Panasonic CQC1123NW, CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1103NW, CQC1113NW, CQC1313NW Operating instructions

Panasonic CQC1123NW, CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1103NW, CQC1113NW, CQC1313NW Operating instructions
CQ-1323/1313/1303NW 08-Den-1 YFM284C513CA
Sikkerhedsinformation
Klargøring
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat
anvendes.
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser
på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan
resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen, inden du
ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet
12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med
andre batterisystemer, især ikke et 24 V DC-batterisystem.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere
det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse
til din forhandler eller et autoriseret Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i
en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand,
eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og
rette henvendelse til din forhandler.
Dansk
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret
fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få sikringen
skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker. Fejlagtig udskiftning af
sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal
tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på grund af
kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem,
har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT
BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG PERSONSKADE ELLER
DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation,
jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank,
bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller
fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre
steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af
airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre
punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder sig.
Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne
andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat
anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller en
trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler
inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller indog udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
TEXT
(Gælder kun
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan føre
til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for
vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig
påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i
regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver den største
sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som
kan føres tilbage til, at du selv har installeret apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke
følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed,
så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i
bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel
sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder og
anbring ikke tunge genstande ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt
at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først
beskyttes ved at man omvikler dem med vinyltape eller lignende
beskyttende materiale.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt
buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned
under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.
❑ Installationsvinkel
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Iagttag de følgende forsigtighedsregler, når du anvender AUX på forpladen.
❑ Indstil lydstyrkeniveauet til tilstrækkeligt lavt, inden AUXtilslutningen fuldføres.
Hvis dette ikke iagttages, kan resultatet blive, at der
opstår kraftig støj og som en følge heraf skade på dine
højttalere og din hørelse.
❑ Forbind ikke forpladens AUX direkte til højttaler/hovedtelefonudgangen. Hvis dette ikke iagttages, kan resultatet blive, at lyden forvrænges og at den indbyggede
forstærker går i stykket.
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr
ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder,
hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos
den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle
negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de
lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver
tilbehørsdel er delnummeret for
vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan
blive ændret uden forudgående varsel
grundet forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
Antal: 2
Monteringsbolt
Antal: 1
Monteringskrave
(FX0214C384ZA)
Antal: 1 set
Installationsanvisninger
Antal: 1
Trimplade
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C518CA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C519CA)
(YFC054C079YA)
Antal: 1
Netstik
(YEAJ02874)
Antal: 1 set
Antal: 1
Aftageligt forpladehylster
Garantibevis
Antal: 1
(YFC054C061ZB)
Antal: 1
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
(CA-RC80N)
Fjernbetjening
(ekstraudstyr)
¡ Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på
selve apparatet. (Andre betjeninger er
ikke medtaget.)
[PWR] (tænd/sluk)
skifter mellem tændt/slukket.
[MUTE]
skifter mellem lydafbrydelse til/fra.
POWER
MUTE
PWR
VOL
[MODE]
vælger en funktionsmåde (kilde).
MODE
TUNE
TRACK
Bemærk: Fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan fås hos din lokale forhandler.
(CA-RC80N)
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden, skifter mellem pause og
afspilning i afspillerkilden, udfører
APM i radiokilden. (Hold knappen
nede i mere end 2 sekunder.)
BAND
CAR AUDIO
[VOL}] [VOL{]
regulerer lydstyrken.
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i op/nedgående
retning. (Hold knappen nede i mere
end 2 sekunder og slip den for stationssøgning.)
[TRACK s] [TRACK d]
overspringer til det
foregående/næste spor i diskafspiller-kilden.
Hold en af knapperne nede for at gå
hurtigt tilbage/frem.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C513CA PTW1205-2
Trykt i Kina (Y)
Angående MP3
Angående disks
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal
disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.
Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
TEXT
(Gælder kun
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
Ting, man skal huske på, når man laver MP3-filer
¡ En høj bithastighed og en høj samplingfrekvens anbefales,
hvis du ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales, fordi
spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden kan være forskellig, afhængigt
af kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og
skrive-software.
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps or
more” og “fixed”.
Trykt side
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen.
Lad være med at påsætte
mærkater eller etiketter på
diskene.
Rengøring af disks
Anvend kun en tør, blød klud til rengøring af disken. Tør den af fra
midten og ud mod randen.
Lad være med at påsætte mærkater eller etiketter på
diskene.
Undlad at skrive på diskens etikette med kuglepen eller
andre skriveredskaber med hård spids.
Optagelse af MP3-filer på et CD-medie
¡ Det anbefales, at du mininerer risikoen for at lave en
disk, som indeholder både CD-DA-filer og MP3-filer.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3-filer på den samme disk,
er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i den
planlagte rækkefølge eller nogle melodier vil måske slet
ikke blive afspillet.
¡ Undlad at optage andre filer end MP3-filer og unødvendige
mapper på en disk.
¡ Navnet på MP3-filen bør tilføjes efter reglerne som vist i
den følgende beskrivelse og reglerne for hvert filsystem bør
ligeledes følges.
CQ-C1313NW
Rodmappe
Root Folder
(Rodkatalog)
(Root Directory)
1
<Rigtigt>
Anvend ikke disks af
uregmæssig form.
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Externsions til ISO 9660,
Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD Extra
understøttes ikke.
Kompressionsformater
(Anbefales: “Ting, man skal huske på, når man laver MP3filer” til højre.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bithastighed:
32 k-320 kbps
VBR: Ja
Samplingfrekvens:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bithastighed:
8 k-160 kbps
VBR: Ja
Samplingfrekvens:
16, 22,05, 24 kHz
¡ “mp3” filnavnet må aldrig tildeles en fil,
som ikke er i MP3-format.
Hvis dette ikke iagttages, kan resultatet
ikke bare blive støj fra højttaleren, men
også fare for, at din hørelse lider skade.
<Forkert>
Understøttede filsystemer
4
3
5
Displayinformation
Viste poster
¡ CD-TEXT
Disktitel
Sportitel
¡ MP3 (ID3 tag)
Albumnavn
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og
samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig
mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være
medlem af vores familie.
Mappevalg
Folder Selection
I rækkefølgen
In the order 1
–
Filvalg
File Selection
I rækkefølgen
In the order
–
8
Egenskaber
Karakterer, der kan vises
¡Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem. Vi henviser til instruktionerne for
skrive-softwaren angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog
kan vises.
Bemærk:
¡Med nogen software, i hvilken filer med MP3-format er
kodet, vil karakterinformationen muligvis ikke blive vist korrekt.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive
ændret til en asterisk ( ).
Modeller
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
1 (bag)
Ekstraudstyr
Ja
Ja
Blå
Rød
1 (bag)
Ekstraudstyr
Ja
Ja
Sort
Rød
1 (bag)
Ekstraudstyr
Ja
Ja
Sort
Grøn
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
Nej
Ikke til rådighed
Nej
Nej
Blå
Rød
Nej
Ikke til rådighed
Nej
Nej
Sort
Rød
Nej
Ikke til rådighed
Nej
Nej
Sort
Grøn
Pre-out apparatstikforbindelse
Fjernbetjening/Enhed
AUX-indgang
MP3-gengivelse
Displayfarve
Tastbelysningsfarve
Egenskaber
Modeller
Pre-out apparatstikforbindelse
Fjernbetjening/Enhed
AUX-indgang
MP3-gengivelse
Displayfarve
Tastbelysningsfarve
Dit produkt er designet og fremstillet til at fungere med et mindstemål af vedligeholdelse. Anvend en blød klud til
almindelig rengøring af apparatet udvendigt. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
8
Tree11 Træ
Tree 2
Træ
Tree 33
Træ
Tree 44
Træ
Træ
Tree 8 8
(Max.)
(maks.)
¡ Maks. antal filer: 999
¡ Maks. antal filer i en mappe: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (inklusive rodmappe).
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset
tilstedeværelsen eller fraværet af MP3-filer.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3-filer, vil
de nærmeste MP3-filer i afspilnigsrækkefølgen blive
afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgn kan være anderledes end på andre
MP3-afspillere, selv når den samme disk anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappenavnet vises.
Ophavsret
Ifølge loven om ophavsret er det forbudt at kopiere, distribuere og overføre materialer, som er omfattet af loven om
ophavsret, som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren
af ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores
undersøgelser pr. September 2005. Den indeholder ingen
garanti for reproduktion eller visning af MP3.
Indtastet timetal
[[]: stiller timetallet frem.
[]]: stiller timetallet tilbage.
5 Tryk på [DISP].
Minuttallet blinker
(AM [LW/MW]/FM)”).
6 Indstil minuttallet.
2 Tryk på [DISP].
Indtastet minuttal
(urvisning)
[[]: stiller minuttallet frem.
[]]: stiller minuttallet tilbage.
3 Hold [DISP] nede i mere end 2 sekunder. 7 Tryk på [DISP].
Timetallet blinker
Fuldført
Tekniske specifikationer
6
7
4 Indstil timetallet.
Denne betjeningsvejledning gælder 6 modeller, nemlig CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW og CQ-C1123NW/C1113NW/
C1103NW. Alle illustrationer i denne manual gælder CQ-C1323NW, med mindre andet er angivet. I den følgende oversigt
beskrives forskellen mellem de 6 modeller.
Advarsel
Anti-tyveri system
Dette apparat er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis forpladen tages af, vil apparatet være fulstændig ubrugeligt.
Forsigtig
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen og hovedapparatet,
da dette kan resultere i dårlig elektrisk kontakt.
¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre
fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør klud.
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller
megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af under kørslen.
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af steder, hvor temepaturen kan blive høj.
12 V DC (11 – 16 V DC), prøvespænding 14,4 V, negativ jord
Mindre end 2,2 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4 kanaler)
Bas: ± 12 dB ved 100 Hz, diskant: ± 12 dB ved 10 kHz
178 x 50 x 155 mm
1,3 kg
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
50 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrkekontrol maks.
22 W x 4 (DIN 45 324, ved 4 Ω)
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
45 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrkekontrol maks.
20 W x 4 (DIN 45 324, ved 4 Ω)
Højttalerimpedans
4–8Ω
Forforstærker-udgangsspænding
2,5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)
Forforstærker-udgangsimpedans 200 Ω
CQ-C1323NW
Strømforsyning
Effektforbrug
Tonereguleringsområde
Mål (B x H x D)
Vægt
Maks. udgangseffekt
¡ Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis den
udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede
Panasonic-servicecenter.
Titelnavn/kunstnernavn
¡ MP3
Mappenavn
Filnavn
Apparat
(apparatets overside)
Inden du læser disse instruktioner
Maks. antal filer/mapper
Forsigtig
¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3-filer eller
visning af information om MP3-filer, som er optaget med
en vis skrive-software eller visse CD-optagere.
¡ Filnavstilføjelsen “.mp3” bør tildeles hver fil, afhængigt af
filformatet.
¡ Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.
¡ Disc-at-Once anbefales.
2
ACC
ON
1Vælg radio-AM-indstilling (a “Radio
Vedligeholdelse
CQ-C1303NW
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af
titelafspilning
MP3
Hvordan man holder en disk
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RWdisks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund
af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.
¡ CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje
temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musikCD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan
de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡ Visse CD-R/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CDR/RW-drev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3-data.
¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CDR/RW-disken.
CQ-C1323NW
Bemærk: MP3-kodnings- og skrive-software følger ikke med
dette apparat.
Angående MP3
Installationssæt (ZZBISC1021N-J)
Låseannulleringsplade
Angående CD/CD-media (CD-R, CD-RW, CD-ROM)
(English
: YFM284C506CA)
(Deutsch : YFM284C507CA)
(Français : YFM284C508CA)
(Nederlands : YFM284C509CA)
(Svenska : YFM284C510CA)
(Italiano
: YFM284C511CA)
(Español
: YFM284C512CA)
(Dansk
: YFM284C513CA)
Angående CD-R/CD-RW-disks
Brugsvejledning
2 Tryk på [SRC] (PWR: Tændt).
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
¡ Når en FM-udsendelse med RDS (Radio Data System)
modtages, stilles uret automatisk af urtidsfunktionen.
¡ Hold []] eller [[] nede, hvis du vil skifte tal hurtigt.
Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som
betjener sig af en laser-pickup til at hente information
fra compact diskens overflade. Laseren er godt
beskyttet, således at dens stråler ikke kan trænge ud af
kabinettet.
Derfor må du aldrig forsøge at skille afspilleren ad eller
ændre nogen af dens dele, eftersom dette kan resultere
i, at du udsættes for laserstråler og farlig spænding.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for, at
tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke sætte
stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
bilens tændingsnøgle i stilling ACC
1 Sæt
eller ON.
Uret anvender 24-timers systemet.
Bemærk:
Skil ikke dette apparat ad og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden
opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30 grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
Tilbehør
Anvendelse af andre kontroller eller justeringer
eller fremgangsmåder end de her specificerede
kan resultere i farlig udsættelse for stråling.
Indstilling af uret
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for
kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Advarselsmærkat
Dette produkt betjener sig af en laser.
Generelt
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet
med brand eller anden skade som resultat.
Forsigtig
Diskafspiller
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med motoren
standset vil tømme batteriet.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne eller
apparatets køleplade.
Forplade AUX-indgang
Indgangsimpedans
Tilladt ekstern indgang
Apparatstikforbindelse
10 kΩ
2,0 V
3,5 mmφ stereo-ministikben
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
8 gange oversampling
1 bit DAC system
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
96 dB
0,01% (1 kHz) CQ-C1323NW
Under den målelige grænse
75 dB
Aftagning
Montering
FM
1 Sluk for apparatet.
2 Tryk på [ ]. Forpladen åbnes.
3 Træk forpladen udad mod dig.
4 Anbring forpladen i æsken.
1 Skyd venstre side af forpladen på plads.
2 Tryk på højre ende af forpladen, indtil der
AM (MW)
lyder et klik.
[
]
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
Radio
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med motoren
standset.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Advarsel
(Gælder kun
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og
trafikforholdene under kørslen.
Laserprodukt
Brugsvejledning
(CQ-C1323NW)
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på
tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes,
kan resultatet blive tilskadekomst eller materiel skade.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i
STRÅLEN.
Forskelle mellem de 6 modeller
Advarsel
Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på
tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og
installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke
overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst
eller død.
FORSIGTIG
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved
installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de
medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at apparatets indre
lider skade. Fejlagtig installation kan føre til en ulykke, fejlfunktion
eller brand.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette
produkt anvendes.
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
Mærkater og deres placering
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Forsigtig
Rengøring af
apparatet
CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Modeller:
hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at advare mod
potentiel fare, som kan være et resultat af fejlagtige tilslutninger og
betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det
er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du
kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Sikring
CD-afspiller/Receiver
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise,
(Anti-tyveri system)
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW
bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig intet
ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som en følge af
forsømmelse af at iagttage de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Aftagning/påsætning af forpladen
Modeller:
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit
Når du tænder for apparatet for første gang
MP3 CD-afspiller/Receiver
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
CQ-C1313NW
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)
35 dB (ved 1 kHz)
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
AM (LW)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
Bemærk:
¡ Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.
¡ Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CQ-C1303NW
CQ-1323/1313/1303NW 08-Den-2 YFM284C513CA
Diskafspiller
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
lyser, når lyddæmpning (mute) er aktiveret.
Forsigtig
Indstil lydstyrkeniveauet
til tilstrækkeligt lavt,
inden AUX-tilslutningen
fuldføres.
Tænd/sluk
Lydafbrydelse
Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller ON.
TIL: Tryk på [MUTE]. (
FRA: Tryk på [MUTE] igen.
Tænd: Tryk på [SRC] (PWR).
Sluk: Hold [SRC] (PWR) nede i mere end 1
sekund.
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del (Standard).
CQ-C1103NW
(ROCK) hurtig og tung lyd:
fremhæver bassen og diskanten.
Diskafspiller
(POP) bredspektret og dyb lyd:
fremhæver bassen og diskanten en smule.
Lydstyrkeregulering
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtonen og fremhæver
diskanten en smule.
(Reguleringsområde: 0 til 40, Standard: 18)
Drej [VOL] (Lydstyrke).
Op
Bemærk: Indstillingerne af SQ, bassen og diskanten
påvirker hinanden. Hvis en sådan påvirkning bevirker, at
lydsignalet bliver forvrænget, skal du regulere
bassen/diskanten eller lydstyrken.
Hvis noget synes at være forkert
Kontrolpunkt
Ingen lyd fra
venstre, højre,
front- eller
baghøjttaler
Venstre og
højre lyd er i
modfase
Lydudfald,
dårlig
lydkvalitet
2
3
SRC / PWR
(y / 5)
(pause/afspilning)
skifter mellem pause og
afspilning i afspillerkilden.
CT
RDS-indstilling:
1
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
Tryk på [SRC] for at vælge radiokilden.
3
[AF] (REG)
vælger en AF-funktionsmåde, skifter
REG frem og tilbage mellem til/fra.
Vælg en station.
Frekvensindstilling
Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på henholdsvis AM (LW/MW)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.
Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man
trykker på [1] til [6].
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
Kontrolpunkt
● Ophæv lydafbrydelsesfunktionen.
● Verificer tilslutningen.
● Vent, indtil kondensen er forsvundet,
inden du tænder for apparatet igen.
Forvalgt data
slettes
[3] (SCROLL)
viser informationen som rulletekst på displayet.
(Disken kommer automatisk ud).
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
Disken er ridset.
● Kontroller disken.
ordentlig udført.
● Reguler balancen og faderen.
● Verificer tilslutningen.
Apparatet virker af en eller anden årsag
ikke.
● Hvis denne tilstand fortsætter, bedes du
kontakte din forhandler eller nærmeste
servicecenter for at få apparatet repareret.
● Sæt højttalerledningen i forbindelse på
korrekt vis.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Filen kan ikke læses
● Kontroller filen.
● Rengør disken.
Lydudfald
forårsaget af
vibration
● Den største tilladte hældningsvinkel er
30 grader.
● Fastgør apparatet.
Disken kan
ikke tages ud
● Tryk på [u]. Hvis disken stadig ikke
kommer ud, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Panasonic-servicecenter.
[}] [{] CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
går direkte til den foregående/næste mappe.
¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive stillet
ind på en station med bedre modtagning.
¡ Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.
¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går
tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (BSR = Best
Stations Research)
Manuel indstilling af faste stationer
1 Stil ind på en station.
2 Hold en af forvalgsknapperne fra [1] til [6]
PTY (programtype)
De følgende funktioner er til rådighed, når PTY-indstillingen er
aktiveret.
1 Vælg et bånd.
2 Hold [BAND] (APM) mede i mere end 2
sekunder.
1 Tryk på [SRC] for at vælge diskafspillerkilden.
(blinker en gang)
Bemærk: Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet (SCAN). For at stoppe stationssøgningen, skal du
trykke på en af knapperne fra [1] til [6].
2 Vælg den ønskede position.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Valg af mappe (MP3)
Diskafspiller (MP3-disk):
Tryk på [}] / [{].
Valg af spor/fil
Går direkte til den foregående/næste mappe.
Tryk på [6] / [7].
Bemærk: For at gå hurtigt frem eller tilbage, skal du
holde en af knapperne nede.
Diskafspiller (CD-DA-disk):
Pause
Tryk på [BAND] (y / 5).
Tryk igen for at annullere.
Foregående/næste spor
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Diskafspiller (MP3-disk):
TA til/fra
AF-niveau
Hold [TA] (AF) nede i mere end 2 sekunder for at vælge AFniveau.
AF-operationsfølsomhed med lavt niveau. (Standard)
Et tryk på [TA] skifter mellem aktiveret og deaktiveret TA.
(Standard: off)
PTY til/fra
Hvis du kun vil lytte til trafikinformation, skal du aktivere TA og
indstille lydstyrken til 0 i FM-indstillingen.
Lydstyrkeniveauet vil automatisk blive ændret til 0, når TA
modtages i TA-funktion (TA Mute).
[VOL]
vælger en værdi på lydmenuen.
(PUSH SEL) (tryk for at vælge)
vælger poster på lydmenuen.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som
oprindeligt er forindstillet.
EON (Enhanced Other Network = oplysninger om
andre stationer)
Tryk på [1] til [6] for at vælge PTY i PTY-indstilling.
RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med
den aktuelle position.
1
2
EON-TA
PI-søgning
(programidentifikationssøgning)
Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast
station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap.
Søgning efter den samme station med bedre modtagning
begynder.
Tryk på denne samme forvalgsnummerknap igen, hvis du vil
annullere.
lyser, når mappe tilfældig/gentagelse/scan er aktiveret.
Mappenummer
Sportitel
Mappenavn/
album*
Filnavn/titel,
kunstner*
Ur
Ur
* ID3-tag til/fra
Hold [3] nede i mere end 2
sekunder.
Indikator for gentaget afspilning
Indikator for tilfældig afspilning
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
albumtitel, melodititel og
kunstnernavn vises.
CQ-C1103NW
(Standard)
mappenavn/filnavn vises.
Bemærk:
¡ Tryk på [3] (SCROLL), hvis du vil vise teksten som rulletekst.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.
CQ-C1323NW
Tilfældig afspilning
Alle melodierne (spor/filer) afspilles i tilfældig rækkefølge.
CQ-C1303NW
Hold [6] (REPEAT) nede i mere end 2
sekunder.
Tryk igen, hvis du vil annullere.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
Gentaget mappe-afspilning (MP3)
Den aktuelle mappe gentages.
Tryk på [4] (RANDOM).
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Tilfældig mappe-afspilning (MP3)
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Alle filerne i en aktuel mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i mere end 2
sekunder.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Gentaget afspilning
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fil) afspilles i
rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen, hvis du vil annullere.
CQ-C1323NW
Den aktuelle melodi (spor/fil) gentages.
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Scan-afspilning af mappe (MP3)
Tryk på [6] (REPEAT).
Fra den næste mappe vil de første 10 sekunder af den første
fil i hver mappe blive afspillet i rækkefølge.
Tryk igen, hvis du vil annullere.
Hold [5] (SCAN) nede i mere end 2 sekunder.
3
4
5
6
Programtype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Indhold
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at man
trykker på [BAND].
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation,
vises “NONE”.
¡ En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
¡ Forindstillet indhold kan ændres.
2
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
1 Hold [VOL] (PUSH SEL) nede i mere end 2 sekunder for at vise displayet for funktionsmenuen.
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 5 sekunder på funktionsmenuen, vil displayet gå tilbage
til dets ordinære indstilling.
Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vælge
en indstilling, som skal reguleres.
3
2 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) at vælge en
Drej [VOL] i retningen med uret eller
mod uret for at regulere.
indstilling, der skal reguleres.
FM-monofonisk
(Indstillingsområde: 0 til 40, Standard: 18)
q : Op
w : Ned
FM-lokal
Bas
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB med trin
på 2 dB, Standard: 0 dB)
vises “NONE”.
Ændring af PTY-forvalg
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB med trin
på 2 dB, Standard: 0 dB)
AM-lokal
q : Øget
w : Mindsket
Balance
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard
CNT (center))
q : Højre fremhævet
w : Venstre fremhævet
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
1 Vælg en PTY, som du vil forindstille.
2 Følg fremgangsmåden for almindelig forindstilling. (a “Faste stationer” i “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Fader
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard
CNT (center))
q : Front fremhævet
w : Bag fremhævet
for at regulere.
MONO OFF (fra)
FM
MONO ON (til)
(
lyser.)
LOKAL OFF (fra)
FM
Kun stationer, der går godt igennem, opdages under stationssøgning.
(Standard: OFF (fra))
q : Øget
w : Mindsket
Diskant
Bemærk:
3 Drej [VOL] i retningen med eller mod uret
Støj mindskes drastisk, når svage signaler modtages fra
en FM-station.
(Standard: OFF (fra))
Søgningen begynder.
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation,
CQ-C1313NW
[DISP] (display)
afslutter funktionsmenuen.
Lydstyrke
Tryk på [BAND].
¡ For at stoppe søgningen, trykkes på [BAND] (SET).
CQ-C1323NW
CQ-C1303NW
[VOL]
vælger en værdi på funktionsmenuen.
(PUSH SEL) (tryk for at vælge)
vælger poster i funktionsmenuen.
LOKAL ON (til)
(
lyser.)
LOKAL OFF (fra)
AM
Kun stationer, der går godt igennem, opdages under stationssøgning.
(Standard: OFF (fra))
Region
LOKAL ON (til)
(
lyser.)
Frekvensen ændres også for
programmer udenfor regionen.
RDS
(Standard: OFF (fra))
Bemærk: Når regionsindstillingen ændres fra OFF (fra)
til ON (til) og vice versa, vil AF-indstillingen automatisk
blive aktiveret.
PTY-sprog
Frekvensen ændres kun for
programmer indenfor regionen.
Engelsk
RDS
(Standard: ENGLISH (Engelsk))
Svensk
Bemærk: Hvis faderen er sat til front, vil forforstærkerlyden (bag) blive sænket.
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
AM (LW/MW) udsendelse
Tryk på [PTY] (LOC) for at ændre indstillingen.
Valf af mono/lokal
FM-udsendelse
Hold [PTY] (MONO/LOC) nede i mere
end 2 sekunder for at ændre indstillingen.
Bemærk: For PI-søgning skal du først annullere TAindstillingen og derefter udføre PI-søgning.
Spilletid
Filnummer
Ur
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 5 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til dets ordinære indstilling.
1 Tryk på []] eller [[] for at vælge PTY.
Programsøgning med PTY
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når den
modtages.
Display for MP3
Disktitel
[DISP] (display)
afslutter lydmenuen.
Detaljeret PTY-valg
Hvis [DISP] (PTY) holdes nede i mere end 2 sekunder,
skiftes der mellem aktivering og deaktivering af PTYindstillingen.
Uret justeres automatisk.
AF-operationsfølsomhed med højt niveau.
Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke er påkrævet.
Kun trafikinformation (TA-lydafbrydelse)
CT (urtid)
Modtagning af ekstraudsendelser
CQ-C1303NW
Normal
Displayskift
1 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vise displayet for lydmenuen.
Andre RDS-funktioner
¡ Der søges efter og modtages automatisk en TP-station ved
øjeblikkelig at skifte til TA-funktionen, hvis du modtager en
ikke-TP-station, som går dårligt igennem.
¡ Når der udføres stationssøgning eller APM, vil kun TP-stationer blive valgt.
CQ-C1313NW
Funktionsindstillinger
Lydindstillinger
Bemærk: Det er muligt at vælge PTY-sprog.
(a “Funktionsindstillinger”)
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
CQ-C1323NW
Normal
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
¡ PTY for modtagestationerne vises.
¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er
aktiveret (
lyser).
CQ-C1303NW
Tryk på [DISP] for at skifte display.
Indikator for gentaget afspilning
¡ Hvis du har sat en 8 cm-disk i og ikke kan tage den ud, skal du
deaktivere bilens ACC en gang og aktivere den igen. Tryk derefter
på [u] (Eject).
¡ Stik ikke fremmedlegemer ind i disksprækken.
¡ Sæt ikke en disk i, når
-indikatoren lyser.
¡ Vi henviser til afsnittet “Angående disks” og
“Angående MP3”.
¡ Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
Foregående/næste fil
PS (programservicenavn)
Bemærk:
¡ AF-følsomheden kan reguleres.
¡ Det AF-område, der er til rådighed, kan indstilles.
(a “Funktionsindstillinger”)
Displayskift
CQ-C1313NW
Diskafspiller (CD-DA-disk): Diskafspiller (MP3-disk):
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
skifter mellem ind- og udkobling af hver afspilningsindstilling.
nede i mere end 2 sekunder.
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
¡ Når du programmerer ikke-RDS-stationer som faste stationer, bør du deaktivere AF-indstillingen (OFF)
(a AF-niveau)
TA (trafikmeddelelser)
¡ Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling,
bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og
sender trafikmeddelelser, når disse begynder. Når
trafikmeddelelserne er afsluttet, vil apparatet gå tilbage til
den tidligere indstilling. (TA-standbyindstilling)
Indikator for tilfældig afspilning
Spilletid
Spornummer
Forsigtig
Valg af faste stationer
TA (trafikmeddelelser)
Fejldisplaymeddelelser
● Sørg for, at jordforbindelsen er
● Sæt disken i på korrekt vis.
● Rengør disken.
● Forvalgshukommelsen slettes og går
tilbage til den oprindelige fabriksindstilling, når netstikket eller batteriet tages
ud af forbindelse.
Hvad er RDS?
Hyppig støj
● Stil ind på en anden station med højintensitetsbølger.
● Sørg for, at den anvendte antenne er
korrekt jordforbundet.
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Med denne operation kan stationer med god modtagning
automatisk gemmes i forvalgshukommelsen.
Bemærk: Hold en af disse knapper nede i mere end 0,5
sekunder og slip den for at udføre stationssøgning.
De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er
aktiveret (
lyser).
Radio
● Start motoren. (Eller drej
tændingsnøglen til stilling ACC).
● Verificer tilslutningen (batteriledning,
netledning, jordledning etc.)
● Sprunget sikring (kontakt nærmeste
Panasonic-servicecenter).
● Få en fagmand til at skifte sikringen ud.
● Sørg for at anvende en sikring af
samme klassificering.
indikator
CQ-C1323NW
Normal
[TUNE ]]: Lavere
[TUNE []: Højere
AF (alternativ frekvens)
Problem
[DISP] (display)
skifter information på displayet.
Display for CD-DA-indstilling
Tryk på [DISP] for at skifte display.
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i
op/nedgående retning. (Hold
knappen nede i mere end 0,5
sekunder og slip den for stationssøgning.)
6
5
4
Forvalgsknapper [1] til [6]
vælger en fast station i radiokilden
og programmerer den aktuelle station i hukommelsen. (Hold den
nede i mere end 2 sekunder.)
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel
med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner
til brug af denne data.
Om RDS-service er til rådighed afhænger af området. Vi beder
om forståelse for, at hvis RDS ikke er til rådighed i dit område,
vil den følgende service heller ikke være det.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer
modtages.
¡Anvend ikke apparatet under unormale fohold, for eksempel
uden lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugt, som kan medføre
antændelse eller elektrisk stød. Hold straks op med at anvende
apparatet og kontakt din forhandler.
¡Forsøg aldrig selv at reparere apparatet, da dette er farligt.
Diskafspiller
Ingen lyd eller
disken kommer
automatisk ud.
[u] (diskudtagning)
tager disken ud.
PS
CT
Nyttige funktioner som for eksempel AF, TA, og PTY er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
Advarsel
AF (alternativ frekvens)
Generelt
Støj
Bånd/frekvens
Tryk på den modsvarende forvalgsknap fra [1] til [6] for
at stille ind på en fast station.
Bemærk: For hvad der er trykt i kursiv i kolonnen “Kontrolpunkt”,
Udfør selv operationerne og kontrollerne.
Ingen lyd
FM (ikke RDS) indstilling:
Bånd/frekvens
PTY (programtype)
Udfør nedenstående kontrol og træf de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger.
Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af de angivne forslag, anbefales det, at du indleverer apparatet til nærmeste, autoriserede
Panasonic-servicecenter. Apparatet må kun serviceres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel reparatør. Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som
kan føres tilbage til forsømmelse af kontrol af apparatet eller reparation, som er foretaget af brugeren efter egen kontrol.
Ingen strøm
Trykt side
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Fejlfinding
Problem
1
TA
(TA)
skifter frem og tilbage mellem
TA til/fra.
Betjeningsrækkefølge
Almindelige betjeninger
AUX IN
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
[6] [7]
går direkte til foregående/næste
spor/fil i afspillerindstilling.
Hold en af knapperne nede for at gå
hurtigt tilbage/frem.
CT (urtid)
[DISP] (Display) (CT(Clock
Time))
skifter informationen på displayet
indstiller urtiden.
vælger en programtype.
VO
L
Hold [SQ] nede i mere end 1 sekund for at vælge lydkvaliteten som følger:
Ned
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden.
(APM) (automatisk forvalgshukommelse)
udfører APM i radiokilden. (Hold knappen nede i mere end 2 sekunder.)
H SEL
Diskafspiller
CQ-C1123NW CQ-C1113NW
Tryk på [SRC] for at skifte lydkilde.
Radio
CQ-C1303NW
*
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
SQ (Lydkvalitet)
SQ er en funktion, som kan aktivere forskellige lydtyper via
berøring af en knap i overensstemmelse med den type
musik, du lytter til.
Bånd/frekvens
[PTY] (MONO/LOC)
skifter frem og tilbage mellem PTY til/fra, vælger MONO/LOCAL
til/fra i FM-indstilling (hold den nede i mere end 2 sekunder),
og skifter mellem LOCAL til/fra i AM (LW/MW)-indstillingen.
P US
CQ-C1323NW CQ-C1313NW
Tryk på [SRC] for at skifte lydkilde.
lyser.)
AM (LW/MW) indstilling:
PS (Programservicenavn)
SQ
Valg af lydkilde
Radio
Til en linjeudgang på et eksternt
lyd/audio-apparat (for eksempel
Silicon-audioafspiller, HDD-afspiller
eller lignende).
( Installationsanvisninger)
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i op/nedgående
retning. (Hold knappen nede i mere
end 0,5 sekunder og slip den for stationssøgning.)
TUNE / TRACK
[SRC] (kilde)
vælger en gruppe.
[PWR] (tænd/sluk)
skifter mellem
tændt/slukket.
*[AUX] (AUX IN)
Forvalgsknapper [1] til [6]
vælger en fast station i radiokilden
og programmerer den aktuelle station i hukommelsen. (Hold den
nede i mere end 2 sekunder.)
(TA)/(AF)
skifter frem og tilbage mellem
TA til/fra.
vælger en AF-funktionsmåde.
Tryk på [DISP] for at ændre displayet.
Tilfældig afspilning, gentaget afspilning,
scan-afspilning
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
Forvalgsnummer
Funktionsmenu
[MUTE]
skifter mellem lydafbrydelse til/fra.
(SQ) (Lydkvalitet)
vælger en lydtype (SQ).
(Hold den nede i mere end
1 sekund.)
[DISP] (Display)(CT(Clock
Time))/PTY(Program Type))
skifter informationen på displayet
indstiller urtiden.
vælger en programtype.
Frekvens
Disksprække
trækker en disk ind med den trykte side
opad.
Bemærk: Det er ikke sikkert, at en disk,
som indeholder både CD-DA-data og MP3data, vil blive gengivet normalt.
Displayskift
Betjeningsrækkefølge
*AUX IN:
Bånd
Visning af radiokilde
Fjernbetjeningssensor
til brug med en fjernbetjening (CA-RC80N, ekstraudstyr).
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden.
(APM) (automatisk forvalgshukommelse)
udfører APM i radiokilden. (Hold knappen nede i mere end 2 sekunder.)
Faste stationer
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
[VOL] (Lydstyrke)
Lyser, mens et FM-stereosignal modtages.
Display for afspillerkilde
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Lydmenu
Generelt
MONO OFF/LOCAL OFF
(Standard)
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
LOCAL OFF
(Standard)
LOCAL ON
AF-område (region)
Når [AF] (REG: Region) holdes nede i mere
end 2 sekunder, skiftes der mellem aktivering
og deaktivering af områdeindstillingen.
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
●Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
MP3 CD Player/Receiver
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
●Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
●Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
●Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
Model:
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW
CD Player/Receiver
Model:
CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
●Monteringsvinkel sida till sida
: horisontellt
front till bakdel
: 0 – 30°
●Angolo di montaggio da lato a lato
: orizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30°
●Ángulo de montaje Lado a lado
: horizontal
Delante a atrás
: 0 – 30°
●Monteringsvinkel side til side
: vandret
for til bag
: 0 – 30°
Svenska
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen
Italiano
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
(CQ-C1323NW)
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall’estremità del cavo per il collegamento.
(per connettore non-ISO)
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
0 – 30°
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
●Monteringsutrymme
●Spazio di montaggio
●Espacio de montaje
●Monteringsafstand
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
Dansk
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
Español
(per connettore non ISO)
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión. (Para conectores que no sean ISO)
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
182 mm
4,5 mm – 6,0 mm
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall’unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Diagram
Q’ty No.
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
1
FX0214C384ZA
Fästbult (5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
1
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
1
Item
Diagram
Q’ty
1
YFC054C079YA
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
2
(CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW)
(CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW)
●Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
●Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
●Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
●Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEAJ02874
YFM284C519CA PTW1205-1
w och t består av en uppsättning. (ZZBISC1021N-J)
w e t fanno parte di un set. (ZZBISC1021N-J)
w y t forman un juego. (ZZBISC1021N-J)
w og t består af et sæt. (ZZBISC1021N-J)
Printed in China (Y)
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet ● Använd handskar försäkerhets
skull.
● Slutför de elektriska
1
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
2
Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
3
Anslut strömkontakten e
Collegamento del connettore
di alimentazione e
Conexión del conector de
alimentación e
Tilslutning af netstik e
anslutningarna före installationen.
Precauzioni ● Indossare dei guanti per
sicurezza.
● Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones ● Póngase guantes para mayor seguridad.
● Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig ● Brug handsker for din sikkerheds skyld.
● Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
4
4
Fastsättning av
huvudenhet
Fijación de la
unidad principal
Fastgøring af
hovedapparat
4
w
4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
3 mm
e
Clank!
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Bullone di montaggio w
Moietta di supporto posteriore
Perno de montaje w
(opzionale)
Monteringsbolt w
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Bakre stödfäste
Till enheten
Perno de montaje w (sitter på bilen)
All’unità
Monteringsbolt w
Staffa di supporto posteriore A la unidad
(in dotazione all’automobile) Til enheden
Ménsula de soporte trasera
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Till enheten
(suministrada con el vehículo)
Dado esagonale (opzionale)
All’unità
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
Tuerca hexagonal (opcional)
A la unidad
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Til enheden
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
5
5
6
q
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
Fissaggio dell’unità
principale
q
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
Montering av frontramen r
Montaggio della piastra di rifinitura r
Montaje de la placa de guarnición r
Montering af trimplade r
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
q Skruva in fästbult w i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet
e Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
q Avvitare il bullone di montaggio w nell’unità
principale.
w Fissaggio al parafiamma
e Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
principal.
w Fijación a la pantalla cortafuegos
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
cada orificio.
q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
1
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen r.
Rimuovere la piastra di
rifinitura r.
Extraiga la placa de
guarnición r.
Fjern trimpladen r.
w
e
q
w
q
3
Upplåsning
q Skjut in
upplåsningsplattan t
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q Inserire la piastrina di
rilascio del fermo t
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
w
Desbloqueo
q Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
t hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q Sæt låseannulleringspladen
t ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
4
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
Precauzione
1
3
2
Per prevenire danni all’unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è
stato completato tutto il cablaggio.
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro
di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio
Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar
usted mismo el fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber
completado todas las conexiones.
Forsigtig
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden
lider skade.
Antenn
Antenna
Antena
Antenne
C1 :
C3 :
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes
du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
A5
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Förförstärkaruttag (bakre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)
Conector de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærker-ud stik (bag)
(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
ACC
BATTERY 15A
A7 :
(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics
navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione
per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación
de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, +12 V DC.
B
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
A
A8 :
A
A
A
A
A
B7 :
- B8
B8 :
Bakre vänster +
(grön)
Posteriore sinistro +
(Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
B
B
B
B
A5 : (blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad
med på/avslagning av förstärkaren)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte
avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell’amplificatore All’amplificatore di potenza
Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/spegnimento dell’amplificatore)
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo
cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad interruttore)
B4 :
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B3 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
B1 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
+
B2 :
Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia
Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión de la alimentación del
amplificador)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este
cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un interruptor)
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret
med tænd/sluk af forstærkeren)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke
beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)
- B2
-
B1 +
Försiktighet
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
Flashspelare, HD-spelare etc.
Lettore audio al silicio, lettore HDD, etc.
Reproductor de audio de silicio, reproductor de disco duro, etc.
Silicon-audioafspiller, HDD-afspiller eller lignende.
CQ-C1303NW
(gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
B6 :
B
B5 :
A4 :
- B6
B7 +
(svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
- B4
B3 +
Precauzione
Precaución
Forsigtig
● Vrid ner volymnivån helt innan någon AUX-anslutning görs. Underlåtelse att iaktta detta
kan orsaka att ett mycket högt ljud återges, vilket kan skada såväl högtalarna som
hörseln.
● Gör inga anslutningar till den främre AUX-ingången direkt medan ljud matas ut till
högtalare/hörlurar. Underlåtelse att iaktta detta kan skapa ljudstörningar och förstöra
den interna förstärkaren.
● Impostare il volume ad un livello sufficientemente basso prima di completare il collegamento AUX.
La mancata osservanza di questa precauzione può causare un forte rumore e di conseguenza
danneggiare gli altoparlanti ed il proprio udito.
● Non collegare direttamente l’AUX anteriore con l’uscita di un altoparlante/cuffia. La
mancata osservanza di questa precauzione può distorcere il suono e rompere
l’amplificatore interno.
Främre AUX IN (3,5 mm ø stereo miniuttag)
AUX IN anteriore (3,5 mm ø mini-pin stereo)
Toma AUX IN frontal (miniclavija estéreo de 3,5 mmø)
Forplade AUX IN (3,5 mmø stereo-ministikben)
3,5 mm ø stereopropp/RCA-kabel (extra tillbehör)
3,5 mm ø cavo stereo plug-plug (opzionale)
Clavija estéreo-cable con clavija de 3,5 mmø (opcional)
3,5 mm ø stereo-stik-stikkabel (ekstraudstyr)
Främre linjeutgång
(3,5 mm ø stereo miniuttag)
Uscita di linea stereo
(3,5 mmø mini-pin stereo)
Salida de línea estéreo
(miniclavija estéreo de 3,5 mmø)
Stereo linjeudgang
(3,5 mmø stereo-ministikben)
● Ajuste el nivel de volumen a nivel suficientemente bajo antes de completar la conexión
de AUX. Si no lo hace así, puede producirse ruido alto y, consecuentemente, daños en
los altavoces y en su capacidad de audición.
● No conecte la toma AUX frontal directamente a una salida de altavoz/auriculares. Si no
lo hace así, puede producirse distorsión del sonido y averías en el amplificador interno.
● Indstil lydstyrkeniveauet til tilstrækkeligt lavt, inden AUX-tilslutningen fuldføres. Hvis
dette ikke iagttages, kan resultatet blive, at der opstår kraftig støj og som en følge heraf
skade på dine højttalere og din hørelse.
● Forbind ikke forpladens AUX direkte til højttaler/hovedtelefonudgangen. Hvis dette ikke
iagttages, kan resultatet blive, at lyden forvrænges og at den indbyggede forstærker går
i stykket.
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
●Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
●Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
●För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
●Delar märkta med (❈) måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
BATTERY 15A
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
● Cuando se conecte un equipo de salida de alta impedancia, como
pueda ser un equipo de audio antiguo con transformador de salida, es
posible que se distorsione el sonido o que salga con niveles muy
bajos.
● El equipo de audio conectado debe mantenerse apartado de los
altavoces.
● Når udstyr med høj impedansudgang, som for eksempel lydudstyr af
en ældre type med udgangstransformer, tilsluttes, kan lyden blive
forvrænget eller blive ekstremt svag.
● Det tilsluttede lydudstyr bør holdes på god afstand af højttalerne.
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
L
● Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) eller mer
Impedans: 4 – 8 Ω
●Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
● Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) o superiore
Impedenza: 4 – 8 Ω
● Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
Precauzioni (Connettore ISO)
●La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
●Verificare che la disposizione dei pin del connettore
della propria automobile sia conforme allo standard ISO.
●Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio
del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
●Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate
(❈) con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
● Quando è collegata un’apparecchiatura di uscita ad alta impedenza
quale un’apparecchiatura audio di vecchio tipo con un trasformatore
esterno, il suono può essere distorto o ridursi a livelli estremamente
bassi.
● L’apparecchiatura audio collegata deve essere tenuta lontana dagli
altoparlanti.
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
ACC
(❈)
Observera: Nota: Nota: Bemærk:
● Vid anslutning av utmatande utrustning med hög impedans såsom till
exempel ljudutrustning av äldre typ med uttransformator, kan det
hända att ljudet får störningar eller återges på extremt låga nivåer.
● Denna typ av ljudutrustning ska inte användas med dessa högtalare.
R
● Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) o más
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
● Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
Tilladt indgang: 50 W (CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW)/
45 W (CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW) eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
● Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
Precauciones (Conector ISO)
(❈)
BATTERY 15A
ACC
(❈)
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
ACC
BATTERY 15A
(❈)
●La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
●Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
●Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
●Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con (❈) utilizando cinta aislante.
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y B,
consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
●Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
●Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
●For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
●Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med (❈) med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du
rette henvendelse til din lokale bilforhandler.
Försiktighet
●Anslut inte mer än en högtalare till ett par
högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en
diskanthögtalare)
Precauzione
●Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo
di cavi per altoparlanti. (tranne che per il
collegamento ad un tweeter)
Precaución
●No conecte más de un altavoz a un juego de
cables de altavoz. (excepto para la conexión a un
altavoz de agudos)
Forsigtig
●Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af
en diskanthøjttaler).
●Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har
en gemensam jordtrådsledning.
●Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3
cavi con un cavo di massa in comune.
●No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables
con cable de masa común.
●Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger
og med en fælles jordledning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages