Panasonic CQC1011NW, CQC1001NW, CQC1021NW Operating instructions

Panasonic CQC1011NW, CQC1001NW, CQC1021NW Operating instructions
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
CQ-C1011NW
Boja prikaza
plava
crna
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka
pritiskom na tipku u skladu s tipom
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Plvrijeme reprodukcije
CT
R
indikator
Oprez
indikator nasumice
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Disk Player
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka
pritiskom na tipku u skladu s tipom
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Plvrijeme reprodukcije
CT
R
indikator
Oprez
indikator nasumice
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Disk Player
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka
pritiskom na tipku u skladu s tipom
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Plvrijeme reprodukcije
CT
R
indikator
Oprez
indikator nasumice
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Disk Player
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka
pritiskom na tipku u skladu s tipom
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Plvrijeme reprodukcije
CT
R
indikator
Oprez
indikator nasumice
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Disk Player
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR). zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Disk Player
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
CT
R
indikator
Oprez
Plvrijeme reprodukcije
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
indikator nasumice
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka
pritiskom na tipku u skladu s tipom
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Plvrijeme reprodukcije
CT
R
indikator
Oprez
indikator nasumice
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Disk Player
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
ON: Pritisnite [MUTE].
Izbornik zvuka
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
zvuka
pritiskom na tipku u skladu s tipom
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR).
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
Radio
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
E/TRACK
TUN
PWR
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
DPromjena prikaza
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
Plvrijeme reprodukcije
CT
R
indikator
Oprez
indikator nasumice
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CD-e koji imaju zaštitu od pisanja n
e možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
PTY (Tip programa)
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
Što je RDS?
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Prikaz izvora reprodukcije
Disk Player
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
Opæenito
Podešavanja zvuka
[▲] ili [▼]
odabire se vriednost na izborniku zvuka.
[SEL] (odaberite)
odabiru se toèke na izborniku zvuka.
BAND
CQ-C1021N
VO L
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
(MONO/LOC) (Mono/local)
odabirete MONO/LOCAL on/off u FM modu
(Držite ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.),
i prebacujte LOCAL on/off u AM
(LW/MW) modu.
Svijetli kada je ukljuèen mono/local .
[BAND]
odabirete frekventno podruèje na radiu.
(APM) (Auto Preset Memory)
izvodi se APM na radiu. (Držite ga
pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
LOC
NO
MO
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
podešava glasnoèu.
Radio (AM [LW/MW]/FM )
CT
R
AF
DISP
EG
svijetli kada se prima FM stereo signal.
BFrek.podr.
Frekven. Broj pohrane
Display change
Pritisnite [DISP]da bi promijenili prikaz.
AM (LW/MW) mod:
frekventno podruèje/frekvencija
CT Clock Time
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
PWR
CT
R
AF
EG
1 Pritisnite [SEL] da bi prikazali izbornik zvuka .
DISP
SRC
MUTE/SQ
1
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
CT
R
6
AF
EG
DISP
Napomena:Ako se nikakav postupak ne izvodi dulje od 5 sekundi na izborniku zvuka (2 sekunde kod
glavnog podešavanja zvuka), prikaz se vraæa na regularan mod.
2 Pritisnite [SEL]da bi odabrali mod koji
æete podesiti.
[MUTE]
prebacivanje utišavnja na ukljuèeno/iskljuèeno.
(SQ) (kvaliteta zvuka)
odabirete tip zvuka (SQ). (Držite pritisnuto
više od 1 sekunde.)
Napajanje ukljuèeno/iskljuèeno
(granice podešavanja: 0 do 40,tvornièki: 18)
SQ j efunkcija koja može pozvati razlièite tipove
Napajanje ukljuèeno: Pritisnite [SRC] (PWR). zvuka pritiskom na tipku u skladu s tipom
glazbe koju slušate .
Napajanje iskljuèeno: Držite pritisnuto [SRC] Držite pritisnuto [SQ] dulje od 1 sekunde da bi
(PWR) dulje od 1 sekunde.
odabrali tip zvuka kako slijedi:
(FLAT) jednolièna frekvencija:
ne pojaèava niti jedan dio. (tvornièki)
Opæi postupci
Radio
Disc Player
(ROCK) brz i težak zvuk:
uvelièava s basove i visoke tonove.
Podešavanje glasnoèe
RDS mod:
PS Ime servisnog programa
frekventno podruèje/frekvencija
CT
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Treble
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki : 0 dB)
1 Pritisnite [SRC] da bi odabrali radio .
2 Pritisnite [BAND] da bi odabrali frekventno podruèje.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
Balance
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornièki: CNT (središnji))
[▲]: pojaèavanje desno
[▼]: pojaèavanje lijevo
[▲]: pojaèavanje naprijed
[▼]: pojaèavanje natrag
TA Volume Set
(granice podešavanja: 1 do 40,tvornièki: 18)
( svijetli.)
ON: Pritisnite [MUTE].
CT
[▲]: više
[▼]: niže
Fader
(VOCAL) èisti zvuk:
pojaèava srednji ton i lagano pojaèava
visoke tonove.
Utišavanje
(granice podešavanja: –12 dB do +12 dB po
2 dB,tvornièki: 0 dB)
(granice podešavanja: 15 nivoa svaki,
tvornieki: CNT (centre))
(POP) široki raspon i duboki zvuk:
neznatno pojaèava basove i visoke tonove.
(Granice podešavanja: 0 do 40, tvornièki: 18)
Pritisnite [VOLUME▲] ili [VOLUME▼].
[TUNE ]] [TUNE []
smanjivanje/poveæavanje frekvenicije. (Držite
pritisnuto više od 0.5 sekundi i otpustite za
ugaðanje s traženjem .)
PS
Bass
Izbornik zvuka
Kljuè za paljenje vozila postavite na ACC ili ON poziciju.
Pritisnite [SRC] da bi promijenili izvor.
Tipke za pohranu [1] do [6]
odabirete pohranjenu postaju na radiu
i pohranjujete trenutnu postaju. (Držite
ga pritisnutog dulje od 2 sekunde.)
[SRC] (izvor)
odabirete izvor .
Volume
SQ (kvaliteta zvuka)
Odabir izvora
3 Pritisnite [▲] ili [▼] za podešavanje.
Tijek postupaka
[SRC] (izvor)
odabirete izvor.
(PWR) (napajanje)
prebacivanje napajanja na ukljuèeno/iskljuèeno.
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije
na prikazu.
frekventno podruèje/frekvencija
Radio prikaz
MUTE/SQ
SRC
SEL
PTY
D·M
Napomena: Podešavanje SQ,niskih i visokih tonova
utjeæu jedni na druge. Ako takav utjecaj uzrokuje iskrivljenje
zvuènog signala, ponovo podesite bass/treble ili volume.
[▲]: pojaèavanje
[▼]: smanjivanje
3 Odaberite postaju.
Podešavanje frekvencije
[TUNE]]: niža
[TUNE[]: viša
Napomena:Držite pritisnuto jedno ili drugo više od
0.5 sekundi i otpustite za traženje s ugaðanjem.
Odabir pohranjene postaje
Napomena:Ako je fader podešen naprijed front, pre-amp.izlaz (stražnji) je smanjen.
Pritisnite odgovarajuæu tipku za pohranu [1] do [6]
tune da bi ugodili pohranjenu postaju.
svijetli kada je ukljuèeno utišavanje
Do 6 postaja može se pohraniti na AM (LW/MW), FM1,
FM2, i FM3 odabrano frekventno podruèje.
Prohranjene postaje mogu se jednostavno pozvati
pritiskom na jednu od tipki od [1]do [6].
Mono/Local odabir
Mono: Smanjuje smetnje ako se primaju slabi signali
Local: Traže se samo jaki signali postaja za traženje
s ugaðanjem.
Automatska pohrana u memoriju (APM)
FM postaja
Držite pritisnuto [PTY] (MONO/LOC)
više od 2 sekunde da bi promijenili mod.
(tvornièki)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Station Preset
E/TRACK
TUN
PWR
APM
FM (ne RDS) mod:
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
UME
UME
SEL
BAND
PTY
D·M
VO L
VO L
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
E/TRACK
TUN
BAND
[DISP] (prikaz)
izaz s izbornika zvuka.
1 Ugodite postaju.
2 Držite pritisnutu jednu od tipki za pohranu
[1] do [6] više od 2 sekunde.
S ovim postupkom, postaje s dobrim prijemom mogu
se automatski pohraniti u memoriju.
1 Odaberite frekventno podruèje.
2 Držite pritisnutu [BAND] (APM) više od 2
sekunde.
(blinks once)
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
Primaju se postaje s najboljim prijemom, svaka na
5 sekundi nakon pohrane postaje (SCAN).
Za zaustavljanje pretraživanja, pritisnite jednu od
tipki od [1] do [6].
Napomena: Nove postaje æe s ovim postupkom pregaziti pohranjene postaje.
AM (LW/MW) postaja
Pritisnite [PTY] (LOC)da bi promijenili mod.
LOCAL OFF
Ruèna pohrana postaje
LOCAL ON
(tvornièki)
OFF: Pritisnite ponovo [MUTE] .
Disk Player
MUTE/SQ
1
[SRC] (izvor)
odabir izvora .
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (prikaz)
mijenja informacije na
prikazu .
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje za svaki mod reprodukcije.
¡ Nemojte umeteti disk kada
svijetli indikator.
¡ Pogledajte odjeljak “Napomene o diskovima”.
¡ Ovaj ureðaj ne podržava 8 cm diskove.
¡ Ako umetenete 8 cm disk i ne možete ga izbaciti, iskljuèite ACC
na vašem vozilu i ponovo ukljuèite, nakon toga pritisnete [u] (izbacivanje).
¡Ovaj ureðaj ne podržava reprodukciju MP3 i WMA
diskova.
¡Ovaj ureðaj ne podržava prikaz CD teksta.
¡Nemojte umetati strane predmete u utor za disk.
1 Pritisnite [SRC] za odabir disk
playera.
Tijek postupaka
2 S Odaberite željeni dio .
Odabir naslova
Pritisnite [TRACK s] / [TRACK d].
Napomena: Za izvoðenje premotavanje prema
naprijed/natrag, držite pritisnutu jednu ili drugu tipku.
Pritisnite [DISP] da bi promijenili prikaz.
Prikaz moda playera (tvornièki)
indikator ponavljanja
AF (Alternativna frekvencija)
prikaz sata
Reprodukcija nasumice
Svi raspoloživi naslovi reproduciraju se nasumice.
Pritisnite [4] (RANDOM).
Reprodukcija s pretraživanjem
Prvih 10 sekundi svakog naslova reproducira se redom.
Pritisnite [5] (SCAN).
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan AF
mod (
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Reprodukcija s ponavljanjem
Ponavlja se trenutni naslov.
TA (Obavijesti
o stanju u prometu)
DPromjena prikaza
CT
R
indikator
Oprez
Neke FM postaje emitiraju dodatne podatke kompatibilne
¡ Ukljuèivanje TA s ureðajem u nekom drugom modu,
s RDS. Ovaj radio prijemnik nudi zgodne funkcije
automatski prebacuje u radio mod i odašilje obavijsti
koristeæi podatke .
o stanju u prometu kada obavijesti poèinju. Kada
Dostupnost RDS servisa mijenja se od podruèja do podruèja.
završe obavijesti o stanju u prometu, ureðaj se
Imajte razumijevanja ako u vašem podrueju nije dostupan
vraæa u prethodni mod. (TA pripreman mod)
RDS servis, a nisu dostupni ni ostali servisi.
PTY ( Tip programa)
Kod prijema RDS radio postaje dustupne su slijedeæe
funkcije.
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan
PTY mod.
¡ Kada se pokvare uvjeti prijema postaja s boljim
uvjetima prijema automatski se ugaða.
¡ Kada izvodite APM, možete odabrati samo RDS postaje.
¡Kada pozivate pohranjenu postaju,automatski se
odabire postaja s najboljim prijemom. (BSR Best Stations Research)
Napomene:
¡ Može se podesiti AF osjetljivost.
¡ Može se podesiti AF raspoloživi domet.
TA (Obavijesti o prometu)
(bljeska za vrijeme pretraživanja)
Dostupne su slijedeæe funkcije kada je aktivan TA mod
(
svijetli).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
¡TP postaja traži se automatski i odmah se prima
kada prebacite na ukljuèeni TA mode ako primate
ne-TP postaju ili TP postaju sa slabim prijemom.
¡ Kada izvodite traženje postaje ili APM,odabrane su
TP postaju.
Pritisnite [6] (REPEAT).
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Pauza
Pritisnite ponovo za otkazivanje.
Napomene o CD/CD mediu
Ako upotrebljavate na tržištu dostupne CD-e,
moraju imati jednu od ovih naljepnica desno.
Neke CDe koji imaju zaštitu od pisanja ne
možete reproducirati.
Kako rukovati diskom
¡Ne dirajte donju stranu diska.
¡Ne grebite po disku.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ne koristite disk držite ga u kutiji.
Nemojte koristiti diskove nepravilnog oblika.
Ne stavljate disk na slijedeæa mjesta:
¡Direktno izloženog sunèevoj svjetlosti
¡U blizini grijaèa vozila
¡Prljavom, prašnom ili vlažnom prostoru
¡Na sjedalima ili komandnoj ploèi
Èišæenje diska
Uzmite suhu meku krpu kako bi obrisali površinu diska od sredine prema vanjskom rubu.
Ne ljepite znakove ili naljepnice na disk.
Ne pišite po naljepnici na disku sa kemijskom
olovkom ili olovkom.
Napomene o CD-Rs/Rs
¡ Možete imati problema s reprodukcijom nekih CD-R/RW
diskova koji su snimljeni na CD snimaeima
(CD-RW drive-ima), zbog njihovih karakteristika snimanja
ili prljavštine, otisaka prstiju, ogrebotina.
¡ CD-R/RW diskovi manje su otporni na visoke temperature
i visoku vlažnost od obiènih glazbenih CD-a. Ako ih
ostavite dulje vrijeme u unutrašnjosti vozila mogu se
oštetiti i možda se neæe moæi reproducirati.
¡ Neki CD-R/RW ne mogu se uspješno reproducirati
zbog nekompatibilnosti izmeðu softwarea za pisanje,
CD snimaèa (CD-R/RW drive) i diskova.
¡ Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW
diskove ako nije zatvorena jedinica rada.
¡Na ovom playeru ne možete reproducirati CD-R/RW diskove
koji sadrže drugi tip podataka, a ne CD-DA (MP3/WMA, Video CD, itd.).
¡Slijedite uputstva o rukovanju CD-R/RW
diskom.
AF nivo
Pritisnite [AF] da bi odabrali AF nivo.
Niska radna AF osjetljivost. (tvornièki)
Visoka radna AF osjetljivost.
Kada nije potrebna AF mreža RDS
postaje .
Samo obavijesti o prometu (TA Mute)
TA ON/OFF
Pritiskom na [TA] izmjenjuje se TA ukljuèeno i iskljuèeno.
Za slušanje samo obavijesti o prometu, aktivirajte
TA i podesite glasnoèu na 0 u FM modu.
Jednom kada poènu bavijesti o prometu, glasnoèa se
mijenja na TA glasnoèu. (a “Podešavanje zvuka”)
¡ Pojavljuje se PTY postaje koju primate.
¡ Programe možete tražiti po PTY.
PTY ON/OFF
Napomena:Može se odabrati PTY jezik.
.
Ostale RDS funkcije
CT (Clock Time)
Sat se automatski podešava.
Traženje programa s PTY
PS (Programme Service Name)
Ime postaje koja se emitira pojavljuje se isto kao i
frekvencija.
Programi se mogu tražiti s uporabom PTY koji je
originalno pohranjen.
EON (Enhanced Other Network)
Pritisnite [1] do [6] za odabir PTY u PTY
modu.
RDS informacije stalno se mijenjaju u skladu s
trenutnom pozicijom .
EON-TA
Mogu se primati obavijesti o prometu s trenutne i
ostalih postaja u mreži.
Emergency Announcement Reception
Hitne obavijesti automatski se pojavljuje na
prikazu.
AF domet (Regija)
Držeæi pritisnuto [AF] (REG: Regija) više od 2
sekunde izmjenjuje se ukljuèivanje/iskljuèivanje moda regije.
REG OFF:
Frekvencija se mijenja i za programe izvan
regije. (tvornièki)
REG ON:
Frekvencija se mijenja samo za programe
unuta regije.
PI Seek (Prepoznavanje programa s traženjem)
Detaljiziran PTY odabir
Pritiskom na [PTY] izmjenjuje se ukljuèen
i iskljuèen PTY mod .
Pritisnite [BAND] (y / 5).
AF (Alternativna frekvencija)
SRC
Nasumice,ponavljanje, pretraživanje
PWR
vrijeme reprodukcije
PTY (Tip programa)
E/TRACK
TUN
SEL
UME
APM
PTY
D·M
Korisne funkcije kao što su AF, TA, PTY, itd. dostupne su s RDS (Radio Data System)-pripravnim podruèjima.
indikator nasumice
Što je RDS?
CQ-C1021N
Napomene o diskovima
BAND
LOC
NO
MO
VO L
(y / 5) (Pauza/reprodukcija)
izmjenjuje se pauza/reprodukcija
na playeru.
[u] (izbacivanje)
izbacuje se disk.
Prikaz izvora reprodukcije
otisnuta strana [TRACK s] [TRACK d]
skaèe na prethodni/iduæi naslov na disku
playera.
Držite jednu ili drugu za premotavanje
prema natragt /naprijed.
Utor za disk
uzima disk s otisnutom stranom okrenutom prema gore .
Napomena:Napajanje se automatski ukljuèuje
kada se umetne disk.
Sustav radio podataka (RDS) kod FM emitiranja
1
2
3
4
5
6
Tip programa
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Sadržaj
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druga postaja s istim PTY traži se pritiskom na
[BAND].
eek)
Ako prijem postane loš kada ugaðate pohranjenu postaju,
pritisnite istu tipku za pohranu. Tražit æe se ista postaja
s boljim prijemom.
Pritisnite ponovo istu tipku za otkazivanje.
Napomena:Za PI Seek, najprije otkažite TA mod , nakon
toga izvedite PI Seek.
Notes:
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa
prikazano je “NONE” .
¡ Željeni PTY pojavljuje se na 5 sekundi.
¡ Pohranjeni sadržaj može se mijenjati.
1 Pritisnite []] ili [[] za odabir PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Pritisnite [BAND].
Zapoèinje traženje.
Napomene:
¡ Za zaustavljanje traženja, pritisnite [BAND] (SET).
¡ Kada ne postoji odgovarajuæi tip programa,
prikazano je “NONE” .
Promjena PTY pohrane
Originalna PTY pohrana može se promijeniti prema vašim željama.
1 Odaberite PTY koji želite pohraniti.
2 Slijedite postupak orbièno pohranjivanje
(a “Pohrana postaje” na “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Odabir PTY jezika
Jezik koji se pojavljuje na zaslonu može se odabrati.
(English ili Swedish)
1 Držite pritisnuto [SEL] više od 2
sekunde.
2 Pritisnite [▲] ili [▼].
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
VAROITUS – LASERSÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
EKSPONERING FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
CTrenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
Uobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
CD Player/prijemnik
Opæenito
: 12 V DC (11 V – 16 V), Negative
uzemljenje
Kontrole tona (Bass)
: ±12 dB (100 Hz)
Kontrole tona (Treble)
: ±12 dB (10 kHz)
Trenutna potrošnja
:manje od 2.5 A (CD mod, 0.5 W
4 kanala)
Maksimalna izlazna snaga : 45 W x 4 (4 Ω)
:4 – 8 Ω
Otpor zvuènika
Pre-Amp izlazna voltaža
: 2.5 V (CD mod, 1 kHz, 0 dB)
Pre-Amp izlazni otpor : 200 Ω
Dimenzije (glavni ureðaj)
: 178(Š) x 50(V) x 160(D) mm
Težina (glavni ureðaj)
: 1.3 kg
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
Stereo Separation
FM Stereo Radio
AM (MW) Radio
: 87.5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz)
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
CQ-C1021NW/C1011NW/C1001NW
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Upute za uporabu
AM (LW) Radio
Raspon frekvencija
Upotrebljiva osjetljivost
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
CD Player
CQ-C1021N
UME
SEL
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
APM
Uzorkovana frekvenicja
: 8 puta prekosempliranja
DA pretvaraè
: 1 bit DAC System
Pick-up tip
: Astigma 3-beam
Izvor svjetla
: laserski poluvodiè
Duljina vala
: 790 nm
Raspon frekvencija
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to noise ratio
: 96 dB
Ukupna harmonijska iskrivljenost
: 0.01 % (1 kHz)
Wow i flutter
:ispod mjerljivih granica
Odvojenost kanala
: 75 dB
LOC
NO
MO
BAND
PWR
CT
R
SRC
1
2
MUTE/SQ
3
4
5
RANDOM
SCAN
6
REPEAT
AF
EG
DISP
TA
Panasonic vam želi dobrodošlicu u stalno rastuæu obitelj vlasnika elektonièkih ureðaja. Potrudili smo se pokazati vam sve
prednosti preciznih elektronièkih i mehanièkih ureðaja, koje smo proizveli od pažljivo odabranih dijelova, a proizveli su ih ljudi
ponosni na ugled kompanije kome su oni pridonijeli svojim radom. Znamo da æe vam ovaj proizvod pružiti mnogo sati uživanja, a
nakon što otkrijete kvalitetu, vrijednost i pouzdanost koju smo ugradili u prozvod, vi æete takoðer biti ponosni što ste èlan naše obitelji.
kom: 2
Vijak i matica za montažu
(YEJV014C002N)
Qom: 1
Okvir zamontažu
(FX0214C384ZA)
Odvojna ploèica
CQ-C1021NW
Kljuè/boja osvjetljenosti utora za disk
CQ-C1011NW
plava
crna
crvena
crvena
1 Odaberite radio AM mod.
CQ-C1001NW
(a “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
crna
zelena
2 Držite pritisnuto [DISP] (CT) dulje od 2
kom: 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
OPREZ
LASERSKO ZRAÈENJE KADA OTVORITE .
NE ZURITE U ZRAKU.
Napomene:
¡ Broj u zagradi koji se nalazi ispod
svakog naziva broj je za održavanje
i servisiranje.
¡ Pribor i njihovi pripadajuæi brojevi
mogu se mijenjati bez prethodne
obavijesti zbog unapreðenja.
¡Okvir za montažu i odvojna ploèica
postavljeni su na glavni ureðaj kod prijevoza.
Oprez
Ovaj aparat koristi laser.
Uporaba, kontrola ili podešavanje samog aparata
koji nije u skladu s opisom u ovim uputama,
izlaže korisnika djelovanju opasnog zraèenja.
(YFC054C079ZA)
kom: 1
Spojnik za napajanje
(YEAJ02874)
kom: 1
kom: 1 set
Modeli
Etikete s upozorenjima i njihov smještaj
Laser Product
Ploèica za otkazivanje zakljuèavanja
(FX0214C385ZA)
Jamstveni list
Funkcije
Boja prikaza
bljeskaju sati
Napomene:
¡ Secifikacije i dizajn su predmeti koji se mogu mijenjati bez
obavijesti zbog poboljšanja .
¡Neki crteži i ilustracije u ovim uputama mogu se razlikovati
od onih na vašem ureðaju .
Upute za uporabu
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C466ZA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C467ZA)
Ove upute za uporabu namijenje su za 3 modela CQ-C1021NW, CQ-C1011NW i CQ-C1001NW.Crteži u ovim
uputama predstavljaju model CQ-C1021NW ukoliko nije drugaèije navedeno. Slijedeæa tabla opisuje razlike
izmeðu 3 modela.
(CQ-C1021NW)
(English
(Deutsch
(Français
(Nederlands
(Svenska
(Italiano
(Español
(Dansk
kom: 1 set
Upute za instalaciju
24-satni sustav upotrebljava se na ovom satu.
Napomene:
¡Kada se na prikazu pojavi “NO CT” podesite
sat.
¡Kada primate FM Sustav radio podataka (RDS),
ssat automatski podešava CT (Clock Time)
servis.
¡ Hold down []] or [[] to change numbers rapidly.
sekunde.
Pribor
: YFM284C454ZA)
: YFM284C455ZA)
: YFM284C456ZA)
: YFM284C457ZA)
: YFM284C458ZA)
: YFM284C459ZA)
: YFM284C460ZA)
: YFM284C461ZA)
Priprema
Podešavanje sata
Napajanje
Prije nego proèitate ove upute
Razlike izmeðu 3
modela
English
Karakteristike
3 Podesite sate.
sati unešeni
[[]: podešava sate prema naprijed.
[]]: podešava sate prema natrag.
4 Pritisnite [DISP] (CT).
bljeskaju minute
5 Podesite minute.
Minute unešene
Etikete s upozorenjima
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Nemojte rastavljati ureðaj i nemojte
sami popravljati ureðaj.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ovaj ureðaj je vrlo složen, a koristi laser kako bi
dobio informaciju sa diska.Laser je pažljivo
zaštiæen tako da zrake ostaju unutar kutije.
Stoga nikada ne rastavljajte ureðaj i ne mijenjajte
njegove dijelove buduæi da se možete izložiti
utjecaju laserskih zraka i opasnom naponu.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
[[]: podešava minute prema naprijed.
[]]: podešava minute prema natrag.
6 Pritisnite [DISP] (CT).
završeno
kom: 1
Deck Ass’y (na ureðaju,
gornja strana)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
¡ Prije uporabe ovog proizvoda pažljivo proèitajte ove upute i saèuvajte ih za kasniju uporabu.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C454ZB TAMACO1004-1124
Printed in China
Osiguraè
Èišæenje
ureðaja
Održavanje
Ovaj proizvod je napravljen tako da zahtijeva minimum održavanja. Upotrijebite meku krpu za vanjsko
èišæenje. Nikada nemojte upotrebljavati otopine kao što su benzin, razrjeðivaè.
Ukoliko sumnjate da nešto nije u redu
Provjerite i postupite prema dolje opisanom.
Ako prijedlozi tabeli ne rješavaju problem, preporuèamo
vam da ga odnesete u najbliži ovlašteni Panasonic servisni
centar. Proizvod treba servisirati samo izuèeni tehnièar.
Za kontrolu i popravak obratite se profesionalcima. Panasonic
neæe biti odgovoran za nezgode koje su nastale zbog
neodržavanja ureðaja ili ako sami popravljate ureðaj nakon kontrole.
Ako ne uspijete zamijeniti osiguraè , posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Upozorenje
¡ Upotrijebite osiguraè s istom jakošæu (15 A). Uporaba zamjenskih ili osiguraèa s veæom jakosti ili
izravno spajanje ureðaja bez osiguraèa, može prouzroèiti požar ili ošteæenje ureðaja. Ako ne uspije
zamjena osiguraèa, posavjetujte se s najbližim ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
Problem
Protuprovalni sustav
(Anti-Theft System)
Skidanje prednje odvojne ploèice/Montaža
Ovaj ureðaj opremljen je prednjom ploèicom koja se može skidati. Skidanjem te ploèice radio postaje neupotrebljiv. .
Nema zvuka
Oprez
¡Prednja ploèica nije vodootporna. Ne izlažite ju
vodi ili pretjeranoj vlazi.
¡Ne vadite ploèicu dok vozite.
¡Ne stavljajte ploèicu na komandnu ploèu ili blizu
izvora visoke temperature.
Skidanje
¡ Ne dirajte spojeve na prednjoj ploèici ili na
ureðaju, jer to može prouzroèiti lagani elektrièni
udar.
¡ Ako prljavština ili strani predmeti doðu u dodir,
obrišite ih sa mekom i suhom krpom.
Montaža
1 Iskljuèite napajanje
1 Gurnite lijevu stranu odvojne ploèice
2 Pritisnite [ ]. Odvojna ploèica æe se otvoriti. na mjesto .
2 Pritisnite desni kraj odvojne ploèice dok
3 Povucite van prema sebi.
ne èujete “klik”.
2
1
1
Provjera
CUobièajeno
Nema napajanja
2
Mjere opreza
Rješevanje problema
Smetnje
Nema zvuka iz lijevog,
desnog, prednjeg,
ili stražnjeg zvuènika
Lijevi i desni
zvuk su
zamijenjeni
■ Prije uporabe sustava proèitajte pažljivo upute za uporabu
Upozorenje
¡ Nemojte upotrebljavati neispravan ureðaj,na primjer,
bez zvuka ili koji se dimi ili smrdi, što može prouzroèiti
eksploziju ili strujni udar. Odmah prestanite upotrebljavati
ureðaj i posavjetujte se s vašim prodavaèem.
¡ Nikada ne pokušavate sami popraviti ureðaj, jer je
to opasno.
Problem
Provjera
ovog ureðaja i svih ostalih dijelova vašeg audio sustava
za vozilo. One sadrže upute o tome kako sigurno i uspješno
upotrebljavati sustav. Panasonic ne prihvaæa nikakvu
odgovornost za bio koji problem koji je nastao zbog
toga što niste slijedili upute dane u ovom priruèniku .
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost važnih
uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti teške
Upozorenje
ozljede ili smrt.
■ Ovaj priruènik upotrebljava piktograf da bi se prikazalo
kako upotrebljavati sigurno ovaj proizvod i za upozorenja na
moguæe opasnosti zbog nepravilnog spajanja i upravljanja.
Znaèenje piktografa objašnjena je dolje. Važno je da upotpunosti
razumijete znaèenje piktografa da bi ispravno upotrebljavali
ovaj priruènik i sustav.
Oprez
Ovaj vas piktograf upozorava na prisutnost
važnih uputa za upravljanje i uputa za instalaciju.
Nepoštivanje uputa može prouzroèiti ozljeðivanje
ili materijalnu štetu.
● Iskljuèite funkciju utišavanja.
● Provjerite ožièavanje.
● Saèekajte da nestane rosa prije
nego ukljuèite ureðaj.
● Provjerite da li ispravno
uspostavljeno uzemljenje .
● Podesite balance i fader.
● Provjerite ožièavanje.
● Spojite ispravno kabel zvuènika.
Radio
Uèestale
smetnje
● Ugodite drugu postaju s
jakim valovima.
● Provjerite da li je montirana antena
ispravno uzemljena.
Pohranjeni podaci
su obrisani
● Memorija za pohranu je obrisana
da bi se vratila na originalnu tvornièku
podešenost, odpojen je spojnik
napajanja ili akumulator.
Nnema zvuka ili
se disk automatski izbacuje
● Ispravno umetnite disk.
● Oèistite disk.
Zvuk preskaèe,
loša kvaliteta
zvuka
● Oèistite disk.
Zvuk
preskaèe
zbog vibracija
● Maksimalan dopušteni nagibni kut
je 30°.
● Uèvrstite ureðaj.
Nemožete
izbaciti disk
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj
❑ Glasnoèu zvuka držite na odgovarajuæem nivou.
Glasnoèu držite dovoljno nisko tako da ste za vrijeme
vožnje svjesni ceste i stanja u prometu.
❑ Ovaj ureðaj je napravljen iskljuèivo za uporabu
u vozilu.
❑ Nemojte upravljati dulje vrijeme ureðajem
kada je iskljuèen motor vozila.
Ako dulje vrijeme upravljate audio sustavom kada je
iskljuèen motor vozila, ispraznit æe se baterija.
Disc Player
● Upalite motor. (Ili okrenite kljuè za
paljenja na ACC poziciju.)
● Provjerite ožièavanje. (Provjerite kabel
akumulatora,napajanja, uzemljenja itd.)
● Osiguraè je istrošen (Posavjetujte se
s najbližim Panasonic servisnim centrom.)
● Zatražite profesionalca da vam
zamjeni osiguraè .
● Provjerite da li ste uzeli jednako jak osiguraè.
Oprez
● Pritisnite [u]. Ako disk nije
izbaèen,posavjetujte se s najbližim
Panasonic servisnim centrom.
Prikaz poruka o grešci
(Disk se automatski izbacuje.)
Disk je prljav,ili okrenut naopako.
Disk je izgreben.
● Provjerite disk.
Zbog nekog razloga ne može se upravljati.
● Ako se ne vraæa na normalan postupak,
nazovite trgovinu gdje ste kupili ureðaj
ili najbliži Panasonic servisni
centar i zatražite popravak.
Upozorenje
Poštujte slijedeæa upozorenja kada
upotrebljavate ovaj ureðaj.
❑ Za vrijeme vožnje vozaè ne smije gledati prikaz
niti upravljati sustavom.
Gledanje prikaza ili upravljanje sustavom vozaèu æe odvratiti
pažnju od gledanja ispred vozila i može doæi do nesreæe. Uvijek
zaustavite vozilo na sigurnom mjestu i upotrijebite parkirnu
koènicu prije nego poènete gledati prikaz ili upravljati sustavom
❑ Upotrijebite odgovarajuæi izvor napajanja.
Ovaj proizvod je napravljen za rad s negativnim uzemljenim 12 V DC
sustavom akumulatora. Nikada nemojte upotrebljavati ovaj proizvod
s nekim drugim sustavima akumulatora, posebno 24 V DC sustavom akumulatora.
❑ Zaštite mehanizma diska.
Nemojte umetati nikakve strane predmete u utor na ovom ureðaju.
❑ Nemojte rastavljati ili mijenjati ureðaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ureðaj ili sami pokušavati popraviti
proizvod. Ako proizvod treba popraviti, posavjetujte se s vašim
prodavaèem ili ovlaštenim Panasonic servisnim centrom.
❑ Nemojte upotrebljavati ureðaj kada je pokvaren.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Odpojite kabel s negativnog terminala (–)
akumulatora prije instalacije.
Ožièavanje i spajanje s negativnim (–) terminalom akumulatora
može prouzroèiti strujni udar i ozljedu zbog kratkog spoja.
Neka vozila koja imaju sigurnosni sustav za struju imaju
posebne postupke odpajanja terminala na akumulatoru.
AKO NEÆETE POŠTIVATI POSTUPAK MOŽE DOÆI DO
NENAMJERNOG AKTIVIRANJA SIGURNOSNOG
SUSTAVA ZA STRUJU I TAKO SE MOŽE OŠTETITI
VOZILO I VI SE MOŽETE OZLIJEDITI ILI POGINUTI.
❑ Ureðaj nemojte izagati direktno suncu ili jakoj
vruaini.
Ako to napravite povisit æe se unutrašnja temperatura ureðaja
i može se pojaviti dim, vatra ili neka druga ošteæenja ureðaja.
❑ Proizvod nemojte upotrebljavati na mjestima
gdje je izložen vodi,vlazi ili prašini.
Kada se osiguraè istroši, izvadite ga i zamjenite ga s
osiguraèem koji je propisan za ovaj ureðaj, to treba uèiniti
kvalificirani serviser. Nepravilna zamjena osiguraèa može
proizvesti dim, vatru i ošteæenje proizvoda.
kvalificiranom osoblju u servisu.
Instalacija ovog ureðaja zahtjeva posebne vještine i
iskustvo. Da bi bili maksimalno sigurni, neka ga instalira
vaš prodavaè. Panasonic nije odgovoran za nikakve
probleme koji su naslali zbog toga jer ste sami instalirali ureðaj.
❑ Slijedite upute za instalaciju i ožièavanje proizvoda.
Ako neæete slijediti upute za instalaciju i ožièavanje
proizvod može prouzroèiti nesreæu ili požar.
❑ Pazite da ne oštetite žice.
Kod ožièavanja pazite da ne oštetite žice. Pazite da uhvatite
sa šasijom, vijcima i pokretnim dijelovi nema kao što su traènice
sjedala. Nemojte grebsti, vuai, savijati ili okretati žice. Nemojte
ih stavljati u blizini izvora topline ili stavljati teške predmete na njih.
Ako žice morate stavljati preko oštrih metalnih predmeta, zaštitite
ih žice tako da ih omotate s plastiènom vrpcom ili sliènom zaštitom.
❑ Za instalaciju upotrijebite odreðene dijelove i alat.
Upotrijebite isporuèene ili odreðene dijelove i odgovarajuæi
alat za instalaciju proizvoda. Uporaba dijelova koji nisu
isporuèeni ili nisu odreðeni može prouzroti ošteæenje ureðaja.
Pogrešna instalacija može prouzroèiti nezgodu,kvar ili požar.
Ako ureðaj izlažete vodi, vlazi ili prašini može se pojaviti
dim,vatra ili neka drugao šteæenja ureðaja. Posebno pazite
da se ureðaj ne smoæi u auto praonici ili za kišnih dana.
❑ Nemojte zatvarati zraène otvore ili ploèice ventilatora ureðaja
Blokiranje tih dijelova prouzroèit æe pregrijavanje unurašnjosti
ureðaja i može doæi do požara ili nekog drugog ošteæenja.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove
za instalaciju, uzemljenje i neke druge funkcije.
❑ Ureðaj nemojte instalirati tamo gdje je izložena
jakim vibracijama ili nestabilan.
❑ Zabranjena je instalacija proizvoda na poklopcu zraènog
jastuka ili na mjestima gdje smeta uporabu zaraènog jastuka .
❑ Prije instalacije proizvoda provjerite dovod,
spremnik za gorivo, žice za struju i ostale dijelove.
❑ Kut instalacije
Izbjegavajte nagnute ili jako iskrivljenu površinu za
instalaciju. Ako instalacija nije stabilna, ureðaj može pasti
dok vozite i može doæi do nesræe ili ozljede.
Nemojte upotrebljavati sigurnosne dijelove vozila
za gorivo,koènice, kuku, volan,pedale, zraèni jastuk (spremnik itd.)
za ožièavanje ili uèvršæivanje proizvoda ili njegovih dijelova.
Proizvod trebate instalirati u vodoravnom položaju s prednjima
krajem prema gore pod odgovarajuæim kutem ali ne veæim od 30.
Korisnik treba imati na umu mogu imati ogranièenja
kako i gdje treba instalirati ureðaj. Opširnije o tome
posavjetujte se s vašim prodavaèem.
Ako trebate otvoriti rupu na šasiji vozila da bi postavili ili
ožièali proizvod, najprije provjerite mjesta gdje su
žice spojene,spremnik za gorivo i žice za struju. Nakon
toga otvorite rupu izvana, ako je to moguæe.
❑ Zbog sigurnosti nosite rukavice. Prije instalacije
povjerite da li je ožièavanje završeno.
❑ Da nebi oštetili ureðaj, nemojte spajati napajanje
prije nego što je završeno kompletno ožièavanje.
❑ Nemojte spajati više od jednog zvuènika na komplet
žica za zvuènike. (osim kod spajanja na tweeter)
Ako je ureðaj pokvaren (nema napajanja,nema zvuka) ili nije u
normalnom stanju (unutra su strani predmeti, izložen je vodi, dimi ili
smrdi), odmah ga iskljuèite i posavjetujte se sa vašim prodavaèem. ❑ Nikada nemojte instalirati proizvod na mjestima
❑ Za izmjenu osiguraèa obratite se kvalificiranom osoblju u servisu.
Poštujte slijedeæa upozorenja kada instalirate.
❑ Za ožièavanje i instalaciju obratite se
gdje smeta vašem vidnom polju.
❑ Nikada nemojte upotrebljavati mrežni kabel za
napajanje neke druge opreme.
❑ Nakon instalacije i ožièavanje trebate provjeriti
normalan rad ostale elektriene opreme.
Nastavak uporabe u neispravnim uvjetima može prouzroèiti
požar, strujni udar ili saobraæajnu nesreæu.
❑ Ako instalirate na vozilo sa zraènim jastukom,
prije instalacije provjerite upozorenja i mjere
opreza koje je naveo proizvoðaè.
❑ Provjerite da žice ne smetaju vožnji ili ulasku i
izlasku iz vozila.
❑ Izolirajte sve vidljive žice da bi sprijeèili kratki spoj.
Direktna prodaja u Panasonic UK
Prodaja i informacije za pomoæ
Centar za brigu o kupcima
¡ Za kupce u Velikoj Britaniji: 08705 357357
¡Za kupce u Republici Irskoj: 01 289 8333
¡ Posjetite našu web stranicu za informacije o proizvodima
¡ E-mail: [email protected]
¡ Naruèite pribor i potrošne dijelove za vaš proizvod
s lakoæom i povjerenjem tako da nazovete naš
Centar za brigu o kupcima ponedjeljak - petak 9:00 17:30. (Osim praznika).
¡ Ili preko Internet apikacije za naruèivanje pribora
na www.panasonic.co.uk.
¡ Prima se veèina kreditnih i debitnih kartica.
¡ Sve tražene transakcije i sredstva distribucije direktno
omoguæava Panasonic UK Ltd.
¡ Ne može biti jednostavnije!
¡ Dostupno i preko Interneta direktna kupnja široke
lepeze gotovih proizvoda, opširnije o tome potražite
na našo web stranici.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement