Panasonic HXA1M Operating instructions

Panasonic HXA1M Operating instructions
Sadržaj
Priprema uređaja ........................................................2
Uputstvo za upotrebu
Noseda kamera
Oznaka modela: HX-A1M
(Važno) Otpornost uređaja na vodu/prašinu i udare ........................... 2
Kada uređaj koristite u hladnom okruženju ili na niskoj temperaturi .. 3
Pročitajte pre upotrebe ....................................................................... 3
Nazivi i funkcije glavnih delova ............................................................ 4
Napajanje ............................................................................................. 4
Punjenje baterije ........................................................................................... 4
Vreme punjenja i vreme snimanja ................................................................. 4
Snimanje na karticu ............................................................................. 5
Kartice koje možete da koristite uz ovaj uređaj ............................................. 5
Unos/vađenje microSD kartice ...................................................................... 5
Uključivanje/isključivanje uređaja ....................................................... 6
Funkcija za detekciju pregrevanja .................................................................. 6
Indikatori nivoa baterije ................................................................................ 6
Wi-Fi® funkcija ..................................................................................... 6
Instalacija “Image App” aplikacije ........................................................ 6
Povezivanje na pametan telefon ......................................................... 7
Priprema Wi-Fi veze sa pametnim telefonom ............................................... 7
Priprema uređaja ................................................................................. 7
Podešavanje datuma i vremena .................................................................... 7
Upotreba menija postavke (Setup) ................................................................ 7
Molimo vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga
sačuvate radi bududeg informisanja.
Instalacija uređaja na višenamenski ili nosač za stalak ........................ 8
Upotreba višenamenskog nosača .................................................................. 8
Upotreba nosača za stalak ............................................................................. 9
Snimanje .................................................................. 10
Snimanje ............................................................................................ 10
Proverite pre snimanja ................................................................................ 10
Snimanje ovim uređajem ............................................................................. 10
Snimanje na tamnim lokacijama (nodni režim) ............................................ 11
Meni sa opcijama za snimanje ........................................................... 11
Reprodukcija ............................................................ 12
Reprodukcija ...................................................................................... 12
Reprodukcija uz pametan telefon ................................................................ 12
Reprodukcija snimaka preko televizora ....................................................... 13
Bežična druga kamera (Wireless Twin Camera) .......... 13
Wireless Twin Camera funkcija .......................................................... 13
Upotreba uređaja kao bežične pomodne kamere ........................................ 13
Uz PC ........................................................................ 14
Šta možete da radite uz PC ................................................................ 14
Funkcija čitača kartica (uređaj za skladištenje podataka) .................. 14
Radno okruženje .......................................................................................... 14
Povezivanje uređaja na PC ........................................................................... 14
Kopiranje video zapisa/fotografija na računar ............................................. 14
Informacije o prikazu na PC-u ...................................................................... 15
Da pogledate OSS licence ............................................................................ 15
Upotreba uređaja kao veb kamere .................................................... 15
Radno okruženje .......................................................................................... 15
Povezivanje uređaja na PC ........................................................................... 15
Druge informacije ..................................................... 16
Otklanjanje problema ........................................................................ 16
Mere opreza prilikom upotrebe......................................................... 17
Vreme snimanja/broj fotografija koje možete da snimite ................. 18
Opcionalna oprema ........................................................................... 18
Zahtevi prilikom oslobađanja od uređaja .......................................... 19
Informacije o autorskim pravima ....................................................... 19
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
 Zvuk upozorenja i zvuk zatvarača mogu da budu tiši kada koristite ovaj
uređaj. Razlog je obezbeđivanje otpornosti uređaja na vodu, a ne kvar.
Nakon instalacije/uklanjanja poklopca terminala ili staklenog poklopca
vratide se originalni nivo zvuka.
 Uređaj nije otporan na vodu kada se koristi poklopac terminala (USB veza).
U ovom slučaju, nemojte da koristite uređaj pod vodom ili da ga dirate
mokrim rukama.
Priprema uređaja
(Važno) Otpornost uređaja na vodu/prašinu
i udare
 Informacije o kondenzaciji (kada se sočivo zamagli)
Otpornost na vodu/prašinu
Otpornost ovog uređaja na vodu/prašinu u skladu je sa “IP68” standardom.
Uz poštovanje mera opreza koje su opisane u ovom dokumentu, uređaj
može da se koristi pod vodom, na dubini koja nije veda od 1.5 m tokom
perioda koji nije duži od 30 minuta. *1
Kondenzacija se javlja kada dođe do promene temperature ili vlažnosti
vazduha, npr., kada uređaj unesete sa hladnog na toplo mesto. Molimo vas da
budete pažljivi, zato što to može da izazove prljanje sočiva, javljanje buđi ili
oštedenja.
Kada nosite uređaj na mesto sa drugačijom temperaturom, kondenzaciju
možete da sprečite ako sačekate sat vremena da se temperatura uređaja
približi temperaturi okruženja. (Ako je razlika u temperaturi velika, stavite
uređaj u plastičnu kesu, izbacite vazduh iz kese i zapečatite kesu.)
Kada se javi kondenzacija, isključite uređaj, uklonite poklopac terminala
(otporan na vodu) i stakleni poklopac, a zatim ostavite uređaj na oko 2 sata.
Nakon što se termperatura uređaja približi termperaturi okruženja,
kondenzacija se prirodno povlači.
Otpornost na udare
Uređaj je prošao test sproveden od strane kompanije Panasonic, koji je u
skladu sa MIL-STD 810F metodom 516.5-Shock (test pada sa visine od 1.5 m
na šper-ploču debljine 3 cm). *2
Ovo ne garantuje da nede dodi do uništenja, kvara ili prodora vode pri svim
uslovima.
*1 To znači da uređaj možete da koristite pod vodom tokom navedenog
perioda i pri određenom pritisku u skladu sa načinom upotrebe koji je
ustanovljen od strane kompanije Panasonic.
*2 “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock” je standardan postupak testiranja
ustanovljen od strane Ministarstva Odbrane u SAD, koji predstavlja test
pada sa visine od 122 cm, uz 26 orijentacija (8 uglova, 12 ivica, 6 površina)
za 5 uređaja i prolaženje kroz svih 26 testova uz predviđenih 5 uređaja.
(Ako tokom testa dođe do kvara, testiranje se nastavlja sa novim uređajem
uz ukupno do 5 uređaja.) Panasonic-ov postupak testiranja zasnovan je na
navedenom “MIL-STD 810F Method 516.5-Shock” testu. Međutim, visina
pada promenjena je sa 122 cm na 150 cm, uz pad na 3 cm debelu ploču.
Uređaj je prošao ovaj test. (Uz zanemarivanje promena u izgledu kao što je
gubitak boje ili deformacija dela koji je pretrpeo udar prilikom pada.)
Proverite sledede pre upotrebe uređaja pod vodom
Nemojte da postavljate/uklanjate poklopac terminala ili stakleni poklopac
na prašnjavim ili na mestima sa peskom, u blizini vode ili mokrim rukama.
Ako se pesak ili prašina zalepe za uređaj, voda može da uđe u uređaj.
1. Okrenite poklopac terminala (vodootporan) i stakleni poklopac u
smeru strelice da biste ih uklonili.
 Rukovanje uređajem
2. Uverite se da na unutrašnjim delovima, navojima i zaptivkama
uređaja nema stranih materija.
Otpornost uređaja na vodu se ne garantuje ukoliko je uređaj pretrpeo udar
ili pad. Ako dođe do udara, otpornost na vodu treba proveriti u servisu za
Panasonic opremu (uz pladanje usluge).
 Ako na uređaju postoje strane materije, npr. vlakna, dlake, pesak i sl.,
voda de prodreti u uređaj i za nekoliko sekundi izazvati kvar.
 Otpornost uređaja na vodu može da opadne zbog snažnog pritiska vode
kada uređaj koristite na dubini vedoj od 1.5 m.
 Ako na uređaj padne deterdžent, sapunica, topla voda, dodatak za kupanje,
ulje ili krema za sunčanje, odmah je obrišite.
 Nemojte da ispirate uređaj pod mlazom vode.
 Otpornost uređaja na vodu odnosi se samo na morsku i svežu vodu.
 Kvarovi izazvani nepravilnom upotrebom nede biti pokriveni garancijom.
 Kartice nisu otporne na vodu. Nemojte da koristite uređaj mokrim rukama.
Takođe, nemojte da unosite vlažnu karticu u uređaj.
 Nemojte da postavljate/uklanjate poklopac terminala (otporan na vodu) ili
stakleni poklopac (glasscover) vlažnim rukama ili ako na uređaju ima
kapljica vode. Ako voda uđe u uređaj, terminali mogu da zarđaju i da
izazovu kvarove. Mogu da se jave i druga oštedenja.
 Ako postavljate/uklanjate poklopc terminala (otporan na vodu) ili stakleni
poklopac na prašnjavom ili mestu sa peskom, pesak ili druge strane
materije mogu da se zalepe za unutrašnje delove uređaja, navoje (delovi
uređaja, poklopac terminala i stakleni poklopac sa navojem), gumene
zaptivne površine ili druge delove uređaja. Budite pažljivi kada instalirate
delove na uređaj. Ako se strana materija zalepi za uređaj, voda može da
uđe u uređaj i izazove kvarove i druge probleme.
 Nemojte da ostavljate uređaj duže vreme na mestu sa izuzetno niskom (na
velikoj nadmorskoj visini npr.) ili visokom temperaturom (u automobilu koji
je izložen suncu, u blizini grejalice, na plaži itd.) jer to može negativno da
utiče na otpornost uređaja na vodu.
 Unutrašnjost nije otporna na vodu. Prodor vode izazvađe kvar uređaja.
 Ako na unutrašnjim delovima, navojima, gumenim zaptivkama ili drugim
delovima uređaja nađete strane materije, uklonite ih mekom suvom
krpom.
 Ako na unutrašnjim delovima, navojima, gumenim zaptivkama ili drugim
delovima uređaja primetite tečnost ili kapljice vode, uklonite je mekom
suvom krpom. Nemojte da postavljate/uklanjate poklopac terminala ili
stakleni poklopac u blizini vode, pod vodom, mokrim rukama ili kada je
uređaj mokar. To može da izazove prodor vode u uređaj.
3. Ako na uređaju ima stranih materija, uklonite ih mekom suvom
krpom.
 Uverite se da na uređaju nema stranih materija kao što su vlakna.
 Obrišite uređaj mekom suvom krpom ako na njemu primetite tečnost.
Može da dođe do prodora tečnosti i kvara ako uređaj koristite dok na
njemu ima tečnosti.
 Upotrebite kompresor (dostupan u prodaji) da uklonite strane materije
koje ne možete da uklonite suvom makom krpom.
4. Uverite se da na poklopcu terminala (vodootporan), staklenom
poklopcu i gumenim zaptivkama nema naprsila ili deformiteta.
 Obavezno pročitajte priložen prospekt o gumenim zaptivkama.
5. Okrenite poklopac terminala (vodootporan) i stakleni poklopac sve
dok se ne pričvrste.
 Okrenite ih u smeru suportnom od smera u koraku 1.
 Pritegnite ih kako biste bili sigurni da se nede odvojiti.
 Kako biste sprečili prodor vode u uređaj, pazite da između uređaja i
poklopca ne uhvatite strane materije kao što su tečnosti, pesak, dlaka,
prašina i dr.
Upotreba uređaja pod vodom
 Koristite uređaj pod vodom na dubini do 1.5 m, uz temperaturu vode
između 0 °C i 35 °C.
 Nemojte da koristite uređaj na dubini vedoj od 1.5 m.
 Nemojte da koristite uređaj u vodi koja je toplija od 35 °C (u kupatilu ili
toplom izvoru).
 Nemojte da koristite uređaj pod vodom duže od 30 minuta bez prekida.
 Nemojte da postavljate/uklanjate poklopac terminala (vodootporan) ili
stakleni poklopac.
 Nemojte da izlažete uređaj udarima pod vodom. (Otpornost uređaja na
vodu može da se smanji i postoji opasnost od prodora vode.)
2
Panasonic
Wearable Camera
 Nemojte da skačete u vodu dok držite uređaj. Nemojte da koristite uređaj
na mestima gde dolazi do snažnog prskanja vode, npr., na brzaku ili
vodopadu. (Kamera može da bude izložena snažnom pritisku vode, što
može da izazove kvar.)
 Uređaj de potonuti u vodi. Pazite da ne ispustite uređaj.
HX-A1M
 Performanse baterije (vreme snimanja/radno vreme) mogu privremeno da
opadnu kada uređaj koristite na mestu sa temperaturom između -10 °C i 0
°C (skijališta ili mesta sa visokom nadmorskom visinom). (Napunite bateriju
dovoljno pre upotrebe.)
 Bateriju ne možete da napunite na temperaturi ispod 0 °C. (Indikator
napajanja trepde brzo kada bateriju ne možete da napunite.) Punite bateriju
dovoljno na mestu sa temperaturom od 10 °C do 30 °C.
 Ako uređaj koristite na hladnom mestu (npr. na skijalištu, mestu sa visokom
nadmorskom visinom i snegom) ili mestu gde kapljice vode mogu da padnu
na uređaj, neke delove uređaja nedete modi da pomerite lako ili zvuk može
da bude prigušen snegom ili zamrznutim kapljicama u prostoru oko tastera i
mikrofona. Ovo nije znak kvara.
 Ako se Wi-Fi® funkcija koristi na hladnim mestima (skijališta i mesta sa
visokom nadmorskom visinom), reprodukcija se možda nede sprovesti
pravilno.
Briga o uređaju nakon upotrebe pod vodom
Nemojte da postavljate/uklanjate poklopac terminala (otporan na vodu) ili
stakleni poklopac sve dok ispiranjem uređaja ne uklonite pesak i prašinu.
Obavezno očistite kameru nakon upotrebe.
 Obrišite pažljivo kapljice vode, pesak i so sa ruku, tela, kose i dr.
 Preporučujemo vam da kameru čistite u zatvorenom prostoru i da izbegnete
mesta gde voda ili pesak mogu da padnu na uređaj.
Nemojte da ostavljate uređaj duže od 60 minuta nakon upotrebe pod
vodom bez čišdenja.
 Ako ostavite uređaj bez ispiranja stranih materija ili soli, to može da izazove
oštedenje, promenu boje, javljanje rđe, neprijatnog mirisa ili oštedenje
funkcije za zaštitu od prodora vode.
Pročitajte pre upotrebe
 Informacije o formatima snimka i kompatibilnosti uređaja
1 Isperite uređaj bez uklanjanja poklopca terminala (vodootporan) i
staklenog poklopca.
 Ovaj uređaj je nosiva kamera za snimanje HD video zapisa u MP4 formatu
(MPEG-4 AVC standard fajla).
 AVCHD i MPEG2 video zapisi su drugačiji formati i ovaj uređaj ih ne
podržava.
 Nakon upotrebe uređaja na morskoj plaži ili pod vodom, stavite uređaj u
posudu sa svežom vodu na oko 10 minuta.
2 Pažljivo otresite vodu sa uređaja nekoliko puta.
 Informacije o pravu na portret
 Nakon upotrebe uređaja na plaži ili pod vodom ili nakon što ga operete,
voda može da se zadrži na mikrofonu što može da izazove slabiji kvalitet
snimljenog zvuka ili distorziju zvuka.
 Obratite pažnju na to da sprečite pad uređaja.
Obratite pažnju na pravo na privatnost, pravo na kontrolu objavljivanja
portreta i sl. subjekata koje snimate ovim uređajem. Koristite na vlastiti rizik.
 Odbacivanje odgovornosti za snimljeni sadržaj
3 Obrišite kapljice vode sa uređaja mekom suvom krpom i osušite
uređaj na provetravanom mestu u senci.
Kompanija Panasonic ne prihvata odgovornost za štetu nastalu direktno ili
indirektno usled bilo kakvog problema koji može da dovede do gubitka
snimljenog ili uređivanog sadržaja i ne garantuje za sadržaj ako funkcije za
snimanje ili uređivanje ne rade pravilno. Pored toga, prethodno se odnosi i na
slučajeve u kojima je vršena bilo kakva popravka uređaja.
 Sušite uređaj jedan sat ili duže.
 Sušite uređaj na suvoj krpi.
 Nemojte da sušite uređaj toplim vazduhom iz fena ili na sličan način. To
može da ošteti funkciju za sprečavanje prodora vode ili da izazove kvar
uređaja zbog deformacije.
 Nemojte da koristite hemikalije kao što su benzin, razređivač, alkohol ili
sredstvo za čišdenje, sapun ili deterdženti.
 Informacije o “Image App” aplikaciji
Instalirajte “Image App” aplikaciju na pametan telefon.
Možete da promenite postavke uređaja, snimate i reprodukujete slike
uspostavljanjem Wi-Fi veze između uređaja i pametnog telefona.
 Informacije o instalaciji “Image App” potražite u nastavku dokumenta.
4 Nakon što se uverite da na uređaju nema kapljica vode, uklonite
poklopac terminala (vodootporan) i stakleni poklopac, a zatim
obrišite kapljice vode ili pesak iz unutrašnjosti uređaja uz pomod
meke suve krpe.
 Informacije o postavci sata
Podesite datum i vreme pre snimanja. (>19)
 Ako uklonite poklopac terminala (vodootporan) ili stakleni poklopac bez
potpunog sušenja uređaja, kapljice vode mogu da se formiraju na kartici
ili drugim delovima uređaja. Pored toga, voda može da se prikupi u
prostoru oko ležišta kartice ili priključka. Obavezno obrišite vodu uz
pomod meke suve krpe.
 Ako instalirate poklopac terminala (vodootporan) ili stakleni poklopac
dok su mokri, kapljice vode mogu da prodru u uređaj i izazovu
kondenzaciju ili kvarove.
 Za potrebe ovog uputstva za upotrebu
 Slike mogu malo da se razlikuju od originala.
 U zavisnosti od verzije upravljačkog softvera koji koristite, prikazani ekrani
opisani u ovom dokumentu mogu da se razlikuju od stvarnih ekrana.
 Nazivi, ikone, sadržaji i servisi aplikacija mogu da se promene bez
prethodnog obaveštenja. Skredemo vam pažnju na to da mogu da se
razlikuju od opisa iz ovog uputstva.
 microSD kartica, microSDHC kartica i microSDXC kartica se u ovom
dokumentu nazivaju “microSD kartica”.
 Pametan telefon i tablet računar se u ovom dokumentu nazivaju “pametan
telefon”.
 Referentne stranice označene su strelicom, a broj se odnosi na stranu
originalnog uputstva: >00
 Operacije koje se izvode na pametnom telefonu opisane su na slededi način:
Ako voda uđe u uređaj, prekinite sa upotrebom i kontaktirajte prodavca.
Kvar uređaja izazvan prodorom vode zbog nepravilnog rukovanja od strane
korisnika nede biti pokriven garancijom.
 Ako su višenamenski nosač (Multi Mount) ili nosač za stalak (Tripod Mount)
izloženi morskoj vodi, isperite slanu vodu svežom. Ako su višenamenski
nosač ili nosač za stalak izloženi vodi, obrišite ih suvim peškirom i osušite ih
u potpunosti u senci.
Kada uređaj koristite u hladnom okruženju
ili na niskoj temperaturi
 Može da dođe do povrede kože ako direktno dodirnete metalni deo
uređaja na mestu sa dugotrajno niskom temperaturom (okruženje sa
temperaturom ispod 0 °C, npr. na skijalištu ili na mestu sa visokom
nadmorskom visinom). Imajte ovo na umu kada uređaj koristite duže
vreme.
3
Dodir (Tap)
Dodirnite ekran
blago i podignite
prst.
Prevlačenje (Drag)
Pomerajte prst dok
dodirujete ekran.
Dodir i zadržavanje
(Tap and Hold)
Dodirnite i zadržite
prst na ekranu. (1
sekundu ili duže)
Prevlačenje i
puštanje (Drag and
Drop)
Pomerajte prst dok
dodirujete ekran, a
zatim podignite prst
sa ekrana.
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
1 Okrenite poklopac terminala (vodootporan) u smeru strelice da biste
ga uklonili.
Nazivi i funkcije glavnih delova
 Nije neophodno da uklonite poklopac terminala kada koristite poklopac
terminala (USB veza) (u opremi).
2 Povežite USB terminal uređaja na PC uz pomod USB kabla (u opremi).
 Unesite priključak u potpunosti sve dok do dodirne kraj ležišta.
* Kada priključak unesete do kraja, pored toga što je metalni deo priključka
malo vidljiv, USB kabl de biti povezan pravilno. Nemojte da primenjujete
suviše veliku silu jer to može da izazove kvar uređaja.
 Indikator napajanja trepde crveno u intervalu od 2 sekunde (1 sekundu
uključen, 1 sekundu isključen) kao znak da je punjenje počelo. Indikator se
isključuje kada se punjenje završi.
 Kada se punjenje završi, isključite USB kabl sa uređaja i pokrenite poklopac
terminala (vodootporan) u suprotnom smeru nego u koraku 1 kako biste ga
zakačili na uređaj. Pritegnite poklopac kako biste bili sigurni da se nede
odvojiti.
1 Mikrofon
2 Indikator pristupa (> 14)
3 Indikatori režima za snimanje
 [
 [
 [
+: Indikator režima za snimanje video zapisa
+: Indikator režima za snimanje usporenih snimaka
+: Indikator režima za snimanje fotografija
 Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog. (Ne garantujemo
za mogudnost rada uz druge USB kablove.)
 Nemojte da zagrevate bateriju ili da je izlažete plamenu.
 Nemojte da ostavljate uređaj (uključujudi integrisanu bateriju) u
zatvorenom automobilu koji je duže vreme izložen direktnom sunčevom
svetlu.
 Ako se radno vreme suviše skrati i pored pune baterije, to je znak da je
baterija dostigla kraj radnog veka.
 Kada je PC u režimu za uštedu energije, ne možete da punite bateriju.
Otkažite režim za uštedu energiji povežite uređaj ponovo.
 Ne garantujemo vam za mogudnost rada kada su uređaji povezani preko
USB čvorišta ili uz produžnog kabla.
 Ne garantujemo vam za mogudnost upotrebe svih uređaja koji poseduju
USB terminal.
 Kada uključite uređaj, indikator napajanja ostaje uključen iako je punjenje u
toku.
4 Indikator napajanja (> 12, 15)
5 Dugme za pokretanje/zaustavljanje snimanja (> 29)
6 Dugme za izbor režima za snimanje/Wi-Fi dugme [MODE]
7 Wi-Fi indikator [ ]
8 Prekidač napajanja *
] (> 15)
9 Objektiv (> 4)
10 Stakleni poklopac (glasscover)
 Stakleni poklopac (normalno snimanje) je postavljen na uređaj u
trenutku kupovine. Kada snimate na tamnoj lokaciji, zamenite ga
priloženim staklenim poklopcem (nodni režim).
11 Wi-Fi predajnik
12 Zvučnik
13 Poklopac terminala
 Poklopac (vodootporan) je postavljen na uređaj u trenutku kupovine.
Kada koristite uređaj uz USB kabl, zamenite poklopac priloženim
poklopcem terminala (USB veza).
Vreme punjenja i vreme snimanja
14 Reset taster [RESET]
 Vreme punjenja/snimanja
 Ako uređaj ne radi pravilno, npr., kada ne možete da ga
uključite/isključite, pritisnite ovaj taster vrhom spajalice ili sličnim
predmetom.
 Temperatura: 25 °C/vlažnost vazduha: 60%RH
Vreme
punjenja
15 USB terminal [
] (> 10)
16 Ležište za karticu (> 14)
Napajanje
3 sata
Punjenje baterije
Piksela/Broj kadrova
Maks. neprekidno
vreme snimanja
[1920x1080/30p]
1 sat 15 min.
[1280x720/60p]
1 sat 5 min.
[1280x720/30p]
1 sat 20 min.
[848x480/30p]
1 sat 25 min.
[1280x720/60fps]
[848x480/120fps]
Prilikom kupovine uređaja, baterija nije napunjena. Napunite bateriju u
potpunosti uz pomod ovog uređaja pre prve upotrebe.
1 sat 10 min.
Stvarno vreme
snimanja
35 min.
40 min.
35 min.
 “h” je skradenica za sate, “min” za minute, a “s” za sekunde.
 Navedena vremena su procene.
 Navedena vremena punjenja važe za potpuno praznu bateriju. Vreme
punjenja i vreme snimanja zavise od uslova upotrebe (visoka/niska
temperatura).
 U uređaj je ugrađena punjva litijum-jonska baterija. Nemojte da vadite
bateriju izuzev ako se oslobađate od uređaja. (-> 55)
 Preporučujemo vam da bateriju punite pri temperaturi od 10 °C do 30 °C.
 Kada je uređaj uključen, potrebno je više vremena nego obično za punjenje
baterije.
 Stvarno vreme snimanja odnosi se na vreme snimanja uz višestruko
pokretanje/zaustavljanje operacije snimanja, uključivanje/isključivanje
uređaja i td.
 Indikator napajanja trepde (trepde u intervalu od 0.5 sek. (isključen 0.25
sek., uključen 0.25 sek.)) kada preostane mala količina energije u bateriji.
Možete da proverite nivo energije baterije na “Image App” ekranu (>28) ili
na osnovu indikatora u režimu za snimanje (>15).
 Uređaj se zagreva tokom upotrebe ili punjenja. Ovo nije znak kvara.
 Informacije o punjenju uređaja uz prenosni USB punjač ili AC adapter
potražite na stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html
(stranica je dostupna samo na engleskom jeziku)
(A) USB kabl (u opremi)
(B) Okrenite stranu sa simbolom ka gore da biste povezali micro B kraj USB
kabla na USB terminal uređaja.
Vodite računa o tome da električna utičnica bude u blizini opreme i lako
dostupna.
4
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
* SD Speed Class Rating je standard brzine neprekidnog
upisivanja podataka. Proverite informacije na etiketi
kartice.
Kada indikator napajanja trepde tokom punjenja
Trepde u intervalu od oko 0.5 sek. (isključen 0.25 sek., uključen 0.25 sek.):
 Uverite se da USB terminali ovog ili uređaja koji povezujete, kao što je PC,
nisu prljavi ili prekriveni stranom materijom i povežite uređaje ponovo. Ako
je prisutna strana materija ili prašina, isključite uređaj pre nego što
prekinete vezu.
 Temperatura okruženja je izuzetno visoka ili niska. Sačekajte da se
temperatura vrati na odgovarajudi nivo i pokušajte ponovo da sprovedete
punjenje. Ako i dalje ne možete da punite uređaj, problem je možda do
ovog ili uređaja koji povezujete.
 Najnovije informacije o karticama za koje je potrvrđeno da mogu da rade uz
ovaj uređaj potražite na slededoj veb stranici.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html
(stranica je dostupna samo na engleskom jeziku)
 Kada koristite microSDHC/microSDXC karticu na drugom uređaju,
proverite da li uređaj podržava karticu.
 Skredemo vam pažnju na to da ne garantujemo za mogudnost upotrebe pri
svim uslovima.
 Memorijske kartice sa kapacitetom od 4 GB ili više koje ne nose microSDHC
oznaku i kartice sa od 48 GB ili ivše koje ne nose microSDXC oznaku nisu u
skladu sa SD standardima i nisu podržane od strane ovog uređaja.
 Kada ovaj uređaj povežete na drugi, ba ekranu može da se javi poruka u
kojoj se od vas traži da formatirate microSD karticu. Nemojte da formatirate
karticu u ovom slučaju.
Trepde u intervalu od oko 4 sek. (isključen 2 sek., uključen 2 sek.):
 Kada je baterija suviše ispražnjena ili ako je temperatura baterije suviše
visoka ili niska. Uređaj možete da napunite ali de vam biti potrebno nekoliko
sati.
 Indikator trepde u intervalima od oko 2 sekunde kada se nastavi normalno
punjenje. Čak i u ovom slučaju, indikator može da počne da trepde u
intervalima od oko 4 sekunde sve dok se punjenje ne završi u zavisnosti od
uslova upotrebe.
 Čuvajte memorijsku karticu van domašaja dece kako biste sprečili dete da
proguta karticu.
Isključen:
 Punjenje je završeno.
Unos/vađenje microSD kartice
Baterija za duže snimanje (opciono)
Možete da sprovedete duže snimanje uz bateriju (VW-BTA1) (opciono).
Približna vremena snimanja navedena su niže.
 Da biste procenili ukupno vreme za snimanje, dodajte vremena iz naredne
tabele odgovarajudim vremenima snimanja uz integrisanu bateriju (>11).
Kada po prvi put uz ovaj uređaj koristite microSD karticu drugog proizvođača
ili karticu koju ste prethodno koristili na drugoj opremi, formatirajte microSD
karticu. (>20) Prilikom formatiranja microSD kartice, svi snimljeni podaci bide
obrisani. Nakon brisanja, podatke ne možete da vratite.
 Vreme snimanja
Pažnja:
Proverite da li je indikator pristupa isključen.
 Temperatura: 25 °C/vlažnost vazduha: 60%RH
Baterija za duže snimanje/VW-BTA1 (Napon : 3.7 V, Kapacitet (min.): 720mAh)
Piksela/Broj kadrova
Maks. neprekidno
vreme snimanja
Stvarno vreme snimanja
[1920x1080/30p]
1 sat 30 min.
45 min.
[1280x720/60p]
1 sat 20 min.
40 min.
1 sat 40 min.
50 min.
1 sat 25 min.
45 min.
[1280x720/30p]
[848x480/30p]
[1280x720/60fps]
[848x480/120fps]
 “h” je skradenica za sate, “min” za minute, a “s” za sekunde.
 Navedena vremena su procene.
 Kapacitet VW-BTA1 baterije označava kapacitet integrisane baterije, a ne
stvarnu količinu struje koju baterija može da obezbedi.
(A) Indikator pristupa
 Kada uređaj pristupa microSD kartici (npr., kada otkriva karticu ili prilikom
snimanja, reprodukcije ili brisanja fajlova sa kartice), indikator pristupa
svetli/trepde crveno.
 Vreme snimanja zavisi od uslova upotrebe, uključujudi visinu temperature.
 Kada koristite bateriju za duže snimanje, ona funkcioniše kao izvor napona i
istovremeno puni integrisanu bateriju.
 Više informacija o upotrebi ove baterije, uključujudi informacije o instalaciji i
punjenju baterije, potražite u uputstvu za upotrebu.
1 Okrenite poklopac terminala u smeru strelice da biste ga uklonili.
2 Unesite (izvadite) microSD karticu u (iz) ležišta.
 Unesite microSD karticu stranom na kojoj je terminal usmernom ka dole.
Gurnite karticu ravno unutra it sve dok se ne zaključa u osnovnu poziciju
kao što je prikazano na slici.
 Pritisnite microSD karticu po sredini i zatim je izvucite ravno napolje.
3 Okrenite poklopac terminala u suprotnom smeru od smera u koraku
1 da biste ga postavili na uređaj.
Snimanje na karticu
 Pritegnite poklopac kako biste bili sigurni da se nede odvojiti.
Uređaj može da snima video zapise ili fotografije na microSD karticu.
 Nemojte da dodirujete terminale na poleđini microSD kartice.
 Informacije o rukovanju microSD karticama potražite u odeljku "Informacije
o microSD kartici".
Kartice koje možete da koristite uz ovaj uređaj
 Informacije o upotrebljivim karticama su aktuelne u martu 2015. godine.
Tip kartice
Kapacitet
microSD kartica
1 GB do 2 GB
microSDHC kartica
4 GB do 32 GB
microSDXC kartica
48 GB do 128 GB
 Informacije o indikatoru pristupa
 Dok uređaj pristupa microSD kartici (indikator pristupa svetli/trepde),
nemojte da sprovodite sledede operacije:
– Vadite microSD karticu
– Isključujete uređaj
– Povezujete ili isključujete USB kabl
– Izlažete uređaj vibracijama ili udarima
Sprovođenje prethodnih operacija dok je indikator uključen može da
dovede do oštedenja podataka/microSD kartice ili uređaja.
 Da biste snimali video zapise, upotrebite microSD karticu u skladu klase 4 ili
bolju (SD Speed Class Rating*). Ako koristite microSD card čija klasa brzine
(SD Speed Class Rating) ne podržava aktuelnu postavku za snimanje,
snimanje može da se prekine iznenada.
5
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
 Nemojte da koristite ovaj uređaj na mestima gde postoji
magnetno polje, statički elektricitet ili smetnje
Uključivanje/isključivanje uređaja
 Nemojte da koristite ovaj uređaj na mestima gde postoji magnetno polje,
statički elektricitet ili smetnje, npr., u blizini mikrotalasne pednice. Radio
talasi mogu da ometaju rad uređaja.
 Upotreba ovog uređaja u blizini uređaja kao što su bežični telefoni ili drugi
bežični LAN uređaji koji koriste radio opseg od 2.4 GHz može da izazove pad
performansi oba uređaja.
Pritisnite dugme za kontrolu napajanja (Power) da biste uključili uređaj.
Indikator napajanja svetli.
 Pre upotrebe
Da biste koristili Wi-Fi funkciju uz ovaj uređaj, potreban vam je uređaj
opremljen bežičnom LAN funkcijom.
 Informacije o operacijama i postavkama za vaš uređaj kao što je pametan
telefon, potražite u uputstvu za upotrebu uređaja.
 Uređaj koristi 2.4 GHz radio opseg. Ne možete da uspostavite bežičnu LAN
vezu u 5 GHz radio opsegu.
 Pre slanja video zapisa ili fotografija, preporučujemo vam da napunite
bateriju u potpunosti.
 U zavisnosti od stanja radio talasa, možda nedete modi da se povežete na
Wi-Fi mreže.
 Kada koristite Wi-Fi funkciju, nemojte da pokrivate Wi-Fi predajnik rukom.
(>9)
Da isključite uređaj
Pritisnite i držite dugme za kontrolu napajanja jedan sekund.
 Indikator napajanja se isključuje nakon kradeg vremena.
Funkcija za detekciju pregrevanja
Ako unutrašnja temperatura uređaja poraste tokom upotrebe, uređaj se
oglašava zvučnim signalima upozorenja i indikator napajanja trepde brzo.
Uređaj se zatim isključuje automatski. Da biste ponovo koristili uređaj,
sačekajte da se ohladi.
 Uređaj ne možete da koristite sve dok se ne ohladi.
Instalacija “Image App” aplikacije
Indikatori nivoa baterije
“Image App” vam dozvoljava da promenite postavke uređaja, snimate i
reprodukujete snimke.
Kada je uređaj uključen nivo baterije možete da proverite na osnovu
indikatora režima za snimanje.
Informacije o “Image App” aplikaciji
“Image App” je aplikacija koju obezbeđuje kompanija Panasonic.
Nivo baterije 100% do 76%
75% do 41%
40% do 21%
20% ili manje
Indikatori
režima za
snimanje
 Nivo baterije možete da proverite nekoliko sekundi nakon uključivanja
uređaja.
 Kada koristite opcionu VW-BTA1 bateriju kao izvor napajanja ili kada je USB
kabl povezan na PC, svi indikatori režima za snimanje svetle (kao da je
baterija 100% do 76% puna) bez obzira na preostali kapacitet integrisane
baterije.
 Kada nivo baterije dostigne 10% ili manje, indikator napajanja počinje da
trepde.
 Nivo baterije možete da proverite i preko “Image App” ekrana. (-> 28)
Za Android aplikacije
Za iOS aplikacije
OS
Android 4.0 ili noviji*
iOS 6.0 ili noviji*
(iPhone 3GS nije podržan)
Procedura
instalacije
1 Povežite Android uređaj na
mrežu.
2 Odaberite “Google Play™
Store”.
3 Unesite “Panasonic Image
App” u polje za pretragu.
4 Odaberite “Panasonic
Image App” i instalirajte je.
 Ikona se dodaje u meni.
1 Povežite iOS uređaj na
mrežu.
2 Odaberite “App StoreSM”.
3 Unesite “Panasonic Image
App” u polje za pretragu.
4 Odaberite “Panasonic
Image App” i instalirajte je.
 Ikona se dodaje u meni.
* Podržane verzije OS-a su aktuelne u martu 2015. godine i mogu da se
promene.
 Koristite najnoviju verziju.
 Informacije o upotrebi "Image App" aplikacije potražite preko *Help+
funkcije aplikacije.
 Servis možda nedete modi da koristite pravilno u zavisnosti od vašeg
pametnog telefona. Više informacija o “Image App” potražite na slededoj
veb stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html
(stranica je dostupna samo na engleskom jeziku)
 Kada aplikaciju preuzimate preko mobilne mreže, u zavisnosti od vašeg
ugovora, komunikacioni paketi mogu da naprave velike troškove.
Wi-Fi® funkcija
 Upotrebite ovaj uređaj kao bežični LAN uređaj
Kada koristite opremu ili računarski sistem koji zahteva vedu bezbednost od
bežičnog LAN uređaja, preduzmite odgovarajude mere u pogledu bezbednosti
i kvarova korišdenih sistema. Kompanija Panasonic ne preuzima odgovornost
za štetu koja nastane prilikom upotrebe ovog uređaja u druge svrhe izuzev
bežičnog LAN uređaja.
 Očekuje se da se Wi-Fi funkcija ovog uređaja koristi u zemlji u
kojoj je uređaj kupljen
Postoji opasnost da ovaj uređaj krši propise o radio talasima ako se koristi u
drugoj zemlji izuzev one u kojoj se prodaje i kompanija Panasonic ne preuzima
odgovornost za takve prekršaje.
 Postoji opasnost da de podaci poslati i primljeni putem radio
talasa biti presretnuti
Imajte na umu da postoji opasnost da de podaci koje šaljete i primate preko
radio talasa biti presretnuti od trede strane.
6
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
Povezivanje na pametan telefon
Podešavanje datuma i vremena
 Priprema pre povezivanja
Postavka datuma i vremena ovog uređaja je sinhronizovana sa postavkom
pametnog telefona. Sprovedite sinhronizaciju da biste podesili sat.
1 Instalirajte “Image App” aplikaciju na pametan telefon. (>17)
2 Uključite Wi-Fi funkciju pametnog telefona.
1 Dodirnite
> [Camera setup].
2 Dodirnite [Date & time].
 Dodatne informacije potražite u uputstvu za upotrebu pametnog
telefona.
 Kada želite da podesite sat, promenite prvo vreme na pametnom telefonu,
a zatim gasinhronizujte sa ovim uređajem.
 Za sinhrnozaciju vremena pametnog telefona sa vremenom ovog uređaja
potrebno je do 60 sekundi.
 Kada se interna baterija uređaja isprazni, postavka datuma i vremena vrada
se na uobičajenu vrednost. Držite internu bateriju uređaja napunjenu u
periodu od 24 sata i postavke datuma i vremena ostade memorisane oko 4
meseca.
 Opseg za sinhronizaciju datuma sa pametnim telefonom krede se od "1.
januara 2000." godine do "31. decembra 2039." godine.
Priprema Wi-Fi veze sa pametnim telefonom
 Proverite da li Wi-Fi indikator svetli.
1 Pritisnite i držite dugme režima za snimanje/Wi-Fi
dugme najmanje 1 sek. i podignite prst.
 Wi-Fi indikator trepde crveno.
2 Dodirnite SSID ovog uređaja (niže) na ekranu za
izbor Wi-Fi mreže pametnog telefona.
 Prikazuje se ekran za unos lozinke.
Upotreba menija postavke (Setup)
3 Unesite lozinku (niže).
 Kada se veza uspostavi, Wi-Fi indikator uređaja svetli crveno.
Za postavke u Setup meniju, dodirnite
> *Camera setup+ > odgovarajudu
stavku na “Image App” ekranu.
 Više informacija potražite preko *Help+ funkcije u “Image App” meniju.
 Prikazane stavke mogu da zavise od vašeg OS-a ili verzije “Image App”
aplikacije.
Uobičajena postavka
SSID: A1-wearable
Lozinka: a12345678
 Da prekinete Wi-Fi vezu
[Alert Sound]
1 Pritisnite i držite dugme režima za snimanje/Wi-Fi dugme najmanje 1
sek. i podignite prst.
Možete da čujete potvrdni zvučni signal kada pokrenete/zaustavite snimanje
ili sprovodite različite operacije.
Ako isključite ovu postavku, zvuk se ne emituje kada kontrolišete uređaj,
uključujudi pokretanje/zaustavljanje operacije snimanja.
 Ako dođe do greške, čudete dva kratka zvučna signala četiri puta. (-> 48)
 Proverite str.7 ovog dokumenta kada menjate postavku zvučnog signala
zatvarača.
 Wi-Fi indikator trepde zeleno.
2 Ponovo pritisnite i držite dugme režima za snimanje/Wi-Fi dugme
najmanje 2 sek. i podignite prst.
 Wi-Fi indikator se isključuje. Ne možete da prekinete Wi-Fi vezu ako
nastavite da držite dugme.
 Promenite uobičajeni SSID i lozinku uz pomod “Image App” menija nakon
što podatke unesete prvi put.
 Wi-Fi režim i Wi-Fi indikator se isključuju ako uređaj ne može da se poveže
sa pametnim telefonom u roku od 30 minuta. Pokušajte ponovo da
uspostavite vezu od koraka 1.
 Ako su uređaj i pametan telefon suviše udaljeni kada sprovodite postavku,
veza se možda nede uspostaviti. Približite uređaje pre sprovođenja postavki.
 Čak iako ste promenili SSID/lozinku, uređaj se vrada na uobičajeni
SSID/lozinku kada inicijalizujete mrežne postavke. (>51) Preporučujemo
vam da čuvate ovo uputstvo za upotrebu na bezbednom mestu.
 Brzina prenosa može da se smanji ili prenos možda nede biti mogud u
zavisnosti od okruženja u kome se uređaj koristi.
 Veza između ovog uređaja i pametnog telefona može privremeno da se
prekine u zavisnosti od stanja radio talasa. Pokušaj ponovnog povezivanja
sprovodi se automatski nakon što se eliminišu smetnje u prenosu radio
talasa.
[Economy]
Nakon što prođe 5 minuta bez operacije, uređaj se automatski isključuje radi
uštede energije baterije.
 Uređaj se nede isključiti automatski kada je u Wi-Fi ili USB režimu.
[Initial Set]
Ovom funkcijom vradate uobičajene postavke uređaja.
 Postavke Wi-Fi mreže nede biti promenjene.
 Ova stavka se ne prikazuje u režimu reprodukcije (Playback mode).
[Format]
Svi podaci sa microSD kartice koja se nalazi u uređaju bide obrisani. Napravite
prethodno kopiju važnih podataka na računaru ili drugom uređaju. (-> 39)
 Nemojte da isključujete uređaj ili da vadite microSD karticu tokom
formatiranja. Nemojte da izlažete uređaj vibracijama ili udarima.
 Nemojte da formatirate microSD karticu uz pomod druge opreme kao što je
PC. Karticu možda nedete modi da koristite na ovom uređaju.
Priprema uređaja
[Date & time]
Upotrebite pametan telefon da pripremite uređaj.
[Number Reset]
Priprema:
1 Pripremite Wi-Fi vezu između ovog uređaja i pametnog telefona. (>18)
2 Pokrenite “Image App” aplikaciju pametnog telefona.
Vradanje brojeva fajla slededeg video zapisa i slike koju snimite na nulu i
ažuriranje brojeva foldera. (-> 42)
 Da vratite broj foldera na početnu vrednost, formatirate microSD karticu, a
zatim sprovedite [Number Reset] funkciju.
Proverite str. 7 ovog dokumenta.
 Kada prvi put pokrenete “Image App” aplikaciju uz vezu sa ovim
uređajem, prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da podesite datum i
vreme. (Poruka se prikazuje i ako uređaj ne koristite duže vreme.) Pratite
prikazanu poruku da podesite datum i vreme.
 Kada prvi put uključite uređaj, prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži
da promenite SSID/lozinku. Promenite ove podatke. U suprotnom, treda
strana može da presretne vaše informacije ili da ih upotrebi na
zlonameran način.
[Device info. display]
Prikazuje se verzija upravljačkog softvera uređaja.
 Informacije o ažuriranju softvera potražite na str. 18 ovog dokumenta.
[Select USB mode]
Odaberite da li ovaj uređaj koristite kao spoljašnji nosač podataka (čitač
kartica) za PC ili kao veb kameru kada ga povežete na računar. (*PC+/*Web
camera])
 Odaberite željenu postavku pre povezivanja uređaja na računar.
 Kada uređaj koristite kao čitač kartica, pogledajte odeljak "Funkcija čitača
kartica (skladištenje podataka)".
 Kada uređaj koristite kao veb kameru, pogledajte odeljak "Upotreba uređaja
kao veb kamere".
 Ako pokušaj povezivanja na ovaj uređaj ne uspe, isključite i uključite Wi-Fi
funkciju uz pomod menija za postavku pametnog telefona i pokušajte
ponovo da uspostavite vezu.
 Više informacija potražite preko *Help+ funkcije u “Image App” meniju.
7
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
Instalacija uređaja na višenamenski ili
nosač za stalak
Postavljanje kamere na rameni kaiš ranca i sl.
Možete da instalirate uređaj na višenamenski nosač ili nosač za stalak i
sprovedete snimanje.
1 Provucite rameni kaiš ranca ili sličnog predmeta između
višenamenskog nosača i trake, a zatim provucite traku kroz deo (A)
kako bi držao višenamenski nosač u željenoj poziciji.
 Pre instalacije višenamenskog nosača, uklonite čičak traku sa
višenamenskog nosača.
 Kada je nosač za stalak postavljen na tronožac ili sličan oslonac, nemojte da
ih prenosite pridržavanjem za uređaj ili kaiš.
 Možda nedete modi da zakačite višenamenski nosač na kacigu ili drugi
predmet, u zavisnosti od njegovog oblika.
 Kada se kaiš olabavi i ne može da drži uređaj u željenoj poziciji, prekinite sa
upotrebom višenamenskog nosača ili nosača za stalak.
 Nemojte da dodirujete sočivo kada instalirate ili uklanjate delove.
 Nemojte da prenosite povezane predmete pridržavanjem za uređaj ili kaiš.
 Pre pričvršdivanja višenamenskog nosača, proverite da li je čičak strana
trake usmerena ka gore.
 Pomerite višenamenski nosač na poziciju na kojoj želite da ga zakačite.
Upotreba višenamenskog nosača
Instalacija na kacigu i dr.
2 Provucite traku kroz prsten (B) kao što je prikazano na ilustraciji.
Instalirajte višenamenski nosač na glatku površinu, kao što je površina kacige.
Imajte na umu sledede kako biste ostvarili optimalnu snagu prianjanja
višenamenskog nosača:
 Izbegavajte visoke temperature i visoku vlažnost i sprovedite povezivanje u
zatvorenom prostoru.
 Instalirajte višenamenski nosač najmanje 24 sata pre upotrebe. (Nakon
perioda od najmanje 24 sata u navedenom okruženju ostvaruje se
optimalno prianjanje.)
 Pre instalacije višenamenskog nosača, uklonite "čičak" traku sa
višenamenskog nosača.
3 Preklopite traku ka unutra kao što je prikazano na ilustraciji i
pričvrstite je čičak trakom (C).
1 Skinite jednu stranu dvostrane trake i zalepite je na
glatku stranu pričvršdivača koja ima grublju teksturu
(„kukice“).
2 Skinite drugu stranu dvostrane trake i zalepite deo sa
kukicama na poziciju na koju želite da postavite
višenamenski nosač.
4 Postavite ovaj uređaj na višenamenski nosač kao što je prikazano na
ilustraciji. (-> 24)
 Prašina i slične materije na površini kontakta de
oslabiti prijanjanje. Pre lepljenja dvostrane trake,
uklonite prašinu i slične materije suvom krpom.
 Dvostrana traka ne može da se oguli. Uzevši u
obzir visinu, širinu itd. višenamenskog nosača
postavljenog na ovaj uređaj, zalepite traku na
poziciju gde nede dolaziti u kontakt sa vizirom
kacige i dr.
Postavljanje kamere na višenamenski nosač
 Pre pričvršdivanja uređaja, pričvrstite višenamenski nosač bezbedno uz
pomod trake i čičak trake.
3 Provucite pričvršdivač sa mekšom teksturom
(petlje na čičak traci) kroz višenamenski
nosač tako da strana sa mekšom tkaninom
bude usmerena licem ka dole.
4 Pričvrstite višenamenski nosač bezbedno uz
poravnanje dva pričvršdivača.
1 Dok pridržavate priteznu navrtku (A), pritegnite točkid za
podešavanje (B) rotiranjem ka LOCK strani.
 Pričvrstite delove bezbedno kako biste sprečili
otpadanje višenamenskog nosača.
 Prašina i slične materije na površini kontakta de
oslabiti prijanjanje. Pre pričvršdivanja,
uverite se da na površinama nema
prašine, vlakana i sličnih materija.
5 Postavite ovaj uređaj na višenamenski
nosač kao što je prikazano na
ilustraciji. (-> 24)
2 Dok pridržavate točkid za podešavanje (B), rotiranjem pritezne
navrtke (A) ka UNLOCK strani opustite kaiš za podešavanje (C) tako
da kroz njega možete da provučete ovaj uređaj.
 Kada skidate višenamenski nosač, nemojte da ga vučete. Uklonite ga
razdvajanjem čičak trake od ivice.
 Nemojte da skidate dvostranu traku zalepljenu na čičak traku. Nakon što
skinete traku, snaga prijanjanja opada i traka postaje neupotrebljiva.
 Kada postavljate višenamenski nosač, proverite da li je čičak traka
pričvršdena bezbedno i da li je snaga prijanjanja dvostrane trake opala.
3 Provucite uređaj kroz kaiš za podešavanje (C) tako da se nađe u
poziciji prikazanoj na ilustraciji.
8
Panasonic
Wearable Camera
Upotreba nosača za stalak
4 Dok pridržavate točkid za
podešavanje (B), pritegnite kaiš (C)
rotiranjem pritezne navrtke (A) ka
LOCK strani tako da obezbedite
uređaj.
Postavljanje nosača na stalak i drugu opremu
Otvor (A) za instalaciju na stalak je
kompatibilan sa šrafom (1/4-20 UNC) stalka, i
td.
 Ako upotrebite šraf dužine 6 mm ili više,
nosač za stalak može da se klati.
 Podesite kaiš rukama. Nemojte da
primenjujete suviše veliku silu.
 Nemojte da rotirate priteznu navrtku
više nego što je potrebno nakon
pričvršdivanja uređaja.
 Proverite nagib uređaja levo/desno nakon pričvršdivanja.
 Da biste korigovali nagib uređaja, otpustite kaiš za podešavanje.
5 Dok pridržavate priteznu navrtku (A), otpustite točkid za
podešavanje (B) rotiranjem ka UNLOCK strani tako da podesite smer
uređaja.
Postavljanje kamere na nosač za stalak
1 Dok pridržavate deo (D), rotiranjem
pritezne navrtke (C) ka UNLOCK
strani otpustite kaiš za podešavanje
(B) tako da kroz njega možete da
provučete ovaj uređaj.
2 Provucite uređaj kroz kaiš (B) tako
da se nađe u prikazanoj poziciji.
3 Dok pridržavate deo (D), pritegnite
kaiš (B) rotiranjem pritezne navrtke
(C) ka LOCK strani tako da
obezbedite uređaj.
 Podesite kaiš rukama. Nemojte da
primenjujete suviše veliku silu.
 Nemojte da rotirate priteznu navrtku
više nego što je potrebno nakon
pričvršdivanja uređaja.
 Proverite smer uređaja nakon
pričvršdivanja.
 Da biste korigovali nagib uređaja
levo/desno, otpustite kaiš za
podešavanje.
6 Dok pridržavate priteznu navrtku (A), rotirajte točkid (B) ka LOCK
strani tako da bezbedno pričvrstite uređaj.
Skidanje uređaja sa višenamenskog nosača
Dok pridržavate točkid (B), odvrnite priteznu navrtku (A) rotiranjem ka
UNLOCK strani i izvadite uređaj.
Skidanje uređaja sa nosača za stalak
Dok pridržavate deo (D), odvrnite priteznu
navrtku (C) rotiranjem ka UNLOCK strani i
izvadite uređaj.
 Uređaj nije otporan na vodu kada se koristi
poklopac terminala (USB veza). U ovom
slučaju, nemojte da koristite uređaj pod
vodom ili da ga dirate mokrim rukama.
Snimanje
9
HX-A1M
Panasonic
Wearable Camera
Režim za
snimanje
Snimanje
Snimanje
HX-A1M
Indikator režima
za snimanje
Režim za
snimanje
video zapisa
Proverite pre snimanja
Režim za
usporene
snimke
Kada povežete uređaj i pametan telefon, a zatim pokrenete “Image App”,
možete da proverite živu sliku sa ovog uređaja na ekranu.
 Preporučujemo vam da napravite test snimak kako biste pre snimanja
proverili ugao kadra, postavku balansa beline i druge postavke. (-> 34)
 Zakačite uređaj na višenamenski ili nosač za stalak (>22) i proverite živu
sliku na ekranu.
 Možete da upotrebite *Shooting guidelines+ opciju (>34) kao vodič za
proveru balansa kompozicije.
Režim za
snimanje
fotografija
Metod snimanja
Svetli
[Normal Shooting]: Snimanje video zapisa.
Trepde
[Loop Recording]*1: Bez obzira koliko dugo
snimate, na karticu možete da snimite video
zapis u trajanju od samo sat vremena.
Svetli
*Slow Motion+: Ovaj režim omogudava
snimanje usporenih video zapisa zahvaljujudi
velikom broju kadrova u sekundi.
Svetli
Snimanje normalne fotografije: Snimanje
fotografije.
Trepde
[Interval rec mode]*2: Režim je namenjen za
snimanje fotografija uz odabran interval.
*1 Morate da postavite *Recording Mode+ stavku u “Image App” na *Loop
Recording]. (>32)
*2 Morate da odaberete drugu postavku umesto [OFF] za [Interval rec mode]
opciju u “Image App”. (>33)
Primer prikaza na ekranu:
1 Živa slika sa kamere
 Prikaz slike sa uređaja.
2 Broj slika koje možete da
snimite/preostalo vreme snimanja
na microSD karticu u uređaju
3 Preostala energija baterije ovog
uređaja
 Kako se nivo baterije smanjuje,
prikaz se menja na slededi način:
2 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje snimanja.
U režimu za snimanje video zapisa/režimu za usporene snimke:
Indikator pristupa svetli crveno i snimanje počinje.
 Snimanje se zaustavlja kada ponovo pritisnete dugme za
pokretanje/zaustavljanje operacije snimanja. Dok se podaci snimaju,
indikator pristupa trepde. Nemojte da vadite microSD karticu sve dok se
indikator pristupa ne isključi.
 Informacije o [Slow Motion] ili [Loop Recording] funkcijama
potražite na str. 11 ovog dokumenta.
Ako se baterija isprazni, indikator
trepde crveno.
4 Režim kadra (režim ugla vidnog
polja)
 Možete da odaberete standardan i širokougaon kadar.
5 Prikaz menija
6 Izbor režima reprodukcije
7 Izbor režima za snimanje (prikaz na drugom uređaju)
8 Dugme za pokretanje/zaustavljanje snimanja
9 Dugme za izbor režima video zapisa/fotografija
10 Naziv povezanog uređaja
(A) Indikator pristupa
U režimu za snimanje fotografija
Snimanje fotografija.
 U *Interval rec mode+ režimu, indikator pristupa svetli crveno
i snimanje počinje. Snimanje se zaustavlja kada ponovo
pritisnete dugme za pokretanje/zaustavljanje operacije snimanja. (>33)
 Period između pokretanja i zaustavljanja operacije snimanja beleži se kao
jedan fajl, ali de video zapisi vedi od 4 GB biti podeljeni automatski.
(Snimanje se nastavlja.) Podeljeni video zapisi bide predstavljeni zasebnim
umanjenim slikama (thumbnail) i ne možete da ih reprodukujete automatski
kao neprekidan video zapis.
 Svaka microSD kartica može da sadrži do 89100 fajlova u oko 900 foldera.
Ako su drugi video zapisi i fotografije ved snimljeni na microSD karticu,
kapacitet kartice bide manji.
 Video zapisi se čuvaju u zasebnim folderima u skladu sa *Recording Mode+
(>32) ili [Pixels / Frame rate] (>33) postavkama. Fotografije koje su
snimljene pojedinačno i fotografije snimljene *Interval rec mode] (>33)
funkcijom čuvaju se u zasebnim folderima. Detaljne informacije o folderima
potražite na str. 15 ovog dokumenta. U slededim slučajevima, video
zapisi/fotografije se čuvaju u više foldera:
– Kada broj video zapisa pređe 99
– Kada broj fotografija pređe 999
– Kada video zapise snimate uz [Loop Recording] funkciju
– Kada fotografije snimate snimate uz [Interval rec mode] funkciju
 Ivice fotografija snimljenih ovim uređajem uz 16:9 odnos stranica mogu da
budu odsečene prilikom štampanja.
 Proverite štampač ili foto-laboratoriju pre štampanja.
 Proverite str. 18 ovog dokumenta u vezi sa informacijama o mogudem
vremenu snimanja i broju slika koje možete da snimite.
 Potrebno je oko 3 sekunde za zaustavljanje operacije snimanja video zapisa.
Upotrebite funkciju zvučnog upozorenja ili pogledajte “Image App” ekran
kako biste se uverili da je snimanje video zapisa zaustavljeno.
 Ne možete da promenite režim kadra tokom snimanja.
 Ne možete da promenite režim za snimanje tokom snimanja ili uz *Interval
rec mode] funkciju.
 Snimanje možete da sprovedete i preko “Image App” ekrana. Informacije o
sprovođenju operacije potražite u *Help+ funkcije "Image App" aplikacije.
 Kada snimate uz “Image App”, snimanje se nastavlja i kada isključite uređaj
sa pametnog telefona. Zaustavite snimanje na uređaju.
 U zavisnosti od OS-a ili verzije “Image App” aplikacije pametnog telefona,
ekran može da se razlikuje od navedenog.
 Živa slika isključuje se oko 30 sekundi nakon što pokrenete snimanje video
zapisa. Ako dodirnete ekran tokom snimanja, slika de ponovo biti prikazana
oko 30 sekundi.
 Pored toga, prenosi se zvuk koji registruje mikrofon ovog uređaja.
 Fotografije se snimaju u 2.1 M (standard) ili 2.7 M (wide) veličini.
 Informacije o upotrebi "Image App" aplikacije potražite preko *Help+
funkcije aplikacije.
 Kada koristite opcionu bateriju za duže snimanje, indikator
de biti
prikazan bez obzira na kapacitet interne baterije.
Snimanje ovim uređajem
Snimite slike ovim uređajem.
 Možete da snimate slike iako je uređaj povezan na pametan telefon.
1 Pritisnite dugme za izbor režima za snimanje/Wi-Fi
dugme da odaberete željeni režim za snimanje.
 Režim za snimanje se menja svaki put kada pritisnete
taster. Indikator režima za snimanje svetli (ili trepde). Režim
za snimanje video zapisa > Režim za usporene snimke >
Režim za snimanje fotografija
10
Panasonic
Wearable Camera
 Ako proverite sliku ili zvuk tokom snimanja video zapisa dok je uređaj
bežičnom vezom povezan sa pametnim telefonom može da dođe do
mikrofonije*. U ovom slučaju, smanjite nivo zvuka pametnog telefona.
[Loop Recording]
Bez obzira koliko dugo snimate, na microSD karticu možete da snimite video
zapis u trajanju od samo sat vremena.
 Napunite bateriju u potpunosti pre upotrebe ove funkcije.
 Kada odaberete *Loop Recording+ opciju, indikatori režima za snimanje
trepdu u intervalima od 1 sekunde (svetli i isključen po pola sekunde). Ovi
indikatori svetle kada pokrenete operaciju snimanja.
 Nakon što počnete da snimanje, video zapisi se snimaju i dele na svaka 2
minuta.
 Kada trajanje snimka pređe 1 sat (približno), možete da sačuvate samo
poslednjih sat vremena snimka. Deo pre poslednjih sat vremena snimka bide
obrisan.
 [Pixels / Frame rate] opcija se postavlja na [1280x720/30p].
 Kada je prikazan indikator da je ostalo manje od sat vremena za snimanje,
funkcija *Loop Recording+ nede biti dostupna.
* Mikrofon može da uhvati zvuk sa zvučnika i proizvede zavijajudi zvuk.
Snimanje na tamnim lokacijama (nodni režim)
Možete da snimate jasnije snimke na tamnim lokacijama uz infracrveno (IR)
osvetljenje dostupno u prodaji.
Priprema:
Isključite uređaj. (>15)
1 Okrenite stakleni poklopac
(normalno snimanje) (1) u smeru
strelice da biste ga uklonili.
2 Okrenite priloženi stakleni poklopac
(nodni režim) (2) u smeru strelice da
biste ga postavili na uređaj.
[Pixels / Frame rate]
Možete da promenite kvalitet video zapisa koji snimate. Dostupne opcije
[Pixels / Frame rate] parametra zavise od postavke [Recording Mode]
parametra.
 Kada je [Recording Mode] parametar postavljen na [Normal Shooting]
(>32):
Što je broj vedi, slika je kvalitetnija. Međutim, fajl postaje vedi. (-> 52)
 Pritegnite poklopac kako biste bili
sigurni da se nede odvojiti.
 Stakleni poklopac (nodni režim) nosi
oznaku
.
3 Uključite uređaj. (>15)
 Indikator pristupa svetli plavo.
4 Pokrenite snimanje. (>29)
 Kada sprovodite snimanje, indikator
pristupa menja boju iz plave u crvenu.
 Da izađete iz nodnog režima
[1920x1080/30p]
Snimanje video zapisa visoke definicije (HD kvalitet slike).
[1280x720/60p]/
[1280x720/30p]
Snimanje video zapisa u kvalitetu koji omogudava
učitavanje na Internet uz viši kvalitet slike.
[848x480/30p]
Snimanje video zapisa u kvalitetu koji vam omogudava brže
učitavanje na Internet.
 Kada je [Recording Mode] parametar postavljen na [Slow Motion] (>32):
1 Okrenite stakleni poklopac (nodni režim)
(2) u smeru strelice da biste ga uklonili.
2 Okrenite stakleni poklopac (normalno
snimanje) (1) u smeru strelice da biste ga
pričvrstili.
[1280x720/60fps] Reprodukcija pri 50% normalne brzine. (stvarno vreme
reprodukcije je dvostruko duže od trajanja snimka)
[848x480/120fps] Reprodukcija pri 25% normalne brzine. (stvarno vreme
reprodukcije je četiri puta duže od trajanja snimka)
 Stakleni poklopac (normalno snimanje) ne
nosi oznaku
.
[Delay-Start Rec]
Možete da počnete snimanje video zapisa oko 3 sekunde nakon što pritisnete
taster za pokretanje/
zaustavljanje snimanja.
 Ovu stavku ne možete da podešavate u režimu za snimanje fotografija.
 Ne možete da promenite postavke balansa beline i kompenzacije
pozadinskog osvetljenja.
 Nemojte da koristite nodni režim na dobro osvetljenim mestima.
 U zavisnosti od objekta koji snimate i okruženja, prilikom snimanja uz
infracrveno svetlo, bide osvetljen samo centralni deo kadra. Zbog toga,
snimljeni objekat može da bude bled. Ako prigušite snop infracrvenog
svetla, zasidenost objekta belom bojom bide manja.
 Proverite i napomene na str. 10 ovog dokumenta.
[Microphone]
Možete da odaberete da li želite da snimate zvuk video zapisa.
 Ovu stavku ne možete da podešavate ako je odabran režim za usporene
snimke ili režim za fotografije.
 Opcija [Wind noise reduction] nije dostupna kada je mikrofon isključen
(Off).
Meni sa opcijama za snimanje
Dodirnite
ekranu.
HX-A1M
[Wind noise reduction]
Ova funkcija smanjuje šum vetra koji registruje integrnisani mikrofon.
 Ova funkcija je isključena pri uobičajenoj postavci.
 Funkcija možda nede dovoljno umanjiti šum vetra, u zavisnosti od situacije u
kojoj vršite snimanje.
 Funkcija nije dostupna u režimu za snimanje fotografija ili kada je mikrofon
isključen.
> *Record Setup+ > odgovarajudu stavku na “Image App”
 Više informacija potražite preko *Help+ funkcije u “Image App” meniju.
 Prikazane stavke mogu da zavise od vašeg operativnog sistema ili verzije
“Image App” aplikacije.
[Interval rec mode]
[Recording Mode]
Ova funkcija je namenjena za snimanje fotografija pri odabranom intervalu
([60 Seconds]/[30 Seconds]/[10 Seconds]/[5 Seconds]).
 Kada odaberete *Interval rec mode+ opciju, indikatori režima za snimanje
trepdu u intervalima od 1 sekunde (svetli i isključen po pola sekunde). Ovi
indikatori svetle kada pokrenete operaciju snimanja.
 Kada je ova funkcija isključena, snimaju se normalne fotografije.
 Ne možete da snimate normalne fotografije uz *Interval rec mode+ funkciju.
 Ova funkcija nije dostupna u [Normal Shooting], [Slow Motion] ili [Loop
Recording+ režimu. (>32)
Promenite režim za snimanje i odaberite željeni način snimanja.
[Normal Shooting]
Snimanje video zapisa.
[Slow Motion]
Ovaj režim omogudava snimanje usporenih video zapisa zahvaljujudi velikom
broju kadrova u sekundi.
 Uređaj ne prenosi i ne snima zvuk.
 Video zapisi snimljeni na tamnim lokacijama u ovom režimu mogu da budu
tamniji od onih koje ste snimili u *Normal Shooting+ režimu.
[White Balance]
Ako nijansa boje ne izgleda prirodno zbog karakteristika osvetljenja i dr.,
dodirnite *Preset+ opciju i odaberite režim.
 Ne možete da promenite ovu postavku u nodnom režimu. (>31)
11
Panasonic
Wearable Camera
Memorisan režim
HX-A1M
Uslovi snimanja
Reprodukcija
[Auto White Balance] Automatsko podešavanje balansa beline
[Daylight]
Na otvorenom, pod vedrim nebom
[Cloudy]
Na otvorenom, pod oblačnim nebom
[Indoor 1]
Veštačko osvetljenje, video rasveta u studiju itd.
[Indoor 2]
Fluorescentno osvetljenje, natrijumske sijalice u
sportskim salama i td.
[User]
Nijansa boje koju ste odabrali u opciji [Custom]
Reprodukcija
Reprodukcija uz pametan telefon
Video zapise i fotografije sa ovog uređaja reprodukujete preko pametnog
telefona.
 Više informacija potražite preko *Help+ funkcije u “Image App” meniju.
Da ručno podesite balans beline
Priprema:
Povežite uređaj sa pametnim telefonom i pokrenite "Image App". (>18)
 Kada snimate pod sijalicama na bazi žive, natrijuma, reflektorima u
pozorištu i sl. ili kada snimate uz zalazak/izlazak sunca i sl., ispunite ceo
ekran belom površinom i dodirnite *Custom+ > *Set+ da biste sproveli
podešavanje. (Odabrana vrednost se memoriše pod *User+ postavkom.)
 Kada promenite uslove snimanja, ponovo promenite postavku.
Primer ekrana prilikom reprodukcije
video zapisa:
1 Funkcija kamere
2 Učitavanje
3 Broj video zapisa/fotografija
4 Preostala energija baterije ovog
uređaja
5 Brisanje
6 Kopiranje
7 Naziv povezanog uređaja
[Backlight Compens.]
Uz ovu funkciju objekat osvetljen pozadinskim osvetljenjem nede biti taman.
 Ova postavka nije dostupna u nodnom režimu. (>31)
[Shooting guidelines]
Možete da proverite da li je slika ravna. Funkciju možete da upotrebite i za
procenu balansa kompozicije.
 Vođice ne utiču na snimak i nede biti zabeležene.
 U zavisnosti od OS-a ili verzije “Image
App” aplikacije pametnog telefona,
ekran može da se razlikuje od
navedenog.
[Shtr Sound]
Uređaj emituje zvučni signal kada snimite fotografiju.
1 Dodirnite
.
 Prikazuju se umanjene slike snimljenih video zapisa ili fotografija.
2 Dodirnite
(
).
 Da biste reprodukovali video zapis, dodirnite [SD-MP4]; da biste
reprodukovali fotografiju, dodirnite [SD-JPEG].
3 Dodirnite umanjenu sliku video zapisa ili
fotografije koju želite da reprodukujete.
 Prikazuje se ekran za reprodukciju.
 Ako ste dotakli fotografiju, prethodnu ili slededu
fotografiju možete da reprodukujete prevlačenjem
prsta levo ili desno po ekranu.
4 (Za reprodukciju video zapisa)
Dodirnite ikonu reprodukcije na ekranu da biste
reprodukovali video zapise.
 Reprodukcija video zapisa počinje od željene pozicije
ako dodirnete ili prevučete prst preko klizača.
(A) Klizač
 Da obrišete video zapise/fotografije sa ovog uređaja ili da ih
kopirate na pametan telefon
Sprovedite brisanje ili kopiranje uz pomod *Picture Share+ postavki.
Dodirnite i držite umanjenu sliku fajla koji želite da obrišete ili kopirate i
prevucite ga na [Trash (Delete)] ili [Save to smartPH] karticu.
 Da obrišete sve fajlove, na ekranu sa umanjenim slikama dodirnite
>
*Delete all+. (Kada se prikažu umanjene slike MP4 zapisa, bide obrisani svi
MP4 fajlovi; kada se prikažu umanjene JPEG slike, bide obrisane sve JPEG
slike.)
 Da postavite zaštitu
Kako biste sprečili slučajno brisanje, možete da zaštitite video
zapise/fotografije sačuvane na uređaju. (Ako formatirate microSD karticu,
zaštedeni snimci bide obrisani.)
1 Dodirnite
> [SCENE PROTECT].
 Kada se prikaže ekran reprodukcije, prikazan video zapis/fotografija bide
zaštiden(a).
 Kada se prikažu umanjene slike, prikaz se menja u režim za izbor zaštite
za scenu (Scene Protection Selection Mode).
2 (Samo kada su prikazane umanjene slike)
Dodirnite i odaberite scenu koju želite da zaštitite.
 Nakon izbora scene, vratite se na prethodni ekran da biste omogudili
zaštitu.
12
Panasonic
Wearable Camera
 Kopiranje video zapisa sa uređaja na pametan telefon možda nede biti
mogude u zavisnosti od telefona koji koristite.
 Ako su video zapisi kopirani na pametan telefon, njihove umanjene slike
bide prikazane, ali možda nedete modi da ih reprodukujete u zavisnosti od
pametnog telefona koji koristite.
 Veličina umanjene slike za dugačke fajlove može da se razlikuje od drugih
video zapisa.
 Iako se veza između uređaja i pametnog telefona izgubi kada je “Image
App” u režimu reprodukcije, “Image App” de se pokrenuti u režimu za
snimanje kada ponovo povežete uređaje.
 Ako je uređaj sprovodio brisanje fajlova ili formatiranje, operacija se
nastavlja i pored prekida veze. Nemojte da vadite microSD karticu dok
indikator pristupa svetli/trepde.
HX-A1M
Bežična druga kamera (Wireless
Twin Camera)
Wireless Twin Camera funkcija
Kada su ovaj uređaj i video kamera povezani preko Wi-Fi veze, možete da
prikažete sliku sa ovog uređaja na pomodnom prozoru glavne kamere (Main
Camera’s Sub Window) i da ga istovremeno snimate kao sliku glavne kamere.
Bežična druga kamera (Wireless Twin Camera)
Upotrebite ovaj uređaj da uživate u snimanju scena koje se razlikuju od scena
snimljenih glavnom kamerom ili da snimite isti objekat iz drugog ugla.
Reprodukcija snimaka preko televizora
 Bežična druga kamera (Wireless Twin Camera)
Ako TV poseduje ležište za SD karticu i ako podržava reprodukciju MP4 fajlova,
možete da reprodukujete video zapise snimljene ovim uređajem nakon što
unesete karticu u ležište.
 Kada unosite microSD karticu u ležište na televizoru, obavezno postavite
microSD karticu u odgovarajudi adapter.
 Potražite dodatne informacije i u uputstvu za upotrebu TV-a.
(A) Slika sa uređaja (bežična pomodna kamera)
(B) Pomodni prozor
(C) Video kamera (glavna kamera)
 Slika koja se prenosi sa ovog uređaja prikazuje se na pomodnom prozoru
glavne kamere.
Upotreba uređaja kao bežične pomodne kamere
1 (Na glavnoj kameri) Pripremite Wireless Twin Camera funkciju.
Informacije o proceduri pripreme glavne kamere i kompatibilnih uređaja
potražite na narednoj veb stranici. (važi u maju 2015. god.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html
2 (Na uređaju) Kada je Wi-Fi indikator isključen, pritisnite
i držite dugme režima za snimanje/Wi-Fi dugme
najmanje 1 sekund, a zatim podignite prst.
 Wi-Fi indikator trepde crveno.
3 (Na uređaju) Ponovo pritisnite i držite dugme režima za
snimanje/Wi-Fi dugme najmanje 1 sek. i podignite prst.
 Wi-Fi indikator trepde zeleno.
Kada povezujete glavnu kameru po prvi put:
Wi-Fi indikator trepde (zeleno) brzo. Kada se veza uspostavi, Wi-Fi indikator
svetli zeleno i čudete zvuk upozorenja.
 Informacije o glavnoj kameri (SSID, i dr.) bide sačuvane na ovom uređaju.
Kada kameru povezujete drugi put ili kasnije:
Wi-Fi indikator trepde zeleno i uređaj se povezuje na glavnu kameru na
osnovu informacija koje je sačuvao.
Kada se veza uspostavi, Wi-Fi indikator svetli zeleno i čudete zvuk upozorenja.
Slika koja se prenosi sa ovog uređaja prikazuje se na pomodnom prozoru
glavne kamere.
 Da prekinete vezu sa glavnom kamerom
Pritisnite i držite dugme režima za snimanje/Wi-Fi dugme najmanje 2 sek. i
podignite prst.
 Wi-Fi indikator se isključuje.
 Da povežete uređaj na drugu glavnu kameru
U koraku 3, dok Wi-Fi indikator trepde zeleno, pritisnite i držite dugme režima
za snimanje/Wi-Fi dugme oko 5 sekundi.
 Wi-Fi indikator trepde brzo (zeleno). Kada se veza uspostavi, Wi-Fi indikator
svetli zeleno i čudete zvuk upozorenja.
 Informacije o glavnoj kameri (SSID, i dr.) bide prepisane.
 Veza ne može da se uspostavi dok uređaj vrši snimanje.
 Kada koristite ovaj uređaj kao bežičnu pomodnu kameru, ne možete da
snimate ovim uređajem, niti da promenite režim za snimanje.
13
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
Povezivanje uređaja na PC
Uz PC
Priprema:
Postavite *Select USB mode+ opciju u “Image App” na *PC+. (>21)
Šta možete da radite uz PC
1 Uključite uređaj. (>15)
2 Povežite uređaj na PC.
Možete da upotrebite sledede funkcije nakon povezivanja uređaja na PC:
 Informacije o povezivanju uređaja na PC potražite u odeljku "Punjenje
baterije” (>10)
 Punjenje baterije (>10)
Kada povežete ovaj uređaj na PC, računar počinje da puni bateriju uređaja.
 Indikator pristupa trepde dok uređaj pristupa microSD kartici. Nemojte da
isključujete USB kabl dok uređaj pristupa microSD kartici.
 Kada koristite Wi-Fi vezu, čak iako ste povezali uređaj na PC, računar ne
prepoznaje ovaj uređaj kao čitač kartica.
 Kada sprovodite čitanje/upisivanje podataka između PC-a i microSD kartice,
imajte na umu da neki samostalni i čitači SD kartica ugrađeni u PC nisu
kompatibilni sa microSDHC ili microSDXC memorijskim karticama.
 Kada koristite microSDXC karticu, proverite slededu stranicu za podršku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
 Funkcija čitača kartica (uređaj za skladištenje podataka) (>40)
Kada prvo uključite uređaj, a zatim ga povežete na PC, računar ga prepoznaje
kao čitač kartica i dozvoljava vam da pristupite microSD kartici koja se nalazi u
njemu. (Kada je opcija *Select USB mode+ u “Image App” postavljena na *PC+)
 Upotreba uređaja kao veb kamere (>43)
Kada prvo uključite uređaj i povežete ga na PC, računar ga prepoznaje kao veb
kameru. Možete da prenosite slike sa ovog uređaja preko stranice za žive
video prenose ili preko drugog mrežnog servisa. (Kada je *Select USB mode+
opcija u “Image App” postavljena na *Web camera+)
Kopiranje video zapisa/fotografija na računar
 Reprodukcija i uređivanje snimaka snimljenih ovim uređajem na
PC-u
Uz Windows
Možete da uređujete i reprodukujete snimke napravljene ovim uređajem na
PC-u.
 Ovaj proizvod nije opremljen softverom koji omogudava reprodukciju ili
uređivanje snimaka. Upotrebite slededi softver:
– Za Windows: Windows Movie Maker (verzije koje podržavaju MPEG-4
AVC/H.264)
– Za Mac: iMovie (podržana OS verzija: OS X v10.10)
 Ako ovaj softver nije instaliran na računaru, preuzmite ga sa veb stranica
njihovih provajdera.
 Više informacija o upotrebi ovog softvera potražite od njihovih provajdera.
Kada uređaj koristite kao čitač kartica, dva uklonjiva diska, jedan sa slikama
(npr.,
) i drugi sa OSS licencama (npr.,
), se prikazuju na
[Computer] ekranu.
1 Sprovedite dupli klik na folderu (>42) koji sadrži video zapise i fotografije.
2 Prevucite video zapise ili fotografije u odredišni folder (na čvrstom disku
PC-a).
 Da bezbedno isključite USB kabl
Odaberite [ + ikonu u liniji zadataka na ekranu računara, a zatim
kliknite opciju koja vam dozvoljava da isključite *HX-A1].
 U zavisnosti od postavki PC-a, ova ikona se možda nede prikazati.
Funkcija čitača kartica (uređaj za
skladištenje podataka)
Uz Mac
Kada ovaj uređaj koristite kao čitač kartica, *CAM_SD+ folder koji sadrži slike i
*CAM+, folder koji sadrži OSS licence prikazuju se na desktop ekranu.
1 Sprovedite dupli klik na [CAM_SD] stavci na desktopu.
2 Prevucite slike koje želite ili folder na drugu lokaciju na Mac računaru.
Radno okruženje
Da biste koristili ovaj uređaj kao čitač kartica, potreban vam je PC koji
ispunjava sledede sistemske zahteve:
 Čak iako su pomenuti sistemski zahtevi ispunjeni, nedete modi da koristite
neke računare.
 USB oprema radi uz standardni drajver OS-a.
 Da bezbedno isključite USB kabl
Prevucite *CAM_SD+, *CAM+ ikonu diska na *Trash+, a zatim isključite USB kabl.
 Nemojte da brišete foldere sa microSD kartice. U tom slučaju, microSD
kartica može da postane neupotrebljiva na uređaju.
 Kada na PC-u snimite podatke koji nisu podržani od strane ovog uređaja,
uređaj nede prepoznati podatke.
 Uvek koristite ovaj uređaj za formatiranje microSD kartica.
 Možete da reprodukujete fotografije na PC-u uz pomod standardnog ili
komercijalnog programa za pregled slika i da kopirate video zapise i
fotografije na PC uz pomod Windows Explorer programa.
 Za upotrebu uz Windows
OS
Windows 8/Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)
Windows 7 (32-bitni/64-bitni) (SP1)
Windows Vista (32-bitni) (SP2)
CPU
1 GHz ili brži, 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor
RAM
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: 1 GB ili više (32-bitni)/2 GB
ili više (64-bitni)
Windows Vista Home Basic: 512 MB ili više
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise: 1GB
ili više
Interfejs
USB priključak
 Ne garantujemo za mogudnost upotrebe uređaja na dopunjenom
operativnom sistemu.
 Upotreba uređaja na drugom operativnom sistemu izuzev predinstaliranog
se ne garantuje.
 Za upotrebu uz Mac
OS
OS X v10.10
CPU
Intel Core 2 Duo ili bolji
RAM
2GB ili više
Interfejs
USB priključak
14
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
 Za upotrebu uz Mac
Informacije o prikazu na PC-u
microSD kartica na kojoj je ovaj uređaj snimao podatke ima slededu strukturu
foldera.
OS
OS X v10.10
CPU
Intel Core 2 Duo ili bolji
Primer strukture foldera na microSD kartici:
 Brojevi foldera kredu se od 100 do
999.
Pet slova nakon trocifrenog broja
označava tip fajla.
 Nov folder se pravi prilikom svake
promene datuma snimanja.
RAM
2GB ili više
Neophodan
softver
Ustream Producer, Wirecast for YouTube
Interfejs
USB priključak
(1) Fotografije u JPEG formatu (svaki
folder sadrži maksimalno 999
fotografija)
Snimanje sa prekidima (nov
folder se pravi pri svakom
snimanju) ([S1000001.JPG] itd.)
(2)-(5) Video zapisi u MP4 formatu
(svaki folder sadrži maksimalno
99 fajlova) ([S1000001.MP4] itd.)
(2) [1920x1080/30p]
(3) [1280x720/60p]
(4) [1280x720/30p]
(5) [848x480/30p]
(6)-(7) Usporeni snimci (MP4 format) ([S1000001.MP4] itd.)
(6) 50% normalne brzine ([1280x720/60fps])
(7) 25% normalne brzine ([848x480/120fps])
(8) OSS licence
Možete da prenosite živu video sliku na Internet uz odgovarajudi servis za
strimovanje video signala (USTREAM, itd.).
Povezivanje uređaja na PC
Priprema:
 Postavite *Select USB mode+ opciju u “Image App” na *Web camera+. (>21)
 Registrujte se na stranici za strimovanje video signala i sprovedite
neophodne postavke.
1 Uključite uređaj. (>15)
2 Povežite ovaj uređaj na računar koji je povezan na Internet.
 Informacije o povezivanju uređaja na PC potražite u odeljku "Punjenje
baterije” (>10)
 Ako koristite poklopac terminala (USB veza), uređaj možete da povežete
na PC dok je instaliran na višenamenski ili nosač za stalak.
3 Pokrenite prenos živog signala.
 Možda de vam biti potreban softver za kodiranje.
 Možete da prenosite visoko kvalitetnu sliku uz pomod softvera koji je
specijalno projektovan prenos žive slike (Ustream Producer, itd.).
 Informacije o tome kako da sprovedete prenos živog signala i kako da
koristite softver potražite na stranici za prenos signala koju koristite.
Da pogledate OSS licence
 Kada koristite Wi-Fi vezu, čak iako ste povezali uređaj na PC, računar ne
prepoznaje ovaj uređaj kao veb kameru.
 U zavisnosti od brzine veze i brzine procesora računara, slika može da
izgleda kao da su propušteni neki kadrovi.
 Ne garantujemo vam za mogudnost upotrebe svih uređaja koji poseduju
USB terminal.
 Pre isključivanja USB kabla sa računara, završite prenos žive slike (ili
zatvorite program koji koristite).
Da biste proverili sadržaj OSS licenci, otvorite *LICENSE.txt+ fajl, koji se nalazi
na uklonjivom disku [CAM].
Upotreba uređaja kao veb kamere
Uređaj možete da upotrebite kao veb kameru kada ga povežete na PC koji je
povezan na Internet.
Radno okruženje
Da biste koristili ovaj uređaj kao veb kameru, potreban vam je PC koji
ispunjava sledede sistemske zahteve:
 Čak iako su pomenuti sistemski zahtevi ispunjeni, nedete modi da koristite
neke računare.
 Proverite i sistemske zahteve softvera.
 Za upotrebu uz Windows
OS
Windows 8/Windows 8.1 (32-bitni/64-bitni)
Windows 7 (32-bitni/64-bitni) (SP1)
Windows Vista (32-bitni) (SP2) (Ustream Producer aplikacija još
nije podržana)
CPU
1 GHz ili brži 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor
RAM
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: 1 GB ili više (32-bitni)/2 GB
ili više (64-bitni)
Windows Vista Home Basic: 512 MB ili više
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise:
1GB ili više
Neophodan
softver
Ustream Producer, Wirecast for YouTube
Interfejs
USB priključak
 Ne garantujemo za mogudnost upotrebe uređaja na dopunjenom
operativnom sistemu.
 Upotreba uređaja na drugom operativnom sistemu izuzev predinstaliranog
se ne garantuje.
15
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
 Kada koristite Wi-Fi vezu, čak iako ste povezali uređaj na PC, računar ne
prepoznaje ovaj uređaj kao čitač kartica/veb kameru. Da biste otklonili
problem, prekinite Wi-Fi vezu, a zatim isključite i ponovo povežite priložen
USB kabl. (-> 18)
 Kada koristite uređaj kao čitač kartica, postavite *Select USB mode+ opciju u
“Image App” na *PC+. (-> 21)
 Kada koristite uređaj kao veb kameru, postavite *Select USB mode+ opciju u
“Image App” na *Web camera+. (-> 21)
Druge informacije
Otklanjanje problema
 Sledede pojave nisu znak kvara
Zamagljeno sočivo.
 Razlog tome je pojava kondenzacije. Ovo nije znak kvara. Proverite str. 2
ovog dokumenta.
Kada isključite USB kabl, na računaru se prikazuje poruka o grešci.
 Da biste isključili USB kabl na bezbedan način, sprovedite dupli klik na ikonu
u liniji zadataka i pratite prikazane instrukcije. (Windows)
Napajanje
Wi-Fi veza
Ne možete da uključite ovaj uređaj.
Uređaj ne ostaje uključen dovoljno dugo.
Baterija se brzo prazni.
 Napunite bateriju ponovo i uverite se da je dovoljno napunjena. (>10)
 Na hladnim mestima, mogudnost upotrebe uređaja uz napajanje preko
baterije bide krade.
 Ako se radno vreme suviše skrati i pored toga što je baterija dovoljno
napunjena, to je znak da je baterija dostigla kraj radnog veka.
Ne možete da ostvarite Wi-Fi vezu između ovog uređaja i pametnog
telefona.
 Uverite se da je pametan telefon pravilno povezan na ovaj uređaj na osnovu
Wi-Fi postavki pametnog telefona.
 Uverite se da su SSID i lozinka uneti pravilno.
 Uverite se da pametan telefon nije povezan na bežičnu pristupnu tačku. Ako
je povezan na bežičnu pristupnu tačku, promenite Wi-Fi pristupnu tačku uz
pomod procedure za postavku Wi-Fi veze pametnog telefona.
Snimanje
Potrebno je mnogo vremena za svako povezivanje na pametan telefon.
 Može vam biti potrebno više vremena za povezivanje u zavisnosti od
postavke Wi-Fi veze pametnog telefona, ali to nije znak kvara.
Uređaj samostalno zaustavlja operaciju snimanja.
 Upotrebite microSD karticu koju možete da koristite za snimanje video
zapisa. (>13)
 Mogude vreme snimanja se skraduje zbog manje brzine upisivanja podataka
ili čestog snimanja i brisanja. Formatirajte microSD karticu uz pomod ovog
uređaja. (-> 20)
Ovaj uređaj nije prikazan na ekranu Wi-Fi postavke pametnog telefona.
 Pokušajte da uključite/isključite Wi-Fi funkciju u Wi-Fi postavkama
pametnog telefona.
Wi-Fi veza se odmah prekida.
 Ako u meniju Wi-Fi postavke Android uređaja postoji postavka za
izbegavanje nepotrebnih veza, isključite je.
Balans boja slike je čudan kada snimate u sportskoj dvorani.
 Na mestima sa više svetlosnih izvora, kao što su sportska dvorana ili sala,
postavite *White Balance+ opciju na *Indoor 2+. Ako ne možete da snimate
jasne snimke uz [Indoor 2] postavku, sprovedite postavku uz [Custom]
opciju. (-> 34)
Ostalo
Uređaj se ne isključuje i nakon zatvaranja “Image App”.
 Uređaj možete da isključite ako dodirnete
> [Camera function] >
*Camera power off+ na “Image App” ekranu.
Snimljen video zapis trepde. Horizontalne linije javljaju se na snimljenim
slikama.
 Ako snimate sliku uz [1280x720/60fps] ili [848x480/120fps] postavku u
[Slow Motion] opciju, treptanje ili horizontalne linije mogu da se jave na slici
snimljenoj pod fluorescentnim osvetljenjem. (>33)
Ako je microSD kartica uneta u ovaj uređaj, uređaj je ne prepoznaje.
 Ako je microSD kartica formatirana na računaru, ovaj uređaj možda nede
modi da je prepozna. Upotrebite ovaj uređaj da formatirate microSD kartice.
(-> 20)
Napravljen je fajl video zapisa koji je duži od vremena za koje je snimljen.
 Prilikom snimanja u *Slow Motion+ režimu (>32) pravite fajl video zapisa koji
je duži od vremena za koje je snimljen. Na primer, vreme reprodukcije video
zapisa snimljenog pri *848x480/120fps+ (25% normalne brzine) bide četiri
puta duže od vremena snimanja.
Zvučni signali upozorenja
Ako uređaj ne radi pravilno, zapamtite zvučni signal upozorenja kojim se
uređaj oglašava i pokušajte da otklonite problem.
Reprodukcija
2 zvučna signala oglašavaju se 4 puta
 Sat uređaja nije podešen. Podesite datum i vreme. (>19)
 Ako indikator napajanja trepde brzo i ako se uređaj zatim isključi, uzroci
mogu da budu slededi:
– Baterija je prazna. (Napunite bateriju.) (>10)
– Uređaj je pregrejan. (Sačekajte neko vreme pre nego što uključite uređaj.)
 Ako indikator pristupa trepde brzo, to je znak da microSD kartica nije
ispravna. (Ovo se odnosi na ograničenje kapaciteta kartice, greške u
podacima i dr.)
Molimo vas da povežete uređaj na pametan telefon i proverite status na
“Image App” ekranu. (Prikazuje se poruka o statusu uređaja.)
Kada gledate reprodukovanu sliku na pametnom telefonu, javlja se
mozaičan šum i pokret nije tečan.
 U zavisnosti od pametnog telefona ili stanja radio talasa, kada
reprodukujete video zapise na ekranu može da se javi mozaičan šum i
pokret nede biti tečan. (To nede uticati na snimljene slike.)
Uređaj ne prelazi u režim reprodukcije.
 Kada uređaj vrši snimanje, “Image App” ne može da pređe u režim
reprodukcije.
Ne možete da reprodukujete fajlove.
 Ako je video zapis visokog kvaliteta kopiran na pametan telefon, možda
nedete modi da ga reprodukujete preko pametnog telefona. (>33)
3 zvučna signala i Wi-Fi veza se prekida
 Okruženje ometa komunikaciju. Približite ovaj uređaj povezanom uređaju.
4 zvučna signala i Wi-Fi režim se prekida
 Wi-Fi režim se prekida automatski ako veza nije uspostavljena tokom 30
minuta.
Uz PC
Kada je uređaj povezan USB kablom, PC ne prepoznaje ovaj uređaj.
 Ako je uređaj isključen, PC ga nede prepoznati. (PC počinje da puni bateriju.)
 Nakon što ponovo unesete microSD karticu u uređaj, povežite ga ponovo
priloženim USB kablom.
 Odaberite drugi USB terminal na računaru.
 Proverite radno okruženje. (> 40, 43)
 Povežite priložen USB kabl ponovo nakon što ponovo pokrenete PC i
uključite ovaj uređaj.
16
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
O privatnim informacijama
Mere opreza prilikom upotrebe
Kada koristite Wi-Fi funkciju, privatne informacije, uključujudi SSID i lozinku za
glavnu kameru povezanu na uređaj, bide sačuvane na ovom uređaju.
Informacije o uređaju
Odbacivanje odgovornosti
 Privatne informacije mogu da budu promenjene ili uklonjene nepravilnom
upotrebom, usled dejstva statičkog elektriciteta, kvara, popravke i u drugim
slučajevima. Skredemo vam pažnju unapred da kompanija Panasonic nede
biti odgovorna na na koji način za direktno ili posledično oštedenje nastalo
usled promene ili gubitka informacija ili privatnih informacija.
Uređaj i microSD kartica se zagrevaju tokom upotrebe. Ovo nije znak kvara.
Udaljite ovaj uređaj od elektromagnente opreme (kao što je mikrotalasna
pednica, TV, oprema za video igre i sl.).
 Ako uređaj koristite na ili u blizini TV-a, slika i/ili zvuk uređaja mogu da budu
prekinuti elektromagnetnim zračenjem.
 Snimljeni podaci mogu da budu oštedeni ili slika može da bude distorzirana
snažnim magnetnim poljem zvučnika ili velikih motora.
 Elektromagnetno zračenje mikroprocesora može negativno da utiče na rad
uređaja i da ometa sliku i/ili zvuk.
Kada tražite popravku, dajete uređaj/karticu drugom licu ili ih se
oslobađate.
 Prvo zabeležite privatne informacije i inicijalizujte mrežne postavke kako
biste obrisali informacije zabeležene na ovom uređaju, uključujudi SSID i
druge privatne informacije. (-> 51)
 Izvadite memorijsku karticu iz uređaja pre zahteva za servisiranjem.
 Postavke mogu da se vrate na uobičajene fabričke vrednosti prilikom
popravke uređaja.
 Molimo vas da kontaktirate prodavca kod koga ste kupili uređaj ili
predstavnika kompanije Panasonic ako ne možete da sprovedete prethodne
operacije zbog kvara.
Nemojte da koristite uređaj u blizini radio predajnika ili visokonaponskih
vodova.
 Radio predajnici i visokonaponski vodovi u blizini mesta snimanja mogu
negativno da utiču na snimljenu sliku i/ili zvuk.
Koristite priložene kablove. Nemojte da koristite produžne kablove.
Nemojte da prskate insekticide ili agresivne hemikalije po uređaju.
 Ako uređaj poprskate takvim hemikalijama, telo uređaja može da se ošteti i
završni sloj može da se oguli.
 Nemojte da držite gumene ili plastične proizvode u kontaktu sa uređajem
duže vreme.
Kada karticu drugom licu ili kada je se oslobađate, pogledajte odeljak
“Napomena u slučaju pozajmljivanja ili oslobađanja od memorijske kartice”.
(-> 51)
Kada učitavate snimke na veb stranice.
 Slike mogu da sadrže informacije koje mogu da se iskoriste za identifikaciju
pojedinaca kao što su naslovi i datum snimanja. Kada učitavate snimke na
veb stranice, proverite ih pažljivo, a zatim ih učitajte.
Kada uređaj koristite na prašnjavom ili mestu sa peskom, kao što je plaža,
nemojte da dozvolite da pesak ili prašina uđu u uređaj ili terminale na
uređaju.
 Pesak ili prašina mogu da oštete uređaj. (Budite pažljivi kada unosite ili
vadite karticu.)
Informacije o microSD kartici
Nemojte da koristite ovaj uređaj tokom bavljenja sportom koji zahteva
udare i sudare.
 Kapacitet memorijske kartice naveden na etiketi microSD kartice je ukupan
kapacitet koji se koristi za zaštitu i upravljanje autorskim pravima i kapacitet
koji možete da koristite uz ovaj uređaj i računar.
 Nemojte da izlažte microSD karticu snažnim udarima, da je savijate ili
ispuštate.
 Podaci na microSD kartici mogu da budu oštedeni ili obrisani zbog
električnog šuma, statičkog elektriciteta ili kvara uređaja ili microSD kartice.
Kada nosite uređaj, pazite da ga ne ispustite ili udarite.
 Snažan udarac može da polomi kudište uređaja i izazove njegov kvar.
Čišdenje
 Pre čišdenja uređaja, isključite USB kabl sa računara, a zatim obrišite uređaj
mekom, suvom tkaninom.
 Ako je uređaj izrazito prljav, navlažite tkaninu vodom i iscedite je dobro, a
zatim obrišite uređaj vlažnom tkaninom. Zatim, osušite uređaj suvom
tkaninom.
 Upotreba benzina, razređivača, alkohola ili tečnosti za pranje sudova može
da izazove promene na kudištu uređaja i da oguli završini sloj sa uređaja.
Nemojte da koristite ove rastvarače.
 Kada koristite hemijski pripremljenu tkaninu, pratite uputstvo za upotrebu
tog proizvoda.
Dok uređaj pristupa microSD kartici (indikator pristupa svetli ili trepde),
nemojte da sprovodite sledede operacije:
– Vadite microSD karticu
– Isključujete uređaj
– Povezujete ili isključujete USB kabl
– Izlažete uređaj vibracijama ili udarima
Kada se oslobađate ili dajete microSD karticu drugoj osobi, imajte na umu
da:
 Formatiranjem i brisanjem sadržaja sa uređaja ili računara samo menjate
kontrolne informacije o fajlovima, odnosno ne brišete podatke u potpunosti
sa microSD kartice.
 Preporučujemo vam da fizički uništite microSD karticu kada je se
oslobađate.
 Korisnik je odgovoran za podatke sa microSD kartice.
Nemojte da koristite uređaj za potrebe nadzora ili u druge poslovne svrhe.
 Uređaj je projektovan za upotrebu uz prekide. Uređaj nije predviđen za
neprekidnu upotrebu ili za industrijsku i komperacijalnu primenu koja
zahteva dugotrajnu upotrebu.
 U određenim situacijama, neprekidna upotreba može da izazove
pregrevanje i kvar uređaja. Takva upotreba je izuzetno nepoželjna.
Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme.
 Čuvajte uređaj na hladnom mestu sa minimalnom vlažnošdu vazduha i
konstantnom temperaturom (preporučena temperatura: 15 °C do 25 °C,
preporučena vlažnost vazduha: 40%RH do 60%RH).
 Obavezno uklonite karticu iz uređaja.
 Kada odlažete uređaj na duže vreme, preporučujemo vam da ga napunite
jednom godišnje.
 Baterija se polako prazni i kada ne koristite uređaj. Preostala energija
baterije de se smanjiti kada uređaj ne koristite duže vreme.
 Kada odlažete uređaj u orman ili kabinet, preporučujemo vam da uz uređaj
postavite isušivač (silika gel).
Pažnja prilikom upotrebe microSD kartice
 Nemojte da izlažete terminale microSD kartice vodi, prljavštini ili prašini.
 Nemojte da ostavljate microSD kartice na slededim mestima:
- Na mestu koje je izloženo direktnom sunčevom svetlu
- Na prašnjavim ili vlažnim mestima
- U blizini grejača
- Na mestima na kojima dolazi do značajne razlike u temperaturi (može da
se javi kondenzacija.)
- Na mestima gde se javlja statički elektricitet ili elektromagnetni talasi
 Da biste zaštitili microSD kartice, vratite ih u kutije kada ih ne koristite.
Prekinite upotrebu višenamenskog nosača ako osetite nelagodnost,
uključujudi reakcije na koži.
17
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
[Slow Motion]
Informacije o ažuriranju upravljačkog softvera
Da biste ažurirali upravljački softver uređaja, sprovedite sledede korake.
1. Isključite uređaj.
2 Kopirajte fajl sa dopunom na microSD karticu i unesite karticu u uređaj.
3 Dok držite pritisnuto dugme režima za snimanje/Wi-Fi dugme (>9) i dugme
za pokretanje/zaustavljanje operacije snimanja (>9), pritisnite i držite
dugme za uključivanje.
4 ada indikator napajanja i indikator pristupa počnu da trepdu crveno,
podignite prste sa tastera.
 Ažuriranje upravljačkog softvera počinje.
5 Kada indikator pristupa svetli (dok indikator napajanja trepde), isključite
ovaj uređaj.
6 Uključite uređaj.
Piksela/Broj kadrova
[1280x720/ 60fps]
[848x480/ 120fps]
Brzina prenosa (VBR)
Prosečno 9Mbps
Prosečno 4.5 Mbps
microSD
kartica
4GB
25 min.
25 min.
16 GB
1 sat 40min.
1 sat 40min.
64 GB
7 sati 20min.
7 sati 20min.
 “h” je skradenica za sate, “min” za minute, a “s” za sekunde.
Prosečan broj fotografija koje možete da snimite
 Navedeni broj je prosečan broj slika koje možete da snimite.
 Broj slika koje možete da snimite zavisi od objekta koji snimate.
Najnovije informacije o ažuriranju potražite na slededoj veb stranici za
podršku. (Do maja 2015. god.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam/index.html
(Stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
Veličina slike
2.7 M 2176x1224
Odnos ekrana
microSD
kartica
Inicijalizacija mrežnih postavki
Da biste mrežne postavke na uobičajene vrednosti, nakon isključivanja
uređaja, pritisnite dugme za kontrolu napajanja (>9) i dugme za
pokretanje/zaustavljanje snimanja (>9) istovremeno da biste ga uključili i
nastavite da ih držite oko 3 sekunde. Kada Wi-Fi indikator naizmenično trepde
crveno i zeleno, mrežne postavke se inicijalizuju.
 Nakon inicijalizacije postavki, isključite i uključite uređaj.
 Sledede postavke vratide se na uobičajene vrednosti:
– SSID/lozinka za ovaj uređaj podešena nakon kupovine
([Camera Wi-Fi settings+ > *Camera SSID settings+ u “Image App”)
– SSID/lozinka za glavnu kameru koja je povezana na ovaj uređaj (>37)
2.1 M 1920x1080
16:9
4GB
1800
2500
16 GB
7000
10000
64 GB
29000
40000
Opcionalna oprema
Neki delovi opcionalne opreme možda nede biti dostupni u nekim zemljama.
Informacije o nosaču video zamere (za upravljač)
Možete da instalirate nosač video kamere (za upravljač)/RP-CMC10 na slededi
način.
 Da biste koristili nosač video kamere (za upravljač)/RP-CMC10, potreban
vam je nosač za stalak (u opremi).
 Proverite uputstvo za upotrebu nosača video kamere (za upravljač).
 Dodatne informacije o nosaču za stalak potražite na str. 9 ovog dokumenta.
Informacije o bateriji
Baterija koju ovaj uređaj koristi je punjiva litijum-jonska baterija. Baterija je
osetljiva na visoku vlažnost i temperaturu, a efekat se povedava sa rastom i
padom temperature. Zbog funkcija za zaštitu od prodora vode, prašine i
zaštitu od udaraca, ne možete da zamenite internu bateriju. Ako se radno
vreme suviše skrati i pored pune baterije, to je znak da je baterija dostigla
kraj radnog veka.
 Kada postavljate nosač video kamere (za upravljač) na nosač za
stalak
1 Uklonite Quick Shoe adapter nosača video kamere (za upravljač) sa
platforme kamere.
2 Poravnajte šraf kamere Quick shoe adaptera sa otvorom za
instalaciju na stalak i unesite šraf kamere.
Vreme snimanja/broj fotografija koje
možete da snimite
A Nosač za stalak (u opremi)
B Šraf kamere
C Quick shoe adapter
Pomenuti su samo najčešdi kapaciteti microSD kartica.
3 Okrenite zglob na zadnjoj strani Quick Shoe
adaptera da pritegnete šraf kamere (u smeru
kretanja kazaljke).
Prosečno vreme snimanja
 Uobičajena postavka je s *1920x1080/30p+.
 Navedena vremena su procenjena moguda vremena snimanja za
neprekidne snimke.
 Vreme snimanja može da se skrati kada snimite veliki broj akcionih scena ili
veliki broj kratkih video zapisa.
 Držite nosač za stalak rukom tako da se ne
okrede uz šraf kamere.
 Nakon što pritegnete šraf kamere, fiksirajte zglob.
4 Instalirajte Quick Shoe adapter na platformu kamere.
 Poravnajte  oznaku na Quick Shoe adapteru sa  na platformi kamere
i pritisnite Quick Shoe adapter dijagonalno sve dok se ne zaključa u
osnovnu poziciju.
[Normal Shooting]
5 Postavite uređaj na nosač za stalak. (-> 26)
Pikseli/Broj
kadrova
[1920x1080/
30p]
Brzina prenosa
(VBR)
Prosečno 15
Mbps
microSD
kartica
[1280x720/
60p]
[1280x720/
30p]
[848x480/ 30p]
Prosečno 9
Mbps
Prosečno 4.5
Mbps
4GB
33 min
33 min
55 min
1 sat 50 min.
16 GB
2 sata 10 min.
2 sata 10 min.
3 sata 40 min.
7 sati 20 min.
64 GB
8 sati 35 min
8 sati 35 min
14 sati 40 min.
29 sati 25 min.
 Kada skidate nosač video kamere (za upravljač) sa nosača za
stalak
Da biste skinuli nosač video kamere (za upravljač) i nosač za stalak, sprovedite
korake instalacije obrnutim redosledom.
(A) Naglasak je na kvalitetu slike
(B) Naglasak je na dužini snimka
18
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
4 Uklonite pet šrafova prikazanih na slici ispod i uklonite okvir (B).
Zahtevi prilikom oslobađanja od uređaja
Kada se oslobađate od proizvoda, inicijalizujte mrežne postavke (>51) i
uklonite internu bateriju iz uređaja. Proverite nastavak teksta u vezi sa
informacijama o uklanjanju baterije. Hvala vam što podržavate naše napore
u pogledu reciklaže baterije.
 Molimo vas da se baterije oslobodite na zvanično predviđenoj lokaciji, ako
takva postoji u zemlji.
Nemojte da rastavljate ovaj uređaj izuzev kada ga se oslobađate.
Ovo je punjiva baterija uređaja.
Nemojte da koristite druge baterije uz ovaj uređaj.
Nemojte da punite punjivu bateriju nakon što je izvadite iz uređaja.
 Nemojte da bacate bateriju u vatru ili da je zagrevate.
 Nemojte da bušite bateriju, da je izlažete udarima, rastavljate ili
prepravljate.
 Nemojte da dodirujete + i - terminale metalnim predmetima.
 Nemojte da čuvate ili odlažete bateriju uz ogrlice ili šnale i sl.
 Nemojte da zagrevate bateriju u mikrotalasnoj pednici i sl.
 Nemojte da punite, koristite ili ostavljate bateriju na toplim mestima, npr., u
blizini vatre ili na mestu sa visokom temperaturom.
 Nemojte da bacate bateriju u vodu.
5 Uklonite kabl (C) iz držača (D).
U tom slučaju može da dođe do curenja elektrolita, pregrevanja, požara ili
eksplozije baterije.
 Ako dođe do curenja elektrolita, nemojte da dodirujete elektrolit golim
rukama. Ako elektrolit dođe u kontakt sa telom ili odedom, isperite ga
velikom količinom vode. Ako elektrolit upadne u oko, postoji opasnost od
gubitka vida. Nemojte da trljate oči; nakon što odmah isperete oko čistom
vodom, kontaktirajte lekara.
7 Izvucite priključak baterije (F) ka gore i uklonite bateriju.
6 Otvorite kontrolnu ploču (E) i podignite bateriju.
Informacije o rukovanju iskorišdenim baterijama
 Obložite terminale plastičnom trakom ili na sličan način.
 Nemojte da rastavljate bateriju.
Informacije o autorskim pravima
Čuvajte šrafove i slične delove van domašaja dece.
Ako dete proguta deo postoji opasnost od negativnog efekta.
 Ako sumnjate da je dete progutalo predmet, odmah kontaktirajte lekara.
 Pažljivo razmotrite zakone o autorskim pravima
Snimanje prethodno snimljenih traka ili diskova ili drugog objavljenog ili
emitovanog materija za druge potrebe izuzev privatne upotrebe mogu da
budu u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima. Čak i za potrebe
privatne upotrebe, snimanje određenih materijala može da bude
zabranjeno.
Baterija koja se koristi za ovaj uređaj
Ime: Litijum-jonska punjiva baterija
Nominalni napon: DC 3,7 V
Kako se uklanja baterija
 Licence
Kada se oslobađate od proizvoda, inicijalizujte mrežne postavke i obrišite sve
podatke sa uređaja.
1 Uklonite poklopac terminala i stakleni poklopac. (>4)
2 Uklonite tri šrafa prikazana na slici ispod i uklonite poklopac (A).
 microSDXC logo je robna marka SD-3C, LLC.
 Microsoft®, Windows® i Windows Vista® su registrovane robne marke ili
robne marke Microsoft korporacije u SAD i/ili drugim zemljama.
 Ekrani Microsoft proizvoda upotrebljeni su uz dozvolu Microsoft
korporacije.
 iMovie, Mac i OS X su robne marke Apple Inc. registrovane u SAD i drugim
zemljama.
 iPhone je robna marka Apple Inc., registrovana u SAD i drugim zemljama.
 Intel® i Intel®Core™ su robne marke Intel korporacije u SAD i/ili drugim
zemljama.
 App Store je servisna marka Apple Inc.
 Android i Google Play su robne marke ili registrovane robne marke Google
Inc.
 Wi-Fi CERTIFIED™ logo je certifikaciona oznaka Wi-Fi Alliance®.
 “Wi-Fi®” je registrovana robna marka Wi-Fi Alliance®.
 “WPA™” i “WPA2™” su robne marke Wi-Fi Alliance®.
 Drugi nazivi sistema i proizvoda pomenutih u ovom uputstvu obično su
registrovane robne marke ili robne marke proizvođača koji je razvio sistem
ili proizvod.
3 Izvucite unutrašnji uređaj.
Ovaj proizvod je licenciran je u okviru AVC patent portfolio licence za ličnu i
nekomercijalnu upotrebu od strane korisnika za (i) kodiranje video sadržaja u
skladu sa AVC standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC Video
sadržaja koji su kodirani od strane korisnika za potrebe lične i nekomercijalne
aktivnosti i/ili pribavljeni od licenciranog provajdera AVC Video sadržaja.
Licenca se ne garantuje i ne primenjuje na druge oblike upotrebe. Dodatne
informacije možete da dobijete od organizacije MPEG LA, LLC. Posetite
http://www.mpegla.com.
Ova ilustracija prikazuje oslobađanje uređaja i ne predstavlja uputstvo za
popravku. Ako rastavite uređaj, popravka nede biti moguda.
 Rastavite uređaj nakon što se baterija isprazni.
 Ako ne možete lako da izvadite bateriju, kontaktirajte servis za Panasonic
opremu.
 Čuvajte rastavljene delove van domašaja dece.
 Pre uklanjanja šrafova, ogulite etiketu sa terminala oštrim predmetom.
 Upotrebite krstasti odvijač (dostupan u prodaji).
19
Panasonic
Wearable Camera
HX-A1M
SPISAK AUTORIZOVANIH SERVISNIH CENTARA ZA PANASONIC PROIZVODE
Spisak je podložan promeni. Pre posete, molimo Vas da prvo kontaktirate servis radi dodatnih instrukcija i informacija o najbližem autorizovanom servisu.
KATEGORIJA
ZEMLJA
IME FIRME
ADRESA
POŠTANSKI BROJ
GRAD
TELEFON
MOBILNI
FAX
E-MAIL ADRESA
Srbija
BG Elektronik EXP-IMP DOO
Dragoslava Srejovida 1b
11060
Beograd
+381112086666
+381668100216
+381113316709
[email protected]
x
x
Srbija
RCC Electronics
Šajkaška 21
11060
Beograd
+381113036765
+38163219119
+3813346272
[email protected]
x
x
Srbija
Orbit electronics DOO
Bulevar oslobođenja 68B
21000
Novi Sad
+38121547855
+381656724867
+38121547855
[email protected] /[email protected]
x
x
x
Srbija
Central Service d.o.o.
Prote Smiljanida 52
15000
Šabac
+38115319530,
+38115319533
+38163346222
+38115319533
[email protected]
x
x
x
Srbija
Belcons d.o.o.
Vojvode Bojovida 10/L2
21000
Novi Sad
+38121572542
+381652572542
+38121572542
[email protected]
Srbija
MD Servis Centar
Save Kovačevida 11a
18000
Niš
+381184524072
+381668100230
+381184511644
[email protected]
x
x
Srbija
Servis Pakoci
Milana Stanivukovida 92
23000
Zrenjanin
+38123563920
+381668100229
+38123563920
[email protected]
x
x
Srbija
Pioneer Service Elektronik SZER
Milosa Obrenovida 23
11500
Obrenovac
+3818721386
+3818721386
[email protected]
x
x
Srbija
TV Video Centar Daka
Kneza Mihajla 203
34000
Kragujevac
+38134501777
+381668100230
+38134501777
[email protected]
x
x
Srbija
SZR RTV Servis Monitor
Stevana Filipovida 51
24000
Subotica
+38124557947
+381668100228
+38124557947
[email protected]
x
x
Panasonic korporacija
Veb stranica: http://www.panasonic.com
20
AUDIO-VIDEO
TELEKOM BELA TEHNIKA
x
x
x
x
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement