Panasonic CQC1120AN, CQC1110GN, CQC1100VN, CQC1110AN, CQC1120GN Operating instructions

Panasonic CQC1120AN, CQC1110GN, CQC1100VN, CQC1110AN, CQC1120GN Operating instructions
Panasonic
CD-speler/radio
CQ-C1120AN/C1120GN
C1110AN/C1110GN/C1100VN
Gebruiksaanwijzing
Matsushita |
STORE
1D1203-0 Gedruktin Ch
Uw systeem is voorzien van een geweldig vermogen en
kan ook nog worden uitgebreid
Geluidssysteem met zeer realistische weergave
(2-0f 4-kanaals eindversierker)
*Krachtige lage tonen
(Stereo/mono eindversterker): CY-M7052EN/CY-M9054EN
Subwoofer (los verkrijgbaar)
CQ-C1120AN/C1120GN/
C1110AN/C1110GN/
C1100VN
Stereo/mono eindversterker:
CY -M7052EN/CY-M9054EN
(los verkrijgbaar)
BAND/APM (automatisch voorprogrammeren)/
11/m(Pauze)
CD-sieuf
<TUNE> (afstemmen)
<a TRACK =D!
Snel vooruit/Snel terug
PTY (programmatype)
MONO/LOC (lokaal)
Uitwerpen
|
SAC (signaal- |
bron)/POWER |
1 Um 6 (voorkeuzetoetsen)
{aan/uit)
VOLUME/SEL MUTE/SO (Sound Quality)
(selecteren)
Druk op deze toets om het toestel aan te
zetten.
Ingedrukt houden om de stroom weer uit te
schakelen.
AF(alternatieve frequentie)/
| TA (verkeersberichten)
|
REG({regionaal)
BHI ERNE AT,
DISP(display)/CT(klok)
CD-speler | Wanneer er een disc in het toestel zit.
Volumeregeling (Instelbereik: O /m 40)
o
—| Verdraai om het volume in te stellen.
Geluidsregeling
(0 t/m 40)
(-12 Ym +12 in stappen van 2 dB)
(12 Vm +12 in stappen van 2 dB)
| Links-rechts balans | _ (links/rechts: 1 1/m 15)
Voor-achter balans | ОО (voor/achter: 1 t/m 15)
Opmerking: Als er tenminste 5 seconden geen handeling wordt uitgevoerd (2 sec-
onden voor de volumeregeling), zal er worden teruggekeerd naar de normale stand.
Druk op deze toets om de geluidsweergave tijdelijk uit te schakelen.
© Het geluid wordt helemaal uitgeschakeld.
SQ (Sound Quality) |
SQ is een functie waarmee u met een simpele druk op een toets de gelu-
idsweergave kunt aístemmen op het soori muziek waar ui naar luistert.
Houd [MUTE] (SQ) tenminste 2 seconden ingedrukt om de gelu-
idsweergave als volgt in te stellen:
: vlakke frequentierespons:
geen versterking.
(ROCK) :viotte en zware weergave:
extra versierking van de lage en
hoge tonen.
(POP) :brede en diepe weergave:
geringe versterking van de lage
en hoge tonen.
(VOCAL) : heldere weergave:
versterking van de middentonen en
geringe versterking van de hoge tonen.
Opmerkingen:
Als er in de SQ functie 5 seconden lang geen handeling wordt verrichi, zal
het toestel terugkeren naar de normale gebruiksfunctie.
De SQ instellingen en die voor de lage/hoge tonen hebben invioed op
elkaar. Als hierdoor het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van
de lage/hoge tonen of het volume aan te passen.
о Druk op deze toeis om de
y / gewenste radioband te
— Selecieren.
Automatisch afstemmen AM (LW/MW)
Houd tenminste 0,5 seconde ingedrukt.
x 7 Er wordt automatisch gestopt wanneer de volgende
> zender in de aangegeven richting gevonden wordt.
[>]: Hogere frequenties
[<]: Lagere frequenties
Handmatig afstemmen
[>]: Hogere frequenties
[<]: Lagere frequenties
Van iedere afstemband (FM1, FM2, FM3 en AM (LW/MW)) kunnen 6
zenders in het geheugen worden vasigelegd.
Druk hierop om de voor te programmeren
band te selecteren.
APM
Radioband
|
Voorkeuzenummer
B® Automatisch voorprogrammeren
Houd tenminste 2 seconden ingedrukt.
-/ “De 6 zenders met de beste ontvangst worden nu opgeslagen
AP onder de voorkeuzetoetsen [11 t/m [6].
De voorkeuzezenders worden elk 5 seconden lang getoond.
Opmerkingen:
Bij de standaardinstelling (AF ON) worden alleen RDS zenders
voorgeprogrammeerd.
Druk op een van de toetsen [1] t/m [6] om het scannen te stop-
pen.
E Handmatig voorprogrammeren
Stem met de hand of automatisch af op de gewenste zender.
Houd één van de voorkeuzetoetsen [1] Um [6]
ingedrukt tot het display één keer knippert.
Opmerking: Bij deze procedure worden eventuele reeds vasigelegde
zenders overschreven door de nieuwe zenders.
@ Oproepen van een voorkeuzezender
Druk ор 1] Ут [6] om aï ie stemmen op de bijbehorende
voorkeuzezender.
Let op: Programmeer geen zenders terwijl u aan het rijden bent.
|
Mono : Reduceert ruis bij ontvangst van zwakke signalen.
Lokaal : Er wordt alleen automatisch afgestemd op zenders met sterke
signalen.
FM uitzendingen
Houd [PTY((MONO/LOCAL) tenminste 2 seconden ingedruki
om deze funciie om te schakelen.
AM uitzendingen
Druk op [PTY] (MONO/LOCAL) om deze functie om te
schakelen.
LOCAL indicator ~~ PTY (MONO/LOG)
FETE
RR ET re
1
E
i
a
8
| MONO ON/LOCAL OFF | | LOCALON |
| MONO ON/LOCAL ON |
MONO OFF/LOCAL ON |
Frequentie
Klok/tijd
Opmerking: Bij RDS zenders га! de naam van de zender worden getoond.
U kunt alleen discs met het hier afgebeelde logo gebruiken.
NM COMPACT Ongeschikte discs
3 Geschikte discs
DIGITAL AUDIO
Dit toestel is niet geschikt voor weergave van CD-Text.
MB Wanneer er geen disc in het toestel zit
Doe een disc in het toestel en de weergave daarvan zal
automatisch beginnen.
Disc indicator
Controleer of de disc-indicator uit is voor u een disc in het
toestel probeert te doen.
Als de indicator brandt, laat dan eerst de vorige disc uitwerpen
voor u de nieuwe erin doe.
4 Er zitten een paar seconden tussen het inbrengen van een CD en het
moment dat deze begint te spelen.
= Gebruik geen discs met stickers of labels.
Steek nooit een ander voorwerp dan een CD in de CD-gleuf.
Selecteren en opzoeken van fragmenten
Volgende fragment: [ei] Drukken.
Begin huidige fragment: [<4] Druk één keer.
Vorige fragment: [re] Druk twee keer.
Snel vooruit: [>>] Ingedruki houden.
: Snel terug: [<<] Ingedrukt houden.
Laat de toets los om de normale weergave van de CD te
hervatien.
Pauze
Druk op [BAND] (Bie) om de weergave te pauzeren. Druk nog eens
op deze toes om de weergave te hervatten.
Disc uitwerpen
Druk op [£1] om de CD te stoppen en uit te laten werpen.
PANASONIC 3
INTELLIGENT ©
RDS is een Europees sysieem dat nuttige
functies toevoegt aan FM radiozenders. Er
zijn echter gebieden waar RDS niet of niet
naar behoren ontvangen kan worden.
De naam van de zender wordt getoond in plaats van de
, Tequentie.
a “De klok wordi automatisch gelijk gezet.
Alternatieve frequentie
&Bij siechte ontvangst zal er automatisch worden
afgesiemd op een andere RDS zender die hetzelfde pro-
gramma uitzendt.
AF indicator
a Instellen van de AF ontvangsigevoeligheid
> Druk op [AF]
АР! : Voor bergachtig terrein of tussen hoogbouw of bij
andere omstandigheden die een goede ontvangst
in de weg staan (standaardinstelling).
AF? : In vlakke gebieden zonder obstakels.
OFF : Voor het uitschakelen van de AF functie.
Veranderen van het AF bereik
=r Houd [AF] tenminste 2 seconden ingedrukt
«REGION ON: Er wordt een zender gekozen die het-
zelíde programma uitzendi.
REGION OFF : Er wordt een AF zender in heizelfde
netwerk gekozen (die mogelijk een
ander programma uitzendt) (stan-
daardinstelling).
Automatisch voorprogrammeren
met AF1 of AF2
Er worden alleen RDS zenders in het geheugen opgeslagen.
Er kan worden afgestemd op een zender met een goede
ontvangst in hetzelfde netwerk.
Als de ontvangst van een voorgeprogrammeerde zen-
der slecht is, kunt u een andere zender met een goede
ontvangst laten opzoeken door op dezelfde voorkeuze-
toets te drukken. (opzoeken van de sterkste zenders)
@Er zal worden gezocht naar een andere zender die het-
zelíde programma uitzendt als er via de BSR (opzoeken
van de sterkste zenders) zoekfunctie geen andere fre-
quentie voor deze zender gevonden kan worden. (PI
zoeken: Programma ldentificatie zoekiunctie)
Opmerking: Om de P! zoekfunctie te kunnen gebruiken,
moet u eerst de TA functie uitschakelen.
Verkeersherichien
Automatisch afstemmen op een
zender die regelmatig verkeersberichten u uitzendt
TA indicator TP indicator
Licht op wanneer er een TP
zender onivangen wordt.
Inschakelen van de TA functie
¢ Druk op [TA].
(standaardinstelling : : TA OFF)
® Uitschakelen # Druk nog eens ор [TAL
Opmerkingen:
Is de geselecteerde zender niet goed onivangen kan
worden, zal er automatisch worden afgestemd op een
andere zender die ook verkeersberichten uitzendt.
Wanneer TA ON is geselecieerd, zal er alleen naar TP
zenders worden gezocht. Wanneer TA ON is gese-
lecteerd, zullen alleen TP zenders automatisch worden
opgeslagen.
200k als u naar de CD-speler aan het luisteren bent, zal
een zender die verkeersberichten uitzendt automatisch
worden weergegeven.
E Alleen naar verkeersberichten luisteren
> Houd [TA] tenminste 2 seconden ingedrukt
(terwijl u naar FM radio luistert)
‘Annuleren
& Druk nog eens op [TA]. (Of zet het volume hoger met [VOL]).
TA volume instelling (Volumeniveau: 1 /m 40)
Verdraai [VOL] terwijl u naar een verkeers-
bericht luistert.
o &Het TA volume verschilt van het normale volume (met
maximaal 5 niveaus).
Verbeterde andere netwerkfuncties
@kr kan worden afgestemd op verkeersinformatie van
andere netwerken.
AF gegevens voor de voorgeprogrammeerde zen-
ders worden doorlopend bijgewerkt.
programmatype
SU kunt het toestel af laten stemmen op een zender die
een programma van het door u gewenste type aan het
ulizenden is
PTY indicator
nnuleren
Inschakelen van de PTY functie
Druk op [PTY].
Druk nog eens op [PTY].
Voorgeprogrammeerde programmatypes
Druk op [1] tm [6].
&Onder deze toetsen zijn de volgende programmatypes
voorgeprogrammeerd,
An
Yoorkenzenuïmer Progra mmatype inhoud
NEWS NEWS
SPEECH | AFFAIRS. INFO, EDUCATE,
(SPORT SPORT 112 0000
POP.
CLASSICS |CLASSICS
MUSIC ROCK M. M OR M. LIGHT M.
DRAMA, CULTURES, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL A,
RELIGION, PHONE IN, TRAVEL,
JLEISURE, DOCUMENT 2
M_ IFOPM
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATIONAL, OLDIES, FOLK M
E Selecteren van een programmatype
(1) Druk op [CTUNE>] om het gewenste programma-
type te selecteren volgens de lijst hieronder.
(2) Druk op [BAND] voor een automatische keuze.
SPEECH —
INFO —
CULTURES
ROCKM —
OTHERM —
SOCIAL À —
LEISURE —
OLDIES —
MUSIC
SPORT
— NEWS —> AFFAIRS
~» EDUCATE — DRAMA
SCIENCE =» VARIED — POPM
MUR
M — LIGHTR — CLASSICS
WEATHER — FINANCE -> CHILDREN
RELIGION — PHONEIN — TRAVEL
JAZZ
FOLK M
—* COUNTRY — NATIONAL
—> DOCUMENT —— |
Veranderen van de voorge-
programmeerde programmatypes
(1) Selecteer het
gewenste programmatype via
één van de hierboven genoemde methoden.
(2) Houd [1] t/m [6] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Opmerking: Wanneer er geen uitzending van het
opgegeven programmatype kan worden gevonden, zal
de aanduiding "NO PTY" {geen PTY) verschijnen.
в й №00 be richten
"deze worden uitgezonden.
&Deze functie werkt ook in andere weergavefuncties dan de
radio, wanneer “ALARM” zal gaan knipperen op het display.
Opmerking: Druk op [DISP] om de taal voor het PTY
display om te schakelen naar Zweeds.
x
Random indicator.
Repeat indicator -—
RANDOM MN SCAN
© Willekeurige weergave © De eerste 10 seconden van elk
Druk op [4]. licht op. fragment worden weergegeven.
Druk op [5].
BM REPEAT
€ Herhaalde weergave
Druk op [6]. licht op.
Neem altijd het voorpaneel met u mee wanneer u de auto verlaat.
Verwijderen van het voorpaneel
Onigrendel het voorpaneel.
; (D Trek aan de rechterkant.
(2) Verschuif de linkerkant.
Neem het voorpaneel los.
o Doe het voorpaneel in de houder.
Eume
Opmerking: Er wordt een alarm gegeven wanneer de siroom wordt uitgeschakeld
om u eraan fe herinneren het voorpanee! los te maken.
Aanbrengen van het voorpaneel
2 (1) Schuif de linkerkant op zijn plaats.
(2) Druk de rechterkant aan tot u een klik hoort.
“Probeer het toestel in geen geval zeli te repareren.
ls er iets mis. ? (Bijv. rook, rare geur, geen geluid + risico op Korisluiting en brand)
USchakel de siroom ult.
(2Maak de stroomdraad los en breng hel toestel naar uw dealer.
@CD-speler
и” и
4 Start de motor. (Of zet het contact op {Geen geluid, of |
raad, ACC-draad, aarding enz.)
“Zekering doorgebrand (Neem contact
met uw dichisibijzijnde Panasonic serv-
ice-centrum.)
geworpen
Geen stroom Geluid slaat
“Het geluid is tijdelijk uitgeschakeld
(MUTE). (
Controleer de bedrading.
Wacht na het inschakelen enige tijd tot | uitgeworpen
Geen geluid
ACC.) disc wordt &Doe de CD op de juiste | ul
Jo er dt or | | #CD onderste-
*Controleer de bedrading. (Bijv. accud- | automatisch uit- Manier In fet loestel boven.
over vanwege van 30° gemonteerd zijn.
trillingen j “sZet het toestel goed vast.
U hoeft de klok alleen maar zelf in te stellen wanneer bij stap €: hieronder “NO CT” op het
display verschint.
BAND
Druk op [BAND] om de radio on
AM (MW/LW) als signaalbron in
te stellen. (# zie "Radio™)
. (AM radioband)
Geen CT gegevens
Druk op [DISP]. beschikbaar)
Houd [DISP] tenminste 2
: Uren knipperen)
= seconden ingedruki. |
| Stel uren in
Druk op [CTUNE >]. Mm 5 Ess
Druk op [DISP]. Minuten knipperen)
Druk op [<TUNE>]. > a Stel minuten in
Druk op [DISP]. Klaar)
@ Foutmeldingen
EL aat de CD uitwer-
pen.
Vraag een bevoegd reparateur de zeker- celui e a #Maak de CD schoon.
ing te vervangen. | geluidskwalitert
Gebruik een zekering met heizelfde ver-
mogen. Geluid slaat Het toestel mag max. onder een hoek “Raadpleeg uw
dichtstbijzijnde
Panasonic service-
om de een of
andere reden.
ruk op [£]. Wordt de CD niet uitge- centrum.
CD wordt niet | worpen, neem dan contact op met uw
dichtstbijzijnde Panasonic service-cen-
) de condens verdampt is. trum.
Ruis Controleer of de aarding goed is. MGeluidskwaliteit
` Geen geluid uit
di de linker, rechter,
mHadio voor of achter- |.
Stem af op een zender met een betere ont- luidspreker “
Veel ruis vangst.
Controleer of de antenne correct geaard | De gelu-
> idsweergave is
Voorgeprogram | Het vaorkeuzegeheugen zal gewist worden en wor- links-rechts
meerde zenders| den teruggezet op de corspronkelijke fabrieksin- verwisseld.
verdwenen stelling wanneer de stroomaansluiting of de accu
los wordi gekoppeld.
Service, reparatie en informatie voor
Stel de links-rechts en voor-achter bal- | Net product
ans correct in.
&Controleer de bedrading.
® Raadpleeg uw dichistbijzijnde Panasonic Service-centrum.
luit de luidsprekers op de juiste manier
aan.
Dit is een Klasse I laserproduct,
© Blootstelling aan de laserstraal wanneer deze buiten het product treedt kan gevaar
opleveren,
personeel.
“ Golflengte: 780 nm
Geen gevaarlijke straling bij intacte beveiliging.
I Volumeniveau
Met het cog op de verkeersveiligheid dient u het volumeniveau laag genoeg te
houden om te kunnen blijven letten op de verkeerssituatie.
à Auto wassen
Om elektrische kortsluitingen die brand kunnen vercorzaken of andere schade te
voorkomen mag dit Product (inclusief de luidsprekers en CD) niet worden bloot-
gesteld aan water of overmatige vochtigheid.
! Auto ventilatie
Als uw auto een aantal uren in direct zonlicht geparkeerd staat, is het mogelijk dat
de temperatuur binnenin de auto hoog oploopt. Het verdient aanbeveling in een
dergelijk geval de auto weg te rijden en het interieur een kans te geven af te koelen
voor u het toestel aan zat.
| Stroomvoorziening
Dit Product is ontworpen voor gebruik in een auto met een 12 Volt negatief geaard
accu-systeem.
à Discmechanisme
Steek geen munten of andere kdeine voorwerpen in het toestel. Houd schroeven-
draaiers en andere metalen voorwerpen weg van het discmechanisme en de disc.
| Service
Dit Product is gemaakt met precisie-onderdelen. Probeer geen onderdelen te
demonteren of af te stellen. Voor eventuele reparatie dient u uw dichtst bijziinde
erkende Panasonic Servicecentrum te raadplegen.
Opmerking: Het voorkeuzegeheugen zal gewist worden en worden teruggezet op de
oorsprankelijke fabrieksinsielling wanneer de stroomaansluiting of de accu los wordi
gekoppeld.
Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs (CD-singles).
Raak in geen geval het opperviak met de opnamen aan.
Laat CD's niet in de zon liggen en aok niet op vochtige
plekken, zoals onder een stoel of in het dashboardkastie.
ir Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
len.
“In de volgende gevallen kunt u problemen ondervinden bij
het afspelen van uw discs.
“Hei ioestel is mogelijk niel in staat een CD-R/RW af te spe-
len die is opgenomen met een combinatie van schrijf-soit-
ware, CD-recorder (CD-R/RW station) en disc die het ein-
3
Gebruiks- installatie- Garantiekaart Houder voor
aanwijzing handieiding afneembaar
English English (УЕРМО/405) voorpaneel
(YEFMZ284127) Deutsch (Hoeveelheid: 1)! (YEFA131646)
Deutsch Francais (Hoeveelheid: 1)
(YEFM284128) Nederlands |
Français (YEFM293095)
(YEFM284129)
Nederlands
(YEFM284130) Svenska
Svenska
(YEFM284131) Espanol
Italiano Polski im
(YEFM284132) (YEFM293096) ПН
Еврайо! (Hoeveelheid: 1 set) | | Bevestigings- | | Stroomstekker
(YEFM284133) kraag
Polski
(YEFM284134) (YEFX0215873) (YEAJO2874)
(Hoeveelheid: 1 set) (Hoeveelheid: 1)! | (Hoeveelheid: 1)
f
Ll
REE
¡SO antenne- Ontgrendelings- Afwerkingsrand
adapter plaat C1100VNL
(YEFC05613)
(YEPOFZ3264) Overig
(YEFCO5609)
(Hoeveelheid: 1)
Opmerking: Het getal fussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor
onderhoud en reparatie.
Neem het toestel af met een zachie, droge doek.
Gebruik om schade te voorkomen geen bijtende vioeistof-
fen zoals benzine en veriverdunner.
Niet geschiki voor MP3/WMA.,
Het is mogelifk dat u problemen ondervindt bij het afspelen
van sommige CD-R/RW discs opgenomen op bepaalde CD-
recorders {CD-R/RW stations), vanwege de opname-karak-
teristieken of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het opperviak van de disc.
10 CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge tem-
peraturen en vocht dan gewone muziek-CD's. Als u ze lan-
gere tijd in de auto bewaart, kunnen ze schade oplopen en
kan het na verloop van tijd onmogelijk blijken ze af te spe-
Gebruik alleen zekeringen van het juiste vermogen (15 A).
Als u andere dingen of zekeringen met hogere vermogens
gebruik, of het toestel direct, zonder zekering, aansluit, kan
het toestel heschadigd raken of kan er brand ontstaan.
Als de nieuwe zekering weer doorbrandt, neem
dan contact op met uw dichtstbiiziinde erkende
Panasonic service-centrum.
zitten. dresuitaat ongeschiki maakt voor deze speler.
« Wanneer de disc bijv. te lang in de auto is gelaten en = Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de sessie
beschadigd is geraakt. op de disc nog niet is afgesioten.
« Er is ongeschikte schrijfsoftware gebruikt. “$ Deze speler kan geen CD-R/RW discs afspelen met andere
æ Wanneer er andere dan CD-DA gegevens op de disc aan CD-DA gegevens.
staan. © Neem de aanwijzingen voor het omgaan met de CD-R/RW
disc In acht.
@ Algemeen D-speler El Stereo-radio
Stroombron 12 Y gelikstroom (11 Y - 16 Y), Tesispanning Bemonsteringsfrequentie —:8 keer overbemonstering FM
14,4 V, Negatieve aarding . Pick-up type Astigmatisch, 3-stralen Frequentiebereik 37,5 MHz - 108,0 MHz
Toonregeling lage tonen —_:+12 dB bij 100 Hz Lichtbron Halfgeleiderlaser Bruikbare gevoeligheid 6 dB/uY (s/r 30 dB)
Toonregeling hoge tonen — +12 dB bij 10 kHz Golflengte 780 nm Stereoscheiding :35 dB (bij 1 kHz)
| :Minder dan 2,5 A (CD-speler, 0,5 E я - 7 MW
Siroomverbruif W 4-luidsprekers) a din = do 20 kHz (+1 db) Frequentiebereik 531 - 1602 kHz
Max. uitgangsvermogen :45 W x 4 (bij 4 Q) 9 | 9 De = Bruikbare gevoeligheid 28 dB/uY (s/r 20 dB)
Uitgangsvermogen 20 W x 4 (DIN 45 324, bij 4 2) Totale harmonische vervorming 0,01 % (1 kHz) LW
Luidspreker-impedantie 4-8 0 Wow en Flutter Under meetgrens Frequentiebereik 153 - 279 kHz
Uitgangsspanning voorversterker —_:2,5 Y (CD-speler) Kanaalscheiding 15 dB Bruikbare gevoeligheid :32 dB/uV (s/r 20 dB)
Cigangsimpedante voonversterker _:200 © Opmerking: Technische gegevens en ontwerp kunnen ten
Aîmetingen (hoofdtoestel) _:178 (b) x 50 mm (h) x 155 (d) mm behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
Gewicht (hoofdtoestel) 1,4 ke
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement