Panasonic SDRS70EC, SDRH100EC, SDRT70EC Operating instructions

Panasonic SDRS70EC, SDRH100EC, SDRT70EC Operating instructions
Betjeningsvejledning
SD Video Camera
Model nr. SDR-S70
SDR-T70
SD/HDD Video Camera
Model nr.
SDR-H100
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT3H97
until
2010/12/27
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER
PRODUKTSKADE,
≥ MÅ DETTE UDSTYR IKKE
UDSÆTTES FOR REGN,
FUGTIGHED, DRYP ELLER STÆNK.
SØRG FOR AT DER IKKE STILLES
GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE
SÅSOM VASER PÅ UDSTYRET.
≥ BRUG KUN DET ANBEFALEDE
TILBEHØR.
≥ FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER
BAGSIDEN); DER ER INGEN DELE
DERINDE, SOM KAN REPARERES
AF BRUGEREN. LAD SERVICE
BLIVE UDFØRT AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
FORSIGTIG!
≥ DETTE APPARAT MÅ IKKE
INSTALLERES ELLER ANBRINGES I
EN REOL, ET INDBYGGET SKAB
ELLER ET ANDET AFLUKKET
OMRÅDE. SØRG FOR GOD
VENTILATION TIL APPARATET. FOR
AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD ELLER BRANDFARE PGA.
OVEROPHEDNING SKAL MAN
SØRGE FOR, AT GARDINER OG
ANDRE MATERIALER IKKE
TILSTOPPER
VENTILATIONSHULLERNE.
≥ ENHEDENS
VENTILATIONSHULLERNE MÅ IKKE
TILDÆKKES MED AVISER, DUGE,
GARDINER ELLER LIGNENDE.
≥ UNDGÅ ÅBEN ILD, SOM F.EKS.
LEVENDE LYS, OVEN PÅ ENHEDEN.
≥ BATTERIER BORTSKAFFES
KORREKT I HENHOLD TIL
MILJØLOVGIVNINGEN.
2
VQT3H97
Elkontakten skal installeres så tæt på
udstyret som muligt og være let
tilgængelig.
Hovedkontakten til strømledningen skal
være let at betjene.
For at sikre, at apparatet ikke er
strømførende, skal du fjerne
strømledningen fra lysnetstikket.
Advarsel
Antændings-, eksplosions og brandfare.
Batteriet må ikke skilles ad, opvarmes til
over 60 xC eller brændes.
∫ EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
≥ Benyt ikke andre AV kabler og USB-kabler
end de medfølgende.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
∫ Produktidentifikationsmærkning
Produkt
Sted
SD Video Camera
Bund
SD/HDD Video
Camera
Bund
Lysnetadapter
Bund
∫ Brugerinformation om
indsamling og bortskaffelsse
af elektronikskrot og brugte
batterier
Disse symboler på produkter,
emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder,
at brugte elektriske og
elektroniske produkter og
batterier ikke må smides ud
som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og
batterier skal indleveres til behandling,
genvinding resp. recycling i henhold til
gældende nationale bestemmelser samt
direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og
batterier på korrekt vis hjælper du med til at
beskytte værdifulde ressourcer og imødegå
de negative påvirkninger af det
menneskelige helbred og miljøet, som vil
kunne være følgen af usagkyndig
affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produkter
og batterier, kan du henvende dig til din
kommune, deponeringsselskabet eller
stedet, hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot
og batterier kan eventuelt udløse
bødeforlæg.
For kommercielle brugere i
Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere
elektriske eller elektroniske
apparater, bedes du
henvende dig til din
forhandler eller leverandør
for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande
uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig
hos din forhandler eller kommune med
henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Cd
Information om
batterisymbol (to
eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde
sammen med et kemisk
symbol. I så fald opfylder det
kravene for det direktiv, som
er blevet fastlagt for det
pågældende kemikalie.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for
skader, som er et direkte eller indirekte
resultat af alle typer problemer, som
resulterer i tab af optaget eller redigeret
indhold (data), og garanterer ikke for noget
indhold, hvis optagelse eller redigering ikke
fungerer ordentligt. Ligeledes gælder
ovenstående også i tilfælde, hvor en hvilken
som helst type reparation udføres på
apparatet (inklusive en hvilken som helst
ikke-HDD relateret komponent).
Denne betjeningsvejledning er beregnet for
brug af modellerne SDR-H100 ,
SDR-S70 og SDR-T70 . Billeder kan
afvige en smule fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne betjeningsvejledning
vedrører model SDR-S70 , dog refererer
nogle af forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være forskellige
afhængigt af model, så læs venligst
omhyggeligt.
≥ Ikke alle modeller er tilgængelige,
afhængigt af det område, apparatet er
købt i.
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort som
“SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af film/afspilning af film angives
med
i denne brugervejledning.
3
VQT3H97
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af still-billeder/afspilning af stillbilleder angives med
i denne
brugervejledning.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp
af en pil, f.eks.: l 00
∫ Håndtering af den indbyggede
hukommelse [SDR-T70]
Denne enhed er udstyret med indbygget
4 GB-hukommelse. Når man benytter denne
komponent, skal man være særlig
opmærksom på følgende punkter.
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse eller HDDenheden er en midlertidig lagerenhed. For at
undgå sletning af data på grund af statisk
elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud
og fejl, bør man sikkerhedskopiere data til
en computer eller dvd-disk. (l 77, 84)
≥ Adgangslampen [ACCESS] (l 9) lyser,
mens man får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse
(initialisering, optagelse, afspilning,
sletning osv.). Følgende handlinger må
ikke udføres, når lampen er tændt. Det
kan beskadige den indbyggede
hukommelse eller forårsage en fejl i
enheden.
j Afbryd strømmen (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USBforbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed. (l 108)
∫ Håndtering af harddisken
[SDR-H100]
Denne enhed har en indbygget 80 GB HDDenhed. Selv om harddisken kan lagre store
datamængder, er der nogle ting, man skal
passe på. Når man bruger dette komponent,
skal man passe på følgende punkter.
Harddisken må ikke udsættes for
vibrationer og stød.
På grund af miljø- og håndteringsbetingelser
kan det ske, at HDD er delvis beskadiget,
eller at den ikke kan læse, optage og afspille
data. Enheden må ikke udsættes for
4
VQT3H97
vibrationer eller stød, og man må ikke
afbryde strømmen under optagelse eller
afspilning.
Hvis enheden anvendes på et sted med
høje lyde, som f.eks. på en natklub eller
lignende, kan optagelsen muligvis
stoppe pga. lydvibrationer. Optagelse af
dataene på et SD-kort anbefales på
sådanne steder.
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
HDD-enheden er en midlertidig lagerenhed.
For at undgå sletning af data på grund af
statisk elektricitet, elektromagnetiske bølger,
brud og fejl, bør man sikkerhedskopiere data
til en computer eller DVD-disk. (l 77, 84)
Hvis harddisken er udviser en hvilken
som helst fejl, skal dataene straks
sikkerhedskopieres.
Fejl i HDD-enheden kan frembringe en
kontinuerlig støj eller en knasende lyd under
optagelse eller afspilning. Hvis du fortsætter
med at bruge den, kan det forårsage
yderligere skade og sætte HDD-enheden
ude af drift. Hvis disse fænomener
bemærkes, skal man omgående kopiere
dataene på harddisken til en computer,
DVD-disk osv. og kontakte forhandleren.
Hvis HDD-enheden først går i stykker, kan
dataene ikke gendannes.
Driften standser muligvis i meget varme
eller meget kolde miljøer.
Enheden deaktiveres for at beskytte
harddisken.
Enheden må ikke bruges ved lavt
atmosfærisk tryk.
HDD-enheden kan udvise en fejl, hvis den
anvendes i en højde på mindst 3000 m over
havoverfladen.
Transport
Når man transportere enheden, skal man
slukke for strømmen og passe på ikke at
ryste, tabe eller støde det.
Falddetektion
[ G ] angives på skærmen, når der
detekteres en vægtløs tilstand. Hvis en
vægtløs tilstand detekteres gentagne gange,
stopper enheden muligvis med at optage
eller afspille for at beskytte harddisken.
≥ Harddiskens adgangslampe
[ACCESS HDD] (l 11) lyser, når der søges
adgang til harddisken (initialisering,
optagelse, afspilning, sletning osv.).
Følgende handlinger må ikke udføres, når
lampen er tændt. Det kan beskadige
harddisken eller forårsage en fejl i enheden.
j Afbryd strømmen (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USBforbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af
denne enhed. (l 108)
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for
andet end din egen private brug, kan
overtræde lovgivningen om
ophavsrettigheder. Selv optagelse til
privat brug kan med visse former for
materiale være forbudt.
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
≥ IBM og PC/AT er registrerede
varemærker, der tilhører International
Business Machines Corporation i USA.
≥ Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er
registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Intel Corporation
i USA og andre lande.
≥ iMovie og Mac er varemærker tilhørende
Apple Inc., som er registreret i USA og i
andre lande.
≥ PowerPC er et varemærke tilhørende
International Business Machines
Corporation.
≥ Andre navne på systemer og produkter,
som nævnes i denne
betjeningsvejledning, er som regel de
registrerede varemærker og varemærker
der tilhører de producenter, som udviklede
det relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til
forbrugernes personlige og ikkekommercielle anvendelse for at (i)
kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller
(ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med
personlig og ikke-kommerciel virksomhed
og/eller er blevet modtaget fra en
videoudbyder, som har licens til at sælge
AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre
formål eller anvendelser. Kontakt venligst
MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger.
Se også http://www.mpegla.com.
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke
har et SDHC-logo, eller memorykort på
48 GB eller mere, som ikke har SDXClogoet, er ikke baseret på SDmemorykortspecifikationer.
≥ Se side 18 for yderligere oplysninger om
SD-kort.
∫ Licenser
≥ SDXC-logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
≥ Microsoft®, Windows® og Windows Vista®
er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
5
VQT3H97
Indhold
Sikkerhedsoplysninger .......................... 2
Tilbehør.................................................... 8
Klargøring
Inden brug
[1] Identifikation og håndtering af
komponenter ................................ 9
Opsætning
[1] Strømforsyning .......................... 12
Isætning af batteriet ..................... 13
Opladning af batteriet................... 14
Opladningstid og optagelsestid .... 16
[2] Optagelse til et kort.................... 18
Kort, som du kan bruge med
dette videokamera ....................... 18
Isætning/udtagning af et
SD-kort......................................... 20
[3] Sådantændes og slukkes
enheden ...................................... 21
Sådan tændes og slukkes med
strømknappen .............................. 21
Sådan tændes og slukkes med
LCD-skærmen.............................. 21
[4] Valg af funktion .......................... 22
[5] Brug af menuskærmbilleder ..... 23
Valg af sprog ................................ 24
Menuliste...................................... 24
[6] Indstilling af dato og
klokkeslæt .................................. 28
Indstilling af verdensur (Visning
af tiden på rejsedestinationen)..... 29
[7] Justering af LCD-skærmen ....... 31
Justering af LCD-skærmen .......... 31
Optagelse af Dem selv................. 32
6
VQT3H97
Optagelse
Optagelse (grundl.)
[1] Før optagelse .............................
Intelligent autofunktion.................
Lynstart ........................................
Lynstart tændt ..............................
[2] Optagelse af film ........................
Valg af et medie, der skal
optages på [SDR-T70]/
[SDR-H100] .................................
Optagelsesfunktion/omtrentlig
optagelsestid................................
Vejledning til optagelse ...............
[3] Optagelse af still-billeder ..........
Billedstørrelse ..............................
Samtidig optagelse
(optagelse af still-billeder,
mens der optages film) ................
Omtrentligt antal mulige
billeder .........................................
[4] Optagelsesfunktioner ................
Forbedret optisk zoom ................
Digital zoomfunktion ....................
Billedstabiliseringsfunktion...........
[5] AF/AE-sporing............................
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
43
43
44
44
44
45
46
Optagelse (avanceret)
[1] Optagelsesfunktioner for
funktionsikoner..........................
Funktionsikoner ...........................
[2] Menuoptagelsesfunktioner .......
[3] Manuelle
indspilningsfunktioner ..............
Hvidbalance .................................
Manuel justering af
lukkerhastighed/iris ......................
Optagelse med manuel
indstilling af fokus ........................
47
47
51
55
56
57
58
[1] Sletning af scener/
still-billeder................................. 68
Beskyttelse af scener/
still-billeder ................................... 69
[2] Opdeling af en scene, der
delvis skal slettes
[SDR-T70]/[SDR-H100] ............... 70
[3] DPOF indstilling ......................... 71
[4] Kopiering mellem SD-kort og
indbygget hukommelse/harddisk
[SDR-T70]/[SDR-H100] ............... 72
Kopierer ....................................... 73
[5] Formatering ................................ 74
Med et TV
[1] Når du ser video/
Billeder på dit TV........................ 75
77
79
81
Klargøring
77
82
83
Med en PC
Inden brug
Optagelse
[1] Tilslutning af en
DVD-brænder for at kopiere
til/afspille en disk.......................
Klargøring til kopiering/
afspilning......................................
Kopiering til diske.........................
Afspilning af en kopieret disk .......
Håndtering af den kopierede
disk ..............................................
[2] Overspilning af billeder til
andre videoapparater ................
[1] Mulige opgaver med en pc........ 84
Slutbruger-licensaftale ................. 86
[2] Driftsmiljø ................................... 87
Opsætning
[1] Installation .................................. 90
[2] Tilslutning til en PC ................... 92
Om computerskærmen ................ 95
Anvendelse sammen med en PC
[1] Start af VideoCam Suite 3.5 ...... 96
Læs betjeningsvejledningerne
for softwareapplikationerne.......... 96
[2] Hvis du bruger Mac ................... 97
Andet
Indikationer
[1] Indikationer ................................ 98
[2] Meddelelser .............................. 100
Om gendannelse ....................... 101
Gode tip!
[1] Funktioner, som ikke kan
bruges samtidig ....................... 102
[2] Fejlfinding................................. 103
Forsigtighedsregler ved brug............ 107
Afspilning
Redigering
Brug med andre produkter
Sikkerhedskopiering
[1] Afspilning af film........................ 59
Oprettelse af still-billede fra
film ............................................... 62
Time-rammeindeks ...................... 62
Afspilning af film efter dato........... 63
Gentag afspilning ......................... 64
Genoptagelse af forrige
afspilning...................................... 64
[2] Afspilning af still-billeder .......... 65
Afspilning af still-billeder efter
dato .............................................. 66
Ændring af afspilningsindstillinger til og afspilning af
diasshow ...................................... 67
Med en PC
Afspilning
Sikkerhedskopiering
Andet
Afspilning
7
VQT3H97
Tilbehør
Kontrollér dette tilbehør, før du bruger denne enhed.
Hold tilbehøret uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Gældende produktnumre fra og med december 2010. Ændringer kan ske.
Batteripakke
VW-VBL090
(SDR-S70)
(SDR-T70)
Batteripakke
VW-VBK180
(SDR-H100)
Lysnetadapter
VSK0712
Lysnetkabel
K2CQ29A00002
Ekstra tilbehør
Visse tilbehør sælges ikke i alle lande.
Batterioplader (VW-BC10E)
Batteripakke (lithium/VW-VBL090)
(SDR-S70)
(SDR-T70)
Batteripakke (lithium/VW-VBK180)
Batteripakke (lithium/VW-VBK360)
Videolampe (VW-LDC103E)*
Pære til video DC lys (VZ-LL10E)
Skoadapter (VW-SK12E)
DVD-brænder (VW-BN01)
AV-kabel
K2KC4CB00027
USB-kabel
K1HA05AD0007
CD-ROM
Software
CD-ROM
Betjeningsvejledning
VFF0741
8
VQT3H97
Tilbehørskit (VW-ACK180E)
* Skoadapter VW-SK12E og batteripakke
VW-VBG130/VW-VBG260 er påkrævet
for brug af VW-LDC103E.
Lysnetadapteren VW-AD21E-K/
VW-AD20E-K er nødvendigt for at
oplade batteripakken VW-VBG130/
VW-VBG260.
Klargøring
Inden brug
1
1
Identifikation og
håndtering af komponenter
1 LCD-skærm
≥ Træk LCD-skærmen ud med fingrene i
pilens retning.
23
≥ Den kan åbnes op til 90o.
45
678
9
10
≥ Den kan rotere op til 180o A mod
objektivet eller 90o B i modsat retning.
≥ LCD-monitorens lysstyrke og farveniveau
kan justeres. (l 31)
På grund af begrænsninger i teknologier
til fremstilling af LCD, kan der være små
lyse eller mørke prikker på LCDskærmen. Dette er dog ikke en
funktionsfejl, da det ikke påvirker det
optagede billede.
2
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 34)
3 Knap til Optisk billedstabilisering
[
O.I.S.] (l 45)
4 Strømknap [
] (l 21)
5 Sletteknap [ ] (l 68)
6 Audio-video udgangsstik [A/V]
(l 75, 83)
≥ Brug AV-kablet (kun det medfølgende
kabel).
7 USB-stik [ ] (l 78, 92)
8 Adgangslampe [ACCESS] (l 20)
9 SD-kortslot (l 20)
10 SD-kortdæksel [SD CARD] (l 20)
9
VQT3H97
11
11 Objektivdæksel
12 Objektiv
13 Åbn-/lukkekontakt til objektivdækslet
Husk at lukke objektivets hætte når enheden
ikke bruges, for at beskytte objektivet.
Åbne/lukkeknap til linseafskærmningen.
12
13
14
14 Mikrofon (indbygget, stereo)
15 16
17
19
20
18
15 AF/AE-knap [AF/AE] (l 46)
16 Joystick
Benyt joysticken til at markere
indspilningsfunktionerne og
afspilningshandlingerne og for at benytte
menuens skærmbillede.
Flyt joysticket op, ned, til venstre eller
højre for at vælge en indstilling eller en
scene, og tryk derefter på joysticket for at
vælge den.


1 Vælg ved at flytte op, ned, til venstre
eller højre.
2 Indstil ved at trykke på midten.
≥ Betjening af menuskærmen (l 23)
≥ Markering af indspilningsfunktionerne
(l 47)
≥ Manuel justering (l 55)
≥ Afspilningshandlinger (l 59, 65)
17 Funktionsvælger (l 22)
18 Indspilningsstart/stopknap (l 38)
19 Menuknap [MENU] (l 23)
20 Batteriholder (l 13)
10
VQT3H97
21 22 23
24
25
26
27
21 Foto-knap [
] (l 42)
22 Når der optages: Zoom-greb [W/T]
(l 44)
Når der afspilles:
Miniaturevisningsknap [
/
]
(l 60)/Lydstyrkeknap [sVOLr]
(l 61)
23 Højttaler
24 Statusindikator (l 21)
25 HDD-adgangslampe [ACCESS HDD]
(SDR-H100) (l 5)
26 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN]
(l 14)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
27 Håndrem
Juster remmens længde samt pudens
stilling.
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
28 Batteriudløsningsknap [BATTERY]
(l 13)
29 Stativfatning
28
29
11
VQT3H97
Klargøring
Opsætning
1
Strømforsyning
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
SDR-S70 / SDR-T70
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBL090/VW-VBK180/VW-VBK360.
SDR-H100
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBK180/VW-VBK360.
≥ SDR-H100 Enheden har en funktion, der genkender de batterier, som kan bruges
uden problemer. Det medfølgende batteri (VW-VBK180/VW-VBK360) understøtter
denne funktion. De eneste batterier, der er egnet til brug sammen med denne enhed,
er ægte Panasonic-produkter og ----batterier, der fremstilles af andre virksomheder
og er certificeret af Panasonic. (Batterier, som ikke understøtter denne funktion, kan
ikke anvendes). Panasonic garanterer ikke på nogen måde kvaliteten, ydeevnen eller
sikkerheden af batterier, der er blevet fremstillet af andre virksomheder, og som ikke
er ægte Panasonic-produkter.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand
eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som
opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor
den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
12
VQT3H97
Isætning af batteriet
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 21)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Fjernelse af batteriet

Sørg for at holde strømknappen
nede, indtil statusindikatoren
slukkes. Fjern derefter batteriet,
mens du holder godt fast på
enheden, så du ikke taber den.
Skub batteriets udløsearm i
pilens retning, og fjern batteriet
fra batterirummet.
A Isæt batteriet, så det klikker og låses på
plads.
BATTERY
13
VQT3H97
Opladning af batteriet
Dette videokamera er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal oplades, inden brug
af videokameraet.
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så
længe lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
≥ Batteriet oplades ikke, hvis du tænder for strømmen.
≥ Det anbefales at oplade batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 oC og 30 oC.
(Batteritemperaturen skal være den samme).


1
2
Tilslut lysnetadapteren til enhedens jævnstrømstik.
Forbind lysnetkablet til lysnetadapteren og lysnetstikket.
≥ For lysnetkablet sæt 2 ind og derefter 3.
≥ Statusindikatoren A blinker rødt med 2 sekunders mellemrum, som angiver, at
opladningen er begyndt.
14
VQT3H97
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens du oplader batteriet vha. lysnetadapteren, kan du bruge
strømmen fra stikkontakten.
≥ Se side 110, hvis statusindikatorlampen blinker enten for hurtigt eller for langsomt.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier. (l 8, 16)
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det
eller de er udsat for direkte sollys i en længere periode.
ADVARSEL!
Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke
udskiftes korrekt. Udskift kun med
samme eller tilsvarende type som
anbefalet af producenten. Bortskaf brugte
batterier efter producentens anvisninger.
15
VQT3H97
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%RH (Når lysnetadapteren bruges)
SDR-S70/SDR-T70
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
Opladningstid
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBL090
(ekstraudstyr)
[3,6 V/895 mAh]
2 h 20 min
1 h 20 min
40 min
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 25 min
2 h 55 min
1 h 30 min
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
6h
3 h 10 min
SDR-H100
Batterimodelnummer
[Spænding/
kapacitet
(minimum)]
Medfølgende
batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
Opladnin
gstid
Optagelses
destination
HDD
2 h 25 min
SD
HDD
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 20 min
SD
16
VQT3H97
Optagefun
ktion
Maksimum
Aktuel
kontinuerlig
optagelsestid
optagelsestid
XP
2 h 30 min
1 h 15 min
SP/LP
2 h 30 min
1 h 20 min
XP/SP
2 h 35 min
1 h 20 min
LP
2 h 40 min
1 h 25 min
XP
5h
2 h 40 min
SP
5 h 5 min
2 h 40 min
LP
5 h 10 min
2 h 45 min
XP
5 h 15 min
2 h 45 min
SP
5 h 20 min
2 h 50 min
LP
5 h 25 min
2 h 50 min
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningsog optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ VW-VBL090 er ikke tilgængelig til SDR-H100 .
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange
startes/stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
#
#
#
#
Hvis indikationen bliver
, bliver ikonet rødt. Hvis batteriet aflader, blinker (
).
SDR-H100
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som du kan
anvende til dette videokamera. Det kan tage lidt til at få vist den resterende
batterikapacitet. Den aktuelle tid kan variere, afhængig af dit aktuelle behov.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder,
vises den resterende batterikapacitet ikke.
17
VQT3H97
Klargøring
2
Opsætning
Optagelse til et kort
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort, den indbyggede
hukommelse eller harddisken. For at optage til et SD-kort skal du læse følgende.
Denne enhed (en SDXC-kompatibel enhed) er kompatibel med SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort. Hvis du anvender et SDHC-memorykort/SDXCmemorykort sammen med andet udstyr, skal du kontrollere, at udstyret er kompatibelt med
disse memorykort.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 2 eller højere til SD Speed Class Rating* til
filmoptagelse.
Korttype
Kapacitet
8 MB/16 MB/32 MB
SDhukomme
lses-kort
64 MB/128 MB/
256 MB
Optagelse af film
Kan ikke benyttes.
Driften kan ikke garanteres.
Optagelsen stopper muligvis
pludselig under optagelse af film,
afhængig af det SD-kort, du benytter.
(l 104)
512 MB/1 GB/2 GB
SDHChukomme
lses-kort
4 GB/6 GB/8 GB/
12 GB/16 GB/
24 GB/32 GB
SDXC
hukomme
lses-kort
48 GB/64 GB
Kan benyttes.
* SD Speed Class Rating er hastighedsstandard for efterfølgende skrivninger.
Kontrollér på kortets mærkat osv.
Eksempel:
18
VQT3H97
Optagelse
af stillbilleder
Kan
benyttes.
≥ Læs de seneste oplysninger om de SD-memorykort/SDHC-memorykort/SDXCmemorykort, der kan anvendes til optagelse af film på nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB
eller mere, som ikke har SDXC-logoet, er ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Når skrivebeskyttelseskontakten A på SD-kortet er låst, kan der ikke
foretages optagelse, sletning eller redigering på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de
sluger det.
64
19
VQT3H97
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic eller et kort, som har været anvendt
på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal SD-kortet formateres. (l 74) Når
SD-kortet formateres, slettes alle de optagne data på kortet. Når dataene er blevet slettet,
kan de ikke gendannes.
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.


Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller den indbyggede hukommelse ved brug af denne
enhed, lyser adgangslampen.
1
2
Åbn LCD-skærmen.
Åbn dækslet til SD-kortet, og isæt (fjern) SD-kortet i (fra)
kortåbningen.
≥ Vend mærkatsiden B i den retning, der er vist på illustrationen, og skub det lige ind og helt
i bund.
≥ Tryk på midten af SD-kortet og træk det derefter lige ud.
3
Luk SD-kortdækslet korrekt.
≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af SD-kortet.
≥ Se side 110 for detaljerede oplysninger om håndtering af SD-kortet.
20
VQT3H97
Klargøring
Opsætning
3
Sådantændes og slukkes
enheden
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke
LCD-skærmen.
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Tryk på strømknappen for at tænde for strømmen.
For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes.
A Statusindikatoren lyser.
Sådan tændes og slukkes med LCD-skærmen
Strømmen tændes, når LCD-skærmen åbnes, og strømmen slukkes, når den lukkes.
Under normal brug kan åbning og lukning af LCD-skærmen anvendes for hurtigt at
tænde og slukke for strømmen.
∫ For at slutte strømmen til
∫ For at slukke strømmen

A Statusindikatoren lyser.
B Statusindikatoren slukkes.
≥ I følgende tilfælde tændes strømmen ikke, når LCD-skærmen åbnes. Tryk på
strømknappen for at tænde for strømmen.
j Når du køber enheden
j Når du har slukket for strømmen ved hjælp af strømknappen
≥ Strømmen slukkes ikke under filmoptagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
21
VQT3H97
Klargøring
Opsætning
4
Valg af funktion
Skift funktionen til optagelse eller afspilning.
Drej funktionsvælgeren for at ændre funktionen til
Optagefunktion (l 38, 42)
Afspilningsfunktion (l 59, 65)
22
VQT3H97
eller
.
Klargøring
Opsætning
5
Brug af
menuskærmbilleder
ENTER
MENU
1
2
Tryk på knappen MENU.
Vælg den ønskede topmenu A,
og flyt joysticket mod højre,
eller tryk på joysticket.
4
Vælg den ønskede indstilling,
og tryk derefter på joysticket
for at indsætte den.
For at komme tilbage til den forrige
skærm
3
Vælg det ønskede undermenuelement B, og flyt derefter
joysticket mod højre, eller tryk
på joysticket.
Bevæg joysticken til venstre.
For at forlade menuskærmen
Tryk på MENU-knappen.
≥ Der vises en beskrivelse af undermenuer
og de aktuelle menuindstillinger, hvis du
ruller ned til bunden af skærmen.
23
VQT3H97
Valg af sprog
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller menuskærmen.
1
Tryk på knappen MENU, vælg derefter [SETUP] > [LANGUAGE], og
tryk derefter på joysticket.
2
Vælg det ønskede sprog, og tryk på joysticket.
Menuliste
En del af menu anvendes ikke, afhængigt af de funktioner, du anvender. (l 102)
Optagelsesfunktion
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Vises ikke, når intelligent auto-funktion er tændt.
Vises kun, når den intelligente auto-funktion er tændt.
Disse menuer er kun til SDR-T70 .
Disse menuer er kun til SDR-H100 .
Disse menuer er kun til SDR-S70 .
SDR-T70 Vises kun, når [MEDIA SELECT] er sat til [Built-inMemory].
RECORD SETUP
[SCENE MODE]
[D.ZOOM]
[REC MODE]
*6
(l 51)
[BACKLIGHT COMPENS.]
CONTRAST]*1
(l 44)
[INTELLIGENT
(l 40)
[SOFT SKIN MODE]*1
(l 48)
(l 49)
(l 49)
*1
(l 49)
(l 52)
[COLOUR NIGHT VIEW]
[REC ASPECT]
(l 52)
[SHOOTING GUIDE]
(l 41)
[FACE FRAMING]*2
(l 52)
(l 53)
[GUIDE LINES]
(l 49)
[WIND NOISE
CANCELLER]*1
[WEB MODE]
(l 48)
[ZOOM MIC]*1
(l 53)
[FADE]
(l 48)
[FADE COLOUR]
(l 48)
[AUTO SLOW SHTR]*1
(l 52)
[RELAY REC]
24
VQT3H97
*1
[WB ADJUST]
(l 53)
[MF ASSIST]*1
(l 58)
PICTURE
SETUP
[SELF TIMER]
(l 53)
[SHTR SOUND]
(l 54)
MEDIA SELECT*3*4
Optagelse af medier kan indstilles
separat for både billeder og film.
SDR-T70
Når du optager til SD-kortet, skal du
vælge [SD CARD]. Når du optager til
den indbyggede hukommelse, skal du
vælge [Built-inMemory]. (l 39, 59, 65)
SDR-H100
Når du optager til SD-kortet, skal du
vælge [SD CARD]. Når du optager til
harddisken, skal du vælge [HDD].
(l 39, 59, 65)
[DISPLAY]
Skærmvisningen kan ændres til [OFF]
(en del af oplysningerne vises) eller
[ON] (alle oplysninger vises).
[EXT. DISPLAY]
(l 76)
[CLOCK SET]
(l 28)
[SET WORLD TIME]
(l 29)
[DATE/TIME]
(l 28)
[DATE FORMAT]
(l 28)
[ECONOMY]
[OFF]:
Strømbesparelsesfunktionen er ikke
aktiveret.
[5 MINUTES]:
Efter ca. 5 minutter uden betjening,
slukker videokameraet automatisk for at
spare på batteriet.
≥ Energisparefunktionen aktiveres ikke,
hvis:
j der er tilsluttet til lysnetadaptor
j Brug af USB-kabel til PC, DVDbrænder osv.
j PRE-REC er i brug
[QUICK POWER ON]
(l 37)
[QUICK START]
(l 36)
25
VQT3H97
[ALERT SOUND]
[DEMO MODE]
Start og stop af optagelsen samt tænd/
sluk kan bekræftes vha. denne lyd.
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl, skal man
kontrollere den meddelelse, der vises
på skærmen. (l 100)
Dette element bruges til at starte
demonstrationen af enheden.
(Kun når funktionen er i stillingen
)
Hvis [DEMO MODE] er indstillet på
[ON], og du trykker på knappen MENU,
når der ikke er isat et SD-kort, mens
lysnetadapteren er sat i enheden,
starter demonstrationen automatisk.
[POWER LCD]
(l 31)
[LCD SET]
(l 31)
[TV ASPECT]
(l 76)
[INITIAL SET]
Indstil på [YES] for at sætte
menuindstillingerne tilbage til
standardbetingelserne.
(Indstillinger til [MEDIA SELECT]*3*4,
[CLOCK SET] og [LANGUAGE] ændres
ikke).
[FORMAT MEDIA]*3*4
(l 74)
[FORMAT CARD]*5
(l 74)
*3*4
[MEDIA STATUS]
(l 72)
*5
[CARD STATUS]
Den resterende tid på SD-kortet kan
tjekkes.
≥ Tryk på knappen MENU for at afslutte.
26
VQT3H97
Hvis der sker en handling, annulleres
demonstrationen. Men hvis der ikke
sker en handling i ca. 10 minutter,
starter demonstrationen automatisk
igen. Hvis du vil stoppe
demonstrationen, skal du indstille
[DEMO MODE] på [OFF] eller isætte et
SD-kort.
[LANGUAGE]
(l 24)
Du kan vælge sproget på
skærmdisplayet og menuskærmen.
Afspilningsfunktion
*1 Vises ikke, når diskafspilning er valgt, mens der er tilsluttet en DVD-brænder
(ekstraudstyr).
*2 Vises kun, når diskafspilning er valgt, mens der er tilsluttet en DVD-brænder
(ekstraudstyr).
*3 Disse menuer er kun til SDR-T70 .
*4 Disse menuer er kun til SDR-H100 .
*5 Vises kun, når [SD CARD]/[PICTURE] er valgt.
*6
SDR-T70 Vises ku.n, når [Built-inMemory]/[VIDEO] er valgt.
*7
SDR-H100 Vises kun, når [HDD]/[VIDEO] er valgt.
DISC SETUP*2
VIDEO SETUP
[REPEAT PLAY]
(l 64)
[FORMAT DISC]
(l 82)
(l 64)
[AUTO PROTECT]
(l 82)
[SCENE PROTECT]
(l 69)
[CANCEL PROTECT]
(l 82)
[GUIDE LINES]
(l 49)
[DISC STATUS]
(l 82)
[RESUME PLAY]
*1
EDIT SCENE*1
PHOTO SETUP
[SPLIT&DELETE]*6*7
(l 70)
[DELETE]
(l 68)
COPY*1*3*4
*3
(l 73)
*3
(l 73)
*4
(l 73)
*4
(l 73)
[DPOF SET]*5
(l 71)
≥ For alle andre menuer, som ikke er
beskrevet ovenfor, henvises der til menuer
med samme navne til optagelsesfunktion
og filmafspilning.
27
VQT3H97
Klargøring
Opsætning
6
Indstilling af dato og
klokkeslæt
Når videokameraet tændes første gang, får du en meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille dato og klokkeslæt.
Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [CLOCK SET]
2
Vælg dato eller klokkeslæt, og
indstil derefter den ønskede
værdi vha. joysticket.
A Visning af indstillingen for verdenstid
(l 29):
[HOME]/
[DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
3
Tryk på joysticken for at
aktivere valget.
≥ Uret starter fra [00] sekund.
≥ Der vises muligvis en meddelelse, hvor du
bliver bedt om at indstille verdenstiden.
(l 29)
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre
indstillingen.
Ændring af visningsmåden for dato og
klokkeslæt
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [DATE/TIME] # [OFF]/[D/T]/
[DATE]
28
VQT3H97
Ændring af datoformat
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [DATE FORMAT] # [Y/M/D]/
[M/D/Y]/[D/M/Y]
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et
indbygget lithiumbatteri.
≥ Ved køb af denne enhed er uret indstillet.
Hvis tidsvisningen bliver [- -], skal det
indbyggede lithiumbatteri oplades. Hvis du
skal genoplade det indbyggede
lithiumbatteri, skal lysnetadapteren
tilsluttes, eller batteriet fastgøres til
enheden. Efterlad enheden således i ca.
24 timer. Batteriet gemmer datoen og
klokkeslættet i ca. 4 måneder. (Batteriet
fortsætter genopladningen, selv om du
afbryder strømmen.)
Indstilling af verdensur (Visning af tiden på
rejsedestinationen)
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og
rejsedestination.
1
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [SET WORLD TIME]
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere
tiden til det aktuelle klokkeslæt. (l 28)
≥ Når [HOME] (din hjemegn) ikke er
indstillet, vises en meddelelse. Tryk på
joysticket for at gå til trin 3.
2
(Kun når du indstiller hjemegnen)
3
(Kun når du indstiller hjemegnen)
Vælg [HOME] og tryk på
joysticket.
Vælg hjemegn, og foretag et
valg med joysticket.
A Det aktuelle klokkeslæt
B Tidsforskellen fra GMT (Greenwich
Mean Time)
≥ For at indstille sommertid skal du skubbe
joysticket fremad.
vises, og
indstillingen for sommertid aktiveres.
Tidsforskellen ift. GMT sættes frem en
time. Skub joysticket fremad igen for at
vende tilbage til standardtid.
4
(Kun ved indstilling af
rejsedestinationens hjemegn)
Vælg [DESTINATION] og tryk
på joysticket.
≥ Når hjemegnen indstilles første gang,
vises skærmbilledet for valg af hjemegn/
rejsedestination, lige efter at du har
indstillet hjemegnen. Hvis hjemegnen
allerede er blevet indstillet, skal du udføre
menuhandling under trin 1.
5
(Kun ved indstilling af destinationens
hjemegn)
Vælg rejsedestination, og
foretag et valg med joysticket.
C Lokal tid på den valgte
rejsedestination
D Tidsforskellen mellem
rejsedestination og hjemegn
29
VQT3H97
≥ For at indstille sommertid skal du skubbe
joysticket fremad.
vises, og
indstillingen for sommertid aktiveres. Uret
og tidsforskellen i forhold til hjemegnen
sættes en time frem. Skub joysticket
fremad igen for at vende tilbage til
standardtid.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på
knappen MENU.
vises, og tiden på
rejsedestinationen er angivet.
For at vende tilbage til skærmbilledet
for hjemegnen
Indstil hjemegnen ved at følge trin 1 til 3, og
afslut indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen
på listen over de lande, der vises på
skærmen, skal du fastsætte den ved hjælp
af tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
30
VQT3H97
Klargøring
Opsætning
7
Justering af LCDskærmen
Justering af LCDskærmen
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på
de billeder, der optages.
∫ Justering af LCD-skærmens
lysstyrke og farveniveau
Justerer lysstyrken og farvedybden på
LCD-skærmen.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [LCD SET]
1
Brug joysticket for at markere
elementet, og tryk derefter på
midten af joysticket.
[BRIGHTNESS]:
LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]:
LCD-skærmens farveniveau
≥ Vælg
og tryk på midten af joysticket
for at vende tilbage til det forrige
skærmbillede.
2
∫ POWER LCD
På denne måde er det lettere at se
LCD-skærmen på steder med meget lys
samt udendørs.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [POWER LCD]
: Gør endnu lysere/ +1 : Gør lysere/
: Ingen indstilling (normalt)/ -1 : Gør
mørkere/ A : Automatisk*
* Vises ikke i manuel funktion eller i
afspilningsfunktion.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren, vises
indikationen +1 , og skærmbilledet bliver
automatisk lysere, når der tændes for
videokameraet.
+2
0
≥ Optagetiden med brug af batteri bliver
kortere, når man bruger denne enhed med
LCD-skærmen tændt.
Foretag justeringer
≥ Luk indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
31
VQT3H97
Optagelse af Dem selv
¬ Skift funktionen til
.
Drej LCD-skærmen i objektivets
retning.
≥ Billedet spejles om en lodret akse, som
om du ser et spejlbillede. (Billedet optages
dog som ved normal optagelse.)
≥ Når LCD-skærmen drejes mod objektivet,
vil ikonet ikke vises – heller ikke hvis du
trykker på joysticken.
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive
vist på skærmen. Når
vises, drej da
LCD-skærmen tilbage til normal position
og check advarsel/alarm-symbolet.
(l 100)
32
VQT3H97
Optagelse
Optagelse (grundl.)
1
Før optagelse
∫ Grundlæggende kamerastillinger


1 Hold kameraet med begge hænder.
2 Før hånden gennem håndremmen.
≥ Når du optager, skal du sørge for at stå fast og se efter, at du ikke pludselig støder ind i
nogen eller noget.
≥ Når du er udendørs, optag da billeder med solen i ryggen. Hvis motivet er i modlys, bliver
det mørkt på optagelsen.
≥ Hold armene tæt på kroppen, og stå med lidt afstand mellem benene for at få en bedre
balance.
≥ Dæk ikke mikrofonerne til med hånden.
∫ Grundlæggende optagelse af film
≥ Enheden skal normalt holdes stabilt under optagelse.
≥ Hvis du bevæger enheden under optagelse, skal du gøre det langsomt og ved en konstant
hastighed.
≥ Zoom-funktionen er nyttig til optagelse af motiver, du ikke kan komme tæt på, men
overdreven brug af zoom ind- og zoom ud-funktionen kan komme til at betyde, at filmen
ikke får det optimale resultat og ikke bliver en fornøjelse at se.
33
VQT3H97
Intelligent autofunktion
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på
det, du vil optage.
/MANUAL
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL]
Tryk på denne knap for at ændre tilstanden
til Intelligent auto eller manuel funktion.
≥ Der henvises til side 55 om manuel funktion.
Funktion
Scene
Effekt
Portræt
Når motivet er en
person
Ansigter detekteres automatisk, og der
indstilles fokus, og lysstyrken justeres for
få en klar optagelse.
Landskab
Udendørs optagelse
Hele landskabet optages på levende vis
uden nedtoning af himlen i baggrunden,
som kan være meget lys.
Spotlys
Under en projektør
Et meget lyst motiv optages meget klart.
Lavt lysniveau
Mørkt rum eller
tusmørke
Optages meget klart, selv i et mørkt rum
eller ved tusmørke.
Normal
Andre situationer
Kontrasten justeres automatisk for at få
et klart billede.
≥ Afhængigt af optageforholdene, går enheden muligvis ikke i den ønskede tilstand.
≥ I portræt- og spotlysfunktionen eller funktionen for svag belysning vises registrerede
ansigter med en hvid ramme omkring. I portrætfunktion vil et ansigt, som er større og
tættere på midten af skærmen, blive omkranset af en orangefarvet ramme. (l 52)
≥ Afhængigt af optageforholdene kan ansigter ikke detekteres, når f.eks. et ansigt har en vis
størrelse eller vender på en bestemt måde, eller når den digitale zoom er taget i brug.
34
VQT3H97
∫ Om Intelligent autofunktion
Autofokus
Når Intelligent autofunktion er tændt,
aktiveres auto-hvidbalancen og auto-fokus,
og farvebalancen og fokuseringen justeres
automatisk.
Afhængig af motivets lysstyrke osv. bliver
blænder og lukkerhastighed indstillet
automatisk for optimal lysstyrke.
≥ Farvebalance og fokusering kan muligvis
ikke indstilles ved visse lyskilder eller
scener. Hvis det er tilfældet skal man
indstille disse manuelt. (l 56, 58)
Enheden indstiller automatisk fokus.
≥ Autofokus virker ikke korrekt i følgende
situationer. Optag da billederne med
manuel fokusfunktion. (l 58)
j Optagelse af fjerne og nære objekter på
samme tid
j Optagelse af et motiv bag et snavset
eller støvet vindue
j Optagelse af et motiv, som er omkranset
af genstande med skinnende overflader
eller stærkt spejlende genstande
Der henvises til side 51 for detaljerede
oplysninger om scenefunktion. Der henvises
til side 55-58 for oplysninger om, hvordan du
indstiller manuel fokus/hvidbalance manuelt.
Automatisk hvidbalance
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
3)
6 000K
4)
5 000K
5)
1)
4 000K
6)
3 000K
7)
2 000K
8)
9)
1 000K
Illustrationen ovenfor viser det område, hvori
automatisk hvidbalance fungerer.
1) Denne enheds effektive område for
automatisk hvidbalancejustering
2) Blå himmel
3) Overskyet (regn)
4) Sollys
5) Hvid fluorescerende lampe
6) Halogenpære
7) Pære med glødetråd
8) Solopgang eller solnedgang
9) Levende lys
Hvis den automatiske hvidbalance ikke
fungerer normalt, skal hvidbalancen justeres
manuelt. (l 53, 56)
35
VQT3H97
Lynstart
Enheden genoptager optagelses-/
pausefunktionen ca. 0,8 sekunder, efter at
LCD-skærmen åbnes igen.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [QUICK START] # [ON]
2
Luk LCD-skærmen, mens
funktionen er indstillet på
.

Statusindikatoren A blinker grønt, og
videokameraet går i lynstartens standbyfunktion.
3
Åbn LCD-skærmen.
Statusindikatoren A lyser rødt, og enheden
sættes på optagelsespause.
36
VQT3H97
≥ I tilstanden quick start anvendes cirka
70% af den strøm, der bruges i
tilstanden indspilningspause, så
indspilningstidsrummet afkortes.
≥ Lynstartens standby-funktion annulleres
j efter ca. 5 minutter
j funktionen er indstillet på
≥ Det kan tage lidt tid, når den automatiske
hvidbalance justeres.
≥ I lynstartfunktion bliver zoom-forstørrelsen
1k.
≥ Hvis [ECONOMY] (l 25) er indstillet til
[5 MINUTES] og videokameraet
automatisk går i lynstartens standbyfunktion, skal du lukke LCD-skærmen og
åbne den igen.
≥ Sluk enheden ved hjælp af strømknappen.
Lynstart tændt
Hvis der tændes for strømmen, når
funktionen er indstillet på
, går enheden
på optagelsespause efter ca. 1,9 sekunder.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [QUICK POWER ON] #
[ON]
≥ I lyntændingsfunktion bliver zoomforstørrelsen 1k.
37
VQT3H97
Optagelse
Optagelse (grundl.)
2
Optagelse af film
≥ Åbn linseafskærmningen inden enheden tændes. (l 10)
0h00m00s
SP 41J20O
1
Skift funktion til
LCD-skærmen.
2
Tryk på optagelse start/stopknappen for at starte optagelse.
og åbn
≥ Når du begynder at optage, ændres ; til ¥.
≥ Men optagelsen er i gang, stopper den
ikke, selv om LCD-skærmen lukkes.
3
Tryk på optagelse start/stopknappen igen for at sætte
optagelsen på pause.
∫ Skærmsymboler i
filmoptagelsesfunktion
0h00m00s
SP R 1h20m
A Optagelsesfunktion
B Resterende optagelsestid
(Når resterende tid er mindre end
1 minut, blinker [R 0h00m] rødt.)
C Optagelsens længde
Hver gang videokameraet sættes på
pause, nulstilles tælleren til “0h00m00s”.
(“h” er en forkortelse for time, “m” for
minut og “s” for sekund).
38
VQT3H97
≥ Der kan tages billeder, mens du optager
en film. (l 43)
≥ Billeder, der optages mellem tryk på
optagelse start/stop-knappen for at starte
optagelse, og tryk på den igen for at sætte
optagelse på pause, bliver til en scene.
Scenen opdeles automatisk, når de
optagne data overskrider 1,9 GB.
(Optagelsen fortsætter).
SD-KORT
Maks. antallet af scener, der kan optages:
9801
Maks. antallet af forskellige datoer: 99
(l 63)
(For SD-kortet svarer det til maks. antallet
af scener, der kan optages pr. kort.)
Indbygget hukommelse/harddisk
SDR-T70 / SDR-H100
Maks. antallet af scener, der kan optages:
98901
Maks. antallet af forskellige datoer:
999 (l 63)
Hvis en af disse når deres maks. niveau,
kan der ikke optages flere scener.
Valg af et medie, der skal optages på [SDR-T70]/
[SDR-H100]
Medier til optagelse af både billeder og film kan indstilles på SD-kortet, den indbyggede
hukommelse og harddisken.
Vælg menuen. (l 23)
[MEDIA SELECT]
Vælg det medie, der skal optages film eller billeder på, og tryk derefter
på midten af joysticket.
SDR-T70
A
B
C
D
VIDEO/SD CARD
VIDEO/Built-inMemory
PICTURE/SD CARD
PICTURE/Built-inMemory
E
F
G
H
VIDEO/SD CARD
VIDEO/HDD
PICTURE/SD CARD
PICTURE/HDD
SDR-H100
≥ Medier, der er indstillet til billeder og film, fremhæves med en gul ramme.
≥ Tryk på knappen MENU for at afslutte.
39
VQT3H97
Optagelsesfunktion/omtrentlig optagelsestid
Skift billedkvalitet for den film, der skal optages.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [REC MODE] # ønskede indstilling
≥ SD-kort angives kun med deres overordnede hukommelsesstørrelse. De angivne tider er
standard optagelsestider til kontinuerlig optagelse.

Optagelsesfunktion

XP
SP
LP
4 GB
50 min
1 h 40 min
3 h 20 min
8 GB
1 h 45 min
3 h 30 min
7h
16 GB
3 h 30 min
7h
14 h
32 GB
7 h 30 min
15 h
30 h
48 GB
11 h
22 h 10 min
44 h 50 min
64 GB
15 h
30 h
60 h 30 min
SDR-T70
Indbygget
hukommelse
4 GB
50 min
1 h 40 min
3 h 20 min
SDR-H100
HDD
80 GB
18 h 30 min
37 h
74 h 30 min
SD-kort
A Prioriterer billedkvalitet
B Prioriterer optagetid
≥ Hvis der optages i lange perioder, forberedes batterier til 3 eller 4 gange den periode, du
ønsker at optage i. (l 16)
≥ De angivne optagelsestider er standard optagelsestider til kontinuerlig optagelse.
≥ Hvis en optagelse med en masse bevægelse optages, reduceres optagelsestiden.
≥ Optagetiden kan reduceres, hvis optagelsen af en kort scene gentages.
≥ Den resterende tid til optagelse kan øges efter ændring af tilstand eller genstart af enheden
ved at slukke og tænde for enheden igen.
≥ Brug tiden i rækken med 4 GB i ovenstående tabel som en vejledning til den tid, der kan
kopieres på én DVD-disk (4,7 GB).
≥ Optagetid ved brug af batteri (l 16)
≥ Når enheden flyttes meget rundt eller bevæges hurtigt, eller et motiv i hurtig bevægelse
optages (især ved optagelse i LP-tilstand), kan der forekomme mosaiklignende støj under
afspilningen.
40
VQT3H97
Vejledning til optagelse
Meddelelsen vises, når enheden flyttes
meget hurtigt.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [SHOOTING
GUIDE] # [ON]
Når “CAMERA PANNING IS TOO FAST.”
vises, skal du flytte enheden langsomt under
optagelse.
≥ Meddelelsen vises ikke under en pause i
optagelsen. (Meddelelsen vises, selv om
der er en pause i optagelsen, hvis [DEMO
MODE] er indstillet til [ON])
≥ Under visse optageforhold vises der
muligvis ingen meddelelser.
41
VQT3H97
Optagelse
Optagelse (grundl.)
3
Optagelse af still-billeder
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder for strømmen. (l 10)
Der kan også tages still-billeder under optagelse af film.
≥ Der henvises til side 39 for oplysninger om metoder til valg af optagelsesmedier.
1
Skift funktion til
LCD-skærmen.
2
Tryk på
og åbn
knappen.
≥ På grund af langsommere
lukkerhastigheder, anbefales det, at du
bruger stativ, når du optager i dårlig
belysning.
42
VQT3H97
∫ Om skærmvisninger i
billedoptagelser
R3000
R3000:
Resterende antal still-billeder
(Blinker rødt når [0] vises.)
Billedstørrelse
Optager med det antal pixel, som er indstillet
under [REC ASPECT]. (l 52)
Billedformat
Antal pixels
4:3
640k480
16:9
640k360
≥ Kanterne af still-billeder, som er optaget
med dette videokamera med et 16:9
billedformat, kan blive afskåret ved
udskrivning/fremkaldelse. Kontrollér
printeren, eller spørg fotohandleren inden
udskrivning/fremkaldelse.
Samtidig optagelse
(optagelse af still-billeder,
mens der optages film)
Du kan optage still-billeder, mens du optager
film.
¬ Skift funktionen til
.
Mens du optager film, skal du
trykke på knappen
for at tage
billedet.
≥ Under optagelse af film eller betjening af
PRE-REC gælder følgende valg, så
filmoptagelsen går forud for
billedoptagelse.
j Billedkvaliteten er forskellig fra
almindelige still-billeder.
j Indikationen for den resterende
brugbare kapacitet (antallet af mulige
billeder) vises ikke.
≥ For at få klare billeder anbefales det at
sætte filmoptagelsen på pause og tage
dine billeder, efter at du har deaktiveret
PRE-REC-funktionen.
≥ Den resterende tid til optagelse bliver
mindre, hvis du tager still-billeder under
optagelsen af en film.
Omtrentligt antal mulige
billeder
≥ SD-kort angives kun med deres
overordnede hukommelsesstørrelse. Det
angivne tal er det omtrentlige antal mulige
billeder.
Billedstørrelse
4 GB
640k480
640k360
30000
8 GB
60500
16 GB
99999*
32 GB
99999*
48 GB
99999*
64 GB
99999*
SDR-T70
Indbygget
hukommelse
4 GB
30000
SDR-H100
HDD
80 GB
99999*
SD-kort
* Det maksimale antal mulige billeder, der
kan vises, er 99999.
Hvis antallet af mulige billeder overstiger
99999, ændres tallet ikke, når der tages
billeder, før antallet af mulige billeder
kommer under 99999.
43
VQT3H97
Optagelse
Optagelse (grundl.)
4
Optagelsesfunktioner
¬ Skift funktionen til
.
ヷヰロ
Zoomgreb
ヸ
6 W
ヵ
T
Forbedret optisk zoom
Man kan øge zoomforstørrelsen op til 78k,
uden at billedkvaliteten under en optagelse
forringes.
Digital zoomfunktion
Hvis zoom-forstørrelsen overstiger 78k,
aktiveres den digitale zoom-funktion. Den
digitale zooms maksimale forstørrelse kan
skiftes.
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af
den distance som zoomknappen bevæges
hen over.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [D.ZOOM] #
ønskede indstilling
[OFF]:
Kun forbedret optisk zoom
(Op til 78k)
[100k]:
Op til 100k
[3500k]:
Op til 3500k
≥ Hvis [100k] eller [3500k] er valgt, vises
det digitale zoom-interval i blåt mens der
zoomes.
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er,
desto mere forringes billedkvaliteten.
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen under selve zoomhandlingen, optages
lyden af bevægelsen muligvis. Når du sætter zoomknappen tilbage til dens oprindelige
stilling, skal du prøve på at gøre det stille.
≥ Når fjerne motiver rykkes tættere på, fokuseres de ved ca. 1,5 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan videokameraet indstille fokus på motivet ca. 2 cm fra
objektivet.
44
VQT3H97
Billedstabiliseringsfunktion
Reducerer billedrystelser (sitren) på grund af
håndbevægelse under indspilning.
¬ Skift funktionen til
.
ヰハリハヴハ
Knap til Optisk
billedstabilisering
Hvis man trykker på knappen,
ændres den optiske
billedstabiliseringsindstilling.


 OFF
: Aktiv tilstand
Med denne indstilling får du større
stabilitet. Den er velegnet til optagelse,
når du går.
: ON
Denne indstilling er velegnet til
optagelse i en stabil tilstand, f.eks. et
landskab.
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering
muligvis ikke mulig.
≥ Når der anvendes et stativ, anbefales det
at afbryde billedstabiliseringen.
45
VQT3H97
Optagelse
Optagelse (grundl.)
5
AF/AE-sporing
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder for strømmen. (l 10)
Man kan indstille fokus og eksponering på det fastlåste mål.
Fokus og eksponering følger automatisk motivet, selv om det bevæger eller flytter sig.
(Dynamisk sporing)
AF/AE
¬ Skift funktionen til
1
.
Tryk på knappen AF/AE
3
Start optagelsen.
≥ Hvis du trykker på og holder knappen
AF/AE nede, frigives AF/AE-sporingen.
∫ Om målrammen
≥ Hvis det ikke lykkes at fastlåse målet,
blinker målrammen rødt og forsvinder.
Justér motivet igen i forhold til
målrammen, og tryk på knappen AF/AE
igen for at fastlåse målet en gang til.
≥ Når intelligent autofunktion er indstillet på
(Portræt), ændres den prioriterede
ansigtsramme (i orange) til målrammen,
og motivets ansigt spores.
2
Justér motivet i forhold til
målrammen, og tryk på knappen
AF/AE for at fastlåse målet
A Målramme
≥ For at ændre målet skal du trykke på
knappen AF/AE og justere målrammen
i forhold til det nye motiv og derefter
trykke på knappen AF/AE igen.
46
VQT3H97
≥ Denne funktion kan ikke anvendes til den
manuelle funktion.
≥ Den sporer muligvis forskellige motiver
eller fastlåser måske ikke målet,
afhængigt af optageforholdene, som f.eks.
følgende:
j Når motivet er for stort eller for lille
j Når farven på motivet ligner baggrunden
for meget
j Når scenen er mørk
≥ AF/AE-sporingen annulleres i følgende
tilfælde.
j Når funktionen ændres
j Når der slukkes for strømmen
j Når scenefunktionen er indstillet
j Når enheden er aktiveret og i intelligent
autofunktion/manuel funktion
j Når enheden er sat til ansigt-til-ansigt
optagelse.
Optagelse
Optagelse
(avanceret)
1
Optagelsesfunktioner for
funktionsikoner
Vælg funktionsikoner for at tilføje forskellige effekter på de optagede billeder.
¬ Skift funktionen til
1
.
Tryk på joysticket, og der vises
ikoner på skærmen.
Funktionsikoner
Modlyskompensation
Toning
Hjælpefunktion
1/2 NEXT
Webfunktion
Referencelinjer
≥ Visningen ændres, hver gang joysticket
flyttes nedad.
≥ Visningen forsvinder, når du trykker ned
på midten af joysticket igen.
2
(f.eks. Modlyskompensation)
Vælg et ikon vha. joysticket.
1/2 NEXT
≥ Vælg betjeningsikonet igen for at frigive
det.
PRE-REC
Intelligent kontrastkontrol*
Soft skin-funktion*
Farve-natsyn*
* Vises ikke, når Intelligent autofunktion er
aktiveret.
≥ De mørke funktionsikoner vises ikke under
optagelse.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller skifter
funktion til
, natfarvefunktionen,
annulleres PRE-REC og
baggrundslyskompationsfunktionerne, og
hvis du slukker for strømmen, annulleres
ind-/udtoningsfunktionen.
47
VQT3H97
Funktion
Modlyskompensation
Toning
(Indtoning)
Effekt
Med denne funktion bliver billedet lysere, så man
undgår, at et motiv med lys bagfra bliver for mørkt.
Når du starter optagelsen, kommer billedet/lyden
langsomt frem. (Indtoning)
Når du sætter optagelsen på pause, forsvinder
billedet/lyden gradvist. (Udtoning)
≥ Udtoningsindstillingen annulleres, når optagelsen
stopper.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
(Udtoning)
Hjælpefunktion
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [FADE COLOUR] # [WHITE] eller
[BLACK]
Vælg det ønskede ikon vha. joysticket for at få vist en
beskrivelse på skærmen.
For at forlade hjælpefunktionen
Tryk på MENU-knappen.
Webfunktion
48
VQT3H97
Du kan optage film på under 10 minutter, som er
velegnet til at uploade til webstedet.
≥ Webfunktionsikonet [
] vises.
Tryk på optagelsens Start/stop-knap for at starte
optagelse.
≥ Nedtælling af den resterende tid starter fra “9m59s”.
≥ Optagelsen sættes automatisk på pause efter
10 minutter fra start af optagelsen.
≥ Webfunktionen annulleres, hvis du slukker for enheden.
Funktion
Effekt
Referencelinjer
Du kan også kontrollere, om billedet er i niveau under
optagelse eller afspilning af film og still-billeder.
Funktionen kan også benyttes til at vurdere
balanceforholdet i billedets sammensætning.
≥ Referencerammerne vises ikke på de billeder, der er
ved at blive optaget.
∫ Valg af referencerammer
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [GUIDE LINES] # ønskede
indstilling
∫ Visning af referencerammer ved afspilning
≥ Skift funktionen til
.
[VIDEO SETUP] # [GUIDE LINES] # ønskede
indstilling
≥ Sæt [OFF] for at annullere referencerammen.
PRE-REC
Intelligent
kontrastkontrol
På denne måde kan du optage billeder og lyd, så de
starter ca. 3 sekunder før start/stop-knappen for
optagelse trykkes ned.
PRE-REC vises på skærmen.
≥ Peg videokameraet mod motivet og fastgør det
sikkert.
Tryk på optagelsens Start/stop-knap for at starte
optagelse.
≥ Der er ingen biplyd.
Denne funktion oplyser de dele, der er i skygge, og
som er vanskelige at se, og undertrykker den hvide
mæthedsgrad på de lyse dele samtidigt. Både lyse og
mørke dele kan optages helt klart.
Soft skin-funktion
Denne funktion får hudfarven til at virke blødere, så
man bliver flottere at se på.
Dette er mere effektivt, hvis du optager en person tæt
på, fra overkroppen og op.
Farve-natsyn
Med denne funktion kan du optage farvebilleder under
forhold med dårlig belysning. (Mindst påkrævet
belysning: ca. 2 lx)
49
VQT3H97
Toning:
≥ Miniaturerne af scener, som optages med
indtoning, bliver sorte (eller hvide).
Hjælpefunktion:
≥ Optagelses-og funktionsindstillinger kan
ikke udføres, mens du er i
hjælpefunktionen.
Webfunktion:
≥ Du kan ikke skifte til webtilstand under
optagelse.
PRE-REC:
≥ PRE-REC annulleres i følgende tilfælde.
j Hvis du skifter funktion.
j Hvis du trykker på MENU-knappen.
j Hvis du slukker videokameraet.
j Hvis du starter med at optage.
j 3 timer er gået
≥ Efter indstilling af PRE-REC kan levende
billeder, taget 3 sekunder inden tryk på
knappen start/stop ikke indspilles hvis
indspilningen starter indenfor 3 sekunder
eller mens indikationen PRE-REC blinker,
indenfor cirka 3 sekunder efter
igangsætning af quick start.
≥ Miniaturevisningen for optagede scener er
de første billeder fra selve de optagede
scener.
≥ Datoangivelsen til scener, indspillet med
funktionen PRE-REC, vil være den dato
hvorpå knappen start/stop trykkes. Af
samme årsag kan datoangivelsen under
miniaturevisualisering eller afspilning
være anderledes end den dato hvorpå
indspilningen reelt startede.
Intelligent kontrastkontrol:
≥ Hvis der er meget mørke eller lyse dele,
eller der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil
effekten muligvis ikke være tydelig.
50
VQT3H97
Soft skin-funktion:
≥ Hvis baggrunden eller andre dele i scenen
har farver, der ligner hudfarven, gøres
disse også blødere.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil
effekten muligvis ikke være tydelig.
≥ Hvis du optager en person langt fra,
optages ansigtet muligvis noget uklart. I
sådanne tilfælde skal du annullere soft
skin-funktionen eller zoome ind på
ansigtet (nærbillede) for at optage.
Farve-natsyn:
≥ I den optagede scene ser det ud som
om enkeltbilleder mangler.
≥ Hvis funktionen aktiveres et sted, hvor der
er lyst, kan skærmen blive udvisket et
stykke tid.
≥ Derfor kan lyse prikker, der normalt er
usynlige, blive synlige. Dette er ikke en
funktionsfejl.
≥ Det anbefales at bruge et stativ.
≥ På mørkere steder kan auto-fokus indstille
fokus lidt langsommere. Dette er normalt.
Optagelse
Optagelse
(avanceret)
2
Funktion
SCENE MODE
Menuoptagelsesfunktioner
Effekt/Indstillingsmetode
Når du optager billeder i forskellige situationer, indstiller
denne funktion automatisk lukkerhastigheder og
blænder.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [SCENE MODE] # ønskede
indstilling
≥ Sæt [SCENE MODE] på [OFF] for at annullere funktionen.
5Sport:
Scener meget bevægelse bliver mindre rystet vha. langsom
afspilning og afspilningspause
Portræt:
Får motivet til at stå frem fra baggrunden
Lavt lysniveau:
Til mørke scener, som f.eks. ved tusmørke
Spotlys:
Forbedret kvalitet, når motivet er stærkt oplyst.
Sne:
Forbedret billedekvalitet, når der optages i sne.
Strand:
Så den blå farve på havet eller himlen gøres klarere
Solnedgang:
Så solens røde farve ved solopgang eller -nedgang gøres
klarere
Fyrværkeri:
For at indfange fyrværkeri på nattehimlen helt perfekt
Landskab:
Til rumlandskabet
Natlandskab:
Fanger et aften- eller natlandskab på smuk vis.
51
VQT3H97
Funktion
SDR-T70
RELAY REC
Effekt/Indstillingsmetode
Man kan fortsætte med at optage film til et SD-kort, når
der ikke er mere plads i den indbyggede hukommelse.
(Tillader kun, at du optager til SD-kortet fra den
indbyggede hukommelse.)
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [RELAY REC] # [ON]
≥
vises på skærmen.
forsvinder, når pladsen i
den indbyggede hukommelse er opbrugt, og optagelsen til
SD-kortet starter.
REC ASPECT
Dette gør det muligt for dig at indspille billeder, som er
kompatible med bredskærm (16:9) og standardfjernsyn (4:3).
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [REC ASPECT] # [16:9] eller [4:3]
FACE FRAMING
[OFF]:
Annullér indstillingen
[PRIMARY]:
Kun prioriterede
ansigtsindramninger vises.
[ALL]:
Alle
ansigtsdetekteringsrammer
vises.
AUTO SLOW SHTR
I intelligent autofunktion vises detekterede ansigter med
en ramme omkring.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [FACE FRAMING] # ønskede indstilling
≥ Der angives op til 5 rammer. Større ansigter og ansigter,
som er tættere på midten af skærmen får fortrinsret.
∫ Prioriteret ansigtsindramning
Prioriterede ansigtsrammer vises med orange. Fokus og
justering af lysstyrken udføres på de prioriterede
ansigtsrammer.
≥ I portrætfunktion under den intelligente auto-funktion udføres
fokus og justering af lysstyrken i forhold til den prioriterede
ansigtsindramning. I spotlysfunktionen eller lavt lysniveaufunktionen under den intelligente auto-funktion udføres
fokusering i forhold til den prioriterede ansigtsindramning.
Du kan optage lyse billeder, selv i mørket, ved hjælp af
en langsom lukkerhastighed.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Vælg den manuelle funktion. (l 55)
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [AUTO SLOW SHTR] # [ON]
≥ Lukkerhastigheden indstilles på 1/25 eller mere, afhængigt
af det omgivende lys.
52
VQT3H97
Funktion
WIND NOISE
CANCELLER
Effekt/Indstillingsmetode
På denne måde reduceres den vindstøj, som kommer
igennem de indbyggede mikrofoner, og et realistisk
billede opretholdes.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Vælg den manuelle funktion. (l 55)
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [WIND NOISE CANCELLER] #
[ON]
ZOOM MIC
Zoom-mikrofonen er koblet til zoom-funktionen, således at
lyd over stor afstand ved teleoptagelse eller lyd fra nære
omgivelser ved vidvinkeloptagelser optages tydligere.
≥ Skift funktionen til
.
≥ Vælg den manuelle funktion. (l 55)
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [ZOOM MIC] # [ON]
WB ADJUST
Hvis du ikke kan opnå den ønskede farvetone ved at indstille
hvidbalancen, kan du finjustere hvidbalancen (l 56).
≥ Skift funktionen til
.
≥ Vælg den manuelle funktion. (l 55)
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [WB ADJUST]
≥ Ikonet for den aktuelt indstillede hvidbalance vises.
Justér ved at flytte joysticket mod venstre og højre, og
tryk derefter på knappen MENU eller på midten af
joysticket for at foretage en indstilling.
R: Flyt, når farvetonen er blålig.
B: Flyt, når farvetonen er rødlig.
SELF TIMER
Denne funktion anvendes til optagelse af still-billeder
ved hjælp af timeren.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[PICTURE] # [SELF TIMER] # ønsket indstilling
Ø10 (Optager efter 10 sekunder)
Ø2 (Optager efter 2 sekunder)
≥ Når du trykker ned på knappen
, tages der et billede,
efter at visningen Ø10 eller Ø2 blinker i den tid, den er sat til.
≥ Efter optagelse annulleres selvudløseren.
For at standse selvudløseren midtvejs
Tryk på MENU-knappen.
53
VQT3H97
Funktion
SHTR SOUND
Effekt/Indstillingsmetode
Du kan aktivere en lukkerlyd når du optager still-billeder.
≥ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[PICTURE] # [SHTR SOUND] # [OFF]/[
SCENE MODE:
≥ (Dårlig belysning/Solnedgang)
j Lukkerhastigheden er 1/25 eller mere.
≥ (Solnedgang/Fyrværkeri/Landskab/
Natlandskab)
j Billedet kan blive sløret, når et motiv tæt
på optages.
≥ (Sport)
j Under normal afspilning, vil
bevægelserne måske ikke se jævne ud.
j Farven og skærmens lysstyrke kan
ændre sig i indendørs belysning.
j Hvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj,
aktiveres sportsfunktionen ikke.
symbolet blinker.
≥ (Portræt)
j Farven og skærmens lysstyrke kan
ændre sig i indendørs belysning.
≥ (Fyrværkeri)
j Billedet kan blive udvisket, hvis det
optages i meget lyse omgivelser.
≥ (Natlandskab)
j Det anbefales at bruge et stativ.
RELAY REC:
≥ I relæoptagelsen optages still-billeder
også på SD-kortet.
AUTO SLOW SHTR:
≥ Når lukkerhastigheden er 1/25, kan det se
ud som om, nogle af rammerne mangler
på skærmbilledet, og et efterbillede kan
vise sig på skærmen.
≥ Ved scener med lav lysstyrke eller kontrast
kan man muligvis ikke fokusere på motivet.
WIND NOISE CANCELLER:
≥ Når den intelligente autofunktion er tændt,
er [WIND NOISE CANCELLER] sat til [ON],
og indstillingen kan ikke ændres.
≥ Lydkvaliteten kan ændre sig, hvis denne
funktion aktiveres under kraftige vindforhold.
54
VQT3H97
]/[
]
SELF TIMER:
≥ Selvudløserens standby-funktion
annulleres, når du trykker på start-/
stopknappen for at starte filmoptagelsen.
≥ Indstilling af selvudløser på Ø2 er en god
måde til at forhindre rystelse af billedet,
når der trykkes
knappen mens man
benytter stativ osv.
SHTR SOUND:
≥ Der høres ingen lukkerlyd, hvis der tages
billeder under en filmoptagelse.
Optagelse
Optagelse
(avanceret)
3
¬ Skift funktionen til
Manuelle
indspilningsfunktioner
.
Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion.
≥
MNL
vises på skærmen.
/MANUAL
MNL
4/5 NEXT
Hvidbalance (l 56)
Justering af blænde (l 57)
Lukkerhastighed (l 57)
∫ Sådan skiftes til manuel fokusfunktion
Skift betjeningsikonet ved at trykke ned på joysticket, mens du er i skærmbilledet ovenfor.
Skub joysticket fremad
≥ Nu kan du skifte mellem manuel funktion og manuel fokusfunktion.


MNL
MNL
5/5 NEXT
1 Manuel funktion
2 Tilstanden manuel fokus
5/5 NEXT
Ikonet [MF] vist i illustrationen fremkommer.
Manuel fokusjustering (l 58)
∫ Sådan frigives den manuelle funktion
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL igen.
55
VQT3H97
Hvidbalance
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver muligvis ikke naturlige farver, afhængig af
scener og lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du justere hvidbalancen manuelt.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion (l 55)
1
2
Vælg [
] vha. joysticket.
Markér hvidbalancetilstanden
med joysticken.
automatisk funktion AWB eller trykke
på knappen iA/MANUAL igen.
∫ Manuel indstilling af
hvidbalance
1)
MNL
2)
Vælg [
] vha. joysticket, og fyld
skærmen med et hvidt motiv.
Vælg [
] vha. joysticket.
MNL
BACK
≥ Vælg den optimale funktion ved at
bekræfte farven på skærmen.
Ikon
AWB
Funktion/optageforhold
Automatisk justering af
hvidbalance
Solskinsfunktion
Udendørs under klar himmel
Overskyet funktion
Udendørs i overskyet vejr
Indendørs funktion 1
Glødelampe, videolys ligesom i
et studie osv.
Indendørs funktion 2
Farvet neonlys, natriumlamper i
gymnastiksale osv.
Manuel justeringsfunktion
≥ Kviksølvlamper,
natriumlamper, visse
fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til
bryllupsreceptioner i hoteller,
scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
≥ For at vende tilbage til de automatisk
indstillinger skal du enten skifte til
56
VQT3H97
BACK
≥ Når visningen
stopper med at blinke
og lyser derefter fast. Indstillingen er
udført.
≥ Hvis symbolet
fortsætter med at
blinke, kan hvidbalancen ikke indstilles. I
så fald skal du bruge de andre
hvidbalance-funktioner.
≥ Den automatiske hvidbalancejustering vil
muligvis ikke virke korrekt, hvis enheden
bliver tændt med lukket linsedæksel.
Tænd venligst først for enheden efter at
have åbnet linsedækslet.
≥ Når symbolet
blinker, gemmes den
tidligere manuelt justerede hvidbalance.
Hver gang optageforholdene ændrer sig,
skal hvidbalancen indstilles igen.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance
og blænder/forstærkning, skal
hvidbalancen indstilles først.
≥ AWB vises ikke på skærmen, når
AWB er ved at blive indstillet.
Manuel justering af lukkerhastighed/iris
Lukkerhastighed:
Justér den ved optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
Iris:
Justér den, når skærmen er for lys eller for mørk.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion (l 55)
1
Vælg [
] eller [
joysticket.
2
Markér indstillingerne med
joysticken.
] vha.
MNL


1/100
100
OPEN
BACK
A
: Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
≥ Hvis [AUTO SLOW SHTR] indstilles på
[ON], sættes lukkerhastigheden til mellem
1/25 og 1/8000.
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000
desto hurtigere er den.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser
måske ikke se jævne ud.
≥ Hvis du optager et meget lyst motiv, eller
hvis du optager i indendørs belysning, kan
farven og skærmens lysstyrke ændre sig,
eller der vises en vandret streg på
skærmen. I så fald skal du optage i
autofunktion eller sætte lukkerhastigheden
til 1/100 på steder, hvor strømforsyningen
er 50 Hz, eller 1/125 på steder med 60 Hz.
Manuel justering af blænder/
forstærkning
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil
støjen på skærmen øges.
≥ Afhængig af zoom-forstørrelsen vil visse
irisværdier ikke blive vist.
B
: Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE !# (F16 til F2.2) !# OPEN !# (0dB
til 18dB)
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere
end [OPEN], skifter den til
forstærkningsværdien.
≥ For at vende tilbage til de automatiske
indstillinger skal du trykke på knappen
iA/MANUAL.
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed
og blænder/forstærkningsværdi, skal
lukkerhastigheden indstilles først og
derefter blænder/forstærkningsværdien.
Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Du ser muligvis et lysende bånd omkring
motivet, som lyser meget kraftigt eller har
en meget høj refleksion.
57
VQT3H97
Optagelse med manuel indstilling af fokus
Hvis autofokus er vanskelig på grund af forholdene, kan den manuelle fokusering benyttes.
¬ Skift funktionen til
.
≥ Tryk på knappen iA/MANUAL for at skifte til manuel funktion (l 55)
1
(Når funktionen MF-Assist benyttes)
Vælg menuen. (l 23)
[RECORD SETUP] # [MF ASSIST] #
[ON]
2
Brug joysticket for at vælge
[MF]
3
Indstil fokus ved at vælge
eller
vha. joysticket.
:For et fokusere på et emne tæt på
:For at fokusere på et emne langt
væk
MNL
5/5 NEXT
A Del vist med blåt
Det område, der er indstillet fokus for, vises
med blåt. Skærmbilledet bliver normalt igen
ca. 2 sekunder efter, at du har indstillet fokus
på motivet.
≥ Når [MF ASSIST] er sat på [OFF], vises
det blå område ikke.
≥ For at vende tilbage til auto-fokus skal du
enten skifte til [AF] som i trin 2 eller trykke
på knappen iA/MANUAL igen.
≥ Den blå visning vises ikke på en film, som
er ved at blive optaget.
58
VQT3H97
Afspilning
Afspilning
1
2
3
1
Skift funktionen til
Afspilning af film
.
Brug joysticket for at vælge
ikonet for valg af
afpilningsfunktion A, og tryk
derefter på midten af
joysticket.
SDR-T70
Vælg [SD CARD]/[BuiltinMemory] og [VIDEO], og tryk
derefter på midten af
joysticket.
SDR-H100
SDR-S70
Vælg [VIDEO], og tryk derefter
på midten af joysticket.
Vælg [SD CARD]/[HDD] og
[VIDEO], og tryk derefter på
midten af joysticket.
≥ Vælg [ENTER], og tryk derefter på midten
af joysticket.
≥ Tryk på knappen MENU for at annullere
indstillingen.
59
VQT3H97
4
Markér scenen, der skal
afspilles, og tryk på joysticken.
≥ Betjeningsikonet vises eller skjules, hver
gang du trykker ned på midten af
joysticket.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved
at vælge
/
.
5
∫ Skift miniaturevisning
Hvis du skubber zoom-grebet til
eller
som vist under trin 4, vil
miniaturevisningen ændres i den
rækkefølge, der er vist nedenfor.
20 scener () 9 scener () 1 scene()
Time-rammeindeks (l 62)
Vælg afspilningsfunktionen
vha. joysticket.
ヷヰロ
0h00m00s
ヸ
ヵ
≥ 9-sceners visningen vender tilbage, hvis
strømmen afbrydes, eller funktionen
ændres.
1/;:
6:
5:
∫:
60
VQT3H97
Afspilning/pause
Tilbagespoling af indspilning
Hurtigt fremspoling under
afspilning
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
∫ Justering af højttalerens
lydstyrke
Flyt lydstyrkeknappen for at justere
højttalerlyden under afspilning.
ヷヰロ
ヸ
ヵ
Mod “r”:
Øger lydstyrken
Mod “s”:
Sænker lydstyrken
∫ Afspilning med hurtig frem/
tilbage
Flyt joysticket mod venstre eller højre under
afspilning.
≥ Flyt joysticket igen for at øge hastigheden.
(Skærmvisningen ændres fra 5 til
.)
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
vælger
.
∫ Afspilning af enkeltbilleder
Levende billeder vises med et enkeltbillede
ad gangen.
1 Sæt afspilningen på pause.
2 Flyt joysticket mod venstre eller
højre.
(
er for omvendt afspilning af
enkeltbilleder efter hinanden)
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
vælger
.
≥ Hvis rammerne kører frem én ad gangen i
omvendt rækkefølge, vises de i intervaller
på 0,5 sekunder.
≥ Lyd høres kun under normal afspilning.
≥ Hvis pause er aktiveret i mere end
5 minutter, går skærmen tilbage til at vise
miniaturerne.
≥ Indikationen for den forløbne
optagelsestid nulstilles til “0h00m00s” for
hver scene.
∫ Afspilning i langsom
gengivelse
1
2
Sæt afspilningen på pause.
Flyt og hold joysticket mod venstre
eller højre.
(
er for omvendt slowmotionafspilning)
Tryk og hold joysticket til den ene side for
slowmotion-afspilning.
≥ Den normale afspilning gendannes, når du
vælger
.
≥ Når billeder med langsom gengivelse
afspilles i omvendt rækkefølge, vises de
kontinuerligt ved ca. 2/3 gange
hastigheden ved normal afspilning (i
intervaller på 0,5 sekunder).
61
VQT3H97
Oprettelse af still-billede
fra film
Du kan gemme en enkelt ramme fra en
optaget film som still-billede.
Billedstørrelsen på det billede, der skal
tages, er (640k360) eller (640k480).
1
Sæt den scene, du vil gemme
som still-billede, på pause
under afspilningen.
Time-rammeindeks
1-scenebilleder vises som miniaturer under
de angivne søgebetingelser. Scenen kan
afspilles fra et vilkårligt punkt som ønsket.
≥ Flyt zoom-grebet til
-siden, og skift
miniaturevisningen til Highlight&Timerammeindeks. (l 60)
1
≥ Brug slowmotion-afspilning eller
billede-for-billede-afspilning til formålet.
2
Tryk på knappen
Brug joysticket for at vælge
søgebetingelser, og tryk
derefter på midten af
joysticket.
.
≥ Datoen, som filmen blev optaget på,
registreres som datoen for still-billedet.
≥ Billederne gemmes i samme billedformat
som filmen. (l 52)
≥ Kvaliteten af still-billedet er ikke den
samme som for et normalt still-billede.
A Valg af tidsindstilling
B Scenevalg
≥ Du kan få vist den næste (forrige) scene
ved at vælge
/
.
2
62
VQT3H97
Vælg det ønskede
søgeelement i enheder af
[3 SECONDS], [6 SECONDS],
[12 SECONDS] eller
[MINUTES].
3
(Kun hvis [MINUTES] er valgt under
trin 2)
Angiv klokkeslættet ved at
trykke på midten af joysticket.
≥ Kan indstilles op til maks. 60 minutter.
4
Vælg den miniature, du vil
begynde afspilningen fra, og
tryk derefter på midten af
joysticket.
≥ Du kan få vist den næste (forrige)
miniature ved at vælge
/
.
Afspilning af film efter
dato
Scener, som er optaget samme dag, kan
afspilles efter hinanden.
1
Vælg ikonet for valg af dato, og
tryk på joysticket.
A Ikon for valg af dato
2
Markér afspilningsdato og tryk
så på joysticken.
Scener, som er optaget på den valgte dato,
vises som miniaturebilleder.
3
Markér scenen, der skal
afspilles, og tryk på joysticken.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle
scener, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
≥ Selv hvis scener er optaget på den
samme dag, bliver de grupperet separat i
følgende tilfælde.
j Når antal scener er højere end 99
j Når verdenstidsindstillingen ændres
63
VQT3H97
Gentag afspilning
Afspilning af den første scene starter efter
afspilning af den sidste scene.
Vælg menuen. (l 23)
[VIDEO SETUP] # [REPEAT PLAY] #
[ON]
-indikationen vises på
fuldskærmsvisningerne.
≥ Alle scenerne afspilles flere gange. (Ved
afspilning af film efter dato, afspilles alle
scenerne på den valgte dato flere gange.)
Genoptagelse af forrige
afspilning
Hvis afspilningen af en scene blev stoppet
halvvejs, kan afspilningen genoptages der,
hvor den blev stoppet.
Vælg menuen. (l 23)
[VIDEO SETUP] # [RESUME PLAY] #
[ON]
Hvis afspilning af film stoppes, vises
på
miniaturevisningen af den stoppede scene.
≥ Det lagrede genoptagelsessted slettes,
hvis du afbryder strømmen eller skifter
funktion.
(Indstillingen [RESUME PLAY] ændres
ikke.)
64
VQT3H97
Afspilning
Afspilning
1
2
2
Skift funktionen til
Afspilning af still-billeder
.
Brug joysticket for at vælge
ikonet for valg af
afpilningsfunktion A, og tryk
derefter på midten af
joysticket.
SDR-T70
Vælg [SD CARD]/[BuiltinMemory] og [PICTURE], og
tryk derefter på midten af
joysticket.
SDR-H100
3
SDR-S70
Vælg [PICTURE], og tryk
derefter på midten af
joysticket.
Vælg [SD CARD]/[HDD] og
[PICTURE], og tryk derefter på
midten af joysticket.
≥ Vælg [ENTER], og tryk derefter på midten
af joysticket.
≥ Tryk på knappen MENU for at annullere
indstillingen.
65
VQT3H97
4
Vælg det still-billede, der skal afspilles,
og tryk derefter på joysticket.
≥ Betjeningsikonet vises eller skjules, hver
gang du trykker ned på midten af joysticket.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved
at vælge
/
.
5
Vælg afspilningshandling vha.
joysticket.
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diasshow (afspilning af still-billederne
i nummerorden) start/pause.
Afspiller det forrige billede.
Afspilning af det næste billede.
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
∫ Skift miniaturevisning
I trin 4 skifter miniaturevisningen i følgende
rækkefølge, hvis zoom-grebet flyttes til
-siden eller
-siden.
20 still-billeder () 9 still-billeder () 1 still-billede
ヷヰロ
ヸ
ヵ
≥ 9-billeders visningen vender tilbage, hvis
strømmen afbrydes, eller funktionen ændres.
Kompatibilitet af still-billeder
≥ Dette videokamera opfylder den samlede
standard DCF (Design rule for Camera File
system) fastlagt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
≥ Dette videokamera understøtter
filformatet JPEG. (Ikke alle JPEGformaterede filer kan afspilles.)
≥ Dette videokamera kan blive forringet eller undlade
at afspille still-billeder, som er optaget eller oprettet
på et andet produkt, og et andet produkt kan blive
forringet eller undlade at afspille still-billeder, som
er optaget på dette videokamera.
66
VQT3H97
Afspilning af still-billeder
efter dato
Still-billeder, som er optaget samme dag,
kan afspilles efter hinanden.
1
Vælg ikonet for valg af dato, og
tryk på joysticket.
A Ikon for valg af dato
2
Markér afspilningsdato og tryk
så på joysticken.
≥ Still-billeder, som optages på den valgte
dato, vises som miniaturer.
3
Vælg det still-billede, der skal
afspilles, og tryk på joysticket.
≥ Du vender tilbage til afspilning af alle stillbilleder, hvis strømmen afbrydes, eller
funktionen ændres.
≥ Selv hvis still-billeder er optaget på den
samme dag, bliver de grupperet separat i
følgende tilfælde.
j Når antallet af still-billeder er højere end
999
≥
vises efter datoen på listen efter dato
for de still-billeder, der er oprettet fra
filmen. (l 62)
Ændring af afspilningsindstillinger til og
afspilning af diasshow
1
Vælg
, og tryk derefter på
joysticket.
2
Vælg det ønskede element, og
tryk på joysticket.
[DATE SETUP]:
Vælg den ønskede afspilningsdato.
[SLIDES INTERVAL]:
Vælg tidsvisningsintervallet for afspilningen.
(Når [DATE SETUP] er blevet valgt)
Vælg den ønskede
afspilningsdato, og tryk derefter
på midten af joysticket.
(Når [SLIDES INTERVAL] er blevet valgt)
Vælg afspilningsintervallet, og
tryk derefter på midten af
joysticket.
[SHORT]:
Ca. 1 sekund
[NORMAL]:
Ca. 5 sekunder
[LONG]:
Ca. 15 sekunder
3
Vælg [START], og tryk derefter
på midten af joysticket.
67
VQT3H97
Afspilning
Redigering
1
Sletning af scener/stillbilleder
Slettede scener/still-billeder kan ikke gendannes, så bekræft indholdet af
meddelelsen korrekt, inden du fortsætter med at slette.
¬ Skift funktionen til
.
Slet ved at bekræfte de billeder,
som afspilles
Tryk på knappen
, mens scener eller
still-billeder, der skal slettes, afspilles.
∫ Sletning af flere scener/still-billeder fra miniaturevisningen
1
2
Tryk på
-knappen, mens
miniaturevisningen er på
skærmen.
Vælg [SELECT] eller [ALL
SCENES], og tryk derefter på
joysticket.
3
Vælg den scene/det billede,
der skal slettes, og tryk
derefter på joysticket.
≥ En scene eller et billede vælges, og
vises. Tryk på midten af joysticket igen for
at fravælge.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter
hinanden.
4
≥ Når [ALL SCENES] er valgt, slettes alle
scener eller still-billeder på det valgte
medie.
(Ved afspilning af scener eller still-billeder
efter dato, slettes alle scener eller stillbilleder på den valgte dato.)
≥ Beskyttede scener/still-billeder kan ikke
slettes.
68
VQT3H97
(Kun når [SELECT] er valgt under
trin 2)
(Kun når [SELECT] er valgt under
trin 2)
Vælg [Delete] og tryk på
joysticket eller på
.
≥ Gentag trin 3-4 for at fortsætte med at
slette andre billeder.
Beskyttelse af scener/stillbilleder
Når du stopper sletningen på
halvvejen
Tryk på knappen MENU under sletningen.
≥ De scener eller still-billeder, som allerede
var blevet slettet, da sletningen blev
annulleret, kan ikke gendannes.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Du kan også slette scener ved at trykke på
knappen MENU og vælge [EDIT SCENE]
# [DELETE] # [ALL SCENES] eller
[SELECT].
≥ Du kan også vælge still-billeder ved at
trykke på knappen MENU og vælge
[PHOTO SETUP] # [DELETE] # [ALL
SCENES] eller [SELECT].
≥ Scener/still-billeder, som ikke kan afspilles
(miniaturebillederne vises som
), kan
ikke slettes.
≥ I tilfælde af [ALL SCENES] kan sletningen
tage nogen tid, hvis der er mange scener
eller still-billeder.
≥ Hvis du sletter scener, som er optaget på
et andet produkt, eller still-billeder, som
opfylder DCF-standarden, kan alle data for
de pågældende scener/still-billeder også
blive slettet.
≥ Hvis still-billeder, som er optaget på et SDkort med et andet produkt, slettes, bliver et
still-billede (andet end JPEG), som ikke
kan afspilles med dette videokamera,
muligvis slettet.
Du kan beskytte scener/billeder, så de ikke
slettes ved en fejltagelse.
(Selv om du beskytter visse scener/stillbilleder, vil de blive slettet, hvis du
formaterer mediet.)
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 23)
[VIDEO SETUP] eller [PHOTO
SETUP]# [SCENE PROTECT]
2
Vælg den scene/det stillbillede, der skal beskyttes, og
tryk på joysticket.
vises, og den valgte scene/det valgte
billede beskyttes. Tryk på joysticket igen
for at fravælge.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre
indstillingerne.
≥
≥ Når diskafspilning vælges, mens en DVDbrænder (ekstraudstyr) er tilsluttet, kan
scener ikke beskyttes.
69
VQT3H97
Afspilning
Redigering
2
Opdeling af en scene, der delvis
skal slettes [SDR-T70]/[SDR-H100]
Opdeler den scene, der er optaget, i to og sletter den første eller sidste del.
SDR-T70
¬ Skift funktion til
[VIDEO] (l 59)
, og skift valg af afspilningsfunktion til [Built-inMemory]/
SDR-H100
¬ Skift funktion til
(l 59)
1
, og skift valg af afspilningsfunktion til [HDD]/[VIDEO]
Vælg menuen. (l 23)
5
[EDIT SCENE] # [SPLIT&DELETE]
2
3
Markér [YES] og tryk derefter
på joysticken, for at afspille
den del, der skal slettes.
Vælg den scene, der skal deles
op, og tryk på joysticken.
≥ Hvis [NO] markeres, vises
Når du kommer det punkt, hvor du vil
opdele scenen
6
Når du stopper afspilningen,
vises en
bekræftelsesmeddelelse.
7
Vælg [YES], og tryk derefter på
joysticket.
Vælg [
bekræftelsesmeddelelsen.
Fortsæt fra trin 7.
] vha. joysticket.
Sådan fortsættes opdeling og sletning
af andre scener
≥ Flyt joysticken mod venstre eller højre
under for at starte hurtig fremspoling/
tilbagespoling.
≥ Brug af slow-motion afspilning eller
afspilning af enkeltbilleder efter hinanden
gør det let at søge efter det sted, hvor du
vil dele scenen. (l 61)
4
70
Vælg den halvdel, du vil slette,
og tryk på joysticket.
VQT3H97
Gentag trin 2 til 7.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Du kan ikke opdele og slette scener med en
kort optagetid. Længden af de resterende
scener skal mindst være på 3 sekunder.
≥ Du kan ikke markere det sted, der skal deles,
som begyndelsen eller slutningen af scenen.
≥ Hvis en scene, der er blevet delt og slettet
med funktionen SPLIT&DELETE kopieres
på en disk, ved hjælp af DVD-brænderen
eller det medfølgende software, og
afspilles på en anden anordning, kan et
maksimumstidsrum på cirka 1 sekund af
den slettede del blive afspillet.
≥ Den reelle opdeling kan foregå et lille stykke
fra det førhen tildelte opdelingspunkt.
Afspilning
Redigering
3
DPOF indstilling
Du kan skrive data ved at markere de still-billeder, der skal printes, og antal kopier (DPOFdata) på SD-kortet.
¬ Skift funktion til
[PICTURE] (l 65)
1
, og skift valg af afspilningsfunktion til [SD CARD]/
Vælg menuen. (l 23)
[PHOTO SETUP] # [DPOF SET] #
[SET]
2
3
Vælg det still-billede, der skal
markeres, og tryk derefter på
joysticket.
Vælg det ønskede antal print,
og tryk derefter på joysticket.
≥ Der kan vælges op til 999 kopier. (Kopier
til et valgt antal kan udskrives på en
printer, som understøtter DPOF.)
≥ Sæt antal kopier til [0] for at annullere
indstillingen.
≥ Gentag trin 2 til 3 for at fortsætte med at
indstille andre still-billeder.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre
indstillingerne.
For at annullere alle DPOF-indstillinger
[DPOF SET] # [CANCEL ALL]
∫ Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er et
format, som gør det muligt for brugen af et
digitalkamera at definere, hvilke optagne
billeder på SD-kortet der skal udskrives
sammen med oplysninger om det antal
kopier, der skal udskrives. (Bemærk! Ikke
alle fotohandlere understøtter denne
funktion på nuværende tidspunkt.)
≥ DPOF-indstillingen er ikke mulig under
diskafspilning, mens du er tilsluttet en
DVD-brænder.
≥ Du kan ikke tilføje optagelsesdato til
billeder, som skal printes med DPOFindstillingerne.
SDR-T70 / SDR-H100
≥ Kopiér de still-billederne, der er gemt i den
indbyggede hukommelse eller på
harddisken til et SD-kort før indstilling af
DPOF.
71
VQT3H97
Afspilning
Redigering
4
Kopiering mellem SD-kort og
indbygget hukommelse/harddisk
[SDR-T70]/[SDR-H100]
Still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres mellem et SD-kort, der er isat
enheden, og en indbygget hukommelse/harddisken.
≥ Levende billeder kan ikke kopieres til SD-kortet direkte, de kan kun kopieres til en pc.
∫ Bekræfter den resterende kapacitet på kopieringsdestinationen
Den resterende plads på SD-kortet, den indbyggede hukommelse og harddisken kan
tjekkes.
≥ Afhængigt af mediet, anvendes noget af SD-kortets, den indbyggede hukommelses eller
harddiskens resterende kapacitet muligvis ikke.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig resterende kapacitet på et enkelt SD-kort, kan du kopiere til
flere SD-kort ifølge anvisningerne på skærmen.
¬ Skift funktionen til
.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [MEDIA STATUS]
≥ De aktuelle medieoplysninger vises.
≥
SDR-T70
Tryk på midten af joysticket for at skifte visning mellem SD-kortet og den indbyggede
hukommelse.
≥ SDR-H100
Tryk på midten af joysticket for at skifte visning mellem SD-kortet og harddisken.
≥ Tryk på knappen MENU for at afslutte.
≥ SD-kortet, den indbyggede hukommelse eller den indbyggede harddisk kræver en del
plads til lagring af oplysninger og styring af systemfiler, så den faktiske brugbare plads er
lidt mindre end det, der er angivet. Den brugbare indbyggede HDD-plads beregnes normalt
som 1 GB=1.000.000.000 byte. Kapaciteten af denne enhed, pc'er og software er udtrykt
som 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 byte. Derfor synes den angivne værdi at
være noget mindre.
72
VQT3H97
Kopierer
≥ Hvis der ikke er meget resterende kapacitet på SD-kortet, får du vist en meddelelse, hvor
du skal bekræfte, at du kan kopiere, efter at du har slettet alle data på SD-kortet. Vær
opmærksom på, at slettede data ikke kan gendannes.
1
SDR-T70
Skift funktion til
, og skift
valg af afspilningsfunktion til [SD
CARD]/[PICTURE] eller [BuiltinMemory]/[PICTURE] (l 65)
SDR-H100
Skift funktion til
, og skift
valg af afspilningsfunktion til [SD
CARD]/[PICTURE] eller [HDD]/
[PICTURE] (l 65)
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller
lysnetadapteren.
2
Vælg menuen. (l 23)
[COPY]
SDR-T70
≥ Vælg
for at kopiere information
fra den indbyggede hukommelse til SDkortet, eller vælg
for at kopiere
information fra SD-kortet til den
indbyggede hukommelse. Tryk derefter på
midten af joysticket for at bekræfte.
SDR-H100
≥ Vælg
for at kopiere information
fra harddisken til SD-kortet, eller vælg
for at kopiere information fra
SD-kortet til harddisken. Tryk derefter på
midten af joysticket for at bekræfte.
3
Følg skærmvisningen, brug
joysticket for at vælge det
ønskede element, og tryk
derefter på midten af joysticket.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Tryk på midten af joysticket for at vælge
scenen, hvorefter
vises. Tryk på
midten af joysticket igen for at fravælge.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Tryk på midten af joysticket for at vælge
datoen, som fremhæves med rødt. Tryk på
midten af joysticket igen for at fravælge.
≥ Op til 99 still-billeder eller 99 datoer kan
angives efter hinanden.
≥ Hvis du skal bruge 2 eller flere SD-kort for
at kopiere, skal du udskifte kortet i
henhold til anvisningerne på skærmen.
4
Tryk på knappen MENU, efter
at meddelelsen om, at
kopieringen fuldført, vises.
≥ Miniaturevisningen af kopidestinationen
angives.
Når du stopper kopieringen på halvvejen
Tryk på knappen MENU under kopieringen.
Hvis du skal slette still-billederne, efter
at kopieringen er fuldført, skal du huske
at afspille still-billederne for at
kontrollere, at de er blevet kopieret
korrekt, før du sletter dem.
≥ Når diskafspilning vælges, mens en DVDbrænder (ekstraudstyr) er tilsluttet, vises
menuerne ikke.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan
kopieringen tage længere tid.
j Antallet mulige scener er stort.
j Enhedens temperatur er meget høj.
≥ Hvis nogle af still-billederne allerede er
blevet optaget til kopidestinationen, tildeles
samme dato, eller billederne vises muligvis
ikke efter dato, når liste efter dato er valgt.
≥ Nogle billeder, som er blevet optaget på
andre enheder, kan ikke kopieres.
≥ Beskyttelses-og DPOF-indstillinger ryddes på
de kopierede still-billeder, hvis du kopierer stillbilleder med beskyttelses-og DPOF-indstillinger.
≥ Den rækkefølge, still-billederne blev
kopieret i, kan ikke ændres.
73
VQT3H97
Afspilning
Redigering
5
Formatering
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet
blive slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en pc, dvd-disk el. lign.
(l 77, 84)
Vælg menuen. (l 23)
SDR-S70
[SETUP] # [FORMAT CARD]
Vælg [YES], og tryk derefter på joysticket.
≥ Når formateringen er gennemført, skal man trykke på knappen MENU for at lukke
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 110)
SDR-T70
/ SDR-H100
[SETUP] # [FORMAT MEDIA]
1
Vælg [SD CARD], [Built-inMemory] eller [HDD], og tryk derefter på
joysticket.
2
Vælg [YES], og tryk derefter på joysticket.
≥ Når formateringen er gennemført, skal man trykke på knappen MENU for at lukke
meddelelsesskærmen.
≥ Udfør en fysisk formatering af SD-kortet, når SD-kortet skal bortskaffes eller overdrages.
(l 110)
≥ Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse/harddisken, når denne enhed
skal bortskaffes eller overdrages. (l 108)
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse eller harddisken er kun mulig med
denne enhed.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer.
Kortet må ikke bruges sammen med denne enhed.
74
VQT3H97
Afspilning
Med et TV
1
Når du ser video/
Billeder på dit TV
Levende billeder og stillbilleder indspillet på denne enhed kan afspilles på et fjernsyn.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
≥ Hvis du har et TV med SD-kortåbning, afspilles film og billeder, som er optaget på et SDkort, muligvis på TV’et. (Der henvises til TV’ets betjeningsvejledning for detaljerede
oplysninger om TV’ets kompatibilitet.)

VIDEO IN
A AV-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som
muligt.
≥ Anvend aldrig andre AV-kabler
end det medfølgende.
≥ Markér videoinput på fjernsynet,
som denne enhed er forbundet
med.
AUDIO IN
1
2
Forbind denne enhed med et tv.
Tænd for denne enhed, og skift
funktion til
.
3
∫ Hvis billedet eller lyden fra denne
enhed ikke forekommer på
fjernsynet
Start afspilning på denne
enhed.
≥ Kontrollér forbindelserne.
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Kontrollér TV’ets indgangsindstilling
(indgangskontakt). (For yderligere
information læs venligst TV’ets
brugervejledning.)
75
VQT3H97
∫ For visning af billeder på et
normalt tv (4:3), eller når begge
siderne af billederne ikke vises
på skærmen
Skift menuindstillingen for at få vist
billederne korrekt. (Kontrollér tv’ets
indstilling.)
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [TV ASPECT] # [4:3]
Eksempel på billeder i 16:9 billedformat
vist på et standard-TV (4:3)
∫ Visning af skærmoplysninger
på TV’et
Informationen, som vises på skærmen
(funktionsikon og tidskode, osv.) kan vises
på TV’et.
Vælg menuen. (l 23)
[SETUP] # [EXT. DISPLAY] # [ON]
≥ Vælg [OFF] for at slette oplysningerne.
≥ Skærmen på denne enhed vil ikke blive
ændret.
[TV ASPECT] indstilling
[16:9]
[4:3]
≥ Hvis et bredskærms-TV tilsluttes, skal du
justere indstillingen for billedformatet på
TV’et. (Se TV’ets betjeningsvejledning for
oplysninger herom.)
Der henvises til følgende hjemmeside for oplysninger om Panasonic TV-apparater,
som du kan sætte et SD-kort direkte i SD-kortåbningen på TV’et og derefter afspille
det.
http://panasonic.net/
≥ For yderligere oplysninger om afspilning kan du læse TV’ets betjeningsvejledning.
76
VQT3H97
Sikkerhedskopiering
Brug med andre
produkter
1
Tilslutning af en DVD-brænder
for at kopiere til/afspille en disk
Levende billeder eller still-billeder, som er optaget med denne enhed, kan kopieres til en
DVD-disk ved at tilslutte en DVD-brænder (ekstraudstyr) til denne enhed ved hjælp af et
USB-forbindelseskabel (medfølger DVD-brænderen). Den kopierede DVD-disk kan også
afspilles.
≥ Læs betjeningsvejledningen for DVD-brænderen angående dens anvendelse.
Klargøring til kopiering/afspilning
Vi anbefaler at bruge Panasonic-DVD-brænder VW-BN01.
∫ Om diske, der kan anvendes til kopiering
Disktype
Kopi*1
Ekstra
kopi*2
Format*3
DVD-RAM
DVD-RW/+RW
DVD-R/DVD-R DL/
+R/+R DL
≤
≤
≤
≤
—
—
≤
≤
—
*1 Brug en ny disk. Du kan også kopiere til en DVD-RAM. Når du kopierer til DVD-RW,
DVD-R, DVD-R DL, +RW, +R eller +R DL, finaliseres disken automatisk for at tillade
afspilning på andre enheder, og yderligere kopiering er ikke mulig.
*2 Kun en DVD-RAM, der er kopieret med DVD-brænderen eller VideoCam Suite 3.5 kan
yderligt kopieres.
*3 Tilslut denne enhed og en DVD-brænder før formatering. Hvis du formaterer en brugt
disk, kan du kopiere til disken. Vær opmærksom på, at hvis en disk formateres, vil alle
data på disken blive slettet. (l 82)
≥ Det anbefales at bruge diske, som er blevet anbefalet i betjeningsvejledningen til DVDbrænderen. Se betjeningsvejledningen til DVD-brænderen for yderligere oplysninger om
anbefalede diske, diskhåndtering osv.
77
VQT3H97
1
Tilslut lysnetadapteren (medfølger DVD-brænderen) til
DVD-brænderen.
≥ Man kan ikke tænde for DVD-brænderen fra dette videokamera.
2
3
Tilslut denne enhed til lysnetadapteren, og skift funktionen til
Tilslut denne enhed til DVD-brænderen ved hjælp af
USB-forbindelseskablet (medfølger DVD-brænderen).
A USB-forbindelseskabel (medfølger DVD-brænderen)
B DVD-brænder (ekstraudstyr)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
4
Isæt disken i DVD-brænderen.
≥ Isæt DVD-disken med optagelsessiden nedad, hvis du bruger DVD-brænderen.
5
Vælg det ønskede element, og tryk på joysticket.
[BURN DISC]:
Se side 79 for at lære om, hvordan du kopierer diske.
[PLAY DISC]:
Se side 81 for at lære om, hvordan du afspiller kopierede diske.
Sådan afbrydes forbindelsen til DVD-brænderen
Tryk på knappen MENU.
≥ Tag USB-forbindelseskablet ud af denne enhed.
78
VQT3H97
.
Kopiering til diske
≥ Du kan ikke kopiere fra flere SD-kort til 1 disk. (Du kan yderligere kopiere til en DVD-RAM.)
≥ Levende billeder og still-billeder kan ikke begge kopieres til én disk.
≥ Se side 80 for Omtrentlig tid til kopiering til en disk.
1
2
Tilslut dette videokamera med
DVD-brænderen for at klargøre
til kopiering. (l 78)
Følg skærmvisningen, brug
joysticket for at vælge det
ønskede element, og tryk
derefter på midten af
joysticket.
≥ Vælg
, og tryk på midten af joysticket
for at vende tilbage til det forrige trin.
≥ (Når [SELECT SCENES] er valgt)
Tryk på midten af joysticket for at markere
scenen, hvorefter
vises. Tryk på
midten af joysticket igen for at fravælge.
≥ (Når [SELECT DATE] er valgt)
Tryk på midten af joysticket for at vælge
datoen, som fremhæves med rødt. Tryk
på midten af joysticket igen for at
fravælge.
≥ Op til 99 scener/99 datoer kan vælges
efter hinanden.
3
Vælg [START], og tryk derefter
på midten af joysticket.
≥ Når du skal bruge to eller flere diske til
kopiering, skal du følge vejledningen på
skærmen, når du skifter diske.
≥ Du skal muligvis anvende flere diske end
det viste antal diske, når du kopierer
yderligt til en brugt DVD-RAM.
≥ Skub disken ud, efter at kopieringen er
fuldført.
≥ Når den kopierede disk afspilles på en
anden enhed, og listen over scener vises,
er de i datorækkefølge.
Før du sletter dataene på mediet, efter at kopieringen er fuldført, skal du først
afspille diskene for at kontrollere, at kopieringen er korrekt udført. (l 81)
79
VQT3H97
Vigtigt!
≥ Når du isætter en disk indeholdende optaget film/optagne still-billeder i andre
enheder, vises der muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at
formatere disken. Disken må IKKE formateres, da slettede data ikke kan
gendannes igen.
Omtrentlig tid til kopiering til en disk
Sådan kopieres film til den fulde kapacitet på en disk
Disktype
Kopieringstid
DVD-RAM
Ca. 40 min til 1 h 30 min
DVD-RW*/+RW*
Ca. 30 min til 1 h
DVD-R*/+R*
Ca. 15 min til 1 h
* Selv om den datamængde, der skal kopieres, er lille, vil den tid, det tager at kopiere,
være omtrent det samme som den tid, der vises i tabellen.
Kopiering af ca. 600 MB still-billeder
Disktype
Kopieringstid
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R/
+RW/+R
Ca. 30 min til 40 min
≥ Kopieringstiden for DVD-R DL/+R DL er ca. 2 til 3 gange så stor som for DVD-R/+R.
≥ Afhængigt af følgende betingelser, kan kopieringen tage længere tid end de tider, der er
angivet ovenfor.
j Når antallet af optagede scener er stort
j Når DVD-brænderens temperatur er blevet for høj
≥ Den disk, der blev kopieret til, kan afspilles ved at tilslutte videokameraet til en DVDbrænder. (l 81)
≥ Sluk ikke denne enhed eller DVD-brænderen, eller tag USB-forbindelseskablet ud under
kopiering. Du må heller ikke ryste enheden eller DVD-brænderen.
≥ Man kan ikke stoppe kopieringen halvvejs.
≥ Den rækkefølge, scenerne blev kopieret i, kan ikke ændres.
≥ Data, som er optaget på en anden enhed, kan muligvis ikke kopieres.
≥ Da kopiering i den normale optagefunktion udføres i enheder af scenerne, kan der blive
ubrugt diskplads, når du kopierer til to eller flere diske.
≥ Der er ingen garanti for, at en disk, som er oprettet ved at tislutte denne enhed til DVDbrænderen, kan afspilles på en enhed, der kan afspilles på.
80
VQT3H97
Afspilning af en kopieret disk
≥ Kun diske, som er blevet kopieret ved at tilslutte denne enhed til DVD-brænderen,
eller som er oprettet vha. VideoCam Suite 3.5, kan afspilles.
A USB-forbindelseskabel (medfølger DVD-brænderen)
1
Tilslut dette videokamera med DVD-brænderen for at klargøre til
afspilning. (l 78)
≥ Når du afspiller på et TV, skal denne enhed tilsluttes TV’et. (l 75)
2
Brug joysticket for at vælge en scene eller et billede, og tryk derefter
på midten af joysticket for at afspille.
≥ Afspilningshandlingen udføres på samme måde, som når man afspiller film eller stillbilleder. (l 59, 65)
≥ Man vender tilbage til trin 5 på side 78, når [Return] er valgt på miniaturevisningsskærmen.
≥ Du kan også skifte medie, så det afspiller, når du vælger ikonet for valg af
afspilningsfunktion.
Du kan også vælge [DISC]/[VIDEO] eller [DISC]/[PICTURE], når DVD-brænderen er
tilsluttet.
81
VQT3H97
Håndtering af den kopierede disk
≥ Tilslut enheden til en DVD-brænder, brug joysticket for at vælge [PLAY DISC], og
tryk derefter på midten af joysticket (l 78)
∫ Formatering af diske
Til initialisering af DVD-RAM og
DVD-RW/+RW diske.
Vær venligst opmærksom på, at hvis en
disk formateres, så vil alle data optaget
på disken blive slettet. Gem vigtige data
på en computer el. lign.
Vælg menuen. (l 23)
[DISC SETUP] # [FORMAT DISC]
≥ Når formateringen er gennemført, skal
man trykke på knappen MENU for at lukke
meddelelsesskærmen.
≥ Forbind videokameraet med DVDbrænderen for at formatere diske. Du kan
muligvis ikke længere bruge diskene, hvis
de er formateret på en anden enhed, som
f.eks. en computer osv.
∫ Automatisk beskyttelse
Du kan beskytte (skrivebeskytte) en DVDRW disk under kopiering af still-billeder.
1
Vælg menuen. (l 23)
[DISC SETUP] # [AUTO PROTECT] #
[ON]
≥ Hvis en disk, som du har kopieret til,
isættes i en anden enhed uden at beskytte
den, vises der muligvis en meddelelse,
hvor du bliver bedt om at formatere
disken. Det anbefales at sætte
indstillingen [AUTO PROTECT] til [ON] for
at forhindre utilsigtet sletning.
2
Kopiér til disk. (l 79)
≥ Efter kopiering er disken skrivebeskyttet.
82
VQT3H97
For at ophæve diskbeskyttelse
Vælg menuen. (l 23)
[DISC SETUP] #
[CANCEL PROTECT]
≥ Når funktionen [AUTO PROTECT] er
deaktiveret, skal du trykke på knappen
MENU for at lukke meddelelsesskærmen.
∫ Visning af diskoplysninger
Information, som f.eks. type af optaget disk,
antal af optagede scener, og hvorvidt disken
er færdiggjort, vises.
Vælg menuen. (l 23)
[DISC SETUP] # [DISC STATUS]
≥ Tryk på MENU-knappen for at afslutte
informationsskærmen.
Sikkerhedskopiering
Brug med andre
produkter
2
Overspilning af billeder
til andre videoapparater
Billeder, som afspilles på videokameraet, kan overspilles til en DVD-optager eller et
videoapparat.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
A AV-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som
muligt.
≥ Anvend aldrig andre AV-kabler
end det medfølgende.

VIDEO IN
≥ Markér videoinput på
videoanordningen og fjernsynet,
som denne enhed og
videoanordningen er forbundne
med.
AUDIO IN
1
Tilslut denne enhed til video,
og skift derefter funktionen til
.
2
3
∫ Brug af SD-kortåbning eller
USB-stik på andre
videoenheder
Start afspilning på denne enhed.
Hvis du har en DVD-optager med en SDkortåbning eller et USB-stik, kan billeder,
som er optaget på denne enhed, overspilles
til harddisken eller en DVD-disk.
Se DVD-optagerens betjeningsvejledning for
oplysninger om den understøtter kopiering
(overspilning) fra et SD-kort eller USB-stik.
Start optagelsen på det
tilsluttede apparat.
≥ For at stoppe optagelsen (overspilningen)
skal du stoppe afspilningen på denne
enhed, efter at du har standset optagelsen
på optageren.
≥ Hvis angivelse af dato og klokkeslæt samt
funktion ikke ønskes, skal de annulleres
før overspilningen. (l 28, 76)
Når du bruger et USB-stik
Tilslut denne enhed med en DVD-optager
med USB-kablet (medfølger), og vælg
derefter [PC/RECORDER] på skærmen Valg
af USB-funktion.
Hvis de overspillede billeder afspilles på
et bredskærms-TV, kan billederne
strækkes lodret.
I sådanne tilfælde skal du læse
apparatets eller bredskærms-TV’ets
brugervejledning, og sætte billedformatet
til 16:9.
83
VQT3H97
Med en PC
Inden brug
1
Mulige opgaver med en
pc
VideoCam Suite 3.5
Du kan kopiere film-/billeddata til computerens harddisk eller skrive til mediet, som f.eks. en
DVD-disk eller et SD-kort vha. VideoCam Suite 3.5. Softwaren er installeret på den
medfølgende CD-ROM.
Se betjeningsvejledningen til VideoCam Suite 3.5 (PDF-fil) for oplysninger om, hvordan den
skal anvendes.
∫ Smart wizard
Skærmen Smart Wizard vises automatisk, når du tilslutter denne enhed med en pc med
VideoCam Suite 3.5 installeret. (l 92)
Kopiér til PC:
Du kan kopiere film-/billeddata til en pc’s harddisk.
Kopiér til disk:
Du kan kopiere til disk i en almindelig standardbilledkvalitet (MPEG2-format).
≥ Vælg den funktion, du vil bruge, og følg anvisningerne på skærmen for let kopiering.
Tilgængelig funktion
Kopiering af data til en computer
Redigering:
Redigering af filmdata, som er kopieret på
en computers HDD
≥ Titel, Overgang, Delvis slet, Opdel scene
≥ Konvertering af en del af en film til stillbillede
Datatype
Film og
still-billede
Nødvendig software
CD-ROM (medfølger):
VideoCam Suite 3.5
Film
Online deling:
Du kan uploade film på internettet og dele
dem med din familie og venner.
Afspilning på en computer
Se side 97, hvis du anvender en Mac.
84
VQT3H97
≥ Hvis Windows anvendes som PC’ens operativsystem, får du evt. vist en meddelelse,
hvor du bliver bedt om at formatere, når der læses et SDXC-kort. (Vær opmærksom
på, at hvis et medie formateres, vil alle data, som er optaget på mediet, blive slettet.)
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
≥ VideoCam Suite 3.5 kan håndtere billeder, som er optaget med denne enhed eller vha.
VideoCam Suite 3.5. Billeder, som er oprettet med andre videokameraer, DVD-optagere,
software og kommercielle DVD-videoer, understøttes ikke.
≥ Vi kan ikke garantere at denne enhed vil virke korrekt ved brug af andet software end det
medfølgende.
≥ Kopier aldrig billeder, der er indspillet på denne enhed, ved hjælp af andet software end
det medfølgende.
85
VQT3H97
Slutbruger-licensaftale
Læs venligst følgende før CD-ROM pakken åbnes.
Du (“Licenshaver”) er bevilget en licens for
Softwaren som defineret i denne Slutbruger
Licensaftale (“Aftale”) på betingelse af at du
indvilger i betingelserne i denne Aftale. Hvis
Licenshaver ikke indvilger i betingelserne i
denne Aftale, skal Softwaren omgående
returneres til Panasonic Corporation
(“Panasonic”), eller dets distributører eller
forhandlere, hvorfra du har foretaget købet.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte
softwaren, inklusive information, som er
optaget eller beskrevet på CD-ROM,
betjeningsvejledninger og ethvert andet
medie overdraget til Licenshaver (kollektivt
betegnet “Software”), men ingen gældende
rettigheder til patenter, copyrights,
varemærker eller forretnings- eller
produkthemmeligheder bliver overført til
Licenshaver.
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, ændre
overføre eller tillade nogen tredjepart,
hverken gratis eller mod betaling, at benytte,
kopiere eller modificere Softwaren,
undtagen hvad der måtte være udtrykkeligt
beskrevet i denne Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende
kopiering af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af
Softwaren, komplet eller dele heraf,
udelukkende til backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaver må kun bruge Softwaren på én
computer og ikke flere computere.
86
VQT3H97
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering
eller deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere,
dekompilere eller deassemblere Softwaren,
undtagen i den udstrækning noget af dette
måtte være tilladt ved lov eller forordning i
landet, hvor Licenshaver har bopæl.
Panasonic eller dennes forhandlere er ikke
ansvarlige for nogen defekt i Softwaren eller
skade på Licenshaver forvoldt på grund af
Licenshavers rekonstruktion, dekompilering
eller deassemblering af Softwaren.
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “AS-IS” (“som den er”)
uden garanti af nogen art, hverken eksplicit
eller implicit, inklusive, men ikke begrænset
til, garanti for overholdelse af
ophavsrettigheder, salgbarhed og/eller
egnethed til et bestemt formål. Endvidere
garanterer Panasonic ikke, at funktionen af
softwaren vil være kontinuerlig eller uden
defekter. Panasonic eller dennes
forhandlere er ikke ansvarlige for skader, der
måtte opstå i forbindelse med
Licenshaverens brug af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at
eksportere eller reeksportere Softwaren i
nogen form uden de nødvendige
eksporttilladelser som kræves i det land,
hvor Licenshaver har bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder,
vil automatisk ophøre, hvis Licenshaver
overtræder nogen af betingelserne i denne
Aftale. I sådanne tilfælde skal Licenshaver
for egen regning tilintetgøre Softwaren og
relateret dokumentation sammen med alle
kopier heraf.
Med en PC
Inden brug
2
Driftsmiljø
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke
anvendes.
≥ Du skal bruge et CD-ROM drev for at installere de medfølgende softwareapplikationer.
(Et kompatibelt DVD-drev og medie skal bruges for at skrive til en DVD.)
≥ Driften garanteres ikke i følgende tilfælde.
j Når 2 eller flere USB-enheder er tilsluttet en computer, eller hvis enhederne er tilsluttet
via USB-hubber eller via forlængerkabler.
j Drift på et opgraderet operativsystem.
j Drift på et andet operativsystem end det forudinstallerede.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medfølgende. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Softwaren er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000 og Windows NT.
∫ Driftsmiljø til VideoCam Suite 3.5
PC
IBM PC/AT kompatibel personlig computer
OS
Windows 7 (32 bit) Starter
Windows 7 (32 bit/64 bit) Home Basic/Home Premium/Ultimate/
Professional
Windows Vista (32 bit) Home Basic/Home Premium/Business/
Ultimate SP1/SP2
Windows XP (32 bit) SP3
CPU
Intel Pentium 4 2,0 GHz eller højere (inklusive kompatibel
processor)
≥ Intel Core 2 Duo 1,8 GHz eller senere anbefales, når der
anvendes en afspilningsfunktion eller MPEG2 output.
RAM
Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit)/2 GB eller mere (64 bit)
Windows Vista: 1 GB eller mere
Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Display
Farvekvalitet (16 bit) eller mere (32 bit eller mere anbefales)
Skærmopløsning på 1024k768 pixel eller mere (1280k1024 pixel
eller mere anbefales)
Videokort, der understøtter DirectX 9.0c (understøtter overskrivning
af DirectDraw)
PCI Express™k16 kompatibelt anbefales
87
VQT3H97
Fri harddisk
plads
Ultra DMA — 33 eller mere
450 MB eller mere (til installering af applikationen)
≥ Når der skrives til en DVD/SD, skal der være dobbelt så meget
ledig plads som den disk, der oprettes.
Lyd
DirectSound understøtning
Snitflade
USB port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
SD-kortlæser/skriver
Internet-forbindelse
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
≥ Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk og kinesisk.
≥ Betjening kan ikke garanteres på alle DVD-drev.
≥ Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows 7 Enterprise,
Windows XP Media Center Edition, Tablet PC Edition.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-boot driftsmiljø.
≥ Denne software er ikke kompatibel med et multi-monitor driftsmiljø.
≥ Hvis du bruger Windows XP, kan en administrativ kontobruger kun anvende denne
software. Hvis du bruger Windows Vista/Windows 7, kan en administrativ kontobruger og
en standard kontobruger kun anvende denne software. (En administrativ kontobruger bør
installere og afinstallere denne software.)
≥ Afspilning af DVD-disks, udfærdiget sammen med dette software, garanteres ikke på alle
DVD-afspillere.
88
VQT3H97
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
IBM PC/AT kompatibel personlig computer
OS
Windows 7 (32 bit/64 bit)
Windows Vista (32 bit) SP1/SP2
Windows XP (32 bit) SP3
CPU
Windows 7/Windows Vista: 1,0 GHz eller højere
Windows XP: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller Intel
Celeron 400 MHz eller højere
RAM
Windows 7: 1 GB eller mere (32 bit)/2 GB eller mere (64 bit)
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Home Premium/Business/Ultimate/Enterprise:
1 GB eller mere
Windows XP: 128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales)
Snitflade
USB port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
89
VQT3H97
Med en PC
Opsætning
1
Installation
Ved installation af softwaren skal du logge på din computer som administrator eller med et
brugernavn, som har tilsvarende rettigheder. (Kontakt din chef, hvis du ikke har tilladelse til
dette.)
≥ Før installationen påbegyndes, skal alle åbne programmer afsluttes.
≥ Udfør ikke andre handlinger på din computer, mens softwaren bliver installeret.
≥ Beskrivelsen af betjeningsfunktioner og skærmbilleder er baseret på Windows Vista.
1
Sæt CD-ROMMEN i computeren.
≥ Klik på [Run setup.exe] # [Continue].
≥ Markér [PAL Area] hvis dit land eller
område ikke kan markeres.
≥ Hvis Windows 7 er i brug, eller følgende
skærmbillede ikke vises automatisk, skal
du vælge [Start] # [Computer] (eller
dobbeltklikke på [Computer] på
skrivebordet) og derefter dobbeltklikke på
[Panasonic].
≥ Klik på [Yes] når
bekræftelsesmeddelelsen vises.
2
3
4
90
Klik på [Next].
Markér [I accept the terms of
the license agreement] og klik
derefter på [Next].
Markér dit land eller område og
klik derefter på [Next].
VQT3H97
5
Markér hvor applikationen skal
installeres og klik derefter på
[Next].
6
Markér [Yes] eller [No], for at
oprette en genvej.
≥ En meddelelse om afspilning i det
pågældende miljø vises muligvis,
afhængigt af den anvendte computers
ydeevne. Klik på [OK] efter bekræftelsen.
7
Visse bemærkninger vil blive vist når
installationen er fuldført
Kontrollér indholdet og luk
derefter skærmbilledet.
8
Markér [Yes, I want to restart
my computer now.] og klik
derefter på [Finish].
∫ Afinstallerer VideoCam Suite
3.5
Følg trinnene nedenfor for at afinstallere den
eller de softwareapplikationer, som du ikke
længere har brug for.
1
Vælg [start] # [Control Panel]
# [Uninstall a program].
2
Vælg [VideoCam Suite 3.5], og
klik derefter på [Uninstall].
Pc’en skal genstartes for at applikationen
kan virke.
≥ Fortsæt med afinstallationen ved at følge
anvisningerne på skærmen.
≥ Efter afinstallation af softwaren skal
computeren genstartes.
91
VQT3H97
Med en PC
Opsætning
2
Tilslutning til en PC
≥ Tilslut denne enhed til pc’en, efter at softwareprogrammerne er installeret.
≥ Fjern den medfølgende CD-ROM fra PC’en.
A USB-kabel (medfølger)
1
Tilslut denne enhed til
lysnetadapteren.
≥ Du kan bruge enheden, hvis den kun er
tilsluttet pc’en med batterierne.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver
at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
2
Tænd for enheden.
≥ Denne funktion er tilgængelig i alle
tilstande.
≥ Når du bruger batteri, slukkes
LCD-skærmen automatisk efter ca.
5 sekunder. Betjening af joysticket
aktiverer LCD-skærmen igen.
3
Tilslut videokameraet til en
computer.
≥ Skub USB-forbindelsesstikkene så langt
ind som muligt.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det
medfølgende. (Funktionen garanteres ikke
med andre USB-kabler.)
≥ Skærmen Smart wizard vises automatisk,
når VideoCam Suite 3.5 er installeret.
≥ Denne enhed genkendes automatisk som
et eksternt drev til pc’en. (l 95)
≥ Et skærmbillede med valg af USB-funktion
vises, hvis VideoCam Suite 3.5 ikke er
blevet installeret. Brug joysticket for at
vælge [PC], og tryk derefter på midten af
92
VQT3H97
joysticket. Hvis du vælger en anden
indstilling end [PC], skal USB-kablet
sættes i igen.
≥ Hvis Windows anvendes som PC’ens
operativsystem, får du evt. vist en
meddelelse, hvor du bliver bedt om at
formatere, når der læses et SDXC-kort.
(Vær opmærksom på, at hvis et medie
formateres, vil alle data, som er optaget
på mediet, blive slettet.)
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/
SDXC.html
≥ Når enheden tilsluttes en pc, kan man
ikke slukke for den.
Tag USB-kablet ud, før du slukker for
enheden.
≥ Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren
ud, mens kortadgangslampen er tændt,
eller kortadgangsikonet (
) er vist på
enhedens skærm.
≥ SDR-T70
Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren
ud, mens kortadgangslampen er tændt,
eller adgangsikonet til den indbyggede
hukommelse (
) er vist på enhedens
skærm.
≥ SDR-H100
Tag ikke USB-kablet eller lysnetadapteren
ud, mens harddiskens adgangslampe er
tændt, eller harddiskens adgangsikon
(
) er vist på enhedens skærm.
≥ Når der læses/skrives mellem en PC og et
SD-kort, skal du være opmærksom på, at
visse SD-kortåbninger, som er indbygget i
PC’er, og visse SD-kortlæsere ikke er
kompatible med SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
1
2
3
Dobbeltklik på ikonet
i
opgavebakken, som vises på
computeren.
≥ Afhængigt af PC’ens indstillinger,
vises dette ikon måske ikke.
Vælg [USB Mass Storage Device], og
klik på [Stop].
SDR-S70
Kontroller at [MATSHITA SDR-S70/SD
USB Device] er valgt, og klik på [OK].
SDR-T70
Kontroller at [MATSHITA SDR-T70/SD
USB Device] eller [MATSHITA SDRT70/MEM USB Device] er valgt, og
klik på [OK].
SDR-H100
Kontroller at [MATSHITA SDR-H100/
SD USB Device] eller [MATSHITA
SDR-H100/HDD USB Device] er valgt,
og klik på [OK].
93
VQT3H97
Opladning af batteriet ved at tilslutte det til forskellige enheder
Hvis du anvender batteriet, og du slukker enheden og tilslutter den til en PC, en Panasonic
Blu-ray diskafspiller eller en Panasonic DVD-optager, oplader batteriet.
≥ Når du tilslutter denne enhed til en PC for første gang, skal du sørge for, at enheden
er tændt, når du tilslutter den til PC'en.
≥ Sæt USB-kablet helt ind. Enheden virker muligvis ikke korrekt, hvis kablet ikke er sat helt
ind.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det medleverede. (Funktionen garanteres ikke med
andre USB-kabler.)
≥ Husk at tilslutte enheden direkte til PC’en, Blu-ray diskafspilleren eller DVD-optageren.
≥ Under opladningen blinker statusindikatoren.
≥ Du kan ikke oplade, hvis statusindikatoren blinker hurtigt i ca. 1 minut, eller hvis den slet
ikke lyser. Oplad med lysnetadapteren. (l 14)
≥ Det tager 2-3 gange længere at oplade sammenlignet med lysnetadapteren.
≥ Hvis statusindikatoren blinker ved en særligt hurtig eller langsom hastighed, henvises der
til side 110.
≥ Når denne enhed er tilsluttet en PC, Blu-ray-optager eller DVD-optager med et USB-kabel,
mens enheden er tændt, forsynes denne enhed også med strøm fra det tilsluttede udstyr.
94
VQT3H97
Om computerskærmen
Når videokameraet er tilsluttet en computer, genkendes den som et eksternt drev.
≥ Flytbar disk (Eksempel:
) vises i [Computer].
Det anbefales at bruge VideoCam Suite
3.5 for at kopiere filmdata.
Hvis du anvender Windows Explorer eller
andre programmer på computeren til at
kopiere, flytte eller omdøbe filer og
mapper, der er optaget på denne enhed,
vil det resultere i, at ingen af dem kan
bruges sammen med VideoCam Suite 3.5.
Man kan ikke skrive data til den
indbyggede hukommelse eller harddisk
på denne enhed fra en PC.
Eksempel på mappestruktur på et SD-kort:
∫ Kopiering af still-billeder til en
computer
CAM_SD
DCIM
MISC



SD_VIDEO
MGR_INFO

100CDPFQ
101CDPFS
PRG001

SDR-T70 / SDR-H100
Eksempel på mappestruktur til den
indbyggede hukommelse eller harddisken:
CAM_MEM/CAM_HDD*
DCIM
101CDPFS


SD_VIDEO
MGR_INFO

100CDPFQ
PRG001
SDR-T70
* [CAM_MEM] vises
SDR-H100
* [CAM_HDD] vises.
Følgende data optages.
1 Der kan lagres op til 999 still-billeder i
JPEG-format (S1000001.JPG osv.)
2 JPEG-format still-billeder oprettet fra
film
3 DPOF-indstillingsfiler
4 SD Video-standardkontroldata
5 SD Video-standardvideodata (maks.
99 filer)

Kortlæserfunktion (lagerenhed)
Still-billeder, som er optaget med dette
videokamera, kan kopieres til computeren
ved hjælp af Windows Explorer eller andre
programmer.
1 Dobbeltklik på den mappe, som
indeholder still-billederne. ([DCIM] #
[100CDPFQ] osv.)
2 Træk og slip still-billederne i
destinationsmappen (på
computerens HDD-enhed).
≥ Undgå at slette SD-kortets mapper.
Sletning kan gøre SD-kortet ubrugeligt på
denne enhed.
≥ Data, som er optaget på en computer,
som ikke understøttes af videokameraet,
vil ikke blive genkendt af enheden.
≥ Benyt altid denne enhed til at formatere
SD-kort.
95
VQT3H97
Med en PC
Anvendelse
sammen med en
PC
1
Start af VideoCam Suite
3.5
≥ Når du bruger VideoCam Suite 3.5 på Windows XP, skal du logge på din computer som
administrator (eller med et login-navn med tilsvarende rettigheder). Hvis du logger på med
et andet login-navn end Administrator, kan du ikke benytte programmerne.
≥ Når du bruger VideoCam Suite 3.5 på Windows Vista/Windows 7, skal du logge på
computeren som administrator (eller med et login-navn med tilsvarende rettigheder) eller
med brugernavnet til en standardbrugerkonto. Hvis du logger på med et brugernavn til en
gæstebrugerkonto, kan softwaren ikke anvendes.
(På computeren)
Vælg [start] # [All Programs (Programs)] # [Panasonic] #
[VideoCam Suite 3.5] # [VideoCam Suite].
≥ Læs PDF-vejledningen til softwaren for detaljerede oplysninger om brugen af
softwareapplikationerne.
Læs betjeningsvejledningerne for softwareapplikationerne
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere eller Adobe Reader 7.0 eller en
senere version for at kunne læse PDF-vejledningen.
Vælg [start] # [All Programs (Programs)] # [Panasonic] #
[VideoCam Suite 3.5] # [Operating Instructions].
96
VQT3H97
Med en PC
Anvendelse
sammen med en
PC
2
Hvis du bruger Mac
≥ VideoCam Suite 3.5 er ikke tilgængelig til Mac.
≥ SDXC-memorykort kan ikke anvendes på Mac-computere.
≥ iMovie’11 understøttes. For yderligere oplysninger om iMovie’11 skal du kontakte Apple Inc.
∫ Driftsmiljø
PC
Mac
OS
Mac OS X 10.6.3
CPU
Intel Core Duo eller højere
RAM
1 GB eller mere
Snitflade
USB port
≥ Selv om systemkravene i denne brugervejledning er opfyldt, kan visse computere ikke anvendes.
≥ USB-udstyret fungerer med standarddriveren i operativsystemet.
≥ Medfølgende CD-ROM er kun tilgængelig til Windows.
∫ Kopiering af still-billeder på en PC
1
Tilslut videokameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel.
≥ Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
Brug joysticket for at markere [PC], og tryk derefter på midten af joysticket.
3
Dobbeltklik på [CAM_SD] på skrivebordet.
≥ Denne enhed genkendes automatisk som et eksternt drev til Mac’en.
≥ Hvis du vælger en anden funktion end [PC], skal USB-kablet tilsluttes igen.
≥ Når du bruger batteri, slukkes LCD-skærmen automatisk efter ca. 5 sekunder. Betjening af
joysticket aktiverer LCD-skærmen igen.
≥
SDR-T70
[CAM_SD] og [CAM_MEM] vises på skrivebordet.
≥ SDR-H100
[CAM_SD] og [CAM_HDD] vises på skrivebordet.
≥ Filerne er lagret i [100CDPFQ]/[101CDPFS]-mappen osv. i [DCIM]-mappen.
4
Brug træk-og-slip-funktionen for at flytte de billeder, man vil
erhverve, eller hele mappen med de pågældende billeder til en
anden mappe på computeren.
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Træk [CAM_SD] diskikonet til [Trash], og tag USB-kablet ud.
≥ SDR-T70
[CAM_SD] og [CAM_MEM] vises på skrivebordet.
≥ SDR-H100
[CAM_SD] og [CAM_HDD] vises på skrivebordet.
97
VQT3H97
Andet
1
Indikationer
Indikationer
∫ Symboler ved optagelse
*1 Kun SDR-T70
*2 Kun SDR-H100
Tilstanden manuel (l 55)
MNL
/
/
/
/
Om Intelligent auto-funktion (l 34)
MF
0h00m00s
A
MF
SP
AWB
R 1h20m
1h30m
PRE-REC
1/100
OPEN
0dB
R3000
15. 11. 2011 12:34
Resterende batterikapacitet
(l 17)
1h30m
Resterende
batterifunktionstid (l 17)*2
R 1h20m
Resterende tid til rådighed
for filmoptagelse (l 38)
0h00m00s
Udløbet optagetid (l 38)
Manuel fokus (l 58)
AWB /
/
/
/
Hvidbalance (l 56)
1/100
Lukkerhastighed (l 57)
OPEN/F2.2
Irisværdi (l 57)
0dB
Forstærkning (l 57)
/ / /
/ /
/
Scenefunktion (l 51)
Relæoptagelse (l 52)*1
Zoom-mikrofon (l 53)
WB ADJUST (l 53)
Annullering af vindstøj
(l 53)
Dato/klokkeslæt-indikation
(l 28)
Kompensation for
baggrundslys (l 48)
Soft skin-funktion (l 49)
/
Mulig status for optagelse til
den indbyggede
hukommelse*1
Optager
; (Grøn)
Optagelse på pause
PRE-REC
98
VQT3H97
Intelligent kontrastkontrol
(l 49)
Mulig status for optagelse til
kortet
¥/; (Rød)
PRE-REC (l 49)
Toning (Hvid), Toning (Sort)
(l 48)
Farve-natsynsfunktion
(l 49)
Mulig status for optagelse til
harddisken*2
Genkender kortet
/
AF/AE-sporing (l 46)
XP / SP / LP
Filmoptagelsesfunktion (l 40)
(Grøn)
/
/
Billedstabilisering (l 45)
Indstilling af verdensur (l 29)
(Hvid)
/
+1 / +2 / -1 / A
Power LCD (l 31)
(“h” er en forkortelse for time, “m” for minut
og “s” for sekund).
15.11.2011
12:34
/
Webfunktion (l 48)
Ø10/Ø2
Optagelse med selvudløser
(l 53)
R3000
Resterende antal still-billeder
(l 42)
(Hvid)
Mulig status for optagelse af
still-billeder
(Rød)
Optagelse af still-billeder
G
∫ Angivelse af forbindelse til
andre enheder
Bruger kortet (l 93)
HDD-falddetektion (l 5)*2
Adgang til den indbyggede
hukommelse (l 93)*1
∫ Afspilningssymboler
1/;/5/
/6/
/7/8/D/E/;1/
2;
Visning under afspilning (l 59, 65)
0h00m00s
Afspilningstid (l 60)
No.10
Scenenummer
Gentag afspilning (l 64)
100-0001
Adgang til harddisken (l 93)*2
∫ Bekræftelsessymboler
Det indbyggede batteri er ved at
––
(Visning være tomt. (l 28)
af klokkeslæt)
Billedmappe/filnavn
Advarsel ifm. ansigt-til-ansigt
optagelse (l 32)
DPOF allerede indstillet
(til mere end 1) (l 71)
SD-kortet er ikke isat eller er
ikke kompatibelt.
Genoptag afspilning (l 64)
Beskyttede film/still-billeder
(l 69)
Scener, der er optaget i
webfunktion (l 48)
G
Der kan ikke opnås adgang til
harddisken, da
tabdetekteringsfunktionen har
registreret, at enheden blev
tabt.
Hvis funktionen detekterer, at
enheden tabes flere gange,
standser optagelsen muligvis.*2
∫ Der vises et
bekræftelsessymbol, når der
tilsluttes en DVD-brænder
Diskafspilning (l 81)
/
/
/
Disktype (l 77)
/
/
/
Disken kan ikke bruges
99
VQT3H97
Andet
Indikationer
2
Meddelelser
Vigtige bekræftelses-/fejlmeddelelser, som angives på skærmen i tekstformat.
*1 Kun SDR-T70
*2 Kun SDR-H100
RECOMMEND DATA BACK UP PERIODICALLY.*1*2
Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige filmoptagelser og still-billeder regelmæssigt til
en pc, dvd-disk osv. Denne meddelelse angiver ikke, at der er et problem med enheden.
HDD BACKUP RECOMMENDED.*2
Der er muligvis en fejl med HDD-enheden. Kopiér straks de film og still-billeder, der er
lagret på HDD-enheden, til en computer eller DVD-disk (l 77, 84), og tag ledningen ud.
Kontakt forhandleren.
HDD ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN.*2
Adgang til harddisken er mislykket. Tænd for strømmen igen. Pas på, at du ikke får stød,
eller at du støder enheden.
CANNOT OPERATE DUE TO LOW TEMPERATURE.*2
Den indvendige temperatur af denne enhed er meget lav, så den kan ikke betjenes.
Hvis “Please Wait.” vises efter denne meddelelse, skal du vente et øjeblik med at slukke
for enheden. Der skal muligvis gå noget tid, før enheden kan tages i brug igen.
CHECK CARD.
Dette kort er ikke kompatibelt, og enheden kan ikke genkende det.
Hvis denne meddelelse vises, selvom film og still-billeder optages på et SD-kort, kan
kortet være ustabilt. Sæt SD-kortet ind igen, sluk for apparatet, og tænd det igen.
THIS BATTERY CANNOT BE USED.
≥ Brug et batteri, som er kompatibelt med dette videokamera. (l 12)
Hvis du bruger et Panasonic batteri, som er kompatibelt med dette videokamera, skal
du tage batteriet ud, og isætte det igen. Hvis du får vist meddelelsen igen, selvom du
gentager denne handling flere gange, skal videokameraet sendes til reparation. Afbryd
strømmen, og tal med den forhandler, du har købt videokameraet hos. Prøv ikke på selv
at reparere det.
≥ Du forsøger at anvende en lysnetadapter, som ikke er kompatibel med videokameraet.
Brug den medfølgende lysnetadapter. (l 14)
PLEASE CHECK EXTERNAL DRIVE OR DISC.
Der er isat en disk, som ikke kan anvendes, under tilslutning af enheden til
DVD-brænderen, eller DVD-brænderen er ikke blevet genkendt korrekt. Tilslut
USB-forbindelseskablet igen, og isæt en disk til kopiering af data. (l 77)
100
VQT3H97
Om gendannelse
Hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, vises der muligvis en meddelelse. Husk at
følge meddelelsen. (Reparation kan tage nogen tid, afhængigt af fejlen.)
SOME SCENES NEED REPAIRING. PLAY SCENES TO BE REPAIRED.
(IRREPARABLE SCENES WILL BE DELETED.)
≥ Ovennævnte meddelelse vises, hvis der findes fejlbehæftet styringsinformation, når scener
vises som miniaturebilleder. For at udføre en reparation skal du vælge scenen med
på miniaturevisningen og starte afspilningen. Vær opmærksom på, at hvis reparationen
mislykkes, vil scener med
blive slettet.
≥ Brug et tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Afhængig af dataenes tilstand, er det måske ikke muligt at reparere disken.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, kan du ikke afspille optagne scener, før der afbrydes for
strømmen.
≥ Hvis data, som er optaget på en anden enhed, gendannes, kan det vise sig at være
umuligt at afspille dataene på dette videokamera eller på den anden enhed.
≥ Hvis gendannelsen mislykkes, skal du slukke for strømmen til enheden og vente et øjeblik.
Hvis gendannelsen mislykkes gentagne gange, skal du formatere et medie på enheden.
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, vil alle data, som er optaget på mediet,
blive slettet.
≥ Hvis miniaturedataene gendannes, bliver visningen af miniaturebillederne muligvis
langsommere.
101
VQT3H97
Andet
1
Gode tip!
Funktioner, som ikke kan
bruges samtidig
Visse funktioner i denne enhed er deaktiveret eller kan ikke vælges på grund af
enhedens specifikationer.
Funktioner
Betingelser, som deaktiverer funktionerne
Om Intelligent auto-funktion
≥ Ved manuel funktion
≥ Når natfarvefunktion benyttes
AF/AE-sporing
≥ Ved manuel funktion
≥ Når natfarvefunktion benyttes
Ind/udtoning
≥ Når PRE-REC benyttes
Automatisk langsom lukkerfunktion
≥ Når scenefunktionen bruges
Modlyskompensation
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når blænder/forstærkning er valgt
Intelligent kontrastkontrol
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når blænder/forstærkning er valgt
Farve-natsyn
≥ Når AF/AE-sporing benyttes
Lukkerlyd
≥ Under optagelse af film
≥ Når PRE-REC benyttes
Vejledning til optagelse
≥ Når AF/AE-sporing benyttes
Zoom-mikrofon
≥ Når Intelligent autofunktion er tændt
Soft skin-funktion (Indstille og
annullere)
≥ Under optagelse
≥ Når PRE-REC benyttes
Farve-natsyn (Indstille og
annullere)
Ændring af hvidbalance
≥ Når digital zoom (78k eller højere) bruges
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når strand-, solnedgangs-, fyrværkeri- eller
natlandskabsfunktionen under scenefunktion
anvendes
Justering af lukkerhastighed,
blænder/forstærkning
≥ Når natfarvefunktion benyttes
≥ Når scenefunktionen bruges
Webfunktion
≥ Når PRE-REC benyttes
102
VQT3H97
Andet
2
Gode tip!
Fejlfinding
Problem
Kontrolpunkter
Denne enhed kan ikke
tændes.
≥ Oplad batteriet igen for at sikre, at det er
tilstrækkeligt opladet. (l 14)
≥ På kolde steder bliver batteriets brugstid kortere.
≥ Batteriet har begrænset levetid. Hvis driftstiden også
er for kort, efter at batteriet er fuldt opladt, er batteriet
slidt og skal udskiftes.
Denne enhed forbliver
ikke tændt længe nok.
Batteriet løber hurtigt
tør.
Denne enhed slukkes
automatisk.
≥ Hvis du ikke bruger enheden i ca. 5 minutter, bliver
strømmen automatisk slukket for at bevare
batterikapaciteten. For at genoptage optagelsen skal
strømmen tændes igen.
Strømmen slukker ikke automatisk, når
økonomifunktionen (l 25) er sat til [OFF].
≥ Hvis denne enhed er tilsluttet en DVD-brænder for at
kopiere eller afspille billeder (med adgang til en
disk), slukkes der automatisk for strømmen, hvis
USB-forbindelseskablet ikke fjernes.
Hvis enheden rystes,
kan du høre en kliklyd.
≥ Lyden kommer fra objektivets bevægelse og er ikke
en fejl.
Lyden forsvinder, når der tændes for strømmen.
SDR-H100
Indikationen for
resterende
batterikapacitet vises
ikke korrekt.
≥ Visningen af den resterende batterikapacitet er en
tilnærmelse.
For at få vist den resterende batterikapacitet korrekt
skal du oplade batteriet, aflade det og oplade det
igen. (Selv med denne handling er det måske ikke
muligt at få vist den resterende batterikapacitet
korrekt, hvis batteriet har været ud for længere tids
meget lav eller meget høj temperatur, eller hvis
batteriet oplades hele tiden.)
103
VQT3H97
Problem
Kontrolpunkter
Dette videokamera
kan ikke betjenes, selv
om det er tændt.
≥ Fjern batteriet eller lysnetadapteren, vent i
ca. 1 minut, og tilslut derefter batteriet eller
lysnetadapteren igen. Ca. 1 minut senere skal du
tænde for strømmen igen. (Udførelsen af
ovennævnte handling, mens du prøver at få adgang
til mediet, kan beskadige dataene på mediet.)
≥ Hvis den normale drift stadig ikke er genoprettet,
afbryd da strømmen, og kontakt denforhandler, du
har købt denne enhed af.
Denne enhed fungerer
ikke normalt.
Angivelse af den
resterende tid er
udløbet, eller angivelsen
for resterende tid vises
ikke.
≥ Hvis du indstiller [SETUP] > [DISPLAY] > [OFF],
forsvinder alle andre angivelser end advarsler og
dato osv. (l 25)
Enheden stopper
optagelse vilkårligt.
≥ Brug et SD-kort, som kan anvendes til optagelse af
film. (l 18)
≥ Optagetiden kan være afkortet pga. en forringelse af
dataskrivehastigheden eller gentagen optagelse og
sletning. Brug enheden til at formatere SD-kortet, den
indbyggede hukommelse eller harddisken (l 74)
SDR-H100
≥ Hvis enheden er udsat for voldsomme vibrationer eller
stød under optagelse på harddisken, stopper
optagelsen muligvis for at beskytte harddisken. Hvis
enheden bruges et sted, hvor der er høje lyde, stopper
optagelsen muligvis pga. støjvibrationer. Optagelse af
data på et SD-kort anbefales sådanne steder.
Autofokus virker ikke.
≥ Tænd for den intelligente auto-funktion.
≥ Hvis du prøver at optage en scene, som er vanskelig
at indstille fokus på med auto-fokus, skal du bruge
den manuelle fokusfunktion til at indstille fokus.
(l 34, 58)
Billedernes
farvebalance er
underlig ved
optagelse på et
bestemt sted, f.eks. en
gymastiksal.
≥ På steder med flere lyskilder, som f.eks. en
gymnastiksal eller en hal, skal indstillingen for
hvidbalance sættes på
(Indendørsfunktion 2).
Hvis du ikke kan få en klar optagelse med
(Indendørsfunktion 2), skal indstillingen sættes på
(Manuel justeringsfunktion). (l 56)
104
VQT3H97
Problem
Kontrolpunkter
Ingen scener/stillbilleder kan afspilles.
≥ Hvis der er scener/still-billeder med miniaturer, der
vises som
, kan de ikke afspilles.
Selv om dette
videokamera er
korrekt forbundet til et
TV, kan man ikke se
billederne.
≥ Læs betjeningsvejledningen til dit TV, og vælg den
kanal, som passer til forbindelsens input.
≥ Vælg [TV ASPECT], så det passer med TV’ets
billedformat. (l 76)
Billederne
sammenpresses i
vandret plan.
Scener kan ikke
slettes.
≥ Frigiv beskyttelsesindstillingen. (l 69)
≥ Scener/still-billeder, hvor miniaturevisningen ses
som
, kan ikke slettes. Hvis scenerne/stillbillederne er overflødige, skal du formatere mediet
for at slette dataene. (l 74) Vær opmærksom på, at
når mediet er formateret, slettes alle de data, der er
optaget på mediet, og dataene kan ikke gendannes.
Husk at sikkerhedskopiere vigtige data på en pc,
disk osv.
Hvis SD-kortet er isat
videokameraet, bliver
det ikke genkendt.
≥ Hvis SD-kortet er formateret på en pc, genkendes
det muligvis ikke af denne enhed. Brug denne enhed
til at formatere SD-kort. (l 74)
Hvis SD-kortet er isat
en anden enhed, bliver
det ikke genkendt.
≥ Kontrollér, at videokameraet er kompatibelt med det
isatte SD-korts (SD-hukommelseskort/SDHChukommelseskort/SDXC-hukommelseskort)
kapacitet eller type. Der henvises til videoapparatets
brugervejledning for yderligere detaljer.
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT
OFF, THEN TURN ON
AGAIN.” vises.
≥ Videokameraet har detekteret en fejl. Start enheden
igen ved at slukke og tænde for strømmen.
≥ Hvis du ikke slukker og tænder for strømmen selv,
slukker strømmen automatisk om ca. 1 minut.
≥ Reparation er nødvendig, hvis meddelelse herom vises
flere gange, også efter genstart. Sluk for strømmen, og
kontakt den forhandler, som du har købt denne enhed
af. Forsøg ikke at reparere enheden selv.
105
VQT3H97
Problem
Kontrolpunkter
Ved tilslutning via
USB-kablet
genkendes denne
enhed ikke af
computeren.
≥ Efter genisætning af SD-kortet i enheden, skal det
medfølgende USB-kabel sættes i igen.
≥ Vælg et andet USB-stik på computeren.
≥ Check driftsmiljøet. (l 87, 97)
≥ Tilslut det medfølgende USB-kabel igen, når du har
genstartet computeren og tændt enheden igen.
Hvis enheden
tilsluttes via USBkablet, registreres den
ikke af de andre
enheder.
≥ Hvis enheden tilsluttes andre enheder kun ved hjælp
af batteriet, skal du tilslutte igen og bruge
lysnetadapteren.
Når USB-kablet er
frakoblet, vil der blive
vist en fejlmeddelelse
på computeren.
≥ For at frakoble USB-kablet sikkert, skal du
dobbeltklikke på
ikonet i opgavebakken og
følge anvisningerne på skærmen.
DVD-brænderen kan
ikke tændes.
≥ Når videokameraet tilsluttes DVD-brænderen, skal
du bruge de tilhørende lysnetadaptere både
videokameraet og DVD-brænderen.
Lyden afspilles ikke
korrekt, når en DVDdisk, som er blevet
kopieret vha. DVDbrænderen, afspilles.
≥ Når scenerne kopieres til en DVD-disk med DVDbrænderen og derefter afspilles på andre enheder,
afspilles lyden muligvis ikke korrekt.
I dette tilfælde skal du bruge den software, der følger
med denne enhed, for at kopiere scenerne.
Kan ikke læse
PDF-vejledningen til
VideoCam Suite 3.5.
≥ Du skal have Adobe Acrobat Reader 5.0 eller senere
eller Adobe Reader 7.0 eller en senere version for at
kunne læse PDF-vejledningen til VideoCam Suite
3.5.
106
VQT3H97
Andet
Forsigtighedsregler ved brug
Om denne enhed
Videokameraet og SD-kortet bliver varme
under brugen heraf. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Hold denne enhed så langt væk som
muligt fra elektromagnetisk udstyr (som
f.eks. mikrobølgeovne, TV’er,
videospilsudstyr osv.).
≥ Hvis denne enhed anvendes på eller i
nærheden af et TV, kan der opstå
forstyrrelser i billederne og/eller lyden på
grund af elektromagnetisk stråling.
≥ Anvend ikke denne enhed i nærheden af
mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj
med en negativ virkning på billederne og/
eller lyden.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og billeder
kan blive forvrænget af kraftige magnetiske
felter fra højttalere og store motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ
virkning på denne enhed og skabe billedog/eller lydforstyrrelser.
≥ Hvis denne enhed har en skadelig virkning
pga. elektromagnetisk udstyr og dermed
stopper med at virke korrekt, skal du
slukke for enheden og fjerne batteriet eller
frakoble lysnetadapteren. Sæt derefter
batteriet eller lysnetadapteren ind igen, og
tænd for enheden igen.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af
radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger
kan have negativ indvirkning på optagede
billeder og/eller lyd.
Sørg for at benytte de medfølgende
ledninger og kabler. Hvis du bruger
ekstraudstyr, benyt da de ledninger og
kabler, som blev leveret med dem.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod enheden.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne kemikalier
mod enheden, kan dens udseende blive
skæmmet, og overfladen skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter have
kontakt med enheden i længere tid.
Når du benytter enheden i omgivelser
med meget sand eller støv, f.eks. på en
strand, lad da ikke sand eller fint støv
komme ind i enheden og dens stik.
Hold også enheden væk fra havvand.
≥ Sand eller støv kan beskadige enheden.
(Man skal være omhyggelig, når man
isætter eller udtager et kort.)
≥ Hvis havvand stænker mod enheden, tør
da vandet af med en hårdt opvredet klud.
Tør derefter enheden af igen med en tør
klud.
Undgå at tabe enheden eller støde den
mod noget, når du bærer den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Rengøring
≥ Før rengøring skal batteriet udtages, eller
lysnetkablet tages ud af stikkontakten.
Derefter skal enheden tørres af med en
blød, tør klud.
≥ Hvis enheden er meget beskidt, kan du dyppe
en klud i noget vand og vride kluden hårdt op
og derefter tørre enheden af med den fugtige
klud. Tør enheden efter med en tør klud.
≥ Brug af rensebenzin, fortynder, sprit eller
opvaskemiddel kan ændre kamerahuset eller
forårsage, at kameraets overflade skaller af.
Disse opløsningsmidler må ikke anvendes.
≥ Hvis du bruger en kemisk præpareret
støveklud, skal du følge de instruktioner,
der fulgte med kluden.
107
VQT3H97
Brug ikke enheden til overvågningsformål
eller andre erhvervsmæssige formål.
≥ Dette videokamera er udviklet til en
forbrugers midlertidige brug. Det er ikke
beregnet til brug uden afbrydelse eller til
industriel eller kommerciel anvendelse,
som betyder længerevarende brug.
≥ I visse situationer kan brug uden
afbrydelse resultere i, at videokameraet
overophedes og frembringer en
fejlfunktion. En sådan anvendelse frarådes.
≥ SDR-H100
Hvis du fysisk skal formatere harddisken, skal
du tilslutte enheden vha. lysnetadapteren og
vælge [SETUP] # [FORMAT MEDIA] #
[HDD] i menuen. Tryk derefter på slettetasten
på skærmbilledet nedenfor, og hold den inde i
ca. 3 sekunder. Når data-sletningsskærmen
for harddisken vises, skal du vælge [YES] og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
Når du ikke skal bruge enheden i længere tid
≥ Når enheden opbevares i et skab el.lign.,
anbefales det at man anbringer
tørringsmiddel (silica gel) sammen med den.
SDR-T70 / SDR-H100
Ved bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed skal du være opmærksom på, at:
≥ Ved formatering og sletning skal du blot
ændre filstyringsinformationen. Dette
sletter ikke helt dataene i den indbyggede
hukommelse eller på HDD-enheden til
denne enhed. Dataene kan gendannes
vha. anden software i handlen.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer den
indbyggede hukommelse eller på harddisken,
før den bortskaffes eller overdrages til andre.
≥ SDR-T70
Hvis du fysisk skal formatere den
indbyggede hukommelse, skal du tilslutte
enheden vha. lysnetadapteren og vælge
[SETUP] # [FORMAT MEDIA] # [BuiltinMemory] i menuen. Tryk derefter på
slettetasten på skærmbilledet nedenfor, og
hold den inde i ca. 3 sekunder. Når datasletningsskærmen for den indbyggede
hukommelse vises, skal du vælge [YES] og
derefter følge anvisningerne på skærmen.
108
VQT3H97
≥ Pas på dataene i den indbyggede
hukommelse. Panasonic kan ikke gøres
ansvarlig for spredning af private data,
selv om dette er højst usandsynligt.
Om batteriet
Batteriet, der benyttes i denne enhed, er et
udskifteligt lithium-ion batteri. Det påvirkes
af luftfugtighed og temperatur, og effekten
stiger, jo mere temperaturen stiger eller
falder. I kolde områder tændes symbolet for
fuld opladning måske ikke, og symbolet for
lav batterikapacitet kan fremkomme
ca. 5 minutter efter at man er begyndt at
bruge enheden. Ved høje temperaturer kan
beskyttelsesfunktionen blive udløst, hvilket
gør det umuligt at bruge enheden.
Sørg altid for at tage batteriet ud efter
brug.
≥ Hvis et batteri forbliver tilsluttet, vil der
løbe en lille mængde strøm, selv om der
er slukket for enheden. Hvis man lader
enheden stå sådan, risikerer man at
batteriet aflades for meget. Det kan
resultere i, at du ikke kan bruge batteriet
selv efter at det er blevet opladet.
≥ Batteriet bør opbevares i en plasticpose,
så metal ikke kan røre ved kontakterne.
≥ Batteriet bør opbevares et køligt og tørt
sted under så konstant temperatur som
muligt. (Anbefalet temperatur: 15 oC til
25 oC, Anbefalet luftfugtighed: 40%RH til
60%RH)
≥ Ekstremt høje eller lave temperaturer kan
forkorte batteriets levetid.
≥ Hvis batteriet opbevares ved høj
temperatur, høj luftfugtighed eller i olieeller røgfyldte omgivelser, kan
terminalerne ruste og forårsage
funktionsfejl.
≥ Hvis du opbevarer batteriet i lang tid,
anbefaler vi at du oplader det en gang om
året og oplagrer det igen, efter at du har
opbrugt batterikapaciteten fuldstændig.
≥ Støv og andet materiale, som sidder på
batterikontakterne, bør fjernes.
Sørg for at have ekstra batterier med, når
du tager ud for at optage.
≥ Klargør batterierne, så de har 3 til 4 gange
mere det behov, du har planlagt til
optagelse. Kolde steder, som f.eks. et
skisportssted, kan afkorte
optagelsestiden.
Hvis du ved et uheld taber batteriet, skal
du kontrollere om kontakterne er blevet
beskadiget.
≥ Isættelse af et batteri med beskadigede
tilslutninger kan ødelægge enheden.
Kast ikke et gammelt batteri på ild.
≥ Hvis man opvarmer et batteri eller kaster
det på ild, kan det eksplodere.
Hvis driftstiden er meget kort selv efter at
et batteri er blevet genopladet, er
batteriet slidt op. Vær venlig at købe et
nyt batteri.
Om lysnetadapteren
≥ Hvis batteriets temperatur er ekstremt høj
eller ekstremt lav, kan opladningen
muligvis tage længere tid, eller batteriet er
muligvis ikke blevet opladet.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på en
radio, kan radiomodtagelsen blive
forstyrret. Hold lysnetadapteren 1 m eller
mere fra radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende
lyd. Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren efter
brug. (Hvis den efterlades tilkoblet, vil der
stadig være et lille strømforbrug.)
≥ Hold altid elektroderne på lysnetadapteren
og batteriet rene.
109
VQT3H97
Om opladningsfejl
Hvis statusindikatoren blinker ved en
særligt hurtig eller langsom hastighed,
skal der tages højde for følgende.
Blink i ca. 4 sekunders perioder (slukket
ca. 2 sekunder, tændt ca. 2 sekunder):
≥ Batteriet kan være overafladet, eller
batteritemperaturen kan være for høj eller
for lav. Batteriet oplader, men det kan tage
flere timer, før den normale opladning
starter.
Blink i ca. 0,5 sekunders perioder
(slukket ca. 0,25 sekund, tændt ca.
0,25 sekund):
≥ Batteriet er ikke opladet. Fjern batteriet fra
enheden, og prøv at oplade igen.
≥ Kontrollér, at enhedens eller batteriets
terminaler ikke er snavsede eller
tildækkede af en fremmede genstand, og
tilslut batteriet korrekt igen. Hvis der er en
fremmed genstand eller noget snavs, skal
du slukke for enheden, før det fjernes.
≥ Batteritemperaturen eller den omgivende
temperatur er meget høj eller meget lav.
Vent, indtil den korrekte temperatur er
genoprettet, før du prøver at oplade
batteriet igen. Hvis batteriet stadig ikke vil
oplade, kan der være en fejl i enheden,
batteriet eller lysnetadapteren.
Lampen slukkes:
≥ Opladningen er fuldført.
≥ Hvis statusindikatoren forbliver slukket på
trods af, at opladningen ikke er færdig,
kan der være en fejl i enheden, batteriet
eller lysnetadapteren. Der henvises til side
109 for detaljer om batteriet.
Om SD-kort
≥ Hukommelseskapaciteten, der angives på
SD-kortets etiket, svarer til den totale
kapacitet til copyrightbeskyttelse og –
administration samt den kapacitet, der kan
anvendes på enheden, en pc, osv.
≥ SD-kortet må ikke stødes hårdt, bøjes
eller tabes.
≥ Elektrisk støj, statisk elektricitet eller
funktionssvigt i denne enhed eller SDkortet kan beskadige eller slette de data,
som er gemt på SD-kortet.
≥ Under lange anvendelsesperioder er det
normalt, at videokameraet og SD-kortet
bliver lidt varme. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Når kortets adgangslampe er tændt, må
du ikke gøre følgende:
j Fjerne SD-kortet
j Sluk for videokameraet
j Indsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
Ting du skal passe på under håndteringen
≥ Udsæt ikke SD-kortets kontakter for vand,
snavs eller støv.
≥ Anbring ikke SD-kort på følgende steder:
j Områder, der er udsat for direkte sollys
eller områder med høje temperaturer,
f.eks. tæt på varmeanlæg.
j I meget støvede eller fugtige omgivelser.
j Steder, med betydelige
temperaturudsving (kondens kan
forekomme).
j Hvor der er statisk elektricitet eller
elektromagnetisk stråling.
≥ For at beskytte SD-kort skal de anbringes i
deres beholdere, når de ikke benyttes.
Ved bortskaffelse eller overdragelse af SDkortet skal du være opmærksom på, at:
≥ Formatering og sletning blot ændrer
filstyringsoplysningerne og kan ikke
anvendes til fuldstændig sletning af
dataene på et SD-kort.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer et
SD-kort, før det bortskaffes eller
overdrages til en anden person.
110
VQT3H97
≥
SDR-S70
For fysisk formatering af SD-kortet skal
enheden tilsluttes vha. lysnetadapteren.
Vælg derefter [SETUP] # [FORMAT
CARD] i menuen. Tryk dernæst på
slettetasten på skærmbilledet nedenfor, og
hold den inde i ca. 3 sekunder. Når
datasletningsskærmen for SD-kortet
vises, skal du vælge [YES] og derefter
følge instruktionerne på skærmen.
dens LCD-skærm være lidt mørkere end
normalt lige efter at strømmen tændes.
Den normale lysstyrke vil komme tilbage,
når enhedens indre temperatur stiger.
Der bliver anvendt stor
højpræcisionsteknologi for at fremstille
LCD-skærmen, som har ialt ca.
123.000 punkter. Resultatet er mere end
99,99% effektive punkter med kun 0,01%
af punkterne inaktive eller altid lysende.
Dette er dog ikke en funktionsfejl og
påvirker ikke det optagede billede.
Om kondens
≥
SDR-T70 / SDR-H100
For fysisk formatering af SD-kortet skal
enheden tilsluttes vha. lysnetadapteren.
Vælg derefter [SETUP] # [FORMAT
MEDIA] # [SD CARD] i menuen. Tryk
dernæst på slettetasten på skærmbilledet
nedenfor, og hold den inde i ca.
3 sekunder. Når datasletningsskærmen
for SD-kortet vises, skal du vælge [YES]
og derefter følge instruktionerne på
skærmen.
≥ Pas godt på dine data på et SD-kort.
LCD-skærm
≥ Når LCD-skærmen bliver snavset, skal du
tørre den af med en blød klud, som f.eks.
en pudseklud til briller.
≥ Hvis der er store temperaturændringer,
kan der opstå kondens på LCD-skærmen.
Tør den af med en blød, tør klud, f.eks. en
pudseklud til briller.
≥ Når enheden er blevet meget kold, f.eks.
efter opbevaring i kolde omgivelser, vil
Når der dannes kondens på enheden, vil
objektivet blive tåget og enheden vil måske
ikke fungere korrekt. Sørg for at der ikke
dannes kondens. Hvis det skulle ske, gør da
som beskrevet nedenfor.
Årsager til kondens
Kondens opstår, når omgivelsernes
temperatur og luftfugtighed ændres som
følger.
≥ Når denne enhed bliver taget fra kolde
omgivelser (f.eks. en skibakke) til et varmt
lokale.
≥ Når denne enhed tages ud af en bil med
klimaanlæg.
≥ Når et koldt lokale varmes hurtigt op.
≥ Når kold luft fra et klimaanlæg blæser
direkte på denne enhed.
≥ Efter regnbyger på en
sommereftermiddag.
≥ Når denne enhed befinder sig på et meget
fugtigt sted, hvor luften er tyk af
vanddamp. (f.eks. et opvarmet
svømmebassin)
Gode tip!
Hvis du f.eks. har benyttet denne enhed til
optagelse på en skibakke og tager den ind i
et varmt område, anbring da enheden i en
plasticpose, fjern så meget af luften fra
plasticposen som muligt og luk posen. Lad
enheden ligge i ca. en time i lokalet, så
enhedens temperatur er tæt på
rumtemperatur, før den bruges.
111
VQT3H97
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement