suumi saab kasutada ka käsitsi reguleerimise
rõngast pöörates. (ˆ 65)
VOL
W
T
Digitaalne suumimine
Kui suurendustegur ületab väärtuse 12k, siis
lülitub sisse digitaalse suumimise funktsioon.
Valida saab digitaalse suumimise maksimaalse
suurendusteguri.
Valige menüü. (ˆ 22)
[BASIC] ˆ [D.ZOOM] ˆ soovitud säte
1• W
T
666••• W
T
12 • W
T
[OFF]:
ainult optiline suumimine (kuni 12k)
[30k]:
kuni 30k
[700k]:
kuni 700k
y Sätte [30k] või [700k] valimisel ilmub
suumimise ajal digitaalse suumimise vahemik
siniselt.
y Mida suurem on digitaalse suumimise
suurendustegur, seda halvem on pildikvaliteet.
Suumimishoob
T poole:
suurplaanvõtted (suurendamine)
W poole:
lainurkvõtted (vähendamine)
y Suumimiskiirus oleneb suumimishoova
liigutamise ulatusest.
y Kui tõstate suumides sõrme suumimishoovalt,
võib juhtuda, et salvestatakse ka seadme
tööheli. Lükake suumimishoob vaikselt
algasendisse tagasi.
y Kui suurendustegur on 12k, siis teravdatakse
objektid umbes 1,2 m kaugusel või kaugemal.
y Kui suurendustegur on 1k, suudab
videokaamera teravdada objektiivist umbes 4
cm kaugusele. (Makrofunktsioon)
y Suumimishoova lõpuni lükkamisel saate
suumida alates 1k kuni 12k umbes 2,3
43
VQT1T77
5
Optilise pildistabilisaatori
funktsioon
Optiline pildistabilisaator stabiliseerib kujutist ilma selle kvaliteeti nii palju halvendamata.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
O.I.S.
Optilise pildistabilisaatori nupp
Vajutage seda nuppu pildistabilisaatori
funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
] ilmub ekraanile.
y[
O.I.S.: optiline pildistabilisaator
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
y Lülitage intelligentne automaatrežiim välja ([OFF]), enne kui lülitate optilise pildistabilisaatori välja
([OFF]).
pooleldi alla vajutamine pildi stabiliseerimise
y Fotode salvestamise režiimis suurendab nupu
efekti. (MEGA optiline pildistabilisaator)
y Järgmistel juhtudel ei pruugi pildistabilisaator efektiivselt toimida:
- digitaalsel suumimisel,
- kui seade tugevalt rapub,
- liikuvat eset jälgides (kaamerat „kaasa vedades“) salvestamisel,
- konverterläätse kasutamisel.
44
VQT1T77
6
Intelligentne automaatrežiim
See seab optimaalse seadistuse automaatselt sõltuvusse objektidest ja salvestustingimustest.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
asendisse AUTO. (ˆ 33)
AUTO
ja seadke lüliti AUTO/MANUAL
Intelligentse automaatrežiimi nupp
Vajutage seda nuppu intelligentse
automaatrežiimi sisse- ja
väljalülitamiseks.
MANUAL
FOCUS/ZOOM
See on automaatselt seadistatud järgmistele režiimidele objektidest ja salvestustingimustest
sõltuvalt.
Režiim
Portreerežiim
Stseen/toime
Kui jäädvustate
isikut
Seade tuvastab ja
teravdab näod
automaatselt ning
reguleerib heledust,
nii et võte
salvestatakse selgelt.
Maastikuvaaterežiim Väljas salvestamine
Kogu maastik
salvestatakse eredalt,
ilma et taustal taevas
(mis võib olla väga
hele) valgeks
muutuks.
Valgusvihurežiim
Valgusvihu all
Selgelt salvestatakse
väga hele objekt.
Režiim
Hämararežiim
Stseen/toime
Pime ruum või
hämarik
Väga selgeid võtteid
saab salvestada
koguni pimedas
ruumis või videvikus.
Tavaline
Muud olukorrad
Selge pildi saamiseks
reguleerib seade
kontrasti automaatselt.
y Tingimustest sõltuvalt võib sama objekti jaoks
sobida muu režiim.
y Seade valib režiime automaatselt, mistõttu ei
pruugi see salvestustingimustest sõltuvalt
valida soovitud režiimi.
y Sisselülitatult ([ON]) võib heledus äkki
muutuda või esineda võbisemist.
y Optilise pildistabilisaatori funktsioon (ˆ 44) ja
kontrasti intelligentne juhtimine (ˆ 48) on
sisselülitatud ([ON]) kõikides režiimides.
y Selle funktsiooni sisselülitamisel ([ON]) ei saa
kasutada järgmisi funktsioone:
- Digitaalkino
- HD kiired sarivõtted
- Abijooned
45
VQT1T77
1
Tööikoonide
salvestusfunktsioonid
Valige tööikoone erinevate efektide lisamiseks salvestatavatele kujutistele.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
1 Vajutage kursornuppu, et
ikoonid ilmuks ekraanile.
y Tähis muutub igal kursornupu alla
liigutamisel.
y Tööikoon ilmub või kaob igal kursornupu
vajutamise korral.
.
2
(nt tagantvalguse kompenseerimine)
Valige ikoon kursornupuga.
y Valige ikoon uuesti funktsiooni
tühistamiseks. (Vt lk 48 abirežiimi
tühistamiseks ja lk 49 taimeri
tühistamiseks.)
Tööikoonid
Võtte
tugevnev/vaibuv
üleminek
Tagantvalguse
kompenseerimine
Abirežiim*1
Taimer*1
Kontrasti
intelligentne
juhtimine*2
Automaatne
näotuvastus*2
Loomuliku
nahavärvuse
režiim*1
Värviline öövõte*1
46
VQT1T77
Telelähivõte*1
Kuularite
helitugevuse
reguleerimine*3
*1 See ei ilmu salvestamise ajal.
*2 See ei ilmu, kui intelligentne automaatrežiim on sisselülitatud ([ON]).
*3 See ilmub ainult juhul, kui [AV JACK] on seadistatud sättele [PHONE].
y Kui lülitate seadme välja või keerate töörežiimide valikulüliti asendisse
, siis tühistatakse
abirežiim ning värvilise öövõtte, tagantvalguse kompenseerimise, taimeri ja telelähivõtte
funktsioonid.
y Seadme väljalülitamisel üleminekufunktsioon tühistatakse.
Funktsioon
Toime
Võtte tugevnev/vaibuv
üleminek
(tugevnev üleminek)
(vaibuv üleminek)
Tagantvalguse
kompenseerimine
Kui alustate salvestamist, ilmuvad pilt ja heli sujuvalt
tugevnedes (tugevnev üleminek).
Kui salvestamise ajutiselt katkestate, kaovad pilt ja heli
sujuvalt vaibudes (vaibuv üleminek).
y Vaibuva ülemineku jaoks salvestamine seiskub ning
vaibumissäte tühistatakse pärast seda, kui pilt ja heli on
täielikult kadunud.
Tugevnemise/vaibumise värvi valimine
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [FADE COLOUR] ˆ [WHITE] (valge)
või [BLACK] (must)
Muudab pildi heledamaks, et vältida tagantvalgusega
objekti tumedana salvestamist.
Abirežiim
Valige kursornupuga selle funktsiooni ikoon, mille kohta
soovite infot saada, ning valitud ikooni selgitus liigub üle
ekraani alaosa. (välja arvatud kuularite helitugevuse
reguleerimine)
y Abirežiimist väljumiseks vajutage nuppu MENU või valige
[END].
47
VQT1T77
Funktsioon
Taimer
Kontrasti intelligentne
juhtimine
48
VQT1T77
Toime
Taimeri abil fotode pildistamiseks.
Igal ikooni [ ] valimise korral muutub tähis ühe sätte võrra
järgmises järjekorras:
[ 10] ˆ [ 2] ˆ säte tühistatud
10: salvestab 10 sekundi pärast
2: salvestab 2 sekundi pärast
vajutamisel salvestatakse foto pärast [ 10] või [ 2]
y Nupu
ilmumist ning salvestamise märgutuli vilgub seatud aja jooksul.
y Pärast foto salvestamist lülitub taimer välja.
üks
y Kui automaatse teravdamise režiimis vajutatakse nupp
kord pooleldi alla ning siis täiesti alla, siis teravdab objektiiv
objekti nupu pooleldi alla vajutamisel.
vajutatakse korraga täiesti alla, siis teravdab
y Kui nupp
objektiiv objekti vahetult enne salvestamist.
y Sõltuvalt jäädvustatava teravdamisele kuluvast ajast võib foto
salvestamiseks kuluda ettenähtust kauem aega.
Taimeri seiskamine enne pildistamist
Vajutage nuppu MENU.
See muudab heledamaks varjus olevad ja raskesti nähtavad
osad ning summutab samal ajal valge küllastust heledates
osades. Nii heledad kui tumedad osad saab salvestada
selgelt.
Funktsioon
Automaatne
näotuvastus
Loomuliku
nahavärvuse
režiim
Värviline öövõte
Toime
Heledust ja kvaliteeti reguleeritakse ja teravdamine
teostatakse automaatselt, nii et nägu salvestatakse selgelt,
tuvastades näo, kui see salvestatakse tumedalt (näiteks kui
valgus särab jäädvustatava tagant).
Automaatse näotuvastuse režiimis ilmuvad tuvastatud näod
raamides.
y Näidatud on kuni 15 raami. Suuremad näod ja ekraani
keskkohale lähemal asuvad näod on eelistatud.
y Seade ei tuvasta osaliselt ekraanile jäävaid nägusid.
Prioriteediks oleva näo raamistus
Suurem nägu või ekraani keskkohale lähemal asuv nägu on
tuvastatud nägude seas oranži raamiga esile tõstetud
(prioriteediks oleva näo raamistus). Teravdamine ja heleduse
reguleerimine teostatakse prioriteediks oleva näo raamistuse
põhjal.
y Teravdage käsitsi, kui seadistatud on käsitsi teravdamise
režiim. Sel juhul ei ilmu prioriteediks oleva näo raamistust.
y Prioriteediks oleva näo raamistus teravdatakse nupu
pooleldi alla vajutamisel fotode salvestamisel.
Teravdatud prioriteediks oleva näo raamistus muutub
roheliseks.
Näo tuvastamise raamistuse näitamine
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [FACE FRAMING] ˆ soovitud säte
[OFF]:
kuva ei ilmu.
[PRIMARY]:
ilmub ainult prioriteediks oleva näo raamistus.
[ALL]:
ilmuvad kõikide nägude tuvastamise raamistused.
y Et nägude tuvastamise raamistus ei ilmuks, seadistage sättele
[OFF].
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ALL].
Selle funktsiooniga saab salvestada meeldivamat,
loomulikku nahavärvust.
Funktsiooni efekt on enam märgatav, kui salvestate inimese
nägu ja ülakeha.
See funktsioon võimaldab salvestada värvilisi kujutisi väga
vähese valgusega tingimustes. (Minimaalne vajalik
valgustatus: umbes 1 lx.)
49
VQT1T77
Funktsioon
Telelähivõte
Kuularite
helitugevuse
reguleerimine
Toime
See on ettenähtud suurplaanvõtte jaoks, teravdades ainult
selle, mida soovite salvestada. Võtte mõjuvuse
suurendamiseks saab teravdada ainult jäädvustatavale
esemele ja jätta tausta häguseks.
y Videokaamera suudab teravdada jäädvustatavale esemele
umbes 40 cm kauguselt.
y Kui suurendus on 12k või vähem, siis seatakse see
automaatselt väärtusele 12k.
Reguleerib salvestamise ajal kuularite helitugevust.
heli tugevneb
heli nõrgeneb
y Tegelik salvestatav helitugevus ei muutu.
Üleminek:
y Tugevneva ülemineku funktsiooniga
salvestatud võtete pisipildid on mustad (või
valged).
y Funktsioon tühistatakse automaatselt, kui ühe
stseeni salvestusaeg ületab 12 h.
Abirežiim:
y Abirežiimi kasutamise ajal ei saa funktsioone
valida.
y Abirežiimi kasutamise ajal ei saa videoid ega
fotosid salvestada.
Taimer:
y Taimeri ooterežiim tühistatakse, kui vajutate
salvestamise alustamise/seiskamise nuppu
video salvestamise alustamiseks. Videovõtet ei
saa salvestada isegi juhul, kui vajutate taimeri
mahaloenduse ajal salvestamise
alustamise/seiskamise nuppu.
y Taimeri seadistamine sättele [ 2] on hea viis
takistada kujutise rappumist, kui nuppu
vajutatakse statiivi kasutades jne.
Kontrasti intelligentne juhtimine:
y Toime ei pruugi olla selge, kui esineb eriti
tumedaid või heledaid osi või kui heledus on
ebapiisav.
50
VQT1T77
Automaatne näotuvastus
y Järgmistel juhtudel ei pruugi seade teatud
salvestustingimustes nägusid tuvastada:
- näod on vaid osaliselt pildil,
- näod on kallutatud,
- näod on äärmiselt heledad või tumedad,
- näod on osaliselt varjus,
- näod on osaliselt varjatud (nt
päikseprillidega),
- nägu on ekraanil väikselt,
- subjekt liigub kiiresti,
- käe värisemisel,
- digitaalsel suumimisel,
- kui seade on kallutatud.
y Järgmistel juhtudel ei pruugi funktsioon
nõuetekohaselt töötada koguni nägude
tuvastamisel. Kui nii juhtub, siis lülitage see
funktsioon välja.
- Näona tuvastatakse loom või mingi ese.
- Kui heledust või kvaliteeti ei saa selgelt
reguleerida, kuna stseenid on äärmiselt
tumedad või ala nägude ümber või taust on
äärmiselt hele.
y Kuna seade reguleerib kogu kujutise heledust
nägude eredamalt salvestamiseks, võib
heledus äkki muutuda või kujutised võbiseda
teatud salvestustingimustes.
y Kui näo tuvastamise raam kaob suumimise
tõttu, siis võib heledus äkki muutuda või
kujutised võbiseda.
Loomuliku nahavärvuse säilitamine:
Kui taust või mingi muu detail on nahaga sama
värvi, siis muutuvad ka nende värvid
pehmemaks.
y Ebapiisava valgustuse korral ei pruugi selle
funktsioon mõju olla märgatav.
y Kui salvestate kaugel asuvat isikut, siis ei
pruugi jääda nägu salvestisele selgelt. Sel
juhul tühistage loomuliku nahavärvuse režiim
või suurendage nägu (suurplaanvõte)
salvestamiseks.
Värviline öövõte:
y Salvestises näib, nagu oleks kaadreid vahele
jäänud.
y Kui valite selle funktsiooni heledalt valgustatud
kohas, võib ekraan muutuda hetkeks valgeks.
y Värvilise öövõtte režiim muudab tumedaid
stseene, mis ei ole tavaliselt näha, nii et need
saab salvestada heledates värvides. Seetõttu
võib esineda heledaid punkte, mida tavaliselt
ei ole näha, kuid see ei tähenda tõrget.
y Salvestamisel saate vältida kaamera
värisemist, kui kinnitate seadme statiivile.
y Tumedas kohas võib automaatteravdamiseks
kuluda kauem aega. See on täiesti normaalne.
Kui seadmel esineb automaatteravdamisel
probleeme, siis teravdage käsitsi.
Telelähivõte:
y Telelähivõtte funktsioon tühistatakse, kui
suurendustegur on alla 12k.
y Kui automaatne teravdamine ebaõnnestub,
siis teravdage käsitsi. (ˆ 65)
51
VQT1T77
2
Menüüde
salvestusfunktsioonid
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
y Seadke asendisse [OFF], kui te menüüsid ei kasuta.
Funktsioon
Abijooned
Toime/seadistamine
Saate videoid ja fotosid salvestades või esitades kontrollida, et
kujutis on rõhtne. Funktsiooni saab kasutada ka selleks, et
hinnata kompositsiooni tasakaalustatust.
A [HORIZONTAL] (horisontaalne)
B [GRID1] (abijooned 1)
C [GRID2] (abijooned 2)
y Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (ˆ 45)
Valige menüü. (ˆ 22)
[BASIC] ˆ [GUIDE LINES] ˆ soovitud säte
(video esitamine) sakk, sellal kui töörežiimide
(Kui valitud on
. (ˆ 70))
valikulüliti on asendis
[VIDEO SETUP] ˆ [GUIDE LINES] ˆ soovitud säte
y Abijooned ei jää tegelikult salvestatavatel piltidel näha.
Digitaalkino
Kasutage seda funktsiooni kujutise salvestamiseks eredate
värvidega – nagu filmides.
y Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (ˆ 45)
y Valige salvestusrežiimiks HA või HG. (ˆ 38)
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [DIGITAL CINEMA] ˆ [ON]
y Kui [DIGITAL CINEMA] on sisselülitatud ([ON]), ei pruugi videote
sujuv vaatamine olla võimalik.
y Hoolimata digitaalkino režiimi sättest salvestatakse pilt
kvaliteediga 50i (ˆ 87).
52
VQT1T77
Funktsioon
Mikrofoni
seadistamine
[SURROUND] (ruumiheli):
Heli salvestatakse 5,1-kanalilise
ruumihelimikrofoniga.
[ZOOM MIC] (suundmikrofon):
Mikrofoni suunatundlikkus on
sünkrooniline
suumimistoiminguga.
Suurplaanvõtete salvestamisel
(suurendamisel) salvestatakse
selgemalt helisid seadme esiosa
lähedal ning eemal asuvatest
objektidest lainurkvõtteid tehes
(vähendamine) salvestatakse
realistlikumalt ümbritsevaid
helisid.
[FOCUS MIC] (fookusmikrofon):
Keskkoha suunatundlikkus
suureneb selgema heli
salvestamiseks seadme esiosa
juurest.
Toime/seadistamine
Sisseehitatud mikrofonide suunatundlikkust (helitundlikkuse
suunda) saab reguleerida.
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [MIC SETUP] ˆ soovitud säte
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [SURROUND].
53
VQT1T77
Funktsioon
HD kiired sarivõtted
Toime/seadistamine
72 fotot salvestatakse kiirusega 25 võtet sekundis.
Kasutage seda funktsiooni kiiresti liikuva objekti
salvestamiseks.
y Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (ˆ 45)
1 Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [HI-SPEED BURST] ˆ [ON]
2 Vajutage nuppu
.
y Sarivõtterežiimis saab salvestada kuni 72 fotot. ([
punaselt salvestamise ajal.)
] vilgub
3 Valige kursornupuga salvestamiseks soovitud
säte ja vajutage siis kursornuppu.
[REC ALL]:
Kõik pildid salvestatakse.
[SELECT]:
Valitud ritta kuuluvad pildid salvestatakse.
[DEL ALL]:
Pilte ei salvestata.
y Valige pisipilt ekraani paremas alumises nurgas kursornupuga ja
liigutage kursornuppu paremale järgmise lehekülje vaatamiseks.
4 (ainult sätte [SELECT] valimisel)
Valige salvestatavate piltide rida.
A Alguspunkt*
B Lõpp-punkt
* Valige alguspunkti pilt ainult juhul, kui soovite salvestada 1 pildi.
Salvestamisvõimaluse [REC] valimisel ja kursornupu vajutamisel
pärast algus- ja lõpp-punkti valimist ilmub kinnitusteade.
Valige [YES] ja vajutage kursornuppu.
54
VQT1T77
Funktsioon
Sisseehitatud välklamp
Toime/seadistamine
Nupu
vajutamisel lülitub välklamp sisse ja pilt
salvestatakse. Fotode salvestamiseks pimedas kasutage
sisseehitatud välklampi.
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [FLASH] ˆ [AUTO] või [ON]
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [AUTO].
y Nupu
pooleldi alla vajutamisel ilmub välklambi tähis ekraani
vasakusse alanurka.
[ON] (sees):
[AUTO]: A
[OFF] (väljas):
y Sätte [AUTO] valimisel tuvastab seade automaatselt ümbritseva
keskkonna heleduse ning välklamp lülitub sisse ainult vajadusel.
(Kui välklampi ei ole vaja kasutada, siis ei ilmu tähis [ A] nupu
pooleldi alla vajutamisel.)
Välklambi heleduse reguleerimine
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [FLASH LEVEL] ˆ soovitud säte
[ -]: vähem hele
[ ±]: tavaline
[ +]: palju heledam
Punasilmsuse
vähendamine
Vähendab välklambi mõjul inimese silmade muutumist
punaseks.
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [RED EYE] ˆ [ON]
Katikuheli
Fotode salvestamisel saate lisada katikuklõpsatuse taolise heli.
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [SHTR SOUND] ˆ [ON]
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
Automaatne pikk
säriaeg
Valides pika säriaja, saate ka pimedas kohas selgeid võtteid
salvestada.
y Intelligentne automaatrežiim on väljalülitatud ([OFF]). (ˆ 45)
Valige menüü. (ˆ 22)
[ADVANCED] ˆ [AUTO SLOW SHTR] ˆ [ON]
y Säriaega reguleeritakse vahemikus 1/25 kuni 1/250 ümbritsevast
heledusest sõltuvalt. (Käsitsi on säriaeg reguleeritav vahemikus
1/25 kuni 1/8000.)
y Funktsiooni [AUTO SLOW SHTR] väljalülitamisel ([OFF])
seadistatakse säriaeg vahemikus 1/50 kuni 1/250. (Käsitsi on
säriaeg reguleeritav vahemikus 1/50 kuni 1/8000.)
55
VQT1T77
Funktsioon
Digitaalkino värvus
Toime/seadistamine
Videote salvestamine eredamate värvidega x.v.Colour™
tehnoloogiat kasutades.
Valige menüü. (ˆ 22)
[ADVANCED] ˆ [Digital Cinema Colour] ˆ [ON]
y Realistlikumate värvide jaoks kasutage HDMI-minikaablit
tehnoloogiat x.v.Colour™ toetava teleriga ühendamiseks.
Digitaalkino:
y [Digital Cinema Colour] on sisselülitatud ([ON])
ja see ei ole muudetav.
Mikrofoni seadistamine:
y Kui [MIC SETUP] on seadistatud sättele
[FOCUS MIC] või [ZOOM MIC] suurplaanvõtete
salvestamisel, siis on ümbritseva ala helid
summutatud ning salvestatakse helisid seadme
lähedalt. Kui soovite salvestada kõrgema
kvaliteediga heli ja säilitada realistliku tunnetuse
isegi suurplaanvõtete salvestamisel (nt
soolokontserti salvestades), siis soovitame
seadistada funktsiooni [MIC SETUP] sättele
[SURROUND].
HD kiired sarivõtted:
y Selle funktsiooni sisselülitamisel ([ON]) ei saa
videoid salvestada. Ka järgmisi funktsioone ei
saa kasutada:
pooleldi alla vajutamine,
- nupu
- digitaalne suumimine,
- värviline öövõte,
- sisseehitatud välklamp,
- automaatne pikk säriaeg,
- digitaalkino värvus,
- võtterežiim,
- säriaja ja ava/võimenduse reguleerimine.
y See funktsioon tühistatakse seadme
väljalülitamisel või töörežiimide valikulüliti
asendisse keeramisel.
y SD-mälukaardile saab salvestada kuni 30
korda.
y Kui automaatne teravdamine ebaõnnestub,
siis teravdage käsitsi. (ˆ 65)
y Müra suureneb pimedas. Teatud valgusallikate
nagu luminofoorlampide korral võivad
värvustasakaal ja heledus ekraanil muutuda.
y Pildikvaliteet on erinev fotode
tavasalvestamise kvaliteedist. Eredamate fotode
salvestamiseks lülitage see funktsioon välja. (ˆ
40)
56
VQT1T77
Sisseehitatud välklamp:
y Ärge katke välklampi kinni käe ega millegi
muuga.
y Kui pildistate kohas, kus ei ole lubatud
välklampi kasutada, siis valige säte [OFF]
(väljas).
yÄrge kasutage välklampi, kui hallfilter
(lisavarustus) on paigaldatud.
y Seade teeb ümbritsevat heledust tuvastades
automaatselt kindlaks välklambi kasutamise
vajaduse koguni juhul, kui see on seadistatud
sättele [OFF] (väljas). (Kui seade teeb kindlaks,
et välklampi on vaja kasutada, siis süttib tähis
pooleldi alla vajutamisel.)
[ ] punaselt nupu
y Kui tähis [ ] vilgub või ei ilmu nupu
pooleldi alla vajutamisel, siis ei lülitu välklamp
sisse.
y Välklambi tööulatus on pimedas umbes 1 m
kuni 2,5 m. Kui välklambi valgusel salvestada üle
2,5 m kaugusel asuvat objekti, võivad pildid
jääda tumedaks või punakaks.
y Välklambi kasutamisel on säriaeg fikseeritud
sättele 1/500 või pikem.
y Kui välklamp süttib valge tausta vastas, võib
pilt jääda tumedaks.
y Konverterlääts (lisavarustus) võib välklambile
ette jääda ja pildi nurgad tumeneda (vinjeti efekt).
y Kui välklampi kasutatakse tihti, võib selle
laadimiseks kuluda rohkem aega.
Punasilmsuse vähendamine:
y Välklamp sähvatab kaks korda. Ärge liigutage
videokaamerat enne teistkordset välgatust.
y Punasilmsuse esinemine sõltub
salvestustingimustest.
Automaatne pikk säriaeg:
y Kui stseen on nõrgalt valgustatud või vähese
kontrastsusega, ei pruugi jäädvustatav objekt
hästi teravduda.
y Kui säriaja sätteks on 1/25, võib ekraanikuval
näida, nagu oleks kaadreid vahele jäänud ja
ekraanil võib esineda järelkujutisi.
Digitaalkino värvus:
y Digitaalkino värvusega, st laiemate
värvusvahemike eredamate värvidega
salvestatud kujutiste esitamiseks on vajalik
x.v.Colour™ tehnoloogiaga ühilduv seade.
Selliste kujutiste esitamisel x.v.Colour™
tehnoloogiaga mitteühilduvatel seadmetel on
soovitav enne salvestamist see funktsioon välja
lülitada ([OFF]).
y Kui esitate videoid, mille salvestamisel oli see
funktsioon sisselülitatud ([ON]), x.v.Colour™
tehnoloogiaga mitteühilduval teleril, siis ei pruugi
värvid teleriekraanil õigesti näha olla.
y x.v.Colour™ on selliste seadmete nimetus, mis
on ühilduvad xvYCC vorminguga, mis on videote
laiendatud värvide rahvusvaheline standard, ja
mis järgivad vastavaid signaaliedastuse
reegleid.
57
VQT1T77
3
Käsitsi salvestamine menüüst
seadistades
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL.
Ekraanile ilmub tähis [MNL].
AUTO
MANUAL
FOC US/ZOOM
Võtterežiim
Erinevates olukordades võtete salvestamisel seab see režiim automaatselt optimaalse säriaja ja ava
väärtuse.
Valige menüü. (ˆ 22)
[BASIC] ˆ [SCENE MODE] ˆ [SET] ˆ
soovitud säte
Ikoon
Režiim/salvestustingimused
Spordirežiim
Kasutatakse kiire tegevuse
salvestamiseks.
Portreerežiim
Võimaldab inimesi taustast selgelt esile
tuua.
Hämararežiim
Tumedate stseenide jaoks nagu hämaras
salvestamisel.
Valgusvihurežiim
Parem kvaliteet eredalt valgustatud isiku
salvestamisel.
Lumerežiim
Parem pildikvaliteet lumises kohas
salvestamisel.
Rannarežiim
Sinise mere või taeva eredaks
muutmiseks.
58
VQT1T77
Ikoon
Režiim/salvestustingimused
Päikseloojangurežiim
Päiksetõusu või -loojangu punase
eredaks muutmiseks.
Ilutulestikurežiim
Öises taevas ilutulestiku kaunilt
jäädvustamiseks.
Maastikuvaaterežiim
Ruumilise maastikupildi salvestamiseks.
y Funktsiooni väljalülitamiseks seadistage
[SCENE MODE] sättele [OFF] või seadke
AUTO/ MANUAL lüliti asendisse AUTO.
Spordirežiim
y Salvestatud võtete aegluubis esitamisel või
esituse ajutisel seiskamisel võimaldab see
režiim esitada võtteid videokaamera värinateta.
y Tavalisel esitusel ei pruugi pildi liikumine olla
sujuv.
y Ekraani heledus või värvus võib muutuda
luminofoor-, elavhõbe- või naatriumlambi jms
valguses.
y Väga heledalt särava objekti ümber võib
ilmuda valgusriba või see võib tugevalt
peegeldada.
y Ebapiisava valgustuse korral ei saa
spordirežiimi kasutada. Tähis [
] vilgub.
y Selle režiimi kasutamisel sisetingimustes võib
ekraan virvendada.
Portreerežiim
y Selle režiimi kasutamisel sisetingimustes võib
ekraan virvendada. Sellisel juhul lülitage
võtterežiim välja ([OFF]).
Hämararežiim
y Säriaeg on 1/25 või pikem.
y Võib juhtuda, et väga tume pilt ei salvestu
detailselt.
Valgusvihurežiim
y Kui salvestatav objekt on äärmiselt heledalt
valgustatud, võivad salvestatud objekti värvid
jääda luitunuks ja selle ümbrus äärmiselt
tumedaks.
Lumerežiim
y Kui salvestatav subjekt on äärmiselt hele,
võivad selle värvid jääda luitunuks.
Rannarežiim
y Kui salvestatav subjekt on äärmiselt hele,
võivad selle värvid jääda luitunuks.
Päikseloojangurežiim
y Säriaeg on 1/25 või pikem.
y Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
Ilutulestikurežiim
y Säriaeg on 1/25.
y Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
y Heledalt valgustatud ümbruses võib kujutis
jääda luitunud.
Maastikuvaaterežiim
y Lähedal asuva objekti salvestamisel võib
kujutis jääda ebaselge.
Tuulemüra vähendamine
See funktsioon aitab vähendada sisseehitatud mikrofonide kaudu sõltuvalt tuule tugevusest
sisenevat tuulemüra.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [WIND CUT] ˆ [ON]
y Kui lüliti AUTO/MANUAL on seatud asendisse
AUTO, siis on funktsioon [WIND CUT]
sisselülitatud ([ON]).
y Helikvaliteet võib muutuda selle funktsiooni
sisselülitamisel tugeva tuulega. Tuule
nõrgenedes taastub automaatselt esialgne
helikvaliteet.
59
VQT1T77
Mikrofoni tase
Salvestamisel saab reguleerida sisseehitatud mikrofonide ja välise mikrofoni ühenduspesa
sisendsignaali taset.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
1 Valige menüü. (ˆ 22)
[RECORD SETUP] ˆ [MIC LEVEL] ˆ [SET
] või [SET]
+
y Valige tavasätte taastamiseks [AUTO].
[AUTO]:
AGC-funktsioon lülitub sisse ja salvestustaset
reguleeritakse automaatselt.
]:
[SET +
Saate seada soovitud salvestustaseme. AGCfunktsioon lülitub samuti helimoonutuste
vähendamiseks sisse.
[SET]:
AGC-funktsioon ei lülitu sisse ja seetõttu saate
salvestada tegeliku võtteheli.
AGC: automaatne võimenduse reguleerimine
2
Liigutage kursornuppu mikrofonisisendi
taseme reguleerimiseks.
A Keskmine
B Eesmine vasak
C Tagumine vasak
D Eesmine parem
E Tagumine parem
F Mikrofonisisendi tase
y Ilmub võimenduse väärtus iga 5
sisseehitatud mikrofoni jaoks. (Eraldi ei saa
mikrofonide sisendi taset seadistada.)
y Reguleerige mikrofoni sisendi taset, nii et
viimased 2 võimenduse väärtuse tulpa ei ole
punased. (Vastasel korral on heli moonutatud.)
Valige madalam säte mikrofoni sisendi
tasemele.
60
VQT1T77
3
Vajutage seadistamiseks
kursornuppu ning vajutage nuppu
MENU seadistamise lõpetamiseks.
MENU
G Mikrofonisisendi tasememõõdik
y Kui lüliti AUTO/MANUAL on seatud asendisse
AUTO, siis on funktsioon [MIC LEVEL]
automaatsättel ([AUTO]).
y Kui funktsioon [MIC SETUP] on seadistatud
sättele [ZOOM MIC], siis on helitugevus erinev
suumimiskiirusest sõltuvalt. Seadistage [MIC
SETUP] sättele [SURROUND] (ˆ 53) või
seadistage mikrofonisisendi tase pärast
suumimiskiiruse reguleerimist.
y Välise mikrofoni sisendi korral salvestatakse
stereoheli (2 kanalit) ning töötavad ainult
eesmine vasak ja eesmine parem võimenduse
väärtus.
y Mikrofonisisendi tasememõõdik näitab
mikrofonide suurimat helitugevust.
y Täielikult vaigistatud heliga ei saa salvestada.
Pildi reguleerimine
Reguleerige salvestamise ajal pildikvaliteeti.
Reguleerige pildikvaliteeti signaali telerisse väljastamise ajal.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
1 Valige menüü. (ˆ 22)
[ADVANCED] ˆ [PICTURE ADJUST] ˆ [YES]
2
Valige soovitud funktsioon
kursornupuga ja vajutage siis
kursornuppu.
[SHARPNESS]:
Serva teravus.
[COLOUR]:
Kujutise värvide sügavus.
[EXPOSURE]:
Kujutise heledus.
3 Reguleerige sätteid
kursornupuga.
y Kui pärast reguleerimist umbes 2 s ühtki
toimingut ei tehta, siis reguleerimisriba kaob.
y Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks. Ekraanile ilmub tähis [ ].
Sebra
Osad, kus on tõenäoline värviküllastuse esinemine (äärmiselt heledad või läikivad osad), ilmuvad
diagonaaljoontega (sebramustriga).
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
y Saate salvestada kujutise vähese
Valige menüü. (ˆ 22)
värviküllastusega, kui reguleerite käsitsi
säriaega või heledust (ava/võimendus) (ˆ
[ADVANCED] ˆ [ZEBRA] ˆ [ON]
68).
y Sebramustrit ei ole tegelikult salvestatud
kujutistel.
A Sebramuster
61
VQT1T77
Heledus
Näitab heleduse taset ekraani keskel (heleduse raam) protsentides (%). See muudab sama objekti
erinevas ümbruses salvestades objekti heleduse reguleerimise lihtsamaks, kontrollides objekti
heleduse taset. Reguleerige heledust funktsiooniga [IRIS]. (ˆ 68)
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
Valige menüü. (ˆ 22)
[ADVANCED] ˆ [LUMINANCE] ˆ soovitud
säte
[OFF]:
kuva ei ilmu.
[ANYTIME]:
kuva on näha pidevalt.
[ON ADJUST]:
kuva on näha ainult funktsiooni [IRIS] reguleerimisel. (ˆ
68)
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON ADJUST].
50%
A Heleduse raam
B Heleduse tase
y Heleduse taset näidatakse vahemikus [0%]
kuni [99%]. Kui see on üle 99%, siis ilmub näit
[99%K].
y Kui seadistate heledusekuva sättele
[ANYTIME] või [ON ADJUST], siis ilmub
heleduse raam funktsiooni [IRIS]
reguleerimisel isegi juhul, kui [DISPLAY] on
väljalülitatud ([OFF]).
62
VQT1T77
Histogramm
Ilmub graafik, mille horisontaalteljel on kujutatud heledust ja vertikaalteljel pikslite arvu sellel
heledusel. Graafiku jaotust vaadates saab määrata kindlaks kogu kujutise valgustuse.
Reguleerige heledust funktsiooniga [IRIS]. (ˆ 68)
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
Valige menüü. (ˆ 22)
[ADVANCED] ˆ [HISTOGRAM] ˆ soovitud
säte
[OFF]:
kuva ei ilmu.
[ANYTIME]:
kuva on näha pidevalt.
[ON ADJUST]:
kuva on näha ainult funktsiooni [IRIS] reguleerimisel.
(ˆ 68)
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON ADJUST].
Kuva näide
A Normaalne
B Tume
C Hele
y Kui histogrammikuva on seadistatud
sättele [ANYTIME] või [ON ADJUST], siis
ilmub histogramm funktsiooni [IRIS]
reguleerimisel isegi juhul, kui [DISPLAY] on
väljalülitatud ([OFF]).
63
VQT1T77
4
Käsitsi salvestamine käsitsi
reguleerimise rõngast kasutades
Saate käsitsi reguleerimise rõngast kasutades suumida, teravdada, seada värvustasakaalu,
säriaega ja reguleerida ava.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
AUTO
MANUAL
FOCUS/ZOOM
CAM FUNC
A Käsitsi reguleerimise rõngas
Pöörake seda kasutamiseks.
B Lülitumine käsitsi suumimise ja käsitsi teravdamise vahel
] ja käsitsi teravdamine [MF] vahetuvad iga kord, kui lülitit AUTO/MANUAL
Käsitsi suumimine [
asendisse FOCUS/ZOOM lükatakse.
]:
[
Käsitsi suumimine (ˆ 65)
[MF]:
Käsitsi teravdamine (ˆ 65)
C Kaamerafunktsiooni nupp
Seda kasutatakse värvustasakaalu, säriaja ja ava seadistuste jaoks.
Kaamerafunktsiooni elementide valimiseks
1 Vajutage kaamerafunktsiooni nuppu.
2 Pöörake elementide valimiseks käsitsi reguleerimise rõngast.
y Kursornupuga ei saa valida.
3 Valikusse sisenemiseks vajutage uuesti kaamerafunktsiooni
nuppu.
y Seadistage valitud element käsitsi reguleerimise rõngaga.
- VÄRVUSTASAKAAL (ˆ 66)
- SÄRIAEG/AVA (ˆ 68)
64
VQT1T77
Suumimine
Suumida saab käsitsi reguleerimise rõngast keerates.
y Liigutage lüliti AUTO/MANUAL asendist MANUAL asendisse FOCUS/ZOOM, et ilmuks
]. (ˆ 64)
[
A poole:
Suumige rõngast pöörates.
suurplaanvõtted (suurendamine)
B poole:
A
lainurkvõtted (vähendamine)
y Suumimiskiirus varieerub rõnga
pööramise kiirusest sõltuvalt.
B
y Automaatteravdamine on sisselülitatud, kui
].
ekraanil on tähis [
Käsitsi teravdamine
Kui automaatne teravdamine võttetingimuste tõttu ebaõnnestub, saab kasutada käsitsi teravdamist.
y Liigutage lüliti AUTO/MANUAL asendist MANUAL asendisse FOCUS/ZOOM, et ilmuks
[MF]. (ˆ 64)
1 (käsitsi teravdamise abifunktsiooni kasutamisel)
Valige menüü. (ˆ 22)
[ADVANCED] ˆ [MF ASSIST] ˆ [ON]
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
2 Pöörake teravdamiseks rõngast.
y Näotuvastuse raamistus ei ilmu kuva
suurendamisel isegi juhul, kui funkrsioon [FACE
FRAMING] on seadistatud sättele [ALL].
y Sebramuster ei ilmu suurendatud ekraani
osale, kui [ZEBRA] on sisselülitatud ([ON]).
y Heledusekuva ei ilmu kuva suurendamisel,
isegi kui [LUMINANCE] on seadistatud sättele
[ANYTIME].
y Histogramm ei ilmu kuva suurendamisel, isegi
kui [HISTOGRAM] on seadistatud sättele
[ANYTIME].
Ekraani keskkohta suurendatakse. Tavaline
kuva taastub umbes 2 s pärast subjekti
teravdamise lõpetamist.
y Ekraani keskkohta ei suurendata, kui
funktsioon [MF ASSIST] on väljalülitatud ([OFF]).
y Automaatteravdamisele naasmiseks liigutage
lüliti AUTO/ MANUAL asendisse FOCUS/ZOOM,
], või seadistage sättele AUTO.
et ilmuks [
y Käsitsi teravdamise abifunktsioon ei tööta,
kui suurendustegur on üle 12k.
y Suurendatavat ekraani osa ei suurendata
tegelikult salvestatud kujutisel.
65
VQT1T77
Värvustasakaal
Sõltuvalt võttest või valgustusest ei pruugi automaatne värvustasakaal suuta loomulikke värve esile
tuua. Sellisel juhul saate värvustasakaalu reguleerida käsitsi.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
1
Vajutage kaamerafunktsiooni
nuppu ja valige [WHITE
BALANCE] rõngast keerates.
(ˆ 64)
Ikoon
AWB
Režiim/salvestustingimused
Automaatne värvustasakaalu
reguleerimine
Päikselise ilma režiim
Salvestamine väljas selge ilmaga.
CAM FUNC
Pilvise ilma režiim
Salvestamine väljas pilvise taevaga.
2
Sisenege valikusse
kaamerafunktsiooni nuppu vajutades.
Siserežiim 1
Hõõglambivalgus, videolambid nagu
stuudios jne.
3
Valige värvustasakaalu režiim
rõngast keerates.
Siserežiim 2
Värviline luminofoorlamp,
naatriumlamp jne.
Käsitsi reguleerimise režiim
y Elavhõbekvarts-, naatrium- ja mõned
luminofoorlambid.
y Hotellide pulmapeo valgustus, lava
valgustus teatris.
y Päiksetõus, -loojang jne.
y Valige optimaalne režiim, kontrollides
värvust ekraanil.
4
Sisenege valikusse
kaamerafunktsiooni nuppu vajutades.
y Valige rõngaga [RETURN] ja vajutage uuesti
kaamerafunktsiooni nuppu seadistamise
lõpetamiseks.
y Automaatsele reguleerimisele naasmiseks
seadistage värvustasakaalu režiim sättele
[AWB] või seadke lüliti AUTO/MANUAL
asendisse AUTO.
66
VQT1T77
Värvustasakaalu seadmine
käsitsi
1 Valige tähis [ ] ja suunake seade kogu
ekraani täitvale valgele esemele.
2
Hoidke kaamerafunktsiooni nuppu
umbes 1 s vajutatuna.
CAM FUNC
y Seadistamine on lõpetatud, kui ekraan
muutub kiiresti mustaks ja tähis [ ] lakkab
vilkumast ning jääb püsivalt põlema.
y Kui tähis [ ] jätkab vilkumist, ei saa
värvustasakaalu seadistada, kuna võttekoht on
liiga pime või muul põhjusel. Sellisel juhul
kasutage automaatset värvustasakaalustamist.
y Tähise [ ] vilkumine tähendab, et eelnevalt
käsitsi seadistatud värvustasakaal on
salvestatud. Salvestustingimuste muutumisel
seadistage korrektse reguleerimise tagamiseks
värvustasakaal uuesti.
y Kui seadistate nii värvustasakaalu kui ka
ava/võimendust, siis seadistage värvustasakaal
esimesena.
67
VQT1T77
Säriaja/ava käsitsi reguleerimine
Säriaeg:
reguleerige seda kiiresti liikuvate objektide jäädvustamisel.
Ava:
reguleerige seda liiga heleda või tumeda võtte korral.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse MANUAL. (ˆ 58)
1
Vajutage kaamerafunktsiooni
nuppu ja valige [SHUTTER
SPEED] või [IRIS] rõngast
pöörates. (ˆ 64)
CAM FUNC
4 Sisenege valikusse
kaamerafunktsiooni nuppu vajutades.
y Valige rõngaga [RETURN] ja vajutage uuesti
kaamerafunktsiooni nuppu seadistamise
lõpetamiseks.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse
AUTO automaatsele reguleerimisele
naasmiseks.
2
Sisenege valikusse
kaamerafunktsiooni nuppu vajutades.
y Kui muudate nii säriaega kui ka
ava/võimendusväärtust, siis seadistage esmalt
säriaeg ja siis ava/võimendusväärtus.
3
Reguleerige rõngast pöörates.
Säriaja käsitsi reguleerimine
y Käsitsi lühema säriaja valimisel võib esineda
enam pildimüra.
y Väga heledalt särava objekti ümber võib
ilmuda valgusriba või see võib tugevalt
peegeldada.
y Tavalisel esitamisel ei pruugi pildi liikumine
olla sujuv.
y Kujutise värvus või heledus võib muutuda.
Kujutisele võivad ilmuda horisontaaljooned, kui
objekti salvestatakse äärmiselt heledalt
valgustatud kohas või luminofoor-, elavhõbe- või
naatriumlambi valguses jne. Sel juhul salvestage
automaatrežiimil või seadistage säriajaks 1/100
kohtades, kus elektrivarustussagedus on 50 Hz,
või 1/125, kus see on 60 Hz.
A Säriaeg:
1/50 kuni 1/8000
y Kui [AUTO SLOW SHTR] on sisselülitatud
([ON]), siis seadistatakse säriaeg vahemikus
1/25 kuni 1/8000.
y Mida lähemal on säriaeg väärtusele 1/8000,
seda lühem see on.
B Avad ja võimendusväärtused:
CLOSE (suletud) ˆ (F16 – F2.0) ˆ OPEN
(avatud) ˆ (0dB kuni 18dB)
y Sättele [CLOSE] lähema väärtuse valimisel
muutub võte tumedamaks.
y Sättele [18dB] lähema väärtuse valimisel
muutub võte heledamaks.
y Sättest [OPEN] suurema ava väärtuse
valimisel muutub see võimendusväärtusele.
68
VQT1T77
Ava ja võimenduse käsitsi reguleerimine
y Ava reguleerimise ajal on ekraanil heleduse
taseme kuva ja histogramm. Saate need soovi
korral ekraanilt kaotada. (ˆ 62)
y Võimendusväärtuse suurendamisel suureneb
pildimüra ekraanil.
y Sõltuvalt suurendustegurist on ava väärtusi,
mida ei kuvata.
Esitamine
70 Esitamine
78 Redigeerimine
84 Kasutamine teleriga
69
VQT1T77
1
Video esitamine
A Lukust vabastamise nupp
B Seadke tähisega kohakuti.
y Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke töörežiimide valikulüliti keeramise ajal lukust
vabastamise nupp all.
1
2
Keerake töörežiimide
valikulüliti asendisse
3
.
Valige esitatav stseen ja
vajutage kursornuppu.
Valige kursornupuga [ ] (video
esitamine).
C Video esitamine
D Pisipildikuva
E Eelmine lehekülg
F Järgmine lehekülg
G Esitusrežiimi valikunupp
H Stseeni number
Valitud stseeni esitatakse kogu ekraani
täitvana ning tööikoon ilmub automaatselt
ekraanile.
70
VQT1T77
y Kui salvestatud on 9 või rohkem stseeni, siis
saab vaadata järgmist (või eelmist) lehekülge
kursornuppu vasakule ja paremale liigutades
/
ning vajutades siis
või valides
kursornuppu.
Kui valitud on viimane stseen, siis liigutage
kursornuppu paremale esimese stseeni
valimiseks.
y Stseeni numbri vahetab välja
leheküljenumber, välja arvatud pisipiltide
valimisel.
y Vajutage kursornuppu esitusrežiimi
valikunupu valimise ajal, et lülituda järgmiste
stseenide pisipiltidele.
(Kõik stseenid):
kõikide stseenide esitamine
(Kuupäeva järgi):
valitud kuupäeval salvestatud stseenide
esitamine
(ˆ 73)
(Intelligentne stseeni valimine):
tuvastatud eredalt salvestatud stseenide
esitamine (ˆ 73)
4 Valige esitustoiming
heli tugevneb
Tähise „-” suunas:
heli nõrgeneb
Edasi-/tagasikerimine
Liigutage kursornuppu esituse ajal paremale
edasikerimiseks.
(Tagasikerimiseks liigutage kursornuppu
vasakule.)
y Edasi-/tagasikerimise kiirus suureneb, kui
kursornuppu uuesti liigutate. (Näidu ff
vahetab ekraanil välja näit fff.)
y Tavaesitus jätkub, kui liigutate kursornuppu
üles.
Juhtimine kaugjuhtimispuldiga
Vajutage esituse ajal nuppu ee või ff.
kursornupuga.
VOL
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
Vahelejätmisega
fII: esitamine/paus
ee: tagasikerimine
ff: edasikerimine
: esituse seiskamine ja pisipiltide kuvamine
y Tööikoon ilmub või kaob igal kursornupu
vajutamise korral.
Kõlari/kuularite
helitugevuse
esitus (stseeni
algusesse)
(Kasutatav ainult kaugjuhtimispuldiga.)
Vajutage esituse ajal nuppu Iee või ffI.
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
reguleerimine
Liigutage helitugevuse hooba kõlari/kuularite
helitugevuse reguleerimiseks esituse ajal.
Aegluubis esitus
1 Katkestage ajutiselt esitus (paus).
2 Hoidke kursornuppu paremale
liigutatuna. (Hoidke kursornuppu vasakule
liigutatuna stseeni tagurpidi aegluubis
esitamiseks.)
Tähise „+” suunas:
71
VQT1T77
Kursornuppu liigutatuna hoides esitab seade
stseeni aegluubis.
Juhtimine kaugjuhtimispuldiga
1 Vajutage nuppu II.
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
2 Vajutage nuppu e või f.
y Tavaesitus jätkub, kui liigutate kursornuppu
üles.
y Tagurpidi aegluubis esitamisel on
esituskiiruseks pidevalt 2/3 tavaesituse kiirusest
(0,5 s intervallid).
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
Video ühilduvus
Juhtimine kaugjuhtimispuldiga
Vajutage esituse ajal nuppu e või f.
SEARCH
PLAY
SEARCH
STILL ADV
PAUSE
STILL ADV
SKIP
STOP
SKIP
Kaadrikaupa esitus
Videolõiku esitatakse ühe kaadri haaval.
1 Katkestage ajutiselt esitus (paus).
2 Liigutage kursornuppu paremale.
(Liigutage kursornuppu vasakule
kaadrikaupa tagurpidi esitamiseks.)
y Tavaesitus jätkub, kui liigutate kursornuppu
üles.
y Kaadreid ükshaaval tagurpidi vaadates
ilmuvad need 0,5 s intervallidega.
72
VQT1T77
y See seade põhineb AVCHD-vormingul.
y Sellel seadmel saab esitada järgmisi
videosignaale: 1920k1080/50i, 1920k1080/25p
ja 1440k1080/50i.
y Isegi kui tegemist on AVCHD-vormingut
toetavate seadmetega, võib muudel
seadmetel salvestatud või loodud video
kvaliteet halveneda sellel seadmel esitamisel
või esitamine võib osutuda võimatuks. Sama
kehtib teistel seadmetel selle seadmega
salvestatud videolõikude esitamisel.
y Heli on võimalik kuulata ainult
tavaesitamisel.
y Kui paus kestab üle 5 min, ilmuvad
ekraanile uuesti pisipildid.
y Esitada ei saa stseene, mille pisipildiks on
. Ilmub veateade ning ekraanile ilmuvad
pisipildid.
y Video esitamisel ei lülitu seade välja isegi
LCD-ekraani sulgemisel.
y Esitustähise järelejäänud aeg lähtestatakse
iga stseeni jaoks näidule “0h00m00s”.
y Muul seadmel esitamisel võib 4 GB ületav
videoandmete katkematu salvestus hetkeks
katkeda iga 4 GB andmete järel.
Foto tegemine videost
Salvestatud videost saab ühe kaadri salvestada
fotona.
1 Katkestage esitus ajutiselt selle
stseeni kohal, mille soovite fotona
salvestada.
y Mugav on kasutada aegluubis ja kaadrikaupa
esitust.
2 Vajutage nupp
Valitud päeval salvestatud stseenid ilmuvad
pisipiltidena.
y Liigutage kursornuppu üles või alla kuupäeva
valimiseks. Liigutage kursornuppu vasakule
eelmise kuu viimase kuupäeva valimiseks või
liigutage seda paremale järgmise kuu viimase
kuupäeva valimiseks.
3
Valige esitatav stseen ja
vajutage siis kursornuppu.
lõpuni alla.
Seade salvestab foto.
y Kui jätate esituse enne
nupu vajutamist
ajutiselt katkestamata, siis võib salvestatud foto
olla udune.
y Video salvestamise kuupäev märgitakse ka
foto kuupäevaks. (Kui video jaoks ei ole
kuupäeva salvestatud, siis märgitakse foto
kuupäevaks selle loomise kuupäev.)
y Kvaliteet erineb tavafotode kvaliteedist.
Kuupäeva järgi videolõikude
esitamine
Samal päeval salvestatud videolõike saab järjest
esitada.
1 Valige (kuupäeva järgi) ja
vajutage siis kursornuppu.
y Valige
(kõik stseenid) ja vajutage
kursornuppu tagasi kõikide stseenide esitamisele
naasmiseks.
y Seade lülitub uuesti kõikide stseenide
esitamise režiimi, kui selle välja lülitate või
töörežiimide valikulülitit keerate.
y Samal päeval salvestatud videolõigud
jagatakse eraldi gruppidesse järgmistel juhtudel:
- kui stseenide arv ületab 99,
- SD-mälukaardi taastamisel,
- salvestusrežiimi muutmisel režiimilt HA/HG/HX
režiimile HE* või režiimilt HE režiimile
HA/HG/HX*.
* –1, –2... on lisatud ekraanil näidatud
salvestuskuupäeva lõppu.
Intelligentne stseeni valimine
(Esitamiseks selgelt salvestatud osade
leidmine)
Videovõtteid esitatakse pärast halva
kvaliteediga võtete (fookusest väljas stseenid
või vabiseva kujutisega stseenid) väljajätmist.
2 Valige esituskuupäev ja vajutage
siis kursornuppu.
1 Valige (intelligentne stseeni
valimine) ja vajutage siis
kursornuppu.
73
VQT1T77
2 Valige esitatav stseen ja
vajutage siis kursornuppu.
Korduvesitus
Esimese stseeni esitus algab uuesti pärast
viimase stseeni esituse lõppu.
Valige menüü. (ˆ 22)
y Valige
(kõik stseenid) ja vajutage
kursornuppu tagasi kõikide stseenide esitamisele
naasmiseks.
(kuupäeva järgi) ja vajutage
y Valige
kursornuppu intelligentse stseeni valimise
sisselülitamiseks valitud kuupäeval. (l 73) Tagasi
kõikide stseenide intelligentsele stseeni
(kõik stseenid)
valimisele naasmiseks valige
kursornupuga ja vajutage siis kursornuppu.
y Järgmised videovõtted jäetakse vahele:
- kui videote salvestamisel liigutati seadet
kiiresti,
- kui seade rapub,
- kui kujutise kontrast on liiga tugev (nt
tagantvalgus),
- kui stseenid on liiga tumedad,
- kui seade oli salvestamisel kallutatud, tagurpidi
või üles suunatud,
- kui jäädvustatav on teravdamata.
y Ühe stseeni puhul saab jätta vahele kuni 9
osa.
yVideo vahelejätmisel pilt seiskub hetkeks.
y Salvestise tüübist sõltuvalt võib
vahelejäetavate osade asukoht varieeruda ning
mõne puhul ei pruugi vahelejäetavaid osi olla.
y Jagatud stseeni ei jäeta vahele.
y Seade lülitub tagasi kõikide stseenide
esitamise režiimi, kui selle välja lülitate või
töörežiimide valikulülitit keerate.
y Tarkvara HD Writer 2.6E lihtsa redigeerimise
funktsiooniga redigeeritud andmete korral on
intelligentne stseeni valimine blokeeritud.
y Intelligentse stseeni valimise ajal ei saa
stseene kustutada.
74
VQT1T77
[VIDEO SETUP] ˆ [REPEAT PLAY] ˆ [ON]
Pisipiltide ja täisekraanivaates ilmub ekraanile
[ ].
y Seade esitab korduvalt kõiki SD-mälukaardile
salvestatud stseene. (Kui esitusrežiimiks on
valitud , siis esitab seade korduvalt kõiki valitud
kuupäeval salvestatud stseene.)
y Korduvesitamise funktsiooni väljalülitamiseks
seadistage [REPEAT PLAY] sättele [OFF].
Eelneva esituse jätkamine
Kui stseeni esitus seisati poolepealt, siis saab
esitust jätkata kohast, kus see eelnevalt seisati.
Valige menüü. (ˆ 22)
[VIDEO SETUP] ˆ [RESUME PLAY] ˆ [ON]
Video esituse seiskamisel ilmub seisatud
stseeni pisipildivaatele tähis [ ].
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [ON] (sees).
y Eelneva esituse jätkamise funktsiooni
väljalülitamiseks seadistage [RESUME PLAY]
sättele [OFF].
y Seade kustutab salvestatud
jätkamispositsiooni, kui selle välja lülitate või
töörežiimide valikulülitit keerate.
2
Fotode esitamine
A Lukust vabastamise nupp
B Seadke tähisega kohakuti.
y Väljalülitatud asendist ümberlülitamiseks hoidke töörežiimide valikulüliti keeramise ajal lukust
vabastamise nupp all.
1
2
Keerake töörežiimide
valikulüliti asendisse
Valige kursornupuga [
esitamine).
3 Valige esitatav foto ja vajutage
kursornuppu.
.
] (fotode
•
•
•
•
•
C Fotode esitamine
D Esitusrežiimi valikunupp
E Pisipildikuva
F Eelmine lehekülg
G Järgmine lehekülg
H Foto number
I Kausta/faili nimi
Seade esitab valitud fotot täisekraanrežiimis
ning ekraanile ilmub automaatselt tööikoon.
75
VQT1T77
y Kui salvestatud on 9 või rohkem fotot, siis
saab järgmist (eelmist) lehekülge vaadata,
liigutades kursornuppu vasakule või paremale
/
ning vajutades siis
või valides
kursornuppu.
Kui valitud on viimane foto, siis liigutage
kursornuppu paremale esimese pildi
valimiseks.
y Foto numbri asemel ilmub leheküljenumber,
välja arvatud kui pisipildid on valitud.
y Valige esitusrežiimi valikunupp ning vajutage
kursornuppu, et lülituda järgmistelt fotokuvadelt
pisipildivaatele.
(kõik stseenid):
kõikide fotode esitamine (kuupäeva järgi):
valitud kuupäeval salvestatud fotode esitamine
(ˆ 77)
4 Valige esitustoiming
kursornupuga.
y Suurte piltide korral võib järgmise pildi
esitamiseks kuluda ettenähtust kauem aega või
intervall ei pruugi väheneda koguni sätte
muutmisel.
Fotode ühilduvus
y See seade vastab JEITA (Jaapani
elektroonika- ja arvutitööstuse assotsiatsioon)
kehtestatud ühtsele standardile DCF (kaamera
failisüsteemi nõuded).
y See seade toetab fotode failivormingut
JPEG. (Samas ei esitata kõiki JPEGvormingus faile.)
y Mittestandardse foto esitamisel ei pruugi
ilmuda kausta/faili nimi.
y Muudel seadmetel salvestatud või loodud
fotode esituskvaliteet sellel seadmel võib olla
halb või esitus osutuda võimatuks. Sama
kehtib sellel seadmel salvestatud fotode
muudel seadmetel esitamisel.
y Esitada ei saa fotosid, mille pisipildiks on .
Ilmub veateade ning ekraanile ilmuvad pisipildid.
y Fotode esitamise ajal ei lülitu seade välja isegi
LCD-ekraani sulgemisel.
fII: slaidiseansi (fotode esitamine numbrilises
järjekorras) alustamine/ajutine katkestamine
IIe: eelmise pildi esitamine
IIf: järgmise pildi esitamine
: esituse seiskamine ja pisipiltide kuvamine
y Tööikoon ilmub või kaob igal kursornupu
keskele vajutamisel.
Slaidiseansi jaoks
esitusintervalli muutmine Valige
menüü. (ˆ 22)
[PHOTO SETUP] ˆ [SLIDES INTERVAL] ˆ
soovitud säte
[SHORT] (lühike):
umbes 1 s
[NORMAL] (normaalne):
umbes 5 s
[LONG] (pikk):
umbes 15 s
y Selle funktsiooni vaikesätteks on [NORMAL].
76
VQT1T77
Fotode esitamine kuupäeva
järgi
Samal päeval salvestatud fotosid saab järjest
esitada.
1
Valige
(kuupäeva järgi) ja
vajutage siis kursornuppu.
2
Valige esituskuupäev ja
vajutage siis kursornuppu.
y Samal päeval salvestatud fotod jagatakse
eraldi gruppidesse järgmistel juhtudel:
- kui fotode arv ületab 999,
- kui fotod on salvestatud HD
kiirsarivõtterežiimis ([ ] ilmub kuupäeva ette
kuupäeva järgi nimekirjas).
y [ ] ilmub kuupäeva ette kuupäeva järgi
nimekirjas videost loodud fotode puhul. (ˆ 73)
Valitud kuupäeval salvestatud fotod ilmuvad
pisipiltidena.
y Liigutage kursornuppu üles või alla kuupäeva
valimiseks. Liigutage kursornuppu vasakule
eelmise kuu viimase kuupäeva valimiseks või
liigutage seda paremale järgmise kuu viimase
kuupäeva valimiseks.
3 Valige esitatav foto.
y Valige
(kõik stseenid) ning vajutage
kursornuppu kõikide fotode esitusele
naasmiseks.
y Seade lülitub tagasi kõikide fotode
esitamisele, kui selle välja lülitate või kui
keerate töörežiimide valikulülitit.
77
VQT1T77
1
Stseenide/fotode
kustutamine
Kustutatud stseene/fotosid ei saa taastada, mistõttu tuleb nende sisu enne kustutamist
hoolikalt kontrollida.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
Kustutamine esitatavaid kujutisi
kontrollides
Vajutage nuppu kustutatavate stseenide
või fotode esitamise ajal.
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja
vajutage siis kursornuppu.
Mitme steeni/foto kustutamine pisipildikuvalt
1 Vajutage nuppu , sellal kui
pisipildikuva on ekraanil.
2
Liigutage kursornuppu sätte [SELECT]
(vali) või [ALL SCENES] (kõik stseenid)
valimiseks ja vajutage siis kursornuppu.
y Kõikide stseenide sätte [ALL SCENES]
valimisel kustutatakse SD-mälukaardilt
järgmised stseenid/fotod, välja arvatud kaitstud
stseenid/fotod. Kinnitusteate ilmumisel valige
[YES] ja vajutage siis kursornuppu.
78
VQT1T77
- Kui esitusrežiimiks on :
kõik stseenid või fotod
- Kui esitusrežiimiks on :
kõik valitud kuupäeva stseenid või fotod
3 (Ainult juhul, kui punktis 2 valisite sätte
[SELECT])
Valige kustutatav stseen/foto ja
vajutage siis kursornuppu.
y Sätte [ALL SCENES] valimisel võib
kustutamiseks kuluda aega, kui SD-mälukaardile
on salvestatud palju stseene või fotosid.
y Ärge kustutamise ajal seadet välja lülitage.
y Kasutage stseenide/fotode kustutamiseks
piisavalt laetud akut või ühendage toiteadapter.
y Kui kustutate selle seadmega muudel
seadmetel salvestatud stseene või DCFstandardile vastavaid fotosid, siis võidakse
kustutada kõik stseeni/fotoga seotud andmed.
y Kui kustutate SD-mälukaardilt sellele muude
seadmetega salvestatud fotosid, siis võidakse
kustutada foto (muu peale JPEG), mida ei saa
sellel seadmel esitada.
y Valiku tühistamiseks vajutage uuesti
kursornuppu.
y Kustutamiseks saab valida kuni 99 stseeni.
4 (Ainult juhul, kui punktis 2 valisite sätte
[SELECT])
Vajutage nuppu
.
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja vajutage
siis kursornuppu.
(Ainult juhul, kui punktis 2 valisite sätte
[SELECT])
Muude stseenide kustutamine
Korrake toiminguid 3-4.
Kui kustutamise poolepealt seiskate
Vajutage kustutamise ajal nuppu MENU.
y Enne kustutamise tühistamist kustutatud
stseene või fotosid ei saa taastada.
Redigeerimise lõpetamine
Vajutage nuppu MENU.
y Saate stseene kustutada ka nuppu MENU
vajutades ning valides siis [EDIT SCENE] ˆ
[DELETE] ˆ [ALL SCENES] või [SELECT].
y Saate fotosid kustutada ka nuppu MENU
vajutades ning valides siis [PHOTO SETUP] ˆ
[DELETE] ˆ [ALL SCENES] või [SELECT].
y Stseene ei saa kustutada, kui esitusrežiimiks
on [INTEL. SCENE].
y Stseeni soovimatu osa kustutamiseks jagage
see esmalt osadeks ja kustutage siis tarbetu
osa. (ˆ 80)
y Kustutada ei saa stseene/fotosid, mida ei saa
).
esitada (pisipildiks on
y SD-mälukaardilt videote või fotode
kustutamise ajal ei tohi avada SDmälukaardipesa katet.
Kustutamine seiskub.
79
VQT1T77
2
Stseeni jagamine
kustutamiseks
Stseenist tarbetu osa kustutamiseks jagage see esmalt kaheks osaks ja seejärel kustutage tarbetu
osa.
Valige [ ] (video esitamine), sellal kui töörežiimide valikulüliti on asendis . (ˆ 70)
1
Valige menüü. (ˆ 22)
[EDIT SCENE] ˆ [DIVIDE] ˆ [SET]
2
3
Valige jagatav stseen ja
vajutage siis kursornuppu.
Valige [ ] jagamispunkti
seadmiseks.
y Stseeni jagamiskohta on mugav otsida
aegluubis või kaaderhaaval esitamise
funktsioonidega. (ˆ 71)
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja
vajutage siis kursornuppu.
4 Vajutage nuppu MENU
jagamise lõpuleviimiseks.
5 Kustutage tarbetu stseen. (ˆ
78)
Järgmiste stseenide jagamine
Korrake toiminguid 2-3, enne kui jagamise
punktis 4 lõpule viite.
80
VQT1T77
Kõikide jagamispunktide kustutamine
[DIVIDE] ˆ [CANCEL ALL]
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja
vajutage siis kursornuppu.
y Kõik sellel seadmel seatud jagamispunktid
tühistatakse.
y Pärast jagamist kustutatud stseene ei saa
taastada.
y Stseene ei saa jagada, kui esitusrežiimiks on
[INTEL. SCENE].
y Stseene ei saa enam jagada, kui valitud
päeva esitatavate stseenide arv on juba 99.
y Lühikese salvestusajaga stseene ei pruugi
olla võimalik jagada.
y Jagatud kujutiste muul seadmel esitamisel ei
pruugi stseenide ühinemiskohad olla selged.
y Muul seadmel salvestatud või redigeeritud
andmeid ei saa jagada ning jagamispunkte ei
saa kustutada.
y Kõikide tühistamise sätte [CANCEL ALL]
valimisel kustutatakse kõikide stseenide
jagamispunktid ning seade lülitub tagasi sättele,
mis esitab kõiki stseene, isegi kui valisite
stseenide esitamise kuupäeva järgi.
3
Stseenide/fotode
kaitsmine
Stseene/fotosid saab kaitsta, et neid kogemata mitte ära kustutada.
(Isegi kui mõned SD-mälukaardil olevad stseenid/fotod on kaitstud, kustutatakse need SDmälukaardi vormindamisel.)
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
.
1 Valige menüü. (ˆ 22)
[VIDEO SETUP] või [PHOTO SETUP] ˆ
[SCENE PROTECT] ˆ [YES]
2 Valige kaitstav stseen/foto ja
vajutage siis kursornuppu.
Ilmub tähis [ ] ning stseen/foto on kaitstud.
y Vajutage kursornuppu uuesti sätte
tühistamiseks.
y 2 või rohkemat stseeni/fotot saab seada
järjest.
y Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks.
y Stseene ei saa kaitsta, kui videote
esitamise ajal on esitusrežiimiks [INTEL.
SCENE].
81
VQT1T77
4
DPOF-säte
SD-mälukaardile saab kirjutada prinditavate fotode andmed ja koopiate arvu (DPOF-sätted).
Valige [
(ˆ 75)
] (fotode esitamine), sellal kui töörežiimide valikulüliti on asendis
Mis on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format ehk
printimiskorra digitaalvorming) süsteem
võimaldab digikaamera kasutajal valida, milliseid
SD-mälukaardile salvestatud pilte ja kui mitmes
eksemplaris printida. (Tähelepanu! Kõik
printimisteenuseid pakkuvad ettevõtted ei toeta
seda funktsiooni.)
1
Valige menüü. (ˆ 22)
[PHOTO SETUP] ˆ [DPOF SET] ˆ [SET]
2
Valige soovitud foto ja vajutage
siis kursornuppu.
3
Valige prinditavate koopiate arv
ja vajutage siis kursornuppu.
y Seadistuse tühistamiseks valige prinditavate
eksemplaride arvuks [0].
y Saate valida ka mitu fotot järjest.
y Vajutage nuppu MENU seadistamise
lõpetamiseks.
82
VQT1T77
.
Kõikide DPOF-sätete tühistamine
[DPOF SET] ˆ [CANCEL ALL]
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja
vajutage siis kursornuppu.
y Seadke DPOF-sätted just selle seadmega.
y Prinditavate fotode DPOF-sätetele ei saa
lisada salvestuskuupäeva.
5
SD-mälukaardi haldus
Vormindamine
Tähelepanu! SD-mälukaardi vormindamisel kustuvad kõik mälukaardile salvestatud andmed.
Varundage tähtsad andmed arvutisse, DVD-plaadile või mujale.
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [FORMAT CARD] ˆ [YES]
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja
vajutage siis kursornuppu.
y Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage
kuvalt väljumiseks nuppu MENU.
y Vormindamise ajal ei tohi seadet välja lülitada ega SD-mälukaarti eemaldada. Ärge laske
vibratsioonil või raputustel seadet mõjutada.
Vormindage SD-mälukaardid selle seadmega.
Ärge vormindage SD-mälukaarti mõnel muul seadmel nagu arvutil. Kaart ei pruugi olla hiljem
sellel seadmel kasutatav.
SD-mälukaardi infokuva
Kontrollida saab SD-mälukaardi kasutatud ja järelejäänud mälumahtu.
Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse
Valige menüü. (ˆ 22)
.
y Vajutage infokuva sulgemiseks nuppu MENU.
[SETUP] ˆ [CARD STATUS] ˆ [YES]
83
VQT1T77
1
Video/fotode vaatamine
teleril
Selle seadmega salvestatud videoid ja fotosid saab esitada teleri ekraanil.
Kontrollige teleri sisendpesasid ja
kasutage ühendamiseks nendega
ühilduvat kaablit. Pildikvaliteet võib
ühendamiseks kasutatud pesast
sõltuvalt varieeruda.
1 Kõrge kvaliteet
2 HDMI-pesa
3 Komponentpesa
4 Videopesa
y Et vältida aku tühjenemist, kasutage toiteadapterit.
y Kasutage komplekti kuuluvat komponentkaablit seadme ühendamiseks teleri komponentpessa,
sellal kui kasutate komplekti kuuluvat AV-kaablit seadme ühendamiseks videopessa. Seadme HDMIpessa ühendamiseks on soovitav kasutada järgmisi Panasonicu HDMI-minikaableid.
1 Ühendage see seade teleriga.
A HDMI-minikaabel
(lisavarustus)
B Komponentkaabel (kuulub
komplekti)
C AV-kaabel (kuulub
komplekti)
AV /
AV/
84
VQT1T77
Pildi kvaliteet
1 Kõrglahutusega kujutised
ühendamisel HDMI-pessa
2 Kõrglahutusega kujutised
ühendamisel 1080i
ühilduvasse komponentpessa
Standardkujutised
ühendamisel 576i ühilduvasse
komponentpessa
3 Standardkujutised
ühendamisel videopessa
y Kontrollige, et pistikud on lõpuni sisse lükatud.
y Soovitame kasutada Panasonicu HDMI-minikaableid (lisavarustus).
Osade numbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
y Ärge kasutage mingeid muid komponentkaableid peale komplekti kuuluva.
y Komponentpesa on ettenähtud ainult pildi väljastamiseks, mistõttu tuleb kindlasti ühendada ka AV-
kaabel. (Kollast pistikut ei ole vaja ühendada.)
y Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid peale komplekti kuuluva.
2 Valige selle seadmega ühendatud teleril videosisend.
y Näide:
Valige [HDMI] kanal HDMI-minikaabliga.
Valige [Component] kanal komponentkaabliga.
Valige [Video 2] kanal AV-kaabliga.
(Ühendatud telerist sõltuvalt võib kanali nimi erineda.)
3 Seadke töörežiimide valikulüliti esitamiseks asendisse
.
y Teler esitab kaamerast tulevat kujutist ja heli.
Kaablid
A HDMI-minikaabel (lisavarustus)
Viited
y HDMI-minikaabliga ühendamine (ˆ 87)
y 5,1-kanalilise ruumiheli kuulamine (ˆ 88)
y Esitus VIERA-linki kasutades (HDAVI Control™) (ˆ 89)
B Komponentkaabel (kuulub komplekti) y Ühendamine komponentkaabliga (ˆ 88)
C AV-kaabel (kuulub komplekti)
y Ühendamine AV-kaabliga (ˆ 88)
Kui sellest seadmest väljastatav pilt või heli ei ilmu teleri ekraanile/ei ole
kuulda
y Kontrollige ühendusi.
y Kontrollige, et pistikud on lõpuni sisse lükatud.
y Kontrollige teleril sisendsätet (sisendi lüliti) ja heli sisendsätet. (Täpsemalt vt teleri
kasutusjuhendist.)
y Kontrollige funktsiooni [HDMI RESOLUTION] HDMI-minikaabliga ühendades. (ˆ 87)
y Kontrollige funktsiooni [COMPONENT OUT] komponentkaabliga ühendades. (ˆ 88)
y Kontrollige funktsiooni [AV JACK] AV-kaabliga ühendades. (ˆ 88)
85
VQT1T77
Kuvasuhtega 16:9 kujutiste
vaatamine tavalise teleri ekraanil
(4:3)
Sellel seadmel kuvasuhtega 16:9 salvestatud
videoid või fotosid 4:3 kuvasuhtega teleril
esitades võivad olla kujutised ekraanil
horisontaalselt kokku surutud. Sellisel juhul
muutke menüüs sätet, et esitada pilte
originaalkuvasuhtega. (Sõltuvalt teleri sättest ei
pruugi piltide kuvamine korralikult õnnestuda.
Täpsemalt vt teleri kasutusjuhendist.)
Valige menüü. (ˆ 22)
Kaugjuhtimispuldil nupu EXT DISPLAY
vajutamisel saab näidata teleriekraanil infot,
mis ilmub tavaliselt selle seadme ekraanile
(tööikoon ja ajakood jne).
PHOTO
EXT
DISPLAY SHOT
DATE/
TIME
START/
STOP
ZOOM
VOL
[SETUP] ˆ [TV ASPECT] ˆ [4:3]
Kuvasuhtega 16:9 kujutiste näide tavalise
teleri ekraanil (4:3)
[TV ASPECT] säte
[16:9]
Näitude kuvamine teleri ekraanil
[4:3]
y Kui ühendatud on laiekraaniga teler, siis
reguleerige kuvasuhte sätet teleril. (Täpsemalt
vt teleri kasutusjuhendist.)
y Infokuva ekraanilt kõrvaldamiseks
vajutage nuppu veel kord.
y Selle seadme ekraanikuva ei muutu.
y HDMI-minikaabel tuleb kindlasti ühendada
HDMI-sisendpessa. Ärge ühendage seda muude
seadmete HDMI-väljundpessa.
y Kui ühendate komponentkaabli, siis ühendage
kindlasti ka AV-kaabel.
(Sisestage see komponentpesa sisendi jaoks
audiosisendi pessa.)
y Kui samal ajal on ühendatud HDMI-minikaabel
ja AV-kaabel, siis on prioriteet HDMI-minikaabli
väljundil.
y Kui korraga on ühendatud komponentkaabel ja
AV-kaabel, siis on prioriteet komponentkaablil
kujutise väljundi jaoks.
Külastage järgmist tugisaiti info saamiseks Panasonicu telerite kohta, mille kasutamisel saab
SD-mälukaardi sisestada otse SD-mälukaardipessa teleril ning siis sellelt kujutisi esitada:
http://panasonic.net/
y Üksikasjaliku info saamiseks esitamise kohta lugege teleri kasutusjuhendit.
86
VQT1T77
Ühendamine HDMI-minikaabliga
Mis on HDMI?
HDMI on kõrglahutusega digitaalseadmete liides. Selle seadme ühendamisel HDMI-ühilduva
seadmega saab väljastada pilti ja heli digitaalsignaaliga. Kui ühendate selle seadme HDMI-ühilduva
kõrglahutusega teleriga ja esitate salvestatud kõrglahutusega kujutisi, siis saate nautida neid kõrge
eraldusvõimega koos kvaliteetse heliga.
Kui ühendate selle seadme VIERA-lingiga ühilduva Panasonicu teleriga, siis saab teha lingitud
toiminguid (VIERA-link). (ˆ 89)
Valige HDMI-minikaabli (lisavarustus) kasutamisel soovitud HDMI-väljundi meetod.
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [HDMI RESOLUTION] ˆ soovitud säte
[AUTO]:
Väljundi eraldusvõime seadistatakse automaatselt ühendatud telerilt saadud info põhjal.
Info ühendatud telerilt
Väljundi eraldusvõime
720p, 1080i
1080i
Others
576p
[1080i]:
Väljundi jaoks kasutatakse ülerealaotusmeetodit 1080 horisontaalreaga.
[576p]:
Väljundi jaoks kasutatakse järjestmeetodit 576 horisontaalreaga.
Ülerealaotusmeetod/järjestmeetod
i= ülerealaotus tähendab iga 1/50 s ekraanile poolte efektiivsete horisontaalridade laotamist, sellal kui
p= järjestlaotus on kõrgtihedusega pildisignaal, mis laotab üle ekraani kõik efektiivsed horisontaalread
iga 1/50 s.
Selle seadme komponentpesa ja HDMI-minipesa on ühilduvad ka kõrglahutusega väljundiga 1080i.
Järjestmeetodi ja kõrglahutusega kujutiste nautimiseks on vajalik ühilduva teleri olemasolu.
y Kui pilti ei väljastata telerile sättel [AUTO], siis valige [1080i] või [576p], mis võimaldab pilti
teleriekraanil näidata. (Lugege teleri kasutusjuhendit.)
87
VQT1T77
5,1-kanalilise ruumiheli kuulamine
Saate kuulata seadme sisemiste mikrofonidega salvestatud 5,1-kanalilist heli, kui ühendate selle
seadme 5,1-kanaliga ühilduva AV-võimendi või teleriga HDMI-minikaablit kasutades.
Lugege AV-võimendi ja teleri kasutusjuhendit info saamiseks selle kohta, kuidas see seade AVvõimendi või teleriga ühendada.
y Lugege täpsema info saamiseks ühendamise kohta AV-võimendi, kõlarite ja teleri kasutusjuhendit.
y Kui ühendate selle seadme Panasonicu AV-võimendi ja Panasonicu VIERA-lingiga ühilduva teleriga,
siis on võimalikud lingitud (VIERA-link) toimingud. (ˆ 89)
y Seadet ei saa ühendada optilise digitaalkaabliga. Ühendage see AV-võimendiga HDMI-pesasid
kasutades.
y Läbi välise mikrofoni salvestatud heli on 2-kanaliline stereoheli.
Komponentkaabliga ühendamine
Kui ühendate selle seadme teleriga komponentkaabliga (kuulub komplekti), saab muuta sellel
seadmel väljundsätet. Seadistage see vastavalt ühendamiseks kasutatavale teleri pesale.
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [COMPONENT OUT] ˆ soovitud säte
[576i]:
Ühendamisel komponentpesaga teleril, mis on ühilduv 576i-ga.
(Esituskvaliteet on standardne.)
[1080i]:
Ühendamisel komponentpesaga teleril, mis on ühilduv 1080i-ga.
(Esituskvaliteet on kõrglahutusega.)
Ühendamine AV-kaabliga
AV-kaabli (kuulub komplekti) ühendamisel seadistage [AV JACK] sättele [AV OUT].
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [AV JACK] ˆ [AV OUT]
88
VQT1T77
2
Esitus VIERA-linki kasutades
(HDAVI Control™)
Mis on VIERA-link?
y See funktsioon võimaldab kasutada Panasonicu teleri kaugjuhtimispulti toimingute lihtsalt
tegemiseks, kui see seade on ühendatud VIERA-lingiga ühilduva seadmega HDMI-minikaablit
(lisavarustus) kasutades automaatsete lingitud toimingute jaoks. (Kõik toimingud ei ole siiski
võimalikud.)
y VIERA-link on ainulaadne Panasonicu funktsioon, mis on liidetud HDMI-juhtfunktsioonile,
kasutades standardset HDMI CEC (Consumer Electronics Control) spetsifikatsiooni. Lingitud
toimingud teiste tootjate HDMI CEC ühilduvate seadmetega ei ole tagatud. Teiste tootjate VIERAlingiga ühilduvate seadmete kasutamisel lugege vastavate seadmete kasutusjuhendeid.
y See seade on ühilduv VIERA-lingi versiooniga 3. VIERA-lingi versioon 3 on uusim Panasonicu
versioon, mis on ühilduv ka olemasolevate Panasonicu VIERA-lingiga seadmetega. (2008. aasta
mai seisuga.)
Ühendage see seade Panasonicu VIERA-lingiga ühilduva teleriga HDMI-minikaablit
kasutades ning juhtige siis selle seadme operatsioone teleri kaugjuhtimispuldiga.
Seadistamine sellel seadmel
Seadke töörežiimide valikulüliti
asendisse .
Esitustoiming teleri
kaugjuhtimispuldiga
1)
Valige menüü. (ˆ 22)
[SETUP] ˆ [VIERA Link] ˆ [ON]
2)
y Vaikesätteks on [ON] (sees).
DISPLAY ON/OFF
•
•
•
HDMI IN
A HDMI-minikaabel (lisavarustus)
B Panasonicu VIERA-lingiga ühilduv teler
1. Vajutage nuppu üles, alla, vasakule või
paremale esitatava stseeni või foto valimiseks
ning vajutage siis nupu keskele valiku
kinnitamiseks.
2. Aktiveerige teleriekraanil näidatud tööikoonid
teleri kaugjuhtimispuldiga.
A Tööikoonid
B Tööikoonide kuvamine
C Tööikoonide ekraanilt kaotamine
D Tööikoonide kuvamine/ekraanilt kaotamine
y Esitustoiming tehakse samamoodi, nagu sellel
seadmel.
- Videote esitamine (ˆ 70)
- Fotode esitamine (ˆ 75)
89
VQT1T77
y Kui teleril on 2 või rohkem HDMI-sisendpesa, siis on soovitav mitte ühendada seda seadet pessa
HDMI1. Kasutage muud HDMI-pesa.
y VIERA-link peab olema ühendatud teleril sisselülitatud. (Lugege teleri kasutusjuhendit
seadistamise jms kohta info saamiseks.)
y Kui te ei kasuta VIERA-linki, siis seadistage [VIERA Link] sättele [OFF] (väljas).
Muud lingitud toimingud
Seadme väljalülitamine:
Kui kasutate teleri kaugjuhtimispulti teleri väljalülitamiseks, siis lülitub välja ka see seade. (Seade ei
lülitu välja videote salvestamisel, vormindamisel, kustutamisel, taastumisel ega kui seade on
ühendatud arvutiga USB-kaablit kasutades.)
Automaatne sisendi ümberlülitamine:
Kui kasutate ühendamiseks HDMI-minikaablit ning lülitate siis selle seadme sisse, siis lülitub teleri
sisendkanal automaatselt ümber selle seadme ekraanile. Kui teler on ooteolekus, siis lülitub see
automaatselt sisse (kui [Set] on valitud teleri [Power on link] sätteks).
y Sõltuvalt teleri HDMI-pesast ei pruugi sisendkanal automaatselt ümber lülituda. Sel juhul kasutage
teleri kaugjuhtimispulti sisendkanali vahetamiseks. (Lugege teleri kasutusjuhendit täpsete juhiste
saamiseks sisendi muutmise kohta.)
y Vt lk 127, kui VIERA-link ei tööta nõuetekohaselt.
y Kui te ei ole kindel, kas kasutatav teler ja AV-võimendi on VIERA-lingiga ühilduvad, siis lugege
nende kasutusjuhendeid.
y Kasutatavad lingitud toimingud selle seadme ja Panasonicu teleri vahel on erinevad Panasonicu
teleri tüübist sõltuvalt ka juhul, kui teler on VIERA-lingiga ühilduv. Lugege teleri kasutusjuhendit info
saamiseks teleri toetatavate toimingute kohta.
y Toiminguid ei saa teha kaabliga, mis ei põhine HDMI-standardil.
Soovitame kasutada Panasonicu HDMI-minikaableid (lisavarustus).
Osade numbrid: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
90
VQT1T77
Varundamine
92 Kasutamine koos muude seadmetega
91
VQT1T77
1
DVD-kirjuti ühendamine plaadile
kopeerimiseks/plaadi esitamiseks
Sellel seadmel salvestatud videoid või fotosid saab kopeerida DVD-plaadile, ühendades DVDkirjuti VW-BN1 (lisavarustus) selle seadmega mini AB USB-ühenduskaablit (kuulub VW-BN1
komplekti) kasutades. Kopeeritud DVD-plaati saab ka esitada.
y DVD-kirjuti kasutamise juhiseid lugege selle kasutusjuhendist.
Kopeerimiseks/esitamiseks valmistumine
Soovitame kasutada Panasonicu DVD-kirjutit VW-BN1.
Kopeerimiseks kasutatavad plaadid
Kopeerige uuele*1 12 cm DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R või DVD-R DL plaadile.
Lisaks varasematele andmetele saab kopeerida ainult DVD-RAM plaadile.*2
y 8 cm plaatidele ja iRW/iR/iR DL/CD-RW/CD-R plaatidele ei saa kopeerida.
ySoovitame kasutada DVD-kirjuti kasutusjuhendis soovitatud plaate. Täpsemat infot soovitavate
plaatide, plaatide käsitsemise jms kohta saate DVD-kirjuti kasutusjuhendist.
y Uue DVD-RAMi kasutamisel võib ilmuda teade [CANNOT COPY TO DISC WITH RECORDED
IMAGES. INSERT DISC WITH NO RECORDED IMAGES.] (Ei saa salvestada salvestatud
kujutistega plaadile. Sisestage tühi plaat.). Vormindage sel juhul DVD-RAM enne kasutamist DVDkirjutil. (ˆ 98)
*1 Eelnevalt kasutatud plaadile ei saa salvestada. Pärast DVD-RAMi või DVD-RW vormindamist
DVD-kirjutil saab neid kopeerimiseks kasutada. Tähelepanu! Plaadi vormindamisel kustuvad kõik
plaadile salvestatud andmed.
*2 Lisaks varasematele andmetele saab uusi andmeid kopeerida ainult DVD-kirjutit või tarkvara HD
Writer 2.6E kasutades kopeeritud DVD-RAMile. Ühele plaadi ei saa nii videoid kui fotosid
kopeerida. Seega saab kopeeritud videotega DVD-RAMile kopeerida ainult videoid ning kopeeritud
fotodega DVD-RAMile saab kopeerida ainult fotosid.
1 Ühendage toiteadapter (kuulub VW-BN1 komplekti) DVD-kirjutiga.
y DVD-kirjutit ei saa selle seadme kaudu toitega varustada.
2 Ühendage see seade toiteadapteriga ning seadke töörežiimide valikulüliti asendisse
92
VQT1T77
.
3
Ühendage see seade DVD-kirjutiga, kasutades mini AB USBühenduskaablit (kuulub VW-BN1 komplekti).
A Mini AB USB-ühenduskaabel (kuulub VW-BN1 komplekti)
B DVD-kirjuti (lisavarustus)
y Sisestage pistikud kuni lõpuni.
4 Sisestage plaat DVD-kirjutisse.
5 (kopeerimisel)
Valige [BURN DISC] ja vajutage kursornuppu.
y Vt lk 94 juhiste saamiseks plaatide kopeerimise kohta.
(esitamisel)
Valige [PLAY DISC] ja vajutage siis kursornuppu.
y Vt lk 97 juhiste saamiseks kopeeritud plaatide esitamise kohta.
Ühenduse katkestamine DVD-kirjutiga
Valige [EXIT] ning vajutage kursornuppu.
y Ühendage mini AB USB-ühenduskaabel selle seadme küljest lahti.
93
VQT1T77
Kopeerimine plaatidele
Videod kopeeritakse AVCHD-vormingus kõrglahutusega kujutistena.
y Soovitame panna valmis vajalik arv plaate kopeerimiseks (ˆ 92) ja varuplaadid.
y Mitmelt SD-mälukaardilt ei saa ühele plaadile kopeerida. (Varasematele andmetele lisaks saab
kopeerida ainult DVD-RAMile.)
y Ühele plaadile ei saa kopeerida nii videoid kui fotosid.
y Kontrollige enne andmete kopeerimist, et automaatkaitse on seadistatud sättele [ON] (sees).
Soovitame andmete kopeerimiseks seadistada automaatkaitse sättele [ON] (sees). (ˆ 98)
1
Ühendage see seade DVDkirjutiga kopeerimiseks
valmistumiseks. (ˆ 92)
2
Valige soovitud võimalus ja
vajutage siis kursornuppu.
Jätkake punktiga 6.
[SELECT SCENES]:
Kopeerimiseks valitakse mõned stseenid.
[SELECT DATE]:
Kopeeritakse kuupäeva järgi.
y Eelmisele sammule viib tagasi see, kui valite
[ ] kursornuppu vasakule liigutades, ning
vajutate siis selle keskele.
4
(Ainult juhul, kui valisite punktis 3 võimaluse
[SELECT SCENES])
Valige kopeeritav stseen ja
vajutage siis kursornuppu.
[VIDEO & PICTURE]:
Kõik stseenid kopeeritakse järgmises
järjeskorras: esmalt videod, siis fotod.
(Kuna videod ja fotod kopeeritakse eraldi
plaatidele, on vaja 2 või enamat plaati.)
Valige [NEXT], vajutage kursornuppu ning
jätkake siis punktiga 6.
[VIDEO]:
Kopeeritakse videod.
[PICTURE]:
Kopeeritakse fotod.
3 (Ainult juhul, kui valisite punktis võimaluse
y Kursornupu uuesti vajutamisel valitud stseen
tühistatakse.
y Järjest saab valida kuni 99 stseeni.
(Ainult juhul, kui valisite punktis 3 võimaluse
[SELECT DATE])
Valige kopeeritav kuupäev ja
vajutage siis kursornuppu.
[VIDEO]/[PICTURE])
Valige soovitud võimalus ja
vajutage siis kursornuppu.
[ALL SCENES]:
Kopeeritakse kõik videod või fotod.
94
VQT1T77
y Kursornupu uuesti vajutamisel tühistatakse
valitud kuupäev.
y Järjest saab valida kuni 99 kuupäeva.
y Liigutage kursornuppu üles või alla kuupäeva
valimiseks. Liigutage kursornuppu vasakule
eelmise kuu viimase kuupäeva valimiseks või
liigutage seda paremale järgmise kuu viimase
kuupäeva valimiseks.
6 Valige [START] ja vajutage siis
kursornuppu.
5
(Ainult juhul, kui valisite punktis 3
võimaluse [SELECT SCENES])
Valige [NEXT] ja vajutage siis
kursornuppu.
(Ainult juhul, kui valisite punktis 3 võimaluse
[SELECT DATE])
Vajutage nuppu DISC COPY.
DISC COPY
•
A Kopeerimiseks vajalik plaatide arv vastavalt
plaadi tüübile
y Kui kopeerimiseks on vaja 2 või rohkemat
plaati, siis järgige plaatide vahetamisel ekraanile
ilmuvaid juhiseid.
y Ilmuv plaatide arv kehtib uute plaatide
kasutamisel.
y Võite vajada näidatust rohkem plaate, kui
kopeerite lisaandmeid juba kasutatud DVDRAMile.
y Väljastage plaat, kui kopeerimine on lõpetatud.
95
VQT1T77
Enne kui pärast kopeerimise lõppu andmed SD-mälukaardilt kustutate, esitage kindlasti
plaate, et kontrollida, et kopeerimine õnnestus. (ˆ 97)
Tähtis märkus
y Kui ühendate DVD-kirjuti (lisavarustus) ja selle seadme plaadi kopeerimiseks, siis ärge
sisestage salvestatud videotega plaati seadmetesse, mis ei toeta AVCHD-vormingut. Teatud
juhtudel võib plaat seadmesse kinni jääda. Plaati ei saa esitada seadmetel, mis ei toeta
AVCHD-vormingut.
y Kui sisestate salvestatud videoid/fotosid sisaldava plaadi muudesse seadmetesse, siis võib
ilmuda teade, millega palutakse teil plaat vormindada. Ärge plaati vormindage, kuna
kustutatud andmeid ei saa enam taastada.
Plaadi kopeerimiseks kuluv ligilähedane aeg
Videote kopeerimine plaadile selle täismahus
Plaadi tüüp
Kopeerimisaeg
DVD-RAM
umbes 50-80 min
DVD-RW*
umbes 35-75 min
DVD-R*
umbes 25-45 min
* Andmed kirjutatakse plaadi kõikidele aladele, et
suurendada esitusühilduvust muude seadmetega.
See tähendab, et isegi kui kopeeritav andmemaht
on väike, võib kopeerimiseks kuluda tabelis
näidatuga võrdne hulk aega.
600 foto kopeerimine (umbes 600 MB)
Plaadi tüüp
Kopeerimisaeg
umbes 30-40 min
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R
y DVD-R DL plaatidel on kaks kihti salvestuspinda, mistõttu kopeerimisaeg on umbes 2-3 korda
pikem DVD-R plaadile kopeerimise ajast.
y Järgmistest tingimustest sõltuvalt võib kopeerimiseks eelnevalt näidatust rohkem aega kuluda.
Oodake, kuni ilmub teade, mis ütleb, et kopeerimine on lõpetatud.
- Salvestatud stseenide arv:
isegi sama salvestusaja korral kulub suure salvestatud stseenide arvu korral kopeerimiseks
rohkem aega.
- Kui DVD-kirjuti temperatuur on kõrge:
Näide: kui järjest on kopeeritud mitu plaati või kui ümbritseva õhu temperatuur on kõrge.
Uute andmete järjest uuele plaadile kopeerimine pärast esitades
kopeeritud plaadi sisu kontrollimist
Vajutage nuppu DISC COPY esituse
pisipildivaates, et kuvada punktis 2
valikukuva, et andmeid saaks uuesti
kopeerida.
DISC COPY
y Kopeeritud plaadi esitamiseks tuleb ühendada see seade DVD-kirjutiga.
96
VQT1T77
y Ärge lülitage kopeerimise ajal seda seadet ega DVD-kirjutit välja ja ärge ühendage Mini AB USBühenduskaablit lahti. Samuti vältige selle seadme ja DVD-kirjuti raputamist.
y Kopeerimist ei saa poolepealt seisata.
y Stseenide kopeerimise järjekorda ei saa muuta.
y Muul seadmel salvestatud andmeid ei pruugi õnnestuda kopeerida.
yKui kopeerimiseks on vaja 2 või rohkemat plaati, siis jagatakse viimane plaadile kopeeritav stseen
automaatselt, nii et see mahub ära plaadile jäänud vabale ruumile.
y Seade arvutab automaatselt kopeerimiseks vajaliku plaatide arvu. Samas võib kopeerimise
lõpetamiseks kuluda näidatust vähem plaate, kui SD-mälukaardil on muid andmeid või kui stseene
automaatselt jagati.
y Kopeeritud plaadi muul seadmel esitamisel võib pilt hetkeks seiskuda stseenide vahetumise
punktides.
Kopeeritud plaadi esitamine
y Esitada saab ainult plaate, millele on andmed kopeeritud seda seadet DVD-kirjutiga
ühendades või millel olevad videod on salvestatud AVCHD-vormingus. Muudel seadmetel
salvestatud plaate ei pruugi olla võimalik esitada.
1 Ühendage see seade DVD-kirjutiga esitamiseks valmistumiseks. (ˆ 92)
y Teleril esitamiseks ühendage see seade teleriga HDMI-minikaablit, komponentkaablit või AV-kaablit
kasutades. (ˆ 84)
2
Valige kursornupuga [ ] (plaadi esitamine) sakk.
A (videote plaat)
Plaadi esitamise sakk
3
B (fotode plaat)
Plaadi esitamise sakk
Valige esitatav stseen või foto ning esitage seda.
y Esitamine toimub samuti nagu videolõikude või fotode esitamine. (ˆ 70, 75)
y Kui valite pisipildikuval võimaluse [EXIT], siis viib see tagasi punkti 5 lk 93.
y Vajutage nuppu DISC COPY pisipildivaates, et ilmuks valikukuva andmete plaadile kopeerimiseks.
Andmed saab kopeerida DVD-kirjutisse sisestatud uuele plaadile. (ˆ 96)
97
VQT1T77
Kopeeritud plaadi haldus (vormindamine, automaatkaitse,
plaadiinfo kuvamine)
y Ühendage see seade DVD-kirjutiga ning valige siis [PLAY DISC]. (ˆ 92)
Plaatide vormindamine
See on ettenähtud DVD-RAM ja DVD-RW
plaatide algväärtustamiseks.
y Valige [ ] sakk.
Tähelepanu! Plaadi vormindamisel kustuvad
kõik plaadile salvestatud andmed.
Varundage tähtsad andmed arvutisse või
mujale.
Valige menüü. (ˆ 22)
[DISC SETUP] ˆ [FORMAT DISC] ˆ [YES]
y Kinnitusteate ilmumisel valige [YES] ja
vajutage siis kursornuppu.
y Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage
kuvalt väljumiseks nuppu MENU.
y Ühendage plaatide vormindamiseks see seade
ja DVD-kirjuti. Kui vormindate plaate muul
seadmel nagu arvutil jne, siis ei pruugi neid olla
enam võimalik kasutada.
Automaatkaitse
Saate kaitsta (kirjutuskaitse) DVD-RAM või
DVD-RW plaadi, kui sellele kopeerite, nii et seda
ei vormindata kogemata, kui selle mõnda teise
seadmesse sisestate.
y Valige [ ] sakk.
1 Valige menüü. (l 22)
[DISC SETUP] ˆ [AUTO PROTECT] ˆ [ON]
y Vaikesätteks on [ON] (sees).
y Soovitame seadistada funktsiooni [AUTO
PROTECT] sättele [ON] (sees), et välistada
kogemata kustutamine muudel seadmetel.
Kui sisestate kopeeritud plaadi mõnda teise
seadmesse ilma seda eelnevalt kaitsmata, siis
võib ilmuda teade, millega palutakse teil plaat
vormindada. Plaadi vormindamisel kustutatakse
tähtsad andmed ning neid ei saa enam taastada.
2 Kopeerige plaadile. (ˆ 94)
y Pärast väljastamist on kopeeritud plaat
kirjutuskaitstud, kui funktsioon [AUTO
PROTECT] on seadistatud sättele [ON].
98
VQT1T77
Plaadi kaitsest vabastamine
y Automaatkaitse kaob plaadi vormindamisel.
Tähelepanu! Plaadi vormindamisel
kustutatakse kõik sellele salvestatud andmed
ning neid ei saa enam taastada.
y Plaat tuleb uuesti vormindada seadmel, mida
kavatsete kasutada.
Plaadiinfo kuvamine
Ilmub järgmine info: salvestatud plaadi tüüp,
salvestatud stseenide arv ning kas plaat on
lõplikult vormistatud või mitte.
y Valige [ ] sakk.
Valige menüü. (ˆ 22)
[DISC SETUP] ˆ [DISC STATUS] ˆ [YES]
y Infokuva sulgemiseks vajutage nuppu MENU.
2
Kujutiste dubleerimine
teisele videoseadmele
Sellel seadmel esitatavaid kujutisi saab dubleerida DVD-salvestile või videoseadmele.
y Kujutised dubleeritakse standardkvaliteediga.
y Et vältida aku tühjenemist, kasutage toiteadapterit.
Muutke videosisendit
videoseadmel ja teleril, millega
see seade on ühendatud.
AV /
y Kanal on erinev sõltuvalt pesast, millesse
seade on ühendatud.
y Täpsemalt vt videoseadme
kasutusjuhendist.
y Sisestage pistikud kuni lõpuni.
y Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid
peale komplekti kuuluva.
A AV-kaabel (kuulub komplekti)
1 Ühendage see seade videoseadmega ning seadke siis töörežiimide valikulüliti
asendisse .
y Seadistage [AV JACK] sättele [AV OUT]. (ˆ 88)
2 Alustage esitamist sellel seadmel.
3 Alustage salvestamist ühendatud seadmel.
y Salvestamise (dubleerimise) seiskamiseks seisake pärast salvestaval seadmel salvestamise
seiskamist esitus sellel seadmel.
y Kui te ei soovi kuupäeva ja ajanäite ning funktsioonitähiseid salvestada, siis tühistage need
enne dubleerimist. (ˆ 26, 86)
Dubleeritud kujutiste esitamisel laiekraaniga teleril võivad kujutised olla vertikaalselt venitatud.
Sellisel juhul lugege ühendatud seadme kasutusjuhendit või laiekraaniga teleri kasutusjuhendit ning
valige kuvasuhte sätteks 16:9.
99
VQT1T77
3
Kasutamine printeriga
(PictBridge)
Piltide printimiseks seadet otse printeriga ühendades kasutage PictBrige-standardiga ühilduvat
printerit.
(Täpsemalt vt printeri kasutusjuhendist.) PictBridge on tööstusharu standard organisatsioonilt Camera
& Imaging Products Association (CIPA) otseprintimiseks. See võimaldab printida kujutisi otse
digikaamerast printerisse ilma kaamerat printeriga ühendamata.
y Lülitage see seade sisse. (See funktsioon on kasutatav kõikides režiimides.)
A USB-kaabel (kuulub komplekti)
y Sisestage pistikud kuni lõpuni.
1 Ühendage see seade printeriga.
Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
y Ärge kasutage mingeid muid USB-kaableid
peale komplekti kuuluva. (Muude USB-kaablite
kasutamisel ei ole seadme talitlus tagatud.)
2 Valige [PictBridge] ja vajutage
siis kursornuppu.
y Kui tähis [PictBridge] ei ilmu või vilgub
jätkuvalt, siis ühendage USB-kaabel esmalt lahti
ning siis uuesti seadmega.
100
VQT1T77
3
Valige prinditav foto ja vajutage
siis kursornuppu.
4
Valige soovitud eksemplaride arv
ja vajutage siis kursornuppu.
y Eksemplaride arvuks saab valida kuni 9.
y Seadistuse tühistamiseks valige prinditavate
eksemplaride arvuks [0].
y Punkte 3 ja 4 korrates saab seadistada järjest
kuni 8 faili.
5
PictBridge-menüüde kuvamiseks
vajutage nuppu MENU.
MENU
6
7 Valige paberi suurus valikus
[PAPER SIZE].
[STANDARD]:
printeriomane suurus
[4k5 INCH]:
L-suurus
[5k7 INCH]:
2L-suurus
[4k6 INCH]:
postkaardisuurus
[A4]:
A4-suurus
y Kui printer ei toeta teatud paberi suurust, siis ei
saa seda valida.
8 Valige lehe küljenduse säte
valikus [PAGE LAYOUT].
Valige kuupäeva printimise
säte valikus [DATE PRINT].
[STANDARD]: printeriomane küljendus
y Kui printer ei toeta kuupäeva printimist, siis
seda sätet ei saa valida.
[
]: raam puudub
[[
]: raam prinditakse
y Kui printer ei toeta teatud küljendust, siis ei
saa seda valida.
9 Valige [PRINT] ˆ [YES] ja
vajutage siis kursornuppu piltide
printimiseks.
y PictBridge-režiimist väljumiseks ühendage
USB-kaabel (kuulub komplekti) lahti pärast seda,
kui kõik pildid on prinditud.
101
VQT1T77
Printimise seiskamine poolepealt
Liigutage kursornuppu alla.
y Ilmub kinnitusteade. Sätte [YES] valimisel
tühistatakse seatud prinditavate eksemplaride
arv ja taastub punkti 3 ekraanikuva. Kui valite
[NO], jäävad kõik seadistused alles ja taastub
punkti 3 ekraanikuva.
y Printimise ajal vältige järgmisi toiminguid
(need toimingud takistavad korralikku printimist):
- USB-kaabli lahtiühendamine,
- SD-mälukaardipesa katte avamine ja SDmälukaardi väljavõtmine,
- töörežiimide valikulüliti keeramine,
- seadme väljalülitamine.
y Kontrollige printeril paberi suuruse, väljatrüki
kvaliteedi jms sätteid.
y Printimiskvaliteet varieerub paberi suurusest
sõltuvalt.
y Sellel seadmel 16:9 kuvasuhtega salvestatud
fotode servad võivad printimisel olla ära
lõigatud. Kui kasutataval printeril on kärpimise
või ilma raamita printimise funktsioon, siis
tühistage see funktsioon enne printimist.
(Täpsemalt vt printeri kasutusjuhendist.)
y DPOF-sätteid ei saa kasutada, kui seade on
otse printeriga ühendatud.
y Ühendage printer otse selle seadmega. Ärge
kasutage USB-jaoturit.
102
VQT1T77
Kasutamine arvutiga
104 Enne kasutamist
109 Seadistamine
113 Kasutamine arvutiga
103
VQT1T77
1
Vajalik tarkvara
CD-ROM (kuulub
komplekti):
HD Writer 2.6E HDC jaoks*1
Arvuti kasutusvõimalused
Kasutatavad funktsioonid
Andmete tüüp
Andmete kopeerimine arvutisse:
A Videod/fotod
Kopeerimine AVCHDvormingus*2:
A Videod/fotod
B Videod
Videod ja
fotod
•
•
Kopeerimine DVDvideovormingus*3:
B Videod
y Teisendatakse tavalise
standardiga kvaliteedile
(MPEG2-vorming).
Lihtne redigeerimine:
Arvuti kõvakettale kopeeritud videoandmete
redigeerimine
y Tükeldamine, ühendamine, kustutamine
y Videoandmete teisendamine MPEG2-vormingusse
y Video ühe osa teisendamine fotoks
Esitamine arvutil:
Videoandmete esitamine kõrglahutusega
pildikvaliteediga arvutil.
Plaatide vormindamine:
Kasutatava plaadi tüübist sõltuvalt tuleb see
vormindada. Plaadid vormindatakse AVCHD-vormingut
toetavat UDF 2.5 failisüsteemi kasutades.
104
VQT1T77
Videod
Vajalik tarkvara
Kasutatavad funktsioonid
Standardne Windowsi või
muu turustatav piltide
vaatamise tarkvara
Esitamine arvutil
Windows Explorer
Fotode kopeerimine arvutisse (ˆ 112)
Andmete tüüp
Foto
Macintoshi kasutamisel vt lk 114.
*1 Kasutusjuhiste saamiseks vt tarkvara HD Writer 2.6E (PDF-fail) kasutusjuhendit.
*2 Ühilduvad andmekandjad on SD-mälukaart ja plaadid (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R ja DVD-R DL).
*3 Ühilduvad andmekandjad on plaadid (DVD-RW, DVD-R ja DVD-R DL).
Tähtis märkus
y Ärge sisestage AVCHD-vormingus tarkvaraga HD Writer 2.6E salvestatud plaati seadmesse,
mis ei toeta AVCHD-vormingut. Teatud juhtudel võib plaat seadmesse kinni jääda. Plaati ei
saa esitada seadmetel, mis ei toeta AVCHD-vormingut.
y Salvestatud videotega plaati muudesse seadmetesse sisestades võib ilmuda teade, millega
palutakse teil plaat vormindada. Ärge plaati vormindage, kuna kustutatud andmeid ei saa
enam taastada.
y Videoandmete lugemiseks komplekti kuuluvast erineva tarkvara kasutamisel ei saa talitlust tagada.
y Ärge käivitage korraga selle seadme komplekti kuuluvat ja muud tarkvara. Sulgege muu tarkvara,
kui käivitate selle seadme komplekti kuuluva tarkvara, ja sulgege selle seadme komplekti kuuluv
tarkvara, kui käivitate muu tarkvara.
y Kasutage selle seadme ja arvuti ühendamiseks komplekti kuuluvat USB-kaablit. (Muude USBkaablite kasutamisel ei ole seadme talitlus tagatud.)
Tarkvara HD Writer 2.6E kasutamine
Sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest vajate hea töövõimega arvutit. Kasutatava arvuti keskkonnast
sõltuvalt ei pruugi olla tagatud nõuetekohane esitus või talitlus. Vt töökeskkonna kirjeldust ja märkusi
lk 107.
y Talitlus esituse ajal võib muutuda aeglaseks, kui protsessor või mälu ei vasta töökeskkonna
nõuetele.
y Kasutage videokaardi jaoks alati uusimat draiverit.
y Hoolitsege alati, et arvuti kõvakettal on piisavalt ruumi. Mälumahu ammendumisel võib kõvaketas
lakata töötamast või selle talitlus äkki katkeda.
105
VQT1T77
Lõppkasutaja litsentsileping
Enne CD-ROMi pakendi avamist lugege järgmist.
Teile (Litsentsisaajale) on antud selles
Lõppkasutaja Tarkvara Lepingus (Leping)
määratletud tarkvara kasutusõigus tingimusel, et
nõustute käesoleva Lepingu tingimustega. Kui
Litsentsisaaja ei nõustu selle Lepingu
tingimustega, tuleb Tarkvara viivitamata
tagastada Matsushita Electric Industrial Co Ltdle (Matsushita), selle edasimüüjale või
turustajale, kellelt selle ostsite.
Punkt 1. Litsents
Litsentsisaajale antakse tarkvara, sealhulgas
CD-ROMile salvestatud või sellel kirjeldatud
teave, kasutusjuhendid ja muud andmekandjad,
mis on Litsentsisaajale üle antud (nimetatakse
edaspidi Tarkvaraks), kasutusõigus, kuid
Litsentsisaajale ei anta mingeid Tarkvaraga
seotud patentide, autoriõiguste, kaubamärkide
ega ametisaladuste õigusi.
Punkt 2. Kasutamine kolmanda poole poolt
Litsentsisaaja ei tohi Tarkvara kasutada,
kopeerida, modifitseerida, edastada ega lubada
mis tahes kolmandal poolel tasuta või mitte
Tarkvara kasutada, kopeerida ega
modifitseerida mingil muul viisil kui selles
Lepingus on sõnaselgelt määratud.
Punkt 3. Tarkvara kopeerimise piirangud
Litsentsisaaja võib teha tarkvarast kui tervikust
või osaliselt ühe koopia ainult
varundamiseesmärgil.
Punkt 4. Arvuti
Litsentsisaaja tohib Tarkvara kasutada ainult
ühes arvutis ühes kohas.
106
VQT1T77
Punkt 5. Pöördkonstrueerimine,
pöördtransleerimine või komponentide
eraldamine
Litsentsisaaja ei tohi Tarkvara
pöördkonstrueerida, pöördtransleerida ega selle
komponente eraldada, välja arvatud määral, mis
on lubatud vastavalt Litsentsisaaja elukohariigi
õigusaktidele.
Matsushita, selle edasimüüjad või turustajad ei
vastuta mingite Tarkvara defektide või
Litsentsisaaja kahjude eest, mis tulenevad
Litsentsisaaja poolt Tarkvara
pöördkonstrueerimisest, pöördtransleerimisest
või komponentide eraldamisest.
Punkt 6. Vastutuse piirangud
Tarkvara on olemasoleval kujul ilma mingite
selgelt väljendatud või eeldatavate garantiideta,
sealhulgas, kuid mitte üksnes garantiid õiguste
rikkumatuse, turustatavuse ja/või mingiks
konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Lisaks
ei garanteeri Matsushita, et Tarkvara töös ei teki
katkestusi või vigu. Matsushita, selle
edasimüüjad või turustajad ei vastuta mingite
Litsentsisaaja kahjude eest, mis tulenevad
Litsentsisaaja poolt Tarkvara kasutamisest või
sellega seoses.
Punkt 7. Ekspordinõuded
Litsentsisaaja nõustub Tarkvara mitte
eksportima ega taaseksportima mis tahes kujul
ilma asjakohaste eksportlitsentsideta vastavalt
Litsentsisaaja elukohariigis kehtivatele
eeskirjadele, kui see on vajalik.
Punkt 8. Litsentsi lõppemine
Käesolevaga Litsentsisaajale antud õigused
lõpevad automaatselt juhul, kui Litsentsisaaja ei
täida kõiki selle Lepingu tingimusi. Sellise
automaatse lõppemise korral peab
Litsentsisaaja hävitama Tarkvara ja sellega
seotud dokumentatsiooni koos kõigi sellest
tehtud koopiatega Litsentsisaaja enda kulul.
2
Töökeskkond
y Mõningaid arvuteid ei saa kasutada ka siis, kui selles kasutusjuhendis nimetatud süsteeminõuded
on täidetud.
y Lisatud tarkvararakenduste installimiseks on vajalik CD-draiv. (Kirjutamiseks DVDle on vaja
ühilduvat DVD-kirjutusdraivi ja andmekandjat.)
y Talitlust ei saa tagada järgmistel juhtudel:
- 2 või enama USB-seadme ühendamisel arvutiga või seadmete ühendamisel läbi USB-jaoturi või
pikenduskaablit kasutades.
- Talitlus täiendatud opsüsteemil.
- Talitlus eelinstallitust erineval opsüsteemil.
y See tarkvara ei ühildu Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows
Me ja Windows NT opsüsteemidega.
Tarkvara “HD Writer 2.6E HDC jaoks” tarvis vajalik töökeskkond
Arvuti
Opsüsteem
IBM PC/AT ühilduv arvuti
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Home Premium või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Ultimate või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business või Service Pack 1
Protsessor
Intel Pentium III 1,0 GHz või kiirem (sh ühilduv protsessor)
y Intel Core 2 Duo 2,16 GHz või kiirem, Intel Pentium D 3,2 GHz või kiirem või AMD
Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+ või kiirem on soovitav esitusfunktsiooni või
MPEG2-väljundi kasutamisel.
y Intel Core 2 Quad 2,6 GHz või kiirem on soovitav õmbluseta teisenduse
kasutamisel.
Windows Vista: vähemalt 1024 MB
Windows XP/2000: vähemalt 512 MB (soovitavalt vähemalt 1024 MB)
Vähemalt "High Colour", 16 bitti (soovitavalt vähemalt 32 bitti).
Töölaua eraldusvõime vähemalt 1024k768 pikslit (soovitavalt vähemalt 1280k1024)
Windows Vista: DirectX 10ga ühilduv videokaart
Windows XP/2000: DirectX 9.0c-ga ühilduv videokaart
Ühilduv DirectDraw ülekattega
PCI Express™k16 ühilduv soovitavalt
RAM
Ekraan
Vaba ruum
kõvakettal
Ultra DMA — vähemalt 100
vähemalt 300 MB (rakenduse installimiseks)
y DVD kirjutamisel on vajalik loodavast plaadist rohkem kui kaks korda suurem
vaba mälumaht.
107
VQT1T77
Heli
Windows Vista: DirectX 10
Windows XP/2000: DirectX 9.0c
≥ Arvuti ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui installite tarkvara arvutisse, mis
ei ühildu DirectX 9.0c versiooniga. Kui kahtlete, kas arvuti ühildub või mitte, siis
pöörduge arvuti tootja poole.
DirectSound-tugi
Liidesed
Muud nõuded
USB-port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Hiir või võrdväärne osutusseade
Vajalik tarkvara
y Lisatud CD-ROMi saab kasutada ainult Windowsi keskkonnas.
y Sisendkeeltest toetatakse ainult inglise, saksa, prantsuse ja lihtsustatud hiina keelt.
y Talitlust kõikidel DVD-draividel ei saa tagada.
y Talitlust ei saa tagada järgmiste opsüsteemide kasutamisel: Microsoft Windows Vista Enterprise,
Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition ja 64-bitised opsüsteemid.
y See tarkvara ei ühildu "multi-boot" keskkonnaga.
y See tarkvara ei ühildu mitme kuvariga keskkonnaga.
y Windows XP/2000 kasutamisel saab seda tarkvara kasutada ainult administraatori õigustega
kasutaja. Windows Vista kasutamisel saavad seda tarkvara kasutada ainult administraatori
õigustega ja tavakasutajad. (Tarkvara peab installima ja desinstallima administraatori õigustega
kasutaja.)
Töökeskkond mälukaardilugeja funktsiooni jaoks (massmälu)
Arvuti
Opsüsteem
Protsessor
RAM
Liidesed
Muud nõuded
IBM PC/AT ühilduv arvuti
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Home Premium või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Ultimate või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business või Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Enterprise või Service Pack 1
Windows Vista: 32-bitine (k86) Intel Pentium III 1,0 GHz või kiirem
Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz või kiirem või Intel Celeron 400
MHz või kiirem
Windows Vista Home Basic: vähemalt 512 MB
Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise:
vähemalt 1 GB
Windows XP/2000: vähemalt 128 MB (soovitavalt vähemalt 256 MB)
USB-port
Hiir või võrdväärne osutusseade
y USB-seade töötab standardina opsüsteemi installitud draiveriga.
108
VQT1T77
1
Installimine
Tarkvara installimisel logige arvutisse sisse administraatori õigustega (või võrdsete õigustega
kasutajana) või tavalise kasutajakonto kasutajanimega. (Kui teil puudub selleks õigus,
pöörduge abi saamiseks juhtkonna poole.)
y Enne installimist sulgege kõik rakendused.
y Ärge tarkvara installimise ajal tehke arvutil muid toiminguid.
1 Sisestage CD-ROM arvutisse.
y Kui installikuva ei ilmu automaatselt, siis
tehke topeltklõps CD-draivi ikoonil kataloogis
[My Computer (Computer)].
2
Klõpsake [Next].
3
Lugege lõppkasutaja litsentsilepingut
[End User License Agreement] ja
märgistage siis nõustumise märkeruut [I
accept the terms of the license
agreement], kui lepingutingimustega
nõustute, ning klõpsake [Next].
4
Jätkake tarkvara HD Writer 2.6E
installimiseks ekraanikuvade
juhiste järgimist.
y Windows 2000 kasutamisel peab tarkvara HD
Writer 2.6E kasutamiseks olema installitud
Microsoft DirectX 9.0c.
Töökeskkonnast sõltuvalt võib olla vaja installida
DirectX 9.0c. Klõpsake [Yes] selle installimiseks.
Arvuti ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui
installite tarkvara arvutisse, mis ei ühildu DirectX
9.0c versiooniga. Kui kahtlete, kas arvuti ühildub
või mitte, siis pöörduge arvuti tootja poole.
y Installida ei saa, kui te litsentsilepingu
tingimustega ei nõustu.
109
VQT1T77
5
Pärast installimise lõppu ilmuvad piirangud.
Lugege need läbi ja siis sulgege
aken.
6 Klõpsake [Finish].
Rakenduse kasutamiseks tuleb arvuti
taaskäivitada.
Tarkvara HD Writer 2.6E
Tarbetute tarkvararakenduste desinstallimiseks tehke nii:
1
Valige [start] ˆ ([Settings] ˆ)
[Control Panel] ˆ [Add or
Remove Programs
(Applications)] või [Uninstall
a program].
2 Valige [HD Writer 2.6E for HDC],
klõpsake siis [Change/Remove]
([Change or Remove] või
[Add/Remove]) või [Uninstall].
y Jätkake desinstallimist ekraanile ilmuvaid
juhiseid järgides.
y Pärast tarkvara desinstallimist tuleb arvuti
kindlasti taaskäivitada.
110
VQT1T77
2
Ühendamine ja tuvastamine
Pärast tarkvara installimist tuleb seade ühendada arvutiga ja arvuti peab selle korralikult
tuvastama.
y Võtke komplekti kuuluv CD-ROM arvutist välja.
A USB-kaabel (kuulub komplekti)
1
Ühendage see seade
toiteadapteriga.
2 Lülitage seade sisse.
y See funktsioon on kasutatav kõikides
režiimides.
3 Ühendage see seade arvutiga.
Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
y Sisestage USB-pistikud kuni lõpuni.
y Ärge kasutage mingeid muid USB-kaableid
peale komplekti kuuluva. (Muude USB-kaablite
kasutamisel ei ole seadme talitlus tagatud.)
4 Valige [PC CONNECT] ja
vajutage kursornuppu.
Enne selle seadme väljalülitamist
ühendage USB-kaabel lahti.
y Ärge ühendage USB-kaablit ega
toiteadapterit lahti, kui kaardi kasutamise
märgutuli põleb või kaardi kasutamise ikoon
( ) on seadme ekraanil. See kahjustaks
andmeid.
Kui draiverit ei ole
nõuetekohaselt tuvastatud
Kasutage järgmiseid meetodeid selle
deblokeerimiseks, et selle saaks tuvastada.
Meetod 1:
Lülitage seade ja arvuti välja ning proovige
uuesti.
Meetod 2:
Eemaldage SD-mälukaart ja proovige uuesti.
Meetod 3:
Proovige ühendada seadet arvuti teise USBporti.
USB-kaabli turvaline
lahtiühendamine
y Arvuti tuvastab seadme automaatselt.
y [AVCHD CONNECT] on ettenähtud tulevase
laiendmenüü jaoks.
y Kui seade on arvutiga ühendatud, siis ei saa
vahetada töörežiimi ega seadet välja lülitada.
1 Tehke topeltklõps ikoonil
( ) arvuti
tegumiribal.
y Sõltuvalt arvuti seadistustest ei pruugi see
ikoon alati ilmuda.
2 Valige [USB Mass Storage Device] ja
klõpsake [Stop].
3 Kontrollige, et valitud on [MATSHITA
HDC-SD100/SD USB Device] ja klõpsake
[OK].
111
VQT1T77
Arvutikuva
Kui seade on arvutiga ühendatud, tuvastatakse see välise kettaseadmena.
y [Removable Disk] (Näide: ) on kataloogis [My Computer (Computer)].
SD-mälukaardi kaustastruktuuri näide:
Removable Disk
DCIM
100CDPFQ
101CDPFR
102CDPFS
MISC
PRIVATE
AVCHD
AVCHDTN
1 Salvestada saab kuni 999 fotot JPEGvormingus*. ([IMGA0001.JPG] jne)
2 Fotod salvestatakse JPEG-vormingus*, kui
need on salvestatud HD kiires
sarivõtterežiimis.
3 Foto salvestatakse JPEG-vormingus*, kui
see luuakse videost.
* Neid saab avada vastava tarkvaraga, mis
toetab JPEG-vormingut.
4 DPOF-sätete failid salvestatakse.
5 Salvestatakse videote pisipildid.
6 Salvestatakse AVCHD-vormingus videod.
([00000.MTS] jne)
7 Salvestatakse failid intelligentse
stseenivalikuga esituseks.
BDMV
IISVPL
•
Soovitame kasutada tarkvara HD Writer 2.6E SDmälukaardile salvestatud videote kopeerimiseks. Kui
kasutate Windows Explorerit või muud programmi
arvutil selle seadmega salvestatud failide ja kaustada
kopeerimiseks, teisaldamiseks või
ümbernimetamiseks, siis ei ole need enam
kasutatavad tarkvaraga HD Writer 2.6E.
Fotode kopeerimine arvutisse
Mälukaardi lugeja funktsioon (massmälu)
Selle seadmega salvestatud fotod saab
kopeerida arvutisse Exploreri või muude
programmidega.
1 Ühendage see seade arvutiga ja valige siis
[PC CONNECT].
2 Tehke topeltklõps irdkettal fotosid
sisaldaval kaustal ([DCIM] ˆ [100CDPFQ]
jne).
3 Pukseerige fotod sihtkausta (arvuti
kõvakettal).
y Ärge kustutage SD-mälukaardil sisalduvaid
kaustu. See võib muuta SD-mälukaardi selle
seadmega kasutamatuks.
y Kui arvutiga on salvestatud andmeid, mida see
seade ei toeta, siis see seade neid ei tuvasta.
y Vormindage SD-mälukaardid alati selle
seadmega.
112
VQT1T77
1
Tarkvara HD Writer
2.6E käivitamine
y Tarkvara HD Writer 2.6E kasutamisel koos opsüsteemiga Windows XP/2000 logige arvutisse
administraatorina (või võrdväärsete õigustega kasutajana). Rakendusi ei saa kasutada, kui kasutate
sisselogimisel muud nime peale administraatori.
y Tarkvara HD Writer 2.6E kasutamisel koos opsüsteemiga Windows Vista logige arvutisse
administraatorina (või võrdväärsete õigustega kasutajana) või standardse kasutajakonto
kasutajanimega. Külaliskasutajana sisselogides ei saa seda tarkvara kasutada.
(arvutil)
Valige [start] ˆ [All Programs (Programs)] ˆ [Panasonic]
ˆ [HD Writer 2.6E] ˆ [HD Writer].
y Leiate üksikasjalikud tarkvararakenduste kasutamise juhised tarkvara PDF-kasutusjuhendist.
Tarkvararakenduste kasutusjuhendite lugemine
y Vajate programmi Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem või Adobe Reader 7.0 või hilisem
PDF-kasutusjuhendi lugemiseks.
Valige [start] ˆ [All Programs (Programs)] ˆ [Panasonic]
ˆ [HD Writer 2.6E] ˆ [Operating Instructions].
113
VQT1T77
2
Macintoshi kasutamisel
y Tarkvara HD Writer 2.6E ei ole Macintoshi jaoks saadaval.
Töökeskkond mälukaardi lugeja funktsiooni jaoks (massmälu)
Arvuti
Opsüsteem
Protsessor
RAM
Liidesed
Macintosh
Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
PowerPC G5 (1,8 GHz või kiirem)
Intel Core Duo
Intel Core Solo
vähemalt 64 MB
USB-port
y Mõningaid arvuteid ei saa kasutada ka siis, kui selles kasutusjuhendis nimetatud süsteeminõuded
on täidetud.
y USB-seade töötab standardina opsüsteemi installitud draiveriga.
y Lisatud CD-ROMi saab kasutada ainult Windowsi keskkonnas.
Fotode arvutisse kopeerimine
1 Ühendage see seade arvutiga komplekti kuuluva USB-kaabli abil.
y Ilmub USB-funktsiooni valikukuva.
2 Valige [PC CONNECT] ja vajutage kursornuppu.
3 Tehke topeltklõps töölaual kettaikoonil [NO NAME] või [Untitled].
y Failid salvestatakse kausta [100CDPFQ]/[101CDPFR] jne kaustas [DCIM] .
4 Pukseerige soovitud fotod või nende fotodega kaust mis tahes kausta
arvutis.
USB-kaabli turvaline lahtiühendamine
Lohistage kettaikoon [NO NAME] või [Untitled] prügikasti ([Trash]) ning siis ühendage USB-kaabel
lahti.
114
VQT1T77
Muu
116 Näidud ja tähised
121 Kasulikud nõuanded
115
VQT1T77
1
Näidud ja tähised
Salvestusnäidud
Käsitsirežiim (ˆ 58)
MNL
Video salvestamine
0h00m00s
+1
HG1920
Intelligentne automaatrežiim (ˆ 45)
Tavarežiim
Portreerežiim
Maastikuvaaterežiim
Valgusvihurežiim
Hämararežiim
1h30m
R 1h20m
PRE-REC
MF
AWB
MF
1/100
OPEN
0dB
Käsitsi teravdamine (ˆ 65)
Käsitsi suumimine (ˆ 65)
15. 11. 2008 12:34
2.1M
3000
Värvustasakaal (ˆ 66)
Automaatne värvustasakaal
Päikselise ilma režiim
Pilvise ilma režiim
Siserežiim 1
Siserežiim 2
Käsitsi reguleerimise režiim
AWB
MEGA
Säriaeg (ˆ 68)
1/100
A
Foto salvestamine
pooleldi alla vajutamisel)
(nupu
Järelejäänud akulaeng (ˆ 18)
1h30m
Järelejäänud aku kasutusaeg (ˆ 18)
R 1h20m
Järelejäänud video salvestusaeg (ˆ
37)
0h00m00s
Möödunud salvestusaeg (ˆ 37)
OPEN, F2.0 Ava väärtus (ˆ 68)
0dB
Võimenduse väärtus (ˆ 68)
Võtterežiim (ˆ 58)
Spordirežiim
Portreerežiim
Hämararežiim
Valgusvihurežiim
Lumerežiim
Rannarežiim
Päikseloojangurežiim
Ilutulestikurežiim
Maastikuvaaterežiim
15. 11. 2008 Kuupäevanäit (ˆ 26)
Kellaajanäit (ˆ 26)
12:34
Maailmaaja säte (ˆ 28)
Video salvestusrežiim
(ˆ 38)
HA-režiim
HG-režiim
HX-režiim
HE-režiim
(White) Mälukaardile salvestamise võimalik olek
(Green) Kaardi tuvastamine
z/II (Red) Salvestamine (ˆ 35)
II (Green)
Salvestuspaus (ˆ 35)
PRE-REC
Eelsalvestus PRE-REC (ˆ 39)
AUTO
Automaatrežiim (ˆ 33)
116
VQT1T77
+1
,
+2
LCD-heleduse suurendamine (ˆ 29)
Pildistabilisaator (ˆ 44)
Sebra (ˆ 61)
Pildi reguleerimine (ˆ 61)
Digitaalkino (ˆ 52)
HD kiire sarivõte
(ˆ 54)
Digitaalkino värvus (ˆ 56)
12x
Suurendustegur (ˆ 43)
Esitustähised
Video esitamine
Suundmikrofon (ˆ 53)
Fookusmikrofon (ˆ 53)
Tuulemüra vähendamine (ˆ 59)
Mikrofoni tase (ˆ 60)
Kuularid (ˆ 24)
Foto esitamine
Automaatne näotuvastus (ˆ 49)
Tagantvalguse kompenseerimine (ˆ
47)
Loomuliku nahavärvuse režiim (ˆ 49)
Telelähivõte (ˆ 50)
,
Üleminek (valge), üleminek (must)
(ˆ 47)
Värvilised öövõtted
(ˆ 49)
Kontrasti intelligentne juhtimine
(ˆ 48)
99%
{
(White)
2
ff
ee
ffI/Iee
Vahelejätmine (ˆ 71)
Teravdamistähis (ˆ 40)
f/e
Aegluubis esitus (ˆ 71)
IIf/eII
Kaadrikaupa esitus
(ˆ 72)
Järgmine/eelmine foto
(ˆ 76)
0h00m00s
Esitusaeg
Taimeriga salvestamine (ˆ 48)
+/ -
Välklambi tase (ˆ 55)
Punasilmsuse vähendamine (ˆ 55)
Esitusrežiim (ˆ 71)
Kõik stseenid
Valitud päeval salvestatud stseenid
Salvestatavate pikslite arv fotodel (ˆ
42)
1920k1080
Intelligentne stseeni valimine
Järelejäänud fotode arv (ˆ 41)
(White)
Foto salvestamise võimalik olek
(Red)
Foto salvestamine
1920
1440
MEGA optiline pildistabilisaator (ˆ 41)
No.10
MEGA
Edasi/tagasi kerimine
(ˆ 71)
Heleduse tase (ˆ 62)
Välklamp (ˆ 55)
3000
Paus (ˆ 71, 76)
/
Viimane/esimene stseen pausil
/ A/
2.1M
Esitus (ˆ 71, 76)
fI/Ie
z(Green)
10,
f
II
Salvestatavate pikslite arv video
jaoks (ˆ 38)
1920k1080
1440k1080
Stseeni number
Helitugevuse reguleerimine (ˆ 50,
71)
Korduvesitus (ˆ 74)
Esituse jätkamine (ˆ 74)
117
VQT1T77
100-0001
100-0001 Foto kausta/faili nimi
(ˆ 75)
PictBridge
PictBridge Kui ühendatud on
PictBridge-ühilduv printer (ˆ 100)
1
DPOF juba seadistatud (säte > 1)
(ˆ 82)
Kaitstud videod/fotod (ˆ 81)
2.1M
Salvestatavate pikslite arv foto
jaoks (ˆ 42)
1920k1080
Pildisuurust ei näidata muude seadmetega
salvestatud fotode korral, kui nende pildisuurus
erineb ülalnäidatud suurustest.
Arvutiühenduse näidud
Mälukaardi kasutamine (kui on
ühendatud arvutiga) (ˆ 111)
Kinnitavad tähised
–– (Time
display)
Sisseehitatud aku on tühi. (ˆ 27)
Hoiatus-/häiretähis ilmub, kui LCDekraan on pööratud objektiivi poole.
Pöörake LCD-ekraan tagasi
normaalasendisse ja kontrollige
hoiatus-/häiretähist.
SD-mälukaarti ei ole
sisestatud/sobimatu mälukaart
Kinnitavad tähised, kui ühendatud on DVDkirjuti
Plaadi tüüp (ˆ 92)
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD-R DL (kaks kihti ühel
küljel)
Sobimatu plaat
118
VQT1T77
2
Teated
LCD-ekraanile või pildinäidikule ilmuvad järgmised kinnitus- ja veateated:
CANNOT BE USED DUE TO INCOMPATIBLE DATA. (Ei saa kasutada ühildumatute andmete tõttu.)
CANNOT RECORD - INCOMPATIBLE CONTROL DATA. (Ei saa salvestada – ühildumatud juhtandmed.)
SD-mälukaardi salvestusvorming on erinev ning seda ei saa kasutada. Salvestage andmed SDmälukaardilt arvutisse, vormindage SD-mälukaart sellel seadmel ning kasutage seda siis.
CHECK CARD. (Kontrollige mälukaarti.)
Mälukaart ei ole ühilduvat tüüpi või seadmel ei õnnestu seda tuvastada.
Kaart võib olla ebastabiilne, kui see teade ilmub juhul, kui SD-mälukaardile on videoid ja fotosid
salvestatud. Sisestage SD-mälukaart uuesti, lülitage seade välja ning siis uuesti sisse.
CARD LOCKED. (Mälukaart lukustatud.)
SD-mälukaardi kirjutuskaitse on lukustatud asendis (LOCK). (ˆ 19)
THIS BATTERY CANNOT BE USED. (Seda akut ei saa kasutada.)
y Kasutage selle seadmega ühilduvat akut. (ˆ 15)
Kui kasutate selle seadmega ühilduvat Panasonicu akut, siis eemaldage aku ning sisestage siis
uuesti. Kui olete seda mitu korda teinud ja teade ilmub siiski, vajab seade remonti. Eemaldage
toiteallikas ja pöörduge seadme müüja poole. Ärge üritage seadet ise parandada.
y Püüdsite ühendada selle seadmega ühildumatut toiteadapterit. Kasutage komplekti kuuluvat
toiteadapterit. (ˆ 18)
ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN. (Esines viga. Lülitage
seade välja ja siis uuesti sisse )
Seadmes on ilmnenud tõrge. Taaskäivitage seade, lülitades selle välja ja siis uuesti sisse.
CANNOT CHECK CONNECTED DEVICE. DISCONNECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT. (Ei saa
kontrollida ühendatud seadet. Ühendage USB-kaabel selle seadme küljest lahti.)
y DVD-kirjuti ei ole nõuetekohaselt ühendatud.
Ühendage Mini AB USB-ühenduskaabel esmalt lahti ning ühendage see siis uuesti.
y Ühendage selle seadmega ühilduv DVD-kirjuti. (ˆ 92)
PLEASE CHECK EXTERNAL DRIVE OR DISC. (Kontrollige välist draivi või plaati.)
Sisestatud on plaat, mida ei saa kasutada seda seadet DVD-kirjutiga ühendades, või seade ei
tuvasta DVD-kirjutit nõuetekohaselt. Ühendage MINI AB USB-ühenduskaabel uuesti ning
sisestage plaat andmete kopeerimiseks. (ˆ 92)
CANNOT COPY TO DISC WITH RECORDED IMAGES. INSERT DISC WITH NO RECORDED
IMAGES. (Ei saa salvestada salvestatud kujutistega plaadile. Sisestage tühi plaat.)
Andmeid ei saa kopeerida, kuna sisestatud on kasutatud plaat või plaat, mida ei saa kasutada selle
seadme DVD-kirjutiga ühendamisel. Kasutage uut plaati. (ˆ 92)
DISCONNECT USB CABLE. (Ühendage USB-kaabel lahti.)
Seade ei suuda arvuti või printeriga korralikku ühendust luua. Ühendage USB-kaabel esmalt lahti ja
ühendage see siis uuesti.
119
VQT1T77
DISCONNECT USB CABLE. (Ühendage USB-kaabel lahti.)
Seda seadet ei saa välja lülitada, kui see on ühendatud arvuti või DVD-kirjutiga.
Taastamine
Kui SD-mälukaardi poole pöördumisel leitakse rikutud haldusandmeid, võib ilmuda üks järgnevatest teadetest.
Järgige kindlasti ekraanile ilmuvaid juhiseid. (Taastamiseks võib kuluda veidi aega sõltuvalt tõrke olemusest.)
CONTROL DATA ERROR HAS BEEN DETECTED. (Tuvastatud on juhtandmete viga.) (SD CARD)
või
THUMBNAIL DATA ERROR IS DETECTED. (Tuvastatud on pisipildiandmete viga.)
y Järgmine teade ilmub tavatute haldusandmete tuvastamisel stseenide pisipiltidena näitamisel.
] stseen ning alustage
Taastamise teostamiseks valige kursornupuga pisipildivaates tähisega [
] stseenid
selle esitamist. Teadke, et kui taastamine ebaõnnestub, siis kustutatakse tähisega [
ning neid ei saa enam taastada.
SOME SCENES NEED REPAIRING. PLAY SCENES TO BE REPAIRED. (IRREPARABLE SCENES WILL
BE DELETED.) (Mõned stseenid vajavad taastamist. Esitage taastatavaid faile. Failid, mida ei õnnestu
taastada, kustutatakse.)
y Kasutage piisavalt laetud akut või toiteadapterit.
y Sõltuvalt andmete seisundist ei pruugi nende taastamine täielikult õnnestuda.
y Kui taastamine ebaõnnestub, siis ei saa enam esitada enne toite katkemist salvestatud stseene.
y Muul seadmel salvestatud andmete taastamisel ei pruugi õnnestuda andmete sellel või muul
seadmel esitamine.
y Kui taastamine ebaõnnestub, lülitage seade välja ja natukese aja pärast uuesti sisse. Kui
taastamine ebaõnnestub korduvalt, siis vormindage SD-mälukaart sellel seadmel. Tähelepanu! SDmälukaardi vormindamisel kustuvad kõik mälukaardile salvestatud andmed. Varundage tähtsad
andmed arvutisse, DVD-plaadile või mujale.
y Pisipildiinfo taastamisel võib pisipiltide näitamine muutuda aeglasemaks.
120
VQT1T77
1
Funktsioonid, mida ei saa
korraga kasutada
Tehnilistel põhjustel on mõned selle seadme funktsioonid blokeeritud või ei saa neid valida.
Funktsioonid
Video salvestamine
Eelsalvestusfunktsioon
PRE-REC
Mikrofoni seadistamine
Tuulemüra vähendamine
Digitaalne suumimine
Intelligentne
automaatrežiim
Automaatse näotuvastuse
režiim
Tagantvalguse
kompenseerimine
Kontrasti intelligentne
juhtimine
Värviline öövõte
(seadistamine ja
tühistamine)
Loomuliku nahavärvuse
režiim (seadistamine ja
tühistamine)
Telelähivõte
(seadistamine ja
tühistamine)
Abirežiim
Telelähivõte
Võtte tugevnev/vaibuv
üleminek
Värviline öövõte
Abijooned
Digitaalkino
HD kiire sarivõtte režiim
Katikuheli
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Välise mikrofoni kasutamisel.
y Digitaalkino kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Kui lüliti AUTO/MANUAL on seatud asendisse MANUAL.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Digitaalkino kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Võtterežiimi päikseloojangu-, ilutulestiku- või maastikuvaaterežiimi
kasutamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Ava/võimenduse seadistamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Ava/võimenduse seadistamisel.
y Salvestamise ajal.
y Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
y Võtterežiimi päikseloojangu-, ilutulestiku- või maastikuvaaterežiimi
kasutamisel.
y Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Digitaalkino kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Automaatse näotuvastusfunktsiooni kasutamisel.
y Kui videote salvestusrežiimiks on HX/HE.
y Kui digitaalsuum on seadistatud sättele [30k] või [700k].
y Kui digitaalsuum on seadistatud sättele [30k] või [700k].
y Videote salvestamise ajal.
y Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
121
VQT1T77
Funktsioonid
Välklamp
Automaatne pikk säriaeg
Digitaalkino värvus
Võtterežiim
Võtterežiimi päikseloojangu-,
ilutulestiku- ja
maastikuvaaterežiim
Heledusekuva
Histogrammikuva
Käsitsi teravdamise
abifunktsioon
Värvustasakaalu muutmine
Säriaja ja ava/võimenduse
reguleerimine
122
VQT1T77
Tingimused, mille puhul funktsiooni ei saa kasutada
y Videote salvestamise ajal.
y Eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC kasutamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
y Automaatse näotuvastusfunktsiooni kasutamisel.
y Automaatse näotuvastusfunktsiooni kasutamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Digitaalsuumi (12k või rohkem) kasutamisel.
y Automaatse näotuvastusfunktsiooni kasutamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Digitaalsuumi (12k või rohkem) kasutamisel.
y Digitaalsuumi (12k või rohkem) kasutamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Võtterežiimi ranna-, päikseloojangu- või ilutulestikurežiimi
kasutamisel.
y Värvilise öövõtte funktsiooni kasutamisel.
y Võtterežiimi kasutamisel.
y Kui sisse on lülitatud HD kiire sarivõtte funktsioon.
2
Probleem
Seda seadet ei saa
sisse lülitada.
Seade ei püsi piisavalt
kaua sisselülitatuna.
Aku tühjeneb
kiiresti.
Rikkeotsing
Kontrollige järgmist
y Laadige aku toiteadapterit kasutades. (ˆ 15)
y Aku kaitseahel võib olla rakendunud. Ühendage aku 5-10
sekundiks toiteadapteri külge. Kui seadet ei õnnestu ikka
veel sisse lülitada, on aku rikkis.
yHoolitsege, et LCD-ekraan on avatud.
y Õhutemperatuur mõjutab akut. Külmas kohas aku tööaeg
lüheneb.
y Aku kasutusiga on piiratud. Kui aku tööaeg on isegi pärast
täielikku laadimist endiselt liiga lühike, on aku jäänud vanaks
ning tuleb asendada uuega.
See seade lülitub
automaatselt välja.
y Kui seadet ei kasutata umbes 5 min, lülitub see aku
säästmiseks automaatselt välja. Salvestamise jätkamiseks
lülitage seade uuesti sisse.
Seade ei lülitu automaatselt välja, kui energia säästurežiim
(ˆ 24) on sättel [OFF].
y Kui ühendate selle seadme VIERA-lingiga ühilduva teleriga
HDMI-minikaablit kasutades ja lülitate teleri
kaugjuhtimispuldiga teleri välja, siis lülitub ka see seade
välja. Kui te ei kasuta VIERA-linki, siis seadistage [VIERA
Link] sättele [OFF]. (ˆ 89)
y Kui see seade on ühendatud DVD-kirjutiga kujutiste
kopeerimiseks või esitamiseks (plaadi poole pöördumine),
siis lülitub seade automaatselt välja Mini AB USBühenduskaabli lahtiühendamisel.
Seadme raputamisel
kostab klõpsatus.
y See on tingitud objektiivi liikumisest ja ei tähenda tõrget.
Seda heli ei ole enam kuulda pärast seadme sisselülitamist.
Seade ei näita
õigesti akulaengu
taset.
y Akulaengu taseme näit on ligilähedane.
Kui arvate, et akulaengu näit ei ole korrektne, siis laadige
aku täis, kasutage tühjaks ja laadige uuesti täis. (Isegi nii
tehes ei pruugi olla võimalik näidata akulaengut korrektselt,
kui akut kasutati kaua aega madala või kõrge temperatuuriga
keskkonnas või kui akut laeti korduvalt.)
123
VQT1T77
Probleem
Seadet ei saa
kasutada, kuigi see
on sisselülitatud.
See seade ei tööta
normaalselt.
Kontrollige järgmist
y Kui lüliti LCD/EVF on seatud asendisse LCD, siis saab
seadet kasutada ainult avatud LCD-ekraaniga.
y Lülitage seade uuesti sisse. Kui normaaltingimused siiski ei
taastu, eemaldage aku või toiteadapter, oodake vähemalt 1
min ja seejärel ühendage aku või toiteadapter uuesti.
Umbes 1 min pärast lülitage seade uuesti sisse.
(Selle toimingu tegemine SD-mälukaardi kasutamise ajal
võib kahjustada SD-mälukaardile salvestatud andmeid.)
Kaugjuhtimispult ei
tööta.
y Kaugjuhtimispuldi nööppatarei võib olla tühjaks saanud.
Asendage see uue nööppatareiga. (ˆ 14)
Järelejäänud aja näit või
möödunud aja näit ei
ilmu.
y Kui seadistate [SETUP] ˆ [DISPLAY] ˆ [OFF], siis ilmuvad
ainult hoiatused ja kuupäev. (ˆ 24)
Salvestamine ei alga,
kuigi seade on
toiteallikaga ühendatud
ja mälukaart on õigesti
sisestatud.
y Keerake töörežiimide valikulüliti asendisse .
y Salvestamine on võimatu, kui SD-mälukaardi kirjutuskaitse
lüliti on asendis LOCK. (ˆ 19)
y Kui SD-mälukaardile ei ole jäänud vaba mälumahtu, siis
looge seda juurde, kustutades mittevajalikud stseenid, või
kasutage uut mälukaarti. (ˆ 20, 78)
y Kui SD-mälukaardipesa kate on avatud, võib see takistada
seadme normaalset tööd. Sulgege SD-mälukaardipesa kate.
Seade lõpetab
salvestamise suvalisel
hetkel.
y Kasutage videovõtete salvestamiseks sobivat SDmälukaarti. (ˆ 19)
y Kui funktsioon [AGS] on seadistatud sättele [ON], siis
salvestage tavalises rõhtasendis või seadistage [AGS]
sättele [OFF]. (ˆ 33)
Automaatteravdamine ei
tööta.
y Seadke lüliti AUTO/MANUAL asendisse AUTO.
y Kui püüate salvestada stseeni, mida ei õnnestu
automaatselt teravdada, siis kasutage teravdamiseks käsitsi
teravdamise režiimi. (ˆ 65, 135)
Kujutiste värvustasakaal
ei ole loomulik kohas
nagu võimlas
salvestades.
y Mitme valgusallikaga kohtades nagu võimla või saal ei pruugi
automaatne värvustasakaalu funktsioon nõuetekohaselt
124
VQT1T77
töötada. Sel juhul seadistage värvustasakaal sättele [
(Indoor mode2)]
(Indoor mode2)]. Kui teil ei õnnestu sättel [
kujutisi selgelt salvestada, siis seadistage seade käsitsi
reguleerimise režiimile [ (Manual adjustment mode)]. (ˆ 66)
Probleem
Seade jätab esitamisel
mõned kujutised
automaatselt vahele.
Kontrollige järgmist
y Esitusrežiimiks on
Valige esitusrežiimiks
(intelligentne stseeni valimine).
(kõik stseenid). (ˆ 73)
Seade ei esita stseeni
lõpuni.
Kuigi seade on teleriga
õigesti ühendatud,
esitatav pilt puudub.
Kujutised on
horisontaalselt
kokkusurutud.
y Lugege teleri kasutusjuhendit ja valige kanal, mis vastab
ühendamiseks kasutatud sisendile.
y Seadistage [TV ASPECT] vastavalt teleri kuvasuhtele.
y Kui ühendatud on nii HDMI-minikaabel kui
komponentkaabel, siis seadke seade esitusrežiimile.
y Muutke seadme sätet vastavalt teleriga ühendamiseks
kasutatud kaablile. (ˆ 87)
Stseene ei saa
kustutada.
y Kaitstud stseene ei saa kustutada. Vabastage stseenid
kaitse alt. (ˆ 81)
y Kustutada ei saa stseene/fotosid, mille pisipildiks on
. Kui stseenid/fotod on mittevajalikud, siis vormindage
SD-mälukaart andmete kustutamiseks. (ˆ 83) Teadke, et
SD-mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik SDmälukaardile salvestatud andmed ning neid ei saa enam
taastada. Varundage tähtsad andmed arvutisse, plaadile
või mujale.
y Kui SD-mälukaardi kirjutuskaitse on lukustatud asendis
(LOCK), siis kustutada ei saa. (ˆ 19)
Kujutised SDmälukaardil ei ole
normaalsed.
y Andmed võivad olla kahjustatud. Seda võib põhjustada
staatiline elekter või elektromagnetkiirgus. Varundage
tähtsad andmed ka arvutisse, plaadile või mujale.
Seade ei tuvasta
sisestatud SDmälukaarti.
y Kui vormindate SD-mälukaardi arvutil, siis ei pruugi see
seade seda tuvastada. Vormindage SD-mälukaardid selle
seadmega. (ˆ 83)
Kui SD-mälukaart teise
seadmesse sisestada, ei
ole seda võimalik
tuvastada.
y Kontrollige, et seade on ühilduv sisestatud SD-mälukaardi
mahutavuse või tüübiga (SD-mälukaart/SDHC-mälukaart).
Täpsemalt vaadake seadme kasutusjuhendist.
125
VQT1T77
Probleem
Näit kaob.
Ekraanikuva
"hangub".
Mingeid toiminguid
ei saa teha.
Kontrollige järgmist
y Seadmel ei saa teha mingeid toiminguid, kui see on
arvutiga ühendatud.
y Lülitage see seade välja. Kui seadet ei saa välja lülitada,
siis eemaldage aku või toiteadapter ning ühendage siis
uuesti.
Lülitage seade uuesti sisse. Kui normaalne olek siiski ei
taastu, ühendage lahti toiteallikas ja pöörduge seadme
turustaja poole.
Kujutise värv või
heledus muutub või
kujutisel on
horisontaalribad.
y Kujutise värv või heledus võib muutuda ning sellele võivad
ilmuda horisontaalribad, kui salvestate luminofoor-,
elavhõbe- või naatriumlambi valgel. See ei ole seadme tõrge.
Salvestage automaatrežiimil või seadistage säriajaks 1/100
kohtades, kus elektrivarustussagedus on 50 Hz, või 1/125,
kus see on 60 Hz.
Salvestatav on
kõver.
y Salvestatav näib olevat pisut kõver, kui see liigub üle
kujutise väga kiiresti. See on nii, kuna seade kasutab
pildiandurina MOSi. See ei ole rike.
Salvestatud pildile
ilmuvad valged ümarad
laigud nagu seebimullid.
Ilmub teade “ERROR
OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT OFF,
THEN TURN ON AGAIN.”
(Esines viga. Lülitage
seade välja ja siis uuesti
sisse.)
126
VQT1T77
y Kui pildistate tumedas kohas
või ruumis sees välklampi
kasutades, siis võivad pildile
ilmuda valged ümarad plekid,
kuna välklambi valgus peegeldub
õhus leiduvatelt tolmuosakestelt
tagasi. See ei ole rike. Sellele on iseloomulik, et ümarate
laikude arv ja asend on piltidel erinev.
y Seade tuvastas automaatselt tõrke. Taaskäivitage seade,
lülitades selle välja ja siis uuesti sisse.
y Kui te seadet esmalt välja ja siis sisse ei lülita, siis lülitub
see automaatselt välja umbes 1 min pärast.
y Seade vajab remontimist, kui see teade ilmub ka
taaskäivitamisel korduvalt. Ühendage lahti toiteallikas ja
pöörduge seadme turustaja poole. Ärge üritage seadet ise
parandada.
Kontrollige järgmist
Probleem
VIERA-link ei tööta.
y Kasutage ühendamiseks HDMI-minikaablit (lisavarustus).
(ˆ 89)
y Vajutage nuppu MENU ning valige siis kursornupuga
[SETUP] ˆ [VIERA Link] ˆ [ON]. (ˆ 89)
y Teleri HDMI-pesast sõltuvalt ei pruugi sisendkanali
ümberlülitumine automaatselt toimuda. Muutke sel juhul
sisendit teleri kaugjuhtimispuldiga. (Lugege teleri
kasutusjuhendit täpsete juhiste saamiseks sisendi muutmise
kohta.)
y Kontrollige VIERA-lingi sätet ühendatud seadmel.
y Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse.
y Seadistage [VIERA Link] teleril sättele [Off] ning siis tagasi
sättele [On]. (Täpsemalt vt teleri kasutusjuhendist.)
USB-kaabliga ühendades
ei tuvasta arvuti seda
seadet.
y Valige arvutil teine USB-port.
y Kontrollige vastavust töökeskkonna nõuetele. (ˆ 107)
y Lülitage seade välja ja uuesti sisse ning ühendage uuesti
USB-kaabel.
USB-kaabli
lahtiühendamisel ilmub
arvutiekraanile
veateade.
y USB-kaabli ohutuks lahtiühendamiseks tehke topeltklõps
DVD-kirjutit ei saa sisse
lülitada.
y Kui seade on ühendatud DVD-kirjutiga, siis kasutage
vastavaid komplekti kuuluvaid toiteadaptereid nii selle
seadme kui DVD-kirjuti jaoks.
Tarkvara HD Writer 2.6E
PDF-kasutusjuhend ei ole
näha.
y Vajate tarkvara HD Writer 2.6E PDF-kasutusjuhendi
lugemiseks tarkvara Adobe Acrobat Reader 5.0 või hilisem
või Adobe Reader 7.0 või hilisem.
SD-mälukaardil olevaid
stseene ei saa kopeerida
seda seadet USB-kaablit
kasutades muu seadmega
ühendades.
y Teine seade ei pruukinud SD-mälukaarti tuvastada.
Ühendage USB-kaabel lahti ja siis uuesti.
tegumirea ikoonil
juhiseid.
(
) ning järgige ekraanile ilmuvaid
127
VQT1T77
Kui stseenid ei vahetu sujuvalt muul seadmel esitamisel
Kujutised võivad olla liikumatud mitu sekundit stseenide vahetumise punktides järgmiste toimingute
tegemisel, kui mitut stseeni esitatakse järjest muul seadmel.
y Stseenide esitamise sujuvus sõltub esitusseadmest. Kasutatavast seadmest sõltuvalt võivad
kujutised seiskuda ning olla hetkeks liikumatud isegi juhul, kui ei ole täidetud ükski järgmistest
tingimustest.
y Esitus ei pruugi olla sujuv, kui stseene redigeeriti tarkvaraga HD Writer 2.6E, ent neid esitatakse
sujuvalt, kui seadistate tarkvara HD Writer 2.6E funktsiooni [Seamless settings]. Lugege tarkvara HD
Writer 2.6E kasutusjuhendit.
Kui stseenid salvestati erinevatel päevadel
1.1.2009
2.1.2009
3.1.2009
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu kuupäeva vahetumisel.
B Kujutisi esitatakse sujuvalt, kui stseenid salvestati samal päeval.
Kui samal päeval salvestati üle 99 stseeni
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu, kui stseen vahetub iga 99 salvestatud stseeni esitamise järel.
B 99 järjestikuse stseeni kujutisi esitatakse sujuvalt.
128
VQT1T77
Kui
salvestatud on 3 s lühemaid stseene
1 Vähemalt 3 s
2 Alla 3 s
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu pärast alla 3 s kestvat stseeni.
Kui
salvestamiseks kasutati eelsalvestusfunktsiooni PRE-REC
1 Tavaline salvestamine
2 Eelsalvestusfunktsiooniga PRE-REC salvestamine
A Pilt seiskub hetkeks enne eelsalvestusfunktsiooniga PRE-REC salvestamist tavaliselt salvestatud
viimase stseeni lõpus.
Kui
salvestusrežiimi muudeti režiimilt HA/HG/HX režiimile HE või režiimilt
HE režiimile HA/HG/HX
A Pilt seiskub hetkeks kohas, kus stseenide salvestamisel lülituti režiimidelt HA/HG/HX režiimile HE ja
vastupidi.
B Esitus on sujuv sama režiimi kasutamisel või kui vahetatakse režiime HA, HG ja HX.
129
VQT1T77
Kui stseene kustutatakse
Näide 1: Stseenide kustutamine stseenide järjestuse keskel
1 Kustutatav stseen
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu kohas, kust stseen kustutati.
B Ilma kustutatud stseenideta järjestikusi stseene esitatakse üksteise järel sujuvalt.
Näide 2: Kui salvestatakse uuesti pärast viimase stseeni kustutamist
1 Kustutatav stseen
2 Siia salvestatakse uus stseen.
A Kujutis on mitu sekundit liikumatu kohas, kust stseen kustutati.
B Ilma kustutatud stseenideta järjestikusi stseene esitatakse üksteise järel sujuvalt.
130
VQT1T77
Kui
ühendasite selle seadme DVD-kirjutiga, valisite stseene ja
kopeerisite need siis 1 plaadile.
•
•
A Kui valite järgmisest stseenist erineva stseeni, siis võib stseenide vahetumise kohas pilt hetkeks
seiskuda.
B Kui valite stseene järjest, esitatakse stseenide vahetumise punkt sujuvalt.
131
VQT1T77
Ohutusnõuded
See seade
Seade ja SD-mälukaart soojenevad kasutamisel.
See ei ole rike.
Hoidke kõrglahutusega videokaamera
võimalikult kaugel elektromagnetvälju
tekitavatest seadmetest (nt mikrolaineahjud,
telerid, videomängud jne).
y Kui kasutate kõrglahutusega videokaamerat
teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli
häirida kõrglahutusega videokaameral pilti ja
heli.
y Ärge kasutage kõrglahutusega videokaamerat
mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada
pilti ja heli moonutavat müra.
y Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev
magnetväli võib salvestatud andmeid kahjustada
või pilte moonutada.
y Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli
võib kõrglahutusega videokaamera tööd häirida,
moonutades pilti ja heli.
y Kui kõrglahutusega videokaamera ei tööta
elektromagnetvälju tekitavate seadmete
mõjupiirkonnas nõuetekohaselt, lülitage
videokaamera välja ning eemaldage aku või
ühendage toiteadapter lahti.
Seejärel paigaldage aku tagasi või ühendage
toiteadapter ja lülitage kõrglahutusega
videokaamera sisse.
Ärge kasutage kõrglahutusega
videokaamerat raadiosaatjate ega
kõrgepingeliinide läheduses.
y Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal
salvestades võivad pilt või heli olla moonutatud.
Kasutage ühendamiseks kindlasti komplekti
kuuluvaid kaableid. Lisatarvikute
ühendamisel kasutage neile lisatud kaableid.
Ärge kasutage kaablite pikendusi.
132
VQT1T77
Ärge pihustage putukamürke ega lenduvaid
kemikaale seadme peale.
y Selliste kemikaalide pihustamisel võib see
korpuse rikkuda ja kattekiht maha kooruda.
y Ärge laske kummist või plastist toodetel
pikema aja jooksul seadmega kokku puutuda.
Kui kasutate seadet liivases või tolmuses
kohas (näiteks rannas), siis vältige liiva või
tolmu sattumist seadme korpusesse ja
pesadesse.
Vältige ka merevee sattumist seadmele.
y Liiv või tolm võib seadet kahjustada.
(Mälukaardi sisestamisel ja eemaldamisel tuleb
olla ettevaatlik.)
y Kui merevett pritsib seadmele, pühkige see
kuivaks väänatud lapiga puhtaks. Seejärel
pühkige kaamerat kuiva lapiga veel kord.
Seadet kandes vältige selle pillamist ja
põrutamist.
y Tugev löök võib seadme korpuse purustada ja
põhjustada tõrkeid.
Puhastamine
y Enne puhastamist eemaldage aku või
ühendage toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast
lahti. Puhastage seadet pehme kuiva riidega.
y Kui seade on väga määrdunud, siis kastke riie
vette, väänake hoolikalt kuivaks ning pühkige siis
seadet niiske riidega. Pühkige siis seadet kuiva
riidega.
y Bensiini, vedeldi, alkoholi või
nõudepesuvahendi kasutamine võib kahjustada
seadme korpust või kattekiht võib maha kooruda.
Ärge seetõttu lahusteid kasutage!
y Spetsiaalsete niiskete puhastuslappide
kasutamisel järgige nende kasutusjuhendit.
Ärge kasutage käesolevat seadet
turvakaamerana ega muul ärilisel otstarbel.
y See seade on ettenähtud tarbijatele, mitte
pidevaks kasutamiseks. See ei ole ettenähtud
pidevaks kasutamiseks ega kestvat talitlust
nõudvaks tööstuslikuks ega kaubanduslikuks
otstarbeks.
y Teatud olukordades võib pidev töö põhjustada
seadme ülekuumenemist ja tõrkeid. Selline
seadme kasutamine on rangelt keelatud.
Kui te ei kavatse seadet pikemat aega
kasutada
y Kui panete seadme pikemaks ajaks kappi
hoiule, siis on soovitav selle juurde paigutada ka
desikandi (kuivatav aine) kotikesed.
Aku
Seadmes kasutatakse laetavat liitiumioonakut.
See on tundlik niiskuse ja temperatuuri suhtes
ning mõju on seda suurem, mida enam
temperatuur tõuseb või langeb. Madalal
temperatuuril võib täiesti laetud aku näit mitte
ilmuda või umbes 5 min pärast töö alustamist
võib ilmuda tühja aku näit. Kõrgel temperatuuril
võib rakenduda kaitsefunktsioon, mis muudab
seadme kasutamise võimatuks.
Eemaldage kindlasti aku pärast kasutamist.
y Kui akut ei eemaldata, tarbib seade vähesel
määral voolu ka pärast väljalülitamist. Selline
seadme olek võib põhjustada aku liigse
tühjenemise. Selle tulemusel võib aku muutuda
kasutuskõlbmatuks ka pärast laadimist.
y Akut tuleks hoida vinüülkotis, et vältida
metallesemete kokkupuudet aku kontaktidega.
y Akut tuleb hoida jahedas kuivas kohas
võimalikult ühtlasel temperatuuril. (Soovitav
temperatuur: 15-25°C, soovitav õhuniiskus: 4060%.)
y Eriti kõrge või madal temperatuur lühendab
aku kasutusiga.
y Kui akut hoitakse kõrgel temperatuuril,
niisketes või õlistes ja suitsustes paikades, võib
akuklemmidele tekkiv korrosioon põhjustada
tõrkeid.
y Aku pikaajalisel hoiustamisel soovitame
laadida seda kord aastas ning hoiustada uuesti
pärast seda, kui olete akulaengu täielikult ära
kasutanud.
y Akuklemmidele kleepunud tolm ja võõrkehad
tuleb eemaldada.
Kui lähete kaameraga salvestama, võtke
kaasa varuakud.
y Võtke akusid kaasa umbes 3-4 korda pikemaks
ajaks, kui kavatsete salvestada. Külmas kohas
nagu suusakuurortis lüheneb salvestamisaeg.
Pärast aku mahapillamist kontrollige, kas
kontaktid jäid terveks.
y Kahjustatud kontaktidega aku ühendamine
võib kahjustada seadet või toiteadapterit.
Ärge püüdke vana akut põletada.
y Aku võib kuumutamisel või tulle sattumisel
plahvatada.
Kui aku tööaeg jääb lühikeseks ka pärast
täislaadimist, on aku jäänud vanaks. Ostke
uus aku.
Toiteadapter
y Kui aku temperatuur on eriti kõrge või madal,
võib aku laadimine kesta kaua või osutuda
võimatuks.
y Kui aku laadimise märgutuli vilgub jätkuvalt,
siis kontrollige, et aku või toiteadapteri kontaktid
ei ole mustad, tolmused või võõrkehadega
ummistatud ning ühendage seejärel korralikult.
Ühendage toitekaabel elektrivõrgu pistikupesast
lahti, enne kui aku või toiteadapteri kontakte
tolmust, mustusest ja võõrkehadest puhastate.
Kui laadimise märgutuli jääb ikka vilkuma, siis
võib aku temperatuur olla äärmiselt kõrge või
madal või aku või toiteadapter võib olla
defektne. Pöörduge turustaja poole.
y Kui kasutate toiteadapterit raadio läheduses,
võib raadiovastuvõtt olla häiritud. Hoidke
toiteadapter raadiost vähemalt 1 m kaugusel.
y Toiteadapteri kasutamisel võib see vaikselt
suriseda. See on normaalne.
y Pärast kasutamist ühendage toiteadapter
kindlasti lahti. (Kui see jääb ühendatuks, tarbib
seade pidevalt veidi voolu.)
y Hoidke toiteadapteri ja aku elektroodid alati
puhtad.
133
VQT1T77
LCD-ekraan ja pildinäidik
y LCD-ekraani määrdumise korral pühkige seda
kuiva pehme lapiga.
y Suurte temperatuurimuutuste korral võib LCDekraanile kondenseeruda niiskust. Pühkige see
ära pehme kuiva lapiga.
y Kui seade on väga külm (näiteks külmas
kohas hoidmisel), on LCD-ekraan pärast
sisselülitamist tavalisest pisut tumedam.
Tavaline heledus taastub, kui seadme
sisetemperatuur tõuseb.
LCD-ekraan on valmistatud ülitäpse
tehnoloogiaga ja sellel on kokku umbes
300000 pikslit. Nendest moodustavad toimivad
pikslid üle 99,99%, ülejäänud mõned pikslid,
mis ei tööta või mis alati põlevad,
moodustavad vaid napi 0,01%. See ei ole
siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
Pildinäidik on valmistatud ülitäpse
tehnoloogiaga ja sellel on kokku umbes
183000 pikslit. Nendest moodustavad toimivad
pikslid üle 99,99%, ülejäänud mõned pikslid,
mis ei tööta või mis alati põlevad,
moodustavad vaid napi 0,01%. See ei ole
siiski tõrge ega halvenda võtte
salvestuskvaliteeti.
134
VQT1T77
Kondensatsioon
Kui seadmesse tekib kondensaat, võib objektiiv
hägustuda ja seade ei tööta korralikult. Püüdke
igati vältida kondensaadi teket. Kui see siiski
juhtub, toimige järgmiselt.
Kondensaadi tekke põhjused
Kondensaat tekib kohas, kus
õhutemperatuur või niiskus muutub
järgmiselt:
y kui seade tuuakse külmast kohast (näiteks
pärast suusamäel salvestamist) sooja ruumi,
y kui seade viiakse õhukonditsioneeriga autost
välja,
y kui külm ruum köetakse kiiresti soojaks,
y kui õhukonditsioneerist väljuv külm õhujuga
suunatakse otse selle seadme peale,
y pärast suviseid pärastlõunaseid vihmahooge,
y kui seade asub väga niiskes kohas, kus õhk
on aurust küllastunud (nt soojas ujulas).
Kasulik nõuanne
Kui olete seadet kasutanud näiteks suusamäel
salvestamiseks ja viite selle köetud ruumi, siis
asetage seade kilekotti, suruge sellest
võimalikult palju õhku välja ja sulgege kott
seejärel. Laske seadmel seista ruumis vähemalt
tund, et seadme temperatuur ühtlustuks ruumi
õhutemperatuuriga, ning kasutage seadet alles
siis.
Mõistete selgitused
Automaatne värvustasakaal
Värvustasakaalu reguleerimisel tuvastatakse
valguse värvus ning reguleeritakse nii, et valge
värvus muutub puhtaks valgeks. Seade teeb
kindlaks läbi objektiivi siseneva valguse värvuse,
hinnates nii salvestustingimusi, ning valib lähima
värvitoonisätte.
Seda nimetatakse automaatseks
värvustasakaalu reguleerimiseks.
Kuna seade kasutab värvustasakaalu
reguleerimiseks ainult teatud arvu salvestatud
valgustustingimuste andmeid, ei toimi
automaatne reguleerimine alati täiesti veatult.
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
4)
6 000K
5)
5 000K
6)
1)
Väljaspool automaatse värvustasakaalu
reguleerimise tavalist vahemikku võib pilt
muutuda punakaks või sinakaks. Isegi selles
vahemikus võib tekkida vigu, kui valgusallikaid
on mitu. Reguleerimisvahemikust väljapoole
jääva valguse korral reguleerige
värvustasakaalu käsitsi.
Värvustasakaalu reguleerimine
Värvustasakaalu reguleerimine seab paika valge
värvuse erinevate valgusallikate korral. Näiteks
päiksevalguses ja päevavalguslambi valguses on
valge värvus veidi erinev. Seda mõõtes saab
seade muud värvused paika seada. Kuna valge
värvus on kõikide värvuste segu, piisab selle
paikaseadmisest, et videokaamera saaks
jäädvustada võtteid loomulikes toonides.
4 000K
7)
3 000K
8)
2 000K
9)
10)
1 000K
Ülaltoodud joonisel on kujutatud
automaatse värvustasakaalu
funktsioneerimise vahemikku.
1) selle seadme automaatse
värvustasakaalu reguleerimisvahemik
2) sinine taevas
3) pilvine taevas (vihm)
4) teleriekraan
5) päiksevalgus
6) valge päevavalguslamp
7) halogeenlamp
8) hõõglamp
9) päiksetõus või -loojang
10) küünlavalgus
Automaatteravdamine
Objekti teravdamiseks liigutatakse objektiivi
automaatselt ettepoole või tahapoole.
Automaatse teravdamise omadused on
järgmised:
y teravdamine toimub selle järgi, et kujutise
püstjooned oleksid võimalikult selged,
y teravdamine toimub kujutise kontrastsuse
järgi,
y teravdamisel lähtutakse ainult kujutise
keskosast.
Nende omaduste tõttu ei tööta automaatne
teravdamine allpool kirjeldatud olukordades
korralikult. Sel juhul kasutage salvestamiseks
käsitsi teravdamist.
135
VQT1T77
Samaaegselt kaugete ja lähedal paiknevate
esemete salvestamine
Kuna seade teravdab ekraani keskkohta, on
lähedal paiknevate esemete teravdamisel raske
tausta korralikult teravdada. Näiteks salvestades
inimesi kaugete mägede taustal, ei saa korraga
teravdada lähedal paiknevaid inimesi ja kaugeid
mägesid taustal.
Salvestamine olukorras, kus jäädvustatav
ese on määrdunud või tolmuse klaasi taga
Klaasi taga asuvat eset ei saa teravdada, sest
automaatne teravdamine toimub määrdunud
klaasi järgi.
Samuti võib tiheda liiklusega tänava teisel
poolel paikneva eseme jäädvustamisel toimuda
teravdamine sõiduki järgi, mis juhtub hetkel
mööda sõitma.
Kui jäädvustatava eseme ümber on läikiva
või peegeldava pinnaga esemed
Kuna teravdamine toimub läikiva või peegeldava
eseme järgi, on jäädvustatavat raske teravdada.
Näiteks võivad võtted jääda teravdamata, kui
salvestate mererannas, öövõtteid või
ilutulestikku ja muid erilisi valgusallikaid
sisaldavaid võtteid.
Kui jäädvustatav ese on hämaras
Seade ei suuda korralikult teravdada, sest läbi
objektiivi saabub liiga vähe valgust.
Kui jäädvustatav ese liigub kiiresti
Et teravdav lääts liigub objektiivi sees
mehaaniliselt, jääb see kiiresti liikuvast esemest
maha. Teravdamine ei pruugi korralikult
õnnestuda näiteks spordivõistlusel kiiresti
liikuvate objektide salvestamisel.
Kui jäädvustatav ese on vähekontrastne
Tugevalt kontrastseid ning püstjoontega objekte
on lihtne teravdada. Seevastu vähekontrastne
ese (nt valge sein) võib jääda uduseks, sest
seade teravdab kujutise püstjoonte järgi.
136
VQT1T77
Tehnilised andmed
HD-videokaamera
Ohutusinfo
Toide:
Energiatarve:
alalisvool 9,3 V (toiteadapteri kasutamisel)
alalisvool 7,2 V (aku kasutamisel)
Salvestamisel: 5,7 W
Signaalisüsteem
1080/50i
Salvestusvorming
Pildiandur
AVCHD-vorming
1/6z 3MOS pildiandur
Summaarne: 610000 k3
Efektiivseid piksleid:
Video: 520000 k3
Foto: 520000 k3
Objektiiv
Automaatdiafragma f1,8 – f2,8
Fookuskaugus:
2,95 mm kuni 35,4 mm
Makrorežiim (täies ulatuses automaatteravdamine)
Filtri läbimõõt
37 mm
Suumimine
Ekraan
12k optiline suum, 30k/700k digitaalsuum
2,7z laiekraaniga LCD (umbes 300000 pikslit)
Pildinäidik
Mikrofon
0,44z laiekraaniga pildinäidik (umbes 183000 pikslit)
5,1-kanaliline ruumihelimikrofon (suundmikrofoni ja
fookusmikrofoni funktsiooniga)
Kõlar
1 ümar kõlar, dünaamiline
Värvustasakaalu reguleerimine
Standardvalgustatus
Automaatne värvustasakaalu reguleerimise süsteem
1400 lx
Vähim vajalik valgustatus
umbes 2 lx (1/25 hämararežiimis)
umbes 1 lx värvilise öövõtte režiimis
AV-pesa videoväljund
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-süsteem
Komponentpesa videoväljund
Y: 1,0 Vp-p, 75 h
Pb: 0,7 Vp-p, 75 h
Pr: 0,7 Vp-p, 75 h
HDMI-minipesa videoväljund
HDMI™ (x.v.Colour™) 1125i (1080i)/625p (576p)
AV-pesa audioväljund (liin)
Kuularite väljund
316 mV, 600 h, 2 kanalit
väljundtakistus 100 h, 77 mV, 32 h koormus (kasutatakse ka
AV-minipesana/ühilduv stereominipistikuga)
137
VQT1T77
HDMI-minipesa
audioväljund
Mikrofonisisend
USB
5,1 kanalit (AC3)/2 kanalit (Linear PCM)
-70 dBV (mikrofoni tundlikkus j50 dB võrdväärne, 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
(stereominipesa)
Kaardilugeja funktsioon (autoriõiguse kaitse tugi puudub) Hi-Speed
USB (USB 2.0), USB-pordi tüüp Mini AB PictBridge-ühilduv
Välklamp
Tööulatus: umbes 1,0 m kuni 2,5 m
Mõõdud
65 mm (L)k76 mm (K)k138 mm (S) (välja arvatud eenduvad osad)
Kaal
Töötemperatuur
umbes 320 g [ilma aku (kuulub komplekti) ja SD-mälukaardita
(lisavarustus)]
umbes 382 g [koos aku (kuulub komplekti) ja SD-mälukaardiga
(lisavarustus)]
0°C kuni 40°C
Tööniiskus
10% kuni 80%
Aku tööaeg
Vt lk 17
Kaal kasutamisel
Videod
Andmekandjad
Tihendus
Salvestusrežiim ja
edastuskiirus
SD-mälukaart:
1 GB, 2 GB (FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduvad)
SDHC-mälukaart:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32 süsteemiga
ühilduvad)
MPEG-4 AVC/H.264
HA: umbes 17 Mbps (VBR)
HG: umbes 13 Mbps (VBR)
HX: umbes 9 Mbps (VBR)
HE: umbes 6 Mbps (VBR)
Vt lk 38 salvestusaja kohta.
Pildi suurus
HA/HG: 1920k1080/50i
HX: 1920k1080/50i
HE: 1440k1080/50i
Helitihendus
Dolby Digital (Dolby AC3)/5,1 kanalit (sisseehitatud mikrofon), 2 kanalit
(väline
mikrofon)
138
VQT1T77
Fotod
Andmekandjad
Tihendus
Pildi suurus
SD-mälukaart:
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
(FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduvad)
SDHC-mälukaart:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB (FAT32 süsteemiga ühilduvad)
JPEG (Design rule for Camera File system, põhineb Exif 2.2 standardil),
DPOF-ühilduv
1920k1080
Vt lk 42 salvestatavate fotode arvu kohta.
Toiteadapter
Ohutusinfo
Toide:
Energiatarve:
Alalisvooluväljund:
vahelduvvool 110 -240 V, 50/60 Hz
19 W
alalisvool 9,3 V, 1,2 A (seadme kasutamine)
alalisvool 8,4 V, 0,65 A (aku laadimine)
Mõõdud
92 mm (L)k33 mm (K)k61 mm (S)
Kaal
umbes 115 g
Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
139
VQT1T77
EU
E
VQT1T77
F0708KK0 ( 1000 ••)
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Veebisait: http://panasonic.net
Vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, lõik 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement