Panasonic CQC1021NE, CQC1001NE, CQC1011NE Operating instructions

Panasonic CQC1021NE, CQC1001NE, CQC1011NE Operating instructions
Ezen utasítások elolvasása elŒtt
Specifikációk
Általános
FM Sztereo Rádió
Tápfeszültség
Frekvencia tartomány
Alkalmazható érzékenység
Sztereo elválasztás
: 12 V egyenáram (11 V – 16 V),
negatív földelés
Hangszín beállítás (basszus)
: ±12 dB (100 Hz)
Hangszín beállítás (magas)
: ±12 dB (10 kHz)
Áramfogyasztás
: Kevesebb, mint 2,5A (CD mód,
0,5 W 4 csatorna)
Maximális teljesítmény
: 45 W x 4 (4 Ω)
Hangszóró impedancia
:4 – 8 Ω
Az elŒerŒsítŒ kimenŒ feszültsége : 2,5 V (CD mód, 1 kHz, 0 dB)
Az elŒerŒsítŒ kimenŒ impedanciája : 200 Ω
Méret (FŒ egység)
: 178(Szél.) x 50(Mag.) x 160(Mély.) mm
Súly (FŒ egység)
: 1,3 kg
CQ-C1021NE/C1011NE/C1001NE
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (S/N 20 dB)
Használati utasítások
AM (LW) Rádió
Frekvencia tartomány
Alkalmazható érzékenység
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (S/N 20 dB)
BAND
UME
: 8-szoros oversampling
: 1 bites DAC rendszer
: Astigma 3-sugaras
: FélvezetŒ lézer
: 790 nm
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
: 96 dB
: 0,01 % (1 kHz)
SRC
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
SEL
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
APM
PWR
TA
6
CT
R
AF
EG
DISP
A három modell
különbségei
Frekvencia tartomány
Alkalmazható érzékenység
Magyar
AM (MW) Rádió
Lemez lejátszó
Ez a használati utasítás három modellre, a CQ-C1021NE-re, CQ-C1011NE-re és a CQ-C1001NE-re vonatkozik. Ha másképpen
nincs meghatározva, akkor az összes ábra ebben a használati utasításban a CQ-C1021NE modellre vonatkozik. A következŒ
táblázat írja le a három modell különbségeit.
JellemzŒk
A kijelzŒ színe
Modellek
CQ-C1021NE
CQ-C1011NE
CQ-C1001NE
Kék
Fekete
Fekete
Vörös
Zöld
Nyomógomb/lemeznyílás megvilágításának színe Vörös
(AM [LW/MW]/FM)”)
2 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább
a [DISP] (CT)-t.
Az órakijelzés villog
Megjegyzések:
¡ A fejlesztés miatt a specifikációk és tervezés minden értesítés
nélküli módosítás tárgyát képezik.
¡ Ennek a használati utasításnak némelyik ábrája vagy
illusztrációja különbözhet az ön termékétŒl.
Az óra beállításra került.
FIGYELMEZTETÉS
Tartozékok
Zár kioldó lemez
(Polska
(âe‰tina
(Magyar
(êÛÒÒÍËÈ
(FX0214C385ZA)
Mennyiség: 2
RögzítŒ csavar
(YEJV014C002N)
Mennyiség: 1 készlet
Beszerelési utasítások
Mennyiség: 1
RögzítŒ keret
(YFM284C468ZA)
(FX0214C384ZA)
Mennyiség: 1
Garancia kártya
Mennyiség: 1
Szegélylemez
Megjegyzések:
¡ Minden egyes tartozék alatt zárójelben
található szám megegyezik az alkatrész
karbantartási és szerviz számával.
¡ A tartozékok és azok alkatrészeinek
számai a fejlesztés miatt bármely
elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
¡ A szegély lemezt és a rögzítŒ keretet a
szállítás idejére a fŒ egységre
rögzítették.
Figyelmeztetés
FigyelmeztetŒ címke
Ez a termék lézert használ.
Az itt meghatározottakon kívüli bármely
ellenŒrzés, beállítás vagy folyamat végrehajtása
veszélyes sugárzást eredményezhet.
Lézer termék
Használati utasítások
3 Állítsa be az órát.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
A címke jelzései és helyei.
FELNYITÁSAKOR, LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
(YFC054C079ZA)
Mennyiség: 1
1 Válassza a rádió AM módját. (a “Rádió
(CQ-C1021NE)
: MérhetŒ szint alatt
: 75 dB
: YFM284C462ZA)
: YFM284C463ZA)
: YFM284C464ZA)
: YFM284C465ZA)
Az óra a 24 órás rendszert használja.
Megjegyzések:
¡ Akkor állítsa be az órát, amikor “NO CT” jelenik meg
a kijelzŒn.
¡ Ha FM Rádió Adat Rendszer (RDS) adását fogja, akkor a Clock
Time (Óra idŒ) szolgáltatás automatikusan beállítja az órát.
¡ A számok gyors változtatásához tartsa lenyomva a
[]] vagy a [[] gombot.
Mennyiség: 1
Feszültség csatlakozó
(YEAJ02874)
Mennyiség: 1
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Ne szedje szét a készüléket és saját kezıleg
ne kíséreljen meg semmiféle változtatást
rajta.
Ez a készülék egy bonyolult eszköz, amely lézer
hangszedŒt alkalmaz ahhoz, hogy a kompakt diszkek
felületérŒl összegyıjtse az információt. A lézert
gondosan körülvették védŒlemezzel, ezért a sugár a
készüléken belül marad. Sohase próbálja meg
szétszedni a lejátszót, vagy megváltoztatni az
alkatrészeit, mivel lézersugárzás vagy veszélyes
feszültség érheti.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Óra beállítás
Mintavételi frekvencia
DA áramátalakító
HangszedŒ típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvencia visszaadás
Jel-zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Ugatás és nyávogás
(sebesség ingadozás)
Csatorna elválasztás
A Panasonic üdvözli önt az általa gyártott elektronikai termékek tulajdonosainak folyamatosan növekvŒ családjában.
Arra törekszünk, hogy termékeinkkel a precíz elektronika és mıszaki technika elŒnyeit nyújtsuk önnek, amelyet gondosan kiválasztott
alkatrészekbŒl gyártunk és olyan szakemberek szerelnek össze akik büszkék a munkájuk jó hírnevére, amelyet a társaságunknál végzett jó
munkájukkal szereztek meg. Tudjuk, hogy ez a termék sok élvezetes órát fog önnek nyújtani miután felfedezi azt a minŒséget, értéket és
megbízhatóságot, amelyet beleépítettünk, és ön is büszke lesz, hogy a családunk tagjává vált.
CD lejátszó/rádióvevŒ készülék
: 87,5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (S/N 30 dB)
: 35 dB (1 kHz-nél)
ElŒkészület
[[]: az órát elŒreállítja.
[]]: az órát visszafelé állítja.
4 Nyomja meg a [DISP] (CT)-t.
A perckijelzés villog
5 Állítsa be a percet.
A perc beállításra került.
[[]: a percet elŒreállítja.
[]]: a percet visszafelé állítja.
6 Nyomja meg a [DISP] (CT)-t.
Befejezve
Meghajtó szerkezet
összeállítása
(A készülékben, felsŒ oldal)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt
kérjük tartsa meg a használati utasítást.
YFM284C464ZB TAMACO1004-1124
Nyomtatott -ban Kína
Karbantartás
Hibakeresés
A készülék
tisztítása
Ha valami hibát tapasztal
A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy minimális karbantartást igényeljen. Használjon száraz, puha
törlŒkendŒt a szokásos külsŒ tisztításhoz. Sohase használjon benzint, hígítószert vagy más oldószereket.
EllenŒrizze és kövesse az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor ajánlott a
készülék elvitele a legközelebbi felhatalmazott Panasonic szerviz
központba. A terméket csak képzett szakember javíthatja. A készülék
ellenŒrzését és javítását bízza szakemberre. A Panasonic nem vállal
felelŒsséget semminemı olyan balesetért, amely a készülék
ellenŒrzésének elhanyagolásából vagy a vevŒ által házilag végzett
ellenŒrzésbŒl és javításból ered.
Probléma
■ MielŒtt használatba veszi a terméket, olvassa el a készülékre
Figyelmeztetés
¡ A normálistól eltérŒ jelenségek jelentkezésekor ne használja a
készüléket, például, ha nincs hangja, vagy füstöl, vagy
kellemetlen szagot bocsát ki, mert ilyenkor gyulladás vagy
áramütés fordulhat elŒ. Azonnal fejezze be a készülék
használatát és forduljon a kereskedŒjéhez.
¡ Soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket, mert
annak elvégzése veszélyes.
EllenŒrzési pont
Probléma
Biztosíték
Ha a biztosítéka kiég, akkor forduljon a kereskedŒjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz központhoz.
Közös
Figyelmeztetés
¡ Használjon ugyanolyan teljesítményı biztosítékot (15 A). HelyettesítŒ biztosíték vagy nagyobb teljesítményı biztosíték
használata, vagy a készülék közvetlen csatlakoztatása biztosíték nélkül tüzet okozhat vagy a készülék károsodását
eredményezheti. Ha a kicserélt biztosíték kiég, akkor forduljon a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz
központhoz.
Nincs
tápfeszültség
Lopás elleni védelmi rendszer
Ez a készülék eltávolítható elŒlap lemezzel van felszerelve. Az elŒlap lemez eltávolításával a készülék teljesen mıködésképtelenné válik.
Figyelmeztetés
¡ Az elŒlap lemez nem vízálló. Ne tegye ki víznek vagy
túlzott nedvességnek.
¡ Vezetés közben ne távolítsa el az elŒlap lemezt.
¡ Ne helyezze az elŒlap lemezt a mıszerfal tetejére vagy
olyan hely közelébe, ahol a hŒmérséklet túl magasra
emelkedhet.
(Lopás elleni védelmi rendszer)
ElŒlap lemez eltávolítása/beillesztése
EllenŒrzési pont
Biztonsági információ
¡ Ne érintse az elŒlap lemez és a fŒ egység érintkezŒit,
mivel ez gyenge elektromos érintkezést eredményezhet.
¡ Ha szennyezŒdés vagy más idegen anyag kerül az
érintkezŒkre, akkor törölje le tiszta és száraz
törlŒruhával.
Eltávolítás
Beillesztés
1
2 Nyomja meg a [
1
Kapcsolja ki az egység fŒkapcsolóját.
]-t. Az elŒlap lemez
kinyílik.
2 Nyomja az elŒlap lemez jobb oldalát
2
1
2
● Indítsa el a motort. (Vagy fordítsa az indító
kulcsot ACC állásba.)
● EllenŒrizze a bekötést. (akkumulátor kábel,
feszültség kábel, földelŒ vezeték, stb.)
● Kiégett a biztosíték (Forduljon a legközelebbi
Panasonic szerviz központhoz).
● Kérje szakember segítségét a biztosíték
cseréjéhez.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy ugyanolyan
kapacitású biztosítékot használnak.
Nincs hang vagy a
CD automatikusan
kidobódik.
● Kapcsolja ki a némító funkciót.
● EllenŒrizze a bekötést.
● A készülék bekapcsolása elŒtt várjon,
amíg a páralecsapódás eltınik.
Hang ugrálása
rezgés miatt
● A maximálisan megengedett dŒlés szög
30 fok.
● Rögzítse a készüléket.
A lemez nem
dobatható ki
● Nyomja meg az [u]-t. Ha lemezt még
mindig nem adja ki, akkor forduljon a
legközelebbi Panasonic szerviz központhoz.
● EllenŒrizze, hogy a földelés helyesen
Nem jön hang a bal,
jobb, elülsŒ vagy
hátsó hangszóróból
● Állítsa be a balanszot és a fokozatos
lehalkítót.
● EllenŒrizze a bekötést.
van-e bekötve.
● Kösse be a hangszórót helyesen.
Rádió
Frekvencia zaj
Az elŒre
beállított
adatok
kitörlŒdtek
használatát és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és
mıködtetésbŒl eredŒ esetleges veszélyekre a használati
utasításban képekkel illusztrált leírások találhatók. A képekhez
tartozó szöveges magyarázat alul található. Ahhoz, hogy a
használati utasítást és magát a készüléket helyesen tudja
kezelni, fontos, hogy tökéletesen megértse a képekkel
illusztrált leírások tartalmát.
Figyelmeztetés
Ez a kép fontos használati és beszerelési
utasításokra figyelmeztet. Az utasítások figyelmen
kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Hang ugrálása,
gyenge a hang
minŒsége
● Helyezze be helyesen a lemezt.
● Tisztítsa meg a lemezt.
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe a
következŒ figyelmeztetéseket.
● Tisztítsa meg a lemezt.
Hibaüzenetek kijelzése
(A lemezt automatikusan kiadja.)
A lemez szennyezett, vagy fordítva van betéve.
A lemez karcolt.
● EllenŒrizze a lemezt.
● Hangoljon egy másik, magas
hullámintenzitású állomásra.
● EllenŒrizze, hogy az antenna rögzítési
pontja megfelelŒen földelt-e.
● Ha a feszültség csatlakozót vagy az
akkumulátort lecsatlakoztatja, akkor az
elŒre beállítás memória törlŒdik és a
készülék visszatér az eredeti gyári
beállításhoz.
Valamilyen ok miatt nem mıködik.
● Ha a normális mıködés nem állítható
helyre, akkor forduljon a
kereskedŒjéhez, vagy javítás érdekében
forduljon a legközelebbi szerviz
központhoz.
Figyelmeztetés
A készülék használatánál tartsa be következŒ
utasításokat.
❑ A hangerŒt tartsa a megfelelŒ szinten.
Tartsa a hangerŒt megfelelŒ szinten, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a közlekedési viszonyokra.
❑ Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való
használtra tervezték.
❑ Ne használja a készüléket huzamosabb ideig úgy,
hogy a motor kikapcsolt állapotban van.
A készülék hosszabb ideig tartó mıködtetése a motor
kikapcsolt állapotában az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
❑ Vezetés közben a vezetŒnek nem szabad a kijelzŒt
figyelnie vagy a rendszert mıködtetnie.
A kijelzŒ figyelése vagy a rendszer mıködtetése akadályozza
a vezetŒt abban, hogy a jármı elé nézzen és ez balesetet
okozhat. MielŒtt a kijelzŒt figyeli vagy a rendszert mıködteti,
mindig állítsa le a jármıvet biztonságos helyen és húzza be a
kéziféket.
❑ Alkalmazzon megfelelŒ tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negatív földeléssel
ellátott 12 V egyáramú akkumulátorral mıködjön. Sohase
mıködtesse ezt a terméket más akkumulátor rendszerekrŒl,
különösen 24 V egyenáramú akkumulátor rendszerrŒl.
❑ Védje a meghajtó mechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék
nyílásába.
❑ Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a terméket
ne saját maga próbálja megjavítani. Ha a készülék javításra
szorul, akkor forduljon az eladó márkakereskedŒhöz vagy a
javításra engedéllyel rendelkezŒ Panasonic Szerviz Központhoz.
❑ Ne használja a készüléket ha az mıködésképtelen.
Csúsztassa az elŒlap lemez bal oldalát a
helyére.
1
Figyelmeztetés
Ez a kép fontos használati és beszerelési
utasításokra figyelmeztet. Az utasítások figyelmen
kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
■ Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos
Lemez lejátszó
Zaj
A jobb és bal
oldali hang
felcserélŒdött.
addig, amíg egy kattanást nem hall.
3 Húzza maga felé.
Nincs hang
és egyéb alkotó részeire vonatkozó használati utasítást. Fontos
információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképpen
használhatja a készüléket biztonságosan és hatékonyan. A
Panasonic nem tehetŒ felelŒssé olyan problémákért, amelyek a
kézkönyv elŒírásainak be nem tartásából származnak.
Ha a készülék mıködésképtelen (nem kap feszültséget, nincs
hangja) vagy abnormális esetben (idegen tárgy került bele,
nedves lett, füstöl vagy furcsa szaga van), akkor kapcsolja ki
azonnal vagy forduljon az eladó márkakereskedŒhöz.
❑ Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is forduljon
képzett szervizbeli szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg az okot és szervizben
képzett szakember segítségével cserélje ki olyanra, amelyet
ehhez a készülékhez elŒírnak. A szakszerıtlen biztosítékcsere
füstölést, tızet és a termék károsodását eredményezheti.
A beszerelés során figyeljen a következŒ
figyelmeztetésekre.
❑ Beszerelés elŒtt a sarut vegye le az akkumulátor
negatív (–) pólusáról.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a bekötés
és beszerelés - rövidzárlat keletkezése miatt - elektromos
áramütést és sérülést okozhat. Számos személygépkocsi
elektromos biztonsági rendszerrel van felszerelve és ezeknél
különleges eljárást igényel az akkumulátor végpontjainak lecsatlakozatása.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM
TARTÁSA AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER
MÙKÖDÉSBE LÉPÉSÉT EREDMÉNYEZI, AMELY A JÁRMÙ
KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT
EREDMÉNYEZHET.
❑ Soha ne használja gépkocsi biztonsági
berendezéseit a beszereléshez, földeléshez és más
hasonló funkciókhoz.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit vagy azok
alkotórészeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák stb.) a termék vagy annak
tartozékainak a bekötéséhez vagy rögzítéséhez.
❑ Tilos a termék beszerelése a légzsák fedŒburkolatára vagy olyan helyre, ahol a légzsák mıködését
akadályozhatja.
❑ A termék beszerelése elŒtt ellenŒrizze a
csŒvezetékeket, benzintartályt, elektromos
vezetékeket és más alkatrészeket.
Ha a jármı karosszériáját ki kell lyukasztania ahhoz, hogy a
terméket odaerŒsítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor
elŒbb ellenŒrizze a vezetékek elhelyezkedését, az üzemanyagtartály és az elektromos vezetékek elhelyezkedését.
Amennyiben lehetséges, akkor kívülrŒl fúrja a szükséges
lyukat.
❑ Sohase szerelje be a terméket olyan helyre, ahol
kilátást zavarja.
❑ Sohase ágaztassa el a feszültség kábelt más készülék
energiával való ellátására.
❑ A beszerelés és bekötés után, ellenŒriznie kell a többi
elektromos eszköz helyes mıködését.
A készülék normálistól eltérŒ módon történŒ folyamatos
használata tüzet, elektromos áramütést vagy közlekedési
balesetet okozhat.
❑ Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni,
akkor a beszerelés elŒtt ellenŒrizze a jármı
gyártójának figyelmeztetéseit és instrukcióit.
❑ Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek nem
akadályozzák a vezetést és a jármıbe történŒ be- és
kiszállást.
❑ Szigetelje az összes szabadon lévŒ vezetéket, hogy
elkerülje a rövidzárlatot.
❑ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy
túlzott hŒnek.
EllenkezŒ esetben a készülék belsŒ hŒmérséklete
megnövekedik, amely füstöléshez, tızhöz és a készülék más
károsodásához vezethet.
❑ Ne használja a készüléket ott ahol víz, nedvesség
vagy por érheti.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi ki,
akkor az füstöléshez, tızhöz vagy a készülék más
károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra, hogy ne
érje víz a készüléket autómosáskor vagy esŒs napokon.
Beszereléskor tartsa be következŒ utasításokat.
❑ A bekötés és beszerelés elvégzését kérje képzett
szervizbeli szakembertŒl.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében, a készüléket a
márkakereskedŒjével szereltesse be. A Panasonic nem vállal
felelŒsséget azokért a problémákért, amelyek a készülék
sajátkezı beszerelésébŒl erednek.
❑ A termék beszelésénél és bekötésénél kövesse az
utasításokat.
A termék helyes beszerelésének és bekötésének utasításaitól
való eltérés balesetet és tüzet eredményezhet.
❑ Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a vezetékeket.
Bekötéskor, fordítson gondot arra, hogy a vezetékek ne
rongálódjanak meg. Óvja meg attól, hogy beszoruljanak a
jármı karosszériájába, csavarokba és mozgó alkatrészekbe,
mint például az ülés sínek. Ne sértse meg a szigetelŒ rétegét,
ne húzza, ne hajlítsa és ne csavarja a vezetékeket. Ne vezesse
Œket hŒ forrás közelében és ne helyezzen rájuk nehéz
tárgyakat. Ha a vezetéket éles fém éleken kell futtatnia, védje
a vezetékeket PVC szalaggal vagy hasonló védŒeszközzel
körbecsavarva.
❑ Az elŒírt alkatrészeket és eszközöket használja a
beszereléshez.
A mellékelt, illetve elŒírt alkatrészeket és a megfelelŒ
eszközöket használja a termék beszerelésekor. A mellékelt,
illetve elŒírt alkatrészektŒl eltérŒ alkatrészek használata a
készülék belsŒ károsodásához vezethet.
A hibás beszerelés balesetet, hibás mıködést vagy tüzet
eredményezhet.
❑ Ne zárja el a készülék levegŒzŒ nyílásait, illetve
hıtŒlemezeit.
Ezeknek a részeknek elzárása a készülék belsejének
túlmelegedését idézi elŒ és tüzet vagy más károsodást
okozhat.
❑ Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol erŒs
rezgésnek van kitéve vagy elhelyezése instabil.
Beszerelésnél mellŒzze a nem egyenes vagy erŒsen görbülŒ
felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil akkor vezetés közben
a készülék leeshet és ez balesetet vagy sérülést
eredményezhet.
❑ Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülsŒ oldalával felfelé
kell beszerelni kényelmes szögben, de az ne legyen több
mint 30 fok.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó
elŒírások vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a készüléket,
hová és hogyan kell beszerelni. Forduljon a kereskedŒjéhez a
további részletekért.
❑ Biztonsága érdekében használjon kesztyıt.
Beszerelés elŒtt bizonyosodjon meg arról, hogy a
bekötés tökéletes.
❑ A készülék károsodásának elkerülése érdekében, ne
csatlakoztassa a tápfeszültség csatlakozót a bekötés
teljes befejezése elŒtt.
❑ Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót egy
hangszóró kábel szetthez. (kivéve, ha magas
sugárzót csatlakoztat)
Általános
Rádió (AM [LW/MW]/FM)
Audio beállítás
BAND
CQ-C1021N
SEL
UME
APM
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
6
TA
[BAND]
hullámsávot választ a rádió forrásnál.
(APM) (Automata memória beállítás)
automata beállítást hajt végre a rádió forrásnál.
(2 másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
LOC
NO
MO
VO L
[▲] vagy [▼]
érték kiválasztás az audio menüben.
[SEL] (Kiválaszt)
az audio menüben választja ki a
tételeket.
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
beállítja a hangerŒt.
(MONO/LOC) (Mono/helyi)
Válassza a MONO/LOCAL be/kikapcsolást az
FM módban (Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább), és kapcsolja a LOCAL
be/kikapcsolást az AM (LW/MW) módban.
fénykijelzés, ha az FM sztereo jelet fog.
Hullámsáv
Frekvencia ElŒre beállítás száma
Kijelzés megváltoztatása
Nyomja meg [DISP]-t a kijelzés megváltoztatásához.
AM (LW/MW) mód:
CT
R
AF
Hullámsáv/frekvencia
kigyullad, ha a mono/helyi be van
kapcsolva.
DISP
EG
NO
MO
E/TRACK
TUN
PWR
1
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
CT
R
AF
EG
1
DISP
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás:
18)
(ROCK) gyors és kemény hangzás:
kiemeli a basszust és a magas hangokat.
Lemez lejátszó
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás: 18)
Nyomja meg a [VOLUME▲]-t vagy a [VOLUME▼]-t.
[SRC] (Forrás)
forrásválasztás.
(Beállítási tartomány: –12 dB-tŒl +12 dB-ig 2 dBként, Alapbeállítás: 0 dB)
kiválasztásához.
2
Balansz
[▲]: Jobb oldal hangsúlyozott
[▼]: Bal oldal hangsúlyozott
(Beállítási tartomány: 15 szint egyenként.
Alapbeállítás CNT (közép))
[▲]: ElŒl hangsúlyozott
[▼]: Hátul hangsúlyozott
TA HangerŒ
beállítás
(Beállítási tartomány: 1-tól 40-ig, Alapbeállítás:
18)
Megjegyzés: Az SQ beállításnál a basszus és a magas
hang befolyásolhatja egymást. Ha az ilyen hatás a hang
torzulását okozza, akkor állítsa be újra a basszust/magas
hangot vagy a hangerŒt.
[▲]: Növekszik
[▼]: Csökken
Megjegyzés: Ha az elülsŒ-hátsó balansz (fader) elülsŒre van állítva, akkor a hátsó elŒerŒsítés lecsökken.
TA
6
R
AF
EG
DISP
[DISP] (Kijelzés)
a kijelzŒn lévŒ információ
megváltoztatása.
[TUNE ]] [TUNE []
a frekvencia le/fel. (KeresŒ hangoláshoz 0,5
másodpercnél tovább tartsa lenyomva, majd
engedje fel.)
PS
CT
RDS mód:
PS (Program Szolgáltatás neve)
Hullámsáv/frekvencia
Maximálisan 6 állomás állítható be, külön az AM (LW/MW),
FM1, FM2-nél, valamint az FM3-nál.
Az elŒre beállított állomások egyszerıen elŒhívhatók az [1]tŒl [6]-ig gombok megnyomásával.
3 Válasszon állomást.
Frekvencia beállítás
[TUNE ]]: Alacsonyabb
[TUNE []: Magasabb
Megjegyzés: KeresŒ hangoláshoz bármelyiket 0,5
másodpercnél tovább tartsa lenyomva, majd engedje fel.
Mono/helyi kiválasztás
Mono: Lecsökkenti a zajt, ha gyenge jelet fog.
Helyi: Csak az erŒs jelı állomásokat keresi a keresŒ
hangolásnál.
FM rádióadás.
Tartsa lenyomva [PTY] (MONO/LOC)-t 2
másodpercnél tovább, hogy módot változtasson.
(Alapbeállítás)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Automata elŒre beállítás memória
(APM)
AM (LW/MW) rádióadás.
Nyomja meg a [PTY] (LOC)-t a mód
megváltoztatásához.
LOCAL OFF
(Alapbeállítás)
Állomások kézi beállítása
1 Hangoljon az állomásra.
2 Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a
[1]-tŒl [6]-ig a megfelelŒ elŒre beállítás
gombot.
Ezzel a mıvelettel, a jó vétellel rendelkezŒ állomások
automatikusan tárolódnak az elŒre beállítás memóriában.
1 Válasszon egy hullámsávot.
2 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább
a [BAND] (APM)-t.
(egyet villan)
Megjegyzés: Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
Az állomások beállítása után a legjobb vételi viszonyt
nyújtó elŒre beállított állomások mindegyikét 5
másodpercig fogja (SCAN – Pásztázás). A pásztázás
leállítására, nyomja meg az [1]-tŒl [6]-ig gomb egyikét.
Megjegyzés: Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
LOCAL ON
Az elŒre beállított állomásra való hangolás érdekében nyomja
meg [1]-tŒl [6]-ig a megfelelŒ elŒre beállítás gombot.
Rádió Adat Rendszer (RDS) az FM adásoknál
[u] (Eject (Kiadás))
kiadja a lemezt.
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
6
TA
AF
EG
DISP
[DISP] (Kijelzés)
váltja a képernyŒ
információit.
kapcsolja ki az autóján az ACC-t és utána kapcsolja be újra és
nyomja meg a [u] Eject (Kiadás)-t.
¡ Ez a készülék nem támogatja az MP3 és WMA lemez
lejátszását.
¡ Ez a készülék nem támogatja az CD szöveg kijelzését.
¡ Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemeznyílásba.
1 A lemez lejátszó kiválasztásához nyomja
meg az [SRC]-t.
2 Válassza ki a kívánt részt.
AF (Alternatív frekvencia)
A rendelkezésre álló összes zeneszám véletlenszerı
sorrendben kerül lejátszásra.
Nyomja meg [4] (RANDOM)-t.
Pásztázó lejátszás
Sorrendben minden egyes zeneszám elsŒ 10 másodperce
kerül lejátszásra.
Nyomja meg a [5] (SCAN)-t.
Törléshez nyomja meg ismét.
IsmétlŒ lejátszás
Az aktuális zeneszámot ismétli.
Nyomja meg a [BAND] (y / 5)-t.
TA (Közlekedési hírek)
Törléshez nyomja meg ismét.
Ha a TA mód aktív (
fénykijelzés), akkor a következŒ
funkciók állnak a rendelkezésére.
Nyomja meg a [6] (REPEAT)-t.
Törléshez nyomja meg ismét.
Megjegyzés a CD/CD adattárolókról
Törléshez nyomja meg ismét.
Ha kereskedelmi CD-ket használ, akkor
ezeknek a jobb oldalon bemutatott
jelzések valamelyikével kell rendelkeznie.
Némely szerzŒi jogilag védett zenei CD
nem játszható le.
Hogyan fogja meg a lemezt
¡ Ne érintse a lemez alsó oldalát.
¡ Ne karcolja a lemezt.
¡ Ne hajlítsa a lemezt.
¡ Ha nem használja, tegye vissza a tartójába.
Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket.
Ne hagyja a lemezeket a következŒ helyeken:
¡ Közvetlen napsütésben
¡ Gépkocsi fıtŒ részen
¡ Szennyezett, poros és nyirkos helyeken
¡ Üléseken és a mıszerfalon
A lemez tisztítása
Használjon száraz, puha törlŒruhát és azzal a közepétŒl a széle
felé haladva tisztítsa.
Ne helyezzen a lemezeire pecséteket vagy
címkéket.
Ne írjon a lemezre golyóstollal vagy más kemény
hegyı tollal.
¡ Ha a vétel gyenge, akkor a készülék automatikusan
ráhangol a jobb vételi viszonyokat nyújtó állomásra.
¡ Ha APM-met hajt végre, akkor csak RDS állomásokat
választja ki.
¡ Ha elŒre beállított állomást hív elŒ, a legjobb vételı
állomásokat automatikusan kiválasztja. (BSR Legjobb
Állomás Keresés)
Megjegyzések:
¡ Az AF érzékenység állítható.
¡ Az AF rendelkezésére álló tartomány beállítható.
(A pásztázás közben villog).
¡ Ha nem TP állomást fog vagy gyenge vételt nyújtó TP
állomásnál, a készülék a TP állomást automatikusan megkeresi és a TA módra történŒ rögtöni átváltással fogja.
¡ Ha állomáskeresést vagy APM-t hajt végre, akkor csak a TP
állomásokat választja ki.
Szünet
Megjegyzés a lemezekrŒl
Megjegyzés: Tartsa valamelyiket lenyomva a gyors
elŒre/gyors visszalépés érdekében.
Óra kijelzése
Véletlenszerı lejátszás
Zeneszám választás
Nyomja meg [TRACK 6] / [TRACK 7]t.
¡ A TA beállítása azt eredményezi, hogy amikor elkezdŒdnek
a közlekedési hírek, akkor a készülék, bármilyen módban
van is, automatikusan rádió módba kapcsol és közlekedési
híreket kezdi el sugározni. Amikor a rádió közlekedési hírei
befejezŒdnek, a készülék visszatér az elŒzŒ módba. (TA
készenléti mód)
PTY (Program típus)
Ha a PTY mód aktív, akkor a következŒ funkciók állnak a
rendelkezésére.
AF szint
Nyomja meg [AF]-t az AF szint
kiválasztásához.
Alacsony szintı AF mıködési érzékenység. (Alapbeállítás)
Magas szintı AF mıködési érzékenység.
A [TA]-t lenyomva kapcsolja a TA-t be és
ki.
PTY be/ki
Csak közlekedési információ
(TA némítás)
Ha FM módban a TA aktív és csak a közlekedési
információkat kívánja hallgatni, akkor állítsa a hangerŒ
szabályozót 0-ra.
Ha a közlekedési információk sugárzása elkezdŒdik, akkor a
hangerŒ a TA hangerŒ szintre vált. (a “Audio beállítás”)
Részletes PTY választás
Megjegyzés: PTY nyelve választható.
A [PTY] megnyomása be és kikapcsolja a
PTY módot.
Az RDS egyéb funkciói
CT (Óra idŒ)
Az óra automatikusan beállítódik.
Program keresés PTY alapján
PS (Program Szolgáltatás Neve)
A frekvenciához hasonlóan a sugárzott állomás neve is
megjelenik.
Programok kereshetŒk az eredetileg beállított PTY alapján.
EON (Kiemelt egyéb hálózat)
A PTY kiválasztására a PTY módban nyomja
meg [1] - [6]-t.
Az RDS információk az aktuális helyzetnek megfelelŒen
állandóan frissülnek.
EON-TA
Az aktuális és más hálózati állomásokról származó közlekedési
hírek is foghatóak.
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Ha vészhelyzeti bejelentés vételére kerül sor, az a képernyŒn
automatikusan kijelzésre kerül.
AF Tartomány (Régió)
Tartsa lenyomva az [AF] (REG: Régió)-t 2
másodpercnél tovább, hogy a régió módot
be/ki kapcsolja.
REG OFF:
A régión kívüli programok frekvenciái szintén
megváltoznak (Alapbeállítás).
REG ON:
Csak a régión belüli programok frekvenciái
változnak.
PI keresés (Program Azonosító Keresés)
Amikor egy RDS állomás AF hálózatára nincs szükség.
TA be/ki
¡ A fogott állomás PTY-je megjelenik.
¡ A PTY alapján tud programokat keresni.
Megjegyzések a CD-R/RW-krŒl
¡ A CD írók használatával (CD-R/RW meghajtók) készített a
CD-R/RW lemez lejátszásánál problémák adódhatnak, amelyek a rögzítés tulajdonságaival vagy lemez felszínének a
szennyezŒdésével, illetve karcolásával, stb. hozhatók
összefüggésbe.
¡ A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hŒfoknak
és a magas páratartalomnak, mint a zenei CD-k. Tartós
tárolásuk az autóban károsíthatja azokat és lehetetlenné
teszi lejátszásukat.
¡ A készülék némely CD-R/RW lemezt nem tud rendesen
lejátszani az író programok, CD írók (CD-R/RW meghajtók)
és a lemezek összeférhetetlensége miatt.
¡ Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket, ha
a lemezírás nincs lezárva.
¡ Ez a lejátszó nem tud olyan CD-R/RW lemezeket lejátszani,
amelyek CD-DA-n kívül más adatokat tartalmaznak
(MP3/WMA, Videó CD, stb.)
¡ MielŒtt CD-R/RW lemezt használ, ellenŒrizze az arra
vonatkozó utasításokat.
TA (Közlekedési
Hírek)
ismétlés kijelzése
CT
R
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
((Véletlenszerı)/(Pásztázó)/(Ismétlés)) kapcsolja az egyes lejátszási módokat be/ki.
¡ Ha kijelzŒ
ég, ne helyezzen be lemezt.
¡ Tekintse meg a “Megjegyzés a lemezekrŒl”
bekezdést.
¡ Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezeket.
¡ Ha 8 cm-es lemezt helyezett be és nem tudja kiadatni, akkor
Lejátszási mód kijelzése (Alapbeállítás)
Ha az AF mód aktív (
fénykijelzés), akkor a következŒ
funkciók állnak a rendelkezésére.
kijelzŒ
Figyelmeztetés
A kijelzés megváltoztatásához nyomja meg [DISP]-t.
AF (Alternatív frekvencia)
1
Néhány FM állomás olyan plusz adatokat sugároz, amelyek
RDS kompatibilisek. Ilyen adatokat használva ez a
rádiókészülék hasznos funkciókat kínál.
A rendelkezésre álló RDS szolgáltatás régiókként változik.
Kérjük, értse meg, hogy amennyiben az Ön régiójában az RDS
szolgáltatás nem áll rendelkezésre, akkor a következŒ
szolgáltatások sem érhetŒk el.
Az RDS állomások vételével a következŒ funkciók állnak a
rendelkezésére.
Mi az RDS?
UME
MUTE/SQ
Hasznos funkciók, mint pl. AF, TA, PTY elérhetŒk az RDS-sel (Rádió Adat Rendszer) rendelkezŒ területeken.
Kijelzés megváltoztatása
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
PWR
Lejátszási idŒ
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
Véletlenszerı, Ismétlés,
Pásztázás
BAND
random (véletlenszerı)
kijelzése
Lejátszó kijelzŒje
Nyomtatott oldal [TRACK s] [TRACK d]
átugrik az elŒzŒ/következŒ zeneszámra a
lemez lejátszón.
Tartsa valamelyiket lenyomva a gyors vissza/gyors elŒre lépés érdekében.
Lemez nyílás
a lemezt az írott oldalával felfelé helyezze be.
Megjegyzés: Lemez behelyezésekor a készülék
automatikusan bekapcsol.
Mıveleti folyamat
Nyomja meg [BAND]-t a hullámsáv
választáshoz.
ElŒre beállított állomás választás
Lemez lejátszó
[SRC] (Forrás)
hangforrás kiválasztás.
REPEAT
ElŒre beállítás gombok [1]-tŒl [6]-ig.
a rádió forrás elŒre beállított állomásait
választja és rögzíti az aktuális állomást. (2
másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
1 Nyomja meg az [SRC]-t a rádióforrás
[▲]: Növekszik
[▼]: Csökken
KI: Nyomja meg a [MUTE]-t ismét.
SEL
5
Magas hang
kigyullad, ha a némítás be van kapcsolva
SRC
SCAN
4
CT
Fokozatos lehalkító
(ElülsŒ-hátsó balansz)
(VOCAL) tiszta hangzás:
kiemeli a közép hangokat és kissé kiemeli a
magas hangokat.
Némítás
APM
RANDOM
[▲]: Növekszik
[▼]: Csökken
(Beállítási tartomány: 15 szint egyenként.
Alapbeállítás CNT (közép))
(POP) Széles tartományú és mély hangzás:
Mérsékelten emeli ki a basszus és a magas
hangokat.
HangerŒ beállítás
(y / 5) (Szünet/Lejátszás)
kapcsol a lejátszón a
szünet/lejátszás között.
3
Hullámsáv/frekvencia
[▲]: Fel
[▼]: Le
(Beállítási tartomány: –12 dB-tŒl +12 dB-ig 2 dBként, Alapbeállítás: 0 dB)
Audio menü
(FLAT) Sima frekvencia visszaadás:
egyik részt sem hangsúlyozza ki.
(Alapbeállítás)
fénykijelzés.)
2
FM (nem RDS) mód:
Basszus
Nyomja meg az [SRC]-t a hangforrás változtatásához.
BE: Nyomja meg a [MUTE]-t. (
[▼]–t.
HangerŒ
Forrás kiválasztás
Rádió
3 Beállításhoz nyomja meg [▲] vagy
nyomja meg a [SEL]-t.
Az SQ egy olyan funkció, amellyel gombnyomásra a
hallgatott zenéhez illŒ különbözŒ hangtípusokat tud
elŒhívni.
Tartsa lenyomva az [SQ]-t 1 másodpercnél tovább,
hogy az alábbi hangzás típusokból választhasson:
Tápfeszültség be: Nyomja meg a [SRC] (PWR)-t.
Tápfeszültség ki: 1 másodpercnél tovább
tartsa lenyomva a [SRC] (PWR)-t.
1
CT
Megjegyzés: Ha 5 másodpercnél tovább nem történik mıvelet az audio menüben (2 másodperc a FŒ hangerŒ
beállításban), akkor a kijelzés visszatér az alaphelyzetbe.
SQ
Állítsa autójának indítókapcsolóját ACC vagy ON (be) helyzetbe.
MUTE/SQ
SRC
Nyomja meg a [SEL]-t az audio menü képernyŒn való kijelzésére.
2 A beállítandó mód kiválasztásához
[MUTE]
ki-/bekapcsolja a némítást.
(SQ)
választja ki a hang típust (SQ).
(1 másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
Tápfeszültség be/ki
Általános használat
PWR
Ha az elŒre beállított állomásra hangolva a program vétele
gyengévé válik, nyomja meg ismét ugyanazt az elŒre beállítást
jelzŒ gombot. Elindul a jobb vételt nyújtó, ugyanazon állomás
keresése.
Törléshez nyomja meg ismét ugyanazon elŒre beállítás
számának a gombját.
Megjegyzés: A PI kereséshez, elŒször törölje a TA módot,
azután hajtsa végre a PI keresést.
1
2
PTY (Program Típus)
[SRC] (Forrás)
hangforrás választása.
(PWR) (Tápfeszültség)
ki-/bekapcsolja a tápfeszültséget.
2
SEL
PTY
D·M
Állomás beállítás
MUTE/SQ
SRC
APM
UME
UME
SEL
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
VO L
VO L
APM
BAND
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
CQ-C1021N
Mıveleti folyamat
BAND
[DISP] (Kijelzés)
kilépteti az audio menübŒl.
LOC
Rádióforrás kijelzés
CT (Óra idŒ)
3
4
5
6
Program Típus
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Tartalom
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
A [BAND] lenyomásával ugyanazon PTY-ben egy másik
állomás kereshetŒ.
Megjegyzés:
¡ Ha nincs megfelelŒ program típusú állomás, akkor a
“NONE” felirat jelenik meg.
¡ A kívánt PTY 5 másodpercre megjelenik.
¡ Az elŒre beállítás tartalma változtatható.
1 A PTY választáshoz nyomja meg a []]
vagy a [[]-t.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 Nyomja meg a [BAND]-t.
Keresés elkezdŒdik.
Megjegyzés:
¡ A keresés leállításához nyomja meg a [BAND] (SET)-t.
¡ Ha nincs megfelelŒ program típusú állomás, akkor a
“NONE” felirat jelenik meg.
ElŒre beállított PTY megváltoztatása
Kívánsága szerint az eredeti PTY beállítások
megváltoztathatóak.
1 Válassza ki a rögzítendŒ PTY-t.
2 Kövesse a közönséges rögzítési
mıveleteket. (a “Állomás beállítás” “Rádió
(AM [LW/MW]/FM)”-nél)
PTY Nyelv kiválasztás
A kijelzŒn megjelenŒ nyelv választható (angol vagy svéd).
1 Tartsa lenyomva a [SEL]-t 2 másodpercnél tovább.
2 Nyomja meg az [▲] vagy az [▼]-t.
Polska
Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/
Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)
Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±)
bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla
●Przed montazæem sprawdz; dzia¬anie radia pod¬açczonego prowizorycznie
do anteny i g¬oóniko;w.
Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.
●Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
CD Player/Receiver
CQ-C1021NE/C1011NE/C1001NE
z¬açcza innego nizæ ISO)
●Beszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával
ellenŒrizze a rádiót
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
●èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
BAND
SEL
PWR
: horyzontalny
: 0 - 30°
Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m
záporn˘m (–) pólem.
Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.
: horizontálnû
: 0 - 30°
SRC
PTY
D·M
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
TA
6
CT
RE
AF
G
DISP
(CQ-C1021NE)
Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+)pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.
: vízszintes
: 0 - 30°
: ÉÓËÁÓÌڇθ
: 0 - 30°
Instrukcja instalacji
montáÏi
Návod
vod k mont
montáÏ
áÏi
Beszerelési
utasítások
sok
Beszerel si utas
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(pro ne-ISO konektor)
30°
ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.
Zajistûte uvolnûné kabely.
Kizárólagosan 12 V akkumulátorról mıködik negatív
(–) földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén
csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT).
(nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
●Przestrzen; montazæowa
●MontáÏní prostor
●Rögzítés helye
●èÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Magyar
(pro ne-ISO konektor)
êÛÒÒÍËÈ
●Kaçt montazæu od boku do boku
od przodu do ty¬u
●Úhel montáÏe
zleva doprava
vorne-hinten
●Rögzítési szög
Két oldal irányban
Hátsó elülsŒ irányban
●ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
UME
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
VO L
Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç
(dla z¬açcza innego nizæ ISO).
Wszystkie odizolowane przewody
zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.
Zajistûte uvolnûné kabely.
âe‰tina
Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.
E/TRACK
TUN
Przed montazæem/Pfied instalací/
Beszerelés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ
ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·‡Ú‡ÂË
Ò ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Í‡ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.
(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û
·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5
mm {ÏÏ} ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡
̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.
Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie
za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r.
Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a
âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.
DIdeiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és
a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek
ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q Ë
Ó·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
Numer./â./
Szám./‹
Wyglaçd
ç /Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer./â./
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó Szám./‹
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Kieszen; montazæowa
MontáÏní zásuvka
RögzítŒ keret
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ FX0214C384ZA
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Wyglaçd
ç /Obrázek/ llos:c:/Poãet/
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó
1
Obramowanie
âelní rámeãek
Szegélylemez
é·‡ÏÎÂÌËÂ
YFC054C079ZA
1
Âruba monta˝owa (5 mmø)
MontáÏní ‰roub (5 mmø)
RögzítŒ csavar (5 mmø)
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø)
YEJV014C002N
1
P¬ytka zwalniania blokady
Odji‰Èovací destiãky
Zár kioldó lemez
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
FX0214C385ZA
2
Z¬açcze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
YEAJ02874
1
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
●Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
●Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
●MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C468ZC
TAMACO1004-2055
Printed in China
Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê
Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ostrze˝enie ● Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc;
pokaleczenia sieç.
● Wykonaj po¬açczenia elektryczne
przed rozpoczeçciem montazæu.
Upozornûní ● PouÏívejte ochranné rukavice.
● Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû
1
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.
éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
2
Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q
Odegnij zaczepy montazæowe.
Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky.
RögzítŒ keret q behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítŒ füleket
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.
ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés ● Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt
a kábelek bekötése megtörtént.
ÇÌËχÌËÂ
● ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
● ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.
3
Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó
q
Odegnij odpowiednie zaczepy, aby
zamocowac; urzaçdzenie bez
Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak
jednotku na místû.
Hajlítsa ki a megfelelŒ
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
ᇄ˷‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍ
ÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁ
Á‡ÁÓ.
Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③
Zapojte napájecí kabel ③
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó dugót ③
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ ③
Przymocowanie
q Przykreçc; s;rub´ monta˝owaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.
g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.
Pfiipevnûní hlavní
q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.
q
jednotky
w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do
pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.
A fŒ egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ
egységbe
w Rögzítse a tızfalhoz
e Pattintsa be mindegyik jobb és baloldali rugós csíptetŒt
äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó q ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.
·ÎÓ͇
w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
e Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.
1
Zdejmij p∏yt´ czo∏owà.
OdstraÀte ãelní panel.
Távolítsa el az elŒlap
lemez.
ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ
ÔË·Ó‡.
2
Zdejmij obramowanie ④.
OdstraÀte ãelní rámeãek
④.
Távolítsa el a
szegélylemezt ④.
ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌË ④.
3
Zwalnianie blokady
w
e
4
4
q
w
q
q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady
t tak, aby us∏yszeç klikni´cie.
w Pociaçgnij urzaçdzenie
g¬o;wne.
Odji‰tûní západek
4
44
w
e
Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ej
Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
Rögzítés a tızfalhoz
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destiãky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
3mm
Clank!
Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vloÏky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
Wkreçt samogwintujaçcy (Opcja)
Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)
Csapoló csavar (opcionális)
ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)
Zadní destiãka (volitelné)
Hátsó szorító lemez (opcionális)
ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Gumowa podk¬adka (Opcja)
Gumová vloÏka (volitelné)
Gumi hüvely (opcionális)
êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w Ceownik
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w (znajdujaçcy sieç w samochodzie)
Zadní drÏák
(dodávan˘ s automobilem)
Hátsó rögzítŒ konzol
Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja) Do urzaççdzenia
(az autó tartozéka)
·estihranná matice (volitelné) K jednotce
ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Hatszögletı anyacsavar (opcionális) Az egységhez
(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)
òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË) ä ÔË·ÓÛ
Do urzaççdzenia
K jednotce
Az egységhez
ä ÔË·ÓÛ
Breekpunt
Znaãkovací bod
Húzza meg a fo
egységet.
MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍ
ÔÛÌÍÚa
5
5
6
Zak¬adanie obramowania ④
Instalace ãelní rámeãek ④
A szegélylemez ④ rögzítése
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl ④
Pod¬açczenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel visszakötése
èÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ
Ostrze˝enie
Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie
dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z
przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w
wentylacyjnych na urzaçdzeniu.
Upozornûní
Pokud tento pfiístroj instalujete do palubní
desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna
dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby
nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho
následnému po‰kození. Nezakr˘vejte
ventilaãní otvory na pfiístroji.
Figyelmeztetés
Ha ezt az egységet mıszerfalba szereli be,
akkor annak érdekében, hogy elkerülje a
túlmelegedésbŒl származó károsodást
biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ
levegŒáramlást úgy, hogy a készülék
egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθ
ÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂ
ÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku
t, dokud neusly‰íte cvaknutí.
w Zatáhnout za hlavní
jednotku.
w
A zár kioldása
q Nyomja be a zár kioldó lemezt
t addíg amíg kattanást
nem hall.
w Húzza meg a fo egységet.
ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl
q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl
ÒÚÓÔÓÂÌËfl t ‰Ó ˘ÂΘ͇.
w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.
4
Wyciaçgnij urzaçdzenie
chwytajaçc je oburaçcz.
Vytáhnûte jednotku
obûma rukama.
Húzza kifelé a készüléket
mindkét kezével.
Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÔË·Ó.
Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Ostrze˝enie
Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;.
Upozornûní
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa
a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
ÇÌËχÌËÂ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)
1
3
2
Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym
centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku
Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.
Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel
rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg
a biztosíték cseréjét.
è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl
Í ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ».
çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.
Antena
Anténa
Antenna
ÄÌÚÂÌ̇
C1 :
(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)
Przewo;d t¬umienia zewneçtrznego
C3 :
(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(è‡‚.)
Do linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.
(Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/
(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowania
Gdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,
przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.
Kabel externího dálkového ovládaãe
Pokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením
tohoto v˘robce zkontaktujte.
KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás
elŒtt forduljon a gyártóhoz.
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË
«è‡Ì‡ÒÓÌËÍ», ÒΉÛÂÚ ÔÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.
Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)
V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)
ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)
ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó
͇·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl (Á‡‰ÌÂÂ)
A7 :
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje,
napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.
KülsŒ némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer Navi Mute némító
kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇
ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ»
ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.
(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)
Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáram
ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
ACC
A8 :
A
A
A
A
BATTERY 15A
A4 :
A
(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)
Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5 :
B
(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)
Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.
Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.
A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.
(Niebieski)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény
K mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)
Kabel k ovládání relé zesilovaãe
K v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)
Motor antenna relé vezérlŒ kábel
Motor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)
ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.
Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)
A
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ
ä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl
Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)
ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ
ä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)
B7 :
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)
Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní prav˘ + (Fialov˘)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)
Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
IGN (zap¬on) lub ACC
(akumulator) napieçcie 12 V
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12V
IGN vagy ACC 12V
áramforrás
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)
●Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi
A4
ISO.
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) ●Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
●W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone (❈)
taómaç izolacyjnaç.
Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B,
skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.
(❈)
-
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12V
GN vagy ACC 12V
feszültség
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
L
Upozornûní (konektor ISO)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B
A7
Bez po¬açczenia
Îádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
ÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)
Baterie 12V (NepfietrÏité napájení)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory.
Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více
Impedance: 4 - 8 Ω
●Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více
R
●ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W {ÇÚ} ËÎË ·ÓÎÂÂ
àÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 - 8 Ω {éÏ}
●ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
●A feszültség csatlakozó tı elrendezése megfelel
az ISO standardnak
●Kérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek
elrendezése megfelel az ISO standardnak
●Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje
meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelŒen.
●Bekötés után, szigetelje a (❈)-al jelölt részt szigetelŒ
szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ àëé)
A4
●Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.
Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcej
Impedancja> 4 - 8 Ω
●Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej
●Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet 50 W vagy több
Impedancia: 4 - 8 Ω
●Az erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
(❈)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
- B4
B3 +
Pod¬açcz jak pokazano.
Proveìte zapojení následovnû.
A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.
åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.
●Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em
automobilu odpovídá normû ISO.
●U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch
a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.
Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä ●Po
zapojení odizolujte ãásti oznaãené (❈) pomocí
izolaãní pásky.
A4
A7
IGN (zap¬on) lub ACC
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte
instalaci pfiístroje s prodejcem.
(akumulator) napieçcie 12 V
Baterie 12V (NepfietrÏité napájení)
BATTERY 15A
- B2
B1 +
Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ACC
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)
Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przedni prawy + (Szary)
Pfiední prav˘ + (·ed˘)
Jobb elülsŒ + (Szürke)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)
Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)
Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B
B
B
B
B
Przedni lewy + (Bia¬y)
Pfiední lev˘ + (Bíl˘)
Bal elülsŒ + (Fehér)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)
Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé
- B8
B8 :
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní lev˘ + (Zelen˘)
Bal hátsó + (Zöld)
ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)
●ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ Í‡ÒÌÛ˛
Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (❈), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚ
ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Ostrze˝enie
●Nie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu
g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w
g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia
do g¬oónika wysokotonowego)
Upozornûní
●Nezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden
reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru)
Figyelmeztetés
●Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az
egyes hangszóró vezetékekre(kivéve ha magas
sugárzót csatlakoztat)
ÇÌËχÌËÂ
●çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ
̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)
●Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych
ze wspo;lnym przewodem masy.
●NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi
a spoleãn˘m zemnicím kabelem.
●Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert,
amelynek közös földeléses vezetéke van.
●ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,
Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement