Panasonic CQC1505N Operating instructions

Panasonic CQC1505N Operating instructions

WMA MP3 CD-afspiller/Receiver

Model:

CQ-C1505N

Brugsvejledning

• Læs disse instruktioner grundigt, før produktet anvendes, og gem brugsvejledningen til senere reference.

Sikkerhedsinformation

Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre komponenter i bilstereosystemet grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsvejledning.

I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og til at advare mod potentiel fare, som kan følge af fejlagtige tilslutninger og betjeninger.

Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.

Advarsel

Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Forsigtig

Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller materiel skade.

Advarsel

Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.

Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.

Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan resultere i en ulykke. Stop altid bilen på et sikkert sted, og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.

Anvend altid den rigtige strømforsyning.

Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet

12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DC-batterisystem.

Beskyt afspillermekanismen.

Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på apparatet.

Apparatet må hverken skilles ad eller modifi ceres.

Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret Panasonicservicecenter.

Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.

Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand, eller der udvikles røg eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.

Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalifi ceret fagmand.

Hvis en sikring springer, skal du eliminere årsagen og få sikringen skiftet ud af en kvalifi ceret servicetekniker. Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.

Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved installationen

Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal inden installationen.

Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan medføre elektrisk stød og personskade på grund af kortslutning. Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.

HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET

MEDFØRE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE

SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG PERSONSKADE

ELLER DØDSFALD TIL FØLGE.

Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.

Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag osv.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.

Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre steder, hvor det kommer i vejen for airbag'en, er forbudt.

Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre apparater, før produktet installeres.

Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befi nder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.

Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det begrænser dit udsyn.

Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne andet udstyr med strøm.

Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.

Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller en trafi kulykke.

Ved installation i en bil med airbag skal du kontrollere bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.

Sørg for, at netledningerne ikke generer kørslen eller ind- og udstigning af bilen.

Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.

Forsigtig

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette produkt anvendes.

Hold lydstyrken nede på et passende niveau.

Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og trafi kforholdene under kørslen.

Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i biler.

Anvend ikke apparatet i længere tid, når motoren er standset.

Anvendelse af audiosystemet i længere tid med motoren standset vil afl ade batteriet.

Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stærk varme.

Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt, og kan føre til røgudvikling, brand og anden skade på apparatet.

Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for vand, fugt eller støv.

Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan det føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.

Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før AUXforbindelsen tilsluttes.

Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som kan beskadige højttalerne og din hørelse. Hvis højttalerne eller hovedtelefonerne på et eksternt apparat tilsluttes uden noget dæmpningsled, kan lyden blive forvrænget, eller det tilsluttede eksterne apparat kan blive beskadiget.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved installationen.

Overlad tilslutning og installation til en kvalifi ceret fagmand.

Installation af dette apparat kræver særlig uddannelse og erfaring.

Du opnår den største sikkerhed, hvis forhandleren installerer apparatet. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som skyldes, at du selv har installeret apparatet.

Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.

Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan det medføre en ulykke eller brand.

Pas på ikke at beskadige ledningerne.

Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør.

Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder, og anbring ikke tunge genstande oven på dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger hen over skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved, at de omvikles med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.

Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til installationen.

Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de medfølgende eller rigtige dele kan medføre, at apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan medføre en ulykke, fejlfunktion eller brand.

Undlad at blokere ventilationsåbningerne eller apparatets køleplade.

Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet med brand eller anden skade til følge.

Installer ikke produktet på et sted, hvor det vil blive udsat for stærke vibrationer, eller hvor det er ustabilt.

Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.

Installationsvinkel

Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30˚.

Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.

Henvend dig gerne til din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Brug handsker af sikkerhedshensyn. Sørg for, at tilslutningen er fuldført inden installationen.

For at forhindre beskadigelse af apparatet må man ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.

Tilslut ikke mere end én højttaler til den samme højttalerledning. (gælder ikke tilslutning til en diskanthøjttaler)

Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug skal du afl evere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande kan du muligvis også returnere produkterne til den lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt.

Ved korrekt bortskaffelse af produktet hjælper du med at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative effekter på menneskers sundhed og miljøet, som kunne opstå som følge af forkert håndtering af affald. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du fi nder det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.

Etiketter og deres placering

FORSIGTIG

LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND I STRÅLEN.

LASERPRODUKT AF KLASSE 1

Forsigtig:

Dette produkt anvender en laserstråle.

Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger eller udførelse af andre procedurer end de her specifi cerede, kan resultere i farlig laserbestråling.

Skil ikke dette apparat ad, og lad være med selv at forsøge at ændre det.

Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som betjener sig af en laser-pickup til at hente information fra overfl aden af en CD. Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af kabinettet.

Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at

ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.

Advarselsetiket

Afspillerenhed (på apparatets overside)

Inden du læser denne brugsvejledning

Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.

Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores fi rma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.

Klargøring

1

Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller i tændt stilling.

2

Tryk på

[SOURCE] (PWR:

Strøm

)

.

A

C

Uret benytter 24-timerssystemet.

Bemærk:

• Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

• Når der modtages en FM Radio Data Systemudsendelse, bliver uret automatisk stillet af urtidsfunktionen.

• Hold

[

]

eller

[

]

nede for at ændre tallene hurtigt.

1

Vælg Radio AM-indstillingen. (

“Radio

(AM [LB/MB]/FM )”)

6

Indstil minuttallet.

Indstillet minuttal

[

]

: stiller minuttallet frem.

[

]

: stiller minuttallet tilbage.

7

Tryk på

[DISP]

.

Fuldført

2

Tryk på

[DISP]

.

(urdisplay)

3

Hold

[DISP]

nede i mere end 2 sekunder.

Timetallet blinker

4

Indstil timetallet.

Indstillet timetal

[

]

: stiller timetallet frem.

[

]

: stiller timetallet tilbage.

5

Tryk på

[DISP]

.

Minuttallet blinker

Tilbehør

Brugsvejledning

(Nederlands : YEFM285911)

YEFM285915)

(Polski :

YEFM285917)

(Magyar :

YEFM285919)

Antal: 1 sæt

Installationsanvisninger

(English, Deutsch, Français,

(Svenska, Italiano, Español,

YEFM294289)

(Polski, Česky, Magyar,

Pуccкий :

Antal: 1 sæt

PAN EUROPEAN

GUARANTEE

(Garantibevis)

Antal: 1

Installationssæt

(YEP0FZ5700)

Antal: 1 sæt

Låseannulleringsplade

Monteringsbolt

(5 mm

)

Bemærk:

• Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret til vedligeholdelse og service.

• Tilbehørsdele og deres artikelnumre kan

ændres uden forudgående varsel pga. forbedringer.

• Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.

Monteringskrave

(YEFX0217263A)

Antal: 1

Trimplade

(YEFC051020)

Netstik

(YEAJ02874)

Antal: 1

Antal: 1

Aftageligt forpladehylster

(YEFA131839A)

Antal: 1

Bemærk:

• Fjernbetjeningen til CQ-C1505N er ekstraudstyr (CA-RC80N).

• Fjernbetjeningen fås hos din forhandler. (CA-RC80N)

Strøm

Indstilling

(Kilde)

Bånd

Pause

(CA-RC80N)

Dæmp/afbryd

Lydstyrke

Indstil

Valg af spor Hurtigt frem/ hurtigt tilbage

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

YEFM285915B FT1006-2116 Trykt i Kina

Angående disks

Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.

Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.

Håndtering af disks

• Rør ikke ved undersiden af en disk.

• Undlad at ridse disken.

• Undlad at bøje disken.

• Opbevar altid en disk i kassetten, når den ikke anvendes.

Lad ikke diskene ligge på følgende steder:

• I direkte sollys

• I nærheden af varmeapparater

• På steder med snavs, støv og fugt

• På sæder og instrumentbrætter

Rengøring af disks

Anvend en tør, blød klud til at aftørre disken fra midten og udefter.

Mærkatside

Etiketter, der er udskrevet på en printer, beskyttende fi lm eller plastik

Disks af uregelmæssig form

<Rigtigt> <Forkert>

Lad være med at skrive på diskens etikette med kuglepen eller andre skriveredskaber med hård spids.

Disks med påklæbede etiketter eller tape

Disks med revner eller ridser, eller hvor dele mangler

• Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RWdisks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fi ngeraftryk, ridser og lignende på diskens overfl ade.

• CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige over for høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musik-

CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade, så afspilning ikke er mulig.

• Nogle CD-R/RW'er kan ikke afspilles korrekt på grund af inkompatibilitet med skrive-software, en anden CD-optager

(CD-R/RW-drev) og diskene.

• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.

• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, der indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data (Video

CD osv.).

• Sørg altid for at følge anvisningerne for håndtering af CD-

R/RW-disken.

Optagelse af MP3/WMA-fi ler på CD-medier

Det anbefales, at du minimerer risikoen for at oprette en disk, der både indeholder CD-DA-fi ler og MP3/WMA-fi ler.

Hvis der er CD-DA-fi ler på en disk, som også indeholder

MP3- eller WMA-fi ler, bliver melodierne muligvis ikke afspillet i den rigtige rækkefølge, eller nogle melodier bliver muligvis slet ikke afspillet.

Anvend forskellige mapper til hver type data, når der gemmes MP3-data og WMA-data på den samme disk.

• Optag ikke andre fi ler end MP3/WMA-fi ler, og opret ikke unødvendige mapper på en disk.

• Navnet på en MP3/WMA-fi l bør tilføjes i overensstemmelse med reglerne i nedenstående beskrivelse, og det skal overholde reglerne for hvert fi lsystem.

• Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMA-fi ler eller visning af oplysninger om MP3/WMA-fi ler, som er optaget med bestemt skrive-software eller bestemte CDoptagere.

• Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” skal benyttes til hver fi l, afhængigt af fi lformatet.

• Dette apparat har ikke en funktion til afspilningsliste.

• Selvom multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelse af Disc-at-Once.

Understøttede fi lsystemer

ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO 9660,

Joliet, Romeo

Bemærk:

Apple HFS, UDF 1.50, MIX-indstilling CD, CD Extra understøttes ikke.

Kompressionsformater

(

Anbefales:

“Ting, man skal huske på ved oprettelse af MP3/

WMA-fi ler” til højre.)

MPEG 1-Audio-Layer 3

Bithastighed: 32 k–320 kbps

VBR: Ja

Samplingfrekvens:

32, 44,1, 48 kHz

MPEG 2-Audio-Layer 3

Bithastighed: 8 k–160 kbps

VBR: Ja

Samplingfrekvens:

16, 22,05, 24 kHz

Windows Media-Audioversion 7, 8, 9

*

Bithastighed: 32 k–192 kbps

VBR: Ja

Samplingfrekvens:

32, 44,1, 48 kHz

* WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.

Angående MP3/WMA

Bemærk:

MP3/WMA-kodning og skrive-software følger ikke med dette apparat.

Ting, man bør huske på ved oprettelse af MP3/WMA-fi ler

Generelt

Høj bithastighed og høj samplingsfrekvens anbefales, hvis man ønsker lyd af høj kvalitet.

Valg af VBR (variabel bithastighed) anbefales ikke, fordi spilletiden ikke vises korrekt, og der kan være lydudfald.

Kvaliteten af afspilningslyden varierer afhængigt af kodningsforholdene. For yderligere oplysninger henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og skrive-software.

MP3*

Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps eller mere” og “fastsat”.

* MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning er givet i licens fra

Fraunhofer IIS og Thomson.

WMA

Det anbefales at indstille bithastigheden til “64 kbps eller mere” og “fastsat”.

Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-fi len til aktivering af afspilning på dette apparat.

Bemærk:

• Med noget software, hvor fi ler i MP3/WMA-format er kodet, vises tegninformationen muligvis ikke korrekt.

Tegn og symboler, der ikke kan vises, ændres til en asterisk

( ).

Rækkefølge af mappevalg/fi l playback

1

Rodmappe (Rodkatalog)

2

3

4

5

6

8

Valg af mappe

I

1

Filvalg

8

Forsigtig

Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”fi lnavnstilføjelserne til fi ler, som ikke er i MP3/

WMA-format. Dette kan ikke bare frembringe støj, der beskadiger højttaleren, men også føre til høreskader.

Displayinformation

Viste punkter

Træ 1

7

Træ 2 Træ 3 Træ 4 ......................... Træ 8

(Maks.)

Maks. antal fi ler/mapper

• Maks. antal fi ler: 999

Maks. antal fi ler i en mappe: 255

• Maks. dybde af træer: 8

Maks. antal mapper: 255 (inklusiv rodmappen).

CD-TEXT

Disktitel

Sportitel

MP3/WMA

Mappenavn

Filnavn

MP3 (ID3 tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

WMA (WMA tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

Tegn, der kan vises

• Visbar længde af filnavn/mappenavn: Inden for 32 tegn. (Fil- og mappenavne i unicode kan have halvt så mange visbare tegn.)

Navngiv fi ler og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert fi lsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.

ASCII-tegnsættet og specialtegn på hvert sprog kan vises.

Bemærk:

Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset om de indeholder MP3/WMA-fi ler eller ej.

• Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen

MP3/WMA-fi ler, vil de nærmeste MP3/WMA-fi ler i afspilningsrækkefølgen blive afspillet.

• Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre

MP3/WMA-afspillere, også selvom den samme disk anvendes.

• “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.

Windows Media og

Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører

Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande eller områder.

Copyright

Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten, undtagen til personlig brug.

Ingen garanti

Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores undersøgelser fra september 2006. Den indeholder ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af MP3/WMA.

Vedligeholdelse/Sikring

Dette apparat er konstrueret således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud til rutinemæssig udvendig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.

Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

Advarsel

• Anvend sikringer af samme specifi cerede klassifi cering

(15 A)

. Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassifi cering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet.

Hvis de udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede

Panasonic-servicecenter.

Tyverisikringssystem

Apparatet er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis forpladen fjernes, kan apparatet ikke anvendes.

Forsigtig

Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.

• Tag ikke forpladen af, mens du kører bilen.

Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan blive meget høj.

Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller på hovedapparatet, da dette kan medføre dårlig elektrisk kontakt.

Hvis der kommer snavs eller andre fremmedlegemer i kontakterne, skal de tørres af med en ren, tør klud.

Aftagning

1

Sluk for apparatet.

2

Tryk på

[

]

. Forpladen åbnes.

3

Træk den udad mod dig selv.

4

Træk i forpladen i æsken.

Montering

1

Skyd venstre side af forpladen på plads.

2

Tryk på højre side af forpladen, indtil der høres et “klik”.

[

]

Tekniske specifi kationer

Strømforsyning

Effektforbrug

Maks. udgangseffekt

Udgangseffekt

Tonejusteringsområde

Højttalerimpedans

Forforstærker-udgangsspænding

Forforstærkerudgangsimpedans

Mål (B x H x D)

Vægt

Forreste AUX-input

Indgangsimpedans

Tilladt eksternt input

Stik

DC 12 V (11 – 16 V), testspænding 14,4 V, negativ jord

Mindre end 2,1 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4 kanaler)

50 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrke på maksimum

22 W x 4 (DIN 45 324 ved 4

)

Bas: ±12 dB ved 100 Hz, Diskant: ±12 dB ved 10 kHz

4 – 8

2,5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)

200

178 x 50 x 160 mm

1,3 k g

10 k

2,0 V

3,5 mm

Stereo mini-pin

Samplingfrekvens

DA-konverter

Pickup-type

Lyskilde

Bølgelængde

Frekvensgang

Signal/støj-forhold

Total harmonisk forvrængning

Wow og fl utter

Kanaladskillelse

8 gange oversampling

1-bit DAC-system

Astigma 3-strålers

Halvlederlaser

790 nm

20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

96 dB

0,01 % (1 kHz)

Under den målelige grænse

75 dB

FM

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

Stereofølsomhed

AM (MB)

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

AM (LB)

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

87,5 MHz – 108 MHz

6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)

35 dB (ved 1 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz

28 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)

153 kHz – 279 kHz

32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)

Bemærk:

Tekniske specifi kationer og design kan ændres uden forudgående varsel i forbedringsøjemed.

• Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan være anderledes end dit produkt.

Generelt

[SOURCE]

(Kilde) vælger en kilde.

(PWR)

(Strøm) tænder/slukker for strømmen.

[VOL]

(Lydstyrke)

[TA/AF]

(

“Radio Data

System (RDS) i FMudsendelser”)

[MUTE]

slår lyden til og fra.

(SQ)

(Lydkvalitet)

Fjernbetjeningssensor vælger en lydtype (kvalitet). (Hold den nede i mere end 1 sekund.)

Forsigtig

Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før AUX-forbindelsen tilsluttes.

Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som kan beskadige højttalerne og din hørelse.

*[AUX] (AUX IN)

(3,5 mm

stereo)

Fra linjeudgang af eksternt lyd/audioapparat

(f.eks. Silicon-audioafspiller, HDD-afspiller osv.)

*AUX IN:

Tænd/sluk

Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller i aktiveret stilling.

Tænd:

Tryk på

[SOURCE] (PWR).

SQ (Lydkvalitet)

SQ er en funktion, der kan gengive forskellige lydtyper ved at trykke på knappen i overensstemmelse med den type musik, du lytter til.

Sluk:

Hold [SOURCE] (PWR) nede i mere end 1 sekund.

Valg af lydkilde

Tryk på

[SOURCE]

for at ændre kilden.

Radio Diskafspiller

Indstilling af lydstyrken

(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)

Drej på

[VOL]

.

Dæmp

TIL:

Tryk på

[MUTE]

. (

FRA:

Tryk på

[MUTE]

igen.

lyser.)

*

AUX IN

Hold

[MUTE] (SQ)

(lydkvalitet) nede i

1 sekund eller mere for at vælge lydtypen

(SQ) på følgende måde:

(FLAT) fl ad frekvensgang: fremhæver ikke nogen del.

(Standard)

(ROCK) hurtig og tung lyd: fremhæver bas og diskant.

(POP) dyb lyd med stor spændvidde: fremhæver bas og diskant let.

(VOCAL) klar lyd: fremhæver mellemtoner og fremhæver diskant let.

Bemærk:

Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 5 sekunder i SQ-valgindstillingen, vil displayet gå tilbage til den almindelige indstilling.

Indstilling af SQ, bas og diskant påvirker hinanden indbyrdes. Hvis den herover nævnte påvirkning forårsager forvrængning af lydsignalet, skal du genindstille bas/ diskant eller lydstyrke.

Der er yderligere information om indstillingerne af bas, diskant, balance og fader under Lydindstillinger.

Radio (AM [LB/MB]/FM)

[SOURCE]

(Kilde) vælger en kilde.

[BAND]

vælger et bånd i radiokilden.

(APM)

(Automatisk forvalgshukommelse) udfører APM i radiokilden. (Hold den nede i mere end 2 sekunder.)

[DISP]

(Display)

ændrer informationen i displayet.

[TUNE

] [TUNE

]

frekvensen ned/op. (Hold den nede i mere end 0,5 sekunder, og slip den for søgeindstilling.)

[1]

til

[6]

vælger en fast station i radiokilden og forindstiller den aktuelle station. (Hold den nede i mere end 2 sekunder.)

1

Tryk på

[SOURCE]

for at vælge radiokilden.

2

Tryk på

[BAND]

for at vælge et bånd.

Frekvensindstilling

[TUNE

]

: Lavere

[TUNE

]

: Højere

Bemærk:

Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at udføre stationssøgning.

Valg af faste stationer

Tryk på den tilsvarende forvalgsknap mellem

[1]

og

[6]

for at indstille på en fast station.

3

Vælg en station.

Bånd Frekvens Forvalgsnummer lyser, når et FM-stereosignal modtages

Displayændring

Tryk på

[DISP]

for at ændre displayet.

AM (LB/MB)-indstilling:

Bånd/frekvens

CT

(urtid)

FM (ikke RDS)-indstilling:

Bånd/frekvens

PS

CT

RDS-indstilling:

PS

(programservicenavn)

Bånd/frekvens

CT

Der kan gemmes op til 6 stationer i AM (LB/MB)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.

Du kan stille ind på faste stationer ved blot at trykke på en af forvalgsknapperne fra

[1]

til

[6]

.

Automatisk forvalgshukommelse (APM)

Med denne operation kan stationer med gode modtageforhold gemmes automatisk i forvalgshukommelsen.

1

Vælg et bånd.

2

Hold

[BAND] (APM)

nede i mere end

2 sekunder.

De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet (SCAN). Tryk på en af knapperne

[1]

til

[6]

for at stoppe søgningen.

Bemærk:

Nye stationer overskriver de gamle indprogrammerede stationer.

Manuel indstilling af faste stationer

1

Stil ind på en station.

2

Hold en af forvalgsknapperne fra

[1]

til

[6]

nede i mere end 2 sekunder.

(blinker én gang)

Bemærk:

Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.

Afspiller (diskafspiller)

Disksprække

sæt en disk i med den trykte side opad.

Bemærk:

En disk, der både indeholder

CD-DA-data og MP3/WMA-data, kan muligvis ikke afspilles normalt.

[

]

(Skub ud) skubber disken ud.

[SOURCE]

(Kilde) vælger en kilde.

(



)

(Afspilning/pause) aktiverer eller deaktiverer pause/afspilning i afspillerkilden.

[DISP]

(Display)

ændrer informationen i displayet.

[

] [

]

gå til forrige/næste spor/fi l i afspilningstilstand.

Hold en af disse nede for at gå hurtigt tilbage/fremad.

[

] [

]

gå til forrige/næste mappe.

Forsigtig

Sæt ikke en disk i, mens indikatoren lyser.

Se i afsnittet “Angående disks” og “Angående MP3/

WMA”.

Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.

[4] (RANDOM)/[5] (SCAN)/[6] (REPEAT)

aktiverer eller deaktiverer hver afspilningstilstand.

[3] (SCROLL)

ruller informationerne på displayet.

• Hvis du sætter en 8 cm-disk i og ikke kan skubbe den ud, skal du slukke for ACC i bilen og tænde for den igen og derefter trykke på

[

]

(Skub ud).

• Stik ikke fremmedgenstande i disksprækken.

1

Tryk på

[SOURCE]

for at vælge diskafspillerkilden.

2

Vælg det ønskede afsnit.

Valg af spor/fi l

Tryk på

[

] / [

]

.

Bemærk:

Hvis du vil spole hurtigt fremad/tilbage, skal du holde en af knapperne nede.

Diskafspiller (CD-DA-disk):

Forrige/næste spor

Diskafspiller (MP3/WMA-disk):

Forrige/næste fi l

Valg af mappe (MP3/WMA)

Tryk på

[

] / [

]

.

Pause

Tryk på

[BAND] (



)

.

Tryk igen for at annullere.

Display i CD-DA-indstilling

Spornummer Afspilningstid

Displayændring

Tryk på

[DISP]

for at ændre displayet.

Diskafspiller (CD-DA-disk): Diskafspiller (MP3/WMA-disk):

Normal

Normal

Disktitel

Afspilningstid

Lyser når disken

Afspilningsindstilling er sat i.

indikatorer

MP3/WMA-indstillingsdisplay

Mappenummer Filnummer

Sportitel

Ur

Mappenavn/

Album*

Filnavn/titel, kunstner*

Ur

*ID3/WMA Tag til/fra

Hold

[3]

nede i mere end 2 sekunder.

lyser, når mappe tilfældig/ gentagelse/scan er aktiveret.

Afspilningsindstilling indikatorer albummets titel og melodiens titel/ kunstnernavnet vises.

(Standard) mappenavnet/fi lnavnet vises.

Bemærk:

Hvis du vil rulle tekst, skal du trykke på

[3] (SCROLL)

.

“NO TEXT” kommer frem, hvis der ikke er nogen information på disken.

Tilfældig afspilning

Alle de tilgængelige melodier (spor/fi ler) afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

.

Tryk igen for at annullere.

Tilfældig afspilning af mappe (MP3/WMA)

Alle de tilgængelige fi ler i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i mere end

2 sekunder.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Gentag afspilning

Den aktuelle melodi (spor/fi l) gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

.

Tryk igen for at annullere.

Gentaget afspilning af mappe (MP3/WMA)

Den aktuelle mappe gentages.

Hold

[6] (REPEAT)

nede i mere end

2 sekunder.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fi ler) afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN).

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning af mappe (MP3/WMA)

Fra den næste mappe afspilles de første 10 sekunder af den første fi l i hver mappe i rækkefølge.

Hold

[5] (SCAN)

nede i mere end

2 sekunder.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Fejlfi nding

Hvis du mener, at der er noget galt

Kontroller og udfør nedenstående.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres af en kvalifi ceret person. Overlad venligst eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget eftersyn.

Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med

kursiv

tekst under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan være farligt for brugeren at gøre dette selv.

Problem

Generelt

Ingen strøm

Ingen lyd

Støj

Ingen lyd fra forreste eller bageste højttaler til venstre eller højre

Venstre og højre lyd er byttet om

Diskafspiller

Ingen lyd, eller disken skubbes automatisk ud

Lydudfald, dårlig lydkvalitet

Advarsel

Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektrisk stød.

Hold øjeblikkeligt op med at anvende apparatet, og henvend dig til din forhandler.

Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Mulig afhjælpning

Start motoren. (Eller drej tændingsnøglen til ACC-stillingen.)

Kontroller tilslutningen. (batteriledning, strømledning, jordledning osv.)

Sikringen er sprunget (Kontakt et

Panasonic-servicecenter.)

• Få en fagmand til at skifte sikringen.

Sørg for at bruge en sikring med den samme brudstyrke.

Deaktiver dæmpningsfunktionen.

• Kontroller tilslutningen.

Vent, til duggen fordamper, før du tænder for apparatet.

• Sørg for, at jordforbindelsen er sluttet korrekt.

Indstil balance og fader.

Kontroller tilslutningen.

Tilslut højttalerledningerne korrekt.

Problem

Radio

Hyppigt forekommende støj

Forvalgsdata slettet

Mulig afhjælpning

Stil ind på en anden station med kraftigt signal.

• Sørg for, at antennens monteringspunkt er korrekt jordforbundet.

Forvalgshukommelsen nulstilles til de oprindelige fabriksindstillinger, når stikket eller batteriet tages ud af forbindelse.

Fejldisplaymeddelelser

(Disken skubbes automatisk ud.)

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

Kontroller disken

(Disken skubbes automatisk ud.)

Der er ridser på disken.

Kontroller disken

Ingen funktion af en eller anden årsag.

Ret henvendelse til forretningen, hvor du købte apparatet, eller til det nærmeste servicecenter for at få apparatet repareret, hvis normal funktion ikke genoptages.

Filen kan ikke læses

• Kontroller disken

Sæt disken korrekt i.

Rengør disken.

Rengør disken.

En WMA-fi l kan være ophavsretsligt beskyttet.

En fi l, som er beskyttet af ophavsret, kan ikke afspilles.

Lydudfald på grund af vibrationer

Disken kan ikke skubbes ud

• Den største tilladte hældningsvinkel er

30°.

Fastgør enheden.

Tryk på

[

]

.

Kontakt et Panasonicservicecenter, hvis disken stadig ikke kan skubbes ud.

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

Nyttige funktioner som f.eks.

AF, TA, PTY

er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).

Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner til brug af sådanne data.

Tilgængeligheden af RDS-service varierer fra område til område. Vær opmærksom på, at hvis RDS-service ikke er tilgængelig i dit område, er følgende service heller ikke tilgængelig.

Følgende funktioner er tilgængelige, når der modtages RDS-stationer.

AF (alternativ frekvens)

Følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er aktiveret ( lyser).

• Hvis modtageforholdene bliver dårlige, stilles der automatisk ind på en station med bedre modtageforhold.

• Når APM udføres, vil der kun blive valgt RDS-stationer.

Når der indstilles på en fast station, vælges stationen med de bedste modtageforhold automatisk. (

BSR

– Best Stations

Research)

Bemærk:

AF-følsomheden kan reguleres.

• Det AF-område, der er til rådighed, kan reguleres.

(

“Funktionsindstillinger”)

TA (trafi kmeddelelser)

Følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er aktiveret ( lyser).

Der søges automatisk efter og stilles ind på en TP-station, når TA-funktionen aktiveres, hvis du modtager en ikke-TPstation eller en TP-station med dårlig modtagelse.

Når der udføres stationssøgning eller APM, vælges der kun

TP-stationer.

• Ved indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling, skifter apparatet automatisk til radioindstilling og sender trafi kmeddelelser, når de begynder. Når trafi kmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)

PTY (programtype)

De følgende funktioner er til rådighed, når PTY-funktionen er aktiveret.

• PTY for modtagestationen vises.

Der kan søges efter programmer med PTY.

Bemærk:

Der kan vælges PTY-sprog. (

“Funktionsindstillinger”)

Andre RDS-funktioner

CT (urtid)

Uret justeres automatisk.

PS (Programservicenavn)

Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.

EON (Enhanced Other Network = oplysninger om andre stationer)

RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med den aktuelle position.

EON-TA

Trafi kinformation fra den aktuelle og andre stationer i stationsnettet kan modtages.

Modtagning af ekstraudsendelser

Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de modtages.

AF-niveau

Hold

[TA] (AF)

nede i mere end 2 sekunder for at vælge AF niveau.

PI-søgning (programidentifi kationssøgning)

Hvis modtagelsen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap.

Der søges efter den samme station medbedre modtagelse.

Tryk på den samme forvalgsnummerknap igen for at annullere.

Lavniveau AF-betjeningsfølsomhed. (Standard)

Højniveau AF-betjeningsfølsomhed.

(blinker)

Bemærk:

For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først, hvorefter PI-søgning udføres.

Når en RDS stations AF-netværk ikke er påkrævet.

TA til/fra

Ved tryk på

[TA]

aktiveres og deaktiveres TA.

Bemærk:

• Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.

Trafi kinformation er til rådighed i mono.

• Reguler kun TA-lydstyrken, når der modtages en TAudsendelse.

Kun trafi kinformation (TA-dæmpning)

Hvis du kun vil høre trafi kinformation, skal du aktivere TA og indstille lydstyrken til 0 i FM-indstilling.

Når trafi kinformationen begynder, ændres lydstyrken til TAlydstyrken.

PTY til/fra

Hvis

[DISP] (PTY)

holdes nede i mere end 2 sekunder, aktiveres eller deaktiveres PTY-indstilling.

Programsøgning med PTY

Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som oprindeligt er forindstillet.

Detaljeret PTY-valg

1

Tryk på

[

]

eller

[

]

for at vælge PTY.

SPEECH

INFO

MUSIC

NEWS

AFFAIRS

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

3

4

5

6

Tryk på

[1]

til

[6]

for at vælge PTY i PTYindstillingen.

Programtype Indhold

1

2

NEWS

SPEECH

SPORT

POP M

CLASSICS

MUSIC

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,

CULTURE, SCIENCE, VARIED,

WEATHER, FINANCE, CHILDREN,

SOCIAL, RELIGION, PHONE IN,

TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

SPORT

POP M

CLASSICS

ROCK M, EASY M, LIGHT M,

OTHER M, JAZZ, COUNTRY,

NATION M, OLDIES, FOLK M

Der søges efter en anden station i den samme PTY, når der trykkes på

[BAND].

Bemærk:

Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende programtype, vises “NONE”.

• En ønsket PTY vises i 5 sekunder.

Forudindstillet indhold kan ændres.

2

Tryk på

[BAND]

Søgningen begynder.

.

Bemærk:

Tryk på

[BAND] (SET)

for at stoppe søgningen.

• Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende programtype, vises “NONE”.

Ændring af PTY-forvalg

Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.

1

Vælg en PTY, som du vil forudindstille.

2

Følg fremgangsmåden for almindelig forindstilling. (

“Indstilling af faste stationer” i “Radio (AM [LB/MB]/FM)”)

Lydindstillinger

[VOL]

(Lydstyrke) vælger en værdi i lydmenuen.

(PUSH SEL)

(Tryk for at vælge) vælger elementer i lydmenuen.

[DISP]

(Display) afslutter lydmenuen.

1

Tryk på

[VOL] (PUSH SEL)

for at få vist lydmenuen.

Bemærk:

Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 7 sekunder i lydmenuen (2 sekunder i hovedlydstyrkeregulering), vil displayet gå tilbage til den almindelige indstilling.

2

Tryk på

[VOL] (PUSH SEL)

for at vælge en indstilling, der skal ændres.

3

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

Lydstyrke

(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)  : Op

 : Ned

Bas

(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB i trin på 2 dB,

Standard: 0 dB)

Diskant

(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB i trin på 2 dB,

Standard: 0 dB)

 : Forøget

 : Formindsket

 : Forøget

 : Formindsket

Balance

(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard CNT

(center))

Fader

(Indstillingsområde: 15 niveauer hver, Standard CNT

(center))

 : Højre fremhævet

 : Venstre fremhævet

 : Forreste fremhævet

 : Bageste fremhævet

Bemærk:

• Hvis fader er indstillet til forrest, formindskes forforstærkerudgangen (bagest).

• For yderligere oplysninger om indstillinger for SQ (lydkvalitet) henvises til afsnittet Generelt.

• Indstilling af SQ, bas og diskant påvirker hinanden indbyrdes. Hvis den herover nævnte påvirkning forårsager forvrængning af lydsignalet, skal du genindstille bas/diskant eller lydstyrke.

Funktionsindstillinger

[VOL]

vælger en værdi i funktionsmenuen.

(PUSH SEL)

(Tryk for at vælge) vælger elementer i funktionsmenuen.

[DISP]

(Display) afslutter funktionsmenuen.

1

Hold

[VOL] (PUSH SEL)

nede i mere end 2 sekunder for at få vist funktionsmenuen.

Bemærk:

Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 7 sekunder i funktionsmenuen, vil displayet gå tilbage til den almindelige indstilling.

2

Tryk på

[VOL] (PUSH SEL)

for at vælge en indstilling, der skal ændres.

3

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

MONO FRA

FM-mono

[FM]

Støjen reduceres væsentligt, når der modtages svage signaler fra en FM-radiostation.

(Standard: OFF)

(

MONO TIL

lyser.)

FM lokal

[FM]

Der fi ndes kun stationer med gode modtageforhold ved søgeindstilling.

(Standard: OFF)

LOKAL FRA

(

LOKAL TIL

lyser.)

LOKAL FRA

AM lokal

[AM]

Der fi ndes kun stationer med gode modtageforhold ved søgeindstilling.

(Standard: OFF)

(

LOKAL TIL

lyser.)

Region

RDS

(Standard: OFF)

Bemærk:

Når regionsindstillingen skiftes fra FRA til TIL eller omvendt, aktiveres AF-indstillingen automatisk.

PTY-sprog

RDS

Frekvensen ændres også for programmer uden for regionen.

Frekvensen ændres kun for programmer inden for regionen.

Engelsk

(Standard: ENGLISH)

Svensk

Skift i lysfarve for knapper

Du kan ændre lysfarven for knapperne.

(Standard: Grøn)

Grøn

Rød

Overspring deaktiveret.

AUX Spring over

Hvis AUX ikke benyttes, springes AUX-funktionen over ved valg af kilden.

(Standard: ON (overspring deaktiveret))

Overspring aktiveret.

Före installation/Prima dell’installazione/

Antes de la instalación/Inden installationen

Konsultera fackkunnig personal för montering.

• Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före montering.

Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.

• Verifi care il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli altoparlanti prima dell’installazione.

Para realizar la instalación consulte a un profesional.

• Verifi que el funcionamiento de la radio empleando la antena y los altavoces antes de realizar la instalación.

Få råd af en fagmand angående installationen.

• Verifi cer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden installationen.

Före kabeldragning/Prima del cablaggio/

Antes de realizar las conexiones /Inden tilslutningen

Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.

Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till säkringens kopplingsplint. (BAT)

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln före anslutning

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.

Fäst lösa ledningar.

• Monteringsvinkel sida till sida front till bakdel

: horisontellt

: 0 – 30°

• Angolo di montaggio da lato a lato dalla parte anteriore a quella posteriore

: orizzontale

: 0 – 30°

• Ángulo de montaje Lado a lado

Delante a atrás

: horizontal

: 0 – 30°

• Monteringsvinkel side til side for til bag

: vandretl

: 0 – 30°

Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V con massa negativa (–).

Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.

(per connettore non ISO)

Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+) della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).

(per connettore non-ISO)

Spelare circa 5 mm dall’estremità del cavo per il collegamento

(per connettore non-ISO).

Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.

Fissare i cavi allentati.

0 – 30 e

• Monteringsutrymme

• Spazio di montaggio

• Espacio de montaje

• Monteringsafstand

53 mm

Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V con el negativo (–) a tierra.

Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.

(Para conectores que no sean ISO)

Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo

(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.

(Para conectores que no sean ISO)

Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la conexión

(Para conectores que no sean ISO).

Ponga cinta aislante en los cables desnudos.

Fije los cables fl ojos.

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Ta tillfälligt av monteringsramen

och frontramen

som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.

Rimuovere temporaneamente dall’unit principale il collarino di montaggio

e la piastra di rifi nitura

che sono gi montati al momento della spedizione.

Extraiga el collar de montaje  y la placa de guarnición  temporalmente de la unidad principal, porque vienen montados de fábrica.

Fjern monteringskringen

og trimpladen

midlertidigt fra, hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden forsendelsen.

Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ (–) jording.

Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).

(Gælder ikke-ISO-stik)

Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.

Fastgør løse ledninger.

Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale

Diagram Diagram Q’ty No.

Item

Monteringsram

Collarino di montaggio

Collar de montaje

Monteringskrave

YEFX0217263A

Strömkontakt

Connettore di alimentazione

Conector de alimentación

Netstik

YEAJ02874

Q’ty No.

1

Item

Upplåsningsplatta

Piastrina di rilascio del fermo

Placa de cancelación de bloqueo

Låseannulleringsplade

1

Fästbult (5 mm

)

Bullone di montaggio (5 mm

)

Perno de montaje (5 mm

)

Monteringsbolt (5 mm

)

2

1

Frontram

Piastra di rifi nitura

Placa de guarnición

Trimplade

1

YEFC051020

 och  består av en uppsättning. (YEP0FZ5700)

 e  fanno parte di un set. (YEP0FZ5700)

y

forman un juego. (YEP0FZ5700)

og

består af et sæt. (YEP0FZ5700)

WMA MP3 CD-spelare/radiomottagare

Sintoamplifi catore / lettore WMA MP3 CD

Reproductor de CD, WMA y MP3 / receptor

WMA MP3 CD-afspiller/Receiver

Model:

CQ-C1505N

TEXT

• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://panasonic.net

YEFM294289 FT1006-0 Tryckt i Kina

Stampato in Cina

Impreso en China

Trykt i Kina

Montering/Installazione/Instalación/Installation

Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres

Försiktighet

• Använd handskar försäkerhets skull.

anslutningarna före installationen.

Precauzione

• Indossare dei guanti per sicurezza.

stato completato prima dell’installazione.

Precaución

• Póngase guantes para mayor seguridad.

conexiones eléctricas antes de realizar la

instalación.

Forsigtig

• Brug handsker for din sikkerheds skyld.

installationen.

1

2

Ta bort kabeln från batteriets minuspol.

Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.

Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.

Fjern kablet fra batteriets negative terminal.

Sätt i monteringsramen 

Böj ut monteringsfl ikarna.

Inserimento del collarino di montaggio

Piegare le linguette di montaggio.

Inserción del collar de montaje

Doble las lengüetas de montaje.

Indsætning af monteringskrave 

Bøj monteringstapperne.

3

Anslut strömkontakten

Collegamento del connettore di alimentazione 

Conexión del conector de alimentación 

Tilslutning af netstik

4

Fastsättning av huvudenhet

4

Fissaggio dell’unità principale

Fijación de la unidad principal

Fastgøring af hovedapparat

Böj ut lämpliga fl ikar för att säkra enheten så att den inte skakar.

Piegare le linguette appropriate per fi ssare l’unità senza gioco.

Doble las lengüetas apropiadas para fi jar la unidad sin contragolpe.

Bøj de rigtige tapper for at fastgøre enheden uden spillerum.

Skruva in fästbult

i huvudenheten.

Skruvas fast i brandskottet

Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i respektive hål.

Avvitare il bullone di montaggio  nell’unità principale.

Fissaggio al parafi amma

Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.

Enrosque el perno de montaje  en la unidad principal.

Fijación a la pantalla cortafuegos.

Acople los resortes derecho e izquierdo en cada orifi cio.

Skru monteringsbolt

i hovedapparatet.

Fastgør til en brandvæg.

Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.

Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/

Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes

1

Ta bort frontpanelen.

Rimuovere il frontalino.

Extraiga el panel frontal.

Fjern forpladen.

2

Ta bort frontramen  .

Rimuovere la piastra di rifi nitura  .

Extraiga la placa de guarnición

.

Fjern trimpladen  .

4

4

Fastsättning i brandskott

Fissaggio al parafi amma

Fijación a la pared cortafuegos

Fastgøring til brandvæg

När bakre stödfäste används (extra tillbehör)

Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)

Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)

Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)

När gummibuffert används (extra tillbehör)

Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)

Empleo del buje de goma (opcional)

Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)

3 mm

Monteringsskruv (extra tillbehör)

Vite autofi lettante (opzionale)

Tornillo de autoenrosque (opcional)

Galopskrue (ekstraudstyr)

Bakre fästskena (extra tillbehör)

Moietta di supporto posteriore

(opzionale)

Correa de soporte trasera (opcional)

Bagstøtterem (ekstraudstyr)

Sexkantig mutter (extra tillbehör)

Dado esagonale (opzionale)

Tuerca hexagonal (opcional)

Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)

Gummibuffert (extra tillbehör)

Boccola di gomma (opzionale)

Buje de goma (opcional)

Gummibøsning (ekstraudstyr)

Fästbult 

Bullone di montaggio

Perno de montaje 

Monteringsbolt 

Fästbult 

Bullone di montaggio

Perno de montaje 

Monteringsbolt 

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden

Bakre stödfäste (sitter på bilen)

Staffa di supporto posteriore

(in dotazione all’automobile)

Ménsula de soporte trasera

(suministrada con el vehículo)

Bagstøttekonsol (følger med bilen)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enhedenl

Clank!

Snäppunkt

Punto dello scatto

Punto de acoplamiento

Låsepunkt

Montering av frontramen

Montaggio della piastra di rifi nitura

Montaje de la placa de guarnición

Montering af trimplade

Återanslutning av kabel

Ricollegamento del cavo

Reconexión de cables

Fornyet tilslutning af batterikabel

Försiktighet

När denna enhet installeras i instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation runt enheten

är tillräckligt så att skador på grund av

överhettning undviks. Se även till att inga ventilationsöppningar på enheten blockeras.

Precauzione

Quando questa unità è installata nel cruscotto, assicurarsi che ci sia suffi ciente circolazione d’aria intorno all’unità per prevenire danni dovuti a surriscaldamento, non bloccare nessun foro di ventilazione sull’unità.

Precaución

Cuando instale esta unidad en el tablero de instrumentos, asegúrese de que haya sufi ciente ventilación de aire en torno a la unidad para evitar daños debidos al sobrecalentamiento, y no obstruya ningún orifi cio de ventilacion de la unidad.

Forsigtig

Når denne enhed monteres i instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der er tilstrækkelig luft omking enheden, således at skade forårsaget af overophedning forhindres. Lad være med at obstruere enhedens ventilationshuller.

3

Upplåsning

ISkjut in upplåsningsplattan

 tills ett klick hörs.

Dra huvudenheten enheten.

Rilascio del fermo

Inserire la piastrina di rilascio del fermo  fi nché non si sente uno scatto.

Tirare l’unità principale.

Desbloqueo

Inserte la placa de cancelación de bloqueo  hasta oír un sonido seco de confi rmación.

Tire de la unidad principal.

Frigøring af lås

Sæt låseannulleringspladen

 ind, indtil et klik høres.

Træk hovedenheden.

4

Dra ut enheten med både händerna.

Tirare fuori l’unità con entrambe le mani.

Extraiga la unidad con ambas manos.

Træk enheden ud med begge hænder.

Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation

Försiktighet

För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all ledningsdragning är slutförd.

Precauzione

Per prevenire danni all’unità, non collegare il connettore di alimentazione fi nché non è stato completato tutto il cablaggio.

Precaución

Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.

Forsigtig

Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider skade.

(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)

(vit)/(Bianco)/(Blanc)/(hvid)

1

3

2

Säkring (15 A)

Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.

Fusibile (15 A)

Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro di

Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.

Fusible (15 A)

Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar usted mismo el fusible.

Sikring (15 A)

Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede

Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.

Antenn

Antenna

Antena

Antenne

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Förförstärkaruttag (bakre)

Connettore di uscita di preamplifi cazione (Posteriore)

Conector de salida de preamplifi cador (trasero)

Forforstærker-ud stik (bag)

C3 :

(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/

(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)

Styrkabel för extra fjärrkontroll

Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.

C1 :

(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)

Styrkabel för extra ljuddämpning

Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.

Cavo di silenziamento esterno

Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.

Cavo di telecomando esterno

Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.

Cable de silenciamiento externo

Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.

Cable de control remoto externo

Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca

Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.

Ekstern mute-ledning

Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller biltelefon-mute-ledning.

Ekstern fjernbetjeningsledning

Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.

ACC

BATTERY 15A

A5

B

A

ISO-kontakt 

Connettore ISO 

Conector ISO 

ISO-stik

A

A7 : (röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.

Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.

Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.

Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, + 12 V DC.

A 8 : (svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)

Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.

Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.

Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.

Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.

A4 : (gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)

Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.

Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.

Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.

Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.

A5 :

(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)

Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)

Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)

Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad interruttore)

Cavo di alimentazione del controllo del relé dell’amplifi catore All’amplifi catore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/ spegnimento dell’amplifi catore)

Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un interruptor)

Cable de alimentación de control del relé de amplifi cador para el amplifi cador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión de la alimentación del amplifi cador)

Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)

Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)

Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik

Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO

A7

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

A4

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning))

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

( )

( )

ACC

BATTERY 15A

Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A

A4

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12V batterier (kontinuerlig forsyning)

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

( )

BATTERY 15A

ACC

Försiktighetsmått (ISO-kontakt)

• Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer med ISO-standard.

• Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din bil överensstämmer med ISO-standard.

• För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de röda och gula kablarna så som visas nedan.

• Delar märkta med (

) måste efter slutförda anslutningar isoleras med isoleringstejp.

Observera:

Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om bilar av annan typ än A och B.

Precauzioni (Connettore ISO)

• La disposizione dei pin del connettore di alimentazione è conforme allo standard ISO.

• Verifi care che la disposizione dei pin del connettore della propria automobile sia conforme allo standard ISO.

• Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.

• Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate (

) con nastro isolante.

Nota:

Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi alla propria autorivendita locale.

Precauciones (Conector ISO)

• La disposición de los contactos del conector de la alimentación satisface las normas ISO.

• Compruebe que la disposición de los contactos del conector satisfaga las normas ISO.

• Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las conexiones de los cables rojo y amarillo como se muestra a continuación.

• Después de realizar las conexiones, aísle las partes marcadas con (

) utilizando cinta aislante.

Nota:

Para los vehículos que no son de los tipos A y

B, consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.

Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B

A4

Ingen anslutning

Nessun collegamento

Sin conexión

Ingen tilslutning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12V batterier (kontinuerlig forsyning)

Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)

• Arrangementet af netstikkets stikben er i overensstemmelse med ISO-standarden.

• Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.

• For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de røde og gule ledninger som vist herunder.

• Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele, som er mærket med (

) med isolerbånd.

Bemærk:

For andre biler end type A og B, bedes du rette henvendelse til din lokale bilforhandler.

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

ACC

BATTERY 15A

( )

B7 :

Bakre vänster + (grön)

Posteriore sinistro + (Verde)

Trasero izquierdo + (Verde)

Bag, venstre + (grøn)

B5 :

Främre vänster + (vit)

Anteriore sinistro + (Bianco)

Delantero izquierdo + (Blanco)

Front, venstre + (hvid)

B3 :

Främre höger + (grå)

Anteriore destro + (Grigio)

Delantero derecho + (Gris)

Front, højre + (grå)

B1 :

Bakre höger + (violett)

Posteriore destro + (Viola)

Trasero derecho + (Violeta)

Bag, højre + (violet)

+

ISO-kontakt 

Connettore ISO 

Conector ISO 

ISO-stik

B

-

B 8 :

Bakre vänster – (grön m. svart rand)

Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)

Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)

Bag, venstre - (grøn med sort stribe)

B6 :

Främre vänster – (vit m. svart rand)

Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)

Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)

Front, venstre – (hvid med sort stribe)

B4 :

Främre höger – (grå m. svart rand)

Anteriore destro – (Grigio con riga nera)

Delantero derecho – (Gris con franja negra)

Front, højre – (grå med sort stribe)

B2 :

Bakre höger – (violett m. svart rand)

Posteriore destro – (Viola con riga nera)

Trasero derecho – (Violeta con franja negra)

Bag, højre – (violet med sort stribe)

B7

+

-

B8

B5

+

-

B6

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning

Anslut på följande sätt.

Collegare come segue.

Conecte de la forma siguiente.

Tilslut som vist herunder.

L

R

• Använd endast ojordade högtalare.

Tillåten inmatning: 50 W eller mer

Impedans: 4 – 8

Användning av högtalare som inte motsvarar specifikationerna kan orsaka brand, rökutveckling eller skada på högtalarna.

• Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer

• Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.

Ingresso consentito: 50 W o superiore

IImpedenza: 4 – 8

L’utilizzo di altoparlanti non conformi alle specifiche può portare a bruciare, danneggiare o far sprigionare fumo dagli altoparlanti.

• Distanza tra altoparlanti ed amplifi catore: 30 cm o superiore

• Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.

Entrada permisible: 50 W o más

Impedancia: 4 – 8

La utilización de altavoces que no cumplan con las especificaciones indicadas puede hacer que los altavoces se quemen, echen humo o sufran daños.

• Distancia entre el altavoz y el amplifi cador: 30 cm o más

• Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.

TTilladt indgang: 50 W eller mere

Impedans: 4 – 8

Brug af højttalere, der ikke svarer til specifikationerne, kan medføre brand, røgudvikling eller beskadigelse af højttalerne.

• Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.

Försiktighet

• Anslut inte mer än en högtalare till ett par högtalarkablar.

(utom då anslutning sker till en diskanthögtalare)

Precauzione

• Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo di cavi per altoparlanti. (tranne che per il collegamento ad un tweeter)

Precaución

• No conecte más de un altavoz a un juego de cables de altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)

Forsigtig

• Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger

(med undtagelse af tilslutning af en diskanthøjttaler).

• Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har en

gemensam jordtrådsledning.

• Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3 cavi con un

cavo di massa in comune.

• No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables con cable de

masa común.

• Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger og med

en fælles jordledning.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages