Panasonic CQC5355N Operating instructions

Panasonic CQC5355N Operating instructions

WMA MP3 CD Player/Receiver

Model:

CQ-C5355N

Használati utasítások

Инструкцияя по эксплуатации

• Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

• Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

• Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

• Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem używania urządzenia i zachowaj ją do użytku w przyszłości.

• Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

• Mielött használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassan el ezeket az előírásokat és a későbbiekben felmerülő kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.

Перед использованием данного изделия внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их для последующего использования.

Sikkerhedsinformation

268

Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre komponenter i bilstereosystemet grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsvejledning.

I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og til at advare mod potentiel fare, som kan følge af fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder.

Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.

Advarsel

Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

Forsigtig

Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller materiel skade.

Advarsel

Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.

Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.

Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan resultere i en ulykke. Stop altid bilen på et sikkert sted, og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.

Anvend altid den rigtige strømforsyning.

Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.

Opbevar batterier og isoleringsfi lm utilgængeligt for børn.

Batterier og isoleringsfi lm kan indtages og skal derfor opbevares utilgængeligt for børn. Søg øjeblikkeligt læge, hvis et barn indtager et batteri eller isoleringsfi lm.

Beskyt afspillermekanismen.

Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på apparatet.

Apparatet må hverken skilles ad eller modifi ceres.

Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret

Panasonic-servicecenter.

Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.

Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand, eller der udvikles røg eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.

Fjernbetjeningen må ikke ligge løst i bilen.

Hvis fjernbetjeningen ligger løst, kan den falde på gulvet under kørslen, komme i klemme under bremsepedalen og forårsage en trafi kulykke.

Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalifi ceret fagmand.

Hvis en sikring springer, skal du eliminere årsagen og få sikringen skiftet ud af en kvalifi ceret servicetekniker.

Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.

Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved installationen.

Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal inden installationen.

Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan medføre elektrisk stød og personskade på grund af kortslutning.

Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.

HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET

MEDFØRE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE

SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG

PERSONSKADE ELLER DØDSFALD TIL FØLGE.

Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.

Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter

(benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag osv.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.

Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre steder, hvor det kommer i vejen for airbag'en, er forbudt.

Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre apparater, før produktet installeres.

Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befi nder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.

Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det begrænser dit udsyn.

Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne andet udstyr med strøm.

Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.

Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller en trafi kulykke.

Ved installation i en bil med airbag skal du kontrollere bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.

Sørg for, at netledningerne ikke generer kørslen eller ind- og udstigning af bilen.

Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.

CQ-C5355N

Forsigtig

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette produkt anvendes.

Hold lydstyrken nede på et passende niveau.

Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og trafi kforholdene under kørslen.

Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i biler.

Anvend ikke apparatet i længere tid, når motoren er standset.

Anvendelse af audiosystemet i længere tid med motoren standset vil afl ade batteriet.

Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stærk varme.

Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt, og kan føre til røgudvikling, brand og anden skade på apparatet.

Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for vand, fugt eller støv.

Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan det føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.

Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før

AUX-forbindelsen tilsluttes.

Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som kan beskadige højttalerne og din hørelse. Hvis højttalerne eller hovedtelefonerne på et eksternt apparat tilsluttes uden noget dæmpningsled, kan lyden blive forvrænget, eller det tilsluttede eksterne apparat kan blive beskadiget.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved installationen.

Overlad tilslutning og installation til en kvalifi ceret fagmand.

Installation af dette apparat kræver særlig uddannelse og erfaring. Du opnår den største sikkerhed, hvis forhandleren installerer apparatet. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som skyldes, at du selv har installeret apparatet.

Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.

Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan det medføre en ulykke eller brand.

Pas på ikke at beskadige ledningerne.

Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder, og anbring ikke tunge genstande oven på dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger hen over skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved, at de omvikles med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.

Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til installationen.

Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de medfølgende eller rigtige dele kan medføre, at apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan medføre en ulykke, fejlfunktion eller brand.

Undlad at blokere ventilationsåbningerne eller apparatets køleplade.

Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet med brand eller anden skade til følge.

Installer ikke produktet på et sted, hvor det vil blive udsat for stærke vibrationer, eller hvor det er ustabilt.

Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.

Installationsvinkel

Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30˚. Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres. Henvend dig gerne til din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Brug handsker af sikkerhedshensyn. Sørg for, at tilslutningen er fuldført inden installationen.

For at forhindre beskadigelse af apparatet må man ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.

Tilslut ikke mere end én højttaler til den samme højttalerledning. (gælder ikke tilslutning til en diskanthøjttaler)

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler for håndtering af batteriet til fjernbetjeningen.

• Anvend kun det angivne batteri (CR2025).

• Vend polerne på batteriet i overensstemmelse med mærkerne

(

) og (

) i batterirummet.

• Udskift et udtjen batteri så hurtigt som muligt.

• Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal anvendes i længere tid.

• Isoler batteriet (ved at placere det i en plastikpose eller omvikle det med vinyltape) før bortskaffelse eller oplagring.

• Bortskaf batteriet i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

• Undlad at adskille, genoplade, opvarme eller kortslutte batteriet. Udsæt ikke et batteri for ild eller vand.

Hvis batteriet lækker

• Tør omhyggeligt batterirummet af for batterivæske, og sæt et nyt batteri i.

• Hvis nogen del af din krop eller dit tøj kommer i kontakt med batterivæske, skal du skylle det af med rigeligt vand.

• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du vaske dem med rigeligt vand og straks søge læge.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når der anvendes en USB-enhed.

Slut ikke en USB-enhed direkte til dette apparat. Hvis

USB-enheden er direkte forbundet med denne enhed, og der indtræffer et uheld, eller hvis der pludselig trykkes på bremserne, kan føreren eller passageren støde ind i USBenheden og dermed risikere personskade.

Slut din USB-enhed til din bilradio ved hjælp af et standard-

USB-forlængerkabel (5 m eller mindre).

Placer USB-enheden og USB-forlængerkablet, så de ikke hindrer kørslen.

Ud over USB-hukommelse eller en USB-afspiller må der ikke tilsluttes andre USB-enheder. Slut ikke fl ere USB-enheder til USB-stikket. Hvis der skal trækkes strøm til fl ere USBenheder fra stikket, kan det forårsage overophedning og røgdannelse.

CQ-C5355N

269

Sikkerhedsinformation

Etiketter og deres placering

FORSIGTIG

LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND I STRÅLEN.

Forsigtig

Dette produkt anvender en laserstråle.

Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger eller udførelse af andre procedurer end de her specifi cerede, kan resultere i farlig laserbestråling.

Skil ikke dette apparat ad, og lad være med selv at forsøge at ændre det.

Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som betjener sig af en laser-pickup til at hente information fra overfl aden af en CD. Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af kabinettet.

Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at

ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.

LASERPRODUKT AF KLASSE 1

Advarselsetiket

Afspillerenhed

(på apparatets overside)

270

Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug skal du afl evere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande kan du muligvis også returnere produkterne til den lokale forhandler ved køb af et tilsvarende nyt produkt.

Ved korrekt bortskaffelse af produktet hjælper du med at spare værdifulde ressourcer og forhindre negative effekter på menneskers sundhed og miljøet, som kunne opstå som følge af forkert håndtering af affald. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du fi nder det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler.

CQ-C5355N

Inden du læser denne brugsvejledning

Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.

Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores fi rma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.

Instruktionsvejledningen består af 2 bøger. Den ene er “Brugsvejledning”, der beskriver brugen af hovedapparatet.

Den anden er “Systemopgraderingvejledning”, der beskriver valgfrit udstyr som f.eks. CD-skifteren.

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

OO-OOOOO

OO-OOOOO

Brugsvejledning

(YEFM285924)

Systemopgraderingvejledning

(YEFM262785)

Installationsanvisninger

(YEFM294293)

(YEFM294294)

(YEFM294295)

Instruktionssæt

Antal: 1 sæt

PAN EUROPEAN

GUARANTEE

(Garantibevis)

Netstik

(YEAJ02874)

Antal: 1

Låseannulleringsplade

Monteringsbolt

(5 mm

)

ISOantenneadapter

Monteringskrave Trimplade

(YEP0FZ5699)

Antal: 1 sæt

Aftageligt forpladehylster

(YEFX0217263A)

Antal: 1

(YEFC051011)

Antal: 1

(YEFA134246)

Antal: 1

POWER

SOURCE MENU

SET

RANDOM SCAN REPEAT

T N E N E

#

NUMBER

CAR AUDIO

Fjernbetjening

(Et batteri medfølger)

(CR2025)

(EUR7641010)

Antal: 1

Bemærk:

• Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret til vedligeholdelse og service.

• Tilbehørsdele og deres artikelnumre kan ændres uden forudgående varsel pga. forbedringer.

• Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.

CQ-C5355N

271

272

Funktioner

Håndfrit telefonsystem

Tilslutning af det håndfri telefonsystem (håndfrit sæt med

Bluetooth

® -teknologi: CY-BT100N) (ekstraudstyr) gør det muligt for brugerne at tale i en håndfri mobiltelefon, hvis telefonen understøtter Bluetooth.

Bemærk:

Dette apparat er kun beregnet til at modtage opkald.

Det kan ikke ringe op.

Bluetooth ®

Navnet Bluetooth og Bluetooth-logoet tilhører Bluetooth

SIG, Inc., og al brug af disse mærker af Matsushita Electric

Industrial Co., Ltd. sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Udvidelsesmodul (hub-enhed)

Ved tilslutning af udvidelsesmodulet (hub-enhed, CY-EM100N) kan brugerne tilslutte op til 4 af de nedenfor viste valgfri enheder.

SQ (Lydkvalitet)

Du har 6 prædefi nerede indstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,

JAZZ, CLUB). Du kan tilpasse dine indstillinger til disse og gemme dem, så de kan kaldes frem på et øjeblik.

SQ3 (3-bånds lydkvalitet)

Centerfrekvensen og -niveauet kan reguleres i hvert af de tre bånd. På den måde kan du fi nindstille lydkvaliteten til hver genre, så den passer til akustikken i bilen og dine personlige præferencer. (

side 279)

SRS WOW

SRS WOW

TM

er 3-D lydteknologi, som er baseret på HRTF (Head

Related Transfer Function)-teorien. Modsat konventionelle lydsystemer er det muligt at opnå en "naturlig 3-D lyd", "en god bas" og en "klar og tydelig lyd" samtidigt i et stort område foran højttalerne.

Et stort udvalg af komponenter til systemopgradering

Med de forskellige valgfri komponenter kan brugerne opgradere systemet på fl ere måder. Opgradering af systemet giver afslappet

AV-plads i en bil. Der er yderligere oplysninger i den separate

Systemopgraderingsvejledning.

• CD-skifter

Den valgfri adapter (konverteringskabel til DVD/CD-skifter:

CA-CC30N) gør det muligt at tilslutte den valgfri Panasonic

CD-skifterenhed (CX-DP880N).

• iPod

Den valgfri adapter (direkte kabel til iPod: CA-DC300N) gør det muligt at tilslutte den valgfri iPod-serie. iPod er et varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc., og som er registreret i USA og andre lande.

• Håndfrit telefonsystem

USB-stik

USB-stikket er placeret på forpanelet.

Når du slutter en USB-hukommelse (medfølger ikke) til USBstikket via et USB-kabel (USB 2.0, medfølger ikke), kan du lytte til MP3/WMA-fi ler, som er lagret i USB-hukommelse (medfølger ikke) i din bil. Du kan tilslutte USB-hukommelsen (medfølger ikke) via et USB-forlængerkabel (USB 2.0, medfølger ikke) og afspille musikken (MP3/WMA fi les), som er gemt i USBhukommelsen (medfølger ikke).

Kompatible USB-enheder

USB-masselagringklasse

Dette henviser til en type USB-enhed, som, når den tilsluttes pc'en, kan bruges som en lagringsenhed, der ikke kræver specielle drivere eller software. Kontakt din forhandler af USBhukommelsen/USB-radioen for at få yderligere oplysninger om, hvorvidt din USB-hukommelse/USB-audio er kompatibel med

USB-masselagringsklassen.

USB-standardkompatibilitet 1.1/2.0 – fuld hastighed

Filsystemet er FAT12/16/32

Maks. strøm mindre end 500 mA

Kapacitet under 4 GB (1 partition)

Bemærk:

Brugen af USB-enheder med andre gemte datafi ler end MP3/

WMA-format anbefales ikke.

Afspilning eller visning kan muligvis ikke lade sig gøre, afhængigt af typen af USB-enhed eller optagelsesforholdet.

• Selv om afspilning på PC er mulig, er afspilning ikke altid mulig på dette apparat, eftersom nogle USB-enheder ikke overholder USB-standarden.

Selv med en USB-enhed i masselagerklassen er afspilning måske ikke mulig i visse tilfælde.

Indhold

Dansk

English 2

Deutsch 40

Français 78

Nederlands 116

Svenska 154

Italiano 192

Español 230

Polski

Česky

Magyar

Руccкий

306

344

382

420

• Sikkerhedsinformation

• Inden du læser denne brugsvejledning

• Funktioner

• Kontroller

• Klargøring (ACC-indstilling osv.)

• Generelt

• Lydkontrol

268

271

272

274

275

276

278

• Radio

• Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

• CD-afspiller

• MP3/WMA-afspiller

• USB (MP3/WMA)

• Lydindstilling

• Funktionsindstilling

• Fejlfi nding

• Fejldisplaymeddelelser

• Angående disks

• Vedligeholdelse/Sikring

• Tekniske specifi kationer

294

296

298

302

304

304

305

280

282

286

288

292

CQ-C5355N

273

CQ-C5355N

274

Kontroller

Bemærk:

Denne instruktionsvejledning forklarer betjeningen ved hjælp af knapperne på hovedapparatet. (Anderledes betjeninger er udeladt)

BAND

(

side 280)



Afspilning/pause

(

side 286, 288, 292)

APM

Automatisk forvalgshukommelse

(

side 281)

SOURCE

PWR

(

Strøm (

side 277)

side 276)

LIST

(

side 154 i systemopgraderingsvejledning)

DISC

(

side 150 i systemopgraderingsvejledning)

FOLDER

(

side 288, 292)

TA

Trafi kmeddelelser (

side 284)

AF

Alternativ frekvens (

side 283)

DISP

Display (

side 276)

PTY

Programtype

(

side 285)

OPEN

(

side 286, 288)

VOL

Lydstyrke

(

side 277)

PUSH SEL

Vælg

(

side 294, 296)

SRS WOW

(

side 278)

Fjernbetjeningssensor

TUNE

(

side 280)

TRACK

(FILE) (

side 286, 288, 292)

MUTE

(

side 277)

SQ

Lydkvalitet (

side 279)

1

til

6

(

side 280)

3 (SCROLL)

(

side 287, 289, 293)

4 (RANDOM)

(

side 287, 289, 293)

5 (SCAN)

(

side 287, 289, 293)

6 (REPEAT)

(

side 287, 289, 293)

USB

-stik (inde i dækslet)

(

side 277)

Nummerknapper

0

9

0

til

9

SEL

Vælg

MENU

POWER

SRC (SOURCE)

#

NUMBER

Nummer

RANDOM

4

RANDOM

(VILKÅRLIG)

SCAN

5

SCAN

REPEAT

6

REPEAT

(GENTAG)

7 9

TUNE

TRACK

(FILE)

8

0

DISC (FOLDER)

LIST

BAND

Pause/afspilning

SET

APM

Automatisk forvalgshukommelse

CQ-C5355N

VOL

Lydstyrke

: Op

: Ned

POWER

SOURCE

S R C

MENU

S E L

SET

B A N M T E

V L

RANDOM SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

CAR AUDIO

TUNE

D S P

MUTE

DISP

Display

Klargøring

Demonstrationsmeddelelsen vises første gang, apparatet bruges.

1

Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller ON.

2

Tryk på

[PWR]

(Strøm).

5

Drej

[VOL]

mod uret.

For brug af fjernbetjeningen trykkes på

[0] (

)

.

3

Hold

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) nede i

2 sekunder eller mere for at åbne menuen.

4

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at vælge demonstrationsindstillingen.

(“DEMO” vises.)

Bemærk:

• For at vende tilbage til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Se i afsnittet om “Funktionsindstilling” (

side 296).

• Hvis “NO DISC” eller “NO USB” vises, kan demonstrationen ikke annulleres.

Klargøring før brug for første gang

Fjern forsigtigt isoleringsfi len på bagsiden af fjernbetjeningen.

Advarsel

Opbevar batterier og isoleringsfi lm utilgængeligt for børn. Hvis et spædbarn indtager et batteri, skal du

øjeblikket søge læge.

Isoleringsfi lm

Batteriudskiftning

Fjern batteriholderen, mens fjernbetjeningen er placeret på en fl ad overfl ade.

 Stik tommelfi ngeren ned i rillen, og skub holderen i retning af pilen.

 Træk den ud i retning af pilen ved hjælp af en genstand med en hård spids.

Læg batteriet i holder, så

(

) vender opad.

Sæt holderen tilbage igen.

Hård, spids genstand

Bagside

Forsigtig

• Fjern og bortskaf et gammelt batteri med det samme.

• Undlad at adskille, genoplade, opvarme eller kortslutte et batteri. Kast ikke et batteri ind i åben ild eller vand.

• Følg lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af et batteri.

• Forkert brug af et batteri kan medføre overopvarmning, en eksplosion eller antændelse, hvilket kan medføre personskade eller ild.

Bemærk:

Batteriinformation:

Batteritype: Panasonic-litium-battieri (CR2025)

(medfølger i fjernbetjeningen)

Batterilevetid: Ca. 6 måneder under normal brug (ved stuetemperatur)

Forsigtig

• Sørg for at vælge OFF, hvis bilen ikke har en ACC-stilling på tændingen. Hvis du ikke gør dette,kan batteriet blive afl adet.

FRA

ACC

IGN

På en bil med ACC-stilling skal du vælge ON. (

side

297) Følgende funktioner er til rådighed. (Standard: fra)

• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes en disk.

• Uret kan vises, selvom der er slukket for strømmen.

(

side 276)

: ACC fi ndes ikke (Standard)

: ACC fi ndes

CQ-C5355N

275

276

Generelt

I dette kapitel beskrives, hvordan du tænder og slukker for strømmen, hvordan lydstyrken indstilles osv.

Tænd

Tryk på

[PWR]

(Strøm).

Sluk

Hold

[PWR]

(Strøm) nede i 1 sekund eller mere.

Du kan fjerne forpladen for at forhindre, at apparatet bliver stjålet.

4

Træk den udad mod dig selv.

5

Læg forpladen i

æsken.

Aftagning

1

Sluk for apparatet.

(

 ovenfor)

2

Tryk på

[OPEN]

. Forpladen åbnes.

3

Skub forpladen mod venstre.

Forsigtig

• Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.

• Tag ikke forpladen af, mens du kører bilen.

• Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan blive meget høj.

Montering

1

Placer forpladen med venstre hul på den venstre stift på hovedapparatet.

2

Placer det andet hul på den anden stift, idet der trykkes let ind.

• Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller på hovedapparatet, da dette kan medføre dårlig elektrisk kontakt.

• Hvis der kommer snavs eller andre fremmedlegemer i kontakterne, skal de tørres af med en ren, tør klud.

• For at undgå at beskadige forpladen må du ikke skubbe den nedad eller stille genstande på den, mens den er åben.

Uret benytter 24-timerssystemet.

1

Tryk på

[PWR]

(Strøm).

2

Vælg AM (LB/MB)-indstillingen på radioen

.

(

side 280)

3

Hold

[DISP]

nede i 2 sekunder eller mere.

4

Indstil timetallet, og tryk på

[DISP]

.

[

]

: Fremad

[

]

: Tilbage

5

Indstil minuttallet, og tryk på

[DISP]

for at bekræfte indstillingen.

[

]

: Fremad

[

]

: Tilbage

Bemærk:

• Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

• Hold

[

]

eller

[

]

nede for at ændre tallene hurtigt.

• Når der modtages en FM Radio Data Systemudsendelse, bliver uret automatisk stillet af urtidsfunktionen. (

side 282)

Displayet ændres på følgende måde, hver gang der trykkes på

[DISP]

. (ACC ON)

Når strømmen er slået fra:

Urdisplay (Standard)

Display fra

CQ-C5355N

Når strømmen er slået til:

Når strømmen er slået til, henvises til beskrivelsen for hver kildeindstilling.

 Op

 Ned

Indstillingsområde: 0 til 40

Standard: 18

Bemærk:

Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde. (For radio er der én lydstyrkeindstilling for AM

(LW/MW) og én lydstyrkeindstilling for alle FM-bånd)

Lydstyrke fra (ned)

Tryk på

[MUTE]

.

Annuller

Tryk på

[MUTE]

igen.

Bemærk:

Du kan vælge dæmpning eller afbrydelse.

(

side 297)

Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes på

[SOURCE]

.

USB

(Universal Serial Bus)

-Stik

Når USB-hukommelsen er forbundet til USB-stikket via et USB-udvidelseskabel, afspilles de MP3/WMA-fi ler, som er lagret på enheden.

Bemærk:

For oplysninger om apparater, der kan tilsluttes, henvises til

Systemopgraderingsvejledning

eller til instruktionsvejledningen til det pågældende apparat.

USB-stik

Når der er tilsluttet et valgfrit apparat:

For indlæsning af MP3/WMA-data (

side 292)

Når en valgfri hukommelse ikke er tilsluttet:

Radio

FM1, FM2, FM3, AM (

side 280)

Afspiller

For ilægning af CD (

side 286)

For ilægning af MP3/WMA-disk (

side 288)

System-up-stik

Når der er tilsluttet et valgfrit apparat:

Skift til det tilsluttede apparat

Ved tilslutning af en CD-skifter

Ved tilslutning af iPod

AUX1

Apparat, der er sluttet til apparatets AUX1-terminal

ELLER

Når et udvidelsesmodul er tilsluttet:

Apparater, der er sluttet til port 1 til 4, aktiveres i rækkefølge, når der skiftes til AUX2 (apparat, der er sluttet til AUX-terminalen på udvidelsesmodulet).

CQ-C5355N

277

278

Lydkontrol

SRS WOW TM er 3-D lydteknologi, som er baseret på

HRTF (Head Related Transfer Function)-teorien. Modsat konventionelle lydsystemer er det muligt at opnå en

"naturlig 3-D lyd", "en god bas" og en "klar og tydelig lyd" samtidigt i et stort område foran højttalerne.

SRS WOW – til/fra-indstilling

1

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg) nede for at

åbne menuen.

2

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at vælge en indstilling, der skal reguleres.

(Indstillingsområde: Til/Fra, Standard: Fra)

 : Til

 : Fra

lyser, når SRS WOW er aktiveret.

Bemærk:

• Se side 294, 295 angående regulering af hver enkelt højttaler.

· Regulering af bas/diskant

· Regulering af balance/fader

• Hvis du aktiverer SRS WOW, deaktiveres følgende funktioner:

· SQ

· Regulering af bas/diskant

· Regulering af balance/fader

3

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

Du kan fi nindstille SRS WOW.

1

Angiv SRS WOW-indstillingen til “on”.

(

ovenfor)

2

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg) nede for at

åbne menuen.

SRS FOCUS

®

-indstilling

(Indstillingsområde: Højt, Lavt, Fra, Standard: Højt)

Lydbilledbevægelsen i en lodret retning for at få klar lyd.

Højt

Lavt

3

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at vælge en indstilling, der skal reguleres.

4

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

SRS

®

-surroundindstilling

(Indstillingsområde: Til/Fra, Standard: Til)

 : Til

 : Fra

Bemærk:

• For at vende tilbage til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end

5 sekunder i lydindstillingen, vil displayet gå tilbage til den almindelige indstilling.

SRS TruBass

®

-indstilling

(Indstillingsområde: Til/Fra, Standard: Til)

 : Til

Forbedring af den dybe bas ved at anvende en basgengivelsesteknik fra et pipeorgel

 : Fra

Inc.

Fra

er et varemærke tilhørende SRS Labs,

WOW Technology indgår under licens fra SRS

Labs, Inc.

CQ-C5355N

Du har 6 prædefi nerede indstillinger (FLAT, ROCK, POP,

VOCAL, JAZZ, CLUB). Du kan tilpasse dine indstillinger til disse og gemme dem, så de kan kaldes frem på et

øjeblik.

SQ-skift

Hold

[MUTE/SQ]

(lydkvalitet) nede i 1 sekund eller mere for at vælge lydtypen (SQ) på følgende måde:

Tryk på

[DISP]

for at vende tilbage til den almindelige indstilling.

Bemærk

: Når du har trykket på

[MUTE/SQ]

på hovedapparatet, kan du også vælge lydtype ved at trykke på forvalgsknapperne

[1]

til

[6]

.

(FLAT) fl ad frekvensgang: fremhæver ikke nogen del. (Standard)

(ROCK) hurtig og tung lyd: fremhæver bas og diskant.

(POP) dyb lyd med stor spændvidde: fremhæver bas og diskant lidt.

(VOCAL) klar lyd: fremhæver mellemtoner og fremhæver diskant lidt.

(JAZZ) jazz-specifi k dyb lyd: lyd med vægten lagt på skarpheden af highhat og saxofon.

(CLUB) klub- og diskorelateret lyd: gengivelse af oplevelsen af at være i en klub.

Du kan justere karakteristikken af den lydtype (SQ), som er valgt i øjeblikket. (

ovenfor)

Det er også muligt at forindstille op til 5 forskellige SQjusteringer.

SQ3 (3-bånds lydkvalitet)

Centerfrekvensen og -niveauet kan reguleres i hvert af de tre bånd. På den måde kan du fi nindstille lydkvaliteten til hver genre, så den passer til akustikken i bilens kabine og dine personlige præferencer.

Tone/SQ-justeringsområde:

12 dB til

12 dB (i trin på 2 dB)

SQ – Lav/bas: ±12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)

SQ – Mellem: ±12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)

SQ – Høj/ diskant:

±12 dB (ved 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,

15 kHz)

• Kontrolniveauet for bas/diskant til hver frekvens er låst til den frekvens, som er valgt til SQ.

Sådan sættes en justeret SQ tilbage til standardindstillingen

 Hold

[MUTE/SQ]

nede i 1 sekunder eller mere, og vælg SQ'en, som skal sættes tilbage til standardindstillingen. (Kun for hovedapparat)

 Hold

[BAND]

nede i 2 sekunder eller mere.

1

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

for at åbne menuen.

Vælg) nede

2

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Juster hvert bånd.

 /  : centerfrekvensen op/ned

[

] [

]

: Båndvalg

[

] [

]

: Niveau op/ned

Bånd

Niveau

Frekvens

4

Hold taltasten

[2]

til

[6]

nede i

2 sekunder eller mere.

• Den justerede SQ er forindstillet i nummeret på den valgte knap og går tilbage til den almindelige indstilling.

• Når du afbryder justeringen af SQ-forindstillingen, forbliver hvert niveau på den seneste justering, indtil der udføres en ny SQ-forvalgshandling eller du fremkalder SQ-forindstillingen.

Bemærk:

• Du kan ikke gemme nogen SQ-forindstillingsværdi i

[1]

knappen.

• Eventuelle SQ-justeringer vil ikke ændre opkaldsskærmnavnene såsom ROCK og JAZZ.

• Aktiver ikke SQ og bas/diskant samtidigt for at undgå forvrængning af lyden.

279

CQ-C5355N

Radio

I dette kapitel forklares, hvordan du lytter til radioen.

1

Tryk på

[SOURCE]

for at vælge radioindstillingen.

2

Tryk på

[BAND]

for at vælge et bånd.

3

Vælg en station.

Frekvensindstilling

[

] (TUNE)

: Højere

[

] (TUNE)

: Lavere

Bemærk:

Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at udføre stationssøgning.

Valg af faste stationer

Tryk på taltasten

[1]

til

[6]

.

Bemærk:

• Hvis der kun skal stilles ind på stationer med gode modtageforhold i søgeindstillingen, skal LOCAL indstilles til ON. (

side 296)

• Hvis støjen skal reduceres, når modtagelsen af et FMstereosignal er dårlig, skal FM MONO indstilles til ON.

(

side 296)

Lyser, når

MONO

er aktiveret.

(

side 296)

Lyser, når

LOCAL

er aktiveret. (

side 296)

Bånd

Lyser, når et FMstereosignal modtages

Frekvens

Forvalgsnummer

280

CQ-C5355N

Tryk på

[DISP]

.

AM (LB/MB)

Frekvens

Urtid (CT)*

Display fra

* Stil uret, hvis “NO CT” vises på skærmen. (Indstilling af uret

side 276)

Der kan gemmes op til 6 stationer i AM-, FM1-, FM2- og

FM3-båndet.

Automatisk forvalgshukommelse (APM)

Stationer med gode modtageforhold forindstilles automatisk.

1

Vælg et bånd.

2

Hold

[BAND] (APM)

nede i 2 sekunder eller mere.

De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet (SCAN). Tryk på taltasten

[1]

til

[6]

for at stoppe scanningen.

Bemærk:

• Nye stationer overskriver de gamle indprogrammerede stationer.

• Kun RDS-stationer gemmes ved standardindstillingen

(AF ON).

Hvis der skal vælges ikke-RDSstationer, skal AF indstilles til OFF.

(

side 283)

Manuel indstilling af faste stationer

1

Stil ind på en station.

2

Hold taltasten

[1]

til

[6]

nede i

2 sekunder eller mere.

FM (ikke RDS)

CQ-C5355N

Frekvens

PS (Programservicenavn)

Urtid (CT)*

Display fra

281

282

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

Nyttige funktioner som f.eks.

AF, TA, PTY

er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).

Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatible med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner til brug af sådanne data.

Tilgængeligheden af RDS-service varierer fra område til område. Vær opmærksom på, at hvis RDS-service ikke er tilgængelig i dit område, er følgende service heller ikke tilgængelig.

Følgende funktioner er tilgængelige, når der modtages

RDS-stationer.

PTY (programtype)

AF (alternativ frekvens)

De følgende funktioner er til rådighed, når PTYfunktionen er aktiveret. (

side 285)

PTY for modtagestationen vises.

• Der kan søges efter programmer med PTY.

Bemærk:

Der kan vælges PTY-sprog. (

side 296)

Andre RDS-funktioner

CT (urtid)

Uret justeres automatisk.

PS (Programservicenavn)

Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.

Følgende funktioner er tilgængelige, når AF-indstilling er aktiv (

side 283).

• Hvis modtageforholdene bliver dårlige, stilles der automatisk ind på en station med bedre modtageforhold.

• Når APM udføres, vil der kun blive valgt RDS-stationer.

Når der indstilles på en fast station, vælges stationen med de bedste modtageforhold automatisk. (

BSR

– Best Stations Research)

Bemærk:

• AF-følsomheden kan reguleres. (

side 283)

Det AF-område, der er til rådighed, kan reguleres.

(

side 296)

EON (Enhanced Other Network = oplysninger om andre stationer)

RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med den aktuelle position.

EON-TA

Trafi kinformation fra den aktuelle og andre stationer i stationsnettet kan modtages.

Modtagning af ekstraudsendelser

Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de modtages.

TA (trafi kmeddelelser)

De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er aktiveret. (

side 284)

• Der søges automatisk efter og stilles ind på en TP-station

(trafi kprogram), når TAindstillingen aktiveres, hvis du modtager en ikke-TP-station.

Når der udføres stationssøgning eller APM, vælges der kun TP-stationer.

• Ved indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling, skifter apparatet automatisk til radioindstilling og sender trafi kmeddelelser, når de begynder. Når trafi kmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående indstilling.

(TA-standbyindstilling)

CQ-C5355N

Lyser, når

TA

er aktiveret.

Programservicenavn

Lyser, når

PTY

er aktiveret.

Lyser, når

AF

er aktiveret.

Tryk på

[DISP]

.

PS (Programservicenavn)

(Standard)

Frekvens

Urtid

Display fra

Alternativ frekvens-indstilling (AF)

Hold

[TA] (AF)

nede i 2 sekunder eller mere for at vælge en af følgende AF-indstillinger.

AF ON:

AF, BSR (Best Station Research) og PI-søgefunktionen er aktive.

AF OFF:

Når en RDS-stations AF-netværk ikke er påkrævet.

Lavniveau AFbetjeningsfølsomhed.

(Standard)

Højniveau AFbetjeningsfølsomhed.

Forvalgshukommelse (AF ON-indstilling)

Indstilling af faste stationer (BSR – Best

Station Research)

Med AF-selvindstilling kan du vælge en station med gode modtageforhold fra det samme netværk, når forindstilling er aktiveret.

Ved dårlige modtageforhold (PI-søgning)

Hvis modtagelsen bliver dårlig, når der er stillet ind på en fast station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap. Der søges efter den samme station med bedre modtageforhold. Tryk på den samme forvalgsnummerknap igen for at annullere.

Bemærk:

For PI-søgning skal du først annullere TAindstillingen og derefter udføre PI-søgning.

Når en RDS-stations AFnetværk ikke er påkrævet.

CQ-C5355N

283

284

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

TA til/fra

Ved tryk på

[TA]

aktiveres og deaktiveres TA.

(Standard: FRA)

De følgende funktioner er til rådighed, når TA-funktionen er aktiveret.

Der søges automatisk efter og stilles ind på en TPstation, når TA-funktionen aktiveres, hvis du modtager en ikke-TP-station eller en TP-station med dårlig modtagelse.

Når der udføres søgeindstilling eller APM, vælges der kun TP-stationer. (

side 281 for “Automatisk forvalgshukommelse (APM)”)

Ved TA-søgning, når apparatet er i en anden indstilling, skifter det automatisk til radioindstilling, og en trafi kmeddelelse afspilles på radioen, når trafi kmeddelelsen begynder. Når trafi kmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)

Kun trafi kinformation (TA-dæmpning)

Når der er stillet ind på en FM-station, som i øjeblikket ikke afspiller trafi kmeddelelser, skal du dreje

[VOL]

mod uret for at indstille lydstyrken til 0. Trafi kmeddelelsen afspilles med TA-lydstyrken.

Oplysninger om andre stationer (EON

= Enhanced Other Network)

Modtagning af ekstraudsendelser

Når der sendes en ekstraudsendelse, skifter apparatet automatisk til at modtage udsendelsen (også selvom det er i CD-indstilling, MP3-indstilling, USB-indstilling eller AUX-indstilling). “ALARM” vises i displayet, mens ekstraudsendelsen modtages.

Når der modtages EON-data, lyser EON-indikatoren, og

TA- og AF-funktionerne udvides på følgende måde.

TA:

Trafi kinformation fra den aktuelle og andre stationer i stationsnettet kan modtages.

AF:

Frekvenslisten med faste RDS-stationer opdateres med

EON-data.

Med EON kan radioen udnytte RDS-oplysninger bedre.

Den opdaterer konstant AF-listen over faste stationer, inklusive den station, der er indstillet i øjeblikket. Hvis du f.eks. har indstillet en station, mens du er langt hjemmefra, kan du senere modtage den samme station på en anden frekvens, eller du kan modtage en anden station, der spiller det samme program. EON holder også styr på lokalt tilgængelige TP-stationer, så du hurtigt kan modtage dem.

Bemærk:

Ekstraudsendelser afspilles med TAlydstyrken. (

ovenfor)

CQ-C5355N

PTY til/fra

Hvis

[DISP] (PTY)

holdes nede i 2 sekunder eller mere, aktiveres eller deaktiveres PTY-indstilling.

Programsøgning med PTY

Det er muligt at søge efter programmer med brug af

PTY, som oprindeligt er forindstillet.

3

4

5

6

Tryk på taltasten

[1]

til

[6]

for at vælge

PTY i PTY-indstilling.

Programtype Indhold

1

2

NEWS

SPEECH

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA,

CULTURE, SCIENCE, VARIED,

WEATHER, FINANCE, CHILDREN,

SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL,

LEISURE, DOCUMENT

SPORT SPORT

POP M

CLASSICS

MUSIC

POP M

CLASSICS

ROCK M, EASY M, LIGHT M, OTHER M,

JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES,

FOLK M

Der søges efter en anden station i den samme PTY, når der trykkes på

[BAND]

.

Bemærk:

Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende programtype, vises “NONE”.

• En ønsket PTY vises i 5 sekunder.

Forudindstillet indhold kan ændres.

Detaljeret PTY-valg

1

Tryk på

[

]

eller

[

]

for at vælge

PTY.

SPEECH

INFO

MUSIC

NEWS

AFFAIRS

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

2

Tryk på

[BAND]

.

Søgningen begynder.

Bemærk:

Tryk på

[BAND]

for at stoppe søgningen.

• Hvis der ikke er nogen station med en tilsvarende programtype, vises “NONE”.

Ændring af PTY-forvalg

Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.

1

Vælg en PTY, som du vil forudindstille.

2

Følg fremgangsmåden for almindelig forindstilling. (

side 281)

Valg af PTY-sprog

Du kan indstille, hvilket sprog der vises i displayet.

(Engelsk eller Svensk) (

side 296)

CQ-C5355N

285

286

CD-afspiller

Forsigtig

• Dette apparat understøtter ikke 8 cm disks.

• Sæt ikke en disk i, mens indikatoren lyser, da der allerede er sat en disk i.

Anvend ikke disks med uregelmæssig form. (

side 304)

Anvend ikke disks med påklæbede mærkater eller etiketter.

• For at undgå at beskadige forpladen må du ikke trykke nedad på den eller stille genstande på den, mens den er åben.

• Undgå at få fi ngeren eller hånden i klemme i forpladen.

• Sæt ikke fremmedgenstande i disksprækkerne.

Se i afsnittet om “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R,

CD-RW)” (

side 304).

En disk, der både indeholder CD-DA-data og MP3/WMAdata, kan muligvis ikke afspilles normalt.

Hvis der allerede er sat en disk i, skal du trykke på

[SOURCE]

for at vælge CD-indstillingen.

1

Tryk på

[OPEN]

for at åbne forpladen.

2

Sæt en disk i med den trykte side opad.

Bemærk:

Det kan tage et stykke tid, før afspilningen starter.

[

]

(Skub ud)

Mærkatside

3

Luk forpladen manuelt.

Bemærk:

• Apparatet fi nder disken og starter afspilningen automatisk.

• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes en disk.

Skub disk ud

Tryk på

[OPEN]

.

Tryk på

[

]

, og tag disken ud.

Luk forpladen manuelt.

4

Vælg det ønskede afsnit.

Valg af spor

[

] (TRACK)

: Næste spor

[

] (TRACK)

: Forrige spor (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt fremad/ tilbage.

Pause

Tryk på

[



]

.

Tryk igen for at annullere.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning

Gentaget afspilning

Lyser når disken er sat i.

Spornummer

CQ-C5355N

Tid

Tryk på

[DISP]

.

Spor/afspilningstid

Disktitel/sportitel

Bemærk:

• Tryk på

[3] (SCROLL)

for at rulle en gang til, når der vises en titel. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.

• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger på disken.

Urtid

Display fra

Tilfældig afspilning

Alle de tilgængelige melodier (spor/fi ler) afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fi ler) afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Tryk igen for at annullere.

Gentaget afspilning

Det aktuelle spor gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Direkte adgang

Et spor kan vælges direkte.

Eksempel:

spor nr. 10

1

2

Tryk

Tryk

(NUMBER)

på .

.

3

Tryk .

Bemærk:

• Tryk på

[DISP]

for at afbryde direkte valg.

• Tilfældig, Scan og Gentaget afspilning annulleres, når der trykkes på

[#]

.

CQ-C5355N

287

MP3/WMA-afspiller

Forsigtig

• Dette apparat understøtter ikke 8 cm disks.

• Sæt ikke en disk i, mens indikatoren lyser, da der allerede er sat en disk i.

Anvend ikke disks med uregelmæssig form. (

side 304)

Anvend ikke disks med påklæbede mærkater eller etiketter.

• For at undgå at beskadige forpladen må du ikke trykke nedad på den eller stille genstande på den, mens den er åben.

• Undgå at få fi ngeren eller hånden i klemme i forpladen.

• Sæt ikke fremmedgenstande i disksprækkerne.

Se i afsnit om “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R,

CD-RW)” (

side 304).

En disk, der både indeholder CD-DA-data og MP3/WMAdata, kan muligvis ikke afspilles normalt.

• Se i afsnittet “Angående MP3/WMA” (

side 290).

Hvis der allerede er sat en disk i, skal du trykke på

[SOURCE]

for at vælge MP3/WMA-indstillingen.

1

Tryk på

[OPEN]

for at åbne forpladen.

2

Sæt en disk i med den trykte side opad.

Bemærk:

Det kan tage et stykke tid, før afspilningen starter.

[

]

(Skub ud)

Mærkatside

3

Luk forpladen manuelt.

Bemærk:

• Apparatet fi nder disken og starter afspilningen automatisk.

• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes en disk.

Skub disk ud

Tryk på

[OPEN]

.

Tryk på

[

]

, og tag disken ud.

Luk forpladen manuelt.

4

Vælg det ønskede afsnit.

Valg af mappe

[

] (FOLDER)

: Næste mappe

[

] (FOLDER)

: Forrige mappe

Filvalg

[

] (TRACK)

: Næste fi l

[

] (TRACK)

: Forrige fi l (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt fremad/ tilbage.

Pause

Tryk på

[



]

.

Tryk igen for at annullere.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning

Gentaget afspilning

Tilfældig afspilning af mappe, gentaget afspilning af mappe,

Scan-afspilning af mappe

Filtype

Mappenummer

Lyser når disken er sat i.

Filnummer

288

CQ-C5355N

Tryk på

[DISP]

.

*ID3/WMA Tag-indstilling

Hold

[3] (SCROLL)

nede i 2 sekunder eller mere.

Mappe/fi l

Afspilningstid (Standard)

(Datalæsning)

Mappenavn

(albumnavn*)/Filnavn

(titel og kunstnernavn*)

Når der vises et mappenavn:

TAG ON: Albumtitlen vises.

TAG OFF: Mappenavnet vises.

Når der vises et fi lnavn:

TAG ON: Titel-/kunstnernavnet vises.

TAG OFF: Filnavnet vises.

Urtid

Display fra

Bemærk:

• Tryk på

[3] (SCROLL)

for at rulle en gang til, når der vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.

• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger på disken.

• Der vises ID3/WMA tag-oplysninger om albumnavnet og titel-/kunstnernavnet.

Tilfældig afspilning

Alle de tilgængelige fi ler afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Tilfældig afspilning af mappe

Alle fi lerne i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver fi l afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning af mappe

Fra den næste mappe afspilles de første 10 sekunder af den første fi l i hver mappe i rækkefølge.

Hold

[5] (SCAN)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Gentaget afspilning

Den aktuelle fi l gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Gentaget afspilning af mappe

Den aktuelle mappe gentages.

Hold

[6] (REPEAT)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte adgang

En fi l i den aktuelle mappe kan vælges direkte.

Eksempel

: fi l nr. 10

1

2

Tryk

Tryk

(NUMBER)

på .

.

3

Tryk .

Bemærk:

• Når det gælder mappevalg, skal du angive et nummer efter at have trykket på

[#]

to gange.

• Tryk på

[DISP]

for at afbryde direkte valg.

• Tilfældig afspilning, Tilfældig afspilning af mappe,

Scan-afspilning, Gentaget afspilning og Gentaget afspilning af mappe annulleres, når der trykkes på

[#]

.

CQ-C5355N

289

MP3/WMA-afspiller

Hvad er MP3/WMA?

MP3* (MPEG-audio-layer-3) og WMA (Windows Media

TM

Audio) er komprimeringsformater til digital lyd. Det første er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts Group), og det andet er udviklet af Microsoft Corporation. Med disse komprimeringsformater kan du optage indholdet af cirka 10 musik-CD'er på et enkelt CD-medie (Tallene henviser til data, som indspilles på en 650 MB CD-R eller CD-RW med en fast bithastighed på 128 kbps og en samplingfrekvens på 44,1 kHz).

*MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi er givet i licens af

Fraunhofer.

Bemærk:

MP3/WMA-kodning og skrive-software følger ikke med dette apparat.

Displayinformation

Viste punkter

CD-TEXT

Disktitel

Sportitel

MP3/WMA

Mappenavn

Filnavn

MP3 (ID3 tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

WMA (WMA tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

Tegn, der kan vises

• Visbar længde af fi lnavn/mappenavn: Inden for

32 tegn. (Fil- og mappenavne i unicode kan have halvt så mange visbare tegn.)

• Navngiv fi ler og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert fi lsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.

• ASCII-tegnsættet og specialtegn på hvert sprog kan vises.

• Nogle kyrilliske tegn i Unicode kan vises.

Ting, man bør huske på ved oprettelse af MP3/WMA-fi ler

Generelt

• Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis der ønskes lyd af høj kvalitet.

• Valg af VBR (Variable Bit Rate) anbefales ikke, fordi afspilningstiden ikke vises korrekt, og der kan være lydudfald.

• Kvaliteten af den afspillede lyd varierer afhængigt af kodningsforholdene. For yderligere oplysninger henvises til instruktionerne for din egen kodningssoftware og skrive-software.

MP3

• Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps eller mere” og “fastsat”.

WMA

• Det anbefales at indstille bithastigheden til “64 kbps eller mere” og “fastsat”.

• Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-fi len til aktivering af afspilning på dette apparat.

ASCII-tegnsættet

A til Z, a til z, tallene 0 til 9 samt følgende symboler:

(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \

] ˆ _ ` { | } ~

Specialtegn

À Á Â Ã Å à á â ã å

Ä ä

Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö

Ù Ú Û Ü ù ú û ü

Bemærk:

• Med noget software, hvor fi ler i MP3/WMA-format er kodet, vises tegninformationen muligvis ikke korrekt.

• Tegn og symboler, der ikke kan vises, ændres til en asterisk ( ).

• Det anbefales, at længden på fi lnavnet er mindre end 8

(undtagen fi lnavnstilføjelsen).

290

Forsigtig

Tildel aldrig “.mp3-” eller “.wma”fi lnavnstilføjelsen til en fi l, som ikke er i MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare frembringe støj, der beskadiger højttaleren, men også føre til høreskader.

Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Microsoft

Corporation i USA og/eller andre lande eller områder.

Copyright

Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten, undtagen til personlig brug.

Ingen garanti

Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores undersøgelser fra september 2006. Den indeholder ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af MP3/WMA.

CQ-C5355N

Optagelse af MP3/WMA-fi ler på CD-medier/USB-enhed

Det anbefales, at du minimerer risikoen for at oprette en disk, der både indeholder CD-DA-fi ler og

MP3/WMA-fi ler.

Hvis der er CD-DA-fi ler på en disk, som også indeholder MP3- eller WMA-fi ler, bliver melodierne muligvis ikke afspillet i den rigtige rækkefølge, eller nogle melodier bliver muligvis slet ikke afspillet.

Anvend forskellige mapper til hver type data, når der gemmes MP3-data eller WMA-data på den samme disk.

• Optag ikke andre fi ler end MP3/WMA-fi ler, og opret ikke unødvendige mapper på en disk.

• Navnet på en MP3/WMA-fi l bør tilføjes i overensstemmelse med reglerne i nedenstående beskrivelse, og det skal overholde reglerne for hvert fi lsystem.

• Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” skal benyttes til hver fi l, afhængigt af fi lformatet.

• Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMAfi ler eller visning af oplysninger om MP3/WMA-fi ler, som er optaget med bestemt skrive-software eller bestemte CD-optagere.

• Dette apparat har ikke en funktion til afspilningsliste.

• Selvom multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelse af Disc-at-Once.

Understøttede fi lsystemer

CD-medier

ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO

9660, Joliet, Romeo

Bemærk:

Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD og CD Extra understøttes ikke.

USB-enhed

Filsystemet er FAT12/16/32

Kompressionsformater

(

Anbefales:

“Ting, man bør huske på ved oprettelse af MP3/WMA-fi ler” på forrige side)

Kompressionsmetode

MPEG 1-audio-layer 3 (MP3)

Bithastighed

32 k – 320 kbps

MPEG 2-audio-layer 3 (MP3) 8 k – 160 kbps

Windows Media Audio Version 7, 8, 9* 32 k – 192 kbps

VBR

Ja

Ja

Ja

Samplingfrekvens

32, 44,1, 48 kHz

16, 22,05, 24 kHz

32, 44,1, 48 kHz

* WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.

Rækkefølge af mappevalg/fi l afspilning

Maks. antal fi ler/mapper

• Maks. antal fi ler

CD-medier: 999

USB-enhed: 65 535

• Maks. antal fi ler i en mappe

CD-medier: 255

USB-enhed: 999

• Maks. dybde af træer: 8

• Maks. antal mapper: 255 (inklusiv rodmappen)

Bemærk:

• Du kan forkorte forsinkelsen mellem datalæsning og afspilning ved at reducere antallet af fi ler eller mapper eller dybden af hierarkiet.

• Apparatet tæller antallet af mapper, uanset om de indeholder MP3/WMA-fi ler eller ikke.

• Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen

MP3/WMA-fi ler, vil de nærmeste MP3/WMA-fi ler i afspilningsrækkefølgen blive afspillet.

• Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre MP3/WMA-afspillere, også selvom den samme disk anvendes.

• “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.

• Tomme mapper, der er gemt i USB-hukommelsen, er ikke inkluderet i mappetællingen.

• Afhængigt af den tilsluttede USB-hukommelse kan den rækkefølge, som sporene afspilles i, adskille sig fra den rækkefølge, som sporene blev gemt i.

CD-medier

Rodmappe

1

(Rodbibliotek)

2

3

4

5

6

8

5

Valg af mappe

I rækkefølgen

1

Filvalg

I rækkefølgen

8

7

Træ 1 Træ 2 Træ 3 Træ 4

USB-enhed

Rodmappe

(Rodbibliotek)

1

Valg af mappe

I rækkefølgen

1

Træ 8 (Maks.)

5

2

3

Filvalg

I rækkefølgen

4

Træ 8 (Maks.) Træ 1 Træ 2 Træ 3 Træ 4 Træ 5

CQ-C5355N

291

292

USB (MP3/WMA)

Forsigtig

Slut ikke en USB-enhed direkte til dette apparat. Hvis USBenheden er direkte forbundet med denne enhed, og der indtræffer et uheld, eller hvis der pludselig trykkes på bremserne, kan føreren eller passageren støde ind i USB-enheden og dermed risikere personskade.

Slut din USB-enhed til din bilradio ved hjælp af et standard-USBforlængerkabel (5 m eller mindre).

Placer USB-enheden og USB-forlængerkablet, så de ikke hindrer kørslen.

Ud over USB-hukommelse eller en USB-afspiller må der ikke tilsluttes andre USB-enheder. Slut ikke fl ere USB-enheder til

USB-stikket. Hvis der skal trækkes strøm til fl ere USB-enheder fra stikket, kan det forårsage overophedning og røgdannelse.

Bemærk:

Dette apparat afspiller MP3/WMA-fi ler, som er lagret i en USB-hukommelse.

Dette apparat understøtter ikke, at der sluttes en iPod til dets USB-stik. Hvis du vil tilslutte en iPod, skal du bruge den valgfrie adapter (direkte kabel til iPod:

CA-DC300N) til at slutte iPod'en til dette apparats systemstik.

Sikkerhedskopier eventuelle vigtige data på forhånd. Vi påtager os ikke ansvaret for tab af data.

Se i afsnittet om “Kompatible USB-enheder” (

side 272).

Se i afsnittet “Angående MP3/WMA” (

side 290).

En fi l med en afspilningstid på 1 000 minutter eller derover afspilles ikke korrekt til slutningen af sporet.

1

Tryk på

[SOURCE]

for at vælge USBindstillingen.

2

Åbn USB-stikdækslet.

3

Slut USB-hukommelsen til dette apparat ved hjælp af et USB-forlængerkabel.

Bemærk:

• Skru ned for apparatets lydstyrke, når USBhukommelsen henholdsvis til- og frasluttes.

• Når kablerne tilsluttes, skal du sikre dig, at stikket skubbes helt ind i kontakten.

• Det er muligt, at dette apparat ikke fungerer korrekt, hvis et andet kabel end et standard-USB-kabel bruges, eller hvis den fulde længde på kablet overstiger 5 m.

USB-forlængerkabel (USB 2.0, medfølger ikke)

4

Vælg det ønskede afsnit.

Valg af mappe

[

] (FOLDER)

: Næste mappe

[

] (FOLDER)

: Forrige mappe

Filvalg

[

] (TRACK)

: Næste fi l

[

] (TRACK)

: Forrige fi l (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt fremad/ tilbage.

Pause

Tryk på

[



]

.

Tryk igen for at annullere.

USB – frakobing

Adskil USB-hukommelsen og USB-forlængerkablet.

Type A – hanstik

USB-hukommelse

(medfølger ikke)

Bemærk:

MP3/WMA-fi ler, som genkendes af apparatet, afspilles automatisk.

Bemærk:

• Efterlad ikke USB-enheden i bilen i for lang tid ad gangen, da der kan blive varmt i kabinen.

• For at forhindre at snavs eller støv sætter sig fast på

USB-stikket, skal dette apparats afdækning lukkes, når apparatet ikke er i brug.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning

Gentaget afspilning

Tilfældig afspilning af mappe, gentaget afspilning af mappe,

Scan-afspilning af mappe

CQ-C5355N

Filtype

Mappenummer

Lyser, når USB-enheden er sat i.

Filnummer

Tryk på

[DISP]

.

*ID3/WMA Tag-indstilling

Hold

[3] (SCROLL)

nede i 2 sekunder eller mere.

Mappe/fi l

Afspilningstid

(Standard)

(Datalæsning)

Mappenavn

(albumnavn*)/Filnavn

(titel og kunstnernavn*)

Når der vises et mappenavn:

TAG ON: Albumtitlen vises.

TAG OFF: Mappenavnet vises.

Når der vises et fi lnavn:

TAG ON: Titel-/kunstnernavnet vises.

TAG OFF: Filnavnet vises.

Urtid

Display fra

Bemærk:

• Tryk på

[3] (SCROLL)

for at rulle en gang til, når der vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.

• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger på disken.

• Der vises ID3/WMA tag-oplysninger om albumnavnet og titel-/kunstnernavnet.

Tilfældig afspilning

Alle de tilgængelige fi ler afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Tilfældig afspilning af mappe

Alle fi lerne i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver fi l afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning af mappe

Fra den næste mappe afspilles de første 10 sekunder af den første fi l i hver mappe i rækkefølge.

Hold

[5] (SCAN)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Gentaget afspilning

Den aktuelle fi l gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Gentaget afspilning af mappe

Den aktuelle mappe gentages.

Hold

[6] (REPEAT)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte adgang

En fi l i den aktuelle mappe kan vælges direkte.

Eksempel

: fi l nr. 10

1

2

Tryk

Tryk

(NUMBER)

på .

.

3

Tryk .

Bemærk:

• Når det gælder mappevalg, skal du angive et nummer efter at have trykket på

[#]

to gange.

• Tryk på

[DISP]

for at afbryde direkte valg.

• Tilfældig afspilning, Tilfældig afspilning af mappe,

Scan-afspilning, Gentaget afspilning og Gentaget afspilning af mappe annulleres, når der trykkes på

[#]

.

CQ-C5355N

293

Lydindstilling

Justering til hver enkelt højttaler

1

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg) nede for at

åbne menuen.

2

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for

3

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

Bemærk:

• Rækkefølgen og indholdet af indstillingselementerne kan variere afhængigt af tilstanden af de apparater, der skal tilsluttes. Der er yderligere oplysninger i

Systemopgraderingsvejledning

eller i instruktionsvejledningen til de apparater, der skal tilsluttes.

• For at vende tilbage til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 5 sekunder i lydindstillingen (2 sekunder i lydstyrkereguleringen, 10 sekunder i SQ-justeringen), går displayet tilbage til den almindelige indstilling.

• Lydstyrken kan også reguleres direkte ved hjælp af

[VOL]

på hovedapparatet. (

side 277)

• Se side 279 angående fremkaldelse af en forindstillet

SQ.

• Hvis du aktiverer SRS WOW, deaktiveres følgende funktioner:

· SQ

· Regulering af bas/diskant

· Regulering af balance/fader

Indstilling af lydstyrken

(Indstillingsområde: 0 til 40, Standard: 18)

: Op

: Ned

SRS WOW – til/fra-indstilling

(Indstillingsområde: Til/Fra, Standard: Fra)

: Til

: Fra

Se side 278 angående SRS WOW-indstillingen.

Regulering af bas

(Indstillingsområde:

12 dB til

12 dB, 2 dB-trin,

Standard: Bas 0 dB)

: Op

: Ned

Regulering af diskant

(Indstillingsområde:

12 dB til

12 dB, 2 dB-trin,

Standard: Diskant 0 dB)

: Op

: Ned

Bemærk:

Aktiver ikke SQ og bas/diskant samtidigt for at undgå forvrængning af lyden.

SQ-justering

(

side 279)

(Justeringsfrekvens:

12 dB til

12 dB (i trin på 2 dB))

Indstillingsområde:

SQ – Lav/bas: ±12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,

200 Hz)

SQ – Mellem: ±12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,

3 kHz)

SQ – Høj/ diskant:

±12 dB (ved 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,

15 kHz)

Regulering af balance

(Indstillingsområde: L (venstre) 15 til R (højre) 15 og

Center, Standard: Center)

: Højre fremhævet

: Venstre fremhævet

Regulering af fader

(Indstillingsområde: R (bag) 15 til F (foran) 15 og

Center, Standard: Center)

: Forreste fremhævet

: Bageste fremhævet

294

CQ-C5355N CQ-C5355N

295

Funktionsindstilling

1

Hold

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg) nede i

2 sekunder eller mere for at åbne menuen.

2

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

Modtagelse af FM-mono (FM-indstilling)

Støjen reduceres væsentligt, når der modtages svage signaler fra en FM-radiostation.

: MONO ON

: MONO OFF (Standard)

Lokal indstilling (radioindstilling)

Bemærk:

• Rækkefølgen og indholdet af indstillingselementerne kan variere afhængigt af tilstanden af de apparater, der skal tilsluttes. Der er yderligere oplysninger i

Systemopgraderingsvejledning

eller i instruktionsvejledningen til de apparater, der skal tilsluttes.

• For at vende tilbage til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end

5 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet gå tilbage til den almindelige indstilling.

Der indstilles kun på stationer med gode modtageforhold ved søgeindstilling.

: LOCAL ON

: LOCAL OFF (Standard)

Region-indstilling (REG) (FM-indstilling)

Du kan vælge indstillingsområdet for AF, BSR (Best

Station Research) og PI-søgning.

: Frekvensen ændres kun for programmer inden for regionen.

: Frekvensen ændres også for programmer uden for regionen.

(Standard)

Bemærk:

Når REG-indstillingen skiftes fra OFF til ON eller omvendt, aktiveres AF-indstillingen automatisk.

Valg af PTY-sprog (RDS-indstilling)

: Engelsk (Standard)

: Svensk

296

CQ-C5355N

Demonstration

Du kan konfi gurere monitoren til at vise eller skjule demonstrationsskærmen.

: Til (Standard)

: Fra

Ekstern dæmpning

Du kan dæmpe den nuværende kilde, når Panasonics navigationssystem giver talevejvisninger, eller en biltelefonsamtale er i gang.

(Indstillingsområde: 0 til 2, OFF)

LV0 : Ingen lyd (Standard)

LV1: 15 trins reduktion

LV2: 10 trins reduktion

OFF: Uændret

Når ekstern dæmpning er aktiveret

(

Eksempel:

MUTE LV0)

Bemærk:

Brugerne kan annullere demonstrationsskærmen i 20 sekunder og aktivere den valgte funktion i demotilstand ved at betjene knapper på enten hovedapparatet eller fjernbetjeningen.

Valg af displayfarver

Du kan vælge displayfarve.

Standard: OCEAN (vandblå)

Andre: OCEAN (vandblå), SKY (himmelblå), FOREST

(grøn), ORANGE (rav), FIRE (rød), PINK (mørkelyserød),

ROSE (lyserød), STORM (7 farver)

OCEAN

(vandblå)

AUX1-overspring

Hvis AUX1 ikke benyttes, springes AUX1-indstillingen over, når der vælges kilde.

: Til (Overspring deaktiveret.) (Standard)

: Fra (Overspring aktiveret.)

ORANGE

(rav)

Valg af tastefarve

Du kan vælge tastefarve.

Standard: GREEN (grøn)

Andre: GREEN (grøn), RED (rød)

: Grøn (Standard)

STORM

(7 farver)

ACC-valg

ACC ON:

• Der tændes automatisk for strømmen, når der isættes en disk.

• Uret kan vises, selvom der er slukket for strømmen.

: Stil til ON

, hvis bilen har en ACCindstilling

.

: Stil til OFF

, hvis bilen ikke har en

ACC-indstilling

.

(Standard)

: rød

Dæmp/afbryd

Du kan vælge dæmpning eller afbrydelse.

: Lydstyrke 10 trin ned

Forsigtig

• Sørg for at vælge OFF, hvis bilen ikke har en ACC-stilling på tændingen. Hvis du ikke gør dette, kan batteriet blive afl adet.

: Lydstyrke fra

(Standard)

CQ-C5355N

297

298

Fejlfi nding

Hvis du mener, at der er noget galt

Kontroller og udfør nedenstående.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres af en kvalifi ceret person. Overlad venligst eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget eftersyn.

Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med

kursiv

skrift under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan være farligt for brugeren at gøre dette selv.

Advarsel

• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektrisk stød. Hold øjeblikkeligt op med at anvende apparatet, og henvend dig til din forhandler.

• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Ingen strøm til apparatet

Der udsendes ingen lyd.

Støj

Problem

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Netledningen (batteri, strøm og jordforbindelse) er tilsluttet forkert.

Kontroller ledningsføringen.

Sikring springer.

Eliminer årsagen til, at sikringen springer, og udskift sikringen med en ny.

Henvend dig til forhandleren.

MUTE er slået til.

Sæt MUTE til OFF.

Højttalerledningerne er ikke ført korrekt, eller der er ledningsbrud eller dårlig kontakt.

Kontroller ledningsføringen i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.

(



Installationsanvisninger)

Der er et apparat, som udsender elektromagnetisk stråling, f.eks. en mobiltelefon, i nærheden af apparatet eller dets ledninger.

Hold apparater, der udsender elektromagnetisk stråling, f.eks. mobiltelefoner, væk fra apparatet og dets ledninger. Kontakt forhandleren, hvis støjen ikke kan elimineres på grund af ledningsnettet i bilen.

Dårlig jordforbindelse.

Sørg for, at jordforbindelsesledningen har god forbindelse til en del af karosseriet, som ikke er malet.

Der udsendes støj i takt med motoromdrejningerne.

Generatorstøjen kommer fra bilen.

Flyt jordforbindelsesledningen.

Monter et støjfi lter.

Nogle betjeninger kan ikke udføres.

Nogle betjeninger kan ikke udføres i visse tilstande, f.eks. i menutilstand.

Læs brugsvejledningen omhyggeligt, og annuller tilstanden. Kontakt forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

CQ-C5355N

Problem

Ingen lyd fra højttaler(ne)

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Forkert indstilling af balance/fader.

Reguler balance/fader igen.

Der er brud, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert ledningsføring i højttalerledningerne.

Kontroller højttalerledningerne.

Der er byttet om på højre og venstre højttalerkanal.

Lydfeltet er ikke tydeligt i stereoindstilling.

Centerlyden er ikke fast.

Der er byttet om på højre og venstre højttalerledning.

Før højttalerledningerne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.

Plus- og minusterminalerne på højre og venstre højttalerkanal er tilsluttet omvendt.

Før højttalerledningerne i overensstemmelse med ledningsdiagrammet.

Strømmen falder ud.

Sikkerhedsenheden slår fra.

Kontakt forhandleren eller det nærmeste Panasonic-servicecenter.

Dårlig modtagelse eller støj

Antennemonteringen eller føringen af antennekablet er forkert.

Kontroller, om antennemonteringspunktet og kabelføringen er korrekte.

Kontroller desuden, at antennens jordledning har god forbindelse til karosseriet.

Der er ikke strøm til antenneforstærkeren (ved brug af en antennestrimmel osv.).

Kontroller føringen af antennens netledning.

FM-stereo-udsendelser modtages kun i mono.

Der kan kun modtages stationer med et kraftigt signal.

Der er mindre end

6 automatiske faste stationer.

MONO-indstillingen er aktiv.

Annuller MONO-indstillingen.

LOCAL-indstillingen er aktiv.

Annuller LOCAL-indstillingen.

Der er mindre end 6 stationer, der kan modtages.

Kør til et sted, hvor det maksimale antal stationer kan modtages, og prøv at udføre forindstilling igen.

De faste stationer kan ikke gemmes.

Batteriledningen har dårlig kontakt, eller der er ikke altid strøm til batteriledningen.

Kontroller, at batteriledningen er fastgjort korrekt, og indstil stationerne igen.

CQ-C5355N

299

300

Fejlfi nding

Problem

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

PS vises ikke, selvom der er stillet ind på en

RDS-station.

(“NO PS” vises.)

En PS-kode kan ikke modtages pga. dårlige modtageforhold osv.

En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene ændres.

Det modtagede program er anderledes end den indstillede

PTY.

Da stationen skiftede mellem programmer, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.

Der søges efter og stilles ind på et passende program, når der modtages en tilsvarende PTY-kode. Vent derfor lidt.

“NONE” vises, når der vælges PTY.

Angivne PTY-programmer kan ikke modtages. Ingen af de ønskede programmer udsendes i dit område.

Vælg en anden PTY, eller vent, til et ønsket program starter.

Urtiden (CT) er ikke korrekt.

En AF-station kan ikke modtages, selvom AFindikatoren lyser.

Apparatet modtog en station, der udsender et klokkeslæt, som ikke passer for dig, eller apparatet modtager en station, som ikke udsender klokkeslættet.

Stil ind på en station, der udsender et klokkeslæt, som passer for dit område, eller indstil urtiden manuelt.

Der er en svag forskel i modtageforholdene mellem den aktuelle station og AFstationer. Opdateringen af AF-listen mislykkedes.

Vent til AF-listen er korrekt opdateret. Hvis modtageforholdene er ustabile, skal du stille ind på en stabil station manuelt.

Ingen afspilning eller disken skubbes ud

Disken er sat omvendt i.

Sæt disken korrekt i.

Der er fejl eller fremmedlegemer på disken.

Fjern fremmedlegemet, eller brug en disk uden fejl.

Lydudfald eller støj

Der er fejl eller fremmedlegemer på disken.

Fjern fremmedlegemet, eller brug en disk uden fejl.

Lydudfald på grund af vibrationer

Apparatet er ikke fastgjort godt nok.

Fastgør apparatet til konsolboksen.

Apparatet er vippet mere end 30˚ i dybderetningen.

Sørg for, at vinklen er 30˚ eller mindre.

Disken kan ikke skubbes ud

En forhindring, f.eks. en løs etiket, forhindrer disken i at komme ud.

Henvend dig til forhandleren.

Apparatets mikrocontroller fungerer unormalt pga. støj eller andre forhold.

Tag netledningen ud, og sæt den i igen.

Kontakt forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

CQ-C5355N

Problem

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Ingen afspilning eller disken skubbes ud

Disken har formaterede data, som ikke kan afspilles.

Se beskrivelsen af MP3/WMA angående lyddata, som kan afspilles, bortset fra CD-DA (dvs. musik-CD).

CD-R/RW'er, der kan afspilles på andre apparater, kan ikke afspilles på dette apparat.

Lydudfald eller støj

Det kan afhænge af en kombination af medier, optagesoftware og den anvendte optager, om visse CD-R/RW'er kan afspilles, også selvom de pågældende CD-

R/RW'er kan afspilles på andre apparater, f.eks. en PC.

Opret CD-R/RW'er med en anden kombination af medier, optagesoftware og optager, efter at du har set i beskrivelsen af MP3/WMA.

Der er fejl eller fremmedlegemer på disken.

Fjern fremmedlegemet, eller brug en disk uden fejl. For MP3/WMA skal du se beskrivelsen af MP3/WMA.

Ved afspilning af VBR-fi ler (Variable Bit Rate) kan der forekomme lydudfald.

Afspil ikke-VBR-fi ler.

Musik afspilles ikke, også selvom USBenheden er tilsluttet.

USB-enheden og USB-forlængerkablet er ikke tilsluttet korrekt.

Forbind USB-enheden og USB-kablet korrekt.

Der er ikke lagret noget musik i et format, som kan afspilles på dette apparat.

Kontroller, om der overhovedet er musikdata, som kan afspilles, på USBenheden.

USB-enhedens fi lsystem er ikke kompatibelt med dette apparat.

Brug en USB-enhed med et FAT12/16/32-fi lsystem.

USB-enhedens strømforbrug overstiger 500 mA.

Brug en USB-enhed med et strømforbrug, som er mindre end 500 mA.

“READING” vises, men der afspilles ikke musik.

En USB-hub er tilsluttet.

Brug ikke en USB-hub.

Antallet af optagede mapper/mange fi ler.

Når der er et antal optagede mapper/mange fi ler, kan det tage længere tid at læse alle fi ler.

CQ-C5355N

301

Fejlfi nding

Display

Ingen reaktion, når der trykkes på knapper

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Batteriet er isat i den forkerte retning. Der er isat et forkert batteri.

Indsæt et korrekt batteri, som vender rigtigt.

Batteriet er ved at være afl adet.

Udskift batteriet med et nyt.

Fjernbetjeningens pegeretning er forkert.

Ret fjernbetjeningen mod apparatets sensor, og tryk på knapper.

Sensor udsættes for direkte sollys. (Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis sensoren udsættes for direkte sollys. I dette tilfælde er der altså ikke tale om funktionsfejl.)

Bloker sollys til sensoren.

Fejldisplaymeddelelser

Display

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

Kontroller disken.

Der er ridser på disken.

Kontroller disken.

Ingen funktion af en eller anden årsag.

Tag netledningen ud, og sæt den i igen.

Kontakt forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

(

Installationsanvisninger)

(Efter 5 sekunder)

302

(Efter 5 sekunder)

Automatisk til næste fi l

Afspilleren kan af en eller anden årsag ikke læse den fi l, du forsøger at afspille.

(Filen er optaget med et ikke-understøttet fi lsystem, komprimeringsformat, dataformat, fi lnavnstilføjelse, beskadigede data osv.)

Vælg en fi l, som afspilleren kan læse. Kontroller, hvilken type data der er indspillet på disken. Opret om nødvendigt en ny disk.

(Efter 5 sekunder) En WMA-fi l kan være ophavsretsligt beskyttet.

En fi l, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke afspilles.

Automatisk til næste fi l

Bemærk:

Se i

Systemopgraderingsvejledning

angående fejlmeddelelser for valgfri produkter.

CQ-C5355N

Fejldisplaymeddelelser

Display

(Efter 5 sekunder)

Automatisk til næste fi l

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Der er ikke tilsluttet en USB-enhed, eller også kan den tilsluttede enhed ikke registreres.

Brug den type USB-hukommelse, der passer til dette apparat.

Der fi ndes ingen fi ler, som afspilles.

Der blev tilsluttet en USB-enhed, som ikke understøttes.

Brug den type USB-hukommelse, der passer til dette apparat.

Optag fi ler, der kan afspilles på dette apparat, og gem dem i USBhukommelsen.

En USB-enhed, som overstiger den strømkapacitet, som kan leveres, blev tilsluttet.

Af en eller anden årsag blev der registeret en overstrøm.

Brug en USB-hukommelse med et strømforbrug, som er mindre end 500 mA.

Skift kilden, og vælg USB-indstilling (MP3/WMA) igen. (Når USBstikområdet lyser blåt, er det normalt.)

Kontroller, at USB-stikområdet ikke er snavset, og at der ikke er fremmedlegemer.

Kommunikationsfejl

Slå strømmen eller ACC ON/OFF.

Hvis det ikke løser problemet, trækkes stikket ud af kontakten og indsættes igen.

Kontakt forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

(

Installationsanvisninger)

Afspilleren kan af en eller anden årsag ikke læse den fi l, du forsøger at afspille.

(Filen er optaget med et ikke-understøttet fi lsystem, komprimeringsformat, dataformat, fi lnavnstilføjelse, beskadigede data osv.)

Kontroller, at USB-udvidelseskablet er fastgjort korrekt, og forbind det igen, hvis det ikke er tilfældet.

Vælg en fi l, som afspilleren kan læse. Kontroller, hvilken type data, der er gemt i USB-hukommelsen. Formater USBhukommelsen, hvis det er nødvendigt.

(Efter 5 sekunder)

Automatisk til næste fi l

En WMA-fi l kan være ophavsretsligt beskyttet.

En fi l, der er beskyttet af ophavsret, kan ikke afspilles.

CQ-C5355N

303

Angående disks

Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.

Nogle kopibeskyttede musik-CD’er kan ikke afspilles.

TEXT

Håndtering af disks

• Rør ikke ved undersiden af disken.

• Undlad at ridse disken.

• Undlad at bøje disken.

• Opbevar altid en disk i kassetten, når den ikke anvendes.

Lad ikke diskene ligge på følgende steder:

• I direkte sollys

• I nærheden af varmeapparater

• På steder med snavs, støv og fugt

• På sæder og instrumentbrætter

Rengøring af disks

Anvend en tør, blød klud til at aftørre disken fra midten og udefter.

Mærkatside

Etiketter, der er udskrevet på en printer, beskyttende fi lm eller plastik

Disks af uregelmæssig form

<Rigtigt>

<Forkert>

Lad være med at skrive på diskens etikette med

Disks med påklæbede etiketter eller tape

kuglepen eller andre skriveredskaber med hård spids.

Disks med revner eller ridser, eller hvor dele mangler

• Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fi ngeraftryk, ridser og lignende på diskens overfl ade.

• CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige over for høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musik-CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade, så afspilning ikke er mulig.

• Nogle CD-R/RW'er kan ikke afspilles korrekt på grund af inkompatibilitet med skrive-software, en anden CD-optager

(CD-R/RW-drev) og diskene.

• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.

• Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, der indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data.

• Sørg altid for at følge anvisningerne for håndtering af CD-R/RW-disken.

Vedligeholdelse/Sikring

Dette apparat er konstrueret således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud til rutinemæssig udvendig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.

Tekniske specifi kationer

Strømforsyning

Effektforbrug

DC 12 V (11 V – 16 V), testspænding 14,4 V, negativ jord

Mindre end 2,1 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4 højttalere)

Maks. udgangseffekt

Udgangseffekt

50 W x 4 (ved 1 kHz), lydstyrke på maksimum

22 W x 4 (DIN 45 324, ved 4

)

Tone/SQ-justeringsområde

Højttalerimpedans

SQ – lav/bas: ±12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)

SQ – mellem: ±12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)

SQ – høj/diskant: ±12 dB (ved 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)

4 – 8

Forforstærker-udgangsspænding

2,5 V (CD-indstilling: 1 kHz, 0 dB)

Forforstærker-udgangsimpedans

200

USB-stik

USB-standardkompatibilitet

Filsystem

Maks. forsyningsstrøm

Afspilleligt lydformat

Anbefalet kapacitet

AUX-input

Indgangsimpedans

Tilladt eksternt input

Mål (hovedapparat)

Vægt (hovedapparat)

1.1/2.0 fuld hastighed

FAT12/16/32

500 mA

MP3/WMA

Under 4 GB (1 partition)

10 k

2,0 V

178 (B) x 50 (H) x 160 (D) mm

1,3 k g

Samplingfrekvens

DA-konverter

Pickup-type

Lyskilde

Bølgelængde

Frekvensgang

Signal/støj-forhold

Total harmonisk forvrængning

Wow og fl utter

Kanaladskillelse

8 gange oversampling

1-bit DAC-system

Astigma 3-strålers

Halvlederlaser

790 nm

20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

96 dB

0,01 % (1 kHz)

Under den målelige grænse

75 dB

FM-stereoradio

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

Stereofølsomhed

AM-radio (MB)

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

AM-radio (LB)

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

87,5 MHz – 108,0 MHz

6 dB/µV (signal/støj-forhold 30 dB)

35 dB (ved 1 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz

27 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)

153 kHz – 279 kHz

32 dB/µV (signal/støj-forhold 20 dB)

Bemærk:

• Tekniske specifi kationer og design kan ændres uden forudgående varsel i forbedringsøjemed.

• Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan være anderledes end dit produkt.

304

Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

Advarsel

• Brug sikringer med den samme specifi kke brudstyrke (

15 A

). Hvis der anvendes erstatninger eller sikringer med højere brudstyrker, eller hvis apparatet tilsluttes direkte uden en sikring, kan det medføre brand eller beskadigelse af apparatet.

Hvis den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

CQ-C5355N CQ-C5355N

305

Memorandum Memorandum

458

CQ-C5355N CQ-C5355N

459

ATEST

8 SD

2131

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod číslem

2131 č.j.1964/2004-150-SCH2

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

YEFM285924A FT1106-1126 Printed in China

Före installation/Prima dell’installazione/

Antes de la instalación/Inden installationen

Konsultera fackkunnig personal för montering.

• Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna föremontering.

Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.

• Verifi care il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli altoparlanti prima dell’installazione.

Para realizar la instalación consulte a un profesional.

• Verifi que el funcionamiento de la radio empleando la antena y los altavoces antes de realizar la instalación.

Få råd af en fagmand angående installationen.

• Verifi cer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden installationen

• Monteringsvinkel sida till sida front till bakdel

: horisontellt

: 0 – 30°

• Angolo di montaggio da lato a lato dalla parte anteriore a quella posteriore

: orizzontale

: 0 – 30°

• Ángulo de montaje Lado a lado

Delante a atrás

: horizontal

: 0 – 30°

• Monteringsvinkel side til side for til bag

: vandretl

: 0 – 30°

Före kabeldragning/Prima del cablaggio/

Antes de realizar las conexiones /Inden tilslutningen

Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.

Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till säkringens kopplingsplint (BAT).

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln före anslutning

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.

Fäst lösa ledningar.

Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V con massa negativa (–).

Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.

(per connettore non ISO)

Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+) della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).

(per connettore non-ISO)

Spelare circa 5 mm dall’estremità del cavo per il collegamento

(per connettore non-ISO).

Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.

Fissare i cavi allentati.

0 – 30 e

• Monteringsutrymme

• Spazio di montaggio

• Espacio de montaje

• Monteringsafstand

53 mm

Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V con el negativo (–) a tierra.

Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.

(Para conectores que no sean ISO)

Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo

(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.

(Para conectores que no sean ISO)

Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la conexión

.

(Para conectores que no sean ISO)

Ponga cinta aislante en los cables desnudos.

Fije los cables fl ojos.

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Ta tillfälligt av monteringsramen

och frontramen

som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.

Rimuovere temporaneamente dall’unit principale il collarino di montaggio

e la piastra di rifi nitura

che sono gi montati al momento della spedizione.

Extraiga el collar de montaje  y la placa de guarnición  temporalmente de la unidad principal, porque vienen montados de fábrica.

Fjern monteringskringen

og trimpladen

midlertidigt fra, hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden forsendelsen.

Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ (–) jording.

Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).

(Gælder ikke-ISO-stik)

Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.

Fastgør løse ledninger.

Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale

No.

Item

Monteringsram

Collarino di montaggio

Collar de montaje

Monteringskrave

YEFX0217263A

Diagram Q’ty No.

1

Item

Upplåsningsplatta

Piastrina di rilascio del fermo

Placa de cancelación de bloqueo

Låseannulleringsplade

Diagram Q’ty

2

Strömkontakt

Connettore di alimentazione

Conector de alimentación

Netstik

YEAJ02874

Frontram

Piastra di rifi nitura

Placa de guarnición

Trimplade

1

Fästbult (5 mm

)

Bullone di montaggio (5 mm

)

Perno de montaje (5 mm

)

Monteringsbolt (5 mm

)

1

1

ISO-antennadapter

Adattatore antenna ISO

Adaptador de antena ISO

ISO-antenneadapter

1

YEFC051011

,

 och  består av en uppsättning. (YEP0FZ5699)



,

 e  fanno parte di un set. (YEP0FZ5699)

,



y

forman un juego. (YEP0FZ5699)

,



og

består af et sæt. (YEP0FZ5699)

(CQ-C5355N)

WMA MP3 CD-spelare/radiomottagare

Sintoamplifi catore / lettore WMA MP3 CD

Reproductor de CD, WMA y MP3 / receptor

WMA MP3 CD-afspiller/Receiver

Model:

CQ-C5355N

CQ-C3355N

TEXT

• Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

• Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

• Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

• Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://panasonic.net

YEFM294294 FT1106-0 Tryckt i Kina

Stampato in Cina

Impreso en China

Trykt i Kina

Montering/Installazione/Instalación/Installation

Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres

Försiktighet

• Använd handskar försäkerhets skull.

anslutningarna före installationen.

Precauzione

• Indossare dei guanti per sicurezza.

• Assicurarsi che il cablaggio sia stato completato prima dell’installazione.

Precaución

• Póngase guantes para mayor seguridad.

conexiones eléctricas antes de realizar la

instalación.

Forsigtig

• Brug handsker for din sikkerheds skyld.

installationen.

1

2

Ta bort kabeln från batteriets minuspol.

Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.

Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.

Fjern kablet fra batteriets negative terminal.

Sätt i monteringsramen 

Böj ut monteringsfl ikarna.

Inserimento del collarino di montaggio

Piegare le linguette di montaggio.

Inserción del collar de montaje

Doble las lengüetas de montaje.

Indsætning af monteringskrave 

Bøj monteringstapperne.

3

Anslut strömkontakten

Collegamento del connettore di alimentazione 

Conexión del conector de alimentación 

Tilslutning af netstik

4

Fastsättning av huvudenhet

4

Fissaggio dell’unità principale

Fijación de la unidad principal

Fastgøring af hovedapparat

Böj ut lämpliga fl ikar för att säkra enheten så att den inte skakar.

Piegare le linguette appropriate per fi ssare l’unità senza gioco.

Doble las lengüetas apropiadas para fi jar la unidad sin contragolpe.

Bøj de rigtige tapper for at fastgøre enheden uden spillerum.

Skruva in fästbult  i huvudenheten.

Skruvas fast i brandskottet

Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i respektive hål.

Avvitare il bullone di montaggio

nell’unità principale.

Fissaggio al parafi amma

Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.

Enrosque el perno de montaje  en la unidad principal.

Fijación a la pantalla cortafuegos.

Acople los resortes derecho e izquierdo en cada orifi cio.

Skru monteringsbolt  i hovedapparatet.

Fastgør til en brandvæg.

Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.

4

4

Fastsättning i brandskott

Fissaggio al parafi amma

Fijación a la pared cortafuegos

Fastgøring til brandvæg

När bakre stödfäste används (tillval)

Utilizzando la moietta di supporto posteriore (Opzionale)

Empleo de la correa de soporte trasera (Opcional)

Anvendelse af bagstøtteremmen (Ekstraudstyr)

När gummibuffert används (tillval)

Utilizzando la boccola di gomma (Opzionale)

Empleo del buje de goma (Opcional)

Anvendelse af gummibøsningen (Ekstraudstyr)

3 mm

Monteringsskruv (tillval)

Vite autofi lettante (Opzionale)

Tornillo de autoenrosque (Opcional)

Galopskrue (Ekstraudstyr)

Gummibuffert (tillval)

Boccola di gomma (Opzionale)

Buje de goma (Opcional)

Gummibøsning (Ekstraudstyr)

Sexkantig mutter (tillval)

Bakre fästskena (tillval)

Moietta di supporto posteriore

(Opzionale)

Correa de soporte trasera (Opcional)

Bagstøtterem (Ekstraudstyr)

Fästbult 

Bullone di montaggio 

Perno de montaje 

Monteringsbolt 

Dado esagonale (Opzionale)

Tuerca hexagonal (Opcional)

Sekskantmøtrik (Ekstraudstyr)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden

Fästbult 

Bullone di montaggio

Perno de montaje

Monteringsbolt

Bakre stödfäste (sitter på bilen)

Staffa di supporto posteriore

(in dotazione all’automobile)

Ménsula de soporte trasera

(suministrada con el vehículo)

Bagstøttekonsol (følger med bilen)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enhedenl

Clank!

Snäppunkt

Punto dello scatto

Punto de acoplamiento

Låsepunkt

Montering av frontramen

Montaggio della piastra di rifi nitura

Montaje de la placa de guarnición

Montering af trimplade

Återanslutning av kabel

Ricollegamento del cavo

Reconexión de cables

Fornyet tilslutning af batterikabel

Försiktighet

När denna enhet installeras i instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation runt enheten är tillräckligt så att skador på grund av överhettning undviks. Se även till att inga ventilationsöppningar på enheten blockeras.

Precauzione

Quando questa unità è installata nel cruscotto, assicurarsi che ci sia suffi ciente circolazione d’aria intorno all’unità per prevenire danni dovuti a surriscaldamento, non bloccare nessun foro di ventilazione sull’unità.

Precaución

Cuando instale esta unidad en el tablero de instrumentos, asegúrese de que haya sufi ciente ventilación de aire en torno a la unidad para evitar daños debidos al sobrecalentamiento, y no obstruya ningún orifi cio de ventilacion de la unidad.

Forsigtig

Når denne enhed monteres i instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der er tilstrækkelig luft omking enheden, således at skade forårsaget af overophedning forhindres. Lad være med at obstruere enhedens ventilationshuller.

Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/

Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes

1

Ta bort frontpanelen.

Rimuovere il frontalino.

Extraiga el panel frontal.

Fjern forpladen.

2

Ta bort frontramen  .

Rimuovere la piastra di rifi nitura  .

Extraiga la placa de guarnición

.

Fjern trimpladen  .

3

Upplåsning

ISkjut in upplåsningsplattan

 tills ett klick hörs.

Dra huvudenheten enheten.

Rilascio del fermo

Inserire la piastrina di rilascio del fermo  fi nché non si sente uno scatto.

Tirare l’unità principale.

Desbloqueo

Inserte la placa de cancelación de bloqueo  hasta oír un sonido seco de confi rmación.

Tire de la unidad principal.

Frigøring af lås

Sæt låseannulleringspladen

 ind, indtil et klik høres.

Træk hovedenheden.

4

Dra ut enheten med både händerna.

Tirare fuori l’unità con entrambe le mani.

Extraiga la unidad con ambas manos.

Træk enheden ud med begge hænder.

Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

AUX1-IN

(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)

(vit)/(Bianco)/(Blanc)/(hvid)

AUX-ingångskontakt

Connettore di ingresso AUX

Conector de entrada AUX

AUX-indgangsstik

Försiktighet

För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all ledningsdragning är slutförd.

Precauzione

Per prevenire danni all’unità, non collegare il connettore di alimentazione fi nché non è stato completato tutto il cablaggio.

Precaución

Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.

Forsigtig

Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider skade.

System-up Connector

Connettore di potenziamento del sistema

Conector de mejora del sistema

System-op stik

1

3

2

Säkring (15 A)

Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.

Fusibile (15 A)

Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro di

Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.

Fusible (15 A)

Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar usted mismo el fusible.

Sikring (15 A)

Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede

Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.

Antenn

Antenna

Antena

Antenne

(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)

(vit)/(Bianco)/(Blanc)/(hvid)

ISO-antennadapter nödvändig)

 Adattatore antenna ISO necessario)

 Adaptador de antena ISO

(si se requiere)

 ISO-antenneadapter

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Förförstärkaruttag (bakre)

Connettore di uscita di preamplifi cazione (Posteriore)

Conector de salida de preamplifi cador (trasero)

Forforstærker-ud stik (bag)

C3 :

(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/

(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)

Styrkabel för extra fjärrkontroll

Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.

C1 :

(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)

Styrkabel för extra ljuddämpning

Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.

Cavo di silenziamento esterno

Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.

Cavo di telecomando esterno

Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.

Cable de silenciamiento externo

Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.

Cable de control remoto externo

Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca

Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.

Ekstern mute-ledning

Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller biltelefon-mute-ledning.

Ekstern fjernbetjeningsledning

Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.

\CQ-C5355N\

Förförstärkaruttag (främre)

Connettore di uscita di preamplifi cazione (Anteriore)

Conector de salida de preamplifi cador (delantero)

Forforstærker-ud stik (front)

ACC

BATTERY 15A

A5

B

A

ISO-kontakt 

Connettore ISO 

Conector ISO 

ISO-stik

A

A7 : (röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.

Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.

Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.

Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, + 12 V DC.

A 8 : (svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)

Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.

Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.

Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.

Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.

A4 : (gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)

Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.

Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.

Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.

Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.

A5 :

(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)

Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)

Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)

Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad interruttore)

Cavo di alimentazione del controllo del relé dell’amplifi catore All’amplifi catore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/ spegnimento dell’amplifi catore)

Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un interruptor)

Cable de alimentación de control del relé de amplifi cador para el amplifi cador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión de la alimentación del amplifi cador)

Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)

Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)

Exempel på systemuppgradering: Anslutning av CD-växlare/Esempio di potenziamento del sistema: Collegamento con il cambia CD/

Ejemplo de mejora del sistema: Conexión del cambiador de discos CD/Eksempel på opgradering af systemet: Tilslutning af CD-skifter

CQ-C5355N/C3355N

[CQ-C3355N]

System-up Connector

Connettore di potenziamento del sistema

Conector de mejora del sistema

System-op stik

CX-DP 88 0N

(tillval)

(Opzionale)

(Opcional)

(Ekstraudstyr)

Jordledning

Cavo di massa

Cable de toma de tierra

Jordledning

Batteriledning

Cavo della batteria

Cable de la batería

Batteriledning

DIN-kabel

Cavo DIN

Cable DIN

DIN-ledning

Konverteringskabel för DVD/CD-växlare

Cavo di conversione per cambia DVD/CD

Cable de conversión para el cambiador de

CHANGER IN

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød) discos DVD/CD

Konverteringskabel til DVD/CD-skifter

CA-CC30N

(tillval)/(Opzionale)/(Opcional)/(Ekstraudstyr)

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)

RCA-kabel

Cavo RCA

Cable RCA

RCA-ledning

Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik

Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO

A7

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A4

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

Försiktighetsmått (ISO-kontakt)

• Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer med ISO-standard.

• Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din bil överensstämmer med ISO-standard.

• För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de röda och gula kablarna så som visas nedan.

• Delar märkta med (

) måste efter slutförda anslutningar isoleras med isoleringstejp.

Observera:

Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om bilar av annan typ än A och B.

( )

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

( )

( )

Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B

ACC

BATTERY 15A

Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A

A4

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A7

12 V Batteries (Continuous supply)

12 V-Batterie (Dauerversorgung)

Batterie de 12 V (alimentation continue)

12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)

BATTERY 15A

ACC

Precauzioni (Connettore ISO)

• La disposizione dei pin del connettore di alimentazione è conforme allo standard ISO.

• Verifi care che la disposizione dei pin del connettore della propria automobile sia conforme allo standard ISO.

• Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.

• Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate (

) con nastro isolante.

Nota:

Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi alla propria autorivendita locale.

Precauciones (Conector ISO)

• La disposición de los contactos del conector de la alimentación satisface las normas ISO.

• Compruebe que la disposición de los contactos del conector satisfaga las normas ISO.

• Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las conexiones de los cables rojo y amarillo como se muestra a continuación.

• Después de realizar las conexiones, aísle las partes marcadas con (

) utilizando cinta aislante.

Nota:

Para los vehículos que no son de los tipos A y

B, consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.

A4

Ingen anslutning

Nessun collegamento

Sin conexión

Ingen tilslutning

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12V batterier (kontinuerlig forsyning)

( )

( )

ACC

BATTERY 15A

Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)

• Arrangementet af netstikkets stikben er i overensstemmelse med ISO-standarden.

• Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.

• For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de røde og gule ledninger som vist herunder.

• Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele, som er mærket med (

) med isolerbånd.

Bemærk:

For andre biler end type A og B, bedes du rette henvendelse til din lokale bilforhandler.

B7 :

Bakre vänster + (grön)

Posteriore sinistro + (Verde)

Trasero izquierdo + (Verde)

Bag, venstre + (grøn)

B5 :

Främre vänster + (vit)

Anteriore sinistro + (Bianco)

Delantero izquierdo + (Blanco)

Front, venstre + (hvid)

B3 :

Främre höger + (grå)

Anteriore destro + (Grigio)

Delantero derecho + (Gris)

Front, højre + (grå)

B1 :

Bakre höger + (violett)

Posteriore destro + (Viola)

Trasero derecho + (Violeta)

Bag, højre + (violet)

+

ISO-kontakt 

Connettore ISO 

Conector ISO 

ISO-stik

B

-

B 8 :

Bakre vänster – (grön m. svart rand)

Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)

Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)

Bag, venstre - (grøn med sort stribe)

B6 :

Främre vänster – (vit m. svart rand)

Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)

Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)

Front, venstre – (hvid med sort stribe)

B4 :

Främre höger – (grå m. svart rand)

Anteriore destro – (Grigio con riga nera)

Delantero derecho – (Gris con franja negra)

Front, højre – (grå med sort stribe)

B2 :

Bakre höger – (violett m. svart rand)

Posteriore destro – (Viola con riga nera)

Trasero derecho – (Violeta con franja negra)

Bag, højre – (violet med sort stribe)

B7

+

-

B8

B5

+

-

B6

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning

Anslut på följande sätt.

Collegare come segue.

Conecte de la forma siguiente.

Tilslut som vist herunder.

L

R

• Använd endast ojordade högtalare.

Tillåten inmatning: 50 W eller mer

Impedans: 4 – 8

Användning av högtalare som inte motsvarar specifikationerna kan orsaka brand, rökutveckling eller skada på högtalarna.

• Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer

• Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.

Ingresso consentito: 50 W o superiore

IImpedenza: 4 – 8

L’utilizzo di altoparlanti non conformi alle specifiche può portare a bruciare, danneggiare o far sprigionare fumo dagli altoparlanti.

• Distanza tra altoparlanti ed amplifi catore: 30 cm o superiore

• Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.

Entrada permisible: 50 W o más

Impedancia: 4 – 8

La utilización de altavoces que no cumplan con las especificaciones indicadas puede hacer que los altavoces se quemen, echen humo o sufran daños.

• Distancia entre el altavoz y el amplifi cador: 30 cm o más

• Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.

TTilladt indgang: 50 W eller mere

Impedans: 4 – 8

Brug af højttalere, der ikke svarer til specifikationerne, kan medføre brand, røgudvikling eller beskadigelse af højttalerne.

• Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.

Försiktighet

• Anslut inte mer än en högtalare till ett par högtalarkablar.

(utom då anslutning sker till en diskanthögtalare)

Precauzione

• Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo di cavi per altoparlanti. (tranne che per il collegamento ad un tweeter)

Precaución

• No conecte más de un altavoz a un juego de cables de altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)

Forsigtig

• Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger.

(med undtagelse af tilslutning af en diskanthøjttaler)

• Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har en

gemensam jordtrådsledning.

• Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3 cavi con un

cavo di massa in comune.

• No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables con cable de

masa común.

• Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger og med

en fælles jordledning.

System Upgrade Guidebook

System-Upgrade-Handbuch

Guide pratique de mise à niveau de système

Systeemuitbreidingsgids

Guidebok om systemuppgradering

Guida per il potenziamento del sistema

Guía de mejora del sistema

Systemopgraderingsvejledning

Przewodnik rozbudowy systemu

Návod k modernizaci systému

Rendszerfejlesztési kézikönyv

Инструкция по расширению системьı

Model:

CQ-C5355N/

CQ-C3355N/

CQ-C3305N

• For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after read.

• Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf.

• Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.

• Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er later nog eens iets in op kunt zoeken.

• Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens efter genomläsning.

• Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.

• Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.

• Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så den kan anvendes til fremtidig reference.

• Zamin zaczniesz rozbudowę systemu, przeczytaj dokładnie tę instrukcję. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu zostać zachowana do dalszego uźytku w przyszłości.

• Předtím, než budete systém modernizovat, si pozorně přečtěte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí potřebu.

• Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után őrizze meg ezt a kézikönyvet a jövőbeli információért.

• Для расширения Вашей системы просим тшательно читать данную перед использованием аппарата.

Данную инсрукцию следует хранить для дальнейшего польэования.

Sikkerhedsinformation

142

Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre komponenter i bilstereosystemet grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde. Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af instruktionerne i denne brugsvejledning.

Advarsel

Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller dødsfald.

I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde, og til at advare mod potentiel fare, som kan følge af fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.

Forsigtig

Formålet med dette piktogram er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger. Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller materiel skade.

Advarsel

Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.

Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.

Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser på displayet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan resultere i en ulykke. Stop altid bilen på et sikkert sted, og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.

Anvend altid den rigtige strømforsyning.

Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.

Opbevar batterier og isoleringsfi lm utilgængeligt for børn.

Batterier og isoleringsfi lm kan indtages og skal derfor opbevares utilgængeligt for børn. Søg øjeblikkeligt læge, hvis et barn indtager et batteri eller isoleringsfi lm.

Beskyt afspillermekanismen.

Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på apparatet.

Apparatet må hverken skilles ad eller modifi ceres.

Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret

Panasonic-servicecenter.

Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.

Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand, eller der udvikles røg eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.

Fjernbetjeningen må ikke ligge løst i bilen.

Hvis fjernbetjeningen ligger løst, kan den falde på gulvet under kørslen, komme i klemme under bremsepedalen og forårsage en trafi kulykke.

Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalifi ceret fagmand.

Hvis en sikring springer, skal du eliminere årsagen og få sikringen skiftet ud af en kvalifi ceret servicetekniker.

Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.

Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved installationen.

Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal inden installationen.

Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan medføre elektrisk stød og personskade på grund af kortslutning.

Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.

HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN DET

MEDFØRE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE

SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG

PERSONSKADE ELLER DØDSFALD TIL FØLGE.

Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.

Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter

(benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag osv.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.

Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre steder, hvor det kommer i vejen for airbag'en, er forbudt.

Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre apparater, før produktet installeres.

Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befi nder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.

Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det begrænser dit udsyn.

Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne andet udstyr med strøm.

Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.

Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan det medføre brand, elektrisk stød eller en trafi kulykke.

Ved installation i en bil med airbag skal du kontrollere bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.

Sørg for, at netledningerne ikke generer kørslen eller ind- og udstigning af bilen.

Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Forsigtig

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette produkt anvendes.

Hold lydstyrken nede på et passende niveau.

Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og trafi kforholdene under kørslen.

Apparatet er udelukkende konstrueret til brug i biler.

Anvend ikke apparatet i længere tid, når motoren er standset.

Anvendelse af audiosystemet i længere tid med motoren standset vil afl ade batteriet.

Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stærk varme.

Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt, og kan føre til røgudvikling, brand og anden skade på apparatet.

Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for vand, fugt eller støv.

Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan det føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet.

Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.

Indstil lydstyrken til et passende lavt niveau, før

AUX-forbindelsen tilsluttes.

Hvis du ikke gør dette, kan der udsendes kraftig lyd, som kan beskadige højttalerne og din hørelse. Hvis højttalerne eller hovedtelefonerne på et eksternt apparat tilsluttes uden noget dæmpningsled, kan lyden blive forvrænget, eller det tilsluttede eksterne apparat kan blive beskadiget.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved installationen.

Overlad tilslutning og installation til en kvalifi ceret fagmand.

Installation af dette apparat kræver særlig uddannelse og erfaring. Du opnår den største sikkerhed, hvis forhandleren installerer apparatet. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som skyldes, at du selv har installeret apparatet.

Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.

Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan det medføre en ulykke eller brand.

Pas på ikke at beskadige ledningerne.

Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder, og anbring ikke tunge genstande oven på dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger hen over skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved, at de omvikles med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.

Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til installationen.

Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de medfølgende eller rigtige dele kan medføre, at apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan medføre en ulykke, fejlfunktion eller brand.

Der henvises desuden til sikkerhedsoplysningerne for ekstra udstyr.

Undlad at blokere ventilationsåbningerne eller apparatets køleplade.

Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet med brand eller anden skade til følge.

Installer ikke produktet på et sted, hvor det vil blive udsat for stærke vibrationer, eller hvor det er ustabilt.

Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.

Installationsvinkel

Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30˚.

Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres. Henvend dig gerne til din forhandler for at få yderligere oplysninger.

Brug handsker af sikkerhedshensyn. Sørg for, at tilslutningen er fuldført inden installationen.

For at forhindre beskadigelse af apparatet må man ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.

Tilslut ikke mere end én højttaler til den samme højttalerledning. (gælder ikke tilslutning til en diskanthøjttaler)

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler for håndtering af batteriet til fjernbetjeningen.

[CQ-C5355N\

• Anvend kun det angivne batteri (CR2025).

• Vend polerne på batteriet i overensstemmelse med mærkerne

(

) og (

) i batterirummet.

• Udskift et udtjent batteri så hurtigt som muligt.

• Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, når den ikke skal anvendes i længere tid.

• Isoler batteriet (ved at placere det i en plastikpose eller omvikle det med vinyltape) før bortskaffelse eller oplagring.

• Bortskaf batteriet i overensstemmelse med den lokale lovgivning.

• Undlad at adskille, genoplade, opvarme eller kortslutte batteriet. Udsæt ikke et batteri for ild eller vand.

Hvis batteriet lækker

• Tør omhyggeligt batterirummet af for batterivæske, og sæt et nyt batteri i.

• Hvis nogen del af din krop eller dit tøj kommer i kontakt med batterivæske, skal du skylle det af med rigeligt vand.

• Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du vaske dem med rigeligt vand og straks søge læge.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

143

Inden du læser denne brugsvejledning

Denne bog er en instruktionsvejledning, der forklarer, hvordan du bruger det hovedapparat, du har købt, og fjernbetjeningen (tilbehør), når hovedapparatet er sluttet til ekstra udstyr.

(Fjernbetjening

Brugsvejledning)

Omfattede hovedapparater

• CQ-C5355N

(Notation i denne bog:

[CQ-C5355N\

)

• CQ-C3355N/CQ-C3305N

(Notation i denne bog:

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

)

Alle illustrationer i denne manual forestiller model

CQ-C3355N, medmindre andet er angivet.

144

Hovedapparat:

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

CD-skifter:

CX-DP880N

(ekstraudstyr)

(

side 150, 152)

Hovedapparat:

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Monitor:

CY-VM1500EX (ekstraudstyr) iPod

(

side 154, 156)

Håndfrit telefonsystem:

CY-BT100N (ekstraudstyr)

(

side 158)

Udvidelsesmodul (hub-enhed):

CY-EM100N (ekstraudstyr) (

side 146)

Kun 1 apparat

System-up-stik

Konverteringskabel til DVD/CDskifter

(CA-CC30N, ekstraudstyr)

CD-skifter

(CX-DP880N, ekstraudstyr)

iPod

Op til 4 apparater

Direkte kabel til iPod

(CA-DC300N, ekstraudstyr)

Udvidelsesmodul

(CY-EM100N, ekstraudstyr)

Mobiltelefon

Bemærk:

Se de enkelte instruktions- og installationsvejledninger til hvert apparat angående detaljerede oplysninger om installation og ledningsføring.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Håndfrit sæt med

Bluetooth

®

-

teknologi

(CY-BT100N, ekstraudstyr)

Indhold

Dansk

English 2

Deutsch 22

Français 42

Nederlands 62

Svenska 82

Italiano 102

Español 122

Polski 162

Češky 182

Magyar 202

Руccкий

222

• Sikkerhedsinformation

• Inden du læser denne brugsvejledning

142

144

• Generelt

• CD-skifter

• iPod-kontrol

• Håndfrit telefonsystem

146

150

154

158

• Fejlfi nding 160

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

145

Generelt

CD-skifter

Ekstraudstyret adapter (konverteringskabel til DVD/CDskifter: CA-CC30N) gør det muligt at tilslutte den valgfri

Panasonic CD-skifterenhed (CX-DP880N). For yderligere oplysninger henviser vi til brugsvejledningen til CDskifteren. (

side 150, 152)

Bemærk:

• Dette apparat understøtter ikke en DVD-skifter, fordi der kan vises for få cifre, eller af andre årsager.

iPod

Ekstraudstyret adapter (direkte kabel til iPod:

CA-DC300N) gør det muligt at tilslutte ekstraudstyret iPod-serie. (

side 154, 156)

Der kan kun tilsluttes en iPod, som er udstyret med docking-stik. Der er yderligere oplysninger om den kontrollerbare iPod nedenfor.

Kontrollerbar iPod/softwareversion

• 3. generation iPod/ver. 2.3

• 4. generation iPod/ver. 3.1.1

• 5. generation iPod/ver. 1.2 (Videoafspilning understøttes ikke.)

• iPod photo/ver. 1.2.1

• iPod mini/ver. 1.4.1

• iPod nano/ver. 1.2

* Funktionskontrol er udført med den software, der er tilgængelig i slutningen af september 2006. Vi kan ikke garantere funktionalitet med fremtidige produkter eller opgraderet software.

iPod er et varemærke, der tilhører Apple Computer, Inc., og som er registreret i USA og andre lande.

Håndfrit telefonsystem

Du kan tilslutte det valgfri håndfri telefonsystem

(Håndfrit sæt med Bluetooth ® -teknologi:

CY-BT100N). For yderligere oplysninger henvises til brugsvejledningen til det håndfri telefonsystem.

(

side 158)

Bemærk:

Dette apparat er

kun beregnet til at modtage opkald.

Det kan ikke ringe op.

Bluetooth ®

Navnet Bluetooth og Bluetooth-logoet tilhører

Bluetooth SIG, Inc., og al brug af disse mærker af

Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Udvidelsesmodul (hub-enhed)

Du kan tilslutte det valgfri udvidelsesmodul (hub-enhed)

(CY-EM100N). Hvis du tilslutter udvidelsesmodulet, kan du samtidigt tilslutte det valgfri udstyr, der er beskrevet ovenfor, samt andre AV-apparater. For yderligere oplysninger henviser vi til brugsvejledningen til udvidelsesmodulet.

Apparater, der kan tilsluttes

• CD-skifter (maks. 1)

• iPod (maks. 2)

• Håndfrit telefonsystem (maks. 1)

Bemærk:

Markedsforholdene for valgfrit udstyr varierer mellem lande og områder. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte forhandleren.

146

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

\CQ-C5355N]

Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes på

[SOURCE]

.

Når et udvidelsesmodul er sluttet til

System-up-stikket

Radio

CD- eller MP3/WMA-afspiller

AUX1

AUX2

Kilder, der er sluttet til udvidelsesmodulet (CY-EM100N, ekstraudstyr)

Tilslutning af lydkilde til AUXindgangsterminalen på udvidelsesmodulet

Port 1 (f.eks. iPod 1)

Når et valgfrit apparat er sluttet til

System-up-stikket

Radio

CD- eller MP3/WMA-afspiller

AUX1

Kilde, der er sluttet til System-up-stikket

(f.eks. CD-skifter)

Skift til det tilsluttede apparat

USB-stik (

Brugsvejledning)

Port 2 (f.eks. iPod 2)

Port 3 (f.eks. CD-skifter)

Port 4 (f.eks. håndfrit Bluetooth-sæt)

• Dette punkt kan ikke vælges ved at trykke på

[SOURCE]

, men aktiveres ved modtagelse af et indgående opkald.

Bemærk:

• Kilder skifter i rækkefølge efter portnummeret for hver tilsluttet kilde.

• Ubenyttede porte springes over.

USB-stik (

Brugsvejledning)

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

147

148

Generelt

[CQ-C3355N]

Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes på

[SOURCE]

.

Når et udvidelsesmodul er sluttet til

System-up-stikket

Radio

CD- eller MP3/WMA-afspiller

AUX1

AUX2

Kilder, der er sluttet til udvidelsesmodulet (CY-EM100N, ekstraudstyr)

Tilslutning af lydkilde til AUXindgangsterminalen på udvidelsesmodulet

Port 1 (f.eks. iPod 1)

Når et valgfrit apparat er sluttet til

System-up-stikket

Radio

CD- eller MP3/WMA-afspiller

AUX1

Kilde, der er sluttet til System-up-stikket

(f.eks. CD-skifter)

Skift til det tilsluttede apparat

USB-stik (

Brugsvejledning)

Port 2 (f.eks. iPod 2)

Port 3 (f.eks. CD-skifter)

Port 4 (f.eks. håndfrit Bluetooth-sæt)

• Dette punkt kan ikke vælges ved at trykke på

[SOURCE]

, men aktiveres ved modtagelse af et indgående opkald.

Bemærk:

• Kilder skifter i rækkefølge efter portnummeret for hver tilsluttet kilde.

• Ubenyttede porte springes over.

USB-stik (

Brugsvejledning)

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

[CQ-C3305N]

Kilden ændres på følgende måde, hver gang der trykkes på

[SOURCE]

.

Når et udvidelsesmodul er sluttet til

System-up-stikket

Radio

CD- eller MP3/WMA-afspiller

AUX1

AUX2

Kilder, der er sluttet til udvidelsesmodulet (CY-EM100N, ekstraudstyr)

Tilslutning af lydkilde til AUXindgangsterminalen på udvidelsesmodulet

Port 1 (f.eks. iPod 1)

Når et valgfrit apparat er sluttet til

System-up-stikket

Radio

CD- eller MP3/WMA-afspiller

AUX1

Kilde, der er sluttet til System-up-stikket

(f.eks. CD-skifter)

Skift til det tilsluttede apparat

Port 2 (f.eks. iPod 2)

Port 3 (f.eks. CD-skifter)

Port 4 (f.eks. håndfrit Bluetooth-sæt)

• Dette punkt kan ikke vælges ved at trykke på

[SOURCE]

, men aktiveres ved modtagelse af et indgående opkald.

Bemærk:

• Kilder skifter i rækkefølge efter portnummeret for hver tilsluttet kilde.

• Ubenyttede porte springes over.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

149

CD-skifter

\CQ-C5355N]

En tilsluttet CD-skifter (medfølger ikke) kan kontrolleres af dette apparat.

1

Sæt et magasin i (disks).

Hvis der allerede er sat et magasin i, skal du trykke på

[SOURCE]

for at vælge CD-indstillingen.

Apparatet fi nder automatisk magasinet og starter afspilningen.

2

Vælg det ønskede afsnit.

Valg af disk

[

] (DISC)

: Næste disk

[

] (DISC)

: Forrige disk

Valg af spor

[

] (TRACK)

: Næste spor

[

] (TRACK)

: Forrige spor (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt fremad/ tilbage.

150

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning

Gentaget afspilning

Tilfældig afspilning af disk, Gentaget afspilning af disk, Scan-afspilning af disk

Lyser, når skifteren er tilsluttet.

Tryk på

[DISP]

.

Spor Tid Disknummer

Spor/tid/disknummer

(standard)

Urtid

Display fra

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Bemærk:

• Der kan være problemer med afspilning af CD-R-disks. Se i afsnittet “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R, CD-

RW)”. (

Brugsvejledning)

• Dette apparat understøtter ikke følgende via CD-skifteren.

• CD-RW-afspilning. (undtagen når CX-DP880N er tilsluttet)

• MP3/WMA-afspilning.

• CD-tekstdisplay.

• Pause fungerer ikke i CD-skifterindstilling.

Tilfældig afspilning

Alle de tilgængelige melodier (spor/fi ler) afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Tilfældig afspilning af disk

Alle de tilgængelige melodier (spor/fi ler) på den aktuelle disk afspilles i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fi ler) afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning af disk

Fra den næste disk afspilles de første 10 sekunder af den første melodi (spor/fi l) på hver disk i rækkefølge.

Hold

[5] (SCAN)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Gentaget afspilning

Det aktuelle spor gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Gentaget afspilning af disk

Den aktuelle disk gentages.

Hold

[6] (REPEAT)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte adgang

En disk kan vælges direkte.

Eksempel

: disk nummer 5

1

2

Tryk

Tryk .

(NUMBER)

.

3

Tryk .

Bemærk:

• Tryk på

[DISP]

for at afbryde direkte valg.

• Tilfældig afspilning, Tilfældig afspilning af disk,

Scan, Scan-afspilning af disk, Gentaget afspilning og

Gentaget afspilning af disk annulleres, når der trykkes på

[#]

.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

151

CD-skifter

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

En tilsluttet CD-skifter (medfølger ikke) kan kontrolleres af dette apparat.

1

Sæt et magasin i (disks).

Hvis der allerede er sat et magasin i, skal du trykke på

[SOURCE]

for at vælge CD-indstillingen.

Apparatet fi nder automatisk magasinet og starter afspilningen.

2

Vælg det ønskede afsnit.

Valg af disk

[

] (DISC)

: Næste disk

[

] (DISC)

: Forrige disk

Valg af spor

[

] (TRACK)

: Næste spor

[

] (TRACK)

: Forrige spor (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt fremad/ tilbage.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning

Gentaget afspilning

Tilfældig afspilning af disk,

Gentaget afspilning af disk,

Scan-afspilning af disk

Spor Tid Disknummer

Lyser, når skifteren er tilsluttet.

Tryk på

[DISP]

.

Spor/tid/disknummer

(standard)

Urtid

Display fra

152

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Bemærk:

• Der kan være problemer med afspilning af CD-R-disks. Se i afsnittet “Angående CD/CD-medier (CD-ROM, CD-R, CD-

RW)”. (

Brugsvejledning)

• Dette apparat understøtter ikke følgende via CD-skifteren.

• CD-RW-afspilning. (undtagen når CX-DP880N er tilsluttet)

• MP3/WMA-afspilning.

• CD-tekstdisplay.

• Pause fungerer ikke i CD-skifterindstilling.

Tilfældig afspilning

Alle de tilgængelige melodier (spor/fi ler) afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Tilfældig afspilning af disk

Alle de tilgængelige melodier (spor/fi ler) på den aktuelle disk afspilles i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

De første 10 sekunder af hver melodi (spor/fi ler) afspilles i rækkefølge.

Tryk på

[5] (SCAN)

.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning af disk

Fra den næste disk afspilles de første 10 sekunder af den første melodi (spor/fi l) på hver disk i rækkefølge.

Hold

[5] (SCAN)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Gentaget afspilning

Det aktuelle spor gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Gentaget afspilning af disk

Den aktuelle disk gentages.

Hold

[6] (REPEAT)

nede i 2 sekunder eller mere. lyser.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

153

154

iPod-kontrol

\CQ-C5355N]

Ved tilslutning af det direkte kabel til iPod (CA-DC300N) (medfølger ikke) kan brugerne betjene deres iPod, inklusive fi lvalg og

ændring af fi lrækkefølge, med knapperne på dette apparat.

1

Tilslut iPod.

2

Tryk på

[SOURCE]

for at vælge iPodindstilling. Afspilningen begynder.

Bemærk:

Hvis afspilningen ikke begynder, skal du trykke på

[BAND] (



)

.

3

Vælg det ønskede afsnit.

Filvalg

[

]

: Næste fi l

[

]

: Starten af den aktuelle fi l

Tryk to gange for at gå til forrige fi l.

Bemærk:

• Hold nede for at gå hurtigt fremad/tilbage.

• Når hurtig fremadspoling kommer til slutningen af en fi l, eller hurtig tilbagespoling kommer til starten af en fi l, begynder den almindelige afspilning, også selvom der trykkes på knappen til hurtig fremad/ tilbagespoling.

Pause

Tryk på

[BAND] (



)

.

Tryk igen for at annullere.

1

Tryk på

[

] (LIST)

for at aktivere Valg af afspilningstilstand.

2

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

4

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at vælge et afsnit, der skal afspilles.

3

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at bestemme valget.

PLAYLIST: Afspilning efter afspilningsliste

(standard)

ARTIST: Afspilning efter kunstner

ALBUM: Afspilning efter album

5

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg) for at bestemme valget.

Bemærk:

For at vælge afspilningsindstilling i trin

2 trykkes på

[

] (LIST)

.

Bemærk:

• For at returnere til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Filer uden et albumnavn eller et kunstnernavn kan ikke afspilles i afspilningsindstilling med album- eller kunstnervisning.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Gentaget afspilning

Tilfældig afspilning (sange)

Blinker, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning (albummer)

Filindikator (Aktuel fi l/Alle fi ler)

Der kan vises et tal op til 999.

iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),

Lyser, når udvidelsesmodulet

(CY-EM100N) er tilsluttet.

Lyser, når det direkte kabel til iPod

(CA-DC300N) er tilsluttet.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Bemærk:

• Der kan kun tilsluttes en iPod, som er udstyret med dockingstik. Der er yderligere oplysninger om den kontrollerbare iPod nedenfor.

Kontrollerbar iPod/softwareversion

• 3. generation iPod/ver. 2.3

• 4. generation iPod/ver. 3.1.1

• 5. generation iPod/ver. 1.2 (Videoafspilning understøttes ikke.)

• iPod photo/ver. 1.2.1

• iPod mini/ver. 1.4.1

• iPod nano/ver. 1.2

* Funktionskontrol er udført med den software, der er tilgængelig i slutningen af september 2006. Vi kan ikke garantere funktionalitet med fremtidige produkter eller opgraderet software.

Aktuel fi l/alle fi ler/iPod-nummer

(standard)

• Sørg for at frakoble iPod, når du har slukket for bilmotoren

(drejet tændingsnøglen fra ACC til OFF). iPod lukkes muligvis ikke ned, hvis den stadig er tilsluttet, hvilket kan medføre, at batteriet bliver afladet.

• Undlad at tilslutte iPod-tilbehør som f.eks. en iPodfjernbetjening eller hovedtelefoner, mens den er sluttet til apparatet. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt.

• Tilslut apparatet, efter at du har skruet ned for lyden på iPod.

• “NO IPOD” vises, indtil iPod bliver fundet, efter at iPod tilsluttes, der tændes for strømmen til hovedapparatet, eller der udføres kildevalg på hovedapparatet. Dette er ikke tegn på, at der er problemer med hovedapparatet.

• Vi kan ikke garantere, at alle betjeninger fungerer på apparater, som kan tilsluttes.

Tryk på

[DISP]

.

Tid/iPod-nummer

(Datalæsning)

Albumnavn/titelnavn

(Datalæsning)

Kunstnernavn/ titelnavn

Bemærk:

• Tryk på

[3] (SCROLL)

for at rulle en gang til, når der vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.

• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger.

• Titlen vises muligvis ikke korrekt, hvis den fylder mere end 250 alfanumeriske tegn.

Urtid

Display fra

Gentaget afspilning

Den aktuelle fi l gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Bemærk:

Funktionen til gentaget afspilning af alt på iPod er altid aktiveret og kan ikke annulleres fra dette apparat.

Blandet afspilning

Funktionen til blandet afspilning på iPod svarer til

RANDOM-funktionen på dette apparat.

Sange

Alle de tilgængelige fi ler afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Albummer

Alle de albummer, der kan afspilles, bliver afspillet i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i 2 sekunder eller mere. blinker.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

155

156

iPod-kontrol

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

Ved tilslutning af det direkte kabel til iPod (CA-DC300N) (medfølger ikke) kan brugerne betjene deres iPod, inklusive fi lvalg og

ændring af fi lrækkefølge, med knapperne på dette apparat.

1

Tilslut iPod.

2

Tryk på

[SOURCE]

for at vælge iPodindstilling. Afspilningen begynder.

Bemærk:

Hvis afspilningen ikke begynder, skal du trykke på

[BAND] (



)

.

3

Vælg det ønskede afsnit.

Filvalg

[

]

: Næste fi l

[

]

: Starten af den aktuelle fi l

Tryk to gange for at gå til forrige fi l.

Bemærk:

• Hold nede for at gå hurtigt fremad/tilbage.

• Når hurtig fremadspoling kommer til slutningen af en fi l, eller hurtig tilbagespoling kommer til starten af en fi l, begynder den almindelige afspilning, også selvom der trykkes på knappen til hurtig fremad/ tilbagespoling.

Pause

Tryk på

[BAND] (



)

.

Tryk igen for at annullere.

1

Tryk på

[

] (LIST)

for at aktivere Valg af afspilningstilstand.

2

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

4

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at vælge et afsnit, der skal afspilles.

PLAYLIST: Afspilning efter afspilningsliste

(standard)

ARTIST: Afspilning efter kunstner

ALBUM: Afspilning efter album

5

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg) for at bestemme valget.

Bemærk:

For at vælge afspilningsindstilling i trin

2 trykkes på

[

] (LIST)

.

3

Tryk på

[VOL]

(

PUSH SEL:

Vælg) for at bestemme valget.

Bemærk:

• For at returnere til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Filer uden et albumnavn eller et kunstnernavn kan ikke afspilles i afspilningsindstilling med album- eller kunstnervisning.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser, når hver indstilling aktiveres.

Gentaget afspilning

Tilfældig afspilning (sange)

Blinker, når hver indstilling aktiveres.

Tilfældig afspilning (albummer)

Lyser, når det direkte kabel til iPod

(CA-DC300N) er tilsluttet.

Filindikator (Aktuel fi l/Alle fi ler)

Der kan vises et tal op til 999.

iPod-nummer, 1 (iPod 1)/2 (iPod 2),

Lyser, når udvidelsesmodulet (CY-EM100N) er tilsluttet.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Bemærk:

• Der kan kun tilsluttes en iPod, som er udstyret med dockingstik. Der er yderligere oplysninger om den kontrollerbare iPod nedenfor.

Kontrollerbar iPod/softwareversion

• 3. generation iPod/ver. 2.3

• 4. generation iPod/ver. 3.1.1

• 5. generation iPod/ver. 1.2 (Videoafspilning understøttes ikke.)

• iPod photo/ver. 1.2.1

• iPod mini/ver. 1.4.1

• iPod nano/ver. 1.2

* Funktionskontrol er udført med den software, der er tilgængelig i slutningen af september 2006. Vi kan ikke garantere funktionalitet med fremtidige produkter eller opgraderet software.

• Sørg for at frakoble iPod, når du har slukket for bilmotoren

(drejet tændingsnøglen fra ACC til OFF). iPod lukkes muligvis ikke ned, hvis den stadig er tilsluttet, hvilket kan medføre, at batteriet bliver afladet.

• Undlad at tilslutte iPod-tilbehør som f.eks. en iPodfjernbetjening eller hovedtelefoner, mens den er sluttet til apparatet. Apparatet vil muligvis ikke fungere korrekt.

• Tilslut apparatet, efter at du har skruet ned for lyden på iPod.

• “NO IPOD” vises, indtil iPod bliver fundet, efter at iPod tilsluttes, der tændes for strømmen til hovedapparatet, eller der udføres kildevalg på hovedapparatet. Dette er ikke tegn på, at der er problemer med hovedapparatet.

• Vi kan ikke garantere, at alle betjeninger fungerer på apparater, som kan tilsluttes.

Aktuel fi l/alle fi ler/iPodnummer (standard)

Tryk på

[DISP]

.

Tid/iPod-nummer

(Datalæsning)

Titelnavn

(Datalæsning)

Albumnavn

(Datalæsning)

Kunstnernavn

Bemærk:

• Tryk på

[3] (SCROLL)

for at rulle en gang til, når der vises en tekst. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.

• “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen oplysninger.

• Titlen vises muligvis ikke korrekt, hvis den fylder mere end 250 alfanumeriske tegn.

Urtid/iPod-nummer

Display fra

Gentaget afspilning

Den aktuelle fi l gentages.

Tryk på

[6] (REPEAT)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Bemærk:

Funktionen til gentaget afspilning af alt på iPod er altid aktiveret og kan ikke annulleres fra dette apparat.

Blandet afspilning

Funktionen til blandet afspilning på iPod svarer til

RANDOM-funktionen på dette apparat.

Sange

Alle de tilgængelige fi ler afspilles i tilfældig rækkefølge.

Tryk på

[4] (RANDOM)

. lyser.

Tryk igen for at annullere.

Albummer

Alle de albummer, der kan afspilles, bliver afspillet i tilfældig rækkefølge.

Hold

[4] (RANDOM)

nede i 2 sekunder eller mere. blinker.

Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

157

Håndfrit telefonsystem

Sørg for at læse “Sikkerhedsinformation” i brugsvejledningen til det håndfri telefonsystem før brugen.

Tilslutning af håndfrit telefonsystem

Tilslut det håndfri telefonsystem (CY-BT100N), og fuldfør sammenkoblingen. Se i instruktionsvejledningen til det håndfri telefonsystem for at få yderligere oplysninger.

Bemærk:

Dette apparat er

kun beregnet til at modtage opkald

. Det kan ikke ringe op.

Skift apparat

Statusindikator (blå LED)

Lyser: Ventende opkald/Taler

Forbliver slukket: Ikke tilsluttet

Blinker hurtigt: Modtager et opkald

Blinker langsomt:

Parrer/Genopretter forbindelse

[Hang-on] (Tag røret)/Blå LED

[Hang-up] (Læg på)/Rød LED

1

Tryk på

[Hang-on] (Tag røret)

på det håndfri telefonsystem, og tag telefonen.

Telefonen er i indgående tilstand.

2

Reguler lydstyrken, hvis det er nødvendigt.

3

Tryk på

[Hang-up] (Læg på)

på det håndfri telefonsystem, og ring af.

Bemærk:

• “CONNECT” vises, når der ikke kan fi ndes oplysninger om den, der ringer op.

• Tryk på

[3] (SCROLL)

for at rulle en gang til, når der vises et telefonnummer. Hvis antallet af tegn, der vises, er 8 eller derunder, ruller tegnene ikke.

Indstilling for håndfrit Bluetooth-sæt

Denne indstilling kan ikke vælges ved at trykke på

[SOURCE]

, men aktiveres ved modtagelse af et indgående opkald. (Tryk på

[Hang-on] (Tag røret)

på det håndfri Bluetooth-sæt for at besvare telefonen.)

 “HANDS-FREE” ruller, når der modtages et opkald.

 Telefonnummeret på den, der ringer op, vises.

158

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

Bemærk:

• Denne beskrivelse er kun i grove træk. Se i brugsvejledningen til det håndfri telefonsystem for at få yderligere oplysninger.

• Vi kan ikke garantere, at alle betjeninger fungerer på apparater, som kan tilsluttes.

Reguler ringestyrken

Afvis opkald

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at regulere ringestyrken, når der kommer et opkald.

 : Op

 : Ned

Brugerne kan afvise et indkommende opkald ved at trykke på

[Hang-up] (Læg på)

.

Afbrydelse/gendannelse af Bluetoothforbindelse

Bemærk:

• Den lydstyrke, der reguleres her, er kædet til talelydstyrken.

• Afhængigt af mobiltelefonmodellen kommer ringetonen fra hovedapparatet eller fra telefonen, men det kan være uhørligt. I så fald kan lydstyrken ikke reguleres under et indgående opkald.

Brugerne kan midlertidigt afbryde forbindelsen ved at trykke på

[Hang-up] (Læg på)

, når telefonen er i ventetilstand.

Brugerne kan gendanne forbindelsen ved at trykke på

[Hang-on] (Tag røret)

, når Bluetooth-apparatets forbindelse er midlertidigt afbrudt.

1

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg ) for at åbne menuen.

2

Tryk på

[VOL]

(

PUSH

SEL:

Vælg

)

for at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Drej

[VOL]

med uret eller mod uret for at justere.

Indstilling af lydstyrken

(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)

\CQ-C5355N]

 : Op

 : Ned

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

 : Op

 : Ned

Højttalervalg

(Indstillingsområde: LEFT, BOTH, RIGHT, standard:

BOTH)

SP LEFT: Lyd fra venstre højttaler

SP BOTH: Lyd fra begge højttalere

(standard)

SP RIGHT: Lyd fra højre højttaler

Bemærk:

• Lydstyrken kan også reguleres direkte ved hjælp af

[VOL]

på hovedapparatet. (

Brugsvejledning)

• For at vende tilbage til den almindelige indstilling trykkes på

[DISP]

.

• Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end 5 sekunder i lydindstillingen (2 sekunder i lydstyrkereguleringen), går displayet tilbage til den almindelige indstilling.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

159

160

Fejlfi nding

\CQ-C5355N]

Hvis du mener, at der er noget galt

Kontroller og udfør nedenstående.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres af en kvalifi ceret person. Overlad venligst eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic påtager sig intet ansvar for uheld, der skyldes mangelfuld kontrol af apparatet, eller at du selv har repareret apparatet efter kontrol.

Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med

kursiv

skrift under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan være farligt for brugeren at gøre dette selv.

Display

(Efter 5 sekunder)

Advarsel

• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektrisk stød. Hold øjeblikkeligt op med at anvende apparatet, og henvend dig til din forhandler.

• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

Kontroller disken.

Der er ridser på disken.

Skub magasinet ud.

• Kontroller disken.

• Sæt disken i igen.

Den næste disk automatisk

Ingen funktion af en eller anden årsag.

Skub magasinet ud. Tryk på nulstillingskontakten på CD-skifteren, hvis fejlen fortsat opstår. Kontakt forhandleren eller det nærmeste Panasonicservicecenter for at få apparatet repareret, hvis normal funktion ikke genoptages.

Ingen disk i CD-skifteren (magasinet).

Sæt disks i CD-skifteren (magasinet).

Skifteren er frakoblet fra apparatet i skifterindstilling.

Kontroller ledningsføringen.

Bemærk:

Meddelelser i fejloversigtens handlings- og displaysektioner afhænger af skifteren. Vi henviser til brugsvejledningen til CD-skifteren for yderligere oplysninger.

Display

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Din iPod blev ikke genkendt korrekt.

Kontroller forbindelsen.

Nulstil din iPod, og tilslut den igen.

Din iPod har ingen musik, der kan afspilles.

Hent musik, der kan afspilles, til din iPod.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

[CQ-C3355N/CQ-C3305N]

Hvis du mener, at der er noget galt

Kontroller og udfør nedenstående.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter. Apparatet bør kun repareres af en kvalifi ceret person. Overlad venligst eftersyn og reparation til professionelle fagmænd. Panasonic påtager sig intet ansvar for uheld, der skyldes mangelfuld kontrol af apparatet, eller at du selv har repareret apparatet efter kontrol.

Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet med

kursiv

skrift under “Mulig afhjælpning” herunder, da det kan være farligt for brugeren at gøre dette selv.

Display

(Efter 5 sekunder)

Advarsel

• Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, eller hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektrisk stød. Hold øjeblikkeligt op med at anvende apparatet, og henvend dig til din forhandler.

• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

Kontroller disken.

Der er ridser på disken.

Skub magasinet ud.

• Kontroller disken.

• Sæt disken i igen.

Den næste disk automatisk

Ingen funktion af en eller anden årsag.

Skub magasinet ud. Tryk på nulstillingskontakten på CD-skifteren, hvis fejlen fortsat opstår. Kontakt forhandleren eller det nærmeste Panasonicservicecenter for at få apparatet repareret, hvis normal funktion ikke genoptages.

Ingen disk i CD-skifteren (magasinet).

Sæt disks i CD-skifteren (magasinet).

Skifteren er frakoblet fra apparatet i skifterindstilling.

Kontroller ledningsføringen.

Bemærk:

Meddelelser i fejloversigtens handlings- og displaysektioner afhænger af skifteren. Vi henviser til brugsvejledningen til CD-skifteren for yderligere oplysninger.

Display

Mulig årsag

Mulig afhjælpning

Din iPod blev ikke genkendt korrekt.

Kontroller forbindelsen.

Nulstil din iPod, og tilslut den igen.

Din iPod har ingen musik, der kan afspilles.

Hent musik, der kan afspilles, til din iPod.

CQ-C5355N/C3355N/C3305N

161

Memorandum Memorandum

242

CQ-C5355N/C3355N/C3305N CQ-C5355N/C3355N/C3305N

243

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site: http://panasonic.net

YEFM262785B FT1106-2027 Printed in China

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages