Panasonic CQC3355N Operating instructions

Panasonic CQC3355N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
Model:
CQ-C3355N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obsìugi
Návod k obsluze
Használati utasítások
Инструкция
Инструкци
я по эксплуатации
• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie
sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding
voor later gebruik.
• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.
• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
• Mielött használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassan el ezeket az előírásokat és a későbbiekben
felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.
• Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их
для последующего использования.
Veiligheidsinformatie
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
Waarschuwing leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden
Voorzichtig tot letsel of materiële schade.
Voorzichtig
Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer
u dit toestel gebruikt.
Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt
geven van het verkeer om u heen.
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen.
Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl
de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het system
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de
bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot
ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en
trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
Gebruik de juiste voeding.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V
gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik
dit system in geen geval met andere accusystemen, in het
bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan
in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.
Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan
uw dealer of een erkend Panasonic-servicecentrum.
Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid)
of als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een
voorwerp in terecht gekomen, het is blootgesteld aan
water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het
onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
De afstandsbediening mag niet in de auto
rondslingeren.
Als de afstandsbediening in de auto rondslingert, kan deze tijdens
het rijden op de vloer vallen, klem komen te zitten onder het
rempedaal en zo een verkeersongeval veroorzaken.
 Laat het vervangen van zekeringen over aan bevoegd
servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, verhelp de oorzaak van
het probleem en laat de zekering vervangen door de voor dit
toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen leiden
tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
110
CQ-C3355N
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken
en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging
hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden
om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE
ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN,
HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN
PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten
voor het installeren, aarden en andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid
te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging,
stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het
bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
Het is ten strengste verboden het product te installeren
op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze
de werking van de airbag kan hinderen.
 Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank,
bestaande elektrische bedrading en andere onderdelen
voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te
bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de
bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen
zich bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
Installeer het product in geen geval op een plek
waar het uw uitzicht belemmert.
Maak geen aftakkingen van de voedingsdraad om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
Na de installatie en het leggen van de bedrading moet u controleren
of de andere elektrische apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen
brand, elektrische schokken of een verkeersongeval het gevolg zijn.
Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient u zich voor
de installatie op de hoogte te stellen van de daarmee verband
houdende waarschuwingen en voorzorgen van de fabrikant.
Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit
bij het besturen van het voertuig en ook niet van
binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.
Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog oplopen, hetgeen
kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het toestel.
Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan
leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het
toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan
worden in autowasstraten of wanneer het regent.
Stel het volume laag genoeg in voordat de AUXaansluiting wordt gemaakt.
Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht waardoor
de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u gehoorschade kunt
oplopen. Rechtstreeks aansluiten van een luidspreker/hoofdtelefoon
of een extern toestel zonder enige demping kan het geluid doen
vervormen of het aangesloten externe toestel beschadigen.
Neem de volgende voorzorgen in acht bij de
installatie.
Laat installatie en bedrading over aan bevoegd
servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en
ervaring. Voor maximale veiligheid dient u de installatie te laten
doen door uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door
u of op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
Volg de instructies voor het installeren en bedraden
van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees tijdens het bedraden voorzichtig dat u de bedrading niet
beschadigt. Zorg ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan
of schuren over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen
zoals de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik
ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen
en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading
noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm dan
de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of via een
soortgelijke beschermingsmaatregel.
Gebruik het product niet in omstandigheden
waaronder het blootgesteld kan worden aan sterke
trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Vermijd hellende of sterk gebogen oppervlakken voor de
installatie. Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd
wordt, kan het vallen tijdens het rijden, hetgeen kan leiden
tot letsel of ongelukken.
Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met
de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een
maximale hoek van 30˚.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel
kan worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor verdere
informatie.
Draag handschoenen voor uw veiligheid. Verzeker u
ervan dat de bedrading volledig is aangesloten voor
u gaat installeren.
Om schade te voorkomen mag u de voedingsstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden (behalve bij aansluiting op een
tweeter).
Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer
u dit USB-apparaat gebruikt.
• Sluit geen USB-apparaat rechtstreeks op dit toestel aan.
Als het USB-apparaat rechtstreeks op dit toestel wordt
aangesloten en zich een ongeluk voordoet, of als plotseling
het rempedaal wordt ingetrapt, kan de bestuurder of de
passagier tegen het USB-apparaat stoten en letsel oplopen.
• Sluit uw USB-apparaat aan op het audiosysteem in uw auto
met behulp van een gewone USB-verlengkabel (5 meter of
korter).
• Plaats het USB-apparaat en de USB-verlengkabel zodanig dat
deze u niet hinderen tijdens het rijden.
• Sluit geen ander USB-apparaat aan dan USB-geheugen of
een USB-audiospeler. Sluit niet meerdere USB-apparaten
aan op de USB-aansluiting. Voeding trekken voor meerdere
apparaten via de aansluiting kan leiden tot oververhitting en
rookvorming.
Nederlands
 In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te
geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen
op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en
handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden
hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze
pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele
systeem naar behoren kunt gebruiken.
Veiligheidsinformatie
 Lees de handleiding van het toestel en alle andere
componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig
door voordat u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u
aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het
systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de
instructies uit deze handleiding.
Gebruik de gespecificeerde onderdelen en
gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde onderdelen
en geschikt gereedschap bij de installatie van het toestel. Gebruik
van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan
leiden tot schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan
leiden tot ongelukken, storingen of brand.
Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden
tot brand of andere schade.
CQ-C3355N
111
Voor u deze instructies gaat lezen
KLASSE 1 LASERPRODUCT
VOORZICHTIG
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND. NIET IN DE
STRAAL STAREN.
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek, gefabriceerd
met zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk ons bedrijf heeft
gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren tot onze familiekring
wanneer u eenmaal de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
De instructiehandleiding bestaat uit twee delen. Dit deel, de “Gebruiksaanwijzing”, beschrijft de bediening van het hoofdtoestel.
Het andere deel, de “Systeemuitbreidingsgids”, beschrijft de opties, zoals een CD-wisselaar.
Laserproducten
Let op
Dit product maakt gebruik van een laser.
Gebruik van bedieningsorganen of instellingen of
uitgevoerde handelingen anders dan die in deze
handleiding beschreven staan kunnen leiden tot
blootstelling aan potentieel gevaarlijke stralen.
Etiket "Voorzichtig"
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
OO-OOOOO
Gebruiksaanwijzing Systeemuitbrei(YEFM285925)
dingsgids
(YEFM262785)
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat gebruik
maakt van een laser-pickup om informatie af te lezen van
de oppervlakte van compact CD's. Deze laser is zorgvuldig
afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de CD-speler/radio te demonteren of
onderdelen daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor
blootgesteld kunt worden aan laserstralen en gevaarlijke
spanningen.
Installatiehandleiding
(YEFM294293)
(YEFM294294)
(YEFM294295)
PAN EUROPEAN
GUARANTEE
(Garantiekaart)
Stroomstekker
(YEAJ02874)
Instructieset
Hoev.: 1 set
Hoev.: 1
Toebehoren
Deckmontage
(in het toestel,
bovenzijde)
Ontgrendeling- Bevestiging- ISOantennesplaat
sbout
(5 mm )
adapter
(YEP0FZ5699)
Hoev.: 1 set
Bevestigingskraag
Afwerkingsrand
Houder voor
afneembaar
frontpaneel
(YEFX0217263A)
(YEFC051011)
(YEFA134246)
Hoev.: 1
Hoev.: 1
Hoev.: 1
Opmerkingen:
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)
Dit symbool op het product en/of de bijbehorende documenten geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur niet mag worden weggegooid met het gewone huishoudafval.
Voor een juiste verwerking, inzameling en recycling levert u deze apparatuur in bij een aangewezen inzamelpunt,
waar u ze gratis of tegen betaling kunt achterlaten. In sommige landen is het daarnaast mogelijk uw afgedankte
apparatuur terug te brengen naar een plaatselijke winkel wanneer u daar een vergelijkbaar nieuw product aanschaft.
Door dit toestel op verantwoorde wijze weg te gooien, draagt u bij aan het behoud van waardevolle bronnen en
voorkomt u eventuele negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen voortvloeien
uit een onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie over het dichtstbijzijnde
aangewezen inzamelpunt.
Het is mogelijk dat bij onjuist weggooien van dit toestel een boete kan worden opgelegd overeenkomstig de nationale wetgeving.
Nederlands
Aanduidingen op de waarschuwingslabels
en waar deze zich bevinden
• Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
• Accessoires en hun onderdeelnummers zijn vanwege productverbeteringen onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Af fabriek zijn de afwerkingsrand en de bevestigingskraag op het hoofdtoestel gemonteerd.
Veiligheidsinformatie, Voor u deze instructies gaat lezen
Veiligheidsinformatie
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw dealer of leverancier voor verdere
informatie.
Informatie over weggooien van afval in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw dealer en vraag wat de juiste methode van
weggooien is.
112
CQ-C3355N
CQ-C3355N
113
Kenmerken
Groot assortiment aan componenten voor
systeemupgrade
Diverse optionele componenten stellen gebruikers in staat het
systeem op vele manieren te upgraden. Door het systeem te
upgraden, creëert u een relaxte AV-ruimte in uw auto. Voor meer
informatie, raadpleegt u de losse Systeemuitbreidingsgids.
• CD-wisselaar
Met de optionele adapter (omzetkabel voor een DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) kunt u de optionele Panasonic CDwisselaar (CX-DP880N) aansluiten.
• iPod
Met de optionele adapter (rechtstreekse kabel voor iPod:
CA-DC300N) kunt u de optionele iPod-serie aansluiten.
iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer,
Inc. in de VS en andere landen.
• Handsfree telefoonsysteem
114
CQ-C3355N
English
Deutsch
Français
2
38
74
Svenska
Italiano
Español
Dansk
146
182
218
254
290
326
362
398
Nederlands
USB-aansluiting
De USB-aansluiting bevindt zich op het voorpaneel.
Door een USB-geheugen (niet bijgeleverd) met behulp van een
USB-verlengkabel (USB 2.0, niet bijgeleverd, aan te sluiten
op de USB-aansluiting, kunt u in uw auto luisteren naar de
MP3/WMA-bestanden die zijn opgeslagen in het USB-geheugen
(niet bijgeleverd). U kunt het USB-geheugen (niet bijgeleverd)
aansluiten met behulp van een USB-verlengkabel (USB 2.0, niet
bijgeleverd) en de muziek (MP3/WMA-bestanden) afspelen die
zijn opgeslagen in het USB-geheugen (niet bijgeleverd).
Polski
Česky
Magyar
Русский
Compatibele USB-apparaten
• USB-massaopslagklasse
Dit verwijst naar een type USB-apparaat dat, indien
aangesloten op een computer, kan worden gebruikt als
een massaopslagapparaat zonder dat daarvoor speciale
stuurprogramma's of software nodig is. Voor informatie over
de compatibiliteit van uw USB-geheugen/USB-audio met de
USB-massaopslagklasse, neemt u contact op met de fabrikant
van het/de USB-geheugen/USB-audio.
• Standaardcompatibiliteit met USB 1.1/2.0 Full Speed
• Bestandssysteem is FAT12/16/32
• Maximale stroomsterkte is minder dan 500 mA
• Capaciteit is minder dan 4 GB (1 partitie)
Opmerkingen:
• Het gebruik van USB-apparaten waarop gegevensbestanden
anders dan MP3/WMA-formaat staan, wordt niet aanbevolen.
• Afspelen en weergeven kunnen onmogelijk zijn afhankelijk van
het type USB-apparaat of de toestand van de opname.
• Zelfs als weergave op pc mogelijk is, zal dit wellicht niet
mogelijk zijn op dit product omdat sommige USB-apparaten
niet voldoen aan de USB-standaard.
• In sommige gevallen zal de weergave wellicht niet mogelijk zijn,
zelfs met een USB-apparaat van de massaopslagklasse.
Algemeen
Uitbreidingsmodule (Hubeenheid)
Aansluiten van de uitbreidingsmodule (hubeenheid, CY-EM100N)
maakt het gebruikers mogelijk maximaal 4 optionele apparaten
aan te sluiten, zoals hieronder is aangegeven.
SQ is een functie waarmee u met één druk op de knop uit diverse
geluidsvelden kunt kiezen overeenkomstig het type muziek
waarnaar u luistert.
• Veiligheidsinformatie
• Voor u deze instructies gaat lezen
• Kenmerken
• Plaats van de bedieningsorganen
• Voorbereiding (ACC instellen, enz.)
• Algemeen
110
113
114
116
117
118
Per signaalbron
Aansluiten van het optionele handsfree telefoonsysteem
(handsfreeset voorzien van Bluetooth®-technologie: CY-BT100N)
laat gebruikers praten in een handsfree mobiele telefoon als deze
Bluetooth ondersteunt.
Opmerking: Dit toeste is enkel ontworpen om
telefoongesprekken. U kunt er geen gesprekken mee plaatsen.
Bluetooth®
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en voor ieder gebruik hiervan door
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. is een licentie
verkregen. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn die
van hun respectieve eigenaren.
SQ (geluidsveld)
• Radio
• Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen
• CD-speler
• MP3/WMA-speler
• USB (MP3/WMA)
120
122
126
128
132
Zonodig
Handsfree telefoonsysteem
Inhoud
• De audio instellen
• De functies instellen
• Verhelpen van storingen
• Foutmeldingen
• Opmerkingen over CD's
• Onderhoud/Zekering
• Technische gegevens
134
136
138
142
144
144
145
CQ-C3355N
115
Plaats van de bedieningsorganen
Voorbereiding
Opmerking: Bij de uitleg in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de toetsen op het hoofdtoestel zelf. (Behalve waar anders staat vermeld.)
VOL Volume
( pag. 119)
PUSH SEL Kiezen
( pag. 134, 136)
[VOL] (PUSH SEL: Kiezen)
3 Houd
gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt om het menu op te roepen.
op [VOL] (PUSH SEL: Kiezen)
4 Druk
om de demonstratie-instelling te kiezen.
Opmerkingen:
• Om de normale functie in te stellen, drukt u op
[DISP].
• Raadpleeg het gedeelte over de “De functies instellen”
( pag. 136).
• Wanneer “NO DISC” (geen CD) of “NO USB” (geen
USB) wordt afgebeeld, kan het demonstratiescherm
niet worden geannuleerd.
MUTE ( pag. 119)
SQ Geluidskwaliteit ( pag. 135)
USB-stekker
(achter het klepje)
( pag. 119)
Voorzichtig
• Als het contact van uw auto geen ACCstand heeft, moet u OFF kiezen. Doet u dit
niet, dan kan de accu leeg lopen.
Uitschakelen
ACC
IGN
Kies ON (aan) als het contactslot van uw auto een ACC
stand heeft. ( pag. 137) De volgende functies zijn
beschikbaar. (standaardinstelling: uit)
• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer
een CD wordt geplaatst.
• De klok kan ook worden afgebeeld terwijl het toestel is
uitgeschakeld. ( pag. 118)
: ACC niet aanwezig
(standaardinstelling)
: ACC aanwezig
Opmerkingen:
• De afstandsbediening van de CQ-C3355N is optioneel (CA-RC80N).
• De optionele afstandsbediening is verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer. (CA-RC80N)
De klok werkt volgens het 24-uurs systeem.
(CA-RC80N)
In-/uitschakelen
Functie
(Signaalbron)
Frequentieband
Pauze
Geluidsonderbreking/demping
Volume
Afstemmen
Track-keuze Snel vooruit/
achteruit
1 Druk op [PWR] (in-/uitschakelen).
op de radio de AM (LW/MW)2 Kies
functie. ( pag. 120)
[DISP] gedurende 2 seconden of
3 Houd
langer ingedrukt.
4 Stel de uren in en druk op [DISP].
Opmerkingen:
• Stel de klok in wanneer “NO CT” op het display wordt
afgebeeld.
• Houd [] or [] ingedrukt om de cijfers snel te
doorlopen.
• Bij ontvangst van een RDS-zender zorgt de
klokfunctie (CT) ervoor dat de klok automatisch wordt
gelijkgezet.( pag. 122)
Plaats van de bedieningsorganen, Voorbereiding
1 t/m 6 ( pag. 120)
3 (SCROLL) ( pag. 127, 129, 133)
4 (RANDOM) ( pag. 127, 129, 133)
5 (SCAN) ( pag. 127, 129, 133)
6 (REPEAT) ( pag. 127, 129, 133)
ACC instellen
TUNE ( pag. 120)
TRACK (FILE) (BESTAND)
( pag. 126, 128, 132)
Afstandsbedieningseenheid (optie)
Het demonstratiescherm zal verschijnen.
(“DEMO” wordt afgebeeld.)
Sensor voor de
afstandsbediening
116
OPEN ( pag. 126, 128)
Klok instellen
Hoofdtoestel
DISP Display ( pag. 118)
PTY Programmatype
( pag. 125)
het contact van uw auto op ACC of
1 Zet
ON.
2 Druk op [PWR] (in-/uitschakelen).
5 Draai [VOL] linksom.
Nederlands
BAND ( pag. 120)
LIST ( pagina 76 van de Systeemuitbreidingsgids)
SOURCE ( pag. 119)
Pauze/Weergave
PWR In-/uitschakelen ( pag. 118) DISC ( pagina 72 van de Systeemuitbreidingsgids)
FOLDER ( pag. 128, 132)
( pag. 126, 128, 132)
APM Automatisch
TA Verkeersberichten ( pag. 124)
voorkeurzenders programmeren
AF Alternatieve Frequentie ( pag. 123)
( pag. 121)
Het demonstratiescherm
annuleren
Het demonstratiescherm verschijnt bij het eerste
gebruik.
[]: Vooruit
[]: Achteruit
de minuten in en druk op [DISP]
5 Stel
om de instelling te bevestigen.
[]: Vooruit
[]: Achteruit
CQ-C3355N
CQ-C3355N
117
Algemeen
(Diefstalpreventiesysteem)
118
Verwijderen
Bevestigen
1 Schakel het toestel uit. ( hierboven)
op [OPEN]. Het afneembare
2 Druk
voorpaneel komt eraf.
het afneembare voorpaneel met
1 Plaats
het linkergat over de linkerpen op het
3
Duw het voorpaneel
naar links.
het andere gat over de andere
2 Plaats
pen door licht te duwen.
Het display verandert als volgt iedere keer wanneer op
[DISP] wordt gedrukt. (ACC ON)
Bij het uitschakelen:
Klokdisplay
(Standaardinstelling)
Display uit
CQ-C3355N
Bij het inschakelen:
Nederlands
Annuleren
Druk nogmaals op [MUTE].
Opmerking: U kunt geluidsonderbreking of
geluidsdemping kiezen. ( pag. 137)
Opmerking: Voor informatie over de apparaten
die kunnen worden aangesloten, raadpleegt u de
Systeemuitbreidingsgids of de gebruiksaanwijzing
van ieder apparaat.
Radio
(SOURCE)
• Het afneembare voorpaneel is niet waterdicht. Stel
het niet bloot aan water of veel vocht.
• Haal het voorpaneel niet van het toestel af terwijl u
aan het rijden bent.
• Leg het afneembare voorpaneel niet op het
dashboard of op andere plekken waar de
temperatuur hoog kan oplopen.
• Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of
op het hoofdtoestel niet aan, want hierdoor kunnen
storingen ontstaan.
• Als de contactjes verontreinigd raken, veegt u ze
schoon met een schone, zachte doek.
• Om te voorkomen dat het afneembare voorpaneel
beschadigd raakt, mag u het niet omlaag duwen of
er voorwerpen op zetten terwijl het geopend is.
Druk op [MUTE].
USB (Universal Serial Bus)-aansluiting
Wanneer een USB-geheugen met behulp van een USBverlengkabel is aangesloten op de USB-aansluiting,
worden de MP3/WMA-bestanden die in het geheugen
zijn opgeslagen weergegeven
Een signaalbron kiezen
Voorzichtig
Volume uit (verlagen)
Het display verandert als volgt iedere keer wanneer op
[SOURCE] wordt gedrukt.
hoofdtoestel.
4 Trek het naar u toe.
het voorpaneel
5 Doe
in de houder.
(DISP: Display)
De displayinformatie
veranderen
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
U kunt het afneembare voorpaneel
erafhalen om te voorkomen dat het
toestel wordt gestolen.
Opmerking: Het volumeniveau kan onafhankelijk
worden ingesteld voor iedere ingangsbron. (Wat betreft
de radio is er een aparte instelling voor AM (LW/MW) en
één voor alle FM banden.)
Algemeen
Houd [PWR] (in-/uitschakelen) gedurende
1 seconde of langer ingedrukt.
Instelbereik: 0 t/m 40
Standaardinstelling: 18
MUTE (ATT: demping)
Uitschakelen
(VOLUME)
Druk op [PWR] (in-/uitschakelen).
 Verhogen
 Verlagen
Tijdelijk volume uit
(verlagen)
Volumeregeling
Inschakelen
(PWR: In-/uitschakelen)
In-/uitschakelen
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het toestel kunt in- en uitschakelen, hoe u het volumeniveau kunt instellen, enz.
USB-aansluiting
Wanneer een optioneel apparaat is aangesloten:
Bij het laden van MP3/WMA-gegevens ( pag. 132)
Wanneer een optioneel USB-geheugen niet is
aangesloten:
FM1, FM2, FM3, AM ( pag. 120)
Systeemaansluiting
Speler
Bij het plaatsen van een CD ( pag. 126)
Bij het plaatsen van een MP3/WMA-disc ( pag. 128)
Wanneer een optioneel apparaat is aangesloten:
Overschakelen naar aangesloten apparaat
Wanneer een CD-wisselaar wordt aangesloten
Wanneer een iPod wordt aangesloten
Nadat het toestel is ingeschakeld, leest u verder bij de
beschrijving van de betreffende ingangsfunctie.
OF
AUX1
Het apparaat aangesloten op de AUX1-aansluiting van
dit toestel.
Wanneer een uitbreidingsmodule is aangesloten:
De apparaten aangesloten op de poorten 1 t/m
4 worden op volgorde geactiveerd nadat is
overgeschakeld naar AUX2 (het apparaat aangesloten
op de AUX-aansluiting van de uitbreidingsmodule).
CQ-C3355N
119
Radio
Dit hoofdstuk beschrijft hoe u naar de radio kunt luisteren.
[] (TUNE): Omhoog
[] (TUNE): Omlaag
Opmerking: Houd gedurende langer dan
0,5 seconde ingedrukt en laat dan los om een zender
te zoeken.
Selecteren van een voorkeurzender
FM (niet-RDS)
Frequentie
Frequentie
Kloktijd (CT)*
PS (Programmanaamservice)
Display uit
Kloktijd (CT)*
Nederlands
AM (LW/MW)
* Stel de klok in wanneer “NO CT” (geen kloktijd) op het
scherm verschijnt. (Klok instellen  pag. 117)
Display uit
Druk op cijfertoets [1] t/m [6].
Opmerkingen:
• Om in de zoekfunctie alleen af te stellen op zenders met
een goede ontvangst, stelt u LOCAL in op ON.
( pag. 136)
• Om de ruis te verminderen wanneer het ontvangen FMstereosignaal zwak is, stelt u FM MONO in op ON.
( pag. 136)
Frequentie
U kunt in elk van de onderdelen AM, FM1, FM2 en FM3
maximaal 6 voorkeurzenders programmeren.
Automatisch voorkeurzenders programmeren (APM)
Zenders met een goede ontvangst worden automatisch
geprogrammeerd.
Voorkeurnummer
Licht op terwijl LOCAL is
ingeschakeld.
( pag. 136)
Licht op wanneer een FM-stereosignaal wordt
ontvangen.
Licht op terwijl MONO is
ingeschakeld.
( pag. 136)
1 Kies een frequentieband.
[BAND] (APM) gedurende
2 Houd
2 seconden of langer ingedrukt.
Radio
(APM: Automatisch voorkeurzenders programmeren)
Frequentieband
Display in de radiofunctie
De displayinformatie veranderen
Afstemmen op een frequentie
Voorkeurzenders programmeren
Schematisch overzicht bediening
3 Kies een zender.
(DISP: Display)
Druk op [DISP].
op [SOURCE] om de radiofunctie
1 Druk
te kiezen.
op [BAND] om een frequentieband
2 Druk
te kiezen.
Nadat ze als voorkeurzender zijn geprogrammeerd, zullen
de zenders met de beste ontvangst gedurende 5 seconden
op volgorde worden weergegeven (SCAN). Om het
scannen te stoppen, drukt u op cijfertoets [1] t/m [6].
Opmerkingen:
• Nieuw opgeslagen zenders worden over eerder
opgeslagen zenders heen geschreven.
• In de standaardinstelling worden alleen RDS-zenders
opgeslagen (AF ON). Om niet-RDS-zenders te
kiezen, stelt u AF in op OFF. ( pag. 123)
Handmatig voorkeurzenders programmeren
1 Stem af op een zender.
de cijfertoets [1] t/m [6]
2 Houd
gedurende langer dan 2 seconden
ingedrukt.
120
CQ-C3355N
CQ-C3355N
121
Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen
In gebieden waar u FM-uitzendingen met RDS-gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruikmaken van nuttige functies, zoalsAF, TA, PTY.
De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de PTYfunctie is ingeschakeld. ( pag. 125)
• Het PTY van de ontvangen zender wordt afgebeeld.
• Programma's kunnen worden opgezocht aan het hand
van de PTY.
Programmanaam-service
Licht op terwijl TA is ingeschakeld.
Licht op terwijl AF is
ingeschakeld.
Licht op terwijl PTY is
ingeschakeld.
Nederlands
AF (Alternatieve Frequentie)
PTY (Programmatype)
Display in de RDSfunctie
Sommige FM-zenders zenden extra gegevens mee die
compatibel zijn met RDS. Deze radio heeft handige
functies die gebruikmaken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS-diensten kan per gebied
verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDSdiensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende
functies ook niet zullen werken.
Wanneer een RDS-zender wordt ontvangen, zijn de
volgende functies beschikbaar.
Opmerking: De PTY-taal kan worden gekozen.
( pag. 136)
Druk op [DISP].
De volgende functies zijn beschikbaar wanneer de AFfunctie is ingeschakeld ( pag. 123).
• Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal automatisch
worden afgestemd op een zender met hetzelfde
programma en een betere ontvangst.
• Bij het automatisch programmeren van
voorkeurzenders (APM) zullen alleen RDS-zenders
worden opgeslagen.
• Bij het oproepen van een voorkeurzender, wordt
automatisch de zender met de beste ontvangst
gekozen. (BSR Best Stations Research)
Opmerkingen:
• U kunt de gevoeligheid van de AF-functie instellen.
( pag. 123)
• U kunt het bereik van de AF-functie instellen.
( pag. 136)
De klok wordt automatisch gelijkgezet.
PS (Programmanaam-service)
Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de
zender wordt afgebeeld.
EON (Verbetering andere netwerken)
De RDS-gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor
de plek waar u zich bevindt.
programmeren van voorkeurzenders worden alleen
TP-zenders gekozen.
• Door TA-functie in te schakelen terwijl het toestel in
een andere functie staat, zal het toestel automatisch
overschakelen naar de radio voor weergave van
een verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het
verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren
naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TAstandbyfunctie)
122
CQ-C3355N
Kloktijd
Verkeersberichten kunnen worden ontvangen via het
huidige netwerk en via andere netwerken.
Ontvangst van noodberichten
Alternatieve Frequentie (AF)-functie
Noodberichten worden bij ontvangst automatisch
onmiddellijk op het display afgebeeld.
Alternatieve Frequentie (AF)
• Bij het zoeken naar zenders of bij het automatisch
Frequentie
Display uit
EON-TA
TA (Verkeersberichten)
Wanneer de TA-functie is
ingeschakeld, zijn de volgende
functies beschikbaar.
( pag. 124)
• Er wordt automatisch gezocht
naar en afgestemd op een TP
(verkeersberichten)-zender
zodra de TA-functie wordt
ingeschakeld en u luistert naar
een niet-TP-zender.
PS (Programmanaamservice)
(Standaardinstelling)
Houd [TA] (AF) gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt om één van de volgende AF-functies te kiezen.
AF ON:
De AF-functie, Best Station Research-functie en PI Seekfunctie zijn ingeschakeld.
AF OFF:
Als het AF-netwerk van een RDS-zender niet nodig is.
Lage gevoeligheid
van de AF-functie.
(Standaardinstelling)
Hoge gevoeligheid van de
AF-functie.
Voorkeurzendergeheugen (AF ON-instelling)
Voorkeurzender oproepen (Beste Zender
Zoeken)
Met AF-zelfafstemming kunt u een zender met een goede
ontvangst kiezen uit hetzelfde netwerk wanneer het
afstemmen op een voorkeurzender is ingeschakeld.
Bij slechte ontvangst (PI Zoeken)
Als de ontvangst slecht wordt tijdens het afstemmen
op een voorkeurzender, drukt u op dezelfde
voorkeurnummertoets. Het toestel zal zoeken naar
dezelfde voorkeurzender met een betere ontvangst.
Druk nogmaals op dezelfde voorkeurnummertoets om te
annuleren.
Opmerking: Om de PI Seek-functie te kunnen
gebruiken, moet u eerst de TA-functie uitschakelen.
Als de AF-functie van een
RDS-zender niet nodig is.
CQ-C3355N
Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen
Wat is RDS?
CT (Klok)
De displayinformatie
veranderen
Andere RDS-functies
123
Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen
TA in-/uitschakelen
PTY in-/uitschakelen
Houd [DISP] (PTY) gedurende 2 seconden of langer
ingedrukt om de PTY-functie in of uit te schakelen.
U kunt naar programma’s zoeken door gebruik te maken
van PTY’s die reeds zijn geprogrammeerd.
Druk in de PTY-functie op de cijfertoets [1]
t/m [6] om het programmatype (PTY) te
kiezen.
Programmatype Inhoud
Andere RDS-functies
124
CQ-C3355N
PTY
Tijdens het luisteren naar een FM-zender die op het
moment geen verkeersberichten uitzendt, draait u
[VOL] linksom om het volumeniveau in te stellen op
0. Het verkeersbericht zal worden voortgebracht op het
TA-volumeniveau.
Als EON-gegevens worden ontvangen, licht de EONindicator op en worden de TA- en AF-functies als volgt
uitgebreid.
TA:
Verkeersberichten kunnen worden ontvangen via het
huidige netwerk en via andere netwerken.
AF:
De frequentielijst van RDS-voorkeurzenders wordt
bijgewerkt door de EON-gegevens.
EON stelt de radio in staat beter gebruik te maken van
de RDS-informatie. Het zorgt ervoor dat de AF-lijst
van voorkeurzenders voortdurend wordt bijgewerkt,
inclusief de zender waarop op dat moment is afgestemd.
Bijvoorbeeld, wanneer u een ver weg gelegen zender
programmeert, zult u later in staat zijn dezelfde zender te
ontvangen op een alternatieve frequentie, of een andere
zender die hetzelfde programma uitzendt. EON houdt
tevens lokaal beschikbare TP-zenders in de gaten voor
een snelle ontvangst.
NEWS
SPEECH
Ontvangst van noodberichten
Wanneer noodberichten worden uitgezonden, wordt het
toestel automatisch afgestemd op die noodberichten
(zelfs in de CD-functie, MP3-functie of AUX-functie).
Tijdens het ontvangen van de noodberichten wordt
“ALARM” afgebeeld op het display.
Opmerking: Noodberichten worden uitgezonden op
het TA-volumeniveau. ( Hierboven)
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,
CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN,
SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL,
LEISURE, DOCUMENT
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
6
MUSIC
3
Alleen verkeersbericht (TAgeluidsonderbreking)
Verbetering andere netwerken (EON)
1
2
NEWS
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M, OTHER M,
JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES,
FOLK M
Druk op [BAND] om een andere zender met hetzelfde
PTY te zoeken.
Opmerkingen:
• Wanneer er geen programma van het gewenste type
gevonden kan worden, wordt “NONE” (Geen) op het
display afgebeeld.
• Het gewenste PTY wordt 5 seconden lang op het
display afgebeeld.
• Originele programmatypes kunnen worden
gewijzigd
Nauwkeurige PTY-keuze
op [] of [] om het PTY te
1 Druk
kiezen.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES








MUSIC 
SPORT 
SCIENCE 
EASY M 
WEATHER
RELIGION 
JAZZ

FOLK M 
NEWS

EDUCATE 
VARIED 
LIGHT M 
FINANCE 
PHONE IN 
COUNTRY 
DOCUMENT
AFFAIRS 
DRAMA 
POP M 
CLASSICS 
CHILDREN 
TRAVEL 
NATION M 
2 Druk op [BAND].
Het toestel gaat zoeken.
Opmerkingen:
• Druk op [BAND] om het zoeken te stoppen.
• Wanneer er geen programma van het gewenste type
gevonden kan worden, wordt “NONE” (Geen) op het
display afgebeeld.
Veranderen van PTY
Reeds ingestelde PTY’s kunnen naar believen worden
veranderd.
het PTY dat u onder een
1 Kies
voorkeurtoets wilt opslaan.
de normale procedure voor het
2 Volg
programmeren. ( pag. 121)
PTY-taalkeuze
De taal die op het display wordt gebruikt kan worden
gekozen. (Engels of Zweeds) ( pag. 136)
CQ-C3355N
Radio Data Systeem (RDS) bij FM-uitzendingen
Wanneer de TA-functie is ingeschakeld, zijn de volgende
functies beschikbaar.
• Er wordt automatisch gezocht naar en afgestemd op
een TP-zender zodra de TA-functie wordt ingeschakeld
en u luistert naar een niet-TP-zender of een TP-zender
met slechte ontvangst.
• Bij het zoeken naar zenders of bij het automatisch
programmeren van voorkeurzenders worden alleen
TP-zenders gekozen. ( pag. 121 voor “Automatisch
voorkeurzenders programmeren (APM)”)
• Door de TA-functie in te schakelen terwijl het toestel
in een andere functie staat, zal het toestel automatisch
overschakelen naar de radio en zal een verkeersbericht
worden uitgezonden over de radio zodra dit begint.
Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal
het toestel terugkeren naar de oorspronkelijke
gebruiksfunctie. (TA-standbyfunctie)
Nederlands
Afstemmen op een programma via de
PTY-functie
(PTY: PROGRAMME TYPE)
TA
(TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
Druk op [TA] om de TA-functie in of uit te schakelen.
(Standaardinstelling: OFF)
125
op [OPEN] om het afneembare
1 Druk
voorpaneel te openen.
Track/weergaveduur
Disctitel
(DISP: Display)
Wanneer reeds een CD is geplaatst, drukt u op
[SOURCE] om de CD-functie te kiezen.
Druk op [DISP].
De displayinformatie
veranderen
Voorzichtig
• Dit toestel is niet geschikt voor 8-cm CD's.
• Plaats geen CD wanneer de
indicator oplicht
omdat er al een CD in het toestel zit.
• Gebruik geen CD's met afwijkende vormen. ( pag. 144)
• Gebruik geen CD's waarop een sticker of label is geplakt.
• Om te voorkomen dat het afneembare voorpaneel
beschadigd raakt, mag u het niet omlaag duwen of er
voorwerpen op zetten terwijl het geopend is.
• Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt onder het
afneembare voorpaneel.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
• Raadpleeg het gedeelte met “Opmerkingen over CD/CDmedia (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” ( pag. 144).
• Het is mogelijk dat een CD waarop zowel CD-DA-gegevens als
MP3/WMA-gegevens staan niet goed wordt weergegeven.
Opmerkingen:
• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een titel wordt
getoond, drukt u op [3] (SCROLL). Als er minder dan
8 tekens worden getoond, lopen de tekens niet over het
display.
• “NO TEXT” (geen tekst) wordt afgebeeld als op de CD
geen tekstinformatie staat.
Tracktitel
Kloktijd
Nederlands
CD-speler
Display uit
Opmerking: Het kan eventjes duren totdat de
weergave begint.
Willekeurige weergave
[] (Uitwerpen)
Alle beschikbare tracks worden in willekeurige volgorde
weergegeven.
Labelkant
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
CD uitwerpen
Display in de
CD-functie
126
CQ-C3355N
[] (TRACK): Volgende fragment
[] (TRACK): Vorige track (twee keer drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden om snel vooruit/
achteruit te gaan.
Pauze
Druk op [OPEN].
Druk op [] en haal de CD eruit.
Sluit het afneembare voorpaneel met de hand.
Indicators van de
weergavefuncties
Licht op wanneer de
betreffende functie is
ingeschakeld.
Willekeurige
weergave
Herhaalde weergave
Trackkeuze
Tracknummer
Druk op [].
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Tijd
Druk op [5] (SCAN).
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
CD-speler
Opmerkingen:
• Het toestel herkent de CD en start automatisch de
weergave.
• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer
een CD wordt geplaatst.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van iedere track worden in
volgorde weergegeven.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
het afneembare voorpaneel met de 4 Kies het gewenste gedeelte.
3 Sluit
hand.
Willekeurige, Intro-, Herhaalde weergave
Schematisch overzicht bediening
2 Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven.
Herhaalde weergave
De huidige track wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Licht op wanneer een CD in het toestel zit.
CQ-C3355N
127
[] (FOLDER): Volgende map
[] (FOLDER): Vorige map
Bestandskeuze
Labelkant
het afneembare voorpaneel met
3 Sluit
de hand.
Opmerkingen:
• Het toestel herkent de CD en start automatisch de
weergave.
• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer
een CD wordt geplaatst.
[] (TRACK): Volgend bestand
[] (TRACK): Vorig bestand (twee keer
drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden om snel vooruit/
achteruit te gaan.
Pauze
CQ-C3355N
Display in de MP3/
WMA-functie
(Gegevens
lezen)
Bestandsnaam/titel en
artiestennaam*
Kloktijd
Display uit
Willekeurige weergave
CD uitwerpen
128
(Gegevens
lezen)
Mapnaam/Albumnaam*
Opmerkingen:
• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst
wordt getoond, drukt u op [3] (SCROLL). Als er
minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens
niet over het display.
• “NO TEXT” (geen tekst) wordt afgebeeld als op de CD
geen tekstinformatie staat.
• ID3/WMA-taginformatie wordt getoond voor de
albumnaam en titel/artiestennaam.
Druk op [].
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Druk op [OPEN].
Druk op [] en haal de CD eruit.
Sluit het afneembare voorpaneel met de hand.
Mapnummer
Weergaveduur
Bestandsnummer
Licht op wanneer een CD in het toestel zit.
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (Uitwerpen)
Map/Bestand
(DISP: Display)
Mapkeuze
weergave begint.
Willekeurige, Intro-, Herhaalde weergave
Schematisch overzicht bediening
2 Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven. 4 Kies het gewenste gedeelte.
Opmerking: Het kan eventjes duren totdat de
De displayinformatie veranderen
Druk op [DISP].
op [OPEN] om het afneembare
1 Druk
voorpaneel te openen.
Indicators van de
weergavefuncties
Licht op wanneer de betreffende
functie is ingeschakeld.
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
Willekeurige-,
herhaalde-, intromapweergave
(standaardinstelling)
Wanneer een mapnaam wordt afgebeeld:
TAG ON: De albumtitel wordt afgebeeld.
TAG OFF: De mapnaam wordt afgebeeld.
Wanneer een mapnaam wordt afgebeeld:
TAG ON: De titel/artiestennaam wordt afgebeeld.
TAG OFF: De bestandsnaam wordt afgebeeld.
Nederlands
Wanneer reeds een CD is geplaatst, drukt u op
[SOURCE] om de MP3/WMA-functie te kiezen.
Houd [3] (SCROLL) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
Intro-mapweergave
Alle beschikbare bestanden worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Vanaf de volgende map worden alleen de eerste 10 seconden van
het eerste bestand in iedere map op volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Houd [5] (SCAN) gedurende 2 seconden
licht op.
of langer ingedrukt.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Willekeurige-mapweergave
Alle bestanden in de huidige map worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te
annuleren.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van ieder bestand worden op
volgorde weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
MP3/WMA-speler
Voorzichtig
• Dit toestel is niet geschikt voor 8-cm CD's.
• Plaats geen CD wanneer de
indicator oplicht
omdat er al een CD in het toestel zit.
• Gebruik geen CD's met afwijkende vormen. ( pag. 144)
• Gebruik geen CD's waarop een sticker of label is geplakt.
• Om te voorkomen dat het afneembare voorpaneel
beschadigd raakt, mag u het niet omlaag duwen of er
voorwerpen op zetten terwijl het geopend is.
• Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt onder het
afneembare voorpaneel.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
• Raadpleeg het gedeelte met “Opmerkingen over CD/CDmedia (CD-ROM, CD-R, CD-RW)” ( pag. 144).
• Het is mogelijk dat een CD waarop zowel CD-DA-gegevens als
MP3/WMA-gegevens staan niet goed wordt weergegeven.
• Raadpleeg het gedeelte “Opmerkingen over MP3/WMA” ( pag. 130).
*Instellen van de
ID3/WMA-tag
MP3/WMA-speler
Herhaalde weergave
Het huidige bestand wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Herhaalde-mapweergave
De huidige map wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om te
annuleren.
CQ-C3355N
129
MP3/WMA-speler
Opmerkingen over MP3/WMA
Opmerking: Bij dit toestel wordt geen software voor
het coderen en schrijven van MP3/WMA-gegevens
geleverd.
Aandachtspunten bij het maken van
MP3/WMA-bestanden
Algemeen
• Voor geluid van hoge kwaliteit adviseren wij u een
hoge bitrate en een hoge bemonsteringsfrequentie te
gebruiken.
• Wij adviseren u VBR (Variabele Bit Rate) niet in te
schakelen omdat de weergavetijd niet juist wordt
afgebeeld en het geluid kan overslaan.
• De kwaliteit van het weergavegeluid is afhankelijk
van de codeeromstandigheden. Voor meer
informatie raadpleegt u de instructies van uw eigen
codeersoftware en schrijfsoftware.
MP3
• Wij adviseren u de bitrate in te stellen op “128 kbps of
hoger” en “vast”.
WMA
• Wij adviseren u de bitrate in te stellen op “64 kbps of
hoger” en “vast”.
• Om weergave op dit toestel mogelijk te maken, mag u
de kopieerbeveiligingsinstelling voor het WMA-bestand
niet instellen.
Voorzichtig
Geef nooit de bestandsnaamextensie “.mp3”
of “.wma” aan een bestand dat niet in het
MP3/WMA-formaat is opgenomen. Hierdoor
kan niet alleen ruis worden weergegeven door
beschadiging van de luidsprekers, maar kan
tevens uw gehoor worden beschadigd.
Afgebeelde informatie
• CD-TEXT
Disctitel
Tracktitel
• MP3/WMA
Mapnaam
Bestandsnaam
• MP3 (ID3-tag)
Albumnaam
Titelnaam/artiestennaam
• WMA (WMA-tag)
Albumnaam
Titelnaam/artiestennaam
Tekens die kunnen worden afgebeeld
• Maximale lengte van bestandsnaam/mapnaam die kan
worden afgebeeld: maximaal 32 tekens. (Het aantal
tekens van unicode-bestandsnamen en -mapnamen is
slechts de helft.)
• Geef bestanden en mappen een naam in
overeenstemming met de geldende normen voor het
betreffende bestandstype. Raadpleeg de instructies
voor de schrijfsoftware voor meer informatie.
• De ASCII-tekenset en speciale tekens in iedere taal
kunnen worden afgebeeld.
• Sommige Cyrillische tekens in de Unicode kunnen
worden afgebeeld.
ASCII-tekenset
A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:
(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _
`{|}~
Speciale tekens
ÀÁÂÃÅàáâãå
Ää
ÒÓÔÕÖòóôõö
ÙÚÛÜùúûü
Opmerkingen:
• Het is mogelijk dat met bepaalde software waarin
MP3/WMA-geformatteerde bestanden zijn gecodeerd,
de weergave van de tekens onjuist is.
• Tekens en symbolen die niet kunnen worden afgebeeld,
worden omgezet in een sterretje ( ).
• Wij adviseren u de lengte van de bestandsnaam te beperken
tot minder dan 8 tekens (exclusief de bestandsextensie).
Windows Media en het Windowslogo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere
landen/gebieden.
Auteursrecht
Geen garantie
Het is volgens de auteurswetgeving verboden materialen waarop
auteursrechten rusten, zoals muziek, te kopiëren, distribueren en
beschikbaar te stellen zonder de toestemming van de eigenaar
van het auteursrecht, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik.
Bovenstaande beschrijving is in overeenstemming met
ons onderzoek uit september 2006. Er is geen garantie
op het vermogen MP3/WMA-gegevens weer te geven
of af te beelden.
• Wij adviseren u de kans te minimaliseren dat u op
een CD zowel CD-DA-bestanden als MP3/WMAbestanden opslaat.
• Als CD-DA-bestanden op dezelfde CD staan als MP3- of
WMA-bestanden, is het mogelijk dat de nummers niet
in de bedoelde volgorde worden weergegeven, of dat
nummers in het geheel niet worden weergegeven.
• Als u MP3-gegevens en WMA-gegevens op dezelfde
CD opneemt, gebruikt u verschillende mappen voor
ieder datatype.
• Neem geen andere bestanden dan MP3/WMA-bestanden
en neem geen overbodige mappen op de CD op.
• De naam van een MP3/WMA-bestand moet worden
toegevoegd volgens de regels die hieronder worden
beschreven en dienen tevens te voldoen aan de regels
van het betreffende bestandssysteem.
• De bestandsextensie ".mp3" of ".wma" moet worden
toegevoegd aan een bestand afhankelijk van het
bestandsformaat.
• U kunt moeilijkheden ondervinden bij het weergeven
van MP3/WMA-bestanden of het afbeelden van
de informatie in MP3/WMA-bestanden die zijn
opgenomen met bepaalde schrijfsoftware of CDrecorders.
• Dit toestel kent geen weergavelijstfunctie.
• Ondanks dat multisessie-opnamen worden
ondersteund, adviseren wij u de CD in één sessie op te
nemen.
Ondersteunde bestandssystemen
 CD-media
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension van ISO
9660, Joliet, Romeo
Opmerking: Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD en CD Extra
worden niet ondersteund.
 USB-apparaat
Bestandssysteem is FAT12/16/32
Compressieformaten
(Aanbevelingen: “Aandachtspunten bij het maken van MP3/WMA-bestanden” op de vorige pagina)
Compressiemethode
Bitrate
VBR
Bemonsteringsfrequentie
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32k t/m 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8k t/m 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9*
32k t/m 192 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice worden niet ondersteund.
Mapkeuzevolgorde/Bestandsweergavevolgorde
Maximaal aantal bestanden/mappen
• Maximaal aantal bestanden
CD-media: 999
USB-apparaat: 65 535
• Maximaal aantal bestanden in één map
CD-media: 255
USB-apparaat: 999
• Maximaal aantal niveaus in boomstructuur: 8
• Maximaal aantal mappen: 255 (inclusief de rootmap)
 CD-media
1
Rootmap (Rootdirectory)
Mapkeuze
2
In de volgorde
4
3
CQ-C3355N
1
8
Bestandskeuze
In de volgorde
5
6
Opmerkingen:
8
• U kunt de tijd verkorten tussen het lezen van gegevens en
de weergave door het aantal bestanden of mappen terug te
7
brengen, of door de boomstructuur minder diep te maken.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 Niveau 4
• Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht de aanwezigheid
 USB-apparaat
of afwezigheid van een MP3/WMA-bestand.
Rootmap (Rootdirectory)
• Als de gekozen map geen MP3/WMA-bestanden bevat,
Mapkeuze
1
worden de eerstvolgende MP3/WMA-bestanden in de
In de volgorde
1
weergavevolgorde weergegeven.
2
• De weergavevolgorde kan verschillen van die op
Bestandskeuze
3
andere MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde CD wordt
In de volgorde
weergegeven.
• “ROOT” verschijnt wanneer de rootmapnaam wordt afgebeeld.
4
• Lege mappen opgeslagen in het USB-geheugen
worden niet meegeteld in het totaalaantal mappen.
5
• Afhankelijk van het aangesloten USB-geheugen, kan de
volgorde waarin de tracks worden weergegeven verschillen
van de volgorde waarin de tracks werden opgeslagen.
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
130
Nederlands
*MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie gebruikt
onder licentie van Fraunhofer.
MP3/WMA-bestanden opnemen op een CD-medium/USB-apparaat
CQ-C3355N
MP3/WMA-speler
MP3* (MPEG Audio Layer-3) en WMA (Windows
MediaTM Audio) zijn de compressieformaten voor digitale
audio. De eerste is ontwikkeld door MPEG (Motion
Picture Experts Group) en de tweede is ontwikkeld door
Microsoft Corporation. Met gebruikmaking van deze
compressieformaten kunt u de inhoud van ongeveer
10 muziek-CD's opnemen op een enkele CD-schijf (dit
getal verwijst naar de gegevens opgenomen op een
CD-R of CD-RW van 650 MB met een vaste bitrate van
128 kbps en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).
Displayinformatie
Opmerkingen over MP3/WMA (vervolg)
Wat is MP3/WMA?
Niveau 8 (Max.)
5
Niveau 8 (Max.)
131
USB (MP3/WMA)
Mapkeuze
[] (FOLDER): Volgende map
[] (FOLDER): Vorige map
het USB-geheugen met behulp van
3 Sluit
een USB-verlengkabel aan op dit toestel.
USB-verlengkabel (USB 2.0, niet bijgeleverd)
Type A, mannelijk
USB-geheugen
(niet bijgeleverd)
[] (TRACK): Volgend bestand
[] (TRACK): Vorig bestand (twee keer drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden om snel vooruit/achteruit te gaan.
Display in de
USB-functie
132
CQ-C3355N
(Gegevens
lezen)
Mapnaam/Albumnaam*
Kloktijd
Display uit
Druk op [].
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
USB loskoppelen
Koppel het USB-geheugen en de USBverlengkabel los.
Opmerkingen:
• Laat het USB-apparaat niet gedurende een lange tijd op
plaatsen in de auto liggen waar het heet wordt.
• Om te voorkomen dat vuil en stof zich vastzetten op de
USB-aansluiting, sluit u de klep van dit toestel als deze
niet in gebruik is.
Mapnummer
Bestandsnummer
Licht op wanneer een USB-apparaat is
aangesloten.
Nederlands
Opmerkingen:
• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst
wordt getoond, drukt u op [3] (SCROLL). Als er
minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens
niet over het display.
• “NO TEXT” (geen tekst) wordt afgebeeld als op de CD
geen tekstinformatie staat.
• ID3/WMA-taginformatie wordt getoond voor de
albumnaam en titel/artiestennaam.
(Gegevens
lezen)
Bestandsnaam/titel en
artiestennaam*
Pauze
Opmerking: MP3/WMA-bestanden die door het toestel
worden herkend, worden automatisch weergegeven.
Indicators van de
weergavefuncties
Licht op wanneer de betreffende
functie is ingeschakeld.
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
Willekeurige-, herhaalde-,
intro-mapweergave
Weergaveduur
Willekeurige weergave
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Opmerkingen:
• Zorg ervoor dat bij het aansluiten (loskoppelen) van het USBgeheugen, het volumeniveau van het toestel laag staat.
• Zorg ervoor dat bij het aansluiten van de kabels de
stekker helemaal in de aansluiting wordt gestoken.
• Het is mogelijk dat dit toestel niet juist werkt als een
andere kabel dan een standaard USB-kabel wordt
gebruikt, of als de totale lengte van de (verleng) kabels
groter is dan 5 meter.
Bestandskeuze
Map/Bestand
Wanneer een mapnaam wordt afgebeeld:
TAG ON: De albumtitel wordt afgebeeld.
TAG OFF: De mapnaam wordt afgebeeld.
Wanneer een mapnaam wordt afgebeeld:
TAG ON: De titel/artiestennaam wordt afgebeeld.
TAG OFF: De bestandsnaam wordt afgebeeld.
Intro-mapweergave
Alle beschikbare bestanden worden in een willekeurige
volgorde weergegeven.
Vanaf de volgende map worden alleen de eerste 10 seconden
van het eerste bestand in iedere map op volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Houd [5] (SCAN) gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Willekeurige-mapweergave
Alle bestanden in de huidige map worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van ieder bestand worden op
volgorde weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
USB (MP3/WMA)
4 Kies het gewenste gedeelte.
Willekeurige, Intro-, Herhaalde weergave
Schematisch overzicht bediening
het klepje van de USB2 Open
aansluiting.
(standaardinstelling)
(DISP: Display)
u op [SOURCE] om de USB1 Drukt
functie te kiezen.
Houd [3] (SCROLL) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
Druk op [DISP].
De displayinformatie veranderen
• Dit toestel geeft MP3/WMA-bestanden weer die
zijn opgeslagen in een USB-geheugen.
• Het aansluiten van een iPod op de USB-aansluiting van dit toestel
wordt niet ondersteund. Om een iPod aan te sluiten, gebruikt u de
optionele adapter (rechtstreekse kabel voor iPod CA-DC300N) om
de iPod aan te sluiten op de Systeemaansluiting van dit toestel.
• Maak van tevoren een reservekopie van belangrijke
gegevens. Wij kunnen geen aansprakelijkheid
accepteren voor eventueel verloren gegane gegevens.
• Raadpleeg het gedeelte over de “Compatibele USB-apparaten” ( pag. 114).
• Raadpleeg het gedeelte “Opmerkingen over MP3/
WMA” ( pag. 130).
• Bestanden met een weergaveduur langer
dan 1 000 minuten zullen niet juist worden
weergegeven tot het einde van de track.
• Sluit geen USB-apparaat rechtstreeks op dit toestel aan. Als het
USB-apparaat rechtstreeks op dit toestel wordt aangesloten en
zich een ongeluk voordoet, of als plotseling het rempedaal wordt
ingetrapt, kan de bestuurder of de passagier tegen het USBapparaat stoten en letsel oplopen.
• Sluit uw USB-apparaat aan op het audiosysteem in uw auto met
behulp van een gewone USB-verlengkabel (5 meter of korter).
• Plaats het USB-apparaat en de USB-verlengkabel zodanig dat deze
u niet hinderen tijdens het rijden.
• Sluit geen ander USB-apparaat aan dan USB-geheugen of een
USB-audiospeler. Sluit niet meerdere USB-apparaten aan op de
USB-aansluiting. Voeding trekken voor meerdere apparaten via de
aansluiting kan leiden tot oververhitting en rookvorming.
*Instellen van de
ID3/WMA-tag
Opmerkigen:
Voorzichtig
Herhaalde weergave
Het huidige bestand wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Herhaalde-mapweergave
De huidige map wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
CQ-C3355N
133
De audio instellen
Instellen van iedere luidspreker
op [VOL] (PUSH SEL: Kiezen)
2 Druk
om een functie te kiezen die u wilt
instellen.
[VOL] met de
3 Draai
klok mee of er tegenin
(Instelbereik: L (links) 15 t/m R (rechts) 15 en midden
(CNT), Standaardinstelling: midden)
: Rechts verhogen
: Links verhogen
De geluidskwaliteit veranderen
Houd [MUTE/SQ] (geluidskwaliteit) gedurende
1 seconde of langer ingedrukt om het geluidstype (SQ)
als volgt te kiezen:
Balans voor/achter instellen
(Instelbereik: R (achter) 15 t/m F (voor) 15 en midden
(CNT), Standaardinstelling: midden)
: Voor verhogen
: Achter verhogen
(FLAT) voor een vlakke
frequentiekarakteristiek:
geen enkel deel van het frequentiebereik
wordt benadrukt. (Standaardinstelling)
Volumeregeling
(Instelbereik: 0 t/m 40, Standaardinstelling: 18)
: Verhogen
: Verlagen
(ROCK) voor snel en zwaar geluid:
de lage en hoge tonen worden overdreven
weergegeven.
(POP) voor een breed en diep geluid:
de lage en hoge tonen worden iets
benadrukt.
SQ (geluidsveld)
SQ-keuze gebaseerd op het genre
Display in het audiomenu
om de instelling te
veranderen.
Opmerkingen:
• De volgorde en inhoud van de in te stellen onderdelen
kunnen afhankelijk zijn van de toestand van de
apparaten die worden aangesloten. Raadpleeg voor
meer informatie de Systeemuitbreidingsgids of de
gebruiksaanwijzingen van de apparaten die worden
aangesloten.
• Om de normale functie weer in te stellen, drukt u op
[DISP].
• Als gedurende 5 seconden of langer geen bediening
plaatsvindt bij het instellen van de audio (2 seconden
bij het instellen van het volume), keert het display
terug naar de normale functie.
• Het volume kan ook rechtstreeks worden ingesteld met
behulp van [VOL] op het hoofdtoestel. ( pag. 119)
Nederlands
demonstratie-instelling te
kiezen.
De toonregelaarkromme kan worden gekozen uit 4 typen
(FLAT, ROCK, POP en VOCAL), afhankelijk van het genre
waarnaar u luistert.
Balans links/rechts instellen
(VOCAL) voor een helder geluid:
de middentonen worden benadrukt en de
hoge tonen worden iets benadrukt.
Druk op [DISP] om terug te keren naar de normale
functie.
Opmerking: De instellingen van SQ en de lage
en hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door
bovengenoemde invloed het geluid vervormd raakt, dient
u de weergave van de lage/hoge tonen of het volume aan
te passen. ( pag. 134)
De audio instellen
op [VOL] (PUSH
1 Druk
SEL: Kiezen) om de
Lage tonen instellen
(Instelbereik: 12 dB t/m 12 dB, in stapjes van 2 dB,
Standaardinstelling: BAS 0 dB)
: Verhogen
: Verlagen
Hoge tonen instellen
(Instelbereik: 12 dB t/m 12 dB, in stapjes van 2 dB,
Standaardinstelling: TRE 0 dB)
: Verhogen
: Verlagen
Opmerking: De instellingen van SQ en de lage
en hoge tonen hebben invloed op elkaar. Als door
bovengenoemde invloed het geluid vervormd raakt, dient
u de weergave van de lage/hoge tonen of het volume aan
te passen. ( pag. 135)
134
CQ-C3355N
CQ-C3355N
135
De functies instellen
Geluidsonderbreking/-demping
U kunt het keuzebereik van AF, Best Station Research en
PI Seek veranderen.
U kunt kiezen uit geluidsonderbreking of
geluidsdemping.
: Er wordt alleen
gezocht naar programma’s
in de eigen regio.
: Volume verlagen met
10 stappen
op [VOL] (PUSH SEL: Kiezen)
2 Druk
om een functie te kiezen die u wilt
[VOL] met de
3 Draai
klok mee of er tegenin
Display in het functiemenu
om de instelling te
veranderen.
Opmerkingen:
• De volgorde en inhoud van de in te stellen onderdelen
kunnen afhankelijk zijn van de toestand van de
apparaten die worden aangesloten. Raadpleeg voor
meer informatie de Systeemuitbreidingsgids of de
gebruiksaanwijzingen van de apparaten die worden
aangesloten.
• Om de normale functie weer in te stellen, drukt u op
[DISP].
• Als gedurende 5 seconden of langer geen bediening
plaatsvindt bij het instellen van de functies, keert het
display terug naar de normale functie.
FM-mono-ontvangst (FM-functie)
De ruis wordt aanzienlijk verlaagd als zwakke signalen
worden ontvangen vanaf een FM-zender.
: MONO ON (aan)
: MONO OFF (uit)
(Standaardinstelling)
Lokaal afstemmen (radiofunctie)
Alleen zenders met een goede ontvangst worden
gevonden bij het zoeken naar zenders.
: LOCAL ON (aan)
: LOCAL OFF (uit)
(Standaardinstelling)
136
CQ-C3355N
: Volume uit
(Standaardinstelling)
: Er wordt ook gezocht
naar programma’s
buiten de regio.
(Standaardinstelling)
Externe geluidsonderbreking
Opmerking: Wanneer de REG-functie wordt
omgeschakeld van OFF naar ON of andersom, wordt de
AF-functie automatisch ingeschakeld.
PTY-taalkeuze (RDS-functie)
: Engels
(Standaardinstelling)
: Zweeds
Demonstratie
U kunt het display instellen op het weergeven of
verbergen van het demonstratiescherm.
: Aan
(Standaardinstelling)
: Uit
Opmerking: Door een toets op het hoofdtoestel of de
afstandsbediening te bedienen, kunnen gebruikers het
demonstratiescherm annuleren gedurende 20 seconden
om zo de gekozen bediening uit te voeren ondanks dat
de demonstratiefunctie is ingeschakeld.
Niveaumeter-weergavepartonen (PATTERN)
Soorten: 4 typen, OFF
: Uit
: Patroon 1
(Standaardinstelling)
: Patroon 2
: Patroon 3
: Patroon 4
Display in het functiemenu (vervolg)
instellen.
Voorzichtig
• Als het contact van uw auto geen ACCstand heeft, moet u OFF kiezen. Doet u dit
niet, dan kan de accu leeg lopen.
Nederlands
gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om
het menu op te roepen.
Regio (REG)-functie (FM-functie)
U kunt de huidige ingangsbron onderbreken wanneer het
Panasonic-navigatiesystseem spraakbegeleiding geeft of
u een autotelefoongesprek voert.
(Instelbereik: 0 t/m 2, OFF)
LV0 : geen geluid
(Standaardinstelling)
LV1 : 15 stappen verlagen
LV2 : 10 stappen verlagen
OFF : onveranderd
Wanneer externe
geluidsonderbreking is
ingeschakeld
(Voorbeeld: MUTE LV0)
AUX1 Skip
Als AUX1 niet wordt gebruikt, wordt de AUX1-functie
overgeslagen bij het kiezen van de ingangsbron.
: ON (overslaan
is uitgeschakeld)
(Standaardinstelling)
De functies instellen
Houd [VOL] (PUSH
1 SEL:
Kiezen)
: Uit (overslaan is
ingeschakeld)
ACC-keuze
ACC ON:
• Het toestel wordt automatisch ingeschakeld wanneer
een CD wordt geplaatst.
• De klok kan ook worden afgebeeld terwijl het toestel is
uitgeschakeld.
: Stel in op ON als uw
auto een ACC-stand
heeft.
: Stel in op OFF
als uw auto geen
ACC-stand heeft.
(Standaardinstelling)
CQ-C3355N
137
Verhelpen van storingen
Probleem
• Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een
ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er
geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling
of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel
onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
• Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want
dit kan gevaarlijk zijn.
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
De voedingskabel (accu, voeding en massa) is op de verkeerde manier aangesloten.
 Controleer de bedrading.
Het toestel heeft geen
stroom.
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
De instelling van de balans links/rechts of de balans voor/achter is verkeerd.
 Stel de balans links/rechts of de balans voor/achter opnieuw in.
Geen geluid uit de le
luidspreker(s).
Algemeen (vervolg)
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande
tabel en neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen,
raden we u aan het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende
Panasonic-servicecentrum te brengen. Dit toestel mag
uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Laat
controle en reparatie over aan de vakman. Panasonic aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het gevolg zijn van
verzuim het toestel te controleren of van uw eigen reparatie na
controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als
“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want
deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd
te worden.
Probleem
Waarschuwing
Zekering brandt door.
 Verhelp de oorzaak van het doorbranden van de zekering en vervang de
zekering door een nieuwe. Neem contact op met uw dealer.
De luidsprekerdraden zijn onderbroken, zijn kortgesloten, maken slecht contact,
of zijn verkeerd aangesloten.
 Controleer de luidsprekerbedrading.
Het linker- en
rechterkanaal van
de luidspreker is
omgekeerd.
De luidsprekerdraden van het linker- en rechterkanaal zijn verwisseld.
 Voer de luidsprekerbedrading uit volgens het bedradingsschema.
Het geluidsveld is
niet helder in de
stereofunctie.
Het geluid in het
middengebied is
abnormaal.
De plus- en min-aansluitingen van de linker- en rechterkanalen van de
luidsprekers zijn omgekeerd aangesloten.
 Voer de luidsprekerbedrading uit volgens het bedradingsschema.
De voeding
wordt onbedoeld
onderbroken.
Het veiligheidsmechanisme treedt in werking.
 Neem contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde Panasonicservicecentrum.
Nederlands
Als het apparaat niet juist werkt
Ruis
De luidsprekerdraden zijn verkeerd aangesloten, zijn onderbroken, of maken
slecht contact.
 Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het
bedradingsschema. (Installatiehandleiding)
Er bevindt zich een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele
telefoon, in de buurt van het toestel of de bedrading ervan.
 Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon,
uit de buurt van het toestel en de bedrading ervan. In het geval ruis niet
kan worden opgeheven als gevolg van de kabelboom van de auto, neemt u
contact op met uw dealer.
De massadraad maakt slecht contact.
 Zorg ervoor dat de massadraad stevig is aangesloten op een ongeverfd deel
van het chassis.
138
De ruis neemt toe/af
overeenkomstig het
motortoerental.
De dynamo van de auto veroorzaakt ruis.
 Verander de plaats van de massadraad.
 Bevestig een ruisfilter.
Sommige bedieningen
kunnen niet worden
uitgevoerd.
Sommige bedieningen kunnen niet worden uitgevoerd, met name in functies
zoals de menufunctie.
 Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en annuleer de functie. Als het
toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met uw dealer.
CQ-C3355N
Slechte ontvangst of
ruis
Radio
Algemeen
Er wordt geen geluid
voortgebracht.
De opstelling van de antenne of de bedrading van de antennekabel is verkeerd.
 Controleer of de opstellingsplaats en de bedrading van de antenne goed
zijn. Controleer bovendien of de antennemassa stevig is aangesloten op het
chassis van de auto.
Er wordt geen voeding geleverd aan de antenneversterker (bij gebruik van een
folieantenne, enz.).
 Controleer de bedrading van de voedingsdraad van de antenne.
Een stereo-FMuitzending wordt alleen
in mono ontvangen.
De MONO-functie is ingeschakeld.
 Annuleer de MONO-functie.
Alleen zenders met een
sterk signaal kunnen
worden ontvangen.
De LOCAL-functie is ingeschakeld.
 Annuleer de LOCAL-functie.
Het aantal
voorkeurzenders is
lager dan 6.
Het aantal zenders dat ontvangen kan worden is lager dan 6.
 Ga naar een plaats waar meer zenders ontvangen kunnen worden en
probeer het opnieuw.
Er kunnen geen
voorkeurzenders
worden opgeslagen.
De accudraad maakt slecht contact of er staat niet altijd spanning op de
accudraad.
 Controleer dat de accudraad stevig is aangesloten en programmeer de
voorkeurzenders opnieuw.
CQ-C3355N
Verhelpen van storingen
MUTE is ingesteld op ON.
 Stel MUTE in op OFF.
139
Verhelpen van storingen
Wanneer de zender tussen twee programma’s omschakelde, kon het toestel geen
PTY-informatie ontvangen.
 Het toepasselijke programma wordt gezocht en afgestemd nadat de
overeenkomstige PTY-informatie is ontvangen. Daarom moet u even
wachten.
“NONE” (geen)
verschijnt nadat PTY is
gekozen.
Geen enkel programma van het opgegeven PTY kan worden ontvangen. Het
gewenste programma wordt door geen enkele zender in uw gebied uitgezonden.
 Kies een ander PTY of wacht totdat het gewenste programma begint.
De kloktijd (CT) is niet
nauwkeurig.
Het toestel ontving een zendertijdsignaal dat niet op u van toepassing was, of het
toestel ontvangt een zender die geen tijdsignaal uitzendt.
 Ontvang een zendertijdsignaal dat van toepassing is in uw gebied of stel de
kloktijd handmatig in.
Geen weergave of CD
wordt uitgeworpen
Geluid slaat over of er
ontstaat ruis
Geluid slaat over door
trillingen
Er is een beschadiging of vreemd materiaal op de CD.
 Verwijder het vreemde materiaal of gebruik een onbeschadigde CD.
Er is een beschadiging of vreemd materiaal op de CD.
 Verwijder het vreemde materiaal of gebruik een onbeschadigde CD.
Het toestel is niet stevig genoeg vastgezet.
 Bevestig het toestel stevig in de consolebehuizing.
Op de CD staan gegevens in een indeling die niet kan worden weergegeven.
 Raadpleeg de beschrijving over MP3/WMA voor de muziekgegevens,
behalve CD-DA (d.w.z. muziek-CD), die kunnen worden weergegeven.
CD-R/RW's die door
andere apparaten kunnen
worden weergegeven,
kunnen niet door dit toestel
worden weergegeven.
Of sommige CD-R/RW's kunnen worden weergegeven of niet, kan afhangen van
de combinatie van de media, opnamesoftware en recorder, zelfs als deze CDR/RW's op andere apparaten, zoals een computer, kunnen worden weergegeven.
 Maak de CD-R/RW's in een andere combinatie van media, opnamesoftware
en recorder nadat u de beschrijving over MP3/WMA hebt geraadpleegd.
Geluid slaat over of er
ontstaat ruis
Er is een beschadiging of vreemd materiaal op de CD.
 Verwijder het vreemde materiaal of gebruik een onbeschadigde CD. Voor
MP3/WMA, raadpleeg de beschrijving over MP3/WMA.
Weergave van VBR (Variable Bit Rate)-bestanden kan leiden tot het overslaan van
het geluid.
 Geef niet-VBR-bestanden weer.
Het USB-apparaat en de USB-verlengkabel zijn niet juist aangesloten.
 Sluit het USB-apparaat en de USB-verlengkabel op de juiste wijze aan.
Er zit weinig verschil in ontvangstomstandigheden tussen de huidige zender en de
AF-zenders. Het bijwerken van de AF-lijst is mislukt.
 Wacht totdat de AF-lijst met succes is bijgewerkt. Als de ontvangst niet
stabiel is, stemt u handmatig af op een stabiele zender.
De CD is ondersteboven geplaatst.
 Plaats een CD op de juiste wijze.
Geen weergave of CD
wordt uitgeworpen
Nederlands
Het ontvangen
programma verschilt
van het PTY dat eerder
was ingesteld.
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
Er wordt geen muziek
weergegeven,
zelfs niet als het
USB-apparaat is
aangesloten.
Er is geen muziek opgeslagen in een formaat dat op dit toestel kan worden
weergegeven.
 Controleer of er muziekgegevens in het USB-apparaat zijn opgeslagen die
kunnen worden weergegeven.
Het bestandssysteem van het USB-apparaat is niet compatibel met dit toestel.
 Gebruik een USB-apparaat met een FAT12/16/32-bestandssysteem.
Het stroomverbruik van het USB-apparaat is hoger dan 500 mA.
 Gebruik een USB-apparaat met een stroomverbruik dat lager is dan
500 mA.
“READING” wordt
afgebeeld, maar er
wordt geen muziek
weergegeven.
Een USB-hub is aangesloten.
 U mag geen USB-hub gebruiken.
Verhelpen van storingen
De PS-informatie kan niet worden ontvangen wegens slechte
ontvangstomstandigheden, enz.
 De PS-informatie verschijnt indien deze wordt ontvangen. Wacht totdat de
omstandigheden verbeteren.
Probleem
MP3/WMA
PS verschijnt niet, zelfs
niet als op een RDSzender is afgestemd.
(“NO PS” (geen
programmanaam-service)
verschijnt.)
Een AF-zender kan niet
worden ontvangen, zelfs niet
als de AF-indicator oplicht.
CD
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
USB (MP3/WMA)
RDS
Probleem
Aantal opgenomen mappen/veel bestanden.
 Wanneer er een aantal opgenomen mappen/veel bestanden zijn, kan het
lang duren om alle bestanden te lezen.
Het toestel is meer dan 30˚ gekanteld in de richting voor-achter.
 Maak de kantelhoek 30˚ of minder.
Er zit iets op de CD, zoals een loszittend label, dat het uitwerpen belemmert.
 Neem contact op met uw dealer.
CD kan niet worden
uitgeworpen
140
CQ-C3355N
De microcontroller in het toestel gedraagt zich abnormaal als gevolg van ruis of
andere factoren.
 Koppel de voedingsdraad los en sluit deze weer aan. Als het toestel nog
steeds niet werkt, neemt u contact op met de dealer.
CQ-C3355N
141
Foutmeldingen
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
Display
De CD is vuil of zit ondersteboven.
 Controleer de CD.
Automatisch naar
volgende bestand
(Na 5 seconden)
De speler kan om een of andere reden het bestand dat u probeert weer te geven
niet lezen. (Het bestand is opgenomen in een niet-ondersteund bestandssysteem,
compressieschema, gegevensindeling, bestandsnaamextensie, beschadigde
gegevens, enz.)
 Kies een bestand dat de speler kan lezen. Controleer het type gegevens
opgenomen op de CD. Brand zonodig een nieuwe CD.
Op een WMA-bestand kunnen auteursrechten rusten.
 Het bestand waarop auteursrechten rusten kan niet worden weergegeven.
Automatisch naar
volgende bestand
Een USB-apparaat met een hoger stroomverbruik dan kan worden geleverd is
aangesloten.
Om onbekende redenen werd een te hoge stroomsterkte vastgesteld.
 Gebruik een USB-geheugen met een stroomsterkte dat lager is dan 500 mA.
 Schakel de bron om en kies de USB (MP3/WMA)-functie opnieuw (de
gebied rond de USB-aansluiting hoort blauw op te lichten).
 Controleer dat het gebied rond de USB-aansluiting niet vuil is en dat er zich
geen vreemde voorwerpen bevinden.
USB (MP3/WMA)
CD/MP3/WMA
(Na 5 seconden)
Er zijn geen bestanden die kunnen worden weergegeven.
Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten.
 Gebruik een type USB-geheugen dat geschikt is voor dit toestel.
 Neem bestanden in het USB-geheugen op die weergegeven kunnen worden
op dit toestel.
Om de een of andere reden gebeurt er niets.
 Koppel de voedingsdraad los en sluit deze weer aan. Als het toestel nog
steeds niet werkt, neemt u contact op met de dealer.
( Installatiehandleiding)
Nederlands
Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat wordt niet
herkend.
 Gebruik een type USB-geheugen dat geschikt is voor dit toestel.
De CD is gekrast.
 Controleer de CD.
(Na 5 seconden)
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
Om de een of andere reden gebeurt er niets.
 Schakel de stroom uit en in, of ACC ON/OFF. Als het probleem hiermee niet
wordt opgelost, trekt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze er
weer in. Als het toestel nog steeds niet werkt, neemt u contact op met de
dealer. ( Installatiehandleiding)
Opmerking: Raadpleeg de Systeemuitbreidingsgids voor foutmeldingen betreffende optionele producten.
(Na 5 seconden)
Automatisch naar
volgende bestand
(Na 5 seconden)
De speler kan om een of andere reden het bestand dat u probeert weer te geven
niet lezen. (Het bestand is opgenomen in een niet-ondersteund bestandssysteem,
compressieschema, gegevensindeling, bestandsnaamextensie, beschadigde
gegevens, enz.)
 Controleer of de USB-kabel stevig is aangesloten en zo niet, sluit deze
stevig aan. Kies een bestand dat de speler kan lezen. Controleer het type
gegevens dat in het USB-geheugen is opgeslagen. Formatteer het USBgeheugen zonodig.
Op een WMA-bestand kunnen auteursrechten rusten.
 Het bestand waarop auteursrechten rusten kan niet worden weergegeven.
Foutmeldingen
Display
Automatisch naar
volgende bestand
142
CQ-C3355N
CQ-C3355N
143
Technische gegevens
Raak de onderkant van de CD niet aan.
Kras niet op de CD.
Buig de CD niet.
Als hij niet in gebruik is, bewaart u de CD in het CD-doosje.
Labelkant
Laat CD's niet liggen op de volgende plaatsen:
•
•
•
•
In direct zonlicht
Dichtbij de autoverwarming
Op vuile, stoffige of vochtige plaatsen
Op stoelen of het dashboard
Een CD reinigen
Gebruik een droge, zachte doek en veeg vanuit het
midden naar de buitenrand.
<Goed>
Labels gemaakt op een
printer, Beschermfolies of
-vellen
<Fout>
CD's met opgeplakte
Opmerkingen over
CD-R's/RW's
Schrijf niet op het disclabel met een balpen of stickers of plakband
andere pennen met een harde punt.
CD's met scheuren, krassen
of ontbrekende stukjes
• Het kan zijn dat u moeilijkheden ondervindt bij het weergeven van sommige CD-R/RW's die zijn opgenomen op CDrecorders (CD-R/RW-stations) als gevolg van hun opname-eigenschappen of vuil, vingerafdrukken, krassen, enz.,
op het discoppervlak.
• CD-R/RW's zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD's. Als u
ze gedurende langere tijd in een auto laat liggen, kunnen ze beschadigd raken en kan weergave onmogelijk worden.
• Sommige CD-R/RW's kunnen in het geheel niet worden weergegeven vanwege incompatibiliteit tussen de
schrijfsoftware, de CD-recorder (CD-R/RW-station) en de CD.
• Deze CD-speler kan een CD-R/RW niet weergeven als de sessie niet is afgesloten.
• Deze CD-speler kan een CD-R/RW niet afspelen waarop andere gegevens zijn opgenomen dan CD-DA of MP3/WMA.
• Let erop dat u de instructies voor het hanteren van CD-R/RW's opvolgt.
Bestandssysteem
Maximale voedingsstroomsterkte
FAT12/16/32
500 mA
MP3/WMA
Minder dan 4 GB (1 partitie)
10 k
2,0 V
Afmetingen (hoofdtoestel)
Gewicht (hoofdtoestel)
178 (b) x 50 (h) x 160 (d) mm
1,3 kg
Bemonsteringsfrequentie
DA-omzetter
Type leeskop
Lichtbron
Golflengte
Frequentiebereik
Signaal-ruisverhouding
Totale harmonische vervorming
Wow en flutter
Kanaalscheiding
achtvoudige overbemonstering
1-bit DAC-systeem
Astigma 3-straal
Halfgeleiderlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB
0,01% (1 kHz)
Beneden meetbare grens
75 dB
FM-stereoradio
Stereoradio
Het toestel
reinigen
Uw toestel is ontworpen en gefabriceerd met het oog op een minimale onderhoudsbehoefte. Reinig de buitenkant
regelmatig met een droge, zachte doek. Gebruik hierbij nooit wasbenzine, thinner of andere oplosmiddelen.
Lage tonen: ±12 dB (bij 100 Hz), Hoge tonen: ±12 dB (bij 10 kHz)
4–8
2,5 V (CD-functie: 1 kHz, 0 dB)
200 
AUX-ingang
Ingangsimpedantie
Toegestane externe invoer
Afstembereik
Onderhoud/Zekering
50 W x 4 (bij 1 kHz), maximaal volume
22 W x 4 (DIN 45 324, bij 4 )
Standaardcompatibiliteit met USB 1.1/2.0 Full Speed
Afspeelbaar audioformaat
Aanbevolen capaciteit
CD's met afwijkende vormen
12 V (11 – 16 V) gelijkstroom, testspanning 14,4 V, negatieve aarde
Minder dan 2,1 A (CD-functie; 0,5 W met 4 luidsprekers)
Bruikbare gevoeligheid
Stereoscheiding
87,5 MHz – 108,0 MHz
6 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 30 dB)
35 dB (bij 1 kHz)
AM (MW)-radio
Afstembereik
Bruikbare gevoeligheid
531 kHz – 1 602 kHz
27 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 20 dB)
AM (LW)-radio
Afstembereik
Bruikbare gevoeligheid
Nederlands
•
•
•
•
Algemeen
Hoe u de CD moet vasthouden
TEXT
Voeding
Stroomverbruik
Maximaal uitgangsvermogen
Uitgangsvermogen
Toonregelbereik
Luidsprekerimpedantie
Voorversterker-uitgangsspanning
Voorversterkeruitgangsimpedantie
USB-aansluiting
Opmerkingen over CD's, Onderhoud/Zekering, Technische gegevens
Als u CD's in de winkel koopt, moet een van
de rechts afgebeelde logo's erop staan.
Sommige kopieerbeveiligde CD's kunnen niet
worden weergegeven.
CD-speler
Opmerkingen over CD/CD-media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Opmerkingen over CD's
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (signaal-ruisverhouding: 20 dB)
Opmerkingen:
• De technische gegevens en het ontwerp zijn vanwege productverbeteringen onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Sommige waarden en afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van uw toestel.
Zekering
Als de zekering doorbrandt, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum.
144
Waarschuwing
• Gebruik zekeringen van dezelfde opgegeven sterkte (15 A). Als u iets anders of zwaardere zekeringen gebruikt, of
het toestel rechtstreeks aansluit zonder een zekering, kan dat brand veroorzaken of kan het toestel beschadigd raken.
Als de vervangen zekering eveneens doorbrandt, dient u het dichtstbijzijnde, erkende
Panasonic-servicecentrum te raadplegen.
CQ-C3355N
CQ-C3355N
145
Memorandum
434
CQ-C3355N
Memorandum
CQ-C3355N
435
ATEST
8 SD
2131
Tento výrobek je shodný s typem
schváleným Ministerstvem dopravy
a spojů České republiky pod číslem
2131 č.j.1964/2004-150-SCH2
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM285925A
FT1106-1126
Printed in China
Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.
• Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne und
Lautsprechern aus.
Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.
connector)
• Vérifiez l’autoradio avant de procéder au montage.
Strip about 5 mm of the lead ends for connection.
Vraag een vakman voor de installatie.
(for non-ISO connector)
• Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en de
luidsprekers.
Apply insulating tape to bare leads.
Secure loosened leads.
• Mounting angle side to side
: horizontal
front to rear : 0 – 30°
Model:
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an Bordnetze
mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme an Masse bestimmt.
Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an.
• Montagewinkel seitlich
: horizontal
vorne-hinten : 0 – 30°
(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)
Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)
Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des
Sicherungsblocks an. (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)
Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden
für den Anschluss. (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird)
Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.
Sichern Sie alle losen Leiter.
• Angle de montage latéral
: horizontal
longitudinal : 0 – 30°
• Bevestigingshoek links/rechts : horizontaal
voor/achter : 0 – 30°
0 – 30e
•
•
•
•
WMA MP3 CD Player/Receiver
WMA MP3 CD-Player/Receiver
Récepteur/lecteur CD avec lecture WMA/MP3
WMA MP3 CD-speler/radio
(CQ-C5355N)
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec
sa polarité négative (–) mise à la masse.
Raccorder le fil d’alimentation (rouge) en dernier.
Mounting space
Einbauöffnung
Espace nécessaire pour le montage
Benodigde ruimte
CQ-C5355N
CQ-C3355N
(pour un connecteur non-ISO)
Connectez le fil (jaune) à la borne positive (+) de la batterie
ou à la borne (BAT) de la boîte à fusibles. (pour un connecteur
non-ISO)
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Remove Mounting Collar  and Trim Plate  from the main
unit temporarily, which are already mounted at shipment.
Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung  und
Abdeckplatte  vorübergehend vom Gerät abmontieren.
Démontez provisoirement le cadre de montage  et la
plaque de garniture  de l’appareil principal, qui sont déjà
mis en place lors de l’expédition.
Verwijder de Bevestigingskraag  en de Afwerkingsrand ,
die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn, tijdelijk
van het hoofdtoestel.
Dénudez les extrémités de fil de 5 mm environ pour la
connexion. (pour un connecteur non-ISO)
Recouvrez les fils nus d’un ruban isolant.
Resserrez les connexions de fils.
Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem met
negatieve (–) aarding.
Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.
(voor een niet-ISO aansluiting)
Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting
van de accu of van het zekeringenblok (BAT). (voor een niet-ISO
aansluiting)
Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden
van de draden om de verbinding tot
stand te kunnen brengen. (voor een nietISO aansluiting)
Isoleer blote draadeinden met isolatieband.
Zet loshangende draden vast.
Supplied Hardware/Mitgelieferte Hardware/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen
No.

Item
Diagram
Mounting Collar
Einbauhalterung
Cadre de montage
Bevestigingskraag
Q’ty
1
No.

Item

1

YEAJ02874

Trim Plate
Abdeckplatte
Plaque de garniture
Afwerkingsrand
2
Mounting Bolt (5 mm )
Befestigungsschraube (5 mm )
Boulon de fixation (5 mm )
Bevestigingsbout (5 mm )
TEXT
1

1
YEFC051011
Q’ty

YEFX0217263A
Power Connector
Versorgungsstecker
Connecteur d’alimentation
Stroomstekker
Diagram
Lock Cancel Plate
Verriegelungsfreigabeplatte
Plaque antiblocage
Ontgrendelingsplaat

ISO Antenna Adapter
ISO-Antennenadapter
Adaptateur d’antenne ISO
ISO antenne-adapter
• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren
Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
1

 , and  consist of a set. (YEP0FZ5699) , und  bestehen als Satz. (YEP0FZ5699)
 , et  constituent un jeu. (YEP0FZ5699)  , en  bestaan uit een set. (YEP0FZ5699)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
YEFM294293 FT1106-0
Printed in China
Gedruckt in China
Imprimé en Chine
Gedrukt in China
Deutsch
Exclusively operated with 12 V battery with negative (–)
ground.
Connect the power lead (red) very last. (for non-ISO connector)
Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal
of the battery or fuse block terminal (BAT). (for non-ISO
• Verify the radio using the antenna and speakers before installation.
Français
Consult a professional for installation.
English
Before Wiring/Vor der Verdrahtung/
Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading
Nederlands
Before Installation/Vor dem Einbau/
Avant l’installation/Voor de installatie
Installation/Einbau/Montage/Installatie
How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel
Caution
• Wear gloves for safety.
• Make sure that wiring is
completed before installation.
Vorsicht
• Tragen Sie Handschuhe, um sich
vor Verletzungen zu schützen.
• Achten Sie vor dem Einbau darauf, dass die
Verdrahtung fertiggestellt ist.
Attention
Let op
• Porter des gants à des fins de sécurité.
• S’assurer que le câblage est terminé avant
l’installation.
1
Remove the cable from the battery negative terminal.
Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.
Retirer le câble de la borne négative de la batterie.
Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.
2
Mounting collar  insertion
Bend mounting tabs.
Einsetzen der Einbauhalterung 
Biegen Sie die Einbaulaschen ab.
Insertion du cadre de montage 
Replier les languettes de fixation
Inbrengen bevestigingskraag 
Buig bevestigingslipjes om.
• Draag handschoenen voor uw veiligheid.
• Controleer of de bedrading correct is
aangelegd voor u gaat installeren.
3
Connection of power connector 
Anschluss des Versorgungssteckers 
Raccordement du connecteur d’alimentation 
Aansluiten van de stroomstekker 
4
4

Main unit securing
Befestigung des
Hauptgerätes
Fixation de
l’appareil principal
Vastzetten hoofdtoestel
 Screw the mounting bolt  into the main unit.
 Securing to the fire wall.
 Snap the right and left springs into each hole.
 Schrauben Sie die Befestigungsschraube  in
das Hauptgerät.
 An der Feuerschutzwand sichern.
 Lassen Sie die rechten und linken Federn in
den Löchern einschnappen.
 Visser le boulon de fixation  dans l’appareil principal.
 Saisissage du pare-feu.
 Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.
 Draai de bevestigingsbout  in het hoofdtoestel.
 Vastzetten aan het brandschot.
 Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.
When this unit is installed in dashboard, ensure
that there is sufficient air flow around the unit to
prevent damage from overheating, do not block
any ventilation holes on the unit.

4
4
Securing to the fire wall
Befestigung an Brandschutzwand
Obtenir un pare-feu
Vastzetten aan het brandschot
Using the rear support strap (Optional)
Verwendung der Einbauleiste (Option)
Utiliser de la barrette de support arrière (en option)
Gebruik van de achter-steunstrip (Optioneel)
3 mm
Rubber Bushing (Optional)
Gummibuchse (Option)
Bague en caoutchouc (en option)
Rubber stootkussen (Optioneel)
Mounting Bolt 
Rear Support Strap (Optional)
Befestigungsschraube 
Hinterer Stützstreifen
Boulon de fixation 
(Option)
Bevestigingsbout 
Barrette d’appui arrière (en option)
Steunstrip achter (Optioneel)
Mounting Bolt 
Befestigungsschraube 
To the unit
Boulon de fixation 
Rear Support Bracket
An das Gerät
Bevestigingsbout 
(supplied with car)
Côté appareil
Einbauleiste (vorhanden im Naar het toestel
Fahrzeug)
Support arrière
Hexagonal nut (Optional)
To the unit
(fourni avec votre voiture)
Sechskantmutter (Option)
An das Gerät
Achter-steunbeugel
Ecrou hexagonal (en option) Côté appareil
(behorend bij de auto)
Zeskantige moer (Optioneel) Naar het toestel
Snapping point
Einschnapppunkt
Position de rupture
Breekpunt

2
Remove the trim plate .
Entfernen Sie die
Abdeckplatte .
Enlevez la plaque de
garniture .
Verwijder de
afwerkingsrand .
3
Lock release





5
5
Trim plate  mounting
Anbringen der Abdeckplatte 
Installation de la plaque de garniture 
Bevestigen van de afwerkingsrand 
 Setzen Sie die
Verriegelungsfreigabeplatte 
ein, bis Sie ein Klickgeräusch
vernehmen können.
 Ziehen Sie an dem
Hauptgerät.

Libération du verrouillage
 Introduisez la plaque
antiblocage  jusqu’à
entendre un clic.
 Dégager l’appareil
principal.
6
Battery Cable reconnection
Wiederanschließen des Kabels
Rebranchement du câble
Opnieuw aansluiten kabel
Ontgrendeling
 Steek de
ontgrendelingsplaat 
naar binnen tot u een klik
hoort.
 Thek het hoofdtoestel naar
buiten.
Attention
Lorsque cet appareil est installé dans le
tableau de bord, assurez-vous qu’il y a une
circulation d’air suffisante autour de l’appareil
afin d’éviter tout endommagement provoqué
par une surchauffe et qu’aucun trou d’aération
de l’appareil n’est obturé.
Let op
Wanneer dit toestel in het dashboard wordt
geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat
er voldoende ventilatie is rond het toestel.
Om oververhitting te voorkomen mogen de
ventilatie-openingen in het toestel niet afgedekt
worden.
 Insert the lock cancel plate
 until you hear a click.
 Pull the main unit.
Verriegelungsfreigabe
Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett
sollte darauf geachtet werden, dass der
Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist, um
Beschädigung durch Überhitzen zu verhindern,
und die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht
blockiert sind.
Clank!
Tapping Screw (Optional)
Blechschraube (Option)
Vis taraudeuse (en option)
Zelftappende schroef (Optioneel)
Remove the face plate.
Nehmen Sie das
Bedienteil ab.
Retirer le plaque de
façade.
Verwijder de voorplaat.
Vorsicht

Using the Rubber bushing (Optional)
Verwendung der Gummibuchse (Option)
Utiliser la bague d’amortisseur en caoutchouc (en option)
Gebruik van het rubber stootkussen (Optioneel)
1

Bend appropriate tabs to secure the unit
without backlash.
Die entsprechenden Einbaulaschen so
umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum fest
sitzt.
Replier les languettes
de fixation appropriées
pour immobiliser
l’appareil sans
contrecoup.
Buig de juiste lipjes om
zodat het toestel vast
zit zonder speling.
Caution
44
How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/
Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel
4
Pull out the unit with
both hands.
Ziehen Sie das Gerät
mit beiden Händen
heraus.
Retirez l’appareil à deux
mains.
Trek het toestel met
beide handen naar
buiten.
Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading
Caution
To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole wiring
is completed.
(R)/(R)/(D)/(R)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
Vorsicht
AUX Input Connector
Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den Versorgungsstecker erst
an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig beendet wurde.
AUX-Eingangsstecker
AUX1-IN
Connecteur d’entrée AUX
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
Attention
AUX-ingangsaansluiting
Ne pas introduire la prise d’alimentation secteur dans l’appareil tant que le câblage n’est
pas complètement terminé afin de ne pas risquer d’endommager l’appareil.
Let op
Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten
wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
System-up Connector
System-Upgrade-Stecker
Connecteur de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsaansluiting
1
3
2
Antenna
Antenne
Antenne
Antenne
Fuse (15 A) Refer fuse replacement to your nearest authorized Panasonic Service
Centre. Do not try fuse replacement by yourself.
Sicherung (15 A) Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung an eine
autorisierte Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe. Versuchen Sie nicht, den
Austausch selbst vorzunehmen.
Fusible (15 A) Confier le remplacement de fusible au centre de service de service
après-vente Panasonic agréé le plus proche. Ne pas essayer de remplacer le
fusible tout(e) seul(e).
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering over aan uw dichtstbijzijnde
Panasonic service-centrum. Probeer in geen geval zelf de zekering te vervangen.
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
C1 : (Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)
C3 : (Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/
(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)
ISO Antenna Adapter
(If needed)
ISO-Antennenadapter
(falls erfor derlich)
Adaptateur d'antenne ISO
(si nécessaire)
ISO antenne-adapter
(Indien nodig)
External Remote Control Lead
When using a non-Panasonic external remote control, refer to the
manufacture for their product before connecting.
Leitungsdraht für externe Fernbedienung
Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic
hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller des
Produktes.
Fil de la télécommande extérieure
En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se
référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.
Externe afstandsbedieningsdraad
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is,
dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in
kwestie te raadplegen.
(R)/(R)/(D)/(R)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
Preamp Out Connector (Rear)
Vorverstärker-Ausgang (Rückseite)
Connecteur de sortie de préamplificateur (arrière)
Uitgangsaansluiting voorversterker (achter)
External Mute Lead
To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation system or car
telephone mute lead.
Externe-Stummschaltungskabel
An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des Panasonic
Navigationssystems oder an das Autotelefon-Stummschaltungskabel.
Fil de Mise en sourdine extérieure
A raccorder au fil Navi Mute du système de navigation automobile de
Panasonic ou au fil de mise en sourdine du téléphone pour véhicule.
Externe-geluiddempingsdraad
Naar de Navi Mute draad van een Panasonic auto-navigatiesysteem of
naar de dempingsdraad voor deautotelefoon.
A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
\CQ-C5355N\
Preamp Out Connector (Front)
Vorverstärker-Ausgang (Vorderseite)
Connecteur de sortie de préamplificateur (avant)
Uitgangsaansluiting voorversterker (voor)
Power lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.
Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.
Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.
Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, + 12 V gelijkstroom.
A5
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
ACC
BATTERY 15A
A




A8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)
Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.
Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.
Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.
Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.
A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)
Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.
Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.
Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.
Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening + 12 V gelijkstroom.
A5 : (Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)
B
A
Motor Antenna Relay Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power antenna)
Amp·Relay Control Power Lead To Panasonic power amplifier. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of amplifier)
Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel dient nicht für die
Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)
Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung an den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA) (synchronisiert mit dem Ein/
Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)
Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fil n’est pas conçu pour l’usage avec l’antenne
commandée par interrupteur.)
Fil d’alimentation de commande de relais d’amplificateur à amplificateur de puissance Panasonic. (100 mA maxi.)
(synchronisé à l’application ou la coupure d’alimentation de l’amplificateur)
Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een
gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)
Versterker-relais Stuurstroomdraad naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de eindversterker aan/uit)
System Upgrade Example: Connecting with the CD changer/Beispiel für ein System-Upgrade: Anschluss an den CD-Wechsler/
Exemple de mise à niveau de système: Raccordement à un changeur de disque CD/Voorbeeld systeemuitbreiding: Aansluiten van een CD-wisselaar
CX-DP880N
(Optional)
(Option)
(en option)
(Optioneel)
Ground Lead
Massekabel
Fil de mise à la masse
Aarding
CQ-C5355N/C3355N
[CQ-C3355N]
System-up Connector
System-Upgrade-Stecker
Connecteur de mise à
niveau de système
Systeemuitbreidingsaansluiting
Battery Lead
Batteriekabel
Fil de batterie
Accudraad
DIN Cord
DIN-Kabel
Cordon DIN
DIN snoer
CHANGER IN
Conversion Cable for DVD/CD Changer
Umwandlungskabel für DVD/CD-Wechsler
(R)/(R)/(D)/(R)
Câble de conversion de changeur DVD/CD
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
(L)/(L)/(G)/(L)
RCA Cord
Cinchkabel
Cordon RCA
RCA (tulpstekker) snoer
B7 :
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
Rear Left + (Green)
Hinten Links + (Grün)
Arrière gauche + (Vert)
Links achter + (Groen)
B5 :
B8 :




Rear Left – (Green w/black stripe)
Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)
Arrière gauche – (Vert à rayures noires)
Links achter – (Groen met zwarte streep)
Front Left – (White w/black stripe)
Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)
Avant gauche – (Blanc à rayures noires)
Links voor – (Wit met zwarte streep)
B3 :
B4 :
Front Right + (Gray)
Vorne Rechts + (Grau)
Avant droit + (Gris)
Rechts voor + (Grijs)
Front Right – (Gray w/black stripe)
Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)
Avant droit – (Gris à rayures noires)
Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)
B1 :
B2 :
Rear Right + (Violet)
Hinten Rechts + (Violett)
Arrière droit + (Violet)
Rechts achter + (Paars)
Rear Right – (Violet w/black stripe)
Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)
Arrière droit – (Violet à rayures noires)
Rechts achter – (Paars met zwarte streep)
+
- B6
B5 +
B6 :
B
Front Left + (White)
Vorne Links + (Weiß)
Avant gauche + (Blanc)
Links voor + (Wit)
- B8
B7 +
-
- B2
B1 +
- B4
B3 +
CA-CC30N
(Optional)/(Option)/(en option)/(Optioneel)
Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers
Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
A7
A4
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en IGN
ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
• The pin arrangement of the power connector
conforms to ISO standard.
• Please check that the pin arrangement of the
connector in your car conforms to ISO standard.
• For car types A and B, change the wiring of the red
and yellow leads as shown at below.
• After connection, insulate the portions marked ()
with insulating tape.
L
Note: For cars other than types A and B, please consult
your local car shop.
( )
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
ACC
BATTERY 15A
( )
Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A
A4
A7
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en IGN
ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B
A4
A7
No connection
Kein Anschluss
Aucune connexion
Geen aansluiting
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
Precautions (ISO Connector)
Connect as follows.
Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.
Branchez les haut-parleurs comme suit.
Sluit de luidsprekers als volgt aan.
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)
• Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers
entspricht dem ISO-Standard.
• Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung des
Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard
entspricht.
• Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die
Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß
Abbildung.
• Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit ()
markierten Abschnitte mit Isolierband.
R
Hinweis: Für andere Fahrzeuge als Typ A und B, wenden
Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.
Précautions (Connecteur ISO)
• La disposition des broches du connecteur
d’alimentation est conforme à la norme ISO.
• Veuillez vérifier si que la disposition des broches
du connecteur d’alimentation dans votre voiture est
conforme à la norme ISO.
• Pour les types de voiture A et B, changer le câblage
des fils rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.
• Après avoir fait les connexions, isoler les sections
marquées () avec de la bande isolante.
Remarque: Pour les voitures autres que des types A et B,
veuillez consulter votre magasin de matériel automobile
local.
Voorzorgen (ISO stekker)
• De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet
aan de ISO standaard.
• Controleer of de pen-configuratie van de stekker in
uw auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.
• Voor auto’s van type A en B, dient u de bedrading
voor de rode en gele draden te wijzigen zoals
hieronder staat aangegeven.
• Na het aansluiten dient u de gedeelten die met ()
gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking: Voor andere auto’s dan die van type A en B
dient u uw garage te raadplegen.
Caution
• Do not connect more than one speaker to one set of
speaker leads. (except for connecting to a tweeter)
Vorsicht
• Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher an
einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei Anschluss
eines Hochtonlautsprechers)
Attention
• Ne raccorder pas plus d’un haut-parleur à un ensemble de
fils de haut-parleur. (Sauf lors du raccordement à un tweeter)
Let op
• Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
• Use ungrounded speakers only.
Allowable input : 50 W or more
Impedance : 4 – 8 
Use of speakers which do not match the specifications can
cause burning, smoking or damage of the speakers.
• Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more
• Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.
Zulässige Belastbarkeit: 50 W oder mehr
Impedanz : 4 – 8 
Die Verwendung von Lautsprechern, die nicht den Angaben
entsprechen, kann zu Brand, Rauch und Beschädigung der
Lautsprecher führen.
• Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder
mehr
• Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.
Puissance d’entrée admissible: 50 W ou davantage
Impédance: 4 – 8 
L’utilisation de haut-parleurs qui ne correspondent
pas aux caractéristiques techniques adéquates peut
provoquer un dégagement de fumée, l’inflammation ou
l’endommagement des haut-parleurs.
• Distance entre le haut-parleur et l’amplificateur: 30 cm ou
davantage
• Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 50 W of hoger
Impedantie: 4 – 8 
Als u luidsprekers gebruikt die niet aan de technische
gegevens voldoen, kan brand, rookontwikkeling en schade
aan de luidsprekers optreden.
• Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer
• Do not use a 3-wire type speaker system having a common earth
lead.
• Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit
Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen Erdungsleiter
aufweist.
• Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur de type à 3 fils
ayant un fil de mise à la masse commun.
• Gebruik geen luidsprekersysteem met drie draden en een
gedeelde aarddraad.
System Upgrade Guidebook
System-Upgrade-Handbuch
Guide pratique de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsgids
Guidebok om systemuppgradering
Guida per il potenziamento del sistema
Guía de mejora del sistema
Systemopgraderingsvejledning
Przewodnik rozbudowy systemu
Návod k modernizaci systému
Rendszerfejlesztési kézikönyv
Инструкция по расширению системьı
Model:
CQ-C5355N/
CQ-C3355N/
CQ-C3305N
• For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after
read.
• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce
manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
• Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er
later nog eens iets in op kunt zoeken.
• Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens efter
genomläsning.
• Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere
conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
• Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
• Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så
den kan anvendes til fremtidig reference.
• Zamin zaczniesz rozbudowę systemu, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu
zostać zachowana do dalszego uźytku w przyszłości.
• Předtím, než budete systém modernizovat, si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí
potřebu.
• Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után őrizze meg ezt a
kézikönyvet a jövőbeli információért.
• Для расширения Вашей системы просим тшательно читать данную перед использованием аппарата.
Данную инсрукцию следует хранить для дальнейшего польэования.
Veiligheidsinformatie
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan
Waarschuwing leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden
Voorzichtig tot letsel of materiële schade.
Voorzichtig
Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer
u dit toestel gebruikt.
Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt
geven van het verkeer om u heen.
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in automobielen.
Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl
de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te grote hitte.
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
De bestuurder mag tijdens het besturen van het voertuig
niet naar het display kijken of het system bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de
bestuurder afleiden van het verkeer en kan leiden tot
ongelukken. Stop het voertuig eerst op een veilige plek en
trek de handrem aan voor u het systeem gaat bedienen.
Gebruik de juiste voeding.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V
gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik
dit system in geen geval met andere accusystemen, in het
bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
Houd batterijen en isolatiefolie buiten het bereik
van jonge kinderen.
Batterijen en isolatiefolie kunnen worden ingeslikt. Houd
deze dus buiten het bereik van jonge kinderen. Als een jong
kind een batterij of isolatiefolie inslikt, dient u onmiddellijk
een huisarts te raadplegen.
Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan
in het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren.
Als het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan
uw dealer of een erkend Panasonic-servicecentrum.
Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid)
of als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een
voorwerp in terecht gekomen, het is blootgesteld aan
water, het toestel produceert rook of ruikt raar), dient u het
onmiddellijk uit te zetten en uw dealer te raadplegen.
De afstandsbediening mag niet in de auto
rondslingeren.
Als de afstandsbediening in de auto rondslingert, kan deze tijdens
het rijden op de vloer vallen, klem komen te zitten onder het
rempedaal en zo een verkeersongeval veroorzaken.
Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, verhelp de oorzaak van het
probleem op en laat de zekering vervangen door de voor dit
toestel vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus
of reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
62
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij de installatie.
Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken
en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging
hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden om
de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE
ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN,
HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN
PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde
componenten voor het installeren, aarden en andere
dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid
te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging,
stuur, pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het
bevestigen van het product of de bijbehorende accessoires.
Het is ten strengste verboden het product te installeren
op de afdekking van de airbag of op een plek waar deze
de werking van de airbag kan hinderen.
Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank,
bestaande elektrische bedrading en andere onderdelen
voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om het product te
bevestigen of ten behoeve van de bedrading, controleer dan eerst waar de
bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen
zich bevinden. Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
Installeer het product in geen geval op een plek
waar het uw uitzicht belemmert.
Maak geen aftakkingen van de voedingsdraad om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
Na de installatie en het leggen van de bedrading
moet u controleren of de andere elektrische
apparatuur nog normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen
brand, elektrische schokken of een verkeersongeval het gevolg zijn.
Bij installatie in een voertuig met een airbag,
dient u zich voor de installatie op de hoogte
te stellen van de daarmee verband houdende
waarschuwingen en voorzorgen van de fabrikant.
Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit
bij het besturen van het voertuig en ook niet van
binnen naar buiten het voertuig geleid wordt.
Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te voorkomen.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
Gebruik het product niet in omstandigheden waaronder
het blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan
leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het
toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan
worden in autowasstraten of wanneer het regent.
Stel het volume laag genoeg in voordat de AUXaansluiting wordt gemaakt.
Als u dit niet doet, kan een luid geluid worden voortgebracht
waardoor de luidsprekers kunnen worden beschadigd en u
gehoorschade kunt oplopen. Rechtstreeks aansluiten van een
luidspreker/hoofdtelefoon of een extern toestel zonder enige
demping kan het geluid doen vervormen of het aangesloten
externe toestel beschadigen.
Neem de volgende voorzorgen in acht bij de installatie.
Laat installatie en bedrading over aan bevoegd
servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en
ervaring. Voor maximale veiligheid dient u de installatie te laten
doen door uw dealer. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor problemen die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door
u of op eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
Volg de instructies voor het installeren en bedraden van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
Wees tijdens het bedraden voorzichtig dat u de bedrading niet
beschadigt. Zorg ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan
of schuren over het chassis, schroeven en bewegende onderdelen
zoals de stoelrails. Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik
ze ook niet. Leg de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen
en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading
noodgedwongen over een metalen rand moet lopen, bescherm dan
de bedrading door er isolatieband omheen te wikkelen of via een
soortgelijke beschermingsmaatregel.
Gebruik de gespecificeerde onderdelen en
gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde onderdelen
en geschikt gereedschap bij de installatie van het toestel. Gebruik
van onderdelen anders dan meegeleverd of gespecificeerd kan leiden
tot schade aan het toestel. Een gebrekkige installatie kan leiden tot
ongelukken, storingen of brand.
Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden
tot brand of andere schade.
Gebruik het product niet in omstandigheden
waaronder het blootgesteld kan worden aan sterke
trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Vermijd hellende of sterk gebogen oppervlakken voor de
installatie. Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd
wordt, kan het vallen tijdens het rijden, hetgeen kan leiden
tot letsel of ongelukken.
Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met
de voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een
maximale hoek van 30˚.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel
kan worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw dealer voor verdere
informatie.
Draag handschoenen voor uw veiligheid. Verzeker u
ervan dat de bedrading volledig is aangesloten voor
u gaat installeren.
Om schade te voorkomen mag u de voedingsstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden (behalve bij aansluiting op een
tweeter).
Neem de volgende voorzorgen in acht wanneer
u de batterij van de afstandsbediening
hanteert.
[CQ-C5355N\
• Gebruik uitsluitend de opgegeven batterij (CR2025).
• Lijn de polen van de batterij uit met de () en ()
merktekens in het batterijvak.
• Vervang een lege batterij zo snel mogelijk.
• Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze
gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken.
• Isoleer de batterij (door deze in een plasticzakje te doen of
met plakband te omwikkelen) voordat u deze weggooit of
bewaart.
• Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving.
• De batterij niet uit elkaar halen, opnieuw opladen, verwarmen
of kortsluiten. Gooi de batterij niet in vuur of water.
In het geval de batterij lekt
• Veeg de batterijvloeistof zorgvuldig uit het batterijvak en
plaats een nieuwe batterij.
• Als enig deel van uw lichaam of kleding in aanraking komt
met de batterijvloeistof, wast u dit af met veel water.
• Als batterijvloeistof in aanraking komt met uw ogen, wast u
deze met veel water en neemt u onmiddellijk contact op met
een huisarts.
Nederlands
 In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te
geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen
op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en
handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden
hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van deze
pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en het hele
systeem naar behoren kunt gebruiken.
Veiligheidsinformatie
 Lees de handleiding van het toestel en alle andere
componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig
door voordat u het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u
aanwijzingen aan voor een veilig en doelmatig gebruik van het
systeem. Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
problemen als resultaat van het niet in acht nemen van de
instructies uit deze handleiding.
Lees tevens de veiligheidsinformatie over optionele apparaten.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
63
Over dit boek
Voor u deze instructies gaat lezen
Dit boek is een instructiehandleiding waarin wordt
beschreven hoe u het hoofdtoestel en de bijbehorende
afstandsbediening die u hebt aangeschaft moet
bedienen als een accessoire wanneer het hoofdtoestel is
aangesloten op optionele apparaten.
(Afstandsbediening  Gebruiksaanwijzing)
Inhoud
Te gebruiken met de hoofdtoestellen
English
Deutsch
Français
• CQ-C5355N
(Aanduiding in dit boek: [CQ-C5355N\)
• CQ-C3355N/CQ-C3305N
(Aanduiding in dit boek: [CQ-C3355N/CQ-C3305N])
Alle afbeeldingen in deze handleiding hebben
betrekking op model CQ-C3355N behalve indien
anders aangegeven.
Hoofdtoestel:
Display:
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CY-VM1500EX (optie)
2
22
42
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
Dansk
Polski
Češky
Magyar
Руccкий
82
102
122
142
162
182
202
222
iPod
Handsfree telefoonsysteem:
CY-BT100N (optie)
( pag. 78)
CD-wisselaar:
CX-DP880N (optie)
( pag. 70, 72)
Hoofdtoestel:
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CD-wisselaar
(CX-DP880N, optie)
Systeemaansluiting
Slechts 1 eenheid
Omzetkabel voor een DVD/CDwisselaar
(CA-CC30N, optie)
62
64
• Algemeen
• CD-wisselaar
• iPod-bediening
• Handsfree telefoonsysteem
66
70
74
78
• Verhelpen van storingen
80
iPod
Max. 4 eenheden
Uitbreidingsmodule
(CY-EM100N, optie)
Mobiele telefoon
CY-BT100U
Opmerking: Raadpleeg de afzonderlijke instructie- en
installatiehandleidingen van ieder apparaat voor een
gedetailleerde installatie en bedrading.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Zonodig
Rechtstreekse kabel voor iPod
(CA-DC300N, optie)
64
• Veiligheidsinformatie
• Voor u deze instructies gaat lezen
CY-EM100N (optie) ( pag. 66)
Elke bron
Voorbeeld van systeemuitbreiding
Uitbreidingsmodule (Hubeenheid):
Algemeen
( pag. 74, 76)
Handsfreeset voorzien van Bluetooth®technologie
(CY-BT100N, optie)
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
65
Algemeen
Met de optionele adapter (rechtstreekse kabel voor iPod:
CA-DC300N) kunt u de optionele iPod-serie aansluiten.
( pag. 74, 76)
Alleen een iPod uitgerust met een dockaansluiting kan
worden aangesloten. Meer informatie over iPods die
kunnen worden bediend, wordt hieronder gegeven.
iPods die kunnen worden bediend, softwareversie
• 3e generatie iPod/versie 2.3
• 4e generatie iPod/versie 3.1.1
• 5e generatie iPod/versie 1.2 (videoweergave wordt
niet ondersteund.)
• iPod Foto/versie 1.2.1
• iPod Mini/versie 1.4.1
• iPod Nano/versie 1.2
*De werkingscontrole is uitgevoerd met software die
beschikbaar was eind september 2006. Wij kunnen
een juiste werking met onze toekomstige producten
of upgradesoftware niet garanderen.
iPod is een gedeponeerd handelsmerk van Apple
Computer, Inc. in de VS en andere landen.
Wanneer een uitbreidingsmodule is
aangesloten op de systeemaansluiting
Uitbreidingsmodule (Hubeenheid)
U kunt de optionele uitbreidingsmodule (hubeenheid)
(CY-EM100N) aansluiten. Door de uitbreidingsmodule
aan te sluiten kunt u niet alleen de eerder genoemde
optionele apparaten maar tevens andere AV-apparaten
tegelijkertijd aansluiten. Voor meer informatie, raadpleegt
u de gebruiksaanwijzing van de uitbreidingsmodule.
Aansluitbare apparaten
• CD-wisselaar (max. 1)
• iPod (max. 2)
• Handsfree telefoonsysteem (max. 1)
Opmerking: De marktomstandigheden met betrekking
tot optionele apparaten variëren per land of gebied. Voor
meer informatie neemt u contact op met uw dealer.
Wanneer een optioneel apparaat is
aangesloten op de systeemaansluiting
Radio
Radio
CD- of MP3/WMA-speler
CD- of MP3/WMA-speler
AUX1
AUX1
Bronnen aangesloten op de
uitbreidingsmodule (CY-EM100N,
optie)
AUX2
Geluidsbron
aangesloten op de AUXingangsaansluiting van
de uitbreidingsmodule
Nederlands
De bron verandert als volgt iedere keer wanneer op
[SOURCE] wordt gedrukt.
Bron aangesloten op de Systeemaansluiting
(bijv. CD-wisselaar)
Overschakelen naar
aangesloten apparaat
USB-aansluiting ( Gebruiksaanwijzing)
Algemeen
Aansluitbare apparaten
iPod
\CQ-C5355N]
U kunt het optionele handsfree telefoonsysteem
aansluiten (Handsfreeset voorzien van Bluetooth®technologie: CY-BT100N). Voor meer informatie,
raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het handsfree
telefoonsysteem ( pag. 78).
Opmerking: Dit toestel is ontworpen om alleen
telefoongesprekken te ontvangen. U kunt er geen
gesprekken mee plaatsen.
Bluetooth®
Het Bluetooth-woordmerk en -logo zijn eigendom van
Bluetooth SIG, Inc. en voor ieder gebruik hiervan door
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. is een licentie
verkregen. Overige handelsmerken en handelsnamen
zijn die van hun respectieve eigenaren.
(SOURCE)
De optionele adapter (omzetkabel voor een DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) maakt het mogelijk een optionele
Panasonic CD-wisselaar (CX-DP880N) aan te sluiten.
Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing
van de CD-wisselaar. ( pag. 70, 72)
Opmerking:
• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor een DVDwisselaar vanwege onvoldoende displayruimte voor
het tonen van cijfers, of een andere reden.
Handsfree telefoonsysteem
Een signaalbron kiezen
CD-wisselaar
Poort 1 (bijv. iPod 1)
Poort 2 (bijv. iPod 2)
Poort 3 (bijv. CD-wisselaar)
Poort 4 (bijv. Bluetooth-handsfreeset)
• Dit onderdeel kan niet worden gekozen door
op [SOURCE] te drukken, maar wordt
ingeschakeld door een binnenkomend gesprek.
Opmerkingen:
• Bronnen veranderen in de volgorde van het
poortnummer van iedere aangesloten bron.
• Poorten waarop geen apparaat is aangesloten
worden overgeslagen.
USB-aansluiting ( Gebruiksaanwijzing)
66
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
67
[CQ-C3355N]
[CQ-C3305N]
De bron verandert als volgt iedere keer wanneer op
[SOURCE] wordt gedrukt.
De bron verandert als volgt iedere keer wanneer op
[SOURCE] wordt gedrukt.
Wanneer een optioneel apparaat is
aangesloten op de systeemaansluiting
Wanneer een uitbreidingsmodule is
aangesloten op de systeemaansluiting
Wanneer een optioneel apparaat is
aangesloten op de systeemaansluiting
Radio
Radio
Radio
CD- of MP3/WMA-speler
CD- of MP3/WMA-speler
CD- of MP3/WMA-speler
CD- of MP3/WMA-speler
AUX1
AUX1
AUX1
AUX1
Overschakelen naar
aangesloten apparaat
USB-aansluiting ( Gebruiksaanwijzing)
Poort 1 (bijv. iPod 1)
AUX2
Geluidsbron
aangesloten
op de AUXingangsaansluiting
van de
uitbreidingsmodule
Bron aangesloten op de Systeemaansluiting
(bijv. CD-wisselaar)
Overschakelen naar
aangesloten apparaat
Algemeen
Geluidsbron
aangesloten op de AUXingangsaansluiting van
de uitbreidingsmodule
Bron aangesloten op de Systeemaansluiting
(bijv. CD-wisselaar)
Bronnen aangesloten op de
uitbreidingsmodule
(CY-EM100N, optie)
(SOURCE)
AUX2
Een signaalbron kiezen
Radio
Bronnen aangesloten op de
uitbreidingsmodule (CY-EM100N,
optie)
(SOURCE)
Een signaalbron kiezen
Wanneer een uitbreidingsmodule is
aangesloten op de systeemaansluiting
Nederlands
Algemeen
Poort 1 (bijv. iPod 1)
Poort 2 (bijv. iPod 2)
Poort 2 (bijv. iPod 2)
Poort 3 (bijv. CD-wisselaar)
Poort 3 (bijv. CD-wisselaar)
Poort 4 (bijv. Bluetooth-handsfreeset)
• Dit onderdeel kan niet worden gekozen door
op [SOURCE], te drukken, maar wordt
ingeschakeld door een binnenkomend gesprek.
Opmerkingen:
• Bronnen veranderen in de volgorde van het
poortnummer van iedere aangesloten bron.
• Poorten waarop geen apparaat is aangesloten
worden overgeslagen.
Poort 4 (bijv. Bluetooth-handsfreeset)
• Dit onderdeel kan niet worden gekozen door
op [SOURCE], te drukken, maar wordt
ingeschakeld door een binnenkomend gesprek.
Opmerkingen:
• Bronnen veranderen in de volgorde van het
poortnummer van iedere aangesloten bron.
• Poorten waarop geen apparaat is aangesloten
worden overgeslagen.
USB-aansluiting ( Gebruiksaanwijzing)
68
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
69
CD-wisselaar
\CQ-C5355N]
Schematisch overzicht bediening
Het toestel herkent het magazijn en start
automatisch de weergave.
Trackkeuze
[] (TRACK): Volgende track
[] (TRACK): Vorige track (tweemaal drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden om snel vooruit/
achteruit te gaan.
(DISP: Display)
Track/tijd/CD-nummer
(standaardinstelling)
Kloktijd
Display uit
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Licht op wanneer de CD-wisselaar is
aangesloten.
Tijd
CD-nummer
Functies alleen toegankelijk met
de afstandsbediening
Display in de CDwisselaarfunctie
Indicators van de weergavefuncties
Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
Willekeurige-CD-weergave, Herhaalde-CDweergave, Intro-CD-weergave
Willekeurige weergave
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
[] (DISC): Volgende CD
[] (DISC): Vorige CD
Willekeurige, Intro-, Herhaalde weergave
CD-keuze
Druk op [DISP].
De displayinformatie
veranderen
• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor de volgende
functies via de CD-wisselaar.
• Weergave van CD-RW. (behalve wanneer de
CX-DP880N is aangesloten)
• Weergave van MP3/WMA.
• Tonen van CD-tekst.
• Pauzeren werkt niet in de CD-wisselaarfunctie.
2 Kies het gewenste gedeelte.
Track
70
Opmerkingen:
• Tijdens de weergave van CD-R's kunnen zich problemen
voordoen. Raadpleeg het hoofdstuk “Opmerkingen over
CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”.
( Gebruiksaanwijzing)
Wanneer reeds een magazijn is geplaatst, drukt u op
[SOURCE] om de CD-wisselaarfunctie te kiezen.
Intro-CD-weergave
Alle beschikbare tracks worden in een willekeurige
volgorde weergegeven.
Vanaf de volgende CD worden alleen de eerste 10 seconden
van de eerste track op iedere CD op volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Houd [5] (SCAN) gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Willekeurige-CD-weergave
Alle beschikbare tracks op de huidige CD worden in een
willekeurige volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van iedere track worden op
volgorde weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Herhaalde weergave
De huidige track wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Herhaalde-CD-weergave
De huidige CD wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
CD-wisselaar
1 Plaats een magazijn (CD's).
Nederlands
Een aangesloten optionele CD-wisselaar kan door dit toestel worden bediend.
Rechtstreekse toegang
Een CD kan rechtstreeks worden gekozen.
Voorbeeld: CD-nummer 5
1 Druk op [#] (NUMMER).
2 Druk op [5].
3 Druk op [SET].
Opmerkingen:
• Om het rechtstreeks kiezen te annuleren, drukt u op
[DISP].
• Willekeurige weergave, Willekeurige-CD-weergave,
Intro-weergave, Intro-CD-weergave, Herhaalde
weergave en Herhaald-CD-weergave worden
geannuleerd nadat op [#] is gedrukt.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
71
CD-wisselaar
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Opmerkingen:
• Tijdens de weergave van CD-R's kunnen zich problemen
voordoen. Raadpleeg het hoofdstuk “Opmerkingen over
CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”.
( Gebruiksaanwijzing)
Schematisch overzicht bediening
Wanneer reeds een magazijn is geplaatst, drukt u op
[SOURCE] om de CD-wisselaarfunctie te kiezen.
Het toestel herkent het magazijn en start
automatisch de weergave.
• Dit toestel biedt geen ondersteuning voor de volgende
functies via de CD-wisselaar.
• Weergave van CD-RW. (behalve wanneer de
CX-DP880N is aangesloten)
• Weergave van MP3/WMA.
• Tonen van CD-tekst.
• Pauzeren werkt niet in de CD-wisselaarfunctie.
2 Kies het gewenste gedeelte.
CD-keuze
Willekeurige weergave
[] (TRACK): Volgende track
[] (TRACK): Vorige track (tweemaal drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden om snel vooruit/
achteruit te gaan.
Display in de CDwisselaarfunctie
Indicators van de weergavefuncties
Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.
Willekeurige weergave
Herhaalde weergave
Willekeurige-CD-weergave,
Herhaalde-CD-weergave,
Intro-CD-weergave
Track
Tijd
CD-nummer
Licht op wanneer de CD-wisselaar is
aangesloten.
Intro-CD-weergave
Alle beschikbare tracks worden in een willekeurige
volgorde weergegeven.
Vanaf de volgende CD worden alleen de eerste 10 seconden
van de eerste track op iedere CD op volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Houd [5] (SCAN) gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Willekeurige-CD-weergave
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Trackkeuze
Willekeurige, Intro-, Herhaalde weergave
[] (DISC): Volgende CD
[] (DISC): Vorige CD
Alle beschikbare tracks op de huidige CD worden in een
willekeurige volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van iedere track worden op
volgorde weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Herhaalde weergave
De huidige track wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Herhaalde-CD-weergave
De huidige CD wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) gedurende
2 seconden of langer ingedrukt.
licht op.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
CD-wisselaar
1 Plaats een magazijn (CD's).
Nederlands
Een aangesloten optionele CD-wisselaar kan door dit toestel worden bediend.
72
Track/tijd/CD-nummer
(standaardinstelling)
(DISP: Display)
De displayinformatie
veranderen
Druk op [DISP].
Kloktijd
Display uit
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
73
iPod-bediening
\CQ-C5355N]
3 Kies het gewenste gedeelte.
Pauze
Druk op [BAND] ().
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Huidig bestand/alle
bestanden/iPod-nummers
(standaardinstelling)
2 Draai [VOL] linksom of
rechtsom om de instelling
te veranderen.
(LIST)
Weergavefunctiekeuze
1 Druk op [] (LIST) om de functie voor 4 Draai [VOL] linksom of
de weergavefunctiekeuze op te roepen.
PLAYLIST: Weergave volgens
de afspeellijst
(standaardinstelling)
ARTIST:
Weergave op artiest
ALBUM:
Weergave op album
3 Druk op [VOL] (PUSH
Display in de
iPod-functie
SEL: Kiezen) om uw keuze
vast te leggen.
74
Indicators van de weergavefuncties
Licht op wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.
Herhaalde weergave
Willekeurige weergave (nummers)
Knippert wanneer de betreffende functie is ingeschakeld.
Willekeurige weergave (albums)
Bestandsindicator
(Huidige bestand/Alle bestanden)
Een getal tot 999 kan worden afgebeeld.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
rechtsom om een fragment
te kiezen dat moet worden
weergegeven.
5 Druk op [VOL] (PUSH SEL:
Kiezen) om uw keuze vast
te leggen.
Opmerking: Om de weergavefunctie te kiezen in
stap 2, drukt u op [] (LIST).
Opmerkingen:
• Om de normale functie in te stellen, drukt u op [DISP].
• Bestanden zonder een albumnaam of een
artiestennaam kunnen niet worden weergegeven in de
weergavefunctie waarbij de albumnaam, respectievelijk
de artiestennaam op het display wordt getoond.
iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Licht op wanneer de
uitbreidingsmodule (CY-EM100N) is
aangesloten.
Licht op wanneer de
rechtstreekse kabel voor
iPod (CA-DC300N) is
aangesloten
Druk op [DISP].
Tijd/iPod-nummer
(Gegevens
lezen)
Albumnaam/titelnaam Opmerkingen:
• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst
wordt getoond, drukt u op [3] (SCROLL). Als er
(Gegevens
minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens
lezen)
niet over het display.
Artiestennaam/
• “NO TEXT” (geen tekst) wordt getoond als er geen
titelnaam
tekstinformatie is.
• Het is mogelijk dat de titel niet juist wordt getoond als
deze langer is dan 250 alfanumerieke tekens.
Kloktijd
(DISP: Display)
[]: Volgende bestand
[]: Begin van het huidige bestand
Druk tweemaal om naar het vorige bestand
te gaan.
Opmerkingen:
• Ingedrukt houden om snel vooruit/achteruit te gaan.
• Als bij het snel vooruit gaan het einde van een
bestand wordt bereikt, of bij het snel achteruit
gaan het begin van een bestand wordt bereikt,
begint de normale weergave, zelfs als de snelvooruit/achteruit-knop ingedrukt wordt gehouden.
De displayinformatie veranderen
Bestandskeuze
• Zorg ervoor dat de iPod wordt losgekoppeld nadat de motor
is uitgezet (het contact in de stand OFF is gezet). Het is
mogelijk dat de iPod niet kan worden uitgeschakeld wanneer
deze nog is aangesloten, waardoor de batterij kan leeg raken.
• Sluit geen iPod-accessoires aan, zoals een
afstandsbediening of hoofdtelefoon voor de iPod, terwijl de
iPod is aangesloten op dit toestel. Het is mogelijk dat dit
toestel dan niet juist werkt.
• Sluit dit toestel pas aan nadat u het volumeniveau van de
iPod hebt verlaagd.
• “NO IPOD” (geen iPod) verschijnt totdat de iPod wordt
herkend nadat de iPod is aangesloten, het hoofdtoestel is
ingeschakeld of een bron wordt gekozen op het hoofdtoestel.
Dit geeft aan dat er niets mis is met het hoofdtoestel.
• Wij kunnen de juiste werking van alle bedieningen op de
apparaten die kunnen worden aangesloten niet garanderen.
iPod-bediening
te kiezen. De weergave begint.
Opmerking: Als de weergave niet begint, drukt u
op [BAND] ().
Opmerkingen:
• Alleen een iPod uitgerust met een dockaansluiting kan
worden aangesloten. Meer informatie over iPods die kunnen
worden bediend,wordt hieronder gegeven.
iPods die kunnen worden bediend, softwareversie
• 3e generatie iPod/versie 2.3
• 4e generatie iPod/versie 3.1.1
• 5e generatie iPod/versie 1.2 (videoweergave wordt niet
ondersteund.)
• iPod Foto/versie 1.2.1
• iPod Mini/versie 1.4.1
• iPod Nano/versie 1.2
*De werkingscontrole is uitgevoerd met software die
beschikbaar was eind september 2006. Wij kunnen
een juiste werking met onze toekomstige producten of
verbeterde software niet garanderen.
Display uit
Herhaalde weergave,
Willekeurige weergave
Schematisch overzicht bediening
1 Sluit de iPod aan.
2 Druk op [SOURCE] om de iPod-functie
Nederlands
Door de optionele rechtstreekse kabel voor iPod (CA-DC300N) aan te sluiten, kunnen gebruikers hun iPod bedienen, inclusief het
kiezen van bestanden en veranderen van de bestandsvolgorde met de toetsen van dit toestel.
Herhaalde weergave
Het huidige bestand wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Opmerking: De Alles-herhalen-weergavefunctie
van de iPod is altijd ingeschakeld en kan niet worden
uitgeschakeld vanaf dit apparaat.
Willekeurige weergave
De willekeurige-weergavefunctie van de iPod komt
overeen met de RANDOM-functie van dit toestel.
Nummers
Alle beschikbare bestanden worden in een willekeurige volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Albums
Alle albums die kunnen worden weergegeven, worden in
een willekeurige volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) gedurende 2 seconden of
langer ingedrukt.
knippert.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt om
te annuleren.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
75
iPod-bediening
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
3 Kies het gewenste gedeelte.
Pauze
Druk op [BAND] ().
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Huidig bestand/alle
bestanden/iPod-nummers
(standaardinstelling)
2 Draai [VOL] linksom of
rechtsom om de instelling
te veranderen.
(LIST)
Weergavefunctiekeuze
1 Druk op [] (LIST) om de functie voor 4 Draai [VOL] linksom of
de weergavefunctiekeuze op te roepen.
PLAYLIST: Weergave volgens
de afspeellijst
(standaardinstelling)
ARTIST:
Weergave op artiest
ALBUM:
Weergave op album
3 Druk op [VOL] (PUSH
Display in de
iPod-functie
SEL: Kiezen) om uw keuze
vast te leggen.
Indicators van de weergavefuncties
Licht op wanneer de betreffende functie
is ingeschakeld.
Herhaalde weergave
Willekeurige weergave
(nummers)
Knippert wanneer de betreffende functie
is ingeschakeld.
Willekeurige weergave (albums)
Licht op wanneer de rechtstreekse kabel voor iPod
(CA-DC300N) is aangesloten
76
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
rechtsom om een fragment
te kiezen dat moet worden
weergegeven.
5 Druk op [VOL] (PUSH
SEL: Kiezen) om uw
keuze vast te leggen.
Opmerking: Om de weergavefunctie te kiezen in
stap 2, drukt u op [] (LIST).
(Gegevens lezen)
Titelnaam
Opmerkingen:
• Om de normale functie in te stellen, drukt u op [DISP].
• Bestanden zonder een albumnaam of een
artiestennaam kunnen niet worden weergegeven in de
weergavefunctie waarbij de albumnaam, respectievelijk
de artiestennaam op het display wordt getoond.
Bestandsindicator (Huidige bestand/Alle bestanden)
Een getal tot 999 kan worden afgebeeld.
iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),
Licht op wanneer de uitbreidingsmodule (CY-EM100N)
is aangesloten.
Druk op [DISP].
Tijd/iPod-nummer
(DISP: Display)
[]: Volgend bestand
[]: Begin van het huidige bestand
Druk tweemaal om naar het vorige bestand
te gaan.
Opmerkingen:
• Ingedrukt houden om snel vooruit/achteruit te gaan.
• Als bij het snel vooruit gaan het einde van een
bestand wordt bereikt, of bij het snel achteruit
gaan het begin van een bestand wordt bereikt,
begint de normale weergave, zelfs als de snelvooruit/achteruit-knop ingedrukt wordt gehouden.
De displayinformatie veranderen
Bestandskeuze
• Zorg ervoor dat de iPod wordt losgekoppeld nadat de motor
is uitgezet (het contact in de stand OFF is gezet). Het is
mogelijk dat de iPod niet kan worden uitgeschakeld wanneer
deze nog is aangesloten, waardoor de batterij kan leeg raken.
• Sluit geen iPod-accessoires aan, zoals een
afstandsbediening of hoofdtelefoon voor de iPod, terwijl de
iPod is aangesloten op dit toestel. Het is mogelijk dat dit
toestel dan niet juist werkt.
• Sluit dit toestel pas aan nadat u het volumeniveau van de
iPod hebt verlaagd.
• “NO IPOD” (geen iPod) verschijnt totdat de iPod wordt
herkend nadat de iPod is aangesloten, het hoofdtoestel is
ingeschakeld of een bron wordt gekozen op het hoofdtoestel.
Dit geeft aan dat er niets mis is met het hoofdtoestel.
• Wij kunnen de juiste werking van alle bedieningen op de
apparaten die kunnen worden aangesloten niet garanderen.
(Gegevens lezen)
Albumnaam
(Gegevens lezen)
Artiestennaam
Opmerkingen:
• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een tekst
wordt getoond, drukt u op [3] (SCROLL). Als er
minder dan 8 tekens worden getoond, lopen de tekens
niet over het display.
• “NO TEXT” (geen tekst) wordt getoond als er geen
tekstinformatie is.
• Het is mogelijk dat de titel niet juist wordt getoond als
deze langer is dan 250 alfanumerieke tekens.
Kloktijd/iPod-nummer
iPod-bediening
te kiezen. De weergave begint.
Opmerking: Als de weergave niet begint, drukt u
op [BAND] ().
Opmerkingen:
• Alleen een iPod uitgerust met een dockaansluiting kan
worden aangesloten. Meer informatie over iPods die kunnen
worden bediend, wordt hieronder gegeven.
iPods die kunnen worden bediend, softwareversie
• 3e generatie iPod/versie 2.3
• 4e generatie iPod/versie 3.1.1
• 5e generatie iPod/versie 1.2 (videoweergave wordt niet
ondersteund.)
• iPod Foto/versie 1.2.1
• iPod Mini/versie 1.4.1
• iPod Nano/versie 1.2
*De werkingscontrole is uitgevoerd met software die
beschikbaar was eind september 2006. Wij kunnen
een juiste werking met onze toekomstige producten of
verbeterde software niet garanderen.
Display uit
Herhaalde weergave,
Willekeurige weergave
Schematisch overzicht bediening
1 Sluit de iPod aan.
2 Druk op [SOURCE] om de iPod-functie
Nederlands
Door de optionele rechtstreekse kabel voor iPod (CA-DC300N) aan te sluiten, kunnen gebruikers hun iPod bedienen, inclusief het
kiezen van bestanden en veranderen van de bestandsvolgorde met de toetsen van dit toestel.
Herhaalde weergave
Het huidige bestand wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te
annuleren.
Opmerking: De Alles-herhalen-weergavefunctie
van de iPod is altijd ingeschakeld en kan niet worden
uitgeschakeld vanaf dit apparaat.
Willekeurige weergave
De willekeurige-weergavefunctie van de iPod komt
overeen met de RANDOM-functie van dit toestel.
Nummers
Alle beschikbare bestanden worden in een willekeurige volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nogmaals op dezelfde toets om te annuleren.
Albums
Alle albums die kunnen worden weergegeven, worden in
een willekeurige volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) gedurende 2 seconden of
langer ingedrukt.
knippert.
Houd nogmaals dezelfde toets ingedrukt
om te annuleren.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
77
Handsfree telefoonsysteem
Zorg ervoor dat u vóór gebruik de "Veiligheidsinformatie" in de gebruiksaanwijzing van het handsfree telefoonsysteem hebt gelezen.
Apparaat schakelen
Statusindicator (blauwe LED)
Licht op: Gesprek in de wacht/in
uitvoering
Licht niet op: Geen verbinding gemaakt
Knippert snel: Ontvangt een gesprek
Knippert langzaam: Bezig met paren/
wordt opnieuw verbonden
[Hang-on] (Opnemen)/
blauwe LED
[Hang-up] (Ophangen)/rode LED
1 Druk op [Hang-on] (Opnemen) op het
handsfree telefoonsysteem en neem de
telefoon op.
• Wij kunnen de juiste werking van alle bedieningen op de
apparaten die kunnen worden aangesloten niet garanderen.
Beltoonvolume instellen
Draai [VOL] linksom
of rechtsom om het
beltoonvolume van een
binnenkomend gesprek in te
stellen.
: Verhogen
: Verlagen
Opmerkingen:
• Het volumeniveau dat u hier instelt, is gekoppeld aan
het spraakvolumeniveau.
• Afhankelijk van het model mobiele telefoon, komt de
beltoon uit het hoofdtoestel van de telefoon, maar kan
onhoorbaar zijn. In dat geval kan het volumeniveau
niet worden ingesteld tijdens een binnenkomend
telefoongesprek.
Een gesprek weigeren
Door op [Hang-up] (Ophangen) te drukken kunnen
gebruikers een binnenkomend gesprek weigeren.
Bluetooth loskoppelen/opnieuw verbinden
Nederlands
Sluit het handsfree telefoonsysteem (CY-BT100N) aan en
voer het paren uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van
het handsfree telefoonsysteem voor meer informatie.
Opmerking: Dit toestel is ontworpen om alleen
telefoongesprekken te ontvangen. U kunt er geen
gesprekken mee plaatsen.
Schematisch overzicht bediening
(vervolg)
Voorbereiding
Handsfree telefoonsysteem aansluiten
Opmerkingen:
• Hier wordt alleen een overzicht gegeven. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het handsfree telefoonsysteem voor
meer informatie.
Door op [Hang-up] (Ophangen) te drukken kunnen
gebruikers tijdelijk loskoppelen wanneer de telefoon in
de wachtstand staat.
Door op [Hang-on] (Opnemen) te drukken, kunnen
gebruikers het Bluetooth-apparaat opnieuw verbinden
wanneer deze tijdelijk is losgekoppeld.
1 Druk op [VOL] (PUSH
handsfree telefoonsysteem en beëindig
het gesprek.
Opmerkingen:
• “CONNECT” (verbonden) wordt getoond als geen
informatie van de opbellende partij kan worden
verkregen.
• Om nog een cyclus te doorlopen terwijl een
telefoonnummer wordt getoond, drukt u op [3]
(SCROLL). Als er minder dan 8 tekens worden
getoond, lopen de tekens niet over het display.
Bluetooth-handsfreeset-functie
Deze functie kan niet worden gekozen door op
[SOURCE] te drukken, maar wordt ingeschakeld
door een binnenkomend gesprek. (Om de telefoon op
te nemen, drukt u op [Hang-on] (Opnemen) op de
Bluetooth-handsfreeset.)
“HANDS-FREE” loopt over het display wanneer een
gesprek binnenkomt.
Het telefoonnummer van de opbellende partij wordt
getoond.
SEL: Kiezen) om het
menu te openen.
2 Druk op [VOL] (PUSH
SEL: Kiezen) om een
functie te kiezen die u wilt
instellen.
3 Draai [VOL] linksom of
rechtsom om de instelling
te veranderen.
Volumeregeling
(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)
\CQ-C5355N]
Luidsprekerkeuze
(Instelbereik: LEFT, BOTH, RIGHT, standaardinstelling:
BOTH)
SP LEFT:
Geluid uit de
linkerluidspreker
SP BOTH: Geluid uit beide luidsprekers
(standaardinstelling)
SP RIGHT: Geluid uit de
rechterluidspreker
Opmerkingen:
• Het volume kan ook rechtstreeks worden ingesteld met
behulp van [VOL] op het hoofdtoestel.
( Gebruiksaanwijzing)
• Om de normale functie in te stellen, drukt u op
[DISP].
• Als gedurende 5 seconden of langer geen bediening
plaatsvindt bij het instellen van de audio (2 seconden
bij het instellen van het volume), keert het display
terug naar de normale functie.
Handsfree telefoonsysteem
2 Stel zonodig het volumeniveau in.
3 Druk op [Hang-up] (Ophangen) op het
De audio instellen
Schematisch overzicht bediening
De telefoonstatus is 'binnenkomend gesprek'.
: Verhogen
: Verlagen
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
: Verhogen
: Verlagen
78
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
79
Display
De CD is gekrast.
 Werp het magazijn uit.
• Controleer de CD.
• Plaats de CD nogmaals.
De CD is gekrast.
 Werp het magazijn uit.
• Controleer de CD.
• Plaats de CD nogmaals.
De volgende CD
automatisch
Om de een of andere reden gebeurt er niets.
 Werp het magazijn uit. Als de fout aanhoudt, drukt u op de terugstelknop
op de CD-wisselaar. Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat
functioneren, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde
Panasonic-servicecentrum en vraagt u om reparatie.
Er zit geen CD in de CD-wisselaar (het magazijn).
 Plaats CD's in de CD-wisselaar (het magazijn).
(Na 5 seconden)
De volgende CD
automatisch
Om de een of andere reden gebeurt er niets.
 Werp het magazijn uit. Als de fout aanhoudt, drukt u op de terugstelknop
op de CD-wisselaar. Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat
functioneren, neemt u contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde
Panasonic-servicecentrum en vraagt u om reparatie.
Er zit geen CD in de CD-wisselaar (het magazijn).
 Plaats CD's in de CD-wisselaar (het magazijn).
De CD-wisselaar is losgeraakt van het toestel in de CD-wisselaarfunctie.
 Controleer de bedrading.
Opmerking: De mededelingen in de kolommen “Display” en “Mogelijke oorzaak/oplossing” van de tabel kunnen
verschillen afhankelijk van de CD-wisselaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar voor meer
informatie.
Opmerking: De mededelingen in de kolommen “Display” en “Mogelijke oorzaak/oplossing” van de tabel kunnen
verschillen afhankelijk van de CD-wisselaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar voor meer
informatie.
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
Display
De iPod is niet correct herkend.
 Controleer de aansluiting.
 Voer een reset uit van de iPod en sluit het toestel opnieuw aan.
Er staat geen muziek op uw iPod die weergegeven kan worden.
 Download muziek naar uw iPod die weergegeven kan worden.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
iPod-bediening
Display
iPod-bediening
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
De CD is vuil of zit ondersteboven.
 Controleer de CD.
De CD-wisselaar is losgeraakt van het toestel in de CD-wisselaarfunctie.
 Controleer de bedrading.
80
Waarschuwing
• Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een
ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er
geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling
of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel
onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
• Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want
dit kan gevaarlijk zijn.
De CD is vuil of zit ondersteboven.
 Controleer de CD.
CD-wisselaar-bediening
CD-wisselaar-bediening
• Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich in een
ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld, wanneer er
geen geluid wordt geproduceerd, of bij rookontwikkeling
of een vreemde geur, want dit kan leiden tot elektrische
schokken of brand. Stop het gebruik van het toestel
onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
• Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren, want
dit kan gevaarlijk zijn.
Als het apparaat niet juist werkt
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande
tabel en neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan
het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum
te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door
bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het
gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen
reparatie na controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als
“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want
deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd
te worden.
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
Display
(Na 5 seconden)
Waarschuwing
[CQ-C3355N/CQ-C3305N]
Nederlands
Als het apparaat niet juist werkt
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande
tabel en neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan
het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic-servicecentrum
te brengen. Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door
bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het
gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen
reparatie na controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als
“Mogelijke oplossing” in geen geval zelf proberen, want
deze zijn te gevaarlijk om door de gebruiker zelf uitgevoerd
te worden.
\CQ-C5355N]
Mogelijke oorzaak  Mogelijke oplossing
De iPod is niet correct herkend.
 Controleer de aansluiting.
 Voer een reset uit van de iPod en sluit het toestel opnieuw aan.
Er staat geen muziek op uw iPod die weergegeven kan worden.
 Download muziek naar uw iPod die weergegeven kan worden.
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Verhelpen van storingen
Verhelpen van storingen
81
Memorandum
242
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
Memorandum
CQ-C5355N/C3355N/C3305N
243
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
YEFM262785B
FT1106-2027
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement