Panasonic CQC8803N, CQC8403N User manual

Panasonic CQC8803N, CQC8403N User manual
Rendszerbővítési kézikönyv
Típus:
CQ-C8803N/CQ-C8403N
 A rendszer bővítése előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet és tartsa azt könnyen elérhető helyen.
Biztonsági tudnivalók
■ Használatba vétel előtt olvassa el ezen és minden más autós
audio eszközének kezelési utasítását. Ezek tartalmazzák a
rendszer biztonságos és hatékony használatának módját. A
Panasonic nem tud felelősséget vállalni azokért a problémákért,
amelyek e kézikönyvben leírt tudnivalók be nem tartásából ered.
Figyelmeztetés
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre
és üzembe helyezési utasításra hívja fel a
figyelmet, melyek be nem tartása súlyos sérülést
vagy halált okozhat .
Figyelmeztetés
A készülék használata során tartsa be:
❑ A vezető ne nézze a képernyőt és ne kezelje a
berendezést vezetés közben .
A képernyő nézése vagy a berendezés kezelése elvonja
a vezető figyelmét az útról, ami balesetet okozhat . Mindig
állítsa le az autót biztonságos helyen és húzza be a
kéziféket, mielőtt a képernyőt nézni vagy a berendezést
kezelni kezdené.
❑ Megfelelő tápegységet használjon .
Ezt a készüléket negatív póluson földelt 12 V-os
egyenáramú (DC) akkumulátorral való működtetésre
tervezték. Ne működtesse azt másfajta, különösen ne 24
V-os akkumulátorról.
❑ A baleset-megelőzés érdekében tartsa az elemeket és
a szigetelőfilmet gyermekektől elzárva .
Az elemek és a szigetelőfilm lenyelhetők, ezért tartsa
azokat gyermekektől elzárva. Ha egy gyermek lenyelne
egy elemet vagy egy szigetelőfilmet, hívjon azonnal
orvosi segítséget.
❑ Óvja a lejátszó mechanikát .
■ Ez a kézikönyv piktogramokkal jelzi a termék biztonságos
használatát és figyelmeztet a helytelen csatlakoztatásból vagy
használatból eredő potenciális veszélyekre. A piktogramok
jelentéseit alább bemutatjuk. A kézikönyv és a rendszer
helyes használatához fontos, hogy teljesen megértse a
piktogramok a jelentését.
Ez a piktogram olyan fontos kezelési műveletre és
üzembe helyezési utasításra hívja fel a figyelmet,
melyek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt
Óvintéz- okozhat
.
kedés
A készülék üzembe helyezése során
tartsa be:
❑ Üzembe helyezés előtt bontsa a csatlakoztatást az
akkumulátor negatív (–) pólusánál .
Ha az akkumulátor negatív (–) pólusához csatlakoztatott
állapotban végzi a vezetékezést és az üzembe helyezést, az
rövidzárat és ezzel áramütést vagy sérülést okozhat.
Egyes autókat elektromos biztonsági rendszerrel láttak el,
amely speciális lépéseket igényel az akkumulátor csatlakozás
megszüntetésénél.
EZEN LÉPÉSEK BE NEM TARTÁSA AZ ELEKTROMOS
BIZTONSÁGI RENDSZER NEM SZÁNDÉKOLT
AKTIVÁLÁSÁHOZ VEZETHET A JÁRMŰ KÁROSODÁSÁT
ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT
EREDMÉNYEZVE .
❑ Ne használja a biztonsággal kapcsolatos részeket
telepítéshez, földeléshez vagy más feladatokra .
Ne használja a jármű biztonsággal kapcsolatos részeit
(üzemanyagtartály, fék, felfüggesztés, kormánykerék,
pedálok, légzsák, stb.) a termék vagy tartozékainak
vezetékezéséhez vagy rögzítéséhez.
❑ Tilos a készüléket a légzsák fedelére vagy olyan helyre
szerelni, amely a légzsák működését gátolná .
Ne tegyen idegen tárgyat a készülék nyílásába.
A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a
❑
❑ Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket.
csővezetékeket, az üzemanyagtartályt, az elektromos
Ne szedje szét azt, ne módosítson azon és ne kísérelje
vezetékeket és hasonlókat .
meg saját maga megjavítani. Ha a termék javításra
Ha lyukat kell fúrnia a jármű vázán a készülék vagy
szorul, vegye fel a kapcsolatot szállítójával vagy egy
vezeték rögzítéséhez, előtte ellenőrizze, hol van a
feljogosított Panasonic szervizzel .
kábelköteg, az üzemanyagtartály és hol futnak az
❑ Ne használja a készüléket annak működésképtelen
elektromos vezetékek. Lehetőség szerint a lyukat ezektől
távoli helyen fúrja ki.
állapotában.
❑Ne telepítse a készüléket a látómezején belülre.
Ha az működésképtelen (nincs tápellátás, nincs hang)
vagy rendellenes állapotban van (idegen tárgy van
❑ Ne ágaztassa le a táphálózati kábelt más
benne, víz került bele, füstöl vagy szagot áraszt),
berendezések tápellátására .
azonnal kapcsolja ki és vegye fel a kapcsolatot a
❑ Üzembe helyezés és vezetékezés után ellenőrizze a
szervizzel .
többi elektromos berendezés normál működését
Ha azok működtetését abnormális feltételek mellett.
❑ A távvezérlő ne heverjen szanaszét az autóban.
Ha a távvezérlő szanaszét hever, vezetés közben
folytatja, az tüzet, áramütést vagy közlekedési balesetet
leeshet a padlóra, beszorulhat a fékpedál alá és ez
okozhat .
forgalmi balesethez vezethet .
❑ Ha légzsákkal ellátott autóban telepíti a készüléket,
❑ A biztosítékcserét bízza szakképzett szakemberre .
üzembe helyezés előtt nézze át a járműgyártó
figyelmeztetéseit és óvintézkedéseit .
Ha egy biztosíték kiolvad, szüntesse meg az okot, és
szakképzett szervizmérnökkel cseréltesse ki az előírt
❑ Ellenőrizze, hogy a vezetékek ne gátolják a vezetést
típusú biztosítékkal. A biztosíték szakszerűtlen cseréje
és ne lötyögjenek .
füstöt, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
❑
A rövidzár elkerülése érdekében szigeteljen minden
szabadonfutó vezetéket.
2
CQ-C8803N/C8403N
Óvintézkedés
A készülék használata során tartsa be a következő
óvintézkedéseket.
❑ Tartsa a hangerőt megfelelő szinten.
Tartsa a hangerőt megfelelően alacsony szinten ahhoz, hogy
vezetés közben figyelni tudjon az útra és a forgalmi
viszonyokra.
❑ Keze vagy ujjai ne érjenek a berendezésbe.
A sérülés megelőzése végett ne engedje, hogy keze vagy ujjai
beleakadjanak a mozgó részekbe. Különösen figyeljen a
gyermekekre.
❑ A készüléket kizárólag személygépkocsiban való
használatra tervezték.
❑ Álló motorral ne használja a készüléket hosszú
ideig.
Ha az audiorendszert kikapcsolt motorral hosszú ideig
használja, lemerítheti az akkumulátort.
❑ Kerülje, hogy a készüléket közvetlen napfény és
erős hőhatás érje.
Egyébként megemelkedhet a készülék belső
hőmérséklete, ami füstöléshez, tűzhöz vagy a készülék
egyéb károsodásához vezethet.
❑ Ne használja a készüléket víznek, nedvességnek vagy
pornak kitett helyen.
Ha a készüléket víznek, nedvességnek vagy pornak teszi
ki, az füstképződéshez, tűzhöz vagy a készülék egyéb
károsodásához vezethet. Különösen autómosókban vagy
esős napokon ügyeljen arra, hogy ne érje azt nedvesség .
Üzembe helyezés során tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
❑ Bízza a vezetékezést és az üzembe helyezést képzett
szervizszakemberre.
A készülék üzembe helyezése speciális képességeket és
tapasztalatot igényel. A maximális biztonság érdekében
bízza annak telepítését a szállítójára. A Panasonic nem
tud felelősséget vállalni a készülék sajátkezű üzembe
helyezéséből eredő problémákért.
❑ Tartsa be a termék üzembe helyezésére és
vezetékezésére vonatkozó utasításokat.
A termék helyes üzembe helyezésére és vezetékezésére
vonatkozó utasítások be nem tartása balesetet vagy tüzet
okozhat.
❑ Ne takarja le a levegőventillátort vagy a készülék
hűtőlemezét .
E részek letakarása a készülék belsejének túlmelegedését
okozza és ez tüzet vagy más kárt eredményezhet .
❑ Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős
rázásnak lenne kitéve vagy instabil lenne .
Kerülje a ferde vagy erősen görbült felületek használatát a
telepítés során. Ha a rögzítés nem stabil, a készülék vezetés
közben leeshet, balesetet vagy sérülést eredményezve .
❑ Telepítési szög
A készüléket vízszintes helyzetben kell telepíteni úgy hogy az
előlapja kényelmes, de nem több, mint 30 fokos szögben
legyen.
A felhasználónak el kell fogadnia, hogy bizonyos helyeken
lehetnek korlátozások ezen eszköz elhelyezését illetően. A
részletekért forduljon a márkaképviselethez .
❑ A biztonság kedvéért viseljen kesztyűt. Az üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a vezetékezés
teljesen készen van-e .
❑ A készülék károsodásának megelőzése érdekében
addig ne csatlakoztassa a tápkábelt, amíg a
vezetékezés teljesen el nem készült.
❑Egy hangszóró csatlakozóba csak egy hangszórót
csatlakoztasson (kivéve a csipogót).
A távvezérlő elemeinek kezelésénél tartsa be a
következő óvintézkedéseket.
● Csak előírt típusú elemet használjon (CR2025).
● Az elemet a helyes polaritással tegye be az elemtartó
(+) és (-) jelöléseihez .
● A kimerült elemet amint lehet, cserélje ki.
● Ha hosszú ideig nem használja, előtte vegye ki az
elemeket a távvezérlőből .
● Kiselejtezés vagy eldobás előtt szigetelje az elemeket
(műanyag zacskóba téve vagy szigetelőszalaggal
beburkolva azokat) .
● Az elemek kiselejtezésénél tartsa be a helyi előírásokat .
● Ne szedje szét, ne töltse újra, ne melegítse és ne zárja
rövidre az elemeket. Ne dobja azokat tűzbe vagy vízbe.
Ha az elem kifolyna
● Teljesen törölje ki a folyadékot az elemtartóból, majd
tegyen be új elemeket .
● Ha testére vagy ruhájára ráfolyna a folyadék, mossa le
bő vízzel .
● Ha a folyadék a szemébe kerülne, mossa ki bő vízzel
és forduljon azonnal orvosi segítségéért .
❑ Ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek meg a vezetékek.
A vezetékezés során ügyeljen arra, hogy ne sérüljenek
meg a vezetékek. Kerülje, hogy azok hozzáérjenek a
jármű vázához, csavarokhoz és mozgó részekhez, mint pl.
az üléssínek. Ne horzsolja, húzza, görbítse vagy csavarja
azokat. Ha éles fémszéleken kell keresztülhaladniuk,
csavarja körül azokat műanyag szalaggal vagy hasonló
módon védje.
❑ Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és
eszközöket használja.
Az üzembe helyezéshez az előírt alkatrészeket és eszközöket
használja. Az szállított és előírt alkatrészektől eltérőek használata
a készülék belső sérülését okozhatja. A hibás üzembe helyezés
.
balesetet, hibás működést vagy tüzet okozhat
Tekintse át a kiegészítő eszközök biztonsági tudnivalóit is.
CQ-C8803N/C8403N
3
Mielőtt e kézikönyvet elolvasná
Ez a kézikönyv bemutatja készülékének és távirányítójának
használatát a kiegészítő eszközök csatlakoztatása esetén.
A fő készülék típusa
● CQ-C8803N/C8403N
A kézikönyv minden ábrája a CQ-C8403N modellre
vonatkozik, ha nincs külön megjelölve.
Monitor: CY-VM1500EX (kiegészítő)
Fő egység: CQ-C8803N/C8403N
iPod
( 12. o.)
Telefonkihangosító rendszer:
CY-BT100N (kiegészítő)
( 14. o.)
DVD váltó
CX-DH801N
(kiegészítő) ( 8. o.)
Bővítőmodul (elosztóegység):
CY-EM100N (kiegészítő) ( 6. o.)
Fő készülék
CQ-C8803N/C8403N
CD váltó
(CX-DP880N, kiegészítő)
Rendszerbővítő
csatlakozó
csak egy készülék
Átalakító kábel DVD/CD váltóhoz
(CA-CC30N típusú kiegészítő)
Max. 4
készülék
iPod
Közvetlen kábel iPod készülékhez
(CA-DC300N típusú kiegészítő)
Bővítőmodul
(CY-EM100N típusú kiegészítő)
Mobiltelefon
Megj.:
● A csatlakoztatott eszközök telepítését és
kábelezését lásd az eszközök telepítési
kézikönyvében.
C Y -B T 100 U
Kihangosító készlet
Bluetooth® technológiával
(CY-BT100N típusú kiegészítő)
4
CQ-C8803N/C8403N
Tartalom
Biztonsági tudnivalók
 Mielőtt e kézikönyvet elolvasná
2
4
Összefoglaló
Lemezváltó
 iPod kezelés
Telefonkihangosító
6
8
12
14
Hibaelhárítás
16
CQ-C8803N/C8403N
5
Összefoglaló
DVD váltó
A kiegészítő adapter ( átalakítókábel a CA-CC30N típusú
kiegészítő DVD/CD váltóhoz) segítségével beköthető a
kiegészítő (CX-DH801N típusú) Panasonic DVD váltó.
További részleteket lásd a DVD váltó kezelési
kézikönyvében. ( 8-10 o.)
CD váltó
A kiegészítő adapter ( átalakítókábel a CA-CC30N típusú
kiegészítő DVD/CD váltóhoz) segítségével beköthető a
kiegészítő (CX-DP880N típusú) Panasonic CD-váltó. További
részleteket lásd a CD-váltó kezelési kézikönyvében. ( 8.
o.)
iPod®
A kiegészítő adapter ( CA-DC300N típusú köz vetlen kábel
iPod számára) segítségével beköthető az iPod sorozat.
( 12. o.)
Kizárólag dokkoló csatlakozóval ellátott iPod készülék
csatlakoztatható. A további tudnivalókat a csatlakoztatható
iPod készülékekről lásd alább.
Használható iPod szoftverváltozatok
 3rd generation iPod/ver. 2.3
 4th generation iPod/ver. 3.1
 iPod Photo/ver. 1.2
 iPod mini/ver. 1.4
 iPod nano/ver. 1.0
* A működést a 2005 október végén rendelkezésre álló
szoftverrel ellenőriztük, a későbbi verziókkal való
együttműködést nem garantáljuk.
Az iPod az Apple Computer, Inc., Egyesült Államokban és
más országokban bejegyzett védjegye.
6
CQ-C8803N/C8403N
Telefonkihangosító
Csatlakoztathatja a kiegészítő telefon kihangosítót.
(CY-BT100N típusú Bluetooth ® technológiájú
kihangosító készlet). A részleteket lásd a
kihangosító készlet kezelői kézikönyvében
( 14. o.)
Megj.: A készüléket csak hívások fogadására
tervezték, hívások kezdeményezésére nem
alkalmas.
Bluetooth®
A Bluetooth világmárka és logo a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdona, melyet a Matsushita Electric Industrial
Co.,Ltd. engedéllyel használ. A dokumentumban más
tulajdonosok márkanevei is előfordulhatnak.
Bővítőmodul (elosztó egység)
Csatlakoztathatja a CY-EM100N típusú kiegészítő
bővítőmodult (elosztó egység). A bővítőmodul
csatlakoztatásával lehetőség van a fent említett
kiegészítő eszközök valamint más AV eszközök
egyidejű csatlakoztatására. A részleteket lásd a
bővítőmodul kezelési leírásában.
Csatlakoztatható eszközök
 CD/DVD váltó (max. 1 db)
 iPod (max. 2 db)
 Telefonkihangosító készlet (max. 1 db)
Megjegyzés : A csatlakoztatható kiegészítők
országonként és régiónként változhatnak. További
információkért forduljon a márkaképviselethez .
A forrás a [SRC] (SOURCE) gomb minden
lenyomására vált az alábbiak szerint.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Rádió
FM1, FM2, FM3, AM (LW/MW)
( Kezelői kézikönyv)
Rendszerbővítő csatlakozó
A készülék rendszerbővítő bemenetére kapcsolt
eszköz.
Kiegészítő eszközök csatlakoztatása esetén:
Lépjen a csatlakoztatott eszközre.
Bővítőmodul csatlakoztatása esetén:
Az AUX2 bemenetre váltást követően sorrendben az 1 4 portokra kapcsolt eszközök (a bővítőmodul AUX
bemenetére kötött eszközök) között vált .
Lejátszó
CD betétele esetén ( Kezelői kézikönyv)
MP3/WMA lemez betétele esetén ( Kezelői
kézikönyv
DVD váltó ( 8-10. o.)
CD váltó ( 8. o.)
AUX 1
A készülék AUX bemenetére kapcsolt eszköz.
iPod ( 12. o.)
Bővítőmodul
CQ-C8803N/C8403N
7
Lemezváltó (CD vagy MP3 lemezek betétele esetén)
A kiegészítőként csatlakoztatott CD váltó vagy DVD váltó a készülékről kezelhető.
be a lemeztárat.
1 Tegye
Ha a lemeztár már be van téve, nyomja le a [SRC]
CQ-C8403N
AF
(FORRÁS) gombot a lemezváltó módba kapcsoláshoz.
TA
DI SP
PT Y
A készülék érzékeli a tárat és a lejátszás
automatikusan elindul.
2 Válassza ki a kívánt számot.
Lemezválasztás
[ ]: Következő lemez
[ ]: Előző lemez
Mappaválasztás
Csak DVD váltó esetén
Tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.
[ ] (FOLDER): Következő mappa
[ ] (FOLDER): Előző mappa
Szám/állomány választás
[ ]: Következő szám/állomány
[ ]: Előző szám/állomány (kétszer nyomja le)
Megj.: Gyors előre/hátra váltáshoz tartsa lenyomva.
Pillanatállj
Nyomja le a [BAND] ( / ) gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Lejátszott szám
Idő
Lejátszott lemez
Váltó jelzője
(CD váltó)
(DVD váltó)
Lejátszási mód jelzők
Világít az egyes
üzemmódok esetén.
Világít, ha váltó van
csatlakoztatva.
(Véletlen lemezlejátszás, csak CD váltó esetén)
(Lemezismétlés)
(Lemezminták, csak CD váltó esetén)
8
CQ-C8803N/C8403N
Megjegyzések:
 A CX-DP880N vagy CX-DH801N készülék esetén a CD-RW
lemezek lejátszhatóak.
 CD-R lemezek lejátszása során probléma léphet fel. Lásd a
Tudnivalók a lemezekhez c. fejezetet. ( Kezelői kézikönyv)
 Ez a készülék nem támogatja CD váltó esetén a következőt::
 MP3 lejátszás
A véletlen és ismételt lejátszás beállítása az alábbi.
1
Véletlen lejátszás
Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
 CD-DA
A kiválasztott lemez véletlen lejátszása (DVD váltó) A tár
minden lemezének véletlen lejátszása (CD váltó)
 MP3 lemez
A kiválasztott mappák véletlen lejátszása
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
PT Y
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
beállítandó mód kiválasztásához.
3
: Véletlen lejátszás
Véletlen lemezlejátszás (csak CD váltónál)
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
Nyomja le a [BAND]
(SET) gombot a
beállításhoz.
: Véletlen lejátszás (a kiválasztott lemezről)
DI SP
PT Y
Ismétlés
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Most játszott szám/állomány ismételt lejátszása
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
Lemezismétlés (csak CD-DA lemezeknél)
beállítás megerősítéséhez.
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
: Most játszott lemez ismételt lejátszása
Mappaismétlés (csak MP3 lemezeknél)
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Most játszott mappa ismételt lejátszása
Lejátszási mód választás
A [RANDOM] vagy [REPEAT]. gombok lenyomásával
egyetlen gombnyomással kiválasztható a számok lejátszási
stílusa.
RANDOM, REPEAT
Nyomja le a gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
DISC RANDOM, DISC REPEAT , FOLDER REPEAT
Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.
Visszavonáshoz tartsa lenyomva még egyszer.
Minta lejátszás (SCAN)
Az egyes számokból 10 másodperces minta lejátszásával
megtalálhatja kedvencét.
SCAN (CD váltó: minden szám, DVD váltó:
a kiválasztott lemezről)
Lemezminták lejátszása (a lemezek első számai,
csak CD váltónál)
Tartsa lenyomva a [SCAN] gombot legalább 2
másodpercig. Visszavonáshoz tartsa lenyomva
még egyszer.
Közvetlen választás
Egy lemez közvetlenül kiválasztható. Példa: 5. sz. lemez
1
2
3
Nyomja le [#] (NUMBER) gombot.
Nyomja le az [5] gombot.
Nyomja le a [SET] gombot.
Megj.: A közvetlen választás felfüggesztéséhez nyomja le
a [DISP] (kijelző) gombot.
Nyomja le a [SCAN] gombot. Visszavonáshoz
nyomja le újra.
CQ-C8803N/C8403N
9
Lemezváltó (DVD vagy VCD lemezek betétele esetén)
A kiegészítőként csatlakoztatott CD váltó vagy DVD váltó a készülékről kezelhető.
be a lemeztárat.
1 Tegye
Ha a lemeztár már be van téve, nyomja le a [SRC]]
CQ-C8403N
AF
(FORRÁS) gombot a DVD váltó módba kapcsoláshoz .
TA
DI SP
PT Y
A készülék érzékeli a tárat és a lejátszás automatikusan
elindul.
Megjegyzések:
 A fentiektől eltérő DVD műveletekhez (pl. DVD menü,
filmfelirat, stb.) használja a DVD váltó tartozékaként
kapott távirányítót.
 A DVD váltó tartozékaként kapott távirányító nem
használható ehhez a készülékhez.
A
 DVD váltó tartozékaként kapott távirányító
használata során irányítsa azt a
(CY-VM1500EX típusú) monitorra.
2 Válassza ki a kívánt részt.
Lemezválasztás
[ ]: Következő lemez
[ ]: Előző lemez
Fejezet/szám választás
[ ]: Következő fejezet/következő szám
[ ]: Előző fejezet/előző szám (kétszer nyomja le)
Megj.: Gyors előre/hátra váltáshoz tartsa lenyomva.
Pillanatállj
Nyomja le a [BAND] ( / ) gombot.
Visszavonáshoz nyomja le újra.
Idő
Lejátszott fejezet
Lejátszott szám
Váltó jelzője
Lemeztípus
Lejátszási mód jelzők
Világít az egyes
üzemmódok esetén.
(Lemezismétlés)
(Fejezetismétlés)
(Jelenetismétlés)
10
CQ-C8803N/C8403N
Világít, ha váltó van
csatlakoztatva.
Az ismételt lejátszás beállítása az alábbi.
 DVD beillesztés
1 Nyomja le a [MENU] gombot a menü
FEJEZETISMÉTLÉS
megjelenítéséhez.
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
: Most játszott fejezet ismételt lejátszása
D
JELENETISMÉTLÉS
I
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
S
P
: Most játszott jelenet ismételt lejátszása
PT Y
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
beállítandó mód kiválasztásához.
Megj.: Előfordulhat, hogy bizonyos DVD lemezeknél nem
ez a funkció működik.
 CD beillesztés
le a [BAND]
3 Nyomja
(SET) gombot a
ISMÉTLÉS
beállításhoz.
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
DI SP
PT Y
: Most játszott szám ismételt lejátszása
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
LEMEZISMÉTLÉS
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
Lejátszási mód választás
: Most játszott lemez ismételt lejátszása
Megjegyzések:
Előfordulhat, hogy bizonyos VCD lemezeknél nem ez a funkció
működik.
Előfordulhat, hogy elindított lejátszás esetén ez a
funkció egy lemeznél nem működik.
Közvetlen választás
A [REPEAT]. gomb lenyomásával egyetlen
gombnyomással kiválasztható a számok lejátszási stílusa.
Egy lemez közvetlenül kiválasztható.
Példa: 5. sz. lemez
CHAPTER REPEAT, REPEAT
1
2
3
Nyomja le a gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
TITLE REPEAT, DISC REPEAT
Tartsa lenyomva a gombot legalább 2 másodpercig.
Visszavonáshoz tartsa lenyomva még egyszer.
Nyomja le [#] (NUMBER) gombot.
Nyomja le az [5] gombot
Nyomja le a [SET] gombot.
Megj.: A közvetlen választás felfüggesztéséhez nyomja le
a [DISP] (kijelző) gombot.
CQ-C8803N/C8403N
11
iPod kezelés
A kiegészítő iPod adapter (CA-DC300N típusú közvetlen kábel iPod számára) segítségével e készülék kezelőgombjai segítségével
működtethető az iPod, beleértve az állományválasztást és az állomány sorrend megváltoztatását.
1 Csatlakoztassa az iPod készüléket.
le a [SRC] (FORRÁS) gombot
2 Nyomja
az iPod üzemmód
kiválasztásához. A lejátszás elindul.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
Megj.: Ha a lejátszás nem indul, nyomja le a
[BAND] ( / ) gombot.
3 Válassza ki a kívánt részt.
Állományválasztás
Pillanatállj
[ ]: Következő állomány
[ ]: Most játszott állomány eleje
Az előzőre lépéshez nyomja le kétszer.
Nyomja le a [BAND] ( / ) gombot.
Visszavonáshoz nyomja le még egyszer.
A lejátszandó lista változtatható .
1
CQ-C8403N
Nyomja le a [] vagy [] gombot
a lejátszási mód választó képernyő
behívásához.
AF
TA
DI SP
PT Y
2 Nyomja le a [] vagy [] gombot a
lejátszási mód kiválasztásához.
5 Nyomja le a [BAND] gombot a választás
: Lejátszás listáról
: Lejátszás előadók szerint
eldöntéséhez.
: Lejátszás album szerint
Megj.: A [ ] gomb lenyomására visszatér a szokott
képernyő .
3 Nyomja le a [BAND] gombot a
Megjegyzés: Az album vagy előadó nevét nem
tartalmazó állományok nem lejátszhatók album vagy
előadó szerinti lejátszási módban.
választás eldöntéséhez.
4 Nyomja le a [] vagy [] gombot a
lejátszandó rész kiválasztásához.
Megjegyzések:
 Az előadó (ARTIST) kiválasztásához az album választó
képernyő az előadó nevének kiválasztása után jelenik
meg.
 A [ ] gomb lenyomására megjelenik az előző
képernyő .
Idő
Most játszott
állomány
iPod szám
Világít, ha a (CADC300N típusú) iPod
csatlakozó modul be van
kötve.
(iPod 1)
(iPod 2)
Lejátszási mód jelzők
Világít az egyes üzemmódoknál.
(véletlen)
(ismétléses)
12
CQ-C8803N/C8403N
(véletlen albumlejátszás)
Megjegyzések:
Az album vagy előadó nevét nem tartalmazó állományok nem
lejátszhatók album vagy előadó szerinti lejátszási módban.
 Az iPod „shuffle” funkciója megfelel e készülék RANDOM
(véletlen lejátszás) funkciójának.
 A készüléket az iPod hangerejének leszabályozása után
csatlakoztassa.
 Amíg az iPod csatlakoztatását, a készülék bekapcsolását
vagy a készüléken a forrás kiválasztását követően a készülék
az iPod készüléket nem érzékeli, a “NO iPod” kiírás jelenik
meg. Ez nem jelenti a készülék hibáját.
 Nem garantáljuk a csatlakoztatott készülék valamennyi
funkciójának használhatóságát.
 Használható iPod ill. szoftverváltozatok
 3rd generation iPod/ver. 2.3
 4th generation iPod/ver. 3.1
 iPod Photo/ver. 1.2
 iPod mini/ver. 1.4
 iPod nano/ver. 1.0
* A működést a 2005 október végén rendelkezésre álló szoftverrel
ellenőriztük, a későbbi verziókkal való együttműködést nem
garantáljuk.
A véletlen és ismételt lejátszás beállítása az alábbi.
1
Véletlen lejátszás (Shuffle)
Nyomja le a [MENU] gombot a menü
megjelenítéséhez.
A távvezérlőn tartsa
lenyomva legalább 2
másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
: Az összes meglévő állományból
Véletlen albumlejátszás
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
DI SP
PT Y
: Az albumhoz tartozó állományokból
2 Nyomja le a [] vagy a [] gombot a
beállítandó mód kiválasztásához.
Ismétlés
: Kikapcsolva (alapértelmezett)
le a [BAND]
3Nyomja
(SET) gombot a
: Most játszott állomány ismételt lejátszása
beállításhoz.
DI SP
PT Y
Megj.: Minden állományt lejátszik, még az ismétlés
kikapcsolt állapotában is. (ALL REPEAT)
Szöveg
4 Nyomja le a [MENU] gombot a
Szövegmegjelenítés
: Név/Cím (alapértelmezett)
beállítás megerősítéséhez.
A távvezérlőn tartsa lenyomva legalább 2 másodpercre a
[SEL] (MENU) gombot.
: Album/Cím
: Letiltva
Lejátszási mód választás
A [RANDOM] vagy [REPEAT]. gombok
lenyomásával egyetlen gombnyomással kiválasztható
a számok lejátszási stílusa.
RANDOM, REPEAT
Nyomja le a gombot. Visszavonáshoz nyomja le újra.
ALBUM RANDOM
Tartsa lenyomva a gombot legalább 2
másodpercig. Visszavonáshoz tartsa
lenyomva még egyszer.
CQ-C8803N/C8403N
13
Telefonkihangosító
Használat előtt feltétlenül olvassa el a telefonkihangosító rendszer kezelői kézikönyvében a biztonsági tudnivalókat.
Telefonkihangosító rendszer csatlakozás
Csatlakoztassa a (CY-BT100N típusú) telefonkihangosítót
és párosítsa. További részletekért forduljon a
telefonkihangosító kezelői kézikönyvéhez.
Megjegyzés: E készüléket kizárólag hívások
fogadására tervezték. Hívásokat nem lehet
kezdeményezni vele.
Kapcsolóegység
Állapotjelző (Kék LED)
Világít: várakozó hívás
/Beszélgetés
Nem világít: nincs kapcsolat
Gyors villogás: bejövő hívás
Lassú villogás:
párosítás/újrakapcsolódás
[Hívásfogadás]/Kék LED
[Bontás]/Piros LED
le a [Hang-on] gombot a
1 Nyomja
kihangosítón, ezzel felvette a telefont.
CQ-C8403N
AF
TA
DI SP
PT Y
A telefon hívásfogadási állapotban.
2 Szükség esetén állítsa be a hangerőt.
le a [Hang-up] gombot a
3 Nyomja
kihangosítón, ezzel letette a telefont.
A csengetési hangerő beállítása
E készülékről beállítható a csengetési hangerő.
(Beállítási tartomány: OFF/LOW/MID/HIGH, Alapé.: MID)
[]: hangosabb
[]: halkabb
Megjegyzések:
 A csengetési hangerő csak a hívásfogadás során
állítható be.
A
 csengetési hangerő csak abban az esetben
állítható, ha a csengetés e készülékből jön.
14
CQ-C8803N/C8403N
Hívások elutasítása
A [Hang-up] gomb lenyomásával elutasíthatók a bejövő
hívások.
Bluetooth megszakítás/újrakapcsolódás
A [Hang-up] gomb segítségével a telefon várakozó
állapotba tehető. A [Hang-up] gomb lenyomásával újra
lehet kapcsolódni, a Bluetooth egység átmenetileg
megszakított állapotában.
Megjegyzések:
 Ez a tétel nem kiválasztható a [SRC] (PWR: TÁP) gomb
bekapcsolásával, hanem azt a bejövő hívás aktiválja.
 Az alábbi leírás vázlatos. További részletekért forduljon a
telefonkihangosító kezelői kézikönyvéhez.
 A némítás funkció még annak bekapcsolt állapotában is
automatikusan visszavonásra kerül a hívás fogadásakor.
 Ez a készülék nem használható hívások fogadására
automatikus kikapcsolásos beállítás esetén
 Nem garantáljuk a csatlakoztatott eszköz összes
funkciójának használhatóságát.
Megjegyzés: A hangszórók hangereje csak
hívásfogadás alatt állítható be.
Hangszóróválasztás
: Mindkét hangszóróból (alapértelmezett)
le a [VOLUME]
1 Nyomja
(PUSH SEL :
VÁLASZTÁS) gombot
az AUDIO menü
megjelenítéséhez.
: Bal hangszóróból
: Jobb hangszóróból
Megjegyzés: Csak az első hangszórókból jön a hang.
2 Nyomja le a [VOLUME] (PUSH SEL :
VÁLASZTÁS) gombot a beállítandó mód
kiválasztásához.
3 Forgassa el a
[VOLUME] gombot az
óramutató járása
szerint vagy azzal
ellentétes irányban a
beállításhoz.
Megjegyzés: Ha az audio menüben 10 másodpercig
nem végez műveletet (a fő hangerő szabályozása esetén
2 másodpercig), a kijelző visszatér a szokásos
üzemmódba.
CQ-C8803N/C8403N
15
Hibaelhárítás
Ha valami rendellenességet észlel
Ellenőrizze az alábbiakat és aszerint cselekedjen.
Ha a leírt javaslatok nem oldják meg a problémát, ajánlott a
kapcsolat felvétele a legközelebbi feljogosított Panasonic szervizzel.
A terméket csak szakképzett személy javíthatja. Az alábbi
ellenőrzés eredményét adja át neki. A Panasonic nem tud
felelősséget vállalni semmilyen balesetért, amely az ellenőrzés
elmaradásából vagy azt követően a saját javítási kísérletből fakad .
Soha ne tegyen mást, mint amit dőlt betűkkel a Valószínű
megoldásban talál, mert az túl veszélyes lenne .
Kijelző
Figyelmeztetés
 Ne használja az eszközt rendellenes
állapotban, például hang nélkül,
füstképződés vagy furcsa szag esetén,
mert ezek tüzet vagy áramütés okozhatnak.
Azonnal hagyja abba a használatot és
lépjen kapcsolatba márkaképviseletével.
 Ne kísérelje meg az eszközt saját kezűleg
megjavítani, mivel az veszélyes lenne.
Valószínű ok Valószínű megoldás
A lemez elszennyeződött, vagy fordítva rakta be.
A lemez karcos.
 Vegye ki a tárat.
 Ellenőrizze a lemezt.
 Tegye be újra a lemezt.
(5 mp elteltével)
Aut. a következőre
Nem reagál a gombnyomásokra.
 Vegye ki a tárat. Ha a hiba továbbra is fennáll, nyomja le az újraindítás
gombot a lemezváltón. Ha ezután sem működik, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével.
DVD váltó hiba.
 Ellenőrizze a DVDváltót. (“REGION ERROR”stb.)
Nincs lemez a CD váltóban (tárban).
 Tegyen lemezeket a váltóba (tárba).
A váltó lekapcsolódott a készülékről váltó üzemmódban.
 Ellenőrizze a vezetékezést.
Megjegyzés: Az hibaüzenetek változhatnak a váltótól függően. További részletekért forduljon a lemezváltó
kezelői kézikönyvéhez.
Az iPod kábelt iPod üzemmódban kihúzták.
 Csatlakoztassa újra az iPod kábelt.
Az iPod készülékén nincs lejátszható zene.
 Töltsön le lejátszható zenét az iPod készülékére.
16
CQ-C8803N/C8403N
Kijelző
Valószínű ok Valószínű megoldás
Hiba a telefonkihangosítóval való kommunikációban
 Ellenőrizze a kapcsolatot a kihangosítóval. ( 14. o.)
 Ellenőrizze, hogy a párosítás sikeresen megtörtént-e. ( Kezelői kézikönyvek)
CQ-C8803N/C8403N
17
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM262688A
NY0106-1125
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement