Panasonic CQC1123NW, CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1103NW, CQC1113NW, CQC1313NW Operating instructions

Panasonic CQC1123NW, CQC1303NW, CQC1323NW, CQC1103NW, CQC1113NW, CQC1313NW Operating instructions
CQ-1323/1313/1303NW 08-Den-1 YFM284C513CA
Sikkerhedsinformation
Klargøring
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat
anvendes.
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser
på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan
resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen, inden du
ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet
12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med
andre batterisystemer, især ikke et 24 V DC-batterisystem.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere
det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse
til din forhandler eller et autoriseret Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i
en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand,
eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og
rette henvendelse til din forhandler.
Dansk
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret
fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få sikringen
skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker. Fejlagtig udskiftning af
sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal
tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på grund af
kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem,
har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT
BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG PERSONSKADE ELLER
DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation,
jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank,
bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller
fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre
steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af
airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre
punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder sig.
Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne
andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat
anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller en
trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler
inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller indog udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
TEXT
(Gælder kun
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan føre
til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for
vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig
påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i
regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver den største
sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som
kan føres tilbage til, at du selv har installeret apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke
følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed,
så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i
bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel
sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder og
anbring ikke tunge genstande ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt
at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først
beskyttes ved at man omvikler dem med vinyltape eller lignende
beskyttende materiale.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt
buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned
under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.
❑ Installationsvinkel
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Iagttag de følgende forsigtighedsregler, når du anvender AUX på forpladen.
❑ Indstil lydstyrkeniveauet til tilstrækkeligt lavt, inden AUXtilslutningen fuldføres.
Hvis dette ikke iagttages, kan resultatet blive, at der
opstår kraftig støj og som en følge heraf skade på dine
højttalere og din hørelse.
❑ Forbind ikke forpladens AUX direkte til højttaler/hovedtelefonudgangen. Hvis dette ikke iagttages, kan resultatet blive, at lyden forvrænges og at den indbyggede
forstærker går i stykket.
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr
ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder,
hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos
den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle
negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de
lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver
tilbehørsdel er delnummeret for
vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan
blive ændret uden forudgående varsel
grundet forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
Antal: 2
Monteringsbolt
Antal: 1
Monteringskrave
(FX0214C384ZA)
Antal: 1 set
Installationsanvisninger
Antal: 1
Trimplade
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM284C518CA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM284C519CA)
(YFC054C079YA)
Antal: 1
Netstik
(YEAJ02874)
Antal: 1 set
Antal: 1
Aftageligt forpladehylster
Garantibevis
Antal: 1
(YFC054C061ZB)
Antal: 1
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
(CA-RC80N)
Fjernbetjening
(ekstraudstyr)
¡ Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på
selve apparatet. (Andre betjeninger er
ikke medtaget.)
[PWR] (tænd/sluk)
skifter mellem tændt/slukket.
[MUTE]
skifter mellem lydafbrydelse til/fra.
POWER
MUTE
PWR
VOL
[MODE]
vælger en funktionsmåde (kilde).
MODE
TUNE
TRACK
Bemærk: Fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan fås hos din lokale forhandler.
(CA-RC80N)
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden, skifter mellem pause og
afspilning i afspillerkilden, udfører
APM i radiokilden. (Hold knappen
nede i mere end 2 sekunder.)
BAND
CAR AUDIO
[VOL}] [VOL{]
regulerer lydstyrken.
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i op/nedgående
retning. (Hold knappen nede i mere
end 2 sekunder og slip den for stationssøgning.)
[TRACK s] [TRACK d]
overspringer til det
foregående/næste spor i diskafspiller-kilden.
Hold en af knapperne nede for at gå
hurtigt tilbage/frem.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YFM284C513CA PTW1205-2
Trykt i Kina (Y)
Angående MP3
Angående disks
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal
disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.
Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
TEXT
(Gælder kun
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
Ting, man skal huske på, når man laver MP3-filer
¡ En høj bithastighed og en høj samplingfrekvens anbefales,
hvis du ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales, fordi
spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden kan være forskellig, afhængigt
af kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og
skrive-software.
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps or
more” og “fixed”.
Trykt side
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen.
Lad være med at påsætte
mærkater eller etiketter på
diskene.
Rengøring af disks
Anvend kun en tør, blød klud til rengøring af disken. Tør den af fra
midten og ud mod randen.
Lad være med at påsætte mærkater eller etiketter på
diskene.
Undlad at skrive på diskens etikette med kuglepen eller
andre skriveredskaber med hård spids.
Optagelse af MP3-filer på et CD-medie
¡ Det anbefales, at du mininerer risikoen for at lave en
disk, som indeholder både CD-DA-filer og MP3-filer.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3-filer på den samme disk,
er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i den
planlagte rækkefølge eller nogle melodier vil måske slet
ikke blive afspillet.
¡ Undlad at optage andre filer end MP3-filer og unødvendige
mapper på en disk.
¡ Navnet på MP3-filen bør tilføjes efter reglerne som vist i
den følgende beskrivelse og reglerne for hvert filsystem bør
ligeledes følges.
CQ-C1313NW
Rodmappe
Root Folder
(Rodkatalog)
(Root Directory)
1
<Rigtigt>
Anvend ikke disks af
uregmæssig form.
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Externsions til ISO 9660,
Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD Extra
understøttes ikke.
Kompressionsformater
(Anbefales: “Ting, man skal huske på, når man laver MP3filer” til højre.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bithastighed:
32 k-320 kbps
VBR: Ja
Samplingfrekvens:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bithastighed:
8 k-160 kbps
VBR: Ja
Samplingfrekvens:
16, 22,05, 24 kHz
¡ “mp3” filnavnet må aldrig tildeles en fil,
som ikke er i MP3-format.
Hvis dette ikke iagttages, kan resultatet
ikke bare blive støj fra højttaleren, men
også fare for, at din hørelse lider skade.
<Forkert>
Understøttede filsystemer
4
3
5
Displayinformation
Viste poster
¡ CD-TEXT
Disktitel
Sportitel
¡ MP3 (ID3 tag)
Albumnavn
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og
samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig
mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være
medlem af vores familie.
Mappevalg
Folder Selection
I rækkefølgen
In the order 1
–
Filvalg
File Selection
I rækkefølgen
In the order
–
8
Egenskaber
Karakterer, der kan vises
¡Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem. Vi henviser til instruktionerne for
skrive-softwaren angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog
kan vises.
Bemærk:
¡Med nogen software, i hvilken filer med MP3-format er
kodet, vil karakterinformationen muligvis ikke blive vist korrekt.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive
ændret til en asterisk ( ).
Modeller
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
1 (bag)
Ekstraudstyr
Ja
Ja
Blå
Rød
1 (bag)
Ekstraudstyr
Ja
Ja
Sort
Rød
1 (bag)
Ekstraudstyr
Ja
Ja
Sort
Grøn
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
Nej
Ikke til rådighed
Nej
Nej
Blå
Rød
Nej
Ikke til rådighed
Nej
Nej
Sort
Rød
Nej
Ikke til rådighed
Nej
Nej
Sort
Grøn
Pre-out apparatstikforbindelse
Fjernbetjening/Enhed
AUX-indgang
MP3-gengivelse
Displayfarve
Tastbelysningsfarve
Egenskaber
Modeller
Pre-out apparatstikforbindelse
Fjernbetjening/Enhed
AUX-indgang
MP3-gengivelse
Displayfarve
Tastbelysningsfarve
Dit produkt er designet og fremstillet til at fungere med et mindstemål af vedligeholdelse. Anvend en blød klud til
almindelig rengøring af apparatet udvendigt. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
8
Tree11 Træ
Tree 2
Træ
Tree 33
Træ
Tree 44
Træ
Træ
Tree 8 8
(Max.)
(maks.)
¡ Maks. antal filer: 999
¡ Maks. antal filer i en mappe: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (inklusive rodmappe).
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset
tilstedeværelsen eller fraværet af MP3-filer.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3-filer, vil
de nærmeste MP3-filer i afspilnigsrækkefølgen blive
afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgn kan være anderledes end på andre
MP3-afspillere, selv når den samme disk anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappenavnet vises.
Ophavsret
Ifølge loven om ophavsret er det forbudt at kopiere, distribuere og overføre materialer, som er omfattet af loven om
ophavsret, som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren
af ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores
undersøgelser pr. September 2005. Den indeholder ingen
garanti for reproduktion eller visning af MP3.
Indtastet timetal
[[]: stiller timetallet frem.
[]]: stiller timetallet tilbage.
5 Tryk på [DISP].
Minuttallet blinker
(AM [LW/MW]/FM)”).
6 Indstil minuttallet.
2 Tryk på [DISP].
Indtastet minuttal
(urvisning)
[[]: stiller minuttallet frem.
[]]: stiller minuttallet tilbage.
3 Hold [DISP] nede i mere end 2 sekunder. 7 Tryk på [DISP].
Timetallet blinker
Fuldført
Tekniske specifikationer
6
7
4 Indstil timetallet.
Denne betjeningsvejledning gælder 6 modeller, nemlig CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW og CQ-C1123NW/C1113NW/
C1103NW. Alle illustrationer i denne manual gælder CQ-C1323NW, med mindre andet er angivet. I den følgende oversigt
beskrives forskellen mellem de 6 modeller.
Advarsel
Anti-tyveri system
Dette apparat er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis forpladen tages af, vil apparatet være fulstændig ubrugeligt.
Forsigtig
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen og hovedapparatet,
da dette kan resultere i dårlig elektrisk kontakt.
¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre
fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør klud.
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller
megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af under kørslen.
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af steder, hvor temepaturen kan blive høj.
12 V DC (11 – 16 V DC), prøvespænding 14,4 V, negativ jord
Mindre end 2,2 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4 kanaler)
Bas: ± 12 dB ved 100 Hz, diskant: ± 12 dB ved 10 kHz
178 x 50 x 155 mm
1,3 kg
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
50 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrkekontrol maks.
22 W x 4 (DIN 45 324, ved 4 Ω)
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
45 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrkekontrol maks.
20 W x 4 (DIN 45 324, ved 4 Ω)
Højttalerimpedans
4–8Ω
Forforstærker-udgangsspænding
2,5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)
Forforstærker-udgangsimpedans 200 Ω
CQ-C1323NW
Strømforsyning
Effektforbrug
Tonereguleringsområde
Mål (B x H x D)
Vægt
Maks. udgangseffekt
¡ Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis den
udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede
Panasonic-servicecenter.
Titelnavn/kunstnernavn
¡ MP3
Mappenavn
Filnavn
Apparat
(apparatets overside)
Inden du læser disse instruktioner
Maks. antal filer/mapper
Forsigtig
¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3-filer eller
visning af information om MP3-filer, som er optaget med
en vis skrive-software eller visse CD-optagere.
¡ Filnavstilføjelsen “.mp3” bør tildeles hver fil, afhængigt af
filformatet.
¡ Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.
¡ Disc-at-Once anbefales.
2
ACC
ON
1Vælg radio-AM-indstilling (a “Radio
Vedligeholdelse
CQ-C1303NW
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af
titelafspilning
MP3
Hvordan man holder en disk
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RWdisks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund
af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.
¡ CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje
temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musikCD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan
de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡ Visse CD-R/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CDR/RW-drev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3-data.
¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CDR/RW-disken.
CQ-C1323NW
Bemærk: MP3-kodnings- og skrive-software følger ikke med
dette apparat.
Angående MP3
Installationssæt (ZZBISC1021N-J)
Låseannulleringsplade
Angående CD/CD-media (CD-R, CD-RW, CD-ROM)
(English
: YFM284C506CA)
(Deutsch : YFM284C507CA)
(Français : YFM284C508CA)
(Nederlands : YFM284C509CA)
(Svenska : YFM284C510CA)
(Italiano
: YFM284C511CA)
(Español
: YFM284C512CA)
(Dansk
: YFM284C513CA)
Angående CD-R/CD-RW-disks
Brugsvejledning
2 Tryk på [SRC] (PWR: Tændt).
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
¡ Når en FM-udsendelse med RDS (Radio Data System)
modtages, stilles uret automatisk af urtidsfunktionen.
¡ Hold []] eller [[] nede, hvis du vil skifte tal hurtigt.
Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som
betjener sig af en laser-pickup til at hente information
fra compact diskens overflade. Laseren er godt
beskyttet, således at dens stråler ikke kan trænge ud af
kabinettet.
Derfor må du aldrig forsøge at skille afspilleren ad eller
ændre nogen af dens dele, eftersom dette kan resultere
i, at du udsættes for laserstråler og farlig spænding.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for, at
tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke sætte
stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
bilens tændingsnøgle i stilling ACC
1 Sæt
eller ON.
Uret anvender 24-timers systemet.
Bemærk:
Skil ikke dette apparat ad og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden
opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30 grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
Tilbehør
Anvendelse af andre kontroller eller justeringer
eller fremgangsmåder end de her specificerede
kan resultere i farlig udsættelse for stråling.
Indstilling af uret
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for
kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Advarselsmærkat
Dette produkt betjener sig af en laser.
Generelt
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet
med brand eller anden skade som resultat.
Forsigtig
Diskafspiller
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med motoren
standset vil tømme batteriet.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne eller
apparatets køleplade.
Forplade AUX-indgang
Indgangsimpedans
Tilladt ekstern indgang
Apparatstikforbindelse
10 kΩ
2,0 V
3,5 mmφ stereo-ministikben
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
8 gange oversampling
1 bit DAC system
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
96 dB
0,01% (1 kHz) CQ-C1323NW
Under den målelige grænse
75 dB
Aftagning
Montering
FM
1 Sluk for apparatet.
2 Tryk på [ ]. Forpladen åbnes.
3 Træk forpladen udad mod dig.
4 Anbring forpladen i æsken.
1 Skyd venstre side af forpladen på plads.
2 Tryk på højre ende af forpladen, indtil der
AM (MW)
lyder et klik.
[
]
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
Radio
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med motoren
standset.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Advarsel
(Gælder kun
CQ-C1323NW/
C1313NW/
C1303NW)
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og
trafikforholdene under kørslen.
Laserprodukt
Brugsvejledning
(CQ-C1323NW)
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på
tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes,
kan resultatet blive tilskadekomst eller materiel skade.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i
STRÅLEN.
Forskelle mellem de 6 modeller
Advarsel
Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på
tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og
installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke
overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst
eller død.
FORSIGTIG
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved
installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de
medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at apparatets indre
lider skade. Fejlagtig installation kan føre til en ulykke, fejlfunktion
eller brand.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette
produkt anvendes.
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
Mærkater og deres placering
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Forsigtig
Rengøring af
apparatet
CQ-C1123NW/C1113NW/C1103NW
Modeller:
hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at advare mod
potentiel fare, som kan være et resultat af fejlagtige tilslutninger og
betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det
er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du
kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Sikring
CD-afspiller/Receiver
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise,
(Anti-tyveri system)
CQ-C1323NW/C1313NW/C1303NW
bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig intet
ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som en følge af
forsømmelse af at iagttage de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Aftagning/påsætning af forpladen
Modeller:
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit
Når du tænder for apparatet for første gang
MP3 CD-afspiller/Receiver
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
CQ-C1313NW
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)
35 dB (ved 1 kHz)
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
AM (LW)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
Bemærk:
¡ Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.
¡ Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CQ-C1303NW
CQ-1323/1313/1303NW 08-Den-2 YFM284C513CA
Diskafspiller
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
lyser, når lyddæmpning (mute) er aktiveret.
Forsigtig
Indstil lydstyrkeniveauet
til tilstrækkeligt lavt,
inden AUX-tilslutningen
fuldføres.
Tænd/sluk
Lydafbrydelse
Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller ON.
TIL: Tryk på [MUTE]. (
FRA: Tryk på [MUTE] igen.
Tænd: Tryk på [SRC] (PWR).
Sluk: Hold [SRC] (PWR) nede i mere end 1
sekund.
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del (Standard).
CQ-C1103NW
(ROCK) hurtig og tung lyd:
fremhæver bassen og diskanten.
Diskafspiller
(POP) bredspektret og dyb lyd:
fremhæver bassen og diskanten en smule.
Lydstyrkeregulering
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtonen og fremhæver
diskanten en smule.
(Reguleringsområde: 0 til 40, Standard: 18)
Drej [VOL] (Lydstyrke).
Op
Bemærk: Indstillingerne af SQ, bassen og diskanten
påvirker hinanden. Hvis en sådan påvirkning bevirker, at
lydsignalet bliver forvrænget, skal du regulere
bassen/diskanten eller lydstyrken.
Hvis noget synes at være forkert
Kontrolpunkt
Ingen lyd fra
venstre, højre,
front- eller
baghøjttaler
Venstre og
højre lyd er i
modfase
Lydudfald,
dårlig
lydkvalitet
2
3
SRC / PWR
(y / 5)
(pause/afspilning)
skifter mellem pause og
afspilning i afspillerkilden.
CT
RDS-indstilling:
1
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
Tryk på [SRC] for at vælge radiokilden.
3
[AF] (REG)
vælger en AF-funktionsmåde, skifter
REG frem og tilbage mellem til/fra.
Vælg en station.
Frekvensindstilling
Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på henholdsvis AM (LW/MW)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.
Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man
trykker på [1] til [6].
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
Kontrolpunkt
● Ophæv lydafbrydelsesfunktionen.
● Verificer tilslutningen.
● Vent, indtil kondensen er forsvundet,
inden du tænder for apparatet igen.
Forvalgt data
slettes
[3] (SCROLL)
viser informationen som rulletekst på displayet.
(Disken kommer automatisk ud).
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
Disken er ridset.
● Kontroller disken.
ordentlig udført.
● Reguler balancen og faderen.
● Verificer tilslutningen.
Apparatet virker af en eller anden årsag
ikke.
● Hvis denne tilstand fortsætter, bedes du
kontakte din forhandler eller nærmeste
servicecenter for at få apparatet repareret.
● Sæt højttalerledningen i forbindelse på
korrekt vis.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Filen kan ikke læses
● Kontroller filen.
● Rengør disken.
Lydudfald
forårsaget af
vibration
● Den største tilladte hældningsvinkel er
30 grader.
● Fastgør apparatet.
Disken kan
ikke tages ud
● Tryk på [u]. Hvis disken stadig ikke
kommer ud, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Panasonic-servicecenter.
[}] [{] CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
går direkte til den foregående/næste mappe.
¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive stillet
ind på en station med bedre modtagning.
¡ Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.
¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går
tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (BSR = Best
Stations Research)
Manuel indstilling af faste stationer
1 Stil ind på en station.
2 Hold en af forvalgsknapperne fra [1] til [6]
PTY (programtype)
De følgende funktioner er til rådighed, når PTY-indstillingen er
aktiveret.
1 Vælg et bånd.
2 Hold [BAND] (APM) mede i mere end 2
sekunder.
1 Tryk på [SRC] for at vælge diskafspillerkilden.
(blinker en gang)
Bemærk: Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet (SCAN). For at stoppe stationssøgningen, skal du
trykke på en af knapperne fra [1] til [6].
2 Vælg den ønskede position.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Valg af mappe (MP3)
Diskafspiller (MP3-disk):
Tryk på [}] / [{].
Valg af spor/fil
Går direkte til den foregående/næste mappe.
Tryk på [6] / [7].
Bemærk: For at gå hurtigt frem eller tilbage, skal du
holde en af knapperne nede.
Diskafspiller (CD-DA-disk):
Pause
Tryk på [BAND] (y / 5).
Tryk igen for at annullere.
Foregående/næste spor
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Diskafspiller (MP3-disk):
TA til/fra
AF-niveau
Hold [TA] (AF) nede i mere end 2 sekunder for at vælge AFniveau.
AF-operationsfølsomhed med lavt niveau. (Standard)
Et tryk på [TA] skifter mellem aktiveret og deaktiveret TA.
(Standard: off)
PTY til/fra
Hvis du kun vil lytte til trafikinformation, skal du aktivere TA og
indstille lydstyrken til 0 i FM-indstillingen.
Lydstyrkeniveauet vil automatisk blive ændret til 0, når TA
modtages i TA-funktion (TA Mute).
[VOL]
vælger en værdi på lydmenuen.
(PUSH SEL) (tryk for at vælge)
vælger poster på lydmenuen.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som
oprindeligt er forindstillet.
EON (Enhanced Other Network = oplysninger om
andre stationer)
Tryk på [1] til [6] for at vælge PTY i PTY-indstilling.
RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med
den aktuelle position.
1
2
EON-TA
PI-søgning
(programidentifikationssøgning)
Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast
station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap.
Søgning efter den samme station med bedre modtagning
begynder.
Tryk på denne samme forvalgsnummerknap igen, hvis du vil
annullere.
lyser, når mappe tilfældig/gentagelse/scan er aktiveret.
Mappenummer
Sportitel
Mappenavn/
album*
Filnavn/titel,
kunstner*
Ur
Ur
* ID3-tag til/fra
Hold [3] nede i mere end 2
sekunder.
Indikator for gentaget afspilning
Indikator for tilfældig afspilning
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
albumtitel, melodititel og
kunstnernavn vises.
CQ-C1103NW
(Standard)
mappenavn/filnavn vises.
Bemærk:
¡ Tryk på [3] (SCROLL), hvis du vil vise teksten som rulletekst.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.
CQ-C1323NW
Tilfældig afspilning
Alle melodierne (spor/filer) afspilles i tilfældig rækkefølge.
CQ-C1303NW
Hold [6] (REPEAT) nede i mere end 2
sekunder.
Tryk igen, hvis du vil annullere.
CQ-C1323NW
CQ-C1313NW
Gentaget mappe-afspilning (MP3)
Den aktuelle mappe gentages.
Tryk på [4] (RANDOM).
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Tilfældig mappe-afspilning (MP3)
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Alle filerne i en aktuel mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i mere end 2
sekunder.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Gentaget afspilning
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fil) afspilles i
rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen, hvis du vil annullere.
CQ-C1323NW
Den aktuelle melodi (spor/fil) gentages.
CQ-C1313NW
CQ-C1303NW
Scan-afspilning af mappe (MP3)
Tryk på [6] (REPEAT).
Fra den næste mappe vil de første 10 sekunder af den første
fil i hver mappe blive afspillet i rækkefølge.
Tryk igen, hvis du vil annullere.
Hold [5] (SCAN) nede i mere end 2 sekunder.
3
4
5
6
Programtype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Indhold
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at man
trykker på [BAND].
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation,
vises “NONE”.
¡ En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
¡ Forindstillet indhold kan ændres.
2
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
2
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
1 Hold [VOL] (PUSH SEL) nede i mere end 2 sekunder for at vise displayet for funktionsmenuen.
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 5 sekunder på funktionsmenuen, vil displayet gå tilbage
til dets ordinære indstilling.
Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vælge
en indstilling, som skal reguleres.
3
2 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) at vælge en
Drej [VOL] i retningen med uret eller
mod uret for at regulere.
indstilling, der skal reguleres.
FM-monofonisk
(Indstillingsområde: 0 til 40, Standard: 18)
q : Op
w : Ned
FM-lokal
Bas
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB med trin
på 2 dB, Standard: 0 dB)
vises “NONE”.
Ændring af PTY-forvalg
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB med trin
på 2 dB, Standard: 0 dB)
AM-lokal
q : Øget
w : Mindsket
Balance
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard
CNT (center))
q : Højre fremhævet
w : Venstre fremhævet
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
1 Vælg en PTY, som du vil forindstille.
2 Følg fremgangsmåden for almindelig forindstilling. (a “Faste stationer” i “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Fader
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard
CNT (center))
q : Front fremhævet
w : Bag fremhævet
for at regulere.
MONO OFF (fra)
FM
MONO ON (til)
(
lyser.)
LOKAL OFF (fra)
FM
Kun stationer, der går godt igennem, opdages under stationssøgning.
(Standard: OFF (fra))
q : Øget
w : Mindsket
Diskant
Bemærk:
3 Drej [VOL] i retningen med eller mod uret
Støj mindskes drastisk, når svage signaler modtages fra
en FM-station.
(Standard: OFF (fra))
Søgningen begynder.
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation,
CQ-C1313NW
[DISP] (display)
afslutter funktionsmenuen.
Lydstyrke
Tryk på [BAND].
¡ For at stoppe søgningen, trykkes på [BAND] (SET).
CQ-C1323NW
CQ-C1303NW
[VOL]
vælger en værdi på funktionsmenuen.
(PUSH SEL) (tryk for at vælge)
vælger poster i funktionsmenuen.
LOKAL ON (til)
(
lyser.)
LOKAL OFF (fra)
AM
Kun stationer, der går godt igennem, opdages under stationssøgning.
(Standard: OFF (fra))
Region
LOKAL ON (til)
(
lyser.)
Frekvensen ændres også for
programmer udenfor regionen.
RDS
(Standard: OFF (fra))
Bemærk: Når regionsindstillingen ændres fra OFF (fra)
til ON (til) og vice versa, vil AF-indstillingen automatisk
blive aktiveret.
PTY-sprog
Frekvensen ændres kun for
programmer indenfor regionen.
Engelsk
RDS
(Standard: ENGLISH (Engelsk))
Svensk
Bemærk: Hvis faderen er sat til front, vil forforstærkerlyden (bag) blive sænket.
CQ-C1123NW
CQ-C1113NW
CQ-C1103NW
AM (LW/MW) udsendelse
Tryk på [PTY] (LOC) for at ændre indstillingen.
Valf af mono/lokal
FM-udsendelse
Hold [PTY] (MONO/LOC) nede i mere
end 2 sekunder for at ændre indstillingen.
Bemærk: For PI-søgning skal du først annullere TAindstillingen og derefter udføre PI-søgning.
Spilletid
Filnummer
Ur
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 5 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til dets ordinære indstilling.
1 Tryk på []] eller [[] for at vælge PTY.
Programsøgning med PTY
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når den
modtages.
Display for MP3
Disktitel
[DISP] (display)
afslutter lydmenuen.
Detaljeret PTY-valg
Hvis [DISP] (PTY) holdes nede i mere end 2 sekunder,
skiftes der mellem aktivering og deaktivering af PTYindstillingen.
Uret justeres automatisk.
AF-operationsfølsomhed med højt niveau.
Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke er påkrævet.
Kun trafikinformation (TA-lydafbrydelse)
CT (urtid)
Modtagning af ekstraudsendelser
CQ-C1303NW
Normal
Displayskift
1 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vise displayet for lydmenuen.
Andre RDS-funktioner
¡ Der søges efter og modtages automatisk en TP-station ved
øjeblikkelig at skifte til TA-funktionen, hvis du modtager en
ikke-TP-station, som går dårligt igennem.
¡ Når der udføres stationssøgning eller APM, vil kun TP-stationer blive valgt.
CQ-C1313NW
Funktionsindstillinger
Lydindstillinger
Bemærk: Det er muligt at vælge PTY-sprog.
(a “Funktionsindstillinger”)
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
CQ-C1323NW
Normal
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
¡ PTY for modtagestationerne vises.
¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er
aktiveret (
lyser).
CQ-C1303NW
Tryk på [DISP] for at skifte display.
Indikator for gentaget afspilning
¡ Hvis du har sat en 8 cm-disk i og ikke kan tage den ud, skal du
deaktivere bilens ACC en gang og aktivere den igen. Tryk derefter
på [u] (Eject).
¡ Stik ikke fremmedlegemer ind i disksprækken.
¡ Sæt ikke en disk i, når
-indikatoren lyser.
¡ Vi henviser til afsnittet “Angående disks” og
“Angående MP3”.
¡ Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
Foregående/næste fil
PS (programservicenavn)
Bemærk:
¡ AF-følsomheden kan reguleres.
¡ Det AF-område, der er til rådighed, kan indstilles.
(a “Funktionsindstillinger”)
Displayskift
CQ-C1313NW
Diskafspiller (CD-DA-disk): Diskafspiller (MP3-disk):
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
skifter mellem ind- og udkobling af hver afspilningsindstilling.
nede i mere end 2 sekunder.
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
¡ Når du programmerer ikke-RDS-stationer som faste stationer, bør du deaktivere AF-indstillingen (OFF)
(a AF-niveau)
TA (trafikmeddelelser)
¡ Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling,
bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og
sender trafikmeddelelser, når disse begynder. Når
trafikmeddelelserne er afsluttet, vil apparatet gå tilbage til
den tidligere indstilling. (TA-standbyindstilling)
Indikator for tilfældig afspilning
Spilletid
Spornummer
Forsigtig
Valg af faste stationer
TA (trafikmeddelelser)
Fejldisplaymeddelelser
● Sørg for, at jordforbindelsen er
● Sæt disken i på korrekt vis.
● Rengør disken.
● Forvalgshukommelsen slettes og går
tilbage til den oprindelige fabriksindstilling, når netstikket eller batteriet tages
ud af forbindelse.
Hvad er RDS?
Hyppig støj
● Stil ind på en anden station med højintensitetsbølger.
● Sørg for, at den anvendte antenne er
korrekt jordforbundet.
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
Med denne operation kan stationer med god modtagning
automatisk gemmes i forvalgshukommelsen.
Bemærk: Hold en af disse knapper nede i mere end 0,5
sekunder og slip den for at udføre stationssøgning.
De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er
aktiveret (
lyser).
Radio
● Start motoren. (Eller drej
tændingsnøglen til stilling ACC).
● Verificer tilslutningen (batteriledning,
netledning, jordledning etc.)
● Sprunget sikring (kontakt nærmeste
Panasonic-servicecenter).
● Få en fagmand til at skifte sikringen ud.
● Sørg for at anvende en sikring af
samme klassificering.
indikator
CQ-C1323NW
Normal
[TUNE ]]: Lavere
[TUNE []: Højere
AF (alternativ frekvens)
Problem
[DISP] (display)
skifter information på displayet.
Display for CD-DA-indstilling
Tryk på [DISP] for at skifte display.
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i
op/nedgående retning. (Hold
knappen nede i mere end 0,5
sekunder og slip den for stationssøgning.)
6
5
4
Forvalgsknapper [1] til [6]
vælger en fast station i radiokilden
og programmerer den aktuelle station i hukommelsen. (Hold den
nede i mere end 2 sekunder.)
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel
med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner
til brug af denne data.
Om RDS-service er til rådighed afhænger af området. Vi beder
om forståelse for, at hvis RDS ikke er til rådighed i dit område,
vil den følgende service heller ikke være det.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer
modtages.
¡Anvend ikke apparatet under unormale fohold, for eksempel
uden lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugt, som kan medføre
antændelse eller elektrisk stød. Hold straks op med at anvende
apparatet og kontakt din forhandler.
¡Forsøg aldrig selv at reparere apparatet, da dette er farligt.
Diskafspiller
Ingen lyd eller
disken kommer
automatisk ud.
[u] (diskudtagning)
tager disken ud.
PS
CT
Nyttige funktioner som for eksempel AF, TA, og PTY er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
Advarsel
AF (alternativ frekvens)
Generelt
Støj
Bånd/frekvens
Tryk på den modsvarende forvalgsknap fra [1] til [6] for
at stille ind på en fast station.
Bemærk: For hvad der er trykt i kursiv i kolonnen “Kontrolpunkt”,
Udfør selv operationerne og kontrollerne.
Ingen lyd
FM (ikke RDS) indstilling:
Bånd/frekvens
PTY (programtype)
Udfør nedenstående kontrol og træf de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger.
Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af de angivne forslag, anbefales det, at du indleverer apparatet til nærmeste, autoriserede
Panasonic-servicecenter. Apparatet må kun serviceres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel reparatør. Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som
kan føres tilbage til forsømmelse af kontrol af apparatet eller reparation, som er foretaget af brugeren efter egen kontrol.
Ingen strøm
Trykt side
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Fejlfinding
Problem
1
TA
(TA)
skifter frem og tilbage mellem
TA til/fra.
Betjeningsrækkefølge
Almindelige betjeninger
AUX IN
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
[6] [7]
går direkte til foregående/næste
spor/fil i afspillerindstilling.
Hold en af knapperne nede for at gå
hurtigt tilbage/frem.
CT (urtid)
[DISP] (Display) (CT(Clock
Time))
skifter informationen på displayet
indstiller urtiden.
vælger en programtype.
VO
L
Hold [SQ] nede i mere end 1 sekund for at vælge lydkvaliteten som følger:
Ned
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden.
(APM) (automatisk forvalgshukommelse)
udfører APM i radiokilden. (Hold knappen nede i mere end 2 sekunder.)
H SEL
Diskafspiller
CQ-C1123NW CQ-C1113NW
Tryk på [SRC] for at skifte lydkilde.
Radio
CQ-C1303NW
*
CQ-C1123NW CQ-C1113NW CQ-C1103NW
SQ (Lydkvalitet)
SQ er en funktion, som kan aktivere forskellige lydtyper via
berøring af en knap i overensstemmelse med den type
musik, du lytter til.
Bånd/frekvens
[PTY] (MONO/LOC)
skifter frem og tilbage mellem PTY til/fra, vælger MONO/LOCAL
til/fra i FM-indstilling (hold den nede i mere end 2 sekunder),
og skifter mellem LOCAL til/fra i AM (LW/MW)-indstillingen.
P US
CQ-C1323NW CQ-C1313NW
Tryk på [SRC] for at skifte lydkilde.
lyser.)
AM (LW/MW) indstilling:
PS (Programservicenavn)
SQ
Valg af lydkilde
Radio
Til en linjeudgang på et eksternt
lyd/audio-apparat (for eksempel
Silicon-audioafspiller, HDD-afspiller
eller lignende).
( Installationsanvisninger)
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i op/nedgående
retning. (Hold knappen nede i mere
end 0,5 sekunder og slip den for stationssøgning.)
TUNE / TRACK
[SRC] (kilde)
vælger en gruppe.
[PWR] (tænd/sluk)
skifter mellem
tændt/slukket.
*[AUX] (AUX IN)
Forvalgsknapper [1] til [6]
vælger en fast station i radiokilden
og programmerer den aktuelle station i hukommelsen. (Hold den
nede i mere end 2 sekunder.)
(TA)/(AF)
skifter frem og tilbage mellem
TA til/fra.
vælger en AF-funktionsmåde.
Tryk på [DISP] for at ændre displayet.
Tilfældig afspilning, gentaget afspilning,
scan-afspilning
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
Forvalgsnummer
Funktionsmenu
[MUTE]
skifter mellem lydafbrydelse til/fra.
(SQ) (Lydkvalitet)
vælger en lydtype (SQ).
(Hold den nede i mere end
1 sekund.)
[DISP] (Display)(CT(Clock
Time))/PTY(Program Type))
skifter informationen på displayet
indstiller urtiden.
vælger en programtype.
Frekvens
Disksprække
trækker en disk ind med den trykte side
opad.
Bemærk: Det er ikke sikkert, at en disk,
som indeholder både CD-DA-data og MP3data, vil blive gengivet normalt.
Displayskift
Betjeningsrækkefølge
*AUX IN:
Bånd
Visning af radiokilde
Fjernbetjeningssensor
til brug med en fjernbetjening (CA-RC80N, ekstraudstyr).
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden.
(APM) (automatisk forvalgshukommelse)
udfører APM i radiokilden. (Hold knappen nede i mere end 2 sekunder.)
Faste stationer
CQ-C1323NW CQ-C1313NW CQ-C1303NW
[VOL] (Lydstyrke)
Lyser, mens et FM-stereosignal modtages.
Display for afspillerkilde
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Lydmenu
Generelt
MONO OFF/LOCAL OFF
(Standard)
MONO ON/LOCAL OFF
MONO OFF/LOCAL ON
MONO ON/LOCAL ON
LOCAL OFF
(Standard)
LOCAL ON
AF-område (region)
Når [AF] (REG: Region) holdes nede i mere
end 2 sekunder, skiftes der mellem aktivering
og deaktivering af områdeindstillingen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement