Panasonic CQC9701N, CQC9901N Operating instructions

Panasonic CQC9701N, CQC9901N Operating instructions
WMA MP3 CD Player/Receiver with 512 Color OEL Display
CQ-C9901N
WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display
CQ-C9701N
SRC
CS
(CQ-C9901N)
D·M
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i
brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Advarsel
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive alvorlig tilskadekomst eller død.
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud
forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns
rækkevidde.
Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal
holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et
barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.
Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på
gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
338
CQ-C9901N/C9701N
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på
grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller
en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man
omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne
eller apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade som resultat.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30
grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
Dansk
Forsigtig
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Iagttag følgende, når du håndterer batterierne
til fjernbetjeningen
● Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)
● Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–)
mærkerne i batterirummet.
● Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.
● Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal
anvendes i et længere tidsrum.
● Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække
det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til
opbevaring.
● Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med
de lokale regler.
● Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
Hvis batteriet lækker:
● Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt batteri i.
● Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal
du skylle den bort med rigelig vand.
● Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med
rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
CQ-C9901N/C9701N
339
Sikkerhedsinformation
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
Etikette-indikeringer og deres placering
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i STRÅLEN.
Laserprodukt
Forsigtig
DETTE PRODUKT ER ET LASERPRODUKT AF
KLASSE 1.
ANVENDELSE AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER END DE HER ANGIVNE KAN RESULTERE I
FARLIG LASERSTRÅLING.
ÅBN IKKE DÆKSLER OG UDFØR IKKE SELV NOGEN
REPARATIONER. OVERLAD AL SERVICERING TIL
KVALIFICEREDE FAGFOLK.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
Skil ikke dette apparat ad og lad være med
selv at forsøge at ændre det.
Dette apparat er en meget kompliceret anordning,
som betjener sig af en laser-pickup til at hente
information fra compact diskens overflade. Laseren
er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler
ikke trænger ud af kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at
ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du
udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.
V A R OI TU S – L A S E R SÄTEILYVAARA
A V A TTA E S S A . V A R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
E K S P ON E R I N G FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Apparatets (overside)
Inden du læser denne brugsvejledning
Forskelle på de 2
modeller
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte
komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at
dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det,
vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
340
CQ-C9901N
CQ-C9701N
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver med 512 farve OELdisplay
WMA MP3 CD-afspiller/Receiver med fuldt punktmatrixdisplay
Denne brugsvejledning gælder de to modeller CQ-C9901N og CQ-C9701N.
Forskellen på de to modeller beskrives herunder.
Alle illustrationer af skærme og hovedapparatet gælder CQ-C9901N med mindre andet er angivet.
Egenskaber
Modeller
Displayenhed
CQ-C9901N/C9701N
CQ-C9901N
512 farve-OEL
CQ-C9701N
Fuldt Punktmatrix (lyseblå)
Inden du læser denne brugsvejledning
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
POWER
SOURCE MENU
OO-OOOOO
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
7
8
9
0
DISP
6
TUNE
TUNE
#
NUMBER
CAR AUDIO
Antal: 1
Låseannulleringsplade
Antal: 2
Installationsanvisninger
(YEFM293922)
(YEFN293923)
Antal: 1 sæt
Monteringsbolt
Antal: 1
Garantibevis
Fjernbetjening
(et batteri medfølger:
CR2025)
(EUR7641010)
Antal: 1
ISO-antenneadapter
Antal: 1
Antal: 1
Dansk
Brugsvejledning
(YEFM285647)
Netstik
(YEAJ02872)
Tilbehør
Installationssæt (YEP0FZ5711)
Antal: 1
Trimplade
(YEFC05654):
CQ-C9701N
(YEFC05655):
CQ-C9901N
Antal: 1
Monteringskrave
(YEFX0217222)
11
Aftageligt forpladehylster
(YEFA131646)
Antal: 1
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet
forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
CQ-C9901N/C9701N
341
Egenskaber
Fuld digital CD-receiver
Lydkontrol
CQ-C9901N/C9701N betjener sig af Radio DSP til digital
konversion og behandling af FM/AM signaler og en digital
forstærker til forstærkning af den digitale data. Med
denne teknologi har Panasonic opnået fuld digital
behandling af radio- og CD-signaler fra indgang til
højttalerudgang. Dette betyder, at der opnås en naturtro
gengivelse af den originale lyd.
Radio DSP
Nye egenskaber
Ved at FM/AM-sendesignalerne konverteres og
behandles, opnår man en stor reduktion af tilstødende
interferens og multipath-forvrængning.
Formålet med IF-filteret i en radio er at forhindre at
tilstødende sendefrekvenser påvirker modtagningen af
den station, du lytter til. Panasonics Radio DSP betjener
sig af en avanceret algoritme til at udføre denne opgave
med digital styring. Den optimale balance mellem
støjundertrykkelse og lydkvalitet opretholdes via
automatisk justering af IF-filterbåndbredden i
overensstemmelse med de skiftende
interferenskarakteristikker, der opstår under kørslen.
CS Auto (CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE)
Med CS Auto kan du på et øjeblik ændre din bils interiør
til en glimrende lydrum. Hver enkelt højttaler kan
finindstilles. (a side 352)
*CS Auto, TruBass, FOCUS, SRS og
symbolet er
varemærker, der tilhører SRS Labs, Inc.
CS Auto teknologien er inkorporeret under licens fra
SRS Labs, Inc.
Bemærk: Hvis du aktiverer CS Auto, vil de følgende
funktioner automatisk blive deaktiveret:
SQ, POSITION, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, SUBWOOFER LEVEL, LPF, HPF, SBC-SW
SQ (SOUND QUALITY)
Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, POP, ROCK, VOCAL,
JAZZ, CLUB) til rådighed. Indstillingen af disse kan
brugerindstilles (med undtagelse af FLAT) og de kan
gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning.
SQ9 (9-bånds lydkvalitet)
Centerfrekvensen- og niveauet er justerbare i 9 bånd.
Dette gør det muligt at finindstille lydkvaliteten for hver
enkelt genre, så den passer til bilens akustik og dine
personlige ønsker. (a side 352)
Fuldt udvalg af ekstraudstyr
Fuldt motordrevet forplade
Der skal kun en berøring til for at skyde forpladen ned, så
du får adgang til diskens indstikssprække. En tretrins
vippefunktion gør, at synsvinklen kan indstilles til 15, 25
eller 35 grader for optimal display-visibilitet.
256 x 64 pixels 512-farvers OELdisplay (gælder kun CQ-C9901N)
Flerfarvers visning kan opnås takket være OEL-displayet.
Du kan anvende dette apparat på din egen måde i samspil
med brugertilpasningsfunktionen.
Det er også muligt at se DVD’er, hvis en DVD-skifter
(ekstraudstyr) og et display tilsluttes.
Ny radiotuner
Fornyet APM (automatisk forvalgshukommelse) metode
til FM-bånd. I tilgift til den konventionelle metode (EACH
BAND) har vi med succes lanceret ALL BAND-metoden,
som forindstiller 18 stationer på samme tid (a side
357).
Dejligt lydrum takket være systemopbygning
Monitor: CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
CQ-C9901N/C9701N
hovedapparat
DVD-skifter
CX-DH801N
(ekstraudstyr)
Sub-Woofer
(ekstraudstyr)
Stereo/Mono
Effektforstærker (ekstraudstyr)
342
CQ-C9901N/C9701N
Indholdsfortegnelse
English
2
Deutsch
50
Français
98
Nederlands
146
Svenska
194
Italiano
242
Español
290
Generelt
¡Sikkerhedsinformation
¡Inden du læser denne brugsvejledning
¡Egenskaber
¡Knappernes placering
¡Klargøring
¡Generelt
¡Lydkontrol
338
340
342
344
346
348
352
Hver kilde
338
¡Radio
¡Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
¡CD-afspiller
¡MP3/WMA-afspiller
¡Disc-skifter (når CD’er eller MP3-disks er sat i)
¡Disc-skifter (når DVD’er eller VCD’er er sat i)
355
358
362
364
368
370
Efter behov
Dansk
¡Lydindstillinger
¡Funktionsindstillinger
¡Skærmindstilling
¡Brugertilpasning af displayet
¡Fejlfinding
¡Fejldisplaymeddelelser
¡Angående disks
¡Vedligeholdelse
¡Inhold efter funktioner
¡Tekniske specifikationer
372
374
375
376
378
382
383
384
384
385
CQ-C9901N/C9701N
343
Knappernes placering
Bemærk: Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på selve apparatet. (Andre betjeninger er ikke
medtaget).
SRC Kilde
PWR Strøm
VOLUME
Lydstyrke
PUSH SEL Vælg
P·SET Forvalg
DISC Disk
(FOLDER
Mappe)
TILT Hælde
OPEN (udkast)
CS
Hovedapparat
CS Circle Surround Atomotive
SQ Lydkvalitet
SRC
MENU
DIM
Nedblænding
y / 5 Pause/afspilning
BAND Bånd
SET
APM Automatisk
forvalgshukommelse
CS
D·M
TUNE Stationsindstilling
TRACK Spor
(FILE Fil)
TA Trafikmeddelelser
D•M Direkte hukommelse
Når forpladen åbner
MUTE Lydafbrydelse
SBC·SW Superbaskontrol-subwoofer
344
DISP Display
PTY Programtype
Udløsning
Disksprække
CQ-C9901N/C9701N
Talknapper
8
9
POWER
SOURCE
SRC
#
NUMBER
Fjernbetjening
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
7
NUMBER
Tal
SRC Kilde
PWR Strøm
RANDOM
Vilkårlig
SCAN
REPEAT
Gentaget
9
MENU
VOL
SEL
SEL Vælg
MENU
VOL Lydstyrke
}: Op
{: Ned
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
VOL
SET
SET
BAND
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
BAND Bånd
SET
APM Automatisk
forvalgshukommelse
MUTE
TUNE
TUNE Stationsindstilling
TRACK Spor
(FILE Fil)
TUNE
#
Funktioner, som kun styres med fjernbetjeningen
0
DISP
NUMBER
CAR AUDIO
8
MUTE Lydafbrydelse
SBC·SW Superbaskontrol-subwoofer
Dansk
til
DISP Display
PTY Programtype
P·SET Forvalg
DISC Disk
(FOLDER Mappe)
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [4] (RANDOM),
[5] (SCAN), eller [6] (REPEAT). (For en
afspilningsmåde af en mappe/disk holdes den samme
knap nede i 2 sekunder eller mere).
Knappernes placering
0
Direkte tilgang
Et spor (CD-indstilling), en disk (disk-skifter), en fil og en
mappe (MP3/WMA-indstilling) kan vælges direkte.
Eksempel: Spornummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [BAND] (SET).
CQ-C9901N/C9701N
345
Første gang der tændes for
apparatet (DEMONSTRATION)
Klargøring
Når der tændes for apparatet for første gang, vil der komme
en demonstrationsmeddelelse frem på displayet. Tryk på
[DISP] for at gå tilbage til den almindelige indstilling.
1 Sæt bilens tændingsnøgle til stilling
ACC eller ON.
2 Tryk på [SRC] (PWR: POWER).
CS
D·M
Demonstrationsskærmen kommer frem.
Eksempel: CQ-C9901N
3 Tryk på [DISP: DISPLAY].
Demonstrationsskærmen annulleres og kommer ikke
frem igen.
Bemærk: Hvis du vil tænde for apparatet og få
demonstrationsmeddelelsen frem, skal du holde [SRC]
(PWR: POWER) inde i mere end 4 sekunder. (i ACC-til
indstilling)
Klargøring inden den første brug
Klargøring af fjernbetjeningen
SRC
Træk isoleringsfilmen
forsigtigt ud fra bagsiden
af fjernbetjeningen.
Isoleringsfilm
Udskiftning af batteriet
q Fjern batteriholderen med
Solidt skarpt instrument
fjernbetjeningen anbragt på
Bagside
en plan overflade.
q Stik din tommelfinger ind
i rillen og tryk holderen i
pilens retning, og gør
samtidigt følgende.
w Træk den ud i pilens retw
ning ved hjælp af et solidt,
q
spidst instrument.
2
w Anbring batteriet i hylsteret
med (+) siden opad.
e Sæt hylsteret tilbage på
plads.
Advarsel
¡Hold batterierne og isoleringsfilmen udenfor børns
rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvos
et barn er kommet til at sluge et batteri.
Forsigtig
¡ Et udtjent batteri skal straks tages ud og bortskaffes
på forskriftsmæssig vis.
¡ Et batteri må ikke skilles ad, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.
¡ Følg de lokale regler, når udtjente batterier bortskaffes.
¡ Forkert anvendelse af et batteri kan medføre
overophedning, eksplosion eller antændelse med
personskade eller brand til følge.
Bemærk:
¡ Batteri-information:
Batteritype: Panasonic-lithiumbatteri (CR2025)
(leveres med fjernbetjeningen)
Batterilevetid: Cirka 6 måneder ved normal anvendelse
(ved rumtemperatur)
ACC-indstilling
3
Forsigtig
Sørg for at vælge stilling OFF, hvsi din bil
ikke har nogen ACC-stilling til
tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan
bevirke, at batteriet bliver fladt.
OFF
ACC
IGN
346
CQ-C9901N/C9701N
Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. (a side 374)
De følgende funktioner er til rådighed. (standard:off)
¡ Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en
disk eller et magasin ind.
¡ Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.
(a side 351)
Dansk
Sikkerhedsindikator
Følgende skal muligvis indstilles, afhængigt af det udstyr,
der skal tilsluttes.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
Andre indstillinger
Anvendelse af en subwoofer
¡ Regulering af subwooferniveauet (a side 372)
¡ Subwooferlavpasfilter (a side 372)
Tilslutning af AV-udstyr (fjernsyn, videobåndoptager)
Hvis fjernsynet tilsluttes AUX1-terminalen, skal AUX1indstillingen sættes til TV.
1 Tryk på [SRC: SOURCE] (kilde) for at
vælge AUX1 indstillingen. (a side 350)
(CLOCK ADJ: CLOCK ADJUSTMENT)
2
Indstilling af uret
¡ Alarmen lyder og meddelelsen kommer frem på
skærmen som en påmindelse om at tage forpladen af,
mens apparatet er afbrudt.
Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
3 Tryk på [BAND] (SET) for at indstille.
: TV
: Andet udstyr (standard)
Bemærk: Hvis der anvendes et tilsluttet fjernsyn, som
er fremstillet af en anden fabrikant, skal TV-indstillingen
vælges.
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Bemærk:
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
¡ Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages,
vil uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen.
(a side 358)
5 Indstil indstillingsværdien.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
[[]: Indstilling af minutterne
[]]: Indstilling af timerne
[}]: Frem
[{]: Tilbage
lydmenuen.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
2 Tryk på []] eller [[] for at vise displayet for lydmenuen.
Klargøring
Sikkerhedsfunktionsindstilling
Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er
aktiveret (ON). (a side 374)
¡ Sikkerhedsindikatoren blinker, når forpladen fjernes.
6 Tryk på [BAND] (SET) for at bekræfte
indstillingen.
Bemærk: Tryk på [DISP], hvis du vil annullere
3 Tryk på [{] for at vælge “CLOCK ADJ”. urindstillingen.
4 Tryk på [BAND] (SET) for at bekræfte 7 Tryk på [MENU].
displayet.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
CQ-C9901N/C9701N
347
Generelt
I dette kapitel forklares det, hvordan man tænder og slukker for apparatet, hvordan man regulerer lydstyrken etc.
Tænd
(PWR: POWER)
Tænd/sluk
Tryk på [SRC] (PWR: POWER).
SRC
Bemærk:
¡ Åbningsskærmen kommer frem. Det er muligt at overskrive åbningsskærmen (levende billede) med en ny.
(a side 376)
¡ Når der tændes for apparatet for første gang, vil der
komme en demonstrationsmeddelelse frem på displayet. Tryk på [DISP] for at gå tilbage til den almindelige indstilling. (a side 346)
CS
D·M
Sluk
Hold [SRC] [SRC] (PWR: POWER) nede i 2
sekunder eller mere og slip den derefter.
Bemærk: Afslutningsskærmen kommer frem ved ACCtil indstilling. Det er muligt at overskrive åbningsskærmen
(levende billede) med en ny. (a side 376)
Det er muligt at tage
forpladen af, således at
tyveri af den forhindres.
3 Anbring forpladen i æsken.
348
1 Sluk for apparatet. (a side 348)
på [
] (frigøring).
2 Tryk
(Forpladen går af med et
1 Skyd venstre side af forpladen på
plads.
klik, når den fjernes).
(ANTI-THEFT)
Påsætning/aftagning af forplade
Montering
Aftagning
Forpladen lukker
automatisk efter 5
sekunders forløb, hvis
den er åben eller hælder.
Bemærk: Apparatet afbrydes automatisk, mens
enheden er aktiv.
Forsigtig
¡ Det anbefaler at aftage eller påsætte forpladen, når
pladen er i den lukkede stilling.
Aftag eller påsæt ikke forpalden, mens pladen
bevæger sig.
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand
eller megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i
nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige
kraftigt.
CQ-C9901N/C9701N
2 Tryk på højre ende af forpladen, indtil
der lyder et klik.
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk
kontakt.
¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre
fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør
klud.
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke
trykke den ned eller anbringe genstande på den,
mens den er åben.
Tryk på [
] (OPEN).
Hvis der allerede er sat en disk i, vil den automatisk
komme ud.
SRC
CS
D·M
Luk
Midlertidig lydafbrydelse
(dæmpning) MUTE (ATT: ATTENUATION)
Indstilling af
lydstyrken (VOLUME)
Tryk på [
Hæld
Displayvinklen skifter mellem 4 niveauer som vist
herunder, hver gang du holder [
] (TILT) nede i 1
sekund eller mere og derefter slipper den.
Dansk
Forsigtig
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke
trykke den ned eller anbringe genstande på den,
mens den er åben.
¡ Pas på ikke at få fingerene eller hænderne i klemmme i forpladen.
¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.
¡ I de følgende tilfælde lukker forpladen automatisk.
Vær påpasselig med ikke at få fingrene i klemme.
¡ Efter 20 sekunders forløb
¡ Når der sættes en disk i
¡ Når forpladen tages af (a side 348)
¡ Fem sekunder efter at der er slukket for
afspilleren eller nøglen er sat til ACC OFF.
Generelt
(OPEN/CLOSE, TILT)
Bevægelse af forpladen (åbne/lukke, hælde)
Åbning/udkast
Bemærk: Den sidst
valgte vinkel er gældende,
selv efter at der slukkes for
apparatet.
] (OPEN).
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
TILT OFF
q Op
w Ned
Indstillingsområde: 0 til 40
Standard: 18
Bemærk:
¡ Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde.
(For radioen, en lydstyrkeindstilling for AM, en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer)
¡ Lydstyrken kan ikke reguleres, mens en fejl vises på
skærmen eller den eksterne lydafskæringsfunktion er
aktiveret. (a side 382)
Lydafbrydelse (dæmpning)
Tryk på [
] (MUTE).
SRC
CS
Annullering
D·M
Tryk på [
] (MUTE) igen.
Bemærk: Området for lyddæmpning kan vælges.
(a side 374)
CQ-C9901N/C9701N
349
Generelt
Lydkilden skifter som vist herunder, hver gang der
trykkes på [SRC: SOURCE] (kilde)
SRC
CS
D·M
Radio
FM1, FM2, FM3, AM (a side 355)
Ekstra indgang (AUX2)
Når en CD-skifter, en DVD-skifter tilsluttes
(a side 368)
Afspiller
Når en CD sættes i (a side 362)
Når en MP3/WMA-disk sættes i (a side 364)
(SRC: SOURCE)
Valg af lydkilde
Når udstyr, som ikke er kompatibelt
med dette apparat, tilsluttes
Ekstra indgang (AUX 1)
Når et fjernsyn tilsluttes
Når udstyr, som ikke er kompatibelt med dette apparat,
tilsluttes
350
CQ-C9901N/C9701N
Bemærk: Slut venligst en CD-skifter eller en DVDskifter til AUX2. (a Installationsanvisninger)
Displayet skifter som vist herunder, hver gang der
trykkes på [DISP: DISPLAY].
Bemærk: Man kan vælge et grafisk mønster og et stillbillede fra
den oprindeligt gemte data. (a side 375) Du kan også vælge dine
oprindelige billeder. (Brugertilpasningsfunktion a side 376)
CS
SRC
I tændt-indstilling:
Mappe-hieraki (gælder kun MP3/WMA-indstilling).
(DISP: DISPLAY)
Displayændring
Almindeligt display + ur
Kun stillbillede
Almindeligt display + grafisk mønster
Kun grafisk mønster
Dansk
Display OFF
Alle display forsvinder efter 5 sekunders forløb.
Generelt
Indstilling
D·M
Almindeligt display + stillbillede
I slukket indstilling:
Bemærk: Uret vises kun i ACC-til stilling.
Urvisning (standard)
Nedblændingsniveauet skifter som vist herunder, hver
gang du holder [MENU] (DIM: DIMMER) nede i 2
sekunder eller mere.
(DIM: DIMMER)
Nedblændingskontrol
Fra
SRC
CS
Lysere (standard)
D·M
Medium
Mørkere
Bemærk: Denne indstilling kan ikke reguleres med
fjernbetjeningen.
CQ-C9901N/C9701N
351
(CS: CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE)
CS Auto
Lydkontrol
General
Med CS Auto kan du på et øjeblik ændre din bils interiør
til et glimrende lydrum. Hver enkelt højttaler kan
finindstilles.
SRC
Det er muligt at skifte mellem indkobling og udkobling af
CS Auto-funktionen, hver gang du trykker på [CS:
CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE]. Vælg indkoblet eller
udkoblet CS Auto efter indstilling af hver post.
D·M
Bemærk: Hvis du aktiverer CS Auto, vil de følgende
funktioner automatisk blive deaktiveret:
SQ, POSITION, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, SUBWOOFER LEVEL, LPF, HPF, SBC-SW
Lyser, når CS Auto er aktiveret.
Der er seks forvalgsindstillinger (FLAT, POP, ROCK,
VOCAL, JAZZ, CLUB) til rådighed.
SRC
(SQ: SOUND QUALITY)
SQ9 (9-bånds lydkvalitet)
Centerfrekvensen- og niveauet er justerbare i hvert af de
ni bånd. Dette gør det muligt at finindstille lydkvaliteten
for hver enkelt genre, så den passer til bilens akustik og
dine personlige ønsker.
SQ (Lydkvalitet)
CS
CS
D·M
Det er muligt at skifte mellem indkobling og udkobling af
SQ-funktionen, hver gang du trykker på [CS] (SQ).
Bemærk:
¡ Hvert SQ-niveau kan ændres. (a side 354)
¡ Hvis du aktiverer SQ, vil de følgende funktioner
automatisk blive deaktiveret:
CS Auto, F-TruBass, R-TruBass, S.W.-TruBass, FFocus, R-Focus, F-R MIX
Lyser, når SQ er aktiveret.
(Skjult i FLAT-indstilling)
SBC-SW: SUPER BASS CONTROL-SUBWOOFER
Baghøjttaleren kan anvendes som en erstatningssubwoofer, hvis der ikke er tilsluttet nogen subwoofer.
SRC
Hvis [
] (SBC-SW) holdes nede i mere end 2
sekunder, skiftes der mellem aktivering og deaktivering af
SBC-SW.
CS
D·M
Fra (standard)
Til
Bemærk:
¡ Hvis ON er valgt, vil indstillingerne af subwooferniveaureguleringen og subwoofer-lavpasfilteret blive
aktiveret. (a side 372)
¡ Når SBC-SW er sat til ON, vil CS-indstillingen automatisk blive koblet ud.
352
CQ-C9901N/C9701N
Lyser, når SBC-SW er aktiveret.
Det er muligt at optimere ydelsen af CS Auto (Circle
Surround Automotive) ved at gå frem som vist herunder.
1 Aktiver CS Auto-indstillingen.
2 Hold [CS] nede i 2 sekunder elle rmere
for at få lydmenudisplayet frem.
CS AUTO MODE
Et tredimentionelt, naturligt lydfelt frembringes med
klarhed i lyden.
: Music
(standard i andre indstillinger end AM)
: Cinema
CS
: Monofonisk (standard i AM-indstilling)
Dansk
SRC
D·M
3 Tryk på [BAND]
Lydkontrol
CS AUTOMOTIVE MENU-display
(SET) for at
indstille.
4 Tryk på [DISP] for at bekræfte
indstillingen.
CQ-C9901N/C9701N
353
Lydkontrol
Det er muligt at finindstille SQ og Position.
1
2 Hold [CS] (SQ) nede i 2 sekunder eller
Aktiver SQ-indstillingen.
SQ PRESET SELECT
Vælg din favorittype fra 6 slags SQ-forindstillinger.
mere for at få lydmenudisplayet frem.
SRC
CS
Bemærk: Det er også muligt at SQ-forvalgsnummeret
ved at trykke på [1] til [6] på fjernbetjeningen.
SQ-INDSTILLING (SQ9)
D·M
Det er muligt at udføre en finindstilling af den aktuelt
indstillede SQ-forindstilling i hver type (med undtagelse
af FLAT).
3 Tryk på [}] eller [{] at vælge en funktion, der skal indstilles.
SOUND QUALITY-menudisplay
4
Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
5 Indstil indstillingsværdien.
[}][{][]][[]: Vælg
[BAND] (SET):
Bekræft
[]][[]: Valg af
frekvensbånd
qw:
Valg af frekvens
[}][{]: Lydstyrke op/ned
Bemærk: Hvis du holder [BAND] nede i 2 sekunder
eller mere, kan den forindstilling, der kaldes frem, blive
gældende som standard.
SQ PRESET MEMORY
Den aktuelle værdi tildeles til en af SQ-forindstillingerne 2
til 6.
6 Tryk på [DISP] for at bekræfte
indstillingen.
1 Vælg et forvalgsnummer ved at trykke
på [}], [{], []] eller [[].
2 Hold [BAND] inde i 2 sekunder eller
mere.
Bemærk: Det er muligt at vælge SQ-forvalgsnummeret
ved at trykke på [2] til [6] på fjernbetjeningen og tildele
den aktuelle værdi til det valgte forvalgsnummer ved at
holde den samme knap nede i 2 sekunder eller mere.
POSITION
Det er muligt at frembringe det optimale lydfelt i
overensstemmelse med din lytteposition.
354
CQ-C9901N/C9701N
Radio
En radio-DSP er indbygget i dette apparat. IF-filteret gør det muligt for radioen at indstille båndbredden automatisk, således at den
optimale modtagning opnås.
1 Tryk på [SRC: SOURCE] (kilde) for at
SRC
CS
vælge radioindstillingen.
2 Tryk på [BAND] for at vælge et bånd.
D·M
[]] (TUNE):
[[] (TUNE):
Lavere
Højere
Dansk
Frekvensindstilling
Bemærk:
¡ Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer, der går godt igennem i søgeindstilling.
(a side 357)
¡ Sæt MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt.
(a side 357)
Valg af faste stationer
[{] (P·SET: PRESET): Lavere forvalgsnummer
[}] (P·SET: PRESET): Højere forvalgsnummer
Bemærk:
¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med
[1] til [6] knapperne på fjernbetjeningen.
¡ Stationer på FM 1 til 3 er efterfølgende valgbare
uden at der skiftes frekvensbånd, når “ALL BAND”
er valgt i “AUTO PRESET”.
Lydkontrol
Bemærk: Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at
udføre stationssøgning.
Radio
Betjeningsrækkefølge
3 Vælg en station.
Radioindstillingsdisplay
Forvalgsnummer
Frekvens
Bånd
Angiver intensiteten af
radiobølgen.
Lyser, mens et FM-stereosignal modtages
(“STEREO”: CQ-C9701N)
Lyser når MONO er aktiveret.
(a side 357)
Begynder at lyse, når
LOCAL aktiveres.
(a side 357)
CQ-C9901N/C9701N
355
Radio
Det er muligt at registrere frekvenser via en FM-sender,
som er integreret i mobilt lydudstyr. Derefter kan disse
frekvenser kaldes frem med et enkelt tryk på en knap fra
CD-indstillingen, skifter-indstillingen etc. (standard: FM
87,50 MHz)
(D·M: DIRECT MEMORY)
Via FM-sender
Frekvensindstilling
SRC
CS
TA
D·M
1 Modtag en FM-sendestation via din FMsender. (a side 355)
2
Tryk på [MENU] for at få menuskærmen
frem.
3 Tryk på [}] eller [{] for at vælge “D·M
Modtagning af en FM-station via FM-senderen
Hold [TA] (D·M) nede i 2 sekunder eller
mere.
SET”.
4 Tryk på [BAND] for at registrere
frekvensen.
5 Tryk på [MENU] for at gå tilbage til den
normale indstilling.
Indstilling af faste stationer
356
(APM: AUTO PRESET MEMORY, P·SET: PRESET)
Bemærk: Hvis der er noget galt med diskantlyden, skal
du aktivere radiofilteret, alt efter dit udstyr (a side 357)
Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på
henholdsvis AM (MW/LW)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.
Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man
trykker på [}] (P·SET) eller [{] (P·SET).
Bemærk:
¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med [1] til
[6] knapperne på fjernbetjeningen.
¡ Det er muligt at skifte mellem 6 og 18 for faste FMstationer. (a side 357)
¡ Faste stationer kan skiftes ud. (a side 357)
Automatisk forvalgshukommelse (APM)
Lyser, når D·M-indstillingen er aktiveret.
Manuel indstilling af faste stationer
1 Stil ind på en station.
2 Hold [}] eller [{] inde i 2 sekunder
eller mere.
3 Vælg et forvalgsnummer ved at trykke
på [}] eller [{].
stationen ved at holde [}]
4 Forindstil
eller [{] i 2 sekunder eller mere.
Stationer, som går godt igennem, vil blive programmeret
som faste stationer.
1 Vælg et bånd.
2 Hold [BAND]
(APM) nede i 2
sekunder.
De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er
forindstillet (SCAN). Tryk på [}] eller [{], hvis du
vil stoppe stationssøgningen.
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
¡ Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON). Indstil AF OFF, hvis du også vil vælge stationer uden RDS (a side 360)
CQ-C9901N/C9701N
Frekvens/forvalgsnummer blinker en gang.
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.
¡ I trin 2 kan en station registreres ved at man holder
nummerknappen [1] til [6] nede i 2 sekunder eller
mere.
¡ Tryk på [DISP], hvis du vil holde op med at indprogrammerer stationer.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [MENU] nede i 2
sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
AUTO PRESET
Du kan vælge 6 eller 18 stationer til FM-forindstilling med
brug af APM.
:
Forindstiller 6 stationer til henholdsvis FM1 til FM3, dvs.
18 stationer i alt samtidigt. Denne funktion er nyttig til
forindstilling af flere end 6 stationer. (standard)
:
Forindstiller 6 stationer med god modtagning til det
valgte bånd fra FM1 til FM3. Denne funktion er nyttig til
forindstilling af stationer i forskellige områder i
forskellige bånd.
Dansk
I AM-indstillingen kan kun NOISE SUPPRESSION
(støjundertrykkelse) and LOCAL (lokal) vælges.
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
4
Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
Du kan arrangere rækkefølgen af de faste stationer. Faste
stationer kan omarrangeres efter ønske efter udførelse af
APM eller lignende.
1 Tryk på [}], [{], []] eller [[] for at
vælge en station, der skal skiftes.
2 Tryk på [BAND] for at bekræfte valget.
3 Tryk på [}], [{], []] eller [[] for at
vælge den anden station, der skal
skiftes.
4 Tryk på [BAND] for at bekræfte valget.
MONO (monofinisk)
Støjreduktion, når signalstyrken bliver svagere
: Modtagning i stereo (standard)
: Modtagning i mono og reduktion af
støjniveauet
D·M SET
Den aktuelt modtagne frekvens gemmes på [TA] (D·M)
knappen ved at man trykker på [BAND].
Radio
(MONO/LOCAL)
Mono/Lokal indstilling (radiomenudisplay)
PRESET SWAP
●Fremkaldning af en FM-station, som er gemt i D·M.
RADIO AUDIO FILTER
LOCAL
Indstilling ved søgning efter en station
: Søgning selv efter en station med en
radiobølge med relativt lav intensitet
(standard)
: Kun søgning efter en station med en
radiobølge med høj intensitet
Det er muligt at vælge en modtagestatus (bånd) for FMstationer, som er registreret i D·M.
: Fra (standard)
: Højafskæringsniveau 1
: Højafskæringsniveau 2 (samme behandling ved
modtagning af en FM-station)
NOISE SUPPRESSION
IF-filter indstilling til støjreduktion
: Stor rækkevidde
: Mellem rækkevidde (standard)
: Lille rækkevidde
CQ-C9901N/C9701N
357
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Nyttige funktioner som for eksempel AF, TA og PTY etc. er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er
kompatibel med RDS. Denne radio er udstyret med
bekvemme funktioner til brug af denne data.
Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område
til område. Vi beder om forståelse for, at hvis RDS ikke er
til rådighed i dit område, vil den følgende service heller
ikke være det.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer
modtages.
AF (alternativ frekvens)
PTY (programtype)
De følgende funktioner er til rådighed, når PTYfunktionen er aktiveret (a side 361).
¡ PTY for modtagestationerne vises.
¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.
Bemærk: Det er muligt at vælge PTY-sprog
(a side 361).
Andre RDS-funktioner
Hvad er RDS?
CT (urtid)
De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen
er aktiveret (a side 359).
Uret justeres automatisk.
¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive
stillet ind på en station med bedre modtagning.
¡ Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.
¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går
tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (BSR =
Best Stations Research)
Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.
PS (Programservicenavn)
EON (Enhanced Other Network = oplysninger
om andre stationer)
RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse
med den aktuelle position.
Bemærk: Det AF-område, der er til rådighed, kan
indstilles. (a side 360)
Lyser, mens EON-signalet modtages.
TA (trafikmeddelelser)
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-indstillingen
er aktiveret. (a side 360)
¡ Der søges efter og modtages automatisk en TPstation ved øjeblikkelig
at skifte til TA-funktionen, hvis du modtager
en ikke-TP-station, som
går dårligt igennem.
¡ Når der udføres stationssøgning eller APM, vil
kun TP-stationer blive valgt.
¡ Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling, bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og sender trafikmeddelelser, når disse begynder.
Når trafikmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive
indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)
358
CQ-C9901N/C9701N
EON-TA
Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
Modtagning af ekstraudsendelser
Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de
modtages.
PTY på display
Modtager PTY-station
Lyser, mens en TP-station
(som sender TA)
modtages.
Lyser, når AF er aktiveret.
TA-modtagedisplay
Dansk
Programservicenavn
Lyser når PTY er
aktiveret.
PI-søgning (programidentifikationssøgning)
(kun med fjernbetjeningen)
Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en
fast station, skal du trykke på den samme
forvalgsnummerknap. Søgning efter den samme station
med bedre modtagning vil begynde.
Tryk på den samme forvalgsknap igen, hvis du vil
annullere.
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
TUNE
#
NUMBER
CAR AUDIO
Bemærk: For PI-søgning annulleres TA-indstillingen
først, hvorefter PI-søgning udføres.
CQ-C9901N/C9701N
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Lyser, mens TA-signalet modtages.
(PI SEEK: PROGRAM IDENTIFICATION SEEK)
PI-søgning (programidentifikationssøgning)
RDS-indstillingsdisplay
Lyser når TA er aktiveret.
359
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
TA ON/OFF
Et tryk på [TA] skifter mellem aktiveret og deaktiveret
TA.
CS
SRC
Bemærk: Denne indstilling kan ikke reguleres med
fjernbetjeningen.
D·M
TA-lydstyrkeregulering
(TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
TA (trafikmeddelelser)
TA
TA-lydstyrken kan reguleres. (standard: 20)
Hold [SEL] nede i 2 sekunder eller mere,
mens en FM-udsendelse modtages.
Den aktuelle FM-lydstyrke bliver til TA-lydstyrken.
Gælder kun trafikinformation (TA-lydafbrydelse)
Lyser når TA er aktiveret.
Hvis du kun vil lytte til trafikinformation, skal du aktivere
TA og indstille lydstyrken til 0 i FM-indstilling.
Så snart trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken
til TA-lydstyrke.
Bemærk: Trafikinformaion er til rådighed i monofonisk
indstilling.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
360
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
(AF: ALTERNATIVE FREQUENCY/REGION)
AF/Region-indstilling (FM-menudisplay)
lydmenuen.
AF
Indstilling af AF-følsomheden
: AF aktiveret (
lyser.) (standard)
: AF
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
3
Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
deaktiveret
REGION
Indstilling af AF-området
:Frekvensen ændres også for programmer
udenfor regionen. (standard)
: Frekvensen ændres kun for programmer
indenfor regionen.
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
CQ-C9901N/C9701N
PTY ON/OFF
Hvis [DISP] (PTY) holdes nede i 2 sekunder eller mere,
skiftes der mellem aktivering og deaktivering af PTYindstillingen.
2 Tryk på [BAND] (SET).
Søgningen begynder.
Bemærk:
¡ For at stoppe søgningen, trykkes på [BAND] (SET).
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.
Tryk på [}] eller [{] at vælge PTY i PTYindstilling.
(PTY: PROGRAM TYPE)
PTY (programtype)
1
2
3
4
5
6
Programtype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Indholdsfortegnelse
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Ændring af PTY-forvalg
Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.
1 Vælg en PTY, som du vil forindstille.
2 Følg fremgangsmåden for almindelig
forindstilling. (a side 356)
Valg af PTY-sprog:
Bemærk: PTY-sproget kan kun vælges, når PTY-vises.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
2 Tryk på [BAND] (SET) for at indstille.
Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at
man trykker på [BAND] (SET).
Bemærk:
¡ Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med [1] til
[6] knapperne på fjernbetjeningen.
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.
¡ En ønsket PTY vises i 5 sekunder.
¡ Forindstillet indhold kan ændres.
a
:Engelsk
a
:Tysk
:Spansk
a
:Svensk
:Italiensk a
a
3 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
Detaljeret PTY-valg
1 Tryk på []] eller [[] for at vælge PTY.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
MUSIC
SPORT
SCIENCE
EASY M
WEATHER
RELIGION
JAZZ
FOLK M
NEWS
EDUCATE
VARIED
LIGHT M
FINANCE
PHONE IN
COUNTRY
DOCUMENT
:Fransk
:Hollandsk a (tilbage til ENGLISH)
a
AFFAIRS
DRAMA
POP M
CLASSICS
CHILDREN
TRAVEL
NATION M
CQ-C9901N/C9701N
Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser
Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY,
som oprindeligt er forindstillet.
Dansk
Programsøgning med PTY
361
CD-afspiller
Tryk på [SRC: SOURCE] (kilde) for at vælge CD-indstilling, mens der er en disk i apparatet.
1 Tryk på [
] (OPEN) for at åbne for-
Betjeningsrækkefølge
pladen.
Hvis der allerede er sat en disk i (
automatisk komme ud.
SRC
CS
lyser), vil den
2 Sæt en disk i med siden med etiketten
opad.
Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.
D·M
3 Vælg et ønsket spor.
Valg af spor
[7] (TRACK): Næste spor
[6] (TRACK): Foregående spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Bemærk: Apparatet tænder automatisk, så snart der
sættes en disk ind i ACC-til indstilling. (a side 374)
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
4 Tryk på [
] (OPEN/udkast) for at tage
disken ud.
CD-indstillingsdisplay
Spornummer
362
CD-TEXT-display
Bemærk:
¡ For at rulle tekst, holdes [DISP] nede i 2 sekunder
eller mere.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information
på disken.
CQ-C9901N/C9701N
Tid
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
Lyser når disken er sat i.
Dansk
¡ Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CDRW)” (a side 383).
¡ Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD,
som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data). Hvis en
sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks.
anakustisk afspilning.
Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
RANDOM
: Fra (standard)
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en ind-
REPEAT
: Fra (standard)
stilling, der skal reguleres.
: Gentaget afspilning af det valgte spor
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
TEXT
Tekstdisplay
: Aktiveret (standard)
: Deaktiveret
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM
Tryk på [RANDOM].
Tryk igen for at annullere.
REPEAT
CD-afspiller
(RANDOM, REPEAT)
: Vilkårlig afspilning
Funktioner, som kun styres med
fjernbetjeningen
Vilkårlig, gentaget afspilning (CD-menudisplay)
Forsigtig
¡ Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.
¡ Anvend ikke disks af uregelmæssig form. (a side 383)
¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller etiketter.
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke
den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.
¡ Pas på ikke at få fingrene eller hænderne i klemme i forpladen, når panelet er i bevægelse.
¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.
Direkte tilgang
Det er muligt at vælge et spor direkte.
Eksempel: spornummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk: Tryk på [DISP], hvis du vil holde op med at
vælge direkte.
Tryk på [REPEAT].
Tryk igen for at annullere.
Scan-afspilning
Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10
sekunder af hvert spor.
Tryk på [SCAN].
Tryk igen for at annullere.
CQ-C9901N/C9701N
363
MP3/WMA-afspiller
Tryk på [SRC: SOURCE] (kilde) for at vælge CD-indstilling, mens der er en disk i apparatet.
1 Tryk på [
CS
] (OPEN) for at åbne for-
pladen.
Betjeningsrækkefølge
SRC
Hvis der allerede er sat en disk i (
automatisk komme ud.
D·M
lyser), vil den
2 Sæt en disk i med siden med etiketten
opad.
Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.
(Det kan tage flere minutter, inden afspilningen af
disken begynder, hvis den indeholder mange filer.)
3 Vælg et ønsket mappe/fil.
Valg af mappe
[}] (FOLDER): Næste mappe
[{] (FOLDER): Foregående mappe
Valg af fil
[7] (TRACK): Næste fil
[6] (TRACK): Foregående fil (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Bemærk: Apparatet tænder automatisk, så snart der
sættes en disk ind i ACC-til indstilling. (a side 374)
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
4 Tryk på [
] (OPEN/udkast) for at tage
disken ud.
Filnummer
Tid
Mappenummer
MP3/WMA-indstillingsdisplay
Indikator for filtype
Informationsdisplay
Bemærk:
¡ For at rulle tekst, holdes [DISP] nede i 2 sekunder
eller mere.
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information
på disken.
¡ ID3/WMA-taginformation vises for albumnavnet og
titel/kunstnernavnet.
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
Lyser når disken er sat i.
(Mappe Tilfældig)
(Gentagelse af mappe)
(Scanning af mappe)
364
CQ-C9901N/C9701N
¡ Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD,
som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data. Hvis en
sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks.
anakustisk afspilning.
Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
RANDOM
: Fra (standard)
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
: Tilfældig afspilning (af hele disken)
FOLDER RANDOM
: Fra (standard)
: Tilfældig afspilning (af valgt mappe)
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en ind-
REPEAT
stilling, der skal reguleres.
3
Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af den valgte fil
FOLDER REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af den valgte mappe
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingen.
TEXT
: Mappenavn/Filnavn (standard)
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
: Album/Titel (tag-information)
Funktioner, som kun styres med
fjernbetjeningen
: Intet display
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM, REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT
Hold inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede
igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10
sekunder af hver fil.
SCAN (alle filer)
Direkte tilgang
En fil i den valgte mappe kan vælges direkte.
Eksempel: filnummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk:
¡ For at vælge en mappe, skal man indtaste et tal efter at
have trykket to gange på [#] (NUMBER).
¡ Hvis der ikke er nogen afspilbar fil i den valgte mappe,
vil den første fil eller mappe på disken blive valgt.
¡ Tryk på [DISP], hvis du vil holde op med at vælge
direkte.
MP3/WMA-afspiller
Vilkårlig, gentaget afspilning
(MP3/WMA-menudisplay) (RANDOM, REPEAT)
lydmenuen.
Dansk
Bemærk:
¡ Vi henviser til afsnittet om “Angående MP3/WMA”
MP3/WMA (a side 366)
Tryk på [SCAN]. Tryk igen for at annullere.
FOLDER SCAN (1. fil i hver mappe)
Hold [SCAN] inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
CQ-C9901N/C9701N
365
MP3/WMA-afspiller
Hvad er MP3/WMA?
MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows MediaTM
Audio) er kompressionsformater for digitallyd.
Førstnævnte er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts
Group) og sidstnævnte er udviklet af Microsoft
Corporation. Ved at anvende dette kompressionsformat,
kan du indspille hvad der svarer til indholdet af omkring
10 musik-CD’er på en single CD media (Dette tal bygger
på data indspillet på en 650 MB CD-R eller CD-RW ved
en fastlagt rate på 128 kbps og en samplingsfrekvens på
44.1 kHz).
Bemærk:
¡ MP3/WMA-kodning og CD-skrive-softwareprogrammer ikke følger med dette apparat.
¡ CD skrive-software følger ikke med dette apparat.
Ting, man bør huske på, når man laver MP3/WMA-filer
Angående MP3/WMA
Generelt
¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales,
hvis man ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales,
fordi spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan
være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af
kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer
henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og skrive-software.
MP3
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 128 kbps
eller mere og fastsat.
WMA
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 64 kbps
eller mere og fastsat.
¡ Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til
muliggørelse af afspilning på dette apparat.
Forsigtig
Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af
MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare
frembringe støj fra højttaleren, men også
føre til høreskader.
366
CQ-C9901N/C9701N
Displayinformation
Viste punkter
¡ CD-TEXT
Disktitel
Sportitel
¡ MP3 (ID3 tag)
Albumnavn
¡ MP3/WMA
Mappenavn
Filnavn
¡ WMA (WMA tag)
Albumnavn
Titelnavn/kunstnernavn
Titelnavn/kunstnernavn
Karakterer, der kan vises
¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64
karakterer.
¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med
standarden for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert
sprog kan vises.
ASCII-karaktersæt
A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenstående symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]
ˆ_`{|}~
Bemærk:
¡ Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive korrekt vist.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive
ændret til en asterisk ( ).
¡ Det anbefales, at længden af filnavnet er mindre end 8
(eksklusive filnavntilføjelsen).
*
Optagelse af MP3/WMA-filer på CD-media
¡ Det anbefales, at du minimerer risikoen for at lave
en disk, som indeholder både CD-DA-filer og
MP3/WMA-filer.
¡ Hvis der er CD-DA-filer og MP3- eller WMA-filer på
den samme disk, er det ikke sikkert, at melodierne
vil blive afspillet i den planlagte rækkefølge eller
nogle melodier vil måske slet ikke blive afspillet.
¡ Anvend forskellige mapper til hver data, når du
gemmer MP3-data og WMA-data på den samme
disk.
¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag
ikke unødvendige mapper på en disk.
¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne
som vist i nedenstående beskrivelse og også være i
overensstemmelse med hvert filsystem.
Understøttede filsystemer
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO
9660, Joliet, Romeo
Bemærk: Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD
Extra understøttes ikke.
Dansk
¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” bør gives til
hver fil, afhængigt af filformatet.
¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3/WMAfiler eller visning af information om MP3/WMA-filer,
som er optaget med en vis skrive-software eller visse
CD-optagere.
¡ Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.
¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales
anvendelsen af Disc-at-Once.
Kompressionsformater
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k - 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k - 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8
64 k - 192 kbps
Nej
32, 44,1, 48 kHz
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning
Maks. antal filer/mapper
¡ Maks. antal filer: 999
¡ Maks. antal filer i en mappe: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet.)
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset tilstedeværelsen eller fraværet af MP3/WMA-filer.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen
MP3/WMA-filer, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i
afspilnigsrækkefølgen blive afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på
andre MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk
anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
Rodmappe
Root Folder
(Root Directory)
(Rodkatalog)
1
2
q
Valg
af Selection
mappe
Folder
4
I rækkefølgen
In the order
e
3
1
–
8
Valg
af fil
File Selection
w
I rækkefølgen
In the order
5
–
q
y
6
r
8
t
y
7
Træ
Tree 1
Træ
Tree22
Træ
Tree3 3
Træ
Tree4 4
Træ
Tree 8
(Max.)
(maks.)
MP3/WMA-afspiller
Angående MP3/WMA (fortsættes)
(Anbefales: “Ting, man skal huske på, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).
Ophavsret
Windows Media og
Windows-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft
Corporation i USA
og/eller andre lande.
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af
ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med
vores undersøgelser fra december 2004. Den indeholder
ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af
MP3/WMA.
CQ-C9901N/C9701N
367
Disc-skifter (når CD’er eller MP3-disks er sat i)
Bemærk: MP3-filer kan kun afspilles, hvis der er tilsluttet en DVD-skifter. Se venligst brugsvejledningen for hver skifter angående
anvendelige disks og formater.
1 Sæt et magasin (disks) i.
Tryk på [SRC: SOURCE] (kilde) for at vælge Discskifterindstilling, mens der er en disk i apparatet
(
lyser).
SRC
CS
D·M
Betjeningsrækkefølge
Apparatet anerkender magasinet og begynder
automatisk afspilningen.
2 Vælg en ønsket disk/mappe/fil/spor.
Bemærk: Apparatet tænder automatisk, så snart
der sættes en disk ind i ACC-til indstilling. (a side
374)
Valg af disks
[}]: Næste disk
[{]: Foregående disk
Valg af mappe
Hold inde i 2 sekunder eller mere.
[}]: (FOLDER): Næste mappe
[{]: (FOLDER): Foregående mappe
Valg af spor/fil
[7]: Næste spor/fil
[6]: Foregående spor/fil (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
Disknummer
Lyser når skifteren er
tilsluttet.
Display for skifterindstilling
Skifterindikator
(CD-skifter)
(DVD-skifter)
Disktype (kun DVD-skifter)
(CQ-C9701N)
(MP3)
Disktype (kun DVD-skifter)
(CQ-C9901N)
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling er aktiveret.
(MP3)
(Gentagelse af mappe)
(Disk Tilfældig) Gælder kun CD-skifter
(Gentagelse af disk)
(Disk scan) Gælder kun CD-skifter
368
CQ-C9901N/C9701N
¡ Der kan opstå problemer under afspilning af CD-RS. Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”
(a side 383).
Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
2
¡ CD-DA
Tilfældig (RANDOM) afspilning af den valgte disk (DVD-skifter)
Tilfældig (RANDOM) afspilning af alle diskene i magasinet (CDskifter)
¡ MP3-disk
Tilfældig (RANDOM) afspilning af den valgte mappe
: Deaktiveret (standard)
: Aktiveret
Tryk på [}] eller [{] at vælge en indstilling, der skal reguleres.
3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
DISC RANDOM (gælder kun CD-skifter)
: Fra (standard)
: Tilfældig afspilning (af hele disken)
REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte spor/den valgte fil
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstill-
DISC REPEAT (gælder kun CD-DA)
ingen.
: Fra (standard)
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
: Gentaget afspilning af den valgte disk
FOLDER REPEAT (gælder kun MP3 disk)
: Fra (standard)
Funktioner, som kun styres med
fjernbetjeningen
: Gentaget afspilning af den valgte mappe
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [RANDOM]
eller [REPEAT].
RANDOM, REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT
Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
Scan-afspilning
Tryk på [SCAN]. Tryk igen for at annullere.
DISC SCAN (CD-skifter: 1. spor på hver disk)
Hold [SCAN] inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
Direkte tilgang
Det er muligt at vælge en disk direkte.
Eksempel: disknummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk: Tryk på [DISP], hvis du vil holde op med at
vælge direkte.
Disc-skifter (når CD’er eller MP3-disks er sat i)
Tilfældig afspilning, gentaget afspilning
(skiftermenudisplay) (RANDOM, REPEAT)
lydmenuen.
RANDOM (tilfældig)
Dansk
Bemærk:
¡ Slut venligst en CD-skifter eller en DVD-skifter (CX-DH801N)
til CH/AUX2.
¡ Når CX-DP880N eller CX-DH801N er tilsluttet, kan en CDRW-disk afspilles.
Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10
sekunder af hvert spor.
SCAN (CD-skifter: alle spor, DVD-skifter: af
hele disken)
CQ-C9901N/C9701N
369
Disc-skifter (når DVD’er eller VCD’er er sat i)
Du kan afspille DVD'er og VCD'er, hvis du slutter denne afspiller til en DVD-skifter.
1 Sæt et magasin (disks) i.
Tryk på [SRC: SOURCE] (kilde) for at vælge Discskifterindstilling, mens der er en disk i apparatet
(
lyser).
SRC
CS
D·M
Display for skifterindstilling
Betjeningsrækkefølge
Apparatet anerkender magasinet og begynder
automatisk afspilningen.
370
2 Vælg en ønsket disk/kapitel.
Valg af disks
[}]: Næste disk
[{]: Foregående disk
Valg af kapitel/spor
Bemærk:
¡ Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes
en disk ind i ACC-til indstilling. (a side 374)
¡ For andre DVD-operationer end ovenstående (dvs.
DVD-menu, lukket overskrift etc., skal du anvende
den fjernbetjening, som følger med DVD-skifteren.
¡ Den fjernbetjening, som følger med DVDskifteren, virker ikke ordentligt, når den rettes
mod dette apparat.
¡ Når den fjernbetjening, der følger med DVDskifteren, anvendes, skal den rettes mod monitordisplayet (CY-VM1500EX).
[7]: Næste kapitel/spor
[6]: Foregående kapitel/spor (tryk to gange)
Bemærk: Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.
Pause
Tryk på [BAND] (h / 5).
Tryk igen for at annullere.
Disknummer
Lyser når skifteren er
tilsluttet.
Disktype (gælder kun
DVD-skifter) (CQ-C9701N)
Disktype (gælder kun
DVD-skifter) (CQ-C9901N)
Indikatorer for
afspilningsindstilling
Lyser når hver indstilling
er aktiveret.
(Gentagelse af disk)
(Gentagelse af kapitel)
(Gentagelse af titel)
CQ-C9901N/C9701N
¡ “AUX2” vises, hvis der tilsluttes en skifter, som ikke er kompatibel med dette apparat.
Gentaget afspilning kan indstilles.
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
CHAPTER REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte kapitel
TITLE REPEAT
: Fra (standard)
2 Tryk på [}] eller [{] at vælge en ind3 Tryk på [BAND]
(SET) for at
indstille.
: Gentaget afspilning af den valgte titel
Bemærk: Det er ikke sikkert, at apparatet virker med
nogle DVD’er.
●VCD afspilles
REPEAT
: Fra (standard)
: Gentaget afspilning af det valgte spor
4 Tryk på [MENU] for at bekræfte indstill-
DISC REPEAT
ingen.
: Fra (standard)
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
: Gentaget afspilning af den valgte disk
Bemærk:
¡ Det er ikke sikkert, at apparatet virker med nogle
VCD’er.
¡ Det er ikke sikkert, at apparatet virker med en disk
med afspilningsfunktionen aktiveret.
Valg af afspilningsindstilling
One-touch betjening er mulig for at vælge en
sporafspilningsmåde ved anvendelse af [REPEAT].
CHAPTER REPEAT, REPEAT
Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.
TITLE REPEAT, DISC REPEAT
Hold knappen inde i 2 sekunder eller mere. Hold
den nede igen, hvis du vil annullere.
Direkte tilgang
Det er muligt at vælge en disk direkte.
Eksempel: disknummer 5
1 Tryk på [#] (NUMBER).
2 Tryk på [5].
3 Tryk på [SET].
Bemærk: Tryk på [DISP], hvis du vil holde op med at
vælge direkte.
CQ-C9901N/C9701N
Disc-skifter (når DVD’er eller VCD’er er sat i)
(REPEAT)
stilling, der skal reguleres.
Funktioner, som kun styres med
fjernbetjeningen
Gentaget afspilning (DVD-skiftermenudisplay)
lydmenuen.
●DVD afspilles
Dansk
Bemærk:
¡ Slut venligst en CD-skifter eller en DVD-skifter
(CX-DH801N) til CH/AUX2.
371
Lydindstillinger
Regulering af hver enkelt højttaler og en subwoofer (ekstraudstyr)
CS Auto-indstillingen.
1 Deaktiver
(a side 352)
2 Tryk på [VOLUME]
(SEL: SELECT) for
at vise displayet for
lydmenuen.
3 Tryk på [VOLUME] (SEL: SELECT) at
vælge en indstilling, der skal reguleres.
Lydindstillinger (når CS Auto er deaktiveret)
4 Drej [VOLUME] i
retningen med
uret eller mod
uret for at regulere.
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i
mere end 10 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved
lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå
tilbage til dets ordinære indstilling.
(Indstillingsområde: L15 til R15 og center, standard:
Center)
q : Højre fremhævet
w : Venstre fremhævet
Faderregulering
(Indstillingsområde: R15 til F15 og center, standard:
Center)
q : Front fremhævet
w : Bag fremhævet
Regulering af subwooferniveauet
(Indstillingsområde: lydafbrydelse (–∞), –6 dB til + 6 dB, 2
dB trin, standard: 0)
q : Op
w : Ned
Regulering af hovedlydstyrken
(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)
q : Op
w : Ned
BASS
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin,
standard: bassen 0)
q : Op
w : Ned
TREBLE
(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin,
standard: diskanten 0)
q : Op
w : Ned
Bemærk: Lad være med ataktivere SQ og bas/diskant
samtidigt, da dette vil medføre forvrængning af lyden.
372
Regulering af balancen
CQ-C9901N/C9701N
Subwoofer lavpasfilter
(Indstillingsområde: Filter OFF, 60 Hz til 160 Hz, 5 Hz trin,
standard 120 Hz)
q : Op
w : Ned
Subwoofers udgangsområde
Andre højttaleres udgangsområde
Højpasfilter
(Indstillingsområde: Filter OFF, 90 Hz til 225 Hz, 5 Hz trin,
standard: Filter OFF)
q : Op
w : Ned
Det er muligt at regulere indstillingerne af basgengivelsen og det 3-dimentionelle lydfelt i CS Auto-indstillingen.
CS Auto-indstillingen.
1 Aktiver
(a side 352)
2 Tryk på [VOLUME]
(SEL: SELECT) for
at vise displayet for
lydmenuen.
S.W-TruBass (Sub Woofer TruBass)
(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF,
standard: Lv 4)
q : Op
w : Ned
3 Tryk på [VOLUME] (SEL: SELECT) at
vælge en indstilling, der skal reguleres.
retningen med
uret eller mod
uret for at regulere.
Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i
mere end 10 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved
lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå
tilbage til dets ordinære indstilling.
R-FOCUS (Bag Focus)
(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF,
standard: Lv 5)
q : Op
w : Ned
F-R MIX (Front til bag-miksning)
Regulering af hovedlydstyrken
(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18)
q : Op
w : Ned
F-TruBass (Front TruBass)
(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF,
standard: Lv 4)
q : Op
w : Ned
R-TruBass (Bag TruBass)
(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF,
standard: Lv 4)
q : Op
w : Ned
(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF,
standard: Lv 4)
q : Op
w : Ned
Bemærk:
¡ TruBass
TruBass er en audioteknologi, hvortil teknikken med
baslydgengivelse, som den anvendes i orgler, tilføjes
elektronisk, og hvor der slet ikke anvendes en equalizer, og hvor baslyd fra de anvendte højttalere gengives
til fulde.
¡ FOCUS
Focus er en audioteknologi, som flytter den afspillede
lyds lydbillede i vertikal retning, således at en klar gengivelse af instrumenterne og stemmerne opnås.
CQ-C9901N/C9701N
Lydindstillinger
Lydindstilling (når CS Auto er aktiveret)
4 Drej [VOLUME] i
(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF,
standard: Lv 5)
q : Op
w : Ned
Dansk
F-FOCUS (Front Focus)
373
Funktionsindstillinger
Regulering af display på FUNCTION-menuen
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
lydmenuen.
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
MUTE KEY
Indstilling af [MUTE]-knappernes funktioner
: Lydafbrydelse (standard)
: Lydstyrkesænkning i 10 trin
2
Tryk på []] eller [[] for at vise FUNCTION-menuen.
: Lydstyrkesænkning i 5 trin
EXT.MUTE (ekstern lydafbrydelse)
Regulering af lydstyrken, når er opstår en afbrydelse som
for eksempel et bilnavigationssignal.
: Lydafbrydelse (standard)
3 Tryk på [}] eller [{] tat vælge en funk-
: Lydstyrkesænkning i 10 trin
tion, der skal indstilles.
: Lydstyrkesænkning i 5 trin
FUNCTION-menudisplay
4 Tryk på [BAND]
: Ingen ændring i lydstyrken
(SET) for at
bekræfte
indstillingen.
(Display for ekstern lydafbrydelse)
SECURITY
5 Tryk på [MENU].
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
Indstilling af sikkerhedsfunktionen (a side 347)
: Til (standard)
: Fra
ACC
Indstilling afhængigt af din bil
: Ikke udstyret med ACC (standard)
: Udstyret med ACC
Forsigtig
Sørg for at vælge stilling OFF, hvis din bil
ikke har nogen ACC-stilling til
tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan
bevirke, at batteriet bliver fladt.
BUILT-IN AMP
Det er muligt at skifte mellem ind- og udkobling af den
integrerede forstærker:
: Forstærker aktiveret (standard)
: Forstærker deaktiveret (når den eksterne
forstærker anvendes)
374
CQ-C9901N/C9701N
Skærmindstilling
Regulering af display på DISPLAY-menuen
1 Tryk på [MENU] for at vise displayet for
STILL IMAGE
lydmenuen.
(Indstillingsområde: 11 typer, standard: ALL (alle)
Hold [MENU] nede i
2 sekunder eller mere,
hvis du vil anvende
fjernbetjeningen.
Skift med []] eller [[]
ALL (alle):
Nr. 1 til 10
Sekvensdisplay fra mønster 1 til 10
playet for lydmenuen.
tion, der skal indstilles.
4 Tryk på [BAND]
DISPLAY-menudisplay
(SET) for at
bekræfte
displayet.
5 Indstil indstillingsværdien.
6 Tryk på [BAND] (SET) for at bekræfte
indstillingen.
7 Tryk på [MENU].
Hold [MENU] nede i 2 sekunder eller mere, hvis du
vil anvende fjernbetjeningen.
CONTRAST (gælder kun CQ-C9701N)
(Indstillingsområde: 1 til 5, standard: Kontrast 3)
[[]: Drejning opad af synsvinkel
[]]: Drejning nedad af synsvinkel
RGB ADJ (gælder kun CQ-C9901N)
(Indstillingsområde: 1 til 11 trin, standard: 1)
Det er muligt at indstille skærmfarven.
[[]: Op
[]]: Ned
[}][{]: Vælg
CLOCK ADJ
GRAPHIC PATTERN
(Indstillingsområde: 5 typer (CQ-C9901N/6 typer (CQC9701N), standard: ALL (alle).
Skift med []] eller [[]
Bemærk: Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
[[]: Indstilling af minutterne
[]]: Indstilling af timerne
[}]: Frem
[{]: Tilbage
Funktionsindstillinger, Skærmindstilling
3 Tryk på [}] eller [{] at vælge en funk-
Dansk
2 Tryk på []] eller [[] for at vise dis-
ALL (alle): Sekvensdisplay fra mønster A til E.
Mønster A til E
Mønster E: Gælder kun CQ-C9701N
Bemærk:
¡ Det grafiske mønster og stillbilledet kan ændres.
(a side 376)
¡ Hvis der vælges ødelagt data, vil DISPLAY FILE
INCOMPLETE blive vist. (a side 377)
CQ-C9901N/C9701N
375
Brugertilpasning af displayet
Det er muligt at redigere de levende billeder og stillbilleder, som oprindeligt er gemt i apparatet. Det er også muligt at anvende data,
som er downloaded fra Panasonics web-site og data, som er gemt med et digitalkamera eller en anden anordning og behandlet med
special-softwaren IMAGE STUDIO. Se også afsnittet “Angående brugertilpasningsfunktionen” (a side 377).
Bemærk: Besøg Panasonics web-site (http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html) og få flere detaljer.
Klargøring:
Find den CD-R/RW, som indeholder den
data, som skal brugertilpasses, frem.
Hvis der er en disk i apparatet, skal den
tages ud.
1
på [SRC:
2 Tryk
SOURCE] (kilde)
SRC
SRC
for at vælge CDindstillingen.
6 Vælg en fil.
Eksempel: GRAPHIC PATTERN
CS
[}][{][]][[]:Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
D·M
[SEL] inde i 4 sekunder eller mere
3 Hold
for at få menuskærmen frem.
Bemærk:
¡ Filer identificeres automatisk på deres tilføjelser
og målfilerne vises.
¡ Hvis “BACK” vælges, vil skærmen fra trin 5
komme frem.
7 Vælg hvor filen skal gemmes i tilfælde
CUSTOMIZE-menudisplay
af en levende billedfil eller stillbilledfil.
4 Sæt en CD-R/RW med data i apparatet.
Bemærk:
¡ Det kan tage nogen tid for apparatet at identificere
CD-R/RW’en.
¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware understøttes ikke.
5 Vælg en post, som skal brugertilpasses.
[]][[]:
Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
Bemærk:
¡ Ny data overskriver eksisterende data.
¡ Hvis “BACK” vælges, vil skærmen fra trin 6
komme frem.
8 Bekræft den ændrede post.
[}][{]:
Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
[]][[]:
Vælg
[BAND] (SET): Bekræft
Bemærk: Hold [SEL] nede i 4 sekunder eller mere,
når du vil afslutte brugertilpasningsmenuen.
GRAPHIC PATTERN
Levende billeddata (a side 375)
STILL IMAGE
Stillbilleddata (a side 375)
OPENING MESSAGE
Flytning af billede i tændt-stilling (a side 348)
CLOSING MESSAGE
Flytning af billede i afbrudt stilling (a side 348)
Bemærk: Afslutningsmeddelelsen vises kun, når
ACC er aktiveret.
376
CQ-C9901N/C9701N
Brugertilpasning udføres. Lad være med at slukke for
apparatet under operationen. (Det tager cirka 8 minutter at fuldføre denne operation for et 751 KB levende billede). Når denne operation er fuldført, kommer skærmen fra trin 5 frem.
Bemærk: Hvis “NO” vælges, vil skærmen fra trin 5
komme frem.
9 Tryk på [OPEN] for at tage disken ud.
10 Hold [SEL] inde i mere end 4 sekunder.
CD-indstillingen kommer tilbage.
Angående download-service
Brugertilpasning
Download-servicen kan blive suspenderet eller stoppet
uden forudgående varsel. Download-servicen er ikke til
rådighed i nogle områder. Besøg venligst nedenstående
site og få yderligere information.
Panasonic web-site:
(http://www.panasonic.co.jp/global/)
¡ Download-servicen er ikke til rådighed i nogle
områder. Besøg venligst Panasonics web-site og få
yderligere detaljer.
¡ IMAGE STUDIO er kun til rådighed via downloading fra
nedenstående adresse. Den følger ikke med dette
apparat.
¡ Vi henviser til den downloadede brugsvejledning
angående, hvordan man anvender IMAGE STUDIO.
Angående File
¡ Den brugertilpasnings-specifikke fil kan downloades
fra URL herunder. Det er muligt at lave speciele filer,
som er gemt med et digitalkamera eller andre anordninger, ved at anvende special-softwaren
IMAGE STUDIO, som kan åbnes fra den samme URL.
¡ Lad være med at ændre forlængelsen. Dette kan
bevirke, at dataen ikke kan genkendes.
http://panasonic.co.jp/pas/en/software/
customize/index.html
Fejldisplaymeddelelser
NO FILES DETECTED
Der er ingen brugertilpasnings-specifikke data på disken.
a Sæt en disk med brugertilpasnings-specifik data
i.
CUSTOMIZING FAILED
Brugertilpasningen mislykkedes
a Kontroller, om forlængelsen er korrekt eller ej
og om filens indhold er passende.
DISPLAY FILE INCOMPLETE
Diskfremstilling
¡ Gem kun brugertilpasnings-specifik data.
¡ Gem alle data i rodkataloget. Filer, som indeholdes i
en mappe, kan ikke genkendes.
¡ Følg nedenstående oversigt med hensyn til det antal
filer, som kan gemmes på en disk. Filer, som overstiger den specificerede kapacitet, kan ikke læses.
Type
Forlængelse
Maks. antal
GRAPHIC PATTERN
.pfm
10
STILL IMAGE
.pfs
15
OPENING MESSAGE
.pfo
5
CLOSING MESSAGE
.pfe
5
Dansk
Download-site:
Ønsket levende billede eller stillbillede er beskadiget.
a Brugertilpas det igen og overskriv filen med en
ny.
CQ-C9901N/C9701N
Brugertilpasning af displayet
Angående brugertilpasningsfunktionen
Angående IMAGE STUDIO
¡ Hvis brugertilpasningen afbrydes, fordi der slukkes for
apparatet, motoren stoppes, forpladen tages af eller af
andre grunde, er der risiko for, at dataen går tabt.
Prøv i dette tilfælde at udføre brugertilpasning igen.
¡ Standardbilledet eksisterer på Panasonics web-site.
Hvis du vil gendanne det, skal du downloade billedet
fra siten.
377
Fejlfinding
Hvis du mener, at der er noget galt
Udfør nedenstående kontrol og træf de nødvendige
afhjælpningsforanstaltninger.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst
eftersyn og reparation til en professionel fagmand.
Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til
forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget
eftersyn.
Problem
Der er ingen strøm
til apparatet.
Advarsel
¡ Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd,
hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage
antændelse eller elektriske stød. Stop øjeblikkeligt
anvendelse af apparatet og ret henvendelse til forretningen, hvor du købte det.
¡ Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan
være farligt.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.
a Kontroller tilslutningen.
En sikring er sprunget
a Eliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.
Ret henvendelse til forhandleren.
MUTE er sat til ON.
a Sæt MUTE til OFF.
Der er ingen lyd.
Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig kontakt er sket.
a Kontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
(Installationsanvisninger)
Generelt
BUILT-IN AMP er sat til ON.
a Sæt BUILT-IN AMP til OFF. Kontroller, at “AMP OFF” vises på skærmen.
Det er ikke muligt at betjene apparatet, mens demonstrationsskærmen vises.
a Tryk på [DISP] for at afslutte demonstrationsskærmen.
Demonstrationssk
ærmen vises, men
kan ikke anvendes
Støj
Hvis demonstrationsskærmen ofte kommer frem, er der en mulighed for, at der er
dårlig kontakt eller fejlagtig tilslutning mellem apparatets batteriledning og bilens
batterikabel. (Batteriledningen skal altid være strømførende).
a Kontroller batteritilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske
bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.
a Hold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en
mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen ikke
kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til
din forhandler.
Jordledningens kontakt er dårlig.
a Bekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.
Der er støj i
motoromdrejningerne.
378
Der er generatorstøj fra bilen.
a Ændr jordledningens tilslutningsposition.
a Monter et støjfilter på strømforsyningen.
CQ-C9901N/C9701N
Problem
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Nogle betjeninger
er ikke mulige.
Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel menuindstilling.
a Læs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig til
forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.
Højre og venstre
højttalerkanal er i
modfase.
Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.
a Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Lydfeltet er ikke
tydeligt i
stereoindstilling.
Centerlyden er ikke
fastlagt.
Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er tilsluttet i
modfase.
a Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Spontan
strømsvigt.
Afspilningslyden
afbrydes.
Disken kan ikke
tages ud.
Sikkerhedsanordningen er aktiveret.
a Rådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
Dansk
Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med
hensyn til højttalerne.
a Kontroller højttalertilslutningerne.
Fejlfinding
Generelt (fortsættes)
Ingen lyd fra
højttaleren
(højttalerne)
Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.
a Genindstil balance/fader
Der anvendes et uanvendeligt højttalernetværk (apparat).
a Anvend en højttaler uden noget højttalernetværk, eller anvend et passende
højttalernetværksystem, som ikke medfører afbrydelse af lyden.
Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.
a Hold [OPEN] inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret
diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller andre
faktorer.
a Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
CQ-C9901N/C9701N
379
Fejlfinding
Problem
RDS
Radio
Dårlig modtagning
og/eller støj
380
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.
a Kontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt. Kontroller
ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til karrosseriet.
Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).
a Kontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.
FM-stereoudsendelser
modtages kun i mono.
MONO-indstillingen er aktiveret.
a Annuller MONO-indstillingen.
Kun stationer med et
kraftigt sendesignal
kan modtages.
LOCAL-indstillingen er aktiveret.
a Annuller LOCAL-indstillingen.
Antallet af
automatiske, faste
stationer er mindre
end 6.
Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.
a Flyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv at
forindstille dem.
Faste stationer kan
ikke gemmes i
hukommelsen
Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.
a Sørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil
derefter stationerne igen.
PS vises ikke, selv
hvis der er stillet
ind på en RDSstation. (“NONE”
vises).
En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.
a En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har ændret
sig.
Modtagning af
udsendelser afviger
fra den PTY, som
allerede er indstillet.
Da stationen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.
a Der søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en
modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.
“NONE” vises, når
PTY vælges.
Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket udsendelse
sendes i dit område.
a Vælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.
Urtiden (CT) er
ikke præcis.
Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet
modtager en station, som ikke sender tid.
a Modtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller indstil CT manuelt.
En AF-station kan
ikke modtages,
selv hvis EON er
sat til ON.
Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station og AFstationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.
a Vent, indtil det er lykkes at opdatere AF-listen. Stil manuelt ind på en station,
hvis modtagningen er ustabil.
CQ-C9901N/C9701N
Lydudfald elller
støj.
Lydudfald på grund
af vibrationer.
MP3/WMA
CD-R/CD-RW’er,
som kan afspilles
på andre
apparater, kan ikke
afspilles i dette
apparat.
Lydudfald elller
støj.
Disken er sat omvendt i.
a Sæt disken i på korrekt vis.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
a Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
a Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.
a Fastgør apparatet til konsolboksen.
Dansk
CD
Ingen afspilning
eller disken
kommer ud.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.
a Gør vinklen 30 grader eller mindre.
Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af media,
optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CD-R/CD-RW’er er
afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.
a Lav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware og
optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
a Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se
beskrivelse af MP3/WMA.
Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.
a Afspil ikke-VBR-filer.
Bemærk: Vi henviser til kapitlet “Angående MP3/WMA” (a side 366)
Fejlfinding
Problem
Fjernbetjening
Batteriet vender forkert. Der er sat et forkert batteri i.
a Sæt et korrekt batteri i i den rigtige retning.
Batteriet er svagt.
a Skift batteriet ud med et nyt.
Knaptryk virker
ikke
Fjernbetjeningen er ikke rettet i den rigtige retning.
a Ret fjernbetjeningen mod sensoren på apparatet og tryk på knapperne.
Sensoren er udsat for direkte sol. (Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere,
hvis sensoren er udsat for direkte sol. Dette problem betyder ikke, at der er noget i
vejen med systemet).
a Sørg for, at sensoren ikke rammes af direkte sol.
CQ-C9901N/C9701N
381
Fejldisplaymeddelelser
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
a Kontroller disken.
Disken er ridset.
a Kontroller disken.
CD/MP3/WMA
Ingen funktion af en eller anden årsag.
a Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du prøver at afspille. (Filer,
som er optaget på et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem, datafomat,
filnavnstilføjlse, ødelagt data etc.)
a Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Bekræft, hvilken datatype, der er
optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.
(Efter 5 sekunder)
Automatisk til næste fil
En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.
a Filer, som er ophavsretsligt beskyttede, kan ikke afspilles.
Ingen disk.
Disken er snavset eller er sat omvendt i.
Der er ridser på disken.
Skifter
(Efter 5 sekunder)
Automatisk til næste disk
a Tag magesinet ud.
¡Kontroller disken.
¡Sæt disken i igen.
Ingen funktion af en eller anden årsag.
a Tag magasinet ud. Tryk på nulstillingsknappen på CD-skifteren, hvis fejlen
ikke kan udbedres. Ret henvendelse til forretningen, hvor du købte apparatet
eller det nærmeste Panasonic servicecenter for at få apparatet repareret, hvis
normal betjening ikke genoptages.
Der er opstået en fejl i DVD-skifteren.
a Kontroller DVD-skifteren. (“REGION ERROR” etc.)
Ingen disk (magasin)
a Sæt disks i skifteren (magasinet).
Ingen skifter.
a Verificer tilslutningen.
382
CQ-C9901N/C9701N
Angående disks
Hvordan man holder en disk
TEXT
Mærkatside
Dansk
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal
anvendes.
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Rengøring af disks
Anvend kun en tør, blød klud til aftøring af disken.
<Rigtigt>
<Forkert>
Tør den af fra midten og ud mod randen.
Lad være med at skrive på diskens etikette
med kuglepen eller andre skriveredskaber med
hård spids.
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev),
enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.
¡ CD/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musikCD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade og afspilningen kan blive umulig.
¡ Visse CD/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CDR/RW-drev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data (Video
CD, etc.).
¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CD/RW-disken.
CQ-C9901N/C9701N
Fejldisplaymeddelelser, Angående disks
Angående CD-R/CD-RW-disks
Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal
disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.
Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.
383
Vedligeholdelse
Rengøring af
apparatet
Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød
klud til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonicservicecenter.
Sikring
Advarsel
Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere
klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis
den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede
Panasonic-servicecenter.
Inhold efter funktioner
Inhold efter funktioner
384
Indstilling af uret (CLOCK ADJ: CLOCK ADJUSTMENT)
Midlertidig lydafbrydelse (dæmpning) MUTE (ATT: ATTENUATION)
Displayændring (DISP: DISPLAY)
Nedblændingskontrol (DIM: DIMMER)
SBC-SW: SUPER BASS CONTROL-SUBWOOFER
Via FM-sender (D·M: DIRECT MEMORY)
CQ-C9901N/C9701N
347
349
351
351
352
356
Samplingfrekvens
Pickup-type
Lyskilde
Bølgelængde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Total harmonisk forvrængning
Wow og flutter
Kanaladskillelse
8 gange oversampling
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
96 dB (2 V), 106 dB (5 V)
0,01 % (1 kHz)
Under den målelige grænse
85 dB (2 V)
Stereo-radio
FM
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
87,5 MHz – 108 MHz
8 dB/µV (S/N 30 dB)
40 dB (ved 1 kHz)
AM (MW)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
531 kHz – 1 602 kHz
25 dB/µV (S/N 20 dB)
AM (LW)
Frekvensområde
Brugbar følsomhed
153 kHz – 279 kHz
30 dB/µV (S/N 20 dB)
Bemærk:
¡ Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.
¡ Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CQ-C9901N/C9701N
Dansk
DC 12 V (11 V – 16 V), Test Spænding 14,4 V negativ jord
Bas: ±12 dB ved 80 Hz, diskant: ±12 dB ved 6 kHz
62,5, 125, 250, 500, 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k (Hz, standard)
-12 dB til 12 dB (ved 2 dB trin)
Mindre end 2,5 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4-højttaler)
70 W x 4 (ved 4 Ω)
33 W x 4 (DIN45 324, ved 4 Ω)
4–8Ω
5 V (CD-indstilling)
5V
60 Ω
60 Ω
10 kΩ (AUX1, CH/AUX2 IN)
Maks. 2 V (AUX1, CH/AUX2 IN)
178 (B) x 50 (H) x 155 (D) mm
1,7 kg
Vedligeholdelse, Inhold efter funktioner, Tekniske specifikationer
Generelt
Strømforsyning
Tonekontroller (bas/diskant)
Equalizer-centerfrekvens
Variabelt equalizerområde
Effektforbrug
Maks. udgangseffekt
Udgangseffekt
Højttalerimpedans
Forforstærker-udgangsspænding
Subwooferudgangsspænding
Forforstærker-udgangsimpedans
Subwooferudgangsimpedans
Ekstern indgangsimpedans
Ekstern indgangsfølsomhed
Mål (hovedapparat)
Vægt (hovedapparat)
CD-afspiller
Tekniske specifikationer
385
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285647
ND1204-0
Printed in China
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning. (Gäller kontakt som inte är ISO.)
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
●Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
●Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
●Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
●Monteringsvinkel sida till sida
: horisontellt
front till bakdel
: 0 - 30°
●Angolo di montaggio da lato a lato
: orizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 - 30°
●Ángulo de montaje Lado a lado
: horizontal
Delante a atrás
: 0 - 30°
●Monteringsvinkel side til side
: vandret
for til bag
: 0 - 30°
CQ-C9901N
SRC
WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display
CS
CQ-C9701N
D·M
(CQ-C9901N)
(per connettore non ISO)
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento.
Monteringsanvisningar
Istruzioni per l’installazione
instalaci
Instrucciones de instalación
Installationsanvisninger
(per connettore non-ISO)
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
30°
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
●Monteringsutrymme
●Spazio di montaggio
●Espacio de montaje
●Monteringsafstand
Svenska
WMA MP3 CD Player/Receiver with 512 Color OEL Display
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
Italiano
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
●Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
Español
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Före kabeldragning/Prima del cablaggio/
Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen
Dansk
Före installation/Prima dell’installazione/
Antes de la instalación/Inden installationen
(Para conectores que no sean ISO)
53 mm
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión. (Para conectores que no sean ISO)
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT). (Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale
No.
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Diagram
Q’ty No.
Item
Diagram
Q’ty
1
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
Fästbult (5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
1
ISO-antennadapter
Adattatore antenna ISO
Adaptador de antena ISO
ISO-antenneadapter
1
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
1
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
●Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
●Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
●Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
●Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
2
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
YEFX0217222
YEAJ02872
YEFC05654
(C9701N)
YEFC05655
(C9901N)
1
TEXT
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293923 ND1204-0
* w, t och y består av en uppsättning. (YEP0FZ5711) * w, t e y fanno parte di un set. (YEP0FZ5711)
* w, t y y forman un juego. (YEP0FZ5711) * w, t og y består af et sæt (YEP0FZ5711)
Printed in China
Montering/Installazione/Instalación/Installation
Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres
Försiktighet
● Använd handskar försäkerhets
skull.
● Slutför de elektriska
1
anslutningarna före installationen.
Precauzioni ● Indossare dei guanti per
sicurezza.
● Assicurarsi che il cablaggio sia
2
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones ● Póngase guantes para mayor seguridad.
● Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig
● Brug handsker for din sikkerheds skyld.
● Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
3
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
Anslut strömkontakten ③
Collegamento del connettore
di alimentazione ③
Conexión del conector de
alimentación ③
Tilslutning af netstik ③
4
4
w
4
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
3 mm
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Dado esagonale (opzionale)
Tuerca hexagonal (opcional)
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Till enheten
All’unità
A la unidad
Til enheden
q
4
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
Fästbult w
Bullone di montaggio w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Till enheten
All’unità
Bakre stödfäste
(sitter på bilen)
A la unidad
Til enheden
Staffa di supporto posteriore
(in dotazione all’automobile)
Ménsula de soporte trasera
(suministrada con el vehículo)
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
5
5
6
Montering av frontramen ④
Montaggio della piastra di rifinitura ④
Montaje de la placa de guarnición ④
Montering af trimplade ④
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
2
Ta bort frontramen ④.
Rimuovere la piastra di
rifinitura ④.
Extraiga la placa de
guarnición ④.
Fjern trimpladen ④.
3
Upplåsning
e
q Skruva in fästbult w i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet.
e Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
q Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità
Fissaggio
principale.
dell’unità
w Fissaggio al parafiamma.
principale
e Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
Fijación de la q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
principal.
unidad
w Fijación a la pantalla cortafuegos.
principal
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
q
cada orificio.
Fastgøring af q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
hovedapparat w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
1
w
Fastsättning
av
huvudenhet
e
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
q
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
Clank!
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Moietta di supporto posteriore
(opzionale)
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/
Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
q
w
q Skjut in
upplåsningsplattan y
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q Inserire la piastrina di
rilascio del fermo y
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
w
Desbloqueo
q Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
y hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q Sæt låseannulleringspladen
y ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
4
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation
Antenn
Antenna
Antena
Antenne
✽
3
1
2
ISO-antenn-adapter (om nödvändig)
Adattatore antenna ISO
(Se necessario)
Adaptador de antena ISO
(si se requiere)
ISO-antenneadapter (hvis nødvendig)
Fäst omvandlaren med en skruv och annat.
Se till att det är ett visst avstånd mellan RCA-kablar och antenntråden.
Fije el convertidor con tornillos, etc.
Mantenga cierta distancia entre los cables RCA y el cable de la antena.
Fastgør konverteren med skruer etc.
Sørg for, at der er nogen afstand mellem RCA-ledninger og
antenneledningerne.
AUX1-IN
Likströmsomvandlare
Unità di conversione c.c. - c.c.
La nidad del convertidor de CC-CC
DC/DC-konverter
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
Uttag för CD-växlarstyrning
DIN-kabeln på en CD-växlare (exv. CX-DP880N) ansluts hit.
Connettore di controllo del cambia CD
Deve essere collegato il cavo DIN di un cambia CD (ad es. CX-DP880N).
Conector de control del cambiador de CD
Debe conectarse el cable DIN de un cambiador de CD (por ejemplo, del CX-DP880N).
CD-skifter-kontrolstik
DIN-ledningen fra en CD-skifter (f.ex. CX-DP880N) bør tilsluttes.
C1 : (orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)
C3 :
CD/DVD-växlare/AUX-ingång
RCA-kabeln från en CD/DVD-växlare/AUX
ansluts här.
Connettore di ingresso del cambia
CD/DVD / AUX
Deve essere collegato il cavo RCA di un
cambia CD/DVD / AUX.
Conector del cambiador de discos
CD/DVD/entrada auxiliar (AUX)
Deberá conectarse el cable RCA de un
cambiador de discos CD/DVD/dispositivo
auxiliar (AUX).
CD/DVD-skifter/AUX-indgangsstik
RCA-ledningen fra en CD/DVDskifter/AUX bør tilsluttes.
✽
Fissare il convertitore con viti e così via.
Tenere ad una certa distanza i cavi RCA ed il cavo dell'antenna.
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
TV-tuner/AUX-ingång
RCA-kabeln från en TV-tuner/AUX
ansluts här.
Connettore di ingresso del sintonizzatore
TV/ AUX
Deve essere collegato il cavo RCA di un
sintonizzatore TV/AUX.
Conector de entrada del sintonizador de
TV/auxiliar (AUX)
Deberá conectarse el cable RCA de un
sintonizador de TV/dispositivo auxiliar.
Fjernsynstuner/AUX-indgangsstik
RCA-ledningen fra en
fjernsynstuner/AUX bør tilsluttes.
Försiktighet
För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all
ledningsdragning är slutförd.
Precauzione
Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non
è stato completato tutto il cablaggio.
Precaución
Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta
haber completado todas las conexiones.
Forsigtig
Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden
lider skade.
Säkring (15 A) Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade
Panasonic serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte
själv.
Fusibile (15 A) Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più
vicino Centro di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di
sostituire il fusibile da sé.
Fusible (15 A) Solicite el reemplazo del fusible al centro de
servicio Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate
de reemplazar usted mismo el fusible.
Sikring (15 A) Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste,
autoriserede Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud
selv.
C2 : (brun m. vit rand)/(Marrone con riga bianca)/(Marrón con franja
blanca)/(Brun med hvid stribe)
Används inte/Non utilizzato/No se usa/Anvendes ikke
(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/
(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)
Styrkabel för extra fjärrkontroll
Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata
bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.
Cavo di telecomando esterno
Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al
produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.
Cable de control remoto externo
Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca
Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.
Ekstern fjernbetjeningsledning
Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes
du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
CH/AUX2-IN
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
C4
Styrkabel för extra ljuddämpning
Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett
Panasonics navigeringssystem eller till dämpningskabel för
biltelefon.
Cavo di silenziamento esterno
Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di
navigazione per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del
telefono per auto.
Cable de silenciamiento externo
Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de
navegación de automóvil Panasonic o al cable de
silenciamiento telefónico.
Ekstern mute-ledning
Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem
eller biltelefon-mute-ledning.
(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)
Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)
Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con
accensione/spegnimento dell'amplificatore)
Cable de alimentación de control del relé de amplificador Para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la
conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)
Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
Subwoofer utgång
RCA-kabeln från en extern effektförstärkare
ansluts här.
Connettore di uscita subwoofer
Deve essere collegato il cavo RCA di un
amplificatore di potenza esterno.
Conector de salida de altavoz de subgraves
Deberá conectarse el cable RCA de un
amplificador de potencia externo.
Subwoofer-udgangsstik (Subwooferudgangsledning (monofonisk)
RCA-ledningen fra en tilsluttet
effektforstærker bør tilsluttes.
S·W-OUT
A5
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
ACC
A7 : (röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
A
A
A
A
Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.
Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.
Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.
Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, +12 V DC.
BATTERY 15A
A8 : (svart)/(Nero)/(Negro)/(Sort)
A
Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.
Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.
Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.
Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
Pre-out-kabel (Bakre)
Cavo di pre-amplificazione (posteriore)
Cable de salida de preamplificador (trasero)
Forforstærkerledning (bag)
Pre-out-kabel (Främre)
Cavo di pre-amplificazione (anteriore)
Cable de salida de preamplificador (frontal)
Forforstærkerledning (for)
A4 : (gul)/(Giallo)/(Amarillo)/(Gul)
Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.
Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.
Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.
Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.
PRE-OUT REAR
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
B
A
A5 : (blå)/(Blu)/(Azul)/(Blå)
Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till
med ett reglage.)
Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA) (Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna
motorizzata con attuazione ad interruttore)
Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA) (Este cable no sirve para emplear con una antena
eléctrica accionada con un interruptor)
Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret
effektantenne)
PRE-OUT FRONT
(V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)
● En CD-växlare, DVD-växlare och AUX kan inte anslutas samtidigt.
Cambia CD, cambia DVD e AUX non possono essere collegati contemporaneamente.
No podrán conectarse al mismo tiempo un cambiador de discos DVD y un dispositivo auxiliar (AUX).
CD-skifter, DVD-skifter og AUX kan ikke tilsluttes samtidigt.
Exempel på systemuppgradering: Anslutning av DVD-växlare/Esempio di potenziamento del sistema: Collegamento con il cambia DVD/
Ejemplo de actualización del sistema: Conexión del cambiador de discos DVD/Eksempel på system-opgradering: Tilslutning til en DVD-skifter
CX-DH801N
(extra tillbehör)
(opzionale)
(opcional)
(ekstraudstyr)
Jordledning
Cavo di massa
Cable de toma de tierra
Jordledning
Batteriledning
Cavo della batteria
Cable de la batería
Batteriledning
RCA-kabel
Cavo RCA
Cable RCA
RCA-ledning
Till den dolda enheten: CY-VM1500EX
All'unità nascosta: CY-VM1500EX
A la unidad oculta: CY-VM1500EX
Til det skjulte apparat: CY-VM1500EX
Remote-In (RCA)
Remote-In (Ingresso del controllo a distanza) (RCA)
Entrada remota (RCA)
Fjernbetjening-ind (RCA)
Videostyrledning (utmatning)
VIDEO-CNT
Cavo di controllo video (uscita)
Cable de control de vídeo (salida)
Videoutmatning
Videokontrolledning (udgang)
Uscita video
Salida de vídeo
Videoudgang
(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid) (V)/(L)/(Izq.)/(L, venstre)
DIN-kabel
Cavo DIN
Cable DIN
DIN-ledning
CH/AUX2-IN
(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)
(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)
B7 :
B8 :
Bakre vänster +
(grön)
Posteriore sinistro +
(Verde)
Trasero izquierdo + (Verde)
Bag, venstre + (grøn)
ISO-kontakt
Connettore ISO
Conector ISO
ISO-stik
- B6
B5 +
Främre vänster – (vit m. svart rand)
Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)
Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)
Front, venstre – (hvid med sort stribe)
Främre vänster + (vit)
Anteriore sinistro + (Bianco)
Delantero izquierdo + (Blanco)
Front, venstre + (hvid)
B4 :
Främre höger – (grå m. svart rand)
Anteriore destro – (Grigio con riga nera)
Delantero derecho – (Gris con franja negra)
Front, højre – (grå med sort stribe)
B3 :
Främre höger + (grå)
Anteriore destro + (Grigio)
Delantero derecho + (Gris)
Front, højre + (grå)
B2 :
Bakre höger – (violett m. svart rand)
Posteriore destro – (Viola con riga nera)
Trasero derecho – (Violeta con franja negra)
Bag, højre – (violet med sort stribe)
B1 :
Bakre höger + (violett)
Posteriore destro + (Viola)
Trasero derecho + (Violeta)
Bag, højre + (violet)
B7 +
B6 :
B
B5 :
- B8
Bakre vänster – (grön m. svart rand)
Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)
Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)
Bag, venstre - (grøn med sort stribe)
B
B
B
B
+
-
- B2
B1 +
- B4
B3 +
CQ-C9901N/C9701N
Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik
Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO
A7
A4
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(❈)
●Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer
med ISO-standard.
●Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din
bil överensstämmer med ISO-standard.
●För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de
röda och gula kablarna så som visas nedan.
●Delar märkta med (❈) måste efter slutförda
anslutningar isoleras med isoleringstejp.
Observera: Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om
bilar av annan typ än A och B.
Anslut på följande sätt.
Collegare come segue.
Conecte de la forma siguiente.
Tilslut som vist herunder.
L
ACC
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
BATTERY 15A
(❈)
Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A
A4
A7
IGN eller ACC 12 V
strömförsörjning
Alimentazione IGN o
ACC 12 V
Alimentación de 12 V de
IGN (encendido) o de ACC
(accesorios)
IGN eller ACC 12 V forsyning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
Precauzioni (Connettore ISO)
● Använd endast ojordade högtalare.
Tillåten inmatning: 70 W eller mer
Impedans: 4 – 8 Ω
●Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer
● Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.
Ingresso consentito: 70 W o superiore
Impedenza: 4 – 8 Ω
● Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore
● Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.
Entrada permisible: 70 W o más
Impedancia: 4 – 8 Ω
● Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más
●La disposizione dei pin del connettore di
alimentazione è conforme allo standard ISO.
●Verificare che la disposizione dei pin del connettore
della propria automobile sia conforme allo standard ISO.
●Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio
del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.
●Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate
(❈) con nastro isolante.
Nota: Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi
alla propria autorivendita locale.
R
● Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.
Tilladt indgang: 70 W eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
● Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
Precauciones (Conector ISO)
(
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B
A4
A7
Ingen anslutning
Nessun collegamento
Sin conexión
Ingen tilslutning
12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)
Batterie 12 V (Alimentazione continua)
Baterías de 12 V (alimentación continua)
12 V batterier (kontinuerlig forsyning)
(
Anslutningskontakt till bilen
Connettore dalla parte dell’automobile
Conector del lado del vehíulo
Bilside-stik
Försiktighetsmått (ISO-kontakt)
Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
●La disposición de los contactos del conector de la
alimentación satisface las normas ISO.
●Compruebe que la disposición de los contactos del
conector satisfaga las normas ISO.
●Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las
conexiones de los cables rojo y amarillo como se
muestra a continuación.
●Después de realizar las conexiones, aísle las partes
marcadas con (❈) utilizando cinta aislante.
Nota: Para los vehículos que no son de los tipos A y B,
consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.
Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)
●Arrangementet af netstikkets stikben er i
overensstemmelse med ISO-standarden.
●Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i
din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.
●For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de
røde og gule ledninger som vist herunder.
●Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele,
som er mærket med (❈) med isolerbånd.
Bemærk: For andre biler end type A og B, bedes du
rette henvendelse til din lokale bilforhandler.
Försiktighet
●Anslut inte mer än en högtalare till ett par
högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en
diskanthögtalare)
Precauzione
●Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo
di cavi per altoparlanti. (tranne che per il
collegamento ad un tweeter)
Precaución
●No conecte más de un altavoz a un juego de
cables de altavoz. (excepto para la conexión a un
altavoz de agudos)
Forsigtig
●Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af
en diskanthøjttaler).
●Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har
en gemensam jordtrådsledning.
●Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3
cavi con un cavo di massa in comune.
●No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables
con cable de masa común.
●Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger
og med en fælles jordledning.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages