Panasonic CQC8351N, CQC7301N, CQC8301N Operating instructions

Panasonic CQC8351N, CQC7301N, CQC8301N Operating instructions

SRC SQ

TA AF

WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display

WMA MP3 CD-ÔÎÂÂ/ÂÒË‚Â Ò ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÚӘ˜ÌÓ-χÚ˘Ì˚Ï ‰ËÒÔÎÂÂÏ

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

CQ-C8301N

(CQ-C8301N)

PTY

)6-56

&5,

!

Tento v˘robek je shodn˘ s typem schválen˘m Ministerstvem dopravy a spojÛ âeské republiky pod ãíslem

2131 ã.j.20926/99-112.

TEXT

¡ Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡ Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡ Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡ Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡ Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡ Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡ Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡ Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.

¡ Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.

¡ MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt kérjük tartsa meg a használati utasítást.

¡ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

Sikkerhedsinformation

Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.

Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage de i denne brugsvejledning givne instruktioner.

I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.

Advarsel

Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst eller død.

Forsigtig

Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive tilskadekomst eller materiel skade.

324

Advarsel

Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.

Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.

Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan resultere i en ulykke.

Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.

Anvend altid den rigtige strømforsyning.

Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.

Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns rækkevidde.

Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.

Beskyt afspillermekanismen.

Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette apparat.

Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.

Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret

Panasonic-servicecenter.

Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.

Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.

Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.

Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.

Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.

Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.

Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.

Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved installationen

Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal inden installationen.

Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på grund af kortslutning.

Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.

HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESUL-

TATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEK-

TRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG

PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.

Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.

Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.

Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.

Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre punkter, inden produktet installeres.

Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.

Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan hindre førerens udsyn.

Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne andet udstyr med strøm.

Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.

Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller en trafikulykke.

I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.

Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller ind- og udstigning af bilen.

Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Forsigtig

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette produkt anvendes.

Hold lydstyrken nede på et passende niveau.

Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og trafikforholdene under kørslen.

Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.

For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på spædbørns sikkerhed.

Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i biler.

Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med motoren standset.

Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med motoren standset vil tømme batteriet.

Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.

Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.

Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for vand, fugt eller støv.

Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved installationen.

Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret fagmand.

Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret apparatet.

Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.

Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.

Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.

Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.

Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til installationen.

Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til en ulykke, fejlfunktion eller brand.

Lad være med at blokere ventilationsåbningerne eller apparatets køleplade.

Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet med brand eller anden skade som resultat.

Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for kraftige vibrationer eller er ustabilt.

Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.

Installationsvinkel

Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30 grader.

Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.

Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.

Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for, at tilslutningen er fuldført inden installationen.

For at forhindre skade på apparatet, må man ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.

Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en diskanthøjttaler).

Iagttag følgende, når du håndterer batterierne til fjernbetjeningen

Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)

Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–) mærkerne i batterirummet.

Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.

Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal anvendes i et længere tidsrum.

Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til opbevaring.

Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med de lokale regler.

Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.

Hvis batteriet lækker:

Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt batteri i.

Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal du skylle den bort med rigelig vand.

Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

325

Sikkerhedsinformation

LASERPRODUKT AF KLASSE 1

Etikette-indikeringer og deres placering

FORSIGTIG

LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i STRÅLEN.

Forsigtig

DETTE PRODUKT ER ET LASERPRODUKT AF

KLASSE 1.

ANVENDELSE AF KONTROLLER ELLER JUS-

TERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCE-

DURER END DE HER ANGIVNE KAN RESULTERE I

FARLIG LASERSTRÅLING.

ÅBN IKKE DÆKSLER OG UDFØR IKKE SELV NOGEN

REPARATIONER. OVERLAD AL SERVICERING TIL

KVALIFICEREDE FAGFOLK.

Skil ikke dette apparat ad og lad være med selv at forsøge at ændre det.

Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som betjener sig af en laser-pickup til at hente information fra compact diskens overflade. Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af kabinettet.

Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at

ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.

CAUTION - LASER RA-

DIATION WHEN OPEN.

AVOID EXPOSURE TO

BEAM.

VORSICHT - LASER-

STRAHLUNG, WENN

GEÖFFNET. VERMEIDEN

SIE EIN AUSSETZEN

GEGENÜBER DEM

LASERSTRAHL.

ATTENTION –

RAYONNEMENT LASER

SI OUVERT, ÉVITER

TOUTE EXPOSITION AU

FAISCEAU.

ADVARSEL – LASER

UDSENDES NÅR DER

ER ÅBNET. UNDGÅ

UDSÆTTELSE FOR

STRÅLER.

V A R O I T U S – L A S E R -

SÄTEILYVAARA

A V A T T A E S S A . V A R O

ALTISTUMISTA

SÄTEELLE.

FÖRSIKTIGHET –

LASERSTRÅLNING I

ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK

ATT UTSÄTTAS FÖR

STRÅLEN.

A D V A R S E L – L A S E R -

S T R Å L I N G . U N N G Å

E K S P O N E R I N G F O R

STRÅLEN VED ÅPNING.

ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ

àáãìóÖçàÖ èêà

éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú

ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé

àáãìóÖçàü.

Apparatets (overside)

326

Inden du læser denne brugsvejledning

Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.

Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.

Denne brugsvejledning gælder 3 modeller CQ-C8351N, CQ-C8301N og CQ-C7301N.

Forskellen på de to modeller beskrives herunder.

Alle illustrationer af skærme og hovedapparatet gælder CQ-C8301N med mindre andet er angivet.

Egenskaber

Subwooferudgang

Modeller

Forforstærkerudgang

CH/AUX-IN-ledning *

1

AUX1-IN-ledning *

2

CH/AUX2-IN-ledning *

1

CQ-C8351N

5 V

5 V

Nej

Ja

Ja

CQ-C8301N

5 V

5 V

Nej

Ja

Ja

*1 Det er kun muligt at tilslutte en af skifterne eller andet bærbart lydudstyr, som kan fås i handelen.

*2 Det er muligt at tilslutte bærbart lydudstyr og lignende, som fås i handelen.

CQ-C7301N

2,5 V

2,5 V

Ja

Nej

Nej

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Inden du læser denne brugsvejledning

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

Brugsvejledning

(YEFM285649)

Antal: 1

Installationsanvisninger

(YEFM293924)

(YEFM293925)*

(YEFM293926)

Antal: 1 sæt

Garantibevis

Antal: 1

Aftageligt forpladehylster

(YEFA131646)

Antal: 1

POWER

SOURCE MENU

SET

RANDOM

4

SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

TUNE

CAR AUDIO

Fjernbetjening

(et batteri medfølger:

CR2025)

(EUR7641010)

Antal: 1

Netstik

(YEAJ02872)

Antal: 1

Monteringskrave

(YEFX0217222)

Antal: 1

Trimplade

(YEFC05606):

CQ-C8351N/C8301N

(YEFC050001):

CQ-C7301N

Låseannulleringsplade Monteringsbolt ISO-antenneadapter

(YEP0FZ5711)

Antal: 1 sæt

*Gælder kun CQ-C8301N/C7301N

Bemærk:

¡ Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.

¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.

¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

327

Egenskaber

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

WMA MP3 CD-afspiller/Receiver med fuldt punktmatrix-display

Fuldt motordrevet forplade

Der skal kun en berøring til for at skyde forpladen ned, så du får adgang til diskens indstikssprække. En tretrins vippefunktion gør, at synsvinklen kan indstilles til 15, 25 eller

35 grader for optimal display-visibilitet.

Ny radiotuner

Fornyet APM (automatisk forvalgshukommelse) metode til FMbånd. I tilgift til den konventionelle metode (EACH BAND) har vi med succes lanceret ALL BAND-metoden, som forindstiller 18 stationer på samme tid ( a side 341).

Lydkontrol

SQ (SOUND QUALITY)

Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, POP, ROCK, VOCAL, JAZZ,

CLUB) til rådighed. Indstillingen af disse kan brugerindstilles

(med undtagelse af FLAT) og de kan gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning. ( a side 338)

SQ7 (7-bånds lydkvalitet)

Niveauet kan indstilles i hvert af de 7 bånd. Dette giver dig mulighed for at finindstille lydkvaliteten for hver genre, så den passer til bil-interiørets akustik og din personlige smag.

Brugertilpasning

Oprindeligt gemte levende billeder og stillbilleder kan redigeres efter ønske. IMAGE STUDIO* giver dig mulighed for at behandle billeder taget med et digitalt kamera eller andet udstyr uden problemer. ( a side 360)

* Denne software kan downloades fra Panasonics websted http://panasonic.co.jp/pas/en/software/custom/index.html).

Dejligt lydrum takket være systemopbygning

Monitor: CY-VM1500EX (ekstraudstyr)

328

DVD-skifter

CX-DH801N

(ekstraudstyr) Sub-Woofer

(ekstraudstyr)

Stereo/Mono

Effektforstærker (ekstraudstyr)

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

CQ-C8351N/C8301N/

C7301N

Hovedapparat

Indholdsfortegnelse

English

Deutsch

Français

Nederlands

Svenska

Italiano

Español

Dansk

Polska

âe‰tina

Magyar

ê ÛÒ ËÈ

¡

Sikkerhedsinformation

¡

Inden du læser denne brugsvejledning

¡

Egenskaber

¡

Knappernes placering

¡

Klargøring

¡

Generelt

¡

Radio

¡

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

¡

CD-afspiller

¡

MP3/WMA-afspiller

¡

Disc-skifter (når CD’er eller MP3-disks er sat i)

¡

Disc-skifter (når DVD’er eller VCD’er er sat i)

¡

Lydindstillinger

¡

Funktionsindstillinger

¡

Skærmindstilling

¡

Brugertilpasning af displayet

¡

Fejlfinding

¡

Fejldisplaymeddelelser

¡

Angående disks

¡

Vedligeholdelse

¡

Tekniske specifikationer

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

340

342

346

348

352

354

324

326

328

330

332

334

362

366

367

368

369

356

357

358

360

278

324

370

416

462

508

2

48

94

140

186

232

329

Knappernes placering

Bemærk:

Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på selve apparatet. (Andre betjeninger er ikke medtaget).

SRC

SRC

Kilde

PWR

Strøm

SRC

SQ

VOLUME

Lydstyrke

PUSH SEL

Vælg

P·SET

Forvalg

DISC

Disk

(

FOLDER

Mappe)

SQ

Lydkvalitet

MENU

DIM

Nedblænding

CQ-C8301N

TILT

Hælde

OPEN (udkast)

y

/

5

Pause/afspilning

BAND

Bånd

SET

APM

Automatisk forvalgshukommelse

TA

AF

PTY

MUTE

Lydafbrydelse

SBC·SW

Superbaskontrol-subwoofer

TA

Trafikmeddelelser

AF

Alternativ Frekvens

DISP

Display

PTY

Programtype

TUNE

Stationsindstilling

TRACK

Spor

(

FILE

Fil)

Udløsning

Disksprække

330

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Talknapper

0

til

9

#

NUMBER

NUMBER

Tal

RANDOM

4

RANDOM

Vilkårlig

SRC

Kilde

PWR

Strøm

POWER

SOURCE

SRC

SCAN

5

REPEAT

6

SCAN

REPEAT

Gentaget

7 9

TUNE

Stationsindstilling

TRACK

Spor

(

FILE

Fil)

8

0

P·SET

Forvalg

DISC

Disk

(

FOLDER

Mappe)

SET

BAND

BAND

Bånd y

/

5

Pause/afspilning

SET

APM

Automatisk forvalgshukommelse

MENU

SEL

SEL

Vælg

MENU

POWER

SOURCE

SRC

MENU

SEL

SET

BAND MUTE

RANDOM SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

CAR AUDIO

TUNE

VOL

VOL

Lydstyrke

}

: Op

{

: Ned

MUTE

MUTE

Lydafbrydelse

SBC·SW

Superbaskontrol-subwoofer

DISP

DISP

Display

PTY

Programtype

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[4]

(

RANDOM

),

[5]

(

SCAN

), eller

[6]

(

REPEAT

). (For en afspilningsmåde af en mappe/disk holdes den samme knap nede i 2 sekunder eller mere).

Direkte tilgang

Et spor (CD-indstilling), en disk (disk-skifter), en fil og en mappe (MP3/WMA-indstilling) kan vælges direkte.

Eksempel:

Spornummer 5

1

Tryk på

[#]

(

NUMBER

) .

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

)

.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

331

Klargøring

Demonstrationsmeddelelsen kommer frem ved første brug.

1

Sæt bilens tændingsnøgle til stilling

ACC eller ON.

2

Tryk på

[SRC]

(

PWR: POWER

).

Demonstrationsskærmen kommer frem.

SQ

TA

AF

CQ-C8301N

PTY

3

Tryk på

[DISP: DISPLAY]

.

Demonstrationsskærmen annulleres og kommer ikke frem igen.

Bemærk:

Hvis du vil tænde for apparatet og få demonstrationsmeddelelsen frem, skal du holde

[SRC]

(

PWR: POWER

) inde i mere end 4 sekunder. (i ACC-til indstilling)

Klargøring inden den første brug

Træk isoleringsfilmen forsigtigt ud fra bagsiden af fjernbetjeningen.

Advarsel

Hold batterierne og isoleringsfilmen udenfor børns rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvos et barn er kommet til at sluge et batteri.

Isoleringsfilm

Udskiftning af batteriet

q

Fjern batteriholderen med fjernbetjeningen anbragt på en plan overflade.

q

Stik din tommelfinger ind i rillen og tryk holderen i pilens retning, og gør samtidigt følgende.

w

Træk den ud i pilens retning ved hjælp af et solidt, spidst instrument.

Solidt skarpt instrument q w

Bagside

Forsigtig

¡

Et udtjent batteri skal straks tages ud og bortskaffes på forskriftsmæssig vis.

¡

Et batteri må ikke skilles ad, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.

¡

Følg de lokale regler, når udtjente batterier bortskaffes.

¡

Forkert anvendelse af et batteri kan medføre overophedning, eksplosion eller antændelse med personskade eller brand til følge.

Bemærk:

Batteri-information:

Batteritype: Panasonic-lithiumbatteri (CR2025)

(leveres med fjernbetjeningen)

Batterilevetid: Cirka 6 måneder ved normal anvendelse

(ved rumtemperatur) w

Anbring batteriet i hylsteret med (+) siden opad.

e

Sæt hylsteret tilbage på plads.

2

3

332

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Forsigtig

Sørg for at vælge stilling OFF, hvsi din bil ikke har nogen ACC-stilling til tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan bevirke, at batteriet bliver fladt.

OFF

ACC

Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. ( a side 357)

De følgende funktioner er til rådighed. (standard:off)

¡ Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk eller et magasin ind.

¡ Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.

( a side 337)

IGN

Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er aktiveret (ON). ( a side 357)

¡ Sikkerhedsindikatoren blinker, når forpladen fjernes.

¡ Alarmen lyder og meddelelsen kommer frem på skærmen som en påmindelse om at tage forpladen af, mens apparatet er afbrudt.

Sikkerhedsindikator

Følgende skal muligvis indstilles, afhængigt af det udstyr, der skal tilsluttes.

Anvendelse af en subwoofer

¡ Regulering af subwooferniveauet ( a side 356)

¡ Subwooferlavpasfilter ( a side 356)

Bemærk:

¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

¡ Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages, vil uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen.

( a side 342)

5

Indstil indstillingsværdien.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

2

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vise displayet for lydmenuen.

3

Tryk på

[

{

]

for at vælge “CLOCK ADJ”.

4

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte displayet.

[

[

]

: Indstilling af minutterne

[

]

]

: Indstilling af timerne

[

}

]

: Frem

[

{

]

: Tilbage

6

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte indstillingen.

Bemærk:

Tryk på

[DISP]

, hvis du vil annullere urindstillingen.

7

Tryk på

[MENU]

.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

333

334

Generelt

I dette kapitel forklares det, hvordan man tænder og slukker for apparatet, hvordan man regulerer lydstyrken etc.

Tænd

Tryk på

[SRC]

(

PWR: POWER

).

SQ

CQ-C8301N

Bemærk:

Åbningsskærmen kommer frem. Det er muligt at overskrive åbningsskærmen (levende billede) med en ny. ( a side 360)

TA

AF

PTY

Sluk

Hold

[SRC]

(

PWR: POWER

) nede, indtil der lyder et bip, og slip den derefter.

Bemærk:

Afslutningsskærmen kommer frem ved ACCtil indstilling. Det er muligt at overskrive åbningsskærmen

(levende billede) med en ny. ( a side 360)

Det er muligt at tage forpladen af, således at tyveri af den forhindres.

3

Anbring forpladen i æsken.

Aftagning

1

Sluk for apparatet.

( a side 334)

2

Tryk på

[ ]

(frigøring).

CQ-C8301N

(Forpladen går af med et klik, når den fjernes).

PTY

Montering

1

Skyd venstre side af forpladen på plads.

Forpladen lukker automatisk efter 5 sekunders forløb, hvis den er åben eller hælder.

Bemærk:

Apparatet afbrydes automatisk, mens enheden er aktiv.

Forsigtig

¡ Det anbefaler at aftage eller påsætte forpladen, når pladen er i den lukkede stilling.

Aftag eller påsæt ikke forpalden, mens pladen bevæger sig.

¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.

¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.

¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige kraftigt.

2

Tryk på højre ende af forpladen, indtil der lyder et klik.

¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk kontakt.

¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør klud.

¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Åbning/udkast

Tryk på

[ ]

(

OPEN

).

Hvis der allerede er sat en disk i, vil den automatisk komme ud.

SRC

SQ

CQ-C8301N

PTY

TA

AF

Forsigtig

¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

¡ Pas på ikke at få fingerene eller hænderne i klemmme i forpladen.

¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.

¡ I de følgende tilfælde lukker forpladen automatisk.

Vær påpasselig med ikke at få fingrene i klemme.

¡ Efter 20 sekunders forløb

¡ Når der sættes en disk i

¡ Når forpladen tages af ( a side 334)

Luk

Tryk på

[ ]

(

OPEN

).

Hæld

Displayvinklen skifter mellem 4 niveauer som vist herunder, hver gang du holder

[ ]

(

TILT

) nede i 1 sekund eller mere og derefter slipper den.

Bemærk:

Den sidst valgte vinkel er gældende, selv efter at der slukkes for apparatet.

TILT 1

TILT 2

TILT 3

OPEN

TILT OFF q

Op w

Ned

Indstillingsområde: 0 til 40

Standard: 18

Bemærk:

¡

Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde.

(For radioen, en lydstyrkeindstilling for AM, en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer)

¡ Lydstyrken kan ikke reguleres, mens en fejl vises på skærmen eller den eksterne lydafskæringsfunktion er aktiveret. ( a side 366)

Lydafbrydelse (dæmpning)

Tryk på

[ ] (MUTE)

.

SRC

SQ

CQ-C8301N

Annullering

Tryk på

[ ]

(

MUTE

) igen.

Bemærk:

Området for lyddæmpning kan vælges.

( a side 357)

TA

AF

PTY

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

335

Generelt

Lydkilden skifter som vist herunder, hver gang der trykkes på

[SRC: SOURCE]

(kilde)

Radio

FM1, FM2, FM3, AM ( a side 340)

SQ

CQ-C8301N

PTY

TA

AF

Ekstra indgang (AUX eller AUX 2)

Når en CD-skifter, en DVD-skifter tilsluttes

( a side 352, 354)

Når udstyr, som ikke er kompatibelt med dette apparat, tilsluttes

CQ-C8351N/C8301N

Afspiller

Når en CD sættes i ( a side 346)

CQ-C7301N

Når en MP3/WMA-disk sættes i ( a side 348)

Ekstra indgang (AUX 1)

Gælder kun CQ-C8351N/C8301N

Når udstyr, som ikke er kompatibelt med dette apparat, tilsluttes

Bemærk:

Tilslut en CD-skifter eller en DVD-skifter til

(CH/AUX2 (CQ-C8351N/C8301N), CH/AUX (CQ-

C7301N). ( a Installationsanvisninger)

336

Baghøjttaleren kan anvendes som en erstatningssubwoofer, hvis der ikke er tilsluttet nogen subwoofer.

Hvis

[ ] (SBC-SW)

holdes nede i mere end 2 sekunder, skiftes der mellem aktivering og deaktivering af SBC-SW.

Fra (standard)

SRC

SQ

TA

AF

Bemærk:

Hvis ON er valgt, vil indstillingerne af subwooferniveaureguleringen og subwooferlavpasfilteret blive aktiveret. ( a side 356)

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Til

CQ-C8301N

PTY

Lyser, når SBC-SW er aktiveret.

Displayet skifter som vist herunder, hver gang der trykkes på

[DISP: DISPLAY]

.

Bemærk:

Det grafiske mønster og stillbilledet kan

ændres. ( a side 359)

I tændt-indstilling:

Indstilling

SRC

SQ

CQ-C8301N

TA

AF

PTY

Display OFF

Alle display forsvinder efter 5 sekunders forløb.

Mappe-hieraki (gælder kun CQ-C8351N/C8301N,

MP3/WMA-indstilling)

Almindeligt display + ur

Almindeligt display + grafisk mønster Kun stillbillede

Kun grafisk mønster Almindeligt display + stillbillede

Bemærk:

Den 19 bånds grafiske equalizer kan vælges, når et grafisk mønster vælges.

I slukket indstilling:

Bemærk:

Uret vises kun i ACC-til stilling.

Urvisning (standard)

Fra

Nedblændingsniveauet skifter som vist herunder, hver gang du holder

[MENU]

(

DIM: DIMMER

) nede i 2 sekunder eller mere.

Lysere (standard)

Medium

Mørkere

SRC

SQ

TA

AF

CQ-C8301N

PTY

Bemærk:

Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

337

Generelt

De lydtyper, som hver indstilles med 7 bånd, ændres hver gang du trykker på

[SQ: SOUND QUALITY]

.

SRC

CQ-C8301N

TA

AF

1 Flat (flad)

(standard)

PTY

6 Club

(klub)

2 Rock

(rockmusik)

5. Jazz (jazz)

3 Pop

(popmusik)

Bemærk:

¡ Indstilling af SQ, bas/diskant og lydstyrke påvirkes indbyrdes af hinanden. Genindstil bas-diskant eller lydstyrke, hvis den herover nævnte påvirkning medføre forvrængning af lydsignalet.

¡ Hver SQ (med undtagelse af FLAT) niveauet kan

ændres. ( a side 339)

4 Vocal (vokal)

Lyser, når SQ er aktiveret.

338

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Du kan foretage finjusteringer af den valgte SQforindstilling i indstillingerne ROCK, POP, VOCAL, JAZZ eller CLUB i overensstemmelse med din biltype eller din smag.

1

Hold

[SQ: SOUND QUALITY]

nede i 2 sekunder eller mere.

SRC

CQ-C8301N

PTY

TA

AF

4

Hold

[

}

]

eller

[

{

]

nede i 2 sekunder eller mere for at bekræfte din indstilling.

Den ønskede SQ-forindstilling kommer frem.

2

Indstil hver frekvens.

Bemærk:

Hvis du trykker på

[DISP]

, annulleres forindstillingen. Forindstillingen er aktiv, indtil en ny

SQ-forindstilling kaldes frem.

[

[

]

: Højere frekvens

[

]

]

: Lavere frekvens q

: Højere niveau w

: Lavere niveau

3

Hold

[

}

]

eller

[

{

]

nede i 2 sekunder eller mere for at bekræfte din indstilling.

Bemærk:

Du kan vælge en ønsket SQ-forindstilling med

[

}

]

og

[

{

]

(og

[2]

til

[6]

på fjernbetjeningen).

Den gældende indstilling overskrives med en ny indstilling.

Bemærk:

¡

FLAT kan ikke ændres.

¡ Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere end

10 sekunder, vil displayet gå tilbage til den ordinære indstilling.

¡

Denne indstilling kan også udføres på AUDIOmenuen ( a side 356)

¡

Hvis du holder

[BAND]

nede i 2 sekunder eller mere på SQ-fremkaldningsskærmen, kan den fremkaldte forindstilling blive gjort til standardindstilling.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

339

340

Radio

I dette kapitel forklares det, hvordan man lytter til radioen.

1

Tryk på

[SRC: SOURCE]

(kilde) for at vælge radioindstillingen.

2

Tryk på

[BAND]

for at vælge et bånd.

SQ

TA

AF

CQ-C8301N

PTY

Bemærk:

¡ Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer, der går godt igennem i søgeindstilling.

( a side 341)

¡

Sæt MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt.

( a side 341)

3

Vælg en station.

Frekvensindstilling

[

]

]

(

TUNE

): Lavere

[

[

]

(

TUNE

): Højere

Bemærk:

Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at udføre stationssøgning.

Valg af faste stationer

[

{

]

(

P·SET: PRESET

): Lavere forvalgsnummer

[

}

]

(

P·SET: PRESET

): Højere forvalgsnummer

Bemærk:

¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med

[1]

til

[6]

knapperne på fjernbetjeningen.

¡ Stationer på FM 1 til 3 er efterfølgende valgbare uden at der skiftes frekvensbånd, når “ALL BAND” er valgt i “AUTO PRESET”.

Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på henholdsvis AM (MW/LW)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.

Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man trykker på

[

}

]

(

P·SET

) eller

[

{

]

(

P·SET

).

Bemærk:

¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med

[1]

til

[6]

knapperne på fjernbetjeningen.

¡ Det er muligt at skifte mellem 6 og 18 for faste FMstationer. ( a side 341)

¡ Faste stationer kan skiftes ud. ( a side 341)

Automatisk forvalgshukommelse (APM)

Stationer, som går godt igennem, vil blive programmeret som faste stationer.

1

Vælg et bånd.

2

Hold

[BAND]

(

APM

) nede i 2

CQ-C8301N sekunder.

PTY

De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet

(SCAN). Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

, hvis du vil stoppe stationssøgningen.

Bemærk:

¡

Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.

¡

Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON). Indstil AF OFF, hvis du også vil vælge stationer uden RDS ( a side 343)

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Manuel indstilling af faste stationer

1

Stil ind på en station.

2

Hold

[

}

]

eller

[

{

]

inde i 2 sekunder eller mere.

3

Vælg et forvalgsnummer ved at trykke på

[

}

]

eller

[

{

]

.

4

Forindstil stationen ved at holde

[

}

]

eller

[

{

]

i 2 sekunder eller mere.

Frekvens/forvalgsnummer blinker en gang.

Bemærk:

¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.

¡ I trin 2 kan en station registreres ved at man holder nummerknappen

[1]

til

[6]

nede i 2 sekunder eller mere.

¡ Tryk på

[DISP]

, hvis du vil holde op med at indprogrammerer stationer.

Bånd Frekvens

Forvalgsnummer

Lyser, mens et FM-stereosignal modtages

Lyser når

MONO

er aktiveret.

( a side 341)

Angiver intensiteten af radiobølgen.

Begynder at lyse, når

LOCAL

aktiveres.

( a side 341)

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

CQ-C8301N

PTY

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

MONO (Monaural)

Støjreduktion, når signalstyrken bliver svagere

: Modtagning i stereo (standard)

: Modtagning i mono og reduktion af støjniveauet

LOCAL

Indstilling ved søgning efter en station

: Søgning selv efter en station med en radiobølge med relativt lav intensitet (standard)

: Kun søgning efter en station med en radiobølge med høj intensitet

AUTO PRESET

Du kan vælge 6 eller 18 stationer til FM-forindstilling med brug af APM.

: Forindstiller 6 stationer til henholdsvis

FM1 til FM3, dvs. 18 stationer i alt samtidigt. Denne funktion er nyttig til forindstilling af flere end 6 stationer.

(standard)

: Forindstiller 6 stationer med god modtagning til det valgte bånd fra FM1 til FM3. Denne funktion er nyttig til forindstilling af stationer i forskellige områder i forskellige bånd.

PRESET SWAP

Du kan arrangere rækkefølgen af de faste stationer. Faste stationer kan omarrangeres efter ønske efter udførelse af

APM eller lignende.

1

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

for at vælge en station, der skal skiftes.

2

Tryk på

[BAND]

for at bekræfte valget.

3

Tryk på

[

}

]

eller

[

{ for at vælge den anden station, der skal skiftes.

4

Tryk på

[BAND]

for at bekræfte valget.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

341

342

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

Nyttige funktioner som for eksempel

AF

,

TA

og

PTY

etc. er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).

Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner til brug af denne data.

Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område til område. Vi beder om forståelse for, at hvis RDS ikke er til rådighed i dit område, vil den følgende service heller ikke være det.

De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer modtages.

PTY (programtype)

De følgende funktioner er til rådighed, når PTYfunktionen er aktiveret ( a side 345).

¡ PTY for modtagestationerne vises.

¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.

AF (alternativ frekvens)

Bemærk:

Det er muligt at vælge PTY-sprog

( a side 345).

De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er aktiveret ( a side 343).

¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive stillet ind på en station med bedre modtagning.

¡ Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.

¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (

BSR

=

Best Stations Research)

Andre RDS-funktioner

CT (urtid)

Uret justeres automatisk.

PS (Programservicenavn)

Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.

EON (Enhanced Other Network = oplysninger om andre stationer)

RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med den aktuelle position.

Bemærk:

¡

AF-følsomheden kan reguleres. ( a side 344)

¡ Det AF-område, der er til rådighed, kan indstilles.

( a side 344)

TA (trafikmeddelelser)

De følgende funktioner er til rådighed, når TAindstillingen er aktiveret.

( a side 342)

¡ Der søges efter og modtages automatisk en TP-station ved øjeblikkelig at skifte til TAfunktionen, hvis du modtager en ikke-TP-station, som går dårligt igennem.

¡ Når der udføres stationssøgning eller APM, vil kun TPstationer blive valgt.

¡ Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling, bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og sender trafikmeddelelser, når disse begynder.

Når trafikmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)

Lyser, mens EON-signalet modtages.

EON-TA

Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i stationsnettet kan modtages.

Modtagning af ekstraudsendelser

Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de modtages.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Lyser når

TA

er aktiveret.

Programservicenavn

PTY på display

Lyser når

PTY

er aktiveret.

Lyser, mens en TP-station

(som sender TA) modtages.

Lyser, når

AF

er aktiveret.

TA-modtagedisplay

Modtager PTY-station

Lyser, mens

TA

-signalet modtages.

AF til/fra

Hvis

[TA] (AF)

holdes nede i 2 sekunder eller mere, skiftes der mellem ind- og udkoblet AF. Deaktiver AF, hvis du vil forindstille en ikke-RDS-station eller i andre tilfælde.

Bemærk:

Dette kan ikke udføres med fjernbetjeningen.

SRC

SQ

AF

CQ-C8301N

PTY

PI-søgning (programidentifikationssøgning)

(kun med fjernbetjeningen)

Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap. Søgning efter den samme station med bedre modtagning vil begynde.

Tryk på den samme forvalgsknap igen, hvis du vil annullere.

POWER

SOURCE MENU

SET

RANDOM SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

CAR AUDIO

TUNE

Bemærk:

For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først, hvorefter PI-søgning udføres.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

343

344

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

TA ON/OFF

Et tryk på

[TA]

skifter mellem aktiveret og deaktiveret

TA.

Bemærk:

Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.

TA-lydstyrkeregulering

TA-lydstyrken kan reguleres. (standard: 20)

Hold

[SEL]

nede i 2 sekunder eller mere, mens en FM-udsendelse modtages.

Den aktuelle FM-lydstyrke bliver til TA-lydstyrken.

SRC

SQ

TA

AF

CQ-C8301N

PTY

Gælder kun trafikinformation (TA-lydafbrydelse)

Hvis du kun vil lytte til trafikinformation, skal du aktivere

TA og indstille lydstyrken til 0 i FM-indstilling.

Så snart trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken til TA-lydstyrke.

Bemærk:

Trafikinformaion er til rådighed i monofonisk indstilling.

Lyser når

TA

er aktiveret.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

2

Tryk på

[

}

]

eller stilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET)

for at indstille.

[

{

]

at vælge en ind-

CQ-C8301N

PTY

AF

Indstilling af AF-følsomheden

:Skift umiddelbart efter at modtagefølsomheden er blevet lav (i et

( forstadsområde med god sigt) (standard) lyser.)

:Intet skift selv efter at modtagefølsomheden midlertidigt er blevet lav (i et område med obstrueret sigt) ( lyser.)

4

Tryk på ingen.

[MENU]

for at bekræfte indstill-

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

REGION

Indstilling af AF-området

:Frekvensen ændres også for programmer udenfor regionen. (standard)

: Frekvensen ændres kun for programmer indenfor regionen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

PTY ON/OFF

Hvis

[DISP]

(

PTY

) holdes nede i 2 sekunder eller mere, skiftes der mellem aktivering og deaktivering af

PTY-indstillingen.

CQ-C8301N

2

Tryk på

[BAND]

Søgningen begynder.

(

SET

) .

PTY

Bemærk:

¡

For at stoppe søgningen, trykkes på

[BAND]

(

SET

).

¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.

5

6

3

4

Programsøgning med PTY

Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som oprindeligt er forindstillet.

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge PTY i PTYindstilling.

1

2

Programtype

NEWS

SPEECH

SPORT

POP M

CLASSICS

MUSIC

Indholdsfortegnelse

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE,

DRAMA, CULTURE, SCIENCE,

VARIED, WEATHER, FINANCE,

CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,

PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,

DOCUMENT

SPORT

POP M

CLASSICS

ROCK M, EASY M, LIGHT M,

OTHER M, JAZZ, COUNTRY,

NATION M, OLDIES, FOLK M

Ændring af PTY-forvalg

Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.

1

Vælg en PTY, som du vil forindstille.

2

Følg fremgangsmåden for almindelig forindstilling. ( a side 340)

Valg af PTY-sprog:

Bemærk:

PTY-sproget kan kun vælges, når PTY-vises.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at man trykker på

[BAND]

(

SET

) .

Bemærk:

¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med

[1]

til

[6]

knapperne på fjernbetjeningen.

¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.

¡ En ønsket PTY vises i 5 sekunder.

¡ Forindstillet indhold kan ændres.

Detaljeret PTY-valg

1

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vælge PTY.

SPEECH

INFO

LEISURE

OLDIES

MUSIC

SPORT

JAZZ

FOLK M

NEWS AFFAIRS

EDUCATE DRAMA

CULTURE

ROCK M

OTHER M

SCIENCE

EASY M

WEATHER

LIGHT M

FINANCE

SOCIAL RELIGION PHONE

COUNTRY

DOCUMENT

CLASSICS

CHILDREN

TRAVEL

NATION M

2

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

:Engelsk a

:Tysk a a

:Spansk

:Italiensk a a

:Svensk

:Fransk

:Hollandsk a

(tilbage til ENGLISH) a

3

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

345

CD-afspiller

Tryk på

[SRC: SOURCE]

(kilde) for at vælge CD-indstilling, mens der er en disk i apparatet.

1

Tryk på

[ ]

(

OPEN

) for at åbne forpladen.

Hvis der allerede er sat en disk i (

automatisk komme ud.

lyser),

vil den

2

Sæt en disk i med siden med etiketten opad.

Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.

Bemærk:

Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk ind i ACC-til indstilling. ( a side 357)

SRC

SQ

TA

AF

CQ-C8301N

PTY

3

Vælg et ønsket spor.

Valg af spor

[

7

]

(

TRACK

): Næste spor

[

6

]

(

TRACK

): Foregående spor (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.

Pause

Tryk på

[BAND] (

h

/

5

)

.

Tryk igen for at annullere.

4

Tryk på

[ ]

(

OPEN/udkast

) for at tage disken ud.

Spornummer Tid

CD-TEXT-display

Bemærk:

¡ For at rulle tekst, holdes

[DISP]

nede i 2 sekunder eller mere.

¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser når hver indstilling er aktiveret.

Lyser når disken er sat i.

346

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Forsigtig

¡

Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.

¡ Anvend ikke disks af uregelmæssig form. ( a side 367)

¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller etiketter.

¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

¡ Pas på ikke at få fingrene eller hænderne i klemme i forpladen, når panelet er i bevægelse.

¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.

¡

Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-

RW)” ( a side 367).

¡

Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD, som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data). Hvis en sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks.

anakustisk afspilning.

Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

RANDOM

: Fra (standard)

: Vilkårlig afspilning

2

Tryk på

[

} stilling, der

]

eller skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

[

{

]

at vælge en ind-

CQ-C8301N

PTY

REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af det valgte spor

TEXT (CD-TEXT)

: Aktiveret (standard)

: Deaktiveret

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

Valg af afspilningsindstilling

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[RANDOM]

eller

[REPEAT]

.

RANDOM

Tryk på

[RANDOM]

.

Tryk igen for at annullere.

REPEAT

Tryk på

[REPEAT]

.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning

Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10 sekunder af hvert spor.

Tryk på

[SCAN]

.

Tryk igen for at annullere.

Direkte tilgang

Det er muligt at vælge et spor direkte.

Eksempel:

spornummer 5

1

Tryk på

[#]

(NUMBER)

.

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[SET]

.

Bemærk:

Tryk på

[DISP]

, hvis du vil holde op med at vælge direkte.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

347

MP3/WMA-afspiller

Tryk på

[SRC: SOURCE]

(kilde) for at vælge

MP3/WMA-indstilling, mens der er en disk i apparatet.

1

Tryk på

[ ]

(

OPEN

) for at åbne forpladen.

Hvis der allerede er sat en disk i ( lyser),

vil den automatisk komme ud.

2

Sæt en disk i med siden med etiketten opad.

Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.

(Det kan tage flere minutter, inden afspilningen af disken begynder, hvis den indeholder mange filer.)

Bemærk:

Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk ind i ACC-til indstilling. ( a side 357)

SRC

SQ

TA

AF

CQ-C8301N

PTY

3

Vælg et ønsket mappe/fil.

Valg af mappe

[

}

]

(

FOLDER

): Næste mappe

[

{

]

(

FOLDER

): Foregående mappe

Valg af fil

[

7

]

(

TRACK

): Næste fil

[

6

]

(

TRACK

): Foregående fil (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.

Pause

Tryk på

[BAND] (

h

/

5

)

.

Tryk igen for at annullere.

4

Tryk på

[ ]

(

OPEN/udkast

) for at tage disken ud.

348

Filnummer

Mappenummer

Indikator for filtype

Tid

Informationsdisplay

Bemærk:

¡ For at rulle tekst, holdes

[DISP]

nede i 2 sekunder eller mere.

¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.

¡ ID3/WMA-taginformation vises for albumnavnet og titel/kunstnernavnet.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser når hver indstilling er aktiveret.

Lyser når disken er sat i.

(Mappe Tilfældig)

(Gentagelse af mappe)

(Scanning af mappe)

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Bemærk:

¡ Vi henviser til afsnittet om “Angående MP3/WMA”

MP3/WMA ( a side 350)

¡

Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD, som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data. Hvis en sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks.

anakustisk afspilning.

Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

RANDOM

: Fra (standard)

: Tilfældig afspilning (af hele disken)

FOLDER RANDOM

: Fra (standard)

: Tilfældig afspilning (af valgt mappe)

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

CQ-C8301N

PTY

REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte fil

FOLDER REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte mappe

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

TEXT

: Mappenavn/Filnavn

: Album/Titel (tag-information)

: Intet display

Valg af afspilningsindstilling

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[RANDOM]

eller

[REPEAT]

.

RANDOM, REPEAT

Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.

FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT

Hold inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10 sekunder af hver fil.

SCAN (alle filer)

Tryk på

[SCAN]

. Tryk igen for at annullere.

FOLDER SCAN (1. fil i hver mappe)

Hold

[SCAN]

inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte tilgang

En fil i den valgte mappe kan vælges direkte.

Eksempel:

filnummer 5

1

Tryk på

[#]

(NUMBER)

.

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[SET]

.

Bemærk:

¡

For at vælge en mappe, skal man indtaste et tal efter at have trykket to gange på

[#] (NUMBER)

.

¡

Tryk på

[DISP]

, hvis du vil holde op med at vælge direkte.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

349

350

MP3/WMA-afspiller

Hvad er MP3/WMA?

MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows Media TM

Audio) er kompressionsformater for digitallyd.

Førstnævnte er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts

Group) og sidstnævnte er udviklet af Microsoft

Corporation. Ved at anvende dette kompressionsformat, kan du indspille hvad der svarer til indholdet af omkring

10 musik-CD’er på en single CD media (Dette tal bygger på data indspillet på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastlagt rate på 128 kbps og en samplingsfrekvens på

44.1 kHz).

Displayinformation

Viste punkter

¡

CD-TEXT

Disktitel

Sportitel

¡

MP3/WMA

Mappenavn

Filnavn

¡

MP3 (ID3 tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

¡

WMA (WMA tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

Bemærk:

¡ MP3/WMA-kodning og CD-skrive-softwareprogrammer ikke følger med dette apparat.

¡ CD skrive-software følger ikke med dette apparat.

Ting, man bør huske på, når man laver MP3/WMA-filer

Generelt

¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis man ønsker lyd af høj kvalitet.

¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales, fordi spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan være lydudfald.

¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og skrive-software.

MP3

¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 128 kbps eller mere og fastsat.

WMA

¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 64 kbps eller mere og fastsat.

¡ Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til muliggørelse af afspilning på dette apparat.

Karakterer, der kan vises

¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64 karakterer.

¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.

¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog kan vises.

ASCII-karaktersæt

A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenstående symboler:

(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]

ˆ _ ` { | } ~

Bemærk:

¡

Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive korrekt vist.

¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive

ændret til en asterisk (

*

).

¡ Det anbefales, at længden af filnavnet er mindre end 8

(eksklusive filnavntilføjelsen).

Forsigtig

Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af

MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare frembringe støj fra højttaleren, men også føre til høreskader.

Windows Media og

Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Corporation i USA og/eller andre lande.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Optagelse af MP3/WMA-filer på CD-media

¡

Det anbefales, at du minimerer risikoen for at lave en disk, som indeholder både CD-DA-filer og

MP3/WMA-filer.

¡

Hvis der er CD-DA-filer og MP3- eller WMA-filer på den samme disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i den planlagte rækkefølge eller nogle melodier vil måske slet ikke blive afspillet.

¡

Anvend forskellige mapper til hver data, når du gemmer MP3-data og WMA-data på den samme disk.

¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag ikke unødvendige mapper på en disk.

¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne som vist i nedenstående beskrivelse og også være i overensstemmelse med hvert filsystem.

¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” bør gives til hver fil, afhængigt af filformatet.

¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3/WMAfiler eller visning af information om MP3/WMA-filer, som er optaget med en vis skrive-software eller visse

CD-optagere.

¡

Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.

¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelsen af Disc-at-Once.

Understøttede filsystemer

ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO

9660, Joliet, Romeo

Bemærk:

Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD

Extra understøttes ikke.

Kompressionsformater

(

Anbefales:

“Ting, man skal huske på, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).

Kompressionsmetode Bithastighed VBR Samplingfrekvens

MPEG 1 audio layer 3 (MP3) 32 k - 320 kbps Ja 32, 44,1, 48 kHz

MPEG 2 audio layer 3 (MP3)

Windows Media Audio Ver. 2, 8

8 k - 160 kbps

64 k - 192 kbps

Ja

Nej

16, 22,05, 24 kHz

32, 44,1, 48 kHz

Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning

Maks. antal filer/mapper

¡ Maks. antal filer: 999

¡ Maks. antal filer i en mappe: 255

¡ Maks. dybde af træer: 8

¡ Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet.)

1

2

Rodmappe

(Rodkatalog)

4 q e

3

Bemærk:

¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset tilstedeværelsen eller fraværet af MP3/WMA-filer.

¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen

MP3/WMA-filer, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i afspilnigsrækkefølgen blive afspillet.

¡

Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk anvendes.

¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.

5

6 w

7

Tree 1 Tree 2

8 r

Tree 3

t y

Tree 4

1

8 q

– y

Tree 8

(Max.)

Ophavsret

Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten, undtagen til personlig brug.

Ingen garanti

Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores undersøgelser fra december 2004. Den indeholder ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af

MP3/WMA.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

351

352

Disc-skifter

(når CD’er eller MP3-disks er sat i)

Bemærk:

MP3-filer kan kun afspilles, hvis der er tilsluttet en DVD-skifter. Se venligst brugsvejledningen for hver skifter angående anvendelige disks og formater.

1

Sæt et magasin (disks) i.

Tryk på

[SRC: SOURCE]

(kilde) for at vælge

Disc-skifterindstilling, mens der er en disk i apparatet.

SQ

CQ-C8301N

TA

AF

PTY

Apparatet anerkender magasinet og begynder automatisk afspilningen.

Bemærk:

Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk ind i ACC-til indstilling.

( a side 357)

2

Vælg en ønsket disk/mappe/fil/spor.

Valg af disks

[

}

]

: Næste disk

[

{

]

: Foregående disk

Valg af mappe

Hold inde i 2 sekunder eller mere.

[

}

]

: (

FOLDER

): Næste mappe

[

{

]

: (

FOLDER

): Foregående mappe

Valg af spor/fil

[

7

]

: Næste spor/fil

[

6

]

: Foregående spor/fil (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.

Pause

Tryk på

[BAND] (

h

/

5

)

.

Tryk igen for at annullere.

Tid

Disknummer

Skifterindikator

(CD-skifter)

(DVD-skifter)

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser når hver indstilling er aktiveret.

Lyser når skifteren er tilsluttet.

(Disk Tilfældig) Gælder kun CD-skifter

(Gentagelse af disk)

(Disk scan) Gælder kun CD-skifter

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Bemærk:

¡ Slut en CD-skifter eller en DVD-skifter (CX-DH801N) til

CH/AUX2-terminalen (CQ-C8351N/C8301N), CH/AUX-terminalen (CQ-C7301N).

¡ Når CX-DP880 eller CX-DH801N er tilsluttet, kan en CD-RWdisk afspilles.

¡ Der kan opstå problemer under afspilning af CD-R. Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”

( a side 367).

Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

CQ-C8301N

PTY

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

RANDOM (tilfældig)

¡

CD-DA

Tilfældig (RANDOM) afspilning af den valgte disk (DVD-skifter)

Tilfældig (RANDOM) afspilning af alle diskene i magasinet (CDskifter)

¡

MP3-disk

Tilfældig (RANDOM) afspilning af den valgte mappe

: Deaktiveret (standard)

: Aktiveret

DISC RANDOM (gælder kun CD-skifter)

: Fra (standard)

: Tilfældig afspilning (af hele disken)

REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af det valgte spor/den valgte fil

DISC REPEAT (gælder kun CD-DA)

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte disk

FOLDER REPEAT (gælder kun MP3 disk)

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte mappe

Valg af afspilningsindstilling

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[RANDOM]

eller

[REPEAT]

.

RANDOM, REPEAT

Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.

DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT

Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10 sekunder af hvert spor.

SCAN (CD-skifter: alle spor, DVD-skifter: af hele disken)

Tryk på

[SCAN]

. Tryk igen for at annullere.

DISC SCAN (CD-skifter: 1. spor på hver disk)

Hold

[SCAN]

inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte tilgang

Det er muligt at vælge en disk direkte.

Eksempel:

disknummer 5

1

Tryk på

[#]

(NUMBER)

.

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[SET]

.

Bemærk:

Tryk på

[DISP]

, hvis du vil holde op med at vælge direkte.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

353

Disc-skifter

(når DVD’er eller VCD’er er sat i)

Du kan afspille DVD'er og VCD'er, hvis du slutter denne afspiller til en DVD-skifter.

1

Sæt et magasin (disks) i.

Tryk på

[SRC: SOURCE]

(kilde) for at vælge

Disc-skifterindstilling, mens der er en disk i apparatet.

SQ

CQ-C8301N

PTY

TA

AF

Apparatet anerkender magasinet og begynder automatisk afspilningen.

Bemærk:

¡ Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk ind i ACC-til indstilling. ( a side 357)

¡ For andre DVD-operationer end ovenstående (dvs.

DVD-menu, lukket overskrift etc., skal du anvende den fjernbetjening, som følger med DVD-skifteren.

¡ Den fjernbetjening, som følger med DVD-skifteren, virker ikke ordentligt, når den rettes mod dette apparat.

¡ Når den fjernbetjening, der følger med DVDskifteren, anvendes, skal den rettes mod monitordisplayet (CY-VM1500EX).

2

Vælg en ønsket disk/kapitel.

Valg af disks

[

}

]

: Næste disk

[

{

]

: Foregående disk

Valg af kapitel/spor

[

7

]

: Næste kapitel/spor

[

6

]

: Foregående kapitel/spor (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.

Pause

Tryk på

[BAND] (

h

/

5

)

.

Tryk igen for at annullere.

Kapitelnummer

Disknummer

Skifterindikator

Tid

Disktype

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser når hver indstilling er aktiveret.

Lyser når skifteren er tilsluttet.

(Gentagelse af disk)

(Gentagelse af kapitel)

(Gentagelse af titel)

354

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Bemærk:

¡ Slut venligst en CD-skifter eller en DVD-skifter

(CX-DH801N) til

CH/AUX2

. (Gælder kun CQ-

C8351N/C8301N)

¡ “AUX2” vises, hvis der tilsluttes en skifter, som ikke er kompatibel med dette apparat. (Gælder kun CQ-

C8351N/C8301N)

Gentaget afspilning kan indstilles.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

¡

DVD afspilles

CHAPTER REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af det valgte kapitel

TITLE REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte titel

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

CQ-C8301N

PTY

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

Bemærk:

Det er ikke sikkert, at apparatet virker med nogle DVD’er.

¡

VCD afspilles

REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af det valgte spor

DISC REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte disk

Bemærk:

¡

Det er ikke sikkert, at apparatet virker med nogle

VCD’er.

¡

Det er ikke sikkert, at apparatet virker med en disk med afspilningsfunktionen aktiveret.

Valg af afspilningsindstilling

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[REPEAT]

.

CHAPTER REPEAT, REPEAT

Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.

TITLE REPEAT, DISC REPEAT

Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte tilgang

Det er muligt at vælge en disk direkte.

Eksempel:

disknummer 5

1

Tryk på

[#] (NUMBER)

.

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[SET]

.

Bemærk:

Tryk på

[DISP]

, hvis du vil holde op med at vælge direkte.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

355

356

Lydindstillinger

Regulering af hver enkelt højttaler og en subwoofer (ekstraudstyr)

1

Tryk på

[VOL-

UME]

(

SEL:

SELECT

) for at vise displayet for lydmenuen.

Ændring af SQ-forindstilling

(Indstilbar frekvens: 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz),

Indstillingsområde: –12 dB to +12 dB, 2 dB trin ) ( a side 339)

2

Tryk på

[VOLUME]

(

SEL: SELECT

) at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Drej

[VOLUME]

i retningen med uret eller mod uret for at regulere.

q

: Op w

: Ned

[

[

]

: Højere frekvens

[

]

]

: Lavere frekvens

Regulering af balancen

(Indstillingsområde: L15 til R15 og center, standard:

Center) q

: Højre fremhævet w

: Venstre fremhævet

Bemærk:

Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 10 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til dets ordinære indstilling.

Regulering af hovedlydstyrken

(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18) q

: Op w

: Ned

BASS

(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin, standard: bassen 0) q

: Op w

: Ned

Faderregulering

(Indstillingsområde: R15 til F15 og center, standard:

Center) q

: Front fremhævet w

: Bag fremhævet

Regulering af subwooferniveauet

(Indstillingsområde: lydafbrydelse (–

), –6 dB til + 6 dB, 2 dB trin, standard: 0 dB) q

: Op w

: Ned

TREBLE

(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin, standard: diskanten 0) q

: Op w

: Ned

Bemærk:

Lad være med ataktivere SQ og bas/diskant samtidigt, da dette vil medføre forvrængning af lyden.

Subwoofer lavpasfilter

(Indstillingsområde: 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, standard 80

Hz) q

: Op w

: Ned

Subwoofers udgangsområde

Andre højttaleres udgangsområde

Højpasfilter

(Indstillingsområde: Filter OFF, 90 Hz, 135 Hz, 180 Hz,

225 Hz, standard: Filter OFF) q

: Op w

: Ned

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Funktionsindstillinger

Regulering af display på FUNCTION-menuen

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

2

Tryk på

[

]

]

eller

TION-menuen.

[

[

]

for at vise FUNC-

MUTE KEY

Indstilling af

[MUTE]

-knappernes funktioner

: Lydafbrydelse (standard)

: Lydstyrkesænkning i 10 trin

: Lydstyrkesænkning i 5 trin

3

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

tat vælge en funktion, der skal indstilles.

4

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte indstillingen.

CQ-C8301N

PTY

EXT.MUTE (ekstern lydafbrydelse)

Regulering af lydstyrken, når er opstår en afbrydelse som for eksempel et bilnavigationssignal.

: Lydafbrydelse (standard)

: Lydstyrkesænkning i 10 trin

: Lydstyrkesænkning i 5 trin

: Ingen ændring i lydstyrken

(Display for ekstern lydafbrydelse)

5

Tryk på

[MENU]

.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

SECURITY

Indstilling af sikkerhedsfunktionen ( a side 333)

: Til (standard)

: Fra

ACC

Indstilling afhængigt af din bil

: Ikke udstyret med ACC (standard)

: Udstyret med ACC

Forsigtig

Sørg for at vælge stilling OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling til tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan bevirke, at batteriet bliver fladt.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

357

358

Skærmindstilling

Regulering af display på DISPLAY-menuen

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8301N

PTY

2

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vise displayet for lydmenuen.

3

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en

CQ-C8301N funktion, der skal indstilles.

PTY

4

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte displayet.

5

Indstil indstillingsværdien.

6

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte indstillingen.

7

Tryk på

[MENU]

.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

COLOR

(Indstillingsområde: 10 typer, Standard: STORM)

Illumionationsfarven skifter som vist herunder.

Skift med

[

}

]

eller

[

{

]

STORM:

Farven varierer sammen med tiden.

LEVEL:

Den perifere farvedekoration tændes og slukkes alt efter baslydstyrken.

FIRE:

Rød

ORANGE:

Violet

SKY:

Blå

OCEAN:

Akvamarinblå

FOREST:

Grøn

SUN:

Gul

SNOW:

Hvid

CUSTOM:

Du kan lave din favoritfarve.

LEVEL ADJ

[

]

][

[

]:

Valg af funktion

[

}

][

{

]:

Valg af post

Valg af farve

Illuminationsfarven skifter.

(Indstillingsområde: FIRE, ORANGE, SKY, OCEAN, FOR-

EST, SUN, Standard: FIRE)

Lydstyrkeindstilling i overensstemmelse med lyset

(Indstillingsområde: LEVEL1, LEVEL2, LEVEL3, Standard:

LEVEL1)

Hvis den perifere farvedekoration bliver ved med at lyse, fordi basdelen er dominerende, skal du vælge LEVEL 1. I det modsatte tilfælde vælges LEVEL 3.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

CUSTOM ADJ

(Indstillingsområde: 0 til 100, Standard: R50, G50, B50)

Hver farve kan indstilles.

[

]

][

[

]

: Valg af RGB

[

}

][

{

]

: Indstilling (0 til 100)

SCREEN

Tryk på

[BAND]

for at vælge.

: Hvid baggrund (standard)

:

Sort baggrund

GRAPHIC PATTERN

(Indstillingsområde: 6 typer, standard: ALL (alle).

Skift med

[

]

]

eller

[

[

]

ALL

(alle): Sekvensdisplay fra mønster A til D.

Mønster A til D

S.A.:

19-bånds display (Frekvensanalysator)

CLOCK ADJ

Bemærk:

Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

[

[

]

:

Indstilling af minutterne

[

]

]

:

Indstilling af timerne

[

}

]

:

Frem

[

{

]

:

Tilbage

STILL IMAGE

(Indstillingsområde: 11 typer, standard: ALL (alle)

Skift med

[

]

]

eller

[

[

]

ALL

(alle): Sekvensdisplay fra mønster 1 til 10

Nr. 1 til 10

CONTRAST

(Indstillingsområde: 1 til 5, standard: Kontrast 3)

[

[

]

:

Drejning opad af synsvinkel

[

]

]

:

Drejning nedad af synsvinkel

Bemærk:

¡ Det grafiske mønster og stillbilledet kan ændres.

( a side 360)

¡ Hvis der vælges ødelagt data, vil DISPLAY FILE

INCOMPLETE blive vist. ( a side 361)

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

359

360

Brugertilpasning af displayet

Det er muligt at redigere de levende billeder og stillbilleder, som oprindeligt er gemt i apparatet. Det er også muligt at anvende data, som er downloaded fra Panasonics web-site og data, som er gemt med et digitalkamera eller en anden anordning og behandlet med special-softwaren IMAGE STUDIO. Se også afsnittet “Angående brugertilpasningsfunktionen” ( a side 360).

Bemærk:

Besøg Panasonics web-site (

http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html

) og få flere detaljer.

Klargøring:

Find den CD-R/RW, som indeholder den data, som skal brugertilpasses, frem.

1

Hvis der er en disk i apparatet, skal den tages ud.

2

Tryk på

[SRC:

SOURCE]

(kilde) for at vælge CDindstillingen.

SQ

TA

AF

3

Hold

[SEL]

inde i 4 sekunder eller mere for at få menuskærmen frem.

6

Vælg en fil.

[

}

][

{

][

]

][

[

]

:Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Bemærk:

¡ Filer identificeres automatisk på deres tilføjelser og målfilerne vises.

¡ Hvis

“BACK”

vælges, vil skærmen fra trin 5 komme frem.

7

Vælg hvor filen skal gemmes i tilfælde af en levende billedfil eller stillbilledfil.

4

Sæt en CD-R/RW med data i apparatet.

Bemærk:

¡ Det kan tage nogen tid for apparatet at identificere

CD-R/RW’en.

¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware understøttes ikke.

5

Vælg en post, som skal brugertilpasses.

[

}

][

{

][

]

][

[

]

:Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Bemærk:

¡

Ny data overskriver eksisterende data.

¡

Hvis

“BACK”

vælges, vil skærmen fra trin 6 komme frem.

8

Bekræft den ændrede post.

[

}

][

{

]

: Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Bemærk:

Hold

[SEL]

nede i 4 sekunder eller mere, når du vil afslutte brugertilpasningsmenuen.

GRAPHIC PATTERN

Levende billeddata ( a side 359)

STILL IMAGE

Stillbilleddata ( a side 359)

OPENING MESSAGE

Flytning af billede i tændt-stilling ( a side 334)

CLOSING MESSAGE

Flytning af billede i afbrudt stilling ( a side 334)

Bemærk:

Afslutningsmeddelelsen vises kun, når

ACC er aktiveret.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

[

]

][

[

]

: Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Brugertilpasning udføres. Lad være med at slukke for apparatet under operationen. (Det tager cirka 1 minutter at fuldføre denne operation for et 168 KB levende billede). Når denne operation er fuldført, kommer skærmen fra trin 5 frem.

Bemærk:

Hvis

“NO”

vælges, vil skærmen fra trin 5 komme frem.

9

Tryk på

[OPEN]

for at tage disken ud.

10

Hold

[SEL]

inde i mere end 4 sekunder.

CD-indstillingen kommer tilbage.

Angående download-service

Download-servicen kan blive suspenderet eller stoppet uden forudgående varsel. Download-servicen er ikke til rådighed i nogle områder. Besøg venligst nedenstående site og få yderligere information.

Panasonic web-site:

(http://www.panasonic.co.jp/global/)

Brugertilpasning

¡ Hvis brugertilpasningen afbrydes, fordi der slukkes for apparatet, motoren stoppes, forpladen tages af eller af andre grunde, er der risiko for, at dataen går tabt.

Prøv i dette tilfælde at udføre brugertilpasning igen.

¡ Standardbilledet eksisterer på Panasonics web-site.

Hvis du vil gendanne det, skal du downloade billedet fra siten.

Download-site:

http://panasonic.co.jp/pas/en/software/ customize/index.html

Angående IMAGE STUDIO

¡

Download-servicen er ikke til rådighed i nogle områder. Besøg venligst Panasonics web-site og få yderligere detaljer.

¡ IMAGE STUDIO er kun til rådighed via downloading fra nedenstående adresse. Den følger ikke med dette apparat.

¡

Vi henviser til den downloadede brugsvejledning angående, hvordan man anvender IMAGE STUDIO.

Fejldisplaymeddelelser

NO FILES DETECTED

Der er ingen brugertilpasnings-specifikke data på disken.

a

Sæt en disk med brugertilpasnings-specifik data i.

Angående File

¡ Den brugertilpasnings-specifikke fil kan downloades fra URL herunder. Det er muligt at lave speciele filer, som er gemt med et digitalkamera eller andre anordninger, ved at anvende special-softwaren

IMAGE STUDIO, som kan åbnes fra den samme URL.

¡

Lad være med at ændre forlængelsen. Dette kan bevirke, at dataen ikke kan genkendes.

CUSTOMIZING FAILED

Brugertilpasningen mislykkedes a

Kontroller, om forlængelsen er korrekt eller ej og om filens indhold er passende.

DISPLAY FILE INCOMPLETE

Ønsket levende billede eller stillbillede er beskadiget.

a

Brugertilpas det igen og overskriv filen med en ny.

Diskfremstilling

¡ Gem kun brugertilpasnings-specifik data.

¡ Gem alle data i rodkataloget. Filer, som indeholdes i en mappe, kan ikke genkendes.

¡ Følg nedenstående oversigt med hensyn til det antal filer, som kan gemmes på en disk. Filer, som overstiger den specificerede kapacitet, kan ikke læses.

¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware understøttes ikke.

Type

GRAPHIC PATTERN

STILL IMAGE

OPENING MESSAGE

CLOSING MESSAGE

Forlængelse

.pfm

.pfs

.pfo

.pfe

Maks. antal

10

15

5

5

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

361

Fejlfinding

362

Hvis du mener, at der er noget galt

Udfør nedenstående kontrol og træf de nødvendige afhjælpningsforanstaltninger.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter.

Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel fagmand.

Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget eftersyn.

Problem

Advarsel

¡ Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektriske stød. Stop øjeblikkeligt anvendelse af apparatet og ret henvendelse til forretningen, hvor du købte det.

¡ Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Der er ingen strøm til apparatet.

Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.

a

Kontroller tilslutningen.

En sikring er sprunget a

Eliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.

Ret henvendelse til forhandleren.

Der er ingen lyd.

MUTE er sat til ON.

a

Sæt MUTE til OFF.

Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig kontakt er sket.

a

Kontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

(Installationsanvisninger)

Demonstrationssk

ærmen vises, men kan ikke anvendes

Støj

Det er ikke muligt at betjene apparatet, mens demonstrationsskærmen vises.

a

Tryk på [DISP] for at afslutte demonstrationsskærmen.

Hvis demonstrationsskærmen ofte kommer frem, er der en mulighed for, at der er dårlig kontakt eller fejlagtig tilslutning mellem apparatets batteriledning og bilens batterikabel. (Batteriledningen skal altid være strømførende).

a

Kontroller batteritilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.

a

Hold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen ikke kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til din forhandler.

Jordledningens kontakt er dårlig.

a

Bekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.

Der er støj i motoromdrejningerne.

Der er generatorstøj fra bilen.

a

Ændr jordledningens tilslutningsposition.

a

Monter et støjfilter på strømforsyningen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Problem

Nogle betjeninger er ikke mulige.

Ingen lyd fra højttaleren

(højttalerne)

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel menuindstilling.

a

Læs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig til forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.

a

Genindstil balance/fader

Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med hensyn til højttalerne.

a

Kontroller højttalertilslutningerne.

Højre og venstre højttalerkanal er i modfase.

Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.

a

Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Lydfeltet er ikke tydeligt i stereoindstilling.

Centerlyden er ikke fastlagt.

Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er tilsluttet i modfase.

a

Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Spontan strømsvigt.

Sikkerhedsanordningen er aktiveret.

a

Rådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.

Afspilningslyden afbrydes.

Der anvendes et uanvendeligt højttalernetværk (apparat).

a

Anvend en højttaler uden noget højttalernetværk, eller anvend et passende højttalernetværksystem, som ikke medfører afbrydelse af lyden.

Disken kan ikke tages ud.

Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.

a

Hold [OPEN] inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller andre faktorer.

a

Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

363

364

Fejlfinding

Problem

Dårlig modtagning og/eller støj

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.

a

Kontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt. Kontroller ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til karrosseriet.

Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).

a

Kontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.

FM-stereoudsendelser modtages kun i mono.

Kun stationer med et kraftigt sendesignal kan modtages.

Antallet af automatiske, faste stationer er mindre end 6.

Faste stationer kan ikke gemmes i hukommelsen

MONO-indstillingen er aktiveret.

a

Annuller MONO-indstillingen.

LOCAL-indstillingen er aktiveret.

a

Annuller LOCAL-indstillingen.

Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.

a

Flyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv at forindstille dem.

Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.

a

Sørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil derefter stationerne igen.

PS vises ikke, selv hvis der er stillet ind på en RDSstation. (“NONE” vises).

Modtagning af udsendelser afviger fra den PTY, som allerede er indstillet.

En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.

a

En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har ændret sig.

Da stationen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.

a

Der søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.

“NONE” vises, når

PTY vælges.

Urtiden (CT) er ikke præcis.

Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket udsendelse sendes i dit område.

a

Vælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.

Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet modtager en station, som ikke sender tid.

a

Modtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller indstil CT manuelt.

En AF-station kan ikke modtages, selv hvis EON er sat til ON.

Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station og AFstationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.

a

Vent, indtil det er lykkes at opdatere AF-listen. Stil manuelt ind på en station, hvis modtagningen er ustabil.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Problem

Ingen afspilning eller disken kommer ud.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Disken er sat omvendt i.

a

Sæt disken i på korrekt vis.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.

Lydudfald elller støj.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.

Lydudfald på grund af vibrationer.

Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.

a

Fastgør apparatet til konsolboksen.

Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.

a

Gør vinklen 30 grader eller mindre.

CD-R/CD-RW’er, som kan afspilles på andre apparater, kan ikke afspilles i dette apparat.

Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af media, optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CD-R/CD-RW’er er afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.

a

Lav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware og optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.

Lydudfald elller støj.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se beskrivelse af MP3/WMA.

Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.

a

Afspil ikke-VBR-filer.

Bemærk:

Vi henviser til kapitlet “Angående MP3/WMA” ( a side 350)

Knaptryk virker ikke

Batteriet vender forkert. Der er sat et forkert batteri i.

a

Sæt et korrekt batteri i i den rigtige retning.

Batteriet er svagt.

a

Skift batteriet ud med et nyt.

Fjernbetjeningen er ikke rettet i den rigtige retning.

a

Ret fjernbetjeningen mod sensoren på apparatet og tryk på knapperne.

Sensoren er udsat for direkte sol. (Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere, hvis sensoren er udsat for direkte sol. Dette problem betyder ikke, at der er noget i vejen med systemet).

a

Sørg for, at sensoren ikke rammes af direkte sol.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

365

366

Fejldisplaymeddelelser

Display

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

a

Kontroller disken.

Disken er ridset.

a

Kontroller disken.

Ingen funktion af en eller anden årsag.

a

Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du prøver at afspille. (Filer, som er optaget på et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem, datafomat, filnavnstilføjlse, ødelagt data etc.) a

Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Bekræft, hvilken datatype, der er optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.

(Efter 5 sekunder)

Automatisk til næste fil

En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.

a

Filer, som er ophavsretsligt beskyttede, kan ikke afspilles.

Ingen disk.

(Efter 5 sekunder)

Automatisk til næste disk

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

Der er ridser på disken.

a

Tag magesinet ud.

¡

Kontroller disken.

¡ Sæt disken i igen.

Ingen funktion af en eller anden årsag.

a

Tag magasinet ud. Tryk på nulstillingsknappen på CD-skifteren, hvis fejlen ikke kan udbedres. Ret henvendelse til forretningen, hvor du købte apparatet eller det nærmeste Panasonic servicecenter for at få apparatet repareret, hvis normal betjening ikke genoptages.

Der er opstået en fejl i DVD-skifteren.

a

Kontroller DVD-skifteren. (“REGION ERROR” etc.)

Ingen disk (magasin) a

Sæt disks i skifteren (magasinet).

Ingen skifter.

a

Verificer tilslutningen.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Angående disks

Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.

Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.

TEXT

Hvordan man holder en disk

¡ Rør ikke ved diskens underside.

¡

Pas på ikke at komme til at ridse disken.

¡ Lad være med at bøje disken.

¡

Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.

Anvend ikke disks af uregelmæssig form.

Lad ikke diskene ligge på følgende steder:

¡ I direkte sol.

¡

I nærheden af varmeapparater.

¡ På steder med snavs, støv og fugt.

¡

På sæderne eller instrumentbrættet i bilen

Rengøring af disks

Anvend kun en tør, blød klud til aftøring af disken.

Tør den af fra midten og ud mod randen.

Lad være med at skrive på diskens etikette med kuglepen eller andre skriveredskaber med hård spids.

<Rigtigt>

Mærkatside

Anvend ikke disks af uregelmæssig form.

<Forkert>

¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.

¡ CD/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musik-

CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade og afspilningen kan blive umulig.

¡ Visse CD/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CD-

R/RW-drev) og diskene.

¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.

¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data (Video

CD, etc.).

¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CD/RW-disken.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

367

Vedligeholdelse

Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.

Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonicservicecenter.

Advarsel

Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (

15 A

). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet.

Hvis den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede

Panasonic-servicecenter.

368

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Tekniske specifikationer

Strømforsyning

Tonekontroller (bas/diskant)

Equalizer-centerfrekvens

Variabelt equalizerområde

DC 12 V (11 V – 16 V), Test Spænding 14,4 V negativ jord

Bas: ±12 dB ved 60 Hz, diskant: ±12 dB ved 16 kHz

60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz)

-12 dB til 12 dB (ved 2 dB trin)

Effektforbrug

Maks. udgangseffekt

Højttalerimpedans

Mindre end 2,2 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4-højttaler)

50 W x 4 (ved 4

)

4 – 8

Forforstærker-udgangsspænding

5 V (CQ-C8351N/C8301N), 2,5 V (CQ-C7301N) (CD-indstilling)

Subwooferudgangsspænding

5 V (CQ-C8351N/C8301N), 2,5 V (CQ-C7301N) (CD-indstilling)

Forforstærker-udgangsimpedans

60

(CQ-C8351N/C8301N), 200

(CQ-C7301N)

Subwooferudgangsimpedans

60

(CQ-C8351N/C8301N), 200

(CQ-C7301N)

Mål (hovedapparat)

178 (B) x 50 (H) x 155 (D) mm

Vægt (hovedapparat)

1,6 k g

Samplingfrekvens

Pickup-type

Lyskilde

Bølgelængde

Frekvensgang

Signal/støj-forhold

Total harmonisk forvrængning

Wow og flutter

Kanaladskillelse

8 gange oversampling

Astigma 3-strålers

Halvlederlaser

790 nm

20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

96 dB

0,01 % (1 kHz)

Under den målelige grænse

75 dB

FM

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

Stereoadskillelse

AM (MW)

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

AM (LW)

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

87,5 MHz – 108 MHz

6 dB/µV (S/N 30 dB)

35 dB (ved 1 kHz)

531 kHz – 1 602 kHz

28 dB/µV (S/N 20 dB)

153 kHz – 279 kHz

32 dB/µV (S/N 20 dB)

Bemærk:

¡

Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.

¡

Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

369

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM285649A ND1204-1055 Printed in China

Före installation/Prima dell’installazione/

Antes de la instalación/Inden installationen

Konsultera fackkunnig personal för montering.

Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före montering.

Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.

Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli altoparlanti prima dell’installazione.

Para realizar la instalación consulte a un profesional.

Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los altavoces antes de realizar la instalación.

Få råd af en fagmand angående installationen.

Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden installationen.

Monteringsvinkel sida till sida : horisontellt

front till bakdel : 0 - 30

°

Angolo di montaggio da lato a lato : orizzontale

dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 - 30

°

Ángulo de montaje Lado a lado : horizontal

Delante a atrás : 0 - 30

°

Monteringsvinkel side til side : vandret

for til bag : 0 - 30

°

30

°

Monteringsutrymme

Spazio di montaggio

Espacio de montaje

Monteringsafstand

53 mm

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Ta tillfälligt av monteringsramen q

och frontramen r

, som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.

Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino di montaggio q

e la piastra di rifinitura r

che sono gi montati al momento della spedizione.

Extraiga el collar de montaje q

y la placa de guarnición r temporalmente de la unidad principal, porque vienen montados de fábrica.

Fjern monteringskringen q

og trimpladen r

midlertidigt fra hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden forsendelsen.

Före kabeldragning/Prima del cablaggio/

Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen

Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.

Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till säkringens kopplingsplint.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln före anslutning.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.

Fäst lösa ledningar.

Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V con massa negativa (–).

Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.

(per connettore non ISO)

Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+) della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).

(per connettore non-ISO)

Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento.

(per connettore non-ISO)

Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.

Fissare i cavi allentati.

Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V con el negativo (–) a tierra.

Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.

(Para conectores que no sean ISO)

Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo

(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.

(Para conectores que no sean ISO)

Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la conexión.

(Para conectores que no sean ISO)

Ponga cinta aislante en los cables desnudos.

Fije los cables flojos.

Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ

(–) jording.

Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).

(Gælder ikke-ISO-stik)

Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.

Fastgør løse ledninger.

Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale

Diagram Diagram Q’ty No.

Item

Monteringsram

Collarino di montaggio

Collar de montaje

Monteringskrave

YEFX0217222

Fästbult (5 mmø)

Bullone di montaggio (5 mmø)

Perno de montaje (5 mmø)

Monteringsbolt (5 mmø)

Q’ty No.

1

Frontram

Piastra di rifinitura

Placa de guarnición

Trimplade

Item

C8351N/C8301N:

YEFC05606

C7301N:

YEFC050001

1

ISO-antennadapter

Adattatore antenna ISO

Adaptador de antena ISO

ISO-antenneadapter

1

1

Strömkontakt

Connettore di alimentazione

Conector de alimentación

Netstik

1

Upplåsningsplatta

Piastrina di rilascio del fermo

Placa de cancelación de bloqueo

Låseannulleringsplade

2

YEAJ02872

* w

, t

och y

  består av en uppsättning. (YEP0FZ5711)

* w

, t

e y

fanno parte di un set. (YEP0FZ5711)

* w

, t

y y

forman un juego. (YEP0FZ5711)

* w

, t

og y

består af et sæt (YEP0FZ5711)

SRC

SQ

TA

AF

WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

CQ-C8301N

PTY

(CQ-C8301N)

TEXT

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM293925 ND1204-0 Printed in China

Montering/Installazione/Instalación/Installation

Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres

Försiktighet

Använd handskar försäkerhets skull.

Slutför de elektriska anslutningarna före installationen.

Precauzioni

Indossare dei guanti per sicurezza.

Assicurarsi che il cablaggio sia stato completato prima dell’installazione.

Precauciones

Póngase guantes para mayor seguridad.

Asegúrese de haber completado todas las conexiones eléctricas antes de realizar la instalación.

Forsigtig

Brug handsker for din sikkerheds skyld.

Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden installationen.

w

4

4

Fastsättning i brandskott

Fissaggio al parafiamma

Fijación a la pared cortafuegos

Fastgøring til brandvæg

När bakre stödfäste används (extra tillbehör)

Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)

Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)

Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)

3 mm

Monteringsskruv (extra tillbehör)

Vite autofilettante (opzionale)

Tornillo de autoenrosque (opcional)

Galopskrue (ekstraudstyr)

När gummibuffert används (extra tillbehör)

Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)

Empleo del buje de goma (opcional)

Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)

Gummibuffert (extra tillbehör)

Boccola di gomma (opzionale)

Buje de goma (opcional)

Gummibøsning (ekstraudstyr)

Bakre fästskena (extra tillbehör)

Moietta di supporto posteriore

(opzionale)

Correa de soporte trasera

(opcional)

Bagstøtterem (ekstraudstyr)

Fästbult w

Bullone di montaggio w

Perno de montaje w

Monteringsbolt w

Sexkantig mutter (extra tillbehör)

Dado esagonale (opzionale)

Tuerca hexagonal (opcional)

Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden

Fästbult w

Bullone di montaggio w

Perno de montaje w

Monteringsbolt w

Bakre stödfäste

(sitter på bilen)

Staffa di supporto posteriore

(in dotazione all’automobile)

Ménsula de soporte trasera

(suministrada con el vehículo)

Bagstøttekonsol (følger med bilen)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden e

1

2

3

Ta bort kabeln från batteriets minuspol.

Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.

Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.

Fjern kablet fra batteriets negative terminal.

Sätt i monteringsramen q

Böj ut monteringsflikarna.

Inserimento del collarino di montaggio q

Piegare le linguette di montaggio.

Inserción del collar de montaje q

Doble las lengüetas de montaje.

Indsætning af monteringskrave q

Bøj monteringstapperne.

Anslut strömkontakten ③

Collegamento del connettore di alimentazione

Conexión del conector de alimentación ③

Tilslutning af netstik

4 q

4

Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten så att den inte skakar.

Piegare le linguette appropriate per fissare l’unità senza gioco.

Doble las lengüetas apropiadas para fijar la unidad sin contragolpe.

Bøj de rigtige tapper for at fastgøre enheden uden spillerum.

Fastsättning av huvudenhet

Fissaggio dell’unità principale

Fijación de la unidad principal

Fastgøring af hovedapparat q

Skruva in fästbult w

i huvudenheten.

w

Skruvas fast i brandskottet.

e

Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i respektive hål.

q

Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità principale.

w

Fissaggio al parafiamma.

e

Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.

q

Enrosque el perno de montaje w

en la unidad principal.

w

Fijación a la pantalla cortafuegos.

e

Acople los resortes derecho e izquierdo en cada orificio.

q

Skru monteringsbolt w

i hovedapparatet.

w

Fastgør til en brandvæg.

e

Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.

q

Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/

Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes

w e q q w

1

2

Ta bort frontpanelen.

Rimuovere il frontalino.

Extraiga el panel frontal.

Fjern forpladen.

Ta bort frontramen

.

Rimuovere la piastra di rifinitura ④ .

Extraiga la placa de guarnición

.

Fjern trimpladen

.

Clank!

Snäppunkt

Punto dello scatto

Punto de acoplamiento

Låsepunkt

6

Montering av frontramen ④

Montaggio della piastra di rifinitura ④

Montaje de la placa de guarnición ④

Montering af trimplade ④

Återanslutning av kabel

Ricollegamento del cavo

Reconexión de cables

Fornyet tilslutning af batterikabel

Försiktighet

När denna enhet installeras i instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation runt enheten är tillräckligt så att skador på grund av överhettning undviks. Se även till att inga ventilationsöppningar på enheten blockeras.

Precauzione

Quando questa unità è installata nel cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente circolazione d’aria intorno all’unità per prevenire danni dovuti a surriscaldamento, non bloccare nessun foro di ventilazione sull’unità.

Precaución

Cuando instale esta unidad en el tablero de instrumentos, asegúrese de que haya suficiente ventilación de aire en torno a la unidad para evitar daños debidos al sobrecalentamiento, y no obstruya ningún orificio de ventilacion de la unidad.

Forsigtig

Når denne enhed monteres i instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der er tilstrækkelig luft omking enheden, således at skade forårsaget af overophedning forhindres. Lad være med at obstruere enhedens ventilationshuller.

w

3

Upplåsning q

Skjut in

upplåsningsplattan y

tills ett klick hörs.

w

Dra huvudenheten enheten.

Rilascio del fermo q

Inserire la piastrina di

rilascio del fermo y

 

finché non si sente uno

scatto.

w

Tirare l’unità principale.

Desbloqueo q

Inserte la placa de

cancelación de bloqueo y

hasta oír un sonido

seco de confirmación.

w

Tire de la unidad principal.

Frigøring af lås q

Sæt låseannulleringspladen y

ind, indtil et klik høres.

w

Træk hovedenheden.

4

Dra ut enheten med både händerna.

Tirare fuori l’unità con entrambe le mani.

Extraiga la unidad con ambas manos.

Træk enheden ud med begge hænder.

Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation

Antenn

Antenna

Antena

Antenne

ISO-antenn-adapter (om nödvändig)

Adattatore antenna ISO

(Se necessario)

Adaptador de antena ISO

(si se requiere)

ISO-antenneadapter (hvis nødvendig)

1

3

2

Säkring (15 A)

Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.

Fusibile (15 A)

Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.

Fusible (15 A)

Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio

Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar usted mismo el fusible.

Sikring (15 A)

Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede

Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.

Försiktighet

Vorsicht

För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all ledningsdragning är slutförd.

Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è stato completato tutto il cablaggio.

Attention

Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.

Let op

Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider skade.

Förförstärkaruttag (främre)

Antenn

Antenna

Antena

Antenne

Connettore di uscita di preamplificazione (Anteriore)

Conector de salida de preamplificador (delantero)

(V)/(L)/

(Izq.)/( L, venstre )

Forforstærker-ud stik (front)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

CH/AUX-IN

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

CQ-C7301N

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

S·W-OUT

Förförstärkaruttag (bakre)

Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)

Conector de salida de preamplificador (trasero)

Forforstærker-ud stik (bag)

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

Subwoofer utgång

RCA-kabeln från en extern effektförstärkare ansluts här.

Connettore di uscita subwoofer

Deve essere collegato il cavo RCA di un amplificatore di potenza esterno.

Conector de salida de altavoz de subgraves

Deberá conectarse el cable RCA de un amplificador de potencia externo.

Subwoofer-udgangsstik (Subwooferudgangsledning (monofonisk)

RCA-ledningen fra en tilsluttet effektforstærker bør tilsluttes.

CD/DVD-växlare/AUX-ingång

RCA-kabeln från en CD/DVD-växlare/AUX ansluts här.

Connettore di ingresso del cambia CD/DVD / AUX

Deve essere collegato il cavo RCA di un cambia

CD/DVD / AUX.

Conector del cambiador de discos CD/DVD/entrada auxiliar (AUX)

Deberá conectarse el cable RCA de un cambiador de discos CD/DVD/dispositivo auxiliar (AUX).

CD/DVD-skifter/AUX-indgangsstik

RCA-ledningen fra en CD/DVD-skifter/AUX bør tilsluttes.

CQ-C8351N/C8301N

Uttag för CD-växlarstyrning DIN-kabeln på en CD-växlare (exv. CX-

DP880) ansluts hit.

Connettore di controllo del cambia CD Deve essere collegato il cavo DIN di un cambia CD (ad es. CX-DP880).

Conector de control del cambiador de CD Debe conectarse el cable

DIN de un cambiador de CD (por ejemplo, del CX-DP880).

CD-skifter-kontrolstik DIN-ledningen fra en CD-skifter (f.ex. CX-

DP880) bør tilsluttes.

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

AUX1-IN

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

TV-tuner/AUX-ingång

RCA-kabeln från en TV-tuner/AUX ansluts här.

Connettore di ingresso del sintonizzatore TV/ AUX

Deve essere collegato il cavo RCA di un sintonizzatore TV/AUX.

Conector de entrada del sintonizador de TV/auxiliar (AUX)

Deberá conectarse el cable RCA de un sintonizador de

TV/dispositivo auxiliar.

Fjernsynstuner/AUX-indgangsstik

RCA-ledningen fra en fjernsynstuner/AUX bør tilsluttes.

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

CH/AUX2-IN

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

S•W-OUT

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

PRE-OUT REAR

CD/DVD-växlare/AUX-ingång

RCA-kabeln från en CD/DVD-växlare/AUX ansluts här.

Connettore di ingresso del cambia CD/DVD / AUX

Deve essere collegato il cavo RCA di un cambia CD/DVD / AUX.

Conector del cambiador de discos CD/DVD/entrada auxiliar (AUX)

Deberá conectarse el cable RCA de un cambiador de discos

CD/DVD/dispositivo auxiliar (AUX).

CD/DVD-skifter/AUX-indgangsstik

RCA-ledningen fra en CD/DVD-skifter/AUX bør tilsluttes.

Subwoofer utgång

RCA-kabeln från en extern effektförstärkare ansluts här.

Connettore di uscita subwoofer

Deve essere collegato il cavo RCA di un amplificatore di potenza esterno.

Conector de salida de altavoz de subgraves

Deberá conectarse el cable RCA de un amplificador de potencia externo.

Subwoofer-udgangsstik (Subwoofer-udgangsledning (monofonisk)

RCA-ledningen fra en tilsluttet effektforstærker bør tilsluttes.

Pre-out-kabel (Bakre)

Cavo di pre-amplificazione (posteriore)

Cable de salida de preamplificador (trasero)

Forforstærkerledning (bag)

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

PRE-OUT FRONT

Pre-out-kabel (Främre)

Cavo di pre-amplificazione (anteriore)

Cable de salida de preamplificador (frontal)

Forforstærkerledning (for)

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

ACC

BATTERY 15A

A5

B

A

C1 :

(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)

Styrkabel för extra ljuddämpning

Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.

Cavo di silenziamento esterno

Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.

Cable de silenciamiento externo

Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.

Ekstern mute-ledning

Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller biltelefon-mute-ledning.

C2 :

(brun m. vit rand)/(Marrone con riga bianca)/(Marrón con franja blanca)/(Brun med hvid stribe)

Används inte/Non utilizzato/No se usa/Anvendes ikke

C4 :

(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)

Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA)

(synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)

Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore

All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/spegnimento dell'amplificatore)

Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)

Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)

C3 :

(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/

(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)

Styrkabel för extra fjärrkontroll

Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.

Cavo di telecomando esterno

Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.

Cable de control remoto externo

Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca

Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.

Ekstern fjernbetjeningsledning

Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.

En CD-växlare, DVD-växlare och AUX kan inte anslutas samtidigt.

Cambia CD, cambia DVD e AUX non possono essere collegati contemporaneamente.

No podrán conectarse al mismo tiempo un cambiador de discos DVD y un dispositivo auxiliar (AUX).

CD-skifter, DVD-skifter og AUX kan ikke tilsluttes samtidigt..

Exempel på systemuppgradering: Anslutning av DVD-växlare/Esempio di potenziamento del sistema: Collegamento con il cambia DVD/Ejemplo de actualización del sistema: Conexión del cambiador de discos DVD/Eksempel på system-opgradering: Tilslutning til DVD-skifteren.

CX-DH801N

(extra tillbehör)

(opzionale)

(opcional)

(ekstraudstyr)

Jordledning

Cavo di massa

Cable de toma de tierra

Jordledning

Batteriledning

Cavo della batteria

Cable de la batería

Batteriledning

RCA-kabel

Cavo RCA

Cable RCA

RCA-ledning

Till den dolda enheten: CY-VM1500EX

All'unità nascosta: CY-VM1500EX

A la unidad oculta: CY-VM1500EX

Til det skjulte apparat: CY-VM1500EX

VIDEO-CNT

Remote-In (RCA)

Remote-In (Ingresso del controllo a distanza) (RCA)

Entrada remota (RCA)

Fjernbetjening-ind (RCA)

Videostyrledning (utmatning)

Cavo di controllo video (uscita)

Cable de control de vídeo (salida)

Videokontrolledning (udgang)

Videoutmatning

Uscita video

Salida de vídeo

Videoudgang

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid) (V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

CH/AUX2-IN

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

DIN-kabel

Cavo DIN

Cable DIN

DIN-ledning

B7 :

Bakre vänster +

(grön)

Posteriore sinistro +

(Verde)

Trasero izquierdo + (Verde)

Bag, venstre + (grøn)

ISO-kontakt

Connettore ISO

Conector ISO

ISO-stik

B

B

B

B

B

B5 :

Främre vänster + (vit)

Anteriore sinistro + (Bianco)

Delantero izquierdo + (Blanco)

Front, venstre + (hvid)

B3 :

Främre höger + (grå)

Anteriore destro + (Grigio)

Delantero derecho + (Gris)

Front, højre + (grå)

B1 :

Bakre höger + (violett)

Posteriore destro + (Viola)

Trasero derecho + (Violeta)

Bag, højre + (violet)

+

B7

+

-

B8

-

B5

+

-

B6

B8 :

Bakre vänster – (grön m. svart rand)

Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)

Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)

Bag, venstre - (grøn med sort stribe)

B6 :

Främre vänster – (vit m. svart rand)

Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)

Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)

Front, venstre – (hvid med sort stribe)

B4 :

Främre höger – (grå m. svart rand)

Anteriore destro – (Grigio con riga nera)

Delantero derecho – (Gris con franja negra)

Front, højre – (grå med sort stribe)

B2 :

Bakre höger – (violett m. svart rand)

Posteriore destro – (Viola con riga nera)

Trasero derecho – (Violeta con franja negra)

Bag, højre – (violet med sort stribe)

ISO-kontakt

A

Connettore ISO A

Conector ISO A

ISO-stik A

A

A7 :

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.

Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.

Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.

Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, +12 V DC.

A8 :

(svart)/(Nero) / (Negro)/(Sort)

Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.

Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.

Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.

Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.

A4 :

(gul)/(Giallo) / (Amarillo) / (Gul)

Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.

Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.

Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.

Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.

A5 :

(blå)/(Blu)/(Azul)/(Blå)

Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)   

Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA)

(Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad interruttore)

Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA)

(Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un interruptor)

Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)

CQ-C8351N/C8301N

CQ-C7301N

CH/AUX2-IN

CH/AUX-IN

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

CQ-C8351N/C8301N/C7301N

Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik

Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO

A7

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A4

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

(

)

ACC

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

(

)

BATTERY 15A

Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A

A4

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

( )

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

BATTERY 15A

ACC

Försiktighetsmått (ISO-kontakt)

Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer

med ISO-standard.

Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din

bil överensstämmer med ISO-standard.

För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de

röda och gula kablarna så som visas nedan.

Delar märkta med (

) måste efter slutförda

anslutningar isoleras med isoleringstejp.

Observera:

Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om bilar av annan typ än A och B.

Precauzioni (Connettore ISO)

La disposizione dei pin del connettore di

alimentazione è conforme allo standard ISO.

Verificare che la disposizione dei pin del connettore

della propria automobile sia conforme allo standard ISO.

Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio

del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.

Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate

(

) con nastro isolante.

Nota:

Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi alla propria autorivendita locale.

Precauciones (Conector ISO)

La disposición de los contactos del conector de la

alimentación satisface las normas ISO.

Compruebe que la disposición de los contactos del

conector satisfaga las normas ISO.

Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las

conexiones de los cables rojo y amarillo como se

muestra a continuación.

Después de realizar las conexiones, aísle las partes

marcadas con (

) utilizando cinta aislante.

Nota:

Para los vehículos que no son de los tipos A y B, consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.

Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B

A4

Ingen anslutning

Nessun collegamento

Sin conexión

Ingen tilslutning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

( )

( )

ACC

BATTERY 15A

Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)

Arrangementet af netstikkets stikben er i overensstemmelse med ISO-standarden.

Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.

For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de røde og gule ledninger som vist herunder.

Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele, som er mærket med (

) med isolerbånd.

Bemærk:

For andre biler end type A og B, bedes du rette henvendelse til din lokale bilforhandler.

Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning

Anslut på följande sätt.

Collegare come segue.

Conecte de la forma siguiente.

Tilslut som vist herunder.

L

R

Använd endast ojordade högtalare.

Tillåten inmatning: 70 W eller mer

Impedans: 4 – 8

Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer

Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.

Ingresso consentito: 70 W o superiore

Impedenza: 4 – 8

Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore

Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.

Entrada permisible: 70 W o más

Impedancia: 4 – 8

Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más

Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.

Tilladt indgang: 70 W eller mere

Impedans: 4 – 8

Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.

Försiktighet

Anslut inte mer än en högtalare till ett par högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en diskanthögtalare)

Precauzione

Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo di cavi per altoparlanti. (tranne che per il collegamento ad un tweeter)

Precaución

No conecte más de un altavoz a un juego de cables de altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)

Forsigtig

Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af en diskanthøjttaler).

Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har

en gemensam jordtrådsledning.

Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3

cavi con un cavo di massa in comune.

No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables

con cable de masa común.

Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger

og med en fælles jordledning.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages