Panasonic CQC1021NE, CQC1001NE, CQC1011NE Operating instructions

Panasonic CQC1021NE, CQC1001NE, CQC1011NE Operating instructions
Pfiedtím, neÏ zaãnete ãíst tuto pfiíruãku
Rádio FM stereo
Napájení
: 12 V DC (11 – 16 V DC), negativní
uzemnûní
Nastavení basÛ
: ±12 dB (100 Hz)
Nastavení v˘‰ek
: ±12 dB (10 kHz)
Spotfieba proudu
: Ménû neÏ 2,5 A (reÏim CD; 0,5 W
4 kanály)
Maximální v˘kon
: 45 W x 4 (4 Ω)
Impedance reproduktorÛ
:4 – 8 Ω
V˘stupní napûtí pfiedbûÏného zesílení : 2,5 V (reÏim CD, 1 kHz, 0 dB)
V˘stupní impedance
pfiedbûÏného zesílení
: 200 Ω
Rozmûry (Hlavní jednotka)
: 178(‰ífika) x 50(v˘‰ka) x
160(hloubka) mm
Hmotnost (Hlavní jednotka)
: 1,3 kg
Frekvenãní rozsah
VyuÏitelná citlivost
CQ-C1021NE/C1011NE/C1001NE
: 87,5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV
(odstup signálu a ‰umu 30 dB)
: 35 dB (pfii 1 kHz)
Stereo odstup
Rádio AM (MW)
Frekvenãní rozsah
VyuÏitelná citlivost
Návod k obsluze
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV
(odstup signálu a ‰umu 20 dB)
Rádio AM (LW)
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
PTY
D·M
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
TA
6
CT
R
AF
EG
DISP
(CQ-C1021NE)
Spoleãnost Panasonic Vás vítá do stále se rozrÛstající rodiny uÏivatelÛ na‰ich elektronick˘ch v˘robkÛ.
SnaÏíme se poskytnout Vám ve‰keré v˘hody ‰piãkov˘ch elektronick˘ch a mechanick˘ch zafiízení vyroben˘ch z peãlivû vybíran˘ch souãástí a sestaven˘ch lidmi, ktefií jsou hrdí na reputaci, kterou jejich práce pfiinesla na‰í spoleãnosti. Jsme si jisti, Ïe tento pfiístroj Vám poskytne mnoho hodin
zábavy a Ïe poté, co se seznámíte s jeho kvalitou a spolehlivostí, budete i Vy py‰ní na to, Ïe jste se stali ãleny na‰í rodiny.
Vlastnosti
Barva displeje
Modely
CQ-C1021NE
CQ-C1011NE
CQ-C1001NE
Modrá
âerná
âerná
âervená
Pfiíprava
Barva tlaãítek/osvûtlení prostoru na disk âervená
1 Zvolte rádiov˘ reÏim AM. (a “Rádio (AM
[LW/MW]/FM)”)
2 PodrÏte tlaãítko [DISP] (CT) stisknuté po
dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Hodina bliká.
Poznámky:
¡ Z dÛvodu moÏn˘ch vylep‰ení je zmûna technick˘ch údajÛ a
konstrukce vyhrazena bez pfiedchozího upozornûní.
¡ Nûkteré obrázky a ilustrace v této pfiíruãce se mohou li‰it od
v˘robku, kter˘ jste si zakoupili.
Odji‰Èovací destiãky
(Polska
(âe‰tina
(Magyar
(êÛÒÒÍËÈ
(FX0214C385ZA)
MnoÏství: 2
MontáÏní ‰roub
(YEJV014C002N)
MnoÏství: 1 dát
Návod k montáÏi
MnoÏství: 1
MontáÏní zásuvka
(YFM284C468ZA)
(FX0214C384ZA)
MnoÏství: 1
MnoÏství: 1
âelní rámeãek
P¤I OTEV¤ENÍ PLÁ·Tù BUDE UNIKAT LASEROVÉ
ZÁ¤ENÍ. NEDÍVEJTE SE P¤ÍMO DO LASEROVÉHO
PAPRSKU.
Poznámka:
¡ âíslo v závorkách pod názvem jednotliv˘ch dílÛ je ãíslo dílu pro údrÏbu a
servis.
¡ Pfiíslu‰enství a ãísla dílÛ pfiíslu‰enství
se v dÛsledku nov˘ch zlep‰ení mohou
mûnit bez pfiedchozího upozornûní.
¡ âelní rámeãek a montáÏní zásuvka jsou
z v˘roby namontované na hlavní jednotku pfiístroje.
Upozornûní
V˘straÏn˘ ‰títek
Tento v˘robek pouÏívá laserov˘ paprsek.
MnoÏství: 1
Napájecí kabel
(YEAJ02874)
MnoÏství: 1
)6-56
&5,
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Hodina je zadaná.
UPOZORNùNÍ
(YFC054C079ZA)
MnoÏství: 1
3 Nastavte hodinu.
LASEROV¯ V¯ROBEK T¤ÍDY 1
Identifikaãní ‰títky a jejich umístûní
Provádûní operací, nastavení nebo postupÛ, které
se li‰í od tûch uveden˘ch v této pfiíruãce, mÛÏe
mít za následek nebezpeãné ozáfiení.
Laserov˘ v˘robek
Návod k obsluze
Záruãní list
Hodiny pouÏívají 24-hodinov˘ systém.
Poznámky:
¡ AÏ se na displeji objeví “NO CT”, nastavte hodiny.
¡ Pokud jednotka pfiijme vysílání rádiov˘ch datov˘ch
sluÏeb v reÏimu FM, nastaví se hodiny díky ãasové
sluÏbû automaticky.
¡ Chcete-li rychle pfiecházet mezi ãísly, stisknûte a
podrÏte tlaãítko []] nebo [[].
Tato provozní pfiíruãka je urãena pro 3 modely: CQ-C1021NE, CQ-C1011NE a CQ-C1001NE. Na v‰ech ilustracích v celé této
pfiíruãce je zobrazen model CQ-C1021NE, není-li uvedeno jinak. V následující tabulce jsou popsány rozdíly mezi v˘‰e uveden˘mi
3 modely.
Pfiíslu‰enství
: YFM284C462ZA)
: YFM284C463ZA)
: YFM284C464ZA)
: YFM284C465ZA)
Pfiíprava
!
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Jednotku sami nerozebírejte ani se nepokou‰ejte provádût jakékoli její úpravy.
Tato jednotka je velice sofistikované zafiízení, které s
pouÏitím laserového snímání získává informace z
povrchu kompaktních diskÛ. Laser je peãlivû odstínûn,
takÏe jeho paprsky neunikají ven z plá‰tû jednotky.
Proto se nikdy nepokou‰ejte pfiehrávaã rozebírat nebo
upravovat jakékoli jeho ãásti, protoÏe by mohlo dojít k
ozáfiení laserov˘mi paprsky nebo styku s
nebezpeãn˘m napûtím.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Nastavení hodin
Vzorkovací kmitoãet
: Osminásobné pfievzorkování
âíslicovû analogov˘ konvertor : Jednobitov˘ systém s ãíslicovû
analogov˘m konvertorem
Typ snímání
: Astigmatické se tfiemi paprsky
Svûteln˘ zdroj
: Polovodiãov˘ laser
Vlnová délka
: 790 nm
Frekvenãní odezva
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Pomûr signálu a ‰umu
: 96 dB
Celkové harmonické zkreslení : 0,01 % (1 kHz)
Pomalé a rychlé kolísání v˘‰ky tónu : Nedosahuje mûfiiteln˘ch mezní hranic
Odstup kanálÛ
: 75 dB
2
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
APM
UME
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
BAND
VO L
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV
(odstup signálu a ‰umu 20 dB)
E/TRACK
TUN
Frekvenãní rozsah
VyuÏitelná citlivost
âe‰tina
V‰eobecnû
Pfiehrávaã CD s rádiem
Rozdíly mezi 3 modely
Technické údaje
[[]: posune nastavení o jednu hodinu dopfiedu.
[]]: posune nastavení o jednu hodinu dozadu.
4 Stisknûte tlaãítko [DISP] (CT).
Minuty blikají.
5 Nastavte minuty.
Minuty jsou zadané.
[[]: posune nastavení o jednu minutu dopfiedu.
[]]: posune nastavení o jednu minutu dozadu.
6 Stisknûte tlaãítko [DISP] (CT).
Dokonãeno
MontáÏní celek kazetové
jednotky (horní strana v
jednotce)
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
YFM284C463ZC TAMACO1004-2055
Forma do âína
âi‰tûní jednotky
ÚdrÏba
¤e‰ení problémÛ
V˘robek, kter˘ jste si zakoupili, byl navrÏen tak, aby vyÏadoval minimální údrÏbu. Pro pravidelné ãi‰tûní jeho
vnûj‰ího povrchu pouÏívejte mûkk˘ hadfiík. Nikdy nepouÏívejte technick˘ benzín, fiedidlo ani jiná rozpou‰tûdla.
Máte-li podezfiení, Ïe nûco nefunguje správnû
Proveìte kontrolu a pfiijmûte níÏe uvedená opatfiení.
V pfiípadû, Ïe uvedené rady problém nevyfie‰í, vám doporuãujeme
zavézt jednotku do nejbliωího autorizovaného servisního stfiediska
Panasonic. Servisní zásahy do v˘robku by mûl provádût pouze kvalifikovan˘ personál. Kontroly a opravy svûfite prosím odborníkÛm.
Spoleãnost Panasonic neponese odpovûdnost za Ïádné úrazy vzniklé
v dÛsledku zanedbání kontroly jednotky nebo následného provádûní
oprav svépomocí.
Informace o bezpeãnosti
■ Pfiedtím, neÏ zaãnete tento pfiístroj a v‰echny ostatní souãásti audio
V˘straha
¡ Vykazuje-li jednotka abnormální stav, napfi. není sly‰et zvuk
nebo se z ní koufií ãi vydává podivn˘ zápach, nepouÏívejte ji,
protoÏe by mohla zpÛsobit poÏár nebo úraz elektrick˘m proudem. V takovém pfiípadû jednotku okamÏitû pfiestaÀte pouÏívat
a poraìte se se sv˘m prodejcem.
¡ Nikdy se jednotku nesnaÏte opravovat sami, protoÏe je to
nebezpeãné.
systému Va‰eho auta pouÏívat, pfieãtûte si pozornû v‰echny návody
k jejich obsluze. Návody obsahují informace o bezpeãném a efektivním pouÏívání Va‰eho audio systému. Spoleãnost Panasonic
nepfiejímá Ïádnou zodpovûdnost za problémy vypl˘vající z nedodrÏení instrukcí uveden˘ch v tomto manuálu.
V˘straha
Pojistka
Pokud dojde ke spálení pojistky, zkontaktujte prodejce nebo autorizované servisní stfiedisko Panasonic.
Problém
V‰eobecnû
V˘straha
¡ PouÏívejte pojistky se stejnou klasifikací (15 A). Pokud byste pouÏili jinou pojistku nebo dokonce Ïádnou pojistku,
mohlo by dojít ke vzniku poÏáru nebo k po‰kození pfiístroje. Pokud se i novû vymûnûná pojistka spálí, zkontaktujte
autorizované servisní stfiedisko Panasonic.
Jednotka je
bez napájení.
Systém proti krádeÏi
Tato jednotka je vybavena snímateln˘m ãelním panelem. Po sejmutí tohoto ãelního panelu je jednotka zcela neschopná provozu.
Není sly‰et
Ïádn˘ zvuk.
¡ Tento ãelní panel není odoln˘ proti pÛsobení vody.
Nevystavujte jej proto jejím úãinkÛm ani úãinkÛm pfiíli‰
vysoké vlhkosti.
¡ Nesnímejte ãelní panel bûhem fiízení.
¡ NeumisÈujte ãelní panel na pfiístrojovou desku ani v její
blízkosti, protoÏe na tûchto místech dosahuje teplota
vysok˘ch hodnot.
(Systém proti krádeÏi)
Sejmutí/Nasazení ãelního panelu
Upozornûní
¡ Nedot˘kejte se kontaktÛ na ãelním panelu ani na hlavní
jednotce, protoÏe by to mohlo mít za následek ‰patnou
elektrickou vodivost.
¡ V pfiípadû zanesení kontaktÛ neãistotou nebo jin˘mi
cizími látkami je oãistûte ãist˘m such˘m hadfiíkem.
Sejmutí
Nasazení
1 Vypnûte napájení.
2 Stisknûte tlaãítko [
1 NasuÀte levou stranu ãelního panelu na
]. âelní panel se
odklopí.
3 Zatáhnûte za nûj smûrem k sobû.
místo.
tak, abyste usly‰eli cvaknutí.
Z levého, pravého,
pfiedního nebo zadního
reproduktoru není
sly‰et Ïádn˘ zvuk.
● Nastavte ovládací prvky vyváÏení a
prolínání zvuku.
● Zkontrolujte kabeláÏ.
1
uzemnûní.
Není sly‰et Ïádn˘
zvuk nebo se disk
automaticky
vysouvá.
Zvuk pfieskakuje
nebo má nízkou
kvalitu.
● VloÏte disk správnû.
● Oãistûte disk.
● Oãistûte disk.
Zvuk pfieskakuje
z dÛvodu
vibrací.
● Maximální pfiípustn˘ úhel naklonûní je
30°.
● Jednotku bezpeãnû upevnûte.
Nelze
vysunout disk.
● Stisknûte tlaãítko [u]. Pokud se disk
ani teì nevysune, kontaktujte nejbliωí
autorizované servisní stfiedisko
Panasonic.
Zobrazují se chybová hlá‰ení.
● Zapojte správnû kabel reproduktoru.
(Disk se automaticky vysouvá.)
Disk je ‰pinav˘ nebo je vzhÛru nohama.
Disk je po‰krában˘.
● Zkontrolujte disk.
● Nalaìte jinou stanici na vlnách s vût‰í
intenzitou.
● Ujistûte se, Ïe montáÏní místo antény je
správnû uzemnûno.
Z nûjakého dÛvodu není jednotka
provozuschopná.
● Nedojde-li k obnovení normálního
provozu, spojte se s va‰ím prodejcem
nebo nejbliωím servisním stfiediskem
za úãelem provedení potfiebn˘ch oprav.
Do‰lo k
vymazání
pfiednastaven˘
ch dat.
● Pfii odpojení silového konektoru nebo
baterie se pamûÈ s pfiednastaven˘mi
daty vrátí do pÛvodního nastavení z
v˘robního závodu.
Upozornûní
Pfii pouÏívání tohoto pfiístroje dodrÏujte
ustanovení následujících upozornûní:
❑ UdrÏujte hlasitost na vhodné úrovni.
Upozornûní
Tento piktogram Vás upozorÀuje na dÛleÏité provozní a
instalaãní pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe vést
ke zranûní nebo k po‰kození zafiízení.
Kontrolní místo
Rádio
âast˘ ‰um
2
● Deaktivujte funkci ztlumení.
● Zkontrolujte kabeláÏ.
● NeÏ zapnete jednotku, vyãkejte, dokud
nezmizí kondenzace.
·um
Zvuk vycházející z
levého a pravého
reproduktoru je
obrácen˘.
Problém
na potenciální nebezpeãí vypl˘vající z nesprávného zapojení kabelÛ a
z nesprávné obsluhy pfiístroje. V˘znam tûchto piktogramÛ je uveden
níÏe. Pro správné pouÏívání audio systému a tohoto návodu je
dÛleÏité, abyste se s v˘znamem piktogramÛ seznámili.
Bûhem fiízení hlasitost pfiíli‰ nezesilujte, abyste dostateãnû sly‰eli
zvuk okolního provozu.
❑ Tento pfiístroj je urãen v˘hradnû pro pouÏití v automobilech.
❑ Nenechávejte pfiístroj zapnut˘ po del‰í dobu, pokud je
motor vypnut˘.
Pokud by byl audio systém zapnut˘ po del‰í dobu, mohlo by
dojít k vybití baterie.
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
● Nastartujte motor (nebo otoãte klíã v
zapalování svého vozu do polohy ACC).
● Zkontrolujte kabeláÏ (kabel od baterie,
napájecí kabel, zemnící kabel atd.).
● Je spálená pojistka. (Kontaktujte
nejbliωí servisní stfiedisko Panasonic.)
● PoÏádejte odborníka o v˘mûnu pojistky.
● Dbejte na to, abyste pouÏili pojistku o
stejné jmenovité hodnotû.
● Ujistûte se, Ïe je správnû zapojeno
2 Zatlaãte na prav˘ konec ãelního panelu
1
2
Kontrolní místo
Tento piktogram Vás upozorÀuje na dÛleÏité provozní a
instalaãní pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe vést
k závaÏnému nebo smrtelnému zranûní.
■ V tomto návodu jsou pouÏity piktogramy, které Vás mají upozornit
V˘straha
Pfii pouÏívání tohoto pfiístroje dodrÏujte ustanovení
následujících v˘strah:
❑ Pfii jízdû by fiidiã nemûl sledovat displej ani se systémem
provádût Ïádné operace.
Sledování displeje nebo provádûní operací se systémem odvádí
pozornost fiidiãe od dûní pfied vozidlem a mÛÏe zpÛsobit dopravní
nehodu. Pfiedtím, neÏ zaãnete sledovat displej nebo provádût operace se systémem vÏdy zastavte na bezpeãném místû a zatáhnûte
ruãní brzdu.
❑ PouÏívejte správn˘ pfiívod proudu.
Tento pfiístroj je urãen pro napájení bateriov˘m systémem o napûtí
12 V DC s uzemnûn˘m záporn˘m pólem. Nikdy nepouÏívejte k
napájení jiné bateriové systémy, zejména 24 V DC bateriové
systémy.
❑ ChraÀte diskovou mechaniku.
Nezasunujte Ïádné cizí pfiedmûty do otvorÛ v tomto pfiístroji.
❑ Nedemontujte ani neupravujte pfiístroj.
Nedemontujte ani neupravujte pfiístroj a nepokou‰ejte se ho sami
opravit. Pokud pfiístroj vyÏaduje opravu, zkontaktujte prodejce
nebo autorizované servisní stfiedisko Panasonic.
❑ NepouÏívejte pfiístroj, pokud není v pofiádku.
Pokud je pfiístroj pokaÏen˘ (nezapíná se, neoz˘vá se Ïádn˘ zvuk
apod.) nebo pokud je jinak ohroÏena jeho funkãnost (jsou v nûm
cizí pfiedmûty nebo voda, vychází z nûj koufi nebo zápach apod.),
okamÏitû ho vypnûte a zkontaktujte prodejce.
❑ Pojistku by mûl vymûÀovat kvalifikovan˘ pracovník servisu.
Pokud dojde ke spálení pojistky, odstraÀte pfiíãinu této poruchy a
nechte pojistku vymûnit kvalifikovan˘m pracovníkem servisu.
Nesprávná v˘mûna pojistky by mohla vést ke vzniku koufie, poÏáru
a k po‰kození zafiízení.
Pfii instalaci tohoto pfiístroje dodrÏujte následující pokyny:
❑ Pfied zapoãetím instalace odpojte kabel od záporného (–)
pólu baterie.
Pokud byste pfied instalací kabel od záporného (–) pólu baterie
neodpojili, mohlo by dojít k úrazu elektrick˘m proudem.
U nûkter˘ch automobilÛ vybaven˘ch elektronick˘m bezpeãnostním
systémem vyÏaduje odpojení baterie speciální postup.
NEDODRÎENÍ TOHOTO POSTUPU MÒÎE ZPÒSOBIT
NEÚMYSLNOU AKTIVACI ELEKTRONICKÉHO BEZPEÂNOSTNÍHO
SYSTÉMU, COÎ MÒÎE VÉST K PO·KOZENÍ AUTOMOBILU NEBO K
ZÁVAÎNÉMU AÎ SMRTELNÉMU ZRANÙNÍ.
❑ Souãásti související s bezpeãností automobilu nikdy
nepouÏívejte pro potfieby instalace, uzemnûní a dal‰í
podobné funkce.
NepouÏívejte souãásti související s bezpeãností automobilu
(palivová nádrÏ, brzdov˘ systém, pérování, pedály, airbag, atd.)
pro zapojení elektroinstalace nebo pro upevnûní tohoto v˘robku
nebo jeho pfiíslu‰enství.
❑ Je zakázáno instalovat jakékoli souãásti pfiístroje na kryt
airbagu nebo na místa, kde by souãásti pfiístroje
pfiekáÏely roztaÏení airbagu.
❑ Pfied zapoãetím instalace pfiístroje zkontrolujte, kudy
vedou kapalinové rozvody a elektroinstalace, kde je
umístûna palivová nádrÏ, apod.
Pokud pfii upevÀování pfiístroje a jeho souãástí musíte udûlat zásah
do karoserie vozidla, nejprve zkontrolujte, kudy vedou svazky
kabelÛ, kapalinové rozvody a elektroinstalace, kde je umístûna
palivová nádrÏ atd. Poté udûlejte otvor do karoserie zvenku, pokud
je to moÏné.
❑ Nikdy neinstalujte pfiístroj na místo, kde by pfiekáÏel ve
v˘hledu z vozidla.
❑ Nikdy nerozdvojujte pfiívodní kabel, abyste s ním napájeli i
jiné zafiízení.
❑ Po montáÏi a po zapojení elektroinstalace zkontrolujte, zda
ostatní elektrické pfiístroje a zafiízení fungují správnû.
Pokud byste tato zafiízení pouÏívali i za abnormálních provozních
podmínek, mohlo by to vést ke vzniku poÏáru, k úrazu elektrick˘m
proudem nebo k dopravní nehodû.
❑ Pfied instalací pfiístroje v automobilu vybaveném
airbagem (airbagy) zkontrolujte v˘strahy a upozornûní
dané v˘robcem automobilu.
❑ Zajistûte, aby kabely nepfiekáÏely pfii fiízení nebo pfii nastupování a vystupování z vozidla.
❑ V‰echny odkryté ãásti vodiãÛ odizolujte, aby nedo‰lo ke
zkratu.
❑ Nevystavujte pfiístroj vlivu pfiímého sluneãního svûtla
nebo nadmûrného tepla.
Mohlo by dojít ke zv˘‰ení teploty uvnitfi pfiístroje, coÏ mÛÏe vést
ke vzniku koufie, ohnû nebo k jinému po‰kození pfiístroje.
❑ NepouÏívejte pfiístroj tam, kde by byl vystaven vlivu
vody, vlhkosti nebo prachu.
Mohlo by to vést ke vzniku koufie, ohnû nebo k jinému po‰kození
pfiístroje. Zejména se ujistûte, Ïe pfiístroj nebude vystaven vlivu
vlhkosti v myãce nebo pfii de‰ti.
Pfii instalaci tohoto pfiístroje dodrÏujte ustanovení
následujících upozornûní:
❑ MontáÏ a zapojení elektroinstalace by mûl provádût
kvalifikovan˘ pracovník servisu.
Instalace tohoto pfiístroje vyÏaduje zvlá‰tní odbornost a
zku‰enosti.
Aby byla zaji‰tûna maximální bezpeãnost, pfiístroj by mûl nainstalovat pfiímo prodejce. Spoleãnost Panasonic nezodpovídá za
problémy vypl˘vající z instalace, kterou provedete sami.
❑ Pfii montáÏi a zapojení elektroinstalace pfiístroje
dodrÏujte tyto pokyny.
NedodrÏení tûchto pokynÛ pfii montáÏi a zapojení elektroinstalace
pfiístroje by mohlo vést k nehodû nebo ke vzniku poÏáru.
❑ Dávejte pozor, aby nedo‰lo k po‰kození kabelÛ.
Pfii zapojování elektroinstalace dávejte pozor, aby nedo‰lo k
po‰kození kabelÛ. Kabely se nesmí zachytit do karoserie vozidla,
‰roubÛ nebo pohybliv˘ch dílÛ, jako jsou napfiíklad vodicí li‰ty
sedadel. Netahejte za kabely ani je neoh˘bejte a nekruÈte.
Neveìte kabely podél zdrojÛ tepla ani na nû neumísÈujte tûÏké
pfiedmûty. Pokud kabel musíte vést pfies ostrou kovovou hranu,
omotejte ho izolaãní páskou nebo ho jinak ochraÀte.
❑ Pfii montáÏi pouÏívejte specifikované souãásti a
nástroje.
Pfii montáÏi pfiístroje pouÏívejte dodané nebo specifikované
souãásti a pfiíslu‰né nástroje. Pokud byste pouÏili jiné neÏ
dodané nebo specifikované souãásti, mohlo by to vést k
vnitfinímu po‰kození pfiístroje. Nesprávná instalace pfiístroje
mÛÏe vést k nehodû, poruchovému provozu nebo ke vzniku
poÏáru.
❑ Nezakr˘vejte vûtrací otvory ani chladící desku pfiístroje.
Zakrytí tûchto míst mÛÏe zpÛsobit pfiehfiívání pfiístroje a vznik
poÏáru nebo jinou ‰kodu.
❑ Neinstalujte pfiístroj tam, kde by byl vystaven siln˘m
vibracím nebo by byl nestabilní.
Neprovádûjte montáÏ na ‰ikmé nebo tvarované plo‰e. Pokud
pfiístroj není nainstalován pevnû, mÛÏe bûhem fiízení automobilu
spadnout, coÏ mÛÏe vést k dopravní nehodû nebo ke zranûní.
❑ Úhel montáÏe
Pfiístroj by mûl b˘t nainstalován v horizontální poloze, s pfiední
stranou zvednutou v pfiimûfieném úhlu (maximálnû 30°).
UÏivatel musí poãítat s tím, Ïe v nûkter˘ch státech existují
omezení vztahující se k místu montáÏe audio systému v automobilu.
Dal‰í podrobnosti zjistíte od Va‰eho prodejce.
❑ Z bezpeãnostních dÛvodÛ si nasaìte rukavice. Pfied
instalací se ujistûte, Ïe kabeláÏ jednotky je kompletnû
zapojena.
❑ Abyste zabránili po‰kození jednotky, nepfiipojujte k ní
silov˘ konektor do té doby, neÏ bude kabeláÏ kompletnû
zapojena.
❑ K jedné sadû reproduktorov˘ch kabelÛ nepfiipojujte více
neÏ jeden reproduktor (s v˘jimkou pfiipojení v˘‰kového
reproduktoru).
Rádio (AM [LW/MW]/FM )
Nastavení audio
BAND
CQ-C1021N
SEL
UME
APM
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
1
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj)
se volí zdroj zvuku.
Tlaãítkem (PWR) (Power - Napájení)
se jednotka zapíná a vypíná.
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
EG
DISP
APM
SEL
CT
R
6
AF
EG
1
DISP
1
reÏim, kter˘ chcete nastavit.
3 Proveìte nastavení pomocí [▲] nebo
[▼].
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj)
se volí zdroj zvuku.
Hlasitost
(Rozsah nastavení: 0 aÏ 40, Implicitní nastavení:
18)
(Rozsah nastavení: –12 dB aÏ +12 dB po 2 dB,
Implicitní nastavení: 0 dB)
Menu audio
(ROCK) rychl˘ a siln˘ zvuk:
nadsazuje hluboké tóny a vysoké tóny.
[▲]: Nahoru
[▼]: DolÛ
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
6
R
AF
EG
DISP
Tlaãítka pfiedvoleb [1] aÏ [6]
se volí pfiednastavená stanice zdroje
rádiového vysílání a pfiednastavuje se jím
stávající stanice. (Stisknûte jej a podrÏte po
dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.)
Tlaãítkem [DISP] (Display –
Displej)
se pfiepíná zobrazení informací na displeji.
[TUNE ]] [TUNE []
sníÏení/zv˘‰ení frekvence (PodrÏte tlaãítko po
dobu del‰í neÏ 0,5 vtefiiny a uvolnûte jej pro
ladûní s vyhledáváním.)
Frekvence
Pfiednastavené ãíslo
Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení.
ReÏim AM (LW/MW):
Pásmo/frekvence
CT (Clock Time - Hodiny)
ReÏim FM (bez RDS):
Pásmo/frekvence
PS
CT
ReÏim RDS:
PS (Název programové sluÏby)
Pásmo/frekvence
CT
[▲]: Zv˘‰ení
[▼]: SníÏení
(Rozsah nastavení: –12 dB aÏ +12 dB po 2 dB,
Implicitní nastavení: 0 dB)
[▲]: Zv˘‰ení
[▼]: SníÏení
VyváÏení
(Rozsah nastavení: kaÏd˘ na 15 úrovních,
Implicitní nastavení: CNT (centre – stfied))
Prolínání
(Rozsah nastavení: kaÏd˘ na 15 úrovních,
Implicitní nastavení: CNT (centre – stfied))
(VOCAL) jasn˘ zvuk:
zv˘razÀuje stfiední tóny a mírnû i vysoké tóny.
(Rozsah nastavení: 0 aÏ 40, implicitní nastavení: 18)
Stisknûte [VOLUME▲] nebo [VOLUME▼].
[▲]: Zesílení vpfiedu
[▼]: Zesílení vzadu
Nastavení hlasitosti TA
Ztlumení
(Rozsah nastavení: 1 aÏ 40, Implicitní nastavení:
18)
Poznámka: Nastavení SQ, hlubok˘ch tónÛ a vysok˘ch
tónu se vzájemnû ovlivÀují. ZpÛsobí-li takov˘ vzájemn˘ vliv
zkreslení audio signálu, proveìte nové nastavení
hlubok˘ch/vysok˘ch tónÛ nebo hlasitosti.
1
Stisknutím tlaãítka [SRC] zvolte zdroj
rádiového vysílání.
2
Stisknutím tlaãítka [BAND] zvolte pásmo.
[▲]: Zv˘‰ení
[▼]: SníÏení
3 Zvolte stanici.
ReÏim MONO: SníÏí ‰um pfii pfiíjmu slabého signálu
ReÏim LOCAL: Pfii automatickém vyhledávání se naladí pouze
stanice s dobr˘m pfiíjmem.
(implicitní nastavení)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Nastavení frekvence
[TUNE ]]: Niωí
[TUNE []: Vy‰‰í
Poznámka: PodrÏte jedno z tlaãítek po dobu del‰í neÏ
0,5 vtefiiny a uvolnûte jej pro ladûní s vyhledáváním.
Poznámka: Je-li prolínání nastaveno na pfiední, v˘stup s pfiedbûÏn˘m zesílením (vzadu) je sníÏen.
Volba pfiednastavené stanice
Chcete-li naladit nûkterou z pfiednastaven˘ch stanic,
stisknûte odpovídající pfiednastavené tlaãítko [1] aÏ [6].
rozsvítí se, kdyÏ je aktivována funkce MUTE (ztlumení)
V˘bûr reÏimu MONO/LOCAL
Vysílání FM
Stisknûte a drÏte tlaãítko [PTY]
(MONO/LOC) po dobu del‰í neÏ 2 sekundy
a reÏim se pfiepne.
[▲]: Zesílení vpravo
[▼]: Zesílení vlevo
Provozní postup
(POP) hlubok˘ zvuk s ‰irok˘m rozsahem:
mírnû zv˘razÀuje hluboké tóny a vysoké tóny.
Nastavení hlasitosti
V reÏimech AM (LW/MW), FM1, FM2 a FM3 lze pfiednastavit
aÏ 6 stanic.
Pfiednastavené stanice lze poté jednodu‰e vyvolat stisknutím
tlaãítek [1] aÏ [6].
Vysoké tóny
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
rozsvítí se.)
2
CT
Poznámka: Neprovedete-li v menu audio po dobu del‰í neÏ 5 vtefiin (2 vtefiiny v nastavení hlavní hlasitosti) Ïádnou
operaci, vrátí se displej do normálního reÏimu.
2 Stisknutím otoãného voliãe [SEL] zvolte
(FLAT) nev˘razná frekvenãní odezva:
nezv˘razÀuje Ïádnou ãást zvuku. (implicitní
nastavení)
Chcete-li zmûnit zdroj zvuku, stisknûte tlaãítko [SRC].
ZAP: Stisknûte tlaãítko [MUTE]. (
PTY
D·M
Pásmo
Zmûna zobrazení
Hluboké tóny
Volba zdroje zvuku
Rádio
MUTE/SQ
SRC
Stisknûte otoãn˘ voliã [SEL] a na displeji se zobrazí menu audio.
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
PWR
SQ je funkce, s jejíÏ pomocí lze stisknutím tlaãítka
vyvolat rÛzné typy zvuku podle typu hudby, kterou
posloucháte.
Stisknûte a drÏte tlaãítko [SQ] po dobu del‰í neÏ 1
sekunda a zvolte typ zvuku:
Zapnutí napájení: Stisknûte tlaãítko [SRC]
(PWR).
Vypnutí napájení: Stisknûte tlaãítko [SRC]
(PWR) a podrÏte jej po
dobu del‰í neÏ 1 vtefiina.
R
BAND
SQ
Otoãte klíã v zapalování svého vozu do polohy ACC nebo ON.
TA
6
Tlaãítkem [DISP] (Display Displej) opustíte menu audio.
Tlaãítkem [MUTE]
se zapíná a vypíná ztlumení.
Tlaãítkem (SQ)
se volí typ zvuku (SQ).
(Stisknûte jej a podrÏte po dobu del‰í neÏ 1 vtefiina.)
Zap/Vyp napájení
V‰eobecné provozní operace
TA
REPEAT
REPEAT
v pfiípadû pfiíjmu stereo signálu FM svítí.
Vysílání AM (LW/MW)
Stisknûte tlaãítko [PTY] (LOC) a reÏim se
pfiepne.
LOCAL OFF
(implicitní nastavení)
Automaticky pfiednastavená pamûÈ
(APM)
Pfiednastavování stanic
MUTE/SQ
SRC
5
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
PWR
SCAN
4
UME
UME
SEL
RANDOM
rozsvítí se, kdyÏ je aktivován
reÏim MONO nebo LOCAL
VO L
VO L
APM
3
CT
AF
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
PTY
D·M
(MONO/LOC) (mono zvuk/vyhledávání pouze
stanic s dobr˘m pfiíjmem)
zapíná a vypíná reÏim MONO/LOCAL pfii pfiíjmu
stanic v pásmu FM (Stisknûte a drÏte po dobu
del‰í neÏ 2 sekundy.) a zapíná a vypíná reÏim
LOCAL pfii pfiíjmu stanic v pásmu AM (LW/MW).
E/TRACK
TUN
BAND
2
Tlaãítkem [BAND]
e volí pásmo zdroje rádiového vysílání.
Tlaãítkem (APM) (Auto Preset Memory – Automaticky
pfiednastavená pamûÈ)
se u zdroje rádiového vysílání aktivuje funkce APM.
(Stisknûte jej a podrÏte po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.)
LOC
NO
MO
VO L
[▲] nebo [▼]
se volí hodnota v menu audio.
[SEL] (Zvolit)
se volí poloÏky v menu audio.
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
slouÏí k nastavení hlasitosti.
Zobrazení zdroje rádiového vysílání
V‰eobecnû
Ruãní pfiednastavení stanic
1 Nalaìte nûjakou stanici.
2 Stisknûte jedno z pfiednastaven˘ch
tlaãítek [1] aÏ [6] a podrÏte jej na dobu
del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Po provedení této operace se stanice s dobr˘m signálem
automaticky uloÏí v pfiednastavené pamûti.
1 Zvolte pásmo.
2 Stisknûte tlaãítko [BAND] (APM) a
podrÏte jej stisknuté po dobu del‰í neÏ 2
vtefiiny.
(jednou blikne)
Poznámka: Nové stanice pfiemaÏou stávající uloÏené stanice.
Vysílání kaÏdé z pfiednastaven˘ch stanic s nejlep‰ím
signálem je po jejich pfiednastavení (SCAN) pfiijímáno
po dobu 5 vtefiin. Chcete-li prohledávání zastavit,
stisknûte jedno z tlaãítek [1] aÏ [6].
Poznámka: Nové stanice pfiemaÏou stávající uloÏené stanice.
LOCAL ON
VYP: Stisknûte tlaãítko [MUTE] znova.
1
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj)
se volí zdroj zvuku.
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
6
TA
R
EG
DISP
Tlaãítkem [DISP] (Display –
Displej)
se pfiepíná zobrazení informací na displeji.
Tlaãítkem (RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
se zapínají/vypínají jednotlivé reÏimy pfiehrávání.
¡ Pokud ukazatel svítí, nevkládejte
.
¡ Viz “Poznámky k diskÛm”.
¡Tato jednotka nepodporuje 8 cm disky.
¡ VloÏíte-li do jednotky 8 cm disk a nemÛÏete-li jej vysunout,
vypnûte ACC svého vozu a zase jej zapnûte. Poté stisknûte
tlaãítko [u] (Eject - Vysunout).
¡ Tento pfiístroj nepodporuje pfiehrávání souborÛ MP3
a WMA.
¡ Tento pfiístroj nezobrazuje informace “CD text” obsaÏené na
nûkter˘ch discích.
¡ Do otvoru na disky nevsunujte cizí pfiedmûty.
1 Stisknutím tlaãítka [SRC] vyberte jako
2
Stisknûte tlaãítko [BAND] (y / 5).
Zvolte poÏadovanou ãást disku.
Chcete-li pauzu zru‰it, stisknûte toto
tlaãítko znova.
V‰echny stopy budou pfiehrány v náhodném pofiadí.
Stisknûte tlaãítko [4] (RANDOM).
Prohledávací pfiehrávání
Postupnû se pfiehraje prvních 10 sekund z kaÏdé stopy.
Stisknûte tlaãítko [5] (SCAN).
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte toto tlaãítko znova.
Opakované pfiehrávání
Aktuální stopa se pfiehrává opakovanû.
TA (Traffic Announcement – Dopravní hlá‰ení)
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte toto tlaãítko znova.
Následující funkce jsou k dispozici, je-li aktivní reÏim (
svítí).
¡ V pfiípadû, Ïe pfiijímaná stanice není stanice TP, a také v
pfiípadû, Ïe to stanice TP je, ale její pfiíjem je slab˘, se pfii
zapnutí reÏimu TA automaticky vyhledá jiná stanice TP a
bude pfiijato její vysílání.
¡ Pfii vyhledávání stanice nebo provádûní operace APM se
volí pouze stanice TP.
Stisknûte tlaãítko [6] (REPEAT).
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte toto tlaãítko znova.
Pokud pouÏíváte komerãnû vyrobené disky, musí
b˘t oznaãeny jednou ze znaãek uveden˘ch napravo.
Nûkteré hudební disky s ochranou proti kopírování
nebude moÏné pfiehrávat.
Jak uchopit disk
¡ Nedot˘kejte se spodní strany disku.
¡ Disk se nesmí po‰krábat.
¡ Neoh˘bejte disk.
¡ Pokud disk nepouÏíváte, uloÏte ho do krabiãky nebo do
pouzdra.
NepouÏívejte disky nepravideln˘ch tvarÛ.
Nenechávejte disky na tûchto místech:
¡ Na pfiímém sluneãním svûtle
¡ PoblíÏ topení v automobilu
¡ Na pra‰n˘ch a vlhk˘ch místech
¡ Na sedadlech a na palubní desce
âi‰tûní disku
Disk otfiete such˘m, mûkk˘m hadfiíkem, rovn˘m pohybem od
stfiedu k okraji.
Nenalepujte na disky Ïádné ‰títky.
Pfii psaní na ‰títek kompaktního disku nepouÏívejte
kuliãková pera ani jiná pera s ostr˘mi hroty.
¡ Pokud se podmínky pro pfiíjem signálu zhor‰í, automaticky
se naladí stanice s lep‰ími podmínkami pro pfiíjem signálu.
¡ Pfii provádûním operace APM se volí pouze stanice RDS.
¡ Pfii vyvolání pfiednastavené stanice se automaticky zvolí
stanice s nejlep‰ím signálem. (BSR Best Stations
Research – Vyhledání nejlep‰ích stanic)
Poznámky:
¡ Citlivost AF lze nastavit.
¡ Dostupn˘ rozsah AF lze nastavit.
¡ Je-li jednotka v jiném reÏimu, potom se pfii zapnutí TA automaticky pfiepne na rádiov˘ reÏim a jakmile zaãne dopravní
hlá‰ení, pfiepne se toto hlá‰ení do reproduktorÛ. Po
skonãení rádiového hlá‰ení se jednotka vrátí do
pfiedcházejícího reÏimu. (Pohotovostní reÏim TA)
PTY (Programme Type – Typ programu)
Následující funkce jsou k dispozici, je-li aktivní reÏim PTY.
¡ Na displeji se objeví PTY pfiijímané stanice.
¡ Existuje moÏnost vyhledávat programy podle PTY.
Poznámka: Jazyk PTY lze zvolit .
ÚroveÀ AF
Pomocí tlaãítka [AF] zvolte úroveÀ AF.
Nízká úroveÀ provozní citlivosti AF (implicitní
nastavení)
PS (Název programové sluÏby)
Vyhledání programu podle PTY
Spoleãnû s frekvencí se na displeji zobrazuje název vysílací
stanice.
Informace RDS se neustále aktualizují v závislosti na stávající
pozici rádia.
EON-TA
Lze pfiijímat dopravní informace ze stávající stanice i ze stanic
jiné sítû.
Programy lze vyhledávat s pouÏitím PTY, kter˘ byl pÛvodnû
nastaven.
Pfiíjem nouzov˘ch hlá‰ení
V pfiípadû pfiíjmu nouzového hlá‰ení se toto hlá‰ení
automaticky zobrazí na displeji.
Rozsah AF (Region)
Stisknûte a drÏte tlaãítko [AF] (REG: Region) po
dobu del‰í neÏ 2 sekundy a reÏim se pfiepne.
REG OFF:
Naladí se i programy mimo dan˘ region. (Implicitní
nastavení)
REG ON:
Naladí se pouze programy v daném regionu.
PI Seek (Programme Identification Seek –
Vyhledávání identifikace programu)
Pokud pfii naladûní na pfiednastavenou stanici zeslábne pfiíjem
signálu, stisknûte dané pfiednastavené tlaãítko. Jednotka vyhledá
stejnou stanici s lep‰ím signálem.
Chcete-li operaci zru‰it, stisknûte dané pfiednastavené tlaãítko znova.
Chcete-li v reÏimu PTY zvolit PTY, stisknûte
tlaãítko [1] aÏ [6].
1
2
3
4
5
6
Typ programu
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Chcete-li poslouchat pouze dopravní informace, aktivujte TA
a nastavte hlasitost na 0 v reÏimu FM.
Po zahájení vysílání dopravních informací se hlasitost zmûní
na hlasitost TA (a “Nastavení audio”).
Podrobná volba PTY
Pomocí tlaãítka [PTY] mÛÏete reÏim PTY
stfiídavû zapínat a vypínat.
Provádí se automatické nastavení hodin.
Vysoká úroveÀ provozní citlivosti AF
Není-li síÈ AF stanice RDS nutná.
Pouze dopravní informace (Ztlumení TA)
Tisknutím tlaãítka [TA] se pfiepíná mezi
zapnutím a vypnutím TA.
CT (Clock Time - Hodiny)
Poznámky k diskÛm CD-R a CD-RW
¡ Pfii pfiehrávání nûkter˘ch diskÛ CD-R a CD-RW vypálen˘ch
na domácím poãítaãi mÛÏe dojít k problémÛm zpÛsoben˘m
technikou vypálení, prachem, otisky prstÛ, po‰krábáním
apod. na povrchu disku.
¡ Disky CD-R a CD-RW jsou ménû odolné vÛãi vysok˘m
teplotám a vysoké vlhkosti, neÏli bûÏné hudební disky.
Pokud je necháte po del‰í dobu v autû, mÛÏe dojít k jejich
po‰kození, a nebude moÏné je pfiehrávat.
¡ Nûkteré disky CD-R a CD-RW nelze pfiehrávat kvÛli nekompatibilitû vypalovacího softwaru, vypalovací mechaniky a
datov˘ch médií.
¡ Tento pfiehrávaã nedokáÏe pfiehrávat disky CD-R a CD-RW,
jejichÏ vypalování nebylo uzavfieno.
¡ Tento pfiehrávaã nedokáÏe pfiehrávat disky CD-R a CD-RW,
které obsahují jiná data, neÏli digitální audio stopy CD-DA
(soubory ve formátu MP3/WMA, disky Video CD, atd.).
¡ Pfii manipulaci s disky CD-R a CD-RW dodrÏujte tyto
pokyny.
Zap/Vyp TA
Zap/Vyp PTY
Jiné funkce RDS
EON (Enhanced Other Network – Jiná v˘konná síÈ)
(bliká bûhem procházení stanic)
Poznámky k diskÛm CD
Poznámky k diskÛm
Provozní postups
Následující funkce jsou k dispozici, je-li aktivní reÏim (
svítí).
Náhodné pfiehrávání
Volba skladby
Poznámka: Pokud nûkteré z nich podrÏíte del‰í dobu,
bude se disk rychle “pfietáãet” smûrem dopfiedu/dozadu.
Zobrazení hodin
Pauza
zdroj zvuku pfiehrávaã kompaktních diskÛ.
Stisknûte tlaãítko [TRACK 6] / [TRACK
7].
AF (Alternativní frekvence)
CT
AF
ukazatel
Upozornûní
indikátor opakovaného pfiehrávání
Co je RDS?
MUTE/SQ
Zobrazení reÏimu CD pfiehrávaãe (implicitní nastavení)
AF (Alternativní frekvence)
SRC
Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení.
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
UME
SEL
PWR
Nûkteré stanice FM vysílají doplÀková data kompatibilní s
RDS. Toto rádio nabízí uÏiteãné funkce, které tato data
pouÏívají.
Dostupnost sluÏby RDS se li‰í podle jednotliv˘ch oblastí.
Pochopte prosím, Ïe pokud není sluÏba RDS k dispozici v
oblasti, kde se nacházíte, nebudou k dispozici ani následující
sluÏby.
Následující funkce jsou k dispozici pfii pfiíjmu stanic RDS.
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
APM
Náhodné pfiehrávání,
opakování, prohledávání
BAND
VO L
Je-li zdrojem zvuku pfiehrávaã,
pfiepíná tlaãítko (Pause/Play)
(y / 5) mezi pfiehráváním
disku a pauzou.
V oblastech s pokrytím rádiov˘mi datov˘mi sluÏbami (RDS) jsou k dispozici uÏiteãné funkce, jako napfi. AF, TA a PTY.
Zmûna zobrazení
PTY (Programme Type – Typ programu)
Tlaãítkem [u]
(Eject - Vysunout)
se vysouvá disk.
indikátor pfiehrávání v
Doba pfiehrávání
náhodném pofiadí
Zobrazení zdroje
pfiehrávání
Poti‰tûnou stranou nahoru [TRACK s] [TRACK d]
pfieskoãí na pfiedchozí/následující stopu na
pfiehrávaném disku.
Pokud nûkteré z nich podrÏíte del‰í dobu,
bude se disk rychle “pfietáãet” smûrem
dozadu/dopfiedu.
Otvor na disk
Do tohoto otvoru se disky zasunují tak, aby
poti‰tûná strana smûfiovala nahoru.
Poznámka: Je-li klíã v zapalování, zapne se pfii
vloÏení disku automaticky napájení.
TA (Traffic Announcement –
Dopravní hlá‰ení)
Rádiové datové sluÏby (RDS) ve vysílání FM
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
Obsah
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Jiná stanice stejného PTY se vyhledá stisknutím tlaãítka
[BAND].
Poznámky:
¡ Neexistuje-li Ïádná stanice s odpovídajícím typem programu, zobrazí se na displeji “NONE”.
¡ PoÏadovan˘ PTY se na displeji zobrazí na 5 vtefiin.
¡ Obsah nastavení lze mûnit.
1 Chcete-li zvolit PTY, stisknûte tlaãítko []]
nebo [[].
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2 Stisknûte tlaãítko [BAND].
Zaãne vyhledávání.
Poznámky:
¡ Chcete-li vyhledávání zastavit, stisknûte tlaãítko [BAND]
(SET).
¡ Neexistuje-li Ïádná stanice s odpovídajícím typem programu, zobrazí se na displeji “NONE”.
Zmûna pfiednastaveného PTY
PÛvodnû pfiednastavené PTY mÛÏete zmûnit podle svého
pfiání.
1 Zvolte PTY, kter˘ si pfiejete pfiednastavit.
2 Postupujte podle krokÛ pro bûÏné
pfiednastavení. (a “Pfiednastavování
stanic” v “Rádio (AM [LW/MW]/FM)”)
V˘bûr jazyka PTY:
Lze volit jazyk zobrazen˘ na displeji. (Angliãtina nebo
‰véd‰tina)
1 Stisknûte a drÏte tlaãítko [SEL] po dobu
del‰í neÏ 2 sekundy.
2 Stisknûte [▲] nebo [▼].
Poznámka: Chcete-li provést operaci PI Seek, zru‰te
nejdfiíve reÏim TA a teprve poté proveìte operaci PI Seek.
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
Polska
Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/
Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)
Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±)
bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla
●Przed montazæem sprawdz; dzia¬anie radia pod¬açczonego prowizorycznie
do anteny i g¬oóniko;w.
Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.
●Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
CD Player/Receiver
CQ-C1021NE/C1011NE/C1001NE
z¬açcza innego nizæ ISO)
●Beszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával
ellenŒrizze a rádiót
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
●èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
BAND
SEL
PWR
: horyzontalny
: 0 - 30°
Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m
záporn˘m (–) pólem.
Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.
: horizontálnû
: 0 - 30°
SRC
PTY
D·M
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
TA
6
CT
RE
AF
G
DISP
(CQ-C1021NE)
Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+)pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.
: vízszintes
: 0 - 30°
: ÉÓËÁÓÌڇθ
: 0 - 30°
Instrukcja instalacji
montáÏi
Návod
vod k mont
montáÏ
áÏi
Beszerelési
utasítások
sok
Beszerel si utas
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(pro ne-ISO konektor)
30°
ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.
Zajistûte uvolnûné kabely.
Kizárólagosan 12 V akkumulátorról mıködik negatív
(–) földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén
csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT).
(nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
●Przestrzen; montazæowa
●MontáÏní prostor
●Rögzítés helye
●èÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Magyar
(pro ne-ISO konektor)
êÛÒÒÍËÈ
●Kaçt montazæu od boku do boku
od przodu do ty¬u
●Úhel montáÏe
zleva doprava
vorne-hinten
●Rögzítési szög
Két oldal irányban
Hátsó elülsŒ irányban
●ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
UME
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
VO L
Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç
(dla z¬açcza innego nizæ ISO).
Wszystkie odizolowane przewody
zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.
Zajistûte uvolnûné kabely.
âe‰tina
Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.
E/TRACK
TUN
Przed montazæem/Pfied instalací/
Beszerelés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ
ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·‡Ú‡ÂË
Ò ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Í‡ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.
(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û
·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5
mm {ÏÏ} ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡
̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.
Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie
za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r.
Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a
âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.
DIdeiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és
a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek
ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q Ë
Ó·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
Numer./â./
Szám./‹
Wyglaçd
ç /Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer./â./
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó Szám./‹
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Kieszen; montazæowa
MontáÏní zásuvka
RögzítŒ keret
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ FX0214C384ZA
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Wyglaçd
ç /Obrázek/ llos:c:/Poãet/
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó
1
Obramowanie
âelní rámeãek
Szegélylemez
é·‡ÏÎÂÌËÂ
YFC054C079ZA
1
Âruba monta˝owa (5 mmø)
MontáÏní ‰roub (5 mmø)
RögzítŒ csavar (5 mmø)
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø)
YEJV014C002N
1
P¬ytka zwalniania blokady
Odji‰Èovací destiãky
Zár kioldó lemez
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
FX0214C385ZA
2
Z¬açcze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
YEAJ02874
1
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
●Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
●Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
●MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C468ZC
TAMACO1004-2055
Printed in China
Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê
Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ostrze˝enie ● Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc;
pokaleczenia sieç.
● Wykonaj po¬açczenia elektryczne
przed rozpoczeçciem montazæu.
Upozornûní ● PouÏívejte ochranné rukavice.
● Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû
1
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.
éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
2
Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q
Odegnij zaczepy montazæowe.
Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky.
RögzítŒ keret q behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítŒ füleket
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.
ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés ● Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt
a kábelek bekötése megtörtént.
ÇÌËχÌËÂ
● ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
● ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.
3
Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó
q
Odegnij odpowiednie zaczepy, aby
zamocowac; urzaçdzenie bez
Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak
jednotku na místû.
Hajlítsa ki a megfelelŒ
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
ᇄ˷‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍ
ÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁ
Á‡ÁÓ.
Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③
Zapojte napájecí kabel ③
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó dugót ③
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ ③
Przymocowanie
q Przykreçc; s;rub´ monta˝owaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.
g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.
Pfiipevnûní hlavní
q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.
q
jednotky
w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do
pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.
A fŒ egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ
egységbe
w Rögzítse a tızfalhoz
e Pattintsa be mindegyik jobb és baloldali rugós csíptetŒt
äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó q ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.
·ÎÓ͇
w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
e Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.
1
Zdejmij p∏yt´ czo∏owà.
OdstraÀte ãelní panel.
Távolítsa el az elŒlap
lemez.
ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ
ÔË·Ó‡.
2
Zdejmij obramowanie ④.
OdstraÀte ãelní rámeãek
④.
Távolítsa el a
szegélylemezt ④.
ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌË ④.
3
Zwalnianie blokady
w
e
4
4
q
w
q
q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady
t tak, aby us∏yszeç klikni´cie.
w Pociaçgnij urzaçdzenie
g¬o;wne.
Odji‰tûní západek
4
44
w
e
Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ej
Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
Rögzítés a tızfalhoz
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destiãky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
3mm
Clank!
Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vloÏky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
Wkreçt samogwintujaçcy (Opcja)
Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)
Csapoló csavar (opcionális)
ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)
Zadní destiãka (volitelné)
Hátsó szorító lemez (opcionális)
ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Gumowa podk¬adka (Opcja)
Gumová vloÏka (volitelné)
Gumi hüvely (opcionális)
êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w Ceownik
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w (znajdujaçcy sieç w samochodzie)
Zadní drÏák
(dodávan˘ s automobilem)
Hátsó rögzítŒ konzol
Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja) Do urzaççdzenia
(az autó tartozéka)
·estihranná matice (volitelné) K jednotce
ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Hatszögletı anyacsavar (opcionális) Az egységhez
(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)
òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË) ä ÔË·ÓÛ
Do urzaççdzenia
K jednotce
Az egységhez
ä ÔË·ÓÛ
Breekpunt
Znaãkovací bod
Húzza meg a fo
egységet.
MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍ
ÔÛÌÍÚa
5
5
6
Zak¬adanie obramowania ④
Instalace ãelní rámeãek ④
A szegélylemez ④ rögzítése
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl ④
Pod¬açczenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel visszakötése
èÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ
Ostrze˝enie
Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie
dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z
przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w
wentylacyjnych na urzaçdzeniu.
Upozornûní
Pokud tento pfiístroj instalujete do palubní
desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna
dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby
nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho
následnému po‰kození. Nezakr˘vejte
ventilaãní otvory na pfiístroji.
Figyelmeztetés
Ha ezt az egységet mıszerfalba szereli be,
akkor annak érdekében, hogy elkerülje a
túlmelegedésbŒl származó károsodást
biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ
levegŒáramlást úgy, hogy a készülék
egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθ
ÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂ
ÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku
t, dokud neusly‰íte cvaknutí.
w Zatáhnout za hlavní
jednotku.
w
A zár kioldása
q Nyomja be a zár kioldó lemezt
t addíg amíg kattanást
nem hall.
w Húzza meg a fo egységet.
ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl
q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl
ÒÚÓÔÓÂÌËfl t ‰Ó ˘ÂΘ͇.
w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.
4
Wyciaçgnij urzaçdzenie
chwytajaçc je oburaçcz.
Vytáhnûte jednotku
obûma rukama.
Húzza kifelé a készüléket
mindkét kezével.
Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÔË·Ó.
Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Ostrze˝enie
Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;.
Upozornûní
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa
a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
ÇÌËχÌËÂ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)
1
3
2
Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym
centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku
Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.
Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel
rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg
a biztosíték cseréjét.
è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl
Í ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ».
çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.
Antena
Anténa
Antenna
ÄÌÚÂÌ̇
C1 :
(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)
Przewo;d t¬umienia zewneçtrznego
C3 :
(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(è‡‚.)
Do linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.
(Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/
(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowania
Gdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,
przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.
Kabel externího dálkového ovládaãe
Pokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením
tohoto v˘robce zkontaktujte.
KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás
elŒtt forduljon a gyártóhoz.
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË
«è‡Ì‡ÒÓÌËÍ», ÒΉÛÂÚ ÔÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.
Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)
V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)
ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)
ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó
͇·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl (Á‡‰ÌÂÂ)
A7 :
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje,
napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.
KülsŒ némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer Navi Mute némító
kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇
ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ»
ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.
(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)
Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáram
ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
ACC
A8 :
A
A
A
A
BATTERY 15A
A4 :
A
(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)
Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5 :
B
(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)
Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.
Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.
A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.
(Niebieski)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény
K mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)
Kabel k ovládání relé zesilovaãe
K v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)
Motor antenna relé vezérlŒ kábel
Motor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)
ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.
Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)
A
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ
ä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl
Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)
ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ
ä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)
B7 :
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)
Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní prav˘ + (Fialov˘)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)
Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
IGN (zap¬on) lub ACC
(akumulator) napieçcie 12 V
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12V
IGN vagy ACC 12V
áramforrás
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)
●Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi
A4
ISO.
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) ●Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
●W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone (❈)
taómaç izolacyjnaç.
Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B,
skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.
(❈)
-
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12V
GN vagy ACC 12V
feszültség
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
L
Upozornûní (konektor ISO)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B
A7
Bez po¬açczenia
Îádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
ÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)
Baterie 12V (NepfietrÏité napájení)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory.
Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více
Impedance: 4 - 8 Ω
●Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více
R
●ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W {ÇÚ} ËÎË ·ÓÎÂÂ
àÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 - 8 Ω {éÏ}
●ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
●A feszültség csatlakozó tı elrendezése megfelel
az ISO standardnak
●Kérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek
elrendezése megfelel az ISO standardnak
●Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje
meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelŒen.
●Bekötés után, szigetelje a (❈)-al jelölt részt szigetelŒ
szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ àëé)
A4
●Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.
Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcej
Impedancja> 4 - 8 Ω
●Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej
●Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet 50 W vagy több
Impedancia: 4 - 8 Ω
●Az erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
(❈)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
- B4
B3 +
Pod¬açcz jak pokazano.
Proveìte zapojení následovnû.
A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.
åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.
●Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em
automobilu odpovídá normû ISO.
●U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch
a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.
Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä ●Po
zapojení odizolujte ãásti oznaãené (❈) pomocí
izolaãní pásky.
A4
A7
IGN (zap¬on) lub ACC
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte
instalaci pfiístroje s prodejcem.
(akumulator) napieçcie 12 V
Baterie 12V (NepfietrÏité napájení)
BATTERY 15A
- B2
B1 +
Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ACC
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)
Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przedni prawy + (Szary)
Pfiední prav˘ + (·ed˘)
Jobb elülsŒ + (Szürke)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)
Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)
Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B
B
B
B
B
Przedni lewy + (Bia¬y)
Pfiední lev˘ + (Bíl˘)
Bal elülsŒ + (Fehér)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)
Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé
- B8
B8 :
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní lev˘ + (Zelen˘)
Bal hátsó + (Zöld)
ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)
●ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ Í‡ÒÌÛ˛
Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (❈), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚ
ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Ostrze˝enie
●Nie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu
g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w
g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia
do g¬oónika wysokotonowego)
Upozornûní
●Nezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden
reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru)
Figyelmeztetés
●Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az
egyes hangszóró vezetékekre(kivéve ha magas
sugárzót csatlakoztat)
ÇÌËχÌËÂ
●çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ
̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)
●Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych
ze wspo;lnym przewodem masy.
●NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi
a spoleãn˘m zemnicím kabelem.
●Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert,
amelynek közös földeléses vezetéke van.
●ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,
Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement