Panasonic CQC1312NW Operating instructions

Panasonic CQC1312NW Operating instructions
ten används på ett säkert sätt och för att göra användaren
uppmärksam på möjliga faror som uppstår genom felaktig anslutning och användning. Vad de grafiska symbolerna står för förklaras
nedan. Det är viktigt att till fullo förstå de grafiska symbolernas betydelse för att kunna använda denna handbok och systemet korrekt.
Bruksanvisning
SRC
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
PUSH SEL
PWR
VO
E/TRACK
TUN
BAND
APM
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
TA/AF
6
D·M
Varning
PTY
DISP
Denna grafiska symbol avser att göra dig uppmärksam
på att viktiga anvisningar för användningen och installationsanvisningar är för handen. Uraktlåtenhet att
efterfölja anvisningarna kan resultera i svår personskada
eller dödsfall.
Varning
Iaktta följande varningar vid användning av systemet.
Denna grafiska symbol avser att göra dig uppmärksam
på att viktiga anvisningar för användningen och installationsanvisningar är för handen. Uraktlåtenhet att
Försiktighet
efterfölja anvisningarna kan resultera i personskada eller
materiell skada.
Iaktta följande varningar vid installation.
❑ Koppla loss den negativa (–) batteriklämman före montering.
Om ledningsdragning och montering utförs med den negativa (–)
batteriklämman ansluten, kan det orsaka el-stötar och personskada på grund av kortslutning. Vissa bilar är utrustade med ett elektriskt säkerhetssystem som kräver särskilt tillvägagångssätt vid
urkoppling av batteriklämma.
URAKTLÅTENHET ATT EFTERFÖLJA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET
KAN LEDA TILL OAVSIKTLIG AKTIVERING AV DET ELEKTRISKA
SÄKERHETSSYSTEMET VILKET KAN RESULTERA I SKADA PÅ
FORDONET OCH PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL.
Svenska
❑ Föraren ska inte fästa blicken på displayen eller
manövrera systemet under körning.
Att manövrera systemet under körning distraherar föraren från att
vara uppmärksam på trafiken och kan orsaka en olycka. Stanna
alltid fordonet på en säker plats och koppla i parkeringsbromsen
innan systemet manövreras.
❑ Använd rätt strömkälla.
Denna produkt är konstruerad för negativt jordad 12 V
likströmsdrift. Driv aldrig denna produkt med andra batterier, detta
gäller i synnerhet ett 24 V likströmsbatteri.
❑ Ta inte isär och försök inte att förändra apparaten.
Försök inte att ta isär, förändra eller reparera denna produkt själv.
Om produkten behöver repareras, kontakta återförsäljaren eller en
auktoriserad Panasonic serviceverkstad.
❑ Överlåt byte av säkring till fackkunnig servicepersonal.
När säkringen går, åtgärda då orsaken till detta och få den utbytt
mot förordad säkring av en fackkunnig serviceman. Felaktigt byte
av säkring kan leda till rökutveckling, brand och skada produkten.
Iaktta följande försiktighetsmått vid montering.
Etikettangivelser och deras placering
❑ Överlåt ledningsdragning och montering till fackkunnig
servicepersonal.
VARNING
Håll volymen på tillräckligt låg nivå för att kunna vara uppmärksam
på vägen och trafikförhållanden under körning.
❑ Denna apparat är konstruerad för bruk endast i bilar.
❑ Låt inte apparaten stå påslagen en längre tid med motorn
avstängd.
Om ljudsystemet står påslaget en lång tid med motorn avstängd,
kommer batteriet att urladdas.
❑ Följ anvisningarna för att montera och dra ledningar för
produkten.
Om anvisningarna för korrekt montering och kabeldragning inte
följs, kan det orsaka olycka eller brand.
❑ Var försiktig så att ledningarna inte skadas.
När ledningar dras, var försiktig så att ledningarna inte skadas.
Förhindra att de kläms fast i fordonschassit, skruvar och rörliga
delar som till exempel sätesskenor. Det är viktigt att inte repa, dra
i, böja eller tvinna ledningarna. Ledningar ska inte ligga i närheten
av värmekällor eller under tunga föremål. Om ledningarna måste
dras över vassa metallkanter, ska ledningarna skyddas genom att
lindas med plasttejp eller liknande skydd.
❑ Apparaten ska inte utsättas för direkt solljus eller för
stark värme.
Under dessa förhållanden stiger temperaturen inuti apparaten,
vilket kan leda till rökutveckling, brand eller annan skada på apparaten.
❑ Produkten ska inte användas på platser där den utsätts
för vatten, fukt eller damm.
Om apparaten utsätts för vatten, fukt eller damm kan det leda till
rökutveckling, brand eller annan skada på apparaten. Se särskilt till
att apparaten inte blir blöt i biltvätten eller när det regnar.
❑ Använd särskilt konstruerade delar och verktyg för montering.
Laserprodukt tillhörande Klass 1
LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
STIRRA EJ IN I STRÅLEN.
Montering av denna apparat kräver särskilda kunskaper och
erfarenhet. För maximal säkerhet är det bäst att få den monterad
av återförsäljaren. Panasonic åtar sig inget ansvar för några som
helst problem som uppstått genom egen montering av apparaten.
❑ Håll ljudvolymen på en lämplig nivå.
Försiktighet
Varningsetikett
Denna produkt använder en laser.
Bruk av reglage eller inställningar eller utförande
av tillvägagångssätt som avviker från vad som
beskrivs häri kan resultera i riskabel strålningsexponering.
Ta inte isär bilstereon. Försök inte heller att
göra några ändringar på egen hand.
Denna enhet är en mycket invecklad apparat som
använder en laserpickup för att hämta information från
ytan på kompaktskivor. Lasern är omsorgsfullt
skyddad så att dess strålar stannar kvar inuti höljet.
Gör därför inget som helst försök att demontera
spelaren eller förändra dess delar eftersom det kan
resultera i du utsätts för laserstrålning och riskabel
spänning.
Använd medföljande eller särskilt konstruerade delar och lämpliga
verktyg för att montera produkten. Bruk av andra delar än de som
medföljer eller som är särskilt konstruerade kan resultera i att
apparatens inre delar skadas. Undermålig montering kan leda till
en olycka, felaktig funktion eller brand.
❑ Blockera inte apparatens lufthål eller kylplatta.
Om dessa delar blockeras kommer det att orsaka att apparatens
inre blir överhettad, vilket resulterar i brand eller annan skada.
Använd inte säkerhetsrelaterade fordonskomponenter (bränsletank, broms, upphängning, ratt, pedaler, luftkudde etc.) för kabeldragning eller för att skruva fast produkten eller tillhörande delar.
❑ Montera inte produkten där den utsätts för kraftiga vibrationer eller inte sitter stabilt.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Produkten bör monteras i ett horisontellt läge med frontsidan vänd
uppåt i en bekväm vinkel, men inte mer än 30°.
Användaren bör tänka på att det i vissa områden kan finnas restriktioner för hur och var denna apparat får monteras.
Kontakta återförsäljaren för närmare information.
❑ Montera aldrig produkten på en plats där den hindrar sikten.
❑ Strömkabeln får inte delas upp för att förse annan utrustning
med ström.
❑ När monteringen och kabeldragningen är klar, bör man kontrollera att annan elektrisk utrustning fungerar normalt.
❑ Använd handskar för säkerhets skull. Se till att all ledningsdragning är slutförd innan apparaten monteras.
❑ För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten
inte anslutas förrän all ledningsdragning är slutförd.
❑ Anslut inte mer än en högtalare till en uppsättning
högtalarkablar. (Gäller ej anslutning av en
diskanthögtalare.)
Längre tids bruk under onormala förhållanden kan orsaka brand,
el-stötar eller trafikolycka.
❑ När monteringen ska göras i en bil försedd med luftkudde, kontrollera varningar och försiktighetsmått från fordonstillverkaren före monteringen.
❑ Se till att kablar inte hindrar körningen eller ur- och instigandet av fordonet.
❑ Isolera alla avskalade kablar för att förhindra kortslutning.
ACC
ON
2 Tryck på [SRC] (PWR:
ström).
Demonstrationen visas i teckenfönstret.
på [DISP] (Ändring av visningssätt).
3 Tryck
Demonstrationen upphör och visas ej längre.
Observera: Om du vill slå på strömmen och få demonstrationen att visas igen, så tryck in och håll [SRC] (PWR)
intryckt i minst 4 sekunder (ACC ON).
Försiktighet:
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
A D V A R S E L – LA S E R STRÅLING.
UNNGÅ
E K S P O N E R IN G F O R
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Se till att välja OFF om fordonets tändningslås saknar ACC-läget. Underlåtande att göra detta, skulle
kunna orsaka att batteriet blir helt dött.
För fordon med ACC, välj ON. (a “Funktionsinställningar”)
Följande funktioner blir tillgängliga med denna inställning.
¡ Strömmen slås på automatisk när en skiva isätts.
¡ Klockan kan visas även om strömmen är avslagen.
: Inget ACC-läge
(Grundinställning)
: ACC-läge finns
Däckets hölje (på apparatens ovansida)
24-timmarssystem används för klockan.
Observera:
¡ Ställ in klockan när “NO CT” (ingen tjänst för klocka)
visas på displayen.
¡ Tiden och datumet ställs in automatiskt vid mottagning av en FM-station som sänder CT-signalen.
¡ Håll []] eller [[] intryckt för att ändra siffrorna
snabbare.
❑ Monteringsvinkel
Om det är nödvändigt att borra ett hål i fordonschassit för att fästa
produkten eller dra en ledning, kontrollera först var kabelstammen,
bensintanken och el-kablar är placerade. Först därefter kan ett håll
borras upp om det är möjligt.
bilens tändningslås i
1 Ställ
läget ACC eller ON.
V A R O IT U S – LA S E R SÄTEILYVAARA
AVATTAESSA. VARO
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
Undvik sluttande eller kraftiga böjda ytor för montering. Om monteringen inte är stabil, kan apparaten lossna under körning, vilken
kan leda till olycka eller personskada.
❑ Det är förbjudet att montera produkten på luftkuddsskyddet eller på en plats där den hindrar luftkuddens funktion.
❑ Innan produkten monteras är det viktigt att kontrollera var
rör, bensintank, el-kablar och andra delar är placerade.
❑ Använd inte apparaten när den är ur funktion.
Om apparaten är ur funktion (ingen ström, inget ljud) eller om
något onormalt har inträffat (främmande föremål har kommit in,
utsatts för vatten, rökutveckling eller konstig lukt), slå av bilstereon genast och kontakta återförsäljaren.
Iaktta följande försiktighetsmått när denna apparat
används.
❑ Använd aldrig säkerhetsrelaterade komponenter för montering, jordning och andra liknande funktioner.
❑ Skydda skivmekanismen.
Stoppa inte in något främmande föremål i öppningen på apparaten.
Försiktighet
ACC-inställning
■ I denna handbok används grafiska symboler för att visa hur produk-
bilstereosystemet innan systemet tas i bruk. I bruksanvisningen
finns anvisningar för hur man får ut bästa möjliga av systemet på ett
säkert sätt. Panasonic åtar sig inget ansvar för några som helst
problem som uppstått på grund av uraktlåtenhet att iaktta anvisningar som ges i denna handbok.
Innan du läser anvisningarna
Panasonic hälsar dig välkommen till den växande familjen av ägare av våra avancerade elektroniska produkter.
Vi anstränger oss på alla sätt att ge dig möjlighet att uppleva det senaste inom elektronik och maskinlära, tillverkning med noggrant utvalda komponenter och montering av personer som är stolta över det goda ryktet som har funnits i många år. Vi är övertygade om att denna produkt kommer att ge dig många timmar av nöje. Efter att du upptäckt kvaliteten, värdet och driftsäkerheten i produkten, kommer också du att glädjas över
att vara en medlem av vår familj.
Tidsinställning
CQ-C1312NW
■ Läs bruksanvisningarna för apparaten och alla övriga komponenter i
Om laserprodukter
WMA MP3 CD-spelare/radiomottagare
Förberedelser
Strömpåslag första
gången
Säkerhetsinformation
[[]: ställer timtalet framåt.
[]]: ställer timtalet bakåt.
5 Tryck på [DISP].
Minuttalet blinkar
6 Justera minuttalet.
Minuttalet inmatat.
1Välj radions AM-läge. (a “Radio (AM
[[]: ställer minuttalet framåt.
[]]: ställer minuttalet bakåt.
[LV/MV]/FM )”)
7 Tryck på [DISP].
Klart
2 Tryck på [DISP].
(klockvisning)
3 Tryck in och håll [DISP] intryckt i mer än 2
sekunder.
Visning av klocka när strömmen är avslagen
Tryck på [DISP] för att ändra visningen. (ACC ON)
Timtalet blinkar
TEXT
Ingen visning
4 Justera timtalet.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
Timtalet inmatat
Visning av klocka
Antal: 1
Strömkontakt
(YEAJ02874)
Antal: 1 uppsättning
Garantikort
Antal: 1
Antal: 1
Sidan med tryck
¡ Vidrör inte undersidan av skivan.
¡ Repa inte skivan.
¡ Böj inte skivan.
¡ När skivan inte spelas, skall den förvaras i cd-asken.
¡ Hög bithastighet och hög samplingsfrekvens rekommenderas för bättre ljudkvalitet.
¡ Att välja VBR (Variable Bit Rate; variabel bithastighet) rekommenderas inte eftersom filens uppspelningstid inte visas
korrekt och ljudavbrott uppstår.
¡ Ljudkvaliteten vid uppspelning kan skilja sig beroende på
omständigheterna för kodningen. Angående detaljer, se
bruksanvisningen som medföljde mjukvaran för kodning
och mjukvaran för skrivning.
Använd inte CD-skivor med oregelbunden form.
Skivor får inte förvaras på följande platser:
¡ I direkt solsken
¡ I närheten av kupévärmare
¡ Smutsiga, dammiga och fuktiga platser
¡ På ett bilsäte eller instrumentbrädan
Rengöring av skivor
Angående
CD-R/RW-skivor
Web Site: http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285821 NT1205-0
Tryckt i Kina
¡ Det kan hända att det inte går att spela vissa CD-R/RWskivor inspelade på CD-inspelare (CD-R/RW-enheter), antingen beroende på hur inspelningen gjorts eller på grund av
smuts, fingeravtryck, repor m.m. på skivans yta.
¡ CD-R/RW-skivor är känsligare för hög temperatur och luftfuktighet än vanliga musik-CD. Om de får ligga kvar i bilen
under längre perioder kan de skadas och leda till att det inte
längre går att spela dem.
¡ Det kan hända att det inte går att spela en CD-R/RW-skiva
som spelats in med en kombination av skrivprogram, CDinspelare (CD-R/RW-enhet) och skiva som är inkompatibla
sinsemellan.
¡ Den här spelaren kan inte spela upp CD-R/RW-skivor om
dessa inte har stängts för fortsatt bränning.
¡ Den här spelaren kan inte spela upp CD-R/RW-skivor som
innehåller andra dataformat än CD-DA eller MP3/WMA
(video-CD etc.)
¡ Följ alltid anvisningarna som gäller för CD-R/RW-skivor.
Inspelning av MP3/WMA-filer på ett CD-media
¡ Vi rekommenderar att man vidtar mått för att en skiva
som innehåller både CD-DA-filer och MP3/WMA-filer inte
skapas vid cd-bränning.
¡ Om CD-DA-filer ligger på samma skiva som MP3- eller
WMA-filer , kan det hända att låtarna inte spelas i
avsedd ordning, eller vissa låtar kanske inte spelas alls.
¡ När MP3-data och WMA-data ska sparas på samma
skiva, bör respektive data läggas i olika mappar.
¡ Spela inte in några andra filtyper än MP3/WMA och inte
heller onödiga mappar på en skiva.
¡ Namnet på MP3/WMA-filen ska anges i enlighet med de
regler som anges nedanstående beskrivningar och även
<Fel>
WMA
överensstämma med reglerna för varje enskilt filsystem.
¡ Det kan hända att det inte går att spela MP3/WMA-filer eller
visa information om MP3/WMA-filer som spelats in med
vissa skrivprogram eller CD-inspelare.
¡ Filextensionen “.mp3” eller “.wma” måste läggas till varje fil
beroende på filformatet.
¡ Denna enhet saknar funktion för att visa spellista.
¡ Även om Multi-session recording (flera
inspelningstillfällen) stöds, tillråds metoden Disc-at-Once
(inspelning vid ett enda tillfälle).
Filsystem som stöds
ISO 9660 nivå 1/nivå 2, Apple-extension till ISO 9660, Joliet,
Romeo
Observera: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD, CD Extra stöds inte.
(Rekommendation: “Några punkter att hålla i minnet vid
skapande av MP3/WMA-filer” till höger.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bithastighet:
32 k-320 kbit/s
VBR: Ja
Samplingsfrekvens:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bit rate: 8 k-160 kbit/s
VBR: Ja
Samplingsfrekvens:
16, 22,05, 24 kHz
¡ Det är tillrådigt att ställa in bithastigheten på “64 kbps or
more” (64 kbit/s eller snabbare) och “fixed” (låst).
¡ Ange inget skrivskydd för WMA-filen för att denna enhet
ska kunna spela upp filerna.
Försiktighet
¡ Lägg aldrig till filnamnsextensionen “.mp3”
eller “.wma” till en fil som inte har
MP3/WMA-format. Det kan ge upphov till
missljud i högtalarna och skada dessa, och
kan dessutom skada hörseln.
Information på displayen
¡ Windows Media
Audio Ver. 2, 8
Bithastighet:
64 k-192 kbit/s
VBR: Saknas
Samplingsfrekvens: 32,
44,1, 48 kHz
q
Mappval
Folder Selection
4
e
3
w
I In
ordningen
the order
Filval
File Selection
1
the order
I In
ordningen
5
–
8
–
q
y
6
r
7
Tree 11
Träd
Tree 2 2
Träd
y
Tree
3 3 Tree
4 4
Träd
Träd
¡ CD-TEXT
Skivtitel
¡ MP3/WMA
Mappnamn
Filnamn
Varning
¡ Använd säkringar med samma märkdata (15 A). Om något slags ersättningsmaterial eller säkringar med högre amperetal
används, kan det orsaka brand eller skada bilstereon. Kontakta närmaste Panasonic serviceverkstad, om det visar sig att
säkringen går efter byte.
Tree 8 8
Träd
(Max.)
(Max.)
Maximalt antal filer/mappar
¡ Maximalt antal filer: 999
¡ Maximalt antal filer i en mapp: 255
¡ Maximalt antal träd: 8
¡ Maximalt antal mappar: 255 (rotmappen inkluderad)
Observera:
¡ Denna spelare räknar antalet mappar oavsett om det finns
eller inte finns någon MP3/WMA-fil i mappen.
¡ Om vald mapp inte innehåller några MP3/WMA-filer, kommer närmastliggande MP3/WMA-filer i uppspelningsordningen att spelas.
¡ Uppspelningsordningen kan skilja sig från andra
MP3/WMA- spelare även om samma skiva isätts.
¡ Ordet “ROOT” syns när rotmappens namn visas.
¡ MP3 (ID3 teckeninformation)
Albumtitel
Titelnamn/artistnamn
¡ WMA (WMA teckeninformation)
Albumtitel
Titelnamn/artistnamn
Tecken som kan visas
Copyright
¡ Namnge filer och mappar i överensstämmelse med standarden för varje filsystem. Vi hänvisar till instruktionerna
som medföljer skrivprogrammet för närmare information.
¡ ASCII teckenuppsättning och specialtecken i varje språk
kan visas.
Det är förbjudet enligt copyright-lagar att kopiera, sprida och
dela ut copyrightskyddat material som till exempel musik
utan tillstånd från copyrightägaren. Detta gäller ej personligt
bruk.
Stöldskyddsanordning
Ovanstående beskrivning står i överensstämmelse med våra
uppgifter av december 2005. Det finns ingen garanti mot
misslyckad återgivning och uppspelning av MP3/WMA.
12 V likström (11 V – 16 V), 14,4 V provspänning, negativ jordning
Mindre än 2,2 A (CD-läge; 0,5 W 4 kanaler)
50 W x 4 (vid 1 kHz), volymkontroll på maximum
Bas: ±12 dB vid 100 Hz, Diskant: ±12 dB vid 10 kHz
4–8Ω
2,5 V (CD-läge, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
178 x 50 x 160 mm
1,3 kg
Samplingsfrekvens
Digital/analog-omvandlare
Pickuptyp
Laserdiod
Våglängd
Frekvensomfång
Signalbrusförhållande
Övertonsdistorsion
Svaj
Kanalseparation
8 gångers översampling
1 bit DAC-system
Astigma, 3 ljusstrålar
Halvledarlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
under mätbara gränser
75 dB
Denna apparat är utrustad med en borttagbar frontpanel. Om denna frontpanel tas bort blir det omöjligt att manövrera apparaten.
Försiktighet
¡ Frontpanelen är inte vattentät. Den får inte komma i kontakt med vatten och inte heller lämnas på en mycket fuktig plats.
¡ Ta inte av frontpanelen under bilkörning.
¡ Lägg inte frontpanelen uppe på instrumentbrädan eller på
andra ställen i bilen där temperaturen blir mycket hög.
¡ Vidrör inte kontakterna på frontpanelen eller på huvudenheten, eftersom det kan leda till försämrad el-kontakt.
¡ Om smuts eller andra främmande ämnen kommer på
kontakterna, skall dessa torkas rena med en ren och torr
torkduk.
Borttagning
Montering
1 Stäng av strömmen.
2 Tryck på [ ]. Frontpanelen öppnas.
3 Dra den utåt mot dig.
4 Förvara frontpanelen i etuiet.
1 Skjut in vänster sida av det löstagbara framstycket på plats.
Frekvensområde
Användbar känslighet
Stereoseparation
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (signalbrusförhållande 30 dB)
35 dB (vid 1 kHz)
AM (MV)
Frekvensområde
Användbar känslighet
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (signalbrusförhållande 20 dB)
Frekvensområde
Användbar känslighet
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (signalbrusförhållande 20 dB)
2 Tryck på höger sida av det löstagbara framstycket tills ett “klick” hörs.
Observera:
¡ Rätt till ändringar av tekniska data och utförande utan föregående meddelande förbehålls.
¡ Vissa figurer och illustrationer i denna handbok kan skilja sig från den produkt du äger.
2
1
2
FM
AM (LV)
1
Ingen garanti
Observera:
¡ Med vissa program som har använts för kodning av filer
med MP3/WMA-format, kan det hända att teckenvisningen
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Maximal uteffek
Justerbart område, ton
Högtalarimpedans
Utspänning, förförstärkare
Utimpedans, förförstärkare
Mått (B x H x D)
Vikt
Kontakta närmaste Panasonic serviceverkstad, om det visar sig att säkringen går efter byte.
t
Vad som visas
Spårtitel
Komprimeringsformat
2
8
¡ Det är tillrådigt att ställa in bithastigheten på “128 kbps or
more” (128 kbit/s eller snabbare) och “fixed” (låst).
Använd en torr, mjuk torkduk. Torka från mitten i riktning utåt.
<Rätt>
Rotmapp
Root Folder
(Root Directory)
(Rotkatalog)
1
MP3
Använd inte skivor med oregelbunden form.
Sätt inte på några klistermärken eller etiketter på skivorna.
Skriv inte på skivans etikettsida med en kulspetspenna
eller andra pennor med hård spets.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Allmänt
Ordning för mappval/uppspelningsordning
för MP3/WMA-filer
Allmänt
(YEFC05658)
Hur man håller i en CD-skiva
Denna produkt är utformad och tillverkad för att garantera minimalt med underhåll. Använd en mjuk torkduk för
rengöring av apparatens utsida. Använd aldrig tvättbensin, thinner eller andra lösningsmedel.
Skivspelare
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YEFM294179)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YEFM294180)
Antal: 1
Frontram
Några punkter att hålla i minnet vid skapande av MP3/WMA-filer
TEXT
inte är korrekt.
¡ Tecken och symboler som inte kan visas omvandlas till en
asterisk ( ).
Tekniska data
Radio
Antal: 1 uppsättning
Monteringsanvisningar
Observera: Kodnings- och skrivprogram för MP3/WMA
medföljer inte denna enhet.
CD-skivor som du köper måste vara försedda med endera av
märkningarna till höger.
Vissa kopieringsskyddade musik-cd-skivor kan inte spelas.
Underhåll
(Stöldskyddsanordning)
(YEFX0217263)
Angående MP3/WMA
Rengöring av
bilstereon
Antal: 1
Monteringsram
Observera angående skivor
Säkringar
Antal: 2
Fästbult
Observera:
¡ Numren inom parentes under de olika
tillbehörens namn är de detaljnummer
som gäller för underhåll och reparation.
¡ Tillbehör och dessas artikelnummer är
föremål för ändringar utan föregående
meddelande på grund av förbättringar.
¡ Monteringsramen och frontramen är
monterade på huvudenheten vid leverans.
Borttagning/montering av frontpanel
(English
: YEFM285817)
(Deutsch : YEFM285818)
(Français : YEFM285819)
(Nederlands : YEFM285820)
(Svenska : YEFM285821)
(Italiano
: YEFM285822)
(Español
: YEFM285823)
(Dansk
: YEFM285824)
Angående MP3/WMA
Monteringssats (YEP0FZ5700)
Upplåsningsplatta
Bruksanvisning
Angående CD-skivor/CD-media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Tillbehör
Radio (AM [LV/MV]/FM)
6
1
[SRC] (källa)
väljer en källa.
[MUTE]
slår på/av ljuddämpningen.
(SQ)
väljer en ljudtyp (SQ). (Håll den intryckt i mer
än 1 sekund.)
Slå på/av strömmen
källa.
(ROCK) snabbt och tungt ljud:
förstärkning av bas och diskant.
(POP) fylligt ljud med brett register:
lätt förstärkning av bas och diskant.
(VOCAL) klart ljud:
förstärkning av mellanregister och lätt
förstärkning av diskant.
tänds.)
[TUNE ]] [TUNE []
lägre/högre frekvens. (Håll knappen intryckt i
mer än 0,5 sekunder och släpp sedan upp
den för stationsökning.)
PS
Allmänt
Observera: Håll endera tangenten intryckt i mer än 0,5
sekunder och släpp upp den för stationsökning.
Val av snabbvalsstation
Tryck på motsvarande snabbvalsknapp från [1] till [6] för
att ställa in en förinställd station.
AF (Alternativa frekvenser)
Följande funktioner blir tillgängliga när AF-läget är aktiverat
(
tänds).
Kontrollpunkt
● Försäkra dig om att jordledningen är
korrekt jordad.
● Justera balansen och fadern.
● Kontrollera kopplingarna.
● Anslut högtalarkablarna korrekt.
Skivspelare
● Sätt i skivan korrekt.
● Rengör skivan.
● Rengör skivan.
Ljudavbrott på
grund av
vibrationer
● Största tillåtna lutningsvinkel är 30°.
● Sätt fast apparaten ordentligt.
Skivan kan
inte matas ut
● Tryck på [u]. Om skivan fortfarande
inte matas ut, kontakta närmaste
Panasonic serviceverkstad.
Vad är RDS?
Visning av felmeddelanden
PS (Programservicenamn)
[SRC] (källa)
väljer en källa.
Observera:
¡ AF-känsligheten kan justeras.
¡ Räckvidden för AF kan justeras.
(a “Funktionsinställningar”)
Följande funktioner blir tillgängliga när TA-läget är aktiverat
(
tänds).
¡ En TP-station söks upp och ställs in automatiskt så fort TAläget kopplas in, om ingen TP-station redan är inställd eller
om en TP-station med dåligt mottagningsförhållande är
inställd.
¡ När stationsökning eller automatisk lagring av snabbval
utförs, utväljs endast TP-stationer.
Manövrering ej möjlig av någon orsak.
● Om normal manövrering inte återställs,
rådfråga återförsäljaren eller närmaste
Panasonic serviceverkstad för reparation.
En WMA-fil kan vara copyrightskyddad.
● En fil som är skyddad av copyright kan
inte spelas.
¡ När mottagningsförhållandena försämras, ställer radion
automatiskt in en annan station med bättre mottagningsförhållanden.
¡ När APM (automatisk lagring av snabbvalsstationer) utförs,
utväljs endast RDS-stationer.
¡ När en snabbvalsstation ställs in, väljs automatiskt den station som har bäst mottagning. (BSR sökning efter bästa
station)
TA (Trafikmeddelanden)
(Skivan matas ut automatiskt.)
Skivan är repig.
● Kontrollera skivan.
Det går inte läsa filen.
● Kontrollera filen.
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
PTY
TA/AF
[DISP] (Ändring av visningssätt)
ändrar informationen på displayen.
DISP
6
[}] [{]
hoppar till föregående/nästa mapp.
indikator
(RANDOM)/(SCAN)/(REPEAT)
slår på/av vartdera uppspelningsläge.
(SCROLL)
rullar informationen på displayen.
Band/frekvens
Manuell lagring av snabbvalsstationer
1 Välj önskad våglängd och stationsfrekvens.
2 Håll en av snabbvalsknapparna från [1] till
1
2 Håll [BAND] (APM) intryckt i 2 sek. eller
Välj ett band.
längre.
Mappval (MP3/WMA)
1 Tryck på [SRC] för att välja skivspelaren
som källa.
(blinkar en gång)
Observera: Tidigare lagrade stationer raderas och ersätts
med nya stationer.
De snabbvalsstationer som har bäst mottagning tas emot i
5 sekunder vardera efter att stationerna har lagrats i minnet (SCAN). Tryck på en av knapparna från [1] till [6] för
att avbryta avsökningen.
Tryck på [{] / [}].
2 Välj önskad del på skivan.
Paus
Spår/filval
Tryck på [BAND] (y / 5).
Tryck på [6] / [7].
Tryck igen för att avbryta.
Observera: För snabb förflyttning framåt/bakåt, håll
endera tangenten intryckt.
Skivspelare (CD-DA-skiva):
Föregående/nästa spår
Skivspelare (MP3/WMA-skiva):
¡ Om TA-läget kopplas in och en annan källa är vald, så sker
omkoppling till FM-radiomottagning och inställning av
aktuell station automatiskt när ett trafikmeddelande börjar
sändas. När trafikmeddelandet är slut kopplas det tidigare
läget in igen. (beredskapsläge för TA-mottagning)
PTY (programtyp)
Följande funktioner blir tillgängliga när PTY-läget är aktiverat
¡ Den inställda stationens PTY visas.
¡ Det går att söka efter program efter PTY.
AF-nivå
Håll [TA] (AF) intryckt i mer än 2 sekunder för att välja
önskad AF-nivå.
AF arbetar med låg känslighet. (Grundinställning)
Genom att trycka på [TA] kopplas TA in och ur.
Genom att hålla [DISP] (PTY) intryckt i 2 sek. eller längre
kopplas PTY-läget in och ur.
PS (Programservicenamn)
Programsökning efter PTY
Förutom frekvensen så visas även den sändande stationens
namn.
Det går att söka efter program genom att använda en PTY som
har angetts i förväg.
EON (Information om andra kanaler)
Tryck på [1] till [6] för att välja önskad PTY i
PTY-läget.
RDS-information uppdateras kontinuerligt så att den
motsvarar aktuell position under körning.
1
2
Trafikinformation från den för tillfället inställda och andra
stationer inom nätverket kan tas emot.
Om mottagningen försämras när en snabbvalsstation är
inställd, tryck då på samma snabbvalsknapp. Radion kommer
då att söka efter samma station men med bättre mottagning.
Tryck på samma snabbvalsknapp igen för att koppla ur PIsökning.
Observera: Vid PI-sökning, koppla först ur TA-läget, utför
därefter PI-sökning.
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
1
Klockan justeras automatiskt.
PI Seek (Programidentifieringssökning)
BAND
APM
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
2
3
4
5
6
Programtyp
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Innehåll
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Radion söker efter en annan station inom samma PTY genom
att man trycker på [BAND].
Observera:
¡ När det inte finns någon motsvarande programtypstation,
visas “NONE”.
¡ Önskad PTY visas i 5 sekunder.
¡ Det lagrade innehållet kan ändras.
2 Tryck på [VOL] (PUSH SEL) för att
1 Tryck på []] eller [[] för att välja PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
välja det läge som ska justeras.
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
*ID3/WMA Tag på/av
Håll [3] intryckt i mer än 2
sekunder.
albumtitel och
låttitel/artistnamn visas.
Indikatorer för uppspelningssätt
(Grundinställning)
mappnamn/filnamn visas.
(Inställningsräckvidd: 0 till 40, Grundinställning:
18)
Observera:
¡ För att avbryta sökningen, tryck på [BAND] (SET).
¡ När det inte finns någon motsvarande programtypstation,
visas “NONE”.
Ändring av PTY-snabbval
I förväg lagrade PTY kan ändras enligt önskemål.
1 Välj en PTY som du önskar att lagra i minnet.
2 Följ proceduren vid vanlig lagring av snabbval. (a “Lagring av stationer” i “Radio (AM
[LV/MV]/FM)”)
Aktuell mapp repeteras.
Tryck på [4] (RANDOM).
Håll [6] (REPEAT) intryckt i mer än 2
sekunder.
Tryck igen för att avbryta.
Håll den intryckt igen för att avbryta.
Slumpmässig uppspelning av mapp
(MP3/WMA)
Snabblyssning
De första 10 sekunderna av varje låt (spår/fil) spelas i ordning.
Alla tillgängliga filer i aktuell mapp spelas i slumpmässig ordning.
Tryck på [5] (SCAN).
Håll [4] (RANDOM) intryckt i mer än 2
sekunder.
Tryck igen för att avbryta.
Snabblyssning av mapp (MP3/WMA)
Håll den intryckt igen för att avbryta.
Från nästa mapp spelas de 10 första sekunderna av första filen
i varje mapp i ordning.
Repetering
Tryck på [6] (REPEAT).
Håll [5] (SCAN) intryckt i mer än 2 sekunder.
Tryck igen för att avbryta.
Håll den intryckt igen för att avbryta.
Aktuell låt (spår/fil) repeteras.
REPEAT
BAND
TA/AF
6
(Inställningsräckvidd: –12 dB till +12 dB i steg
om 2 dB, Grundinställning: 0 dB)
1
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
TA/AF
6
PTY
DISP
[DISP]
(Ändring av visningssätt)
stänger funktionsmenyn.
1 Håll [VOL] (PUSH SEL) intryckt i mer än 2 sekunder för att visa funktionsmenydisplayen.
Observera: Om det går mer än 7 sekunder innan någon manövrering utförs i funktionsmenyn, återgår displayen till
normalt visningsläge.
för att justera.
2 Tryck på [VOL] (PUSH SEL) för att välja 3 Vrid [VOL] medurs eller moturs för att
det läge som ska justeras.
q : höja
w : sänka
justera.
FM monomottagning
FM
Störningar undertrycks märkbart vid mottagning av en
FM-station med låg signalstyrka.
(Grundinställning: OFF)
q : höja
w : sänka
q : höja
w : sänka
q : Höger kanal förstärks
w : Vänster kanal förstärks
Fader
(Inställningsräckvidd: 15 nivåer för varje,
Grundinställning CNT (mitten))
SCROLL
2
D·M
3 Vrid [VOL] (volym) medurs eller moturs
Balans
(Inställningsräckvidd: 15 nivåer för varje,
Grundinställning CNT (mitten))
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
SRC
[DISP] (Ändring av visningssätt)
stänger ljudmenyn.
FM lokal
Diskant
(Inställningsräckvidd: –12 dB till +12 dB i steg
om 2 dB, Grundinställning: 0 dB)
VO
L
PWR
PTY
DISP
Bas
Sökning påbörjas.
Repetering av mapp (MP3/WMA)
Alla tillgängliga låtar (spår/filer) spelas i slumpmässig ordning.
APM
Volym
2 Tryck på [BAND].
Mappnamn/
album*
Filnamn/
titel, artist*
Klocka
Klocka
D·M
Observera: Om det går mer än 7 sekunder innan någon manövrering utförs i ljudmenyn (2 sekunder vid justering
av huvudvolymen), återgår displayen till normalt visningsläge.
PTY-val i deta
Spårtitel
[VOL]
väljer ett värde i funktionsmenyn.
(PUSH SEL) (tryck för att välja)
väljer poster i funktionsmenyn.
SRC
CT (Klocka)
I händelse av utsändning av katastrofmeddelanden visas dessa
på displayen.
[VOL] (Volym)
väljer ett värde i ljudmenyn.
(PUSH SEL) (tryck för att välja)
väljer poster i ljudmenyn.
PWR
PTY ON/OFF
Övriga RDS-funktioner
Mottagning av katastrofmeddelanden
För att lyssna på endast trafikinformation: koppla in TA och
ställ volymen på 0 i FM-läget.
När så trafikinformation sänds ut, ändras volymen till TAvolymen. (a “Ljudinställningar”)
Speltid
Observera:
¡ För framrullning av text, tryck på [3] (SCROLL).
¡ “NO TEXT” visas när det inte finns någon information på skivan.
1 Tryck på [VOL] (PUSH SEL) för att visa ljudmenydisplayen.
Observera: Det är möjligt att välja språk för PTY.
(a “Funktionsinställningar”)
AF arbetar med hög känslighet.
När AF-nätverket för en RDS-station inte behövs.
Endast trafikinformation (TA-ljuddämpning)
Skivtitel
Funktionsinställningar
Ljudinställningar
TA ON/OFF
Normal
MP3/WMA-lägesdisplay
lyser när något av uppspelningssätten
slumpmässig/repetering/snabblyssning av en mapp
är valt.
Mappnummer
Filnummer
Slumpmässig uppspelning
[6] intryckt i mer än 2 sekunder.
Normal
Indikatorer för uppspelningssätt
¡ Om det inte går att mata ut en isatt 8 cm skiva, stäng av ACC-läget
på bilen och vrid på det igen, tryck sedan på [u] (utmatning).
¡ Stoppa inte in några främmande föremål i skivöppningen.
¡ Sätt inte i en skiva när indikatorn
är tänd.
¡ Vi hänvisar till avsnittet “Observera angående skivor”
och “Angående MP3/WMA”.
¡ Denna enhet kan inte spela 8 cm skivor.
Med denna operation kan stationer med god mottagning
automatiskt lagras i snabbvalsminnet.
EON-TA
(Skivan matas ut automatiskt.)
Skivan är smutsig eller felvänd.
● Kontrollera skivan.
AF (Alternativa frekvenser)
● Koppla ur ljuddämpningen.
● Kontrollera kopplingarna.
● Låt apparaten vila tills fukt avdunstat
innan den slås på.
Lagrade data
raderas
● Inställningar som lagrats i minnet
raderas och återställs till ursprungliga
fabriksinställningar när strömkontakten
eller batteriet kopplas loss.
MUTE/SQ
D·M
RDS-läge:
Observera: Tidigare lagrade stationer raderas och ersätts
med nya stationer.
TA
(Trafikmeddelanden)
¡ Använd inte apparaten i onormalt tillstånd, t.ex. om inte ljud
återges eller om ryker eller luktar misstänksamt från den, eftersom sådan användning kan orsaka gnistor eller el-stötar.
Avbryt omedelbart all användning och kontakta återförsäljaren.
¡ Försök aldrig reparera bilstereon själv, eftersom det kan leda
till en olycka.
Frekventa
störningar
PWR
1
Automatisk lagring av snabbvalsstationer
(APM)
Frekvensjustering
[TUNE ]]: Lägre stationsfrekvens
[TUNE []: Högre stationsfrekvens
Många FM-stationer sänder RDS-data tillsammans med
vanliga radiosignaler. Bilstereons radiomottagare erbjuder
praktiska funktioner för användning av sådana data.
De RDS-tjänster som erbjuds varierar i olika områden.
Observera att följande RDS-tjänster endast är tillgängliga så
länge de förekommer i det område där bilstereon används.
Följande funktioner kan utnyttjas vid RDS-mottagning.
Varning
● Ställ in en annan station med bättre
mottagning.
● Kontrollera att antennens installationspunkt är ordentligt jordad.
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
Föregående/nästa fil
Radio
● Starta motorn. (Eller vrid tändningslåset
till ACC-läget.)
● Kontrollera kopplingarna. (Batterikabel,
strömkabel, jordkabel etc.)
● Säkringen har gått (Kontakta närmaste
Panasonic serviceverkstad.)
● Be fackkunnig personal om säkringsbyte.
● Var noga med att använda en säkring
med samma märkdata.
APM
SRC
RDS (Radio Data System) under FM-utsändning
Problem
L
Skivspelare (CD-DA-skiva): Skivspelare (MP3/WMA-skiva):
PUSH SEL
Kontrollpunkt
VO
BAND
PUSH SEL
Kontrollera och utför åtgärderna enligt beskrivningen i tabellen nedan.
Om ett problem inte kan lösas med hjälp av de föreslagna åtgärderna, rekommenderar vi att apparaten tas till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Service av produkten bör utföras endast av fackkunnig
personal. Överlåt all kontroll och reparation till yrkeskunnigt folk.
Panasonic åtar sig inget ansvar för några som helst olyckor som uppstått
på grund av bristande kontroll av apparaten eller att ägaren reparerat själv
efter att själv ha kontrollerat.
(y / 5) (paus/uppspelning)
växlar mellan paus/uppspelning i spelarläget.
CT
Upp till 6 stationer kan lagras i snabbvalsminnet på AM
(LV/MV), FM1, FM2 och FM3 respektive.
Man ställer enkelt in en snabbvalsstation genom att trycka på
en av snabbvalsknapparna från [1] till [6].
3 Ställ in en station.
Användbara funktioner som till exempel AF, TA, PTY, etc. är tillgängliga i områden som är förberedda för RDS (Radio Data System).
Vid misstankar om fel
Ljudavbrott,
dålig
ljudkvalitet
2
Tryck på [BAND] för att välja ett band.
Manövreringsordning
Skivspelare
Felsökning
Inget ljud, eller
skivan matas ut
automatiskt
1 Tryck på [SRC] för att välja radion som
(FLAT) rak frekvensåtergivning:
ingen förstärkning av någon del.
(Grundinställning)
Observera:
¡ Om det går mer än 5 sekunder utan att någon
manövrering utförs, återgår displayen till normalt visningsläge.
¡ Inställningarna av SQ, bas och diskant påverkas av
varandra. Om sådan påverkan orsakar störningar hos
ljudsignalen, justera om basen/diskanten eller volymen.
Vänster och
höger kanal är
omkastade
[1] till [6]
väljer en snabbvalsstation när radion är vald
som källa, och lagrar aktuell station i ett snabbval. (Håll den intryckt i mer än 2 sekunder.)
[DISP] (Ändring av
visningssätt)
växlar informationen på
displayen.
Tryck på [DISP] för att ändra displayen.
Försiktighet
(SQ) såsom följer:
Ljuddämpning
Inget ljud från
vänster, höger, främre
eller bakre högtalare
DISP
Manövreringsordning
1
(Inställningsomfång: 0 till 40, Grundinställning: 18)
Vrid på [VOL].
Störningar
TA/AF
6
Håll [SQ] intryckt i 1 sekund eller mer för
att aktivera läget för SQ-val.
Volyminställning
Inget ljud
REPEAT
SQ är en funktion för att ta fram olika ljudtyper med en
enkel knapptryckning enligt den musiktyp du lyssnar på.
Tryck på [SRC] för att byta källa.
Ingen ström
5
[u] (utmatning)
matar ut skivan.
CT
2 Tryck på [SQ] för att välja önskad ljudtyp
Val av källa
Problem
SCAN
4
Lagring av stationer
Slå på strömmen: Tryck på [SRC] (PWR).
Slå av strömmen: Håll [SRC] (PWR) intryckt
i mer än 1 sekund.
ON: Tryck på [MUTE]. (
OFF: Tryck på [MUTE] igen.
RANDOM
3
Band/frekvens
SQ
Ställ bilens tändningslås i läget ACC eller ON.
Radio
SCROLL
2
Vid FM-mottagning (ej RDS):
Ändra displayvisningen
Speltid
E/TRACK
TUN
5
MUTE/SQ
SRC
PTY
DISP
CT (Klocka)
Spårnummer
Slumpmässig, repetering, snabblyssning
4
TA/AF
Band/frekvens
CD-DA-lägesdisplay
q : Främre högtalare förstärks
w : Bakre högtalare förstärks
Funktionsmeny
3
REPEAT
PTY
Vid AM (LV/MV)-mottagning:
E/TRACK
TUN
SCAN
PWR
D·M
Tryck på [DISP] för att ändra visningen.
[6] [7]
hoppar till föregående/nästa spår/fil i
spelarläget.
Håll endera tangenten intryckt för snabb
förflyttning framåt/bakåt.
PUSH SEL
[SRC] (källa)
väljer en källa.
(PWR) (ström)
slår på/av strömmen.
2
RANDOM
CQ-C1312NW
Snabbvalsnummer
Skivöppning
avsedd för en skiva med den tryckta sidan
vänd uppåt.
Observera:
¡ Strömmen slås på automatiskt vid
isättning av en skiva medan ACC-läget
är på.
¡ Det kan hända att en skiva som
innehåller både CD-DA-data och
MP3/WMA-data inte kan spelas upp
normalt.
Ändra displayvisningen
Ljudmeny
1
SCROLL
APM
Frekvens
Display när radion är vald som källa
MUTE/SQ
SRC
BAND
D·M
ER
LD
FO
PTY (programtyp)
PWR
VO
L
PUSH SEL
PUSH SEL
APM
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
Band
E/TRACK
TUN
L
E/TRACK
TUN
VO
BAND
lyser under mottagning av en FM-signal i stereo.
Display när spelaren är vald som källa
[BAND]
väljer ett band när radion är vald som källa.
(APM) (automatisk lagring av snabbvalsstationer)
exekverar APM när radion är vald som källa. (Håll
den intryckt i mer än 2 sekunder.)
[VOL] (volym)
Allmänna manövreringar
Skivspelare
E/TRACK
TUN
Allmänt
FM
Endast stationer med bra mottagning ställs in vid stationsökning.
(Grundinställning: OFF)
AM lokal
AM
Endast stationer med bra mottagning ställs in vid stationsökning.
(Grundinställning: OFF)
MONO OFF
MONO ON
(
tänds.)
LOCAL OFF
LOCAL ON
(
tänds.)
LOCAL OFF
LOCAL ON
(
tänds.)
Ställ in på OFF om bilen saknar ACC-läge.
ACC-val
(Grundinställning: OFF)
(a “Förberedelser”)
Ställ in på ON om bilen har
ACC-läge.
Extern ljuddämpning
Du kan dämpa ljudåtergivningen från den valda
källan under pågående röstnavigering med
Panasonic navigeringssystem eller vid ett telefonsamtal.
(Inställningsräckvidd: 0 (inget ljud), 1 (sänks med
15 steg), 2 (sänks med 10 steg) och OFF
(oförändrad), Grundinställning: 0)
q : höja
w : sänka
RDS
(Grundinställning: OFF)
Observera: När regionläget kopplas om från OFF till ON
eller vice versa, slås AF-läget på automatiskt.
PTY-språk
RDS
Frekvensen ändras även för
program utanför närområdet
(regionen).
Frekvensen ändras endast för
program inom närområdet
(regionen).
Engelska
(Grundinställning: ENGLISH (Engelska))
Inställning av TA-volym
(Inställningsräckvidd: 1 till 40, Grundinställning:
18)
Region
Svenska
q : höja
w : sänka
Observera: Om fadern ställs in på de främre högtalarna, sänks preamp-utmatningen (bakre).
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones /Inden tilslutningen
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
●Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
WMA MP3 CD Player/Receiver
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning (Gäller kontakt som inte är ISO.).
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
●Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
●Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
●Monteringsvinkel sida till sida
: horisontellt
front till bakdel
: 0 – 30°
●Angolo di montaggio da lato a lato
: orizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30°
●Ángulo de montaje Lado a lado
: horizontal
Delante a atrás
: 0 – 30°
●Monteringsvinkel side til side
: vandret
for til bag
: 0 – 30°
BAND
APM
PWR
SRC
VO
L
ER
LD
FO
CQ-C1312NW
PUSH SEL
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
CQ-C1312NW
MUTE/SQ
1
2
SCROLL
RANDOM
SCAN
3
4
5
REPEAT
Italiano
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
E/TRACK
TUN
●Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Svenska
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
D·M
TA/AF
6
PTY
DISP
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento
(per connettore non-ISO).
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
0 – 30°
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
instalaci
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
●Monteringsutrymme
●Spazio di montaggio
●Espacio de montaje
●Monteringsafstand
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
Dansk
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
Español
(per connettore non ISO)
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión (Para conectores que no sean ISO).
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
182 mm
4,5 mm – 6,0 mm
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Diagram
Q'ty No.
1
YEFX0217263
Fästbult(5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
Item
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
Diagram
1
✽
TEXT
YEFC05658
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
1
Q'ty
2
✽
●Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
●Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
●Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
●Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEAJ02874
YEFM294180 NT1205-0
✽ w och t består av en uppsättning. (YEP0FZ5700) ✽ w e t fanno parte di un set. (YEP0FZ5700)
✽ w y t forman un juego. (YEP0FZ5700) ✽ w og t består af et sæt. (YEP0FZ5700)
Printed in China
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet ● Använd handskar försäkerhets
skull.
● Slutför de elektriska
1
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
2
Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
3
Anslut strömkontakten e
Collegamento del connettore
di alimentazione e
Conexión del conector de
alimentación e
Tilslutning af netstik e
anslutningarna före installationen.
Precauzioni ● Indossare dei guanti per
sicurezza.
● Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones ● Póngase guantes para mayor seguridad.
● Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig
● Brug handsker for din sikkerheds skyld.
● Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
4
4
Fastsättning av
huvudenhet
Fijación de la
unidad principal
Fastgøring af
hovedapparat
44
w
4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
3 mm
e
Clank!
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Moietta di supporto posteriore
(opzionale)
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Bakre stödfäste
Till enheten
Perno de montaje w (sitter på bilen)
All’unità
Monteringsbolt w
Staffa di supporto posteriore A la unidad
(in dotazione all’automobile) Til enheden
Ménsula de soporte trasera
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Till enheten
(suministrada con el vehículo)
Dado esagonale (opzionale)
All’unità
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
Tuerca hexagonal (opcional)
A la unidad
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Til enheden
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
5
5
6
q
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
Fissaggio dell’unità
principale
q
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
Montering av frontramen r
Montaggio della piastra di rifinitura r
Montaje de la placa de guarnición r
Montering af trimplade r
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
q Skruva in fästbult w i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet
e Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
q Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità
principale.
w Fissaggio al parafiamma
e Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
principal.
w Fijación a la pantalla cortafuegos
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
cada orificio.
q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
1
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen r.
Rimuovere la piastra di
rifinitura r.
Extraiga la placa de
guarnición r.
Fjern trimpladen r.
w
e
q
w
q
3
Upplåsning
q Skjut in
upplåsningsplattan t
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q Inserire la piastrina di
rilascio del fermo t
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
w
Desbloqueo
q Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
t hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q Sæt låseannulleringspladen
t ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
4
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
Precauzione
Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è
stato completato tutto il cablaggio.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber
completado todas las conexiones.
Forsigtig
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider
skade.
(V)/(L)/
(Izq.)/(L, venstre)
1
3
2
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro
di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio
Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar
usted mismo el fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.
Antenn
Antenna
Antena
Antenne
C1 :
C3 :
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan
några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del
collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes
de realizar la conexión.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes
du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
Förförstärkaruttag (bakre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)
Conector de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærker-ud stik (bag)
A7 :
(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics
navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione
per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación
de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, + 12 V DC.
A5
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
ACC
A8 :
A
A
A
A
(svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
BATTERY 15A
A
A4 :
(gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
A5 :
B
(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till
med ett reglage.)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna
motorizzata con attuazione ad interruttore)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con
accensione/spegnimento dell'amplificatore)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena
eléctrica accionada con un interruptor)
Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la
conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret
effektantenne)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)
A
B7 :
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
B
B
B
B
B4 :
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B3 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
B2 :
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
B1 :
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
●Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
●Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
●För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
●Delar märkta med (❈) måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
+
-
BATTERY 15A
(❈)
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
- B2
B1 +
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
L
Precauzioni (Connettore ISO)
● Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 50 W eller mer
Impedans: 4 – 8 Ω
●Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
● Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 50 W o superiore
Impedenza: 4 – 8 Ω
● Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
● Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 50 W o más
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
●La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
●Verificare che la disposizione dei pin del connettore
della propria automobile sia conforme allo standard ISO.
●Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio
del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
●Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate
(❈) con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
R
● Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
Tilladt indgang: 50 W eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
● Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
Precauciones (Conector ISO)
(
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
●Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
●Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
●Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con (❈) utilizando cinta aislante.
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y B,
consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
●Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
●Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
●For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
●Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med (❈) med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du
rette henvendelse til din lokale bilforhandler.
- B4
B3 +
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
ACC
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
- B6
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
B7 +
B6 :
B
B5 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
- B8
B8 :
Bakre vänster +
(grön)
Posteriore sinistro +
(Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
Försiktighet
●Anslut inte mer än en högtalare till ett par
högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en
diskanthögtalare)
Precauzione
●Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo
di cavi per altoparlanti. (tranne che per il
collegamento ad un tweeter)
Precaución
●No conecte más de un altavoz a un juego de
cables de altavoz. (excepto para la conexión a un
altavoz de agudos)
Forsigtig
●Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af
en diskanthøjttaler).
●Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har
en gemensam jordtrådsledning.
●Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3
cavi con un cavo di massa in comune.
●No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables
con cable de masa común.
●Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger
og med en fælles jordledning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement