Panasonic CQC3301N Operating instructions

Panasonic CQC3301N Operating instructions

SRC

PWR

VO

LU

M

MUTE

SQ

AF

TA 1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

OPEN

R

AC

K

REPEAT

6

FO

LD

PTY

ER

DISP

BAND

APM

WMA MP3 CD Player/Receiver

CQ-C3301N

)6-56

&5,

!

Tento v˘robek je shodn˘ s typem schválen˘m Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem

2131 ã.j.20926/99-112.

TEXT

¡ Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡ Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡ Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡ Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡ Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡ Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡ Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡ Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.

¡ Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.

¡ MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.

¡ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

Sikkerhedsinformation

D

A

N

S

K

1

Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.

Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage de i denne brugsvejledning givne instruktioner.

I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.

Advarsel

Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst eller død.

Forsigtig

Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive tilskadekomst eller materiel skade.

Advarsel

Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.

Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.

Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan resultere i en ulykke.

Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.

Anvend altid den rigtige strømforsyning.

Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.

Beskyt afspillermekanismen.

Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette apparat.

Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.

Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret

Panasonic-servicecenter.

Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.

Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.

Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.

Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker. Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.

Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved installationen.

Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal inden installationen.

Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på grund af kortslutning.

Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.

HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESUL-

TATET BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE

SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG PERSON-

SKADE ELLER DØD TIL FØLGE.

Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.

Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.

Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.

Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre punkter, inden produktet installeres.

Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.

Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan hindre førerens udsyn.

Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne andet udstyr med strøm.

Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.

Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller en trafikulykke.

I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.

Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller ind- og udstigning af bilen.

Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.

*Available Discs ( a Page 14)

268

CQ-C3301N

Forsigtig

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette produkt anvendes.

Hold lydstyrken nede på et passende niveau.

Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og trafikforholdene under kørslen.

Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i biler.

Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med motoren standset.

Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med motoren standset vil tømme batteriet.

Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.

Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.

Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for vand, fugt eller støv.

Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved installationen.

Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret fagmand.

Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret apparatet.

Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.

Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.

Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.

Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.

Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til installationen.

Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til en ulykke, fejlfunktion eller brand.

Lad være med at blokere ventilationsåbningerne eller apparatets køleplade.

Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet med brand eller anden skade som resultat.

Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for kraftige vibrationer eller er ustabilt.

Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.

Installationsvinkel

Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30 grader.

Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.

Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.

Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for, at tilslutningen er fuldført inden installationen.

For at forhindre skade på apparatet, må man ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.

Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en diskanthøjttaler).

D

A

N

S

K

2

269

CQ-C3301N

Sikkerhedsinformation

(fortsættes)

D

A

N

S

K

3

Laserprodukt

Etikette-indikeringer og deres placering

FORSIGTIG

LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN

SE IKKE IND I STRÅLEN

LASERPRODUKT AF KLASSE 1

Forsigtig:

Dette produkt anvender en laserstråle.

Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger eller udførelse af andre procedurer end de her specificerede, kan resultere i farlig laserbestråling.

Skil ikke dette apparat ad og forsøg ikke selv at udføre nogen ændringer af det.

Dette apparat er en meget følsom anordning, som betjener sig af en laser-pickup til at hente information fra compact-diskens overflade.

Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af kabinettet.

Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.

Advarselsmærkat

CAUTION - LASER RA-

DIATION WHEN OPEN.

AVOID EXPOSURE TO

BEAM.

VORSICHT - LASER-

STRAHLUNG, WENN

GEÖFFNET. VERMEIDEN

SIE EIN AUSSETZEN

GEGENÜBER DEM

LASERSTRAHL.

ATTENTION –

RAYONNEMENT LASER

SI OUVERT, ÉVITER

TOUTE EXPOSITION AU

FAISCEAU.

ADVARSEL – LASER

UDSENDES NÅR DER

ER ÅBNET. UNDGÅ

UDSÆTTELSE FOR

STRÅLER.

V A R O I T U S – L A S E R -

SÄTEILYVAARA

A V A T T A E S S A . V A R O

ALTISTUMISTA

SÄTEELLE.

FÖRSIKTIGHET –

LASERSTRÅLNING I

ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK

ATT UTSÄTTAS FÖR

STRÅLEN.

A D V A R S E L – L A S E R -

S T R Å L I N G . U N N G Å

E K S P O N E R I N G F O R

STRÅLEN VED ÅPNING.

ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ

àáãìóÖçàÖ èêà

éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú

ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé

àáãìóÖçàü.

Apparatets

(overside)

270

CQ-C3301N

Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.

Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.

Egenskaber

CQ-C3301N

WMA MP3 CD-afspiller/Receiver

Stor lydkontrol

En stor lydkontrol, der kan roteres og som ligner en lydkontrol på et hi-fi anlæg er til rådighed.

SRC

PWR

VO

LU

M

MUTE

SQ

AF

TA 1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

OPEN

/T

R

AC

K

REPEAT

6

FO

LD

PTY

ER

DISP

BAND

APM

MP3/WMA-afspilning fra CD-R/RW

(MP3/WMA-afspiller a side 286)

SQ (lydkvalitet)

SQ er en funktion, der kan fremkalde forskellige lydtyper ved et enkelt tryk på knappen, i overensstemmelse med den type musik, du lytter til.

D

A

N

S

K

4

Indholdsfortegnelse

Generelt

Sikkerhedsinformation .................................. 268

Egenskaber...................................................... 271

Indholdsfortegnelse ....................................... 271

Tilbehør ........................................................... 272

Fjernbetjening (ekstraudstyr) ........................ 272

Klargøring ....................................................... 273

Generelt ........................................................... 274

Hver kilde

Radio ............................................................... 276

Radio Data System (RDS) .............................. 278

Inden diskafspilning ...................................... 284

CD-afspiller ..................................................... 285

MP3/WMA-afspiller ......................................... 286

Angående MP3/WMA ..................................... 288

Efter behov

Lydindstillinger .............................................. 290

Funktionsindstillinger .................................... 294

Anti-tyverisystem ........................................... 298

Sikring ............................................................. 299

Vedligeholdelse .............................................. 299

Angående disks .............................................. 299

Fejlfinding ....................................................... 300

Tekniske specifikationer ................................ 305

CQ-C3301N

271

Tilbehør

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

D

A

N

S

K

5

Brugsvejledning

(YEFM285614)

Antal: 1

Installationsanvisninger

(YEFM293899)

(YEFM293900)

(YEFM293901)

Antal: 1 set

Garantibevis

Antal: 1

Låseannulleringsplade

Antal: 2

Monteringsbolt

Antal: 1

ISO-antenneadapter

Installationssæt

(YEP0FZ5699)

Antal: 1

272

Trimplade Netstik Monteringskrave

Aftageligt forpladehylster

(YEFC05656)

Antal: 1

(YEAJ02874)

Antal: 1

(YEFX0217263)

Antal: 1

(YEFA131839)

Antal: 1

Bemærk:

¡ Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.

¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.

¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.

Fjernbetjening (ekstraudstyr)

¡ Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på selve apparatet. (Andre betjeninger er ikke medtaget).

(CA-RC61EX)

Strøm

Indstilling (kilde)

PWR

MUTE

MODE

VOL

Lydafbrydelse/lyddæmpning

Lydstyrke

Bånd

Pause

PRG

BAND/DISC UP

TUNE

TRACK

Stationsindstilling

Valg af spor

Hurtigt frem/hurtigt tilbage

Bemærk:

¡ Fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan fås hos din lokale forhandler. (CA-RC61EX)

CQ-C3301N

Klargøring

Første gang der tændes for apparatet

Annullering af demonstrationen ACC-indstilling

Demonstrationsmeddelelsen kommer frem ved indledende brug.

1

Sæt bilens tændingsnøgle til stilling ACC eller ON.

Forsigtig

¡

Sørg for at vælge OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling for tændingskontakten.

Forsømmelse af dette kan føre til at batteriet går dødt.

2

Tryk på

[SRC] (PWR)

.

Demonstrationsskærmen kommer frem.

3

Tryk på

[DISP]

.

Demonstrationsskærmen annulleres og kommer ikke mere frem.

Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. ( a side 296)

De følgende funktioner er til rådighed. (Standard: fra).

¡ Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk ind.

¡ Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.

( a side 274)

¡ Når sikkerhedsfunktionen ( a side 294) er sat til ON, vil funktionen fungere, når tændingsnøglen sættes til OFF.

Bemærk:

¡ Hvis du vil tænde for apparatet og få demonstrationsmeddelelsen frem, skal du holde

[SRC] (PWR)

inde i mere end 4 sekunder. (ACC ON)

:

Ikke udstyret med ACC

(standard)

: Udstyret med ACC

D

A

N

S

K

6

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

AF

TA 1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

E

/T

R

AC

K

REPEAT

6

FO

LD

PTY

ER

BAND

APM

OPEN

[SRC] (PWR:

Strøm

)

[DISP]

(Display)

CQ-C3301N

273

D

A

N

S

K

7

Generelt

Fjernbetjeningssensor ( a side 272)

[VOLUME]

Niveaumåler ( a

Radiodisplay ( side 294) a side 276)

Indikator

MUTE

SQ

PWR

VO

LU

M

E

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

REPEAT

6

FO

LD

ER

PTY

E

N

/T

R

AC

K

BAND

APM

OPEN

[MUTE]

(Lydafbrydelse/lyddæmpning)

[SQ]

(Lydkvalitet)

[SRC:

Kilde

] (PWR:

Strøm

)

Strøm

Sæt bilens tændingsnøgle til stilling ACC eller ON.

ON

: Tryk på

[SRC] (PWR)

.

[DISP]

(Display)

[

]

] [

[

]

(Indstilling af time/minut)

Kilde

Tryk på

[SRC]

for at skifte kilde.

Radio

( a side 276)

OFF: Tryk og hold [SRC] (PWR) nede i mere end 1 sekund.

Bemærk:

¡ Hvis sikkerhedsfunktionen er sat til ON, vises sikkerhedsmeddelelsen med en advarselsalarm. (Standard:

SLED ON) ( a side 294 om indstillingen af

Sikkerhedsfunktionen)

CD-afspiller

ELLER

MP3/WMA-afspiller

( a side 285)

(Når MP3/WMA-datadisken er i afspilleren a side 286)

Urvisning (i slukket tilstand)

Tryk på

[DISP]

(ACC ON), når apparatet er slukket (OFF).

(Urtid) (Standard)

(Display slukket)

Se beskrivelsen af hver kildeindstilling, når der er tændt for apparatet (ON).

274

CQ-C3301N

Lydstyrke

Standard: 18

Indstillingsområde: 0 til 40

Bemærk:

¡ Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde. (For radioen, en lydstyrkeindstilling for AM (LB/MB), en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer.)

Lydafbrydelse/lyddæmpning

ON :

Tryk på

[MUTE]

.

OFF :

Tryk på

[MUTE]

igen.

Der kan vælges mellem lydafbrydelse og lyddæmpning.

( a side 290)

Indstilling af uret

Uret betjener sig af 24-timers systemet.

Bemærk:

¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

Vælg radio-AM (LB/MB) indstilling.

( a side 276)

Frekvens

Hold

[DISP]

inde i mere end 2 sekunder.

Timetallet blinker.

Indikator

SQ (lydkvalitet)

SQ er en funktion, der kan fremkalde forskellige lydtyper ved et enkelt tryk på knappen, i overensstemmelse med den type musik, du lytter til.

q

Hvis

[SQ]

holdes nede i 1 sekund, vil SQ-indstillingen blive aktiveret.

w

Tryk på

[SQ]

for at vælge lydtype (SQ) som følger:

(FLAT) flad frekvensgang: fremhæver ikke nogen del (Standard)

Indstil timetallet.

[

[

]

: stil timetallet frem

[

]

]

: stil timetallet tilbage

Tryk på

[DISP]

.

Timetal indtastet

Minuttallet blinker

(ROCK) hurtig og tung lyd: forstærker bassen og diskanten.

(POP) bredspektret og dyb lyd: fremhæver bassen og diskanten en smule.

Indstil minuttallet

[

[

]

: stil minuttallet frem

[

]

]

: stil minuttallet tilbage

Minuttal indtastet

(VOCAL) klar lyd: fremhæver mellemtonen og fremhæver diskanten en smule.

Bemærk:

¡

Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 5 sekunder mens apparatet er indstillet til SQ-indstillingen, vender displayet tilbage til den almindelige indstilling.

¡

SQ-indstilling, bas/diskant og lydindstillinger påvirker hinanden. Hvis en sådan påvirkning giver anledning til støj på lydsignalet, skal bas/diskanten eller lydstyrken genindstilles. ( a side 290)

Tryk på

[DISP]

.

Fuldført

Bemærk:

¡ Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages, vil uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen. ( a side

278)

D

A

N

S

K

8

275

CQ-C3301N

Radio

D

A

N

S

K

9

[SRC:

Kilde

]

MUTE

SQ

PWR

VO

LU

M

E

L

SE

H

AF

TA

(Stereo)-indikator

[

]

] [

[

CQ-C3301N

SCROLL RANDOM SCAN

E

N

/T

R

AC

K

REPEAT

FO

LD

ER

PTY

OPEN

] (TUNE)

[BAND]

(APM

: Automatisk forvalgshukommelse

)

q

Radioindstilling

Tryk på

[SRC]

for at vælge radioindstillingen.

Forvalgsnummer

Bånd Frekvens w

Bånd

Tryk på

[BAND]

.

Forvalgsknapper [1] til [6]

(Faste stationer)

[DISP]

(Display)

Bemærk:

¡

Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer, der går godt igennem i søgeindstilling. ( a side 294)

¡

Sæt FM MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt. ( a side

294)

Displayændring

Tryk på

[DISP]

for at ændre displayet som vist herunder.

3

AM (LB/MB)

Frekvens

3

FM (ikke RDS)

Frekvens

Urtid (CT)*

PS (Programnavn)

Urtid (CT)* e

Stationsindstilling

[

[

]

: Højere frekvens

[

]

]

: Lavere frekvens

Hold

[

[

]

eller

[

]

]

inde i mere end et halvt sekund og slip den derefter. Søgningen begynder.

*Stil uret, når “NO CT” er kommet frem på skærmen.

(Indstilling af uret a side 275)

276

CQ-C3301N

Faste stationer

Der er muligt at gemme op til 6 stationer som faste stationer i hvert af båndene FM1, FM2, FM3 og AM (LB/MB).

Bemærk:

¡

Nye stationer overskriver gamle, eksisterende stationer efter nedenstående procedure.

Advarsel

¡

Forsøg aldrig at programmere faste stationer under kørslen, da dette kan sætte sikkerheden over styr.

Automatisk forvalgshukommelse (APM)

Med denne operation kan stationer, der går godt igennem, automatisk programmeres i forvalgshukommelsen.

q

Vælg et bånd. ( a forrige side) w

Hold

[BAND] (APM)

inde i mere end 2 sekunder.

6 stationer med første til sjette højeste signalstyrke vil blive programmeret på hvert bånd.

Når de faste stationer først er valgt, vil de blive scannet i

5 sekunder hver (scanning).

Manuel forvalgshukommelse

Med denne operation kan man manuelt gemme en station i forvalgshukommelsen.

q

Vælg et bånd og en frekvens. ( a forrige side) w

Hold en af forvalgsknapperne fra

[1]

til

[6]

inde, indtil displayet blinker en gang.

Forvalgsnummer

Bemærk:

¡ Tryk på en af knapperne fra

[1]

til

[6]

, hvis du vil stoppe scanningen.

¡ Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON).

Sæt AF til OFF, hvis du vil vælge ikke-RDS-stationer.

( a side 279)

Fremkaldning af faste stationer

q

Vælg et bånd ( a forrige side) w

Tryk på en af forvalgsknapperne fra

[1]

til

[6]

.

CQ-C3301N

277

D

A

N

S

K

10

Radio Data System (RDS)

D

A

N

S

K

11

Programnavn (PS) Display

Stationens navn vises.

Om RDS

Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Dette apparat har bekvemme funktioner, hvor sådanne data anvendes. Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område til område. Hav venligst forståelse for, at hvis

RDS-service ikke er tilgængelig i dit område, vil den følgende service heller ikke være det. I dette kapitel forklares oversigten og betjeningen vedrørende RDS.

De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer modtages.

Programidentifikation (PI)

Hvert program har sit eget nummer. Dette kan anvendes til at søge efter en anden frekvens, på hvilken det samme program sendes.

Alternativ frekvens (AF)

Hvis radiomodtagningen er svag, vil der automatisk blive stillet ind på en RDS-station, som sender det samme program.

Region (REG)

Hver region har sit eget nummer. Dette kan anvendes til at identificere den region, hvor den station, du lytter til, er lokaliseret.

Trafikprogram (TP)

Nogle RDS FM-stationer sender periodiske trafikmeddelelser.

Stationer, som sender trafikmeddelelser, kaldes trafikprogrammer (TP).

Trafikmeddelelse (TA)

Radiomeddelelser om trafiksituationen.

Urtid (CT)

Når en RDS-station modtages, vil CT-servicefunktionen automatisk stille uret.

“NO CT” vises i områder, hvor CT-serrvice ikke er til rådighed. ( a side 275 Indstilling af uret)

Programtypevisning (PTY)

RDS FM-stationer sender et identifikationssignal for programtypen.

Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc. ( a side 281)

278

CQ-C3301N

Alternativ frekvens (AF)

Indikator

SRC

PWR

VO

LU

M

E

L

SE

H

AF

MUTE

SQ

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

E

N

/T

R

AC

K

REPEAT

6

FO

LD

PTY

ER

BAND

APM

OPEN

[DISP]

(Display)

[TA] (AF:

Alternativ frekvens

)

Alternativ frekvens (AF) indstilling

Tryk og hold

[TA] (AF)

inde i mere end 2 sekunder for at vælge en af de følgende AF-indstillinger.

AF ON :

AF, søgning efter bedste station og PIsøgefunktionen er aktiverede.

AF OFF :

Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke er påkrævet.

: AF følsomhed kører på lavt niveau (Standard)

: AF følsomhed kører på højt niveau.

: Når AF-netværket på en RDS station er ikke påkrævet.

Displayændring

Tryk på

[DISP]

for at ændre displayet som vist herunder.

PS (Programnavn) (Standard)

Frekvens

Urtid

Forvalgshukommelse

(AF ON-instilling)

Fremkaldning af faste stationer (søgning efter bedste station)

Automatisk AF-stationsindstilling giver dig mulighed for at vælge en station, som går godt igennem, fra det samme stationsnet, når indstilling på faste stationer er aktiveret.

Når modtagningen er dårlig (PI-søgning)

Hvis modtagningen er dårlig, når du stiller ind på en fast station, skal du trykke på den samme forvalgsknap. Søgning efter den samme station med bedre modtagning vil begynde.

Tryk på den samme forvalgsknap igen, hvis du vil annullere.

D

A

N

S

K

12

Bemærk:

¡ For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først, hvorefter PI-søgning udføres.

279

CQ-C3301N

Radio Data System (RDS)

(fortsættes)

D

A

N

S

K

13

Trafikmeddelelse (TA)

Nogle RDS-stationer sender periodisk trafikinformation.

[VOLUME]

Indikator Indikator

SRC

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

SE

H

AF

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

E

N

/T

R

AC

K

REPEAT

6

FO

LD

PTY

ER

DISP

BAND

APM

OPEN

[TA]

(TP (TA) søgning)

TA ON/OFF

(Standard: OFF)

Tryk på

[TA]

for at ind- og udkoble TA-indstillingen.

De følgende funktioner er til rådighed, når TA-indstillingen er aktiveret.

¡ Søgning efter en TP-station begynder automatisk og den modtages, når der skiftes til TA-indstillingen, hvis du modtager en ikke-TP-station eller en TP-station, som ikke går godt igennem.

¡ Når der udføres søgeafstemning eller APM, vil kun TPstationer blive valgt. ( a side 277 Automatisk forvalgshukommelse).

¡

Indstilling til TA med apparatet i en anden indstilling, vil bevirke, at apparatet automatisk skifter til radioindstilling og en trafikmeddelelse sendes i radioen, når trafikmeddelelsen begynder. Når trafikmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)

Gælder kun trafikinformation

(TA-lydafbrydelse)

q

Aktiver TA-indstillingen.

w

Indstil TA-lydstyrken. ( a side 292) e

Drej

[VOLUME]

til 0.

Så snart trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken til

TA-lydstyrke.

280

CQ-C3301N

Programtype (PTY) modtagning

RDS FM-stationer sender et programtypeidentifikationssignal (Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc.)

Indikator

[

]

] [

[

]

(PTY-valg)

OPEN

SRC

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

SE

H

AF

TA

CQ-C3301N

SCROLL RANDOM SCAN

E

N

/T

R

AC

K

REPEAT

FO

LD

PTY

ER

[BAND]

(Forvalgt PTY-søgning,

PTY-valg)

Forvalgsknapper [1] til [6]

(PTY-forvalg)

Programtype (PTY) indstilling

Hold

[DISP] (PTY)

inde i mere end 2 sekunder for at indog udkoble PTY-displayindstillingen.

Den herunder beskrevne PTY-funktion bliver aktiveret, når

PTY-indstillingen er valgt.

[DISP] (PTY)

(PTY-indstilling)

PTY-forvalg

Fremkaldning af PTY-forvalg

Programtyper gemmes i hukommelsen under forvalgsknapper fra

[1]

til

[6]

som vist i oversigten på næste side.

For at stille ind på den ønskede programtype, skal man trykke på en af forvalgsknapperne

[1]

til

[6]

.

PTY-valg

q

Tryk på

[

[

]

for at skifte programtype som vist herunder. (

[

]

]

: modsat retning)

SPEECH

/

MUSIC

/

NEWS

INFO

/

SPORT

/

EDUCATE

/

/

AFFAIRS

/

DRAMA

CULTURE

/

SCIENCE

/

VARIED

/

POP_M

/

ROCK_M

/

EASY_M

/

LIGHT_M

/

CLASSICS

/

OTHER_M

/

WEATHER

/

FINANCE

/

CHILDREN

/

SOCIAL

/

RELIGION

/

PHONE IN

/

TRAVEL

/

LEISURE

/

JAZZ

/

COUNTRY

/

NATION_M

/

OLDIES

/

FOLK M

/

DOCUMENT

w

Vælg en ønsket programtype og tryk på

[BAND]

.

Søgningen begynder at stille ind på en station, som sender den valgte programtype.

Tryk på

[BAND]

igen, hvis du vil annullere.

Bemærk:

¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vil “NONE” blive vist i 2 sekunder.

Forvalgt PTY-søgning

q

Vælg en programtype ved at trykke på forvalgsknappen.

Den forvalgte programtype vises på displayet i 5 sekunder.

Eksempel:

Tryk på forvalgsknap

[1]

.

w

Tryk på den samme forvalgsknap igen (eller tryk på

[BAND]

) for at stille ind på den ønskede programtypestation.

Eksempel:

Tryk på forvalgsknap

[1]

igen.

Tryk på

[BAND]

igen for at annullere.

Bemærk:

¡

Hvis der ikke er nogen modsvarende programtype-station, vil “NONE” blive vist på displayet i 2 sekunder.

Ændring af PTY-forvalg

q

Vælg en programtype ved hjælp af PTY-valg eller ved at trykke på PTY-forvalgsknapperne.

w

Hold en af knapperne fra

[1]

til

[6]

inde i mere end 2 sekunder.

Eksempel:

Hold forvalgsknap

[2]

inde i mere end 2 sekunder.

D

A

N

S

K

14

281

CQ-C3301N

Radio Data System (RDS)

(fortsættes)

D

A

N

S

K

15

PTY-forvalg (Standard)

Forvalgsnummer

1

2

Programtype

NEWS

SPEECH

3

4

5

6

Programtype (PTY) modtagning

(fortsættes)

SPORT

POP_M

CLASSICS

MUSIC

Når PTY-søgning er aktiveret, kan disse programtyper modtages.

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,

WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE_IN,

TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

SPORT

POP_M

CLASSICS

ROCK_M, EASY_M, LIGHT_M, OTHER_M, JAZZ, COUNTRY, NATION_M,

OLDIES, FOLK_M

Anvend nedenstående oversigt til at notere ændringer i forvalgsstationerne.

FM1 FM2 Forvalgsnummer

1

2

3

4

5

6

FM3

Andre PTY-funktioner

Valg af PTY-sprog:

Det er muligt at vælge, hvilket sprog, der skal anvendes på skærmen (engelsk eller svensk)

( a side 296)

282

CQ-C3301N

Andre RDS-funktioner

EON (oplysning om andre stationer)

Indikator

Modtagning af ekstraudsendelser

Hvis der sendes en ekstraudsendelse, skifter apparatet automatisk til denne udsendelse (selv i CD-indstilling eller

MP3/WMA-indstilling). Under modtagning af ekstraudsendelsen, vises “ALARM” på displayet.

D

A

N

S

K

16

Når EON-data modtages, lyser EON-indikatoren og TA- og

AF-funktionerne udvides som vist herunder.

TA:

Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i stationsnettet kan modtages.

AF:

Frekvenslisten over faste RDS-stationer opdateres af

EON-data.

EON gør det muligt for radioen at gøre bedre brug af RDSinformation. Denne funktion opdaterer konstant AF-listen over faste stationer, inklusive den, som der aktuelt er stillet ind på. Hvis du for eksempel har forindstillet en fjerntliggende station, vil du senere kunne modtage den samme station på en alternativ frekvens eller en anden station, som sender det samme program. EON holder sig også a jour med modtagbare, lokale TP-stationer, som der hurtigt kan stilles ind på.

Bemærk:

¡ Ekstraudsendelser sendes ved TA-lydstyrkeniveau.

( a side 292)

CQ-C3301N

283

Inden diskafspilning

D

A

N

S

K

17

Forsigtig

¡

Sæt ikke en disk i når indikatoren lyser. Der er allerede isat en disk.

¡

8 cm-disks kan ikke anvendes med dette apparat og må derfor ikke sættes i det.

¡ Anvend ikke disks af uregelmæssig form.

¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller etiketter.

¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

¡ Pas på ikke at få fingerne eller hænderne i klemme i forpladen.

¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.

Isætning af en disk

q

Tryk på

[OPEN]

.

w

Sæt en disk i.

C

OPEN

[

u

]

(Udtagning)

Anvendelige disks

CD-R

CD-DA

CD-RW

CD-DA

MP3/WMA MP3/WMA

CD-TEXT

CD-DA

CD-ROM

MP3/WMA

Bemærk:

¡

Se afsnittet “Angående MP3/WMA” ( a side 288) og

“Angående disks” ( a side 299).

¡

Apparatet tænder automatisk, når der sættes en disk ind med ACC aktiveret.

¡

Det er ikke sikkert, at en disk med både CD-DA-data og MP3/WMA-data vil blive gengivet normalt.

[OPEN]

Trykt side e

Luk forpladen manuelt.

r

Afspilning begynder automatisk når den isatte disks data er anerkendt.

Diskindikator

Bemærk:

¡ Det kan tage nogen tid, inden afspilningen begynder.

ELLER

(

a

side 286 MP3/WMA-afspiller)

Udtagning af en disk

q

Tryk på

[OPEN]

.

w

Tryk på

[

u

]

og tag disken ud.

e

Luk forpladen manuelt.

284

CQ-C3301N

CD-afspiller

Indikator Indikator

PWR

OPEN

[

s

] / [

d

]

( a

/ f

)

(Sporvalg/Hurtigt frem/ hurtigt tilbage)

CQ-C3301N

MUTE

SQ

VO

LU

M

E

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCROLL RANDOM SCAN

E

N

/T

R

AC

K

REPEAT

FO

LD

PTY

ER

[BAND]

(

y

/

5:

: Pause/Afspilning

)

[DISP]

(Display)

D

A

N

S

K

18

[SRC:

Kilde

]

[3] (SCROLL) [5] (SCAN)

[4] (RANDOM) [6] (REPEAT)

Når der er en CD i afspilleren

Tryk på

[SRC]

for at vælge CD-afspillerindstillingen, hvorefter afspilningen begynder.

Spor Spilletid

Pause (

y

/

5

)

Tryk på

[BAND]

(

y

/

5

)

.

Tryk på

[BAND] (

y

/

5

)

igen for at annullere .

Displayændring

Tryk på

[DISP]

.

Spor/Spilletid

Tilfældig afspilning

Alle de disponible spor afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk på

[4] (RANDOM)

igen for at annullere.

Disktitel

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hvert spor afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Sportitel

Urtid

Bemærk:

¡ “NO TITLE” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.

¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel afspilles, skal du trykke på

[3] (SCROLL)

.

Valg af spor

[

d

]

: Næste spor

[

s

]

: Begyndelsen af det aktuelle spor.

For det foregående spor: Tryk to gange .

Hurtigt frem/hurtigt tilbage

Tryk og hold inde

[

d

]

( f

): Hurtigt frem

[

s

]

( a ): Hurtigt tilbage

Slip dem, hvis du vil gå tilbage til normal afspilning.

Tryk på

[5] (SCAN)

igen for at annullere .

Gentaget afspilning

Det aktuelle spor gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk på

[6] (REPEAT)

igen for at annullere.

285

CQ-C3301N

MP3/WMA-afspiller

D

A

N

S

K

19

[SRC:

Kilde

]

Indikator Indikator

PWR

SCROLL RANDOM

CQ-C3301N

OPEN

[

s

] / [

d

]

( a / f )

(Filvalg/Hurtigt frem/ hurtigt tilbage)

[

{

] / [

}

] (FOLDER)

(Valg af mappe)

MUTE

SQ

VO

LU

M

E

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCAN

E

N

/T

R

AC

K

REPEAT

FO

LD

ER

PTY

[BAND]

(

y

/

5:

:Pause/Afspilning

)

[DISP]

(Display)

Indikator

[3] (SCROLL) [5] (SCAN)

[4] (RANDOM) [6] (REPEAT)

Når der er en disk i afspilleren

Tryk på

[SRC]

for at vælge MP3/WMA-afspillerindstilling, hvorefter afspilningen begynder.

*ID3/WMA mærkeindstilling

Tryk og hold

[3] (SCROLL)

inde i mere end 2 sekunder.

Mappe Fil

Displayændring

Tryk på

[DISP]

.

Mappe/fil

Spilletid

Mappenavn/album*

(

Filnavn/Titel og kunstner*

( )

(Læsning af data)

Urtid

)

(Læsning af data)

Bemærk:

¡ “NO NAME” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.

¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel afspilles, skal du trykke på

[3] (SCROLL)

.

(Standard)

Når et mappenavn vises:

TAG ON: Albumtitlen vises.

TAG OFF: Mappenavnet vises.

Når et filnavn vises:

TAG ON: Titel/kunstnernavnet vises.

TAG OFF: Filnavnet vises.

Valg af mappe

[

}

]

: Næste mappe

[

{

]

: Foregående mappe

Valg af fil

[

d

]

: Næste fil

[

s

]

: Begyndelsen af den aktuelle fil

Tryk to gange for den foregående fil.

Hurtigt frem/hurtigt tilbage

Tryk og hold inde

[

d

]

( f

): Hurtigt frem

[

s

]

( a ): Hurtigt tilbage

Slip dem for at fortsætte almindelig afspilning.

Pause (

y

/

5

)

Tryk på

[BAND] (

y

/

5

)

.

Tryk på

[BAND]

(

y

/

5

)

igen for at annullere.

286

CQ-C3301N

Tilfældig afspilning

Alle de disponible filer afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk på

[4] (RANDOM)

igen for at annullere.

Tilfældig afspilning af mappe

Alle filerne i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

inde i mere end 2 sekunder.

lyser.

Hold

[4] (RANDOM)

inde i mere end 2 sekunder igen for at annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver fil kan afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Gentaget afspilning

Den aktuelle fil gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

.

lyser.

Tryk på

[6] (REPEAT)

igen for at annullere.

Gentaget afspilning af mappe

Den aktuelle mappe gentages.

Hold

[6] (REPEAT)

inde i mere end 2 sekunder.

lyser.

Hold

[6] (REPEAT)

inde i mere end 2 sekunder igen for at annullere.

Tryk på

[5] (SCAN)

igen for at annullere.

Scan-afspilning af mappe

Fra den næste mappe vil de første 10 sekunder af den første fil i hver mappe blive afspillet i rækkefølge.

Hold

[5] (SCAN)

inde i mere end 2 sekunder.

lyser.

Hold

[5] (SCAN)

inde i mere end 2 sekunder igen for at annullere.

CQ-C3301N

287

D

A

N

S

K

20

Angående MP3/WMA

D

A

N

S

K

21

Hvad er MP3/WMA?

MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows Media TM Audio) er kompressionsformater for digitallyd. Førstnævnte er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts Group) og sidstnævnte er udviklet af Microsoft Corporation. Ved hjælp af disse kompressionsformater kan man optage indholdet af omkring 10 musik-CD’er på en enkelt CD. (Dette tal refererer til data, som er optaget på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastsat bithastighed på 128 kbps og en samplingfrekvens på 44,1 kHz.)

Displayinformation

Viste punkter

¡

CD-TEKST

Disktitel

Sportitel

¡

MP3/WMA

Mappenavn

Filnavn

¡

MP3 (ID3 tag)

Album

Titel og kunstner

¡

WMA (WMA tag)

Albumnavn

Titel og kunstner

Bemærk:

¡ MP3/WMA-kodning og CD-skrive-softwareprogrammer følger ikke med dette apparat.

Ting, man bør huske på, når man laver

MP3/WMA-filer

Generelt

¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis man

ønsker lyd af høj kvalitet.

¡ Valg af VBR (Variable Bit Rate)(variabel bithastighed) anbefales ikke, fordi afspilningstiden ikke angives korrekt og fordi der kan være lydudfald.

¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af kodningsomstændighederne. Vi henviser til anvisningerne i din egen kodningssoftware og skrive-software angående detaljer.

MP3

¡ Det anbefales at sætte bithastigheden til “128 kbps or more” og “fixed”.

WMA

¡ Det anbefales at sætte bithastigheden til “64 kbps or more” og

“fixed”.

¡ Sæt ikke kopispærren på WMA-filen til at gøre det muligt at afspille.

Karakterer, der kan vises

¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64 karakterer.

¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.

¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog kan vises.

ASCII-karaktersæt

A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenst

å ende symboler:

(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _

` { | } ~

Specielle karakterer

À Á Â Ã Å à á â ã å

Ä ä

Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö

Ù Ú Û Ü ù ú û ü

Bemærk:

¡

Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive korrekt vist.

¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive ændret til en asterisk ( ).

¡ Det anbefales, at længden af filnavnet er mindre end 8 (eksklusive filnavntilføjelsen).

Forsigtig

¡

Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af

MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare frembringe støj fra højttaleren, men også føre til høreskader.

Windows Media og Windowslogoet er varemærker eller regi

strerede varemærker tilhørende

Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

288

CQ-C3301N

¡

Det anbefales at minimere risikoen for lave en disk, som indeholder både CD-DA-filer og MP3/WMA-filer.

¡

Hvis der er CD-DA-filer og MP3/WMA-filer på den samme disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i den tilsigtede rækkefølge eller i det hele taget vil blive afspillet.

¡

Anvend forskellige mapper til hver data, når du gemmer

MP3-data og WMA-data på den samme disk.

¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag ikke unødvendige mapper på en disk.

¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne som vist i nedenstående beskrivelse og også være i overensstemmelse med hvert filsystem.

¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3’ eller “.wma” bør gives til hver fil, afhængigt af filformatet.

¡ Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMA-filer eller visning af informationen i MP3/WMA-filer, som er optaget med en vis skrive-software eller visse CD-optagere.

¡ Dette apparat har ingen afspilningslistefunktion.

¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelsen af Disc-at-Once.

Understøttede filsystemer

ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extension til ISO 9660, Joliet,

Romeo.

Bemærk:

¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD og CD Extra understøttes ikke.

D

A

N

S

K

22

Kompressionsformater

(

Anbefaling:

“Ting, man bør huske, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).

Kompressionsmetode

MPEG 1 audio layer 3 (MP3)

MPEG 2 audio layer 3 (MP3)

Windows Media Audio Ver. 2, 8

Bithastighed

32 k - 320 kbps

8 k - 160 kbps

64 k - 192 kbps

VBR

Ja

Ja

Nej

Samplingfrekvens

32, 44,1, 48 kHz

16, 22,05, 24 kHz

32, 44,1, 48 kHz

Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning

Maks. antal filer/mapper

¡ Maks. antal filer: 999

¡

Maks. antal filer i en folder: 255

¡ Maks. dybde af træer: 8

¡

Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet)

1

2

Bemærk:

¡ Dette apparat tæller antallet af mapper uden hensyn til tilstedeværelsen eller fraværet af en MP3/WMA-fil.

¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3/WMA-filer, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i afspilningsnummerorden blive afspillet.

¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre

MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk anvendes.

¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.

Rodmappe

(Rodkatalog) q

4 e

1 – 8

3 w

5

6 q

– y r

8

7

Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4

t y

Træ 8

(Maks.)

Ophavsret

Loven om ophavsret forbyder kopiering, distrubution og levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten, undtagen til personlig brug.

Ingen garanti

Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores undesøgelser fra december 2004. Den har ingen garanti angående evnen til reproduktion eller visning af

MP3/WMA.

289

CQ-C3301N

D

A

N

S

K

23

Lydindstillinger

Drej

[VOLUME].

SRC

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

REPEAT

6

FO

LD

ER

PTY

E

N

/T

R

AC

K

BAND

APM

OPEN

Tryk på

[VOLUME]

(PUSH SEL

: vælg

)

.

[DISP]

(Gå tilbage til den almindelige indstilling)

Lydstyrke

Standard: 18

Indstillingsområde: 0 til 40

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

for at åbne menuen.

Bas/diskant

Det er muligt at regulere bas- og diskantlyden.

Standard: BAS (bas) 0 dB

TRE (diskant) 0 dB

Indstillingsområde: –12 dB til + 12 dB (ved 2 dB)

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Balance/Fader

Det er muligt at regulere lydniveauet mellem højre, venstre, front og baghøjttalerne.

Standard: BAL (balance) CNT (center)

FAD (fader) CNT (center)

Indstillingsområde: 15 niveauer hver og CNT (center)

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

290

Lydafbrydelse/lyddæmpning

Der kan vælges mellem lydafbrydelse og lyddæmpning ( a side

275)

Standard: MUTE (lydafbrydelse)

CQ-C3301N

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

(side 292)

Standard indstilling VOL BASS TREBLE

BALANCE

FADER TA VOL EXT MUTE MUTE KEY

Bemærk:

¡

Tryk på

[DISP]

for at gå tilbage til den ordinære indstilling.

¡ Hvis ingen betjening finder sted i mere end 7 sekunder i lydindstilling (2 sekunder i lydstyrkregulering), vil displayet vende tilbage til den ordinære indstilling.

¡ Lydstyrken kan også reguleres direkte med brug af

[VOLUME]

på selve apparatet. ( a side 275)

Drej

[VOLUME]

.

q

: Op w

: Ned

D

A

N

S

K

24

Drej

[VOLUME]

.

q

: Op w

: Ned

Drej

[VOLUME]

.

q

: Op w

: Ned

Drej

[VOLUME]

.

q

: Højre forstærket w

: Venstre forstærket

Drej

[VOLUME]

.

q

: Front forstærket w

: Bag forstærket

Drej

[VOLUME]

.

q w

: 10 trins mindskning (lyddæmpning)

: Ingen lyd (mute) (Standard)

291

CQ-C3301N

D

A

N

S

K

25

Lydindstillinger

(fortsættes)

Drej

[VOLUME].

SRC

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

REPEAT

6

FO

LD

ER

PTY

E

N

/T

R

AC

K

BAND

APM

OPEN

Tryk på

[VOLUME]

(PUSH SEL

: vælg

)

.

[DISP]

(Gå tilbage til den almindelige indstilling)

Ekstern lydafbrydelse

Gør det muligt at afbryde lyden fra den aktuelle lydkilde, mens

Panasonic-navigationssystemet leverer stemmevejledning eller en telefonsamtale finder sted.

Standard: 0

Indstillingsområde: 0 til 2, OFF (fra)

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

TA-lydstyrkeindstilling

Trafikmeddeleler sendes med TA-lydstyrkeniveau.

Standard: 18

Indstillingsområde: 1 til 40

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

292

CQ-C3301N

Standard indstilling VOL BASS TREBLE

BALANCE

FADER TA VOL EXT MUTE MUTE KEY

Bemærk:

¡

Tryk på

[DISP]

for at vende tilbage til den ordinære indstilling.

¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 7 sekunder i lydindstillingen, vil displayet vende tilbage til den ordinære indstilling.

D

A

N

S

K

26

Drej

[VOLUME]

.

w q

: Ingen lyd (standard)

: 15 trins mindskning

Når ekstern lydafbrydelse er aktiveret.

(

Eksempel:

MUTE LV 0)

: 10 trins mindskning

: Uændret

Drej

[VOLUME]

.

q

: Op w

: Ned w q

CQ-C3301N

293

D

A

N

S

K

27

Funktionsindstillinger

Drej

[VOLUME].

SRC

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

REPEAT

6

FO

LD

ER

PTY

E

N

/T

R

AC

K

OPEN

Hold

[VOLUME] (PUSH

SEL

: vælg

)

inde i mere end 2 sekunder.

[BAND]

[DISP]

(Gå tilbage til den almindelige indstilling)

Sikkerhedsfunktion

Du kan aktivere anti-tyverifunktionen, når du forlader din bil.

Standard: ON (til)

Hold

[VOLUME] (PUSH SEL)

inde i mere end 2 sekunder for at

åbne menuen.

Monofonisk FM-modtagning (FMindstilling)

Støjen undertrykkes betydeligt, når et svagt signal modtages fra en FM-station.

Standard: OFF (fra)

Lokal stationsindstilling (radioindstilling)

Kun stationer, der går godt igennem, detekteres under søgeindstilling.

Standard: OFF (fra)

Modeller af niveaumålerdisplay

Standard: Mønster 1

Sorter: 4 typer, OFF (fra)

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

(side 296)

294

CQ-C3301N

Standard indstilling SECURITY FM MONO

(FM-indstilling)

FM LOCAL

AM LOCAL

(FM-indstilling)

(AM-indstilling)

PTY LANG

(RDS-indstilling)

REGION

(FM-indstilling)

ACC SET PATTERN

Bemærk:

¡

Tryk på

[DISP]

for at vende tilbage til den ordinære indstilling.

¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 7 sekunder i lydindstillingen, vil displayet vende tilbage til den ordinære indstilling.

Drej

[VOLUME]

.

q

:

Sikkerhedsfunktionen er aktiveret

(Standard).

w

:

Sikkerhedsfunktionen er ikke aktiveret.

SLED (Diode udsendt fra sikkerhedslyset) ON

Når tændingskontakten er sat til OFF.

¡

Sikkerhedsmeddelelsen vises.

¡ Alarmen for aftagning af forpladen vil blive aktiveret. ( a side 298)

Når forpladen tages af...

¡

Sikkerhedsindikatoren (SLED) blinker ( a side

298)

Drej

[VOLUME]

. q

: MONO ON

Indikator w

: MONO OFF (Standard)

D

A

N

S

K

28

Drej

[VOLUME]

. q w

: LOCAL ON

: LOCAL OFF (Standard)

Indikator

Drej

[VOLUME]

.

w q

: Mønster 1 (Standard)

: Mønster 4

: Fra

295

CQ-C3301N

D

A

N

S

K

29

Funktionsindstillinger

(fortsættes)

Drej

[VOLUME].

SRC

PWR

VO

LU

M

E

MUTE

SQ

L

SE

H

AF

TA

1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

REPEAT

6

FO

LD

ER

PTY

E

N

/T

R

AC

K

OPEN

Tryk på

[VOLUME]

(PUSH SEL

: vælg

)

.

[BAND]

[DISP]

(Gå tilbage til den almindelige indstilling)

ACC-valg

Standard: OFF (fra)

Forsigtig

¡

Sørg for at vælge OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling i tændingskontakten. Forsømmelse af dette kan bevirke, at batteriet går dødt.

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Region (REG)-indstilling (FM-indstilling)

Ændrer valgområdet for AF, søgning efter bedste station, og PIsøgning.

Standard: OFF (fra)

Bemærk:

¡ Når REG-indstillingen skiftes fra OFF (fra) til ON (til) eller vice versa, vil AF-indstiillingen automatisk blive aktiveret.

PTY-sprogvalg (RDS-indstilling)

Standard: ENGLISH (engelsk)

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

Tryk på

[VOLUME] (PUSH SEL)

.

296

CQ-C3301N

Standard indstilling SECURITY FM MONO

(FM-indstilling)

FM LOCAL

AM LOCAL

(FM-indstilling)

(AM-indstilling)

PTY LANG

(RDS-indstilling)

REGION

(FM-indstilling)

ACC SET PATTERN

Bemærk:

¡

Tryk på

[DISP]

for at vende tilbage til den ordinære indstilling.

¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 7 sekunder i lydindstillingen, vil displayet vende tilbage til den ordinære indstilling.

D

A

N

S

K

30

Drej

[VOLUME]

. q

Sæt til ON,

hvis din bil har en ACC-stilling.

ACC ON

¡ Apparatet tænder, når der sættes en disk i, mens der er slukket for apparatet.

¡ Urtiden kan vises, når der er slukket for apparatet.

¡

Når tændingskontakten er sat til OFF, vises sikkerhedsmeddelelsen og alarmen til aftagning af forpladen lyder (ved sikkerhedsfunktion ON-indstilling).

w

Sæt til OFF,

hvis din bil ikke har nogen ACCstilling.

(Standard)

ACC OFF

¡ Når der slukkes for apparatet, vises sikkerhedsmeddelelsen og alarmen til aftagning af forpladen lyder (ved sikkerhedsfunktion ON-indstilling).

Drej

[VOLUME]

. q

: Frekvensen ændres kun for programmer indenfor regionen.

w

: Frekvensen ændres også for programmer udenfor regionen

(Standard)

Drej

[VOLUME]

. q w

: Engelsk (Standard)

: Svensk

CQ-C3301N

297

Anti-tyverisystem

D

A

N

S

K

31

Dette apparat er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis denne tages af, vil apparatet ikke kunne anvendes. SLED blinker.

Aftagning af forpladen

q

Sluk for apparatet. ( a side 274) w

Tryk på

[OPEN]

. Forpladen åbner.

e

Skub forpladen enten til højre eller venstre.

r

Træk det ud mod dig selv.

t

Tryk let på knappen på æsken og låget kan åbnes.

y

Læg forpladen i æsken og tag det med dig når du forlader bilen.

OPEN

[OPEN]

Aftageligt forpladehylster

6

2

3

4

5

Installation af forpladen

q

Fastgør forpladen med dens venstre hul på den venstre nitte på apparatet.

w

Fastgør det andet hul på den anden nitte med et let tryk.

e

Bevæg forpladen op og ned et par gange for at forvisse dig om at den sidder fast. Luk derefter forpladen og tryk på den højre side af forpladen indtil den klikker på plads.

1

Kontakt

3

2

Sikkerhedsindikator (SLED)

SLED blinker, når forpladen er taget af apparatet.

Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er aktiveret (ON). ( a side 294)

Alarm ved aftagning af forplade

Denne alarm lyder som en advarsel om ikke at glemme at fjerne forpladen, inden du forlader bilen.

Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er aktiveret (ON). ( a side 294)

SLED

298

Forsigtig

¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.

¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.

¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige kraftigt.

¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen og hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk kontakt.

¡ Hvis der er kommet snavs eller andre fremmedlegemer på kontakterne, skal de tørres rene med en tør, blød klud.

¡ For at undgå beskadigelse af forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er

åben.

CQ-C3301N

Sikring

Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

Advarsel

¡

Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet.

Hvis den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

Vedligeholdelse

Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.

Angående disks

Angående CD/CD-media (CD-R, CD-RW, CD-ROM)

Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.

Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.

TEXT

Hvordan man holder en disk

¡ Rør ikke ved diskens underside.

¡

Pas på ikke at komme til at ridse disken.

¡ Lad være med at bøje disken.

¡

Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.

Anvend ikke disks af uregelmæssig form.

Lad ikke diskene ligge på følgende steder:

¡ I direkte sol.

¡ I nærheden af varmeapparater.

¡ På steder med snavs, støv og fugt.

¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen.

Rengøring af disks

Anvend kun en tør, blød klud til rengøring af disken. Tør den af fra midten og ud mod randen.

Lad være med at påsætte mærkater eller etiketter på diskene.

Lad være med at skrive på diskens etikette med kuglepen eller andre skriveredskaber med hård spids.

Trykt side

Anvend ikke disks af uregmæssig form.

Rigtigt Forkert

D

A

N

S

K

32

Angående CD-R/CD-RW-disks

¡

Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.

¡

CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musik-

CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade og afspilningen kan blive umulig.

¡

Visse CD-R/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CD-R/

RW-drev) og diskene.

¡

Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.

¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data.

¡

Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CD-R/RW-disken.

CQ-C3301N

299

Fejlfinding

D

A

N

S

K

33

Hvis du mener, at der er noget galt

Kontroller og udfør nedenstående.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel fagmand.

Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget eftersyn.

Generelt

Problem

Advarsel

¡ Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektriske stød. Hold i så fald øjeblikkeligt op med at anvende apparatet og henvend dig til din forhandler.

¡ Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Der er ingen strøm til apparatet.

Der er ingen lyd.

Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.

a

Kontroller tilslutningen.

En sikring er sprunget.

a

Eliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.

Ret henvendelse til forhandleren.

MUTE er sat til ON.

a

Sæt MUTE til OFF.

Der er kontakt mellem den eksterne mute-ledning og karrosseriet.

a

Tilslut den eksterne mute-ledning på korrekt vis. Isoler ledningen, hvis den ikke anvendes.

Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig kontakt er sket.

a

Kontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutnings-diagramm et (installationsanvisninger).

Demonstrationsskærmen vises, men kan ikke anvendes

Støj

Der er støj i motoromdrejningerne.

Nogle betjeninger er ikke mulige.

Det er ikke muligt at betjene apparatet, mens demonstrationsskærmen vises.

a

Tryk på [DISP] for at afslutte demonstrationsskærmen.

Hvis demonstrationsskærmen ofte kommer frem, er der en mulighed for, at der er dårlig kontakt eller fejlagtig tilslutning mellem apparatets batteriledning og bilens batterikabel. (Batteriledningen skal altid være strømførende).

a

Kontroller batteritilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.

a

Hold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen ikke kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til din forhandler.

Jordledningens kontakt er dårlig.

a

Bekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.

Der er generatorstøj fra bilen.

a

Ændr jordledningens tilslutningsposition.

a

Monter et støjfilter på strømforsyningen.

Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel menu-indstilling.

a

Læs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig til forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

300

CQ-C3301N

Generelt (fortsættes)

Problem

Ingen lyd fra højttaleren

(højttalerne)

Højre og venstre højttalerkanal er i modfase.

Lydfeltet er ikke tydeligt i stereoindstilling. Centerlyden er ikke fastlagt.

Strømmen til apparatet afbrydes utilsigtet.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.

a

Genindstil balance/fader.

Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med hensyn til højttalerne.

a

Kontroller højttalertilslutningerne.

Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.

a

Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er tilsluttet i modfase.

a

Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Sikkerhedsanordningen er aktiveret.

a

Rådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.

D

A

N

S

K

34

Radio

Problem

Dårlig modtagning og/eller støj

FM-stereoudsendelser modtages kun i mono.

Kun stationer med et kraftigt sendesignal kan modtages.

Antallet af automatiske, faste stationer er mindre end 6.

Faste stationer kan ikke gemmes i hukommelsen

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.

a

Kontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt.

Kontroller ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til karrosseriet.

Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).

a

Kontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.

MONO-indstillingen er aktiveret.

a

Annuller MONO-indstillingen.

LOCAL-indstillingen er aktiveret.

a

Annuller LOCAL-indstillingen.

Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.

a

Flyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv at forindstille dem.

Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.

a

Sørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil derefter stationerne igen.

CQ-C3301N

301

Fejlfinding

(fortsættes)

D

A

N

S

K

35

RDS

Problem

PS vises ikke, selv hvis der er stillet ind på en RDS-station.

(“NO PS” vises).

Modtagning af udsendelser afviger fra den PTY, som allerede er indstillet.

”NONE” vises, når PTY vælges.

Urtiden (CT) er ikke præcis.

En AF-station kan ikke modtages, selv om AFindikatoren lyser.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.

a

En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har

ændret sig.

Da staionen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.

a

Der søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.

Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket udsendelse sendes i dit område.

a

Vælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.

Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet modtager en station, som ikke sender tid.

a

Modtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller indstil CT manuelt.

Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station og AF-stationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.

a

Vent, indtil det er lykkedes at opdatere AF-listen. I tilfælde af en ustabil modtagning, stilles manuelt ind på en stabil station.

CD

Problem

Ingen afspilning eller disken kommer ud.

Lydudfald eller støj.

Lydudfald på grund af vibrationer.

Disken kan ikke tages ud.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Disken er sat omvendt i.

a

Sæt disken i på korrekt vis.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.

Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.

a

Fastgør apparatet til konsolboksen.

Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.

a

Gør vinklen 30 grader eller mindre.

Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.

a

Ret henvendelse til forhandleren.

Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller andre faktorer.

a

Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

302

CQ-C3301N

MP3/WMA

Problem

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Ingen afspilning eller disken kommer ud.

Disken indeholder uafspillelig formateret data.

a

Vi henviser til beskivelsen af MP3/WMA angående afspillelig lyddata med undtagelse af CD-DA (dvs. musik-CD).

CD-R/CD-RW’er, som kan afspilles på andre apparater, kan ikke afspilles i dette apparat.

Lydudfald elller støj.

Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af media, optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CD-

R/CD-RW’er er afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.

a

Lav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware og optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.

Der en defekt eller et fremmedlegeme på disken.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se beskrivelse af MP3/WMA.

Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.

a

Afspil ikke-VBR-filer.

Bemærk:

¡ Vi henviser til kapitlet “Angående MP3/WMA” ( a side 288)

D

A

N

S

K

36

CQ-C3301N

303

Fejlfinding

(fortsættes)

D

A

N

S

K

37

Fejldisplaymeddelelser

CD/MP3/WMA

Display

Efter 5 sekunder

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

a

Kontroller disken.

Disken er ridset.

a

Kontroller disken.

Ingen funktion af en eller anden årsag.

a

Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen.

Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

Efter 5 sekunder

Automatisk til næste spor/fil

Efter 5 sekunder

Automatisk til næste spor/fil

Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du prøver at afspille. (Filer, som er optaget på et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem, datafomat, filnavnstilføjlse, ødelagt data etc.) a

Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Bekræft, hvilken datatype, der er optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.

En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.

a

En fil, som er ophavsretsligt beskyttet, kan ikke afspilles.

304

CQ-C3301N

Tekniske specifikationer

Generelt

Strømforsyning

Effektforbrug

Maks. udgangseffekt

Udgangseffekt

Højttalerimpedans

Lydjusteringsområde

Forforstærkerudgangsspænding

Forforstærkerudgangsimpedans

Mål (B x H x D)

Vægt

FM-stereoradio

Modtageområde

Brugbar følsomhed

Stereoadskillelse

: DC 12 V (11 V – 16 V), Test

Spænding 14,4 V negativ jord

: Mindre end 2,2 A (CD-indstillng, 0,5 W 4 kanaler)

: 50 W x 4 (ved 4

)

: 22 W x 4 (DIN45 324, ved 4

)

: 4 – 8

: Bas: ± 12 dB (ved 100 Hz)

Diskant: ± 12 dB (ved 10 kHz)

AM (MB) radio

Modtageområde

Brugbar følsomhed

AM (LB) radio

Modtageområde

Brugbar følsomhed

: 2,5 V (CD-indstilling)

: 200

: 1,4 k

: 178 x 50 x 160 mm g

: 87,5 MHz – 108 MHz

: 6 dB/µV (signal/støjforhold 30 dB)

: 35 dB (ved 1 kHz)

CD-afspiller

Samplingfrekvens

DA-konverter

Pickup-type

Lyskilde

Bølgelængde

Frekvensgang

Signal/støjforhold

Total harmonisk forvrængning

Wow og flutter

Kanaladskillelse

: 531 kHz – 1602 kHz

: 27 dB/µV (signal/støjforhold

20 dB)

: 153 kHz – 279 kHz

: 32 dB/µV (signal/støjforhold

20 dB)

: 8 gange oversampling

: 1 bit DAC system

: Astigma 3-strålers

: Halvlederlaser

: 790 nm

: 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

: 96 dB

: 0,01% (1 kHz)

: Under den målelige grænse

: 75 dB

Bemærk:

¡ Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer og design i forbedringsøjemed og uden varsel.

¡ Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.

D

A

N

S

K

38

CQ-C3301N

305

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM285614B NT1104-2055 Printed in China

Före installation/Prima dell’installazione/

Antes de la instalación/Inden installationen

Konsultera fackkunnig personal för montering.

Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före montering.

Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.

Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli altoparlanti prima dell’installazione.

Para realizar la instalación consulte a un profesional.

Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los altavoces antes de realizar la instalación.

Få råd af en fagmand angående installationen.

Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden installationen.

Monteringsvinkel sida till sida : horisontellt

front till bakdel : 0 - 30

°

Angolo di montaggio da lato a lato : orizzontale

dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 - 30

°

Ángulo de montaje Lado a lado : horizontal

Delante a atrás : 0 - 30

°

Monteringsvinkel side til side : vandret

for til bag : 0 - 30

°

30

°

Monteringsutrymme

Spazio di montaggio

Espacio de montaje

Monteringsafstand

53 mm

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Ta tillfälligt av monteringsramen q

och frontramen r

, som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.

Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino di montaggio q

e la piastra di rifinitura r

che sono gi montati al momento della spedizione.

Extraiga el collar de montaje q

y la placa de guarnición r temporalmente de la unidad principal, porque vienen montados de fábrica.

Fjern monteringskringen q

og trimpladen r

midlertidigt fra hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden forsendelsen.

Före kabeldragning/Prima del cablaggio/

Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen

Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.

Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till säkringens kopplingsplint.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln före anslutning

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

.

Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.

Fäst lösa ledningar.

Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V con massa negativa (–).

Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.

(per connettore non ISO)

Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+) della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).

(per connettore non-ISO)

Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento

(per connettore non-ISO)

.

Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.

Fissare i cavi allentati.

Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V con el negativo (–) a tierra.

Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.

(Para conectores que no sean ISO)

Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo

(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.

(Para conectores que no sean ISO)

Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la conexión

(Para conectores que no sean ISO)

.

Ponga cinta aislante en los cables desnudos.

Fije los cables flojos.

Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ

(–) jording.

Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).

(Gælder ikke-ISO-stik)

Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.

Fastgør løse ledninger.

Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale

Diagram Diagram Q’ty No.

Item

Monteringsram

Collarino di montaggio

Collar de montaje

Monteringskrave

YEFX0217263

Fästbult (5 mmø)

Bullone di montaggio (5 mmø)

Perno de montaje (5 mmø)

Monteringsbolt (5 mmø)

Q’ty No.

1

Frontram

Piastra di rifinitura

Placa de guarnición

Trimplade

Item

1

ISO-antennadapter

Adattatore antenna ISO

Adaptador de antena ISO

ISO-antenneadapter

YEFC05656

1

1

Strömkontakt

Connettore di alimentazione

Conector de alimentación

Netstik

1

Upplåsningsplatta

Piastrina di rilascio del fermo

Placa de cancelación de bloqueo

Låseannulleringsplade

2

YEAJ02874

* w

, t

och y

  består av en uppsättning. (YEP0FZ5699) * w

, t

e y

fanno parte di un set. (YEP0FZ5699)

* w

, t

y y

forman un juego. (YEP0FZ5699) * w

, t

og y

består af et sæt (YEP0FZ5699)

SRC

PWR

VO

LU

M

MUTE

SQ

AF

TA 1 2

SCROLL

3

RANDOM

4

CQ-C3301N

SCAN

5

OPEN

/T

R

K

AC

REPEAT

6

FO

LD

PTY

ER

DISP

BAND

APM

TEXT

WMA MP3 CD Player/Receiver

CQ-C3301N

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM293900A NT1104-1124 Printed in China

Montering/Installazione/Instalación/Installation

Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres

Försiktighet

Använd handskar försäkerhets skull.

Slutför de elektriska anslutningarna före installationen.

Precauzioni

Indossare dei guanti per sicurezza.

Assicurarsi che il cablaggio sia stato completato prima dell’installazione.

Precauciones

Póngase guantes para mayor seguridad.

Asegúrese de haber completado todas las conexiones eléctricas antes de realizar la instalación.

Forsigtig

Brug handsker for din sikkerheds skyld.

Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden installationen.

w

4

4

Fastsättning i brandskott

Fissaggio al parafiamma

Fijación a la pared cortafuegos

Fastgøring til brandvæg

När bakre stödfäste används (extra tillbehör)

Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)

Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)

Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)

3 mm Monteringsskruv (extra tillbehör)

Vite autofilettante (opzionale)

Tornillo de autoenrosque (opcional)

Galopskrue (ekstraudstyr)

När gummibuffert används (extra tillbehör)

Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)

Empleo del buje de goma (opcional)

Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)

Gummibuffert (extra tillbehör)

Boccola di gomma (opzionale)

Buje de goma (opcional)

Gummibøsning (ekstraudstyr)

Bakre fästskena (extra tillbehör)

Moietta di supporto posteriore

(opzionale)

Correa de soporte trasera

(opcional)

Fästbult w

Bullone di montaggio

Perno de montaje

Monteringsbolt

Bagstøtterem (ekstraudstyr)

Fästbult w

Bullone di montaggio w

Perno de montaje w

Monteringsbolt w

Sexkantig mutter (extra tillbehör)

Dado esagonale (opzionale)

Tuerca hexagonal (opcional)

Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden

Bakre stödfäste

(sitter på bilen)

Staffa di supporto posteriore

(in dotazione all’automobile)

Ménsula de soporte trasera

(suministrada con el vehículo)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden

Bagstøttekonsol (følger med bilen) w w w e

1

2

3

Ta bort kabeln från batteriets minuspol.

Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.

Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.

Fjern kablet fra batteriets negative terminal.

Sätt i monteringsramen q

Böj ut monteringsflikarna.

Inserimento del collarino di montaggio q

Piegare le linguette di montaggio.

Inserción del collar de montaje q

Doble las lengüetas de montaje.

Indsætning af monteringskrave q

Bøj monteringstapperne.

Anslut strömkontakten

Collegamento del connettore di alimentazione ③

Conexión del conector de la alimentación ③

Tilslutning af netstik ③

4 q

4

Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten så att den inte skakar.

Piegare le linguette appropriate per fissare l’unità senza gioco.

Doble las lengüetas apropiadas para fijar la unidad sin contragolpe.

Bøj de rigtige tapper for at fastgøre enheden uden spillerum.

Fastsättning av huvudenhet

Fissaggio dell’unità principale

Fijación de la unidad principal

Fastgøring af hovedapparat q

Skruva in fästbult w

i huvudenheten.

w

Skruvas fast i brandskottet e

Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i respektive hål.

q

Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità principale.

w

Fissaggio al parafiamma e

Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.

q

Enrosque el perno de montaje w

en la unidad principal.

w

Fijación a la pantalla cortafuegos e

Acople los resortes derecho e izquierdo en cada orificio.

q

Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.

w

Fastgør til en brandvæg.

e

Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.

Clank!

Snäppunkt

Punto dello scatto

Punto de acoplamiento

Låsepunkt

6

Montering av frontramen ④

Montaggio della piastra di rifinitura

Montaje de la placa de guarnición ④

Montering af trimplade ④

Återanslutning av kabel

Ricollegamento del cavo

Reconexión de cables

Fornyet tilslutning af batterikabel

Försiktighet

När denna enhet installeras i instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation runt enheten är tillräckligt så att skador på grund av överhettning undviks. Se även till att inga ventilationsöppningar på enheten blockeras.

Precauzione

Quando questa unità è installata nel cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente circolazione d’aria intorno all’unità per prevenire danni dovuti a surriscaldamento, non bloccare nessun foro di ventilazione sull’unità.

Precaución

Cuando instale esta unidad en el tablero de instrumentos, asegúrese de que haya suficiente ventilación de aire en torno a la unidad para evitar daños debidos al sobrecalentamiento, y no obstruya ningún orificio de ventilacion de la unidad.

Forsigtig

Når denne enhed monteres i instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der er tilstrækkelig luft omking enheden, således at skade forårsaget af overophedning forhindres. Lad være med at obstruere enhedens ventilationshuller.

q w w

BAND

APM

C

OPEN

Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/

Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes

1 Ta bort frontpanelen.

Rimuovere il frontalino.

Extraiga el panel frontal.

Fjern forpladen.

q q w e r

2

3

Ta bort frontramen

.

Rimuovere la piastra di rifinitura ④ .

Extraiga la placa de guarnición

.

Fjern trimpladen

.

Upplåsning q

Skjut in

upplåsningsplattan y

tills ett klick hörs.

w

Dra huvudenheten enheten.

Rilascio del fermo q

Inserire la piastrina di

rilascio del fermo y

 

finché non si sente uno

scatto.

w

Tirare l’unità principale.

Desbloqueo q

Inserte la placa de

cancelación de bloqueo y

hasta oír un sonido

seco de confirmación.

w

Tire de la unidad principal.

Frigøring af lås q

Sæt låseannulleringspladen y

ind, indtil et klik høres.

w

Træk hovedenheden.

4

Dra ut enheten med både händerna.

Tirare fuori l’unità con entrambe le mani.

Extraiga la unidad con ambas manos.

Træk enheden ud med begge hænder.

Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation

Försiktighet

För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all ledningsdragning är slutförd.

Precauzione

Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è stato completato tutto il cablaggio.

Precaución

Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.

Forsigtig

Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider skade.

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

Antenn

Antenna

Antena

Antenne

1

3

2

Säkring (15 A)

Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.

Fusibile (15 A)

Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.

Fusible (15 A)

Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio

Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar usted mismo el fusible.

Sikring (15 A)

Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede

Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.

ISO-antennadapter

(om nödvändig)

Adattatore antenna ISO

(Se necessario)

Adaptador de antena ISO

(si se requiere)

ISO-antenneadapter

(hvis nødvendig)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

Förförstärkaruttag (bakre)

Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)

Conector de salida de preamplificador (trasero)

Forforstærker-ud stik (bag)

ACC

BATTERY 15A

A5

B

A

ISO-kontakt A

Connettore ISO

A

Conector ISO A

ISO-stik

A

A

C3 :

(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/

(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)

Styrkabel för extra fjärrkontroll

Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.

Cavo di telecomando esterno

Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.

Cable de control remoto externo

Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca

Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.

Ekstern fjernbetjeningsledning

Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.

C1 :

(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)

Styrkabel för extra ljuddämpning

Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.

Cavo di silenziamento esterno

Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.

Cable de silenciamiento externo

Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.

Ekstern mute-ledning

Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller biltelefon-mute-ledning.

A7 :

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.

Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.

Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.

Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, + 12 V DC.

A8 :

(svart)/(Nero) / (Negro)/(Sort)

Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.

Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.

Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.

Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.

A4 :

(gul)/(Giallo) / (Amarillo) / (Gul)

Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.

Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.

Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.

Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.

A5 :

(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)

Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)

Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)

Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad interruttore)

Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/spegnimento dell'amplificatore)

Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un interruptor)

Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)

Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)

Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)

B7 :

Bakre vänster +

(grön)

Posteriore sinistro +

(Verde)

Trasero izquierdo + (Verde)

Bag, venstre + (grøn)

B5 :

Främre vänster + (vit)

Anteriore sinistro + (Bianco)

Delantero izquierdo + (Blanco)

Front, venstre + (hvid)

B3 :

Främre höger + (grå)

Anteriore destro + (Grigio)

Delantero derecho + (Gris)

Front, højre + (grå)

B1 :

Bakre höger + (violett)

Posteriore destro + (Viola)

Trasero derecho + (Violeta)

Bag, højre + (violet) +

ISO-kontakt

Connettore ISO

Conector ISO

ISO-stik

B

B

B

B

B

-

B8 :

Bakre vänster – (grön m. svart rand)

Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)

Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)

Bag, venstre - (grøn med sort stribe)

B6 :

Främre vänster – (vit m. svart rand)

Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)

Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)

Front, venstre – (hvid med sort stribe)

B4 :

Främre höger – (grå m. svart rand)

Anteriore destro – (Grigio con riga nera)

Delantero derecho – (Gris con franja negra)

Front, højre – (grå med sort stribe)

B2 :

Bakre höger – (violett m. svart rand)

Posteriore destro – (Viola con riga nera)

Trasero derecho – (Violeta con franja negra)

Bag, højre – (violet med sort stribe)

B7

+

-

B8

B5

+

-

B6

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik

Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO

A7

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A4

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

(

)

ACC

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

(

)

BATTERY 15A

Försiktighetsmått (ISO-kontakt)

Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer

med ISO-standard.

Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din

bil överensstämmer med ISO-standard.

För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de

röda och gula kablarna så som visas nedan.

Delar märkta med (

) måste efter slutförda

anslutningar isoleras med isoleringstejp.

Observera:

Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om bilar av annan typ än A och B.

Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A

A4

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12V batterier (kontinuerlig forsyning)

( )

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

BATTERY 15A

ACC

Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B

A4

Ingen anslutning

Nessun collegamento

Sin conexión

Ingen tilslutning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12V batterier (kontinuerlig forsyning)

Precauzioni (Connettore ISO)

La disposizione dei pin del connettore di

alimentazione è conforme allo standard ISO.

Verificare che la disposizione dei pin del connettore

della propria automobile sia conforme allo standard ISO.

Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio

del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.

Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate

(

) con nastro isolante.

Nota:

Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi alla propria autorivendita locale.

Precauciones (Conector ISO)

La disposición de los contactos del conector de la

alimentación satisface las normas ISO.

Compruebe que la disposición de los contactos del

conector satisfaga las normas ISO.

Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las

conexiones de los cables rojo y amarillo como se

muestra a continuación.

Después de realizar las conexiones, aísle las partes

marcadas con (

) utilizando cinta aislante.

Nota:

Para los vehículos que no son de los tipos A y B, consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

( )

ACC

BATTERY 15A

Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)

Arrangementet af netstikkets stikben er i overensstemmelse med ISO-standarden.

Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.

For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de røde og gule ledninger som vist herunder.

Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele, som er mærket med (

) med isolerbånd.

Bemærk:

For andre biler end type A og B, bedes du rette henvendelse til din lokale bilforhandler.

Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning

Anslut på följande sätt.

Collegare come segue.

Conecte de la forma siguiente.

Tilslut som vist herunder.

L

R

Använd endast ojordade högtalare.

Tillåten inmatning: 50 W eller mer

Impedans: 4 – 8

Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer

Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.

Ingresso consentito: 50 W o superiore

Impedenza: 4 – 8

Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore

Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.

Entrada permisible: 50 W o más

Impedancia: 4 – 8

Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más

Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.

Tilladt indgang: 50 W eller mere

Impedans: 4 – 8

Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.

Försiktighet

Anslut inte mer än en högtalare till ett par högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en diskanthögtalare)

Precauzione

Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo di cavi per altoparlanti. (tranne che per il collegamento ad un tweeter)

Precaución

No conecte más de un altavoz a un juego de cables de altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)

Forsigtig

Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af en diskanthøjttaler).

Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har

en gemensam jordtrådsledning.

Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3

cavi con un cavo di massa in comune.

No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables

con cable de masa común.

Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger

og med en fælles jordledning.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project