Panasonic HDCZ10000E Quick start guide

Panasonic HDCZ10000E Quick start guide
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 40 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN
OF BESCHADIGING TE VOORKOMEN
≥ DIENT U DIT APPARAAT NIET BLOOT
TE STELLEN AAN REGEN, VOCHT
OF OPSPATTEND WATER EN DIENT
U GEEN MET VLOEISTOF GEVULDE
VOORWERPEN, ZOALS EEN VAAS,
OP DE APPARATUUR TE PLAATSEN.
≥ DIENT U ALLEEN DE AANBEVOLEN
ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN.
≥ MAG U DE KAP (OF DE
ACHTERZIJDE) NIET VERWIJDEREN;
ER BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE
MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN
DOOR DE GEBRUIKER. LAAT HET
APPARAAT ALLEEN REPAREREN
DOOR ERKEND
ONDERHOUDSPERSONEEL.
OPGELET!
≥ PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN
BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST
OF EEN ANDERE AFGESLOTEN
RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET
TOESTEL IN EEN GOED
GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT
GEBRUIKT. OM BRAND OF
ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR
OVERVERHITTING TE VOORKOMEN
DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT
GORDIJNEN EN ANDERE MATERIALEN
DE VENTILATIEOPENINGEN NIET
VERSPERREN.
≥ BLOKKEER DE
VENTILATIEOPENINGEN VAN HET
TOESTEL NIET MET EEN KRANT,
TAFELKLEED, GORDIJN EN
VERGELIJKBARE VOORWERPEN.
≥ PLAATS GEEN KAARSEN EN
DERGELIJKE OP HET TOESTEL.
≥ DOE BATTERIJEN BIJ HET KLEIN
CHEMISCH AFVAL.
40
VQT3V00 (DUT)
Zorg ervoor dat de wandcontactdoos zich
direct bij de camera bevindt en
gemakkelijk bereikbaar is.
U kunt eventueel gebruik maken van een
verlengsnoer.
Trek het netsnoer uit de contactdoos om
het toestel compleet los te koppelen van
de netvoeding.
∫ Over de batterij
Waarschuwing
Brand-, explosie- en verbrandingsgevaar.
Niet demonteren.
De batterijen niet verhitten tot boven de
volgende temperaturen en ze niet verassen.
Knoopbatterij
60 oC
Accupak
60 oC
OPGELET
Als de knoopbatterij verkeerd wordt
vervangen, bestaat de kans op
ontploffingsgevaar. Vervang de batterij
alleen door hetzelfde type of een
soortgelijk type dat door de fabrikant wordt
aanbevolen. Gebruikte batterijen dienen
overeenkomstig de fabrieksvoorschriften
te worden weggegooid.
Waarschuwing
Bewaar de knoopbatterij buiten het bereik
van kinderen. Steek de knoopbatterij
nooit in uw mond. Raadpleeg een arts als
de batterij is doorgeslikt.
Knoopbatterij: CR2025
∫ EMC ElektroMagnetische
Compatibiliteit
Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat.
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 41 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
NEDERLANDS
∫ Identificatiemarkering van het
product
Product
Locatie
High Definition
videocamera
Onderkant
Acculader
Onderkant
Netadapter
Onderkant
∫ Informatie voor gebruikers
betreffende het verzamelen en
verwijderen van oude
uitrustingen en lege batterijen
Deze symbolen op de
producten, verpakkingen,
en/of begeleidende
documenten betekenen
dat gebruikte elektrische
en elektronische producten
en batterijen niet met het
algemene huishoudelijke
afval gemengd mogen
worden.
Voor een correcte behandeling,
recuperatie en recyclage van oude
producten en lege batterijen moeten zij
naar de bevoegde verzamelpunten
gebracht worden in overeenstemming
met uw nationale wetgeving en de
Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen correct
te verwijderen draagt u uw steentje bij tot
het beschermen van waardevolle
middelen en tot de preventie van
potentiële negatieve effecten op de
gezondheid van de mens en op het milieu
die anders door een onvakkundige
afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.
Voor meer informatie over het
verzamelen en recycleren van oude
producten en batterijen, gelieve contact
op te nemen met uw plaatselijke
gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten
of de winkel waar u de goederen gekocht
hebt.
Voor een niet-correcte verwijdering van
dit afval kunnen boetes opgelegd worden
in overeenstemming met de nationale
wetgeving.
Voor zakengebruikers in
de Europese Unie
Indien u elektrische en
elektronische uitrusting wilt
vewijderen, neem dan
contact op met uw dealer
voor meer informatie.
[Informatie over de verwijdering in
andere landen buiten de Europese
Unie]
Deze symbolen zijn enkel geldig in de
Europese Unie. Indien u wenst deze
producten te verwijderen, neem dan
contact op met uw plaatselijke autoriteiten
of dealer, en vraag informatie over de
correcte wijze om deze producten te
verwijderen.
Cd
Opmerking over het
batterijensymbool
(beneden twee
voorbeelden):
Dit symbool kan gebruikt
worden in verbinding met
een chemisch symbool. In
dat geval wordt de eis,
vastgelegd door de
Richtlijn voor de betrokken
chemische producten
vervuld.
41
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 42 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
∫ Waarschuwingen voor gebruik
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de
buurt van elektromagnetische apparatuur
(zoals magnetrons, televisie,
videospelletjes, enz.).
≥ Indien u dit toestel op of naast een
televisie gebruikt, kunnen beeld en/of
geluid op dit toestel onderbroken worden
door de straling van de
elektromagnetische golven.
≥ Gebruik dit toestel niet in de buurt van een
mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis
ontstaan met een nadelige invloed op
beeld en/of geluid.
≥ Dit kan leiden tot beschadiging van de
opname of vervorming van het
beeldmateriaal tengevolge van sterke
magnetische velden rond luidsprekers of
grote motoren.
≥ De straling van elektromagnetische
golven die door een microprocessor
gegenereerd wordt, kan een nadelige
invloed hebben op dit toestel en storingen
van beeld en/of geluid veroorzaken.
≥ Als dit toestel de invloed van magnetische
geladen apparatuur ondergaat en
vervolgens niet naar behoren werkt, dient
u dit toestel uit te schakelen en de accu te
verwijderen, of de netspanningsadapter
los te maken, en vervolgens de accu weer
terug te plaatsen of de
netspanningsadapter weer aan te sluiten.
Hierna schakelt u dit toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid
van radiozenders of
hoogspanningsdraden.
≥ Opnemen in de buurt van radiozenders of
hoogspanningsdraden kan nadelige
gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.
Over aansluiten op een PC
≥ Gebruik geen andere USB-kabels dan de
bijgeleverde kabel.
Over het gebruik van een hoortelefoon
≥ Buitensporige geluidsdruk door gebruik
van oortelefoons en hoofdtelefoons kan
gehoorschade veroorzaken.
42
VQT3V00 (DUT)
≥ Het lang luisteren op vol volume kan
schade aan het gehoor van de gebruiker
veroorzaken.
Over het gebruik van een externe
microfoon
≥ Houd de schroef van de microfoonhouder,
de adapter van de microfoonhouder en de
dop van de INPUT-aansluiting buiten het
bereik van kinderen om inslikken ervan te
voorkomen.
∫ Kenmerken
Dit toestel bestaat uit een enkele body met twin
lens van het type 3D high-definition
videocamera. Met het gebruik van het twin
lensformaat kan het convergentiepunt in dit
toestel ingesteld worden zodat natuurlijke, diepe
3D-video’s verkregen kunnen worden. (l 63)
∫ Over het opnameformaat voor
het opnemen van bewegende
beelden
U kunt met gebruik van dit toestel
bewegende beelden opnemen met AVCHD
opnameformaten. (l 62)
≥ AVCHD 3D en AVCHD Progressive
worden ondersteund.
AVCHD 3D:
Het is mogelijk om krachtige, levensechte,
full high definition 3D-beelden op te nemen.
Voor het bekijken van full high definition 3Dbeelden is een televisie vereist die
compatibel is met het
framesequentieformaat. (l 71)
AVCHD Progressive:
Het is met dit toestel mogelijk om 2D-video's
met de hoogst mogelijke kwaliteit op te
nemen (1080/50p).
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 43 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
∫ Over de 1080/24p
opnamemodus
Wanneer [24p SELECT] ingesteld is op
[AAN], worden de beelden opgenomen in
1080/24p. (l 61)
≥ Het is niet mogelijk om 1080/24p en
andere opnameformaten op dezelfde
SD-kaart te gebruiken. Wanneer u
1080/24p inschakelt, gebruik dan een
aparte SD-kaart.
≥ De scènes die opgenomen zijn in 1080/
24p kunnen niet afgespeeld worden door
de apparatuur van het PAL-systeem.
≥ Functie die voor de opnamemodus
gebruikt kan worden:
Functie die voor de afspeelmodus gebruikt
kan worden:
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven
met een pijl, bijvoorbeeld: l 00
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect te wijten is aan problemen van
ongeacht welke aard die verlies van de
opgenomen of bewerkte inhoud tot gevolg
hebben. Zij garandeert bovendien geen
enkele inhoud indien de opname- of
bewerkingsfunctie niet correct werkzaam is.
Hetzelfde is eveneens van toepassing op de
gevallen waarin reparaties van ongeacht
welke aard op het toestel uitgevoerd zijn.
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart
en SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die
geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of
meer die geen SDXC-logo hebben, zijn
niet gebaseerd op de specificaties van
SD-geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 54 voor meer
informatie over SD-kaarten.
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ Het accupack wordt “Accu” genoemd.
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHCgeheugenkaart en de SDXCgeheugenkaart worden in de tekst als
“SD-kaart” aangeduid.
43
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 44 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Inhoudsopgave
Veiligheidsinstructies ............................. 40
Accessoires.............................................45
Voorbereiding
Identificatie van de onderdelen
en gebruik................................................46
Voeding .................................................... 50
Accu opladen .................................... 50
De accu plaatsen/verwijderen ........... 51
Oplaadtijd en opnametijd .................. 52
Aansluiting op het netstopcontact ..... 53
Gereed maken van SD-kaarten ..............54
Kaarten die met dit toestel
gebruikt kunnen worden.................... 54
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen... 55
De camera in-/uitschakelen....................56
Een functie selecteren............................56
Gebruik van de
LCD-monitor/Zoeker ...............................57
Gebruik van de LCD-monitor ............ 57
Gebruik van het touch screen ........... 58
Afstelling zoeker................................ 58
Datum en tijd instellen............................59
Gebruik van het menuscherm ............... 60
1080/24p-opnamemodus .................. 61
Kaarten formatteren .......................... 61
Taalselectie ....................................... 61
Opname
Een op te nemen medium selecteren.... 62
Video’s opnemen ....................................62
Foto’s nemen........................................... 64
In-/uitzoomen........................................... 65
Intelligent Auto Mode/Manual Mode......65
Handmatig ............................................... 66
Focus ................................................ 66
Witbalans .......................................... 66
Diafragma-instelling .......................... 67
Manuele sluitersnelheid .................... 67
USER toets .............................................. 68
Instelling van de USER toets ............ 68
Gebruik van de USER toets .............. 69
Functies van de USER toets ............. 69
44
VQT3V00 (DUT)
Afspelen
Afspelen van video’s/foto’s ................... 70
Video’s/Foto’s op de TV bekijken...... 71
Overige
Technische specificaties........................ 72
Over het copyright.................................. 76
Het bestand Bedieningshandleiding
(pdf-formaat) lezen ................................. 77
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 45 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Accessoires
Controleer de accessoires alvorens dit toestel in gebruik te nemen.
Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
Productnummers zijn correct vanaf oktober 2011. Deze kunnen aan veranderingen
onderhevig zijn.
Accupak
CGA-D54s
Acculader
DE-A88D
Netadapter
VSK0726
USB-kabel
K2KYYYY00141
AV-multikabel
K1HY12YY0008
Lensdop
VYK5H20
VYC1083
Netkabels (2 kabels)
K2CT39A00002
≥ Verenigd Koninkrijk en
Ierland
Netkabels (2 kabels)
K2CQ29A00002
≥ Zones anders dan Verenigd
Koninkrijk en Ierland
Oculairkap
VMG2030
Afstandsbediening
(Ingebouwde accu)
N2QAEC000024
Stylus pen
VGQ0C14
CD-ROM
Software
CD-ROM
Gebruiksaanwijzing
VFF0879
Microfoonhouder
VYC1079
Dopje INPUTaansluiting (2 dopjes)
VJF1468
VYC0890
Adapter
microfoonhouder
Schroeven
microfoonhouder
lengte 6 mm (2 schroeven)
lengte 12 mm (2 schroeven)
Optionele accessoires
Sommige optionele accessoires kunnen in
bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
Accupak (lithium/CGA-D54s)
HDMI kabel (RP-CHES15)
45
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 46 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
Identificatie van de onderdelen en gebruik
1
23 4
5
13
6
14
7
8
9
10
11
12
15
16
17
1 Bevestigingspunt schouderriem
2 Sub-zoomhendel (l 65)
≥ Deze hendel werkt net als de zoomhendel.
3 Sub-knop start/stop opnemen
≥ Deze knop werkt op dezelfde manier als de
start-stopknop voor opnemen.
4 Accessoireschoen
5 Bevestigingsgedeelte
Microfoonhouder
6 Aansluitingen audio-ingangen 1, 2
(XLR 3 pinnen) [AUDIO INPUT1,2]
7 Zoomhendel [T/W] (in
opnamemodus) (l 65)
Volumehendel [rVOLs]/Schakelaar
miniatuurweergave [
/
] (in
afspeelmodus)
8 Photoshot-knop [
] (l 64)
9 Statusindicator (l 56)
10 Power-schakelaar (l 56)
11 Opname starten/stoppen (l 62)
12 Gripriem (l 49)
13 Hoofdtelefoonaansluiting [ ]
14 Remote-aansluiting camera
[CAM REMOTE]
46
VQT3V00 (DUT)
[CONV.] (2,5 mm super mini-aansluiting)
Het is mogelijk om het convergentiepunt in te
stellen door een afstandsbediening
(optioneel) aan te sluiten.
≥ De handelingen die met de (optioneel)
afstandsbediening verricht worden, zullen
voorrang hebben.
[CAM REMOTE] (3,5 mm mini-aansluiting)
Het is mogelijk om het brandpunt of het
diafragma in te stellen met de
afstandsbediening (optioneel).
≥ Het is niet mogelijk om de (optioneel)
afstandsbediening in de Intelligent Auto
Mode te gebruiken.
[ZOOM S/S] (2,5 mm super mini-aansluiting)
Het is mogelijk om de zoom of start/stop
opname te bedienen door een
afstandsbediening (optioneel) aan te sluiten.
≥ Sluit geen andere apparatuur op de remoteaansluiting van dit toestel aan, behalve de
(optioneel) afstandsbediening. De
helderheid van het beeld kan veranderen of
het wordt niet scherp gesteld als andere
apparatuur dan de (optioneel)
afstandsbediening aangesloten wordt.
15 Correctiehendel oculair (l 58)
16 Statiefbevestiging
17 Luchtinlaat (ventilator)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 47 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
1819
23
24
20
21
22
25
26 27 28
33
29 30 31 32
34
40
35
36
41
42
37
43
38 39
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Sensor draadloze afstandsbediening
Interne microfoons
Opnamelampje
Luidspreker
Lens (l 49)
INPUT 1, 2 (LINE/MIC) schakelaars
INPUT 1, 2 (+48V) schakelaars
Gebruikerstoetsen 1, 2, 3 [USER1,
USER2, USER3] (l 68)
Schakelaars Intelligent auto/Manuele
werking [iA/MANU] (l 65)
Quick start toets [QUICK START]
Quick start lamp
Focusring (l 66)
Zoomring (l 65)
Diafragmaring (l 67)
Convergentieknop [CONV.] (l 63)
Toets 3D-gids [3D GUIDE] (l 64)
Toets Auto/Manueel diafragma [IRIS
A/M] (l 67)
Toets Auto/Manuele focus [FOCUS A/
M/¶] (l 66)
36 Toets optische beeldstabilisator
[O.I.S.]
≥ In de 3D-opnamemodus kunet u de
optische beeldstabilisatie gebruiken. In de
2D-opnamemodus kunt u de hybride
optische beeldstabilisatie gebruiken
(Hybride O.I.S.).
37 Toets witbalans [W.B.] (l 66)
38 Zebratoets [ZEBRA]
39 Knop beeldscherm kleurenbalk
[BARS]
40 Menutoets [MENU] (l 60)
41 Toets controle Display/Modus [DISP/
MODE CHK]
42 Tellertoets [COUNTER]
43 Toets reset teller [RESET]
47
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 48 ページ
44
45
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
46
47
48
49
50
51
52
53
54 55
56
60
61
62
57 58 59
44 Uittrekgedeelte LCD-monitor [PULL]
(l 57)
45 LCD-monitor (Touch screen) (l 58)
46 Bevestigingspunt schouderriem
47 Aansluitdeel oculairkap (l 49)
48 Oculairkap (l 49)
49 Zoeker (l 58)
50 Knop accu-ontgrendeling [PUSH]
(l 51)
51 Accuhouder (l 51)
52 DC-aansluiting [DC IN] (l 53)
≥ Gebruik geen andere dan de bijgeleverde
netadapter.
53 Mode-schakelaar (l 56)
54 CH1, CH2 schakelaars [CH1, CH2]
55 Knoppen volumeregeling [CH1, CH2]
56 Deksel sleuf SD-kaart (l 55)
57 Toegangslampje (kaart 1) (l 55)
58 Kaartsleuf 1 (links)/
Kaartsleuf 2 (rechts) (l 55)
59 Toegangslampje (kaart 2) (l 55)
48
VQT3V00 (DUT)
60 HDMI connector [HDMI] (l 71)
61 AV-multiconnector [AV MULTI] (l 71)
≥ Gebruik de AV-multikabel (alleen de
bijgeleverde kabel).
62 USB-aansluiting [USB 2.0]
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 49 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
∫ Stel de lengte van de gripriem zo af dat deze om uw hand past.


1, 2 Sla de riemafdekking en de riem
om.
3
Stel de lengte in.
4, 5 Vervang de riem.



∫ Bevestigen van de oculairkap
Bevestig de oculairkap door de kerf van het aansluitdeel te laten samenvallen met het
uitsteeksel in de oculairkap.

A Kerf
B Uitsteeksel

∫ Bevestigen van de lensdop
Bescherm het lensoppervlak wanneer het toestel niet met de lensdop gebruikt wordt
Bevestig of verwijder de dop door de
zijkanten in te drukken.
49
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 50 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
Voeding
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De accu die met dit toestel gebruikt kan worden is CGA-D54s.
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met
ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende
veiligheidsnormen. Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen.
Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect
voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u
veilige producten gebruikt, adviseren wij u een originele accu van Panasonic te
gebruiken.
Accu opladen
Bij aankoop van dit toestel is de accu niet geladen. Laad de accu volledig alvorens
dit toestel te gebruiken.
Belangrijk:
≥ De netkabel is specifiek voor deze camera ontworpen en mag niet met een ander
apparaat worden gebruikt. Bovendien mag een netkabel van andere apparatuur niet
worden gebruikt met deze camera.
≥ Er wordt aanbevolen de accu te laden bij een temperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
(Dit moet ook de temperatuur van de accu zelf zijn).
Laadlampje [CHARGE] A
Brandt:
Laden (laadtijd accu: l 52)
Gaat uit:
Laden klaar
Knippert:
Controleer of het toestel correct
aangesloten is
Power-lampje B
≥ Dit gaat branden als de netkabel
aangesloten is.
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
1
50
Sluit de netkabel aan op de acculader en op het netstopcontact.
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 51 ページ
2
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Plaats de accu in de acculader door de pijlen op elkaar uit te lijnen.
≥ Wij raden aan om Panasonic accu’s te gebruiken (l 45, 52).
≥ Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
≥ Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
≥ Laat de accu(’s) niet liggen in een voertuig dat gedurende een lange tijd is blootgesteld
aan direct zonlicht met alle portieren en ruiten gesloten.
De accu plaatsen/verwijderen
Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting
aangegeven in de afbeelding.
De accu verwijderen
Controleer of de stroom op OFF gezet is
en het statuslampje uitgeschakeld is.
Verwijder de accu vervolgens door deze
vast te houden en te voorkomen dat hij
valt. (l 56)
Verwijder de accu terwijl u op de PUSH
knop drukt.
Plaats de accu tot deze vastklikt.
51
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 52 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ Bij gebruik van de zoeker (tijden tussen haakjes bij gebruik van het LCD-scherm)
Modelnummer accu
3D/2DMaximale
Opnamefo
[Spanning/Capaciteit Oplaadtijd opnamem
ononderbroken
rmaat
(minimum)]
odus
opnametijd
Werkelijke
opnametijd
1080/50i
4 h 45 min
(4 h 20 min)
2 h 55 min
(2 h 40 min)
1080/25p
4 h 50 min
(4 h 20 min)
3h
(2 h 40 min)
1080/24p
4 h 50 min
(4 h 20 min)
3h
(2 h 40 min)
1080/50p
6 h 15 min
(5 h 50 min)
3 h 55 min
(3 h 40 min)
1080/25p
7h
(6 h 20 min)
4 h 20 min
(3 h 55 min)
1080/24p
7h
(6 h 20 min)
4 h 20 min
(3 h 55 min)
PH, HA,
HE
6 h 40 min
(6 h 5 min)
4 h 10 min
(3 h 45 min)
3Dopnamemodus
Bijgeleverde accu/
CGA-D54s (optioneel) 5 h 30 min
[7,2 V/5400 mAh]
2Dopnamemodus
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of
lage temperatuur.
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt, enz.
≥ De accutemperatuur stijgt na gebruik of opladen. De camera wordt ook warmer tijdens
gebruik. Dit is geen defect.
Pictogram van de acculading
≥ De weergave verandert naarmate de batterijcapaciteit afneemt.
#
#
#
#
Als de batterij leeg is, zal
rood knipperen.
52
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 53 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Aansluiting op het netstopcontact
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de
netadapter in het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ Gebruik de bijgeleverde netadapter. Gebruik geen netadapters van andere
apparaten.
≥ De netkabel is specifiek voor deze camera ontworpen en mag niet met een ander
apparaat worden gebruikt. Bovendien mag een netkabel van andere apparatuur niet
worden gebruikt met deze camera.


1
Sluit de netkabel aan op de
netadapter en op het
netstopcontact.
2
Sluit de netadapter aan op de
DC-ingang [DC IN].
∫ Verwijderen van de netadapter

≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar
binnen.
≥ Controleer of de power-schakelaar op
OFF staat en het statuslampje
uitgeschakeld is wanneer u de netadapter
loskoppelt.
53
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 54 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
Gereed maken van SD-kaarten
Het toestel kan video's of foto's op een SD-kaart opnemen.
Dit toestel (dat compatibel is met SDXC) is compatibel met SD-geheugenkaarten, SDHCgeheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten. Bij het gebruik van een SDHCgeheugenkaart/SDXC-geheugenkaart met andere apparatuur, moet gecontroleerd worden
of die apparatuur compatibel is met deze geheugenkaarten.
Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed
Class Rating* voor het opnemen van video’s.
Kaarttype
SD-geheugen-kaart
Capaciteit
512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-geheugen-kaart
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-geheugen-kaart
48 GB/64 GB
* SD Speed Class Rating is de
snelheidsstandaard m.b.t. continu schrijven.
Controleer dit op het etiket op de kaart, enz.
bijv.:
≥ Gaat u de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXCgeheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video’s na op de
volgende website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
≥ De werking van SD-geheugenkaarten van 256 MB of minder wordt niet gegarandeerd.
Bovendien kan een SD-geheugenkaart van 32 MB of minder niet gebruikt worden voor het
opnemen van video's.
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer,
die geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SDgeheugenkaarten.
≥ Als de schrijfbeveiliging A van de SD-kaart is vergrendeld, is opnemen,
wissen of bewerken niet mogelijk.
≥ Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen.
32
54
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 55 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in
andere apparatuur gebruikt werd, moet de SD-kaart geformatteerd worden wanneer hij
voor het eerst in dit toestel gebruikt wordt (l 61). Wanneer de SD-kaart geformatteerd
wordt, zullen alle opgenomen gegevens gewist worden. Zijn de gegevens eenmaal
gewist, dan kunnen ze niet teruggewonnen worden.
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.
Toegangslampje A
≥ Als dit toestel zich toegang tot de SDkaart verschaft, gaat het
toegangslampje branden.
1



Open het klepje van de SDkaartsleuf en plaats (verwijder) de
SD-kaart in (uit) de kaartsleuf B.
≥ Er kan één SD-kaart in kaartsleuf 1 en één
in kaartsleuf 2 geplaatst worden.
≥ Plaats de zijde met het etiket C in de richting
die in de afbeelding getoond wordt en druk
de kaart zo ver mogelijk recht naar binnen.
≥ Druk tegen het midden van de SD-kaart
en trek deze vervolgens recht uit de sleuf.
2
Sluit het klepje van de SDkaartsleuf goed.
≥ Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.
≥ Raak de contactpunten op de achterkant
van de SD-kaart niet aan.
≥ Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke schokken,
buig hem niet en laat hem niet vallen.
≥ Elektrische ruis, statische elektriciteit of
defecten aan de camera of de SD-kaart
kunnen de kaart beschadigen of gegevens
op de kaart wissen.
≥ Als het lees-/schrijflampje van de kaart
brandt, mag u niet:
j De SD-kaart verwijderen
j De camera uitzetten
j De USB-kabel aansluiten of loskoppelen
j Het toestel blootstellen aan trillingen of
schokken
Als u bovenstaande handelingen uitvoert
terwijl de lamp brandt, kunnen gegevens/
de SD-kaart of dit toestel schade
berokkend worden.
≥ Stel de contactpunten op de SD-kaart niet
bloot aan water, vuil of stof.
≥ Leg de SD-kaart niet op de volgende
plaatsen:
j In rechtstreeks zonlicht
j Op heel stoffige of vochtige plaatsen
j Bij een verwarming
j Plaatsen met grote temperatuurverschillen
(er kan dan immers condensatie optreden.)
j Plaatsen met statische elektriciteit of
elektromagnetische golven
≥ Doe de SD-kaart terug in zijn doosje
wanneer u hem niet gebruikt.
≥ Over het weggooien of weggeven van SDkaarten.
(Raadpleeg de handleiding (PDF-formaat))
55
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 56 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
Zet de power-schakelaar op ON terwijl u op vrijgaveknop B drukt om
het toestel in te schakelen.


De camera uitzetten
Zet de power-schakelaar op OFF
terwijl u op de vrijgaveknop drukt.
Het statuslampje gaat uit.
A Het statuslampje gaat branden.
≥ Om de stroom opnieuw in te schakelen, na activering van [ECO STAND (BATT)] of [ECO
STAND (AC)], zet u de power-schakelaar één keer op OFF en daarna opnieuw op ON.
Voorbereiding
Een functie selecteren
Zet de functie op opnemen of afspelen.
Gebruik de modusschakelaar om de modus op
of
C Modusschakelaar

Opnamemodus (l 62, 64)
Afspeelmodus (l 70)
56
VQT3V00 (DUT)
te zetten.
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 57 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
Gebruik van de LCD-monitor/Zoeker
De zoeker wordt uitgeschakeld en de LCD-monitor wordt ingeschakeld als de LCD-monitor
uitgetrokken wordt. De zoeker wordt ingeschakeld als de LCD-monitor ingetrokken wordt.
Het is mogelijk om de beelden die tijdens 3D-opnames gemaakt zijn, of de scènes die in 3D
opgenomen zijn, als 3D te controleren wanneer de LCD-monitor gebruikt wordt.
Gebruik van de LCD-monitor
1
Trek de LCD-monitor naar buiten
in de richting die aangeduid
wordt op de afbeelding
≥ Houd tijdens het uittrekken uittrekgedeelte A
van de LCD-monitor vast.
2

Draai hem in een stand waarin hij
gemakkelijk bekeken kan worden
Intrekken van de LCD-monitor
Trek de monitor in zoals de afbeelding toont, met het
LCD-scherm omlaag gericht.
Draaibereik van de LCD-monitor
≥ Dit kan tot 270o B naar de lens draaien.

≥ Er zijn verschillende manieren waarop mensen het kijken naar 3D-beelden
ervaren. Controleer dit vanuit een positie op ongeveer 30 cm rechtstreeks voor de
LCD-monitor, waar u het beeld probleemloos kunt zien.
57
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 58 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Gebruik van het touch screen
U kunt het toestel bedienen door de LCD-monitor (touch screen) rechtstreeks met uw vinger
aan te raken.
Het is gemakkelijker om de (bijgeleverde) styluspen te gebruiken, voor een gedetailleerde
werking, of als het moeilijk is om uw vingers voor het scherm te gebruiken.
∫ Aanraken
Raak het aanraakscherm aan en laat het weer los om een
pictogram of afbeelding te selecteren.
≥ Raak het midden van het pictogram aan.
≥ Als u het aanraakscherm aanraakt terwijl u een ander deel van
het aanraakscherm aanraakt, wordt geen bediening uitgevoerd.
∫ Verschuiven terwijl u het scherm aanraakt
Beweeg uw vinger terwijl u op het touch screen drukt.
∫ Over de bedieningspictogrammen
/
/
/
:
Deze pictogrammen worden gebruikt om te wisselen tussen
het menu en de miniatuuroverzichtspagina, bij het
selecteren van een item, bij het maken van instellingen, enz.
:
Raak aan om terug te keren naar het vorige scherm,
bijvoorbeeld tijdens het instellen op de menu’s.
Afstelling zoeker
≥ Deze instellingen hebben geen invloed op de gemaakte opnamen.
Afstelling van het gezichtsveld
Het gezichtsveld wordt afgesteld zodat het beeld in de zoeker duidelijk getoond wordt.
1
Zet de zoeker in een stand waarin hij
gemakkelijk bekeken kan worden.
≥ Pas op dat u vingers niet vast komen te zitten
wanneer u de zoeker beweegt.
≥ De zoeker kan verticaal tot ongeveer 90o opgetild
worden.
≥ Trek de LCD-monitor in en schakel de zoeker in.
2
58
Stel het brandpunt in door aan de
correctiehendel van het oculair te draaien.
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 59 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt een melding met de vraag
de datum en de tijd in te stellen.
Selecteer [JA] en voer onderstaande stappen 2 tot 3 uit om de datum en de tijd in te stellen.
1
Selecteer het menu. (l 60)
MENU
2
: [OVERIGE FUNCT] # [Klok instelling] # [JA]
Selecteer het gedeelte van de datum of de
tijd dat u wilt instellen, en stel vervolgens
de gewenste waarde in met
/ .
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000 en 2039.
≥ De tijd wordt weergegeven op basis van een 24-uurs
tijdsindeling.
3
Raak [ENTER] aan.
≥ Het scherm kan naar het instelscherm schakelen voor de [TIJDSZONE]. Raak het scherm
aan en stel de [TIJDSZONE] in.
≥ Raak [STOP] aan om de instelling te voltooien.
≥ De datum- en tijdfunctie werkt op een ingebouwde lithium-batterij.
≥ Indien de tijdweergave [- -] wordt, moet de interne lithiumbatterij geladen worden. Om de
ingebouwde lithiumbatterij te laden moet de netadapter worden aangesloten of moet de
batterij op dit toestel aangesloten worden. Laat het toestel ongeveer 24 uur met rust
waarna de batterij de datum- en tijdweergave ongeveer 6 maanden zal handhaven (de
batterij wordt nog steeds geladen, ook als de stroom uitgeschakeld is).
≥ De weergavewijze van de klok kan veranderd worden door het instellen van [Datum/Tijd] of
[Datumstijl].
∫ Opmerking over lithiumbatterijen
≥ Bij dit product zijn lithiumbatterijen geleverd. Wanneer deze verbruikt zijn, mag
u deze niet weggooien maar moet u deze inleveren als klein chemisch afval.
≥ Dit apparaat bevat een lithiumbatterij als stroomvoorziening voor de klok.
≥ Raadpleeg uw leverancier over het verwijderen van de lithiumbatterij op
het moment dat u het apparaat aan het einde van de levensduur vervangt.
≥ Verzeker u ervan dat de ingebouwde lithiumbatterij door vakbekwaam
servicepersoneel wordt verwijderd.
∫ Alleen voor servicepersoneel:
≥ Verwijder de lithiumbatterij van de Gedrukte
Bedradingsplaat met behulp van de
schroevendraaier etc. zoals het figuur hierboven.
≥ De vorm van de Gedrukte Bedradingsplaat en de
positie van de lithiumbatterij kunnen verschillen
afhankelijk van het model van de camera.
59
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 60 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Voorbereiding
Gebruik van het menuscherm
MENU
1
2
Druk op de MENU toets
3
Raak het submenu B aan.
MENU
.
Raak de gewenste instelling
aan om deze vast te leggen.
5
Raak [STOP] aan om de menuinstelling te verlaten.
Raak het topmenu A aan.
≥ De volgende (vorige) pagina kan
weergegeven worden door aanraking van
/
.
60
4
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 61 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
1080/24p-opnamemodus
Het is mogelijk om de 1080/24p te veranderen.
MENU
: [OPNAME INST.] # [24p SELECT] # [AAN] of [UIT]
≥ Dit toestel zal herstarten wanneer [AAN] aangeraakt wordt.
≥ Het is niet mogelijk om 1080/24p en andere opnameformaten op dezelfde SD-kaart te
gebruiken. Wanneer u 1080/24p inschakelt, gebruik dan een aparte SD-kaart.
Kaarten formatteren
Als een SD-kaart voor het eerst gebruikt wordt voor het maken van opnames met dit toestel,
dan moet de kaart geformatteerd worden.
Houd u er rekening mee dat indien een medium geformatteerd wordt alle gegevens die op
dat medium opgenomen zijn, gewist zullen worden en niet meer teruggewonnen kunnen
worden. Maak een back-up van belangrijke gegevens op de PC, een disc, enz.
≥ Als twee SD-kaarten gebruikt worden, moeten beide geformatteerd worden.
1
Selecteer het menu.
MENU
2
: [OVERIGE FUNCT] # [FORMAT. KAART]
Raak [SD-KAART 1] of [SD-KAART 2] aan.
≥ Als het formatteren is voltooid, raakt u [STOP] aan om het instructiescherm te verlaten.
≥ Schakel dit toestel niet uit en haal de SD-kaart er niet uit tijdens het formatteren. Stel het
toestel niet bloot aan trillingen of schokken.
Gebruik dit toestel voor het formatteren van media.
Formatteer een SD-kaart niet met andere apparatuur, zoals een PC. De kaart mag
daar niet op gebruikt worden.
Taalselectie
De taal van het hoofdscherm en het menuscherm kan worden ingesteld.
1
Selecteer het menu.
MENU
2
: [OVERIGE FUNCT] # [LANGUAGE]
Raak de gewenste instellingstaal aan.
61
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 62 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Opname
Een op te nemen medium selecteren
[SD-KAART 1] en [SD-KAART 2] kunnen apart geselecteerd worden voor het opnemen van
video's of foto's.
1
Selecteer het menu.
MENU
2
: [SW& DISP SET-UP] # [KIES MEDIUM] # [JA]
Raak het medium aan waarop u de
video’s of foto’s wilt opnemen.
≥ Het medium dat afzonderlijk voor video’s of foto’s
geselecteerd wordt, wordt geel geaccentueerd.
3
Raak [ENTER] aan.
Opname
Video’s opnemen
U kunt levensechte en krachtige 3D-video's met full high definition quality opnemen.
≥ Met dit toestel kunt u een 3D-video met full high definition quality in het AVCHD 3D
opnameformaat opnemen.
≥ Raadpleeg pagina 71 voor het bekijken van een 3D-video met full high definition quality op
een 3D-compatibele TV.
≥ Het is mogelijk opnames te maken terwijl u een 3D-video controleert als de LCD-monitor
gebruikt wordt.
1
Zet de mode op

.
≥ Verleng de LCD-monitor.
2
Selecteer het menu.
MENU
: [OPNAME INST.] #
[3D/2D Opn. stand] # gewenste instelling
≥
[3D]:
U kunt opnames maken met de
3D-opnamemodus.
[2D]:
U kunt opnames maken met de
2D-opnamemodus.
verschijnt als [3D/2D Opn. stand] op [3D]
gezet is.
3

A Wanneer u begint op te
nemen, verandert ; in ¥.
B Modusschakelaar
Druk op de start/stop opnametoets C
om de opname te starten.
≥ De opname wordt gestopt als u opnieuw op de start/stop opnametoets drukt.
62
VQT3V00 (DUT)

HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 63 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
∫ Over het convergentiepunt
Het convergentiepunt is een positie die het referentievlak van de 3D-video gaat vormen.
Als u naar een 3D-beeld kijkt, wordt een onderwerp dat zich dichterbij u bevindt dan het
convergentiepunt, vóór het beeldscherm weergegeven terwijl een onderwerp dat zich verder
dan het convergentiepunt bevindt achter het beeldscherm weergegeven wordt.
∫ Instelling van het convergentiepunt
Om er zeker van te zijn dat de 3D-video veilig bekeken kan worden, dient u tijdens het
instellen van het convergentiepunt op de volgende punten te letten.
≥ Het beeld kan vermoeidheid of ongemak veroorzaken wanneer het convergentiepunt
vaak bijgesteld wordt of wanneer de positie van het onderwerp zich verder voor of achter
het convergentiepunt, of op de rand van het beeld bevindt.
≥ Stop deze handelingen als u zich vermoeid, ongemakkelijk of op een andere manier niet
lekker voelt terwijl u de instelling maakt.
Er wordt geadviseerd om de voorbereidingen voor het opnemen, zoals het instellen van het
convergentiepunt, van te voren uit te voeren in overeenstemming met de positie van het
onderwerp en om de constructie van het op te nemen beeld te bepalen, enz., zodat een
beeld daadwerkelijk als 3D opgenomen wordt. Er wordt tevens geadviseerd om het
convergentiepunt bij te stellen als de afstand tussen het toestel en het onderwerp aanzienlijk
verandert.
1
Laat de convergentie weergeven.
MENU
2
: [SW& DISP SET-UP] # [CONVERGENTIE] # [AAN]
Draai aan de CONV. knop om het
convergentiepunt in te stellen.
≥ Dit kan ingesteld worden tussen C00 en C99. De positie
van het convergentiepunt zal verder weg ingesteld
worden als het nummer hoger is.
≥ Het onderwerp zal in de positie van het
convergentiepunt niet uit het scherm naar buiten
CONV.
schieten of erin teruggetrokken worden (het zal als een
2D-beeld gezien worden).
≥ Instellen door door de 3D-video of de 3D-gidsweergave
op de LCD-monitor te controleren. (l 64)
≥ Het kan tijdens het zoomen nodig zijn om het convergentiepunt te moeten bijstellen.
63
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 64 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
∫ 3D-gidsweergave
De weergave van de 3D-gids is een richtlijn voor de afstand tussen het onderwerp en dit
toestel met het doel het onderwerp daadwerkelijk als een 3D-video weer te geven.
≥ De waarden van de 3D-gidsweergave zullen veranderen al naargelang de instellingen van
de zoomvergroting en het convergentiepunt.
3D GUIDE toets
3D GUIDE
De weergave van de 3D-gids verandert telkens
wanneer u op de 3D GUIDE toets drukt.
A 3D-gidsweergave
3D 0.9 - ∞ m

Opname
Foto’s nemen
3D-foto's en 2D-foto's in [ 2.1 M (1920k1080)] (16:9) worden in de 3D-opnamemodus
opgenomen en 2D-foto's in [ 3 M (2304k1296)] (16:9) worden in de 2D-opnamemodus
opgenomen.
1
Zet de mode op
.
≥ Verleng de LCD-monitor.
2
Druk op de
toets.
≥ Resterend aantal opneembare beelden wordt
afgebeeld terwijl er foto’s gemaakt worden.

B Modusschakelaar
64
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 65 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Opname
In-/uitzoomen
U kunt tot 10k inzoomen in de 3D-opnamemodus en tot 12k in de 2D-opnamemodus.
≥ U kunt tot 23k inzoomen als [i.Zoom] tijdens de 2D-opnamemodus op [AAN] gezet is.
≥ De zoomvergroting kan in de beeldschermweergave geregeld worden tussen Z00 en Z99.
De waarde wordt hoger bij het inzoomen en lager bij het uitzoomen. Tijdens i.Zoom wordt
99 weergegeven.
Zoomhendel/Sub-zoomhendel
T
T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
W
Zoomring
T
Zoom door de ring te draaien.
A-kant:
Groothoekopname (uitzoomen)
B-kant:
Close-up opname (inzoomen)
A Zoomring
W
A
B

Opname
Intelligent Auto Mode/Manual Mode
MANU
iA/MANU schakelaar
Verplaats de schakelaar om tussen
Intelligent Auto Mode/Manual Mode te
schakelen.
≥ MNL wordt in de Manual Mode weergegeven.
≥ De modi worden ingesteld, al naargelang de omstandigheden, door het toestel in de
Intelligent Auto Mode te richten op wat u wenst op te nemen.
65
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 66 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Opname
Handmatig
IRIS A/M

FOCUS A/M/∞

A
B
C
D
E
IRIS A/M toets
FOCUS A/M/¶ toets
W.B. toets
Focusring
Diafragmaring
W.B.


Focus
Stel scherp met de focusring. Als de automatische scherpstelling door de omstandigheden
moeilijkheden oplevert, gebruik dan Manual Focus.
≥ Schakel de handmatige werking in. (l 65)
1
Druk op de FOCUS A/M/¶ toets om naar Manual Focus te schakelen.
≥ Er wordt van AF naar MF geschakeld.
2
Stel het brandpunt in door aan de focusring te draaien.
Witbalans
Het kan zijn dat de automatische witbalansfunctie geen natuurlijke kleuren reproduceert,
afhankelijk van de scènes of de lichtomstandigheden. Is dat het geval, dan kunt u de
witbalans met de hand instellen.
Schakel tussen de modussen van de witbalans door op de W.B. toets te
drukken
≥ Selecteer de optimale functie door de kleur op het beeldscherm te controleren.
66
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 67 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Diafragma-instelling
Voer de instellingen voor diafragma/gain uit door aan de diafragmaring te draaien.
Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is.
≥ Schakel de handmatige werking in. (l 65)
1
MNL
Druk op de IRIS A/M toets om naar
manuele diafragmamodus te
schakelen.

F4.0
≥
verdwijnt.
≥ De gain wordt in dB weergegeven.
2
Stel het diafragma in door aan de
diafragmaring te draaien.


A Gain-waarde
B Diafragmawaarde
C Icoon automatisch diafragma*
* Dit wordt in de automatische
diafragmamodus weergegeven.
Manuele sluitersnelheid
Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten.
≥ Schakel de handmatige werking in. (l 65)
1
Raak de LCD-monitor aan om de bedieningspictogrammen af te
beelden en raak de SHTR aan.
2
Raak
/
aan om de instellingen uit te voeren.
≥ Wanneer [AUTO] aangeraakt wordt, wordt de sluitersnelheid automatisch ingesteld.
≥ Raak SHTR aan om de instelling te voltooien.
67
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 68 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Opname
USER toets
Ieder van de USER toetsen kan een van de 18 beschikbare functies registreren.
≥ Er zijn drie USER toetsen (USER1 tot USER3) op de body van het toestel en vier USER
toetsiconen (USER4 tot USER7) die op de LCD-monitor weergegeven worden.
Instelling van de USER toets
1
Selecteer het menu.
MENU
2
: [SW& DISP SET-UP] # [SET-UP GEBRUIKERSKNOP]
Raak de USER toets aan die u wenst in te stellen.







A
B
C
D
E
F
G
USER1 toets
USER2 toets
USER3 toets
USER4 toets
USER5 toets
USER6 toets
USER7 toets
≥ Het nummer van de USER toets en de naam van de op dat moment ingestelde functie
worden weergegeven. (De weergave van 1. [FA] betekent bijvoorbeeld dat Focus Assist
aan de USER1 toets toegekend is)
3
Raak het te registreren onderdeel aan
≥ Voor de functies van de USER toets die geregistreerd kunnen worden, raadpleegt u pagina 69.
≥ Raak [INH] (Inhibit) als u niet registreert.
≥ De volgende (vorige) pagina kan weergegeven worden door aanraking van
/
.
≥ Om achtereenvolgens andere USER toetsen in te stellen, herhaalt u de stappen 2-3.
4
Raak [STOP] aan om de instelling te voltooien.
≥ Er zijn een paar functies die niet gebruikt kunnen worden afhankelijk van de positie van de
modusschakelaar. (l 69)
≥ De instelling zal gemeenschappelijk worden voor de opnamemodus en de afspeelmodus.
68
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 69 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Gebruik van de USER toets
Om de ingestelde USER toets te gebruiken, drukt u op USER1 tot USER3 knop of raakt u het
USER4 tot USER7 knoppictogram aan dat afgebeeld wordt wanneer u de LCD-monitor aanraakt.
(Als u USER1 tot USER3 gebruikt)
(Als u USER4 tot USER7 gebruikt)
(In de opnamemodus)
SCN1 SCN2 SCN3 SCN4 SCN5 SCN6
USER4
ATW
USER5
Conv.R
USER6
3D
USER7
REC.C
(In de afspeelmodus)
USER1
USER2
USER3
USER4
ATW
USER5
Conv.R
USER6
3D
USER7
REC.C
Functies van de USER toets
∫ Lijst van USER knopfunctie
Pictogram
Item
Functie
[P.AF]*1
[PUSH AF]
Push AF
[B.Light]*1
[BACKLIGHT]
Compensatie van het tegenlicht
[S.Light]*1
[SPOTLIGHT]
Spotlicht
[B.FD]*1
[BLACK FADE]
Zwart Faden
[W.FD]*1
[WHITE FADE]
Wit Faden
[ATW]*1
[ATW]
ATW
[ATW.L]*1
[ATW LOCK]
ATW Lock
[FA]*1
[FA]
Focus Assist
[D.ZM]*1
[D.ZOOM]
Digitale zoom
[PARA]*2
[PARALLAX]
Instelling afspeelparallax
[HIST]*1
[HISTOGRAM]
Histogram
[3D]
[3D]
3D Display
[R-Img]*1
[R-IMAGE]
R-image
[MACR]*1
[3D MACRO]
3D Macro
[Conv.R]*1
[CONV. RESET]
Convergentie resetten
[REC.C]*1
[REC CHECK]
Recording Check
[LstDel]*1
[LAST SCN DEL]
Wissen laatste scène
[3D o/p]
[3D OUTPUT]
Selectie 3D-videouitgang
*1 Het is niet mogelijk deze in de Afspeelmodus te gebruiken.
*2 Het is niet mogelijk deze in de Opnamemodus te gebruiken.
69
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 70 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Afspelen
Afspelen van video’s/foto’s

1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zet de modus op
.
Raak de selectie-icoon van de afspeelmodus A aan.
Selecteer [MEDIA] en de [VIDEO/FOTO] die u wilt afspelen.
≥ Raak [ENTER] aan.
≥ Er wordt een icoon weergegeven in de miniatuurweergave wanneer de video-optie
aangeraakt wordt. (
, 2D )
4
Raak de scène of de foto aan die u wilt afspelen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
≥ Het opnameformaat van de geselecteerde scène wordt in de
miniatuurweergave van de video weergegeven. (
,
, enz.)
≥ 3D wordt op de 3D-foto weergegeven in de miniatuurweergave
van foto's.
≥ De volgende (vorige) pagina kan weergegeven worden door aanraking van
5
/
.
Kies het afspelen door de bedieningsicoon aan te raken.
B Bedieningsicoon
TC 00:00:00:00
≥ Als u het scherm aanraakt terwijl een bedieningsicoon
weergegeven wordt, of als u de icoon gedurende
bepaalde tijd niet aanraakt, zal deze verdwijnen. Raak
het scherm aan om het opnieuw weer te geven.
ATW
Conv.R
3D
REC.C

Afspelen video’s
1/;:
6:
5:
∫:
:
70
Afspelen/Pauze
Snel terugspoelen met afspelen
Snel vooruitspoelen met afspelen
Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
Raak de rechtstreekse
afspeelbalk aan
VQT3V00 (DUT)
Afspelen foto’s
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diavoorstelling (afspelen van de
foto's in numerieke volgorde)
start/pauze.
Vorige foto bekijken.
Volgende foto bekijken.
Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 71 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Video’s/Foto’s op de TV bekijken
1
Sluit dit toestel aan op een TV.
AV MULTI
A HDMI-kabel (optioneel)
≥ Wees er zeker van dat u het toestel op de HDMI-aansluiting aansluit.
≥ Controleer of alle stekkers goed zijn bevestigd.
≥ Gelieve “High Speed HDMI Kabels” gebruiken die het HDMI logo (zoals afgebeeld wordt
op de deksel) hebben. Kabels die niet conform de HDMI standaard zijn zullen niet werken.
Panasonic HDMI -kabel wordt aanbevolen. Onderdeelnr.: RP-CHES15 (1,5 m)
≥ Sluit het toestel aan op een 3D-compatibele televisie die compatibel is met het
framesequentieformaat, door gebruik te maken van een (optioneel) HDMI kabel en speel
de scènes af die in 3D opgenomen zijn om te genieten van levensechte en krachtige 3Dbeelden met full high definition quality.
B AV-multikabel (bijgeleverd)
≥ Gebruik geen andere AV-multikabels dan de bijgeleverde kabel.
≥ Controleer of alle stekkers goed zijn bevestigd.
≥ Als u [COMPONENT] op [1080i] zet en dit toestel met een AV-multikabel op de
componentaansluiting van een 3D-compatibele TV aansluit, kunt u van 3D-beelden in het
side-by-side formaat genieten.
≥ Wanneer u het toestel op de componentaansluiting van de televisie aansluit, is de gele
stekker van de AV-multikabel niet nodig.
2
3
Selecteer de video-ingang op uw televisie.
Verander de modus in
om af te spelen.
71
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 72 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Overige
Technische specificaties
High Definition videocamera
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
12 V gelijkstroom (als de netadapter gebruikt wordt)
7,2 V gelijkstroom (bij gebruik van de accu)
Stroomverbruik:
16,7 W
Opnameformaat:
Verenigbaar met AVCHD formaat versie 2.0
(AVCHD 3D/Progressive)
Filmcompressie:
3D-opnamemodus; MPEG-4 MVC/H.264
2D-opnamemodus; MPEG-4 AVC/H.264
Audiocompressie:
Dolby Digital (5.1-kan./2-kan.), Linear PCM (2-kan.)
Opnamewijze en overdrachtsnelheid:
3D-opnamemodus
[1080/50i], [1080/25p], [1080/24p]; Maximum 28 Mbps (VBR)
2D-opnamemodus
[1080/50p]; Maximum 28 Mbps (VBR)
[PH], [1080/25p], [1080/24p]; Maximum 24 Mbps (VBR)
[HA]; Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
[HE]; Gemiddeld 5 Mbps (VBR)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor de opneembare tijd en het
beeldformaat.
Opnameformaat voor foto’s:
3D-foto's; MPO overeenkomstig
2D-foto's; JPEG (Design rule for Camera File system, gebaseerd op Exif 2.2 standaard)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat) voor het beeldformaat en het aantal
opneembare beelden.
Opnamemedia:
SD-geheugenkaart (overeenkomstig FAT12 en FAT16 systeem)
SDHC-geheugenkaart (overeenkomstig FAT32 systeem)
SDXC-geheugenkaart (overeenkomstig exFAT systeem)
Raadpleeg pagina 54 voor details over SD-kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen worden.
72
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 73 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Beeldsensor:
1/4,1 type (1/4,1z) 3MOS beeldsensor k2
Totaal; 9150 K (3050 Kk3) k2
Effectieve pixels;
3D-opnamemodus
Video/Foto; 6210 K (2070 Kk3) (16:9) k2
2D-opnamemodus
Video/Foto; 6570 K (2190 Kk3) (16:9)
Lens:
Automatisch Diafragma Optische Zoom (Volledig AF-bereik)
F-waarde (brandpuntlengte)
3D-opnamemodus; F1.5 tot F2.7 (Brandpuntlengte; 2,84 mm tot 28,4 mm)
2D-opnamemodus; F1.5 tot F2.8 (Brandpuntlengte; 2,84 mm tot 34,1 mm)
35 mm equivalent;
3D-opnamemodus
Video/Foto; 32 mm tot 320 mm (16:9)
2D-opnamemodus
Video/Foto; 29,8 mm tot 368,8 mm (16:9)
Minimumafstand scherpstelling;
3D-opnamemodus
Ongeveer 30 cm (Wide)/Ongeveer 1,2 m (Tele)
2D-opnamemodus
Ongeveer 3,5 cm (Wide)/Ongeveer 1,2 m (Tele)
Zoom:
3D-opnamemodus; 10k optische zoom
2D-opnamemodus; 12k optische zoom, 23k i.Zoom, 2k/5k/10k digitale zoom
Beeldstabilisatiefunctie:
3D-opnamemodus; Optisch (Power O.I.S.)
2D-opnamemodus; Optisch (Hybride Optische Beeldstabilisator, Active Mode)
Instelling convergentiepunt:
Van ongeveer 45 cm tot ongeveer 40 m
Monitor:
8,8 cm (3,5z) brede LCD-monitor (ongeveer 1152 K punten)
Zoeker:
1,15 cm (0,45z) brede EVF (ongeveer 1226 K punten)
Microfoon:
5.1 -kanaal surroundmicrofoon (met een zoommicrofoon/focusmicrofoonfunctie)/
stereomicrofoon
Luidspreker:
1 ronde luidspreker, dynamisch type
Witbalansafstelling:
Auto tracking witbalans systeem
Standaardverlichting:
1.400 lx
Minimum vereiste verlichting:
Ongeveer 5 lx (1/25 met [SLTR AUT. LANG.] is ingesteld op [AAN])
73
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 74 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
AV multiconnector video uitgangsniveau:
Uitgangsniveau component video;
Y; 1,0 Vp-p, 75 h
Pb; 0,7 Vp-p, 75 h
Pr; 0,7 Vp-p, 75 h
AV video uitgangsniveau;
1,0 Vp-p, 75 h
Video uitgangsniveau van HDMI-connector:
HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p/480p
AV multiconnector audio uitgangsniveau (Lijn):
2 ch
HDMI-connector niveau audio-output:
Dolby Digital/Lineair PCM
Uitgang koptelefoon:
3,5 mm stereo mini-aansluiting
XLR Aansluitingen audio-ingangen:
XLR (3 pinnen) k2 (INPUT1/INPUT2)
LIJN; 0 dBu
MIC; j50 dBu/j60 dBu (schakelen met het menu)
USB:
Lezerfunctie (geen ondersteuning copyright bescherming)
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-terminal type Mini B
Afmetingen:
145 mm (W)k195 mm (H)k350 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 1600 g
[zonder (bijgeleverde) accu en (optionele) SD-kaart]
Massa in werking:
Ongeveer 1880 g
[met (bijgeleverde) accu en een (optionele) SD-kaart]
Werktemperatuur:
0 oC tot 40 oC
Werkvochtigheid:
10%RH tot 80%RH
Batterijwerkingtijd:
Zie pagina 52
74
VQT3V00 (DUT)
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 75 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Netadapter
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
Stroomverbruik:
DC-uitgang:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz
42 W
DC 12 V, 2,5 A
Afmetingen:
115 mm (W)k37 mm (H)k57 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 210 g
Acculader
Veiligheidsinstructies
Stroombron:
Stroomverbruik:
DC-uitgang:
AC 100 V tot 240 V, 50/60 Hz
0,4 A
DC 8,4 V, 1,2 A
Afmetingen:
70 mm (W)k44,5 mm (H)k116 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 160 g
75
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 76 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Overige
Over het copyright
∫ Auteursrechten naleven
Het opnemen van reeds opgenomen
banden of disks, of van ander
gepubliceerd of uitgezonden materiaal,
voor andere dan uw eigen privédoeleinden, kan een schending van de
wetten op het auteursrecht vormen. Zelfs
voor privé-gebruik kan het opnemen van
bepaald materiaal aan restricties
onderworpen zijn.
∫ Licenties
≥ SDXC logo is een handelsmerk van
SD-3C, LLC.
≥ “AVCHD”, “AVCHD 3D”, “AVCHD
Progressive”, “AVCHD 3D/Progressive” en
het “AVCHD 3D/Progressive” logo zijn
handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
≥ Gefabriceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby en het symbool double-D zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
≥ HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde
Staten en andere landen.
≥ x.v.Colour™ is een handelsmerk.
≥ Microsoft®, Windows® en Windows Vista®
zijn of gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
≥ Mac en Mac OS zijn handelsmerken van
Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde
Staten en andere landen.
≥ Andere systeem- of productnamen in de
handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het betreffende systeem of product.
76
VQT3V00 (DUT)
Dit product is in licentie gegeven onder de
AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een
consument voor (i) het coderen van video in
overeenstemming met de AVC-norm
(“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van
AVC-video die werd gecodeerd door een
consument in een privé- en nietcommerciële activiteit en/of werd verkregen
via een videoleverancier die een licentie
heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele
licentie wordt gegeven of wordt geacht te
zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 77 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
Overige
Het bestand Bedieningshandleiding
(pdf-formaat) lezen
Gedetailleerde instructies over de
werking van dit toestel staan in de
“Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)” op
de bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze
op uw PC om de handleiding te lezen.
∫ Voor Windows
1
Schakel de computer in en
plaats de cd-rom
(meegeleverd) waarop het
bestand
Bedieningshandleiding staat.
2
Selecteer de gewenste taal en
klik vervolgens op
[Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
(Voorbeeld: Bij een Engelstalig
besturingssysteem)
Download en installeer een versie van
Adobe Reader die u kunt gebruiken met uw
besturingssysteem vanaf de volgende
website.
http://get.adobe.com/reader/
otherversions
Bij gebruik van het volgende
besturingssysteem
j Windows XP SP3
j Windows Vista SP2
j Windows 7
Plaats de cd-rom (meegeleverd) waarop het
bestand Bedieningshandleiding staat, klik op
[Adobe(R) Reader(R)] en volg de
aanwijzingen op het scherm om het te
installeren.
∫ Het bestand Bedieningshandleiding
(pdf-formaat) verwijderen
Wis het pdf-bestand uit de map “Program
Files\Panasonic\HDC\”.
≥ Als de inhoud van de map Programma’s
niet kan worden afgebeeld, klikt u op
[Show the contents of this folder] om deze
af te beelden.
∫ Voor Mac
3
Dubbelklik op de icoon
“Gebruiksaanwijzing” op het
bureaublad.
∫ Als het bestand
Bedieningshandleiding
(pdf-formaat) niet open gaat
U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger
of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het
bestand Bedieningshandleiding
(pdf-formaat) te kunnen lezen of afdrukken.
1
Schakel de computer in en
plaats de cd-rom
(meegeleverd) waarop het
bestand
Bedieningshandleiding staat.
2
Open de map “Manual” in de
CD-ROM en kopieer het
PDF-bestand met de gewenste
taal naar de map.
3
Dubbelklik op het pdf-bestand
om het te openen.
77
(DUT) VQT3V00
HDC-Z10000E-VQT3V00_dut.book 78 ページ
2011年10月17日 月曜日 午前10時10分
EU
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement