Panasonic CQC1315N, CQC1325N Operating instructions

Panasonic CQC1315N, CQC1325N Operating instructions
MP3 CD Player/Prijemnik
Model:
BA ND
CQ-C1325N/C1315N
C Q- C 1 325 N
APM
SEL
CLOCK
PWR
SRC
MUTE
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
REPEAT
3
4
5
6
(CQ-C1325N)
SQ
DISP
Tehnički priručnik
TEXT
¡Molimo da u potpunosti pročitate ovaj priručnik, te ga zadržite za daljnju uporabu.
Sigurne informacije
- Pročitajte sve tehničke priručnike komponenti koje
spajate na ovaj sistem. Oni sadrže informacije kako na
najbolji mogući način koristiti opremu koju posjedujete.
Panasonic ne preuzima odgovornost za bilo kakvu
štetu nastalu zbog nepoštivanja podataka u ovom
tehničkom priručniku.
Ovaj znak u priručniku vas želi upozoriti na važnu stvar.
Upozor. Ovaj znak u priručniku vas želi upozoriti
na važnu napomenu.
■ Ovaj priručnik koristi slike koje vam označavaju kako da
koristite pojedine dijelove uređaja.
Značenje pojedinih sibmola je prikazano dolje.
Važno je da u potpunosti razumijete značenje
pojedinog simbola.
Caution
Ovaj simbol označava važnost neke
radnje.
Nepoštivanje pravila može prouzročiti
ozljede i kvarove uređaja
Obratite pažnju na sljedeća upozorenja kod instalacije.
❑Odspojite kabel sa negativnog pola napajanja.
Prilikom uklanjanja uređaja, prvo odspojite negativni pol napajanja iz
uređaja
AKO NE SLIJEDITE OVU PROCEDURU, MOŽE DOĆI DO
AKTIVACIJE SIGURNOSNOG SISTEMA VOZILA I
DOVESTI DO OZLJEDE.
❑Nikada ne koristite pomoćne dijelove automobila za
podešavanje pozicije urešaja.
Ne koristite pomoćne dijelove automobila za fiksaciju
uređaja (rezervoar benzina, kočnica, suspenzija,
trokut, itd.).
❑U slučaju instalacije opreme u automobile sa
zračnim jastucima i osigurnajem protiv krađe, prvo
provjerite sigurnosne napomene.
❑ Nakon instalacije uređaja provjerite dali su sve rupe, kao što su
npr. rezervoar, ili ulje dostupne zbog instalacije uređaja.
❑ Nikada ne instalirajte ovaj uređaj u mjesta gdje interferira sa vašim
poljem pogleda.
❑Nakon što ste spojili opremu, provjerite dali se ostale
operacije normalno izvode.
Ako to nije tako, mogu se desiti velike nezgode.
❑ U slučaju instalacije uređaja u automobile sa zračnim
jastucima, proučite upozorenja prije instalacije.
❑ Uvjertite se da kablovi uređaj ane vire izvan automobila.
❑ Izolirajte sve neizolirane žice.
Up o zo renj e
Vo di t e raču n a o sl j ed ećem kad a up o t reblj avat e u ređ aj.
❑Ug asit e n ap aj anj e p rij e i zrad e p rom j en a n a
u ređ aju .
❑Od ržav aj t e ni vo zvu ka n a o d g o varaj u ćem ni vo u .
Od rža vajte gla sno ću na ono m ni vo u koji va m ne će sm etati
priliko m vo žnje.
❑Uređ aj j e d i zaj ni ran p o seb n o z a
au t om o bil e.
❑Ne ko ri sti t e u ređ aj du že vri j em e kad a j e m ot o r u g ašen .
A ko t o u či nit e, na kon d u že g vrem e na će se a ku m ula to r
i sp ra zniti.
❑Ne i zl aži t e u ređ aj di rekt n o m su n cu i li vi so ko j
t em p erat u ri.
U p ro ti vn o m će se p o ve ćati te m pe ratu ra u ređ aja, t e
m o že d o ći do poj a ve di m a i ča k i po ža ra.
❑Ne ko ri sti t e u ređ aj n a mj est i m a g dj e m o ž e b iti i zl ož en
vl azi
I zl o že no st vla zi ili vo di mo že d onij eti d a uređ aj p re sta ne
f un kci oni rati.
❑Ko ri st it e i sp o ru čen e dij el o ve za in st al acij u.
Kori stit e sa mo i sp oru če ne dijelo ve, i ori ggin alni alat za
sp ajanje dijelo va . Kori šte nje vla stitih dijelova, tj. Onih koji
nisu isporu čeni mo gu i za zvati kva ro ve u ređ aja. Lo ša
inst ala cija m o že do ve sti d o o te će nja u ređ aja, po ža ra i
te žih o zljed a.
❑N e bl o ki raj t e ru p e ven t il acij e u ređ aj a.
Blo ki ranj e o vi h u re đaj a m o že u zro ko vati p o žar.
❑Ne p o st avlj ajt e p ro i zvod n a mj est a gd j e bi
m o g ao bi ti i zl o žen vib racij am a.
Izbjegav ajte jako nagnute pov ršine za instalaciju
ov og uređaja. Ako instalacija nije na stabilnom
mjestu, uređaj bi mogao uslijed v ožnje pasti i
pritom ozljed iti nekog.
❑T o pl o p rep o ru č am o d a n o si t e ru k avi c e p rili ko m
i n st al aci j e o vo g u ređ aj a, za i zb j eg a van j e
m o g u u ći h o zlj ed a.
❑ Z a sp rj ečav anj e št et e u ređ aj a, n e sp aj ajt e u ređ aj n a
n ap aj enj e d o k sve o st al e kon ekcij e n i su i zvršen e.
O b rati t e p ažnj u n a slj ed eća u p o zo ren j a.
❑O st avi t e i n st al acij u u ređ aj a lj u di m a ko ji su
kv ali fi ci ran i.
In stal a cij a o vog u re đaj a za htj e va vj e štin u i i sku st vo.
Za m a ksim alnu si gu rn o st, ne ka u re đaj in st alira va š
dob a vljač. Pan a so ni c nije od g o vo ra n za pro bl e m e
koji su n a st ali kri vo m i n st ala cijo m u re đ aj a.
Informacije o odlaganju proizvoda kada ga više ne koristite
Ovaj si m bol g o vori d a proi zvod p rili ko m nj eg o vo g o dla ga nja n e smij ete mije šati sa d ru gim ku ća n ski m
ap a rati m a, ili ku ćni m
ot pa do m .
Za ispra vn o po st up anje , pro vje rit e reg ule i za ko ne va še ze mlje , t e se p rid rža vaj te za ko na u skla du sa
njim a.
Odl ag a nje o vo g proi zvo da n a i sp ra va n n a čin sprj e ča va po te n cijal n e o zlje d e lju di, i u g ro ža va nje
o koliša, M olim o d a kon ta kti ra te au to ri ziran e o sob e za daljnje inf orm a cije.
Mo žet e pl atiti ka zn u a ko na i spra va n na či n n e dolo ži te o vaj p roi zvo d.
Z a p o sl o vn e ko ri sni ke u Eu rop sko j Uni ji
Ako želite odlo žiti ov aj proizv od, konzultirajte najbli žeg do bav ljača opreme.
Z a ko ri sn i ke i zvan Eu ro p sk e U nij e
Ovaj si m bol vrij edi je din o u ze mlja ma E U -a .
Indikacije labela i lokacija
CLASS 1 LASER PRODUCT
UPOZORENJE
RADIJACIJA LASERA- KADA JE
OTVORENO.
NE GLEDAJTE U ZRAKU.
Upozorenje:
Upozorenje
Ovaj proizvod sadrži laser.
Ne koristite procedure podešavanja
uređaja, drugačije od onih navedenih u
priručniku. To može uzrokovati opasno
zračenje lasera.
Nikada ne otvarajte ovaj uređaj
samostalno.
Ovaj uređaj sadrži lasersku zraku koja
učitava podatke sa površine diskova.
Ona je pažljivo pohranjena u kućište da bi
se spriječila vanjska radijacija.
Otvaranjem ovog uređaja možete
pokvariti kućište, te prouzrokovati širenje
radijacije izvan uređaja.
Prije čitanja ovog priručnika
Panasonic vas pozdravlja i želi vam dobrodošlicu u obitelj.
Ovaj priručnik je namijenjen uporabi za 2 modela CQ-C1325N i CQ-C1315N.
Modeli
LCD pozadinska boja
CQ-C1325N
CQ-C1315N
Plavo
Crno
Priprema
1 Podesite ključ paljenja automobila na ACC ili ON
poziciju.
Pritisnite [SRC] (PWR:
Power).
Koristi se 24 satni sistem sata.
4 Pritisnite [DISP].
Savjet:
• Držite [
] ili [
promjenu brojeva.
Minute blinkaju.
] za brzu
5 Prilagodite minute
1 Pritisnite [DISP].
Minute unesene.
(prikaz sata)
2 Pritisnite [DISP] dulje od 2 sekunde.
6 Pritisnite [DISP].
Završeno
Sat blinka.
3 Prilagodite sat.
Sat unesen.
Dodaci
Tehnički priručnik
(English
(Deutsch
(Franç ais
(Italiano
(Españ ol
: YFM284C646CA)
: YFM284C647CA)
: YFM284C648CA)
: YFM284C649CA)
: YFM284C650CA)
Q'ty: 1 set
Tehnički priručnik
Instalacija (ZZBISC1021N-J)
Lock Cancel Plate
Kol: 2
Vijak
• Brojevi u zagradama označavaju
model svakog dodatka.
• Serijski brojevi dodataka se mogu
mijenjati bez prethodne najave .
Kol: 1
Utor
(English, Deutsch, Franç ais
: YFM294C081CA)
(Italiano, Españ ol
(FX0214C384ZB)
: YFM294C082CA)
(YFC054C079YA)
Kol: 1
Okvir
Q'ty: 1 set
Garancijski listić
(Warranty Card)
Savjet:
Kol: 1
Konektor
(YEAJ02874)
Q'ty: 1
Kol: 1
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YFM284C646CA PTW1206-1106
Printed in China
Savjeti o disku
Ako koristite komercijalne CD-a,
moraju imati naljepnice prikazane desno.
TEXT
Kako držati disk
Printedana
strana
¡ Ne dodirujte donju stranu diska.
¡ Ne grebite disk.
¡ Ne savijajte disk.
¡ Kada ga ne koristite, držite disk u torbici.
Ne kristite nepravilne diskove.
Ne ostavljajte diskove u sljedećim prostorima:
¡ Direktnoj sunčevoj svjetlosti
¡ U blizini grijača automobila
¡ Prljavim, prašnjavim prostorima
¡ Na sjedalima
<Ispravno>
Labele izrađene sa prnterom
Nepravilno oblikovan
disk
Diskovi sa vrpcom
Diskovi sa pukotinama.
<Neispravno>
Nemojte pisati labele na stranu CD-a gdje se nalaze
snimljeni podaci.
Snimanje MP3/WMA filea na CD-mediju
¡ Preporučljivo je da ne miješate
CD-a sa snimkama CD-DA
datoteka i MP3/WMA datoteka.
¡ Ako su CD-DA datoteke na istom
mjestu kao i MP3 ili WMA pjesme
se neće reproducirati u željenom
redoslijedu, a neke se uopće neće
reproducirati.
¡ Kod pohrane MP3 i WMA
podataka na isti disk, koristite
različite mape za sve podatke.
• Možete iskusiti poteškoće u reprodukciji MP3/WMA fileova ili
prikazu
informacija o MP3/WMA fileovima koji su snimljeni
na
određene CD-e, pod određenim okolnostima.
Podržani formati
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO
9660, Joliet, Romeo
Savjet: Apple HFS, UDF 1.50, MIX mode CD, CD
Extra nije podržan.
Formati kompresije
• MPEG 1 audio layer 3
Bit rate: 32 k–320 kbps
VBR: Da
Sampling frequency:
32, 44.1, 48 kHz
• MPEG 2 audio layer 3
Bit rate: 8 k–160 kbps
VBR: Da
Sampling frequency:
16, 22.05, 24 kHz
• Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9*
Bit rate: 32 k–192 kbps
VBR: Da
Sampling frequency:
32, 44.1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice nisu
podržane.
Savjeti o MP3
Savjet: MP3/WMA encoding i software za pisanje
na CD nisu isporučeni.
Selekcija mapa
Root Folder
(Root Directory)
1
Osnovno
2
MP3 (MPEG Audio Layer-3) i WMA (Windows
MediaTM
3
Audio) su kompresijksi formati digitalnog audia. Proizvođa
MPEG (Motion Picture Experts Group), je Microsoft
Corporation.
-
CD .
Upozorenje
¡ Nikada ne stavljajte “.mp3” u ostale
MP3-formatirane diskove ili “.DIVX”,
“.divx”, “.AVI”, i “.avi” na ostale od
DivX-formatirane diskove.
Display Informacije
Prikazane opcije
• CD-TEXT
• MP3 (ID3 tag)
Disc title
Album name
Track title
Title name/Artist name
• MP3/WMA
• WMA (WMA tag)
Folder name
Album name
File name
Title name/Artist name
Znakovi koji se mogu prikazati
• Duljina prikaza znakova je:
32.
• Imena datoteka i mapa odgovaraju sistemu koji je
prilagođen na
računalu prilikom snimanja.
• ASCII zakovi se mogu prikazati.
Po redu
1
Odabir datoteke
Po redu
5
–
8
–
6
8
Koristeći ovaj format, možete snimiti 10 glazbenih CDa
na jedan
Odabir mapa
4
7
Tree 1
Tree 2
Tree 3
Tree 4
Tree 8
(Max.)
Maksimalni broj mapa/datoteka
• Maksimalni broj datoteka: 999
• Maksimalni broj datoteka u jednoj mapi: 255
• Maksimalna dubina stabla: 8
• Maksimalni broj mapa: 255 (Uključen korijenski
direktorij)
Održavanje
Ovaj uređaj je dizajniran tako da ne zahtjeva velika održavanja. Obrišite ga sa
suhom krpicom ako dođe do zapraljanja.
Ako osigurač pregori, kontaktirajte najbliži Panasonicov servis.
Upozorenje
¡Koristite osigurače sa istim karakteristikama (15 A). Uporaba osigurača sa višim vrijednostima,
ili kod spajanja uređaja direktno na uređaj može uzrokovati kvar.
Anti-Theft Sistem
Uređaj je opremljen sa prednjom stranicom koja se može mijenjati.
¡ Ne vadite prednju stranicu dok vozite automobil.
¡ Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje
temperatura naglo raste.
Savjet:
¡Uvijek ugasite napajanje prije vađenja prednje
stranice.
¡ Ako prašina, ili praljvoća dođe u kontakt
¡Ne uklanjajte stranicu kad je vozilo u pokretu.
sa uređajem, obrišite ga mokrom krpicom.
¡ Prednja stranica nije vodootporna. Ne
izlažite uređaj vodi.
Vađenje
Umetanje
1 Ugasite napajanje.
2 Pritis. [ ]. Otvorit će se okvir.
3 Izvucite je prema van.
4 Skinite pokrov.
1 Povucite.
2 Pritisnite desni kraj dok se ne čuje
“klik”.
[
]
1
2
1
2
Specifikacije
Napajanje
Potrošnja struje
Opseg prilagodbe tona
Dimenzija (W x H x D)
Masa
Maksimalna izlazna snaga
Izlazna snaga
Impedancija zvučnika
DC 12 V (11 – 16 V), napajanje 14.4 V,
Manje od 2.2 A (CD mode; 0.5 W x 4 kanala)
Bass: ±12 dB na 100 Hz, Treble: ±12 dB na 10 kHz
178 x 50 x 155 mm
1.3 kg
45 W x 4 kanala (na 1 kHz), kotrola glasnoće
20 W x 4 (DIN 45 324, na 4 Ω)
4–8Ω
Frekvencija sempliranja
DA konverter
Pick-up type
Izvor svjetla
Valna duljina
Frekvencijski odgovor
Signal / noise ratio
Wow i flutter
Separacija kanala
8 times oversampling
1 bit DAC Sistem
Astigma 3 – beam
Semiconductor laser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
Ispod mjerljive granice
75 dB
FM
Frekvencijski opseg
Osjetljivost
Stereo Separacija
87.5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (S/N 30 dB)
35 dB (at 1 kHz)
AM (MW)
Frequency Opseg
Osjetljivost
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
Osnovno
[VOLUME▲] [VOLUME▼]
Svijetli kada je mute upaljen.
BAND
CQ-C1325N
APM
SEL
CLOCK
PWR
SR C
MUTE
1
[SRC] (Source)
Odabir izvora.
(PWR) (Power)
2
[MUTE]
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
SQ
DISP
6
[SQ] (Sound Quality)
Odabir tipa zvuka (SQ).
Powe r On/Off
SQ ( S ound Qua lit y)
Pod e site klju č a uto mo bila n a ACC ili ON po zi ciju .
U p al j en o: Pr itisnite [SOURCE] (PWR).
I skl ju čen o : Držite [SOURCE] (PWR) dulje o
1 sekunde.
Pritisnite [SRC] za promje nu izvo ra.
*
Di sc Pl ay er
AU X I N
Volume Adjust ment
(R OCK ) b rzi i že st o k zvu k:
Poja ča va ba ss i t re ble.
(P OP) ši ro ki spe kt a r:
(Op seg: 0 do 40, Tvornički: 18)
Okrenite [VOL] (Vo lume).
S m a nj uj e b a ss i t re bl e.
Gore
Dolje
Mute
ON : Pritis. [MU T E]. (
SQ je f u n kcij a ko j a mj e nj a u g o đ aj gl a zb e k
sl u ša t e. P riti sni te i d ržit e [MU T E] (S Q) d rž
d ulj e o d j e d n e se ku n d e , t e gl e d a jt e ka ko
m ij ej n a za sl o n:
(FLA T) ra va n f re kv. o d zi v:
I zvorni zvu k. (D ef a ult )
Source S e lec tion
R ad io
SCROLL
svijetli.)
O FF : Pritisnite [MU TE ] ponov no.
(V OC AL ) či sti zvu k:
Poj a ča va sre dnj e f re kven cij e.
Radio (AM [MW]/FM)
[BAND]
Odabir banda u radio izvoru.
(APM) (Auto Preset Memory)
[TUNE
Traženje frekvencije
(Stereo) indikator
BBAANNDD
CQ-C1325N
APM
SEL
CLOCK
PWR
[SRC] (Source)
Odabir izvora.
SSRRCC
SRC
MUTE
SCROLL
1
2
33
RANDOM
4
Gumbi [1] do [6]
1 Pritisnite [SRC] za odabir radio izvora.
2 Pritisnite [BAND] za odabir banda.
SCAN
5
REPEAT
66
SQ
DIDS
IS
IS P
[DISP] (Display) (CLOCK)
Promjena informacija koje su prikazane
na zaslonu.
3 Odabir postaje.
Prilagodba frekvencije
Note: Ako držite pritisnut gumb dulje od 0.5 sekundi,
aktivira se funkcija traženja.
Svijetli kod prijema FM stereo signala.
Band
Frequency Preset Number
Display change
Pritisnite [DISP] za promjenu displaya.
AM (LW/MW) mode:
Band/frekvencija
CT (Clock Time)
FM (ne RDS) mode:
Band/frekvencija
PS
CT
RDS mode:
PS (Programme Service name)
Band/frekvencija
CT
Do 6 postaj a se može pohrani ti u FM1, FM2, FM3 i A M (LW/M W) bandovi ma.
Auto Preset Memory (APM)
Ručna pohrana
S a ovo m operacij om, postaj e sa dobri m prij em o m
se mogu p ohraniti auto matski.
S a ovom funkcij om, postaj e se mog u pohrani ti ručno.
1 Odaberite frekvenciju.
2 Pritisnite i držite j edan od gumbij u [1] do [6]
1 Odaberite band. (Prijašnja stranica )
2 Pritisnite i držite [BAND] (APM) duže o d 2 sekunde.
(svjetli j ednom)
Savjet: Nove postaje brišu prijašnje pohranjene.
Disc Player
Disc utor
Umetnite disk sa printanom stranom
prema gore.
Savjet: Disk koji sadrži CD-DA
podatke i MP3/WMA podatke se neće
reproducirati dobro.
Preskakanje
sljedeće/prijašnje
pjesme.
Labela
(Eject)
Vađenje diska.
(Pause/Play)
Play/pauza
BAND
BAND
CQ-C1325N
APM
SEL
CLOCK
PWR
S RC
MUTE
1
[SRC] (Source)
Odabir izvora.
2
SCROLL
33
RANDOM
44
SCAN
55
REPEAT
6
6
DDIISSPP
SQ
[DISP] (Display)
Promjena informacija na
zaslonu.
indikator
Preskakanje prošle/sljedeće mape.
[3] (SCROLL)
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
Prikaz informacija na zaslonu.
Upozorenje
• Ne umećite disk kada svijetli
indikator.
• Pogledajte “Notes on Di scs” i “Note s on
MP3/WMA”.
• Uređaj ne podržava 8 cm diskove.
• Ako umetnete 8 c m disk i ne mož ete ga izvaditi, ok reni te AC C
vaš eg auta na OFF poziciju, te ga ponovnu upalite i
pritisnite (Eject).
1 Pritisnite [SOURCE] za odabir Disc Player
izvora.
2 Odaberite željenu pjesmu.
Odabir pjesme
Pritisnite [
].
Disc Player (CD-DA disk):
Prijašnja/sljedeća pjes ma
Disc Player (MP3/WMA disc):
Prijašnji/sljedeći file
Odabir mape (MP3/WMA)
Pritisnite [ ] / [
].
Pause
Pritisnite [BAND]
Pritisnite ponovno za poništavanje.
CD- DA mode dis play
Random indikator
Broj pjesme
Vrijeme reprodukcije
Promje na zas lona
Pritisnite [DISP] za p rika z displaya.
Di sc Pl ay er (C D- D A di sc): Di sc Pl ayer (MP3 di sc):
Indikator ponavljanja
MP3 mode dis play
Normal
Normal
Ime diska
Play time
Ime
pjesme
Folder name/
Album*
*
File name/
Title, artist*
Svjetli kad aje random/repeat/scan upaljen.
Broj mape
Clock
Broj filea
*I D 3 T ag O n/ O ff
Hold down [ 3] for more
than 2 seconds.
Indikator ponavljanja
Random indikator
Titl albuma i pjesme.
Ime mape
Savjet:
¡ Za trčeći tekst, pritisnite [3] (SCROLL).
¡ “N O TEXT” je prikaza no kada ne ma inform acija na di sku.
Random play
Sve dos tupne pj es me (track s/files) se reproduciraju u
random poretku.
Pritisnite [4] (RANDOM). Pritisnite
ponovno za poništavanje.
Folder random play (MP3)
Sve dos tupne datotek e unutar mape s e reproduciraju u
random redoslijedu.
Pritisnite [4] (RANDOM) dulje od
2 sekunde.
Držite pritisnuto za poništavanje.
Repeat play
Trenut na pjes m a s e ponav lja.
Pritisnite [6] (REPEAT). Pritisnite
ponovno za poništavanje.
Folde r re pe at pla y ( MP 3 )
Folder repeat play (MP3)
Trenut na m apa s e ponav lja.
Pritisnite [6] (REPEAT) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite ponovno za poništavanje.
Scan play
Prvih 10 sekunde svake pjes me (tracks /files) se reproducira
kao s ekv enc a.
Pritisnite [5] (SCAN).
Pritisnite ponovno za poništavanje.
Folder scan play (MP3)
Iz svake mape se reproducira prva pjes ma.
Pritisnite [5] (SCAN) dulje od
2 sekunde.
Pritisnite ponovno za poništavanje.
❑ Ako nešto ne valja
Provjerite korake opisane dolje.
Problem
Moguće rješenje
Osnovno
Upozorenje
¡Ne koristi te uređaj u uvjeti ma kvarova, ako što su, uvj eti
kada nema zvuka, kada di m izl azi iz uređaja, itd.
¡Ako se to dogodi, odnesite uređaj serviseru, a nikada
sami ne pokušavajte popraviti uređaj.
Problem
Radio
• P okrenite motor.
• Provjerit e s pajanja. (akumulator,
Nema
napajanja
Nema zvuka
Moguće rješenje
uz emljenje, itd.)
• Os igurač je pregorio (Kontaktirajte najbliži
servis.)
• Potražite pomoć prilikom zamjene
osigurača.
• Ugasite funkciju „mute“.
• Provjerite konekcije.
• P romijenite na novu postaju.
Buka
Podaci
postaja se
brišu
• Uvjerite se da je antena na ispravan
način uzemljena.
• Pohranjena m em orija s e res etira
na t v ornič k e post av k e k ada s e
bat erija is praz ni (ak um ulat or).
Porukeo grešci
(Disk se automatski izbacuje
Smetnje
Ne ma
zv uk a sa
pre dnje g,
za dnje g
lije v og ili de s no g
zv uč nik a
Lijevi i desni
zvučnik je
zamijenjen
• Uvjerite se da je uzemljenje ispravno
spojeno.
• P odesite bal ans.
• Pogledajt e k onekc ije.
• Spojite kabele zvučnika ispravno.
• Provjerite disk.
(Disk se automatski izbacuje.)
Dis k im a ogrebot ina.
• Provjerite disk.
Nema operacija.
• Ako se normalne operacije ne
povrat e, konzultirajte najbližeg
servisera.
Ne može se pročitati podatak
• Provjerite disk..
Disc Player
Nema zvuka,
ili se CD
automatski
izbacuje
Zvuk
preskače, loša
kvaliteta
• Umetnite disk ispravno.
• Očistit e dis k.
Zvuk preskače
zbog vibracije
• M aks im alan k ut nagiba je
Disk se ne
izbacuje
• Pritisnite gumb za izbacivanje – eject, ako
• Očistit e dis k.
30°.
• Osigurajte uređaj.
ovo ne pomogne, obratite se najbližem
serviseru
WMA file može biti zaštićen.
• Z aštić eni file s e ne m ož e reproducirat i.
Audio opcije
[VOL]
Odabir vrijednosti u audio meniju.
(PUSH SEL) (Push to select)
Odabir opcija u meniju.
SQ
CT/PTY
CQ-C1425N
[DISP] (Display)
Izlaz iz audio menija
AUX
TA /AF
1
2
SRC/PWR
5
6
1 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) za prikaz audio menija.
Sa vjet: A k o s e 7 sekundi ne izvršavaju operacije u funkcijskom meniju, display odlazi u regularan mode.
2 Pritisnite [VOL] (PUSH SEL) za odabir modea 3 Okrenite [VOL] za prilagodbu.
Volume
(Opcija: 0 do 40, Tvornički: 18)
: Gore
: Dolje
Bass
(Opcija: –12 dB do +12 dB po 2 dB,
Tvornički : 0 dB)
: Povećaj
: Smanji
Treble
(Opcija: –12 dB do +12 dB po 2 dB,
Tvornički : 0 dB)
: Povećaj
: Smanji
Balance
(Opcija: 15 nivoa svaki, Tvornički CNT (centr alni))
: Desni poj ačan
: Lijevi pojač an
Fader
(Opcija: 15 nivoa svaki, Tvornički CNT (centr alni))
: Prednji pojačan
: Stražnji pojačan
Prije instalacije
Prije spajanja
Uređaj radi sa 12 V baterijom sa negativnim (–)
uzemljenjem.
Spojite kabel napajanja (crveni) zadnji. (za ne-ISO konektore)
Spojite kabel napajanja (žuti) na pozitivni (+) terminal
akumulatora (BAT). (za ne-ISO konektor)
Uklonite oko 5 mm konektora.
Konzultirajte profesionalca za instalaciju.
WMA MP3 CD Player/Prijemnik
Model:
(za ne-ISO konektore)
• Kut instalacije
CQ-C1325N/ CQ-C1315N
: horizontalno
: 0 – 30°
kut
Instalacijski priručnik
Instalacijski pprriirruuččnniikk
0 – 30e
• Prostor za
uređaj
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Uklonite kućište  i Trim Plate
sa glavnog uređaja.
Isporučeni Hardware
Br.
Opcija
Dijagram
Kol
Utor
Br
Opcija
Dijagram
Kol
Zaključivači
1

2
YEFX0217263A
TEXT
Vijak (5 mm )
Konektor napajanja
1
1
• Molimo da u potpunosti pročitate ovaj priručnik.
YEAJ02874
Okvir
1
YEFC051020
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YEFM294288 FT1006-0
Printed in China
Gedruckt in China
Imprimé en Chine
Gedrukt in China
Instalacija
Kako instalirati uređaj
Upozorenje•
Kako izvaditi uređaj
Nosite rukavice
Uklonite kabel sa negativnog terminala akumulatora.
Uklonite prednji dio.

Dobro sklopite uređaj.
Umetanje vijka
Spajanje konektora napajanja
4
4
Učvršćivanje
Uklonite pokrov..
.



3
Otpuštanje locka
 Umetnite poništivač dok ne
čujete klik
Upozorenje
Kada spojite uređaj, uvjerite se da ima dobru
ventilaciju.
4
4
Spajanje uređaja
Clank!
Koristite remen (Opcionalno)
Uporaba remena
3 mm
Vijak (Opcija)
Pozadinski remen (Opcija)
Gumica (Opcija)
Remenica
Rupa
Pozadinski utor
Heksa vijak
Na uređaj
Na uređaj
5
6
Umetanje okvira
Rekonekcija kabela
akumulatora
Izvucite uređaj sa
obje ruke.
Spajanje
Upozorenje
Za sprječavanje štete, nikada ne uključujte glavni kabel napajanja prije nego što su ostali kabeli spojeni.
(L)/(L)/(G)/(L)
(Bijela
Osigurač (15 A) Nikada ne zamijenjujte osigurač sami, uvijek se savjetujte sa
Panasonic servisom.
1
3
2
Antena
C1 : (Narančasta)
Vanjski kabel
.
(Crvena)
C3
(R)/(R)/(D)/(R)
: (Smeđa)
Konektor predpojačala (Stražnji)
A7 : (Crvena)/
Napajanje (ACC ili IGN) Na ACC napajanje, +12 V DC.
A5
ISO Konektor
ACC
A8 : (Crna)/
Uzemljenje – na čisti dio kućišta.
BATTERY 15A
A
A4 : (Žuto)
Napajanje na akumulator - kontinuirano +12 V DC.
A5 : (Plavo)
Spojite na antenu. (Max. 100 mA)
B
A
B7 :
B5 :
Prednji lijevi – (Bijelo/crne pruge)
B4 :
Prednje desno + (Sivo)
Prednje desno – (Sivo/crno)
B1 :
B2 :
Stražnje desni +
(Ljubičasto)
Stražnje desno – (Ljubičasta sa crnim prugama)
+
A4
IGN ili ACC 12 V napajanje
- B2
-
B1 +
- B4
B3 +
Konekcije zvučnika
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
A7
- B6
B5 +
B6 :
B3 :
Konektor napajanja
B7 +
Stražnji lijevi – (Zeleno/crne pruge)
B
Prednje lijevo +
(Bijelo)
- B8
B8 :
ISO Konektor
Stražnje lijevo +
(Zeleno)
12 V baterije (Kontinuirano napajanje)
Upozorenja (ISO konektor)
• Raspored pinova konektora zadovoljava
ISO standard.
• Molimo da provjerite dali raspored pinova u
vašem automobilu zadovoljava ISO standard.
• Za automobile tipa A i B, zamijenite spajanja žute i
crvene žice, kao što je prikazano dolje.
• Nakon konekcija, izolirajte dijelove ( )
Sa izolacionom trakom.
Savjet: Za automobile tipa koji nisu A i B, molimo da
konzultirate vaš lokalni servis.
Konektor
Spojite kako slijedi.
• Koristite uzemljene zvučnike.
Dostupan ulaz : 50 W ili više
Impedancija : 4 – 8
Uporaba zvučnika koji ne zadovoljavaju specifikacije može
dovesti do požara i ozbiljnih oštećenja.
• Udaljenost između zvučnika i pojačala: 30 cm ili više
L
( )
ACC
( )
BATTERY 15A
Car Tip A
R
A7
A4
IGN ili ACC 12 V
napajanje
12 V baterije (Kontinuirano napajanje)
(
)
BATTERY 15A
Car-side connector
ACC
Car Tip B
A4
Nema konekcije
Car-side connector
• Ne koristite 3-žičane sisteme zvučnika koji imaju obično
A7
12 V baterije (Kontinuirano napajanje)
(
(
)
)
ACC
BATTERY 15A
Upozorenje
• Ne spajajte više od jednog seta zvučnika na jednu žicu.
(osim za spajanje tweetera)
uzemljenje.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement