Panasonic CQC7703N Operating instructions

Panasonic CQC7703N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver
Model:
CQ-C7703N/C7303N
(CQ-C7703N)
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obs¬ugi
obs ugi
Návod
vod k obsluze
Használati
utasítások
Haszn lati utas
sok
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
)6-56
&5,
!
Tento v˘robek je shodn˘ s typem
schválen˘m Ministerstvem dopravy
a spojÛ âeské republiky pod ãíslem
2131 ã.j.20926/99-112.
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach
für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
¡Przeczytaj uwazænie instrukcjeç obs¬ugi przed rozpoczeçciem uzæywania urzaçdzenia i zachowaj jaç do uzæytku w przysz¬oóci.
¡Pfied pouÏitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod a uschovejte si ho pro budoucí potfiebu.
¡MielŒtt használja a terméket kérjük, hogy gondosan olvassa el ezeket az elŒírásokat és a késŒbbiekben felmerülŒ kérdések miatt
kérjük tartsa meg a használati utasítást.
¡èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i
brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
Advarsel brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst eller død.
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud
forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns
rækkevidde.
Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal
holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et
barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.
Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på
gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
296
CQ-C7703N/C7303N
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på
grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller
en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man
omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade som resultat.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30
grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Iagttag følgende, når du håndterer batterierne
til fjernbetjeningen
● Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)
● Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–)
mærkerne i batterirummet.
● Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.
● Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal
anvendes i et længere tidsrum.
● Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække
det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til
opbevaring.
● Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med
de lokale regler.
● Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
Dansk
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne
eller apparatets køleplade.
Sikkerhedsinformation
Forsigtig
Hvis batteriet lækker:
● Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt batteri i.
● Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal
du skylle den bort med rigelig vand.
● Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med
rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
CQ-C7703N/C7303N
297
Sikkerhedsinformation (fortsættes)
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
Etikette-indikeringer og deres placering
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i STRÅLEN.
Laserprodukt
Forsigtig
DETTE PRODUKT ER ET LASERPRODUKT AF KLASSE 1.
ANVENDELSE AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER
ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER END DE
HER ANGIVNE KAN RESULTERE I FARLIG
LASERSTRÅLING.
ÅBN IKKE DÆKSLER OG UDFØR IKKE SELV NOGEN
REPARATIONER. OVERLAD AL SERVICERING TIL KVALIFICEREDE FAGFOLK.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Skil ikke dette apparat ad og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
Dette apparat er en meget kompliceret anordning,
som betjener sig af en laser-pickup til at hente
information fra compact diskens overflade. Laseren
er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler
ikke trænger ud af kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at
ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du
udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.
V A R OI TU S – L A S E R SÄTEILYVAARA
A V A TTA E S S A . V A R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
E K S P ON E R I N G FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Apparatets (overside)
Inden du læser denne brugsvejledning
Forskelle på de 2 modeller
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte
komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at
dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det,
vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
298
Denne brugsvejledning gælder 2 modeller CQ-C7703N og CQ-C7303N.
Forskellen på de to modeller beskrives herunder.
Alle illustrationer af skærme og hovedapparatet gælder CQ-C7703N med mindre andet er angivet.
Egenskaber
Modeller
Forstærker
CQ-C7703N
CQ-C7303N
Digital
Analog
Maks. udgang
70 W
50 W
Effektudgang
40 W
23 W
Ja
Nej
AUX-indstilling (a side 328)
Brugsvejledningen består af 2 bøger. Den ene er “Brugsvejledning”, som beskriver hovedapparatets funktioner. Den
anden er “Systemopgraderingsvejledning”, som beskriver ekstraydstyr som for eksempel en CD-skifter.
CQ-C7703N/C7303N
Inden du læser denne brugsvejledning
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
Brugsvejledning
(YEFM285769)
Systemopgraderingsvejledning
(YEFM262697)
Antal: 1
Antal: 1
Installationsanvisninger
(YEFM294135)
(YEFM294136)
(YEFM294137)
PAN EUROPEAN
GUARANTEE
(Garantibevis)
Antal: 1 sæt
Antal: 1
Dansk
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
VOL
SET
MUTE
1
2
3
SCAN
REPEAT
4
5
7
8
9
0
DISP
TUNE
6
TUNE
#
NUMBER
Tilbehør
CAR AUDIO
Fjernbetjening
(et batteri medfølger)
(CR2025)
Netstik
(EUR7641010)
(YGAJ021010)
Antal: 1
Låseannulleringsplade
Antal: 1
Monteringsbolt
(5 mmø)
Monteringskrave
Trimplade
(YEFX0217222)
(YEFC051013)
Antal: 1
Antal: 1
ISO-antenneadapter
Aftageligt
forpladehylster
(YEP0FZ5711)
(YEFA134150)
Antal: 1 sæt
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
CQ-C7703N/C7303N
Antal: 1
Sikkerhedsinformation, Inden du læser denne brugsvejledning
BAND
RANDOM
299
Egenskaber
CQ-C7703N/C7303N
WMA MP3 CD-Afspiller/Receiver
Hands-Free telefonsystem
Tilslutning af Hands-Free telefonsystemet (ekstraudstyr)
(Hands-Free sæt med Bluetooth® teknologi: CY-BT100N) giver
brugeren mulighed for at tale i en hands-free mobiltelefon, hvis
telefonen understøtter Bluetooth.
Bemærk: Dette apparat er kun beregnet til at modtage
opkald. Det kan ikke sende opkald.
Bluetooth®
Bluetooth ordmærket og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc.
og ethvert sådant mærke brugt af Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. er på licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.
Ekspansionsmodul (hub-enhed)
Tilslutning af ekspansionsmodulet (hub-enhed, CY-EM100N)
giver brugeren mulighed for at tilslutte op til 4 ekstra
anordninger som vist herunder.
Stort antal apparater til opgradering af
systemet
Forskellige apparater (ekstraudstyr) giver brugeren mulighed for
at opnå et bredt spektrum af systemopgradering. Opgradering
af systemet giver et afslappet AV-rum i bilen. Vi henviser til den
separate systemopgraderingsvejledning angående yderligere
information.
¡ DVD-skifter
¡ iPod®
Adapteren (Direkte kabel til iPod: CA-DC300N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte iPod-serien (ekstraudstyr).
iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.,
som er registreret i USA og andre lande.
Lydkontrol
SQ (Lydkvalitet)
Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ,
CLUB) til rådighed. Indstillingen af disse kan brugerindstilles
(med undtagelse af FLAT) og de kan gemmes i hukommelsen til
øjeblikkelig fremkaldning.
SQ7
Dette er en 7-bånds equalizer med 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k og
16 kHz. Hvert bånd kan indstilles mellem – 12 dB og 12 db i trin
på 2 dB.
Brugertilpasning
Oprindeligt gemte levende billeder og stillbilleder kan redigeres
efter ønske. IMAGE STUDIO* giver dig mulighed for at behandle
billeder taget med et digitalt kamera eller andet udstyr uden
problemer. ( a side 329)
* Denne software kan downloades fra Panasonics websted
(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/custom/index.html).
Adapteren (Konverteringskabel til DVD/CD-skifter: CACC30N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte
Panasonic DVD-skifteren (CX-DH801N) (ekstraudstyr).
¡ CD-skifter
Adapteren (Konverteringskabel til DVD/CD-skifter: CACC30N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte
Panasonic CD-skifteren (CX-DP880N) (ekstraudstyr).
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske
apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil
indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er
der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et
nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige
råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende
bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din
forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
300
CQ-C7703N/C7303N
Indholdsfortegnelse
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
2
44
86
128
170
212
254
296
338
380
422
464
Dansk
Generelt
¡Sikkerhedsinformation
¡Inden du læser denne brugsvejledning
¡Egenskaber
¡Knappernes placering
¡Klargøring (ACC-indstilling etc.)
¡Generelt
¡Lydregulering
296
298
300
302
304
306
310
Hver kilde
¡Radio
¡Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
¡CD-afspiller
¡MP3/WMA-afspiller
312
314
318
320
Efter behov
Polska
âe‰tina
Magyar
êÛÒÒÍËÈ
¡Lydindstillinger
¡Funktionsindstillinger (Sikkerhedsfunktionsindstilling etc.)
¡Skærmindstilling
¡AUX-indstilling
¡Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktionen)
¡Fejlfinding
¡Fejldisplaymeddelelser
¡Angående disks
¡Vedligeholdelse
¡Tekniske specifikationer
324
325
326
328
329
331
335
336
336
337
CQ-C7703N/C7303N
301
Knappernes placering
Bemærk: Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på selve apparatet. (Andre betjeninger er ikke medtaget).
u (udkast) TILT (a side 307)
OPEN (a side 307)
TA Trafikmeddelelser
(a side 316)
AF Alternativ Frekvens
(a side 315)
Hovedapparat
VOLUME (a side 307)
PUSH SEL Vælg
(a side 324)
MENU (a side 325, 326)
SRS WOW (a side 310)
y / 5 Pause/afspilning
TUNE (a side 312)
(a side 318, 320)
TRACK (Fil)
BAND (a side 312)
(a side 316, 318)
SET (a side 325, 326)
P·SET Forvalg (a side 313)
APM Automatisk
DISC
forvalgshukommelse
(a Systemopgraderingsvejledning)
(a side 313)
FOLDER (a side 320)
SQ Lydkvalitet
(a side 311)
MUTE (a side 307)
SBC-SW Superbaskontrol-subwoofer
(a side 311)
D (DISP) Display (a side 309)
PTY Programtype (a side 311)
Når forpladen åbner
SRC Kilde (a side 308)
PWR Strøm (a side 306)
302
Udløsning (a side 306)
Fjernbetjeningssensor
Disksprække
CQ-C7703N/C7303N
Talknapper
Fjernbetjening
RANDOM
4
9
0 til 9
VOL Lydstyrke
}:Op
{:Ned
SEL Vælg
MENU
Tal
POWER
SRC (SOURCE)
RANDOM
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
SCAN
5
REPEAT
6
7
SCAN
REPEAT
9
VOL
SET
BAND
Pause/afspilning
SET
APM Automatisk
forvalgshukommelse
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
TUNE
TRACK (Fil)
8
MUTE
SBC-SW Superbaskontrol-subwoofer
TUNE
#
NUMBER
DISP Display
CAR AUDIO
0
P·SET (Forvalg)
DISC (Mappe)
Betjeninger, som udelukkende kan udføres på hovedapparatet/betjeninger, som udelukkende kan udføres med fjernbetjeningen
Dansk
#
NUMBER
til
Selv om de fleste funktioner hos dette apparat kan
udføres både på hovedapparatet og med
fjernbetjeningen, gælder dette ikke for de følgende
funktioner.
Knappernes placering
0
Funktioner, som kun kan betjenes på hovedapparatet
¡ Åbning, lukning, vipning og aftagning af forpladen
(a side 307)
¡ Diskudtagning (a side 307)
¡ SRS WOW indkobling, udkobling og indstilling
(a side310)
¡ SQ indkobling, udkobling og indstilling
(a side311)
¡AF TIL/FRA (a side 315)
¡TA TIL/FRA (a side 316)
Funktioner, som kun kan betjenes med fjernbetjeningen
¡ Fremkaldning af faste stationer med one-touchbetjening (a side 313)
¡ Direkte tilgang til spor på CD'er (a side 319, 321)
¡ Tilfældig og gentaget afspilning med one-touch
betjening (a side 319, 321)
¡ Scan-afspilning (a side 319, 321)
¡ PI-søgning (a side 315)
CQ-C7703N/C7303N
303
Annullering af demonstrationsskærmen
Klargøring
Når apparatet anvendes for første gang, kan den følgende
skærm komme frem gentagne gange.
5 Tryk på [{] eller [}] for at vælge
“DEMONSTRATION”.
1 Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC
eller i aktiveret stilling.
2 Tryk på [SRC] (PWR: POWER).
Demonstrationsskærmen kommer frem.
6 Tryk på [BAND] (SET) for at vælge
“OFF”
7 Tryk på [MENU].
3
For at anvende fjernbetjeningen, skal du holde [SEL]
(MENU) nede i 2 sekunder eller mere.
Tryk på [MENU] for at vise menudisplayet.
Hvis du vil anvende fjernbetjeningen, skal du holde
[SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere.
4 Tryk på []] eller [[] for at vise
Bemærk: Dette apparat kan betjenes som vanligt, selv
hvis demonstrationsskærmen er aktiveret.
Demonstrationsskærmen kommer automatisk frem, hvis
der ikke udføres nogen betjening i 1 minut.
DISPLAY-menuen.
Klargøring inden den første brug
Advarsel
Træk isoleringsfilmen
forsigtigt ud fra bagsiden
af fjernbetjeningen.
Hold batterierne og isoleringsfilmen udenfor børns
rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvos
et barn er kommet til at sluge et batteri.
Klargøring af fjernbetjeningen
Forsigtig
Isoleringsfilm
Udskiftning af batteriet
Solidt skarpt instruq Fjern batteriholderen med
fjernbetjeningen anbragt på ment
en plan overflade.
q Stik din tommelfinger ind
i rillen og tryk holderen i
pilens retning, og gør
samtidigt følgende.
w Træk den ud i pilens retw
ning ved hjælp af et
solidt, spidst instrument.
q
Bagside
w Anbring batteriet i hylsteret
med (+) siden opad.
e Sæt hylsteret tilbage på
plads.
2
3
304
CQ-C7703N/C7303N
¡Et udtjent batteri skal straks tages ud og bortskaffes
på forskriftsmæssig vis.
¡Et batteri må ikke skilles ad, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
¡Følg de lokale regler, når udtjente batterier bortskaffes.
¡Forkert anvendelse af et batteri kan medføre
overophedning, eksplosion eller antændelse med personskade eller brand til følge.
Bemærk: Batteri-information:
Batteritype: Panasonic-lithiumbatteri (CR2025) (leveres
med fjernbetjeningen)
Battery Life: Cirka 6 måneder ved normal anvendelse
(ved rumtemperatur)
Sørg for at vælge stilling OFF, hvsi din bil
ikke har nogen ACC-stilling til
tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan
bevirke, at batteriet bliver fladt.
Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. (a side 325)
De følgende funktioner er til rådighed. (Standard: fra)
¡ Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en
disk eller et magasin ind.
¡ Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.
(a side 309)
OFF
Andre
indstillinger
Sikkerhedsfunktionsindstilling
IGN
Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er
aktiveret (ON). (a side 325)
¡ Sikkerhedsindikatoren blinker, når forpladen fjernes.
Sikkerhedsindikator
Følgende skal muligvis indstilles, afhængigt af det udstyr,
der skal tilsluttes.
Anvendelse af en subwoofer
¡ Regulering af subwooferniveauet (a side 324)
¡ Subwooferlavpasfilter (a side 324)
Bemærk:
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
¡ Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages,
vil uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen.
(a side 314)
Indstilling af uret
¡ Alarmen lyder og meddelelsen kommer frem på
skærmen for at gøre dig opmærksom på, at forpladen
skal tages af.
(Ovenstående fænomen forekommer, når apparatets
ACC-stilling er sat til ON og tændingsbøglen er i ACCfra stilling eller når apparatets ACC-stilling er sat til
OFF og der er slukket for apparatet).
Dansk
ACC
Klargøring
ACC-indstilling
Forsigtig
Tilslutning af et AV-apparat (fjernsyn, videobåndoptager)
Gælder kun CQ-C7703N
Hvis du slutter et fjernsyn til AUX-terminalen, skal du
sætte AUX-indstillingen til TV (a side 328)
5 Indstil indstillingsværdien.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
2 Tryk på []] eller [[] for at vise
displayet for lydmenuen.
[[]: Indstilling af minutterne
[]]: Indstilling af timerne
[}]: Frem
[{]: Tilbage
6 Tryk på [BAND] (SET) for at bekræfte
3 Tryk på [{] for at vælge “CLOCK ADJ”. indstillingen.
4 Tryk på [BAND] (SET) for at bekræfte 7 Tryk på [MENU].
displayet.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
CQ-C7703N/C7303N
305
Generelt
I dette kapitel forklares det, hvordan man tænder og slukker for apparatet, hvordan man regulerer lydstyrken etc.
Tryk på [SRC] (PWR: POWER).
(PWR: POWER)
Tænd/sluk
Tænd
Sluk
Hold [SRC] (PWR: POWER) nede, indtil
der lyder et bip, og slip den derefter.
Det er muligt at tage
forpladen af, således at
tyveri af den forhindres.
Montering
1 Skyd venstre side af forpladen på plads.
Aftagning
1 Sluk for apparatet. (a side 306)
2 Tryk på [ ]
(frigøring).
306
(ANTI-THEFT SYSTEM)
Påsætning/aftagning af forplade
(Forpladen går af med
et klik, når den fjernes.)
2 Tryk på højre ende af forpladen, indtil
der lyder et klik.
Forpladen lukker
automatisk efter 5
sekunders forløb, hvis den er åben eller hælder.
Apparatet afbrydes automatisk, mens enheden er
aktiv.
3 Anbring forpladen i
æsken.
Forsigtig:
¡ Det anbefaler at aftage eller påsætte forpladen, når
pladen er i den lukkede stilling.
Aftag eller påsæt ikke forpalden, mens pladen
bevæger sig.
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand
eller megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.
CQ-C7703N/C7303N
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i
nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige kraftigt.
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk
kontakt.
¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre
fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør klud.
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke
trykke den ned eller anbringe genstande på den,
mens den er åben.
Tryk på [u] (OPEN).
Hæld
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke
trykke den ned eller anbringe genstande på den,
mens den er åben.
¡ Pas på ikke at få fingerene eller hænderne i klemmme i forpladen.
¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.
¡ I de følgende tilfælde lukker forpladen automatisk.
Vær påpasselig med ikke at få fingrene i klemme.
¡ Efter 20 sekunders forløb
¡ Når der sættes en disk i
¡ Når forpladen tages af (a side 306)
¡ Når afbryderen er deaktiveret (OFF) (ved ACC-fra)
Luk
Displayvinklen skifter mellem 4 niveauer som vist
herunder, hver gang du holder [u] (TILT) nede i 1
sekund eller mere og derefter slipper den.
Generelt
Forsigtig:
Bemærk: Den sidst
valgte vinkel er gældende,
selv efter at der slukkes for
apparatet.
(VOLUME)
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
TILT OFF
q Op
w Ned
Midlertidig lydafbrydelse
(dæmpning) MUTE (ATT: ATTENUATION)
Indstilling af lydstyrken
Tryk på [u] (OPEN).
Indstillingsområde: 0 til 40
Standard: 18
Dansk
Hvis der allerede er sat en disk i, vil den automatisk
komme ud.
(OPEN/CLOSE, TILT)
Bevægelse af forpladen (åbne/lukke, hælde)
Åbning/udkast
w
q
Bemærk:
¡ Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde.
(For radioen, en lydstyrkeindstilling for AM (LB/MB),
en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer)
¡ Lydstyrken kan ikke reguleres, mens der er en
fejlmeddelelse på skærmen. (a side 335)
¡ Dette apparat husker individuelle lydstyrkeniveauer for
hver kilde. Udfør lydstyrkeindstilling for hver kilde på
korrekt vis for at forhindre store lydstyrkeudsving, når
der skiftes kilde.
Lydafbrydelse (dæmpning)
Tryk på [MUTE].
Annullering
Tryk på [MUTE] igen.
Bemærk: Området for lyddæmpning kan vælges.
(a side 325)
CQ-C7703N/C7303N
307
Generelt
Lydkilden skifter som vist herunder, hver gang der
trykkes på [SRC] (SOURCE)
Radio
FM1, FM2, FM3, AM (LB/MB) (a side 312)
Afspiller
System-op stik
Anordning, som er sluttet til system-op stikket på dette
apparat
Hvis ekstraudstyr er tilsluttet:
Skift til tilsluttede apparater
Hvis et ekspansionsmodul er tilsluttet:
De til portene 1 til 4 sluttede apparater aktiveres i
rækkefølge efter skift til AUX2 (apparater sluttet til AUXterminalen på ekspansionsmodulet).
Hvis en DVD-skifter tilsluttes
Når en CD sættes i (a side 318)
(SOURCE)
Valg af lydkilde
Hvis en CD-skifter tilsluttes
Når en MP3/WMA-disk sættes i (a side 320)
AUX 1
Hvis en iPod tilsluttes
Apparat, som er sluttet til AUX-terminalen på dette
apparat.
Ved tilslutning til et andet apparat end et fjernsyn
Hvis et ekspansionsmodel tilsluttes
Ved tilslutning til et fjernsyn
(gælder kun CQ-C7703N a side 328)
308
CQ-C7703N/C7303N
Bemærk: For information om, hvilke apparater, der
kan tilsluttes, henviser vi til
“Systemopgraderingsvejledning” eller
brugsvejledningen for hvert enkelt apparat.
Displayet skifter som vist herunder, hver gang der
trykkes på [D] (DISP: DISPLAY).
Bemærk: Det grafiske mønster og stillbilledet kan
ændres. (a side 326)
I tændt-indstilling:
Display OFF
Alle display forsvinder efter 5 sekunders forløb.
Dansk
Indstilling
Almindeligt display + ur
Almindeligt display + grafisk mønster
Kun grafisk mønster
Bemærk: Frekvensanalysator-equalizer med 19 bånd
(S.A.) kan vælges, når et grafisk mønster vælges.
Kun stillbillede
Generelt
(DISP: DISPLAY)
Displayændring
Mappe-hieraki (MP3/WMA-indstilling)
Almindeligt display + stillbillede
I slukket indstilling:
Bemærk: Uret vises kun i ACC-til stilling.
Urvisning (standard)
Fra
CQ-C7703N/C7303N
309
Lydregulering
SRS WOW
SRS-WOW/TM er en 3-D lydteknologi, som er baseret på
HRTF (Head Related Transfer funktion) teorien. I
modsætning til konventionelle audiosystemer, kan
“naturligt 3-D lydfelt”, “kraftig bas” og “skarp og klar
lyd” opnås samtidigt i et bredt område foran højttalere.
Hvis [VOLUME] (SRS WOW) holdes nede i 2
dekunder eller mere, skifter SRS WOW frem og tilbage
mellem aktiveret og deaktiveret.
Bemærk: Hvis du aktiverer SRS WOW, vil de følgende
funktioner automatisk blive deaktiveret:
SQ, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, HPF, SBC-SW
Du kan udføre finjusteringer af SRS WOW.
1 Indstil SRS WOW indstilingen til
aktiveret.
2 Hold [SQ] nede i 2 sekunder eller mere
Lyser, når SRS-WOW er aktiveret.
SRS TruBass®
: Forstærkning af den dybe bas via anvendelse af
basgengivelsesteknikken i et orgel (standard)
: Ingen forstærkning
for at vise lydmenudisplayet.
SRS FOCUS®
Lydbilledbevægelse i vertikal retning som gør lyden skarp
: høj (standard)
3 Tryk på [}] eller [{] for at vælge en
SRS®
4 Tryk på [BAND] (SET) for at justere.
5 Tryk på [D] (DISP: DISPLAY) for at
bekræfte
justeringen.
310
: fra
funktion, som skal justeres.
(SRS-WOW menudisplay)
SRS-WOW indstilling
: lav
CQ-C7703N/C7303N
: Surroundfunktion aktiveret (standard)
: Surroundfunktion deaktiveret
er et varemærke, der tilhører SRS Labs, Inc.
WOW teknologien er inkorporeret under licens fra
SRS Labs, Inc.
SQ skift
SQ-kategorierne skifter, hver gang der trykkes på [SQ]
(SOUND QUALITY).
Bemærk: Indstilling af SQ, bas/diskant og lydstyrke
påvirker hinanden indbyrdes. Hvis den herover nævnte
påvirkning forårsager forvrængning af lydsignalet, skal
du genindstille bas/diskant eller lydstyrke. (aside 324).
Lyser, når SQ er aktiveret.
Dansk
(SQ: SOUND QUALITY)
Valg af SQ baseret på genre
Equalizerkurven kan vælges mellem 6 forindstillede typer
(FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ og CLUB), så den
passer til din lyttekatagori.
Bemærk: SQ kan ikke ændres, hvis SRS-WOW er
aktiveret (a side 310).
1 Hold [SQ] (SOUND QUALITY) nede i 2 sekun2 Tryk på [BAND].
4 Tryk på [BAND] for at bestemme ind-
Den ønskede SQ-forindstilling kommer frem.
(USER)
SQ-indstilling
der eller mere, mens SRS-WOW er deaktiveret.
stillingen.
3 Indstil hvert enkelt bånd.
kærmen fra trin 1 kommer frem igen.
Lydregulering
SQ kan indstilles efter din smag.
5 Tryk på [D] (DISP: DISPLAY).
Den ordinære skærm kommer frem igen. “USER”
kommer frem i kategorinavnet efter indstillingen.
Bemærk: Hvis du holder [BAND] nede i 2 sekunder eller mere på SQ-fremkaldningsskærmen, kan
den forindstilling, som kaldes frem, blive valgt som
standardindstilling.
Bånd: 60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz).
[]][[]: Valg af bånd
[}][{]: Niveau op/ned
Ekstra subwoofer
(SBC-SW: SUPER BASS CONTROL-SUBWOOFER)
Baghøjttaleren kan anvendes som en erstatningssubwoofer, hvis der ikke er tilsluttet nogen subwoofer.
Hvis [MUTE] (SBC-SW) holdes nede i mere
end 2 sekunder, skiftes der mellem aktivering og deaktivering af SBC-SW.
Fra (standard)
Lyser, når SBC-SW er aktiveret.
Til
Bemærk:
¡ Hvis ON er valgt, vil indstillingerne af subwooferniveaureguleringen og subwoofer-lavpasfilteret blive
aktiveret. (a side 324)
¡ SBC-SW kan ikke skiftes, når SRS WOW er aktiveres.
(a side 310)
CQ-C7703N/C7303N
311
Radio
I dette kapitel forklares det, hvordan man lytter til radioen.
1 Tryk på [SRC] (SOURCE) for at vælge
radioindstillingen.
Betjeningsrækkefølge
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
3 Vælg en station.
Frekvensindstilling
[]] (TUNE): Lavere
[[] (TUNE): Højere
Bemærk:
¡ Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer, der går godt igennem i søgeindstilling.
(a side 313)
¡ Sæt MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt. (a side
313)
Bemærk: Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at
udføre stationssøgning.
Valg af faste stationer
[{] (P·SET: PRESET): Lavere forvalgsnummer
[}] (P·SET: PRESET): Højere forvalgsnummer
Bemærk: Direkte tilgang (Direct Access) kan
udføres med [1] til [6] knapperne på fjernbetjeningen.
Forvalgsnummer
Frekvens
Radioindstillingsdisplay
Bånd
312
Lyser, mens et FM-stereosignal modtages
Lyser når MONO er aktiveret.
(a side 313)
CQ-C7703N/C7303N
Begynder at lyse, når LOCAL
aktiveres. (a side 313)
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
Stationer, som går godt igennem, vil blive programmeret
som faste stationer.
1 Vælg et bånd.
[BAND]
2 Hold
(APM) nede i 2
sekunder.
De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er
forindstillet (SCAN). Tryk på [}] eller [{], hvis du
vil stoppe stationssøgningen.
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
¡ Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON). Indstil AF OFF, hvis du også vil vælge stationer uden RDS. (a side 315)
Manuel indstilling af faste stationer
1 Stil ind på en station.
2 Hold [}] eller [{] inde i 2 sekunder
eller mere.
3 Vælg et forvalgsnummer ved at trykke
på [}] eller [{].
Bemærk: Hvis der trykkes på [BAND] under modtagning af en FM-station, kan der skiftes FMudsendelse mellem FM 1 til FM 3.
4 Hold [BAND] (SET) nede i 2 sekunder
eller mere for at effektuere valget.
Bemærk:
¡ I trin 2 kan en station registreres ved at man holder
nummerknappen [1] til [6] nede i 2 sekunder eller
mere.
¡ Tryk på [D] (DISP), hvis du vil holde op med at indprogrammerer stationer.
¡ Ovenstående betjening gør det muligt for brugeren at
erstatte den aktuelle station med den station, som er
programmeret i det valgte nummer, mens en fast station vælges.
Radio
Kun LOCAL er til rådighed under modtagning af en AM-station.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Radiomenudisplay
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
Dansk
Indstilling af faste stationer
(APM: AUTO PRESET MEMORY P·SET: PRESET)
Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på
henholdsvis AM (LB/MB)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.
Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man
trykker på [}] (P·SET) eller [{] (P·SET).
Bemærk:
¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med [1] til
[6] knapperne på fjernbetjeningen.
¡ Det er muligt at skifte mellem 6 og 18 for faste FMstationer. (EACH BAND/ALL BAND)
MONO (Monaural)
Støjreduktion, når signalstyrken bliver svagere
: Modtagning i stereo (standard)
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal
reguleres.
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
: Modtagning i mono og reduktion af støjniveauet
LOCAL
Indstilling ved søgning efter en station
: Søgning selv efter en station med en radiobølge
med relativt lav intensitet (standard)
: Kun søgning efter en station med en radiobølge
med høj intensitet
PRESET
Forindstillingsområdet for FM-bånd
: Indstilling af FM 1-3 sammen (standard).
: Individuel indstilling af FM 1-3.
CQ-C7703N/C7303N
313
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Nyttige funktioner som for eksempel AF, TA og PTY etc. er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er
kompatibel med RDS. Denne radio er udstyret med
bekvemme funktioner til brug af denne data.
Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område
til område. Vi beder om forståelse for, at hvis RDS ikke er
til rådighed i dit område, vil den følgende service heller
ikke være det.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer
modtages.
AF (alternativ frekvens)
PTY (programtype)
De følgende funktioner er til rådighed, når PTYfunktionen er aktiveret (a side 317).
¡ PTY for modtagestationerne vises.
¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.
Bemærk: Det er muligt at vælge PTY-sprog (a side 317).
Andre RDS-funktioner
Hvad er RDS?
CT (urtid)
De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen
er aktiveret (a side 315).
Uret justeres automatisk.
¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive
stillet ind på en station med bedre modtagning.
¡ Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.
¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går
tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (BSR =
Best Stations Research)
Bemærk:
¡ AF-følsomheden kan reguleres. (a side 316)
¡ Det AF-område, der er til rådighed, kan indstilles.
(a side 316)
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
PS (Programservicenavn)
EON (Enhanced Other Network = oplysninger
om andre stationer)
RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse
med den aktuelle position.
Lyser, mens EON-signalet modtages.
TA (trafikmeddelelser)
De følgende funktioner er til
rådighed, når TAindstillingen er aktiveret.
(a side 316)
¡ Der søges efter og
modtages automatisk
en TP-station ved øjeblikkelig at skifte til TAfunktionen, hvis du
modtager en ikke-TPstation, som går dårligt igennem.
¡ Når der udføres stationssøgning eller APM, vil kun TPstationer blive valgt.
¡ Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling, bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og sender trafikmeddelelser, når disse begynder.
Når trafikmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive
indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)
314
CQ-C7703N/C7303N
EON-TA
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
Modtagning af ekstraudsendelser
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de
modtages.
Lyser når TA er aktiveret.
PTY på display
Lyser når PTY er aktiveret.
Lyser, når AF er
aktiveret.
Lyser, mens en TP-station
(som sender TA)
modtages.
Modtager PTY-station
TA-modtagedisplay
Dansk
RDS-indstillingsdisplay
Programservicenavn
Lyser, mens TA-signalet
modtages.
Hvis [TA] (AF) holdes nede i 2 sekunder eller mere,
skiftes der mellem ind- og udkoblet AF. Deaktiver AF,
hvis du vil forindstille en ikke-RDS-station eller i andre
tilfælde.
(AF: ALTERNATIVE FREQUENCY)
AF (alternativ frekvens)
Bemærk: Dette kan ikke udføres med fjernbetjeningen.
PI-søgning (programidentifikationssøgning)
(kun med fjernbetjeningen)
Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en
fast station, skal du trykke på den samme
forvalgsnummerknap. Søgning efter den samme station
med bedre modtagning vil begynde.
Tryk på den samme forvalgsknap igen, hvis du vil
annullere.
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
TUNE
#
NUMBER
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
AF ON/OFF
CAR AUDIO
Bemærk: For PI-søgning annulleres TA-indstillingen
først, hvorefter PI-søgning udføres.
CQ-C7703N/C7303N
315
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
TA ON/OFF
(TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
TA (trafikmeddelelser)
Et tryk på [TA] skifter mellem aktiveret og deaktiveret
TA.
Bemærk:
¡ Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.
¡ Trafikinformaion er til rådighed i monofonisk indstilling.
¡ Reguler kun fjernsynets lydstyrke, mens en TAudsendelse modtages.
Lyser når TA er aktiveret.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
316
(AF: ALTERNATIVE FREQUENCY/REGION)
AF/Region-indstilling (FM-menudisplay)
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
AF
Indstilling af AF-følsomheden
:Skift umiddelbart efter at
modtagefølsomheden er blevet lav (i et
forstadsområde med god sigt) (standard)
(
lyser.)
:Intet skift selv efter at modtagefølsomheden
midlertidigt er blevet lav (i et område med
obstrueret sigt) (
lyser.)
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
CQ-C7703N/C7303N
REGION
Indstilling af AF-området
: Frekvensen ændres også for programmer udenfor
regionen. (standard)
: Frekvensen ændres kun for programmer indenfor
regionen.
PTY ON/OFF
Hvis [D] (PTY) holdes nede i 2 sekunder eller mere, skiftes der
mellem aktivering og deaktivering af
PTY-indstillingen.
2 Tryk på [BAND] (SET).
Søgningen begynder.
Bemærk:
¡ For at stoppe søgningen, trykkes på [BAND] (SET).
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypesta-
Programsøgning med PTY
Tryk på [}] eller [{] at vælge PTY i PTYindstilling.
(PTY: PROGRAM TYPE)
PTY (programtype)
1
2
3
4
5
6
Programtype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Indholdsfortegnelse
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Ændring af PTY-forvalg
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
1 Vælg en PTY, som du vil forindstille.
2 Følg fremgangsmåden for almindelig
forindstilling. (a side 312)
Valg af PTY-sprog:
Bemærk: PTY-sproget kan kun vælges, når PTY-vises.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at
man trykker på [BAND] (SET).
2 Tryk på [BAND] (SET) for at indstille.
Bemærk:
¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med [1] til
[6] knapperne på fjernbetjeningen.
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.
¡ En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
¡ Forindstillet indhold kan ændres.
:Engelsk
a
:Tysk
a
:Spansk
a
:Svensk
a
:Italiensk
a
:Fransk
:Hollandsk a (tilbage til ENGLISH)
a
3 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
Detaljeret PTY-valg
1 Tryk på []] eller [[] for at vælge PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
MUSIC
SPORT
SCIENCE
EASY M
WEATHER
RELIGION
JAZZ
FOLK M
NEWS
EDUCATE
VARIED
LIGHT M
FINANCE
PHONE IN
COUNTRY
DOCUMENT
AFFAIRS
DRAMA
POP M
CLASSICS
CHILDREN
TRAVEL
NATION M
CQ-C7703N/C7303N
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY,
som oprindeligt er forindstillet.
Dansk
tion, vises “NONE”.
317
CD-afspiller
Tryk på [SRC] (SOURCE) for at vælge CD-indstilling,
mens der er en disk i apparatet.
1 Tryk på [u] (OPEN) for at åbne
forpladen.
Betjeningsrækkefølge
Hvis der allerede er sat en disk i (
automatisk komme ud.
lyser), vil den
2 Sæt en disk i med den trykte side opad.
Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.
Mærkatside
3 Vælg et ønsket afsnit.
Valg af spor
[7] (TRACK): Næste spor
[6] (TRACK): Foregående spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Bemærk: Panelet lukker automatisk efter 20 sekunders forløb.
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
4 Tryk på [u] (OPEN) for at tage disken
ud.
CD-indstillingsdisplay
Spornummer
318
CD-TEXT-display
Bemærk:
¡ For at rulle tekst, holdes [D] (DISP: DISPLAY) nede
i 2 sekunder eller mere.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information
på disken.
CQ-C7703N/C7303N
Tid
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
Lyser når disken er sat i.
Forsigtig:
Dansk
¡ Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CDRW)” (a side 336).
¡ Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD,
som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data). Hvis en
sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks.
anakustisk afspilning.
Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
RANDOM
: Fra (standard)
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte spor
TEXT (CD-TEXT)
3
Tryk på [BAND]
(SET) for at indstille.
: Aktiveret (standard)
: Deaktiveret
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM
Tryk på [RANDOM].
Tryk igen for at annullere.
REPEAT
Tryk på [REPEAT].
Tryk igen for at annullere.
CD-afspiller
(RANDOM, REPEAT)
: Vilkårlig afspilning
Funktioner, som kun styres med
fjernbetjeningen
Vilkårlig, gentaget afspilning (CD-menudisplay)
¡ Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
¡ Anvend ikke disks af uregelmæssig form. (a side 336)
¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller etiketter.
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke
den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.
¡ Pas på ikke at få fingrene eller hænderne i klemme i forpladen, når panelet er i bevægelse.
¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.
Scan-afspilning
Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10
sekunder af hvert spor.
Tryk på [SCAN].
Tryk igen for at annullere.
Direkte tilgang
Det er muligt at vælge et spor direkte.
Eksempel: spornummer 5
1 Tryk på [#]
(NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk: Tryk på [DISP] (DISPLAY).
CQ-C7703N/C7303N
319
MP3/WMA-afspiller
Tryk på [SRC] (SOURCE) for at vælge MP3/WMA-indstilling, mens der er en disk i apparatet.
1 Tryk på [u] (OPEN) for at åbne forpladen.
Betjeningsrækkefølge
Hvis der allerede er sat en disk i (
automatisk komme ud.
lyser), vil den
2 Sæt en disk i med den trykte side opad. 3 Vælg et ønsket afsnit.
Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.
(Det kan tage flere minutter, inden afspilningen af
disken begynder, hvis den indeholder mange filer.)
Valg af mappe
[}] (FOLDER): Næste mappe
[{] (FOLDER): Foregående mappe
Valg af fil
Mærkatside
[7] (TRACK): Næste fil
[6] (TRACK): Foregående fil (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Bemærk: Panelet lukker automatisk efter 20 sekunders forløb.
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
4 Tryk på [u] (OPEN) for at tage disken
ud.
Filnummer
Tid
MP3/WMA-indstillingsdisplay
Mappenummer
Indikator for filtype
Informationsdisplay
Bemærk:
¡ For at rulle tekst, holdes [D] (DISP) nede i 2 sekunder eller mere.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information
på disken.
¡ ID3/WMA-taginformation vises for albumnavnet og
titel/kunstnernavnet.
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
Lyser når disken er sat i.
(Mappe Tilfældig)
(Gentagelse af mappe)
(Scanning af mappe)
320
CQ-C7703N/C7303N
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
RANDOM
: Fra (standard)
: Tilfældig afspilning (af hele disken)
Dansk
Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.
FOLDER RANDOM
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
: Tilfældig afspilning (af valgt mappe)
REPEAT
: Fra (standard)
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
: Gentaget afspilning af den valgte fil
FOLDER REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af den valgte mappe
TEXT
: Mappenavn/Filnavn (standard)
: Album/Titel (tag-information)
: Intet display
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM, REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT
Hold inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede
igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10
sekunder af hver fil.
SCAN (alle filer)
Tryk på [SCAN]. Tryk igen for at annullere.
FOLDER SCAN (1. fil i hver mappe)
Hold [SCAN] inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
MP3/WMA-afspiller
(RANDOM, REPEAT)
: Fra (standard)
Funktioner, som kun styres med
fjernbetjeningen
Vilkårlig, gentaget afspilning (MP3/WMA-menudisplay)
Bemærk:
¡ Vi henviser til afsnittet om “Angående MP3/WMA”. (a side 322)
¡ Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD, som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data). Hvis en sådan CD
anvendes, kan der opstå problemer som f.eks. anakustisk afspilning.
Direkte tilgang
En fil i den valgte mappe kan vælges direkte.
Eksempel: filnummer 5
1 Tryk på [#]
(NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk:
¡ For at vælge en mappe, skal man indtaste et tal efter at
have trykket to gange på [#] (NUMBER).
¡ Tryk på [DISP] (DISPLAY), hvis du vil holde op med
at vælge direkte.
CQ-C7703N/C7303N
321
MP3/WMA-afspiller
Hvad er MP3/WMA?
MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows MediaTM
Audio) er kompressionsformater for digitallyd. Førstnævnte
er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts Group) og
sidstnævnte er udviklet af Microsoft Corporation. Ved at
anvende dette kompressionsformat, kan du indspille hvad
der svarer til indholdet af omkring 10 musik-CD’er på en
single CD media (Dette tal bygger på data indspillet på en
650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastlagt rate på 128 kbps
og en samplingsfrekvens på 44.1 kHz).
Bemærk: MP3/WMA-kodning og CD-skrivesoftwareprogrammer ikke følger med dette apparat.
Ting, man bør huske på, når man laver MP3/WMA-filer
Angående MP3/WMA
Generelt
¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales,
hvis man ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales,
fordi spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan
være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af
kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer
henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og skrive-software.
Viste punkter
¡ CD-TEXT
Disktitel
Sportitel
¡ MP3 (ID3 tag)
Albumnavn
¡ MP3/WMA
Mappenavn
Filnavn
¡ WMA (WMA tag)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
Titelnavn/kunstnernavn
Karakterer, der kan vises
¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64
karakterer. (Unikodede fil- og mappenavne reduceres
med halvdelen mht. antallet af tegne, der kan vises).
¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med
standarden for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert
sprog kan vises.
ASCII-karaktersæt
A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenstående symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]
ˆ_`{|}~
MP3
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 128 kbps
eller mere og fastsat.
WMA
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 64 kbps
eller mere og fastsat.
¡ Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til
muliggørelse af afspilning på dette apparat.
Forsigtig:
Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af
MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare frembringe støj fra højttaleren, men også føre til
høreskader.
322
Displayinformation
CQ-C7703N/C7303N
Bemærk:
¡ Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive korrekt vist.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive
ændret til en asterisk ( ).
*
Optagelse af MP3/WMA-filer på CD-media
CD-optagere.
¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” bør gives til
hver fil, afhængigt af filformatet.
¡ Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.
¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales
anvendelsen af Disc-at-Once.
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO
9660, Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD
Extra understøttes ikke.
Dansk
Understøttede filsystemer
Kompressionsformater
(Anbefales: “Ting, man skal huske på, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 7, 8, 9*
32 k – 192 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
* WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning
Maks. antal filer/mapper
¡ Maks. antal filer: 511 (filer + mapper)
¡ Maks. antal filer i en mappe: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet.)
Rodmappe
Root Folder
(Root Directory)
(Rodkatalog)
1
2
q
Valg
af mappe
Folder
Selection
4
e
3
Bemærk:
¡ Du kan afkorte tidsrummet mellem datalæsning og
dataafspilning ved at mindske kvantiteten af filer eller
mapper, eller dybden af hierakiet.
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset tilstedeværelsen eller fraværet af MP3/WMA-filer.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen
MP3/WMA-filer, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i
afspilnigsrækkefølgen blive afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på
andre MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk
anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
I rækkefølgen
In the order
1
–
8
Valg
fil
File af
Selection
w
I rækkefølgen
In the order
5
–
q
y
6
MP3/WMA-afspiller
Angående MP3/WMA (fortsættes)
¡ Det anbefales, at du minimerer risikoen for at lave
en disk, som indeholder både CD-DA-filer og
MP3/WMA-filer.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3- eller WMA-filer på
den samme disk, er det ikke sikkert, at melodierne
vil blive afspillet i den planlagte rækkefølge eller
nogle melodier vil måske slet ikke blive afspillet.
¡ Anvend forskellige mapper til hver data, når du
gemmer MP3-data og WMA-data på den samme
disk.
¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag
ikke unødvendige mapper på en disk.
¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne
som vist i nedenstående beskrivelse og også være i
overensstemmelse med hvert filsystem.
¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3/WMAfiler eller visning af information om MP3/WMA-filer,
som er optaget med en vis skrive-software eller visse
r
8
Træ
Tree 1
Træ
Tree22
t
y
7
Træ
Tree3 3
Træ
Tree4 4
Træ 88
Tree
(Max.)
(maks.)
Ophavsret
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af
ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med
vores undersøgelser fra december 2005. Den indeholder
ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af
MP3/WMA.
CQ-C7703N/C7303N
323
Lydindstillinger
Regulering af hver enkelt højttaler og en subwoofer (ekstraudstyr)
Regulering af balancen
1 Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL:
SELECT) for at
vise displayet for
AUDIO-menudisplay.
(Indstillingsområde: L (venstre)15 til R (højre) 15 og
center, standard: Center)
q : Højre fremhævet
w : Venstre fremhævet
2 Tryk på [VOLUME] (PUSH SEL:
SELECT) at vælge en indstilling, der
skal reguleres.
3 Drej [VOLUME] i
AUDIO-menudisplay
retningen med
uret eller mod
uret for at regulere.
w
Faderregulering
(Indstillingsområde: R (bag) 15 til F (front) 15 og center,
standard: Center)
q : Front fremhævet
w : Bag fremhævet
q
Bemærk:
¡ Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 10
sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til
dets ordinære indstilling.
¡ Kun hovedlydstyrken, subwooferniveauet, subwooferens lavpasfilter og baghøjttalerniveauet kan indstilles,
når SRS-WOW er aktiveret. (a side 310)
Regulering af hovedlydstyrken
(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)
q : Op
w : Ned
Regulering af bassen
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin,
standard: bassen 0 dB)
q : Op
w : Ned
Regulering af diskanten
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin,
standard: diskanten 0 dB)
q : Op
w : Ned
Regulering af subwooferniveauet
(Indstillingsområde: lydafbrydelse (–∞), –6 dB til + 6 dB, 2 dB
trin, standard: 0 dB)
q : Op
w : Ned
Subwoofer lavpasfilter
(Indstillingsområde: 80 Hz, 120 Hz, 160 Hz, standard 80 Hz)
q : Op
w : Ned
Subwoofers udgangsområde
Andre højttaleres udgangsområde
Højpasfilter
(Indstillingsområde: Filter OFF, 90 Hz, 135 Hz, 180 Hz, 225 Hz,
standard: Filter OFF)
q : Op
w : Ned
Indstilling af baghøjttalerniveauet (SRS-WOW)
(Indstillingsområde: 0 til -15, standard: -10)
q : Op
w : Ned
Bemærk: Baghøjttalerniveauet kan kun reguleres, når
SRS-WOW er aktiveret (a side 310).
Bemærk: Lad være med ataktivere SQ og bas/diskant
samtidigt, da dette vil medføre forvrængning af lyden.
324
CQ-C7703N/C7303N
Funktionsindstillinger
Regulering af display på FUNCTION-menuen
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil
anvende fjernbetjeningen.
MUTE KEY
Indstilling af [MUTE]-knappernes funktioner
: Lydafbrydelse (standard)
:
Lydstyrkesænkning i 10 trin
:
Lydstyrkesænkning i 5 trin
2 Tryk på []] eller [[] for at vise FUNCTION-menuen.
Regulering af lydstyrken, når er opstår en afbrydelse som
for eksempel et bilnavigationssignal.
: Lydafbrydelse (standard)
Dansk
EXT.MUTE (ekstern lydafbrydelse)
: Lydstyrkesænkning i 10 trin
: Ingen ændring i lydstyrken
(Display for ekstern lydafbrydelse)
3 Tryk på [}] eller [{] tat vælge en funkFUNCTION-menudisplay
tion, der skal indstilles.
4 Tryk på [BAND]
(SET) for at
bekræfte
indstillingen.
5 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
SECURITY
Indstilling af sikkerhedsfunktionen (a side 305)
: Til (standard)
: Fra
ACC
Indstilling afhængigt af din bil
: Ikke udstyret med ACC (standard)
: Udstyret med ACC
Lydindstillinger,Funktionsindstillinger
: Lydstyrkesænkning i 5 trin
Forsigtig
Sørg for at vælge stilling OFF, hvis din bil
ikke har nogen ACC-stilling til
tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan
bevirke, at batteriet bliver fladt.
BUILT-IN AMP
Du kan skifte frem og tilbage mellem aktivering og
deaktivering af forstærkeren.
: Forstærkeren er aktiveret (standard)
: Forstærkeren er deaktiveret (når den eksterne
forstærker anvendes)
Lyser, når aktiveret.
CQ-C7703N/C7303N
325
Skærmindstilling
Regulering af display på DISPLAY-menuen
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil
anvende fjernbetjeningen.
2 Tryk på []] eller [[] for at vise
displayet for lydmenuen.
3 Tryk på [}] eller [{] at vælge en funktion,
der skal indstilles.
4 Tryk på [BAND]
COLOR
(Indstillingsområde: 10 typer, Standard: STORM)
Illumionationsfarven skifter som vist herunder.
Skift med [}] eller [{]
STORM: Farven varierer sammen med tiden.
LEVEL: Den perifere farvedekoration tændes og slukkes
alt efter baslydstyrken.
FIRE: Rød
ORANGE: Ravfarvet
SKY: Blå
OCEAN: Akvamarinblå
FOREST: Grøn
SUN: Gul
SNOW: Hvid
CUSTOM: Du kan lave din favoritfarve.
DISPLAY-menudisplay
(SET) for at
bekræfte
displayet.
5 Indstil indstillingsværdien.
6 Tryk på [BAND] (SET).
7 Tryk på [MENU] for at bekræfte
LEVEL ADJ
[]][[]: Valg af funktion
indstillingen.
[}][{]: Valg af post
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
Valg af farve
Illuminationsfarven skifter.
(Indstillingsområde: FIRE, ORANGE, SKY, OCEAN, FOREST, SUN, Standard: FIRE)
Lydstyrkeindstilling i overensstemmelse med
lyset
DEMONSTRATION
Skift med [BAND].
ON:
OFF:
326
Demonstrationsskærmen koblet ud
(standard)
Almindelig skærm
CQ-C7703N/C7303N
(Indstillingsområde: LEVEL1, LEVEL2, LEVEL3, Standard:
LEVEL1)
Hvis den perifere farvedekoration bliver ved med at lyse,
fordi basdelen er dominerende, skal du vælge LEVEL 1. I det
modsatte tilfælde vælges LEVEL 3.
(Indstillingsområde: 0 til 100, Standard: R50, G50, B50)
Hver farve kan indstilles.
CONTRAST
(Indstillingsområde: 1 til 5, standard: Kontrast 3)
[[]: Drejning opad af synsvinkel
[]]: Drejning nedad af synsvinkel
[]][[]: Valg af RGB
[}][{]: Indstilling (0 til 100)
CLOCK ADJ
SCREEN
Tryk på [BAND] for at vælge.
: Hvid baggrund (standard)
GRAPHIC PATTERN
(Indstillingsområde: 5 typer, standard: All (alle))
Skift med []] eller [[]
All (alle):
Sekvensdisplay fra mønster A til C.
Mønster A til C
S.A.:
19-bånds display (Frekvensanalysator)
Bemærk:
¡ Det grafiske mønster og stillbilledet kan ændres.
(a side 329)
¡ Hvis der vælges ødelagt data, vil DISPLAY FILE
INCOMPLETE blive vist. (a side 330)
STILL IMAGE
(Indstillingsområde: 11 typer, standard: All (alle))
Skift med []] eller [[]
All (alle):
Nr. 1 til 10
Sekvensdisplay fra mønster 1 til 10
CQ-C7703N/C7303N
Skærmindstilling
DISPLAY-menudisplay (fortsættes)
: Sort baggrund
Bemærk: Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
[[]: Indstilling af minutterne
[]]: Indstilling af timerne
[}]: Frem
[{]: Tilbage
Dansk
CUSTOM ADJ
327
AUX-indstilling
Når et fjernsyn er sluttet til AUX 1-terminalen på hovedapparatet, skal du følge nedenstående trin for at ændre indstillingen.
Gælder kun CQ-C7703N
1
Tryk på [SRC] (SOURCE) og vælg AUXindstillingen.
AUX
: Til tilslutning af et andet apparat end et fjernsyn
(standard)
: Til tilslutning af et fjernsyn
2 Tryk på [MENU] for at få menudisplayet
frem.
3 Tryk på [BAND]
328
(CQ-C7703N)
AUX-menudisplay
(SET) for at
bekræfte
indstillingen.
CQ-C7703N/C7303N
Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktionen)
Det er muligt at redigere de levende billeder og stillbilleder, som oprindeligt er gemt i apparatet. Det er også muligt at anvende data,
som er downloaded fra Panasonics web-site og data, som er gemt med et digitalkamera eller en anden anordning og behandlet med
special-softwaren IMAGE STUDIO. Se også afsnittet “Angående brugertilpasningsfunktionen” (a side 330).
Bemærk: Besøg Panasonics web-site (http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html) og få flere detaljer.
1
på [SRC]
2 Tryk
(PWR) for at
vælge CD-indstillingen.
[PUSH
3 Hold
SEL] inde i 4 sekunder eller mere for at
få menuskærmen frem.
6 Vælg en fil.
[}][{][]][[]:Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
Bemærk:
¡ Filer identificeres automatisk på deres tilføjelser
og målfilerne vises.
¡ Hvis “BACK” vælges, vil skærmen fra trin 5
komme frem.
7 Vælg hvor filen skal gemmes i tilfælde
CUSTOMIZE-menudisplay
af en levende billedfil eller stillbilledfil.
4 Sæt en CD-R/RW med data i apparatet.
Bemærk:
¡ Det kan tage nogen tid for apparatet at identificere
CD-R/RW’en.
¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware understøttes ikke.
5 Vælg en post, som skal brugertilpasses.
[}][{][]][[]:Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
Bemærk:
¡ Ny data overskriver eksisterende data.
¡ Hvis “BACK” vælges, vil skærmen fra trin 6
komme frem.
8 Bekræft den ændrede post.
[}][{]:
Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
Bemærk: Hold [PUSH SEL] nede i 4 sekunder
eller mere, når du vil afslutte brugertilpasningsmenuen.
GRAPHIC PATTERN
Levende billeddata (a side 326)
STILL IMAGE
Stillbilleddata (a side 326)
OPENING MESSAGE
Flytning af billede i tændt-stilling
CLOSING MESSAGE
Flytning af billede i afbrudt stilling
AUX-indstilling, Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktion) Dansk
Klargøring:
Find den CD-R/RW, som indeholder den
data, som skal brugertilpasses, frem.
Hvis der er en disk i apparatet, skal den
tages ud.
[]][[]:
Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
Brugertilpasning udføres. Lad være med at slukke for
apparatet under operationen. (Det tager cirka 1 minutter at fuldføre denne operation for et 168 KB levende billede). Når denne operation er fuldført, kommer skærmen fra trin 5 frem.
Bemærk: Hvis “NO” vælges, vil skærmen fra trin 5
komme frem.
9 Tryk på [OPEN] for at tage disken ud.
10 Hold PUSH [PUSH SEL] inde i mere
end 4 sekunder.
CD-indstillingen kommer tilbage.
CQ-C7703N/C7303N
329
Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktionen)
Angående download-service
Brugertilpasning
Download-servicen kan blive suspenderet eller stoppet
uden forudgående varsel. Download-servicen er ikke til
rådighed i nogle områder. Besøg venligst nedenstående
site og få yderligere information.
Panasonic web-site:
(http://www.panasonic.co.jp/global/)
Angående brugertilpasningsfunktionen
Angående IMAGE STUDIO
330
¡ Hvis brugertilpasningen afbrydes, fordi der slukkes for
apparatet, motoren stoppes, forpladen tages af eller af
andre grunde, er der risiko for, at dataen går tabt.
Prøv i dette tilfælde at udføre brugertilpasning igen.
¡ Standardbilledet eksisterer på Panasonics web-site.
Hvis du vil gendanne det, skal du downloade billedet
fra siten.
Download-site:
¡ Download-servicen er ikke til rådighed i nogle
områder. Besøg venligst Panasonics web-site og få
yderligere detaljer.
¡ IMAGE STUDIO er kun til rådighed via downloading fra
nedenstående adresse. Den følger ikke med dette
apparat.
¡ Vi henviser til den downloadede brugsvejledning
angående, hvordan man anvender IMAGE STUDIO.
Angående File
¡ Den brugertilpasnings-specifikke fil kan downloades
fra URL herunder. Det er muligt at lave speciele filer,
som er gemt med et digitalkamera eller andre anordninger, ved at anvende special-softwaren
IMAGE STUDIO, som kan åbnes fra den samme URL.
¡ Lad være med at ændre forlængelsen. Dette kan
bevirke, at dataen ikke kan genkendes.
http://panasonic.co.jp/pas/en/software/
customize/index.html
Fejldisplaymeddelelser
NO FILES DETECTED
Der er ingen brugertilpasnings-specifikke data på disken.
a Sæt en disk med brugertilpasnings-specifik data
i.
CUSTOMIZING FAILED
Brugertilpasningen mislykkedes
a Kontroller, om forlængelsen er korrekt eller ej
og om filens indhold er passende.
DISPLAY FILE INCOMPLETE
Diskfremstilling
¡ Gem kun brugertilpasnings-specifik data.
¡ Gem alle data i rodkataloget. Filer, som indeholdes i
en mappe, kan ikke genkendes.
¡ Følg nedenstående oversigt med hensyn til det antal
filer, som kan gemmes på en disk. Filer, som overstiger den specificerede kapacitet, kan ikke læses.
¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware
understøttes ikke.
Type
Forlængelse
GRAPHIC PATTERN
.pfm
10
STILL IMAGE
.pfs
15
OPENING MESSAGE
.pfo
5
CLOSING MESSAGE
.pfe
5
CQ-C7703N/C7303N
Maks. antal
Ønsket levende billede eller stillbillede er beskadiget.
a Brugertilpas det igen og overskriv filen med en
ny.
Fejlfinding
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst
eftersyn og reparation til en professionel fagmand.
Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til
forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget
eftersyn.
Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet i
kursiv i afsnittet "Mulig afhjælpning" herunder, fordi det kan
være farligt for brugeren selv at gøre dette.
Problem
Der er ingen strøm
til apparatet.
Advarsel
¡ Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd,
hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage
antændelse eller elektriske stød. Hold i så fald
øjeblikkeligt op med at anvende apparatet og henvend dig til din forhandler.
¡ Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan
være farligt.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.
a Kontroller tilslutningen.
En sikring er sprunget.
a Eliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.
Ret henvendelse til forhandleren.
MUTE er sat til ON.
a Sæt MUTE til OFF.
Der er ingen lyd.
Der er kontakt mellem den eksterne mute-ledning og karrosseriet.
a Tilslut den eksterne mute-ledning på korrekt vis. Isoler ledningen, hvis den
ikke anvendes.
Generelt
Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig kontakt er sket.
a Kontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet (installationsanvisninger).
Støj
Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske
bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.
a Hold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en
mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen ikke
kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til
din forhandler.
Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktionen), Fejlfinding Dansk
Hvis du mener, at der er noget galt
Jordledningens kontakt er dårlig.
a Bekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.
Der er støj i motoromdrejningerne.
Der er generatorstøj fra bilen.
a Ændr jordledningens tilslutningsposition.
a Monter et støjfilter på strømforsyningen.
CQ-C7703N/C7303N
331
Fejlfinding
Problem
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Nogle betjeninger er
ikke mulige.
Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel menuindstilling.
a Læs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig til
forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.
Generelt (fortsættes)
Ingen lyd fra
højttaleren
(højttalerne)
Radio
Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med
hensyn til højttalerne.
a Kontroller højttalertilslutningerne.
Højre og venstre
højttalerkanal er i
modfase.
Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.
a Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Lydfeltet er ikke
tydeligt i stereoindstilling. Centerlyden
er ikke fastlagt.
Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er tilsluttet i
modfase.
a Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Strømmen til apparatet afbrydes utilsigtet.
Sikkerhedsanordningen er aktiveret.
a Rådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
Dårlig modtagning
og/eller støj
332
Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.
a Genindstil balance/fader
Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.
a Kontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt. Kontroller
ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til karrosseriet.
Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).
a Kontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.
FM-stereoudsendelser modtages
kun i mono.
MONO-indstillingen er aktiveret.
a Annuller MONO-indstillingen.
Kun stationer med et
kraftigt sendesignal
kan modtages.
LOCAL-indstillingen er aktiveret
a Annuller LOCAL-indstillingen.
CQ-C7703N/C7303N
Faste stationer kan
ikke gemmes i
hukommelsen
Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.
a Flyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv at
forindstille dem.
Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.
a Sørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil
derefter stationerne igen.
PS vises ikke, selv
hvis der er stillet ind
på en RDS-station.
(“NO PS” vises).
En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.
a En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har ændret
sig.
Modtagning af
udsendelser afviger
fra den PTY, som
allerede er indstillet.
Da staionen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTY-koden.
a Der søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en
modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.
”NONE” vises, når
PTY vælges.
Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket udsendelse
sendes i dit område.
a Vælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.
Urtiden (CT) er ikke
præcis.
Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet
modtager en station, som ikke sender tid.
a Modtag en station, som sender tid, der er passende for dit område,
eller indstil CT manuelt.
En AF-station kan
ikke modtages, selv
om AF-indikatoren
lyser.
Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station og AFstationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.
a Vent, indtil det er lykkedes at opdatere AF-listen. I tilfælde af en ustabil modtagning, stilles manuelt ind på en stabil station.
CQ-C7703N/C7303N
Dansk
Antallet af automatiske, faste stationer
er mindre end 6.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Fejlfinding
RDS
Radio (fortsættes)
Problem
333
Fejlfinding
Problem
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
CD
Lydudfald eller støj.
Lydudfald på grund
af vibrationer.
MP3/WMA
Disken kan ikke
tages ud.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er sat omvendt i.
a Sæt disken i på korrekt vis.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
a Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
a Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.
a Fastgør apparatet til konsolboksen.
Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.
a Gør vinklen 30 grader eller mindre.
Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.
a Hold [u] (OPEN) inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret
diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller andre
faktorer.
a Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
Disken indeholder uafspillelig formateret data.
a Vi henviser til beskivelsen af MP3/WMA angående afspillelig lyddata med
undtagelse af CD-DA (dvs. musik-CD).
CD-R/CD-RW’er, som
kan afspilles på andre
apparater, kan ikke
afspilles i dette
apparat.
Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af media,
optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CD-R/CD-RW’er er
afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.
a Lav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware og
optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.
Lydudfald elller støj.
Der en defekt eller et fremmedlegeme på disken.
a Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se
beskrivelse af MP3/WMA.
Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.
a Afspil ikke-VBR-filer.
334
CQ-C7703N/C7303N
Problem
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Batteriet er svagt.
a Skift batteriet ud med et nyt.
Fjernbetjeningen er ikke rettet i den rigtige retning.
a Ret fjernbetjeningen mod sensoren på apparatet og tryk på knapperne.
Sensoren er udsat for direkte sol. (Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere,
hvis sensoren er udsat for direkte sol. Dette problem betyder ikke, at der er noget i
vejen med systemet).
a Sørg for, at sensoren ikke rammes af direkte sol.
Fejldisplaymeddelelser
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
a Kontroller disken.
Disken er ridset.
a Kontroller disken.
CD/MP3/WMA
Ingen funktion af en eller anden årsag.
a Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
(a Installationsanvisninger)
Dansk
Knaptryk virker ikke
Fejlfinding, Fejldisplaymeddelelser
Fjernbetjening
Batteriet vender forkert. Der er sat et forkert batteri i.
a Sæt et korrekt batteri i i den rigtige retning.
Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du prøver at afspille. (Filer,
som er optaget på et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem, datafomat,
filnavnstilføjlse, ødelagt data etc.)
a Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Bekræft, hvilken datatype, der er
optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.
(Efter 5 sekunder)
En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.
a En fil, som er ophavsretsligt beskyttet, kan ikke afspilles.
Automatisk til næste fil
Ingen disk.
Bemærk: Vi henviser til Systemopgraderingsvejledning angående meddelelser om ekstra produkter.
CQ-C7703N/C7303N
335
Angående CDR/CD-RW-disks
Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Angående disks
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal
disse være forsynet med en af de til højre viste
etiketter.
Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
Hvordan man holder en disk
TEXT
Mærkatside
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal
anvendes.
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen
Rengøring af disks
Labels, som er lavet
af en printer
Disks af
uregelmæssig form
Anvend kun en tør, blød klud til aftøring af disken.
Tør den af fra midten og ud mod randen.
Lad være med at skrive på diskens etikette
med kuglepen eller andre skriveredskaber med
hård spids.
<Rigtigt>
<Forkert>
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.
¡ CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige
musik-CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡ Visse CD/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CDR/RW-drev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data.
¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CD-R/RW-disken.
Rengøring af
apparatet
Vedligeholdelse
Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en
tør, blød klud til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre
opløsningsmidler.
Sikring
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
336
Advarsel
¡Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller
tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis den udskiftede sikring ikke
virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
CQ-C7703N/C7303N
Samplingfrekvens
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
8 gange oversampling
4 DAC System
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
96 dB
0,01 % (1 kHz)
Under den målelige grænse
85 dB
FM-stereoradio
Radio
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (S/N 30 dB)
35 dB (ved 1 kHz)
AM (MB) radio
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
531 kHz – 1 602 kHz
28 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LB) radio
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (S/N 20 dB)
Dansk
DC 12 V (11 V – 16 V), Test Spænding 14,4 V negativ jord
Bas: ±12 dB ved 60 Hz, diskant: ±12 dB ved 16 kHz
60, 160, 400, 1 k, 3 k, 6 k, 16 k (Hz)
–12 dB til 12 dB (ved 2 dB trin)
Mindre end 2,2 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4-højttaler)
70 W x 4 (CQ-C7703N, ved 1 kHz), 50 W x 4 (CQ-C7303N, ved 1 kHz)
40 W x 4 (CQ-C7703N, DIN 45 324, ved 4 Ω), 23 W x 4 (CQ-C7303N, DIN 45 324, ved 4 Ω)
4–8Ω
2,5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)
2,5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)
200 Ω
200 Ω
178 (B) x 50 (H) x 155 (D) mm
1,7 kg (CQ-C7703N), 1,6 kg (CQ-C7303N)
Angående disks, Vedligeholdelse, Tekniske specifikationer
Generelt
Strømforsyning
Tonekontroller (bas/diskant)
Equalizer-centerfrekvens
Variabelt equalizerområde
Effektforbrug
Maks. udgangseffekt
Effektudgang
Højttalerimpedans
Forforstærker-udgangsspænding
Subwooferudgangsspænding
Forforstærker-udgangsimpedans
Subwooferudgangsimpedans
Mål (hovedapparat)
Vægt (hovedapparat)
CD-afspiller
Tekniske specifikationer
Bemærk:
¡Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.
¡Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CQ-C7703N/C7303N
337
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285769A
ND0106-1125
Printed in China
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
●Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
WMA MP3 CD Player/Receiver
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
●Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
●Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
●Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
Model:
CQ-C7703N/C7303N
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
●Monteringsvinkel sida till sida
: horisontellt
front till bakdel
: 0 – 30°
●Angolo di montaggio da lato a lato
: horizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30°
●Ángulo de montaje Lado a lado
: horizontal
Delante a atrás
: 0 – 30°
●Monteringsvinkel side til side
: vandret
for til bag
: 0 – 30°
Svenska
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen
Italiano
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento.
(per connettore non-ISO)
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
instalaci
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
0 – 30°
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
●Monteringsutrymme
●Spazio di montaggio
●Espacio de montaje
●Monteringsafstand
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
Dansk
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
Español
(per connettore non ISO)
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión. (Para conectores que no sean ISO)
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Diagram
Q’ty No.
Item
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
1
YEFX0217222
Diagram
Q’ty
1
YEFC051013
Fästbult (5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
1
ISO-antennadapter
Adattatore antenna ISO
Adaptador de antena ISO
ISO-antenneadapter
1
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
1
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
2
YGAJ021010
TEXT
●Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
●Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
●Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
●Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM294136A ND0106-1125
w, t och y består av en uppsättning. (YEP0FZ5711) w, t e y fanno parte di un set. (YEP0FZ5711)
w, t y y forman un juego. (YEP0FZ5711) w, t og y består af et sæt (YEP0FZ5711)
Printed in China
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet
● Använd handskar försäkerhets
skull.
● Slutför de elektriska
1
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
2
Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
anslutningarna före installationen.
Precauzioni ● Indossare dei guanti per
sicurezza.
● Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones ● Póngase guantes para mayor seguridad.
● Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig
● Brug handsker for din sikkerheds skyld.
● Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
3
Anslut strömkontakten e
Collegamento del connettore
di alimentazione e
Conexión del conector de
alimentación e
Tilslutning af netstik e
4
44
w
4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
3 mm
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Moietta di supporto posteriore
(opzionale)
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Dado esagonale (opzionale)
Tuerca hexagonal (opcional)
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Till enheten
All’unità
A la unidad
Til enheden
q Skruva in fästbult w i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet.
e Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
Fissaggio dell’unità q Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità
principale
principale.
w Fissaggio al parafiamma.
e Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
Fijación de la
q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
unidad principal
principal.
w Fijación a la pantalla cortafuegos.
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
cada orificio.
Fastgøring af
q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
hovedapparat
w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Till enheten
Bakre stödfäste
All’unità
(sitter på bilen)
A la unidad
Staffa di supporto posteriore
Til enheden
(in dotazione all’automobile)
Ménsula de soporte trasera
(suministrada con el vehículo)
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
5
5
Montering av frontramen r
Montaggio della piastra di rifinitura r
Montaje de la placa de guarnición r
Montering af trimplade r
6
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
1
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen r.
Rimuovere la piastra di
rifinitura r.
Extraiga la placa de
guarnición r.
Fjern trimpladen r.
w
e
Fastsättning av
huvudenhet
e
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
q
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
Clank!
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
q
4
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
q
w
q
3
Upplåsning
q Skjut in
upplåsningsplattan y
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q Inserire la piastrina di
rilascio del fermo y
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
w
Desbloqueo
q Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
y hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q Sæt låseannulleringspladen
y ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
4
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Fäst omvandlaren med en skruv och annat.
Se till att det är ett visst avstånd mellan RCA-kablar och antenntråden.
Fissare il convertitore con viti e così via.
Tenere ad una certa distanza i cavi RCA ed il cavo dell'antenna.
Fije el convertidor con tornillos, etc.
Mantenga cierta distancia entre los cables RCA y el cable de la antena.
Fastgør konverteren med skruer etc.
Sørg for, at der er nogen afstand mellem RCA-ledninger og antenneledningerne.
Likströmsomvandlare (Gäller endast CQ-C7703N)
Unità di conversione c.c. - c.c. (Soltanto per CQ-C7703N)
La nidad del convertidor de CC-CC (Sólo para el CQ-C7703N)
DC/DC-konverter (Gælder kun CQ-C7703N)
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
Precauzione
Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è
stato completato tutto il cablaggio.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber
completado todas las conexiones.
Forsigtig
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden
lider skade.
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic
serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro
di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio
Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar
usted mismo el fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.
Antenn
Antenna
Antena
Antenne
C1 :
System-up Connector
C3 :
Connettore di potenziamento del sistema
Conector de mejora del sistema
ISO-antenn-adapter (om nödvändig)
Adattatore antenna ISO
(Se necessario)
Adaptador de antena ISO
(si se requiere)
ISO-antenneadapter (hvis nødvendig)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
S.W-OUT
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
AUX1-IN
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics
navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione
per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación
de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes
du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
System-op stik
Subwoofer utgång
RCA-kabeln från en extern effektförstärkare ansluts här.
Connettore di uscita subwoofer
Deve essere collegato il cavo RCA di un amplificatore di
potenza esterno.
Conector de salida de altavoz de subgraves
Deberá conectarse el cable RCA de un amplificador de
potencia externo.
Subwoofer-udgangsstik (Subwoofer-udgangsledning
(monofonisk)
RCA-ledningen fra en tilsluttet effektforstærker bør
tilsluttes.
C4 :
AUX-ingångskontakt
Connettore di ingresso AUX
Conector de entrada AUX
AUX-indgangsstik
(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/spegnimento
dell'amplificatore)
Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión
de la alimentación del amplificador)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
A7 :
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
PRE-OUT REAR
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
Förförstärkaruttag (bakre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)
Conector de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærker-ud stik (bag)
A5
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
ACC
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
A
A
A
A
BATTERY 15A
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
PRE-OUT FRONT
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
A
Förförstärkaruttag (främre)
Connettore di uscita di preamplificazione (Anteriore)
Conector de salida de preamplificador (delantero)
Forforstærker-ud stik (front)
A8 :
(svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
A4 :
(gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
A5 : (blå)/(Blu)/(Azul)/(Blå)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte
avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA)
(Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad
interruttore)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA)
(Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un
interruptor)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er
ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)
A
B
Exempel på systemuppgradering: Anslutning av CD-växlare/Esempio di potenziamento del sistema: Collegamento con il cambia CD
/Ejemplo de mejora del sistema: Conexión del cambiador de discos CD/Eksempel på opgradering af systemet: Tilslutning af CD-skifter
CX-DP880N
CQ-C7703N/C7303N
(tillval)
(Opzionale)
(Opcional)
(Ekstraudstyr) Jordledning
Cavo di massa
Cable de toma de tierra
Jordledning
System-up Connector
Connettore di
potenziamento del sistema
Conector de mejora del
sistema
B7 :
System-op stik
DIN-kabel
Cavo DIN
Cable DIN
DIN-ledning
Batteriledning
Cavo della batteria
Cable de la batería
Batteriledning
CHANGER IN
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
RCA-kabel
Cavo RCA
Cable RCA
RCA-ledning
Konverteringskabel för DVD/CD-växlare
Cavo di conversione per cambia DVD/CD
Cable de conversión para el cambiador de discos DVD/CD
Konverteringskabel til DVD/CD-skifter
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
B
B
B
B
(tillval)
(Opzionale)
(Opcional)
(Ekstraudstyr)
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
B4 :
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B3 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
●Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
●Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
●För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
●Delar märkta med (❈) måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
B2 :
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
+
-
BATTERY 15A
(❈)
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
- B2
B1 +
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
L
● Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 70 W eller mer(CQ-C7703N)
50 W eller mer(CQ-C7303N)
Impedans: 4 – 8 Ω
●Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
● Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 70 W o superiore(CQ-C7703N)
50 W o superiore(CQ-C7303N)
Impedenza: 4 – 8 Ω
● Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
Precauzioni (Connettore ISO)
●La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
●Verificare che la disposizione dei pin del connettore
della propria automobile sia conforme allo standard ISO.
●Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio
del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
●Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate
(❈) con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
R
● Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 70 W o más(CQ-C7703N)
50 W o más(CQ-C7303N)
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
● Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
Tilladt indgang: 70 W eller mere(CQ-C7703N)
50 W eller mere(CQ-C7303N)
Impedans: 4 – 8 Ω
● Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
Precauciones (Conector ISO)
(❈)
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
BATTERY 15A
ACC
(❈)
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
ACC
BATTERY 15A
(❈)
●La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
●Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
●Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
●Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con (❈) utilizando cinta aislante.
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y B,
consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
●Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
●Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
●For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
●Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med (❈) med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du
rette henvendelse til din lokale bilforhandler.
- B4
B3 +
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
ACC
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
- B6
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
B7 +
B6 :
B
B5 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
- B8
B8 :
Bakre vänster +
(grön)
Posteriore sinistro +
(Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
B1 :
CA-CC30N
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, +12 V DC.
Försiktighet
●Anslut inte mer än en högtalare till ett par
högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en
diskanthögtalare)
Precauzione
●Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo
di cavi per altoparlanti. (tranne che per il
collegamento ad un tweeter)
Precaución
●No conecte más de un altavoz a un juego de
cables de altavoz. (excepto para la conexión a un
altavoz de agudos)
Forsigtig
●Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af
en diskanthøjttaler).
●Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har
en gemensam jordtrådsledning.
●Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3
cavi con un cavo di massa in comune.
●No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables
con cable de masa común.
●Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger
og med en fælles jordledning.
System Upgrade Guidebook
System-Upgrade-Handbuch
Guide pratique de mise à niveau de système
Systeemuitbreidingsgids
Guidebok om systemuppgradering
Guida per il potenziamento del sistema
Guía de mejora del sistema
Systemopgraderingsvejledning
Przewodnik rozbudowy systemu
Návod k modernizaci systému
Rendszerfejlesztési kézikönyv
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ‡Ò¯ËÂÌ˲ ÒËÒÚÂÏ˚
Model:
CQ-C7703N/C7303N
¡ For upgrading your system, read this manual carefully before use. This manual should be retained for future reference after
read.
¡ Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie ein System-Upgrade vornehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch für
späteres Nachschlagen auf.
¡ Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation pour faire la mise à niveau du système. Conserver ce
manuel dans un endroit sûr pour toute consultation ultérieure.
¡ Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw systeem gaat uitbreiden. Bewaar deze handleiding na gebruik zodat u er
later nog eens iets in op kunt zoeken.
¡ Vid uppgradering av systemet, läs igenom denna manual innan det tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens
efter genomläsning.
¡ Per potenziare il proprio sistema, leggere attentamente questo manuale prima dell'utilizzo. Questo manuale deve essere
conservato per poterlo consultare in futuro dopo la lettura.
¡ Para efectuar la mejora de su sistema, lea detenidamente este manual antes de la utilización. Después de su lectura, deberá
guardar este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡ Læs denne brugsvejledning grundigt inden brugen angående opgradering af dit system. Behold denne brugsvejledning, så
den kan anvendes til fremtidig reference.
¡ Zanim zaczniesz rozbudow´ systemu, przeczytaj dok∏adnie t´ instrukcj´. Instrukcja ta powinna po przeczytaniu zostaç
zachowana do dalszego u˝ytku w przysz∏oÊci.
¡ Pfiedtím, neÏ budete systém modernizovat, si pozornû pfieãtûte tento návod. Návod si uschovejte pro budoucí potfiebu.
¡ Rendszerének fejlesztéséhez, alaposan olvassa át ezt a kézikönyvet. Átolvasás után Œrizze meg ezt a kézikönyvet a jövŒbeli
információért.
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i
brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
Advarsel brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst eller død.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns
rækkevidde.
Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal
holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et
barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.
Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på
gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
114
CQ-C7703N/C7303N
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud
forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på
grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller
en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man
omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne
eller apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade som resultat.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
Dansk
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30
grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Sikkerhedsinformation
Forsigtig
Iagttag følgende, når du håndterer batterierne
til fjernbetjeningen
● Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)
● Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–)
mærkerne i batterirummet.
● Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.
● Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal
anvendes i et længere tidsrum.
● Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække
det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til
opbevaring.
● Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med
de lokale regler.
● Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
Hvis batteriet lækker:
● Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt batteri i.
● Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal
du skylle den bort med rigelig vand.
● Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med
rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.
Vi henviser også til sikkerhedsinformationen for de ekstra apparater.
CQ-C7703N/C7303N
115
Om denne
bog
Inden du læser denne brugsvejledning
Denne bog er en instruktionsbog, hvori det forklares,
hvordan du skal anvende det hovedapparat, som du har
anskaffet og dets fjernbetjening som en tilbehørsdel, når
hovedapparatet er sluttet til ekstra apparater.
Målsåtnings-hovedapparater
¡ CQ-C7703N/C7303N
Alle illustrationer i denne brugervejledning viser model
CQ-C7703N, med mindre andet er angivet.
Monitor: CY-VM1500EX (ekstraudstyr)
Hovedapparat: CQ-C7703N/C7303N
iPod
(a side 124)
Hands-Free telefonsystem:
CY-BT100N (ekstraudstyr)
(a side 126)
DVD-skifter
CX-DH801N
(ekstraudstyr)
Eksempel på systemopgradering
(a side 120)
Ekspansionsmodul (hub-enhed):
CY-EM100N (ekstraudstyr) (a side 118)
Hovedapparat
CQ-C7703N/C7303N
CD-skifter
(CX-DP880N, ekstraudstyr)
System-op stik
Kun 1 apparat
Konverteringskabel til
DVD/CD-skifter
(CA-CC30N, ekstraudstyr)
Op til 4
apparater
iPod
Direkte kabel til iPod
(CA-DC300N, ekstraudstyr)
Ekspansionsmodul
(CY-EM100N, ekstraudstyr)
Mobiltelefon
Bemærk:
¡ Vi henviser til de enkelte brugsvejledninger
og installationsmanualer for hvert enkelt
apparat angående detaljerede oplysninger
om installation og tilslutninger.
116
CQ-C7703N/C7303N
CY-BT100U
Hands-Free sæt indeholdende
Bluetooth® teknologi
(CY-BT100N, ekstraudstyr)
Indholdsfortegnelse
English
Deutsch
Français
Nederlands
Svenska
Italiano
Español
2
18
34
50
66
82
98
114
130
146
162
178
Dansk
Efter behov
Hver kilde
Generelt
Polska
âe‰tina
Magyar
êÛÒÒÍËÈ
¡Sikkerhedsinformation
¡Inden du læser denne brugsvejledning
114
116
¡Generelt
¡Disc-skifter
¡iPod-kontrol
¡Hands-Free telefonsystem
118
120
124
126
¡Fejlfinding
128
CQ-C7703N/C7303N
117
Generelt
DVD-skifter
Adapteren (Konverteringskabel til DVD/CD-skifter: CACC30N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte
Panasonic DVD-skifteren (CX-DH801N) (ekstraudstyr).
henviser til brugsvejledningen for DVD-skifteren
angående detaljer. (a side 120, 122)
CD-skifter
Adapteren (Konverteringskabel til DVD/CD-skifter: CACC30N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte
Panasonic CD-skifteren (CX-DP880N) (ekstraudstyr).
henviser til brugsvejledningen for CD-skifteren angående
detaljer. (a side 120)
Apparater, som kan tilsluttes
iPod®
Adapteren (Direkte kabel til iPod: CA-DC300N)
(ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte iPod-serien
(ekstraudstyr). (a side 124)
Den iPod, som er udstyret med en dok-konnektor, er
udelukkende tilslutningsbar. Yderligere information om
den kontrollerbare iPod beskrives herunder.
Kontrollerbar iPod/softwareversion
¡ 3. generations iPod/ver. 2.3
¡ 4. generations iPod/ver. 3.1
¡ iPod Photo/ver. 1.2
¡ iPod mini/ver. 1.4
¡ iPod nano/ver. 1.0
* Anvendelseskontrol er fuldført med software til
rådighed i slutningen af oktober 2005. Vi kan ikke
garantere anvendelse med vores fremtidige produkter
eller opgraderet software.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.,
som er registreret i USA og andre lande.
Hands-Free telefonsystem
Det er muligt at tilslutte Hands-free telefonsystem
(Hands-Free sæt indeholdende Bluetooth® teknologi.
CY-BT100N). Vi henviser til betjeningsvejledningen for
Hands-free telefonsystem angående detaljer.
(a side 126)
Bemærk: Dette apparat er kun beregnet til at modtage
opkald. Det kan ikke sende opkald.
Bluetooth®
Bluetooth ordmærket og logoet tilhører Bluetooth
SIG, Inc. og ethvert sådant mærke brugt af
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. er på licens.
Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres
respektive ejere.
118
CQ-C7703N/C7303N
Ekspansionsmodul (hub-enhed)
Du kan tilslutte ekspansionsmodulet (hub-enhed) (CYEM100N, ekstraudstyr). Hvis ekspansionsmodulet
tilsluttes, har du mulighed for samtidigt at tillsutte de
førnævnte ekstra apparater såvel som andre AVapparater. Vi henviser til betjeningsvejledningen for
ekspansionsmodulet angående detaljer.
Apparater, som kan tilsluttes
¡ CD-skifter (maks. 1)
¡ iPod (maks. 2)
¡ Hands-Free telefonsystem (max. 1)
Bemærk:
¡ Markedsbetingelserne for ekstra apparater varerierer
fra land til land og område til område. Kontakt gerne
din forhandler angående detaljer.
Lydkilden skifter som vist herunder, hver gang der
trykkes på [SRC] (SOURCE)
FM1, FM2, FM3, AM (LB/MB) (a Brugsvejledning)
System-op stik
Anordning, som er sluttet til system-op stikket på dette
apparat
Hvis ekstraudstyr er tilsluttet:
Skift til tilsluttede apparater
Hvis et ekspansionsmodul er tilsluttet:
De til portene 1 til 4 sluttede apparater aktiveres i
rækkefølge efter skift til AUX2 (apparater sluttet til AUXterminalen på ekspansionsmodulet).
Dansk
Radio
Afspiller
Hvis en DVD-skifter tilsluttes (a side 120, 122)
Hvis en CD-skifter tilsluttes (a side 120)
Når en MP3/WMA-disk sættes i
(a Brugsvejledning)
AUX 1
Hvis en iPod tilsluttes (a side 124)
Apparat, som er sluttet til AUX-terminalen på dette
apparat.
Hvis et ekspansionsmodel tilsluttes
CQ-C7703N/C7303N
Generelt
(SOURCE)
Valg af lydkilde
Når en CD sættes i (a Brugsvejledning)
119
Disc-skifter (når CD’er eller MP3-disks er sat i)
En tilsluttet CD-skifter (ekstraudstyr) eller DVD-skifter (ekstraudstyr) kan styres af dette apparat.
1 Sæt et magasin (disks) i.
Tryk på [SRC] (SOURCE) for at vælge
Disc-skifterindstilling, mens der er en disk i
apparatet.
Apparatet anerkender magasinet og begynder
automatisk afspilningen.
2 Vælg et ønsket afsnit.
Betjeningsrækkefølge
Valg af disks
[}]: Næste disk
[{]: Foregående disk
Valg af mappe
Gælder kun DVD-skifter
Hold inde i 2 sekunder eller mere.
[}]: (FOLDER): Næste mappe
[{]: (FOLDER): Foregående mappe
Valg af spor/fil
[7]: Næste spor/fil
[6]: Foregående spor/fil (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
Tid
Valg af spor/fil
Display for CD-skifterindstilling
Disknummer
Skifterindikator
(CD-skifter)
(DVD-skifter)
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
Lyser når skifteren er
tilsluttet.
(Disk Tilfældig Gælder kun CD-skifter)
(Gentagelse af disk)
(Disk scan Gælder kun CD-skifter)
120
CQ-C7703N/C7303N
¡Dette apparat understøtter ikke følgende via CD-skifteren.
¡MP3-afspilning.
Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil
anvende fjernbetjeningen.
2 Tryk på [}] eller
[{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
3
Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
¡ CD-DA
Tilfældig (RANDOM) afspilning af den valgte disk (DVD-skifter)
Tilfældig (RANDOM) afspilning af alle diskene i magasinet (CDskifter)
¡ MP3-disk
Tilfældig (RANDOM) afspilning af den valgte mappe
: Deaktiveret (standard)
: Aktiveret
DISC RANDOM (gælder kun CD-skifter)
: Fra (standard)
: Tilfældig afspilning (af hele disken)
REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte spor/den valgte fil
4 Tryk på [MENU]
for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
DISC REPEAT (gælder kun CD-DA disk)
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af den valgte disk
FOLDER REPEAT (gælder kun MP3 disk)
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af den valgte mappe
Funktioner, som kun styres
med fjernbetjeningen
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM, REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT
Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Du kan finde dine favoritfil ved at afspille de første 10
sekunder af hvert fil.
DISC SCAN (CD-skifter: 1. spor på hver disk)
Hold [SCAN] inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
Direkte tilgang
Det er muligt at vælge en disk direkte.
Eksempel: disknummer 5
1 Tryk på [#]
(NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk: Tryk på [DISP] (DISPLAY), hvis du vil
holde op med at vælge direkte.
Disc-skifter (når CD’er eller MP3-disks er sat i)
Tilfældig afspilning, gentaget afspilning
(Disc-skiftermenudisplay) (RANDOM, REPEAT)
lydmenuen.
RANDOM (tilfældig)
Dansk
Bemærk:
¡ Når CX-DP880N eller CX-DH801N er tilsluttet, kan en CDRW-disk afspilles.
¡ Der kan opstå problemer under afspilning af CD-R. Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”
(a Brugsvejledning)
SCAN (CD-skifter: alle spor, DVD-skifter: af hele disken)
Tryk på [SCAN]. Tryk igen for at annullere.
CQ-C7703N/C7303N
121
Disc-skifter (når DVD’er eller VCD’er er sat i)
En tilsluttet DVD-skifter (CX-DH801N, ekstraudstyr) kan styres af dette apparat.
1 Sæt et magasin (disks) i.
Betjeningsrækkefølge
Tryk på [SRC] (Source) for at vælge
Disc-skifterindstilling, mens der er en disk i
apparatet.
Apparatet anerkender magasinet og begynder
automatisk afspilningen.
Bemærk:
¡ For andre DVD-operationer end ovenstående (dvs.
DVD-menu, lukket overskrift etc.), skal du
anvende den fjernbetjening, som følger med DVDskifteren.
¡ Den fjernbetjening, som følger med DVDskifteren, virker ikke ordentligt, når den rettes
mod dette apparat.
¡ Når den fjernbetjening, der følger med DVDskifteren, anvendes, skal den rettes mod monitordisplayet (CY-VM1500EX).
2 Vælg et ønsket afsnit.
Valg af disks
[}]: Næste disk
[{]: Foregående disk
Valg af kapitel/spor
[7]: Næste kapitel/spor
[6]: Foregående kapitel/spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
Kapitelnummer
Tid
Disknummer
Display for skifterindstilling
Skifterindikator
122
Disktype
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
Lyser når skifteren er
tilsluttet.
(Gentagelse af disk)
(Gentagelse af kapitel)
(Gentagelse af titel)
CQ-C7703N/C7303N
Gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
Hold [SEL] (MENU)
nede i 2 sekunder eller
mere, hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
CHAPTER REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte kapitel
TITLE REPEAT
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling,
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
Bemærk: Det er ikke sikkert, at apparatet virker med
nogle DVD’er.
¡Til isætning af VCD
REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte spor
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [SEL] (MENU) nede i 2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende fjernbetjeningen.
DISC REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af den valgte disk
Bemærk:
¡ Det er ikke sikkert, at apparatet virker med nogle
VCD’er.
¡ Det er ikke sikkert, at apparatet virker med en disk
med afspilningsfunktionen aktiveret.
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
kapitelafspilningsmåde ved anvendelse af [REPEAT].
CHAPTER REPEAT, REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
TITLE REPEAT, DISC REPEAT
Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
Direkte tilgang
Det er muligt at vælge en disk direkte.
Eksempel: disknummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk: Tryk på [DISP] (DISPLAY), hvis du vil
holde op med at vælge direkte.
CQ-C7703N/C7303N
Disc-skifter (når DVD’er eller VCD’er er sat i)
(REPEAT)
der skal reguleres.
: Gentaget afspilning af den valgte titel
Dansk
: Fra (standard)
Funktioner, som kun styres
med fjernbetjeningen
Gentaget afspilning (DVD-skiftermenudisplay)
lydmenuen.
¡Til isætning af DVD
123
iPod-kontrol
Betjeningsforløb
Tilslutning af iPod-adapteren (direkte kabel til iPod (CA-DC300N) giver brugeren mulighed for at betjene iPod, inklusive filvalg og
filsekvens, med knapperne på dette apparat.
1 Tilslut iPod.
2 Tryk på [SRC] (SOURCE) for at vælge
iPod-indstilling. Afspilningen begynder.
Bemærk: Hvis afspilningen ikke begynder, skal du
trykke på [BAND] (y / 5).
3 Vælg et ønsket afsnit.
Filvalg
Pause
[7]: Næste fil
[6]: Begyndelsen af den aktuelle fil.
Tryk to gange, hvis du vil gå til den foregående fil.
Tryk på [BAND] (y / 5).
Tryk igen, hvis du vil annullere.
Den type med hvilken afspilningsdata klassificeres kan vælges.
Valg af afspilningsindstilling
1 Tryk på [}] eller [{] knappen for at
kalde skærmen til valg af afspilningsindstilling frem.
2 Tryk på [}] eller [{] knappen for at
vælge afspilningsindstillingen.
: Afspilning efter afspilningsliste
5 Tryk på [BAND] knappen for at
bestemme valget.
: Afspilning efter kunstner
: Afspilning efter album
Bemærk: Når der trykkes på []] knappen, vil den
ordinære skærm komme frem.
3 Tryk på [BAND] knappen for at
Bemærk: Filer uden et albumnavn eller et kunstnernavn
kan ikke afspilles i afspilningsindstillingen for henholdsvis album- eller kunstnerdisplayet.
bestemme valget.
4 Tryk på [}] eller [{] knappen for at
vælge et afsnit til afspilning.
Bemærk:
¡ Til at vælge ARTIST (kunstner), kommer skærmen til valg
af ALBUM (album) frem, når et kunstnernavn er valgt.
¡ Når der trykkes på []] knappen, vil den
foregående skærm komme frem.
iPod indstillingsdisplay
Tid
124
Aktuel fil
iPod nummer
(iPod 1)
Lyser når det direkte kabel
til iPod (CA-DC300N) er
sat i forbindelse.
(iPod 2)
Indikatorer for afspilningsindstilling
Lyser, når hver enkelt indstilling er aktiveret.
(Tilfældig)
(Gentaget)
CQ-C7703N/C7303N
(Album tilfældig)
slutningen af oktober 2005. Vi kan ikke garantere anvendelse
med vores fremtidige produkter eller opgraderet software.
¡ Funktionen for “blandet” afspilning hos iPod svarer til dette
apparats funktion for tilfældig afspilning (RANDOM).
¡ Tilslut denne enhed efter at lydstyrken for iPod er mindsket.
¡ “NO iPod” vises, indtil iPod’en genkendes, efter at iPod’en
er tilsluttet, hovedapparatet er tændt, eller en kilde er valgt
på hovedapparatsiden. Dette angiver, at der ikke er noget i
vejen med hovedapparatet.
¡ Vi garanterer ikke for alle de tilslutningsbare apparaters
operationer.
1
Tryk på [MENU] for at vise menudisplayet.
For at anvende fjernbetjeningen, skal du holde
[SEL] (MENU) nede i 2
sekunder eller mere.
RANDOM (blandet)
: Fra (standard)
: Fra alle disponible filer
ALBUM RANDOM
: Fra (standard)
2 Tryk på [}] eller [{] knappen for at
vælge en indstilling, som skal justeres.
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at justere.
REPEAT
: Fra (standard)
: Afspiller den aktuelle fil gentagne gange.
Bemærk : Alle filer afspilles, selv i REPEAT-fra
indstilling (ALL REPEAT)
TEXT
4
Tekstdisplay
Tryk på [MENU]
for at bekræfte justeringen.
For at anvende fjernbetjeningen, skal du holde [SEL]
(MENU) nede i 2 sekunder eller mere.
: Navn/titel (standard)
: Album/titel
: Deaktiveret
ipod-kontrol
(RANDOM, REPEAT)
: Fra alle disponible filer
Funktioner, som kun styres
med fjernbetjeningen
Tilfældig, gentaget afspilning (iPod menudisplay)
Tilfældig og gentaget afspilning kan indstilles.
Dansk
Bemærk:
Den iPod, som er udstyret med en dok-konnektor, er
udelukkende tilslutningsbar. Yderligere information om den
kontrollerbare iPod beskrives herunder.
¡ Kontrollerbar iPod/softwareversion
¡3. generations iPod/ver. 2.3
¡4. generations iPod/ver. 3.1
¡iPod foto/ver. 1.2
¡iPod mini/ver. 1.4
¡iPod nano/ver. 1.0
* Anvendelseskontrol er fuldført med software til rådighed i
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM,REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
ALBUM RANDOM
Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
CQ-C7703N/C7303N
125
Hands-free telefonsystem
Sørg for at læse “Sikkerhedsinformation” i brugsvejledningen for det Hands-Free telefonsystem inden brug.
Klargøring
Tilslutning af Hands-Free telefonsystemet
Tilslut det Hands-Free telefonsystem (CY-BT100N) og
etabler parringen. Vi henviser til brugervejledningen for
det Hands-Free telefonsystem angående yderligere
information.
Skifteenhed
Statusindikator (blå LED)
Lyser: Opkald venter/taler
Slukket: Ingen forbindelse
Blinker hurtigt: Modtager et
opkald
Blinker langsomt:
Parring/genetablerer forbindelse
Bemærk:Dette apparat er kun beregnet til at modtage
opkald. Det kan ikke sende opkald.
[Hang-on]/blå LED
[Hang-up]/rød LED
1 Tryk på [Hang-on] på det Hands-Free
telefonsystem og tag telefonen.
Telefonen er i indkommende tilstand.
Betjeningsforløb
2 Reguler om nødvendigt lydstyrken.
3 Tryk på [Hang-up] på det Hands-Free
telefonsystem og læg telefonen på.
Reguler ringelydstyrken
Ringelydstyrken kan reguleres på dette apparat.
(Reguleringsområde: OFF/LOW/MID/HIGH, standard:
MID)
[}]: op
[{]: ned
Bemærk:
¡ Ringelydstyrken kan kun reguleres, når der modtages
opkald.
¡ Ringelydstyrken kan kun reguleres, når telefonringningen kommer fra hovedapparatet.
126
CQ-C7703N/C7303N
Afslå opkald
Ved at trykke på [Hang-up] kan brugeren afslå et
opkald, når det kommer ind.
Bluetooth afbrydelse/fornyet forbindelse
Ved at trykke på [Hang-up] kan brugeren afbryde
midlertidigt, når telefonen er i venteindstilling.
Ved at trykke på [Hang-up] kan brugeren etablere
forbindelsen igen, hvis Bluetooth-enheden er midlertidigt
afbrudt.
Bemærk:
¡ Denne post kan ikke vælges ved tryk på [SRC] (PWR:
POWER), men aktiveres ved modtagning af et indkommende
opkald.
¡ Kun udgående forbindelse beskrives here. Vi henviser til
brugsanvisningen for Hands-free telefonsystem angående
yderligere information.
¡ Lyddæmpningsfunktionen annulleres automatisk, når du
modtager et opkald, selv i lyddæmpningsindstilling.
¡ Dette apparat kan ikke anvendes, når et opkald modtages i
afbruds indstilling.
¡ Vi garanterer ikke for alle de tilslutningsbare apparaters
operationer.
Dansk
Bemærk: Højttalerudgangen kan kun reguleres under
modtagning af opkald.
1 Tryk på [VOLUME] (PUSH SEL:
SELECT) for at
vise AUDIOmenudisplayet.
Højttalerindstilling
: Lyd fra begge højttalere (standard)
: Lyd fra venstre højttaler
2
: Lyd fra højre højttaler
Tryk på [VOLUME] (PUSH SEL:
SELECT) for at vælge en indstilling, der
skal justeres.
UME] i retningen
med eller mod
uret for at justere.
w
q
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjening i mere
end 10 sekunder i lydmenuen (2 sekunder i hovedlydstyrkeregulering), vil displayet gå tilbage til den ordinære
indstilling.
Hands-Free telefonsystem
Højttalerindstilling
(Hands-free telefonsystem menudisplay)
3 Tryk på [VOL-
Bemærk: Lyden kommer kun fra fronthøjttalerne.
CQ-C7703N/C7303N
127
Fejlfinding
Hvis du mener, at der er noget galt
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst
eftersyn og reparation til en professionel fagmand.
Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til
forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget
eftersyn.
Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet i kursiv i afsnittet “Mulig afhjælpning” herunder, fordi det kan være farligt for
brugeren selv at gøre dette.
Display
Advarsel
¡ Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd,
hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage
antændelse eller elektriske stød. Hold i så fald
øjeblikkeligt op med at anvende apparatet og henvend dig til din forhandler.
¡ Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan
være farligt.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Display
Possible cause a Possible solution
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
Skifterkontrol
(Efter 5 sekunder)
Automatisk til næste disk
Der er ridser på disken.
a Tag magesinet ud.
¡Kontroller disken.
¡Sæt disken i igen.
Ingen funktion af en eller anden årsag
a Tag magasinet ud. Tryk på nulstillingsknappen på Disc-skifteren, hvis fejlen
ikke kan udbedres. Ret henvendelse til forretningen, hvor du købte apparatet
eller det nærmeste Panasonic servicecenter for at få apparatet repareret, hvis
normal betjening ikke genoptages.
Der er opstået en fejl i DVD-skifteren.
a Kontroller DVD-skifteren. (“REGION ERROR” etc.)
Der er ikke nogen disk i CD-skifteren (magasin)
a Sæt disks i skifteren (magasinet).
Skifteren er taget ud af forbindelse med apparatet i skifter-indstilling.
a Verificer tilslutningen.
Bemærk: Meddelelser i aktions- og displaysekstionerne i fejloversigten varierer med skifteren. Vi henviser til
brugsvejledningen for CD/DVD-skifteren angående detaljer.
iPod kontrol
iPod-kablet er taget ud af forbindelse i iPod-indstilling.
a Sæt iPod-kablet i forbindelse igen.
128
Din iPod har ingen afspillelig musik.
a Nedhent afspillelig musik til din iPod.
CQ-C7703N/C7303N
Possible cause a Possible solution
Hvis kommunikation med Hands-free telefonsystem mislykkes
a Kontroller tilslutningen til Hands-free telefonsystem (a side 126)
a Forvis dig om, at parringen er fuldført på korrekt vis (a Brugsvejledning)
Dansk
Hands-Free
telefonsystem
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Fejlfinding
Display
CQ-C7703N/C7303N
129
System Upgrade Guidebook
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM262697A
ND0106-1125
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages