Panasonic CQC1312NW Operating instructions

Panasonic CQC1312NW Operating instructions
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
TA/AF
6
Advarsel
PTY
DISP
Forsigtig
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med motoren
standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat
anvendes.
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser
på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan
resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen, inden du
ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet
12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med
andre batterisystemer, især ikke et 24 V DC-batterisystem.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere
det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse
til din forhandler eller et autoriseret Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i
en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand,
eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og
rette henvendelse til din forhandler.
Dansk
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret
fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få sikringen
skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker. Fejlagtig udskiftning af
sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal
tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på grund af
kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem,
har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT
BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG PERSONSKADE ELLER
DØD TIL FØLGE.
(English
: YEFM285817)
(Deutsch : YEFM285818)
(Français : YEFM285819)
(Nederlands : YEFM285820)
(Svenska : YEFM285821)
(Italiano
: YEFM285822)
(Español
: YEFM285823)
(Dansk
: YEFM285824)
Antal: 2
Monteringsbolt
Antal: 1
Monteringskrave
(YEFX0217263)
Antal: 1 set
Installationsanvisninger
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM294179)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM294180)
Antal: 1
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver
tilbehørsdel er delnummeret for
vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan
blive ændret uden forudgående varsel
grundet forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
Trimplade
(YEFC05658)
Antal: 1
Netstik
(YEAJ02874)
Antal: 1 set
Antal: 1
Garantibevis
Angående CD-R/CD-RW-disks
Antal: 1
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt
buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned
under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden
opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30 grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for, at
tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke sætte
stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285824 NT1205-0
Trykt i Kina
Ting, man skal huske på, når man laver MP3/WMA-filer
¡ En høj bithastighed og en høj samplingfrekvens anbefales,
hvis du ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales, fordi
spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden kan være forskellig, afhængigt
af kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og
skrive.software.
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen.
MP3
Optagelse af MP3/WMA-filer på et CD-medie
¡ Det anbefales, at du mininerer risikoen for at lave en
disk, som indeholder både CD-DA-filer og MP3/WMAfiler.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3- eller WMA-filer på den
samme disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive
afspillet i den planlagte rækkefølge eller nogle melodier
vil måske slet ikke blive afspillet.
¡ Når der gemmes MP3-data og WMA-data på den samme
disk, skal der anvendes forskellige mapper til hver data.
¡ Undlad at optage andre filer end MP3/WMA-filer og
unødvendige mapper på en disk.
¡ Navnet på MP3/WMA-filen bør tilføjes efter reglerne som
WMA
<Forkert>
Understøttede filsystemer
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Externsions til ISO 9660,
Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD Extra
understøttes ikke.
Kompressionsformater
(Anbefales: “Ting, man skal huske på, når man laver
MP3/WMA-filer” til højre.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bithastighed:
32 k-320 kbps
VBR: Ja
Samplingfrekvens:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bithastighed:
8 k-160 kbps
VBR: Ja
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af
titelafspilning
Rodmappe
Root Folder
(Rodkatalog)
(Root Directory)
1
Samplingfrekvens:
16, 22,05, 24 kHz
¡ Windows Media
Audio Ver. 2.8
Bithastighed:
64 k-192 kbps
VBR: Nej
Samplingfrekvens:
32, 44,1, 48 kHz
2
q
4
e
3
w
5
2 Tryk på [SRC] (PWR:
Tændt).
Demonstrationsskærmen kommer frem.
Bemærk: Hvis du vil tænde for apparatet og få demonstrationmeddelelsen frem, skal du holde [SRC] (PWR) nede i
mere end 4 sekunder (ACC ON).
Forsigtig
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Sørg for at vælge stilling OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling til tændingsnøglen.
Forsømmelse af dette kan bevirke, at batteriet bliver fladt.
Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON.
(a “Funktionsindstillinger”) De følgende funktioner er til
rådighed. (Standard: fra)
¡ Apparatet tænder automatisk, når der sættes en disk i.
¡ Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.
: Uden ACC-stilling (Standard)
: Med ACC-stilling
Apparat
(apparatets overside)
Uret anvender 24-timers systemet.
Bemærk:
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
¡ Når en FM-udsendelse med RDS (Radio Data System)
modtages, stilles uret automatisk af urtidsfunktionen.
¡ Hold []] eller [[] nede, hvis du vil skifte tal hurtigt.
Inden du læser disse instruktioner
1
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og
samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig
mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være
medlem af vores familie.
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til “64 kbps or
more” og “fixed”.
¡ Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til
muliggørelse af afspilning på dette apparat.
Forsigtig
¡ Tildel aldrig filnavnstilføjelsen “.mp3” eller
“.wma” til en fil, som ikke er i MP3/WMAformat. Dette kan ikke alene frembringe støj
fra højttaleren, men også være farligt for
hørelsen.
Mappevalg
Folder Selection
I rækkefølgen
In the order 1
–
Filvalg
File Selection
I rækkefølgen
In the order
–
q
8
y
5 Tryk på [DISP].
Minuttallet blinker
6 Indstil minuttallet.
Indtastet minuttal
Vælg radio-AM-indstilling (a “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”).
[[]: stiller minuttallet frem.
[]]: stiller minuttallet tilbage.
7 Tryk på [DISP].
2 Tryk på [DISP].
Fuldført
(urvisning)
3 Hold [DISP] nede i mere end 2 sekunder.
Urvisning, når apparatet er slukket
Tryk på [DISP] for at ændre displayet (ACC ON).
Timetallet blinker
Display fra
r
8
7
Tree 33
Træ
t
y
Tree 44
Træ
Træ
Tree 8 8
(Max.)
(maks.)
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset
tilstedeværelsen eller fraværet af MP3/WMA-filer.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3/WMAfiler, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i
afspilnigsrækkefølgen blive afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgn kan være anderledes end på andre
MP3/WMA-afspillere, selv når den samme disk anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappenavnet vises.
¡ CD-TEXT
Disktitel
Sportitel
¡ MP3/WMA
Mappenavn
Filnavn
¡ MP3 (ID3 tag)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
¡ WMA (WMA tag)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
Karakterer, der kan vises
¡Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem. Vi henviser til instruktionerne for
skrive-softwaren angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog
kan vises.
Bemærk:
¡Med nogen software, i hvilken filer med MP3/WMA-format
er kodet, vil karakterinformationen muligvis ikke blive vist
korrekt.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive
ændret til en asterisk ( ).
Ophavsret
Ifølge loven om ophavsret er det forbudt at kopiere, distribuere og overføre materialer, som er omfattet af loven om
ophavsret, som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren
af ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Dit produkt er designet og fremstillet til at fungere med et mindstemål af vedligeholdelse. Anvend en blød klud til
almindelig rengøring af apparatet udvendigt. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Advarsel
Anti-tyveri system
12 V DC (11 – 16 V DC), prøvespænding 14,4 V, negativ jord
Mindre end 2,2 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4 kanaler)
50 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrkekontrol maks.
Bas: ± 12 dB ved 100 Hz, Diskant: ± 12 dB ved 10 kHz
4-8Ω
2,5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
178 x 50 x 160 mm
1,3 kg
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
8 gange oversampling
1 bit DAC system
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
96 dB
0,01% (1 kHz)
Under den målelige grænse
75 dB
Forsigtig
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller
megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af under kørslen.
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af steder, hvor temepaturen kan blive høj.
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen og hovedapparatet, da dette kan resultere i dårlig elektrisk kontakt.
¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre
fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør klud.
Aftagning
Montering
1 Sluk for apparatet.
2 Tryk på [ ]. Forpladen åbnes.
3 Træk forpladen udad mod dig.
4 Anbring forpladen i æsken.
1 Skyd venstre side af forpladen på plads.
2 Tryk på højre ende af forpladen, indtil der
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)
35 dB (ved 1 kHz)
AM (MW)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
AM (LW)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
Bemærk:
¡ Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.
¡ Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
2
1
2
FM
lyder et klik.
1
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores
undersøgelser pr. december 2005. Den indeholder ingen
garanti for reproduktion eller visning af MP3/WMA.
Strømforsyning
Effektforbrug
Maks. udgangseffekt
Tonereguleringsområde
Højttalerimpedans
Forforstærker-udgangsspænding
Forforstærker-udgangsimpedans
Mål (B x H x D)
Vægt
Dette apparat er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis forpladen tages af, vil apparatet være fulstændig ubrugeligt.
Displayinformation
Viste poster
Tekniske specifikationer
¡ Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis den
udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
Maks. antal filer/mapper
¡ Maks. antal filer: 999
¡ Maks. antal filer i en mappe: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (inklusive rodmappe).
Urvisning
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
6
Tree11 Træ
Tree 2
Træ
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps or
more” og “fixed”.
Anvend ikke disks af uregmæssig form.
vist i den følgende beskrivelse og reglerne for hvert filsystem bør ligeledes følges.
¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3/WMA-filer
eller visning af information om MP3/WMA-filer, som er
optaget med en vis skrive-software eller visse CD-optagere.
¡ Filnavstilføjelsen “.mp3” eller ".wma” bør tildeles hver fil,
afhængigt af filformatet.
¡ Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.
¡ Disc-at-Once anbefales.
frem igen.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
Vedligeholdelse
Generelt
Trykt side
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD/RW-disks,
som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på
grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs,
fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.
¡ CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje
temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musikCD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan
de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡ Visse CD-R/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CDR/RW-drev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data (Video CD
etc.).
¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CDR/RW-disken.
på [DISP] (Display).
3 Tryk
Demonstrationsskærmen annulleres og kommer ikke
[[]: stiller timetallet frem.
[]]: stiller timetallet tilbage.
TEXT
Lad være med at påsætte mærkater eller etiketter på
diskene.
Undlad at skrive på diskens etikette med kuglepen eller
andre skriveredskaber med hård spids.
ACC
ON
Indtastet timetal
Bemærk: MP3/WMA-kodnings- og skrive-software følger
ikke med dette apparat.
<Rigtigt>
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
bilens tændingsnøgle i
1 Sæt
stilling ACC eller ON.
4 Indstil timetallet.
Angående MP3/WMA
Anvend kun en tør, blød klud til rengøring af disken. Tør den af fra
midten og ud mod randen.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for
kraftige vibrationer eller er ustabilt.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne
andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.
Rengøring af disks
Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som
betjener sig af en laser-pickup til at hente information
fra compact diskens overflade. Laseren er godt
beskyttet, således at dens stråler ikke kan trænge ud af
kabinettet.
Derfor må du aldrig forsøge at skille afspilleren ad
eller ændre nogen af dens dele, eftersom dette kan
resultere i, at du udsættes for laserstråler og farlig
spænding.
Advarselsmærkat
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet
med brand eller anden skade som resultat.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder sig.
Lav derefter om muligt hullet udefra.
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.
Skil ikke dette apparat ad og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne eller
apparatets køleplade.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre
steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af
airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre
punkter, inden produktet installeres.
Hvordan man holder en disk
Anvendelse af andre kontroller eller justeringer
eller fremgangsmåder end de her specificerede
kan resultere i farlig udsættelse for stråling.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved
installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de
medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at apparatets indre
lider skade. Fejlagtig installation kan føre til en ulykke, fejlfunktion
eller brand.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank,
bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller
fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal
disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.
Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
Dette produkt betjener sig af en laser.
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation,
jording og andre lignende funktioner.
Angående disks
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed,
så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i
bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel
sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder og
anbring ikke tunge genstande ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt
at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først
beskyttes ved at man omvikler dem med vinyltape eller lignende
beskyttende materiale.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig
påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i
regnvejr.
Angående MP3/WMA
Installationssæt (YEP0FZ5700)
Låseannulleringsplade
Brugsvejledning
Angående CD/CD-media (CD-R, CD-RW, CD-ROM)
Tilbehør
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for
vand, fugt eller støv.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler
inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller indog udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke
følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan føre
til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat
anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller en
trafikulykke.
TEXT
Forsigtig
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.
ACC-stilling
2
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og
trafikforholdene under kørslen.
Indstilling af uret
1
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver den største
sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som
kan føres tilbage til, at du selv har installeret apparatet.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med motoren
standset.
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i
STRÅLEN.
Generelt
MUTE/SQ
D·M
FORSIGTIG
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret fagmand.
Diskafspiller
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på
tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes,
kan resultatet blive tilskadekomst eller materiel skade.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette
produkt anvendes.
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
Mærkater og deres placering
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
Radio
SRC
L
PUSH SEL
PWR
VO
E/TRACK
TUN
BAND
APM
Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på
tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes,
kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst eller død.
Forsigtig
(Anti-tyveri system)
Brugsvejledning
hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at advare mod
potentiel fare, som kan være et resultat af fejlagtige tilslutninger og
betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det
er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du
kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Laserprodukt
CQ-C1312NW
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise,
Rengøring af
apparatet
bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig intet
ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som en følge af
forsømmelse af at iagttage de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Sikring
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit
Aftagning/påsætning af forpladen
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver
Klargøring
Når du tænder for apparatet for første gang
Sikkerhedsinformation
Radio (AM [LW/MW]/FM)
Diskafspiller
Bånd
Frekvens
Forvalgsnummer
Disksprække
trækker en disk ind med den trykte side
opad.
Bemærk:
¡Apparatet tænder automatisk, når der
sættes en disk i ved ACC ON.
¡Det er ikke sikkert, at en disk, som indeholder både CD-DA-data og MP3/WMAdata, vil blive gengivet normalt.
Displayskift
Tryk på [DISP] for at ændre displayet.
AM (LW/MW) indstilling:
Bånd/frekvens
SCAN
4
5
MUTE/SQ
SRC
DISP
1
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
[1] til [6]
vælger en fast station i radiokilden og programmerer den aktuelle station i hukommelsen. (Hold den nede i mere end 2 sekunder.)
1 Tryk på [SRC] for at vælge radiokilden.
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
(ROCK) hurtig og tung lyd:
fremhæver bassen og diskanten.
(POP) bredspektret og dyb lyd:
fremhæver bassen og diskanten en smule.
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtonen og fremhæver
diskanten en smule.
lyser.)
Bemærk:
¡ Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 5
sekunder i SQ-indstilling, vil displayet vende tilbage til
standardindstillingen.
¡ Indstillingerne af SQ, bassen og diskanten påvirker
hinanden. Hvis en sådan påvirkning bevirker, at lydsignalet bliver forvrænget, skal du regulere bassen/diskanten eller lydstyrken.
Valg af faste stationer
Tryk på den modsvarende forvalgsknap fra [1] til [6] for
at stille ind på en fast station.
Disken kan
ikke tages ud
De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er
aktiveret (
lyser).
● Start motoren. (Eller drej
tændingsnøglen til stilling ACC).
● Verificer tilslutningen (batteriledning,
netledning, jordledning etc.)
● Sprunget sikring (kontakt nærmeste
Panasonic-servicecenter).
● Få en fagmand til at skifte sikringen ud.
● Sørg for at anvende en sikring af samme
klassificering.
● Ophæv lydafbrydelsesfunktionen.
● Verificer tilslutningen.
● Vent, indtil kondensen er forsvundet,
inden du tænder for apparatet igen.
● Sørg for, at jordforbindelsen er ordentlig
udført.
● Reguler balancen og faderen.
● Verificer tilslutningen.
● Sæt højttalerledningen i forbindelse på
korrekt vis.
● Sæt disken i på korrekt vis.
● Rengør disken.
● Rengør disken.
● Den største tilladte hældningsvinkel er
30 grader.
● Fastgør apparatet.
● Tryk på [u]. Hvis disken stadig ikke
kommer ud, bedes du rette henvendelse
til nærmeste Panasonic-servicecenter.
Hyppig støj
Forvalgt data
slettes
● Stil ind på en anden station med højintensitetsbølger.
● Sørg for, at den anvendte antenne er
korrekt jordforbundet.
● Forvalgshukommelsen slettes og går
tilbage til den oprindelige fabriksindstilling, når netstikket eller batteriet tages ud
af forbindelse.
Hvad er RDS?
Radio
Diskafspiller
Lydudfald
forårsaget af
vibration
Kontrolpunkt
¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive stillet
ind på en station med bedre modtagning.
¡ Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.
¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går
tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (BSR = Best
Stations Research)
[SRC] (kilde)
vælger en lydkilde.
Manuel indstilling af faste stationer
Bemærk:
¡ AF-følsomheden kan reguleres.
¡ Det AF-område, der er til rådighed, kan indstilles.
(a “Funktionsindstillinger”)
TA (trafikmeddelelser)
(Disken kommer automatisk ud).
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
● Kontroller disken.
(Disken kommer automatisk ud).
Disken er ridset.
● Kontroller disken.
Apparatet virker af en eller anden årsag
ikke.
● Hvis denne tilstand fortsætter, bedes du
kontakte din forhandler eller nærmeste
servicecenter for at få apparatet repareret.
Filen kan ikke læses
● Kontroller filen.
En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.
● Filer, som er ophavsretsligt beskyttede,
kan ikke afspilles.
RANDOM
SCAN
3
4
5
TA/AF
REPEAT
[DISP] (display)
skifter information på displayet.
DISP
6
[}] [{]
går direkte til den foregående/næste mappe.
indikator
1 Stil ind på en station.
2 Hold en af forvalgsknapperne fra [1] til [6]
1 Vælg et bånd.
2 Hold [BAND] (APM) mede i mere end 2
sekunder.
Bemærk: Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet (SCAN). For at stoppe stationssøgningen, skal du
trykke på en af knapperne fra [1] til [6].
PTY (programtype)
De følgende funktioner er til rådighed, når PTY-indstillingen er
aktiveret.
TA til/fra
AF-operationsfølsomhed med lavt niveau. (Standard)
Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke er påkrævet.
Tryk på [1] til [6] for at vælge PTY i PTY-indstilling.
RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med
den aktuelle position.
1
2
EON-TA
AF-operationsfølsomhed med højt niveau.
Foregående/næste spor
Diskafspiller (MP3/WMA-disk):
Foregående/næste fil
Hvis du kun vil lytte til trafikinformation, skal du aktivere TA og
indstille lydstyrken til 0 i FM-indstilling.
Når trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken til TAlydstyrke. (a “Lydindstillinger”)
3
4
5
6
Programtype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Indhold
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at man
trykker på [BAND].
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation,
vises “NONE”.
¡ En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
¡ Forindstillet indhold kan ændres.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
BAND
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
Display for MP3/WMA
Ur
lyser, når mappe tilfældig/gentagelse/scan er aktiveret.
Mappenummer
Filnummer
* ID3/WMA-tag til/fra
Hold [3] nede i mere end 2
sekunder.
Indikatorer for afspilningsindstilling
albumtitel, melodititel og
kunstnernavn vises.
MUTE/SQ
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vælge
en indstilling, som skal reguleres.
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(Indstillingsområde: 0 til 40, Standard: 18)
REPEAT
TA/AF
6
vises “NONE”.
Ændring af PTY-forvalg
stilling. (a “Faste stationer” i “Radio (AM
[LW/MW]/FM)”)
Scan-afspilning
Alle filerne i en aktuel mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i mere end 2
sekunder.
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fil) afspilles i
rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Tryk igen, hvis du vil annullere.
Gentaget afspilning
Scan-afspilning af mappe (MP3/WMA)
Den aktuelle melodi (spor/fil) gentages.
Fra den næste mappe vil de første 10 sekunder af den første fil
i hver mappe blive afspillet i rækkefølge.
Tryk på [6] (REPEAT).
Tryk igen, hvis du vil annullere.
Hold [5] (SCAN) nede i mere end 2 sekunder.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB med trin
på 2 dB, Standard: 0 dB)
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB med trin
på 2 dB, Standard: 0 dB)
(Indstillingsområde: 1 til 40, Standard: 18)
RANDOM
SCAN
3
4
5
q : Højre fremhævet
w : Venstre fremhævet
q : Front fremhævet
w : Bag fremhævet
6
TA/AF
PTY
DISP
[DISP] (display)
afslutter funktionsmenuen.
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 7 sekunder på funktionsmenuen, vil displayet gå tilbage
til dets ordinære indstilling.
2 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) at vælge en
FM-monofonisk
FM
Støj mindskes drastisk, når svage signaler modtages fra
en FM-station.
(Standard: OFF (fra))
FM-lokal
FM
Kun stationer, der går godt igennem, opdages under stationssøgning.
(Standard: OFF (fra))
AM-lokal
AM
Kun stationer, der går godt igennem, opdages under stationssøgning.
(Standard: OFF (fra))
3 Drej [VOL] i retningen med eller mod uret
for at regulere.
MONO OFF (fra)
MONO ON (til)
(
lyser.)
LOKAL OFF (fra)
LOKAL ON (til)
(
lyser.)
LOKAL OFF (fra)
LOKAL ON (til)
(
lyser.)
Sæt til OFF (fra), hvis din bil
ikke har nogen ACC-stilling.
ACC-valg
(Standard: OFF (fra))
(a “Klargøring”)
Sæt til ON (til), hvis din bil
har en ACC-stilling.
Region
q : Øget
w : Mindsket
REPEAT
menuen.
q : Øget
w : Mindsket
Ekstern lydafbrydelse
Gør det muligt at afbryde den aktuelle kilde, mens
Panasonic-navigationssystemet giver verbal
vejledning eller en biltelefonsamtale finder sted.
(Indstillingsområde: 0 (ingen lyd), 1 (mindskning
15 trin), 2 (mindskning 10 trin) og OFF (fra)
(uændret), Standard: 0)
SCROLL
2
D·M
1 Hold [VOL] (PUSH SEL) nede i mere end 2 sekunder for at vise displayet for funktions-
Fader
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard
CNT (center))
MUTE/SQ
1
q : Op
w : Ned
q : Øget
w : Mindsket
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
indstilling, der skal reguleres.
Balance
(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard
CNT (center))
VO
L
SRC
mod uret for at regulere.
RDS
(Standard: OFF (fra))
Bemærk: Når regionsindstillingen ændres fra OFF (fra)
til ON (til) og vice versa, vil AF-indstillingen automatisk
blive aktiveret.
PTY-sprog
RDS
Frekvensen ændres også for
programmer udenfor regionen.
Frekvensen ændres kun for
programmer indenfor regionen.
Engelsk
(Standard: ENGLISH (Engelsk))
Indstilling af TA-lydstyrke
Bemærk: For PI-søgning skal du først annullere TAindstillingen og derefter udføre PI-søgning.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Tilfældig mappe-afspilning (MP3/WMA)
PWR
3 Drej [VOL] i retningen med uret eller
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
1 Vælg en PTY, som du vil forindstille.
2 Følg fremgangsmåden for almindelig forind-
Hold [6] (REPEAT) nede i mere end 2
sekunder.
Tryk igen, hvis du vil annullere.
[DISP] (display)
afslutter lydmenuen.
Diskant
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation,
Den aktuelle mappe gentages.
Tryk på [4] (RANDOM).
PTY
DISP
Søgningen begynder.
¡ For at stoppe søgningen, trykkes på [BAND] (SET).
Alle melodierne (spor/filer) afspilles i tilfældig rækkefølge.
BAND
Bas
Bemærk:
Gentaget mappe-afspilning (MP3/WMA)
APM
Lydstyrke
2 Tryk på [BAND].
Tilfældig afspilning
D·M
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 7 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til dets ordinære indstilling.
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
Mappenavn/
album*
Filnavn/titel,
kunstner*
Ur
[VOL]
vælger en værdi på funktionsmenuen.
(PUSH SEL) (tryk for at vælge)
vælger poster i funktionsmenuen.
APM
1 Tryk på []] eller [[] for at vælge PTY.
Sportitel
Funktionsindstillinger
[VOL] (lydstyrke)
vælger en værdi på lydmenuen.
(PUSH SEL) (tryk for at vælge)
vælger poster på lydmenuen.
Detaljeret PTY-valg
Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som
oprindeligt er forindstillet.
EON (Enhanced Other Network = oplysninger om
andre stationer)
Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast
station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap.
Søgning efter den samme station med bedre modtagning
begynder.
Tryk på denne samme forvalgsnummerknap igen, hvis du vil
annullere.
Diskafspiller (CD-DA-disk):
1
Programsøgning med PTY
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
PI-søgning
(programidentifikationssøgning)
Tryk igen for at annullere.
Bemærk: For at gå hurtigt frem eller tilbage, skal du
holde en af knapperne nede.
SRC
Hvis [DISP] (PTY) holdes nede i mere end 2 sekunder,
skiftes der mellem aktivering og deaktivering af PTYindstillingen.
Uret justeres automatisk.
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når den
modtages.
Tryk på [BAND] (y / 5).
PWR
CT (urtid)
Modtagning af ekstraudsendelser
Hold [TA] (AF) nede i mere end 2 sekunder for at vælge AFniveau.
Et tryk på [TA] skifter mellem aktiveret og deaktiveret TA.
PTY til/fra
Andre RDS-funktioner
¡ Der søges efter og modtages automatisk en TP-station ved
øjeblikkelig at skifte til TA-funktionen, hvis du modtager en
ikke-TP-station, som går dårligt igennem.
¡ Når der udføres stationssøgning eller APM, vil kun TP-stationer blive valgt.
Pause
Tryk på [6] / [7].
Spilletid
Bemærk:
¡ Tryk på [3] (SCROLL), hvis du vil vise teksten som rulletekst.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.
1 Tryk på [VOL] (PUSH SEL) for at vise displayet for lydmenuen.
Bemærk: Det er muligt at vælge PTY-sprog.
(a “Funktionsindstillinger”)
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
AF-niveau
Kun trafikinformation (TA-lydafbrydelse)
¡ PTY for modtagestationerne vises.
¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er
aktiveret (
lyser).
2 Vælg den ønskede position.
Lydindstillinger
TA (trafikmeddelelser)
¡ Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling,
bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og
sender trafikmeddelelser, når disse begynder. Når
trafikmeddelelserne er afsluttet, vil apparatet gå tilbage til
den tidligere indstilling. (TA-standbyindstilling)
Tryk på [{] / [}].
Valg af spor/fil
Disktitel
mappenavn/filnavn vises.
Valg af mappe (MP3/WMA)
kilden.
(blinker en gang)
Normal
(Standard)
nede i mere end 2 sekunder.
1 Tryk på [SRC] for at vælge diskafspiller-
Normal
Indikatorer for afspilningsindstilling
¡ Hvis du har sat en 8 cm-disk i og ikke kan tage den ud, skal du
deaktivere bilens ACC en gang og aktivere den igen. Tryk derefter
på [u] (Eject).
¡ Stik ikke fremmedlegemer ind i disksprækken.
¡ Sæt ikke en disk i, når
-indikatoren lyser.
¡ Vi henviser til afsnittet “Angående disks” og
“Angående MP3/WMA”.
¡ Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
Med denne operation kan stationer med god modtagning
automatisk gemmes i forvalgshukommelsen.
PS (programservicenavn)
Fejldisplaymeddelelser
AF (alternativ frekvens)
Generelt
SCROLL
2
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
skifter mellem ind- og udkobling af hver
afspilningsindstilling.
(SCROLL)
viser informationen som rulletekst på displayet.
Bemærk: Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel
med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner
til brug af denne data.
Om RDS-service er til rådighed afhænger af området. Vi beder
om forståelse for, at hvis RDS ikke er til rådighed i dit område,
vil den følgende service heller ikke være det.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer
modtages.
¡Anvend ikke apparatet under unormale fohold, for eksempel
uden lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugt, som kan medføre
antændelse eller elektrisk stød. Hold straks op med at anvende
apparatet og kontakt din forhandler.
¡Forsøg aldrig selv at reparere apparatet, da dette er farligt.
Problem
MUTE/SQ
PTY
Diskafspiller (CD-DA-disk): Diskafspiller (MP3/WMA-disk):
PUSH SEL
Kontrolpunkt
PWR
D·M
RDS-indstilling:
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
Frekvensindstilling
Bemærk: Hold en af disse knapper nede i mere end 0,5
sekunder og slip den for at udføre stationssøgning.
AF (alternativ frekvens)
Lydudfald,
dårlig
lydkvalitet
3 Vælg en station.
Nyttige funktioner som for eksempel AF, TA, og PTY er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
Advarsel
CQ-C1312NW
PUSH SEL
Udfør nedenstående kontrol og træf de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger.
Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af de angivne forslag, anbefales det, at du indleverer apparatet til nærmeste, autoriserede
Panasonic-servicecenter. Apparatet må kun serviceres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel reparatør. Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som
kan føres tilbage til forsømmelse af kontrol af apparatet eller reparation, som er foretaget af brugeren efter egen kontrol.
L
1
Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på henholdsvis AM (LW/MW)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.
Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man
trykker på [1] til [6].
PTY (programtype)
Hvis noget synes at være forkert
VO
BAND
APM
SRC
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Fejlfinding
Ingen lyd eller
disken kommer
automatisk ud.
CT
Bånd/frekvens
[TUNE ]]: Lavere
[TUNE []: Højere
Betjeningsrækkefølge
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del (Standard).
Diskafspiller
TIL: Tryk på [MUTE]. (
FRA: Tryk på [MUTE] igen.
(y / 5) (pause/afspilning)
skifter mellem pause og
afspilning i afspillerkilden.
ER
LD
FO
Tryk på [DISP] for at skifte display.
Forsigtig
som vist herunder:
Lydafbrydelse
Venstre og
højre lyd er i
modfase
PS
PS (Programservicenavn)
indstillingen blive aktiveret.
(Reguleringsområde: 0 til 40, Standard: 18)
Drej [VOL].
Ingen lyd fra
venstre, højre,
front- eller
baghøjttaler
[TUNE ]] [TUNE []
indstiller frekvensen i op/nedgående retning.
(Hold knappen nede i mere end 0,5 sekunder
og slip den for stationssøgning.)
1 Hvis [SQ] holdes nede i 1 sekund, vil SQ-
Lydstyrkeregulering
Støj
[DISP] (display)
skifter informationen på displayet.
SQ er en funktion, som kan aktivere forskellige lydtyper via
berøring af en knap i overensstemmelse med den type
musik, du lytter til.
Tryk på [SRC] for at skifte lydkilde.
Ingen lyd
DISP
[u] (diskudtagning)
tager disken ud.
CT
2 Tryk på [SQ] for at vælge lydtypen (SQ)
Valg af lydkilde
Ingen strøm
TA/AF
6
Faste stationer
Tænd: Tryk på [SRC] (PWR).
Sluk: Hold [SRC] (PWR) nede i mere end 1
sekund.
Problem
REPEAT
SQ
Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller ON.
Almindelige betjeninger
TA/AF
6
[MUTE]
skifter mellem lydafbrydelse til/fra.
(SQ)
vælger en lydtype (SQ). (Hold den nede i
mere end 1 sekund.)
Tænd/sluk
Radio
REPEAT
PTY
Bånd/frekvens
Displayskift
Spilletid
E/TRACK
TUN
RANDOM
3
PWR
D·M
Spornummer
Tilfældig afspilning, gentaget afspilning,
scan-afspilning
SCROLL
CQ-C1312NW
PUSH SEL
[SRC] (kilde)
vælger en gruppe.
(PWR) (tænd/sluk)
skifter mellem tændt/slukket.
2
PTY
L
Display for CD-DA-indstilling
Funktionsmenu
1
APM
FM (ikke RDS) indstilling:
Betjeningsrækkefølge
MUTE/SQ
SRC
BAND
ER
LD
FO
Lydmenu
PWR
D·M
VO
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
Visning af radiokilde
L
E/TRACK
TUN
VO
E/TRACK
TUN
BAND
CT (urtid)
[6] [7]
går direkte til foregående/næste spor/fil i
afspillerindstilling.
Hold en af knapperne nede for at gå hurtigt
tilbage/frem.
E/TRACK
TUN
[VOL] (Lydstyrke)
Lyser, mens et FM-stereosignal modtages.
Display for afspillerkilde
[BAND]
vælger et frekvensbånd i radiokilden.
(APM) (automatisk forvalgshukommelse)
udfører APM i radiokilden. (Hold knappen
nede i mere end 2 sekunder.)
E/TRACK
TUN
Generelt
Svensk
q : Øget
w : Mindsket
Bemærk: Hvis faderen er sat til front, vil forforstærkerlyden (bag) blive sænket.
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones /Inden tilslutningen
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
●Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
WMA MP3 CD Player/Receiver
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning (Gäller kontakt som inte är ISO.).
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
●Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
●Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
●Monteringsvinkel sida till sida
: horisontellt
front till bakdel
: 0 – 30°
●Angolo di montaggio da lato a lato
: orizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30°
●Ángulo de montaje Lado a lado
: horizontal
Delante a atrás
: 0 – 30°
●Monteringsvinkel side til side
: vandret
for til bag
: 0 – 30°
BAND
APM
PWR
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
PUSH SEL
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
Italiano
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
E/TRACK
TUN
●Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Svenska
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
D·M
TA/AF
6
PTY
DISP
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento
(per connettore non-ISO).
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
0 – 30°
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
instalaci
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
●Monteringsutrymme
●Spazio di montaggio
●Espacio de montaje
●Monteringsafstand
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
Dansk
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
Español
(per connettore non ISO)
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión (Para conectores que no sean ISO).
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
182 mm
4,5 mm – 6,0 mm
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Diagram
Q'ty No.
1
YEFX0217263
Fästbult(5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
Item
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
Diagram
1
✽
TEXT
YEFC05658
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
1
Q'ty
2
✽
●Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
●Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
●Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
●Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEAJ02874
YEFM294180 NT1205-0
✽ w och t består av en uppsättning. (YEP0FZ5700) ✽ w e t fanno parte di un set. (YEP0FZ5700)
✽ w y t forman un juego. (YEP0FZ5700) ✽ w og t består af et sæt. (YEP0FZ5700)
Printed in China
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet ● Använd handskar försäkerhets
skull.
● Slutför de elektriska
1
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
2
Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
3
Anslut strömkontakten e
Collegamento del connettore
di alimentazione e
Conexión del conector de
alimentación e
Tilslutning af netstik e
anslutningarna före installationen.
Precauzioni ● Indossare dei guanti per
sicurezza.
● Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones ● Póngase guantes para mayor seguridad.
● Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig
● Brug handsker for din sikkerheds skyld.
● Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
4
4
Fastsättning av
huvudenhet
Fijación de la
unidad principal
Fastgøring af
hovedapparat
44
w
4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
3 mm
e
Clank!
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Moietta di supporto posteriore
(opzionale)
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Bakre stödfäste
Till enheten
Perno de montaje w (sitter på bilen)
All’unità
Monteringsbolt w
Staffa di supporto posteriore A la unidad
(in dotazione all’automobile) Til enheden
Ménsula de soporte trasera
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Till enheten
(suministrada con el vehículo)
Dado esagonale (opzionale)
All’unità
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
Tuerca hexagonal (opcional)
A la unidad
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Til enheden
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
5
5
6
q
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
Fissaggio dell’unità
principale
q
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
Montering av frontramen r
Montaggio della piastra di rifinitura r
Montaje de la placa de guarnición r
Montering af trimplade r
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
q Skruva in fästbult w i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet
e Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
q Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità
principale.
w Fissaggio al parafiamma
e Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
principal.
w Fijación a la pantalla cortafuegos
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
cada orificio.
q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
1
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen r.
Rimuovere la piastra di
rifinitura r.
Extraiga la placa de
guarnición r.
Fjern trimpladen r.
w
e
q
w
q
3
Upplåsning
q Skjut in
upplåsningsplattan t
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q Inserire la piastrina di
rilascio del fermo t
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
w
Desbloqueo
q Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
t hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q Sæt låseannulleringspladen
t ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
4
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
Precauzione
Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è
stato completato tutto il cablaggio.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber
completado todas las conexiones.
Forsigtig
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider
skade.
(V)/(L)/
(Izq.)/(L, venstre)
1
3
2
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro
di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio
Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar
usted mismo el fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.
Antenn
Antenna
Antena
Antenne
C1 :
C3 :
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan
några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del
collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes
de realizar la conexión.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes
du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
Förförstärkaruttag (bakre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)
Conector de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærker-ud stik (bag)
A7 :
(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics
navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione
per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación
de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, + 12 V DC.
A5
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
ACC
A8 :
A
A
A
A
(svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
BATTERY 15A
A
A4 :
(gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
A5 :
B
(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till
med ett reglage.)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna
motorizzata con attuazione ad interruttore)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con
accensione/spegnimento dell'amplificatore)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena
eléctrica accionada con un interruptor)
Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la
conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret
effektantenne)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)
A
B7 :
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
B
B
B
B
B4 :
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B3 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
B2 :
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
B1 :
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
●Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
●Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
●För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
●Delar märkta med (❈) måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
+
-
BATTERY 15A
(❈)
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
- B2
B1 +
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
L
Precauzioni (Connettore ISO)
● Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 50 W eller mer
Impedans: 4 – 8 Ω
●Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
● Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 50 W o superiore
Impedenza: 4 – 8 Ω
● Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
● Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 50 W o más
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
●La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
●Verificare che la disposizione dei pin del connettore
della propria automobile sia conforme allo standard ISO.
●Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio
del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
●Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate
(❈) con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
R
● Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
Tilladt indgang: 50 W eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
● Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
Precauciones (Conector ISO)
(
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
●Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
●Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
●Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con (❈) utilizando cinta aislante.
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y B,
consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
●Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
●Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
●For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
●Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med (❈) med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du
rette henvendelse til din lokale bilforhandler.
- B4
B3 +
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
ACC
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
- B6
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
B7 +
B6 :
B
B5 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
- B8
B8 :
Bakre vänster +
(grön)
Posteriore sinistro +
(Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
Försiktighet
●Anslut inte mer än en högtalare till ett par
högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en
diskanthögtalare)
Precauzione
●Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo
di cavi per altoparlanti. (tranne che per il
collegamento ad un tweeter)
Precaución
●No conecte más de un altavoz a un juego de
cables de altavoz. (excepto para la conexión a un
altavoz de agudos)
Forsigtig
●Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af
en diskanthøjttaler).
●Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har
en gemensam jordtrådsledning.
●Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3
cavi con un cavo di massa in comune.
●No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables
con cable de masa común.
●Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger
og med en fælles jordledning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages