Panasonic CQC1021NE Instrukcja obsługi

Panasonic CQC1021NE Instrukcja obsługi
Polska
Dane techniczne
Radio FM Stereo
Zasilanie
: Pràd sta∏y 12 V (11 V – 16 V),
minus na masie
Regulacja tonów (Basy)
: ±12 dB (100 Hz)
Regulacja tonów (Soprany)
: ±12 dB (10 kHz)
Pobór pràdu
: Poni˝ej 2,5 A (CD mode; 0,5 W
4 kana∏y)
Maksymalna moc wyjÊciowa
: 45 W x 4 (4 Ω)
Impedancja zestawów g∏oÊnikowych : 4 – 8 Ω
Napi´cie wyjÊciowe przedwzmacniacza : 2,5 V (tryb CD, 1 kHz, 0 dB)
Impedancja wyjÊciowa przedwzmacniacza : 200 Ω
Wymiary (Urzàdzenie g∏ówne) : 178(szer.) x 50(wys.) x 160(g∏´b.) mm
Masa (Urzàdzenie g∏ówne)
: 1,3 kg
Zakres cz´stotliwoÊci
Czu∏oÊç u˝yteczna
RozdzielczoÊç kana∏ów
CQ-C1021NE/C1011NE/C1001NE
: 87,5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (sygna∏/szum 30 dB)
: 35 dB (dla 1 kHz)
Radio AM (MW)
Zakres cz´stotliwoÊci
Czu∏oÊç u˝yteczna
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 28 dB/µV (sygna∏/szum 20 dB)
Instrukcja obs∏ugi
Radio AM (LW)
Zakres cz´stotliwoÊci
Czu∏oÊç u˝yteczna
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (sygna∏/szum 20 dB)
Odtwarzacz
BAND
UME
: 8 razy nadpróbkowanie
: 1-bitowy system DAC
: Astigma 3-wiàzkowa
: Laser pó∏przewodnikowy
: 790 nm
: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
: 96 dB
SRC
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
VO L
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
TA
6
CT
R
AF
EG
DISP
: 75 dB
Niniejsza instrukcja obs∏ugi dotyczy 3 modeli: CQ-C1021NE, CQ-C1011NE i CQ-C1001NE. Na wszystkich ilustracjach w tej
instrukcji przedstawiony jest model CQ-C1021NE, je˝eli nie stwierdzono inaczej. Poni˝sza tabela przedstawia ró˝nice pomi´dzy 3
modelami.
W∏aÊciwoÊci
Kolor wyÊwietlacza
Modele
CQ-C1021NE
CQ-C1011NE
CQ-C1001NE
Niebieski
Czarny
Czarny
Czerwony
Zieleƒ
Kolor oÊwietlenia klawiszy/wejÊcia p∏yty Czerwony
1 Wybierz tryb AM radia. (a “Radio (AM
[LW/MW]/FM )”)
2 NaciÊnij i przytrzymaj [DISP] (CT) przez
ponad 2 sekundy.
Godzina miga
Uwaga:
¡ Dane techniczne i konstrukcja mogà si´ zmieniç bez
uprzedzenia w wyniku udoskonalenia produktu.
¡ Niektóre oznaczenia i ilustracje w tej instrukcji obs∏ugi mogà
wyglàdaç inaczej ni˝ na twoim urzàdzeniu.
Godzina wprowadzona
OSTRZE˚ENIE
Wyposa˝enie
P∏ytka zwalniania blokady
(Polska
(âe‰tina
(Magyar
(êÛÒÒÍËÈ
(FX0214C385ZA)
IloÊç: 2
Âruba monta˝owa
(YEJV014C002N)
IloÊç: 1 komplet
Instrukcja instalacji
IloÊç: 1
Kieszeƒ monta˝owa
(YFM284C468ZA)
(FX0214C384ZA)
IloÊç: 1
IloÊç: 1
Obramowanie
(YFC054C079ZA)
IloÊç: 1
Uwaga:
¡ Numer w nawiasie pod nazwà ka˝dego
elementu akcesoriów jest numerem
cz´Êci u˝ywanym dla potrzeb serwisu i
konserwacji.
¡ Osprz´t i numery jego cz´Êci mogà ulec
zmianie w celu ulepszenia bez uprzedniego powiadomienia.
¡ Kieszeƒ monta˝owa i obramowanie sà
fabrycznie za∏o˝one na urzàdzenie
g∏ówne.
Ostrze˝enie
Plakietka ostrzegawcza
W tym produkcie zastosowany jest laser.
U˝ywanie innych ni˝ tutaj opisane regulatorów i
nastawieƒ lub wykonywanie innych operacji ni˝
tutaj wyszczególnione mo˝e spowodowaç
nara˝enie si´ na niebezpieczne promieniowanie.
Produkt laserowy
Instrukcja obs∏ugi
IloÊç: 1
Z∏àcze zasilania
(YEAJ02874)
IloÊç: 1
Nie demontuj tego urzàdzenia i nie wykonuj
samodzielnie ˝adnych zmian.
Urzàdzenie to jest bardzo skomplikowanym
mechanizmem wykorzystujàcym g∏owic´ laserowà do
odzyskiwania informacji z powierzchni p∏yty
kompaktowej. Laser jest ca∏kowicie ekranowany i
promienie pozostajà wewnàtrz obudowy. W zwiàzku z
powy˝szym nie próbuj demontowaç odtwarzacza ani
modyfikowac ˝adnych z jego cz´Êci, poniewa˝ mo˝e to
spowodowa´ç nara˝enie na promieniowanie laserowe i
niebezpiecznà wysokoÊç napi´cia.
3 Nastaw godzin´.
PRODUKT LASEROWY KLASY PIERWSZEJ
Plakietki ostrzegawcze i ich rozmieszczenie
PROMIENIOWANIE LASEROWE PO OTWARCIU.
NIE WPATRUJ SI¢ W WIÑZK¢ LASEROWÑ.
Karta gwarancyjna
Uwaga:
¡ Nastaw zegar, gdy na wyÊwietleniu pojawi si´ “NO CT”.
¡ Gdy odebrany zostanie program FM Systemu danych
radiowych, zegar zostanie nastawiony automatycznie
przez us∏ug´ Czasu zegarowego.
¡ NaciÊnij i przytrzymaj []] lub [[], aby liczby szybko si´
zmienia∏y.
(CQ-C1021NE)
: 0,01 % (1 kHz)
: Poni˝ej mierzalnego poziomu
: YFM284C462ZA)
: YFM284C463ZA)
: YFM284C464ZA)
: YFM284C465ZA)
Zegar pracuje w systemie 24-godzinnym.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Nastawianie zegara
Cz´stotliwoÊç próbkowania
Konwerter DA
Rodzaj g∏owicy
èród∏o Êwiat∏a
D∏ugoÊç fali
Odpowiedê cz´stotliwoÊciowa
Stosunek sygna∏u do szumu
Ca∏kowite odkszta∏cenie
harmoniczne
Ko∏ysanie i dr˝enie
T∏umienie przes∏uchów mi´dzy
kana∏ami
SEL
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
APM
PWR
Przygotowanie
Panasonic wita Ci´ w stale rosnàcej rodzinie posiadaczy elektronicznych produktów firmy.
Nasze wysi∏ki koncentrujà si´ na zapewnieniu Ci korzyÊci z precyzji naszej myÊli in˝ynierskiej w dziedzinie elektroniki i techniki, procesu produkcji
w oparciu o wybrane z namys∏em komponenty, w wykonaniu ludzi, którzy pracujà na zas∏u˝onà reputacj´ naszej firmy. JesteÊmy pewni, ˝e
niniejszy produkt dostarczy Ci wiele satysfakcji, a gdy sam odkryjesz jakoÊç, wartoÊç i niezawodnoÊç cechujàce nasze produkty, staniesz si´
dumny z przynale˝noÊci do naszej rodziny.
Ró˝nice mi´dzy 3
modelami
Dane Ogólne
Odtwarzacz CD/Amplituner
Zanim przeczytasz instrukcj´
[[]: nastawia godziny do przodu.
[]]: nastawia godziny do ty∏u.
4 NaciÊnij [DISP] (CT).
Minuty migajà
5 Nastaw minuty.
Minuty wprowadzone
[[]: nastawia minuty do przodu.
[]]: nastawia minuty do ty∏u.
6 NaciÊnij [DISP] (CT).
Zakoƒczone
Zespó∏ monta˝owy
urzàdzenia (w ten jednostka, górna strona)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w
przysz¬oóci.
YFM284C462ZB TAMACO1004-1124
Drukowano w Chinach
Czyszczenie
urzàdzenia
Konserwacja
Informacja dotyczàca bezpieczeƒstwa
W razie trudnoÊci
Produkt ten jest tak zaprojektowany i wykonany, aby wymaga∏ jedynie minimalnej konserwacji. U˝ywaj suchej, mi´kkiej
Êciereczki do wycierania powierzchni urzàdzenia. Nigdy nie u˝ywaj benzyny, rozcieƒczalnika, ani innych rozpuszczalników.
Je˝eli podejrzewasz, ˝e coÊ jest nie tak jak powinno.
Sprawdê i podejmij dzia∏ania opisane w tabelach poni˝ej.
Je˝eli opisane Êrodki nie rozwià˝à problemu, zalecane jest dostarczenie
urzàdzenia do najbli˝szego autoryzowanego centrum serwisu
Panasonic. Urzàdzenie to powinno byç naprawiane tylko przez
upowa˝niony personel. Pozostaw sprawdzanie i naprawy specjalistom.
Panasonic nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ˝adne wypadki powsta∏e z
zaniedbania kontroli urzàdzenia, lub b´dàce wynikiem twoich w∏asnych
napraw po w∏asnor´cznym sprawdzeniu.
■ Dok∏adnie przeczytaj instrukcje obs∏ugi tego urzàdzenia i wszystkich
Ostrze˝enie
¡Nie u˝ywaj urzàdzenia, gdy nie zachowuje si´ ono normalnie,
na przyk∏ad, gdy nie ma dêwi´ku, gdy wyst´puje dym lub dziwny zapach, które mogà spowodowaç zapalenie lub pora˝enie
pràdem. Natychmiast przestaƒ u˝ywaç urzàdzenie i skontaktuj
si´ z dealerem.
¡Nigdy nie próbuj w∏asnor´cznie naprawiaç urzàdzenia,
poniewa˝ jest to niebezpieczne.
innych cz´Êci sk∏adajàcych si´ na system audio twojego samochodu,
a dopiero potem zacznij tego systemu u˝ywaç. W instrukcjach
znajdziesz wskazówki, jak korzystaç z systemu w bezpieczny i efektywny sposób. Panasonic nie ponosi odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek problemy wynik∏e z nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
niniejszej instrukcji obs∏ugi.
Ostrze˝enie
Bezpiecznik
Je˝eli wymieniony bezpiecznik tak˝e ulegnie przepaleniu, skontaktuj si´ z najbli˝szym autoryzowanym centrum serwisu
Panasonic.
Problem
Punkty kontrolne
Wspólne
Ostrze˝enie
¡ U˝ywaj bezpieczników o tym samym pràdzie znamionowym (15 A). U˝ywanie substytutów bezpieczników lub bezpieczników o wy˝szym pràdzie znamionowym, a tak˝e wykonanie po∏àczeƒ z pomini´ciem bezpiecznika mo˝e
stworzyç niebezpieczeƒstwo po˝aru lub uszkodzenia urzàdzenia.Je˝eli wymieniony bezpiecznik tak˝e ulegnie przepaleniu, skontaktuj si´ z najbli˝szym autoryzowanym centrum serwisu Panasonic.
Brak
zasilania
System zabezpieczenia przed kradzie˝à
Brak dêwi´ku
(System zabezpieczenia przed kradzie˝à)
Zdejmowanie/zak∏adanie p∏yty czo∏owej
¡ Niniejsza p∏yta czo∏owa nie jest wodoodporna. Nie
nara˝aj jej na dzia∏anie wody lub nadmiernej wilgoci.
¡ Nie zdejmuj p∏yty czo∏owej podczas prowadzenia samochodu.
¡ Nie k∏adê p∏yty czo∏owej na desce rozdzielczej lub w
pobli˝u, gdzie temperatura bardzo wzrasta.
Zdejmowanie
¡ Nie dotykaj styków na p∏ycie czo∏owej lub na
urzàdzeniu g∏ównym, poniewa˝ mo˝e to spowodowaç
z∏y kontakt elektryczny.
¡ Je˝eli na stykach osadzi si´ brud lub cia∏a obce, wytrzyj
je suchà i czystà Êciereczkà.
Zak∏adanie
1 Wsuƒ lewà stron´ zdejmowanej p∏yty
1
czo∏owej na przeznaczone dla niej
2 NaciÊnij [ ]. P∏yta czo∏owa otworzy si´.
miejsce.
Pociàgnij
jà
do
siebie.
3
2 NaciÊnij prawà stron´ zdejmowanej p∏yty
Wy∏àcz zasilanie.
czo∏owej tak, aby us∏yszeç “klik”.
2
1
1
2
Zak∏ócenia
Brak dêwi´ku z lewej,
prawej, przedniej lub
tylnej kolumny
g∏oÊnikowej.
Odwrócony
dêwi´k lewy i
prawy.
● Uruchom silnik. (Lub przekr´ç kluczyk w
stacyjce na pozycj´ ACC.)
● Sprawdê okablowanie. (kabel akumulatora, kabel zasilania, kabel uziemienia,
itd.)
● Przepalony bezpiecznik (Skontaktuj si´ z
najbli˝szym centrum serwisu Panasonic.)
● Zwróç si´ do fachowca o wymian´ bezpiecznika.
● U˝yj bezpiecznika o tej samej wartoÊci
znamionowej.
● Wy∏àcz funkcj´ wyciszania.
● Sprawdê okablowanie.
● Poczekaj z w∏àczeniem urzàdzenia, a˝
wilgoç wyparuje.
● Sprawdê, czy uziemienie jest prawid∏owo
Dane w
pami´ci
zosta∏y
skasowane
Ostrze˝enie
Piktogram ten wskazuje wa˝ne instrukcje obs∏ugi i instalacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji mo˝e prowadziç
do obra˝eƒ lub spowodowaç straty materialne.
Punkty kontrolne
Brak dêwi´ku,
lub p∏yta zostaje
automatycznie
wyrzucona.
● W∏ó˝ p∏yt´ prawid∏owo.
● WyczyÊç p∏yt´.
Dêwi´k
przeskakuje, z∏a
jakoÊç dêwi´ku
● WyczyÊç p∏yt´.
Dêwi´k
przeskakuje z
powodu wibracji
● Kàt maksymalnego, dopuszczalnego
nachylenia wynosi 30°.
● Dobrze zamocuj urzàdzenie.
Nie mo˝na
wyjàç p∏yty
● NaciÊnij [u]. Je˝eli p∏yta nadal nie
zostaje wyrzucona, skontaktuj si´ z
najbli˝szym centrum serwisu Panasonic.
● Wyreguluj balans i fader.
● Sprawdê okablowanie.
(P∏yta zostaje automatycznie wyrzucona.)
P∏yta jest brudna lub w∏o˝ona odwrotnà
stronà.
P∏yta jest porysowana.
● Sprawdê p∏yt´.
● Pami´ç zosta∏a skasowana i nastàpi∏
powrót do ustawieƒ fabrycznych, gdy
z∏àcze zasilania lub akumulator zosta∏y
od∏àczone.
Podczas u˝ywania niniejszego urzàdzenia nale˝y
przestrzegaç nast´pujàcych Êrodków ostro˝noÊci:
❑ Kierowca nie powinien obserwowaç wyÊwietlenia ani
operowaç systemem w czasie jazdy.
Wykonywane operacje odwrócà uwag´ kierowcy od sytuacji na
drodze i mogà byç przyczynà wypadku. Zanim zaczniesz operowaç
systemem, zatrzymaj samochód w bezpiecznym miejscu i zaciàgnij
hamulec postojowy.
❑ U˝ywaj w∏aÊciwego zasilania.
Niniejsze urzàdzenie jest przeznaczone do pracy z systemem zasilania akumulatorem 12 V z negatywnym uziemieniem. Nigdy nie
u˝ywaj tego urzàdzenia z innymi systemami zasilania akumulatorem, a szczególnie z systemem zasilania akumulatorem 24 V.
Nie wk∏adaj ˝adnych przedmiotów do mechanizmu p∏ytowego tego
urzàdzenia.
❑ Nie demontuj tego urzàdzenia, ani nie wprowadzaj
w∏asnor´cznie ˝adnych zmian.
Nie demontuj tego urzàdzenia, nie wprowadzaj w nim zmian, ani
nie próbuj w∏asnor´cznie go naprawiaç. Je˝eli urzàdzenie wymaga
naprawy, skontaktuj si´ z dealerem lub z autoryzowanym centrum
serwisu Panasonic.
❑ Nie u˝ywaj urzàdzenia, jeÊli nie dzia∏a prawid∏owo.
● Pod∏àcz prawid∏owo kable g∏oÊników.
● Nastaw na innà stacj´ o mocniejszych
falach.
● Sprawdê, czy punkt umocowania anteny
jest prawid∏owo uziemiony.
Ostrze˝enie
❑ Obchodê si´ ostro˝nie z mechanizmem p∏ytowym.
WyÊwietlane komunikaty b∏´du
wykonane.
Radio
Cz´ste
zak∏ócenia
bezpiecznym u˝ywaniu tego produktu, jak i ostrzegajàce przed
potencjalnym niebezpieczeƒstwem, b´dàcym rezultatem
nieprawid∏owych po∏àczeƒ i operacji. Znaczenie poszczególnych piktogramów wyjaÊnione jest poni˝ej. ZnajomoÊç piktogramów jest
istotna dla prawid∏owego korzystania z tej instrukcji obs∏ugi, jak i ze
sprz´tu.
Odtwarzacz
Niniejsze urzàdzenie posiada zdejmowanà p∏yt´ czo∏owà. Zdj´cie tej p∏yty powoduje, ˝e odbiornik staje si´ zupe∏nie bezu˝yteczny.
Ostrze˝enie
Problem
Piktogram ten wskazuje wa˝ne instrukcje obs∏ugi i instalacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji mo˝e prowadziç
do powa˝nych obra˝eƒ lub Êmierci.
■ W niniejszej instrukcji obs∏ugi znajdziesz piktogramy informujàce o
Brak pracy z pewnych przyczyn.
● Je˝eli normalna praca nie zostaje przywrócona, skontaktuj si´ z dealerem lub
z najbli˝szym centrum serwisu w
sprawie naprawy.
JeÊli urzàdzenie nie dzia∏a (brak zasilania, brak dêwi´ku), lub jeÊli
stan urzàdzenia nie jest prawid∏owy (wewnàtrz urzàdzenia znajdujà
si´ obce cia∏a, zosta∏o zamoczone, wydobywa si´ z niego dym lub
dziwny zapach), nale˝y je natychmiast wy∏àczyç i skontaktowaç si´
z dealerem.
❑ Wymiana bezpieczników powinna byç wykonywana przez
upowa˝niony personel serwisu.
Gdy bezpiecznik si´ przepali, usuni´cie przyczyny i wymian´ bezpiecznika na nowy, w∏aÊciwy dla niniejszego urzàdzenia, zleç
upowa˝nionemu technikowi serwisu. Nieprawid∏owa wymiana bezpiecznika mo˝e spowodowaç dym, zapalenie si´ lub uszkodzenie
urzàdzenia.
Podczas instalacji nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych Êrodkow ostro˝noÊci:
❑ Przed instalacjà od∏àcz przewód od ujemnego (–) zacisku
akumulatora.
Przeprowadzanie okablowania i instalacji z pod∏àczonym ujemnym
(–) zaciskiem akumulatora mo˝e byç przyczynà pora˝enia elektrycznego i obra˝eƒ ze wzgl´du na krótkie spi´cie. Samochody
wyposa˝one w system zabezpieczeƒ elektrycznych wymagajà
specjalnych procedur od∏àczania zacisku akumulatora.
NIEPRZESTRZEGANIE TYCH PROCEDUR MO˚E SPOWODOWAC
NIEUMYÂLNE W¸ÑCZENIE SYSTEMU ZABEZPIECZE¡ ELEKTRYCZNYCH, A CO ZA TYM IDZIE USZKODZENIE POJAZDU I
SZKODY OSOBOWE W POSTACI OBRA˚E¡, A NAWET ÂMIERCI.
❑ Nigdy nie u˝ywaj do instalacji, uziemienia i innych
podobnych funkcji tych cz´Êci samochodu, od których
zale˝y bezpieczeƒstwo jego u˝ytkownika.
Nie u˝ywaj tych cz´Êci samochodu, od których zale˝y
bezpieczeƒstwo u˝ytkownika (zbiornik paliwa, hamulce, zawieszenie, kierownica, peda∏y, poduszka powietrzna, itp.) do wykonania
okablowania lub do przymocowania urzàdzenia lub jego akcesoriów.
❑ Zabroniona jest instalacja na os∏onie poduszki powietrznej, jak i w miejscach, w których dzia∏anie poduszki
powietrznej by∏oby na skutek instalacji upoÊledzone.
❑ Przed instalacjà urzàdzenia sprawdê lokalizacj´ instalacji
rurowej, zbiornika paliwa, instalacji elektrycznej i innych
elementów.
Je˝eli konieczne jest wywiercenie otworu w karoserii w celu przymocowania lub okablowania urzàdzenia, najpierw sprawdê
po∏o˝enie wiàzki kabli, zbiornika paliwa oraz przewodów instalacji
elektrycznej.Nast´pnie wywierç otwór od zewn´trznej strony, jeÊli
to mo˝liwe.
❑ Nigdy nie instaluj urzàdzenia w miejscu, w którym
ogranicza∏oby pole widzenia prowadzàcego.
❑ Nigdy nie wykonuj rozga∏´zienia przewodu zasilania w celu
doprowadzenia zasilania do innego sprz´tu.
❑ Po zainstalowaniu i okablowaniu nale˝y sprawdziç, czy inne
urzàdzenia elektryczne dzia∏ajà normalnie.
U˝ywanie ich gdy nie dzia∏ajà prawid∏owo mo˝e byç przyczynà
po˝aru, pora˝enia elektrycznego lub wypadku.
❑ W przypadku instalacji w samochodzie wyposa˝onym w
poduszki powietrzne, zapoznaj si´ przed instalacjà z
ostrze˝eniami i zaleceniami producenta samochodu.
❑ Upewnij si´, ˝e kable nie przeszkadzajà w prowadzeniu
pojazdu lub we wsiadaniu i wysiadaniu.
❑ Zaizoluj wszystkie obna˝one cz´Êci kabli aby, zapobiec
zwarciom.
Ostrze˝enie
Przestrzegaj nast´pujàcych Êrodkow ostro˝noÊci
podczas u˝ywania niniejszego urzàdzenia:
❑ Utrzymuj poziom g∏oÊnoÊci na odpowiednim poziomie.
Podczas prowadzenia samochodu utrzymuj poziom g∏oÊnoÊci na
tyle niski, aby nie przeszkadza∏ w percepcji warunków drogi i
jazdy.
❑ Niniejsze urzàdzenie s∏u˝y do u˝ycia wy∏àcznie w samochodzie.
❑ Nie u˝ywaj urzàdzenia przez d∏ugi czas, gdy silnik jest
wy∏àczony.
U˝ywanie systemu audio przez d∏ugi czas, gdy silnik jest
wy∏àczony spowoduje wyczerpanie akumulatora.
❑ Nie wystawiaj urzàdzenia na s∏oƒce, ani nie poddawaj
dzia∏aniu nadmiernie wysokich temperatur.
Inaczej temperatura wewnàtrz urzàdzenia wzroÊnie, co mo˝e byç
przyczynà wystàpienia dymu, po˝aru lub innych uszkodzeƒ
urzàdzenia.
❑ Nie u˝ywaj urzàdzenia w warunkach, w których mo˝e
byç nara˝one na wod´, wilgoç lub kurz.
Dzia∏anie wody, wilgoci lub kurzu na urzàdzenie mo˝e byç przyczynà wystàpienia dymu, po˝aru lub innych uszkodzeƒ
urzàdzenia. Szczególnie uwa˝aj, aby urzàdzenie nie zmok∏o w
myjniach lub podczas deszczu.
Podczas instalacji nale˝y przestrzegaç
nast´pujàcych Êrodkow ostro˝noÊci:
❑ Okablowanie i instalacja powinny byç wykonane przez
upowa˝niony personel serwisu.
Instalacja tego urzàdzenia wymaga specjalnych umiej´tnoÊci i
doÊwiadczenia. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeƒstwa
instalacjicj´ zwróç si´ do twojego dealera. Panasonic nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek problemy, wynikajàce z
w∏asnor´cznej instalacji urzàdzenia przez u˝ytkownika.
❑ Post´puj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowaç i
okablowaç urzàdzenie.
Nieprzestrzeganie instrukcji prawid∏owej instalacji i okablowania
produktu mo˝e byç przyczynà wypadku lub po˝aru.
❑ Uwa˝aj, aby nie uszkodziç kabli.
Gdy wykonujesz okablowanie uwa˝aj, aby nie uszkodziç kabli. Nie dopuÊç,
aby zosta∏y przyciÊni´te karoserià lub dosta∏y si´ pomi´dzy Êruby albo
ruchome cz´Êci, takie jak szyny do przesuwania siedzeƒ. Nie rób zadrapaƒ,
nie ciàgnij, nie zginaj, ani nie skr´caj kabli. Nie uk∏adaj ich w pobli˝u êróde∏
ciep∏a, ani nie k∏adê na nich ci´˝kich przedmiotów. Je˝eli kable muszà byç
przeprowadzone przez ostre metalowe kraw´dzie, zabezpiecz je owijajàc
taÊmà winylowà lub podobnym Êrodkiem ochronnym.
❑ Do wykonania instalacji u˝ywaj przeznaczonych do tego
cz´Êci i narz´dzi.
U˝yj dostarczonych lub oryginalnych cz´Êci oraz odpowiednich
narz´dzi, aby zainstalowaç urzàdzenie. U˝ycie cz´Êci innych ni˝ dostarczone lub oryginalne mo˝e spowodowaç wewn´trzne uszkodzenia w
urzàdzeniu. èle wykonana instalacja mo˝e byç przyczynà wypadku,
awarii lub po˝aru.
❑ Nie blokuj przewodów powietrznych ani p∏yty
ch∏odzàcej urzàdzenia.
Zablokowanie tych cz´Êci doprowadzi do przegrzania urzàdzenia
wewnàtrz i spowoduje po˝ar lub b´dzie przyczynà uszkodzeƒ.
❑ Nie instaluj urzàdzenia w miejscu, gdzie b´dzie niestabilne lub nara˝one na silne wibracje.
Unikaj instalacji na powierzchniach nachylonych lub silnie
zaokràglonych. Je˝eli instalacja nie jest stabilna, urzàdzenie mo˝e
wypaÊç podczas jazdy i spowodowaç wypadek lub obra˝enia.
❑ Kàt instalacji
Urzàdzenie powinno byç zainstalowane w pozycji horyzontalnej, a
przód powinien byç lekko podniesiony pod u∏atwiajàcym u˝ywanie
kàtem, ale nie wi´kszym ni˝ 30°.
U˝ytkownik powinien wziàç pod uwag´, ˝e zale˝nie od kraju mogà
istnieç ograniczenia dotyczàce miejsca i sposobu instalacji.
Szczegó∏owe informacje uzyskasz u swojego dealera.
❑ Dla w∏asnego bezpieczeƒstwa u˝ywaj r´kawiczek.
Upewnij si´, ˝e okablowanie zosta∏o wykonane, zanim
zaczniesz instalacj´.
❑ Aby zapobiec uszkodzeniu urzàdzenia, nie pod∏àczaj z∏àcza
zasilania, zanim ca∏e okablowanie nie zostanie zakoƒczone.
❑ Nie pod∏àczaj wi´cej ni˝ jednej kolumny g∏oÊnikowej do
jednego kompletu kabli g∏oÊnikowych. (z wyjàtkiem
pod∏àczenia do g∏oÊnika wysokotonowego – tweetera)
Radio (AM [LW/MW]/FM )
Nastawienia audio
BAND
CQ-C1021N
UME
APM
SEL
PWR
MUTE/SQ
SRC
1
1
[SRC] (èród∏o)
wybiera êród∏o.
(PWR) (Zasilanie)
w∏àcza i wy∏àcza zasilanie.
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
TA
REPEAT
6
CT
R
AF
EG
1
DISP
chcesz wyregulowaç.
3 NaciÊnij [▲] lub [▼] aby wyregulowaç.
[SRC] (èród∏o)
wybiera êród∏o.
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
TA
6
Przyciski pami´ci od [1] do [6]
wybiera stacj´ z pami´ci radia oraz zapisuje
bie˝àcà stacj´ (NaciÊnij i przytrzymaj przez
ponad 2 sekundy.)
G∏oÊnoÊç
(Zakres nastawiania: 0 do 40, Nastawienie
domyÊlne: 18)
(Zakres nastawiania: –12 dB do +12 dB, odst´p 2
dB, Nastawienie domyÊlne: 0 dB)
Odtwarzacz
Menu audio
(ROCK) szybki i ci´˝ki dêwi´k:
podkreÊla basy i soprany.
NaciÊnij [DISP], aby zmieniç wyÊwietlenie.
Tryb AM (LW/MW):
CT
R
AF
EG
DISP
[DISP] (WyÊwietlenie)
prze∏àcza informacje na
wyÊwietlaczu.
[TUNE ]] [TUNE []
W dó∏/w gór´ cz´stotliwoÊci. (NaciÊnij i
przytrzymaj przez ponad 0,5 sekundy i zwolnij dla przeszukania stacji.)
CT (Czas zegarowy)
Tryb FM (nie RDS):
Pasmo/cz´stotliwoÊç
PS
CT
Tryb RDS:
PS (Nazwa stacji)
Pasmo/cz´stotliwoÊç
[▲]: G∏oÊniej
[▼]: Ciszej
CT
Regulacja g∏oÊnoÊci
(Zakres nastawiania: 0 do 40, Nastawienie domyÊlne: 18)
NaciÊnij [VOLUME▲] lub [VOLUME▼].
[▲]: Zwi´kszanie
[▼]: Zmniejszanie
(Zakres nastawiania: –12 dB do +12 dB, odst´p 2
dB, Nastawienie domyÊlne: 0 dB)
1
2 NaciÊnij [BAND], aby wybraç pasmo.
NaciÊnij [SRC], aby wybraç radio.
[▲]: Zwi´kszanie
[▼]: Zmniejszanie
Balans
(Zakres nastawiania: 15 poziomów ka˝dy,
Nastawienie domyÊlne CNT (Êrodkowy))
[▲]: Wzmocniony prawy
[▼]: Wzmocniony lewy
Fader
(Zakres nastawiania: 15 poziomów ka˝dy,
Nastawienie domyÊlne CNT (Êrodkowy))
(VOCAL) czysty dêwi´k:
wzmacnia tony Êrodkowe i lekko wzmacnia
soprany.
[▲]: Wzmocniony przedni
[▼]: Wzmocniony tylny
Nastawienie g∏oÊnoÊci TA
Wyciszanie
(Zakres nastawiania: 1 do 40, Nastawienie
domyÊlne: 18)
Uwaga: Nastawienia SQ, basów i sopranów wzajemnie na
siebie wp∏ywajà. Je˝eli ten wp∏yw powoduje zniekszta∏cenie
sygna∏u audio, ponownie nastaw basy/soprany lub
g∏oÊnoÊç.
Mo˝na zapisaç po 6 stacji w ka˝dym z pasm: AM (LW/MW),
FM1, FM2 i FM3.
Zapisane stacje mogà byç wywo∏ane przez naciÊni´cie jednego z przycisków pami´ci od [1] do [6].
Soprany
(POP) g∏´boki dêwi´k o szerokim zakresie:
lekko wzmacnia basy i soprany.
Zapala si´.)
1
LOC
NO
MO
Uwaga: Je˝eli w menu audio nie zostanie wykonana ˝adna operacja przez ponad 5 sekund (2 sekundy dla nastawiania g∏ównej g∏oÊnoÊci), wyÊwietlenie powróci do normalnego trybu.
2 NaciÊnij [SEL], aby wybraç tryb, który
NaciÊnij i przytrzymaj [SQ], ponad 1 sekund´, aby
wybraç jeden z nast´pujàcych rodzajów dêwi´ku:
NaciÊnij [SRC], aby zmieniç êród∏o.
ON: NaciÊnij [MUTE]. (
MUTE/SQ
SRC
NaciÊnij [SEL], aby wyÊwietliç menu audio.
Cz´stotliwoÊç Numer pami´ci
Basy
Wybór êród∏a
Ogólne – operacje
SEL
Pasmo
Zmiana wyÊwietlenia
Pasmo/cz´stotliwoÊç
CQ-C1021N
APM
(FLAT) p∏aska odpowiedê cz´stotliwoÊciowa:
nie podkreÊla ˝adnego fragmentu.
(Nastawienie domyÊlne)
Radio
DISP
EG
PWR
SQ jest to funkcja, która nastawia ró˝ne rodzaje dêwi´ku
jednym naciÊni´ciem przycisku, zale˝nie od rodzaju muzyki,
której s∏uchasz.
W∏àczanie zasilania: NaciÊnij [SRC] (PWR).
Wy∏àczanie zasilania: NaciÊnij i przytrzymaj
[SRC] (PWR) przez
ponad 1 sekund´.
R
BAND
SQ
Nastaw stacyjk´ samochodu na pozycj´ ACC lub ON.
TA
6
[DISP] (WyÊwietlenie)
wyjÊcie z menu audio.nu.
[MUTE]
w∏àcza i wy∏àcza wyciszenie.
(SQ)
wybiera rodzaj dêwi´ku (SQ).
(NaciÊnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekund´.)
Zasilanie w∏./wy∏.
REPEAT
zapala si´, gdy odbierany jest sygna∏ FM stereo.
[▲]: Zwi´kszanie
[▼]: Zmniejszanie
3
Odbiór monofoniczny/lokalny
Monofoniczny: Redukuje szumy gdy sygna∏ jest s∏aby
Lokalny: Odbiornik szuka tylko stacji o silnym sygnale podczas
operacji przeszukiwania.
Program FM
NaciÊnij i przytrzymaj [PTY] (MONO/LOC)
ponad 2 sekundy aby zmieniç tryb.
Wybierz stacj´.
Regulowanie cz´stotliwoÊci
[TUNE ]]: Ni˝sza
[TUNE []: Wy˝sza
Uwaga: NaciÊnij i przytrzymaj jeden z nich przez ponad
0,5 sekundy and zwolnij w celu przeszukania stacji.
(Nastawienie domyÊlne)
MONO OFF/LOCAL OFF
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
Program AM (LW/MW)
NaciÊnij [PTY] (LOC) aby zmieniç tryb.
Wywo∏anie zapisanej stacji
Uwaga: Je˝eli fader jest nastawiony na przód, wyjÊcie przedwzmacniacza (ty∏) obni˝a si´.
NaciÊnij odpowiedni przycisk pami´ci od [1] do [6], aby
nastroiç na zapisanà w pami´ci stacj´.
LOCAL OFF
(Nastawienie domyÊlne)
Zapisywanie stacji w pami´ci
MUTE/SQ
SRC
5
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
PWR
SCAN
4
zapala si´, gdy w∏àczony jest
odbiór monofoniczny/lokalny
UME
UME
SEL
RANDOM
(MONO/LOC) (Monofoniczny/lokalny)
w∏àcza i wy∏àcza MONO/LOCAL w trybie FM
(NaciÊnij i przytrzymaj ponad 2 sekundy.),
oraz w∏àcza i wy∏àcza LOCAL w trybie AM
(LW/MW).
VO L
VO L
APM
3
CT
AF
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
PTY
D·M
Przebieg operacji
BAND
2
[BAND]
wybiera pasmo radiowe.
(APM) (Automatyczna pami´ç stacji) wykonuje APM
w êródle radiowym. (NaciÊnij i przytrzymaj przez
ponad 2 sekundy.)
LOC
NO
MO
VO L
[▲] lub [▼]
wybieranie wartoÊci w menu audio.
[SEL] (Wybieranie)
wybieranie pozycji w menu audio.
E/TRACK
TUN
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
reguluje g∏oÊnoÊç.
WyÊwietlenie radiowe
Ogólne
Automatyczna pami´ç stacji (APM)
Za pomocà tej operacji stacje o silnym sygnale mogà zostaç
automatycznie zapisane w pami´ci.
1 Wybierz pasmo.
2 NaciÊnij i przytrzymaj [BAND] (APM)
R´czne zapisywanie stacji
1 Nastaw stacj´.
2 NaciÊnij i przytrzymaj jeden z przycisków
pami´ci od [1] do [6] przez ponad 2
sekundy.
(miga jeden raz)
przez 2 sekundy lub d∏u˝ej.
Najlepiej odbierane stacje zostanà po zapisaniu w
pami´ci odtworzone po 5 sekund ka˝da (SCAN). Aby
zatrzymaç przeglàd, naciÊnij jeden z przycisków od [1]
do [6].
Uwaga: Nowe stacje zostajà zapisane na miejscu ju˝ znajdujàcych si´ w pami´ci stacji.
Uwaga: Nowe stacje zostajà zapisane na miejscu ju˝ znajdujàcych si´ w pami´ci stacji.
LOCAL ON
zapala si´, gdy w∏àczone jest wyciszanie
OFF: NaciÊnij [MUTE] ponownie.
System danych radiowych (RDS) stacji FM
Odtwarzacz
1
[SRC] (èród∏o)
wybiera êród∏o.
2
RANDOM
SCAN
4
5
3
REPEAT
6
TA
CT
R
AF
EG
DISP
[DISP] (WyÊwietlenie)
prze∏àcza informacje na
wyÊwietlaczu.
wskaênik
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
w∏àcza i wy∏àcza ka˝dy z trybów odtwarzania.
Ostrze˝enie
¡ Nie wk∏adaj p∏yty gdy Êwieci si´ wskaênik
.
¡ Zobacz w sekcji “Uwagi o p∏ytach”.
¡ Niniejsze urzàdzenie nie obs∏uguje p∏yt 8 cm.
¡ Je˝eli po w∏o˝eniu p∏yty 8 cm nie mo˝esz jej wyjàç, wy∏àcz ACC
samochodu i w∏àcz je ponownie, a nast´pnie naciÊnij [u]
(Wyrzucanie).
¡ Niniejsze urzàdzenie nie odtwarza p∏yt MP3 i WMA.
¡ Niniejsze urzàdzenie nie wyÊwietla tekstu CD.
¡ Nie wk∏adaj cia∏ obcych w otwory p∏yt.
1 NaciÊnij [SRC] aby wybraç odtwarzacz
jako êród∏o.
2 Wybierz ˝àdany fragment.
NaciÊnij [BAND] (y / 5).
Losowe odtwarzanie
Wszystkie dost´pne Êcie˝ki sà odtwarzane w losowej
kolejnoÊci.
Odtwarzanie z przeszukaniem
Pierwsze 10 sekund ka˝dej Êcie˝ki zostaje kolejno odtworzone.
NaciÊnij [5] (SCAN).
NaciÊnij [4] (RANDOM).
NaciÊnij ponownie, aby anulowaç.
NaciÊnij ponownie, aby anulowaç.
NaciÊnij [TRACK 6] / [TRACK 7].
¡ Gdy odbiór si´ pogorszy, zostanie automatycznie nastawiona inna stacja o lepszych warunkach odbioru.
¡ Podczas wykonywania APM (Automatyczne zapisywanie
stacji), wybrane zostanà tylko stacje RDS.
¡ Gdy wywo∏ujesz stacj´ z pami´ci, wybrana zostanie
automatycznie stacja o najlepszym odbiorze. (BSR
Wyszukanie najlepszej stacji)
Uwaga:
¡ Czu∏oÊç AF mo˝e byç regulowana.
¡ Dost´pny zakres AF mo˝e byç regulowany.
(miga podczas przeszukiwania)
Powtarzane odtwarzanie
TA (Komunikaty drogowe)
NaciÊnij ponownie, aby anulowaç.
NaciÊnij [6] (REPEAT).
NaciÊnij ponownie, aby anulowaç.
Je˝eli u˝ywasz dost´pnych w sprzeda˝y
p∏yt CD, muszà one mi´ jedno z
pokazanych po prawej stronie oznaczeƒ.
Niektóre muzyczne p∏yty CD, wyposa˝one
w technologi´ ochrony przed kopiowaniem nie
b´dà odtwarzane.
Jak trzymaç p∏yt´
¡ Nie dotykaj p∏yty od spodu.
¡ Nie skrob p∏yty.
¡ Nie wyginaj p∏yty
¡ JeÊli nie w u˝yciu, przechowuj p∏yt´ w futerale.
Nie u˝ywaj p∏yt CD o nieregularnym kszta∏cie.
Nie k∏adê p∏yt w nast´pujàcych miejscach:
¡ Na s∏oƒcu
¡ W miejscach brudnych, zakurzonych lub wilgotnych
¡ W pobli˝u wylotu ciep∏ego powietrza w samochodzie
¡ Na siedzeniu samochodu i na desce rozdzielczej
Czyszczenie p∏yt
U˝ywaj suchej, mi´kkiej Êciereczki, aby wytrzeç w kierunku od
Êrodka ku brzegom
Nie naklejaj na p∏yty nalepek ani etykiet.
Na etykiecie p∏yty nie pisz d∏ugopisem ani innym
twardym pisakiem.
PTY (Rodzaj programu)
PTY ON/OFF
Uwaga: Mo˝esz wybraç j´zyk PTY.
Inne funkcje RDS
Zegar zostaje nastawiony automatycznie.
Szukanie programu za pomocà PTY
PS (Nazwa stacji)
Pojawi si´ nie tylko cz´stotliwoÊç, ale tak˝e nazwa stacji.
Programy mogà byç wyszukiwane za pomocà zapisanego w
pami´ci PTY.
EON (Wzbogacanie sieci)
Informacje RDS sà na bie˝àco uzupe∏niane wraz ze zmianà
aktualnej pozycji.
¡ Podczas, gdy odbierasz stacj´ innà ni˝ TP lub stacj´ TP o
s∏abym odbiorze, stacja TP zostaje automatycznie wyszukana i
nastawiona w momencie, gdy w∏àczysz tryb TA.
¡ Podczas wyszukiwania stacji lub wykonywania APM,
wybrane zostanà tylko stacje TP.
Odbiór Komunikatów alarmowych
Niski poziom czu∏oÊci AF. (Nastawienie domyÊlne)
Wysoki poziom czu∏oÊci AF.
Gdy sieç AF stacji RDS nie jest potrzebna.
Aby s∏uchaç tylko komunikatów drogowych, w∏àcz TA i
nastaw g∏oÊnoÊç na 0 w trybie FM.
Gdy zacznie si´ odbiór komunikatu drogowego, zostanie on
nadany na poziomie g∏oÊnoÊci TA. (a “Nastawienia audio”)
Wybieranie okreÊlonego PTY
NaciÊni´cie [PTY] w∏àcza i wy∏àcza tryb
PTY.
CT (Czas zegarowy)
Odbierane mogà byç informacje drogowe ze stacji sieci
bie˝àcej, jak i innej.
NaciÊnij [AF] aby wybraç poziom AF.
NaciÊni´cie [TA] w∏àcza i wy∏àcza TA.
¡ Pojawi si´ PTY odbieranej stacji.
¡ Programy mogà byç wyszukiwane za pomocà PTY.
Nast´pujàce funkcje sà dost´pne, gdy tryb TA jest aktywny.
(
Zapala si´)
Poziom AF
Tylko Komunikaty drogowe (T∏umienie TA)
Nast´pujàce funkcje sà dost´pne, gdy tryb PTY jest aktywny.
Komunikat alarmowy pojawia si´ automatycznie na
wyÊwietleniu w chwili, gdy zostanie odebrany.
Uwagi o p∏ytach CD-R/RW
¡ Odtwarzanie niektÊrych p∏yt CD-R/RW nagranych na nagrywar kach CD (nap´dach CD-R/RW) mo˝e napotykà na problemy z powodu charakterystyki nagrywania lub zanieczyszczeƒ,
odciskÊw palcÊw, zadrapaƒ itp. na powierzchni p∏yty.
¡ P∏yty CD-R/RW sà mniej odporne na wysokie temperatury i
wilgoç ni˝ zwyk∏e, muzyczne p∏yty CD. Pozostawianie ich w
samochodzie przez d∏u˝szy czas mo˝e je uszkodziç i
uniemo˝liwiç odtwarzanie.
¡ NiekktÊre p∏yty CD-R/RW nie mogà zostà prawid∏owo odtworzone ze wzgl´du na niekompatybilnoÊç pomi´dzy oprogramowaniem u˝ytym do zapisu, nagrywarkà CD (nap´dem
CD-R/RW) i p∏ytami.
¡ Ten odtwarzacz nie mo˝e odtwarzà p∏yt CD-R/RW na
ktÊrych sesja nie zosta∏a zamkni´ta.
¡ Niniejszy odtwarzacz nie mo˝e odtwarzaç p∏yt CD-R/RW, na
których zapisane sà dane inne ni˝ CD-DA (MP3/WMA,
Video CD, itp.).
¡ Pami´taj o przestrzeganiu instrukcji obchodzenia si´ z
p∏ytami CD-R/RW.
TA ON/OFF
TA (Komunikat
drogowy)
¡ Gdy w∏àczysz TA podczas, gdy urzàdzenie jest w innym trybie pracy, prze∏àczy si´ ono automatycznie na tryb radia i
us∏yszysz komunikat drogowy, gdy zacznie si´ jego
nadawanie. Po zakoƒczeniu si´ komunikatu drogowego
urzàdzenie powróci do poprzedniego trybu. (Tryb
gotowoÊci TA)
NaciÊnij od [1] do [6] aby wybraç PTY w trybie PTY.
EON-TA
Bie˝àca Êcie˝ka zostaje powtórzona.
Uwagi o p∏ytach CD/noÊnikach CD
Uwagi o p∏ytach
Przebieg operacji
Nast´pujàce funkcje sà dost´pne, gdy tryb AF jest aktywny.
(
Zapala si´)
Pauza
Wybieranie Êcie˝ki
Uwaga: Aby wykonaç szybkie przejÊcie do przodu/do
ty∏u, naciÊnij i przytrzymaj jeden z nich.
WyÊwietlenie zegara
AF (Alternatywna cz´stotliwoÊç)
MUTE/SQ
SRC
AF (Alternatywna cz´stotliwoÊç)
Co to jest RDS?
PWR
wskaênik powtarzania
PTY
D·M
E/TRACK
TUN
SEL
UME
APM
WyÊwietlenie trybu odtwarzacza (Nastawienie fabryczne)
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
Niektóre stacje FM nadajà dodatkowe dane, kompatybilne z
RDS. Ten radioodbiornik posiada u˝yteczne funkcje,
umo˝liwiajàce wykorzystanie takich danych.
Dost´pnoÊç us∏ug RDS zale˝y od okolicy. Pami´taj, ˝e jeÊli
us∏uga RDS nie jest dost´pna w okolicy, w której odbierasz
program radiowy, poni˝sze us∏ugi równie˝ nie b´dà dost´pne.
Podczas odbioru stacji RDS dost´pne sà nast´pujàce funkcje.
NaciÊnij [DISP], aby zmieniç wyÊwietlenie.
Losowe odtwarzanie,
powtarzanie, przeszukanie
BAND
VO L
(y / 5) (Pauza/Odtwarzanie)
prze∏àcza pauz´/odtwarzanie w
funkcji odtwarzacza.
Na terenach obj´tych systemem RDS (System danych radiowych) dost´pne sà u˝yteczne funkcje, jak AF, TA, PTY, itd.
Zmiana wyÊwietlenia
Zakres AF (Region)
NaciÊni´cie i przytrzymanie [AF] (REG:
Region) ponad 2 sekundy w∏àcza i wy∏àcza
tryb regionalny.
REG OFF:
Cz´stotliwoÊç zostaje zmieniona tak˝e dla programów
poza regionem. (Nastawienie fabryczne)
REG ON:
Cz´stotliwoÊç zostaje zmieniona tylko dla
programów regionalnych.
Szukanie PI (Identyfikacja programu)
Gdy po nastawieniu zapisanej stacji odbiór jest z∏y, naciÊnij
ponownie ten sam przycisk pami´ci. Zostanie wyszukana ta
sama stacja programu o lepszym odbiorze. NaciÊnij ponownie
ten sam przycisk pami´ci aby anulowaç.
Uwaga: Dla przeszukiwania PI najpierw anuluj tryb TA i
dopiero potem wykonaj przeszukiwanie PI.
PTY (Rodzaj programu)
[u] (Wyrzucanie)
Wyrzuca p∏yt´.
wskaênik odtwarzania
Czas odtwarzania
losowego
WyÊwietlenie
odtwarzacza
Strona z nadrukiem [TRACK s] [TRACK d]
przechodzi do poprzedniej/nast´pnej Êcie˝ki
na p∏ycie znajdujàcej si´ w odtwarzaczu.
NaciÊnij i przytrzymaj jeden z nich, aby szybko przejÊç do ty∏u/do przodu.
Szczelina p∏yty
przyjmuje p∏yt´ skierowanà zadrukowanà stronà do
góry.
Uwaga: Zasilanie w∏àczy si´ automatycznie, gdy
p∏yta jest wk∏adana przy w∏àczonym.
1
2
3
4
5
6
Rodzaj programu
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
ZawartoÊç
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Inna stacja o tym samym PTY zostanie wyszukana przez
naciÊni´cie [BAND].
Uwaga:
¡ Gdy ˝adna stacja nie nadaje odpowiedniego rodzaju programu, wyÊwietlone zostanie “NONE”.
¡ ˚àdany PTY pojawi si´ na 5 sekund.
¡ ZawartoÊç pami´ci mo˝na zmieniç.
1 NaciÊnij []] lub [[], aby wybraç PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER /
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
2 NaciÊnij [BAND].
Zaczyna si´ wyszukiwanie.
Uwaga:
¡ Aby zatrzymaç wyszukiwanie, naciÊnij [BAND] (SET).
¡ Je˝eli ˝adna stacja nie nadaje odpowiedniego rodzaju
programu, wyÊwietlone zostanie “NONE”.
Zmiana pami´ci PTY
Oryginalne pami´ci PTY mogà zostaç dowolnie zmienione.
1 Wybierz PTY, który chcesz zapisaç w
pami´ci.
2 Wykonaj procedur´ zwyk∏ego zapisywania
w pami´ci. (a “Zapisywanie stacji w
pami´ci” w “Radio (AM [LW/MW]/FM)”)
Wybór j´zyka PTY
Mo˝na wybraç j´zyk wyÊwietleƒ na ekranie. (Angielski lub
szwedzki)
1 NaciÊnij i przytrzymaj [SEL] ponad 2
sekundy.
2 NaciÊnij [▲] lub [▼].
Polska
Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/
Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)
Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±)
bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla
●Przed montazæem sprawdz; dzia¬anie radia pod¬açczonego prowizorycznie
do anteny i g¬oóniko;w.
Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.
●Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
CD Player/Receiver
CQ-C1021NE/C1011NE/C1001NE
z¬açcza innego nizæ ISO)
●Beszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával
ellenŒrizze a rádiót
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
●èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
BAND
SEL
PWR
: horyzontalny
: 0 - 30°
Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m
záporn˘m (–) pólem.
Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.
: horizontálnû
: 0 - 30°
SRC
PTY
D·M
MUTE/SQ
1
2
3
RANDOM
SCAN
4
5
REPEAT
TA
6
CT
RE
AF
G
DISP
(CQ-C1021NE)
Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+)pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.
: vízszintes
: 0 - 30°
: ÉÓËÁÓÌڇθ
: 0 - 30°
Instrukcja instalacji
montáÏi
Návod
vod k mont
montáÏ
áÏi
Beszerelési
utasítások
sok
Beszerel si utas
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(pro ne-ISO konektor)
30°
ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.
Zajistûte uvolnûné kabely.
Kizárólagosan 12 V akkumulátorról mıködik negatív
(–) földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén
csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT).
(nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
●Przestrzen; montazæowa
●MontáÏní prostor
●Rögzítés helye
●èÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Magyar
(pro ne-ISO konektor)
êÛÒÒÍËÈ
●Kaçt montazæu od boku do boku
od przodu do ty¬u
●Úhel montáÏe
zleva doprava
vorne-hinten
●Rögzítési szög
Két oldal irányban
Hátsó elülsŒ irányban
●ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË
UME
APM
LOC
NO
MO
CQ-C1021N
VO L
Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç
(dla z¬açcza innego nizæ ISO).
Wszystkie odizolowane przewody
zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.
Zajistûte uvolnûné kabely.
âe‰tina
Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.
E/TRACK
TUN
Przed montazæem/Pfied instalací/
Beszerelés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ
ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·‡Ú‡ÂË
Ò ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Í‡ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.
(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û
·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5
mm {ÏÏ} ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡
̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.
Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie
za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r.
Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a
âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.
DIdeiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és
a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek
ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q Ë
Ó·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
Numer./â./
Szám./‹
Wyglaçd
ç /Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer./â./
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó Szám./‹
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Kieszen; montazæowa
MontáÏní zásuvka
RögzítŒ keret
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ FX0214C384ZA
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Wyglaçd
ç /Obrázek/ llos:c:/Poãet/
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó
1
Obramowanie
âelní rámeãek
Szegélylemez
é·‡ÏÎÂÌËÂ
YFC054C079ZA
1
Âruba monta˝owa (5 mmø)
MontáÏní ‰roub (5 mmø)
RögzítŒ csavar (5 mmø)
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø)
YEJV014C002N
1
P¬ytka zwalniania blokady
Odji‰Èovací destiãky
Zár kioldó lemez
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
FX0214C385ZA
2
Z¬açcze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
YEAJ02874
1
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
●Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
●Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
●MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C468ZC
TAMACO1004-2055
Printed in China
Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê
Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ostrze˝enie ● Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc;
pokaleczenia sieç.
● Wykonaj po¬açczenia elektryczne
przed rozpoczeçciem montazæu.
Upozornûní ● PouÏívejte ochranné rukavice.
● Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû
1
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.
éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
2
Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q
Odegnij zaczepy montazæowe.
Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky.
RögzítŒ keret q behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítŒ füleket
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.
ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés ● Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt
a kábelek bekötése megtörtént.
ÇÌËχÌËÂ
● ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
● ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.
3
Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó
q
Odegnij odpowiednie zaczepy, aby
zamocowac; urzaçdzenie bez
Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak
jednotku na místû.
Hajlítsa ki a megfelelŒ
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
ᇄ˷‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍ
ÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁ
Á‡ÁÓ.
Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③
Zapojte napájecí kabel ③
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó dugót ③
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ ③
Przymocowanie
q Przykreçc; s;rub´ monta˝owaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.
g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.
Pfiipevnûní hlavní
q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.
q
jednotky
w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do
pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.
A fŒ egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ
egységbe
w Rögzítse a tızfalhoz
e Pattintsa be mindegyik jobb és baloldali rugós csíptetŒt
äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó q ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.
·ÎÓ͇
w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
e Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.
1
Zdejmij p∏yt´ czo∏owà.
OdstraÀte ãelní panel.
Távolítsa el az elŒlap
lemez.
ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ
ÔË·Ó‡.
2
Zdejmij obramowanie ④.
OdstraÀte ãelní rámeãek
④.
Távolítsa el a
szegélylemezt ④.
ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌË ④.
3
Zwalnianie blokady
w
e
4
4
q
w
q
q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady
t tak, aby us∏yszeç klikni´cie.
w Pociaçgnij urzaçdzenie
g¬o;wne.
Odji‰tûní západek
4
44
w
e
Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ej
Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
Rögzítés a tızfalhoz
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destiãky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
3mm
Clank!
Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vloÏky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
Wkreçt samogwintujaçcy (Opcja)
Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)
Csapoló csavar (opcionális)
ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)
Zadní destiãka (volitelné)
Hátsó szorító lemez (opcionális)
ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Gumowa podk¬adka (Opcja)
Gumová vloÏka (volitelné)
Gumi hüvely (opcionális)
êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w Ceownik
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w (znajdujaçcy sieç w samochodzie)
Zadní drÏák
(dodávan˘ s automobilem)
Hátsó rögzítŒ konzol
Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja) Do urzaççdzenia
(az autó tartozéka)
·estihranná matice (volitelné) K jednotce
ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Hatszögletı anyacsavar (opcionális) Az egységhez
(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)
òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË) ä ÔË·ÓÛ
Do urzaççdzenia
K jednotce
Az egységhez
ä ÔË·ÓÛ
Breekpunt
Znaãkovací bod
Húzza meg a fo
egységet.
MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍ
ÔÛÌÍÚa
5
5
6
Zak¬adanie obramowania ④
Instalace ãelní rámeãek ④
A szegélylemez ④ rögzítése
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl ④
Pod¬açczenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel visszakötése
èÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ
Ostrze˝enie
Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie
dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z
przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w
wentylacyjnych na urzaçdzeniu.
Upozornûní
Pokud tento pfiístroj instalujete do palubní
desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna
dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby
nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho
následnému po‰kození. Nezakr˘vejte
ventilaãní otvory na pfiístroji.
Figyelmeztetés
Ha ezt az egységet mıszerfalba szereli be,
akkor annak érdekében, hogy elkerülje a
túlmelegedésbŒl származó károsodást
biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ
levegŒáramlást úgy, hogy a készülék
egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθ
ÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂ
ÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku
t, dokud neusly‰íte cvaknutí.
w Zatáhnout za hlavní
jednotku.
w
A zár kioldása
q Nyomja be a zár kioldó lemezt
t addíg amíg kattanást
nem hall.
w Húzza meg a fo egységet.
ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl
q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl
ÒÚÓÔÓÂÌËfl t ‰Ó ˘ÂΘ͇.
w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.
4
Wyciaçgnij urzaçdzenie
chwytajaçc je oburaçcz.
Vytáhnûte jednotku
obûma rukama.
Húzza kifelé a készüléket
mindkét kezével.
Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÔË·Ó.
Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Ostrze˝enie
Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;.
Upozornûní
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa
a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
ÇÌËχÌËÂ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)
1
3
2
Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym
centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku
Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.
Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel
rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg
a biztosíték cseréjét.
è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl
Í ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ».
çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.
Antena
Anténa
Antenna
ÄÌÚÂÌ̇
C1 :
(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)
Przewo;d t¬umienia zewneçtrznego
C3 :
(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(è‡‚.)
Do linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.
(Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/
(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowania
Gdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,
przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.
Kabel externího dálkového ovládaãe
Pokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením
tohoto v˘robce zkontaktujte.
KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás
elŒtt forduljon a gyártóhoz.
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË
«è‡Ì‡ÒÓÌËÍ», ÒΉÛÂÚ ÔÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.
Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)
V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)
ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)
ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó
͇·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl (Á‡‰ÌÂÂ)
A7 :
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje,
napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.
KülsŒ némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer Navi Mute némító
kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇
ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ»
ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.
(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)
Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáram
ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
ACC
A8 :
A
A
A
A
BATTERY 15A
A4 :
A
(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)
Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5 :
B
(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)
Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.
Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.
A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.
(Niebieski)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény
K mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)
Kabel k ovládání relé zesilovaãe
K v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)
Motor antenna relé vezérlŒ kábel
Motor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)
ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.
Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)
A
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ
ä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl
Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)
ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ
ä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)
B7 :
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)
Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní prav˘ + (Fialov˘)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)
Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
IGN (zap¬on) lub ACC
(akumulator) napieçcie 12 V
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12V
IGN vagy ACC 12V
áramforrás
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)
●Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi
A4
ISO.
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) ●Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
●W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone (❈)
taómaç izolacyjnaç.
Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B,
skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.
(❈)
-
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12V
GN vagy ACC 12V
feszültség
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
L
Upozornûní (konektor ISO)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B
A7
Bez po¬açczenia
Îádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
ÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)
Baterie 12V (NepfietrÏité napájení)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory.
Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více
Impedance: 4 - 8 Ω
●Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více
R
●ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W {ÇÚ} ËÎË ·ÓÎÂÂ
àÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 - 8 Ω {éÏ}
●ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
●A feszültség csatlakozó tı elrendezése megfelel
az ISO standardnak
●Kérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek
elrendezése megfelel az ISO standardnak
●Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje
meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelŒen.
●Bekötés után, szigetelje a (❈)-al jelölt részt szigetelŒ
szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ àëé)
A4
●Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.
Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcej
Impedancja> 4 - 8 Ω
●Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej
●Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet 50 W vagy több
Impedancia: 4 - 8 Ω
●Az erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
(❈)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
- B4
B3 +
Pod¬açcz jak pokazano.
Proveìte zapojení následovnû.
A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.
åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.
●Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em
automobilu odpovídá normû ISO.
●U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch
a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.
Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä ●Po
zapojení odizolujte ãásti oznaãené (❈) pomocí
izolaãní pásky.
A4
A7
IGN (zap¬on) lub ACC
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte
instalaci pfiístroje s prodejcem.
(akumulator) napieçcie 12 V
Baterie 12V (NepfietrÏité napájení)
BATTERY 15A
- B2
B1 +
Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ACC
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)
Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przedni prawy + (Szary)
Pfiední prav˘ + (·ed˘)
Jobb elülsŒ + (Szürke)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)
Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)
Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B
B
B
B
B
Przedni lewy + (Bia¬y)
Pfiední lev˘ + (Bíl˘)
Bal elülsŒ + (Fehér)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)
Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé
- B8
B8 :
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní lev˘ + (Zelen˘)
Bal hátsó + (Zöld)
ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)
●ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ Í‡ÒÌÛ˛
Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (❈), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚ
ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Ostrze˝enie
●Nie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu
g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w
g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia
do g¬oónika wysokotonowego)
Upozornûní
●Nezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden
reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru)
Figyelmeztetés
●Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az
egyes hangszóró vezetékekre(kivéve ha magas
sugárzót csatlakoztat)
ÇÌËχÌËÂ
●çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ
̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)
●Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych
ze wspo;lnym przewodem masy.
●NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi
a spoleãn˘m zemnicím kabelem.
●Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert,
amelynek közös földeléses vezetéke van.
●ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,
Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement