Panasonic CQC1301NE, CQC1311NE, CQC1321NE Operating instructions

Panasonic CQC1301NE, CQC1311NE, CQC1321NE Operating instructions
Biztonsági információ
REPEAT
TA/AF
6
(CQ-C1321NE)
Figyelmeztetés
A készülék hosszabb ideig tartó mıködtetése a motor
kikapcsolt állapotában az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe a
következŒ figyelmeztetéseket.
❑ Vezetés közben a vezetŒnek nem szabad a kijelzŒt
figyelnie vagy a rendszert mıködtetnie.
A kijelzŒ figyelése vagy a rendszer mıködtetése akadályozza
a vezetŒt abban, hogy a jármı elé nézzen és ez balesetet
okozhat. MielŒtt a kijelzŒt figyeli vagy a rendszert mıködteti,
mindig állítsa le a jármıvet biztonságos helyen és húzza be a
kéziféket.
❑ Alkalmazzon megfelelŒ tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negatív földeléssel
ellátott 12 V egyáramú akkumulátorral mıködjön. Sohase
mıködtesse ezt a terméket más akkumulátor rendszerekrŒl,
különösen 24 V egyenáramú akkumulátor rendszerrŒl.
❑ Védje a meghajtó mechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék
nyílásába.
❑ Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a terméket
ne saját maga próbálja megjavítani. Ha a készülék javításra
szorul, akkor forduljon az eladó márkakereskedŒhöz vagy a
javításra engedéllyel rendelkezŒ Panasonic Szerviz Központhoz.
❑ Ne használja a készüléket ha az mıködésképtelen.
Ha a készülék mıködésképtelen (nem kap feszültséget, nincs
hangja) vagy abnormális esetben (idegen tárgy került bele,
nedves lett, füstöl vagy furcsa szaga van), akkor kapcsolja ki
azonnal vagy forduljon az eladó márkakereskedŒhöz.
❑ Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is forduljon
képzett szervíz szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg az okot és szervizben
képzett szakember segítségével cserélje ki olyanra, amelyet
ehhez a készülékhez elŒírnak. A szakszerıtlen biztosítékcsere
füstölést, tüzet és a termék károsodását eredményezheti.
A beszerelés során figyeljen a következŒ
figyelmeztetésekre.
❑ Beszerelés elŒtt a sarut vegye le az akkumulátor
negatív (–) pólusáról.
TEXT
(Polska
(âe‰tina
(Magyar
(êÛÒÒÍËÈ
Beszerelési készlet (YEP0FZ5700)
Zár kioldó lemez
: YEFM285608)
: YEFM285609)
: YEFM285610)
: YEFM285611)
Mennyiség: 2
RögzítŒ csavar
Mennyiség: 1 készlet
Beszerelési utasítások
(YEFM293894)
Mennyiség: 1
Garancia kártya
Mennyiség: 1
Mennyiség: 1
RögzítŒ keret
(YEFX0217263)
Mennyiség: 1
Szegélylemez
Megjegyzés:
¡ Minden egyes tartozék alatt a zárójelben
található szám megegyezik az alkatrész
karbantartási és szerviz számával.
¡ A tartozékok és azok alkatrészeinek
számai a fejlesztés miatt bármely
elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
¡ A szegély lemezt és a rögzítŒ keretet a
szállítás idejére a fŒ egységre
rögzítették.
(YEFC051001)
Mennyiség: 1
Feszültség csatlakozó
(YEAJ02874)
Mennyiség: 1
LevehetŒ elŒlap lemez
doboza
(YEFA131839)
Mennyiség: 1
(CA-RC61EX)
Távirányító egység (opcionális)
¡ Ez a használati utasítás elmagyarázza a fŒegységen lévŒ gombok
(ATT)
Bekapcsolás
PWR
MUTE
Megjegyzés: Az opcionális távirányító egység a helyi
kereskedŒjétŒl szerezhetŒ be. (CA-RC61EX)
Program
Stop
PRG
TUNE
TRACK
Megjegyzések a CD-R/RW-krŒl
Car Audio
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285610C NT1104-3124
Kínában nyomtatva
Beszerelésnél mellŒzze a nem egyenes vagy erŒsen görbülŒ
felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil, akkor vezetés közben
a készülék leeshet és ez balesetet vagy sérülést
eredményezhet.
❑ Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülsŒ oldalával felfelé
kényelmes szögben kell beszerelni, de az ne legyen több
mint 30 fok.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó
elŒírások vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a készüléket,
hová és hogyan kell beszerelni. Forduljon a kereskedŒjéhez a
további részletekért.
❑ Biztonsága érdekében használjon kesztyıt.
Beszerelés elŒtt bizonyosodjon meg arról, hogy a
bekötés tökéletes.
❑ A készülék károsodásának elkerülése érdekében, ne
csatlakoztassa a tápfeszültség csatlakozót a bekötés
teljes befejezése elŒtt.
❑ Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót egy
hangszóró kábel szetthez. (kivéve, ha magas
sugárzót csatlakoztat)
Megjegyzés az MP3/WMA-ról
Megjegyzés: Az MP3/WMA kódoló és író program nem tartozéka a készüléknek.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
2 Nyomja meg [SRC] (PWR: Tápfeszültség)
gombot.
A bemutató képernyŒ jelenik meg.
Megjegyzés: Ha készülék bekapcsolásakor azt szeretné,
hogy a bemutató üzenet megjelenjen, akkor nyomja meg és
4 másodpercnél tovább tartsa lenyomva a [SRC] (PWR)
gombot (ACC Be).
Bizonyosodjon meg arról, hogy az OFF (ki) állást választja, ha az autójának indítókapcsolóján nincs
ACC állása. Ennek elmulasztása az akkumulátor lemerülését eredményezheti.
Az ACC-vel felszerelt autóknál, válassza az ON (be)-t. (a
“Funkció beállítások”) A következŒ funkciók állnak a
rendelkezésre. (Alapbeállítás: ki)
¡ A lemez behelyezésekor a készülék automatikusan
bekapcsol.
¡ Az óra még a készülék kikapcsolt állapotában is
kijelezhetŒ.
Az óra a 24 órás rendszert használja.
Megjegyzések:
¡ Akkor állítsa be az órát, amikor “NO CT” jelenik meg
a kijelzŒn.
¡ Ha FM Rádió Adat Rendszer (RDS) adását fogja, akkor a Clock
Time (Óra idŒ) szolgáltatás automatikusan beállítja az órát.
¡ A számok gyors változtatásához tartsa lenyomva a
[]] vagy a [[] gombot.
CQ-C1321NE
CQ-C1311NE
CQ-C1301NE
Kék
Fekete
Fekete
Vörös
Zöld
Nyomógomb/lemeznyílás megvilágításának színe Vörös
jelenik meg.
helyzetbe.
: ACC-vel nincs felszerelve
(Alapbeállítás)
: ACC-vel felszerelve
Meghajtó szerkezet
(A készülék, felsŒ oldal)
Ez a használati utasítás három modellre, a CQ-C1321NE-re, CQ-C1311NE-re és a CQ-C1301NE-re vonatkozik. Ha másképpen
nincs meghatározva, akkor az összes ábra ebben a használati utasításban a CQ-C1321NE modellre vonatkozik. A következŒ
táblázat írja le a három modell különbségeit.
JellemzŒk
A kijelzŒ színe
meg a [DISP] (Kijelzés) gombot.
3 Nyomja
A bemutató képernyŒ elŒtünik és a továbbiakban nem
Figyelmeztetés
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
A Panasonic üdvözli önt az általa gyártott elektronikai termékek tulajdonosainak folyamatosan növekvŒ családjában.
Arra törekszünk, hogy termékeinkkel a precíz elektronika és mıszaki technika elŒnyeit nyújtsuk önnek, amelyet gondosan kiválasztott
alkatrészekbŒl gyártunk és olyan szakemberek szerelnek össze akik büszkék a munkájuk jó hírnevére, amelyet a társaságunknál végzett jó
munkájukkal szereztek meg. Tudjuk, hogy ez a termék sok élvezetes órát fog önnek nyújtani miután felfedezi azt a minŒséget, értéket és
megbízhatóságot, amelyet beleépítettünk és ön is büszke lesz, hogy a családunk tagjává vált.
Modellek
ACC
ON
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
Ezen utasítások elolvasása elŒtt
1 Válassza a rádió AM módját. (a “Rádió
(AM [LW/MW]/FM )”)
[[]: az órát elŒreállítja.
[]]: az órát visszafelé állítja.
5 Nyomja meg a [DISP]-t.
A perckijelzés villog
6 Állítsa be a percet.
A perc beállításra került.
[[]: a percet elŒreállítja.
[]]: a percet visszafelé állítja.
7 Nyomja meg a [DISP]-t.
Befejezve
2 Nyomja meg a [DISP]-t.
(óra kijelzés)
3 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább
a [DISP]-t.
Az órakijelzés villog
Az óra kijelzése kikapcsolt állapotban
Nyomja meg a [DISP]-t a kijelzés megváltoztatására. (ACC
be)
A kijelzés kikapcsolva
4 Állítsa be az órát.
Az MP3/WMA fájlok készítésének emlékeztetŒ pontjai
TEXT
Gyökér
mappa
Root Folder
(Gyökér
könyvtár)
(Root Directory)
2
q
Általános
Nyomtatott oldal
¡ Ne érintse a lemez alsó oldalát.
¡ Ne karcolja a lemezt.
¡ Ne hajlítsa a lemezt.
¡ Ha nem használja, tegye vissza a tartójába.
Karbantartás
Mappa kiválasztási sorrend/fájl lejátszási sorrend
1
Hogyan fogja meg a lemezt
¡ A jó minŒségı hangzáshoz a magas bit ráta és a magas
mintavételi frekvencia ajánlott.
¡ A VBR (Változó bit ráta) választása nem ajánlott, mert
helytelen lesz a lejátszási idŒ kijelzése és a hang ugrálhat.
¡ A lejátszási hang minŒsége a kódolási körülményektŒl
függŒen különbözhet. A részletekért, tekintse meg a saját
kódoló és író programjának felhasználói kézikönyvét.
Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket.
Ne hagyja a lemezeket a következŒ helyeken:
¡ Közvetlen napsütésben
¡ Gépkocsi fıtŒ részen
¡ Szennyezett, poros és nyirkos helyeken
¡ Üléseken és a mıszerfalon
Mappa
Folder választás
Selection
4
e
¡ Ajánlott a bit ráta beállítása “128 kbps vagy több”-re, illetve
“fixált”-ra.
Használjon száraz, puha törlŒruhát és azzal a közepétŒl a széle felé
haladva tisztítsa.
Ne használjon szabálytalan alakú lemezeket.
WMA
Ne helyezzen a lemezeire pecséteket vagy címkéket.
Ne írjon a lemezre golyóstollal vagy más kemény hegyı
tollal.
<Helyes>
¡ Ajánlott a bit ráta beállítása “64 kbps vagy több”-re, illetve
“fixált”-ra.
¡ Ne állítson be másolásvédelmet a WMA fájlra, hogy
lehetŒvé tegye a készüléknek a lejátszást.
<Helytelen>
szer szabályainak is meg kell felelnie.
¡ Bizonyos CD írókkal vagy író programokkal rögzített
MP3/WMA fájlok lejátszása és a fájlokra vonatkozó
információk kijelzése során problémával találkozhat.
¡ A fájl formátumától függŒen“.mp3” vagy “.wma” fájl kiterjesztést kell adni az egyes fájloknak.
¡ A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
¡ Bár a multi-session (többszöri) CD írással készült lemez is
támogatott, de inkább az egyszeri írással készült lemez
(Disc-at-Once) használata javasolt.
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 1 szint/2 szint, Apple kiterjesztés az ISO 9660-ra,
Joliet, Romeo
Figyelmeztetés
¡ Sohase adjon “.mp3”, vagy “.wma” fájl
kiterjesztést olyan fájlnak, amely nem
MP3/WMA formátumú. Ez nem csak a
hangszóróban eredményezhet zajt, ami a
hangszórót rongálja, hanem a hallását is
károsíthatja.
¡ CD-TEXT (SZÖVEGES-CD)
Lemez címe
Zeneszám címe
Tömörítési formátumok
KijelezhetŒ írásjelek
¡ Windows Media
Audio Ver. 2, 8
Bit ráta: 64 k-192 kbps
VBR: No (Nem)
Mintavételi frekvencia:
32, 44,1, 48 kHz
–
8
w
5
Tree
1.
Fa1
Tree
2.
Fa2
Tree
3.
Fa3
t
y
4.Tree
Fa4
8.Tree
Fa8
(Max.)
(max.)
Maximális fájl/mappa szám
¡ Maximális fájl szám: 999
¡ Maximális fájl szám egy mappán belül: 255
¡ Maximális fa mélység: 8
¡ Maximális mappa szám: 255 (Beleértve a gyökér mappát is.)
Megjegyzés:
¡ Ez a készülék az MP3/WMA fájlok jelenlététŒl vagy hiányától
függetlenül számolja a mappa számokat.
¡ Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz semmiféle
MP3/WMA fájlt, akkor a sorrendben következŒ MP3/WMA
fájl kerül lejátszásra.
¡ A lejátszási sorrend ugyanazon lemez használata esetén is
különbözhet más MP3/WMA lejátszókétól.
¡ A gyökér mappa nevének kiírásakor a “ROOT” felirat jelenik
meg a kijelzŒn.
¡ MP3 (ID3 címke)
Album neve
Címe/mıvész neve
¡ WMA (WMA címke)
Album neve
Címe/mıvész neve
¡ Fájl és mappa elnevezése az egyes fájl rendszer
szabványának megfelelŒen. A részletekért tekintse meg az
CD író programjának utasításait.
¡ Az ASCII karakter készlet és a speciális írásjelek minden
nyelven kijelezhetŒk.
Megjegyzés:
¡ Némely program esetében, amellyel az MP3/WMA
formátumot kódolták, az írásjelek nem jelezhetŒk ki helyesen.
¡ Az olyan írásjeleket és szimbólumokat, amelyeket nem
ismer fel csillaggá ( ) alakítja át.
A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy minimális karbantartást igényeljen. Használjon száraz, puha törlŒkendŒt
a szokásos külsŒ tisztításhoz. Sohase használjon benzint, hígítószert vagy más oldószereket.
Tápfeszültség
Áramfogyasztás
Maximális teljesítmény
Hangszín beállítási tartomány
Hangszóró impedancia
Az elŒerŒsítŒ kimenŒ feszültsége
Az elŒerŒsítŒ kimenŒ impedanciája
Méret (Szél. x Mag. x Mély.)
Súly
12 V egyenáram (11 V – 16 V), Teszt feszültség 14,4 V, negatív földelés
Kevesebb, mint 2,2A (CD mód, 0,5 W 4 csatorna)
4 x 50 W (1 kHz-nál), maximális hangerŒ beállításnál
Basszus: ±12 dB 100 Hz-nél, Magas: ±12 dB 10 kHz-nél
4–8Ω
2,5 V (CD mód, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
178 x 50 x 160 mm
1,3 kg
Mintavételi frekvencia
DA áramátalakító
HangszedŒ típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvencia visszaadás
Jel-zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Ugatás és nyávogás
(sebesség ingadozás)
Csatorna elválasztás
8-szoros oversampling
1 bites DAC rendszer
Astigma 3-sugaras
FélvezetŒ lézer
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
r
8
A Windows Media és a Windows logo
kereskedelmi védjegyek, illetve a
Microsoft Corporation regisztrált
védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
SzerzŒi jog
A szerzŒi jogi törvény alapján, a szerzŒi jog tulajdonosának
engedélye nélkül tilos az olyan szerzŒi jog által védett
anyagok másolása, terjesztése és kiadása, mint például a
zene, kivéve ha ez saját célú felhasználásra történik.
Ha a biztosíték kiég, akkor forduljon a kereskedŒjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz központhoz.
Figyelmeztetés
¡ Használjon ugyanolyan teljesítményı biztosítékot (15 A). HelyettesítŒ biztosíték vagy nagyobb teljesítményı biztosíték
használata, vagy a készülék közvetlen csatlakoztatása biztosíték nélkül tüzet okozhat vagy a készülék károsodását
eredményezheti. Ha a kicserélt biztosíték kiég, akkor forduljon a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz
központhoz.
Lopás elleni védelmi rendszer
Ez a készülék eltávolítható elŒlap lemezzel van felszerelve. Az elŒlap lemez eltávolításával a készülék teljesen mıködésképtelenné válik.
A fentiekben leírtak a 2004 decemberében végzett
vizsgálatainknak felelnek meg. Nincs garancia az MP3/WMA
lejátszására és kijelzésére.
MérhetŒ szint alatt
75 dB
Figyelmeztetés
¡ Az elŒlap lemez nem vízálló. Ne tegye ki víznek vagy
túlzott nedvességnek.
¡ Vezetés közben ne távolítsa el az elŒlap lemezt.
¡ Ne helyezze az elŒlap lemezt a mıszerfal tetejére vagy
olyan hely közelébe, ahol a hŒmérséklet túl magasra
emelkedhet.
¡ Ne érintse az elŒlap lemez és a fŒ egység érintkezŒit,
mivel ez gyenge elektromos érintkezést eredményezhet.
¡ Ha szennyezŒdés vagy más idegen anyag kerül az
érintkezŒkre, akkor törölje le tiszta és száraz törlŒruhával.
Eltávolítás
Beillesztés
1 Kapcsolja ki az egység fŒkapcsolóját.
2 Nyomja meg a [ ]-t. Az elŒlap lemez
1 Csúsztassa az elŒlap lemez bal oldalát a
kinyílik.
3 Húzza maga felé.
4 Helyezze be az elŒlap lemezt a tokjába.
helyére.
Frekvencia tartomány
Alkalmazható érzékenység
Sztereo elválasztás
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (S/N 30 dB)
35 dB (1 kHz-nél)
AM (MW)
Frekvencia tartomány
531 kHz – 1 602 kHz
Alkalmazható érzékenység 28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
Frekvencia tartomány
153 kHz – 279 kHz
Alkalmazható érzékenység 32 dB/µV (S/N 20 dB)
amíg egy kattanást nem hall.
Megjegyzések:
¡ A fejlesztés miatt a specifikációk és tervezés minden értesítés nélküli módosítás tárgyát képezik.
¡ Ennek a használati utasításnak némelyik ábrája vagy illusztrációja különbözhet az ön termékétŒl.
2
1
2
FM
2 Nyomja az elŒlap lemez jobb oldalát addig,
1
Nincs garancia
Óra kijelzés
Specifikációk
6
Kijelzett tételek
Megjegyzés: Apple HFS, UDF 1,50, Kevert módú CD és CD
extra nem támogatott.
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bit ráta: 32 k-320 kbps
VBR: Yes (Igen)
Mintavételi frekvencia:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bit ráta: 8 k-160 kbps
VBR: Yes (Igen)
Mintavételi frekvencia:
16, 22,05, 24 kHz
1
Fájl
Filekiválasztás
Selection
sorrendben
In
the order
–
y
q
Kijelzett információk
¡ MP3/WMA
Mappa neve
Fájl neve
(Ajánlott: “Az MP3/WMA fájlok készítésének emlékeztetŒ
pontjai” a jobb oldalra.)
In
the order
sorrendben
3
7
MP3
A lemez tisztítása
¡ Ajánlott annak a lehetŒségnek a minimalizálása, hogy
olyan lemezt készítsen, amelyen mind CD-DA és
MP3/WMA fájlok is vannak rögzítve.
¡ Ha CD-DA és MP3/WMA fájlok is vannak ugyanarra a
lemezre rögzítve, akkor lehet, hogy a dalokat nem lehet
a kívánt sorrendben lejátszani vagy néhány dalt
egyáltalán nem lehet lejátszani.
¡ Ha MP3 és MP3/WMA fájlokat is tárol ugyanazon a
lemezen, akkor a különféle adatokhoz használjon külön
mappát.
¡ Az MP3/WMA fájlokon kívül más fájlokat és szükségtelen
mappákat ne rögzítsen a lemezre.
¡ Az MP3/WMA fájl nevét a következŒ leírás szabályainak
megfelelŒen kell megadni és ennek minden egyes fájl rend-
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
autójának indító
1 Állítsa
kulcsát ACC vagy ON (be)
Az óra beállításra került.
Ha kereskedelmi CD-ket használ, akkor ezeknek a jobb oldalon
bemutatott jelzések valamelyikével kell rendelkeznie.
Némely szerzŒi jogilag védett zenei CD nem játszható le.
MP3/WMA fájlok rögzítése CD-re
Ez a készülék egy bonyolult eszköz, amely lézer
hangszedŒt alkalmaz ahhoz, hogy a kompakt diszkek
felületérŒl összegyıjtse az információt. A lézert
gondosan körülvették védŒlemezzel, ezért a sugár a
készüléken belül marad. Sohase próbálja meg
szétszedni a lejátszót, vagy megváltoztatni az
alkatrészeit, mivel lézersugárzás vagy veszélyes
feszültség érheti.
A mellékelt, illetve elŒírt alkatrészeket és a megfelelŒ
eszközöket használja a termék beszerelésekor. A mellékelt,
illetve elŒírt alkatrészektŒl eltérŒ alkatrészek használata a
készülék belsŒ károsodásához vezethet.
A hibás beszerelés balesetet, hibás mıködést vagy tüzet
eredményezhet.
❑ Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol erŒs
rezgésnek van kitéve vagy elhelyezése instabil.
❑ Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni,
akkor a beszerelés elŒtt ellenŒrizze a jármı
gyártójának figyelmeztetéseit és instrukcióit.
❑ Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek nem
akadályozzák a vezetést és a jármıbe történŒ be- és
kiszállást.
❑ Szigetelje le az összes szabadon lévŒ vezetéket,
hogy elkerülje a rövidzárlatot.
HangerŒ
Hangolás
Zeneszám választás
Gyors elŒre/gyors vissza
Ne szedje szét a készüléket és saját kezıleg
ne kíséreljen meg semmiféle változtatást
rajta.
❑ Az elŒírt alkatrészeket és eszközöket használja a
beszereléshez.
A készülék normálistól eltérŒ módon történŒ folyamatos
használata tüzet, elektromos áramütést vagy közlekedési
balesetet okozhat.
¡ A CD írók használatával (CD-R/RW meghajtók) készített a
CD-R/RW lemez lejátszásánál problémák adódhatnak, amelyek a rögzítés tulajdonságaival vagy lemez felszínének a
szennyezŒdésével, illetve karcolásával, stb. hozhatók
összefüggésbe.
¡ A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hŒfoknak
és a magas páratartalomnak, mint a zenei CD-k. Tartós
tárolásuk az autóban károsíthatja azokat és lehetetlenné
teszi lejátszásukat.
¡ A készülék némely CD-R/RW lemezt nem tud rendesen
lejátszani az író programok, CD írók (CD-R/ RW meghajtók)
és a lemezek összeférhetetlensége miatt.
¡ Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket, ha
a lemezírás nincs lezárva.
¡ Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket,
amelyek a CD-DA vagy az MP3/WMA adatoktól eltérŒ adatokat tartalmaz (Videó CD, stb).
¡ MielŒtt CD-R/RW lemezt használ, ellenŒrizze az arra
vonatkozó utasításokat.
Az itt meghatározottakon kívüli bármely
ellenŒrzés, beállítás vagy folyamat végrehajtása
veszélyes sugárzást eredményezhet.
Ezeknek a részeknek elzárása a készülék belsejének
túlmelegedését idézi elŒ és tüzet vagy más károsodást
okozhat.
❑ Sohase szerelje be a terméket olyan helyre, ahol
kilátást zavarja.
❑ Sohase ágaztassa el a feszültség kábelt más készülék
energiával való ellátására.
❑ A beszerelés és bekötés után, ellenŒriznie kell a többi
elektromos eszköz helyes mıködését.
Némítás
BAND/DISC UP
FigyelmeztetŒ címke
Ez a termék lézert használ.
❑ Ne zárja el a készülék levegŒzŒ nyílásait, illetve
hıtŒlemezeit.
Ha a jármı karosszériáját ki kell lyukasztania ahhoz, hogy a
terméket odaerŒsítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor
elŒbb ellenŒrizze a vezetékek elhelyezkedését, az üzemanyagtartály és az elektromos vezetékek elhelyezkedését.
Amennyiben lehetséges, akkor kívülrŒl fúrja a szükséges
lyukat.
MODE
VOL
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi ki,
akkor az füstöléshez, tızhöz vagy a készülék más
károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra, hogy ne
érje víz a készüléket autómosáskor vagy esŒs napokon.
❑ Tilos a termék beszerelése a légzsák fedŒburkolatára vagy olyan helyre, ahol a légzsák mıködését
akadályozhatja.
❑ A termék beszerelése elŒtt ellenŒrizze a
csŒvezetékeket, benzintartályt, elektromos
vezetékeket és más alkatrészeket.
mıködését. (EttŒl eltérŒ mıködtetés kizárva)
Mód (Forrás)
Bekötéskor, fordítson gondot arra, hogy a vezetékek ne
rongálódjanak meg. Óvja meg attól, hogy beszoruljanak a
jármı karosszériájába, csavarokba és mozgó alkatrészekbe,
mint például az ülés sínek. Ne sértse meg a szigetelŒ rétegét,
ne húzza, ne hajlítsa és ne csavarja a vezetékeket. Ne vezesse
Œket hŒ forrás közelében és ne helyezzen rájuk nehéz
tárgyakat. Ha a vezetéket éles fém éleken kell futtatnia, védje
a vezetékeket PVC szalaggal vagy hasonló védŒeszközzel
körbecsavarva.
❑ Ne használja a készüléket ott ahol víz, nedvesség
vagy por érheti.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit vagy azok
alkotórészeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés,
kormánykerék, pedálok, légzsák stb.) a termék vagy annak
tartozékainak a bekötéséhez vagy rögzítéséhez.
Megjegyzés a lemezekrŒl
Megjegyzés a CD/CD adattárolókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Használati utasítások
❑ Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a vezetékeket.
EllenkezŒ esetben a készülék belsŒ hŒmérséklete megnŒ,
amely füstöléshez, tızhöz és a készülék más károsodásához
vezethet.
❑ Soha ne használja gépkocsi biztonsági
berendezéseit a beszereléshez, földeléshez és más
hasonló funkciókhoz.
Figyelmeztetés
A termék helyes beszerelésének és bekötésének utasításaitól
való eltérés balesetet és tüzet eredményezhet.
❑ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy
túlzott hŒnek.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM
TARTÁSA AZ ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER
MÙKÖDÉSBE LÉPÉSÉT EREDMÉNYEZI, AMELY A JÁRMÙ
KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT
EREDMÉNYEZHET.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a bekötés
és beszerelés - rövidzárlat keletkezése miatt - elektromos
áramütést és sérülést okozhat. Számos személygépkocsi
elektromos biztonsági rendszerrel van felszerelve és ezeknél
különleges eljárást igényel az akkumulátor végpontjainak lecsatlakozatása.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük
tartsa meg a használati utasítást.
Tartozékok
Figyelmeztetés
ElsŒ bekapcsolás
PTY
DISP
❑ A termék beszelésénél és bekötésénél kövesse az
utasításokat.
ACC beállítás
5
❑ Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való
használtra tervezték.
❑ Ne használja a készüléket huzamosabb ideig úgy,
hogy a motor kikapcsolt állapotban van.
Óra beállítás
SCAN
4
Tartsa a hangerŒt megfelelŒ szinten, hogy vezetés közben
figyelni tudjon az útra és a közlekedési viszonyokra.
Általános
RANDOM
3
❑ A hangerŒt tartsa a megfelelŒ szinten.
Ez a kép fontos használati és beszerelési
utasításokra figyelmeztet. Az utasítások figyelmen
kívül hagyása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
FELNYITÁSAKOR LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet és tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében, a készüléket a
márkakereskedŒjével szereltesse be. A Panasonic nem vállal
felelŒsséget azokért a problémákért, amelyek a készülék
sajátkezı beszerelésébŒl erednek.
Lemez lejátszó
SCROLL
FIGYELMEZTETÉS
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Rádió
2
❑ A bekötés és beszerelés elvégzését kérje képzett
szervizbeli szakembertŒl.
Lézer termék
1
A címke jelzései és helyei.
A három modell
különbségei
MUTE/SQ
D·M
Ez a kép fontos használati és beszerelési
utasításokra figyelmeztet. Az utasítások figyelmen
kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
A készülék használatánál tartsa be következŒ
utasításokat.
Beszereléskor tartsa be következŒ utasításokat.
A készülék
tisztítása
SRC
CQ-C1321N
PUSH SEL
PWR
ER
LD
FO
L
E/TRACK
TUN
VO
BAND
APM
Magyar
Használati utasítások
Figyelmeztetés
használatát és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és
mıködtetésbŒl eredŒ esetleges veszélyekre a használati
utasításban képekkel illusztrált leírások találhatók. A képekhez
tartozó szöveges magyarázat alul található. Ahhoz, hogy a
használati utasítást és magát a készüléket helyesen tudja
kezelni, fontos, hogy tökéletesen megértse a képekkel
illusztrált leírások tartalmát.
Biztosíték
CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE
■ Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos
(Lopás elleni védelmi rendszer)
és egyéb alkotó részeire vonatkozó használati utasítást. Fontos
információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképpen
használhatja a készüléket biztonságosan és hatékonyan. A
Panasonic nem tehetŒ felelŒssé olyan problémákért, amelyek a
kézkönyv elŒírásainak be nem tartásából származnak.
ElŒlap lemez eltávolítása/beillesztése
■ MielŒtt használatba veszi a terméket, olvassa el a készülékre
Megjegyzés az MP3/WMA-ról
WMA MP3 CD lejátszó/rádióvevŒ készülék
ElŒkészület
Rádió (AM [LW/MW]/FM)
Hullámsáv
Frekvencia ElŒre beállítás száma
Kijelzés megváltoztatása
Nyomja meg [DISP]-t a kijelzés megváltoztatásához.
AM (LW/MW) mód:
Hullámsáv/frekvencia
4
5
6
[SRC] (Forrás)
forrásválasztás.
(ROCK) gyors és kemény hangzás:
kiemeli a basszust és a magas hangokat.
(POP) Széles tartományú és mély hangzás:
Mérsékelten emeli ki a basszus és a magas
hangokat.
(VOCAL) tiszta hangzás:
kiemeli a közép hangokat és kissé kiemeli a
magas hangokat.
fényki-
jelzés.)
Nem jön hang a bal,
jobb, elülsŒ vagy
hátsó hangszóróból
A jobb és bal
oldali hang
felcserélŒdött.
● EllenŒrizze, hogy a földelés helyesen
van-e bekötve.
● Állítsa be a balanszot és a fokozatos
lehalkítót.
● EllenŒrizze a bekötést.
● Kösse be a hangszórót helyesen.
Lemez lejátszó
Nincs hang vagy a
CD automatikusan
kidobódik.
Hang ugrálása,
gyenge a hang
minŒsége
E/TRACK
TUN
választáshoz.
Az elŒre
beállított
adatok
kitörlŒdtek
● Ha a feszültség csatlakozót vagy az
akkumulátort lecsatlakoztatja, akkor az
elŒre beállítás memória törlŒdik és a
készülék visszatér az eredeti gyári
beállításhoz.
Ha az AF mód aktív (
fénykijelzés), akkor a következŒ
funkciók állnak a rendelkezésére.
Mi az RDS?
Frekvencia zaj
Hibaüzenetek kijelzése
(A lemezt automatikusan kiadja.)
A lemez szennyezett, vagy fordítva van betéve.
● EllenŒrizze a lemezt.
¡ Ha a vétel gyenge, akkor a készülék automatikusan
ráhangol a jobb vételi viszonyokat nyújtó állomásra.
¡ Ha APM-met hajt végre, akkor csak RDS állomásokat
választja ki.
¡ Ha elŒre beállított állomást hív elŒ, a legjobb vételı
állomásokat automatikusan kiválasztja. (BSR Legjobb
Állomás Keresés)
Megjegyzések:
¡ Az AF érzékenység állítható.
¡ Az AF rendelkezésére álló tartomány beállítható.
(a “Funkció beállítások”)
TA (Közlekedési hírek)
(A lemezt automatikusan kiadja.)
A lemez karcolt.
● EllenŒrizze a lemezt.
Valamilyen ok miatt nem mıködik.
● Ha a normális mıködés nem állítható
helyre, akkor forduljon a kereskedŒjéhez,
vagy javítás érdekében forduljon a
legközelebbi szerviz központhoz.
● Tisztítsa meg a lemezt.
CQ-C1321N
APM
PWR
MUTE/SQ
1
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
REPEAT
D·M
PTY
TA/AF
[DISP] (Kijelzés)
váltja a képernyŒ
információit.
DISP
6
RDS mód:
Maximálisan 6 állomás állítható be, külön az AM (LW/MW),
FM1, FM2-nél, valamint az FM3-nál.
Az elŒre beállított állomások egyszerıen elŒhívhatók az [1]-tŒl
[6]-ig gombok megnyomásával.
Automata elŒre beállítás memória (APM)
Frekvencia beállítás
[TUNE ]]: Alacsonyabb
[TUNE []: Magasabb
Az elŒre beállított állomásra való hangolás érdekében
nyomja meg [1]-tŒl [6]-ig a megfelelŒ elŒre beállítás gombot.
AF (Alternatív frekvencia)
A WMA fájlok szerzŒi jogilag védettek lehetnek.
● A szerzŒi jog által védett fájlok nem
játszhatók le.
A lemez nem
dobatható ki
3
ElŒre beállított állomás választás
[SRC] (Forrás)
hangforrás kiválasztás.
[}] [{]
átugrasztja az elŒzŒ/következŒ mappára.
kijelzŒ
Mappa szám
Állomások kézi beállítása
1 Hangoljon az állomásra.
2 Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [1]-
1 Válasszon egy hullámsávot.
2 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább a
[BAND] (APM)-t.
Zeneszám
címe
Mappa
neve/Album*
Óra
Fájl neve/Címe,
mıvész*
Óra
Fájl szám
*ID3/WMA Címke be/ki
Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább a [3]-t.
kijelzett az album címe, a
dal címe és a mıvész
neve.
Megjegyzés:
¡ A szöveg görgetéséhez nyomja meg [3] (SCROLL) -t.
¡ Ha nincs információ a lemezen, akkor a “NO TEXT” kerül
kijelzésre.
¡ Ha 8 cm-es lemezt helyezett be és nem tudja kiadatni, akkor kapcsolja ki az autóján az ACC-t és utána kapcsolja be újra és nyomja
meg a [u] Eject (Kiadás)-t.
¡ Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemeznyílásba.
¡ Ha
kijelzŒ ég, ne helyezzen be lemezt.
¡ Tekintse meg a “Megjegyzés a lemezekrŒl” és a
“Megjegyzés az MP3/WMA-ról” címı részeket.
¡ Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezeket.
Véletlenszerı lejátszás
Mappa választás (MP3/WMA)
meg az [SRC]-t.
(egyet villan)
Megjegyzés: Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
Lejátszási idŒ
(Alapbeállítás)
kijelzett a mappa és a fájl
neve.
1 A lemez lejátszó kiválasztásához nyomja
Az állomások beállítása után a legjobb vételi viszonyt
nyújtó elŒre beállított állomások mindegyikét 5 másodpercig fogja (SCAN – Pásztázás). A pásztázás leállítására,
nyomja meg az [1]-tŒl [6]-ig gomb egyikét.
Lemez
címe
Lejátszási mód kijelzŒ
tŒl [6]-ig a megfelelŒ elŒre beállítás gombot.
Megjegyzés: Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
Normál
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
((Véletlenszerı)/(Pásztázó)/(Ismétlés))
kapcsolja az egyes lejátszási módokat be/ki.
(SCROLL)
Az információ görgetése a képernyŒn.
Ezzel a mıvelettel, a jó vétellel rendelkezŒ állomások
automatikusan tárolódnak az elŒre beállítás memóriában.
2
Nyomja meg a [{] / [}]-t.
Válassza ki a kívánt részt.
Szünet
Zeneszám/fájl választás
Nyomja meg a [BAND] (y / 5)-t.
Nyomja meg [6] / [7]-t.
Törléshez nyomja meg ismét.
Megjegyzés: Tartsa valamelyiket lenyomva a gyors
elŒre/gyors visszalépés érdekében.
Lemez lejátszó (CD-DA lemez):
ElŒzŒ/következŒ zeneszám
Lemez lejátszó (MP3/WMA lemez):
Mappa ismétlŒ lejátszása (MP3/WMA)
Az összes rendelkezésre álló dal (zeneszám/fájl) véletlenszerıen kerül lejátszásra.
Az aktuális mappa ismétlŒdik.
Nyomja meg [4] (RANDOM)-t.
Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [6]
(REPEAT)-ot.
Törléshez nyomja meg ismét.
Törléshez ismét nyomja meg.
Mappák véletlenszerı lejátszása (MP3/WMA)
Pásztázó lejátszás
Az aktuális mappán belül az összes rendelkezésre álló fájl
véletlenszerıen kerül lejátszásra.
Sorrendben minden egyes dalnak (zeneszámnak/fájlnak) az
elsŒ 10 másodperce kerül lejátszásra.
Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [4]
(RANDOM)-ot.
Nyomja meg a [5] (SCAN)-t.
Törléshez nyomja meg ismét.
Törléshez ismét nyomja meg.
Mappák véletlenszerı lejátszása (MP3/WMA)
IsmétlŒ lejátszás
A következŒ mappától kezdve sorrendben a mappában lévŒ
minden egyes fájlnak az elsŒ 10 másodperce kerül lejátszásra.
Az aktuális dal (zeneszám/fájl) ismétlŒdik.
Nyomja meg a [6] (REPEAT)-t.
Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [5]
(SCAN)-t.
Törléshez nyomja meg ismét.
¡ A TA beállítása azt eredményezi, hogy amikor elkezdŒdnek
a közlekedési hírek, akkor a készülék, bármilyen módban
van is, automatikusan rádió módba kapcsol és közlekedési
híreket kezdi el fogni. Amikor a rádió közlekedési hírei befejezŒdnek, a készülék visszatér az elŒzŒ módba. (TA
készenléti mód)
PTY (Program típus)
Ha a PTY mód aktív, akkor a következŒ funkciók állnak a
rendelkezésére.
Ha FM módban a TA aktív és csak a közlekedési információkat
kívánja hallgatni, akkor állítsa a hangerŒ szabályozót 0-ra.
Ha a közlekedési információk sugárzása elkezdŒdik, akkor a
hangerŒ a TA hangerŒ szintre vált. (a “Audio beállítás”)
[VOL] (HangerŒ)
érték kiválasztás az audio menüben.
(PUSH SEL) (Lenyomásra választás)
az audio menüben választja ki a
tételeket.
APM
SRC
PS (Program Szolgáltatás Neve)
Programok kereshetŒk az eredetileg beállított PTY alapján.
A frekvenciához hasonlóan a sugárzott állomás neve is
megjelenik.
A PTY kiválasztására a PTY módban nyomja
meg [1] - [6]-t.
EON (Kiemelt egyéb hálózat)
Az RDS információk az aktuális helyzetnek megfelelŒen
állandóan frissülnek.
EON-TA
Ha az elŒre beállított állomásra hangolva a program vétele
gyengévé válik, nyomja meg ismét ugyanazt az elŒre beállítást
jelzŒ gombot. Elindul a jobb vételt nyújtó, ugyanazon állomás
keresése.
Törléshez nyomja meg ismét ugyanazon elŒre beállítás
számának a gombját.
Magas szintı AF mıködési érzékenység.
Megjegyzés: A PI kereséshez, elŒször törölje a TA módot,
azután hajtsa végre a PI keresést.
CQ-C1321N
MUTE/SQ
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
REPEAT
TA/AF
6
[VOL]
kiválaszt egy értéket a funkció menüben.
(PUSH SEL) (Lenyomásra választás)
választ ki egy értéket a funkció
menüben.
D·M
1
2
3
4
5
6
Program Típus
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Tartalom
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
A [BAND] lenyomásával ugyanazon PTY-ben egy másik
állomás kereshetŒ.
Megjegyzés:
¡ Ha nincs megfelelŒ program típusú állomás, akkor a
“NONE” felirat jelenik meg.
¡ A kívánt PTY 5 másodpercre megjelenik.
¡ Az elŒre beállítás tartalma változtatható.
1 A PTY választáshoz nyomja meg a []]
beállítandó mód kiválasztásához
2 Anyomja
meg a [VOL] (PUSH SEL)-t.
vagy a [[]-t.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
2 Nyomja meg a [BAND]-t.
Megjegyzés:
¡ A keresés leállításához nyomja meg a [BAND] (SET)-t.
¡ Ha nincs megfelelŒ program típusú állomás, akkor a
“NONE” felirat jelenik meg.
ElŒre beállított PTY megváltoztatása
Kívánsága szerint az eredeti PTY beállítások
megváltoztathatóak.
1 Válassza ki a rögzítendŒ PTY-t.
2 Kövesse a közönséges rögzítési
mıveleteket. (a “Állomás beállítás” “Rádió
(AM [LW/MW]/FM)”-nél)
(Beállítási tartomány: –12 dB-tŒl +12 dB-ig 2 dBként, Alapbeállítás: 0 dB)
FM Mono
5
q : Jobb oldal hangsúlyozott
w : Bal oldal hangsúlyozott
FM helyi (Local)
AM helyi (Local)
FM
AM
A keresŒ hangolásnál csak a jó vételt nyújtó állomásokat
érzékeli.
(Alapbeállítás: OFF (ki))
(Alapbeállítás: OFF (ki))
(a “ElŒkészület”)
PTY
[DISP] (Kijelzés)
kilép a funkció
menübŒl.
DISP
MONO be
(
fénykijelzés.)
LOCAL ki
LOCAL be
(
fénykijelzés.)
LOCAL ki
LOCAL be
(
fénykijelzés.)
Állítsa OFF-ra (ki), ha az
autójának nincs ACC állása.
Állítsa ON-ra (be), ha az
autójának van ACC helyzete.
Régió
q : Növekszik
w : Csökken
TA/AF
MONO ki
FM
ACC kiválasztás
q : ElŒl hangsúlyozott
w : Hátul hangsúlyozott
6
járásával megegyezŒen vagy azzal ellentétesen.
A keresŒ hangolásnál csak a jó vételt nyújtó állomásokat
érzékeli.
(Alapbeállítás: OFF (ki))
q : Növekszik
w : Csökken
REPEAT
3 A beállításhoz forgassa a [VOL]-t az óramutató
Az FM sugárzó állomásról fogadott gyenge jelek esetén a
zajszint jelentŒsen csökken.
(Alapbeállítás: OFF (ki))
q : Növekszik
w : Csökken
RDS
(Alapbeállítás: OFF (ki))
Megjegyzés: Ha az REG módot OFF-ról (ki) ON-ra (be)
kapcsolja vagy fordítva, az AF mód automatikusan
bekapcsol.
PTY nyelv
RDS
A régión kívüli programokra a
frekvencia szintén
megváltozik.
A frekvencia csak a régión
belüli programokra változik
meg.
Angol
(Alapbeállítás: ENGLISH (Angol))
TA HangerŒ
beállítás
(Beállítási tartomány: 1-tól 40-ig, Alapbeállítás:
18)
SCAN
4
2 Nyomja meg [VOL] (PUSH SEL)-t a
q : Fel
w : Le
KülsŒ némító
LehetŒvé teszi a némítást a kihangosított
Panasonic navigációs rendszer használatakor vagy
ha telefon beszélgetés van folyamatban.
(Beállítási tartomány: 0 (nincs hang), 1 (15
fokozatú csökkentés), 2 (10 fokozatú csökkentés)
és OFF (változatlan), Alapbeállítás: 0)
RANDOM
3
beállítandó mód kiválasztásához.
Fokozatos lehalkító
(ElülsŒ-hátsó balansz)
(Beállítási tartomány: 15 szint egyenként.
Alapbeállítás CNT (közép))
SCROLL
Megjegyzés: Ha 7 másodpercnél tovább nem történik mıvelet az audio menüben, akkor a kijelzés visszatér az alaphelyzetbe.
beállításhoz forgassa a [VOL]-t az óramutató
3 Ajárásával
megegyezŒen vagy azzal ellentétesen.
Balansz
(Beállítási tartomány: 15 szint egyenként.
Alapbeállítás CNT (közép))
2
D·M
1 A funkció menü kijelzésére nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [VOL] (PUSH SEL)-t.
Magas hang
Keresés elkezdŒdik.
MUTE/SQ
1
Basszus
(Beállítási tartomány: –12 dB-tŒl +12 dB-ig 2 dBként, Alapbeállítás: 0 dB)
CQ-C1321N
SRC
[DISP] (Kijelzés)
kilépteti az audio menübŒl.
ER
LD
FO
L
PWR
PTY
DISP
HangerŒ
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás: 18)
VO
BAND
APM
Megjegyzés: Ha 7 másodpercnél tovább nem történik mıvelet az audio menüben (2 másodperc a FŒ hangerŒ
beállításban), akkor a kijelzés visszatér az alaphelyzetbe.
Részletes PTY választás
Program keresés PTY alapján
Az óra automatikusan beállítódik.
PI keresés (Program Azonosító Keresés)
ER
LD
FO
L
1
CT (Óra idŒ)
Ha vészhelyzeti bejelentés vételére kerül sor, az a képernyŒn
automatikusan kijelzésre kerül.
VO
BAND
PWR
A [DISP] (PTY)-t 2 másodpercnél tovább tartva kapcsolja a
PTY módot be és ki.
Az RDS egyéb funkciói
¡ Ha nem TP állomást fog vagy gyenge vételt nyújtó TP
állomásnál, a készülék a TP állomást automatikusan megkeresi és a TA módra történŒ rögtöni átváltással fogja.
¡ Ha állomáskeresést vagy APM-t hajt végre, akkor csak a TP
állomásokat választja ki.
Amikor egy RDS állomás AF hálózatára nincs szükség.
A [TA]-t lenyomva kapcsolja a TA-t be és ki.
PTY be/ki
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Alacsony szintı AF mıködési érzékenység. (Alapbeállítás)
Csak közlekedési információ (TA némítás)
1 Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL)-t az audio menü képernyŒn való kijelzésére.
Megjegyzés: PTY nyelve választható. (a “Funkció
beállítások”)
Az aktuális és más hálózati állomásokról származó közlekedési
hírek is foghatóak.
Az AF szint választásához tartsa 2 másodpercnél tovább
lenyomva a [TA] (AF)-t.
TA be/ki
¡ A fogott állomás PTY-je megjelenik.
¡ A PTY alapján tud programokat keresni.
Ha a TA mód aktív (
fénykijelzés), akkor a következŒ
funkciók állnak a rendelkezésére.
Funkció beállítások
Audio beállítás
TA (Közlekedési
Hírek)
Néhány FM állomás olyan plusz adatokat sugároz, amelyek
RDS kompatibilisek. Ilyen adatokat használva ez a
rádiókészülék hasznos funkciókat kínál.
A rendelkezésre álló RDS szolgáltatás régiókként változik.
Kérjük, értse meg, hogy amennyiben az Ön régiójában az RDS
szolgáltatás nem áll rendelkezésre, akkor a következŒ
szolgáltatások sem érhetŒk el.
Az RDS állomások vételével a következŒ funkciók állnak a
rendelkezésére.
EllenŒrzési pont
● Hangoljon egy másik, magas
hullámintenzitású állomásra.
● EllenŒrizze, hogy az antenna rögzítési
pontja megfelelŒen földelt-e.
ER
LD
FO
L
Normál
Törléshez ismét nyomja meg.
¡ A normálistól eltérŒ jelenségek jelentkezésekor ne használja a
készüléket, például, ha nincs hangja, vagy füstöl, vagy
kellemetlen szagot bocsát ki, mert ilyenkor tız vagy áramütés
fordulhat elŒ. Azonnal fejezze be a készülék használatát és forduljon a kereskedŒjéhez.
¡ Soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket, mert
annak elvégzése veszélyes.
Probléma
VO
BAND
SRC
Hullámsáv/frekvencia
Hasznos funkciók, mint pl. AF, TA, PTY elérhetŒk az RDS-sel (Rádió Adat Rendszer) rendelkezŒ területeken.
Figyelmeztetés
A fájl nem olvasható.
● EllenŒrizze a fájlt.
● Nyomja meg az [u]-t. Ha lemezt még
mindig nem adja ki, akkor forduljon a
legközelebbi Panasonic szerviz központhoz.
CT
Rádió Adat Rendszer (RDS) az FM adásoknál
● Helyezze be helyesen a lemezt.
● Tisztítsa meg a lemezt.
● A maximálisan megengedett dŒlés szög
30 fok.
● Rögzítse a készüléket.
A (y / 5) (Szünet/Lejátszás)
kapcsol a lejátszón a
szünet/lejátszás között.
PS (Program Szolgáltatás neve)
Válasszon állomást.
Megjegyzés: KeresŒ hangoláshoz bármelyiket 0,5
másodpercnél tovább tartsa lenyomva, majd engedje fel.
AF szint
Hang ugrálása
rezgés miatt
[TUNE ]] [TUNE []
A frekvencia le/fel. (KeresŒ hangoláshoz 0,5
másodpercnél tovább tartsa lenyomva, majd
engedje fel.)
PS
ElŒzŒ/következŒ fájl
AF (Alternatív frekvencia)
Zaj
[DISP] (Kijelzés)
a kijelzŒn lévŒ információ
megváltoztatása.
MP3/WMA mód kijelzés
fénykijelzés jelenik meg, ha a mappa
véletlenszerı/ismétlés/pásztázás be van kapcsolva.
PUSH SEL
Nincs hang
Nyomja meg az [SRC]-t a rádióforrás
kiválasztásához.
2 Nyomja meg [BAND]-t a hullámsáv
Rádió
● Kapcsolja ki a némító funkciót.
● EllenŒrizze a bekötést.
● A készülék bekapcsolása elŒtt várjon,
amíg a páralecsapódás eltınik.
DISP
PUSH SEL
Nincs
tápfeszültség
PTY
TA/AF
6
Megjegyzések:
¡ Ha több mint 5 másodpercig nincs mıvelet az SQ
kiválasztási módban, akkor a kijelzés visszatér az alaphelyzetbe.
¡ Az SQ beállításnál a basszus és a magas hang
befolyásolhatja egymást. Ha az ilyen hatás a hang
torzulását okozza, akkor állítsa be újra a basszust/magas
hangot vagy a hangerŒt.
Hibakeresés
● Indítsa el a motort. (Vagy fordítsa az indító
kulcsot ACC állásba.)
● EllenŒrizze a bekötést. (akkumulátor kábel,
feszültség kábel, földelŒ vezeték, stb.)
● Kiégett a biztosíték (Forduljon a legközelebbi
Panasonic szerviz központhoz).
● Kérje szakember segítségét a biztosíték
cseréjéhez.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy ugyanolyan
kapacitású biztosítékot használnak.
REPEAT
[1]-tŒl [6]-ig,
a rádió forrás elŒre beállított állomásait
választja és rögzíti az aktuális állomást. (2
másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
1
(FLAT) Sima frekvencia visszaadás:
egyik részt sem hangsúlyozza ki.
(Alapbeállítás)
Némítás
Közös
5
Lemez lejátszó (CD-DA lemez): Lemez lejátszó (MP3/WMA lemez):
Figyelmeztetés
hangtípusok közül választhasson (SQ):
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás: 18)
Tekerje a [VOL]-t.
EllenŒrzési pont
SCAN
4
Állomás beállítás
1
HangerŒ beállítás
Probléma
RANDOM
3
Az [SQ] 1 másodpercnél további lenyomása az SQ választási módot aktiválja.
Lemez lejátszó
EllenŒrizze és kövesse az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor ajánlott a
készülék elvitele a legközelebbi felhatalmazott Panasonic szerviz
központba. A terméket csak képzett szakember javíthatja. A készülék
ellenŒrzését és javítását bízza szakemberre. A Panasonic nem vállal
felelŒsséget semminemı olyan balesetért, amely a készülék
ellenŒrzésének elhanyagolásából vagy a vevŒ által házilag végzett
ellenŒrzésbŒl és javításból ered.
SCROLL
Az SQ egy olyan funkció, amellyel gombnyomásra a hallgatott zenéhez illŒ különbözŒ hangtípusokat tud elŒhívni.
Nyomja meg az [SRC]-t a hangforrás változtatásához.
Ha valami hibát tapasztal
2
[u] (Eject (Kiadás))
kiadja a lemezt.
CT
2 Nyomja meg az [SQ]-t, hogy a következŒ
Forrás kiválasztás
KI: Nyomja meg a [MUTE]-t ismét.
1
Hullámsáv/frekvencia
PUSH SEL
Tápfeszültség be: Nyomja meg a [SRC] (PWR)-t.
Tápfeszültség ki: 1 másodpercnél tovább
tartsa lenyomva a [SRC] (PWR)-t.
BE: Nyomja meg a [MUTE]-t. (
MUTE/SQ
SRC
A kijelzés megváltoztatásához nyomja meg [DISP]-t.
Lejátszási mód kijelzŒ
FM (nem RDS) mód:
SQ
Állítsa autójának indítókapcsolóját ACC vagy ON (be) helyzetbe.
Általános használat
PWR
PTY
DISP
[MUTE]
ki-/bekapcsolja a némítást.
(SQ)
kiválasztja ki a hang típust (SQ).
(1 másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
Tápfeszültség be/ki
Rádió
TA/AF
Kijelzés megváltoztatása
Zene (sáv) szám Lejátszási idŒ
E/TRACK
TUN
3
2
REPEAT
D·M
CD-DA mód kijelzés
Véletlenszerı, Ismétlés, Pásztázás
SCAN
CQ-C1321N
Lejátszó módban a [6] [7]
átugrasztja az elŒzŒ/következŒ
zeneszámra/fájlra.
Tartsa valamelyiket lenyomva a gyors
viszsza/gyors elŒre lépés érdekében.
Funkció menü
RANDOM
L
APM
PTY (Program Típus)
1
SCROLL
ER
LD
FO
Mıveleti folyamat
MUTE/SQ
SRC
BAND
D·M
Mıveleti folyamat
PWR
VO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
[SRC] (Forrás)
hangforrás választása.
(PWR) (Tápfeszültség)
ki-/bekapcsolja a tápfeszültséget.
ER
LD
FO
CQ-C1321N
E/TRACK
TUN
BAND
VO
L
Rádióforrás kijelzés
CT (Óra idŒ)
Lemez nyílás
a lemezt az írott oldalával felfelé helyezze
be.
Megjegyzések:
¡ ACC Be esetben lemez behelyezésekor a
készülék automatikusan bekapcsol.
¡ Olyan lemezt, amelyen mind CD-DA,
mind pedig MP3/WMA adatok is vannak,
nem lehet tökéletesen lejátszani.
E/TRACK
TUN
A távirányító érzékelŒje
az opcionális távvezérlŒ egységhez (CA-RC61EX).
fénykijelzés, ha az FM sztereo jelet fog.
Lejátszó kijelzŒje
[BAND]
hullámsávot választ a rádió forrásnál.
(APM) (Automata memória beállítás)
automata beállítást hajt végre a rádió forrásnál.
(2 másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
Audio menü
[VOL] (HangerŒ)
Lemez lejátszó
E/TRACK
TUN
Általános
Svéd
q : Növekszik
w : Csökken
Megjegyzés: Ha az elülsŒ-hátsó balansz (fader) elülsŒre van állítva, akkor a hátsó elŒerŒsítés lecsökken.
Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)
Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±)
bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla
●Przed montazæem sprawdz; dzia¬anie radia pod¬açczonego prowizorycznie
do anteny i g¬oóniko;w.
Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.
●Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
WMA MP3 CD Player/Receiver
CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE
z¬açcza innego nizæ ISO)
●Beszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával
ellenŒrizze a rádiót
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
●èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
BAND
APM
PWR
horyzontalny
0 – 30°
Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m
záporn˘m (–) pólem.
Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.
horizontálnû
0 – 30°
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
PUSH SEL
Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç
(dla z¬açcza innego nizæ ISO).
Wszystkie odizolowane przewody
zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.
Zajistûte uvolnûné kabely.
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
D·M
TA/AF
6
âe‰tina
Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.
PTY
DISP
(CQ-C1321NE)
Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+) pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.
vízszintes
0 – 30°
ÉÓËÁÓÌڇθ
0 – 30°
Instrukcja instalacji
Návod
vod k montáÏi
mont
Beszerelési utasítások
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(pro ne-ISO konektor)
0 – 30°
ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.
Zajistûte uvolnûné kabely.
Kizárólagosan 12 V-os akkumulátorról mıködik negatív
(–) földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén
csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT).
●Przestrzen; montazæowa
●MontáÏní prostor
●Rögzítés helye
●èÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê
(nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
53 mm
Magyar
(pro ne-ISO konektor)
êÛÒÒÍËÈ
●Kaçt montazæu od boku do boku :
od przodu do ty¬u :
●Úhel montáÏe
zleva doprava :
zpfiedu dozadu :
●Rögzítési szög
Két oldal irányban :
Hátsó elülsŒ irányban :
●ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË :
‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË :
Polska
Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/
Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
E/TRACK
TUN
Przed montazæem/Pfied instalací/
Beszerelés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
182 mm
4,5 mm – 6,0 mm
ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·‡Ú‡ÂË
Ò ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Í‡ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.
Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r.
Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a
âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.
DIdeiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és
a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek
ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q Ë
Ó·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û
·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5
mm {ÏÏ} ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡ ̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.
Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
Numer./â./
Szám./‹
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer./â./
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó Szám./‹
Kieszen; montazæowa
MontáÏní zásuvka
RögzítŒ keret
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ YEFX0217263
1
Âruba monta˝owa (5 mmø)
MontáÏní ‰roub (5 mmø)
RögzítŒ csavar (5 mmø)
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø)
1
Obramowanie
âelní rámeãek
Szegélylemez
é·‡ÏÎÂÌËÂ
Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó
1
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
TEXT
YEFC051001
P¬ytka zwalniania blokady
Odji‰Èovací destiãky
Zár kioldó lemez
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
*
Z¬açcze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
YEAJ02874
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
2
*
●Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
●Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
●MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293894C NT1104-3055
* ② i ⑤ stanowià komplet. (YEP0FZ5700) * ② a ⑤ tvofií sadu. (YEP0FZ5700)
* ② és ⑤ egy készletet alkot. (YEP0FZ5700) * ② Ë ⑤ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÍÓÏÔÎÂÍÚ. (YEP0FZ5700)
Printed in China
Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê
Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ostrze˝enie ● Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc;
pokaleczenia sieç.
● Wykonaj po¬açczenia elektryczne
przed rozpoczeçciem montazæu. Upozornûní ● PouÏívejte ochranné rukavice.
● Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû
1
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.
éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
2
Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q
Odegnij zaczepy montazæowe.
Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky.
RögzítŒ keret q behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítŒ füleket
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.
ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés ● Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt
a kábelek bekötése megtörtént. ● ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
● ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.
ÇÌËχÌËÂ
3
Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó
q
Odegnij odpowiednie zaczepy, aby
zamocowac; urzaçdzenie bez
Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak
jednotku na místû.
Hajlítsa ki a megfelelŒ
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
ᇄ˷‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍ
ÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁ
Á‡ÁÓ.
Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③
Zapojte napájecí kabel ③
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó ③ dugót
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ ③
Przymocowanie
q Przykreçc; s;rubeç monta˝owaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.
g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.
Pfiipevnûní hlavní
q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.
q
jednotky
w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do
pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.
A fŒ egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ
egységbe
w Rögzítse a tızfalhoz
e Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetŒt
äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó q ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.
·ÎÓ͇
w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
e Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.
1
Zdejmij p∏yteç czo∏owaç.
OdstraÀte ãelní panel.
Távolítsa el az elŒlap
lemez.
ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ
ÔË·Ó‡.
2
Zdejmij obramowanie ④.
OdstraÀte ãelní rámeãek
④.
Távolítsa el a
szegélylemezt ④.
ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌË ④.
3
Zwalnianie blokady
w
e
4
4
q
w
q
q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady t tak, aby us∏yszeç klikni´cie. w Pociaçgnij urzaçdzenie g¬o;wne.
Odji‰tûní západek
44
44
w
e
Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ej
Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
Rögzítés a tızfalhoz
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destiãky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
3mm
Clank!
Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vloÏky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
Wkreçt samogwintujaçcy (Opcja)
Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)
Csapoló csavar (opcionális)
ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)
Zadní destiãka (volitelné)
Hátsó szorító lemez (opcionális)
ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Gumowa podk¬adka (Opcja)
Gumová vloÏka (volitelné)
Gumi hüvely (opcionális)
êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w Ceownik
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w (znajdujaçcy sieç w samochodzie)
Zadní drÏák
(dodávan˘ s automobilem)
Hátsó rögzítŒ konzol
Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja) Do urzaççdzenia
(az autó tartozéka)
·estihranná matice (volitelné) K jednotce
ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Hatszögletı anyacsavar (opcionális) Az egységhez
(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)
òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË) ä ÔË·ÓÛ
Do urzaççdzenia
K jednotce
Az egységhez
ä ÔË·ÓÛ
Breekpunt
Znaãkovací bod
Nyomja de a fö
egységet.
MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍ
ÔÛÌÍÚa
5
5
6
Zak¬adanie obramowania ④
Instalace ãelní rámeãek ④
A szegélylemez ④ rögzítése
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl ④
Pod¬açczenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel visszakötése
èÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ
Ostrze˝enie
Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie
dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z
przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w
wentylacyjnych na urzaçdzeniu.
Upozornûní
Pokud tento pfiístroj instalujete do palubní
desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna
dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby
nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho
následnému po‰kození. Nezakr˘vejte
ventilaãní otvory na pfiístroji.
Figyelmeztetés
Ha ezt az egységet a mıszerfalba szereli
be, akkor annak érdekében, hogy elkerülje
a túlmelegedésbŒl származó károsodást
biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ
levegŒáramlást úgy, hogy a készülék
egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθ
ÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂ
ÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku
t, dokud neusly‰íte cvaknutí.
w Zatáhnout za hlavní
jednotku.
w
A zár kioldása
q Nyomja be a zár kioldó lemezt
t addíg amíg kattanást nem
hall.
w Húzza meg a fo egységet.
ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl
q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl
ÒÚÓÔÓÂÌËfl t ‰Ó ˘ÂΘ͇.
w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.
4
Wyciaçgnij urzaçdzenie
chwytajaçc je oburaçcz.
Vytáhnûte jednotku
obûma rukama.
Húzza kifelé a készüléket
mindkét kezével.
Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÔË·Ó.
Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Ostrze˝enie
Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;.
Upozornûní
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa
a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
ÇÌËχÌËÂ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)
1
3
2
Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym
centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku
Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.
Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel
rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg
a biztosíték cseréjét.
è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl
Í ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ».
çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.
Antena
Anténa
Antenna
ÄÌÚÂÌ̇
C1 :
(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)
Przewo;d t¬umienia zewneçtrznego
C3 :
(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(è‡‚.)
Do linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.
(Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/
(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowania
Gdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,
przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.
Kabel externího dálkového ovládaãe
Pokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením Ł
tohoto v˘robce zkontaktujte.
KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás
elŒtt forduljon a gyártóhoz.
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË
«è‡Ì‡ÒÓÌËÍ», ÒΉÛÂÚ ÔÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.
Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)
V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)
ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)
ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl
(Á‡‰ÌÂÂ)
A7 :
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje,
napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.
KülsŒ némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer (Navi Mute) némító
kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇
ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ»
ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.
(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)
Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáram
ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
ACC
A8 :
A
A
A
A
BATTERY 15A
A4 :
A
(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)
Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5 :
B
(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)
Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.
Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.
A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.
(Niebieski w bia¬e praçzæki)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny
Do silnika anteny (Maks. 100 mA) (Po¬açczenie to nie jest przeznaczone dla anteny uruchamianej prze¬açcznikiem)
Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény
K mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)
Kabel k ovládání relé zesilovaãe
K v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)
Motor antenna relé vezérlŒ kábel
Motor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)
ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.
Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)
A
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ
ä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl
Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)
ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ
ä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)
B7 :
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)
Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní prav˘ + (Fialov˘)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)
Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
IGN (zap¬on) lub ACC
(akumulator) napieçcie 12 V
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
áramforrás
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)
●Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi
A4
ISO.
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) ●Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
●W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone (❈)
taómaç izolacyjnaç.
Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B,
skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.
(❈)
-
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
feszültség
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
L
Upozornûní (konektor ISO)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B
●A feszültség csatlakozó tıelrendezése megfelel
az ISO standardnak
●Kérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek
elrendezése megfelel az ISO standardnak
●Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje
meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelŒen.
●Bekötés után, szigetelje a (❈)-al jelölt részt szigetelŒ
szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
A7
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ àëé)
Bez po¬açczenia
Îádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
ÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ Í‡ÒÌÛ˛
Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (❈), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚ
ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory.
Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více
Impedance: 4 - 8 Ω
●Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více
R
●ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W {ÇÚ} ËÎË ·ÓÎÂÂ
àÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 - 8 Ω {éÏ}
●ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
A4
(
●Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.
Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcej
Impedancja> 4 - 8 Ω
●Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej
●Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet 50 W vagy több
Impedancia: 4 - 8 Ω
●Az erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
(❈)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
- B4
B3 +
Pod¬açcz jak pokazano.
Proveìte zapojení následovnû.
A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.
åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.
●Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em
automobilu odpovídá normû ISO.
●U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch
a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.
Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä ●Po
zapojení odizolujte ãásti oznaãené (❈) pomocí
izolaãní pásky.
A4
A7
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte
IGN (zap¬on) lub ACC
instalaci pfiístroje s prodejcem.
(akumulator) napieçcie 12 V
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
BATTERY 15A
- B2
B1 +
Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ACC
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)
Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przedni prawy + (Szary)
Pfiední prav˘ + (·ed˘)
Jobb elülsŒ + (Szürke)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)
Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)
Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B
B
B
B
B
Przedni lewy + (Bia¬y)
Pfiední lev˘ + (Bíl˘)
Bal elülsŒ + (Fehér)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)
Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé
- B8
B8 :
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní lev˘ + (Zelen˘)
Bal hátsó + (Zöld)
ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)
Ostrze˝enie
●Nie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu
g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w
g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia
do g¬oónika wysokotonowego)
Upozornûní
●Nezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden
reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru)
Figyelmeztetés
●Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az
egyes hangszóró vezetékekre (kivéve ha magas
sugárzót csatlakoztat)
ÇÌËχÌËÂ
●çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ
̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)
●Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych
ze wspo;lnym przewodem masy.
●NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi
a spoleãn˘m zemnicím kabelem.
●Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert,
amelynek közös földeléses vezetéke van.
●ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,
Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement