Panasonic CQC1301NE, CQC1311NE, CQC1321NE Operating instructions

Panasonic CQC1301NE, CQC1311NE, CQC1321NE Operating instructions
àÌÙÓχˆËfl Ó ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
REPEAT
TA/AF
6
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
(CQ-C1321NE)
èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
êÛÒÒÍËÈ
❑ ÇÓ‰ËÚÂθ Ì ‰ÓÎÊÂÌ ÒÏÓÚÂÚ¸ ̇ ‰ËÒÔÎÂÈ ËÎË
ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚.
èÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÓÚ‚ÎÂ͇ÂÚ
‚ÌËχÌË ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÓÚ ‰ÓÓ„Ë, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ô˘ËÌÓÈ
‰ÓÓÊÌÓÈ ‡‚‡ËË. èË ÔÓÒÏÓÚ ‰ËÒÔÎÂfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ Ì‡‰Ó ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ χ¯ËÌÛ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏ ÏÂÒÚÂ Ë ‚Íβ˜ËÚ¸ ÒÚÓflÌÓ˜Ì˚È ÚÓÏÓÁ.
❑ ëΉÛÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÈ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
ÔËÚ‡ÌËfl.
ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍÂ
̇ÔflÊÂÌËÂÏ 12 V {B} Ò ÒÓ‰ËÌÂÌËÂÏ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó
‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË Ò Ï‡ÒÒÓÈ. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ËÌÛ˛ ·‡Ú‡ÂÈÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó
‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÒËÒÚÂÏÛ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÚÓÍÂ
̇ÔflÊÂÌËÂÏ 24 V {B}.
❑ ᇢˢ‡Ú¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ ÔË‚Ó‰‡ ‰ËÒ͇.
çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.
❑ çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú.
çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸, ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸, ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl
ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË. åÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇
Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ ÏÓÊÂÚ
ÔÂÔflÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸  Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲, Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.
❑ çÂθÁfl ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‚˚¯ÂÎ ËÁ
ÒÚÓfl.
äÓ„‰‡ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚˚¯ÂÎ ËÁ ÒÚÓfl (ÌÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl, ÌÂÚ Á‚Û͇), ÎË·Ó
ÓÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË (‚ ÌÂÏ Ì‡ıÓ‰flÚÒfl
ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚, ÓÌ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚,
ÔÓ‰‡ÂÚÒfl ‰˚Ï ËÎË Á‡Ô‡ı), ̇‰Ó ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ Â„Ó Ë
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í ‰ËÎÂÛ.
❑ á‡ÏÂÌÛ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇ΠÔÓ
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌË‚
Ô˘ËÌÛ, ‰‡˛Ú Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ËÌÊÂÌÂÛ ÔÓ
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÏ,
ÌÓχÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡. èÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
Á‡ÏÂÌ˚ ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓʇÛ Ë ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
❑ èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÓÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÔÓ‚Ó‰ ÓÚ
ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó (–) ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
TEXT
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
: YEFM285608)
: YEFM285609)
: YEFM285610)
: YEFM285611)
燷Ó ‰Îfl ÏÓÌڇʇ (YEP0FZ5700)
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
äÓÎ-‚Ó: 2
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ
äÓÎ-‚Ó: 1 燷Ó
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
äÓÎ-‚Ó: 1
(YEFM293894)
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡
äÓÎ-‚Ó: 1
ɇ‡ÌÚËÈ̇fl ͇ÚӘ͇
(YEFX0217263)
äÓÎ-‚Ó: 1
é·‡ÏÎÂÌËÂ
äÓÎ-‚Ó: 1
èËϘ‡ÌËÂ:
¡ Ç Í‡‚˚˜Í‡ı ÔÓ‰ ̇ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÏ
Í‡Ê‰Ó„Ó ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
Û͇Á‡Ì ÌÓÏÂ ‰ÂÚ‡ÎË ‰Îfl
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÂÏÓÌÚ‡.
¡ äÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ Ë Ëı
ÌÓÏÂ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl
‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.
¡ é·‡ÏÎÂÌËÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡
ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì˚ ̇ ‡ÔÔ‡‡Ú ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
(YEFC051001)
äÓÎ-‚Ó: 1
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
(YEAJ02874)
äÓÎ-‚Ó: 1
îÛÚÎfl Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË
(YEFA131839)
äÓÎ-‚Ó: 1
èÛÎ¸Ú ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (ÔÓ ÓÔˆËÓÌÛ)
¡ Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÓÔËÒ‡Ì ÔÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ. (çÂÍÓÚÓ˚ ÓÔÂ‡ˆËË
ÌÂÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚ Ò ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.)
èËϘ‡ÌËÂ: Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔËÓ·ÂÒÚË ÓÔˆËÓÌÌ˚È ÔÛθÚ
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Û Ç‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÎÂ‡.
(CA-RC61EX)
(CA-RC61EX)
(ATT)
EËÚ‡ÌËÂ
PWR
êÂÊËÏ
(àÒÚÓ˜ÌËÍ)
èÓÎÓÒ‡
è‡ÛÁ‡
MUTE
èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇
VOL
ÉÓÏÍÓÒÚ¸
MODE
PRG
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
ç‡ÒÚÓÈ͇
Ç˚·Ó ÚÂ͇
ìÒÍÓÂÌ̇fl ÔÂÂÏÓÚ͇
‚ÔÂ‰/̇Á‡‰
èËϘ‡ÌËfl Í CD-R/RW
Car Audio
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285611C NT1104-3124
OÚÚËcÍ ‚ KËÚaÈcÍËÈ
ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË
ÔË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂΠ‡ÁflʇÂÚ ·‡Ú‡².
❑ çÂθÁfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ÔflÏ˚ı
ÒÓÎ̘Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓ„Ó ÚÂÔ·.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ÌÛÚË ‡ÔÔ‡‡Ú‡
ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ
‰˚χ, ÔÓʇ ËÎË ‰Û„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
❑ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,
Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl
ÏÓÌڇʇ, Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ËÎË ‰Û„Ëı ÔÓ‰Ó·Ì˚ı
̇Á̇˜ÂÌËÈ.
❑ çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ
ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË.
çÂθÁfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ Ò
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÚÓÔÎË‚Ì˚È ·‡Í, ÚÓÏÓÁ,
ÔÓ‰‚ÂÒ͇, Û΂ӠÍÓÎÂÒÓ, Ô‰‡ÎË, ÔÌ‚ÏÓÔӉۯ͇ Ë ‰.),
‰Îfl ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ËÎË ÔËÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡
ËÎË Â„Ó ‡ÍÒÂÒÒÛ‡Ó‚.
èÓ‰‚Â„‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Úa ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚, ‚·„Ë ËÎË Ô˚ÎË
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌ˲ ‰˚χ, ÔÓʇÛ ËÎË
ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ò·Â„‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚ
ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl ‚Ó‰˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÓÈÍË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ‚
‰ÓʉÎË‚˚ ‰ÌË.
❑ åÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ̇ Í˚¯Í ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË ËÎË ‚
ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ Ï¯‡ÂÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì˲ ÔÌ‚ÏÓ‰Û¯ÍË,
Á‡Ô¢‡ÂÚÒfl.
❑ èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔÓ‚Âfl˛Ú
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë ‰Û„Ë ˝ÎÂÏÂÌÚ˚.
❑ çÂθÁfl Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ËÎË
Óı·ʉ‡˛˘Û˛ ÔÎËÚÛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
á‡Í˚‚‡ÌË ˝ÚËı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ ‚ΘÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÂ„‚
‡ÔÔ‡‡Ú‡, ˜ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ÔÓʇ ËÎË ‰Û„ÓÂ
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÂ.
❑ çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ
ÏÓÊÂÚ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËθÌ˚ı
‚Ë·‡ˆËÈ ËÎË ‚ ÌÂÒÚ‡·ËθÌÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË.
❑ èÓÍ·‰ÍÛ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê ‡ÔÔ‡‡Ú‡
‰ÓÎÊÂÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÔÂÒÓ̇ΠÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÚÂ·Û˛ÚÒfl ÒÔˆˇθÌ˚Â
̇‚˚ÍË Ë ÓÔ˚Ú. ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl χÍÒËχθÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ ÔÓÛ˜ËÚ¸ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ‡·ÓÚ˚ LJ¯ÂÏÛ
‰ËÎÂÛ. «Panasonic» Ì Óڂ˜‡ÂÚ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â
‚ÓÁÌË͇˛Ú ‚ ÂÁÛθڇÚ ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
ÒË·ÏË ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.
❑ çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ ÏÂÒÚÂ, „‰Â ÓÌ
Ó„‡Ì˘˂‡ÂÚ ÔÓΠÁÂÌËfl.
❑ çÂθÁfl ‡Á‚ÂÚ‚ÎflÚ¸ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl Ò̇·ÊÂÌËfl
‰Û„Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔËÚ‡ÌËÂÏ.
❑ èÓÒΠÏÓÌڇʇ Ë ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË
ÒΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÌÓχθÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ‰Û„Ëı
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚.
❑ ëӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔË ÏÓÌÚ‡ÊÂ Ë ÔÓÍ·‰ÍË
˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
çÂÒӷβ‰ÂÌË Û͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ Ë ÔÓÍ·‰ÍÂ
˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÒ˜‡ÒÚÌÓÏÛ ÒÎÛ˜‡˛ ËÎË
ÔÓʇÛ.
❑ ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
❑ ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ÒΉÛÂÚ
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
❑ çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl. (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl
ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í Ú‚ËÚÂÛ)
èË ÔÓÍ·‰Í ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ÒΉÛÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸
ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰˚. ç‡‰Ó ËÁ·Âʇڸ
❑ Ç ÒÎÛ˜‡Â ÏÓÌڇʇ ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ, Ò̇·ÊÂÌÌÓÏ
ÔÌ‚ÏÓÔÓ‰Û¯ÍÓÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡‡Ì ۷‰ËÚ¸Òfl
‚ Òӷβ‰ÂÌËË Ô‰ÛÔ‰ËÚÂθÌ˚ı Û͇Á‡ÌËÈ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÒÚÓËÚÂÎfl.
❑ ì·Âʉ‡˛ÚÒfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚Ó‰˚ ̠ϯ‡˛Ú
ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ËÎË ‚ıÓ‰Û/‚˚ıÓ‰Û
‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë Ô‡ÒÒ‡ÊËÓ‚.
❑ àÁÓÎËÛ˛Ú ‚Ò ÓÚÍ˚Ú˚ ÔÓ‚Ó‰˚ ‰Îfl
Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚͇ÌËfl.
“ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ ‚
ÔÓfl‰Í Ô.2 ÒÚ.5 î‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó á‡ÍÓ̇ êî
“é Á‡˘ËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ” ÒÓÍ
ÒÎÛÊ·˚ ‰Îfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚ÂÌ 7
„Ó‰‡Ï Ò ‰‡Ú˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË,
˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ËÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÔËÏÂÌËÏ˚ÏË
ÚÂıÌ˘ÂÒÍËÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË.”
èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA
èËϘ‡ÌËÂ: Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ì ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ
Ó·ÂÒÔ˜ÂÌË ‰Îfl ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl MP3/WMA Ë Á‡ÔËÒË ‚ CD.
äÓÏÏÂ˜ÂÒÍË CD ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ β·Û˛ ËÁ ‰‚Ûı ̇‰ÔËÒÂÈ, ÔÓ͇Á‡ÌÌ˚ı ÒÔ‡‚‡.
çÂÍÓÚÓ˚ ÏÛÁ˚͇θÌ˚ CD Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ÏÓ„ÛÚ ÌÂ
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ̇ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA
ëÚÓÓ̇ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË
¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ‡·Ó˜Û˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ‰ËÒ͇.
¡ çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸ ‰ËÒÍ.
¡ çÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡„Ë·‡Ú¸ ‰ËÒÍ.
¡ çÂËÒÔÓθÁÛÂÏ˚È ‰ËÒÍ ÒΉÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚ ÙÛÚÎflÂ.
¡ ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‚Û˜‡ÌËfl
ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ÚÒfl ‚˚ÒÓ͇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ Ë ˜‡ÒÚÓÚ‡
ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl.
¡ Ç˚·Ó VBR (ÔÂÂÏÂÌ̇fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚) ÌÂ
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl, Ú‡Í Í‡Í ‚ÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ·Û‰ÂÚ
ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸Òfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ Ë Á‚ÛÍ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÔÛÒ͇ڸÒfl.
¡ 䇘ÂÒÚ‚Ó Á‚Û˜‡ÌËfl ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ÍÓηÎÂÚÒfl ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl. èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ
ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl
‰Îfl ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl Ë Á‡ÔËÒË.
çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚.
çÂθÁfl ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒÍË ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÏÂÒÚ‡ı:
¡ èÓ‰ ÔflÏ˚ÏË ÒÓÎ̘Ì˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË
¡ ÅÎËÁÍÓ Í Ó·Ó„‚‡ÚÂβ Ò‡ÎÓ̇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
¡ ÉflÁÌÓÂ, Ô˚θÌÓÂ Ë ‚·ÊÌÓ ÏÂÒÚÓ
¡ ç‡ ÒˉÂÌ¸Â Ë ÔË·ÓÌÓÏ ˘ËÚÍÂ
çÂθÁfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË ÌÂÒڇ̉‡ÚÌÓÈ ÙÓÏ˚.
é˜ËÒÚ͇ ‰ËÒ͇
Ç˚ÚË‡˛Ú ÒÛıÓÈ Ë Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ Í Í‡˛.
çÂθÁfl ̇ÍÎÂË‚‡Ú¸ ̇ ‰ËÒÍË Ì‡ÍÎÂÈÍË ËÎË ˝ÚËÍÂÚÍË.
çÂθÁfl ÔËÒ‡Ú¸ ̇ ÒÚÓÓÌÂ Ò Ì‡‰ÔËÒflÏË ¯‡ËÍÓ‚ÓÈ
‡‚ÚÓÛ˜ÍÓÈ ËÎË ‰Û„ËÏ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ Ò
Ú‚Â‰˚Ï ÔÂÓÏ
¡ èË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒÍË CD-R/RW, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ ‚
‰ËÒÍÓ‚Ó‰‡ı ÚËÔ‡ CD-R/RW ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌË͇ڸ ÔÓ·ÎÂχ ‚
Ò‚flÁË Ò Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ÏË Á‡ÔËÒË, ̇΢ËÂÏ „flÁË,
ÔflÚ̇ÏË ÓÚ Ô‡Î¸ˆ‡, ˆ‡‡ÔË̇ÏË Ë ‰. ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË.
¡ ÑËÒÍË CD-R/RW ÛÒÚÛÔ‡ÂÚ Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ˚Ï ÏÛÁ˚͇θÌ˚Ï CD
ÔÓ ÒÚÓÈÍÓÒÚË Í ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ËÎË ‚·ÊÌÓÒÚË.
éÒÚ‡‚ÎÂÌË Ëı ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠ‚ Ú˜ÂÌË ‰ÎËÚÂθÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ëı ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲, ˜ÚÓ Ò‰Â·ÂÚ
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï.
¡ çÂÍÓÚÓ˚ CD-R/RW ÏÓ„ÛÚ Ì ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÓχθÌÓ
ËÁ-Á‡ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ‰Îfl Á‡ÔËÒË, CDÂÍÓ‰ÂÓÏ (‰ËÒÍÓ‚Ó‰ÓÏ CD-R/RW) Ë ‰ËÒ͇ÏË.
¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW
Ò ÌÂÁ‡Í˚ÚÓÈ ÒÂÒÒËÂÈ.
¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰ËÒÍË CD-R/RW,
ÒÓ‰Âʇ˘Ë ‰‡ÌÌ˚ ËÌÓ„Ó ÙÓχڇ, ˜ÂÏ CD-DA ËÎË
MP3/WMA (Video CD Ë ‰.).
¡ ëΉÛÂÚ Òӷβ‰‡Ú¸ Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË CDR/RW.
á‡ÔËÒ¸ Ù‡ÈÎÓ‚ MP3/WMA ̇ CD
¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÁ·Âʇڸ Á‡ÔËÒË
Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë MP3/WMA ̇ Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍÂ.
¡ èË Ì‡Î˘ËË Ù‡ÈÎÓ‚ CD-DA Ë Ù‡ÈÎÓ‚ MP3 ËÎË WMA ̇
Ó‰ÌÓÏ ‰ËÒÍ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
ÔÂÒÂÌ ËÎË ÏÛÁ˚͇θÌ˚ı ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸
̇Û¯Â̇, ÎË·Ó ÌÂÍÓÚÓ˚ ËÁ ÌËı ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂ
‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl.
¡ èË ÒÓı‡ÌÂÌËË ‰‡ÌÌ˚ı MP3 Ë ‰‡ÌÌ˚ı WMA ̇ Ó‰ÌÓÏ
‰ËÒÍÂ, Ëı ÒΉÛÂÚ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ‡ÁÌ˚ı ÙÓΉÂ‡ı.
¡ çÂθÁfl Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ˚, ËÌ˚ ˜ÂÏ MP3/WMA, Ë
ÌÂÌÛÊÌ˚È ÙÓΉÂ ̇ ‰ËÒÍÂ.
¡ ç‡Á‚‡ÌË هÈ· MP3/WMA ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇ÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‚Ë·ÏË Ë Ô‡‚Ë·ÏË,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ÏË ‰Îfl ͇ʉÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
¡ î‡ÈÎ˚ MP3/WMA , Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı
äÓÌ‚ÓÈ
ÙÓΉÂ
Root Folder
(äÓÌ‚ÓÈ
͇ڇÎÓ„)
(Root Directory)
2
q
<ïÓÓ¯Ó>
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ËÎË CD-ÂÍÓ‰ÂÓ‚, ÏÓ„ÛÚ
Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ËÎË
Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ËÌÙÓχˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.
¡ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÓχڇ هȷ ‡Ò¯ËÂÌË “.mp3” ËÎË
“.wma” ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÒ‚ÓÂÌÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ Ù‡ÈÎÛ.
¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÓÒ̇˘ÂÌ ÙÛÌ͈ËÂÈ ÒÔËÒ͇ Ù‡ÈÎÓ‚ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl.
¡ ïÓÚfl ‡ÔÔ‡‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÏÌÓ„ÓÒ‡ÌÒÓ‚Û˛ (Multi-session)
Á‡ÔËÒ¸, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ÂÊËÏ Disc-at-once (‰ËÒÍ
Á‡ Ó‰ËÌ ‡Á) ÔË Á‡ÔËÒË.
èÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ هÈÎÓ‚˚ ÒËÒÚÂÏ˚
ISO 9660 ìÓ‚Â̸ 1/ìÓ‚Â̸ 2, ê‡Ò¯ËÂÌË Apple ÔÓ ISO 9660,
Joliet, Romeo
èËϘ‡ÌËÂ: Apple HFS, UDF 1,50, MIX mode CD Ë CD Extra ÌÂ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl.
îÓχÚ˚ ÒʇÚËfl
(êÂÍÓÏẨ‡ˆËfl: “äβ˜Â‚˚ ÏÓÏÂÌÚ˚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚
MP3/WMA” ̇ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌˈÂ)
¡ MPEG 1 audio layer 3
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:
32 Í -320 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
VBR: ч
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
32, 44,1, 48 kHz {ÍɈ}
¡ MPEG 2 audio layer 3
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:
8 Í -160 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
VBR: ч
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
16, 22,05, 24 kHz {ÍɈ}
¡ Windows Media Audio
Ver. 2, 8
ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚:
64 Í -192 kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ}
VBR: çÂÚ
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl:
32, 44,1, 48 kHz {ÍɈ}
e
3
In the
order
Ç ÔÓfl‰ÍÂ
1
–
8
Ç˚·Ó
هȷ
File Selection
Ç ÔÓfl‰ÍÂ
In the
order
–
y
q
w
5
8
t
7
y
Tree 1 1 ÑÂ‚Ó
Tree 2 2 ÑÂ‚Ó
Tree 33 ÑÂ‚Ó
Tree 44
ÑÂ‚Ó
Tree 8 8
ÑÂ‚Ó
(Max.)
(χÍÒ.)
å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚/ÙÓΉÂÓ‚
¡ å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚: 999
¡ å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ Ù‡ÈÎÓ‚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÙÓΉÂÂ: 255
¡ å‡ÍÒ. „ÎÛ·ËÌ˚ ‰‚ӂˉÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚: 8
¡ å‡ÍÒ. ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚: 255 (‚Íβ˜‡fl ÍÓÌ‚ÓÈ ÙÓΉÂ)
ÇÌËχÌËÂ
¡ çÂθÁfl ÔËÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎÛ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÛ˛ ·ÂÁ
ÙÓχÚÓ‚ MP3/WMA, ‡Ò¯ËÂÌË “.mp3” ËÎË
“.wma”. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚÓ„Ó Ô‡‚Ë· ÏÓÊÂÚ
ÔË‚ÂÒÚË Í Ó·‡ÁÓ‚‡Ì˲ ÔÓÏÂı ËÁ
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ LJ¯Â„Ó
ÒÎÛı‡.
àÌÙÓχˆËfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
èËϘ‡ÌËfl:
¡ ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò˜ËÚ‡ÂÚ ˜ËÒÎÓ ÙÓΉÂÓ‚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ
ÚÓ„Ó, ËÏÂÂÚÒfl ÎË Ù‡ÈÎ MP3/WMA.
¡ ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ˚È ÙÓΉÂ Ì ÒÓ‰ÂÊËÚ Ù‡È· MP3/WMA, ÚÓ
·ÎËʇȯË ÔÓ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
Ù‡ÈÎ˚ MP3/WMA ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl.
¡ èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ó‰ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó ÊÂ
‰ËÒ͇ ÏÓÊÂÚ ÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ÔÎÂÂ‡
MP3/WMA.
¡ à̉Ë͇ˆËfl “ROOT” ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË Ì‡Á‚‡ÌËfl
ÍÓÌÂ‚Ó„Ó Ù‡È·.
à̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
¡ CD-TEXT
ç‡Á‚‡ÌË ‰ËÒ͇
ç‡Á‚‡ÌË ÚÂ͇
¡ MP3/WMA
ç‡Á‚‡ÌË ÙÓΉÂ‡
ç‡Á‚‡ÌË هÈ·
¡ MP3 (ID3 Ú„)
ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ
ç‡Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË (ÏÛÁ.
ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl) /ËÏfl
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl
¡ WMA (WMA Ú„)
ç‡Á‚‡ÌË ‡Î¸·Óχ
ç‡Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË (ÏÛÁ.
ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl)/ËÏfl
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl
ãÓ„ÓÚËÔ˚ Windows Media Ë Windows
fl‚Îfl˛ÚÒfl ÚÓ‚‡Ì˚ÏË Á͇̇ÏË ËÎË
Á‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÚÓ‚‡Ì˚ÏË
Á͇̇ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË «Microsoft
Corporation» ‚ ëòÄ Ë/ËÎË ‰Û„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı ÏË‡.
é„‡Ì˘ÂÌË ̇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó Ë ‚ˉ Á̇ÍÓ‚
¡ ç‡Á‚‡ÌË هÈ· Ë ÙÓΉÂ‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ̇ÔËÒ‡ÌÓ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ Òڇ̉‡ÚÓÏ Í‡Ê‰ÓÈ Ù‡ÈÎÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
èÓ‰Ó·Ì ӷ ˝ÚÓÏ ÒÏ. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‰Îfl Á‡ÔËÒË.
¡ ç‡ ‰ËÒÔΠÏÓÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Á̇ÍË ASCII Ë
ÒÔˆˇθÌ˚ ·ÛÍ‚˚ Í‡Ê‰Ó„Ó flÁ˚͇.
èËϘ‡ÌËÂ:
¡ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÔËÏÂÌÂÌÌ˚ı
ÔË ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËË Ù‡ÈÎÓ‚ ÙÓχÚÓ‚ MP3/WMA, ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ÎflÚ¸Òfl ÌÂÔ‡‚Ëθ̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl.
¡ ÇÏÂÒÚÓ ÌÂ‡Á¯ÂÌÌÓ„Ó Á͇̇ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á‚ÂÁ‰˜Í‡ ( ).
ÇÍβ˜ÂÌËÂ
‚ ÔÂ‚˚È ‡Á
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
чÌ̇fl ËÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ó·˘‡fl ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎÂÈ CQ-C1321NE, CQ-C1311NE Ë CQ-C1301NE. ç‡Ò ‚ÒÂı ËÎβÒÚ‡ˆËflı
ËÌÒÚÛ͈ËË ËÁÓ·‡ÊÂ̇ ÏÓ‰Âθ CQ-C1321NE, ÂÒÎË ËÌÓ ÓÒÓ·Ó Ì ӄӂÓÂÌÓ. çËÊ ‚ Ú‡·Îˈ Ô˂‰ÂÌ˚ ‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 3
ÏÓ‰ÂÎflÏË.
Ä‚ÚÓÒÍÓ Ô‡‚Ó
á‡ÍÓ̇ÏË Ó· ‡‚ÚÓÒÍÓÏ Ô‡‚ ‚ÓÒÔ¢ÂÌ˚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ,
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚͇ χÚÂˇÎÓ‚, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı
‡‚ÚÓÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ, Ú‡ÍËı, Í‡Í ÏÛÁ˚͇θÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ,
·ÂÁ ‡Á¯ÂÌËfl ‚·‰Âθˆ‡ ‡‚ÚÓÒÍÓ„Ó Ô‡‚‡, Á‡
ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ ÒÎÛ˜‡fl Ë̉˂ˉۇθÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
è‡‡ÏÂÚ˚
ñ‚ÂÚ Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ñ‚ÂÚ ÔÓ‰Ò‚ÂÚ‡ ÍÌÓÔÓÍ/ÓÚÒÂ͇ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚
CQ-C1321NE
CQ-C1311NE
CQ-C1301NE
ëËÌËÈ
óÂÌ˚È
óÂÌ˚È
ä‡ÒÌ˚È
ä‡ÒÌ˚È
áÂÎÂÌ˚È
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ÔÓ‚ÚÓÌÓ„Ó ‚˚ÁÓ‚‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ̇ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ [SRC] (PWR) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ4 ÒÂÍÛ̉. (ACC ON)
ÇÌËχÌËÂ
ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC, ̇‰Ó ‚˚·‡Ú¸ OFF. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ·‡Ú‡Âfl Ò‡‰ËÚÒfl.
ÖÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠËÏÂÂÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌË ACC, ‚˚·Ë‡˛Ú ON.
(a “Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ”) åÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÙÛÌ͈ËË. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)
¡ ÄÔÔ‡‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇.
¡ ó‡Ò˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ‰‡Ê ÂÒÎË
‡ÔÔ‡‡Ú ÓÚÍβ˜ÂÌ.
1 Ç˚·Ë‡˛Ú ÂÊËÏ Äå-‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇. (a
“ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ (AM [LW/MW]/óM )”)
: ÅÂÁ ACC (ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)
: ë ACC
[[]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ‚ÔÂ‰
[]]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ˜‡Ò‡ ̇Á‡‰
5 ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].
åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡,
ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ÏËÌÛÚÛ
6 ê„ÛÎËÛ˛Ú ÏËÌÛÚÛ.
åËÌÛÚ‡ ‚‚‰Â̇
[[]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ‚ÔÂ‰
[]]: ‰Îfl ÔÂ‚Ӊ‡ ÏËÌÛÚ˚ ̇Á‡‰
7 ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].
äÓ̈ „ÛÎËÓ‚ÍË
2 ç‡ÊËχ˛Ú [DISP].
(Ë̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚)
3 ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ
åË„‡ÂÚ ˆËÙ‡,
ÔÓ͇Á˚‚‡˛˘‡fl ˜‡Ò
à̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚ ÔË ÓÚÍβ˜ÂÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ
ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ.
(ACC ON)
à̉Ë͇ˆËfl „‡ÒÌÂÚ
4 ê„ÛÎËÛ˛Ú ˜‡Ò.
ó‡Ò ‚‚‰ÂÌ
à̉Ë͇ˆËfl ˜‡ÒÓ‚
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì Ë ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÂÒÚË Ó·˙ÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ Í
ÏËÌËÏÛÏÛ. ÑÎfl ÚÂÍÛ˘ÂÈ Ó˜ËÒÚÍË ‚̯ÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔËÏÂÌfl˛Ú Ïfl„ÍÛ˛ Ú̸͇. çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl ÔËÏÂÌflÚ¸
·ÂÌÁËÌ, ‡Á·‡‚ËÚÂθ ËÎË ‰Û„Ë ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË.
èË ÔÂ„Ó‡ÌËË Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ ËÎË ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È
ˆÂÌÚ «Panasonic».
èËÚ‡ÌËÂ
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
¡ ç‡‰Ó ÔËÏÂÌflÚ¸ Ô·‚ÍË Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÌÓÏË̇· (15 Ä). èËÏÂÌÂÌË Á‡ÏÂÌËÚÂÎÂÈ ËÎË
Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ·Óθ¯Â„Ó ÌÓÏË̇·, ÎË·Ó ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÒÓ‰ËÌÂÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ·ÂÁ Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË
Í ÔÓʇÛ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲ ‡ÔÔ‡‡Ú‡. ÖÒÎË ÌÓ‚˚È Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ Ò‡ÁÛ ÔÂ„ÓËÚ, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ
‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».
ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË
èÓÚ·ÎflÂÏ˚È ÚÓÍ
å‡ÍÒËχθ̇fl ‚˚ıӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚ÍË ÚÓ̇
ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ͇ÚÛ¯ÍË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl
Ç˚ıÓ‰ÌÓ ̇ÔflÊÂÌË Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl
Ç˚ıÓ‰ÌÓ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌË Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl
ê‡ÁÏÂ˚ (¯Ë. ı ‚˚Ò. ı „Î.)
å‡ÒÒ‡
12 V {B} (11 V {B} – 16 V {B}) ÔÓÒÚ. Ú., ËÒÔ˚Ú‡ÚÂθÌÓ ̇ÔflÊÂÌË 14,4 V {B}, Ò
Á‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚Ï ÓÚˈ‡ÚÂθÌ˚Ï ÔÓβÒÓÏ
Ì ·ÓΠ2,2 Ä (‚ ÂÊËÏ CD, Ò 4 „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË 0,5 W {ÇÚ})
50 W {ÇÚ} ı 4 (ÔË 1 kHz {ÍɈ}) ÔË Ï‡ÍÒ. ÛÓ‚Ì „ÓÏÍÓÒÚË
çËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB {‰Å} ÔË 100 Hz {Ɉ}, ‚Âı. ˜‡ÒÚÓÚ˚: ±12 dB {‰Å} ÔË 10 kHz {ÍɈ}
4 – 8 Ω {éÏ}
2,5 V {B} (‚ ÂÊËÏ CD, 1 kHz {ÍɈ}, 0 dB {‰Å})
200 Ω {éÏ}
178 x 50 x 160 („Î.) mm {ÏÏ}
1,3 kg {Í„}
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÒÚÓ·ËÓ‚‡ÌËfl
ñÄè
íËÔ Á‚ÛÍÓÒÌËχÚÂÎfl
àÒÚÓ˜ÌËÍ ËÁÎÛ˜ÂÌËfl
ÑÎË̇ ‚ÓÎÌ
ó‡ÒÚÓÚ̇fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇
éÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ
鷢 ÌÂÎËÌÂÈÌÓ ËÒ͇ÊÂÌËÂ
äÓ˝ÙÙˈËÂÌÚ ‰ÂÚÓ̇ˆËË
ê‡ÁÌÓÒ Í‡Î‡ÌÓ‚
8-Í‡Ú̇fl
1 DAC ÒËÒÚÂχ
Astigma 3-Îۘ‚ÓÈ
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚˚È Î‡ÁÂ
790 nm {ÌÏ}
20 Hz {Ɉ} – 20 kHz {ÍɈ} (±1 dB {‰Å})
96 dB {‰Å}
0,01 % (1 kHz {ÍɈ})
ÌËÊ Ô‰Â· ËÁÏÂÌÂÌËfl
75 dB {‰Å}
чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ Ò˙ÂÏÌÓÈ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂθ˛. èË ÒÌflÚËË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Ì‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ.
ÇÌËχÌËÂ
¡ чÌ̇fl Îˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ Ì ‚˚ÔÓÎÌÂ̇ ‚
‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÏ ËÒÔÓÎÌÂÌËË. çÂθÁfl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ÂÂ
‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ‚Ó‰˚ ËÎË ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ‚·„Ë.
¡ ëÌflÚË Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÌÂθÁfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl
‚ÓʉÂÌËfl.
¡ çÂθÁfl ÔÓÏ¢‡Ú¸ ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ̇ ÔË·ÓÌ˚È ˘ËÚÓÍ
ËÎË ÏÂÒÚÓ ÓÍÓÎÓ Ì„Ó, „‰Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ‰ÌËχÂÚÒfl ‰Ó
‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl.
¡ çÂθÁfl ÚÓ„‡Ú¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ̇ Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË ËÎË
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
ÛıÛ‰¯ÂÌ˲ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.
¡ é˜Ë˘‡˛Ú ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ ˜ËÒÚÓÈ Ë ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛ ÓÚ „flÁË ËÎË
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ‚¢ÂÒÚ‚, ÔÓÔ‡‚¯Ë ̇ ÌËı.
ëÌflÚËÂ
åÓÌÚ‡Ê
1 éÚÍβ˜‡˛Ú ÔËÚ‡ÌËÂ.
2 ç‡ÊËχ˛Ú [ ]. ãˈ‚‡fl Ô‡ÌÂθ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl.
3 èÂÂÏ¢‡˛Ú  ̇ Ò·fl.
4 èÓÏ¢‡˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ ‚ ÙÛÚÎfl.
1 îËÍÒËÛ˛Ú Î‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎË Ì‡ ÏÂÒÚÓ.
2 èËÊËχ˛Ú Ô‡‚˚È ÍÓ̈ Ô‡ÌÂÎË Í ÍÓÔÛÒÛ
ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ
ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸
èÂÂıÓ‰ÌÓ Á‡ÚÛı‡ÌË ÏÂÊ‰Û ÒÚÂÂÓ͇̇·ÏË
87,5 MHz {MɈ} – 108 MHz {MɈ}
6 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 30 dB {‰Å})
35 dB {‰Å} (ÔË 1 kHz {ÍɈ})
AM (MW)
ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ
ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸
531 kHz {ÍɈ} – 1 602 kHz {ÍɈ}
28 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 20 dB {‰Å})
AM (LW)
ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ
ê‡θ̇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸
153 kHz {ÍɈ} – 279 kHz {ÍɈ}
32 dB/µV {‰Å/µÇ} (ÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇Î/¯ÛÏ 20 dB {‰Å})
èËϘ‡ÌËfl:
¡ íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÍÓÌÒÚÛ͈Ëfl ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó ËÁ‚¢ÂÌËfl ‚ÒΉÒÚ‚Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl.
¡ çÂÍÓÚÓ˚ ËÒÛÌÍË Ë ËÎβÒÚ‡ˆËË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ÓÚ ‡θÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡.
2
1
1
2
óM
‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰Ó ˘ÂΘ͇.
çÂÚ „‡‡ÌÚËË
Ç˚¯ÂÛ͇Á‡ÌÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï Ì‡¯Ëı
ËÒÒΉӂ‡ÌËÈ ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌ˲ ̇ ‰Â͇·¸ 2004 „. éÌÓ Ì ‰‡ÂÚ
„‡‡ÌÚ˲ ̇ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚
MP3/WMA Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔΠÒÓ‰ÂÊËÏÓÈ ‚ ÌËı
ËÌÙÓχˆËË.
[SRC] (PWR: ÔËÚ‡ÌËÂ).
2 ç‡ÊËχ˛Ú
èÓfl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ.
·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
åÓ‰ÂÎË
[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ).
3 ç‡ÊËχ˛Ú
ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ËÒ˜ÂÁ‡ÂÚ Ë ÔË
ÔÓ‚ÚÓÌÓÏ ‚Íβ˜ÂÌËË ·Óθ¯Â Ì ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl.
‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Äëë ËÎË ON.
ó‡Ò˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔÓ ÔË̈ËÔÛ 24-˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
èËϘ‡ÌËfl:
¡ ç‡ÒÚÓÈÍÛ ˜‡ÒÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ, ÍÓ„‰‡ Ë̉Ë͇ˆËfl “NO
CT” ÔÓ͇Á‡Ì‡ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
¡ èË ÔËÂÏ ÔÂ‰‡˜Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË ÔÓ
óå ˜‡Ò˚ ̇ÒÚ‡Ë‚‡˛ÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÙÛÌ͈ËË Ì‡ÒÚÓÈÍË ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.
¡ ÑÎfl ·˚ÒÚÓ„Ó ËÁÏÂÌÂÌËfl ˆËÙ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú []] ËÎË
[[] ̇ʇÚÓÈ.
ÑËÒÍÓ‚Ó‰ ‚ Ò·ÓÂ
(‚ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ, ‚ÂıÌflfl ÒÚÓÓ̇)
«Panasonic» ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ç‡Ò Á‡ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó ‚Ò ·ÓΠ‡ÒÚÛ˘Û˛ «ÒÂϸ˛» ‚·‰ÂθˆÂ‚  ÔÓ‰Û͈ËË.
å˚ ÒÚ‡‡ÂÏÒfl ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ Ë ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓÈ ÚÂıÌËÍË, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ÓÚÓ·‡ÌÌ˚ı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ Ë ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ‡·ÓÚÌË͇ÏË, „Ó‰fl˘ËÏËÒfl ÂÔÛÚ‡ˆËÂÈ, Á‡‚Ó‚‡ÌÌÓÈ Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ·Î‡„Ó‰‡fl Ëı ‡·ÓÚ‡Ï. å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓÚ
‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Ç‡Ï Û‰Ó‚ÓθÒÚ‚Ëfl ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏfl, Ë ‡Á ۷‰˂¯ËÒ¸ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â, ˆÂÌÌÓÒÚË Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ Ï˚ ÔÓÎÓÊËÎË ‚ ÓÒÌÓ‚Û
‡ÔÔ‡‡Ú‡, Ç˚ ·Û‰ÂÚ „Ó‰ËÚ¸Òfl ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÏ ‚ «ÒÂϸ» ‚·‰ÂθˆÂ‚ ÔÓ‰Û͈ËË Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË.
r
¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇ÒÚÓËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ ̇ “128
kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ} ËÎË ·ÓΔ Ë “ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛”.
¡ êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ̇ÒÚÓËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‰‡˜Ë ·ËÚÓ‚ ̇ “64
kbps {Í·ËÚÓ‚/ÒÂÍ} ËÎË ·ÓΔ Ë “ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÛ˛”.
¡ ç ÒΉÛÂÚ ÔËÒ‚‡Ë‚‡Ú¸ ‡ÚË·ÛÚÛ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl
Ù‡ÈÎÛ WMA ‰Îfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ̇ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
6
MP3
WMA
<èÎÓıÓ>
Ç˚·Ó
FolderÙÓΉÂ‡
Selection
4
ACC
ON
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
èÂ‰ ˜ÚÂÌËÂÏ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË
èÓfl‰ÓÍ ‚˚·Ó‡ ÙÓΉÂÓ‚/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Ù‡ÈÎÓ‚
ÑÎfl Ó·ÓËı ÙÓχÚÓ‚
ä‡Í ‰Âʇڸ ÛÍÓÈ ‰ËÒÍ
чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ò̇·ÊÂÌ ÒÎÓÊÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÈ Ò˜ËÚ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ò
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÍÚ-‰ËÒ͇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÁÂÌÓ„Ó
ÎÛ˜‡. ã‡ÁÂÌ˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÒÍ˚Ú Ì‡‰ÂÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜Ë
Ì ‚˚ıÓ‰ËÎË Á‡ Ô‰ÂÎ˚ ÍÓÔÛÒ‡. èÓ˝ÚÓÏÛ, ÌÂθÁfl
ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ‡ÁÓ·‡Ú¸ ÔÎÂÂ ËÎË ÔÂ‰Â·ڸ β·Û˛
Â„Ó ˜‡ÒÚ¸. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸Òfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲ ·ÁÂÌ˚ı ÎÛ˜ÂÈ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ„Ó
̇ÔflÊÂÌËfl.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
íÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
1
TEXT
çÂθÁfl ‡Á·Ë‡Ú¸ ËÎË Ô˚Ú‡Ú¸Òfl
ÔÂ‰ÂÎ˚‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú Ò‚ÓËÏË ÒË·ÏË.
чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì „ÓËÁÓÌڇθÌÓ
ÔÂ‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÓÈ ‚‚Âı ÔÓ‰ Û‰Ó·Ì˚Ï Û„ÎÓÏ, ÌÓ Ì ·ÓΠ30
„‡‰ÛÒÓ‚.
èÓθÁÓ‚‡ÚÂθ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı „ËÓ̇ı
‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú Ó„‡Ì˘ÂÌËfl ̇ ÒÔÓÒÓ· Ë ÏÂÒÚÓ ÏÓÌڇʇ
‡ÔÔ‡‡Ú‡. ëΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ Á‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚflÏË.
❑ èÓfl‚ÎflÚ¸ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ì ÔÓ‚‰ËÚ¸
ÔÓ‚Ó‰˚.
èÓ‰ÓÎÊÂÌË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÚËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‚ ÌÂÌÓχθÌÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÔÓʇ, Û‰‡ ÚÓÍÓÏ ËÎË
‰ÓÓÊÌÛ˛ ‡‚‡˲.
ê„ÛÎËӂ͇, ̇ÒÚÓÈ͇ ËÎË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÓÔÂ‡ˆËÈ ËÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ˜ÂÏ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ˝ÚÓÈ
ËÌÒÚÛ͈ËË, ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ
‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ó·ÎÛ˜ÂÌ˲.
❑ ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ
1 ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú
Á‡ÊË„‡ÌËfl LJ¯Â„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl Ú‡·Î˘͇:
Ç ‰‡ÌÌÓÏ ËÁ‰ÂÎËË ÔËÏÂÌfl˛Ú ·ÁÂ.
çÂθÁfl ÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú ̇ ̇ÍÎÓÌÌÛ˛ ËÎË ÒËθÌÓ
ËÒÍË‚ÎÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸. èË ÌÂÛÒÚÓȘ˂ÓÏ ÏÓÌÚ‡ÊÂ
‡ÔÔ‡‡Ú ÏÓÊÂÚ ÓÚÔ‡ÒÚ¸ ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡‚‡˲ ËÎË Ú‡‚Ï˚.
èË ÏÓÌڇʠ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
èË Ó·‡·ÓÚÍ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ¯‡ÒÒË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‰Îfl
ÔËÍÂÔÎÂÌËfl ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ËÎË ÔÓÍ·‰ÍË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îfl
ÌÂ„Ó Ì‡‰Ó Á‡‡Ì ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸, „‰Â ̇ıÓ‰flÚÒfl ÔÛ˜ÓÍ
ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ·ÂÌÁÓ·‡Í Ë ˝ÎÂÍÚÓÔӂӉ͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl.
ì·Â‰Ë‚¯ËÒ¸ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ó·‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÓÚ‚ÂÒÚË Ò
̇ÛÊÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚.
ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË
èËϘ‡ÌËfl Í CD/CD-ÌÓÒËÚÂÎflÏ
(CD-R, CD-RW, CD-ROM)
AÍÒÂÒÒÛ‡˚
Ç ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎflı Ô‰ÛÒÏÓÚÂ̇ ÒËÒÚÂχ
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‰Îfl ÍÓÚÓÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ
ÒÔˆˇθÌ˚È ÔÓfl‰ÓÍ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl ·‡Ú‡ÂË.
çÖëéÅãûÑÖçàÖ èéêüÑäÄ åéÜÖí èêàÇÖëíà ä
çÖéÜàÑÄççéåì ëêÄÅÄíõÇÄçàû ëàëíÖåõ
ùãÖäíêàóÖëäéâ ÅÖáéèÄëçéëíà, åéÉìôÖåì
ÇõáÇÄíú èéÇêÖÜÑÖçàÖ ÄÇíéåéÅàãü, íêÄÇåõ àãà
ÑÄÜÖ ÉàÅÖãú ãûÑÖâ.
èÓÍ·‰Í‡ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê ·ÂÁ ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËfl
ÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó (–) ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË ÏÓÊÂÚ
ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÓÚÍÓ Á‡Ï˚͇ÌËÂ, ˜ÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜Â‰¸
ÏÓÊÂÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Û‰‡ ÚÓÍÓÏ Ë Ú‡‚Ï˚.
¡èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
(Polska
(âe‰tina
(Magyar
(êÛÒÒÍËÈ
❑ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl
‡·ÓÚ˚ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ.
❑ çÂθÁfl ‰‡‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÎËÚÂθÌÓÂ
‚ÂÏfl ÔË ÌÂ‡·ÓÚ‡˛˘ÂÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂ.
PTY
DISP
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ACC
5
ç‡ÒÚÓÈ͇ ˜‡ÒÓ‚
SCAN
4
ÇÌËχÌËÂ
鷢ˠ҂‰ÂÌËfl
RANDOM
3
ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÓÒÓ·Ó
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ ËÎË Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ‰ÂÚ‡ÎË Ë
ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲
‡ÔÔ‡‡Ú‡. çÂ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÓÌÚ‡Ê ÏÓÊÂÚ ÔӂΘ¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ
ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÒÎÛ˜‡È, ÓÚ͇Á ËÎË ÔÓʇ.
èÎÂÂ
SCROLL
❑ ÑÎfl ÏÓÌڇʇ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó
‰ÂÚ‡ÎË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚.
ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ
2
D·M
ãÄáÖêçéÖ àáãìóÖçàÖ èêà éíäêõíàà.
çÖ ëåéíêÖíú èêüåé çÄ ãìó.
ã‡ÁÂÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ
1
ÇÓ ‚ÂÏfl ÂÁ‰˚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌËÁÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì ÓÚ‚ÎÂ͇ڸÒfl ÓÚ
‰ÓÓÊÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl.
ãÄáÖêçéÖ àáÑÖãàÖ äãÄëëÄ 1
ÇçàåÄçàÖ:
ê‡ÁÌˈ˚ ÏÂÊ‰Û 3
ÏÓ‰ÂÎflÏË
MUTE/SQ
❑ èÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Á‚Û˜‡ÌËfl ̇ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ÂÏ
ÛÓ‚ÌÂ.
èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA
SRC
CQ-C1321N
PUSH SEL
PWR
ER
LD
FO
L
E/TRACK
TUN
VO
BAND
APM
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
èË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ‰‡ÌÌ˚Ï ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ ÒΉÛÂÚ
Òӷβ‰‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·.
чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı
ÇÌËχÌË Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ú‡‚Ï ËÎË
χÚÂˇθÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲.
퇷΢ÍË Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ Ë Ëı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ëı Á‡ˆÂÔÎÂÌËfl Á‡ ¯‡ÒÒË, ‚ËÌÚ˚ Ë ‰‚ËÊÛ˘ËÂÒfl ˝ÎÂÏÂÌÚ˚,
Ú‡ÍËÂ, Í‡Í Ì‡Ô‡‚Îfl˛˘Ë ÒˉÂ̸fl. çÂθÁfl ˆ‡‡Ô‡Ú¸, ÒËθÌÓ
ÚflÌÛÚ¸, „ÌÛÚ¸ ËÎË ÒÍۘ˂‡Ú¸ ÔÓ‚Ó‰˚. çÂθÁfl ÔÓÍ·‰˚‚‡Ú¸
Ëı fl‰ÓÏ Ò ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÚÂÔ· ËÎË ÔÓ‰ ÚflÊÂÎ˚Ï Ô‰ÏÂÚÓÏ.
èË ÔÓÍ·‰Í ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ̇ ÓÒÚ˚ı ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍËı ÍÓÏ͇ı
ÒΉÛÂÚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ëı ÔÛÚÂÏ Ì‡ÏÓÚÍË Ì‡ ÌËı ‚ËÌËÎÓ‚ÓÈ
ÎÂÌÚÓÈ ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ.
ÇÌËχÌËÂ
é˜ËÒÚ͇
‡ÔÔ‡‡Ú‡
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
чÌÌÓÈ ÔËÍÚÓ„‡ÏÏÓÈ ÓÚϘÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚ Û͇Á‡ÌËfl
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ. çÂÒӷβ‰ÂÌË ˝ÚËı
Û͇Á‡ÌËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï ËÎË
„Ë·ÂÎË.
Û͇Á‡Ú¸ ÒÔÓÒÓ· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ë
Ô‰ÛÔ‰ËÚ¸ Ç‡Ò Ó ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÓÔ‡ÒÌÓÒÚflı, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ı
ӯ˷͇ÏË ‚ ÒÓ‰ËÌÂÌËflı Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. çËÊ Ô˂‰ÂÌÓ
ÔÓflÒÌÂÌËÂ Í ÔËÍÚÓ„‡ÏχÏ. ÑÎfl ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ
ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ Ó˜Â̸ ‚‡ÊÌÓ,
˜ÚÓ·˚ Ç˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÌËχÎË Á̇˜ÂÌËfl ˝ÚËı ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ.
è·‚ÍËÂ
Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎË
CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE
■ Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ÔËÍÚÓ„‡ÏÏ˚ Ò ˆÂθ˛
(ëËÒÚÂχ Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Í‡ÊË)
‰Û„Ëı ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ LJ¯ÂÈ ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ‡Û‰ËÓÚÂıÌËÍË ÔÓÒËÏ
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. éÌË ÒÓ‰ÂÊ‡Ú Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÏÛ Ë
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ ‡ÔÔ‡‡ÚÓÏ. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ
̇ Ò· ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â
ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂÏ Û͇Á‡ÌËÈ, Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.
ëÌflÚËÂ/ÏÓÌÚ‡Ê Îˈ‚ÓÈ Ô‡ÌÂÎË
■ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë ‚ÒÂı
WMA MP3 CD – ÔÎeep / pecË‚Âp
èÓ‰„ÓÚӂ͇
TA/AF
PS
CT
(FLAT) ‡‚ÌÓÏÂ̇fl ˜‡ÒÚÓÚ̇fl:
ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ·ÂÁ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌËfl ÓÚ‰ÂθÌ˚ı
˜‡ÒÚÓÚ. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)
èÎÂÂ
1
(ROCK) ÒÚÂÏËÚÂθÌÓÂ Ë ÚflÊÂÎÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ:
ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚.
(POP) ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ:
Ò΄͇ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌËÂ Ë ‚ÂıÌËÂ
˜‡ÒÚÓÚ˚.
(VOCAL) ˜ËÒÚÓ Á‚Û˜‡ÌËÂ:
ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl Ò‰ÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ Ë Ò΄͇
ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡˛ÚÒfl ÌËÊÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚.
èËϘ‡ÌËfl:
¡ ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ‚˚·Ó‡ ÙÛÌ͈ËÈ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl
‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ5 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ
‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.
¡ Ç˚·Ó SQ Ë „ÛÎËӂ͇ ÌËÊÌËı Ë ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ
Ò‚flÁ‡Ì˚ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ. ÖÒÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ڇÍÓÈ ‚Á‡ËÏÌÓÈ
Ò‚flÁË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÒ͇ÊÂÌË Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·,
ÔÂÂ„ÛÎËÛ˛Ú ÌËÊÌËÂ/‚ÂıÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ ËÎË „ÓÏÍÓÒÚ¸.
èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚
● éÚÍβ˜ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇.
● èÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ.
● ç ‚Íβ˜ËÚ¸ ‡ÔÔ‡‡Ú, ÔÓ͇ ÓÒ‡ ÌÂ
ËÒ˜ÂÁÌÂÚ.
● èÓ‚ÂËÚ¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ.
çÂÚ Á‚Û͇ ËÁ ΂ӄÓ,
Ô‡‚Ó„Ó, ÔÂ‰ÌÂ„Ó ËÎË
Á‡‰ÌÂ„Ó „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl
● ê„ÛÎËÛ˛Ú ·‡Î‡ÌÒ Ô‡‚./΂. Ë ·‡Î‡ÌÒ
ÙÓÌÚ/Ú˚Î.
● èÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ.
ã‚˚È Ë Ô‡‚˚È
͇̇Î˚ ÔÂÂÔÛÚ‡Ì˚
ÏÂÒÚ‡ÏË.
● èÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ¸ ÔÓ‚Ó‰˚
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Ô‡‚ËθÌÓ.
èÎÂÂ
● ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ËÒÍ Ô‡‚ËθÌÓ.
● é˜ËÒÚËÚ¸ ‰ËÒÍ.
● é˜ËÒÚËÚ¸ ‰ËÒÍ.
èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇
ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ
‚Ë·‡ˆËË
● ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ Ì ‰ÓÎÊÂÌ Ô‚˚¯‡Ú¸ 30
„‡‰.
● á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ ‡ÔÔ‡‡Ú.
ÑËÒÍ ÌÂ ÏÓÊÂÚ
‚˚Ú‡ÎÍË‚‡Ú¸Òfl
● ç‡ÊËχ˛Ú [u]. ÖÒÎË ‰ËÒÍ ‚Ò ¢ ÌÂ
‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÂÚÒfl, Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ
ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic».
ÑÎfl ‚˚·Óa Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÈ Òڇ̈ËË
̇ÊËχ˛Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÍÌÓÔÍÛ ËÁ [1] - [6].
ó‡ÒÚ˚Â
ÔÓÏÂıË
ëÚÂÚ˚
Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â
● ç‡ÒÚÓËÚ¸ ̇ ‰Û„Û˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ Ò ·ÓÎÂÂ
ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
● èÓ‚ÂËÚ¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌË ‚ ÏÂÒÚ ÏÓÌڇʇ
‡ÌÚÂÌÌ˚.
● èË ÓÚÒÓ‰ËÌÂÌËË ÔÓ‚Ó‰‡ ÓÚ ÒËÎÓ‚Ó„Ó
‡Á˙Âχ ËÎË ·‡Ú‡ÂË
Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ÒÚË‡˛ÚÒfl Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲
‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡˛ÚÒfl.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË
ÂÊËχ íÄ (
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl).
óÚÓ Ú‡ÍÓ RDS?
● á‡ÔÛÒÚËÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂθ. (àÎË ÔÂ‚ÂÒÚË
‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äëë.)
● èÓ‚ÂËÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÛ. (·‡Ú‡ÂÈÌ˚È ÔÓ‚Ó‰,
ÒËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰, Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ë ‰.)
● è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ ÔÂ„ÓÂÎ (Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚
·ÎËʇȯËÈ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ «Panasonic»).
● é·‡ÚËÚ¸Òfl Í ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌÓÏÛ ˝ÎÂÍÚËÍÛ Á‡
Á‡ÏÂÌÓÈ.
● ç‡‰Ó ÔËÏÂÌflÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ
Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ÌÓÏË̇·.
[TUNE ]]: ÑÎfl ÛÏÂ̸¯ÂÌËfl
[TUNE []: ÑÎfl Û‚Â΢ÂÌËfl
Ç˚·Ó Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı Òڇ̈ËÈ
AF (ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡)
ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ
¡ äÓ„‰‡ ÛıÛ‰¯‡˛ÚÒfl ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔËÂχ ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË,
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡ÂÚÒfl ̇ Òڇ̈ËË Ò ·ÓΠÒËθÌ˚Ï
Ò˄̇ÎÓÏ.
¡ äÓ„‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Äêå, ‚˚·Ë‡˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË RDS.
¡ èË ‚˚ÁÓ‚Â Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÈ Òڇ̈ËË
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl Òڇ̈Ëfl Ò ÒËθÌÂȯËÏ
Ò˄̇ÎÓÏ. (BSR èÓËÒÍ Ì‡ËÎÛ˜¯ÂÈ Òڇ̈ËË)
APM
PWR
íA (ëÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË)
(ÑËÒÍ ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.)
ÑËÒÍ Á‡„flÁÌÂÌ, ÎË·Ó ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı ‰ÌÓÏ.
● èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ.
(ÑËÒÍ ‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.)
ÑËÒÍ ËÏÂÂÚ ˆ‡‡ÔËÌ˚.
● èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ.
ç ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó Ô˘ËÌÂ.
● ÖÒÎË ÔË ˝ÚÓÏ ÌÓχθ̇fl ‡·ÓÚ‡ ÌÂ
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇, ÒΉÛÂÚ Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚
·ÎËʇȯËÈ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ
«Panasonic» Á‡ ÂÏÓÌÚÓÏ.
ÄÔÔ‡‡Ú Ì ˜ËÚ‡ÂÚ Ù‡ÈÎ
● èÓ‚ÂËÚ¸ ‰ËÒÍ.
î‡ÈÎ WMA ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ
‡‚ÚÓÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ.
● î‡ÈÎ, Á‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È ‡‚ÚÓÒÍËÏ Ô‡‚ÓÏ,
Ì ÏÓÊÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl.
MUTE/SQ
1
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
REPEAT
D·M
PTY
TA/AF
[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)
‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡
‰ËÒÔÎÂÂ.
DISP
6
êÂÊËÏ RDS:
PS (ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË Òڇ̈ËË,
ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS)
[SRC] (àÒÚÓ˜ÌËÍ)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.
[}] [{]
‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ/ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ ÙÓΉÂÛ.
Ë̉Ë͇ÚÓ
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ. Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÊËχ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl.
(SCROLL)
ÔÓÍۘ˂‡˛Ú ËÌÙÓχˆË˛ ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
èÓÎÓÒ‡/˜‡ÒÚÓÚ‡
à̉Ë͇ˆËfl ÔË ‚˚·Ó MP3/WMA
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÙÓΉÂ‡
ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ/Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ/ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ.
çÓÏÂ ÙÓΉÂ‡
ÇÓÁÏÓÊÌÓ Á‡ÌÂÒÚË ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ‰Ó 6 Òڇ̈ËÈ ‚ ͇ʉÓÏ ËÁ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ Äå (LW/MW), óå1, óå2, óå3.
è‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÛ˛ ÒÚ‡ÌˆË˛ ÏÓÊÌÓ ‚˚Á‚‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ
̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË [1] - [6].
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl
̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË (APM)
éÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔÂ‡ˆË˛, ÏÓÊÌÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚ Ô‡ÏflÚË Òڇ̈ËË Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
1
2 ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (APM) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
Ç˚·Ë‡˛Ú ˜‡ÒÚÓÚÌÛ˛ ÔÓÎÓÒÛ.
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
êۘ̇fl Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË
1 ç‡ÒÚ‡Ë‚‡˛Ú ̇ ÒÚ‡ÌˆË˛.
2 ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] - [6] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú
(ÏË„‡ÂÚ Ó‰ËÌ ‡Á)
èËϘ‡ÌËÂ: èË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ Òڇ̈ËË ÔÓ‰ ÚÂÏ ËÎË
ËÌ˚Ï ÌÓÏÂÓÏ ÒÚË‡ÂÚÒfl Òڇ̈Ëfl, ‡Ì ÒÓı‡ÌÂÌ̇fl ÔÓ‰
˝ÚËÏ Ê ÌÓÏÂÓÏ.
ëڇ̈ËË Ò ÒËθÌÂȯËÏ Ò˄̇ÎÓÏ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ
ÔËÌËχ˛ÚÒfl ÔÓ 5 ÒÂÍÛ̉ ÔË Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍÂ
̇ Òڇ̈ËË (Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂ). ÑÎfl ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl
Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËfl ̇ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] - [6].
èËϘ‡ÌËÂ: èË ÒÓı‡ÌÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ Òڇ̈ËË ÔÓ‰ ÚÂÏ ËÎË
ËÌ˚Ï ÌÓÏÂÓÏ ÒÚË‡ÂÚÒfl Òڇ̈Ëfl, ‡Ì ÒÓı‡ÌÂÌ̇fl ÔÓ‰
˝ÚËÏ Ê ÌÓÏÂÓÏ.
¡ äÓ„‰‡ íÄ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‰Û„Ó„Ó
ËÒÚÓ˜ÌË͇, ‡ÔÔ‡‡Ú ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ
‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇ Ë ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË
ÔÂ‰‡ÂÚÒfl, Í‡Í ÚÓθÍÓ ÓÌ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl. èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË
ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ‡ÔÔ‡‡Ú ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚
ÔÂÊÌËÈ ÂÊËÏ. (êÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl íÄ)
PTY (ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚)
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË
ÂÊËχ PTY.
íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl
*ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. Ú„‡ ID3/WMA
ç‡ÊËχ˛Ú [3] Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú
 ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
ÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ̇Á‚‡ÌËÂ
‡Î¸·Óχ, ̇Á‚‡ÌË ÔÂÒÌË Ë
ËÏfl ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl.
à̉Ë͇ÚÓ˚ ÂÊËÏÓ‚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl/ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÂÊËχ PTY Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [DISP]
(PTY) ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ̇ÒÚÓÈ͇ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË.
èÓËÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ PTY
EON (ê‡Ò¯ËÂÌË ÙÛÌ͈ËÈ)
ç‡ÊËχ˛Ú Ó‰ÌÛ ËÁ ÍÌÓÔÓÍ [1] - [6] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ PTY ‚
ÂÊËÏÂ PTY.
àÌÙÓχˆËfl RDS ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ ÏÂÂ
ÔÂ‰‚ËÊÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl.
EON-TA
èÓËÒÍ PI (èÓËÒÍ Ë‰ÂÌÚ˘ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚)
èË ÛıÛ‰¯ÂÌËË ÔËÂχ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌÓÈ Òڇ̈ËË
̇ÊËχ˛Ú ÍÌÓÔÍÛ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÚÓ„Ó Ê ÌÓÏÂ‡.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍ Òڇ̈ËË, ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ ÚÛ Ê ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ò
·ÓΠÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓËÒ͇ ̇ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ.
Ç˚ÒÓ͇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔË ÔÓËÒÍ AF.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÙÛÌ͈ËË ÔÓËÒ͇ PI Ò̇˜‡Î‡ ̇‰Ó
ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÂÊËÏ íÄ.
Ç˚·Ë‡ÂÚÒfl, ÍÓ„‰‡ Ì Ú·ÛÂÚÒfl ÒÂÚ¸ AF Òڇ̈ËË RDS.
èÓËÒÍ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏÛ
PTY.
èÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ˜‡ÒÚÓÚ‡, Ú‡Í Ë Ì‡Á‚‡ÌË Òڇ̈ËË.
ùÍÒÚÂÌÌÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔËÌˇÂÚÒfl.
ç‡ÊËχ˛Ú [{] / [}].
Ç˚·Ó ÚÂ͇/هȷ
è‡ÛÁ‡
ç‡ÊËχ˛Ú [6] / [7].
ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] (y / 5).
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰
Û‰ÂÊË‚‡˛Ú Ëı ̇ʇÚÓÈ.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ.
èÎÂÂ (CD-DA ‰ËÒÍ):
è‰˚‰Û˘ËÈ/ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÚÂÍ
èÎÂÂ (MP3/WMA ‰ËÒÍ):
è‰˚‰Û˘ËÈ/ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ Ù‡ÈÎ
1
2
3
4
5
6
íËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
èË Ì‡Ê‡ÚËË [BAND] ̇˜Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ ‰Û„ÓÈ Òڇ̈ËË,
ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ ÚÓÚ Ê PTY.
èËϘ‡ÌËfl:
¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Òڇ̈ËË, ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ̇
‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “NONE”.
¡ Ü·ÂÏ˚È PTY ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl 5 ÒÂÍÛ̉.
¡ åÓÊÌÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
VO
APM
PWR
SRC
ER
LD
FO
L
CQ-C1321N
MUTE/SQ
1
2 ç‡ÊËχ˛Ú [BAND].
èÓËÒÍ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl.
èËϘ‡ÌËfl:
¡ ÑÎfl ÔÂÍ‡˘ÂÌËfl ÔÓËÒ͇ ̇ÊËχ˛Ú [BAND] (SET).
¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË Òڇ̈ËË, ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ Ú‡ÍÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ̇
‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ë̉Ë͇ˆËfl “NONE”.
àÁÏÂÌÂÌË Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó PTY
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ËÁÏÂÌflÚ¸ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ PTY ̇ Ò‚ÓÈ ‚ÍÛÒ.
1
2 Ç˚ÔÓÎÌfl˛Ú ÓÔÂ‡ˆË˛, ‡Ì‡Îӄ˘ÌÛ˛ ‰Îfl
Ç˚·Ë‡˛Ú PTY, ÍÓÚÓ˚È ıÓ˜ÂÚÒfl ËÁÏÂÌËÚ¸.
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Û„Ëı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
(a “è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË” ‚
“ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ (AM [LW/MW]/óM )”)
ç‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ
̇ʇÚÓÈ.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ.
èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
ÙÓΉÂ‡ (MP3/WMA)
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ
ÇÒ هÈÎ˚ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ ÙÓΉÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.
èÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ÔÂ‚˚ 10 ÒÂÍÛ̉ ͇ʉÓÈ
ÔÂÒÌË (ÚÂ͇/هȷ).
ç‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM) Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ
̇ʇÚÓÈ.
ç‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN).
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ.
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÙÓΉÂ‡ ÒÓ
Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ (MP3/WMA)
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ Ò ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ
燘Ë̇fl ÒÓ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÙÓΉÂ‡, ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl
ÔÂ‚˚ 10 ÒÂÍÛ̉ ÔÂ‚Ó„Ó Ù‡È· ‚ ͇ʉÓÏ ÙÓΉÂÂ.
íÂÍÛ˘‡fl ÔÂÒÌfl (ÚÂÍ/Ù‡ÈÎ) ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.
ç‡ÊËχ˛Ú [6] (REPEAT).
ç‡ÊËχ˛Ú [5] (SCAN) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ
·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ
̇ʇÚÓÈ.
Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
REPEAT
6
TA/AF
VO
BAND
APM
PWR
PTY
DISP
SRC
[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)
‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÏÂÌ˛
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
[VOL] (PUSH SEL) ‰Îfl ‚˚·Ó‡
2 ç‡ÊËχ˛Ú
Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
„ÛÎËÓ‚ÍË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ú [VOL] ÔÓ
3 ÑÎfl
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ ËÎË ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË.
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 15 ÛÓ‚Ìfl ͇ʉӄÓ, èÓ
ÛÏÓΘ‡Ì˲ CNT (ˆÂÌÚ))
q : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË Ô‡‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡
w : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ÎÂ‚Ó„Ó Í‡Ì‡Î‡
q : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË ÙÓÌÚ‡
w : èÓ‰˜ÂÍË‚‡ÌË Ú˚·
èË„ÎÛ¯ÂÌË ‚̯̄Ó
ËÒÚÓ˜ÌË͇
èÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔË„ÎÛ¯‡Ú¸ Á‚ÛÍ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇,
ÍÓ„‰‡ ̇‚Ë„‡ˆËÓÌ̇fl ÒËÒÚÂχ «Panasonic» ‰‡ÂÚ
˜‚Ó Û͇Á‡ÌËÂ, ÎË·Ó Ë‰ÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È
‡Á„Ó‚Ó.
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 (·ÂÁ Á‚Û͇), 1
(ÛÏÂ̸¯ÂÌË ̇ 15 ¯‡„Ó‚), 2 (ÛÏÂ̸¯ÂÌË ̇ 10
¯‡„Ó‚) Ë OFF (·ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËfl), èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 0)
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 1 – 40, èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18)
REPEAT
6
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)
‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÏÂÌ˛
‚˚·Ó‡ ÙÛÌ͈ËÈ.
„ÛÎËÓ‚ÍË ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡˛Ú [VOL] ÔÓ
3 ÑÎfl
˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍ ËÎË ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË.
èË ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍ ̇ȉÛÚÒfl ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË Ò
ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)
MONO ÓÚÍÎ.
MONO ‚ÍÎ.
(
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.)
LOCAL ÓÚÍÎ.
LOCAL ‚ÍÎ.
(
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.)
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÎÓ͇θÌ˚ Äå
Òڇ̈ËË AM
èË ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍ ̇ȉÛÚÒfl ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË Ò
ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)
LOCAL ÓÚÍÎ.
LOCAL ‚ÍÎ.
(
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl.)
ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ÔÓÁËˆË˛ OFF,
ÂÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËΠÌÂ
Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ACC.
Ç˚·Ó ACC
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)
(a “èÓ‰„ÓÚӂ͇”)
ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚ ÔÓÁËˆË˛ ON,
ÂÒÎË ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
Ô‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌË ACC.
èÓËÒÍ Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚÒfl
ÔÓ„‡ÏχÏË, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË ‚
Ô‰Â·ı „ËÓ̇.
RDS
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)
èËϘ‡ÌËÂ: èË ÔÂÂÍβ˜ÂÌËË éÚÍÎ./ÇÍÎ. ÂÊËχ
“„ËÓ̇” ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÂÊËÏ AF.
Ç˚·Ó flÁ˚͇ PTY
ìÒÚ‡Ìӂ͇
„ÓÏÍÓÒÚË íÄ
5
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ÎÓ͇θÌ˚ óå
Òڇ̈ËË FM
ê„ËÓÌ
q : ì‚Â΢ÂÌËÂ
w : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ
SCAN
4
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË ÏÓÊÌÓ Á̇˜ËÚÂθÌÓ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸
ÔÓÏÂıË ÔË ÔËÂÏ Òڇ̈ËË óå ÒÓ Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ÓÚÍÎ.)
Ň·ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Î
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 15 ÛÓ‚Ìfl ͇ʉӄÓ, èÓ
ÛÏÓΘ‡Ì˲ CNT (ˆÂÌÚ))
RANDOM
3
èËÂÏ óå ‚ ÏÓÌÓÙÓÌ˘ÂÒÍÓÏ
ÂÊËÏÂ FM
q : ì‚Â΢ÂÌËÂ
w : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ
Ň·ÌÒ Ô‡‚./΂.
SCROLL
[VOL] (PUSH SEL) ‰Îfl ‚˚·Ó‡
2 ç‡ÊËχ˛Ú
Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
q : ì‚Â΢ÂÌËÂ
w : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ
q : ì‚Â΢ÂÌËÂ
w : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ
2
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ‚˚·Ó‡ ÙÛÌ͈ËÈ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ7 ÒÂÍÛ̉, ‰ËÒÔÎÂÈ
‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.
ÇÂı.˜‡ÒÚÓÚ˚
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: –12 dB {‰Å} — +12 dB
{‰Å} Ò ¯‡„ÓÏ 2 dB {‰Å}, èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 0 dB {‰Å})
MUTE/SQ
D·M
1 ç‡ÊËχ˛Ú [VOL] (PUSH SEL) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉ ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ ÙÛÌ͈ËÈ.
çËÊ.˜‡ÒÚÓÚ˚
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: –12 dB {‰Å} — +12 dB
{‰Å} Ò ¯‡„ÓÏ 2 dB {‰Å}, èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 0 dB {‰Å})
CQ-C1321N
1
ÉÓÏÍÓÒÚ¸
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 – 40, èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲:
18)
ER
LD
FO
L
D·M
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ‚ ÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÌË͇͇fl ÓÔÂ‡ˆËfl ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl ‚ Ú˜ÂÌË ·ÓΠ7
ÒÂÍÛ̉ (ËÎË 2 ÒÂÍÛ̉‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â „ÛÎËÓ‚ÍË ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ „ÓÏÍÓÒÚË), ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Í ÌÓχθÌÓÏÛ ÂÊËÏÛ.
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
íÂÍÛ˘ËÈ ÙÓΉÂ ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl.
ç‡ÊËχ˛Ú [4] (RANDOM).
[VOL] (ÉÓÏÍÓÒÚ¸)
‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÙÛÌ͈ËÈ.
(PUSH SEL) (ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‚˚·Ó‡)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÙÛÌ͈ËÈ.
BAND
1 ç‡ÊËχ˛Ú []] ËÎË [[] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ PTY.
ÇÒ ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ ÔÂÒÌË (ÚÂÍË/Ù‡ÈÎ˚) ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰flÚÒfl ‚
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓÈ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË.
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú ÚÛ Ê ÍÌÓÔÍÛ.
[VOL] (ÉÓÏÍÓÒÚ¸)
‰Îfl „ÛÎËÓ‚ÍË Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
(PUSH SEL) (ç‡Ê‡Ú¸ ‰Îfl ‚˚·Ó‡)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
ÑÂڇθÌ˚È ‚˚·Ó PTY
CT (íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl)
èËÂÏ ˝ÍÒÚÂÌÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÌËfl
çËÁ͇fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔË ÔÓËÒÍ AF. (èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)
ÑÎfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‡‰ËÓ ÚÓθÍÓ ÔË ÔËÂÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó
‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ‚Íβ˜‡˛Ú íÄ Ë „ÛÎËÛ˛Ú „ÓÏÍÓÒÚ¸ ̇ 0
‚ ÂÊËÏ ÔËÂχ óå-Òڇ̈ËÈ.
èË ÔËÂÏ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË „ÓÏÍÓÒÚ¸
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ‰Ó ÛÓ‚Ìfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‰Îfl
íÄ. (a “ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚”)
ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. PTY
ÑÛ„Ë ÙÛÌ͈ËË RDS
¡ äÓ„‰‡ ÔËÌËχÂÚÒfl Òڇ̈Ëfl ·ÂÁ ÔÂ‰‡˜Ë íê ËÎË Òڇ̈Ëfl
íê ÒÓ Ò··˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ, ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ÂÊËχ íÄ Ò‡ÁÛ
̇˜Ë̇ÂÚÒfl ÔÓËÒÍ Òڇ̈ËË íê Ò ÒËθÌ˚Ï Ò˄̇ÎÓÏ.
¡ äÓ„‰‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓËÒÍÓ‚‡fl ̇ÒÚÓÈ͇ ËÎË Äêå,
‚˚·Ë‡˛ÚÒfl ÚÓθÍÓ Òڇ̈ËË íê.
Ç˚·Ó ÙÓΉÂ‡ (MP3/WMA)
1 ç‡ÊËχ˛Ú [VOL] (PUSH SEL) ‰Îfl ‚˚ÁÓ‚‡ ÏÂÌ˛ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚.
èËϘ‡ÌËÂ: åÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ flÁ˚Í ‰Îfl Ë̉Ë͇ˆËË PTY. (a
“Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ”)
ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔËÂÏ ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË ÓÚ
ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË Ë Òڇ̈ËÈ ‰Û„Ëı ‡‰ËÓÒÂÚÂÈ.
ÑÎfl ‚˚·Ó‡ ÛÓ‚Ìfl AF ̇ÊËχ˛Ú [TA] (AF) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
ç‡ÊËχ˛Ú [TA] ‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ.
íÓθÍÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË
(ÔË„ÎÛ¯ÂÌË ÍÓÏ íA)
èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
ÙÓΉÂ‡ (MP3/WMA)
èÓËÁ‚ÓθÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ
¡ PTY ÚÂÍÛ˘ÂÈ Òڇ̈ËË ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl.
¡ ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓËÒÍ ÔÂ‰‡˜Ë ÔÓ PTY.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË
ÂÊËχ íÄ (
Á‡„Ó‡ÂÚÒfl).
ìÓ‚Â̸ AF
ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. íÄ
ç‡Á‚‡ÌË هÈ·/̇Á‚‡ÌËÂ
ÔÂÒÌË (ÏÛÁ.ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl) Ë
ËÏfl ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl*
èËϘ‡ÌËfl:
¡ ÑÎfl ÔÓÍÛÚÍË Ì‡ÊËχ˛Ú [3] (SCROLL).
¡ èË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÚÂÍÒÚÓ‚ÓÈ ËÌÙÓχˆËË ‚ ‰ËÒÍ ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚÒfl
Ë̉Ë͇ˆËfl “NO TEXT”.
 ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2 ÒÂÍÛ̉.
1 ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ ÔÎÂÂ‡.
2 Ç˚·Ë‡˛Ú Ê·ÂÏ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ.
íÂÍÛ˘ÂÂ
‚ÂÏfl
çÓÏÂ هȷ
¡ Ç ÒÎÛ˜‡Â Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËfl ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËfl ӯ˷ӘÌÓ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó 8 ÒÏ
‰ËÒ͇, ÓÚÍβ˜Ë‚ Äëë ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl, ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚Íβ˜‡˛Ú Â„Ó Ë
̇ÊËχ˛Ú [u] (Ç˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËÂ).
¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓÒÚÓÓÌÌË Ô‰ÏÂÚ˚ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.
¡ çÂθÁfl ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰ËÒÍ ÔË „ÓÂÌËË Ë̉Ë͇ÚÓ‡
.
¡ ëÏ. ‡Á‰ÂÎ “èËϘ‡ÌËfl Í MP3/WMA” Ë “ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ
Ó·‡˘ÂÌ˲ Ò ‰ËÒ͇ÏË”.
¡ чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Ì ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ 8 ÒÏ ‰ËÒÍË.
ç‡Á‚‡ÌËÂ
ÚÂ͇
ÇÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
ÚÂ͇
ç‡Á‚‡ÌËÂ
ÙÓΉÂ‡/‡Î¸·Óχ*
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲)
ÔÓ͇Á˚‚‡˛ÚÒfl ̇Á‚‡ÌËÂ
ÙÓΉÂ‡/̇Á‚‡ÌË هÈ·.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
PS (ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË Òڇ̈ËË, ÔÓ‰‡˛˘ÂÈ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ RDS)
èËϘ‡ÌËfl:
¡ óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ AF „ÛÎËÛÂχ.
¡ ÑˇԇÁÓÌ ÔÓËÒ͇ AF „ÛÎËÛÂÏ. (a “Ç˚·Ó ÙÛÌ͈ËÈ”)
ëÓÓ·˘ÂÌËfl Ó· ӯ˷͇ı ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ
AF (ÄθÚÂ̇Ú˂̇fl ˜‡ÒÚÓÚ‡)
é·˘ÂÂ
ê„ÛÎËӂ͇ ˜‡ÒÚÓÚ˚
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ0,5 ÒÂÍÛ̉ Ë ÓÚÔÛÒ͇˛Ú.
çÂÍÓÚÓ˚ Òڇ̈ËË óå ÔÂ‰‡˛Ú ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‰‡ÌÌ˚ ÔÓ
RDS (ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË). чÌÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú ËÏÂÂÚ
ÙÛÌÍˆË˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÍËı ‰‡ÌÌ˚ı.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÎÛ„ ÔÓ RDS ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓθÍÓ ‚
ÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚ı „ËÓ̇ı. Ç „ËÓÌÂ, „‰Â Ì ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ
RDS, ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË Ì ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÏ˚.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÙÛÌ͈ËÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔË ÔËÂÏÂ
Òڇ̈ËÈ, Ô‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ë ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ RDS (‰‡Î «Òڇ̈Ëfl
RDS»).
¡ ç ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÓÎʇڸ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÔË
‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÌÂÌÓχθÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl (̇ÔËÏÂ, ·ÂÁ
Á‚Û͇, ËÎË Ò ‰˚ÏÓÏ ËÎË ÔÓÒÚÓÓÌÌËÏ Á‡Ô‡ıÓÏ), Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ
ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÒÔ·ÏÂÌÂÌ˲ ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌ˲ ÚÓÍÓÏ. Ç
Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ̇‰Ó ÌÂωÎÂÌÌÓ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ Ë
Ó·‡ÚËÚ¸Òfl Í Ç‡¯ÂÏÛ ‰ËÎÂÛ.
¡ çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂθÁfl Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Ò‡ÏÓÏÛ ÓÚÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸
‡ÔÔ‡‡Ú, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÒÓÔÓ‚Óʉ‡ÂÚÒfl ·Óθ¯ÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸˛.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸
CQ-C1321N
à̉Ë͇ÚÓ˚ ÂÊËÏÓ‚ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl
PUSH SEL
èËÌËχÂÏ˚ ÏÂ˚
2 ç‡ÊËχ˛Ú [BAND] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÒ˚.
3
Ç˚·Ë‡˛Ú ÒÚ‡ÌˆË˛.
Ç „ËÓÌÂ, Ëϲ˘ÂÏ ‰ÓÒÚÛÔ Í RDS, ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í AF, TA, PTY.
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
ER
LD
FO
L
PUSH SEL
ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë ÔËÌflÚ¸ ÏÂ˚, ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ ÌËÊÂ.
ÖÒÎË ÔËÌflÚË Û͇Á‡ÌÌ˚ı ÏÂ Ì ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË,
ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ·ÎËʇȯËÈ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÂ‚ËÒÌ˚È
ˆÂÌÚ «Panasonic». íÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ‰ÓÎÊÂÌo ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÒÓ̇Î. èÓÒËÏ ÔÓÛ˜‡Ú¸ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÔÓ‚ÂÍÂ
Ë ÂÏÓÌÚÛ ÔÓÙÂÒÒËÓ̇·Ï. «Panasonic» Ì ÌÂÒÂÚ Ì‡ Ò·Â
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ‡‚‡ËË, ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚ Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÌÛÊÌÓÈ
ÔÓ‚ÂÍË ËÎË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂÏ ÂÏÓÌÚ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÒË·ÏË
ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl.
VO
SRC
ëËÒÚÂχ ‡‰ËÓËÌÙÓχˆËË (RDS) óå-‚¢‡ÌËfl
ÑÂÙÂÍÚӂ͇
äÓ„‰‡ ÔÓ‰ÓÁ‚‡ÂÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸
ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÂÊËχ
‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇.
íA (ëÓÓ·˘ÂÌË Ó
‰ÓÓÊÌÓÏ ‰‚ËÊÂÌËË)
ÇÍÎ.: ç‡ÊËχ˛Ú [MUTE]. (
ÁÓ„Ó‡ÂÚÒfl.)
éÚÍÎ.: èÓ‚ÚÓÌÓ Ì‡ÊËχ˛Ú [MUTE].
[u] (Ç˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËÂ)
‰Îfl ‚˚Ú‡ÎÍË‚‡ÌËfl ‰ËÒ͇.
BAND
çÓχθ̇fl
ç‡Á‚‡ÌËÂ
‰ËÒ͇
ÇÌËχÌËÂ
2 ç‡ÊËχ˛Ú [SQ] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÚËÔ‡ Á‚Û˜‡ÌËfl (SQ)
èË„ÎÛ¯ÂÌË Á‚Û͇
èÓÔÛÒÍ Á‚Û͇,
ÔÎÓıÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó
Á‚Û˜‡ÌËfl
[TUNE ]] [TUNE []
ì‚Â΢ÂÌËÂ/ÛÏÂ̸¯ÂÌË ˜‡ÒÚÓÚ˚ (‰Îfl
ÔÓËÒÍÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ0,5 ÒÂÍÛ̉ Ë ÓÚÔÛÒ͇˛Ú.)
Û‰ÂÊË‚‡˛Ú [SQ] ·ÓΠ1 ÒÂÍÛ̉˚.
(ÑˇԇÁÓÌ „ÛÎËÓ‚‡ÌËfl: 0 – 40, èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: 18)
ê„ÛÎËÛ˛Ú [VOL].
çÂÚ Á‚Û͇, ËÎË ‰ËÒÍ
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË
‚˚·‡Ò˚‚‡ÂÚÒfl
äÌÓÔ͇ÏË [1] - [6]
Ç˚·Ë‡˛Ú Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Ì‡ÒÚÓÂÌÌ˚Â
Òڇ̈ËË, Ë ÒÓı‡Ìfl˛Ú ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÚÂÍÛ˘Û˛
ÒÚ‡ÌˆË˛. (ì‰ÂÊË‚‡˛Ú  ̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ2
ÒÂÍÛ̉.)
1 ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÂÊËχ ‚˚·Ó‡ SQ
ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
èÓÒÚÓÓÌÌËÈ
¯ÛÏ
6
(y / 5)
(è‡ÛÁ‡/ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂ)
‰Îfl Ô‡ÛÁ˚/‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚
ÂÊËÏ “ÔÎÂÂ‡”.
SQ – ˝ÚÓ ÙÛÌ͈Ëfl, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘‡fl ‚˚Á‚‡Ú¸ ‡ÁÌ˚ ÚËÔ˚
Á‚Û˜‡ÌËfl Ó‰ÌËÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË Ò Û˜ÂÚÓÏ Ê‡Ì‡
ÔÓÒÎۯ˂‡ÂÏÓÈ ÏÛÁ˚ÍË.
ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.
çÂÚ Á‚Û͇
5
[DISP] (ÑËÒÔÎÂÈ)
‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡
‰ËÒÔÎÂÂ.
CT
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ:
Ç˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇
çÂÚ ÔËÚ‡ÌËfl
4
DISP
è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË
ÇÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl: ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR).
éÚÍβ˜ÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl:
ç‡ÊËχ˛Ú [SRC] (PWR) Ë Û‰ÂÊË‚‡˛Ú ÂÂ
̇ʇÚÓÈ ·ÓΠ1 ÒÂÍÛ̉.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸
3
PTY
TA/AF
PUSH SEL
[SRC] (àÒÚÓ˜ÌËÍ)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.
2
REPEAT
èÎÂÂ (MP3/WMA ‰ËÒÍ):
çÓχθ̇fl
èÓÎÓÒ‡/˜‡ÒÚÓÚ‡
SQ
ìÒڇ̇‚ÎË‚‡˛Ú ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl LJ¯Â„Ó
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË Äëë ËÎË ON.
ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ
1
DISP
6
[MUTE]
‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ.
(SQ)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÚËÔ‡ Á‚Û˜‡ÌËfl (SQ).
(ì‰ÂÊË‚‡˛Ú  ·ÓΠ1 ÒÂÍÛ̉.)
ÇÍÎ./ÓÚÍÎ. ÔËÚ‡ÌËfl
鷢ˠÓÔÂ‡ˆËË
REPEAT
SCAN
êÂÊËÏ óå (Ì RDS):
ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.
E/TRACK
TUN
5
RANDOM
CT (íÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl)
àÁÏÂÌÂÌË Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÇÂÏfl ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ÚÂ͇
èÎÂÂ (CD-DA ‰ËÒÍ):
à̉Ë͇ˆËfl ÂÊËχ ÔÎÂÂ‡
SCAN
4
SCROLL
èÓÎÓÒ‡/˜‡ÒÚÓÚ‡
çÓÏÂ ÚÂ͇
ÇÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÔÓËÁ‚ÓθÌÓÂ, Ò
ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂÏ, ÒÓ Ò͇ÌËÓ‚‡ÌËÂÏ
RANDOM
3
MUTE/SQ
D·M
êÂÊËÏ AM (LW/MW):
à̉Ë͇ˆËfl ÔË ‚˚·Ó CD-DA
åÂÌ˛ ÙÛÌ͈ËÈ
SCROLL
2
SRC
CQ-C1321N
ç‡ÊËχ˛Ú [DISP] ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.
èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËË
1
PWR
PTY
L
çÓÏÂ Ô‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
[6] [7]
‰Îfl ÔÂÂıÓ‰‡ Í Ô‰˚‰Û˘ÂÏÛ/ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏÛ
ÚÂÍÛ/Ù‡ÈÎÛ ‚ ÂÊËÏ “ÔÎÂÂ‡”.
ÑÎfl ÛÒÍÓÂÌÌÓÈ ÔÂÂÏÓÚÍË Ì‡Á‡‰/‚ÔÂ‰
Û‰ÂÊË‚‡˛Ú Ëı ̇ʇÚÓÈ.
éÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚
‚ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ‰ËÒÍ ÒÚÓÓÌÓÈ Ò Ì‡‰ÔËÒ¸˛ ‚‚Âı.
èËϘ‡ÌËfl:
¡ äÓ„‰‡ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ Á‡ÊË„‡ÌËfl
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË Äëë,
ÔËÚ‡ÌË ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ÔË
‚ÒÚ‡‚Í ‰ËÒ͇ ‚ ‰ËÒÍÓ‚Ó‰.
¡ èÓ·ÎÂχ ÏÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÔË
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËË ‰ËÒ͇, ̇ ÍÓÚÓÓÏ
ËϲÚÒfl Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‰‡ÌÌ˚È CD-DA Ë
‰‡ÌÌ˚ MP3/WMA.
åÂÌ˛ Á‚ÛÍÓ‚˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
MUTE/SQ
SRC
APM
ó‡ÒÚÓÚ‡
àÁÏÂÌÂÌË Ë̉Ë͇ˆËË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
E/TRACK
TUN
E/TRACK
TUN
PWR
BAND
D·M
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
[SRC] (àÒÚÓ˜ÌËÍ)
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌË͇.
(PWR) (ÔËÚ‡ÌËÂ)
‰Îfl ‚ÍÎ./ÓÚÍÎ. ÔËÚ‡ÌËfl.
ER
LD
FO
CQ-C1321N
ER
LD
FO
PTY (ÚËÔ ÔÓ„‡ÏÏ˚)
BAND
VO
èÓÎÓÒ‡
à̉Ë͇ˆËfl ‚ ÂÊËÏ ‡‰ËÓÔËÂÏÌË͇
VO
L
ᇄÓ‡ÂÚÒfl ÔË ÔËÂÏ ÒÚÂÂÓÙÓÌ˘ÂÒÍËı óå Ò˄̇ÎÓ‚.
E/TRACK
TUN
ëÂÌÒÓ Ò˄̇ÎÓ‚ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‰Îfl ÓÔˆËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl (CA-RC61EX).
[BAND]
‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÒ ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‡‰ËÓ.
(APM) (Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒ͇fl Ô‰‚‡ËÚÂθ̇fl ̇ÒÚÓÈ͇ ̇ Òڇ̈ËË)
‰Îfl ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl Äêå ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË ‡‰ËÓ. (ì‰ÂÊË‚‡˛Ú  ·ÓÎÂÂ
2 ÒÂÍÛ̉.)
èÓfl‰ÓÍ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔÂ‡ˆËË
[VOL] (ÉÓÏÍÓÒÚ¸)
èÎÂÂ
ꇉËÓÔËÂÏÌËÍ (AM [LW/MW]/óM)
E/TRACK
TUN
鷢ˠ҂‰ÂÌËfl
èÓËÒÍ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÓθÍÓ
ÒÂ‰Ë ÔÓ„‡ÏÏ, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ‚
Ô‰Â·ı „ËÓ̇.
RDS
ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ
(èÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲: ENGLISH (ÄÌ„ÎËÈÒÍËÈ))
ò‚‰ÒÍËÈ
q : ì‚Â΢ÂÌËÂ
w : ìÏÂ̸¯ÂÌËÂ
èËϘ‡ÌËÂ: ÖÒÎË ·‡Î‡ÌÒ ÙÓÌÚ/Ú˚Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‡ ÙÓÌÚ, ‚˚ıÓ‰ Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl (Ú˚Î) ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl.
Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)
Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±)
bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla
●Przed montazæem sprawdz; dzia¬anie radia pod¬açczonego prowizorycznie
do anteny i g¬oóniko;w.
Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.
●Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
WMA MP3 CD Player/Receiver
CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE
z¬açcza innego nizæ ISO)
●Beszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával
ellenŒrizze a rádiót
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
●èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
BAND
APM
PWR
horyzontalny
0 – 30°
Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m
záporn˘m (–) pólem.
Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.
horizontálnû
0 – 30°
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
PUSH SEL
Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç
(dla z¬açcza innego nizæ ISO).
Wszystkie odizolowane przewody
zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.
Zajistûte uvolnûné kabely.
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
D·M
TA/AF
6
âe‰tina
Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.
PTY
DISP
(CQ-C1321NE)
Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+) pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.
vízszintes
0 – 30°
ÉÓËÁÓÌڇθ
0 – 30°
Instrukcja instalacji
Návod
vod k montáÏi
mont
Beszerelési utasítások
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(pro ne-ISO konektor)
0 – 30°
ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.
Zajistûte uvolnûné kabely.
Kizárólagosan 12 V-os akkumulátorról mıködik negatív
(–) földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén
csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT).
●Przestrzen; montazæowa
●MontáÏní prostor
●Rögzítés helye
●èÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê
(nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
53 mm
Magyar
(pro ne-ISO konektor)
êÛÒÒÍËÈ
●Kaçt montazæu od boku do boku :
od przodu do ty¬u :
●Úhel montáÏe
zleva doprava :
zpfiedu dozadu :
●Rögzítési szög
Két oldal irányban :
Hátsó elülsŒ irányban :
●ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË :
‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË :
Polska
Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/
Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
E/TRACK
TUN
Przed montazæem/Pfied instalací/
Beszerelés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
182 mm
4,5 mm – 6,0 mm
ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·‡Ú‡ÂË
Ò ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Í‡ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.
Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r.
Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a
âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.
DIdeiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és
a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek
ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q Ë
Ó·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û
·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5
mm {ÏÏ} ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡ ̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.
Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
Numer./â./
Szám./‹
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer./â./
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó Szám./‹
Kieszen; montazæowa
MontáÏní zásuvka
RögzítŒ keret
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ YEFX0217263
1
Âruba monta˝owa (5 mmø)
MontáÏní ‰roub (5 mmø)
RögzítŒ csavar (5 mmø)
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø)
1
Obramowanie
âelní rámeãek
Szegélylemez
é·‡ÏÎÂÌËÂ
Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó
1
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
TEXT
YEFC051001
P¬ytka zwalniania blokady
Odji‰Èovací destiãky
Zár kioldó lemez
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
*
Z¬açcze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
YEAJ02874
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
2
*
●Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
●Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
●MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293894C NT1104-3055
* ② i ⑤ stanowià komplet. (YEP0FZ5700) * ② a ⑤ tvofií sadu. (YEP0FZ5700)
* ② és ⑤ egy készletet alkot. (YEP0FZ5700) * ② Ë ⑤ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÍÓÏÔÎÂÍÚ. (YEP0FZ5700)
Printed in China
Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê
Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ostrze˝enie ● Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc;
pokaleczenia sieç.
● Wykonaj po¬açczenia elektryczne
przed rozpoczeçciem montazæu. Upozornûní ● PouÏívejte ochranné rukavice.
● Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû
1
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.
éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
2
Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q
Odegnij zaczepy montazæowe.
Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky.
RögzítŒ keret q behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítŒ füleket
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.
ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés ● Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt
a kábelek bekötése megtörtént. ● ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
● ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.
ÇÌËχÌËÂ
3
Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó
q
Odegnij odpowiednie zaczepy, aby
zamocowac; urzaçdzenie bez
Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak
jednotku na místû.
Hajlítsa ki a megfelelŒ
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
ᇄ˷‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍ
ÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁ
Á‡ÁÓ.
Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③
Zapojte napájecí kabel ③
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó ③ dugót
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ ③
Przymocowanie
q Przykreçc; s;rubeç monta˝owaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.
g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.
Pfiipevnûní hlavní
q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.
q
jednotky
w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do
pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.
A fŒ egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ
egységbe
w Rögzítse a tızfalhoz
e Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetŒt
äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó q ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.
·ÎÓ͇
w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
e Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.
1
Zdejmij p∏yteç czo∏owaç.
OdstraÀte ãelní panel.
Távolítsa el az elŒlap
lemez.
ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ
ÔË·Ó‡.
2
Zdejmij obramowanie ④.
OdstraÀte ãelní rámeãek
④.
Távolítsa el a
szegélylemezt ④.
ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌË ④.
3
Zwalnianie blokady
w
e
4
4
q
w
q
q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady t tak, aby us∏yszeç klikni´cie. w Pociaçgnij urzaçdzenie g¬o;wne.
Odji‰tûní západek
44
44
w
e
Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ej
Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
Rögzítés a tızfalhoz
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destiãky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
3mm
Clank!
Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vloÏky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
Wkreçt samogwintujaçcy (Opcja)
Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)
Csapoló csavar (opcionális)
ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)
Zadní destiãka (volitelné)
Hátsó szorító lemez (opcionális)
ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Gumowa podk¬adka (Opcja)
Gumová vloÏka (volitelné)
Gumi hüvely (opcionális)
êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w Ceownik
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w (znajdujaçcy sieç w samochodzie)
Zadní drÏák
(dodávan˘ s automobilem)
Hátsó rögzítŒ konzol
Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja) Do urzaççdzenia
(az autó tartozéka)
·estihranná matice (volitelné) K jednotce
ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Hatszögletı anyacsavar (opcionális) Az egységhez
(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)
òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË) ä ÔË·ÓÛ
Do urzaççdzenia
K jednotce
Az egységhez
ä ÔË·ÓÛ
Breekpunt
Znaãkovací bod
Nyomja de a fö
egységet.
MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍ
ÔÛÌÍÚa
5
5
6
Zak¬adanie obramowania ④
Instalace ãelní rámeãek ④
A szegélylemez ④ rögzítése
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl ④
Pod¬açczenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel visszakötése
èÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ
Ostrze˝enie
Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie
dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z
przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w
wentylacyjnych na urzaçdzeniu.
Upozornûní
Pokud tento pfiístroj instalujete do palubní
desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna
dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby
nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho
následnému po‰kození. Nezakr˘vejte
ventilaãní otvory na pfiístroji.
Figyelmeztetés
Ha ezt az egységet a mıszerfalba szereli
be, akkor annak érdekében, hogy elkerülje
a túlmelegedésbŒl származó károsodást
biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ
levegŒáramlást úgy, hogy a készülék
egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθ
ÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂ
ÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku
t, dokud neusly‰íte cvaknutí.
w Zatáhnout za hlavní
jednotku.
w
A zár kioldása
q Nyomja be a zár kioldó lemezt
t addíg amíg kattanást nem
hall.
w Húzza meg a fo egységet.
ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl
q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl
ÒÚÓÔÓÂÌËfl t ‰Ó ˘ÂΘ͇.
w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.
4
Wyciaçgnij urzaçdzenie
chwytajaçc je oburaçcz.
Vytáhnûte jednotku
obûma rukama.
Húzza kifelé a készüléket
mindkét kezével.
Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÔË·Ó.
Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Ostrze˝enie
Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;.
Upozornûní
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa
a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
ÇÌËχÌËÂ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)
1
3
2
Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym
centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku
Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.
Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel
rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg
a biztosíték cseréjét.
è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl
Í ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ».
çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.
Antena
Anténa
Antenna
ÄÌÚÂÌ̇
C1 :
(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)
Przewo;d t¬umienia zewneçtrznego
C3 :
(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(è‡‚.)
Do linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.
(Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/
(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowania
Gdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,
przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.
Kabel externího dálkového ovládaãe
Pokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením Ł
tohoto v˘robce zkontaktujte.
KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás
elŒtt forduljon a gyártóhoz.
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË
«è‡Ì‡ÒÓÌËÍ», ÒΉÛÂÚ ÔÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.
Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)
V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)
ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)
ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl
(Á‡‰ÌÂÂ)
A7 :
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje,
napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.
KülsŒ némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer (Navi Mute) némító
kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇
ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ»
ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.
(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)
Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáram
ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
ACC
A8 :
A
A
A
A
BATTERY 15A
A4 :
A
(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)
Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5 :
B
(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)
Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.
Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.
A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.
(Niebieski w bia¬e praçzæki)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny
Do silnika anteny (Maks. 100 mA) (Po¬açczenie to nie jest przeznaczone dla anteny uruchamianej prze¬açcznikiem)
Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény
K mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)
Kabel k ovládání relé zesilovaãe
K v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)
Motor antenna relé vezérlŒ kábel
Motor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)
ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.
Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)
A
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ
ä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl
Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)
ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ
ä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)
B7 :
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)
Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní prav˘ + (Fialov˘)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)
Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
IGN (zap¬on) lub ACC
(akumulator) napieçcie 12 V
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
áramforrás
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)
●Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi
A4
ISO.
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) ●Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
●W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone (❈)
taómaç izolacyjnaç.
Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B,
skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.
(❈)
-
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
feszültség
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
L
Upozornûní (konektor ISO)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B
●A feszültség csatlakozó tıelrendezése megfelel
az ISO standardnak
●Kérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek
elrendezése megfelel az ISO standardnak
●Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje
meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelŒen.
●Bekötés után, szigetelje a (❈)-al jelölt részt szigetelŒ
szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
A7
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ àëé)
Bez po¬açczenia
Îádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
ÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ Í‡ÒÌÛ˛
Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (❈), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚ
ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory.
Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více
Impedance: 4 - 8 Ω
●Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více
R
●ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W {ÇÚ} ËÎË ·ÓÎÂÂ
àÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 - 8 Ω {éÏ}
●ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
A4
(
●Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.
Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcej
Impedancja> 4 - 8 Ω
●Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej
●Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet 50 W vagy több
Impedancia: 4 - 8 Ω
●Az erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
(❈)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
- B4
B3 +
Pod¬açcz jak pokazano.
Proveìte zapojení následovnû.
A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.
åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.
●Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em
automobilu odpovídá normû ISO.
●U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch
a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.
Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä ●Po
zapojení odizolujte ãásti oznaãené (❈) pomocí
izolaãní pásky.
A4
A7
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte
IGN (zap¬on) lub ACC
instalaci pfiístroje s prodejcem.
(akumulator) napieçcie 12 V
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
BATTERY 15A
- B2
B1 +
Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ACC
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)
Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przedni prawy + (Szary)
Pfiední prav˘ + (·ed˘)
Jobb elülsŒ + (Szürke)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)
Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)
Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B
B
B
B
B
Przedni lewy + (Bia¬y)
Pfiední lev˘ + (Bíl˘)
Bal elülsŒ + (Fehér)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)
Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé
- B8
B8 :
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní lev˘ + (Zelen˘)
Bal hátsó + (Zöld)
ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)
Ostrze˝enie
●Nie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu
g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w
g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia
do g¬oónika wysokotonowego)
Upozornûní
●Nezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden
reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru)
Figyelmeztetés
●Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az
egyes hangszóró vezetékekre (kivéve ha magas
sugárzót csatlakoztat)
ÇÌËχÌËÂ
●çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ
̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)
●Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych
ze wspo;lnym przewodem masy.
●NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi
a spoleãn˘m zemnicím kabelem.
●Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert,
amelynek közös földeléses vezetéke van.
●ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,
Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement