Panasonic HXWA10EC Operating instructions

Panasonic HXWA10EC Operating instructions
Betjeningsvejledning
Dual Camera
Model nr.
HX-WA10
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
Web Site: http://www.panasonic-europe.com
VQT3P61-1
VIGTIGT! LÆS DETTE
k Om håndtering af kameraet
i Hvis batteridækslet eller poldækslet åbnes og lukkes i områder med
sand eller støv, kan der trænge vand ind kameraet med fejlfunktion til
følge, så vær meget forsigtig i sådanne områder.
i Rør ikke ved objektivet eller polerne med snavsede hænder.
i Åbn og luk ikke batteridækslet eller poldækslet i nærheden af vand
eller med våde hænder.
i Hvis der er fugt inde i batteridækslet eller poldækslet, skal det tørres
af; brug den medfølgende børste til at fjerne fremmedlegemer.
i Hvis der er vand på kameraets overflade, skal det tørres af med en blød,
tør klud, før kameraet åbnes.
i Undgå at tabe eller slå på kameraet, og udsæt det ikke for kraftige
vibrationer eller stød. Tryk ikke hårdt på det.
h Kameraet kan fungere forkert eller ikke længere kunne tage
billeder, eller LCD-skærmen og/eller kabinettet kan tage skade.
h Kameraet er muligvis ikke længere vandtæt.
i Sid ikke med kameraet i bukselommen, og pres det ikke ned i en fuld
mappe eller taske.
i Pas på tilbehør etc., der hænger i stroppen; hvis det trykker mod LCDskærmen, kan den knække.
k Kondens (når objektivet dugger)
i Ændringer i temperatur eller luftfugtighed kan forårsage
kondensdannelse på kameraets overflader. De optagne billeder kan
forekomme slørede. Nogle af de mulige årsager til dette er følgende.
h Brug af kameraet i vandet, umiddelbart efter at det er flyttet fra f.eks.
en varm strand.
h Når kameraet flyttes fra kolde omgivelser som f.eks. en skiløjpe til
varme omgivelser.
h Åbning af batteridækslet eller poldækslet i fugtige omgivelser.
i Prøv nedenstående løsninger, hvis der er dannet kondens.
h Sluk kameraet, og lad det ligge med åbent batteridæksel på et sted
med en stabil omgivende temperatur i ca. 2 timer. Duggen
forsvinder naturligt, når kameraet tilpasser sig til den omgivende
temperatur.
h Hvis der stadig er dug, skal du åbne batteridækslet og poldækslet
på et sted uden varme og fugt og lade kameraet ligge i ca. 2 timer.
(Åbn og luk ikke dækslerne i nærheden af vandet).
2
VQT3P61
k Tag altid nogle testbilleder på forhånd
Tag altid nogle testbilleder før vigtige begivenheder, for at kontrollere at
billeder og lyd optages korrekt.
k Skadesløsholdelse for optaget indhold
Panasonic påtager sig ikke ansvar for skader, som direkte eller indirekte
skyldes problemer, der medfører tab af optaget eller registreret indhold, og
garanterer ej heller for indhold, hvis optagelse eller redigering ikke fungerer
korrekt. Ovenstående gælder også i tilfælde, hvor enheden er repareret (inkl.
alle ikke indbyggede hukommelses-/harddiskrelaterede komponenter).
k Vær opmærksom på ophavsrettigheder
Ifølge loven om ophavsret må dine video- og lydoptagelser ikke bruges uden
ejerens tilladelse til andet end dit personlige brug.
Bemærk, at fotografering kan være forbudt, også selvom det kun er til dit
personlige brug.
k Læs også “FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG” (side 180).
k Håndtering af den indbyggede hukommelse
Denne enhed har en indbygget hukommelse på ca. 80 MB. Vær opmærksom
på følgende punkter, når denne komponent anvendes.
Tag jævnligt en sikkerhedskopi af dataene.
Den indbyggede hukommelse er en midlertidig lagerenhed. For at undgå
at data slettes pga. statisk elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud og
fejl skal du sikkerhedskopiere dataene til en computer eller dvd.
(side 135)
i Statusindikatoren (side 25) lyser, når SD-kortet eller den indbyggede
hukommelse åbnes (læsning, optagelse, billedvisning, sletning etc.). Når
lampen lyser, må du ikke gøre følgende (det kan beskadige den
indbyggede hukommelse eller forårsage fejlfunktion i apparatet):
h Slukke apparatet (tage batteriet ud)
h Skubbe SD-kortet ud af kameraet
h Sætte USB-kablet i eller tage det ud
h Udsætte apparat for vibrationer eller stød
i Se side 181 vedrørende kassering eller overdragelse af apparatet.
VQT3P61
3
k Vedrørende apparatets optagemetode og kompatibilitet
<Videokompatibilitet>
i Dette kamera er et MP4 standard (MPEG-4AVC/H.264 format) digitalt
videokamera, som optager HDTV-video i høj definition.
Videoformaterne AVCHD og MPEG2 er forskellige og derfor ikke
kompatible.
i Dette kamera kan forringes eller være ude af stand til at afspille videoer,
der er optaget eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan
forringes eller være ude af stand til at afspille videoer, der er optaget med
dette kamera, også selvom produkterne understøtter MP4-formatet.
<Fotokompatibilitet>
i Dette apparat opfylder den ensrettede standard DCF (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association), og Exif (Exchangeable
Image File Format). Filer, der ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
i Filformatet for billeder, der understøttes af dette apparat, er JPEG. (Ikke
alle filer i JPEG-format afspilles).
i Dette apparat kan forringe eller undlade at vise billeder, der er optaget
eller oprettet med andre produkter, og andre produkter kan forringe eller
undlade at vise billeder, der er optaget med dette apparat.
k Om batteripakken
i Hold altid batteripakken uden for børns rækkevidde. Søg omgående læge,
hvis batteripakken sluges.
k Om billederne og illustrationerne i denne vejledning
i Produktbilleder, illustrationer, menuvisninger etc. i denne vejledning kan
afvige en smule fra det faktiske produkt.
k Vedrørende denne brugervejledning
i SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort og SDXChukommelseskort omtales som “SD-kort”.
i Referencesider er angivet med parenteser, f.eks. (side 00).
4
VQT3P61
VIGTIGT: OM KAMERAETS
VANDTÆTHED
i Dette kamera opfylder JIS-beskyttelsesgrad 8 (JIS IPX8) for vandtæthed.
Det er vandtæt ned til en dybde på 3 m i mindst 60 minutter.*
i Det medfølgende tilbehør er ikke vandtæt (undtagen håndstroppen).
* Det betyder, at kameraet kan bruges under vand i en angivet tid ved et
angivet tryk i henhold til den håndteringsmåde, der er fastlagt af Panasonic.
Der er ingen garanti for ødelæggelse eller fejlfunktion eller garanti for
vandtæthed under alle forhold.
Træf følgende forholdsregler, og undgå at bruge kameraet ved vandtryk, der
overstiger den garanterede ydeevne, eller i et område med meget støv eller
sand.
Vandtætheden er ikke garanteret, hvis kameraet udsættes for et slag, når det
rammes af noget eller tabes etc.
Hvis kameraet udsættes for et slag, skal du kontakte den forretning, hvor du
købte det, eller et servicecenter og få det inspiceret (mod betaling), så det
kan kontrolleres, at det stadig er vandtæt.
Eventuelle skader pga. indtrængende vand, der er forårsaget af fejlagtig brug
eller mishandling, er ikke omfattet af garantien.
k Håndtering af kameraet
i Efterlad ikke kameraet i længere tid på steder, hvor temperaturen er meget
lav (skisportssteder etc.) eller meget høj (over 35°C), især i kraftigt sollys, i
en bil uden døre, i nærheden af et varmeapparat, på stranden etc.
(vandtætheden kan forringes).
i Kameraet er ikke vandtæt indeni. Åbn og luk ikke batteridækslet eller
poldækslet, når du er i nærheden af havet, en sø eller en flod eller med
våde hænder.
i Kameraet er kun vandtæt i havvand og ferskvand.
i Kameraet kan muligvis ikke betjenes, eller lydstyrken kan være lav, hvis
sne eller vand fryser på zoomknappen, højttaleren eller mikrofonen i kolde
omgivelser, f.eks. på et skisportssted.
VQT3P61
5
VEDLIGEHOLDELSE OG
VANDTÆTHED
k Kontroller følgende, før du bruger kameraet i vand
Åbn og luk ikke dæksler i områder med sand eller støv, i nærheden af
vand eller med våde hænder. Sand eller støv på kameraet kan forårsage,
at der trænger vand ind i det.
j
Kontroller, at der ikke sidder fremmedlegemer på indersiden af
dækslerne.
h Hvis der sidder fnug, hår, sand eller lignende, kan der i løbet af få
sekunder trænge vand ind i kameraet og ødelægge det.
h Tør væske på kameraet af med en blød, tør klud. Væske på kameraet
kan trænge ind i kameraet og beskadige det.
h Brug den medfølgende børste til at fjerne
fremmedlegemer på kameraet.
h Vær især omhyggelig med at fjerne alle spor af
fremmedlegemer fra gummipakningernes
Børste (medfølger)
sider og hjørner, hvor der kan sidde bittesmå
sand- eller støvpartikler.
h Brug børsteenden med de korte (hårde) børster til at fjerne større
fremmedlegemer eller fugtigt sand fra kameraet.
Batteridæksel
Batteridæksel
Poldæksel
Poldæksel
k Pleje af børsten
i Kontroller, at der ikke sidder fremmedlegemer i børsten, før du bruger den.
i Ryst fremmedlegemer af børste, når du har brugt den, og opbevar den et
rent sted.
6
VQT3P61
k Træf følgende forholdsregler, så der ikke trænger vand ind i
kameraet, før du bruger det.
k Kontroller at der er tilstrækkelig batteristrøm og korthukommelse.
k Åbn og luk ikke batteridækslet eller poldækslet på steder med sand
og støv eller med våde hænder.
k Batteridækslets lås er i låst position, når du køber kameraet. Når du
åbner batteridækslet, skal du først udløse låsen.
Batteridæksellås
Rød del
(farvet mærkat)
Poldæksellås
1
Kontroller, at der ikke sidder fremmedlegemer på indersiden af
batteridækslet eller poldækslet (hvor gummipakningen 1 har
kontakt med kamerahuset 2).
Batteridæksel
Hår, fnug
Væske
1
2
Revne,
deformation
Sand, støv
1
2
Poldæksel
h Kontakt den forretning, hvor du har købt kameraet, eller et
nærliggende servicecenter, hvis gummipakningen inde i
batteridækslet eller poldækslet er revnet eller deformeret.
VQT3P61
7
2
Brug den medfølgende børste til at fjerne fremmedlegemer på
kameraet.
h Hvis der sidder fremmedlegemer som f.eks.
fnug, hår, sand etc. på de dele, der er vist
med tekstboblerne i illustrationen, trænger
der i løbet af få sekunder vand ind i kameraet,
Børste (medfølger)
som kan beskadige det.
k Eksempel på fremmedlegeme inde i batteridækslet
Gummipakning
Hvor gummipakningen
har kontakt med
kamerahuset
k Eksempel på fremmedlegeme inde i poldækslet
Gummipakning
8
VQT3P61
Hvor gummipakningen har
kontakt med kamerahuset
i Tør væske på overfladen af med en blød, tør klud.
i Gummipakningernes fuldstændighed reduceres efter omkring 1 år. Det
anbefales på det kraftigste, at du får pakningerne udskiftet (mod betaling)
mindst en gang om året i den forretning, hvor du købte det, eller i et
nærliggende servicecenter.
3
1 Tryk på batteridækslet for at lukke det, mens batteridæksellåsen
er låst op.
h Kontroller, at der ikke sidder fremmedlegemer som f.eks. væske,
sand, hår eller støv mellem dækslet og kamerahuset, så der kan
trænge vand ind i kameraet.
2 Skub batteridæksellåsen til venstre for at låse den.
h Den farvede mærkat er synlig, når batteridækslets lås ikke er helt
lukket. Luk låsen helt, så den farvede mærkat ikke er synlig.
3 Luk poldækslet fast, til der høres en kliklyd, og den røde del af
poldæksellåsen ikke længere er synlig.
h Hvis kameraet bruges, uden at dækslerne er lukket fast i, kan de
gå op af sig selv.
1
Batteridæksellås
3
2
Poldæksellås
VQT3P61
9
TIP
i Brug den medfølgende børste til at fjerne fremmedlegemer på kameraet.
i Hvis kameraet bruges i nedenstående miljøer, kan oversete
fremmedlegemer som f.eks. sand eller støv sætte sig i mellemrummet
mellem batteridækslet eller poldækslet og kamerahuset.
h I havet eller i vand med opslæmmet sand.
h På steder med meget sand eller støv som f.eks. på stranden eller i en
sandkasse.
k Brug af kameraet under vand
i Brug kameraet under vand ved en dybde på ned til 3 m, en
vandtemperatur fra 0°C til 35°C i højst 60 minutter ad gangen. Kameraet
skal være helt tørt, før det bruges i vand igen.
i Hvis der er vand eller snavs på kameraet, skal du tørre det af med en blød,
tør klud og lade kameraet tørre på et godt ventileret sted, før du bruger det
igen.
i Åbn og luk ikke batteridækslet eller poldækslet under vand.
i Udsæt ikke kameraet for stød under vand. (Vandtætheden kan blive
reduceret, og der kan trænge vand ind i kameraet).
i Spring ikke i vandet med kameraet i hånden. Brug ikke kameraet på
steder, hvor det kan blive udsat for stød i form af kraftige sprøjt, f.eks. i en
stærk strøm eller et vandfald. (Kraftigt vandtryk kan forårsage fejlfunktion i
kameraet).
i Kameraet synker i vand. Pas på ikke at tabe eller miste kameraet under
vand, f.eks. ved at fastgøre håndstroppen eller på anden måde.
i Brug ikke kameraet i vand, der er varmere end 35°C (i badet eller et spa).
i Hvis der sprøjtes rengøringsmiddel, sæbe, varmt vand, badesalt, sololie,
solbeskyttelse, kemikalier etc. på kameraet, skal det omgående tørres af.
i Kortet og batteriet er ikke vandtæt. Rør ikke ved disse dele med våde
hænder. Sæt heller ikke et vådt kort eller batteri i kameraet.
10
VQT3P61
k Årsager til vandlækage
i Hvis kameraet bruges under følgende forhold, kan der opstå et mellemrum
mellem kamerahuset og batteridækslet eller poldækslet, så der kan
trænge vand ind og forårsage fejlfunktion i kameraet.
Der kan trænge
vand ind gennem
mellemrummet
Batteridækse
Gummipakning
Hvor
gummipakningen
har kontakt med
kamerahuset
Poldæksel
Gummipakning
Hvor gummipakningen har kontakt med kamerahuset
h Når der sidder fremmedlegemer som f.eks. fnug, hår, sand etc. mellem
batteridækslet eller poldækslet og kamerahuset.
h Når gummipakningen er forringet.
h Når låsen på batteridækslet og/eller poldækslet ikke er lukket.
k Pleje af kameraet efter brug under vand
Kameraet skal gøres rent, efter at det har været brugt under vand.
i Skyl kameraet i vand, og åbn ikke batteridækslet eller poldækslet, før
alt sand og støv er fjernet.
i Lad ikke kameraet være under vand i mere end 60 minutter.
1
Skyl kameraet med vand,
mens batteridækslet og
poldækslet er lukket, eller,
hvis det har været brugt i
havvand, læg det i en skål
med ferskvand i ca. 10
minutter.
h Hvis du efterlader kameraet
med fremmedlegemer eller
salt på det, kan det forårsage
beskadigelse, misfarvning,
korrosion, unormal lugt eller
forringelse.
VQT3P61
11
2
3
4
Tør vandet af, læg kameraet på en tør klud, og lad det tørre et stykke
til på et godt ventileret sted i skygge.
Kontroller, at der ikke er vand
på kameraet, og åbn
batteridækslet og poldækslet.
h Der kan let samle sig fugt i
rillerne inde i dækslerne, så
pas på, at der ikke trænger
vand ind under dem.
Tør eventuelt vand eller sand
inde i batteridækslet og
poldækslet af med den
medfølgende børste eller en
blød, tør klud.
i Når kameraet har været brugt under vand eller har ligget i ferskvand, kan
der have samlet sig fugt i rillerne omkring kort-/batterirummet og
tilslutningsterminalerne. Der kan endvidere sidde vanddråber på kortet
eller batteriet, hvis batteridækslet har været åbnet, før kameraet var helt
tørt. Tør i så fald alt vand af med en blød, tør klud.
i Åbn og luk ikke batteridækslet eller poldækslet, mens der stadig sidder
vanddråber på kameraet. Vanddråberne kan trænge ind i kameraet og
forårsage kondens og fejlfunktion.
<Aftørring af fugt på kameraet>
i Hvis der er fugt inde i batteridækslet, skal du tørre alle riller af for fugt.
*Denne fugt skyldes ikke udsættelse for vand.
Fugt
her
12
VQT3P61
k Om vandafløbsudformningen
Kameraet er udformet, så det vand, der trænger ind i mellemrummene
omkring zoomknappen etc., løber ud. Der kan derfor forekomme bobler, når
kameraet nedsænkes i vand, men dette er ikke en fejlfunktion.
<Tømning af kameraet for vand>
i Der sidder drænhuller to steder i bunden af kameraet. Hold kameraet
lodret som vist, for at vandet kan løbe af.
Ved tømning skal du montere håndstroppen på kameraet og sætte den om
håndleddet, så du ikke taber kameraet.
Drænhuller
TIP
i Tør vand og snavs af kameraet med en blød, tør klud.
i Når du har brugt kameraet på stranden eller under vand, skal du
kontrollere, at batteridækslet og poldækslet er helt lukket og lægge
kameraet i en skål med ferskvand i ca. 10 minutter.
i Hvis zoomknappen ikke går jævnt, kan det skyldes fremmedlegemer. Hvis
du bruger kameraet i denne tilstand, kan det forårsage fejlfunktion som
f.eks. fastlåsning, så vask eventuelle fremmedlegemer af ved at lægge
kameraet i ferskvand og skylle det. Kontroller efter rengøring, at
zoomknappen går jævnt.
i Tør vandet af kameraet efter vask med en blød, tør klud, og lad det tørre
helt på godt ventileret sted i skygge.
i Når du har vasket kameraet i vand, skal du sætte det på en tør klud og
lade det tørre et stykke tid; kontroller derefter, at vandet er løbet af.
i Brug ikke varm luft fra en hårtørrer eller lignende til tørring af kameraet.
Vandtætheden forringes pga. deformering.
i Brug ikke kemikalier som f.eks. renset benzin, fortynder, alkohol eller
rensemiddel; brug ikke sæbe eller rengøringsmidler.
VQT3P61
13
HVAD DU KAN GØRE MED DIT
DIGITALE VIDEOKAMERA
Let optagelse/billedvisning (grundlæggende funktioner)
Intelligent autoindstilling
... (side 52)
16M-S
353
1080-30p
000:15:53
Du skal blot rette kameraet mod motivet,
hvorefter det automatisk fokuserer på
motivet og tager billedet med de mest
optimale indstillinger.
Optagelse af videoer
... (side 57)
2M
Fotografering
... (side 58)
16M-S
F3.5
1/30
Visning af videoer og
billeder
... (side 65)
20.12 2011
20.12.2011
14
VQT3P61
1080-30p
000:00:09
Brug af de praktiske funktioner (praktiske
programmer)
Billedstabilisering... (side 47, 80)
Motivsporing... (side 49, 86)
Motivindstilling... (side 45, 78, 176 til 178)
TIP
Brugervejledning på internettet
Når dette kamera tilsluttes til en internetforbundet VIERA via et HDMIminikabel (ekstraudstyr), kan du trykke på VIERA-fjernbetjeningens
menuknap og i denne menu vælge “Brugervejledning på internettet”. Her får
du letforståelige forklaringer på betjeningen af kameraet og på praktiske
funktioner på VIERA-skærmen.
i Dette gælder for VIERA-enheder solgt fra december 2010.
i Se side 157 til 158 vedrørende tilslutning af kameraet til VIERA via et
HDMI-minikabel.
VQT3P61
15
Sådan bevarer du optagne videoer (kopiering/dubbing)
Fra indbygget hukommelse til
SD-kort...
(side 51)
Dvd-optager og videodrev...
(side 160)
* Det er ikke muligt at sætte et SD-kort, der er
optaget med dette kamera, direkte ind på
kortpladsen og afspille og dubbe fra det.
* Det er ikke muligt at tilslutte kameraet med USBstikket og afspille eller dubbe fra det.
* Optagelse med HD-billedkvalitet på en Blu-rayoptager er ikke muligt.
På en computer...
(side 129 til 154)
16
VQT3P61
INDHOLDSFORTEGNELSE
OM KORTET ........................................................................................21
Mediekort, der kan anvendes sammen med dette kamera
(pr. februar 2011) ......................................................................21
„ OPSÆTNING
DELENES NAVNE ................................................................................23
OPLADNING AF BATTERIPAKKEN ....................................................26
Om temperaturadvarselsikonet
..............................................32
ISÆTNING AF KORTET ......................................................................33
SÅDAN TÆNDES/SLUKKES KAMERAET ..........................................35
Sådan tændes kameraet ...............................................................35
Sådan slukkes kameraet ...............................................................36
Sådan tændes kameraet, når det er i dvaleindstilling ...................36
INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT .......................................37
Backup af dato og klokkeslæt .......................................................39
SKIFT MELLEM OPTAGEINDSTILLING OG
BILLEDVISNINGSINDSTILLING ......................................................40
MENUSKÆRM .....................................................................................41
Åbning/lukning af menuskærmen ..................................................41
Brug af menuen .............................................................................42
Oversigt over menuskærmen ........................................................44
INTELLIGENT AUTOINDSTILLING .....................................................52
„ GRUNDLÆGGENDE BETJENING
OPTAGELSE
FØR DU TAGER BILLEDER ................................................................55
Sådan opnår du de bedste resultater ............................................55
Sådan bruges tilbehøret ................................................................56
VIDEOOPTAGELSE .............................................................................57
FOTOGRAFERING ..............................................................................58
Tag et billede, samtidig med at du optager en video .....................60
MAKROFOTOGRAFERING (ZOOM) ...................................................61
OPTAGELSE UNDER VAND ...............................................................63
Optagelse af de bedste farver og den bedste lyd under vand
(under vand-funktion) ................................................................63
Efter brug i vand ............................................................................64
VQT3P61
17
BILLEDVISNING
VISNING AF VIDEOER OG BILLEDER ............................................... 65
Sådan gemmes et billede fra en video som et billede .................. 68
SLETNING AF FILER .......................................................................... 69
Slet enkelte/slet alle/slet mappe ................................................... 69
Slet valgte ..................................................................................... 70
BILLEDVISNINGSINDSTILLINGER .................................................... 72
Visning af display med 21 billeder ................................................ 72
Forstørrelse (zoom ind) af billede (kun fotos) ............................... 73
„ AVANCERET BETJENING
OPTAGELSE
OPTAGEMENU 1 ................................................................................ 74
Indstilling af optageindstilling (side 44) ......................................... 74
Optagne pixel (side 44) ................................................................. 77
Motivindstilling (side 45) ............................................................... 78
Indstilling af selvudløser (side 45) ................................................ 79
OPTAGEMENU 2 ................................................................................ 80
Bevægelseskompensationsindstilling (billedstabilisering)
(side 47) ................................................................................... 80
Fokusindstilling (side 47) .............................................................. 81
Indstilling for ISO-følsomhed (side 47) ......................................... 82
Hvidbalanceindstilling (side 47) .................................................... 83
OPTAGEMENU 3 ................................................................................ 84
Eksponeringsindstilling (side 49) .................................................. 84
Indstillinger for motivsporing (side 49) .......................................... 86
Genvejsindstilling (side 49) ........................................................... 88
Eksponeringskompensation .......................................................... 91
BILLEDVISNING
BILLEDVISNINGSMENU 1 .................................................................. 92
Indstillinger for lysbilledshow (side 50) ......................................... 92
Filbeskyttelsesindstilling (side 50) ................................................ 93
Roter (side 50) .............................................................................. 95
Skift størrelse (side 50) ................................................................. 95
BILLEDVISNINGSMENU 2 .................................................................. 96
Korrektion af røde øjne (side 51) .................................................. 96
Redigering af videoer (side 51) ..................................................... 97
Kopier (side 51) .......................................................................... 106
VISNING AF FILOPLYSNINGER ....................................................... 108
18
VQT3P61
„ FUNKTIONSINDSTILLINGER
ÅBN FUNKTIONSINDSTILLINGSMENUEN ......................................109
INDLEDNING TIL FUNKTIONSINDSTILLINGSMENUEN .................110
Tv-udgangsindstilling (side 113) ..................................................116
Indstilling for lagermappe (side 115) ...........................................120
Indstilling af billedvisningsmappe (side 115) ...............................121
Indstillingen Filnr. fortsat (side 115) ............................................122
Formatering (initialisering) (side 113) ..........................................124
KONTROL AF DEN RESTERENDE PLADS PÅ
HUKOMMELSESKORTET .............................................................125
Kontrol af det resterende antal billeder og den resterende
videooptagetid .........................................................................125
Kontrol af den tilgængelige lydoptagetid .....................................126
KONTROL AF BATTERIPAKKENS RESTERENDE LADESTYRKE ...127
„ ANDRE ENHEDER OG TILSLUTNINGER
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
INDSTILLING AF TILSLUTNING ........................................................129
BRUG SOM KORTLÆSER ................................................................131
OM KORTETS INDHOLD ...................................................................132
Konfiguration af biblioteker på kortet ...........................................132
Filformater ...................................................................................132
Brug som kortlæser .....................................................................133
Sådan får du adgang til filerne i den indbyggede hukommelse ...134
BRUG SOM WEBCAM .......................................................................136
Driftsmiljø ....................................................................................136
Brug som webcam .......................................................................137
HVAD DU KAN GØRE MED EN COMPUTER ...................................138
Indholdet på den medfølgende cd-rom .......................................138
Slutbrugerlicensaftale ..................................................................140
DRIFTSMILJØ ....................................................................................142
Driftsmiljø for HD Writer VE 1.0 ...................................................142
Sådan bruges HD Writer VE 1.0 .................................................145
Driftsmiljø til kortlæserfunktionen
(lagerenhed) ............................................................................146
INSTALLATION ..................................................................................147
Afinstallation af HD Writer VE 1.0 ...............................................150
START AF HD WRITER VE 1.0 .........................................................151
Læsning af brugervejledningen for softwareprogrammerne ........152
HVIS DU BRUGER Mac .....................................................................153
Driftsmiljø ....................................................................................153
Kopiering af billeder til en computer ............................................153
Sikker fjernelse af USB-kablet .....................................................154
VQT3P61
19
TILSLUTNING TIL ET TV
TILSLUTNING TIL ET TV .................................................................. 155
Tilslutning til et videoindgangsstik .............................................. 156
Tilslutning til HDMI-stikket .......................................................... 156
BILLEDVISNING PÅ ET TV ............................................................... 157
Billedvisning med VIERA LinkTM (HDAVI ControlTM) ................. 157
KOPIERING/DUBBING
KOPIERING/DUBBING ...................................................................... 160
Dubbing i standardbilledkvalitet .................................................. 160
„ VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL .................................................. 162
FEJLFINDING .................................................................................... 169
Kamera ....................................................................................... 169
Begrænsninger vedrørende motivindstillings- og
farveindstillingsfunktionerne ................................................... 176
OM OPHAVSRETTIGHEDER ............................................................ 179
FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG ........................................... 180
OPTAGEINDSTILLINGER/OMTRENTLIG OPTAGETID ................... 185
OMTRENTLIGT ANTAL BILLEDER, DER KAN OPTAGES .............. 187
20
VQT3P61
OM KORTET
Mediekort, der kan anvendes sammen med
dette kamera (pr. februar 2011)
Brug SD-kort af SD-hastighedsklasse* 4 eller højere til videooptagelse.
Dette kamera er kompatibelt med SDXC-enheder (enheder, der er
kompatible med SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort/SDXChukommelseskort). Hvis du bruger et SDHC-hukommelseskort/SDXChukommelseskort i en anden enhed, skal du kontrollere, at den er
kompatibel med det pågældende hukommelseskort.
Korttype
Kapacitet
SDhukommelseskort
SDHChukommelseskort
SDXChukommelseskort
Videooptagelse
Fotografering
8 MB/16 MB/
Funktion garanteres
32 MB/64 MB/
128 MB/256 MB ikke.
Funktion
garanteres
ikke.
512 MB/
1 GB/ 2 GB
4 GB/6 GB/
8 GB/12 GB/
16 GB/ Kan anvendes.
24 GB/32 GB
Kan
anvendes.
48 GB/64 GB
* SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden for kontinuerlige
skrivninger. Se mærkaten på kortet vedr. klasse.
(Eksempel)
Kontroller hvilke af vore SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort/
SDXC-hukommelseskort, der kan anvendes sammen med dette produkt,
ved at gå ind på vores websted på nedenstående adresse.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Dette websted findes kun på engelsk).
VQT3P61
21
i Hukommelseskort på 4 GB eller mere, som ikke er mærket med SDHClogoet, eller hukommelseskort på 48 GB eller mere, der ikke er mærket
med SDXC-logoet, er ikke baseret på SD-hukommelseskortspecifikationer.
i Kort med en kapacitet på mere end 64 GB kan ikke anvendes.
i Når skrivebeskyttelsesknappen på SD-kortet står på låst, kan der ikke
optages, slettes eller redigeres på kortet.
i Opbevar hukommelseskortet uden for børns rækkevidde, så de ikke sluger
det.
Skrivebeskyttelsesknap
22
VQT3P61
OPSÆTNING
OPSÆTNING
DELENES NAVNE
OPSÆTNING
Forside
Højttaler
Objektiv
Skærm
Indbygget
stereomikrofon
Flash
i Flashen bliver meget
varm og kan forårsage
forbrænding. Undgå at
røre ved flashen, når
du tager billeder.
* Hullet til montering af
stativ sidder i bunden.
Kameraet kan beskadiges,
hvis der monteres et stativ
med en skrue, der er
længere end 5,5 mm.
[I]-knap
SET-knap
Strømknap
REC/
MENU-knap
[G]-knap
-knap
[H]-knap
[J]-knap
VQT3P61
23
Bagside
OPSÆTNING
[
]-knap
Fotoknap
[@]-knap
Videooptageknap
Zoomknap
-knap
Under optagelse:
Zoomfotografering [W/T] (side 61)
Under afspilning:
Justering af lydstyrke (side 66 og side 76)
Billedforstørrelse (side 73)
Skift mellem afspilningsvisning (side 72)
LCD-skærm
Statusindikator
Poldæksel
Poldæksellås
USB-/AV-stik
Batteridæksel
HDMI-stik
Stropholder (side 56)
24
VQT3P61
k Om statusindikatoren (se side 178 vedrørende opladningsstatus).
Statusindikator
Status for
statusindikator
Farve
Rød
Kamerastatus
Lyser/blinker
Lyser
Åbner den
indbyggede
hukommelse eller
SD-kortet
Blinker
(hurtigere)
Batteriopladningsfejl
Blinker
(hurtigt)
Selvudløseren er
aktiveret
Blinker
(langsomt)
Batteriet
oplades
Blinker
(langsommere)
Grøn
Gul
Lyser
USB-tilslutning
Blinker
I dvaleindstilling
Lyser
AV-kabel/HDMIminikabeltilslutning
VQT3P61
25
OPSÆTNING
i Statusindikatorlampen lyser eller blinker
for at vise kameraets status.
OPLADNING AF BATTERIPAKKEN
OPSÆTNING
Batteripakken er ikke opladet på købstidspunktet. Oplad den helt før brug.
Det er konstateret, at der på visse markeder kan købes kopibatteripakker,
der ligner det originale produkt meget. Nogle af disse batteripakker er
ikke tilstrækkeligt sikret, så de opfylder kravene i relevante
sikkerhedsstandarder. Der er en risiko for, at disse batteripakker kan
forårsage brand eller eksplosion. Vær opmærksom på, at vi ikke kan
gøres ansvarlige for uheld eller fejl, der opstår som resultat af brugen af
kopibatteripakker. Vi anbefaler, at du bruger en original Panasonicbatteripakke, så har du har sikkerhed for, at du bruger sikre produkter.
Oversigt over opladningstid og optagekapacitet
k Opladnings-/optagetid
i Temperatur: 25°C/luftfugtighed: 60 %RH
i Det anbefales, at batteriet oplades på et sted, hvor den omgivende
temperatur (og dermed batteritemperaturen) ligger mellem
10°C og 30°C. (Batteritemperaturen skal være den samme).
Den angivne opladningstid gælder, når lysnetadapteren bruges til
opladning.
Batterimodelnummer
[spænding/kapacitet Opladningstid Optageindstilling
(minimum)]
Medfølgende
batteri/VWVBX070
(ekstraudstyr)
[3,7 V/700 mAh]
VQT3P61
Faktisk
optagetid
Ca. 1 h
Ca. 30 min
Ca. 1 h 10 min
Ca. 1 h 15 min
Ca. 1 h 10 min
Ca. 35 min
Ca. 1 h 20 min
-
Ca. 2 h
<
26
Maksimal
kontinuerlig
optagetid
Omtrentlig brugstid og antal billeder, der kan
tages
Antal billeder, der
kan tages
Optagetid
Afspilningstid
Ca. 170 billeder
Ca. 85 min
I henhold til CIPAstandard
Ca. 180 min
Optageforhold i henhold til CIPA-standard
i CIPA er en forkortelse for Camera & Imaging Products Association.
i Brug af det medfølgende batteri.
i Brug af et Panasonic SD-hukommelseskort (2 GB)
VQT3P61
27
OPSÆTNING
i Disse tider er omtrentlige.
i Den angivne opladningstid gælder for et fuldt afladet batteri. Opladningstiden og
optagetiden afhænger af brugsforholdene som f.eks. høj/lav temperatur.
i Den faktiske optagetid refererer til optagetiden ved gentagne start/stop af
optagelse, tænd/sluk af enheden, brug af zoom etc.
i Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en
fejlfunktion.
i Se side 127 vedrørende den resterende opladning af batteripakken.
i Brug altid originale Panasonic-batterier (VW-VBX070).
i Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere kvaliteten af dette
produkt.
i Opvarm ikke batterier, og udsæt dem ikke for åben ild.
i Efterlad ikke batteriet i en bil, der er udsat for direkte sollys i lang tid med
døre og vinduer lukket.
1
Åbn batteridækslet.
Batteridæksellås
OPSÆTNING
2 Åbn
Batteridæksel
1 Skub til batteridæksellåsen for at udløse den.
28
VQT3P61
2
Batteripakke
Stikmarkeringer
4 Luk og
skub til
3 Sæt batteripakken i, så
stikmærkerne står ud for hinanden.
Farvet mærkat
5 Skub batteridæksellåsen til
venstre for at låse den.
Den farvede mærkat er synlig,
når batteridækslets lås ikke er
helt lukket. Luk låsen helt, så
den farvede mærkat ikke er
synlig.
VQT3P61
29
OPSÆTNING
Sæt batteripakken i, og monter batteridækslet igen.
h Batteriet KAN sættes forkert i, så vær meget opmærksom på at vende
det rigtigt, når det sættes i.
<Udtagning af batteripakken...>
h Husk at slukke kameraet ved at trykke på strømknappen, til
statusindikatoren (side 25) slukkes, før batteripakken tages ud.
3
Brug USB-kabel (medfølger) til at forbinde kameraet og
lysnetadapteren, og slut derefter lysnetadapteren til en stikkontakt.
OPSÆTNING
h Brug kun det medfølgende USB-kabel. Funktion garanteres ikke,
hvis der anvendes et andet USB-kabel.
h Lysnetadapteren er kun til dette kamera. Brug det ikke til andre
enheder.
h Genopladning finder kun sted, når kameraet er slukket eller er i
dvaleindstilling (side 36). Genopladning finder ikke sted, når kameraet
er i optage- elle billedvisningsindstilling.
3 Til
strømudgang
1 Åbn
2
Til lysnetadapter
Lysnetadapter
h Enheden er i standbyindstilling, når lysnetadapteren er tilsluttet. Det
primære kredsløb er altid spændingsførende, når lysnetadapteren er
sluttet til en stikkontakt.
h Brug ikke andre lysnetadaptere end den medfølgende.
h Brug ikke andre USB-kabler end det medfølgende.
<Under opladning...>
h Statusindikatoren blinker rødt i intervaller på 0,5 sekunder, hvis
batteripakken er defekt eller ikke sat korrekt i. Kontroller, at
batteripakken er sat korrekt i.
h Hvis batteripakken stadig ikke kan oplades, kan det skyldes en
fejlfunktion i kameraet, batteripakken eller lysnetadapteren. Se
side 178, hvis statusindikatoren blinker hurtigt eller langsomt.
h Statusindikatoren slukkes, når opladningen er færdig.
h Opladningstiden er ca. 120 minutter.
Statusindikator
30
VQT3P61
VQT3P61
31
OPSÆTNING
TIP
Luk batteridækslet og poldækslet omhyggeligt efter isætning af
batteriet og/eller efter opladnings af batteriet
i Hvis et af dækslerne ikke er lukket eller ikke lukket helt, er kameraet ikke
længere vandtæt. Når du lukker et dæksel, skal du lukke det helt og
samtidig kontrollere, at der ikke sidder fremmedlegemer som f.eks. sand,
hår, støv etc. på gummipakningen.
i Hvis der er fugt inde i batteridækslet eller poldækslet, skal det tørres af;
brug den medfølgende børste til at fjerne fremmedlegemer. Brug den
medfølgende børste til at fjerne fremmedlegemer på enheden.
Genopladning ved tilslutning til en computer (side 129)
i Batteriet kan genoplades, mens kameraet er tilsluttet til en computer.
i Brug kun det medfølgende USB-kabel. Funktion garanteres ikke, hvis der
anvendes et andet USB-kabel.
i Opladningstiden er to til tre gange længere, end når lysnetadapteren
anvendes til opladning af batteripakken.
i Batteriet kan ikke oplades, hvis statusindikatoren blinker hurtigt og derefter
slukkes, eller hvis den slet ikke lyser. I så fald skal du bruge
lysnetadapteren til opladning af batteriet.
i Sæt USB-kablet i USB-stikket på computeren. Sæt ikke USB-stikket i
skærmen, tastaturet eller USB-hub’en.
i Tag USB-stikket ud, hvis kameraet ikke skal bruges i længere tid.
Brug ikke batteriet, hvis den udvendige afdækning eller mærkaten er
fjernet
i Det kan forårsage fejlfunktion.
Tag batteripakken ud, når kameraet ikke skal bruges i længere tid
i Der bruges stadig en lille mængde strøm, selvom kameraet er slukket, og
det anbefales derfor, at batteripakken tages ud af kameraet, hvis det ikke
skal bruges i længere tid. Bemærk, at indstillingerne for dato og klokkeslæt
muligvis slettes, når batteripakken tages ud i længere tid. Kontroller, at
kameraindstillingerne er korrekte, før du bruger kameraet igen.
Maksimering af batteripakkens levetid
i Batteripakken er en forbrugsvare, men batteriets levetid kan forlænges,
hvis du følger nedenstående forslag.
h Udsæt ikke batteripakken for høje temperaturer som f.eks. uden døre i
meget varmt vejr om sommeren.
h Oplad ikke batteripakken, når den allerede er fuldt opladet. Efter en fuld
opladning skal batteriet bruges et stykke tid, før den oplades igen.
h Oplad ikke batteripakken helt, og opbevar den køligt og mørkt, hvis den
ikke skal bruges i længere tid (side 181).
Om temperaturadvarselsikonet
OPSÆTNING
Hvis batteriets temperatur eller temperaturen inde i kameraet (uden for
batteriet) stiger, når kameraet anvendes, vises et temperaturadvarselsikon
som beskrevet herunder.
k Når batteriets temperatur eller temperaturen inde i kameraet (uden for
batteriet) stiger under brug
h Hvis batteriets temperatur eller temperaturen inde i kameraet (uden for
batteriet) stiger, når kameraet anvendes, lyset ikonet
på LCDskærmen. Det er stadig muligt at tage og vise billeder, når ikonet
lyser, men det tilrådes at du stopper brugen af kameraet hurtigst muligt
og slukker det.
h Hvis temperaturen stiger yderligere, begynder ikonet
at blinke, og
kameraet slukkes automatisk.
Kameraet kan ikke tændes, før temperaturen er faldet (eller så længe
ikonet
bliver ved med at blinke). Vent, til temperaturen er faldet, før
du bruger det igen.
h Hvis kameraet slukkes, mens temperaturen er høj (dvs. mens ikonet
blinker), kan det ikke tændes igen, før temperaturen er faldet (eller
så længe ikonet
bliver ved med at blinke).
32
VQT3P61
ISÆTNING AF KORTET
4 Sæt batteripakken i
(side 29), og luk
Batteridæksellås
2 Åbn
Batteridæksel
1 Skub til batteridæksellåsen for at
udløse den.
3 Vend kortet, så mærkaten
vender opad, og tryk det lige
op, til du hører en kliklyd.
<Når du tager kortet ud...>
h Tryk kortet ind og slip for at
tage det ud. Kortet stikker en
lille smule ud, hvorefter du kan
trække det ud.
5 Skub batteridæksellåsen til
venstre for at låse den.
Den farvede mærkat er synlig,
når batteridækslets lås ikke er
helt lukket. Luk låsen helt, så
den farvede mærkat ikke er
synlig.
1 Tryk på midten af
kortet.
Farvet mærkat
2 Træk kortet lige ud.
VQT3P61
33
OPSÆTNING
Før du bruger et nyindkøbt kort eller et kort, der har været anvendt i en anden
enhed, skal det altid formateres, før du bruger det i kameraet (side 113 og
124). Hvis der anvendes et uformateret kort, kan det blive uanvendeligt.
OPSÆTNING
TIP
Luk batteridækslet helt
i Hvis batteridækslet ikke er lukket eller ikke lukket helt, er kameraet ikke
længere vandtæt. Når du lukker batteridækslet, skal du lukke det helt og
samtidig kontrollere, at der ikke sidder fremmedlegemer som f.eks. sand,
hår, støv etc. på gummipakningen.
i Hvis der er fugt inde i batteridækslet eller poldækslet, skal det tørres af;
brug den medfølgende børste til at fjerne fremmedlegemer.
Forsøg ikke at trække kortet ud med magt
i Det kan beskadige kortet eller de gemte filer.
Hvis statusindikatoren blinker rødt...
i Tag aldrig kortet ud, mens statusindikatoren blinker rødt; det kan medføre
tab af de filer, der er gemt på kortet.
34
VQT3P61
SÅDAN TÆNDES/SLUKKES KAMERAET
OPSÆTNING
Sådan tændes kameraet
1
Åbn skærmen, og tryk på
strømknappen.
h LCD-skærmen tændes.
Strømknap
Skærm
LCD-skærm
<Sådan åbnes skærmen>
90°
180°
105°
VQT3P61
35
Sådan slukkes kameraet
OPSÆTNING
1
Tryk på strømknappen i mindst 1 sekund.
h Kameraet slukkes.
h Når der trykkes kortvarigt på strømknappen en enkelt gang, skifter
kameraet til dvaleindstilling.
Sådan tændes kameraet, når det er i
dvaleindstilling
For at spare på batteriet slukker ECONOMY-funktionen automatisk kameraet
(dvaleindstilling), når der ikke er taget billeder i ca. 5 minutter, eller når der
ikke er vist billeder i ca. 5 minutter (fabriksindstillinger).
i Når kameraet er i dvaleindstilling, tændes det, når skærmen åbnes, eller
når der trykkes på en af kameraets knapper.
i Når lysnetadapteren er tilsluttet, er ECONOMY-indstillingen aktiv i 5
minutter, hvorefter kameraet slukkes (fabriksindstilling).
i Brugeren kan angive den tid, der skal gå, før dvaleindstillingen aktiveres
(side 111).
TIP
Om standbyindstillingen
i Kameraet skifter til standbyindstilling, hvis du lukker skærmen eller lader
det være i dvaletilstand i ca. 1 time. Der bruges næsten ingen strøm i
standbyindstilling.
i Når skærmen åbnes igen, eller du trykker kortvarigt på strømknappen,
tændes kameraet med det samme, og du kan straks optage eller vise
billeder. Brug standbyindstillingen til at slukke kameraet kortvarigt, eller
hvis du vil kunne bruge det med det samme.
i Hvis du lukker skærmenheden under optagelse af en video, stopper
optagelsen, og kameraet skifter til standbyindstilling.
36
VQT3P61
Kameraet registrerer dato og klokkeslæt for optagelse af billeder eller lyd, så
dato og klokkeslæt kan vises under billedvisning/afspilning. Kontroller derfor,
at korrekt dato og klokkeslæt er indstillet, før du tager billeder.
h Hvis skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt vises, når du tænder
kameraet, skal du gå til trin 3 og følge fremgangsmåden for indstilling af
dato og klokkeslæt.
h Se TIP på side 39 vedrørende korrektion af indstillingen af dato og
klokkeslæt.
Eksempel: Sådan indstilles uret til 19:30 den 20. december 2011
1
2
3
Tænd kameraet (side 35), og få vist Funktionsindstillingsmenu 1
(side 109).
Vælg [CLOCK SET], og tryk på
SET-knappen.
h Skærmen til indstilling af uret
vises.
h Følg nedenstående
fremgangsmåde for at aktivere
eller deaktivere visningen af dato
under billedvisning, indstille
visningsformatet for datoen og
indstille dato og klokkeslæt.
Indstil datoen.
1 Vælg [DATE].
2 Tryk på SET-knappen.
h Skærmen til indstilling af
datoen vises.
3 Indstil datoen til “20/12/2011”.
h Datoen indstilles i følgende
rækkefølge: Indstil dag _
Indstil måned _ Indstil år.
h Tryk på [G] eller [H] for at
vælge dag, måned eller år.
Tryk på [I] eller [J] for at
forøge eller reducere tallet.
4 Tryk på SET-knappen.
CLOCK SET
TIME
01/01/2011
00:00
DISP
D/M/Y
DATE
SET
ENTER
CLOCK SET
DATE
20/12/2011
SET ENTER
VQT3P61
37
OPSÆTNING
INDSTILLING AF DATO OG
KLOKKESLÆT
4
OPSÆTNING
5
6
38
Indstil uret.
1 Vælg [TIME].
2 Tryk på SET-knappen.
h Skærmen til indstilling af
klokkeslæt vises.
3 Indstil klokkeslættet til “19:30”.
h Klokkeslættet indstilles i
følgende rækkefølge: Indstil
time _ Indstil minut.
4 Tryk på SET-knappen.
Indstil den rækkefølge, som
datoen skal vises i under
afspilning.
1 Vælg [DISP].
2 Tryk på SET-knappen.
h Skærmen til indstilling af
datoformat vises.
3 Tryk på [I] eller [J].
h Rækkefølgen af
datovisningen ændres.
4 Tryk på SET-knappen.
CLOCK SET
SET ENTER
CLOCK SET
DISP
Tryk på MENU-knappen.
h Dato og klokkeslæt er indstillet.
h Tryk på MENU-knappen for at få vist optage- eller
billedvisningsskærmen.
VQT3P61
19 : 30
TIME
D/M/Y
SET ENTER
Backup af dato og klokkeslæt
Under normale forhold bevarer et indbygget batteri indstillingerne for dato og
klokkeslæt, mens batteripakken udskiftes. Der er dog en lille risiko for, at
indstillingerne går tabt (backup-batteriet holder i ca. 7 dage). Vi anbefaler, at
du kontroller, at indstillingerne for dato og klokkeslæt stadig er korrekte, efter
at batteripakken er udskiftet, og før du tager billeder eller optager andet.
TIP
Om det indbyggede backup-batteri
i Dato- og klokkeslætsfunktionen strømforsynes af et indbygget lithiumbatteri. For at oplade backup-batteriet skal du lade den fuldt opladede
batteripakke sidde i kameraet i ca. 2 dage. I fuldt opladet tilstand kan
backup-batteriet fastholde kameraindstillingerne i ca. 7 dage.
VQT3P61
39
OPSÆTNING
TIP
Sådan korrigerer du indstillingerne for dato og klokkeslæt
1 Tænd kameraet.
2 Åbn Indstillingsmenu 1 (side 109).
3 Vælg [CLOCK SET], og tryk på SET-knappen.
h Skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt vises.
h De aktuelle indstillinger for dato og klokkeslæt vises.
4 Vælg den linje, du vil ændre, og foretag rettelsen.
Hvis kameraets dato og klokkeslæt ikke er indstillet...
h Skærmvisningen og oplysninger om optagedato vises som følger:
* Formatet for dato og klokkeslæt fastlægges af [DISP]-indstillingen, der
er angivet på skærmen til indstilling af ur.
Visning af optageskærm: --.--.---- --:-Oplysninger om dato/klokkeslæt for optagelse af foto:
01/01/2011 00:00:00
Oplysninger om dato/klokkeslæt for optagelse af video-/audiofil:
01/01/2011 00:00:00
OPSÆTNING
SKIFT MELLEM OPTAGEINDSTILLING OG
BILLEDVISNINGSINDSTILLING
Skift mellem optageindstillingen (til optagelse) og billedvisningsindstillingen
(til visning af de tagne billeder).
1
2
Tænd kameraet (side 35).
Tryk på REC/ -knappen.
h Indstillingen ændres.
h Indstillingen ændres, hver gang du trykker på REC/
REC/
40
VQT3P61
-knap
-knappen.
MENUSKÆRM
1
2
Indstil kameraet til optage- eller billedvisningsindstilling (side 40).
Tryk på MENU-knappen.
h Menuskærmen vises.
h Tryk på MENU-knappen igen for at annullere menuskærmen.
Fane
RECORDING MENU 1
1 REC MODE
2 PICTURE SIZE
3
1
2
3
SCENE MODE
COLOUR MODE
FLASH
SELF TIMER
SET ENTER
1080-30p
16M-S
Funktionsfane
k Visning af en anden fanemenu
h Menuskærmen består af
fanemenuen (fane 1, 2 og 3) og
funktionsfanemenuen (fane 1, 2 og
3).
h Hvis du vil skifte fra den aktive
fanemenu til den anden fanemenu,
mens ovenstående skærm vises,
skal du trykke på [G]; tryk derefter
på [I] eller [J] for at vælge den
ønskede fane. Menuen for den
valgte fane vises.
MENU-knap
Pilknapper
VQT3P61
41
OPSÆTNING
Åbning/lukning af menuskærmen
Brug af menuen
OPSÆTNING
1
2
Vis den ønskede menu (side 41).
Tryk på [I] eller [J] for at vælge det element, du vil ændre, og tryk
på SET-knappen.
h Indstillingsskærmen for det valgte element vises.
h Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til menuskærmen.
Vælg et element, du
vil ændre
Tryk på [I]
RECORDING MENU 1
1 REC MODE
2 PICTURE SIZE
3
1
2
3
SCENE MODE
COLOUR MODE
FLASH
SELF TIMER
ENTER
1080-30p
16M-S
Anvendelig indstilling
Tryk på [J]
PICTURE SIZE
16M-H 4608x3456
16M-S 4608x3456
Tryk på SET-knappen
12 M 4608x2592[16:9]
2 M 1920x1080[16:9]
2 M 1600x1200
0.9M 1280x720[16:9]
ENTER
<Indstillingsskærm>
42
VQT3P61
VQT3P61
43
OPSÆTNING
TIP
Om indikatoren for anvendelig indstilling
i Denne indikator viser den/de optageindstillinger, som den valgte indstilling
er i kraft for.
i [email protected]: Denne indstilling er i kraft under optagelse af billeder.
i [email protected]: Denne indstilling er i kraft under videooptagelse.
i [email protected]: Denne indstilling er i kraft under optagelse af billeder og
videooptagelse.
Oversigt over menuskærmen
OPSÆTNING
Optagemenu
<Fane 1>
RECORDING MENU 1
1 REC MODE
2 PICTURE SIZE
3
1
2
3
SCENE MODE
COLOUR MODE
FLASH
SELF TIMER
ENTER
1 Optageindstilling (side 74)
<HD-indstilling>
: Optag ved 1920 × 1080
pixel (60i).
: Optag ved 1920 × 1080
pixel (30p).
: Optag ved 1280 × 720
pixel (60p).
: Optag ved 1280 × 720
pixel (30p).
: Optag ved 960 × 540
pixel (30p).
<SD-indstilling>
: Optag ved 640 × 480
pixel (30p).
<: Lav en lydoptagelse.
44
VQT3P61
1080-30p
16M-S
1
2
3
4
5
6
7
2 Optagne pixel (side 77)
<Billedoptagelse
(enkeltbillede)>
er 4608 × 3456
A: Billedstørrelsen
pixel (lav komprimering).
:
Billedstørrelsen
er 4608 × 3456
B
pixel (normal komprimering).
: Billedstørrelsen er 4608 × 2592
pixel (højde-breddeforhold 16:9).
: Billedstørrelsen er 1920 × 1080
pixel (højde-breddeforhold 16:9).
G: Billedstørrelsen er 1600 × 1200
pixel.
: Billedstørrelsen er 1280 × 720
pixel (højde-breddeforhold 16:9).
[: Billedstørrelsen er 640 × 480
pixel.
3 Motivindstilling (side 78)
: Motivindstilling er
deaktiveret.
: Motiver, der bevæger sig
hurtigt, med mindre sløring.
: Slør baggrunden for at
fremhæve motivet i
forgrunden.
: Tag et tydeligt billedet af et
motiv, der oplyses af
projektør.
: Et naturligt udseende
billede i lyse omgivelser,
f.eks. i et skiområde.
: Levende blå til vand og
himmel, motiverne
forekommer ikke mørke i
klart sollys.
: Indfang de levende røde
farver ved fotografering af
solopgang og solnedgang.
: Fotografer fyrværkeri på
nattehimlen.
: Fokuser på det
fjerntliggende motiv ved
fotografering af et
landskab.
: Smukke billeder af aftenog natmotiver.
: Oplyser både motivet og
baggrunden.
: Til optagelse under vand
4 Farveindstilling
: Farveindstilling er
deaktiveret.
: Forbedret farvemætning.
: Reducer skarpheden for at
få et blødere billede.
: Reducer skarpheden, og
forøg farvemætningen.
: Hudtonerne forbedres.
: Giver et sort/hvid billede.
: Giver et sepia billede.
5 Flash
k: Kameraet registrerer
motivets lysstyrke og
aktiverer flashen, hvis det
er nødvendigt.
m: Flashen aktiveres uanset
forholdene, hver gang der
tages et billede.
: Flashen aktiveres ikke,
heller ikke i mørke
omgivelser.
6 Selvudløser (side 79)
N: Selvudløseren er
deaktiveret.
y: Optagelsen starter
2 sekunder efter, at der
trykkes på [O]- eller
[@] -knappen.
x: Optagelsen starter
10 sekunder efter, at der
trykkes på [O]- eller
[@] -knappen.
7 Indikator for resterende
batterieffekt (side 127)
: Fotografer i mørke
omgivelser, f.eks. i
skumringen.
VQT3P61
45
OPSÆTNING
<Billedserie med høj
hastighed>
× 3456-pixel
C: 4608
billedserie med høj
hastighed.
× 1200-pixel
t: 1600
billedserie med høj
hastighed.
<Fane 2>
OPSÆTNING
1 RECORDING MENU 2
2
3
1
2
3
46
VQT3P61
E.I.S.
FOCUS
FOCUS MODE
METERING MODE
ISO
WHITE BALANCE
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
2 Fokus (side 81)
h Juster fokus afhængig af
afstanden til motivet.
*: Kameraet fokuserer
automatisk på motivet med
en rækkevidde på 10 cm til
∞ (normal).
-: Fokus kan indstilles
manuelt.
: Kameraet fokuserer på
motivet inden for et område
på 1 cm to ∞ (makro).
3 Fokusindstilling
: Fokusfinder, 9punktsområde
: Spotfokus
Der vises et fokusmærke
' midt på LCD-skærmen.
4 Måleindstilling
n: Multimåling
W: Centervægtet lysmåling
Y: Spotlysmåling
Der vises et målespot @
midt på LCD-skærmen.
5 ISO-følsomhed (side 82)
=: Følsomheden indstilles
automatisk
*: Indstiller følsomheden til
ISO 50
u: Indstiller følsomheden til
ISO 100
v: Indstiller følsomheden til
ISO 200
w: Indstiller følsomheden til
ISO 400
6: Indstiller følsomheden til
ISO 800
-: Indstiller følsomheden til
ISO 1600
z: Indstil følsomheden til
ISO 3200
h Den angivne ISO-værdi er
standardfølsomheden.
6 Hvidbalance (side 83)
>: Hvidbalancen justeres
automatisk afhængig af det
omgivende lys (auto).
: Til optagelse i solskin
(solskin).
o: Til optagelse i overskyet
vejr (overskyet).
: Til optagelse ved
glødelampebelysning
(glødelampe).
: Til indstilling af den mest
nøjagtige hvidbalance
(hvidindstilling).
7 Indikator for resterende
batterieffekt (side 127)
VQT3P61
47
OPSÆTNING
1 Billedstabilisering (side 80)
h Kompenserer for kamerarystelser
under optagelse.
: Billedstabiliseringen er altid
aktiv under videooptagelse.
: Kamerarystelser i det tagne
billede korrigeres.
: Kamerarystelser under
video- og billedoptagelse
kompenseres for og
korrigeres.
: Billedstabiliseringen er ikke
aktiv.
<Fane 3>
OPSÆTNING
1 RECORDING MENU 3
2 EXPOSURE
3
1
2
3
48
SUBJECT TRACKING
DIGITAL ZOOM
WIND CUT
AUTO REVIEW
SHORTCUTS
ENTER
VQT3P61
P
1
1
2
3
4
5
6
7
2 Motivsporing (side 86)
h Følg automatisk en specifik
farve med
farvesporingsfunktionen, eller
tag skarpe billeder med
ansigtssporingsfunktionen.
: Aktiver ansigtssporing.
: Aktiver farvesporing.
: Deaktiver ansigtssporing
og farvesporing.
5 Automatisk gennemsyn
h Angiv den tid, det tagne
billedes skal vises på LCDskærmen, efter at der er
trykket på [O]-knappen.
: Billedet vises på LCDskærmen i ca. 1 sekund,
efter at det er taget.
: Billedet vises på LCDskærmen i ca. 2 sekunder,
efter at det er taget.
: Billedet vises ikke på LCDskærmen, efter at det er
taget.
6 Genvejsindstilling (side 88)
h Tildel betjeningsgenveje til
pilknapperne.
7 Indikator for resterende
batterieffekt (side 127)
3 Digital zoom
: Aktiver digital zoom.
: Deaktiver digital zoom.
4 Reduktion af vindstøj
h Slå funktionen til reduktion af
vindstøj til/fra under optagelse
af video/lyd.
: Vindstøjen reduceres.
: Vindstøjen påvirkes ikke.
VQT3P61
49
OPSÆTNING
1 Eksponering (side 84)
@: Eksponeringen indstilles
automatisk.
T: Indstil lukkertiden manuelt
(lukkertidsprioritet).
g: Indstil blænden manuelt
(blændeprioritet).
H: Indstil blænde og lukkertid
manuelt.
Billedvisningsmenu
<Fane 1>
OPSÆTNING
1
2
1
2
3
PLAYBACK MENU 1
SLIDESHOW
PLAY VOLUME
PROTECT
DELETE
ROTATE
RESIZE
ENTER
1 Lysbilledshow (side 92)
h Angiv indstillingerne for
lysbilledshowet, og vis
lysbilledshowet.
2 Lydstyrke ved afspilning
h Juster lydstyrken for afspilning
af video- og lydfiler.
3 Beskyt (side 93)
h Filbeskyttelsesindstilling
(sletning forhindret)
50
VQT3P61
1
2
3
4
5
6
7
4 Slet (side 69)
h Slet filer.
5 Roter (side 95)
h Roter et billede.
6 Skift størrelse (side 95)
h Du kan reducere størrelsen af
et taget billede og gemme det
som et separat billede.
7 Indikator for resterende
batterieffekt (side 127)
<Fane 2>
2
1
2
3
PLAYBACK MENU 2
RED-EYE CORRECT.
EDIT VIDEO
COPY
ENTER
1 Rød-øje-korrektion (side 96)
h Reparer “røde øjne”, der er
forårsaget af flashen, eller øg
kontrasten (kun billeder).
2 Rediger video (side 97)
h Rediger videoer.
OPSÆTNING
1
1
2
3
4
3 Kopier (side 106)
h Kopier filer fra den indbyggede
hukommelse til kortet.
4 Indikator for resterende
batterieffekt (side 127)
VQT3P61
51
INTELLIGENT AUTOINDSTILLING
OPSÆTNING
Følgende indstillinger (egnede til forholdene) indstilles ved blot at rette
apparatet med det, du vil optage.
-knap
Tryk på knappen en enkelt gang
for at aktivere intelligent
autoindstilling (iA).
i Ikonet
vises på LCDskærmen.
i Tryk igen for at annullere
intelligent autoindstilling.
-knap
Indstilling
52
Motiv
Effekt
Portræt
Når motivet er en
person
Ansigter registreres
og sættes automatisk i
fokus, og lysstyrken
justeres, så det
optages tydeligt.
Landskab
Udendørs optagelse
Hele landskabet
optages levende,
uden at himlen i
baggrunden, som kan
være meget lys, bliver
hvid.
*1
Projektør
Under en projektør
Meget lyse motiver
optages tydeligt.
*1
Dårligt lys
Mørkt rum eller
tusmørke
Kameraet kan optage
meget tydeligt, også i
et mørkt rum eller
tusmørke.
*2
Aftenportræt
Optagelse af et
aftenportræt
Et motiv og
baggrunden optages
med næsten ægte
lysstyrke.
VQT3P61
Indstilling
Effekt
Optagelse af
aftenlandskab
Du kan optage
levende
aftenlandskaber ved
at øge lukkertiden.
*2
Makro
Optagelse, mens der
zoomes ind på en
blomst etc.
Dette gør det muligt at
komme meget tæt på
det motiv, der
optages.
*1
Normal
Andre situationer
Kontrasten justeres
automatisk, så
billederne bliver
tydelige.
Kun videooptagelse
Kun fotografering
TIP
i Kameraet skifter muligvis ikke til den ønskede indstilling afhængig af
optageforholdene.
i Det anbefales at bruge et stativ i indstillingerne Aftenportræt,
Aftenlandskab og Dårligt lys.
i Ansigter registreres muligvis ikke afhængig af optageforholdene, f.eks. når
ansigterne har en vis størrelse eller er i en bestemt vinkel.
VQT3P61
53
OPSÆTNING
Aftenlandskab
*2
*1
*2
Motiv
*2
OPSÆTNING
k Intelligent autoindstilling
Når der skiftes til intelligent autoindstilling, aktiveres autohvidbalance og
autofokus, så farvebalance og fokus justeres automatisk.
Blænde og lukkertid justeres automatisk afhængig af motivets lysstyrke etc.,
så der opnås en optimal lysstyrke.
i Farvebalance og fokus justeres muligvis ikke automatisk afhængig af
lyskilder eller motiver. I sådanne situationer skal du justere disse
indstillinger manuelt
Automatisk hvidbalance
Illustrationen viser det område, hvor automatisk hvidbalance fungerer.
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
2
6 000K
3
5 000K
1
4
4 000K
3 000K
5
6
7
2 000K
8
1 Det effektive område for
automatisk
hvidbalancejustering på dette
kamera
2 Overskyet (regn)
3 Solskin
4 Hvidt fluorescerende lys
5 Halogenpære
6 30 minutter lige før og efter
solnedgang
7 Glødepære
8 Solopgang eller solnedgang
9 Levende lys
9
1 000K
Juster hvidbalancen manuelt, hvis den automatiske hvidbalance ikke
fungerer normalt. (side 83)
Autofokus
Kameraet fokuserer automatisk.
i Autofokus fungerer ikke korrekt i følgende situationer. Tag billeder med
manuel fokusindstilling. (side 81)
h Optagelse af fjerne og nære genstande samtidig
h Optagelse af et motiv gennem et snavset eller støvet vindue
h Optagelse af et motiv, der er omgivet af genstande med blanke
overflader eller meget reflekterende genstande
54
VQT3P61
GRUNDLÆGGENDE BETJENING
OPTAGELSE
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
FØR DU TAGER BILLEDER
Sådan opnår du de bedste resultater
Rigtigt
<Sådan holdes kameraet>
Eksempel 1:
Hold kameraet ved at
lægge højre hånds
fingre fra lillefingeren
til langfingeren
omkring kameraet og
læg pegefingeren
oven over objektivet.
Forkert
En finger blokerer for
objektivet eller flashen.
Eksempel 2:
Hold kameraet ved
at lægge højre
hånds fingre fra
lillefingeren til
pegefingeren
omkring kameraet.
i Monter altid håndstroppen, så du ikke taber kameraet.
Kontroller, at objektiv og flash ikke blokeres af dine fingre eller håndstroppen.
Undgå at blokere den indbyggede mikrofon på skærmen med hånden.
<Hvis kameraet føles varmt...>
i Pga. kameraets egenskaber kan den udvendige side blive varm
under brug, men dette er ikke tegn på en fejlfunktion.
i Hvis kameraet begynder at blive ubehageligt varm, kan du stoppe
med at bruge det midlertidigt, til det er kølet af, eller du kan holde det
i den anden hånd.
Brug et stativ eller anden form for støtte, når du bruger kameraet i
længere tid.
VQT3P61
55
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
Hold godt fast i kameraet, hold albuerne tæt ind til kroppen, og hold kameraet
roligt. Når du zoomer ind eller ud, kan du begrænse effekten af
kamerarystelser ved at støtte skærmen med din anden hånd for at stabilisere
kameraet.
Sådan bruges tilbehøret
k Håndstrop
VQT3P61
▲
▲
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
56
VIDEOOPTAGELSE
1
3
Tryk på [@]-knappen.
h Optagelsen starter.
h Det er ikke nødvendigt at
holde [@]-knappen nede
under optagelse.
h Når den resterende optagetid
for den aktuelle video er
30 sekunder eller mindre,
vises en nedtælling af den
resterende optagetid i
displayet.
h Når filstørrelsen for den
aktuelle optagelse overstiger
4 GB, gemmes filen, og
optagelsen starter i en ny fil.
(der oprettes automatisk filer
på 4 GB (side 185)).
Afslut optagelsen.
h Tryk på [@]-knappen igen
for at stoppe optagelsen.
h Den forløbne tid vender
tilbage til 000:00:00, hver
gang optagelse stoppes.
[@]-knap
Forløbet
optagetid
(timer:minutter:
sekunder)
2M
1080-30p
000:00:09
5
Resterende optagetid
(sekunder)
VQT3P61
57
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
2
Tænd kameraet (side 35), og
vælg optageindstilling
(side 40).
h Hvis motivet er en person,
vises en grøn dobbelt ramme
omkring ansigtet (side 86).
FOTOGRAFERING
1
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
Tænd kameraet (side 35), og
vælg optageindstilling
(side 40).
h Hvis motivet er en person,
vises en grøn dobbelt ramme
omkring ansigtet (side 86).
2
[O]-knap
Tryk på [O] knappen.
1 Tryk [O]-knappen halvt
ned.
h Autofokus starter, og der
fokuseres på billedet
(fokuslås).
2 Fortsæt med forsigtigt at
trykke [O]-knappen helt
ned.
h Lukkeren aktiveres, og
billedet tages.
1
2
h Du kan se billedet på
LCD-skærmen ved at
holde [O]-knappen
nede, når du tager
billedet.
Se side 77 vedrørende optagelse
af billedserie med høj hastighed.
58
VQT3P61
16M-S
F3.5
1/30
Målmærke
VQT3P61
59
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
TIP
Hvad fokuserer kameraet på?
Målmærke
i Et målmærke & på LCD-skærmen
viser det område, kameraet
16M-S
fokuserer på.
i Kameraet fastlægger automatisk
korrekt fokus ved at måle fra 9
forskellige fokuspunkter inden for
optageområdet. Hvis målmærket
befinder sig på et andet sted end
F3.5
det, du vil fokusere på, kan du
1/2
ændre fokus ved f.eks. at ændre
Målmærke
optagevinklen.
Lukkertid
i Det store målmærke vises, når
Blænde
kameraet fokuserer på et bredt
område midt på skærmen.
Fokus og eksponering kan låses fast
i Ved at tildele en betjeningsgenvej til en pilknap (side 88) kan du indstille
autofokus eller eksponering til en fast indstilling. Når eksponeringsindstillingen
er fastsat, vises ikonet
på LCD-skærmen; når autofokusindstillingen er
fastsat, vises ikonet
på LCD-skærmen.
i Når fokusindstilling eller motivindstilling (side 78 og 81) ændres, frigives
fokuslåsen og AE-låsen.
Lukkertiden og blænden vises
i Indstillingerne for lukkertid og blænde vises på optageskærmen.
Hvis ikonet for kamerarystelser > vises...
i Når du tager billeder med lang lukkertid, og der risiko for, at billedet kan
blive uskarpt pga. kamerarystelser, kan ikonet for kamerarystelser blive
vist på LCD-skærmen. I så fald skal du bruge et stativ til at stabilisere
kameraet under optagelse eller indstille flashen til Auto (side 45).
i Ved optagelse med motivfunktionen indstillet til fyrværkeri
vises
ikonet for kamerarystelser altid, men dette er normalt.
Virker det, som om det tager lang tid at gemme billeder?
i Ved optagelse i dårlig belysning kan det tage nogen tid at gemme dataene
på kortet.
Synes billedet på LCD-skærmen at flakke?
i Når [O]-knappen trykkes halvt ned, kan billedet på LCD-skærmen flakke
lodret. Det skyldes den interne billedbehandling og er ikke en fejlfunktion.
Denne flakken optages ikke og påvirker ikke billederne på nogen måde.
Tag et billede, samtidig med at du optager en video
Du kan tage et billede (enkeltbillede), mens du optager en video.
1
Hvis du under optagelsen af en video ser et motiv, du gerne vil tage
et billede af, skal du trykke på [O]-knappen.
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
TIP
i Du kan ikke bruge flashen, når du tager et billede, mens du optager en
video.
i Billedstabiliseringen (side 80) er ikke aktiv.
i Når der er ca. 30 sekunders videooptagetid tilbage, kan du ikke længere
tage et billede, mens du optager en video. Den nøjagtige resterende
optagetid, hvor dette sker, varierer afhængig af motivet og
optagestørrelsen (side 77) samt af optageindstillingen (side 74).
Om optagestørrelsen for billeder
i Størrelsen på et billede, der er taget under videooptagelse, afhænger af
størrelsesindstillingen for videooptagelsen.
Størrelsesindstilling for
videooptagelse
Optagestørrelse for billede
(16:9)
(16:9)
[ (4:3)
h Det er ikke muligt at tage et billede, mens du optager en video i
indstillingen.
h Det er ikke muligt at optage billedserier med høj hastighed.
60
VQT3P61
-
MAKROFOTOGRAFERING (ZOOM)
Dit kamera har to zoomfunktioner: optisk zoom og digital zoom (side 49).
1
3
Zoomknap
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
2
Ret kameraets objektiv mod
motivet.
Tryk zoomknappen mod [T/]]
eller [W/P] for at komponere
det ønskede billede.
[T/]]: Zoom ind på motivet.
[W/P]: Zoom ud.
h Når du trykker på
zoomknappen, vises
zoombjælken på LCDskærmen.
Tag billedet.
Se side 57 vedrørende
videooptagelse.
Se side 58 vedrørende optagelse
af billeder (enkeltbilleder).
Se side 77 vedrørende optagelse
af billedserier med høj hastighed.
Zoombjælke
Når både optisk og digital
zoom er aktiveret
Optisk zoom
Digital zoom (blå)
Når kun optisk zoom er
aktiveret
Markør
VQT3P61
61
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
TIP
Ved optagelse af videoer med stor forstørrelse
i Ved optagelse af videoer med stor forstørrelse kan et motiv i bevægelse
eller bevægelse af kameraet forårsage kamerarystelser, som giver et
forvredet billede. Dette fænomen skyldes MOS-sensorens egenskaber og
er ikke en fejlfunktion.
i Vi anbefaler, at du bruger et stativ til at stabilisere kameraet, når du
optager videoer med store forstørrelse.
i Når du bruger digital zoom, bliver billedkvaliteten mere kornet, efterhånden
som forstørrelsen øges.
i Se vedrørende zoomforstørrelse. (Grundlæggende brugervejledning:
SPECIFIKATIONER).
62
VQT3P61
OPTAGELSE UNDER VAND
Dette kamera kan bruges under vand ned til en dybde på 3 m i op til 60
minutter ad gangen. Indstil motivindstillingen til under vand ved optagelse
under vand
. Så opnår du de bedste farver og den bedste lydoptagelse ved
fotografering under vand (side 45 og 78).
Optagelse af de bedste farver og den bedste
lyd under vand (under vand-funktion)
1
Få vist Optagemenu 1 (side 41).
2
Vælg [SCENE MODE], og tryk på SET-knappen.
3
Vælg
4
-ikonet, og tryk på SET-knappen.
Tryk på MENU-knappen.
h Menuskærmen annulleres.
h Brug kun under vand-indstillingen ved optagelse under vand.
h Ved optagelse under vand forstærkes lyden af kameraets motor (en
summende lyd). I under vand-indstillingen reducerer et lydfilter dog
lyden af motoren (lydkvaliteten er anderledes en ved optagelse i en
anden motivindstilling end under vand).
VQT3P61
63
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
Før du bruger kameraet under vand, skal du læse afsnittene “VIGTIGT: OM
KAMERAETS VANDTÆTHED” (side 5) og “VEDLIGEHOLDELSE OG
VANDTÆTHED” (side 6 til 13) i denne vejledning og følge anvisningerne
omhyggeligt. Forkert brug kan forårsage indtrængen af vand i kameraet, så
det ødelægges.
Efter brug i vand
Når kameraet har været brugt i vand, skal det vaskes med ferskvand og tørre
helt.
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/OPTAGELSE
1
2
3
Sluk kameraet, og luk batteridækslet og poldækslet helt.
Vask kameraet med ferskvand.
h Fyld en skål med ferskvand, og læg det lukkede kamera heri i ca.
10 minutter. Drej skærmenheden flere gange for at gøre den helt ren.
Tør kameraet.
h Brug en tør klud til at tørre eventuelle dråber af kameraet, og lad det
tørre helt på et godt ventileret sted i skytte.
h Brug ikke en hårtørrer eller lignende til tørring af kameraet. Hvis
kameraet udsættes for høje temperaturer, kan kameraet og/eller den
vandtætte pakning blive deformeret.
h Hvis der er f.eks. salt på enheden, kan
hængslet på batteridækslet eller
poldækslet blive hvidt. Tør området
Hængselsdel
med en vatpind fugtet med vand, til
aflejringen er fjernet. Børst området let
med den medfølgende børste efter
aftørring.
h Hvis der sidder fugt på mikrofonen
eller højttaleren, kan lydstyrken blive
reduceret, og det kan være vanskeligt
at høre lyden. Placer kameraet så
mikrofonen og højttaleren vender nedad for at fjerne vandet, og tør
fugten af. Lad kameraet tørre et stykke tid, før du bruger det igen.
h Sæt ikke spidse genstande i mikrofonens eller højttalerens huller. (Det
kan beskadige det indvendige vandtætte ark og reducere
vandtætheden).
TIP
i Lyden kan ikke optages tydeligt, når der er vand i mikrofonen. Tør alle
dråber af kameraet.
Om håndstroppen
i Tag håndstroppen af kameraet, og vask den i ferskvand.
i Lad den tørre i skyggen efter vask.
64
VQT3P61
BILLEDVISNING
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
VISNING AF VIDEOER OG
BILLEDER
1
3
Gul ramme
Vælg det billede, du vil vise.
h Brug pilknapperne til at flytte
den gule ramme til den fil, du
vil vise.
h Billedoplysningerne for det
indrammede billede vises
nederst på LCD-skærmen.
Tryk på SET-knappen.
h Det billede, du valgte i trin 2,
vises på LCD-skærmen.
h Hvis du har valgt en video,
starter afspilningen.
<Fotofil: Sådan vender du
tilbage til skærmen til valg af
filer til visning>
Tryk på [J].
20.12.2011
18:41
10.5MB
1080-60i
SET
ENTER
100-0006
00:00:05
Billedoplysninger
TIP
i Billeder kan roteres, når de vises
(side 50 og 95).
i Hvis du lukker skærmenheden,
stopper afspilningen, og
kameraet skifter til
standbyindstilling.
Pilknapper
SET-knap
VQT3P61
65
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
2
Indstil kameraet til billedvisningsindstilling (side 40).
Videoafspilning
Funktion
Normal afspilning fremad
Stop afspilning
Pause
Handling
Tryk på SET-knappen.
Tryk på [J] under afspilning.
Tryk på SET-knappen eller [I] under
afspilning.
Tryk på [I] under hurtig afspilning.
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
Afspilning af et Under afspilning Tryk på [H] efter en pause i afspilningen.
fremad
enkelt billede
ad gangen
Under afspilning
Tryk på [G] efter en pause i afspilningen.
(enkeltbilledtrin)
tilbage
Langsom
afspilning
Under
afspilning
fremad
Under
afspilning
tilbage
Tryk på [H] og hold den nede efter en pause i
afspilningen.
Tryk på [G] og hold den nede efter en pause i
afspilningen.
Tryk på [H] under afspilning fremad.
Afspilning
h Hastigheden for afspilning fremad ændres,
hver gang der trykkes på [H].
fremad (maks.
Tryk på [G] for at genoptage normal
15×)
afspilningshastighed.
Hurtig
afspilning
Tryk på [G] under afspilning fremad.
Afspilning
h Hastigheden for afspilning tilbage ændres,
tilbage (maks.
hver gang der trykkes på [G].
15×)
Tryk på [H] for at genoptage normal
afspilningshastighed.
Tilbage til normal
Tryk på SET-knappen.
afspilningshastighed
Tryk zoomknappen mod [T/]] under
Højere
afspilning.
Justering af
lydstyrke
Tryk zoomknappen mod [W/P] under
Lavere
afspilning.
66
VQT3P61
TIP
Hvis
vises på afspilningsskærmen...
i Ikonet
vises ved afspilning af en fil, der blev gemt i segmenter
(side 186).
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
VQT3P61
67
Sådan gemmes et billede fra en video som et billede
1
2
Afspil videoen. Sæt afspilningen på pause på det sted, hvor du vil
“klippe” et billede.
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
Tryk på [O]-knappen.
h Skærmen til valg af højde-breddeforhold for billedet vises. Vælg det
ønskede højde-breddeforhold, og tryk på SET-knappen. Bemærk, at
hvis højde-breddeforholdet for videoen er 4:3, kan du ikke vælge 16:9.
h Det seneste billednummer tildeles til billedet, når det gemmes.
TIP
En videofil er meget stor
i Derfor skal du være opmærksom på, at hvis videoen overføres til en
computer med henblik på afspilning, er computeren muligvis ikke i stand til
at afspille videoen hurtigt nok, så den vises i ryk (videoen vises altid
korrekt på kameraets LCD-skærm eller på et tv).
Der høres ingen lyd...
i Lyden afspilles ikke, når videoen afspilles billede for billede, i slowmotion
eller hurtigt fremad eller tilbage.
68
VQT3P61
SLETNING AF FILER
Slettede filer kan ikke gendannes, så kontroller omhyggeligt indholdet af filer,
før du sletter dem.
Slet enkelte/slet alle/slet mappe
2
Åbn billedvisningsmenuen 1
DELETE
(side 41), vælg indstillinger for
sletning, og tryk på SETDELETE SINGLE
knappen.
DELETE SELECTED
DELETE SINGLE:
DELETE ALL
Sletter én fil ad gangen.
DELETE FOLDER
DELETE SELECTED:
Sletter de valgte filer (side 70).
SET ENTER
DELETE ALL:
Sletter alle filer.
DELETE FOLDER:
Sletter mappen og alle filerne i mappen.
Vælg den ønskede sletteindstilling, og tryk på SET-knappen.
h Skærmen til bekræftelse af sletning vises.
<DELETE SINGLE>
h Tryk på [G] eller [H] for at vælge den fil, du vil slette.
h Der er ingen skærm til bekræftelse ved sletning af enkelte filer.
Kontroller, at det viste billede er det, du vil slette.
<DELETE ALL>
h Tryk på [G] eller [H] for at bekræfte de filer, du vil slette.
<DELETE FOLDER>
h Tryk på [I] eller [J] for at vælge den mappe, du vil slette, og tryk på
SET-knappen.
VQT3P61
69
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
1
3
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
Vælg [DELETE], og tryk på SET-knappen.
<DELETE SINGLE>
h Den aktuelt viste fil slettes.
h Vælg [DELETE], og tryk på SET-knappen for at slette andre filer.
<DELETE ALL, DELETE FOLDER>
h Skærmen til bekræftelse af sletning vises igen. Vælg [YES], og tryk på
SET-knappen for at slette filerne. Hvis du har valgt [DELETE
FOLDER], skal du vælge [YES] igen og trykke på SET-knappen;
filerne slettes.
Slet valgte
Slet valgte filer.
1
2
Åbn billedvisningsmenuen 1 (side 41), vælg indstillinger for
sletning, og tryk på SET-knappen.
Vælg [DELETE SELECTED], og
tryk på SET-knappen.
h Skærmen til valg af filer til
sletning vises.
20.12.2011
14:25
1080-60i 51.6MB
DELETE SET OK
3
70
100-0006
00:00:25
Vælg et billede, du vil slette.
h Brug pilknapperne til at flytte den gule ramme til den fil, du vil slette.
VQT3P61
4
6
Tryk på [O]- eller [@]-knappen.
h Skærmen til bekræftelse af sletning vises.
Vælg [YES], og tryk på SET-knappen.
h De valgte filer slettes.
TIP
i Filer, der er beskyttet mod utilsigtet sletning, kan ikke slettes. Hvis du vil
slette beskyttede filer, skal du deaktivere beskyttelsesindstillingen for
filerne (side 93) og derefter følge proceduren for sletning af filer.
VQT3P61
71
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
5
Tryk på SET-knappen.
h Den valgte fil markeres med sletteikonet [>].
h Der kan slettes op til 100 filer.
h Hvis du vil annullere valget af en fil til sletning og fjerne sletteikonet fra
filen, skal du flytte den gule ramme til den markerede fil og trykke på
SET-knappen.
BILLEDVISNINGSINDSTILLINGER
Visning af display med 21 billeder
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
1
2
3
Åbn det billede, du vil vise.
h Displayet med 8 billeder vises.
Tryk zoomknappen mod [W/P].
h Displayet med 21 billeder vises.
h Når displayet med 21 billeder
vises, kan du skubbe
zoomkontakten mod [T/]] for
at skifte til displayet med 8
billeder; skub den mod [T/]]
igen for at skifte til visning af
enkeltbilleder.
20.12.2011 14:25
100-0021
Vælg det billede, du vil vise.
h Brug pilknapperne til at flytte den gule ramme til det ønskede billede,
og tryk på SET-knappen.
h Når du skubber zoomknappen mod [W/P] under visning af displayet
med 21 billeder, skifter displayet til skærmen til valg af
billedvisningsmappe (side 121).
TIP
Billedvisning:
I trin 2 skal du trykke på SET-knappen for at få vist det valgte billede på LCDskærmen.
Videoafspilning:
I trin 2 skal du trykket på SET-knappen for at afspille den valgte video.
72
VQT3P61
Forstørrelse (zoom ind) af billede (kun fotos)
1
2
Vis et billede.
105%
SAVE
SET
100%
Move
TIP
Den forstørrede del af billedet kan gemmes som et separat billede
i Tryk på [O]-knappen. Den forstørrede del gemmes som et nyt billede.
i Billedstørrelsen for det gemte billede af den forstørrede del er mindre end
det oprindelige billedes størrelse.
VQT3P61
73
GRUNDLÆGGENDE BETJENING/BILLEDVISNING
Tryk zoomknappen mod [T/]].
h Forstørrelse er aktiveret.
h Billedet forstørres, og den
midterste del af billedet vises.
h På et billede, der er taget med
aktiveret
ansigtssporingsfunktion
(side 86), befinder det
registrerede ansigt i midten af
det forstørrede billede.
h Brug pilknapperne til at vises
forskellige dele af det
forstørrede billede.
Forstørrelse:
Forstørrelsen øges, hver gang
zoomknappen trykkes mod [T/]].
Vend tilbage til normal størrelse:
Forstørrelsen reduceres, hver gang
zoomknappen trykkes mod [W/P].
h Tryk på SET-knappen for at vende
tilbage til normal visning (100%).
AVANCERET BETJENING
OPTAGELSE
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
OPTAGEMENU 1
Se side 41 til 43 vedrørende adgang til og brug af menuskærmen.
Indstilling af optageindstilling (side 44)
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
Når du optager en video, kan der opnås jævnere bevægelser og større
klarhed i billederne med en højere pixelmængde (opløsning) og en hurtigere
billedhastighed. Men filen bliver også tilsvarende større, og det tager længere
tid at redigere og gemme den (side 51). Vi anbefaler, at du justerer
indstillingerne, så de egner sig til det ønskede formål. Bemærk, at denne
menu også anvendes til optagelser af lydfiler.
TIP
Om optagelse i indstillingen
i Brug denne indstilling, når du bruger en Mac-computer til afspilning og
redigering.
Når du redigerer videoer...
i For at videoer kan sættes sammen , skal de være optaget i samme
indstilling.
i Videoer, der er optaget i forskellige indstillinger, kan ikke sættes sammen.
Afspilning af en video, der er optaget i indstillingen
.
i I nogle tilfælde er det ikke muligt at afspille videoer, der er optaget med
denne indstilling, heller ikke på andre enheder, der har denne indstilling.
Om optagne videoers kompatibilitet
i Denne enhed understøtter ikke enheder, der ikke er kompatible med MP4.
Afspilning er ikke muligt på enheder, der ikke er MP4-kompatible, så se i
brugervejledningen, om din enhed er kompatibel.
i I nogle tilfælde er afspilning ikke muligt på en MP4-kompatibel enhed. I så
fald skal du bruge kameraet til afspilning.
Vedrørende optagetid og billedkvalitet
i Se side 185.
74
VQT3P61
Lydoptagelse og afspilning
k Optagelse
1
3
Tryk på [@]-knappen.
h Lydoptagelsen starter.
h Under lydoptagelse vises <
på LCD-skærmen.
h Det er ikke nødvendigt at holde
[@]-knappen nede under
optagelse.
h Når den resterende optagetid
for den aktuelle video er 30
sekunder eller mindre, vises en
nedtælling af den resterende
optagetid i displayet.
Resterende optagetid
16M-S
340
014:59:15
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
2
Vælg <, og tryk på SETknappen.
h Lydoptageindstillingen er
aktiveret.
h Menuvisningen annulleres, hvis
der trykkes på MENU-knappen.
Forløbet optagetid
0.3M
000:00:06
Bliver rød
Afslut lydoptagelsen.
h Tryk på [@]-knappen igen for at stoppe optagelsen.
h Den forløbne tid vender tilbage til 000:00:00, hver gang optagelse
stoppes.
TIP
Du kan tage et billede under en lydoptagelse
i Tryk på [O]-knappen under lydoptagelse for at tage et [ billede.
Maks. lydoptagetid?
i Når optageindstillingen er indstillet til en lyd <, og optagelsen overstiger
5 timer, gemmes den optagne fil, og lydoptagelsen stopper.
i Hvis du lukker skærmenheden, stopper lydoptagelsen, og kameraet skifter
til standbyindstilling.
VQT3P61
75
k Afspilning af lyd
1
Vælg en lydfil (ikonet :), og tryk på SET-knappen.
h Afspilningen starter.
Funktion
Normal
afspilning
Handling
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
Start
afspilning
Tryk på SET-knappen.
Pause
Tryk på SET-knappen.
Tryk på [I].
Stop
afspilning
Tryk på [J].
Tryk på [H] under afspilning.
Hurtigt frem
Hastigheden øges, hver gang der trykkes
(maks.
på [H]. Hvis der trykkes på [G] under
15×)
hurtigt frem, reduceres hastigheden.
Hurtigt
frem/
hurtigt
tilbage
Justering af
lydstyrke
Hurtigt
tilbage
(maks.
15×)
Tryk på [G] under afspilning.
Hastigheden øges, hver gang der trykkes
på [G]. Hvis der trykkes på [H] under
hurtigt tilbage, reduceres hastigheden.
Pause
Tryk på [I].
Tilbage til
normal
afspilning
Tryk på SET-knappen.
Højere
Tryk zoomknappen mod [T/]] under
afspilning.
Lavere
Tryk zoomknappen mod [W/P] under
afspilning.
TIP
Der høres ingen lyd...
i Lyden afspilles ikke, når lydoptagelsen afspilles i indstillingen hurtig
afspilning eller hurtigt tilbage.
76
VQT3P61
Optagne pixel (side 44)
Du kan vælge enten 4:3 eller 16:9 vandret eller lodret højde-breddeforhold.
Denne menu anvendes også til optagelse af billedserier med høj hastighed.
Billedserie med høj hastighed
1
2
Vælg C eller t, og tryk på SET-knappen.
h Menuvisningen annulleres, hvis der trykkes på MENU-knappen.
TIP
Hvad er det maksimale antal billeder, der kan tages i en billedserie med
høj hastighed?
C: 8 billeder
t: 20 billeder
i Hvis du fortsætter med at optage, selv når det maksimale antal billeder er
nået, stopper optagelsen ikke.
i Hvis du fortsætter med at optage, efter at det maksimale antal billeder er
taget, gemmes billederne i baglæns rækkefølge fra det sidst optagne
billede.
Tryk på [O]- Billederne registreres midlertidigt i den
knappen.
indbyggede hukommelse under optagelse.
Slip [O]knappen.
Perfekt billede
Ikke gemt
Billederne registreres (maksimalt antal
billeder) fra dette punkt.
VQT3P61
77
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
Tryk på [O]-knappen.
h Optagelsen starter. Optagelsen fortsætter, så længe der trykkes på
[O]-knappen.
Når selvudløseren anvendes...
i Optagelsen stopper automatisk, når det maksimale antal billeder er taget.
Om fokus ved optagelse af billedserier med høj hastighed
i Ved optagelse af billedserier med høj hastighed fastlægges autofokus, når
[O]-knappen trykkes halvt ned.
Kan flashen anvendes?
i Flashen kan ikke anvendes ved optagelse af billedserier med høj
hastighed.
Motivindstilling (side 45)
Du kan vælge mellem forskellige forindstillinger (blænde, lukkertid etc.) for
specifikke optageforhold.
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
TIP
i Hvis du vil vende tilbage til normal fotografering, skal du vælge
i
motivindstillingsmenuen og trykke på SET-knappen.
i På side 176 finder du et skema, der viser begrænsningerne for indstillinger
svarende til motivindstillingsikoner ud over
.
Motivprogramegenskaber
Indstillingen
Dårligt lys
iLukkertiden er mindre end 1/15 sek. (ved videooptagelse).
Indstillingerne Solnedgang
/Fyrværkeri
/Landskab
/
Aftenlandskab
/Aftenportræt
iVed optagelse af et motiv på tæt hold kan billedet blive sløret.
Indstillingen
Fyrværkeri
iLukkertiden er 1/30 sek. (ved videooptagelse).
iVed optagelse i lyse omgivelser kan billedet blive hvidligt.
Indstillingerne
Aftenmotiv/Aftenportræt
iBrug af stativ anbefales.
78
VQT3P61
Indstilling af selvudløser (side 45)
Ved at tildele en betjeningsgenvej til en pilknap (side 88) kan du indstille
selvudløseren fra optageskærmen.
TIP
Sådan annullerer du selvudløserfunktionen...
i Hvis der trykkes på [O]-knappen eller [@]-knappen igen, før lukkeren
aktiveres, annulleres selvudløseren.
i Ved videooptagelse stopper optagelsen ikke automatisk.
i Selvudløseren nulstilles automatisk til deaktiveret N efter optagelse og
kameraet slukkes.
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
Når x er valgt...
i Når der trykkes på [O]-knappen eller
[@]-knappen, blinker statusindikatoren
i ca. 10 sekunder, hvorefter billedet
tages. Nedtællingen i illustrationen til
højre vises også på LCD-skærmen.
Når y er valgt...
i Når du trykker på [O]-knappen eller
[@]-knappen, blinker
statusindikatoren, og indikatoren i
illustrationen til højre vises på LCDskærmen, for at angive hvornår lukkeren
aktiveres.
<2 sekunder før>
<1 sekund før>
Lukker
VQT3P61
79
OPTAGEMENU 2
Se side 41 til 43 vedrørende adgang til og brug af menuskærmen.
Bevægelseskompensationsindstilling
(billedstabilisering) (side 47)
Kameraet kan minimere flimmer på billeder ved at kompensere for utilsigtede
håndbevægelser.
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
TIP
Hvis bevægelseskompensation ikke synes at virke...
i Pga. denne funktions mekaniske egenskaber kan kameraet muligvis ikke
kompensere for kraftige bevægelser.
i Hvis der bruges digital zoom (side 49), kan den store forstørrelsesfaktor
gøre det vanskeligt at opnå korrekt bevægelseskompensation.
i Når motivindstillingsfunktionen er indstillet til Aftenportræt
, Dårligt lys
, Aftenlandskab
eller Fyrværkeri
, kan effekten af
bevægelseskompensation være ubetydelig.
i Når der anvendes optisk zoom eller autofokus, kan billedet synes at flakke,
men dette er ikke en fejlfunktion.
Når bevægelseskompensation er aktiveret
i Følgende ikoner vises på LCD-skærmen:
1080-30p
001:00:05
Videostabiliseringen er aktiv
Billedstabiliseringen er aktiv
Både videostabiliseringen og billedstabiliseringen er
aktiv
80
VQT3P61
Fokusindstilling (side 47)
Sådan bruges manuel fokus
1
2
Vælg -, og tryk på SETknappen.
h Fokusjusteringsbjælken vises.
16M-S
340
1080-30p
000:15:17
TIP
Om makroindstillingen
i Når fokusområdet er indstillet til makro
, indstilles zoom midlertidigt til
den brede ende.
i Ved at tildele en betjeningsgenvej til en pilknap (side 88) kan du ændre
fokusindstillingen fra optageskærmen.
i I nogle tilfælde kan det være vanskeligt for autofokusfunktionen at fungere.
VQT3P61
81
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
Tryk på [G] eller [H] for at justere
fokus, og tryk på SET-knappen.
h Fokus er indstillet, og du vender
tilbage til optageskærmen.
Indstilling for ISO-følsomhed (side 47)
I startindstilling indstilles ISO-følsomheden automatisk i henhold til motivets
lysstyrke, men ISO-følsomheden kan indstilles til en fast indstilling.
TIP
i Ved at indstille en højere ISO-følsomhed kan du indstille kortere
lukkertider og tage billeder på mørkere steder, men støjen i de tagne
billeder kan øges, eller billederne kan blive uregelmæssige.
i Ved at tildele en betjeningsgenvej til en pilknap (side 88) kan du ændre
ISO-indstillingen fra optageskærmen.
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
82
VQT3P61
Hvidbalanceindstilling (side 47)
Kameraet justerer automatisk hvidbalancen under de fleste lysforhold, men
hvis du vil angive lysforholdene eller ændre den generelle tone i billedet, kan
hvidbalancen indstilles manuelt.
Sådan bruges “hvidindstilling”
1
Vælg
-ikonet, og tryk på SET-knappen.
h Hvidbalancen er nu indstillet.
h LCD-skærmen bliver kortvarigt sort, og du vender tilbage til
optagemenuen. Hvis
-ikonet vises i optagemenuen, betyder det, at
hvidbalanceindstillingen blev gennemført.
TIP
Sådan annulleres hvidbalanceindstillingen
i Vælg >, og tryk derefter på SET-knappen.
Hvis skærmens farve eller lysstyrke ændres, hvis der forekommer
striber på skærmen, eller hvis LCD-skærmen flimrer under fotografering
inden døre...
i Ved optagelse under fluorescerende lys, natriumdamplamper,
kviksølvlamper etc. kan skærmens farve og/eller lysstyrke ændre sig, eller
der kan forekomme vandrette striber hen over skærmen. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Nulstil hvidbalancen i følgende tilfælde
h Når der sker en ændring i lyset, eller optagestedet ændres
i Hvis farverne i billedet ikke er korrekte, skal du kontrollere, at indstillingen
for hvidbalance passer til den aktuelle lyskilde.
VQT3P61
83
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
2
Fyld hele skærmen med et almindeligt hvidt kort (eller et stykke
papir etc.).
OPTAGEMENU 3
Se side 41 til 43 vedrørende adgang til og brug af menuskærmen.
Eksponeringsindstilling (side 49)
Lukkertid og blændestørrelse kan indstilles individuelt.
1
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
2
84
Vælg det ønskede ikon i
eksponeringsmenuen, og tryk
på SET-knappen.
<Hvis der blev valgt T, g
eller ,>
1 Hvis If , er valgt, skal du
trykke på [I] eller [J] for at
F3.5
vælge blændeværdi eller
1/1000
lukkertid.
2 Tryk på [G] eller [H] for at
Lukkertid
skifte indstilling for den valgte
Blænde
parameter.
<Indstillingsområder>
Blænde: F3.5 til F8.0
Lukkertid: 2S (2 sek.) til 1/1500 (1/1500 sek.)
* Når blænden er indstillet til andet end F8.0, er området for lukkertid
2 sek. til 1/1000.
* Når blændeprioriteten g er indstillet til F8.0, er området for
lukkertid 2 sek. til 1/1500.
* Afhængig af zoomforstørrelsen vises blændeværdien (F-tal) muligvis
ikke.
Tryk på SET-knappen.
h Eksponering er nu indstillet.
VQT3P61
VQT3P61
85
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
TIP
i Vi anbefaler, at du bruger et stativ eller andre måder at stabilisere
kameraet på for at forhindre effekterne af kamerarystelser ved lange
lukkertider.
i En lang lukkertid kan være nyttig ved fotografering under mørke forhold,
men støjen i billedet kan blive forøget.
i Hvis eksponeringsindstillingen er sat til T, g eller H, kan du ved at
tildele en betjeningsgenvej til en pilknap (side 88) vælge
eksponeringsindstilling T, g eller H på optageskærmen.
i Eksponeringsindstillingen sættes automatisk til @, hvis
motivindstillingsfunktionen er aktiv.
Ved optagelse af billedserie med høj hastighed...
i Lukkertiden er mindre end 1/30 sek.
Ved optagelse af en video...
i Selvom lukkertiden er indstillet til længere end 1/29 sek., er lukkertiden 1/30
sek.
Indstillinger for motivsporing (side 49)
Juster indstillingerne, så kameraet automatisk følger en specifik farve med
farvesporingsfunktionen, eller tag skarpe billeder af ansigter med
ansigtssporingsfunktionen.
Optagelse med ansigtssporingsfunktionen
1
Indstil ansigtssporingsfunktion til
.
h Når ansigtssporingsfunktionen er aktiveret, lægges der en dobbelt
grøn ramme ind over ansigtet midt på LCD-skærmen.
h Alle andre ansigter indrammes af en enkelt grøn ramme.
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
<Ved optagelse af billeder>
2
3
Tryk [O]-knappen halvt ned.
h Den dobbelte grønne ramme skifter til gul.
Tryk på [O]-knappen.
h Tryk forsigtigt [O]-knappen helt ned for at tage billedet.
<Ved optagelse af videoer>
2
Tryk på [@]-knappen.
h Optagelsen starter.
TIP
Om optagelse med motivsporingsfunktionen
i Sporingsfunktionen fungerer muligvis ikke, hvis motivet på LCD-skærmen
er relativt lille eller mørkt.
i Hvis indstillingen for motivindstillingsfunktionen er Fyrværkeri
,
Landskab
eller Aftenlandskab
, ændres den automatisk til
.
i Fokusindstillingen ændres til 9-punktsområdefinder
, og
måleindstillingen ændres til multi n.
86
VQT3P61
Optagelse med farvesporingsfunktionen (kun
billeder)
1
2
Flyt målmærket til det ønskede motiv, og tryk på SET-knappen.
h Når der er skudt ind på motivet, vises et målrammeikon (blå …) ind
over motivet.
<Sådan annullerer du farvesporingsfunktionen>
h Tryk på SET-knappen, mens målrammeikonet vises.
<Hvis der ikke skydes korrekt ind på målet>
h Målrammeikonet (rød …) vises fortsat. Tryk på SET-knappen endnu
en gang, og prøv at fange målet igen.
Tryk på [O]-knappen.
h Billedet tages, i det øjeblik der trykkes på [O]-knappen.
TIP
Hvis målrammen bliver rød...
i Målrammen bliver rød, hvis kameraet har tabt motivet. Den bliver blå, når
kameraet finder motivet igen.
VQT3P61
87
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
3
Indstil farvesporingsfunktionen til
.
h Der vises et mærke (+) midt på LCD-skærmen.
Genvejsindstilling (side 49)
Tildel funktioner (betjeningsgenveje) til piltasterne, når der trykkes på dem,
mens optageskærmen vises.
1
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
2
88
Vælg [SHORTCUTS], og tryk på
SET-knappen.
: Til funktionen, når der
trykkes på [I].
: Til funktionen, når der
trykkes på [J].
: Til funktionen, når der
trykkes på [G].
: Til funktionen, når der
trykkes på [H].
RECOMMENDED SETTINGS:
De hyppigst anvendte
indstillinger tildeles
automatisk.
SHORTCUTS
OFF
OFF
OFF
OFF
RECOMMENDED SETTINGS
SET
ENTER
Pilknapper
Vælg den pilknap, du vil tildele funktionen, og tryk på SET-knappen.
h Skærmen til tildeling af en funktion til tasten vises.
AF LOCK: Lås fokus (side 59).
AE LOCK: Lås eksponeringsindstillingen (side 59).
FOCUS: Indstil fokus (side 81). (Denne betjeningsgenvej kan kun
tildeles til
- eller
-tasten).
m FLASH: Indstil flashbetjeningen (side 45).
) EXP COMPENSATION: Juster eksponeringen (side 91).
s ISO:
Indstil ISO-følsomheden (side 47 og 82).
O SELF-TIMER: Indstil selvudløseren (side 79).
H EXPOSURE: Indstil eksponeringsværdien for
eksponeringsindstillingen (side 84).
PHOTO VIEW: Vælg det ønskede visningsfelt (billedvisning eller
videovisning) for optagestandbyskærmen. Når
“billedvisning” er valgt, vises en ramme med
visningsfeltet under videooptagelse.
OFF: Der tildeles ingen betjeningsgenvej til tasten.
VQT3P61
Videooptageområde
<Videovisning>
<Fotovisning>
4
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
3
Tryk på [I] eller [J].
h Vis den funktion, du vil tildele til tasten.
Tryk på SET-knappen.
h Den valgte funktion tildeles til
tasten, og du vender tilbage til
genvejsskærmen.
h Gentag trin 2 til 4 for at tildele
funktioner til andre taster.
SHORTCUTS
PHOTO VIEW
FOCUS
FLASH
SELF TIMER
RECOMMENDED SETTINGS
SET ENTER
<Når [RECOMMENDED
SETTINGS] er valgt>
VQT3P61
89
5
Tryk på MENU-knappen.
h Skærmen til kontrol af
genvejsindstillinger vises, og du
vender tilbage til optagemenuen.
h Genvejsindstillingen er nu udført.
<Sådan kontrollerer du de tildelte
genveje>
h Tryk på MENU-knappen på
skærmen i trin 1, hvorefter
skærmen til kontrol af
genvejsindstillingerne vises.
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
90
VQT3P61
SHORTCUTS
Eksponeringskompensation
Når du tildeler betjeningsgenvejen til eksponeringskompensation til en pilknap
(side 88), kan du gøre billedet lysere eller mørkere, når du tager det.
1
2
Tryk på den pilknap, som
betjeningsgenvejen blev tildelt
til.
h Eksponeringskompensationsbjæ
lken vises.
Tryk på [G] eller [H] for at
justere eksponeringen.
h Den numeriske værdi for
eksponeringskompensation vises i
venstre ende af
eksponeringskompensationsbjælken.
h Eksponeringskompensationen
kan indstilles til en værdi fra
–1.8 til +1.8.
h Eksponeringskompensationsbjælken
annulleres, når der trykkes på
MENU-knappen eller SET-knappen.
16M-S
1080-30p
340
000:15:17
0.0
Markør
Eksponeringskompensationsbjælke
TIP
Eksponeringskompensationsindstillingen annulleres i følgende tilfælde:
i Når markøren er indstillet til ±0.0.
i Når kameraet sættes i billedvisningsindstilling.
i Når kameraet slukkes.
i Når kameraet sættes i standbyindstilling.
i Når motivindstillingen ændres.
i Når USB-kablet sættes i eller tages ud.
i Intelligent autoindstilling aktiveres eller deaktiveres.
VQT3P61
91
AVANCERET BETJENING/OPTAGELSE
3
Tildel betjeningsgenvejen til
SET-knappen (side 88).
BILLEDVISNING
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
BILLEDVISNINGSMENU 1
Se side 41 til 43 vedrørende adgang til og brug af menuskærmen.
Indstillinger for lysbilledshow (side 50)
Angiv indstillingerne for kontinuerlig visning af filer i et “lysbilledshow”. I et
lysbilledshow kan du indstille overgangstid, overgangseffekter og BGM.
Ændring af en indstilling
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
1
2
3
Vælg det element, du vil ændre,
og tryk på SET-knappen.
Tryk på [I] eller [J] for at ændre
indstillingen.
Tryk på SET-knappen.
SLIDESHOW
ALL
MODE
SHORT
SLIDES INTERVAL
EFFECT SETUP
OFF
MUSIC SELECT
START
SET ENTER
Start lysbilledshowet
1
Vælg [START], og tryk på SET-knappen.
h Lysbilledshowet starter.
h Tryk på en betjeningsknap for at stoppe lysbilledshowet. (Afspilningen
stopper også, hvis der trykkes på zoomknappen).
TIP
BGM til videoer?
i Optagedatoen for redigerede billeder ændres til den dato, hvor billedet blev
gemt.
BGM-mængde?
i Juster mængden, før du starter lysbilledshowet (side 50).
92
VQT3P61
Filbeskyttelsesindstilling (side 50)
Beskyt billed- og lydfiler mod utilsigtet sletning.
Beskyt filer en efter en
1
2
4
Vælg [PROTECT], og tryk på SET-knappen.
Vælg [PROTECT SINGLE], og
tryk på SET-knappen.
h [LOCK] vises.
h Hvis beskyttelsesindstillingen
allerede er aktiveret for filen,
vises [UNLOCK].
Vælg [LOCK], og tryk på SETknappen.
h Beskyttelsen er indstillet for filen.
h Beskyttelsesmærket
angiver,
at filen er låst.
PROTECT
LOCK
RETURN
SET ENTER
TIP
i Selv om der er indstillet beskyttelse for visse filer, slettes de, hvis kortes
formateres.
Sådan vælger du et andet billede i trin 3...
i Tryk på [G] eller [H].
Sådan annullerer du beskyttelsen af en fil...
i Vis den ønskede fil, og gentag trin 1 til 3, vælg [UNLOCK], og tryk på SETknappen. Beskyttelsesmærket
forsvinder, og beskyttelsen annulleres.
VQT3P61
93
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
3
Vis den fil, du vil beskytte mod utilsigtet sletning, og åbn
billedvisningsmenuen 1 (side 41).
Beskyt valgte filer
Vælg flere filer til beskyttelse.
1
Vis billedvisningsmenuen 1 (side 41).
2
Vælg [PROTECT], og tryk på SET-knappen.
3
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
Vælg [PROTECT SELECTED], og
tryk på SET-knappen.
h Brug pilknapperne til at flytte den
gule ramme til den fil, du vil
beskytte.
20.12.2011
14:25
1080-60i 51.6MB
SET LOCK
4
94
100-0006
00:00:25
Tryk på SET-knappen.
h Den valgte fil markeres med beskyttelsesikonet
.
h Hvis du vil annullere valget af en beskyttelse og fjerne
beskyttelsesikonet fra en fil, skal du flytte den gule ramme til den
markerede fil og trykke på SET-knappen.
VQT3P61
Roter (side 50)
Billeder kan roteres til den korrekte visningsretning.
TIP
i Et beskyttet billede kan ikke roteres. Hvis du vil rotere et beskyttet billede,
skal du annullere beskyttelsesindstillingen, før du roterer billedet (side 93).
Skift størrelse (side 50)
TIP
Hvorfor kan billedets størrelse ikke ændres?
i Et billede kan kun gøres mindre (eller samme størrelse), det kan ikke
gøres større.
VQT3P61
95
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
Du kan reducere størrelsen af et taget billede og gemme det som et separat
billede.
Du kan indstille størrelsen til 1600×1200 pixels eller 640×480 pixels.
Det seneste billednummer tildeles til billedet, når det gemmes.
BILLEDVISNINGSMENU 2
Se side 41 til 43 vedrørende adgang til og brug af menuskærmen.
Korrektion af røde øjne (side 51)
Reparer rød-øje-effekten på billeder, så øjnene ser mere naturlige ud.
I tilfælde af [SAVE AS NEW] tildeles det seneste billednummer til billedet, når
det gemmes.
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
TIP
Hvis meddelelsen “Rød-øje-korrektion lykkedes ikke” vises...
i Kameraet kunne ikke reparere billedet.
i Korrektionsfunktionen redigerer automatisk fejl, som kameraet registrerer i
de tagne billeder. Kameraet kan ikke korrigere en fejl korrekt i alle tilfælde.
96
VQT3P61
Redigering af videoer (side 51)
Du kan fjerne uønskede dele af en video og gemme den som en ny video
(videobeskæring [uddrag]). Du kan også sætte videoer sammen og gemme
dem som ét separat klip (“sammensætning”).
Fremgangsmåde for beskæring (uddrag) af en del
af en video
1
2
A
B
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
Angiv rammerne
(1, 2), hvor
videoen skal
deles.
C
J
Uddrag den angivne del.
[To måder til opdeling
af videoen]
i Beskæring af dele A
og C, og lagring af
del B.
i Slet del B, og saml
del A og C.
i Den
oprindelige
video
påvirkes ikke.
(Du kan også vælge at slette den oprindelige video, når den nye er gemt).
VQT3P61
97
Fremgangsmåde ved sammensætning af videoer
Angiv den video, der skal komme først.
J
Angiv det videoklip, du vil tilføje
(sammensætte).
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
J
Sæt videoerne sammen.
i Videoerne er sat sammen.
i De oprindelige videoer påvirkes ikke.
(Du kan også vælge at slette de
oprindelige videoer, når den nye er
gemt).
Når du redigerer videoer...
i Når du redigerer videoer, må du ikke slukke kameraet; det kan forårsage
sletning af den oprindelige video.
i Når antallet eller størrelsen af videoerne øges, kan hukommelseskortet
blive fyldt, så det ikke er muligt at redigere eller gemme videoerne. I så fald
er du nødt til at frigøre noget hukommelse på kortet ved at slette filer, du
ikke længere har brug for (side 50 og 69).
98
VQT3P61
Videobeskæring (uddrag)
1
2
Vælg den video, der skal beskæres, i displayet med 8 billeder.
h Flyt den gule ramme til den video, du vil beskære (side 65).
Åbn billedvisningsmenuen 2
(side 41), vælg [EDIT VIDEO], og
tryk på SET-knappen.
EDIT VIDEO
SET ENTER
3
Vælg [SPLIT], og tryk på SETknappen.
h Opdelingsskærmen vises.
Startpunkt
SPLIT
00:00:10
SAVE
VQT3P61
99
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
SPLIT
SPLICE
4
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
Angiv startpunktet for uddraget.
h Afspil videoen til omtrent det ønskede punkt, sæt videoen på pause,
afspil derefter videoen med et billede ad gangen, og stop på
startpunktet for uddraget. Dette bliver det første billede i uddraget.
h Fortsæt til trin 5, hvis startpunktet for videoen også er startpunktet for
uddraget.
<Fremgangsmåde>
Afspil:
Efter en pause i afspilningen skal du trykke på [H] i ca. 2 sekunder
for afspilning fremad eller på [G] for afspilning tilbage.
Pause:
Tryk på SET-knappen under afspilning.
Hurtig afspilning:
Tryk på [G] eller [H] under afspilning for at ændre
afspilningshastigheden.
Enkelt billede:
Tryk på [H] efter en pause i afspilningen for at gå et billede frem eller
på [G] for at gå et billede tilbage.
100 VQT3P61
5
Tryk på [O]-knappen eller
[@]-knappen.
h Der vises en skærm, hvor du
skal vælge enten at gemme den
redigerede video som en ny
(separat) fil eller at slette den
oprindelige video og erstatte den
med den redigerede video.
SAVE AS NEW:
Den redigerede video gemmes
som en ny fil. Den oprindelige
video ændres ikke.
OVERWRITE:
Den oprindelige video slettes.
Kun den redigerede video
gemmes.
REVIEW CLIP:
Afspil den redigerede video, før
du gemmer den.
Omtrentlig afspilningstid
00:00:06
SPLIT
SAVE
Slutpunkt
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
6
Tryk på [I].
h Startpunktet for videouddraget er
indstillet, og skærmen til
angivelse af slutpunktet vises.
h Angiv slutpunktet for uddraget
ved at følge samme
fremgangsmåde som i trin 4.
<Når du sætter første og sidste
del sammen>
1 Tryk på [J].
h Hver gang der trykkes på
[J], byttes der om på de
dele, der skal slettes, og de
dele, der skal gemmes.
2 Angiv slutpunktet for uddraget.
Billedet efter slutpunktet for
uddraget er startpunktet for den
sidste del, der skal tilføjes.
Del, der skal slettes (Sort)
SPLIT
SAVE AS NEW
OVERWRITE
REVIEW CLIP
SET
ENTER
VQT3P61
101
7
Vælg den ønskede funktion, og tryk på SET-knappen.
h Redigering starter.
h Når du redigerer videoer, må du ikke slukke kameraet; det kan
forårsage sletning af den oprindelige video.
h Når redigeringen afsluttes, vender du tilbage til billedvisningsmenuen.
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
TIP
i Du kan ikke overskrive filen, hvis den oprindelige fil er beskyttet.
i Hvis meddelelsen “CARD FULL.” eller “Built-in Memory full.” vises, skal du
frigøre noget hukommelse ved at slette filer, du ikke har brug for.
i Lydfiler kan ikke beskæres.
Lydstyrke ved afspilning?
i Juster lydstyrken, før du starter redigeringen (side 66).
Ved langvarig optagelse...
i Under redigeringen af lange videoer kan det tage lang tid at behandle den
store mængde data. For at undgå problemer forårsaget af en flad
batteripakke midt under videoredigeringen skal du sikre dig, at der sidder
en tilstrækkeligt opladet batteripakke i kameraet eller tilslutte
lysnetadapteren, før du påbegynder redigeringen.
i Vi anbefaler, at du bruger en computer (HD Writer VE 1.0) til redigering af
lange videoer.
i Videoer, der er kortere end 1 sekund, kan ikke redigeres.
102 VQT3P61
Sammensætning af videoer
TIP
i Videoer, der er optaget i forskellige indstillinger, kan ikke sættes sammen.
1
Åbn billedvisningsmenuen 2
(side 41), vælg [EDIT VIDEO], og
tryk på SET-knappen.
EDIT VIDEO
SET
2
Vælg [SLICE], og tryk på SETknappen.
h Billedvisningsdisplayet med
8 billeder vises.
20.12.2011
1080-60i
SAVE
3
ENTER
Flyt den gule ramme til den video,
du vil sætte sammen, og tryk på
SET-knappen.
h Den angivne video mærkes med
et nummer.
h Der kan vælges op til 9 videoer.
h Sammensætningsrækkefølgen
følger den rækkefølge, numrene
tildeles i.
h Vælg videoen, og tryk på SETknappen for at annullere et valg
og fjerne nummermærket fra en
video.
20:53
SET
OK
100-0016
00:00:05
Tildelt nummer
1
20.12.2011
1080-60i
SAVE
100-0016
20:53
00:00:05 00:00:05
SET
UNLOCK
Omtrentlig afspilningstid
VQT3P61
103
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
SPLIT
SPLICE
4
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
5
Tryk på [O]-knappen eller
[@]-knappen.
h Der vises en skærm, hvor du
skal vælge enten at gemme den
sammensatte video som en ny
(separat) fil eller at slette de
oprindelige videoer og erstatte
dem med den sammensatte
video.
SAVE AS NEW:
Det sammensatte videoklip
gemmes som en ny fil. De
oprindelige videoer ændres ikke.
OVERWRITE:
De oprindelige videoer slettes. Kun
den sammensatte video gemmes.
REVIEW CLIP:
Afspil den sammensatte video, før
du gemmer den.
SPLICE
SAVE AS NEW
OVERWRITE
REVIEW CLIP
SET ENTER
Vælg den ønskede funktion, og tryk på SET-knappen.
h Redigering starter.
h Når du redigerer videoer, må du ikke slukke kameraet; det kan
forårsage sletning af den oprindelige video.
h Når redigeringen afsluttes, vender du tilbage til billedvisningsmenuen.
104 VQT3P61
VQT3P61
105
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
TIP
i Hvis videofilen efter redigering er større end 4 GB, kan du hverken vælge
“SAVE AS NEW)” eller “OVERWRITE”.
i Du kan ikke overskrive filen, hvis den oprindelige fil er beskyttet. Hvis du vil
slette den, skal du først fjerne beskyttelsen (side 93).
i Hvis meddelelsen “CARD FULL.” eller “Built-in Memory full.” vises, skal du
frigøre noget hukommelse ved at slette filer, du ikke har brug for.
i Lydfiler kan ikke sammensættes.
Lydstyrke ved afspilning?
i Juster lydstyrken, før du starter redigeringen (side 66).
Ved langvarig optagelse...
i Under redigeringen af lange videoer kan det tage lang tid at behandle den
store mængde data. For at undgå problemer forårsaget af en flad
batteripakke midt under videoredigeringen skal du sikre dig, at der sidder
en tilstrækkeligt opladet batteripakke i kameraet eller tilslutte
lysnetadapteren, før du påbegynder redigeringen.
i Vi anbefaler, at du bruger en computer (HD Writer VE 1.0) til redigering af
lange videoer.
Kopier (side 51)
Filer kan kopieres fra den indbyggede hukommelse til SD-kortet.
1
2
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
3
Åbn billedvisningsmenuen 2, vælg [COPY], og tryk på SET-knappen.
h Kopieringsskærmen vises.
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på SET-knappen.
[COPY SINGLE]: Kopierer filer en ad gangen.
[COPY SELECTED]: Kopierer valgte filer (side 107).
[COPY ALL]: Kopierer alle filer.
<Hvis du har valgt [COPY SINGLE]>
h Brug pilknapperne til at vælge den fil, du vil kopiere.
h Gå videre til trin 3.
<Hvis du har valgt [COPY ALL]>
h Tryk på SET-knappen for at starte kopieringen.
h Når kopieringen er udført, vender du tilbage til billedvisningsmenuen.
Vælg [COPY], og tryk på SET-knappen.
h Kopieringen starter.
h For at fortsætte kopiering skal du trykke på [G] eller [H] for at få vist
den fil, du vil kopiere, vælge [COPY] og trykke på SET-knappen.
106 VQT3P61
Kopiering af valgte filer
Kopier flere valgte filer.
1
2
3
Vælg [COPY SELECTED], og tryk på SET-knappen.
h Skærmen til valg af filer vises.
Brug pilknapperne til at flytte den gule ramme til den fil, du vil
kopiere, og tryk på SET-knappen.
h Der lægges et flueben ind over den valgte fil.
h Flyt den gule ramme til filen, og tryk på SET-knappen for at fravælge
en fil.
Tryk på [O]- eller [@]-knappen.
h Kopieringen starter.
h Når kopieringen er udført, vender du tilbage til billedvisningsmenuen.
TIP
i For at udnytte SD-kortets eller den indbyggede hukommelses kapacitet
optimalt kan du vælge specifikke dele af videoer til kopiering vha.
videobeskæringsfunktionen (side 99).
VQT3P61
107
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
4
Åbn billedvisningsmenuen 2, vælg [COPY], og tryk på SET-knappen.
h Kopieringsskærmen vises.
VISNING AF FILOPLYSNINGER
Du kan se, hvordan indstillingerne var, da en fil blev optaget med kameraet.
1
2
AVANCERET BETJENING/BILLEDVISNING
3
Indstil kameraet til billedvisningsindstilling (side 40).
Vælg det billede, du vil vise oplysningerne for.
h Flyt SET-knappen op, ned, til venstre eller til højre for at flytte den
gule ramme til den fil, du vil vise.
Tryk på MENU-knappen i
mindst 1 sekund.
h Informationsskærmen
vises.
h Informationsskærmen
annulleres, hvis du trykker
på MENU-knappen igen.
1 Indstillinger for
optageindstilling/
optagne pixels
2 Billed- eller lydnummer
3 Beskyttelsesindstilling
4 Filstørrelse
5 Video- eller
lydoptagetid
6 Indstilling for
eksponeringskompensation
7 Blændeværdi
8 Lukkertid
9 Resterende
batteriladestyrke
0 Dato og klokkeslæt for
billede
A Indstilling for ISOfølsomhed
B Angiver stedet for den
gemte fil (SD-kort eller
indbygget
hukommelse)
1
7.3MB
00:00:03
1920x1080 30p
MPEG-4 AVC/H.264
20.12.2011 19:30
0
2
3
4
5
B
9
<Videofil>
8
1
100-0002
2M
1600x1200
IRIS
SHUTTER
EXPOSE
ISO
20.12.2011 19:30
0
F3.5
1/125
+0.3
400
987KB
2
3
4
7
B
6
A
9
<Billedfil>
100-0003
1
250KB
00:00:03
AAC
20.12.2011 19:30
0
108 VQT3P61
100-0001
1080-30p
2
3
4
5
B
9
<Lydfil>
FUNKTIONSINDSTILLINGER
FUNKTIONSINDSTILLINGER
ÅBN FUNKTIONSINDSTILLINGSMENUEN
Kameraindstillingerne udføres via funktionsindstillingsmenuen.
1
Tænd kameraet, og tryk på
MENU-knappen.
RECORDING MENU 1
1 REC MODE
2 PICTURE SIZE
3
1
2
3
SCENE MODE
COLOUR MODE
FLASH
SELF TIMER
SET ENTER
1080-30p
16M-S
Funktionsfane
Vælg en funktionsfane (1, 2 eller 3).
h Funktionsindstillingsmenuen
vises.
h Hvis du trykker på [H], vises en
skærm, hvor du kan vælge den
indstilling, du vil ændre.
1
2
3
1
2
3
OPTION MENU 1
CLOCK SET
ALERT SOUND
DISPLAY
ECONOMY
BRIGHTNESS
ENTER
Sådan åbnes en indstillingsskærm
3
Tryk på [I] eller [J] for at vælge det element, du vil indstille, og tryk
på SET-knappen.
h Indstillingsskærmen for det valgte element vises.
h Tryk på MENU-knappen for at vende tilbage til menuskærmen.
VQT3P61
109
FUNKTIONSINDSTILLINGER
2
INDLEDNING TIL
FUNKTIONSINDSTILLINGSMENUEN
Fane 1
1
2
3
FUNKTIONSINDSTILLINGER
1
2
3
OPTION MENU 1
CLOCK SET
ALERT SOUND
DISPLAY
ECONOMY
BRIGHTNESS
1
2
3
4
5
ENTER
6
110 VQT3P61
4 ECONOMY-indstilling
(side 36)
h Angiv den inaktive tid, der skal
går, før dvaleindstillingen (til
besparelse af batteristrøm)
aktiveres.
BATTERY: REC:
Indstil den tid, der skal gå,
før dvaleindstilling aktiveres i
optageindstilling, når der
bruges strøm fra batteriet.
BATTERY: PLAY:
Indstil den tid, der skal gå,
før dvaleindstilling aktiveres i
billedvisningsindstilling, når
der bruges strøm fra
batteriet.
AC: REC/PLAY:
Indstil den tid, der skal gå,
før dvaleindstilling aktiveres i
optage- eller
billedvisningsindstilling, når
der bruges strøm fra
lysnetadapteren.
5 Indstillingen BRIGHTNESS
h Juster lysstyrken for
kameraets LCD-skærm.
6 Visning af resterende
batteristyrke (side 127)
VQT3P61
111
FUNKTIONSINDSTILLINGER
1 Indstillingen CLOCK SET
(side 37)
h Indstil kameraets ur.
2 Indstillingen ALERT SOUND
h Indstillinger for typer og
lydstyrke for kameraets
betjeningslyde.
TURN ON/OFF:
Deaktiver eller aktiver
lydene, når kameraet
tændes eller lukkes.
SHUTTER:
Vælg den lyd, der skal
høres, når der trykkes på
[O]-knappen.
KEY SW:
Vælg den lyd, der skal
høres, når der trykkes på
SET-knappen, MENUknappen etc.
OPERATION VOL:
Juster lydstyrken for
betjeningslyde.
ALL OFF:
Betjeningslydene er
deaktiveret.
OPERATION SOUNDS ON:
Betjeningslydene er
aktiveret.
3 Indstillingen INFO DISPLAY
h Angiv den information, der
skal vises på LCD-skærmen.
ON:
Vis optagedato og
afspilningstid (videoer).
OFF:
Vis ikke optagedato eller
afspilningstid.
Fane 2
OPTION MENU 2
LANGUAGE
TV OUTPUT
INITIAL SET
1
FORMAT
2
3
ENTER
1
2
3
1
2
3
4
5
FUNKTIONSINDSTILLINGER
112 VQT3P61
FUNKTIONSINDSTILLINGER
1 Indstillingen LANGUAGE
h Vælg det sprog, som
meddelelserne på LCDskærmen skal vises på.
2 Indstillingen TV OUTPUT
(side 116)
3 INITIAL SET
h Nulstil kameraindstillingerne til
fabriksindstillingerne.
h Nedenstående indstillinger
ændres ikke med denne
procedure:
Indstilling af dato og
klokkeslæt
Sprogindstilling
4 FORMAT (side 124)
FORMAT:
Der udføres en logisk
formatering af SD-kortet eller
den indbyggede
hukommelse.
DELETE DATA:
Der udføres en fysisk
formatering af SD-kortet eller
den indbyggede
hukommelse.
5 Visning af resterende
batteristyrke (side 127)
VQT3P61
113
Fane 3
1
2
3
OPTION MENU 3
REC FOLDER
FILE NO. CONT'D
1, 2
3
1
2
3
ENTER
4
FUNKTIONSINDSTILLINGER
114 VQT3P61
1 Indstillingen REC FOLDER
(side 120)
(når optageindstillingen er
aktiv)
h Vælg en mappe at optage til.
2 Indstillingen PLAYBACK
FOLDER (side 121)
(når afspilningsindstillingen
er aktiv)
h Vælg en mappe til visning.
3 Indstillingen FILE NO. CONT’D
(side 122)
4 Visning af resterende
batteristyrke (side 127)
FUNKTIONSINDSTILLINGER
VQT3P61
115
Tv-udgangsindstilling (side 113)
Angiv den type billedsignal, der udsendes fra kameraets USB-/AV-stik.
1
FUNKTIONSINDSTILLINGER
2
Vælg [TV OUTPUT], og tryk på
SET-knappen.
TV SYSTEM:
Indstil den type tv-signal, der
udsendes fra USB-/AV-stikket.
TV ASPECT:
Vælg tv’ets højde-breddeforhold.
HDMI:
Indstil det signal, der udsendes fra
HDMI-stikket.
VIERA Link:
Indstil VIERA Link-funktionen.
TV OUTPUT
TV SYSTEM
TV ASPECT
HDMI
VIERA Link
PAL
16:9
AUTO
ON
SET ENTER
Vælg den ønskede indstilling, og tryk på SET-knappen.
h Skærmen til ændring af parameteren for den valgte indstilling vises.
<Hvis [TV SYSTEM] er valgt>
NTSC: Udsender NTSC-videosignaler.
PAL: Udsender PAL-videosignaler.
<Hvis [TV ASPECT] er valgt>
16:9: Brug denne indstilling, når et tv med højde-breddeforhold 16:9
er tilsluttet.
4:3: Brug denne indstilling, når et tv med højde-breddeforhold 4:3 er
tilsluttet.
<Hvis [HDMI] er valgt>
AUTO: Kameraet fastlægger automatisk den egnede indstilling.
720p: Vælg denne indstilling, hvis videoen er optaget i indstillingen
eller
.
1080i: Vælg denne indstilling, hvis videoen er optaget i indstillingen
eller
.
480p: Vælg denne indstilling, hvis videoen er optaget i indstillingen
.
h Virker ikke med 480i-stik.
116 VQT3P61
<Hvis [VIERA Link] er valgt>
ON (Til): Brug VIERA Link.
OFF:
Brug ikke VIERA Link.
3
Tryk på [I] eller [J] for at vælge den ønskede parameter.
4
Tryk på SET-knappen.
5
Tryk på MENU-knappen 2 gange.
h Tv-udgangen er nu indstillet.
FUNKTIONSINDSTILLINGER
VQT3P61
117
Forhold mellem indstillingen [TV ASPECT] og tvbillede
Nedenstående skemaer viser det videosignal, der udsendes, når indstillingen
for [TV ASPECT] ændres. Bemærk dog, at udgangen muligvis ikke er i
overensstemmelse med skemaet, eller at tv-billedet slet ikke ændres for visse
tv’er uden automatisk registreringsfunktion.
Indstillingen
[TV
ASPECT]
Tv-type, der
skal tilsluttes
Billedfil, der skal
vises
Billede
(4:3)
FUNKTIONSINDSTILLINGER
4:3
4:3
Video i SDindstilling
Video i HDindstilling
118 VQT3P61
Tv-billede
Indstillingen
[TV
ASPECT]
Tv-type, der
skal tilsluttes
Billedfil, der skal
vises
Tv-billede
Billede
(4:3)
16:9
16:9
Video i SDindstilling
Video i HDindstilling
VQT3P61
119
FUNKTIONSINDSTILLINGER
TIP
Hvis tv-billedet ikke er korrekt
i Hvis visningen af billedet på tv-skærmen ikke er korrekt, kan du enten
ændre kameraets indstilling for [TV ASPECT] eller ændre indstillingen for
skærmstørrelse på tv’et. Se betjeningsvejledningen til tv’et for at ændre
indstillingen for skærmstørrelse på tv’et.
Højde-breddeforhold for det viste billede ændres ikke til 16:9?
i Billedet vises i 4:3 for billeder, der er optaget i billedindstilling 4:3.
Indstilling for lagermappe (side 115)
Opret eller vælg en optagemappe (en mappe, hvori de optagne filer
gemmes).
1
2
FUNKTIONSINDSTILLINGER
3
Indstil kameraet til optageindstilling, og åbn
funktionsindstillingsmenuen.
Vælg [REC FOLDER], og tryk på
SET-knappen.
<Opret en ny mappe>
h Vælg [CREATE NEW
FOLDER].
<Vælg en eksisterende mappe>
h Vælg det ønskede
mappenummer.
REC FOLDER
CREATE NEW FOLDER
100CDPFP
SET ENTER
Tryk på SET-knappen.
h Indstillingen for oprettelse/valg af mappe er nu udført.
h Hvis du har oprettet en ny mappe, bliver den automatisk den valgte
optagemappe.
TIP
Når en eksisterende mappe ikke kan vælges, eller en ny ikke kan
oprettes...
i En mappe kan ikke vælges, hvis den er oprettet med en anden enhed,
eller hvis den allerede indeholder det maksimale antal filer.
120 VQT3P61
Indstilling af billedvisningsmappe (side 115)
Hvis kortet indeholder flere mapper, kan du vælge den mappe, du vil vise
billeder fra.
1
2
Indstil kameraet til billedvisningsindstilling, og åbn
funktionsindstillingsmenuen.
Vælg [PLAYBACK FOLDER], og
tryk på SET-knappen.
PLAYBACK FOLDER
100CDPFP
101CDPFP
102CDPFP
ENTER
Tryk på [I] eller [J] for at vælge den ønskede billedvisningsmappe,
og tryk på SET-knappen.
h Filerne i den valgte mappe vises på billedvisningsskærmen.
VQT3P61
121
FUNKTIONSINDSTILLINGER
3
Indstillingen Filnr. fortsat (side 115)
<Funktion Filnr. fortsat [OFF]>
Hvis der anvendes et nyformateret kort, starter filnavnet (billednummeret) for
det optagne billede automatisk fra 0001. Hvis kortet derefter formateres igen,
eller der anvendes et andet formateret kort, starter filnavnene igen fra 0001.
Kort A
Filnavn (billednummer)
0001, 0002 ...... 0012, 0013
Udskift kort
Kort B
0001, 0002 ...... 0012, 0013
FUNKTIONSINDSTILLINGER
<Funktion Filnr. fortsat [ON]>
Ved at indstille funktion Filnr. fortsat til [ON], fortsættes den fortløbende
nummerering af filnumre fra det sidste nummer, der blev optaget med
kameraet, også selvom kortet formateres eller udskiftes med et andet kort.
Kort A
Filnavn (billednummer)
0001, 0002 ...... 0012, 0013
Udskift kort
Kort B
0014, 0015 ....... 0025, 0026
122 VQT3P61
i Hvis der allerede ligger filer på Kort B, når det erstatter Kort A, tildeles
filnavne som følger.
Når det højeste filnummer på Kort B (før udskiftning) er lavere end
det højeste filnummer på Kort A: Filnavnet på det næste optagne
billede fortsætter fra det sidste filnummer på Kort A.
Kort A
0001, 0002 ..... 0012, 0013
Udskift kort
Kort B
0001, 0002, 0014, 0015 ..... 0025, 0026
Tidligere optagne filer
Når det højeste filnummer på Kort B (før udskiftning) er højere end
det højeste filnummer på Kort A: Filnavnet på det næste optagne
billede fortsætter fra det sidste filnummer på Kort B.
0001, 0002 ..... 0012, 0013
Udskift kort
Kort B
0020, 0021, 0022, 0023 ..... 0025, 0026
Tidligere optagne filer
TIP
Når den indbyggede hukommelse anvendes...
i Hvis funktionen Filnr. fortsat er [ON], fortsætter filnavnsnummereringen på
samme måde, som når der bruges et SD-kort, også selvom den
indbyggede hukommelse formateres, eller der skiftes medie til SD-kortet.
I slutningen af en fotograferingssession...
i Der tildeles fortløbende filnavne, indtil funktionen Filnr. fortsat indstilles til
[OFF].
VQT3P61
123
FUNKTIONSINDSTILLINGER
Kort A
Formatering (initialisering) (side 113)
Et kort skal formateres med dette kamera:
i Efter køb, når det anvendes første gang, eller
i hvis det er formateret med en pc eller en anden enhed.
Kortet kan ikke formateres, når låsekontakten står i position “LOCK”. Lås
kortet op, før du fortsætter formateringen (side 22).
FUNKTIONSINDSTILLINGER
TIP
Vær forsigtig under formatering
i Sluk ikke kameraet, og skub ikke kortet ud under formatering.
Formatering af kortet sletter filerne
i Når et lagermedie formateres, slettes alle filer på det. Beskyttede data
(side 93) slettes ligeledes, så før du formaterer et kort, skal du kopiere alle
data, du vil beholde, over på din computers harddisk eller et andet
lagermedie.
Udfør proceduren [DELETE DATA] i formateringsmenuen, når du
kasserer eller overdrager SD-kortet
i Hvis kortet formateres, eller dataene slettes fra kortet vha. kameraet eller
en computer, kan kortets styredata blot blive ændret, så selve dataene
ikke slettes helt fra kortet.
i I nogle tilfælde er det muligt at gendanne data fra et formateret kort med
speciel software, der er udviklet til formålet. Men hvis kameraet bruges til
at slette data, kan disse ikke gendannes, ej heller vha.
datagendannelsessoftware.
i Hvis du kasserer et kort, anbefaler vi, at du rent fysisk ødelægger det. Hvis
du overdrager kortet til andre, anbefaler vi, at du bruger kameraet til at
slette dataene eller anvender gængs software til sletning af dataene på
kortet. Datastyring er brugerens ansvar.
Jeg kan ikke vælge [DELETE DATA]?
i Brug lysnetadapteren til at forsyne kameraet med strøm. [DELETE DATA]
kan ikke vælges, når batteriet bruges til at forsyne kameraet med strøm.
124 VQT3P61
KONTROL AF DEN RESTERENDE
PLADS PÅ HUKOMMELSESKORTET
Du kan kontrollere, hvor mange billeder der kan tages, hvor meget
videooptagetid og hvor meget lydoptagetid, der er tilbage på kortet. På side
185 til 187 finder du et skema med optagekapaciteterne for SD-kort.
Kontrol af det resterende antal billeder og den
resterende videooptagetid
1
Resterende antal billeder
16M-S
374
1080-30p
000:16:51
Resterende
videooptagetid
VQT3P61
125
FUNKTIONSINDSTILLINGER
Indstil kameraet til
optageindstilling (side 40).
h Det resterende antal billeder
vises øverst til venstre på LCDskærmen.
h Den resterende videooptagetid
vises øverst til højre på LCDskærmen.
h Det resterende antal billeder og
den resterende videooptagetid
varierer afhængig af
indstillingerne for opløsning og
komprimering.
Kontrol af den tilgængelige lydoptagetid
1
Indstil kameraet til
lydoptageindstilling (side 75).
h Den resterende lydoptagetid
vises.
Resterende lydoptagetid
0.3M
374
016:30:36
FUNKTIONSINDSTILLINGER
TIP
i Når det resterende antal billeder eller den resterende videooptagetid er
“0”, kan du ikke tage flere billeder. Hvis du vil tage flere billeder, skal du
enten sætte et nyt kort i eller gemme billederne på en computer og slette
dem (side 50 og 69) fra kortet.
i Selv når det resterende antal billeder eller den resterende videooptagetid
bliver “0”, kan optagelsen muligvis fortsættes ved at ændre
optagestørrelse, optageindstilling eller indstillingen for optagne pixels
(side 44, 74 og 77).
i Visningen af det resterende antal billeder, videooptagetid eller lydoptagetid
er muligvis ikke helt nøjagtig.
126 VQT3P61
KONTROL AF BATTERIPAKKENS
RESTERENDE LADESTYRKE
Når du bruger batteripakken, kan dens resterende ladestyrke kontrolleres på
LCD-skærmen. Husk at kontrollere denne indikator, før du tager et billede. Se
side 26 vedrørende angivelse af den mulige tid, batteripakken kan holde.
1
RECORDING MENU 1
1 REC MODE
2 PICTURE SIZE
3
1
2
3
1080-30p
16M-S
SCENE MODE
COLOUR MODE
FLASH
SELF TIMER
ENTER
Indikator for batteripakkens
resterede ladestyrke
2M
1080-30p
000:00:09
Indikator for batteripakkens
resterede ladestyrke
VQT3P61
127
FUNKTIONSINDSTILLINGER
Åbn optagemenuen eller
billedvisningsmenuen (side 41).
h Indikatoren for batteripakkens
resterende ladestyrke vises
nederst til højre på LCDskærmen.
h Pga. batteripakkens egenskaber
kan
blive vist tidligt som en
forkert angivelse af den
resterende ladestyrke, når den
omgivende temperatur er lav.
Endvidere kan den angivne
resterende ladestyrke ændre sig,
afhængig af de forhold kameraet
bruges under, eller af de
omgivende forhold (temperatur
etc.). Denne angivelse kan
derfor kun bruges som en
generel tilnærmelse til den
resterende ladestyrke.
h Når den resterende
batteriladestyrke er lav, vises
indikatoren for batteripakkens
resterende ladestyrke også på
skærmen under optagelse.
Indikator for
batteripakkens
resterede
ladestyrke
Resterende batteriladestyrke
Næsten fuld.
Lav ladestyrke.
Det er snart ikke længere muligt at tage
eller vise billeder.
Genoplad batteripakken.
FUNKTIONSINDSTILLINGER
TIP
i Hvis en fil er åben, kan du også kontrollere batteripakkens resterende
ladestyrke på informationsdisplayet (side 108).
i Batteriets levetid kan variere, også ved batteripakker af samme type.
i Afhængig af brugen af kameraet (f.eks. det antal gange flashen bruges,
brugen af LCD-skærmen etc.) eller den omgivende temperatur
(temperaturer under 10 °C) svinger antallet af billeder, der kan gemmes
med en fuldt opladet batteripakke meget.
i Vi anbefaler, at du forbereder en/flere batteripakker, når du tager billeder til
f.eks. et bryllup eller på rejser, så du ikke risikerer at gå glip af billeder af
vigtige øjeblikke, fordi batteriet bliver fladt. Det samme anbefales, når du
tager billeder i kolde omgivelser. (I et skiområde kan du f.eks. holde
batteripakken varm i din lomme, til du skal bruge den).
128 VQT3P61
ANDRE ENHEDER OG TILSLUTNINGER
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
INDSTILLING AF TILSLUTNING
1
2
Start din computer, og brug det medfølgende USB-kabel til at slutte
kameraet til computeren.
h Forbind kameraets USB-/AV-stik med computerens USB-stik.
Tænd kameraet (side 35).
h Skærmen til valg af computertilslutningsindstilling vises.
KORTLÆSER:
Brug kameraet som et eksternt computerdrev (kortlæserindstilling).
WEBKAMERA:
Brug dit kamera som webcam (webcam-indstilling).
USB CONNECTION
CARD READER
WEB CAMERA
CANCEL
Poldæksel
Til USB-/AV-stikket
Til USB-stik
Medfølgende USB-kabel
i Brug ikke andre USB-kabler end det medfølgende.
3
Vælg den ønskede tilslutningsindstilling, og tryk på SET-knappen.
VQT3P61
129
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
SET ENTER
TIP
Om USB-kablet
i Brug kun det medfølgende USB-kabel. Funktion garanteres ikke, hvis der
anvendes et andet USB-kabel.
i Gå ind på vores supportwebsted på nedenstående adresse, når du bruger
SDXC-hukommelseskortet sammen med en computer.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Hvis meddelelsen “Tag USB-kablet ud” vises...
i Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
Vær forsigtig, når du sætter kablet i eller tager det ud
i Når du sætter kablerne i, skal du sikre dig, at stikkene vender korrekt, og at
de passer til formen af stikkene på enhederne. Sæt stikkene lige i, når du
tilslutter dem. Hvis du trykker for hårdt, når du sætter et kabel i, kan stikbenene i stikket tage varig skade.
i Brug ikke magt, når du sætter kabler i eller tager dem ud.
i Sæt USB-kablet i computerens USB-stik. Sæt det ikke i USB-porten på
skærmen, tastaturet eller USB-hub’en. I visse tilfælde kan driversoftwaren
muligvis ikke installeres korrekt.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
130 VQT3P61
BRUG SOM KORTLÆSER
Montering af kameraet
1
2
3
Sæt kameraet i kortlæserindstilling (side 129).
h Meddelelsen [Der er fundet ny hardware] vises i proceslinjen, som
tegn på at kameraet er registreret som et drev.
h Kortet registreres (monteres) som en disk, og ikonet [CAM_SD (E:)]
vises i vinduet [Denne computer].
h Dette drevnavn (E:) kan være et andet på din computer.
Vælg en handling.
h Hvis vinduet [CAM_SD (E:)] vises automatisk, skal du vælge den
ønskede procedure i vinduet.
Kopier filerne fra kameraet til computeren.
h Computeren kan kun bruges til at læse kameradataene.
TIP
i Følg altid nedenstående fremgangsmåde for at afmontere kameraet. Hvis
denne procedure ikke følges, kan det forårsage fejlfunktion i computeren
eller tab af data på kortet.
1
2
3
Venstreklik på ikonet til sikker fjernelse af hardware på proceslinjen.
h Der vises en liste med de enheder, der er sluttet til computerens USBstik.
Venstreklik på kameradrevet (E:).
Klik på [×]-knappen.
h Kameraet kan nu afmonteres.
h Dette drevnavn (E:) kan være et andet på din computer.
VQT3P61
131
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Afmontering af kameraet
OM KORTETS INDHOLD
Konfiguration af biblioteker på kortet
ROOT
DCIM
100CDPFP
IMGA0001.jpg
Mappenummer
IMGA0002.jpg
Billednummer
IMGA0003.mp4
IMGA0004.m4a
101CDPFP
IMGA0001.jpg
IMGA0005.jpg
IMGA0002.jpg
Nummer på
billed- og
lydoptagelse
IMGA0999.jpg
102CDPFP
IMGA0001.jpg
IMGA0002.jpg
h Der kan gemmes op til 999 filer i mappen 100CDPFP. Hvis der optages
flere filer, oprettes en mappe med navnet 101CDPFP, og filerne gemmes
der. Nye mapper navngives fortløbende, dvs. 102CDPFP, 103CDPFP etc.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Filformater
Formatet for de gemte filer og den måde, filnavnene fastlægges på, beskrives
herunder.
Filtype
Filformat
Filnavnsstruktur
Filnavnet starter med IMGA.
Billede
JPEG
Filtypenavnet er “.jpg”.
IMGA****.jpg
Filnavnet starter med IMGA.
Video
MPEG-4
Filtypenavnet er “.mp4”.
IMGA****.mp4
Filnavnet starter med IMGA.
MPEG-4 Audio
Lydoptagelse
Filtypenavnet er “.m4a”.
(AAC-komprimering)
IMGA****.m4a
* Fortløbende numre tildeles i den rækkefølge, filerne gemmes i.
132 VQT3P61
Brug som kortlæser
i Fortag ikke ændringer af filer eller mapper i kameraet på nogen måde.
Dette kan medføre, at kameraet ikke kan genkende disse data.
Hvis du vil redigere filer, skal først kopiere dem til computerens harddisk.
i Kort, der er formateret med computeren, kan ikke bruges i kameraet.
Formater alle kort, der skal bruges i kameraet, med kameraet.
TIP
Om disknavnet
i Disknavnet for et kort, der er formateret med kameraet, er [CAM_SD], og
disknavnet for et kort, der er formateret med en computer, er [Flytbar disk].
Om videoer, der er optaget med dette kamera
i Du kan bruge Apple’s QuickTime til afspilning af videoer på en computer.
Afspilning kan muligvis også ske vha. anden software, som understøtter
ISO-standard MPEG-4 AVC/H.264 (AAC audio).
<Driftsmiljø for afspilning af video>
* Begrænset til modeller med forudinstalleret operativsystem.
VQT3P61
133
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Windows
Mac OS
Windows XP
Mac
OS
X
10.6.6 eller
OS*
Windows Vista
senere
Windows 7
Core 2 Duo E4400 2,0 GHz
eller senere
Core Duo T2600 2,16 GHz
CPU
Core 2 Duo eller senere
eller senere
Athlon X2 4600+ 2,4 GHz
eller senere
Hukommelse
1 GB (anbefalet 2 GB) eller mere
Videohukommelse 128 MB eller mere
256 MB eller mere
Andet
USB-stik
Om lydfiler, der er optaget med dette kamera
i Filerne kan afspilles vha. QuickTime.
Hvis du bruger Windows Explorer eller andre programmer på pc’en til at
kopiere, flytte eller omdøbe filer og mapper, der er optaget med dette
apparat, kan de ikke bruges med HD Writer VE 1.0.
Sådan får du adgang til filerne i den indbyggede hukommelse
i Tag kortet ud af kameraet, før du slutter kameraet til en computer.
i Disknavnet bliver [CAM_MEM(E:)].
h Dette drevnavn (E:) kan være et andet på din computer.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
134 VQT3P61
k Kopiering af filer fra kameraets indbyggede hukommelse og/eller SDkortet til en pc
Kortlæserfunktion (lagerenhed) (side 129)
Filer fra kameraets indbyggede hukommelse og/eller SD-kortet kan kopieres
til en pc med Explorer eller andre programmer.
1
2
Dobbeltklik på den mappe, der indeholder stillbillederne. ([DCIM] _
[100CDPFP] etc.)
Træk og slip filerne til destinationsmappen (på pc’ens harddisk).
TIP
i Slet ikke SD-kortets mapper. Det kan gøre SD-kortet uanvendeligt i dette
apparat.
i Hvis data, der ikke understøttes af dette apparat, er optaget på en pc, kan
dette apparat ikke registrere dem.
i Brug altid dette kort til formatering af SD-kort.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
VQT3P61
135
BRUG SOM WEBCAM
Dette kamera kan bruges som et webcam.
Driftsmiljø
Windows
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
PC
IBM PC/AT-kompatibel
OS
Microsoft Windows XP (32 bit) Home Edition
Service Pack 3
Microsoft Windows XP (32 bit) Professional
Service Pack 3
Microsoft Windows Vista (32 bit) Home Basic
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Home Premium
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Business
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Ultimate
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Enterprise
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows 7 (32 bit) Starter
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Basic
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Premium
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Professional
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Ultimate
CPU
Intel® Pentium® 4 1,7 GHz eller mere
RAM
Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit), 2 GB eller mere
(64 bit)
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium/
Enterprise: 1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere
Nødvendig
software
Windows Live Messenger
Forbindelse
USB-port
Andet
Bredbåndsinternetforbindelse med høj hastighed
136 VQT3P61
* Funktion garanteres ikke for alle computere, selvom de anbefalede
systemkrav er opfyldt.
* Funktion garanteres ikke for NEC PC-98-serien og dennes kompatible
enheder
* Windows 3.1, Windows 95, Windows 98/98SE, Windows Me,
Windows 2000 og Windows NT understøttes ikke.
* Funktion af et opgraderet operativsystem garanteres ikke.
Mac
Computer
Mac
OS
Mac OS X 10.6.6
CPU
Intel® Core Duo eller bedre
RAM
512 MB eller mere
Nødvendig
software
iChat
Forbindelse
USB-port
Andet
Bredbåndsinternetforbindelse med høj hastighed
TIP
i Selvom kameraet kan tage billeder med en hastighed på 30 billeder pr.
sekund, kan den hastighed, hvormed du kan rundsende i webcamindstilling, være lavere end dette afhængig af hastigheden på din
internetforbindelse.
Brug som webcam
1
Indstil kameraet til WEB CAMERA (webcam-indstilling) (side 129).
VQT3P61
137
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
* Funktion garanteres ikke for alle computere, selvom de anbefalede
systemkrav er opfyldt.
HVAD DU KAN GØRE MED EN
COMPUTER
Indholdet på den medfølgende cd-rom
HD Writer VE 1.0
Du kan kopiere video-/billeddata til en computers harddisk eller skrive til
medier som f.eks. dvd’er eller SD-kort vha. HD Writer VE 1.0.
Se brugervejledningen til HD Writer VE 1.0 (PDF-fil) for at få nærmere
oplysninger om brugen.
* Videoer, der er redigeret vha. HD Writer VE 1.0, kan afspilles på dette
kamera, men de kan ikke redigeres med dette kamera.
* Filer, der er større end 4 GB, opdeles automatisk i filer på 4 GB og gemmes.
* Det er ikke muligt at kopiere filer fra computeren (en harddisk etc.) til
kameraets indbyggede hukommelse eller installerede kort.
Smart wizard
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Skærmen Smart wizard vises automatisk, når du tilslutter dette apparat til en
computer med HD Writer VE 1.0 installeret. (side 129)
Copy to PC:
Du kan kopiere video-/billeddata til en computers harddisk.
Copy to disc:
Du kan kopiere til disk i konventionel standardbilledkvalitet (MPEG2-format).
Online sharing:
Videoer og billeder kan deles på internettet.
i Vælg den funktion, du vil bruge, og følg anvisningerne på skærmen for let
kopiering.
138 VQT3P61
Tilgængelig funktion
Kopiering af data til en computer
Kopiering til dvd:
i Konverteret til konventionel
standardkvalitet (MPEG2-format).
Redigering:
Videodata, der er kopieret til en
computers harddisk, kan redigeres.
i Tilføj titler og overgangseffekter,
beskæring, opdeling
i Uddrag billeder fra videoen
Online deling:
Du kan uploade videoer på internettet og
dele dem med familie og venner.
Afspilning på en computer:
Afspil videodata i
højdefinitionsbilledkvalitet på en
computer.
Datatype
Video og
foto
Video
Billede
HD Writer VE 1.0 eller
Standard Windows
billedvisning eller
billedvisningssoftware,
der fås i handelen
Windows Explorer
Vigtig bemærkning
i Se følgende supportside, når du bruger et SDXChukommelseskort:
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
i Når du sætter en disk i med videoer, der er taget med andre
enheder, vises der muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om
at formatere disken. Formater ikke disken, da de slettede data ikke
kan gendannes senere.
VQT3P61
139
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Afspilning på en computer
Kopiering af videoer til en computer
(side 135)
Se side side 153, hvis du bruger en Mac.
Nødvendig
software
Cd-rom
(medfølger):
HD Writer VE 1.0
TIP
i Denne software kan ikke behandle lydfiler.
i Skrivning af data fra en computer til denne enheds indbyggede
hukommelse er ikke muligt.
i Videoer, der er optaget med et andet apparat, kan ikke skrives til den
software, der følger med dette apparat.
i Driften af videokameraet kan ikke garanteres, hvis der anvendes anden
software end den, der medfølger, til læsning/skrivning af videoer.
i Start ikke den software, der følger med dette apparat, og anden software
samtidig. Luk al anden software, hvis du starter den software, der følger
med dette apparat, og luk den software, der følger med dette apparat, før
du starter anden software.
Slutbrugerlicensaftale
Læs nedenstående, før du åbner pakken med cd-rom’en.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Du (“Licenshaver”) er bevilget en licens for Softwaren som defineret i denne
Slutbruger Licensaftale (“Aftale”), på betingelse af at du indvilger i
betingelserne i denne Aftale. Hvis Licenshaver ikke indvilger i betingelserne i
denne Aftale, skal Softwaren omgående returneres til Panasonic Corporation
(“Panasonic”), eller dennes distributører eller forhandlere, hvor du har
foretaget købet.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte softwaren, inklusive information, som er
optaget eller beskrevet på cd-rom, betjeningsvejledninger og ethvert andet
medie overdraget til Licenshaver (kollektivt betegnet “Software”), men ingen
gældende rettigheder til patenter, copyrights, varemærker eller forretningseller produkthemmeligheder i softwaren bliver overført til Licenshaver.
140 VQT3P61
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, ændre overføre eller tillade nogen tredjepart,
hverken gratis eller mod betaling, at benytte, kopiere eller modificere
Softwaren, undtagen hvad der måtte være udtrykkeligt beskrevet i denne
Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende kopiering af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af Softwaren, komplet eller dele
heraf, udelukkende til backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaver må kun bruge Softwaren på én computer og ikke flere
computere.
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering eller deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere, dekompilere eller deassemblere
Softwaren, undtagen i den udstrækning noget af dette måtte være tilladt ved
lov eller forordning i landet, hvor Licenshaver har bopæl. Panasonic eller
dennes forhandlere er ikke ansvarlige for nogen defekt i Softwaren eller
skade på Licenshaver forvoldt på grund af Licenshavers rekonstruktion,
dekompilering eller deassemblering af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at eksportere eller reeksportere
Softwaren i nogen form uden de nødvendige eksporttilladelser som kræves i
det land, hvor Licenshaver har bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder, vil automatisk ophøre, hvis
Licenshaver overtræder nogen af betingelserne i denne Aftale. I sådanne
tilfælde skal Licenshaver for egen regning tilintetgøre Softwaren og relateret
dokumentation sammen med alle kopier heraf.
VQT3P61
141
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “som den er” uden garanti af nogen art, hverken eksplicit
eller implicit, inklusive, men ikke begrænset til, garanti for overholdelse af
ophavsrettigheder, salgbarhed og/eller egnethed til et bestemt formål.
Endvidere garanterer Panasonic ikke, at funktionen af softwaren vil være
kontinuerlig eller uden defekter. Panasonic eller dennes forhandlere er ikke
ansvarlige for skader, der måtte opstå i forbindelse med Licenshaverens brug
af Softwaren.
DRIFTSMILJØ
i Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse
computere ikke anvendes.
i Du skal bruge et cd-rom-drev for at installere de medfølgende
softwareapplikationer. (Et kompatibelt dvd-skriverdrev og et medie skal
bruges for at skrive til en dvd).
i Driften garanteres ikke i følgende tilfælde.
h Når 2 eller flere USB-enheder er sluttet til en computer, eller hvis
enhederne er tilsluttet via USB-hubs eller via forlængerkabler.
h Drift på et opgraderet operativsystem.
i Denne software er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows
95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT og Windows
2000.
Driftsmiljø for HD Writer VE 1.0
Computer
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
OS
142 VQT3P61
IBM PC/AT-kompatible enheder udstyret med Intel
Pentium 4 2,8 GHz eller bedre CPU (inkl. kompatibel
CPU)
h Ved brug af afspilningsfunktion anbefales Intel
Core 2 Duo 2,16 GHz eller højere og AMD
Athlon64 X2 Dual-Core 5200+ eller højere
h Ved brug af redigeringsfunktionen anbefales Intel
Core 2 Quad 2,6 GHz eller højere
Microsoft Windows XP (32 bit) Home Edition
Service Pack 3
Microsoft Windows XP (32 bit) Professional
Service Pack 3
Microsoft Windows Vista (32 bit) Home Basic
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Home Premium
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Business
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Ultimate
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows 7 (32 bit) Starter
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Basic
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Premium
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Professional
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Ultimate
RAM
VQT3P61
143
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit)/2 GB eller mere (64 bit)
Windows Vista: 1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller (1 GB eller mere anbefales)
Skærm
High Colour (16 bit) eller mere (32 bit eller mere
anbefales)
Skrivebordsopløsning på 1.024×768 pixels eller mere
(1.920×1.080 pixels eller mere anbefales)
Windows Vista/Windows 7: DirectX 9.0c-kompatibelt
videokort (DirectX 10 anbefales)
Windows XP: DirectX 9.0c-kompatibelt videokort
kompatibelt med DirectDraw-overlejringssupport
PCI Express™×16-kompatibel anbefales
Videohukommelse på 256 MB eller mere anbefales
Fri
Ultra DMA – 100 eller mere
harddiskdrevplads Ledig harddiskplads på 450 MB eller mere til installation
i Ved skrivning til disk (dvd) eller kort, kræver det ledig
diskplads på mindst det dobbelte af disken eller kortet,
der skal oprettes. Endvidere kræver det 17 GB ledig
diskplads ved eksport til flere diske under automatisk
partitionering.
i Hvis komprimeringsindstillingen er aktiveret, opstår
der fejl under optagelse.
Lyd
DirectSound-understøttelse
Drev
Cd-rom-drev (til installation)
Skrivning til dvd kræver et kompatibelt drev og medie.
Forbindelse
USB-port (high-speed USB [USB 2.0])
Model, der kan Et Panasonic-videokamera, som denne software følger
tilsluttes via
med
USB
Relevant
Billeddata optaget med et Panasonic-videokamera, som
indhold
denne software følger med
Andet
Mus eller tilsvarende pegeenhed, SD-kortlæser/-skriver
(nødvendig til læsning og optagelse på SD-kort: Udføres
disse handlinger med SDHC-hukommelseskort eller
SDXC-hukommelseskort, kræves en SDHC- eller SDXCkompatibel SD-kortlæser/-skriver) og internetadgang
(nødvendigt til onlinefunktioner “Online deling”)
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
i Medfølgende cd-rom er kun tilgængelig til Windows.
i Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk og forenklet
kinesisk.
i Driften garanteres ikke på alle dvd-drev.
i Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows
XP Media Centre Edition, Tablet PC Edition and Windows 7 Enterprise.
i Denne software er ikke kompatibel med et multi-boot driftsmiljø.
i Denne software er ikke kompatibel med et multi-monitor driftsmiljø.
i Brug Windows standardfonte og displayindstillinger. Afhængig af
indstillingerne vises tegn etc. muligvis ikke altid korrekt.
i Hvis du bruger Windows XP, kan en administrativ kontobruger kun
anvende denne software. Hvis du bruger Windows Vista/Windows 7, kan
en administrativ kontobruger og en standard kontobruger kun anvende
denne software. (En administrativ kontobruger bør installere og afinstallere
denne software).
i Log på med administratorrettigheder eller som registreret bruger. En
gæstekonto kan ikke anvendes.
i Funktion under Windows 7 Ultimate eller Windows Vista Ultimate, når det
flersprogede brugerinterface (MUI) bruges til at skifte sprog, garanteres
ikke.
i Denne software kan ikke bruges samtidig med anden
videoredigeringssoftware med tidsforskydning eller videooptagere.
Bemærk, at anden software, der kører i baggrunden, især tidsindstillet
optagelse, kan forårsage fejlfunktion i denne software.
i Uunderstøttede filer vises ikke.
i Usædvanligt store filer eller særlige typer billedformater vises muligvis
ikke.
i Ved afspilning af MP4/iFrame-videoer skal du kontrollere følgende punkter
for dit videokort. I nogle tilfælde afspilles eller vises billeder muligvis ikke
korrekt. Oversprungne billeder eller ujævn videoafspilning kan forekomme.
h Husk at opdatere din driversoftware til nyeste version.
h Opdater standardgrafikmodulerne som f.eks. operativsystem og DirectX
til nyeste version for dit videokort.
144 VQT3P61
Sådan bruges HD Writer VE 1.0
Du skal bruge en højtydende computer afhængig af de funktioner, der skal
bruges. Afspilning eller betjening udføres muligvis ikke korrekt afhængig af
miljøet for den anvendte computer. Se driftsmiljø og bemærkninger.
TIP
i Betjening under afspilningen kan blive langsommere, hvis processoren
eller hukommelsen ikke opfylder driftsmiljøets krav.
i Brug altid den nyeste driver til videokortet.
i Sørg altid for, at der er tilstrækkelig kapacitet på harddisken i computeren.
Den kan blive uanvendelig eller pludselig stoppe, hvis kapaciteten bliver
lav.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
VQT3P61
145
Driftsmiljø til kortlæserfunktionen
(lagerenhed)
Computer
OS
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
CPU
RAM
Forbindelse
Andre krav
IBM PC/AT-kompatibel pc
Microsoft Windows XP (32 bit) Home Edition
Service Pack 3
Microsoft Windows XP (32 bit) Professional
Service Pack 3
Microsoft Windows Vista (32 bit) Home Basic
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Home Premium
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Business
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Ultimate
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows Vista (32 bit) Enterprise
Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft Windows 7 (32 bit) Starter
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Basic
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Premium
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Professional
Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) Ultimate
Windows Vista/Windows 7: 1,0 GHz eller højere
Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller
Intel Celeron 400 MHz eller højere
Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit)/2 GB eller mere (64 bit)
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/
Enterprise: 1 GB eller mere
Windows XP: 128 MB eller mere (256 MB eller mere
anbefales)
USB-port
Mus eller lignende pegeredskab
i Bruger operativsystemets standarddriver.
146 VQT3P61
INSTALLATION
Ved installation af softwaren skal du logge på din computer som administrator
eller med et brugernavn, som har tilsvarende rettigheder. (Kontakt din chef,
hvis du ikke har tilladelse til dette).
i Før installationen påbegyndes, skal alle åbne programmer afsluttes.
i Udfør ikke andre handlinger på din computer, mens softwaren bliver
installeret.
i Beskrivelsen af betjeningsfunktioner og skærmbilleder er baseret på
Windows Vista.
1
Sæt cd-rom’en i computeren.
h Følgende skærmbillede vises automatisk. Klik på [Run setup.exe]
_ [Continue].
h Hvis Windows 7 er i brug, eller følgende skærmbillede ikke vises
automatisk, skal du vælge [Start] _ [Computer] (eller dobbeltklikke på
[Computer] på skrivebordet) og derefter dobbeltklikke på [Panasonic].
2
3
Klik
Klik på [Next].
Læs [End User License Agreement], og marker derefter feltet ved
siden af [I accept the terms of the license agreement], hvis du er
enig, og klik på [Next].
VQT3P61
147
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Klik
4
Vælg det land eller område, du
bor i, og klik derefter på [Next].
h Hvis landet eller regionen ikke
kan vælges, vælg da [NTSC].
h Når bekræftelsesmeddelelsen
vises, skal du klikke på [Yes].
Klik
5
Vælg det sted, hvor programmet
skal installeres, og klik på [Next].
Klik
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
6
7
8
Vælg [Yes] eller [No] for at oprette en genvej.
h En meddelelse om afspilning i det pågældende miljø vises muligvis,
afhængigt af den anvendte computers ydeevne. Klik på [OK] efter
bekræftelsen.
Klik på [Next].
h Når installationen er fuldført, vises der nogle bemærkninger.
Læs indholdet, og luk vinduet.
148 VQT3P61
9
Vælg [Yes, I want to restart my
computer now.], og klik derefter
på [Finish].
Computeren skal genstartes for at
applikationen kan virke.
Klik
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
VQT3P61
149
Afinstallation af HD Writer VE 1.0
Følg trinnene nedenfor for at afinstallere den eller de softwareapplikationer,
som du ikke længere har brug for.
1
Vælg [Start] _[Control Panel] _[Programs and Features].
Klik
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
2
Vælg [HD Writer VE 1.0], og klik derefter på [Uninstall].
h Fortsæt med afinstallationen ved at følge anvisningerne på skærmen.
h Efter afinstallation af softwaren skal computeren genstartes.
Klik
150 VQT3P61
START AF HD WRITER VE 1.0
i Når du bruger HD Writer VE 1.0 på Windows XP, skal du logge på
computeren som administrator (eller med et login-navn med tilsvarende
rettigheder). Hvis du logger på med et andet login-navn end Administrator,
kan du ikke benytte programmerne.
i Når du bruger HD Writer VE 1.0 på Windows Vista/Windows 7, skal du
logge på computeren som administrator (eller med et login-navn med
tilsvarende rettigheder) eller med brugernavnet til en standardbrugerkonto.
Hvis du logger på med et brugernavn til en gæstebrugerkonto, kan
softwaren ikke anvendes.
(På computeren)
Vælg [Start] _ [All Programs] _ [Panasonic] _ [HD Writer VE 1.0] _
[HD Writer VE].
i Læs PDF-brugervejledningen til softwaren for detaljerede oplysninger om
brugen af softwareapplikationerne.
VQT3P61
151
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Klik
Læsning af brugervejledningen for
softwareprogrammerne
i Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader
7.0 eller en senere version for at kunne læse PDF-brugervejledningen.
Vælg [Start] _ [All Programs] _ [Panasonic] _ [HD Writer VE 1.0] _
[Operating Instructions].
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
152 VQT3P61
HVIS DU BRUGER Mac
i HD Writer VE 1.0 er ikke tilgængelig til Mac.
i iMovie ’11 understøttes. Konktakt Apple Inc. for at få nærmere oplysninger
om iMovie ’11.
Driftsmiljø
Computer
OS
CPU
RAM
Forbindelse
Mac
Mac OS X 10.6.6
Intel Core Duo
1 GB eller mere
USB-port
i Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse
computere ikke anvendes.
i Bruger operativsystemets standarddriver.
i Medfølgende cd-rom er kun tilgængelig til Windows.
1
2
3
4
Tilslut apparatet til en computer ved hjælp af det medfølgende USBkabel.
h Skærmen til valg af USB-funktion vises på kameraets LCD-skærm.
h Brug ikke andre USB-kabler end det medfølgende.
Vælg [CARD READER], og tryk på SET-knappen på kameraets LCDskærm.
h Dette apparat genkendes automatisk som et eksternt drev til Mac’en.
Dobbeltklik på [CAM_SD] eller [CAM_MEM] på skrivebordet.
h Filerne ligger i mappen [100CDPFP] etc. i mappen [DCIM].
Brug træk-og-slip-funktionen til at flytte de billeder, du har brug for,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe
på computeren.
VQT3P61
153
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
Kopiering af billeder til en computer
Sikker fjernelse af USB-kablet
Træk [CAM_SD] eller [CAM_MEM] på skrivebordet til [Trash], og tag USBkablet ud.
TIP
Om USB-kablet
i Brug kun det medfølgende USB-kabel. Funktion garanteres ikke, hvis der
anvendes et andet USB-kabel.
i Fjern ikke SD-kortet fra apparatet, når det er forbundet til computeren vha.
et USB-kabel.
TILSLUTNING TIL EN COMPUTER
154 VQT3P61
TILSLUTNING TIL ET TV
TILSLUTNING TIL ET TV
TILSLUTNING TIL ET TV
Når kameraet sluttes til et tv, kan du vise filer fra det isatte SD-kort eller den
indbyggede hukommelse på tv’et.
TIP
Vær forsigtig, når du sætter kablet i eller tager det ud
i Når du sætter kablerne i, skal du sikre dig, at stikkene vender korrekt, og at
de passer til formen af stikkene på enhederne. Sæt stikkene lige i, når du
tilslutter dem. Hvis du trykker for hårdt, når du sætter et kabel i, kan stikbenene i stikket tage varig skade.
i Brug ikke magt, når du sætter kabler i eller tager dem ud.
Om billedudgang: Billedudgangsdestinationen varierer afhængig af
kamerastatus (side 116).
Tilslutningskabel
HDMI-ministik
(ekstraudstyr)
m: Billeder vises
Kameraets
LCD-skærm
Tv
Kameraets
LCD-skærm
Tv
Optageindstilling
Standby
NTSC: n
PAL: m
NTSC: m
PAL: n
NTSC: n
PAL: n
NTSC: m
PAL: m
Optagelse
Billedvisningsindstilling
m
n
n
m
m
n
n
m
n: Billeder vises ikke
i HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC.
VQT3P61
155
TILSLUTNING TIL ET TV
AV-kabel
(medfølger)
Billedudgangsdestination
Tilslutning til et videoindgangsstik
Brug det medfølgende AV-kabel til tilslutning til et tv.
Sæt stikkene så langt ind som muligt.
Indstil indgangen
til “VIDEO”.
AV-kabel (medfølger)
Til USB-/AV-stik
Hvidt stik: Til lydindgangsstik (V)
Rødt stik: Til lydindgangsstik (H)
Gult stik: Til videoindgangsstik
TILSLUTNING TIL ET TV
i Brug ikke andre AV-kabler end det medfølgende.
Tilslutning til HDMI-stikket
Brug et HDMI-ministik (ekstraudstyr) til tilslutning til et tv.
Sæt stikkene så langt ind som muligt.
Indstil indgangen
til “HDMI”.
HDMI-ministik
(ekstraudstyr)
Til HDMI-stik
Til HDMI-stikket på tv’et
i Brug altid et originalt Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RPCDHM30; ekstraudstyr).
156 VQT3P61
BILLEDVISNING PÅ ET TV
i Når kameraet er sluttet til tv’et, skal du skifte tv-indgangen til det stik,
kameraet er tilsluttet.
i Den samme billedvisningsprocedure som ved visning af billeder med
kameraet anvendes ved afspilning af lydoptagelser.
i Billedvisningsmetoden er den samme, som når du ser billeder på kameraets
LCD-skærm. (Brug betjeningsknapperne på tv’et til justering af lydstyrken).
Billedvisning med VIERA Link™ (HDAVI Control™)
1
2
Indstil “VIERA Link” til “ON” som tv-udgangsindstilling i
funktionsindstillingsmenuen.
: [Option tab “2”] _ [TV OUTPUT] _ [VIERA Link] _ [ON]
i Indstil [OFF], hvis du ikke bruger VIERA Link.
Tilslut denne enhed til et Panasonic-tv, som er kompatibelt med
VIERA Link, vha. et HDMI-minikabel.
i Det anbefales at tilslutte dette apparat til et andet HDMI-stik end
HDMI1, hvis der er 2 eller flere HDMI-indgangsstik på tv’et.
i VIERA Link skal være aktiveret på det tilsluttede tv. (Læs
brugervejledningen til tv’et vedrørende indstilling etc.)
i Brug altid et originalt Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RPCDHM30; ekstraudstyr).
VQT3P61
157
TILSLUTNING TIL ET TV
Hvad er VIERA Link?
i Med denne funktion kan du bruge fjernbetjeningen til Panasonictv’et til let betjening, når du har sluttet dette apparat til en VIERA
Link-kompatibel enhed ved hjælp af et HD-minikabel til automatiske
sammenkædede funktioner. (Ikke alle handlinger er mulige).
i VIERA Link er en unik Panasonic-funktion, som bygger på en
HDMI-styrefunktion, der benytter standard HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) specifikationen. Der garanteres ikke for
sammenkædede handlinger med HDMI CEC-kompatible enheder
fra andre virksomheder. Der henvises brugervejledningerne for
de pågældende enheder, når du bruger andre virksomheders
enheder, der er kompatible med VIERA Link.
i Dette apparat er kompatibelt med VIERA Link ver.5. VIERA Link
ver.5 er den nyeste Panasonic-version, som også er kompatibel
med eksisterende Panasonic VIERA Link-enheder
(pr. december 2010).
3
Brug tv’et s fjernbetjening.
1)
1)
20.12.2011 0:00
3.5MB
SET
101-0216
ENTER
2)
2)
1
2
20.12.2011
3)
3)
1
3
TILSLUTNING TIL ET TV
20.12.2011
1) Skub knappen op, ned, til venstre eller højre for at vælge en scene eller et
billede, der skal afspilles, og tryk derefter på knappen i midten for at
foretage indstillingen.
2) Aktiver funktionsikonerne, som vises på tv-skærmen, ved hjælp af tv’ets
fjernbetjening.
1 Funktionsikoner
2 Annullér funktionsikoner
3) Tryk på undermenuknappen for at få vist betjeningsikonerne.
3 Vis funktionsikoner
k Andre sammenkædede funktioner
Slukning af enheden:
Hvis du slukker tv’et ved hjælp af fjernbetjeningen, slukkes kameraet også.
Automatisk skift af indgang:
Hvis du tilslutter med et HDMI-minikabel og derefter tænder kameraet, skifter
tv’ets indgangskanal automatisk til kameraets skærm. Hvis tv’et er på
standby, slukkes det automatisk (hvis [Set] er valgt i tv’ets indstilling for
[Power on link]).
i Afhængig af HDMI-stikket på tv’et skifter indgangskanalen muligvis ikke
automatisk. Brug i så fald fjernbetjeningen til tv’et til at skifte
indgangskanalen.
158 VQT3P61
TIP
i Læs brugervejledningen til det tv eller den AV-forstærker, du bruger, hvis
du ikke er sikker på, at disse enheder er kompatible med VIERA Link.
i Betjening er ikke mulig med et kabel, der ikke er baseret på HDMIstandarden.
TILSLUTNING TIL ET TV
VQT3P61
159
KOPIERING/DUBBING
KOPIERING/DUBBING
KOPIERING/DUBBING
Dubbing i standardbilledkvalitet
Billeder, der vises på dette apparat kan dubbes til en dvd-optager eller en
videoenhed.
i Billeder kan også afspilles på andre enheder en
højdefinitionskompatible enheder, så vi anbefaler dette, når du
dubber videoer til distribution.
Skift videoindgangen på videoenheden og tv'et som dette apparat er
forbundet til.
i Den indstillede kanal varierer afhængig af det stik, apparatet er sluttet til.
i Se brugervejledningen til videoenheden for at få nærmere oplysninger.
i Sæt stikkene så langt ind som muligt.
i Brug ikke andre AV-kabler end det medfølgende.
KOPIERING/DUBBING
AV-kabel (medfølger)
Til USB/AV-stik
1
2
Gul
Hvid (V)
Rød (H)
VIDEO IN
AUDIO IN
Slut dette apparat til en videoenhed, og skift til
billedvisningsindstilling.
Start afspilningen på dette apparat.
160 VQT3P61
3
Start optagelse på den tilsluttede enhed.
h Stop optagelse (dubbing) ved at stoppe afspilningen på dette apparat,
når du har stoppet optagelsen på optageren.
h Det er ikke muligt at sætte et SD-kort, der er optaget med dette
kamera, direkte ind på kortpladsen og afspille og dubbe fra det.
h Det er ikke muligt at tilslutte kameraet med USB-stikket og afspille
eller dubbe fra det.
h Det er ikke muligt at optage i HD med en Blu-ray-optager.
h Det er ikke muligt at sætte et SD-kort, der er optaget med dette
kamera, direkte ind på kortpladsen i et Panasonic-tv og afspille og
dubbe fra det (pr. december 2010).
h Se brugervejledningen til dit tv for at få oplysninger om, hvordan du
viser billeder på SD-kort på dit Panasonic-tv.
VQT3P61
161
KOPIERING/DUBBING
TIP
i Hvis du ikke ønsker, at dato og klokkeslæt skal vises, skal du annullere
disse indstillinger før dubbing. (side 111)
i Hvis de dubbede billeder vises på et widescreen-tv, kan billederne blive
strakt lodret.
Se i så fald brugervejledningen til den enhed, du har tilsluttet til, eller læs
betjeningsvejledningen til widescreen-tv’et, og indstil højdebreddeforholdet til 16:9.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Hvis du har et spørgsmål vedrørende kameraets funktioner, kan du muligvis
finde svaret i denne samling af hyppigt stillede spørgsmål.
Spørgsmål
Hvorfor tændes
der ikke for
strømmen?
Svar
Batteripakken har
midlertidigt mistet
sin effekt pga. af
lav temperatur.
Den omgivende
temperatur er
meget lav.
Batteripakken er
slidt op.
Hvorfor bruges
batteripakken så
hurtigt op, også
selvom den var
fuldt opladet?
Strøm
Hvorfor afsluttes
genopladningen
ikke?
Hvorfor vises
ikonet?
Hvorfor lyser
statusindikatoren
rødt?
Optagelse
Hvorfor virker
flashen ikke?
162 VQT3P61
Batteripakken er
slidt op.
-
Batteripakkens
resterende
strømstyrke er
lav.
En optaget fil
gemmes på kortet
eller i den
indbyggede
hukommelse.
Kameraet har
vurderet, at
billedet er lyst
nok, og at der ikke
er behov for flash.
Handling
Læg kameraet i din
lomme for at varme
det op før brug.
Opbevar
batteripakken ved
10 til 35 °C.
Hvis batteriet hurtigt
bliver fladt, også når
det har været
tilstrækkeligt opladet,
er batteriet
sandsynligvis slidt op.
Udskift det med et ny
batteri.
Udskift den med en
ny batteripakke.
Kontakt
forhandleren, hvis
dette ikke virker.
Brug
lysnetadapteren,
eller udskift
batteripakken med
en fuldt opladet
batteripakke.
Dette er ikke en
fejlfunktion. Vent til
statusindikatoren
slukkes.
Dette er ikke en
fejlfunktion. Tag
billedet; kameraet
afgør, om flash er
nødvendig.
Svar
—
Hvilken
opløsningsindstilling
skal jeg bruge?
—
Handling
Med undtagelse af nogle få
indstillinger, f.eks.
eksponeringsindstilling og
eksponeringskompensation,
bevares alle indstillinger,
selvom kameraet slukkes.
Vælg
opløsningsindstilling
i henhold til det
tilsigtede formål.
Billedkvalitet w
eller bedre: Egnet til
udskrivning i Letterformat eller større
og til udskrivning af
et nærbillede af en
del af et billede
(beskæring).
, G, t: Til
udskrivning af
billeder i
standardstørrelse
(fotoservice).
, [: Til
billeder, der vises på
en webside eller
sendes som
vedhæftet fil til en email.
(Se side 185
vedrørende
billedkvaliteten af
videooptagelser).
VQT3P61
163
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Optagelse
Spørgsmål
Bevares
indstillingerne,
selvom kameraet
slukkes?
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Spørgsmål
Hvad er forskellen
mellem digital
zoom og optisk
zoom?
Svar
—
Hvordan kan jeg
få fjerne motiver i
fokus?
—
Optagelse
LCDskærm
Ved brug i koldt
vejr: Hvorfor
synes billedet at
efterlade spor, når
det bevæger sig?
Hvorfor
indeholder det
viste billede nogle
røde, blå og
grønne punkter,
og hvorfor er der
synlige sorte
pletter?
164 VQT3P61
Dette skyldes
LCD-skærmens
egenskaber.
Handling
Da optagelse med
optisk zoom
anvender et fysisk
objektivs optik, kan
du optage uden at
miste små detaljer i
billedet. Den digitale
zoom fungerer
derimod ved at
forstørre en del af
det billede, der
rammer
billedsensoren og
kan give et grovere
billede.
Indstil
motivindstillingsfunk
tionen til
landskabsindstilling
, når du tager
billeder,
Dette er ikke en
fejlfunktion. Pletter
på LCD-skærmen
vises kun på LCDskærmen og
optages ikke
sammen med
billederne.
Svar
Motivet var for
lyst.
Hvorfor er billedet
ude af fokus?
Fokus er ikke låst
korrekt.
Hvorfor er der
intet billede?
Dette kan ske, når
du prøver at vise
billeder, der er
gemt på et kort fra
et andet
digitalkamera.
Hvis motivet eller
kameraet
bevæger sig
under optagelse,
kan det somme
tider give et
forvredet billede.
Visning af
billeder
Hvorfor er det
viste billede
forvredet?
Handling
Når du tager et
billede, skal du finde
en måde at
kompenseret for et
lyst motiv på, f.eks.
ved at ændre
optagevinklen.
Hold kameraet
korrekt, og tryk
langsomt [O]knappen halvt ned
for at låse fokus.
Tryk derefter [O]knappen helt ned for
at tage billedet.
Vis billeder, der er
gemt på et kort vha.
dette kamera.
Dette er ikke en
fejlfunktion. Dette er
en egenskab ved
MOS-sensoren.
VQT3P61
165
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Spørgsmål
Hvorfor er billedet
for lyst?
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Spørgsmål
Hvorfor er det
forstørrede billede
ikke tydeligt?
Hvorfor er det
tagne billede ikke
tydeligt?
Kan jeg vise
billeder og afspille
lydfiler, jeg har
redigeret på
computeren?
Visning af
billeder
Hvorfor er der
motoragtig lyd
under
videoafspilning?
Der er runde,
hvide pletter, der
ligner bobler, på
billederne.
Tilslutning
til et tv
Hvorfor er der
ingen lyd?
166 VQT3P61
Svar
Det skyldes
kameraets
egenskaber,
forstørrede
billeder kan være
mindre tydelige.
Billedet blev taget
med digital zoom.
—
Lyden af
kameraets
mekaniske
handling blev
optaget (lyden af
den optiske
zoombevægelse
eller autofokus).
Når flashen
bruges inden døre
eller i mørke
omgivelser, kan
støv i luften
reflektere lyset fra
flashen, så det
vises som runde,
hvide prikker.
Der er skruet helt
ned for tv’ets lyd.
Handling
Dette er ikke en
fejlfunktion.
Dette er ikke en
fejlfunktion.
Bemærk, at
afspilning af filer,
der er behandlet
vha. anden software
end HD Writer VE
1.0, ikke kan
garanteres.
Dette er ikke en
fejlfunktion.
Dette er ikke en
fejlfunktion. Det er
karakteristisk, at
placeringen og
antallet af runde
pletter ændres ved
hver optagelse.
Juster lydstyrken på
tv’et.
Hvorfor høres der
støj fra et tv eller
en radio i
nærheden under
opladning af
batteriet?
Hvorfor vises
meddelelsen
“CARD FULL.”
eller “Built-in
Memory full.”?
Diverse
Hvorfor vises
meddelelsen
“Card is
protected”?
Hvorfor kan
kameraet ikke
betjenes?
Der opstår et
problem, hvor det
f.eks. ikke er
muligt at optage
eller afspille.
Nogle dele af
enheden, f.eks.
batteridækslet
eller poldækslet,
kan ikke flyttes.
Svar
Du har forsøgt at
sammensætte
videoer med
forskellige
optageindstillinger.
Lysnetadapteren
udsender
elektromagnetiske
bølger.
Handling
Vælg videoer, der er
optaget med samme
optageindstilling.
Der er ikke mere
ledig hukommelse
på kortet eller i
kameraets
indbyggede
hukommelse.
Låseknappen på
kortet er i låst
(beskyttet) stilling.
Slet unødvendige
filer, eller brug et
kort med mere ledig
hukommelse.
Årsagen kan være
et midlertidigt
internt
kredsløbsproblem.
Fjern
lysnetadapteren og
batteripakken fra
kameraet, vent
nogle minutter, sæt
batteripakken i igen,
og prøv igen.
Formater kortet, når
du har gemt filerne
på et andet medie.
Kortet indeholder
filer, der er gemt
med en anden
enhed end dette
kamera.
Den pågældende
del er frosset,
eller der er et
fremmedlegeme
som f.eks. støv
eller sand inde i
den.
Flyt lysnetadapteren
længere væk fra
tv’et eller radioen,
når du oplader
batteripakken.
Flyt låseknappen til
ulåst stilling.
Den kan flyttes igen,
når enheden har
opnået normal
temperatur, eller
brug den
medfølgende børste
til at fjerne
fremmedlegemet,
eller skyl med
ferskvand.
VQT3P61
167
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Spørgsmål
Meddelelsen
“Cannot edit,
differing settings
exist.” vises.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Spørgsmål
Kan jeg bruge
kameraet i
udlandet?
Diverse
Hvorfor vises
meddelelsen
“ERROR
OCCURRED.
PLEASE TURN
UNIT OFF, THEN
TURN ON
AGAIN.”?
168 VQT3P61
Svar
—
Der er opstået et
problem inde i
kameraet eller
kortet.
Handling
Du kan oplade
batteriet og tilslutte
til et tv for at se dine
optagelser, når du
er i udlandet.
Gør som følger:
1 Tag kortet ud, og
sæt det i igen.
2 Tag
batteripakken
ud, og sæt den i
igen.
3 Sæt et andet
kort i.
Hvis “ERROR
OCCURRED.
PLEASE TURN
UNIT OFF, THEN
TURN ON AGAIN.”
stadig vises, efter at
du har gennemført
ovenstående trin,
skal du indlevere
kameraet til
forhandleren og få
det serviceret.
FEJLFINDING
Kamera
Problem
Ingen strøm.
Strøm
Der vises et
blinkende
temperaturadvarselsikon
, og
kameraet
tændes ikke.
Kameraet
slukker af sig
selv.
Årsag
Batteripakken
er flad.
Batteripakken
er ikke sat
korrekt i.
Batteripakken
er for varm.
Handling
Genoplad
batteripakken,
udskift den med
en fuldt opladet
batteripakke,
eller tilslut
lysnetadapteren.
Sæt
batteripakken
korrekt i.
Vent til
batteripakken
er kølet af.
Referenceside
26
32
Kameraet har
skiftet til
dvaletilstand.
Tænd
kameraet igen.
VQT3P61
36
169
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Se nedenstående skema for at finde en mulig løsning på problemet, før du
indleverer kameraet til reparation.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Problem
Der tages ikke
et billede, når
der trykkes på
[O]-knappen
eller [@]knappen.
Optagelse
Flashen
aktiveres ikke.
170 VQT3P61
Årsag
Der er ikke
tændt for
strømmen.
Det maksimale
antal billeder,
der kan tages,
eller den
maksimale
videooptagetid
er nået.
Flashen er
indstillet til
.
Batteripakken
er flad.
Handling
Hvis kameraet
har skiftet til
dvaletilstand,
skal du tænde
kameraet, før
du optager.
Tryk på
strømknappen
for at tænde
kameraet, hvis
det er slukket.
Sæt et nyt kort
i.
Slet
unødvendige
billeder.
Indstil flashen
til k eller
m.
Genoplad
batteripakken,
udskift den med
en fuldt opladet
batteripakke,
eller tilslut
lysnetadapteren
(ekstraudstyr).
Referenceside
35, 36
33
69
45
26
Problem
Digital zoom
aktiveres ikke.
Ikonet
vises, og det er
ikke muligt at
optage.
Optagelse
Billedet er ikke
i fokus.
Fokusfunktion
en fungerer
ikke.
Handling
Indstil digital
zoom til
.
Indstil ISOfølsomheden til
en lavere
indstilling.
Stop
optagelsen, og
vent, til
kameraet er
kølet af, før du
bruger det
igen.
Luk skærmen
en gang, og
åbn den igen,
eller sluk for
kameraet en
gang, og tænd
det igen.
Hvis
fokusindstilling
en var manuel
-, skal du
udføre de
ovenfor
beskrevne
handlinger og
derefter
indstille fokus
til manuel fokus
igen.
Referenceside
49, 61
47, 82
32
35, 36,
81
VQT3P61
171
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Der er støj i
det tagne
billede.
Årsag
Digital zoom er
indstillet til
.
ISOfølsomheden
er indstillet for
højt.
Temperaturen
inde i
kameraet er
høj.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
LCDskærm
Problem
Der vises intet
billede.
Årsag
Kameraet er
ikke i billedvisningsindstilling.
Billedet er for
mørkt.
Flashen blev
blokeret af en
finger eller
anden
genstand.
Motivet var for
langt væk.
Visning af
billeder
Motivet blev
belyst bagfra.
Der er ikke
tilstrækkelig
lys.
172 VQT3P61
Handling
Indstil
kameraet til
billedvisningsin
dstilling.
Hold kameraet
korrekt, og
kontroller, at
flashen ikke
blokeres.
Tag billedet
inden for
flashens
rækkevidde.
Indstil flashen
til m.
Brug eksponeringskompensationsfunktionen.
Brug
spotlysmålingsi
ndstillingen
Y.
Juster
indstillingen for
ISOfølsomhed.
Referenceside
40
55
(Grundlæ
ggende
brugervej
ledning:
SPECIFIK
ATIONER)
45
91
47
47, 82
Problem
Billedet er for
lyst.
Visning af
billeder
Indstillingen for
ISO-følsomhed
er forkert.
Motivet er for
tæt på
kameraet.
Fokusindstillin
gen er ikke
korrekt.
Kameraet
bevægede sig, da
du trykkede på
[O]-knappen
(kamerarystelser).
Fokus er ikke
låst korrekt.
Objektivet er
snavset.
Handling
Vælg en anden
flashindstilling
end m.
Brug
eksponeringsk
ompensationsf
unktionen.
Indstil ISOfølsomheden til
=.
Tag billedet
med motivet
inden for den
egnede
afstand/det
egnede
område.
Vælg den
korrekte
fokusindstilling
til formålet.
Hold kameraet
korrekt, og tryk
langsomt
[O]-knappen
halvt ned for at
låse fokus. Tryk
derefter [O]knappen helt
ned for at tage
billedet.
Rengør
objektivet.
Referenceside
45
91
47, 82
47, 81
55, 58
VQT3P61
—
173
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Billedet er ikke
i fokus.
Årsag
Flashen er
indstillet til
m.
Motivet var for
lyst.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Problem
Farverne på
billeder, der er
taget inden
døre, er ikke
korrekte.
En del af
billedet
mangler.
Visning af
billeder
Der vises “No
image”.
Der er ingen
lyd under
lydafspilning.
Tilslutning
til et tv
Der er ingen
farve på
billedet.
Billedet er
forvredet.
174 VQT3P61
Årsag
Dette skyldes
det omgivende
lys.
Hvidbalancein
dstillingen er
ikke korrekt.
Stroppen eller
en finger
blokerede
objektivet.
Der er ingen
filer i den
indbyggede
hukommelse
eller på det
isatte kort.
Afspilningslyds
tyrken på
kameraet er
for lav.
Tvudgangsindstill
ingen er ikke
korrekt.
Handling
Indstil flashen
til
.
Indstil
hvidbalancen
korrekt.
Hold kameraet
korrekt, og
kontroller, at
objektivet ikke
blokeres.
Afspil, når du
har taget
billeder eller
lydoptagelser.
Referenceside
45
47, 83
55
—
Juster
afspilningslydst
yrken.
50, 66,
76, 157
Vælg den korrekte
tvudgangsindstilling.
113, 116
Problem
Intet billede
eller ingen lyd.
Billedredi
gering
Opladnings-
Diverse
Hjørnet af
billedet er
skåret af.
Du kan ikke
redigere eller
rotere et
billede.
Batteripakken
oplades ikke.
Meddelelsen
“This file is
protected”
vises, og filen
kan ikke
slettes.
Optagekapacite
ten er mindre
end den, der er
vist i
skemaerne på
side 185 til 187.
Tvindgangsindstil
lingen er ikke
korrekt.
Dette er en
egenskab ved
tv’et.
Billedet er
beskyttet.
Handling
Følg
anvisningerne
for at tilslutte
korrekt.
Indstil tvindgangsindstill
ingen korrekt.
Referenceside
155, 157
Dette er ikke
en fejlfunktion.
Annuller
beskyttelsen.
Lysnetadapter
en er ikke
tilsluttet
korrekt.
Du har forsøgt
at slette en fil,
der er beskyttet
mod utilsigtet
sletning.
Tilslut
lysnetadapteren
korrekt.
Optagekapacit
eten er mindre
end den værdi,
der er angivet
for kortet.
Afhængig af
kortet kan
kapaciteten
være mindre
end den
angivne værdi.
Se
anvisningerne,
der følger med
kortet.
Indstil
beskyttelsen af
filen til
UNLOCK.
—
50, 93
30
50, 93
VQT3P61
—
175
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Tilslutning
til et tv
Årsag
Kameraet er
ikke sluttet
korrekt til tv’et.
Begrænsninger vedrørende motivindstillingsog farveindstillingsfunktionerne
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Motivindstillingsbegrænsninger
Indstilling
Begrænsninger
Sport
Portræt
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Eksponeringsindstilling: Fastsat til @.
Projektør
Sne
Strand
Solnedgang
Fyrværkeri
Landskab
176 VQT3P61
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Eksponeringsindstilling: Fastsat til @.
Hvidbalance: Fastsat til >.
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Flash: Fastsat til
.
ISO-følsomhed: Fastsat til =.
Motivsporing: Fastsat til
.
Ekponeringskompensation: Fastsat til ±0.0.
Eksponering: Fastsat til @.
Hvidbalance: Fastsat til >.
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Motivsporing: Fastsat til
.
Eksponering: Fastsat til @.
Indstilling
Aftenportræt
Under vand
Dårligt lys*
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Eksponering: Fastsat til @.
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokusområde: Fastsat til *.
Eksponering: Fastsat til @.
Farveindstilling: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Flash: Fastsat til
.
ISO-følsomhed: Fastsat til =.
Eksponering: Fastsat til @.
* I nogle tilfælde reduceres lukkertiden til 1/15 sek.
TIP
Ved optagelse af billedserier med høj hastighed...
i Lukkertiden er mindre end 1/30 sek.
Ved optagelse af en video...
i Selvom lukkertiden er indstillet til længere end 1/29 sek., er lukkertiden
1/30 sek.
Farveindstillingsbegrænsninger
Indstilling
Begrænsninger
Sort/hvid
Sepia
Motivindstilling: Ikke tilgængelig.
Farvesporing: Ikke tilgængelig.
VQT3P61
177
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Aftenlandskab
Begrænsninger
Farveindstilling: Fastsat til
.
Flash: Fastsat til
.
Fokus: Fastsat til *.
Motivsporing: Fastsat til
.
Eksponering: Fastsat til @.
Om motivindstillingsfunktionen og
fokusindstilling
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
i Motivindstillingen ændres til
, når fokus indstilles til
eller -.
i Selvom fokus er indstillet til
eller -, ændres fokus til *, når
motivindstillingen indstilles til andet end
.
Om statusindikatoren under opladning af
batteripakken
Når statusindikatoren blinker hurtigt eller langsomt, kan det være tegn
på en af følgende tilstande.
Blinker med et interval på ca. 4 sekunder (lyser i 2 sekunder, slukket i
2 sekunder): langsommere
i Dette kan være tegn på, at batteriet er fuldt afladet, eller at
batteritemperaturen er høj eller lav. Batteriet kan oplades, men i visse
tilfælde kan det tage flere timer at oplade det helt.
i Under normal opladning blinker statusindikatoren med et interval på ca.
2 sekunder. Afhængig af de omgivende forhold kan statusindikatoren dog
blinke med et interval på 4 sekunder, til batteriet er fuldt opladet.
Blinker med et interval på ca. 0,5 sekunder (lyser i 0,25 sekunder,
slukket i 0,25 sekunder): hurtigere
i Batteripakken kan ikke oplades. Tag batteripakken ud af kameraet, og sæt
den i igen; start derefter opladning igen.
i Kontroller, at der ikke er støv, snavs eller fremmedlegemer på kameraet
eller batteriet, og kontroller, at batteripakken er sat korrekt i. Sluk
kameraet, før du fjerner støv, snavs eller andre fremmedlegemer.
i Batteripakkens eller den omgivende temperatur er meget høj eller meget
lav. Prøv at oplade batteripakken igen, når temperaturen igen er normal.
Hvis batteripakken stadig ikke kan oplades, kan kameraet, batteripakken
eller lysnetadapteren være defekt.
Slukket:
i Opladningen er færdig.
i Hvis statusindikatoren slukkes, selvom opladningen ikke er færdig, kan
kameraet, batteripakken eller lysnetadapteren være defekt.
178 VQT3P61
Om ophavsrettigheder
Det er forbudt at kopiere den software, der følger med dette apparat, eller at
gengive det på et netværk uden tilladelse.
k Licenser
i SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
i HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC
i USA og andre lande.
i Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/
eller andre lande.
i Skærmbilleder fra Microsoft-produkter er optrykt med tilladelse fra
Microsoft Corporation.
i IBM og PC/AT er registrerede varemærker tilhørende International
Business Machines Corporation i USA.
i Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.
i AMD Athlon™ er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
i iMovie og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
i PowerPC er et varemærke tilhørende International Business Machines
Corporation.
i Andre navne på systemer og produkter, som nævnes i denne
betjeningsvejledning, er som regel registrerede varemærker og
varemærker der tilhører de producenter, som udviklede det pågældende
system eller produkt.
Dette produkt er licenseret under AVC Patent Portfolio License til en
forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til at (i) kode video i
overensstemmelse med AVC-standarden (“AVC vide”) og/eller (ii) afkode
AVC-video, som er blevet kodet af en forbruger i forbindelse med personlig
og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er tilvejebragt fra en videoudbyder med
licens til tilvejebringelse af AVC video. Ingen licens er tildelt og vil ikke være
underforstået til nogen anden brug. Yderligere oplysninger kan fås hos
MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
VQT3P61
179
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
k Vær omhyggelig med overholdelse af ophavsrettigheder
Alt, hvad du har optaget eller oprettet, må kun bruges til din personlige
underholdning. I henhold til loven om ophavsret må andet materiale
ikke bruges uden tilladelse fra indehaverne af ophavsrettigheden.
FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
Om kameraet
Kameraet og SD-kortet kan
blive meget varmt under brug.
Dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
Hold denne enhed så langt væk
som muligt fra elektromagnetisk
udstyr (f.eks. mikrobølgeovne,
tv’er, videospil etc.).
i Hvis du bruger denne enhed
oven på eller i nærheden af et tv,
kan billeder og lyd på denne
enhed blive afbrudt af
elektromagnetiske bølger.
i Brug ikke denne enhed i
nærheden af mobiltelefoner, da
det kan medføre støj, der
påvirker billeder og/eller lyd
negativt.
i Optagedata kan blive
beskadigede, eller billederne kan
blive forvredne pga. kraftige
magnetfelter dannet af højttalere
eller store motorer.
i Elektromagnetiske bølger
genereret af mikroprocessorer
kan påvirke denne enhed
negativt og forstyrre billederne
og/eller lyden.
i Hvis denne enhed påvirkes
negativt af elektromagnetisk
udstyr og ikke længere fungerer
korrekt, skal du slukke denne
enhed og tage batteriet ud eller
fjerne lysnetadapteren. Sæt
derefter batteriet i igen, eller
tilslut lysnetadapteren, og tænd
enheden.
180 VQT3P61
Brug ikke denne enhed i
nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger.
i Hvis du optager i nærheden af
radiosendere eller
højspændingslinjer, kan det
optagne billede og/eller den
optagne lyd påvirkes negativt.
Brug altid de medfølgende
ledninger og kabler. Hvis du
bruger tilbehør, skal du bruge de
ledninger og kabler, der følger
med tilbehøret.
Forlæng ikke ledningerne eller
kablerne.
Brug eller insektgift eller flygtige
kemikalier i nærheden af eller på
kameraet.
i Hvis der sprøjtes på kameraet
med sådanne kemikalier, kan
huset blive skæmmet og
overfladen skalle af.
i Lad ikke kameraet være i kontakt
med gummi- eller
plastikprodukter i længere tid.
Pas på ikke at tabe eller støde
kameraet, når du går rundt med det.
i Et hårdt slag kan få kamerahuset til
at revne, så det ikke fungerer korrekt.
Rengøring
Før du rengør kameraet, skal du
tage batteriet ud, fjerne
strømledningen fra stikkontakten og
derefter tørre kameraet af med en
blød, tør klud.
i Sidder snavset fast, skal du væde en
klud med vand, vride den godt op og
rengøre de snavsede overflader med
den. Tør derefter overfladerne af
med en tør klud.
Brug ikke kameraet til
forretningsmæssige formål, f.eks.
overvågning.
i Kontinuerlig brug kan
overophede kameraet, så det
knækker.
i Dette kamera er ikke til
kommerciel brug.
Hvis du ikke skal bruge kameraet
i længere tid
i Når du opbevarer kameraet i et
skab, anbefaler vi, at du lægger
et tørremiddel (silikagel) sammen
med det.
Når du kasserer eller overdrager
kameraet
i Kameraets [FORMAT]- eller
[DELETE]-funktioner ændrer kun
filstyringsinformationen og sletter
ikke dataene i den indbyggede
hukommelse helt. Det er muligt at
gendanne dataene vha.
kommerciel software til dette
formål.
i Når du kasserer kameraet eller
giver det til en anden, anbefaler
vi, at du fysisk formaterer den
indbyggede hukommelse.
For at formatere den indbyggede
hukommelse fysisk, skal du slutte
lysnetadapteren til kameraet,
fjerne kortet fra kameraet, vælge
[FORMAT] i
funktionsindstillingsmenu 2 og
trykke på SET-knappen.
Når displayet til sletning af den
indbyggede hukommelses vises,
skal du vælge [DELETE DATA],
trykke på SET-knappen og følge
anvisningerne på skærmen.
i Styring af dataene i den
indbyggede hukommelse er
brugerens ansvar. Panasonic
påtager sig intet ansvar for
offentliggørelse af personlige
data.
Om batteriet
Batteriet, der bruges i dette kamera,
er et genopladeligt lithium-ionbatteri. Det påvirkes af fugt og
temperatur, og effekten stiger, jo
mere temperaturen stiger eller
falder.
Ved høje temperaturer kan
beskyttelsesfunktionen udløses, så
det ikke kan bruges.
Tag altid batteriet ud, og læg det
til side efter brug.
i Hvis du lader det sidde i
kameraet, fortsætter flowet af en
lille mængde strøm, selvom
kameraet er slukket. Det kan få
batteriet til at overoplade, så det
ikke kan bruges efter opladning.
i Batteriet bør opbevares i en
vinylpose, så metal ikke kan
komme i berøring med
terminalerne.
i Batteriet bør opbevares på et
koldt sted uden fugt og ved så
konstant en temperatur som
muligt. (Anbefalet temperatur:
15 °C til 25 °C; anbefalet
luftfugtighed: 40 %RH til 60 %RH)
VQT3P61
181
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
i Brug af rensebenzin, fortynder,
alkohol eller opvaskemiddel kan
skæmme kamerahuset eller få
overfladen til at skalle af. Brug
ikke disse opløsningsmidler.
i Hvis du bruger en kemisk
støveklud, skal du bruge den i
holdhold til de anvisninger, der
følger med kluden.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
i Meget høje eller lave
temperaturer reducerer batteriets
levetid.
i Miljøer med meget varme, fugt
eller olie kan få terminalerne til at
ruste og beskadige batteriet.
i Hvis batteriet skal opbevares i
længere tid, anbefaler vi, at du
oplader det en gang om året,
bruger det, til det er fladt, og
derefter lægger det til side igen.
Fjern støv på batteriets
terminaler.
Forbered ekstra batterier, hvis du
skal ud.
i Forbered et tilstrækkeligt antal
batterier til 3-4 gange den tid, du
planlægger at optage i. På kolde
steder som f.eks. skisportssteder
kan optagetiden reduceres.
Kontroller, om terminalerne er
beskadigede, hvis du kommer til
at tabe batteriet.
i Brug af et batteri med
beskadigede terminaler kan
beskadige kameraet.
Om lysnetadapteren
i Hvis batteriets temperatur er
meget lav, kan opladningen tage
lang tid, eller batteriet oplades
muligvis ikke.
i Hvis lysnetadapteren bruges i
nærheden af en radio (især
under AM-modtagelse), kan den
forårsage støj i radioen. Hold
lysnetadapteren mindst 1 m fra
radioen.
i Når du bruger lysnetadapteren,
kan den udsende en vibrerende
lyd. Dette er normalt.
i Når lysnetadapteren ikke er i
brug, skal den tages ud af
stikkontakten.
i Lad ikke terminalkontakterne i
batterirummet eller
batteriterminalerne blive
snavsede.
Sæt lysnetadapteren i en
stikkontakt i nærheden, hvor
stikket er let at komme til.
Om SD-kortet
Brænd ikke gamle batterier.
i Opvarmning eller afbrænding af
et batteri kan få det til at springe
eller eksplodere.
Hvis batteriet ikke holder ret
længe efter opladning, er det slidt
op. Køb et nyt batteri.
182 VQT3P61
i Den hukommelseskapacitet, der
angives på SD-kortets mærkat,
er den samlede kapacitet for
copyright-beskyttelse og styring,
som normalt bruges af kameraet,
computere etc.
i Udsæt ikke SD-kortet for hårde
slag. Bøj og tab det ikke.
i Data på SD-kortet kan blive
beskadigede eller gå tabt som
følge af elektrisk interferens eller
statisk elektricitet, eller kameraet
eller kortet kan tage skade.
Du må ikke gøre følgende, når der
er adgang til SD-kortet
(statusindikatoren lyser rødt).
h Fjerne SD-kortet
h Slukke kameraet
h Sætte USB-kablet i eller tage
det ud
h Udsætte apparat for
vibrationer eller stød.
Vær forsigtig, når du kasserer
eller overdrager SD-kort
i Når du bruger kameraet eller en
computer til at formatere SDkortet, ændres kun
filstyringsoplysningerne, men
dataene på kortet slettes ikke
helt.
i Vi anbefaler, at du ødelægger
SD-kortet fysisk, eller at du
bruger kameraet til fysisk at
formatere kortet, hvis du
overdrager det til andre.
For at formatere SD-kortet fysisk,
skal du slutte lysnetadapteren til
kameraet og fortsætte som
følger.
Sæt SD-kortet i kameraet, vælg
[FORMAT] i
funktionsindstillingsmenu 2, og
tryk på SET-knappen. Vælg
derefter [DELETE DATA], og tryk
på SET-knappen.
Når displayet til sletning af data
fra SD-kortet vises, skal du
vælge [YES] og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
i Styring af dataene på SD-kortet
er brugerens ansvar.
Vær forsigtig, når du håndterer
SD-kort
i Lad ikke snavs, vand eller
fremmedlegemer komme på
terminalerne eller på bagsiden af
SD-kortet.
i Lad ikke kortet ligge på følgende
steder:
h Hvor det udsættes for høje
temperaturer, f.eks. i direkte
sollys eller i nærheden af en
radiator
h På fugtige og støvede steder
h Hvor det udsættes for store
temperaturændringer (der kan
opstå kondens)
h Hvor det udsættes for statisk
elektricitet eller
elektromagnetiske bølger
i Opbevar SD-kortet i etuiet, når
det ikke er i brug.
Om LCD-skærmen
i Tør LCD-skærmen af med en
blød klud, f.eks. en brilleklud,
hvis den er snavset.
i Rids ikke LCD-skærmen, og tryk
ikke hårdt på den.
i LCD-skærmen kan blive
vanskelig at se, hvis du monterer
et skærmbeskyttelsesark.
i Der kan dannes kondens på
LCD-skærmen i miljøer med
store temperaturændringer. Tør
kondens af med en blød klud,
f.eks. en brilleklud.
i Når kameraet bliver meget koldt,
f.eks. i kolde omgivelser, kan
LCD-skærmen blive lidt mørkere
end normalt, lige efter at
kameraet tændes. Det opnår
normal lysstyrke, når
temperaturen inde i kameraet
stiger.
VQT3P61
183
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
i Ved lang tids brug kan kameraets
overflade og SD-kortet blive
meget varme, men dette er ikke
en fejlfunktion.
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi;
der kan dog forekomme sorte
pletter på skærmen, eller
nogle pixels (røde, blå eller
grønne) kan lyse hele tiden.
Dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
LCD-skærmens effektive
pixelhastighed opretholdes
meget nøjagtigt på 99,99%, og
døde eller faste pixels
forekommer kun i højst 0,01%
pixels. Bemærk, at denne
pixeldefekt ikke registreres på
optagne billeder og ikke udgør et
problem.
Om kondens
Hvis der dannes kondens på
kameraet, dugger objektivet, og
kameraet fungerer muligvis ikke
korrekt. Pas på, at der ikke dannes
kondens, og reager, hvis det sker.
Årsager til kondens
i Kondens opstår, når den
omgivende temperatur eller
luftfugtighed ændres som
følger:
h Når kameraet tages med ind
fra kulden (f.eks. en skiløjpe)
til et varmt rum
h Når kameraet tages ud af en
bil med aircondition
h Når et koldt rum opvarmes
hurtigt
184 VQT3P61
h Når det blæser koldt fra et
airconditionanlæg direkte på
kameraet
h Efter en regnbyge om
sommeren
h Når kameraet er på et meget
fugtigt sted, hvor luften er fuld
af damp (f.eks. ved en
opvarmet swimmingpool)
Tip vedrørende brug under store
temperaturændringer
Hvis du f.eks. tager kameraet med
ind i et opvarmet rum efter at have
brugt det på en skiløjpe, skal du
lægge det i en plastikpose, fjerne så
meget luft som muligt fra posen og
derefter lukke posen. Lad kameraet
ligge et par timer, til dets temperatur
har tilpasset sig den omgivende
temperatur i rummet, før du bruger
det.
Sådan klarer du et dugget
objektiv
Fjern batteriet og lysnetadapteren,
og lad kameraet stå i ca. 1 time.
Duggen forsvinder naturligt, når
kameraet tilpasser sig til den
omgivende temperatur.
SD-kort angives kun med deres principielle hukommelseskapacitet. De
angivne tider er anslåede mulige optagetider ved kontinuerlig optagelse.
Når du
bruger en
Mac til
2 billedvisning/
redigering
1
*1
Optageindstilling
*1
*1
*1
<
*2
Billedstørrelse
1.920× 1.920× 1.280× 1.280×
1.080 1.080
720
720
640×
480
4 GB
20 min 30 min 30 min 50 min
2h
20 min
20 min
32 h
16 GB
1h
2h
2h
3h
9h
1h
50 min 10 min 10 min 30 min 50 min 20 min
131 h
64 GB
7h
8h
8h
13 h
30 min 30 min 30 min 30 min
SD-kort
Indbygget
Ca.
hukommelse 80 MB
25 s
30 s
30 s
50 s
960×
540
Billedko
mmentar
32 h
5h
20 min
532 h
2 min
15 s
30 min
1 Billedkvalitet prioriteret
2 Optagetid prioriteret
* 1: HD-billedkvalitet
* 2: Konventionel standardbilledkvalitet
i Ved optagelse i længere tid skal du forberede batterier til 3 eller 4 gange
den periode, du ønsker at optage i. (side 26)
i Standardoptageindstillingen er
.
i Ved optagelse af en video, der indeholder megen bevægelse, er
optagetiden kortere.
i Optagetiden kan reduceres, hvis der primært optages korte videoer.
VQT3P61
185
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
OPTAGEINDSTILLINGER/OMTRENTLIG
OPTAGETID
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
i Når optageindstillingen er indstillet til lydoptagelse <, og optagelsen
overstiger 5 timer, gemmes den optagne fil, og lydoptagelsen stopper. I
andre optageindstillinger gemmes filen med det samme, når den
overstiger 4 GB, og optagelsen fortsættes i en ny fil. (Disse 4 GB
segmenter oprettes automatisk. Optagelsen fortsætter, til du stopper den).
i Selv med kort med samme kapacitet kan den mængde data, der rent
faktisk kan gemmes, variere afhængig af kortmærke eller -type,
optageforhold etc.
i Den kontinuerlige optagetid kan variere afhængig af f.eks. korttype,
kapacitet, effektivitet etc.
186 VQT3P61
SD-kort angives kun med deres principielle hukommelseskapacitet.
De angivne tider er anslåede mulige optagetider ved kontinuerlig optagelse.
k Billedoptagelse (enkeltbillede)
Optagepixels
SD-kort
Indbygget
hukommelse
4 GB
16 GB
64 GB
Ca.
80 MB
A
4.608×3.456
400
1900
7900
10
15
1.920×1.080
5200
21200
82300
1.600×1.200
5400
22100
82300
Indbygget
hukommelse
4 GB
16 GB
32 GB
Ca.
80 MB
20
1.280×720
9900
40600
164700
640×480
23900
97600
247100
110
110
200
500
G
Optagepixels
SD-kort
B
4.608×3.456 4.608×2.592
700
900
2900
3900
12000
15900
[
k Kontinuerlig optagelse
Optagepixels
SD-kort
Indbygget
hukommelse
4 GB
16 GB
64 GB
Ca.
80 MB
C
t
4.608×3.456
700
2900
12000
1.600×1.200
5400
22100
82300
15
110
VQT3P61
187
VIGTIGE MEDDELELSER OG ADVARSLER
OMTRENTLIGT ANTAL BILLEDER,
DER KAN OPTAGES
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement