Panasonic SDRH100EP Operativní instrukce

Panasonic SDRH100EP Operativní instrukce
Návod k obsluze
Software pro správu obrazu/vytváření DVD
VideoCam Suite 3.5
Děkujeme Vám, že používáte software VideoCam Suite.
Před použitím si prosím přečtěte celý návod.
© Panasonic Corporation 2010
Obsah
Rozšířené funkce
Úvod
Co umožňuje tento software (s použitím průvodce Smart wizard)...........4
Co umožňuje tento software (rozšířené funkce)........................................5
Před zahájením používání si přečtěte toto..................................................6
Všeobecné pokyny a upozornění.................................................................8
Provozní prostředí.......................................................................................10
Optické disky a paměťové karty SD, podporované pro záznam..............12
Příprava
Připojení videokamery k počítači..............................................................14
Odpojení videokamery od počítače........................................................15
Používání průvodce Smart wizard
Přehled funkcí..............................................................................................16
Kopírování obrazu do počítače..................................................................18
Kopírování automatickým výběrem pouze obrazu,
který ještě nebyl zkopírován...................................................................19
Kopírování vlastním výběrem obrazu.....................................................20
Výběr cíle kopírování..............................................................................22
Kopírování videosekvencí na disky...........................................................23
Kopírování všech videosekvencí ve videokameře..................................26
Kopírování vlastním výběrem videosekvencí..........................................27
Přehled funkcí..............................................................................................29
 Otevření hlavního okna.................................................................30
Ukončení softwaru...........................................................................30
 Automatická aktualizace softwaru...............................................31
Automatická kontrola informací o aktualizacích...............................31
Změna nastavení informací o aktualizacích.....................................31
Kopírování videosekvencí do počítače (Copy to PC)...............................32
Poznámka k hlavnímu oknu programu......................................................36
Přepínání mezi styly zobrazení okna.........................................................37
Zobrazení videosekvencí ve složce ve formě seznamu
(zobrazení složky)...................................................................................37
Zobrazení videosekvencí se stejným datem záznamu
(kalendářní zobrazení)............................................................................38
Přidávání složek pro ukládání.................................................................39
Kopírování/přesunování videosekvencí....................................................40
Mazání videosekvencí.................................................................................41
Obnovení zobrazení....................................................................................42
Používání kontextových menu (klepnutím pravým tlačítkem).................43
Zobrazení okna Playback (Přehrávání)......................................................44
Poznámky k oknu Playback (Přehrávání)...............................................45
Přehrávání médií..........................................................................................47
Zobrazení podrobných informací o videosekvenci..................................48
Úpravy obrazu na počítači..........................................................................49
 Úpravy videosekvencí (základní operace)...................................50
Výběr scén pro úpravy.....................................................................50
Uložení upravených videosekvencí..................................................51
VideoCam Suite / 2
Obsah
Další
 Úpravy videosekvencí (částečné smazání).................................53
Mazání vybraných částí videosekvence...........................................53
 Úpravy videosekvencí (rozdělování scén)...................................56
 Přiřazení pořadí přehrávání/přidávání úvodních
titulků/přidávání efektů..................................................................57
Přiřazení pořadí přehrávání.............................................................57
Přidávání úvodních titulků................................................................58
Přidávání přechodů mezi scénami...................................................60
 Kontrola výsledků úprav...............................................................62
 Otáčení statických snímků............................................................63
 Ochrana videosekvencí.................................................................64
Záznam na optické disky a paměťové karty SD........................................65
 Záznam............................................................................................65
Záznamové formáty.........................................................................65
Hlavní (Top) menu............................................................................66
Dodatečný záznam na médium s existujícím obsahem...................66
 Záznam videosekvencí..................................................................67
Záznam videosekvencí (DVD-R/RW (formát DVD-Video))..............68
Záznam videosekvencí (DVD-RAM (formát DVD-VR)
a na paměťovou kartu SD (formát SD-Video)).................................76
 Záznam statických snímků...........................................................80
Používání užitečných funkcí.......................................................................82
 Vytváření statických snímků z videosekvencí............................82
 Online sdílení.................................................................................83
Spuštění z průvodce Smart wizard..................................................83
Spuštění z hlavního okna (při prvním uploadu)...............................85
Spuštění z hlavního okna (pokud již přenesené (upload)
videosekvence existují)....................................................................90
Formátování disků.......................................................................................93
Nastavení funkcí videosekvence...............................................................96
Změna nastavení pro kopírování videosekvencí do počítače.................98
Jednoduché přehrávání miniatur videosekvencí.....................................99
Nastavení operace, pokud již existuje statický
snímek se stejným názvem......................................................................100
Přehled menu (nabídek)............................................................................101
Přehled kontextových menu (klepnutím pravým tlačítkem)..................104
Odstraňování potíží...................................................................................106
Informace o ochranných známkách a informace o licenci....................113
VideoCam Suite / 3
Úvod
Introduction
Co umožňuje tento software (s použitím průvodce Smart wizard)
What you can do with this software (Using the Smart wizard)
Připojte ke svému počítači videokameru
se zaznamenaným obrazovým obsahem
Kopírování
Kopírování do počítače (18)
Kopírování na disky (23)
• Kopírování na disky ve formátu DVD-Video
Vytváření disků, které lze přehrávat na většině
DVD přehrávačů.
• Kopírování na disky ve formátu DVD-VR
Vytváření disků, které lze přehrávat na přehrávačích,
kompatibilních s formátem DVD-VR.
Online sdílení (83)
VideoCam Suite / 4
● Upload
a motion picture
YouTube
or nebo Facebook
•
Upload videosekvence
natoserver
YouTube
Facebook
send
theurčité
URL to
a specific
a odeslání and
adresy
URL
osobě
person
Videosekvenci ve formátu MPEG2 můžete odeslat na server
You
can upload
a motion picture
in MPEG2
YouTube
nebo Facebook
a poslat
adresu URL této
format to YouTube or Facebook and send the
videosekvence e-mailem určité osobě.
URL of the motion picture to a specific person
by e-mail.
VideoCam Suite
4
Úvod
Introduction
Co
umožňuje
software
(rozšířené
funkce)
What
you can tento
do with
this software
(Advanced
features)
Připojte ke svému počítači videokameru
se zaznamenaným obrazovým obsahem
Úpravy
a kopírování
Online sdílení
Kopírování do počítače (32)
Úpravy (49)
•
•
•
•
•
Videosekvence můžete umístit na server YouTube*1
a Facebook*2.
Vaše videosekvence lze zpřístupnit a sledovat
na internetu.
*1YouTube představuje webovou stránku
pro sdílení obrazového obsahu na internetu.
*2Facebook představuje internetovou stránku
sociální sítě (SNS - Social Networking
Service).
Mazání vybraných částí scény
Rozdělování scén
Přiřazení pořadí přehrávání scén
Přidávání úvodních titulků
Přidávání přechodů mezi scénami
Kopírování na médium (65)
Přehrávání
Přehrávání obrazu na vašem počítači (44)
Sledování videosekvencí
zaznamenaných na médiu (47)
VideoCam Suite / 5
VideoCam Suite
5
Úvod
Před zahájením používání si přečtěte toto
 Poznámka k obsahu tohoto návodu k obsluze
•Popisy systému Windows® uváděné v tomto návodu k obsluze vycházejí
z obrazovek Windows® 7.
•Mějte prosím na paměti, že u jiných operačních systémů nebo novějších
verzí softwaru se skutečný stav může od popisovaného lišit.
•Pokyny pro používání vašeho počítače, jednotky optického disku nebo
videokamery, nebo pokyny pro ovládání operačního systému Windows®,
si prosím vyhledejte v příslušném návodu k obsluze.
•Použitelné položky pro ovládání v menu a kontextovém menu závisí
na stavu ovládání tohoto softwaru nebo na stavu výběru videosekvencí.
Položky, které nejsou použitelné, jsou zobrazeny šedě.
•Odkazy na referenční stránky jsou uvedeny ve formě (00).
•Obsah tohoto návodu k obsluze může být předmětem změn
bez předchozího upozornění.
•Reprodukce částí tohoto návodu k obsluze nebo tohoto návodu jako celku,
je bez povolení zakázána.
 Kroky pro ochranu důležitých obrazových dat
Důležité
● Zaznamenaný a/nebo upravený obsah je určen pouze pro osobní
potřebu, a nesmí být reprodukován nebo exportován bez povolení
držitele autorských práv (copyrightu).
 Správa a zřeknutí se odpovědnosti za osobní informace
● Informace, včetně osobních informací, se mohou změnit nebo poškodit
při chybném ovládání, účinkem statické elektřiny, v důsledku nehody,
chybné funkce, opravy nebo jiné manipulace.
Mějte proto předem na paměti, že společnost Panasonic není žádným
způsobem odpovědná za jakékoli přímé nebo nepřímé poškození,
plynoucí ze změny nebo ztráty či poškození informací včetně
osobních informací.
 Své osobní informace vždy smažte při předání zařízení
jiné straně nebo při likvidaci zařízení
•Abyste byli připraveni na případné nehody nebo technické potíže,
proveďte zálohu zachycených dat, která jsou pro vás důležitá a to tak,
že je zkopírujete do svého počítače a vytvoříte si disk nebo přijměte
další opatření.
•Před smazáním původních obrazových dat si ověřte, zda jsou na
vašem počítači, disku nebo paměťové kartě SD správně uložena.
•Neupravujte ani nemažte soubory nebo složky ([DCIM], [MISC],
[SD_Video] nebo další), které jsou používány tímto softwarem.
VideoCam Suite / 6
Úvod
Před zahájením používání si přečtěte toto
 Termíny
Videosekvence MPEG2
Jedná se o videosekvenci, která byla zaznamenána ve standardním režimu
videokamery, s níž byl dodán tento software.
(Viz návod k obsluze videokamery, kde najdete další podrobnosti.)
Formát DVD-Video
Formát, který lze přehrávat na většině DVD přehrávačů.
Formát SD-Video
Tento formát lze přehrávat na zařízení, které je kompatibilní s formátem
SD-Video (televizory a podobně).
Scéna
Označuje videosekvenci, zaznamenanou v průběhu jednoho záznamu
(od spuštění záznamu až po jeho ukončení).
Top menu (hlavní menu)
Funkce pro zobrazování rozhraní, podobnému obsahu disku DVD-Video,
při jeho přehrávání. (Hlavní menu se nezobrazuje na videokamerách.
Hlavní menu se zobrazuje pouze na zařízeních, která tuto funkci podporují.)
Paměťové karty SD
V tomto návodu k obsluze jsou paměťové karty SD, karty SDHC a SDXC
souhrnně označovány jako paměťové karty SD.
VideoCam Suite / 7
Úvod
Všeobecné pokyny a upozornění
 Kompatibilní s následujícími videosekvencemi
 Disky a jednotka
•Videosekvence pořízené videokamerou, s níž byl dodán tento software.
•Videosekvence pořízené digitálními videokamerami Panasonic
(kompatibilními s formátem SD-Video)
Není kompatibilní s videosekvencemi, které byly vytvořeny nebo upraveny
prostřednictvím jiného softwaru nebo s běžně dostupnými videosekvencemi
DVD nebo BD.
•Pokud diskovou jednotku používá jiný software (Průzkumník apod.),
nelze ji použít s tímto softwarem. Před použitím jednotky s tímto softwarem
jiný software ukončete. (Jestliže diskovou jednotku používá tento software,
nemohou ji současně používat jiné aplikace.)
•Před použitím tohoto softwaru prověřte, zda je přenosový režim jednotky
nastaven na [DMA] (Direct Memory Access). Pokud není režim nastaven
na [DMA], nastavte jej na [DMA] podle pokynů v návodu ke své jednotce.
(U některých počítačů nemusí být možné režim [DMA] nastavit.)
•Používejte typy disků, doporučené pro vaši diskovou jednotku,
a chraňte disky před znečištěním nebo poškrábáním. Znečištěné nebo
poškrábané disky nemusí být možno načíst a pořizovat na ně záznam.
Disky, které nejsou kompatibilní s diskovou jednotkou, nemusí být
rozpoznány nebo nemusí být možný záznam na takové disky.
•Rychlosti záznamu (2x, 4x, atd.) na jednotce a disku vyjadřuje maximální,
nikoliv skutečnou rychlost záznamu. (Skutečná rychlost zápisu závisí
na použité jednotce, disku a dalších faktorech a podmínkách.)
 Všeobecné informace o používání tohoto softwaru
•Je-li software spuštěný, neprovádějte následující činnosti. V opačném
případě může dojít k poruchám (poškození média, atd.).
– Vypnutí počítače nebo videokamery, případně restartování počítače.
– Přepínání nebo odhlašování uživatele.
– Změna nastavení obrazovky.
–Používání jiného softwaru (zejména softwaru pro zápis na disky DVD
nebo CD nebo softwaru pro zápis/kódování se značným využitím
výkonu procesoru počítače a značnými požadavky na paměť).
–Práce s daty na sdíleném disku jiného počítače v počítačové síti.
•Pokud je tento software spuštěn, nepracuje funkce spořiče obrazovky
a úspory energie (hibernace počítače nebo pohotovostní režim,
pokud po určitou dobu neprovedete žádnou operaci).
 Operace v průběhu záznamu na disk
Níže uvedené činnosti během ukládání dat mohou záznam přerušit
nebo způsobit poškození disku, jednotky nebo dat.
•Operace při přepínání nebo odhlašování uživatele ze systému Windows®.
•Spuštění (činnost) jiné aplikace pro záznam.
•Propojovací kabely k počítači nebo DVD zařízení (externí disková
jednotka DVD) jsou zapojeny nebo odpojeny, nebo je vypnuto
nebo zapnuto napájení.
•Další USB zařízení jako například čtečka paměťových karet SD
jsou instalována nebo odstraněna.
• Vynucené ukončení běhu softwaru.
VideoCam Suite / 8
Úvod
Všeobecné pokyny a upozornění
 Vytvoření disku
•Videosekvence, zaznamenaná ve formátu DVD-Video, musí být alespoň
2 sekundy dlouhá. Videosekvence, zaznamenaná ve formátu DVD-VR,
musí být alespoň 3 sekundy dlouhá.
•Při záznamu může být vyžadována konverze, což záleží na typu
videosekvencí. V takovém případě musí být videosekvence opět
zakódována, a proto může záznam trvat déle a kvalita obrazu může
být rovněž zhoršená.
•Při záznamu ve formátu DVD-Video může být koncová část záznamu
zkrácena asi o 0,5 sekundy.
 Přehrávání a další použití vytvořených médií
•Statické snímky na disku nelze kopírovat. Tento software neumožňuje
kopírování statických snímků z disku, zaznamenaného prostřednictvím
vypalovačky disků DVD a s připojenou videokamerou.
•Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu u oboustranných
dvouvrstvých disků DVD-R může u některých přehrávačů dojít ke
chvilkovému pozastavení přehrávání obrazu nebo k výpadku zvuku.
•Normální přehrávání nemusí být možné (zobrazí se úzké, malé nebo
neúplné okno pro přehrávání) při použití některých modelů staršího
zařízení (i když je toto zařízení s diskem kompatibilní) nebo u některých
typů zaznamenaných dat.
 Paměťové karty SD
•Záznam na použité paměťové karty SD může vyžadovat naformátování
(inicializaci).
Paměťové karty SD musí být naformátovány prostřednictvím videokamer,
které jsou s tímto softwarem kompatibilní.
•Při kopírování dat z paměťové karty SD nebo při záznamu dat na disky
paměťovou kartu SD nezasunujte ani nevyjímejte. Při zasunutí a vyjmutí
paměťových karet SD může dojít k poškození dat nebo karty SD.
•Použití paměťové karty SDHC vyžaduje zařízení, které je kompatibilní
s SDHC.
•Použití paměťové karty SDXC vyžaduje zařízení, které je kompatibilní
s SDXC.
•Při použití paměťové karty SDXC v prostředí operačního systému
Windows se na počítači může zobrazit zpráva s dotazem ohledně
naformátování karty. Dejte pozor, protože pokud paměťovou kartu
naformátujete, dojde ke smazání všech vašich cenných záběrů.
Před použitím paměťové karty SDXC se nezapomeňte podívat
na následující webovou stránku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
•Záznam není možný, pokud je pojistka paměťové karty proti zápisu
v poloze [LOCK].
•Inicializací paměťových karet SD nebo smazáním dat na kartě dojde
pouze ke změně informací správy souborů. Data na paměťových kartách
SD nebudou úplně smazána. Před likvidací paměťové karty SD nebo
změnou jejího vlastnictví doporučujeme paměťové karty SD fyzicky
zničit nebo důkladně smazat veškerá data na paměťových kartách SD.
Při správě dat na paměťových kartách SD dodržujte zásady důvěrnosti.
 Funkce, které používají online služby
•Protože služby YouTube a Facebook a specifikace jsou předmětem změn,
nelze zaručit provoz těchto online služeb v budoucnu. Dostupné služby
a obrazovky mohou být předmětem změny bez upozornění.
(Tyto služby jsou dostupné k prosinci 2010.)
•Pokud nejste vlastníky autorských práv (copyrightu) nebo jste nezískali
povolení vlastníka autorských práv (copyrightu), neumísťujte na
tento server videosekvence, které jsou chráněny autorskými právy
(copyrightem).
VideoCam Suite / 9
Úvod
Provozní prostředí
Systémové požadavky
Počítač PC
Osobní počítač, kompatibilní s IBM® PC/AT, s procesorem Intel® Pentium® 4 2.0 GHz nebo vyšším (včetně kompatibilních procesorů)
(Pro použití funkce Playback (Přehrávání) a konverzní funkci MPEG2 je doporučen procesor Intel® Core™2 Duo 1,8 GHz nebo vyšší.)
Operační systém
Microsoft® Windows® 7 (32 bitový) Starter
Microsoft® Windows® 7 (32 bitový/64 bitový) Home Basic
Microsoft® Windows® 7 (32 bitový/64 bitový) Home Premium
Microsoft® Windows® 7 (32 bitový/64 bitový) Professional
Microsoft® Windows® 7 (32 bitový/64 bitový) Ultimate
Microsoft® Windows Vista® (32 bitový) Home Basic Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft® Windows Vista® (32 bitový) Home Premium Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft® Windows Vista® (32 bitový) Business Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft® Windows Vista® (32 bitový) Ultimate Service Pack 1/Service Pack 2
Microsoft® Windows® XP (32 bitový) Home Edition Service Pack 3
Microsoft® Windows® XP (32 bitový) Professional Service Pack 3
Paměť RAM
Windows® 7: 1 GB nebo více (32 bitový), 2 GB nebo více (64 bitový)
Windows Vista®: 1 GB nebo více
Windows® XP: 512 MB nebo více (doporučujeme alespoň 1 GB)
Zobrazení
High Color (hloubka 16 bitů) nebo větší (doporučeno 32 bitů)
Rozlišení zobrazení 1 024 × 768 obrazových bodů (pixelů) nebo více (doporučeno 1 280 × 1 024 pixelů nebo více)
Grafická karta kompatibilní s rozhraním DirectX 9.0c
Podpora překrývání DirectDraw®
Doporučeno PCI Express™ × 16
Pevný disk
Ultra DMA-33 nebo vyšší
450 MB nebo více diskového prostoru pro instalaci softwaru
•Záznam na optické disky nebo na paměťovou kartu SD vyžaduje dvojnásobek volného diskového prostoru oproti velikosti vytvářeného disku
nebo paměťové karty. Při automatickém rozdělování dat na několik disků DVD je vyžadován volný diskový prostor 17 GB.
•Pokud je povoleno komprimování jednotky, budou se při záznamu vyskytovat chyby. Zrušte potvrzení políčka [Compress this drive to save disk
space] (Komprimovat jednotku a šetřit tak místo na disku) v položce [Properties] (Vlastnosti) jednotky pevného disku.
Zvuk
Podpora DirectSound®
Disková
mechanika
(jednotka)
Jednotka CD-ROM (pro instalaci)
(Při zápisu na disk DVD je nutná kompatibilní disková jednotka a médium.)
Rozhraní
Port USB (vysokorychlostní port USB 2.0)
VideoCam Suite / 10
Úvod
Provozní prostředí
Videokamery
připojené
prostřednictvím
rozhraní USB
Digitální videokamery Panasonic s nimiž byl dodán tento software (karta SD/pevný disk)
Obsah
Videosekvence pořízené digitálními videokamerami Panasonic, s nimiž byl dodán tento software (karta SD/pevný disk)
Další požadavky
Myš nebo jiné polohovací zařízení,
Čtečka/zapisovací zařízení karet SD (vyžadováno pro čtení a zápis na paměťovou kartu SD; provádění těchto operací s paměťovou kartou
SDHC nebo SDXC vyžaduje čtečku/zapisovací zařízení karet SD kompatibilní s SDHC nebo SDXC), prostředí s přístupem na Internet
(vyžadován pro online funkce „Online sharing“ (Online sdílení))
•I přesto, že budou splněny všechny požadavky na systém, uvedené
v tomto návodu k obsluze se může stát, že některé osobní počítače
nebude možno použít.
•Přiložený disk CD-ROM je určen pouze pro operační systém Windows®.
•Tento software není kompatibilní s operačními systémy Microsoft®
Windows® 3.1, Windows® 95, Windows® 98, Windows® 98 SE, Windows®
Me, Windows NT® a Windows® 2000.
•Funkčnost není zaručena pro operační systém Microsoft® Windows®
7 Enterprise, Windows Vista® Enterprise, Windows® XP Media Center
Edition, Tablet PC Edition.
•Pokud jsou k počítači PC připojena 2 nebo více zařízení USB,
nebo pokud jsou zařízení připojena prostřednictvím rozbočovačů USB
nebo prodlužovacími kabely USB, není zaručena správná funkčnost.
•Fungování na jiném operačním systému, nežli předinstalovaném,
není zaručeno.
•Tento software nepodporuje prostředí s několika operačními systémy
(multi-boot).
•Dostupné pouze pro uživatele s účtem správce (administrator) v prostředí
systému Windows® XP. Dostupné pouze pro uživatele s účtem správce
(administrator) nebo standardním účtem v prostředí systému Windows
Vista® a Windows® 7.
(Instalace a odinstalování softwaru vyžaduje účet s oprávněním správce.)
•Před použitím tohoto softwaru se přihlaste pod uživatelským jménem
s oprávněním správce systému nebo pod standardním uživatelským
účtem. Uživatelé přihlášení pod účtem Guest (Host) nemohou tento
software používat.
•Tento software nepodporuje prostředí s několika monitory (multi-monitor).
•Pro nastavení fontů a obrazovky používejte standardní nastavení systému
Windows®. V závislosti na nastavení se znaky nemusejí zobrazovat
správně.
•Není zaručena funkčnost v prostředí operačního systému Windows® 7
Ultimate a Windows Vista® Ultimate s uživatelským rozhraním, nastaveným
prostřednictvím funkce Multi-language User Interface (MUI) na jiné jazyky.
•Tento software není možno používat souběžně s dalším softwarem
s funkcí editace obrazu s časovým posunem nebo s jinými produkty
pro zachycování obrazu. Mějte na paměti, že další, na pozadí spuštěný
software (zejména záznam s časovačem), může způsobovat chybnou
funkci tohoto softwaru.
•Nezobrazují se soubory, které nejsou kompatibilní.
•Pokud je velikost souboru značná nebo pokud je videosekvence
ve zvláštním formátu, nemusí se zobrazit.
VideoCam Suite / 11
Úvod
Optické disky a paměťové karty SD, podporované pro záznam
Disky DVD
Záznamový formát
Připojení záznamu pomocí
funkce [Copy to media]
(Zkopírovat na médium)
v hlavním okně
Formátování
Statický snímek
Paměťové karty SD*5
DVD-RAM*1
DVD-R
DVD-RW
Paměťová karta SD
Paměťová karta
SDHC
Paměťová karta
SDXC*6
12 cm, jednostranný/
oboustranný
12 cm, jednostranný/
dvouvrstvý na jedné
straně
12 cm, jednostranný
512 MB – 2 GB
4 GB – 32 GB
48 GB – 64 GB*7
DVD-VR
DVD-Video*3
SD-Video

–
–



Vyžadováno*2
–
Vyžadováno*2*4
Vyžadováno*8
Vyžadováno*8
Vyžadováno*8
–
–
–
Oboustranné disky 2,6 GB a 5,2 GB DVD-RAM nejsou podporovány.
Lze naformátovat pomocí tohoto softwaru.
*3
Disk DVD-Video lze přehrávat na většině DVD přehrávačů.
*4
Použité disky DVD-RW/DVD-RAM lze opět použít pro záznam
po naformátování.
*1
*2
*5
•Videosekvence zaznamenané na paměťových kartách SD musejí být
alespoň 2 sekundy dlouhé.
Paměťové karty SD musejí mít pro záznam videosekvence kapacitu
alespoň 32 MB. Kromě toho, správná funkčnost není zaručena při
záznamu videosekvence na paměťové karty SD o kapacitě 32 MB
– 256 MB. Paměťové karty SD o kapacitě 8 MB – 256 MB lze používat
pro ukládání statických snímků.
•Záznam na paměťovou kartu SD nelze provádět pomocí průvodce
Smart wizard.
JPEG (DCF)
Při použití paměťové karty SDXC v prostředí operačního systému
Windows se na počítači může zobrazit zpráva s dotazem ohledně
naformátování karty. Dejte pozor, protože pokud paměťovou kartu
naformátujete, dojde ke smazání všech vašich cenných záběrů.
Před použitím paměťové karty SDXC se nezapomeňte podívat
na následující webovou stránku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
*6
*7
• Stav k prosinci 2010.
•Nejnovější informace o podporovaných paměťových kartách Panasonic
SD, SDHC a SDXC najdete na následující stránce podpory.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
*8
Paměťové karty SD musí být naformátovány prostřednictvím videokamer,
které jsou s tímto softwarem kompatibilní.
VideoCam Suite / 12
Úvod
Optické disky a paměťové karty SD, podporované pro záznam
•Přehrávání obsahu disků DVD-Video, DVD-VR a SD-Video vyžaduje
zařízení, které je s příslušnými formáty kompatibilní.
• Nejsou podporovány disky o průměru 8 cm.
• V závislosti na kvalitě disku se mohou při záznamu vyskytovat chyby.
VideoCam Suite / 13
Příprava
Připojení
videokamery k počítači
Preparation
Connect the video camera to a computer
Po připojení kompatibilní videokamery k počítači pomocí přiloženého kabelu můžete kopírovat obrazový obsah, uložený na vnitřním záznamovém médiu
videokamery nebo na paměťové kartě SD, vložené ve videokameře, do svého počítače nebo můžete vytvářet disky.
Byconnectingacompatiblevideocameratoyourcomputerwiththeincludedcable,youcancopyvideoontheinternalrecordingmedia of the
videocameraorontheSDcardinstalledinthevideocameratoyourcomputerorcreatediscs.
Důležité
Abyste Important
předešli možnému vybití akumulátoru počítače notebook
nebo videokamery,
používejte
pro napájení
těchto
zařízení or video
To avoid draining
the battery
of notebook
computers
síťový adaptér.
cameras, use an AC adapter with these devices.
1
2
3
(Exampleofdisplay)
(Příklad
zobrazení)
Pokud se zobrazí tento typ zprávy,
zavřete okno.
•Při použití čtečky paměťové
karty SD toto okno nezavírejte.
V okně menu zvolte
požadovanou položku pro
zkopírování obsahu paměťové
karty SD.
V tomto příkladě zvolte položku
[Copy to PC/Copy to disc]
(Zkopírovat do počítače/Zkopírovat
na disk).
4
Zapněte počítač.
Zapněte videokameru.
Připojte videokameru k počítači.
Zasuňte konec kabelu USB (součást příslušenství videokamery)
pevně do portu USB na počítači.
Prověřte, zda byla videokamera počítačem rozpoznána.
Videokamera byla počítačem správně rozpoznána, pokud byla
videokamera přidána jako další disková jednotka do složky
[Computer] (Počítač) (nebo [My Computer] – Tento počítač).
VideoCam Suite / 14
Příprava
Preparation
Připojení
videokamery k počítači
Connect the video camera to a computer
Preparation
Preparation
Connect
video
camera
tocomputer
a computer
Connect
thethe
video
camera
to a
Odpojení videokamery od počítače
Disconnecting the video camera from the computer
RadyTips
•Viz návod
k obsluze videokamery,
● Seetheoperatinginstructionsforthevideocamerafordetails.
TipsTips kde najdete další podrobnosti.
● TorecordtoopticaldiscsorSDcards,useadiscdriveorSDcard
•Pro záznam
na optické disky
nebo
paměťové karty SD používejte
●
Seetheoperatinginstructionsforthevideocamerafordetails.
● Seetheoperatinginstructionsforthevideocamerafordetails.
● TorecordtoopticaldiscsorSDcards,useadiscdriveorSDcard
● TorecordtoopticaldiscsorSDcards,useadiscdriveorSDcard
reader/writer.(SomevideocamerassupportrecordingtotheSDcard
diskovou
jednotku nebo čtečku/zapisovací
zařízení pro paměťovou
reader/writer.(SomevideocamerassupportrecordingtotheSDcard
reader/writer.(SomevideocamerassupportrecordingtotheSDcard
inthevideocamera.)
kartu SD. (Některé videokamery
podporují zápis na paměťovou
inthevideocamera.)
inthevideocamera.)
● WhenusinganSDXCcardinaWindowsoperatingsystem,the
● WhenusinganSDXCcardinaWindowsoperatingsystem,the
kartu SD ve videokameře.)
● WhenusinganSDXCcardinaWindowsoperatingsystem,the
computermaydisplayamessageaskingwhethertoformatthecard.
computermaydisplayamessageaskingwhethertoformatthecard.
computermaydisplayamessageaskingwhethertoformatthecard.
•Při použití paměťové karty SDXC
v prostředí operačního systému
Becarefulbecauseifyouformatthecard,youwilldeleteallyour
Becarefulbecauseifyouformatthecard,youwilldeleteallyour
Becarefulbecauseifyouformatthecard,youwilldeleteallyour
Windows
se
na
počítači
může
zobrazit
zpráva s dotazem ohledně
preciousimages.Besuretocheckthefollowingpagebeforeusingan
preciousimages.Besuretocheckthefollowingpagebeforeusingan
preciousimages.Besuretocheckthefollowingpagebeforeusingan
SDXCcard.
SDXCcard.
naformátování
karty. Dejte pozor,
protože pokud paměťovou kartu
SDXCcard.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
naformátujete,
dojde ke smazání
všech vašich cenných záběrů.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
● DonotoperatethevideocameraordisconnecttheUSBcableduring
● DonotoperatethevideocameraordisconnecttheUSBcableduring
Před použitím
paměťové karty
SDXC
se nezapomeňte podívat
thetransferofvideocameradata.Thesoftwaremaymalfunction,and
● DonotoperatethevideocameraordisconnecttheUSBcableduring
thetransferofvideocameradata.Thesoftwaremaymalfunction,and
be lost.
datadata
maymay
be lost.
thetransferofvideocameradata.Thesoftwaremaymalfunction,and
na následující
webovou stránku.
●
Whenconnectingthevideocameratothecomputerforthefirsttime,
●
Whenconnectingthevideocameratothecomputerforthefirsttime,
data may be lost.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
processingmaytakesometimeastheOSinstallsthedriver.
processingmaytakesometimeastheOSinstallsthedriver.
● Whenconnectingthevideocameratothecomputerforthefirsttime,
•V průběhu
přenosu dat videokamery neprovádějte s videokamerou
processingmaytakesometimeastheOSinstallsthedriver.
žádné operace ani neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k chybné funkci
card
connection
SDSD
card
connection
softwaru a ke ztrátě dat.
WhenusinganSDcardslotorreader/writer,connectthedevice
WhenusinganSDcardslotorreader/writer,connectthedevice
•Při prvním připojení videokamery
k
počítači
může tento proces trvat déle,
beforestartingthissoftware.(Forconnectioninstructions,referto
beforestartingthissoftware.(Forconnectioninstructions,referto
card systém
connection
protože SD
operační
musí
nejprve
nainstalovat ovladač.
theOperatingInstructionsofthecomputerorSDcard.)
theOperatingInstructionsofthecomputerorSDcard.)
WhenusinganSDcardslotorreader/writer,connectthedevice
beforestartingthissoftware.(Forconnectioninstructions,referto
 Připojení
paměťové karty SD
theOperatingInstructionsofthecomputerorSDcard.)
Při použití slotu pro paměťovou kartu SD nebo čtečky/zapisovacího zařízení
pro paměťovou kartu SD připojte toto zařízení ještě před spuštěním tohoto
softwaru. (Pokyny pro připojení si vyhledejte v návodu k obsluze počítače
nebo paměťové karty SD.)
1 11
Disconnecting
the
video
camera
from
the
computer
Disconnecting
thevideokamera
video
camera
from
the
computer
Zkontrolujte,
zda
právě
neprovádí
záznam
nebo není jiným způsobem zpřístupněna.
2 22
3
Poklepejte na ikonu
nebo
na hlavním panelu.
Příklad ikony na hlavním
panelu (vpravo dole)
33
Zvolte položku [USB Mass Storage Device] (Velkokapacitní
zařízení USB) a klepněte na položku [Stop] (Zastavit).
Pokud je zobrazeno více zařízení USB, můžete na ně poklepat
pro kontrolu videokamery.
44
4 55
Odpojte kabel USB od počítače.
5
Vypněte videokameru.
VideoCam Suite / 15
VideoCam
Suite15 15
VideoCam
Suite
VideoCam Suite
15
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Přehled
funkcí
Feature overview
SimplybyfollowingtheinstructionsontheSmartwizardwindow,youcaneasilycopycapturedvideotoacomputerordisc.
Pouhým
dodržováním pokynů v okně průvodce Smart wizard můžete snadno zkopírovat zachycené videosekvence do počítače nebo na disk.
TheSmartwizardisdisplayedautomaticallywhenyouconnectthevideocameratoyourcomputer.
Průvodce
Smart wizard se zobrazí automaticky, jakmile svou videokameru připojíte k počítači.
•● IfthecontentisstoredonanSDcard,insertthecardintothevideocamera.
Pokud je obrazový obsah uložen na paměťové kartě SD, zasuňte kartu do videokamery.
Důležité
Průvodce Smart wizard
● Průvodce Smart wizard se nezobrazuje, pokud je software již spuštěn.
Před připojením videokamery ke svému počítači ukončete běh softwaru.
● Dokud se spuštěn průvodce Smart wizard, neodpojujte videokameru
od počítače.
Videosekvence nebo statické snímky ve vaší videokameře
Kopírování do počítače (18)
Kopírování na disky (23)
• Kopírování na disky ve formátu DVD-Video
Vytváření disků, které lze přehrávat na většině DVD přehrávačů.
•Kopírování na disky ve formátu DVD-VR
Vytváření disků, které lze přehrávat na přehrávačích,
kompatibilních s formátem DVD-VR.
Online sdílení (83)
● Upload
a motion picture
to YouTube
ornebo
Facebook
and asend
the URL
to a
•Upload
videosekvence
na server
YouTube
Facebook
odeslání
adresy
person
URLspecific
určité osobě
You can upload
a motionMPEG2
picture můžete
in MPEG2
formatnatoserver
YouTube
or Facebook
Videosekvenci
ve formátu
odeslat
YouTube
nebo and send the
URL of athe
motion
picture
to atéto
specific
person by e-mail.
Facebook
poslat
adresu
URL
videosekvence
e-mailem určité osobě.
VideoCam Suite / 16
VideoCam Suite
16
the Smart wizard
Používání Using
průvodce
Feature overview
Přehled funkcí
When using an SD card reader
 TheSmartwizardcanalsobeused
Při používání čtečky paměťových karet SD
Průvodce Smart wizard lze rovněž používat
whenanSDcardwiththecaptured
v případě, že je paměťová karta SD
dataisinsertedintoanSDcard
zasunuta
v čtečce paměťových karet SD
readerje and
the reader
is connected to
a čtečka
připojena
k počítači.
a computer.
Pokud
je k počítači připojena čtečka
WhentheSDcardreaderis
paměťových
karet SD, zobrazí se okno
(viz vpravo).
Jakmile v okně vyberete
connectedtoacomputer,thewindow
položku
menu pro zkopírování obsahu
ontherightisdisplayed.Whenyou
paměťové
karty SD, spustí se průvodce
selectthewindowmenuitemyou
Smart
wizard.
wantinordertocopytheSDcard
•Obrazová data, která nejsou ve vestavěné
content,theSmartwizardstarts.
paměti, na vestavěném pevném disku
● Videodatathatarenotonthebuilt-inmemory,built-inharddisk
videokamery,
k níž byl dodán tento software, nebo na paměťové kartě SD,
naofavideocamerawithwhichthissoftwarewassupplied,oran
kterou byl pořízen záznam prostřednictvím videokamery, se nemusí
SDcardthatwasrecordedusingthevideocameramaynotbe
pomocí
průvodce Smart wizard správně načíst.
•PřicorrectlyreadwiththeSmartwizard.
použití paměťové karty SDXC v prostředí operačního systému
● WhenusinganSDXCcardinaWindowsoperatingsystem,the
Windows
se na počítači může zobrazit zpráva s dotazem ohledně
computermaydisplayamessageaskingwhethertoformatthe
naformátování
karty. Dejte pozor, protože pokud paměťovou kartu
card.Becarefulbecauseifyouformatthecard,youwilldeleteall
naformátujete,
dojde ke smazání všech vašich cenných záběrů.
yourpreciousimages.Besuretocheckthefollowingpagebefore
Před použitím
paměťové karty SDXC se nezapomeňte podívat
usinganSDXCcard.
na následující
webovou stránku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
VideoCam Suite / 17
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Copying
video
to a computer
Kopírování
obrazu
do počítače
Motionpictureorstillpicturesonyourvideocameracanbecopiedtoyourcomputer.
Videosekvence nebo statické snímky lze z vaší videokamery zkopírovat do počítače.
Příprava:
•Připojte videokameru k počítači
Pokud jste pro záznam obsahu na paměťovou kartu SD použili
videokameru, vložte tuto paměťovou kartu do videokamery.
Rady
Pro zrušení
•Pokud je souborový systém pevného disku na cílovém počítači
FAT32, nebude možno zkopírovat obrazové soubory (videosekvence),
které jsou větší než 4 GB.
1
2
Klepněte na tlačítko [Copy to PC] (Zkopírovat do počítače).
Určete, jak vybrat obrazový obsah pro zkopírování.
 Pro automatický výběr pouze takového obrazového obsahu,
který ještě nebyl zkopírován do počítače
Klepněte na tlačítko [Simple copy] (Jednoduché kopírování) (19).
 Pokud chcete obrazový obsah vybrat sami
Klepněte na tlačítko [Copy selected files] (Zkopírovat vybrané soubory) (20).
VideoCam Suite / 18
VideoCam Suite
18
Používání průvodce Smart wizard
Kopírování obrazu do počítače
Using the Smart wizard
Copying video to a computer
Kopírování automatickým výběrem pouze obrazového obsahu,
který ještě nebyl zkopírován
V kroku 2 klepněte na tlačítko [Simple copy] (Jednoduché kopírování) a pak:
Videosekvence
ke zkopírování
B
3
4
A
Po klepnutí a zrušení potvrzení políčka
se položka nezkopíruje
Cílové umístění kopírování videosekvence
 [Simple copy] (Jednoduché kopírování)
5
Klepněte na záznamové médium.
Vyberte záznamové médium se zachyceným obsahem. Zkopíruje se
pouze obrazový obsah na vybraném záznamovém médiu.
•Pokud je objem obrazových dat značný, bude zobrazení chvíli trvat.
Potvrďte obrazový obsah, který se má zkopírovat, a pak klepněte
na tlačítko [Execute] (Provést).
•Pokud v cíli pro kopírování není dostatek volného prostoru, rozsvítí
se indikátor (A) červeně, jakmile volný prostor v cíli pro kopírování
dosáhne hodnoty 0 GB. Pokud tato situace nastane, změňte cíl pro
kopírování na jiný, který disponuje dostatečným volným prostorem.
Klepněte na tlačítko [Browse] (Procházet) (B) a zvolte cíl pro
kopírování (22).
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Zkopíruje se pouze obrazový obsah, který nebyl ještě zkopírován
do počítače. Zobrazí se indikátor průběhu a miniatury.
•Kopírování dat určitou dobu trvá. Nepracujte s počítačem,
dokud kopírování neskončí.
•Budete-li chtít kopírování zrušit v jeho průběhu, klepněte
na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
Při pokusu o zkopírování videosekvencí nebo statických snímků
z vestavěného záznamového média videokamery nebo paměťové karty SD*,
zasunuté do videokamery, se automaticky detekuje dříve zkopírovaný obsah,
a zkopíruje se pouze nový obsah.
(*Platí pouze pro paměťové karty SD použité pro záznam prostřednictvím
videokamery, k níž byl dodán tento software. Mějte na paměti, že pokud
provedete další záznam jinou videokamerou, nebude počítač schopen tento
Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, klepněte na tlačítko [OK].
nový obsah rozpoznat.)
•Pamatujte, že po zkopírování videosekvencí nebo statických snímků,
● Notethatoncemotionpicturesorstillpictureshavebeencopied,
je již nelze
znovu kopírovat, a to ani tehdy, jestliže jste je z počítače
smazali. theycannotbecopiedagain,evenifyouhavedeletedthemfrom
your
computer. časů lze rozpoznat pouze při kopírování
•Rozdíly od předchozích
● Differencesfromtheprevioustimecanberecognisedonlywhen
do počítače.
Rozdíly nelze rozpoznat při kopírování na disk.
copyingtoacomputer.Differencesarenotrecognisedwhen
copyingtoadisc.
VideoCam Suite / 19
VideoCam Suite 19
6
Používání průvodce Smart wizard
Kopírování obrazu do počítače
Using the Smart wizard
Copying video to a computer
Copying video to
Copying video to a computer
A
Kopírování vlastním výběrem obrazového obsahu
Using
the
Smart wizard
by selecting
the [Copy
videoselected
yourself
VCopying
kroku 2 klepněte
na tlačítko
files]
(Zkopírovat
vybrané
soubory) a pak:
Click [Copy selected files] in step 2,andthen:
a computer
Klepněte na
záznamové
médium.
Using
the Smart
wizard
Vyberte
se zachyceným
Copying
byzáznamové
selecting médium
the video
yourself obsahem. Zkopíruje se
pouze obrazový obsah na vybraném záznamovém médiu.
Click [Copy
selected
files]
in step 2,andthen:
•Pokud
je objem
obrazových
dat značný, bude zobrazení chvíli trvat.
Zvolte typ obrazového obsahu pro zobrazení
Copyingsnímky))
by selecting the•
video
yourself
Pokud
není obrazový obsah kompatibilní (8), zobrazí se v miniatuře
([All] (Vše), [MPEG2], [Still pic.] (Statické
symbol
„?“ a obrazový obsah nelze zkopírovat.
Click
[Copy selected files] in step
2,andthen:
Zobrazení By scene (Podle
scény)
nebo By date (Podle data)
3
3
3
Změna velikosti miniatury
A
4
4
A
4
C
C
B
C
B
B
Zvolte položky ke kopírování.
•Každým klepnutím se položky buď vyberou, nebo se jejich výběr zruší.
•Operaci, která se má provést, můžete nastavit, pokud v cílové složce
pro kopírování (Copy destination) již existuje soubor statického
snímku se stejným názvem (100).
•Pro výběr všech položek klepněte na A.
•Pokud v cíli pro kopírování není dostatek volného prostoru, rozsvítí
se indikátor (B) červeně, jakmile volný prostor v cíli pro kopírování
dosáhne hodnoty 0 GB. Pokud tato situace nastane, změňte
cíl pro kopírování na jiný, který disponuje dostatečným volným
prostorem.
Klepněte na tlačítko [Browse] (Procházet) (C) a zvolte cíl
pro kopírování (22).
 Pro videosekvence pořízené prostřednictvím videokamery,
k níž byl dodán tento software
•Ve výchozím nastavení jsou vybrány videosekvence, které dosud
nebyly zkopírovány do počítače.
•Videosekvence, které již byly zkopírovány, jsou označeny
symbolem .
VideoCam Suite / 20
VideoCam Suite
20
Copying video to a computer
5 Click [Execute].
the confirmation message is
6 When
displayed, click [Yes].
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Kopírování
obrazu
Copying
video do
to apočítače
computer
5
6●
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Theselectedvideoiscopiedtothecomputer.Aprogress
indicator
and
thumbnails
are displayed.
Jakmile se
zobrazí
potvrzující
zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Zvolené
videosekvence jsou zkopírovány do počítače.
Copyingisnotavailableunlessyouhaveselectedatleastone
Zobrazí se indikátor
průběhu
a miniatury.
motion picture or still
picture.
Kopírování není dostupné, pokud nevyberete alespoň jednu
●•
Copyingthedatatakestime.Donotoperatethecomputeruntil
videosekvenci nebo statický snímek.
copyingisfinished.
Kopírování dat určitou dobu trvá. Nepracujte s počítačem,
●•
Tocancelcopyinginprogress,click[Cancel].
dokud kopírování neskončí.
•Budete-li chtít kopírování zrušit v jeho průběhu, klepněte
na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
the completion message is
7 When
displayed, click [OK].
7
Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, klepněte na tlačítko [OK].
 Značky potvrzení miniatury
Thumbnail check marks
Rady
Thumbnail check marks
• Umístění pro ukládání videosekvencí (35)
•Kopírování do počítače lze rovněž provádět tlačítkem [Copy to PC]
(Zkopírovat do počítače) v hlavním okně.
Tips
Not copied
Není
zkopírováno
Not copied
Copied
Zkopírováno
Copied
Check potvrzení
marks arejsou
Značky
selectedpro
forněkteré
some of the
vybrány
Check marks are
videointhefolder
videosekvence
ve some
složceof the
selected for
videointhefolder
● Storagelocationsofvideo(→35)
Tips
● ●Copyingtoacomputercanalsobeperformedfrom[CopytoPC]in
Storagelocationsofvideo(→35)
themainwindow.
●
Copyingtoacomputercanalsobeperformedfrom[CopytoPC]in
themainwindow.
VideoCam Suite / 21
VideoCam Suite
VideoCam Suite
21
21
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Kopírování
obrazu
doapočítače
Copying
video to
computer
a copy destination
Výběr Selecting
cíle kopírování
Ifyouclick[Browse]inthewindowforconfirmingorselectingthevideostocopy,youcanselectthesavedestinationfolderand subfolder in the
Pokud vfollowingwindow.
okně pro potvrzení nebo výběr videosekvencí ke zkopírování klepnete na tlačítko [Browse] (Procházet), můžete v následujícím okně zvolit cílovou složku
a vnořenou složku pro ukládání.
1
2
Zvolte cílovou složku pro ukládání.
 Pro ukládání do složky, která není zobrazena
1Klepněte na tlačítko [Browse...] (Procházet).
2Vyberte složku a klepněte na tlačítko [OK].
•Pro vytvoření nové složky pro ukládání klepněte na tlačítko
[Make New Folder] (Vytvořit novou složku), zadejte název složky
a klepněte na tlačítko [OK].
Vyberte vnořenou složku, do které chcete videosekvence setřídit.
Jsou dostupné níže uvedené metody třídění.
Z názvu složky můžete „vyčíst“ informaci, jako je datum pořízení.
Zvolte požadovanou metodu třídění.
Metodu třídění lze zvolit předem. (98)
[Date of acquisition] (Den získání): Uložení do složky podle data
importování. (Příklad: 20110125)
[Recording month] (Měsíc pořízení záznamu): Uložení do složky
podle měsíce pořízení záznamu. (Příklad: 201101)
[Recording date] (Datum pořízení záznamu): Uložení do složky podle
data pořízení záznamu. (Příklad: 20110125)
3
Klepněte na tlačítko [OK].
VideoCam Suite / 22
VideoCam Suite
22
Používání průvodce Smart wizard
Kopírování videosekvencí na disky
Videosekvence, zaznamenané prostřednictvím videokamery, lze zkopírovat na disk DVD. Videosekvence jsou zaznamenány v pořadí podle data záznamu.
 Automatické kopírování na více disků
Pokud obrazový obsah přesáhne kapacitu jednoho disku, bude automaticky rozdělen na více disků. Obsah je automaticky rozdělen tak, aby závěrečná scéna
vešla na disk. Pokud souborový systém pevného disku, nastaveného jako pracovní oblast, je FAT32, a pokud celková velikost miniatur videosekvencí seskupených
dohromady, je větší než 4 GB, nelze data na disk zkopírovat. [Work area setting] (Nastavení pracovní oblasti) 96)
Rady
Důležité
●Používejte síťový adaptér a připojte videokameru k počítači.
● Použijte nový nebo naformátovaný disk.
● V průběhu kopírování na disk neodpojujte ani nezapojujte propojovací
kabel počítače nebo zařízení DVD (jako je například externí jednotka)
ani nezapínejte nebo nevypínejte napájení.
● Obrazový obsah nelze připojit na disk, který již obsahuje zkopírovaný
obrazový obsah.
•Pomocí této funkce nelze zaznamenávat statické snímky.
Záznam statických snímků (80)
•Vytvořený disk je určen pouze k přehrávání a nelze na něj přidávat
žádný další obsah. Vytváření disku může trvat delší chvíli, a to v závislosti
na výkonu vašeho počítače.
•Kopírování na disk lze rovněž provádět tlačítkem [Copy to media]
(Zkopírovat na médium) v hlavním okně.
Příprava:
•Připojte videokameru k počítači
Pokud jste pro záznam obsahu na paměťovou kartu SD použili
videokameru, vložte tuto paměťovou kartu do videokamery.
•Nastavení disků pro záznam
Podrobnosti o podporovaných discích (12)
VideoCam Suite / 23
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Kopírování
videosekvencí
natodisky
Copying
motion pictures
discs
1
2
Klepněte na tlačítko [Copy to disc] (Zkopírovat na disk).
Zvolte cíl kopírování a klepněte na tlačítko [Next] (Další).
•Použijte nový nebo naformátovaný disk. Pro naformátování disku
klepněte na tlačítko [Initialize] (Naformátovat).
Pro zrušení
VideoCam Suite / 24
VideoCam Suite
24
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Kopírování
videosekvencí
natodisky
Copying
motion pictures
discs
3
Zvolte kvalitu obrazu.
Formát DVD-Video lze přehrávat na většině běžných DVD přehrávačů.
Formát DVD-VR lze přehrávat na přehrávačích a prostřednictvím
softwaru, který podporuje formát DVD-VR.
 Disk DVD-R/RW
[High Quality (XP)] (Vysoká kvalita – XP):
Na jeden disk DVD (4,7 GB) lze zaznamenat přibližně 60 minut
videosekvencí.
[Standard Quality (SP)] (Standardní kvalita – SP):
Na jeden disk DVD (4,7 GB) lze zaznamenat přibližně 120 minut
videosekvencí.
[Long Play (LP)] (Dlouhohrající režim – LP):
Na jeden disk DVD (4,7 GB) lze zaznamenat přibližně 240 minut
videosekvencí.
•Videosekvence, zaznamenaná ve formátu DVD-Video, musí být
alespoň 2 sekundy dlouhá.
 Disk DVD-RAM
[High Quality (XP)] (Vysoká kvalita – XP):
Na jeden disk DVD (4,7 GB) lze zaznamenat přibližně 60 minut
videosekvencí.
[Standard Quality (SP)] (Standardní kvalita – SP):
Na jeden disk DVD (4,7 GB) lze zaznamenat přibližně 120 minut
videosekvencí.
[Long Play (LP)] (Dlouhohrající režim – LP):
Na jeden disk DVD (4,7 GB) lze zaznamenat přibližně 240 minut
videosekvencí.
•Videosekvence, zaznamenaná ve formátu DVD-VR, musí být alespoň
3 sekundy dlouhá.
VideoCam Suite / 25
VideoCam Suite
25
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Kopírování
videosekvencí
natodisky
Copying
motion pictures
discs
4
Určete, jak vybrat videosekvence pro zkopírování.
 Pro výběr všech videosekvencí ve videokameře
Klepněte na tlačítko [Copy all] (Zkopírovat vše) (viz níže).
 Kopírování vlastním výběrem videosekvencí
Klepněte na tlačítko [Copy selected files] (Zkopírovat vybrané soubory)
(27).
.
Zkopírování všech videosekvencí ve videokameře
V kroku 4 klepněte na tlačítko [Copy all] (Zkopírovat vše) a pak:
5
6
7
Využitý prostor na
posledním disku
Klepněte na záznamové médium.
Vyberte záznamové médium se zachyceným obsahem.
Zkopíruje se pouze videosekvence na vybraném záznamovém médiu.
Potvrďte videosekvence, které se mají zkopírovat.
Potvrďte požadovaný počet disků.
 Disk DVD-R/RW
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Přejděte ke kroku 8 (28).
 Disk DVD-RAM
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Přejděte ke kroku 10 (28).
Požadovaný počet disků
(přibližně)
Celková velikost vybrané
Rozšířená nastavení pro
(→
motion picture
picture
videosekvence
funkci function
videosekvence
(96)
.
VideoCam Suite / 26
VideoCam Suite
26
Používání průvodce Smart wizard
Using Using
the Smart
wizardwizard
the Smart
Kopírování videosekvencí na disky
CopyingCopying
motion motion
picturespictures
to discsto discs
Kopírování vlastním výběrem videosekvencí
Copying
by selecting the motion pictures yourself
Zobrazení By scene
V kroku
4 klepněte
naintlačítko
[Copy
selected files] (Zkopírovat vybrané soubory) a pak:
Click [Copy
selected
files]
step 4
,andthen:
(Podle scény) nebo By
Klepněte
na
záznamové
médium.
Displaybysceneorbydate
date (Podle data)
Změna velikosti
Click Vyberte
the recording
media.
záznamové médium
se zachyceným obsahem.
Resizethumbnail
miniatury
Zkopíruje se pouze videosekvence na vybraném záznamovém médiu.
Selecttherecordingmediawiththecapturedcontent.Only
motionpictureontheselectedrecordingmediaiscopied.
5 5
6 the items to copy.
6 Select
Zvolte položky ke kopírování.
•Ve výchozím nastavení jsou všechna políčka nepotvrzena.
•Každým klepnutím se položky buď vyberou, nebo se jejich
● Allcheckboxesareclearedasdefault.
výběr zruší.
● Eachtimeyouclick,itemsareselectedorcleared.
•Kopírování není dostupné, pokud nevyberete alespoň jednu
● Copyingisnotavailableunlessyouhaveselectedatleastone
videosekvenci.
motion picture.
DVD-R/RW
 Disk disc
DVD-R/RW
Click[Next].
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Go toPřejděte
step 8 (→28).
ke kroku 8 (28).
 Diskdisc
DVD-RAM
DVD-RAM
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Click[Execute].
kroku 10 (28).
(→28).
Go toPřejděte
step 10ke
Využitý
prostor
Požadovaný
Number of discs
required počet Space used
on final
discna posledním disku
(approximate) disků (přibližně)
Rozšířená nastavení pro funkci
Advancedsettingsforthemotion
Celková velikost
(→96)
Totalsizeofselected
videosekvence
(→96) (96)
picture function
motionvideosekvence
picture
vybrané
motion picture
Thumbnail
check
marks
 Značky
potvrzení
miniatury
Thumbnail check marks
Not copied
Copied
Not copied
Copied
Není
zkopírováno
Zkopírováno
Check marks are selected
Check marks
are selected
Značky
potvrzení
jsou
vybrány
for some
of the
motion pro některé videosekvence ve složce
for some picture
of the motion
in the folder
picture in the folder
VideoCam Suite / 27
VideoCam Suite
VideoCam Suite 27
27
Používání průvodce Smart wizard
Using the Smart wizard
Kopírování
videosekvencí
na disky
Copying
motion pictures
to discs
Datum
pořízení
záznamu
8
9
10
Uspořádání hlavního
(top) menu (obsah)
Celkový počet stránek
hlavního (top) menu
 Změna obrázku pozadí hlavního (top) menu
Klepněte na toto tlačítko pro zobrazení miniatur obrázků pozadí
a vyberte obrázek.
Rady
11
Tips
•Pro každé datum pořízení záznamu se vytvoří jedna miniatura hlavního
●
Onetopmenuthumbnailiscreatedforeachrecordingdate.
(top) menu.
● Onlythetopmenufirstpageisdisplayed.(Thebuttonforgoingtothe
•Zobrazí senextpageisnotdisplayed.)
pouze první stránka hlavního (top) menu. (Tlačítko pro přechod
na následující
stránku se nezobrazuje.)
● Thethumbnailpicturescannotbechanged,andtitlescannotbe
• Obrázky pozadí
změnit a nelze k nim přidávat názvy.
added nelze
to them.
VideoCam Suite / 28
Zkontrolujte uspořádání hlavního (top) menu.
•Hlavní (Top) menu nelze vytvořit při záznamu ve formátu
DVD-VR.
•Videosekvenci nelze přehrávat z okna Preview (Náhled) hlavního
(top) menu.
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Nyní se zahájí záznam, přičemž jeho aktuální stav se zobrazuje
indikátorem průběhu a miniaturami.
•Klepnutím na tlačítko [Cancel] (Zrušit) při výměně
disků nebo v průběhu konverze dat se záznam ukončí.
Záznam však není možno ukončit v průběhu zápisu dat.
•Záznam veškerých dat určitou chvíli trvá. Nepracujte s počítačem,
dokud záznam neskončí.
•Obsah, který se při záznamu na disk DVD nevejde na jediný disk,
bude rozdělen a zaznamenán na více disků.
•Je indikován přibližný počet potřebných disků. Při přepnutí
na nový disk se řiďte zobrazenými pokyny.
•Při záznamu na více disků se ujistěte, že používáte disky
stejného typu.
•Zobrazovaná zbývající doba při kopírování představuje přibližnou
dobu pro jeden disk.
Jakmile se zobrazí zpráva, oznamující, že je záznam dokončen,
vyberte akci.
•Klepněte na tlačítko [Exit the wizard] (Ukončit průvodce),
pokud jste záznam dokončili. Klepněte na tlačítko [Copy again]
action.
(Kopírovat znovu) pro záznam stejného obsahu na jiné médium.
●•
Click[Exitthewizard]ifyouarefinishedrecording.Click[Copy
Některé optické jednotky se mohou na nový disk přepnout
again]torecordthesamecontenttoanothermedia.
automaticky před tímto konečným krokem při záznamu.
● Someopticaldrivesmayswitchtoanewdiscautomatically
beforethisfinalstepinrecording.
VideoCam Suite
28
Rozšířené funkce
Advanced Features
Přehled
funkcí
Feature overview
Tato částThissectiondescribesmoreadvancedsoftwareoperations.Thefollowingoperationsarepossible.
popisuje rozšířené funkce softwaru. K dispozici jsou následující operace.
Kopírování obrazu
do počítače (32)
Úpravy obrazu na počítači
(49)
Záznam na optické disky
a paměťové karty SD (65)
Používání užitečných funkcí
(82)
Přehrávání (44)
Mazání (41)
•Vytváření statických snímků
z videosekvence
•Online sdílení
• •Deletingunnecessaryparts
Smazání nepotřebných částí
• •Dividingscenes
Rozdělování scén
• •Assigntheplaybackorder
Přiřazení pořadí přehrávání
• •Addingopeningtitles
Přidávání úvodních titulků
• •Addingscenetransitions
Přidávání přechodů mezi scénami
• •Checkingtheeditresults
Kontrola výsledků úprav
• •Rotatingstillpictures
Otáčení statických snímků
• •Protectingvideos
Ochrana videosekvencí
VideoCam Suite / 29
VideoCam Suite
29
take some time to start up.
● Whenthesoftwareisstartedforthefirsttime,itmaytakesometime
Feature
overview
Advanced Features
item.
Advanced Features
untilthewindowappears,becausethesoftwareanalyzesthevideos
Feature overview
Rozšířené funkce
savedonthecomputer.
Opening
the main window
Opening the main window
Important
Přehled
funkcí
Important
● Beforestarting,closeanyothersoftwareorresidentprograms.
● Beforestarting,closeanyothersoftwareorresidentprograms.
Feature overview
● Beforeusingforthefirsttime,besuretoselect[Start]→[All
Programs]→[Panasonic]→[VideoCam
Otevření
hlavního okna
● Beforeusingforthefirsttime,besuretoselect[Start]→[All
Suite 3.5]→[Read this before
Opening the main window
Programs]→[Panasonic]→[VideoCam
Suite 3.5]→[Read this before
Exiting
the software
starting]andreadthesupplementaryexplanationandthelatest
starting]andreadthesupplementaryexplanationandthelatest
Important
information.
Důležité
information.
Double-click
on the desktop to
on the desktop to
11Double-click
start
the
program.
start the program.
Advanced Features
1
1
IntheStartmenu,select[AllPrograms]→
[Panasonic]
→
● Beforestarting,closeanyothersoftwareorresidentprograms.
IntheStartmenu,select[AllPrograms]→
[Panasonic]
→
● Beforeusingforthefirsttime,besuretoselect[Start]→[All
[VideoCam
3.5]
→
[VideoCam
Suite].
Double-click
on
the
desktop
to programu.
● Před spuštěním programu
ukončete veškerý další software
Poklepejte
naSuite
na
ploše
pro Suite].
spuštění
[VideoCam
Suite
3.5]
→
[VideoCam
Programs]→[Panasonic]→[VideoCam Suite 3.5]→[Read this before
nebo rezidentní programy.
V nabídce
Start zvolte [All Programs] (Všechny programy)
start
the program.
starting]andreadthesupplementaryexplanationandthelatest
● Před prvním použitím
softwaru nezapomeňte zvolit nabídku [Start]
information.
→ [Panasonic] → [VideoCam Suite[Panasonic]
3.5] → [VideoCam
Suite].
IntheStartmenu,select[AllPrograms]→
→
→ [All Programs] (Všechny programy) → [Panasonic] → [VideoCam
[VideoCam Suite 3.5] → [VideoCam Suite]. Advanced Features
Suite 3.5] → [Read this before starting] (Před spuštěním si přečtěte
Feature overview
Pokud se po vložení média zobrazí okno (vpravo),
●Ifthewindowatrightisdisplayedwhen
Ifthewindowatrightisdisplayedwhen
Tips
toto) Tips
a přečtěte si doplňující vysvětlení a nejnovější informace. Opening the main window●•
mediaisloaded,themainwindowwillbe
zobrazí se rovněž hlavní okno, pokud zvolíte položku
Important
●
Anupdatenotificationmayappearwhenthesoftwareisstarted.
mediaisloaded,themainwindowwillbe
● Anupdatenotificationmayappearwhenthesoftwareisstarted.
● Beforestarting,closeanyothersoftwareorresidentprograms.
displayed
if you select
the media playback
pro přehrávání
média.
●
Beforeusingforthefirsttime,besuretoselect[Start]→[All
● InanenvironmentwithoutanInternetconnection,thissoftwaremay
Double-click
on the
desktop to
●
Ifthewindowatrightisdisplayedwhen
Tips
1select
displayed
if you
the media
playback
Programs]→[Panasonic]→[VideoCam Suite
3.5]→[Read this before
● InanenvironmentwithoutanInternetconnection,thissoftwaremay
Radytake some time to start up.
item.
start the program.
starting]andreadthesupplementaryexplanationandthelatest
mediaisloaded,themainwindowwillbe
●
Anupdatenotificationmayappearwhenthesoftwareisstarted.
information.
item.
take some
time to start up.
[Panasonic] →
● Whenthesoftwareisstartedforthefirsttime,itmaytakesometime
displayed if you select theIntheStartmenu,select[AllPrograms]→
media playback
● InanenvironmentwithoutanInternetconnection,thissoftwaremay
[VideoCam Suite 3.5] → [VideoCam Suite].
VideoCam Suite 30
•
Po spuštění
softwaru
se může zobrazit upozornění na aktualizaci.
●
Whenthesoftwareisstartedforthefirsttime,itmaytakesometime
item.
untilthewindowappears,becausethesoftwareanalyzesthevideos
take some time to start up.
•
V prostředí
bez připojení
k Internetu může spuštění tohoto softwaru
● Whenthesoftwareisstartedforthefirsttime,itmaytakesometime
untilthewindowappears,becausethesoftwareanalyzesthevideos
savedonthecomputer.
untilthewindowappears,becausethesoftwareanalyzesthevideos
● Ifthewindowatrightisdisplayedwhen
Tips
chvíli trvat.
savedonthecomputer.
mediaisloaded,themainwindowwillbe
displayed if you select the media playback
•Při prvním spuštěnísavedonthecomputer.
softwaru může zobrazení okna chvíli trvat, ●● Anupdatenotificationmayappearwhenthesoftwareisstarted.
InanenvironmentwithoutanInternetconnection,thissoftwaremay
item.
take some time to start up.
●
Whenthesoftwareisstartedforthefirsttime,itmaytakesometime
protože software provádí analýzu videosekvencí uložených na počítači.
untilthewindowappears,becausethesoftwareanalyzesthevideos
2
savedonthecomputer.
Ukončení
softwaru
Exiting
theExiting
software
the software
Exiting the software
Exiting the software
V okně klepněte
1 na .
theprovést
window.
1
Ukončení lzeon
rovněž
výběrem položky [File] (Soubor)
1 Click
1 Click
2
Youcanalsoexitbyselecting[File]→[Exit]fromthemenu.
→ [Exit] (Konec).
2
2
on the window.
When
the
message
is
Jakmile
seconfirmation
zobrazí potvrzující
zpráva, klepněte
na tlačítko [OK].
Youcanalsoexitbyselecting[File]→[Exit]fromthemenu.
displayed, click [OK].
VideoCam Suite
30
the confirmation message is
2 When
displayed, click [OK].
VideoCam Suite
30
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 30
30
VideoCam Suite
30
Rozšířené funkce
Advanced Features
Přehled funkcí
Feature overview
 Automatická
softwaru
Updating aktualizace
software automatically
Checking for update information automatically
Automatická kontrola informací o aktualizacích
Thesoftwareupdateinformationischeckedeverytimethesoftwareisstarted.
● Youcanalsocheckforupdateinformationbyselecting[Support]→
Při každém
spuštění softwaru je kontrolována informace o aktualizaci softwaru.[Check for application updates] from the menu.
•Informaci o aktualizaci lze rovněž zkontrolovat výběrem položky [Support] (Podpora) → [Check for application updates] (Zkontrolovat aktualizace aplikace)
z menu.
Tips
Rady
● Bydefault,theupdateinformationischeckedeverytimethesoftware
isVe
started.
•
výchozím nastavení je informace o aktualizaci softwaru kontrolována
● Fordetailsaboutthesoftwareupdateprocedure,seethesupportsite
při každém spuštění softwaru.
that
is displayed.
•
Podrobnosti
o postupu při aktualizaci softwaru najdete na stránce podpory,
● SoftwareupdatenotificationsarenotperformedwhiletheSmart
která je zobrazena.
wizardisrunning.
•Upozornění na aktualizaci softwaru se neprovádí, pokud je spuštěn
průvodce Smart wizard.
ZměnaChanging
nastaveníthe
informace
aktualizacích
update o
information
setting
1
2
3
4
V menu zvolte položku [Tools] (Nástroje) → [Settings] (Nastavení).
Klepněte na tlačítko [Support] (Podpora) – [Update application]
(Aktualizace aplikace).
Změňte nastavení informace o aktualizacích.
Po potvrzení políčka se bude informace o aktualizaci softwaru
kontrolovat při každém spuštění softwaru.
Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení použije a okno se zavře.
VideoCam Suite / 31
VideoCam Suite
31
Rozšířené funkce
Advanced Features
Kopírování
do počítače
Copyingvideosekvencí
videos to a computer
(Copy(Copy
to PC)to PC)
Video(motionpictureandstillpictures)ontheinternalrecordingmediaofthevideocamera,anSDcardinstalledinthevideocamera,an
Obraz (videosekvence a statické snímky) na vnitřním záznamovém médiu videokamery, na paměťové kartě SD vložené ve videokameře, na paměťové kartě SD,
SDcardwhichhasbeenconnectedusinganSDcardslotoradevicesuchasanSDcardreader/writer,orvideoonadisccreatedwiththis
která je připojena prostřednictvím slotu pro kartu SD, nebo na zařízení, jako je například čtečka/zapisovací zařízení pro kartu SD nebo videosekvence vytvořené
softwarecanbecopiedtoyourcomputer.Thisvideocanalsobeeditedafteritiscopiedtothecomputer.
pomocí tohoto softwaru, lze zkopírovat do počítače. Tento obrazový obsah lze po jeho zkopírování do počítače rovněž upravovat.
Important
Důležité
● DonotoperatethevideocameraordisconnecttheUSBconnection
● V průběhu
přenosu dat neprovádějte s videokamerou žádné operace
cableduringdatatransfer.
● Onlyvideos(motionpictureorstillpictures)canbecopiedtoyour
ani neodpojujte
kabel USB.
● Pomocícomputerusingthissoftware.Otherdatacannotbecopied.
tohoto softwaru lze do počítače kopírovat pouze obraz
● Copyingrequires1.3timesmorefreespacethanthesizeofthe
(videosekvence
nebo statické snímky). Jiná data není možno kopírovat.
video.
● Kopírování
vyžaduje alespoň 1,3 násobek volného prostoru ve srovnání
●
Top menus are not copied.
s velikostí
obrazového obsahu.
● DonotuseWindowsExplorerorothersoftwaretodelete,modify,
● Hlavní ormovecontent(foldersorfiles)copiedtothecomputerusingthis
(Top) menu se nebudou kopírovat.
● Nepoužívejte
Průzkumník Windows (Explorer) nebo jiný software
software.Thispreventsthecontentfrombeingmanagedbythis
pro mazání,
úpravy nebo přesuny obsahu (složek nebo souborů)
software.
zkopírovaných do počítače prostřednictvím tohoto softwaru. Pak by již
nebylo možno obsah spravovat prostřednictvím tohoto softwaru.
Příprava:
Preparation:
•
Vložte médium, z něhož budete kopírovat (například připojte
● Loadamediatocopyfrom(connectthevideocameraand
videokameru a počítač).
computer,forexample)
WhenusingSDcards,see“SDcardconnection”(→15).
Při používání paměťových karet SD – viz část „Připojení paměťové
karty SD“ (15).
Tips
Rady
● Ifavideoisnotcompatible(→8),“?”isdisplayedinthethumbnailand
thevideocannotbecopied.
•
Pokudthe
není
kompatibilní
(8),destination
zobrazí secomputer
v miniatuře
●
When
file obrazový
system of obsah
the hard
disk in the copy
symbol „?“ a obrazový obsah nelze zkopírovat.
isFAT32,motionpicturedatathatislargerthan4GBcannotbe
•
Pokud je souborový systém pevného disku na cílovém počítači
copied.
FAT32, nebude možno zkopírovat obrazové soubory (videosekvence),
● Toautomaticallyselectonlythevideosthathavenotalreadybeen
copiedtothecomputer,usetheSmartwizardtoperformthecopying.
které jsou větší než 4 GB.
•Pro automatický výběr pouze videosekvencí, které ještě nebyly
zkopírovány do počítače, použijte pro zkopírování průvodce Smart wizard.
1
Klepněte na tlačítko [Copy to PC] (Zkopírovat do počítače).
Zobrazí se obrazovka [Copy to PC] (Zkopírovat do počítače).
•Tuto obrazovku lze rovněž zobrazit zvolením položky [File] (Soubor)
→ [Copy to PC] (Zkopírovat do počítače) z menu.
VideoCam Suite / 32
VideoCam Suite
32
Rozšířené funkce
Advanced Features
Kopírování
videosekvencí
do počítače
Copying
videos to a computer
(Copy (Copy
to PC) to PC)
2
3
4
Pokud je zobrazeno okno pro výběr zdroje kopírování,
zvolte jednotku a klepněte na tlačítko [Next] (Další).
•Pokud se připojená jednotka nebo paměťová karta SD nezobrazuje,
klepněte na tlačítko [Refresh] (Obnovit).
Vyberte videosekvence, které chcete zkopírovat do počítače PC.
Do počítače se zkopírují videosekvence s miniaturami s potvrzenými
políčky.
•Klepnutím na miniaturu můžete videosekvenci vybrat nebo její výběr zrušit.
•Klepněte na tlačítko [Select all] (Vybrat vše) pro výběr všech miniatur.
•Klepněte na tlačítko [Deselect all] (Zrušit výběr všech) pro zrušení
výběru všech miniatur.
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
VideoCam Suite / 33
VideoCam Suite
33
Rozšířené funkce
Advanced Features
Kopírování
videosekvencí
do počítače
Copying
videos to a computer
(Copy (Copy
to PC) to PC)
5
6
Zvolte cílovou složku pro kopírování.
 Pro ukládání do složky, která není zobrazena
1Klepněte na tlačítko [Browse...] (Procházet).
2Vyberte složku a klepněte na tlačítko [OK].
•Pro vytvoření nové složky pro ukládání klepněte na tlačítko
[Make New Folder] (Vytvořit novou složku), zadejte název složky
a klepněte na tlačítko [OK].
Vyberte vnořenou složku, do které chcete videosekvence setřídit.
Jsou dostupné níže uvedené metody třídění.
Z názvu složky můžete „vyčíst“ informaci, jako je datum pořízení.
Zvolte požadovanou metodu třídění.
Metodu třídění lze zvolit předem. (98)
[Date of acquisition] (Den získání): Uložení do složky podle data
importování. (Příklad: 20110125)
[Recording month] (Měsíc pořízení záznamu): Uložení do složky
podle měsíce pořízení záznamu. (Příklad: 201101)
[Recording date] (Datum pořízení záznamu): Uložení do složky podle
data pořízení záznamu. (Příklad: 20110125)
[Specified folder] (Určená složka): Uložení do složky, kterou jste sami
vytvořili. (Příklad: Svatba)
7
8
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Obrázky budou setříděny a zkopírovány do nastavených složek.
VideoCam Suite / 34
VideoCam Suite
34
Rozšířené funkce
Advanced Features
Kopírování
videosekvencí
do počítače
Copying
videos to a computer
(Copy (Copy
to PC) to PC)
the completion window is
9 When
displayed after copying, click [OK].
Jakmile se po zkopírování zobrazí okno dokončení,
klepněte na tlačítko [OK].
 Poznámka k ukládání do složek
Ve výchozím
nastavení jsou nastaveny následující cílové složky
About
saving folders
pro kopírování.
Thefollowingcopydestinationsaresetbydefault.
• Obrázky (My Pictures)
● Pictures(MyPictures)
• Videosekvence (My Videos)
● Videos(MyVideos)
Pokud je operační systém Windows nainstalován na jednotce C:,
WhenWindowsisinstalledondriveC,thefolderlocationsareas
jsou umístění složek následující
follows
ForPro
Windows
Vista/Windows
7 Vista/Windows 7
operační
systém Windows
Pictures
Obrázky
C:\Users\(UserName)\Pictures
C:\Users\(User Name)\Pictures
Videos
Videosekvence
C:\Users\(UserName)\Videos
C:\Users\(User Name)\Videos
For Windows XP
MyPro
Pictures
operační systém Windows XP
C:\DocumentsandSettings\(UserName)\MyDocuments
My Pictures
\MyC:\Documents
Pictures
and Settings\(User Name)\My Documents\
My Videos
My Pictures
C:\DocumentsandSettings\(UserName)\MyDocuments
My Videos
\MyC:\Documents
Videos
and Settings\(User Name)\My Documents\
My Videos
VideoCam Suite / 35
VideoCam Suite
35
Rozšířené funkce
Poznámka
k hlavnímu
oknu
programu
About
the
main
window
About
the
main
window
About
the main
window
Hlavní okno používejte
pro všeobecné
operace, jako
je například kopírování, přehrávání a úpravy.
About
the main
window
Pruh nabídky
Různé funkce jsou uspořádány
podle položek.
Advanced Features
Advanced Features
Advanced Features
Advanced Features
Můžete vybrat všechny zobrazené
miniatury nebo jejich výběr zrušit.
Můžete změnit pořadí seznamu miniatur v oblasti
zobrazení a specifikovat formát data pro zobrazení
miniatur. Viz níže uvedený seznam s popisy ikon,
kde jsou uvedeny typy formátu data.
Pruh nástrojů
Pro často používané funkce
jsou k dispozici tlačítka.
Miniatury v oblasti zobrazení
můžete zvětšovat nebo
zmenšovat.
Oblast zobrazení složky
Oblast zobrazení kalendáře
Složky nebo položky kalendáře
se zobrazují ve formě seznamu.
Miniatury videosekvencí ve složce
nebo datum záznamu, které je
zde zvoleno, se zobrazují v oblasti
zobrazení vpravo.
Vpravo od složky nebo data se zobrazuje
počet videosekvencí.
Oblast zobrazení
V seznamu se zobrazují
miniatury videosekvencí
specifikovaných s položkou složky
nebo kalendáře vlevo.
•Nezobrazují se soubory,
které nejsou kompatibilní.
•Popis ikony
:Videosekvence ve formátu
MPEG2
:Statické snímky
:Videosekvence ve formátu
MPEG2 upravené pomocí
tohoto softwaru
:Chráněné videosekvence
(pouze pro čtení)
Oblast s informacemi
Zobrazují se data, jako například informace
o vybrané miniatuře, zvolené v oblasti
zobrazení a stav aktuálně prováděné funkce.
currentlyexecutedfunction.
currentlyexecutedfunction.
currentlyexecutedfunction.
currentlyexecutedfunction.
VideoCam Suite / 36
VideoCam Suite 36
VideoCam Suite 36
VideoCam Suite 36
Advanced
Features
Rozšířené
funkce
Switching between window display styles
Přepínání
mezi
styly
zobrazení
okna
Switching
between
display
styles
Displaying
videos in window
a folder in list view
(Folder display)
Onlyvideosinaregisteredfoldercanbedisplayed.
Displaying videos in a folder in list view (Folder display)
Zobrazení videosekvencí ve složce ve formě seznamu (zobrazení složky)
Onlyvideosinaregisteredfoldercanbedisplayed.
Lze zobrazit pouze videosekvence v zaregistrované složce.
1
A
A
2
Advanced Features
1
Klepněte na tlačítko [Folder] (Složka).
Styl zobrazení okna se přepne.
•Styl zobrazení okna lze rovněž přepnout zvolením položky [View]
(Zobrazit) → [Display mode] (Režim zobrazení) → [Folder display]
(Zobrazení složky) v menu.
2
Klepněte na složku, jejíž obsah si chcete prohlížet.
V seznamu se zobrazí miniatury videosekvencí ve složce.
•Klepněte na tlačítko
nebo poklepejte na název složky
pro zobrazení nebo skrytí vnořených složek.
•Pro zobrazení okna Playback (Přehrávání) poklepejte na miniaturu.
 Změna pořadí videosekvencí
1Zvolte položku pro setřídění podle data (A).
[Name] (Název): Zobrazení podle názvu.
[Date of recording] (Datum záznamu): Zobrazení podle data
Registerfolder
pořízení záznamu.
[File size] (Velikost souboru): Zobrazení podle velikosti souboru.
Registerfolder
[File lze
size]:Displaysinfilesizeorder.
Registrace
složky
•Dalším klepnutím
přepínat mezi vzestupným () a sestupným ()
● Clickagaintoswitchfromascending(▲)todescending(▼)
pořadím.
order.
•Pořadí
lze rovněž změnit výběrem položky [View] (Zobrazit)
[File
size]:Displaysinfilesizeorder.
● Youcanalsochangetheorderbyselecting[View]→[Sorting
Rady
● Clickagaintoswitchfromascending(▲)todescending(▼)
→ [Sorting pictures] (Třídění snímků) v menu.
Tips
pictures] from the menu.
order.
•Po umístění ukazatele●myši
nad miniaturu videosekvence se uskuteční
Simpleplaybackisperformedwhenthemousepointerisplacedona
● Youcanalsochangetheorderbyselecting[View]→[Sorting
Tips přehrávání.motion picture thumbnail.
jednoduché
pictures] from the menu.
● Insomethumbnaildisplaysizes,theremaybeblacklinesonthe
•Při některých
velikostech
miniatur se mohou na pravé straně
● Simpleplaybackisperformedwhenthemousepointerisplacedona
rightsideofthepictureduringsimpleplayback.Thedisplaycanbe
obrazumotion
v průběhu
jednoduchého
přehrávání zobrazovat černé
picture
thumbnail.
correctedbyenlargingorreducingthethumbnailsize(→36).
čáry. ●
Zobrazení lze opravit
zvětšením nebo zmenšením velikosti
Insomethumbnaildisplaysizes,theremaybeblacklinesonthe
● Toselectsettingsforoperationssuchasaddingorregistering
rightsideofthepictureduringsimpleplayback.Thedisplaycanbe
miniatury (36).
registrationfolders(→39).
correctedbyenlargingorreducingthethumbnailsize(→36).
•Pro výběr
nastavení pro operace, jako například přidání nebo registrace
VideoCam Suite 37
● Toselectsettingsforoperationssuchasaddingorregistering
složek
pro ukládání (39).
registrationfolders(→39).
VideoCam Suite 37
VideoCam Suite / 37
Advanced Features
Switching between window display styles
Přepínání mezi
stylyvideos
zobrazení
okna
Displaying
in a folder
in list view (Folder display)
Advanced Features
Advanced Features
Advanced Features
Advanced Features
Switching between window display styles
Onlyvideosinaregisteredfoldercanbedisplayed.
Switching
between window display styles
Zobrazení
videosekvencí
se stejným
datem
záznamu
(kalendářní
Switching
between
display
styles
Displaying
videos
with
thewindow
same
recording
date
(Calendarzobrazení)
display)
Switching
between
display
styles
Displaying videos
withwindow
the same
recording
date (Calendar display)
Rozšířené funkce
11 1
Displaying videos with the same recording date (Calendar display)
Displaying videos with the same recording date (Calendar display)
A
1
1
Klepněte na tlačítko [Calendar] (Kalendář).
Styl zobrazení okna se přepne.
•Styl zobrazení okna lze rovněž přepnout výběrem položky [View]
(Zobrazit) → [Display mode] (Režim zobrazení) → [Calendar display]
(Kalendářní zobrazení) z menu.
2
2 2
2
2
Klepněte na zobrazený rok, měsíc a den.
Kalendářní zobrazení se přepne na vybraný rok, měsíc a den.
•Roky, měsíce a dny, kdy nebyly pořízeny žádné videosekvence,
se nezobrazují.
•Klepněte na
nebo poklepejte na rok nebo měsíc pro rozbalení
nebo skrytí měsíců nebo dnů.
•Zobrazení ročního kalendáře
Poklepejte na měsíc, který zobrazuje miniaturu,
pro přepnutí na zobrazení měsíčního kalendáře.
Registerfolder
Rady
Tips
● Simpleplaybackisperformedwhenthemousepointerisplacedona
motion picture thumbnail.
•U videosekvencí,
které nemají informace o datu a času pořízení,
● Insomethumbnaildisplaysizes,theremaybeblacklinesonthe
se zobrazuje datum
a čas aktualizace.
rightsideofthepictureduringsimpleplayback.Thedisplaycanbe
•Při kalendářnímcorrectedbyenlargingorreducingthethumbnailsize(→36).
zobrazení (Calendar display) roku nebo měsíce umístěte
ukazatel myši●nad
měsíc nebo den, pro který se zobrazuje miniatura,
Toselectsettingsforoperationssuchasaddingorregistering
aby se videosekvence
zobrazily v pořadí, ve kterém byly tento měsíc
registrationfolders(→39).
nebo den pořízeny.
•Pro výběr nastavení pro operace, jako například přidání nebo registrace
složek pro ukládání (39).
[File size]:Displaysinfilesizeorder.
• Zobrazení
měsíčního kalendáře
● Clickagaintoswitchfromascending(▲)todescending(▼)
Poklepejte na den, který zobrazuje miniaturu,
order.
pro přepnutí na zobrazení kalendáře podle data
● Youcanalsochangetheorderbyselecting[View]→[Sorting
pořízení záznamu.
pictures] from the menu.
• Zobrazení kalendáře podle data pořízení záznamu
Pro zobrazení okna Playback (Přehrávání) poklepejte
na miniaturu.
VideoCam Suite / 38
VideoCam Suite
VideoCam Suite
VideoCam Suite
VideoCam Suite
38
38
38
VideoCam Suite
38
37
Rozšířené funkce
Přepínání mezi styly zobrazení okna
Advanced Features
Switching between window display styles
Přidávání složek pro ukládání
Adding registration folders
Přidání nebo zaregistrování složek zobrazení.
Addingorregisteringdisplayfolders.
A
1 V menu zvolte položku
→ [Settings]
from
the menu.
1
[Tools]
(Nástroje)
→ [Settings] (Nastavení).
2K
lepněte na tlačítko [General] (Všeob. nastav.) — [Registration folder] (Složka pro ukládání).
A: Aktuálně zaregistrované složky
3Klepněte na tlačítko [Add] (Přidat).
4Zvolte složku pro zaregistrování a klepněte na tlačítko [OK].
B
C
5Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení použije a okno se zavře.
•Vyberte složku a klepněte na tlačítko [Delete] (Smazat) (B) pro smazání složky
B )todeletearegistration
pro ukládání.
folder.
 Zobrazení souborů videosekvencí ve vnořených složkách
Ve výchozím nastavení se zobrazují všechny soubory.
Displaying the video files of subfolders
•Nebudete-li chtít, aby se zobrazovaly všechny vnořené složky s videosekvencemi,
Thedefaultsettingwilldisplayallthefiles.
zrušte potvrzení políčka položky [Display all picture files from inside the folder]
● Ifyoudonotwishtodisplayallsubfoldervideos,removethecheck
(Zobrazit všechny soubory obrázků uvnitř složky) (C). C ).
markfrom[Displayallpicturefilesfrominsidethefolder](
Rady
•Ani pokud smažete složku pro ukládání, nedojde ke smazání složek
Tips
ani videosekvencí, které jsou uloženy v těchto složkách, na počítači.
●•
Evenifyoudeletetheregistrationfolder,thefoldersthataresavedon
Lze přidat maximálně 30 složek pro ukládání.
thePCandthevideosinsidethefoldersarenotdeleted.
VideoCam Suite / 39
● Amaximumof30registrationfolderscanbeadded.
VideoCam Suite
39
Rozšířené funkce
Advanced Features
Kopírování/přesunování
videosekvencí
Copying/moving videos
1
2
3
Klepněte na tlačítko [Folder] (Složka).
Vyberte videosekvenci, kterou chcete zkopírovat nebo přesunout.
• Můžete vybrat více miniatur najednou.
Uchopte videosekvenci a upusťte ji do cílové složky.
Rady
•V kalendářním zobrazení lze videosekvence vybírat, nelze je však
kopírovat nebo přesunovat.
• Pro kopírování podržte při uchopení a upuštění klávesu [Ctrl].
•Složky je možno přesunovat uchopením a upuštěním vnořených
složek do jiné složky. (Pro kopírování podržte při uchopení a upuštění
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
klávesu [Ctrl].)
●
[Yes] (Ano).
•Touto operací nelze kopírovat videosekvence uložené na paměťových
the calendar display.
kartách
SD
nebo
na
discích
DVD.
Použijte
funkci
[Copy
to
PC]
● Folderscanbemovedbydragginganddroppingsub-foldersintoa
(Zkopírovat do
počítače).
differentfolder.(Tocopy,hold[Ctrl]whiledragginganddropping.)
•Při kopírování
na paměťovou kartu SD nebo na disk DVD použijte funkci
● VideosonSDcardsorDVDscannotbecopiedwiththisoperation.
[Copy toUse
media]
(Zkopírovat
na médium).
[Copy
to PC].
● WhencopyingtoaSDcardorDVD,use[Copytomedia].
•Pro obnovení
zobrazení (pokud se výsledek operace neprojeví) zvolte
● Select[View]→
[Refresh]
from the
menu to update the display if the
položku
[View] (Zobrazit)
→ [Refresh]
(Obnovit).
operation result is not reflected.
VideoCam Suite 40
VideoCam Suite / 40
4
Rozšířené funkce
Advanced Features
Deleting videos
Mazání
videosekvencí
YoucandeletevideosthataresavedonyourPC.
Můžete mazat videosekvence, které jsou uloženy v počítači.
Rady
•Pro smazání videosekvencí, zaznamenaných na kartě SD nebo na
vnitřním záznamovém médiu videokamery použijte k tomuto účelu funkci
Tips (Viz návod k obsluze videokamery, kde najdete další
videokamery.
podrobnosti).
● TodeletevideosrecordedonanSDcardortheinternalrecording
mediaofthevideocamera,deletethemwiththevideocamera(See
•Pro smazání
jakýchkoliv souborů nebo složek, zkopírovaných do počítače,
theoperatinginstructionsforthevideocamerafordetails).
nepoužívejte
Průzkumník Windows (Explorer) nebo jiný software.
● DonotuseExplorerorasimilarmethodtodeleteanyfilesorfolders
Pak by nemuselo
být možné přehrávání nebo úpravy.
thathavebeencopiedtothePC.Itwillmakeitimpossibletoplay
•Pokud jsou
zobrazeny všechny statické snímky a videosekvence,
back or edit.
vyberte složku a v kontextovém menu vyberte položku [Delete folder]
● Whenallstillpicturesandmotionpicturesaredisplayed,choosea
(Smazat
složku) pro smazání vybrané složky a všech v ní obsažených
folderandselect[Deletefolder]fromtheright-clickmenutodeletethe
videosekvencí.
selectedfolderandallvideoscontainedtherein.
Průzkumník
Windows (Explorer) používejte pro mazání složek, obsahujících
UseExplorertodeletefolderscontainingcontentsthatcannotbe
obsah, deletedwiththissoftware,suchasnon-compatiblefiles.
který nelze smazat prostřednictvím tohoto softwaru, jako jsou
například nekompatibilní soubory.
1
Vyberte videosekvenci, kterou hodláte smazat.
• Můžete vybrat více miniatur najednou.
2
Zvolte položku [File] (Soubor) → [Delete] (Smazat) z menu.
• Smazání lze rovněž provádět stisknutím klávesy [Delete] (Smazat).
3
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Videosekvence je smazána.
•Scény, které jsou chráněny, nelze smazat. Nejprve zrušte ochranu. (64)
•Obsah lze rovněž smazat klepnutím pravým tlačítkem myši a výběrem
položky [Delete] (Smazat) v zobrazeném menu.
•Mazání může trvat i delší chvíli, a to v závislosti na videosekvenci.
● Scenesthathavebeenprotectedcannotbedeleted.First,clearthe
protection. (→64)
● Contentcanalsobedeletedbyright-clickingthumbnailsandselecting
[Delete]inthemenudisplayed.
● Deletionmaytakealongtime,dependingonthevideo.
VideoCam Suite / 41
VideoCam Suite
41
Rozšířené funkce
Advanced Features
Refreshing
the display
Obnovení
zobrazení
Ifthedisplayisnotupdatedwiththeresultsofoperationssuchasvideoedits,refreshthedisplaymanually.
Pokud nedojde k obnovení zobrazení výsledkem operace, jako je například úprava obrazu, proveďte obnovení zobrazení ručně.
1 Select [View] → [Refresh] from the menu.
Zvolte položku [View] (Zobrazit) → [Refresh] (Obnovit) z menu.
Dojde k obnovení zobrazení.
The display is refreshed.
Rady
Tips
•Obnovení zobrazení proveďte, pokud se zobrazení neobnovilo
●
Ifthedisplayisnotupdatedwithfileorfolderoperationsthatyou
prostřednictvím operace se souborem nebo složkou, kterou musíte
performusingothersoftware,refreshthedisplay.
provádět pomocí jiného softwaru.
VideoCam Suite / 42
VideoCam Suite
42
Rozšířené funkce
Používání
kontextových
menu (klepnutím pravým tlačítkem)
Using right-click
menus
Advanced Features
Whenathumbnailorfolderisselectedandright-clicked,somefunctionspopup.
Po klepnutí
pravým tlačítkem myši na miniaturu nebo složku se zobrazí kontextové menu s dalšími funkcemi.
1
2
3
Vyberte videosekvenci.
Klepněte pravým tlačítkem myši na videosekvenci.
Zobrazí se kontextové menu.
Zvolte funkci.
RadyTips
● Themenuthatisdisplayeddependsonthestatusofthevideoor
•Zobrazené
menu závisí na stavu videosekvence nebo složky.
folder.
VideoCam Suite / 43
VideoCam Suite
43
Rozšířené funkce
Advanced Features
Displaying
the
playback(Přehrávání)
window
Zobrazení
okna
Playback
YoucanplaybackvideosthataresavedonthePC.
Můžete si přehrávat videosekvence,
které jsou uloženy
v počítači.
Displaying
the playback
YoucanplaybackvideosthataresavedonthePC.
Advanced Features
window
1
1
22
Klepněte na složku, která obsahuje videosekvenci,
kterou si chcete přehrát.
Zobrazí se miniatury videosekvencí ve složce.
Lze přehrát obsah, zobrazený jako náhledy (miniatury).
•Při použití kalendářního zobrazení nastavte zobrazení kalendáře
podle data pořízení záznamu.
Vyberte videosekvenci, kterou si chcete prohlížet a klepněte
na tlačítko
[Playback] (Přehrávání).
Zobrazí se okno Playback (Přehrávání). (Další podrobnosti o okně 45)
•Přehrávání můžete rovněž spustit výběrem miniatury
a poklepáním na ni.
●•
Playback
is not performed
from the year
month calendar zobrazení
Přehrávání
nelze spustit
při orkalendářním
display.Switchtotherecordingdatecalendardisplayorthe
(Calendar display)
roku nebo měsíce. Přepněte na zobrazení
folder
display.
kalendáře
podle data
pořízení
záznamu
nebo na
zobrazení složky.
● Playback
is not
performed
from the
year or month
calendar
display.Switchtotherecordingdatecalendardisplayorthe
folder display.
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 44
44
VideoCam Suite
44
Displaying
the playback
window
Displaying
the playback
window
Advanced
Feat
Advanced
Features
Rozšířené funkce
Advanced
AdvancedFeatures
Features
Displaying
window
Displaying
theplayback
playback
window
About
the playback
window
Aboutthe
the
playback
window
Zobrazení
okna
Playback
(Přehrávání)
playback
DuringDuring
motionmotion
picturepicture
playback
About
the
window
About
theplayback
window
Poznámka
kplayback
oknu Playback
(Přehrávání)
During
Duringmotion
motionpicture
pictureplayback
playback
 V průběhu přehrávání videosekvence
Displayareathumbnail
Displayareathumbnail
Oblast zobrazení miniatur
Operationpanel
Operationpanel
Ovládací panel
About
the full-screen
About kthe
full-screen
display
 Poznámka
zobrazení
přes
celoudisplay
obrazovku
:Displaysthepreviousmotionpicture.
:Displaysthepreviousmotionpicture.
:Displaysthenextmotionpicture.
:Displaysthenextmotionpicture.
: Pauses.
: Pauses.
: Zobrazení
předchozí
videosekvence.
: Plays videosekvence.
back.
: Plays
back.
: Zobrazení
následující
: Stops.
: Stops.
: Pozastavení
(pauza).
:Duringpause,performsreverseplaybackbyframe.
:Duringpause,performsreverseplaybackbyframe.
: Přehrávání.
:Duringpause,performsforwardplaybackbyframe.
:Duringpause,performsforwardplaybackbyframe.
: Ukončení
(zastavení).
:Savesthepausedwindowasastillpicture.
:Savesthepausedwindowasastillpicture.
: Při pozastavení
se provede zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích.
:Audioismuted(clicktooutputaudio).
:Audioismuted(clicktooutputaudio).
: Při pozastavení
se provede přehrávání vpřed po jednotlivých snímcích.
:Audioisbeingoutput(clicktomute).
:Audioisbeingoutput(clicktomute).
: Uložení
pozastaveného
okna jako statického snímku.
:Adjuststhevolume.
: Ztlumení :Adjuststhevolume.
zvuku (klepněte
pro obnovení zvukového výstupu).
:Displaysthefull-screenview.
: Zvuk :Displaysthefull-screenview.
je na výstupu
(klepněte pro jeho ztlumení).
:Displaysintheoriginalsize.(Onlyinfull-screenmode)
:Displaysintheoriginalsize.(Onlyinfull-screenmode)
: Nastavení
hlasitosti.
:Displaystofitthewindowsize.(Onlyinfull-screenmode)
:Displaystofitthewindowsize.(Onlyinfull-screenmode)
: Zobrazení
přes
celou obrazovku.
:Closestheplaybackwindow.
:Closestheplaybackwindow.
: Zobrazení
v původní
velikosti. (Pouze v režimu přes celou obrazovku.)
Slider:
Displaystheplaybackpositionofthemotionpicture.Dr
Slider: podle
Displaystheplaybackpositionofthemotionpicture.Dragto
: Zobrazení
velikosti
okna. (Pouze v režimu přes celou obrazovku.)
theleftorrighttomovetheplaybackposition.
theleftorrighttomovetheplaybackposition.
: Zavření okna
Playback
(Přehrávání).
of recording]:
Displaystherecordingdateofthemotion
[Date of[Date
recording]:
Displaystherecordingdateofthemotion
Posuvník: Zobrazuje polohu obrazu
videosekvence
při přehrávání.
picture.
picture.
Posuňte doleva
nebo doprava
pro posunutí
polohy pro přehrávání.
[Play
Displaysthecurrentplaybackpositionandthe
[Play position]:
Displaysthecurrentplaybackpositionandthe
: position]:
Displaystherecordingdateofthemotion
: Displaystherecordingdateofthemotion
[Date of recording] (Datum
záznamu):
Zobrazuje se datum záznamu
lengthofthemotionpicture.
lengthofthemotionpicture.
picture.
picture.
videosekvence.
Display
area
thumbnail:
Motion pictures
are displayed
Display area
thumbnail: Motion pictures
that arethat
displayed
in the in
Displaysthecurrentplaybackpositionandthe
: Displaysthecurrentplaybackpositionandthe
[Play position] :(Pozice
přehrávání): Zobrazuje se aktuální poloha
displayareaofthemainwindow.
displayareaofthemainwindow.
lengthofthemotionpicture.
lengthofthemotionpicture.
přehrávání a délka videosekvence.
Clicktoswitchthedisplay.
Clicktoswitchthedisplay.
Display
area
that
displayed
ininthe
Display
areathumbnail:
thumbnail:
Motionpictures
pictures
thatare
displayed
the
Oblast zobrazení
miniatur:Motion
Videosekvence,
které
seare
zobrazují
v oblasti
zobrazení v hlavním okně. Klepněte
pro přepnutí zobrazení.
displayareaofthemainwindow.
displayareaofthemainwindow.
Clicktoswitchthedisplay.
Clicktoswitchthedisplay.
Poklepejte na okno přehrávání nebo klepněte na tlačítko
pro zobrazení přes celou obrazovku.
● velikosti
●thekfull-screen
•
Pro návrat
původní
obrazu poklepejte znovu na okno, nebo klepněte na tlačítko .
About
the
display
About
full-screen
display
● přes celou obrazovku odsunete
seconds,the
•
Pokud ●
při zobrazení
ukazatel
myši
z ovládacího
panelu a po dobu přibližně 3 sekundy neprovedete žádnou operaci,seconds,the
Double-clicktheplaybackwindoworclick
totodisplay
display.
Double-clicktheplaybackwindoworclick
displaythe
thefull-screen
full-screen
display.
zmizí. Posuňte myší pro jeho opětovné zobrazení.
●●ovládací panel
Toreturntotheoriginalsize,double-clickthewindowagain,orclick
..
Toreturntotheoriginalsize,double-clickthewindowagain,orclick
●●Whenthemousepointerisremovedfromtheoperationpanelduringthefull-screendisplayandnooperationismadeforabout3seconds,the
Whenthemousepointerisremovedfromtheoperationpanelduringthefull-screendisplayandnooperationismadeforabout3seconds,the
VideoCam Suite / 45
operationpaneldisappears.Movethemousetodisplayitagain.
operationpaneldisappears.Movethemousetodisplayitagain.
VideoCam
VideoCam
Suite Suite
45
Rozšířené
funkce
Advanced
Features
Displaying the playback window
Zobrazení okna Playback (Přehrávání)
During still picture display
 Při zobrazení statického snímku
: Zobrazení předchozího statického snímku.
: Zobrazení následujícího statického snímku.
: Otočení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
: Otočení o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
: Zvětšení snímku.
: Zmenšení snímku.
: Zobrazení v původní velikosti.
: Zobrazení podle velikosti okna.
: Zobrazení přes celou obrazovku.
: Zavření okna Playback (Přehrávání).
[Date of recording] (Datum záznamu): Zobrazuje se datum pořízení
statického snímku.
: Thumbnails that are displayed in the
[Picture Size] (Velikost snímku):
Zobrazení velikosti statického snímku.
displayareaofthemainwindow.
Oblast zobrazení miniatur: Miniatury,
které se zobrazují v oblasti zobrazení
Clicktoswitchthedisplay.
hlavního okna. Klepněte pro přepnutí zobrazení.
Oblast zobrazení miniatur
Ovládací panel
VideoCam Suite / 46
Rozšířené funkce
Advanced Features
Přehrávání
médií
Playing media
Advanced Features
Playing media
Youcanplayvideosfrommedia.
Můžete si přehrávat videosekvence z média.
Youcanplayvideosfrommedia.
Příprava:
•Vložte médium (například vložte do videokamery médium a připojte
videokameru). Při používání paměťových karet SD – viz část „Připojení
paměťové karty SD“ (15).
1
2
3
4
1
[Media playback] (Přehrávání média).
Klepněte na tlačítko
Zobrazí se okno [Media playback] (Přehrávání média).
•Toto okno lze rovněž zobrazit zvolením položky [Playback]
(Přehrávání) → [Media playback] (Přehrávání média) z menu.
2
3
4tlačítko [Next] (Další).
Klepněte na
Vyberte jednotku.
Vyberte videosekvenci, kterou si chcete přehrát a klepněte
na tlačítko [Playback] (Přehrávání).
Zobrazí se okno Playback (Přehrávání).
•Přehrávání můžete rovněž spustit výběrem miniatury a poklepáním na ni.
Rady
•V tomto okně si můžete videosekvenci na médiu zkopírovat do počítače.
Klepněte na tlačítko
[Copy to PC] (Zkopírovat do počítače) pro zobrazení
Thumbnailsofunsupportedmotionpicturesarelabeledwith“?”.
Iferrorsinreadingadiscoccur,playbackmayresumefromthenext
okna [Copy to●PC]
(Zkopírovat
do počítače).
item after the affected position.
•Lze přehrávat pouze disky DVD vytvořené prostřednictvím
tohoto
VideoCam Suite
47 softwaru.
•Hlavní (Top) menu se nebudou přehrávat. Budete-li chtít přehrát hlavní
(Top) menu, použijte k tomuto účelu zařízení, které přehrávání hlavního
(Top) menu podporuje.
•Miniatury se zobrazují pouze u kompatibilních videosekvencí.
Miniatury nepodporovaných videosekvencí jsou označeny symbolem „?“.
Thumbnailsofunsupportedmotionpicturesarelabeledwith“?”.
•
Pokud při čtení disku dochází k chybám, může přehrávání pokračovat
●
Iferrorsinreadingadiscoccur,playbackmayresumefromthenext
od následující
položky
po místě, kde se vyskytla chyba.
item
after the affected
position.
VideoCam Suite 47
VideoCam Suite / 47
Rozšířené funkce
Zobrazenídetailed
podrobných
informací
o videosekvenci
videovideo
information
Displaying
Displaying detailed
information
 Pro videosekvence
 Pro statické snímky
1 1
2 2
3 3
Advanced
FeaturesFeatures
Advanced
Vyberte videosekvenci, jejíž podrobné informace si chcete
prohlédnout.
Zvolte položku [File] (Soubor) → [Properties] (Vlastnosti) v menu.
Zobrazí se okno s informacemi o videosekvenci.
Přečtěte si tyto informace.
•U položek, které neobsahují žádné informace, se zobrazuje symbol [–].
•Zobrazované položky se mohou různit v závislosti na formátu
souboru videosekvence.
 Pro videosekvence
Položka
File information
(Informace o souboru)
Popis
Název souboru, velikost souboru, typ souboru,
umístění souboru a podobně.
 Pro statické snímky
Položka
Rady
Popis
File information
Název souboru, velikost souboru, typ souboru,
File
(Informace
o souboru)
umístění souboru a podobně.
File
information
etc.
information
etc.
Camera
information
Jméno výrobce použité videokamery, název
Camera (Informace
Nameofmanufacturerofthevideocamera
o kameře)
modelu, datum pořízení záznamu a podobně.
Camera
Nameofmanufacturerofthevideocamera
information
used,modelname,recordingdate,etc.
information
used,modelname,recordingdate,etc.
•Informace videokamery o souborech videosekvencí, které byly
 Pro zadání komentáře
Tips
zaznamenány
videokamerou jiné značky než Panasonic nebo které
Tips
Můžete
zadat jakýkoliv text a uložit jej společně s videosekvencí.
To enter
a comment
To
enterjednobajtových
a comment znaků.)
byly zpracovány, se nemusí zobrazit správně.
● Camerainformationofvideofilesthatwererecordedbyavideo
(Až do 128
● Camerainformationofvideofilesthatwererecordedbyavideo
Youcanenteranytextthatyouwantandsaveitwiththevideo.
Youcanenteranytextthatyouwantandsaveitwiththevideo.
•
Komentář
lze přidat pouze k videosekvencím, které byly zkopírovány
cameranotmadebyPanasonicorthathavebeenprocessedmaynot
1
K
lepněte
na tlačítko [Comment] (Komentář).
cameranotmadebyPanasonicorthathavebeenprocessedmaynot
(Upto128(single-byte)characters)
bedo počítače.
properly
2(Upto128(single-byte)characters)
Zadejte text a klepněte na tlačítko [Apply] (Použít).
bedisplayed.
properly displayed.
Click
[Comment].
1
●
Youcanonlyaddacommenttovideosthathavebeencopiedtoyour
Komentář
nelze přidávat k videosekvencím na paměťové kartě SD
1 Click [Comment].
● Youcanonlyaddacommenttovideosthathavebeencopiedtoyour
PC.
text and
[Apply].
2 Enter the
a podobně.
PC.
the click
text and
click [Apply].
2 Enter
ItisimpossibletoaddacommenttovideosonaSDcard,etc.
ItisimpossibletoaddacommenttovideosonaSDcard,etc.
VideoCamVideoCam
Suite 48Suite 48
VideoCam Suite / 48
Rozšířené funkce
Advanced Features
Úpravy
obrazu
počítači
Editing video
onna
your
computer
Videocopiedtoyourcomputercanbeedited.Thefollowingoperationsarepossible.
Lze
upravovat videosekvence zkopírované do vašeho počítače. K dispozici jsou následující operace.
Úprava videosekvencí (50)
•
•
•
•
•
•
Mazání vybraných částí scény
Rozdělování scén
Přiřazení pořadí přehrávání scén
Přidávání úvodních titulků
Přidávání přechodů mezi scénami
Kontrola výsledků úprav
Otáčení statických snímků
(63)
Ochrana videosekvencí
(64)
Rady
•Lze upravovat pouze videosekvence a statické snímky, které jste
Tips
zkopírovali do počítače.
● Onlymotionpictureandstillpicturesyouhavecopiedtoyour
•
I když se mohou zobrazovat soubory a složky pro videosekvence
computer
cando
be počítače
edited. prostřednictvím jiného softwaru, nelze provádět
zkopírované
● Althoughfilesandfoldersforvideocopiedtothecomputerusing
jejich správu tímto softwarem. Pro kopírování obrazu do počítače vždy
othersoftwaremaybedisplayed,theycannotbemanagedwiththis
používejte tento software.
•software.Alwaysusethissoftwaretocopyvideotothecomputer.
Po úpravách obrazového obsahu se vytvoří nové soubory, přičemž původní
● Newfilesarecreatedafteryoueditvideo,leavingtheoriginalfilesin
soubory jsou ponechány ve stavu, v jakém byly před úpravami.
thestatebeforeediting.
•Úpravy vyžadují na počítači alespoň takový volný pracovní prostor, který je
● Editingrequiresanamountoffreeworkspaceonthecomputerat
svou velikostí minimálně ekvivalentní velikosti upravovaného obsahu.
leastequivalenttothesizeofthevideoforediting.
VideoCam Suite / 49
VideoCam Suite
49
Rozšířené funkce
Advanced Features
Advanced Features
Úpravy Editing
obrazuvideo
na počítači
on your computer
Editing video on your computer
motion pictures
(Basic
operations)
 ÚpravyEditing
videosekvencí
(základní
operace)
Editing motion pictures (Basic operations)
Nejprve si zkontrolujte formát souboru videosekvence, kterou chcete
upravovat v oblasti pro zobrazení.
Výběr scén pro úpravy
11
22
Klepněte na
[Edit video] (Upravit videosekvenci).
Zobrazí se okno [Edit video] (Upravit videosekvenci).
Oblast pro úpravy videosekvence
A
A
Scény, které chcete upravovat, uchopte a upusťte do oblasti
pro úpravy videosekvence.
•Zopakujte tento proces, až v oblasti pro editaci budou
požadované scény.
•Pro přidání scén z jiné složky, vyberte složku a zopakujte
tento postup.
•Pro zrušení tohoto procesu klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit) (A).
 Úprava videosekvencí
(→56)
• Mazání vybraných
částí scény (53)
(→57)
• Rozdělování(→56)
scén (56)
(→57)
● Addingopeningtitles(→58)
•
Přiřazení pořadí přehrávání scén (57)
● Addingopeningtitles(→58)
● Addingscenetransitions(→60)
•
Přidávání úvodních titulků (58)
● Addingscenetransitions(→60)
• Přidávání přechodů mezi scénami (60)
VideoCam Suite / 50
VideoCam Suite 50
VideoCam Suite 50
Rozšířené funkce
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
Advanced Features
 Úpravy videosekvencí (základní operace)
Editing motion pictures (Basic operations)
Uložení upravených videosekvencí
1
2
3
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Zvolte cílovou složku pro ukládání.
•Volný prostor musí být větší, než velikost videosekvence,
která se má uložit. Velikost souborů videosekvencí po jejich úpravách
může být větší, než před úpravami.
 Pro ukládání do složky, která není zobrazena
1Klepněte na tlačítko [Browse...] (Procházet).
2Vyberte složku a klepněte na tlačítko [OK].
•Pro vytvoření nové složky pro ukládání klepněte na tlačítko
[Make New Folder] (Vytvořit novou složku), zadejte název složky
a klepněte na tlačítko [OK].
4
Vyberte vnořenou složku, do které chcete videosekvence setřídit.
Jsou dostupné níže uvedené metody třídění.
Z názvu složky můžete „vyčíst“ informaci, jako je datum pořízení.
Zvolte požadovanou metodu třídění.
[Editing date] (Datum úpravy): Uložení do složky podle data úpravy.
(Příklad: 20110125)
[Recording date] (Datum pořízení záznamu): Uložení do složky podle
data pořízení záznamu. (Příklad: 20110125)
[Specified folder] (Určená složka): Uložení do složky, kterou jste sami
vytvořili. (Příklad: Svatba)
VideoCam Suite / 51
VideoCam Suite
51
Rozšířené funkce
Advanced Features
Editing
Úpravymotion
videosekvencí
(základní
operace)
pictures (Basic
operations)
Úpravy
obrazu na počítači
Editing video on your computer
5
6
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Stav zpracování se zobrazuje indikátorem průběhu a miniaturou.
•Videosekvence budou setříděny a zkopírovány do nastavených složek.
•Pokud je v oblasti pro úpravy videosekvence více scén, budou scény
spojeny a uloženy jako jediný soubor.
•Chcete-li ukládání zrušit, klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
Pokud provedete tuto operaci, nebude nastavený upravovaný
obsah uložen.
•Upravený obsah je uložen jako nový soubor.
•Na miniaturách upraveného obsahu se zobrazuje ikona pro upravené
videosekvence (36).
•Název souboru je uveden ve zprávě oznamující dokončení.
Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, klepněte na tlačítko [OK].
Rady
Tipso datu pořízení záznamu odpovídají informacím úvodní scény.
•Informace
● Recordingdateinformationwillcorrespondtoinformationofthe
•Lze uložit
až přibližně 12 hodin videosekvencí.
openingscene.
•Přejmenováním
souborů Průzkumníkem Windows Explorer nebo
● Uptoapproximately12hoursofmotionpicturecanbesaved.
podobným
softwarem se ztratí možnost správy souborů prostřednictvím
●
RenamingfilesusingWindowsExplorerorsimilarsoftwarewill
tohoto softwaru.
preventthefilesfrombeingmanagedbythissoftware.
•Konverze některých videosekvencí může způsobit poruchy synchronizace
● Conversionofsomemotionpicturemayresultinout-of-syncor
nebo výpadky
některých snímků nebo může dojít k selhání konverze.
droppedframes,orconversionmayfail.
•Při ukládání
videosekvencí, obsahujících poměr stran obrazu 16:9 i 4:3,
● Whenyousavemotionpicturesthatincludethoseinaspectratiosof
se použije
poměr stran obrazu 16:9. Videosekvence s poměrem stran
both16:9and4:3,theaspectratioof16:9isused.Motionpicturesin
obrazu anaspectratioof4:3aredisplayedwithblackbarsatrightandleft.
4:3 se budou zobrazovat s černými pruhy vlevo a vpravo.
VideoCam Suite / 52
VideoCam Suite
52
Rozšířené funkce
Úpravy obrazu na počítači
Advanced
Features
Advanced
Features
EditingEditing
videovideo
on your
computer
on your
computer
 Úpravy videosekvencí (částečné smazání)
Advanced Features
Advanced Features
Advanced Fea
motion
pictures
(Delete
partially)
EditingEditing
motion
pictures
(Delete
partially)
Editing
video
on
your
Editing
video
oncomputer
your computer
Editing video on your computer
Vybraná část
Deleting
selected
portions
ofpictures
motion
picture
Editing
motion
(Delete partially)
Selected portion
Mazání vybraných
částí
videosekvence
Deleting
selected
portions
of motion
picture
Editing
motion
pictures
Editing (Delete
motion partially)
pictures (Delete partially)
Deleteunnecessarypartsofmotionpicturesorpartswithshooting
Selected portion
Deleteunnecessarypartsofmotionpicturesorpartswithshooting
Deleting selected
portions
motion
picture
Smazání nepotřebných
částí videosekvencí
nebo
částí,portions
vof
nichž
se
Selected portion
errors.
Deleting
selected
of
motionportions
picture of motion picture
Deleting
selected
errors. chyby.
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,
při natáčení vyskytly
Lze
upravovat
pouze
videosekvence
zkopírované
Deleteunnecessarypartsofmotionpicturesorpartswithshooting
Deleteunnecessarypartsofmotionpicturesorpartswithshooting
Deleteunnecessarypartsofmotionpicturesorpartswithshooting
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,
copy the motion
to yourdo
computer.
errors. picture
do počítače. Nejprve videosekvenci
zkopírujte
počítače.
errors.
the●motion
picture
to your computer. errors.
Motionpicturesmustbeatleast2secondslongforpartial
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,
•Pro funkci copy
částečného
smazání
musí
být videosekvence
dlouhé
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,
deletion.copy the motion picture to your
●
Motionpicturesmustbeatleast2secondslongforpartial
computer.
copy the motion picture
to the
yourmotion
computer.
copy
picture to your computer.
alespoň 2 sekundy.
● Motionpicturesmustbeatleast2secondslongforpartial
deletion.
● Motionpicturesmustbeatleast2secondslongforpartial
● Motionpicturesmustbeatleast2secondslongforpartial
deletion.
deletion.
deletion.
Selected portion
Preparation:
Příprava:
● Followthestepsin“Selectingscenestoedit”(→50).
•Postupujte podle kroků, uvedených v části „Výběr scén pro úpravy“
(50).
1 Click a scene.
tlačítko [Execute] (Provést).
1 ●Klepněte
1 napouze
1
• Vyberte1
jednu scénu.
Click
[Part
del.].
2
Klepněte
tlačítko [Part del.] (Částečně smazat).
2 naokno
2 Click
2 (Částečně
Zobrazí se2
[Delete partially]
smazat).
to play and click
to pause
3 at the starting
position for deletion.
3 na3tlačítko
Klepněte
pro
3 přehrávání a klepněte na tlačítko
3 pro
pozastavení v počátečním bodě pro smazání.
Klepněte
na start point]
pro jemné
nastavení
[Set
to identify
thepozice.
4 Click
starting point.
4 na4položku [Set start
4 point] (Nastavit počáteční bod)
4 Klepněte
pro identifikaci počátečního bodu.
Select only one scene.
The[Deletepartially]windowisdisplayed.
Motionpictureeditingarea
Oblast pro úpravy videosekvence
Click
A
A
A
to fine-tune the position.
Otherwise,youcandrag[▼]( A )toidentifythestartingpoint.
A
A
Pro identifikaci počátečního bodu můžete rovněž uchopit [] (A).
VideoCam Suite
53
VideoCam Suite 53
VideoCam Suite
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 53
53
53 VideoCam Suite
1
1
2
Úpravy
obrazu
na on
počítači
Editing
video
your computer
A
2
Rozšířené funkce
Advanced Features
Editing
Úpravymotion
videosekvencí
(částečné
smazání)
pictures (Delete
partially)
3
5
4
6
A
3
Klepněte znovu na tlačítko
pro obnovení přehrávání
a klepněte na tlačítko
pro pozastavení v koncovém bodě
pro smazání.
4
Klepněte na položku [Set end point] (Nastavit koncový bod)
pro identifikaci koncového bodu.
Pro identifikaci koncového bodu můžete rovněž uchopit [] (A).
A
7
Zrušení úprav
8
Přehrajte si obrazový obsah, abyste zkontrolovali část,
která zůstane po smazání.
9
Klepněte na tlačítko [Partially delete] (Částečně smazat).
Výsledky úprav se projeví v oblasti pro úpravy videosekvence.
Další podrobnosti o tomto okně (55)
VideoCam
Suite 53
Klepněte na položku [Select] (Vybrat) pro potvrzení tohoto
výběru.
VideoCam
Suite šedou
53
• Úsek určený ke smazání
se zobrazí
barvou.
• Zobrazí se náhledy (miniatury) počátečního a koncového bodu.
• Pro výběr několika částí zopakujte kroky 3–6.
•Pro zrušení výběru klepněte na odpovídající náhled (miniaturu)
a klepněte na tlačítko [Release] (Uvolnit).
Resultsofeditingareappliedtothemotionpictureediting
 Pro uložení obrazu jako videosekvence
area.
•Postupujte podle kroků v části „Uložení upravených
videosekvencí” (51).
To save as a motion picture
● Followthestepsin“Savingeditedmotionpictures”(→51).
VideoCam Suite / 54
VideoCam Suite
54
Rozšířené funkce
Advanced Features
 Úpravy
videosekvencí
(částečné
Editing
motion pictures
(Deletesmazání)
partially)
Úpravy
obrazu
naon
počítači
Editing
video
your computer
Videosekvence v počátečním bodě
Videosekvence v koncovém bodě
Vybraná
část
Selected
portion
●
::PSkipapproximately0.5
řeskočení přibližně
o 0,5
sec. sekundy.
Část, která je určena pro smazání,
je označena šedou barvou.
•Konec vybrané části nemusí
odpovídat koncovému bodu, avšak
šedá vybraná část představuje
část, která bude smazána.
::Previous/nextframe
Předchozí/následující
snímek
Délka videosekvence
od počátečního bodu ke
koncovému bodu
Zbývající délka videosekvence
Miniatury na začátku každé části
Smazaná délka videosekvence
Zrušení úprav
h: hodiny
h: hours
m: minuty
s: sekundy
f: počet snímků
Značka části
•Scény jsou rozděleny na základě vybraných částí.
Část představovaná miniaturou
VideoCam Suite / 55
Rozšířené funkce
Advanced Features
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
 Úpravy
videosekvencí
(rozdělování
scén)
Editing
motion pictures
(Dividing scenes)
Scenescanbedividedatdesiredpositions.
Scény lze
v požadovaných místech rozdělovat.
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,copythemotionpicturetoyourcomputer.
Lze upravovat
pouze videosekvence zkopírované do počítače. Nejprve videosekvenci zkopírujte do počítače.
Motionpicturetobedividedmustbeatleast4secondslong.
Videosekvence,
které hodláte rozdělovat, musí být alespoň 4 sekundy dlouhé.
Advanced Features
Příprava:
Editing video on your computer
•Postupujte podle kroků, uvedených v části „Výběr scén pro úpravy“
Editing motion pictures (Dividing scenes)
(50).
Scenescanbedividedatdesiredpositions.
Onlymotionpicturecopiedtoyourcomputercanbeedited.First,copythemotionpicturetoyourcomputer.
Klepněte na scénu, kterou chcete
Motionpicturetobedividedmustbeatleast4secondslong.
• Vyberte pouze jednu scénu.
1
2
3
4
5
Posuvník přehrávání
Tlačítka (předcházející/následující snímek)
upravit.
1
Klepněte na tlačítko [Divide] (Rozdělit).
Zobrazí se okno [Divide scene] (Rozdělit scénu).
2
Klepněte pro přehrávání obsahu.
3
4
Klepněte pro pozastavení přehrávání v pozici, kde se mají
scény rozdělit.
•Po pozastavení přehrávání můžete nastavit pozici pro rozdělení
prostřednictvím posuvníku přehrávání nebo tlačítky pro předchozí/
následující snímek.
•Obsah nelze rozdělit v pozici, kde by výsledné scény byly kratší
než 2 sekundy.
5
Klepněte na
.
Výsledky úprav se projeví v oblasti pro úpravy videosekvence.
 Pro uložení obrazu jako videosekvence
To save aspodle
a motion
picture
•Postupujte
kroků
v části „Uložení upravených videosekvencí”
● Followthestepsin“Savingeditedmotionpictures”(→51).
(51).
To save as a motion picture
VideoCam Suite
56
● Followthestepsin“Savingeditedmotionpictures”(→51).
VideoCam Suite / 56
VideoCam Suite
56
Rozšířené funkce
Advanced Features
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
 Přiřazení
pořadí
titulků/přidávání
Assigning
thepřehrávání/přidávání
playback order/addingúvodních
opening titles/adding
effects efektů
Advanced Features
Editing video on your computer
Youcangroupmotionpicturecopiedtoyourcomputerthatwasrecordedonvariousdatesandassigntheplaybackorder.
Videosekvence
zkopírované
vašeho počítače,
které byly zaznamenány
s různými datyeffects
záznamu, lze seskupovat a přiřazovat jim pořadí přehrávání.
Assigning
thedoplayback
order/adding
opening titles/adding
Můžete Youcanalsoaddopeningtitlesandscenetransitions,suchasfading.
rovněž přidávat úvodní titulky a přechody scén, jako je například stmívání.
Youcangroupmotionpicturecopiedtoyourcomputerthatwasrecordedonvariousdatesandassigntheplaybackorder.
Youcanalsoaddopeningtitlesandscenetransitions,suchasfading.
the scén
order of scenes
 Changing
Změna pořadí
Assigning
the playback order
Přiřazení
pořadí přehrávání
1
chopte
přesuňte
je do
požadované
pozice.
Drag
andscény
drop a
scenes
to the
desired
position.
1 U
Assigning the playback order
Příprava:
•Postupujte podle kroků, uvedených v části „Výběr scén pro úpravy“ (50).
Changing the order of scenes
1
Drag and drop scenes to the desired position.
 Vyjmutí scén z oblasti pro úpravy videosekvence
1Klepněte na scénu pro zrušení její registrace.
•Budete-li chtít vybrat několik scén najednou, podržte při klepání
na náhledy (miniatury) klávesu [Ctrl].
2Klepněte na tlačítko [Remove from list] (Odebrat ze seznamu).
1
2
1
2
•Scény budou odebrány pouze z oblasti pro úpravy videosekvence.
Samotná data nejsou smazána.
•Klepněte na tlačítko [Deselect all] (Zrušit výběr všech) pro odebrání
všech videosekvencí.
 Pro uložení obrazu jako videosekvence
•Postupujte podle kroků v části „Uložení upravených videosekvencí”
(51).
VideoCam Suite / 57
VideoCam Suite
57
Rozšířené funkce
Editing
video
your computer
Úpravy
obrazu
naon
počítači
Editing video on your computer
Advanced Features
Assigning the playback order/addingAdvanced
opening Features
titles/
adding
Přiřazení
pořadí
přehrávání/přidávání
úvodních
Assigning
the
playback
order/adding opening
titles/
effects
adding
effects
titulků/přidávání
efektů
Přidávání úvodních titulků
Titulky je možno přidávat pouze k úvodním scénám.
Titulek nebude přidán, pokud je úvodní scéna kratší než 5 sekund.
Příprava:
• Postupujte podle kroků, uvedených v části „Výběr scén pro úpravy“ (50).
11
22
33
Vyberte úvodní scénu a klepněte na tlačítko [Title] (Titulek).
Zobrazí se okno [Insert Title] (Vložit titulek).
Zadejte znění titulku a specifikujte efekty.
(Další podrobnosti o tomto okně 59)
•Pokud se nezobrazuje celý text, nebo pokud text překrývá obraz
videosekvence, změňte font písma nebo zmenšete jeho velikost.
Klepněte na tlačítko [OK].
•Pro zrušení tohoto procesu klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
•Vytvoří se úvodní videosekvence s titulkem. (To je indikováno
symbolem
na miniatuře.)
•Pro změnu titulku nejprve smažte všechny přidané efekty
a pak vytvořte nový titulek.
•Pro smazání efektu klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu
a v zobrazeném menu vyberte položku [Delete effect] (Smazat efekt).
VideoCam Suite / 58
VideoCam Suite
VideoCam Suite
58
58
Rozšířené funkce
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
[Insert Title] window
 Okno [Insert Title] (VložitEditing
titulek)
video on your computer
Editing video on your computer
[InsertTitle]
Title]window
window
[Insert
Advanced Features
 Přiřazení pořadí přehrávání/přidávání
úvodních
Assigning the playback order/adding opening titles/
titulků/přidávání efektů
adding effects
AdvancedFeatures
Features
Advanced
Assigningthe
theplayback
playbackorder/adding
order/addingopening
openingtitles/
titles/
Assigning
Font
addingeffects
effects
adding
Velikost fontu
Styl textu
: Tučné
: Skloněné (kurzíva)
: Se stínováním
: S obrysy
Náhled titulku
Zadejte titulek
(Až 128 jednobajtových
znaků na dvou řádcích.)
Barva obrysu [
Barva stínování [
Doba trvání titulku
●●
•Klepněte ●
na  pro specifikování
doby, po kterou bude titulek
●●
zobrazen. (3, 5 nebo 10 sekund.)
● přidávat ke scénám,
•Titulky nelze
které jsou kratší, než specifikovaná
doba zobrazení plus 2 sekundy.
]
]
Ztmavení pozadí textu
Barva textu
• Klepněte pro výběr barvy. (73)
Přidání efektů náběhu
Umístění textu
●●
button,itmaytakesometime
Náhled titulku a efektů v okně
button,itmaytakesometime
beforethepreviewactually
beforethepreviewactually
náhledu
startstoplay.Inparticular,it
● tlačítka [Preview] startstoplay.Inparticular,it
may take time if you specify a
•Po stisknutíbutton,itmaytakesometime
may take time if you specify a
longtitledisplayduration.
longtitledisplayduration.
(Náhled) může
chvíli trvat, než se
beforethepreviewactually
startstoplay.Inparticular,it
náhled začne
skutečně přehrávat.
may take
time pokud
if you specify a
To platí zejména
tehdy,
longtitledisplayduration.
zadáte dlouhou dobu zobrazení
titulku.
Zrušení titulku a efektů
VideoCam Suite
VideoCam Suite
59
59
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 59
59
Rozšířené funkce
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
Editing video on your computer
Advanced Features
Advanced
Features

Přiřazení
přehrávání/přidávání
úvodních
Assigning
thepořadí
playback
order/adding opening
titles/
Assigning
the playback
order/adding opening titles/
titulků/přidávání
efektů
adding
effects
adding effects
Adding scene transitions
Přidávání
přechodů
mezi scénami
Adding
scene
transitions
Efekt nelze přidat, pokud je buď scéna, pro kterou má být efekt nastaven
nebo předchozí scéna, kratší než 5 sekund.
Příprava:
• Postupujte podle kroků, uvedených v části „Výběr scén pro úpravy“ (50).
11
Efekty jsou přidány zde
22
33
44
Klepněte na scénu vpravo od pozice, kam chcete přidat efekt.
Klepněte na tlačítko [Transitional effect] (Přechodový efekt).
Zobrazí se okno [Insert Transition] (Vložit přechod).
Specifikujte požadovaný efekt.
(Další podrobnosti o tomto okně 61)
Klepněte na tlačítko [OK].
•Pro zrušení tohoto procesu klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
•Efekt je nyní přidán ke scéně. (To je indikováno symbolem na miniatuře.)
•Pro změnu efektu nejprve smažte přidaný efekt a poté vytvořte nový efekt.
•Pro smazání scén s efekty z oblasti pro úpravy videosekvence
nejprve smažte přidané efekty.
•Pro smazání efektu klepněte pravým tlačítkem myši na miniaturu
a v zobrazeném menu vyberte položku [Delete effect] (Smazat efekt).
• U scén s efekty nelze změnit jejich uspořádání.
Rady
•Po přidání efektu se doba přehrávání předchozí scény zkrátí o délku efektu.
shortenedbythelengthoftheeffect.
VideoCam Suite 60
VideoCam Suiteshortenedbythelengthoftheeffect.
/ 60
VideoCam Suite 60
Rozšířené funkce
Úpravy obrazu na počítači
Editing
videovideo
on your
computer
Editing
on your
computer
Advanced Features
Advanced
Features
 Přiřazení pořadí přehrávání/přidávání
úvodních
Assigning
the
playback
order/adding
opening
titles/
Assigning
the
playback
order/adding
opening
titles/
titulků/přidávání efektů
adding
effects
adding
effects
Effect
Efekt Effect
[Fade(Black)]/[Fade(White)]
[Fade[Fade(Black)]/[Fade(White)]
(Black)]/[Fade (White)] (Roztmívání/zatmívání (Černá/Bílá))
Thepreviousscenefadesouttoblackorwhite,andthe
Předchozí
scéna se zatmí do černé nebo bílé barvy a následující
Thepreviousscenefadesouttoblackorwhite,andthe
nextscenegraduallyfadesin.
scéna se
postupně roztmívá.
nextscenegraduallyfadesin.
Okno náhledu
[Mix]
[Mix] [Mix]
(Prolnutí)
Scenesaremomentarilysuperimposedasthenextscene
ScényScenesaremomentarilysuperimposedasthenextscene
se při roztmívání následující scény na okamžik prolnou.
fades (Setření)
in.
[Wipe]
fades in.
[Wipe]
Následující
[Wipe] scéna se postupně objeví jako při otevření černé opony.
Thenextsceneisrevealedasifacurtainisdrawnback.
[Slide]
(Odsunutí)
Thenextsceneisrevealedasifacurtainisdrawnback.
[Slide]
Předchozí
[Slide] scéna se odsune vpravo, čímž se postupně objeví následující
Theprevioussceneslidesright,revealingthenextscene.
scéna.Theprevioussceneslidesright,revealingthenextscene.
[Zoom-in]
[Zoom-in]
(Přiblížení)
[Zoom-in]
Thenextsceneappearsinthecentreoftheprevious
Následující
scéna se objeví uprostřed předchozí scény a postupně
Thenextsceneappearsinthecentreoftheprevious
sceneandgraduallyexpands.
se rozšiřuje.
sceneandgraduallyexpands.
[Zoom-out]
[Zoom-out]
(Vzdálení)
[Zoom-out]
Thepreviousscenegraduallyshrinks,andthenextscene
Předchozí
scéna se postupně vytrácí a následující scéna se postupně
Thepreviousscenegraduallyshrinks,andthenextscene
appearsinthebackground.
objevuje
v pozadí.
appearsinthebackground.
[Stretch]
[Stretch]
(Roztažení)
[Stretch]
Theprevioussceneshrinks,transformingintothenext
Předchozí
scéna se postupně vytrácí a transformuje se do následující
Theprevioussceneshrinks,transformingintothenext
scene.
scény.scene.
[Corner
wipe]
[Corner
wipe] wipe]
(Setření od rohů)
[Corner
Thenextsceneemergesfromtheupper-leftcorner,
Následující
scéna se vynoří z levého horního rohu a pohybuje se směrem
Thenextsceneemergesfromtheupper-leftcorner,
movingtowardtheothercorners.
k dalším
rohům.
movingtowardtheothercorners.
Doba trvání efektu
Zrušení efektu přechodu
[Corner
slide]
[Corner
slide] slide]
(Posunutí od rohů)
[Corner
•Klepněte na
pro specifikování
Thenextsceneslidesdiagonallydownandtotheright
Následující
scéna se posunuje úhlopříčně dolů a doprava z levého
Thenextsceneslidesdiagonallydownandtotheright
Náhled efektu
doby, po kterou bude efekt
from
the
upper-left
corner.corner.
horního
rohu.
from
the upper-left
•Po stisknutí tlačítka [Preview] (Náhled)
zobrazen. (3, 4 nebo 5 sekund.)
[Corner
zoom]
[Corner
zoom]zoom]
(Zvětšení od rohů)
[Corner
může
chvíli
trvat,
než
se
náhled
začne
•Přechody nelze přidávat ke scénám,
Thenextsceneexpandsdiagonallydownandtotheright
Následující
scéna se rozšiřuje úhlopříčně dolů a doprava z levého
Thenextsceneexpandsdiagonallydownandtotheright
skutečně přehrávat. To platí zejména
které jsou kratší, než specifikovaná
from
the
upper-left
corner.corner.
horního
rohu.
from
the upper-left
tehdy, pokud zadáte dlouhou dobu
doba zobrazení plus 2 sekundy.
trvání přechodu.
Pozice přehrávání
Movetheplaybacksliderto
Movetheplaybacksliderto
Posunem
posuvníku přehrávání
changetheplaybackposition.
změňtechangetheplaybackposition.
pozici přehrávání.
 Okno [Insert Transition] (Vložit přechod)
VideoCam Suite / 61
VideoCam
Suite Suite
61
VideoCam
61
Rozšířené funkce
Advanced Features
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
 Kontrola
výsledků
úprav
Checking
the edit
results
Youcanpreviewandchecktheeditresults.
Můžete si zobrazit náhled a zkontrolovat výsledky úprav.
Příprava:
• Proveďte požadované úpravy
1
Klepněte na tlačítko [Preview] (Náhled).
Výsledky úprav se přehrají v okně Preview (Náhled).
• Pro přehrávání od této části poklepejte na miniaturu.
: Pozastavení (pauza).
: Přehrávání.
: Ukončení (zastavení).
: Při pozastavení se provede zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích.
: Při pozastavení se provede přehrávání vpřed po jednotlivých snímcích.
: Ztlumení zvuku (klepněte pro obnovení zvukového výstupu).
: Zvuk je na výstupu (klepněte pro jeho ztlumení).
: Nastavení hlasitosti.
[Exit preview] :Closesthepreviewwindow.
(Ukončit náhled): Uzavření okna Preview (Náhled).
Posuvník: Zobrazuje polohu obrazu videosekvence při přehrávání.
Posuňte doleva nebo doprava pro posunutí polohy pro přehrávání.
 Pro uložení obrazu jako videosekvence
•Postupujte podle kroků v části „Uložení upravených videosekvencí”
(→51).
(51).
Rady
Posuvný ovladač
•Okno Preview (Náhled) slouží pro jednoduchou kontrolu upraveného
obsahu. Kvalita obrazu je nižší, než skutečné výsledky.
picturequalityislowerthantheactualresults.
VideoCam Suite 62
VideoCam Suite / 62
Rozšířené funkce
Advanced Features
Úpravy obrazu na počítači
Editing video on your computer
 Otáčení statických snímků
Rotating still pictures
1
2
3
Vyberte statický snímek, který chcete otočit.
Zvolte položku [Edit] (Úpravy) → [Edit still picture] (Upravit statický
snímek) → [Counter-clockwise Rotation] (Otočit proti směru
hodinových ručiček) nebo [Clockwise Rotation] (Otočit ve směru
hodinových ručiček) z menu.
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Obrázek se otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček
nebo proti směru hodinových ručiček.
 Při otočení statického snímku bez informace Exif
Při otočení statického snímku bez informace Exif se vytvoří nový statický
snímek ve formátu JPEG, který obsahuje informace Exif.
1JWhenastillpicturewithoutExifinformationisrotated,astill
akmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko [OK].
pictureinJPEGformatthathasExifinformationisnewly
created.
1 When the confirmation message is displayed, click
[OK].
Rady
•Pro statické snímky ve formátu JPEG, které obsahují informace Exif,
Tips
se otočení provede pouze opravou informace Exif. Při použití některého
●
ForstillpicturesinJPEGformatthathaveExifinformation,rotation
softwaru
se otočení statického snímku nemusí projevit.
isperformedbycorrectingtheExifinformationonly.Withsome
•Pokud otáčíte
mnoho statických snímků najednou, může dokončení tohoto
software,thestillpicturemaynotseemtoberotated.
procesu trvat delší dobu.
● Whenyourotatemanystillpicturesatonetime,itmaytaketimeto
finish the process.
VideoCam Suite / 63
VideoCam Suite
63
Advanced Features
Rozšířené funkce
Editing video on your computer
Protecting videos
Advanced Features
Úpravy obrazu na počítači
Youcanprotectagainstaccidentaldeletion.Whenprotectionisset,picturesareread-onlyandcannotbeeditedordeleted.
Editing video
on your computer
 Ochrana videosekvencí
1 Select the video that you want to protect.
[File] → [Protect ON] from the
2 Select
menu.
Protecting videos
Videosekvence
lze chránit před náhodným smazáním. Pokud je nastavena ochrana, mají videosekvence atribut „pouze pro čtení“ a nelze je upravovat ani mazat.
Youcanprotectagainstaccidentaldeletion.Whenprotectionisset,picturesareread-onlyandcannotbeeditedordeleted.
1
2
3
Vyberte videosekvenci, jejíž ochranu chcete nastavit.
When[ProtectOFF]isselected,thevideoprotectionis
Zvolte položku ●
[File]
(Soubor) → [Protect ON] (Zapnout ochranu)
canceled.
v menu.
•Při nastavení na hodnotu [Protect OFF] (Vypnout ochranu) je ochrana
When
videosekvence
zrušena.the confirmation message is
3 displayed, click [Yes].
Thevideoisprotected.
Jakmile se zobrazí
potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Videosekvence je chráněna.
Protectedvideo
Chráněná videosekvence
Rady
•Ochranu lze rovněž nastavit klepnutím pravým tlačítkem myši na miniatury
Tips ON] (Zapnout ochranu) nebo [Protect OFF]
a výběrem položky [Protect
(Vypnout ochranu) v zobrazeném
menu.
● Protectioncanalsobesetbyright-clickingthumbnailsandselecting
•U videosekvencí s nastavenou
položkou [Protect ON] (Zapnout
[ProtectON]or[ProtectOFF]inthemenudisplayed.
ochranu) se zobrazuje
, a tyto videosekvence nelze smazat nebo
● isdisplayedforvideossetto[ProtectON]andtheycannotbe
deletedoroverwrittenwithediteddata.Todeleteoroverwriteavideo,
přepsatTips
upravenými daty.
Pro smazání takové videosekvence nejprve
firstchangethesettingto[ProtectOFF]inthemenudisplayed.
● Protectioncanalsobesetbyright-clickingthumbnailsandselecting
změňte
nastavení položky
v zobrazeném menu na [Protect OFF]
● Videosforwhichprotectionissetwithasupportedvideocameraare
[ProtectON]or[ProtectOFF]inthemenudisplayed.
(Vypnout ochranu).
● isdisplayedforvideossetto[ProtectON]andtheycannotbe
•Videosekvence,
u nichžsetto[ProtectON]whencopiedtoaPC.
je ochrana nastavena na podporované
deletedoroverwrittenwithediteddata.Todeleteoroverwriteavideo,
videokameře, jsou po zkopírování do počítače nastaveny na hodnotu
firstchangethesettingto[ProtectOFF]inthemenudisplayed.
[Protect
ON] (Zapnout ochranu).
● Videosforwhichprotectionissetwithasupportedvideocameraare
setto[ProtectON]whencopiedtoaPC.
VideoCam Suite / 64
VideoCam Suite
VideoCam Suite
64
64
Rozšířené funkce
Záznam na optické disky a paměťové karty SD
Videosekvence uložené do počítače lze ukládat na optické disky a paměťové karty SD v řadě formátů.
Tato část popisuje některé předpoklady a upozornění, kterým je třeba před záznamem porozumět.
• Viz rovněž popis nastavení jednotky (8) a informace o médiích, podporovaných pro záznam (12).
 Záznam
Záznamové formáty
Pro záznam videosekvencí a statických snímků existuje několik záznamových formátů, z nichž každý má své konkrétní charakteristiky. Optimální záznamový
formát zvolte podle svých potřeb.
Záznamový formát
Charakteristiky
Dostupné médium
Zařízení pro přehrávání
Formát DVD-Video
•Lze vytvářet hlavní (Top) menu.
DVD-R (12 cm, jednostranný, jednostranný/
dvouvrstvý)
DVD-RW (12 cm, jednostranný)
•Záznam není možný na disky se záznamem.
Avšak disky DVD-RW lze opět použít pro
záznam po naformátování. (68)
Typické přehrávače DVD
Formát DVD-VR
• Nelze vytvářet hlavní (Top) menu.
DVD-RAM (12 cm, jednostranný, oboustranný)
(76)
Zařízení a software kompatibilní s formátem
DVD-VR
Karta SD
Formát (SD-Video)
•Formát určený pro záznam
videosekvencí na paměťové
karty SD.
• Nelze vytvářet hlavní (Top) menu.
Paměťové karty SD
(76)
Zařízení kompatibilní s formátem
SD-Video (televizory a podobně)
Formát DCF
(Statické snímky)
•Formát určený pro záznam
statických snímků na paměťové
karty SD.
Paměťové karty SD
(80)
Přehrávání nebo tisk je možný na zařízení,
které je kompatibilní s normou DCF
(digitální fotoaparáty, televizory, tiskárny atd.)
VideoCam Suite / 65
Rozšířené funkce
Advanced Features
 Recording
Záznam
Záznam
na on
optické
disky
a paměťové
karty SD
Recording
optical
discs
and SD cards
Hlavní
(Top) menu
Top menus
Dodatečný
na médium
s existujícím
obsahem
Additionalzáznam
recording
on media
with existing
content
Media Supporting
Additional Recording
DVD-RAM
DVD-RAM
Paměťové karty SD
SDcards
Média podporující dodatečný záznam
Format Formát
DVD-VR
DVD-VR
SD-Video
SD-Video
Při záznamu dodatečného obsahu můžete tento obsah přidat na
médium, zaznamenané prostřednictvím tohoto softwaru s použitím téhož
Whenrecordingadditionalcontent,youcanaddcontenttomedia
záznamového
formátu, v jakém je existující obsah.
recordedwiththissoftwarebyusingthesamerecordingformatas
theexistingcontent.
Rady
Creatingmediawiththissoftwarewillcreatea“topmenu”
Při
vytvoření média pomocí tohoto softwaru se vytvoří rozhraní s hlavním
(top)
menu, které slouží jako obsah média. Pro prohlížení obsahu zvolte
interfacethatservesasatableofcontents.Toviewcontent,select
miniatury
v hlavním (top) menu. Při vytváření hlavního (top) menu si můžete
thumbnailsinthetopmenu.Customizethedesignoftopmenusas
přizpůsobit
jeho vzhled.
desiredwhencreatingthem.
•Hlavní (Top) menu nelze vytvořit při záznamu na paměťovou kartu
● TopmenuscannotbecreatedwhenrecordingtoSDcardsor
SD nebo při záznamu ve formátu DVD-VR.
recordinginDVD-VRformat.
•Hlavní (top) menu se zobrazuje pouze na zařízeních, která tuto funkci
● Top
menus
are je
displayed
on equipment
thatprostřednictvím
supports this
podporují.
Nelze
přehrávat only
na videokamerách
nebo
feature.Theycannotbeplayedonvideocamerasorinthis
tohoto softwaru.
•software.
Vytváření hlavních (top) menu je volitelné. (Obsah je přehráván v pořadí,
● Creatingtopmenusisoptional.(Contentisplayedbackinthe
v jakém proběhl záznam.)
•orderofrecording.)
Pomocí průvodce Smart wizard nelze přidávat do hlavního (top)
menu titulky nebo miniatury.
● Titlescannotbeaddedtothetopmenusorthumbnailswiththe
•Obsah nelze přidávat na chráněné disky DVD-RAM. Zrušte nastavení
Tips
ochrany prostřednictvím zařízení, které bylo původně použito
● pro nastavení
ContentcannotbeaddedtoprotectedDVD-RAMdiscs.Clear
ochrany disku.
protectionsettingswiththeequipmentoriginallyusedtoprotectthe
•Dodatečný
obsah lze rovněž přidávat na paměťové karty SD,
disc.
pokud jsou na
kartách uloženy statické snímky.
● Dodatečný
AdditionalcontentcanalsoberecordedtoSDcardswhenstill
•
obsah nelze na disk zaznamenávat s použitím průvodce
pictureshavebeenrecordedtothecards.
Smart wizard.
● AdditionalcontentcannotberecordedtoadiscwiththeSmartwizard.
Smartwizard.
VideoCam Suite / 66
Rozšířené funkce
Záznam na optické disky a paměťové karty SD
 Záznam videosekvencí
Scény lze vybírat z řady složek s videosekvencemi uloženými v počítači prostřednictvím tohoto softwaru pro záznam na optické disky a paměťové karty SD
v jakémkoliv pořadí.
•Videosekvence pro záznam ve formátu DVD-Video musí být alespoň 2 sekundy dlouhé. Videosekvence pro záznam ve formátu DVD-VR musí být alespoň
3 sekundy dlouhé. Videosekvence, které jsou kratší než 2 sekundy, nelze na paměťovou kartu SD uložit.
Příprava:
•Zkopírujte videosekvenci do počítače (32)
•Ukončete všechen spuštěný software.
•Nezapomeňte ukončit ostatní software, který může mít přístup k optické
jednotce, jako je například Průzkumník Windows Explorer.
•Vložte médium pro záznam
•Při používání paměťových karet SD – viz část „Připojení paměťové
karty SD“ (15).
•Při záznamu videosekvencí na paměťovou kartu SD použijte
pro naformátování karet kompatibilní videokameru.
•Při přidávání obsahu na disky DVD-RAM zrušte jakoukoli ochranu
prostřednictvím zařízení, které bylo původně použito pro ochranu disku.
•Záznam vyžaduje dvojnásobek volného prostoru (pro pracovní oblast)
ve srovnání s kapacitou vytvářeného disku nebo paměťové karty SD.
Pro změnu pracovní oblasti (96).
Důležité
V průběhu záznamu neprovádějte následující činnosti. Tyto operace
mohou bránit v úspěšném záznamu a mohou vést k poškození disků
nebo zařízení.
– Odpojování kabelů od počítače nebo DVD zařízení nebo zapnutí/
vypnutí zařízení.
– Odhlašování uživatele ve Windows (přepínáním uživatelů).
– Vynucené ukončení tohoto softwaru.
– Vložení nebo vyjmutí paměťové karty SD.
Doba potřebná pro záznam
● Záznam bude určitou dobu trvat. Doba, vyžadovaná pro záznam,
se různí v závislosti na specifikacích disku a výkonu optické jednotky.
Podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze k disku a jednotce.
● Záznam může (zejména v následujících případech) trvat i několik hodin.
– Záznam krátké (malé) videosekvence ve formátu DVD-Video
(protože specifikace vyžaduje, aby byla k souborům, kratším
než 1 GB přidána „prázdná“ data, aby velikost souboru dosáhla
přibližně 1 GB).
VideoCam Suite / 67
Rozšířené funkce
Advanced Features
Advanced Features
 Záznam
videosekvencí
Recording
motion pictures
ZáznamRecording
na optické
paměťové
on disky
opticaladiscs
and SDkarty
cardsSD
Recording on optical discs and SD cards
Recording motion pictures
Recording motion
pictures(formát
(DVD-R/RW
(DVD-Video format))
Záznam videosekvencí
(DVD-R/RW
DVD-Video)
Recording motion pictures (DVD-R/RW (DVD-Video format))
FollowthesestepswhenrecordingonDVD-R/RWdiscs.
Při záznamu
na disky DVD-R/RW postupujte podle následujících kroků.
FollowthesestepswhenrecordingonDVD-R/RWdiscs.
11
22
33
44
Klepněte na
[Copy to media] (Zkopírovat na médium).
Zobrazí se okno [Copy to media] (Zkopírovat na médium).
Zvolte cílové umístění kopírování.
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Vyberte záznamový formát.
Médium
Záznamový formát
[High Quality (XP)] (Vysoká kvalita – XP)
DVD-R/RW
[Standard Quality (SP)] (Standardní kvalita – SP)
[Long Play (LP)] (Dlouhohrající režim – LP)
VideoCam Suite / 68
VideoCam Suite 68
VideoCam Suite 68
Rozšířené funkce
Záznam
na optické
diskydiscs
a paměťové
karty SD
Recording
on optical
and SD cards
Recording on optical discs and SD cards
Pracovní oblast kopírování
Recording
Záznam videosekvencí
motion pictures
Advanced Features
Advanced Features
Recording motion pictures
5
5
Uchopte a upusťte videosekvence do pracovní oblasti kopírování.
•Na disk lze kopírovat pouze videosekvence.
•Zopakujte tento postup pro výběr videosekvence. Budete-li chtít vybrat
několik položek najednou, podržte při klepání na náhledy (miniatury)
klávesu [Ctrl].
•Pro přidání videosekvencí z jiné složky, vyberte složku a poté
proveďte krok 5.
•Videosekvence budou zaznamenány v pořadí, v jakém jste je umístili
do pracovní oblasti kopírování.
•Pro zrušení kopírování na médium klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
 Odebrání videosekvencí z pracovní oblasti kopírování
1Klepněte na videosekvenci, kterou chcete odebrat.
•Budete-li chtít vybrat několik položek najednou, podržte při klepání
na náhledy (miniatury) klávesu [Ctrl].
2Klepněte na tlačítko [Remove from list] (Odebrat ze seznamu).
2
2
1
1
● Motionpicturesareonlyremovedfromthecopyworkarea.
The data itself is not deleted.
● Motionpicturesareonlyremovedfromthecopyworkarea.
•
odebrány pouze z pracovní oblasti
● Videosekvence
Click[Deselectall]toremoveallthemotionpictures.
The
data itself isbudou
not deleted.
kopírování.
Samotná data nejsou smazána.
● Click[Deselectall]toremoveallthemotionpictures.
•Klepněte na tlačítko [Deselect all] (Zrušit výběr všech) pro odebrání
všech videosekvencí.
Rady
Tips
•PokudTips
tento software používá optickou jednotku, nemůže být tato jednotka
●
Whenthissoftwareisusinganopticaldrive,thedrivecannotbeused
používána
jiným softwarem.
byothersoftware.
●
Whenthissoftwareisusinganopticaldrive,thedrivecannotbeused
•Úprava videosekvence není možná, pokud je zobrazena pracovní
● byothersoftware.
Motionpictureeditingisnotpossiblewhilethecopyworkareais
oblast kopírování.
Nejprve dokončete případnou požadovanou
displayed.Completeanyrequiredediting(suchasdividingscenes)in
● Motionpictureeditingisnotpossiblewhilethecopyworkareais
úpravu (jako je
advance.například rozdělování scén).
displayed.Completeanyrequiredediting(suchasdividingscenes)in
•Informace
o bodu scény jsou zachovány jako značky kapitol dokonce
● advance.
Thescenepointinformationisretainedaschapterpointsevenafter
i po záznamu
(kromě následujících případů).
recording,exceptinthefollowingcases.
● Thescenepointinformationisretainedaschapterpointsevenafter
- InDVD-Videoformat,thesceneisafterthe256thscene
recording,exceptinthefollowingcases.
– Ve formátu
DVD-Video; scéna, která je po 256. scéně
- InDVD-Videoformat,thesceneisafterthe256thscene
VideoCam Suite / 69
VideoCam Suite
VideoCam Suite
69
69
Rozšířené funkce
Recording
Záznam videosekvencí
motion pictures
Záznam
na optické
diskydiscs
a paměťové
karty SD
Recording
on optical
and SD cards
Recording on optical discs and SD cards
Advanced
Advanced Features
Features
Recording motion pictures
 Změna pořadí videosekvencí
1Uchopte videosekvence a upusťte je do požadované pozice.
6
B
B
C
C
Zkontrolujte, zda je v cílovém umístění pro kopírování
dostatek prostoru.
A: Prostor zabraný na posledním disku
B: Celková velikost videosekvencí uchopených a upuštěných
do pracovní oblasti kopírování
C: Požadovaný počet disků (přibližné vodítko)
•Pokud jsou na médiu již uložena data, zobrazuje se jejich
celkový objem.
A
A
7
8
9
Miniatury
hlavního (top) menu můžete zobrazit nebo skrýt potvrzením
Youcandisplayorhidethetopmenuthumbnailsbyselectingor
Youcandisplayorhidethetopmenuthumbnailsbyselectingor
nebo zrušením
potvrzení políček.
deselectingthecheckboxes.
deselectingthecheckboxes.
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Zobrazí se okno pro vytvoření hlavního (top) menu.
Seskupení miniatur hlavního (top) menu
Klepněte na levé horní políčko miniatury pro potvrzení nebo zrušení
potvrzení políčka.
Pomocí těchto značek potvrzovacích políček můžete seskupovat
miniatury hlavního (top) menu.
•Po seskupení miniatur bude přehrávání mezi sousedními
scénami plynulé.
•Jakmile miniatury seskupíte, můžete na médium uložit více
videosekvencí. (Protože některá média mají omezení počtu
miniatur hlavního (top) menu, které lze použít společně.)
numberoftopmenuthumbnailsthatcanbeusedtogether.)
numberoftopmenuthumbnailsthatcanbeusedtogether.)
VideoCam Suite / 70
VideoCam
VideoCam Suite
Suite
70
70
Rozšířené funkce
Advanced Features
 Záznam
videosekvencí
Recording
motion pictures
ZáznamRecording
na optické
a discs
paměťové
karty
SD
ondisky
optical
and SD
cards
Předchozí/následující stránka (pokud existuje více stránek)
1
Miniatury hlavního (top) menu jsou seskupeny.
2
3
Změna disku (pokud existuje více disků)
•Klepněte na tlačítko [Check all] (Potvrdit vše) pro výběr potvrzovacích políček
všech videosekvencí.
•Klepněte na tlačítko [Clear all] (Zrušit vše) pro zrušení potvrzení políček všech videosekvencí.
•V důsledku normy DVD-Video se jako miniatura automaticky nastaví alespoň
jedna z 99 videosekvencí. Z tohoto důvodu může zůstat nastavení miniatury
zachováno i po zrušení potvrzení všech políček.
•Pokud se objem dat, která se mají zkopírovat na disk (a potřebný počet disků)
v závislosti na způsobu seskupení miniatur a na uspořádání a nastavení titulu
změní, dojde k automatickému posunutí bodu rozdělení scény.
•U první videosekvence nelze zrušit potvrzení políčka.
•Jakmile v průběhu záznamu na více disků nastane chvíle pro přepnutí na
následující disk, je scéna automaticky rozdělena v souladu s velikostí disku.
V takovém případě je obraz z rozdělené pozice nastaven jako miniatura
hlavního (top) menu (miniatura se nezobrazuje v pracovní oblasti kopírování).
Pro změnu miniatury (74)
10
Určete design pro hlavní (top) menu.
•Je rovněž dostupná položka [No menu] (Bez menu).
Nevytvoří se žádné hlavní (top) menu a videosekvence se bude
přehrávat v pořadí, v jakém byla zaznamenána. Nelze nastavit design
pozadí a název.
1Klepněte na tlačítko [Background/Layout] (Pozadí/Uspořádání).
2Zvolte design, který preferujete.
•Pro použití konkrétního souboru statického snímku jako pozadí:
Zvolte položku [User still picture] (Uživatelský statický snímek),
specifikujte soubor JPEG na počítači a klepněte na tlačítko
[Open] (Otevřít). (Statické snímky s poměrem stran obrazu 4:3
se budou zobrazovat s černými pruhy vlevo a vpravo.)
3Klepněte pro výběr uspořádání náhledu (miniatury).
•Pokud existuje mnoho náhledů (miniatur), budou rozloženy
na více stránek.
Rady
•Takto vytvořené disky jsou určeny pouze pro přehrávání. Na tyto disky již
nelze přidat žádný další obsah.
VideoCam Suite / 71
•Pro výběr odlišné miniatury klepněte na tlačítko [Back] (Zpět)
a změňte svůj výběr.
VideoCam Suite
71
Rozšířené funkce
Advanced Features
 Záznam
videosekvencí
Recording
motion pictures
Záznam
na optické
paměťové
Recording
on disky
opticaladiscs
and SDkarty
cardsSD
11
3
1
2
12
VideoCam Suite / 72
Zadejte název.
•Klepněte na název, aby byl umožněn vstup pro zadání.
1Zadejte název stránky.
(Až 64 jednobajtových znaků.)
•Stejný název stránky se zobrazuje na všech stránkách.
Pokud název hlavního (top) menu nepožadujete, ponechejte
pole s informací o názvu prázdné.
2Zadejte názvy náhledů (miniatur).
(Až 24 jednobajtových znaků.)
•Ve výchozím nastavení jsou miniatury označeny názvem scény.
3Klepněte na položku [Font/Title] (Font/Název) a dokončete
nastavení fontu.
(Podrobnosti 73)
•Pokud se nezobrazuje celý text, nebo pokud text překrývá jinou
miniaturu, změňte font písma nebo zmenšete jeho velikost.
Změna obrázku miniatury.
Klepněte na tlačítko [Representative thumbnail] (Zástupná miniatura)
a pak vyberte miniaturu, kterou chcete změnit a nastavte zástupnou
miniaturu.
(Podrobnosti 74)
VideoCam Suite
72
Rozšířené funkce
Advanced Features
Advanced Features
Recording
opticaldisky
discsa and
SD cards
Záznam
naon
optické
paměťové
karty SD
Recording
on
optical discs
and SD cards
area
[Font/Title]
Oblast [Font/Title]
[Font/Title]
area (Font/Název)
6 [[Color]
6
(Barva)
6 Color]
[Color]
Forselectingthetextcolour
Pro
výběr barvy textu
Forselectingthetextcolour
● To
colours:
•
Procreate
vytvoření
barev:
11 22
Advanced Features
AdvancedAdvanced
Features Features
● To create colours:
2
2
Recording
on
discs
and SD cards
Recording
motion pictures
Advanced
Featurespictures
Recording
Recording
on optical
on
discs
optical
and
discs
SDoptical
cards
and SD
cards
Recording
Recording
motion
motion
pictures
336
55
[Font/Title]
area motion pictures
cs and SD[Font/Title]
cards [Font/Title]
Recording
area
area
etitles
motion pictures
Recording
Záznam videosekvencí
Recording
motion pictures
441
66
48
38
6
5
8
7
[Disc title]
2
1
1
2
6 [Color]
2
Forselectingthetextcolour
● To create colours:
4
4
6
6
8
8
3
3
5
5
7
7
Recording on optical discs and SD cards
6 [Color]
[Color] 6 [Color]
[Font/Title] area
Forselectingthetextcolour
Forselectingthetextcolour
Forselectingthetextcolour
1 2 colours:
● To create
● To create ●colours:
To create colours:
2
77 2 3
Adjustbrightness
4
6
5
7
Colouryouhave
created
8
Advanced Feat
Recording
motion pictures
Nastavení
6
2
2
Adjustbrightness
jasu
[Color]
Forselectingthetextcolour
● To create colours:
2
Barva,
Adjustbrightness
3
Adjustbrightness
Adjustbrightness
Colouryouhave
5
7
kterou jste
created
vytvořili
Colouryouhave
Colouryouhave
Colouryouhave
1
3
created
1
created
created 3
1
Colouryouhave
created
3
Click [Define Custom Colors]
11[Disc title] (Název disku)
Click [Define Custom Colors]
Click a desired colour
1 [Disc title]
Click a desired colour
Textsettingsforpagetitles
Nastavení textu pro názvy stránek
Click [Add to Custom Colors]
Textsettingsforpagetitles
1
3
[Disc title]
1 [Video
1title]
title]
[Disc
title] 1videosekvence)
22
[[Disc
Video
(Název
Click [Add to Custom Colors]
title]
The
colour is added to [Custom colors].
2 Textsettingsforpagetitles
Textsettingsforpagetitles
[Video Textsettingsforpagetitles
title]
Textsettingsformotionpicturetitles
Nastavení
textu pro názvy
videosekvence
1 Click [Define Custom Colors]
The colour is added to [Custom colors].
2
[Video title]
2 [Video
2 [Video title]
title]
[Shadow]
Textsettingsformotionpicturetitles
2 Click a desired colour
[Font]
33[Font]
[Shadow]
5
Textsettingsformotionpicturetitles
Textsettingsformotionpicturetitles
Textsettingsformotionpicturetitles
7 Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
Barva se přidá do položky [Custom colors] (Přizpůsobené barvy).
[Shadow]
7 [Shadow]
7 [Shadow] Clicktoaddtextstyles
in 55,
[Font]
33 Forselectingthefont
Pro
volbu
fontu
3 [Font] 3 Click [Add to Custom Colors]
3 [Font]
[Font]
in ,
Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
in 5 ,
Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
7
[
Shadow]
(Stín)
in 5 ,
in 5 , 6 forcoloursettings)
Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
The colour is added to [Custom colors]. Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
selectthedropshadowcolour(see
Forselectingthefont
Forselectingthefont
4
[
Size]
(Velikost)
Forselectingthefont
Forselectingthefont
6 forcoloursettings)
selectthedropshadowcolour(see
7 [Shadow]
4 [Size]
6 forcoloursettings)
(Dropshadow)
6 klepnutím
6 forcoloursettings)
selectthedropshadowcolour(see
selectthedropshadowcolour(see
selectthedropshadowcolour(see
forcoloursettings)
Pokud
jste
na
v
kroku
5
použili
stínování,
zvolte
barvu
4
[Size]
8
4
4
[Size]
[Size]
[Position]
4 Pro
volbu velikosti fontu
[Size]
8 [Position]
8 [Position]
8 [Position]
in 5 ,
Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
8tohoto
[Position]
stínování (viz krok 6 pro nastavení barev)
Forselectingthefontsize
Forselectingthefontsize
Forselectingthetextposition
5Forselectingthefontsize
[Forselectingthefontsize
Style]
(Styl)
Forselectingthetextposition
Forselectingthetextposition
Forselectingthetextposition
Forselectingthefontsize
5 [Style]selectthedropshadowcolour(see 6 forcoloursettings)
8
[Position]
(Umístění)
[Style] 5 [Style]
55 [Style]
Forselectingthetextposition
8
Klepněte
pro
přidání
stylů
textu
[Position]
5 Clicktoaddtextstyles
Clicktoaddtextstyles
[Style] Clicktoaddtextstyles
Pro výběr pozice textu
Forselectingthetextposition
Clicktoaddtextstyles
(Dalším
klepnutím
se
styly
textu
odstraní)
Clicktoaddtextstyles
(Clickagaintoremovetextstyles)
(Dropshadow)
(Dropshadow)
(Dropshadow)
(Clickagaintoremovetextstyles)
(Bold – tučné)/
(Italic – skloněné)/
(Underlined
– podtržené)/
(Bold)/
(Bold)/
(Dropshadow)
(Drop
shadow
(Italic)/
– (Italic)/
stínované)
Adjustbrightness
1 Click [Define Custom Colors]
1title]
[Disc
1
na položku3 [Define Custom Colors]
2 Click a desired colour
1Klepněte
Textsettingsforpagetitles
1
1 23
31
3 Click [Add to Custom Colors]
2 [Video title]
The colour is added to [Custom colors].
2(Definovat přizpůsobené barvy)
Textsettingsformotionpicturetitles
1Klepněte
7 [Shadow]
Click [Define
Custom
Colors] barvu
3Colors]
1 Click [Define
1 Click
Custom
[Define
Custom
Colors]
2
na
požadovanou
3 [Font] 3
in 5 ,
Whenyouhaveappliedadropshadowbyclicking
2 Click
a desired colour
2 Click a desired
2 Click colour
a Forselectingthefont
colour
desired
3
Klepněte
na položku [Add to Custom Colors]
selectthedropshadowcolour(see 6 forcoloursettings)
3
Click [Add
to Custom Colors]
4[Add
[Size]to
3 Click [Add
3 Click
to Custom
Colors]
Custom
Colors]
8
[Position]
7
(Přidat k přizpůsobeným
Forselectingthefontsize
The colour
is added
to [Custombarvám)
colors].
Forselectingthetextposition
The colour The
is added
colour
added
tocolors].
[Custom
colors].
7tois[Custom
[Style]
(Underlined)/
(Underlined)/
1
(Dropshadow)
(Dropshadow)
VideoCam Suite / 73
VideoCam Suite
73
Suite
VideoCam Suite
VideoCam
73 SuiteVideoCam
73
73
VideoCam Suite
Rozšířené funkce
Advanced Features
 Záznam videosekvencí
Recording motion pictures
Záznam na optické disky a paměťové karty SD
Recording on optical discs and SD cards
 [Representative
Oblast [Representative
thumbnail]
thumbnail]
area (Zástupná miniatura)
1
3
2
5
4
6
1Miniatura vybraná v hlavním (top) menu
1 AThumbnail
selected
in the top menu
2
ktuální pozice
přehrávání
2 •Current
Posunem
posuvníku
přehrávání změňte pozici přehrávání.
playback
position
3P●
řehrávání/Pozastavení
(pauza)
Movetheplaybackslidertochangetheposition.
4
astavení a návrat na začátek.
3Z
Playsback/Pauses
5
pozastavení
se provede
zpět/vpřed po jednotlivých
4 Při
Stops
and returns
to thepřehrávání
start.
5 snímcích
Duringpause,performsreverse/forwardplaybackbyframe
6
[Change thumbnail] (Změnit miniaturu)
6 [Change thumbnail]
Pro změnu miniatury.
Changethethumbnail.
1.Klepněte na miniaturu v okně pro vytvoření hlavního (top) menu.
1. Click
a thumbnail
in 3.
the top menu creation window.
2.Pro
přehrávání
použijte
3 to play.(pauzu) na pozici, kterou chcete nastavit
2.PUse
3.
ro pozastavení
in the
3.jako miniaturu,
Use 3 to pause
použijte
3.position that you want to set as the
•thumbnail.
Pomocí 2 a 5 proveďte jemné nastavení pozice přehrávání.
5 toperformfineadjustmentoftheplayback
4.Klepněte
tlačítko
[Change thumbnail] (Změnit miniaturu).
● Use 2naand
•Nastavený
position. obrázek může být o několik snímků mimo specifikovaný
obrázek.
4. Click
[Change thumbnail].
● Thesetpicturemaybeafewframesofftheonethatwas
specified.
Rady
•Pokud se po změně zástupné miniatury změní způsob seskupení miniatur
a bod rozdělení disku (70), bude změna zástupné miniatury zrušena.
Tips
VideoCam Suite / 74
● Ifafterchangingtherepresentativethumbnail,thewaythethumbnails
Rozšířené funkce
Advanced Features
 Záznam
videosekvencí
Recording
motion pictures
ZáznamRecording
na optické
disky a paměťové karty SD
on optical discs and SD cards
13
14
Rady
•Klepněte na tlačítko [Settings] (Nastavení) pro provedení rozšířených nastavení,
jako je například rychlost záznamu.
•Pokud se zobrazí zpráva „Insert a new disc” (Vložte nový disk), není možno
● Ifthecomputerharddiskiscompressed,amessageregardingdrive
zaznamenávat na aktuální vložený disk. Je možné, že na disku je již záznam.
compressionmaybedisplayedandrecordingmaynotbepossible.
Vložte prázdný nebo naformátovaný disk.
Clearthecheckfor[Properties]in[Compressthisdrivetosavedisk
•Pokud je pevný disk počítače komprimovaný, zobrazí se zpráva, týkající se
space]fortheharddiskdrive.
komprimace jednotky disku a záznam nemusí být možný. Zrušte potvrzení
políčka [Compress this drive to save disk space] (Komprimovat jednotku a šetřit
Notes
recording
tak místo na
disku)on
v položce
[Properties] (Vlastnosti) jednotky pevného disku.
15
● When you record motion picture that includes motion picture in
 Poznámky kbothaspectratioof16:9and4:3,aspectratioof16:9isused.
záznamu
Motionpictureinaspectratioof4:3isdisplayedwithblackbars
•Pokud pořídíte
videosekvenci, která zahrnuje poměr stran obrazu 16:9 i 4:3,
atrightandleft.
použije se poměr stran 16:9. Videosekvence s poměrem stran 4:3 se budou
zobrazovat ●
s Whenthefilesystemoftheharddiskthatissetasthework
černými pruhy vlevo a vpravo.
areaisFAT32,ifthetotalsizeofthemotionpicturethumbnails
•Pokud souborový
systém pevného disku, nastaveného jako pracovní oblast,
thataregroupedtogetherislargerthan4GB,thedatacannot
je FAT32, a pokud
celková velikost miniatur videosekvencí seskupených
dohromady, jebevětší
než 4
copied
toGB,
the nelze
disc. data na disk zkopírovat.
VideoCam Suite / 75
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Nyní se zahájí záznam, přičemž jeho aktuální stav se zobrazuje
indikátorem průběhu a miniaturami.
•Záznam bude určitou dobu trvat. Nepracujte s počítačem,
dokud záznam neskončí.
•Záznam lze ukončit klepnutím na tlačítko [Cancel] (Zrušit)
ve chvíli, kdy měníte disky nebo v průběhu konverze dat.
Záznam není možno ukončit v průběhu zápisu dat.
•Obsah, který se nevejde na jediný disk, bude rozdělen
a zaznamenán na více disků. Při přepnutí na nový disk se řiďte
zobrazenými pokyny.
•Zobrazovaná zbývající doba při kopírování představuje přibližnou
dobu pro jeden disk.
Jakmile se zobrazí zpráva, oznamující, že je záznam dokončen,
vyberte akci.
•Klepněte na tlačítko [Exit the wizard] (Ukončit průvodce),
pokud jste záznam dokončili. Klepněte na tlačítko [Copy again]
(Kopírovat znovu) pro záznam stejného obsahu na jiné médium.
●•
Click[Exitthewizard]ifyouarefinishedrecording.Click[Copy
Některé optické jednotky se mohou na nový disk přepnout
again]torecordthesamecontenttoanothermedia.
automaticky před tímto konečným krokem při záznamu.
● Someopticaldrivesmayswitchtoanewdiscautomatically
beforethisfinalstepinrecording.
VideoCam Suite
75
Rozšířené funkce
Záznam na optické disky a paměťové karty SD
Recording on optical discs and SD cards
 Záznam videosekvencí
Advanced Features
Recording motion pictures
Záznam videosekvencí (DVD-RAM (formát DVD-VR) a paměťová karta SD (formát SD-Video)
Recording motion pictures (DVD-RAM (DVD-VR format) and SD card (SD-Video format))
Při záznamu
na disky DVD-RAM ve formátu DVD-VR a na paměťové karty SD postupujte podle následujících kroků.
FollowthesestepswhenrecordingonDVD-RAMdiscsinDVD-VRformat,andwhenrecordingonSDcards.
• Videosekvence,
zaznamenaná ve formátu DVD-VR, musí být alespoň 3 sekundy dlouhá.
● MotionpicturerecordedinDVD-VRformatmustbeatleast3secondslong.
• Videosekvence,
které jsou kratší než 2 sekundy, nelze na paměťovou kartu SD uložit.
● Motionpictureslessthan2secondslongcannotberecordedonSDcards.
1
2
Proveďte kroky 1–3 uvedené v části „Záznam videosekvencí“
(68).
Vyberte záznamový formát.
Médium
Záznamový formát
[High Quality (XP)] (Vysoká kvalita – XP)
DVD-RAM
[Standard Quality (SP)] (Standardní kvalita – SP)
[Long Play (LP)] (Dlouhohrající režim – LP)
(Pro disky DVD-RAM)
(Pro paměťovou kartu SD)
Paměťové
karty SD
[Videosekvence ve formátu SD-Video]
Rady
Tips
•Optické jednotky, používané tímto softwarem, nemohou být používány
● Opticaldrivesinusebythissoftwarecannotbeusedbyother
jiným softwarem.
software.
VideoCam Suite 76
VideoCam Suite / 76
Rozšířené funkce
Záznam na optické disky a paměťové karty SD
Recording on optical discs and SD cards
Recording on optical discs and SD cards
Recording on optical discs and SD cards
Pracovní oblast kopírování
(Pro disky DVD-RAM)
Recording
Záznam videosekvencí
motion pictures
Recording motion pictures
Advanced Features
Advanced Features
Advanced Features
Recording motion pictures
3
3
3
Uchopte a upusťte videosekvence do pracovní oblasti kopírování.
•Záznam statických snímků (80)
•Zopakujte tento postup pro výběr videosekvence. Budete-li chtít
vybrat několik položek najednou, podržte při klepání na náhledy
(miniatury) klávesu [Ctrl].
•Pro přidání videosekvence z jiné složky, vyberte složku a poté
proveďte krok 3.
•Videosekvence budou zaznamenány v pořadí, v jakém jste je umístili
do pracovní oblasti kopírování.
•Pro zrušení kopírování na médium klepněte na tlačítko [Cancel] (Zrušit).
 Odebrání videosekvencí z pracovní oblasti kopírování
1Klepněte na videosekvenci, kterou chcete odebrat.
•Budete-li chtít vybrat několik položek najednou, podržte při klepání
na náhledy (miniatury) klávesu [Ctrl].
2Klepněte na tlačítko [Remove from list] (Odebrat ze seznamu).
2
2
1
1
2
•Videosekvence
budou odebrány pouze z pracovní oblasti kopírování.
1
Samotná data nejsou smazána.
•Klepněte na tlačítko [Deselect all] (Zrušit výběr všech) pro odebrání
všech videosekvencí.
 Změna pořadí videosekvencí
1Uchopte videosekvence a upusťte je do požadované pozice.
VideoCam Suite / 77
VideoCam Suite
VideoCam Suite
77
77
Rozšířené funkce
Advanced Features
Záznam
na optické disky a paměťové karty SD
Recording on optical discs and SD cards
Recording
Záznam videosekvencí
motion pictures
4
Zkontrolujte, zda je v cílovém umístění pro kopírování dostatek
prostoru.
A: Prostor zabraný na posledním disku
B: Celková velikost videosekvencí uchopených a upuštěných
do pracovní oblasti kopírování
C: Požadovaný počet disků (přibližné vodítko)
•Pokud jsou na médiu již uložena data, zobrazuje se jejich
celkový objem.
B
C
A
(Pro disky
DVD-RAM)
5
6
Klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
(Pro disky DVD-RAM)
VideoCam Suite / 78
VideoCam Suite
78
Rozšířené funkce
Advanced Features
Recording
Záznam videosekvencí
motion pictures
Záznam
na optické
disky discs
a paměťové
karty SD
Recording
on optical
and SD cards
7
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Nyní se zahájí záznam, přičemž jeho aktuální stav se zobrazuje
indikátorem průběhu a miniaturami.
•Záznam veškerých dat určitou chvíli trvá. Nepracujte s počítačem,
dokud záznam neskončí.
•Záznam není možno ukončit v průběhu zápisu dat.
 Pro disky DVD-RAM
•Obsah, který se při záznamu na disk nevejde na jediný disk,
bude rozdělen a zaznamenán na více disků. Při přepnutí na nový
disk se řiďte zobrazenými pokyny.
Rady
•Pokud je na disku DVD-RAM zaznamenána nežádoucí videosekvence,
smažouTips
se naformátováním disku veškeré uložené videosekvence.
● IfthereisanunwantedmotionpicturerecordedonaDVD-RAMdisc,
Videosekvence
nelze odstraňovat jednotlivě.
•Zvukováformattingthediscwilldeleteallmotionpictures.Motionpictures
stopa obsahu ve formátu DVD-VR je zaznamenána ve formátu
cannotberemovedindividually.
Dolby Digital.
● TheaudiotrackofcontentinDVD-VRformatisrecordedinDolby
•Označení
MPEG2 (SD-Video) odkazuje na soubory, odpovídající
Digitalformat.
specifikacím
SD-Video, které jsou zakódovány ve formátu MPEG2.
● MPEG2(SD-Video)referstofilesconformingtoSD-Video
•Formát specifications
SD-Video podporuje
typy zvukového
doprovodu: MPEG1
that are dva
encoded
in MPEG2 format.
Layer ●
2 TheSD-Videoformatsupportstwotypesofaudio:MPEG1Layer
a Dolby Digital. Některé modely videokamer umožňují záznam
zvuku pouze
v normě MPEG1 Layer 2. Viz návod k obsluze videokamery,
2andDolbyDigital.Somevideocameramodelscanonlyrecord
kde najdete
další podrobnosti.
MPEG1Layer2audio.Seetheoperatinginstructionsforthevideo
for details.ve formátu MPEG2 zaznamenána jako SD-Video,
•Pokud jecamera
videosekvence
● WhenMPEG2motionpictureisrecordedasSD-Video,theoriginal
zůstane
původní zvukový formát zachován bez úpravy.
audioformatisretainedwithoutmodification.
•Pokud pořídíte
videosekvenci, která zahrnuje obsah s poměrem stran
Wheni 4:3,
you použije
record motion
picture
that
includes
content in both
aspect
obrazu● 16:9
se poměr
stran
16:9.
Videosekvence
s poměrem
ratioof16:9and4:3,aspectratioof16:9isused.Motionpicturein
stran 4:3aspectratioof4:3isdisplayedwithblackbarsatrightandleft.
se budou zobrazovat s černými pruhy vlevo a vpravo.
•Kvalita●obrazu
videosekvencí, zaznamenaných ve formátu SD-Video,
ThepicturequalityofmotionpicturesrecordedinSD-Videoformat
může být
oproti původnímu obsahu zhoršená. Kromě toho v závislosti
maybeinferiortothatoftheoriginalcontent.Additionally,depending
na zařízení
pro přehrávání může být zhoršená kvalita obrazu při
ontheplaybackequipment,thepicturequalitymaybeinferiorto
přehrávání
na počítači, může docházet k přeskakování zvukové stopy
playbackonacomputer,theaudiotrackmayskip,framesmaybe
dropped,orotherproblemsmayoccur.
nebo k výpadkům
snímků nebo se mohou vyskytnout další problémy.
8
Jakmile se zobrazí zpráva, oznamující, že je záznam dokončen,
vyberte akci.
•Klepněte na tlačítko [Exit the wizard] (Ukončit průvodce),
pokud jste záznam dokončili. Klepněte na tlačítko [Copy again]
action.
(Kopírovat znovu) pro záznam stejného obsahu na jiné médium.
●
Click[Exitthewizard]ifyouarefinishedrecording.Click[Copy
•
Některé optické jednotky se mohou na nový disk přepnout
again]torecordthesamecontenttoanothermedia.
automaticky před tímto konečným krokem při záznamu.
● Someopticaldrivesmayswitchtoanewdiscautomatically
beforethisfinalstepinrecording.
VideoCam Suite / 79
VideoCam Suite
79
Rozšířené funkce
Advanced Features
Záznam
na optické
diskydiscs
a paměťové
karty SD
Recording
on optical
and SD cards
Recording
still pictures
 Záznam
statických
snímků
StillpicturesonyourcomputercanberecordedonSDcards.Thesestillpicturesarerecordedinaformatthatcanbeviewedondigital
Statickécamerasandsimilardevices(DCFformat).
snímky ve vašem počítači lze ukládat na paměťové karty SD. Tyto statické snímky jsou zaznamenány ve formátu, který lze prohlížet na digitálních
● ForalistofsupportedSDcards(→12)
fotoaparátech
a na obdobných zařízeních (formát DCF).
• Seznam podporovaných paměťových karet SD (12)
Příprava:
•Vložte paměťovou kartu SD. (Viz část „Připojení paměťové karty SD“
15)
1
2
Proveďte kroky 1–3 uvedené v části „Záznam videosekvencí“ (68).
Vyberte záznamový formát.
Médium
Paměťové karty SD
3
Záznamový formát
[Statické snímky ve formátu DCF]
Vyberte statické snímky.
•Pro přidání statického snímku z jiné složky zvolte složku
a poté vyberte statický snímek.
•Obsah, překračující dostupný prostor na paměťové kartě SD,
je indikován červeně. V takovém případě smažte některé statické
snímky, které jste měli v úmyslu uložit.
Rady
•DCF: Design
rule for Camera File system. Tento záznamový formát odpovídá specifikacím souborového systému, který byl navržen asociací Japan Electronics
conformstofilesystemspecificationsoftheJapanElectronicsand
and Information
Technology Industries Association (JEITA).
InformationTechnologyIndustriesAssociation(JEITA).
•Statické
snímky ve formátu DCF nelze konvertovat na videosekvenci.
● StillpicturesinDCFformatcannotbeconvertedtomotionpicture.
VideoCam Suite 80
VideoCam Suite / 80
Rozšířené funkce
Advanced Features
Recording
Záznam statických
snímků
still pictures
Záznam na optické disky a paměťové karty SD
Recording on optical discs and SD cards
4
5
6
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
Nyní se zahájí záznam, přičemž jeho aktuální stav se zobrazuje
indikátorem průběhu a miniaturami.
• Záznam není možno ukončit v průběhu zápisu dat.
• Nepracujte s počítačem, dokud záznam neskončí.
Jakmile se zobrazí zpráva, oznamující, že je záznam dokončen,
klepněte na tlačítko [OK].
Rady
Tips
•Podrobnosti
o složce pro ukládání a struktuře názvu souboru si vyhledejte
● Refertotheoperatinginstructionsofthevideocameraforthesave
v návodu
k obsluze
folder
and filevideokamery.
name structure.
VideoCam Suite / 81
VideoCam Suite
81
Rozšířené funkce
Advanced Features
Používání
užitečných
funkcí
Using
convenient
features
 Vytváření
statických
snímků
videosekvencí
Creating
still pictures
fromzmotion
pictures
Advanced Features
YoucanextractaframefromaplayingmotionpictureandsaveitasastillpictureinJPEGformatwithExifinformation.
Tato funkce
umožňuje vyjmutí snímku z přehrávané
videosekvence afeatures
jeho uložení jako statického snímku ve formátu JPEG s informacemi Exif.
Using convenient
Creating still pictures from motion pictures
1
V okně přehrávání pozastavte videosekvenci v místě, které chcete
uložit jako statický snímek.
•Lze rovněž zobrazit zvolením položky [Tools] (Nástroje) → [Movie]
(Videosekvence) → [Still picture capture] (Zachytit statický snímek)
z menu.
YoucanextractaframefromaplayingmotionpictureandsaveitasastillpictureinJPEGformatwithExifinformation.
2
3
4
5
1
2
.
3
Zvolte cílovou složku pro ukládání.
Klepněte na
 Pro ukládání do složky, která není zobrazena
1Klepněte na tlačítko [Browse...] (Procházet).
2Zvolte požadovanou složku nebo vytvořte novou složku
a pak klepněte na tlačítko [OK].
4
5
Zadejte název souboru.
Klepněte na tlačítko [OK].
Uloží se statický snímek, který byl vyjmut z videosekvence.
VideoCam Suite
82
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 82
82
Rozšířené funkce
Advanced Features
Usingužitečných
convenient funkcí
features
Používání
Online Sharing
 Online sdílení
YoucaneasilyuploadmotionpicturesrecordedwithavideocameraandmotionpicturessavedonyourPCtoYouTubeandFacebook. You
canalsoautomaticallyattachtheaddress(URL)oftheuploadedmotionpicturetoane-mailandsendittoaspecificperson.
Videosekvence,
zaznamenané videokamerou a videosekvence, uložené na počítači, můžete snadno umístit (upload) na server YouTube a Facebook.
● FutureoperationisnotguaranteedifYouTube/Facebookchangesitsservicesorspecifications.Pleasenotethatthecontentsoftheservice
Můžete rovněž
automaticky připojit adresu (URL) umístěné videosekvence k e-mailu a odeslat jej určité osobě.
orthewindowsmaybechangedatanytimewithoutpriornotice.(TheseservicesareavailableasofDecember2010.)
•Funkčnost
této služby není v budoucnu zaručena, pokud server YouTube/Facebook změní své služby nebo specifikace. Mějte prosím na paměti,
● Donotuploadvideosprotectedbycopyrightexceptwhenyouholdcopyrightofthecontentsorpermissionhasbeenobtainedfrom
theže obsah
služby nebo
oken
mohou
být
kdykoliv
předmětem
změn
bez
předchozího
upozornění.
(Tyto
služby
jsou
dostupné
k
prosinci
2010.)
relatedrightholder.
•Neumisťujte na tento server videosekvence chráněné autorskými právy, s výjimkou situace, kdy jste držiteli autorských práv obsahu vy sami, nebo pokud jste
dostali povolení od příslušného držitele autorských práv.
Preparation:
Příprava:
● ConnectthePCtotheInternet.
•Připojte
počítač k internetu.
● Connectthevideocameratothecomputer
•Připojte
videokameru k počítači.
IfyouhaveusedthevideocameratorecordcontentonanSD
Pokud jste pro záznam obsahu na paměťovou kartu SD použili
card,insertthatcardinthevideocamera.
videokameru, vložte tuto paměťovou kartu do videokamery.
Spuštění z průvodce Smart wizard
1
V průvodci Smart wizard zvolte položku [Online sharing]
(Online sdílení).
Zobrazí se videosekvence, uložené ve vnitřní paměti videokamery
nebo na paměťové kartě SD.
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 83
83
Rozšířené funkce
Advanced Features
Používání
Usingužitečných
convenient funkcí
features
Online
Onlinesharing
sdílení
2
Zvolte videosekvenci, kterou chcete umístit (upload) na server
a klepněte na tlačítko [Next] (Další).
•Tady klepněte na tlačítko [Settings] (Nastavení) pro provedení
rozšířených nastavení.
 [Proxy settings] (Nastavení proxy)
Nastavte, zda budete pro upload používat server proxy nebo nikoli.
 [YouTube: Account settings] (Nastavení účtu YouTube)
Při uploadu na server YouTube nastavte uživatelské jméno a heslo.
3
Zvolte stránku pro umístění (upload).
Přejděte ke kroku 4 (86).
Tips
Rady● TouploadmotionpicturestoYouTubeorFacebook,eachmotion
picture can be no more than 30 minutes∗long.
∗ ThetotalfilesizeofthemotionpicturestouploadtoFacebookcan
•Při umístění
(upload) videosekvencí na server YouTube nebo Facebook platí, že jednotlivé videosekvence nesmí být delší než 30 minut*.
* Celkovábenomorethan1GBlarge.
velikost videosekvencí, které hodláte umístit (upload) na server Facebook, nesmí přesáhnout 1 GB.
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 84
84
Rozšířené funkce
Advanced Features
Používání užitečných funkcí
Using convenient features
Using convenient features
Online
Online
sdílení
sharing
Advanced Features
Online sharing
Spuštění z hlavního okna
(Při prvním uploadu)
1
2
1
[Online sharing] (Online sdílení).
Klepněte na tlačítko
Zobrazí se okno Online sharing (Online sdílení).
•Toto okno lze rovněž zobrazit zvolením položky [Output] (Výstup)
→ [Online sharing] (Online sdílení) z menu.
2
Zvolte videosekvenci, kterou chcete umístit (upload) na server
a klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Zobrazí se okno pro výběr stránky pro umístění (upload).
•Pokud videosekvence, které jste přenesli (upload) již existují,
podívejte se na část „Pokud již přenesené (upload) videosekvence
existují” (90).
3
3
Zvolte stránku pro umístění (upload).
•Tady klepněte na tlačítko [Settings] (Nastavení) pro provedení
rozšířených nastavení. (Podrobnosti 84)
Tips
● TouploadmotionpicturestoYouTubeorFacebook,eachmotion
picture can be no more than 30 minutes∗long.
∗ ThetotalfilesizeofthemotionpicturestouploadtoFacebookcan
benomorethan1GBlarge.
VideoCam Suite
85
Tips
● TouploadmotionpicturestoYouTubeorFacebook,eachmotion
Rady
picture can be no more than 30 minutes∗long.
∗ ThetotalfilesizeofthemotionpicturestouploadtoFacebookcan
•Při umístění
(upload) videosekvencí na server YouTube nebo Facebook platí, že jednotlivé videosekvence nesmí být delší než 30 minut*.
* Celkovábenomorethan1GBlarge.
velikost videosekvencí, které hodláte umístit (upload) na server Facebook, nesmí přesáhnout 1 GB.
VideoCam Suite
VideoCam Suite / 85
85
Rozšířené funkce
Advanced Features
Online
Onlinesharing
sdílení
Používání užitečných funkcí
Using convenient features
4
Přihlaste se ke službě YouTube nebo Facebook.
•Následující okno s varováním se zobrazí, pokud nemáte účet
Facebook nebo YouTube. Postupujte podle pokynů v okně, klepněte
na položku [Open the Account Creation Page] (Otevřít stránku pro
vytvoření účtu) a zaregistrujte si na jednotlivých webových stránkách
uživatelský účet.
•Po dokončení registrace uživatelského účtu na webové stránce
Facebook nebo YouTube se zobrazí následující okno pro přihlášení.
Podle pokynů v okně vyplňte požadovaná pole a přihlaste se.
Okno pro přihlášení ke službě YouTube
Okno pro přihlášení ke službě Facebook
Rady
•Server YouTube si zapamatuje vaše uživatelské jméno od vašeho druhého
přihlášení. Po potvrzení rámečku [Remember password] (Zapamatovat
heslo)●bude vaše heslo uloženo od vašeho druhého přihlášení.
Po uložení vašeho hesla nebo uživatelského jména se budete přihlašovat
automaticky, a okno pro přihlášení se již nebude zobrazovat.
•Služba Facebook si vaši e-mailovou adresu a heslo nebude pamatovat,
automatically,andthesign-inwindowwillnotbedisplayed.
proto budete
muset tyto položky zadávat při každém přihlášení.
● Facebookwillnotrememberyoure-mailaddressandpassword,so
•Pokud se ke službě Facebook přihlásíte prostřednictvím jiného softwaru,
youneedtoenterthemeachtimeyousignin.
nežli je
tento software, dojde k odpojení z tohoto softwaru, a budete
● IfyousignintoFacebookusingsoftwareotherthanthissoftware,you
se muset
přihlásit znovu.
aredisconnectedfromthissoftwareandneedtosigninagain.
•Pokud●nemáte
svůj účet, můžete se přihlašovat z okna pro přihlášení
Ifyoudonothaveanaccount,youcansignupfromthesign-in
na odpovídající
stránce.
windowofeachsite.
5
Zadejte název a další informace o jednotlivých videosekvencích,
které se mají zobrazovat na serveru YouTube nebo Facebook.
YouTube or Facebook.
VideoCam Suite / 86
VideoCam Suite
86
Advanced
Features
Rozšířené
funkce
Using convenient features
Používání užitečných funkcí
Online sharing
 Online sdílení
YouTube
A
B
C
D
E
AYouTube
: Enter a title.
BA:
Zadejte
název.
: Enter
a description
of the contents of the motion picture.
B:(Thetitleisdisplayedbydefault.)
Zadejte popis obsahu videosekvence.
C :Specifythecategory.
(Ve výchozím nastavení se zobrazuje název.)
DC:
Specifikujte kategorii.
: Enterkeywords.
D:(Thetitleisdisplayedbydefault.)
Zadejte klíčová slova.
E : Select[Public],[Unlisted]or[Private]
(Ve výchozím nastavení se zobrazuje ∗název.)
astheprivacysetting.
E:
Jako nastavení ochrany soukromí zvolte možnost [Public] (Veřejná),
[Public]:Themotionpictureissharedwithallusers.
[Unlisted] Themotionpictureissharedwithalluserswhohavethe
(Neuvedená v seznamu) nebo [Private] (Soukromá)*.
[Unlisted]:
[Public] (Veřejná):
Videosekvenci lze sdílet se všemi uživateli.
link(URL).
[Unlisted] (Neuvedená v seznamu): Videosekvenci lze sdílet se všemi
[Private]:Onlyyoucanplaythemotionpicture.
∗ Evenifyouselect[Unlisted]or[Private]here,youcanchange
uživateli, kteří mají odkaz (URL).
[Private] (Veřejná): Videosekvenci můžete přehrávat pouze vy.
thesettingto[Public]lateronYouTube.RefertotheYouTube
* I pokud zde zvolíte možnost [Unlisted] (Neuvedená v seznamu)
specificationforthedetailedsettings.
nebo [Private] (Soukromá), můžete na serveru YouTube později změnit
toto nastavení na [Public] (Veřejná). Podrobnosti o nastavení si vyhledejte
ve specifikacích služby YouTube.
Facebook
A
B
C
AFacebook
: Enter a title.
BA:
: Enter
a description
of the contents of the motion picture.
Zadejte
název.
B:(Thetitleisdisplayedbydefault.)
Zadejte popis obsahu videosekvence.
C : Toshareamotionpicturewithsomeone,selectasettingotherthan
(Ve výchozím nastavení se zobrazuje název.)
C:[OnlyMe].
Pro sdílení videosekvence s nějakou osobou zvolte jinou možnost
([Everyone],[FriendsOnly],[FriendsofFriends],[SpecificPeople],
než [Only Me] (Pouze já).
∗ (Každý), [Friends Only] (Pouze přátelé), [Friends of friends]
[OnlyMe])
([Everyone]
TheFriendListisdisplayedwhen[FriendsofFriends],[Friends
(Přátelé přátel), [Specific People] (Konkrétní lidé), [Only Me] (Pouze já))*
Only]or[SpecificPeople]isselectedasthepublicpostingsetting.
Seznam přátel Friend List se zobrazí, pokud je jako nastavení pro
∗ veřejné
Evenifyouselect[OnlyMe]here,youcanchangethesettinglater
umístění zvolena možnost [Friends of friends] (Přátelé přátel),
in Facebook. (Pouze
Refer to
the Facebook
specification
the detailed
[Friends Only]
přátelé)
nebo [Specific
People] for
(Konkrétní
lidé).
*settings.
I pokud zde zvolíte možnost [Only Me] (Pouze já), můžete na serveru
Facebook později toto nastavení změnit. Podrobnosti o nastavení
si vyhledejte ve specifikacích služby Facebook.
VideoCam Suite / 87
Rozšířené funkce
Online
Onlinesharing
sdílení
Používání
funkcí
Usingužitečných
convenient features
Using convenient features
Advanced Features
Advanced Features
Online sharing
6
6
Klepněte na tlačítko [Execute] (Provést).
•Po umístění videosekvence, jejíž délka přesahuje omezení velikosti,
na server Facebook, se může zobrazit okno s varováním.
7
7
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva ohledně copyrightu obsahu,
zkontrolujte obsah, potvrďte potvrzovací rámeček a klepněte
na tlačítko [OK].
8
8
Videosekvence bude umístěna na server.
•Jednotlivé videosekvence mohou být až 30 minut dlouhé, a mohou
být automaticky rozděleny na základě časového omezení stránky pro
upload. Po umístění (uploadu) na server YouTube se vytvoří playlist
(seznam pro přehrávání). * Pro smazání playlistu smažte playlist
a všechny videosekvence v playlistu z webové stránky YouTube.
* Pokud je zvolena možnost [Unlisted] (Neuvedená v seznamu),
playlist se nevytvoří.
•A představuje přibližnou indikaci zbývající doby. Tato hodnota může
být předmětem změny v závislosti na vašem počítači a připojení
k internetu, a na stavu stránky pro upload.
•Pro zrušení uploadu v jeho průběhu klepněte na tlačítko B.
A
A
B
B
RadyTips
●Tips
Uploadingmaytakesometimedependingonthefilesizeoryour
•V závislosti
na velikosti souboru nebo na vašem komunikačním prostředí
communicationenvironment.
může●umístění
videosekvence na server trvat delší chvíli.
Uploadingmaytakesometimedependingonthefilesizeoryour
communicationenvironment.
VideoCam Suite / 88
VideoCam Suite
VideoCam Suite
88
88
Rozšířené funkce
Advanced Features
Používání užitečných funkcí
Using convenient features
Using convenient features
Rady
 Online
sdílení
Online sharing
Advanced Features
Online sharing
9
9
10
10
Klepněte na tlačítko [OK].
Zobrazí se okno pro potvrzení adresy pro uloženou videosekvenci.
11
11
Tips
•Po klepnutí na adresu URL umístěné videosekvence můžete
●
IfyouclicktheURLofanuploadedmotionpicture,youcangotothe
přejít na odpovídající webovou stránku a přehrát si videosekvenci
correspondingwebsiteandplaybackthemotionpictureonyourweb
Tips
ve vašem webovém
browser. prohlížeči.
Mějte na●paměti,
že může chvíli trvat, než budete po uploadu
IfyouclicktheURLofanuploadedmotionpicture,youcangotothe
Notethatitmaytakesometimeafteruploadingamotionpicture
videosekvence
moci videosekvenci na webové stránce přehrát.
correspondingwebsiteandplaybackthemotionpictureonyourweb
beforeyoucanplayitbackonthewebsite.Youmaynotbeableto
Okamžitá kontrola
videosekvence nemusí být možná.
browser.
check it immediately.
Notethatitmaytakesometimeafteruploadingamotionpicture
VideoCam Suite / 89
beforeyoucanplayitbackonthewebsite.Youmaynotbeableto
check it immediately.
Po uploadu vyberte adresu a připojte ji k e-mailu pro odeslání
určité osobě.
•Klepnutím na položku [Copy to clipboard] (Zkopírovat do
schránky) můžete zkopírovat adresy URL jednotlivých
umístěných videosekvencí. Klepnutím na položku [Bulk copy to
clipboard] (Zkopírovat dávku do schránky) můžete zkopírovat
všechny adresy URL umístěných videosekvencí. Při používání
služby Webmail lze adresu URL zkopírovat a připojit k e-mailu
jako přílohu k hlavnímu textu odesílané e-mailové zprávy.
•Klepnete-li na položku [Attach to e-mail] (Připojit k e-mailu),
spustí se automaticky e-mailová aplikace* s adresou URL
umístěné videosekvence, která je již připojena k souboru
(ve formátu HTML).
* pouze při použití poštovní aplikace, kompatibilní
s MAPI (Messaging Application Programming Interface),
nastavené jako výchozí
•Při použití e-mailové aplikace nebo služby Webmail můžete
odeslat e-mail s upozorněním osobě, s níž chcete umístěnou
videosekvenci sdílet. Osoba, která obdrží tento e-mail
s upozorněním, si může umístěnou videosekvenci přehrávat
a procházet stránku, buď po otevření adresy URL, zkopírované
do hlavního textu e-mailu nebo do připojeného souboru HTML.
Klepněte na tlačítko [Close] (Zavřít).
VideoCam Suite
89
Rozšířené funkce
Advanced
Features
Advanced
Features
Advanced
Features
Online
Online
sdílení
Online
sharing
Online
sharing
sharing
Online sharing
Používání
užitečných
funkcí
UsingUsing
convenient
features
Using
convenient
features
convenient
features
Using convenient features
Advanced Features
Spuštění z hlavního okna
Pokud uložené (upload) videosekvence již existují
1 1
2 2
Rady
1
[Online sharing] (Online sdílení).
Klepněte na tlačítko
Zobrazí se okno Online sharing (Online sdílení).
•Toto okno lze rovněž zobrazit zvolením položky [Output] (Výstup)
→ [Online sharing] (Online sdílení) z menu.
2
Klepněte na položku [YouTube] nebo [Facebook].
uploadedafterbeingcopiedtoaPC.WhentheSmartwizardis
usedforuploading,theiconsfordistinguishinguploadedmotion
pictures are not displayed.
•Umístěné videosekvence jsou rozlišeny zobrazením ikony v levém
dolním rohu jejich miniatur.*
YouTube:
Facebook:
* Tyto ikony se zobrazují pouze pro videosekvence, které byly umístěny
uploadedafterbeingcopiedtoaPC.WhentheSmartwizardis
pouploadedafterbeingcopiedtoaPC.WhentheSmartwizardis
předchozím
zkopírování do počítače PC. Pokud je pro umístění
uploadedafterbeingcopiedtoaPC.WhentheSmartwizardis
usedforuploading,theiconsfordistinguishinguploadedmotion
usedforuploading,theiconsfordistinguishinguploadedmotion
usedforuploading,theiconsfordistinguishinguploadedmotion
(upload)
použit průvodce Smart wizard, ikony pro rozlišení umístěných
picturespictures
are not
notare
displayed.
pictures
are
not displayed.
videosekvencí sedisplayed.
nezobrazují.
VideoCam Suite / 90
VideoCam Suite
VideoCam
Suite Suite
90
VideoCam
Suite
90
VideoCam
90
90
Rozšířené funkce
Advanced Features
Používání
užitečných funkcí
Using convenient features
Online
Onlinesharing
sdílení
3
4
Klepněte na tlačítko [Refresh] (Obnovit).
•Pokud umístění (upload) videosekvencí na server služby YouTube
nebo Facebook dlouho trvá, a klepnete na tlačítko [Refresh]
(Obnovit) předtím, než jsou úplně umístěny na server, mohou
se ze seznamu pro upload ztratit.
Přihlaste se ke službě YouTube nebo Facebook.
Okno pro přihlášení ke službě YouTube
VideoCam Suite / 91
Okno pro přihlášení ke službě Facebook
VideoCam Suite
91
Advanced Features
Using convenient features
Online sharing
5
5
Rozšířené funkce
Advanced Features
Online
Onlinesharing
sdílení
Používání
funkcí
Usingužitečných
convenient features
Rady
•Server YouTube si zapamatuje vaše uživatelské jméno od vašeho druhého
přihlášení. Po potvrzení rámečku [Remember password] (Zapamatovat
heslo) bude vaše heslo uloženo od vašeho druhého přihlášení.
Po uložení vašeho hesla nebo uživatelského jména se budete přihlašovat
automaticky, a okno pro přihlášení se již nebude zobrazovat.
Služba Facebook si vaši e-mailovou adresu a heslo nebude pamatovat,
proto budete muset tyto položky zadávat při každém přihlášení.
•Pokud při použití služby YouTube došlo k rozdělení videosekvence
na několik dílčích souborů, bude se tato videosekvence zobrazovat
jako playlist rozdělených souborů, uspořádaných v chronologickém pořadí,
takže postačí, jestliže zvolíte tento playlist.
U služby Facebook může být videosekvence, která byla umístěna
jako jediný soubor, rozdělena na dílčí soubory, takže bude třeba,
● IfyousignintoFacebookusingsoftwareotherthanthissoftware,you
abyste zvolili všechny rozdělené soubory.
aredisconnectedfromthissoftwareandneedtosigninagain.
•Pokud●se
ke službě Facebook přihlásíte prostřednictvím jiného softwaru,
Ifyoudonothaveanaccount,youcansignupfromthesign-in
nežli je
tento software, dojde k odpojení z tohoto softwaru, a budete
● windowofeachsite.
IfyousignintoFacebookusingsoftwareotherthanthissoftware,you
se muset
přihlásit znovu.
aredisconnectedfromthissoftwareandneedtosigninagain.
Ifyoudonothaveanaccount,youcansignupfromthesign-in
•Pokud●nemáte
svůj účet, můžete se přihlašovat z okna pro přihlášení
windowofeachsite.
na odpovídající
stránce.
Zobrazí se videosekvence, které jsou aktuálně umístěny
na vybrané stránce pro upload.
Zobrazené miniatury umístěných videosekvencí indikují, že lze tyto
videosekvence přehrávat a procházet stránkou pro upload.
Pokud je videosekvence ze stránky pro upload smazána, zmizí rovněž
její miniatura.
•Po klepnutí na miniaturu umístěné videosekvence můžete přejít
na odpovídající webovou stránku a přehrát si videosekvenci
ve vašem webovém prohlížeči.
•Pokud vyberete jak umístěné, tak neumístěné videosekvence,
budete muset neumístěné videosekvence umístit na stránku.
(Postupujte podle kroků v části „Při prvním uploadu” (85))
•Informace o umístění a další informace, jako je například umístění
původního souboru, můžete zobrazit zvolením zobrazené
videosekvence a výběrem položky Properties (Vlastnosti)
v kontextovém menu (po klepnutí pravým tlačítkem myši).
•Budete-li chtít pokračovat ve výběru videosekvencí na jiné stránce,
zopakujte výše uvedené kroky 2–4.
6
6
Zvolte videosekvenci, kterou chcete umístit (upload) na server
a klepněte na tlačítko [Next] (Další).
Přejděte ke kroku 10 (89).
Go to step 10 (→89).
Go to step 10 (→89).
VideoCam Suite / 92
VideoCam Suite
92
VideoCam Suite
92
Další
Formátování disků
Formátování disků provádějte v následujících situacích. Používejte tento software pro formátování disků, které budete používat s tímto softwarem.
•Při opakovaném použití disků DVD-RW
•Při použití disků DVD-RAM, které jste používali na jiném zařízení
(Formátování není vyžadováno při přidávání obsahu na disky DVD-RAM, zaznamenané prostřednictvím tohoto softwaru.)
•Při mazání veškerých dat z disků DVD-RAM nebo DVD/RW
Rady
Důležité
Formátování smaže veškerá data na disku. Tato data není možno
nijak obnovit. Před zahájením formátování pečlivě zkontrolujte
obsah disku.
● Před formátováním zrušte jakoukoli ochranu disků prostřednictvím
zařízení, které bylo původně použito pro ochranu disku.
•Disky DVD-R lze používat bez nutnosti naformátování.
(Formátování není u těchto disků možné.)
•U oboustranných disků naformátujte obě strany disku (jednu po druhé).
•Při záznamu videosekvencí na paměťové karty SD použijte pro
naformátování karet videokameru, k níž byl dodán tento software.
VideoCam Suite / 93
Další
Others
Formátování
disků
Formatting
discs
1
Vyberte optickou jednotku.
•Pokud není optická jednotka uvedena v seznamu,
klepněte na tlačítko [Refresh] (Obnovit) (A).
2
Zvolte typ a metodu inicializace.
• Disky DVD-RAM jsou naformátovány ve formátu UDF2.0.
 [Simple erasure] (Jednoduché smazání):
Provede se jednoduché vymazání.
V průběhu přibližně jedné minuty se provede logické naformátování.
Pokud jsou na disku zaznamenána data, budou smazány pouze
informace v tabulce obsahu.
 [Complete erasure] (Úplné smazání):
Provede se úplné vymazání.
Disky jsou fyzicky naformátovány. Formátování může trvat i delší chvíli,
a to v závislosti na rychlosti jednotky a na typu disku. Jsou smazána
veškerá data na disku.
A
3
Klepněte na tlačítko [Start].
VideoCam Suite / 94
VideoCam Suite
94
Další
Others
Formátování
disků
Formatting
discs
4
5
Jakmile se zobrazí potvrzující zpráva, klepněte na tlačítko
[Yes] (Ano).
•Pokud klepnete na tlačítko [No] (Ne), zobrazí se předchozí okno.
•Zobrazí se zpráva, oznamující, že úplné vymazání bude určitou
dobu trvat. Klepněte na tlačítko [Yes] (Ano) pro pokračování.
Jakmile se zobrazí zpráva, oznamující, že je inicializace
dokončena, klepněte na tlačítko [OK].
VideoCam Suite / 95
VideoCam Suite
95
Další
Others
Nastavení
funkcí videosekvence
Setting motion picture functions
Můžete zvolit
nastavení, která mají souvislost s funkcemi pro přehrávání videosekvence a záznam na disky nebo jiná média.
Youcanselectsettingsrelatedtothefunctionsformotionpictureplaybackandrecordingtodiscsorothermedia.
1
2
V menu zvolte položku [Tools] (Nástroje) → [Settings] (Nastavení).
Zvolte položku [Movie] (Videosekvence) a změňte nastavení.
 [Work area setting] (Nastavení pracovní oblasti)
Pracovní oblast představuje oblast na pevném disku počítače,
která se dočasně používá při zpracování.
Vyberte jednotku, jejíž volná kapacita představuje alespoň dvojnásobek
velikosti vytvářeného disku.
•Pokud je souborový systém pevného disku, nastaveného
jako pracovní oblast FAT32, platí následující omezení.
– Kopírování na disk není možné, pokud je kombinovaná velikost
několika miniatur videosekvencí 4 GB nebo více.
– Při úpravách videosekvencí nelze ukládat soubory
s videosekvencemi, jejichž velikost je 4 GB nebo více.
•V závislosti na zbývajícím volném prostoru mohou nastat následující situace.
– 17 GB nebo méně: Nelze provádět rozdělování záznamu na disky.
– 5 GB nebo méně: Některé oblasti nemusí pracovat správně.
– 300 MB nebo méně: Nejsou možné některé úpravy.
 [Playback method] (Způsob přehrávání)
[File unit] (Jednotka souboru): Přehrávání zobrazené videosekvence
do konce a poté zastavení.
[Repeat playback] (Opakované přehrávání): Opakované přehrávání
jedné videosekvence.
[Continuous playback] (Nepřetržité přehrávání): Nepřetržité
přehrávání všech videosekvencí, zobrazených jako složky.
VideoCam Suite / 96
VideoCam Suite
96
Další
Others
Nastavení
funkcí
videosekvence
Setting
motion
picture functions
3
Změna nastavení pro kopírování na médium.
 [Disc write speed setting] (Nastavení rychlosti zápisu na disk)
[Max. speed (recommend)] (Maximální (doporučená) rychlost):
Zápis se provádí při maximální rychlosti jednotky.
[Normal] (Normální): Tuto možno zvolte, pokud dojde k selhání zápisu.
Tím se může situace zlepšit.
 [Motion detection settings] (Nastavení detekce pohybu)
[Picture quality priority] (Priorita kvality obrazu): Provede se
konverze s prioritou kvality obrazu, aby se předešlo vzniku šumu.
Konverze může trvat dlouhou dobu. Toto nastavení se doporučuje
použít při konverzi rychle se pohybujícího obrazu.
[Normal] (Normální): Provede se konverze se standardní
kvalitou obrazu.
[Speed priority] (Priorita rychlosti): Provede se konverze
s důrazem na minimální dobu. U rychle se pohybujícího obrazu
se může vyskytnout více šumu.
4
Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení použije a okno se zavře.
VideoCam Suite / 97
VideoCam Suite
97
Další
Others
Změna
nastavení
pro kopírování
videosekvencí
počítače
Changing
the settings
for copying
videos to ado
computer
YoucanchangethesettingsforcopyingvideosfromavideocameraorSDcardtoaPC.
Můžete změnit
nastavení pro kopírování videosekvencí z videokamery nebo paměťové karty SD do počítače.
1
2
3
Others
V menu zvolte položku [Tools] (Nástroje) → [Settings] (Nastavení).
Changing the settings for copying videos to a computer
YoucanchangethesettingsforcopyingvideosfromavideocameraorSDcardtoaPC.
Klepněte na tlačítko
A
B
C
D
E
F
G
H
[General] (Všeobecné nastavení) — [Basic]
(Základní nastavení).
1
2
3
Změňte nastavení.
 [Sorting for copying to PC] (Třídění pro kopírování do počítače)
A: Uložení do vnořené složky podle data kopírování (dnes).
B: Uložení do vnořené složky podle měsíce záznamu.
C: Uložení do vnořené složky podle data záznamu.
A
 [File name when copied to PC] (Název souboru při kopírování
B do počítače)
CD: Uložení s názvem souboru odvozeným z pořadí data (rok, měsíc, den)
D (Příklad: 2011-01-25)
ložení s názvem souboru odvozeným z pořadí data (měsíc, den, rok)
EE: U
F (Příklad: 01-25-2011)
ložení s názvem souboru odvozeným z pořadí data (den, měsíc, rok)
GF: U
(Příklad: 25-01-2011)
H
 [Automatic start] (Automatické spuštění) G
Pokud je potvrzen tento rámeček, spustí se tento software automaticky
po připojení videokamery a počítače.
Ve výchozím nastavení je tento rámeček potvrzen.
• Automatické spuštění lze rovněž povolit nebo zakázat z menu, které se
zobrazí klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu na hlavním panelu.
 [Reset the confirmation message display] (Reset zobrazení
potvrzující zprávy) H
Bude opět povolena vypnutá potvrzující obrazovka.
4
4
Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení použije a okno se zavře.
VideoCam Suite / 98
VideoCam Suite
VideoCam Suite
98
98
Další
Jednoduché
přehrávání miniatur videosekvencí
Performing simple playback of thumbnail motion pictures
Others
Můžete nastavit
funkci pro náhled videosekvence po umístění ukazatele myši nad miniaturu videosekvence.
Youcansetafunctionwhereapreviewisperformedwhenthemousepointerisplacedonamotionpicturethumbnail.
1
2
3
4
V menu zvolte položku [Tools] (Nástroje) → [Settings] (Nastavení).
Zobrazí se okno Settings (Nastavení).
Klepněte na tlačítko [General] (Všeobecné nastavení)
— [Thumbnail] (Miniatura).
Zvolte, zda se má zobrazit náhled nebo nikoli.
Pokud je tento potvrzovací rámeček vybrán, provede se jednoduché
přehrávání pouhým posunutím myši nad miniaturu videosekvence.
Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení použije a okno se zavře.
Rady
•V průběhu jednoduchého přehrávání nebude slyšet zvukový doprovod.
•Počet snímků při jednoduchém přehrávání je přibližně 2 snímky
za sekundu.
Tips
•Při nastavení položky [Preview] (Náhled) se provádí jednoduché
●
Audioisnotplayedduringsimpleplayback.
přehrávání
i pro miniaturu, která společně zobrazuje několik
● Theframerateinsimpleplaybackisapprox.2framesasecond.
videosekvencí,
jako například měsíc nebo datum záznamu v kalendářním
● When[Preview]isset,simpleplaybackisperformedevenfora
zobrazení.
thumbnailthatcollectivelydisplaysmultiplevideos,suchasthe
•Pokud jerecordingmonthorrecordingdateinthecalendardisplay.
povolena položka [Preview] (Náhled), nemusí se videosekvence
zobrazovat
plynule (v závislosti na výkonu vašeho počítače).
● Whenpreviewisenabled,thevideosmaynotbedisplayedsmoothly
dependingontheperformanceofyourPC.
VideoCam Suite / 99
VideoCam Suite
99
Další
Others
Nastavení
operace,
pokud
existuje
snímek
se stejným
názvem
Setting the
operation
when již
a still
picture statický
file with the
same name
already exists
Můžete Youcansettheoperationthatisperformedifthereisastillpicturefileofthesamenamealreadyinthesavedestinationfolder(includingthe
nastavit operaci, která se provede, pokud při kopírování do počítače v cílové složce pro ukládání již existuje statický snímek se stejným názvem
subfolder)whencopyingtoaPC.
(včetně vnořené
složky).
1
2
3
4
V menu zvolte položku [Tools] (Nástroje) → [Settings] (Nastavení).
Zobrazí se okno Settings (Nastavení).
Klepněte na tlačítko [Still pic.] (Statický snímek) — [Copy to PC]
(Zkopírovat do počítače).
Nastavte operaci, pokud existují soubory se stejným názvem.
[Auto] (Automaticky): Porovnává se datum aktualizace, čas a velikost
souboru. A pokud je identifikován stejný soubor, pak se posuzuje
jako identický soubor, a proto statické snímky z něj nejsou rozlišeny.
Pokud je jeden ze souborů rozdílný od druhého, budou statické
snímky rozlišeny přidáním numerického znaku v závorkách na konec
názvu souboru.
[Manual] (Ručně): Proveďte specifikovaný proces.
[Add number to the end of the file name] (Přidat číslo na konec
názvu souboru): Uložení pod odlišným názvem.
[Skip] (Přeskočit): Neukládat.
[Overwrite] (Přepsat): Soubor se přepíše, pokud je soubor stejný
(stejné datum aktualizace, velikost). Pokud není soubor stejný,
nebude se přepisovat a ukládat, ale místo toho se na konec názvu
souboru přidá číslo v závorkách.
Po klepnutí na tlačítko [OK] se nastavení použije a okno se zavře.
VideoCam Suite / 100
VideoCam Suite 100
Další
Přehled menu (nabídek)
 [File] (Soubor)
Položka menu
Popis
Odkazy
[Copy to PC] (Zkopírovat do počítače)
Zkopírování videosekvence ze zařízení, jako je například videokamera nebo karta SD do počítače
32
[Delete] (Smazat)
Smazání videosekvence.
41
[Protect ON] (Zapnout ochranu)
Ochrana videosekvence před nechtěným smazáním.
64
[Protect OFF] (Vypnout ochranu)
Zrušení ochrany.
64
[Properties] (Vlastnosti)
Zobrazení informací o videosekvenci.
48
[Exit] (Konec)
Ukončení softwaru.
30
 [Playback] (Přehrávání)
Položka menu
Popis
Odkazy
[Playback] (Přehrávání)
Zobrazení vybrané videosekvence v okně Playback (Přehrávání).
44
[Media playback] (Přehrávání média)
Zobrazení videosekvencí zaznamenaných na médiu v okně Playback (Přehrávání).
47
 [Edit] (Úpravy)
Položka menu
Popis
Odkazy
[Edit video] (Upravit videosekvenci)
Úpravy videosekvence.
50
[Edit still picture]
(Upravit statický
snímek)
[Counter-clockwise Rotation] (Otočit
proti směru hodinových ručiček)
Otočení statického snímku o 90° proti směru hodinových ručiček.
63
[Clockwise Rotation] (Otočit ve směru
hodinových ručiček)
Otočení statického snímku o 90° ve směru hodinových ručiček.
63
 [View] (Zobrazit)
Položka menu
[Refresh] (Obnovit)
[Display mode]
(Režim zobrazení)
Popis
Odkazy
Ruční obnovení, pokud nedojde k obnovení zobrazení výsledkem úpravy.
42
[Calendar display] (Kalendářní
zobrazení)
Zobrazení miniatur videosekvencí podle data záznamu.
38
[Folder display] (Zobrazení složky)
Zobrazí se miniatury videosekvencí ve složce.
37
VideoCam Suite / 101
Další
Přehled menu (nabídek)
 [View] (Zobrazit) (pokračování)
Položka menu
[Picture to
display] (Obrázek
k zobrazení)
[Sorting pictures]
(Třídění snímků)
Popis
Odkazy
[All] (Vše)
Zobrazí se všechny (kompatibilní) statické snímky a videosekvence.
[MPEG2]
Zobrazí se pouze videosekvence ve formátu MPEG2.
36
36
[Still pic.] (Statické snímky)
Zobrazují se pouze statické snímky.
36
[ascending order] (vzestupně)
Třídění snímků ve vzestupném pořadí.
37
[descending order] (sestupně)
Třídění snímků v sestupném pořadí.
37
[Name] (Název)
Zobrazení podle názvu.
37
[Recording date] (Datum pořízení
záznamu)
Zobrazení podle data pořízení záznamu.
37
[File size] (Velikost souboru)
Zobrazení podle velikosti souboru.
37
 [Tools] (Nástroje)
Položka menu
[Settings] (Nastavení)
[Movie]
(Videosekvence)
Popis
Zobrazení dialogového rámečku Settings (Nastavení).
[Still picture capture] (Zachytit statický
snímek)
Zobrazení vybrané videosekvence v okně Playback (Přehrávání) a uložení pozastavené
videosekvence jako statického snímku.
VideoCam Suite / 102
Odkazy
39,
96–100
82
Další
Přehled menu (nabídek)
 [Output] (Výstup)
Položka menu
Popis
Odkazy
[Copy to media] (Zkopírovat na médium)
Zkopírování videosekvencí na disk DVD nebo na paměťovou kartu SD.
65
[Online sharing] (Online sdílení)
Videosekvence, zaznamenané videokamerou můžete snadno umístit (upload) na server YouTube a Facebook
a automaticky připojit adresu této videosekvence k e-mailové zprávě.
83
 [Support] (Podpora)
Položka menu
Popis
Odkazy
[Check for application updates]
(Zkontrolovat aktualizace aplikace)
Kontrola informací o aktualizaci aplikace.
31
[About] (O aplikaci)
Zobrazení verze tohoto softwaru.
–
 [Operating Instructions] (Návod k obsluze)
Položka menu
[Operating Instructions] (Návod k obsluze)
Popis
Zobrazení návodu k obsluze (tato příručka).
VideoCam Suite / 103
Odkazy
–
Další
Přehled kontextových nabídek (klepnutím pravým tlačítkem)
Funkce, které nelze provádět kvůli provoznímu stavu, nebo z jiných důvodů se zobrazují šedě a nelze je vybrat.
 Po klepnutí pravým tlačítkem myši na videosekvence (miniatury)
Položka menu
Popis
Odkazy
[Playback] (Přehrávání)
Zobrazení vybrané videosekvence v okně Playback (Přehrávání).
[Change Name] (Změnit název)
Změna názvu souboru vybrané videosekvence.
44
–
[Delete] (Smazat)
Smazání vybrané videosekvence nebo složky.
41
[Protect ON] (Zapnout ochranu)
Ochrana videosekvence před nechtěným smazáním.
64
[Protect OFF] (Vypnout ochranu)
Zrušení ochrany.
64
[Properties] (Vlastnosti)
Zobrazení informací o vybrané videosekvenci nebo složce.
48
 Po klepnutí pravým tlačítkem myši na složku
Položka menu
Popis
Odkazy
[Create folder] (Vytvořit složku)
Vytvoření nové složky.
–
[Change folder name] (Změnit název
složky)
Změna názvu složky.
–
[Delete folder] (Smazat složku)
Smazání složky.
–
VideoCam Suite / 104
Další
Přehled kontextových nabídek (klepnutím pravým tlačítkem)
 Po klepnutí pravým tlačítkem myši na oblast pro úpravy videosekvence
Položka menu
Popis
Odkazy
[Part del.] (Částečně smazat)
Částečné smazání vybrané videosekvence.
53
[Divide] (Rozdělit)
Rozdělení vybrané videosekvence.
56
[Transitional effect] (Přechodový efekt)
Přidání přechodového efektu mezi scény.
60
[Title] (Titulek)
Přidání titulku k první scéně.
58
[Preview] (Náhled)
Náhled výsledku úprav. Přehrávání scén v oblasti pro úpravy videosekvence v pořadí.
62
[Delete effect] (Smazat efekt)
Smazání efektu, který byl přidán k vybrané videosekvenci.
–
VideoCam Suite / 105
Další
Odstraňování potíží
Spuštění
Příznak
Opravná činnost
Software se nespustí.
Windows Vista®/Windows® 7:
Před použitím tohoto softwaru se přihlaste pod uživatelským jménem s oprávněním správce
nebo pod standardním uživatelským účtem.
Tento software nebude pracovat s účtem Guest (Host).
Windows® XP:
Před použitím tohoto softwaru se přihlaste pod uživatelským jménem s oprávněním správce.
•Tento software nemůže spouštět několik uživatelů současně. Zkontrolujte, zda jiný uživatel rovněž
nespustil tento software.
•Spuštění softwaru trvá dlouho nebo se software nespustí, pokud existují nějaké poškozené
nebo porušené videosekvence.
Spuštění aplikace je pomalé.
Na počítači bez připojení k Internetu může spuštění tohoto softwaru chvíli trvat.
Zkontrolujte, zda počítač umožňuje připojení k Internetu.
Nepracuje funkce spořiče obrazovky nebo úsporného
režimu (režim spánku).
Po spuštění tohoto softwaru se vypne funkce spořiče obrazovky nebo úsporného režimu
(přepnutí počítače do režimu spánku po určité době nečinnosti).
Zobrazení/přehrávání
Příznak
Opravná činnost
Videosekvenci nelze přehrávat.
•Můžete zobrazit pouze videosekvence, zaznamenané prostřednictvím tohoto softwaru
nebo prostřednictvím standardní videokamery Panasonic (karta SD/pevný disk).
•Ani pokud byly videosekvence zaznamenány prostřednictvím standardní videokamery Panasonic
(karta SD/pevný disk), není přehrávání podporováno, pokud byly úpravy prováděny prostřednictvím
jiných zařízení nebo softwaru.
Lze zobrazovat v režimu Thumbnail (Miniatury), ale nelze
zobrazovat v okně Playback (Přehrávání).
Je překročena maximální podporovaná velikost.
Pokud statické snímky obsahují jako data Exif obrázky miniatur, lze zobrazovat pouze jejich složky.
Existují 2 soubory se stejným názvem.
Pokud jsou propojeny 2 soubory (asociované soubory), mají stejný název s výjimkou přípony.
Pokud je asociace mezi těmito soubory porušena, jako například změnou jednoho z názvů, nemusí být
možné přehrávání na videokameře.
VideoCam Suite / 106
Další
Odstraňování potíží
Příznak
Opravná činnost
Místo miniatury se zobrazuje [Error] (Chyba).
Pokud se miniatura [Error] (Chyba) nadále zobrazuje i po zvolení položky [View] (Zobrazit) → [Refresh]
(Obnovit) v menu, může být příčina následující:
•Videosekvence neexistuje.
Soubor mohl být přesunut nebo smazán jiným softwarovým programem.
Po klepnutí na miniaturu, která zobrazuje [Error] (Chyba), se zobrazí potvrzující zpráva o aktualizaci
pro složku, v níž je vybraná videosekvence uložena.
•Složka pro ukládání neexistuje.
Průzkumníkem (jako je například) Windows Explorer zkontrolujte, zda složka existuje.
Pokud bylo jako složka pro ukládání vybráno výměnné zařízení, jako například externí pevný disk,
zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno a pak zvolte položku [View] (Zobrazit) → [Refresh]
(Obnovit) z menu.
Videosekvence se nepřehrávají správně.
•Ukončete jakýkoli jiný spuštěný software.
•Proveďte aktualizaci ovladače zvukové karty nebo video karty.
•Videosekvence může mít výpadky snímků, barev nebo být náchylná na „kostrbatý efekt“ při použití
funkcí [Windows Aero] systému Windows Vista® nebo Windows® 7 nebo v závislosti na prostředí
použitého počítače nebo na samotném obrazu. Kromě toho může být zašumělý zvuk nebo se obraz
nemusí přehrávat plynule v místě, kde dochází k přepínání rozlišení obrazu a zvuku.
•K výpadkům snímků může při přehrávání docházet, pokud výkon počítače pro zpracování není
dostatečný, což brání v plynulém přehrávání.
Není slyšet zvuk.
•Pro operační systém Windows Vista®/Windows® 7: V nabídce Start postupně zvolte [Control Panel]
(Ovládací panely) → [Sound] (Zvuk) → [Speakers] (Reproduktory) a pak klepněte na tlačítko
[Properties] (Vlastnosti). Zkontrolujte, zda je v položce [Device usage] (Použití zařízení) na záložce
[General] (Všeobecná nastavení) zvolena možnost [Use this device (enable)] (Použít toto zařízení)
nebo zda nejsou utlumeny položky [Speakers] (Reproduktory) a [Line input] (Linkový vstup) na záložce
[Levels] (Úrovně).
•Pro operační systém Windows® XP: Zkontrolujte, zda nejsou utlumeny položky [Volume Control]
(Ovládání hlasitosti) a [Line input] (Linkový vstup) v okně [Volume Control] (Ovládání hlasitosti)
na počítači.
•Zvuk se nebude přehrávat při pozastavení obrazu.
Média vytvořená ve formátu DVD-Video nelze přehrávat
přehrávačem Windows Media® Player.
Zvuk souborů MPEG2, zaznamenaných na médium, je ve formátu Dolby Digital. Tento zvuk nelze přehrávat
na počítači, na němž není nainstalován zvukový kodek Dolby Digital.
Videosekvence s poměrem stran obrazu 16:9 se přehrává
s poměrem stran 4:3.
Videosekvence MPEG2 s poměrem stran obrazu 16:9 se může přehrávačem Windows Media® Player
a podobným softwarem přehrávat s poměrem stran 4:3.
VideoCam Suite / 107
Další
Odstraňování potíží
Příznak
Opravná činnost
Přestože se data na videokameře přehrávají, nepřehrává
se hlavní (top) menu.
Hlavní (top) menu se bude zobrazovat na přehrávači, který přehrávání hlavního (top) menu umožňuje.
Hlavní (top) menu se nebude zobrazovat na videokameře.
Při přehrávání vytvořeného disku na jiném zařízení
se nezobrazují oblasti ohraničující obraz.
Části oblastí kolem obrazu se nemusí zobrazovat na některých zařízeních pro přehrávání
(jako například televizory).
Nelze přehrávat disky, vytvořené prostřednictvím tohoto
softwaru.
Přehrávejte disk na zařízení, které je kompatibilní s typem vytvořeného disku.
Při přehrávání vytvořeného disku je mírně zkrácena
poslední videosekvence.
Při záznamu ve formátu DVD-Video může být konec videosekvence zkrácen asi o 0,5 sekundy.
Zapojení/Kopírování do počítače
Příznak
Opravná činnost
Pokud je spuštěn jiný software, nespustí se tento
software automaticky při připojení videokamery.
Jiné spuštěné programy mohou bránit v automatickém spouštění tohoto softwaru a v jeho správné činnosti
po připojení videokamery. Změňte prosím nastavení jiného softwaru nebo jej úplně odinstalujte.
Videokamera je připojena, nezobrazuje se však v okně
nebo záznam selhává.
•Klepněte na tlačítko [Refresh] (Obnovit). Obnovením informace o jednotce se může videokamera
opět zobrazit.
•Videokamery nelze zvolit jako cíl pro záznam videosekvencí.
Paměťová karta SD je zasunuta, avšak nezobrazuje se.
Paměťové karty SDHC a SDXC se nebudou zobrazovat, pokud není použito kompatibilní zařízení,
jako je například čtečka/zapisovací zařízení pro paměťovou kartu.
Náhledy (miniatury) se v okně pro kopírování nezobrazují
správně.
Miniatury nelze zobrazovat pro obrazový obsah, vytvořený prostřednictvím softwaru, který nepochází
od společnosti Panasonic nebo prostřednictvím videokamer, k nimž nebyl dodán tento software.
VideoCam Suite / 108
Další
Odstraňování potíží
Úpravy
Příznak
Opravná činnost
Videosekvence není možno upravovat.
Upravovat nebo kopírovat na médium lze pouze obrazový obsah (videosekvence nebo statické snímky)
uložený na počítači. Před použitím nejprve zkopírujte do počítače obrazový obsah, uložený na jiných
médiích.
Výsledky úprav neodpovídají snímkům (políčkům),
která jsem vybral.
U některých typů videosekvencí nemusejí snímky (políčka) odpovídat snímkům (políčkům) vybraným
při úpravách.
Záznam
Příznak
Opravná činnost
Nelze zaznamenávat data.
Pro záznam musí být videosekvence dlouhé alespoň 2 sekundy.
(Videosekvence, zaznamenané ve formátu DVD-VR, musí být alespoň 3 sekundy dlouhé.)
Statické snímky nelze zaznamenat na optický disk.
Statické snímky nelze zaznamenávat na optický disk. Statické snímky ukládejte na paměťové karty SD.
Po zvolení jednotky pro záznam se zobrazí chybová
zpráva.
•Ukončete jakýkoliv jiný software, který tuto jednotku používá.
•Chybová zpráva se může zobrazit při výměně média. Zvolte jednotku znovu.
•Správné činnosti možná brání jiný software pro záznam. V tomto případě odinstalujte jiný software
pro záznam.
Obraz je při kopírování zkreslený a nezkopíruje
se správně.
Ukončete tento software a restartujte počítač.
Po záznamu videosekvencí s poměrem stran obrazu 16:9
se poměr stran změní na 4:3.
Pokud videosekvence zaznamenané na médium obsahují poměr stran obrazu 16:9 a 4:3, nastaví se poměr
stran na 16:9. U videosekvencí s poměrem stran 4:3 se vlevo a vpravo zobrazují černé pruhy.
Po naformátování paměťové karty nebo disku pomocí
Průzkumníku Windows® Explorer nelze na toto médium
zaznamenávat.
Při používání tohoto softwaru pro záznam na optické disky, použijte pro naformátování disků tento software.
Paměťové karty SD musí být naformátovány prostřednictvím videokamery, k níž byl dodán tento software.
Nejsou podporovány optické disky, naformátované s použitím jiných aplikací, než je tento software
(například Průzkumníkem Windows® Explorer).
Na disk DVD-RAM nelze přidat žádný další obsah.
•Pokud je disk chráněn, není možno uskutečnit záznam. Zrušte případnou ochranu prostřednictvím
zařízení, které jste původně použili pro ochranu disku.
•Pro záznam musí být videosekvence dlouhé alespoň 3 sekundy.
VideoCam Suite / 109
Další
Odstraňování potíží
Příznak
Opravná činnost
Záznam nelze v jeho průběhu zastavit.
U disků DVD-R/RW lze záznam ukončit klepnutím na tlačítko [Cancel] (Zrušit) ve chvíli, kdy měníte disky
nebo v průběhu konverze dat, avšak nikoli ve chvíli, kdy probíhá záznam dat.
Zobrazuje se chybová zpráva disku.
Záznam není možný na nepodporované typy disků nebo na disky v nepodporovaných formátech.
(Pro seznam podporovaných disků: 12)
V průběhu zápisu dat se vyskytne chyba.
Tento problém může být způsoben následujícími faktory.
•Toto médium není podporováno. (Pro seznam podporovaných médií: 12)
•Při záznamu na paměťové karty SD musí být karty naformátovány se souborovým systémem,
který je kompatibilní s tímto softwarem.
 Pro naformátování paměťových karet SD použijte videokameru, k níž byl dodán tento software.
(Všechna zaznamenaná data budou smazána.)
•Může se vyskytnout problém s kompatibilitou mezi jednotkou a diskem.
 Používejte disky doporučené pro tuto jednotku. (Přehrávání některých disků nemusí být
možné, i když je záznam dokončen normálně. Po dokončení záznamu prověřte možnost
přehrávání.)
•Záznam může být ovlivněn stavem jednotky pevného disku, na němž je nainstalován operační systém
nebo jednotky, použité jako pracovní oblast.
 V případě potřeby proveďte defragmentaci disku. V nabídce Start zvolte postupně položku
[Computer] ([Tento počítač]), klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu pevného disku
a vyberte položku [Properties] (Vlastnosti) → [Tools] (Nástroje) → [Defragment Now…]
(Defragmentovat) → [Defragment disk] (Defragmentovat disk) ([Properties] (Vlastnosti)
→ [Tools] (Nástroje) → [Defragment Now] (Defragmentovat nyní) → [Defragment])
(Defragmentovat). Defragmentaci pevného disku však neprovádějte ve chvíli, kdy je tento
software spuštěn.
•Může být spuštěn jiný software.
 Ukončete ostatní aplikace. Při současném použití jiného softwaru může dojít k selhání
záznamu nebo k poškození disků. (Zejména nepoužívejte software pro zápis na disky
DVD nebo CD nebo jiný software pro záznam nebo kódování, který vyžaduje značné
množství paměti.)
•Je možné, že je nainstalován jiný software pro zápis na disky DVD, software pro zápis „packet writing“
nebo obdobný software, který používá optickou jednotku, nebo je nainstalován ovladač ASPI.
 Odinstalujte jiný software a ovladače a pak opět nainstalujte tento software.
•Je možné, že je nainstalován jiný software s funkcemi pro čtení disků UDF.
 V tomto případě software dočasně ukončete nebo jej odinstalujte.
VideoCam Suite / 110
Další
Odstraňování potíží
Příznak
Opravná činnost
V průběhu zápisu dat se vyskytne chyba. (pokračování)
•Je možné, že k počítači je připojeno více periferních zařízení.
 Zejména tehdy, pokud pro záznam používáte externí optickou jednotku, odpojte čtečky
paměťových karet SD nebo jiná zařízení USB, a prověřte správnou činnost softwaru.
Tato zařízení v průběhu záznamu samozřejmě nepřipojujte ani neodpojujte.
•K portům USB mohou být připojeny videokamery, optické jednotky, jednotky pevných disků
nebo adaptéry na paměťovou kartu SD.
 Použijte jiný port USB (například port USB na zadní straně počítače).
•Správná činnost může být ovlivněna firmwarem (ovládacím programem, uloženým v zařízení) vaší
optické jednotky.
 Proveďte aktualizaci firmwaru svého počítače nebo optické jednotky. (Aktualizace firmwaru
mohou být dostupné na webové stránce výrobce zařízení.)
•Správná činnost může být ovlivněna funkcemi pro záznam na disky CD, poskytovanými operačním
systémem jako standardní funkce.
 Vypněte tyto funkce.
•Protože některé videokamery neumožňují přehrávání videosekvencí z paměťových karet SD,
zobrazí se chybová zpráva, pokud se pokusíte tento software použít pro záznam na paměťové karty SD,
naformátované prostřednictvím těchto videokamer. (Záznam je však možný.)
Videosekvence nelze přidávat.
Záznam dodatečného obrazového obsahu je možný pouze na následující média.
•Paměťové karty SD nebo disky DVD-RAM, které jste zaznamenali prostřednictvím tohoto softwaru
•Paměťové karty SD, zaznamenané prostřednictvím videokamer
Vložené médium se při záznamu na médium
nebo při provádění jiných operací s vloženým médiem
vysune s následující zprávou.
„XXX* is not inserted into the copy destination drive.
(Médium XXX není vloženo do cílové jednotky pro
kopírování.). Insert XXX*, and then press the XXX*
confirmation button.“ (Vložte médium XXX a pak
stiskněte potvrzovací tlačítko XXX.)
* Označení „XXX“ se mění v závislosti na aktuálně
použitém médiu.
Chvíli počkejte a pak vložte médium opět do jednotky.
VideoCam Suite / 111
Další
Odstraňování potíží
Záznam (paměťová karta SD)
Příznak
Paměťovou kartu SD nelze naformátovat.
Opravná činnost
Paměťové karty SD nelze naformátovat prostřednictvím tohoto softwaru. Naformátujte je na videokameře,
k níž byl dodán tento software.
Další
Příznak
Opravná činnost
Videosekvence nelze umístit na server YouTube/
Facebook.
Zkontrolujte, zda jsou v pořádku přihlašovací informace (e-mailová adresa, uživatelské jméno nebo heslo).
Zkontrolujte, zda je počítač připojen k Internetu.
Prověřte, zda přístup k serveru YouTube/Facebook neblokuje nějaký rezidentní software, jako například
antivirový program nebo firewall.
Kromě toho zkontrolujte opravné činnosti na webové stránce YouTube/Facebook.
Optickou jednotku nelze zpřístupnit Průzkumníkem
Windows® Explorer nebo jiným softwarem.
Jiný software neumožňuje zpřístupnit optickou jednotku, která je aktuálně používána tímto softwarem.
Před zpřístupněním optické jednotky tento software nejprve ukončete.
Při kopírování videosekvencí, zaznamenaných ve formátu
DVD-Video, z disku do počítače PC, se nezkopírují
do složek podle data pořízení záznamu.
Protože videosekvence ve formátu DVD-Video nemají žádnou informaci o datu pořízení záznamu,
provede tento software jejich zkopírování do jediné složky.
Pokud je záznam zahájen jiný den, než kdy bude
dokončen, podle kterého data bude záznam identifikován
v položce „Recording date“ (Datum pořízení)?
Položka „Recording date“ (Datum pořízení) indikuje datum zahájení záznamu.
Zobrazí se zpráva, indikující nedostatečnou paměť.
Chybová zpráva, indikující nedostatečnou paměť, se může zobrazit při zpracování značných objemů
videosekvencí nebo obrázků. Proveďte zvýšení kapacity dostupné paměti. (V některých případech lze tento
problém rovněž vyřešit rozšířením kapacity virtuální paměti.) Postup pro rozšíření kapacity paměti nebo
virtuální paměti získáte od výrobce svého počítače.
VideoCam Suite / 112
Další
Informace o ochranných známkách a informace o licenci
•Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Media®, DirectX®, DirectDraw® a DirectSound® jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
•IBM® a PC/AT jsou registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation USA.
•Intel®, Core™ a Pentium® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích.
•Logo SD je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
•Logo SDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
•Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
•Snímky obrazovek aplikací Microsoft jsou přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation.
•LEADTOOLS
Copyright © 1991-2005 LEAD Technologies, Inc.
•Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Značka Dolby a symbol dvojitého písmene „D“ jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright 1993-2005 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.
•YouTube je ochranná známka společnosti Google Inc.
•Další názvy systémů a produktů, zmíněné v tomto návodu, jsou obvykle registrované ochranné známky nebo ochranné známky výrobců, kteří příslušný systém
nebo produkt vyvinuli.
VideoCam Suite / 113
Poznámky:
VideoCam Suite / 114
Více informací získáte na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH – organizační složka Česká republika
Thámova 289/13
186 00 Praha 8
telefon: + 420 236 032 511
zákaznická linka: + 420 236 032 911
centrální fax: + 420 236 032 411
e-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
aktuální info na www.panasonic.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement