Panasonic SDRH100, SDRS70, SDRT70 Operating instructions

Panasonic SDRH100, SDRS70, SDRT70 Operating instructions
Kasutusjuhend
SD-videokaamera
Mudeli nr SDR-S70
SDR-T70
SD-/HDD-videokaamera
Mudeli nr SDR-H100
Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi.
Lugege ka PDF-vormingus kasutusjuhendit komplekti kuuluvalt CDROMilt.
Leiate sellest lisafunktsioonide kirjeldused ja rikkeotsingu juhised.
Veebisait: http://www.panasonic-europe.com
EP
VQT3E80
Ohutusinfo
HOIATUS!
Hoiatus!
TULE-, ELEKTRILÖÖGI- JA SEADME
KAHJUSTAMISE OHU
VÄHENDAMISEKS:
 HOIDKE SEDA SEADET VIHMA,
NIISKUSE, TILKUVA VÕI PRITSIVA
VEDELIKU EEST NING ÄRGE
ASETAGE SEADMELE VEDELIKUGA
ESEMEID NAGU VAASE.
 KASUTADA TOHIB AINULT
SOOVITATUD TARVIKUID.
 ÄRGE EEMALDAGE KATET EGA
TAGAPANEELI: SEADMES EI OLE
KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
VAJALIKUD HOOLDUSTÖÖD
TULEB LASTA TEHA
KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTEHNIKUL.
Tule-, plahvatus- ja põletusoht. Ärge võtke
lahti, kuumutage üle 60°C ega tuhastage.
ETTEVAATUST!
 ÄRGE PAIGALDAGE EGA ASETAGE
SEDA SEADET RAAMATUKAPPI,
SISSEEHITATUD SEINAKAPPI EGA
MUUSSE UMBSESSE KOHTA.
HOOLITSEGE, ET SEADE ON HÄSTI
VENTILEERITUD.
ÜLEKUUMENEMISE PÕHJUSTATUD
ELEKTRILÖÖGI- JA TULEOHU
VÄLTIMISEKS HOOLITSEGE, ET
KARDINAD EGA MUUD MATERJALID
EI TAKISTA ÕHUAVASID.
 ÄRGE KATKE SEADME ÕHUAVASID
KINNI AJALEHTEDE, LAUDLINADE,
KARDINATE EGA MUUDE
SARNASTE ESEMETEGA.
 ÄRGE ASETAGE SEADMELE
PÕLEVAID KÜÜNLAID EGA MUID
LAHTISE TULE ALLIKAID.
 KÕRVALDAGE AKUD
KESKKONNAOHUTULT.
Kasutatav pistikupesa tuleb paigaldada
seadme lähedale ning peab olema
kergesti ligipääsetav. Toitejuhtme pistik
peab olema kergesti lahtiühendatav.
Seadme täielikult elektrivõrgust
lahtiühendamiseks ühendage toitepistik
vahelduvvoolu pistikupesast lahti.
2
 Elektromagnetiline ühilduvus
See sümbol (CE) asub andmesildil.
Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
 Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat
AV-juhet ja USB-juhet.
 Allaneelamise vältimiseks hoida
mälukaarte lastele kättesaamatult.
 Toote andmesilt
Toode
SD-videokaamera
SD-/HDDvideokaamera
Toiteadapter
Asukoht
Põhjal
Põhjal
Põhjal
 Info kasutajatele vanade
seadmete ja akude kogumise ja
kõrvaldamise kohta
Need sümbolid toodetel,
pakendil ja/või toodetega
kaasasolevatel
dokumentidel tähendavad,
et kasutatud elektri- ja
elektroonikatooteid ning
akusid ei tohi visata ära
koos tavaliste
olmejäätmetega.
Vastavalt kohalikele nõuetele ja
direktiividele 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ
tuleb kasutuselt kõrvaldatavad tooted ja
akud viia nõuetekohase käitlemise,
taaskasutuse ja ringlussevõtu
tagamiseks sihtotstarbelisse
kogumispunkti.
Nende toodete ja akude nõuetekohane
kõrvaldamine aitab hoida kokku
väärtuslikke ressursse ning vältida
võimalikku negatiivset mõju inimeste
tervisele ja keskkonnale, mis võib
nõudeid eirava jäätmekäitlusega
kaasneda. Täpsemat infot kasutatud
toodete ja akude kogumise ja
ringlussevõtu kohta saate kohalikust
omavalitsusest, oma prügifirmalt või toote
ostukohast. Vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele võib selliste jäätmete
nõuetevastane kasutuselt kõrvaldamine
olla karistatav.
Äriklientidele Euroopa
Liidus
Kui soovite tarbetuks
muutunud elektri- ja
elektroonikaseadmed
kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge
edasise info saamiseks vastava seadme
müüja või tarnija poole.
 Kõlarite või suurte mootorite tekitatud
tugev magnetväli võib andmeid kahjustada
või pilti moonutada.
 Mikroprotsessorite tekitatud
elektromagnetväli võib kaamera tööd
häirida, moonutades pilti ja heli.
 Kui elektromagnetvälju tekitavate
seadmete mõjupiirkonnas kaamera ei
tööta nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera
välja ja eemaldage aku või ühendage lahti
toiteadapter. Siis paigaldage aku tagasi
või ühendage uuesti toiteadapter ja
lülitage kaamera sisse.
[Info kasutuselt kõrvaldamise kohta
muudes riikides väljaspool Euroopa
Liitu]
Need sümbolid kehtivad ainult Euroopa
Liidus. Kui soovite nendest toodetest
loobuda, siis pöörduge kohalikku
omavalitsusse või seadme müüja poole,
 Salvestatud sisu eest
vastutusest keeldumine
Märkus akusümboli
kohta (kaks alumist
sümbolit):
Seda sümbolit võidakse
kasutada koos keemilise
elemendi sümboliga.
Sellisel juhul vastab see
antud kemikaali kohta direktiivis
sätestatud nõuetele.
Cd
 Ohutusnõuded
Hoidke kaamera võimalikult kaugel
elektromagnetvälju tekitavatest
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler,
videomängud jne).
 Kui kasutate kaamerat teleri peal või
lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
 Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni
lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja
heli moonutavat müra.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate
ega kõrgepingeliinide lähedal.
 Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide
lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
Arvutiga ühendamine
 Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat
USB-juhet.
Panasonic ei vastuta mis tahes probleemide
põhjustatud otseste ega kaudsete kahjude
eest, mille tagajärjel kasutaja kaotab
salvestatud või toimetatud sisu, ega taga
sisu olemasolu, kui salvestamine või
toimetamine ei tööta nõuetekohaselt. See
kehtib ka seadme (kaasa arvatud mis tahes
muu eraldiseisva mäluga/kõvakettaga
seotud osa) remontimisel.
Käesolev kasutusjuhend kehtib mudelitele
SDR-H100, SDR-S70 ja SDR-T70. Joonised
võivad tegelikust seadmest pisut erineda.
 Käesoleva juhendi joonistel on kujutatud
mudelit SDR-S70, ent selles sisalduvad
kirjeldused kehtivad osaliselt ainult teiste
mudelite suhtes.
 Mudelist sõltuvalt ei ole mõned
funktsioonid kasutatavad.
 Omadused võivad erineda, mistõttu tuleb
olla kasutusjuhendi lugemisel
tähelepanelik.
 Kõik mudelid ei pruugi olla kõikides
piirkondades müügil.
3
 Käesolevas kasutusjuhendis:
 SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja
SDXC-mälukaarti nimetatakse “SDmälukaardiks”.
 Video esitusrežiimis kasutatavad
funktsioonid:
Fotode esitusrežiimis kasutatavad
funktsioonid:
 Viiteleheküljed on tähistatud noolega,
näiteks:  00
 Sisseehitatud mälu
käsitsemine [SDR-T70]
Kaameral on 4 GB sisseehitatud mälu.
Sisseehitatud mälu kasutamisel tuleb
pidada kinni järgmistest juhistest.
Varundage andmeid korrapäraselt.
Sisseehitatud mälu on andmete ajutise
säilitamise koht. Et vältida andmete
kustumist staatilise elektri,
elektromagnetlainete, rikete ja tõrgete tõttu,
varundage andmed arvutisse või DVDplaadile.
 Andmekandja kasutamise märgutuli
[ACCESS] ( 8) põleb, kui kaamera
kasutab SD-mälukaarti või sisseehitatud
mälu (algväärtustamine, salvestamine,
esitus, kustutamine jne). Kui
andmekandja kasutamise märgutuli
põleb, siis ärge tehke järgmisi toiminguid.
Kui märgutuli põleb, võivad need
toimingud ja tingimused kahjustada
sisseehitatud mälu või põhjustada
kaamera talitlushäireid.
- Ärge lülitage kaamerat välja (eemaldage
akut).
- Ärge ühendage ega ühendage lahti
USB-juhet.
- Ärge laske vibratsioonil või põrutustel
kaamerat mõjutada.
 Kõvaketta käsitsemine [SDRH100]
Sellel seadmel on sisseehitatud 80 GB
kõvaketas. Kuigi kõvakettale saab
salvestada suures koguses andmeid, tuleb
olla teatud asjaolude suhtes ettevaatlik.
Kõvaketta kasutamisel tuleb pidada kinni
järgmistest juhistest.
4
Kaitske kõvaketast vibratsiooni ja
põrutuste eest.
Keskkonna- ja käsitsemistingimustest
sõltuvalt võib kõvaketas osaliselt kahjustuda
või ei pruugi suuta andmeid lugeda,
salvestada ega esitada. Kaitske seadet
vibratsiooni ja põrutuste eest ning ärge
lülitage seadet salvestamise ega esitamise
ajal välja.
Kui kasutate kaamerat kärarikkas kohas
nagu klubis või kontserdil, siis võib
salvestamine seiskuda helivibratsiooni
tõttu. Sellistes kohtades on soovitav
salvestada andmed SD-mälukaardile.
Varundage andmeid korrapäraselt.
Kõvaketas on ajutine mäluseade. Et vältida
andmete kustumist staatilise elektri,
elektromagnetlainete, rikete ja tõrgete tõttu,
varundage andmed arvutisse või DVDplaadile.
Kui kõvaketta kasutamisel esineb mingi
tavatu olukord, siis varundage andmed
viivitamata.
Kõvaketta rike võib põhjustada pidevat
müra või ebaühtlast heli salvestamisel või
esitamisel. Edasi kasutamine põhjustab veel
enam kvaliteedilangust ning võib muuta
kõvaketta lõpuks koguni
kasutuskõlbmatuks. Kui märkate mõnd
sellist nähtust, siis kopeerige andmed
viivitamata kõvakettalt arvutisse või DVDplaadile või mujale ning pöörduge seadme
müüja poole. Kui kõvaketas muutub
kasutuskõlbmatuks, ei saa andmeid enam
taastada.
Talitlus võib seiskuda kuumas või
külmas keskkonnas.
Kaamera blokeerub kõvaketta kaitsmiseks.
Ärge kasutage seadet madala õhurõhu
korral.
Kõvaketas võib rikki minna kasutamisel
kõrgusel 3000 m ja rohkem merepinnast.
Transport
Lülitage kaamera transportimiseks välja
ning kaitske seda rappumise, kukkumise ja
löökide eest.
Kukkumise tuvastus
[ G ] ilmub ekraanile, kui seade tuvastab
kukkumise (kaaluta oleku). Kukkumise
korduval tuvastamisel võib seade
salvestamise või esitamise seisata
kõvaketta kaitsmiseks.
 Kõvaketta kasutamise märgutuli [ACCESS
HDD] ( 10) põleb, kui kaamera
kõvaketast kasutab (algväärtustamine,
salvestamine, esitus, kustutamine jne).
Märgutule põlemise ajal ei tohi teha
järgmisi toiminguid, sest need võivad
kõvaketast kahjustada või põhjustada
seadme talitlushäireid:
- Ärge lülitage kaamerat välja (eemaldage
akut).
- Ärge ühendage ega ühendage lahti USBjuhet.
- Ärge laske vibratsioonil või põrutustel
kaamerat mõjutada.
 Microsofti toodete kuvatõmmis(t)e
trükkimiseks on firma Microsoft
Corporation luba.
 IBM ja PC/AT on firma International
Business Machines Corporation USAs
registreeritud kaubamärgid.
 Intel®, Core™, Pentium® ja Celeron® on
firma Intel Corporation USAs ja muudes
riikides registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
 iMovie ja Mac on firma Apple Inc Ameerika
Ühendriikides ja muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
 PowerPC on firma International Business
Machines Corporation kaubamärk.
 Muud selles juhendis nimetatud
süsteemide ja toodete nimetused on
üldiselt nende firmade registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid, mis
vastava süsteemi või toote välja töötasid.
 Pidage hoolikalt kinni
autoriõiguse seadusest.
See toode on litsentseeritud AVC patendi
litsentsiportfelliga tarbijale isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks kasutamiseks, et (i)
kodeerida videosignaali vastavalt AVCstandardile (“AVC Video”) ja/või (ii)
dekodeerida AVC-videosignaali, mis on
kodeeritud tarbija poolt isiklikuks ja
mittekaubanduslikuks otstarbeks ja/või on
hangitud AVC-videote litsentseeritud
turustajalt. Mingit litsentsi ei anta ega saa
kaudselt eeldada mingiks muuks otstarbeks.
Lisainfo firmalt MPEG LA LLC.
Vt http://www.mpegla.com.
Eelsalvestatud lintide või plaatide või
muu väljaantud või ülekandena
edastatava materjali salvestamine muul
eesmärgil peale isikliku kasutamise võib
olla vastuolus autoriõiguse seadusega.
Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud
materjalide salvestamisel olla piiranguid.
 Selle seadmega kasutatavad
mälukaardid
SD-mälukaart, SDHC-mälukaart ja SDXCmälukaart
 Ilma SDHC-logota 4 GB või suurema
mälumahuga mälukaardid ning ilma
SDXC-logota 48 GB või suurema
mälumahuga mälukaardid ei vasta SDmälukaardi spetsifikatsioonidele.
 Vt lk 15 täpsema info saamiseks SDmälukaartide kohta.
 Litsentsid
 SDXC logo on firma SD-3C LLC
kaubamärk.
 Microsoft®, Windows® ja Windows Vista®
on firma Microsoft Corporation Ameerika
Ühendriikides ja/või muudes riikides
registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid.
5
Sisukord
Ohutusinfo
Tarvikud
2
7
Ettevalmistamine
Esitus
[1] Video esitus
[2] Fotode esitus
Enne kasutamist
[1] Kaamera osad ja nende
käsitsemine
Toimetamine
[1] Video/fotode kustutamine
[2] Vormindamine
11
11
12
13
15
Koos teleriga
15
16
17
17
17
18
19
19
20
Salvestamine
Salvestamise põhifunktsioonid
[1] Enne salvestamist
Intelligentne automaatrežiim
[2] Video salvestamine
[3] Fotode salvestamine
[4] Salvestusfunktsioonid
Täiustatud optiline suum
Digitaalsuumi funktsioon
Pildistabilisaatori funktsioon
6
26
27
8
Kaamera töökorda seadmine
[1] Toide
Aku sisestamine
Aku laadimine
Laadimis- ja salvestusaeg
[2] Mälukaardile salvestamine
Selle seadmega kasutatavad
mälukaardid
SD-mälukaardi sisestamine/
eemaldamine
[3] Kaamera sisse ja välja lülitamine
Kaamera toitenupust sisse ja välja
lülitamine
Kaamera sisse ja välja lülitamine LCDekraani avades/sulgedes
[4] Režiimi valimine
[5] Menüü kasutamine
Keele valimine
[6] Kuupäeva ja kellaaja seadmine
Esitus
21
21
22
23
24
24
24
25
[1] Video/fotode vaatamine teleril
28
29
30
Muu
Tehnilised andmed
PDF-vormingus kasutusjuhendi
lugemine
31
35
Tarvikud
Toiteadapter
VSK0712
Toitejuhe
K2CQ29A00002
AV-juhe
K2KC4CB00027
USB-juhe
K1HA05AD0007
Kõik lisavarustuse hulka kuuluvad tarvikud
ei pruugi kõikides riikides saadaval olla.
Akulaadija (VW-BC10E)
Aku (liitium/VW-VBL090)
(SDR-S70)
(SDR-T70)
Aku (liitium/VW-VBK180)
Aku (liitium/VW-VBK360)
Videolamp (VW-LDC103E)*
Lamp videolambile (VZ-LL10E)
Tarvikuadapter (VW-SK12E)
DVD-kirjuti (VW-BN01)
Tarvikute komplekt (VW-ACK180E)
Salvestamine
Aku
VW-VBK180
(SDR-H100)
Lisavarustuse hulka kuuluvad
tarvikud
* Videolambi (VW-LDC103E) kasutamiseks
on vajalikud tarvikuadapter (VW-SK12E) ja
aku (VW-VBG130/VW-VBG260). Aku
(VW-VBG130/VW-VBG260) laadimiseks
on vajalik toiteadapter (VW-AD21E-K/VWAD20E-K).
Muu
CD-ROM
Tarkvara
Esitus
Aku
VW-VBL090
(SDR-S70)
(SDR-T70)
Ettevalmistamine
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik näidatud tarvikud.
Allaneelamise vältimiseks hoidke tarvikuid lastele kättesaamatult.
Tootenumbrid on õiged 2010. aasta detsembri seisuga. Neid võidakse muuta.
CD-ROM
Kasutusjuhend
VFF0741
7
Ettevalmistamine
Enne kasutamist
1
1
Kaamera osad ja
nende käsitsemine
1 LCD-ekraan
 Tõmmake LCD-ekraan käega noole
suunas välja.
23
 LCD-ekraan avaneb kuni 90°.
45
6 78
9
10
 LCD-ekraan on pööratav 180° A objektiivi
poole või 90° B vastassuunas.
 LCD-ekraani heledus ja värvitase on
reguleeritavad.
LCD-ekraanide tootmistehnoloogia
piirangute tõttu võivad ekraanil olla
mõned väikesed heledad või tumedad
punktid. See ei ole talitlushäire ega
mõjuta salvestatud pilti.
2 Intelligentse
automaatrežiimi/käsitsirežiimi nupp
[iA/MANUAL] ( 21)
3 Optilise pildistabilisaatori nupp
O.I.S.] ( 25)
[
4 Toitenupp [
] ( 17)
5 Kustutamisnupp [ ] ( 28)
6 Audio-video väljundpesa [A/V] ( 30)
 Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat
AV-juhet.
7 USB-pesa [ ]
8 Andmekandja kasutamise märgutuli
[ACCESS] ( 16)
9 SD-mälukaardipesa ( 16)
10 SD-mälukaardipesa kate [SD CARD]
( 16)
8
11
11 Objektiivikate
12 Objektiiv
13 Objektiivikatte avamise/sulgemise
lüliti
Kui kaamerat ei kasutata, sulgege kindlasti
objektiivi kaitseks objektiivikate.
Lükake objektiivikatte
avamise/sulgemise lülitit.
12
13
14
15 16
17
18
14 Mikrofon (sisseehitatud, stereo)
15
Automaatteravdamise/automaatsärituse
nupp [AF/AE]
16 Juhtkang
Juhtkangi kasutatakse
salvestusfunktsioonide ja esitustoimingute
valimiseks ning menüü kasutamiseks.
Sätte või stseeni valimiseks liigutage
juhtkangi üles, alla, vasakule või
paremale ning siis vajutage valiku
kinnitamiseks juhtkangi.
1
19
2
20
1 Valimiseks lükake üles, alla, vasakule või
paremale.
2 Seadistamiseks vajutage keskele.
 Menüütoimingud ( 19)
 Salvestusfunktsioonide valimine
 Käsitsi reguleerimine
 Esitustoimingud ( 26, 27)
17 Režiimilüliti ( 18)
18 Salvestamise alustamise/lõpetamise
nupp ( 22)
19 Menüünupp [MENU] ( 19)
20 Akuhoidik ( 11)
9
21 22 23
24
25
26
27
21 Fotonupp [ ] ( 23)
22 Salvestamisel: Suumimishoob [W/T]
( 24)
Esitamisel: Pisipildikuva muutmine
[
/ ]/ Helitugevuse reguleerimine
[-VOL+]
23 Kõlar
24 Olekutähis ( 17)
25 Kõvaketta kasutamise märgutuli
[ACCESS HDD] (SDR-H100) ( 5)
26 Alalisvoolu sisendpesa [DC IN] ( 12)
 Kasutada tohib ainult komplekti
kuuluvat toiteadapterit.
27 Käerihm
Reguleerige rihma pikkust ja polstri
asendit.
1 Tõmmake käerihm lahti.
2 Reguleerige rihma pikkust.
3 Kinnitage rihm.
28 Aku vabastushoob [BATTERY] ( 11)
29 Statiivipesa
28
10
29
Ettevalmistamine
Kaamera
töökorda
seadmine
1
Toide
 Info selle seadmega kasutatavate akude kohta
SDR-S70 / SDR-T70
Selle seadmega saab kasutada järgmisi akusid: VW-VBL090/VW-VBK180/VW-VBK360.
SDR-H100
Selle seadmega saab kasutada järgmisi akusid: VW-VBK180/VW-VBK360.

SDR-H100 Sellel kaameral on ohutult kasutatavate akude eristamise funktsioon.
Ettenähtud akud (VW-VBK180/VW-VBK360) toetavad seda funktsiooni. Selle
seadmega kasutamiseks sobivad ainult Panasonicu originaalakud ning muude
firmade toodetud ja Panasonicu sertifitseeritud akud. (Seda funktsiooni
mittetoetavaid akusid ei saa kasutada.) Panasonic ei saa tagada selliste akude
kvaliteeti, talitlust ega ohutust, mille on mõni muu firma tootnud ja mis ei ole
Panasonicu originaaltooted.
Teatud riikides on leitud turustatavate akude seast järeletehtud akusid, mis on
välimuselt Panasonicu toodetud akudele väga sarnased. Osadel neist puudub piisav
sisemine kaitse, et need saaksid vastata akudele esitatavatele ohutusnõuetele. Selliste
akude kasutamisega kaasneb tule- ja plahvatusoht. Pidage meeles, et selle seadme
tootja ei vastuta järeletehtud aku kasutamise põhjustatud õnnetusjuhtumite ega
talitlushäirete eest. Ohutute toodete kasutamise tagamiseks on soovitav kasutada
Panasonicu toodetud akut.
Aku sisestamine
 Vajutage toitenuppu kaamera väljalülitamiseks. ( 17)
Sisestage aku joonisel näidatud suunas.
Aku eemaldamine
Hoidke toitenuppu vajutatuna, kuni
olekutähis kustub. Eemaldage
seejärel aku kaamerat kukkumise
vältimiseks kindlalt käes hoides.
Liigutage aku vabastushooba
noole suunas ning eemaldage
lukustusest vabastatud aku.
A Sisestage aku, nii et see lukustub klõpsuga
kohale.
BATTERY
11
Aku laadimine
Kaamera ostmisel on aku laadimata. Laadige aku enne kaamera kasutamist.
Kui toiteadapter on ühendatud, siis on seade ooteolekus. Kui toiteadapter on ühendatud
pistikupessa, on primaarahel püsivalt pingestatud (puudub toitelüliti).
 Kui kaamera on sisselülitatud, siis akut ei laeta.
 Akut on soovitav laadida temperatuuril 10°C kuni 30°C. (Aku temperatuur peab olema
sama.)
2
3
1 Ühendage toiteadapter kaamera alalisvoolu sisendpessa.
2 Ühendage toitejuhe toiteadapteriga ja siis elektrivõrgu pistikupessa.
 Toitejuhe tuleb ühendada esmalt toiteadapteriga 2 ja siis elektrivõrgu pistikupessa 3.
 Olekutähis A vilgub punaselt 2 s intervalliga, et anda märku, et laadimine on alanud.
 Elektrivõrgu pistikupessa ühendamine
Kui lülitate kaamera sisse aku toiteadapteriga laadimise ajal, siis saab kaamerat kasutada
elektrivõrgu toitel.
 Soovitame kasutada Panasonicu akusid ( 7, 13).
 Muude akude kasutamisel ei saa tootja tagada kaamera talitluskvaliteeti.
 Mitte kuumutada! Hoida eemal leekidest!
 Akut (akusid) ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja
akendega autos.
ETTEVAATUST!
Plahvatusoht aku valesti asendamisel!
Asendage aku täpselt samasuguse või
võrdväärse, tootja soovitatud tüüpi akuga.
Kasutatud akud tuleb kõrvaldada
vastavalt tootja juhistele.
12
Laadimis- ja salvestusaeg
 Laadimis- ja salvestusaeg
 Temperatuur: 25%C/niiskus: 60% suhteline õhuniiskus (toiteadapteri kasutamisel)
SDR-S70/SDR-T70
Aku mudelinumber
[pinge/mahtuvus
(minimaalne)]
Laadimisaeg
Maksimaalne
pideva
salvestamise aeg
Tegelik
salvestusaeg
Komplekti kuuluv aku/VWVBL090 (lisavarustus) [3,6
V/895 mAh]
2 h 20 min
1 h 20 min
40 min
VW-VBK180 (lisavarustus)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
2 h 55 min
1 h 30 min
VW-VBK360 (lisavarustus)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
6h
3 h 10 min
SDR-H100
Aku mudelinumber
[pinge/mahtuvus
(minimaalne)]
Komplekti kuuluv
aku/VW-VBK180
(lisavarustus) [3,6
V/1790 mAh]
VW-VBK360
(lisavarustus) [3,6
V/3580 mAh]
Laadimisaeg
Salvestamis
koht
Salvestusrežiim
Kõvaketas
XP SP/LP
Maksimaalne
pideva
salvestamise
aeg
Tegelik
salvestusaeg
2 h 30 min
1 h 15 min
2 h 30 min
1 h 20 min
2 h 35 min
1 h 20 min
2 h 40 min
1 h 25 min
2 h 25 min
SDmälukaart
XP/SP LP
Kõvaketas
XP SP LP
5h
2 h 40 min
5 h 5 min
2 h 40 min
5 h 10 min
2 h 45 min
5 h 15 min
2 h 45 min
5 h 20 min
2 h 50 min
5 h 25 min
2 h 50 min
4 h 20 min
SDmälukaart
XP SP LP
13
 Tabelis antud ajad on ligilähedased.
 Näidatud laadimisaeg kehtib täiesti tühja aku laadimisel. Laadimis- ja salvestusaeg
varieeruvad kasutustingimustest (nt kõrge/madal temperatuur) sõltuvalt.
 VW-VBL090 ei ole kasutatav mudeliga SDR-H100 .
 Tegelik salvestusaeg tähendab kasutatavat salvestusaega juhul, kui salvestamist
korduvalt alustada ja seisata, seadet sisse ja välja lülitada, suumimishooba liigutada jne.
 Akud soojenevad kasutamisel ja laadimisel. See ei ole talitlushäire.
Akulaengu tähis
 Kuva muutub akulaengu vähenedes.




muutub punaseks, kui akulaengust piisab veel vaid 3 minutiks. Aku täiesti tühjaks
vilkuma.
saamisel hakkab
SDR-H100
 Järelejäänud akulaengut näidatakse selle seadmega kasutatava Panasonicu aku
kasutamisel. Aku tegelik järelejäänud kasutusaeg võib varieeruda kasutusviisist sõltuvalt.
 Teiste firmade toiteadapteri või akude kasutamisel ei näita seade järelejäänud
akulaengut.
14
Ettevalmistamine
Kaamera töökorda
seadmine
2
Mälukaardile
salvestamine
Selle seadmega saab salvestada fotosid või videoid SD-mälukaardile, sisseehitatud mällu
või kõvakettale. SD-mälukaardile salvestamiseks lugege alltoodud infot.
See kaamera (SDXC-ühilduv seade) on ühilduv SD-mälukaartide, SDHC-mälukaartide ja
SDXC-mälukaartidega. SDHC-mälukaardi või SDXC-mälukaardi kasutamiseks muude
seadmetega kontrollige, et vastavad seadmed on ühilduvad nende mälukaartidega.
Selle seadmega kasutatavad mälukaardid
Kasutage video salvestamiseks SD-mälukaarte, mis vastavad SD-kiiruseklassi
standardi* 2. või kõrgemale klassile.
Mälukaardi
tüüp
Mälumaht
Video salvestamine
8 MB/16 MB/ 32
Ei saa kasutada.
MB
SDmälukaart
64 MB/128 MB/
Talitlust ei saa tagada.
256 MB
Fotode
salvestamine
Talitlust ei saa
tagada.
512 MB/1 GB/ 2
GB
SDHCmälukaart
SDXCmälukaart
4 GB/6 GB/8 GB/
12 GB/16 GB/ 24
Saab kasutada.
GB/32 GB
Saab kasutada.
48 GB/64 GB
* SD-kiiruseklass on pideva kirjutamise kiirusestandard.
Kontrollige SD-kiiruseklass üle mälukaardi etiketilt või muust allikast.
Näide:
 Leiate värskeimat infot video salvestamiseks kasutatavate SD-mälukaartide, SDHCmälukaartide ja SDXC-mälukaartide kohta järgmiselt veebisaidilt.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(See sait on ainult inglisekeelne.)
 Ilma SDHC-logota 4 GB või suurema mälumahuga mälukaardid ning ilma SDXC-logota
48 GB või suurema mälumahuga mälukaardid ei vasta SD-mälukaardi
spetsifikatsioonidele.
 Kui SD-mälukaardi kirjutuskaitse lüliti A on lukustatud asendis, siis ei ole
võimalik mälukaardile salvestada, sellel olevaid materjale kustutada ega
toimetada.
 Allaneelamise vältimiseks hoida mälukaarte lastele kättesaamatult.
64
15
SD-mälukaardi sisestamine/eemaldamine
Kui kasutate muu tootja SD-mälukaarti või eelnevalt muul seadmel kasutatud SDmälukaarti esmakordselt sellel seadmel, siis vormindage esmalt SD-mälukaart. ( 29)
SD-mälukaardi vormindamisel kustutatakse sellelt kõik salvestatud andmed. Kustutatud
andmeid ei saa taastada.
Ettevaatust!
Kontrollige, et andmekandja kasutamise märgutuli on kustunud.
B
A
Andmekandja kasutamise märgutuli [ACCESS] A
 Andmekandja kasutamise märgutuli põleb, kui seade kaarti või sisseehitatud mälu
kasutab.
1 Avage LCD-ekraan.
2 Avage SD-mälukaardipesa kate ja sisestage SD-mälukaart
kaardipessa või eemaldage SD-mälukaart kaardipesast.
 Seadke etiketiga pool B joonisel näidatud suunda ning lükake otse sisse nii kaugele, kui
võimalik.
 Vajutage SD-mälukaardi keskele ja tõmmake see otse välja.
3 Sulgege kindlalt SD-mälukaardipesa kate.
 Ärge puudutage mälukaardi tagaküljel olevaid kontakte.
16
Ettevalmistamine
Kaamera töökorda
seadmine
3
Kaamera sisse ja välja
lülitamine
Kaamerat saab sisse ja välja lülitada toitenupust või LCD-ekraani avades ja sulgedes.
Kaamera toitenupust sisse ja välja lülitamine
Vajutage toitenuppu kaamera sisselülitamiseks.
Kaamera väljalülitamine
Hoidke toitenuppu vajutatuna, kuni
olekutähis kustub.
A Olekutähis põleb.
Kaamera sisse ja välja lülitamine LCD-ekraani avades/sulgedes
Kaamera lülitub sisse LCD-ekraani avamisel ning välja selle sulgemisel.
Normaalkasutuse käigus saab LCD-ekraani avades ja sulgedes kaamerat mugavalt
sisse ja välja lülitada.
 Kaamera sisselülitamine
 Kaamera väljalülitamine
B
A Olekutähis põleb.
B Olekutähis kustub.
 Järgmistel juhtudel ei lülitu kaamera sisse LCD-ekraani avamisel. Vajutage sel juhul
toitenuppu kaamera sisselülitamiseks.
- Kaamera ostmisel.
- Kui olete eelnevalt lülitanud kaamera välja toitenupust.
 Video salvestamise ajal ei lülitu kaamera välja LCD-ekraani sulgemisel.
17
Ettevalmistamine
Kaamera töökorda
seadmine
4
Režiimi valimine
Valige salvestus- või esitusrežiim.
Lülitage kaamera režiimilülitist režiimile
Salvestusrežiim ( 22, 23)
Esitusrežiim ( 26, 27)
18
või
.
Ettevalmistamine
Kaamera töökorda
seadmine
5
Menüü kasutamine
ENTER
MENU
1 Vajutage nuppu MENU.
2 Valige soovitud menüü A ning
4 Valige soovitud säte ja vajutage
siis valiku kinnitamiseks juhtkangi.
liigutage siis juhtkangi paremale või
vajutage juhtkangi.
Eelmisele kuvale naasmine
Liigutage juhtkangi vasakule.
Menüüst väljumine
3 Valige soovitud funktsioon B
ning liigutage siis juhtkangi
paremale või vajutage juhtkangi.
Vajutage nuppu MENU.
Keele valimine
Saate valida ekraanikuvade ja menüüde keele.
1 Vajutage nuppu MENU, valige
[SETUP]  [LANGUAGE] ja vajutage
juhtkangi.
 Ekraani allosas kuvatakse kerides
funktsioonide ja nende aktiivsete sätete
kirjeldusi.
2 Valige soovitud keel (nt [English])
ja vajutage juhtkangi.
19
Ettevalmistamine
Kaamera töökorda
seadmine
6
Kuupäeva ja kellaaja
seadmine
Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub teade soovitusega seadistada kuupäev ja
kellaaeg.
Valige [YES] ja tehke nii, nagu kirjeldatud allpool punktides 2 ja 3.
Lülituge režiimile
.
1 Valige menüü. ( 19)
[SETUP]  [CLOCK SET]
2 Valige kuupäev või kellaaeg ja
seadke seejärel juhtkangiga
soovitud väärtus.
A Maailmaaja sätte kuvamine:
[KODUKOHT]/
[SIHTKOHT]
 Aastaarv on seatav vahemikus 2000 kuni
2039.
 Kaameral on 24-tunnise süsteemiga kell.
3 Valiku sisestamiseks vajutage
juhtkangi.
 Kell käivitub sekundinäidust [00].
 Ilmuda võib teade, millega palutakse
seada maailmaaeg.
 Seadistamise lõpetamiseks vajutage
nuppu MENU.
Kuupäeva ja kellaaja kuvamise viisi
muutmine
Valige menüü. ( 19)
[SETUP]  [DATE/TIME]  [OFF]/[D/T]/
[DATE]
20
Kuupäeva vormingu muutmine Valige
menüü. ( 19)
[SETUP]  [DATE FORMAT] 
[Y/M/D]/[M/D/Y]/[D/M/Y]
 Kuupäeva ja kellaaja funktsioon saab toite
sisseehitatud liitiumakult.
 Kaamera ostmisel on kell õigeks
panemata. Kui kellaaega kuvatakse
näiduga [- -], siis tuleb sisseehitatud
liitiumaku laadida. Sisseehitatud liitiumaku
laadimiseks ühendage toiteadapter
kaameraga või paigaldage aku. Jätke
kaamera sellesse olekusse umbes 24
tunniks ning akulaengust piisab kuupäeva
ja kellaaja funktsiooni toitega
varustamiseks jälle umbes 4 kuuks. (Aku
tühjeneb ka siis, kui kaamera on
väljalülitatud.)
Salvestamine
Salvestamise
põhifunktsioonid
1
Enne salvestamist
Intelligentne automaatrežiim
Salvestatavale subjektile suunamisel seab kaamera antud tingimustele sobiva režiimi
järgmiste režiimide seast.
/MANUAL
Intelligentse automaatrežiimi/
käsitsirežiimi nupp [iA/MANUAL]
Vajutage seda nuppu intelligentsesse
automaatrežiimi või käsitsirežiimi
lülitumiseks.
Režiim
Portreerežiim
Maastikuvaaterežiim
Võttetingimused
Toime
Kui jäädvustate
isikut
Seade tuvastab automaatselt näod ja
seab teravdamispunkti neile ning
reguleerib heledust, nii et võte
salvestatakse selgelt.
Kogu maastik salvestatakse eredalt,
ilma et taustal taevas (mis võib olla
väga hele) valgeks muutuks.
Väljas
salvestamisel
Valgusvihurežiim Valgusvihu all
Selgelt salvestatakse väga hele objekt.
Hämararežiim
Pime ruum või
hämarik
Väga selgeid võtteid saab salvestada
koguni pimedas ruumis või videvikus.
Tavaline
Muud olukorrad
Seade reguleerib automaatselt
kontrasti selgete kujutiste
jäädvustamiseks.
 Salvestustingimustest sõltuvalt ei pruugi seade lülituda soovitud režiimi.
 Portree-, valgusvihu- ja hämararežiimis ilmuvad tuvastatud näod valges raamis.
Portreerežiimis on oranži raamiga ümbritsetud teistest suurem ja ekraani keskkohale
lähemale jääv nägu.
 Salvestustingimustest sõltuvalt ei pruugi kaamera suuta nägusid tuvastada, nt teatud
suurusega või teatud nurga all nägusid või digitaalsuumi kasutamisel.
21
Salvestamine
Salvestamise
põhifunktsioonid
2
Video
salvestamine
 Avage objektiivikate enne kaamera sisselülitamist. ( 9)
0h00m00s
SP
1 20
1 Lülituge režiimile
ja avage
LCD-ekraan.
2 Salvestamise alustamiseks
vajutage salvestamise
alustamise/lõpetamise nuppu.
 Salvestamise alustamisel asendub
tähis II tähisega .
 Video salvestamine ei seisku LCDekraani sulgemisel.
3 Salvestamise ajutiselt
katkestamiseks vajutage uuesti
salvestamise
alustamise/lõpetamise nuppu.
 Video salvestamisel ekraanile
ilmuvad tähised ja näidud
0h00m00s
SP R 1h20m
A Salvestusrežiim
B Järelejäänud salvestusaeg
(Kui salvestamiseks on jäänud alla ühe
minuti, siis vilgub [R 0h00m] punaselt.)
C Möödunud salvestusaeg
Loendur lähtestatakse nullile (“0h00m00s”)
iga kord, kui salvestamise pausile lülitate.
(“h” on tundide, “m” minutite ja “s” sekundite
lühend.)
22
 Video salvestamise ajal saab
salvestada ka fotosid.
 Salvestamise alustamiseks salvestamise
alustamise/lõpetamise nupu vajutamisest
kuni selle uuesti vajutamiseni
salvestuspausi režiimi lülitumiseks
salvestatud võtted moodustavad ühe
videolõigu (stseeni).
Stseen jagatakse automaatselt kaheks,
kui salvestatud andmete maht ületab 1,9
GB. (Salvestamine jätkub.)
SD-mälukaart
Maksimaalne salvestatavate stseenide
arv: 9801
Maksimaalne erinevate kuupäevade arv:
99
(SD-mälukaardi kasutamisel on selleks
maksimaalne kaardile salvestatavate
stseenide arv.)
Sisseehitatud mälu/kõvaketas
SDR-T70 / SDR-H100
Maksimaalne salvestatavate stseenide
arv:
98901
Maksimaalne erinevate kuupäevade arv:
999
Kui ükskõik kumb neist jõuab ülempiirini,
siis ei saa enam stseene salvestada.
Salvestamine
Salvestamise
põhifunktsioonid
Fotode salvestamine
3
 Avage objektiivikate enne kaamera sisselülitamist. ( 9)
Video salvestamise ajal saab salvestada ka fotosid.
1 Lülituge režiimile
LCD-ekraan.
2 Vajutage nuppu
ja avage
 Fotode salvestamisel ekraanile
ilmuvad tähised ja näidud
.
R3000
 Pikema säriaja tõttu on hämaras
salvestades soovitav kasutada statiivi.
R3000:
Järelejäänud salvestatavate
fotode arv
(Näiduni [0] jõudmisel hakkab
punaselt vilkuma.)
23
Salvestamine
Salvestamise
põhifunktsioonid
4
Lülituge režiimile
Salvestusfunktsioonid
.
Suumimishoob
T ehk telefoto pool:
lähivõtete jäädvustamine (suurendamine).
W ehk lainurga pool:
laiade vaadete jäädvustamine
(vähendamine).
 Suumimiskiirus varieerub suumimishoova
liigutamise ulatusest sõltuvalt.
Täiustatud optiline suum
Maksimaalse suurendustegurina on
kasutatav 78x, ilma et pildi kvaliteet
salvestamisel halveneks.
Digitaalsuumi funktsioon
Kui suurendustegur ületab 78k, siis
aktiveerub digitaalse suumimise funktsioon.
Digitaalsuumi maksimaalne suurendustegur
on muudetav.
Valige menüü. ( 19)
[RECORD SETUP] —> [D.ZOOM] —>
desired setting
[OFF]: Ainult täiustatud optiline suum (kuni
78x)
[100x]: kuni 100x
[3500x]: kuni 3500x
 Sätte [100x] või [3500x] valimisel
kuvatakse suumimise ajal digitaalsuumi
vahemikku siniselt.
 Mida suurem on digitaalsuumi
suurendustegur, seda halvem on
pildikvaliteet.
 Kui suumimisel suumimishoova vabastate, siis võib kaamera jäädvustada tööheli.
Suumimishoova algasendit taastades liigutage seda aeglaselt.
 Kaugete subjektide suurendamisel teravdatakse need umbes 1,5 m kaugusel või
kaugemal.
 Kui suurendustegur on 1x, suudab see seade teravdada objektiivist umbes 2 cm kaugusel
asuva subjekti.
24
Pildistabilisaatori funktsioon
See funktsioon vähendab salvestamisel
käte liikumise põhjustatud videokaamera
värina mõju salvestatavale võttele.
Lülituge režiimile
.
Optilise pildistabilisaatori nupp
Nupu vajutamisel muutub optilise
pildistabilisaatori säte.
OFF
: Aktiivne režiim
See säte tagab suurema
stabiliseerimisefekti ning sobib
kõndides salvestamiseks.
: SEES
See säte sobib stabiilses olekus
salvestamiseks (nt maastikuvaadete
jäädvustamiseks).
 Kaamera tugeval rappumisel ei pruugi
pildi stabiliseerimine õnnestuda.
 Statiivi kasutamisel on soovitav
pildistabilisaator välja lülitada.
25
Esitus
Esitus
Video esitus
1
SDR-H100 Valige [SD CARD]/
[HDD] ja [VIDEO] ning vajutage
siis juhtkangi keskele.
1 Lülituge režiimile
2 Valige juhtkangiga
.
esitusrežiimi valikuikoon A ja
vajutage siis juhtkangi keskele.
 Valige [ENTER] ja vajutage siis juhtkangi
keskele.
 Valiku tühistamiseks vajutage nuppu
MENU.
4 Valige esitatav stseen ja
vajutage siis juhtkangi.
3 SDR-S70 Valige [VIDEO] ja
vajutage siis juhtkangi keskele.
 Tööikoon ilmub või kaob iga kord, kui
juhtkangi keskele vajutate.
 Järgmise (eelmise) lehekülje kuvamiseks
valige
/
5 Valige juhtkangiga soovitud
esitustoiming.
0h00m00s
SDR-T70 Valige [SD CARD]/
[Built-inMemory] ja [VIDEO]
ning vajutage siis juhtkangi
keskele.
26
/II: Esitus/paus
: Tagasisuunaline kiire esitus
: Edasisuunaline kiire esitus
: Esituse seiskamine ja pisipiltide
kuvamine
Esitus
2
Esitus
Fotode esitus
SDR-H100 Valige [SD CARD]/
[HDD] ja [PICTURE] ning
vajutage siis juhtkangi
keskele.
1 Lülituge režiimile .
2 Valige juhtkangiga esitusrežiimi
valikuikoon A ja vajutage siis
juhtkangi keskele.
 Valige [ENTER] ja vajutage siis juhtkangi
keskele.
 Valiku tühistamiseks vajutage nuppu
MENU.
4 Valige esitatav foto ja
vajutage siis juhtkangi.
3
SDR-S70
Valige [PICTURE] ja
vajutage siis juhtkangi keskele.
 Tööikoon ilmub või kaob iga kord, kui
juhtkangi keskele vajutate.
 Järgmise (eelmise) lehekülje kuvamiseks
/ .
valige
5 Valige juhtkangiga soovitud
esitustoiming.
SDR-T70
Valige [SD CARD]/
[Built-inMemory] ja [PICTURE]
ning vajutage siis juhtkangi
keskele.
/II: Slaidiseansi (fotode numbrilises
järjekorras esitus) alustamine/paus
II: Eelmise foto esitus
II: Järgmise foto esitus
: Esituse seiskamine ja pisipiltide
kuvamine
27
Esitus
Toimetamine
1
Video/fotode
kustutamine
Kustutatud videoid/fotosid ei saa taastada, mistõttu tuleb enne
kustutamist vastav sisu üle kontrollida.
Lülituge režiimile
.
Esitatavate piltide kustutamine
Vajutage nuppu
kustutatava video või
foto esitamise ajal.
 Mitme video/foto kustutamine pisipildikuval
1 Vajutage nuppu
pisipildikuval olles.
2 Valige [SELECT] või [ALL
SCENES] ja vajutage juhtkangi.
Valige kustutatav video/foto ja
vajutage siis juhtkangi.
 Soovitud video või foto valitakse ning
ilmub ikoon . Valiku tühistamiseks
vajutage uuesti juhtkangi keskele.
 Kustutamiseks saab valida kuni 99
stseeni.
4 (Ainult [SELECT] valimisel punktis 2)
Valige [Delete] ja vajutage
juhtkangi või vajutage nuppu
 [ALL SCENES] valimisel kustutatakse
valitud andmekandjalt kõik videod või
fotod.
(Videote või fotode esitamisel kuupäeva
järgi kustutatakse kõik valitud päeva
videod või fotod.)
 Kaitstud videoid/fotosid ei saa kustutada.
3 (Ainult [SELECT] valimisel punktis 2)
28
.
 Muude videote/fotode kustutamisega
jätkamiseks korrake toiminguid 3-4.
Kustutamise poolepealt seiskamine
Vajutage kustutamise ajal nuppu MENU.
 Enne kustutamise tühistamist kustutatud
stseene või fotosid ei saa taastada.
Toimetamise lõpetamiseks
Vajutage nuppu MENU.
Esitus
Toimetamine
2
Vormindamine
Tähelepanu! Andmekandja vormindamisel kustutatakse kõik sellele salvestatud
andmed. Kustutatud andmeid ei saa taastada. Varundage tähtsad andmed arvutisse,
DVD-plaadile või mujale.
Valige menüü. ( 19)
SDR-S70
[SETUP] —> [FORMAT CARD]
Valige [YES] ja vajutage siis juhtkangi.
 Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage teatekuva sulgemiseks nuppu MENU.
 Vormindage SD-mälukaart füüsiliselt enne selle kõrvaldamist/ära andmist. (Lugege
PDF-vormingus kasutusjuhendit.)
SDR-T70
/ SDR-H100
[SETUP] —> [FORMAT MEDIA]
1 Valige [SD CARD], [Built-inMemory] või [HDD] ja vajutage juhtkangi.
2 Valige [YES] ja vajutage siis juhtkangi.
 Kui vormindamine on lõpetatud, vajutage teatekuva sulgemiseks nuppu MENU.
 Vormindage SD-mälukaart füüsiliselt enne selle kõrvaldamist/ära andmist. (Lugege PDFvormingus kasutusjuhendit.)
 Vormindage sisseehitatud mälu/kõvaketas füüsiliselt enne kaamera kõrvaldamist/ära
andmist. (Lugege PDF-vormingus kasutusjuhendit.)
 Andmekandja vormindamise ajal ei tohi kaamerat välja lülitada ega SD-mälukaarti
eemaldada. Kaitske kaamerat vibratsiooni ja põrutuste eest.
Vormindage andmekandja sellel kaameral.
Sisseehitatud mälu ja kõvaketast saab vormindada ainult kaameraga.
Ärge vormindage SD-mälukaarti muul seadmel nagu arvutil. Mälukaart ei pruugi
olla sel juhul kaameral kasutatav.
29
Esitus
Koos teleriga
1
Video/fotode vaatamine
teleril
Selle seadmega salvestatud videoid ja fotosid saab esitada teleri ekraanil.
 Kasutage toiteadapterit, et poleks vaja muretseda aku tühjenemise pärast.
 Kui teleril on SD-mälukaardipesa, siis saab SD-mälukaardile salvestatud videoid ja fotosid
esitada teleril. (Täpsema info saamiseks teleri ühilduvuse kohta lugege teleri
kasutusjuhendit.)
A
A AV-juhe (kuulub komplekti)
 Sisestage pistikud kuni lõpuni.
 Kasutada tohib ainult komplekti
kuuluvat AV-juhet.
 Valige teleril selle seadmega
ühendamiseks kasutatud
videosisend.
VIDEO IN
AUDIO IN
1 Ühendage kaamera teleriga.
2 Lülitage kaamera sisse ja
lülituge režiimile
.
3 Alustage kaameral esitust.
30
 Kui sellest seadmest väljastatav pilt
või heli ei ilmu teleri ekraanile/ei ole
kuulda
 Kontrollige ühendusi.
 Kontrollige, et pistikud on sisestatud
lõpuni.
 Kontrollige teleri sisendisätet.
(Täpsema info saamiseks lugege teleri
kasutusjuhendit.)
Muu
Tehnilised andmed
SD-videokaamera SDR-S70 / SDR-T70
SD-/HDD-videokaamera SDR-H100
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Energiatarve:
Alalisvool 5,0 V (toiteadapteri kasutamisel)
Alalisvool 3,6 V (aku kasutamisel)
Salvestamisel:
SDR-S70 /
Laadimisel:
SDR-S70 /
SDR-T70
SDR-T70
2.9 W
7.7 W
SDR-H100
SDR-H100
3.6 W
7.7 W
Signaalisüsteem
CCIR: 625 rea, 50 väljaga PAL-värvisignaal
Salvestusvo SDrming
mälukaart
Sisseehitatud
mälu
Kõvaketas
Põhineb SD-videostandardil.
Pildiandur
1/8 tüüp (1/8") CCD-pildiandur
Kokku: 800 K
Efektiivpikslid: 410 K kuni 520 K (4:3), 380 K kuni 470 K (16:9)
Objektiiv
Automaatdiafragma, F1,9 kuni F5,7
Fookuskaugus: 1,48 mm kuni 104 mm
Makro (automaatteravdamine laias vahemikus)
35 mm ekvivalent:
Optiline suum:
37,4 mm kuni 2625 mm (4:3)
36,5 mm kuni 2571 mm (16:9)
Täiustatud optiline suum:
33,5 mm kuni 2625 mm (4:3)
32,8 mm kuni 2571 mm (16:9)
Minimaalne fookuskaugus:
Umbes 2 cm (lainurk)/umbes 1,5 m (tele)
[ SDR-T70 ]
Sõltumatu standard
SDR-H100
Sõltumatu standard
31
Suum
Ekraan
Mikrofon
Kõlar
Värvustasakaalu
reguleerimine
Standardne
valgustatus
Minimaalne vajalik
valgustatus
AV-pesa videoväljundi
tase
AV-pesa audioväljundi
tase (liin)
USB
SDmälukaart
Sisseehita
tud mälu
Kõvaketas
Mõõdud
70x optiline suum, 78x täiustatud optiline suum, 100x/3500x
digitaalsuum
6,7 cm (2,7") laiekraaniga LCD (umbes 123 K punkti)
Stereo (suumifunktsiooniga)
1 ümar kõlar
Automaatne värvustasakaalu reguleerimise süsteem
1400 lx
Umbes 5 lx (1/25 koos hämararežiimiga võtterežiimis)
Umbes 2 lx värvilise öövaate funktsiooniga
1,0 Vp-p, 75 Q, PAL-süsteem
316 mV, 600 Q
Ainult lugemine (kopikaitse tugi puudub)
SDR-T70
SDR-H100
Ainult lugemine
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-pesa tüüp Mini AB
SDR-S70
SDR-T70
SDR-H100
Kaal
SDR-S70
SDR-T70
SDR-H100
Kaal kasutamisel
SDR-S70
SDR-T70
SDR-H100
Töötemperatuur
32
Ainult lugemine
0°C kuni 40°C
54,9 mm (L)x64 mm (K)x107,3 mm (S)
(välja arvatud eenduvad osad)
55,1 mm (L)x64 mm (K)x 107,3 mm (S)
(välja arvatud eenduvad osad)
Umbes 212 g
[ilma aku (kuulub komplekti) ja SDmälukaardita (lisavarustus)]
Umbes 213 g
[ilma akuta (kuulub komplekti)]
Umbes 273 g [ilma akuta (kuulub
komplekti)]
Umbes 239 g
[koos aku (kuulub komplekti) ja SDmälukaardiga (lisavarustus)]
Umbes 238 g
[koos akuga (kuulub komplekti)]
Umbes 317,5 g
[koos akuga (kuulub komplekti)]
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
Aku kasutusaeg
Vt lk 13.
Videod
Salvestatavad
andmekandjad
SDmälukaart
Sisseehitatud
mälu
Kõvaketas
Tihendamine
Salvestusrežiim ja
edastuskiirus
Pildi suurus
Heli tihendamine
SD-mälukaart:
512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduv)
SDHC-mälukaart: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
(FAT32 süsteemiga ühilduv)
SDXC-mälukaart: 48 GB, 64 GB (exFAT süsteemiga ühilduv)
SDR-T70
4 GB
SDR-H100
80 GB
MPEG-2
XP: Umbes 10 Mbit/s (muutuv bitikiirus)
SP: Umbes 5 Mbit/s (muutuv bitikiirus)
LP: Umbes 2,5 Mbit/s (muutuv bitikiirus)
640X480 (4:3), 640X360 (16:9)
MPEG-1 Audio Layer 2
33
Fotod
Salvestatav SDad
mälukaart
andmekandj
ad
SD-mälukaart:
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2
GB (FAT12 ja FAT16 süsteemiga ühilduv)
SDHC-mälukaart: 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
(FAT32 süsteemiga ühilduv)
SDXC-mälukaart: 48 GB, 64 GB (exFAT süsteemiga ühilduv)
Sisseehitatu SDR-T70
4 GB
d mälu
Kõvaketas
SDR-H100
80 GB
Tihendamine
JPEG (kaamera failisüsteemi disainireegel, põhineb Exif 2.2
standardil), DPOF-ühilduv
Pildi suurus
640X480 (4:3), 640X360 (16:9)
Toiteadapter
Ohutusinfo
Toiteallikas:
Energiatarve:
Alalisvoolu väljund:
Vahelduvvool 110-240 V, 50/60 Hz
12 W
Alalisvool 5,0 V, 1,6 A (seadme kasutamisel)
Mõõdud
46 mm (L)x25 mm (K)x75,5 mm (S)
Kaal
Umbes 115 g
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata.
34
Muu
PDF-vormingus kasutusjuhendi
lugemine
 Olete harjutanud käesolevas
kasutusjuhendis tutvustatud
põhitoiminguid ja soovite hakata kasutama
lisafunktsioone.
 Soovite lugeda rikkeotsingu juhiseid.
Lugege sel juhul komplekti kuuluvale CDROMile salvestatud PDF-vormingus
kasutusjuhendit.
 Windowsi kasutamisel
1 Lülitage arvuti sisse ja
sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
2 Valige soovitud keel ja
klõpsake siis installimiseks
valikul [Operating Instructions].
(Näide: kui opsüsteem on inglisekeelne)
Laadige järgmiselt veebisaidilt alla ja
installige see Adobe Readeri versioon, mis
on kasutatav teil olemasoleva
opsüsteemiga.
http://get.adobe.com/reader/
otherversions
Järgmiste opsüsteemide kasutamisel:
- Windows 2000 SP4
- Windows XP SP3
- Windows Vista SP2
- Windows 7
Sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM, klõpsake
[Adobe(R) Reader(R)] ning järgige siis
installimiseks ekraanile ilmuvaid teateid.
 Kasutusjuhendi (PDF-vormingus)
desinstallimine
Kustutage PDF-fail kaustast “Program
Files\Panasonic\SDR\”.
 Kui programmifailide kausta sisu ei
õnnestu kuvada, siis klõpsake nende
kuvamiseks valikul [Show the contents of
this folder].
 Mac’i kasutamisel
1 Lülitage arvuti sisse ja
sisestage komplekti kuuluv
kasutusjuhendiga CD-ROM.
2 Avage CD-ROMilt kaust
3 Tehke topeltklõps töölaual
kasutusjuhendi “Operating
Instructions” otseteeikoonil.
 Kui kasutusjuhend (PDFvormingus) ei avane
“Manual” ning kopige kaustast
soovitud keeles PDF-fail.
3 Tehke topeltklõps PDF-failil
selle avamiseks.
PDF-vormingus kasutusjuhendi sirvimiseks
või printimiseks vajate tarkvara Adobe
Acrobat Reader 5.0 või hilisem versioon või
Adobe Reader 7.0 või hilisem versioon.
35
EU
Vastavalt direktiivi 2004/108/EÜ artikli 9 lõikele 2.
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Panasonic Corporation
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement