Panasonic CQC3305N Operating instructions

Panasonic CQC3305N Operating instructions

WMA MP3 CD Player/Receiver

Model:

CQ-C3305N

• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.

• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

• Mielött használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassan el ezeket az előírásokat és a későbbiekben felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.

Veiligheidsinformatie

98

Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voordat u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit deze handleiding.

Waarschuwing

Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.

Voorzichtig

Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade.

Waarschuwing

Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.

De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig niet naar het display kijken of het system bedienen.

Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afl eiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.

Gebruik de juiste voeding.

Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit system in geen geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.

Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.

Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.

Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.

Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.

Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erkend Panasonic-servicecentrum.

Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in orde is.

Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.

De afstandsbediening mag niet in de auto rondslingeren.

Als de afstandsbediening in de auto rondslingert, kan deze tijdens het rijden op de vloer vallen, klem komen te zitten onder het rempedaal en zo een verkeersongeval veroorzaken.

Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd servicepersoneel.

Wanneer de zekering doorbrandt, verhelp de oorzaak van het probleem en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.

Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de installatie.

Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los voor u begint met de installatie.

Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.

Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.

NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE

ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN,

HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN

PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.

Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.

Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.

Het is ten strengste verboden het product te installeren op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze de werking van de airbag kan hinderen.

Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank,

bestaande elektrische bedrading en andere onderdelen voor u het product gaat installeren.

Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.

Installeer het product in geen geval op een plek waar het uw uitzicht belemmert.

Maak geen aftakkingen van de voedingsdraad om andere apparatuur van stroom te voorzien.

Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.

Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeval het gevolg zijn.

Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor de installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband houdende waarschuwingen en voorzorgen van de fabrikant.

Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.

Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.

CQ-C3305N

Voorzichtig

Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.

Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.

Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven van het verkeer om u heen.

Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in

automobielen.

Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor draait.

Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.

Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.

Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.

Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.

Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.

Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in autowasstraten of wanneer het regent.

Stel het volume laag genoeg in voordat de AUXaansluiting wordt gemaakt.

Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht waardoor de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u gehoorschade kunt oplopen. Rechtstreeks aansluiten van een luidspreker/hoofdtelefoon of een extern toestel zonder enige demping kan het geluid doen vervormen of het aangesloten externe toestel beschadigen.

Neem de volgende voorzorgen in acht bij de installatie.

Laat installatie en bedrading over aan bevoegd

servicepersoneel.

De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring. Voor maximale veiligheid dient u de installatie te laten doen door uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.

Volg de instructies voor het installeren en bedraden

van het product.

Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.

Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.

Wees tijdens het bedraden voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke beschermingsmaatregel.

Gebruik de gespecifi ceerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecifi ceerde onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het toestel. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecifi ceerd kan leiden tot schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.

Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de

koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.

Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade.

Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder het blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het niet stevig vast zit.

Vermijd hellende of sterk gebogen oppervlakken voor de installatie. Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen tijdens het rijden, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.

Installatiehoek

Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30˚.

U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor verdere informatie.

Draag handschoenen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat de bedrading volledig is aangesloten voor u gaat installeren.

Om schade te voorkomen mag u de voedingsstekker

pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.

Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden (behalve bij aansluiting op een tweeter).

CQ-C3305N

99

Veiligheidsinformatie

Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden

VOORZICHTIG

LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND. NIET IN DE STRAAL STAREN.

Voorzichtig

Dit product maakt gebruik van een laser.

Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uitgevoerde han-delingen anders dan die in deze handleiding beschreven staan kunnenleiden tot blootstelling aan potentieel gevaarlijke stralen.

Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf wijzigingen aan.

Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik maakt van een laser-pickup om informatie af te lezen van de oppervlakte van compact CD's. Deze laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.

U mag nooit proberen de CD-speler/radio te demonteren of onderdelen daarvan te modifi ceren, aangezien u hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke spanningen.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

Etiket "Voorzichtig"

Deckmontage

(in het toestel, bovenzijde)

100

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)

Dit symbool op het product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden weggegooid met het gewone huishoudafval.

Voor een juiste verwerking, inzameling en recycling levert u deze apparatuur in bij een aangewezen inzamelpunt, waar u ze gratis of tegen betaling kunt achterlaten. In sommige landen is het daarnaast mogelijk uw afgedankte apparatuur terug te brengen naar een plaatselijke winkel wanneer u daar een vergelijkbaar nieuw product aanschaft.

Door dit toestel op verantwoorde wijze weg te gooien, draagt u bij aan het behoud van waardevolle bronnen en voorkomt u eventuele negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen voortvloeien uit een onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Het is mogelijk dat bij onjuist weggooien van dit toestel een boete kan worden opgelegd overeenkomstig de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw dealer of leverancier voor verdere informatie.

Informatie over weggooien van afval in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw dealer en vraag wat de juiste methode van weggooien is.

CQ-C3305N

Voor u deze instructies gaat lezen

Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.

Wij streven ernaar u te laten profi teren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring wanneer u eenmaal de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.

De instructiehandleiding bestaat uit twee delen. Dit deel, de “Gebruiksaanwijzing”, beschrijft de bediening van het hoofdtoestel. Het andere deel, de “Systeemuitbreidingsgids”, beschrijft de opties, zoals een CD-wisselaar.

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

OO-OOOOO

OO-OOOOO

Gebruiksaanwijzing

(YEFM285930)

Systeem-

uitbreidingsgids

(YEFM262785)

Installatiehandleiding

(YEFM294302)

(YEFM294303)

(YEFM294304)

Instructieset

Hoev.: 1 set

PAN EUROPEAN

GUARANTEE

(Garantiekaart)

Stroomstekker

(YEAJ02874)

Hoev.: 1

Ontgrendelingsplaat

Bevestigingsbout

(5 mm

)

ISOantenneadapter

Bevestigingskraag Afwerkingsrand Houder voor afneembaar voorpaneel

(YEP0FZ5699)

Hoev.: 1 set

(YEFX0217263A)

Qoev.: 1

(YEFC051011)

Hoev.: 1

(YEFA131839A)

Hoev.: 1

Opmerkingen:

• Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.

• Accessoires en hun onderdeelnummers zijn vanwege productverbeteringen onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Af fabriek zijn de afwerkingsrand en de bevestigingskraag op het hoofdtoestel gemonteerd.

CQ-C3305N

101

102

Kenmerken

Handsfree telefoonsysteem

Aansluiten van het optionele handsfree telefoonsysteem

(handsfreeset voorzien van

Bluetooth

®

-technologie: CY-BT100N) stelt gebruikers in staat handsfree te bellen als de mobiele telefoon Bluetooth ondersteunt.

Opmerking:

Dit toestel is ontworpen om alleen telefoongesprekken te ontvangen. U kunt er geen gesprekken mee plaatsen.

Bluetooth ®

Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van

Bluetooth SIG, Inc. en voor ieder gebruik hiervan door

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.

SQ (geluidsveld)

SQ is een functie waarmee u met een druk op de toets uit diverse geluidsvelden kunt kiezen overeenkomstig het type muziek waarnaar u luistert.

AUX (AUX1)-ingangsaansluiting

De AUX-ingangsaansluiting bevindt zich op het voorpaneel.

Uw draagbare audiospeler en andere apparaten kunnen op dit toestel worden aangesloten.

Uitbreidingsmodule (Hubeenheid)

Aansluiten van de uitbreidingsmodule (hubeenheid, CY-EM100N) maakt het gebruikers mogelijk maximaal 4 optionele apparaten aan te sluiten, zoals hieronder is aangegeven.

Groot assortiment aan componenten voor systeemupgrade

Diverse optionele componenten stellen gebruikers in staat het systeem op vele manieren te upgraden. Door het systeem te upgraden, creëert u een relaxte AV-ruimte in uw auto. Voor meer informatie, raadpleegt u de losse

Systeemuitbreidingsgids.

• CD-wisselaar

Met de optionele adapter (omzetkabel voor een DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) kunt u de optionele Panasonic CDwisselaar (CX-DP880N) aansluiten.

• iPod

Met de optionele adapter (rechtstreekse kabel voor iPod:

CA-DC300N) kunt u de optionele iPod-serie aansluiten.

iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer,

Inc. in de VS en andere landen.

• Handsfree telefoonsysteem

Inhoud

Nederlands

English 2

Deutsch 34

Français 66

Svenska 130

Italiano 162

Español 194

Dansk 226

Polski 258

Češky 290

Magyar 322

• Veiligheidsinformatie

• Voor u deze instructies gaat lezen

• Kenmerken

• Plaats van de bedieningsorganen

• Voorbereiding (ACC instellen, enz.)

• Algemeen

98

101

102

104

105

106

• Radio

• Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen

• CD-speler

• MP3/WMA-speler

108

110

114

116

• De audio instellen

• De functies instellen

• Verhelpen van storingen

• Foutmeldingen

• Opmerkingen over CD's

• Onderhoud/Zekering

• Technische gegevens

120

122

124

127

128

128

129

CQ-C3305N

103

CQ-C3305N

104

Plaats van de bedieningsorganen

Opmerking:

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bedieningen voor het gebruik van dit toestel met behulp van de toetsen op het hoofdtoestel. (Behalve overige bedieningen)

BAND

(

pag. 108)



Weergave/Pauze

(

pag. 114, 116)

APM

Automatisch voorkeurzenders programmeren

(

pag. 109)

SOURCE

(

pag. 107)

PWR

In-/uitschakelen (

pag. 106)

TA

Verkeersberichten (

LIST

DISC

pag. 112)

(

(

AF

Alternatieve Frequentie (

pag. 111)

FOLDER

pag. 76 in de Systeemuitbreidingsgids) pag. 72 in de Systeemuitbreidingsgids)

(

pag. 116)

DISP

Display (

pag. 106)

PTY

Programmatype

(

pag. 113)

OPEN

(

pag. 114, 116)

VOL

Volume

(

pag. 107)

PUSH SEL

Kiezen

(

pag. 120, 122)

Sensor voor de afstandsbediening

TUNE

(

pag. 108)

TRACK

(FILE) (BESTAND)

(

pag. 114, 116)

MUTE

(

pag. 107)

SQ

Geluidskwaliteit (

pag. 121)

1

t/m

6

(

pag. 108)

3 (SCROLL)

(

pag. 115, 117)

4 (RANDOM)

(

pag. 115, 117)

5 (SCAN)

(

pag. 115, 117)

6 (REPEAT)

(

pag. 115, 117)

AUX1

(

pag. 107)

Opmerkingen:

• De afstandsbediening van de CQ-C3305N is optioneel (CA-RC80N).

• De optionele afstandsbediening is verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer. (CA-RC80N)

(CA-RC80N)

In-/uitschakelen

Functie

(Signaalbron)

Geluidsonderbreking/demping

Volume

Frequentieband

Pauze

Afstemmen

Track-keuze

Snel vooruit/achteruit

Voorbereiding

Het demonstratiescherm verschijnt bij het eerste gebruik.

1

Zet het contact van uw auto op ACC of

ON.

2

Druk op

[PWR]

(in-/uitschakelen).

Het demonstratiescherm zal verschijnen.

5

Draai

[VOL]

linksom.

3

Houd

[VOL]

(

PUSH SEL:

Kiezen) gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het menu op te roepen.

4

Druk op

[VOL]

(

PUSH SEL:

Kiezen) om de demonstratie-instelling te kiezen.

(“DEMO” wordt afgebeeld.)

Opmerkingen:

• Om terug te keren naar de normale functie, drukt u op

[DISP]

.

• Raadpleeg het gedeelte over de “De functies instellen”

(

pag. 122).

• Wanneer “NO DISC” (geen CD) wordt afgebeeld, kan het demonstratiescherm niet worden geannuleerd.

Voorzichtig

• Zorg ervoor dat OFF is gekozen als het contact van uw auto geen ACC-stand heeft. Als u dit niet doet, kan de accu leeglopen.

OFF

ACC

IGN

In een auto met ACC-stand kiest u ON. (

pag. 123) De volgende functies zijn beschikbaar (standaardinstelling: uit).

• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer een CD wordt geplaatst.

• De klok kan ook worden afgebeeld terwijl het toestel is uitgeschakeld. (

pag. 106)

: ACC niet aanwezig

(standaardinstelling)

: ACC aanwezig

De klok werkt volgens het 24-uurs systeem.

1

Druk op

[PWR]

(in-/uitschakelen).

2

Kies de radio AM (LW/MW)-functie.

(



pag. 108)

3

Houd

[DISP]

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt.

4

Stel de uren in en druk op

[DISP]

.

[

]

: Vooruit

[

]

: Achteruit

Opmerkingen:

• U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO

CT” op het display wordt afgebeeld.

• Houd

[

]

or

[

]

ingedrukt om de cijfers snel te doorlopen.

• Bij ontvangst van een RDS-zender zorgt de klokfunctie

(CT) ervoor dat de klok automatisch wordt gelijkgezet.

(

pag. 110)

5

Stel de minuten in en druk op

[DISP]

om de instelling te bevestigen.

[

]

: Vooruit

[

]

: Achteruit

105

CQ-C3305N CQ-C3305N

106

Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het toestel kunt in- en uitschakelen, hoe u het volumeniveau kunt instellen, enz.

Inschakelen

Druk op

[PWR]

(in-/uitschakelen).

Uitschakelen

Houd

[PWR]

(in-/uitschakelen) gedurende

1 seconde of langer ingedrukt.

U kunt het afneembare voorpaneel erafhalen om te voorkomen dat het toestel wordt gestolen.

Verwijderen

1

Schakel het toestel uit. (

hierboven)

2

Druk op

[OPEN]

. Het afneembare voorpaneel komt eraf.

3

Duw het voorpaneel naar links.

4

Trek het naar u toe

5

Doe het voorpaneel in de houder.

Bevestigen

1

Plaats het afneembare voorpaneel met het linkergat over de linkerpen op het hoofdtoestel.

2

Plaats het andere gat over de andere pen door licht te duwen.

Voorzichtig

• Het afneembare voorpaneel is niet waterdicht. Stel het niet bloot aan water of veel vocht.

• Haal het voorpaneel niet van het toestel af terwijl u aan het rijden bent.

• Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of op andere plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen.

• Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op het hoofdtoestel niet aan, want hierdoor kunnen storingen ontstaan.

• Als de contactjes verontreinigd raken, veegt u ze schoon met een schone, zachte doek.

• Om te voorkomen dat het afneembare voorpaneel beschadigd raakt, mag u het niet omlaag duwen of er voorwerpen op zetten terwijl het geopend is.

Het display verandert als volgt iedere keer wanneer op

[DISP]

wordt gedrukt. (ACC ON)

Bij het uitschakelen:

Klokdisplay

(standaardinstelling)

Display uit

Bij het inschakelen:

Nadat het toestel is ingeschakeld, leest u verder bij de beschrijving van de betreffende ingangsfunctie.

CQ-C3305N

 Verhogen

 Verlagen

Instelbereik: 0 t/m 40

Standaardinstelling: 18

Opmerking:

Het volumeniveau kan onafhankelijk worden ingesteld voor iedere ingangsbron. (Bij de radio

AM (LW/MW) is er één volumeniveau-instelling voor alle

AM (LW/MW)-zenders en één voor alle FM-zenders)

Volume uit (verlagen)

Druk op

[MUTE]

.

Annuleren

Druk nogmaals op

[MUTE]

.

Opmerking:

U kunt geluidsonderbreking of geluidsdemping kiezen. (

pag. 123)

Voorzichtig

• Stel het volumeniveau laag genoeg in voordat de

AUX-aansluiting wordt gemaakt.

Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht waardoor de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u gehoorschade kunt oplopen.

Het display verandert als volgt iedere keer wanneer op

[SOURCE]

wordt gedrukt.

AUX1

(AUX1-ingang) (3,5 mm

stereo)

Vanaf de lijnuitgang van een extern audioapparaat (bijv. silicium-audiospeler, speler met vaste schijf, enz.)

Radio

FM1, FM2, FM3, AM (

pag. 108)

Systeemaansluiting

Wanneer een optioneel apparaat is aangesloten:

Overschakelen naar aangesloten apparaat

Wanneer een CD-wisselaar is aangesloten

Speler

Bij het plaatsen van een CD (

pag. 114)

Wanneer een iPod is aangesloten

Bij het plaatsen van een MP3/WMA-disc (

pag. 116)

AUX1

Het apparaat aangesloten op de AUX1-aansluiting van dit toestel.

OF

Wanneer een uitbreidingsmodule is aangesloten:

De apparaten aangesloten op de poorten 1 t/m 4 worden op volgorde geactiveerd nadat is overgeschakeld naar AUX2 (het apparaat aangesloten op de AUX-aansluiting van de uitbreidingsmodule).

Opmerking:

Voor informatie over de apparaten die kunnen worden aangesloten, raadpleegt u de

Systeemuitbreidingsgids

of de gebruiksaanwijzing van ieder apparaat.

CQ-C3305N

107

Radio

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u naar de radio kunt luisteren.

1

Druk op

[SOURCE]

om de radiofunctie te kiezen.

2

Druk op

[BAND]

om een frequentieband te kiezen.

3

Kies een zender.

Afstemmen op een frequentie

[

] (TUNE)

: Omhoog

[

] (TUNE)

: Omlaag

Opmerking:

Houd gedurende 0,5 seconde of langer ingedrukt en laat dan los om een zender te zoeken.

Selecteren van een voorkeurzender

Druk op cijfertoets

[1]

t/m

[6]

.

Opmerkingen:

• Om in de zoekfunctie alleen af te stellen op zenders met een goede ontvangst, stelt u LOCAL in op ON.

(

pag. 122)

• Om de ruis te verminderen wanneer het ontvangen FMstereosignaal zwak is, stelt u FM MONO in op ON.

(

pag. 122)

Frequentieband Frequentie

Licht op wanneer een FM-stereosignaal wordt ontvangen.

Voorkeurnummer

Licht op terwijl

LOCAL

is ingeschakeld.

(

pag. 122)

Licht op terwijl

MONO

is ingeschakeld. (

pag. 122)

108

CQ-C3305N

Druk op

[DISP]

.

AM (LW/MW)

Frequentie

Kloktijd (CT)*

Display uit

* Stel de klok in wanneer “NO CT” (geen kloktijd) op het scherm verschijnt. (Klok instellen

pag. 105)

FM (niet-RDS)

Frequentie

PS (Programmanaamservice)

Kloktijd (CT)*

Display uit

U kunt in elk van de onderdelen AM, FM1, FM2 en FM3 maximaal 6 voorkeurzenders programmeren.

Automatisch voorkeurzenders programmeren (APM)

Zenders met een goede ontvangst worden automatisch geprogrammeerd.

1

Kies een frequentieband.

2

Houd

[BAND] (APM)

gedurende

2 seconden of langer ingedrukt.

Nadat ze als voorkeurzender zijn geprogrammeerd, zullen de zenders met de beste ontvangst gedurende

5 seconden op volgorde worden weergegeven

(SCAN). Om het scannen te stoppen, drukt u op cijfertoets

[1]

t/m

[6]

.

Opmerkingen:

• Nieuw opgeslagen zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.

• In de standaardinstelling worden alleen RDS-zenders opgeslagen (AF ON).

Om niet-RDS-zenders te kiezen, stelt u AF in op OFF.

(

pag. 111)

Handmatig voorkeurzenders programmeren

1

Stem af op een zender.

2

Houd de cijfertoets

[1]

t/m

[6]

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt.

CQ-C3305N

109

110

Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen

In gebieden waar u FM-uitzendingen met RDS-gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruikmaken van nuttige functies, zoals

AF, TA, PTY

.

Sommige FM-zenders zenden extra gegevens mee uit die compatibel zijn met RDS. Deze radio kan gebruikmaken van deze extra gegevens.

De beschikbaarheid van RDS-diensten kan per gebied verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDSdiensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken.

Wanneer een RDS-zender wordt ontvangen, zijn de volgende functies beschikbaar.

AF (Alternatieve Frequentie)

PTY (Programmatype)

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de PTYfunctie is ingeschakeld. (

pag. 113)

De PTY van de ontvangen zender wordt afgebeeld.

• Programma's kunnen worden opgezocht aan de hand van de PTY.

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de AFfunctie is ingeschakeld (

pag. 111).

• Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal automatisch worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma en een betere ontvangst.

• Bij het automatisch programmeren van voorkeurzenders (APM) zullen alleen RDS-zenders worden opgeslagen.

• Wanneer u een voorkeurzender oproept, zal automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst. (

BSR

Best Stations Research)

Opmerkingen:

U kunt de gevoeligheid van de AF-functie instellen.

(

pag. 111)

• U kunt het bereik van de AF-functie instellen.

(

pag. 122)

TA (Verkeersberichten)

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de TAfunctie is ingeschakeld.

(

pag. 112)

Er wordt automatisch gezocht naar en afgestemd op een TP

(verkeersberichten)-zender zodra de TA-functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een niet-TP-zender.

• Bij het zoeken naar zenders of bij het automatisch programmeren van voorkeurzenders worden alleen

TP-zenders gekozen.

• Door TA-functie in te schakelen terwijl het toestel in een andere functie staat, zal het toestel automatisch overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TAstandbyfunctie)

Opmerking:

De PTY-taal kan worden gekozen.

(

pag. 122)

Andere RDS-functies

CT (Klok)

De klok wordt automatisch gelijkgezet.

PS (Programmanaam-service)

Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender wordt afgebeeld.

EON (Verbetering andere netwerken)

De RDS-gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de plek waar u zich bevindt.

EON-TA

Verkeersberichten kunnen worden ontvangen via het huidige netwerk en via andere netwerken.

Ontvangst van noodberichten

Noodberichten worden bij ontvangst automatisch onmiddellijk op het display afgebeeld.

CQ-C3305N

Programmanaam-service

Licht op terwijl

PTY

is ingeschakeld.

Licht op terwijl

TA

is ingeschakeld.

Licht op terwijl

AF

is ingeschakeld.

Druk op

[DISP]

.

PS (Programmanaamservice) (standaardinstelling)

Frequentie

Kloktijd

Display uit

Alternatieve Frequentie (AF)-functie

Houd

[TA] (AF)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om één van de volgende AF-functies te kiezen.

AF ON:

De AF-functie, Best Station Research-functie en PI Seekfunctie zijn ingeschakeld.

AF OFF:

Als het AF-netwerk van een RDS-zender niet nodig is.

Lage gevoeligheid van de AF-functie.

(standaardinstelling)

Voorkeurzendergeheugen (AF ON-instelling)

Voorkeurzender oproepen (Beste zender zoeken)

Met AF-zelfafstemming kunt u een zender met een goede ontvangst kiezen uit hetzelfde netwerk wanneer het afstemmen op een voorkeurzender is ingeschakeld.

Bij slechte ontvangst (PI zoeken)

Als de ontvangst slecht wordt tijdens het afstemmen op een voorkeurzender, drukt u op dezelfde voorkeurnummertoets. Het toestel zal zoeken naar dezelfde voorkeurzender met een betere ontvangst.

Druk nogmaals op dezelfde voorkeurnummertoets om te annuleren.

Hoge gevoeligheid van de

AF-functie.

Opmerking:

Om de PI Seek-functie te kunnen gebruiken, moet u eerst de TA-functie uitschakelen.

Als de AF-functie van een

RDS-zender niet nodig is.

CQ-C3305N

111

112

Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen

TA in-/uitschakelen

Druk op

[TA]

om de TA-functie in of uit te schakelen.

(Standaardinstelling: OFF)

Wanneer de TA-functie is ingeschakeld, zijn de volgende functies beschikbaar.

• Er wordt automatisch gezocht naar en afgestemd op een TP-zender zodra de TA-functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een niet-TP-zender of een TP-zender met slechte ontvangst.

• Bij het zoeken naar zenders of bij het automatisch programmeren van voorkeurzenders worden alleen

TP-zenders gekozen. (

pag. 109 voor “Automatisch voorkeurzenders programmeren (APM)”)

Door de TA-functie in te schakelen terwijl het toestel in een andere functie staat, zal het toestel automatisch overschakelen naar de radio en zal een verkeersbericht worden voortgebracht door de radio zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA-standbyfunctie)

Alleen verkeersbericht (TA-geluidsonderbreking)

Tijdens het luisteren naar een FM-zender die op het moment geen verkeersberichten uitzendt, draait u

[VOL]

linksom om het volumeniveau in te stellen op

0. Het verkeersbericht zal worden voortgebracht op het

TA-volumeniveau.

Verbetering andere netwerken (EON)

Als EON-gegevens worden ontvangen, licht de EONindicator op en worden de TA- en AF-functies als volgt uitgebreid.

TA:

Verkeersberichten kunnen worden ontvangen via het huidige netwerk en via andere netwerken.

AF:

De frequentielijst van RDS-voorkeurzenders wordt bijgewerkt door de EON-gegevens.

EON stelt de radio in staat beter gebruik te maken van de RDS-informatie. Het zorgt ervoor dat de AF-lijst van voorkeurzenders voortdurend wordt bijgewerkt, inclusief de zender waarop op dat moment is afgestemd.

Bijvoorbeeld, wanneer u een ver weg gelegen zender programmeert, zult u later in staat zijn dezelfde zender te ontvangen op een alternatieve frequentie, of een andere zender die hetzelfde programma uitzendt. EON houdt tevens lokaal beschikbare TP-zenders in de gaten voor een snelle ontvangst.

Ontvangst van noodberichten

Wanneer noodberichten worden uitgezonden, wordt het toestel automatisch afgestemd op die noodberichten

(zelfs in de CD-functie, MP3-functie of AUX-functie).

Tijdens het ontvangen van de noodberichten wordt

“ALARM” afgebeeld op het display.

Opmerking:

Noodberichten worden uitgezonden op het TA-volumeniveau. (

hierboven)

CQ-C3305N

PTY in-/uitschakelen

Houd

[DISP] (PTY)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om de PTY-functie in of uit te schakelen.

Afstemmen op een programma via de PTY-functie

Onder de voorkeurtoetsen zijn reeds programmatypes geprogrammeerd.

3

4

5

6

Druk in de PTY-functie op de cijfertoets

[1]

t/m

[6]

om het programmatype te kiezen.

Programmatype Inhoud

1

2

NEWS

SPEECH

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,

CULTURE, SCIENCE, VARIED,

WEATHER, FINANCE, CHILDREN,

SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,

TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

SPORT SPORT

POP M

CLASSICS

MUSIC

POP M

CLASSICS

ROCK M, EASY M, LIGHT M, OTHER

M, JAZZ, COUNTRY, NATION M,

OLDIES, FOLK M

Druk op

[BAND]

om een andere zender met hetzelfde programmatype te zoeken.

Nauwkeurige PTY-keuze

1

Druk op

[

]

of

[

]

om het programmatype te kiezen.

SPEECH

INFO

MUSIC

NEWS

AFFAIRS

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

2

Druk op

[BAND]

.

Opmerkingen:

Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, wordt “NONE” (Geen) op het display afgebeeld.

Het gewenste programmatype wordt 5 seconden lang op het display afgebeeld.

• Voorkeurzenders kunnen worden veranderd.

Het toestel gaat zoeken.

Opmerkingen:

Druk op

[BAND]

om het zoeken te stoppen.

• Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, wordt “NONE” (Geen) op het display afgebeeld.

Veranderen van de geprogrammeerde programmatypes

U kunt indien gewenst de programmatypes veranderen die onder de voorkeurtoetsen zijn geprogrammeerd.

1

Kies het programmatype dat u onder een voorkeurtoets wilt opslaan.

2

Volg de normale procedure voor het programmeren van voorkeurzenders.

(

pag. 109)

PTY-taalkeuze

De taal die op het display wordt gebruikt kan worden gekozen. (Engels of Zweeds) (

pag. 122)

113

CQ-C3305N

CD-speler

Voorzichtig

• Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm CD's.

• Plaats geen CD wanneer de indicator oplicht omdat er al een CD in het toestel zit.

Gebruik geen CD's met afwijkende vormen. (

pag. 128)

Gebruik geen CD's waarop een sticker of label is geplakt.

• Om te voorkomen dat het afneembare voorpaneel beschadigd raakt, mag u het niet omlaag duwen of er voorwerpen op zetten terwijl het geopend is.

• Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt onder het afneembare voorpaneel.

• Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.

Raadpleeg het gedeelte met “Opmerkingen over CD/CDmedia (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” (

pag. 128).

Het is mogelijk dat een CD waarop zowel CD-DAgegevens als MP3/WMA-gegevens staan niet goed wordt weergegeven.

Wanneer reeds een CD is geplaatst, drukt u op

[SOURCE]

om de CD-functie te kiezen.

1

Druk op

[OPEN]

om het afneembare voorpaneel te openen.

2

Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven.

Opmerking:

Het kan eventjes duren totdat de weergave begint.

[

]

(Uitwerpen)

Labelkant

3

Sluit het voorpaneel met de hand.

Opmerkingen:

• Het toestel herkent de CD en start automatisch de weergave.

• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer een CD wordt geplaatst.

CD uitwerpen

 Druk op

[OPEN]

.

 Druk op

[

]

en haal de CD eruit.

 Sluit het afneembare voorpaneel met de hand.

4

Kies het gewenste gedeelte.

Trackkeuze

[

] (TRACK)

: Volgende track

[

] (TRACK)

: Vorige track (tweemaal drukken)

Opmerking:

Ingedrukt houden om snel vooruit/ achteruit te gaan.

Pauze

Druk op

[



]

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

114

Indicators van de weergavefuncties

Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Willekeurige weergave

Herhaalde weergave

Tracknummer Tijd

Licht op wanneer een CD in het toestel zit.

CQ-C3305N

Druk op

[DISP]

.

Track/weergaveduur

Disctitel

Opmerkingen:

• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een titel wordt getoond, drukt u op

[3] (SCROLL)

. Als er minder dan

8 tekens worden getoond, lopen de tekens niet over het display.

• “NO TEXT” (geen tekst) wordt afgebeeld als op de CD geen tekstinformatie staat.

Tracktitel

Kloktijd

Display uit

Willekeurige weergave

Alle beschikbare tracks worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Intro-weergave

De eerste 10 seconden van iedere track worden op volgorde weergegeven.

Druk op

[5] (SCAN)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Herhaalde weergave

De huidige track wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

CQ-C3305N

115

MP3/WMA-speler

Voorzichtig

• Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm CD's.

• Plaats geen CD wanneer de indicator oplicht omdat er al een CD in het toestel zit.

Gebruik geen CD's met afwijkende vormen. (

pag. 128)

Gebruik geen CD's waarop een sticker of label is geplakt.

Om te voorkomen dat het afneembare voorpaneel beschadigd raakt, mag u het niet omlaag duwen of er voorwerpen op zetten terwijl het geopend is.

• Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt onder het afneembare voorpaneel.

• Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.

Raadpleeg het gedeelte met “Opmerkingen over CD/CDmedia (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” (

pag. 128).

Het is mogelijk dat een CD waarop zowel CD-DA-gegevens als

MP3/WMA-gegevens staan niet goed wordt weergegeven.

• Raadpleeg het gedeelte “Opmerkingen over MP3/WMA”

(

pag. 118).

Wanneer reeds een CD is geplaatst, drukt u op

[SOURCE]

om de MP3/WMA-functie te kiezen.

1

Druk op

[OPEN]

om het afneembare voorpaneel te openen.

2

Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven.

Opmerking:

Het kan eventjes duren totdat de weergave begint.

[

]

(Uitwerpen)

Labelkant

3

Sluit het voorpaneel met de hand.

Opmerkingen:

• Het toestel herkent de CD en start automatisch de weergave.

• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer een CD wordt geplaatst.

CD uitwerpen

 Druk op

[OPEN]

.

 Druk op

[

]

en haal de CD eruit.

 Sluit het afneembare voorpaneel met de hand.

4

Kies het gewenste gedeelte.

Mapkeuze

[

] (FOLDER)

: Volgende map

[

] (FOLDER)

: Vorige map

Bestandskeuze

[

] (TRACK)

: Volgend bestand

[

] (TRACK)

: Vorig bestand (tweemaal drukken)

Opmerking:

Ingedrukt houden om snel vooruit/ achteruit te gaan.

Pauze

Druk op

[



]

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

116

Indicators van de weergavefuncties

Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Willekeurige weergave

Herhaalde weergave

Willekeurige-, herhaalde-, intromapweergave

CQ-C3305N

Mapnummer

Bestandsnummer

Licht op wanneer een CD in het toestel zit.

Houd

[3] (SCROLL)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt.

Wanneer een mapnaam wordt afgebeeld:

TAG ON: De albumtitel wordt afgebeeld.

TAG OFF: De mapnaam wordt afgebeeld.

Wanneer een mapnaam wordt afgebeeld:

TAG ON: De titel/artiestennaam wordt afgebeeld.

TAG OFF: De bestandsnaam wordt afgebeeld.

(standaardinstelling)

Druk op

[DISP]

.

Map/Bestand

Weergaveduur

(Gegevens lezen)

Mapnaam/Albumnaam*

(Gegevens lezen)

Bestandsnaam/titel en artiestennaam*

Opmerkingen:

• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst wordt getoond, drukt u op

[3] (SCROLL)

. Als er minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens niet over het display.

• “NO TEXT” (geen tekst) wordt afgebeeld als op de CD geen tekstinformatie staat.

• ID3/WMA-taginformatie wordt getoond voor de albumnaam en titel/artiestennaam.

Kloktijd

Display uit

Willekeurige weergave

Alle beschikbare bestanden worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Willekeurige-mapweergave

Alle bestanden in de huidige map worden in willekeurige volgorde weergegeven.

Houd

[4] (RANDOM)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Intro-weergave

De eerste 10 seconden van ieder bestand worden op volgorde weergegeven.

Druk op

[5] (SCAN)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Intro-mapweergave

Vanaf de volgende map worden alleen de eerste

10 seconden van het eerste bestand in iedere map op volgorde weergegeven.

Houd

[5] (SCAN)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Herhaalde weergave

Het huidige bestand wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Herhaalde-mapweergave

De huidige map wordt herhaald.

Houd

[6] (REPEAT)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. op.

licht

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

CQ-C3305N

117

118

MP3/WMA-speler

Wat is MP3/WMA?

MP3* (MPEG Audio Layer-3) en WMA (Windows Media

TM

Audio) zijn de compressieformaten voor digitale audio.

De eerste is ontwikkeld door MPEG (Motion Picture

Experts Group) en de tweede is ontwikkeld door

Microsoft Corporation. Met gebruikmaking van deze compressieformaten kunt u de inhoud van ongeveer

10 muziek-CD's opnemen op een enkele CD-schijf (dit getal verwijst naar de gegevens opgenomen op een CD-R of CD-RW van 650 MB met een vaste bitrate van 128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).

Displayinformatie

Afgebeelde informatie

CD-TEXT

Disctitel

Tracktitel

MP3/WMA

Mapnaam

Bestandsnaam

MP3 (ID3-tag)

Albumnaam

Titelnaam/artiestennaam

WMA (WMA-tag)

Albumnaam

Titelnaam/artiestennaam

* MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Opmerking:

Bij dit toestel wordt geen software voor het coderen en schrijven van MP3/WMA-gegevens geleverd.

Aandachtspunten bij het maken van

MP3/WMA-bestanden

Algemeen

• Voor geluid van hoge kwaliteit adviseren wij u een hoge bitrate en een hoge bemonsteringsfrequentie te gebruiken.

• Wij adviseren u Variabele Bit Rate (VBR) niet in te schakelen omdat de weergavetijd niet juist wordt afgebeeld en het geluid kan overslaan.

• De kwaliteit van het weergavegeluid is afhankelijk van de codeeromstandigheden. Voor meer informatie raadpleegt u de instructies van uw eigen codeersoftware en schrijfsoftware.

MP3

• Wij adviseren u de bitrate in te stellen op “128 kbps of hoger” en “vast”.

WMA

• Wij adviseren u de bitrate in te stellen op “64 kbps of hoger” en “vast”.

• Om weergave op dit toestel mogelijk te maken, mag u de kopieerbeveiligingsinstelling voor het WMA-bestand niet instellen.

Tekens die kunnen worden afgebeeld

• Maximale lengte van bestandsnaam/mapnaam die kan worden afgebeeld: 32 tekens. (Het aantal tekens van unicode-bestandsnamen en -mapnamen is slechts de helft.)

• Geef bestanden en mappen een naam in overeenstemming met de geldende normen voor het betreffende bestandstype. Raadpleeg de instructies voor de schrijfsoftware voor meer informatie.

• De ASCII-tekenset en speciale tekens in iedere taal kunnen worden afgebeeld.

• Sommige Cyrillische tekens in de Unicode kunnen worden afgebeeld.

ASCII-tekenset

A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:

(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _

` { | } ~

Speciale tekens

À Á Â Ã Å à á â ã å

Ä ä

Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö

Ù Ú Û Ü ù ú û ü

Opmerkingen:

• Bij bepaalde software waarin MP3/WMA geformatteerde bestanden zijn gecodeerd, is het mogelijk dat de tekeninformatie niet goed wordt afgebeeld.

• Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld, worden omgezet in een sterretje ( ).

• Wij adviseren u de lengte van de bestandsnaam te beperken tot minder dan 8 tekens (exclusief de bestandsextensie).

Voorzichtig

Geef nooit de bestandsnaamextensie

“.mp3” of “.wma” aan een bestand dat niet in het MP3/WMA-formaat is opgenomen.

Hierdoor kan niet alleen ruis worden weergegeven door beschadiging van de luidsprekers, maar kan tevens uw gehoor worden beschadigd.

Windows Media en het Windowslogo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de

Verenigde Staten en/of andere landen/gebieden.

CQ-C3305N

MP3/WMA-bestanden opnemen op een CD-medium

Wij adviseren u het aantal wisselingen te minimaliseren op een CD waarop zowel CD-DAbestanden als MP3/WMA-bestanden staan.

Als CD-DA-bestanden op dezelfde CD staan als MP3- of

WMA-bestanden, is het mogelijk dat de nummers niet in de bedoelde volgorde worden weergegeven, of dat enkele nummers in het geheel niet worden weergegeven.

Als u MP3-gegevens en WMA-gegevens op dezelfde CD opneemt, gebruikt u verschillende mappen voor ieder datatype.

• Neem geen andere bestanden dan MP3/WMAbestanden en geen overbodige mappen op de CD op.

• De naam van een MP3/WMA-bestand moet worden toegevoegd volgens de regels die hieronder worden beschreven en dienen tevens te voldoen aan de regels van het betreffende bestandssysteem.

• De bestandsextensie ".mp3" of ".wma" moet worden toegevoegd aan een bestand afhankelijk van het bestandsformaat.

• U kunt moeilijkheden ondervinden bij het weergeven van

MP3/WMA-bestanden of het afbeelden van de informatie in MP3/WMA-bestanden die zijn opgenomen met bepaalde schrijfsoftware of CD-recorders.

• Dit toestel kent geen weergavelijstfunctie.

• Ondanks dat multisessie-opnamen worden ondersteund, adviseren wij u de CD in één sessie op te nemen.

Ondersteunde bestandssystemen

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension van ISO

9660, Joliet, Romeo

Opmerking:

Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD en CD Extra worden niet ondersteund.

Compressieformaten

(

Aanbevelingen:

“Aandachtspunten bij het maken van MP3/WMA-bestanden” op de vorige pagina)

Compressiemethode Bitrate VBR

MPEG 1 audio layer 3 (MP3)

MPEG 2 audio layer 3 (MP3)

Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9*

32 k – 320 kbps

8 k – 160 kbps

32 k – 192 kbps

Ja

Ja

Ja

Bemonsteringsfrequentie

32, 44,1, 48 kHz

16, 22,05, 24 kHz

32, 44,1, 48 kHz

* WMA 9 Professional/LossLess/Voice worden niet ondersteund.

Mapkeuzevolgorde/Bestandsweergavevolgorde

Maximaal aantal bestanden/mappen

• Maximaal aantal bestanden: 999

• Maximaal aantal bestanden in één map: 255

• Maximaal aantal niveaus in boomstructuur: 8

• Maximaal aantal mappen: 255 (inclusief de rootmap)

1

Rootmap

(Rootdirectory)

2

4

3

Opmerkingen:

• U kunt de tijd verkorten tussen het lezen van gegevens en de weergave door het aantal bestanden of mappen terug te brengen, of door de boomstructuur minder diep te maken.

• Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van een MP3/WMA-bestand.

• Als de gekozen map geen MP3/WMA-bestanden bevat, worden de eerstvolgende MP3/WMA-bestanden in de weergavevolgorde weergegeven.

• De weergavevolgorde kan verschillen van die op andere MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde CD wordt weergegeven.

• “ROOT” verschijnt wanneer de rootmapnaam wordt afgebeeld.

5

6

7

8

Mapkeuze

In de volgorde

1

Bestandskeuze

In de volgorde

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

8

Niveau 8

(Max.)

Auteursrecht

Het is volgens de auteurswetgeving verboden materialen waarop auteursrechten rusten, zoals muziek, te kopiëren, distribueren en beschikbaar te stellen zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik.

Geen garantie

Bovenstaande beschrijving is in overeenstemming met ons onderzoek uit september 2006. Er is geen garantie op het vermogen MP3/WMA-gegevens weer te geven of af te beelden.

CQ-C3305N

119

120

De audio instellen

Instellen van iedere luidspreker en optionele subwoofer

1

Druk op

[VOL]

(

PUSH SEL:

Kiezen) om het menu te openen.

2

Druk op

[VOL]

(

PUSH SEL:

Kiezen) om een functie te kiezen die u wilt instellen.

3

Draai

[VOL]

met de klok mee of er tegenin om de instelling te veranderen.

Opmerkingen:

• De volgorde en inhoud van de in te stelen onderdelen kan afhankelijk zijn van de toestand van de apparaten die worden aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de

Systeemuitbreidingsgids

of de gebruiksaanwijzingen van de apparaten die worden aangesloten.

• Om terug te keren naar de normale functie, drukt u op

[DISP]

.

• Als gedurende 5 seconden of langer geen bediening plaatsvindt bij het instellen van de audio (2 seconden bij het instellen van het volume), keert het display terug naar de normale functie.

• Het volume kan ook rechtstreeks worden ingesteld met behulp van

[VOL]

op het hoofdtoestel. (

pag. 107)

Volumeregeling

(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)

 : Verhogen

 : Verlagen

Lage tonen instellen

(Instelbereik:

12 dB t/m

12 dB, in stapjes van 2 dB, standaardinstelling: BAS 0 dB)

 : Verhogen

 : Verlagen

Hoge tonen instellen

(Instelbereik:

12 dB t/m

12 dB, in stapjes van 2 dB, standaardinstelling: TRE 0 dB)

 : Verhogen

 : Verlagen

Opmerking:

De instellingen van SQ en de lage en hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door bovengenoemde invloed het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de lage/hoge tonen of het volume aan te passen. (

pag. 121)

Balans links/rechts instellen

(Instelbereik: L (links) 15 t/m R (rechts) 15 en midden

(CNT), standaardinstelling: BAL CNT)

 : Rechts verhogen

 : Links verhogen

Balans voor/achter instellen

(Instelbereik: R (achter) 15 t/m F (voor) 15 en midden

(CNT), standaardinstelling: FAD CNT)

 : Voor verhogen

 : Achter verhogen

CQ-C3305N

De toonregelaarkromme kan worden gekozen uit 4 typen

(FLAT, ROCK, POP en VOCAL), afhankelijk van het genre waarnaar u luistert.

De geluidskwaliteit veranderen

Houd

[MUTE/SQ]

(geluidskwaliteit) gedurende

1 seconde of langer ingedrukt om de toonregelaarkromme als volgt te kiezen:

(FLAT) voor een vlakke frequentiekarakteristiek: geen enkel deel van het frequentiebereik wordt benadrukt (standaardinstelling).

(ROCK) voor snel en zwaar geluid: de lage en hoge tonen worden overdreven weergegeven.

(POP) voor een breed en diep geluid: de lage en hoge tonen worden iets benadrukt.

(VOCAL) voor een helder geluid: de middentonen worden benadrukt en de hoge tonen worden iets benadrukt.

Druk op

[DISP]

om terug te keren naar de normale functie.

Opmerking:

De instellingen van SQ en de lage en hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door bovengenoemde invloed het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de lage/hoge tonen of het volume aan te passen. (

pag. 120)

CQ-C3305N

121

122

De functies instellen

1

Houd

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Kiezen) gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om het menu te openen.

2

Druk op

[VOL]

(

PUSH SEL:

Kiezen) om een functie te kiezen die u wilt instellen.

3

Draai

[VOL]

met de klok mee of er tegenin om de instelling te veranderen.

Opmerkingen:

• De volgorde en inhoud van de in te stelen onderdelen kan afhankelijk zijn van de toestand van de apparaten die worden aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de

Systeemuitbreidingsgids

of de gebruiksaanwijzingen van de apparaten die worden aangesloten.

• Om terug te keren naar de normale functie, drukt u op

[DISP]

.

• Als gedurende 5 seconden of langer geen bediening plaatsvindt bij het instellen van de functies, keert het display terug naar de normale functie.

FM-mono-ontvangst (FM-functie)

Regio (REG)-functie (FM-functie)

U kunt het keuzebereik van AF, Best Station Research en

PI Seek veranderen.

 : Er wordt alleen gezocht naar programma’s in de regio.

 : Er wordt alleen gezocht naar programma’s buiten de regio.

(standaardinstelling)

Opmerking:

Wanneer de REG-functie wordt omgeschakeld van OFF naar ON of andersom, wordt de

AF-functie automatisch ingeschakeld.

PTY-taalkeuze (RDS-functie)

 : Engels

(standaardinstelling)

 : Zweeds

Demonstratie

U kunt het display instellen op het weergeven of verbergen van het demonstratiescherm.

 : Aan

(standaardinstelling)

De ruis wordt aanzienlijk verlaagd als zwakke signalen worden ontvangen vanaf een FM-zender.

 : MONO ON (aan)

 : Uit

 : MONO OFF (uit)

(standaardinstelling)

Lokaal afstemmen (radiofunctie)

Alleen zenders met een goede ontvangst worden gevonden bij het zoeken naar zenders.

 : LOCAL ON (aan)

Opmerking:

Door een toets op het hoofdtoestel of de afstandsbediening te bedienen, kunnen gebruikers het demonstratiescherm annuleren gedurende 20 seconden om zo de gekozen bediening uit te voeren ondanks dat de demonstratiefunctie is ingeschakeld.

Niveaumeter-weergavepartonen

(PATTERN)

Soorten: 4 typen, OFF

: Uit

: Patroon 1(standaardinstelling)

: Patroon 2

: Patroon 3

: Patroon 4

 : LOCAL OFF (uit)

(standaardinstelling)

CQ-C3305N

Geluidsonderbreking/-demping

U kunt kiezen uit geluidsonderbreking of geluidsdemping.

 : Volume verlagen met

10 stappen

 : Volume uit

(standaardinstelling)

Externe geluidsonderbreking

U kunt de huidige ingangsbron onderbreken wanneer het

Panasonic-navigatiesystseem spraakbegeleiding geeft of u een autotelefoongesprek voert.

(Instelbereik: 0 t/m 2, OFF)

LV0: geen geluid (standaardinstelling)

LV1: 15 stappen verlagen

LV2: 10 stappen verlagen

OFF: onveranderd

Wanneer externe geluidsonderbreking is ingeschakeld

(

Voorbeeld:

MUTE LV0)

AUX1 Skip

Als AUX1 niet wordt gebruikt, wordt de AUX1-functie overgeslagen bij het kiezen van de ingangsbron.

 : ON (overslaan is uitgeschakeld)

(standaardinstelling)

Voorzichtig

• Zorg ervoor dat OFF is gekozen als het contact van uw auto geen ACC-stand heeft. Als u dit niet doet, kan de accu leeglopen.

 : Uit (overslaan is ingeschakeld)

ACC-keuze

ACC ON:

• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer een CD wordt geplaatst.

• De klok kan ook worden afgebeeld terwijl het toestel is uitgeschakeld.

 : Stel in op ON

als uw auto een ACC-stand heeft

.

 : Stel in op OFF

als uw auto geen

ACC-stand heeft

.

(standaardinstelling)

CQ-C3305N

123

Verhelpen van storingen

Als het apparaat niet juist werkt

Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen.

Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende

Panasonic-servicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.

U mag de maatregelen die niet

schuin gedrukt

staan als

“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.

Probleem

Het toestel heeft geen stroom.

Waarschuwing

• Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.

• Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De voedingskabel (accu, voeding en massa) is op de verkeerde manier aangesloten.

Controleer de bedrading.

Zekering brandt door.

Verhelp de oorzaak van het doorbranden van de zekering en vervang de zekering door een nieuwe.

Neem contact op met uw dealer.

Er wordt geen geluid voortgebracht.

Ruis

MUTE is ingesteld op ON.

Stel MUTE in op OFF.

De luidsprekerdraden zijn verkeerd aangesloten, zijn onderbroken, of maken slecht contact.

Controleer de bedrading aan de hand van het bedradingsschema.

(

Installatiehandleiding)

Er bevindt zich een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon, in de buurt van het toestel of de bedrading ervan.

Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon, uit de buurt van het toestel en de bedrading ervan. In het geval ruis niet kan worden opgeheven als gevolg van de kabelboom van de auto, neemt u contact op met uw dealer.

De massadraad maakt slecht contact.

Zorg ervoor dat de massadraad stevig is aangesloten op een ongeverfd deel van het chassis.

De ruis neemt toe/af overeenkomstig het motortoerental.

De dynamo van de auto veroorzaakt ruis.

Verander de plaats van de massadraad.

Bevestig een ruisfi lter.

124

CQ-C3305N

Probleem

De voeding wordt onbedoeld onderbroken.

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Sommige bedieningen kunnen niet worden uitgevoerd.

Sommige bedieningen kunnen niet worden uitgevoerd, met name in functies zoals de menufunctie.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en annuleer de functie. Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met uw dealer.

Geen geluid uit de le luidspreker(s).

De instelling van de balans links/rechts of de balans voor/achter is verkeerd.

Stel de balans links/rechts of de balans voor/achter opnieuw in.

De luidsprekerdraden zijn onderbroken, zijn kortgesloten, maken slecht contact, of zijn verkeerd aangesloten.

Controleer de luidsprekerbedrading.

Het linker- en rechterkanaal van de luidspreker is omgekeerd.

Het geluidsveld is niet helder in de stereofunctie.

Het geluid in het middengebied is abnormaal.

De luidsprekerdraden van het linker- en rechterkanaal zijn omgekeerd.

Voer de luidsprekerbedrading uit volgens het bedradingsschema.

De plus- en min-aansluitingen van de linker- en rechterkanalen van de luidsprekers zijn omgekeerd aangesloten.

Voer de luidsprekerbedrading uit volgens het bedradingsschema.

Het veiligheidsmechanisme treedt in werking.

Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Panasonicservicecentrum.

Slechte ontvangst of ruis

De opstelling van de antenne of de bedrading van de antennekabel is verkeerd.

Controleer of de opstellingsplaats en de bedrading van de antenne goed zijn. Controleer bovendien of de antennemassa stevig is aangesloten op het chassis van de auto.

Er wordt geen voeding geleverd aan de antenneversterker (bij gebruik van een folieantenne, enz.).

Controleer de bedrading van de voedingsdraad van de antenne.

Een stereo-FM-uitzending wordt alleen in mono ontvangen.

Alleen zenders met een sterk signaal kunnen worden ontvangen.

Het aantal voorkeurzenders is lager dan 6.

De MONO-functie is ingeschakeld.

Annuleer de MONO-functie.

De LOCAL-functie is ingeschakeld.

Annuleer de LOCAL-functie.

Er kunnen geen voorkeurzenders worden opgeslagen.

Het aantal zenders dat ontvangen kan worden is lager dan 6.

Ga naar een plaats waar meer zenders ontvangen kunnen worden en probeer het opnieuw.

De accuspanningsdraad maakt slecht contact of er staat niet altijd spanning op de accuspanningsdraad.

Controleer of de accuspanningsdraad stevig is aangesloten en programmeer de voorkeurzenders opnieuw.

CQ-C3305N

125

126

Verhelpen van storingen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

PS verschijnt niet, zelfs niet als op een RDS-zender is afgestemd.

(“NO PS” (geen programmanaam-service) verschijnt.)

De PS-informatie kan niet worden ontvangen wegens slechte ontvangstomstandigheden, enz.

De PS-informatie verschijnt indien deze wordt ontvangen. Wacht totdat de omstandigheden verbeteren.

Het ontvangen programma verschilt van de PTY die eerder was ingesteld.

Wanneer de zender tussen twee programma's omschakelt, kon het toestel geen PTY-informatie ontvangen.

Het juiste programma wordt gezocht en er wordt op afgestemd nadat de overeenkomstige PTY-informatie is ontvangen. Daarom moet u even wachten.

“NONE” (geen) verschijnt nadat PTY is gekozen.

Geen enkel programma van de opgegeven PTY kan worden ontvangen. Het gewenste programma wordt door geen enkele zender in uw gebied uitgezonden.

Kies een andere PTY of wacht totdat het gewenste programma begint.

De kloktijd (CT) is niet nauwkeurig.

Het toestel ontving een zendertijdsignaal dat niet op u van toepassing was, of het toestel ontvangt een zender die geen tijdsignaal uitzendt.

Ontvang een zendertijdsignaal dat van toepassing is in uw gebied of stel de kloktijd handmatig in.

Een AF-zender kan niet worden ontvangen, zelfs niet als de AF-indicator oplicht.

Er zit weinig verschil in ontvangstomstandigheden tussen de huidige zender en de

AF-zenders. Het bijwerken van de AF-lijst is mislukt.

Wacht totdat de AF-lijst met succes is bijgewerkt. Als de ontvangst niet stabiel is, stemt u handmatig af op een stabiele zender.

Geen weergave of CD wordt uitgeworpen.

De CD is ondersteboven geplaatst.

Plaats een CD op de juiste wijze.

Er is een beschadiging of vreemd materiaal op de CD.

Verwijder het vreemde materiaal of gebruik een foutloze CD.

Geluid slaat over of ruis

CD kan niet worden uitgeworpen.

Er is een beschadiging of vreemd materiaal op de CD.

Verwijder het vreemde materiaal of gebruik een foutloze CD.

Geluid slaat over door trillingen

Het toestel is niet stevig genoeg vastgezet.

Bevestig het toestel stevig in de consolebehuizing.

Het toestel is meer dan 30˚ gekanteld in de richting voor-achter.

Maak de kantelhoek 30˚ of minder.

Er zit iets op de CD, zoals een loszittend label, dat het uitwerpen belemmerd.

Neem contact op met uw dealer.

De microcontroller in het toestel gedraagt zich abnormaal als gevolg van ruis of andere factoren.

Koppel de voedingsdraad los en sluit deze weer aan.

Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de dealer.

CQ-C3305N

Probleem

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Geen weergave of CD wordt uitgeworpen.

CD-R/RW's die door andere apparaten kunnen worden weergegeven, kunnen niet door dit toestel worden weergegeven.

Geluid slaat over of ruis

Op de CD staan gegevens in een indeling die niet kan worden weergegeven.

Raadpleeg de beschrijving over MP3/WMA voor de muziekgegevens, behalve CD-DA (d.w.z. muziek-CD), die kunnen worden weergegeven.

Of sommige CD-R/RW's kunnen worden weergegeven of niet, kan afhangen van de combinatie van de media, opnamesoftware en recorder, zelfs als deze CD-

R/RW's op andere apparaten, zoals een computer, kunnen worden weergegeven.

Maak de CD-R/RW's in een andere combinatie van media, opnamesoftware en recorder nadat u de beschrijving over MP3/WMA hebt geraadpleegd.

Er is een beschadiging of vreemd materiaal op de CD.

Verwijder het vreemde materiaal of gebruik een onbeschadigde CD. Voor

MP3/WMA, raadpleeg de beschrijving over MP3/WMA.

Weergave van Variable Bit Rate (VBR)-bestanden kan leiden tot het overslaan van het geluid.

Geef niet-VBR-bestanden weer.

Foutmeldingen

Display

(Na 5 seconden)

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De CD is vuil of zit ondersteboven.

Controleer de CD.

De CD is gekrast.

Controleer de CD.

Om de een of andere reden gebeurt er niets.

Koppel de voedingsdraad los en sluit deze weer aan.

Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de dealer.

(

Installatiehandleiding)

(Na 5 seconden)

Automatisch naar volgende bestand

De speler kan om een of andere reden het bestand dat u probeert weer te geven niet lezen. (Het bestand is opgenomen in een niet-ondersteund bestandssysteem, compressieschema, gegevensindeling, bestandsnaamextensie, beschadigde gegevens, enz.)

Kies een bestand dat de speler kan lezen. Controleer het type gegevens opgenomen op de CD. Brand zonodig een nieuwe CD.

(Na 5 seconden)

Op een WMA-bestand kunnen auteursrechten rusten.

Het bestand waarop auteursrechten rusten kan niet worden weergegeven.

Automatisch naar volgende bestand

Opmerking:

Raadpleeg de

Systeemuitbreidingsgids

voor foutmeldingen betreffende optionele producten.

CQ-C3305N

127

Opmerkingen over CD's

Als u CD's in de winkel koopt, moet een van de rechts afgebeelde logo's erop staan.

Sommige kopieerbeveiligde CD's kunnen niet worden weergegeven.

Hoe u de CD moet vasthouden

• Raak de onderkant van de CD niet aan.

• Kras niet op de CD.

• Buig de CD niet.

• Als hij niet in gebruik is, bewaart u de CD in het CDdoosje.

Laat CD's niet liggen op de volgende plaatsen:

• In direct zonlicht

• Dichtbij de autoverwarming

• Op vuile, stoffi ge of vochtige plaatsen

• Op stoelen of het dashboard

Een CD reinigen

Gebruik een droge, zachte doek en veeg vanuit het midden naar de buitenrand.

Labelkant

Labels gemaakt op een printer, Beschermfolies of

-vellen

TEXT

CD's met afwijkende vormen

<Goed>

<Fout>

Schrijf niet op het disclabel met een balpen of andere pennen met een harde punt.

CD's met opgeplakte stickers of plakband

CD's met scheuren, krassen of ontbrekende stukjes

• Het kan zijn dat u moeilijkheden ondervindt bij het weergeven van sommige CD-R/RW's die zijn opgenomen op CDrecorders (CD-R/RW-stations) als gevolg van hun opname-eigenschappen of vuil, vingerafdrukken, krassen, enz., op het discoppervlak.

• CD-R/RW's zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD's.

Als u ze gedurende een lage tijd in een auto laat liggen, kunnen ze beschadigd raken en kan weergave onmogelijk worden.

• Sommige CD-R/RW's kunnen in het geheel niet worden weergegeven vanwege incompatibiliteit tussen de schrijfsoftware, de CD-recorder (CD-R/RW-station) en de CD.

• Deze CD-speler kan een CD-R/RW niet weergeven als de sessie niet is afgesloten.

• Deze CD-speler kan een CD-R/RW niet afspelen waarop andere gegevens zijn opgenomen dan CD-DA of MP3/WMA.

• Let erop dat u de instructies voor het hanteren van CD-R/RW's opvolgt.

Onderhoud/Zekering

Uw toestel is ontworpen en gefabriceerd met het oog op een minimale onderhoudsbehoefte. Reinig de buitenkant regelmatig met een droge, zachte doek. Gebruik hierbij nooit wasbenzine, thinner of andere oplosmiddelen.

Technische gegevens

Voeding

Stroomverbruik

12 V (11 – 16 V) gelijkstroom, testspanning 14,4 V, negatieve aarde

Minder dan 2,1 A (CD-functie; 0,5 W met 4 luidsprekers)

Maximaal uitgangsvermogen

Uitgangsvermogen

50 W x 4 (bij 1 kHz), maximaal volume

22 W x 4 (DIN 45 324, bij 4

)

Toonregelbereik

Luidsprekerimpedantie

Lage tonen: ±12 dB (bij 100 Hz), Hoge tonen: ±12 dB (bij 10 kHz)

4 – 8

Voorversterker-uitgangsspanning

2,5 V (CD-functie: 1 kHz, 0 dB)

Voorversterkeruitgangsimpedantie

200

AUX-ingang op voorpaneel

Ingangsimpedantie

Toegestane externe invoer

Stekker

Afmetingen (hoofdtoestel)

Gewicht (hoofdtoestel)

10 k

2,0 V

3,5 mm

stereo-minipen

178 (b) x 50 (h) x 160 (d) mm

1,3 k g

Bemonsteringsfrequentie

DA-omzetter

Type leeskop

Lichtbron

Golfl engte

Frequentiebereik

Signaal-ruisverhouding

Totale harmonische vervorming

Wow en fl utter

Kanaalscheiding

Achtvoudige overbemonstering

1-bit DAC-systeem

Astigma 3-straal

Halfgeleiderlaser

790 nm

20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

96 dB

0,01% (1 kHz)

Beneden meetbare grens

75 dB

FM-stereoradio

Afstembereik

Bruikbare gevoeligheid

Stereoscheiding

AM (MW)-radio

Afstembereik

Bruikbare gevoeligheid

AM (LW)-radio

Afstembereik

Bruikbare gevoeligheid

87,5 MHz – 108,0 MHz

6 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 30 dB)

35 dB (bij 1 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz

27 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 20 dB)

153 kHz – 279 kHz

32 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 20 dB)

Opmerkingen:

• De technische gegevens en het ontwerp zijn vanwege productverbeteringen onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Sommige waarden en afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van uw toestel.

128

Als de zekering doorbrandt, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Panasonic-servicecentrum.

Waarschuwing

• Gebruik zekeringen van dezelfde opgegeven sterkte (

15 A

). Als u iets anders of zwaardere zekeringen gebruikt, of het toestel rechtstreeks aansluit zonder een zekering, kan het toestel in brand vliegen of beschadigd raken.

Als de vervangen zekering eveneens doorbrandt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde, erkende

Panasonic-servicecentrum.

CQ-C3305N CQ-C3305N

129

Memorandum Memorandum

354

CQ-C3305N CQ-C3305N

355

ATEST

8 SD

2131

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod číslem

2131 č.j. 1964/2004-150-SCH2.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

YEFM285930A FT1106-1116 Printed in China

Before Installation/Vor dem Einbau/

Avant l’installation/Voor de installatie

Consult a professional for installation.

• Verify the radio using the antenna and speakers before installation.

Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.

• Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne und

Lautsprechern aus.

Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.

• Vérifi ez l’autoradio avant de procéder au montage.

Vraag een vakman voor de installatie.

• Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en de luidsprekers.

• Mounting angle side to side front to rear

: horizontal

: 0 – 30°

• Montagewinkel seitlich vorne-hinten

: horizontal

: 0 – 30°

• Angle de montage latéral longitudinal

: horizontal

: 0 – 30°

• Bevestigingshoek links/rechts voor/achter

: horizontaal

: 0 – 30°

• Mounting space

• Einbauöffnung

• Espace nécessaire pour le montage

• Benodigde ruimte

0 – 30 e

53 mm

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Remove Mounting Collar

and Trim Plate

from the main unit temporarily, which are already mounted at shipment.

Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung

und

Abdeckplatte

vorübergehend vom Gerät abmontieren.

Démontez provisoirement le cadre de montage  et la plaque de garniture  de l’appareil principal, qui sont déjà mis en place lors de l’expédition.

Verwijder de Bevestigingskraag

en de Afwerkingsrand

, die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn, tijdelijk van het hoofdtoestel.

Before Wiring/Vor der Verdrahtung/

Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading

Exclusively operated with 12 V battery with negative (–) ground.

Connect the power lead (red) very last.

(for non-ISO connector)

Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of the battery or fuse block terminal (BAT).

(for non-ISO connector)

Strip about 5 mm of the lead ends for connection.

(for non-ISO connector)

Apply insulating tape to bare leads.

Secure loosened leads.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an Bordnetze mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme an Masse bestimmt.

Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an.

(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)

Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)

Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des

Sicherungsblocks an.

(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)

Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden für den Anschluss.

(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)

Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.

Sichern Sie alle losen Leiter.

Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec sa polarité négative (–) mise à la masse.

Raccorder le fi l d’alimentation (rouge) en dernier.

(pour un connecteur non-ISO)

Connectez le fi l (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou à la borne (BAT) de la boîte à fusibles.

(pour un connecteur non-ISO)

Dénudez les extrémités de fi l de 5 mm environ pour la connexion.

(pour un connecteur non-ISO)

Recouvrez les fi ls nus d’un ruban isolant.

Resserrez les connexions de fi ls.

Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem met negatieve (–) aarding.

Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.

(voor een niet-ISO aansluiting)

Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting van de accu of van het zekeringenblok (BAT).

(voor een niet-ISO aansluiting)

Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

(voor een niet-

ISO aansluiting)

Isoleer blote draadeinden met isolatieband.

Zet loshangende draden vast.

Supplied Hardware/Mitgelieferte Hardware/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen

No.

Item

Mounting Collar

Einbauhalterung

Cadre de montage

Bevestigingskraag

YEFX0217263A

Power Connector

Versorgungsstecker

Connecteur d’alimentation

Stroomstekker

YEAJ02874

Trim Plate

Abdeckplatte

Plaque de garniture

Afwerkingsrand

YEFC051011

Diagram Q’ty No.

1

Item

Lock Cancel Plate

Verriegelungsfreigabeplatte

Plaque antiblocage

Ontgrendelingsplaat

Diagram Q’ty

2

1

Mounting Bolt (5 mm

)

Befestigungsschraube (5 mm

)

Boulon de fi xation (5 mm

)

Bevestigingsbout (5 mm

)

1

1

ISO Antenna Adapter

ISO-Antennenadapter

Adaptateur d’antenne ISO

ISO antenne-adapter

1

,

 and  consist of a set. (YEP0FZ5699)



,

 und  bestehen als Satz. (YEP0FZ5699)

,



et

constituent un jeu. (YEP0FZ5699)

,



en

bestaan uit een set. (YEP0FZ5699)

WMA MP3 CD Player/Receiver

WMA MP3 CD-Player/Receiver

Récepteur/lecteur CD avec lecture WMA/MP3

WMA MP3 CD-speler/radio

Model:

CQ-C3305N

TEXT

• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren

Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://panasonic.net

YEFM294302 FT1106-0 Printed in China

Gedruckt in China

Imprimé en Chine

Gedrukt in China

Installation/Einbau/Montage/Installatie

How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel

Caution

• Wear gloves for safety.

• Make sure that wiring is

Vorsicht

• Tragen Sie Handschuhe, um sich vor Verletzungen zu schützen.

• Achten Sie vor dem Einbau darauf, dass die

Verdrahtung fertiggestellt ist.

Attention

• Porter des gants à des fi ns de sécurité.

• S’assurer que le câblage est terminé avant

l’installation.

Let op

• Draag handschoenen voor uw veiligheid.

• Controleer of de bedrading correct is aangelegd voor u gaat installeren.

1

2

Remove the cable from the battery negative terminal.

Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.

Retirer le câble de la borne négative de la batterie.

Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.

Mounting collar  insertion

Bend mounting tabs.

Einsetzen der Einbauhalterung

Biegen Sie die Einbaulaschen ab.

Insertion du cadre de montage

Replier les languettes de fi xation.

Inbrengen bevestigingskraag 

Buig bevestigingslipjes om.

3

Connection of power connector

Anschluss des Versorgungssteckers 

Raccordement du connecteur d’alimentation 

Aansluiten van de stroomstekker

4

Main unit securing

4

Befestigung des

Hauptgerätes

Fixation de l’appareil principal

Vastzetten hoofdtoestel

Bend appropriate tabs to secure the unit without backlash.

Die entsprechenden Einbaulaschen so umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum fest sitzt.

Replier les languettes de fi xation appropriées pour immobiliser l’appareil sans contrecoup.

Buig de juiste lipjes om zodat het toestel vast zit zonder speling.

Screw the mounting bolt  into the main unit.

Securing to the fi re wall.

Snap the right and left springs into each hole.

Schrauben Sie die Befestigungsschraube  in das Hauptgerät.

An der Feuerschutzwand sichern.

Lassen Sie die rechten und linken Federn in den Löchern einschnappen.

Visser le boulon de fi xation

dans l’appareil principal.

Saisissage du pare-feu.

Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.

Draai de bevestigingsbout  in het hoofdtoestel.

Vastzetten aan het brandschot.

Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.

4

4

Securing to the fi re wall

Befestigung an Brandschutzwand

Obtenir un pare-feu

Vastzetten aan het brandschot

Using the rear support strap (Optional)

Verwendung der Einbauleiste (Option)

Utiliser de la barrette de support arrière (en option)

Gebruik van de achter-steunstrip (Optioneel)

Using the Rubber bushing (Optional)

Verwendung der Gummibuchse (Option)

Utiliser la bague d’amortisseur en caoutchouc (en option)

Gebruik van het rubber stootkussen (Optioneel)

Clank!

Snapping point

Einschnapppunkt

Position de rupture

Breekpunt

3 mm

Tapping Screw (Optional)

Blechschraube (Option)

Vis taraudeuse (en option)

Zelftappende schroef (Optioneel)

Rubber Bushing (Optional)

Gummibuchse (Option)

Bague en caoutchouc (en option)

Rubber stootkussen (Optioneel)

Hexagonal nut (Optional)

Sechskantmutter (Option)

Rear Support Strap (Optional)

Hinterer Stützstreifen

(Option)

Barrette d’appui arrière (en option)

Steunstrip achter (Optioneel)

Ecrou hexagonal (en option)

Zeskantige moer (Optioneel)

Mounting Bolt 

Befestigungsschraube

Boulon de fi xation

Bevestigingsbout

Mounting Bolt 

Befestigungsschraube 

Boulon de fi xation 

Bevestigingsbout 

To the unit

An das Gerät

Côté appareil

Naar het toestel

Rear Support Bracket

(supplied with car)

Einbauleiste (vorhanden im

Fahrzeug)

Support arrière

(fourni avec votre voiture)

Achter-steunbeugel

(behorend bij de auto)

To the unit

An das Gerät

Côté appareil

Naar het toestel

Trim plate

mounting

Anbringen der Abdeckplatte

Installation de la plaque de garniture

Bevestigen van de afwerkingsrand

Battery Cable reconnection

Wiederanschließen des Kabels

Rebranchement du câble

Opnieuw aansluiten kabel

Caution

When this unit is installed in dashboard, ensure that there is suffi cient air fl ow around the unit to prevent damage from overheating, do not block any ventilation holes on the unit.

Vorsicht

Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett sollte darauf geachtet werden, dass der

Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist, um

Beschädigung durch Überhitzen zu verhindern, und die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert sind.

Attention

Lorsque cet appareil est installé dans le tableau de bord, assurez-vous qu’il y a une circulation d’air suffi sante autour de l’appareil afi n d’éviter tout endommagement provoqué par une surchauffe et qu’aucun trou d’aération de l’appareil n’est obturé.

Let op

Wanneer dit toestel in het dashboard wordt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ventilatie is rond het toestel.

Om oververhitting te voorkomen mogen de ventilatie-openingen in het toestel niet afgedekt worden.

2

How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/

Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel

1

Remove the face plate.

Nehmen Sie das

Bedienteil ab.

Retirer le plaque de façade.

Verwijder de voorplaat.

1

2

Remove the trim plate  .

Entfernen Sie die

Abdeckplatte  .

Enlevez la plaque de garniture  .

Verwijder de afwerkingsrand  .

3

Lock release

Insert the lock cancel plate

 until you hear a click.

Pull the main unit.

Verriegelungsfreigabe

Setzen Sie die

Verriegelungsfreigabeplatte  ein, bis Sie ein Klickgeräusch vernehmen können.

Ziehen Sie an dem

Hauptgerät.

Libération du verrouillage

Introduisez la plaque antiblocage  jusqu’à entendre un clic.

Dégager l’appareil principal.

Ontgrendeling

Steek de ontgrendelingsplaat  naar binnen tot u een klik hoort.

Thek het hoofdtoestel naar buiten.

4 Pull out the unit with both hands.

Ziehen Sie das Gerät mit beiden Händen heraus.

Retirez l’appareil à deux mains.

Trek het toestel met beide handen naar buiten.

Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading

(L)/(L)/(G)/(L)

(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)

Antenna

Antenne

Antenne

Antenne

(R)/(R)/(D)/(R)

(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)

ISO Antenna Adapter needed)

 ISO-Antennenadapter

(falls erfor derlich)

 Adaptateur d'antenne ISO nécessaire)

 ISO antenne-adapter

Preamp Out Connector (Rear)

Vorverstärker-Ausgang (Rückseite)

Connecteur de sortie de préamplifi cateur (arrière)

Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)

ACC

BATTERY 15A

B

A

Caution

To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole wiring is completed.

Vorsicht

Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den Versorgungsstecker erst an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig beendet wurde.

Attention

Ne pas introduire la prise d’alimentation secteur dans l’appareil tant que le câblage n’est pas complètement terminé afi n de ne pas risquer d’endommager l’appareil.

Let op

Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.

System-up Connector

System-Upgrade-Stecker

Connecteur de mise à niveau de système

Systeemuitbreidingsaansluiting

1

3

2

Fuse (15 A)

Refer fuse replacement to your nearest authorized Panasonic Service

Centre. Do not try fuse replacement by yourself.

Sicherung (15 A)

Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung an eine autorisierte Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Versuchen Sie nicht, den

Austausch selbst vorzunehmen.

Fusible (15 A)

Confi er le remplacement de fusible au centre de service de service après-vente Panasonic agréé le plus proche. Ne pas essayer de remplacer le fusible tout(e) seul(e).

Zekering (15 A)

Laat het vervangen van de zekering over aan uw dichtstbijzijnde

Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.

A5

A

C3 :

(Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/

(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)

External Remote Control Lead

When using a non-Panasonic external remote control, refer to the manufacture for their product before connecting.

Leitungsdraht für externe Fernbedienung

Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller des

Produktes.

Fil de la télécommande extérieure

En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.

Externe afstandsbedieningsdraad

Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is, dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in kwestie te raadplegen.

C1 :

(Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)

External Mute Lead

To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation system or car telephone mute lead.

Externe-Stummschaltungskabel

An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des Panasonic

Navigationssystems oder an das Autotelefon-Stummschaltungskabel.

Fil de Mise en sourdine extérieure

A raccorder au fi l Navi Mute du système de navigation automobile de

Panasonic ou au fi l de mise en sourdine du téléphone pour véhicule.

Externe-geluiddempingsdraad

Naar de Navi Mute draad van een Panasonic auto-navigatiesysteem of naar de dempingsdraad voor deautotelefoon.

ISO Connector 

ISO-Stecker 

Connecteur ISO 

ISO aansluiting

A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)

Power lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.

Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.

Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.

Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, + 12 V gelijkstroom.

A 8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)

Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.

Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.

Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.

Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.

A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)

Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.

Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.

Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.

Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening + 12 V gelijkstroom.

A5 :

(Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)

Motor Antenna Relay Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power antenna)

Amp·Relay Control Power Lead To Panasonic power amplifi er. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of amplifi er)

Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel dient nicht für die

Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)

Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung an den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA) (synchronisiert mit dem Ein/

Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)

Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fi l n’est pas conçu pour l’usage avec l’antenne commandée par interrupteur.)

Fil d’alimentation de commande de relais d’amplifi cateur à amplifi cateur de puissance Panasonic. (100 mA maxi.)

(synchronisé à l’application ou la coupure d’alimentation de l’amplifi cateur)

Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)

Versterker-relais Stuurstroomdraad naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de eindversterker aan/uit)

System Upgrade Example: Connecting with the CD changer/Beispiel für ein System-Upgrade: Anschluss an den CD-Wechsler/

Exemple de mise à niveau de système: Raccordement à un changeur de disque CD/Voorbeeld systeemuitbreiding: Aansluiten van een CD-wisselaar

CQ-C3305N

System-up Connector

System-Upgrade-Stecker

Connecteur de mise à niveau de système

Systeemuitbreidingsaa nsluiting

DIN Cord

DIN-Kabel

Cordon DIN

DIN snoer

CX-DP 88 0N

(Optional)

(Option)

(en option)

(Optioneel)

Ground Lead

Massekabel

Fil de mise à la masse

Aarding

Battery Lead

Batteriekabel

Fil de batterie

Accudraad

Conversion Cable for DVD/CD Changer

Umwandlungskabel für DVD/CD-Wechsler

Câble de conversion de changeur DVD/CD

Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar

CHANGER IN

(R)/(R)/(D)/(R)

(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)

CA-CC30N

(Optional)/(Option)/(en option)/(Optioneel)

(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)

(L)/(L)/(G)/(L)

RCA Cord

Cinchkabel

Cordon RCA

RCA (tulpstekker) snoer

Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker

Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO

A7

IGN or ACC 12 V supply

12 V-Versorgung

(IGN/ACC)

Alimentation 12 V en IGN ou ACC

IGN of ACC 12 V stroomvoorziening

A4

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

Precautions (ISO Connector)

• The pin arrangement of the power connector conforms to ISO standard.

• Please check that the pin arrangement of the connector in your car conforms to ISO standard.

• For car types A and B, change the wiring of the red and yellow leads as shown at below.

• After connection, insulate the portions marked (

) with insulating tape.

Note:

For cars other than types A and B, please consult your local car shop.

( )

Car-side connector

Steckverbinder am Fahrzeug

Connecteur côté voiture

Stekker aan autozijde

( )

ACC

BATTERY 15A

Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A

A4

IGN or ACC 12 V supply

12 V-Versorgung

(IGN/ACC)

Alimentation 12 V en IGN ou ACC

IGN of ACC 12 V stroomvoorziening

A7

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)

• Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht dem ISO-Standard.

• Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung des

Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard entspricht.

• Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die

Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß

Abbildung.

• Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit (

) markierten Abschnitte mit Isolierband.

Hinweis:

Für andere Fahrzeuge als Typ A und B, wenden

Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.

Car-side connector

Steckverbinder am Fahrzeug

Connecteur côté voiture

Stekker aan autozijde

Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B

A4

No connection

Kein Anschluss

Aucune connexion

Geen aansluiting

Car-side connector

Steckverbinder am Fahrzeug

Connecteur côté voiture

Stekker aan autozijde

( )

( )

( )

( )

BATTERY 15A

ACC

A7

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

ACC

BATTERY 15A

Précautions (Connecteur ISO)

• La disposition des broches du connecteur d’alimentation est conforme à la norme ISO.

• Veuillez vérifi er si que la disposition des broches du connecteur d’alimentation dans votre voiture est conforme à la norme ISO.

• Pour les types de voiture A et B, changer le câblage des fi ls rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.

• Après avoir fait les connexions, isoler les sections marquées (

) avec de la bande isolante.

Remarque:

Pour les voitures autres que des types A et B, veuillez consulter votre magasin de matériel automobile local.

Voorzorgen (ISO stekker)

• De pen-confi guratie van de stroomstekker voldoet aan de ISO standaard.

• Controleer of de pen-confi guratie van de stekker in uw auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.

• Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading voor de rode en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat aangegeven.

• Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (

) gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.

Opmerking:

Voor andere auto’s dan die van type A en B dient u uw garage te raadplegen.

B7 :

Rear Left + (Green)

Hinten Links + (Grün)

Arrière gauche + (Vert)

Links achter + (Groen)

B5 :

Front Left + (White)

Vorne Links + (Weiß)

Avant gauche + (Blanc)

Links voor + (Wit)

B3 :

Front Right + (Gray)

Vorne Rechts + (Grau)

Avant droit + (Gris)

Rechts voor + (Grijs)

B1 :

Rear Right + (Violet)

Hinten Rechts + (Violett)

Arrière droit + (Violet)

Rechts achter + (Paars)

+

ISO Connector 

ISO-Stecker 

Connecteur ISO 

ISO aansluiting

B

-

B 8 :

Rear Left – (Green w/black stripe)

Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)

Arrière gauche – (Vert à rayures noires)

Links achter – (Groen met zwarte streep)

B6 :

Front Left – (White w/black stripe)

Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)

Avant gauche – (Blanc à rayures noires)

Links voor – (Wit met zwarte streep)

B4 :

Front Right – (Gray w/black stripe)

Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)

Avant droit – (Gris à rayures noires)

Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)

B2 :

Rear Right – (Violet w/black stripe)

Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)

Arrière droit – (Violet à rayures noires)

Rechts achter – (Paars met zwarte streep)

B7

+

-

B8

B5

+

-

B6

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers

Connect as follows.

Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.

Branchez les haut-parleurs comme suit.

Sluit de luidsprekers als volgt aan.

Caution

L

R

• Do not connect more than one speaker to one set of speaker leads. (except for connecting to a tweeter)

Vorsicht

• Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher an einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei Anschluss eines Hochtonlautsprechers)

Attention

• Ne raccorder pas plus d’un haut-parleur à un ensemble de fi ls de haut-parleur. (Sauf lors du raccordement à un tweeter)

Let op

• Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)

• Use ungrounded speakers only.

Allowable input : 50 W or more

Impedance : 4 – 8

Use of speakers which do not match the specifications can cause burning, smoking or damage of the speakers.

• Distance between speaker and amplifi er: 30 cm or more

• Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.

Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr

Impedanz : 4 – 8

Die Verwendung von Lautsprechern, die nicht den Angaben entsprechen, kann zu Brand, Rauch und Beschädigung der

Lautsprecher führen.

• Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr

• Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.

Puissance d’entrée admissible: 50 W ou davantage

Impédance: 4 – 8

L’utilisation de haut-parleurs qui ne correspondent pas aux caractéristiques techniques adéquates peut provoquer un dégagement de fumée, l’inflammation ou l’endommagement des haut-parleurs.

• Distance entre le haut-parleur et l’amplifi cateur: 30 cm ou davantage

• Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.

Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of hoger

Impedantie: 4 – 8

Als u luidsprekers gebruikt die niet aan de technische gegevens voldoen, kan brand, rookontwikkeling en schade aan de luidsprekers optreden.

• Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer

• Do not use a 3-wire type speaker system having a common earth

lead.

• Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit

Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen Erdungsleiter

aufweist.

• Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur de type à 3 fi ls

ayant un fi l de mise à la masse commun.

• Gebruik geen luidsprekersysteem met drie draden en een

gedeelde aarddraad.

System Upgrade Guidebook

System-Upgrade-Handbuch

Guide pratique de mise à niveau de système

Systeemuitbreidingsgids

Guidebok om systemuppgradering

Guida per il potenziamento del sistema

Guía de mejora del sistema

Systemopgraderingsvejledning

Przewodnik rozbudowy systemu

Návod k modernizaci systému

Rendszerfejlesztési kézikönyv

Инструкция по расширению системьı

Model:

CQ-C5355N/

CQ-C3355N/

CQ-C3305N

• For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after read.

• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf.

• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

• Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er later nog eens iets in op kunt zoeken.

• Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens efter genomläsning.

• Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.

• Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.

• Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så den kan anvendes til fremtidig reference.

• Zamin zaczniesz rozbudowę systemu, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu zostać zachowana do dalszego uźytku w przyszłości.

• Předtím, než budete systém modernizovat, si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

• Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeli információért.

• Для расширения Вашей системы просим тшательно читать данную перед использованием аппарата.

Данную инсрукцию следует хранить для дальнейшего польэования.

Veiligheidsinformatie

Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voordat u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit deze handleiding.

Waarschuwing

Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.

Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de

Voorzichtig

installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade.

62

Waarschuwing

Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.

De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig niet naar het display kijken of het system bedienen.

Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afl eiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.

Gebruik de juiste voeding.

Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit system in geen geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.

Houd batterijen en isolatiefolie buiten het bereik van jonge kinderen.

Batterijen en isolatiefolie kunnen worden ingeslikt. Houd deze dus buiten het bereik van jonge kinderen. Als een jong kind een batterij of isolatiefolie inslikt, dient u onmiddellijk een huisarts te raadplegen.

Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.

Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.

Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.

Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.

Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erkend Panasonic-servicecentrum.

Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in orde is.

Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.

De afstandsbediening mag niet in de auto rondslingeren.

Als de afstandsbediening in de auto rondslingert, kan deze tijdens het rijden op de vloer vallen, klem komen te zitten onder het rempedaal en zo een verkeersongeval veroorzaken.

Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd servicepersoneel.

Wanneer de zekering doorbrandt, verhelp de oorzaak van het probleem op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.

Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de installatie.

Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los voor u begint met de installatie.

Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.

Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifi eke procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.

NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE

ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN,

HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN

PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.

Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde

componenten voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.

Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.

Het is ten strengste verboden het product te installeren op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze de werking van de airbag kan hinderen.

Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere onderdelen voor u het product gaat installeren.

Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.

Installeer het product in geen geval op een plek waar het uw uitzicht belemmert.

Maak geen aftakkingen van de voedingsdraad om andere apparatuur van stroom te voorzien.

Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.

Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeval het gevolg zijn.

Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor de installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband houdende waarschuwingen en voorzorgen van de fabrikant.

Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.

Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Voorzichtig

Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.

Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.

Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven van het verkeer om u heen.

Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen.

Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor draait.

Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.

Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.

Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.

Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder

het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.

Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in autowasstraten of wanneer het regent.

Stel het volume laag genoeg in voordat de AUXaansluiting wordt gemaakt.

Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht waardoor de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u gehoorschade kunt oplopen. Rechtstreeks aansluiten van een luidspreker/hoofdtelefoon of een extern toestel zonder enige demping kan het geluid doen vervormen of het aangesloten externe toestel beschadigen.

Neem de volgende voorzorgen in acht bij de installatie.

Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.

De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring. Voor maximale veiligheid dient u de installatie te laten doen door uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.

Volg de instructies voor het installeren en bedraden van het product.

Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.

Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.

Wees tijdens het bedraden voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke beschermingsmaatregel.

Gebruik de gespecifi ceerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecifi ceerde onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het toestel. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecifi ceerd kan leiden tot schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.

Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de

koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.

Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade.

Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder het blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het niet stevig vast zit.

Vermijd hellende of sterk gebogen oppervlakken voor de installatie. Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen tijdens het rijden, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.

Installatiehoek

Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30˚.

U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor verdere informatie.

Draag handschoenen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat de bedrading volledig is aangesloten voor u gaat installeren.

Om schade te voorkomen mag u de voedingsstekker

pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.

Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden (behalve bij aansluiting op een tweeter).

Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer u de batterij van de afstandsbediening hanteert.

[CQ-C5355N\

• Gebruik uitsluitend de opgegeven batterij (CR2025).

• Lijn de polen van de batterij uit met de (

) en (

) merktekens in het batterijvak.

• Vervang een lege batterij zo snel mogelijk.

• Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken.

• Isoleer de batterij (door deze in een plasticzakje te doen of met plakband te omwikkelen) voordat u deze weggooit of bewaart.

• Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

• De batterij niet uit elkaar halen, opnieuw opladen, verwarmen of kortsluiten. Gooi de batterij niet in vuur of water.

In het geval de batterij lekt

• Veeg de batterijvloeistof zorgvuldig uit het batterijvak en plaats een nieuwe batterij.

• Als enig deel van uw lichaam of kleding in aanraking komt met de batterijvloeistof, wast u dit af met veel water.

• Als batterijvloeistof in aanraking komt met uw ogen, wast u deze met veel water en neemt u onmiddellijk contact op met een huisarts.

Lees tevens de veiligheidsinformatie over optionele apparaten.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

63

64

Voor u deze instructies gaat lezen

Dit boek is een instructiehandleiding waarin wordt beschreven hoe u het hoofdtoestel en de bijbehorende afstandsbediening die u hebt aangeschaft moet bedienen als een accessoire wanneer het hoofdtoestel is aangesloten op optionele apparaten.

(Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing)

Te gebruiken met de hoofdtoestellen

• CQ-C5355N

(Aanduiding in dit boek:

[CQ-C5355N\

)

• CQ-C3355N/CQ-C3305N

(Aanduiding in dit boek:

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

)

Alle afbeeldingen in deze handleiding hebben betrekking op model CQ-C3355N behalve indien anders aangegeven.

Hoofdtoestel:

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Display:

CY-VM1500EX (optie)

CD-wisselaar:

CX-DP880N (optie)

(

pag. 70, 72) iPod

(

pag. 74, 76)

Handsfree telefoonsysteem:

CY-BT100N (optie)

(

pag. 78)

Uitbreidingsmodule (Hubeenheid):

CY-EM100N (optie) (

pag. 66)

Hoofdtoestel:

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Slechts 1 eenheid

Systeemaansluiting

Omzetkabel voor een DVD/CDwisselaar

(CA-CC30N, optie)

CD-wisselaar

(CX-DP880N, optie)

iPod

Max. 4 eenheden

Rechtstreekse kabel voor iPod

(CA-DC300N, optie)

Uitbreidingsmodule

(CY-EM100N, optie)

Mobiele telefoon

Opmerking:

Raadpleeg de afzonderlijke instructie- en installatiehandleidingen van ieder apparaat voor een gedetailleerde installatie en bedrading.

Handsfreeset voorzien van

Bluetooth

®

-

technologie

(CY-BT100N, optie)

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Inhoud

Nederlands

English 2

Deutsch 22

Français 42

Svenska 82

Italiano 102

Español 122

Dansk 142

Polski 162

Češky 182

Magyar 202

Руccкий

222

• Veiligheidsinformatie

• Voor u deze instructies gaat lezen

62

64

• Algemeen

• CD-wisselaar

• iPod-bediening

• Handsfree telefoonsysteem

66

70

74

78

• Verhelpen van storingen 80

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

65

Algemeen

CD-wisselaar

De optionele adapter (omzetkabel voor een DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) maakt het mogelijk een optionele

Panasonic CD-wisselaar (CX-DP880N) aan te sluiten.

Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar. (

pag. 70, 72)

Opmerking:

• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor een DVDwisselaar vanwege onvoldoende displayruimte voor het tonen van cijfers, of een andere reden.

Handsfree telefoonsysteem

U kunt het optionele handsfree telefoonsysteem aansluiten (Handsfreeset voorzien van Bluetooth ® technologie: CY-BT100N). Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het handsfree telefoonsysteem (

pag. 78).

Opmerking:

Dit toestel is ontworpen om

alleen telefoongesprekken te ontvangen

. U kunt er geen gesprekken mee plaatsen.

Bluetooth

®

Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van

Bluetooth SIG, Inc. en voor ieder gebruik hiervan door

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. is een licentie verkregen. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.

iPod

Met de optionele adapter (rechtstreekse kabel voor iPod:

CA-DC300N) kunt u de optionele iPod-serie aansluiten.

(

pag. 74, 76)

Alleen een iPod uitgerust met een dockaansluiting kan worden aangesloten. Meer informatie over iPods die kunnen worden bediend, wordt hieronder gegeven.

iPods die kunnen worden bediend, softwareversie

• 3e generatie iPod/versie 2.3

• 4e generatie iPod/versie 3.1.1

• 5e generatie iPod/versie 1.2 (videoweergave wordt niet ondersteund.)

• iPod Foto/versie 1.2.1

• iPod Mini/versie 1.4.1

• iPod Nano/versie 1.2

* De werkingscontrole is uitgevoerd met software die beschikbaar was eind september 2006. Wij kunnen een juiste werking met onze toekomstige producten of upgradesoftware niet garanderen.

iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple

Computer, Inc. in de VS en andere landen.

Uitbreidingsmodule (Hubeenheid)

U kunt de optionele uitbreidingsmodule (hubeenheid)

(CY-EM100N) aansluiten. Door de uitbreidingsmodule aan te sluiten kunt u niet alleen de eerder genoemde optionele apparaten maar tevens andere AV-apparaten tegelijkertijd aansluiten. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de uitbreidingsmodule.

Aansluitbare apparaten

• CD-wisselaar (max. 1)

• iPod (max. 2)

• Handsfree telefoonsysteem (max. 1)

Opmerking:

De marktomstandigheden met betrekking tot optionele apparaten variëren per land of gebied. Voor meer informatie neemt u contact op met uw dealer.

66

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

\CQ-C5355N]

De bron verandert als volgt iedere keer wanneer op

[SOURCE]

wordt gedrukt.

Wanneer een uitbreidingsmodule is aangesloten op de systeemaansluiting

Radio

Wanneer een optioneel apparaat is aangesloten op de systeemaansluiting

Radio

CD- of MP3/WMA-speler CD- of MP3/WMA-speler

AUX1

AUX2

Bronnen aangesloten op de uitbreidingsmodule (CY-EM100N, optie)

Geluidsbron aangesloten op de AUXingangsaansluiting van de uitbreidingsmodule

AUX1

Bron aangesloten op de Systeemaansluiting

(bijv. CD-wisselaar)

Overschakelen naar aangesloten apparaat

USB-aansluiting (

Gebruiksaanwijzing)

Poort 1 (bijv. iPod 1)

Poort 2 (bijv. iPod 2)

Poort 3 (bijv. CD-wisselaar)

Poort 4 (bijv. Bluetooth-handsfreeset)

• Dit onderdeel kan niet worden gekozen door op

[SOURCE]

te drukken, maar wordt ingeschakeld door een binnenkomend gesprek.

Opmerkingen:

• Bronnen veranderen in de volgorde van het poortnummer van iedere aangesloten bron.

• Poorten waarop geen apparaat is aangesloten worden overgeslagen.

USB-aansluiting (

Gebruiksaanwijzing)

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

67

Algemeen

[CQ-C3355N]

De bron verandert als volgt iedere keer wanneer op

[SOURCE]

wordt gedrukt.

68

Wanneer een uitbreidingsmodule is aangesloten op de systeemaansluiting

Wanneer een optioneel apparaat is aangesloten op de systeemaansluiting

Radio

Radio

CD- of MP3/WMA-speler

CD- of MP3/WMA-speler

AUX1

AUX2

Bronnen aangesloten op de uitbreidingsmodule (CY-EM100N, optie)

Geluidsbron aangesloten op de AUXingangsaansluiting van de uitbreidingsmodule

AUX1

Bron aangesloten op de Systeemaansluiting

(bijv. CD-wisselaar)

Overschakelen naar aangesloten apparaat

USB-aansluiting (

Gebruiksaanwijzing)

Poort 1 (bijv. iPod 1)

Poort 2 (bijv. iPod 2)

Poort 3 (bijv. CD-wisselaar)

Poort 4 (bijv. Bluetooth-handsfreeset)

• Dit onderdeel kan niet worden gekozen door op

[SOURCE]

, te drukken, maar wordt ingeschakeld door een binnenkomend gesprek.

Opmerkingen:

• Bronnen veranderen in de volgorde van het poortnummer van iedere aangesloten bron.

• Poorten waarop geen apparaat is aangesloten worden overgeslagen.

USB-aansluiting (

Gebruiksaanwijzing)

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

[CQ-C3305N]

De bron verandert als volgt iedere keer wanneer op

[SOURCE]

wordt gedrukt.

Wanneer een uitbreidingsmodule is aangesloten op de systeemaansluiting

Wanneer een optioneel apparaat is aangesloten op de systeemaansluiting

Radio

Radio

CD- of MP3/WMA-speler

CD- of MP3/WMA-speler

AUX1

AUX2

Bronnen aangesloten op de uitbreidingsmodule

(CY-EM100N, optie)

Geluidsbron aangesloten op de AUXingangsaansluiting van de uitbreidingsmodule

AUX1

Bron aangesloten op de Systeemaansluiting

(bijv. CD-wisselaar)

Overschakelen naar aangesloten apparaat

Poort 1 (bijv. iPod 1)

Poort 2 (bijv. iPod 2)

Poort 3 (bijv. CD-wisselaar)

Poort 4 (bijv. Bluetooth-handsfreeset)

• Dit onderdeel kan niet worden gekozen door op

[SOURCE]

, te drukken, maar wordt ingeschakeld door een binnenkomend gesprek.

Opmerkingen:

• Bronnen veranderen in de volgorde van het poortnummer van iedere aangesloten bron.

• Poorten waarop geen apparaat is aangesloten worden overgeslagen.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

69

CD-wisselaar

\CQ-C5355N]

Een aangesloten optionele CD-wisselaar kan door dit toestel worden bediend.

1

Plaats een magazijn (CD's).

Wanneer reeds een magazijn is geplaatst, drukt u op

[SOURCE]

om de CD-wisselaarfunctie te kiezen.

Het toestel herkent het magazijn en start automatisch de weergave.

2

Kies het gewenste gedeelte.

CD-keuze

[

] (DISC)

: Volgende CD

[

] (DISC)

: Vorige CD

Trackkeuze

[

] (TRACK)

: Volgende track

[

] (TRACK)

: Vorige track (tweemaal drukken)

Opmerking:

Ingedrukt houden om snel vooruit/ achteruit te gaan.

70

Indicators van de weergavefuncties

Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Willekeurige weergave

Herhaalde weergave

Willekeurige-CD-weergave, Herhaalde-CDweergave, Intro-CD-weergave

Licht op wanneer de CD-wisselaar is aangesloten.

Track Tijd

CD-nummer

Druk op

[DISP]

.

Track/tijd/CD-nummer

(standaardinstelling)

Kloktijd

Display uit

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Opmerkingen:

• Tijdens de weergave van CD-R's kunnen zich problemen voordoen. Raadpleeg het hoofdstuk “Opmerkingen over

CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”.

(

Gebruiksaanwijzing)

• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor de volgende functies via de CD-wisselaar.

• Weergave van CD-RW. (behalve wanneer de

CX-DP880N is aangesloten)

• Weergave van MP3/WMA.

• Tonen van CD-tekst.

• Pauzeren werkt niet in de CD-wisselaarfunctie.

Willekeurige weergave

Alle beschikbare tracks worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Willekeurige-CD-weergave

Alle beschikbare tracks op de huidige CD worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Houd

[4] (RANDOM)

gedurende

2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Intro-weergave

De eerste 10 seconden van iedere track worden op volgorde weergegeven.

Druk op

[5] (SCAN)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Intro-CD-weergave

Vanaf de volgende CD worden alleen de eerste 10 seconden van de eerste track op iedere CD op volgorde weergegeven.

Houd

[5] (SCAN)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Herhaalde weergave

De huidige track wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Herhaalde-CD-weergave

De huidige CD wordt herhaald.

Houd

[6] (REPEAT)

gedurende

2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Rechtstreekse toegang

Een CD kan rechtstreeks worden gekozen.

Voorbeeld

: CD-nummer 5

1

2

Druk

Druk .

(NUMMER)

.

3

Druk .

Opmerkingen:

• Om het rechtstreeks kiezen te annuleren, drukt u op

[DISP]

.

• Willekeurige weergave, Willekeurige-CD-weergave,

Intro-weergave, Intro-CD-weergave, Herhaalde weergave en Herhaald-CD-weergave worden geannuleerd nadat op

[#]

is gedrukt.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

71

CD-wisselaar

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

Een aangesloten optionele CD-wisselaar kan door dit toestel worden bediend.

1

Plaats een magazijn (CD's).

Wanneer reeds een magazijn is geplaatst, drukt u op

[SOURCE]

om de CD-wisselaarfunctie te kiezen.

Het toestel herkent het magazijn en start automatisch de weergave.

2

Kies het gewenste gedeelte.

CD-keuze

[

] (DISC)

: Volgende CD

[

] (DISC)

: Vorige CD

Trackkeuze

[

] (TRACK)

: Volgende track

[

] (TRACK)

: Vorige track (tweemaal drukken)

Opmerking:

Ingedrukt houden om snel vooruit/ achteruit te gaan.

Indicators van de weergavefuncties

Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Willekeurige weergave

Herhaalde weergave

Willekeurige-CD-weergave,

Herhaalde-CD-weergave,

Intro-CD-weergave

Track Tijd CD-nummer

Licht op wanneer de CD-wisselaar is aangesloten.

Druk op

[DISP]

.

Track/tijd/CD-nummer

(standaardinstelling)

Kloktijd

Display uit

72

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Opmerkingen:

• Tijdens de weergave van CD-R's kunnen zich problemen voordoen. Raadpleeg het hoofdstuk “Opmerkingen over

CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”.

(

Gebruiksaanwijzing)

• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor de volgende functies via de CD-wisselaar.

• Weergave van CD-RW. (behalve wanneer de

CX-DP880N is aangesloten)

• Weergave van MP3/WMA.

• Tonen van CD-tekst.

• Pauzeren werkt niet in de CD-wisselaarfunctie.

Willekeurige weergave

Alle beschikbare tracks worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Willekeurige-CD-weergave

Alle beschikbare tracks op de huidige CD worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Houd

[4] (RANDOM)

gedurende

2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Intro-weergave

De eerste 10 seconden van iedere track worden op volgorde weergegeven.

Druk op

[5] (SCAN)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Intro-CD-weergave

Vanaf de volgende CD worden alleen de eerste 10 seconden van de eerste track op iedere CD op volgorde weergegeven.

Houd

[5] (SCAN)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Herhaalde weergave

De huidige track wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Herhaalde-CD-weergave

De huidige CD wordt herhaald.

Houd

[6] (REPEAT)

gedurende

2 seconden of langer ingedrukt. licht op.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

73

74

iPod-bediening

\CQ-C5355N]

Door de optionele rechtstreekse kabel voor iPod (CA-DC300N) aan te sluiten, kunnen gebruikers hun iPod bedienen, inclusief het kiezen van bestanden en veranderen van de bestandsvolgorde met de toetsen van dit toestel.

1

Sluit de iPod aan.

2

Druk op

[SOURCE]

om de iPod-functie te kiezen. De weergave begint.

Opmerking:

Als de weergave niet begint, drukt u op

[BAND] (



)

.

3

Kies het gewenste gedeelte.

Bestandskeuze

[

]

: Volgende bestand

[

]

: Begin van het huidige bestand

Druk tweemaal om naar het vorige bestand te gaan.

Opmerkingen:

• Ingedrukt houden om snel vooruit/achteruit te gaan.

• Als bij het snel vooruit gaan het einde van een bestand wordt bereikt, of bij het snel achteruit gaan het begin van een bestand wordt bereikt, begint de normale weergave, zelfs als de snelvooruit/achteruit-knop ingedrukt wordt gehouden.

Pauze

Druk op

[BAND] (



)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

1

Druk op

[

] (LIST)

om de functie voor de weergavefunctiekeuze op te roepen.

2

Draai

[VOL]

linksom of rechtsom om de instelling te veranderen.

de afspeellijst

(standaardinstelling)

ARTIST: Weergave op artiest

ALBUM: Weergave op album

3

Druk op

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Kiezen) om uw keuze vast te leggen.

4

Draai

[VOL]

linksom of rechtsom om een fragment te kiezen dat moet worden weergegeven.

5

Druk op

[VOL]

(

PUSH SEL:

Kiezen) om uw keuze vast te leggen.

Opmerking:

Om de weergavefunctie te kiezen in stap 2, drukt u op

[

] (LIST)

.

Opmerkingen:

• Om de normale functie in te stellen, drukt u op

[DISP]

.

• Bestanden zonder een albumnaam of een artiestennaam kunnen niet worden weergegeven in de weergavefunctie waarbij de albumnaam, respectievelijk de artiestennaam op het display wordt getoond.

Indicators van de weergavefuncties

Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Herhaalde weergave

Willekeurige weergave (nummers)

Knippert wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Willekeurige weergave (albums)

Bestandsindicator

(Huidige bestand/Alle bestanden)

Een getal tot 999 kan worden afgebeeld.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),

Licht op wanneer de uitbreidingsmodule (CY-EM100N) is aangesloten.

Licht op wanneer de rechtstreekse kabel voor iPod (CA-DC300N) is aangesloten

Opmerkingen:

• Alleen een iPod uitgerust met een dockaansluiting kan worden aangesloten. Meer informatie over iPods die kunnen worden bediend,wordt hieronder gegeven.

iPods die kunnen worden bediend, softwareversie

• 3e generatie iPod/versie 2.3

• 4e generatie iPod/versie 3.1.1

• 5e generatie iPod/versie 1.2 (videoweergave wordt niet ondersteund.)

• iPod Foto/versie 1.2.1

• iPod Mini/versie 1.4.1

• iPod Nano/versie 1.2

* De werkingscontrole is uitgevoerd met software die beschikbaar was eind september 2006. Wij kunnen een juiste werking met onze toekomstige producten of verbeterde software niet garanderen.

• Zorg ervoor dat de iPod wordt losgekoppeld nadat de motor is uitgezet (het contact in de stand OFF is gezet). Het is mogelijk dat de iPod niet kan worden uitgeschakeld wanneer deze nog is aangesloten, waardoor de batterij kan leeg raken.

• Sluit geen iPod-accessoires aan, zoals een afstandsbediening of hoofdtelefoon voor de iPod, terwijl de iPod is aangesloten op dit toestel. Het is mogelijk dat dit toestel dan niet juist werkt.

• Sluit dit toestel pas aan nadat u het volumeniveau van de iPod hebt verlaagd.

• “NO IPOD” (geen iPod) verschijnt totdat de iPod wordt herkend nadat de iPod is aangesloten, het hoofdtoestel is ingeschakeld of een bron wordt gekozen op het hoofdtoestel.

Dit geeft aan dat er niets mis is met het hoofdtoestel.

• Wij kunnen de juiste werking van alle bedieningen op de apparaten die kunnen worden aangesloten niet garanderen.

Huidig bestand/alle bestanden/iPod-nummers

(standaardinstelling)

Druk op

[DISP]

.

Tijd/iPod-nummer

(Gegevens lezen)

Albumnaam/titelnaam

(Gegevens lezen)

Artiestennaam/ titelnaam

Kloktijd

Opmerkingen:

• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst wordt getoond, drukt u op

[3] (SCROLL)

. Als er minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens niet over het display.

• “NO TEXT” (geen tekst) wordt getoond als er geen tekstinformatie is.

• Het is mogelijk dat de titel niet juist wordt getoond als deze langer is dan 250 alfanumerieke tekens.

Display uit

Herhaalde weergave

Het huidige bestand wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Opmerking:

De Alles-herhalen-weergavefunctie van de iPod is altijd ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld vanaf dit apparaat.

Willekeurige weergave

De willekeurige-weergavefunctie van de iPod komt overeen met de RANDOM-functie van dit toestel.

Nummers

Alle beschikbare bestanden worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Albums

Alle albums die kunnen worden weergegeven, worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Houd

[4] (RANDOM)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. knippert.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

75

76

iPod-bediening

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

Door de optionele rechtstreekse kabel voor iPod (CA-DC300N) aan te sluiten, kunnen gebruikers hun iPod bedienen, inclusief het kiezen van bestanden en veranderen van de bestandsvolgorde met de toetsen van dit toestel.

1

Sluit de iPod aan.

2

Druk op

[SOURCE]

om de iPod-functie te kiezen. De weergave begint.

Opmerking:

Als de weergave niet begint, drukt u op

[BAND] (



)

.

3

Kies het gewenste gedeelte.

Pauze

Druk op

[BAND] (



)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Bestandskeuze

[

]

: Volgend bestand

[

]

: Begin van het huidige bestand

Druk tweemaal om naar het vorige bestand te gaan.

Opmerkingen:

• Ingedrukt houden om snel vooruit/achteruit te gaan.

• Als bij het snel vooruit gaan het einde van een bestand wordt bereikt, of bij het snel achteruit gaan het begin van een bestand wordt bereikt, begint de normale weergave, zelfs als de snelvooruit/achteruit-knop ingedrukt wordt gehouden.

1

Druk op

[

] (LIST)

om de functie voor de weergavefunctiekeuze op te roepen.

2

Draai

[VOL]

linksom of rechtsom om de instelling te veranderen.

3

de afspeellijst

(standaardinstelling)

ARTIST: Weergave op artiest

ALBUM: Weergave op album

Druk op

[VOL]

vast te leggen.

(

PUSH

SEL:

Kiezen) om uw keuze

4

Draai

[VOL]

linksom of rechtsom om een fragment te kiezen dat moet worden weergegeven.

5

Druk op

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Kiezen) om uw keuze vast te leggen.

Opmerking:

Om de weergavefunctie te kiezen in stap 2, drukt u op

[

] (LIST)

.

Opmerkingen:

• Om de normale functie in te stellen, drukt u op

[DISP]

.

• Bestanden zonder een albumnaam of een artiestennaam kunnen niet worden weergegeven in de weergavefunctie waarbij de albumnaam, respectievelijk de artiestennaam op het display wordt getoond.

Indicators van de weergavefuncties

Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Herhaalde weergave

Willekeurige weergave

(nummers)

Knippert wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.

Willekeurige weergave (albums)

Licht op wanneer de rechtstreekse kabel voor iPod

(CA-DC300N) is aangesloten

Bestandsindicator (Huidige bestand/Alle bestanden)

Een getal tot 999 kan worden afgebeeld.

iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),

Licht op wanneer de uitbreidingsmodule (CY-EM100N) is aangesloten.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Opmerkingen:

• Alleen een iPod uitgerust met een dockaansluiting kan worden aangesloten. Meer informatie over iPods die kunnen worden bediend, wordt hieronder gegeven.

iPods die kunnen worden bediend, softwareversie

• 3e generatie iPod/versie 2.3

• 4e generatie iPod/versie 3.1.1

• 5e generatie iPod/versie 1.2 (videoweergave wordt niet ondersteund.)

• iPod Foto/versie 1.2.1

• iPod Mini/versie 1.4.1

• iPod Nano/versie 1.2

* De werkingscontrole is uitgevoerd met software die beschikbaar was eind september 2006. Wij kunnen een juiste werking met onze toekomstige producten of verbeterde software niet garanderen.

• Zorg ervoor dat de iPod wordt losgekoppeld nadat de motor is uitgezet (het contact in de stand OFF is gezet). Het is mogelijk dat de iPod niet kan worden uitgeschakeld wanneer deze nog is aangesloten, waardoor de batterij kan leeg raken.

• Sluit geen iPod-accessoires aan, zoals een afstandsbediening of hoofdtelefoon voor de iPod, terwijl de iPod is aangesloten op dit toestel. Het is mogelijk dat dit toestel dan niet juist werkt.

• Sluit dit toestel pas aan nadat u het volumeniveau van de iPod hebt verlaagd.

• “NO IPOD” (geen iPod) verschijnt totdat de iPod wordt herkend nadat de iPod is aangesloten, het hoofdtoestel is ingeschakeld of een bron wordt gekozen op het hoofdtoestel.

Dit geeft aan dat er niets mis is met het hoofdtoestel.

• Wij kunnen de juiste werking van alle bedieningen op de apparaten die kunnen worden aangesloten niet garanderen.

Huidig bestand/alle bestanden/iPod-nummers

(standaardinstelling)

Druk op

[DISP]

.

Tijd/iPod-nummer

(Gegevens lezen)

Titelnaam

(Gegevens lezen)

Albumnaam

(Gegevens lezen)

Artiestennaam

Opmerkingen:

• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst wordt getoond, drukt u op

[3] (SCROLL)

. Als er minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens niet over het display.

• “NO TEXT” (geen tekst) wordt getoond als er geen tekstinformatie is.

• Het is mogelijk dat de titel niet juist wordt getoond als deze langer is dan 250 alfanumerieke tekens.

Kloktijd/iPod-nummer

Display uit

Herhaalde weergave

Het huidige bestand wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Opmerking:

De Alles-herhalen-weergavefunctie van de iPod is altijd ingeschakeld en kan niet worden uitgeschakeld vanaf dit apparaat.

Willekeurige weergave

De willekeurige-weergavefunctie van de iPod komt overeen met de RANDOM-functie van dit toestel.

Nummers

Alle beschikbare bestanden worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

. licht op.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Albums

Alle albums die kunnen worden weergegeven, worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Houd

[4] (RANDOM)

gedurende 2 seconden of langer ingedrukt. knippert.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

77

78

Handsfree telefoonsysteem

Zorg ervoor dat u vóór gebruik de "Veiligheidsinformatie" in de gebruiksaanwijzing van het handsfree telefoonsysteem hebt gelezen.

Handsfree telefoonsysteem aansluiten

Sluit het handsfree telefoonsysteem (CY-BT100N) aan en voer het paren uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het handsfree telefoonsysteem voor meer informatie.

Opmerking:

Dit toestel is ontworpen om

alleen telefoongesprekken te ontvangen

. U kunt er geen gesprekken mee plaatsen.

Apparaat schakelen

Statusindicator (blauwe LED)

Licht op: Gesprek in de wacht/in uitvoering

Licht niet op: Geen verbinding gemaakt

Knippert snel: Ontvangt een gesprek

Knippert langzaam: Bezig met paren/ wordt opnieuw verbonden

[Hang-on] (Opnemen)/ blauwe LED

[Hang-up] (Ophangen)/rode LED

1

Druk op

[Hang-on] (Opnemen)

op het handsfree telefoonsysteem en neem de telefoon op.

De telefoonstatus is 'binnenkomend gesprek'.

2

Stel zonodig het volumeniveau in.

3

Druk op

[Hang-up] (Ophangen)

op het handsfree telefoonsysteem en beëindig het gesprek.

Opmerkingen:

• “CONNECT” (verbonden) wordt getoond als geen informatie van de opbellende partij kan worden verkregen.

• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een telefoonnummer wordt getoond, drukt u op

[3]

(SCROLL)

. Als er minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens niet over het display.

Bluetooth-handsfreeset-functie

Deze functie kan niet worden gekozen door op

[SOURCE]

te drukken, maar wordt ingeschakeld door een binnenkomend gesprek. (Om de telefoon op te nemen, drukt u op

[Hang-on] (Opnemen)

op de

Bluetooth-handsfreeset.)

 “HANDS-FREE” loopt over het display wanneer een gesprek binnenkomt.

 Het telefoonnummer van de opbellende partij wordt getoond.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Opmerkingen:

• Hier wordt alleen een overzicht gegeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het handsfree telefoonsysteem voor meer informatie.

• Wij kunnen de juiste werking van alle bedieningen op de apparaten die kunnen worden aangesloten niet garanderen.

Beltoonvolume instellen

Draai

[VOL]

linksom of rechtsom om het beltoonvolume van een binnenkomend gesprek in te stellen.

 : Verhogen

 : Verlagen

Opmerkingen:

• Het volumeniveau dat u hier instelt, is gekoppeld aan het spraakvolumeniveau.

• Afhankelijk van het model mobiele telefoon, komt de beltoon uit het hoofdtoestel van de telefoon, maar kan onhoorbaar zijn. In dat geval kan het volumeniveau niet worden ingesteld tijdens een binnenkomend telefoongesprek.

Een gesprek weigeren

Door op

[Hang-up] (Ophangen)

te drukken kunnen gebruikers een binnenkomend gesprek weigeren.

Bluetooth loskoppelen/opnieuw verbinden

Door op

[Hang-up] (Ophangen)

te drukken kunnen gebruikers tijdelijk loskoppelen wanneer de telefoon in de wachtstand staat.

Door op

[Hang-on] (Opnemen)

te drukken, kunnen gebruikers het Bluetooth-apparaat opnieuw verbinden wanneer deze tijdelijk is losgekoppeld.

1

Druk op

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Kiezen

)

om het menu te openen.

2

Druk op

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Kiezen

)

om een functie te kiezen die u wilt instellen.

3

Draai

[VOL]

linksom of rechtsom om de instelling te veranderen.

Volumeregeling

(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)

\CQ-C5355N]

 : Verhogen

 : Verlagen

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

 : Verhogen

 : Verlagen

Luidsprekerkeuze

(Instelbereik: LEFT, BOTH, RIGHT, standaardinstelling:

BOTH)

SP LEFT: Geluid uit de linkerluidspreker

SP BOTH: Geluid uit beide luidsprekers

(standaardinstelling)

SP RIGHT: Geluid uit de rechterluidspreker

Opmerkingen:

• Het volume kan ook rechtstreeks worden ingesteld met behulp van

[VOL]

op het hoofdtoestel.

(

Gebruiksaanwijzing)

• Om de normale functie in te stellen, drukt u op

[DISP]

.

• Als gedurende 5 seconden of langer geen bediening plaatsvindt bij het instellen van de audio (2 seconden bij het instellen van het volume), keert het display terug naar de normale functie.

79

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

80

Verhelpen van storingen

\CQ-C5355N]

Als het apparaat niet juist werkt

Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen.

Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.

Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.

U mag de maatregelen die niet

schuin gedrukt

staan als

“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.

Display

(Na 5 seconden)

Waarschuwing

• Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.

• Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De CD is vuil of zit ondersteboven.

Controleer de CD.

De CD is gekrast.

Werp het magazijn uit.

• Controleer de CD.

• Plaats de CD nogmaals.

De volgende CD automatisch

Om de een of andere reden gebeurt er niets.

Werp het magazijn uit. Als de fout aanhoudt, drukt u op de terugstelknop op de CD-wisselaar. Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat functioneren, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde

Panasonic-servicecentrum en vraagt u om reparatie.

Er zit geen CD in de CD-wisselaar (het magazijn).

Plaats CD's in de CD-wisselaar (het magazijn).

De CD-wisselaar is losgeraakt van het toestel in de CD-wisselaarfunctie.

Controleer de bedrading.

Opmerking:

De mededelingen in de kolommen “Display” en “Mogelijke oorzaak/oplossing” van de tabel kunnen verschillen afhankelijk van de CD-wisselaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar voor meer informatie.

Display

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De iPod-kabel is losgekoppeld in de iPod-functie.

Sluit de iPod-kabel weer aan.

Er staat geen muziek op uw iPod die weergegeven kan worden.

Download muziek naar uw iPod die weergegeven kan worden.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

Als het apparaat niet juist werkt

Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen.

Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.

Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.

U mag de maatregelen die niet

schuin gedrukt

staan als

“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.

Display

(Na 5 seconden)

Waarschuwing

• Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.

• Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De CD is vuil of zit ondersteboven.

Controleer de CD.

De CD is gekrast.

Werp het magazijn uit.

• Controleer de CD.

• Plaats de CD nogmaals.

De volgende CD automatisch

Om de een of andere reden gebeurt er niets.

Werp het magazijn uit. Als de fout aanhoudt, drukt u op de terugstelknop op de CD-wisselaar. Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat functioneren, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde

Panasonic-servicecentrum en vraagt u om reparatie.

Er zit geen CD in de CD-wisselaar (het magazijn).

Plaats CD's in de CD-wisselaar (het magazijn).

De CD-wisselaar is losgeraakt van het toestel in de CD-wisselaarfunctie.

Controleer de bedrading.

Opmerking:

De mededelingen in de kolommen “Display” en “Mogelijke oorzaak/oplossing” van de tabel kunnen verschillen afhankelijk van de CD-wisselaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar voor meer informatie.

Display

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

De iPod-kabel is losgekoppeld in de iPod-functie.

Sluit de iPod-kabel weer aan.

Er staat geen muziek op uw iPod die weergegeven kan worden.

Download muziek naar uw iPod die weergegeven kan worden.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

81

Memorandum Memorandum

242

CQ-C5355N/C3355N/C3305N CQ-C5355N/C3355N/C3305N

243

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

YEFM262785A FT1106-1116 Printed in China

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement