Panasonic CQC5301N Operating instructions

Panasonic CQC5301N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
SRC
PWR
K
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
FO
PUSH
S
L
MUTE/SQ
BAND
APM
AF
TA
CQ-C5301N
TILT/OPEN
CQ-C5301N
V
DISP
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Használati utasítások
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
)6-56
&5,
!
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt
kérjük tartsa meg a használati utasítást.
¡èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre appa-
D
A
N
S
K
1
rater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i
brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Advarsel
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive alvorlig tilskadekomst eller død.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud
forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Forsigtig
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen.
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på
grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATET BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller
en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
296
CQ-C5301N
Forsigtig
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne
eller apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade som resultat.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30
grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
D
A
N
S
K
2
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man
omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
CQ-C5301N
297
Sikkerhedsinformation (fortsættes)
Laserprodukt
D
A
N
S
K
Etikette-indikeringer og deres placering
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
SE IKKE IND I STRÅLEN
Advarselsmærkat
3
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Forsigtig: Dette produkt anvender en laserstråle.
Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger eller udførelse af
andre procedurer end de her specificerede, kan resultere i farlig
laserbestråling.
Skil ikke dette apparat ad og forsøg ikke selv at udføre
nogen ændringer af det.
Dette apparat er en meget følsom anordning, som betjener sig af en
laser-pickup til at hente information fra compact-diskens overflade.
Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger
ud af kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at ændre nogen af dens
dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og
farlig spænding.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
VAR OIT U S – LASER SÄTEILYVAARA
AVAT T AESSA. VAR O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
AD VAR SEL – LASER STRÅLING.
UNNGÅ
EKSPON ER IN G F OR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Apparatets
(overside)
298
CQ-C5301N
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt
valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores
firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og
pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
Egenskaber
D
A
N
S
K
CQ-C5301N
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver
■ Fuldt motoriseret forplade
■ SQ (Sound Quality)(Lydkvalitet)
Der skal kun en berøring til for at skyde forpladen ned, så
du får adgang til diskens indstikssprække. En tretrins
vippefunktion gør, at synsvinklen kan indstilles til 15, 25
eller 35 grader for optimal display-visibilitet.
Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ, CLUB) til rådighed. Indstillingen af disse kan
brugerindstilles (med undtagelse af FLAT) og de kan
gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning.
4
SQ3 (3-bånds lydkvalitet)
Centerfrekvensen- og niveauet er justerbare i 3 bånd. Dette
gør det muligt at finindstille lydkvaliteten for hver enkelt
genre, så den passer til bilens akustik og dine personlige
ønsker. (a side 320)
■ MP3/WMA-afspilning fra CD-R/RW
(MP3/WMA-afspiller a side 316)
Indholdsfortegnelse
Generelt
Sikkerhedsinformation .................................. 296
Egenskaber...................................................... 299
Indholdsfortegnelse ....................................... 299
Tilbehør ........................................................... 300
Fjernbetjening (ekstraudstyr) ........................ 300
Klargøring ....................................................... 301
Generelt ........................................................... 302
Hver kilde
Efter behov
Lydindstillinger .............................................. 320
Funktionsindstillinger .................................... 324
Anti-tyverisystem ........................................... 330
Sikring ............................................................. 331
Vedligeholdelse .............................................. 331
Angående disks .............................................. 331
Fejlfinding ....................................................... 332
Tekniske specifikationer ............................... 337
Radio ............................................................... 306
Radio Data System (RDS) .............................. 308
Inden diskafspilning ...................................... 314
CD-afspiller ..................................................... 315
MP3/WMA-afspiller ......................................... 316
Angående MP3/WMA ..................................... 318
CQ-C5301N
299
Tilbehør
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
D
A
N
S
K
5
Installationsanvisninger
(YEFM293896)
(YEFM293897)
(YEFM293898)
Brugsvejledning
(YEFM285613)
Antal: 1
Garantibevis
Låseannulleringsplade
Antal: 2
Antal: 1 set
Netstik
Monteringskrave
Aftageligt forpladehylster
(YEFC05606)
(YEAJ02874)
(YEFX0217263)
(YEFA131839)
Antal: 1
ISO-antenneadapter
Antal: 1
Antal: 1
Installationssæt (YEP0FZ5699)
Antal: 1
Trimplade
Antal: 1
Monteringsbolt
Antal: 1
Antal: 1
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
Fjernbetjening (ekstraudstyr)
¡ Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på selve apparatet. (Andre betjeninger er ikke medtaget).
(CA-RC61EX)
(ATT)
Strøm
PWR
Indstilling (kilde)
Bånd
Pause
MUTE
Lydafbrydelse/lyddæmpning
VOL
Lydstyrke
MODE
PRG
BAND/DISC UP
TUNE
TRACK
Stationsindstilling
Valg af spor
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Car Audio
Bemærk:
¡ Fjernbetjeningen (ekstraudstyr) kan fås hos din lokale forhandler. (CA-RC61EX)
300
CQ-C5301N
Klargøring
Første gang der tændes for apparatet
Annullering af demonstrationen
Demonstrationsmeddelelsen kommer frem ved indledende
brug.
1 Sæt bilens tændingsnøgle til stilling ACC
eller ON.
på [SRC] (PWR).
2 Tryk
Demonstrationsskærmen kommer frem.
på [DISP].
3 Tryk
Demonstrationsskærmen annulleres og kommer ikke
mere frem.
Bemærk:
¡Hvis du vil tænde for apparatet og få demonstrationsmeddelelsen frem, skal du holde [SRC] (PWR) inde i mere
end 4 sekunder. (ACC ON)
ACC-indstilling
Forsigtig
¡Sørg for at vælge OFF, hvis din bil ikke har
nogen ACC-stilling for tændingskontakten.
Forsømmelse af dette kan føre til at batteriet
går dødt.
D
A
N
S
K
6
Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. (a side 328)
De følgende funktioner er til rådighed. (Standard: fra).
¡Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en
disk ind.
¡Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.
(a side 305)
¡Når sikkerhedsfunktionen (a side 328) er sat til ON, vil
funktionen fungere, når tændingsnøglen sættes til OFF.
: Ikke udstyret med ACC
(standard)
: Udstyret med ACC
SRC
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
K
V
1
2
L
[SRC] (PWR: Strøm)
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
LD
E
FO
PUSH
S
TA
MUTE/SQ
BAND
APM
AF
DISP
[DISP] (Display)
CQ-C5301N
301
Generelt
[SRC: Kilde] (PWR: Strøm)
Display for CD-afspillerindstilling (a side 315)
Fjernbetjeningssensor (a side 300)
(SQ3) Indikator
Spectrum analyzer (a side 326)
SRC
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
K
V
L
TA
[VOLUME]
SCROLL
1
2
RANDOM
3
4
SCAN
5
REPEAT
6
Forvalgsknapper [1] til [6]
LD
E
FO
PUSH
S
APM
AF
MUTE/SQ
7
BAND
PTY
R
E
D
A
N
S
K
DISP
[DISP] (Display)
[MUTE] (Lydafbrydelse/lyddæmpning)
[SQ] (Lydkvalitet)
Strøm
Kilde
Sæt bilens tændingsnøgle til stilling ACC eller ON.
Tryk på [SRC] for at skifte kilde.
ON:
Tryk på [SRC] (PWR).
Radio
(a side 306)
OFF: Hold [SRC] (PWR) inde, indtil der lyder et
bip (cirka 1 sekund), og slip den derefter.
Bemærk:
¡Når tændingsnøglen er sat til ON, vippes forpladen for at
sikre de gamle stillinger.
¡Hvis sikkerhedsfunktionen er sat til ON, vises sikkerhedsmeddelelsen med en advarselsalarm. (Standard:
SLED ON) (a side 328 om indstillingen af
Sikkerhedsfunktionen)
302
CQ-C5301N
CD-afspiller
(a side 315)
ELLER
MP3/WMA-afspiller
(Når MP3/WMA-datadisken
er i afspilleren a side 316)
Lydstyrke
Up
Op
Down
Ned
SQ (lydkvalitet)
Standard: 18
Indstillingsområde: 0 til 40
Bemærk:
¡ Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde. (For
radioen, en lydstyrkeindstilling for AM (LB/MB), en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer).
Lydafbrydelse/lyddæmpning
ON : Tryk på [MUTE].
OFF : Tryk på [MUTE] igen.
Der kan vælges mellem lydafbrydelse og lyddæmpning. (a
side 326)
Indikator
Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ, CLUB) til rådighed. Indstillingen for disse kan
brugerindstilles (med undtagelse af SQ-FLAT) og de kan
gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning.
SQ3 (3-bånds lydkvalitet)
Centerfrekvensen- og niveauet er justerbare i 3 bånd. Dette
gør det muligt at finindstille lydkvaliteten for hver enkelt
genre, så den passer til bilens akustik og dine personlige
ønsker. (a side 320)
Hold [SQ] inde i mere end 1 sekund for at vælge lydtype
som følger:
Forvalgsnummer
D
A
N
S
K
8
(Standard)
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del.
(ROCK) hurtig og tung lyd:
forstærker bassen og diskanten.
(POP) bredspektret og dyb lyd:
fremhæver bassen og diskanten en smule.
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtonen og fremhæver
diskanten en smule.
(JAZZ) jazz-specifik dyb lyd:
lyd med fremhævelse af skarpheden fra
efterslagsbækken og ekko fra en saxofon.
(CLUB) klub- og disko-specifik lyd:
gengivelse af den realistiske stemning i
en klub.
Tryk på [DISP] for at gå tilbage til den almindelige
indstilling.
Bemærk:
¡ Efter indtrykning af [SQ] i mere end 1 sekund på selve
apparatet, kan du også vælge en lydtype ved at trykke på
forvalgsknapperne [1] til [6].
CQ-C5301N
303
Generelt (fortsættes)
Forsigtig
¡Pas på ikke at få fingerene eller hænderne i klemmme i forpladen.
[u: Udtagning]
(TILT/OPEN)
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
K
V
AC
TUNE/T
R
FO
1
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
L
TA
SCROLL
LD
E
AF
MUTE/SQ
BAND
APM
PUSH
S
9
SRC
E
UM
OL
D
A
N
S
K
DISP
[DISP]
[]] [[]
(Indstilling af time/minut)
Åbn forpladen.
Forpladevinkel (vipning)
Tryk på [u] (OPEN).
Hold [u] (TILT) inde, indtil der lyder et bip (cirka 1
sekund) fra højttaleren, og slip den derefter.
Sæt forpladen i den stilling, i hvilken det er nemt at læse
det, der står på displayet. Hver gang ovennævnte udføres,
skifter forpladevinklen i den herunder viste sekvens.
Bemærk:
¡ Forpladen lukker automatisk efter at en alarmlyd har
lydt, hvis der ikke udføres nogen betjening i omkring 20
sekunder.
¡ Hvis der allerede er sat en disk i, vil disken komme ud,
når forpladen er helt åbnet.
(Udtagning af en disk a side 314)
Luk fopladen.
Tryk på [u] (OPEN).
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
TILT OFF
Bemærk:
¡De i “Forpladevinkel (vipning)“ specificerede stillinger
gemmes i hukommelsen, selv efter følgende operationer.
¡Åbne/lukke
¡ACC til/fra
¡Tænd/sluk
304
CQ-C5301N
Urvisning (i slukket tilstand)
Indstilling af uret
Tryk på [DISP].(ACC ON), når apparatet er slukket (OFF).
Uret betjener sig af 24-timers systemet.
(Urtid) (Standard)
Bemærk:
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
Vælg radio-AM (LB/MB) indstilling. (a side 306)
(Display slukket)
Frekvens
Se beskrivelsen af hver kildeindstilling, når der er tændt for
apparatet (ON).
D
A
N
S
K
10
Hold [DISP] inde i mere end 2 sekunder.
Timetallet blinker.
Indstil timetallet.
[[]: stil timetallet frem
[]]: stil timetallet tilbage
Timetal indtastet
Tryk på [DISP].
Minuttallet blinker
Indstil minuttallet
[[]: stil minuttallet frem
[]]: stil minuttallet tilbage
Minuttal indtastet
Tryk på [DISP].
Fuldført
Bemærk:
¡ Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages, vil
uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen. (a side
308)
CQ-C5301N
305
Radio
[SRC: Kilde]
[]] [[]
(TUNE)
(Stereo)-indikator
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
K
V
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
FO
SCROLL
L
TA
1
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
Forvalgsknapper [1] til [6]
(Fast station)
q Radioindstilling
Tryk på [SRC] for at vælge radioindstillingen.
Frekvens
Forvalgsnummer
w Bånd
Tryk på [BAND].
REPEAT
6
LD
E
AF
MUTE/SQ
Bånd
BAND
APM
PUSH
S
11
SRC
PTY
R
E
D
A
N
S
K
DISP
[BAND]
(APM: Automatisk
forvalgshukommelse)
[DISP] (Display)
Bemærk:
¡ Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer,
der går godt igennem i søgeindstilling. (a side 324)
¡ Sæt FM MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når
signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt. (a side
324)
Displayændring
Tryk på [DISP] for at ændre displayet som vist herunder.
3AM (LB/MB)
Frekvens
3FM (ikke-RDS)
Frekvens
Urtid (CT)*
PS (Programnavn)
Display slukket
Urtid (CT)*
e
306
Stationsindstilling
[[]: Højere frekvens
[]]: Lavere frekvens
Hold [[] eller []] inde i mere end et halvt
sekund og slip den derefter. Søgningen begynder.
CQ-C5301N
Display slukket
*Stil uret, når “NO CT” er kommet frem på skærmen.
(Indstilling af uret a side 305)
D
A
N
S
K
12
Faste stationer
Der er muligt at gemme op til 6 stationer som faste stationer i hvert af båndene FM1, FM2, FM3 og AM (LB/MB).
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver gamle, eksisterende stationer efter nedenstående procedure.
Advarsel
¡Forsøg aldrig at programmere faste stationer under kørslen, da dette kan sætte sikkerheden over styr.
Automatisk
forvalgshukommelse (APM)
Med denne operation kan stationer, der går godt igennem,
automatisk programmeres i forvalgshukommelsen.
q Vælg et bånd. (a forrige side)
w Hold [BAND] (APM) inde i mere end 2 sekunder.
6 stationer med første til sjette højeste signalstyrke vil
blive programmeret på hvert bånd.
Når de faste stationer først er valgt, vil de blive scannet i
5 sekunder hver (scanning).
Manuel forvalgshukommelse
Med denne operation kan man manuelt gemme en station i
forvalgshukommelsen.
q Vælg et bånd og en frekvens. (a forrige side)
w Hold en af forvalgsknapperne fra [1] til [6] inde, indtil
displayet blinker en gang.
Forvalgsnummer
Bemærk:
¡ Tryk på en af knapperne fra [1] til [6], hvis du vil stoppe
scanningen.
¡ Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON). Sæt AF til OFF, hvis du
vil vælge ikke-RDS-stationer. (a side 309)
Fremkaldning af faste stationer
q Vælg et bånd (a forrige side)
w Tryk på en af forvalgsknapperne fra [1] til [6].
CQ-C5301N
307
Radio Data System (RDS)
Om RDS
D
A
N
S
K
13
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Dette apparat har bekvemme funktioner, hvor sådanne
data anvendes. Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område til område. Hav venligst forståelse for, at hvis
RDS-service ikke er tilgængelig i dit område, vil den følgende service heller ikke være det. I dette kapitel forklares oversigten
og betjeningen vedrørende RDS.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer modtages.
Programnavn (PS) Display
Programidentifikation (PI)
Stationens navn vises.
Hvert program har sit eget nummer. Dette kan anvendes til
at søge efter en anden frekvens, på hvilken det samme program sendes.
Alternativ frekvens (AF)
Region (REG)
Hvis radiomodtagningen er svag, vil der automatisk blive
stillet ind på en RDS-station, som sender det samme program.
Hver region har sit eget nummer. Dette kan anvendes til at
identificere den region, hvor den station, du lytter til, er
lokaliseret.
Trafikprogram (TP)
Nogle RDS FM-stationer sender periodiske trafikmeddelelser.
Stationer, som sender trafikmeddelelser, kaldes trafikprogrammer (TP).
Trafikmeddelelse (TA)
Radiomeddelelser om trafiksituationen.
Urtid (CT)
Når en RDS-station modtages, vil CT-servicefunktionen
automatisk stille uret.
“NO CT” vises i områder, hvor CT-serrvice ikke er til
rådighed. (a side 305 Indstilling af uret)
Programtypevisning (PTY)
RDS FM-stationer sender et identifikationssignal for programtypen.
Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc. (a side 311)
308
CQ-C5301N
Alternativ frekvens (AF)
Indikator
SRC
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
K
V
BAND
14
1
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
LD
E
FO
PUSH
S
APM
AF
L
TA
MUTE/SQ
D
A
N
S
K
DISP
[DISP] (Display)
[TA] (AF: Alternativ frekvens)
Alternativ frekvens (AF)
indstilling
Hold [TA] (AF) inde i mere end 2 sekunder for at ind- og
udkoble AF.
AF ON : AF, søgning efter bedste station og PIsøgefunktionen er aktiverede.
AF OFF : Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke er
påkrævet.
Displayændring
Tryk på [DISP] for at ændre displayet som vist herunder.
PS (Programnavn) (Standard)
Frekvens
Urtid
Display slukket
Forvalgshukommelse
(AF ON-instilling)
Fremkaldning af faste stationer (søgning efter
bedste station)
Automatisk AF-stationsindstilling giver dig mulighed for at
vælge en station, som går godt igennem, fra det samme
stationsnet, når indstilling på faste stationer er aktiveret.
Når modtagningen er dårlig (PI-søgning)
Hvis modtagningen er dårlig, når du stiller ind på en fast station,
skal du trykke på den samme forvalgsknap. Søgning efter den
samme station med bedre modtagning vil begynde. Tryk på den
samme forvalgsknap igen, hvis du vil annullere.
Bemærk:
¡ For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først,
hvorefter PI-søgning udføres.
CQ-C5301N
309
Radio Data System (RDS) (fortsættes)
Trafikmeddelelse (TA)
Nogle RDS-stationer sender periodisk trafikinformation.
[VOLUME]
SRC
Indikator
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
15
AC
E
UM
OL
K
V
TUNE/T
R
D
A
N
S
K
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
FO
PUSH
S
APM
AF
L
TA
MUTE/SQ
BAND
DISP
Indikator
[TA] (TP (TA) søgning)
TA ON/OFF
(Standard: OFF)
Tryk på [TA] for at ind- og udkoble TA-indstillingen.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-indstillingen
er aktiveret.
¡ Søgning efter en TP-station begynder automatisk og
den modtages, når der skiftes til TA-indstillingen, hvis
du modtager en ikke-TP-station eller en TP-station, som
ikke går godt igennem.
¡ Når der udføres søgeafstemning eller APM, vil kun TPstationer blive valgt. (a side 307 Automatisk forvalgshukommelse).
¡ Indstilling til TA med apparatet i en anden indstilling, vil
bevirke, at apparatet automatisk skifter til radioindstilling og en trafikmeddelelse sendes i radioen, når
trafikmeddelelsen begynder. Når trafikmeddelelsen er
færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående
indstilling. (TA-standbyindstilling)
310
CQ-C5301N
Gælder kun trafikinformation
(TA-lydafbrydelse)
q Aktiver TA-indstillingen.
w Indstil TA-lydstyrken. (a side 322)
e Drej [VOLUME] til 0.
Så snart trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken til
TA-lydstyrke.
Programtype (PTY) modtagning
RDS FM-stationer sender et programtypeidentifikationssignal (Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc.)
SRC
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
K
V
16
BAND
[BAND]
(Forvalgt PTY-søgning,
PTY-valg)
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
L
Forvalgsknapper [1] til [6] (PTY-forvalg)
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
FO
PUSH
S
APM
AF
TA
MUTE/SQ
D
A
N
S
K
[]] [[]
(PTY-valg)
Indikator
DISP
[DISP] (PTY) (PTY-indstilling)
Programtype (PTY) indstilling
PTY-forvalg
Hold [DISP] (PTY) inde i mere end 2 sekunder for at indog udkoble PTY-displayindstillingen.
Den herunder beskrevne PTY-funktion bliver aktiveret, når
PTY-indstillingen er valgt.
Fremkaldning af PTY-forvalg
PTY-valg
q Tryk på [[] for at skifte programtype som vist herunder. ([]]: modsat retning)
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
w Vælg en ønsket programtype og tryk på [BAND].
Søgningen begynder at stille ind på en station, som
sender den valgte programtype.
Programtyper gemmes i hukommelsen under forvalgsknapper fra [1] til [6] som vist i oversigten på næste side.
For at stille ind på den ønskede programtype, skal man
trykke på en af forvalgsknapperne [1] til [6].
Forvalgt PTY-søgning
q Vælg en programtype ved at trykke på forvalgsknappen.
Den forvalgte programtype vises på displayet i 5 sekunder.
Eksempel: Tryk på forvalgsknap [1].
w Tryk på den samme forvalgsknap igen (eller tryk på
[BAND]) for at stille ind på den ønskede programtypestation.
Eksempel: Tryk på forvalgsknap [1] igen.
Tryk på [BAND] igen for at annullere.
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtype-station, vil “NONE” blive vist på displayet i 2 sekunder.
Ændring af PTY-forvalg
Tryk på [BAND] igen, hvis du vil annullere.
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vil “NONE” blive vist i 2 sekunder.
q Vælg en programtype ved hjælp af PTY-valg eller ved at
trykke på PTY-forvalgsknapperne.
w Hold en af knapperne fra [1] til [6] inde i mere end 2
sekunder.
Eksempel: Hold forvalgsknap [2] inde i mere end 2
sekunder.
CQ-C5301N
311
Radio Data System (RDS) (fortsættes)
Programtype (PTY) modtagning (fortsættes)
D
A
N
S
K
17
PTY-forvalg (Standard)
Forvalgsnummer
Programtype
Når PTY-søgning er aktiveret, kan disse programtyper modtages.
1
NEWS
2
SPEECH
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE_IN,
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
3
SPORT
SPORT
4
POP_M
POP_M
5
CLASSICS
6
MUSIC
NEWS
CLASSICS
ROCK_M, EASY_M, LIGHT_M, OTHER_M, JAZZ, COUNTRY, NATION_M,
OLDIES, FOLK_M
Anvend nedenstående oversigt til at notere ændringer i forvalgsstationerne.
Forvalgsnummer
FM1
FM2
FM3
1
2
3
4
5
6
Andre PTY-funktioner
Valg af PTY-sprog: Det er muligt at vælge, hvilket sprog, der skal anvendes på skærmen (engelsk eller svensk)
(a side 326)
312
CQ-C5301N
Andre RDS-funktioner
EON (oplysning om andre
stationer)
Indikator
Når EON-data modtages, lyser EON-indikatoren og TA- og
AF-funktionerne udvides som vist herunder.
TA: Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
AF: Frekvenslisten over faste RDS-stationer opdateres af
EON-data.
EON gør det muligt for radioen at gøre bedre brug af RDSinformation.
Denne funktion opdaterer konstant AF-listen over faste stationer, inklusive den, som der aktuelt er stillet ind på. Hvis
du for eksempel har forindstillet en fjerntliggende station,
vil du senere kunne modtage den samme station på en
alternativ frekvens eller en anden station, som sender det
samme program. EON holder sig også a jour med modtagbare, lokale TP-stationer, som der hurtigt kan stilles ind på.
Modtagning af ekstraudsendelser
Hvis der sendes en ekstraudsendelse, skifter apparatet
automatisk til denne udsendelse (selv i CD-indstilling eller
MP3/WMA-indstilling). Under modtagning af ekstraudsendelsen, vises “ALARM” på displayet.
D
A
N
S
K
18
Bemærk:
¡ Ekstraudsendelser sendes ved TA-lydstyrkeniveau. (a
side 322)
CQ-C5301N
313
Inden diskafspilning
Isætning af en disk
Forsigtig
D
A
N
S
K
19
¡ 8 cm-disks kan ikke anvendes med dette
apparat og må derfor ikke sættes i det.
¡ Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller
etiketter.
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke
trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens
den er åben.
¡ Pas på ikke at få fingerne eller hænderne i klemme i
forpladen.
¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.
q Tryk på [u] (OPEN).
Hvis der allerede er sat en disk i (
lyser), vil den
komme ud, når forpladen er helt åbnet.
TILT/OPEN
[u:Udtagning]
(OPEN)
w Sæt en disk i.
BAND
APM
Trykt side
Anvendelige disks
CD-R
CD-RW
CD-TEXT
CD-ROM
CD-DA
CD-DA
CD-DA
–
MP3/WMA
MP3/WMA
–
MP3/WMA
Bemærk:
¡ Se afsnittet “Angående MP3/WMA” (a side 318) og
“Angående disks” (a side 331).
¡ Apparatet tænder automatisk, når der sættes en disk
ind med ACC aktiveret.
¡ Det er ikke sikkert, at en disk med både CD-DA-data
og MP3/WMA-data vil blive gengivet normalt.
Bemærk:
¡ Det kan tage nogen tid, inden afspilningen begynder.
¡ Afspilningen begynder automatisk, når den isatte disks
data er anerkendt.
ELLER
(a side 316 MP3/WMA-afspiller)
Udtagning af en disk
q Tryk på [u] (OPEN).
Disken kommer ud, når forpladen er helt åbnet.
w Tag disken ud.
e Tryk på [u] (OPEN) for at lukke forpladen.
Bemærk:
¡ Forpladen lukker automatisk, når en advarselsalarm har
lydt, hvis der ikke udføres nogen betjening i omkring 20
sekunder.
314
CQ-C5301N
CD-afspiller
[SRC: Kilde]
[s] / [d] (a / f)
(Sporvalg/hurtigt
frem/hurtigt tilbage)
Indikator
SRC
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
K
V
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
FO
PUSH
S
APM
AF
L
TA
MUTE/SQ
[BAND] (y / 5:
Pause/Afspilning)
BAND
DISP
D
A
N
S
K
20
[DISP] (Display)
[3] (SCROLL) [5] (SCAN)
[4] (RANDOM) [6] (REPEAT)
Når der er en CD i afspilleren.
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Tryk på [SRC] for at vælge CD-afspillerindstillingen, hvorefter
afspilningen begynder.
Spor
Spilletid
Tryk og hold inde
[d] (f): Hurtigt frem
[s] (a): Hurtigt tilbage
Slip dem, hvis du vil gå tilbage til normal afspilning.
Displayændring
Tryk på [DISP].
Spor/Spilletid
Disktitel
Sportitel
Pause (y / 5)
Tryk på [BAND] (y / 5).
Tryk på [BAND] (y / 5) igen for at annullere.
Tilfældig afspilning
Alle de disponible spor afspilles i tilfældig rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
lyser.
Tryk på [4] (RANDOM) igen for at annullere.
Scan-afspilning
Urtid
De første 10 sekunder af hvert spor afspilles i rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Display slukket
Bemærk:
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på
disken.
¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel
afspilles, skal du trykke på [3] (SCROLL). Hvis antallet
af viste karakterer er 8 eller færre, vises karaktererne
ikke som rulletekst.
Valg af spor
Tryk på [5] (SCAN) igen for at annullere.
Gentaget afspilning
Det aktuelle spor gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk på [6] (REPEAT) igen for at annullere.
[d]: Næste spor
[s]: Begyndelsen af det aktuelle spor.
For det foregående spor: Tryk to gange
CQ-C5301N
315
MP3/WMA-afspiller
[SRC: Kilde]
Indikator
SRC
PWR
K
TUNE/T
R
AC
E
UM
OL
SCROLL
1
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
LD
E
FO
PUSH
S
L
MUTE/SQ
BAND
APM
AF
TA
21
TILT/OPEN
CQ-C5301N
V
PTY
R
E
D
A
N
S
K
DISP
[3] (SCROLL) [5] (SCAN)
[4] (RANDOM)
[6] (REPEAT)
Når der er en disk i afspilleren
Tryk på [SRC] for at vælge MP3/WMA-afspillerindstilling,
hvorefter afspilningen begynder.
Mappe
Fil
[DISP] (Display)
Bemærk:
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på
disken.
¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel
afspilles, skal du trykke på [3] (SCROLL). Hvis antallet
af viste karakterer er 8 eller færre, vises karaktererne
ikke som rulletekst.
Valg af mappe
Displayændring
[}]: Næste mappe
[{]: Foregående mappe
Tryk på [DISP].
Mappe/fil
Valg af fil
Spilletid
[d]: Næste fil
[s]: Begyndelsen af den aktuelle fil
Tryk to gange for den foregående fil.
Mappenavn
(
) (Læsning af data)
Filnavn
(
) (Læsning af data)
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Tryk og hold inde
[d] (f): Hurtigt frem
[s] (a): Hurtigt tilbage
Slip dem for at fortsætte almindelig afspilning.
Pause (y / 5)
Album
(
) (Læsning af data)
Titel og kunstner
(
) (Læsning af data)
Urtid
Display slukket
316
[s] / [d] (a / f)
(Filvalg/hurtigt frem/hurtigt
tilbage)
[{] / [}] (FOLDER)
(Valg af mappe)
[BAND] (y / 5:
Pause/Afspilning)
CQ-C5301N
Tryk på [BAND] (y / 5).
Tryk på [BAND] (y / 5) igen for at annullere.
D
A
N
S
K
22
Tilfældig afspilning
Gentaget afspilning
Alle de disponible filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
Den aktuelle fil gentages.
Tryk på [4] (RANDOM).
lyser.
Tryk på [4] (RANDOM) igen for at annullere.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk på [6] (REPEAT) igen for at annullere.
Tilfældig afspilning af mappe
Gentaget afspilning af mappe
Alle filerne i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Hold [4] (RANDOM) inde i mere end 2 sekunder.
lyser.
Hold [4] (RANDOM) inde i mere end 2 sekunder igen for
at annullere.
Den aktuelle mappe gentages.
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder.
lyser.
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder igen for
at annullere.
Scan-afspilning
De første 10 sekunder af hver fil kan afspilles i rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk på [5] (SCAN) igen for at annullere.
Scan-afspilning af mappe
Fra den næste mappe vil de første 10 sekunder af den
første fil i hver mappe blive afspillet i rækkefølge.
Hold [5] (SCAN) inde i mere end 2 sekunder.
lyser.
Hold [5] (SCAN) inde i mere end 2 sekunder igen for at
annullere.
CQ-C5301N
317
Angående MP3/WMA
Hvad er MP3/WMA?
D
A
N
S
K
23
MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows Media™ Audio)
er kompressionsformater for digitallyd. Førstnævnte er udviklet
af MPEG (Motion Picture Experts Group) og sidstnævnte er
udviklet af Microsoft Corporation. Ved hjælp af disse
kompressionsformater kan man optage indholdet af omkring 10
musik-CD’er på en enkelt CD. (Dette tal refererer til data, som er
optaget på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastsat
bithastighed på 128 kbps og en samplingfrekvens på 44,1 kHz).
Viste punkter
Bemærk:
¡ MP3/WMA-kodning og CD-skrive-softwareprogrammer
følger ikke med dette apparat.
Karakterer, der kan vises
Ting, man bør huske på, når man laver
MP3/WMA-filer
¡ CD-TEKST
Disktitel
Sportitel
¡ MP3/WMA
Mappenavn
Filnavn
¡ MP3 (ID3 tag)
Album
Titel og kunstner
¡ WMA (WMA tag)
Album
Titel og kunstner
¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64 karakterer.
¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden
for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog kan
vises.
Generelt
ASCII-karaktersæt
¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis man
ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (Variable Bit Rate)(variabel bithastighed) anbefales ikke, fordi afspilningstiden ikke angives korrekt og fordi
der kan være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af kodningsomstændighederne. Vi henviser til anvisningerne i din egen
kodningssoftware og skrive-software angående detaljer.
A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenst[ende symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _
`{|}~
Specielle karakterer
À Á Â Ã Å à á â ã å
Ä ä
MP3
Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö
¡ Det anbefales at sætte bithastigheden til “128 kbps or more”
og “fixed”.
Ù Ú Û Ü ù ú û ü
WMA
¡ Det anbefales at sætte bithastigheden til “64 kbps or more” og
“fixed”.
¡ Sæt ikke kopispærren på WMA-filen til at gøre det muligt at
afspille.
Forsigtig
¡ Tildel aldrig “.mp3”- eller ".wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af
MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare
frembringe støj fra højttaleren, men også
føre til høreskader.
318
Displayinformation
CQ-C5301N
Bemærk:
¡ Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er
kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive
korrekt vist.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive ændret
til en asterisk ( ).
¡Det anbefales, at længden af filnavnet er mindre end 8 (eksklusive filnavntilføjelsen).
Windows Media og Windowslogoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.
Optagelse Recording
af MP3/WMA-filer
MP3/WMA files
på on
CD-media
a CD-media
¡ Det anbefales at minimere risikoen for lave en disk, som
indeholder både CD-DA-filer og MP3/WMA-filer.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3/WMA-filer på den samme
disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i
den tilsigtede rækkefølge eller i det hele taget vil blive
afspillet.
¡ Anvend forskellige mapper til hver data, når du gemmer
MP3-data og WMA-data på den samme disk.
¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag ikke
unødvendige mapper på en disk.
¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne som vist
i nedenstående beskrivelse og også være i overensstemmelse
med hvert filsystem.
¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3’ eller “.wma” bør gives til hver fil,
afhængigt af filformatet.
¡ Der kan opstå problemer ved afspilning af MP3/WMA-filer
eller visning af informationen i MP3/WMA-filer, som er
optaget med en vis skrive-software eller visse CD-optagere.
¡ Dette apparat har ingen afspilningslistefunktion.
¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelsen af Disc-at-Once.
Understøttede filsystemer
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extension til ISO 9660, Joliet,
Romeo.
D
A
N
S
K
24
Bemærk:
¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD og CD Extra understøttes ikke.
Kompressionsformater (Anbefaling: “Ting, man bør huske, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k - 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k - 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8
64 k - 192 kbps
Nej
32, 44,1, 48 kHz
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning
Maks. antal filer/mapper
¡ Maks. antal filer: 999
¡ Maks. antal filer i en folder: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet)
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper uden hensyn til
tilstedeværelsen eller fraværet af en MP3/WMA-fil.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3/WMA-filer, vil de
nærmeste MP3/WMA-filer i afspilningsnummerorden blive afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre
MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
Rodmappe
Root Folder
(Rodkatalog)
(Root Directory)
1
2
q
Valg
af mappe
Folder
Selection
4
e
3
In the order
I rækkefølgen
1
–
8
Valg
fil
File af
Selection
In
the
order
–
I rækkefølgen
y
q
w
5
6
r
8
7
Tree 11
Træ
Tree 22
Træ
Tree33
Træ
t
y
Tree44
Træ
Tree88
Træ
(Max.)
(Maks.)
Ophavsret
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distrubution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af
ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med
vores undesøgelser fra december 2004. Den har ingen
garanti angående evnen til reproduktion eller visning af
MP3/WMA.
CQ-C5301N
319
Lydindstillinger
Drej [VOLUME].
PWR
TILT/OPEN
CQ-C5301N
AC
TUNE/T
R
FO
1
L
[SQ] (Lydkvalitet)
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
LD
E
TA
BAND
APM
AF
MUTE/SQ
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
K
V
PUSH
S
25
SRC
E
UM
OL
D
A
N
S
K
DISP
Forvalasknapper [2] til [6]
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
Lydstyrke
Standard: 18
Indstillingsområde: 0 til 40
Bas/diskant
Det er muligt at regulere bas- og diskantlyden.
Standard: BAS (bas) 0 dB
TRE (diskant) 0 dB
Indstillingsområde: –12 dB til + 12 dB (ved 2 dB)
[[] / []]
[{] / [}]
[BAND]
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL) for at åbne menuen.
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
SQ-indstilling
Det er muligt at indstille den aktuelt valgte lydtypes (SQ) karakteristika.
Det er også muligt at forindstille op til 5 forskellige, indstillede
SQ’er.
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Indstillingsområde for tone/SQ: –12 dB til + 12 dB (ved 2 dB)
SQ lav/bas
: ± 12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mid
: ± 12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/diskant : ± 12 dB (ved 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
¡ Bas/diskant-styrefrekvensen er fastsat til den frekvens, som
er valgt til SQ.
FReturnering af en indstillet SQ til standardindstillingen
q Hold [SQ] inde i mere end 1 sekund og vælg den SQ, som
skal returneres til standardindstillingen.
w Hold [BAND] inde i mere end 2 sekunder.
320
(side 322)
CQ-C5301N
Standard indstilling
VOLUME
BASS
TREBLE
TA VOL
FADER
BALANCE
SQ SET
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at gå tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis ingen betjening finder sted i mere end 5 sekunder i lydindstilling (2 sekunder i lydstyrkregulering, 10 sekunder i SQ-indstilling), vil displayet vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Lydstyrken kan også reguleres direkte med brug af [VOLUME] på selve apparatet. (a side 303)
¡ Se venligst side 303 angående fremkaldning af en forindstillet SQ.
D
A
N
S
K
26
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
q Tryk på [[] eller []] for at vælge et
Bemærk:
¡ Det er ikke muligt at
gemme nogen SQforindstilling i [1]knappen.
¡ SQ-indstillinger vil
ikke ændre betegnelserne for
fremkaldningsskærmene som for
eksempel ROCK og
JAZZ.
frekvensbånd (lavt, mellem, højt).
[[]: Højere frekvensbånd
[]]: Lavere frekvensbånd
Drej [VOLUME] for at vælge en frekvens.
q: Højere frekvens
w: Lavere frekvens
Tryk
w på [}] eller [{] for at justere niveauet.
Frekvens
Det valgte frekvensområde blinker.
[}]: Op
[{]: Ned
e Tryk og hold en af de forindstillede knap-
Niveau
per [2] til [6] inde i mere end 2 sekunder.
¡Den indstillede SQ er forindstillet i den
valgte knaps nummer og der vendes
tilbage den normale indstilling.
¡Når den forindstillede SQ justering standses, forbliver hvert niveau i den seneste indstilling indtil en ny SQ forindstilling foretages eller SQ forindstillingen
kaldes frem.
CQ-C5301N
321
Lydindstillinger (fortsættes)
Drej [VOLUME].
PWR
K
AC
TUNE/T
R
BAND
APM
FO
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
AF
L
TA
MUTE/SQ
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
TILT/OPEN
CQ-C5301N
V
PUSH
S
27
SRC
E
UM
OL
D
A
N
S
K
DISP
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
Balance/Fader
Det er muligt at regulere lydniveauet mellem højre, venstre, front
og baghøjttalerne.
Standard: BAL (balance) CNT (center)
FAD (fader) CNT (center)
Indstillingsområde: 15 niveauer hver og CNT (center)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
TA-lydstyrkeindstilling
Trafikmeddeleler sendes med TA-lydstyrkeniveau.
Standard: 18
Indstillingsområde: 1 til 40
322
CQ-C5301N
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Standard indstilling
VOLUME
BASS
TREBLE
TA VOL
FADER
BALANCE
SQ SET
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 5 sekunder i lydindstillingen, vil displayet vende tilbage til den
ordinære indstilling.
D
A
N
S
K
28
Drej [VOLUME].
q : Højre forstærket
w : Venstre forstærket
Drej [VOLUME].
q : Front forstærket
w : Bag forstærket
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
w
q
CQ-C5301N
323
Funktionsindstillinger
Drej [VOLUME].
PWR
K
AC
TUNE/T
R
BAND
APM
FO
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
PTY
6
R
E
SCROLL
1
LD
E
AF
L
TA
MUTE/SQ
Hold [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg)
inde i mere end 2
sekunder.
TILT/OPEN
CQ-C5301N
V
PUSH
S
29
SRC
E
UM
OL
D
A
N
S
K
DISP
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
AF-indstilling (FM-indstilling)
Du kan vælge AF1 eller AF2.
Standard: AF1
Hold [VOLUME] (PUSH SEL)
inde i mere end 2 sekunder for at
åbne menuen.
Region (REG)-indstilling (FM-indstilling)
Ændrer valgområdet for AF, søgning efter bedste station, og PIsøgning.
Standard: OFF (fra)
Bemærk:
¡ Når REG-indstillingen skiftes fra OFF (fra) til ON (til) eller vice
versa, vil AF-indstiillingen automatisk blive aktiveret.
Monofonisk FM-modtagning (FMindstilling)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Støjen undertrykkes betydeligt, når et svagt signal modtages fra
en FM-station.
Standard: OFF (fra)
Lokal stationsindstilling (radioindstilling)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Kun stationer, der går godt igennem, detekteres under søgeindstilling.
Standard: OFF (fra)
(side 326)
324
CQ-C5301N
Standard indstilling
AF SEL
(FM-indstilling)
REGION
(FM-indstilling)
FM MONO
(FM-indstilling)
ACC SET
FM LOCAL
(FM-indstilling)
AM LOCAL
(AM-indstilling)
PTY LANG
(RDS-indstilling)
SECURITY
EXT MUTE
MUTE KEY
PATTERN
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 10 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet vende tilbage til
den ordinære indstilling.
D
A
N
S
K
30
Drej [VOLUME].
q
: AF-operationsfølsomhed med højt niveau
w
: AF-operationsfølsomhed med lavt niveau (Standard)
Drej [VOLUME].
q
: Frekvensen ændres kun for programmer indenfor regionen.
w
: Frekvensen ændres også for programmer udenfor regionen
(Standard)
Drej [VOLUME].
q
: MONO ON
w
: MONO OFF (Standard)
Indikator
Drej [VOLUME].
q
: LOCAL ON
w
: LOCAL OFF (Standard)
Indikator
CQ-C5301N
325
Funktionsindstillinger (fortsættes)
Drej [VOLUME].
PWR
K
AC
TUNE/T
R
BAND
APM
FO
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
AF
L
TA
MUTE/SQ
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
TILT/OPEN
CQ-C5301N
V
PUSH
S
31
SRC
E
UM
OL
D
A
N
S
K
DISP
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
PTY-sprogvalg (RDS-indstilling)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Standard: ENGLISH (engelsk)
Visningsmønstre for frekvensanalysator (PATTERN)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Standard: Mønster 1
Sorter: 6 typer, OFF (fra)
Lydafbrydelse/lyddæmpning
Der kan vælges mellem lydafbrydelse og lyddæmpning (a side
303)
Standard: MUTE (lydafbrydelse)
Ekstern lydafbrydelse
Gør det muligt at afbryde lyden fra den aktuelle lydkilde, mens
Panasonic-navigationssystemet leverer stemmevejledning eller
en telefonsamtale finder sted.
Standard: 0
Indstillingsområde: 0 til 2, OFF (fra)
326
CQ-C5301N
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
(side 328)
Standard indstilling
AF SEL
(FM-indstilling)
REGION
(FM-indstilling)
FM MONO
(FM-indstilling)
ACC SET
FM LOCAL
(FM-indstilling)
AM LOCAL
(AM-indstilling)
PTY LANG
(RDS-indstilling)
SECURITY
EXT MUTE
MUTE KEY
PATTERN
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 10 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet vende tilbage til
den ordinære indstilling.
D
A
N
S
K
32
Drej [VOLUME].
q
: Engelsk (Standard)
w
: Svensk
Drej [VOLUME].
: Fra
: Mønster 1 (Standard)
w
q
: Mønster 6
Drej [VOLUME].
q
: 10 trins mindskning (lyddæmpning)
w
: Ingen lyd (mute) (Standard)
Drej [VOLUME].
: Ingen lyd (Standard)
: 15 trins mindskning
w
q
Når ekstern lydafbrydelse er
aktiveret.
(Eksempel: MUTE LV 0)
: 10 trins mindskning
: Uændret
CQ-C5301N
327
Funktionsindstillinger (fortsættes)
Drej [VOLUME].
PWR
K
AC
TUNE/T
R
BAND
APM
FO
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY
R
E
SCROLL
1
LD
E
AF
L
TA
MUTE/SQ
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
TILT/OPEN
CQ-C5301N
V
PUSH
S
33
SRC
E
UM
OL
D
A
N
S
K
DISP
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
Sikkerhedsfunktion
Du kan aktivere anti-tyverifunktionen, når du forlader din bil.
Standard: ON (til)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
ACC-valg
Standard: OFF (fra)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Forsigtig
¡ Sørg for at vælge OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling
i tændingskontakten. Forsømmelse af dette kan bevirke, at
batteriet går dødt.
328
CQ-C5301N
Standard indstilling
AF SEL
(FM-indstilling)
REGION
(FM-indstilling)
ACC SET
FM MONO
(FM-indstilling)
FM LOCAL
(FM-indstilling)
AM LOCAL
(AM-indstilling)
PTY LANG
(RDS-indstilling)
SECURITY
EXT MUTE
MUTE KEY
PATTERN
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 10 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet vende tilbage til
den ordinære indstilling.
D
A
N
S
K
34
Drej [VOLUME].
q
Sikkerhedsfunktionen er aktiveret (Standard).
w
Sikkerhedsfunktionen er ikke aktiveret.
SLED (Diode udsendt fra sikkerhedslyset) ON
Når tændingskontakten er sat til OFF.
¡ Sikkerhedsmeddelelsen vises.
¡ Alarmen for aftagning af forpladen vil blive aktiveret. (a side 330)
Når forpladen tages af...
¡ Sikkerhedsindikatoren (SLED) blinker (a side 330)
Drej [VOLUME].
q
Sæt til ON, hvis din bil
har en ACC-stilling.
ACC ON
¡Apparatet tænder, når der sættes en disk i, mens der er
slukket for apparatet.
¡Urtiden kan vises, når der er slukket for apparatet.
¡Når tændingskontakten er sat til OFF, vises sikkerhedsmeddelelsen og alarmen til aftagning af forpladen lyder (ved
sikkerhedsfunktion ON-indstilling).
w
Sæt til OFF, hvis din bil
ikke har nogen ACCstilling. (Standard)
ACC OFF
¡ Når der slukkes for apparatet, vises sikkerhedsmeddelelsen
og alarmen til aftagning af forpladen lyder (ved sikkerhedsfunktion ON-indstilling).
CQ-C5301N
329
Anti-tyverisystem
Dette apparat er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis
denne tages af, vil apparatet ikke kunne anvendes. SLED blinker.
D
A
N
S
K
35
Kontakt
Aftagning af forpladen
q Sluk for apparatet.
w Tryk på [
] (udløsning) for at fjerne forpladen.
(Forpladen går af med et klik, når den fjernes).
e Læg forpladen i hylsteret og tag den med dig når du forlader bilen.
[
] (Udløsning)
Aftageligt
forpladehylster
Bemærk:
¡Sørg for, at apparatet er slukket, inden du tager forpladen
af.
¡Lad være med at montere eller fjerne forpladen, mens den
bevæger sig.
Installation af forpladen
Kontakt
q Skyd venstre side af forpladen på plads.
w Tryk på højre ende af forpladen, indtil der lyder et klik.
2
1
Sikkerhedsindikator (SLED)
SLED blinker, når forpladen er taget af apparatet.
Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er
aktiveret (ON). (a side 328)
Alarm ved aftagning af forplade
Denne alarm lyder som en advarsel om ikke at glemme at
fjerne forpladen, inden du forlader bilen.
Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er
aktiveret (ON). (a side 328)
SLED
Forsigtig
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige kraftigt.
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen og hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk kontakt.
¡ Hvis der er kommet snavs eller andre fremmedlegemer på kontakterne, skal de tørres rene med en tør, blød klud.
¡ For at undgå beskadigelse af forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er
åben.
¡ Forpladen lukker automatisk omkring 5 sekunder efter, at der er trykket på [
] (udløsning), mens forpladen er i
skrå stilling eller åben, for at forhindre at du får fingrene i klemme i forpladen, mens den lukker.
330
CQ-C5301N
Sikring
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
Advarsel
¡Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere
klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis
den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Vedligeholdelse
Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud
til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
D
A
N
S
K
36
Angående disks
Angående CD/CD-media (CD-R, CD-RW, CD-ROM)
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal disse
være forsynet med en af de til højre viste etiketter.
Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
TEXT
Hvordan man holder en disk
Trykt side
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen.
Rengøring af disks
Anvend ikke disks af uregmæssig form.
Anvend kun en tør, blød klud til rengøring af disken. Tør den af fra
midten og ud mod randen.
Rigtigt
Forkert
Lad være med at påsætte mærkater eller etiketter på diskene.
Lad være med at skrive på diskens etikette med kuglepen
eller andre skriveredskaber med hård spids.
Angående CD-R/CD-RW-disks
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på
grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.
¡ CD/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musik-CD’er.
Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡ Visse CD/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CD-R/RWdrev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data.
¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CD/RW-disken.
CQ-C5301N
331
Fejlfinding
Hvis du mener, at der er noget galt
Advarsel
Kontroller og udfør nedenstående.
D
A
N
S
K
37
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel fagmand.
Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage
til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter
eget eftersyn.
¡Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer
fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er
nogen lyd, hvis der udvikles røg eller lugte,
som kan forårsage antændelse eller elektriske
stød. Hold i så fald øjeblikkeligt op med at
anvende apparatet og henvend dig til din
forhandler.
¡Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette
kan være farligt.
■ Generelt
Problem
Der er ingen strøm til
apparatet.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.
aKontroller tilslutningen.
En sikring er sprunget.
aEliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.
Ret henvendelse til forhandleren.
MUTE er sat til ON.
aSæt MUTE til OFF.
Der er ingen lyd.
Der er kontakt mellem den eksterne mute-ledning og karrosseriet.
aTilslut den eksterne mute-ledning på korrekt vis. Isoler ledningen, hvis
den ikke anvendes.
Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig
kontakt er sket.
aKontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet (installationsanvisninger).
Det er ikke muligt at betjene apparatet, mens demonstrationsskærmen vises.
aTryk på [DISP] for at afslutte demonstrationsskærmen.
Demonstrationsskærmen vises, men kan ikke
anvendes
Hvis demonstrationsskærmen ofte kommer frem, er der en mulighed for, at
der er dårlig kontakt eller fejlagtig tilslutning mellem apparatets batteriledning
og bilens batterikabel. (Batteriledningen skal altid være strømførende).
aKontroller batteritilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.
aHold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en
mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen
ikke kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til din forhandler.
Støj
Jordledningens kontakt er dårlig.
aBekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.
332
Der er støj i motoromdrejningerne.
Der er generatorstøj fra bilen.
aÆndr jordledningens tilslutningsposition.
aMonter et støjfilter på strømforsyningen.
Nogle betjeninger er
ikke mulige.
Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel
menu-indstilling.
aLæs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig
til forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.
CQ-C5301N
■ Generelt (fortsættes)
Problem
Ingen lyd fra
højttaleren
(højttalerne)
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.
aGenindstil balance/fader
Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med hensyn til højttalerne.
aKontroller højttalertilslutningerne.
Højre og venstre
højttalerkanal er i modfase.
Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.
aForetag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Lydfeltet er ikke
tydeligt i stereoindstilling. Centerlyden er
ikke fastlagt.
Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er
tilsluttet i modfase.
aForetag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Strømmen til apparatet
afbrydes utilsigtet.
Sikkerhedsanordningen er aktiveret.
aRådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
D
A
N
S
K
38
■ Radio
Problem
Dårlig modtagning
og/eller støj
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.
aKontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt.
Kontroller ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til
karrosseriet.
Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).
aKontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.
FM-stereoudsendelser
modtages kun i mono.
MONO-indstillingen er aktiveret.
aAnnuller MONO-indstillingen.
Kun stationer med et
kraftigt sendesignal
kan modtages.
LOCAL-indstillingen er aktiveret.
aAnnuller LOCAL-indstillingen.
Antallet af automatiske, faste stationer er
mindre end 6.
Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.
aFlyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv
at forindstille dem.
Faste stationer kan
ikke gemmes i hukommelsen
Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.
aSørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil
derefter stationerne igen.
CQ-C5301N
333
Fejlfinding (fortsættes)
■ RDS
Problem
D
A
N
S
K
39
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
PS vises ikke, selv
hvis der er stillet ind
på en RDS-station.
(“NO PS” vises).
En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.
aEn PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har
ændret sig.
Modtagning af
udsendelser afviger fra
den PTY, som allerede
er indstillet.
Da staionen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.
aDer søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en
modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.
”NONE” vises, når PTY
vælges.
Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket
udsendelse sendes i dit område.
aVælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.
Urtiden (CT) er ikke
præcis.
Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet modtager en station, som ikke sender tid.
aModtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller
indstil CT manuelt.
En AF-station kan ikke
modtages, selv om AFindikatoren lyser.
Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station
og AF-stationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.
aVent, indtil det er lykkedes at opdatere AF-listen. I tilfælde af en ustabil
modtagning, stilles manuelt ind på en stabil station.
■ CD
Problem
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
Lydudfald eller støj.
Lydudfald på grund af
vibrationer.
Disken kan ikke tages
ud.
334
CQ-C5301N
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er sat omvendt i.
aSæt disken i på korrekt vis.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.
aFastgør apparatet til konsolboksen.
Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.
aGør vinklen 30 grader eller mindre.
Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.
aHold [OPEN] inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret
diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller
andre faktorer.
aTag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis
apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
■ MP3/WMA
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Problem
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
Disken indeholder uafspillelig formateret data.
aVi henviser til beskivelsen af MP3/WMA angående afspillelig lyddata
med undtagelse af CD-DA (dvs. musik-CD).
CD-R/CD-RW’er, som
kan afspilles på andre
apparater, kan ikke
afspilles i dette apparat.
Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af
media, optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CDR/CD-RW’er er afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.
aLav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware
og optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.
Lydudfald elller støj.
Der en defekt eller et fremmedlegeme på disken.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se
beskrivelse af MP3/WMA.
D
A
N
S
K
40
Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.
aAfspil ikke-VBR-filer.
Bemærk:
¡Vi henviser til kapitlet “Angående MP3/WMA” (a side 318)
CQ-C5301N
335
Fejlfinding (fortsættes)
Fejldisplaymeddelelser
■ CD/MP3/WMA
Display
D
A
N
S
K
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
aKontroller disken.
Disken er ridset.
aKontroller disken.
41
Efter 5 sekunder
Efter 5 sekunder
Automatisk til næste
spor/fil
Efter 5 sekunder
Automatisk til næste
spor/fil
336
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
CQ-C5301N
Ingen funktion af en eller anden årsag.
aTag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen.
Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til
forhandleren.
Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du prøver at
afspille. (Filer, som er optaget på et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem, datafomat, filnavnstilføjlse, ødelagt data etc.)
aVælg en fil, som afspilleren kan læse. Bekræft, hvilken datatype,
der er optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.
En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.
aEn fil, som er ophavsretsligt beskyttet, kan ikke afspilles.
Tekniske specifikationer
Generelt
Strømforsyning
: DC 12 V (11 V – 16 V), Test
Spænding 14,4 V negativ jord
Effektforbrug
: Mindre end 2,2 A (CD-indstillng, 0,5 W 4 kanaler)
Maks. udgangseffekt
: 50 W x 4 (ved 4 Ω)
Udgangseffekt
: 22 W x 4 (DIN45 324,
ved 4 Ω)
Højttalerimpedans
: 4–8Ω
Tone/SQ-indstillingsområde: SQ lav/bas: ± 12 dB (ved 60
Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mid: ± 12 dB (ved 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/diskant: ± 12 dB (ved
10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18
kHz)
Forforstærkerudgangsspænding
: 2,5 V (CD-indstilling)
Forforstærkerudgangsimpedans
: 200 Ω
Mål (B x H x D)
: 178 x 50 x 155 mm
Vægt
: 1,6 kg
FM-stereoradio
Modtageområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
AM (MB) radio
Modtageområde
Brugbar følsomhed
AM (LB) radio
Modtageområde
Brugbar følsomhed
CD-afspiller
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støjforhold
Total harmonisk
forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
: 531 kHz – 1602 kHz
: 27 dB/µV (signal/støjforhold
20 dB)
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (signal/støjforhold
20 dB)
:
:
:
:
:
:
:
8 gange oversampling
1 bit DAC system
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
96 dB
D
A
N
S
K
42
: 0,01% (1 kHz)
: Under den målelige grænse
: 75 dB
: 87,5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (signal/støjforhold 30
dB)
: 35 dB (ved 1 kHz)
Bemærk:
¡Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer og design i forbedringsøjemed og uden varsel.
¡Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CQ-C5301N
337
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285613B NT1104-2055
Printed in China
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
●Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
WMA MP3 CD Player/Receiver
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
●Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
SRC
TILT/OPEN
CQ-C5301N
OL
UM
E
FOL
SCROLL
1
2
3
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
PTY ER
D
E
AF
L
TA
MUTE/SQ
BAND
APM
PUSH
S
●Monteringsvinkel sida till sida
: horisontellt
front till bakdel
: 0 - 30°
●Angolo di montaggio da lato a lato
: orizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 - 30°
●Ángulo de montaje Lado a lado
: horizontal
Delante a atrás
: 0 - 30°
●Monteringsvinkel side til side
: vandret
for til bag
: 0 - 30°
PWR
V
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
Italiano
Få råd af en fagmand angående installationen.
CQ-C5301N
K
●Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
AC
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
TUNE/T
R
●Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Svenska
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
DISP
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento.
(per connettore non-ISO)
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
instalaci
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
30°
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
●Monteringsutrymme
●Spazio di montaggio
●Espacio de montaje
●Monteringsafstand
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
Dansk
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
Español
(per connettore non ISO)
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión. (Para conectores que no sean ISO)
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Diagram
Q’ty No.
Item
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
1
YEFX0217263
Diagram
Q’ty
1
YEFC05606
Fästbult (5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
1
ISO-antennadapter
Adattatore antenna ISO
Adaptador de antena ISO
ISO-antenneadapter
1
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
1
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
2
YEAJ02874
TEXT
●Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
●Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
●Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
●Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293897B NT1104-2055
* w, t och y består av en uppsättning. (YEP0FZ5699) * w, t e y fanno parte di un set. (YEP0FZ5699)
* w, t y y forman un juego. (YEP0FZ5699) * w, t og y består af et sæt (YEP0FZ5699)
Printed in China
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet
● Använd handskar försäkerhets
skull.
● Slutför de elektriska
1
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
2
Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
anslutningarna före installationen.
Precauzioni ● Indossare dei guanti per
sicurezza.
● Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones ● Póngase guantes para mayor seguridad.
● Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig
● Brug handsker for din sikkerheds skyld.
● Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
3
Anslut strömkontakten ③
Collegamento del connettore
di alimentazione ③
Conexión del conector de
alimentación ③
Tilslutning af netstik ③
4
4
w
4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
3 mm
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Moietta di supporto posteriore
(opzionale)
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Dado esagonale (opzionale)
Tuerca hexagonal (opcional)
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Till enheten
All’unità
A la unidad
Til enheden
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Till enheten
Bakre stödfäste
All’unità
(sitter på bilen)
A la unidad
Staffa di supporto posteriore
Til enheden
(in dotazione all’automobile)
Ménsula de soporte trasera
(suministrada con el vehículo)
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
5
5
6
1
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen ④.
Rimuovere la piastra di
rifinitura ④.
Extraiga la placa de
guarnición ④.
Fjern trimpladen ④.
w
e
4
q Skruva in fästbult w i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet.
e Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
Fissaggio dell’unità q Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità
principale
principale.
w Fissaggio al parafiamma.
e Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
Fijación de la
q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
unidad principal
principal.
w Fijación a la pantalla cortafuegos.
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
cada orificio.
Fastgøring af
q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
hovedapparat
w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Fastsättning av
huvudenhet
e
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
q
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
Clank!
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
q
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
Montering av frontramen ④
Montaggio della piastra di rifinitura ④
Montaje de la placa de guarnición ④
Montering af trimplade ④
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
q
w
q
3
Upplåsning
q Skjut in
upplåsningsplattan y
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q Inserire la piastrina di
rilascio del fermo y
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
w
Desbloqueo
q Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
y hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q Sæt låseannulleringspladen
y ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
4
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
Precauzione
Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è
stato completato tutto il cablaggio.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber
completado todas las conexiones.
Forsigtig
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider
skade.
Förförstärkaruttag (främre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Anteriore)
Conector de salida de preamplificador (delantero)
Forforstærker-ud stik (front)
Antenn
Antenna
Antena
Antenne
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro
di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio
Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar
usted mismo el fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.
C1 :
ISO-antenn-adapter (om nödvändig)
Adattatore antenna ISO
(Se necessario)
Adaptador de antena ISO
(si se requiere)
ISO-antenneadapter (hvis nødvendig)
C3 :
(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes
du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Förförstärkaruttag (bakre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)
Conector de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærker-ud stik (bag)
A7 :
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, +12 V DC.
A5
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
ACC
A8 :
A
A
A
A
A
B
(svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
BATTERY 15A
A4 :
(gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
A5 : (blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till
med ett reglage.)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna
motorizzata con attuazione ad interruttore)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con
accensione/spegnimento dell'amplificatore)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena
eléctrica accionada con un interruptor)
Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la
conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret
effektantenne)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)
A
B7 :
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
B
B
B
B
B4 :
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B3 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
B2 :
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
B1 :
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
●Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
●Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
●För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
●Delar märkta med (❈) måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
+
-
BATTERY 15A
(❈)
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
- B2
B1 +
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
L
Precauzioni (Connettore ISO)
● Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 50 W eller mer
Impedans: 4 – 8 Ω
●Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
● Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 50 W o superiore
Impedenza: 4 – 8 Ω
● Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
● Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 50 W o más
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
●La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
●Verificare che la disposizione dei pin del connettore
della propria automobile sia conforme allo standard ISO.
●Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio
del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
●Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate
(❈) con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
R
● Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
Tilladt indgang: 50 W eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
● Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
Precauciones (Conector ISO)
(
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
●Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
●Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
●Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con (❈) utilizando cinta aislante.
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y B,
consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
●Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
●Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
●For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
●Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med (❈) med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du
rette henvendelse til din lokale bilforhandler.
- B4
B3 +
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
ACC
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
- B6
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
B7 +
B6 :
B
B5 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
- B8
B8 :
Bakre vänster +
(grön)
Posteriore sinistro +
(Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics
navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione
per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación
de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
Försiktighet
●Anslut inte mer än en högtalare till ett par
högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en
diskanthögtalare)
Precauzione
●Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo
di cavi per altoparlanti. (tranne che per il
collegamento ad un tweeter)
Precaución
●No conecte más de un altavoz a un juego de
cables de altavoz. (excepto para la conexión a un
altavoz de agudos)
Forsigtig
●Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af
en diskanthøjttaler).
●Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har
en gemensam jordtrådsledning.
●Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3
cavi con un cavo di massa in comune.
●No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables
con cable de masa común.
●Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger
og med en fælles jordledning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement