Panasonic CQC1475N, CQC1465N Operating instructions

Panasonic CQC1475N, CQC1465N Operating instructions
C1475N_OI_11_hun.qxd 06.10.24 1:58 PM ページ1
CQ-C1475N/C1465N 11-Hun-1 YFM284C644CA 修改1
Biztonsági információ
ElŒkészület
MP3 CD lejátszó/rádióvevŒ készülék
REPEAT
AUX
6
(CQ-C1475N)
Használati utasítások
A készülék hosszabb ideig tartó mıködtetése a motor kikapcsolt
állapotában az akkumulátor lemerüléséhez vezet.
A beszerelés során figyeljen a következŒ
figyelmeztetésekre.
Figyelmeztetés
A készülék használatakor vegye figyelembe a
következŒ figyelmeztetéseket.
❑ Vezetés közben a vezetŒnek nem szabad a kijelzŒt figyelnie vagy a rendszert mıködtetnie.
A kijelzŒ figyelése vagy a rendszer mıködtetése akadályozza a
vezetŒt abban, hogy a jármı elé nézzen és ez balesetet okozhat.
MielŒtt a kijelzŒt figyeli vagy a rendszert mıködteti, mindig állítsa
le a jármıvet biztonságos helyen és húzza be a kéziféket.
❑ Alkalmazzon megfelelŒ tápfeszültség forrást.
Ezt a készüléket arra tervezték, hogy negatív földeléssel ellátott 12
V egyáramú akkumulátorral mıködjön. Sohase mıködtesse ezt a
terméket más akkumulátor rendszerekrŒl, különösen 24 V
egyenáramú akkumulátor rendszerrŒl.
❑ Védje a meghajtó mechanizmust.
Ne helyezzen be semmiféle idegen tárgyat a készülék nyílásába.
❑ Ne szerelje szét, illetve ne módosítsa a készüléket.
Ne szerelje szét, ne nyúljon bele a készülékbe és a terméket ne
saját maga próbálja megjavítani. Ha a készülék javításra szorul,
akkor forduljon az eladó márkakereskedŒhöz vagy a javításra
engedéllyel rendelkezŒ Panasonic Szerviz Központ-hoz.
❑ Ne használja a készüléket ha az mıködésképtelen.
Ha a készülék mıködésképtelen (nem kap feszültséget, nincs
hangja) vagy abnormális esetben (idegen tárgy került bele, nedves
lett, füstöl vagy furcsa szaga van), akkor kapcsolja ki azonnal vagy
forduljon az eladó márkakereskedŒhöz.
❑ Ha biztosíték cserére van szükség, akkor is forduljon
képzett szervíz szakemberhez.
Ha a biztosíték kiég, szüntesse meg az okot és szervizben képzett
szakember segítségével cserélje ki olyanra, amelyet ehhez a
készülékhez elŒírnak. A szakszerıtlen biztosítékcsere füstölést,
tüzet és a termék károsodását eredményezheti.
❑ Beszerelés elŒtt a sarut vegye le az akkumulátor negatív
(–) pólusáról.
Az akkumulátor negatív (–) pólusára csatlakoztatva a bekötés és
beszerelés - rövidzárlat keletkezése miatt - elektromos áramütést
és sérülést okozhat. Számos személygépkocsi elektromos biztonsági rendszerrel van felszerelve és ezeknél különleges eljárást
igényel az akkumulátor végpontjainak le-csatlakozatása.
A HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK BE NEM TARTÁSA AZ
ELEKTROMOS BIZTONSÁGI RENDSZER MÙKÖDÉSBE LÉPÉSÉT
EREDMÉNYEZI, AMELY A JÁRMÙ KÁROSODÁSÁT ÉS SZEMÉLYI
SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.
❑ Soha ne használja gépkocsi biztonsági berendezéseit a
beszereléshez, földeléshez és más hasonló funkciókhoz.
Ne használja a gépkocsi biztonsági berendezéseit vagy azok
alkotórészeit (üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés, kormánykerék,
pedálok, légzsák stb.) a termék vagy annak tartozékainak a
bekötéséhez vagy rögzítéséhez.
❑ Tilos a termék beszerelése a légzsák fedŒburkolatára
vagy olyan helyre, ahol a légzsák mıködését
akadályozhatja.
❑ A termék beszerelése elŒtt ellenŒrizze a csŒvezetékeket,
benzintartályt, elektromos vezetékeket és más
alkatrészeket.
Ha a jármı karosszériáját ki kell lyukasztania ahhoz, hogy a
terméket odaerŒsítse vagy kábelt vezessen hozzá, akkor elŒbb
ellenŒrizze a vezetékek elhelyezkedését, az üzemanyagtartály és az
elektromos vezetékek elhelyezkedését. Amennyiben lehetséges,
akkor kívülrŒl fúrja a szükséges lyukat.
❑ Sohase szerelje be a terméket olyan helyre, ahol kilátást
zavarja.
❑ Sohase ágaztassa el a feszültség kábelt más készülék energiával való ellátására.
❑ A beszerelés és bekötés után, ellenŒriznie kell a többi elektromos eszköz helyes mıködését.
A készülék normálistól eltérŒ módon történŒ folyamatos
használata tüzet, elektromos áramütést vagy közlekedési balesetet
okozhat.
❑ Ha légzsákkal felszerelt autóba kívánja beszerelni, akkor
a beszerelés elŒtt ellenŒrizze a jármı gyártójának
figyelmeztetéseit és instrukcióit.
❑ Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek nem
akadályozzák a vezetést és a jármıbe történŒ be- és
kiszállást.
❑ Szigetelje le az összes szabadon lévŒ vezetéket, hogy
elkerülje a rövidzárlatot.
TEXT
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük
tartsa meg a használati utasítást.
(English
: YFM284C634CA)
(Deutsch : YFM284C635CA)
(Français : YFM284C636CA)
(Nederlands : YFM284C637CA)
(Svenska : YFM284C638CA)
(Italiano
: YFM284C639CA)
(Español
: YFM284C640CA)
(Dansk
: YFM284C641CA)
(Polska
: YFM284C642CA)
(âe‰tina
: YFM284C643CA)
(Magyar
: YFM284C644CA)
(êÛÒÒÍËÈ
: YFM284C645CA)
Mennyiség: 1 készlet
Beszerelési utasítások
(English, Deutsch, Français,
Nederlands : YFM294C078CA)
(Svenska, Italiano, Español,
Dansk
: YFM294C079CA)
(Polska, âe‰tina, Magyar,
êÛÒÒÍËÈ
: YFM294C080CA)
Mennyiség: 1 készlet
PAN EUROPEAN GUARANTEE Megjegyzés:
(Garancia kártya)
¡ Minden egyes tartozék alatt a zárójelben
Mennyiség: 1
található szám megegyezik az alkatrész
Beszerelési készlet (ZZBISC1021N-J)
karbantartási és szerviz számával.
Zár kioldó lemez
¡ A tartozékok és azok alkatrészeinek
számai a fejlesztés miatt bármely
Mennyiség: 2
elŒzetes értesítés nélkül változhatnak.
RögzítŒ csavar
¡ A szegély lemezt és a rögzítŒ keretet a
szállítás idejére a fŒ egységre
Mennyiség: 1
rögzítették.
RögzítŒ keret
(FX0214C384ZB)
Mennyiség: 1
Szegélylemez
(YFC054C081ZA)
Mennyiség: 1
Feszültség csatlakozó
(YEAJ02874)
Mennyiség: 1
LevehetŒ elŒlap lemez
doboza
(YFC054C061ZB)
Mennyiség: 1
Távirányító egység
(opcionális)
¡ Ez a használati utasítás elmagyarázza
a fŒegységen lévŒ gombok
mıködését. (EttŒl eltérŒ mıködtetés
kizárva)
[PWR] (Tápfeszültség)
ki-/bekapcsolja a tápfeszültséget.
VOL
[MODE]
válasszon ki egy módot (Forrás).
[BAND]
hullámsávot választ a rádió
forrásnál, kapcsol a lejátszón a
szünet/lejátszás között, automata
beállítást hajt végre a rádió
forrásnál. (2 másodpercnél tovább
tartsa lenyomva.)
Ha kereskedelmi CD-ket használ, akkor ezeknek a jobb oldalon
bemutatott jelzések valamelyikével kell rendelkeznie.
Némely szerzŒi jogilag védett zenei CD nem játszható le.
BAND
Hogyan fogja meg a lemezt
¡ Ne érintse a lemez alsó oldalát.
¡ Ne karcolja meg a lemezt.
¡ Ne hajlítsa a lemezt.
¡ Ha nem használja, tegye vissza a tartójába.
CAR AUDIO
¡ Közvetlen napsütésben
¡ Gépkocsi fıtŒ részen
¡ Szennyezett, poros és nyirkos helyeken
¡ Üléseken és a mıszerfalon
A lemez tisztítása
<Helytelen>
[VOL}] [VOL{]
beállítja a hangerŒt.
¡ A CD írók használatával (CD-R/RW meghajtók) készített a
CD-R/RW lemez lejátszásánál problémák adódhatnak, amelyek a rögzítés tulajdonságaival vagy lemez felszínének a
szennyezŒdésével, illetve karcolásával, stb. hozhatók
összefüggésbe.
¡ A CD-R/RW lemezek kevésbé ellenállóak a magas hŒfoknak
és a magas páratartalomnak, mint a zenei CD-k. Tartós
tárolásuk az autóban károsíthatja azokat és lehetetlenné
teszi lejátszásukat.
¡ A készülék némely CD-R/RW lemezt nem tud rendesen
lejátszani az író programok, CD írók (CD-R/ RW meghajtók)
és a lemezek összeférhetetlensége miatt.
¡ Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket, ha
a lemezírás nincs lezárva.
¡ Ez a lejátszó nem tudja lejátszani a CD-R/RW lemezeket,
amelyek a CD-DA vagy az MP3 adatoktól eltérŒ adatokat
tartalmaz.
¡ MielŒtt CD-R/RW lemezt használ, ellenŒrizze az arra
vonatkozó utasításokat.
Web Site: http://panasonic.net
YFM284C644CA PTW1206-1106
Kínában nyomtatva
Amennyiben elmulasztja ennek az utasításnak a betartását, az azzal
a következménnyel járhat, hogy hangos zaj kerül kibocsátásra, ami
megrongálhatja a hangszórót és az Ön fülét. A hangszóró/fejhallgató kimenet csillapító nélküli, közvetlen külsŒ csatlakoztatása
eltorzíthatja a hangot vagy károsíthatja a csatlakoztatott külsŒ
eszközt.
Beszereléskor tartsa be következŒ utasításokat.
❑ A bekötés és beszerelés elvégzését kérje képzett szervizbeli szakembertŒl.
A készülék beszerelése speciális szakértelmet és tapasztalatot
igényel. A maximális biztonság érdekében, a készüléket a márkakereskedŒjével szereltesse be. A Panasonic nem vállal felelŒsséget
azokért a problémákért, amelyek a készülék sajátkezı beszerelésébŒl erednek.
Beszerelésnél mellŒzze a nem egyenes vagy erŒsen görbülŒ
felszíneket. Ha a beszerelés nem stabil, akkor vezetés közben a
készülék leeshet és ez balesetet vagy sérülést eredményezhet.
❑ Beszerelési szög
A készüléket vízszintes helyzetben az elülsŒ oldalával felfelé
kényelmes szögben kell beszerelni, de az ne legyen több mint 30 fok.
A felhasználónak tudnia kell, hogy bizonyos korlátozó elŒírások
vannak arra vonatkozóan, hogy ezt a készüléket, hová és hogyan
kell beszerelni. Forduljon a kereskedŒjéhez a további részletekért.
❑ Biztonsága érdekében használjon kesztyıt. Beszerelés
elŒtt bizonyosodjon meg arról, hogy a bekötés tökéletes.
❑ A készülék károsodásának elkerülése érdekében, ne csatlakoztassa a tápfeszültség csatlakozót a bekötés teljes
befejezése elŒtt.
❑ Ne csatlakoztasson egynél több hangszórót egy
hangszóró kábel szetthez. (kivéve, ha magas sugárzót
csatlakoztat)
❑ A termék beszelésénél és bekötésénél kövesse az
utasításokat.
A termék helyes beszerelésének és bekötésének utasításaitól való
eltérés balesetet és tüzet eredményezhet.
Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások)
Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket
nem szabad keverni az általános háztartási szeméttel.
A megfelelŒ kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében kérjük, szállítsák az ilyen termékeket a kijelölt gyıjtŒhelyekre, ahol
térítésmentesen átveszik azokat. Más lehetŒségként bizonyos országokban a termékeket a helyi kiskereskedŒje is visszaveheti, amennyiben hasonló, új terméket vásárol.
A termék megfelelŒ ártalmatlanításával segít megŒrizni az értékes erŒforrásokat és megelŒzheti a környezetre és az egészségre esetleg ártalmas hatásokat, amelyeket a hulladékok helytelen kezelése egyébként okozhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal
további információért a legközelebbi kijelölt begyıjtŒ hely fellelhetŒségét illetŒen.
A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.
Üzleti felhasználók az Európai Unióban
Amennyiben elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba kereskedŒjével vagy szállítójával további
információkért.
Tájékoztatás az ártalmatlanítással kapcsolatban az Európai Unión kívüli országok esetében
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.
Amennyiben ezt a terméket kívánja ártalmatlanítani, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal, illetve kereskedŒjével, és érdeklŒdjön az ártalmatlanítás megfelelŒ módjáról.
Az MP3 fájlok készítésének emlékeztetŒ pontjai
TEXT
¡ A jó minŒségı hangzáshoz a magas bit ráta és a magas
mintavételi frekvencia ajánlott.
¡ A VBR (Változó bit ráta) választása nem ajánlott, mert
helytelen lesz a lejátszási idŒ kijelzése és a hang ugrálhat.
¡ A lejátszási hang minŒsége a kódolási körülményektŒl
függŒen különbözhet. A részletekért, tekintse meg a saját
kódoló és író programjának felhasználói kézikönyvét.
¡ Ajánlott a bit ráta beállítása “128 kbps vagy több”-re, illetve
“fixált”-ra.
Cimke oldal
A nyomtató által létrehozott
címkék, védŒbevonatos
filmek vagy lapok
Szabálytalan alakú
lemez
Gyökér
mappa
Root Folder
(Gyökér
könyvtár)
(Root Directory)
2
Lemezek tapadós
címkével vagy szalaggal
Lemezek törésekkel,
karcolásokkal vagy
hiányzó részekkel
MP3 fájlok rögzítése CD-re
¡ Ajánlott annak a lehetŒségnek a minimalizálása, hogy
olyan lemezt készítsen, amelyen mind CD-DA és MP3
fájlok is vannak rögzítve.
¡ Ha CD-DA és MP3 fájlok is vannak ugyanarra a lemezre
rögzítve, akkor lehet, hogy a dalokat nem lehet a kívánt
sorrendben lejátszani vagy néhány dalt egyáltalán nem
lehet lejátszani.
¡ Az MP3 fájlokon kívül más fájlokat és szükségtelen
mappákat ne rögzítsen a lemezre.
¡ Az MP3 fájl nevét a következŒ leírás szabályainak
megfelelŒen kell megadni és ennek minden egyes fájl rendszer szabályainak is meg kell felelnie.
¡ Bizonyos CD írókkal vagy író programokkal rögzített MP3
fájlok lejátszása és a fájlokra vonatkozó információk
kijelzése során problémával találkozhat.
¡ A fájl formátumától függŒen“.mp3” fájl kiterjesztést kell
adni az egyes fájloknak.
¡ A készüléknek nincs lejátszási lista funkciója.
¡ Bár a multi-session (többszöri) CD írással készült lemez is
támogatott, de inkább az egyszeri írással készült lemez
(Disc-at-Once) használata javasolt.
Figyelmeztetés
Támogatott fájlrendszerek
ISO 9660 1 szint/2 szint, Apple kiterjesztés az ISO 9660-ra,
Joliet, Romeo
Megjegyzés: Apple HFS, UDF 1,50, Kevert módú CD és CD
extra nem támogatott.
Tömörítési formátumok
(Ajánlott: “Az MP3 fájlok készítésének emlékeztetŒ pontjai” a
jobb oldalra.)
¡ MPEG 1 audio layer 3
Bit ráta: 32 k-320 kbps
VBR: Yes (Igen)
Mintavételi frekvencia:
32, 44,1, 48 kHz
¡ MPEG 2 audio layer 3
Bit ráta: 8 k-160 kbps
VBR: Yes (Igen)
Mintavételi frekvencia:
16, 22,05, 24 kHz
Kijelzett információk
Kijelzett tételek
¡ CD-TEXT (SZÖVEGES-CD)
Lemez címe
Zeneszám címe
Mappa
Folder választás
Selection
4
In
the order
sorrendben
1
–
8
3
Fájl
Filekiválasztás
Selection
sorrendben
In
the order
5
¡ MP3 (ID3 címke)
Album neve
Tree
3.
Fa3
4.Tree
Fa4
8.Tree
Fa8
(Max.)
(max.)
¡ Maximális fájl szám: 999
¡ Maximális fájl szám egy mappán belül: 255
¡ Maximális fa mélység: 8
¡ Maximális mappa szám: 255 (Beleértve a gyökér mappát is.)
Megjegyzés:
¡ Ez a készülék az MP3 fájlok jelenlététŒl vagy hiányától
függetlenül számolja a mappa számokat.
¡ Ha a kiválasztott mappa nem tartalmaz semmiféle MP3 fájlt,
akkor a sorrendben következŒ MP3 fájl kerül lejátszásra.
¡ A lejátszási sorrend ugyanazon lemez használata esetén is
különbözhet más MP3 lejátszókétól.
¡ A gyökér mappa nevének kiírásakor a “ROOT” felirat jelenik
meg a kijelzŒn.
KijelezhetŒ írásjelek
¡ KijelezhetŒ fájl név/mappa név hossz: 32 írásjelen belül. (Az
unicode rendszerben írott file és mappa megnevezésének
kiírásakor a megjelenŒ karakterek száma a felére csökken.)
¡ Fájl és mappa elnevezése az egyes fájl rendszer
szabványának megfelelŒen. A részletekért tekintse meg az
CD író programjának utasításait.
¡ Az ASCII karakter készlet és a speciális írásjelek minden
nyelven kijelezhetŒk.
Megjegyzés:
¡ Némely program esetében, amellyel az MP3 formátumot
kódolták, az írásjelek nem jelezhetŒk ki helyesen.
¡ Az olyan írásjeleket és szimbólumokat, amelyeket nem
ismer fel csillaggá ( ) alakítja át.
SzerzŒi jog
A szerzŒi jogi törvény alapján, a szerzŒi jog tulajdonosának
engedélye nélkül tilos az olyan szerzŒi jog által védett anyagok
másolása, terjesztése és kiadása, mint például a zene, kivéve
ha ez saját célú felhasználásra történik.
Nincs garancia
A fentiekben leírtak a 2006, Szeptember végzett
vizsgálatainknak felelnek meg. Nincs garancia az MP3
lejátszására és kijelzésére.
MPEG Layer-3 audio kódolási technikák a Fraunhofer IIS és
Thomson által engedélyezettek.
Az óra beállításra került.
[[]: az órát elŒreállítja.
[]]: az órát visszafelé állítja.
5 Nyomja meg a [DISP]-t.
A perckijelzés villog.
6 Állítsa be a percet.
Ezek a használati utasítások 2 modellre vonatkoznak CQ-C1475N és a CQ-C1465N. Ebben a kézikönyvben lévŒ az összes
illusztráció a CQ-C1475N-re vonatkozik, kivéve, ha nincs másképpen meghatározva. A következŒ táblázat bemutatja a 2 modell
közötti különbséget.
Modellek
CQ-C1475N
CQ-C1465N
Kék
Fekete
LCD háttér színe
[[]: a percet elŒreállítja.
[]]: a percet visszafelé állítja.
(óra kijelzés)
A Panasonic üdvözli önt az általa gyártott elektronikai termékek tulajdonosainak folyamatosan növekvŒ családjában.
Arra törekszünk, hogy termékeinkkel a precíz elektronika és mıszaki technika elŒnyeit nyújtsuk önnek, amelyet gondosan kiválasztott
alkatrészekbŒl gyártunk és olyan szakemberek szerelnek össze akik büszkék a munkájuk jó hírnevére, amelyet a társaságunknál végzett jó
munkájukkal szereztek meg. Tudjuk, hogy ez a termék sok élvezetes órát fog önnek nyújtani miután felfedezi azt a minŒséget, értéket és
megbízhatóságot, amelyet beleépítettünk és ön is büszke lesz, hogy a családunk tagjává vált.
7 Nyomja meg a [DISP]-t.
3 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább
Befejezve
a [DISP]-t.
Az órakijelzés villog.
Specifikációk
A készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy minimális karbantartást igényeljen. Használjon száraz, puha törlŒkendŒt
a szokásos külsŒ tisztításhoz. Sohase használjon benzint, hígítószert vagy más oldószereket.
Figyelmeztetés
¡ Használjon ugyanolyan teljesítményı biztosítékot (15 A). HelyettesítŒ biztosíték vagy nagyobb teljesítményı biztosíték
használata, vagy a készülék közvetlen csatlakoztatása biztosíték nélkül tüzet okozhat vagy a készülék károsodását
eredményezheti. Ha a kicserélt biztosíték kiég, akkor forduljon a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz
központhoz.
Lopás elleni védelmi rendszer
Ez a készülék eltávolítható elŒlap lemezzel van felszerelve. Az elŒlap lemez eltávolításával a készülék teljesen mıködésképtelenné válik.
Figyelmeztetés
¡ Ne érintse az elŒlap lemez és a fŒ egység érintkezŒit,
mivel ez gyenge elektromos érintkezést eredményezhet.
¡ Ha szennyezŒdés vagy más idegen anyag kerül az
érintkezŒkre, akkor törölje le tiszta és száraz törlŒruhával.
¡ Az elŒlap lemez nem vízálló. Ne tegye ki víznek vagy
túlzott nedvességnek.
¡ Vezetés közben ne távolítsa el az elŒlap lemezt.
¡ Ne helyezze az elŒlap lemezt a mıszerfal tetejére vagy
olyan hely közelébe, ahol a hŒmérséklet túl magasra
emelkedhet.
Címe/mıvész neve
¡ MP3
Mappa neve
Fájl neve
ElsŒ bekapcsolás
Ezen utasítások elolvasása elŒtt
–
7
Tree
2.
Fa2
1 Válassza a rádió AM módját.
4 Állítsa be az órát.
2 Nyomja meg a [DISP]-t.
Ha a biztosíték kiég, akkor forduljon a kereskedŒjéhez vagy a legközelebbi felhatalmazott Panasonic márkaszerviz központhoz.
Tree
1.
Fa1
ACC
ON
(a “Rádió (AM [LW/MW]/FM )”)
6
8
gombot.
A perc beállításra került.
Mappa kiválasztási sorrend/fájl lejátszási sorrend
Maximális fájl/mappa szám
¡ Soha nem adjon “.mp3” fájlnév kiterjesztést
olyan fájlnak, amely nem MP3 formátumú.
Ennek figyelmen kívül hagyása nemcsak a
hangszóróból származó zajt
eredményezhet, hanem a hallását is
károsíthatja.
Meghajtó szerkezet
(A készülék, felsŒ oldal)
Karbantartás
1
Használjon száraz, puha törlŒruhát és azzal a közepétŒl a széle
felé haladva tisztítsa.
Ne írjon a nyomott oldalára golyós tollal vagy más
hegyes végı tollal.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
❑ Az AUX csatlakoztatás befejezése elŒtt elég alacsonyra
állítsa a hangerŒt.
Ne hagyja a lemezeket a következŒ helyeken:
[MUTE]
ki-/bekapcsolja a némítást.
[TUNE ]] [TUNE []
a frekvencia le/fel. (KeresŒ hangoláshoz 2 másodpercnél tovább
tartsa lenyomva, majd engedje fel.)
[TRACK s] [TRACK d]
átugrasztja az elŒzŒ/következŒ
zeneszámra/fájlra.
Tartsa valamelyiket lenyomva a
gyors viszsza/gyors elŒre lépés
érdekében.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi ki, akkor
az füstöléshez, tızhöz vagy a készülék más károsodásához vezethet. Különösen figyeljen arra, hogy ne érje víz a készüléket
autómosáskor vagy esŒs napokon.
Ez a készülék egy bonyolult eszköz, amely lézer
hangszedŒt alkalmaz ahhoz, hogy a kompakt diszkek
felületérŒl összegyıjtse az információt. A lézert
gondosan körülvették védŒlemezzel, ezért a sugár a
készüléken belül marad. Sohase próbálja meg
szétszedni a lejátszót, vagy megváltoztatni az
alkatrészeit, mivel lézersugárzás vagy veszélyes
feszültség érheti.
❑ Ne szerelje a terméket olyan helyre, ahol erŒs rezgésnek
van kitéve vagy elhelyezése instabil.
MP3
<Helyes>
MUTE
PWR
❑ Ne használja a készüléket ott ahol víz, nedvesség vagy
por érheti.
autójának indító kulcsát ACC vagy
1 Állítsa
2 Nyomja meg [SRC] (PWR: Tápfeszültség)
ON (be) helyzetbe.
Az óra a 24 órás rendszert használja.
Megjegyzések:
¡ Akkor állítsa be az órát, amikor “NO CT” (CT: Clock
Time) jelenik meg a kijelzŒn.
¡ Ha FM Rádió Adat Rendszer (RDS) adását fogja, akkor a Clock
Time (Óra idŒ) szolgáltatás automatikusan beállítja az órát.
¡ A számok gyors változtatásához tartsa lenyomva a
[]] vagy a [[] gombot.
Ne szedje szét a készüléket és saját kezıleg ne
kíséreljen meg semmiféle változtatást rajta.
Ezeknek a részeknek elzárása a készülék belsejének túlmelegedését
idézi elŒ és tüzet vagy más károsodást okozhat.
Megjegyzés az MP3-ról
POWER
MODE
EllenkezŒ esetben a készülék belsŒ hŒmérséklete megnŒ, amely
füstöléshez, tızhöz és a készülék más károsodásához vezethet.
❑ Ne zárja el a készülék levegŒzŒ nyílásait, illetve
hıtŒlemezeit.
Megjegyzés: Az MP3 kódoló és író program nem tartozéka
a készüléknek.
(CA-RC80N)
TUNE
TRACK
Megjegyzés: Az opcionális távirányító
egység a helyi kereskedŒjétŒl szerezhetŒ
be. (CA-RC80N)
Megjegyzés a lemezekrŒl
Megjegyzések a CD-R/RW-krŒl
Használati utasítások
Megjegyzés a CD/CD adattárolókról
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Tartozékok
❑ Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsütésnek vagy
túlzott hŒnek.
Az itt meghatározottakon kívüli bármely
ellenŒrzés, beállítás vagy folyamat végrehajtása
veszélyes sugárzást eredményezhet.
Óra beállítás
5
Általános
SCAN
FigyelmeztetŒ címke
Ez a termék lézert használ.
Eltávolítás
Beillesztés
1 Kapcsolja ki az egység fŒkapcsolóját.
2 Nyomja meg a [ ]-t. Az elŒlap lemez
1 Csúsztassa az elŒlap lemez bal oldalát a
Lemez lejátszó
4
A mellékelt, illetve elŒírt alkatrészeket és a megfelelŒ eszközöket
használja a termék beszerelésekor. A mellékelt, illetve elŒírt
alkatrészektŒl eltérŒ alkatrészek használata a készülék belsŒ
károsodásához vezethet.
A hibás beszerelés balesetet, hibás mıködést vagy tüzet
eredményezhet.
Figyelmeztetés
2
3 Húzza maga felé.
4 Helyezze be az elŒlap lemezt a tokjába.
Nyomja az elŒlap lemez jobb oldalát addig,
amíg egy kattanást nem hall.
12 V egyenáram (11 V – 16 V), Teszt feszültség 14,4 V, negatív földelés
Kevesebb, mint 2,2A (CD mód, 0,5 W 4 csatorna)
Basszus: ±12 dB 100 Hz-nél, Magas: ±12 dB 10 kHz-nél
178 x 50 x 155 mm
1,3 kg
4 x 50 W (1 kHz-nál), maximális hangerŒ beállításnál
4 x 22 W (DIN 45 324, 4 Ω-nál)
4–8Ω
2,5 V (CD mód, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
ElülsŒ AUX bemenet
Bemeneti impedancia
MegengedhetŒ külsŒ bemenet
Csatlakozó
10 kΩ
2,0 V
3,5 mmφ Sztereo mini tı
Mintavételi frekvencia
DA áramátalakító
HangszedŒ típusa
Fényforrás
Hullámhossz
Frekvencia visszaadás
Jel-zaj viszony
Teljes harmonikus torzítás
Ugatás és nyávogás
(sebesség ingadozás)
Csatorna elválasztás
Frekvencia tartomány
Alkalmazható érzékenység
Sztereo elválasztás
helyére.
kinyílik.
Tápfeszültség
Áramfogyasztás
Hangszín beállítási tartomány
Méret (Szél. x Mag. x Mély.)
Súly
Maximális teljesítmény
Teljesítmény kimenet
Hangszóró impedancia
Az elŒerŒsítŒ kimenŒ feszültsége
Az elŒerŒsítŒ kimenŒ impedanciája
8-szoros oversampling
1 bites DAC rendszer
Astigma 3-sugaras
FélvezetŒ lézer
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
MérhetŒ szint alatt
75 dB
FM
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (S/N 30 dB)
35 dB (1 kHz-nél)
AM (MW)
Rádió
RANDOM
SRC / PWR
❑ Az elŒírt alkatrészeket és eszközöket használja a beszereléshez.
Lézer termék
3
❑ Ezt a készüléket kizárólag gépkocsiban való használtra
tervezték.
❑ Ne használja a készüléket huzamosabb ideig úgy, hogy a
motor kikapcsolt állapotban van.
A 2 modell közötti különbségek
2
Figyelmeztetés
Tartsa a hangerŒt megfelelŒ szinten, hogy vezetés közben figyelni
tudjon az útra és a közlekedési viszonyokra.
FELNYITÁSAKOR LÉZERSUGÁRZÁS. NE NÉZZEN A
SUGÁRBA.
A készülék
tisztítása
H SEL
1
CT/PTY
❑ A hangerŒt tartsa a megfelelŒ szinten.
FIGYELMEZTETÉS
Biztosíték
P US
S C R OL L
TA/AF
ER
LD
TUNE / TRACK
FO
CQ-C1475N
Ez a kép fontos használati és beszerelési utasításokra
figyelmeztet. Az utasítások figyelmen kívül hagyása
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Bekötéskor, fordítson gondot arra, hogy a vezetékek ne rongálódjanak
meg. Óvja meg attól, hogy beszoruljanak a jármı karosszériájába,
csavarokba és mozgó alkatrészekbe, mint például az ülés sínek. Ne
sértse meg a szigetelŒ rétegét, ne húzza, ne hajlítsa és ne csavarja a
vezetékeket. Ne vezesse Œket hŒ forrás közelében és ne helyezzen rájuk
nehéz tárgyakat. Ha a vezetéket éles fém éleken kell futtatnia, védje a
vezetékeket PVC szalaggal vagy hasonló védŒeszközzel körbecsavarva.
A készülék használatánál tartsa be következŒ
utasításokat.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
A címke jelzései és helyei.
❑ Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a vezetékeket.
Figyelmeztetés
(Lopás elleni védelmi rendszer)
VO
L
és figyelmeztessen a helytelen csatlakoztatásból és mıködtetésbŒl
eredŒ esetleges veszélyekre a használati utasításban képekkel
illusztrált leírások találhatók. A képekhez tartozó szöveges magyarázat alul található. Ahhoz, hogy a használati utasítást és magát a
készüléket helyesen tudja kezelni, fontos, hogy tökéletesen megértse
a képekkel illusztrált leírások tartalmát.
ElŒlap lemez eltávolítása/beillesztése
SQ
Ez a kép fontos használati és beszerelési
utasításokra figyelmeztet. Az utasítások figyelFigyelmeztetés men kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált
okozhat.
■ Annak érdekében, hogy bemutassa a termék biztonságos használatát
Megjegyzés az MP3-ról
CQ-C1475N/C1465N
egyéb alkotó részeire vonatkozó használati utasítást. Fontos
információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miképpen
használhatja a készüléket biztonságosan és hatékonyan. A Panasonic
nem tehetŒ felelŒssé olyan problémákért, amelyek a kézkönyv
elŒírásainak be nem tartásából származnak.
Magyar
Modell:
■ MielŒtt használatba veszi a terméket, olvassa el a készülékre és
Frekvencia tartomány
531 kHz – 1 602 kHz
Alkalmazható érzékenység 28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
Frekvencia tartomány
153 kHz – 279 kHz
Alkalmazható érzékenység 32 dB/µV (S/N 20 dB)
[
]
Megjegyzések:
¡ A fejlesztés miatt a specifikációk és tervezés minden értesítés nélküli módosítás tárgyát képezik.
¡ Ennek a használati utasításnak némelyik ábrája vagy illusztrációja különbözhet az ön termékétŒl.
C1475N_OI_11_hun.qxd 06.10.24 1:58 PM ページ2
CQ-C1475N/C1465N 11-Hun-2 YFM284C644CA 修改1
Rádió (AM [LW/MW]/FM)
Lemez lejátszó
fénykijelzés, ha az FM sztereo jelet fog.
Hullámsáv/frekvencia
5
6
S C R OLL
TA/AF
MielŒtt az AUX csatlakoztatást végrehajtja,
állítsa megfelelŒen alacsonyra a hangerŒt.
Tápfeszültség be/ki
*[AUX] (AUX IN)
Vonal bemenet külsŒ hang/audio
eszközhöz (pl. Silicon-audio lejátszó,
HDD lejátszó, stb.)
(Részletekért ld.
Beszerelési
utasítások)
Tápfeszültség be: Nyomja meg a [SRC] (PWR)-t.
Tápfeszültség ki: 1 másodpercnél tovább
tartsa lenyomva a [SRC] (PWR)-t.
SRC / PWR
kiválasztásához.
2 Nyomja meg [BAND]-t a hullámsáv
Tartsa lenyomva az [SQ]-t 1 másodpercnél tovább,
hogy az alábbi hangzás típusokból választhasson:
választáshoz.
(FLAT) Sima frekvencia visszaadás:
egyik részt sem hangsúlyozza ki.
(Alapbeállítás)
Lemez lejátszó
AUX IN
(POP) Széles tartományú és mély hangzás:
Mérsékelten emeli ki a basszus és a magas
hangokat.
(VOCAL) tiszta hangzás:
kiemeli a közép hangokat és kissé kiemeli a
magas hangokat.
HangerŒ beállítás
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás: 18)
Tekerje a [VOL] (HangerŒ)-t.
Fel
Le
VO
L
A (y / 5) (Szünet/Lejátszás)
kapcsol a lejátszón a
szünet/lejátszás között.
CT
CT/PTY
ER
LD
[DISP] (Kijelzés)
váltja a képernyŒ információit.
S C R OLL
2
SCAN
RANDOM
3
AUX
6
5
4
SRC / PWR
REPEAT
RDS mód:
CT
kijelzŒ
[{] [}]
se pfiechází na pfiedcházející/následující sloÏku.
[SRC] (Forrás)
hangforrás
kiválasztás.
[3] (SCROLL)
Az információ görgetése a
képernyŒn.
MP3 mód kijelzés
FO
Frekvencia beállítás
Maximálisan 6 állomás állítható be, külön az AM (LW/MW),
FM1, FM2-nél, valamint az FM3-nál.
Az elŒre beállított állomások egyszerıen elŒhívhatók az [1]-tŒl
[6]-ig gombok megnyomásával.
Automata elŒre beállítás memória (APM)
ElŒre beállított állomás választás
Állomások kézi beállítása
1 Hangoljon az állomásra.
2 Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [1]-
1
2 Tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább a
[BAND] (APM)-t.
Mappa választás (MP3)
Lemez lejátszó (MP3 lemez):
meg az [SRC]-t.
Megjegyzés: Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
Az állomások beállítása után a legjobb vételi viszonyt
nyújtó elŒre beállított állomások mindegyikét 5 másodpercig fogja (SCAN – Pásztázás). A pásztázás leállítására,
nyomja meg az [1]-tŒl [6]-ig gomb egyikét.
Megjegyzések:
¡ Az új állomások felülírják a már elmentetteket.
¡ Ha nem RDS-es állomást rögzít, akkor az AF módot ki kell
kapcsolnia. (a AF szint)
2 Válassza ki a kívánt részt.
Nyomja meg a [{] / [}]-t.
Se pfiechází na pfiedcházející/následující sloÏku.
Zeneszám/fájl választás
Szünet
Nyomja meg [6] / [7]-t.
Nyomja meg a [BAND] (y / 5)-t.
Megjegyzés: Tartsa valamelyiket lenyomva a gyors
elŒre/gyors visszalépés érdekében.
Törléshez nyomja meg ismét.
Lemez lejátszó (CD-DA lemez):
ElŒzŒ/következŒ zeneszám
Lemez lejátszó (MP3 lemez):
fényki-
Mappa szám
*ID3 Címke be/ki
Tartsa lenyomva 2 másodpercnél
tovább a [3]-t.
Ismétlés kijelzése
kijelzett az album címe, a dal
címe és a mıvész neve.
Véletlenszerı lejátszás
Mappa ismétlŒ lejátszása (MP3)
Az összes rendelkezésre álló dal (zeneszám/fájl) véletlenszerıen kerül lejátszásra.
Az aktuális mappa ismétlŒdik.
Nyomja meg [4] (RANDOM)-t.
Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [6]
(REPEAT)-ot.
Törléshez nyomja meg ismét.
Törléshez ismét nyomja meg.
Pásztázó lejátszás
Mappák véletlenszerı lejátszása (MP3)
Az aktuális mappán belül az összes rendelkezésre álló fájl
véletlenszerıen kerül lejátszásra.
Sorrendben minden egyes dalnak (zeneszámnak/fájlnak) az
elsŒ 10 másodperce kerül lejátszásra.
Nyomja meg a [5] (SCAN)-t.
Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [4]
(RANDOM)-ot.
Törléshez ismét nyomja meg.
Törléshez nyomja meg ismét.
Mappák véletlenszerı lejátszása (MP3)
IsmétlŒ lejátszás
A következŒ mappától kezdve sorrendben a mappában lévŒ
minden egyes fájlnak az elsŒ 10 másodperce kerül lejátszásra.
Az aktuális dal (zeneszám/fájl) ismétlŒdik.
Nyomja meg a [6] (REPEAT)-t.
Nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [5]
(SCAN)-t.
Törléshez nyomja meg ismét.
Lemez lejátszó
● Helyezze be helyesen a lemezt.
● Tisztítsa meg a lemezt.
● Tisztítsa meg a lemezt.
Hang ugrálása
rezgés miatt
● A maximálisan megengedett dŒlés szög
30 fok.
● Rögzítse a készüléket.
A lemez nem
dobatható ki
● Nyomja meg az [u]-t. Ha lemezt még
mindig nem adja ki, akkor forduljon a
legközelebbi Panasonic szerviz központhoz.
Hibaüzenetek kijelzése
TA (Közlekedési hírek)
(A lemezt automatikusan kiadja.)
A lemez szennyezett, vagy fordítva van betéve.
A lemez karcolt.
● EllenŒrizze a lemezt.
Valamilyen ok miatt nem mıködik.
● Ha a normális mıködés nem állítható
helyre, akkor forduljon a kereskedŒjéhez,
vagy javítás érdekében forduljon a
legközelebbi szerviz központhoz.
A fájl nem olvasható.
● EllenŒrizze a fájlt.
Az RDS információk az aktuális helyzetnek megfelelŒen
állandóan frissülnek.
EON-TA
Ha vészhelyzeti bejelentés vételére kerül sor, az a képernyŒn
automatikusan kijelzésre kerül.
PI keresés (Program Azonosító Keresés)
Ha az elŒre beállított állomásra hangolva a program vétele
gyengévé válik, nyomja meg ismét ugyanazt az elŒre beállítást
jelzŒ gombot. Elindul a jobb vételt nyújtó, ugyanazon állomás
keresése.
Törléshez nyomja meg ismét ugyanazon elŒre beállítás
számának a gombját.
Magas szintı AF mıködési érzékenység.
Megjegyzés: A PI kereséshez, elŒször törölje a TA módot,
azután hajtsa végre a PI keresést.
1
2
3
4
5
6
Program Típus
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Tartalom
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
A [BAND] lenyomásával ugyanazon PTY-ben egy másik
állomás kereshetŒ.
Megjegyzés:
¡ Ha nincs megfelelŒ program típusú állomás, akkor a
“NONE” felirat jelenik meg.
¡ A kívánt PTY 5 másodpercre megjelenik.
¡ Az elŒre beállítás tartalma változtatható.
2
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT M /
FINANCE /
PHONE IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
FO
TUNE / TRACK
TA (Közlekedési
Hírek)
A PTY kiválasztására a PTY módban nyomja
meg [1] - [6]-t.
EON (Kiemelt egyéb hálózat)
Vészhelyzeti bejelentések vétele
Amikor egy RDS állomás AF hálózatára nincs szükség.
Programok kereshetŒk az eredetileg beállított PTY alapján.
A frekvenciához hasonlóan a sugárzott állomás neve is
megjelenik.
¡ Ha nem TP állomást fog vagy gyenge vételt nyújtó TP
állomásnál, a készülék a TP állomást automatikusan megkeresi és a TA módra történŒ rögtöni átváltással fogja.
¡ Ha állomáskeresést vagy APM-t hajt végre, akkor csak a TP
állomásokat választja ki.
Alacsony szintı AF mıködési érzékenység. (Alapbeállítás)
vagy a [[]-t.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
1
CT/PTY
2
3
RANDOM
SRC / PWR
SCAN
5
4
REPEAT
AUX
[DISP] (Kijelzés)
kilépteti az audio menübŒl.
2
AFFAIRS /
DRAMA /
POP M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION M /
(Beállítási tartomány: 0-tól 40-ig, Alapbeállítás: 18)
“NONE” felirat jelenik meg.
ElŒre beállított PTY megváltoztatása
Kívánsága szerint az eredeti PTY beállítások
megváltoztathatóak.
1 Válassza ki a rögzítendŒ PTY-t.
2 Kövesse a közönséges rögzítési
mıveleteket. (a “Állomás beállítás” “Rádió
(AM [LW/MW]/FM)”-nél)
CQ-C1475N
1
2
3
RANDOM
SRC / PWR
2 Nyomja meg [VOL] (PUSH SEL)-t a
beállítandó mód kiválasztásához.
A beállításhoz forgassa a [VOL]-t az óramutató
járásával megegyezŒen vagy azzal ellentétesen.
FM Mono FM
Az FM sugárzó állomásról fogadott gyenge jelek esetén a
zajszint jelentŒsen csökken.
(Alapbeállítás: OFF (ki))
q : Fel
w : Le
(Beállítási tartomány: –12 dB-tŒl +12 dB-ig 2 dBként, Alapbeállítás: 0 dB)
AM helyi (Local) AM
q : Növekszik
w : Csökken
Balansz
(Beállítási tartomány: 15 szint egyenként.
Alapbeállítás CNT (közép))
q : Jobb oldal hangsúlyozott
w : Bal oldal hangsúlyozott
Fokozatos lehalkító
(ElülsŒ-hátsó balansz)
(Beállítási tartomány: 15 szint egyenként.
Alapbeállítás CNT (közép))
A keresŒ hangolásnál csak a jó vételt nyújtó állomásokat
érzékeli.
(Alapbeállítás: OFF (ki))
q : Növekszik
w : Csökken
Magas hang
A keresŒ hangolásnál csak a jó vételt nyújtó állomásokat
érzékeli.
(Alapbeállítás: OFF (ki))
Régió RDS
(Alapbeállítás: OFF (ki))
Megjegyzés: Ha az REG módot OFF-ról (ki) ON-ra (be)
kapcsolja vagy fordítva, az AF mód automatikusan
bekapcsol.
PTY nyelv RDS
q : ElŒl hangsúlyozott
w : Hátul hangsúlyozott
Megjegyzés: Ha az elülsŒ-hátsó balansz (fader) elülsŒre van állítva, akkor a hátsó elŒerŒsítés lecsökken.
CT/PTY
[DISP] (Kijelzés)
kilép a funkció
menübŒl.
4
SCAN
5
REPEAT
AUX
6
Megjegyzés: Ha 5 másodpercnél tovább nem történik mıvelet az audio menüben, akkor a kijelzés visszatér az alaphelyzetbe.
Basszus
(Beállítási tartomány: –12 dB-tŒl +12 dB-ig 2 dBként, Alapbeállítás: 0 dB)
ER
LD
1 A funkció menü kijelzésére nyomja meg 2 másodpercnél tovább a [VOL] (PUSH SEL)-t.
FM helyi (Local) FM
Keresés elkezdŒdik.
¡ Ha nincs megfelelŒ program típusú állomás, akkor a
3
VO
L
TA/AF
HangerŒ
Nyomja meg a [BAND]-t.
Megjegyzés:
¡ A keresés leállításához nyomja meg a [BAND] (SET)-t.
A beállítandó mód kiválasztásához
nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL)-t.
SQ
S C R OL L
6
Megjegyzés: Ha 5 másodpercnél tovább nem történik mıvelet az audio menüben (2 másodperc a FŒ hangerŒ
beállításban), akkor a kijelzés visszatér az alaphelyzetbe.
1 A PTY választáshoz nyomja meg a []]
Program keresés PTY alapján
PS (Program Szolgáltatás Neve)
CQ-C1475N
ER
LD
[VOL]
kiválaszt egy értéket a funkció
menüben.
(PUSH SEL) (Lenyomásra választás)
választ ki egy értéket a funkció
menüben.
1 Nyomja meg a [VOL] (PUSH SEL)-t az audio menü képernyŒn való kijelzésére.
Részletes PTY választás
CT (Óra idŒ)
Az óra automatikusan beállítódik.
VO
L
S C R OL L
A [DISP] (PTY)-t 2 másodpercnél tovább tartva kapcsolja a
PTY módot be és ki.
Az RDS egyéb funkciói
SQ
TA/AF
PTY be/ki
Megjegyzés: PTY nyelve választható. (a “Funkció
beállítások”)
Az aktuális és más hálózati állomásokról származó közlekedési
hírek is foghatóak.
Az AF szint választásához tartsa 2 másodpercnél tovább
lenyomva a [TA] (AF)-t.
A TA közvetítések alatt a TA hangerŒ függetlenül beállítható.
A TA hangerŒ alapértéke a 18-as szintre van beállítva.
A beállított TA hangerŒ rögzítésre kerül, és a rákövetkezŒ TA
közvetítések ugyanazon a hangerŒ szinten hallgathatók.
¡ A fogott állomás PTY-je megjelenik.
¡ A PTY alapján tud programokat keresni.
Ha a TA mód aktív (
fénykijelzés), akkor a következŒ
funkciók állnak a rendelkezésére.
AF szint
A [TA]-t lenyomva kapcsolja a TA-t be és ki.
(Alapbeállítás: off)
[VOL]
érték kiválasztás az audio menüben.
(PUSH SEL) (Lenyomásra választás)
az audio menüben választja ki a
tételeket.
Funkció menü
Mi az RDS?
● Ha a feszültség csatlakozót vagy az
akkumulátort lecsatlakoztatja, akkor az
elŒre beállítás memória törlŒdik és a
készülék visszatér az eredeti gyári
beállításhoz.
TA HangerŒ
Audio menü
● Kösse be a hangszórót helyesen.
Az elŒre
beállított
adatok
kitörlŒdtek
¡ Ha a vétel gyenge, akkor a készülék automatikusan
ráhangol a jobb vételi viszonyokat nyújtó állomásra.
¡ Ha APM-met hajt végre, akkor csak RDS állomásokat
választja ki.
¡ Ha elŒre beállított állomást hív elŒ, a legjobb vételı
állomásokat automatikusan kiválasztja. (BSR Legjobb
Állomás Keresés)
Megjegyzések:
¡ Az AF érzékenység állítható.
¡ Az AF rendelkezésére álló tartomány beállítható.
(a “Funkció beállítások”)
Ha a PTY mód aktív, akkor a következŒ funkciók állnak a
rendelkezésére.
PTY (Program Típus)
● Állítsa be a balanszot és a fokozatos
lehalkítót.
● EllenŒrizze a bekötést.
van-e bekötve.
Frekvencia zaj
● Hangoljon egy másik, magas
hullámintenzitású állomásra.
● EllenŒrizze, hogy az antenna rögzítési
pontja megfelelŒen földelt-e.
AF (Alternatív frekvencia)
● Kapcsolja ki a némító funkciót.
● EllenŒrizze a bekötést.
● A készülék bekapcsolása elŒtt várjon,
amíg a páralecsapódás eltınik.
Nem jön hang a bal,
jobb, elülsŒ vagy
hátsó hangszóróból
Hang ugrálása,
gyenge a hang
minŒsége
Ha az AF mód aktív (
fénykijelzés), akkor a következŒ
funkciók állnak a rendelkezésére.
PTY (Program típus)
TA be/ki
H SEL
● Indítsa el a motort. (Vagy fordítsa az indító
kulcsot ACC állásba.)
● EllenŒrizze a bekötést. (akkumulátor kábel,
feszültség kábel, földelŒ vezeték, stb.)
● Kiégett a biztosíték (Forduljon a legközelebbi
Panasonic szerviz központhoz).
● Kérje szakember segítségét a biztosíték
cseréjéhez.
● Bizonyosodjon meg arról, hogy ugyanolyan
kapacitású biztosítékot használnak.
Zaj
Nincs hang vagy a
CD automatikusan
kidobódik.
AF (Alternatív frekvencia)
EllenŒrzési pont
Probléma
Rádió
● EllenŒrizze, hogy a földelés helyesen
A jobb és bal
oldali hang
felcserélŒdött.
¡ A normálistól eltérŒ jelenségek jelentkezésekor ne használja a
készüléket, például, ha nincs hangja, vagy füstöl, vagy
kellemetlen szagot bocsát ki, mert ilyenkor tız vagy áramütés
fordulhat elŒ. Azonnal fejezze be a készülék használatát és forduljon a kereskedŒjéhez.
¡ Soha ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket, mert
annak elvégzése veszélyes.
¡ A TA beállítása azt eredményezi, hogy amikor elkezdŒdnek
a közlekedési hírek, akkor a készülék, bármilyen módban
van is, automatikusan rádió módba kapcsol és közlekedési
híreket kezdi el fogni. Amikor a rádió közlekedési hírei befejezŒdnek, a készülék visszatér az elŒzŒ módba. (TA
készenléti mód)
P US
Nincs hang
Néhány FM állomás olyan plusz adatokat sugároz, amelyek
RDS kompatibilisek. Ilyen adatokat használva ez a
rádiókészülék hasznos funkciókat kínál.
A rendelkezésre álló RDS szolgáltatás régiókként változik.
Kérjük, értse meg, hogy amennyiben az Ön régiójában az RDS
szolgáltatás nem áll rendelkezésre, akkor a következŒ
szolgáltatások sem érhetŒk el.
Az RDS állomások vételével a következŒ funkciók állnak a
rendelkezésére.
H SEL
Nincs
tápfeszültség
Hasznos funkciók, mint pl. AF, TA, PTY elérhetŒk az RDS-sel (Rádió Adat Rendszer) rendelkezŒ területeken.
Figyelmeztetés
Funkció beállítások
Audio beállítás
P US
Közös
Fájl neve/Címe,
mıvész*
Óra
TUNE / TRACK
Rádió Adat Rendszer (RDS) az FM adásoknál
Ha valami hibát tapasztal
EllenŒrzési pont
Óra
Törléshez ismét nyomja meg.
Hibakeresés
Probléma
Mappa
neve/Album*
Fájl szám
KI: Nyomja meg a [MUTE]-t ismét.
EllenŒrizze és kövesse az alább leírt lépéseket.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, akkor ajánlott a
készülék elvitele a legközelebbi felhatalmazott Panasonic szerviz
központba. A terméket csak képzett szakember javíthatja. A készülék
ellenŒrzését és javítását bízza szakemberre. A Panasonic nem vállal
felelŒsséget semminemı olyan balesetért, amely a készülék
ellenŒrzésének elhanyagolásából vagy a vevŒ által házilag végzett
ellenŒrzésbŒl és javításból ered.
Soha ne intézkedjen saját maga, különösen olyan
esetekben, amelyek dŒlt betıkkel vannak jelezve az alul
található "EllenŒrzési pont"-ban, mert azok különösen
veszélyesek lehetnek a felhasználók számára, ha saját
maguk végzik.
Zeneszám
címe
Megjegyzés:
¡ A szöveg görgetéséhez nyomja meg [3] (SCROLL) -t.
¡ Ha nincs információ a lemezen, akkor a “NO TEXT” kerül
kijelzésre.
ElŒzŒ/következŒ fájl
jelzés.)
Lejátszási idŒ
(Alapbeállítás)
kijelzett a mappa és a fájl neve.
¡ Ha 8 cm-es lemezt helyezett be és nem tudja kiadatni, akkor kapcsolja ki az autóján az ACC-t és utána kapcsolja be újra és nyomja
meg a [u] Eject (Kiadás)-t.
¡ Ne helyezzen idegen tárgyakat a lemeznyílásba.
1 A lemez lejátszó kiválasztásához nyomja
(egyet villan)
Lemez
címe
Random (véletlenszerı) kijelzése
tŒl [6]-ig a megfelelŒ elŒre beállítás gombot.
Válasszon egy hullámsávot.
Normál
[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)
kapcsolja az egyes lejátszási módokat be/ki.
¡ Ha
kijelzŒ ég, ne helyezzen be lemezt.
¡ Tekintse meg a “Megjegyzés a lemezekrŒl” és a
“Megjegyzés az MP3-ról” címı részeket.
¡ Ez a készülék nem támogatja a 8 cm-es lemezeket.
Ezzel a mıvelettel, a jó vétellel rendelkezŒ állomások
automatikusan tárolódnak az elŒre beállítás memóriában.
Normál
fénykijelzés jelenik meg, ha a mappa
véletlenszerı/ismétlés/pásztázás be van kapcsolva.
Figyelmeztetés
[TUNE ]]: Alacsonyabb
[TUNE []: Magasabb
Megjegyzés: Az SQ beállításnál a basszus és a magas
hang befolyásolhatja egymást. Ha az ilyen hatás a hang
torzulását okozza, akkor állítsa be újra a basszust/magas
hangot vagy a hangerŒt.
CQ-C1475N
1
TA/AF
3 Válasszon állomást.
Az elŒre beállított állomásra való hangolás érdekében nyomja meg [1]-tŒl [6]-ig a megfelelŒ elŒre beállítás gombot.
[u] (Eject (Kiadás))
kiadja a lemezt.
SQ
PS
PS (Program Szolgáltatás neve)
Némítás
BE: Nyomja meg a [MUTE]-t. (
Hullámsáv/frekvencia
FO
*
[TUNE ]] [TUNE []
A frekvencia le/fel. (KeresŒ hangoláshoz 0,5 másodpercnél tovább
tartsa lenyomva, majd engedje fel.)
Megjegyzés: KeresŒ hangoláshoz bármelyiket 0,5
másodpercnél tovább tartsa lenyomva, majd engedje fel.
Mıveleti folyamat
(ROCK) gyors és kemény hangzás:
kiemeli a basszust és a magas hangokat.
Nyomja meg az [SRC]-t a hangforrás változtatásához.
6
5
ElŒre beállítás gombok [1]-tŒl [6]-ig,
a rádió forrás elŒre beállított állomásait
választja és rögzíti az aktuális állomást. (2
másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
1 Nyomja meg az [SRC]-t a rádióforrás
Az SQ egy olyan funkció, amellyel gombnyomásra a hallgatott zenéhez illŒ különbözŒ hangtípusokat tud elŒhívni.
Forrás kiválasztás
4
AUX
Hullámsáv/frekvencia
SQ (HangminŒség)
Állítsa autójának indítókapcsolóját ACC vagy ON (be) helyzetbe.
3
REPEAT
H SEL
(TA)/(AF)
TA be/kikapcsolja.
az AF módot választja ki.
2
SCAN
P US
Figyelmeztetés
1
RANDOM
Lemez lejátszó (CD-DA lemez): Lemez lejátszó (MP3 lemez):
FM (nem RDS) mód:
Lejátszó kijelzŒje
4
SRC / PWR
[SRC] (Forrás)
forrásválasztás.
A kijelzés megváltoztatásához nyomja meg [DISP]-t.
Ismétlés kijelzése
Véletlenszerı, Ismétlés, Pásztázás
3
AUX
CT/PTY
Rádióforrás kijelzés
2
REPEAT
ER
LD
Állomás beállítás
1
SCAN
CQ-C1475N
H SEL
H SEL
TA/AF
RANDOM
VO
L
P US
P US
S C R OLL
Lejátszó módban a [6] [7]
átugrasztja az elŒzŒ/következŒ
zeneszámra/fájlra.
Tartsa valamelyiket lenyomva a gyors
viszsza/gyors elŒre lépés érdekében.
CT (Óra idŒ)
CT/PTY
ER
LD
TUNE / TRACK
FO
CQ-C1475N
[SRC] (Forrás)
hangforrás választása.
[PWR] (Tápfeszültség)
ki-/bekapcsolja a tápfeszültséget.
Általános használat
Nyomja meg [DISP]-t a kijelzés megváltoztatásához.
AM (LW/MW) mód:
Kijelzés megváltoztatása
Random (véletlenszerı) kijelzése
Zene (sáv) szám Lejátszási idŒ
Nyomtatott oldal
TUNE / TRACK
VO
L
kigyullad, ha a némítás be van kapcsolva.
Rádió
Frekvencia ElŒre beállítás száma
SQ
SQ
[MUTE]
ki-/bekapcsolja a némítást.
(SQ) (HangminŒség)
kiválasztja ki a hang típust
(SQ).
(1 másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
(Sztereo) kijelzŒ
Hullámsáv
CD-DA mód kijelzés
FO
*AUX IN:
A távirányító érzékelŒje
az opcionális távvezérlŒ egységhez (CA-RC80N).
[DISP] (Kijelzés) (CT(Clock Time))/PTY (Program Type))
a kijelzŒn lévŒ információ megváltoztatása.
beállítja az órát.
kiválaszt egy program típust.
Lemez nyílás
a lemezt az írott oldalával felfelé helyezze
be.
Megjegyzés: Olyan lemezt, amelyen mind
CD-DA, mind pedig MP3 adatok is vannak,
nem lehet tökéletesen lejátszani.
TUNE / TRACK
[VOL] (HangerŒ)
[BAND]
hullámsávot választ a rádió forrásnál.
(APM) (Automata memória beállítás)
automata beállítást hajt végre a rádió forrásnál.
(2 másodpercnél tovább tartsa lenyomva.)
Kijelzés megváltoztatása
Mıveleti folyamat
Általános
3 A beállításhoz forgassa a [VOL]-t az óramutató
járásával megegyezŒen vagy azzal ellentétesen.
MONO ki
MONO be
(
fénykijelzés.)
LOCAL ki
LOCAL be
(
fénykijelzés.)
LOCAL ki
LOCAL be
(
fénykijelzés.)
A régión kívüli programokra a
frekvencia szintén
megváltozik.
A frekvencia csak a régión
belüli programokra változik
meg.
Angol
(Alapbeállítás: ENGLISH (Angol))
Svéd
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement