Panasonic SDRS45, SDRT50, SDRH85 Operating instructions

Panasonic SDRS45, SDRT50, SDRH85 Operating instructions
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 1 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Betjeningsvejledning
SD Video Camera
Model nr. SDR-S50
SDR-S45
SDR-T50
SD/HDD Video Camera
Model nr.
SDR-H85
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
Der henvises ligeledes til brugervejleningen (i PDF-format), som
også findes på medfølgende CD-ROM.
Her kan du bl.a. lære om avancerede betjeningsmetoder og søg hjælp i
Fejlfinding.
VQT2L24-1
EC
F0110RN1030
until
2010/1/25
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 2 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR
BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER
PRODUKTSKADE,
≥ MÅ DETTE UDSTYR IKKE
UDSÆTTES FOR REGN,
FUGTIGHED, DRYP ELLER STÆNK.
SØRG FOR AT DER IKKE STILLES
GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE
SÅSOM VASER PÅ UDSTYRET.
≥ BRUG KUN DET ANBEFALEDE
TILBEHØR.
≥ FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER
BAGSIDEN); DER ER INGEN DELE
DERINDE, SOM KAN REPARERES
AF BRUGEREN. LAD SERVICE
BLIVE UDFØRT AF KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
FORSIGTIG!
≥ DETTE APPARAT MÅ IKKE
INSTALLERES ELLER ANBRINGES I
EN REOL, ET INDBYGGET SKAB
ELLER ET ANDET AFLUKKET
OMRÅDE. SØRG FOR GOD
VENTILATION TIL APPARATET. FOR
AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD ELLER BRANDFARE PGA.
OVEROPHEDNING SKAL MAN
SØRGE FOR, AT GARDINER OG
ANDRE MATERIALER IKKE
TILSTOPPER
VENTILATIONSHULLERNE.
≥ ENHEDENS
VENTILATIONSHULLERNE MÅ IKKE
TILDÆKKES MED AVISER, DUGE,
GARDINER ELLER LIGNENDE.
≥ UNDGÅ ÅBEN ILD, SOM F.EKS.
LEVENDE LYS, OVEN PÅ ENHEDEN.
≥ BATTERIER BORTSKAFFES
KORREKT I HENHOLD TIL
MILJØLOVGIVNINGEN.
2
VQT2L24 (DAN)
Elkontakten skal installeres så tæt på
udstyret som muligt og være let
tilgængelig.
Hovedkontakten til strømledningen skal
være let at betjene.
For at sikre, at apparatet ikke er
strømførende, skal du fjerne
strømledningen fra lysnetstikket.
Advarsel
Antændings-, eksplosions og brandfare.
Batteriet må ikke skilles ad, opvarmes til
over 60 xC eller brændes.
∫ EMC elektrisk og magnetisk
kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på typepladen.
Brug kun det anbefalede tilbehør.
≥ Benyt ikke andre AV kabler og USB-kabler
end de medfølgende.*
* Der følger ikke et USB-kabel med
SDR-S45. Brug kun et originalt USB-kabel
(l 7) fra Panasonic.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns
rækkevidde for at undgå, at de sluger det.
Produktinformationsmærket er
placeret i bunden af enhederne.
∫ Brugerinformation om indsamling
og bortskaffelsse af
elektronikskrot og brugte batterier
Disse symboler på produkter,
emballage og/eller
ledsagedokumenter betyder, at
brugte elektriske og elektroniske
produkter og batterier ikke må
smides ud som almindeligt
husholdningsaffald.
Sådanne gamle produkter og
batterier skal indleveres til
behandling, genvinding resp. recycling i
henhold til gældende nationale bestemmelser
samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 3 ページ
Ved at bortskaffe sådanne produkter og
batterier på korrekt vis hjælper du med til at
beskytte værdifulde ressourcer og imødegå
de negative påvirkninger af det menneskelige
helbred og miljøet, som vil kunne være følgen
af usagkyndig affaldsbehandling.
Ønsker du mere udførlig information om
indsamling og recycling af gamle produkter
og batterier, kan du henvende dig til din
kommune, deponeringsselskabet eller stedet,
hvor du har købt produkterne.
Usagkyndig bortskaffelse af elektronikskrot og
batterier kan eventuelt udløse bødeforlæg.
For kommercielle brugere i
Den Europæiske Union
Når du ønsker at kassere
elektriske eller elektroniske
apparater, bedes .du
henvende dig til din
forhandler eller leverandør
for nærmere information.
[Information om bortskaffelse i lande
uden for Den Europæiske Union]
Disse symboler gælder kun inden for Den
Europæiske Union. Ønsker du at kassere
sådanne produkter, bedes du forhøre dig
hos din forhandler eller kommune med
henblik på en hensigtsmæssig bortskaffelse.
Information om
batterisymbol (to
eksempler nedenfor):
Dette symbol kan optræde
sammen med et kemisk
symbol. I så fald opfylder det
kravene for det direktiv, som
er blevet fastlagt for det
pågældende kemikalie.
Cd
∫ Forsigtighedsregler ved brug
Hold SD Video Camera, SD/HDD Video
Camera så langt væk fra magnetiseret
udstyr (som f.ek. mikrobølgeovne, TV’er,
videospiludstyr osv.).
≥ Hvis du bruger SD Video Camera, SD/
HDD Video Camera tæt på et TV, kan lyd
og billeder på SD Video Camera, SD/HDD
Video Camera blive forvrænget på grund
af elektromagnetisk stråling.
≥ Brug ikke SD Video Camera, SD/HDD
Video Camera tæt ved en mobiltelefon, da
støj kan påvirke lyd og billede.
≥ Optagede data kan blive beskadiget, og
billeder kan blive forvrænget af kraftige
magnetiske felter fra højttalere og store
motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af en
mikroprocessor kan have en negativ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
virkning på SD Video Camera, SD/HDD
Video Camera og skabe lyd- og
billedforstyrrelser.
≥ Hvis SD Video Camera, SD/HDD Video
Camera får en negativ virkning fra
elektromagnetisk udstyr og stopper med
at fungere korrekt, skal du slukke for SD
Video Camera, SD/HDD Video Camera og
fjerne batterierne eller frakoble
lysnetadapteren. Sæt derefter batteriet i
igen, eller tilslut lysnetadapteren igen, og
tænd for SD Video Camera, SD/HDD
Video Camera.
Brug ikke SD Video Camera, SD/HDD
Video Camera i nærheden af radiosendere
eller højspændingsledninger.
≥ Optagelse af billeder i nærheden af
radiosendere eller højspændingsledninger
kan have negativ indvirkning på optagede
billeder og lyd.
Tilslutning til en PC
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end det
medfølgende.*
* Der følger ikke et USB-kabel med SDR-S45.
∫ Ansvarsfraskrivelse
vedrørende indspillet indhold
Panasonic påtager sig intet ansvar for
skader, som er et direkte eller indirekte
resultat af alle typer problemer, som
resulterer i tab af optaget eller redigeret
indhold (data), og garanterer ikke for noget
indhold, hvis optagelse eller redigering ikke
fungerer ordentligt. Ligeledes gælder
ovenstående også i tilfælde, hvor en hvilken
som helst type reparation udføres på
apparatet (inklusive en hvilken som helst
ikke-HDD relateret komponent).
Denne betjeningsvejledning er beregnet for
brug af modellerne SDR-H85 ,
SDR-S50 , SDR-S45 og SDR-T50 .
Billeder kan afvige en smule fra originalerne.
≥ Illustrationerne i denne betjeningsvejledning
vedrører model SDR-S50 , dog refererer
nogle af forklaringerne til andre modeller.
≥ Nogle af funktionerne er eventuelt ikke
tilgængelige og afhænger af model.
≥ Særlige egenskaber kan være forskellige
afhængigt af model, så læs venligst omhyggeligt.
∫ I denne brugervejledning
≥ Der henvises til SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort som
“SD-kortet”.
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af film/afspilning af film angives
med
i denne brugervejledning.
3
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 4 ページ
≥ Funktioner, som kan anvendes til
optagelse af still-billeder/afspilning af stillbilleder angives med
i denne
brugervejledning.
≥ Siderne til reference er angivet ved hjælp
af en pil, f.eks.: l 00
∫ Håndtering af den indbyggede
hukommelse [SDR-T50]
SDR-T50
Denne enhed er udstyret med indbygget
4 GB-hukommelse. Når man benytter denne
komponent, skal man være særlig
opmærksom på følgende punkter.
Dataene skal sikkerhedskopieres regelmæssigt.
Den indbyggede hukommelse eller HDDenheden er en midlertidig lagerenhed. For at
undgå sletning af data på grund af statisk
elektricitet, elektromagnetiske bølger, brud
og fejl, bør man sikkerhedskopiere data til
en computer eller dvd-disk.
≥ Adgangslampen [ACCESS] (l 8) lyser,
mens man får adgang til SD-kortet eller
den indbyggede hukommelse
(initialisering, optagelse, afspilning,
sletning osv.). Følgende handlinger må
ikke udføres, når lampen er tændt. Det kan
beskadige den indbyggede hukommelse
eller forårsage en fejl i enheden.
j Afbryd strømmen (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USB-forbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af
denne enhed.
∫ Håndtering af harddisken [SDR-H85]
SDR-H85
Denne enhed har en indbygget 80 GB HDDenhed. Selv om harddisken kan lagre store
datamængder, er der nogle ting, man skal
passe på. Når man bruger dette komponent,
skal man passe på følgende punkter.
Harddisken må ikke udsættes for
vibrationer og stød.
På grund af miljø- og håndteringsbetingelser
kan det ske, at HDD er delvis beskadiget, eller
at den ikke kan læse, optage og afspille data.
Enheden må ikke udsættes for vibrationer
eller stød, og man må ikke afbryde strømmen
under optagelse eller afspilning.
Hvis enheden anvendes på et sted med
høje lyde, som f.eks. på en natklub eller
lignende, kan optagelsen muligvis
stoppe pga. lydvibrationer. Optagelse af
dataene på et SD-kort anbefales på
sådanne steder.
4
VQT2L24 (DAN)
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Dataene skal sikkerhedskopieres
regelmæssigt.
HDD-enheden er en midlertidig lagerenhed.
For at undgå sletning af data på grund af
statisk elektricitet, elektromagnetiske bølger,
brud og fejl, bør man sikkerhedskopiere data
til en computer eller DVD-disk.
Hvis harddisken er udviser en hvilken
som helst fejl, skal dataene straks
sikkerhedskopieres.
Fejl i HDD-enheden kan frembringe en
kontinuerlig støj eller en knasende lyd under
optagelse eller afspilning. Hvis du fortsætter
med at bruge den, kan det forårsage
yderligere skade og sætte HDD-enheden
ude af drift. Hvis disse fænomener
bemærkes, skal man omgående kopiere
dataene på harddisken til en computer,
DVD-disk osv. og kontakte forhandleren.
Hvis HDD-enheden først går i stykker, kan
dataene ikke gendannes.
Driften standser muligvis i meget varme
eller meget kolde miljøer.
Enheden deaktiveres for at beskytte harddisken.
Enheden må ikke bruges ved lavt
atmosfærisk tryk.
HDD-enheden kan udvise en fejl, hvis den
anvendes i en højde på mindst 3000 m over
havoverfladen.
Transport
Når man transportere enheden, skal man
slukke for strømmen og passe på ikke at
ryste, tabe eller støde det.
Falddetektion
[ G ] angives på skærmen, når der
detekteres en vægtløs tilstand. Hvis en
vægtløs tilstand detekteres gentagne gange,
stopper enheden muligvis med at optage
eller afspille for at beskytte harddisken.
≥ Harddiskens adgangslampe
[ACCESS HDD] (l 10) lyser, når der
søges adgang til harddisken (initialisering,
optagelse, afspilning, sletning osv.).
Følgende handlinger må ikke udføres, når
lampen er tændt. Det kan beskadige
harddisken eller forårsage en fejl i enheden.
j Afbryd strømmen (fjern batteriet)
j Indsætte og fjerne USBforbindelseskablet
j Udsætte videokameraet for vibrationer
eller stød
≥ Om bortskaffelse eller overdragelse af
denne enhed.
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 5 ページ
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
Optagelse af færdigindspillede bånd eller
diske eller andet offentliggjort og
transmitteret materiale til formål for
andet end din egen private brug, kan
overtræde lovgivningen om
ophavsrettigheder. Selv optagelse til
privat brug kan med visse former for
materiale være forbudt.
∫ Kort du kan bruge med denne
enhed
SD-memorykort, SDHC-memorykort og
SDXC-memorykort
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke
har et SDHC-logo, eller memorykort på
48 GB eller mere, som ikke har SDXClogoet, er ikke baseret på SDmemorykortspecifikationer.
≥ Se side 15 for yderligere oplysninger om
SD-kort.
∫ Licenser
≥ SDXC-logoet er et varemærke tilhørende
SD-3C, LLC.
≥ U.S. Patentnumre. 6,836,549; 6,381,747;
7,050,698; 6,516,132 og 5,583,936.
Dette produkt indeholder teknologi til
copyrightbeskyttelse, der er beskyttet af
patenter i USA og andre intellektuelle
rettigheder. Brug af denne teknologi til
copyrightbeskyttelse skal være godkendt
af Macrovision og er udelukkende
beregnet til brug i hjemmet og anden
begrænset fremvisning, medmindre
Macrovision udtrykkeligt har godkendt
andet. Reverse engineering eller
disassemblering er forbudt.
≥ Microsoft®, Windows® og Windows Vista®
er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller i andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
≥ IBM og PC/AT er registrerede
varemærker, der tilhører International
Business Machines Corporation i USA.
≥ Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er
registrerede varemærker eller
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
varemærker, der tilhører Intel Corporation
i USA og andre lande.
≥ iMovie og Mac er varemærker tilhørende
Apple Inc., som er registreret i USA og i
andre lande.
≥ PowerPC er et varemærke tilhørende
International Business Machines
Corporation.
≥ YouTube og Picasa er varemærket
tilhørende Google, Inc.
≥ Andre navne på systemer og produkter,
som nævnes i denne
betjeningsvejledning, er som regel de
registrerede varemærker og varemærker
der tilhører de producenter, som udviklede
det relevante system eller produkt.
Dette produkt er givet i licens i henhold til
patentoversigtens AVC-licens til
forbrugernes personlige og ikkekommercielle anvendelse for at (i)
kodesætte videoen i overensstemmelse
med AVC-standarden (“AVC-video”) og/eller
(ii) afkode AVC-videoen, hvis den er blevet
kodesat af en forbruger i forbindelse med
personlig og ikke-kommerciel virksomhed
og/eller er blevet modtaget fra en
videoudbyder, som har licens til at sælge
AVC-videoer. Der ydes ingen licens til andre
formål eller anvendelser. Kontakt venligst
MPEG LA, LLC, for yderligere oplysninger.
Se også http://www.mpegla.com.
5
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 6 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Indhold
Sikkerhedsoplysninger .......................... 2
Tilbehør.................................................... 7
Klargøring
Inden brug
[1] Identifikation og håndtering
af komponenter ............................ 8
Opsætning
[1] Strømforsyning .......................... 11
Isætning af batteriet ..................... 11
Opladning af batteriet................... 12
Opladningstid og optagelsestid .... 13
[2] Optagelse til et kort.................... 15
Kort, som du kan bruge med
dette videokamera ....................... 15
Isætning/udtagning af et
SD-kort......................................... 16
[3] Sådantændes og slukkes
enheden ...................................... 17
Sådan tændes og slukkes med
strømknappen .............................. 17
Sådan tændes og slukkes med
LCD-skærmen.............................. 17
[4] Valg af funktion .......................... 18
[5] Brug af menuskærmbilleder ..... 19
Valg af sprog ................................ 19
[6] Indstilling af dato og
klokkeslæt .................................. 20
Optagelse
Optagelse (grundl.)
[1] Før optagelse.............................. 21
Intelligent autofunktion ................. 21
[2] Optagelse af film ........................ 22
[3] Optagelse af still-billeder .......... 23
[4] Optagelsesfunktioner ................ 24
Forbedret optisk zoom
[SDR-S50]/[SDR-T50]/
[SDR-H85].................................... 24
Digital zoomfunktion..................... 24
Billedstabiliseringsfunktion ........... 25
6
VQT2L24 (DAN)
Afspilning
Afspilning
[1] Afspilning af film........................ 26
[2] Afspilning af still-billeder .......... 27
Redigering
[1] Sletning af scener/
still-billeder................................. 28
[2] Formatering................................ 29
Med et TV
[1] Når du ser video/
Billeder på dit TV ....................... 30
Andet
Specifikationer ...................................... 31
Sådan læses betjeningsvejledningen
(PDF-format).......................................... 35
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 7 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Tilbehør
Kontrollér dette tilbehør, før du bruger denne enhed.
Gældende produktnumre fra og med december 2009. Ændringer kan ske.
Batteripakke
VW-VBK180
(SDR-H85)
Lysnetadapter
VSK0712
Lysnetkabel
K2CQ29A00002
Klargøring
Ekstra tilbehør
Visse tilbehør sælges ikke i alle lande.
Batterioplader (VW-BC10E)
Batteripakke (lithium/VW-VBL090)
(SDR-S50/SDR-S45)
(SDR-T50)
Batteripakke (lithium/VW-VBK180)
Optagelse
Batteripakke
VW-VBL090
(SDR-S50/SDR-S45)
(SDR-T50)
Batteripakke (lithium/VW-VBK360)
Videolampe (VW-LDC103E)*
Pære til video DC lys (VZ-LL10E)
Skoadapter (VW-SK12E)
DVD-brænder (VW-BN2)
CD-ROM
Software
Afspilning
USB-kabel
(Type A-mini-B-kabel)
K1HY04YY0032
(medfølger ikke SDR-S45)
Tilbehørskit (VW-ACK180E)
* Skoadapter VW-SK12E og batteripakke
VW-VBG130/VW-VBG260 er påkrævet
for brug af VW-LDC103E.
Lysnetadapteren VW-AD21E-K/
VW-AD20E-K er nødvendigt for at
oplade batteripakken VW-VBG130/
VW-VBG260.
Andet
AV-kabel
K2KYYYY00054
CD-ROM
Betjeningsvejledning
VFF0568
7
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 8 ページ
Klargøring
Inden brug
1
1
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Identifikation og
håndtering af komponenter
1 LCD-skærm
≥ Træk LCD-skærmen ud med fingrene i
pilens retning.
23
≥ Den kan åbnes op til 90o.
4 5 6 789
10
11
≥ Den kan rotere op til 180o A mod
objektivet eller 90o B i modsat retning.
≥ LCD-monitorens lysstyrke og farveniveau
kan justeres.
På grund af begrænsninger i teknologier
til fremstilling af LCD, kan der være små
lyse eller mørke prikker på LCDskærmen. Dette er dog ikke en
funktionsfejl, da det ikke påvirker det
optagede billede.
SDR-S45 Kun
26
1
2
45
789
10
11
8
VQT2L24 (DAN)
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL] (l 21)
3 Knap til Optisk billedstabilisering
[
, O.I.S.] (SDR-S50/SDR-T50/
SDR-H85) (l 25)
4 Strømknap [
] (l 17)
5 Sletteknap [ ] (l 28)
6 Long Rec-knap [LONG REC.]
7 Audio-video udgangsstik [A/V] (l 30)
≥ Brug AV-kablet (kun det medfølgende
kabel).
8 USB-stik [ ]
9 Adgangslampe [ACCESS] (l 16)
10 SD-kortslot (l 16)
11 SD-kortdæksel [SD CARD] (l 16)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 9 ページ
12
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
12 Objektivdæksel
13 Objektiv
14 Åbn-/lukkekontakt til objektivdækslet
Husk at lukke objektivets hætte når enheden
ikke bruges, for at beskytte objektivet.
Åbne/lukkeknap til linseafskærmningen.
13
14
15
15 Mikrofon (indbygget, stereo)
16 17
18
20
21
19
16 AF/AE-knap [AF/AE]
17 Joystick
Benyt joysticken til at markere
indspilningsfunktionerne og
afspilningshandlingerne og for at benytte
menuens skærmbillede.
Flyt joysticket op, ned, til venstre eller
højre for at vælge en indstilling eller en
scene, og tryk derefter på joysticket for at
vælge den.


1 Vælg ved at flytte op, ned, til venstre
eller højre.
2 Indstil ved at trykke på midten.
≥ Betjening af menuskærmen (l 19)
≥ Markering af indspilningsfunktionerne
≥ Manuel justering
≥ Afspilningshandlinger (l 26, 27)
18 Funktionsvælger (l 18)
19 Indspilningsstart/stopknap (l 22)
20 Menuknap [MENU] (l 19)
21 Batteriholder (l 11)
9
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 10 ページ
22 23 24
25
26
27
28
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
22 Foto-knap [
] (l 23)
23 Når der optages: Zoom-greb [W/T]
(l 24)
Når der afspilles:
Miniaturevisningsknap [
/
]/
Lydstyrkeknap [sVOLr]
24 Højttaler
25 Statusindikator (l 17)
26 HDD-adgangslampe [ACCESS HDD]
(SDR-H85) (l 4)
27 Jævnstrømsindgangsstik [DC IN]
(l 12)
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end den
medfølgende.
28 Håndrem
Juster remmens længde samt pudens
stilling.
1 Vip remmen rundt.
2 Justér længden.
3 Sæt remmen på plads.
29 Batteriudløsningsknap [BATTERY]
(l 11)
30 Stativfatning
29
10
VQT2L24 (DAN)
30
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 11 ページ
Klargøring
Opsætning
1
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Strømforsyning
∫ Kort, som kan bruges med dette videokamera
SDR-S50 / SDR-S45 / SDR-T50
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBL090/VW-VBK180/VW-VBK360.
SDR-H85
Det batteri, der skal anvendes sammen med denne enhed, er det medfølgende batteri
VW-VBK180/VW-VBK360.
≥
SDR-H85 Enheden har en funktion til vurdering af, om batteriet kan bruges
sikkert, og kun dedikerede batterier (VW-VBK180/VW-VBK360) understøtter denne
funktion. Kun originale Panasonic-produkter og -batterier fra andre virksomheder,
som er certificeret af Panasonic, kan anvendes. (Kun batterier, der understøtter
denne funktion kan anvendes) Bemærk, at Panasonic kun kan garantere for
kvaliteten, ydeevnen og sikkerheden af originale Panasonic-batterier og ikke
batterier, der er fremstillet af andre virksomheder.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i visse
lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er ikke
beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht. relevante
sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre til brand
eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller fejl, som
opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi anbefaler derfor
den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
Isætning af batteriet
≥ Tryk på strømknappen for at slukke for strømmen. (l 17)
Sæt batteriet i ved at sætte det ind i den retning, der vises på figuren.
Fjernelse af batteriet

A Isæt batteriet, så det klikker og låses på
plads.
Sørg for at holde strømknappen
nede, indtil statusindikatoren
slukkes. Fjern derefter batteriet,
mens du holder godt fast på
enheden, så du ikke taber den.
Skub batteriets udløsearm i
pilens retning, og fjern batteriet
fra batterirummet.
BATTERY
11
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 12 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Opladning af batteriet
Dette videokamera er ikke opladet, når det købes. Batteriet skal oplades, inden brug
af videokameraet.
Videokameraet er i standby, når lysnetadapteren tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så
længe lysnetadapteren er tilsluttet en stikkontakt.
≥ Batteriet oplades ikke, hvis du tænder for strømmen.


1
2
Tilslut lysnetadapteren til enhedens jævnstrømstik.
Forbind lysnetkablet til lysnetadapteren og lysnetstikket.
≥ For lysnetkablet sæt 2 ind og derefter 3.
≥ Statusindikatoren blinker rødt med 2 sekunders mellemrum, som angiver, at opladningen
er begyndt.
∫ Tilslutning til stikkontakten
Hvis du tænder for enheden, mens du oplader batteriet vha. lysnetadapteren, kan du bruge
strømmen fra stikkontakten.
≥ Vi anbefaler Panasonic-batterier. (l 7, 13)
≥ Hvis du bruger andre batterier, kan vi ikke garantere for produktets kvalitet.
≥ Må ikke udsættes for varme eller ild.
≥ Batteriet eller batterierne må ikke efterlades i bilen med lukkede døre og vinduer, hvor det
eller de er udsat for direkte sollys i en længere periode.
ADVARSEL!
Eksplosionsfare, hvis batteriet ikke
udskiftes korrekt. Udskift kun med
samme eller tilsvarende type som
anbefalet af producenten. Bortskaf brugte
batterier efter producentens anvisninger.
12
VQT2L24 (DAN)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 13 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Opladningstid og optagelsestid
∫ Opladnings-/optagelsestid
≥ Temperatur: 25 oC/fugtighed: 60%
Batteri-modelnummer
[Spænding/kapacitet
(minimum)]
SDR-S50/SDR-S45/SDR-T50
Maksimum
kontinuerlig
Opladningstid
optagelsestid
Aktuel
optagelsestid
Medfølgende batteri/
VW-VBL090
(ekstraudstyr)
[3,6 V/895 mAh]
2 h 20 min
1 h 20 min
40 min
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 50 min
2 h 55 min
1 h 30 min
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 50 min
6h
3 h 10 min
SDR-H85
Batterimodelnummer
[Spænding/
kapacitet
(minimum)]
Medfølgende
batteri/
VW-VBK180
(ekstraudstyr)
[3,6 V/1790 mAh]
Opladnin
gstid
Optagefun
ktion
XP
2 h 30 min
1 h 15 min
HDD
SP/LP/LXP/
LSP/LLP
2 h 30 min
1 h 20 min
XP/SP
2 h 35 min
1 h 20 min
SD
LP/LXP/
LSP/LLP
2 h 40 min
1 h 25 min
XP
5h
2 h 40 min
2 h 50 min
HDD
VW-VBK360
(ekstraudstyr)
[3,6 V/3580 mAh]
Maksimum
Aktuel
kontinuerlig
optagelsestid
optagelsestid
Optagelses
destination
4 h 50 min
SD
SP
5 h 5 min
2 h 40 min
LP/LXP/
LSP/LLP
5 h 10 min
2 h 45 min
XP
5 h 15 min
2 h 45 min
SP
5 h 20 min
2 h 50 min
LP/LXP/
LSP/LLP
5 h 25 min
2 h 50 min
13
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 14 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
≥ Disse tider er tilnærmede.
≥ Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningsog optagetiden kan variere, afhængigt af brugsforholdene såsom høj/lav temperatur.
≥ VW-VBL090 er ikke tilgængelig til SDR-H85 .
≥ Den faktiske optagelsestid henviser til optagelsestiden, når optagelsen gentagne gange startes/stoppes,
enheden tændes/slukkes, zoomknappen flyttes osv.
≥ Batterierne bliver varme efter brug eller opladning. Dette er ikke en funktionsfejl.
Batterikapacitetindikation
≥ Visningen ændres, efterhånden som batteriets kapacitet falder.
#
#
#
#
Hvis der er mindre end 3 minutter, bliver
rødt. Hvis batteriet aflades, vil (
) blinke.
SDR-H85
≥ Den resterende batterikapacitet vises, når du bruger et Panasonic-batteri, som du kan anvende til dette
videokamera. Det kan tage lidt til at få vist den resterende batterikapacitet. Den aktuelle tid kan variere,
afhængig af dit aktuelle behov.
≥ Hvis den aktuelle resterende tid er på mere end 9 timer 59 minutter, forbliver indikationen grøn, og
dette ændres ikke, før den resterende tid falder under 9 timer 59 minutter.
≥ Hvis du anvender lysnetadapter eller batterier, som er fremstillet af andre virksomheder, vises den
resterende batterikapacitet ikke.
14
VQT2L24 (DAN)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 15 ページ
Klargøring
Opsætning
2
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Optagelse til et kort
Enheden kan optage still-billeder eller levende billeder til et SD-kort, den indbyggede
hukommelse eller harddisken. For at optage til et SD-kort skal du læse følgende.
Denne enhed (en SDXC-kompatibel enhed) er kompatibel med SD-memorykort, SDHCmemorykort og SDXC-memorykort. Hvis du anvender et SDHC-memorykort/SDXCmemorykort sammen med andet udstyr, skal du kontrollere, at udstyret er kompatibelt med
disse memorykort.
Kort, som du kan bruge med dette videokamera
Brug SD-kort, som opfylder Class 2 eller højere til SD Speed Class Rating* til
filmoptagelse.
Korttype
Kapacitet
8 MB/16 MB
SDhukomme
lses-kort
32 MB/64 MB/
128 MB/256 MB
Optagelse af film
Kan ikke benyttes.
Driften kan ikke garanteres.
Optagelsen stopper muligvis pludselig
under optagelse af film, afhængig af
det SD-kort, du benytter.
Kan
benyttes.
512 MB/1 GB/2 GB
SDHChukomme
lses-kort
4 GB/6 GB/8 GB/
12 GB/16 GB/
24 GB/32 GB
SDXC
hukomme
lseskort
48 GB/64 GB
Optagelse
af stillbilleder
Kan benyttes.
* SD Speed Class Rating er hastighedsstandard for efterfølgende skrivninger.
≥ Læs de seneste oplysninger om de SD-memorykort/SDHC-memorykort/SDXCmemorykort, der kan anvendes til optagelse af film på nedenstående hjemmeside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ Memorykort på 4 GB eller mere, som ikke har et SDHC-logo, eller memorykort på 48 GB
eller mere, som ikke har SDXC-logoet, er ikke baseret på SD-memorykortspecifikationer.
≥ Når skrivebeskyttelseskontakten A på SD-kortet er låst, kan der ikke
foretages optagelse, sletning eller redigering på kortet.
≥ Hold hukommelseskortet uden for børns rækkevidde for at undgå, at de
sluger det.
64
15
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 16 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Isætning/udtagning af et SD-kort
Hvis du bruger et andet SD-kort end et fra Panasonic eller et kort, som har været anvendt
på andet udstyr, for første gang på denne enhed, skal SD-kortet formateres. (l 29) Når
SD-kortet formateres, slettes alle de optagne data på kortet. Når dataene er blevet slettet,
kan de ikke gendannes.
Fare:
Kontrollér, at adgangslampen er slukket.


Adgangslampe [ACCESS] A
≥ Når du får adgang til SD-kortet eller den indbyggede hukommelse ved brug af denne
enhed, lyser adgangslampen.
1
2
Åbn LCD-skærmen.
Åbn dækslet til SD-kortet, og isæt (fjern) SD-kortet i (fra)
kortåbningen.
≥ Vend mærkatsiden B i den retning, der er vist på illustrationen, og skub det lige ind og helt
i bund.
≥ Tryk på midten af SD-kortet og træk det derefter lige ud.
3
Luk SD-kortdækslet korrekt.
≥ Undgå at røre ved polerne på bagsiden af SD-kortet.
16
VQT2L24 (DAN)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 17 ページ
Klargøring
Opsætning
3
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Sådantændes og slukkes
enheden
Du kan tænde og slukke for strømmen ved hjælp af strømknappen eller ved at åbne og lukke
LCD-skærmen.
Sådan tændes og slukkes med strømknappen
Tryk på strømknappen for at tænde for strømmen.
For at slukke strømmen
Hold strømknappen nede, indtil
statusindikatoren slukkes.
A Statusindikatoren lyser.
Sådan tændes og slukkes med LCD-skærmen
Strømmen tændes, når LCD-skærmen åbnes, og strømmen slukkes, når den lukkes.
Under normal brug kan åbning og lukning af LCD-skærmen anvendes for hurtigt at
tænde og slukke for strømmen.
∫ For at slutte strømmen til
∫ For at slukke strømmen

A Statusindikatoren lyser.
B Statusindikatoren slukkes.
≥ I følgende tilfælde tændes strømmen ikke, når LCD-skærmen åbnes. Tryk på
strømknappen for at tænde for strømmen.
j Når du køber enheden
j Når du har slukket for strømmen ved hjælp af strømknappen
≥ Strømmen slukkes ikke under filmoptagelsen, selvom LCD-skærmen lukkes.
17
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 18 ページ
Klargøring
Opsætning
4
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Valg af funktion
Skift funktionen til optagelse eller afspilning.
Drej funktionsvælgeren for at ændre funktionen til
Optagefunktion (l 22, 23)
Afspilningsfunktion (l 26, 27)
18
VQT2L24 (DAN)
eller
.
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 19 ページ
Klargøring
Opsætning
5
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Brug af
menuskærmbilleder
ENTER
MENU
1
2
Tryk på knappen MENU.
Vælg den ønskede topmenu A, og
flyt joysticket mod højre, eller tryk
på joysticket.
4
Vælg den ønskede indstilling, og
tryk derefter på joysticket for at
indsætte den.
For at komme tilbage til den forrige skærm
3
Bevæg joysticken til venstre.
Vælg det ønskede undermenuelement B, og flyt derefter
joysticket mod højre, eller tryk på
joysticket.
For at forlade menuskærmen
Tryk på MENU-knappen.
* Disse illustrationer viser model
SDR-S50 .
Valg af sprog
Du kan vælge sproget på skærmdisplayet eller
menuskærmen.
1
≥ Der vises en beskrivelse af undermenuer
og de aktuelle menuindstillinger, hvis du
ruller ned til bunden af skærmen.
2
Tryk på knappen MENU, vælg
derefter [SETUP] > [LANGUAGE],
og tryk derefter på joysticket.
Vælg det ønskede sprog, og tryk
på joysticket.
19
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 20 ページ
Klargøring
Opsætning
6
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Indstilling af dato og
klokkeslæt
Når videokameraet tændes første gang, får du en meddelelse, hvor du bliver bedt om at
indstille dato og klokkeslæt.
Vælg [YES] og udfør trin 2 til 3 nedenfor for at indstille dato og klokkeslæt.
¬ Skift funktionen til
1
.
Vælg menuen. (l 19)
[SETUP] # [CLOCK SET]
2
Vælg dato eller klokkeslæt, og
indstil derefter den ønskede
værdi vha. joysticket.
A Visning af indstillingen for
verdenstid:
[HOME]/
[DESTINATION]
≥ Året kan indstilles mellem 2000 og 2039.
≥ 24-timers systemet bruges til visning af tid.
3
Tryk på joysticken for at
aktivere valget.
≥ Uret starter fra [00] sekund.
≥ Der vises muligvis en meddelelse, hvor du
bliver bedt om at indstille verdenstiden.
≥ Tryk på knappen MENU for at udføre
indstillingen.
Ændring af visningsmåden for dato og
klokkeslæt
Vælg menuen. (l 19)
[SETUP] # [DATE/TIME] # [OFF]/[D/T]/
[DATE]
20
VQT2L24 (DAN)
Ændring af datoformat
Vælg menuen. (l 19)
[SETUP] # [DATE FORMAT] # [Y/M/D]/
[M/D/Y]/[D/M/Y]
≥ Dato og klokkeslæt-funktionen drives af et
indbygget lithiumbatteri.
≥ Ved køb af denne enhed er uret indstillet.
Hvis tidsvisningen bliver [- -], skal det
indbyggede lithiumbatteri oplades. Hvis du
skal genoplade det indbyggede
lithiumbatteri, skal lysnetadapteren
tilsluttes, eller batteriet fastgøres til
enheden. Efterlad enheden således i ca.
24 timer. Batteriet gemmer datoen og
klokkeslættet i ca. 6 måneder. (Batteriet
fortsætter genopladningen, selv om du
afbryder strømmen.)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 21 ページ
Optagelse
Optagelse (grundl.)
1
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Før optagelse
Intelligent autofunktion
Følgende funktioner, som passer til forholdene, indstilles ved blot at pege enheden hen på
det, du vil optage.
/MANUAL
Knappen Intelligent auto/Manuel
[iA/MANUAL]
Tryk på denne knap for at ændre tilstanden
til Intelligent auto eller manuel funktion.
Funktion
Scene
Effekt
Portræt
Når motivet er en
person
Ansigter detekteres automatisk, og der
indstilles fokus, og lysstyrken justeres for
få en klar optagelse.
Landskab
Udendørs optagelse
Hele landskabet optages på levende vis
uden nedtoning af himlen i baggrunden,
som kan være meget lys.
Spotlys
Under en projektør
Et meget lyst motiv optages meget klart.
Lavt lysniveau
Mørkt rum eller
tusmørke
Optages meget klart, selv i et mørkt rum
eller ved tusmørke.
Normal
Andre situationer
Kontrasten justeres automatisk for at få
et klart billede.
≥ Afhængigt af optageforholdene, går enheden muligvis ikke i den ønskede tilstand.
≥ I portræt- eller spotlysfunktion eller funktion for svag belysning vil et motiv, som er større og
tættere på skærmens midte, blive omsluttet af en orangefarvet ramme.
≥ SDR-S50 / SDR-T50 / SDR-H85
Billedstabilseringsfunktionen (l 25) er sat til Aktiv/ON i alle funktioner.
≥ Afhængigt af optageforholdene kan ansigter ikke detekteres, når f.eks. et ansigt har en vis
størrelse eller vender på en bestemt måde, eller når den digitale zoom er taget i brug.
21
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 22 ページ
Optagelse
Optagelse (grundl.)
2
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Optagelse af film
≥ Åbn linseafskærmningen inden enheden tændes. (l 9)
0h00m00s
SP R 1h20m
1
Skift funktion til
LCD-skærmen.
2
Tryk på optagelse start/stopknappen for at starte optagelse.
og åbn
≥ Når du begynder at optage, ændres ; til ¥.
≥ Men optagelsen er i gang, stopper den
ikke, selv om LCD-skærmen lukkes.
3
Tryk på optagelse start/stopknappen igen for at sætte
optagelsen på pause.
∫ Skærmsymboler i
filmoptagelsesfunktion
0h00m00s
SP R 1h20m
A Optagelsesfunktion
B Resterende optagelsestid
(Når resterende tid er mindre end
1 minut, blinker [R 0h00m] rødt.)
C Optagelsens længde
Hver gang videokameraet sættes på
pause, nulstilles tælleren til “0h00m00s”.
22
VQT2L24 (DAN)
≥ Der kan tages billeder, mens du optager
en film.
≥ Billeder, der optages mellem tryk på
optagelse start/stop-knappen for at starte
optagelse, og tryk på den igen for at sætte
optagelse på pause, bliver til en scene.
Scenen opdeles automatisk, når de
optagne data overskrider 1,9 GB.
(Optagelsen fortsætter).
Normal optagefunktion:
SD-KORT
Maks. antallet af scener, der kan optages:
9801
Maks. antallet af forskellige datoer: 99
(For SD-kortet svarer det til maks. antallet
af scener, der kan optages pr. kort.)
Indbygget hukommelse/harddisk
SDR-T50 / SDR-H85
Maks. antallet af scener, der kan optages:
98901
Maks. antallet af forskellige datoer: 999
Lang optagefunktion:
Maks. antallet af scener, der kan optages:
89100
Maks. antallet af forskellige datoer: 99
Hvis en af disse når deres maks. niveau,
kan der ikke optages flere scener.
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 23 ページ
Optagelse
Optagelse (grundl.)
3
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Optagelse af still-billeder
≥ Åbn objektivdækslet, før du tænder for strømmen. (l 9)
Der kan også tages still-billeder under optagelse af film.
1
Skift funktion til
LCD-skærmen.
2
Tryk på
og åbn
∫ Om skærmvisninger i
billedoptagelser
knappen.
≥ På grund af langsommere
lukkerhastigheder, anbefales det, at du
bruger stativ, når du optager i dårlig
belysning.
R3000
R3000:
Resterende antal still-billeder
(Blinker rødt når [0] vises.)
23
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 24 ページ
Optagelse
Optagelse (grundl.)
4
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Optagelsesfunktioner
¬ Skift funktionen til
.
ヷヰロ
Zoomgreb
ヸ
6 W
ヵ
T
Forbedret optisk zoom
[SDR-S50]/[SDR-T50]/
[SDR-H85]
Man kan øge zoomforstørrelsen op til 78k,
uden at billedkvaliteten under en optagelse
forringes.
Digital zoomfunktion
Hvis zoom-forstørrelsen overstiger 78k
(SDR-S45: 40k), aktiveres den digitale
zoom-funktion. Den digitale zooms
maksimale forstørrelse kan skiftes.
T-siden:
Næroptagelse (zoom ind)
W-siden:
Vidvinkel-optagelse (zoom ud)
≥ Zoomhastigheden varierer, afhængigt af
den distance som zoomknappen bevæges
hen over.
Vælg menuen. (l 19)
[RECORD SETUP] # [D.ZOOM] #
ønskede indstilling
[OFF]:
Kun forbedret optisk zoom
(Op til 78k)
[100k]:
Op til 100k
[3500k]:
Op til 3500k
≥ Hvis [100k] eller [3500k] er valgt, vises
det digitale zoom-interval i blåt mens der
zoomes.
SDR-S45 Kun
[OFF]:
Kun optisk zoom (Op til 40k)
[70k]:
Op til 70k
[2000k]:
Op til 2000k
≥ Hvis [70k] eller [2000k] er valgt, vises det
digitale zoom-interval i blåt mens der
zoomes.
≥ Jo større den digitale zoomforstørrelse er,
desto mere forringes billedkvaliteten.
≥ Hvis du tager din finger væk fra zoomknappen under selve zoomhandlingen, optages
lyden af bevægelsen muligvis. Når du sætter zoomknappen tilbage til dens oprindelige
stilling, skal du prøve på at gøre det stille.
≥ Når fjerne motiver rykkes tættere på, fokuseres de ved ca. 1,5 m eller mere.
≥ Når zoom-forstørrelsen er 1k, kan videokameraet indstille fokus på motivet ca. 2 cm fra
objektivet.
24
VQT2L24 (DAN)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 25 ページ
Billedstabiliseringsfunktion
Reducerer billedrystelser (sitren) på grund af
håndbevægelse under indspilning.
¬ Skift funktionen til
SDR-S50 / SDR-T50
.
/ SDR-H85
ヰハリハヴハ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
omgivende mørke, virker den elektriske
billedstabiliseringsfunktion ikke, og
indikationen blinker.
≥ I følgende tilfælde fungerer
billedstabilisering muligvis ikke effektivt.
j Når zoom-forstørrelsen er høj
j Stedet er meget mørkt
j Når du optager et motiv i bevægelse,
hvor du følger det
≥ Ved kraftige rystelser er stabilisering
muligvis ikke mulig.
≥ Når der anvendes et stativ, anbefales det
at afbryde billedstabiliseringen.
Knap til Optisk
billedstabilisering
Hvis man trykker på knappen,
ændres den optiske
billedstabiliseringsindstilling.
#
# OFF
≥ Vælg den manuelle funktion, før du
slukker for den optiske
billedstabiliseringsfunktion.
: Aktiv tilstand
Med denne indstilling får du større
stabilitet. Den er velegnet til optagelse,
når du går.
: ON
Denne indstilling er velegnet til
optagelse i en stabil tilstand, f.eks. et
landskab.
SDR-S45
Vælg menuen. (l 19)
[RECORD SETUP] # [E.I.S.] # [ON]
≥ Sæt [E.I.S.] på [OFF] for at annullere
funktionen.
≥ Når funktionen Farvenatvisning benyttes,
eller lukkehastigheden er indstillet på 1/50
eller langsommere, afhængigt af det
25
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 26 ページ
Afspilning
Afspilning
1
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Afspilning af film
1
2
Skift funktionen til
.
Brug joysticket for at vælge ikonet
for valg af afpilningsfunktion A, og
tryk derefter på midten af joysticket.
3
Vælg det medie, du vil afspille,
og tryk på midten af joysticket.
SDR-S50 / SDR-S45
Vælg [VIDEO/Built-inMemory] for at
afspille den indbyggede hukommelse.
Vælg [VIDEO/SD CARD] for at afspille SD-kortet.
SDR-H85
Vælg [VIDEO/HDD] for at afspille harddisken.
Vælg [VIDEO/SD CARD] for at afspille SD-kortet.
4
Markér scenen, der skal
afspilles, og tryk på joysticken.
≥ Betjeningsikonet vises eller skjules, hver
gang du trykker ned på midten af joysticket.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved
at vælge
/
.
5
Vælg afspilningsfunktionen
vha. joysticket.
0h00m00s
Vælg [VIDEO/SD CARD] for at afspille SD-kortet.
SDR-T50
1/;:
6:
5:
∫:
26
VQT2L24 (DAN)
Afspilning/pause
Tilbagespoling af indspilning
Hurtigt fremspoling under afspilning
Stopper afspilningen og viser
miniaturerne.
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 27 ページ
Afspilning
Afspilning
1
2
3
2
Skift funktionen til
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Afspilning af still-billeder
.
Vælg [PICTURE/Built-inMemory] for at afspille den
indbyggede hukommelse.
Vælg [PICTURE/SD CARD] for at afspille SD-kortet.
Brug joysticket for at vælge ikonet for
valg af afpilningsfunktion A, og tryk
derefter på midten af joysticket.
Vælg det medie, du vil afspille, og tryk på
midten af joysticket.
SDR-S50 / SDR-S45
SDR-H85
4
Vælg [PICTURE/HDD] for at afspille harddisken.
Vælg [PICTURE/SD CARD] for at afspille SD-kortet.
Vælg det still-billede, der skal afspilles,
og tryk derefter på joysticket.
≥ Betjeningsikonet vises eller skjules, hver gang du
trykker ned på midten af joysticket.
≥ Du kan få vist den næste (forrige) side ved at vælge
/
.
5
Vælg afspilningshandling vha.
joysticket.
Vælg [PICTURE/SD CARD] for at afspille SD-kortet.
SDR-T50
1/;:
2;:
;1:
∫:
Diasshow (afspilning af still-billederne i
nummerorden) start/pause.
Afspiller det forrige billede.
Afspilning af det næste billede.
Stopper afspilningen og viser miniaturerne.
27
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 28 ページ
Afspilning
Redigering
1
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Sletning af scener/stillbilleder
Slettede scener/still-billeder kan ikke gendannes, så bekræft indholdet af
meddelelsen korrekt, inden du fortsætter med at slette.
¬ Skift funktionen til
.
Slet ved at bekræfte de billeder,
som afspilles
Tryk på knappen
, mens scener eller
still-billeder, der skal slettes, afspilles.
∫ Sletning af flere scener/still-billeder fra miniaturevisningen
1
Tryk på
-knappen, mens
miniaturevisningen er på
skærmen.
2
Vælg [SELECT] eller [ALL
SCENES], og tryk derefter på
joysticket.
Vælg den scene/det billede,
der skal slettes, og tryk
derefter på joysticket.
≥ En scene eller et billede vælges, og
vises. Tryk på midten af joysticket igen for
at fravælge.
≥ Der kan vælges op til 99 scener efter
hinanden.
4
(Kun når [SELECT] er valgt under
trin 2)
Vælg [Delete] og tryk på
joysticket eller på
.
≥ Når [ALL SCENES] er valgt, slettes alle
scener eller still-billeder på det valgte
medie.
(Ved afspilning af scener eller still-billeder
efter dato, slettes alle scener eller stillbilleder på den valgte dato.)
≥ Beskyttede scener/still-billeder kan ikke
slettes.
3
28
(Kun når [SELECT] er valgt under
trin 2)
VQT2L24 (DAN)
≥ Gentag trin 3-4 for at fortsætte med at
slette andre billeder
Når du stopper sletningen på
halvvejen
Tryk på knappen MENU under sletningen.
≥ De scener eller still-billeder, som allerede
var blevet slettet, da sletningen blev
annulleret, kan ikke gendannes.
For at afslutte redigering
Tryk på MENU-knappen.
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 29 ページ
Afspilning
Redigering
2
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Formatering
Vær opmærksom på, at hvis et medie formateres, så vil alle data optaget på mediet
blive slettet og kan ikke gendannes. Gem vigtige data på en pc, dvd-disk el. lign.
Vælg menuen. (l 19)
SDR-S50 / SDR-S45
[SETUP] # [FORMAT CARD]
Vælg [YES], og tryk derefter på joysticket.
≥ Når formateringen er gennemført, skal man trykke på knappen MENU for at lukke
meddelelsesskærmen.
SDR-T50 / SDR-H85
[SETUP] # [FORMAT MEDIA]
1
Vælg [SD CARD], [Built-inMemory] eller [HDD], og tryk derefter på
joysticket.
2
Vælg [YES], og tryk derefter på joysticket.
≥ Når formateringen er gennemført, skal man trykke på knappen MENU for at lukke
meddelelsesskærmen.
SDR-T50 / SDR-H85
≥ Udfør en fysisk formatering af den indbyggede hukommelse/harddisken, når denne enhed
skal bortskaffes eller overdrages.
≥ Sluk ikke for denne enhed, eller fjern SD-kortet, mens du formaterer. Enheden må ikke
udsættes for vibrationer eller stød.
Brug denne enhed til at formatere medier.
Formatering af den indbyggede hukommelse eller harddisken er kun mulig med
denne enhed.
Et SD-kort må ikke formateres ved hjælp af andet udstyr, som f.eks. en computer.
Kortet må ikke bruges sammen med denne enhed.
29
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 30 ページ
Afspilning
Med et TV
1
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Når du ser video/
Billeder på dit TV
Levende billeder og stillbilleder indspillet på denne enhed kan afspilles på et fjernsyn.
≥ Brug lysnetadapteren, så du ikke behøver at bekymre dig om, at batteriet løber tør.
≥ Hvis du har et TV med SD-kortåbning, afspilles film og billeder, som er optaget på et SDkort, muligvis på TV’et. (Der henvises til TV’ets betjeningsvejledning for detaljerede
oplysninger om TV’ets kompatibilitet.)

VIDEO IN
A AV-kabel (medfølger)
≥ Skub stikkene så langt ind som
muligt.
≥ Anvend aldrig andre AV-kabler
end det medfølgende.
≥ Markér videoinput på fjernsynet,
som denne enhed er forbundet
med.
AUDIO IN
1
2
Forbind denne enhed med et tv.
Tænd for denne enhed, og skift
funktion til
.
3
∫ Hvis billedet eller lyden fra denne
enhed ikke forekommer på
fjernsynet
Start afspilning på denne
enhed.
≥ Kontrollér forbindelserne.
≥ Kontrollér, at stikkene er skubbet helt ind.
≥ Kontrollér TV’ets indgangsindstilling
(indgangskontakt). (For yderligere
information læs venligst TV’ets
brugervejledning.)
30
VQT2L24 (DAN)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 31 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Andet
Specifikationer
SD Video Camera SDR-S50 / SDR-S45 / SDR-T50
SD/HDD Video Camera SDR-H85
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilde:
DC 5,0 V (Når lysnetadapteren bruges)
DC 3,6 V (Ved brug af batteri)
Strømforbrug:
Optagelse:
SDR-S50 / SDR-S45 /
SDR-T50
2,9 W
SDR-H85
3,5 W
Signalsystem
CCIR: 625 linjer, 50 felts PAL farvesignal
Optagefo
rmat
Normal optagefunktion: Baseret på SD-video-standard
SD-kort
Oplader:
SDR-S50 / SDR-S45 /
SDR-T50
7,7 W
SDR-H85
7,7 W
Indbygget
hukommelse
SDR-T50
Normal optagefunktion:
Uafhængig standard
HDD
SDR-H85
Normal optagefunktion:
Uafhængig standard
Lang optagefunktion: Uafhængig standard
Billedsensor
1/8z CCD-billedsensor
I alt: 800 K
Effektive pixler: 520 K (4:3), 470 K (16:9)
(SDR-S45 Kun)
Effektive pixler: 380 K (4:3), 350 K (16:9)
Objektiv
Auto-blænde, F1.9 til F5.7
Brændvidde: 1,48 mm til 104 mm
Makro (bredt område-AF)
Svarende til 35 mm:
optisk zoom:
37,4 mm til 2625 mm (4:3)
36,5 mm til 2571 mm (16:9)
Forbedret optisk zoom:
33,5 mm til 2625 mm (4:3)
32,8 mm til 2571 mm (16:9)
Mindste fokusafstand:
Ca. 2 cm (Vidvinkel)/Ca. 1,5 m (Tele)
(SDR-S45 Kun)
Auto-blænde, F1.9 til F3.4
Brændvidde: 1,48 mm til 59,2 mm
Makro (bredt område-AF)
Svarende til 35 mm:
optisk zoom:
39,2 mm til 1568 mm (4:3)
38,3 mm til 1532 mm (16:9)
Mindste fokusafstand:
Ca. 2 cm (Vidvinkel)/Ca. 1,5 m (Tele)
31
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 32 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Zoom
70k optisk zoom, 78k Forbedret optisk zoom, 100k/3500k
digital zoom
(SDR-S45 Kun)
40k optisk zoom, 70k/2000k digital zoom
Skærm
2,7z bred LCD-skærm (Ca. 123 K pixel)
Mikrofon
Stereo (med en zoomfunktion)
Højttaler
1 rund højttaler
Hvidbalancejustering
Automatisk søgning efter hvidbalancesystem
Standard belysning
1.400 lx
Krævet
minimumbelysning
Ca. 5 lx (Lavt lysniveau-funktion: 1/25)
Ca. 2 lx med farve-natsynsfunktion
AV-stik til
videoudgangsniveau
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-system
AV-stik til
lydudgangsniveau
(linje)
316 mV, 600 h
USB
Skrivebeskyttet (Ingen copyright-beskyttelsessupport)
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
Mål
Vægt
Lagring i gang
32
VQT2L24 (DAN)
SDR-T50
Skrivebeskyttet
Skrivebeskyttet
SDR-H85
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-stik, type Mini AB
SDR-S50 /
SDR-S45 /
SDR-S50
SDR-T50
54,9 mm (B)k64 mm (H) k107,3 mm (D)
(uden fremspringende dele)
SDR-H85
55,1 mm (B)k64 mm (H) k107,3 mm (D)
(uden fremspringende dele)
SDR-S50
Ca. 212 g
[uden batteri (medfølgende) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
SDR-S45
SDR-S50
Ca. 205 g
[uden batteri (medfølgende) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
SDR-T50
Ca. 213 g
[uden batteri (medfølgende)]
SDR-H85
Ca. 273 g
[uden batteri (medfølgende)]
SDR-S50
Ca. 239 g
[med batteri (medfølgende) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
SDR-S45
SDR-S50
Ca. 232 g
[med batteri (medfølgende) og SD-kort
(ekstraudstyr)]
SDR-T50
Ca. 238 g
[med batteri (medfølgende)]
SDR-H85
Ca. 317,5 g
[med batteri (medfølgende)]
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 33 ページ
Driftstemperatur
0 oC til 40 oC
Driftsfugtighed
10% til 80%
Batteriets levetid
Se side 13
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Film
Optagels
esmedier
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
SD-hukommelseskort:
512 MB, 1 GB, 2 GB (FAT12 og FAT16 systemkompatibelt)
SDHC-hukommelseskort:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB (FAT32
systemkompatibelt)
SDXC-hukommelseskort:
48 GB, 64 GB (exFAT systemkompatibelt)
SDR-T50
4 GB
SDR-H85
80 GB
Komprimering
Normal optagefunktion: MPEG-2
Lang optagefunktion: MPEG-4 AVC/H.264
Optagelsesfunktion og
overførselshastighed
XP: Ca. 10 Mbps (VBR)
SP: Ca. 5 Mbps (VBR)
LP: Ca. 2,5 Mbps (VBR)
LXP: Ca. 5 Mbps (VBR)
LSP: Ca. 2,5 Mbps (VBR)
LLP: Ca. 1,25 Mbps (VBR)
Billedstørrelse
640k480 (4:3), 640k360 (16:9)
Lydkompression
Normal optagefunktion: MPEG-1 Audio Layer 2
Lang optagefunktion: AAC
16 bits (48 kHz)
33
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 34 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Still-billeder
Optagels
esmedier
SD-kort
Indbygget
hukommelse
HDD
SD-hukommelseskort:
8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB,
1 GB, 2 GB (FAT12 og FAT16 systemkompatibelt)
SDHC-hukommelseskort:
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB (FAT32
systemkompatibelt)
SDXC-hukommelseskort:
48 GB, 64 GB (exFAT systemkompatibelt)
SDR-T50
4 GB
SDR-H85
80 GB
Komprimering
JPEG (Design rule for Camera File system, baseret på
Exif 2.2 standarden), DPOF-kompatibel
Billedstørrelse
640k480 (4:3), 640k360 (16:9)
Lysnetadapter
Sikkerhedsoplysninger
Strømkilde:
Strømforbrug:
DC udgang:
AC 110 V til 240 V, 50/60 Hz
12 W
DC 5,0 V, 1,6 A (Funktion af enhed)
Mål
46 mm (B)k25 mm (H)k75,5 mm (D)
Vægt
Ca. 115 g
Specifikationerne kan blive ændret uden foregående varsel.
34
VQT2L24 (DAN)
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 35 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
Andet
Sådan læses betjeningsvejledningen
(PDF-format)
≥ Du har udført de mest grundlæggende
handlinger, som er angivet i denne
betjeningsvejledning, og vil gå videre med
avancerede handlinger.
≥ Du vil kontrollere Fejlfinding.
I disse situationer henviser til
betjeningsvejledningen (PDF-format), som
er optaget på cd-rommen med
betjeningsvejledningen (medfølgende).
∫ Til Windows
1
2
Tænd pc’en og isæt cd-rommen
med betjeningsvejledningen
(medfølgende).
Vælg det ønskede sprog, og
klik på [Betjeningsvejledning]
for at udføre installationen.
(Eksempel: Når du har et
engelsksproget operativsystem)
Download og installér en version af Adobe
Reader, som du kan bruge sammen med dit
operativsystem fra følgende websted.
http://get.adobe.com/reader/
otherversions
Hvis du anvender følgende operativsystem
j Windows 2000 SP4
j Windows XP SP2/SP3
j Windows Vista SP1/SP2
j Windows 7
Isæt cd-rommen med betjeningsvejledningen
(medfølgende), klik på [Adobe(R)
Reader(R)], og følg derefter meddelelserne
på skærmen for at udføre installationen.
∫ Sådan afinstalleres
betjeningsvejledningen (PDF-format)
Slet PDF-filen fra mappen “Program
Files\Panasonic\SDR\”.
≥ Når indholdet i mappen Programfiler ikke
kan vises, skal du klikke på [Show the
contents of this folder] for at få dem vist.
∫ Til Mac
3
1
Tænd pc’en og isæt cd-rommen
med betjeningsvejledningen
(medfølgende).
2
Åbn mappen “Manual” i
“VFF0568”, og kopiér derefter
PDF-filen med det ønskede
sprog i mappen.
3
Dobbeltklik på PDF-filen for at
åbne den.
Dobbeltklik på
“S50_S45_T50_H85
Betjeningsvejledninger”
genvejsikonet på skrivebordet.
∫ Når betjeningsvejledningen (PDFformat) ikke vil åbne
Du skal have Adobe Acrobat Reader 4.0
eller senere eller Adobe Reader 6.0 eller en
senere version for at kunne læse
betjeningsvejledningen (PDF-format).
35
(DAN) VQT2L24
SDRS50&T50&H85EC-VQT2L24_dan.book 36 ページ
2010年3月9日 火曜日 午前9時46分
EU
Panasonic Corporation
Web site: http://panasonic.net
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
© Panasonic Corporation 2010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement