Panasonic CQC3305N Operating instructions

Panasonic CQC3305N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
Model:
CQ-C3305N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati utasítások
• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie
sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding
voor later gebruik.
• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
• Mielött használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassan el ezeket az előírásokat és a későbbiekben
felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.
Sikkerhedsinformation
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette
apparat anvendes.
Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på displayet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke. Stop altid bilen på et sikkert
sted, og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller
betjener systemet.
Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på
apparatet.
Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes
du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd)
eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni,
er udsat for vand, eller der udvikles røg eller lugt), skal
du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din
forhandler.
Fjernbetjeningen må ikke ligge løst i bilen.
Hvis fjernbetjeningen ligger løst, kan den falde på gulvet
under kørslen, komme i klemme under bremsepedalen og
forårsage en trafikulykke.
Overlad altid udskiftning af sikringer til en
kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eliminere årsagen og
få sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
226
CQ-C3305N
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
Formålet med dette piktogram er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis
Forsigtig anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre
personskade eller materiel skade.
Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i biler.
Anvend ikke apparatet i længere tid, når motoren er
standset.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter
ved installationen
Tag ledningen ud af den negative (–)
batteriterminal inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–)
batteriterminal tilsluttet kan medføre elektrisk stød og
personskade på grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk
sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af
batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET
MEDFØRE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE
SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØDSFALD TIL FØLGE.
Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til
installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter
(benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag osv.) til
tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
Installation af produktet på airbag-dækslet eller
på andre steder, hvor det kommer i vejen for
airbag'en, er forbudt.
Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre apparater, før produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det
begrænser dit udsyn.
Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Forsigtig
Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
Anvendelse af audiosystemet i længere tid med motoren
standset vil aflade batteriet.
Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stærk
varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt, og
kan føre til røgudvikling, brand og anden skade på apparatet.
Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan det føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig
påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i
regnvejr.
Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før
AUX-forbindelsen tilsluttes.
Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som
kan beskadige højttalerne og din hørelse. Hvis højttalerne
eller hovedtelefonerne på et eksternt apparat tilsluttes uden
noget dæmpningsled, kan lyden blive forvrænget, eller det
tilsluttede eksterne apparat kan blive beskadiget.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver særlig uddannelse og
erfaring. Du opnår den største sikkerhed, hvis forhandleren
installerer apparatet. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som skyldes, at du selv har installeret apparatet.
Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet ikke følges, kan det medføre en ulykke eller brand.
Pas på ikke at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises
forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder, og anbring ikke tunge genstande
oven på dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger hen
over skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved, at de
omvikles med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.
Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj
ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end
de medfølgende eller rigtige dele kan medføre, at apparatets
indre lider skade. Fejlagtig installation kan medføre en ulykke,
fejlfunktion eller brand.
Undlad at blokere ventilationsåbningerne eller
apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade til følge.
Installer ikke produktet på et sted, hvor det vil
blive udsat for stærke vibrationer, eller hvor det er
ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med
forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større
end 30˚.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres. Henvend dig gerne til din forhandler for at få
yderligere oplysninger.
Dansk
Formålet med dette piktogram er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Advarsel Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det
medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
 I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og
til at advare mod potentiel fare, som kan følge af fejlagtige
tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne
forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår
piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Sikkerhedsinformation
 Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre
komponenter i bilstereosystemet grundigt, inden systemet tages
i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af
instruktionerne i denne brugsvejledning.
Brug handsker af sikkerhedshensyn. Sørg for, at
tilslutningen er fuldført inden installationen.
For at forhindre beskadigelse af apparatet må man
ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen
er fuldført.
Tilslut ikke mere end én højttaler til den samme
højttalerledning (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette
fortsat anvendes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller
en trafikulykke.
Ved installation i en bil med airbag skal
du kontrollere bilfabrikantens advarsler og
forsigtighedsregler inden installationen.
Sørg for, at netledningerne ikke generer kørslen
eller ind- og udstigning af bilen.
Isoler alle synlige ledninger for at forhindre
kortslutning.
CQ-C3305N
227
Inden du læser denne brugsvejledning
Sikkerhedsinformation
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND I STRÅLEN.
Instruktionsvejledningen består af 2 bøger. Den ene er “Brugsvejledning”, der beskriver brugen af hovedapparatet. Den anden er
“Systemopgraderingsvejledning”, der beskriver valgfrit udstyr som f.eks. CD-skifteren.
Forsigtig
Advarselsetiket
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Dansk
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
Skil ikke dette apparat ad, og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
Brugsvejledning
(YEFM285930)
Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som
betjener sig af en laser-pickup til at hente information
fra overfladen af en CD. Laseren er omhyggeligt
afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af
kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at
ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du
udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.
Systemopgraderingsvejledning
(YEFM262785)
Installationsanvisninger
(YEFM294302)
(YEFM294303)
(YEFM294304)
PAN EUROPEAN
GUARANTEE
(Garantibevis)
Netstik
(YEAJ02874)
Instruktionssæt
Antal: 1 sæt
Afspillerenhed (på
apparatets overside)
Antal: 1
Tilbehør
Laserprodukt
Dette produkt anvender en laserstråle.
Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger
eller udførelse afandre procedurer end de her
specificerede, kan resultere i farlig laserbestråling.
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte
komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre
på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har
bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
Låseannulleringsplade
Monteringsbolt
(5 mm )
(YEP0FZ5699)
Antal: 1 sæt
ISOantenneadapter
Monteringskrave
Trimplade
Aftageligt
forpladehylster
(YEFX0217263A)
(YEFC051011)
(YEFA131839A)
Antal: 1
Antal: 1
Bemærk:
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og
elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede
indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande kan du muligvis også
returnere produkterne til den lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt.
Ved korrekt bortskaffelse af produktet hjælper du med at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative effekter
på menneskers sundhed og miljøet, som kunne opstå som følge af forkert håndtering af affald. Kontakt de lokale
myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du finder det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på
området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få
yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.
228
CQ-C3305N
• Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret til vedligeholdelse og service.
• Tilbehørsdele og deres artikelnumre kan ændres uden forudgående varsel pga. forbedringer.
• Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
CQ-C3305N
Antal: 1
Sikkerhedsinformation, Inden du læser denne brugsvejledning
Etiketter og deres placering
229
Funktioner
Håndfrit telefonsystem
Tilslutning af det håndfri telefonsystem (håndfrit sæt med
Bluetooth®-teknologi: CY-BT100N) (ekstraudstyr), gør det muligt
for brugerne at tale i en håndfri mobiltelefon, hvis telefonen
understøtter Bluetooth.
Bemærk: Dette apparat er kun beregnet til at modtage opkald.
Det kan ikke ringe op.
Bluetooth®
Navnet Bluetooth og Bluetooth-logoet tilhører Bluetooth
SIG, Inc., og al brug af disse mærker af Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. sker under licens. Andre varemærker og
varenavne tilhører de respektive ejere.
Indhold
SQ (Lydkvalitet)
SQ er en funktion, der kan gengive forskellige lydtyper ved at
trykke på knappen i overensstemmelse med den type musik, du
lytter til.
AUX-indgangsterminal (AUX1)
AUX-indgangsterminalen er placeret på forpanelet.
Den mobile lydafspiller og andre enheder kan problemfrit
tilsluttes til dette apparat.
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
2
34
66
98
130
162
194
Polski
Češky
Magyar
258
290
322
Dansk
Udvidelsesmodul (hub-enhed)
Ved tilslutning af udvidelsesmodulet (hub-enhed, CY-EM100N)
kan brugerne tilslutte op til 4 af de nedenfor viste valgfri enheder.
Generelt
• Sikkerhedsinformation
• Inden du læser denne brugsvejledning
• Funktioner
• Kontrollayout
• Klargøring (ACC-indstilling osv.)
• Generelt
226
229
230
232
233
234
Hver kilde
Et stort udvalg af komponenter til systemopgradering
• Radio
• Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
• CD-afspiller
• MP3/WMA-afspiller
236
238
242
244
• Lydindstilling
• Funktionsindstilling
• Fejlfinding
• Fejldisplaymeddelelser
• Angående disks
• Vedligeholdelse/Sikring
• Tekniske specifikationer
248
250
252
255
256
256
257
Med de forskellige valgfri komponenter kan brugerne opgradere
systemet på flere måder. Opgradering af systemet giver afslappet
AV-plads i en bil. Der er yderligere oplysninger i den separate
Systemopgraderingsvejledning.
• CD-skifter
Den valgfri adapter (konverteringskabel til DVD/CD-skifter:
CA-CC30N) gør det muligt at tilslutte den valgfri Panasonic
CD-skifterenhed (CX-DP880N).
• iPod
Den valgfri adapter (direkte kabel til iPod: CA-DC300N) gør
det muligt at tilslutte den valgfri iPod-serie.
iPod er et varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc., og
som er registreret i USA og andre lande.
Efter behov
• Håndfrit telefonsystem
230
CQ-C3305N
CQ-C3305N
231
Kontrollayout
Klargøring
Bemærk: Denne instruktionsvejledning forklarer betjeningen ved hjælp af knapperne på hovedapparatet. (Anderledes betjeninger er
udeladt)
TA Trafikmeddelelser ( side 240)
AF Alternativ frekvens ( side 239)
Hovedapparat
DISP Display ( side 234)
PTY Programtype
( side 241)
OPEN ( side 242, 244)
VOL Lydstyrke
( side 235)
PUSH SEL Vælg
( side 248, 250)
Fjernbetjeningssensor
TUNE ( side 236)
TRACK (FILE) ( side 242, 244)
1 til 6 ( side 236)
3 (SCROLL) ( side 243, 245)
4 (RANDOM) ( side 243, 245)
5 (SCAN) ( side 243, 245)
6 (REPEAT) ( side 243, 245)
MUTE ( side 235)
SQ Lydkvalitet ( side 249)
bilens tændingsnøgle i stilling ACC
1 Sæt
eller i ON.
på [PWR] (Strøm).
2 Tryk
Demonstrationsskærmen kommer frem.
[VOL] (PUSH SEL: Vælg) nede
3 Hold
i 2 sekunder eller mere for at åbne
menuen.
Bemærk:
• For at returnere til den almindelige indstilling trykkes
på [DISP].
• Se i afsnittet om “Funktionsindstilling” ( side 250).
• Hvis “NO DISC” vises, kan demonstrationen ikke
annulleres.
på [VOL] (PUSH SEL: Vælg) for at
4 Tryk
vælge demonstrationsindstillingen.
Dansk
LIST ( Side 156 i Systemopgraderingsvejledning)
DISC ( Side 152 i Systemopgraderingsvejledning)
FOLDER ( side 244)
5 Drej [VOL] mod uret.
(“DEMO” vises.)
AUX1 ( side 235)
Forsigtig
• Sørg for at vælge OFF, hvis bilen ikke har
en ACC-stilling på tændingen. Hvis du
ikke gør dette, kan batteriet blive afladet.
På en bil med ACC-stilling skal du vælge ON. ( side
251) Følgende funktioner er til rådighed. (Standard: fra)
• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes
en disk.
• Uret kan vises, selvom der er slukket for strømmen.
( side 234)
: ACC findes ikke (standard)
FRA
ACC
: ACC findes
Kontrollayout, Klargøring
SOURCE ( side 235)
PWR Strøm ( side 234)
ACC-indstilling
BAND ( side 236)
Afspilning/pause
( side 242, 244)
APM Automatisk
forvalgshukommelse
( side 237)
Annullering af demonstrationen
Demonstrationsmeddelelsen vises til første gang,
apparatet bruges.
IGN
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
Bemærk:
• Fjernbetjeningen til CQ-C3305N er ekstraudstyr (CA-RC80N).
• Fjernbetjeningen fås hos din forhandler. (CA-RC80N)
Uret benytter 24-timerssystemet.
(CA-RC80N)
Strøm
Indstilling
(Kilde)
Bånd
Pause
Lydstyrke
Indstil
Valg af spor
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Indstilling af uret
Dæmp/afbryd
1 Tryk på [PWR] (Strøm).
AM (LB/MB)-indstillingen på
2 Vælg
radioen. ( side 236)
[DISP] nede i 2 sekunder eller
3 Hold
mere.
4 Indstil timetallet, og tryk på [DISP].
Bemærk:
• Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
• Hold [] eller [] nede for at ændre tallene
hurtigt.
• Når der modtages en FM Radio Data Systemudsendelse, bliver uret automatisk stillet af
urtidsfunktionen. ( side 238)
[]: Fremad
[]: Tilbage
minuttallet, og tryk på [DISP] for
5 Indstil
at bekræfte indstillingen.
[]: Fremad
[]: Tilbage
232
CQ-C3305N
CQ-C3305N
233
Generelt
I dette kapitel beskrives, hvordan du tænder og slukker for strømmen, hvordan lydstyrken indstilles osv.
Montering
1 Sluk for apparatet. ( ovenfor)
2 Tryk på [OPEN]. Forpladen åbnes.
forpladen mod
3 Skub
venstre.
forpladen med venstre hul på
1 Placer
den venstre stift på hovedapparatet.
det andet hul på den anden stift,
2 Placer
idet der trykkes let ind.
4 Træk den udad mod dig selv.
forpladen i
5 Læg
æsken.
Dansk
Indstillingsområde: 0 til 40
Standard: 18
Lydstyrke fra (ned)
Tryk på [MUTE].
Annuller
Tryk på [MUTE] igen.
Bemærk: Du kan vælge dæmpning eller afbrydelse.
( side 251)
Forsigtig
• Indstil lydstyrken tilstrækkeligt lavt, før AUXforbindelsen sluttes.
Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig
lyd, som kan beskadige højttalerne og din
hørelse.
Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes
på [SOURCE].
AUX1 (AUX1 ind) (3,5 mm  stereo)
Fra linjeudgang på eksternt lyd/audioapparat (f.eks.
Silicon-audioafspiller, HDD-afspiller osv.)
• Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller på hovedapparatet,
da dette kan medføre dårlig elektrisk kontakt.
• Hvis der kommer snavs eller andre fremmedlegemer
i kontakterne, skal de tørres af med en ren, tør klud.
• For at undgå at beskadige forpladen må du ikke
skubbe den nedad eller stille genstande på den,
mens den er åben.
(SOURCE)
Forsigtig
• Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand
eller megen fugt.
• Tag ikke forpladen af, mens du kører bilen.
• Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i
nærheden af dette, hvor temperaturen kan blive meget høj.
Bemærk: Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver
kilde. (For radio er der én lydstyrkeindstilling for AM
(LW/MW) og én lydstyrkeindstilling for alle FM-bånd)
Generelt
Aftagning
Valg af lydkilde
(Tyverisikringssystem)
Montering og afmontering af forpladen
Du kan fjerne forpladen for at
forhindre, at apparatet bliver stjålet.
(VOLUME)
Hold [PWR] (Strøm) nede i 1 sekund eller
mere.
 Op
 Ned
MUTE (ATT: Afbryd)
Indstilling af lydstyrken
Sluk
Lydstyrke midlertidigt fra
(ned)
Tryk på [PWR] (Strøm).
(PWR: Strøm)
Tænd/sluk
Tænd
Radio
System-up-stik
FM1, FM2, FM3, AM ( side 236)
Når der er tilsluttet et valgfrit apparat:
Skift til det tilsluttede apparat
Ved tilslutning af en CD-skifter
Afspiller
Ved tilslutning af iPod
For ilægning af CD ( side 242)
234
(DISP: Display)
Displayændring
ELLER
Displayet ændres på følgende måde, hver gang der
trykkes på [DISP]. (ACC ON)
Når strømmen er slået fra:
Urdisplay (standard)
Når strømmen er slået til:
For ilægning af MP3/WMA-disk ( side 244)
Når strømmen er slået til, henvises til beskrivelsen for
hver kildeindstilling.
AUX1
Apparat, der er sluttet til apparatets AUX1-terminal
Display fra
CQ-C3305N
Når et udvidelsesmodul er tilsluttet:
Apparater, der er sluttet til port 1 til 4, aktiveres i
rækkefølge, når der skiftes til AUX2 (apparat, der er
sluttet til AUX-terminalen på udvidelsesmodulet).
Bemærk: For oplysninger om apparater, der kan
tilsluttes, henvises til Systemopgraderingsvejledning
eller til instruktionsvejledningen til det pågældende
apparat.
CQ-C3305N
235
Radio
I dette kapitel forklares, hvordan du lytter til radioen.
Tryk på [DISP].
Frekvensindstilling
[] (TUNE): Højere
[] (TUNE): Lavere
Bemærk: Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at
udføre stationssøgning.
AM (LB/MB)
FM (ikke RDS)
Frekvens
Frekvens
Urtid (CT)*
PS (Programservicenavn)
Display fra
Urtid (CT)*
Dansk
Vælg en station.
(DISP: Display)
Betjeningsforløb
3
Displayændring
Tryk på [SOURCE] for at vælge
1 radioindstillingen.
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
Valg af faste stationer
Tryk på taltasten [1] til [6].
* Stil uret, hvis “NO CT” vises på skærmen. (Indstilling
af uret  side 233)
Bemærk:
• Hvis der kun skal stilles ind på stationer med gode
modtageforhold i søgeindstillingen, skal LOCAL
indstilles til ON. ( side 250)
• Hvis støjen skal reduceres, når modtagelsen af et FMstereosignal er dårlig, skal FM MONO indstilles til ON.
( side 250)
Display fra
Der kan gemmes op til 6 stationer i AM-, FM1-, FM2- og
FM3-båndet.
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
236
Frekvens
Forvalgsnummer
Lyser, når LOCAL er aktiveret.
( side 250)
Lyser, når et FM-stereosignal modtages
Lyser, når MONO er aktiveret.
( side 250)
1 Vælg et bånd.
[BAND] (APM) nede i 2 sekunder
2 Hold
eller mere.
Radio
(APM: Automatisk forvalgshukommelse)
Radioindstillingsdisplay
Bånd
Indstilling af faste stationer
Stationer med gode modtageforhold forindstilles
automatisk.
De faste stationer modtages under de bedste
modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at
stationerne er forindstillet (SCAN). Tryk på taltasten
[1] til [6] for at stoppe scanningen.
Bemærk:
• Nye stationer overskriver de gamle indprogrammerede
stationer.
• Kun RDS-stationer gemmes ved standardindstillingen
(AF ON). Hvis der skal vælges ikke-RDSstationer, skal AF indstilles til OFF. ( side 239)
Manuel indstilling af faste stationer
1 Stil ind på en station.
taltasten [1] til [6] nede i
2 Hold
2 sekunder eller mere.
CQ-C3305N
CQ-C3305N
237
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Nyttige funktioner som f.eks. AF, TA, PTY er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
Lyser, når AF er aktiveret.
Lyser, når PTY er aktiveret.
Dansk
De følgende funktioner er til rådighed, når PTYfunktionen er aktiveret. ( side 241)
• PTY for modtagestationen vises.
• Der kan søges efter programmer med PTY.
Lyser, når TA er aktiveret.
Programservicenavn
Bemærk: Der kan vælges PTY-sprog. ( side 250)
Andre RDS-funktioner
Tryk på [DISP].
CT (urtid)
Bemærk:
• AF-følsomheden kan reguleres. ( side 239)
• Det AF-område, der er til rådighed, kan reguleres.
( side 250)
TA (trafikmeddelelser)
De følgende funktioner er til
rådighed, når TA-funktionen er
aktiveret. ( side 240)
• Der søges automatisk efter
og stilles ind på en TP-station
(trafikprogram), når TAindstillingen aktiveres, hvis du
modtager en ikke-TP-station.
• Når der udføres stationssøgning eller APM, vælges der
kun TP-stationer.
• Ved indstilling til TA, når apparatet er i en anden
indstilling, skifter apparatet automatisk til
radioindstilling og sender trafikmeddelelser, når
de begynder. Når trafikmeddelelsen er færdig, vil
apparatet blive indstillet til den foregående indstilling.
(TA-standbyindstilling)
238
CQ-C3305N
PS (Programservicenavn)
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
EON (Enhanced Other Network = oplysninger
om andre stationer)
RDS-information opdateres konstant i
overensstemmelse med den aktuelle position.
Displayændring
Følgende funktioner er tilgængelige, når AF-indstilling er
aktiv ( side 239).
• Hvis modtageforholdene bliver dårlige, stilles
der automatisk ind på en station med bedre
modtageforhold.
• Når APM udføres, vil der kun blive valgt RDS-stationer.
• Når der indstilles på en fast station, vælges stationen
med de bedste modtageforhold automatisk. (BSR
– Best Stations Research)
EON-TA
PS (Programservicenavn)
(standard)
Frekvens
Urtid
Display fra
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
Modtagning af ekstraudsendelser
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de
modtages.
Alternativ frekvens-indstilling (AF)
Alternativ frekvens (AF)
Hvad er RDS?
Uret justeres automatisk.
Hold [TA] (AF) nede i 2 sekunder eller mere for at
vælge en af følgende AF-indstillinger.
AF ON:
AF, BSR (Best Station Research) og PI-søgefunktionen
er aktive.
AF OFF:
Når en RDS-stations AF-netværk ikke er påkrævet.
Lavniveau AFbetjeningsfølsomhed.
(Standard)
Højniveau AFbetjeningsfølsomhed.
Forvalgshukommelse (AF ON-indstilling)
Indstilling af faste stationer (BSR – Best
Station Research)
Med AF-selvindstilling kan du vælge en station med
gode modtageforhold fra det samme netværk, når
forindstilling er aktiveret.
Ved dårlige modtageforhold (PI-søgning)
Hvis modtagelsen bliver dårlig, når der er stillet ind
på en fast station, skal du trykke på den samme
forvalgsnummerknap. Der søges efter den samme
station med bedre modtageforhold.
Tryk på den samme forvalgsnummerknap igen for at
annullere.
Bemærk: For PI-søgning skal du først annullere TAindstillingen og derefter udføre PI-søgning.
Når en RDS-stations AFnetværk ikke er påkrævet.
CQ-C3305N
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
AF (alternativ frekvens)
PTY (programtype)
RDSindstillingsdisplay
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er
kompatible med RDS. Denne radio er udstyret med
bekvemme funktioner til brug af sådanne data.
Tilgængeligheden af RDS-service varierer fra område til
område. Vær opmærksom på, at hvis RDS-service ikke
er tilgængelig i dit område, er følgende service heller
ikke tilgængelig.
Følgende funktioner er tilgængelige, når der modtages
RDS-stationer.
239
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
TA til/fra
PTY til/fra
Hvis [DISP] (PTY) holdes nede i 2 sekunder eller mere,
aktiveres eller deaktiveres PTY-indstilling.
Programsøgning med PTY
Det er muligt at søge efter programmer med brug af
PTY, som oprindeligt er forindstillet.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen
er aktiveret.
• Der søges automatisk efter og stilles ind på en TPstation, når TA-funktionen aktiveres, hvis du modtager
en ikke-TP-station eller en TP-station med dårlig
modtagelse.
• Når der udføres søgeindstilling eller APM, vælges
der kun TP-stationer. ( side 237 for “Automatisk
forvalgshukommelse (APM)”)
• Ved TA-søgning, når apparatet er i en anden
indstilling, skifter det automatisk til radioindstilling,
og en trafikmeddelelse afspilles på radioen, når
trafikmeddelelsen begynder. Når trafikmeddelelsen er
færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående
indstilling. (TA-standbyindstilling)
Tryk på taltasten [1] til [6] for at vælge
PTY i PTY-indstilling.
PTY
Når der er stillet ind på en FM-station, som i øjeblikket
ikke afspiller trafikmeddelelser, skal du dreje [VOL] mod
uret for at indstille lydstyrken til 0. Trafikmeddelelsen
afspilles med TA-lydstyrken.
Andre RDS-funktioner
Oplysninger om andre stationer (EON
= Enhanced Other Network)
240
Når der modtages EON-data, lyser EON-indikatoren, og
TA- og AF-funktionerne udvides på følgende måde.
TA:
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
AF:
Frekvenslisten med faste RDS-stationer opdateres med
EON-data.
Med EON kan radioen udnytte RDS-oplysninger bedre.
Den opdaterer konstant AF-listen over faste stationer,
inklusive den station, der er indstillet i øjeblikket. Hvis
du f.eks. har indstillet en station, mens du er langt
hjemmefra, kan du senere modtage den samme station
på en anden frekvens, eller du kan modtage en anden
station, der spiller det samme program. EON holder
også styr på lokalt tilgængelige TP-stationer, så du
hurtigt kan modtage dem.
CQ-C3305N
Modtagning af ekstraudsendelser
Når der sendes en ekstraudsendelse, skifter apparatet
automatisk til at modtage udsendelsen (også selvom det
er i CD-indstilling, MP3-indstilling eller AUX-indstilling).
“ALARM” vises i displayet, mens ekstraudsendelsen
modtages.
(PTY: PROGRAMTYPE)
Kun trafikinformation (TA-dæmpning)
NEWS
2
SPEECH
Dansk
Programtype Indhold
1
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL,
LEISURE, DOCUMENT
3
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M, OTHER M,
JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES,
FOLK M
Der søges efter en anden station i den samme PTY, når
der trykkes på [BAND].
Bemærk:
• Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende
programtype, vises “NONE”.
• En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
• Forudindstillet indhold kan ændres.
Detaljeret PTY-valg
på [] eller [] for at vælge
1 Tryk
PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES








MUSIC 
SPORT 
SCIENCE 
EASY M 
WEATHER
RELIGION 
JAZZ

FOLK M 
NEWS

EDUCATE 
VARIED 
LIGHT M 
FINANCE 
PHONE IN 
COUNTRY 
DOCUMENT
AFFAIRS 
DRAMA 
POP M 
CLASSICS 
CHILDREN 
TRAVEL 
NATION M 
2 Tryk på [BAND].
Søgningen begynder.
Bemærk:
• Tryk på [BAND] for at stoppe søgningen.
• Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende
programtype, vises “NONE”.
Ændring af PTY-forvalg
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
Bemærk: Ekstraudsendelser afspilles med TAlydstyrken. ( ovenfor)
1 Vælg en PTY, som du vil forudindstille.
fremgangsmåden for almindelig
2 Følg
forindstilling. ( side 237)
Valg af PTY-sprog
Du kan indstille, hvilket sprog der vises i displayet.
(Engelsk eller Svensk) ( side 250)
CQ-C3305N
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
TA
(TA: TRAFIKMEDDELELSER)
Ved tryk på [TA] aktiveres og deaktiveres TA.
(Standard: Fra)
241
CD-afspiller
Disktitel
Bemærk:
• Tryk på [3] (SCROLL) for at rulle en gang til, når der
vises en titel. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller
derunder, ruller tegnene ikke.
• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger på
disken.
Sportitel
Urtid
Dansk
1 Tryk på [OPEN] for at åbne forpladen.
2 Sæt en disk i med den trykte side opad.
Spor/afspilningstid
(DISP: Display)
Hvis der allerede er sat en disk i, skal du trykke på
[SOURCE] for at vælge CD-indstillingen.
Tryk på [DISP].
Displayændring
Forsigtig
• Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
• Sæt ikke en disk i, mens indikatoren
lyser,
da der allerede er sat en disk i.
• Anvend ikke disks med uregelmæssig form. ( side 256)
• Anvend ikke disks med påklæbede mærkater eller etiketter.
• For at undgå at beskadige forpladen må du ikke trykke nedad
på den eller stille genstande på den, mens den er åben.
• Undgå at få fingeren eller hånden i klemme i forpladen.
• Sæt ikke fremmedgenstande i disksprækkerne.
• Se i afsnittet “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R,
CD-RW)” ( side 256).
• En disk, der både indeholder CD-DA-data og MP3/WMAdata, kan muligvis ikke afspilles normalt.
Display fra
Bemærk: Det kan tage et stykke tid, før
afspilningen starter.
Tilfældig afspilning
Alle de tilgængelige melodier (spor/filer) afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Mærkatside
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
Bemærk:
• Apparatet finder disken og starter afspilningen
automatisk.
• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes
en disk.
Skub disk ud
CDindstillingsdisplay
242
[] (TRACK): Næste spor
[] (TRACK): Forrige spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt fremad/
tilbage.
Pause
Tryk på [OPEN].
Tryk på [], og tag disken ud.
Luk forpladen manuelt.
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser, når hver indstilling
aktiveres.
Tilfældig afspilning
Gentaget afspilning
Valg af spor
Tryk på [].
Tryk igen for at annullere.
Spornummer
lyser.
Scan-afspilning
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/filer)
afspilles i rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen for at annullere.
Gentaget afspilning
CD-afspiller
4 Vælg det ønskede afsnit.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
3 Luk forpladen manuelt.
Tilfældig, Scan, Gentaget afspilning
Betjeningsforløb
[] (Skub ud)
Det aktuelle spor gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk igen for at annullere.
Tid
Lyser når disken er sat i.
CQ-C3305N
CQ-C3305N
243
Hvis der allerede er sat en disk i, skal du trykke på
[SOURCE] for at vælge MP3/WMA-indstillingen.
(Standard)
Tryk på [DISP].
1 Tryk på [OPEN] for at åbne forpladen.
2 Sæt en disk i med den trykte side opad.
Bemærk: Det kan tage et stykke tid, før
afspilningen starter.
Mappe/fil
Mærkatside
Filvalg
[] (TRACK): Næste fil
[] (TRACK): Forrige fil (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt fremad/
tilbage.
3 Luk forpladen manuelt.
Filnavn/titel- og
kunstnernavn*
Urtid
Display fra
Mappenummer
Filnummer
Lyser når disken er sat i.
Tilfældig afspilning
Scan-afspilning af mappe
Alle de tilgængelige filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
MP3/WMAindstillingsdisplay
(Datalæsning)
Tryk på [].
Tryk igen for at annullere.
Tryk på [OPEN].
Tryk på [], og tag disken ud.
Luk forpladen manuelt.
CQ-C3305N
Bemærk:
• Tryk på [3] (SCROLL) for at rulle en gang til, når der
vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller
derunder, ruller tegnene ikke.
• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger
på disken.
• Der vises ID3/WMA tag-oplysninger om albumnavnet
og titel-/kunstnernavnet.
Mappenavn/ Albumnavn*
Pause
Bemærk:
• Apparatet finder disken og starter afspilningen
automatisk.
• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes
en disk.
Skub disk ud
244
(Datalæsning)
(DISP: Display)
[] (FOLDER): Næste mappe
[] (FOLDER): Forrige mappe
Tilfældig, Scan, Gentaget afspilning
Betjeningsforløb
[] (Skub ud)
Displayændring
Valg af mappe
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser, når hver indstilling aktiveres.
Tilfældig afspilning
Gentaget afspilning
Tilfældig afspilning
af mappe, gentaget
afspilning af mappe,
Scan-afspilning af
mappe
Afspilningstid
4 Vælg det ønskede afsnit.
Når der vises et mappenavn:
TAG ON: Albumtitlen vises.
TAG OFF: Mappenavnet vises.
Når der vises et filnavn:
TAG ON: Titel-/kunstnernavnet vises.
TAG OFF: Filnavnet vises.
lyser.
Tilfældig afspilning af mappe
Alle filerne i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i 2 sekunder
eller mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Fra den næste mappe afspilles de første 10 sekunder af
den første fil i hver mappe i rækkefølge.
Hold [5] (SCAN) nede i 2 sekunder eller
lyser.
mere.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
MP3/WMA-afspiller
Forsigtig
• Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
lyser,
• Sæt ikke en disk i, mens indikatoren
da der allerede er sat en disk i.
• Anvend ikke disks med uregelmæssig form. ( side 256)
• Anvend ikke disks med påklæbede mærkater eller etiketter.
• For at undgå at beskadige forpladen må du ikke trykke nedad
Hold [3] (SCROLL) nede i 2 sekunder eller
mere.
Dansk
på den eller stille genstande på den, mens den er åben.
• Undgå at få fingeren eller hånden i klemme i forpladen.
• Sæt ikke fremmedgenstande i disksprækkerne.
• Se i afsnittet “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R,
CD-RW)” ( side 256).
• En disk, der både indeholder CD-DA-data og MP3/WMAdata, kan muligvis ikke afspilles normalt.
• Se i afsnittet “Angående MP3/WMA” ( side 246).
*ID3/WMA Tagindstilling
MP3/WMA-afspiller
Gentaget afspilning
Den aktuelle fil gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk igen for at annullere.
Gentaget afspilning af mappe
De første 10 sekunder af hver fil afspilles i rækkefølge.
Den aktuelle mappe gentages.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen for at annullere.
Hold [6] (REPEAT) nede i 2 sekunder eller
mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
CQ-C3305N
245
MP3/WMA-afspiller
MP3* (MPEG-audio-layer-3) og WMA (Windows Media
Audio) er komprimeringsformater til digital lyd. Det første
er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts Group),
og det andet er udviklet af Microsoft Corporation. Med
disse komprimeringsformater kan du optage indholdet
af cirka 10 musik-CD'er på et enkelt CD-medie (Tallene
henviser til data, som indspilles på en 650 MB CD-R
eller CD-RW med en fast bithastighed på 128 kbps og en
samplingfrekvens på 44,1 kHz).
*MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi er givet i licens af
Fraunhofer IIS og Thomson.
Bemærk: MP3/WMA-kodning og skrive-software
følger ikke med dette apparat.
Ting, man bør huske på ved
oprettelse af MP3/WMA-filer
Optagelse af MP3/WMA-filer på CD-medier
Viste punkter
• CD-TEXT
Disktitel
Sportitel
• MP3/WMA
Mappenavn
Filnavn
• Det anbefales, at du minimerer risikoen for at
oprette en disk, der både indeholder CD-DA-filer og
MP3/WMA-filer.
• Hvis der er CD-DA-filer på en disk, som også
indeholder MP3- eller WMA-filer, bliver melodierne
muligvis ikke afspillet i den rigtige rækkefølge, eller
nogle melodier bliver muligvis slet ikke afspillet.
• Anvend forskellige mapper til hver type data, når der
gemmes MP3-data og WMA-data på den samme disk.
• Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer, og opret
ikke unødvendige mapper på en disk.
• Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes i overensstemmelse
med reglerne i nedenstående beskrivelse, og det skal
overholde reglerne for hvert filsystem.
• Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” skal benyttes til
hver fil, afhængigt af filformatet.
• MP3 (ID3 tag)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
• WMA (WMA tag)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
Tegn, der kan vises
• Visbar længde af filnavn/mappenavn: Inden for
32 tegn. (Fil- og mappenavne i unicode kan have halvt
så mange visbare tegn.)
• Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med
standarden for hvert filsystem. Vi henviser til
anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.
• ASCII-tegnsættet og specialtegn på hvert sprog kan
vises.
• Nogle kyrilliske tegn i Unicode kan vises.
• Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps
eller mere” og “fastsat”.
WMA
• Det anbefales at indstille bithastigheden til “64 kbps
eller mere” og “fastsat”.
• Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til
aktivering af afspilning på dette apparat.
Forsigtig
Tildel aldrig “.mp3-” eller “.wma”filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er
i MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare
frembringe støj, der beskadiger højttaleren,
men også føre til høreskader.
246
CQ-C3305N
Specialtegn
ÀÁÂÃÅàáâãå
Ää
ÒÓÔÕÖòóôõö
ÙÚÛÜùúûü
Bemærk:
• Med noget software, hvor filer i MP3/WMA-format er
kodet, vises tegninformationen muligvis ikke korrekt.
• Tegn og symboler, der ikke kan vises, ændres til en
asterisk ( ).
• Det anbefales, at længden på filnavnet er mindre end
8 (undtagen filnavnstilføjelsen).
Windows Media og Windows-logoet
er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre
lande eller områder.
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO
9660, Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD og CD Extra
understøttes ikke.
(Anbefales: “Ting, man bør huske på ved oprettelse af MP3/WMA-filer” på forrige side)
Angående MP3/WMA (fortsat)
Angående MP3/WMA
MP3
ASCII-tegnsættet
A til Z, a til z, tallene 0 til 9 samt følgende symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \
]ˆ_`{|}~
Understøttede filsystemer
Kompressionsformater
Generelt
• Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales,
hvis der ønskes lyd af høj kvalitet.
• Valg af Variable Bit Rate (VBR) anbefales ikke, fordi
afspilningstiden ikke vises korrekt, og der kan være
lydudfald.
• Kvaliteten af den afspillede lyd varierer afhængigt
af kodningsforholdene. For yderligere oplysninger
henvises til instruktionerne for din egen
kodningssoftware og skrive-software.
• Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMAfiler eller visning af oplysninger om MP3/WMA-filer,
som er optaget med bestemt skrive-software eller
bestemte CD-optagere.
• Dette apparat har ikke en funktion til afspilningsliste.
• Selvom multi-session-optagelse understøttes,
anbefales anvendelse af Disc-at-Once.
Dansk
Displayinformation
TM
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1-audio-layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2-audio-layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Version 7, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.
Rækkefølge af mappevalg/filafspilning
Maks. antal filer/mapper
•
•
•
•
Maks. antal filer: 999
Maks. antal filer i en mappe: 255
Maks. dybde af træer: 8
Maks. antal mapper: 255 (inklusiv rodmappen)
Bemærk:
• Du kan forkorte forsinkelsen mellem datalæsning og
afspilning ved at reducere antallet af filer eller mapper
eller dybden af hierarkiet.
• Apparatet tæller antallet af mapper, uanset om de
indeholder MP3/WMA-filer eller ikke.
• Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen
MP3/WMA-filer, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i
afspilningsrækkefølgen blive afspillet.
• Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på
andre MP3/WMA-afspillere, også selvom den samme
disk anvendes.
• “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
1
Rodmappe
(Rodbibliotek)
2
Valg af mappe
I rækkefølgen
1
8
4
Filvalg
I rækkefølgen
3
5
6
8
7
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 8
(Maks.)
Copyright
Ingen garanti
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution
og levering af ophavsretsligt beskyttet materiale
som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af
ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse
med vores undersøgelser fra september 2006. Den
indeholder ingen garanti for reproducerbarhed og
visbarhed af MP3/WMA.
CQ-C3305N
MP3/WMA-afspiller
Hvad er MP3/WMA?
247
Lydindstilling
Regulering af hver enkelt højttaler og en valgfri subwoofer
menuen.
på [VOL] (PUSH SEL: Vælg) for at
2 Tryk
vælge en indstilling, der skal reguleres.
Drej [VOL] med uret
3 eller
mod uret for at
justere.
Der kan vælges mellem 4 typer equalizerkurver (FLAT,
ROCK, POP og VOCAL), afhængigt af den kategori, du
lytter til.
Regulering af balance
(Indstillingsområde: L (venstre) 15 til R (højre) 15 og
Center, Standard: Center)
: Højre fremhævet
: Venstre fremhævet
SQ-skift
Hold [MUTE/SQ] (lydkvalitet) nede i 1 sekund eller
mere for at vælge lydtypen (SQ) på følgende måde:
Regulering af fader
(Indstillingsområde: R (bag) 15 til F (foran) 15 og
Center, Standard: Center)
: Forreste fremhævet
: Bageste fremhævet
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del.
(Standard)
Dansk
på [VOL] (PUSH
1 Tryk
SEL: Vælg) for at åbne
Regulering af bas
(Indstillingsområde: 12 dB til 12 dB, 2 dB-trin,
Standard: Bas 0 dB)
: Op
: Ned
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtoner og fremhæver
diskant let.
Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den almindelige
indstilling.
Bemærk: Indstilling af SQ, bas og diskant påvirker
hinanden indbyrdes. Hvis den ovenfor nævnte påvirkning
forårsager forvrængning af lyden, skal du genindstille
bas/diskant eller lydstyrke. ( side 248)
Lydindstilling
Indstilling af lydstyrken
(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)
: Op
: Ned
(POP) dyb lyd med stor spændvidde:
fremhæver bas og diskant let.
SQ (Lydkvalitet)
Bemærk:
• Rækkefølgen og indholdet af indstillingselementerne
kan variere afhængigt af tilstanden af de apparater,
der skal tilsluttes. Der er yderligere oplysninger
i Systemopgraderingsvejledning eller i
instruktionsvejledningen til de apparater, der skal
tilsluttes.
• For at vende tilbage til den almindelige indstilling
trykkes på [DISP].
• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere
end 5 sekunder i lydindstillingen (2 sekunder i
lydstyrkereguleringen), går displayet tilbage til den
almindelige indstilling.
• Lydstyrken kan også reguleres direkte ved hjælp af
[VOL] på hovedapparatet. ( side 235)
Valg af lydkvalitet baseret på genre
Lydmenudisplay
(ROCK) hurtig og tung lyd:
fremhæver bas og diskant.
Regulering af diskant
(Indstillingsområde: 12 dB til 12 dB, 2 dB-trin,
Standard: Diskant 0 dB)
: Op
: Ned
Bemærk: Indstilling af SQ, bas og diskant påvirker
hinanden indbyrdes. Hvis den ovenfor nævnte påvirkning
forårsager forvrængning af lyden, skal du genindstille
bas/diskant eller lydstyrke. ( side 249)
248
CQ-C3305N
CQ-C3305N
249
Funktionsindstilling
Drej [VOL] med uret
3 eller
mod uret for at
Funktionsmenudisplay
justere.
Bemærk:
• Rækkefølgen og indholdet af indstillingselementerne
kan variere afhængigt af tilstanden af de apparater,
der skal tilsluttes. Der er yderligere oplysninger
i Systemopgraderingsvejledning eller i
instruktionsvejledningen til de apparater, der skal
tilsluttes.
• For at vende tilbage til den almindelige indstilling
trykkes på [DISP].
• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end
5 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet gå
tilbage til den almindelige indstilling.
Modtagelse af FM-mono (FM-indstilling)
Støjen reduceres væsentligt, når der modtages svage
signaler fra en FM-radiostation.
: LOCAL ON
: LOCAL OFF (standard)
250
CQ-C3305N
Du kan dæmpe den nuværende kilde, når Panasonics
navigationssystem giver talevejvisninger, eller en
biltelefonsamtale er i gang.
(Indstillingsområde: 0 til 2, OFF)
LV0: Ingen lyd (standard)
LV1: 15 trins reduktion
LV2: 10 trins reduktion
OFF: Uændret
Valg af PTY-sprog (RDS-indstilling)
: Engelsk (standard)
: Svensk
Demonstration
Du kan konfigurere monitoren til at vise eller skjule
demonstrationsskærmen.
: Til (standard)
Bemærk: Brugerne kan annullere
demonstrationsskærmen i 20 sekunder og aktivere den
valgte funktion i demotilstand ved at betjene knapper på
enten hovedapparatet eller fjernbetjeningen.
Displaymønstre for niveaumåler (PATTERN)
Der findes kun stationer med gode modtageforhold ved
søgeindstilling.
Ekstern dæmpning
Bemærk: Når REG-indstillingen skiftes fra OFF til ON
eller omvendt, aktiveres AF-indstillingen automatisk.
: Fra
Lokal indstilling (radioindstilling)
: Lydstyrke fra (standard)
: Frekvensen ændres
også for programmer
uden for regionen.
(standard)
: MONO ON
: MONO OFF (standard)
: Lydstyrke 10 trin ned
: Frekvensen ændres
kun for programmer inden
for regionen.
Indstillinger: 4 typer, OFF
: Fra
: Mønster 1 (standard)
: Mønster 2
: Mønster 3
: Mønster 4
Forsigtig
• Sørg for at vælge OFF, hvis bilen ikke har
en ACC-stilling på tændingen. Hvis du
ikke gør dette, kan batteriet blive afladet.
Dansk
på [VOL] (PUSH SEL: Vælg) for at
2 Tryk
vælge en indstilling, der skal reguleres.
Du kan vælge dæmpning eller afbrydelse.
Du kan vælge indstillingsområdet for AF, BSR (Best
Station Research) og PI-søgning.
Når ekstern dæmpning er
aktiveret
(Eksempel: MUTE LV0)
AUX1-overspring
Hvis AUX1 ikke benyttes, springes AUX1-indstillingen
over, når der vælges kilde.
: Til (Overspring
deaktiveret.) (Standard)
: Fra (Overspring aktiveret.)
Funktionsindstilling
2 sekunder for at åbne
menuen.
Dæmp/afbryd
Region-indstilling (REG) (FM-indstilling)
Funktionsmenudisplay (fortsat)
[VOL] (PUSH
1 Hold
SEL: Vælg) nede i
ACC-valg
ACC ON:
• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes
en disk.
• Uret kan vises, selvom der er slukket for strømmen.
: Stil til ON, hvis
bilen har en ACCindstilling.
: Stil til OFF, hvis
bilen ikke har en
ACC-indstilling.
(Standard)
CQ-C3305N
251
Fejlfinding
• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som
for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der
udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse
eller elektrisk stød. Hold øjeblikkeligt op med at anvende
apparatet, og henvend dig til din forhandler.
• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være
farligt.
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Problem
Netledningen (batteri, strøm og jordforbindelse) er tilsluttet forkert.
 Kontroller ledningsføringen.
Ingen strøm til
apparatet
Nogle betjeninger kan
ikke udføres.
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Nogle betjeninger kan ikke udføres i visse tilstande, f.eks. i menutilstand.
 Læs brugsvejledningen omhyggeligt, og annuller tilstanden. Kontakt
forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.
Forkert indstilling af balance/fader.
 Reguler balance/fader igen.
Sikring springer.
 Eliminer årsagen til at sikringen springer, og udskift sikringen med en ny.
Henvend dig til forhandleren.
Ingen lyd fra
højttaler(ne)
Der er brud, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert ledningsføring i
højttalerledningerne.
 Kontroller højttalerledningerne.
Der er byttet om på
højre og venstre
højttalerkanal.
Der er byttet om på højre og venstre højttalerledning.
 Før højttalerledningerne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.
Lydfeltet er ikke tydeligt i
stereoindstilling.
Centerlyden er ikke fast.
Plus- og minusterminalerne på højre og venstre højttalerkanal er tilsluttet
omvendt.
 Før højttalerledningerne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.
Strømmen falder ud.
Sikkerhedsenheden slår fra.
 Kontakt forhandleren eller det nærmeste Panasonic-servicecenter.
Dansk
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de
herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til
det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet
bør kun repareres af en kvalificeret person. Overlad venligst
eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic
påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til
forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer
efter eget eftersyn.
Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med
kursiv skrift under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan
være farligt for brugeren at gøre dette selv.
Problem
Advarsel
Generelt (fortsat)
Hvis du mener, at der er noget galt
MUTE er slået til.
 Slå MUTE fra.
Der er et apparat, som udsender elektromagnetisk stråling, f.eks. en mobiltelefon,
i nærheden af apparatet eller dets ledninger.
 Hold apparater, der udsender elektromagnetisk stråling, f.eks.
mobiltelefoner, væk fra apparatet og dets ledninger. Kontakt forhandleren,
hvis støjen ikke kan elimineres på grund af ledningsnettet i bilen.
Dårlig jordforbindelse.
 Sørg for, at jordforbindelsesledningen har god forbindelse til en del af
karosseriet, som ikke er malet.
Der udsendes
støj i takt med
motoromdrejningerne.
252
CQ-C3305N
Dårlig modtagelse
eller støj
Generatorstøjen kommer fra bilen.
 Flyt jordforbindelsesledningen.
 Monter et støjfilter.
Antennemonteringen eller føringen af antennekablet er forkert.
 Kontroller, om antennemonteringspunktet og kabelføringen er korrekte.
Kontroller desuden, at antennens jordledning har god forbindelse til
karosseriet.
Der er ikke strøm til antenneforstærkeren (ved brug af en antennestrimmel osv.).
 Kontroller føringen af antennens netledning.
FM-stereo-udsendelser
modtages kun i mono.
MONO-indstillingen er aktiv.
 Annuller MONO-indstillingen.
Der kan kun modtages
stationer med et kraftigt
signal.
LOCAL-indstillingen er aktiv.
 Annuller LOCAL-indstillingen.
Der er mindre end
6 automatiske faste
stationer.
Der er mindre end 6 stationer, der kan modtages.
 Kør til et sted, hvor det maksimale antal stationer kan modtages, og prøv at
udføre forindstilling igen.
De faste stationer kan
ikke gemmes.
Batteriledningen har dårlig kontakt, eller der er ikke altid strøm til batteriledningen.
 Kontroller, at batteriledningen er fastgjort korrekt, og indstil stationerne
igen.
CQ-C3305N
Fejlfinding
Støj
Højttalerledningerne er ikke ført korrekt, eller der er ledningsbrud eller dårlig kontakt.
 Kontroller ledningsføringen i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.
( Installationsanvisninger)
Radio
Generelt
Der udsendes ingen
lyd.
253
En PS-kode kan ikke modtages pga. dårlige modtageforhold osv.
 En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene ændres.
Ingen afspilning, eller
disken skubbes ud
Disken har formaterede data, som ikke kan afspilles.
 Se beskrivelsen af MP3/WMA angående lyddata, som kan afspilles, bortset
fra CD-DA (dvs. musik-CD).
Det modtagede
program er anderledes
end den indstillede
PTY.
Da stationen skiftede mellem programmer, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.
 Der søges efter og stilles ind på et passende program, når der modtages en
tilsvarende PTY-kode. Vent derfor lidt.
CD-R/RW'er, der kan
afspilles på andre
apparater, kan ikke
afspilles på dette
apparat.
Det kan afhænge af en kombination af medier, optagesoftware og den anvendte
optager, om visse CD-R/RW'er kan afspilles, også selvom de pågældende CDR/RW'er kan afspilles på andre apparater, f.eks. en PC.
 Opret CD-R/RW'er med en anden kombination af medier, optagesoftware og
optager, efter at du har set i beskrivelsen af MP3/WMA.
“NONE” vises, når der
vælges PTY.
Angivne PTY-programmer kan ikke modtages. Ingen af de ønskede programmer
udsendes i dit område.
 Vælg en anden PTY, eller vent til et ønsket program starter.
Apparatet modtog en station, der udsender et klokkeslæt, som ikke passer for dig,
eller apparatet modtager en station, som ikke udsender klokkeslættet.
 Stil ind på en station, der udsender et klokkeslæt, som passer for dit
område, eller indstil urtiden manuelt.
En AF-station kan ikke
modtages, selvom AFindikatoren lyser.
Der er en svag forskel i modtageforholdene mellem den aktuelle station og AFstationer. Opdateringen af AF-listen mislykkedes.
 Vent til AF-listen er korrekt opdateret. Hvis modtageforholdene er ustabile,
skal du stille ind på en stabil station manuelt.
Lydudfald eller støj
Der er fejl eller fremmedlegemer på disken.
 Fjern fremmedlegemet, eller brug en disk uden fejl. For MP3/WMA skal du
se beskrivelsen af MP3/WMA.
Ved afspilning af Variable Bit Rate (VBR-filer) kan der forekomme lydudfald.
 Afspil ikke-VBR-filer.
Fejldisplaymeddelelser
Display
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
 Kontroller disken.
Der er ridser på disken.
 Kontroller disken.
CD
Lydudfald eller støj
Lydudfald på grund af
vibrationer
Disken er sat omvendt i.
 Sæt disken korrekt i.
Der er fejl eller fremmedlegemer på disken.
 Fjern fremmedlegemet, eller brug en disk uden fejl.
Apparater er ikke fastgjort godt nok.
 Fastgør apparatet til konsolboksen.
Apparatet er vippet mere end 30˚ i dybderetningen.
 Sørg for, at vinklen er 30˚ eller mindre.
En forhindring, f.eks. en løs etiket, forhindrer disken i at komme ud.
 Henvend dig til forhandleren.
Disken kan ikke
skubbes ud
254
CQ-C3305N
(Efter 5 sekunder)
Der er fejl eller fremmedlegemer på disken.
 Fjern fremmedlegemet, eller brug en disk uden fejl.
Apparatets mikrocontroller fungerer unormalt pga. støj eller andre forhold.
 Tag netledningen ud, og sæt den i igen. Kontakt forhandleren, hvis
apparatet stadig ikke fungerer.
CD/MP3/WMA
Ingen afspilning eller
disken skubbes ud
(Efter 5 sekunder)
Automatisk til næste fil
(Efter 5 sekunder)
Ingen funktion af en eller anden årsag.
 Tag netledningen ud, og sæt den i igen. Kontakt forhandleren, hvis
apparatet stadig ikke fungerer. ( Installationsanvisninger)
Afspilleren kan af en eller anden årsag ikke læse den fil, du forsøger at afspille.
(Filen er optaget med et ikke-understøttet filsystem, komprimeringsformat,
dataformat, filnavnstilføjelse, beskadigede data osv.)
 Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Kontroller, hvilken type data der er
indspillet på disken. Opret om nødvendigt en ny disk.
Fejlfinding, Fejldisplaymeddelelser
Urtiden (CT) er ikke
korrekt.
MP3/WMA
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
PS vises ikke, selvom
der er stillet ind på en
RDS-station.
(“NO PS” vises.)
RDS
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Problem
Problem
Dansk
Fejlfinding
En WMA-fil kan være ophavsretsligt beskyttet.
 En fil, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke afspilles.
Automatisk til næste fil
Bemærk: Se i Systemopgraderingsvejledning angående fejlmeddelelser for valgfri produkter.
CQ-C3305N
255
Tekniske specifikationer
Mærkatside
Rør ikke ved undersiden af disken.
Undlad at ridse disken.
Undlad at bøje disken.
Opbevar altid en disk i kassetten, når den ikke anvendes.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
I direkte sollys
I nærheden af varmeapparater
På steder med snavs, støv og fugt
På sæder og instrumentbrætter
Rengøring af disks
Anvend en tør, blød klud til at aftørre disken fra midten
og udefter.
Etiketter, der er udskrevet på Disks af uregelmæssig form
en printer, beskyttende film
eller plastik
<Forkert>
Disks med påklæbede
Lad være med at skrive på diskens etikette med etiketter eller tape
kuglepen eller andre skriveredskaber med hård
spids.
Disks med revner eller
ridser, eller hvor dele
mangler
• Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på diskens
overflade.
• CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige over for høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige
musik-CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade, så afspilning ikke er mulig.
• Nogle CD-R/RW'er kan ikke afspilles korrekt på grund af inkompatibilitet med skrive-software, en anden CD-optager
(CD-R/RW-drev) og diskene.
• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, der indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data.
• Sørg altid for at følge anvisningerne for håndtering af CD-R/RW-disken.
Rengøring af
apparatet
Vedligeholdelse/Sikring
Dette apparat er konstrueret således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød
klud til rutinemæssig udvendig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
CD-afspiller
•
•
•
•
<Rigtigt>
Angående CD-R/
CD-RW-disks
Generelt
•
•
•
•
Strømforsyning
Effektforbrug
Maks. udgangseffekt
Udgangseffekt
Tonejusteringsområde
Højttalerimpedans
Forforstærker-udgangsspænding
Forforstærker-udgangsimpedans
DC 12 V (11 V – 16 V), testspænding 14,4 V, negativ jord
Mindre end 2,1 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4 højttalere)
50 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrke på maksimum
22 W x 4 (DIN 45 324, ved 4 )
Bas: ±12 dB (ved 100 Hz), Diskant: ±12 dB (ved 10 kHz)
4–8
2,5 V (CD-indstilling: 1 kHz, 0 dB)
200 
Forreste AUX-input
Indgangsimpedans
Tilladt eksternt input
Stik
Mål (hovedapparat)
Vægt (hovedapparat)
10 k
2,0 V
3,5 mm  Stereo mini-pin
178 (B) x 50 (H) x 160 (D) mm
1,3 kg
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
8 gange oversampling
1-bit DAC-system
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Under den målelige grænse
75 dB
Dansk
Håndtering af disks
TEXT
FM-stereoradio
Frekvensområde
Stereoradio
Angående CD/CD-medier
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen,
skal disse være forsynet med en af de til højre viste
etiketter.
Nogle kopibeskyttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
Brugbar følsomhed
Stereofølsomhed
87,5 MHz – 108,0 MHz
6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)
35 dB (ved 1 kHz)
AM-radio (MB)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
531 kHz – 1 602 kHz
27 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
AM-radio (LB)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)
Bemærk:
• Tekniske specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel i forbedringsøjemed.
• Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan være anderledes end dit produkt.
Angående disks, Vedligeholdelse/Sikring, Tekniske specifikationer
Angående disks
Sikring
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
256
Advarsel
• Brug sikringer med den samme specifikke brudstyrke (15 A). Hvis der anvendes erstatninger eller sikringer
med højere brudstyrker, eller hvis apparatet tilsluttes direkte uden en sikring, kan det medføre brand eller
beskadigelse af apparatet. Hvis den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til
din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
CQ-C3305N
CQ-C3305N
257
Memorandum
354
CQ-C3305N
Memorandum
CQ-C3305N
355
ATEST
8 SD
2131
Tento výrobek je shodný s typem
schváleným Ministerstvem dopravy
a spojů České republiky pod číslem
2131 č.j. 1964/2004-150-SCH2.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM285930A
FT1106-1116
Printed in China
• Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna föremontering.
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
• Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (BAT) (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
• Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
• Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden installationen.
• Monteringsvinkel sida till sida : horisontellt
front till bakdel : 0 – 30°
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
• Angolo di montaggio da lato a lato : orizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30°
(per connettore non ISO)
Model:
CQ-C3305N
Spelare circa 5 mm dall’estremità del cavo per il collegamento
(per connettore non-ISO).
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
0 – 30e
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
Monteringsutrymme
Spazio di montaggio
Espacio de montaje
Monteringsafstand
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Ta tillfälligt av monteringsramen  och frontramen  som
redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall’unit principale il collarino di
montaggio  e la piastra di rifinitura  che sono gi montati al
momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje  y la placa de guarnición 
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen  og trimpladen  midlertidigt fra,
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden forsendelsen.
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión (Para conectores que no sean ISO).
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ (–)
jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.

Item
Diagram
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Q’ty
1
No.

Item


Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
1
2

Fästbult (5 mm )
Bullone di montaggio (5 mm )
Perno de montaje (5 mm )
Monteringsbolt (5 mm )
TEXT
1

1
YEFC051011
Q’ty

YEFX0217263A
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
YEAJ02874
Diagram
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade

ISO-antennadapter
Adattatore antenna ISO
Adaptador de antena ISO
ISO-antenneadapter
•
•
•
•
Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
1

 , och  består av en uppsättning. (YEP0FZ5699) , e  fanno parte di un set. (YEP0FZ5699)
 , y  forman un juego. (YEP0FZ5699)  , og  består af et sæt. (YEP0FZ5699)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YEFM294303 FT1106-0
Tryckt i Kina
Stampato in Cina
Impreso en China
Trykt i Kina
Dansk
(per connettore non-ISO)
• Monteringsvinkel side til side : vandretl
for til bag : 0 – 30°
Español
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
• Ángulo de montaje Lado a lado : horizontal
Delante a atrás : 0 – 30°
•
•
•
•
WMA MP3 CD-spelare/radiomottagare
Sintoamplificatore / lettore WMA MP3 CD
Reproductor de CD, WMA y MP3 / receptor
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver
Svenska
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones /Inden tilslutningen
Italiano
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet
Precauzione
1
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
2
Sätt i monteringsramen 
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio 
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje 
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave 
Bøj monteringstapperne.
• Indossare dei guanti per sicurezza.
• Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precaución
Forsigtig
• Använd handskar försäkerhets skull.
• Slutför de elektriska
anslutningarna före installationen.
• Póngase guantes para mayor seguridad.
• Asegúrese de haber completado todas las
conexiones eléctricas antes de realizar la
instalación.
• Brug handsker for din sikkerheds skyld.
• Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
3
Anslut strömkontakten 
Collegamento del connettore di alimentazione 
Conexión del conector de alimentación 
Tilslutning af netstik 
4
4

Fastsättning av
huvudenhet
Fissaggio dell’unità
principale
Fijación de la
unidad principal
Fastgøring af hovedapparat
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen .
Rimuovere la piastra di
rifinitura .
Extraiga la placa de
guarnición .
Fjern trimpladen .
3
Upplåsning

Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten så att
den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate per fissare
l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
 Skruva in fästbult  i huvudenheten.
 Skruvas fast i brandskottet
 Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
 Avvitare il bullone di montaggio  nell’unità principale.
 Fissaggio al parafiamma
 Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
 Enrosque el perno de montaje  en la unidad
principal.
 Fijación a la pantalla cortafuegos.
 Acople los resortes derecho e izquierdo en cada orificio.
 Skru monteringsbolt  i hovedapparatet.
 Fastgør til en brandvæg.
 Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
1



1
2

Rilascio del fermo
 Inserire la piastrina di rilascio
del fermo  finché non si
sente uno scatto.
 Tirare l’unità principale.
Försiktighet
44

4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (tillval)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (Opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (Opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (Ekstraudstyr)
3 mm
Monteringsskruv (tillval)
Vite autofilettante (Opzionale)
Tornillo de autoenrosque
(Opcional)
Galopskrue (Ekstraudstyr)
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.

När gummibuffert används (tillval)
Utilizzando la boccola di gomma (Opzionale)
Empleo del buje de goma (Opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (Ekstraudstyr)
Gummibuffert (tillval)
Boccola di gomma (Opzionale)
Buje de goma (Opcional)
Gummibøsning (Ekstraudstyr)
Fästbult 
Bakre fästskena (tillval)
Bullone di montaggio 
Moietta di supporto posteriore
Perno de montaje 
(Opzionale)
Monteringsbolt 
Correa de soporte trasera (Opcional)
Bagstøtterem (Ekstraudstyr)
Fästbult 
Bullone di montaggio 
Till enheten
Perno de montaje 
Bakre stödfäste (sitter på
All’unità
Monteringsbolt 
bilen)
A la unidad
Staffa di supporto posteriore
Til enhedenl
(in dotazione all’automobile)
Ménsula de soporte trasera
Sexkantig mutter (tillval)
Till enheten
(suministrada con el vehículo)
Dado esagonale (Opzionale) All’unità
Bagstøttekonsol (følger med
Tuerca hexagonal (Opcional) A la unidad
bilen)
Til enheden
Sekskantmøtrik (Ekstraudstyr)

Desbloqueo
 Inserte la placa de
cancelación de bloqueo 
hasta oír un sonido seco de
confirmación.
 Tire de la unidad principal.
Precauzione
Clank!
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
5
5
Montering av frontramen 
Montaggio della piastra di rifinitura 
Montaje de la placa de guarnición 
Montering af trimplade 
6
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
 ISkjut in upplåsningsplattan
 tills ett klick hörs.
 Dra huvudenheten enheten.
Quando questa unità è installata nel cruscotto,
assicurarsi che ci sia sufficiente circolazione
d’aria intorno all’unità per prevenire danni
dovuti a surriscaldamento, non bloccare
nessun foro di ventilazione sull’unità.
Frigøring af lås
 Sæt låseannulleringspladen
 ind, indtil et klik høres.
 Træk hovedenheden.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero
de instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a
la unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i instrumentbrættet,
skal du sikre sig, at der er tilstrækkelig luft
omking enheden, således at skade forårsaget
af overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
4
Dra ut enheten med
både händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
Precauzione
Per prevenire danni all’unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è
stato completato tutto il cablaggio.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber
completado todas las conexiones.
Forsigtig
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanc)/(hvid)
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden
lider skade.
System-up Connector
Connettore di potenziamento del sistema
Conector de mejora del sistema
System-op stik
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.
1
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro di
Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.
3
2
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio Panasonic
autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar usted mismo el
fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.
Antenn
Antenna
Antena
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
Antenne (röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
C1 : (orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
C3 :(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
ISO-antennadapter
(om nödvändig)
Adattatore antenna ISO
(Se necessario)
Adaptador de antena ISO
(si se requiere)
ISO-antenneadapter
(hvis nødvendig)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.
Förförstärkaruttag (bakre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)
Conector de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærker-ud stik (bag)
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics
navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione
per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación de
automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic,
bedes du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
A7 : (röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, + 12 V DC.
A5
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
ACC
BATTERY 15A
A




A8 : (svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
A4 : (gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
A5 : (blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)
B
A
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata
con attuazione ad interruttore)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell’amplificatore All’amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/
spegnimento dell’amplificatore)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica
accionada con un interruptor)
Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la
conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)
Exempel på systemuppgradering: Anslutning av CD-växlare/Esempio di potenziamento del sistema: Collegamento con il cambia CD/
Ejemplo de mejora del sistema: Conexión del cambiador de discos CD/Eksempel på opgradering af systemet: Tilslutning af CD-skifter
CX-DP880N
(tillval)
(Opzionale)
(Opcional)
(Ekstraudstyr)
Jordledning
Cavo di massa
Cable de toma de tierra
Jordledning
CQ-C3305N
System-up Connector
Connettore di
potenziamento del sistema
Conector de mejora del
sistema
System-op stik
Batteriledning
Cavo della batteria
Cable de la batería
Batteriledning
DIN-kabel
Cavo DIN
Cable DIN
DIN-ledning
CHANGER IN
Konverteringskabel för DVD/CD-växlare
Cavo di conversione per cambia DVD/CD
Cable de conversión para el cambiador de
discos DVD/CD
Konverteringskabel til DVD/CD-skifter
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
RCA-kabel
Cavo RCA
Cable RCA
RCA-ledning
B7 :
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
Bakre vänster + (grön)
Posteriore sinistro + (Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
B5 :
B8 :




- B6
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
B3 :
B4 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B1 :
B2 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
+
B7 +
B6 :
B
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
- B8
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
-
- B2
B1 +
- B4
B3 +
CA-CC30N
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
(tillval)/(Opzionale)/(Opcional)/(Ekstraudstyr)
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
• Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
• Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
• För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
• Delar märkta med () måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
L
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
( )
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte
dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
ACC
BATTERY 15A
( )
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Precauzioni (Connettore ISO)
• La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
• Verificare che la disposizione dei pin del connettore della
propria automobile sia conforme allo standard ISO.
• Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio del
cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
• Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate ()
con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
Precauciones (Conector ISO)
• La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
• Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
• Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
• Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con () utilizando cinta aislante.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12V batterier (kontinuerlig forsyning)
(
)
• Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
• Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
• For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
• Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med () med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du rette
henvendelse til din lokale bilforhandler.
)
ACC
(
R
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y
B, consulte al establecimiento de automóviles de su
localidad.
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
BATTERY 15A
Försiktighet
• Anslut inte mer än en högtalare till ett par högtalarkablar.
(utom då anslutning sker till en diskanthögtalare)
Precauzione
• Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo di cavi
per altoparlanti. (tranne che per il collegamento ad un
tweeter)
Precaución
• No conecte más de un altavoz a un juego de cables de
altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)
Forsigtig
• Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger.
(med undtagelse af tilslutning af en diskanthøjttaler)
• Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 50 W eller mer
Impedans: 4 – 8 
Användning av högtalare som inte motsvarar specifikationerna
kan orsaka brand, rökutveckling eller skada på högtalarna.
• Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
• Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 50 W o superiore
IImpedenza: 4 – 8 
L’utilizzo di altoparlanti non conformi alle specifiche può
portare a bruciare, danneggiare o far sprigionare fumo
dagli altoparlanti.
• Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
• Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 50 W o más
Impedancia: 4 – 8 
La utilización de altavoces que no cumplan con las
especificaciones indicadas puede hacer que los altavoces
se quemen, echen humo o sufran daños.
• Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
• Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
TTilladt indgang: 50 W eller mere
Impedans: 4 – 8 
Brug af højttalere, der ikke svarer til specifikationerne, kan
medføre brand, røgudvikling eller beskadigelse af højttalerne.
• Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
• Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har en
gemensam jordtrådsledning.
• Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3 cavi con un
cavo di massa in comune.
• No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables con cable de
masa común.
• Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger og med
en fælles jordledning.
System Upgrade Guidebook
System-Upgrade-Handbuch
Guide pratique de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsgids
Guidebok om systemuppgradering
Guida per il potenziamento del sistema
Guía de mejora del sistema
Systemopgraderingsvejledning
Przewodnik rozbudowy systemu
Návod k modernizaci systému
Rendszerfejlesztési kézikönyv
Инструкция по расширению системьı
Model:
CQ-C5355N/
CQ-C3355N/
CQ-C3305N
• For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after
read.
• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce
manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er
later nog eens iets in op kunt zoeken.
• Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens efter
genomläsning.
• Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere
conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
• Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så
den kan anvendes til fremtidig reference.
• Zamin zaczniesz rozbudowę systemu, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu
zostać zachowana do dalszego uźytku w przyszłości.
• Předtím, než budete systém modernizovat, si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí
potřebu.
• Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után őrizze meg ezt a
kézikönyvet a jövőbeli információért.
• Для расширения Вашей системы просим тшательно читать данную перед использованием аппарата.
Данную инсрукцию следует хранить для дальнейшего польэования.
Sikkerhedsinformation
Formålet med dette piktogram er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis
Forsigtig anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre
personskade eller materiel skade.
Forsigtig
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i biler.
Anvend ikke apparatet i længere tid, når motoren er
standset.
Anvendelse af audiosystemet i længere tid med motoren
standset vil aflade batteriet.
Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stærk varme.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette
apparat anvendes.
Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på displayet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke. Stop altid bilen på et sikkert
sted, og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller
betjener systemet.
Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
Opbevar batterier og isoleringsfilm utilgængeligt
for børn.
Batterier og isoleringsfilm kan indtages og skal derfor
opbevares utilgængeligt for børn. Søg øjeblikkeligt læge,
hvis et barn indtager et batteri eller isoleringsfilm.
Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på
apparatet.
Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes
du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd)
eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni,
er udsat for vand, eller der udvikles røg eller lugt), skal
du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din
forhandler.
Fjernbetjeningen må ikke ligge løst i bilen.
Hvis fjernbetjeningen ligger løst, kan den falde på gulvet
under kørslen, komme i klemme under bremsepedalen og
forårsage en trafikulykke.
Overlad altid udskiftning af sikringer til en
kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eliminere årsagen og
få sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
142
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter
ved installationen.
Tag ledningen ud af den negative (–)
batteriterminal inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–)
batteriterminal tilsluttet kan medføre elektrisk stød og
personskade på grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk
sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af
batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET
MEDFØRE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE
SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØDSFALD TIL FØLGE.
Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til
installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter
(benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag osv.) til
tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre
steder, hvor det kommer i vejen for airbag'en, er forbudt.
Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre apparater, før produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det
begrænser dit udsyn.
Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette
fortsat anvendes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller
en trafikulykke.
Ved installation i en bil med airbag skal
du kontrollere bilfabrikantens advarsler og
forsigtighedsregler inden installationen.
Sørg for, at netledningerne ikke generer kørslen
eller ind- og udstigning af bilen.
Isoler alle synlige ledninger for at forhindre
kortslutning.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt, og
kan føre til røgudvikling, brand og anden skade på apparatet.
Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan det
føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet.
Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en
bilvask eller i regnvejr.
Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før
AUX-forbindelsen tilsluttes.
Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som
kan beskadige højttalerne og din hørelse. Hvis højttalerne
eller hovedtelefonerne på et eksternt apparat tilsluttes uden
noget dæmpningsled, kan lyden blive forvrænget, eller det
tilsluttede eksterne apparat kan blive beskadiget.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver særlig uddannelse og
erfaring. Du opnår den største sikkerhed, hvis forhandleren
installerer apparatet. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som skyldes, at du selv har installeret apparatet.
Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet ikke følges, kan det medføre en ulykke eller brand.
Pas på ikke at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises
forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder, og anbring ikke tunge genstande
oven på dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger hen
over skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved, at de
omvikles med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.
Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj
ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end
de medfølgende eller rigtige dele kan medføre, at apparatets
indre lider skade. Fejlagtig installation kan medføre en ulykke,
fejlfunktion eller brand.
Undlad at blokere ventilationsåbningerne eller
apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade til følge.
Installer ikke produktet på et sted, hvor det vil
blive udsat for stærke vibrationer, eller hvor det er
ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med
forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større
end 30˚.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres. Henvend dig gerne til din forhandler for at få
yderligere oplysninger.
Brug handsker af sikkerhedshensyn. Sørg for, at
tilslutningen er fuldført inden installationen.
For at forhindre beskadigelse af apparatet må man
ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen
er fuldført.
Tilslut ikke mere end én højttaler til den samme
højttalerledning. (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler)
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler for
håndtering af batteriet til fjernbetjeningen.
[CQ-C5355N\
• Anvend kun det angivne batteri (CR2025).
• Vend polerne på batteriet i overensstemmelse med mærkerne
() og () i batterirummet.
• Udskift et udtjent batteri så hurtigt som muligt.
• Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal
anvendes i længere tid.
• Isoler batteriet (ved at placere det i en plastikpose eller
omvikle det med vinyltape) før bortskaffelse eller oplagring.
• Bortskaf batteriet i overensstemmelse med den lokale
lovgivning.
• Undlad at adskille, genoplade, opvarme eller kortslutte
batteriet. Udsæt ikke et batteri for ild eller vand.
Hvis batteriet lækker
• Tør omhyggeligt batterirummet af for batterivæske, og sæt et
nyt batteri i.
• Hvis nogen del af din krop eller dit tøj kommer i kontakt med
batterivæske, skal du skylle det af med rigeligt vand.
• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du vaske dem med
rigeligt vand og straks søge læge.
Dansk
Formålet med dette piktogram er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Advarsel Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det
medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
 I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og
til at advare mod potentiel fare, som kan følge af fejlagtige
tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne
forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår
piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Sikkerhedsinformation
 Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre komponenter
i bilstereosystemet grundigt, inden systemet tages i brug. De
indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig
intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som følge af
manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsvejledning.
Der henvises desuden til sikkerhedsoplysningerne for ekstra udstyr.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
143
Om denne bog
Inden du læser denne brugsvejledning
Denne bog er en instruktionsvejledning, der forklarer,
hvordan du bruger det hovedapparat, du har købt, og
fjernbetjeningen (tilbehør), når hovedapparatet er sluttet
til ekstra udstyr.
(Fjernbetjening  Brugsvejledning)
Indhold
Omfattede hovedapparater
• CQ-C5355N
(Notation i denne bog: [CQ-C5355N\)
• CQ-C3355N/CQ-C3305N
(Notation i denne bog: [CQ-C3355N/CQ-C3305N])
Alle illustrationer i denne manual forestiller model
CQ-C3355N, medmindre andet er angivet.
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
2
22
42
62
82
102
122
Polski
Češky
Magyar
Руccкий
162
182
202
222
Dansk
Hovedapparat:
Monitor:
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CY-VM1500EX (ekstraudstyr)
iPod
Håndfrit telefonsystem:
CY-BT100N (ekstraudstyr)
( side 158)
CD-skifter:
Udvidelsesmodul (hub-enhed):
Hovedapparat:
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CD-skifter
(CX-DP880N, ekstraudstyr)
System-up-stik
Kun 1 apparat
Konverteringskabel til DVD/CDskifter
(CA-CC30N, ekstraudstyr)
142
144
• Generelt
• CD-skifter
• iPod-kontrol
• Håndfrit telefonsystem
146
150
154
158
• Fejlfinding
160
iPod
Op til 4 apparater
Udvidelsesmodul
(CY-EM100N, ekstraudstyr)
Mobiltelefon
CY-BT100U
Bemærk: Se de enkelte instruktions- og
installationsvejledninger til hvert apparat angående
detaljerede oplysninger om installation og
ledningsføring.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Efter behov
Direkte kabel til iPod
(CA-DC300N, ekstraudstyr)
144
• Sikkerhedsinformation
• Inden du læser denne brugsvejledning
CY-EM100N (ekstraudstyr) ( side 146)
Hver kilde
Eksempel på systemopgradering
CX-DP880N
(ekstraudstyr)
( side 150, 152)
Generelt
( side 154, 156)
Håndfrit sæt med Bluetooth®-teknologi
(CY-BT100N, ekstraudstyr)
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
145
Generelt
Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes
på [SOURCE].
Når et valgfrit apparat er sluttet til
System-up-stikket
Radio
Radio
CD- eller MP3/WMA-afspiller
CD- eller MP3/WMA-afspiller
AUX1
AUX1
Dansk
Når et udvidelsesmodul er sluttet til
System-up-stikket
Udvidelsesmodul (hub-enhed)
Du kan tilslutte det valgfri udvidelsesmodul (hub-enhed)
(CY-EM100N). Hvis du tilslutter udvidelsesmodulet,
kan du samtidigt tilslutte det valgfri udstyr, der er
beskrevet ovenfor, samt andre AV-apparater. For
yderligere oplysninger henviser vi til brugsvejledningen til
udvidelsesmodulet.
Apparater, der kan tilsluttes
• CD-skifter (maks. 1)
• iPod (maks. 2)
• Håndfrit telefonsystem (maks. 1)
Bemærk: Markedsforholdene for valgfrit udstyr varierer
mellem lande og områder. Du kan få yderligere
oplysninger ved at kontakte forhandleren.
Kilder, der er sluttet til
udvidelsesmodulet (CY-EM100N,
ekstraudstyr)
Kilde, der er sluttet til System-up-stikket
(f.eks. CD-skifter)
AUX2
Skift til det tilsluttede
apparat
Tilslutning af
lydkilde til AUXindgangsterminalen
på udvidelsesmodulet
USB-stik ( Brugsvejledning)
Generelt
Apparater, der kan tilsluttes
iPod
Ekstraudstyret adapter (direkte kabel til iPod:
CA-DC300N) gør det muligt at tilslutte ekstraudstyret
iPod-serie. ( side 154, 156)
Der kan kun tilsluttes en iPod, som er udstyret med
docking-stik. Der er yderligere oplysninger om den
kontrollerbare iPod nedenfor.
Kontrollerbar iPod/softwareversion
• 3. generation iPod/ver. 2.3
• 4. generation iPod/ver. 3.1.1
• 5. generation iPod/ver. 1.2 (Videoafspilning
understøttes ikke.)
• iPod photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* Funktionskontrol er udført med den software, der
er tilgængelig i slutningen af september 2006. Vi
kan ikke garantere funktionalitet med fremtidige
produkter eller opgraderet software.
iPod er et varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc.,
og som er registreret i USA og andre lande.
\CQ-C5355N]
Du kan tilslutte det valgfri håndfri telefonsystem
(Håndfrit sæt med Bluetooth®-teknologi:
CY-BT100N). For yderligere oplysninger henvises til
brugsvejledningen til det håndfri telefonsystem.
( side 158)
Bemærk: Dette apparat er kun beregnet til at
modtage opkald. Det kan ikke ringe op.
Bluetooth®
Navnet Bluetooth og Bluetooth-logoet tilhører
Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse mærker af
Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. sker under
licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de
respektive ejere.
(SOURCE)
Ekstraudstyret adapter (konverteringskabel til DVD/CDskifter: CA-CC30N) gør det muligt at tilslutte den valgfri
Panasonic CD-skifterenhed (CX-DP880N). For yderligere
oplysninger henviser vi til brugsvejledningen til CDskifteren. ( side 150, 152)
Bemærk:
• Dette apparat understøtter ikke en DVD-skifter, fordi
der kan vises for få cifre, eller af andre årsager.
Håndfrit telefonsystem
Valg af lydkilde
CD-skifter
Port 1 (f.eks. iPod 1)
Port 2 (f.eks. iPod 2)
Port 3 (f.eks. CD-skifter)
Port 4 (f.eks. håndfrit Bluetooth-sæt)
• Dette punkt kan ikke vælges ved at trykke på
[SOURCE], men aktiveres ved modtagelse af et
indgående opkald.
Bemærk:
• Kilder skifter i rækkefølge efter portnummeret for
hver tilsluttet kilde.
• Ubenyttede porte springes over.
USB-stik ( Brugsvejledning)
146
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
147
Generelt
[CQ-C3305N]
Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes
på [SOURCE].
Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes
på [SOURCE].
Når et udvidelsesmodul er sluttet til
System-up-stikket
Når et udvidelsesmodul er sluttet til
System-up-stikket
Når et valgfrit apparat er sluttet til
System-up-stikket
Radio
Radio
Radio
Radio
CD- eller MP3/WMA-afspiller
CD- eller MP3/WMA-afspiller
CD- eller MP3/WMA-afspiller
CD- eller MP3/WMA-afspiller
AUX1
AUX1
AUX1
AUX1
Skift til det tilsluttede
apparat
USB-stik ( Brugsvejledning)
Port 1 (f.eks. iPod 1)
AUX2
Tilslutning af
lydkilde til AUXindgangsterminalen
på udvidelsesmodulet
Kilde, der er sluttet til System-up-stikket
(f.eks. CD-skifter)
Skift til det tilsluttede
apparat
Generelt
(SOURCE)
Tilslutning af
lydkilde til AUXindgangsterminalen
på udvidelsesmodulet
Kilde, der er sluttet til System-up-stikket
(f.eks. CD-skifter)
(SOURCE)
AUX2
Kilder, der er sluttet til
udvidelsesmodulet (CY-EM100N,
ekstraudstyr)
Valg af lydkilde
Kilder, der er sluttet til
udvidelsesmodulet (CY-EM100N,
ekstraudstyr)
Valg af lydkilde
Når et valgfrit apparat er sluttet til
System-up-stikket
Dansk
[CQ-C3355N]
Port 1 (f.eks. iPod 1)
Port 2 (f.eks. iPod 2)
Port 2 (f.eks. iPod 2)
Port 3 (f.eks. CD-skifter)
Port 3 (f.eks. CD-skifter)
Port 4 (f.eks. håndfrit Bluetooth-sæt)
• Dette punkt kan ikke vælges ved at trykke på
[SOURCE], men aktiveres ved modtagelse af et
indgående opkald.
Bemærk:
• Kilder skifter i rækkefølge efter portnummeret for
hver tilsluttet kilde.
• Ubenyttede porte springes over.
Port 4 (f.eks. håndfrit Bluetooth-sæt)
• Dette punkt kan ikke vælges ved at trykke på
[SOURCE], men aktiveres ved modtagelse af
et indgående opkald.
Bemærk:
• Kilder skifter i rækkefølge efter portnummeret
for hver tilsluttet kilde.
• Ubenyttede porte springes over.
USB-stik ( Brugsvejledning)
148
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
149
CD-skifter
\CQ-C5355N]
En tilsluttet CD-skifter (medfølger ikke) kan kontrolleres af dette apparat.
1 Sæt et magasin i (disks).
Bemærk:
• Der kan være problemer med afspilning af CD-R-disks. Se
i afsnittet “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R, CDRW)”. ( Brugsvejledning)
Hvis der allerede er sat et magasin i, skal du trykke
på [SOURCE] for at vælge CD-indstillingen.
Apparatet finder automatisk magasinet og starter
afspilningen.
Indikatorer for afspilningsindstilling
Lyser, når hver indstilling aktiveres.
Tilfældig afspilning
Gentaget afspilning
Tilfældig afspilning af disk, Gentaget
afspilning af disk, Scan-afspilning af disk
Scan-afspilning af disk
Alle de tilgængelige melodier (spor/filer) afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Fra den næste disk afspilles de første 10 sekunder af den
første melodi (spor/fil) på hver disk i rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
Hold [5] (SCAN) nede i 2 sekunder eller
mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
lyser.
Tilfældig afspilning af disk
Alle de tilgængelige melodier (spor/filer) på den aktuelle
disk afspilles i tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i 2 sekunder
eller mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/filer)
afspilles i rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen for at annullere.
Gentaget afspilning
Det aktuelle spor gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk igen for at annullere.
Gentaget afspilning af disk
Den aktuelle disk gentages.
Hold [6] (REPEAT) nede i 2 sekunder eller
mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Direkte adgang
Spor
Spor/tid/disknummer
(standard)
(DISP: Display)
Displayændring
Lyser, når skifteren er tilsluttet.
Urtid
Display fra
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Tid
Disknummer
Funktioner, der kun findes på
fjernbetjeningen
Indstillingsdisplay for
CD-skifter
[] (TRACK): Næste spor
[] (TRACK): Forrige spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt fremad/
tilbage.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Valg af spor
Tilfældig, Scan, Gentaget afspilning
Tilfældig afspilning
[] (DISC): Næste disk
[] (DISC): Forrige disk
Dansk
Valg af disk
CD-skifter
Betjeningsforløb
2 Vælg det ønskede afsnit.
Tryk på [DISP].
150
• Dette apparat understøtter ikke følgende via CD-skifteren.
• CD-RW-afspilning. (undtagen når CX-DP880N er
tilsluttet)
• MP3/WMA-afspilning.
• CD-tekstdisplay.
• Pause fungerer ikke i CD-skifterindstilling.
En disk kan vælges direkte.
Eksempel: disk nummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk:
• Tryk på [DISP] for at afbryde direkte valg.
• Tilfældig afspilning, Tilfældig afspilning af disk,
Scan, Scan-afspilning af disk, Gentaget afspilning og
Gentaget afspilning af disk annulleres, når der trykkes
på [#].
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
151
CD-skifter
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
En tilsluttet CD-skifter (medfølger ikke) kan kontrolleres af dette apparat.
1 Sæt et magasin i (disks).
Bemærk:
• Der kan være problemer med afspilning af CD-R-disks. Se
i afsnittet “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R, CDRW)”. ( Brugsvejledning)
Hvis der allerede er sat et magasin i, skal du trykke
på [SOURCE] for at vælge CD-indstillingen.
Apparatet finder automatisk magasinet og starter
afspilningen.
• Dette apparat understøtter ikke følgende via CD-skifteren.
• CD-RW-afspilning. (undtagen når CX-DP880N er
tilsluttet)
• MP3/WMA-afspilning.
• CD-tekstdisplay.
• Pause fungerer ikke i CD-skifterindstilling.
Tilfældig afspilning
Indstillingsdisplay for
CD-skifter
[] (TRACK): Næste spor
[] (TRACK): Forrige spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt fremad/
tilbage.
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser, når hver indstilling aktiveres.
Tilfældig afspilning
Gentaget afspilning
Tilfældig afspilning af disk,
Gentaget afspilning af disk,
Scan-afspilning af disk
Spor
Tid
Disknummer
Scan-afspilning af disk
Alle de tilgængelige melodier (spor/filer) afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Fra den næste disk afspilles de første 10 sekunder af den
første melodi (spor/fil) på hver disk i rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
Hold [5] (SCAN) nede i 2 sekunder eller
mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
lyser.
Tilfældig afspilning af disk
Alle de tilgængelige melodier (spor/filer) på den aktuelle
disk afspilles i tilfældig rækkefølge.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Valg af spor
Tilfældig, Scan, Gentaget afspilning
[] (DISC): Næste disk
[] (DISC): Forrige disk
Hold [4] (RANDOM) nede i 2 sekunder
eller mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
De første 10 sekunder af hver melodi (spor/filer)
afspilles i rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk igen for at annullere.
Dansk
Valg af disk
Gentaget afspilning
Det aktuelle spor gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk igen for at annullere.
Gentaget afspilning af disk
Den aktuelle disk gentages.
Hold [6] (REPEAT) nede i 2 sekunder eller
mere.
lyser.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
CD-skifter
Betjeningsforløb
2 Vælg det ønskede afsnit.
Lyser, når skifteren er tilsluttet.
152
Spor/tid/disknummer
(standard)
(DISP: Display)
Displayændring
Tryk på [DISP].
Urtid
Display fra
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
153
iPod-kontrol
\CQ-C5355N]
1 Tilslut iPod.
2 Tryk på [SOURCE] for at vælge iPod-
Bemærk:
• Der kan kun tilsluttes en iPod, som er udstyret med dockingstik. Der er yderligere oplysninger om den kontrollerbare
iPod nedenfor.
Kontrollerbar iPod/softwareversion
• 3. generation iPod/ver. 2.3
• 4. generation iPod/ver. 3.1.1
• 5. generation iPod/ver. 1.2 (Videoafspilning understøttes
ikke.)
• iPod photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* Funktionskontrol er udført med den software, der er
tilgængelig i slutningen af september 2006. Vi kan ikke
garantere funktionalitet med fremtidige produkter eller
opgraderet software.
indstilling. Afspilningen begynder.
Betjeningsforløb
Bemærk: Hvis afspilningen ikke begynder, skal du
trykke på [BAND] ().
3 Vælg det ønskede afsnit.
Filvalg
Pause
[]: Næste fil
[]: Starten af den aktuelle fil
Tryk to gange for at gå til forrige fil.
Bemærk:
• Hold nede for at gå hurtigt fremad/tilbage.
• Når hurtig fremadspoling kommer til slutningen af
en fil, eller hurtig tilbagespoling kommer til starten
af en fil, begynder den almindelige afspilning, også
selvom der trykkes på knappen til hurtig fremad/
tilbagespoling.
Tryk på [BAND] ().
Tryk igen for at annullere.
• Sørg for at frakoble iPod, når du har slukket for bilmotoren
(drejet tændingsnøglen fra ACC til OFF). iPod lukkes muligvis
ikke ned, hvis den stadig er tilsluttet, hvilket kan medføre, at
batteriet bliver afladet.
• Undlad at tilslutte iPod-tilbehør som f.eks. en iPodfjernbetjening eller hovedtelefoner, mens den er sluttet til
apparatet. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Tilslut apparatet, efter at du har skruet ned for lyden på iPod.
• “NO IPOD” vises, indtil iPod bliver fundet, efter at iPod
tilsluttes, der tændes for strømmen til hovedapparatet, eller
der udføres kildevalg på hovedapparatet. Dette er ikke tegn
på, at der er problemer med hovedapparatet.
• Vi kan ikke garantere, at alle betjeninger fungerer på
apparater, som kan tilsluttes.
Dansk
Ved tilslutning af det direkte kabel til iPod (CA-DC300N) (medfølger ikke) kan brugerne betjene deres iPod, inklusive filvalg og
ændring af filrækkefølge, med knapperne på dette apparat.
Tryk på [DISP].
Aktuel fil/alle
filer/iPod-nummer
(standard)
Tid/iPod-nummer
mod uret for at justere.
5 Tryk på [VOL] (PUSH
PLAYLIST: Afspilning efter afspilningsliste
(standard)
ARTIST:
Afspilning efter kunstner
ALBUM:
Afspilning efter album
Vælg) for at bestemme
valget.
SEL: Vælg) for at
bestemme valget.
Albumnavn/titelnavn
(Datalæsning)
Kunstnernavn/
titelnavn
Urtid
Bemærk: For at vælge afspilningsindstilling i trin
2 trykkes på [] (LIST).
Bemærk:
• For at returnere til den almindelige indstilling trykkes
på [DISP].
• Filer uden et albumnavn eller et kunstnernavn kan
ikke afspilles i afspilningsindstilling med album- eller
kunstnervisning.
Display fra
154
Indikatorer for afspilningsindstilling
Lyser, når hver indstilling aktiveres.
Gentaget afspilning
Tilfældig afspilning (sange)
Blinker, når hver indstilling aktiveres.
Tilfældig afspilning (albummer)
Filindikator (Aktuel fil/Alle filer)
Der kan vises et tal op til 999.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Lyser, når udvidelsesmodulet
(CY-EM100N) er tilsluttet.
Gentaget afspilning,
Blandet afspilning
iPodindstillingsdisplay
Gentaget afspilning
Lyser, når det direkte
kabel til iPod
(CA-DC300N) er
tilsluttet.
Bemærk:
• Tryk på [3] (SCROLL) for at rulle en gang til, når der
vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller
derunder, ruller tegnene ikke.
• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger.
• Titlen vises muligvis ikke korrekt, hvis den fylder mere
end 250 alfanumeriske tegn.
iPod-kontrol
mod uret for at vælge et
afsnit, der skal afspilles.
2 Drej [VOL] med uret eller
3 Tryk på [VOL] (PUSH SEL:
4 Drej [VOL] med uret eller
(DISP: Display)
af afspilningstilstand.
(LIST)
Valg af afspilningsindstilling
1 Tryk på [] (LIST) for at aktivere Valg
Displayændring
(Datalæsning)
Blandet afspilning
Den aktuelle fil gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk igen for at annullere.
Bemærk: Funktionen til gentaget afspilning af alt på
iPod er altid aktiveret og kan ikke annulleres fra dette
apparat.
Funktionen til blandet afspilning på iPod svarer til
RANDOM-funktionen på dette apparat.
Sange
Alle de tilgængelige filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
Albummer
lyser.
Alle de albummer, der kan afspilles, bliver afspillet i
tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i 2 sekunder
eller mere.
blinker.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
155
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
iPod-kontrol
1 Tilslut iPod.
2 Tryk på [SOURCE] for at vælge iPodindstilling. Afspilningen begynder.
Betjeningsforløb
Bemærk: Hvis afspilningen ikke begynder, skal du
trykke på [BAND] ().
3 Vælg det ønskede afsnit.
Filvalg
Pause
[]: Næste fil
[]: Starten af den aktuelle fil
Tryk to gange for at gå til forrige fil.
Bemærk:
• Hold nede for at gå hurtigt fremad/tilbage.
• Når hurtig fremadspoling kommer til slutningen af
en fil, eller hurtig tilbagespoling kommer til starten
af en fil, begynder den almindelige afspilning, også
selvom der trykkes på knappen til hurtig fremad/
tilbagespoling.
Tryk på [BAND] ().
Tryk igen for at annullere.
Bemærk:
• Der kan kun tilsluttes en iPod, som er udstyret med dockingstik. Der er yderligere oplysninger om den kontrollerbare
iPod nedenfor.
Kontrollerbar iPod/softwareversion
• 3. generation iPod/ver. 2.3
• 4. generation iPod/ver. 3.1.1
• 5. generation iPod/ver. 1.2 (Videoafspilning understøttes
ikke.)
• iPod photo/ver. 1.2.1
• iPod mini/ver. 1.4.1
• iPod nano/ver. 1.2
* Funktionskontrol er udført med den software, der er
tilgængelig i slutningen af september 2006. Vi kan ikke
garantere funktionalitet med fremtidige produkter eller
opgraderet software.
• Sørg for at frakoble iPod, når du har slukket for bilmotoren
(drejet tændingsnøglen fra ACC til OFF). iPod lukkes muligvis
ikke ned, hvis den stadig er tilsluttet, hvilket kan medføre, at
batteriet bliver afladet.
• Undlad at tilslutte iPod-tilbehør som f.eks. en iPodfjernbetjening eller hovedtelefoner, mens den er sluttet til
apparatet. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Tilslut apparatet, efter at du har skruet ned for lyden på iPod.
• “NO IPOD” vises, indtil iPod bliver fundet, efter at iPod
tilsluttes, der tændes for strømmen til hovedapparatet, eller
der udføres kildevalg på hovedapparatet. Dette er ikke tegn
på, at der er problemer med hovedapparatet.
• Vi kan ikke garantere, at alle betjeninger fungerer på
apparater, som kan tilsluttes.
Aktuel fil/alle filer/iPodnummer (standard)
Dansk
Ved tilslutning af det direkte kabel til iPod (CA-DC300N) (medfølger ikke) kan brugerne betjene deres iPod, inklusive filvalg og
ændring af filrækkefølge, med knapperne på dette apparat.
Tryk på [DISP].
Tid/iPod-nummer
156
5 Tryk på [VOL] (PUSH
PLAYLIST: Afspilning efter afspilningsliste
(standard)
ARTIST:
Afspilning efter kunstner
ALBUM:
Afspilning efter album
Vælg) for at bestemme
valget.
Indikatorer for afspilningsindstilling
Lyser, når hver indstilling aktiveres.
Gentaget afspilning
Tilfældig afspilning (sange)
Blinker, når hver indstilling aktiveres.
Tilfældig afspilning (albummer)
Lyser, når det direkte kabel til iPod
(CA-DC300N) er tilsluttet.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
SEL: Vælg) for at
bestemme valget.
(Datalæsning)
Albumnavn
(Datalæsning)
Kunstnernavn
Bemærk: For at vælge afspilningsindstilling i trin
2 trykkes på [] (LIST).
Bemærk:
• For at returnere til den almindelige indstilling trykkes
på [DISP].
• Filer uden et albumnavn eller et kunstnernavn kan
ikke afspilles i afspilningsindstilling med album- eller
kunstnervisning.
Filindikator (Aktuel fil/Alle filer)
Der kan vises et tal op til 999.
iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Lyser, når udvidelsesmodulet (CY-EM100N) er tilsluttet.
Bemærk:
• Tryk på [3] (SCROLL) for at rulle en gang til, når der
vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller
derunder, ruller tegnene ikke.
• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger.
• Titlen vises muligvis ikke korrekt, hvis den fylder mere
end 250 alfanumeriske tegn.
Urtid/iPod-nummer
Display fra
Gentaget afspilning
Gentaget afspilning,
Blandet afspilning
(LIST)
mod uret for at justere.
Titelnavn
iPod-kontrol
mod uret for at vælge et
afsnit, der skal afspilles.
2 Drej [VOL] med uret eller
3 Tryk på [VOL] (PUSH SEL:
4 Drej [VOL] med uret eller
(DISP: Display)
af afspilningstilstand.
iPodindstillingsdisplay
Valg af afspilningsindstilling
1 Tryk på [] (LIST) for at aktivere Valg
Displayændring
(Datalæsning)
Den aktuelle fil gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk igen for at annullere.
Bemærk: Funktionen til gentaget afspilning af alt på
iPod er altid aktiveret og kan ikke annulleres fra dette
apparat.
Blandet afspilning
Funktionen til blandet afspilning på iPod svarer til
RANDOM-funktionen på dette apparat.
Sange
Alle de tilgængelige filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
Tryk igen for at annullere.
Albummer
lyser.
Alle de albummer, der kan afspilles, bliver afspillet i
tilfældig rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) nede i 2 sekunder
eller mere.
blinker.
Hold den nede igen, hvis du vil annullere.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
157
Håndfrit telefonsystem
Sørg for at læse “Sikkerhedsinformation” i brugsvejledningen til det håndfri telefonsystem før brugen.
Skift apparat
Statusindikator (blå LED)
Lyser: Ventende opkald/Taler
Forbliver slukket: Ikke tilsluttet
Blinker hurtigt: Modtager et opkald
Blinker langsomt:
Parrer/Genopretter forbindelse
[Hang-on] (Tag røret)/Blå LED
[Hang-up] (Læg på)/Rød LED
1 Tryk på [Hang-on] (Tag røret) på det
håndfri telefonsystem, og tag telefonen.
• Vi kan ikke garantere, at alle betjeninger fungerer på
apparater, som kan tilsluttes.
Reguler ringestyrken
Drej [VOL] med uret eller
mod uret for at regulere
ringestyrken, når der
kommer et opkald.
: Op
: Ned
Afvis opkald
Brugerne kan afvise et indkommende opkald ved at
trykke på [Hang-up] (Læg på).
Afbrydelse/gendannelse af Bluetoothforbindelse
Brugerne kan midlertidigt afbryde forbindelsen ved at
trykke på [Hang-up] (Læg på), når telefonen er i
Bemærk:
ventetilstand.
• Den lydstyrke, der reguleres her, er kædet til
Brugerne kan gendanne forbindelsen ved at trykke på
talelydstyrken.
[Hang-on] (Tag røret), når Bluetooth-apparatets
• Afhængigt af mobiltelefonmodellen kommer ringetonen forbindelse er midlertidigt afbrudt.
fra hovedapparatet eller fra telefonen, men det kan
være uhørligt. I så fald kan lydstyrken ikke reguleres
under et indgående opkald.
Dansk
Tilslut det håndfri telefonsystem (CY-BT100N), og
fuldfør sammenkoblingen. Se i instruktionsvejledningen
til det håndfri telefonsystem for at få yderligere
oplysninger.
Bemærk: Dette apparat er kun beregnet til at modtage
opkald. Det kan ikke ringe op.
Betjeningsforløb (fortsat)
Klargøring
Tilslutning af håndfrit telefonsystem
Bemærk:
• Denne beskrivelse er kun i grove træk. Se i
brugsvejledningen til det håndfri telefonsystem for at få
yderligere oplysninger.
2 Reguler lydstyrken, hvis det er
nødvendigt.
3 Tryk på [Hang-up] (Læg på) på det
1 Tryk på [VOL] (PUSH
SEL: Vælg) for at åbne
menuen.
Indstilling for håndfrit Bluetooth-sæt
Denne indstilling kan ikke vælges ved at trykke på
[SOURCE], men aktiveres ved modtagelse af et
indgående opkald. (Tryk på [Hang-on] (Tag røret) på
det håndfri Bluetooth-sæt for at besvare telefonen.)
“HANDS-FREE” ruller, når der modtages et opkald.
Telefonnummeret på den, der ringer op, vises.
2 Tryk på [VOL] (PUSH
SEL: Vælg) for at vælge
en indstilling, der skal
reguleres.
Lydindstilling
Betjeningsforløb
håndfri telefonsystem, og ring af.
Bemærk:
• “CONNECT” vises, når der ikke kan findes oplysninger
om den, der ringer op.
• Tryk på [3] (SCROLL) for at rulle en gang til, når der
vises et telefonnummer. Hvis antallet af tegn, der vises,
er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.
3 Drej [VOL] med uret eller
mod uret for at justere.
Indstilling af lydstyrken
Højttalervalg
(Indstillingsområde: LEFT, BOTH, RIGHT, standard:
BOTH)
SP LEFT:
Lyd fra venstre højttaler
SP BOTH: Lyd fra begge højttalere
(standard)
SP RIGHT: Lyd fra højre højttaler
Bemærk:
• Lydstyrken kan også reguleres direkte ved hjælp af
[VOL] på hovedapparatet. ( Brugsvejledning)
• For at vende tilbage til den almindelige indstilling
trykkes på [DISP].
• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere
end 5 sekunder i lydindstillingen (2 sekunder i
lydstyrkereguleringen), går displayet tilbage til den
almindelige indstilling.
Håndfrit telefonsystem
Telefonen er i indgående tilstand.
(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)
\CQ-C5355N]
: Op
: Ned
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
: Op
: Ned
158
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
159
\CQ-C5355N]
Hvis du mener, at der er noget galt
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de
herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til
det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet
bør kun repareres af en kvalificeret person. Overlad venligst
eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic
påtager sig intet ansvar for uheld, der skyldes mangelfuld
kontrol af apparatet, eller at du selv har repareret apparatet efter
kontrol.
Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med
kursiv skrift under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan
være farligt for brugeren at gøre dette selv.
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de
herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til
det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet
bør kun repareres af en kvalificeret person. Overlad venligst
eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic
påtager sig intet ansvar for uheld, der skyldes mangelfuld
kontrol af apparatet, eller at du selv har repareret apparatet efter
kontrol.
Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med
kursiv skrift under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan
være farligt for brugeren at gøre dette selv.
Display
Advarsel
• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som
for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der
udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse
eller elektrisk stød. Hold øjeblikkeligt op med at anvende
apparatet, og henvend dig til din forhandler.
• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være
farligt.
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
 Kontroller disken.
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
 Kontroller disken.
Der er ridser på disken.
 Skub magasinet ud.
• Kontroller disken.
• Sæt disken i igen.
Der er ridser på disken.
 Skub magasinet ud.
• Kontroller disken.
• Sæt disken i igen.
(Efter 5 sekunder)
Den næste disk automatisk
Den næste disk automatisk
Ingen funktion af en eller anden årsag.
 Skub magasinet ud. Tryk på nulstillingskontakten på CD-skifteren, hvis
fejlen fortsat opstår. Kontakt forhandleren eller det nærmeste Panasonicservicecenter for at få apparatet repareret, hvis normal funktion ikke
genoptages.
Ingen disk i CD-skifteren (magasinet).
 Sæt disks i CD-skifteren (magasinet).
CD-skifterkontrol
CD-skifterkontrol
• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som
for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der
udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse
eller elektrisk stød. Hold øjeblikkeligt op med at anvende
apparatet, og henvend dig til din forhandler.
• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være
farligt.
Hvis du mener, at der er noget galt
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Display
(Efter 5 sekunder)
Advarsel
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Dansk
Fejlfinding
Ingen funktion af en eller anden årsag.
 Skub magasinet ud. Tryk på nulstillingskontakten på CD-skifteren, hvis
fejlen fortsat opstår. Kontakt forhandleren eller det nærmeste Panasonicservicecenter for at få apparatet repareret, hvis normal funktion ikke
genoptages.
Ingen disk i CD-skifteren (magasinet).
 Sæt disks i CD-skifteren (magasinet).
Skifteren er frakoblet fra apparatet i skifterindstilling.
 Kontroller ledningsføringen.
Skifteren er frakoblet fra apparatet i skifterindstilling.
 Kontroller ledningsføringen.
Bemærk: Meddelelser i fejloversigtens handlings- og displaysektioner afhænger af skifteren. Vi henviser til
brugsvejledningen til CD-skifteren for yderligere oplysninger.
iPod-kontrol
160
iPod-kablet blev taget ud af forbindelse i iPod-indstillingen.
 Tilslut iPod-kablet igen.
Din iPod har ingen musik, der kan afspilles.
 Hent musik, der kan afspilles, til din iPod.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
iPod-kontrol
Display
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
Display
Mulig årsag  Mulig afhjælpning
iPod-kablet blev taget ud af forbindelse i iPod-indstillingen.
 Tilslut iPod-kablet igen.
Fejlfinding
Bemærk: Meddelelser i fejloversigtens handlings- og displaysektioner afhænger af skifteren. Vi henviser til
brugsvejledningen til CD-skifteren for yderligere oplysninger.
Din iPod har ingen musik, der kan afspilles.
 Hent musik, der kan afspilles, til din iPod.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
161
Memorandum
242
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Memorandum
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
243
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM262785A
FT1106-1116
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement