Panasonic CQC1505N Operating instructions

Panasonic CQC1505N Operating instructions

WMA MP3 CD-speler/radio

Model:

CQ-C1505N

Gebruiksaanwijzing

• Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens het toestel te gebruiken en bewaar deze voor latere naslag.

Veiligheidsinformatie

Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voordat u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit deze handleiding.

In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.

Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de

Waarschuwing installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

Voorzichtig

Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade.

Waarschuwing

Neem de volgende waarschuwingen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.

De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig niet naar het display kijken of het system bedienen.

Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder afl eiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.

Gebruik de juiste voeding.

Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit system in geen geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24

V gelijkstroom accusysteem.

Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.

Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.

Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan.

Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw dealer of een erkend Panasonic-servicecentrum.

Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in orde is.

Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.

Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd servicepersoneel.

Wanneer de zekering doorbrandt, verhelp de oorzaak van het probleem op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.

Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de installatie.

Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de accu los voor u begint met de installatie.

Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken en letsel als gevolg van kortsluitingen.

Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging hebben specifi eke procedures die gevolgd moeten worden om de accu los te kunnen koppelen.

NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN

DE ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING

STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET

VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.

Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.

Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid te maken hebben

(brandstoftank, remmen, ophanging, stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.

Het is ten strengste verboden het product te installeren op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze de werking van de airbag kan hinderen.

Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere onderdelen voor u het product gaat installeren.

Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.

Installeer het product in geen geval op een plek waar het uw uitzicht belemmert.

Maak geen aftakkingen van de voedingsdraad om andere apparatuur van stroom te voorzien.

Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.

Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeval het gevolg zijn.

Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor de installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband houdende waarschuwingen en voorzorgen van de fabrikant.

Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij het besturen van het voertuig en ook niet van binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.

Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.

Voorzichtig

Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer u dit toestel gebruikt.

Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.

Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt geven van het verkeer om u heen.

Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen.

Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor draait.

Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.

Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.

Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.

Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.

Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.

Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan worden in autowasstraten of wanneer het regent.

Stel het volume laag genoeg in voordat de AUXaansluiting wordt gemaakt.

Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht waardoor de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u gehoorschade kunt oplopen. Rechtstreeks aansluiten van een luidspreker/hoofdtelefoon of een extern toestel zonder enige demping kan het geluid doen vervormen of het aangesloten externe toestel beschadigen.

Neem de volgende voorzorgen in acht bij de installatie.

Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.

De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring. Voor maximale veiligheid dient u de installatie te laten doen door uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.

Volg de instructies voor het installeren en bedraden van het product.

Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.

Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.

Wees tijdens het bedraden voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop.

Als de bedrading noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke beschermingsmaatregel.

Gebruik de gespecifi ceerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecifi ceerde onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het toestel. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecifi ceerd kan leiden tot schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.

Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.

Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden tot brand of andere schade.

Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder het blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het niet stevig vast zit.

Vermijd hellende of sterk gebogen oppervlakken voor de installatie.

Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan het vallen tijdens het rijden, hetgeen kan leiden tot letsel of ongelukken.

Installatiehoek

Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30˚.

U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan worden geïnstalleerd.

Raadpleeg uw dealer voor verdere informatie.

Draag handschoenen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat de bedrading volledig is aangesloten voor u gaat installeren.

Om schade te voorkomen mag u de voedingsstekker pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.

Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (behalve bij aansluiting op een tweeter)

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)

Dit symbool op het product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden weggegooid met het gewone huishoudafval.

Voor een juiste verwerking, inzameling en recycling levert u deze apparatuur in bij een aangewezen inzamelpunt, waar u ze gratis of tegen betaling kunt achterlaten. In sommige landen is het daarnaast mogelijk uw afgedankte apparatuur terug te brengen naar een plaatselijke winkel wanneer u daar een vergelijkbaar nieuw product aanschaft.

Door dit toestel op verantwoorde wijze weg te gooien, draagt u bij aan het behoud van waardevolle bronnen en voorkomt u eventuele negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen voortvloeien uit een onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Het is mogelijk dat bij onjuist weggooien van dit toestel een boete kan worden opgelegd overeenkomstig de nationale wetgeving.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw dealer of leverancier voor verdere informatie.

Informatie over weggooien van afval in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw dealer en vraag wat de juiste methode van weggooien is.

Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden

VOORZICHTIG

LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE

STRAAL STAREN.

Let op:

Dit product maakt gebruik van een laser. Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of uitgevoerde handelingen anders dan die in deze handleiding beschreven staan kunnen leiden tot blootstelling aan potentieel gevaarlijke stralen.

Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf wijzigingen aan.

Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik maakt van een laser-pickup om informatie af te lezen van de oppervlakte van compact discs. Deze laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.

U mag nooit proberen de CD-speler/radio te demonteren of onderdelen daarvan te modifi ceren, aangezien u hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke spanningen.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

Etiket "Voorzichtig"

Deckmontage (in het toestel, bovenzijde)

Voor u deze instructies gaat lezen

Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.

Wij streven ernaar u te laten profi teren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd met zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring wanneer u eenmaal de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.

Voorbereiding

1

Zet het contact van uw auto op ACC of ON.

2

Druk op

[SOURCE]

(

PWR:

in-/uitschakelen)

A

C

De klok werkt volgens het 24-uurs systeem.

Opmerkingen:

• U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO

CT” op het display wordt afgebeeld.

• Bij ontvangst van een RDS-zender zorgt de klokfunctie

(CT) ervoor dat de klok automatisch wordt gelijkgezet.

• Houd

[

]

of

[

]

ingedrukt om de cijfers snel te doorlopen.

1

Kies de AM-radiofunctie. (

“Radio (AM

[LW/MW]/FM )”)

6

Stel de minuten in.

Minuten ingevoerd

[

]

: verhoogt het cijfer voor de minuten.

[

]

: verlaagt het cijfer voor de minuten.

7

Druk op

[DISP]

.

Klaar

2

Druk op

[DISP]

.

(klokdisplay)

3

Houd

[DISP]

gedurende langer dan

2 seconden ingedrukt.

Uren knipperen

4

Stel de uren in.

Uren ingevoerd

[

]

: verhoogt het cijfer voor de uren.

[

]

: verlaagt het cijfer voor de uren.

5

Druk op

[DISP]

.

Minuten knipperen

Toebehoren

Gebruiksaanwijzing

(Nederlands : YEFM285911)

YEFM285915)

(Polski :

YEFM285917)

(Magyar :

YEFM285919)

Installatieset

(YEP0FZ5700)

Hoev.: 1 set

Ontgrendelingsplaat

Bevestigingsbout

(5 mm

)

Bevestigingskraag

(YEFX0217263A)

Hoev.: 1

Opmerkingen:

• Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.

• Accessoires en hun onderdeelnummers zijn vanwege productverbeteringen onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Af fabriek zijn de afwerkingsrand en de bevestigingskraag op het hoofdtoestel gemonteerd.

Hoev.: 1 set

Installatiehandleiding

(English, Deutsch, Français,

(Svenska, Italiano, Español,

YEFM294289)

(Polski, Česky, Magyar,

Pуccкий :

Hoev.: 1 set

PAN EUROPEAN

GUARANTEE

(Garantiekaart)

Hoev.: 1

Afwerkingsrand

(YEFC051020)

Hoev.: 1

Stroomstekker

(YEAJ02874)

Hoev.: 1

Houder voor afneembaar frontpaneel

(YEFA131839A)

Hoev.: 1

Opmerkingen:

• De afstandsbediening van de CQ-C1505N is optioneel (CA-RC80N).

• De optionele afstandsbediening is verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer. (CA-RC80N)

In-/uitschakelen

Functie

(Signaalbron)

(CA-RC80N)

Geluidsonderbreking/demping

Volume

Frequentieband

Pauze

Afstemmen

Track-keuze Snel vooruit/ achteruit

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

YEFM285911B FT1006-2116 Gedrukt in China

Opmerkingen over CD’s

Als u in de handel verkrijgbare CD's gebruikt, let erdan op dat deze voorzien zijn van een van de labels die hier rechts zijn afgebeeld.

Het is mogelijk dat bepaalde CD's met een kopieerbeveiliging niet afgespeeld kunnen worden.

Hoe u een CD moet vasthouden

• Raak de onderkant van de CD niet aan.

• Kras niet op een CD.

• Buig een CD niet.

• Als hij niet in gebruik is, bewaart u de CD in het cd-doosje.

Laat CD’s niet liggen op de volgende plaatsen:

• In direct zonlicht

• Dichtbij de autoverwarming

• Op vuile, stoffi ge of vochtige plaatsen

• Op stoelen of het dashboard

Een CD reinigen

Gebruik een droge, zachte doek en veeg vanuit het midden naar de buitenrand.

Labelkant

Label gedrukt op een printer, beschermfi lm of -vel

CD’s met een onregelmatige vorm

<Goed> <Fout>

Schrijf niet op het CDlabel met een balpen of andere pennen met een harde punt.

CD’s waarop een sticker of plakband zit

CD’s met barsten, krassen of ontbrekende stukjes

• Het kan zijn dat u moeilijkheden ondervindt bij het weergeven van sommige CD-R/RW's die zijn opgenomen op CD-recorders (CD-

R/RW-stations) als gevolg van hun opname-eigenschappen of vuil, vingerafdrukken, krassen, enz., op het CDoppervlak.

• CD-R/RW's zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturren en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD's. Als u ze gedurende een lage tijd in een auto laat liggen, kunnen ze beschadigd raken en weergave onmogelijk worden.

• Sommige CD-R/RW's kunnen in het geheel niet worden weergegeven wegens incompatibiliteit tussen de schrijfsoftware, de CD-recorder (CD-R/RW-station) en de CD.

• Deze CD-speler kan een CD-R/RW niet weergeven als de sessie niet is afgesloten.

• Deze CD-speler kan een CD-R/RW niet afspelen waarop andere gegevens zijn opgenomen dan CD-DA of MP3/WMA

(bijv. een Video-CD, enz.).

• Let erop dat u de instructies voor het hanteren van CD-

R/RW's opvolgt.

MP3/WMA-bestanden opnemen op een CD-medium

• Wij adviseren u het aantal wisselingen te minimaliseren op een CD waarop zowel CD-DA-bestanden als MP3/WMAbestanden staan.

Als CD-DA-bestanden op dezelfde CD staan als MP3- of

WMA-bestanden, is het mogelijk dat de nummers niet in de bedoelde volgorde worden weergegeven, of dat enkele nummers in het geheel niet worden weergegeven.

• Als u MP3-gegevens en WMA-gegevens op dezelfde CD opneemt, gebruikt u verschillende mappen voor ieder datatype.

• Neem geen andere bestanden dan MP3/WMA-bestanden en geen overbodige mappen op de CD op.

• De naam van een MP3/WMA-bestand moet worden toegevoegd volgens de regels die hieronder worden beschreven en dienen tevens te voldoen aan de regels van het betreffende bestandssysteem.

• U kunt moeilijkheden ondervinden bij het weergeven van

MP3/WMA-bestanden of het afbeelden van de informatie in MP3/WMA-bestanden die zijn opgenomen met bepaalde schrijfsoftware of CD-recorders.

• De bestandsextensie “.mp3” of “.wma” moet worden toegevoegd aan een bestand afhankelijk van het bestandsformaat.

• Dit toestel kent geen weergavelijstfunctie.

• Ondanks dat multisessie-opnamen worden ondersteund, adviseren wij u de CD in één sessie op te nemen.

Ondersteunde bestandssystemen

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension van ISO 9660,

Joliet, Romeo

Opmerking:

Apple HFS, UDF 1.50, MIX mode CD, CD Extra worden niet ondersteund.

Compressieformaten

(

Aanbevelingen:

“Aandachtspunten bij het maken van

MP3/WMA-bestanden” rechts hiernaast.)

MPEG 1 audio layer 3

Bitrate: 32 k–320 kbps

VBR: Ja

Bemonsteringsfrequentie:

32, 44,1, 48 kHz

MPEG 2 audio layer 3

Bitrate: 8 k–160 kbps

VBR: Ja

Bemonsteringsfrequentie:

16, 22,05, 24 kHz

Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9

*

Bitrate: 32 k–192 kbps

VBR: Ja

Bemonsteringsfrequentie:

32, 44,1, 48 kHz

* WMA 9 Professional/LossLess/Voice worden niet ondersteund.

Opmerkingen over MP3/WMA

Opmerking:

Bij dit toestel wordt geen software voor het coderen en schrijven van MP3/WMA-gegevens geleverd.

Aandachtspunten bij het maken van MP3/WMA-bestanden

Algemeen

• Voor geluid van hoge kwaliteit adviseren wij u een hoge bitrate en een hoge bemonsteringsfrequentie te gebruiken.

• Wij adviseren u VBR (Variabele Bit Rate) niet in te schakelen omdat de weergavetijd niet juist wordt afgebeeld en het geluid kan overslaan.

• De kwaliteit van het weergavegeluid is afhankelijk van de codeeromstandigheden. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw eigen codeersoftware en schrijfsoftware.

MP3*

• Wij adviseren u de bitrate in te stellen op “128 kbps of hoger” en “vast”.

* Audiocoderingstechnologie MPEG layer 3, in licentie verleend door Fraunhofer IIS en Thomson.

WMA

• Wij adviseren u de bitrate in te stellen op “64 kbps of hoger” en “vast”.

• Om weergave op dit toestel mogelijk te maken, mag u de kopieerbeveiligingsinstelling voor het WMA-bestand niet instellen.

Opmerkingen:

• Als MP3/WMA-geformatteerde bestanden bevatten die door bepaalde software zijn gecodeerd, is het mogelijk dat de tekeninformatie niet goed wordt afgebeeld.

• Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld, worden omgezet in een sterretje

( ).

Mapkeuzevolgorde/bestandsweergavevolgorde

1

Rootmap (Rootdirectory)

2

3

4

5

6

Mapkeuze

In de volgorde

1

Bestandskeuze

In de volgorde

8

8

Voorzichtig

Geef nooit de bestandsnaamextensie “.mp3” of “.wma” aan een bestand dat niet in het

MP3/WMA-formaat is opgenomen. Hierdoor kan niet alleen ruis worden weergegeven door beschadiging van de luidsprekers, maar kan tevens uw gehoor worden beschadigd.

Displayinformatie

Afgebeelde informatie

7

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ...................... Niveau 8

(Max.)

Maximaal aantal bestanden/mappen

• Maximaal aantal bestanden: 999

• Maximaal aantal bestanden in één map: 255

• Maximaal aantal niveaus in boomstructuur: 8

• Maximaal aantal mappen: 255 (inclusief de rootmap)

CD-TEXT

CDtitel

Tracktitel

MP3/WMA

Mapnaam

Bestandsnaam

• MP3 (ID3-tag)

Albumnaam

Titelnaam/Artiestennaam

WMA (WMA-tag)

Albumnaam

Titelnaam/Artiestennaam

Tekens die kunnen worden afgebeeld

• Maximale lengte van bestandsnaam/mapnaam die kan worden afgebeeld: 32 tekens (het aantal tekens van unicodebestandsnamen en -mapnamen is slechts de helft).

Geef bestanden en mappen een naam in overeenstemming met de geldende normen voor het betreffende bestandstype. Raadpleeg de instructies voor de schrijfsoftware voor meer informatie.

De ASCII-tekenset en speciale tekens in iedere taal kunnen worden afgebeeld.

Opmerkingen:

• Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht de aanwezigheid of afwezigheid van MP3/WMA-bestanden.

Als de gekozen map geen MP3/WMA-bestanden bevat, worden de eerstvolgende MP3/WMA-bestanden in de weergavevolgorde weergegeven.

De weergavevolgorde kan verschillen van die op andere

MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde CD wordt weergegeven.

“ROOT” verschijnt wanneer de rootmapnaam wordt afgebeeld.

Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation in de

Verenigede Staten en/of andere landen/gebieden.

Auteursrecht

Het is volgens de auteurswetgeving verboden materialen waarop auteursrechten rusten, zoals muziek, te kopiëren, distribueren en beschikbaar te stellen zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik.

Geen garantie

Bovenstaande beschrijving is in overeenstemming met ons onderzoek sinds september 2006. Er is geen garantie op het vermogen MP3/WMA-gegevens weer te geven of af te beelden.

Onderhoud/zekering

Uw toestel is ontworpen en gefabriceerd met het oog op een minimale onderhoudsbehoefte. Reinig de buitenkant regelmatig met een droge, zachte doek. Gebruik hierbij nooit wasbenzine, thinner of andere oplosmiddelen.

Als de zekering doorbrandt dient u uw dealer te raadplegen, of uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum.

Waarschuwing

• Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (

15 A

). Gebruik van andere zekeringen ter vervangingof gebruik van zekeringen met een hoger vermogen, of direct aansluiten van het toestel zonder zekering, kanleiden tot brand of beschadiging van het toestel.

Als de vervangen zekering eveneens doorbrandt,dient u uw dichtst bijzijnde erkende Panasonic Servicecentrum te raadplegen.

Diefstalpreventiesysteem

Dit toestel is uitgerust met een afneembaar voorpaneel. Door het voorpaneel te verwijderen is het volledig onmogelijk het toestel te bedienen.

Voorzichtig

Het afneembare voorpaneel is niet waterdicht. Stel het niet bloot aan water of veel vocht.

• Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan het rijden bent.

• Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of op andere plekken waar de temperatuur hoog kan oplopen.

• Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of op het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen storingen ontstaan.

• Als de contactjes verontreinigd raken, veegt u ze schoon met een schone, zachte doek.

Verwijderen

1

Schakel het toestel uit.

2

Druk op

[

]

. Het voorpaneel komt los.

3

Trek het naar u toe.

4

Doe het voorpaneel in de houder.

Bevestigen

1

Schuif de linkerkant van het voorpaneel op zijn plaats.

2

Druk tegen de rechterkant van het voorpaneel tot u een “klik” hoort.

[

]

Technische gegevens

Voeding

Stroomverbruik

Maximaal uitgangsvermogen

Uitgangsvermogen

Toonregelbereik

Luidsprekerimpedantie

Voorversterker-uitgangsspanning

Voorversterkeruitgangsimpedantie

Afmetingen (b x h x d)

Gewicht

AUX-ingang op voorpaneel

Ingangsimpedantie

Toegestane externe invoer

Stekker

DC 12 V (11 – 16 V) gelijkstroom, testspanning 14,4 V, negatieve aarde

Minder dan 2,1 A (CD-functie; 0,5 W over 4 kanalen)

50 W x 4 (bij 1 kHz), maximaal volume

22 W x 4 (DIN 45 324, bij 4

)

Bass: ±12 dB bij 100 Hz, Treble: ±12 dB bij 10 kHz

4 – 8

2,5 V (CD-functie, 1 kHz, 0 dB)

200

178 x 50 x 160 mm

1,3 k g

10 k

2,0 V

3,5 mm

stereo-minipen

Bemonsteringsfrequentie

DA-omzetter

Type leeskop

Lichtbron

Golfl engte

Frequentiebereik

Signaal-ruisverhouding

Totale harmonische vervorming

Wow en fl utter

Kanaalscheiding

achtvoudige overbemonstering

1-bit DAC-systeem

Astigma 3-straal

Halfgeleiderlaser

790 nm

20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

96 dB

0,01% (1 kHz)

Beneden meetbare grens

75 dB

FM

Afstembereik

Bruikbare gevoeligheid

Stereoscheiding

AM (MW)

Afstembereik

Bruikbare gevoeligheid

AM (LW)

Afstembereik

Bruikbare gevoeligheid

87,5 MHz – 108 MHz

6 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 30 dB)

35 dB (bij 1 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz

28 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 20 dB)

153 kHz – 279 kHz

32 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 20 dB)

Opmerkingen:

• De technische gegevens en het ontwerp zijn vanwege productverbeteringen onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

• Sommige waarden en afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van uw toestel.

Algemeen

[SOURCE]

(Signaalbron) kiest de signaalbron.

(PWR)

(in-/uitschakelen) schakelt het toestel in/uit.

[VOL]

(Volume)

[TA/AF]

(

“Radio Data

Systeem (RDS) bij FMuitzendingen”)

[MUTE]

schakelt het geluid in/uit.

(SQ)

(geluidsveld)

Sensor voor de afstandsbediening kiest het geluidsveld (SQ). (Gedurende langer dan 1 seconde ingedrukt houden.)

In-/uitschakelen

Zet het contact van uw auto op ACC of ON.

Inschakelen:

Druk op

[SOURCE] (PWR)

.

Uitschakelen:

Houd [SOURCE] (PWR) gedurende langer dan 1 seconde ingedrukt.

Een signaalbron kiezen

Druk op

[SOURCE]

om de signaalbron te veranderen.

*

Radio CD-speler AUX IN

Volumeregeling

Voorzichtig

• Stel het volume laag genoeg in voordat de AUX-aansluiting wordt gemaakt.

Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht waardoor de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u gehoorschade kunt oplopen.

*[AUX] (AUX IN)

(3,5 mm

stereo)

Vanaf de lijnuitgang van een extern audioapparaat (bijv. silicium-audiospeler, speler met vaste schijf, enz)

*AUX IN:

(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)

Draai

[VOL]

.

Geluidsonderbreking

Inschakelen:

Druk op

[MUTE]

. ( licht op.)

Uitschakelen:

Druk nogmaals op

[MUTE]

.

SQ (geluidsveld)

SQ is een functie waarmee u met een druk op de toets uit diverse geluidsvelden kunt kiezen overeenkomstig het type muziek waarnaar u luistert.

Houd

[MUTE] (SQ)

(geluidskwaliteit) gedurende 1 seconde of langer ingedrukt om de toonregelaarkromme als volgt te kiezen:

(FLAT) voor een vlakke frequentiekarakteristiek: geen enkel deel van het frequentiebereik wordt benadrukt

(standaardinstelling).

(ROCK) voor snel en zwaar geluid: de lage en hoge tonen worden overdreven weergegeven.

(POP) voor een breed en diep geluid: de lage en hoge tonen worden iets benadrukt.

(VOCAL) voor een helder geluid: de middentonen worden benadrukt en de hoge tonen worden iets benadrukt.

Opmerkingen:

• Als gedurende langer dan 5 seconden geen bediening plaatsvindt in de SQ-keuzefunctie, keert het display terug naar de normale functie.

• De instellingen van SQ en de lage en hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door deze invloed het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de lage/hoge tonen of het volume aan te passen.

Voor meer informatie over de instellingen van de lage tonen, hoge tonen, balans links/rechts en balans voor/achter, raadpleegt u de Audio-instellingen.

Radio (AM [LW/MW]/FM)

[SOURCE]

(Signaalbron) kiest een signaalbron.

[BAND]

kiest een frequentieband in de radiofunctie.

(APM)

(Automatisch voorkeurzenders programmeren) voert APM uit in de radiofunctie. (Gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt houden.)

[DISP]

(Display) verandert de informatie afgebeeld op het display.

[TUNE

] [TUNE

]

doorloopt de frequenties omlaag/ omhoog. (Gedurende langer dan

0,5 seconde ingedrukt houden en dan loslaten om een zender te zoeken.)

[1]

t/m

[6]

kiest een voorkeurzender in de radiofunctie en programmeert de huidige zender als voorkeurzender.

(Gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt houden.)

1

Druk op

[SOURCE]

om de radiofunctie te kiezen.

2

Druk op

[BAND]

om een frequentieband te kiezen.

Afstemmen op een frequentie

[TUNE

]

: Omlaag

[TUNE

]

: Omhoog

Opmerking:

Houd gedurende langer dan 0,5 seconde ingedrukt en laat dan los om een zender te zoeken.

Selecteren van een voorkeurzender

Druk op de overeenkomstige toets van

[1]

t/m

[6]

om af te stemmen op de gewenste voorkeurzender.

3

Kies een zender.

Frequentieband Frequentie Voorkeurnummer

De displayinformatie veranderen

Druk op

[DISP]

om het dispay te veranderen.

AM (LW/MW)-functie:

Frequentieband/frequentie licht op wanneer er een FM-stereosignaal wordt ontvangen.

CT

(Klok)

FM (niet-RDS)-functie:

Frequentieband/frequentie

PS

CT

RDS-functie:

PS

(Programmanaam-service)

Frequentieband/frequentie

CT

U kunt in elk van de onderdelen AM (LW/MW), FM1, FM2 en FM3 maximaal 6 voorkeurzenders programmeren.

Voorkeurzenders kunnen eenvoudig worden opgeroepen door op een van de voorkeurzendertoetsen

[1]

t/m

[6]

te drukken.

Automatisch voorkeurzenders programmeren (APM)

Door op deze toets te drukken kunnen zenders met een goed ontvangstsignaal automatisch worden opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen.

1

Kies een frequentieband.

2

Houd

[BAND] (APM)

gedurende langer dan

2 seconden ingedrukt.

Nadat ze als voorkeurzender zijn geprogrammeerd, zullen de zenders met de beste ontvangst gedurende 5 seconden op volgorde worden weergegeven (Intro). Om de introweergave te stoppen, drukt u op een van de toetsen van

[1]

t/m

[6]

.

Opmerking:

Nieuw opgeslagen zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.

Handmatig voorkeurzenders programmeren

1

Stem af op een zender.

2

Houd een van de voorkeurzendertoetsen van

[1]

t/m

[6]

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt.

(knippert eenmaal)

Opmerking:

Nieuw opgeslagen zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.

CD-speler

CDsleuf

accepteert een CD met de bedrukte zijde naar boven.

Opmerking:

Het is mogelijk dat een

CD waarop zowel CD-DA-gegevens als

MP3/WMA-gegevens staan niet goed wordt weergegeven.

[SOURCE]

(Signaalbron) kiest een signaalbron.

[

]

(Uitwerpen) werpt de CD uit.

(



)

(Weergave/Pauze) schakelt tussen pauze en weergave in de CDspelerfunctie.

[DISP]

(Display) verandert de informatie afgebeeld op het display.

[

] [

]

verspring naar de vorige/volgende track/bestand in de CD-spelerfunctie.

Houd een van deze toetsen ingedrukt om snel vooruit/achteruit te gaan.

[

][

]

verspringt naar de vorige/volgende map.

[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)

schakelt ieder van deze weergavefuncties in/uit.

[3] (SCROLL)

verschuift de informatie op het display.

Voorzichtig

Plaats geen CD wanneer de indicator oplicht.

Raadpleeg de tekst onder “Opmerkingen over CD’s” en

“Opmerkingen over MP3/WMA”.

Dit toestel is niet geschikt voor 8-cm CD’s.

• Als u een 8-cm CD plaatst en niet kunt uitwerpen, schakelt u het contact van de auto uit en daarna weer aan, en druk vervolgens nogmaals op

[

]

(Uitwerpen).

• Steek geen vreemde voorwerpen in de CDsleuf.

1

Druk op

[SOURCE]

om de CD-spelerfunctie te kiezen.

2

Kies het gewenste gedeelte.

Pauze

Druk op

[BAND] (



)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Track/bestand kiezen

Druk op

[

] / [

]

.

Opmerking:

Houd een van deze toetsen ingedrukt om snel vooruit/achteruit te gaan.

CD-speler (CD-DA):

Vorige/volgende track

CD-speler (MP3/WMA):

Vorig/volgend bestand

Mapkeuze (MP3/WMA)

Druk op

[

] / [

]

.

Display in de CD-DA-functie

Tracknummer Weergaveduur

De displayinformatie veranderen

Druk op

[DISP]

om het dispay te veranderen.

CD-speler (CD-DA): CD-speler (MP3/WMA):

Normaal Normaal

CDtitel Weergaveduur

Licht op wanneer een

CD in het toestel zit.

Weergavefunctie- indicators

Display in de MP3/WMA-functie

Mapnummer Bestandsnummer

Tracktitel

Klok

Mapnaam/

Album*

Bestandsnaam/

Titel, artiest*

Klok

*ID3/WMA-tag aan/uit

Houd

[3]

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt.

licht op wanneer willekeurige weergave/herhaalde weergave/ intro-weergave voor een map is ingeschakeld.

Weergavefunctie- indicators albumtitel en nummertitel/ artiestennaam worden afgebeeld.

(standaar- dinstelling) mapnaam/bestandsnaam worden afgebeeld

Opmerkingen:

Druk op

[3] (SCROLL)

om de tekst over het display te laten lopen.

• “NO TEXT” (Geen tekst) wordt afgebeeld als op de CD geen tekstinformatie staat.

Willekeurige weergave

Alle beschikbare nummers (tracks/bestanden) worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

Druk op

[4] (RANDOM)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Willekeurige-mapweergave (MP3/WMA)

Alle beschikbare bestanden in de huidige map worden in willekeurige volgorde weergegeven.

Houd

[4] (RANDOM)

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Herhaalde weergave

Het huidige nummer (track/bestand) wordt herhaald.

Druk op

[6] (REPEAT)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Herhaalde-mapweergave (MP3/WMA)

De huidige map wordt herhaald.

Houd

[6] (REPEAT)

gedurende langer dan

2 seconden ingedrukt.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Intro-weergave

De eerste 10 seconden van ieder nummer (track/bestand) wordt op volgorde weergegeven.

Druk op

[5] (SCAN)

.

Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.

Intro-mapweergave (MP3/WMA)

Vanaf de volgende map worden alleen de eerste 10 seconden van het eerste bestand in iedere map op volgorde weergegeven.

Houd

[5] (SCAN)

gedurende langer dan

2 seconden ingedrukt.

Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te annuleren.

Verhelpen van storingen

Geen geluid uit linker-, rechter-, voor- of achterluidspreker

Het geluid uit het linker- en rechterkanaal is omgekeerd

CD-speler

Geen geluid of de CD wordt automatisch uitgeworpen

Geluid slaat over, lage geluidskwaliteit

Geluid slaat over door trillingen

Als het apparaat niet juist werkt

Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en neem de vereiste maatregelen.

Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonicservicecentrum te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na controle door uzelf.

U mag de maatregelen die niet

schuin gedrukt

staan als

“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.

Storing

Algemeen

Mogelijke oplossing

Geen stroom

Geen geluid

Ruis

Start de motor. (Of zet het contact op ACC.)

• Controleer de bedrading. (accukabel, voedingsdraad, aardedraad, enz.)

Doorgebrande zekering (Neem contact op met het dichtstbijzijnde Panasonicservicecentrum.)

• Vraag een vakman de zekering te vervangen.

• Zorg ervoor dat een zekering van dezelfde sterkte gebruikt.

Schakel de geluidsonderbreking uit.

• Controleer de bedrading.

Wacht totdat de condens is verdampt voordat u het toestel inschakelt.

Zorg ervoor dat het toestel goed is geaard.

Stel de balans links/rechts en de balans voor/achter in.

Controleer de bedrading.

CD kan niet worden uitgeworpen

Sluit de luidsprekerdraden op de juiste wijze aan.

Plaats de CD op de juiste wijze.

Reinig de CD.

Reinig de CD.

De maximaal toegestane kantelhoek is

30°.

• Bevestig het toestel stevig

• Druk op

[

]

. Als de CD nog steeds niet wordt uitgeworpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Panasonicservicecenter.

Waarschuwing

Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.

Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

Storing

Radio

Veelvuldige ruis

Voorkeurgegevens zijn gewist

Foutmeldingen

Mogelijke oplossing

Stem af op een zender met een goede ontvangst.

• Zorg ervoor dat het antennebevestigingspunt goed is geaard.

Het voorkeurgeheugen is gewist bij het terugstellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen toen de netadapter of accu werd losgekoppeld.

(De CD wordt automatisch uitgeworpen.)

De CD is vuil of zit ondersteboven.

• Controleer de CD.

(De CD wordt automatisch uitgeworpen.)

De CD is gekrast.

• Controleer de CD.

Om de een of andere reden gebeurt er niets.

• Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat functioneren, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde

Panasonic-servicecentrum en vraagt u om reparatie.

Kan het bestand niet lezen

• Controleer de CD.

Op een WMA-bestand kunnen auteursrechten rusten.

Een bestand waarop auteursrechten rusten kan niet worden weergegeven.

Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen

In gebieden waar u FM-uitzendingen met RDS-gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruikmaken van nuttige functies, zoals

AF, TA, PTY

.

Sommige FM-zenders zenden extra gegevens mee die compatibel zijn met RDS. Deze radio kan gebruikmaken van deze extra gegevens.

De beschikbaarheid van RDS-diensten kan per gebied verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS-diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende functies ook niet zullen werken.

Wanneer een RDS-zender wordt ontvangen, zijn de volgende functies beschikbaar.

AF (Alternatieve Frequentie)

Wanneer de AF-functie is ingeschakeld ( licht op), zijn de volgende functies beschikbaar.

Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal automatisch worden afgestemd op een zender met hetzelfde programma en een betere ontvangst.

Bij het automatisch programmeren vanvoorkeurzenders

(APM) zullen alleen RDS-zenders worden opgeslagen.

• Wanneer u een voorkeurzender oproept, zal automatisch worden afgestemd op de zender met de beste ontvangst.

(

BSR

Best Stations Research)

Opmerkingen:

• U kunt de gevoeligheid van de AF-functie instellen.

• U kunt het beschikbare bereik voor de AF-functie instellen. (

”Functie-instellingen”)

TA (Verkeersberichten)

Wanneer de TA-functie is ingeschakeld ( licht op), zijn de volgende functies beschikbaar.

• Er wordt automatisch gezocht naar en afgestemd op een TPzender zodra de TA-functie wordt ingeschakeld en u luistert naar een niet-TP-zender of een TP-zender met slechte ontvangst.

• Bij het zoeken naar zenders of bij het automatisch programmeren van voorkeurzenders worden alleen TPzenders gekozen.

• Door TA-functie in te schakelen terwijl het toestel in een andere functie staat, zal het toestel automatisch overschakelen naar de radio voor weergave van een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA-standbyfunctie)

PTY (Programmatype)

Wanneer de PTY-functie is ingeschakeld, zijn de volgende functies beschikbaar.

De PTY van de ontvangen zender wordt afgebeeld.

Programma's kunnen worden opgezocht aan de hand van de

PTY.

Opmerking:

U kunt de taal kiezen waarin het programmatype wordt aangegeven. (

“Functie-instellingen”)

Andere RDS-functies

CT (Klok)

De klok wordt automatisch gelijkgezet.

PS (Programmanaam-service)

Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de zender wordt afgebeeld.

EON (Verbetering andere netwerken)

De RDS-gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de plek waar u zich bevindt.

EON-TA

Verkeersberichten kunnen worden ontvangen via het huidige netwerk en via andere netwerken.

Ontvangst van noodberichten

Noodberichten worden bij ontvangst automatisch onmiddellijk op het display afgebeeld.

AF-niveau

Houd

[TA] (AF)

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt om het AF-niveau te kiezen level.

Lage gevoeligheid van de AF-functie.

(Standaardinstelling)

PI Seek (Programma-Identifi catie-zoekfunctie)

Wanneer u heeft afgestemd op een voorkeuzezender en de ontvangst slechter wordt, kunt u nogmaals op dezelfde voorkeurnummertoets drukken. Er zal dan worden gezocht naar dezelfde zender via een frequentie die wel goed ontvangen kan worden. Druk nogmaals op hetzelfde voorkeurnummertoets om te annuleren.

Hoge gevoeligheid van de AF-functie.

Als de AF-functie van een RDS-zender niet nodig is.

(knippert)

Opmerking:

Om de PI Seek-functie te kunnen gebruiken, moet u eerst de TA-functie uitschakelen.

TA in-/uitschakelen

Druk op

[TA]

om de TA-functie in of uit te schakelen.

Opmerkingen:

• Dit is niet mogelijk met de afstandsbediening.

Verkeersinformatie is beschikbaar in mono.

• Het TA-volume kan alleen geregeld worden terwijl een TA

(verkeersbericht) wordt ontvangen.

Alleen verkeersbericht (TA-geluidsonderbreking)

Om alleen naar verkeersberichten te luisteren, schakelt u TA in en stelt u in de FM-functie het volume in op 0.

Zodra een verkeersbericht begint verandert het volumeniveau naar het TA-volume (

”Audio-instellingen”).

PTY in-/uitschakelen

Houd

[DISP] (PTY)

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt om de PTY-functie in of uit te schakelen.

Afstemmen op een programma via de PTY-functie

Onder de voorkeurtoetsen zijn reeds programmatypes geprogrammeerd.

3

4

5

6

Druk in de PTY-functie op

[1]

t/m

[6]

om het programmatype te kiezen.

Programmatype Inhoud

1

2

NEWS

SPEECH

SPORT

POP M

CLASSICS

MUSIC

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,

CULTURE, SCIENCE, VARIED,

WEATHER, FINANCE, CHILDREN,

SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,

TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

SPORT

POP M

CLASSICS

ROCK M, EASY M, LIGHT M,

OTHER M, JAZZ, COUNTRY,

NATION M, OLDIES, FOLK M

Druk vervolgens op

[BAND]

om een andere zender met hetzelfde programmatype te zoeken.

Opmerkingen:

Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, wordt “NONE” (Geen) op het display afgebeeld.

Het gewenste programmatype wordt 5 seconden lang op het display afgebeeld.

• U kunt zelf instellen welk programmatype onder een voorkeurtoets wordt geprogrammeerd.

Nauwkeurige PTY-keuze

1

Druk op

[

]

of

[

]

om het programmatype te kiezen.

2

SPEECH

INFO

MUSIC

NEWS

AFFAIRS

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Druk op

[BAND]

.

Het toestel gaat zoeken.

Opmerkingen:

Druk op

[BAND] (SET)

om het zoeken te stoppen.

• Wanneer er geen programma van het gewenste type gevonden kan worden, wordt “NONE” (Geen) op het display afgebeeld.

Veranderen van de geprogrammeerde programmatypes

U kunt indien gewenst de programmatypes veranderen die onder de voorkeurtoetsen zijn geprogrammeerd.

1

Kies het programmatype dat u onder een voorkeurtoets wilt opslaan.

2

Volg de normale procedure voor het programmeren. (

“Voorkeurzenders programmeren” in “Radio (AM [LW/MW]/

FM)”)

Audio-instellingen

[VOL]

(Volume) kiest een waarde in het audiomenu.

(PUSH SEL)

(Indrukken om te kiezen)kiest een onderdeel in het audiomenu.

[DISP]

(Display) verlaat het audiomenu.

1

Druk op

[VOL] (PUSH SEL)

om het audiomenu af te beelden.

Opmerking:

Als gedurende langer dan 7 seconden geen bediening plaatsvindt in het audiomenu (2 seconden bij het instellen van het hoofdvolume), keert het display terug naar de normale functie.

2

Druk op

[VOL] (PUSH SEL)

om een functie te kiezen die u wilt instellen.

3

Draai

[VOL]

met de klok mee of er tegenin om de instelling te veranderen.

Volume

(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)  : Verhogen

 : Verlagen

Lage tonen

(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2 dB,

Standaardinstelling: 0 dB)

Hoge tonen

(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB in stappen van 2 dB,

Standaardinstelling: 0 dB)

 : Verhogen

 : Verlagen

 : Verhogen

 : Verlagen

Balans links/rechts

(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling CNT

(midden))

Balans voor/achter

(Instelbereik: 15 niveaus elk, Standaardinstelling CNT

(midden))

 : Rechts verhogen

 : Links verhogen

 : Voor verhogen

 : Achter verhogen

Opmerkingen:

• Als de balans voor/achter is ingesteld op 'voor', wordt de uitvoer (achter) van de voorversterker verlaagd.

• Voor meer informatie over het instellen van SQ (geluidsveld), raadpleegt u "Algemeen".

• De instellingen van SQ en de lage en hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door deze invloed het geluid vervormd raakt, dient u de weergave van de lage/hoge tonen of het volume aan te passen.

Functie-instellingen

[VOL]

kiest een waarde in het functiemenu.

(PUSH SEL)

(Indrukken om te kiezen) kiest een onderdeel in het functiemenu.

[DISP]

(Display) verlaat het functiemenu.

1

Houd

[VOL] (PUSH SEL)

gedurende langer dan 2 seconden ingedrukt om het functiemenu af te beelden.

Opmerking:

Als gedurende langer dan 7 seconden geen bediening plaatsvindt in het functiemenu, keert het display terug naar de normale functie.

2

Druk op

[VOL] (PUSH SEL)

om een functie te kiezen die u wilt instellen.

3

Draai

[VOL]

met de klok mee of er tegenin om de instelling te veranderen.

MONO OFF

FM Monaural

[FM]

De ruis wordt aanzienlijk verlaagd als zwakke signalen worden ontvangen vanaf een FM-zender.

(Standaardinstelling: OFF)

(

MONO ON

licht op.)

LOCAL OFF

FM-lokaal

[FM]

Alleen zenders met een goede ontvangst worden gevonden bij het zoeken naar zenders.

(Standaardinstelling: OFF)

(

LOCAL ON

licht op.)

LOCAL OFF

AM-lokaal

[AM]

Alleen zenders met een goede ontvangst worden gevonden bij het zoeken naar zenders.

(Standaardinstelling: OFF)

Regio

RDS

(Standaardinstelling: OFF)

Opmerking:

Wanneer de regiofunctie wordt omgeschakeld van OFF naar ON of andersom, wordt de AM-functie automatisch ingeschakeld.

(

LOCAL ON

licht op.)

Er wordt ook gezocht naar programma’s van buiten de eigen regio.

Er wordt alleen gezocht naar programma’s uit de eigen regio.

Engels

PTY-taal

RDS

(Standaardinstelling: ENGLISH)

Zweeds

Verandering van de toetskleur

U kunt de kleur van de toetsen kiezen.

(Standaardinstelling: GREEN)

Groen

AUX overslaan

Als AUX niet wordt gebruikt, wordt de AUX-functie overgeslagen bij het kiezen van de ingangsbron.

(Standaardinstelling: ON (overslaan is uitgeschakeld))

Rood

Overslaan is uitgeschakeld.

Overslaan is ingeschakeld.

Before Installation/Vor dem Einbau/

Avant l’installation/Voor de installatie

Consult a professional for installation.

• Verify the radio using the antenna and speakers before installation.

Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.

• Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne und

Lautsprechern aus.

Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.

• Vérifi ez l’autoradio avant de procéder au montage.

Vraag een vakman voor de installatie.

• Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en de luidsprekers.

• Mounting angle side to side front to rear

: horizontal

: 0 – 30°

• Montagewinkel seitlich vorne-hinten

: horizontal

: 0 – 30°

• Angle de montage latéral longitudinal

: horizontal

: 0 – 30°

• Bevestigingshoek links/rechts voor/achter

: horizontaal

: 0 – 30°

• Mounting space

• Einbauöffnung

• Espace nécessaire pour le montage

• Benodigde ruimte

0 – 30 e

53 mm

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Remove Mounting Collar

and Trim Plate

from the main unit temporarily, which are already mounted at shipment.

Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung

und

Abdeckplatte

vorübergehend vom Gerät abmontieren.

Démontez provisoirement le cadre de montage  et la plaque de garniture  de l’appareil principal, qui sont déjà mis en place lors de l’expédition.

Verwijder de Bevestigingskraag

en de Afwerkingsrand

, die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn, tijdelijk van het hoofdtoestel.

Before Wiring/Vor der Verdrahtung/

Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading

Exclusively operated with 12 V battery with negative (–) ground.

Connect the power lead (red) very last.

(for non-ISO connector)

Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of the battery or fuse block terminal (BAT).

(for non-ISO connector)

Strip about 5 mm of the lead ends for connection.

(for non-ISO connector)

Apply insulating tape to bare leads.

Secure loosened leads.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an Bordnetze mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme an Masse bestimmt.

Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an.

(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)

Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)

Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des

Sicherungsblocks an.

(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)

Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden für den Anschluss.

(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)

Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.

Sichern Sie alle losen Leiter.

Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec sa polarité négative (–) mise à la masse.

Raccorder le fi l d’alimentation (rouge) en dernier.

(pour un connecteur non-ISO)

Connectez le fi l (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou à la borne (BAT) de la boîte à fusibles.

(pour un connecteur non-ISO)

Dénudez les extrémités de fi l de 5 mm environ pour la connexion.

(pour un connecteur non-ISO)

Recouvrez les fi ls nus d’un ruban isolant.

Resserrez les connexions de fi ls.

Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem met negatieve (–) aarding.

Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.

(voor een niet-ISO aansluiting)

Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting van de accu of van het zekeringenblok (BAT).

(voor een niet-ISO aansluiting)

Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden om de verbinding tot stand te kunnen brengen.

(voor een niet-

ISO aansluiting)

Isoleer blote draadeinden met isolatieband.

Zet loshangende draden vast.

Supplied Hardware/Mitgeliefertes zubehör/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen

Diagram Diagram Q’ty No.

Item

Mounting Collar

Einbauhalterung

Cadre de montage

Bevestigingskraag

YEFX0217263A

Power Connector

Versorgungsstecker

Connecteur d’alimentation

Stroomstekker

YEAJ02874

Q’ty No.

1

Item

Lock Cancel Plate

Verriegelungsfreigabeplatte

Plaque antiblocage

Ontgrendelingsplaat

1

Mounting Bolt (5 mm

)

Befestigungsschraube (5 mm

)

Boulon de fi xation (5 mm

)

Bevestigingsbout (5 mm

)

2

1

Trim Plate

Abdeckplatte

Plaque de garniture

Afwerkingsrand

1

YEFC051020

 and  consist of a set. (YEP0FZ5700)



 und  bestehen als Satz. (YEP0FZ5700)

et

constituent un jeu. (YEP0FZ5700)

en

bestaan uit een set. (YEP0FZ5700)

WMA MP3 CD Player/Receiver

WMA MP3 CD-Player/Receiver

Récepteur/lecteur CD avec lecture WMA/MP3

WMA MP3 CD-speler/radio

Model:

CQ-C1505N

TEXT

• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren

Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://panasonic.net

YEFM294288 FT1006-0 Printed in China

Gedruckt in China

Imprimé en Chine

Gedrukt in China

Installation/Einbau/Montage/Installatie

How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel

Caution

• Wear gloves for safety.

• Make sure that wiring is

Vorsicht

• Tragen Sie Handschuhe, um sich vor Verletzungen zu schützen.

• Achten Sie vor dem Einbau darauf, dass die

Verdrahtung fertiggestellt ist.

Attention

• Porter des gants à des fi ns de sécurité.

• S’assurer que le câblage est terminé avant

l’installation.

Let op

• Draag handschoenen voor uw veiligheid.

• Controleer of de bedrading correct is aangelegd voor u gaat installeren.

1

2

Remove the cable from the battery negative terminal.

Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.

Retirer le câble de la borne négative de la batterie.

Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.

Mounting collar  insertion

Bend mounting tabs.

Einsetzen der Einbauhalterung

Biegen Sie die Einbaulaschen ab.

Insertion du cadre de montage

Replier les languettes de fi xation.

Inbrengen bevestigingskraag 

Buig bevestigingslipjes om.

3

Connection of power connector

Anschluss des Versorgungssteckers 

Raccordement du connecteur d’alimentation 

Aansluiten van de stroomstekker

4

Main unit securing

4

Befestigung des

Hauptgerätes

Fixation de l’appareil principal

Vastzetten hoofdtoestel

Bend appropriate tabs to secure the unit without backlash.

Die entsprechenden Einbaulaschen so umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum fest sitzt.

Replier les languettes de fi xation appropriées pour immobiliser l’appareil sans contrecoup.

Buig de juiste lipjes om zodat het toestel vast zit zonder speling.

Screw the mounting bolt  into the main unit.

Securing to the fi re wall.

Snap the right and left springs into each hole.

Schrauben Sie die Befestigungsschraube  in das Hauptgerät.

An der Feuerschutzwand sichern.

Lassen Sie die rechten und linken Federn in den Löchern einschnappen.

Visser le boulon de fi xation

dans l’appareil principal.

Saisissage du pare-feu.

Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.

Draai de bevestigingsbout

in het hoofdtoestel.

Vastzetten aan het brandschot.

Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.

4

4

Securing to the fi re wall

Befestigung an Brandschutzwand

Obtenir un pare-feu

Vastzetten aan het brandschot

Using the rear support strap (Option)

Verwendung der Einbauleiste (Option)

Utiliser de la barrette de support arrière (Option)

Gebruik van de achter-steunstrip (optioneel)

Using the Rubber bushing (Option)

Verwendung der Gummibuchse (Option)

Utiliser la bague d’amortisseur en caoutchouc (Option)

Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)

3 mm

Tapping Screw (Option)

Blechschraube (Option)

Vis taraudeuse (Option)

Zelftappende schroef

(optioneel)

Rubber Bushing (Option)

Gummibuchse (Option)

Bague en caoutchouc (Option)

Rubber stootkussen (optioneel)

Hexagonal nut (Option)

Sechskantmutter (Option)

Ecrou hexagonal (Option)

Zeskantige moer (optioneel)

Rear Support Strap (Option)

Hinterer Stützstreifen

(Option)

Barrette d’appui arrière (Option)

Steunstrip achter (optioneel)

Mounting Bolt 

Befestigungsschraube

Boulon de fi xation

Bevestigingsbout

Mounting Bolt 

Befestigungsschraube 

Boulon de fi xation 

Bevestigingsbout 

To the unit

An das Gerät

Côté appareil

Naar het toestel

Rear Support Bracket

(supplied with car)

Einbauleiste (vorhanden im

Fahrzeug)

Support arrière

(fourni avec votre voiture)

Achter-steunbeugel

(behorend bij de auto)

To the unit

An das Gerät

Côté appareil

Naar het toestel

Clank!

Snapping point

Einschnapppunkt

Position de rupture

Breekpunt

Trim plate

mounting

Anbringen der Abdeckplatte

Installation de la plaque de garniture

Bevestigen van de afwerkingsrand

Battery Cable reconnection

Wiederanschließen des Kabels

Rebranchement du câble

Opnieuw aansluiten kabel

Caution

When this unit is installed in dashboard, ensure that there is suffi cient air fl ow around the unit to prevent damage from overheating, do not block any ventilation holes on the unit.

Vorsicht

Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett sollte darauf geachtet werden, dass der

Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist, um

Beschädigung durch Überhitzen zu verhindern, und die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert sind.

Attention

Lorsque cet appareil est installé dans le tableau de bord, assurez-vous qu’il y a une circulation d’air suffi sante autour de l’appareil afi n d’éviter tout endommagement provoqué par une surchauffe et qu’aucun trou d’aération de l’appareil n’est obturé.

Let op

Wanneer dit toestel in het dashboard wordt geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat er voldoende ventilatie is rond het toestel.

Om oververhitting te voorkomen mogen de ventilatie-openingen in het toestel niet afgedekt worden.

How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/

Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel

1

Remove the face plate.

Nehmen Sie das

Bedienteil ab.

Retirer le plaque de façade.

Verwijder de voorplaat.

2

Remove the trim plate  .

Entfernen Sie die

Abdeckplatte  .

Enlevez la plaque de garniture  .

Verwijder de afwerkingsrand  .

3

Lock release

Insert the lock cancel plate

 until you hear a click.

Pull the main unit.

Verriegelungsfreigabe

Setzen Sie die

Verriegelungsfreigabeplatte  ein, bis Sie ein Klickgeräusch vernehmen können.

Ziehen Sie an dem

Hauptgerät.

Libération du verrouillage

Introduisez la plaque antiblocage  jusqu’à entendre un clic.

Dégager l’appareil principal.

Ontgrendeling

Steek de ontgrendelingsplaat  naar binnen tot u een klik hoort.

Thek het hoofdtoestel naar buiten.

4 Pull out the unit with both hands.

Ziehen Sie das Gerät mit beiden Händen heraus.

Retirez l’appareil à deux mains.

Trek het toestel met beide handen naar buiten.

Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading

(L)/(L)/(G)/(L)

(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)

Antenna

Antenne

Antenne

Antenne

(R)/(R)/(D)/(R)

(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)

Preamp Out Connector (Rear)

Vorverstärker-Ausgang (Rückseite)

Connecteur de sortie de préamplifi cateur (arrière)

Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)

Caution

To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole wiring is completed.

Vorsicht

Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den Versorgungsstecker erst an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig beendet wurde.

Attention

Ne pas introduire la prise d’alimentation secteur dans l’appareil tant que le câblage n’est pas complètement terminé afi n de ne pas risquer d’endommager l’appareil.

Let op

Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is aangesloten.

1

3

2

Fuse (15 A)

Refer fuse replacement to your nearest authorized Panasonic Service

Centre. Do not try fuse replacement by yourself.

Sicherung (15 A)

Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung an eine autorisierte Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Versuchen Sie nicht, den

Austausch selbst vorzunehmen.

Fusible (15 A)

Confi er le remplacement de fusible au centre de service de service après-vente Panasonic agréé le plus proche. Ne pas essayer de remplacer le fusible tout(e) seul(e).

Zekering (15 A)

Laat het vervangen van de zekering over aan uw dichtstbijzijnde

Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.

ACC

BATTERY 15A

A5

B

A

A

C3 :

(Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/

(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)

External Remote Control Lead

When using a non-Panasonic external remote control, refer to the manufacture for their product before connecting.

Leitungsdraht für externe Fernbedienung

Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller des

Produktes.

Fil de la télécommande extérieure

En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.

Externe afstandsbedieningsdraad

Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is, dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in kwestie te raadplegen.

C1 :

(Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)

External Mute Lead

To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation system or car telephone mute lead.

Externes-Stummschaltungskabel

An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des Panasonic

Navigationssystems oder an das Autotelefon-Stummschaltungskabel.

Fil de Mise en sourdine extérieure

A raccorder au fi l Navi Mute du système de navigation automobile de

Panasonic ou au fi l de mise en sourdine du téléphone pour véhicule.

Externe-geluiddempingsdraad

Naar de Navi Mute draad van een Panasonic auto-navigatiesysteem of naar de dempingsdraad voor deautotelefoon.

ISO Connector 

ISO-Stecker 

Connecteur ISO 

ISO aansluiting

A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)

Power lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.

Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.

Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.

Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, + 12 V gelijkstroom.

A 8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)

Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.

Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.

Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.

Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.

A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)

Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.

Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.

Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.

Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening + 12 V gelijkstroom.

A5 :

(Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)

Motor Antenna Relay Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power antenna)

Amp·Relay Control Power Lead To Panasonic power amplifi er. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of amplifi er)

Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne. Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel dient nicht für die

Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)

Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung an den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA) (synchronisiert mit dem Ein/

Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)

Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fi l n’est pas conçu pour l’usage avec l’antenne commandée par interrupteur.)

Fil d’alimentation de commande de relais d’amplifi cateur à amplifi cateur de puissance Panasonic. (100 mA maxi.)

(synchronisé à l’application ou la coupure d’alimentation de l’amplifi cateur)

Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)

Versterker-relais Stuurstroomdraad naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de eindversterker aan/uit)

Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker

Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO

A7

IGN or ACC 12 V supply

12 V-Versorgung

(IGN/ACC)

Alimentation 12 V en IGN ou ACC

IGN of ACC 12 V stroomvoorziening

A4

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

( )

Car-side connector

Steckverbinder am Fahrzeug

Connecteur côté voiture

Stekker aan autozijde

( )

ACC

BATTERY 15A

Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A

A4

IGN or ACC 12 V supply

12 V-Versorgung

(IGN/ACC)

Alimentation 12 V en IGN ou ACC

IGN of ACC 12 V stroomvoorziening

A7

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

( )

Car-side connector

Steckverbinder am Fahrzeug

Connecteur côté voiture

Stekker aan autozijde

( )

BATTERY 15A

ACC

Precautions (ISO Connector)

• The pin arrangement of the power connector conforms to ISO standard.

• Please check that the pin arrangement of the connector in your car conforms to ISO standard.

• For car types A and B, change the wiring of the red and yellow leads as shown at below.

• After connection, insulate the portions marked (

) with insulating tape.

Note:

For cars other than types A and B, please consult your local car shop.

Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)

• Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht dem ISO-Standard.

• Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung des

Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard entspricht.

• Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die

Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß

Abbildung.

• Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit (

) markierten Abschnitte mit Isolierband.

Hinweis:

Für andere Fahrzeuge als Typ A und B, wenden

Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.

Précautions (Connecteur ISO)

• La disposition des broches du connecteur d’alimentation est conforme à la norme ISO.

• Veuillez vérifi er si que la disposition des broches du connecteur d’alimentation dans votre voiture est conforme à la norme ISO.

• Pour les types de voiture A et B, changer le câblage des fi ls rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.

• Après avoir fait les connexions, isoler les sections marquées (

) avec de la bande isolante.

Remarque:

Pour les voitures autres que des types A et B, veuillez consulter votre magasin de matériel automobile local.

Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B

A4

No connection

Kein Anschluss

Aucune connexion

Geen aansluiting

A7

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

Car-side connector

Steckverbinder am Fahrzeug

Connecteur côté voiture

Stekker aan autozijde

( )

( )

ACC

BATTERY 15A

Voorzorgen (ISO stekker)

• De pen-confi guratie van de stroomstekker voldoet aan de ISO standaard.

• Controleer of de pen-confi guratie van de stekker in uw auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.

• Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading voor de rode en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat aangegeven.

• Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (

) gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.

Opmerking:

Voor andere auto’s dan die van type A en B dient u uw garage te raadplegen.

B7 :

Rear Left + (Green)

Hinten Links + (Grün)

Arrière gauche + (Vert)

Links achter + (Groen)

B5 :

Front Left + (White)

Vorne Links + (Weiß)

Avant gauche + (Blanc)

Links voor + (Wit)

B3 :

Front Right + (Gray)

Vorne Rechts + (Grau)

Avant droit + (Gris)

Rechts voor + (Grijs)

B1 :

Rear Right + (Violet)

Hinten Rechts + (Violett)

Arrière droit + (Violet)

Rechts achter + (Paars)

+

ISO Connector 

ISO-Stecker 

Connecteur ISO 

ISO aansluiting

B

-

B 8 :

Rear Left – (Green w/black stripe)

Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)

Arrière gauche – (Vert à rayures noires)

Links achter – (Groen met zwarte streep)

B6 :

Front Left – (White w/black stripe)

Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)

Avant gauche – (Blanc à rayures noires)

Links voor – (Wit met zwarte streep)

B4 :

Front Right – (Gray w/black stripe)

Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)

Avant droit – (Gris à rayures noires)

Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)

B2 :

Rear Right – (Violet w/black stripe)

Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)

Arrière droit – (Violet à rayures noires)

Rechts achter – (Paars met zwarte streep)

B7

+

-

B8

B5

+

-

B6

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers

Connect as follows.

Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.

Branchez les haut-parleurs comme suit.

Sluit de luidsprekers als volgt aan.

Caution

L

R

• Do not connect more than one speaker to one set of speaker leads. (except for connecting to a tweeter)

Vorsicht

• Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher an einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei Anschluss eines Hochtonlautsprechers)

Attention

• Ne raccorder pas plus d’un haut-parleur à un ensemble de fi ls de haut-parleur. (Sauf lors du raccordement à un tweeter)

Let op

• Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)

• Use ungrounded speakers only.

Allowable input : 50 W or more

Impedance : 4 – 8

Use of speakers which do not match the specifications can cause burning, smoking or damage of the speakers.

• Distance between speaker and amplifi er: 30 cm or more

• Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.

Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr

Impedanz : 4 – 8

Die Verwendung von Lautsprechern, die nicht den Angaben entsprechen, kann zu Brand, Rauch und Beschädigung der

Lautsprecher führen.

• Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr

• Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.

Puissance d’entrée admissible: 50 W ou davantage

Impédance: 4 – 8

L’utilisation de haut-parleurs qui ne correspondent pas aux caractéristiques techniques adéquates peut provoquer un dégagement de fumée, l’inflammation ou l’endommagement des haut-parleurs.

• Distance entre le haut-parleur et l’amplifi cateur: 30 cm ou davantage

• Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.

Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of hoger

Impedantie: 4 – 8

Als u luidsprekers gebruikt die niet aan de technische gegevens voldoen, kan brand, rookontwikkeling en schade aan de luidsprekers optreden.

• Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer

• Do not use a 3-wire type speaker system having a common earth

lead.

• Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit

Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen Erdungsleiter

aufweisen.

• Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur de type à 3 fi ls

ayant un fi l de mise à la masse commun.

• Gebruik geen luidsprekersysteem met drie draden en een

gedeelde aarddraad.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement