Panasonic SDRH80 Operating instructions

Panasonic SDRH80 Operating instructions
Betjeningsvejledning
SD Card/Hard Disk Video Camera
Model No.
SDR-H90
SDR-H80
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
LSQT1466 A
until
2008/12/26
Information vedrørende din sikkerhed
ADVARSEL!
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND,
ELEKTRISK STØD ELLER BESKADIGELSE
AF PRODUKTET:
≥ UNDLAD AT UDSÆTTE APPARATET
FOR REGN, FUGT, DRYP ELLER
TILSPRØJTNING, OG UNDLAD AT
PLACERE VÆSKEFYLDTE GENSTANDE
SOM F.EKS. VASER OVEN PÅ
APPARATET.
≥ BENYT KUN ANBEFALET TILBEHØR.
≥ UNDLAD AT FJERNE KABINETTET
(ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER
INGEN INTERNE DELE, SOM
BRUGEREN SELV KAN SERVICERE.
SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF
AUTORISERET SERVICEPERSONALE.
BEMÆRK:
≥ PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT
VENTILERET STED. LAD VÆRE MED AT
STILLE DET I ET SKAB ELLER ET
ANDET LILLE, LUKKET RUM. PAS PÅ,
AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE
DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE.
HVIS APPARATET OVEROPHEDES, ER
DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ELLER BRAND.
≥ TILDÆK IKKE APPARATETS
VENTILATIONSÅBNINGER MED AVISER,
DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
≥ ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD,
SOM FOR EKSEMPEL TÆNDTE
STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
≥ BORTSKAF BATTERIER PÅ EN
MILJØMÆSSIG FORSVARLIG MÅDE.
2
LSQT1466
Stikkontakten skal sidde i nærheden af
udstyret og være lettilgængelig.
Stikket til stikkontakten på netledningen må
ikke beskadiges.
For at koble apparatet helt fra
strømforsyningen skal netledningen tages ud
af stikkontakten.
∫ EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
≥ Benyt ikke andre AV kabler og USB-kabler end
de medfølgende.
≥ Hvis du anvender et kabel, der er købt separat,
skal du forvisse dig om, at det ikke er længere
end 3 meter.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Produktidentidentifikationsmærkning er
placeret på bunden af enhederne.
∫ Brugerinformation om
indsamling og bortskaffelsse af
elektronikskrot og brugte
batterier
Disse symboler på produkter,
emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske
produkter og batterier ikke må
smides ud som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og
batterier skal indleveres til behandling,
genvinding resp. recycling i henhold til gældende
nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/
96/EF og 2006/66/EF.
Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier
på korrekt vis hjælper du med til at beskytte
værdifulde ressourcer og imødegå de negative
påvirkninger af det menneskelige helbred og
miljøet, som vil kunne være følgen af usagkyndig
affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produkter og
batterier, kan du henvende dig til din kommune,
deponeringsselskabet eller stedet, hvor du har
købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og
batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i Den
Europæiske Union
Når du ønsker at kassere
elektriske eller elektroniske
apparater, bedes du henvende dig
til din forhandler eller leverandør
for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande uden
for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig hos din
forhandler eller kommune med henblik på en
hensigtsmæssig bortskaffelse.
Cd
∫ Ansvarsfraskrivelse vedrørende
optagelse af indhold
Producenten kan ikke drages til ansvar for tab af
optagelser på grund af funktionsfejl eller defekter
i denne enhed, dens tilbehør eller medier.
∫ Sørg for at overholde copyrightlovgivningen
Optagelse af forudindspillede bånd eller
disketter eller andet udgivet eller udsendt
materiale til formål, der afviger fra privat
brug, kan eventuelt være en overtrædelse af
copyright-lovgivningen. Selv ved privat brug
kan optagelse af visse materialer være
underlagt begrænsninger.
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort og SDHC-memorykort
≥ 4 GB (eller over), som ikke har et SDHC-logo,
er ikke baseret på SDmemorykortspecifikationer.
≥ Se side 17 for yderligere oplysninger om SDkort.
∫ I denne brugervejledning
≥ Kaldes SD-memorykort og SDHC-memorykort
for “SD-kortet”.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp af en
pil, f.eks.: l 00
≥ Denne betjeningsvejledning er beregnet til
brug med modellerne SDR-H90, og SDR-H80.
Billederne kan variere lidt fra originalen.
jIllustrationerne benyttet i disse
betjeningsinstruktioner viser model
SDR-H80, men dele af forklaringen refererer
dog til andre modeller.
jAfhængigt af modellen er visse funktioner
ikke tilgængelige.
jEgenskaberne kan variere, så læs venligst
instruktionerne omhyggeligt.
Information om batterisymbol
(to eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde
sammen med et kemisk symbol. I
så fald opfylder det kravene for
det direktiv, som er blevet fastlagt
for det pågældende kemikalie.
3
LSQT1466
∫ Licenser
≥ SDHC-logoet er et varemærke.
≥ U.S. Patentnumre. 6,836,549; 6,381,747;
7,050,698; 6,516,132 og 5,583,936.
Dette produkt indeholder teknologi til
copyrightbeskyttelse, der er beskyttet af
patenter i USA og andre intellektuelle
rettigheder. Brug af denne teknologi til
copyrightbeskyttelse skal være godkendt af
Macrovision og er udelukkende beregnet til
brug i hjemmet og anden begrænset
fremvisning, medmindre Macrovision
udtrykkeligt har godkendt andet. Reverse
engineering eller disassemblering er forbudt.
≥ Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista®,
DirectDraw®, DirectSound® og DirectX® er
enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft Corporation
i USA og/eller i andre lande.
≥ Microsoft produktskærmbillede(r) gentrykt med
tilladelse fra Microsoft Corporation.
≥ IBM, PC/AT og PowerPC er registrerede
varemærker, der tilhører International Business
Machines Corporation i USA.
≥ Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er
registrerede varemærker eller varemærker, der
tilhører Intel Corporation i USA og andre lande.
≥ YouTube og YouTube logoet er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
YouTube LLC.
≥ Macintosh og Mac OS er enten registrerede
varemærker eller varemærker, der tilhører
Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
≥ Andre navne på systemer og produkter, som
nævnes i denne betjeningsvejledning, er som
regel de registrerede varemærker og
varemærker, der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller produkt.
4
LSQT1466
Indhold
Opsætning
[1] Sådan tændes og slukkes enheden
Valg af funktion..................................
[2] Brug af menuskærmen .....................
Sprogmarkering ...................................
Menuliste .............................................
[3] Indstilling af dato og klokkeslæt......
Indstilling af verdensur (Visning af
tiden på rejsedestinationen) ................
[4] Justering af LCD-skærm...................
20
21
22
22
24
25
26
Optagelse
Indspilning (Basal)
[1] Før optagelse .....................................
Intelligent autofunktion.........................
[2] Indspilning af levende billeder .........
Optag den film, der skal uploades til
YouTube ..............................................
Indspilningstilstande og
indspilningstidsrum ..............................
[3] Indspilning af stillbilleder .................
Antal pixler...........................................
[4] Indspilningsfunktioner......................
Zoom ind/ud-funktion...........................
Optagelse af dig selv ...........................
Quick start ...........................................
Optiske billedstabilseringsfunktion ......
27
27
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
Klargøring
43
43
45
46
46
47
Optagelse
[1] Identifikation og håndtering af
enkeltdele ............................................. 8
[2] Strømforsyning .................................. 11
Opladning af batteriet .......................... 11
Batteriets isætning............................... 12
Opladningstidsrum og
indspilningstidsrum .............................. 13
Tilslutning til stikkontakten ................... 14
[3] Om harddiskdrev og SD-kort............ 15
Om SD-kort.......................................... 16
Harddiskdrevets håndtering................. 18
Adgangslampe..................................... 18
[4] SD-kortisætning/udtagning .............. 19
37
38
48
Afspilning
Afspilning
[1] Afspilning af levende billeder .......... 49
[2] Afspilning af stillbilleder .................. 52
Afspilning
Inden brug
[1] Betjeningsikonernes
indspilningsfunktioner .....................
Betjeningsikoner..................................
Modlyskompensation/Ind/udtoning/
Hjælpefunktion/Farve-natsyn/
Soft skin-funktion/PRE-REC/
Ansigtsdetektering/Selvudløser
[2] Menuernes
indspilningsfunktioner .....................
Menuer ................................................
Billedformat/Vindstøjreduktion/
Referenceramme/
Automatisk langsom lukker
[3] Manuelle indspilningsfunktioner .....
Scenefunktion .....................................
Manuel fokusjustering .........................
Hvidbalance ........................................
Manuel lukkerhastighed/
blænderjustering .................................
Redigering
[1] Sletning af scener/filer......................
Sletning af scener/filer én af gangen...
Sletning af flere scener/filer.................
Samlet sletning af kopierede scener ...
[2] Sceneredigering ................................
[3] Brug af afspilningslister ...................
Oprettelse af en ny playliste................
Redigering af en playliste....................
[4] Redigering af stillbilleder .................
54
54
54
55
56
59
59
60
62
Mediestyring
[1] Harddiskdrev- og SDkortadministration.............................
Harddiskdrevformatering.....................
Visualisering af oplysninger om
harddiskdrev........................................
Formatering af et SD-kort....................
Med en PC
Klargøring
Indspilning (Avanceret)
Andet
Information vedrørende din sikkerhed .........2
Tilbehør............................................................7
66
66
66
66
Med andre produkter
[1] Afspilning på fjernsyn ...................... 67
5
LSQT1466
[2] Med en DVD-brænder........................
Sådan forbindes denne enhed med en
DVD-brænder ......................................
Funktionen DVD COPY .......................
Funktionen FAVOURITE SCENES ......
Bemærkninger vedrørende
datakopiering på disks, ved hjælp
af DVD-brænderen ..............................
Afspilning af en disk i
DVD-brænderen ..................................
[3] Med andre videoanordninger ...........
Overspilning af billeder til andre
videoapparater.....................................
[4] Med en printer (PictBridge) ..............
69
70
71
72
74
75
76
76
77
Med en PC
Inden brug
[1] Mulige opgaver med en pc ............... 79
[2] Systemkrav ........................................ 80
Slutbrugers licensaftale ....................... 82
Opsætning
[1] Installation..........................................
Installation af VideoCam Suite ............
Softwareafinstallering ..........................
[2] Tilslutning og identifikation..............
Om pc-visualisering .............................
Sikker fjernelse af USB-kablet.............
83
83
84
85
85
86
Brug af software
[1] Brug af VideoCam Suite....................
Læsning af softwarets
betjeningsanvisninger..........................
DVD COPY funktion ............................
Overfør til YouTube..............................
87
87
87
88
Ved brug af Macintosh
[1] Hvis man bruger Macintosh ............. 89
Andet
Indikationer
[1] Symboler ............................................ 90
[2] Meddelelser........................................ 93
Nyttige råd
[1] Funktioner som ikke benyttes
samtidigt............................................. 95
[2] Fejlfinding .......................................... 96
Forsigtighedsregler ved brug....................101
Forklaring af begreber................................104
6
LSQT1466
Specifikationer............................................ 106
Antal billeder, der kan optages.......... 109
Tilbehør
Check tilbehøret, før du bruger enheden.
Batteripakke
VW-VBG070
≥ Batteriet er ikke opladet. Sørg for at oplade
batteriet, inden enheden tages i brug. (l 11)
Lysnetadapter
VSK0698
Ekstraudstyr
Visse ekstraudstyr vil muligvis ikke stå til
rådighed i alle lande.
Lysnetadapter (VW-AD21E-K)
Batteripakke (lithium/VW-VBG070)
Batteripakke (lithium/VW-VBG130)
Batteripakke (lithium/VW-VBG260)
Lysnetkabel
K2CQ2CA00006 eller
K2CR2DA00004
Jævnstrømskabel
K2GJ2DC00015
Batteripakke (lithium/VW-VBG6)*1
Batteripakkeholdersæt (VW-VH04)
Vidvinkellinse (VW-W3707H)
Filtersæt (VW-LF37WE)
DVD-brænder (VW-BN1)
Sædeadapter (VW-SK12E)
A/V-kabel
K2KC4CB00022
USB-kabel
K1HA05AD0006
Videolampe (VW-LDC103E)*2
Elektriske pære til video DC lys (VZ-LL10E)
*1 Du skal bruge sættet med
batteripakkeholder VW-VH04
(ekstraudstyr).
*2 Du skal bruge kontaktskoadapteren
VW-SK12E (ekstraudstyr).
CD-ROM
Software
CD-ROM
LSFT0775
Betjeningsvejledning
7
LSQT1466
Klargøring
1
Inden brug
1
2
Identifikation og håndtering
af enkeltdele
3
4
5
6
15
7
1
2
3
8
LCD-skærm, åbningssted
Joystick
LCD-skærm
På grund af begrænsninger i teknologier
til fremstilling af LCD, kan der være små
lyse eller mørke prikker på LCDskærmen. Dette er dog ikke en
funktionsfejl og påvirker ikke det optagede
billede.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
8
Webfunktionsknap [WEB MODE] (l 30)
Under indspilning: Zoom-knap [W/T]
(l 34)
Under afspilning: Lydstyrke-knap
[sVOLr] (l 50)
Intelligent Auto-knap [iA] (l 27)
Menu-knap [MENU] (l 21)
Højttaler
Knappen Reset [ ] (l 54)
Knappen Manuel [MANUAL AF/MF] (l 45)
Knap til Optisk billedstabilisering
[
, O.I.S.] (l 36)
Audio-video udgangsstik [A/V] (l 67, 76)
SD-kortets adgangskontrollampe
[ACCESS] (l 18)
SD-kortslotsdæksel [SD CARD] (l 19)
SD-kortslot (l 19)
LSQT1466
9 10 11
12 13 14
LCD-skærm
Træk LCD-monitoren ud med fingrene i
pilens retning.
≥ Den kan åbnes op til 90o.


≥ Den kan dreje op til 180o A i retning af
linsen eller 90o B i modsat retning.
≥ LCD-monitorens lysstyrke og farveniveau
kan justeres. (l 26)
Joystick
Benyt joysticken til at markere
indspilningsfunktionerne og
afspilningshandlingerne og for at benytte
menuens skærmbillede.
Markér en indstilling ved at flytte
joysticken op, ned til venstre eller højre og
tryk derefter på joysticken, for at indstille.

Fastgørelse af objektivdækslet
(Inkluderet i filtersættet
(VW-LF37WE; ekstraudstyr))
≥ Når filtersættet (VW-LF37WE; ekstraudstyr)
benyttes, skal objektivfladerne beskyttes, når
enheden ikke er i brug, ved påsætning af
objektivdækslet, som medfølger.

1 Vælg ved at flytte op, ned, til venstre eller
højre.
2 Indstil ved at trykke på midten.
≥ Betjening af menuskærmen (l 21)
≥ Markering af indspilningsfunktionerne
(l 37)
≥ Manuel justering (l 45)
≥ Afspilningshandlinger (l 49, 52)
≥ Hold begge sider af objektivdækslet med
tommelfinger og fingerspids når du påsætter
eller aftager objektivdækslet.
18 Støtterem
19 Mikrofon (indbygget, stereo)
Linseafskærmning
16
18
17
19
16 Åbn-/lukkekontakt til objektivdækslet
17 Objektiv
≥ Fastgør MC-beskyttelsesfilteret eller ND-filteret
i filtersættet (VW-LF37WE; ekstraudstyr) eller
vidvinkel-konverteringslinsen (VW-W3707H;
ekstraudstyr) foran linsen.
≥ Når du bruger vidvinkel-konverteringslinsen,
og forstørrelsen er mere end 20k, bliver
billedkvaliteten dårligere.
≥ Tele-konverteringslinse kan ikke anvendes.
Husk at lukke objektivets hætte når enheden
ikke bruges, for at beskytte objektivet.
Åbne/lukkeknap til linseafskærmningen.
Støtterem
Juster remmens længde samt pudens
stilling.



1 Træk remmen ud.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads igen.
9
LSQT1466
20
21
22 23
27
28
24
25
26
20 HDD-adgangslampe [ACCESS HDD]
(l 18)
21 Statusindikator (l 20)
22 Tilstandsskive (l 20)
23 Indspilningsstart/stopknap (l 29, 32)
24 Batteriholder (l 12)
25 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN] (l 14)
≥ Brug altid den medfølgende lysnetadapter eller
en original Panasonic lysnetadapter
(VW-AD21E-K; ekstraudstyr).
26 USB-tilslutningspunkt [ ] (l 70, 77, 85)
10
LSQT1466
27 Trefodssæde
28 Udløserknap til batteri [BATTERY] (l 12)
Trefodssæde
Dette er et hul, som bruges til at fastgøre
stativet (ekstraudstyr).
Klargøring
Inden brug
2
Strømforsyning
∫ Om batterier, der kan anvendes på denne enhed
Det batteri, der kan bruges med denne enhed, er det medfølgende batteri/VW-VBG070/
VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6.
≥ Du skal bruge sættet med batteripakkeholder VW-VH04 (ekstraudstyr), hvis du anvender
VW-VBG6.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse lande, hvor de
frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke beskyttet med en egnet intern
beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne
batteripakker kan føre til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for
ulykker eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler
derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
Opladning af batteriet
Dette videokamera er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal oplades, inden brug af videokameraet.
Vigtigt!
Hvis jævnstrømskablet sættes i lysnetadapteren, oplades batteriet ikke. Fjern jævnstrømskablet
fra lysnetadapteren.



Opladningskontrollampe
[CHARGE] A
Tændes:
Opladning (l 13, Opladningstidsrum)
Slukkes:
Opladning gennemført
Blinker:
≥ Hvis batteritemperaturen er overdrevent høj
eller lav vil kontrollampen blinke og
opladningstidsrummet vil være længere end
normalt.
≥ Fjern smuds, fremmedlegemer eller støv på
batteriets eller AC-adapterens
tilslutningspunkter.
Hvis kontrollampen stadig blinker kan der være
noget galt med batteriet eller AC-adapteren.
Tag kontakt til forhandleren.
1
Forbind AC-kablet til lysnetadapteren og stikkontakten.
2
Isæt batteriet i lysnetadapteren i pilenes retning.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier. (l 7, 13)
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
11
LSQT1466
Batteriets isætning
Fjernelse af batteriet
Skub på BATTERY-knappen og træk i
batteriet for at fjerne det.
Skub batteriet mod batteriholderen
og lad det glide ind, til der lyder et
klik.
≥ Hold batteriet med hånden, så det ikke
falder.
≥ Sørg for at sætte funktionsdrejeknappen til OFF og kontrollere, at statusindikatoren er slukket, før du
tager batteriet ud.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det eller de er
udsat for direkte sollys i en længere periode.
FORSIGTIG
Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes
korrekt. Udskift kun med samme eller
tilsvarende type, som anbefalet af
producenten. Bortskaf brugte batterier efter
producentens anvisninger.
Advarsel
Antændings-, eksplosions og brandfare.
Batteriet må ikke skilles ad, opvarmes til over
60 xC eller brændes.
12
LSQT1466
Opladningstidsrum og indspilningstidsrum
∫ Opladningstidsrum
≥ Temperatur: 25 oC/luftfugtighed: 60%
Batteri-modelnummer
Spænding/kapacitet
(Minimum)
Opladningstid
Medfølgende batteri/
VW-VBG070 (ekstraudstyr)
7,2 V/725 mAh
1 h 35 min
VW-VBG130 (ekstraudstyr)
7,2 V/1250 mAh
2 h 35 min
VW-VBG260 (ekstraudstyr)
7,2 V/2500 mAh
4 h 40 min
VW-VBG6* (ekstraudstyr)
7,2 V/5400 mAh
9 h 25 min
≥ Ved højere eller lavere temperaturer end 25 oC, vil opladningstidsrummet være længere.
∫ Indspilningstidsrum
≥ Temperatur: 25 oC/luftfugtighed: 60%
Batterimodelnummer
Spænding/
kapacitet
(Minimum)
Medfølgende
batteri/
VW-VBG070
(ekstraudstyr)
7,2 V/
725 mAh
VW-VBG130
(ekstraudstyr)
7,2 V/
1250 mAh
Indspilnings
destination
[HDD]
[SD]
[HDD]
[SD]
VW-VBG260
(ekstraudstyr)
7,2 V/
2500 mAh
[HDD]
[SD]
VW-VBG6*
(ekstraudstyr)
7,2 V/
5400 mAh
[HDD]
[SD]
Optagelsesfunktion
Maksimum
kontinuerlig
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
XP
1 h 50 min
55 min
SP/LP
1 h 55 min
1h
XP/SP/LP
2h
1 h 5 min
XP
2 h 55 min
1 h 30 min
SP/LP
3h
1 h 35 min
XP/SP/LP
3 h 10 min
1 h 45 min
XP
5 h 20 min
2 h 50 min
SP/LP
5 h 35 min
2 h 55 min
XP/SP/LP
5 h 50 min
3 h 15 min
XP
13 h 20 min
7h
SP/LP
13 h 50 min
7 h 20 min
XP/SP/LP
14 h 30 min
8 h 5 min
* Du skal bruge sættet med batteripakkeholder VW-VH04 (ekstraudstyr).
≥ Disse tidsangivelser er vejledende.
≥ Det reelle indspilningstidsrum henviser til den tid, man kan indspille hvis indspilningen startes/
stoppes, enheden tændes/slukkes, zoomknappen benyttes, osv. gentagne gange.
≥ Optagelsestider kan variere, afhængigt af brugen. Vær opmærksom på at batteriets driftstid er
kortere ved lave temperaturer. Vi anbefaler at oplade et ekstra batteri til brug under optagelse.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Enheden opvarmes også under brug. Dette er
ikke en funktionsfejl.
13
LSQT1466
Angivelse af batterikapacitet
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
#
#
#
#
Hvis der er mindre end 3 minutter, bliver
rødt. Hvis batteriet aflades, vil (
) blinke.
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som du kan anvende til
dette videokamera. Det kan tage lidt til at få vist den resterende batterikapacitet. Den aktuelle tid
kan variere, afhængig af dit aktuelle behov.
≥ Den maksimale resterende batterikapacitet, som kan angives, er 9 timer 59 minutter. Hvis den
aktuelle resterende tid overskrider 9 timer 59 minutter, forbliver lampen grøn, indtil den resterende
tid falder under 9 timer 59 minutter.
≥ Når du drejer funktionsdrejeknappen for at skifte funktion, slukker tidsangivelsen et øjeblik, så den
resterende batterikapacitet kan beregnes.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder, vises den
resterende batterikapacitet ikke.
Tilslutning til stikkontakten
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så længe
lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
Vigtigt!
Hvis jævnstrømskablet sættes i lysnetadapteren, så oplades batteriet ikke.


1
Forbind AC-kablet til
lysnetadapteren og
stikkontakten.
2
Forbind jævnstrømskablet til
lysnetadapteren.
3
Tilslut jævnstrømskablet til
denne enhed.
14
LSQT1466

≥ Benyt ikke AC-kablet til andet udstyr, da det er
designet specielt til denne enhed. Benyt heller
ikke AC-kabler fra andet udstyr til denne
enhed.
Klargøring
Inden brug
3
Om harddiskdrev og SD-kort
Denne enhed kan anvendes til indspilning af levende billeder og stillbilleder på det interne harddiskdrev
og på SD-kort.
Internt
harddiskdrev
(Hard Disk Drive)
SDHChukomm
elseskort
SD-hukommelseskort
Symbol på skærmen
Symbol i denne
vejledning
[HDD]
[SD]
4 GB/
6 GB/
8 GB/
12 GB/
16 GB/
32 GB
Kapacitet
256 MB/
512 MB/
1 GB/
2 GB
80 GB*1 (SDR-H90)
60 GB*2 (SDR-H80)
8 MB/
16 MB
32 MB/
64 MB/
128 MB
Optagelse af levende
billeder
¥
–
¥*3
Optagelse af stillbilleder
¥
¥
Oprettelse af
spillelister
¥
–
Funktioner
¥
¥: kan anvendes –: kan ikke anvendes
*1 Harddiskdrevet på 80 GB benytter en del af den disponible plads til formatering, filadministration og
andre formål. 80 GB svarer til 80.000.000.000 byte. Den disponible kapacitet vil være lavere.
*2 Harddiskdrevet på 60 GB benytter en del af den disponible plads til formatering, filadministration og
andre formål. 60 GB svarer til 60.000.000.000 byte. Den disponible kapacitet vil være lavere.
*3 Driften kan ikke garanteres.
15
LSQT1466
Om SD-kort
I denne enhed kan du bruge både SD- og SDHC-hukommeleskort. Du kan kun bruge SDHChukommelseskort på enheder, der er kompatible med dem. Du kan kun bruge SDHChukommelseskort på enheder, der kun er kompatible med SD-hukommelseskort. (Når du bruger et
SDHC-hukommelseskort på en anden enhed, skal du læse brugsvejledningen for den enhed.)
≥ Indhent venligst de seneste oplysninger på følgende webside. (Denne webside er på engelsk.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
≥ Enheden understøtter SD-hukommelseskort, der er formateret med FAT12- og FAT16-systemet,
baseret på SD-hukommelseskortets specifikationer, samt SDHC hukommelseskort, der er formateret
med FAT32.
≥ Hvis du vil bruge memorykort på 4 GB eller mere, kan du kun anvende SDHC-memorykort.
≥ 4 GB (eller over), som ikke har et SDHC-logo, er ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Brug denne enhed til at formatere SD-kort. Hvis et SD-kort formateres på andre produkter (så som en
pc) kan den tid indspilningen tager vokse og du kan muligvis ikke anvende SD-kortet. (l 66)
≥ Vi anbefaler brug af SD-kort fra Panasonic.
≥ Ved brug af SD-kort, hvorpå data er blevet skrevet flere gange, kan det tilbageværende
indspilningstidsrum være afkortet.
≥ Hvis skrivebeskyttelsesknappen A på SD-kortet er spærret kan man ikke indspille,
slette eller redigere på kortet.

≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
≥ Der kan ikke benyttes et MultiMediaCard i denne enhed.
16
LSQT1466
Om SD-kort, der kan anvendes til indspilning af levende billeder
Vi anbefaler brug af SD-kort i overensstemmelse med Class 2 eller højere efter klassificeringen “SD
Speed Class Rating” eller nedenstående SD-kort fra Panasonic, til indspilning af levende billeder.
(Indspilningen kan pludselig stoppe, under indspilning af levende billeder, ved brug af andre typer af
SD-kort.)
High Speed SDhukommelseskort
Class 2 SD/SDHChukommelseskort
Class 4 SD/SDHChukommelseskort
Class 6 SD/SDHChukommelseskort
256 MB
RP-SDH256
RP-SDR256
–
–
512 MB
RP-SDK512
RP-SDR512
–
–
1 GB
RP-SDH01G
RP-SDR01G
–
RP-SDV01G
2 GB
RP-SDK02G
RP-SDR02G
RP-SDM02G
RP-SDV02G
4 GB
–
RP-SDR04G
RP-SDM04G
RP-SDV04G
6 GB
–
–
RP-SDM06G
–
8 GB
–
–
–
RP-SDV08G
12 GB
–
–
RP-SDM12G
–
16 GB
–
–
–
RP-SDV16G
32 GB
–
–
–
RP-SDV32G
≥ Drift under indspilning af levende billeder kan ikke garanteres med følgende SD-kort.
jSD-kort fra 32 MB til 128 MB
jAndre SD-kort fra 256 MB og til 32 GB end de, der er nævnt ovenfor
SD-korthåndtering
≥ Berør aldrig tilslutningspunkterne på kortets bagside.
≥ Udsæt ikke kortets tilslutningspunkter for vand, snavs eller støv.
≥ Efterlad aldrig SD-kort i følgende områder:
jI direkte sollys.
jI meget støvede eller fugtige omgivelser.
jTæt ved et varmeapparat.
jSteder, med betydelige temperaturudsving (kondens kan forekomme).
jHvor der er statisk elektricitet eller elektromagnetisk stråling.
≥ Opbevar SD-kortene beskyttet af deres etuier, når de ikke er i brug.
≥ Elektrisk interferens, statisk elektricitet eller fejlforhold på denne enhed eller SD-kort kan beskadige
eller slette SD-kortets lagrede data. Vi anbefaler at SD-data lagres på en pc.
17
LSQT1466
Harddiskdrevets håndtering
Enheden har en intern harddisk. Harddisken er
et præcisionsinstrument, så vær forsigtig, når du
håndterer den.
∫ Undgå at udsætte denne enhed
for rystelser eller slag
Stød af harddisken kan forsage en funktionsfejl.
≥ Harddisken genkendes da muligvis ikke
længere af denne enhed.
≥ Optagelse er måske ikke længere muligt på
harddisken.
≥ Afspilning af indhold, som er lagret på
harddisken, er måske ikke længere muligt.
Under optagelse eller afspilning:
≥ Harddisken må ikke rystes eller stødes.
∫ Undgå at tabe denne enhed
Harddisken kan blive beskadiget, hvis denne
enhed modtager et hårdt stød på grund af, at den
tabes el. lign.
Denne enhed har en tabsdetekteringsfunktion til
at beskytte harddisken mod stød, hvis enheden
tabes. Hvis den detekterer, at enheden er blevet
tabt under optagelse af levende billeder, kan lyden
for harddiskbeskyttelsesfunktionen blive optaget.
Hvis den ligeledes detekterer, at enheden tabes
hele tiden, kan optagelse eller afspilning stoppe.
∫ Bemærk enhedens temperatur
Det vil muligvis ikke være muligt at indspille eller
afspille hvis denne enheds temperatur er for høj
eller lav. En advarselsmeddelelse visualiseres på
denne enheds LCD-monitor, hvis
temperatururegelmæssigheder konstateres. (l 93)
∫ Benyt ikke denne enhed i et
lavtryksområde
Harddisken kan beskadiges, hvis enheden
bruges i højder over 3000 m.
∫ Udfør, i beskyttelsesøjemed, en
backup af vigtige data.
Gem jævnligt indspillede data på en pc, DVDdisk, osv.
Hvis harddisken går i stykker, kan de optagede
data ikke repareres.
∫ Bemærkninger om indspilning
Muligvis vil billeder ikke blive indspillet korrekt på
harddiskdrevet i nærheden af stærke højtalere pga.
vibrationerne herfra. Indspil, i sådanne billeder,
længere væk fra højtalerne eller benyt et SD-kort.
∫ Om bortskaffelse af eller
afhændelse af denne enhed til andre
Se side 102.
18
LSQT1466
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic vil ikke påtage sig noget ansvar for
skader, forårsaget direkte eller indirekte af et
problem og som medfører at indspilningen eller
det redigerede indhold går tabt og giver ingen
garanti for indhold, hvis indspilningen eller
redigeringen ikke virker korrekt. På samme
måde vil ovennævnte også være gældende i
tilfælde, hvor denne enhed har været udsat for
reparation (andre komponenter uden relation til
harddiskdrevet ombefattet).
Adgangslampe


A Harddiskdrevets adgangskontrollampe
[ACCESS HDD]
≥ Kontrollampen tænder når denne enhed tager
adgang til harddiskdrevet.
≥ Undgå, ved tændt kontrollampe, at
sUdsætte denne enhed for rystelser eller slag
sIndvirke på tilstandsskiven
sTage batteriet ud eller frakoble
lysnetadapteren
≥ Hvis ovenstående udføres, mens lampen er
tændt, kan dataene/harddisken eller denne
enhed blive beskadiget. Men adgangslampen
skal dog lyse, når du drejer drejeknappen for at
vælge en funktion. I dette tilfælde er det OK.
B SD-kortadgangslampe [ACCESS]
≥ Kontrollampen tænder når denne enhed tager
adgang til SD-kortet.
≥ Undgå, ved tændt kontrollampe, at
sÅbne SD-kortslottets dæksel og tage SDkortet ud
sIndvirke på tilstandsskiven
sTage batteriet ud eller frakoble
lysnetadapteren
≥ Hvis ovennævnte udføres, mens lampen er
tændt, kan dataene/SD-kortet eller denne
enhed blive beskadiget. Men adgangslampen
skal dog lyse, når du drejer drejeknappen for at
vælge en funktion. I dette tilfælde er det OK.
Klargøring
Inden brug
4
SD-kortisætning/udtagning
Pas på:
Hvis SD-kortet sættes i eller tages ud mens strømmen er tændt kan medføre fejlfunktion på
denne enhed eller tab af SD-kortets lagrede data.



A Etiketside

1
Drej tilstandsskiven over på OFF.
≥ Kontrollér at statusindikatoren er slukket.
2
Åbn LCD-monitoren og åbn derefter SD-kortslottets dæksel.
3
Isæt/udtag SD-kortslottet.
≥ Skub SD-kortet lige i, så langt det kan komme.
≥ Tryk på midten af SD-kortet og træk det derefter lige ud.
4
Luk omhyggeligt SD-kortslottets dæksel.
19
LSQT1466
Klargøring
Opsætning
1
Sådan tændes og slukkes enheden
Valg af funktion
Drej tilstandsskiven, for at skivfe mellem indspilning, afspilning eller strøm OFF.


Tryk på udløserknappen og indstil samtidig
tilstandsskiven på , ,
eller , for
at tænde for strømmen.
Statusindikatoren tændes og strømmen sluttes til.
≥ Når enheden tændes første gang, vil en meddelelse bede
dig om at indstille dato og klokkeslæt. Markér [YES] og
indstil dato og klokkeslæt. (l 24)
≥ Drej tilstandsskiven og tryk samtidig på
udløserknappen A hvis du skifter fra OFF til en
anden tilstand.
≥ Linier efter statusindikator B.
Hvordan strømmen tændes og slukkes
med LCD-monitoren
Hvis tilstandsskiven indstilles på
eller
, kan
strømmen tændes og slukkes med LCD-skærmen.
∫ Tænding
Åben LCD-skærmen.
Sådan slukkes strømmen
Anbring tilstandsskiven på OFF.
≥ Statusindikatoren slukkes og strømmen slukkes.
Videooptagelsesfunktion (l 29)
Videoafspilningsfunktion (l 49)
Billedoptagelsesfunktion (l 32)
Statusindikatoren tænder.
∫ Slukning
Luk LCD-skærmen.
Billedafspilningsfunktion (l 52)
OFF
Statusindikatoren slukker.
≥ Statusindikatoren blinker grønt når quick start indstilles
på [ON]. Indstil quick start på [OFF] for at slukke for
strømmen så snart LCD-skærmen er lukket. (l 35)
Anbring tilstandsskiven på OFF, når enheden ikke er i
brug.
20
LSQT1466
Klargøring
Opsætning
2
Brug af menuskærmen
ENTER
MENU
1
Tryk på MENU-knappen.
Den viste menu afhænger af funktionshjulets
stilling.
2
4
Markér den ønskede indstilling
og tryk derefter på joysticken, for
at indlæse markeringen.
Markér den ønskede overmenu
og tryk eller flyt joysticken mod
højre.
For at komme tilbage til den forrige skærm
Bevæg joysticken til venstre.
3
Markér den ønskede undermenu
og tryk eller flyt joysticken mod
højre.
For at forlade menuskærmen
Tryk på MENU-knappen.
≥ Brug ikke funktionshjulet, når menuen vises.
≥ Skærmbilledet menu visualiseres ikke under
indspilning eller afspilning. Du kan ikke starte
andre handlinger mens skærmbilledet menu
visualiseres.
21
LSQT1466
Sprogmarkering
Man kan markere de skærmvisualiserede sprog.
1
Tryk på knappen MENU, markér
derefter [LANGUAGE] og tryk på
joysticken.
≥ [OFF]
≥ [ON]
Skærmsymbolerne vælges som vist i
illustrationen nedenfor.
[OFF]
[ON]

 0h00m00s
A
1h30m
SP
2
R 1h20m
Vælg det ønskede sprog og tryk
på joysticken.
Menuliste
*1 Vises kun i manuel funktion.
*2 Vises ikke, når intelligent auto-funktion er tændt.
*3 Vises kun, når [MEDIA SELECT] er sat til
[SD CARD].
*4 Vises kun, når [MEDIA SELECT] er sat til [HDD].
En del af menuen er muligvis ikke taget i brug,
afhængigt af de anvendte funktioner. (l 95)
Indspilningsmenuer til levende
billeder
∫ [BASIC]
[SCENE MODE]*1 (l 46)
[REC MODE] (l 31)
[REC ASPECT] (l 43)
[CLOCK SET] (l 24)
[SET WORLD TIME] (l 25)
∫ [ADVANCED]
[D.ZOOM] (l 34)
[FACE FRAMING] (l 40)
[WIND CUT]*2 (l 43)
[GUIDE LINES]*2 (l 43)
[ZOOM MIC] (l 35)
[AUTO SLW SHTR]*2 (l 43)
[FADE COLOUR] (l 39)
∫ [MEDIA SELECT]
[HDD] (l 29)
[SD CARD] (l 29)
∫ [SETUP]
[DISPLAY]
[DATE/TIME] (l 24)
[DATE FORMAT] (l 24)
[FORMAT CARD]*3 (l 66)
[QUICK START] (l 35)
[ECONOMY]
≥ [OFF]
[OFF]:
Økonomifunktionen er ikke aktiveret.
[5 MINUTES]:
Denne enhed slukker automatisk efter cirka
5 minutter uden betjening, for at spare strøm.
Tænd enheden igen, for at bruge den.
≥ Hvis man anvender lysnetadapteren, og man
tilsluttet enheden til en pc, dvd-brænder eller
printer vha. USB-kablet, eller man vælger
PRE-REC, aktiveres økonomifunktionen ikke.
[AUDIO REC]*3 (l 30)
[BEEP SOUND]
≥ [OFF]
LSQT1466
≥ [ON]
Dette gør det muligt at give et lydsignal, med
funktioner som start og afslutning af optagelse.
1 bip
Når du starter optagelse
Når du slukker for strømmen
Når denne enhed genkendes af pc’en eller
printeren, osv.
2 bip
Når du sætter optagelse på pause
Når du slukker for strømmen
2 bip 4 gange
Når der opstår en fejl som f.eks. optagelse,
der ikke starter. Kontroller den meddelelse,
der vises på skærmen. (l 93)
[POWER LCD] (l 26)
[LCD SET] (l 26)
22
≥ [5 MINUTES]
[EXT. DISPLAY] (l 68)
[INITIAL SET]
≥ [YES]
≥ [NO]
Indstil på [YES], for at stille menuens
indstillinger tilbage til defaultforholdet, hvis en
menu ikke kan markeres pga. en anden
aktiveret funktion eller tilstand.
(Indstillingen til [CLOCK SET] og
[LANGUAGE] ændres ikke.)
[DEMO MODE]
≥ [OFF]
≥ [ON]
Denne indstilling anvendes til at starte
demonstration af enheden.
(Kun når der bruges lysnetadapter og
tilstandsskiven er i position
eller
)
Hvis den indstilles på [ON] uden at sætte et
SD-kort i, kan denne enhed automatisk starte
demonstrationstilstanden, for at oplyse om
dens funktioner. Hvis en knap trykkes ind eller
betjenes, annulleres
demonstrationsfunktionen. Hvis der ikke
udføres nogen handlinger indenfor ca. 10
minutter, starter demonstrationsfunktionen af
sig selv. Indstil på [OFF], for at afslutte
demonstrationstilstanden. Indstil funktionen
på [OFF] ved normalt brug.
∫ [LANGUAGE] (l 22)
Indspilningsmenuer til
stillbilleder
∫ [BASIC]
[SCENE MODE]*1 (l 46)
[PICTURE SIZE] (l 33)
[CLOCK SET] (l 24)
[SET WORLD TIME] (l 25)
∫ [ADVANCED]
[FACE FRAMING] (l 40)
[SHTR EFFECT] (l 33)
[AUTO SLW SHTR]*2 (l 43)
[GUIDE LINES]*2 (l 43)
∫ [MEDIA SELECT]
[HDD] (l 32)
[SD CARD] (l 32)
∫ [SETUP]
Indhent oplysninger i de levende billeders
indspilningsmenuer.
∫ [LANGUAGE] (l 22)
Afspilningsmenuer til levende
billeder
∫ [EDIT SCENE]
[LOCK SET] (l 56)
[SPLIT&DELETE]*4 (l 57)
[DELETE] (l 54)
(I playliste afspilningsfunktion)
∫ [EDIT]
[ADD] (l 61)
[MOVE] (l 61)
[DELETE] (l 54, 60)
∫ [MEDIA SELECT]
[HDD] (l 49)
[SD CARD] (l 49)
∫ [SETUP]
[RESUME PLAY] (l 50)
[TV ASPECT] (l 68)
[FORMAT HDD]*4 (l 66)
[HDD STATUS]*4 (l 66)
Indhent oplysninger om de andre emner i
indspilningsmenuerne til levende billeder.
∫ [LANGUAGE] (l 22)
Afspilningsmenuer til stillbilleder
∫ [PHOTO SETUP]
[LOCK SET] (l 62)
[DPOF SET]*3 (l 63)
[COPY] (l 64)
[DELETE] (l 54)
[SLIDE INTERVAL] (l 53)
∫ [MEDIA SELECT]
[HDD] (l 52)
[SD CARD] (l 52)
∫ [SETUP]
[TV ASPECT] (l 68)
Indhent oplysninger om de andre emner i
indspilningsmenuerne til levende billeder.
∫ [LANGUAGE] (l 22)
23
LSQT1466
Klargøring
Opsætning
3
Indstilling af dato og
klokkeslæt
Når enheden tændes første gang, vil en meddelelse bede dig om at indstille dato og klokkeslæt.
Markér [YES] og tryk på joysticken. Udfør nedenstående trin 2 og 3, for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at markere
1
Markér menuen. (l 21)
[BASIC] # [CLOCK SET] # [YES]
2
Markér dato eller klokkeslæt og
justér den ønskede værdi med
joysticken.
≥ Året vil skifte således:
2000, 2001, ..., 2099, 2000, ...
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
≥[
] vises i øverste højre side af skærmen,
når [SET WORLD TIME] (l 25) er indstillet på
[HOME], mens [
] vises, når den er
indstillet på [DESTINATION].
3
Tryk på joysticken for at aktivere
valget.
≥ Urfunktionen starter ved [00] sekunder når
joysticken er nedtrykket.
4
Tryk på knappen MENU, for at
afslutte indstillingen.
≥ Kontrollér den visualiserede dato og klokkeslæt.
∫ Sådan ændres dato- og
klokkeslætsvisualiseringstilstanden
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [DATE/TIME] # ønsket
visualiseringsstil
[DATE]
15.11.2009
24
LSQT1466
[D/T]
15.11.2009 12:34
[OFF]
eller
.
∫ Sådan ændres datoformatet
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [DATE FORMAT] # ønsket
visualiseringsstil
Visningsmåde
Skærmbillede
[Y/M/D]
2009.11.15
[M/D/Y]
11.15.2009
[D/M/Y]
15.11.2009
≥ For at vælge sommertid skal du vælge
indstillingen for sommertid under [HOME] for
[SET WORLD TIME], når du har indstillet uret.
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et
indbygget lithiumbatteri.
≥ Hvis tidsvisningen er [- -], skal det indbyggede
lithiumbatteri genoplades. Brug følgende trin til
opladning af batteriet, og indstil derefter dato
og klokkeslæt.
Sådan genoplades det indbyggede
lithiumbatteri
Tilslut lysnetadapteren eller isæt batteriet i
enheden for at genoplade det indbyggede
lithiumbatteri. Efterlad enheden således i ca.
24 timer. Batteriet gemmer datoen og
klokkeslættet i ca. 6 måneder. (Selv om
funktionsdrejeknappen sættes til OFF, er
batteriet stadig ved at blive genopladet.)
Indstilling af verdensur (Visning af tiden på
rejsedestinationen)
Man kan få vist og registrere tiden på rejsedestinationen ved at vælge hjemegn og rejsedestination.
1
Markér menuen. (l 21)
[BASIC] # [SET WORLD TIME] # [YES]
≥ Hvis uret ikke er indstillet, skal du justere tiden
til det aktuelle klokkeslæt. (l 24)
≥ Hvis [HOME] (din hjemegn) ikke er indstillet,
f.eks. klokkeslættet til de oprindelige
indstillinger, vises denne meddelelse. Tryk på
joysticket for at gå til trin 3.
2
hjemegn. Når hjemegnen er valgt, skal du
udføre menuhandlingen i trin 1.
5
(Kun ved indstilling af destinationens
hjemegn)
Vælg rejsedestination, og foretag
et valg med joysticket.
(Kun når du indstiller hjemegnen)
Vælg [HOME] og tryk på
joysticket.
3
(Kun når du indstiller hjemegnen)
Vælg hjemegn, og foretag et valg
med joysticket.
≥ Når hjemegnen har sommertid, skal du
flytte joysticket opad. [
] vises, og
indstillingen for sommertid tændes, uret
sættes fremad 1 time. Flyt joysticket opad
igen for at vende tilbage til den normale
tidsindstilling.
≥ Det aktuelle klokkeslæt vises i øverste venstre
hjørne på skærmen. Tidsforskellen fra GMT
(Greenwich Mean Time) vises i nederste
venstre side af skærmen.
4
(Kun ved indstilling af rejsedestinationens
hjemegn)
≥ Når destinationen har sommertid, skal du
flytte joysticket opad. [
] vises, og
indstillingen for sommertid tændes, uret
sættes fremad 1 time. Flyt joysticket opad
igen for at vende tilbage til den normale
tidsindstilling.
≥ Det lokale klokkeslæt på den valgte
rejsedestination vises i øverste højre hjørne af
skærmen. Tidsforskellen mellem
rejsedestination og hjemegn vises i nederste
venstre hjørne af skærmen.
≥ Afslut indstillingen ved at trykke på knappen
MENU. [
] vises, og tiden på
rejsedestinationen er angivet.
For at vende tilbage til skærmbilledet for
hjemegnen
Indstil hjemegnen ved hjælp af trin1-3, og afslut
indstilling ved at trykke på knappen MENU.
≥ Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på
listen over de lande, der vises på skærmen,
skal du fastsætte den ved hjælp af
tidsforskellen i forhold til hjemegnen.
Vælg [DESTINATION] og tryk på
joysticket.
≥ Når hjemegnen indstilles første gang, vises et
skærmbillede, hvor du kan vælge
hjemmeadresse/rejsemål, efter at du har valg
25
LSQT1466
Klargøring
Opsætning
4
Justering af LCD-skærm
≥ Disse indstillinger har ingen indflydelse på de billeder, der indspilles.
Justering af lysstyrke og
farveniveau
1
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [LCD SET] # [YES]
2
Markér emnet og justér derefter
indstillingerne med joysticken.
[BRIGHTNESS]:
LCD-skærmens lysstyrke
[COLOUR]:
LCD-skærmens farveniveau
≥ Luk indstillingen ved at trykke på knappen
MENU.
26
LSQT1466
Øgning og sænkning af lysstyrken
på hele LCD-skærmen
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [POWER LCD] # ønskede
indstilling
[AUTO]*:
LCD-skærmens lysstyrke justeres automatisk i
henhold til det omgivende miljøs lysstyrke.
+2 :
Gør endnu lysere
+1 :
Gør lysere
±0 :
Ingen indstilling (normalt)
-1 :
Gør mørkere
* Vises ikke i manuel funktion eller i
afspilningsfunktion.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren, vises
indikationen [ +1 ], og skærmbilledet bliver
automatisk lysere, når der tændes for
videokameraet.
≥ Optagetiden med brug af batteri bliver kortere,
når man bruger denne enhed med LCDskærmen tændt.
Optagelse
Indspilning
(Basal)
1
Før optagelse
∫ Grundlæggende kamerastillinger
1 Hold kameraet med begge hænder.
Tag hånden gennem håndremmen.
Dæk ikke mikrofonerne til.



2 Hold armene ind til kroppen.
3 Spred benene, for at opnå en bedre
balance.
≥ Hold sollyset i ryggen når du indspiller
billeder udendørs. Hvis motivet er i modlys
vil det blive indspillet for mørkt.
≥ Under optagelser skal du sikre dig, at du
står sikkert og der ikke er fare for, at du
støder sammen med en anden person eller
en genstand.
Intelligent autofunktion
Der foretages automatisk en optimal indstilling, afhængigt af motiver og optageforhold.
¬ Drej funktionsdrejeknappen for at vælge
eller
.
Knappen Intelligent Auto
Tryk på denne knap for at tænde/slukke
for Intelligent Auto-funktionen.
27
LSQT1466
Indstilles automatisk til følgende funktioner,
afhængigt af genstande og
optagelsesbetingelser.
Funktion
Portræt
Scene/Effekt
Når motivet er en
person
Ansigter detekteres
automatisk, og
lysstyrken justeres
for klar optagelse.
Landskab
Udendørs
optagelse
Hele landskabet
optages meget klart
uden udvisning af
himlen i baggrunden,
som kan være meget
lys.
Spotlys
Under en projektør
Et meget lyst motiv
optages meget klart.
Lavt lysniveau
I et mørkt rum eller i
tusmørke
Optages klart, selv i
et mørkt rum eller
ved skumring.
Normal
Andre situationer
Lysstyrke og
farvebalance
indstilles automatisk
for at få et klart
billede.
28
LSQT1466
≥ Afhængigt af forholdene, kan der blive
identificeret en anden funktion til samme motiv.
≥ Enheden vælger automatiske funktionerne, så
den ønskede funktion vælges muligvis ikke,
afhængigt af optageforholdene.
≥ Lysstyrken kan pludselig ændre sig eller flimre,
når der er tændt.
≥ Den optiske billedstabilseringsfunktion (l 36)
er tændt eller indstillet til alle funktioner.
≥ Hvis denne funktion er aktiveret, er
vejledningen til optagelsesfunktion deaktiveret.
∫ Når intelligent autofunktion er
slukket
Autofunktionsikonet [ AUTO ] vises.
Farvebalancen (hvidbalance) og fokus indstilles
automatisk.
jAutomatisk hvidbalance (l 104)
jAutofokus (l 104)
Åbning og lukkerhastighed indstilles automatisk
på den optimale lysstyrke i forhold til motivets
lysstyrke osv.
(Med videoindspilningsfunktion:
Lukkerhastigheden justeres på maksimalt
1/350.)
≥ Farvebalance og fokus kan, afhængigt af
lyskilder eller scener, muligvis ikke indstilles
automatisk. Justér manuelt i sådanne tilfælde.
(l 45)
Optagelse
Indspilning
(Basal)
2
Indspilning af levende
billeder
[HDD] [SD]
≥ Åbn linseafskærmningen inden enheden tændes.
1
Drej på tilstandsskiven, for at
markere
og åbn LCDskærmen.
2
Markér
indspilningsdestinationen med
menuen. (l 21)
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
3
indspillede data er støtte end 3,9 GB.
(Indspilningen fortsætter.)
≥ Hvis der går ca. 5 minutter uden betjening i en
optagelsespause, slukkes enheden automatisk
for at spare på batteriet.
Tænd for enheden, når du skal bruge den igen.
Denne økonomifunktion kan også sættes på
[OFF]. (l 22, [ECONOMY])
∫ Skærmanvisninger


Tryk på indspilningsstart/
stopknappen for at starte
indspilning.
For at afslutte indspilning
Tryk igen på indspilningsstart/stopknappen.
≥ [¥] og [;] er røde under optagelse. Bevæg
ikke denne enhed før [;] er grøn.
≥ Billederne, der indspilles mellem et tryk på
indspilningsstart/stopknappen og det næste
tryk, der standser indspilningen, bliver til en
scene.
Scenen opdeles automatisk hvis det
0h00m10s
SP
R 12h45m


A Optagelsesfunktion
B Valgt optagelsesdestination
C Resterende optagelsestid
Når det tilbageværende tidsrum er mindre
end 1 minut, blinker [R 0h00m] rødt.
D Optagelsens længde
Hver gang indspilning sættes på pause vil
tælleren bliver nulstillet til “0h00m00s”.
≥ Under optagelse af levende billeder stopper
optagelse ikke, selv om LCD-monitoren lukkes.
≥ Lysnetadapteren må ikke tages ud, og batteriet
må ikke fjernes, hvis enheden er i
optagefunktion. Dette kan udløse en
reparationsmeddelelse, som vises, når du
tænder igen. (l 94, Om genskabelse)
29
LSQT1466
Lydens indspilningstilstande
[SD]
Optag den film, der skal
uploades til YouTube
Med denne funktion skifter man metode til
optagelse af lyd til et SD-kort.
Du kan optage film på under 10 minutter, som er
velegnet til at uploade til YouTube.
¬ Vælg [SD CARD] i [MEDIA SELECT].
1
Tryk på knappen WEB MODE.
Vælg menuen. (l 21)
WEB MODE
[SETUP] # [AUDIO REC] # [DOLBY] eller
[MPEG]
[DOLBY] (Dolby AC-3):
Denne optagelsesmetode er velegnet til
oprettelse af en DVD-videodisk ved hjælp af
DVD-brænderen. (l 69)
[MPEG] (MPEG-1 Audio Layer 2):
Denne optagelsesmetode er velegnet til
afspilning af SD-kortet ved hjælp af en enhed,
som opfylder SD-videostandarden.
≥ Denne enhed kan ikke konvertere
lydoptagelsesmetoden efter optagelse af film.
Ved hjælp af den medfølgende software kan
lyd optages i [DOLBY]-tilstand på en DVDvideodisk og i [MPEG]-tilstand på et SD-kort.
≥ Denne funktions standardindstilling er [MPEG].
Webfunktionsikonet [
2
] vises.
Tryk på indspilningsstart/
stopknappen for at starte
indspilning.
Nedtælling af den resterende tid starter fra
“9m59s”.
≥ Optagelsen sættes automatisk på pause efter
10 minutter fra start af optagelsen.
≥ Sådan uploades film til YouTube. (l 88)
≥ Webfunktionen annulleres, hvis du slukker for
enheden.
30
LSQT1466
Indspilningstilstande og indspilningstidsrum
Sådan ændres de levende billeders billedkvalitet
Markér menuen. (l 21)
[BASIC] # [REC MODE] # ønsket
indstilling
∫ Harddiskdrev
Indspilningsfunktion
XP
(Høj kvalitet)
SP
(Normal)
LP
(Lang afspilning)
80 GB
(SDR-H90)
18 h
36 h
72 h
60 GB
(SDR-H80)
14 h
27 h
54 h
Kapacitet
Optagelsestid
prioriteret
Billedkvalitet prioriteret
∫ SD-kort
Indspilningsfunktion
Kapacitet
XP
(Høj kvalitet)
SP
(Normal)
LP
(Lang afspilning)
256 MB
512 MB
3 min
6 min
12 min
6 min
12 min
25 min
1 GB
12 min
25 min
50 min
2 GB
25 min
50 min
1 h 40 min
3 h 20 min
4 GB
50 min
1 h 40 min
6 GB
1 h 15 min
2 h 30 min
5h
8 GB
1 h 40 min
3 h 20 min
6 h 40 min
12 GB
2 h 30 min
5h
10 h
16 GB
3 h 20 min
6 h 40 min
13 h 20 min
32 GB
6 h 40 min
13 h 20 min
Billedkvalitet prioriteret
26 h 40 min
Optagelsestid
prioriteret
≥ Indspilningstiderne, som vises i tabellen, er kun vejledende.
≥ Denne enhed indspiller i VBR (Variable Bit Rate). VBR-indspilning ændrer automatisk bitraten
(datamængden i et fast tidsrum), afhængig af hvad der indspilles. Dette medfører at ved indspilning
af mange bevægelser vil nedsætte indspilningstidsrummet.
≥ Der kan opstå mosaikmønstret støj under afspilning i de følgende tilfælde.
jNår baggrunden har et kompliceret mønster
jNår enheden bevæges for hurtigt
jNår et motiv med hurtige bevægelser er blevet indspillet
(Især hvis det er blevet indspillet med [LP]-funktion.)
≥ Hvis man indspiller stillbilleder på harddiskdrevet eller et SD-kort vil det disponible
indspilningstidsrum blive kortere.
31
LSQT1466
Optagelse
Indspilning
(Basal)
3
Indspilning af stillbilleder
[HDD] [SD]
≥ Åbn linseafskærmningen inden enheden tændes.
1
2
Drej på tilstandsskiven, for at
markere
og åbn LCDskærmen.
Markér indspilningsdestinationen
med menuen. (l 21)
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
3
Tryk på optagelse start/stopknappen.
Enheden fokuserer automatisk på emnet i midten
af skærmen (ved markering af autofokus).
≥ Om antallet af still-billeder, der kan optages
(l 109)
32
LSQT1466
∫ Skærmanvisninger


0.2
R 12345

A Størrelse på still-billeder
B Valgt optagelsesdestination
C Resterende antal still-billeder
Blinker rødt ved visualisering af [R 0].
∫ For at optage skarpe still-billeder
≥ Når man zoomer ind på motivet med en
forstørrelse på 4k eller højere, er det
vanskeligt at reducere de lette rystelser, der
kommer af at holde denne enhed med hånden.
Vi anbefaler at reducere zoomforstørrelsen og
gå tættere på motivet under optagelse.
≥ Under optagelse af still-billeder skal enheden
holdes fast med hænderne og du skal holde
armene fast ind til siden for at undgå rystelser i
enheden.
≥ Man kan indspille stabile billeder uden
rystelser ved hjælp af en trefod.
Indspilning med lukkerlydeffekt
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [SHTR EFFECT] # [ON]
Antal pixler
Markér menuen. (l 21)
[BASIC] # [PICTURE SIZE] # ønsket
indstilling
≥ Funktionens defaultindstilling er [ON].
Ikon
Billedformat
Antal pixels
0.3M
4:3
640k480
16:9
640k360
0.2
≥ Som standard indstilles [PICTURE SIZE] til
[ 0.2 ]. Billeder, som er optaget i 16:9billedformat, kan blive beskåret, når de
udskrives. Kontrollér inden udskrivning.
33
LSQT1466
Optagelse
Indspilning
(Basal)
4
Indspilningsfunktioner
[HDD] [SD]
Zoom ind/ud-funktion
Du kan zoome ind op til 70k optisk.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
eller
.
Bevæg zoomknappen.
≥ Når zoomforstørrelsen er 1k, kan denne
enhed fokusere på et motiv, i en afstand af
cirka 2 cm fra linsen. (Makrofunktion)
≥ Når zoomhastigheden er høj, kan det være
vanskeligt at fokusere på motivet.
Digital zoomfunktion
Hvis zoom-forstørrelsen overstiger 70k, vil den
digitale zoom-funktion blive aktiveret. Den
maksimale zoom-forstørrelse, som den digitale
zoom-funktion udfører, kan indstilles.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
.
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [D.ZOOM] # ønsket
indstilling
[OFF]:
Kun optisk zoom (Op til 70k)
[100k]:
Op til 100k
[3500k]: Op til 3500k
≥ Hvis [100k] eller [3500k] er valgt, vises det
digitale zoom-interval i blåt mens der zoomes.
70
T-siden:
Nærindspilning (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-indspilning (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer afhængigt af over
hvilket interval zoomknappen flyttes.
≥ Hvis du fjerner din finger fra zoom-knappen
under zoomning, kan lyder derfra blive optaget.
Når du returnerer zoom-knappen til dens
oprindelige position, skal det gøres med en
stille bevægelse.
≥ Når fjerne motiver rykkes tættere på, fokuseres
de ved ca. 1,5 m eller mere.
34
LSQT1466
≥ Jo større digital zoomforstørrelse, desto mere
vil billedkvaliteten forringes.
≥ Denne funktion kan ikke benyttes ved
billedoptagelsesfunktion.
Brug af zoommikrofonfunktionen
Zoommikrofonen er koblet til zoomfunktionen,
således at lyde fra stor afstand ved teleoptagelse
eller lyde fra nære omgivelser ved
vidvinkeloptagelser optages tydligere.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
.
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [ZOOM MIC] # [ON]
Quick start
Denne enhed genoptager optagelses-/
pausefunktionen ca. 0,8 sekunder, efter at LCDskærmen åbnes igen.
≥ I tilstanden quick start anvendes cirka 60%
af den strøm, der bruges i tilstanden
indspilningspause, så
indspilningstidsrummet afkortes.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
eller
.
1
[SETUP] # [QUICK START] # [ON]
Optagelse af dig selv
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
eller
.
Drej LCD-skærmen i objektivets
retning.
Markér menuen. (l 21)
2
Luk LCD-skærmen mens
tilstandsskiven er indstillet på
eller
.
Statusindikatoren A blinker grønt og enheden
indtager tilstanden quick start standby.

≥ Motivet drejes horisontalt, som hvis man ser et
spejlbillede. (Det indspillede motiv er dog det
samme som ved normal indspilning.)
≥ Når LCD-skærmen drejes mod objektivet, vil
ikonet ikke vises – heller ikke hvis du trykker
på joysticken.
≥ Det er kun visse symboler, som vil blive vist på
skærmen. Når [°] vises, drej da LCDskærmen tilbage til normal position og check
advarsel/alarm-symbolet. (l 93)
3
Åbn LCD-monitoren.
Statusindikatoren A lyser rødt, og
videokameraet sættes på pause i ca.
0,8 sekunder, efter at det tændes.

Sådan annulleres Quick start
Markér [SETUP] # [QUICK START] # [OFF]
≥ Defaultindstillingen er aktiveret.
≥ Tilstanden Quick start annulleres hvis
jder går cirka 5 minutter
jtilstandsskiven flyttes
jbatteriet tages ud eller AC-adapteren
frakobles
35
LSQT1466
≥ I tilstanden quick start kan det tage tid for den
automatiske hvidbalance at justere hvis scenen
under indspilning har andre lysforhold end den
førhen indspillede scene. (Ved brug af
funktionen nattebaggrund vil den sidst
indspillede scenes hvidbalance dog blive
opretholdt.)
≥ Hvis strømmen er tændt i lynstartfunktion,
bliver zoomforstørrelsen 1k, og
billedstørrelsen kan variere fra det, den var før
lynstart standby funktion.
≥ Hvis [ECONOMY] (l 22) er indstillet til
[5 MINUTES] og videokameraet automatisk
går i lynstartens standby-funktion, skal du
lukke LCD-skærmen og åbne den igen.
Optiske
billedstabilseringsfunktion
Reducerer billedrystelser (sitren) på grund af
håndbevægelse under indspilning.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
eller
.
Tryk på knappen O.I.S..
O.I.S.
O.I.S.: Optical Image Stabilizer
Billedstabiliseringens ikon [
] visualiseres.
Annullering af den optiske
billedstabiliseringsfunktion
Tryk på knappen O.I.S. igen.
≥ Defaultindstillingen er aktiveret.
≥ Deaktivér intelligent auto-funktionen, før du
slukker for den optiske
billedstabiliseringsfunktion.
≥ Når der anvendes et stativ, anbefales det at
afbryde billedstabiliseringen.
36
LSQT1466
≥ I følgende tilfælde fungerer billedstabilisering
muligvis ikke effektivt.
jNår digital zoom benyttes
jNår enheden rystes kraftigt
jNår du optager et motiv i bevægelse, hvor du
følger det
Optagelse
Indspilning
(Avanceret)
1
Betjeningsikonernes
indspilningsfunktioner
[HDD] [SD]
Indstil indspilningsfunktionerne ved at markere betjeningsikonerne, for at føje forskellige effekter til de
indspillede billeder.
ENTER
¬ Drej på indstillingsskiven, for at markere
1
eller
.
Tryk på joysticken og ikonerne vil blive vist på skærmen.
1/3 NEXT
≥ Hver gang joysticken trykkes ned, ændres visningen.
≥ Når midten af joysticken trykkes ned igen, vises visningen ikke længere.
2
Markér et ikon med joysticken.
1/3NEXT
Sådan annulleres funktionen
Markér igen ikonet.
37
LSQT1466
Betjeningsikoner
Modlyskompensation/Ind/udtoning/Hjælpefunktion/Farve-natsyn/Soft skinfunktion/PRE-REC/Ansigtsdetektering/Selvudløser
Videoindspilningsfunktion
Modlyskompensation
Ind/udtoning
Hjælpefunktion
1/3 NEXT
1/3 NEXT
Farve-natsyn
1/3 NEXT
Soft skin-funktion
1/3 NEXT
PRE-REC*1
PRE-REC
2/3 NEXT
2/2 NEXT
2/3 NEXT
2/3 NEXT
Ansigtsdetektering*2
3/3 NEXT
3/3 NEXT
*1 Vises kun, når [MEDIA SELECT] er sat til [SD CARD].
*2 Vises ikke, når intelligent auto-funktion er tændt.
≥ De skraverede betjeningsikoner visualiseres ikke under indspilning.
≥ Hvis du slukker for strømmen eller indvirker på
tilstandsskiven annulleres funktionerne
baglyskompensation og nattebaggrundsfarve.
≥ Hvis du afbryder strømmen, annulleres ind/
udtoningsfunktionen.
38
LSQT1466
≥ PRE-REC annulleres hvis
jstrømmen slukkes
jder indvirkes på tilstandsskiven
jSD-kortslottets dæksel åbnes
jbatteriet tages ud eller lysnetadapteren
frakobles
jknappen MENU trykkes
j3 timer er gået
Billedindspilningsfunktion
Modlyskompensation
Ø Selvudløser
Hjælpefunktion
1/3 NEXT
1/3 NEXT
1/3 NEXT
1/3 NEXT
Soft skin-funktion
2/3 NEXT
2/3 NEXT
Ansigtsdetektering*
3/3 NEXT
3/3 NEXT
* Vises ikke, når intelligent auto-funktion er tændt.
≥ Hvis du slukker strømmen eller indvirker på tilstandsskiven annulleres funktionen
baglyskompensation.
≥ Hvis man slukker for strømmen annulleres selvudløserfunktionen.
Funktion
Effekt
Modlyskompensation
Gør billedet lysere og forebygger for underbelysning af et
motiv i modlys.
Ind/udtoning
Billede/lyd toner gradvist frem når du starter indspilning.
(Tone ind)
Billede/lyd toner gradvist væk når du holder en pause i
indspilningen. (Tone ud)
≥ Når billede/lyd er helt forsvundet vil indspilningen stoppe og
toningsindstillingen annulleres.
∫ For at vælge farven for indtoning/udtoning
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [FADE COLOUR] # [WHITE] eller [BLACK]
39
LSQT1466
Funktion
Effekt
Hjælpefunktion
Beskrivelse af optagelsesfunktioner.
Markér det ønskede ikon med joysticken, for at
visualisere en forklaring på skærmen.
EXIT
1/3 NEXT
For at forlade hjælpefunktionen
Tryk på knappen MENU eller markér [EXIT].
Farve-natsyn
Denne funktion giver dig mulighed for at indspille farvede
motiver på mørke steder, så de træder frem mod
baggrunden.
≥ Mindst påkrævet belysning: ca. 2 lx
≥ Sæt denne enhed på et stativ, så du kan indspille billeder
uden rystelser.
≥ Benyt manuel fokusering hvis det er vanskeligt at fokusere.
(l 46)
Soft skin-funktion
Dette får hudfarver til at virke blødere, så de er mere
tiltalende.
Dette er mere effektivt, hvis du optager en person tæt på fra
kroppen og op.
PRE-REC
[SD]
Optagelse af billede og lyd starter ca. 3 sekunder, før start/
stop-knappen for optagelse trykkes ned.
[ PRE-REC ] vises på skærmen, og enheden gentager
opdateringen i ca. 3 sekunder efter filmoptagelsen på den
indbyggede hukommelse, hvorefter de slettes.
≥ Peg videokameraet mod motivet og fastgør det sikkert.
Tryk på optagelsens start/stop-knap for at
starte optagelse.
≥ Billeder og lyd optages i ca. 3 sekunder, før der trykkes på
start-/stop-knappen til optagelse.
≥ Der er ingen biplyd.
≥ Efter optagelse annulleres PRE-REC indstillingen.
Ansigtsdetektering
Hvis motivet er i modlys og dermed virker mørkere,
detekterer denne funktion ansigtet og indstiller automatisk
lysstyrken og billedkvaliteten, så du får en klar optagelse af
ansigtet.
I ansigtsdetekteringsfunktion vises detekterede ansigter med en
ramme omkring.
≥ Der angives op til 5 rammer. Større ansigter og ansigter, som
er tættere på midten af skærmen får fortrinsret.
≥ Ansigter, som ikke er helt med på skærmen, detekteres ikke.
∫ Sådan vises ansigtsdetekeringsrammer
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [FACE FRAMING] # [ON]
≥ Funktionens defaultindstilling er [ON].
≥ Indstil på [OFF] for ikke at få vist ansigtsdetekteringsrammer.
40
LSQT1466
Funktion
Selvudløser
Effekt
Benyttes til indspilning af stillbilleder ved hjælp af timeren.
Benyt denne funktion til at inkludere dig selv på billedet.
Tryk på indspilningsstart/stopknappen,
indikationen [Ø] blinker i cirka 10 sekunder,
hvorefter stillbilledet indspilles.
≥ Efter optagelse annulleres selvudløseren.
For at standse selvudløseren midtvejs
Tryk på MENU-knappen. (Selvudløseren annulleres.)
Ind/udtoning:
≥ Miniaturerne af scener, indspillet ved hjælp af
toning, bliver sorte (eller hvide).
Hjælpefunktion:
≥ Når hjælpefunktionen benyttes, kan funktioner
ikke vælges.
≥ Når hjælpefunktionen er i brug kan der ikke
optages levende billeder og still-billeder.
Farve-natsyn:
≥ I den optagede scene ser det ud som om
enkeltbilleder mangler.
≥ Funktionen nattebaggrundsfarve gør CCDsignaludsendingstidsrummet op til cirka 25k
længere end normalt, så mørke scener kan
indspilles lysere. Derfor kan lyse prikker, der
normalt er usynlige, blive synlige. Dette er ikke
en funktionsfejl.
≥ Ved indstilling på lyse steder kan skærmen
blive udvasket i et stykke tid.
Soft skin-funktion:
≥ Hvis baggrunden eller andet i motivet har
farver, som er tæt på hudfarve, vil de også
blive blødere.
≥ Hvis der ikke er tilstrækkelig lysstyrke, vil
effekten muligvis ikke være tydelig.
≥ Når du optager en person fra en stor afstand,
ser du muligvis ikke ansigtet tydeligt. Hvis det
er tilfældet, kan du annullere tilstanden blød
hud eller zoome ind på ansigtet.
PRE-REC:
≥ Når den resterende optagelsestid til film er
mindre end 1 minut, kan PRE-REC ikke
indstilles.
≥ Efter indstilling af PRE-REC kan levende
billeder, taget 3 sekunder inden tryk på
knappen start/stop ikke indspilles hvis
indspilningen starter indenfor 3 sekunder eller
mens indikationen PRE-REC blinker, indenfor
cirka 3 sekunder efter igangsætning af quick
start.
≥ Når start/stop-knappen til optagelse trykkes
ind, kan rystelser og optagelseslyde blive
optaget.
≥ Miniaturen til scener, indspillet med funktionen
PRE-REC, vil være første motiv i den reelt
indspillede scene.
≥ Datoangivelsen til scener, indspillet med
funktionen PRE-REC, vil være den dato
hvorpå knappen start/stop trykkes. Af samme
årsag kan datoangivelsen under
miniaturevisualisering eller afspilning være
anderledes end den dato hvorpå indspilningen
reelt startede.
41
LSQT1466
Ansigtsdetektering:
≥ I følgende tilfælde detekteres ansigter muligvis
under nogle optagelsesbetingelser.
jAnsigter, der ikke vises som hele ansigter
jAnsigter, som vender op- eller nedad
jAnsigter, som er meget lyse eller meget
mørke
jAnsigter med skygge osv
jAnsigter, som ikke vises klart (for eksempel
med solbriller)
jAnsigter, som er meget små på skærmen
jMotiver, som er i hurtig bevægelse
jVed håndrystelser
jNår digital zoom benyttes
jNår videokameraet vippes
≥ I følgende tilfælde virker funktionen muligvis
ikke korrekt, selvom der detekteres ansigter.
Hvis dette sker, skal du slukke for denne
funktion.
jMotiver, andre end personer, genkendes
som ansigter.
jNår lysstyrken eller kvaliteten ikke kan
justeres klart, da scenerne er meget mørke,
eller området omkring ansigterne eller
baggrunden er meget lyse.
≥ Der er ingen funktion til indstilling af fokus på et
bestemt ansigt, som detekteres.
≥ Da lysstyrken for hele billedet tilpasses for at
optage mere levende ansigter, kan lysstyrken
pludselig blive ændret, eller billeder kan flimre,
under visse optageforhold.
≥ Når ansigtsdetekteringens ramme forsvinder
på grund af zoom, kan lysstyrken pludseligt
ændre sig, eller billedet flimrer.
42
LSQT1466
Optagelse
Indspilning
(Avanceret)
2
Menuernes
indspilningsfunktioner
[HDD] [SD]
Menuer
Billedformat/Vindstøjreduktion/Referenceramme/Automatisk langsom lukker
¬ Drej på indstillingsskiven, for at markere
Funktion
eller
.
Effekt/Indstillingsmetode
Højdebreddeforhold
Dette gør det muligt for dig at indspille billeder, som er kompatible
med bredskærm (16:9) og standardfjernsyn (4:3).
(Kun hvis tilstandsskiven
.)
er indstillet på
Markér menuen. (l 21)
Funktion til
reduktion af
vindstøj
Denne funktion reducerer vindstøjen i mikrofonen.
(Kun hvis tilstandsskiven
.)
er indstillet på
[ADVANCED] # [WIND CUT] # [ON]
≥ Defaultindstillingen er [ON].
≥ Markér [OFF], for at annullere funktionen.
Guidelinefunktion
Man kan kontrollere motivhøjden under indspilning, ved at
anvende de skærmvisualiserede guidelines.
[BASIC] # [REC ASPECT] # [16:9] eller [4:3]
≥ Defaultindstillingen er [16:9].
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 27)
Markér menuen. (l 21)
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 27)
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [GUIDE LINES] # [ON]
≥ Markér [OFF], for at annullere funktionen.
Tilstanden auto
langsom lukker
Du kan indspille lyse billeder selv på mørke steder ved at sænke
lukkerhastigheden.
≥ Intelligent auto-funktion er slukket. (l 27)
Markér menuen. (l 21)
[ADVANCED] # [AUTO SLW SHTR] # [ON]
≥ Markér [OFF], for at annullere funktionen.
Guidelinefunktion:
≥ Vejledningen vises ikke på de optagne billeder.
≥ Vejledningerne vises ikke, mens du roterer
LCD-skærmen fremad for at optage dig selv.
Funktionen vindstøjsreduktion:
≥ I intelligent autofunktion er vindstøjreduktionen
aktiveret.
≥ Reduktionen af vindstøjen afhænger af
vindens styrke. (Hvis denne funktion aktiveres
ved kraftig vind, kan stereoeffekten blive
reduceret. Når vindstyrken falder, vil
stereoeffekten komme tilbage.)
43
LSQT1466
Tilstanden Auto langsom lukker:
≥ Hvis tilstanden auto langsom lukker er
markeret, ændres den langsomste
lukkerhastighed fra 1/50 til 1/25.
≥ Ved en lukkerhastighed på 1/25, kan
skærmvisualiseringen blive set som om der
mangler rammer og der kan forekomme
skyggemotiver.
≥ Ved scener med lav lysstyrke eller kontrast kan
man muligvis ikke fokusere på motivet.
44
LSQT1466
Optagelse
Indspilning
(Avanceret)
3
Manuelle
indspilningsfunktioner
[HDD] [SD]
MANUAL
AF/MF
Hver gang man trykker på knappen MANUAL AF/MF:
1 Tilstanden manuel
Ikonet, vist i illustrationen, visualiseres.

MNL
Hvidbalance
Brændviddejustering
4/4 NEXT
4/4 NEXT
Lukkerhastighed
2 Tilstanden manuel fokus
Den manuelle fokusindikator [MF] og ikonet, vist i
illustrationene, vises.

MNL
Manuel fokusjustering
5/5 NEXT
5/5 NEXT
¬ Drej på indstillingsskiven, for at markere
eller
.
Tryk på knappen MANUAL AF/MF.
45
LSQT1466
Scenefunktion
Når du optager billeder i forskellige situationer,
indstiller denne funktion automatisk
lukkerhastigheder og blænder.
1
Markér den manuelle tilstand.
(l 45)
2
Markér menuen. (l 21)
[BASIC] # [SCENE MODE] # ønsket
indstilling
Ikon
Tilstand/Indspilningsforhold
5
Sport
Til optagelse af sportsscener eller
scener med hurtige bevægelser
Portræt
Får motivet til at stå frem fra
baggrunden
Lavt lys
Gør scenen lysere under mørke
optageforhold
≥ Der kan forekomme vertikale lyslinjer hvis man
indspiller et motiv, belyst med meget lys, eller
et motiv med meget reflekteret lys.
≥ Hvis lysstyrken ikke er tilstrækkelig høj,
aktiveres sportsfunktionen ikke. [
]
symbolet blinker.
≥ Hvis denne funktion bruges inden døre, kan
skærmen blinke.
Portrætfunktion
≥ Hvis denne tilstand anvendes indendørs kan
skærmbilledet muligvis flimre. Skift, i sådanne
tilfælde, scenetilstandens indstilling over til
[OFF].
Lavt lysniveau-funktion
≥ Ekstremt mørke scener kan muligvis ikke
optages med tilstrækkelig kvalitet.
Spotlysfunktion
≥ Hvis det indspillede motiv er meget lyst kan det
blive udvasket og dets omgivelser meget
mørke.
Surf & sne-funktion
≥ Hvis det indspillede motiv er meget lyst kan det
blive udvasket.
Manuel fokusjustering
Benyt den manuelle fokusering hvis autofokus er
besværlig pga. forholdene.
Spotlight
Får et motiv, som er i et spotlys, til at
se bedre ud
1
Markér den manuelle
fokuseringstilstand. (l 45)
Surf & sne
Til optagelse af billeder på lysrige
steder som skibakker og strande
2
Bring motivet i fokus med
joysticken.
Annullering af scenefunktionen
Indstil [SCENE MODE] på [OFF].
≥ Du kan også annullere scenefunktionen ved at
trykke på iA-knappen.
MNL
5/5 NEXT
Sportsfunktion
≥ Denne funktion formindsker kamerarystelse
med henblik på slowmotion-afspilning eller
pause i optagede billeder.
≥ Under normal afspilning vil bevægelserne
måske ikke se jævne ud.
≥ Undgå optagelse i fluorescerende lys eller lys
fra kviksølv- eller natriumlamper, fordi farve og
lysstyrke på det afspillede billede kan ændre
sig.
46
LSQT1466
Genetablering af automatisk justering
Tryk på knappen MANUAL AF/MF igen.
≥ Du kan også genetablere autofokus ved at
trykke på iA-knappen.
Hvidbalance
Manuel justering af hvidbalancen
Den automatiske hvidbalancefunktion gengiver
muligvis ikke naturlige farver, afhængig af scener
og lysforhold. Hvis dette er tilfældet, kan du
justere hvidbalancen manuelt.
1
Markér den manuelle tilstand.
(l 45)
2
Markér [
1
Markér [ ] med joysticken og
fyld scenen med et hvidt motiv.
MNL
BACK
BACK
] med joysticken.
2
MNL
Markér [
] med joysticken.
MNL
4/4 NEXT
3
Markér hvidbalancetilstanden
med joysticken.
MNL
BACK
Ikon
AWB
Tilstand/Indspilningsforhold
Automatisk hvidbalancejustering
Indendørsfunktion (for optagelse
med glødelamper)
Glødelamper, halogenlamper
Udendørsfunktion
Udendørs under klar himmel
BACK
Indstillingen er fuldført når visualiseringen af
[
] holder op med at blinke.
≥ Hvis visualiseringen af [
] fortsætter med at
blinke kan hvidbalancen ikke indstilles, fordi
det er for mørkt. Benyt den automatiske
hvidbalance i sådanne tilfælde.
≥ Den automatiske hvidbalancejustering vil muligvis
ikke virke korrekt, hvis enheden bliver tændt med
lukket linsedæksel. Tænd venligst først for
enheden efter at have åbnet linsedækslet.
≥ Den allerede justerede manuelle hvidbalance
lagres når visualiseringen af [
] blinker.
Genindstil hvidbalancen, for at justere korrekt,
hver gang indspilningsforholdene skifter.
≥ Hvis man skal indstille både hvidbalance og
blænder/forstærkning, skal hvidbalancen
indstilles først.
Manuel justeringsfunktion
≥ Kviksølvlamper, natriumlamper,
visse fluorescerende lys
≥ Lys, som bruges til bryllupsreceptioner
i hoteller, scenespotlys i teatre
≥ Solopgang, solnedgang osv.
Genetablering af automatisk justering
Sæt hvidbalancefunktionen på [ AWB ].
≥ Du kan også genetablere automatisk justering
ved at sætte iA-kontakten.
47
LSQT1466
Manuel lukkerhastighed/
blænderjustering
Lukkerhastighed:
Justér hastigheden ved indspilning af motiver i
høj fart.
Brændvidde:
Juster den, når skærmen er for lys eller for mørk.
1
Markér den manuelle tilstand.
(l 45)
2
Markér [ ] eller [
joysticken.
] med
MNL
4/4 NEXT
3
Markér indstillingerne med
joysticken.
MNL


1/100
100
OPEN
BACK
A Lukkerhastighed:
1/50 til 1/8000
1/50 til 1/500
≥ Jo tættere lukkerhastigheden er på 1/8000,
desto hurtigere er den.
≥ Hvis [AUTO SLW SHTR] indstilles på [ON] vil
den laveste lukkerhastighed være 1/25.
B Blænder/forstærkningsværdi:
CLOSE # (F16 til F2.2) # OPEN #
(0dB til 18dB)
≥ Værdier tæt på [CLOSE] formørker motivet.
≥ Værdier tæt på [18dB] lysner motivet.
≥ Hvis blænderværdien indstilles til lysere end
[OPEN], skifter den til forstærkningsværdien.
Genetablering af automatisk justering
Tryk på knappen iA.
48
LSQT1466
≥ Hvis man indstiller både lukkerhastighed og
blænder/forstærkningsværdi, skal
lukkerhastigheden indstilles først og derefter
blænder/forstærkningsværdien.
∫ Justering af manuel lukkerhastighed
≥ Undgå optagelse i fluorescerende lys eller lys
fra kviksølv- eller natriumlamper, fordi farve og
lysstyrke på det afspillede billede kan ændre
sig.
≥ Forstyrrelserne på skærmen kan forøges når
man øger lukkerhastigheden manuelt.
≥ Der kan være lodrette lyslinjer i
afspilningsbilledet, når motiverne er meget
lyse, skinnende eller blanke. Dette er ikke en
funktionsfejl.
≥ Under normal afspilning, vil bevægelser måske
ikke se jævne ud.
≥ Under optagelse på meget lyse steder kan
skærmen ændre farve eller flimre. Hvis dette er
tilfældet, kan man justere lukkerhastigheden
manuelt til [1/50] eller [1/100].
∫ Manuel justering af blænder/forstærkning
≥ Hvis forstærkningsværdien øges, vil støjen på
skærmen øges.
≥ Afhængig af zoomforstørrelsen vil visse
blænderværdier ikke blive vist.
Afspilning
1
Afspilning
Afspilning af levende billeder
[HDD] [SD]
ENTER
1/;:
::
9:
∫:
Afspilning/Pause
Skip afspilning (tilbagespoling)
Skip afspilning (fremspoling)
Stopper afspilningen og visualiserer miniaturerne.
1
Drej på indstillingsskiven, for at
markere
.
2
Markér afspilningsmediet med
menuen. (l 21)
4
Markér playbackbetjeningen med
joysticken.
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
3
Markér scenen, der skal afspilles,
og tryk på joysticken.

Skærmbilledmarkering
≥ Vælg [
]/[
] og tryk derefter på
joysticket.
≥ Hvis joysticket bevæges til venstre eller
højre, kan man bladre hurtigt frem eller
tilbage gennem siderne. Miniaturebillederne
forsvinder, men scenen eller sidenummeret
skifter. Slip joysticket, når du er nået frem til
siden med den scene, du vil have vist.
A Scenenummer (Sidenummer: Undtagen ved
valg af miniaturebilleder.)
Den markerede scene afspilles og
betjeningsikonet visualiseres automatisk på
skærmen.
49
LSQT1466
2
≥ Lyden høres kun under normal afspilning.
≥ Afspilning vil muligvis ikke være mulig hvis
scenens indspillede tidsrum er for kort.
≥ Når en scene vises som [
] på
miniaturevisningen, er afspilning ikke mulig.
≥ Ved indstilling på tilstanden videoafspilning, vil
strømmen ikke slukke, heller ikke hvis LCDskærmen lukkes.
≥ Hvis der afspilles levende billeder, indspillet på
et SD-kort med andre produkter, på denne
enhed eller hvis der afspilles levende billeder,
indspillet på et SD-kort med denne enhed, på
andre produkter kan billedkvaliteten forringes
og det kan blive umuligt at afspille.
(Meddelelsen “CANNOT PLAY.” visualiseres.)
≥ Det visualiserede tidspunkt kan være
forskelligt fra indspilningstidspunktet og det
kan tage en rum tid at afspille
miniaturevisualisering ved afspilning af
levende billeder, indspillet på et SD-kort med
andre produkter.
≥ Indspilningstidspunktet skærmvisualiseres ikke
under afspilning af scener, indspillet på et SDkort med andre produkter.
Ændring afspilningshastigheden
≥ Almindelig afspilning genoprettes hvis man
trækker joysticken op ad.
∫ Afspilning med hurtig frem/
tilbage
Flyt joysticken og hold den mod
venstre eller højre under
afspilningen, indtil hurtig
fremspoling/tilbagespoling starter.
Flyt og hold joysticken mod
venstre eller højre.
∫ Afspilning af enkeltbilleder
1
Afbryd afspilningen.
2
Flyt joysticken mod venstre eller
højre.
Sådan justeres højttalerens
lydstyrke under afspilning
Flyt på lydstyrkeknappen.
Mod “r”:
Mod “s”:
forøges lydstyrken
sænkes lydstyrken
Genindspilning af forrige
afspilning
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [RESUME PLAY] # [ON]
≥ Flyt joysticken igen for at hæve hastigheden.
∫ Slowmotion afspilning
1
Afbryd afspilningen.
Hvis afspilning af levende billeder stoppes, vises
[R] på miniaturevisningen af den stoppede
scene.
Sådan annulleres funktionen resume
Indstil [RESUME PLAY] på [OFF].
≥ Den lagrede genoptagelsesposition slettes
hvis der redigeres scener, osv.
50
LSQT1466
Afspilning af levende billeder efter
dato
Scener, indspillet på den samme dag, kan
afspilles i rækkefølge.
1
2
Afspilning af afspilningslister
Oprettelse af en ny playliste (l 59)
[HDD]
1
Markér
(PLAYLIST) og tryk så
på joysticken.
2
Markér afspilningslisten, der skal
afspilles, og tryk på joysticken.
3
Vælg scenen, hvor afspilning
skal starte, og tryk på joysticken.
Markér
(BY DATE) og tryk så
på joysticken.
Markér afspilningsdato og tryk så
på joysticken.
(Ved afspilning af levende billeder på
harddiskdrevet)
(Ved afspilning af levende billeder på SD-kortet)
For at vælge en anden playliste
Markér
(PLAYLIST) og tryk så på joysticken.
Sådan vender man tilbage til skærmbilledet
med de originale scener
Markér
(VIEW ALL) og tryk så på joysticken.
3
Markér scenen, der skal afspilles,
og tryk på joysticken.
Sådan markeres en anden dato
Markér
(BY DATE) og tryk så på joysticken.
Sådan vender man tilbage til skærmbilledet
med alle scenerne
Markér
(VIEW ALL) og tryk så på joysticken.
≥ Selv hvis scener er optaget på den samme
dag, bliver de grupperet separat i følgende
tilfælde.
jNår antal scener er højere end 99
jNår verdenstidsindstillingen ændres
51
LSQT1466
Afspilning
2
Afspilning
Afspilning af stillbilleder
[HDD] [SD]
ENTER
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diasshow start/pause.
Afspiller det forudgående billede.
Afspiller det næste billede.
Stopper afspilningen og visualiserer miniaturerne.
1
Drej på indstillingsskiven, for at
markere
.
2
Markér afspilningsmediet med
menuen. (l 21)
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
3
Markér filen, der skal afspilles, og
tryk på joysticken.

A Filnummer (Sidenummer, når [
]/
[
] er valgt.)
≥ Skærmbilledmarkeringsmetoden er den
samme som ved afspilning af levende billeder.
(l 49)
52
LSQT1466
Den markerede fil afspilles og betjeningsikonet
visualiseres automatisk på skærmen.
4
Markér playbackbetjeningen med
joysticken.
∫ Om kompatibilitet af still-billeder
≥ Denne enhed opfylder den samlede standard
DCF (Design rule for Camera File system)
fastlagt af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
≥ Denne enheds understøttede filformat er
JPEG. (Ikke alle filer formateret i formatet
JPEG vil blive afspillet.)
≥ Hvis man afspiller en fil, der ikke er indenfor
standardformaterne, vil mappe/filnummer
måske ikke blive vist.
≥ Denne enhed kan forringe eller undlade at
afspille data, som er optaget eller dannet på et
andet produkt, og et andet produkt kan forringe
eller undlade at afspille data, som er optaget
på denne enhed.
≥ Åbn aldrig SD-kortslottets dæksel og fjern
aldrig SD-kortet mens denne enhed tager
adgang hertil (SD-kortet kontrollampe er
tændt).
≥ Betjen ikke funktionshjulet under diasshow.
≥ Det tager et stykke tid at visualiserer filen og
hvor lang tid det tager afhænger af filens
pixelantal.
≥ Når en fil vises som [ ] på
miniaturevisningen, er afspilning ikke mulig.
≥ Det visualiserede tidspunkt kan være
forskelligt fra indspilningstidspunktet og det
kan tage en rum tid at afspille
miniaturevisualisering ved afspilning af
levende billeder, indspillet på et SD-kort med
andre produkter.
≥ Ved indstilling på tilstanden afspilning, vil
strømmen ikke slukke, heller ikke hvis LCDskærmen lukkes.
Ændring af intervallet til
afspilning af diasshow
Markér menuen. (l 21)
[PHOTO SETUP] # [SLIDE INTERVAL] #
ønskede indstilling
[SHORT]:
Ca. 1 sek.
[NORMAL]:
Ca. 5 sek.
[LONG]:
Ca. 15 sek.
≥ Denne funktions standardindstilling er [NORMAL].
≥ Med billeder i stor billedstørrelse kan det tage
længere tid end angivet at afspille det næste
billede, eller intervallet nedsættes muligvis
ikke, selv om du ændrer indstillingen.
53
LSQT1466
Afspilning
Redigering
1
Sletning af scener/filer
[HDD] [SD]
Vigtigt:
De slette scener/filer kan ikke genskabes.
ENTER
¬ Sletning af scener med levende billeder:
Drej tilstandsskiven for at vælge
.
¬ Sletning af stillbilledfiler:
Drej tilstandsskiven for at vælge
.
¬ Markér [HDD] eller [SD CARD] i
[MEDIA SELECT].
≥ Hvis du vil slette en uønsket del af en scene,
skal du bruge SPLIT&DELETE-funktionen.
(l 57)
Sletning af scener/filer én af
gangen
1
2
Tryk på knappen
afspilning.
under
Ved visualisering af
Sletning af flere scener/filer
1
Tryk på knappen i
miniaturevisualiseringen.
2
Markér [SELECT] eller [ALL] og
tryk på joysticken.
(Kun ved markering af [ALL])
≥ Alle scener/filer på harddiskdrev eller SD-kort,
bortset fra spærrede scener/filer, vil blive
slettet. Fortsæt fra trin 5.
≥ Ved markering af datoen i afspilning af levende
billeder slettes alle scener fra den markerede
dato.
3
(Kun ved markering af [SELECT] i trin 2)
Markér scenen/filen, der skal
slettes, og tryk så på joysticken.
bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på
joysticken.
Den markerede scene/fil omrammes med rødt.
54
LSQT1466
≥ Tryk igen på joysticken, for at afmarkere
scenen/filen.
≥ Man kan markere op til 50 scener, der skal
slettes.
4
5
(Kun ved markering af [SELECT] i trin 2)
Tryk på
-knappen.
Ved visualisering af
bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på
joysticken.
(Kun ved markering af [SELECT] i trin 2)
Sådan slettes endnu andre scener/filer
Gentag trin 3 til 5.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Man kan også slette scener/filer med menuen.
Markér [EDIT SCENE] eller [PHOTO SETUP]
# [DELETE].
≥ Ved markering af [ALL], kan sletningen tage et
stykke tid, hvis der er mange scener/filer.
Samlet sletning af kopierede
scener
≥ Spærrede scener eller scener hvis kopierede
oplysninger er ødelagt kan ikke slettes.
∫ Stop sletningen halvvejs
Tryk på knappen MENU under sletningen.
≥ Scenerne eller stillbillederne, der allerede er
blevet slettet, når sletningen annulleres kan
ikke genskabes.
∫ Bemærkninger om sletning af scener/filer
≥ Sluk ikke for denne enhed når der slettes.
≥ Benyt et batteri med tilstrækkelig batteristrøm
eller benyt AC-adapteren, hvis du sletter
scener/filer.
≥ Åbn aldrig SD-kortslottets dæksel og udtag
aldrig SD-kortet under sletning af scener/filer,
indspillet på et SD-kort. Sletningen vil blive
afbrudt.
≥ Hvis filer, som opfylder DCF-standarden,
slettes, vil alle data relateret til filerne blive
slettet.
≥ Ved sletning af stillbilleder, der er indspillet på
et SD-kort med et andet produkt, kan
stillbilleder (i andre formater end JPEG) der
ikke kan afspilles på denne enhed blive slettet.
≥ Hvis et stillbillede kopieres til et SD-kort ved
hjælp af en pc eller andet udstyr, vil det
muligvis ikke blive vist på enhedens display. I
sådanne tilfælde vil billede ikke blive slettet.
Alle scener, der er blevet kopieret med en DVDbrænder eller det medfølgende software
(funktionen DVD COPY) kan slettes som en
gruppe ved hjælp af slettemenuen.
Det kopierede ikon ( ) angives i
miniaturevisningen efter kopiering. (l 71, 87)
1
Markér menuen. (l 21)
[EDIT SCENE] # [DELETE] #
[COPIED]
2
Ved visualisering af
bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på
joysticken.
55
LSQT1466
Afspilning
2
Redigering
Sceneredigering
¬ Drej på indstillingsskiven, for at markere
Funktion
Spærring af levende
billeder
[HDD] [SD]
Benyttes til at forebygge
at scener med levende
billeder kan blive slettet
ved en fejltagelse.
(Men vær opmærksom på,
at hvis et medie
formateres, slettes alle
dataene på mediet).
.
Betjeningsmetode
¬ Markér [HDD] eller [SD CARD] i [MEDIA SELECT].
1
2
Markér menuen. (l 21)
[EDIT SCENE] # [LOCK SET] # [YES]
Vælg den scene, der skal beskyttes, og tryk på
joysticket.
[
] vises og den markerede scene er spærret.
≥ Tryk på joysticken igen for at fjerne låsen.
≥ Du kan også vælge flere scener i rækkefølge.
For at afslutte indstillingerne
Tryk på MENU-knappen.
56
LSQT1466
Funktion
Betjeningsmetode
Opdeling af en
scene, der skal
slettes
¬ Markér [HDD] i [MEDIA SELECT].
[HDD]
2
Opdeler den indspillede
scene i to og sletter første
eller anden halvdel.
1
3
Markér menuen. (l 21)
[EDIT SCENE] # [SPLIT&DELETE] # [YES]
Vælg den scene, der skal deles op, og tryk på
joysticken.
Når du når frem til området, hvor du ønsker at opdele scenen
Markér [
] med joysticken.
≥ Flyt joysticken mod venstre eller højre under for at starte hurtig
fremspoling/tilbagespoling.
≥ Brug af slow-motion afspilning eller afspilning af enkeltbilleder
efter hinanden gør det let at søge efter det sted hvor du vil dele
scenen. (l 50)
4
Markér den halvdel, der skal slettes, og tryk så
på joysticken.
Fortsættes på næste side.
57
LSQT1466
Funktion
Opdeling af en scene, der
skal slettes
(Fortsat)
Betjeningsmetode
5
Markér [YES] og tryk derefter på joysticken, for
at afspille den del, der skal slettes.
≥ Hvis [NO] markeres, vises bekræftelsesmeddelelsen. Fortsæt fra
trin 6.
Bekræftelsesmeddelelsen visualiseres, når man stopper
afspilningen.
6
Markér [YES] og tryk så på joysticken.
Sådan fortsættes opdeling og sletning af andre scener
Gentag trin 2 til 6.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Det er ikke muligt at opdele og slette scener med et kort
indspilningstidsrum. Længden af den tilbageværende scene skal
være mindst 3 sekunder.
≥ Det er ikke muligt at indstille opdelingspunktet til scenens start
eller afslutning.
≥ Hvis en scene, der er blevet delt og slettet med funktionen
SPLIT&DELETE kopieres på en disk, ved hjælp af DVDbrænderen eller det medfølgende software, og afspilles på en
anden anordning, kan et maksimumstidsrum på cirka 1 sekund af
den slettede del blive afspillet.
≥ Hvis en scene med ikonet [ ] (kopieret) deles og slettes, vil den
kopierede information gå tabt. (l 71)
≥ Den reelle opdeling kan foregå et lille stykke fra det førhen tildelte
opdelingspunkt.
58
LSQT1466
Afspilning
Redigering
3
Brug af afspilningslister
[HDD]
Du kan skabe en afspilningsliste ved at samle dine foretrukne, indspillede scener.
I og med at afspilningslisten ikke skabes ved datakopiering vil afspilningslisten kun optage en meget
lille plads på harddiskdrevet.
≥ Når man skaber eller sletter afspilningslister vil de originale scener ikke blive ændret. Redigering af
scener på en afspilningsliste vil ikke påvirke de originale scener.

A Optagede scener
B Playliste

≥ Man kan kun oprette afspilningslister på harddiskdrevet. Man kan ikke oprette en afspilningsliste på
et SD-kort.
≥ Maksimalantal afspilningslister på harddiskdrevet: 4
Maksimalantal afspilningslistescener på harddiskdrevet: 99
≥ Hvis de originale scener slettes vil de afsnit af afspilningslister, der er skabt med disse scener, også
blive slettet.
Oprettelse af en ny playliste
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
.
¬ Markér [HDD] i [MEDIA SELECT].
1
2
Markér [CREATE] og tryk så på
joysticken.
Markér
(PLAYLIST) og tryk så
på joysticken.
59
LSQT1466
3
Markér scenen, der skal føjes til
afspilningslisten, og tryk så på
joysticken.
Den valgte scene bliver omkranset af en rød
ramme.
≥ Tryk igen på joysticken, for at afmarkere
scenen.
≥ Man kan markere op til 50 scener, der kan
markeres og tilføjes.
≥ Scenerne registreres i afspilningslisten i
samme rækkefølge som de blev markeret i.
4
Tryk på MENU-knappen.
5
Ved visualisering af
bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på
joysticken.
Redigering af en playliste
Redigering af scener på en afspilningsliste har ikke nogen indvirkning på de originale scener.
¬ Drej på indstillingsskiven, for at
markere
.
2
Markér afspilningslisten, der skal
redigeres, og tryk på joysticken.
¬ Markér [HDD] i [MEDIA SELECT].
1
Markér
(PLAYLIST) og tryk så
på joysticken.
Funktion
Sletning af scener
60
LSQT1466
Betjeningsmetode
Afspilningslisterne slettes med samme metode som den til
“Sletning af scener/filer”. (l 54)
≥ Scenesletning på en afspilningsliste vil ikke påvirke de originale
scener.
≥ Ved markering af [ALL], slettes den markerede afspilningsliste.
≥ Man kan også slette scener i en afspilningsliste med menuen.
Markér [EDIT] # [DELETE].
≥ Sletning af scener i en playliste vil ikke øge den resterende
optagelseskapacitet.
≥ Playlisten selv slettes, hvis du sletter alle scener i den.
≥ Når en playliste slettes, går nummeret på hver efterfølgende
playliste ned med en.
Funktion
Tilføjelse af scener til
en afspilningsliste
Man kan tilføje scener i
den skabte
afspilningsliste.
Sceneflytning i en
afspilningsliste
Det er muligt at bytte om
på scenernes rækkefølge i
afspilningslisten ved at
flytte dem til en anden
position.
Betjeningsmetode
Markér menuen. (l 21)
[EDIT] # [ADD] # [YES]
De nedenstående trin er de samme som trin 3 til 5 i “Oprettelse af
en ny playliste”. (l 59)
1
2
Markér menuen. (l 21)
[EDIT] # [MOVE] # [YES]
Vælg den scene, der skal flyttes, og tryk på
joysticken.
Den valgte scene er omkranset med en rød ramme, og
indsætningspositionen vises med en gul bjælke.
3
Vælg position for indsætning af scenen og tryk
på joysticken.
For at fortsætte med at flytte andre scener i playlisten
Gentag trin 2 til 3.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
61
LSQT1466
Afspilning
4
Redigering
Redigering af stillbilleder
¬ Drej på indstillingsskiven, for at markere
Funktion
Låsning af stillbilleder
[HDD] [SD]
Denne funktion bruges for
at forhindre stillbilledfiler
fra at blive slettet ved en
fejltagelse.
(Men vær opmærksom på,
at hvis et medie
formateres, slettes alle
dataene på mediet).
.
Betjeningsmetode
¬ Markér [HDD] eller [SD CARD] i [MEDIA SELECT].
1
2
Markér menuen. (l 21)
[PHOTO SETUP] # [LOCK SET] # [YES]
Vælg den fil, der skal beskyttes, og tryk på
joysticken.
[
] visualiseres og den markerede fil spærres.
≥ Tryk på joysticken igen for at fjerne låsen.
≥ Du kan også vælge flere filer i rækkefølge.
For at afslutte indstillingerne
Tryk på MENU-knappen.
62
LSQT1466
Funktion
DPOF-indstilling
Betjeningsmetode
¬ Markér [SD CARD] i [MEDIA SELECT].
[SD]
1
Benyttes til at skrive
printedataene på
markerede stillbilleder.
2
∫ Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order
Format) er et format der
tillader brugere af digitale
kameraer at definere hvilket
af SD-kortets optagede
billeder, der skal printes,
sammen med oplysninger
om det ønskede antal
udskriftskopier. (Bemærk
venligst: Ikke alle
printeservicer i handlen
understøtter denne
egenskab på nuværende
tidspunkt.)
3
Markér menuen. (l 21)
[PHOTO SETUP] # [DPOF SET] # [SET]
Vælg den fil, der skal indstilles, og tryk på
joysticken.
Markér antallet af udskriftskopier og tryk på
joysticken.
≥ For at annullere indstillingen, sæt antal kopier til [0].
≥ Du kan også vælge flere filer i rækkefølge.
For at afslutte indstillingerne
Tryk på MENU-knappen.
For at annullere alle DPOF-indstillinger
Markér [PHOTO SETUP] # [DPOF SET] # [CANCEL ALL].
≥ DPOF-indstillingen kan bruges med op til 999 filer.
≥ DPOF-indstillinger, som er udført på andre apparater, kan
muligvis ikke læses på denne enhed. Vær venlig at udføre
DPOF-indstillingerne på denne enhed.
≥ Man kan ikke tilføje indspilningsdatoen på billeder, der skal
udskrives med DPOF-indstillingerne.
63
LSQT1466
Funktion
Betjeningsmetode
Kopiering af
stillbilledfiler
1
[HDD] [SD]
2
Anvendes kopiering af
stillbilleder fra
harddiskdrevet til et SDkort og omvendt.
Markér menuen. (l 21)
[PHOTO SETUP] # [COPY]
Markér den ønskede retning og tryk på
joysticken.
:
:
3
Kopiering fra harddisken til et SD-kort
Kopiering fra et SD-kort til harddisken
Markér [SELECT] eller [ALL] og tryk så på
joysticken.
≥ Ved markering af [ALL], kopieres alle filer med stillbilleder på
harddiskdrevet eller SD-kortet. Fortsæt til trin 6.
4
(Kun ved markering af [SELECT] i trin 3)
Markér filen, der skal slettes, og tryk så på
joysticken.
Den valgte fil bliver omkranset af en rød ramme.
≥ Tryk igen på joysticken, for at afmarkere scenen.
≥ Der kan markeres op til 50 filer til kopiering.
≥ Filerne kopieres i den rækkefølge, de blev valgt.
5
(Kun ved markering af [SELECT] i trin 3)
Tryk på knappen MENU.
6
Ved visualisering af bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på joysticken.
Fortsættes på næste side.
64
LSQT1466
Funktion
Kopiering af stillbilledfiler
(Fortsat)
Betjeningsmetode
(Kun ved markering af [SELECT] i trin 3)
Sådan fortsættes filkopieringen
Gentag trin 4 til 6.
Sådan annulleres en halvvejs udført kopiering
Tryk på MENU-knappen.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
≥ Sluk ikke for denne enhed under kopiering.
≥ Når du kopierer filer, brug da et tilstrækkeligt opladet batteri eller
brug lysnetadapteren.
≥ Åbn ikke kortspaltedækslet under kopiering. Kopieringen vil
stoppe.
≥ Ved markering af [ALL], kan kopieringen tage et stykke tid, hvis
der er mange filer.
≥ De kopierede filer er optaget efter still-billedfiler i
kopieringsdestinationen. (Fil- eller mappenavnene vil ære
forskellige fra den oprindelige fil.)
≥ Lås og DPOF indstillingerne for filen kan ikke kopieres.
≥ Hvis et stillbillede kopieres til et SD-kort ved hjælp af en pc eller
andet udstyr, vil det muligvis ikke blive vist på enhedens display. I
sådanne tilfælde vil billedet ikke blive kopieret til harddiskdrevet,
heller ikke ved markering af [ALL].
65
LSQT1466
Afspilning
Mediestyring
1
Harddiskdrev- og SDkortadministration
For at forlade informationsskærmen
Tryk på MENU-knappen.
Harddiskdrevformatering
[HDD]
Anvendes til initialisering af harddiskdrevet.
Vær venligst opmærksom på at formatering af
harddiskdrevet vil forårsage at alle data herpå
slettes. Gem vigtige data på en pc, osv.
¬ Drej tilstandsskiven for at vælge
¬ Markér [HDD] i [MEDIA SELECT].
1
.
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [FORMAT HDD] # [YES]
2
Formatering af et SD-kort
Ved visualisering af
bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på
joysticken.
≥ Når formatering er gennemført, tryk på MENUknappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Under formatering må denne enhed ikke slukkes.
≥ Når du formaterer harddisken, brug da et
tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Udsæt ikke denne enhed for vibrationer eller
stød under formatering.
≥ Udfør en fysisk formatering af HDD-enheden,
når videokameraet skal bortskaffes/
videregives. (l 102)
Visualisering af oplysninger
om harddiskdrev
[HDD]
Oplysningerne om brugt og disponibel
hukommelse på harddiskdrevet visualiseres.
¬ Drej tilstandsskiven for at vælge
¬ Markér [HDD] i [MEDIA SELECT].
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [HDD STATUS] # [YES]
66
LSQT1466
≥ Måleenheden, der angiver den anvendte og
disponible hukommelse er
1 GB=1.073.741.824 byte.
≥ (SDR-H90) Den 80 GB store harddisk benytter en
del af lagerpladsen til formatering, filstyring og
andre formål. 80 GB er 80.000.000.000 byte. Selve
den brugbare kapacitet vil være noget mindre.
≥ (SDR-H80) Den 60 GB store harddisk benytter en
del af lagerpladsen til formatering, filstyring og
andre formål. 60 GB er 60.000.000.000 byte. Selve
den brugbare kapacitet vil være noget mindre.
.
[SD]
Anvendes til initialisering af SD-kort.
Vær opmærksom på, at hvis et SD-kort formateres,
vil alle data, som er indspillet på kortet, blive slettet.
Gem vigtige data på en pc, osv.
¬ Markér [SD CARD] i [MEDIA SELECT].
1
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [FORMAT CARD] # [YES]
2
Ved visualisering af
bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på
joysticken.
≥ Når formatering er gennemført, tryk på MENUknappen for at vende tilbage til
meddelelsesskærmen.
≥ Under formatering må denne enhed ikke slukkes.
≥ Åbn ikke kortspaltedækslet under formatering.
Formateringen vil stoppe.
≥ Når du formaterer SD-kortet, brug da et
tilstrækkeligt opladet batteri eller lysnetadapteren.
≥ Benyt denne enhed til formatering af SD-kort Hvis
et SD-kort formateres på andre produkter (så
som en pc) kan den tid indspilningen tager vokse
og du kan muligvis ikke anvende SD-kortet.
≥ Afhængig af typen på det benyttede SD-kort,
kan det tage et stykke tid at formatere kortet.
Afspilning
Med andre
produkter
1
Afspilning på fjernsyn
[HDD] [SD]
Levende billeder og stillbilleder indspillet på denne enhed kan afspilles på et fjernsyn.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
≥ Hvis du har et fjernsyn med et SD-kortslot, kan levende billeder og stillbilleder, indspillet på et SDkort, afspilles på fjernsynet. (Indhent yderligere oplysninger om fjernsynskompatibilitet i fjernsynets
betjeningsanvisninger.)
A A/V-kabel (medfølgende)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Anvend aldrig andre A/V-kabler end det
medfølgende.

≥ Markér videoinput på fjernsynet, som
denne enhed er forbundet med.
VIDEO IN
AUDIO IN
1
Forbind denne enhed med et tv.
2
Tænd for denne enhed og drej
derefter på tilstandsskiven, for at
markere
eller
.
3
Markér afspilningsmediet med
menuen. (l 21)
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
4
Start afspilning på denne enhed.
∫ Hvis billedet eller lyden fra denne enhed
ikke forekommer på fjernsynet
≥ Kontrollér tilslutningerne.
≥ Kontroller at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Kontrollér fjernsynets inputindstilling
(inputkontakt). (Læs venligst fjernsynets
betjeningsanvisninger, for at indhente
yderligere oplysninger.)
67
LSQT1466
∫ Visning af billeder i 16:9
billedformat på et standard-tv
(4:3)
Hvis billedet er horisontalt trykket på et fjernsyn
med et højde-breddeforhold på 4:3, kan man
ændre menuindstillingen til afspilning af billeder i
det originale højde-breddeforhold.
≥ Justér forholdets indstilling på fjernsynet hvis
billederne ikke visualiseres korrekt på et
bredskærmsfjernsyn. (Indhent yderligere
oplysninger i fjernsynets
betjeningsanvisninger.)
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [TV ASPECT] # [4:3]
Eksempel på billeder med et højdebreddeforhold på 16:9, vist på et almindeligt
fjernsyn (4:3)
Indstilling af [TV ASPECT]
[16:9]
[4:3]
≥ Funktionens defaultindstilling er [16:9].
≥ Billederne vil, afhængigt af fjernsynets
indstilling, muligvis ikke blive vist korrekt. Læs
venligst dit fjernsyns betjeningsanvisninger, for
at indhente yderligere oplysninger.
68
LSQT1466
∫ Visning af skærmoplysninger på
TV’et
Informationen, som vises på skærmen
(funktionsikon og tidskode, osv.) kan vises på
TV’et.
Markér menuen. (l 21)
[SETUP] # [EXT. DISPLAY] # [ON]
≥ Vælg [OFF] for at slette oplysningerne.
≥ Skærmen på denne enhed vil ikke blive
ændret.
Afspilning
Med andre
produkter
2
Med en DVD-brænder
Det er muligt at kopiere motiver, der er blevet indspillet på denne enhed, ved hjælp af DVD-brænderen
(ekstraudstyr).
Disken, der blev kopieret til, kan afspilles ved hjælp af en DVD-brænder, forbundet til denne enhed. (l 75)
Anordning, der kan kopiere motiver på disks, ved tilslutning til denne enhed
sDVD-brænder/VW-BN1
≥ Vi anbefaler brug af VW-BN1.
≥ Betjening kan ikke garanteres med andre DVD-drev.
≥ Anvend DVD-brænderens medfølgende Mini AB USB-tilslutningskabel, for at tilslutte denne enhed med
en DVD-brænder. (Betjening kan ikke garanteres med andre end DVD-brænderens medfølgende kabel.)
Om disks, der kan anvendes
Nye*1 12 cm disks (DVD-RAM, DVD-RW*2, DVD-R, DVD-R DL, CD-RW*3, CD-R*3)
≥ Undgå at sætte fingertryk eller at der kommer smuds på diskens indspilnings-/afspilningsside.
≥ Disks af typen +RW/+R/+R DL eller 8 cm disks kan ikke anvendes til kopiering.
≥ Indhent yderligere oplysninger om anbefalede disks, diskhåndtering, osv. i DVD-indspillerens
betjeningsanvisninger.
*1 Man kan ikke indspille på en disk, der allerede har været brugt. Formaterede disks af typen
DVD-RAM, DVD-RW, eller CD-RW kan anvendes til kopiering.
Hvis en indspillet disk af typen DVD-RAM, DVD-RW, eller CD-RW bliver sat i DVD-brænderen,
vil disken blive formateret og indspilningen starter. Diskens indspillede data bliver slettet. Vær
venligst opmærksom på at slettede filer kan ikke genskabes.
*2 Understøtter kun levende billeder
*3 Understøtter kun stillbilleder
∫ De forskellige disponible kopieringsfunktioner ved tilslutning af denne
enhed til DVD-brænderen
Data
Medie
Levende billeder
Stillbilleder
Side
Harddiskdrev
SD
Harddiskdrev/SD
1 ALL SCENES
¥
¥
¥
71
2 ADDED SCENES
¥
¥
–
71
3 SELECT SCENES
¥
¥
–
72
4 SELECT DATE
¥
¥
–
73
5 SELECT PLAYLIST
¥
–
–
73
Funktionen DVD COPY
Funktionen FAVOURITE SCENES
¥: kan anvendes –: kan ikke anvendes
≥ Man kan ikke kopiere levende billeder og stillbilleder samtidig.
≥ Man kan ikke kopiere data fra harddiskdrev og SD-kort på samme tid.
≥ Man kan ikke kopiere fra flere forskellig SD-kort til 1 disk.
≥ Scenernes kopieringsrækkefølge kan ikke ændres.
69
LSQT1466
Sådan forbindes denne enhed med en DVD-brænder
Forbind enheden til DVD-brænderen, for at kopiere data over på disks eller afspille levende billeder
eller stillbilleder, der er blevet kopieret på en disk.
Mini B
Mini A


A Mini AB USB-tilslutningskabel (vedlagt DVD-brænderen)
B DVD-brænder (ekstraudstyr)
≥ Forbind tilslutningspunktet Mini A med denne enhed og tilslutningspunktet Mini B med DVDbrænderen.
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
1
Anvend DVD-brænderens medfølgende lysnetadapter, til DVDbrænderen.
≥ DVD-brænderen kan ikke strømforsynes gennem denne enhed.
2
Forbind denne enhed med lysnetadapteren.
3
Tænd for strømmen til denne enhed.
4
Forbind denne enhed med DVD-brænderen med USB-tilslutningskablet
Mini AB (vedlagt DVD-brænderen).
≥ Markeringsskærmbilledet DVD-brænderfunktion vil blive vist.
5
Sæt disken i DVD-brænderen.
≥ Sæt disken i DVD-brænderen efter dennes tilslutning til denne enhed.
≥ Læs venligst DVD-brænderens brugsanvisning, for at vide hvordan den bruges.
≥ Hvis DVD-brænderen forbindes til denne enhed med en isat disk vil meddelelsen “CANNOT CHECK
CONNECTED DEVICE. DISCONNECT THE USB CABLE FROM THIS UNIT.” muligvis blive vist efter
visualisering af “Please Wait.” i over et minut. Kobl USB-tilslutningskablet Mini AB fra enheden og tag
disken ud af DVD-brænderen hvis dette sker, for at kontrollere at disken kan anvendes og ikke er sat
omvendt i. (l 69)
70
LSQT1466
Funktionen DVD COPY
[HDD] [SD]
Billeder, indspillet på denne enhed, kan bakkes op på disks.
Kopierede oplysninger indspilles i scener med levende billeder, der er kopieres på en disk med
funktionen DVD COPY. Det er kun muligt at skrive scener, der er tilføjet efter kopiering eller sletning af
de kopierede scener som en gruppe.
¬ Fobind denne enhed med DVD-brænderen. (l 70)
1 Sådan kopieres alle scener på
en disk
Kopierer alle levende billeder eller stillbilleder, på
alle medier, på en disk.
1
Følg nedenstående procedurer,
for at markere menuerne.
[BURN DISC] # [HDD] eller
[SD CARD] # [VIDEO] eller [PICTURE]
# [DVD COPY]* # [ALL SCENES]*
* Kun ved markering af [VIDEO].
2
2 Sådan kopieres tilføjede scener
på en disk
Kopiering af scener på det medie, der er tilføjet
efter kopiering til disken med funktionen
DVD COPY (scener, som de kopierede ikoner
( ) ikke er angivet for), til diske.
1
Følg nedenstående procedurer,
for at markere menuerne.
[BURN DISC] # [HDD] eller
[SD CARD] # [VIDEO] #
[DVD COPY] # [ADDED SCENES]
Markér [YES] og tryk så på joysticken.

A Antallet af nødvendige disks ved kopiering, efter
disktype.
≥ Følg skærmanvisningerne, for at skifte disks, ved
behov for 2 eller flere disks til kopieringen.
≥ Hvis en indspillet disk af typen DVD-RAM, DVD-RW, eller CD-RW bliver sat i DVD-brænderen,
visualiseres en meddelelse der bekræfter om diskens indhold kan slettes eller ej. Markér [YES] efter
at have bekræftet at dataene kan slettes.
≥ Tryk på joysticken, når meddelelsen, der angiver at kopiering er fuldført, visualiseres. Hvis alle scener
kopieres vil det være muligt at skabe et nyt sæt med samme indhold. Følg skærmanvisningerne.
Skyd disken ud og kobl USB-tilslutningskablet Mini AB fra denne enhed, for at afslutte.
≥ Tryk på knappen MENU under betjening af menuen, for at vende tilbage til startmenuens
skærmbillede.
∫ Ikonet kopieret (
)
De kopierede oplysninger indspilles i scener med levende billeder, der kopieres på en disk med
funktionen DVD COPY og [ ] visualiseres i miniaturevisualiseringen.
≥ Alle scener med indikationen [ ] kan slettes som en gruppe ved hjælp af slettemenuen. (l 55)
≥ De kopierede oplysninger slettes, hvis du bruger funktionen SPLIT&DELETE for at opdele og
slette scener, som blev kopieret med funktionen DVD COPY. Disse scener kopieres derfor igen,
hvis du benytter funktionen ADDED SCENES.
71
LSQT1466
Funktionen FAVOURITE SCENES
Det er muligt at markere scener med levende billeder, indspillet på denne enhed og indspille dem på én
DVD-disk såvel som kopiere scener ved at markere indspilningsdatoen.
Det er også muligt at kopiere oprettede afspilningslister på harddiskdrevet til DVD-disks.
¬ Fobind denne enhed med DVD-brænderen. (l 70)
3 Sådan markeres scenerne, der skal kopieres på 1 disk
[HDD] [SD]
Markér scener fra de indspillede levende billeder, for at kopiere til én DVD-disk.
1
Følg nedenstående procedurer, for at markere menuerne.
[BURN DISC] # [HDD] eller [SD CARD] # [VIDEO] # [FAVOURITE SCENES] #
[SELECT SCENES]
≥ Hvis en indspillet disk af typen DVD-RAM eller DVD-RW bliver sat i DVD-brænderen, visualiseres en
meddelelse der bekræfter om diskens indhold kan slettes eller ej. Markér [YES] efter at have
bekræftet at dataene kan slettes.
2
Markér scenerne, der skal kopieres, og tryk så på joysticken.
A Scenernes datastørrelse
B Disponibel diskhukommelse*


Den markerede scene omrammes med rødt.
≥ Tryk igen på joysticken, for at afmarkere scenen.
≥ Der kan indstilles op til 50 på hinanden følgende scener.
≥ Hvis scenens totale datastørrelse overstiger den disponible diskkapacitet, bliver den disponible
diskhukommelse rød og den overskydende mængde visualiseres. Markér scener, så de er afstemt
efter én disk.
* DVD-diskens disponible hukommelse svarer til 1 MBl1.048.576 bytes.
3
Markér [START] og tryk så på joysticken.
4
Ved visualisering af bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på joysticken.
≥ Tryk på joysticken, når meddelelsen, der angiver at kopiering er fuldført, visualiseres. Det er muligt at
skabe endnu en disk med samme indhold. Følg skærmanvisningerne.
Skyd disken ud og kobl USB-tilslutningskablet Mini AB fra denne enhed, for at afslutte.
≥ Tryk på knappen MENU under betjening af menuen, for at vende tilbage til startmenuens
skærmbillede.
72
LSQT1466
4 Valg af scener efter dato for
kopiering til diske
[HDD] [SD]
Scener, indspillet på denne enhed, kan kopieres
efter dato på DVD-disks.
1
Følg nedenstående procedurer,
for at markere menuerne.
5 Sådan markeres scenerne, der
skal kopieres på disk, efter
afspilningslisterne
[HDD]
Afspilningslister, skabt på denne enheds
harddiskdrev, kan kopieres på DVD-disks.
1
[BURN DISC] # [HDD] eller
[SD CARD] # [VIDEO] #
[FAVOURITE SCENES] #
[SELECT DATE]
2
Følg nedenstående procedurer,
for at markere menuerne.
[BURN DISC] # [HDD] # [VIDEO] #
[FAVOURITE SCENES] #
[SELECT PLAYLIST]
Markér datoen/afspilningslisten, der skal kopieres, og tryk så på
joysticken.
≥ Tryk igen på joysticken, for at afmarkere datoen/afspilningslisten.
≥ Der kan indstilles op til 50 på hinanden følgende datoer.
3
Tryk på MENU-knappen.
4
Ved visualisering af bekræftelsesmeddelelsen
Markér [YES] og tryk så på joysticken.
5
Markér [YES] og tryk så på joysticken.

A Antallet af nødvendige disks ved kopiering, efter
disktype.
≥ Følg skærmanvisningerne, for at skifte disks, ved
behov for 2 eller flere disks til kopieringen.
≥ Hvis en indspillet disk af typen DVD-RAM eller DVD-RW bliver sat i DVD-brænderen, visualiseres en
meddelelse der bekræfter om diskens indhold kan slettes eller ej. Markér [YES] efter at have
bekræftet at dataene kan slettes.
≥ Tryk på joysticken, når meddelelsen, der angiver at kopiering er fuldført, visualiseres. Det er muligt at
skabe endnu et sæt med samme indhold. Følg skærmanvisningerne.
Skyd disken ud og kobl USB-tilslutningskablet Mini AB fra, for at afslutte.
≥ Tryk på knappen MENU under betjening af menuen, for at vende tilbage til startmenuens skærmbillede.
73
LSQT1466
Bemærkninger vedrørende
datakopiering på disks, ved
hjælp af DVD-brænderen
Kontrollér altid, inden dataet på mediet
slettes efter udført kopi, at de er blevet
kopieret korrekt, ved at afspille disken.
(l 75)
≥ Undgå at slukke for denne enhed eller DVDbrænder eller at frakoble USBtilslutningskablet Mini AB under kopiering.
Undgå ligeledes at ryste denne enhed eller
DVD-brænderen.
≥ Man kan ikke tilslutte en USB-hub og bruge
den.
≥ Man kan ikke skyde disken ud under kopiering.
≥ Hvis data opdeles og kopieres på mere end en
disk, kan der skabes en disk med et stort
uanvendt område, fordi data indspilles scene
efter scene.
≥ Efter kopiering af data på en disk kan
billederne ikke føjes til disken ved at slutte
enheden til DVD-brænderen.
≥ Brug af disks af typen CD-RW eller CD-R
anbefales til kopiering af stillbilleder med små
størrelser.
≥ Tag disken ud af DVD-brænderen og kontroller
at disken kan anvendes og ikke er sat omvendt
i, “READING DISC...” visualiseres i over
2 minutter på skærmen. (l 69)
≥ Der gives ingen garanti for at en disk, skabt
ved at forbinde denne enhed og DVDbrænderen, vil kunne afspilles på andre
afspilningsanordninger.
≥ Indspilningsdatoen til scener eller filer, kopieret
på en disk ved hjælp af DVD-brænderen med
denne enhed, svarer til den dato hvor scene
eller filen blev kopieret. Afhængigt af det
anvendte software visualiseres denne dato
muligvis ikke korrekt.
≥ Data, indspillet på en anden anordning,
kopieres muligvis ikke eller vil muligvis ikke
kunne afspilles korrekt efter kopiering.
≥ Hvis et stillbillede kopieres til et SD-kort ved
hjælp af en pc eller andet udstyr, men ikke
bliver vist på enhedens display, kopieres
billedet ikke på disken.
74
LSQT1466
Hvis en disk, skabt på denne enhed og DVDbrænderen, sættes i DVD-indspilleren kan der
blive vist en meddelelse, der opfordrer til at
formatere disken. Formatér aldrig disken fordi
alle data slettes og herefter ikke kan
genskabes.
Indhent yderligere oplysninger i DVDindspillerens betjeningsanvisninger.
∫ Om den tid det tager at kopiere
Den tid det tager at kopiere på 1 disk.
(Ved kopiering af 4 GB levende billeder på
1 disk)
Disktype
Kopieringstidsrum
DVD-RAM
Cirka 40 min til 90 min
DVD-RW
Cirka 30 min til 60 min
DVD-R
Cirka 15 min til 60 min
Den tid, det tager at kopiere, varierer afhængigt
af antallet af scener, der er optaget på mediet,
disktypen, antallet af kopierede diske samt
rumtemperaturen. Ligeledes tager den
automatiske godkendelse af de kopierede data
tid. Derfor kan det tage længere tid at kopiere i
forhold til selve optagelsestiden på mediet.
Afvent visualisering af meddelelsen, der angiver
at kopieringen er fuldført.
≥ En disk af typen DVD-R DL har to lag af
indspilningsoverflader, hvorfor
kopieringstidsrummet er cirka 1,5 til 2 gange
længere end til disks af typen DVD-R.
∫ Om afspilning af diske
En disk skabt med en DVD-brænder kan
afspilles med en DVD-afspiller. (Jævnfør
afspillerens betjeningsanvisninger, for at
indhente oplysninger om kompatible disks.)
DVD-brænderen er i stand til at indspille
maksimalt 9999 stillbilleder på en enkelt disk. Da
det maksimale antal af stillbilleder, der kan
afspilles, kan variere i funktion af afspilleren vil
visse af diskens stillbilleder muligvis ikke blive
afspillet.
Forbind DVD-brænderen med denne enhed til
afspilning, hvis anordningen ikke kan afspille
disken.
Afspilning af en disk i DVD-brænderen
Man kan afspille levende billeder eller stillbilleder, der er blevet kopieret på en disk.
ENTER
1
Forbind denne enhed med en DVD-brænderen. (l 70)
2
Markér [PLAY DISC] og tryk så på joysticken.
≥ De levende billeder eller stillbillederne på disken visualiseres som miniaturer.
3
Markér scenen/filen, der skal afspilles, og tryk på joysticken.
4
Markér playbackbetjeningen med joysticken.
≥ Afspilningen betjenes på samme måde som ved afspilning af levende billeder eller stillbilleder. (l 49,
52)
≥ Skyd disken ud og kobl USB-tilslutningskablet Mini AB fra denne enhed efter afspilning.
75
LSQT1466
Afspilning
Med andre
produkter
3
Med andre videoanordninger
3
Overspilning af billeder til
andre videoapparater
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
[HDD] [SD]
Du kan oprette en spilleliste ved at samle de
scener på harddisken, du vil overspille, og så kun
overspille scenerne fra denne spilleliste til andre
apparater. (l 59)
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at
bekymre dig om, at batteriet løber tør.
Markér afspilningsmediet med
menuen. (l 21)
4
Start afspilning på denne enhed.
Start derefter optagelse på det
tilsluttede apparat.
For at standse overspilning
Stop optagelsen på det tilsluttede apparat.
Stop derefter afspilningen på denne enhed.
∫ Brug af SD-kortåbning eller USBstik på andre videoenheder
Hvis du har en DVD-optager med en SDkortåbning eller et USB-stik, kan billeder, som er
optaget på denne enhed, kopieres til harddisken
eller en DVD-disk.
Se DVD-optagerens brugervejledning for
oplysninger om den understøtter kopiering fra et
SD-kort eller USB-stik.

VIDEO IN
AUDIO IN
Når du bruger et USB-stik
Tilslut denne enhed med en DVD-optager med
USB-kablet (medfølger), og vælg derefter [PC/
RECORDER] på skærmen Valg af USB-funktion.
A A/V-kabel (medfølgende)
≥ Skub stikkene så langt ind som muligt.
≥ Anvend aldrig andre A/V-kabler end det
medfølgende.
≥ Se betjeningsvejledningen til DVD-optageren
for detaljerede oplysninger om, hvordan man
overspiller billederne.
≥ Markér videoinput på
videoanordningen og fjernsynet, som
denne enhed og videoanordningen er
forbundne med.
1
Forbind denne enhed med en
videoanordning.
2
Tænd for enheden og drej
funktionshjulet for at vælge
76
LSQT1466
Hvis du overspiller billeder og derefter afspiller
dem på et widescreen-TV, kan de blive
sammenpresset i vandret plan. Hvis det sker,
se da i betjeningsvejledningen til det apparat,
du overspiller til, eller læs
betjeningsvejledningen til widescreen-TV’et,
og sæt billedformatet til 16:9 (Full).
.
Afspilning
Med andre
produkter
4
Med en printer (PictBridge)
[HDD] [SD]
Benyt en PictBridge-kompatibel printer til billedudskrivning ved direkte tilslutning af denne enhed og
printer. (Læs printerens betjeningsanvisning.)
A USB-kabel (medleveret)
≥ Sæt USB-tilslutningerne i, så dybt som muligt.
≥ Anvend aldrig andre USB-tilslutningskabler
end den medfølgende. (Betjening er ikke
garanteret ved brug af andre USB-kabler.)

¬ Tilslut enheden til lysnetadapteren, og
tænd enheden.
1
4
Markér det ønskede antal af
printudskrifter og tryk på joysticken.
Forbind denne enhed med en
printer.
Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
Markér [PictBridge] # [HDD] eller
[SD CARD] og tryk derefter på
joysticken.
Indikationen [
enheds skærm.
3
] visualiseres på denne
Vælg en fil, der skal printes, og
tryk på joysticken.
≥ Du kan vælge op til 9 kopier.
≥ For at annullere indstillingen, sæt antal kopier
til [0].
≥ Man kan markere op til 8 filer til udskrivning.
5
Tryk på MENU-knappen for at
vise PictBridge-menuerne.
6
Markér
dataudskrivningsindstillingen på
[DATE PRINT] og tryk derefter på
joysticken.
≥ Hvis printeren ikke kan håndtere datoprint, kan
denne indstilling ikke vælges.
77
LSQT1466
7
Markér
papirstørrelsesindstillingen på
[PAPER SIZE] og tryk derefter på
joysticken.
[STANDARD]: Specifik printerstørrelse
[4k5 INCH]:
Størrelse L
[5k7 INCH]:
Størrelse 2L
[4k6 INCH]:
Postkortstørrelse
[A4]:
Størrelse A4
≥ Du kan ikke indstille papirstørrelser, som
printeren ikke understøtter.
8
Markér layoutindstillingen på
[PAGE LAYOUT] og tryk derefter
på joysticken.
[STANDARD]: Specifikt printerlayout
[
]:
Ingen rammeudskrivning
[
]:
Rammeudskrivning
≥ Du kan ikke indstille skærmbilledlayout, som
printeren ikke understøtter.
9
Markér [PRINT] # [YES] og tryk
på joysticken.
≥ Forlad PictBridge ved at frakoble USB-kablet
efter at billederne er blevet printet.
Når du ønsker at stoppe printning på
halvvejen
Bevæg joysticken ned.
En bekræftelsesmeddelelse visualiseres. Ved
markering af [YES] slettes antallet af indstillede
udskrifter og skærmen vender tilbage til trin 3.
Ved markering af [NO] bibeholdes alle
indstillinger og skærmen vender tilbage til trin 3.
≥ Undgå følgende under udskrivning. Disse
handlinger umuliggør korrekt udskrivning.
jFrakobling af USB-kablet
jÅbning af SD-kortslottets dæksel og
udtagning af SD-kortet
jDrejning af funktionshjulet
jAfbrydelse af strømmen
≥ Kontroller indstillingerne for papirstørrelse,
printkvalitet osv. på printeren.
≥ Kanterne på de billeder, der er optaget [ 0.2 ]
kan blive beskåret. Kontrollér før udskrivning
(Vis udskrift).
Hvis du bruger en printerfunktion med
beskæring eller uden kant, skal denne funktion
annulleres, før du udskriver. (Se
betjeningsvejledningen for printeren angående
detaljer.)
78
LSQT1466
≥ Når enheden er forbundet direkte til printeren,
kan DPOF-indstillingerne ikke bruges.
≥ Forbind printeren direkte med denne enhed.
Benyt ikke en USB-hub.
Med en PC
Inden brug
1
Mulige opgaver med en pc
Efter installation af VideoCam Suite, fra den medfølgende cd-rom, og tilslutning af pc og enhed, kan
man udfører nedenstående handlinger.






A Kopiér billeder, som er optaget med denne enhed, på pc’ens harddisk.
B Oprettelse af originale DVD-videodiske.
C Redigér billeder, som er kopieret til en pc.
Opret playlister.
D Afspil billeder, som er optaget med denne enhed, på en pc.
E DVD COPY funktion
Du kan let oprette DVD-videodiske. (l 87)
F WEB MODE funktion
Du kan let uploade film til YouTube. (l 88)
≥ VideoCam Suite kan håndtere billeder, indspillet med denne enhed eller ved hjælp af
VideoCam Suite. Billeder skabt med andre videokameraer, DVD-indspillere, software og forhandlede
DVD-videoer understøttes ikke.
≥ Vi kan ikke garantere at denne enhed vil virke korrekt ved brug af andet software end det
medfølgende.
≥ Kopier aldrig billeder, der er indspillet på denne enhed, ved hjælp af andet software end det
medfølgende.
79
LSQT1466
Med en PC
Inden brug
2
Systemkrav
≥ Du skal bruge et CD-ROM drev for at installere de medfølgende softwareapplikationer. (Et
kompatibelt DVD-drev og medie skal bruges for at skrive til en DVD).
≥ Hvis 2 eller flere USB-anordninger tilsluttes en pc, eller hvis anordningerne er tilsluttet gennem USBhub eller ved hjælp af forlængerkabler, kan korrekt funktion ikke garanteres.
≥ Benyt det medfølgende USB-kabel til pc-tilslutning. (Funktion kan ikke garanteres med andre USB-kabler.)
∫ VideoCam Suite 2.0
PC
IBM PC/AT kompatibel personlig computer
Operativsystem
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Home Premium eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Ultimate eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business eller Service Pack 1
CPU
Intel Pentium III 1,0 GHz eller højere (inklusive kompatibel processor)
≥ Intel Pentium 4 1,8 GHz eller senere anbefales, når der anvendes en
afspilningsfunktion eller MPEG2-konverteringsfunktion.
RAM
512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Display
Farvekvalitet (16 bit) eller mere (32 bit eller mere anbefales)
Skærmopløsning på 1024k768 pixel eller mere (1280k1024 pixel eller
mere anbefales)
Videokort, der understøtter DirectX 9.0c (understøtter overskrivning af
DirectDraw)
PCI Express™k16 kompatibelt anbefales
Fri harddisk plads
Ultra DMA — 33 eller mere
450 MB eller mere (til installering af applikationen)
≥ Når der skrives til en DVD eller et SD-kort, skal der være dobbelt så
meget ledig plads som den disk, der oprettes.
Nødvendigt software
DirectX 10.1 (forudinstalleret på Windows Vista Service Pack 1)
DirectX 10 (forudinstalleret på Windows Vista)
DirectX 9.0c (Windows XP/2000)
≥ Hvis du installerer softwaren på en computer, som ikke er kompatibel
med DirectX 9.0c, fungerer computeren muligvis ikke tilfredsstillende.
Kontakt producenten af din computer hvis du ikke er sikker på om din
computer er kompatibel.
Lyd
DirectSound understøtning
Grænseflade
USB-port [Hi-Speed USB (USB 2.0)]
Andre krav
Mus, eller tilsvarende pegeudstyr
SD-kortlæser/skriver (påkrævet til læsning og skrivning af SD-kort)
Internetforbindelse
80
LSQT1466
≥ Visse computere vil ikke kunne anvendes, selvom de systemkrav, der omtales i
betjeningsanvisningerne, er opfuldt.
≥ Medfølgende cd-rom er kun til Windows.
≥ Softwaren er ikke kompatibel med Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98,
Windows 98SE, Windows Me og Windows NT.
≥ Driftssikkerheden er ikke garanteret ved opgraderede operativsystemer.
≥ Drift på et andet operativsystem end det præ-installerede garanteres ikke.
≥ Dette software er ikke kompatibel med multiopstartsomgivelser.
≥ Denne software er ikke kompatibel med driftsmiljø med flere skærme.
≥ Driften garanteres ikke på Microsoft Windows Vista Enterprise, Windows XP Media Center Edition,
Tablet PC Edition, som ikke er kompatibelt med 64 bit operativsystemer.
≥ Input understøttes kun på sprogene engelsk, tysk, fransk, forenklet kinesisk og japansk.
≥ Hvis du bruger Windows XP/2000, kan en administrativ kontobruger kun anvende denne software.
Hvis du bruger Windows Vista, kan en administrativ kontobruger og en standard kontobruger kun
anvende denne software. (En administrativ kontobruger bør installere og afinstallere denne software.)
≥ DirectX 9.0c installeres automatisk under installation af det medfølgende software.
≥ Betjening kan ikke garanteres på alle DVD-drev.
≥ Afspilning af DVD-disks, udfærdiget sammen med dette software, garanteres ikke på alle DVDafspillere.
≥ Afhængigt af omgivelserne på din pc kan der, for eksempel, forekomme rammeudfald, lyden kan
være afbrudt eller softwaret kan køre for langsomt ved afspilning af indspillede billeder, hvis pc’en
ikke understøtter Hi-Speed USB (USB 2.0).
≥ Hvis din pc ikke opfylder ovennævnte systemkrav kan der forekomme fejl under dataskrivning på en
disk.
∫ SD-kortlæserfunktion (lagerenhed)
PC
IBM PC/AT kompatibel personlig computer
Operativsystem
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3
Microsoft Windows Vista Home Basic eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Home Premium eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Ultimate eller Service Pack 1
Microsoft Windows Vista Business eller Service Pack 1
CPU
Windows Vista: 32-bit (k86) Intel Pentium III 1,0 GHz eller højere
processor
Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz eller højere eller Intel
Celeron 400 MHz eller højere
RAM
Windows Vista Home Basic: 512 MB eller mere
Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business: 1 GB eller mere
Windows XP/2000: 128 MB eller mere (256 MB eller mere anbefales)
Grænseflade
USB-port
≥ USB-udstyret virker med driveren installeret som standard i operativsystemet.
81
LSQT1466
Slutbrugers licensaftale
Læs venligst nedenstående inden cd-rom-pakken åbnes.
Du (“Licenshaver”) er bevilget en licens for Softwaren som defineret i denne Slutbruger Licensaftale
(“Aftale”) på betingelse af at du indvilger i betingelserne i denne Aftale. Hvis Licenshaver ikke indvilger i
betingelserne i denne Aftale, skal Softwaren omgående returneres til Panasonic Corporation
(“Panasonic”), eller dets distributører eller forhandlere, hvorfra du har foretaget købet.
Artikel 1 Licens
Licenshaver gives ret til at benytte softwaren, inklusive information, som er optaget eller beskrevet på
CD-ROM, betjeningsvejledninger og ethvert andet medie overdraget til Licenshaver (kollektivt betegnet
“Software”), men ingen gældende rettigheder til patenter, copyrights, varemærker eller forretnings- eller
produkthemmeligheder bliver overført til Licenshaver.
Artikel 2 Brug af Tredjepart
Licenshaver må ikke benytte, ændre, overføre eller tillade nogen tredjepart, hverken gratis eller mod
betaling, at benytte, kopiere eller modificere Softwaren, undtagen hvad der måtte være udtrykkeligt
beskrevet i denne Aftale.
Artikel 3 Begrænsninger vedrørende kopiering af Softwaren
Licenshaver kan fremstille en enkelt kopi af Softwaren, komplet eller dele heraf, udelukkende til
backup-formål.
Artikel 4 Computer
Licenshaver må kun bruge Softwaren på én computer og ikke flere computere.
Artikel 5 Rekonstruktion, dekompilering eller deassemblering
Licenshaver må ikke rekonstruere, dekompilere eller deassemblere Softwaren, undtagen i den
udstrækning noget af dette måtte være tilladt ved lov eller forordning i landet, hvor Licenshaver har
bopæl. Panasonic eller dennes forhandlere er ikke ansvarlige for nogen defekt i Softwaren eller skade
på Licenshaver forvoldt på grund af Licenshavers rekonstruktion, dekompilering eller deassemblering
af Softwaren.
Artikel 6 Erstatning
Softwaren leveres “AS-IS” (“som den er”) uden garanti af nogen art, hverken eksplicit eller implicit,
inklusive, men ikke begrænset til, garanti for overholdelse af ophavsrettigheder, salgbarhed og/eller
egnethed til et bestemt formål. Endvidere garanterer Panasonic ikke, at funktionen af softwaren vil
være kontinuerlig eller uden defekter. Panasonic eller dennes forhandlere er ikke ansvarlige for skader,
der måtte opstå i forbindelse med Licenshaverens brug af Softwaren.
Artikel 7 Eksportkontrol
Licenshaver er indforstået med ikke at eksportere eller reeksportere Softwaren i nogen form uden de
nødvendige eksporttilladelser som kræves i det land, hvor Licenshaver har bopæl.
Artikel 8 Ophør af Licens
Den ret, som gives til Licenshaver herunder, vil automatisk ophøre, hvis Licenshaver overtræder nogen
af betingelserne i denne Aftale. I sådanne tilfælde skal Licenshaver for egen regning tilintetgøre
Softwaren og relateret dokumentation sammen med alle kopier heraf.
82
LSQT1466
Med en PC
Opsætning
1
Installation
Log på din pc som administrator (eller med et
brugernavn med samme rettigheder) eller med
brugernavnet på en standardbrugerkonto, når du
skal installere softwaret. (Tag kontakt til din
systemadministrator, hvis du ikke har disse
rettigheder.)
≥ Før installationen påbegyndes, skal alle andre
kørende programmer afsluttes.
≥ Udfør aldrig andre handlinger på pc’en under
installation af softwaret.
På Windows Vista:
Klik på [Continue] hvis dialogboksen [User
Account Control] vises.
Installation af
VideoCam Suite
1
≥ Markér [PAL Area] hvis dit land eller område
ikke kan markeres.
≥ Klik på [Yes] når bekræftelsesmeddelelsen
visualiseres.
6
Klik på [Install], for at starte
installationsprocessen.
Sæt cd-rommen i pc’en.
≥ Hvis installationsskærmen ikke vises
automatisk, skal du dobbeltklikke på CD-ROMdrevets ikon i [My Computer (Computer)].
2
Klik på [Next].
7
Visse bemærkninger vil blive vist når
installationen er fuldført
Kontrollér indholdet og luk
derefter skærmbilledet.
3
Markér hvor applikationen skal
installeres og klik derefter på
[Next].
4
Markér [Yes] eller [No], for at
oprette en genvej.
5
Markér dit land eller område og
klik derefter på [Next].
83
LSQT1466
8
Markér [Yes, I want to restart my
computer now.] og klik derefter
på [Finish].
Pc’en skal genstartes for at applikationen kan
virke.
≥ Afhængigt af operativomgivelserne kan der
være behov for at installere DirectX 9.0c. Klik, i
sådanne tilfælde, på [Yes] og installér.
Pc'en vil muligvis ikke virke korrekt hvis
softwaret installeres på en pc, der ikke
understøtter DirectX 9.0c. Indhent oplysninger
hos din pc-fabrikant hvis du er i tvivl om
hvorvidt din pc er kompatibel.
Softwareafinstallering
∫ Windows XP
1
Markér [start] # [Control Panel]
# [Add or Remove Programs].
2
Vælg [VideoCam Suite 2.0], og
klik derefter på [Remove].
∫ Windows 2000
1
Markér [Start] # [Settings] #
[Control Panel] # [Add/Remove
Programs].
2
Vælg [VideoCam Suite 2.0], og
klik derefter på [Change/
Remove].
Følg nedenstående trin, for at afinstallere
softwaret, når det ikke længere er nødvendigt.
∫ Windows Vista
1
2
84
Markér [Start] # [Control Panel]
# [Uninstall a program].
Vælg [VideoCam Suite 2.0], og
klik derefter på [Uninstall].
LSQT1466
Med en PC
Opsætning
2
Tilslutning og identifikation
Efter softwareinstallation skal enheden forbindes med pc’en og korrekt identificeres heraf.
≥ Tag den medfølgende cd-rom ud af pc’en.
A USB-kabel (medleveret)
≥ Sæt USB-tilslutningerne i, så dybt som muligt.
≥ Anvend aldrig andre USB-tilslutningskabler end
den medfølgende. (Betjening er ikke garanteret
ved brug af andre USB-kabler.)

¬ Tilslut enheden til lysnetadapteren, og
tænd enheden.
1
Forbind denne enhed med en pc.
Skærmen til valg af USB-funktion vises.
2
Vælg [PC/RECORDER] # [HDD]
eller [SD CARD], og tryk derefter
på joysticket.
Denne enhed spores automatisk af pc’en.
≥ Hvis enheden tilsluttes en pc kan dens
strøm ikke slukkes. Frakobl USB-kablet
inden denne enhed slukkes. (l 86)
≥ USB-kablet eller lysnetkablet må ikke fjernes,
mens adgangslampen er tændt, eller
adgangsikonet (
eller
) er vist på LCDskærmen. Dataene på harddisken eller SDkortet kan blive beskadiget.
≥ Der kan ikke tages adgang til harddiskdrevet
og SD-kortet på samme tid.
≥ Der kan være behov for at genstarte pc’en
efter førstegangstilslutning af denne enhed.
Om pc-visualisering
Hvis enheden tilsluttes en pc vil den blive
genkendt som et eksternt drev.
≥ Denne enhed understøtter kun udlæsning af
data ved hjælp af en pc. Pc'en kan ikke skrive
data til enheden eller slette data fra enheden.
≥ Afhængigt af pc’ens systemomgivelser vil
ikonets drevform og –navn være forskelligt.
∫ Drev-ikoner
Ikonet visualiseres i [My Computer (Computer)].
Under adgangstagen til harddiskdrev
≥ Windows Vista:
≥ Windows XP:
≥ Windows 2000:
85
LSQT1466
Under adgangstagen til kortet
≥ Windows Vista:
≥ Windows XP:
∫ Kopiering af stillbilleder på en pc
Harddiskdrevets eller SD-kortets
læsefunktion (masselager)
Når enheden tilsluttes en pc og harddiskdrevet
eller SD-kortet kan anvendes som et eksternt
drev kan stillbilleder på drevet kopieres over på
pc’en med Windows Explorer eller andre
programmer.
1
≥ Windows 2000:
∫ Eksempel på mappestruktur
Harddiskdrev
Dobbeltklik mappen, der indeholder
filerne på drevet ([100CDPFP] osv.).
Træk og slip filerne i destinationsmappen
(på pc’ens harddisk).
2
≥ Undgå at slette SD-kortets mapper. Sletning
kan gøre SD-kortet ubrugeligt på denne enhed.
≥ Benyt altid denne enhed til at formatere SDkort.
Sikker fjernelse af USBkablet
1
Dobbeltklik ikonet
opgavebakken.
(
)i
Dialogen til frakobling af hardware vises.
≥ Afhængigt af dine pc-indstillinger visualiseres
dette ikon muligvis ikke.
SD-kort
≥ Levende billeder i formatet SD-Video lagres i
mappen [PRG¢¢¢]. (“¢¢¢” angiver base-16
(heksadecimale) tegn fra 001 til FFF.)
≥ Der kan lagres op til 99 i mappen [PRG¢¢¢].
≥ Stillbilleder i format JPEG (IMGA0001.JPG
osv.) lagres i mappen [100CDPFP].
≥ Der kan lagres op til 999 i mappen
[100CDPFP] eller lignende mapper.
≥ Indstillingsfilerne DPOF er lagret i mappen
[MISC] (kun SD-kort).
86
LSQT1466
2
Markér [USB Mass Storage
Device] og klik på [Stop].
3
Kontrollér at [MATSHITA HDD
CAM-HDD USB Device] eller
[MATSHITA HDD CAM-SD USB
Device] er markeret og klik på
[OK].
Klik på [Close], hvorefter kablet kan kobles fra
uden problemer.
Med en PC
Brug af software
1
Brug af VideoCam Suite
Til Windows Vista:
≥ Ved brug af VideoCam Suite, skal man logge på pc’en som administrator (eller andet loggenavn med
samme rettigheder) eller med standardbrugerkontoens brugernavn. Hvis man logger på med en
gæstekontos navn kan softwaret ikke anvendes.
Til Windows XP/2000:
≥ Ved brug af VideoCam Suite, skal man logge på pc’en som administrator (eller andet loggenavn med
samme rettigheder). Hvis man logger på med et andet brugernavn end administratorens kan
softwaret ikke anvendes.
Vælg [start] # [All Programs (Programs)] # [Panasonic] #
[VideoCam Suite 2.0] # [VideoCam Suite].
Indhent yderligere oplysninger om hvordan softwaret benyttes i betjeningsanvisningerne (PDF-file).
Læsning af softwarets
betjeningsanvisninger
DVD COPY funktion
[HDD]
Vælg [start] #
[All Programs (Programs)] #
[Panasonic] # [VideoCam Suite 2.0]
# [Manual].
Når du anvender VideoCam Suite, kan du let
oprette DVD-videodiske ved hjælp af funktionen
DVD COPY.
Blandt de indspillede levende billeder på
enhedens harddiskdrev vil de scener, der endnu
ikke er blevet kopieret over på DVD’en ved hjælp
af denne funktion, automatisk blive identificeret
og skrevet over på DVD’en.
DVD-videodiscs oprettet ved hjælp af denne
funktion kan afspilles på en DVD-afspiller eller en
anden anordning.
∫ Når betjeningsvejledningen ikke vil åbne
Du skal bruge Adobe Reader for at læse PDFbetjeningsvejledning.
Download og installér en version af Adobe
Reader, som du kan bruge sammen med dit
operativsystem fra følgende websted.
http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/
readstep2_allversions.html
¬ Sæt en DVD-disk i et drev til DVDskrivning på pc’en.
1
Forbind denne enhed med en pc.
(l 85)
2
Vælg [DVD COPY], og tryk
derefter på joysticket.
87
LSQT1466
Skærmbilledet [DVD COPY] visualiseres.
≥ Indhent yderligere oplysninger om hvordan
softwaret benyttes i betjeningsanvisningerne
(PDF-file).
≥ Efter at kopieringen er fuldført, vises en
meddelelse. Hvis du klikker på [OK], indstilles
USB-funktionen til [PC/RECORDER]. Før du
slukker enheden, skal du tage USB-kablet ud
(l 86).
≥ Alle scener, der er blevet kopieret med
funktionen DVD COPY angives af [ ] (ikonet
kopieret) og kan slettes som en gruppe ved
hjælp af slettemenuen. (l 55, 71)
≥ De levende billeders rækkefølge på disken
indstilles automatisk hvis disken skabes med
funktionen DVD COPY. Med henblik på at
designere den rækkefølge hvori de levende
billeder kopieres på en disk skal man importere
de levende billeder på en pc og derefter skrive
dem på dvd-disken. (l 87)
≥ Efter scenekopiering ved hjælp af funktionen
DVD COPY, kan de ikke kopieres endnu en
gang eller flere gange. Importér de levende
billeder på pc’en og skriv dem derefter over på
dvd-disken. (l 87)
Kontrollér altid, inden data på
harddiskdrevet slettes efter udført kopi, at
de er blevet kopieret korrekt, ved at afspille
disken.
Overfør til YouTube
Du kan let uploade film til YouTube med
VideoCam Suite. Du skal optage filmen for at
uploade den i webfunktionen. (l 30)
¬ Sluk enheden, og drej derefter
funktionsdrejeknappen for at vælge
.
1
88
Vælg det medie, der har en
scene, der skal uploades med
menuen. (l 21)
LSQT1466
[MEDIA SELECT] # [HDD] eller
[SD CARD]
2
Tilslut enheden til en pc. (l 85)
3
Vælg [WEB MODE], og tryk
derefter på joysticket.
[YouTube Uploader] starter, og de optagede film i
webfunktion vises.
≥ Se softwarens (PDF-filen) betjeningsvejledning
for oplysninger om, hvordan softwaren skal
anvendes.
≥ For at uploade film til YouTube, skal du først
have en brugerkonto gennem YouTubewebstedet.
≥ Efter at overførslen er fuldført, vises en
meddelelse. Hvis du klikker på [OK], indstilles
USB-funktionen til [PC/RECORDER]. Før du
slukker enheden, skal du tage USB-kablet ud
(l 86).
≥ Denne funktion er tilgængelig fra og med 1.
december 2008.
≥ Der garanteres ikke for betjening af funktioner
under YouTube™ samt ændring af
specifikationer. De tilgængelige funktioner og
visninger kan ændres uden forudgående
varsel.
≥ Ophavsretlig video må ikke overføres uden at
have ophavsret eller uden tilladelse fra ejeren
af ophavsretten.
Med en PC
Ved brug af
Macintosh
1
Hvis man bruger Macintosh
∫ Driftsmiljø til kortlæserfunktionen (lagerenhed)
PC
Macintosh
Operativsystem
Mac OS X v10.4
Mac OS X v10.5
CPU
PowerPC G5 (1,9 GHz eller større)
Intel Core Duo
Intel Core Solo
Grænseflade
USB-port
≥ Visse computere vil ikke kunne anvendes, selvom de systemkrav, der omtales i
betjeningsanvisningerne, er opfuldt.
≥ USB-udstyret virker med driveren installeret som standard i operativsystemet.
≥ Medfølgende cd-rom er kan kun anvendes til Windows.
∫ Kopiering af stillbilleder på en pc
1
Forbind denne enhed med en pc
gennem det medfølgende USBkabel.
∫ Sådan frakobles USB-kablet
Træk [CAM_HDD] eller [CAM_SD]
diskikonet til [Trash], og tag USBkablet ud.
≥ Markeringsskærmbilledet USB-funktion vil
blive vist.
2
Vælg [PC/RECORDER] # [HDD]
eller [SD CARD], og tryk derefter
på joysticket.
3
Dobbeltklik på [CAM_HDD] eller
[CAM_SD] på skrivebordet.
≥ Filerne er lagret i mappen [100CDPFP] osv. i
mappen [DCIM].
4
Træk og slip filerne i
destinationsmappen (på pc’ens
harddisk).
89
LSQT1466
Andet
1
Indikationer
Symboler
∫ Symboler ved optagelse
Om Intelligent auto-funktion
(l 27)
Optagelse af levende billeder
 0h00m00s
+1
Normal funktion
1h30m
Portrætfunktion
SP
R 0h30m
Landskabsfunktion
AWB
1/100
OPEN
0dB
15.11.2009
Spotlysfunktion
Lavt lysniveau-funktion
12:34
Optagelse af still-billeder

+1
MF
Manuel fokusjustering (l 46)
2t
Zoomforstørrelsesindikation
(l 34)
ª
Modlyskompensationsfunktion
(l 39)
1h30m
0.2
R 10000
AWB
1/100
OPEN
0dB
15.11.2009
Billedstabilisering (l 36)
12:34
1/100
Lukkerhastighed (l 48)
OPEN, F4.0
F nummer (l 48)
0dB
Indvindingsværdi (l 48)
Resterende batterikapacitet
(l 14)
1h30m
Resterende batterifunktionstid
(l 14)
R 0h30m
Resterende tid til rådighed for
optagelse
0h00m00s
Forløbet optagetid
15.11.2009
12:34
Visning af dato/klokkeslæt
(l 24)
Indstilling af verdensur (l 25)
¥/; (Rød)
Optagelse (l 29)
; (Grøn)
Indspilningspause (l 29)
PRE-REC
16:9
PRE-REC (l 40)
Højde-breddeforhold 16:9
(l 43)
AUTO
Autofunktion (l 28)
MNL
Tilstanden manuel (l 45)
90
LSQT1466
Tilstanden blød hud (l 40)
,
Toning (Hvid), Toning (Sort)
(l 39)
Funktionen Nattebaggrund
(l 40)
Ansigtsdetektering (l 40)
Zoommikrofon (l 35)
ZOOM
Vindstøjsreduktion (l 43)
A
+1
,
,
+2
,
Power LCD-funktion (l 26)
-1
XP , SP , LP
Indspilningstilstand til levende
billeder (l 31)
Webfunktion (l 30)
Scenefunktion (l 46)
∫ Afspilningssymboler
Sportsfunktion
Afspilning af levende billeder
Portrætfunktion
Lavt lysniveau-funktion
Spotlysfunktion
Surf & sne-funktion
Hvidbalance (l 47)
Automatisk hvidbalance
AWB
Indendørs funktion (optagelse
ved lys fra glødelamper)
Afspilning af still-billede
Udendørsfunktion
Manuel justeringsfunktion
Selvudløserindspilning (l 41)
Ø
Optagede pixels i still-billeder
(l 109)
0.3M
640k480
0.2
640k360
1
Afspilning (l 49)
Pause (l 49)
(Hvid)
Harddisken kan optages til
;
(Grøn)
Sådan genkender du
harddisken
5,
6,
(Hvid)
SD-kort kan indspilles
7/8
Sidste/første scene på pause
(Grøn)
SD-kortets genkendelse
9/:
Skip afspilning (l 49)
R 10000
Resterende antal still-billeder
/
Hurtig fremspoling/
tilbagespoling (l 50)
D/E
Slowmotion afspilning (l 50)
;1/2;
Rammevis afspilning (l 50)
0h00m00s
Afspilningstid for levende
billeder
Spilletilstand (l 51)
Alle scener på mediet vises
Scener optaget på den valgte
dato vises
01
XP , SP , LP
Scener i den valgte playliste vises
Indspilningstilstand til levende
billeder (l 31)
No.10
Scenenummer
R
Genoptagelse af afspilning
(l 50)
Lydstyrkejustering (l 50)
Spærrede levende billeder og
stillbilleder (l 56, 62)
Kopierede levende billeder
(l 71)
Scener, der er optaget i
webfunktion (l 30)
91
LSQT1466
100-001
Filmmappe/filnummervisning
100-0001
Visning af still-billede mappe/
filnummer
1
∫ Indikationer ved tilslutning af
andre produkter
Tilsluttet DVD-brænder
DPOF allerede indstillet
(på mere end 1) (l 63)
Ved markering af menuen
[BURN DISC]
Optagede pixels i still-billeder
(l 109)
Ved markering af menuen
[PLAY DISC]
0.3M
640k480
Disktype (l 69)
0.2
640k360
DVD-RAM disk
Billedstørrelsen vises ikke for still-billeder
optaget med andre produkter eller hvis de har
andre billedstørrelser end vist ovenfor.
DVD-RW disk
DVD-R disk
DVD-R DL disk
CD-RW disk
CD-R disk
Ved tilslutning af en PictBridgekompatibel printer (l 77)
,
Adgang til harddisk eller SDkort (l 85)
∫ Bekræftelsessymboler
–– (Visning
af
klokkeslæt)
Det indbyggede batteri er ved
at være tomt. (l 24)
°
Advarsel/alarmsymbolet vises,
når LCD-skærmen drejes mod
objektivsiden. Drej LCDskærmen til normal position og
check advarsel/alarmsymbolet.
Der er ikke isat SD-kort/eller
det er et ubrugeligt kort.
G
92
LSQT1466
Der kan ikke opnås adgang til
harddisken, da
tabdetekteringsfunktionen har
registreret, at enheden blev
tabt.
Hvis funktionen detekterer, at
enheden tabes flere gange,
standser optagelsen muligvis.
Andet
Indikationer
2
Meddelelser
RECOMMEND DATA BACK UP PERIODICALLY.
Harddiskdrevets kapacitet er begrænset. Vi anbefaler jævnlig backup af vigtige, indspillede data på
en pc osv., for at sikre dem. Denne meddelelse angiver ikke at der er et problem med denne enhed.
HDD BACKUP RECOMMENDED.
Der er muligvis et problem med harddiskdrevet. Kopier øjeblikkeligt harddiskdrevets data over på
en pc og lad den reparere.
THIS CARD CANNOT RECORD IN VIDEO MODE.
Et 8 MB eller 16 MB SD-kort er isat i videooptagelsestilstand.
CHECK CARD.
Dette kort er ikke kompatibelt, og enheden kan ikke genkende det.
ERROR OCCURRED. RECORDING IS STOPPED.
≥ Ved brug af et SD-kort, der kan bruges til optagelse af levende billeder (l 17)
Ved visualisering af denne meddelelse anbefales det at man formaterer det anvendte SD-kort.
(l 66) Hvis et SD-kort formateres vil alle kortets indspillede data blive slettet. Tag en backup af SDkortets data på en pc osv., inden SD-kortet formateres.
≥ Ved brug af et andet kort
Benyt et Panasonic SD-kort eller et andet kort, som kan bruges til at optage levende billeder. (l 17)
THIS BATTERY CANNOT BE USED.
Benyt et batteri, der passer til denne enhed. (l 11)
Du forsøger at tilslutte en lysnetadapter, som ikke er kompatibel med videokameraet. Brug den
medfølgende lysnetadapter. (l 14)
Hvis du bruger et Panasonic batteri, som er kompatibelt med dette videokamera (l 11), skal du
tage batteriet ud, og isætte det igen. Hvis du får vist meddelelsen igen, selv om du gentager denne
handling flere gange, skal videokameraet sendes til reparation. Afbryd strømmen, og tal med den
forhandler, du har købt videokameraet hos. Prøv ikke på selv at reparere det.
EXIT THE MENU THEN CHANGE TO MANUAL MODE.
CANCEL NIGHT VIEW MODE
Du forsøger at bruge en funktion, som ikke kan bruges samtidig.
OPERATION FAILED. EXCESSIVE SHOCK DETECTED. PLEASE TRY AGAIN AFTER A WHILE.
Enheden har detekteret, at den er blevet tabt, så operationen er stoppet.
INTERNAL TEMPERATURE TOO HIGH. PLEASE TURN UNIT OFF AND WAIT A WHILE.
Temperaturen i enheden er høj, så den kan ikke betjenes. Sluk for strømmen, vent til enheden køler
ned, og tænd så for strømmen igen.
93
LSQT1466
OPERATION STOPPED. TEMPERATURE TOO LOW.
Denne enheds interne temperatur er meget lav og den kan derfor ikke betjenes.
Hvis “Please Wait.” vises efter denne meddelelse, skal du vente lidt, uden at slukke for enheden.
Det kan tage lidt tid, inden enheden kan bruges.
ERROR OCCURRED. PLEASE TURN UNIT OFF, THEN TURN ON AGAIN.
Der er detekteret en uregelmæssighed. Start enheden igen ved at slukke og tænde for strømmen.
DISCONNECT USB CABLE.
Enheden kan ikke oprette en korrekt forbindelse til pc’en eller printeren. Frakobl USB-kablet, kobl
det til igen og marker den ønskede USB-funktion igen.
CANNOT OPERATE WHILE USB CONNECTED.
Enhedens strøm kan ikke slukkes hvis den forbindes til en pc.
ALL CONTENTS ON THIS DISC WILL BE DELETED. DO YOU WANT TO CONTINUE?
Den isatte disk indeholder indspillede data. Bekræft indholdet ved at anvende den anordning
hvorpå dataet blev indspillet, inden sletning.
THIS SCENE CANNOT BE READ, DISC COPY IS ABORTED.
Slet den visualiserede scene inden den kopieres igen.
AN ERROR OCCURRED IN THE DVD BURNER. DISCONNECT THE USB CABLE FROM THIS
UNIT.
Kobl USB-forbindelseskablet Mini AB fra denne enhed, sluk strømmen og tænd den så igen.
Om genskabelse
Det er muligt, at systemet ikke kan gennemføre skrivning af en fil på normal vis, når f.eks. strømmen
slukkes under indspilning eller redigering.
Hvis der findes fejlagtig administrationsinformation under adgangstagen til harddiskdrev eller SD-kort,
visualiseres en af de følgende meddelelser muligvis. Følg nøje meddelelserne. (Reparationen kan,
afhængigt af fejlen, tage et stykke tid.)
HDD ERROR DETECTED. NOW REPAIRING DATA.
NOW REPAIRING DATA. DO NOT REMOVE CARD.
≥ Benyt et batteri med tilstrækkelig batteristrøm eller AC-adapteren, ved reparation af data. Selvom
strømmen slukkes uden at dataene repareres kan du reparere dem, når du tænder for strømmen
igen.
≥ Afhængig af dataenes tilstand, er det måske ikke muligt at reparere disken.
≥ Reparér aldrig et SD-kort, der er blevet indspillet på en anden anordning. Dette vil kunne forårsage
tab af data eller kortet.
94
LSQT1466
Andet
Nyttige råd
1
Funktioner som ikke
benyttes samtidigt
Visse funktioner i denne enhed er deaktiveret eller kan ikke vælges på grund af enhedens
specifikationer. Tabellen nedenfor viser eksempler på funktioner, som begrænses af forskellige
betingelser.
Funktioner
Forhold, der
inaktiverer funktionerne
Digital zoom
≥ I optagelsesfunktion for billeder
Om Intelligent auto-funktion
≥ Når farve-natsynsfunktion benyttes
Ind/udtoning
≥ I optagelsesfunktion for billeder
≥ Når PRE-REC benyttes
Farve-natsyn
≥ Under optagelse (Kan ikke indstille eller annullere)
≥ I optagelsesfunktion for billeder
≥ Når PRE-REC benyttes (Kan ikke indstille eller
annullere)
Modlyskompensation
≥ Når farve-natsynsfunktion benyttes
≥ Når blænder/forstærkning er valgt
Tilstanden Blød hud (Indstille og
annullere)
≥ Under optagelse
≥ Når PRE-REC benyttes
Hjælpetilstand
Ansigtsdetektering
≥ Når farve-natsynsfunktion benyttes
Scenefunktion
≥ Når farve-natsynsfunktion benyttes
Ændring af hvidbalance
≥ Når digital zoom benyttes
≥ Når farve-natsynsfunktion benyttes
Justering af lukkerhastighed, blænder/
forstærkning
≥ Når farve-natsynsfunktion benyttes
≥ Når scenefunktionen bruges
Vejledning
≥ Når der anvendes ansigtsdetektering
95
LSQT1466
Andet
Nyttige råd
2
Problem
Denne enhed kan ikke
tændes.
Denne enhed forbliver
ikke tændt længe nok.
Batteriet løber hurtigt tør.
Fejlfinding
Tjekpunkter
≥ Lad batteriet op med lysnetadapteren. (l 11)
≥ Kredsløbet for batteribeskyttelse kan have været i drift.
Tilslut batteriet til lysnetadapteren i 5 til 10 sekunder. Hvis
enheden stadig ikke kan benyttes, er der fejl på batteriet.
≥ Kontrollér at LCD-skærmen er åbnet.
≥ Batteriet påvirkes af omgivelsestemperaturen. På kolde
steder kan batteriets virketid blive afkortet.
≥ Batteriet har en begrænset levetid. Hvis virketiden stadig er
for kort, selv efter at batteriet er fuldt opladet, er batteriet
nedslidt har behov for udskiftning.
Denne enhed slukkes
automatisk.
≥ Hvis du ikke bruger enheden i ca. 5 minutter, bliver
strømmen automatisk slukket for at bevare
batterikapaciteten. For at genoptage optagelsen skal
strømmen tændes igen. Strømmen slukker ikke automatisk,
når økonomifunktionen (l 22) er sat til [OFF].
Indikationen for
resterende
batterikapacitet vises
ikke korrekt.
≥ Visningen af den resterende batterikapacitet er en
tilnærmelse. For at få vist den resterende batterikapacitet
korrekt skal du oplade batteriet, aflade det og oplade det
igen. (Selv med denne handling er det måske ikke muligt at
få vist den resterende batterikapacitet korrekt, hvis batteriet
har været ud for længere tids meget lav eller meget høj
temperatur, eller hvis batteriet oplades hele tiden.)
Enheden kan ikke
betjenes, selvom den er
tændt.
≥ Denne enhed kan ikke betjenes med mindre man åbner
LCD-monitoren.
≥ Tænd for strømmen igen. Hvis funktionen ikke bliver
normal, fjern da batteriet eller lysnetadapteren, vent ca. 1
minut, og tilslut batteriet eller lysnetadapteren igen. Vent
endnu 1 minut, og tænd igen. (Hvis ovenstående udføres,
mens kortet bruges, kan data på SD-kortet eller HDDenheden blive beskadiget).
Denne enhed fungerer
ikke normalt.
96
LSQT1466
Problem
Tjekpunkter
Der høres en klikkende
lyd når der slukkes for
strømmen.
≥ Det er lyden af objektivet, der bevæger sig, og er ikke en
defekt.
Scenen er pludseligt
ændret.
(Tilstanden Demo er
tændt)
≥ Hvis man, i tilstanden videoindspilning eller
billedindspilning, indstiller [DEMO MODE] på [ON] uden at
sætte et SD-kort i, indtager denne enhed automatisk
demonstrationstilstanden, for at oplyse om dens funktioner.
Den skal sædvanligvis være indstillet på [OFF]. (l 23)
En funktionsvisning som
f.eks. resterende tid eller
forløbet tid vises ikke.
≥ Ved indstilling af [SETUP] > [DISPLAY] > [OFF],
visualiseres ingen andre indikationer en advarsler og dato.
Optagelse starter ikke,
selvom der er strøm på
enheden.
≥ Det er ikke muligt at indspille hvis SD-kortets
skrivningsbeskyttelse er indstillet på LOCK. (l 16)
≥ Frigør hukommelse ved at slette unødvendige scener
(l 54) eller benyt et nyt SD-kort, hvis harddiskdrevets eller
SD-kortets hukommelse er opbrugt.
≥ Er enheden sat til videoindspilningsfunktion eller
billedindspilningsfunktion?
≥ Hvis SD-kortslottets låg står åbent vil denne enhed muligvis
ikke virke normalt. Luk kortslottets låg.
Optagelse starter, men
stopper øjeblikkeligt.
≥ Enheden er varm. Følg meddelelserne på displayet. Sluk
for enheden og lad den stå et stykke tid, inden den benyttes
igen.
≥ Hvis indspilningen stopper under brug af harddiskdrevet,
skal der tages en backup af harddiskdrevets data på en pc,
osv. og derefter formateres harddiskdrevet. (l 66)
Afspilningsbilledet
forsvinder et øjeblik.
Driften stopper tilfældigt.
≥ Hvis enheden er udsat for voldsomme vibrationer eller stød
under optagelse på harddisken, stopper optagelsen
muligvis for at beskytte harddisken. Hvis enheden bruges
et sted, hvor der er høje lyde, stopper optagelsen muligvis
pga. støjvibrationer. Optagelse af data på et SD-kort
anbefales sådanne steder.
≥ Funktionen slagregistrering har sat ind, for at beskytte
harddiskdrevet. Undgå at tage eller ryste denne enhed
under betjening.
97
LSQT1466
Problem
Tjekpunkter
Indspilningen stopper
pludseligt under
indspilning af levende
billeder på et SD-kort.
≥ Benyt et SD-kort, der kan anvendes til indspilning af
levende billeder. (l 17)
≥ Ved brug af SD-kort, hvorpå data er blevet skrevet flere
gange og hvis dataskrivningshastighed er nedsat, kan
indspilningen pludselig stoppe under indspilning af levende
billeder. Tag en backup af SD-kortets data på en pc osv. og
formatér derefter SD-kortet. (l 66)
Autofokus virker ikke.
≥ Tryk på knappen MANUAL AF/MF for at slette MF-ikonet,
eller tryk på knappen iA.
≥ Der er visse motiver og omgivelser, hvor autofokus ikke
fungerer korrekt. (l 104) Hvis det er tilfældet, brug da den
manuelle fokusfunktion til at justere fokus. (l 46)
“CONDITION TOO DARK,
OR OPEN LENS COVER.”
vises.
≥ Åbn linseafskærmningen inden enheden tændes.
≥ Denne meddelelse kan visualiseres hvis man forsøger på
at indspille på meget mørke steder.
Lyd afspilles ikke fra den
indbyggede højttaler i
denne enhed.
≥ Under afspilning, bevæg da lydstyrkeknappen for at vise
lydstyrkesymbolet og juster den. (l 50)
Selv om denne enhed er
korrekt forbundet til et
TV, kan man ikke se
afspillede billeder.
≥ Læs venligst dit fjernsyns betjeningsanvisninger og markér
det videoinput denne enhed er forbundet til.
≥ Skift indstillingen, så den passer til fjernsynets højdebreddeforhold. (l 68)
Afspillede billeder
sammenpresses i
vandret plan.
Scener eller filer kan ikke
slettes eller redigeres.
≥ Spærrede scener eller filer kan ikke slettes. Ophæv låsen.
(l 56, 62)
≥ Du kan muligvis ikke slette scener, der vises som [ ] på
miniaturevisningen. Hvis scenerne er overflødige, kan du
formatere harddisken eller SD-kortet for at slette dataene.
(l 66). Vær opmærksom på, at hvis harddisken eller SDkortet formateres, slettes alle dataene, som er optaget på
harddisken eller SD-kortet.
≥ Hvis SD-kortets skrivningsbeskyttelse er indstillet på LOCK
vil sletning og redigering ikke være tilgængelig. (l 16)
Billederne på SD-kortet
ser ikke normale ud.
≥ Dataene kan blive ødelagte. Det kan have taget skade af
statiske eller elektromagnetiske bølger. Gem også vigtige
data på en pc eller andre produkter.
98
LSQT1466
Problem
Tjekpunkter
Selvom harddiskdrevet
eller et SD-kort er blevet
formateret, kan det ikke
benyttes.
≥ Enten denne enhed eller kortet kan have taget skade.
Kontakt venligst en forhandler.
≥ Benyt et SD-hukommelseskort på mellem 8 MB og 32 GB
med dette videokamera. (l 15)
Indikeringerne
forsvinder.
≥ Ingen handling kan udføres på denne enhed, når den er
forbundet til en pc.
≥ Sluk for strømmen til denne enhed. Hvis strømmen ikke
kan slukkes, fjern batteriet eller lysnetadapteren og slut det/
den til igen. Tænd for strømmen igen. Hvis den normale
funktion stadig ikke er genoprettet, tag netledningen ud, og
kontakt den forhandler, du købte denne enhed af.
Skærmbilledet fryser
fast.
Man kan ikke udføre
nogen funktioner.
“ERROR OCCURRED.
PLEASE TURN UNIT OFF,
THEN TURN ON AGAIN.”
vises.
≥ Videokameraet har detekteret en fejl. Start enheden igen
ved at slukke og tænde for strømmen.
≥ Hvis du ikke slukker og tænder for strømmen selv, slukker
strømmen automatisk om ca. 1 minut.
≥ Reparation er nødvendig, hvis meddelelse herom vises
flere gange, også efter genstart. Sluk for strømmen, og
kontakt den forhandler, som du har købt denne enhed af.
Forsøg ikke at reparere enheden selv.
Når SD-kortet isættes i
denne enhed, genkendes
det ikke.
≥ Brug denne enhed til at formatere SD-kort. Vær
opmærksom på, at hvis et SD-kort formateres, vil alle data,
som er indspillet på kortet, blive slettet. (l 66)
Når SD-kortet isættes i en
anden enhed, genkendes
det ikke.
≥ Kontrollér at enheden er kompatibel med både kapacitet og
den type SD-kort (SD hukommelseskort og SDHC
hukommelseskort), der er sat i. Indhent yderligere
oplysninger i anordningens betjeningsanvisninger.
99
LSQT1466
Med andre produkter
Problem
Lyden afspilles ikke
korrekt ved afspilning af
en DVD-disk, der er
blevet kopieret ved hjælp
af DVD-brænderen.
Tjekpunkter
≥ Lyden afspiller muligvis ikke korrekt hvis scenerne,
indspillet på et SD-kort ved at indstille [AUDIO REC] på
[MPEG] kopieres på en DVD-disk ved hjælp af DVDbrænderen og derefter afspilles på andre anordninger.
Indspil, i sådanne tilfælde, scenerne ved at indstille
[AUDIO REC] på [DOLBY] og derefter kopiere på disken.
Eller benyt denne enheds medfølgende software til
scenekopiering.
Med en pc
Problem
Tjekpunkter
Denne enhed spores ikke
af pc’en, når den
tilsluttes gennem USBkablet.
≥ Luk menuens skærmbillede inden USB-kablet tilsluttes.
≥ Markér en anden USB-terminal på pc’en.
≥ Kontrollér systemomgivelserne. (l 80)
≥ Frakobl USB-kablet, sluk enheden og tænd den så igen og
tilslut derefter USB-kablet.
Når USB-kablet frakobles
vil der blive vist en
fejlmeddelelse på pc’en.
≥ Dobbeltklik ikonet
(
) i opgavebakken og følg
skærmanvisningerne, for at frakoble USB-kablet uden
problemer.
Funktionen DVD COPY
starter ikke.
≥ Det er nødvendigt først at installere VideoCam Suite fra
den medfølgende cd-rom på din pc, for at kunne skabe
DVD-videodisks ved hjælp af funktionen DVD COPY.
(l 83)
Jeg kan ikke kopiere
levende billeder ved
hjælp af funktionen
DVD COPY.
≥ Når levende billeder er blevet kopieret én gang ved hjælp af
funktionen DVD COPY, kan de ikke kopieres endnu en
gang.
Importér de levende billeder på pc’en og skriv dem derefter
over på dvd-disken.
Det tager lang tid at
skabe en DVD.
≥ Det kan tage et vist stykke tid at skabe en DVD, også
selvom filerne med levende billeder er små.
DVD-spilleren kan ikke
afspille de disks, der er
skabt ved hjælp af
VideoCam Suite.
≥ Afspilleren skal understøtte afspilning af samme type DVDdisk, for at kunne afspille en DVD-disk skabt ved hjælp af
VideoCam Suite. (Jævnfør afspillerens
betjeningsanvisninger.)
100
LSQT1466
Andet
Forsigtighedsregler ved brug
Om denne enhed
≥ Denne enhed og SD-kortet bliver varme efter
længerevarende betjening, men dette er ikke
en fejlfunktion.
Hold SD Card/Hard Disk Video Camera så
langt væk fra elektromagnetisk udstyr som
muligt (som f. eks. mikrobølgeovne, tv-sæt,
videospil osv.).
≥ Hvis du bruger dit SD Card/Hard Disk Video
Camera ovenpå eller nær et tv, kan billeder og
lyd på SD Card/Hard Disk Video Camera
forstyrres af elektromagnetisk udstråling.
≥ Brug ikke dit SD Card/Hard Disk Video Camera
tæt ved en mobiltelefon, da støj kan påvirke
billede og lyd.
≥ Optagede data kan beskadiges og billeder
forvrænges af kraftige magnetiske felter fra
højttalere og store motorer.
≥ Elektromagnetisk udstråling dannet af
mikroprocessorer, kan påvirke SD Card/Hard
Disk Video Camera negativt, og forstyrre
billede og lyd.
≥ Hvis dit SD Card/Hard Disk Video Camera er
påvirket negativt af elektromagnetisk udstyr og
ikke fungerer korrekt længere, skal du slukke
for dit SD Card/Hard Disk Video Camera og
fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren.
Indsæt derefter batteriet igen, eller gentilslut
lysnetadapteren, og tænd for dit SD Card/Hard
Disk Video Camera.
Brug ikke dit SD Card/Hard Disk Video
Camera i nærheden af radiosendere eller
højspændingsledninger.
≥ Optagelse i nærheden af radiosendere eller
høj-spændingsledninger kan have negativ
indvirkning på de optagede billeder og lyd.
Sørg for at benytte de medleverede ledninger
og kabler. Hvis du bruger ekstraudstyr, benyt
da de ledninger og kabler, som blev leveret
med dem.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod enheden.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne kemikalier mod
enheden, kan dens udseende blive skæmmet,
og overfladen skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter have
kontakt med enheden i længere tid.
Når du benytter enheden i omgivelser med
meget sand eller støv, f.eks. på en strand, lad
da ikke sand eller fint støv komme ind i
enheden og dens stik.
Hold også enheden væk fra havvand.
≥ Sand eller støv kan være trængt ind i enheden.
(Der bør udvises forsigtighed under isætning
og udtagning af et SD-kort.)
≥ Hvis havvand stænker mod enheden, tør da
vandet af med en hårdt opvredet klud. Tør
derefter enheden af igen med en tør klud.
Undgå at tabe enheden eller støde den mod
noget, når du bærer den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Rengøring
≥ Før rengøring skal batteriet udtages, eller
lysnetkablet tages ud af stikkontakten. Derefter
skal enheden tørres af med en blød, tør klud.
≥ Hvis enheden er meget beskidt, kan du dyppe
en klud i noget vand og vride kluden hårdt op
og derefter tørre enheden af med den fugtige
klud. Tør enheden efter med en tør klud.
≥ Brug af rensebenzin, fortynder, sprit eller
opvaskemiddel kan ændre kamerahuset eller
forårsage, at kameraets overflade skaller af.
Disse opløsningsmidler må ikke anvendes.
≥ Hvis du bruger en kemisk præpareret
støveklud, skal du følge de instruktioner, der
fulgte med kluden.
Brug ikke enheden til overvågningsformål
eller andre erhvervsmæssige formål.
≥ Denne enhed er beregnet på afbrudt brug. Den
er ikke beregnet på kontinuerlig brug, industrieller forretningsanvendelse, der medfører
længerevarende brug.
≥ I visse situationer kan kontinuerligt brug
resultere i at enheden overophedes og
forårsage fejlfunktioner. Et sådant brug
frarådes stærkt.
101
LSQT1466
Når du ikke skal bruge enheden i længere tid
≥ Når enheden opbevares i et skab el.lign.,
anbefales det at man anbringer et
tørringsmiddel (silica gel) sammen med den.
Ved bortskaffelse eller overdragelse af denne
enhed skal du være opmærksom på, at:
≥ Formatering og sletning kun ændrer
filstyringsoplysningerne og kan ikke anvendes
til fuldstændigt at slette dataene på denne
enheds harddisk. Dataene kan gendannes ved
brug af software, man kan få i handlen.
≥ Det anbefales, at du fysisk formaterer
harddisken, før den bortskaffes eller gives
væk. For at formatere harddisken skal du
tilslutte enheden vha. lysnetadapteren, vælge
[FORMAT HDD] # [YES] i menuen og derefter
trykke på og holde slettetasten nede, som vist
på skærmbilledet nedenfor, i ca. 3 sekunder.
Når datasletningsskærmen for harddisken
vises, skal du vælge [YES] og derefter følge
anvisningerne på skærmen.
≥ Pas på dataene på harddisken. Panasonic kan
ikke gøres ansvarlig for spredning af private
data, selv om dette er højst usandsynligt.
Om batteriet
Batteriet, der benyttes i denne enhed, er et
udskifteligt lithium-ion batteri. Det påvirkes af
luftfugtighed og temperatur, og effekten stiger, jo
mere temperaturen stiger eller falder. I kolde
områder tændes symbolet for fuld opladning
måske ikke, og symbolet for lav batterikapacitet
kan fremkomme ca. 5 minutter efter, at man er
begyndt at bruge enheden. Ved høje
temperaturer kan beskyttelsesfunktionen blive
udløst, hvilket gør det umuligt at bruge enheden.
Sørg altid for at tage batteriet af efter brug.
≥ Hvis batteriet efterlades isat, vil der blive brugt
en smule strøm også selv om enhedens strøm
er slukket. Hvis enheden holdes i denne
tilstand kan batteriet blive overafladt. Dette kan
102
LSQT1466
resultere i at batteriet ikke længere kan bruges,
heller ikke efter det er blevet ladt op.
≥ Batteriet bør opbevares i en plasticpose, så
metal ikke kan røre ved kontakterne.
≥ Batteriet bør opbevares på et køligt sted uden
fugtighed og ved så små temperaturudsving
som muligt. (Anbefalet temperatur: 15 °C til
25 °C, Anbefalet luftfugtighed: 40% til 60%)
≥ Ekstremt høje eller lave temperaturer kan
forkorte batteriets levetid.
≥ Hvis batteriet opbevares ved høj temperatur,
høj luftfugtighed eller i olie- eller røgfyldte
omgivelser, kan terminalerne ruste og
forårsage funktionsfejl.
≥ Vi anbefaler at batteriet oplades en gang om
året og opmagasineres igen efter at have
opbrugt al den opladede kapacitet, hvis
batteriet ikke benyttes i lange tidsrum.
≥ Støv og andet materiale, som sidder på
batterikontakterne, bør fjernes.
Sørg for at have ekstra batterier med, når du
tager ud for at optage.
≥ Forbered tilstrækkeligt med batterier til en
brugsperiode på mindst 3 til 4 gange den
tidsperiode, du har planlagt at indspille i.
≥ Koldt vejr, som når man f.eks. står på ski, kan
afkorte indspilningstidsrummet.
Hvis du ved et uheld taber batteriet, skal du
kontrollere om kontakterne er blevet
beskadiget.
≥ Isættelse af et batteri med beskadigede
tilslutninger kan ødelægge enheden eller
lysnetadapteren.
Kast ikke et gammelt batteri på ild.
≥ Hvis man opvarmer et batteri eller kaster det
på ild, kan det eksplodere.
Hvis driftstiden er meget kort selv efter at et
batteri er blevet genopladet, er batteriet slidt
op. Vær venlig at købe et nyt batteri.
Om lysnetadapteren
≥ Batteriladning kan tage lang tid eller ikke
foregå hvis batteriets temperatur er meget høj
eller meget lav.
≥ Hvis CHARGE-lampen bliver ved med at
blinke, skal du sørge for, at kontaktfladerne på
batteriet eller lysnetadapteren er fri for snavs,
fremmedlegemer eller støv, og tilslut dem igen
korrekt.
Hvis opladelampen stadig blinker, kan der
være noget i vejen med batteriet eller
lysnetadapteren. Kontakt forhandleren.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på en
radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
Hold lysnetadapteren 1 m eller mere fra
radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende lyd.
Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren efter brug.
(Hvis den efterlades tilkoblet, vil der stadig
være et lille strømforbrug.)
≥ Hold altid elektroderne på lysnetadapteren og
batteriet rene.
LCD-skærm
≥ Tør LCD-monitoren ren med en blød klud, når
den er snavset.
≥ Hvis LCD-skærmen udsættes for drastiske
temperatursvingninger, kan der opstå kondens.
Tør den af med en blød, tør klud.
≥ Når enheden er blevet meget kold, f.eks. efter
opbevaring i kolde omgivelser, vil dens LCDskærm være lidt mørkere end normalt lige efter
at strømmen tændes. Den normale lysstyrke vil
komme tilbage, når enhedens indre temperatur
stiger.
Om kondens
Hvis der opstår kondens på enheden vil linsen
dugge til, harddiskdrevet kan tage skade og
enheden vil muligvis ikke virke korrekt. Sørg for
at der ikke dannes kondens. Hvis det skulle ske,
gør da som beskrevet nedenfor.
Årsager til kondens
Kondens opstår, når omgivelsernes
temperatur og luftfugtighed ændres som
følger.
≥ Når denne enhed bliver taget fra kolde
omgivelser (f.eks. en skibakke) til et varmt
lokale.
≥ Når denne enhed tages ud af en bil med
klima-anlæg.
≥ Når et koldt lokale varmes hurtigt op.
≥ Når kold luft fra et klimaanlæg blæser direkte
på denne enhed.
≥ Efter regnbyger på en sommereftermiddag.
≥ Når denne enhed befinder sig på et meget
fugtigt sted, hvor luften er tyk af vanddamp.
(f. eks. et opvarmet svømmebasin)
Nyttige råd
Hvis du f.eks. har benyttet denne enhed til
optagelse på en skibakke og tager den ind i et
varmt område, anbring da enheden i en
plasticpose, fjern så meget af luften fra
plastikposen som muligt og luk posen. Lad
enheden ligge i ca. en time i lokalet, så
enhedens temperatur er tæt på rumtemperatur,
før den bruges.
Der bliver anvendt ekstremt høj
præcisionsteknologi for at fremstille LCDskærmen, som har ca. 123.000 pixels.
Resultatet er mere end 99,99% effektive
pixels med kun 0,01% pixels, som er inaktive
eller permanent lysende. Dette er dog ikke en
funktionsfejl og påvirker ikke det optagede
billede.
103
LSQT1466
Andet
Forklaring af begreber
Automatisk hvidbalance
Hvidbalancefunktionen analyserer lysets farve
og justerer den, så den hvide farve bliver en
renere hvid. Enheden finder farven på det lys,
der kommer gennem objektivet. Herigennem kan
den vurdere optagelsesbetingelserne og vælge
den nærmeste farvejustering.
Dette kaldes automatisk hvidbalancejustering.
Da denne enhed kun har oplysninger om hvid
farve under visse lyskilder, fungerer automatisk
hvidbalancejustering ikke normalt under andre
lyskilder.
3)
4)
6 000K
5)
5 000K
6)
1)
4 000K
7)
3 000K
8)
9)
10)
1 000K
Ovenstående illustration viser over hvilket
interval den automatiske hvidbalance virker.
1) Denne enheds effektive område for
automatisk hvidbalancejustering
2) Blå himmel
3) Overskyet (regn)
4) Fjernsynsskærm
5) Sollys
6) Hvid fluorescerende lampe
7) Halogenpære
8) Pære med glødetråd
9) Solopgang eller solnedgang
10) Levende lys
Uden for det effektive område for automatisk
hvidbalancejustering vil billedet bliver rødligt eller
blåligt. Selv inden for det effektive område for
automatisk hvidbalancejustering, vil automatisk
hvidbalancejustering måske ikke fungere korrekt,
hvis der er mere end en lyskilde. Hvis lyset er
uden for området for automatisk
104
LSQT1466
Hvidbalancejustering
Hvidbalancejustering analyserer den hvide farve
ved forskellige lyskilder. Ved at kunne genkende
den hvide farve ved sollys og den hvide farve
ved fluorescerende lys, kan enheden justere
balancen for de andre farver.
Da den hvide farve er en reference for alle de
andre farver kan denne enhed indspille billeder
med en naturlig farvetone, hvis den kan
genkende den hvide referencefarve.
2)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
2 000K
hvidbalancejustering, brug da den manuelle
hvidbalancejusteringsfunktion.
Autofokus
Objektivet bevæges frem eller tilbage automatisk
for at stille skarpt på motivet.
Autofokus har følgende egenskaber.
≥ Justerer fokus, så de lodrette linjer og kanter i
et motiv ses mere klart.
≥ Forsøger at stille skarpt på en genstand, som
har høj kontrast.
≥ Fokuserer kun i midten af skærmen.
På grund af disse egenskaber fungerer
autofokus ikke korrekt i de følgende situationer.
Optag da billederne med manuel fokusfunktion.
Optagelse af fjerne og nære objekter på
samme tid
Da enheden fokuserer på hvad der er i midten af
skærmen, er det vanskeligt at få baggrunden
skarp, når der fokuseres på nære objekter.
Under optagelse af personer med fjerne bjerge i
baggrunden, kan du ikke fokusere på det nære
og det fjerne motiv på samme tid.
Optagelse af et motiv bag et snavset eller
støvet vindue
Motivet bag vinduet vil måske ikke blive skarpt,
fordi der fokuseres på det snavsede vindue.
Hvis man optager et motiv på den modsatte side
af en vej med kraftig trafik, kan et
forbipasserende køretøj blive bragt i fokus.
Optagelse af et motiv, som er omkranset af
genstande med skinnende overflader eller
stærkt spejlende genstande
Da alt, som skinner eller glimter, bliver bragt i
fokus, er det vanskeligt at fokusere på motivet,
der skal optages. Motivet kan blive uskarpt, når
man optager ved vandkanten, om natten eller
hvor der er fyrværkeri eller specielle former for
belysning.
Optagelse af et motiv i mørke omgivelser
Enheden kan ikke fokusere korrekt, fordi den
lysinformation, der kommer gennem objektivet,
er betydeligt nedsat.
Optagelse af et motiv i hurtig bevægelse
Da fokuslinsen inde i objektivet bevæges
mekanisk, kan den ikke følge med et motiv i
hurtig bevægelse.
Når man f.eks. optager en sportsbegivenhed
med motiver, der bevæger sig hurtigt, kan det gå
ud over evnen til at fokusere skarpt.
Optagelse af et motiv med ringe kontrast
Det er let at fokusere på motiver, der har skarp
kontrast eller lodrette linjer/striber. Det
indebærer, at et motiv med ringe kontrast som
f.eks. en hvid mur kan blive uskarpe, fordi
enheden fokuserer på grundlag af lodrette linjer i
et billede.
105
LSQT1466
Andet
Specifikationer
SD Card/Hard Disk Video Camera
Information vedrørende din sikkerhed
Strømkilde:
Strømforbrug:
DC 9,3 V/7,2 V
Optager
3,8 W
Signalsystem
CCIR: 625 linjer, 50 felts PAL farvesignal
Optagelsesformat
SD-kort: Baseret på SD-video-standard
Harddiskdrev: Uafhængig standard
Billedsensor
1/8z CCD-billedsensor
I alt: 800 K
Effektive pixels:
Levende billede: 400 K (4:3), 370 K (16:9)
Stillbillede: 410 K (4:3), 380 K (16:9)
Objektiv
Auto-blænde, F1.9 til F5.7
Brændvidde: 1,5 mm til 105 mm
Makro (fuld automatisk fokusering)
Filterdiameter
37 mm
Zoom
70k optisk zoom, 100k/3500k digital zoom
Skærm
2,7z bred LCD-skærm (ca. 123 K pixels)
Mikrofon
Stereo (med en zoomfunktion)
Højttaler
1 rund højttaler ‰ 15 mm
Standard belysning
1.400 lx
Krævet
minimumbelysning
Ca. 6 lx (Lavt lysniveau-funktion: 1/25)
Ca. 2 lx med farve-natsynsfunktion
Video outputniveau
1,0 Vp-p, 75 ™
Audio outputniveau
(Line)
316 mV, 600 ™
USB
Kortlæserfunktion (Ingen beskyttelse for ophavsrettigheder)
Harddisk-læserfunktion
Hi-Speed USB (USB 2.0)-standard opfyldt
USB-tilslutningstype Mini AB
PictBridge-standard opfyldt
USB host funktion (til DVD-brænder)
106
LSQT1466
Mål
(uden fremspringende
dele)
53 mm (B) k 66,3 mm (H) k 107 mm (D)
Vægt
Ca. 310 g
[uden medfølgende batteri og SD-kort (ekstraudstyr)]
Lagring i gang
Ca. 361 g
[med medfølgende batteri og SD-kort (ekstraudstyr)]
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftsfugtighed
10% til 80%
Driftshøjde
Mindre end 3000 m over havet
Levende billeder
Optagelsesmedier
SD-hukommelseskort (udtageligt):
32 MB*1/64 MB*1/128 MB*1/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB
(i overensstemmelse med format FAT12 og FAT16)
SDHC-hukommelseskort (udtageligt):
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/32 GB (FAT32 format som relevant)
Harddiskdrev (stationært):
80 GB*2 (SDR-H90)
60 GB*3 (SDR-H80)
Kompression
MPEG-2
Optagelsesfunktion og
overførselshastighed
XP: 10 Mbps (VBR)
SP: 5 Mbps (VBR)
LP: 2,5 Mbps (VBR)
Optagelsestid
Se side 31.
Lydkompression
SD-kort: Dolby Digital/MPEG-1 Audio Layer 2
Harddiskdrev: Dolby Digital
16 bits (48 kHz/2 kanaler)
Maksimum antal
optagelige mapper og
scener
SD-kort: 99 mapperk99 scener (9801 scener)
Harddiskdrev: 999 mapperk99 scener (98901 scener)
(Når datoen ændres, oprettes der en ny mappe, og scener optages i
denne nye mappe, også selvom antallet af scener i den gamle mappe
ikke har nået 99.)
*1 Driften kan ikke garanteres.
*2 Harddiskdrevet på 80 GB benytter en del af den disponible plads til formatering, filadministration og
andre formål. 80 GB svarer til 80.000.000.000 byte. Den disponible kapacitet vil være lavere.
*3 Harddiskdrevet på 60 GB benytter en del af den disponible plads til formatering, filadministration og
andre formål. 60 GB svarer til 60.000.000.000 byte. Den disponible kapacitet vil være lavere.
107
LSQT1466
Stillbilleder
Optagelsesmedier
SD-hukommelseskort (udtageligt):
8 MB/16 MB/32 MB/64 MB/128 MB/256 MB/512 MB/1 GB/2 GB
(i overensstemmelse med format FAT12 og FAT16)
SDHC-hukommelseskort (udtageligt):
4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/32 GB (FAT32 format som relevant)
Harddiskdrev (stationært):
80 GB*1 (SDR-H90)
60 GB*2 (SDR-H80)
Kompression
JPEG (Design rule for Camera File system, baseret på Exif 2.2
standard), DPOF-kompatibel
Billedstørrelse
640k480 (4:3), 640k360 (16:9)
Antal billeder, som kan
optages
Se side 109.
*1 Harddiskdrevet på 80 GB benytter en del af den disponible plads til formatering, filadministration og
andre formål. 80 GB svarer til 80.000.000.000 byte. Den disponible kapacitet vil være lavere.
*2 Harddiskdrevet på 60 GB benytter en del af den disponible plads til formatering, filadministration og
andre formål. 60 GB svarer til 60.000.000.000 byte. Den disponible kapacitet vil være lavere.
Lysnetadapter
Information vedrørende din sikkerhed
Strømkilde:
Strømforbrug:
DC-udgang:
110 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
19 W
DC 9,3 V, 1,2 A (Enhedsbetjening)
DC 8,4 V, 0,65 A (Batteriopladning)
Mål
92 mm (B) k 33 mm (H) k 61 mm (D)
Vægt
Ca. 115 g
Specifikationerne kan blive ændret uden foregående varsel.
108
LSQT1466
Antal billeder, der kan optages
Billedstørrelse
[HDD]
[SD]
0.3M (640k480)
0.2
(640k360)
80 GB (SDR-H90)
99999*
99999*
60 GB (SDR-H80)
99999*
99999*
37
8 MB
37
16 MB
92
92
32 MB
200
200
430
64 MB
430
128 MB
820
820
256 MB
1710
1710
512 MB
3390
3390
1 GB
6790
6790
2 GB
13820
13820
4 GB
27150
27150
6 GB
41280
41280
8 GB
55260
55260
12 GB
83350
83350
16 GB
99999*
99999*
32 GB
99999*
99999*
* Denne enhed kan højst indspille 99.999 stillbilleder på harddiskdrev eller på disse SD-kort.
≥ Antallet af billeder, der kan optages, afhænger af det motiv, der optages.
≥ Hukommelseskapaciteten, der angives på SD-kortets etiket, svarer til den totale kapacitet til
copyrightbeskyttelse og –administration samt den kapacitet, der kan anvendes på enheden, en pc,
osv.
≥ Tallene i tabellen er omtrentlige værdier.
≥ Hvis du har optaget film på harddisken eller et SD-kort, bliver antallet af still-billeder, der kan optages,
meget mindre.
109
LSQT1466
EU
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement