Panasonic VWBN2 Operating instructions

Panasonic VWBN2 Operating instructions
VW-BN2E-LSQT1576.book
1 ページ
2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kezelési útmutató
Instruções de Funcionamento
DVD Burner
Model No.
VW-BN2
Läs hela bruksanvisningen före användning.
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi.
Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.
Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.
Antes da utilizaçăo, por favor leia por completo estas instruções.
LSQT1576 A
E
until
2009/6/1
VW-BN2E-LSQT1576.book
2 ページ
2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Bäste kund,
Vi tar tillfället i akt att tacka dig för att du köpt den här DVD-brännaren från Panasonic.
Läs Bruksanvisningen noggrant och bevara den för framtida referens.
Observera att aktuella kontroller och komponenter etc. på din DVD-brännare kan avvika
något från de som visas på bilderna i denna Bruksanvisning.
¬ Säkerhetsinformation
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELCHOCKER ELLER SKADOR PÅ
PRODUKTEN,
≥ BÖR DU INTE UTSÄTTA UTRUSTNINGEN FÖR REGN, FUKT, DROPP ELLER
STÄNK OCH FÖRSÄKRA DIG OM ATT INGA VÄTSKEFYLLDA FÖREMÅL,
SÅSOM VASER, PLACERAS PÅ UTRUSTNINGEN.
≥ ANVÄND ENDAST DE TILLBEHÖR SOM REKOMMENDERAS.
≥ TA INTE AV HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET); DET FINNS INGA DELAR INUTI
SOM DU KAN REPARERA PÅ EGEN HAND. ÖVERLÅT ALLT
REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
FÖRSIKTIGT!
≥ INSTALLERA ELLER PLACERA INTE APPARATEN I EN BOKHYLLA, INBYGGT
SKÅP ELLER ANNAT BEGRÄNSAT UTRYMME. SE TILL ATT APPARATEN HAR
TILLRÄCKLIG VENTILATION. FÖR ATT FÖRHINDRA RISK FÖR ELCHOCK
ELLER BRAND PÅ GRUND AV ÖVERHETTNING, SE TILL ATT GARDINER OCH
ANDRA MATERIAL INTE TÄPPER TILL APPARATENS FLÄKTAR.
≥ TÄPP INTE TILL APPARATENS FLÄKTINTAG MED TIDNINGAR, DUKAR,
GARDINER OCH LIKNANDE FÖREMÅL.
≥ PLACERA INTE ÖPPNA LÅGOR, T.EX. TÄNDA STEARINLJUS, PÅ
APPARATEN.
ELUTTAGET SKA FINNAS INSTALLERAT I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH
VARA LÄTTILLGÄNGLIGT.
Den här produkten kan få radiostörningar på grund av mobiltelefoner under
användning. Om sådana störningar är väldigt starka, öka avståndet mellan produkten
och mobiltelefonen.
2
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
3 ページ
2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
SVENSKA
FÖRSIKTIGT!
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER EN LASER.
ANVÄNDNING AV KONTROLLER ELLER JUSTERINGAR ELLER UTFÖRANDE AV
PROCEDURER PÅ ANNAT SÄTT ÄN SOM ANGES HÄR KAN INNEBÄRA
EXPONERING FÖR FARLIG STRÅLNING.
ÖPPNA INGA SKYDDSLOCK OCH GÖR INGA REPARATIONER PÅ EGEN HAND.
ÖVERLÄMNA SERVICEN TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.
Produktens identifikationsmärkning sitter på apparaternas undersida.
∫ EMC Elektrisk och magnetisk
Kompatibilitet Symbolen (CE) finns på märkplattan.
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
(Apparatens undersida)
(Apparatens insida)
(Produktets innside)
(Tuotteen sisällä)
3
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
4 ページ
2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
SUOMI
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON VAHINGOITTUMISEN
VAARAA
≥ TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE, ROISKEILLE
TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA MYÖSKÄÄN
ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ, KUTEN MALJAKKOA.
≥ KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
≥ ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN
AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
VAROITUS!
≥ ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA KABINETTITYYPPISEEN
KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS
ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI
HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN YLIKUUMENEMISESTA
JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
≥ ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ,
PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
≥ ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN LÄHDETTÄ
LAITTEEN PÄÄLLE.
PISTORASIA TULEE ASENTAA LAITTEEN LÄHELLE HELPOSTI
SAAVUTETTAVAAN PAIKKAAN.
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA
MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
4
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
5 ページ
2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
NORSK
ADVARSEL:
FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
BRANN, ELEKTRISK STØT OG SKADE PÅ PRODUKTET:
≥ DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET, DRYPP
ELLER SPRUT, OG INGEN VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM F.EKS.
VASER, MÅ PLASSERES PÅ APPARATET.
≥ BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.
≥ IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN); APPARATET INNEHOLDER
INGEN DELER SOM KAN SKIFTES ELLER REPARERES AV BRUKEREN.
OVERLAT TIL KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE Å UTFØRE SERVICE.
ADVARSEL!
≥ APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET INNEBYGGET
KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET STED HVOR
VENTILASJONSFORHOLDENE ER UTILSTREKKELIGE. SØRG FOR AT
GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK ELLER
BRANN FORÅRSAKET AV OVERHETING UNNGÅS.
≥ APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE DEKKES TIL MED AVISER,
BORDDUKER, GARDINER OG LIGNENDE.
≥ PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS, OPPÅ APPARATET.
KONTAKTUTTAKET MÅ INSTALLERES I NÆRHETEN AV UTSTYRET OG MÅ
VÆRE LETT TILGJENGELIG.
ADVARSEL!
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER ANDRE INNGREP ENN DE
SOM ER BESKREVET I DENNE BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL FARLIG
BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å REPARERE APPARATET PÅ
EGENHÅND. ALT SERVICE OG REPARASJONSARBEID MÅ UTFØRES AV
KVALIFISERT PERSONELL.
5
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
6 ページ
2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
-Om du ser den här symbolenInformation om kassering för användare av elektrisk & elektronisk utrustning
(privata konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/eller medföljande
dokumentation, betyder det att förbrukade elektriska och elektroniska
produkter inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska dessa produkter
lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot utan kostnad. I vissa
länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter hos
återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och eventuellt negativa
effekter på den mänskliga hälsan och miljön förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig
avyttring. Kontakta din lokala myndighet för mer information om var din närmsta
återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med lagstiftningen i
landet.
För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta er
återförsäljare eller leverantör för mer information.
Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala myndigheterna eller din
återförsäljare, och fråga om korrekt avyttringsmetod.
¬ Innehåll
¬ Funktioner
Säkerhetsinformation ............................ 2
Funktioner............................................... 6
Före användning .................................... 7
Om skivan ............................................... 8
Tillbehör ................................................ 10
Identifiering och hantering av
enhetens delar ................................. 10
Strömförsörjning.................................. 10
Sätta i/ta ur en skiva ............................ 11
Kopiera från en videokamera till en
DVD-skiva.......................................... 11
Spela upp en kopierad DVD-skiva på
en videokamera ............................... 12
Ansluta till en dator ............................ 12
Försiktighetsmått vid användning...... 14
Felsökning ............................................ 16
Specifikationer ..................................... 18
≥ Den här apparaten är bärbar med en
tunn, lätt och kompakt design. Om du
ansluter den här apparaten till en
kompatibel videokamera från
Panasonic, så kan bilderna som
spelats in på den anslutna
videokameran lätt kopieras till en
DVD-skiva även vid resmålet.
≥ Du kan också spela upp DVD-skivor
som skapats på den här apparaten
om du ansluter den till en kompatibel
videokamera från Panasonic.
≥ Om du ansluter den här apparaten
och en dator med den bifogade
USB-kabeln till en kompatibel
videokamera från Panasonic, kan du
kopiera bilder som redigerats på
datorn med mera till en DVD-skiva.
≥ Denna funktion garanteras inte för andra
typer av användning än de som anges
ovan.
6
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
7 ページ
2009年7月2日
¬ Före användning
∫ Hantera den här enheten
Den här enheten är en
högprecisionsapparat som inte är byggd för
att motstå vibrationer, stötar eller damm.
Beroende på miljö och hantering av
enheten, kan en del av innehållet skadas
och i värsta fall kanske avläsningen av
skivan inte blir möjlig längre. Utsätt särskilt
inte den här apparaten för vibrationer och
stötar och koppla inte ur nätkabeln under
användning.
≥ Panasonic kommer inte på något sätt att
vara ansvarig för skador som uppstår
direkt eller indirekt genom användning
eller fel på den här produkten. Panasonic
kommer inte heller att på något sätt vara
ansvarig för förlust av data som orsakas
av den här produkten.
≥ Skada på person eller material som
uppstår från någon typ av användning
som inte överensstämmer med den
här bruksanvisningen står endast i
användarens ansvar.
木曜日
午前9時36分
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
och DirectX® är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
≥ IBM och PC/AT är registrerade
varumärken som tillhör International
Business Machines Corporation i USA.
≥ Intel®,Core™, Pentium® och Celeron® är
registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Intel Corporation
i USA och andra länder.
≥ Skärmbilder ur Microsoft-produkter
omtryckta med tillstånd av Microsoft
Corporation.
≥ Övriga namn på system och produkter
som nämns i denna bruksanvisning är
vanligtvis registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör de tillverkare
som utvecklat systemet eller produkten i
fråga.
∫ Vid placering av den här enheten
Placera den här enheten på en platt och
jämn yta när du ska använda den.
≥ Du kan inte använda enheten om den
ställs vertikalt.
∫ Iaktta all upphovsrättslig
lagstiftning
Materialen som du ska spela in och skapa
kan bara användas för ditt eget personliga
nöje. Under upphovsrättsliga lagar, kan
andra material inte användas utan tillstånd
från upphovsrättsinnehavarna.
∫ Referenssidor
Sidor du bör läsa visas som (P00).
7
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
8 ページ
2009年7月2日
¬ Om skivan
∫ Skivor som kan användas i
denna apparat
Skivor som kan användas för kopiering vid
anslutning av den här enheten och en
kompatibel videokamera från Panasonic är
12 cm skivor utan kassett av typ
DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL
(dubbelt skikt på en sida), +RW, +R, +R DL
(dubbelt skikt på en sida), CD-RW och
CD-R.
≥ Skivor som kan användas med den
här enheten varierar beroende på
videokameran som anslutits. Se
videokamerans bruksanvisning för
närmare anvisningar.
Viktig anmärkning
Om du kopierar bilder som spelats in i
AVCHD-format till en skiva, sätt inte i
skivan i apparater som inte stöder
AVCHD-formatet. I vissa fall kan skivan
fastna i apparaten. Skivan går inte att
spela upp på apparater som inte stöder
AVCHD -formatet.
≥ När du använder dubbelsidiga skivor kan
du inte spela in eller spela upp
kontinuerligt från skivans ena sida till den
andra. Du måste mata ut skivan och
vända den.
≥ Skivor som satts i en hållare, kassett
eller caddy kan inte användas. Ta alltid
ut själva skivan ur sådana behållare före
användning.
8
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
≥ Vi rekommenderar användning av
Panasonic-skivor. Vanligtvis kan man
utan problem använda alla skivor som är
kompatibla med DVD-standarden för inoch uppspelning. Notera dock att vissa
skivor som säljs i handeln inte uppfyller
DVD-standardens kvalitets- och
prestandakrav. Om du använder sådana
skivor kan det vara omöjligt att spela in
och spela upp på normalt sätt.
Se följande webbsida för mer information
angående skivor som bekräftats vara
kompatibla av Panasonic.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(Webbsidan är endast på engelska.)
≥ Det kan hända att skivor som spelats
in på denna enhet inte går att spela
upp på andra produkter. I sådana fall
kan du spela upp skivan på den här
enheten i stället.
≥ När du använder DVD-RW, DVD-R,
DVD-R DL, +RW, +R eller +R DL ska
du inte göra följande, eftersom skivan
annars kan bli oanvändbar.
– Spela in på en skiva med andra
produkter efter att först ha spelat in på
denna enhet.
– Spela in på en skiva med denna enhet
efter att ha spelat in på den med andra
produkter.
– Sätta i en skiva vars finalisering
avbrutits i någon annan produkt.
∫ Om DVD-R DL/+R DL
DVD-R DL eller +R DL-skivor har två skikt
med inspelnings-/uppspelningsyta på en
sida. Om inspelningen av en scen inte
passar på det första skiktet (L0), fortsätter
den på det andra skiktet (L1). Inspelningen
går då över två skikt. Apparaten växlar
skikt automatiskt under skivuppspelningen
så att du kan spela hela skivan
kontinuerligt som en normal skiva. Bilden
eller ljudet kan emellertid stanna upp
tillfälligt vid det ställe där skikten växlar.
VW-BN2E-LSQT1576.book
9 ページ
2009年7月2日
∫ Exempel på skivor som inte kan
spelas upp på denna enhet
≥ Andra skivor än de som har 12 cm
diameter (Det går inte att använda 8 cm
skivor om du sätter in dem i en adapter
du köpt i handeln.)
≥ DVD-RAM kompatibel med 6X–12X
snabbinspelning
≥ BD-media etc.
≥ HD DVD-media etc.
∫ Hur man håller en skiva
Rör inte vid inspelningsytan.
∫ Sätta i/ta ur en skiva
Se till så att inte fingeravtryck eller smuts
hamnar på skivans inspelnings-/
uppspelningssida.
≥ Om det förekommer repor eller smuts
(t.ex. damm eller fingeravtryck) på
skivans inspelnings-/uppspelningssida,
kan inte bilder spelas in eller spelas upp
normalt och följande fenomen kan
inträffa:
– Inspelning/uppspelning är inte möjlig.
– Bilden eller ljudet avbryts eller stannar
tillfälligt.
– Störningar framträder på bilden eller
ljudet.
∫ Om skivan är smutsig
≥ Rengör den med en skivrengöringsduk
som finns att köpa i handeln. Torka
skivan inifrån och ut mot kanten för att ta
bort smutsen. Torka inte för hårt,
eftersom det finns risk att skivan repas.
Använd inte lösningsmedel (thinner,
vatten, antistatmedel, tvättmedel osv.).
木曜日
午前9時36分
∫ Försiktighetsmått vid hantering
≥ Var noga med att undvika repor och
smuts.
≥ Fäst inte etiketter eller dekaler på dina
skivor. (Detta kan orsaka skevhet och
obalanserad rotation, vilket gör skivan
obrukbar.)
≥ Skriv endast på skivans etikettsida med
en mjuk, oljebaserad filtpenna. Använd
inte kulspetspennor eller andra hårda
skrivdon.
≥ Använd inte skivrengöringssprayer,
bensin, thinner, antistatvätskor eller
andra lösningsmedel.
≥ Använd inte skrapskydd eller andra
skydd.
≥ Försök att aldrig tappa, stapla eller stöta
till skivorna. Placera aldrig några föremål
på dem.
≥ Använd aldrig skivor med följande fel:
– Skivor med klisterrester från borttagna
dekaler eller etiketter.
– Skivor som är kraftigt böjda eller har
sprickor.
– Ojämnt formade skivor, som t.ex.
hjärtformade skivor.
≥ Förvara inte skivorna på följande ställen:
– I direkt solljus.
– Där det är mycket dammigt eller fuktigt.
– Nära element.
– Platser utsatta för betydande
temperaturförändringar (där det kan
förekomma kondens).
– Där statisk elektricitet eller
elektromagnetisk strålning
förekommer.
≥ För att skydda skivorna bör du lägga
tillbaka dem i fodralet när du inte
använder dem.
9
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
10 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Tillbehör
¬ Strömförsörjning
Kontrollera att följande tillbehör finns med
innan du börjar använda enheten.
Enheten står i standby när nätadaptern är
kopplad. Den primära kretsen är alltid aktiv
så länge som nätadaptern är kopplad till
eluttaget.
Nätadapter
VSK0692
Nätsladd
A
A K2CT3CA00004
England, Hong Kong
B
som särskilt
administrativt område
under Kina och
C
Saudiarabien
B K2CJ2DA00011
Australien och Nya Zeeland
C K2CR2DA00004
Andra områden än England, Hong
Kongs särskilt administrativt område
under Kina, Australien,
Nya Zeeland och Saudiarabien
Mini AB
USB-anslutningskabel
K2KZ59B00002
¬ Identifiering och
hantering av enhetens
delar
1 2
3
4
5 6
1
2
3
4
Uttagningsknapp [<]
Åtkomstlampa [ACCESS] (P11)
Skivfack
Strömindikator [POWER]
≥ Denna indikator tänds när enheten
kopplas till nätuttaget.
5 USB-uttag [
]
6 Likströmsuttag [DC/C.C.IN 5.0 V]
≥ Använd inga andra nätadaptrar än
den som medföljer.
10
LSQT1576
3
B
2
1
A
1
Koppla nätsladden till nätadaptern
A.
2
3
Koppla nätsladden till nätuttaget.
Koppla nätadaptern till den här
enhtens likströmsingång (DC)
[DC/C.C.IN 5.0 V].
≥ Strömindikatorn B tänds.
≥ Nätsladden är bara för användning med
den här enheten. Använd den inte med
några andra apparater eller för andra
apparater med den här enheten.
≥ Enheten och skivan blir varma under
användning. Detta är inte ett tecken på
fel.
VW-BN2E-LSQT1576.book
11 ページ 2009年7月2日
¬ Sätta i/ta ur en skiva
≥ Koppla nätadaptern till enheten när du
sätter i eller tar ur skivan.
Det går inte att sätta i eller ta ur skivan
om enheten inte är strömkopplad.
1
2
Anslut enheten till nätadaptern.
Sätta i skivan
Sätt in skivan i skivfacket.
Sätt i skivan med inspelnings-/
spelsidan vänd neråt. Skivan startar
automatiskt när den satts i helt i facket.
木曜日
午前9時36分
¬ Kopiera från en
videokamera till en
DVD-skiva
Om du kopplar den här enheten och en
kompatibel videokamera från Panasonic,
kan du kopiera bilder som spelats in på
videokameran till en DVD-skiva.
≥ Använd Mini AB USB-anslutningskabeln
för att koppla den här enheten och den
kompatibla videokameran från
Panasonic.
≥ Den här funktionen fungerar inte om
videokameran inte är kompatibel med
den här enheten.
≥ Se videokamerans bruksanvisning
angående tillgängliga data för kopiering.
≥ Anslut enheten till nätadaptern.
1
Anslut enheten till videokameran.
Sätt i skivan med
etiketten vänd uppåt.
MiniB
Ta ur skivan
Tryck på [<]-knappen.
A
MiniA
≥ Rör inte skivans inspelnings-/
uppspelningssida när du sätter i eller tar
ur den.
∫ Om åtkomstlampan
När enheten avläser skivan, tänds
åtkomstlampan.
≥ Gör inte följande medan åtkomstlampan
är tänd. Skivan eller inspelade data på
skivan kan skadas och enheten orsakas
felfunktion.
– Koppla ur nätadaptern.
– Koppla ur USB-kabeln.
– Utsätta den här enheten för starka
stötar eller vibrationer.
2
AMini AB USB-anslutningskabel
Cable (medlevereras)
≥ Anslut miniA-kontakten till
videokameran och miniB-kontakten
till den här enheten.
≥ Skjut in kontakterna så långt det går.
Kameran och datorn kommer inte att
fungera normalt om inte kontakterna
skjuts in helt.
≥ Använd inga andra
USB-anslutningskablar än den som
medföljer.
Börja kopieringen på videokameran.
≥ Läs videokamerans bruksanvisning
för information om hur man kopierar.
≥ Om den kompatibla videokameran från
Panasonic stöder kopiering till en CD-R
och en CD-RW, kan du kopiera
stillbildsfiler till en CD-R eller en CD-RW.
Se videokamerans bruksanvisning för
närmare anvisningar.
11
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
12 ページ 2009年7月2日
¬ Spela upp en kopierad
DVD-skiva på en
videokamera
Om du kopplar den här enheten och en
kompatibel videokamera från Panasonic,
kan du spela upp DVD-skivor som du
kopierade bilder till.
≥ För att spela upp skivan, koppla samma
videokamera som du använde för att
kopiera till.
≥ Använd Mini AB USB-anslutningskabeln
för att koppla den här enheten och den
kompatibla videokameran från
Panasonic.
≥ Anslut enheten till nätadaptern.
1
2
Koppla den här enheten och
videokameran med Mini AB
USB-anslutningskabeln.
≥ Anslut miniA-kontakten till
videokameran och miniB-kontakten
till den här enheten.
≥ Skjut in kontakterna så långt det går.
Enheten och videokameran kommer
inte att fungera normalt om inte
kontakterna skjuts in helt.
≥ Använd inga andra
USB-anslutningskablar än den som
medföljer.
Starta uppspelningen av skivan på
videokameran.
≥ Läs videokamerans bruksanvisning
för information om hur man spelar
upp.
12
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
¬ Ansluta till en dator
Du kan kopiera bilder du spelat in på en
videokamera från Panasonic och redigerat
på en dator till en DVD-skiva.
Använd den medlevererade programvaran
som du fick med videokameran från
Panasonic för att kopiera bilderna. Du kan
också spela upp DVD-skivan som du
kopierade bilder till med samma
programvara.
≥ Använd USB-kabeln du fick med
videokameran från Panasonic som är
kompatibel med den här enheten, för att
koppla enheten och datorn.
≥ Beroende på programvaran kan
tillgängliga data för kopiering variera.
Om du använder Windows
∫ Operativ miljö
Persondator
IBM PC/AT-kompatibel persondator
OS
Kompatibelt OS varierar beroende på
programvaran som levererades med
videokameran. Se operativ miljö för
programvaran.
Gränssnitt
USB-port
Andra krav
Mus eller motsvarande pekdon
≥ Även om de angivna systemkraven i
denna bruksanvisning uppfylls kan det
hända att vissa datorer inte går att
använda.
≥ Funktion garanteras inte på ett
uppgraderat OS.
≥ Användning med ett annat OS än det
som förinstallerats kan inte garanteras.
≥ När 2 eller fler USB-enheter anslutits till
en dator, eller när enheterna ansluts via
USB-hubar eller förlängningssladdar,
kan korrekt funktion inte garanteras.
VW-BN2E-LSQT1576.book
13 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Anslutnings- och
igenkänningsprocedurer
∫ Så här kopplar du ur USB-kabeln
på säkert sätt
≥ Anslut enheten till nätadaptern.
Om USB-kabeln är urkopplad när
åtkomstlampan tänds, kan dne här enheten
fungera dåligt och data kan förloras.
1
Anslut den här enheten till datorn.
A
1
Kontrollera att åtkomstlampan inte
är tänd.
2
Dubbelklicka på
(
)-ikonen i
aktivitetsfältet.
≥ Dialogrutan för säker borttagning av
programvara visas.
≥ Beroende på dina datorinställningar,
kan det hända att denna ikon inte
visas.
3
Välj [USB Mass Storage Device] och
klicka på [Stop].
4
Klicka på [OK].
≥ Klicka på [OK] varefter du säkert kan
koppla ur kabeln.
AUSB-kabel
(levereras med videokameran)
≥ Den här enheten känns igen som
en [DVD-RAM Drive] på
[My Computer].
≥ Skjut in kontakterna så långt det går.
Enheten och datorn kommer inte att
fungera normalt om inte kontakterna
skjuts in helt.
≥ Se till att du använder den
USB-kabel som levererades med
videokameran. (Vi kan inte garantera
function om du använder en annan
USB-kabel än den som levererades
med videokameran från Panasonic.)
2
Starta kopieringen/uppspelningen.
≥ Använd programvaran som
levererades med videokameran från
Panasonic för att kopiera/visa bilder.
≥ Läs bruksanvisningen för
programvaran för mer information
om kopiering/uppspelning.
13
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
14 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Försiktighetsmått vid
användning
≥ Lämna inga plast- eller gummiföremål
i direkt kontakt med apparaten en längre
tid.
∫ Om den här enheten
Utsätt inte den här enheten för
vibrationer eller stötar, skakningar. Låt
den inte falla, placera inte föremål på
den och tappa inga saker på den.
≥ Om enheten får en kraftig stöt kan höljet
gå sönder.
Enheten och skivan blir varma efter en
längre tids drift. Detta är inget tecken på fel.
Ställ enheten så långt från
elektromagnetisk utrustning som
möjligt (t.ex. mikrovågsugnar,
TV-apparater, videospel med mera).
≥ Om du använder enheten i närheten av
en TV-apparat kan bilden eller ljudet
störas av magnetiska vågor.
≥ Använd inte apparaten i närheten av
mobiltelefoner eftersom detta kan
påverka både bild och ljud.
≥ Mycket starka magnetiska fält skapade
av högtalare eller stora motorer kan
skada inspelade data och förvränga
bilderna.
≥ Elektromagnetisk strålning som
genereras av mikroprocessorer kan
påverka enheten och störa både ljud och
bild.
≥ Om enheten påverkas av
elektromagnetisk utrustning och slutar
fungera korrekt, koppla ur nätadaptern
och sätt sedan i den igen.
Använd inte den här enheten i närheten
av radiosändare eller
högspänningsledningar.
≥ Om du spelar in bilder i närheten av
radiosändare eller
-högspänningsledningar kan bilderna
eller ljudet påverkas.
Använd medföljande kablar och sladdar.
Använd inga förlängningssladdar.
Spruta inte insektsmedel eller flyktiga
kemikalier på enheten.
≥ Om du råkar spruta ned din enhet med
ovan nämnda produkter kan höljet
deformeras och ytfinishen korroderas
eller skadas.
14
LSQT1576
Var i synnerhet noga med att inte placera
en videokamera eller dylikt ovanpå
apparaten under användning. Om den här
enheten utsätts för vibrationer under
avläsning av skivan eller då den skrivs på
kan videokamerans funktion påverkas och
den kan falla.
Använd inte bensin, thinner eller sprit
för att rengöra den här enheten.
≥ Dra ur nätsladden ur nätuttaget före
rengöring.
≥ Enhetens hölje kan färgas av och
ytfinishen flagna av om du använder ett
lösningsmedel.
≥ Torka av enheten med en mjuk och torr
trasa för att ta bort damm och
fingeravtryck. För att ta bort särskilt
svåra fläckar blöter du en duk med milt
tvättmedel som spätts ut med vatten,
vrider ur den ordentligt och torkar av
enheten. Torka därefter med en mjuk,
torr trasa.
≥ Använd inte en kemisk dammduk.
Om du inte ska använda enheten under
en längre tid
≥ Om du förvarar enheten i ett skåp eller
ett vitrinskåp rekommenderar vi att du
också lägger lite torkmedel i skåpet
(silikagel).
VW-BN2E-LSQT1576.book
15 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Om nätadaptern
∫ Om imbildning
≥ Var noga med att alltid använda den
nätadapter som medföljer vid köpet.
≥ Om du använder nätadaptern i närheten
av en radioapparat kan mottagningen
störas. Håll nätadaptern på minst 1 m
avstånd från radioapparaten.
≥ När nätadaptern används kan den alstra
ett surrande ljud. Detta är emellertid
normalt.
≥ Kom ihåg att koppla bort nätadaptern
efter användningen. (Om du lämnar den
inkopplad förbrukas omkring 0,3 W
mängd ström som mest.)
≥ Håll alltid nätadapterns elektroder rena.
Placera enheten i närheten av nätuttaget
för att lätt kunna komma åt kontakten.
När du just tagit ut en flaska du kylt i
kylskåpet på sommaren, ser du hur den
tacks av små vattendroppar. Detta kallas
imbildning.
Om du använder den här enheten när
imbildning uppstått kan det orsaka
felfunktion. Försök på alla sätt förebygga
imbildning. Om denna redan bildats ska du
vidta de åtgärder som beskrivs nedan.
∫ Om skivan
≥ Om det förekommer damm, repor eller
smuts på skivan, eller om den är böjd,
kan följande fenomen inträffa:
– Bildstörningar vid uppspelning
– Tillfälligt stopp i den uppspelade bilden
– Ljudet avbryts eller störs under
uppspelning
– Skivan kan inte identifieras korrekt
– Fördröjning mellan bild och ljud
När ACCESS -lampan tänds (när skivan
avläses), koppla inte ur nätadaptern
eller USB-kabeln eller utsätt inte
enheten för vibrationer eller stötar.
DVD-R/DVD-R DL/+R/+R DL
≥ För bästa möjliga inspelning på DVD-R,
DVD-R DL, +R eller +R DL-skivor skriver
kameran kontrolldata till skivan som
används för inspelning när den sätts i
eller tas ur. Om det inte finns plats på
skivan att skriva kontrolldata, kan det bli
omöjligt att spela in. För att förhindra
detta ska du inte sätta i DVD-R,
DVD-R DL, +R eller +R DL-skivor som
du spelat in på mer än 50 gånger.
≥ Sätt aldrig i en DVD-R, DVD-R DL, +R
eller +R DL-skiva som spelats in på
kameran men inte finaliserats, i en
inspelningsenhet som t.ex. en
DVD-inspelare. Inspelade data kan
skadas.
Orsaker till kondensbildning
Kondens bildas när
omgivningstemperaturen eller
luftfuktigheten ändras enligt följande.
≥ När enheten flyttas in från kylan till ett
varmt rum.
≥ När enheten tas ut från en bil med
luftkonditionering.
≥ När ett kallt rum värms upp mycket
snabbt.
≥ Om kall luft från luftkonditioneringen
blåser direkt mot enheten.
≥ Efter ett sommarregn.
≥ När enheten är på en mycket fuktig plats
där luften är tjock av ånga.
När apparaten flyttas mellan två platser
med stor temperaturskillnad, t.ex. från
en kall plats till en som är betydligt
varmare.
Placera enheten inuti en plastpåse, töm ur
så mycket luft som möjligt, och tillslut
påsen. Vänta ungefär en timme så att
apparatens temperatur hunnit närma sig
rumstemperaturen. Efter det kan du ta ut
enheten ur kassen och börja använda den.
Vad man gör när det bildas imma
Koppla ur nätadaptern och låt enheten stå
oanvänd i cirka 1 timme. Kontrollera att
imman försvinner när enheten närmar sig
rumstemperaturen och använd enheten
först då.
15
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
16 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Felsökning
Problem
Det går inte att sätta på
enheten.
Kontrollpunkter
≥ Är nätadaptern kopplad?
> Koppla nätadaptern och nätsladden korrekt. (P10)
Den här enheten kan inte ≥ Koppla ur nätadaptern och koppla sedan iden igen cirka
1 minut senare. (Om du gör på ovannämnda sätt när
användas ens när den är
åtkomstlampan är tänd kan du förstöra data på skivan.) Om
strömförd.
Enheten fungerar inte
normalt.
[<] -knappen fungerar
inte.
Skivan kan inte läsas.
Kopieringen stoppar.
Den spelade bilden
stannar till en stund.
normala förhållanden inte återställs, måste du koppla ifrån
strömmen och rådfråga återförsäljaren du inhandlade
enheten av.
≥ Skivan går inte att mata ut trots att enheten är strömförd.
> Koppla nätadaptern.
≥ [<]-knappen kanske inte fungerar när du kopierar till en
skiva från en ansluten videokamera.
> Vänta tills kopieringen är färdig.
≥ I andra än ovan nämnda fall, koppla ifrån strömmen och
rådfråga återförsäljaren du köpte den här enheten från.
≥ Är skivan repig eller smutsig?
> Torka av smutsen på skivan. (P9) Sätt i en ny skiva om
den är repad.
≥ Temperaturen på insidan av enheten är hög. Koppla ur
nätadaptern, vänta en kort stund och därefter kan du
använda den här enheten igen.
≥ Skivor som spelats in på andra apparater kan inte avläsas
eller spelas upp korrekt på den här apparaten.
≥ Har skivan redan använts för inspelning av video- och
stillbilder?
> Om skivan innehåller inspelningar kan den inte användas
Kan inte kopiera trots att
igen. Använd en ny skiva.
strömmen är kopplad till
> DVD-RAM, DVD-RW, +RW eller CD-RW-skivor där
den här enheten och
inspelningar gjorts, kan användas igen om skivan
skivan satts i korrekt.
formateras. Eftersom allt inspelat innehåll på skivan kommer
att raderas bör du kontrollera innehållet noga innan du
formaterar den.
16
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
17 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Problem
Kontrollpunkter
Även om den här
enheten är kopplad med
USB -kabeln, kan t den
inte avläsassav datorn.
≥ Välj ett annat USB-uttag på datorn.
≥ Kontrollera den operativa miljön. (P12)
≥ Koppla ur nätadaptern och USB-kabeln och koppla sedan i
dem igen.
När USB-kabeln kopplas ≥ För att koppla ur USB-kabeln på ett säkert sätt
ur visas ett
(
)-ikonen i aktivitetsfältet och
dubbelklickar du på
felmeddelande på
följer anvisningarna på skärmen
datorn.
Datorn startar inte.
≥ Kopplade du den här enheten till datorn med USB-kabeln
innan du kopplade på strömmen till datorn?
> Starta datorn och koppla den sedan till den här enheten.
Ett fönster för inställning
av regionskod visas när
du försöker spela en
DVD-video.
≥ Regionskoden är inte inställd när den här apparaten köps.
Kontrollera inställningarna och klicka sedan på [OK].
Uppspelning av DVD-video startar efter att ny regionskod
ställts in. Du kan ändra inställning 5 gånger. Var försiktig så
att du inte ändrar inställning efter den femte gången och
regionskoden fastställs till den senaste inställningen.
17
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
18 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Specifikationer
DVD-brännare: Säkerhetsinformation
Effektkälla:
Effektförbrukning:
DC 5,0 V
7,5 W (När du skriver över till en skiva)
Kompatibla media
12 cm DVD-RAM Ver.2.1
12 cm DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED (2X/1X)
12 cm DVD-R for General Ver.2.0
12 cm DVD-R for DL Ver.3.0
12 cm +RW
12 cm +R
12 cm +R for DL
12 cm CD-R
12 cm CD-RW
Gränssnitt
Hi-Speed USB-kompatibel (USB 2.0), USB-uttag typ miniB
Buffertkapacitet
2 MB
Mått
139 mm (B)k16,8 mm (H)k138,1 mm (D)
(exklusive utskjutande delar)
Vikt
Cirka 395 g (bara DVD-brännare)
Drifttemperatur
5 oC till 35 oC
Driftfuktighet
10% till 80%
Skrivhastighet
DVD-RAM: Maximum 3X-SPEED
DVD-RW: Maximum 6X-SPEED
DVD-R: Maximum 8X-SPEED
DVD-R DL: Maximum 4X-SPEED
+RW: Maximum 8X-SPEED
+R: Maximum 8X-SPEED
+R DL: Maximum 4X-SPEED
CD-R: Maximum 24X-SPEED
CD-RW: Maximum 16X-SPEED
Läshastighet
DVD-RAM: Maximum 3X-SPEED
DVD-RW: Maximum 8X-SPEED
DVD-R: Maximum 8X-SPEED
DVD-R DL: Maximum 6X-SPEED
+RW: Maximum 8X-SPEED
+R: Maximum 8X-SPEED
+R DL: Maximum 6X-SPEED
CD-R: Maximum 24X-SPEED
CD-RW: Maximum 24X-SPEED
LASER specifikationer Klass 1 LASER-produkt (Pickup)
Våglängd:
DVD
CD
661 nm
783 nm
Laserstyrka: Ingen farlig strålning
NORSK
Bølgelengde:
DVD
CD
Laserstyrke: Ingen farlig stråling sendes ut
Nätadapter VSK0692: Säkerhetsinformation
Strömförsörjning:
Ingångskapacitans:
DC-utgång:
AC 110 V till 240 V, 50/60 Hz
0,22 A
DC 5,0 V
1,6 A
Med förbehåll för rätt till ändringar utan föregående meddelande.
18
LSQT1576
661 nm
783 nm
VW-BN2E-LSQT1576.book
19 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
DANSK
Kære kunde
Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at takke dig for at have valgt denne Panasonic
DVD-brænder. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt igennem og opbevar
den til senere brug på et let tilgængeligt sted.
Du bedes lægge mærke til, at DVD-brænderens faktiske kontrolanordninger og
komponenter m.m. kan se lidt anderledes ud end på billederne i denne brugervejledning.
¬ Information vedrørende din sikkerhed
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR FARE, ELEKTRISK STØD ELLER
PRODUKTSKADE,
≥ MÅ DETTE UDSTYR IKKE UDSÆTTES FOR REGN, FUGTIGHED, DRYP ELLER
STÆNK. SØRG FOR AT DER IKKE STILLES GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE
SÅSOM VASER PÅ UDSTYRET.
≥ BRUG KUN DET ANBEFALEDE TILBEHØR.
≥ FJERN IKKE DÆKSLET. DER FINDES INGEN INTERNE DELE, DER KAN
SERVICERES AF FORBRUGEREN. VEDLIGEHOLDELSE MÅ UDELUKKENDE
UDFØRES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
FORSIGTIG!
≥ UDSTYRET MÅ IKKE INSTALLERES ELLER PLACERES I EN BOGREOL, ET
INDBYGGET SKAB ELLER PÅ ET ANDET LUKKET STED. SØRG FOR, AT DER
ER GOD VENTILATION. FOR AT UNDGÅ RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD
ELLER BRAND PÅ GRUND AF OVEROPHEDNING SKAL DU SIKRE, AT
GARDINER OG ALLE ANDRE MATERIALER IKKE SPÆRRER FOR
VENTILATIONSVENTILERNE.
≥ UDSTYRETS VENTILATIONSÅBNINGER MÅ IKKE SPÆRRES MED F.EKS.
AVISER, DUGE, GARDINER ELLER LIGNENDE.
≥ ANBRING ALDRIG ÅBEN ILD I FORM AF F.EKS. LEVENDE LYS PÅ UDSTYRET.
ELFORSYNINGSSTIKKET SKAL VÆRE I NÆRHEDEN AF UDSTYRET OG VÆRE
LET TILGÆNGELIGT.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner under brug.
Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge afstanden mellem
produktet og mobiltelefonen.
19
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
20 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
BEMÆRK!
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER ELLER
FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE BETJENINGSVEJLEDNING
ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE REPARATIONER SELV.
REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES AF KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
Produktinformationsmærket er placeret i bunden af enhederne.
∫ EMC elektrisk og magnetisk kompatibilitet
Dette symbol (CE) findes på mærkepladen.
(Pasåt under apparatet)
(Indersiden af apparatet)
20
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
21 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
-Hvis du ser dette symbolOplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk
udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol,
betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere
disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive
modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for,
at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et
nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de
værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på
folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af
affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan
finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de
gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte
din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale
myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst
kommer af med produktet.
¬ Indhold
¬ Funktioner
Information vedrørende din sikkerhed ... 19
Funktioner............................................. 21
Inden brug............................................. 22
Om disken............................................. 23
Tilbehør ................................................. 25
Identifikation og håndtering af
enkeltdele.......................................... 25
Strømforsyning .................................... 25
Isætning/udtagning af en disk ............ 26
Kopiering fra videokamera til DVD-disk..... 27
Afspilning af en kopieret DVD-disk på
et videokamera................................. 27
Tilslutning til en PC ............................ 28
Forsigtighedsregler ved brug ............. 30
Fejlfinding ............................................. 33
Specifikationer ..................................... 35
≥ Dette er en bærbar enhed i et tyndt, let
og kompakt design. Hvis du tilslutter
brænderen til et kompatibelt Panasonic
videokamera, kan billeder, som optages
med videokameraet, let kopieres over
på en DVD, selv på en rejsedestination.
≥ Du kan også afspille DVD-diske, som er
oprettet på brænderen, hvis du tilslutter
brænderen til et kompatibelt Panasonic
videokamera.
≥ Hvis du tilslutter brænderen til en PC
ved hjælp af det medfølgende
USB-kabel til et kompatibelt Panasonic
videokamera, kan du kopiere billeder,
som er redigeret med en PC osv. til en
DVD-disk.
≥ Der garanteres ikke for driften ved andre
anvendelser end de, der er nævnt
ovenfor.
21
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
22 ページ 2009年7月2日
¬ Inden brug
∫ Sådan håndteres brænderen
Denne brænder er et produkt med meget
højt præcisionsniveau, som ikke er
fremstillet til at modstå rystelser, stød eller
støv. Afhængig af det omgivende miljø og
håndteringen af brænderen, kan indhold
blive beskadiget, og i værste fald kan det
betyde, at læsning af disken ikke længere
være mulig. Især skal man passe på, at
brænderen ikke udsættes for rystelser og
stød, og netledningen må ikke tages ud,
når brænderen er tændt.
≥ Panasonic kan ikke stilles til ansvar for
skader, som måtte opstå direkte eller
indirekte fra brug eller mangel heraf af
dette produkt. Panasonic kan heller ikke
stilles til ansvar for tab af data, der er
optaget på dette produkt.
≥ Personskade eller materiel
beskadigelse, forårsaget af brug der
ikke er i overensstemmelse med
denne betjeningsvejledning, vil
udelukkende være brugerens ansvar.
∫ Anbringelse af brænderen
Anbring brænderen på en flad, plan flade
under brug.
≥ Du kan ikke anvende brænderen, hvis
den står lodret.
∫ Vær omhyggelig med
overholdelse af
ophavsrettigheder
De materialer, du optager og opretter, må
kun anvendes til personlig brug. I henhold
til gældende copyright-love må andre
materialer ikke anvendes uden tilladelse fra
ejeren af copyrighten.
∫ Referencesider
De sider, der henvises til, vises som (P00).
22
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
og DirectX® er enten registrerede
varemærker eller varemærker for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
≥ IBM og PC/AT er registrerede
varemærker for International Business
Machines Corporation of the U.S.
≥ Intel®, Core™, Pentium® og Celeron® er
registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Intel
Corporation i USA og andre lande.
≥ Skærmbilleder fra Microsoft produkter er
optrykt med tilladelse fra Microsoft
Corporation.
≥ Andre navne på systemer og produkter,
som nævnes i denne
betjeningsvejledning, er som regel de
registrerede varemærker og varemærker
der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller
produkt.
VW-BN2E-LSQT1576.book
23 ページ 2009年7月2日
¬ Om disken
∫ Diske, som kan bruges i denne
brænder
Diske, der kan bruges til kopiering, når du
tilslutter brænderen til et kompatibelt
Panasonic videokamera, er 12 cm uden
patron af typen DVD-RAM, DVD-RW,
DVD-R, DVD-R DL (dobbeltlag på én side),
+RW, +R, +R DL (dobbelt lag på enkelt
side), CD-RW og CD-R.
≥ Diske, der kan bruges sammen med
denne brænder, varierer afhængig af
det tilsluttede videokamera. Se
videokameraets betjeningsvejledning
for yderligere oplysninger.
Vigtigt!
Hvis du kopiere billeder, som er
optaget i AVCHD-format til en disk, må
du ikke indsætte disken i enheder, som
ikke understøtter AVCHD-format. I
nogle tilfælde kan disken sætte sig fast
i den pågældende enhed. Disken kan
ikke afspilles på enheder, som ikke
understøtter AVCHD-formatet.
≥ Du kan ikke optage eller afspille en
dobbeltsidet disk kontinuerligt, fra en
side til den anden. Du skal tage disken
ud og vende den om.
≥ Diske, som er monteret i holder, kassette
eller slæde, kan ikke benyttes. Fjern altid
diske fra deres beholder/emballage før
brug.
木曜日
午前9時36分
≥ Det anbefales at du benytter
Panasonic-disks. Normalt kan diske,
som lever op til DVD-standarden,
benyttes til optagelse og afspilning uden
problemer. Visse diske i handelen lever
dog ikke op til kravene til kvalitet og
ydeevne i DVD-standarden. Hvis du
benytter en af disse diske, kan du måske
ikke optage og afspille normalt.
Se Panasonic’s hjemmeside for
oplysninger om diskkompatibilitet osv.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(Denne hjemmeside er kun på engelsk.)
≥ Diske, som er optaget på denne
enhed, kan muligvis ikke afspilles på
andre produkter. I sådanne tilfælde
skal du afspille disken på denne
enhed i stedet.
≥ Ved brug af DVD-RW, DVD-R, DVD-R
DL, +RW, +R eller +R DL må følgende
ikke foretages, da det kan gøre disken
ubrugelig.
– Optagelse på en disk med andre
produkter efter optagelse med denne
enhed.
– Optagelse på en disk med denne
enhed efter optagelse med andre
produkter.
– Isætning af en ikke færdiggjort disk i
andre produkter.
∫ Om DVD-R DL/+R DL
DVD-R DL eller +R DL diske har to lag til
optagelse og afspilning på én side. Hvis
afspilningen ikke passer på det første lag
(L0), fortsætter den på det andet lag (L1). I
dette tilfælde fortsætter afspilningen hen
over to lag. Videokameraet skifter
automatisk lag under afspilning af disken,
så du kan spille hele disken uden stop,
ligesom en almindelig disk. Det kan dog
ske, at billed- eller lydstrømmen standser
et kort øjeblik ved det punkt, hvor der
skiftes lag.
23
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
24 ページ 2009年7月2日
∫ Eksempler på diske, som ikke
kan benyttes i denne enhed
≥ Diske med andre diametre end 12 cm
(Du kan ikke bruge 8 cm diske, selv om
du isætter dem i en almindelig adapter.)
≥ 6X–12X kompatibel DVD-RAM med
højhastighedsoptagelse
≥ BD-medie osv.
≥ HD DVD-medie osv.
∫ Sådan holder man en disk
Rør ikke ved den indspillede flade.
∫ Isætning/udtagning af en disk
Der må ikke efterlades fingeraftryk eller
snavs på diskens optagelses-/
afspilningsside.
≥ Hvis der findes ridser eller snavs (f. eks.
støv eller fingeraftryk) på den side, der
bruges til optagelse/afspilning, kan
billederne ikke optages og afspilles på
normal vis, og følgende kan ske.
– Optagelse/afspilning er ikke mulig.
– Billedet eller lyden afbrydes eller
stopper midlertidigt.
– Der kan forekomme støj på billedet
eller lyden.
∫ Hvis der er snavs på disken
≥ Rens den med en almindelig
diskrenseklud. Aftør disken fra midten
mod kanterne for at fjerne snavset. Tør
ikke for hårdt, da det kan ridse disken.
Brug heller ikke opløsningsmidler
(fortynder, vand, antistatisk middel,
sæbe osv.).
24
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
∫ Forsigtighedsregler
≥ Pas på ridser og snavs.
≥ Sæt ikke etiketter eller mærkater på
diske. (Dette kan få disken til at bøje og
forårsage ujævn rotation, hvilket kan
gøre disken ubrugelig.)
≥ Skriv kun på etiketsiden af disken med
en blød, oliebaseret filtpen. Brug ikke
kuglepenne eller andre hårde
skriveredskaber.
≥ Brug ikke pladerensespray, rensebenzin,
fortynder, antistatiske midler eller andre
opløsningsmidler.
≥ Brug ikke omslag eller anden beskyttelse
mod ridser.
≥ Tab ikke diske, stabl dem ikke og udsæt
dem ikke for tryk. Læg ikke noget på
dem.
≥ Benyt ikke følgende diske:
– Diske med fritliggende klæbemiddel fra
etiketter eller mærkater.
– Diske, som er bøjet eller har revner.
– Diske med uregelmæssig form, f.eks.
hjerteform.
≥ Anbring ikke diske på følgende steder:
– I direkte sollys.
– I meget støvede eller fugtige
omgivelser.
– Tæt ved et varmeapparat.
– Steder, med betydelige
temperaturudsving (kondens kan
forekomme).
– Hvor der er statisk elektricitet eller
elektromagnetisk stråling.
≥ For at beskytte diske skal de anbringes i
deres beholdere, når de ikke benyttes.
VW-BN2E-LSQT1576.book
25 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Tilbehør
¬ Strømforsyning
Check dette tilbehør, før du bruger denne
enhed.
Enheden er i standby, når lysnetadapteren
tilsluttes. Hovedkredsløbet er altid “live”, så
længe lysnetadapteren er tilsluttet en
stikkontakt.
Lysnetadapter
VSK0692
3
Netledning
A
A K2CT3CA00004
Storbritannien,
B
Hong Kong, speciel
administrativ region af
C
Kina og Saudi Arabien
B K2CJ2DA00011
Australien og New Zealand
C K2CR2DA00004
Områder udover Storbritannien, Hong
Kong, speciel administrativ region af
Kina, Australien,
New Zealand og Saudi Arabien
Mini AB
USB-forbindelseskabel
K2KZ59B00002
¬ Identifikation og
håndtering af enkeltdele
1 2
3
B
2
1
A
1
Tilslut netledningen til
lysnetadapteren A.
2
3
Tilslut netledningen til el-stikket.
Tilslut lysnetadapteren til
brænderens jævnstrømstikket.
[DC/C.C.IN 5.0 V].
≥ Strømindikatoren B lyser.
≥ Netledningen er kun til brug sammen
med brænderen. Brug den aldrig med
andre enheder, eller brug netledningen
til andre enheder til denne brænder.
≥ Brænderen og disken varmer op under
brug. Dette er ikke en funktionsfejl.
4
5 6
1
2
3
4
Eject-knap [<]
Adgangslampe [ACCESS] (P26)
Diskåbning
Strømindikator [POWER]
≥ Denne indikator lyser, når apparatet
er tilsluttet lysnettet.
5 USB-stik [
]
6 Jævnstrømsstik terminal
[DC/C.C.IN 5.0 V]
≥ Benyt ikke andre lysnetadaptere end
den medfølgende.
25
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
26 ページ 2009年7月2日
¬ Isætning/udtagning af
en disk
≥ I forbindelse med isætning eller
udtagning af disken, skal
lysnetadapteren tilsluttes brændren.
Du kan ikke isætte en disk eller tage den
ud, medmindre brænderen er tændt.
1
Tilslut denne enhed til
lysnetadapteren.
2
Isætning af disk
Isæt disken i diskåbningen.
Isæt disken med optagelses-/
afspilningssiden nedad. Disken
indlæses automatisk, når disken
sættes helt ind.
Indsæt disks med
etiketten opad.
Udtagning af disk
Tryk på knappen [<].
≥ Pas på ikke at røre diskens afspilnings-/
optagelsesside, når du isætter/fjerner
disken.
26
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
∫ Om adgangslampen
Når du sætter en disk i brænderen, tændes
adgangslampen.
≥ Udfør ikke følgende handlinger, når
adgangslampen er tændt. Disken eller
de optagne data på disken og i
brænderen kan bliver vise en
funktionsfejl.
– Tag lysnetadapteren ud.
– Frakobling af USB-kablet.
– Udsættelse af brænderen for stærke
rystelser eller stød.
VW-BN2E-LSQT1576.book
27 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Kopiering fra
¬ Afspilning af en
videokamera til DVD-disk
kopieret DVD-disk på et
Hvis du tilslutter brænderen med et
videokamera
kompatibelt Panasonic videokamera, kan
du kopiere billeder, som er optaget på
videokameraet til en DVD-disk.
≥ Brug Mini AB USB-forbindelseskablet til
at tilslutte brænderen med det
kompatible Panasonic videokamera.
≥ Denne funktion virker ikke, hvis
videokameraet ikke er kompatibelt med
brænderen.
≥ Se brugervejledningen til videokameraet
vedrørende tilgængelige data til
kopiering.
Hvis du har tilsluttet brænderen med et
kompatibelt Panasonic videokamera, kan
du afspille DVD-disken, som du kopierede
billeder over på.
≥ For at afspille disken skal du tilslutte det
samme videokamera, som var tilsluttet,
da du kopierede.
≥ Brug Mini AB USB-forbindelseskablet til
at tilslutte brænderen med det
kompatible Panasonic videokamera.
≥ Tilslut denne enhed til lysnetadapteren.
≥ Tilslut denne enhed til lysnetadapteren.
1
1
Tilslut brænderen med
videokameraet ved hjælp af Mini AB
USB-forbindelseskablet.
≥ Tilslut miniA-terminalen til
videokameraet og miniB-terminalen
til denne enhed.
≥ Skub stikkene så langt ind som
muligt. Brænderen og
videokameraet virker ikke
tilfredsstillende, hvis de ikke er
skubbet helt ind.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end
det medfølgende.
2
Start afspilningen af disken på
videokameraet.
≥ Læs videokameraets
brugervejledning for oplysninger om,
hvordan du afspiller.
Tilslut brænderen med
videokameraet.
MiniB
A
MiniA
2
AMini AB USB-forbindelseskabel
(medfølger)
≥ Tilslut miniA-terminalen til
videokameraet og miniB-terminalen
til denne enhed.
≥ Skub stikkene så langt ind som
muligt. Brænderen og
videokameraet virker ikke
tilfredsstillende, hvis de ikke er
skubbet helt ind.
≥ Benyt ikke andre USB-kabler end
det medfølgende.
Start kopieringen på videokameraet.
≥ Læs videokameraets
brugervejledning for oplysninger om,
hvordan du kopierer.
≥ Hvis det kompatible Panasonic
videokamera understøtter kopiering til en
CD-R og CD-RW, kan du kopiere
still-billeddata til en CD-R eller CD-RW.
Læs videokameraets brugervejledning
for yderligere oplysninger.
27
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
28 ページ 2009年7月2日
¬ Tilslutning til en PC
Du kan kopiere billeder, som er optaget på
et Panasonic videokamera og redigeret på
en PC, til en DVD-disk.
Brug den software, som fulgte med
Panasonic videokameraet til at kopiere
billederne. Du kan også afspille
DVD-disken, som du kopierede billederne
til, ved brug af samme software.
≥ Brug USB-forbindelseskablet, som fulgte
med Panasonic videokameraet, og som
er kompatibelt med brænderen, for at
tilslutte brænderen med en PC.
≥ Afhængig af softwaren, kan de
tilgængelige data til kopiering variere.
≥ Tilslut denne enhed til
lysnetadapteren.
1
28
LSQT1576
Tilslut brænderen med en PC.
A
AUSB-kabel
(medfølger videokameraet)
≥ Brænderen genkendes som
et [DVD-RAM Drive] på
[My Computer].
≥ Skub stikkene så langt ind som
muligt. Brænder og PC vil ikke
fungere tilfredsstillende, hvis
stikkene ikke er skubbet helt ind.
≥ Sørg for at bruge det USB-kabel, som
fulgte med videokameraet. (Vi
garanterer ikke driften, hvis du bruger
et andet USB-kabel, end det der fulgte
med Panasonic videokameraet).
∫ Driftsmiljø
≥ Selvom systemkravene i denne
betjeningsvejledning er opfyldt, kan visse
computere ikke anvendes.
≥ Driften garanteres ikke på et opgraderet
operativsystem.
≥ Drift på et andet operativsystem end det
præ-installerede garanteres ikke.
≥ Hvis 2 eller flere USB-enheder er
tilsluttet en PC, eller hvis enhederne er
tilsluttet via USB-hubs eller via
forlængerkabler, kan tilfredsstillende
funktion ikke garanteres.
午前9時36分
∫ Procedurer for tilslutning og
genkendelse
Hvis du bruger Windows
PC
IBM PC/AT kompatibel PC
OS
Det kompatible operativsystem varierer,
afhængig af softwaren, som fulgte med
videokameraet. Se softwarens
operativmiljø.
Snitflade
USB-port
Andre krav
Mus eller lignende pegeredskab
木曜日
2
Start kopiering/afspilning.
≥ Brug den software, som fulgte med
Panasonic videokameraet til
kopiering/afspilning af billederne.
≥ Læs softwarens brugervejledning for
oplysninger om, hvordan du
kopierer/afspiller.
VW-BN2E-LSQT1576.book
29 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Sikker fjernelse af USB-kablet
Hvis USB-kablet tages ud, mens
adgangslampen er tændt, kan brænderen
udløse en funktionsfejl, og du kan miste
data.
1
Kontrollér, at adgangslampen ikke
lyser.
2
Dobbeltklik på
(
) ikonet i
opgavebakken.
≥ Dialogen til frakobling af hardware
vises.
≥ Afhængigt af PC’ens indstillinger,
vises dette ikon måske ikke.
3
Vælg [USB Mass Storage Device] og
klik på [Stop].
4
Klik på [OK].
≥ Klik på [OK], hvorefter du sikkert kan
tage kablet ud.
29
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
30 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Forsigtighedsregler ved
brug
Sørg for at benytte de medleverede
ledninger og kabler.
Forlæng ikke ledninger eller kabler.
∫ Om denne enhed
Sprøjt ikke med insektgift eller flygtige
kemikalier mod brænderen.
≥ Hvis der sprøjtes med sådanne
kemikalier mod enheden, kan dens
udseende blive skæmmet, og overfladen
skalle af.
≥ Lad ikke gummi og plastprodukter
komme i berøring med brænderen i
længere tid.
Brænderen og disken og kan blive varme
efter lang tids drift. Dette er ikke en
funktionsfejl.
Hold så langt væk fra magnetiseret
udstyr (som f.ek. mikrobølgeovne,
TV’er, videospiludstyr osv.).
≥ Hvis du bruger brænderen oven på eller
tæt på et TV, kan lyd og billeder blive
forvrænget på grund af elektromagnetisk
stråling.
≥ Brug ikke brænderen tæt ved en
mobiltelefon, da støj kan påvirke lyd og
billede.
≥ De optagede data kan blive beskadiget
og billeder kan blive forvrængede af de
stærke magnetiske felter, der dannes af
højttalere eller motorer.
≥ Elektromagnetisk stråling frembragt af
en mikroprocessor kan have en negativ
virkning på brænderen og skabe lyd- og
billedforstyrrelser.
≥ Hvis brænderen påvirkes af
elektromagnetisk udstyr og holder op
med at virke korrekt, skal du tage
lysnetadapteren ud og sætte den i påny.
Brug ikke brænderen i nærheden af
radiosendere eller
højspændingsledninger.
≥ Hvis man optager i nærheden af
radiosendere eller
højspændingsledninger, kan de
optagede billeder eller lyden påvirkes
deraf.
30
LSQT1576
Brænderen må ikke udsættes for
rystelser eller stød, rystes, tabes eller
skubbes hårdt, og der må ikke
anbringes genstande oven på den eller
tabes genstande ned på den.
≥ Et kraftigt stød kan ødelægge enhedens
ydersider og forårsage funktionsfejl.
Der må især ikke anbringes et
videokamera oven på brænderen under
anvendelsen. Hvis brænderen er udsat for
rystelser under aflæsning af en disk eller
skrivning til en disk, kan det påvirke
videokameraets drift, men videokameraet
kan også falde ned.
Brug ikke benzin, fortynder eller
alkohol, når du rengør brænderen.
≥ Før rengøring skal man tage
netledningen fra strømstikket.
≥ Kassen kan blive misfarvet, og
overfladen kan skalle af, hvis du bruger
et rensemiddel.
≥ Tør brænderen af med en blød, tør klud for
at fjerne støv og fingeraftryk. Hvis pletterne
er vanskelige, kan man væde en klud i
neutralt rengøringsmiddel opløst med vand,
vride den meget grundigt og derefter aftørre
brænderen med den. Bagefter aftørres
enheden med en tør klud.
≥ Brug ikke en klud, som er imprægneret
med et kemikalie.
VW-BN2E-LSQT1576.book
31 ページ 2009年7月2日
Når du ikke skal bruge brænderen i
længere tid
≥ Når brænderen opbevares i et skab
el.lign., anbefales det at man anbringer
tørringsmiddel (silica gel) sammen med
den.
∫ Om lysnetadapteren
≥ Sørg for at benytte den medfølgende
lysnetadapter.
≥ Hvis du bruger lysnetadapteren tæt på
en radio, kan radiomodtagelsen blive
forstyrret. Hold lysnetadapteren 1 m eller
mere fra radioen.
≥ Lysnetadapteren kan lave en snurrende
lyd. Dette er normalt.
≥ Sørg for at frakoble lysnetadapteren
efter brug. (Hvis den efterlades tilkoblet,
vil der stadig være et strømforbrug på
ca. 0,3 W).
≥ Hold altid elektroderne på
lysnetadapteren rene.
Anbring brænderen tæt ved
stikkontakten, så det er let at tilslutte
den.
∫ Om disken
≥ Hvis der er støv, ridser eller snavs på
en disk eller hvis den er bøjet, kan
følgende forekomme:
– Blokstøj i det afspillede billede
– Midlertidig standsning af afspilning
– Lyden afbrydes under afspilning, eller
lyden er unormal
– Disken kan ikke genkendes
– Forsinkelse mellem video og audio
Når ACCESS-lampen lyser (under
adgang til en disk), må du ikke tage
lysnetadapteren eller USB-kablet ud
eller udsætte brænderen for rystelser og
stød.
木曜日
午前9時36分
DVD-R/DVD-R DL/+R/+R DL
≥ For bedst mulig optagelse på en DVD-R,
DVD-R DL, +R eller +R DL diske skriver
denne enhed kontroldata på en DVD-R,
DVD-R DL, +R eller +R DL disk, når den
bliver isat og taget ud efter endt
optagelse. Hvis disken ikke har noget
område til kontroldataene, kan optagelse
muligvis ikke lade sig gøre. Undgå derfor
at isætte en DVD-R, DVD-R DL, +R eller
+R DL, hvis den har været optaget på
mere end 50 gange.
≥ Isæt ikke en DVD-R, DVD-R DL, +R eller
+R DL i et optagelsesapparat som f.eks.
en DVD-optager, hvis den har været
optaget på denne enhed uden af være
blevet færdiggjort. De optagede data kan
blive ødelagt.
∫ Om kondens
Når du tager en kold flaske vand ud af
køleskabet om sommeren, kan du se, at
den dækkes til af små vanddråber kort tid
efter. Det er det, man kalder kondensering.
Hvis du benytter brænderen, når der er
opstået kondens, kan du opleve en
funktionsfejl. Sørg for, at der ikke dannes
kondens. Hvis det skulle ske, gør da som
beskrevet nedenfor.
Årsager til kondens
Kondens opstår, når omgivelsernes
temperatur og luftfugtighed ændres
som følger.
≥ Når brænderen bliver taget fra kolde
omgivelser til et varmt lokale.
≥ Når brænderen tages ud af en bil med
klimaanlæg.
≥ Når et koldt lokale varmes hurtigt op.
≥ Når kold luft fra et klimaanlæg blæser
direkte på denne enhed.
≥ Efter regnbyger på en
sommereftermiddag.
≥ Når brænderen befinder sig på et meget
fugtigt sted, hvor luften er tyk af
vanddamp.
31
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
32 ページ 2009年7月2日
Når brænderen flyttes mellem områder
med betydelig temperaturforskel, f.eks.
fra et koldt sted til et varmt sted.
Anbring da enheden i en plasticpose, fjern
så meget af luften fra plasticposen som
muligt og luk posen. Lad brænderen ligge i
ca. en time i lokalet, så enhedens
temperatur er tæt på rumtemperatur, før
den bruges.
Hvad skal man gøre, når der dannes
kondens?
Tag lysnetadapteren ud, og lad brænderen
ca. 1 time. Kontrollér, at kondenseringen
forsvinder helt naturligt, når brænderen
nærmer sig rumtemperaturen. Så kan du
tage den i brug.
32
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
VW-BN2E-LSQT1576.book
33 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Fejlfinding
Problem
Kontrolpunkter
≥ Er lysnetadapteren tilsluttet?
> Tilslut lysnetadapteren med netledningen korrekt. (P25)
≥
Tag lysnetadapteren ud, og sæt den i ca. 1 minut efter.
Brænderen kan ikke
(Hvis ovennævnte funktion udføres, mens adgangslampen
betjenes, selv om der er
er tændt, kan data på disken eller kortet blive ødelagt.) Hvis
strøm på.
normal funktion stadig ikke er genoprettet, afbryd da
Brænderen fungerer ikke
strømmen og kontakt den forhandler, du har købt denne
normalt.
enhed af.
≥ Disken kan kun fjernes, hvis der er strøm på enheden.
> Tilslut lysnetadapteren.
≥ Knappen [<] virker muligvis ikke, hvis kopiering fra et
[<] knappen virker ikke.
tilsluttet videokamera til en disk allerede er i gang.
> Vent, indtil kopieringen er afsluttet.
≥ I alle andre tilfælde skal du tage stikket ud af stikkontakten
og kontakte forhandleren, som du har købt brænderen hos.
≥ Er disken ridset eller snavset?
> Tør snavset af disken. (P24) Hvis disken er ridset, skal
Disken kan ikke læses.
du isætte en ny.
≥ Brænderen indvendige temperatur er meget høj. Tag
Kopieringen standser.
lysnetadapteren ud, vent et øjeblik, og så kan du bruge
Afspilningsbilledet
brænderen igen.
forsvinder et øjeblik.
≥ Diske, som er optaget på andre brændere, kan muligvis
ikke læses eller afspilles korrekt på denne brænder.
Brænderen kan ikke
tændes.
≥ Er disken allerede blevet anvendt til optagelse af videoer og
billeder?
> Hvis disken indeholder optagelser, kan den ikke anvendes
Kan ikke kopiere selv om
igen. Brug en ny disk.
der er strøm på
> DVD-RAM, DVD-RW, +RW eller CD-RW diske, som er
brænderen, og disken er
optaget med et hvilket som helst udstyr, kan genbruges efter
isat korrekt.
formatering af disken. Da alle data, som tidligere er optaget
på disken, vil blive slettet, skal du være opmærksom, når du
bekræfter indholdet på disken, før den formateres igen.
33
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
34 ページ 2009年7月2日
Problem
Selv om brænderen er
tilsluttet ved hjælp af
USB-kablet, genkendes
brænderen ikke af PC’en.
Når USB-kablet er
frakoblet, vil der blive
vist en fejlmeddelelse på
PC.
PC’en starter ikke.
Et skærmbillede med
indstillinger for
landekode vises, når du
prøver at afspille en
DVD-video.
34
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
Kontrolpunkter
≥ Vælg et andet USB-stik på PC’en.
≥ Check driftsmiljøet. (P28)
≥ Tag lysnetadapteren og USB-kablet ud, og tilslut dem igen.
≥ For at frakoble USB-kablet sikkert, skal du dobbeltklikke på
(
) ikonet i opgavebakken og følge anvisningerne
på skærmen.
≥ Tilsluttede du brænderen til PC’en ved hjælp af USB-kablet,
før du tændte for PC’en?
> Start PC’en, før du tilslutter brænderen hertil.
≥ Landkoden er ikke indstillet, når du køber brænderen.
Kontrollér indstillingen, og klik på [OK]. Afspilning af
DVD-videoen starter, når indstillingen er ændret til den nye
landekode. Du kan ændre indstillingen op til 5 gange. Vær
opmærksom på, at du ikke kan ændre indstillingen efter
den 5 gang, og landekoden vil blive fastsat til den sidste
indstilling.
VW-BN2E-LSQT1576.book
35 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Specifikationer
DVD-brænder: Information vedrørende din sikkerhed
Strømkilde:
Strømforbrug:
DC 5,0 V
7,5 W (Når der skrives til en disk)
Kompatible medier
12 cm DVD-RAM Ver.2.1
12 cm DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED (2X/1X)
12 cm DVD-R for General Ver.2.0
12 cm DVD-R for DL Ver.3.0
12 cm +RW
12 cm +R
12 cm +R for DL
12 cm CD-R
12 cm CD-RW
Snitflade
Hi-Speed USB-kompatibelt (USB 2.0), USB-stik type miniB
Bufferstørrelse
2 MB
Mål
139 mm (W)k16,8 mm (H)k138,1 mm (D)
(uden fremspringende dele)
Vægt
Ca. 395 g (kun DVD-brænder)
Driftstemperatur
5 oC til 35 oC
Driftsfugtighed
10% til 80%
Dataskrivningshastighed DVD-RAM: Maksimum 3X-SPEED
DVD-RW: Maksimum 6X-SPEED
DVD-R: Maksimum 8X-SPEED
DVD-R DL: Maksimum 4X-SPEED
+RW: Maksimum 8X-SPEED
+R: Maksimum 8X-SPEED
+R DL: Maksimum 4X-SPEED
CD-R: Maksimum 24X-SPEED
CD-RW: Maksimum 16X-SPEED
Datalæsningshastighed DVD-RAM: Maksimum 3X-SPEED
DVD-RW: Maksimum 8X-SPEED
DVD-R: Maksimum 8X-SPEED
DVD-R DL: Maksimum 6X-SPEED
+RW: Maksimum 8X-SPEED
+R: Maksimum 8X-SPEED
+R DL: Maksimum 6X-SPEED
CD-R: Maksimum 24X-SPEED
CD-RW: Maksimum 24X-SPEED
LASER-specifikation
Klasse 1 LASER-produkt (Pickup)
Bølgelængde:
DVD
CD
661 nm
783 nm
Lasereffekt: Ingen farlig stråling
Lysnetadapter VSK0692: Information vedrørende din sikkerhed
Strømkilde:
Indgangskapacitans:
DC-udgang:
110 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
0,22 A
DC 5,0 V
1,6 A
Specifikationerne kan blive ændret uden foregående varsel.
35
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
36 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Szanowni Państwo!
Dziękujemy za zakup nagrywarki DVD Panasonic. Prosimy zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Należy zwrócić uwagę, że elementy sterowania i komponenty nagrywarki DVD w
rzeczywistości mogą się różnić od przedstawionych w niniejszej instrukcji obsługi.
¬ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE:
ABY UNIKNĄĆ POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB USZKODZENIA
URZĄDZENIA,
≥ NIE NALEŻY GO WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU I WILGOCI, A TAKŻE
NALEŻY JE CHRONIĆ PRZED ZALANIEM I ZACHLAPANIEM. NA URZĄDZENIU
NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ JAKICHKOLWIEK PRZEDMIOTÓW
WYPEŁNIONYCH CIECZĄ, TAKICH JAK WAZONY.
≥ NALEŻY KORZYSTAĆ JEDYNIE Z ZALECANYCH AKCESORIÓW.
≥ NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI); WEWNĄTRZ
ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI, KTÓRYCH NIE MOŻNA NAPRAWIĆ. NAPRAWĘ
URZĄDZENIA NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM
SERWISU.
UWAGA!
≥ NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ URZĄDZENIA W ZAMKNIĘTEJ PRZESTRZENI, NP.
NA PÓŁCE Z KSIĄŻKAMI LUB W ZABUDOWANEJ SZAFCE. NALEŻY
ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ. ABY ZAPOBIEC RYZYKU
PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU W WYNIKU PRZEGRZANIA, NALEŻY
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASŁONY I INNE MATERIAŁY NIE ZAKRYWAJĄ OTWORÓW
WENTYLACYJNYCH.
≥ NIE NALEŻY ZASŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH URZĄDZENIA
GAZETAMI, OBRUSAMI, ZASŁONAMI ITP.
≥ NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ NA URZĄDZENIU RÓDEŁ OTWARTEGO OGNIA, NP.
ZAPALONYCH ŚWIEC.
URZĄDZENIE POWINNO ZOSTAĆ UMIESZCZONE W POBLIŻU ŁATWO
DOSTĘPNEGO GNIAZDA SIECIOWEGO.
To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego.
Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy
urządzeniem a telefonem komórkowym.
36
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
37 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
POLSKI
UWAGA!
W TYM URZĄDZENIU ZNAJDUJE SIĘ LASER.
WYKONYWANIE REGULACJI INNYCH, NIŻ OPISANE, LUB POSTĘPOWANIE W
SPOSÓB NIEPRZEWIDZIANY W INSTRUKCJI OBSŁUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM
NAŚWIETLENIEM PROMIENIAMI LASERA.
PROSIMY NIE OTWIERAĆ OBUDOWY I NIE DOKONYWAĆ NAPRAW
SAMODZIELNIE. PROSIMY POWIERZYĆ NAPRAWY KWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI.
Oznaczenie produktu znajduje się na spodzie urządzeń.
∫ Kompatybilność elektryczna i magnetyczna
Na tabliczce znamionowej znajduje się symbol (CE).
(Spód urządzenia)
(Wewnątrz urządzenia)
37
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
38 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
-Jeżeli widzisz następujące oznaczenieInformacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i
elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku
podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.
W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu
innego urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez
nieodpowiednie postępowanie z odpadami.Szczegółowe informacje o najbliższym
punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w
odpowiednich przepisach lokalnych.
Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy
udzielą dodatkowych informacji.
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.
W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z
lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym
sposobie postępowania.
¬ Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.... 36
Charakterystyka nagrywarki ............... 38
Przed rozpoczęciem użytkowania ...... 39
Informacje dotyczące płyt ................... 40
Akcesoria .............................................. 42
Wykaz części i zasady ich obsługi ..... 42
Zasilanie................................................ 43
Wkładanie/wyjmowanie płyty.............. 43
Kopiowanie z kamery wideo na płytę
DVD.................................................... 44
Odtwarzanie płyty DVD ze
skopiowanymi obrazami w kamerze
wideo ................................................. 45
Podłączanie do komputera................ 45
Środki ostrożności............................... 47
Rozwiązywanie problemów ................. 50
Dane techniczne................................... 52
38
LSQT1576
¬ Charakterystyka
nagrywarki
≥ Nagrywarka jest przenośnym
urządzeniem – niewielkim, płaskim i
lekkim. Po podłączeniu nagrywarki do
kompatybilnej kamery wideo Panasonic
można z łatwością kopiować obrazy
zapisane w kamerze na płytę DVD nawet podczas podróży.
≥ Po podłączeniu do kompatybilnej
kamery wideo Panasonic można
również odtwarzać płyty DVD nagrane
przy użyciu nagrywarki.
≥ Po podłączeniu nagrywarki do
komputera przy użyciu kabla USB
dołączonego do kompatybilnej kamery
wideo Panasonic obrazy edytowane w
komputerze itp. można kopiować na
płytę DVD.
≥ Nie gwarantuje się prawidłowego
działania w przypadku zastosowań
innych niż wymienione powyżej.
VW-BN2E-LSQT1576.book
39 ページ 2009年7月2日
¬ Przed rozpoczęciem
użytkowania
∫ Obchodzenie się z nagrywarką
Nagrywarka jest precyzyjnym urządzeniem
wrażliwym na drgania, wstrząsy i kurz. W
zależności od warunków otoczenia i
obchodzenia się z nagrywarką, część
danych może ulec uszkodzeniu,a w
najgorszym przypadku płyta może nie
nadawać się do odczytu. W szczególności
nie należy narażać nagrywarki na drgania i
wstrząsy ani nie odłączać przewodu
zasilania podczas pracy.
≥ Firma Panasonic nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody poniesione bezpośrednio lub
pośrednio w związku z użytkowaniem
lub usterką nagrywarki. Firma Panasonic
nie ponosi również odpowiedzialności za
utratę danych spowodowaną przez
nagrywarkę.
≥ Za obrażenia ciała lub szkody
materialne na skutek jakiegokolwiek
zastosowania niezgodnego z
instrukcją obsługi wyłączoną
odpowiedzialność ponosi użytkownik.
木曜日
午前9時36分
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista® i
DirectX® są znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
≥ IBM i PC/AT są zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy International
Business Machines Corporation w
Stanach Zjednoczonych.
≥ Intel®, Core™, Pentium® i Celeron® są
znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi
firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
≥ Zrzuty ekranowe produktów Microsoft
wykorzystane zostały za zgodą firmy
Microsoft Corporation.
≥ Pozostałe nazwy systemów i produktów
wymienione w niniejszej instrukcji są
zazwyczaj znakami handlowymi lub
zarejestrowanymi znakami handlowymi
ich producentów.
∫ Umieszczanie nagrywarki
Podczas pracy nagrywarka winna być
umieszczona na płaskiej, poziomej
powierzchni.
≥ Nie należy używać nagrywarki w
pozycji pionowej.
∫ Przestrzeganie praw autorskich
Nagrywane materiały mogą być
wykorzystywane wyłącznie na użytek
prywatny. Zgodnie z ustawą o prawach
autorskich, pozostałe materiały mogą być
wykorzystywane wyłącznie za zgodą
właścicieli tych praw.
∫ Odnośniki
Strony zawierające istotne informacje
oznaczone zostały (P00).
39
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
40 ページ 2009年7月2日
¬ Informacje dotyczące
płyt
∫ Płyty, które można używać w tej
nagrywarce
Płyty, których można używać do
kopiowania po połączeniu tego urządzenia
z kompatybilną kamerą wideo Panasonic,
to płyty DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R,
DVD-R DL (dwie warstwy na jednej
stronie), +RW, +R, +R DL (dwie warstwy
na jednej stronie), CD-RW oraz CD-R, o
średnicy 12 cm, nieumieszczone w
kasetach.
≥ Płyty, które można używać w tej
nagrywarce różnią się w zależności
od podłączonej kamery wideo.
Szczegółowe informacje znajdują się
w instrukcji obsługi kamery wideo.
Ważna uwaga
W przypadku skopiowania na płytę
obrazów zapisanych w formacie
AVCHD, nie należy wkładać jej do
urządzeń nieobsługujących formatu
AVCHD. W niektórych przypadkach
wyjęcie płyty może być niemożliwe.
Płyt tego typu nie można odtwarzać w
urządzeniach nieobsługujących
formatu AVCHD.
≥ Podczas korzystania z płyt
dwustronnych, nie można nagrywać lub
odtwarzać bez przerwy w przypadku
przechodzenia z jednej strony płyty na
drugą. Należy wyjąć płytę i zmienić
stronę.
≥ Płyty umieszczone w uchwycie, pudełku,
kopercie itp. nie mogą być odczytane.
Przed użyciem należy zawsze wyjąć
płytę z opakowania tego typu.
40
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
≥ Zaleca się używanie płyt Panasonic.
Zazwyczaj bez problemu można użyć do
nagrywania i odtwarzania płyt zgodnych
ze standardem DVD. Jednak niektóre
dostępne na rynku płyty DVD nie
spełniają wymogów tego standardu. Gdy
zostanie użyta tego rodzaju płyta niskiej
jakości, nie będzie można nagrywać lub
odtwarzać w normalny sposób.
Więcej informacji o zgodnych płytach
znajduje się na podanej poniżej stronie
Panasonic.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(Strona jest dostępna jedynie w języku
angielskim.)
≥ Odtwarzanie płyt nagranych przy
użyciu tej nagrywarki w innych
urządzeniach może być niemożliwe.
Wówczas należy odtworzyć płytę w
nagrywarce.
≥ Podczas używania płyt DVD-RW,
DVD-R, DVD-R DL, +RW, +R lub
+R DL, nie wolno przeprowadzać
poniższych działań, ponieważ może to
uniemożliwić korzystanie z płyt.
– Nagrywać na płycie w innych
urządzeniach po nagraniu płyty w tej
nagrywarce.
– Nagrywać na płycie w tej nagrywarce
po nagraniu płyty w innych
urządzeniach.
– Wkładać niezamkniętą płytę do
jakiegokolwiek urządzenia.
VW-BN2E-LSQT1576.book
41 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Informacje o DVD-R DL/+R DL
∫ Wkładanie/wyjmowanie płyty
Płyty DVD-R DL lub +R DL mają dwie
warstwy powierzchni zapisu i odtwarzania
na jednej stronie. Jeśli scena nie mieści się
na pierwszej warstwie (L0), nagrywanie jest
kontynuowane na drugiej warstwie (L1).
Wówczas scena jest nagrana na dwóch
warstwach. Podczas odtwarzania
urządzenie automatycznie przechodzi
pomiędzy warstwami, tak więc można
odtworzyć całą płytę tak, jak zwykłą płytę
jednowarstwową. W momencie przejścia
do drugiej warstwy obraz lub dźwięk mogą
jednak zostać na chwilę zatrzymane.
Należy chronić stronę nagrywania/odczytu
płyty przed odciskami palców i
zabrudzeniami.
≥ Jeśli strona nagrywania/odczytu płyty
jest porysowana lub zabrudzona (np.
kurzem lub odciskami palców), normalne
nagrywanie/odtwarzanie może nie być
możliwe i mogą się pojawić następujące
zjawiska.
– Nagrywanie/odtwarzanie nie jest
możliwe.
– Występują zakłócenia lub zaniki obrazu
lub dźwięku.
– Występują zniekształcenia obrazu lub
dźwięku.
∫ Przykłady płyt, których nie
można używać w tej nagrywarce
≥ Płyty inne niż płyty o średnicy 12 cm (Nie
można używać płyt o średnicy 8 cm,
nawet w dostępnym na rynku
adapterze.)
≥ Płyty DVD-RAM kompatybilne z dużą
prędkością zapisu 6X–12X
≥ Nośniki BD itp.
≥ Nośniki HD DVD itp.
∫ Jak trzymać płytę
Nie dotykać powierzchni zapisu płyty.
∫ Jeśli płyta jest zabrudzona
≥ Oczyścić ją używając dostępnej na rynku
szmatki do czyszczenia płyt. Aby
wytrzeć zabrudzenie, należy wycierać
płytę wykonując ruchy w kierunku od
środka płyty do zewnętrznej krawędzi.
Podczas czyszczenia nie należy używać
siły, ponieważ można porysować płytę.
Nie należy również używać
rozpuszczalników (rozcieńczalnika,
wody, środków antystatycznych,
detergentów itp.).
41
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
42 ページ 2009年7月2日
∫ Środki ostrożności
≥ Należy uważać, aby nie zabrudzić ani
nie zadrapać płyty.
≥ Nie należy przyklejać na płyty etykiet ani
naklejek. (Może to prowadzić do
wygięcia i niezrównoważonego
obracania się płyty, przez co nie będzie
się ona nadawać do użytku.)
≥ Należy pisać tylko na górnej stronie płyty
miękkim flamastrem z tuszem na bazie
oleju. Nie należy używać długopisów ani
innych podobnych przyborów do pisania.
≥ Nie należy stosować sprayów do
czyszczenia płyt, benzyny,
rozcieńczalnika, płynów antystatycznych
lub jakichkolwiek innych
rozpuszczalników.
≥ Nie należy stosować elementów
chroniących przed zarysowaniem.
≥ Nie należy upuszczać płyt, układać ich w
stos ani rzucać nimi. Nie należy kłaść ani
stawiać niczego na płytach.
≥ Nie należy stosować następujących
rodzajów płyt:
– Płyty z klejem z usuniętych naklejek lub
etykiet.
– Płyty mocno odkształcone lub
pęknięte.
– Płyty o nieregularnym kształcie, np.
serca.
木曜日
¬ Akcesoria
Przed rozpoczęciem użytkowania
nagrywarki, należy sprawdzić akcesoria.
Zasilacz sieciowy
VSK0692
Przewód zasilania
A
A K2CT3CA00004
Wielka Brytania,
B
Specjalny Region
Administracyjny
Hongkong i Arabia
C
Saudyjska
B K2CJ2DA00011
Australia i Nowa Zelandia
C K2CR2DA00004
Regiony inne niż Wielka Brytania,
Specjalny Region Administracyjny
Hongkong, Australia,
Nowa Zelandia i Arabia Saudyjska
Kabel USB AB Mini
K2KZ59B00002
¬ Wykaz części i zasady
ich obsługi
1 2
≥ Nie należy umieszczać płyt:
– W miejscu silnie nasłonecznionym.
– W miejscu mocno zapylonym lub
wilgotnym.
– W pobliżu grzejnika.
– W miejscach narażonych na znaczne
zmiany temperatury (może dojść do
skroplenia pary wodnej).
– W miejscu występowania
elektryczności statycznej lub fal
elektromagnetycznych.
≥ Aby chronić płyty, kiedy nie są używane,
należy przechowywać je w odpowiednich
pudełkach.
42
LSQT1576
午前9時36分
3
4
5 6
1
2
3
4
Przycisk wysuwania płyty [<]
Kontrolka dostępu [ACCESS] (P44)
Szczelina wkładania płyt
Kontrolka zasilania [POWER]
≥ Wskaźnik ten świeci się, jeżeli urządzenie
podłączone jest do gniazda sieciowego.
5 Gniazdo USB [
]
6 Gniazdo zasilania prądem stałym
[DC/C.C.IN 5.0 V]
≥ Należy używać wyłącznie zasilacza
sieciowego dołączonego do nagrywarki.
VW-BN2E-LSQT1576.book
43 ページ 2009年7月2日
¬ Zasilanie
Po podłączeniu zasilacza sieciowego
nagrywarka znajduje się w trybie
gotowości. Obwód pierwotny jest zawsze
pod napięciem, gdy zasilacz jest
podłączony do gniazda sieciowego.
3
B
2
1
A
1
Podłącz przewód zasilania do
zasilacza sieciowego A.
2
Podłącz przewód zasilania do
gniazda sieciowego.
木曜日
午前9時36分
¬ Wkładanie/wyjmowanie
płyty
≥ Podczas wkładania lub wyjmowania
płyty, do nagrywarki musi być
podłączony zasilacz sieciowy.
Jeśli nagrywarka nie jest zasilana, nie
można włożyć ani wyjąć płyty.
1
Podłącz zasilacz sieciowy do
nagrywarki.
2
Wkładanie płyty
Włóż płytę do szczeliny wkładania
płyt.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do
nagrywania/odtwarzania skierowaną w
dół. Po wsunięciu płyty do końca w
otwór jest ona automatycznie
ładowana.
3
Podłącz zasilacz do gniazda
zasilania prądem stałym nagrywarki.
[DC/C.C.IN 5.0 V].
≥ Zapala się kontrolka zasilania B.
≥ Przewód zasilania może być używany
wyłącznie z tą nagrywarką. Nie należy
go używać z innymi urządzeniami. Nie
należy również używać przewodów
zasilania innych urządzeń z tą
nagrywarką.
≥ Nagrywarka i płyta nagrzewają się
podczas pracy. Nie jest to usterka.
Włóż etykietą
skierowaną do góry.
Wyjmowanie płyty
Naciśnij przycisk [<].
≥ Należy uważać, aby nie dotknąć strony
nagrywania/odczytu płyty podczas
wkładania/wyjmowania.
43
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
44 ページ 2009年7月2日
∫ Informacje dotyczące kontrolki
dostępu
Kiedy nagrywarka uzyskuje dostęp do
płyty, zapala się kontrolka dostępu.
≥ Gdy świeci się kontrolka dostępu, nie
należy wykonywać poniższych
czynności. Płyta lub nagrane dane mogą
ulec uszkodzeniu, a nagrywarka może
nie działać poprawnie.
– Odłączanie zasilacza.
– Odłączanie kabla USB.
– Narażanie nagrywarki na silne
wstrząsy lub drgania.
木曜日
午前9時36分
¬ Kopiowanie z kamery
wideo na płytę DVD
Po podłączeniu nagrywarki do
kompatybilnej kamery wideo Panasonic
można kopiować obrazy zapisane w
kamerze na płytę DVD.
≥ Należy podłączyć nagrywarkę do
kompatybilnej kamery wideo Panasonic
przy użyciu kabla USB AB Mini.
≥ Funkcja ta nie działa, jeżeli kamera
wideo nie jest kompatybilna z
nagrywarką.
≥ Informacje dotyczące danych
dostępnych do kopiowania znajdują się
w instrukcji obsługi kamery wideo.
≥ Podłącz zasilacz sieciowy do
nagrywarki.
1
Podłącz nagrywarkę do kamery wideo.
MiniB
A
MiniA
2
AKabel USB AB Mini (w zestawie)
≥ Wtyczkę A mini należy podłączyć do
kamery wideo, a wtyczkę B mini do
nagrywarki.
≥ Wtyczki należy włożyć do oporu.
Nagrywarka i kamera wideo nie
będą działały prawidłowo, gdy
wtyczki nie są wsunięte do oporu.
≥ Użyj tylko kabla USB, który jest
dołączony do kamery.
Rozpocznij kopiowanie w kamerze
wideo.
≥ Informacje na temat kopiowania
znajdują się w instrukcji obsługi
kamery wideo.
≥ Jeżeli kompatybilna kamera wideo
Panasonic obsługuje kopiowanie na
płyty CD-R i CD-RW, można skopiować
zdjęcia na płytę CD-R lub CD-RW.
Szczegółowe informacje znajdują się w
instrukcji obsługi kamery wideo.
44
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
45 ページ 2009年7月2日
¬ Odtwarzanie płyty DVD
ze skopiowanymi
obrazami w kamerze
wideo
Po podłączeniu nagrywarki do
kompatybilnej kamery wideo Panasonic
można odtworzyć płytę DVD ze
skopiowanymi obrazami.
≥ W celu odtworzenia płyty, należy
podłączyć kamerę wideo używaną do
kopiowania.
≥ Należy podłączyć nagrywarkę do
kompatybilnej kamery wideo Panasonic
przy użyciu kabla USB AB Mini.
≥ Podłącz zasilacz sieciowy do
nagrywarki.
1
2
Podłącz nagrywarkę do kamery
wideo przy użyciu kabla USB AB
Mini.
≥ Wtyczkę A mini należy podłączyć do
kamery wideo, a wtyczkę B mini do
nagrywarki.
≥ Wtyczki należy włożyć do oporu.
Nagrywarka i kamera wideo nie
będą działały prawidłowo, gdy
wtyczki nie są wsunięte do oporu.
≥ Użyj tylko kabla USB, który jest
dołączony do kamery.
Rozpocznij odtwarzanie płyty w
kamerze wideo.
≥ Informacje na temat odtwarzania
znajdują się w instrukcji obsługi
kamery wideo.
木曜日
午前9時36分
¬ Podłączanie do
komputera
Na płytę DVD można kopiować obrazy
zapisane w kamerze wideo Panasonic i
edytowane w komputerze.
Do kopiowania obrazów należy używać
oprogramowania dołączonego do kamery
wideo Panasonic. Płytę DVD ze
skopiowanymi obrazami można również
odtworzyć pzy użyciu tego samego
oprogramowania.
≥ Należy podłączyć nagrywarkę do
komputera przy użyciu kabla USB
dołączonego do kompatybilnej kamery
wideo Panasonic.
≥ W zależności od oprogramowania dane
dostępne do kopiowania mogą się
różnić.
W przypadku korzystania z
systemu Windows
∫ Wymagania systemowe
Komputer osobisty
Komputer osobisty IBM PC/AT
System operacyjny
Kompatybilny system operacyjny zależy od
oprogramowania dołączonego do kamery
wideo. Należy zapoznać się z
wymaganiami systemowymi w zakresie
oprogramowania.
Interfejs
Port USB
Inne wymagania
Mysz lub analogiczne urządzenie
wskazujące
≥ Nie wszystkie komputery mogą zostać
użyte, nawet jeśli powyższe wymagania
systemowe są spełnione.
≥ Nie gwarantuje się działania w
przypadku aktualizowanego systemu
operacyjnego.
≥ Nie gwarantuje się działania w
przypadku systemu operacyjnego, który
nie był oryginalnie zainstalowany.
≥ Nie gwarantuje się prawidłowego
działania nagrywarki, gdy 2 lub więcej
urządzeń USB jest podłączonych do
komputera lub gdy urządzenia są
podłączone przez koncentratory USB lub
przedłużacze.
45
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
46 ページ 2009年7月2日
∫ Procedury połączenia i
rozpoznania
Podłącz nagrywarkę do komputera.
Odłączenie kabla USB gdy świeci się
kontrolka dostępu może spowodować
zakłócenia pracy nagrywarki i utratę
danych.
1
Sprawdź czy nie świeci się kontrolka
dostępu.
2
Kliknij dwukrotnie ikonę
(
w pasku zadań.
≥ Wyświetlone zostanie okno
odłączania sprzętu.
≥ W zależności od ustawień
komputera ikona ta może nie być
wyświetlana.
3
Wybierz [USB Mass Storage Device]
i kliknij [Stop].
4
Kliknij [OK].
≥ Kliknięcie [OK] umożliwia
bezpieczne odłączenie kabla.
A
AKabel USB
(dołączony do kamery wideo)
≥ Nagrywarka jest widoczna jako
[DVD-RAM Drive] w [My Computer].
≥ Wtyczki należy włożyć do oporu.
Nagrywarka i komputer nie będą
działały prawidłowo, gdy wtyczki nie
są wsunięte do oporu.
≥ Należy użyć kabla USB dołączonego
do kamery wideo. (Nie gwarantuje się
prawidłowego działania w przypadku
korzystania z kabla USB innego niż
dołączony do kamery wideo
Panasonic.)
2
Rozpocznij kopiowanie/odtwarzanie.
≥ Do kopiowania/odtwarzania obrazów
należy używać oprogramowania
dołączonego do kamery wideo
Panasonic.
≥ Informacje na temat kopiowania/
odtwarzania znajdują się w instrukcji
obsługi oprogramowania.
46
LSQT1576
午前9時36分
∫ Bezpieczne odłączanie kabla USB
≥ Podłącz zasilacz sieciowy do
nagrywarki.
1
木曜日
)
VW-BN2E-LSQT1576.book
47 ページ 2009年7月2日
¬ Środki ostrożności
∫ Informacje dotyczące nagrywarki
Nagrywarka i płyta nagrzewają się podczas
pracy. Nie jest to usterka.
Należy używać nagrywarki z dala od
urządzeń elektromagnetycznych (np.
kuchenek mikrofalowych, telewizorów,
konsol do gier).
≥ Jeżeli nagrywarka jest używana na
telewizorze lub w jego pobliżu, obraz i
dźwięk w nagrywarce mogą być
zakłócone przez promieniowanie
elektromagnetyczne.
≥ Nie należy używać nagrywarki w pobliżu
telefonów komórkowych, ponieważ
może to powodować zakłócenia mające
negatywny wpływ na obraz i dźwięk.
≥ Nagrania mogą być uszkodzone, a
obrazy zniekształcone przez silne pole
magnetyczne generowane przez głośniki
lub duże silniki.
≥ Promieniowanie elektromagnetyczne
generowane przez mikroprocesory może
mieć negatywny wpływ na nagrywarkę,
powodując zakłócenia obrazu i dźwięku.
≥ Jeśli nagrywarka znajdzie się pod
negatywnym wpływem urządzeń
elektromagnetycznych i nie działa
poprawnie, należy odłączyć zasilacz
sieciowy i podłączyć go ponownie.
木曜日
午前9時36分
Należy zawsze stosować tylko
dołączone przewody i kable.
Nie należy przedłużać kabli ani
przewodów.
Nie należy spryskiwać nagrywarki
środkami owadobójczymi ani innymi
lotnymi substancjami chemicznymi.
≥ Po spryskaniu nagrywarki takimi
substancjami chemicznymi, jej obudowa
może zostać uszkodzona, a
wykończenie powierzchni nagrywarki
może zacząć odchodzić.
≥ Nie należy pozwalać, aby przedmioty z
tworzyw sztucznych lub gumy przez
dłuższy czas stykały się z nagrywarką.
Nie należy narażać nagrywarki na
drgania lub uderzenia, nie należy nią
potrząsać, uderzać ani upuszczać, jak
również kłaść lub ustawać bądź
upuszczać na nią jakiekolwiek
przedmioty.
≥ Silne uderzenie może spowodować
pęknięcie obudowy i usterkę.
W szczególności nie należy ustawiać na
nagrywarce kamery wideo itp. podczas
pracy. Narażenie nagrywarki na drgania
podczas odczytu lub nagrywania płyty
może spowodować zakłócenie pracy
kamery lub jej zrzucenie.
Nie należy używać nagrywarki w pobliżu
nadajników radiowych i linii wysokiego
napięcia.
≥ Nagrywanie w pobliżu nadajników
radiowych lub linii wysokiego napięcia
może mieć negatywny wpływ na
nagrywany obraz i dźwięk.
47
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
48 ページ 2009年7月2日
Do czyszczenia nagrywarki nie należy
stosować benzyny, rozcieńczalnika ani
alkoholu.
≥ Przed rozpoczęciem czyszczenia należy
odłączyć przewód zasilania od gniazda
sieciowego.
≥ Zastosowanie rozpuszczalnika może
spowodować odbarwienie obudowy i
odchodzenie wykończenia powierzchni.
≥ Aby usunąć kurz, pył i odciski palców,
należy wycierać nagrywarkę miękką i
suchą szmatką. Aby usunąć trudne
zabrudzenia, należy zamoczyć szmatkę w
wodzie z rozpuszczonym neutralnym
detergentem i po jej dokładnym wyżęciu
wytrzeć nagrywarkę. Następnie należy
wytrzeć nagrywarkę suchą szmatką.
≥ Nie należy używać szmatki do usuwania
kurzu nasyconej środkiem chemicznym.
Jeżeli nagrywarka nie będzie używany
przez dłuższy czas
≥ W przypadku przechowywania
nagrywarki w szafce lub na półce, zaleca
się umieszczenie obok niej środka
osuszającego (żelu krzemionkowego).
∫ Informacje dotyczące zasilacza
sieciowego
≥ Należy używać dołączonego zasilacza
sieciowego.
≥ W przypadku korzystania z zasilacza
sieciowego w pobliżu radia, odbiór fal
radiowych może być zakłócony. Zasilacz
sieciowy winien być umieszczony co
najmniej metr od radia.
≥ Podczas korzystania z zasilacza może z
niego dobiegać szum. To normalne i nie
jest to usterka.
≥ Po zakończeniu używania zasilacza,
należy go odłączyć. (Jeśli pozostanie on
podłączony, będzie cały czas zużywał
maksymalnie około 0,3 W prądu.)
≥ Elektrody zasilacza należy zawsze
utrzymywać w czystości.
48
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
Należy umieścić nagrywarkę blisko
gniazda sieciowego, aby ułatwić
podłączenie zasilacza.
∫ Informacje dotyczące płyt
≥ Jeśli płyta jest zabrudzona,
zakurzona, zarysowana lub
zniekształcona, mogą pojawić się
następujące nieprawidłowości:
– Zakłócenia we fragmentach
odtwarzanych nagrań
– Chwilowe zatrzymywanie się
odtwarzanego nagrania
– Przerywanie dźwięku podczas
odtwarzania lub dźwięk zniekształcony
– Nagrywarka nie może rozpoznać płyty
– Opóźnienie między dźwiękiem a
obrazem
Kiedy świeci się kontrolka ACCESS
(podczas uzyskiwania dostępu do
płyty), nie należy odłączać zasilacza
sieciowego lub kabla USB ani narażać
nagrywarki na drgania lub wstrząsy.
DVD-R/DVD-R DL/+R/+R DL
≥ Aby uzyskać optymalną jakość nagrania
na płycie DVD-R, DVD-R DL, +R lub
+R DL kamera zapisuje dane kontrolne
na płycie, aby móc automatycznie
przeprowadzać regulacje po włożeniu
lub wyjęciu płyty podczas nagrywania.
Jeśli na płycie nie ma miejsca na zapis
danych kontrolnych, nagrywanie może
być niemożliwe. Aby temu zapobiec, nie
wkładaj do kamery płyt DVD-R,
DVD-R DL, +R lub +R DL, na których
nagrywano więcej niż 50 razy.
≥ Nie wkładaj płyty DVD-R, DVD-R DL, +R
lub +R DL nagranej w tej kamerze, która
nie została zamknięta, do urządzania
służącego do nagrywania płyt, np.
nagrywarki DVD. Nagrane dane mogą
zostać uszkodzone.
VW-BN2E-LSQT1576.book
49 ページ 2009年7月2日
∫ Informacje dotyczące
skraplającej się pary
W gorące dni, krótko po wyjęciu
schłodzonej butelki z lodówki daje się
zauważyć, że jest ona pokryta drobnymi
kropelkami wody. Zjawisko to nazywa się
skraplaniem pary wodnej.
Używanie nagrywarki, w której skropliła się
para może być przyczyną zakłóceń
funkcjonowania. Należy unikać skraplania
się pary wodnej. Jeśli do tego dojdzie,
należy podjąć poniższe działania.
木曜日
午前9時36分
Co zrobić, jeżeli skropli się para
Odłączyć zasilacz sieciowy i pozostawić
nagrywarkę na około godzinę. Gdy
temperatura nagrywarki zbliży się do
temperatury otoczenia, należy upewnić się,
że skroplona para zniknęła i dopiero
włączyć urządzenie.
Przyczyny skraplania się pary
wodnej
Do skraplania dochodzi, kiedy
temperatura lub wilgotność otoczenia
zmieniają się jak opisano poniżej.
≥ Po przeniesieniu nagrywarki do ciepłego
pomieszczenia z niskiej temperatury.
≥ Po przeniesieniu nagrywarki z
samochodu z włączoną klimatyzacją na
zewnątrz.
≥ Po szybkim ogrzaniu zimnego
pomieszczenia.
≥ Kiedy zimne powietrze z klimatyzatora
nawiewane jest bezpośrednio na
nagrywarkę.
≥ Po letniej ulewie.
≥ Po umieszczeniu nagrywarki w
zaparowanym miejscu o dużej
wilgotności.
Po przeniesieniu nagrywarki między
miejscami o dużej różnicy temperatur,
np. z miejsca zimnego do gorącego.
Należy umieścić nagrywarkę w plastikowej
torbie, usunąć z torby jak najwięcej
powietrza i szczelnie ją zamknąć.
Pozostawić nagrywarkę na około godzinę
w temperaturze pokojowej, tak aby jej
temperatura zbliżyła się do temperatury w
pomieszczeniu i wtedy ją włączyć.
49
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
50 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Rozwiązywanie problemów
Problem
Co należy sprawdzić
≥ Czy zasilacz sieciowy jest podłączony?
Nie można włączyć
> Prawidłowo podłączyć zasilacz sieciowy i przewód
nagrywarki.
zasilania. (P43)
Nie można obsługiwać ≥ Odłączyć zasilacz sieciowy, odczekać około minuty, po
czym ponownie podłączyć zasilacz. (Przeprowadzenie
nagrywarki, chociaż
powyższej procedury przy zapalonej kontrolce dostępu
jest włączona.
może zniszczyć dane na płycie.) Jeśli potem nagrywarka
Nagrywarka nie działa
nie działa normalnie, należy odłączyć zasilacz i
normalnie.
skontaktować się ze sprzedawcą.
≥ Nie można wyjąć płyty, jeśli nagrywarka nie jest zasilana.
> Podłączyć zasilacz sieciowy.
≥ Przycisk [<] może nie działać podczas kopiowania na płytę
Przycisk [<] nie działa.
danych z podłączonej kamery wideo.
> Odczekać do zakończenia kopiowania.
≥ W pozostałych przypadkach należy odłączyć zasilacz i
skontaktować się ze sprzedawcą.
≥
Czy
płyta jest zabrudzona lub zarysowana?
Płyta nie może być
> Wytrzeć zabrudzoną płytę. (P41) Jeżeli płyta jest
odczytana.
zarysowana, włożyć nową.
Kopiowanie zostaje
≥ Nadmiernie wzrosła temperatura wewnątrz nagrywarki.
przerwane.
Należy odłączyć zasilacz sieciowy, odczekać chwilę, po
czym można ponownie włączyć urządzenie.
Odtwarzanie zostaje
≥ Płyty nagrane w innych urządzeniach mogą nie być
chwilowo wstrzymane.
prawidłowo odczytywane lub odtwarzane w tej nagrywarce.
≥ Czy używano już tej płyty do nagrywania filmów i zdjęć?
> Jeśli na płycie są już nagrane materiały, nie można jej użyć
Nie można kopiować,
ponownie. Weź inną płytę.
mimo że nagrywarka
> Płyty DVD-RAM, DVD-RW, +RW lub CD-RW, na których
nagrano już jakieś materiały, można wykorzystać ponownie
jest włączona i włożona
po sformatowaniu płyty. Wcześniej nagrane dane zostaną
jest płyta.
usunięte, dlatego przed formatowaniem upewnij się
dokładnie, że nie zawiera ona ważnych informacji.
50
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
Problem
Nawet w przypadku
połączenia przy użyciu
kabla USB, nagrywarka
nie jest rozpoznawana
przez komputer.
Gdy kabel USB jest
odłączony, w
komputerze pojawia się
komunikat o błędzie.
51 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Co należy sprawdzić
≥ Wybrać inne gniazdo USB w komputerze.
≥ Sprawdzić wymagania systemowe. (P45)
≥ Odłączyć zasilacz sieciowy i kabel USB i podłączyć je
ponownie.
≥ Aby bezpiecznie odłączyć kabel USB, należy kliknąć
dwukrotnie
(
) ikonę w pasku zadań i wykonać
instrukcje wyświetlane na ekranie.
≥ Czy nagrywarka została podłączona do komputera przy
użyciu kabla USB przed włączeniem komputera?
> Uruchomić komputer i podłączyć do niego nagrywarkę.
≥ Kod regionu nie został ustawiony w momencie zakupu
Przy próbie
nagrywarki. Należy sprawdzić ustawienie i kliknąć [OK].
odtworzenia płyty DVD
Odtwarzanie płyty DVD rozpocznie się po zmianie
wyświetlany jest ekran
ustawienia na nowy kod regionu. Ustawienie można
ustawiania kodu
zmieniać 5 razy. Po piątym razie już nie można zmienić
regionu.
ustawienia i ostatnia wartość pozostaje na stałe.
Nie można uruchomić
komputera.
51
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
52 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Dane techniczne
Nagrywarka DVD: Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zródło zasilania:
Pobór mocy:
Prąd stały (DC) 5,0 V
7,5 W (Podczas nagrywania)
Kompatybilne nośniki 12 cm DVD-RAM Ver.2.1
12 cm DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED (2X/1X)
12 cm DVD-R for General Ver.2.0
12 cm DVD-R for DL Ver.3.0
12 cm +RW
12 cm +R
12 cm +R for DL
12 cm CD-R
12 cm CD-RW
Interfejs
Zgodny z Hi-Speed USB (USB 2.0), gniazdo USB miniB
Pojemność bufora
2 MB
Wymiary
139 mm (szer.)k16,8 mm (wys.)k138,1 mm (gł.)
(bez wystających części)
Waga
Około 395 g (tylko nagrywarka DVD)
Temperatura pracy
5 oC do 35 oC
Wilgotność pracy
10% do 80%
Prędkość zapisu
danych
DVD-RAM:
Maksymalna prędkość 3X
DVD-RW:
Maksymalna prędkość 6X
DVD-R:
Maksymalna prędkość 8X
DVD-R DL:
Maksymalna prędkość 4X
+RW:
Maksymalna prędkość 8X
+R:
Maksymalna prędkość 8X
+R DL:
Maksymalna prędkość 4X
CD-R:
Maksymalna prędkość 24X
CD-RW:
Maksymalna prędkość 16X
Prędkość odczytu
danych
DVD-RAM:
Maksymalna prędkość 3X
DVD-RW:
Maksymalna prędkość 8X
DVD-R:
Maksymalna prędkość 8X
DVD-R DL:
Maksymalna prędkość 6X
+RW:
Maksymalna prędkość 8X
+R:
Maksymalna prędkość 8X
+R DL:
Maksymalna prędkość 6X
CD-R:
Maksymalna prędkość 24X
CD-RW:
Maksymalna prędkość 24X
Zasilacz sieciowy VSK0692: Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zródło zasilania:
Prąd zmienny (AC) 110 V do 240 V, 50/60 Hz
Pojemność wejściowa: 0,22 A
Wyjście DC:
Prąd stały (DC) 5,0 V
1,6 A
Dane techniczne mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia.
52
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
53 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
ČESKY
Vážený zákazníku,
využíváme této příležitosti, abychom Vám poděkovali za zakoupení vypalovačky DVD
Panasonic. Přečtěte si prosím pozorně tento návod a mějte ho stále po ruce pro budoucí
použití.
Mějte prosím na paměti, že ovládací prvky a komponenty, položky menu atd. Vaší
vypalovačky DVD mohou vypadat jinak než ty, které jsou zobrazeny na ilustracích v
návodu.
¬ Informace pro vaši bezpečnost
VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEBO POŠKOZENÍ VÝROBKU,
≥ NEVYSTAVUJTE JEJ DEŠTI, VLHKU, KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODĚ A
ZAJISTĚTE, ABY NA NĚJ NEBYLY POSTAVENY PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ
VODOU, NAPŘÍKLAD VÁZY.
≥ POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ.
≥ NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU); UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ
OBSLUŽNÉ SOUČÁSTI. ÚDRŽBU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
PERSONÁLU.
UPOZORNĚNÍ!
≥ NEINSTALUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO KNIHOVNY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ANI DO
JINÉHO OMEZENÉHO PROSTORU. UJISTĚTE SE O DOBRÉ VENTILACI
ZAŘÍZENÍ. ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEBO RIZIKU POŽÁRU NÁSLEDKEM PŘEHŘÁTÍ, UJISTĚTE SE, ŽE ZÁCLONY
A JINÝ MATERIÁL NEZAKRÝVAJÍ VENTILAČNÍ OTVORY.
≥ NEZAKRÝVEJTE VENTILAČNÍ OTVORY ZAŘÍZENÍ NOVINAMI, UBRUSY,
ZÁCLONAMI A PODOBNÝMI PŘEDMĚTY.
≥ NEPOKLÁDEJTE NA ZAŘÍZENÍ ZDROJE VOLNÝCH PLAMENŮ, JAKO JSOU
HOŘÍCÍ SVÍČKY.
SÍŤOVÁ ZÁSUVKA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ A MUSÍ BÝT
SNADNO DOSTUPNÁ.
Tento výrobek může být během používání rušen rádiovou interferencí, která je
způsobena mobilním telefonem. Jestliže k takovéto interferenci dojde, zajistěte prosím
větší vzdálenost mezi tímto výrobkem a mobilním telefonem.
53
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
54 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
POZOR!
TENTO VÝROBEK PRACUJE S LASEROVÝM PAPRSKEM.
PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, STEJNĚ JAKO PŘI
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JSOU POPSÁNY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE
DOJÍT K NEBEZPEČNÉMU VYZAŘOVÁNÍ.
NIKDY NESNÍMEJTE VNĚJŠÍ KRYT A PŘÍSTROJ SAMI NEOPRAVUJTE. SERVIS
PŘENECHTE POUZE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM V AUTORIZOVANÝCH
OPRAVNÁCH.
Označení identifikace výrobku je umístěno ve spodní části zařízení.
∫ EMC Elektromagnetická kompatibilita
Tento symbol (CE) je umístìn na výkonovém štítku.
(Spodek přístroje)
(Uvnitř přehrávače)
54
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
55 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
-Pokud uvidíte tento symbolInformace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená,
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného
komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená
sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích
můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového
produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.
Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.
Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném
způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.
¬ Obsah
Informace pro vaši bezpečnost .......... 53
Vlastnosti .............................................. 55
Před použitím ....................................... 56
Informace o disku ................................ 57
Příslušenství......................................... 59
Identifikace dílů a zacházení s nimi.... 59
Přívod napětí ........................................ 59
Vkládání/vytahování disku .................. 60
Kopírování z videokamery do DVD
disku .................................................. 61
Přehrávání zkopírovaných DVD disků
na videokameře ................................ 61
Připojení na PC ................................... 62
Upozornění pro použití ........................ 64
Vyhledávání poruch ............................. 67
Specifikace ........................................... 69
¬ Vlastnosti
≥ Tento přístroje se vyznačuje plochým
a kompaktním designem a nízkou
váhou. Po připojení přístroje na
kompatibilní videokameru Panasonic
je možné snadno kopírovat snímky
zaznamenané na připojené
videokameře na DVD disk i na vašich
cestách.
≥ Po připojení přístroje na kompatibilní
videokameru Panasonic můžete také
přehrávat DVD disky vytvořené na
tomto zařízení.
≥ Pokud připojíte toto zařízení pomocí
kabelu USB dodaného s kompatibilní
videokamerou Panasonic můžete
kopírovat snímky editované na PC na
DVD disk.
≥ V případě jiných způsobů využití než
těch, které jsou uvedeny shora, není
funkce zařízení zaručena.
55
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
56 ページ 2009年7月2日
¬ Před použitím
∫ Manipulace se zařízením
Toto zařízení o vysoké přesnosti není
vyrobeno, aby odolávalo vibracím,
nárazům nebo prachu. V závislosti na
podmínkách okolního prostředí a
manipulace může docházet k poškození
obsahu a v nejhorším případě disk se
stane nečitelným. Nevystavujte toto
zařízení zejména vibracím a nárazům nebo
neodpojujte síť ový kabel během chodu.
≥ Společnost Panasonic nenese
odpovědnost za škody způsobené přímo
nebo nepřímo použitím nebo poruchou
tohoto přístroj. Panasonic nenese
odpovědnost za ztrátu dat způsobenou
tímto výrobkem.
≥ Pouze uživatel je odpovědný za úrazy
nebo materiální škody způsobené
použitím odporujícím pokynům
uvedeným v tomto manuálu.
∫ Umístění přístroje
Při používání položte přístroj na rovnou
plochu.
≥ Přístroj nemůže být používán ve
svislé poloze.
∫ Pečlivě dodržujte autorská práva
Materiály, které nahráváte a vytváříte,
mohou být používány pouze pro vaši
soukromou zábavu. Materiál chráněný
autorskými právy nesmí být použit bez
schválení držitele autorských práv.
∫ Stránky s odkazy
Příslušné stránky s odkazy jsou zobrazeny
jako (P00).
56
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
a DirectX® jsou registrovanými
obchodními známkami nebo obchodními
známkami společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech
amerických a/nebo jiných zemích.
≥ IBM a PC/AT jsou registrovanými
obchodními známkami společnosti
International Business Machines
Corporation ve Spojených státech
amerických.
≥ Intel®, Core™, Pentium® a Celeron® jsou
registrovanými ochrannými známkami
nebo ochrannými známkami Intel
Corporation ve Spojených státech a v
dalších zemích.
≥ Snímek/snímky zobrazení výrobků
Microsoft je/jsou otištěn/y se svolením
společnosti Microsoft Corporation.
≥ Ostatní názvy systémů a výrobků
uvedené v tomto návodu jsou obvykle
registrované obchodní známky nebo
obchodní známky výrobců, kteří
příslušný systém nebo výrobek vyvinuli.
VW-BN2E-LSQT1576.book
57 ページ 2009年7月2日
¬ Informace o disku
∫ Disky, které mohou být použity
na této jednotce
Po připojení tohoto zařízení ke kompatibilní
videokameře Panasonic budete moci
provádět kopírování s použitím 12 cm
disků, které nejsou v kazetě typu
DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL
(s dvojitou vrstvou na jedné straně), +RW,
+R, +R DL (s dvojitou vrstvou na jedné
straně), CD-RW a CD-R.
≥ Disky, jež mohou být na tomto
přístroji použity, se mění podle
videokamery, která je napojena.
Důležitá informace
Pokud kopírujete snímky zaznamenané
ve formátu AVCHD na disk, nevkládejte
tento disk do zařízení, který
nepodporují formát AVCHD. V
některých případech by mohly uvíznout
v zařízení. Disk není možné přehrávat
na zařízeních, která nepodporují formát
AVCHD.
≥ Jakmile používáte disk s dvěma
stranami, není možné zaznamenávat
nebo přehrávat plynule z jedné strany
disku na druhou.
≥ Nesmí být použité disky vsunuté do
nosiče, cartridge nebo ochranného
pouzdra. Před použitím vždy vyjměte
disky z těchto obalů.
木曜日
午前9時36分
≥ Doporučujeme používat disky
Panasonic. Disky kompatibilní s DVD
standardem mohou být obvykle bez
problémů použité pro záznam a
přehrávání. Kvalita a výkon některých
disků dostupných na trhu však
neodpovídají požadavkům DVD
standardu.
Informace o discích, které společnost
Panasonic potvrdila jako kompatibilní,
jsou uvedeny na následujících
podpůrných webových stránkách.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(Tyto stránky jsou pouze angličtině.)
≥ Na některých jiných zařízeních není
možné přehrávat disky zapsané na
tomto zařízení. V tomto případě
přehrajte disk na tomto přístroji.
≥ Při použití disků DVD-RW, DVD-R,
DVD-R DL, +RW, +R nebo +R DL se
vyhněte následujícím úkonům, v
opačném případě se disk stane
nepoužitelným.
– Záznam na disk pomocí jiných
zařízením poté, co na něm byl
proveden zápis pomocí tohoto
přístroje.
– Záznam na disk pomocí tohoto
zařízením poté, co na něm byl
proveden zápis pomocí jiných přístrojů.
– Vložení nefinalizovaného disku do
jakéhokoliv jiného zařízení.
∫ DVD-R DL/+R DL
Disky DVD-R DL nebo +R DL mají dvě
vrstvy povrchu pro záznam a přehrávání na
jedné straně. V případě, že se scéna
nevejde na první vrstvu (L0), záznam
pokračuje na druhé vrstvě (L1), takže jedna
scéna je proto zaznamenána na dvou
vrstvách. Toto zařízení při přehrávání disku
automaticky přepíná vrstvy disku tak,
abyste mohli přehrávat obsah celého disku
bez přerušení, jako by se jednalo o běžný
disk.Může se však stát, že při přepnutí na
jinou vrstvu dojde ke chvilkovému
přerušení obrazu nebo zvuku.
57
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
58 ページ 2009年7月2日
∫ Příklady disků, které nemohou
být použité na tomto přístroji
≥ Disky s jiným průměrem než 12 cm
(Nemůžete použít 8 cm disky, i když je
vložíte do adaptéru dostupném na trhu.)
≥ DVD-RAM 6X–12X kompatibilní s
vysokorychlostním zápisem
≥ Média BD apod.
≥ Média HD DVD apod.
∫ Jak držet disk
Nedotýkejte se plochy se zápisem.
∫ Vkládání/vytahování disku
Zabraňte znečištění zápisové/přehrávací
plochy nebo otiskům prstů na ploše.
≥ Pokud je zapisovací/přehrávací plocha
disku poškrábaná nebo špinavá (např.
od prachu nebo otisků prstů), není
možné ho normálně přehrávat a může
docházet k následujícím jevům.
– Není možný zápis/přehrávání.
– Na chvíli dochází k přerušení zvuku
nebo obrazu.
– Dochází k rušení zvuku nebo obrazu.
∫ Disk je znečištěn
≥ Očistěte disk čistící utěrkou běžně
dostupnou na trhu. Otírejte od středu
směrem k vnějšímu kraji a odstraňte
špínu. Na disk při otírání netlačte silou,
mohl by se poškrábat. Nepoužívejte
rozpouštědla (ředidla. vodu, antistatické
přípravky, detergenty atd).
58
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
∫ Pokyny pro zacházení
≥ Dejte pozor na špínu a poškrábání.
≥ Na disky nenalepujte nálepky nebo
štítky. (Mohly by disk zdeformovat,
narušit vyvážení otáčení a disk by se stal
nepoužitelným.)
≥ Na stranu etikety disku pište pouze
měkkým fixem na olejové bázi.
Nepoužívejte kuličková pera nebo jiné
psací prostředky s tvrdou špičkou .
≥ Nepoužívejte spreje na čištění desek,
benzín, ředidlo, antistatické kapaliny a
jiná rozpouštědla.
≥ Nepoužívejte kryty nebo ochranné
prostředky proti poškrábání.
≥ Disky nepouštějte na podlahu,
neštosujte je neskládejte na sebe. Na
disky neumísť ujte předměty.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky se stopami lepidla po odstranění
nálepek nebo štítků.
– Špatně zabalené nebo prasklé disky.
– Disky s nepravidelným tvarem, jako
například disky ve tvaru srdce.
≥ Disky nepokládejte na následující místa:
– Na přímé sluneční světlo.
– Na velmi prašná nebo vlhká místa.
– Blízko vyhřívacích těles.
– Místa podléhající značným teplotním
výkyvům (hrozí kondenzace).
– Místa, na kterých je statická elektřina
nebo elektromagnetické vlnění.
≥ Po použití chraňte disky vrácením do
jejich obalů.
VW-BN2E-LSQT1576.book
59 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Příslušenství
¬ Přívod napětí
Před použitím tohoto přístroje zkontrolujte
příslušenství.
Když je připojen sít’ový adaptér, zařízení
se nachází v pohotovostním stavu. V
případě připojení sít’ového adaptéru k
napájecí zásuvce je primární obvod stále
“živý” (pod napětím).
Síť ový adaptér
VSK0692
Síť ový kabel
A
A K2CT3CA00004
Spojené království,
Zvláštní administrativní B
zóna Čínské lidové
republiky Hong Kong a C
Saúdská Arábie
B K2CJ2DA00011
Austrálie a Nový Zéland
C K2CR2DA00004
Jiné oblasti než Spojené království,
Zvláštní administrativní zóna Čínské
lidové republiky Hong Kong, Austrálie,
Nový Zéland a Saúdská Arábie
Spojovací
Mini AB USB kabel
K2KZ59B00002
3
B
2
1
A
1
Zapojte síť ový kabel na síť ový
adaptér A.
2
Zapojte síť ový kabel do síť ové
zásuvky.
3
¬ Identifikace dílů a
zacházení s nimi
1 2
3
4
Zapojte síť ový adaptér na terminál
stejnosměrného proudu DC tohoto
přístroje
[DC/C.C.IN 5.0 V].
≥ Kontrolka napětí B lights up.
≥ Síť ový kabel je určen k použití pouze s
tímto přístrojem. Nepoužívejte ho pro
jiná zařízení nebo nepoužívejte na tomto
přístroji kabel jiných přístrojů.
≥ Přístroj a disk se během použití
zahřívají. Není to závadná funkce.
5 6
1
2
3
4
Tlačítko Eject [<]
Kontrolka přístupu [ACCESS] (P60)
Slot na vkládání disku
Kontrolka napětí [POWER]
≥ Tento indikátor svití, když je přistroj
připojen k síti.
5 USB terminál [
]
6 Vstupní terminál stejnosměrného
proudu DC [DC/C.C.IN 5.0 V]
≥ Nepoužívejte jiné síť ové adaptéry
kromě dodaného.
59
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
60 ページ 2009年7月2日
¬ Vkládání/vytahování
disku
≥ Jakmile vkládáte nebo vytahujete disk,
připojte na přístroj síť ový kabel.
Pokud přístroj není napájen, není možné
vytáhnout nebo vložit disk.
1
Připojte toto zařízení na síť ový
adaptér.
2
Vkládání disku
Vložte disk do slotu na vkládání
disku.
Vložte disk obrácený stranou záznamu/
přehrávání dolů. K načítání disku dojde
automaticky po vložení celého disku do
příslušného slotu.
Vložení proveďte tak, aby
se etiketa nacházela na
horní straně.
Vytahování disku
Stiskněte tlačítko [<].
≥ Při vkládání/vytahování disku se
nedotýkejte strany zápisu/přehrávání.
60
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
∫ O kontrolce přístupu
Jakmile přístroj přijímá disk, svítí kontrolka.
≥ Jakmile svítí tato kontrolka neprovádějte
následující operace. Mohlo by dojít k
poškození dat zapsaných na disku a k
vadné funkci zařízení.
– Odpojení síť ového adaptéru.
– Odpojení USB kabelu.
– Vystavovat přístroj silným nárazům či
vibracím.
VW-BN2E-LSQT1576.book
61 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Kopírování z
videokamery do DVD
disku
¬ Přehrávání
zkopírovaných DVD
disků na videokameře
Pokud připojíte tento přístroj na
kompatibilní videokameru Panasonic,
můžete kopírovat snímky nahrané na
videokameře na DVD disk.
≥ Pro připojení na kompatibilní
videokameru Panasonic použijte
spojovací Mini AB USB kabel.
≥ Pokud videokamera není kompatibilní,
tato funkce není možná.
≥ Konzultujte návod k použití videokamery
ohledně dat dostupných ke kopírování.
Pokud připojíte tento přístroj ke
kompatibilní videokameře Panasonic,
můžete přehrávat DVD disky, na které jste
snímky zkopírovali.
≥ Pro přehrávání disků připojte stejnou
videokameru, kterou jste připojili pro
kopírování.
≥ Pro propojení tohoto přístroje a
kompatibilní videokamery Panasonic
použijte spojovací Mini AB USB kabel.
≥ Připojte zařízení na síť ový adaptér.
≥ Připojte toto zařízení na síť ový
adaptér.
1
Připojte zařízení na videokameru.
1
Tento přístroj a kompatibilní
videokameru Panasonic propojte
pomocí spojovacího Mini AB USB
kabelu.
≥ Zapojte koncovku miniA k
videokameře a koncovku miniB k
tomuto zařízení.
≥ Zasuňte zástrčky co nejdále. Přístroj
a videokamera nebudou správně
fungovat, pokud zástrčky nebudou
zcela zasunuty.
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než
dodávaný.
2
Zahajte přehrávání disku na
videokameře.
≥ Pokyny k přehrávání si přečtěte v
návodu k použití videokamery.
MiniB
A
MiniA
ASpojovací Mini AB USB kabel
(dodán se zařízením)
≥ Zapojte koncovku miniA k
videokameře a koncovku miniB k
tomuto zařízení.
≥ Zasuňte zástrčky co nejdále. Přístroj
a videokamera nebudou správně
fungovat, pokud zástrčky nebudou
zcela zasunuty.
≥ Nepoužívejte jiný USB kabel než
dodávaný.
2
Zahajte kopírování pomocí
videokamery.
≥ Pokyny ke kopírování si přečtěte v
návodu k použití videokamery.
≥ Pokud kompatibilní videokamera
Panasonic podporuje kopírování na
disky CD-R a CD-RW, můžete kopírovat
fotografie na disk CD-R nebo CD-RW.
Detaily si přečtěte v návodu k použití
videokamery.
61
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
62 ページ 2009年7月2日
¬ Připojení na PC
Můžete zkopírovat snímky zaznamenané
na videokameře Panasonic, editovat je na
PC a uložit na DVD disk.
Pro kopírování snímků použijte software
dodaný s videokamerou Panasonic ke
kopírování snímků. Pomocí stejného
softwaru můžete také přehrávat DVD disky,
na které jste zkopírovali snímky.
≥ Pro připojení tohoto přístroje na PC
použijte USB kabel dodaný s
videokamerou Panasonic kompatibilní s
tímto zařízením.
≥ V závislosti na softwaru se data
dostupná pro kopírování mohou lišit.
≥ Připojte zařízení na síť ový adaptér.
1
62
LSQT1576
Připojte zařízení na PC.
A
AKabel USB
(dodaný s videokamerou)
≥ Toto zařízení je rozpoznáno jako
[DVD-RAM Drive] na
[My Computer].
≥ Zasuňte zástrčky co nejdále. Přístroj
a PC nebudou správně fungovat,
pokud zástrčky nebudou zcela
zasunuty.
≥ Zkontrolujte, zda byl použit USB
kabel dodaný s videokamerou.
(Nemůžeme zaručit operaci, pokud
používáte jiný USB kabel než
dodaný s videokamerou Panasonic.)
∫ Operační prostředí
≥ Některé osobní počítače nemohou být
použity, přestože splňují uvedené
systémové požadavky uvedené v tomto
návodu k použití.
≥ Funkce není zaručena na
aktualizovaném OS.
≥ Funkce není zaručena na jiném než
původně instalovaném OS.
≥ Správná funkce není zaručena, pokud
jsou k PC připojeny 2 nebo více USB
zařízení nebo pokud jsou zařízení
připojena pomocí rozbočovače USB
HUB nebo pomocí prodlužovacích
kabelů.
午前9時36分
∫ Procedura připojení a
rozpoznávání
Pokud používáte Windows
Osobní počítač
IBM PC/AT kompatibilní osobní počítač
OS
Kompatibilní OS se liší podle softwaru
dodaného s videokamerou. Zkontrolujte
prosím operační prostředí softwaru.
Rozhraní
USB port
Další požadavky
Myš nebo ekvivalentní ukazovací zařízení
木曜日
2
Zahajte kopírování/přehrávání.
≥ Ke kopírování/přehrávání snímků
použijte software dodaný s
videokamerou Panasonic.
≥ Pokyny ke kopírování/přehrávání si
přečtěte v návodu k použití softwaru.
VW-BN2E-LSQT1576.book
63 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Jak odpojit bezpečně USB kabel
Pokud odpojíte USB kabel, jakmile svítí
kontrolka přístupu, může dojít ke špatné
funkci přístroje nebo dojít ke ztrátě dat.
1
Ověřte, že nesvítí kontrolka
přístupu.
2
Dvakrát klikněte na ikonu
(
)
na úkolové liště.
≥ Zobrazí se dialog odpojování
hardwaru.
≥ Ikona se nemusí zobrazit, záleží to
nastavení vašeho PC.
3
Zvolte [USB Mass Storage Device] a
klikněte na [Stop].
4
Klikněte na [OK].
≥ Klikněte na [OK], nyní můžete
bezpečně odpojit kabel.
63
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
64 ページ 2009年7月2日
¬ Upozornění pro použití
∫ Informace o tomto přístroji
Po delší době používání se zařízení a disk
mohou zahřívat, ale není to závada.
Přístroj uchovávejte co nejdále od
zařízení vydávajícího elektromagnetické
záření (jako mikrovlnné trouby, TV,
videohry atd.).
≥ Pokud používáte přístroj položený na TV
nebo v jeho blízkosti, obraz a zvuk může
být přerušován elektromagnetickým
zářením.
≥ Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti
mobilních telefonů, jejich rušení by
mohlo negativně ovlivňovat obraz a
zvuk.
≥ Silná magnetická pole vytvořená
reproduktory nebo silnými motory by
mohla poškodit zapsaná data nebo
deformovat obraz.
≥ Elektromagnetické záření generované
mikroprocesory může negativně ovlivnit
chod zařízení rušením obrazu a zvuku.
≥ Pokud je toto zařízení negativně rušeno
elektromagnetickým zářením a přestane
správně fungovat, odpojte síť ový
adaptér a znovu ho připojte.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti
rádiových vysílaček nebo vedení
vysokého napětí.
≥ Pokud zaznamenáváte v blízkosti
rádiových vysílačů nebo vedenívysokého napětí, zaznamenaný obraz a
zvuk mohou být negativně ovlivněny.
64
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
Zkontrolujte, zda používáte dodané
šňůry a kabely.
Neprodlužujte kabely a šňůry.
Nestříkejte na zařízení prostředky proti
hmyzu nebo prchavé chemické látky.
≥ Tyto chemikálie by mohly poničit přístroj
a způsobit loupání jeho povrchu.
≥ Nenechávejte pryžové nebo plastové
výrobky delší čas v kontaktu s
přístrojem.
Nevystavujte přístroj vibracím nebo
nárazům, otřesům, úderům, nepouštějte
ho na zem, nepokládejte na něj
předměty nebo na něj předměty
nepouštějte.
≥ Silný náraz může rozbít pouzdro
přístroje a způsobit jeho vadnou funkci.
Zejména nepokládejte videokameru apod.
na přístroj během jeho použití. Přístroj
během zápisu nebo načítání disku vibruje
a funkce videokamery by mohla být
negativně ovlivněna nebo by videokamera
mohla spadnout.
K čištění přístroje nepoužívejte benzín,
ředidlo na barvy nebo čistící alkohol.
≥ Před čištěním vytáhněte síť ový kabel ze
síť ové zásuvky.
≥ Použití rozpouštědla by mohlo odbarvit
pouzdro a povrch by se mohl začít
loupat.
≥ Měkkou suchou utěrkou utřete z přístroje
prach a otisky prstů. Při odstraňování
tvrdošíjných skvrn pečlivě vyždímejte
utěrku namočenou v neutrálním čistícím
prostředku ředěném vodou a otřete jí
přístroj. Pak ho vysušte suchou utěrkou.
≥ Nepoužívejte prachovky napuštěné
chemickými látkami.
VW-BN2E-LSQT1576.book
65 ページ 2009年7月2日
Pokud nebudete používat přístroj po
delší dobu
≥ Pokud je přístroj uložen ve skříni,
doporučujeme, aby byl uskladněn
společně s vysoušedlem (silikagel).
∫ Informace o síť ovém adaptéru
≥ Zajistěte, aby byl použit dodaný síť ový
adaptér.
≥ Pokud používáte síť ový adaptér v
blízkosti rádia, jeho příjem může být
rušený. Síť ový adaptér se musí
nacházet ve vzdálenosti 1 m nebo více
od rádia.
≥ Pokud používáte síť ový adaptér, může
se ozývat hučení. Je to normální.
≥ Po použití zkontrolujte, zda jste odpojili
síť ový adaptér. (Pokud ho ponecháte
zapojený, dojde ke zvýšení spotřeby
maximálně o 0,3 W.)
≥ Udržujte elektrody síť ového adaptéru
čisté.
Položte tento přístroj blízko zásuvky,
aby bylo možné snadno dosáhnout na
přerušovací zařízení (zástrčku).
∫ Informace o disku
≥ Pokud je na disku prach, nečistota
nebo je disk poškrábaný nebo
zdeformovaný, může docházet k
následujícím jevům:
– Blokový šum na přehrávaném obraze
– Chvilkové zastavení přehrávaného
obrazu
– Přerušení zvuku během přehrávání
nebo neobvyklé zvuky
– Není možné správně rozpoznat disk
– Zpoždění mezí obrazem a zvukem
Jakmile svítí kontrolka ACCESS (při
přístupu k disku), neodpojujte síť ový
adaptér nebo USB kabel, ani
nevystavujte přístroj vibracím a
nárazům.
木曜日
午前9時36分
DVD-R/DVD-R DL/+R/+R DL
≥ Pro optimální záznam na disky DVD-R,
DVD-R DL, +R nebo +R DL zapisuje toto
zařízení na disk při jeho vložení a
vysunutí doprovodná data k záznamu,
určená pro automatické nastavení.
Jestliže na disku není místo pro záznam
řídicích dat, nemusí být záznam
realizovatelný. Abyste tomu předešli,
nevkládejte disky DVD-R, DVD-R DL,
+R nebo +R DL, které byly použity pro
záznam více než padesátkrát.
≥ Nevkládejte neuzavřené disky DVD-R,
DVD-R DL, +R nebo +R DL
zaznamenané v kameře do jiného
přístroje pro záznam, například do DVD
rekordéru. Zaznamenaná data se mohou
poškodit.
∫ Kondenzace
Jakmile v létě vytáhnete chlazenou láhev z
ledničky, zjistíte, že se za chvíli pokryje
drobnými kapičkami vody. Tento jev se
nazývá kondenzace.
Použití tohoto přístroje při kondenzaci
může vést k jeho závadné funkci. Zajistěte,
aby ke kondenzaci nedocházelo. Pokud se
přesto tvoří, proveďte níže popsaná
opatření.
Příčiny kondenzace
Kondenzace se tvoří tam, kde se teplota
okolního prostředí nebo vlhkost mění
následujícím způsobem.
≥ Jakmile je přístroj přenesen z chladného
prostředí do teplé místnosti.
≥ Jakmile přístroj přemístíte ven z auta se
zapnutou klimatizací.
≥ Jakmile se studená místnost velmi rychle
zahřeje.
≥ Jakmile proud studeného vzduchu z
klimatizace fouká přímo na zařízení.
≥ Po odpoledních sprškách letního deště.
≥ Jakmile se přístroj nachází ve velmi
vlhkém místě, kde je vzduch nasycen
párou.
65
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
66 ページ 2009年7月2日
Jakmile je tento přístroj přenesen na
místo se značným teplotním rozdílem,
jako například ze studeného místa na
teplé.
Umístěte přístroj do plastikového sáčku,
odstraňte ze sáčku co nejvíce vzduchu a
pak sáček zapečeť te. Ponechejte přístroj
přibližně hodinu v místnosti, zařízení tak
dosáhne teploty blízké teplotě okolního
prostředí a pak ho použijte.
Jak postupovat, když se tvoří
kondenzace
Odpojte síť ový adaptér a nechejte přístroj
tak přibližně po dobu 1 hodiny.
Zkontrolujte, zda kondenzace přirozeně
zmizí, jakmile se teplota přístroje přiblíží
teplotě okolního prostředí, a pak přístroj
použijte.
66
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
VW-BN2E-LSQT1576.book
67 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Vyhledávání poruch
Problém
Přístroj není možné
zapnout.
Kontrolní body
≥ Je připojený síť ový adaptér?
> Správně zapojte síť ový adaptér a síť ový kabel. (P59)
≥
Odpojte síť ový kabel a pak ho přibližně po 1 minutě znovu
Přístroj není možné
zapněte. (Pokud je tato operace prováděna při rozsvícené
spustit, i když je pod
kontrolce přístupu, může dojít ke zničení dat na disku.)
napětím.
Pokud nebyly obnoveny normální podmínky, odpojte
Přístroj nefunguje
přístroj od přívodu napětí a obrať te se na prodejce, u
normálně.
kterého jste přístroj zakoupili.
≥ Disk nebude vysunut, dokud není přístroj napájený.
> Připojte síť ový adaptér.
≥ Při probíhajícím kopírování z připojené videokamery na
disk se může stát, že tlačítko [<] nebude pracovat.
Tlačítko [<] nefunguje.
> Vyčkejte do ukončení kopírování.
≥ V jiných než shora uvedených případech, odpojte přístroj
od přívodu napětí a obrať te se na prodejce, u kterého jste
přístroj zakoupili.
≥
Není disk poškrábaný nebo špinavý?
Disk není možné číst.
> Utřete nečistoty z disku. (P58) V případě poškrábaného
Kopírování se
disku vložte nový.
zastavuje.
≥ Vysoká vnitřní teplota přístroje. Odpojte síť ový adaptér,
chvilku počkejte a pak můžete přístroj znovu používat.
Přehrávaný obraz se na
≥ Disky zapsané na jiných zařízeních nemusí být správně
chvíli zastavuje.
čteny nebo přehrávány.
Není možné kopírovat,
přestože je zařízení
napájené a disk je
správně vložen.
≥ Byl již disk použitý pro záznam videa a statických snímků?
> Když disk obsahuje zaznamenaný materiál, nelze jej znovu
použít. Použijte nový disk.
> Disky DVD-RAM, DVD-RW, +RW nebo CD-RW se
zaznamenaným materiálem se mohou znovu použít pouze
po formátování disku. Vzhledem k tomu, že všechna data
zaznamenaná předtím na disku budou vymazána, se před
opětovným formátováním disku ujistěte o jeho obsahu.
67
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
68 ページ 2009年7月2日
Problém
Přestože je připojen
USB kabelem, tento
přístroj nebyl
počítačem rozeznán.
Jakmile je USB kabel
odpojený, na PC se
zobrazí chybové
hlášení.
木曜日
午前9時36分
Kontrolní body
≥ Vyberte si jiný USB terminál na vašem PC.
≥ Zkontrolujte operační prostředí. (P62)
≥ Odpojte síť ový adaptér a USB kabel a pak je znovu
připojte.
≥ USB kabel odpojíte bezpečným způsobem dvojím kliknutím
na ikonu
(
) na úkolové liště a sledujte instrukce
zobrazené na obrazovce.
≥ Připojili jste tento přístroj na PC pomocí USB kabelu před
zapnutím PC?
> Spusť te PC a pak připojte přístroj.
≥ Při koupi přístroje nebyl nastaven regionální kód.
Jakmile se pokoušíte
Zkontrolujte obsah nastavení a pak klikněte na [OK].
přehrát DVD video
Přehrávání DVD videa se spustí po změně nastavení na
objeví se obrazovka
nový regionální kód. Nastavení můžete změnit 5 krát. Mějte
nastavení regionálního
na paměti, že po pátém nastavení není možné měnit
kódu.
regionální kód a kód zůstává na hodnotě posledního
nastavení.
PC se nespouští.
68
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
69 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Specifikace
Vypalovačka DVD: Informace pro vaši bezpečnost
Napájecí zdroj:
Spotřeba proudu:
DC 5,0 V
7,5 W (Při zápisu na disk)
Kompatibilní média
12 cm DVD-RAM Ver.2.1
12 cm DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED (2X/1X)
12 cm DVD-R for General Ver.2.0
12 cm DVD-R for DL Ver.3.0
12 cm +RW
12 cm +R
12 cm +R for DL
12 cm CD-R
12 cm CD-RW
Rozhraní
Vhodný pro vysokorychlostní USB (USB 2.0), USB terminál Typ miniB
Kapacita vyrovnávací
paměti
2 MB
Rozměry
139 mm (W)k16,8 mm (H)k138,1 mm (D)
(kromě vyčnívajících částí)
Hmotnost
Přibližně 395 g (Pouze vypalovačka DVD)
Provozní teplota
5 oC a 35 oC
Provozní vlhkost
10% a 80%
Rychost zápisu dat
DVD-RAM:
Maximálně 3X-SPEED
DVD-RW:
Maximálně 6X-SPEED
DVD-R:
Maximálně 8X-SPEED
DVD-R DL:
Maximálně 4X-SPEED
+RW:
Maximálně 8X-SPEED
+R:
Maximálně 8X-SPEED
+R DL:
Maximálně 4X-SPEED
CD-R:
Maximálně 24X-SPEED
CD-RW:
Maximálně 16X-SPEED
Rychlost čtení dat
DVD-RAM:
Maximálně 3X-SPEED
DVD-RW:
Maximálně 8X-SPEED
DVD-R:
Maximálně 8X-SPEED
DVD-R DL:
Maximálně 6X-SPEED
+RW:
Maximálně 8X-SPEED
+R:
Maximálně 8X-SPEED
+R DL:
Maximálně 6X-SPEED
CD-R:
Maximálně 24X-SPEED
CD-RW:
Maximálně 24X-SPEED
Síť ový adaptér VSK0692: Informace pro vaši bezpečnost
Napájecí zdroj:
Vstupní kapacita:
DC Výstup:
AC 110 V do 240 V, 50/60 Hz
0,22 A
DC 5,0 V
1,6 A
Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.
69
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
70 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Tisztelt Vásárlónk!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek, hogy erre a Panasonic DVD-íróra esett a
választása. Kérjük, hogy a használati útmutatót figyelmesen olvassa el és őrizze meg.
Előfordulhat, hogy az Ön DVD-írójának kezelőszervei, alkatrészei, stb. némiképp eltérnek
az ebben a használati útmutatóban szereplő illusztrációkon láthatóktól.
¬ Információk az Ön biztonsága érdekében
FIGYELEM:
A TŰZVESZÉLY, ÁRAMÜTÉS VAGY A TERMÉKSÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN
≥ TILOS A KÉSZÜLÉKET ESŐ, NEDVESSÉG, CSÖPÖGŐ VAGY FELFRÖCCSENŐ
FOLYADÉKOK HATÁSÁNAK KITENNI, TOVÁBBÁ ÜGYELNI KELL ARRA, HOGY
FOLYADÉKKAL TELI TÁRGY (PL. VÁZA) NE KERÜLJÖN A KÉSZÜLÉK
TETEJÉRE.
≥ CSAK A JAVASOLT TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJA.
≥ TILOS A BURKOLAT (VAGY HÁTLAP) ELTÁVOLÍTÁSA; A KÉSZÜLÉK
BELSEJÉBEN NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA MEGFELELŐ SZAKSZERVIZRE.
VIGYÁZAT!
≥ TILOS A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCON, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYBEN VAGY
MÁS ZÁRT TÉRBEN FELÁLLÍTANI VAGY ELHELYEZNI. GONDOSKODNI KELL
A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ SZELLŐZÉSÉRŐL. A TÚLMELEGEDÉS MIATTI
ÁRAMÜTÉS VAGY TŰZVESZÉLY KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN ÜGYELJEN ARRA, HOGY A SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT NE
TAKARJA EL FÜGGÖNY VAGY MÁS ANYAG.
≥ NE AKADÁLYOZZA A KÉSZÜLÉK SZELLŐZŐNYÍLÁSAIT ÚJSÁGGAL,
ASZTALTERÍTŐVEL, FÜGGÖNNYEL VAGY HASONLÓ TÁRGYAKKAL.
≥ NE TEGYEN A KÉSZÜLÉKRE NYÍLT LÁNGÚ TŰZFORRÁST (PL. ÉGŐ
GYERTYÁT).
A DUGASZOLÓALJZAT LEGYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN ÉS KÖNNYEN
ELÉRHETŐ.
A mobiltelefonok használata miatt a készüléknél rádióinterferenciás zavar léphet fel.
Ilyen interferencia előfordulása esetén jobban el kell különíteni egymástól a készüléket
és a mobiltelefont.
70
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
71 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
MAGYAR
FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉK CD-JÁTSZÓJA LÉZER SUGARAT ÁLLÍT ELŐ.
HA A KÉSZÜLÉKET MÁSKÉPPEN HASZNÁLJA ÉS KEZELI, MINT AHOGY AZ A
KEZELÉSI ÚTMUTATÓBAN LE VAN ÍRVA, VESZÉLYES SUGÁRZÁS LÉPHET FEL.
NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT, ÉS NE PRÓBÁLJA JAVÍTANI. A
JAVÍTÁST BÍZZA MEGFELELŐ SZAKEMBERRE.
A termékazonosító jelzés a készülékek alján található.
∫ EMC Elektromágneses összeférhetőség
Az erre utaló jelzés (CE) az adattáblán található.
(A termék alja)
(A termék belseje)
71
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
72 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
-Ha ezt a jelet látjaTájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt
dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem
szabad keverni az általános háztartási szeméttel.
A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük,
szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol térítésmentesen
átveszik azokat. Más lehetőségként bizonyos országokban a termékeket a
helyi kiskereskedője is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket
vásárol.
A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni az értékes erőforrásokat és
megelőzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a
hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal további információért a legközelebbi kijelölt begyűjtő hely fellelhetőségét
illetően.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén
büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a használt termék elemet vagy akkumulátort
tartalmaz, kérjük, a helyi környezetvédelmi előírások betartásával, külön ártalmatlanítsa
ezeket.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük,
lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy szállítójával további információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok
esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatósággal, illetve kereskedőjével, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő
módjáról.
¬ Tartalom
¬ Jellemzők
Információk az Ön biztonsága
érdekében ......................................... 70
Jellemzők .............................................. 72
Használat előtt...................................... 73
Tudnivalók a lemezről.......................... 74
Tartozékok ............................................ 76
A készülék részei és kezelése............. 76
Áramellátás........................................... 77
Lemez behelyezése/kivétele................ 77
Másolás videókameráról DVD-lemezre..... 78
A másolt DVD-lemez lejátszása
videókamerán ................................... 79
Csatlakoztatás számítógéphez ......... 79
Használati óvintézkedések.................. 81
Hibakeresés .......................................... 84
Specifikációk ........................................ 86
≥ Ez egy lapos, könnyű és kompakt
formatervezésű hordozható készülék. Ha
a készüléket egy kompatibilis Panasonic
videókamerához csatlakoztatja, akkor a
csatlakoztatott videókamerával rögzített
képeket akár az utazási célállomáson is
könnyedén átmásolhatja DVD-lemezre.
≥ A készülékkel megírt DVD-lemezeket le
is játszhatja, ha a készüléket egy
kompatibilis Panasonic
videókamerához csatlakoztatja.
≥ Ha egy kompatibilis Panasonic
videókamerához tartozékként adott
USB-kábel segítsétével a készüléket
számítógéphez csatlakoztatja, akkor a
számítógépen szerkesztett képeket, stb.
átmásolhatja DVD-lemezre.
72
LSQT1576
≥ A fentiektől eltérő használat esetén nincs
garancia a működésre.
VW-BN2E-LSQT1576.book
73 ページ 2009年7月2日
¬ Használat előtt
∫ A készülék kezelése
Ez egy precíziós készülék, amely
kialakításánál fogva nem bírja a
rázkódásokat, ütődéseket és a port. A
készülék környezetétől és kezelésétől
függően egyes tartalmak károsodhatnak és
legrosszabb esetben az is előfordulhat,
hogy a lemez olvashatatlanná válik. Nem
szabad tehát a készüléket rázkódásnak és
ütődésnek kitenni, illetve használat közben
tilos kihúzni a hálózati csatlakozókábelt a
konnektorból.
≥ A Panasonic semmilyen felelősséget
nem vállal a készülék használata vagy
meghibásodása miatt közvetlenül vagy
közvetve elszenvedett károkért. A
Panasonic a készülék által okozott
adatvesztésért sem vállal semmilyen
felelősséget.
≥ Kizárólag a felhasználót terheli
minden olyan kár vagy
meghibásodás, amely nem a
használati útmutatóban foglaltak
szerinti használatból adódik.
木曜日
午前9時36分
≥ A Microsoft®, a Windows®, a Windows
Vista® és a DirectX® a Microsoft
Corporation védjegyei vagy az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban
bejegyzett védjegyei.
≥ Az IBM és a PC/AT az egyesült
államokbeli International Business
Machines Corporation bejegyzett
védjegyei.
≥ Intel®, Core™, Pentium®, és Celeron® az
Intel Corporation Egyesült Államokban
és/vagy más országokban bejegyzett
védjegyei vagy védjegyei.
≥ A Microsoft termékek képernyőfelvételeit
a Microsoft Corporation engedélyével
közöljük.
≥ A jelen útmutatóban említett egyéb
rendszerek vagy termékek neve
általában az érintett rendszert vagy
terméket kifejlesztő gyártók védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
∫ A készülék elhelyezése
Használat esetén helyezze a készüléket
sima, egyenletes felületre.
≥ A készülék függőleges helyzetben
nem használható.
∫ Ügyeljen a szerzői jogi törvények
betartására
Az Ön által rögzített és létrehozott anyagok
kizárólag az Ön saját szórakoztatására
használhatók. A szerzői jogok értelmében
más anyagok a jogtulajdonosok előzetes
engedélye nélkül nem használhatók.
∫ Hivatkozás az oldalszámokra
A hivatkozott oldalszámok megjelenési
formája (P00).
73
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
74 ページ 2009年7月2日
¬ Tudnivalók a lemezről
∫ A készülékben használható
lemezek
Kompatibilis Panasonic videókamera
csatlakoztatása esetén a készülékhez
12 cm-es tok nélküli DVD-RAM, DVD-RW,
DVD-R, DVD-R DL (oldalanként két
rétegű), +RW, +R, +R DL (oldalanként két
rétegű), CD-RW és CD-R lemez
használható másolásra.
≥ A készülékhez használható
lemezfajták a csatlakoztatott
videókamerától függően változnak. A
részleteket a videókamera használati
útmutatójában találja meg.
Fontos tudnivaló
Ha AVCHD formátumban rögzített
képeket másol lemezre, akkor ezt a
lemezt ne helyezze AVCHD formátumot
nem támogató berendezésbe.
Előfordulhat ugyanis, hogy a lemezt
nem lehet többé kivenni. A lemez
lejátszása nem lehetséges olyan
berendezésen, amely nem támogatja az
AVCHD formátumot.
≥ Kétoldalas lemez használatakor nem
lehet az egyik oldalról a másikra
folyamatosan felvenni, illetve lejátszani.
Ehhez ki kell venni és meg kell fordítani
a lemezt.
≥ Tokba, tartóba stb. helyezett lemezek
lejátszása nem lehetséges. Használat
előtt mindig vegye ki a lemezeket a
tárolójukból.
74
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
≥ Javasoljuk, hogy csak Panasonic
lemezeket használjon. A
DVD-szabvánnyal kompatibilis lemezek
rendszerint gond nélkül használhatók
rögzítésre és lejátszásra. A
kereskedelemben kaphatók küzül
azonban egyes lemezek nem felelnek
meg a DVD-szabvány minőségi
követelményeinek. Ilyen lemez
használata esetén előfordulhat, hogy
nem sikerül megfelelően a rögzítés vagy
a lejátszás.
A Panasonic által megerősítetten
kompatibilis lemezekről az alábbi
támogatási honlapon tájékozódhat.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(A webhely kizárólag angol nyelvű.)
≥ Előfordulhat, hogy ezen a készüléken
rögzített lemezek nem játszhatók le
más termékeken. Ilyen esetben ezzel
a készülékkel játssza le a lemezt.
≥ DVD-RW, DVD-R, DVD-R DL, +RW, +R
vagy +R DL lemezek használata
esetén kerülje az alábbiakat,
ellenkező esetben a lemez
használhatatlanná válhat.
– Rögzítés a lemezre először ezzel a
készülékkel, majd más termékkel.
– Rögzítés a lemezre először más
termékkel, majd ezzel a készülékkel.
– Nem véglegesített lemez behelyezése
más termékbe.
VW-BN2E-LSQT1576.book
75 ページ 2009年7月2日
∫ Tudnivalók a DVD-R DL/+R DL
lemezekről
A DVD-R DL vagy +R DL lemezek egy
oldalon két rögzítési és lejátszási réteget
tartalmaznak. Ha egy jelenet nem fér rá az
első rétegre (L0), akkor a rögzítés a
második rétegen (L1) folytatódik, vagyis
egy jelenet két rétegre rögzül. Lejátszás
során a készülék automatikusan vált a
rétegek között, vagyis a teljes lemezt egy
normál lemezhez hasonlóan folyamatosan
lehet lejátszani.Előfordulhat azonban, hogy
a rétegváltásnál a kép vagy a hang
megakad egy pillanatra.
∫ Példák a készülékben nem
használható lemezekre
≥ 12 cm-től eltérő átmérőjű lemezek
(8 cm-es lemezek még a
kereskedelemben kapható adapterbe
helyezve sem használhatók.)
≥ 6X–12X nagysebességű íráshoz
kompatibilis DVD-RAM
≥ BD hordozók stb.
≥ HD DVD hordozók stb.
木曜日
午前9時36分
∫ A lemez behelyezése/kivétele
Ne kerüljön ujjnyom vagy piszok a lemez
felvételi/lejátszási oldalára.
≥ Ha a lemez felvételi/lejátszási oldala
megkarcolódik vagy bepiszkolódik (pl.
por vagy ujjnyomok miatt), akkor a
normál felvétel/lejátszás akadályozva
lehet és az alábbi jelenségek léphetnek
fel.
– Felvétel/lejátszás nem lehetséges.
– A kép vagy a hang megszakad vagy
átmenetileg leáll.
– Zajos lesz a kép vagy a hang.
∫ Ha a lemez szennyezett
≥ Tisztítsa meg a kereskedelemben
kapható lemeztisztító kendővel. A
szennyezés letisztításához törölje át a
lemezt a közepétől a széle felé irányuló
mozdulatokkal. A lemez törlése során ne
nyomja erővel a kendőt, ellenkező
esetben a lemez megkarcolódhat. Ne
használjon oldószereket (hígítót, vizet,
antisztatikus anyagot, tisztítószert, stb.).
∫ A lemez megfogása
Ne érintse meg a felvételi oldalt.
75
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
76 ページ 2009年7月2日
∫ A lemezek kezelésére vonatkozó
tanácsok
≥ Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg és ne
szennyezze be a lemezt.
≥ Ne ragasszon címkét vagy matricát a
lemezre. (Ellenkező esetben a lemez
meggörbülhet és forgása egyenetlenné
válhat, ami használhatatlanná teszi a
lemezt.)
≥ Csak a címkés oldalra írjon lágy, olajos
filctollal. Ne használjon golyóstollat vagy
más kemény írószert.
≥ Ne használjon lemeztisztító spray-t,
benzint, hígítót, sztatikus elektromosság
ellen védő folyadékot vagy egyéb
oldószert.
≥ Ne használjon karcolásbiztos
védőelemet, illetve tokot.
≥ Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tárolja
egymáson a lemezeket. Ne helyezzen
semmit a lemezekre.
≥ Ne használja a lemezt, amennyiben:
– Felületén az eltávolított címke vagy
matrica nyomán ragasztóréteg van.
– Erősen meghajlott vagy megrepedt.
– Szabálytalan, például szív alakú.
≥ Ne tegye a lemezt az alábbi helyekre:
– Közvetlen napfényre.
– Nagyon poros, illetve nedves helyre.
– Fűtőtest közelébe.
– Olyan helyre, ahol nagy
hőmérséklet-változásnak lehet kitéve
(páralecsapódás következhet be).
– Olyan helyre, ahol sztatikus
elektromosság vagy elektromágneses
hullámok lehetnek jelen.
≥ Óvja a lemezeket: amikor nem
használja, tegye vissza őket a tokjukba.
76
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
¬ Tartozékok
A készülék használatba vétele előtt
ellenőrizze a tartozékokat.
Hálózati adapter
VSK0692
Hálózati csatlakozókábel A
A K2CT3CA00004
Egyesült Királyság,
B
Kínai Népköztársaság
Hongkong Különleges
Közigazgatási Terület és
C
Szaúd-Arábia
B K2CJ2DA00011
Ausztrália és Új-Zéland
C K2CR2DA00004
Az Egyesült Királyságon, a Kínai
Népköztársaság Hongkong
Különleges Közigazgatási Területen,
Ausztrálián, Új-Zélandon és
Szaúd-Arábián kívüli területek
Mini AB USB-kábel
K2KZ59B00002
¬ A készülék részei és
kezelése
1 2
3
4
5 6
1
2
3
4
Lemezkiadás gomb [<]
Hozzáférés lámpa [ACCESS] (P78)
Lemeznyílás
Bekapcsolást jelző lámpa [POWER]
≥ A készülék hálózati csatlakoztatásakor
ez a lámpa világítani kezd.
5 USB-aljzat [
]
6 Egyenfeszültségű bemeneti aljzat
[DC/C.C.IN 5.0 V]
≥ Csak a tartozékként adott hálózati
adaptert használja.
VW-BN2E-LSQT1576.book
77 ページ 2009年7月2日
¬ Áramellátás
Csatlakoztatott hálózati adapter mellett a
készülék standby helyzetben van. Az
elsődleges áramkör mindaddig “élő”, amíg
a hálózati adapter be van dugva a
konnektorba.
3
B
2
1
A
1
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozókábelt a hálózati
adapterhez A.
2
Csatlakoztassa a hálózati
csatlakozókábelt a konnektorhoz.
木曜日
午前9時36分
¬ Lemez behelyezése/
kivétele
≥ A lemez behelyezésekor vagy
kivételekor csatlakoztassa a hálózati
adaptert a készülékhez.
Lemezt behelyezni vagy kivenni csak
akkor lehet, ha a készülék áram alatt
van.
1
Csatlakoztassa a készüléket a
hálózati adapterhez.
2
Lemez behelyezése
Helyezze be a lemezt a
lemeznyílásba.
A lemezt a rögzítési/lejátszási oldalával
lefelé helyezze be. A lemez
automatikusan betöltődik, ha Ön a
lemezt teljesen behelyezte a nyílásba.
3
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a
készülék egyenfeszültségű
bemeneti aljzatához
[DC/C.C.IN 5.0 V].
≥ A bekapcsolást jelző lámpa B világítani
kezd.
≥ A hálózati csatlakozókábel csak ehhez a
készülékhez használható. Tilos azt
másik berendezéshez használni, illetve
tilos másik berendezés hálózati
csatlakozókábelét ehhez a készülékhez
használni.
≥ Használat során a készülék és a lemez
felmelegszik. Ez nem jelent
meghibásodást.
Címkével felfelé
helyezze be.
Lemez kivétele
Nyomja meg a [<] gombot.
≥ Behelyezéskor/kivételkor ügyeljen arra,
hogy ne érjen a lemez felvételi/lejátszási
oldalához.
77
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
78 ページ 2009年7月2日
∫ Tudnivalók a hozzáférés
lámpáról
A lemezhozzáférés során a hozzáférés
lámpa világít.
≥ Világító hozzáférés lámpa esetén tilos az
alábbi műveletek végzése. Ez ugyanis a
lemez vagy a lemezre rögzített adatok
sérülését és a készülék rendellenes
működését eredményezheti.
– A hálózati adaptert kihúzni.
– Az USB-kábelt kihúzni.
– A készüléket erős ütésnek vagy
rázkódásnak kitenni.
木曜日
午前9時36分
¬ Másolás videókameráról
DVD-lemezre
Ha a készüléket egy kompatibilis
Panasonic videókamerához csatlakoztatja,
akkor a videókamerával rögzített képeket
átmásolhatja DVD-lemezre.
≥ A készülék és a kompatibilis Panasonic
videókamera csatlakoztatásához a Mini
AB USB-kábelt használja.
≥ Ez a funkció nem működik, ha a videókamera
nem kompatibilis a készülékkel.
≥ Lapozza fel a videokamera kezelési
útmutatóját a másolásra rendelkezésre
álló adatokra vonatkozóan.
≥ Csatlakoztassa a készüléket a
hálózati adapterhez.
1
Csatlakoztassa a készüléket a
videókamerához.
MiniB
A
MiniA
2
AMini AB USB-kábel (tartozék)
≥ A miniA érintkezőt a videókamerához,
a miniB érintkezőt pedig ehhez a
készülékhez csatlakoztassa.
≥ Nyomja be teljesen a dugaszokat. A
készülék és a videókamera nem
működik megfelelően, ha a
dugaszok nincsenek teljesen
benyomva.
≥ Csak a tartozékként adott
USB-kábeleket használja.
Indítsa el a másolást a
videókameráról.
≥ A másolásra vonatkozó részleteket a
videókamera használati
útmutatójában találja meg.
≥ Ha a kompatibilis Panasonic videókamera
támogatja a CD-R és CD-RW lemezre
történő másolást, akkor az állóképek
CD-R vagy CD-RW lemezre is
másolhatók. A részleteket a videókamera
használati útmutatójában találja meg.
78
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
79 ページ 2009年7月2日
¬ A másolt DVD-lemez
lejátszása
videókamerán
Ha a készüléket egy kompatibilis
Panasonic videókamerához csatlakoztatja,
akkor lejátszhatja az átmásolt képeket
tartalmazó DVD-lemezt.
≥ A lemez lejátszásához a másolat
készítéséhez használt videókamerát
csatlakoztassa.
≥ A készülék és a kompatibilis Panasonic
videókamera csatlakoztatásához a Mini
AB USB-kábelt használja.
≥ Csatlakoztassa a készüléket a
hálózati adapterhez.
1
2
A készülék és a videókamera
csatlakoztatásához a Mini AB
USB-kábelt használja.
≥ A miniA érintkezőt a
videókamerához, a miniB érintkezőt
pedig ehhez a készülékhez
csatlakoztassa.
≥ Nyomja be teljesen a dugaszokat. A
készülék és a videókamera nem
működik megfelelően, ha a
dugaszok nincsenek teljesen
benyomva.
≥ Csak a tartozékként adott
USB-kábeleket használja.
Indítsa el a lemez lejátszását a
videókamerán.
≥ A lejátszásra vonatkozó részleteket
a videókamera használati
útmutatójában találja meg.
木曜日
午前9時36分
¬ Csatlakoztatás
számítógéphez
DVD-lemezre másolhatja a Panasonic
videókamerával rögzített és számítógépen
szerkesztett képeket.
A képek másolásához használja a
Panasonic videókamerához adott szoftvert.
Ugyanezzel a szoftverrel az átmásolt
képeket tartalmazó DVD-lemezt is
lejátszhatja.
≥ A készülék és a számítógép
csatlakoztatásához a kompatibilis
Panasonic videókamerához tartozékként
adott USB-kábelt használja.
≥ A szoftvertől függően a másolásra
rendelkezésre álló adatok különfélék
lehetnek.
Windows használata esetén
∫ Operációs környezet
Személyi számítógép
IBM PC/AT-kompatibilis személyi
számítógép
Operációs rendszer
A kompatibilis operációs rendszer a
videókamerához adott szoftvertől függően
változik. Tanulmányozza a szoftver
operációs környezetét.
Interfész
USB port
Egyéb követelmények
Egér vagy ezzel egyenértékű mutató
eszköz
≥ Még a jelen használati útmutató szerinti
rendszerkövetelmények teljesülése
esetén is előfordulhat az, hogy bizonyos
számítógépek nem használhatók.
≥ Frissített operációs rendszerek esetén
nem garantált a működés.
≥ Az előzetesen telepítettől eltérő
operációs rendszer (OS) alatti működés
nem garantált.
≥ Nem garantált a megfelelő működés, ha
a számítógéphez 2 vagy több
USB-eszköz csatlakozik, illetve ha az
eszközök USB-elosztókon vagy
hosszabbító kábeleken keresztül
csatlakoznak.
79
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
80 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ A csatlakoztatás és a felismerés
folyamata
∫ Az USB-kábel biztonságos
lecsatlakoztatása
≥ Csatlakoztassa a készüléket a
hálózati adapterhez.
Az USB-kábel világító hozzáférés lámpa
melletti lecsatlakoztatása esetén a
készülék meghibásodhat és az adatok
elveszhetnek.
1
Csatlakoztassa a készüléket a
számítógéphez.
1
Ellenőrizze, hogy nem világít-e a
hozzáférés lámpa.
2
Kattintson kétszer a
(
)
ikonra a tálcán.
≥ Megjelenik a
hardver-lecsatlakoztatási
párbeszédablak.
≥ A számítógép beállításaitól függően
előfordulhat, hogy az ikon nem
jelenik meg.
3
Válassza ki a [USB Mass Storage
Device] pontot és kattintson [Stop]
gombra.
4
Kattintson az [OK] gombra.
≥ Kattintson az [OK] gombra: most
már biztonságosan
lecsatlakoztathatja a kábelt.
A
AUSB-kábel
(a videókamera tartozéka)
≥ A készülék felismerése
mint [DVD-RAM Drive] történik a
[My Computer] mappában.
≥ Nyomja be teljesen a dugaszokat. A
készülék és a számítógép nem
működik megfelelően, ha a
dugaszok nincsenek teljesen
benyomva.
≥ Ügyeljen arra, hogy a videókamerához
adott USB-kábelt használja. (Nem
tudunk garanciát vállalni a
működésért, ha Ön nem a Panasonic
videókamerához adott USB-kábelt
használja.)
2
Indítsa el a másolást/lejátszást.
≥ A képek másolásához/lejátszásához
használja a Panasonic
videókamerához adott szoftvert.
≥ A másolásra/lejátszásra vonatkozó
részleteket a szoftver használati
útmutatójában találja meg.
80
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
81 ページ 2009年7月2日
¬ Használati
óvintézkedések
∫ Tudnivalók a készülékről
Hosszú működtetés nyomán a készülék és
a lemez felmelegszik, ez azonban nem
jelent meghibásodást.
Tartsa minél távolabb a készüléket
fényképezőgépet az elektromágneses
berendezésektől (pl. mikrohullámú sütő,
TV, videójátékok, stb.).
≥ Ha Ön a készüléket TV tetején vagy TV
közelében használja, akkor az
elektromágneses sugárzás zavarhatja a
készülék képét és hangját.
≥ Ne használja a készüléket mobiltelefon
közelében, mert ezzel árthat a képnek és
a hangnak.
≥ A hangfalak és a nagy motorok által
keltett erős mágneses terek torzíthatják
a képeket vagy károsíthatják a rögzített
adatokat.
≥ A mikroprocesszorok által generált
elektromágneses sugárzás káros
hatással lehet a készülékre, zavarva a
képet és a hangot.
≥ Ha a készülék az elektromágneses
berendezések káros hatása miatt nem
működik jól, akkor húzza ki, majd dugja
be újra a hálózati adaptert.
Ne használja a készüléket rádióadók
vagy nagyfeszültségű vezetékek
közelében.
≥ Rádióadók vagy nagyfeszültségűvezetékek közelében történő
felvételkészítés esetén előfordulhat,
hogy a felvett kép és hang sérült lesz.
木曜日
午前9時36分
A tartozékként adott vezetékeket és
kábeleket használja.
Ne hosszabbítsa meg a vezetékeket és
kábeleket.
Ne fújjon rovarirtót vagy illékony vegyi
anyagokat a készülékre.
≥ Ha ilyen vegyi anyagot fúj a készülékre,
akkor a készülékház megrongálódhat, a
felületi bevonat pedig leválhat.
≥ Ne hagyja, hogy a készülék
huzamosabb időn át gumi- vagy
műanyag termékekkel érintkezzen.
Tilos a készüléket rázkódásnak vagy
ütésnek kitenni, leejteni vagy nekiütni
valaminek, továbbá tárgyakat rátenni
vagy ráejteni.
≥ Az erős ütés nyomán a készülékház
betörhet, ami hibás működést
eredményezhet.
Fontos, hogy használat közben ne tegyen
videókamerát, stb. a készülékre. Ha a
lemez olvasása vagy írása közben a
készülék rázkódásnak van kitéve, az
kihathat a videókamera működésére,
illetve a videókamera leesését okozhatja.
A készülék tisztításához ne használjon
benzint, hígítót vagy alkoholt.
≥ A tisztítás előtt húzza ki a hálózati
csatlakozókábelt a hálózati aljzatból.
≥ Oldószerek használata a készülékház
elszíneződését és a felületi bevonat
leválását eredményezheti.
≥ A por és az ujjnyomok eltávolítása
érdekében törölje át a készüléket puha,
száraz ruhával. A makacs foltok
eltávolításához semleges kémhatású
mosószeres vízbe mártott, jól kicsavart
ruhával törölje át a készüléket. Ezután
száraz ruhával törölje át.
≥ Ne használjön vegyi anyaggal kezelt
törlőkendőt.
81
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
82 ページ 2009年7月2日
Ha huzamosabb ideig nem használja a
készüléket
≥ Ha a készüléket valamilyen szekrényben
tárolja, akkor javasolt szárítószert
(szilikagélt) helyezni mellé.
∫ Tudnivalók a hálózati adapterről
≥ A tartozékként adott hálózati adaptert
használja.
≥ A hálózati adapter rádió közelében való
használata a rádióadás zavarását
eredményezheti. Tartsa a hálózati
adaptert legalább 1 m távolságra a
rádiótól.
≥ Használatakor a hálózati adapter zizegő
hangokat adhat ki. Ez azonban normális.
≥ Használat után mindig csatlakoztassa le
a hálózati adaptert. (A csatlakoztatva
hagyott adapter kb. 0,3 W áramot
fogyaszt.)
≥ Tartsa mindig tisztán a hálózati adapter
érintkezőit.
Helyezze a készüléket a hálózati aljzat
közelébe, hogy a megszakítóeszköz
(dugasz) könnyen elérjen hozzá.
∫ Tudnivalók a lemezről
≥ Ha a lemez poros, karcolt,
szennyezett vagy meghajlott, az
alábbi jelenségek léphetnek fel:
– Blokkzaj jelentkezik a lejátszott képen
– A lejátszott kép egy pillanatra megáll
– Lejátszás közben a hang megszakad,
vagy rendellenes hang jelentkezik
– A lemez nem ismerhető fel
megfelelően
– Késik egymáshoz képest a kép és a
hang
Amikor a ACCESS lámpa világít (a
lemezhez való hozzáférés során), akkor
ne csatlakoztassa le a hálózati adaptert
vagy az USB-kábelt, és ne tegye ki
rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
82
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
DVD-R/DVD-R DL/+R/+R DL
≥ A DVD-R, DVD-R DL, +R vagy +R DL
lemezeken való optimális rögzítés
érdekében a lemez behelyezésekor és
kivételekor a készülék kontrolladatokat ír
a lemezre. Ha a lemezen nincs hely a
kontrolladatoknak, akkor előfordulhat,
hogy a felvétel nem lehetséges. Ennek
megelőzése érdekében ne helyezzen be
olyan DVD-R, DVD-R DL, +R vagy
+R DL-lemezt, amelyre már 50
alkalomnál többször rögzített.
≥ Ne helyezzen ezzel a készülékkel felvett,
de nem véglegesített DVD-R,
DVD-R DL, +R vagy +R DL lemezt más
felvevő eszközbe, például
DVD-felvevőbe. Ellenkező esetben a
rögzített adatok megsérülhetnek.
∫ Tudnivalók a páralecsapódásról
Ha nyáron kiveszünk egy hűtött palackot a
hűtőszekrényből, hamarosan apró
vízcseppek jelennek meg az oldalán. Ez a
páralecsapódás jelensége.
A készülék páralecsapódást követő
használata meghibásodással járhat.
Tegyen meg mindent a páralecsapódás
elkerülésére. Ha mégis bekövetkezne, a
következőképpen járjon el.
A páralecsapódás okai
A páralecsapódás akkor következik be,
amikor a környezet hőmérséklete vagy
páratartalma az alábbiak szerint változik
meg.
≥ Amikor a készülék hideg kinti
környezetből meleg szobába kerül.
≥ Amikor a készülék légkondicionált
autóból a szabadba kerül.
≥ Amikor egy hideg szoba gyorsan
felmelegszik.
≥ Amikor a légkondicionáló közvetlenül a
készülékre fúj hideg levegőt.
≥ Nyári záporok után.
≥ Ha a készülék nagyon magas
páratartalmú helyen van, ahol a
levegőben sok a gőz.
VW-BN2E-LSQT1576.book
83 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Amikor a készülék jelentős hőmérsékleti
különbségnek van kitéve, például hideg
helyről meleg helyre kerül.
Helyezze a készüléket műanyag tasakba,
szorítsa ki a lehető legtöbb levegőt a
tasakból, majd zárja le a tasakot. Hagyja
kb. egy órán át a szobában a készüléket,
hogy az felvegye a környezet
hőmérsékletét, és csak ezután használja.
Mi a teendő páralecsaódás esetén
Csatlakoztassa le a hálózati adaptert és
hagyja a készüléket kb. 1 órán át. Figyelje,
hogy a páralecsapódás magától
megszűnt-e amikor a készülék és a
környezet hőmérséklete már közel
egyforma volt, mert ekkor már használhatja
a készüléket.
83
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
84 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Hibakeresés
Probléma
A készülék nem
kapcsolható be.
A készülék nem
működik, bár
áramellátása
megfelelő.
A készülék nem
működik megfelelően.
A [<] gomb nem
működik.
A lemez nem
olvasható.
A másolás leáll.
A lejátszási kép egy
pillanatra szétesik.
A másolás annak
ellenére nem indul
meg, hogy a készülék
kap áramot és a lemez
megfelelően van
behelyezve.
84
LSQT1576
Ellenőrzési lépések
≥ Csatlakoztatva van-e a hálózati adapter?
> Csatlakoztassa helyesen a hálózati adaptert a hálózati
csatlakozókábelhez. (P77)
≥ Csatlakoztassa le a hálózati adaptert, majd kb. 1 perc
múlva csatlakoztassa ismét. (Amennyiben a fenti műveletet
akkor hajtja végre, amikor a hozzáférési lámpa világít, úgy
a lemezen lévő adatok megsérülhetnek.) Ha így sem áll
helyre a normál működés, kapcsolja ki az áramellátást és
forduljon a készüléket Önnek eladó márkakereskedőhöz.
≥ A lemezt csak akkor lehet kivenni, ha a készülék áram alatt
van.
> Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
≥ Lehetséges, hogy a [<] gomb nem működik, amikor a
csatlakoztatott videokameráról egy lemezre történő
másolás folyamatban van.
> Várjon a másolás befejezéséig.
≥ A fentiektől eltérő esetekben kapcsolja ki az áramellátást és
forduljon a készüléket Önnek eladó márkakereskedőhöz.
≥ Karcolt vagy szennyezett a lemez?
> Törölje le a lemez szennyeződését. (P75) Ha karcolt a
lemez, helyezzen be újat.
≥ A készülék belső hőmérséklete magas. Csatlakoztassa le a
hálózati adaptert, és egy kis várakozás után ismét tudja
majd használni a készüléket.
≥ Előfordulhat, hogy egy másik berendezéssel rögzített
lemezeket ez a készülék nem tudja jól olvasni vagy
lejátszani.
≥ Volt már használva a lemez videók vagy állóképek
felvételére?
> Ha a lemezen már van felvett anyag, akkor ismételt
használata nem lehetséges. Használjon új lemezt.
> A korábbi felvételt tartalmazó DVD-RAM, DVD-RW, +RW
vagy CD-RW lemezek formattálás után ismét
felhasználhatók. Mivel ilyenkor a lemezen levő összes
adat törlődik, formattálás előtt gondosan ellenőrizze a
lemez tartalmát.
VW-BN2E-LSQT1576.book
Probléma
A készüléket USBkábellel való
csatlakoztatás esetén
sem ismeri fel a
számítógép.
Az USB-kábel
lecsatlakoztatásakor
hibaüzenet jelenik meg
a számítógépen.
A számítógép nem
indul el.
DVD-videó lejátszása
esetén régiókód
beállító képernyő
jelenik meg.
85 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
Ellenőrzési lépések
≥ Válasszon másik USB-kimenetet a számítógépen.
≥ Ellenőrizze az operációs környezetet. (P79)
≥ Csatlakoztassa le a hálózati adaptert és az USB-kábelt,
majd csatlakoztassa ismét.
≥ Az USB-kábel biztonságos lecsatlakoztatásához kattintson
kétszer a tálca
(
) ikonjára, majd kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
≥ A számítógép bekapcsolása előtt csatlakoztatta-e a
készüléket és a számítógépet az USB-kábellel?
> Indítsa el a számítógépet, majd csatlakoztassa hozzá a
készüléket.
≥ A készülék vásárlásakor nincs beállítva a régiókód.
Ellenőrizze a beállítás tartalmát, majd kattintson az [OK]
gombra. Akkor indul el a DVD-videó lejátszása, ha a
beállítást módosították az új régiókódra. A beállítás
módosítása 5 alkalommal lehetséges. Vigyázzon, mert az
ötödik alkalom után már nem módosíthatja a beállítást és
az utoljára beállított marad a regiókód.
85
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
86 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Specifikációk
DVD-író: Információk az Ön biztonsága érdekében
Tápfeszültség:
Teljesítményfelvétel:
5,0 V egyenfeszültség
7,5 W (lemezírás során)
Kompatibilis hordozók 12 cm-es DVD-RAM Ver.2.1
12 cm-es DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED (2X/1X)
12 cm-es DVD-R for General Ver.2.0
12 cm-es DVD-R for DL Ver.3.0
12 cm-es +RW
12 cm-es +R
12 cm-es +R for DL
12 cm-es CD-R
12 cm-es CD-RW
Interfész
Hi-Speed USB kompatibilis (USB 2.0), miniB USB-aljzat
Pufferkapacitás
2 MB
Méretek
139 mm (Sz)k16,8 mm (M)k138,1 mm (H)
(a kiálló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 395 g (csak DVD-író)
Üzemi hőmérséklet
5 oC-től 35 oC-ig
Üzemi páratartalom
10%-től 80%-ig
Adatírási sebesség
DVD-RAM: Maximum 3X-SPEED
DVD-RW: Maximum 6X-SPEED
DVD-R: Maximum 8X-SPEED
DVD-R DL: Maximum 4X-SPEED
+RW: Maximum 8X-SPEED
+R: Maximum 8X-SPEED
+R DL: Maximum 4X-SPEED
CD-R: Maximum 24X-SPEED
CD-RW: Maximum 16X-SPEED
Adatolvasási
sebesség
DVD-RAM: Maximum 3X-SPEED
DVD-RW: Maximum 8X-SPEED
DVD-R: Maximum 8X-SPEED
DVD-R DL: Maximum 6X-SPEED
+RW: Maximum 8X-SPEED
+R: Maximum 8X-SPEED
+R DL: Maximum 6X-SPEED
CD-R: Maximum 24X-SPEED
CD-RW: Maximum 24X-SPEED
Hálózati adapter VSK0692: Információk az Ön biztonsága érdekében
Tápfeszültség:
110 V-től 240 V-ig váltakozó feszültség, 50/60 Hz
Bemeneti kapacitás:
0,22 A
Egyenfeszültségű kimenet: DC 5,0 V 1,6 A
A specifikáció minden előzetes értesítés nélkül módosítható.
86
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
87 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
PORTUGUÊS
Prezado Cliente,
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para lhe agradecer a sua preferência por
este gravador de DVD da Panasonic. Por favor, leia estas Instruções de Funcionamento
com atenção e guarde-as para futuras referências.
Tenha em conta que os controlos e componentes do seu gravador de DVD podem
parecer ligeiramente diferentes daqueles mostrados nas ilustrações nestas Instruções de
Funcionamento.
¬ Informação para sua segurança
AVISO:
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU DANOS NO
PRODUTO,
≥ NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA, HUMIDADE, PINGOS OU
SALPICOS E NÃO COLOQUE OBJECTOS CHEIOS DE LÍQUIDOS, COMO
VASOS, EM CIMA DO APARELHO.
≥ USE APENAS OS ACESSÓRIOS RECOMENDADOS.
≥ NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE DE TRÁS); NÃO EXISTEM NO INTERIOR
PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. SOLICITE
ASSISTÊNCIA A PESSOAL HABILITADO.
AVISO!
≥ NÃO INSTALE NEM COLOQUE ESTA UNIDADE NUMA ESTANTE, ARMÁRIO OU
OUTRO ESPAÇO CONFINADO. CERTIFIQUE-SE QUE A UNIDADE FICA NUM
LOCAL BEM VENTILADO. PARA PREVENIR O RISCO DE CHOQUES
ELÉCTRICOS OU INCÊNDIOS DEVIDO AO SOBREAQUECIMENTO,
CERTIFIQUE-SE QUE AS CORTINAS OU QUALQUER OUTRO MATERIAL NÃO
OBSTRUEM AS SAÍDAS DE VENTILAÇÃO.
≥ NÃO OBSTRUA AS ENTRADAS DE VENTILAÇÃO DA UNIDADE COM JORNAIS,
TOALHAS DE MESA, CORTINAS OU OUTROS ITENS SEMELHANTES.
≥ NÃO COLOQUE FONTES DE CHAMAS DESPROTEGIDAS, COMO VELAS
ACESAS, EM CIMA DA UNIDADE.
A TOMADA ELÉCTRICA DEVERÁ ESTAR INSTALADA PRÓXIMA AO
EQUIPAMENTO E DEVERÁ SER FACILMENTE ACESSÍVEL.
Este produto pode receber interferências de rádio causadas por telemóveis durante a
utilização. Se aparecerem tais interferências, aumente a distância entre o produto e o
telemóvel.
87
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
88 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
ATENÇÃO!
ESTE PRODUTO UTILIZA UM LASER.
A UTILIZAÇÃO DE CONTROLOS OU AJUSTES, OU PROCEDIMENTOS PARA
ALÉM DOS ESPECIFICADOS AQUI PODEM DAR ORIGEM A UMA EXPOSIÇÃO
PERIGOSA À RADIAÇÃO.
NÃO ABRA AS COBERTURAS E NÃO TENTE REPARAR SOZINHO. CONSULTE
PESSOAL QUALIFICADO PARA PROCEDER À REPARAÇÃO.
A Marca de Identificação do Produto encontra-se na parte inferior das unidades.
∫ EMC Compatibilidade electromagnética
Este símbolo (CE) encontra-se na chapa de características.
(Parte inferior da unidade)
(Interior do aparelho)
88
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
89 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
-Se vir este símboloInformações sobre a eliminação de resíduos para utilizadores de equipamentos
eléctricos e electrónicos (utilizadores particulares)
Este símbolo nos produtos e/ou documentos anexos significa que os
produtos eléctricos e electrónicos usados não devem ser misturados com
os resíduos urbanos indiferenciados.
Para efectuar um tratamento, recuperação e reciclagem correctos, leve
estes produtos para pontos de recolha próprios para o efeito, onde serão
aceites gratuitamente. Em alternativa, em alguns países, poderá devolver
os produtos ao seu revendedor local, aquando da compra de um produto
novo equivalente.
A eliminação correcta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e evitar
quaisquer potenciais efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que
poderiam resultar de um tratamento incorrecto de resíduos. Contacte as autoridades
locais para obter mais informações sobre o ponto de recolha mais perto de si.
Poderão ser aplicadas multas pela eliminação incorrecta deste resíduo, de acordo
com as leis locais.
Para utilizadores não particulares na União Europeia
Se pretender eliminar equipamento eléctrico e electrónico, contacte o seu revendedor
ou fornecedor para obter mais informações.
Informações sobre a eliminação noutros países fora da União Europeia
Este símbolo apenas é válido na União Europeia.
Se pretender eliminar este produto, contacte as suas autoridades locais ou
revendedor e peça informações sobre o método de eliminação correcto.
¬ Índice
Informação para sua segurança ......... 87
Características ..................................... 89
Antes da Utilização .............................. 90
Acerca do disco ................................... 91
Acessórios............................................ 93
Identificação e utilização dos
componentes .................................... 93
Alimentação.......................................... 94
Inserir/retirar um disco ........................ 94
Copiar a partir de uma câmara de
vídeo para um DVD ......................... 95
Reproduzir um DVD copiado numa
câmara de vídeo ............................... 96
Ligar a um PC para utilização ........... 96
Cuidados a ter durante a utilização.... 98
Resolução de problemas................... 101
Especificações ................................... 103
¬ Características
≥ Este é um aparelho portátil com um
design fino, leve e compacto. Se ligar
esta unidade a uma câmara de vídeo
compatível da Panasonic, as imagens
gravadas na câmara de vídeo podem
ser facilmente copiadas para um DVD,
mesmo no seu destino de viagem.
≥ Também pode reproduzir DVDs criados
nesta unidade se ligar esta unidade a
uma câmara de vídeo compatível da
Panasonic.
≥ Se ligar esta unidade a um PC com o
cabo USB fornecido com uma câmara
de vídeo compatível da Panasonic,
pode copiar imagens editadas num PC,
etc. para um DVD.
≥ Não garantimos o funcionamento em
qualquer tipo de utilização para além da
mencionada acima.
89
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
90 ページ 2009年7月2日
¬ Antes da Utilização
∫ Manusear esta unidade
Esta unidade é um aparelho de alta
precisão que não foi criado para aguentar
vibração, choques ou pó. Dependendo do
ambiente e manuseamento da unidade,
algum conteúdo pode ficar danificado e, na
pior das hipóteses, pode deixar de ser
possível ler o disco. Em especial, não
exponha esta unidade à vibração ou
choques, nem desligue a alimentação AC
durante a utilização.
≥ A Panasonic não se responsabilizará por
quaisquer danos devidos directa ou
indirectamente à utilização ou falha
deste produto. A Panasonic também não
se responsabilizará por quaisquer
perdas de dados causadas por este
produto.
≥ A avaria ou danos materiais
resultantes de qualquer tipo de uso
que não esteja de acordo com os
procedimentos de utilização
descritos nestas instruções de
funcionamento, são da
responsabilidade única do utilizador.
∫ Quando pousar esta unidade
Coloque esta unidade numa superfície
plana e nivelada durante a utilização.
≥ Não pode usar esta unidade se esta
for colocada verticalmente.
∫ Observe atentamente as leis de
direitos de autor
Os materiais que gravar e criar só podem
ser usados para o seu entretenimento
pessoal. De acordo com as leis dos direitos
de autor, não pode usar outros materiais
sem a permissão dos proprietários dos
direitos de autor.
∫ Páginas para referência
As páginas que deverá consultar são
apresentadas como (P00).
90
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
≥ Microsoft®, Windows®, Windows Vista®
e DirectX® são ou marcas registadas ou
marcas comerciais da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou
outros países.
≥ IBM e PC/AT são marcas registadas da
International Business Machines
Corporation dos EUA.
≥ Intel®, Core™, Pentium® e Celeron® são,
ou marcas registadas, ou marcas da
Intel Corporation nos Estados Unidos e/
ou outros países.
≥ Imagens de um produto da Microsoft,
impresso com a permissão da Microsoft
Corporation.
≥ Outros nomes de sistemas e produtos
mencionados nestas instruções são
normalmente as marcas registadas ou
marcas comerciais dos fabricantes que
desenvolveram o sistema ou produto em
questão.
VW-BN2E-LSQT1576.book
91 ページ 2009年7月2日
¬ Acerca do disco
∫ Discos que podem ser usados
nesta unidade
Os discos que podem ser usados para
copiar quando ligar esta unidade a uma
câmara de vídeo compatível da Panasonic
são DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD-R
DL (camada dupla em lado único), +RW,
+R, +R DL (camada dupla em lado único),
CD-RW e CD-R de 12 cm do tipo sem ser
de cartucho.
≥ Os discos que podem ser usados
com esta unidade diferem,
dependendo da câmara de vídeo a
que está ligada. Para mais detalhes,
leia as instruções de funcionamento
da câmara de vídeo.
Nota importante
Se copiar imagens gravadas no
formato AVCHD para um disco, não
insira este disco em aparelhos que não
suportem o formato AVCHD. Nalguns
casos, o disco pode ficar preso dentro
do aparelho. O disco não pode ser
reproduzido em aparelhos que não
suportem o formato AVCHD.
≥ Não pode gravar ou reproduzir
continuamente a partir de um lado do
disco para o outro lado quando utilizar
um disco de lado duplo. Terá de ejectar
o disco e virá-lo.
≥ Os discos inseridos num suporte,
cartucho ou caixa caddy não podem ser
utilizados. Retire sempre os discos
simples destes recipientes antes de os
utilizar.
木曜日
午前9時36分
≥ Recomendamos que utilize discos da
Panasonic. Habitualmente, os discos
compatíveis com o padrão DVD podem
ser usados para gravar e reproduzir sem
problemas. No entanto, alguns discos
disponíveis comercialmente não vão de
encontro ao padrão de DVD quanto à
qualidade e desempenho. Se utilizar um
destes discos, poderá não ser capaz de
gravar ou reproduzir normalmente.
Consulte o seguinte website de apoio
quanto a informação acerca dos discos
que foram confirmados como sendo
compatíveis pela Panasonic.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
e_cam
(Este website encontra-se apenas em
inglês.)
≥ Os discos gravados nesta unidade
poderão não ser reproduzidos
noutros aparelhos. Em tais casos,
reproduza o disco nesta unidade.
≥ Quando usar um DVD-RW, DVD-R,
DVD-R DL, +RW, +R ou +R DL, não
execute o seguinte, pois se o fizer
poderá tornar o disco inutilizável.
– Gravar num disco com outros
aparelhos, depois de o gravar nesta
unidade.
– Gravar num disco com esta unidade,
depois de o gravar noutros aparelhos.
– Introduzir um disco não finalizado em
qualquer outro aparelho.
91
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
92 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Acerca do DVD-R DL/+R DL
∫ Ao inserir/retirar um disco
Os discos DVD-R DL ou +R DL têm duas
camadas para gravação e reprodução num
lado. Se uma cena não couber na primeira
camada (L0), a gravação continua na
segunda camada (L1), por isso, uma cena
ficará gravada em ambas as camadas. A
unidade muda automaticamente de
camada durante a reprodução do disco,
por isso pode reproduzir todo o disco
continuamente, como se fosse um disco
normal. No entanto, a imagem ou o som
podem parar momentaneamente no ponto
em que as camadas mudam.
Não permita que o lado de gravação/
reprodução do disco fique com dedadas ou
sujidade.
≥ Se o lado de gravação/reprodução do
disco tiver riscos ou sujidade (por ex. pó
ou dedadas), poderá não conseguir
gravar/reproduzir normalmente e podem
ocorrer os seguintes fenómenos:
– A gravação/reprodução não é possível.
– A imagem ou som é interrompida, ou
pára momentaneamente.
– Aparecem interferências na imagem ou
som.
∫ Exemplos de discos que não
∫ Se houver sujidade no disco
podem ser usados nesta unidade ≥ Limpe-o com o pano de limpeza de
≥ Discos sem ser os de 12 cm de diâmetro
(não pode usar discos de 8 cm, mesmo
que os insira num adaptador disponível
comercialmente.)
≥ DVD-RAM compatível com a gravação
de alta velocidade de 6X–12X
≥ BD média, etc.
≥ HD DVD média, etc.
∫ Como segurar um disco
Não toque na superfície gravada.
92
LSQT1576
discos disponível comercialmente.
Limpe o disco a partir do centro para as
extremidades para retirar a sujidade.
Não exerça demasiada pressão quando
estiver a limpar o disco, pois pode
riscá-lo. Além disso não use solventes
(diluente, água, produto antiestático,
detergente, etc.).
VW-BN2E-LSQT1576.book
93 ページ 2009年7月2日
∫ Precauções no manuseamento
≥ Tenha cuidado para evitar riscos e
sujidade.
≥ Não aplique etiquetas ou autocolantes
nos discos. (Isso poderá provocar a
deformação dos discos e uma rotação
desequilibrada, tornando-o inutilizável.)
≥ Escreva apenas do lado do disco com a
etiqueta com uma caneta de ponta
suave à base de óleo. Não use
esferográficas ou outros instrumentos de
escrita duros.
≥ Não use aerossóis de limpeza de discos,
benzina, diluente ou líquidos de
prevenção de electricidade estática nem
qualquer outro solvente.
≥ Não use protectores nem capas à prova
de riscos.
≥ Não deixe cair, não empilhe nem sujeite
os discos a choques. Não coloque
objectos em cima deles.
≥ Não use os seguintes discos:
– Discos com adesivo exposto de
etiquetas ou autocolantes removidos.
– Discos que estejam muito empenados
ou rachados.
– Discos de formato irregular, tais como
em forma de coração.
木曜日
¬ Acessórios
Verifique os acessórios antes de utilizar
esta unidade.
Adaptador AC
VSK0692
Condutor de Alimentação A
AC
A K2CT3CA00004
B
Reino Unido,
Hong-Kong, Região
Especial Administrativa
C
da China e Arábia Saudita
B K2CJ2DA00011
Austrália e Nova Zelândia
C K2CR2DA00004
Outras áreas para além do Reino
Unido, Hong-Kong, Região Especial
Administrativa da China, Austrália,
Nova Zelândia e Arábia Saudita
Cabo de Ligação USB
do Mini AB
K2KZ59B00002
¬ Identificação e utilização
dos componentes
1 2
≥ Não os coloque nos seguintes locais:
– Expostos à luz directa do sol.
– Em áreas muito poeirentas ou
húmidas.
– Perto de um aquecedor.
– Locais sujeitos a alterações
significativas de temperatura (pode
ocorrer condensação).
– Onde possa existir electricidade
estática ou ondas electromagnéticas.
≥ Para proteger os discos, volte a
colocá-los nas suas caixas quando não
os usar.
午前9時36分
3
4
5 6
1
2
3
4
Botão de Ejectar [<]
Luz de acesso [ACCESS] (P95)
Ranhura de inserção do disco
Luz da energia [POWER]
≥ Este indicador acende quando a
unidade é ligada à alimentação AC.
5 Terminal USB [
]
6 Terminal de entrada DC
[DC/C.C.IN 5.0 V]
≥ Não utilize quaisquer outros
adaptadores AC para além do fornecido.
93
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
94 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Alimentação
¬ Inserir/retirar um disco
A unidade encontra-se em modo de espera
quando ligar o adaptador AC. O circuito
primário está sempre ligado, desde que o
adaptador AC esteja ligado a uma tomada.
≥ Quando inserir ou retirar o disco, ligue o
adaptador AC à unidade.
Não pode inserir nem retirar um disco,
excepto se a unidade estiver ligada.
3
B
2
1
A
1
Ligue o condutor de alimentação AC
ao adaptador AC A.
2
Ligue o condutor de alimentação AC
à tomada AC.
1
Ligue esta unidade ao adaptador
AC.
2
Inserir um disco
Insira o disco na ranhura de
inserção do disco.
Insira o disco com o lado de gravação/
reprodução virado para baixo. O disco
é carregado automaticamente quando
for inserido por completo na ranhura.
3
Ligue o adaptador AC ao terminal de
entrada DC desta unidade
[DC/C.C.IN 5.0 V].
≥ A luz da energia B acende.
≥ O condutor de alimentação AC só pode
ser usado com esta unidade. Não o use
com outros aparelhos, nem use o
condutor de alimentação AC para outros
aparelhos com esta unidade.
≥ A unidade e o disco aquecem durante a
utilização. Não se trata de um mau
funcionamento.
94
LSQT1576
Insira a etiqueta virada
para cima.
Retirar o disco
Prima o botão [<].
≥ Tenha cuidado para não tocar nos lados
de gravação/reprodução de um disco
quando o inserir ou retirar.
VW-BN2E-LSQT1576.book
95 ページ 2009年7月2日
∫ Acerca da lâmpada de acesso
Quando a unidade acede a um disco, a
lâmpada de acesso acende.
≥ Não faça o seguinte quando a lâmpada
de acesso estiver ligada. O disco ou os
dados gravados no disco podem ficar
danificados e esta unidade pode
funcionar mal.
– Desligar o adaptador AC.
– Desligar o cabo USB.
– Sujeitar esta unidade a choques fortes
ou vibração.
木曜日
午前9時36分
¬ Copiar a partir de uma
câmara de vídeo para
um DVD
Se ligar esta unidade a uma câmara de
vídeo compatível da Panasonic, pode
copiar imagens gravadas na câmara de
vídeo para um DVD.
≥ Use o Cabo de Ligação USB do Mini AB
para ligar esta unidade e a câmara de
vídeo compatível da Panasonic.
≥ Esta função não funciona se a câmara
de vídeo não for compatível com esta
unidade.
≥ Consulte as instruções de funcionamento
da câmara de vídeo acerca dos dados
disponíveis para cópia.
≥ Ligue esta unidade ao adaptador AC.
1
Ligue esta unidade à câmara de vídeo.
MiniB
A
MiniA
2
ACabo de Ligação USB do Mini AB
(fornecido)
≥ Ligue o terminal miniA à câmara de
vídeo e o terminal miniB a esta unidade.
≥ Introduza as fichas até onde estas
entrarem. A unidade e a câmara de
vídeo não funcionarão
correctamente se as fichas não
estiverem completamente inseridas.
≥ Não use quaisquer outros cabos de
ligação USB, excepto o fornecido.
Começar a copiar com a câmara de
vídeo.
≥ Para mais detalhes acerca de como
copiar, leia as instruções de
funcionamento da câmara de vídeo.
≥ Se a câmara de vídeo compatível da
Panasonic suportar a cópia para um CD-R ou
CD-RW, pode copiar os dados de imagens
paradas para um CD-R ou CD-RW. Para
mais detalhes, leia as instruções de
funcionamento da câmara de vídeo.
95
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
96 ページ 2009年7月2日
¬ Reproduzir um DVD
copiado numa câmara
de vídeo
Se ligar esta unidade a uma câmara de
vídeo compatível da Panasonic, pode
reproduzir os DVDs para onde copiou
imagens.
≥ Para reproduzir o disco, ligue a mesma
câmara de vídeo que ligou quando
procedeu à cópia.
≥ Use o Cabo de Ligação USB do Mini AB
para ligar esta unidade e a câmara de
vídeo compatível da Panasonic.
≥ Ligue esta unidade ao adaptador AC.
1
2
Ligue esta unidade e a câmara de
vídeo com o Cabo de Ligação USB
do Mini AB.
≥ Ligue o terminal miniA à câmara de
vídeo e o terminal miniB a esta
unidade.
≥ Introduza as fichas até onde estas
entrarem. A unidade e a câmara de
vídeo não funcionarão
correctamente se as fichas não
estiverem completamente inseridas.
≥ Não use quaisquer outros cabos de
ligação USB, excepto o fornecido.
Comece a reprodução do disco na
câmara de vídeo.
≥ Para mais detalhes acerca de como
reproduzir, leia as instruções de
funcionamento da câmara de vídeo.
96
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
¬ Ligar a um PC para
utilização
Pode copiar imagens gravadas numa
câmara de vídeo da Panasonic e editadas
num PC num DVD.
Use o software fornecido com a câmara de
vídeo da Panasonic para copiar as
imagens. Também pode reproduzir o DVD
para onde copiou as imagens usando o
mesmo software.
≥ Use o cabo USB fornecido com a
câmara de vídeo da Panasonic
compatível com esta unidade para ligar
esta unidade a um PC.
≥ Dependendo do software, os dados
disponíveis para cópia podem variar.
Se usar o Windows
∫ Ambiente operativo
Computador pessoal
Computador pessoal compatível IBM PC/
AT
SO
O sistema operativo compatível difere,
dependendo do software fornecido com a
câmara de vídeo. Por favor, consulte o
ambiente operativo do software.
Interface
Porta USB
Outros requerimentos
Rato ou aparelho equivalente
≥ Ainda que os requisitos do sistema
mencionados nestas instruções de
funcionamento sejam satisfeitos, alguns
computadores não podem ser usados.
≥ Não garantimos o funcionamento num
sistema operativo actualizado.
≥ O funcionamento num sistema operativo
diferente do pré-instalado não é
garantido.
≥ Quando 2 ou mais dispositivos USB
estiverem ligados a um computador, ou
quando os dispositivos forem ligados
através de hubs USB ou usando cabos
de extensão, não é garantido um
funcionamento correcto.
VW-BN2E-LSQT1576.book
97 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
∫ Procedimentos de ligação e
reconhecimento
∫ Para desligar em segurança o
cabo USB
≥ Ligue esta unidade ao adaptador AC.
Se o cabo USB for desligado enquanto a
lâmpada de acesso estiver ligada, esta
unidade pode funcionar mal e pode perder
dados.
1
Ligue esta unidade ao PC.
A
1
Certifique-se de que a luz de acesso
não está ligada.
2
Faça duplo clique no ícone
(
)
na barra de tarefas.
≥ Aparece o diálogo de desligar o
hardware.
≥ Dependendo das definições do seu
computador, este ícone poderá não
ser apresentado.
3
Seleccione [USB Mass Storage
Device] e clique em [Stop].
4
Clique em [OK].
≥ Clique em [OK] e depois poderá
desligar o cabo em segurança.
ACabo USB
(fornecido com a câmara de vídeo)
≥ Esta unidade é reconhecida como
[DVD-RAM Drive] no [My Computer].
≥ Introduza as fichas até onde estas
entrarem. A unidade e o PC não
funcionarão correctamente se as
fichas não estiverem completamente
introduzidas.
≥ Certifique-se de que usa o cabo
USB fornecido com a câmara de
vídeo. (Não garantimos o
funcionamento se usar um cabo
USB para além do fornecido com a
câmara de vídeo da Panasonic.)
2
Começar a copiar/reproduzir.
≥ Use o software fornecido com a
câmara de vídeo da Panasonic para
copiar/reproduzir as imagens.
≥ Para mais detalhes acerca de como
copiar/reproduzir, leia as instruções
de funcionamento do software.
97
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
98 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Cuidados a ter durante
a utilização
Certifique-se que utiliza sempre os fios
e cabos fornecidos.
Não estique os fios e os cabos.
∫ Acerca desta unidade
Não pulverize insecticidas ou químicos
voláteis sobre a unidade.
≥ Se a unidade for pulverizada com estes
químicos, a sua estrutura poderá ficar
manchada e o acabamento superficial
poderá descascar.
≥ Não deixe produtos de borracha ou
plástico em contacto com a unidade
durante muito tempo.
A unidade e o disco aquecem depois de
um funcionamento prolongado, mas isto
não é um mau funcionamento.
Mantenha a o mais possível afastada de
equipamento electromagnético (como
microondas, televisões, consolas de
jogos, etc.).
≥ Se utilizar a unidade sobre ou perto de
uma televisão, as imagens e o som na
unidade podem ficar distorcidos devido à
radiação de ondas electromagnéticas.
≥ Não utilize a unidade perto de um
telemóvel, porque, desta forma, pode
causar interferências que afectam
adversamente as imagens e o som.
≥ Os dados gravados podem ser
danificados ou as imagens podem ser
distorcidas em campos magnéticos
fortes criados por altifalantes ou grandes
motores.
≥ A radiação de ondas electromagnéticas
geradas por microprocessadores pode
afectar adversamente a unidade,
causando distúrbios nas imagens e som.
≥ Se esta unidade for adversamente
afectada por equipamento
electromagnético e parar de funcionar
adequadamente, desligue o adaptador
AC e volte a ligá-lo.
Não utilize a unidade perto de
transmissores de rádio ou linhas de alta
tensão.
≥ Se gravar perto de transmissores de
rádio ou linhas de alta tensão, as
imagens ou sons gravados podem ser
adversamente afectados.
98
LSQT1576
Não exponha esta unidade a vibrações
ou impactos, abanões ou quedas nem
coloque ou atire objectos para cima
dela.
≥ Um impacto forte poderá partir a
estrutura da unidade, provocando uma
avaria.
Em especial, não coloque uma câmara de
vídeo, etc., por cima desta unidade
durante a utilização. Se esta unidade for
exposta a vibrações durante a leitura ou
escrita do disco, o funcionamento da
câmara de vídeo pode ser afectado, ou a
câmara de vídeo pode cair.
Não use benzina, diluente ou álcool
para limpar a unidade.
≥ Antes da limpeza, retire o condutor de
alimentação AC da tomada AC.
≥ Se usar um solvente, a estrutura da
unidade pode ficar descolorida e o
acabamento da superfície pode
descascar-se.
VW-BN2E-LSQT1576.book
99 ページ 2009年7月2日
≥ Limpe a unidade com um pano macio
seco para remover a poeira e dedadas.
Para remover manchas mais
persistentes, esprema bem um pano que
tenha sido embebido em detergente
neutro diluído em água e limpe
a unidade com ele. Depois, limpe bem a
unidade com um pano seco.
≥ Não use um pano do pó com químicos.
Quando não pretender usar a unidade
durante um longo período de tempo
≥ Quando guardar a unidade numa estante
ou armário, recomenda-se que coloque
perto dela um dessecante (gel de sílica).
∫ Acerca do adaptador AC
≥ Certifique-se de que usa o adaptador AC
fornecido.
≥ Se usar o adaptador AC perto de um
rádio, a recepção do rádio poderá ser
perturbada. Mantenha o adaptador AC
afastado do rádio 1 m ou mais.
≥ Quando usar o adaptador AC, este
poderá gerar zumbidos. No entanto, isto
é normal.
≥ Depois de usar, certifique-se de que
desliga o adaptador AC. (Se este for
deixado ligado, cerca de 0,3 W de
corrente é consumida.)
≥ Mantenha sempre os eléctrodos do
adaptador AC limpos.
Ponha esta unidade perto da tomada
para facilitar o acesso do dispositivo de
interrupção (ficha).
木曜日
午前9時36分
∫ Acerca do disco
≥ Se houver poeira, um risco ou
sujidade no disco ou se este estiver
deformado, poderá ocorrer o seguinte
fenómeno:
– Bloco de ruído na imagem reproduzida
– Paragem momentânea da imagem
reproduzida
– Som interrompido durante a
reprodução, ou som anormal
– O disco não pode ser reconhecido
correctamente
– Desfasamento entre o vídeo e o áudio
Quando a luz ACCESS acender
(enquanto está a aceder a um disco),
não desligue o adaptador AC ou o cabo
USB, nem exponha esta unidade a
vibrações ou choques.
DVD-R/DVD-R DL/+R/+R DL
≥ Para uma gravação óptima em DVD-R,
DVD-R DL, +R ou +R DL, esta unidade
escreve dados de controlo num DVD-R,
DVD-R DL, +R ou +R DL, usados para
gravar quando for inserido e ejectado.
Se o disco não tiver uma área para que
sejam escritos os dados de controlo,
poderá não ser possível proceder à
gravação. Para prevenir isto, não insira
um DVD-R, DVD-R DL, +R ou +R DL
que tenha sido gravado mais do que 50
vezes.
≥ Não introduza nesta unidade um DVD-R,
DVD-R DL, +R ou +R DL gravado que
não tenha sido finalizado num aparelho
de gravação, tal como um gravador de
DVD. Os dados gravados podem ficar
danificados.
99
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
100 ページ 2009年7月2日
∫ Acerca da condensação
Logo após retirar uma garrafa fresca do
frigorífico no Verão, verá que esta fica
coberta com pequenas gotas de água. A
este fenómeno dá-se o nome de
condensação.
Se usar esta unidade quando ocorre a
condensação, a unidade funciona mal.
Faça todos os esforços para se certificar
que não se cria condensação. Se tal
acontecer, execute as acções descritas
abaixo.
Causas da condensação
A condensação acontece quando a
temperatura ambiente ou a humidade
variam como se segue.
≥ Quando esta unidade for levada de uma
sala fria para uma mais quente.
≥ Quando esta unidade é retirada do
interior de um carro com ar condicionado
para o exterior.
≥ Quando uma sala fria foi rapidamente
aquecida.
≥ Quando o vento frio do ar condicionado
soprar directamente sobre a unidade.
≥ Após aguaceiros de Verão.
≥ Quando esta unidade está num local
muito húmido onde o ar esteja carregado
de vapores.
Quando esta unidade é levada para um
local com uma diferença de temperatura
significativa, tal como de um local frio
para um local quente.
Coloque a unidade dentro de um saco de
plástico, retire o máximo de ar possível de
dentro do saco e vede o saco. Deixe a
unidade durante cerca de uma hora na
sala, de forma a que a temperatura da
unidade fique próxima da temperatura
ambiente da sala e depois pode usá-la.
100
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
O que fazer quando se forma a
condensação
Retire o adaptador AC e não utilize a
unidade durante cerca de 1 hora. Verifique
se a condensação desaparece
naturalmente quando a unidade se
aproxima da temperatura ambiente e
depois pode usar a unidade.
VW-BN2E-LSQT1576.book
101 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Resolução de problemas
Problema
Não é possível ligar
esta unidade.
Esta unidade não
funciona apesar
de estar alimentada.
Esta unidade não
funciona normalmente.
Pontos a verificar
≥ O adaptador AC está ligado?
> Ligue correctamente o condutor de alimentação AC ao
adaptador AC. (P94)
≥ Desligue o adaptador AC e, passado um minuto, volte a
ligá-lo. (Seguir os passos apresentados acima quando a
luz de acesso estiver ligada pode destruir os dados no
disco.) Se as condições não voltarem ao normal, retire a
unidade da alimentação e consulte o seu revendedor.
≥ A tampa do disco não abre até que a unidade tenha
energia.
> Ligue o adaptador AC.
≥ O botão [<] pode não funcionar quando estiver a copiar de
O botão [<] não
uma câmara de vídeo ligada para um disco.
funciona.
> Espere até que a cópia termine.
≥ Noutros casos sem ser os apresentados acima, retire a
unidade da fonte de alimentação e consulte o seu
revendedor.
≥
O disco está riscado ou sujo?
O disco não pode ser
> Limpe a sujidade no disco. (P92) Se o disco estiver
lido.
riscado, insira um disco novo.
A cópia pára.
≥ A temperatura interna desta unidade é elevada. Desligue o
adaptador AC, espere um bocado e depois será capaz de
A imagem reproduzida
usar novamente esta unidade.
é quebrada por
≥ Os discos gravados noutros aparelhos podem não ser lidos
momentos.
ou reproduzidos correctamente nesta unidade.
Não consigo copiar
apesar da unidade
estar ligada à energia e
de o disco estar
inserido
correctamente.
≥ O disco já foi usado para gravar vídeo e imagens paradas?
> Se o disco contiver material gravado, não pode ser usado
novamente. Use um disco novo.
> Discos de DVD-RAM, DVD-RW, +RW ou CD-RW com
qualquer material gravado podem ser usados novamente
após formatar o disco. Como todos os dados gravados
anteriormente no disco serão apagados, confirme com
cuidado os conteúdos do disco antes de o voltar a formatar.
101
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
102 ページ 2009年7月2日
Problema
Mesmo que esteja
ligada com um cabo
USB, esta unidade não
é reconhecida pelo PC.
Quando o cabo USB
estiver desligado,
aparecerá uma
mensagem de erro no
PC.
O PC não inicia.
Aparece um ecrã de
configuração do
código da região
quando tentar
reproduzir um vídeo
em DVD.
102
LSQT1576
木曜日
午前9時36分
Pontos a verificar
≥ Seleccione outro terminal USB no computador.
≥ Verifique o ambiente operativo. (P96)
≥ Desligue o adaptador AC e o cabo USB e volte a ligá-los.
≥ Para desligar em segurança o cabo USB, faça duplo clique
no ícone
(
) na barra de tarefas e siga as
instruções no ecrã.
≥ Ligou esta unidade ao PC com o cabo USB antes de ligar a
alimentação do PC?
> Inicie o PC e ligue esta unidade ao PC.
≥ O código da região não está definido quando adquire esta
unidade. Verifique os conteúdos de configuração e clique
em [OK]. A reprodução do vídeo em DVD começa após ter
alterado a configuração para um novo código de região.
Pode alterar a configuração 5 vezes. Tenha cuidado,
porque após ter alterado a configuração a quinta vez, o
código da região permanece na última configuração.
VW-BN2E-LSQT1576.book
103 ページ 2009年7月2日
木曜日
午前9時36分
¬ Especificações
Gravador de DVD: Informação para sua segurança
Fonte de alimentação: DC 5,0 V
Consumo de energia: 7,5 W (Quando gravar para um disco)
Média compatíveis
12 cm DVD-RAM Ver.2.1
12 cm DVD-RW Ver.1.1/2X-SPEED (2X/1X)
12 cm DVD-R for General Ver.2.0
12 cm DVD-R for DL Ver.3.0
12 cm +RW
12 cm +R
12 cm +R for DL
12 cm CD-R
12 cm CD-RW
Interface
USB de alta velocidade (USB 2.0), terminal USB do tipo miniB
Capacidade de
armazenamento
2 MB
Dimensões
139 mm (L)k16,8 mm (A)k138,1 mm (D)
(excluindo as partes projectadas)
Peso
Cerca de 395 g (apenas o gravador de DVD)
Temperatura de
funcionamento
5 oC a 35 oC
Humidade de
funcionamento
10% a 80%
Taxa de escrita de
dados
DVD-RAM: Máximo 3X-SPEED
DVD-RW: Máximo 6X-SPEED
DVD-R: Máximo 8X-SPEED
DVD-R DL: Máximo 4X-SPEED
+RW: Máximo 8X-SPEED
+R: Máximo 8X-SPEED
+R DL: Máximo 4X-SPEED
CD-R: Máximo 24X-SPEED
CD-RW: Máximo 16X-SPEED
Taxa de leitura de
dados
DVD-RAM: Máximo 3X-SPEED
DVD-RW: Máximo 8X-SPEED
DVD-R: Máximo 8X-SPEED
DVD-R DL: Máximo 6X-SPEED
+RW: Máximo 8X-SPEED
+R: Máximo 8X-SPEED
+R DL: Máximo 6X-SPEED
CD-R: Máximo 24X-SPEED
CD-RW: Máximo 24X-SPEED
Adaptador AC VSK0692: Informação para sua segurança
Fonte de alimentação: AC 110 V a 240 V, 50/60 Hz
Capacidade de entrada: 0,22 A
Saída DC:
DC 5,0 V 1,6 A
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
103
LSQT1576
VW-BN2E-LSQT1576.book
104 ページ 2009年7月2日
S
LSQT1576 A
F0709SQ0 ( 3100 )
木曜日
午前9時36分
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation 2009
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement