Panasonic CQC1301NE, CQC1311NE, CQC1321NE Operating instructions

Panasonic CQC1301NE, CQC1311NE, CQC1321NE Operating instructions
Informace o bezpeãnosti
5
REPEAT
TA/AF
6
V˘straha
PTY
Upozornûní
DISP
Pokud by byl audio systém zapnut˘ po del‰í dobu, mohlo by dojít
k vybití baterie.
(CQ-C1321NE)
V˘straha
Pfii pouÏívání tohoto pfiístroje dodrÏujte ustanovení
následujících v˘strah:
❑ Pfii jízdû by fiidiã nemûl sledovat displej ani se systémem
provádût Ïádné operace.
Sledování displeje nebo provádûní operací se systémem odvádí
pozornost fiidiãe od dûní pfied vozidlem a mÛÏe zpÛsobit dopravní
nehodu. Pfiedtím, neÏ zaãnete sledovat displej nebo provádût operace se systémem vÏdy zastavte na bezpeãném místû a zatáhnûte
ruãní brzdu.
❑ PouÏívejte správn˘ pfiívod proudu.
Tento pfiístroj je urãen pro napájení bateriov˘m systémem o napûtí
12 V DC s uzemnûn˘m záporn˘m pólem. Nikdy nepouÏívejte k
napájení jiné bateriové systémy, zejména 24 V DC bateriové
systémy.
❑ ChraÀte diskovou mechaniku.
Nezasunujte Ïádné cizí pfiedmûty do otvorÛ v tomto pfiístroji.
❑ Nedemontujte ani neupravujte pfiístroj.
Nedemontujte ani neupravujte pfiístroj a nepokou‰ejte se ho sami
opravit. Pokud pfiístroj vyÏaduje opravu, zkontaktujte prodejce
nebo autorizované servisní stfiedisko Panasonic.
❑ NepouÏívejte pfiístroj, pokud není v pofiádku.
Pokud je pfiístroj pokaÏen˘ (nezapíná se, neoz˘vá se Ïádn˘ zvuk
apod.) nebo pokud je jinak ohroÏena jeho funkãnost (jsou v nûm
cizí pfiedmûty nebo voda, vychází z nûj koufi nebo zápach apod.),
okamÏitû ho vypnûte a zkontaktujte prodejce.
❑ Pojistku by mûl vymûÀovat kvalifikovan˘ pracovník servisu.
Pokud dojde ke spálení pojistky, odstraÀte pfiíãinu této poruchy a
nechte pojistku vymûnit kvalifikovan˘m pracovníkem servisu.
Nesprávná v˘mûna pojistky by mohla vést ke vzniku koufie, poÏáru
a k po‰kození zafiízení.
)6-56
&5,
!
TEXT
Instalaãní sada (YEP0FZ5700)
Odji‰Èovací destiãky
MnoÏství: 2
MontáÏní ‰roub
MnoÏství: 1 dát
Návod k montáÏi
(YEFM293894)
MnoÏství: 1
Záruãní list
MnoÏství: 1
MontáÏní zásuvka
(YEFX0217263)
MnoÏství: 1
âelní rámeãek
MnoÏství: 1
Poznámka:
¡ âíslo v závorkách pod názvem jednotliv˘ch dílÛ je ãíslo dílu pro údrÏbu a
servis.
¡ Pfiíslu‰enství a ãísla dílÛ pfiíslu‰enství
se v dÛsledku nov˘ch zlep‰ení mohou
mûnit bez pfiedchozího upozornûní.
¡ âelní rámeãek a montáÏní zásuvka jsou
z v˘roby namontované na hlavní jednotku pfiístroje.
Pfii zapojování elektroinstalace dávejte pozor, aby nedo‰lo k
po‰kození kabelÛ. Kabely se nesmí zachytit do karoserie vozidla,
‰roubÛ nebo pohybliv˘ch dílÛ, jako jsou napfiíklad vodicí li‰ty
sedadel. Netahejte za kabely ani je neoh˘bejte a nekruÈte. Neveìte
kabely podél zdrojÛ tepla ani na nû neumísÈujte tûÏké pfiedmûty.
Pokud kabel musíte vést pfies ostrou kovovou hranu, omotejte ho
izolaãní páskou nebo ho jinak ochraÀte.
❑ Nevystavujte pfiístroj vlivu pfiímého sluneãního svûtla
nebo nadmûrného tepla.
Mohlo by dojít ke zv˘‰ení teploty uvnitfi pfiístroje, coÏ mÛÏe vést ke
vzniku koufie, ohnû nebo k jinému po‰kození pfiístroje.
❑ NepouÏívejte pfiístroj tam, kde by byl vystaven vlivu vody,
vlhkosti nebo prachu.
Mohlo by to vést ke vzniku koufie, ohnû nebo k jinému po‰kození
pfiístroje. Zejména se ujistûte, Ïe pfiístroj nebude vystaven vlivu
vlhkosti v myãce nebo pfii de‰ti.
❑ Souãásti související s bezpeãností automobilu nikdy
nepouÏívejte pro potfieby instalace, uzemnûní a dal‰í
podobné funkce.
❑ Pfii montáÏi pouÏívejte specifikované souãásti a nástroje.
(YEFC051001)
MnoÏství: 1
Napájecí kabel
(YEAJ02874)
MnoÏství: 1
Pouzdro na snímateln˘
ovládací panel
(YEFA131839)
MnoÏství: 1
(CA-RC61EX)
❑ Z bezpeãnostních dÛvodÛ si nasaìte rukavice. Pfied
instalací se ujistûte, Ïe kabeláÏ jednotky je kompletnû
zapojena.
❑ Abyste zabránili po‰kození jednotky, nepfiipojujte k ní
silov˘ konektor do té doby, neÏ bude kabeláÏ kompletnû
zapojena.
❑ K jedné sadû reproduktorov˘ch kabelÛ nepfiipojujte více
neÏ jeden reproduktor (s v˘jimkou pfiipojení v˘‰kového
reproduktoru).
Dálkov˘ ovládaã (voliteln˘)
¡Tento návod k obsluze vysvûtluje funkce tlaãítek na hlavní jed-
(ATT)
Zapínání
PWR
MUTE
Ztlumení
VOL
Hlasitost
notce pfiístroje. (Ostatní funkce nejsou uvedeny.)
Poznámka: U Va‰eho prodejce mÛÏete zakoupit i dálkov˘ ovládaã
(volitelné pfiíslu‰enství). (CA-RC61EX)
ReÏim
(zdroj)
Pásmo
Pauza
MODE
PRG
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
Poznámky k diskÛm CD-R a CD-RW
Car Audio
Ladûní
V˘bûr stopy
Rychle vpfied/
Rychle vzad
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285609D NT1104-4055
Forma do âína
Poznámky k MP3/WMA
Poznámka: Software pro kódování a zapisování MP3/WMA
se s touto jednotkou nedodává.
Body, které je tfieba mít na pamûti pfii
vytváfiení souborÛ MP3/WMA
TEXT
Jak uchopit disk
¡ Pro vysoce kvalitní zvuk se doporuãuje vysoká pfienosová
rychlost a vysok˘ vzorkovací kmitoãet.
¡ Volba VBR (Promûnlivá pfienosová rychlost) se nedoporuãuje z dÛvodu nesprávného zobrazení doby pfiehrávání
a nebezpeãí pfieskakování zvuku.
¡ Kvalita zvuku pfiehrávání se li‰í v závislosti na podmínkách
kódování. Více podrobností viz uÏivatelská pfiíruãka va‰eho
kódovacího a zapisovacího softwaru.
NepouÏívejte disky nepravideln˘ch tvarÛ.
Nenechávejte disky na tûchto místech:
¡ Na pfiímém sluneãním svûtle
¡ PoblíÏ topení v automobilu
¡ Na pra‰n˘ch a vlhk˘ch místech
¡ Na sedadlech a na palubní desce
NepouÏívejte disky nepravideln˘ch tvarÛ.
¡ Pfii pfiehrávání nûkter˘ch diskÛ CD-R a CD-RW vypálen˘ch
na domácím poãítaãi mÛÏe dojít k problémÛm zpÛsoben˘m
technikou vypálení, prachem, otisky prstÛ, po‰krábáním
apod. na povrchu disku.
¡ Disky CD-R a CD-RW jsou ménû odolné vÛãi vysok˘m
teplotám a vysoké vlhkosti, neÏli bûÏné hudební disky.
Pokud je necháte po del‰í dobu v autû, mÛÏe dojít k jejich
po‰kození, a nebude moÏné je pfiehrávat.
¡ Nûkteré disky CD-R a CD-RW nelze pfiehrávat kvÛli nekompatibilitû vypalovacího softwaru, vypalovací mechaniky a
datov˘ch médií.
¡ Tento pfiehrávaã nedokáÏe pfiehrávat disky CD-R a CD-RW,
jejichÏ vypalování nebylo uzavfieno.
¡ Tento pfiehrávaã nedokáÏe pfiehrávat disky CD-R a CD-RW,
které obsahují jiná data, neÏli digitální stopy CD-DA nebo
soubory ve formátu MP3/WMA (Video CD, atd.)
¡ Pfii manipulaci s disky CD-R a CD-RW dodrÏujte tyto
pokyny.
Záznam souborÛ MP3/WMA na CD nosiãe
¡ Doporuãujeme Vám, abyste nevytváfieli disky, které
obsahují zároveÀ soubory CD-DA a soubory MP3/WMA.
¡ Pokud jsou soubory CD-DA zaznamenány na stejném
disku jako soubory MP3 nebo WMA, hrozí nebezpeãí, Ïe
skladby nebudou hrát v urãeném pofiadí nebo nûkteré z
nich dokonce vÛbec.
¡ Pfii ukládání dat MP3 a WMA na stejn˘ disk pouÏijte pro
kaÏd˘ typ tûchto dat jinou sloÏku.
¡ Na disk nezaznamenávejte jiné soubory neÏ MP3/WMA ani
nepotfiebné sloÏky.
¡ Název souboru MP3/WMA by se mûl doplÀovat podle níÏe
uveden˘ch pravidel a mûl by b˘t v souladu s pravidly
Kofienová
sloÏka
Root Folder
(Kofienov˘
adresáfi)
(Root Directory)
kaÏdého systému souborÛ.
¡ U nûkterého zapisovacího softwaru nebo CD nahrávacích
zafiízení moÏná narazíte pfii pfiehrávání souborÛ MP3/WMA
nebo zobrazování informací o souborech MP3/WMA na
problémy.
¡ KaÏdému souboru by mûla b˘t v závislosti na jeho formátu
pfiidûlena pfiípona ".mp3" nebo ".wma".
¡ Tato jednotka nemá funkci seznamu skladeb.
¡ Aãkoli jednotka podporuje nûkolikanásobn˘ záznam,
doporuãuje se jednorázové nahrávání disku.
Podporované systémy souborÛ
ISO 9660 úroveÀ 1/úroveÀ 2, roz‰ífiení Apple dle ISO 9660,
Joliet, Romeo
Poznámka: Mezi nepodporované systémy souborÛ patfií
Apple HFS, UDF 1,50, MIX reÏim CD a CD Extra.
Kompresní formáty
(Doporuãení: “Body, které je tfieba mít na pamûti pfii
vytváfiení souborÛ MP3/WMA” napravo.)
¡ MPEG 1 vrstva audio 3
Pfienosová rychlost:
32 k - 320 kbps
Promûnlivá pfienosová
rychlost: Ano
Vzorkovací kmitoãet:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 vrstva audio 3
Pfienosová rychlost:
8 k - 160 kbps
Promûnlivá pfienosová
rychlost: Ano
Vzorkovací kmitoãet:
16, 22,05, 24 kHz
¡ Windows Media
Audio Ver. 2, 8
Pfienosová rychlost:
64 k - 192 kbps
Promûnlivá pfienosová
rychlost: Ne
Vzorkovací kmitoãet:
32, 44,1, 48 kHz
2
q
e
3
w
5
Volba
sloÏky
Folder
Selection
V pofiadí
In the
order 1
–
Volba
souboru
File Selection
V pofiadí
In the
order
–
q
8
První zapnutí
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
8
Informace na displeji
Zobrazené poloÏky
¡ CD-TEXT
Název disku
¡ MP3 (ID3 tag)
Název alba
Název skladby
Titul/Jméno umûlce
¡ MP3/WMA
Název sloÏky
Název souboru
¡ WMA (WMA tag)
Název alba
Titul/Jméno umûlce
Zobrazitelné znaky
¡ Názvy souborÛ a sloÏek v souladu s normou kaÏdého
systému souborÛ. Podrobnosti viz návod k zapisovacímu
softwaru.
¡ Lze zobrazovat sadu znakÛ ASCII a zvlá‰tní znaky v kaÏdém
jazyce.
Poznámky:
¡ U nûkterého softwaru, ve kterém byly soubory formátu
MP3/WMA zakódovány, se znakové informace nebudou
moÏná zobrazovat.
¡ Nezobrazitelné znaky a symboly se zmûní na hvûzdiãku
( ).
Nemá-li zapalovací skfiíÀka va‰eho vozidla polohu ACC, nezapomeÀte zvolit OFF. NedodrÏení tohoto
pokynu by mohlo vést k vybití baterie.
Má-li zapalování vozidla polohu ACC, zvolte ON. (a
“Nastavení funkcí”) K dispozici jsou následující funkce:
(Implicitní nastavení: vypnuto)
¡ Pfii vloÏení disku se automaticky zapne napájení.
¡ Hodiny je moÏné zobrazit i v pfiípadû, Ïe je napájení vypnuté.
1Zvolte rádiov˘ reÏim AM. (a “Rádio (AM
[LW/MW]/FM)”)
CQ-C1311NE
CQ-C1301NE
Modrá
âerná
âerná
âervená
Pfiíprava
Barva tlaãítek/osvûtlení prostoru na disk âervená
: ACC je souãástí v˘bavy
zapalování vozidla.
[[]: posune nastavení o jednu hodinu dopfiedu.
[]]: posune nastavení o jednu hodinu dozadu.
5 Stisknûte tlaãítko [DISP].
Minuty blikají.
6 Nastavte minuty.
Minuty jsou zadané.
[[]: posune nastavení o jednu minutu dopfiedu.
[]]: posune nastavení o jednu minutu dozadu.
7 Stisknûte tlaãítko [DISP].
Dokonãeno
2 Stisknûte tlaãítko [DISP].
(zobrazení hodin)
3 PodrÏte tlaãítko [DISP] stisknuté po dobu
CQ-C1321NE
: ACC není souãástí v˘bavy
zapalování vozidla (implicitní
nastavení).
del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Hodina bliká.
Zobrazení hodin s vypnut˘m napájením
Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení. (ACC ON)
Displej je vypnut˘.
4 Nastavte hodinu.
Hodina je zadaná.
7
y
Tree 11 Strom
Tree 22 Strom
Tree 3 3 Strom
Tree 4 4
Strom
Strom
Tree
8 8
(Max.)
(max.)
Poznámka:
¡Tato jednotka poãítá sloÏky bez ohledu na pfiítomnost nebo
nepfiítomnost souborÛ MP3/WMA.
¡ Neobsahuje-li zvolená sloÏka Ïádné soubory MP3/WMA,
pfiehrají se nejbliωí soubory MP3/WMA v pofiadí
pfiehrávání.
¡ Pofiadí pfiehrávání se mÛÏe pfii pouÏití stejného disku u
jin˘ch MP3/WMA pfiehrávaãÛ li‰it.
¡ Pfii zobrazení názvu kofienové sloÏky se na displeji zobrazí
“ROOT”.
Loga Windows Media a Windows jsou
obchodní znaãky nebo registrované
obchodní znaãky spoleãnosti Microsoft
Corporation ve Spojen˘ch státech
a/nebo jin˘ch zemích.
Copyright
V souladu se zákony o autorsk˘ch právech je zakázáno
kopírovat, distribuovat a pfiedávat materiály, na které se
vztahuje autorské právo, bez souhlasu drÏitele takového
autorského práva s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy se tak ãiní pro
osobní potfieby.
Bez záruky
V˘‰e uvedené informace odpovídají na‰im zji‰tûním z prosince 2004. Nepfiedstavují Ïádnou záruku na schopnost
pfiehrávat a zobrazovat formát MP3/WMA.
Zobrazení hodin
Technické údaje
V˘robek, kter˘ jste si zakoupili, byl navrÏen tak, aby vyÏadoval minimální údrÏbu. Pro pravidelné ãi‰tûní jeho vnûj‰ího
povrchu pouÏívejte mûkk˘ hadfiík. Nikdy nepouÏívejte technick˘ benzín, fiedidlo ani jiná rozpou‰tûdla.
Napájení
Spotfieba proudu
Maximální v˘kon
Rozsah nastavení tónÛ
Impedance reproduktorÛ
V˘stupní napûtí pfiedbûÏného zesílení
V˘stupní impedance pfiedbûÏného zesílení
Rozmûry (‰ífika x v˘‰ka x hloubka)
Hmotnost
12 V DC (11 – 16 V DC), zku‰ební napûtí 14,4 V, negativní uzemnûní
Ménû neÏ 2,2 A (reÏim CD; 0,5 W 4 kanály)
50 W x 4 (pfii 1 kHz), ovladaã hlasitosti na maximum
Hluboké tóny: ±12 dB pfii 100 Hz, Vysoké tóny: ±12 dB pfii 10 kHz
4–8Ω
2,5 V (reÏim CD, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
178 x 50 x 160 mm
1,3 kg
Vzorkovací kmitoãet
âíslicovû analogov˘ konvertor
Typ snímání
Svûteln˘ zdroj
Vlnová délka
Frekvenãní odezva
Pomûr signálu a ‰umu
Celkové harmonické zkreslení
Pomalé a rychlé kolísání v˘‰ky tónu
Odstup kanálÛ
Osminásobné pfievzorkování
Jednobitov˘ systém s ãíslicovû analogov˘m konvertorem
Astigmatické se tfiemi paprsky
Polovodiãov˘ laser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Nedosahuje mûfiiteln˘ch mezní hranic
75 dB
Pokud dojde ke spálení pojistky, zkontaktujte prodejce nebo autorizované servisní stfiedisko Panasonic.
t
¡ Maximální poãet souborÛ: 999
¡ Maximální poãet souborÛ v jedné sloÏce: 255
¡ Maximální hloubka stromÛ: 8
¡ Maximální poãet sloÏek: 255 (vãetnû kofienové sloÏky)
Upozornûní
Tato provozní pfiíruãka je urãena pro 3 modely: CQ-C1321NE, CQ-C1311NE a CQ-C1301NE. Na v‰ech ilustracích v celé této
pfiíruãce je zobrazen model CQ-C1321NE, není-li uvedeno jinak. V následující tabulce jsou popsány rozdíly mezi v˘‰e uveden˘mi
3 modely.
y
Maximální poãet souborÛ/sloÏek
¡ Nikdy nepfiifiazujte koncovku názvu
souboru “.mp3” nebo “.wma” k souboru,
kter˘ není ve formátu MP3/WMA. Mohlo by
to mít za následek nejen vznik hluku
vycházejícího z reproduktoru, ale také
po‰kození va‰eho sluchu.
[SRC] (PWR: Napájení).
2 Stisknûte
Na displeji se objeví ukázkové zobrazení.
Poznámka: Pfiejete-li si zapnout napájení, aby se na displeji objevilo ukázkové zobrazení, stisknûte tlaãítko [SRC]
(PWR) a podrÏte jej pod dobu del‰í neÏ 4 vtefiiny (ACC ON).
r
¡ Doporuãená hodnota nastavení pfienosové rychlosti je “128
kbps or more” (128 kbps nebo vy‰‰í) a “fixed” (pevná).
¡ Doporuãená hodnota nastavení pfienosové rychlosti je “64
kbps or more” (64 kbps nebo vy‰‰í) a “fixed” (pevná).
¡ U souborÛ WMA nenastavujte atribut ochrany proti
kopírování, jinak tato jednotka nebude schopná soubor
pfiehrát.
Spoleãnost Panasonic Vás vítá do stále se rozrÛstající rodiny uÏivatelÛ na‰ich elektronick˘ch v˘robkÛ.
SnaÏíme se poskytnout Vám ve‰keré v˘hody ‰piãkov˘ch elektronick˘ch a mechanick˘ch zafiízení vyroben˘ch z peãlivû vybíran˘ch souãástí a sestaven˘ch lidmi, ktefií jsou hrdí na reputaci, kterou jejich práce pfiinesla na‰í spoleãnosti. Jsme si jisti, Ïe tento pfiístroj Vám poskytne mnoho hodin
zábavy a Ïe poté, co se seznámíte s jeho kvalitou a spolehlivostí, budete i Vy py‰ní na to, Ïe jste se stali ãleny na‰í rodiny.
Vlastnosti
Barva displeje
nebo ON.
Hodiny pouÏívají 24-hodinov˘ systém.
Poznámky:
¡ AÏ se na displeji objeví “NO CT”, nastavte hodiny.
¡ Pokud jednotka pfiijme vysílání rádiov˘ch datov˘ch
sluÏeb v reÏimu FM, nastaví se hodiny díky ãasové
sluÏbû automaticky.
¡ Chcete-li rychle pfiecházet mezi ãísly, stisknûte a
podrÏte tlaãítko []] nebo [[].
6
MP3
WMA
<·patnû>
Nenalepujte na disky Ïádné ‰títky.
Pfii psaní na ‰títek kompaktního disku nepouÏívejte
kuliãková pera ani jiná pera s ostr˘mi hroty.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
Pfiedtím, neÏ zaãnete ãíst tuto pfiíruãku
Pofiadí volby sloÏek / Pofiadí pfiehrávání souborÛ
4
V‰eobecnû
Poti‰tûnou stranou nahoru
<Správnû>
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
MontáÏní celek kazetové
jednotky (horní strana v
jednotce)
Modely
[DISP] (Displej).
3 Stisknûte
Ukázkové zobrazení z displeji zmizí a jiÏ se neobjeví.
Upozornûní
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ÚdrÏba
1
Disk otfiete such˘m, mûkk˘m hadfiíkem, rovn˘m pohybem od stfiedu k
okraji.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
❑ Úhel montáÏe
Pfiístroj by mûl b˘t nainstalován v horizontální poloze, s pfiední
stranou zvednutou v pfiimûfieném úhlu (maximálnû 30°).
UÏivatel musí poãítat s tím, Ïe v nûkter˘ch státech existují omezení
vztahující se k místu montáÏe audio systému v automobilu.
Dal‰í podrobnosti zjistíte od Va‰eho prodejce.
ACC
ON
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
Neprovádûjte montáÏ na ‰ikmé nebo tvarované plo‰e. Pokud
pfiístroj není nainstalován pevnû, mÛÏe bûhem fiízení automobilu
spadnout, coÏ mÛÏe vést k dopravní nehodû nebo ke zranûní.
❑ Nikdy neinstalujte pfiístroj na místo, kde by pfiekáÏel ve
v˘hledu z vozidla.
❑ Nikdy nerozdvojujte pfiívodní kabel, abyste s ním napájeli i
jiné zafiízení.
❑ Po montáÏi a po zapojení elektroinstalace zkontrolujte, zda
ostatní elektrické pfiístroje a zafiízení fungují správnû.
âi‰tûní disku
Tato jednotka je velice sofistikované zafiízení, které s
pouÏitím laserového snímání získává informace z
povrchu kompaktních diskÛ. Laser je peãlivû odstínûn,
takÏe jeho paprsky neunikají ven z plá‰tû jednotky.
Proto se nikdy nepokou‰ejte pfiehrávaã rozebírat nebo
upravovat jakékoli jeho ãásti, protoÏe by mohlo dojít k
ozáfiení laserov˘mi paprsky nebo styku s
nebezpeãn˘m napûtím.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
❑ Neinstalujte pfiístroj tam, kde by byl vystaven siln˘m
vibracím nebo by byl nestabilní.
Pokud pfii upevÀování pfiístroje a jeho souãástí musíte udûlat zásah
do karoserie vozidla, nejprve zkontrolujte, kudy vedou svazky
kabelÛ, kapalinové rozvody a elektroinstalace, kde je umístûna
palivová nádrÏ atd. Poté udûlejte otvor do karoserie zvenku, pokud
je to moÏné.
¡ Nedot˘kejte se spodní strany disku.
¡ Disk se nesmí po‰krábat.
¡ Neoh˘bejte disk.
¡ Pokud disk nepouÏíváte, uloÏte ho do krabiãky nebo do pouzdra.
Jednotku sami nerozebírejte ani se nepokou‰ejte provádût jakékoli její úpravy.
Zakrytí tûchto míst mÛÏe zpÛsobit pfiehfiívání pfiístroje a vznik
poÏáru nebo jinou ‰kodu.
❑ Je zakázáno instalovat jakékoli souãásti pfiístroje na kryt
airbagu nebo na místa, kde by souãásti pfiístroje
pfiekáÏely roztaÏení airbagu.
❑ Pfied zapoãetím instalace pfiístroje zkontrolujte, kudy
vedou kapalinové rozvody a elektroinstalace, kde je
umístûna palivová nádrÏ, apod.
Pokud pouÏíváte komerãnû vyrobené disky, musí b˘t
oznaãeny jednou ze znaãek uveden˘ch napravo.
Nûkteré hudební disky s ochranou proti kopírování
nebude moÏné pfiehrávat.
Provádûní operací, nastavení nebo postupÛ, které
se li‰í od tûch uveden˘ch v této pfiíruãce, mÛÏe
mít za následek nebezpeãné ozáfiení.
Pfii montáÏi pfiístroje pouÏívejte dodané nebo specifikované
souãásti a pfiíslu‰né nástroje. Pokud byste pouÏili jiné neÏ dodané
nebo specifikované souãásti, mohlo by to vést k vnitfinímu
po‰kození pfiístroje. Nesprávná instalace pfiístroje mÛÏe vést k
nehodû, poruchovému provozu nebo ke vzniku poÏáru.
klíã v zapalování
1 Otoãte
svého vozu do polohy ACC
V˘straÏn˘ ‰títek
Tento v˘robek pouÏívá laserov˘ paprsek.
❑ Nezakr˘vejte vûtrací otvory ani chladící desku pfiístroje.
NepouÏívejte souãásti související s bezpeãností automobilu
(palivová nádrÏ, brzdov˘ systém, pérování, pedály, airbag, atd.)
pro zapojení elektroinstalace nebo pro upevnûní tohoto v˘robku
nebo jeho pfiíslu‰enství.
Poznámky k diskÛm
Poznámky k diskÛm CD (CD-R, CD-RW, CD-ROM)
Pfiíslu‰enství
: YEFM285608)
: YEFM285609)
: YEFM285610)
: YEFM285611)
Pokud byste pfied instalací kabel od záporného (–) pólu baterie
neodpojili, mohlo by dojít k úrazu elektrick˘m proudem.
U nûkter˘ch automobilÛ vybaven˘ch elektronick˘m bezpeãnostním
systémem vyÏaduje odpojení baterie speciální postup.
NEDODRÎENÍ TOHOTO POSTUPU MÒÎE ZPÒSOBIT
NEÚMYSLNOU AKTIVACI ELEKTRONICKÉHO BEZPEÂNOSTNÍHO
SYSTÉMU, COÎ MÒÎE VÉST K PO·KOZENÍ AUTOMOBILU NEBO K
ZÁVAÎNÉMU AÎ SMRTELNÉMU ZRANÙNÍ.
❑ Dávejte pozor, aby nedo‰lo k po‰kození kabelÛ.
❑ Pfied instalací pfiístroje v automobilu vybaveném
airbagem (airbagy) zkontrolujte v˘strahy a upozornûní
dané v˘robcem automobilu.
❑ Zajistûte, aby kabely nepfiekáÏely pfii fiízení nebo pfii nastupování a vystupování z vozidla.
❑ V‰echny odkryté ãásti vodiãÛ odizolujte, aby nedo‰lo ke
zkratu.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
(Polska
(âe‰tina
(Magyar
(êÛÒÒÍËÈ
❑ Pfied zapoãetím instalace odpojte kabel od záporného (–)
pólu baterie.
NedodrÏení tûchto pokynÛ pfii montáÏi a zapojení elektroinstalace
pfiístroje by mohlo vést k nehodû nebo ke vzniku poÏáru.
Pokud byste tato zafiízení pouÏívali i za abnormálních provozních
podmínek, mohlo by to vést ke vzniku poÏáru, k úrazu elektrick˘m
proudem nebo k dopravní nehodû.
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
Návod k obsluze
Pfii instalaci tohoto pfiístroje dodrÏujte následující pokyny:
Upozornûní
❑ Pfii montáÏi a zapojení elektroinstalace pfiístroje dodrÏujte
tyto pokyny.
Nastavení ACC
SCAN
4
❑ Tento pfiístroj je urãen v˘hradnû pro pouÏití v automobilech.
❑ Nenechávejte pfiístroj zapnut˘ po del‰í dobu, pokud je
motor vypnut˘.
Nastavení hodin
RANDOM
3
Bûhem fiízení hlasitost pfiíli‰ nezesilujte, abyste dostateãnû sly‰eli
zvuk okolního provozu.
V‰eobecnû
SCROLL
Instalace tohoto pfiístroje vyÏaduje zvlá‰tní odbornost a zku‰enosti.
Aby byla zaji‰tûna maximální bezpeãnost, pfiístroj by mûl nainstalovat pfiímo prodejce. Spoleãnost Panasonic nezodpovídá za
problémy vypl˘vající z instalace, kterou provedete sami.
V˘straha
¡ PouÏívejte pojistky se stejnou klasifikací (15 A). Pokud byste pouÏili jinou pojistku nebo dokonce Ïádnou pojistku, mohlo
by dojít ke vzniku poÏáru nebo k po‰kození pfiístroje. Pokud se i novû vymûnûná pojistka spálí, zkontaktujte autorizované
servisní stfiedisko Panasonic.
Systém proti krádeÏi
Tato jednotka je vybavena snímateln˘m ãelním panelem. Po sejmutí tohoto ãelního panelu je jednotka zcela neschopná provozu.
Pfiehrávaã
kompaktnich diskÛ
2
Tento piktogram Vás upozorÀuje na dÛleÏité provozní a
instalaãní pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe vést
ke zranûní nebo k po‰kození zafiízení.
P¤I OTEV¤ENÍ PLÁ·Tù BUDE UNIKAT LASEROVÉ
ZÁ¤ENÍ. NEDÍVEJTE SE P¤ÍMO DO LASEROVÉHO
PAPRSKU.
Upozornûní
¡ Tento ãelní panel není odoln˘ proti pÛsobení vody.
Nevystavujte jej proto jejím úãinkÛm ani úãinkÛm pfiíli‰
vysoké vlhkosti.
¡ Nesnímejte ãelní panel bûhem fiízení.
¡ NeumisÈujte ãelní panel na pfiístrojovou desku ani v její
blízkosti, protoÏe na tûchto místech dosahuje teplota
vysok˘ch hodnot.
¡ Nedot˘kejte se kontaktÛ na ãelním panelu ani na hlavní
jednotce, protoÏe by to mohlo mít za následek ‰patnou
elektrickou vodivost.
¡ V pfiípadû zanesení kontaktÛ neãistotou nebo jin˘mi cizími
látkami je oãistûte ãist˘m such˘m hadfiíkem.
Sejmutí
Nasazení
1 Vypnûte napájení.
2 Stisknûte tlaãítko [
1 NasuÀte levou stranu ãelního panelu na
]. âelní panel se
odklopí.
3 Zatáhnûte za nûj smûrem k sobû.
4 UloÏte ãelní panel do pouzdra.
Frekvenãní rozsah
VyuÏitelná citlivost
Stereo odstup
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (odstup signálu a ‰umu 30 dB)
35 dB (pfii 1 kHz)
AM (MW)
Frekvenãní rozsah
VyuÏitelná citlivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (odstup signálu a ‰umu 20 dB)
AM (LW)
Frekvenãní rozsah
VyuÏitelná citlivost
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (odstup signálu a ‰umu 20 dB)
místo.
2 Zatlaãte na prav˘ konec ãelního panelu tak,
abyste usly‰eli cvaknutí.
Poznámka:
¡ Z dÛvodu moÏn˘ch vylep‰ení je zmûna technick˘ch údajÛ a konstrukce vyhrazena bez pfiedchozího upozornûní.
¡ Nûkteré obrázky a ilustrace v této pfiíruãce se mohou li‰it od v˘robku, kter˘ jste si zakoupili.
2
1
1
2
FM
Rádio
1
❑ UdrÏujte hlasitost na vhodné úrovni.
LASEROV¯ V¯ROBEK T¤ÍDY 1
UPOZORNùNÍ
❑ MontáÏ a zapojení elektroinstalace by mûl provádût kvalifikovan˘ pracovník servisu.
Laserov˘ v˘robek
MUTE/SQ
SRC
Pfii pouÏívání tohoto pfiístroje dodrÏujte ustanovení
následujících upozornûní:
Identifikaãní ‰títky a jejich umístûní
Pfii instalaci tohoto pfiístroje dodrÏujte ustanovení
následujících upozornûní:
Rozdíly mezi 3 modely
PWR
D·M
Upozornûní
âi‰tûní jednotky
PUSH SEL
E/TRACK
TUN
CQ-C1321N
APM
Tento piktogram Vás upozorÀuje na dÛleÏité provozní a
instalaãní pokyny. NedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe vést
k závaÏnému nebo smrtelnému zranûní.
na potenciální nebezpeãí vypl˘vající z nesprávného zapojení kabelÛ a
z nesprávné obsluhy pfiístroje. V˘znam tûchto piktogramÛ je uveden
níÏe. Pro správné pouÏívání audio systému a tohoto návodu je
dÛleÏité, abyste se s v˘znamem piktogramÛ seznámili.
Pojistka
BAND
ER
LD
FO
L
■ V tomto návodu jsou pouÏity piktogramy, které Vás mají upozornit
Poznámkas k MP3/WMA
VO
systému Va‰eho auta pouÏívat, pfieãtûte si pozornû v‰echny návody
k jejich obsluze. Návody obsahují informace o bezpeãném a efektivním pouÏívání Va‰eho audio systému. Spoleãnost Panasonic
nepfiejímá Ïádnou zodpovûdnost za problémy vypl˘vající z nedodrÏení instrukcí uveden˘ch v tomto manuálu.
(Systém proti krádeÏi)
Návod k obsluze
âe‰tina
CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE
■ Pfiedtím, neÏ zaãnete tento pfiístroj a v‰echny ostatní souãásti audio
Sejmutí/Nasazení ãelního panelu
Pfiehrávaã CD/MP3/WMA s rádiem
Pfiíprava
1
Tlaãítkem [MUTE]
se zapíná a vypíná ztlumení.
Tlaãítkem (SQ)
(SQ) se volí typ zvuku (SQ).
(Stisknûte jej a podrÏte po dobu del‰í neÏ 1 vtefiina.)
Zap/Vyp napájení
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj)
se volí zdroj zvuku.
Poznámky:
¡ Neprovedete-li v reÏimu volby SQ Ïádnou operaci po
dobu del‰í neÏ 5 vtefiiny, vrátí se displej do normálního
reÏimu.
¡ Nastavení SQ, hlubok˘ch tónÛ a vysok˘ch tónu se
vzájemnû ovlivÀují. ZpÛsobí-li takov˘ vzájemn˘ vliv
zkreslení audio signálu, proveìte nové nastavení
hlubok˘ch/vysok˘ch tónÛ nebo hlasitosti.
Z levého, pravého,
pfiedního nebo zadního
reproduktoru není
sly‰et Ïádn˘ zvuk.
Zvuk vycházející z
levého a pravého
reproduktoru je
obrácen˘.
uzemnûní.
● Nastavte ovládací prvky vyváÏení a
prolínání zvuku.
● Zkontrolujte kabeláÏ.
● Zapojte správnû kabel reproduktoru.
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
Není sly‰et Ïádn˘
zvuk nebo se disk
automaticky
vysouvá.
Zvuk pfieskakuje
nebo má nízkou
kvalitu.
● Pfii odpojení silového konektoru nebo
baterie se pamûÈ s pfiednastaven˘mi
daty vrátí do pÛvodního nastavení z
v˘robního závodu.
Následující funkce jsou k dispozici, je-li aktivní reÏim (
svítí).
Nelze
vysunout disk.
¡ Pokud se podmínky pro pfiíjem signálu zhor‰í, automaticky
se naladí stanice s lep‰ími podmínkami pro pfiíjem signálu.
¡ Pfii provádûním operace APM se volí pouze stanice RDS.
¡ Pfii vyvolání pfiednastavené stanice se automaticky zvolí
stanice s nejlep‰ím signálem. (BSR Best Stations
Research – Vyhledání nejlep‰ích stanic)
Poznámky:
¡ Citlivost AF lze nastavit.
¡ Dostupn˘ rozsah AF lze nastavit. (a “Nastavení funkcí”)
TA (Traffic Announcement – Dopravní hlá‰ení)
Následující funkce jsou k dispozici, je-li aktivní reÏim (
svítí).
¡ V pfiípadû, Ïe pfiijímaná stanice není stanice TP, a také v
pfiípadû, Ïe to stanice TP je, ale její pfiíjem je slab˘, se pfii
zapnutí reÏimu TA automaticky vyhledá jiná stanice TP a
bude pfiijato její vysílání.
¡ Pfii vyhledávání stanice nebo provádûní operace APM se
volí pouze stanice TP.
(Disk se automaticky vysouvá.)
Disk je po‰krában˘.
● Zkontrolujte disk.
Z nûjakého dÛvodu není jednotka
provozuschopná.
● Nedojde-li k obnovení normálního
provozu, spojte se s va‰ím prodejcem
nebo nejbliωím servisním stfiediskem za
úãelem provedení potfiebn˘ch oprav.
● Oãistûte disk.
● Stisknûte tlaãítko [u]. Pokud se disk
ani teì nevysune, kontaktujte nejbliωí
autorizované servisní stfiedisko
Panasonic.
[TUNE ]]: Niωí
[TUNE []: Vy‰‰í
Chcete-li naladit nûkterou z pfiednastaven˘ch stanic,
stisknûte odpovídající pfiednastavené tlaãítko [1] aÏ [6].
AF (Alternativní frekvence)
(Disk se automaticky vysouvá.)
Disk je ‰pinav˘ nebo je vzhÛru nohama.
● Zkontrolujte disk.
Soubor WMA mÛÏe mít autorskou
ochranu.
● Soubory s autorskou ochranou nelze
pfiehrávat.
SCAN
3
4
5
2
REPEAT
PTY
TA/AF
Tlaãítkem [DISP] (Display –
Displej )
se pfiepíná zobrazení informací na displeji.
DISP
6
ReÏim RDS:
PS (Název programové sluÏby)
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj)
se volí zdroj zvuku.
ukazatel
Tlaãítkem (RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
se zapínají/vypínají jednotlivé reÏimy
pfiehrávání.
Tlaãítkem (SCROLL) se roluje informacemi
zobrazen˘mi na displeji.
Pásmo/frekvence
Automaticky pfiednastavená pamûÈ (APM)
Nastavení frekvence
Volba pfiednastavené stanice
Zobrazují se chybová hlá‰ení.
Jednotka není schopna naãíst soubor.
● Zkontrolujte soubor.
● Maximální pfiípustn˘ úhel naklonûní je
30°.
● Jednotku bezpeãnû upevnûte.
3
Poznámka: PodrÏte jedno z tlaãítek po dobu del‰í neÏ
0,5 vtefiiny a uvolnûte jej pro ladûní s vyhledáváním.
Tlaãítky [}] [{]
se pfiechází na pfiedcházející/následující sloÏku.
Ukazatele reÏimu pfiehrávání
Zobrazení reÏimu MP3/WMA
v pfiípadû zapnutí náhodného
pfiehrávání/opakování/prohledávání sloÏky.
âíslo sloÏky
âíslo souboru
Po provedení této operace se stanice s dobr˘m signálem automaticky uloÏí v pfiednastavené pamûti.
1 Zvolte pásmo.
2 Stisknûte tlaãítko [BAND] (APM) a podrÏte
Ruãní pfiednastavení stanic
1 Nalaìte nûjakou stanici.
2 Stisknûte jedno z pfiednastaven˘ch tlaãítek
(jednou blikne)
jej stisknuté po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Vysílání kaÏdé z pfiednastaven˘ch stanic s nejlep‰ím
signálem je po jejich pfiednastavení (SCAN) pfiijímáno po
dobu 5 vtefiin. Chcete-li prohledávání zastavit, stisknûte
jedno z tlaãítek [1] aÏ [6].
Poznámka: Nové stanice pfiemaÏou stávající uloÏené stanice.
Poznámka: Nové stanice pfiemaÏou stávající uloÏené stanice.
1
2
Zvolte poÏadovanou ãást disku.
ÚroveÀ AF
Chcete-li zvolit úroveÀ AF, stisknûte tlaãítko [TA] (AF) a
podrÏte jej po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Nízká úroveÀ provozní citlivosti AF (implicitní
nastavení)
¡ Je-li jednotka v jiném reÏimu, potom se pfii zapnutí TA automaticky pfiepne na rádiov˘ reÏim a jakmile zaãne dopravní
hlá‰ení, pfiepne se toto hlá‰ení do reproduktorÛ. Po
skonãení rádiového hlá‰ení se jednotka vrátí do
pfiedcházejícího reÏimu. (Pohotovostní reÏim TA)
PTY (Programme Type – Typ programu)
Následující funkce jsou k dispozici, je-li aktivní reÏim PTY.
¡ Na displeji se objeví PTY pfiijímané stanice.
¡ Existuje moÏnost vyhledávat programy podle PTY.
Pouze dopravní informace (Ztlumení TA)
Volba sloÏky (MP3/WMA)
Stisknûte tlaãítko [{] / [}].
Pauza
Volba skladby/souboru
Stisknûte tlaãítko [BAND] (y / 5).
Stisknûte tlaãítko [6] / [7].
Chcete-li pauzu zru‰it, stisknûte toto tlaãítko
znova.
Poznámka: Pokud nûkteré z nich podrÏíte del‰í dobu,
bude se disk rychle “pfietáãet” smûrem dopfiedu/dozadu.
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ (disk CD-DA):
Pfiedcházející/následující skladba
Tisknutím tlaãítka [TA] se pfiepíná mezi zapnutím a vypnutím
TA.
Podrobná volba PTY
PodrÏením tlaãítka [DISP] (PTY) po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny
pfiepínáte mezi vypnutím a zapnutím reÏimu PTY.
CT (Clock Time - Hodiny)
Provádí se automatické nastavení hodin.
PS (Název programové sluÏby)
Spoleãnû s frekvencí se na displeji zobrazuje název vysílací
stanice.
Vyhledání programu podle PTY
Programy lze vyhledávat s pouÏitím PTY, kter˘ byl pÛvodnû
nastaven.
EON (Enhanced Other Network – Jiná v˘konná síÈ)
EON-TA
Lze pfiijímat dopravní informace ze stávající stanice i ze stanic
jiné sítû.
Pfiíjem nouzov˘ch hlá‰ení
V pfiípadû pfiíjmu nouzového hlá‰ení se toto hlá‰ení
automaticky zobrazí na displeji.
PI Seek (Programme Identification Seek –
Vyhledávání identifikace programu)
Pokud pfii naladûní na pfiednastavenou stanici zeslábne pfiíjem
signálu, stisknûte dané pfiednastavené tlaãítko. Jednotka
vyhledá stejnou stanici s lep‰ím signálem.
Chcete-li operaci zru‰it, stisknûte dané pfiednastavené tlaãítko
znova.
Poznámka: Chcete-li provést operaci PI Seek, zru‰te
nejdfiíve reÏim TA a teprve poté proveìte operaci PI Seek.
VO
BAND
APM
PWR
SRC
ER
LD
FO
L
CQ-C1321N
MUTE/SQ
1
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
Chcete-li v reÏimu PTY zvolit PTY, stisknûte
tlaãítko [1] aÏ [6].
1
2
3
4
5
6
Typ programu
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Obsah
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Jiná stanice stejného PTY se vyhledá stisknutím tlaãítka
[BAND].
Poznámky:
¡ Neexistuje-li Ïádná stanice s odpovídajícím typem programu, zobrazí se na displeji “NONE”.
¡ PoÏadovan˘ PTY se na displeji zobrazí na 5 vtefiin.
¡ Obsah nastavení lze mûnit.
2 Stisknutím otoãného voliãe [VOL]
1 Chcete-li zvolit PTY, stisknûte tlaãítko []]
(PUSH SEL) zvolte reÏim, kter˘ chcete
nastavit.
nebo [[].
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(Rozsah nastavení: 0 aÏ 40, Implicitní nastavení:
18)
Poznámky:
¡ Chcete-li vyhledávání zastavit, stisknûte tlaãítko [BAND]
(SET).
¡ Neexistuje-li Ïádná stanice s odpovídajícím typem programu, zobrazí se na displeji “NONE”.
Zmûna pfiednastaveného PTY
PÛvodnû pfiednastavené PTY mÛÏete zmûnit podle svého
pfiání.
1 Zvolte PTY, kter˘ si pfiejete pfiednastavit.
2 Postupujte podle krokÛ pro bûÏné pfiednastavení. (a “Pfiednastavování stanic” v
“Rádio (AM [LW/MW]/FM)”)
Hodiny
Název
souboru/Název
alba, interpret*
Ukazatele reÏimu pfiehrávání
Na displeji se zobrazí název alba,
název skladby a jméno interpreta .
Opakované pfiehrávání sloÏky (MP3/WMA)
V‰echny dostupné písnû (skladby/soubory) se pfiehrají v
náhodném pofiadí.
Zopakuje se aktuální sloÏka.
Stisknûte tlaãítko [4] (RANDOM).
Stisknûte tlaãítko [6] (REPEAT) a podrÏte
jej po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte toto tlaãítko znova.
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte a podrÏte toto tlaãítko znova.
Náhodné pfiehrávání sloÏky (MP3/WMA)
Prohledávací pfiehrávání
V‰echny dostupné soubory ve stávající sloÏce se pfiehrají v
náhodném pofiadí.
Pfiehraje se prvních 10 vtefiin kaÏdé písnû (skladby/souboru)
za sebou.
Stisknûte tlaãítko [4] (RANDOM) a podrÏte
jej po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Stisknûte tlaãítko [5] (SCAN).
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte toto tlaãítko znova.
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte a podrÏte toto tlaãítko znova.
Prohledávací pfiehrávání sloÏky(MP3/WMA)
Opakované pfiehrávání
Z následující sloÏky se pfiehraje prvních 10 vtefiin prvního
souboru v kaÏdé sloÏce.
Zopakuje se stávající píseÀ (skladba/soubor).
Stisknûte tlaãítko [6] (REPEAT).
REPEAT
Otoãn˘m voliãem [VOL]
se volí hodnota v menu funkcí.
Tlaãítkem (PUSH SEL)
(Push to select - Stisknutím se provede
volba)
se volí poloÏky v menu funkcí.
D·M
TA/AF
6
PTY
DISP
VO
BAND
Stisknûte tlaãítko [5] (SCAN) a podrÏte jej
po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte a podrÏte toto tlaãítko znova.
(Rozsah nastavení: –12 dB aÏ +12 dB po 2 dB,
Implicitní nastavení: 0 dB)
SRC
CQ-C1321N
MUTE/SQ
1
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
(Rozsah nastavení: kaÏd˘ na 15 úrovních,
Implicitní nastavení: CNT (centre – stfied))
SEL) zvolte reÏim, kter˘ chcete nastavit.
Reprodukce zvuku jedním
kanálem v reÏimu FM FM
V pfiípadû pfiíjmu slabého signálu vysílání stanice FM se
v˘raznû sniÏuje hladina ‰umu. (Implicitní nastavení: OFF VYPNUTO)
q : Zv˘‰ení
w : SníÏení
Místní FM FM
Pfii vyhledávacím ladûní se detekují pouze stanice s
dobr˘m pfiíjmem. (Implicitní nastavení: OFF - VYPNUTO)
Místní AM AM
Pfii vyhledávacím ladûní se detekují pouze stanice s
dobr˘m pfiíjmem. (Implicitní nastavení: OFF - VYPNUTO)
Volba ACC
Prolínání
(Rozsah nastavení: kaÏd˘ na 15 úrovních,
Implicitní nastavení: CNT (centre – stfied))
q : Zesílení vpfiedu
w : Zesílení vzadu
Externí ztlumení
UmoÏÀuje vám ztlumit stávající zdroj zvuku, kdyÏ
navigaãní systém Panasonic podává hlasové informace o smûru nebo probíhá hovor pfies telefonní
pfiístroj umístûn˘ ve vozidle.
(Rozsah nastavení: 0 (Ïádn˘ zvuk), 1 (sníÏení o 15
krokÛ), 2 (sníÏení o 10 krokÛ) a OFF – VYPNUTO
(beze zmûny), Implicitní nastavení: 0)
(Implicitní nastavení: OFF - VYPNUTO)
Poznámka: Pfii pfiepnutí Regionálního reÏimu z polohy
OFF (VYP) do polohy ON (ZAP) nebo naopak se automaticky zapne reÏim AF.
Jazyk PTY RDS
Tlaãítkem [DISP]
(Display - Displej)
opustíte menu funkcí.
[VOL] ve smûru nebo proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
MONO OFF – MONO VYP
MONO ON – MONO ZAP
(
svítí.)
LOCAL OFF – MÍSTNÍ VYP
LOCAL ON – MÍSTNÍ ZAP
(
svítí.)
LOCAL OFF – MÍSTNÍ VYP
LOCAL ON – MÍSTNÍ ZAP
(
svítí.)
Nastavte na OFF, pokud
zapalování va‰eho vozidla
nemá polohu ACC.
Nastavte na ON, pokud
zapalování va‰eho vozidla má
polohu ACC.
Frekvence se zmûní také u
programÛ mimo region.
Frekvence se zmûní pouze u
programÛ v rámci regionu.
Angliãtina
(Implicitní nastavení: ENGLISH (Angliãtina))
Nastavení hlasitosti TA
(Rozsah nastavení: 1 aÏ 40, Implicitní nastavení:
18)
(Implicitní nastavení: OFF - VYPNUTO)
(a “Pfiíprava”)
Regionální RDS
q : Zv˘‰ení
w : SníÏení
PTY
DISP
2 Stisknutím otoãného voliãe [VOL] (PUSH 3 Nastavení provedete otáãením voliãe
q : Nahoru
w : DolÛ
q : Zesílení vpravo
w : Zesílení vlevo
TA/AF
Poznámka: Neprovedete-li v reÏimu funkcí po dobu del‰í neÏ 7 vtefiin Ïádnou operaci, vrátí se displej do normálního
reÏimu.
[VOL] ve smûru nebo proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.
VyváÏení
6
zobrazí menu funkcí.
3 Nastavení provedete otáãením voliãe
q : Zv˘‰ení
w : SníÏení
REPEAT
D·M
1 Stisknûte otoãn˘ voliã [VOL] (PUSH SEL) na dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny a na displeji se
Vysoké tóny
(Rozsah nastavení: –12 dB aÏ +12 dB po 2 dB,
Implicitní nastavení: 0 dB)
ER
LD
FO
L
APM
PWR
Tlaãítkem [DISP] (Display Displej)
opustíte menu audio.
Hluboké tóny
Zaãne vyhledávání.
Název
sloÏky/Album*
Stisknûte tlaãítko [3] a podrÏte jej
po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.
Hlasitost
2 Stisknûte tlaãítko [BAND].
Název skladby
Nastavení funkcí
1 Stisknûte otoãn˘ voliã [VOL] (PUSH SEL) a na displeji se zobrazí menu audio.
Zap/Vyp PTY
Jiné funkce RDS
Informace RDS se neustále aktualizují v závislosti na stávající
pozici rádia.
Chcete-li poslouchat pouze dopravní informace, aktivujte TA a
nastavte hlasitost na 0 v reÏimu FM.
Po zahájení vysílání dopravních informací se hlasitost zmûní na
hlasitost TA (a “Nastavení audio”).
Otoãn˘m voliãem [VOL]
(Volume - Hlasitost)
se volí hodnota v menu
audio.
Tlaãítkem (PUSH SEL)
(Push to select - Stisknutím
se provede volba)
se volí poloÏky v menu audio.
Doba pfiehrávání
Poznámka:
¡ Chcete-li rolovat textem, stisknûte tlaãítko [3] (SCROLL).
¡ Nejsou-li na disku Ïádné informace, zobrazí se na displeji “NO
TEXT”.
Poznámka: Neprovedete-li v menu audio po dobu del‰í neÏ 7 vtefiin (2 vtefiiny v nastavení hlavní hlasitosti) Ïádnou
operaci, vrátí se displej do normálního reÏimu.
Poznámka: Jazyk PTY lze zvolit (a “Nastavení funkcí”).
Vysoká úroveÀ provozní citlivosti AF
Není-li síÈ AF stanice RDS nutná.
Zap/Vyp TA
Název disku
*Zap/Vyp pfiíznaku ID3/WMA
Náhodné pfiehrávání
[1] aÏ [6] a podrÏte jej na dobu del‰í neÏ 2
vtefiiny.
Stisknutím tlaãítka [SRC] vyberte jako zdroj
zvuku pfiehrávaã kompaktních diskÛ.
Normální
Hodiny
¡ VloÏíte-li do jednotky 8 cm disk a nemÛÏete-li jej vysunout,
vypnûte ACC svého vozu a zase jej zapnûte. Poté stisknûte tlaãítko
[u] (Eject - Vysunout).
¡ Do otvoru na disky nevsunujte cizí pfiedmûty.
¡ Pokud ukazatel svítí, nevkládejte
.
¡ Viz oddíly “Poznámky k diskÛm” a “Poznámky k
MP3/WMA”.
¡ Tato jednotka nepodporuje 8 cm disky.
Normální
(implicitní nastavení)
Na displeji se zobrazí název
sloÏky/název souboru.
Nastavení audio
TA (Traffic Announcement –
Dopravní hlá‰ení)
Nûkteré stanice FM vysílají doplÀková data kompatibilní s
RDS. Toto rádio nabízí uÏiteãné funkce, které tato data
pouÏívají.
Dostupnost sluÏby RDS se li‰í podle jednotliv˘ch oblastí.
Pochopte prosím, Ïe pokud není sluÏba RDS k dispozici v
oblasti, kde se nacházíte, nebudou k dispozici ani následující
sluÏby.
Následující funkce jsou k dispozici pfii pfiíjmu stanic RDS.
Co je RDS?
Do‰lo k
vymazání
pfiednastaven˘
ch dat.
RANDOM
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
(disk MP3/WMA):
(disk CD-DA):
Chcete-li náhodné pfiehrávání zru‰it,
stisknûte toto tlaãítko znova.
Kontrolní místo
● VloÏte disk správnû.
● Oãistûte disk.
Zvuk pfieskakuje
z dÛvodu
vibrací.
1
SCROLL
D·M
Pfiedcházející/následující soubor
AF (Alternativní frekvence)
·um
● Ujistûte se, Ïe je správnû zapojeno
âast˘ ‰um
MUTE/SQ
SRC
V reÏimech AM (LW/MW), FM1, FM2 a FM3 lze pfiednastavit aÏ
6 stanic.
Pfiednastavené stanice lze poté jednodu‰e vyvolat stisknutím
tlaãítek [1] aÏ [6].
Zvolte stanici.
V oblastech s pokrytím rádiov˘mi datov˘mi sluÏbami (RDS) jsou k dispozici uÏiteãné funkce, jako napfi. AF, TA a PTY.
● Nalaìte jinou stanici na vlnách s vût‰í
intenzitou.
● Ujistûte se, Ïe montáÏní místo antény je
správnû uzemnûno.
APM
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
(disk MP3/WMA):
¡ Vykazuje-li jednotka abnormální stav, napfi. není sly‰et zvuk
nebo se z ní koufií ãi vydává podivn˘ zápach, nepouÏívejte ji,
protoÏe by mohla zpÛsobit poÏár nebo úraz elektrick˘m proudem. V takovém pfiípadû jednotku okamÏitû pfiestaÀte pouÏívat
a poraìte se se sv˘m prodejcem.
¡ Nikdy se jednotku nesnaÏte opravovat sami, protoÏe je to
nebezpeãné.
Problém
CQ-C1321N
PWR
Rádiové datové sluÏby (RDS) ve vysílání FM
V˘straha
ER
LD
FO
L
Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení.
PUSH SEL
Není sly‰et
Ïádn˘ zvuk.
● Deaktivujte funkci ztlumení.
● Zkontrolujte kabeláÏ.
● NeÏ zapnete jednotku, vyãkejte, dokud
nezmizí kondenzace.
CT
VO
BAND
PUSH SEL
Jednotka je
bez napájení.
[TUNE ]] [TUNE []
sníÏení/zv˘‰ení frekvence (PodrÏte tlaãítko po
dobu del‰í neÏ 0,5 vtefiiny a uvolnûte jej pro
ladûní s vyhledáváním.)
PS
Provozní postups
(VOCAL) jasn˘ zvuk:
zv˘razÀuje stfiední tóny a mírnû i vysoké tóny.
Rádio
● Nastartujte motor (nebo otoãte klíã v
zapalování svého vozu do polohy ACC).
● Zkontrolujte kabeláÏ (kabel od baterie,
napájecí kabel, zemnící kabel atd.).
● Je spálená pojistka. (Kontaktujte
nejbliωí servisní stfiedisko Panasonic.)
● PoÏádejte odborníka o v˘mûnu pojistky.
● Dbejte na to, abyste pouÏili pojistku o
stejné jmenovité hodnotû.
Tlaãítkem [DISP] (Display –
Displej )
se pfiepíná zobrazení informací na displeji.
Menu audio
(POP) hlubok˘ zvuk s ‰irok˘m rozsahem:
mírnû zv˘razÀuje hluboké tóny a vysoké tóny.
Stisknutím tlaãítka [SRC] zvolte zdroj
rádiového vysílání.
2 Stisknutím tlaãítka [BAND] zvolte pásmo.
(ROCK) rychl˘ a siln˘ zvuk:
nadsazuje hluboké tóny a vysoké tóny.
¤e‰ení problémÛ
V‰eobecnû
1
(FLAT) nev˘razná frekvenãní odezva:
nezv˘razÀuje Ïádnou ãást zvuku. (implicitní
nastavení)
Ztlumení
Kontrolní místo
Tlaãítky [1] aÏ [6]
se volí pfiednastavená stanice zdroje
rádiového vysílání a pfiednastavuje se jím
stávající stanice. (Stisknûte jej a podrÏte po
dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.)
DISP
Zmûna zobrazení
Doba pfiehrávání
Upozornûní
(SQ), a to následovnû:
(Rozsah nastavení: 0 aÏ 40, implicitní nastavení: 18)
Otoãte voliãem [VOL].
Problém
6
Je-li zdrojem zvuku
pfiehrávaã, pfiepíná tlaãítko
(Pause/Play) (y / 5) mezi
pfiehráváním disku a pauzou.
CT
2 Stisknûte tlaãítko [SQ] e volí typ zvuku
Nastavení hlasitosti
Proveìte kontrolu a pfiijmûte níÏe uvedená opatfiení.
V pfiípadû, Ïe uvedené rady problém nevyfie‰í, vám doporuãujeme
zavézt jednotku do nejbliωího autorizovaného servisního stfiediska
Panasonic. Servisní zásahy do v˘robku by mûl provádût pouze kvalifikovan˘ personál. Kontroly a opravy svûfite prosím odborníkÛm.
Spoleãnost Panasonic neponese odpovûdnost za Ïádné úrazy vzniklé
v dÛsledku zanedbání kontroly jednotky nebo následného provádûní
oprav svépomocí.
5
1 sekundy aktivujete reÏim v˘bûru SQ.
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
Máte-li podezfiení, Ïe nûco nefunguje správnû
4
TA/AF
1 Stisknutím tlaãítka [SQ] po dobu nejménû
Chcete-li zmûnit zdroj zvuku, stisknûte tlaãítko [SRC].
VYP: Stisknûte tlaãítko [MUTE] znova.
3
REPEAT
Tlaãítkem [u] (Eject Vysunout)
se vysouvá disk.
Pásmo/frekvence
SQ je funkce, s jejíÏ pomocí lze stisknutím tlaãítka vyvolat
rÛzné typy zvuku podle typu hudby, kterou posloucháte.
Volba zdroje zvuku
ZAP: Stisknûte tlaãítko [MUTE]. (
SCAN
Pfiednastavování stanic
Zapnutí napájení: Stisknûte tlaãítko [SRC]
(PWR).
Vypnutí napájení: Stisknûte tlaãítko [SRC]
(PWR) a podrÏte jej po
dobu del‰í neÏ 1 vtefiina.
rozsvítí se.)
2
RANDOM
ReÏim FM (bez RDS):
SQ
Otoãte klíã v zapalování svého vozu do polohy ACC nebo
ON.
Rádio
SRC
SCROLL
CT (Clock Time - Hodiny)
âíslo skladby
E/TRACK
TUN
6
MUTE/SQ
Pásmo/frekvence
Zobrazení reÏimu CD-DA
Náhodné pfiehrávání, opakování,
prohledávání
5
DISP
PTY
ReÏim AM (LW/MW):
Tlaãítka [6] a [7] slouÏí v reÏimu
pfiehrávání k pfiechodu na
pfiedcházející/následující skladbu/soubor.
Pokud nûkteré z nich podrÏíte del‰í dobu,
bude se disk rychle “pfietáãet” smûrem
dozadu/dopfiedu.
Menu funkcí
4
TA/AF
D·M
Stisknûte tlaãítko [DISP] a zmûní se zobrazení.
Otvor na disk
Do tohoto otvoru se disky zasunují tak, aby
poti‰tûná strana smûfiovala nahoru.
Poznámka:
¡ Je-li klíã v zapalování v poloze ACC ON,
zapne se pfii vloÏení disku automaticky
napájení.
¡ Pfiehrávání disku, na kterém jsou uloÏena
jak data ve formátu CD-DA, tak data ve
formátu MP3/WMA nebude moÏná
probíhat normálnû.
E/TRACK
TUN
3
2
REPEAT
PWR
CQ-C1321N
Pfiednastavené ãíslo
Zobrazení zdroje rádiového vysílání
SCAN
APM
PTY
ER
LD
FO
L
Frekvence
Zmûna zobrazení
PUSH SEL
Tlaãítkem [SRC] (Source - Zdroj)
se volí zdroj zvuku.
Tlaãítkem (PWR) (Power - Napájení)
se jednotka zapíná a vypíná.
RANDOM
BAND
PTY (Programme Type – Typ programu)
1
SCROLL
VO
D·M
E/TRACK
TUN
MUTE/SQ
Pásmo
PUSH SEL
SRC
ER
LD
FO
CQ-C1321N
PUSH SEL
APM
PWR
VO
L
v pfiípadû pfiíjmu stereo signálu FM svítí.
Provozní postup
BAND
V‰eobecné provozní operace
Tlaãítkem [BAND]
e volí pásmo zdroje rádiového vysílání.
Tlaãítkem (APM) (Auto Preset Memory –
Automaticky pfiednastavená pamûÈ)
se u zdroje rádiového vysílání aktivuje funkce APM.
(Stisknûte jej a podrÏte po dobu del‰í neÏ 2 vtefiiny.)
âidlo dálkového ovládání
pro volitelnou dálkovû ovládanou jednotku (CA-RC61EX).
E/TRACK
TUN
Otoãn˘ ovladaã [VOL]
(Volume - Hlasitost)
Pfiehrávaã kompaktních diskÛ
Zobrazení zdroje pfiehrávání
Rádio (AM [LW/MW]/FM)
E/TRACK
TUN
V‰eobecnû
·véd‰tina
q : Zv˘‰ení
w : SníÏení
Poznámka: Je-li prolínání nastaveno na pfiední, v˘stup s pfiedbûÏn˘m zesílením (vzadu) je sníÏen.
Przeznaczony wy¬açcznie do pracy z 12 V akumulatorem z
minusem na masie.
Pod¬açcz przewo;d zasilania (czerwony) po wykonaniu
wszystkich innych po¬açczen;. (dla z¬açcza innego nizæ ISO)
Pod¬açcz przewo;d akumulatora (zæo;¬ty) do dodatniego (±)
bieguna akumulatora lub do zespo¬u bezpieczniko;w (BAT). (dla
●Przed montazæem sprawdz; dzia¬anie radia pod¬açczonego prowizorycznie
do anteny i g¬oóniko;w.
Instalaci by mûl provádût odborn˘ pracovník.
●Pfied instalací zkontrolujte funkãnost pfiístroje, antény a reproduktorÛ.
Beszereléskor forduljon szakemberhez
WMA MP3 CD Player/Receiver
CQ-C1321NE/C1311NE/C1301NE
z¬açcza innego nizæ ISO)
●Beszerelés elŒtt az antenna és a hangszórók használatával
ellenŒrizze a rádiót
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ ÏÓÌڇʇ ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ÒÔˆˇÎËÒÚÛ.
●èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ÔÓ‚Âfl˛Ú ‡‰ËÓÔËÂÏÌËÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
‡ÌÚÂÌÌ˚ Ë „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
BAND
APM
PWR
horyzontalny
0 – 30°
Pfiístroj je napájen v˘hradnû 12 V baterií s uzemnûn˘m
záporn˘m (–) pólem.
Napájecí kabel (ãerven˘) zapojte aÏ nakonec.
horizontálnû
0 – 30°
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1321N
PUSH SEL
Usuƒ oko∏o 5 mm izolacji z koƒców przewodów, aby pod∏àczyç
(dla z¬açcza innego nizæ ISO).
Wszystkie odizolowane przewody
zabezpiecz taómaç izolujaçcaç.
Zajistûte uvolnûné kabely.
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
D·M
TA/AF
6
âe‰tina
Skorzystaj z porad fachowca podczas montazæu.
PTY
DISP
(CQ-C1321NE)
Zapojte kabel baterie (Ïlut˘) ke kladnému (+) pólu baterie
nebo ke koncovce na bloku pojistek (BAT). (pro ne-ISO konektor)
Odizolujte asi 5 mm na konci kabelÛ kvÛli zapojení.
vízszintes
0 – 30°
ÉÓËÁÓÌڇθ
0 – 30°
Instrukcja instalacji
Návod
vod k montáÏi
mont
Beszerelési utasítások
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ
(pro ne-ISO konektor)
0 – 30°
ObnaÏené kabely omotejte izolaãní páskou.
Zajistûte uvolnûné kabely.
Kizárólagosan 12 V-os akkumulátorról mıködik negatív
(–) földeléssel.
A feszültség kábelhez (piros) csak a legvégén
csatlakoztassa. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Kösse az akkumulátor kábelt (sárga) az akkumulátor pozitív
(+) végzŒdéséhez vagy a biztosító blokk kimenetéhez (BAT).
●Przestrzen; montazæowa
●MontáÏní prostor
●Rögzítés helye
●èÎÓ˘‡‰¸ ÔÓ‰ ÏÓÌÚ‡Ê
(nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
53 mm
Magyar
(pro ne-ISO konektor)
êÛÒÒÍËÈ
●Kaçt montazæu od boku do boku :
od przodu do ty¬u :
●Úhel montáÏe
zleva doprava :
zpfiedu dozadu :
●Rögzítési szög
Két oldal irányban :
Hátsó elülsŒ irányban :
●ì„ÓÎ ÏÓÌڇʇ
‚ ÔÓÔÂ˜ÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË :
‚ ÔÓ‰ÓθÌÓÈ ÔÎÓÒÍÓÒÚË :
Polska
Przed po¬açczeniami elektrycznymi/Pfied zapojením elektroinstalace/
Kábelre rákötés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
E/TRACK
TUN
Przed montazæem/Pfied instalací/
Beszerelés elŒtt/èÂ‰ ÏÓÌÚ‡ÊÓÏ
A csatlakoztatáshoz csupaszítson le kb. 5 mm-t a vezetékek
végénél. (nem-ISO csatlakozó dugók esetében)
Alkalmazzon szigetelŒ szalagot a csupasz végekre.
Rögzítse a meglazított vezetékeket.
182 mm
4,5 mm – 6,0 mm
ꇷÓÚ‡ÂÚ ÚÓθÍÓ Ò ÔËÚ‡ÌËÂÏ ÓÚ 12 V {B} ·‡Ú‡ÂË
Ò ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓÈ (–) ÁÂÏÎÂÈ.
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ÒËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Í‡ÒÌ˚È) ÔÓÒΉÌËÏ.
Zdejmij z urzàdzenia g∏ównego na czas monta˝u fabrycznie za∏o˝ony Kieszeƒ monta˝owa q i obramowanie r.
Doãasnû odstraÀte z hlavní jednotky montáÏní zásuvku q a
âelní rámeãek r které byly nasazeny ve v˘robû.
DIdeiglenesen a fŒ egységrŒl távolítsa el a rögzítŒ keretet q és
a szegélylemezt r , amelyeket a szállítás idejére rögzítettek
ÇÂÏÂÌÌÓ ÒÌËχ˛Ú Ò „·‚ÌÓ„Ó ·ÎÓ͇ ÔË·Ó‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ‡ÏÛ q Ë
Ó·‡ÏÎÂÌË r, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ ÔË ÓÚ„ÛÁÍÂ.
(ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
èÓ‰ÒÓ‰ËÌfl˛Ú ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (ÊÂÎÚ˚È) Í ÔÓÎÓÊËÚÂθÌÓÏÛ (+) ‚˚‚Ó‰Û
·‡Ú‡ÂË ËÎË ÍÎÂÏÏ ·ÎÓ͇ Ô·‚ÍËı Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎÂÈ (BAT). (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, ÌÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ë ÍÓ̈ӂ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ÒÌËχ˛Ú ËÁÓÎflˆË˛ ̇ ‰ÎËÌ ÓÍÓÎÓ 5
mm {ÏÏ} ‰Îfl ÒÓ‰ËÌÂÌËfl. (ÑÎfl ‡Á˙Âχ, Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó àëé)
ç‡ Ó·Ì‡ÊÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡ ̇Í·‰˚‚‡˛Ú ËÁÓÎflˆËÓÌÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
îËÍÒËÛ˛Ú ÓÒ··ÎÂÌÌ˚ ‚˚‚Ó‰Ì˚ ÔÓ‚Ó‰‡.
Akcesoria z wyposazæenia/Dodávané montáÏní prvky/Hozzáadott eszközök/ÑÂÚ‡ÎË, ‚ıÓ‰fl˘Ë ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆË˛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË
Numer./â./
Szám./‹
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/ Numer./â./
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó Szám./‹
Kieszen; montazæowa
MontáÏní zásuvka
RögzítŒ keret
åÓÌÚ‡Ê̇fl ‡Ï‡ YEFX0217263
1
Âruba monta˝owa (5 mmø)
MontáÏní ‰roub (5 mmø)
RögzítŒ csavar (5 mmø)
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ (5 mm {ÏÏ} ø)
1
Obramowanie
âelní rámeãek
Szegélylemez
é·‡ÏÎÂÌËÂ
Wyglaççd/Obrázek/ llos:c:/Poãet/
Ábrázolás/ùÒÍËÁ˚ Mennyiség/äÓÎ-‚Ó
1
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
TEXT
YEFC051001
P¬ytka zwalniania blokady
Odji‰Èovací destiãky
Zár kioldó lemez
è·ÒÚË̇ ÒÌflÚËfl ÒÚÓÔÓÂÌËfl
*
Z¬açcze zasilania
Napájecí kabel
Feszültség csatlakozó
ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
YEAJ02874
Opis/MontáÏní prvek/
Tétel/ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ
2
*
●Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
●Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
●MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa
meg a használati utasítást.
●èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293894C NT1104-3055
* ② i ⑤ stanowià komplet. (YEP0FZ5700) * ② a ⑤ tvofií sadu. (YEP0FZ5700)
* ② és ⑤ egy készletet alkot. (YEP0FZ5700) * ② Ë ⑤ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÍÓÏÔÎÂÍÚ. (YEP0FZ5700)
Printed in China
Montazæ/Instalace/Beszerelés/åÓÌÚ‡Ê
Procedura montazæowa/Instalace pfiístroje/Hogyan szerelje be a készüléket/ä‡Í ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÔË·Ó
Ostrze˝enie ● Pracuj w reçkawiczkach, aby uniknaçc;
pokaleczenia sieç.
● Wykonaj po¬açczenia elektryczne
przed rozpoczeçciem montazæu. Upozornûní ● PouÏívejte ochranné rukavice.
● Pfied montáÏí zkontrolujte, zda je fiádnû
1
Od¬açcz przewo;d od ujemnego z¬açcza akumulatora.
Sundejte kabel ze záporného pólu baterie.
Távolítsa el a kábelt az akkumulátor negatív végzŒdésérŒl.
éÚÒÓ‰ËÌfl˛Ú ͇·Âθ ÓÚ ÓÚˈ‡ÚÂθÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ·‡Ú‡ÂË.
2
Wk¬adanie uchwytu Kieszen; montazæowa q
Odegnij zaczepy montazæowe.
Zasunutí montáÏní zásuvky q Ohnûte
montáÏní západky.
RögzítŒ keret q behelyezése.
Hajlítsa be a rögzítŒ füleket
ÇÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ‡Ï˚ q.
ᇄ˷‡˛Ú ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ ·ÔÍË.
zapojena elektroinstalace.
Figyelmeztetés ● Biztonsága érdekében viseljen kesztyıt.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a beszerelés elŒtt
a kábelek bekötése megtörtént. ● ëΉÛÂÚ Ì‡‰ÂÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÍË ‰Îfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
● ëΉÛÂÚ Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Á‡‚Â¯ÂÌ ‰Ó ÏÓÌڇʇ ÔË·Ó‡.
ÇÌËχÌËÂ
3
Demontazæ urzaçdzenia/Odstranûní pfiístroje/
Hogyan távolíthatja el az egységet/ä‡Í ÒÌflÚ¸ ÔË·Ó
q
Odegnij odpowiednie zaczepy, aby
zamocowac; urzaçdzenie bez
Ohnûte pfiíslu‰né západky a zajistûte tak
jednotku na místû.
Hajlítsa ki a megfelelŒ
füleket, hogy a háttám
nélküli egységet
biztosítsa.
ᇄ˷‡ÌËÂÏ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ·ÔÓÍ
ÙËÍÒËÛ˛Ú ÔË·Ó ·ÂÁ
Á‡ÁÓ.
Pod¬açczenie wtyku z¬açcze zasilania ③
Zapojte napájecí kabel ③
Csatlakoztassa a feszültség csatlakozó ③ dugót
èÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ÒËÎÓ‚Ó„Ó ‡Á˙Âχ ③
Przymocowanie
q Przykreçc; s;rubeç monta˝owaç w do g¬o;wnego urzaçdzenia.
g¬o;wnego urzaçdzenia w Przymocuj ty¬ g¬o;wnego urzaçdzenia.
e Umieóc; lewy i prawy zatrzask w odpowiednich otworach.
Pfiipevnûní hlavní
q Za‰roubujte montáÏní ‰roub w do hlavní jednotky.
q
jednotky
w Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
e Zaklapnûte pruÏiny na levé a pravé stranû do
pfiíslu‰n˘ch otvorÛ.
A fŒ egység biztosítása q Csavarozza be a rögzítŒ csavar w a fŒ
egységbe
w Rögzítse a tızfalhoz
e Pattintsa be a jobb és baloldali rugós csíptetŒt
äÂÔÎÂÌË „·‚ÌÓ„Ó q ᇂÂÚ˚‚‡˛Ú åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w ‚ „·‚Ì˚È ·ÎÓÍ.
·ÎÓ͇
w äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
e Ç‚Ó‰flÚ Ô‡‚Û˛ Ë ÎÂ‚Û˛ ÔÛÊËÌ˚ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓ‰ ÌËı.
1
Zdejmij p∏yteç czo∏owaç.
OdstraÀte ãelní panel.
Távolítsa el az elŒlap
lemez.
ëÌËχ˛Ú ÎËˆÂ‚Û˛ Ô‡ÌÂθ
ÔË·Ó‡.
2
Zdejmij obramowanie ④.
OdstraÀte ãelní rámeãek
④.
Távolítsa el a
szegélylemezt ④.
ëÌËχ˛Ú Ó·‡ÏÌÂÌË ④.
3
Zwalnianie blokady
w
e
4
4
q
w
q
q W∏ó˝ p∏yt´ zwalniania blokady t tak, aby us∏yszeç klikni´cie. w Pociaçgnij urzaçdzenie g¬o;wne.
Odji‰tûní západek
44
44
w
e
Przymocowanie do przegrody ogniotrwa¬ej
Pfiipevnûní k protipoÏární pfiepáÏce
Rögzítés a tızfalhoz
äÂÔÎÂÌËÂ Í ÚÂÔÎÓËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
Przy uzæyciu tylnego wspornika (Opcja)
Pomocí zadní destiãky (volitelné)
Hátsó szorító lemez alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡‰ÌÂÈ ÓÔÓÌÓÈ Ô·ÌÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
3mm
Clank!
Przy uzæyciu gumowej poduszki (Opcja)
Pomocí gumové vloÏky (volitelné)
Gumi hüvely alkalmazása (opcionális)
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ‚ÚÛÎÍË (ÔÓ ÓÔˆËË)
Wkreçt samogwintujaçcy (Opcja)
Samofiezn˘ ‰roub (volitelné)
Csapoló csavar (opcionális)
ë‡ÏÓ̇ÂÁ‡˛˘ËÈ ‚ËÌÚ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Tylny pasek mocujaçcy (Opcja)
Zadní destiãka (volitelné)
Hátsó szorító lemez (opcionális)
ᇉÌflfl ÓÔÓ̇fl Ô·Ì͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Gumowa podk¬adka (Opcja)
Gumová vloÏka (volitelné)
Gumi hüvely (opcionális)
êÂÁËÌÓ‚‡fl ‚ÚÛÎ͇ (ÔÓ ÓÔˆËË)
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w
Âruba monta˝owa w
MontáÏní ‰roub w
RögzítŒ csavar w Ceownik
åÓÌÚ‡ÊÌ˚È ·ÓÎÚ w (znajdujaçcy sieç w samochodzie)
Zadní drÏák
(dodávan˘ s automobilem)
Hátsó rögzítŒ konzol
Nakreçtka oómiokaçtna (Opcja) Do urzaççdzenia
(az autó tartozéka)
·estihranná matice (volitelné) K jednotce
ᇉÌËÈ ÓÔÓÌ˚È ÍÓ̯ÚÂÈÌ
Hatszögletı anyacsavar (opcionális) Az egységhez
(ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚È Ò ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ)
òÂÒÚË„‡Ì̇fl „‡È͇ (ÔÓ ÓÔˆËË) ä ÔË·ÓÛ
Do urzaççdzenia
K jednotce
Az egységhez
ä ÔË·ÓÛ
Breekpunt
Znaãkovací bod
Nyomja de a fö
egységet.
MoÏeÌÚaθÌ˚È cÌËÏoÍ
ÔÛÌÍÚa
5
5
6
Zak¬adanie obramowania ④
Instalace ãelní rámeãek ④
A szegélylemez ④ rögzítése
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ó·‡ÏÎÂÌËfl ④
Pod¬açczenie kabli z powrotem
Zapojení kabelu baterie
Az akkumulátor kábel visszakötése
èÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ͇·ÂÎfl Í ·‡Ú‡ÂÂ
Ostrze˝enie
Jezæeli instalujesz to urzaçdzenie w desce
rozdzielczej, zapewnij odpowiedni obieg
powietrza woko;¬ urzaçdzenia, aby nie
dopuócic; do problemo;w powsta¬ych z
przegrzania, nie zas¬aniaj takzæe otworo;w
wentylacyjnych na urzaçdzeniu.
Upozornûní
Pokud tento pfiístroj instalujete do palubní
desky, ujistûte se, Ïe je zaji‰tûna
dostateãná ventilace hlavní jednotky, aby
nedo‰lo k pfiehfiívání pfiístroje a k jeho
následnému po‰kození. Nezakr˘vejte
ventilaãní otvory na pfiístroji.
Figyelmeztetés
Ha ezt az egységet a mıszerfalba szereli
be, akkor annak érdekében, hogy elkerülje
a túlmelegedésbŒl származó károsodást
biztosítsa a készülék körül a megfelelŒ
levegŒáramlást úgy, hogy a készülék
egyetlen szellŒzŒ nyílását se zárja el.
ÇÌËχÌËÂ
èË ÏÓÌڇʠ̇ÒÚÓfl˘Â„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ̇ Ô‡ÌÂθ
ÔË·ÓÓ‚ ÒΉÛÂÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÔÓÚÓÍ
‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË „Ó
ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡, Ô˘ÂÏ ÌÂ
ÒΉÛÂÚ Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
q ZasuÀte odji‰Èovací destiãku
t, dokud neusly‰íte cvaknutí.
w Zatáhnout za hlavní
jednotku.
w
A zár kioldása
q Nyomja be a zár kioldó lemezt
t addíg amíg kattanást nem
hall.
w Húzza meg a fo egységet.
ëÌflÚË ÒÚÓÔÓÂÌËfl
q ÇÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ô·ÒÚËÌÛ ÒÌflÚËfl
ÒÚÓÔÓÂÌËfl t ‰Ó ˘ÂΘ͇.
w TflÌËÚe „Îa‚ÌÛ˛ e‰ËÌˈÛ.
4
Wyciaçgnij urzaçdzenie
chwytajaçc je oburaçcz.
Vytáhnûte jednotku
obûma rukama.
Húzza kifelé a készüléket
mindkét kezével.
Ç˚Ú‡ÒÍË‚‡˛Ú Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÔË·Ó.
Po¬açczenia elektryczne/Elektroinstalace/Kábelezés/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ
Ostrze˝enie
Nie pod¬açczaj z¬açcza zasilania, zanim nie wykonasz wszystkich pozosta¬ych po¬açczen;.
Upozornûní
Nezapojujte napájecí kabel, dokud elektroinstalace není zcela zapojena.
Mohlo by dojít k po‰kození pfiístroje.
Figyelmeztetés
Annak érdekében, hogy elkerülje a készülék károsodását, ne csatlakoztassa
a csatlakozót addig, amíg a teljes kábelezés nincs készen.
ÇÌËχÌËÂ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË·Ó‡ Ì ÒΉÛÂÚ ÔÓ‰ÒÓ‰ÂÌËflÚ¸ ÒËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ ‰Ó ÔÓÎÌÓ„Ó
Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÏÓÌڇʇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ.
(L)/(Lev˘)/(Bal)/(ã‚.)
1
3
2
Bezpiecznik (15 A) Wymien; bezpiecznik w najblizæszym, autoryzowanym
centrum Serwisu Panasonic. Nie wykonuj samodzielnie wymiany bezpiecznika.
Pojistka (15 A) V˘mûnu pojistek zajistûte v autorizovaném servisním stfiedisku
Panasonic. Nepokou‰ejte se pojistku vymûnit sami.
Biztosíték (15 A) A biztosíték cserélésekor forduljon a legközelebbi engedéllyel
rendelkezŒ Panasonic Márkaszervízhez. Saját maga ne kísérelje meg
a biztosíték cseréjét.
è·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ (̇ 15 Ä) ᇠÁ‡ÏÂÌÓÈ Ô·‚ÍÓ„Ó Ô‰Óı‡ÌËÚÂÎfl ÒΉÛÂÚ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl
Í ·ÎËʇȯÂÏÛ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌÓÏÛ ˆÂÌÚÛ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ».
çÂθÁfl Ò‡ÏÓÏÛ Ô˚Ú‡Ú¸Òfl Á‡ÏÂÌËÚ¸ Ô·‚ÍËÈ Ô‰Óı‡ÌËÚÂθ.
Antena
Anténa
Antenna
ÄÌÚÂÌ̇
C1 :
(Pomaran;czowy)/(OranÏov˘)/(Narancsszínı)/(é‡ÌÊ‚˚È)
Przewo;d t¬umienia zewneçtrznego
C3 :
(P)/(Prav˘)/(Jobb)/(è‡‚.)
Do linii t¬umika nawigacyjnego systemu nawigacji samochodowej
Panasonic lub do t¬umika telefonu samochodowego.
(Braçzowy w czarne praçzæki)/(Hnûd˘ s ãern˘m prouÏkem)/
(Barna fekete csíkkal)/(äÓ˘Ì‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d zewneçtrznego zdalnego sterowania
Gdy uzæywasz zdalnego sterowania innego nizæ firmy Panasonic,
przed pod¬açczeniem zapoznaj sieç ze wskazo;wkami producenta tego urzaçdzenia.
Kabel externího dálkového ovládaãe
Pokud pouÏíváte externí dálkov˘ ovládaã od jiného v˘robce, pfied zapojením Ł
tohoto v˘robce zkontaktujte.
KülsŒ távirányító vezérlŒ vezetéke
Ha nem Panasonic távirányítót használ, akkor a csatlakoztatás
elŒtt forduljon a gyártóhoz.
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚̯ÌÂ„Ó ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ËÌÓ„Ó, ˜ÂÏ Ï‡ÍË
«è‡Ì‡ÒÓÌËÍ», ÒΉÛÂÚ ÔÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂβ ÔÓ‰Û͈ËË.
Z¬açcze wyjócia przedwzmacniacza (Tylne)
V˘stup pro pfiedzesilovaã (zadní)
ElŒerŒsítŒ kivezetŒ csatlakozója (hátsó)
ÉÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ô‰ÛÒËÎËÚÂÎfl
(Á‡‰ÌÂÂ)
A7 :
Kabel externího ztlumení zvuku
Kabel k zafiízení, které potfiebuje ztlumit zvuk pfiístroje,
napfiíklad k navigaãnímu systému nebo telefonu.
KülsŒ némító kábel
A Panasonic autó navigációs rendszer (Navi Mute) némító
kábeljához vagy az autó telefon némító vezetékéhez.
Ç̯ÌËÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇
ä ‚˚‚Ó‰Û Navi Mute ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ»
ËÎË ‚˚‚Ó‰Û ‰Îfl ÔË„ÎÛ¯ÂÌËfl Á‚Û͇ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓ̇.
(Czerwony)/(âerven˘)/(Piros)/(ä‡ÒÌ˚È)
Przewo;d zasilania (ACC lub IGN) Do zasilania ACC, ±12 V DC
Napájecí kabel (ACC nebo IGN) k napájení z ACC, +12 V DC.
Elektromos kábel (ACC vagy IGN) az ACC energia forráshoz, + 12 V egyenáram
ëËÎÓ‚ÓÈ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ (Äëë ËÎË IGN) ä ÔËÚ‡Ì˲ Äëë, +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
ACC
A8 :
A
A
A
A
BATTERY 15A
A4 :
A
(ZÆo;¬ty)/(Îlut˘)/(Sárga)/(ÜÂÎÚ˚È)
Przewo;d akumulatora Do akumulatora samochodu, ciaçg¬e zasilanie ±12 V DC
Kabel k baterii automobilu, nepfietrÏité napájení +12 V DC.
Az akkumulátor vezeték az autó akkumulátorához, folyamatos +12 V egyenáram.
Ç˚‚Ó‰ ·‡Ú‡ÂËä ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓÈ ·‡Ú‡ÂÂ, ÌÂÔÂ˚‚Ì. +12 V ÔÓÒÚ.Ú.
A5 :
B
(Czarny)/(âern˘)/(Fekete)/(óÂÌ˚È)
Przewo;d masy Do czystej, metalowej czeçóci karoserii.
Zemnicí kabel k ãisté, obnaÏené kovové ãásti podvozku automobilu.
A Földelés vezetéke az autó karosszéria egy tiszta, csupasz fém részéhez.
á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰ä ˜ËÒÚÓÈ, ӷ̇ÊÂÌÌÓÈ ÏÂÚ‡Î΢ÂÒÍÓÈ ˜‡ÒÚË ‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌÓ„Ó ¯‡ÒÒË.
(Niebieski w bia¬e praçzæki)/(Modr˘ s bíl˘m prouÏkem)/(Kék fehér csíkkal)/(ëËÌËÈ ÔÓ‚Ó‰ Ò ·ÂÎÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przewo;d sterowania przekaz;nikiem silnika wysuwanej anteny
Do silnika anteny (Maks. 100 mA) (Po¬açczenie to nie jest przeznaczone dla anteny uruchamianej prze¬açcznikiem)
Przewo;d sterowania w¬açczeniem zasilania wzmacniacza
Do wzmacniacza mocy Panasonic. (Maks. 100 mA) (synchronizowany z w¬açczaniem¶wy¬açczaniem zasilania wzmacniacza)
Kabel k ovládání relé mechanické antény
K mechanické anténû. (Max. 100 mA) (Tento kabel není urãen k pouÏití s anténou aktivovanou spínaãem)
Kabel k ovládání relé zesilovaãe
K v˘konovému zesilovaãi Panasonic. (Max. 100 mA) (Synchronizovan˘ se zapínáním zesilovaãe)
Motor antenna relé vezérlŒ kábel
Motor antennához. (Max. 100 mA) (Ezt a vezetéket nem a kapcsolóval mıködŒ, aktív antennához való használatra szánták)
ErŒsítŒ relé vezérlŒ kábel.
Panasonic erŒsítŒhöz. (Max 100 mA) (Az erŒsítŒ ki/be kapcsolásával szinkronizált)
A
Ç˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ
ä ‡ÌÚÂÌÌÂ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. (å‡ÍÒ. 100 mÄ) (ùÚÓÚ ‚˚‚Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚Ó‰ Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl ÔËÏÂÌÂÌËfl
Ò ‡ÌÚÂÌÌÓÈ Ò ÏÓÚÓÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ, ‚Íβ˜‡ÂÏÓÈ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎÂÏ)
ëËÎÓ‚ÓÈ ÔÓ‚Ó‰ ÂÎÂÈÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ
ä ÛÒËÎËÚÂβ ÏÓ˘ÌÓÒÚË «è‡Ì‡ÒÓÌËÍ». (å‡ÍÒ.100 mÄ) (Ò ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËÂÈ ÒÓ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ/ÓÚÍβ˜ÂÌËÂÏ ÔËÚ‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl)
B7 :
Òaçcznik ISO
ISO konektor
ISO csatlakozó
ê‡Á˙ÂÏ ÔÓ àëé
B5 :
B4 :
Przedni prawy – (Szary w czarne praçzæki)
Pfiední prav˘ – (·ed˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb elülsŒ – (Szürke fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È – (ëÂ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B1 :
B2 :
Tylny prawy + (Fioletowy)
Zadní prav˘ + (Fialov˘)
Jobb hátsó + (Ibolyaszínı)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È + (îËÓÎÂÚÓ‚˚È)
Tylny prawy – (Fioletowy w czarne praçzæki)
Zadní prav˘ – (Fialov˘ s ãern˘m prouÏkem)
Jobb hátsó – (Ibolyaszínı fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Ô‡‚˚È – (îËÓÎÂÚÓ‚˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
IGN (zap¬on) lub ACC
(akumulator) napieçcie 12 V
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
áramforrás
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
Ostrzezæenia (Z¬açcze ISO)
●Uk¬ad igie¬ na z¬açczu zasilania odpowiada standardowi
A4
ISO.
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) ●Sprawdz; czy uk¬ad igie¬ z¬açcza w samochodzie
odpowiada standardowi ISO.
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
●W wypadku samochodo;w typu A i B, zmien; okablowanie
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
dla przewodo;w czerwonego i zæo;¬tego jak pokazano ponizæej.
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●Po wykonaniu pod¬açczenia zaizoluj odcinki oznaczone (❈)
taómaç izolacyjnaç.
Uwaga> W wypadku samochodo;w innych nizæ typ A i B,
skonsultuj sieç z lokalnym warsztatem samochodowym.
(❈)
-
Pfiívodní napûtí
IGN nebo ACC 12 V
IGN vagy ACC 12 V
feszültség
èËÚ‡ÌË 12 V {B} IGN ËÎË ACC
L
Upozornûní (konektor ISO)
(
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Samocho;d typu B/Typ automobilu B/“B” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ B
●A feszültség csatlakozó tıelrendezése megfelel
az ISO standardnak
●Kérjük ellenŒrizze, hogy kocsijának csatlakozó tıinek
elrendezése megfelel az ISO standardnak
●Az “A” és “B” típusú gépkocsiknál cserélje
meg a piros és sárga vezetékek bekötését a lent
bemutatottnak megfelelŒen.
●Bekötés után, szigetelje a (❈)-al jelölt részt szigetelŒ
szalaggal.
Megjegyzés: Az “A” és “B” típusú gépkocsiktól eltérŒ típusok
esetén, kérjen tanácsot a helyi autós szaküzletben.
A7
åÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË (ÔÓ ‡Á˙ÂÏÛ ÔÓ àëé)
Bez po¬açczenia
Îádné zapojení
Nincs csatlakoztatva
ÅÂÁ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e)
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
12 V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
●ê‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ (¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ëΉÛÂÚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Ë Û·Â‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚
(¯Ú˚¸ÍÓ‚) ̇ ÒËÎÓ‚ÓÏ ‡Á˙ÂÏ ‚ LJ¯ÂÏ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Òڇ̉‡ÚÛ àëé.
●ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ íËÔ‡ Ä Ë íËÔ‡ Ç ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏÂÌËÚ¸ Í‡ÒÌÛ˛
Ë ÊÂÎÚÛ˛ ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ÏÓÌڇʇ ÔÓ‚Ó‰ÓÍ ÒΉÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÍË,
Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌ˚ Á̇ÍÓÏ (❈), ËÁÓÎflˆËÓÌÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ.
èËϘ‡ÌËÂ: ÑÎfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ ËÌ˚ı ÚËÔÓ‚, ˜ÂÏ Ä Ë Ç, ÒΉÛÂÚ
ÍÓÌÒÛθÚËÓ‚‡Ú¸Òfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Ï‡„‡ÁËÌÓÏ ËÎË ‰ËÎÂÓÏ
ÔÓ ÔÓ‰‡Ê ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÈ.
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●PouÏívejte pouze neuzemnûné reproduktory.
Pfiípustn˘ pfiíkon 50 W nebo více
Impedance: 4 - 8 Ω
●Vzdálenost mezi reproduktorem a zesilovaãem: 30 cm nebo více
R
●ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÓθÍÓ ÌÂÁ‡ÁÂÏÎÂÌÌ˚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎË.
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚È ‚ıÓ‰: 50 W {ÇÚ} ËÎË ·ÓÎÂÂ
àÏÔ‰‡ÌÒ: éÚ 4 - 8 Ω {éÏ}
●ê‡ÒÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏË Ë ÛÒËÎËÚÂÎÂÏ: 30 cm ËÎË ·ÓÎÂÂ
Figyelmeztetések (ISO csatlakozónál)
A4
(
●Uzæywaj wy¬açcznie nieuziemionych g¬oóniko;w.
Dopuszczalne wejócie mocy akustycznej> 50 W lub wieçcej
Impedancja> 4 - 8 Ω
●Odleg¬oóc; pomieçdzy g¬oónikiem a wzmacniaczem> 30 cm lub wieçcej
●Csak földeletlen hangszórókat használjon.
Engedélyezett bemenet 50 W vagy több
Impedancia: 4 - 8 Ω
●Az erŒsítŒ és a hangszóró közötti távolság: 30 cm vagy több
(❈)
12V-os akkumulátor (egyenáram)
12 V {B} ·‡Ú‡ÂË (Ò ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ÔËÚ‡ÌËÂÏ)
- B4
B3 +
Pod¬açcz jak pokazano.
Proveìte zapojení následovnû.
A következŒeknek megfelelŒen csatlakoztassa.
åÓÌÚËÛ˛Ú ÔÓ‚Ó‰ÍË Ú‡Í, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. ÌËÊÂ.
●Konfigurace kolíkÛ napájecího kabelu odpovídá normû ISO.
●Zkontrolujte, zda konfigurace kolíkÛ konektoru ve va‰em
automobilu odpovídá normû ISO.
●U automobilÛ typu A a B zmûÀte elektroinstalaci ãerven˘ch
a Ïlut˘ch kabelÛ, jak je uvedeno níÏe.
Samocho;d typu A/Typ automobilu A/“A” típusú gépkocsi/Ä‚ÚÓÏÓ·Ëθ íËÔ Ä ●Po
zapojení odizolujte ãásti oznaãené (❈) pomocí
izolaãní pásky.
A4
A7
Akumulator 12 V (Napieçcie pod¬açczone na sta¬e) Poznámka: U automobilÛ jin˘ch typÛ neÏli A a B konzultujte
IGN (zap¬on) lub ACC
instalaci pfiístroje s prodejcem.
(akumulator) napieçcie 12 V
Baterie 12 V (NepfietrÏité napájení)
BATTERY 15A
- B2
B1 +
Pod¬açczenie g¬oóniko;w/Zapojení reproduktorÛ/Hangszóró csatlakoztatás/åÓÌÚ‡Ê ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÓÍ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ
ACC
Z¬açcze do samochodu
Konektor boãní strany automobilu
A kocsi csatlakozója
ê‡Á˙ÂÏ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
- B6
B5 +
Przedni lewy – (Bia¬y w czarne praçzæki)
Pfiední lev˘ – (Bíl˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal elülsŒ – (Fehér fekete csíkkal)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È – (ÅÂÎ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
Przedni prawy + (Szary)
Pfiední prav˘ + (·ed˘)
Jobb elülsŒ + (Szürke)
èÂ‰ÌËÈ Ô‡‚˚È + (ëÂ˚È)
Z¬açcze zasilania/Napájecí kabel/Feszültség csatlakozó/ëËÎÓ‚ÓÈ ‡Á˙ÂÏ
B7 +
B6 :
B3 :
+
A7
Tylny lewy – (Zielony w czarne praçzæki)
Zadní lev˘ – (Zelen˘ s ãern˘m prouÏkem)
Bal hátsó – (Zöld fekete csíkkal)
ᇉÌËÈ Î‚˚È – (áÂÎÂÌ˚È ÔÓ‚Ó‰ Ò ˜ÂÌÓÈ ÔÓÎÓÒÍÓÈ)
B
B
B
B
B
Przedni lewy + (Bia¬y)
Pfiední lev˘ + (Bíl˘)
Bal elülsŒ + (Fehér)
èÂ‰ÌËÈ Î‚˚È + (ÅÂÎ˚È)
Standardowi ISO/Standardní ISO/ISO standard/ëڇ̉‡Ú àëé
- B8
B8 :
Tylny lewy + (Zielony)
Zadní lev˘ + (Zelen˘)
Bal hátsó + (Zöld)
ᇉÌËÈ Î‚˚È + (áÂÎÂÌ˚È)
Ostrze˝enie
●Nie pod¬açczaj wieçcej nizæ jednego zestawu
g¬oónikowego do jednej pary przewodo;w
g¬oónikowych. (z wyjaçtkiem gdy dla pod¬açczenia
do g¬oónika wysokotonowego)
Upozornûní
●Nezapojujte k jednomu kabelu více neÏ jeden
reproduktor. (kromû v˘‰kového reproduktoru)
Figyelmeztetés
●Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót az
egyes hangszóró vezetékekre (kivéve ha magas
sugárzót csatlakoztat)
ÇÌËχÌËÂ
●çÂθÁfl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌflÚ¸ ‰‚‡ Ë ·ÓΠ„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Í Ó‰ÌÓÏÛ
̇·ÓÛ ‚˚‚Ó‰Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl (Á‡ ËÒÍβ˜ÂÌËÂÏ
ÒÎÛ˜‡fl ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËfl Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂβ ‰Îfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl ‚ÂıÌËı ˜‡ÒÚÓÚ)
●Nie uzæywaj tro;jprzewodowych systemo;w g¬oónikowych
ze wspo;lnym przewodem masy.
●NepouÏívejte reproduktorov˘ systém se tfiemi vodiãi
a spoleãn˘m zemnicím kabelem.
●Ne használjon három vezetékes hangszóró rendszert,
amelynek közös földeléses vezetéke van.
●ç ÒΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÛ˛ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂθÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ,
Ëϲ˘Û˛ Ó·˘ËÈ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement