Panasonic CQC1311NW, CQC1301NW, CQC1321NW Operating instructions

Panasonic CQC1311NW, CQC1301NW, CQC1321NW Operating instructions
WMA MP3 CD плейър/ресивър
Модел: CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Инструкция за употреба
Преди да използвате този уред, моля, прочетете внимателно инструкцията
за употреба. Запазете я за бъдещи справки.
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Благодарим ви, че избрахте този
продукт на Panasonic.
УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно инструкцията за употреба.
Инструкцията за употреба е предназначена за три модела автомобилни CD
плейъри/ресивъри - CQ-C1321NW, CQC1311NW и CQ-C1301NW. Разликите
между трите модела са описани в
следната таблица:
CQ-C1321NW
CQ-C1311NW
CQ-C1301NW
Цвят на
дисплея
Син
Черен
Черен
Сила на звука
За безопасно шофиране, звуковото ниво
трябва да бъде достатъчно ниско, така че
да можете да се съсредоточите върху
пътните условия.
Осветяване
на бутоните
Червен
Червен
Зелен
Измиване на автомобила
За предотвратяване на “късо съединение”
и пожар, не позволявайте до уреда
(включително до говорителите и диска) да
достига вода или влага.
На илюстрациите е показан моделът
CQ-C1321NW
Проветряване на автомобила
Ако оставите автомобила на слънце
няколко часа, температурата вътре в
купето силно ще се повиши. Съветваме
ви, когато потеглите, да изчакате известно
време купето да се охлади, преди да
включите уреда.
ВНИМАНИЕ!
ТОЗИ УРЕД ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР!
Електрическо захранване
Този уред е конструиран за захранване от
електрическата инсталация на
автомобила с напрежение 12 V и
отрицателна маса.
Четящ механизъм
Не вкарвайте монети, винтове или
каквито и да е други предмети вътре в
уреда.
Ремонт
Този уред е изработен от фини и
прецизни елементи. Не се опитвайте да
ремонтирате уреда собственоръчно. При
необходимост се обръщайте към
упълномощен сервизен център.
За прочитането на информацията от
компактдиска, този уред използва лазер.
Уредът е така конструиран, че при
нормално използване лазерният лъч не
може да излезе извън корпуса на уреда.
Не отваряйте капаците на уреда и не се
опитвайте да го разглобявате или
ремонтирате, тъй като можете да бъдете
облъчени от лазера. Вътре в уреда няма
елементи и системи, подлежащи на
ремонт или настройка от потребителя.
При необходимост от проверка или
ремонт на уреда, се обръщайте към
специализиран сервиз на Panasonic.
Извършвайте само действията и
настройките, описани в тази инструкция.
Инсталиране
Не инсталирайте уреда собственоръчно.
Уредът трябва да се инсталира в
специализиран сервизен център или от
упълномощен сервизен специалист.
Охлаждане
Не блокирайте отворите за охлаждане на
уреда.
2
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Когато включвате уреда за пръв
път
Ако на дисплея се появи “NO CT”,
часовникът не може да се настрои
автоматично.
В този случай настройте часовника
ръчно.
1.
Завъртете контактния ключ на
автомобила на позиция ACC или ON.
1.
Изберете АМ обхват на
радиоприемника (вижте по-долу).
2.
Натиснете [SRC](PWR), за да
включите уреда. На дисплея ще се
появи демонстрационния екран.
2.
Натиснете и задръжте бутона [DISP]
за повече от 2 секунди.
3.
Натиснете бутона [DISP], за да
изключите демонстрационния екран.
Демонстрационният екран ще се
изключи и няма да се появява
повече.
3.
С бутоните [<] и [>] настройте
часовете.
4.
Натиснете бутона [DISP].
5.
С бутоните [<] и [>] настройте
минутите.
6.
Натиснете бутона [DISP]. Часовникът
е настроен.
ПОДГОТОВКА
АСС настройка
Ако автомобилът ви има “АСС” позиция
на контактния ключ, изберете настройка
“ON” (вижте “Функционални настройки”).
При тази настройка ще са достъпни
следните функции:
- При поставянето на диск, уредът се
включва автоматично.
- Часовникът може да се изобразява на
дисплея, дори и уредът да е изключен.
ОБЩИ ФУНКЦИИ
Внимание:
Ако автомобилът ви няма “АСС” позиция
на контактния ключ, изберете настройка
“OFF”. В противен случай може да се
изтощи акумулаторът на автомобила.
Включване/Изключване
Настройване на часовника
Завъртете контактния ключ на
автомобила на позиция ON или ACC.
В уреда е вграден часовник, работещ в
24-часов режим.
При приемане на FM радио-станция,
излъчваща RDS радиоданни, часовникът
се настройва автоматично от СТ
функцията.
За включване: натиснете [SRC](PWR)
За изключване: натиснете и задръжте
поне 1 секунда [SRC](PWR).
3
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Избиране на източник
ЗВУКОВИ НАСТРОЙКИ
Натискайте бутона [SRC].
При всяко натискане на бутона източникът
ще се превключва между CD плейър и
радиоприемник, и обратно.
Регулиране на силата на
звука
Въртете регулатора [VOL] за увеличаване
и намаляване на звука. Можете да
регулирате силата на звука на 40 степени.
Фабрично зададената настройка е 18.
1.
Натиснете [VOL] (PUSH SEL), за да
активирате менюто със звуковите
настройки.
•
Ако не направите нищо в
продължение на 7 секунди (2 секунди
при регулиране силата на звука),
дисплеят ще се върне в нормален
режим на работа.
2.
Натискайте [VOL] (PUSH SEL), за да
изберете параметъра, който искате
да настроите.
3.
Като въртите регулатора [VOL],
направете желаните настройки.
Изключване на звука
За изключване на звука: натиснете
бутона [MUTE].
За включване на звука: натиснете
отново бутона [MUTE].
Типове звучене
Можете да изберете различни типове
звучене, в зависимост от типа музика,
който слушате в момента и в зависимост
от предпочитанията си.
Параметри и настройки:
VOL – сила на звука
Натиснете и задръжте бутона [SQ] за
поне 1 секунда. След това натискайте
бутона [SQ], за да изберете един от
следните типове звучене:
FLAT – непроменен звук
ROCK – динамичен и тежък звук –
засилват се ниските и високите честоти.
POP – широкообхватен и дълбок звук, с
леко засилени ниски и високи честоти.
VOCAL – чист звук, със засилени средни и
леко засилени високи честоти.
BASS – ниски честоти
Забележки:
• Ако не направите нищо в продължение
на 5 секунди, дисплеят се връща в
нормален работен режим.
• Ако е необходимо, донастройте
ниските и високите честоти.
TREBLE – високи честоти
4
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Параметри и настройки:
BALANCE – баланс (баланс между левия
и десния канал)
FM MONO – ако при FM приемане
сигналът на станцията е слаб и се чуват
шумове, превключете на режим “моно”.
Така станцията ще се приема с моно звук,
но по-чисто. Изберете “ON” за включване
или “OFF” за изключване.
Фабрично зададената настройка на тази
функция е “OFF”
FADER – фейдър (баланс между
предните и задните говорители)
FM LOCAL - в режим “локал” при
сканиране на ефира радиоприемникът
избира и настройва само добре
приеманите станции. Изберете “ON” за
включване или “OFF” за изключване.
Фабрично зададената настройка на тази
функция е “OFF”
TA VOL – сила на звука на ТА функцията
АM LOCAL - в режим “локал” при
сканиране на ефира радиоприемникът
избира и настройва само добре
приеманите станции. Изберете “ON” за
включване или “OFF” за изключване.
Фабрично зададената настройка на тази
функция е “OFF”
ACC SET - ако автомобилът ви има “АСС”
позиция на контактния ключ, изберете
настройка “ON”. При тази настройка ще са
достъпни следните функции:
- При поставянето на диск, уредът се
включва автоматично.
- Часовникът може да се изобразява на
дисплея, дори и уредът да е изключен.
Ако автомобилът ви няма “АСС” позиция
на контактния ключ, изберете настройка
“OFF”. В противен случай може да се
изтощи акумулаторът на автомобила.
Фабрично зададената настройка на тази
функция е “OFF”
ФУНКЦИОНАЛНИ НАСТРОЙКИ
1.
Натиснете и задръжте за поне 2
секунди [VOL] (PUSH SEL), за да
активирате менюто с функциите.
•
Ако не направите нищо в
продължение на 7 секунди, дисплеят
ще се върне в нормален режим.
2.
Натискайте [VOL] (PUSH SEL), за да
изберете функцията, която искате да
настроите.
3.
Като въртите регулатора [VOL],
направете желаните настройки.
REGION – режим “регион” на функцията
AF (алтернативни честоти) на RDS
системата за радиоданни. Ако изберете
“OFF”, ще се превключват честотите и на
станциите, които са извън съответния
регион. Ако изберете “ON”, ще се
превключват честотите само на
станциите, които са в съответния регион.
PTY LANG – език на функцията PTY (тип
на програмата). Фабрично зададената
настройка е английски език.
5
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
CD ПЛЕЙЪР
Последователност на работа
Поставяне и изваждане на диска
1.
Натиснете бутона [SRC], за да
изберете CD плейъра като източник.
Поставете диска с етикета (надписаната
страна) нагоре, в предназначения за
целта слот.
2.
Изберете частта от диска, която
искате да слушате.
3.
Регулирайте силата на звука.
Избиране на песен
Натискайте бутоните [‫ ]◄◄׀‬/ [►►‫]׀‬,
съответно за избиране на предишна /
следваща песен.
Натиснете и задръжте бутона за бързо
възпроизвеждане назад / напред.
Избиране на папка (при
възпроизвеждане на
MP3 и WMA записи)
За изваждане на диска, натиснете
Внимание:
•
Този уред не може да възпроизвежда
8-сантиметрови дискове.
•
Този уред може да възпроизвежда
МР3 и WMA файлове.
•
Не поставяйте диск, ако индикаторът
свети.
Натискайте бутоните
, съответно
за избиране на предишна / следваща
папка.
6
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Временно прекратяване на
възпроизвеждането (пауза)
избрана последователност.
Натиснете [4] (RANDOM).
Натиснете отново бутона, ако искате да
изключите режима.
Натиснете [BAND] (‫׀׀‬/►). Натиснете
отново бутона за възобновяване на
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане в случаен ред –
папка (при възпроизвеждане на
MP3 и WMA записи)
Превключване на дисплея
При активиране на този режим записите
от текущо избраната папка се
възпроизвеждат в случайно избрана
последователност.
Натиснете и задръжте за поне 2 секунди
[4] (RANDOM).
Натиснете отново бутона, ако искате да
изключите режима.
По време на работа на CD плейъра,
дисплеят на уреда изглежда по следния
начин:
При възпроизвеждане на CD-Audio
диск:
Повторение
Текущата песен се възпроизвежда
отново.
Натиснете [6] (REPEAT)
За отказ, натиснете отново бутона.
При възпроизвеждане на МР3/WMA
записи
Повторение – папка (при
възпроизвеждане на
MP3 и WMA записи)
Текущо избраната папка се
възпроизвежда отново.
Натиснете и задръжте за поне 2 секунди
[6] (REPEAT)
За отказ, натиснете отново бутона.
Сканиране
При този режим се възпроизвеждат
първите 10 секунди от всяка песен на
диска.
Натиснете [5] (SCAN).
Натиснете отново бутона, ако искате да
изключите режима.
Като натискане бутона [DISP], можете да
превключвате режима на дисплея между
часовник и и различни режими за
показване на информацията за CD
плейъра.
Възпроизвеждане в случаен ред
При активиране на този режим песните от
диска се възпроизвеждат в случайно
7
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
•
Сканиране – папка (при
възпроизвеждане на
MP3 и WMA записи)
•
При този режим се възпроизвеждат
първите 10 секунди от първия файл от
всяка папка..
Натиснете и задръжте за поне 2 секунди
[5] (SCAN).
Натиснете отново бутона, ако искате да
изключите режима.
•
•
Ако записвате MP3 и WMA файлове
на един и същи диск, те трябва да са в
различни папки.
МР3 файловете трябва да са с
разширение “.mp3”, а WMA файловете
– с разширение “.wma”.
Плейърът поддържа следните
файлови системи: ISO 9660 Level
1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660,
Joliet, Romeo
Плейърът не поддържа следните
файлови системи: Apple HFS, UDF
1.50, MIX mode CD, CD Extra
За дисковете
Този уред може да възпроизвежда CD-DA
(Digital Audio) дискове. Уредът може да
възпроизвежда и МР3 и WMA записи.
Възможно е да възникнат проблеми
привъзпроизвеждането на някои CD-R и
CD-RW дискове.
РАДИОПРИЕМНИК
Фабрично издадените
дискове, които уредът
може да възпроизвежда,
трябва да носят следното
означение:
•
Не използвайте дискове с неправилна
форма.
• Не използвайте 8-сантиметрови
дискове.
• Не докосвайте страната със записа на
диска.
• Не оставяйте дисковете на директна
слънчева светлина, висока
температура, прах и влага.
Не залепвайте каквито и да е стикери или
етикети върху дисковете.
•
•
Натиснете бутона [SRC], за да
изберете радиоприемника като
източник.
2.
Натискайте бутона [BAND], за да
изберете честотния обхват на
радиоприемника (FM1, FM2, FM3 или
AM).
3.
Изберете станцията, която желаете
да слушате, по един от описаните подолу начини.
Настройване на станцията
Натискайте бутоните [TUNE<] и [TUNE>],
съответно за избиране на по-ниска и повисока честота.
Ако натиснете и задържите повече от
половин секунда един от тези бутони,
радиоприемникът започва да сканира
ефира в зададената посока и се
настройва автоматично на първата
открита станция.
D-R / CD-RW дискове
•
1.
Препоръчваме ви да не записвате на
един диск MP3/WMA файлове и CDAudio записи.
За да се възпроизвеждат от този
плейър, дисковете трябва да са
финализирани при записа.
Плейърът не може да възпроизвежда
дискове, на които има записани друг
вид данни, освен МР3, WMA и CDAudio.
Избиране на предварително
настроена станция
Натиснете един от бутоните [1] – [6],
отговарящ на желаната станция.
8
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Предварителни настройки на
станциите
Избиране на “моно”/”локал”
Ако при FM приемане сигналът на
станцията е слаб и се чуват шумове,
превключете на режим “моно”. Така
станцията ще се приема с моно звук, но
по-чисто. В режим “локал” при сканиране
на ефира радиоприемникът избира и настройва само добре приеманите станции.
За избиране на тези режими, вижте
“Функционални настройки.
Радиоприемникът може да запамети
настройките на 6 станции във всеки един
от обхватите (FM1, FM2, FM3 и AM).
Запаметените станции могат да се
избират много лесно чрез просто
натискане на един от бутоните [1] – [6],
отговарящ на желаната станция.
- Автоматично запаметяване
1.
Изберете честотния обхват на
радиоприемника.
2.
Натиснете и задръжте за поне 2
секунди бутона [BAND] (APM).
Радиоприемникът ще сканира ефира
и ще запамети 6 добре приемани
станции в избрания обхват.
•
Ако искате да прекъснете
настройката, натиснете един от
бутоните [1] – [6].
Превключване на дисплея
Като натискане бутона [DISP], можете да
превключвате режима на дисплея между
часовник и радиоприемник (няколко
режима, в зависимост от приемания
сигнал).
СИСТЕМА ЗА РАДИОДАННИ
Някои FM радио-станции излъчват
допълнителна информация, наречена
система за радиоданни RDS (Radio Data
System). Системата има няколко различни
функции, в зависимост от излъчваната от
станциите информация. Възможно е в
някои райони част от функциите да не са
достъпни или въобще да не се излъчва
RDS информация от нито една станция.
RDS системата за радиоданни има
следните функции:
- Ръчно запаметяване
1.
Настройте радиоприемника на
честотата на желаната станция.
2.
Натиснете и задръжте за поне 2
секунди един от бутоните [1] – [6],
който искате да отговаря на
запаметената станция.
9
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
AF (Alternative Frequency) –
Алтернативни честоти
•
•
Ако приеманата станция излъчва RDS
информация и е активиран “AF”
режимът (на дисплея свети
индикаторът “AF”), и сигналът на
станцията се приема на няколко
честоти, при лошо приемане
радиоприемникът се настройва
автоматично на другата честота, при
която се приема по-добър сигнал.
Ако настройката на станцията е
предварително запаметена, при
избирането на станцията
радиоприемникът се настройва на найдобре приеманата честота.
•
финансова информация и др.), [3] –
спорт, [4] – поп музика, [5] – класика,
[6] – други жанрове музика (рок, джаз,
кънтри, фоклор и др.). За търсене на
друга станция от същия PTY тип,
натиснете бутона [BAND].
За търсене по точно определен PTY
тип програма, с бутоните [<] и [>]
изберете желания тип програма и
натиснете бутона [BAND] за старт на
търсенето.
CT (Clock Time) – Точно време
Вграденият в уреда часовник автоматично
се настройва.
TA (Traffic Announcement) –
Информация за трафика
PS (Programme Service Name) –
Име на програмата
•
На дисплея, заедно с честотата, се
изписва и името на приеманата станция
•
Радиоприемникът автоматично се
настройва на честотите на
съвместими станции, излъчващи в
момента информация за пътния
трафик.
Ако искате да слушате само
информация за трафика, намалете
силата на звука на ниво “0”. При
излъчване на ТА информация,
звуковото ниво ще се настрои
автоматично на зададеното в
параметъра “ТА Volume” (вижте
“звукови настройки”).
EON (Enhanced Other Network) –
Други мрежи
RDS информацията се обновява
непрекъснато, в зависимост от района, в
който се намирате в момента.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
PTY (Programme Type) – Тип на
програмата
•
•
•
Почистване
Този уред е така конструиран, че да се
нуждае от минимум грижи по
поддръжката. За почистване на външната
част на уреда, използвайте суха мека
кърпа или парче плат. За почистването на
уреда НИКОГА не използвайте спирт,
бензин или каквито и да е други силни
разтворители.
При тази функция се изписва типа на
приеманата програма (предаване).
Също така е възможно да търсите
станции, излъчващи определен тип
програма.
За активиране или изключване на PTY
функцията, натиснете бутона [PTY] за
повече от 2 секунди.
При активирана PTY функция, с
бутоните [1] – [6] можете да зададете
търсене на станция, излъчваща
определен тип програма: [1] – новини,
[2] – друга речева информация
(културен афиш, научни предавания,
Смяна на предпазителя
При прекъсване (изгаряне) на
предпазителя, заменете изгорелия
предпазител с нов.
10
CD плейър/ресивър CQ-C1321NW/C1311NW/C1301NW
Поставяне на лицевия панел
Внимание: новият предпазител трябва да
бъде със същата стойност (15 А).
Използването на предпазител с по-висока
стойност може да причини пожар.
Ако и новият предпазител прекъсне
(изгори), обърнете се към специализиран
сервиз за проверка и ремонт на уреда.
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ
КРАЖБА
За ефективно предпазване от кражба,
лицевият панел на уреда може да се
отделя. Без лицевия си панел уредът е
практически неизползваем.
Внимание:
•
•
•
•
1.
Вкарайте лявата част на панела на
мястото й.
2.
Натиснете внимателно дясната част
на панела, докато чуете характерен
звук от застопоряването й.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Лицевият панел не е ударо- и
водоустойчив. Не го излагайте на
механични въздействия, на дъжд или
влага.
Не сваляйте лицевия панел, докато
шофирате.
Не оставяйте лицевия панел на
директна слънчева светлина.
Не докосвайте контактните пластини
на уреда и лицевия панел. Пазете
лицевия панел от замърсяване.
Захранване:
DC 12 V (11 – 16 V),
отрицателна маса
Изходна
мощност:
4 х 50 W (максимална,
при 1 кHz)
Импеданс на
говорителите:
4 – 8 Ома
Ниво на изхода от
Предусилвателя: 2.5 V
Честотна лента: 20 Hz – 20 kHz (CD
плейър)
Сваляне на лицевия панел
Отношение
Сигнал/шум:
1.
Изключете уреда.
2.
Натиснете бутона
. Лицевият
панел ще се отвори.
3.
Издърпайте панела към себе си.
96 dB (CD плейър)
Размери:
178(ш) x 50(в) x 160(д)
mm
Тегло:
1.3 kg
Забележка:
•
11
Спецификациите могат да се променят
без предупреждение
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement