Panasonic CQD5501N Operating instructions

Panasonic CQD5501N Operating instructions
DVD Player/Receiver with CD Changer Control
CQ-D5501N
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Használati utasítások
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
®
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later
gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Sikkerhedsinformation
■ Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i
brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal
anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.
Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer,
som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage
de i denne brugsvejledning givne instruktioner.
Advarsel
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive alvorlig tilskadekomst eller død.
■ I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at
vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at
advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af
fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud
forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne
brugsvejledning og systemet på korrekt vis.
Forsigtig
Dette piktograms formål er at gøre dig
opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige
brugsvejledninger og installationsanvisninger.
Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet
blive tilskadekomst eller materiel skade.
Advarsel
Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.
Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved
installationen
❑ Føreren bør hverken se på displayet eller betjene
systemet under kørslen.
❑ Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal
inden installationen.
Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis
han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen,
hvilket kan resultere i en ulykke.
Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen,
inden du ser på displayet eller betjener systemet.
❑ Anvend altid den rigtige strømforsyning.
Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt
jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig
anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.
❑ Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns
rækkevidde.
Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal
holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et
barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.
❑ Beskyt afspillermekanismen.
Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette
apparat.
❑ Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.
Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at
reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du
rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret
Panasonic-servicecenter.
❑ Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.
Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller
er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat
for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt
slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.
❑ Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.
D
A
N
S
K
1
492
Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på
gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.
❑ Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.
Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få
sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.
Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling,
brand og beskadigelse af produktet.
CQ-D5501N
Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på
grund af kortslutning.
Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.
HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESULTATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEKTRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG
PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.
❑ Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.
Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.
❑ Installation af produktet på airbag-dækslet eller på
andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.
❑ Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og
andre punkter, inden produktet installeres.
Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at
montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere,
hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger
befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.
❑ Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan
hindre førerens udsyn.
❑ Netledningen må aldrig deles med det formål at
forsyne andet udstyr med strøm.
❑ Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du
kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer
normalt.
Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller
en trafikulykke.
❑ I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du
bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.
❑ Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller
ind- og udstigning af bilen.
❑ Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.
Forsigtig
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når
dette produkt anvendes.
❑ Hold lydstyrken nede på et passende niveau.
Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over
vej- og trafikforholdene under kørslen.
❑ Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og
pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.
For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder
eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i
diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på
spædbørns sikkerhed.
❑ Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i
biler.
❑ Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med
motoren standset.
Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med
motoren standset vil tømme batteriet.
❑ Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.
Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan
føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.
❑ Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat
for vand, fugt eller støv.
Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til
røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær
særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.
Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved
installationen.
❑ Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret
fagmand.
Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og
erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver
den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for
problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret
apparatet.
❑ Følg instruktionerne for installation og tilslutning af
produktet.
Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.
❑ Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.
Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de
ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige
dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse,
trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i
nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande
ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man
omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende
materiale.
❑ Lad være med at blokere ventilationsåbningerne
eller apparatets køleplade.
Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive
overophedet med brand eller anden skade som resultat.
❑ Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat
for kraftige vibrationer eller er ustabilt.
Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er
stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet
falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller
personskade.
❑ Installationsvinkel
Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30
grader.
Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være
restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan
installeres.
Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.
❑ Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for,
at tilslutningen er fuldført inden installationen.
❑ For at forhindre skade på apparatet, må man ikke
sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er
fuldført.
❑ Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af
højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en
diskanthøjttaler).
Iagttag de følgende forholdsregler angående
behandling af batteriet til fjernbetjeningen.
● Anvend kun det specificerede batteri (CR2025).
● Sørg for, at batteriets polariteter modsvarer (+) og (–)
afmærkningerne i batterirummet.
● Et udtjent batteri skal skiftes ud med et nyt så hurtigt som
muligt.
● Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis det ikke skal anvendes i et længere tidsrum.
● Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække
det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til
opbevaring.
● Bortskaf altid batterier i henhold til gældende lokale bestemmelser.
● Lad være med at adskille, genoplade, opvarme eller kortslutte batteriet. Smid ikke et batteri på ilden eller i vandet.
I tilfælde af batterilækage
● Tør batterielektrolytten grundigt af batteriet og sæt et nyt
batteri i.
● Hvis kropsdele eller tøj har været i kontakt med batterielektrolyt, skal du skylle den af med masser af vand.
● Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle
øjnene med masser af vand og straks søge lægehjælp.
D
A
N
S
K
❑ Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til
installationen.
Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige
værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre
dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at
apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til
en ulykke, fejlfunktion eller brand.
2
CQ-D5501N
493
Sikkerhedsinformation (fortsættes)
Laserprodukt
Etikette-indikeringer og deres placering
LASERPRODUKT AF KLASSE 1
FORSIGTIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN
SE IKKE IND I STRÅLEN
Advarselsmærkat
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
Forsigtig: Dette produkt anvender en laserstråle.
Anden anvendelse af kontroller eller indstillinger eller udførelse af
andre procedurer end de her specificerede, kan resultere i farlig
laserbestråling.
Skil ikke dette apparat ad og forsøg ikke selv at udføre
nogen ændringer af det.
Dette apparat er en meget følsom anordning, som betjener sig af en
laser-pickup til at hente information fra compact-diskens overflade.
Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger
ud af kabinettet.
Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at ændre nogen af dens
dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og
farlig spænding.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
VAR OIT U S – LASER SÄTEILYVAARA
AVAT T AESSA. VAR O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
AD VAR SEL – LASER STRÅLING.
UNNGÅ
EKSPON ER IN G F OR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Apparatets
(overside)
Af sikkerhedsårsager er dette apparat konstrueret således, at
det ikke er muligt at se billeder under kørslen.
Når dette apparat sluttes til frontmonitoren (på/i instrumentbrættet):
D
A
N
S
K
¡ Parker bilen på et sikkert sted og træk parkeringsbremsen,
inden du begynder at se levende billeder.
¡ Af sikkerhedsårsager skal du sørge for, at tilslutningen af
parkeringsbremseledningen er korrekt (a side 547)
When driving please enjoy sound only.
3
494
Warning
CQ-D5501N
Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.
Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er
sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi
har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.
Tilbehør
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
Brugsvejledning
Garantibevis
Låseannulleringsplade
Monteringsbolt
Antal: 2
(YEFM285698)
Antal: 1
Antal: 1
ISO-antenneadapter
Klemstik
Antal: 1
Antal: 1
Installationssæt (YEP0FZ5725)
Antal: 1
POWER
SOURCE
STOP
PAUSE
PLAY
3
SEL
SRC
TRACK / SEARCH
TITLE
MENU
R
RET
TE
RETURN
EN
1
2
SUBTITLE AUDIO ANGLE
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
8
9
7
OSD
VOL
TRACK
GRP
0
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
CAR AV
Netstik
Monteringskrave
Aftageligt forpladehylster
Fjernbetjening
(YEAJ012852)
(YEFX0217263)
(YEFA131839)
(YEFX9995584)
Antal: 1
Antal: 1
Antal: 1
Antal: 1
Batteri
(CR2025)
RCA-ledning
(YEAJ071740)
Antal: 1
Antal: 1
Trimplade
(YEFC05652)
Antal: 1
Bemærk:
¡ Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.
¡ Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.
¡ Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.
D
A
N
S
K
4
CQ-D5501N
495
Egenskaber
CQ-D5501N
DVD-afspiller/receiver med CD-skifterkontrol
■ Afspilning af DVD-video, Video CD
Du kan se DVD’er og VCD’er, hvis monitoren (CYVM1500EX, ekstraudstyr) er tilsluttet. (DVD/VCD-afspiller
a side 520)
■ MP3-afspilning fra CD-R/RW
(MP3-afspiller a side 516)
*Dette apparat er ikke kompatibelt med WMA-filer.
■ DVD-R, DVD-RW afspilning
(a side 498, 543 angående detaljer)
■ Fuldt motoriseret forplade
Der skal kun en berøring til for at skyde forpladen ned, så
du får adgang til diskens indstikssprække. En tretrins
vippefunktion gør, at synsvinklen kan indstilles til 15, 25
eller 35 grader for optimal display-visibilitet.
Bemærk:
¡ Dette apparat understøtter ikke en DVD-skifter på grund
af for få digitale tal eller andre årsager.
■ Digital lydudgang
Digital lydudgangsklemme til opgradering til Dolby Digitalog dts-surround [kræver et lyslederkabel (CA-LRD60, kan
købes separat) og en digital surroundprocessor (CYAC300EX)].
■ SQ (Sound Quality)(Lydkvalitet)
Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ, CLUB) til rådighed. Indstillingen af disse kan
brugerindstilles (med undtagelse af FLAT) og de kan
gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning.
SQ3 (3-bånds lydkvalitet)
Centerfrekvensen- og niveauet er justerbare i 3 bånd. Dette
gør det muligt at finindstille lydkvaliteten for hver enkelt
genre, så den passer til bilens akustik og dine personlige
ønsker. (a side 526)
■ CD-skifter
ekstraudstyr
Det er muligt at tilslutte en Panasonic CD-skifter (CXDP880N, ekstraudstyr). Vi henviser til brugervejledningen
for CD-skifteren angående detaljer.
Indholdsfortegnelse
OSD (On-Screen Display) .............................. 523
Styring af CD-skifter ...................................... 524
Generelt
D
A
N
S
K
5
496
Sikkerhedsinformation .................................. 492
Tilbehør ........................................................... 495
Egenskaber .................................................... 496
Indholdsfortegnelse ...................................... 496
Opgradering af systemet .............................. 497
Disks, som kan afspilles ............................... 498
Klargøring (Batteriudskiftning, Annullering af demonstrationen, Indstilling af fjernsynstype, ACC-indstilling) ...499
Generelt (hovedapparat)................................. 500
Generelt (Fjernbetjening) ............................... 504
Hver kilde
Radio ............................................................... 506
Radio Data System (RDS) .............................. 508
Inden diskafspilning ...................................... 514
CD-afspiller ..................................................... 515
MP3-afspiller ................................................... 516
Angående MP3 ............................................... 518
DVD/VCD-afspiller .......................................... 520
CQ-D5501N
Efter behov
Lydindstillinger .............................................. 526
Funktionsindstillinger (AF-indstilling, Region (REG)indstilling, Monofonisk FM-modtagning, Lokal stationsindstilling, PTY-sprogvalg, Visningsmønstre for frekvensanalysator (PATTERN), Lydafbrydelse/lyddæmpning, Ekstern
lydafbrydelse, Sikkerhedsfunktion, ACC-valg) .......... 530
Brugerindstillinger (TV Type (Fjernsynstype) etc.)... 536
Liste over sprogkoder ................................... 540
Definition af termer ........................................ 541
Anti-tyverisystem ........................................... 542
Sikring ............................................................. 543
Vedligeholdelse .............................................. 543
Angående disks .............................................. 543
Installation ...................................................... 544
Ledningsføring ............................................... 546
Fejlfinding ....................................................... 554
Tekniske specifikationer ............................... 561
Opgradering af systemet
❑ Optionelt system (Eksempel)
Dette apparat kan kombineres med andet udstyr som
vist herunder. Vi henviser til brugervejledningerne for de
tilsluttede apparater angående yderligere detaljer.
Forberedelse:
¡ Videosignalindstillingen for dette apparat (“TV Type
(Fjernsynstype)” a side 538) skal være den samme
som indgangssignalindstillingen (NTSC/PAL) for den
monitor, som skal tilsluttes. Hvis den ikke er det, vil
billederne fremstå ukorrekte. (Standard: PAL)
STAND BY (R)
ON (G)
Tilslutning af et monitordisplay og en CD-skifter til dette
apparat.
CQ-D5501N
Farve-LCD-display:
CY-VM1500EX
COLOR LCD MONITOR
Farve-LCD-display: CY-VM1500EX
DIGITAL
PRO LOGIC
PROCESSOR
DIGATAL
SURROUND
CE
SOUR
AC300
display
super
VOL
MUTE
SOURCE
bright
& 30w
Power
Amplifier
for Center
4
3
Speaker
DIMMER
SPACE
POSITION
multi-color
2
1
STAND BY (R)
ON (G)
COLOR LCD MONITOR
VM1500
VM1500
SEL
❑ Basalt system
DR COMP
POSI
SPC
DIM
Digital surroundprocessor:
CY-AC300EX
PWR
CD-skifter:
CX-DP880N
CD-skifter: CX-DP880N
Bemærk:
¡En CD-skifter og et ekstra apparat (AUX) kan ikke
tilsluttes samtidigt.
❑ 5.1 kanals surroundsystem
Dette apparat er udstyret med en optisk udgang. Ved at
slutte en digital surroundprocessor (CY-AC300EX,
ekstraudstyr) til dette apparat, kan du opnå et 5.1kanals surroundsystem til afspilning af DVD-software på
en måde, som skaber en fornemmelse af tilstedeværelse
i din bil.
Centerhøjttaler:
EAB-CF2
Fronthøjttalere:
CJ-DA1700N
Farve-LCD-display:
CY-VM1500EX
Panasonic
STAND BY (R)
ON (G)
CQ-D5501N
COLOR LCD MONITOR
VM1500
DIGITAL
PRO LOGIC
PROCESSOR
DIGATAL
SURROUND
SOURCE
AC300
display
super
VOL
MUTE
SEL
Ekstern effektforstærker
SOURCE
bright
& 30w
Power
Amplifier
for Center
4
2
Speaker
DIMMER
SPACE
POSITION
multi-color
DR COMP
DIM
SPC
POSI
3
1
PWR
Digital surroundprocessor:
CY-AC300EX
Effektforstærker
Surroundhøjttalere:
CJ-DA6920N
Subwoofer:
CJ-HD303N
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
6
497
Disks, som kan afspilles
❒ Disktype
DISK
DVD
VCD
(Video CD)
CD
CD-R/RW
❒ Betydningen af symbolerne på hylsteret
(Eksempler på sådanne symboler inkluderer)
2
¡
Mærke/
logo
TEXT
Diskstørrelse
Videoformat
Lydformat
Regionsnr.
12 cm / 8 cm
NTSC / PAL
LPCM,
MPEG1, LPCM (CDMPEG2,
DA*),
Dolby
MPEG1
Digital.
LPCM (CD-DA*),
MP3
2, ALL
¡Det er kun muligt at afspille video-formaterede disks.
Disks i videooptageformatet (VR) kan ikke afspilles.
¡Disks, der ikke er finaliserede, kan ikke afspilles.
¡Nogle disks kan ikke afspilles på grund af selve disken,
anordningen, drevet og softwaren, som anvendes til
diskoptagelse.
❒ Disks, som ikke understøttes
498
De følgende disks kan ikke afspilles i dette apparat.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-RAM
¡DVD+R
¡DVD+RW
¡SVCD
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (med undtagelse af
MP3)
¡CD-RW (med undtagelse af MP3 og CD-DA)
¡CD-R (med undtagelse af MP3 og CD-DA)
¡SACD
¡Photo CD
¡CDV
¡Hybrid SACD (med undtagelse af CD-DA)
¡Divx Video disks
¡CD-EXTRA (kun lydafspilninng er muligt)
¡DVD’er med andre regionsnumre end “2” eller
“ALL”
¡Afspilning af en photo-CD-disk i dette apparat kan
ødelægge den data, som er optaget på disken.
CQ-D5501N
: Antal lydspor
¡
: Antal vinkler
3
Tallene angiver antallet af sprog, spor, vinkler etc.,
som er optaget på disken.
Skærmstørrelse (H:V formatforhold)
❒ Disks, som ikke understøttes
7
¡ 2
ReWritable
*CD-DA: Et almindeligt musik-CD-format.
Bemærk:
¡Angående CD-R og CD-RW henviser vil til afsnittet
“Angående CD-R/RW-, DVD-R/RW-disks”. (a side 543)
¡Visse kopieringsspærrede CD’er kan ikke afspilles.
¡Selv hvis du afspiller en dts-DVD eller en dts-CD, vil den
analoge lyd ikke kunne gengives (kun digital lyd gengives).
D
A
N
S
K
: Antal undertekstsprog
Recordable
¡
4:3
: 4:3 standardstørrelse
¡
LB
: Letterbox (a side 539, 541)
¡ 16:9 bredformat
16:9 LB
16:9 PS
: Afspilning i letterbox-format på en
almindelig fjernsynsskærm (4:3).
: Afspilning i PAN & SCAN (pan og scan)
(a side 539, 541) format på en almindelig fjernsynsskærm (4:3).
Bemærk:
¡Størrelse af det viste billede på skærmen afhænger af
skærmfunktioinen (“TV Display (Fjernsynsdisplay)”
a side 538), og på skærmstørrelsen for indholdet af
disken.
❒ Information om regionsstyring
Dette apparat er designet og konstrueret til at reagere
på den information om regionsstyring, som er optaget
på en DVD-disk. Hvis det på DVD-disken beskrevne
regionsnummer ikke modsvarer dette apparats regionsnummer, vil disken ikke kunne afspilles i dette apparat.
Regionsnummeret for dette apparat er “2” eller
“ALL”.
Eksempel:
2
1 2
4 6
ALL
Klargøring
Fjernbetjening
Batteriudskiftning
q Tag bateriholderen ud med
fjernbetjeningen placeret på en
plan overflade.
q Stik tommelfingeren ind i
rillen og tryk samtidigt
holderen i pilens retning.
w Træk batteriet ud i pilens
retning ved hjælp af et solid
spids genstand.
Advarsel
Solid spids genstand
¡Hold batterierne uden for børns rækkeviddes. Søg
øjeblikkelig lægehjælp, hvis en barn er kommet til at
sluge et batteri.
Forsigtig
w
q
Bagside
w Sæt et batteri i holderen med
(+)-siden opad.
e Sæt holderen tilbage på plads.
w
e
¡ Tag straks batteriet ud og bortskaf det.
¡ Lad være med at adskille, opvarme eller kortslutte batteriet.
Smid ikke et batteri på ilden eller i vandet.
¡ Følg de lokale bestemmelser for bortskaffelse af batterier.
¡ Forkert anvendelse af et batteri kan medføre overophedning,
eksplosion eller antændelse, hvilket kan resultere i personskade og/eller brand.
Bemærk:
¡Batteri-information:
Batteritype: Panasonic-litiumbatteri (CR2025)
Batterilevetid: Omkring 6 måneder ved almindelig anvendelse (ved rumtemperatur).
Første gang der tændes for apparatet
Annullering af demonstrationen
Demonstrationsmeddelelsen kommer frem ved indledende brug.
q Sæt bilens tændingsnøgle til stilling ACC eller ON.
w Tryk på [SRC] (PWR).
Demonstrationsskærmen kommer frem.
e Tryk på [DISP].
Demonstrationsskærmen annulleres og kommer ikke
mere frem.
Bemærk:
¡Hvis du vil tænde for apparatet og få demonstrationsmeddelelsen frem, skal du holde [SRC] (PWR) inde i mere
end 4 sekunder. (ACC ON)
ACC-indstilling
Forsigtig
¡Sørg for at vælge OFF, hvis din bil ikke har
nogen ACC-stilling for tændingskontakten.
Forsømmelse af dette kan føre til at batteriet
går dødt.
Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON. (a side 534)
De følgende funktioner er til rådighed. (Standard: fra).
¡Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en
disk ind.
¡Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet.
(a side 503)
¡Når sikkerhedsfunktionen (a side 534) er sat til ON, vil
funktionen fungere, når tændingsnøglen sættes til OFF.
CQ-D5501N
: Ikke udstyret med ACC
AF
PTY
(standard)
TA
MUTE/SQ
: Udstyret med ACC
[SRC] (PWR: Strøm)
[DISP] (Display)
Indstilling af fjernsynstype
D
A
N
S
K
8
Vi henviser til “Optionelt system (Eksempel)” (a side 497)
og “TV Type (Fjernsynstype)” (a side 538).
CQ-D5501N
499
Generelt (hovedapparat)
[SRC: Kilde] (PWR: Strøm)
Display for CD-afspillerindstilling (a side 515)
Fjernbetjeningssensor (a side 504)
Spectrum analyzer (a side 532)
(SQ3) Indikator
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[VOLUME] Forvalgsknapper [1] til [6]
[MUTE] (Lydafbrydelse/lyddæmpning)
[SQ] (Lydkvalitet)
Strøm
[DISP] (Display)
Lydstyrke
Sæt bilens tændingsnøgle til stilling ACC eller ON.
ON:
Tryk på [SRC] (PWR).
Up
Op
Down
Ned
OFF: Hold [SRC] (PWR) inde, indtil der lyder et
bip (cirka 1 sekund), og slip den derefter.
Bemærk:
¡Når tændingsnøglen er sat til ON, vippes forpladen for at
sikre de gamle stillinger.
¡Hvis sikkerhedsfunktionen er sat til ON, vises sikkerhedsmeddelelsen med en advarselsalarm. (Standard:
SLED ON) (a side 534 om indstillingen af
Sikkerhedsfunktionen)
Bemærk:
¡ Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde. (For
radioen, en lydstyrkeindstilling for AM (LB/MB), en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer).
Lydafbrydelse/lyddæmpning
ON : Tryk på [MUTE].
OFF : Tryk på [MUTE] igen.
Der kan vælges mellem lydafbrydelse og lyddæmpning. (a
side 532)
Indikator
D
A
N
S
K
9
500
CQ-D5501N
Standard: 18
Indstillingsområde: 0 til 40
Kilde
SQ (lydkvalitet)
Tryk på [SRC] for at skifte kilde.
Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ, CLUB) til rådighed. Indstillingen for disse kan
brugerindstilles (med undtagelse af SQ-FLAT) og de kan
gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning.
SQ3 (3-bånds lydkvalitet)
Centerfrekvensen- og niveauet er justerbare i 3 bånd. Dette
gør det muligt at finindstille lydkvaliteten for hver enkelt
genre, så den passer til bilens akustik og dine personlige
ønsker. (a side 526)
Hold [SQ] inde i mere end 1 sekund for at vælge lydtype
som følger:
Forvalgsnummer
Radio
(a side 506)
CD-afspiller
(a side 515)
ELLER
MP3-afspiller
(Når en disk med MP3-data
er lagt i afspilleren a side
ELLER
516)
DVD/VCD-afspiller (VCD-disk)
(Når en disk med VCD-data
er lagt i afspilleren a side
ELLER
520)
DVD/VCD-afspiller (DVD-disk)
(Når en disk med DVD-data
er lagt i afspilleren a side
520)
Styring af CD-skifter
ELLER
(Når en CD-skifter
(ekstraudstyr) er tilsluttet
a side 524)
AUX
(Lydkilde tilsluttet AUXindgangsklemmen)
Bemærk:
¡AUX kan ikke anvendes, når CD-skifteren er sluttet til
DIN-klemmen.
(Standard)
(FLAT) flad frekvensgang:
fremhæver ikke nogen del.
(ROCK) hurtig og tung lyd:
forstærker bassen og diskanten.
(POP) bredspektret og dyb lyd:
fremhæver bassen og diskanten en
smule.
(VOCAL) klar lyd:
fremhæver mellemtonen og fremhæver
diskanten en smule.
(JAZZ) jazz-specifik dyb lyd:
lyd med fremhævelse af skarpheden fra
efterslagsbækken og ekko fra en saxofon.
(CLUB) klub- og disko-specifik lyd:
gengivelse af den realistiske stemning
i en klub.
Tryk på [DISP] for at gå tilbage til den almindelige
indstilling.
Bemærk:
¡ Efter indtrykning af [SQ] i mere end 1 sekund på selve
apparatet, kan du også vælge en lydtype ved at trykke på
forvalgsknapperne [1] til [6].
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
10
501
Generelt (hovedapparat) (fortsættes)
Forsigtig
¡Pas på ikke at få fingerene eller hænderne i klemmme i forpladen.
[u: Udtagning]
(TILT/OPEN)
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
Indikator
[DISP]
[]] [[]
(Indstilling af time/minut)
Åbn forpladen.
Forpladevinkel (vipning)
Tryk på [u] (OPEN).
Hold [u] (TILT) inde, indtil der lyder et bip (cirka 1
sekund) fra højttaleren, og slip den derefter.
Sæt forpladen i den stilling, i hvilken det er nemt at læse
det, der står på displayet. Hver gang ovennævnte udføres,
skifter forpladevinklen i den herunder viste sekvens.
Bemærk:
¡ Forpladen lukker automatisk efter at en alarmlyd har
lydt, hvis der ikke udføres nogen betjening i omkring 20
sekunder.
¡ Hvis der allerede er sat en disk i, (
lyser), vil
disken komme ud, når forpladen er helt åbnet.
(Udtagning af en disk a side 514)
Luk fopladen.
Tryk på [u] (OPEN).
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
D
A
N
S
K
TILT OFF
Bemærk:
¡De i “Forpladevinkel (vipning)” specificerede stillinger
gemmes i hukommelsen, selv efter følgende operationer.
¡Åbne/lukke
¡ACC til/fra
¡Tænd/sluk
11
502
CQ-D5501N
Urvisning (i slukket tilstand)
Indstilling af uret
Tryk på [DISP] (ACC ON), når apparatet er slukket (OFF).
Uret betjener sig af 24-timers systemet.
(Urtid) (Standard)
Bemærk:
¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.
Vælg radio-AM (LB/MB) indstilling. (a side 506)
(Display slukket)
Frekvens
Se beskrivelsen af hver kildeindstilling, når der er tændt for
apparatet (ON).
Hold [DISP] inde i mere end 2 sekunder.
Timetallet blinker
Indstil timetallet.
[[]: stil timetallet frem
[]]: stil timetallet tilbage
Timetal indtastet
Tryk på [DISP].
Minuttallet blinker
Indstil minuttallet.
[[]: stil minuttallet frem
[]]: stil minuttallet tilbage
Minuttal indtastet
Tryk på [DISP].
Fuldført
Bemærk:
¡ Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages, vil
uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen. (a side
508)
D
A
N
S
K
12
CQ-D5501N
503
Generelt (Fjernbetjening)
❑ Generelt
I denne brugervejledning anvendes de herunder viste piktogrammer til at angive kompatible typer disks og betjeningsenheder.
Disks
: DVD Video
DVD VCD
: CD
DVD VCD CD MP3
DVD VCD
DVD VCD CD MP3
: VCD (Video CD)
: CD-R/RW’er, som indeholder MP3-filer.
[}] [{]
¡Vælger (vertikalt) eller
indstiller en operation
eller en post.
[]] [[]
¡Vælger (horisontalt) eller
indstiller en operation eller
en post.
[}]
[MENU]
¡Viser menuskærmen.
[0] til [9]
¡Indstiller sprogkoden.
[OSD] (On-Screen Display)
¡Viser information om hver
kilde på skærmen.
STOP
PAUSE
PLAY
[]]
SRC
TITLE
MENU
1
2
[{]
R
RET
RETURN
EN
3
SEL
SUBTITLE AUDIO ANGLE
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
OSD
[ENTER]
¡Bestemmer en operation
eller en post.
[ENTER]
VOL
TRACK
GRP
0
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
CAR AV
[VOL]
¡Regulerer lydstyrken.
[MUTE]
¡Afbryder lyden midlertidigt.
D
A
N
S
K
13
504
CQ-D5501N
[[]
TRACK / SEARCH
TE
[SRC]
¡Skifter mellem tændt/slukket.
¡Vælger en kilde.
POWER
SOURCE
❑ Disks (DVD/VCD/CD/MP3)
[■] (STOP) DVD VCD CD MP3
¡Stopper afspilningen.
[❚❚] (PAUSE) DVD VCD CD MP3
¡Pause.
[❚❚] DVD VCD
¡Afspilning enkeltbilledvis.
[B] (PLAY) DVD VCD CD MP3
¡Afspilning.
[s] [d] DVD VCD CD MP3
¡Går til begyndelsen.
¡Valg af kapitel/spor.
¡Hurtigt frem/hurtigt tilbage.
DVD
CD] MP3
[sVCD
] [d
¡Går til begyndelsen.
¡Valg af fil.
[d] DVD VCD
¡Langsom afspilning.
POWER
SOURCE
STOP
PAUSE
PLAY
SRC
[RET] (RETURN) DVD VCD CD MP3
¡Går tilbage til det foregående display.
¡Indtast nummeret igen.
¡Viser video CD’ens menu.
[MENU] (TITLE) DVD VCD
¡Viser DVD-menuen. (Operationer
varierer alt efter disken.)
¡Viser titelmenuen. (Operationer varierer alt efter disken.)
[}] [{] []] [[] DVD VCD
¡Vælger en operation eller en post.
1
2
[ENTER] DVD VCD CD MP3
¡Bestemmer en operation eller en post.
TE
RET
TITLE
MENU
RETURN
R
TRACK / SEARCH
EN
3
SEL
SUBTITLE AUDIO ANGLE
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
OSD
VOL
DVD
VCD[{]
CD MP3
[}]
¡Vælger en mappe.
¡Mappe op/ned.
TRACK
GRP
0
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
CAR AV
[GRP] (gruppe) (TRACK) (TITLE/CHAPTER) DVD VCD CD MP3
¡Direkte valg af titel/kapitel.
¡Direkte valg af spor.
¡Direkte valg af mappe/fil.
[0] til [9] DVD VCD
¡Vælger en post på menuen.
[1] (SUBTITLE) DVD VCD
¡Skifter undertekstsprog.
DVD VCD CD MP3
[4] (RANDOM)
¡Tilfældig afspilning.
[0] til [9] DVD VCD CD MP3
¡Diekte valg af titel/kapitel.
¡Direkte valg af spor.
¡Direkte valg af mappe/fil.
[2] (AUDIO) DVD VCD
¡Skifter audiosprog.
VCD CD
[5] DVD
(SCAN)
¡Scan-afspilning.
DVD VCD
[2] (AUDIO)
¡Skifter mellem stereolyd og
monofonisk lyd.
[6] (REPEAT) DVD VCD CD MP3
¡Gentaget afspilning.
[3] (ANGLE) DVD VCD
¡Skifter vinkel.
[0] (DRC) DVD VCD
¡Vælger kompressionsområde for
dynamikområdet.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
14
505
Radio
[SRC: Kilde]
[]] [[]
(TUNE)
(Stereo)-indikator
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
[BAND]
(APM: Automatisk
forvalgshukommelse)
MUTE/SQ
Forvalgsknapper [1] til [6]
(Fast station)
q Radioindstilling
Tryk på [SRC] for at vælge radioindstillingen.
Bånd
Frekvens
Forvalgsnummer
w Bånd
Tryk på [BAND].
[DISP] (Display)
Bemærk:
¡ Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer,
der går godt igennem i søgeindstilling. (a side 530)
¡ Sæt FM MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når
signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt. (a side
530)
Displayændring
Tryk på [DISP] for at ændre displayet som vist herunder.
3AM (LB/MB)
Frekvens
Urtid (CT)*
3FM (ikke-RDS)
Frekvens
PS (Programnavn)
Display slukket
Urtid (CT)*
Display slukket
e Stationsindstilling
[[]: Højere frekvens
[]]: Lavere frekvens
Hold [[] eller []] inde i mere end et 0,5 sekund
og slip den derefter. Søgningen begynder.
D
A
N
S
K
15
506
CQ-D5501N
*Stil uret, når “NO CT” er kommet frem på skærmen.
(Indstilling af uret a side 503)
Faste stationer
Der er muligt at gemme op til 6 stationer som faste stationer i hvert af båndene FM1, FM2, FM3 og AM (LB/MB).
Bemærk:
¡ Nye stationer overskriver gamle, eksisterende stationer efter nedenstående procedure.
Advarsel
¡Forsøg aldrig at programmere faste stationer under kørslen, da dette kan sætte sikkerheden over styr.
Automatisk
forvalgshukommelse (APM)
Med denne operation kan stationer, der går godt igennem,
automatisk programmeres i forvalgshukommelsen.
q Vælg et bånd. (a forrige side)
w Hold [BAND] (APM) inde i mere end 2 sekunder.
6 stationer med første til sjette højeste signalstyrke vil
blive programmeret på hvert bånd.
Når de faste stationer først er valgt, vil de blive scannet i
5 sekunder hver (scanning).
Manuel forvalgshukommelse
Med denne operation kan man manuelt gemme en station i
forvalgshukommelsen.
q Vælg et bånd og en frekvens. (a forrige side)
w Hold en af forvalgsknapperne fra [1] til [6] inde, indtil
displayet blinker en gang.
Forvalgsnummer
Bemærk:
¡ Tryk på en af knapperne fra [1] til [6], hvis du vil stoppe
scanningen.
¡ Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON). Sæt AF til OFF, hvis du
vil vælge ikke-RDS-stationer. (a side 509)
Fremkaldning af faste stationer
q Vælg et bånd (a forrige side)
w Tryk på en af forvalgsknapperne fra [1] til [6].
D
A
N
S
K
16
CQ-D5501N
507
Radio Data System (RDS)
Om RDS
Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Dette apparat har bekvemme funktioner, hvor sådanne
data anvendes. Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område til område. Hav venligst forståelse for, at hvis
RDS-service ikke er tilgængelig i dit område, vil den følgende service heller ikke være det. I dette kapitel forklares oversigten
og betjeningen vedrørende RDS.
De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer modtages.
Programnavn (PS) Display
Programidentifikation (PI)
Stationens navn vises.
Hvert program har sit eget nummer. Dette kan anvendes til
at søge efter en anden frekvens, på hvilken det samme program sendes.
Alternativ frekvens (AF)
Region (REG)
Hvis radiomodtagningen er svag, vil der automatisk blive
stillet ind på en RDS-station, som sender det samme program.
Hver region har sit eget nummer. Dette kan anvendes til at
identificere den region, hvor den station, du lytter til, er
lokaliseret.
Trafikprogram (TP)
Nogle RDS FM-stationer sender periodiske trafikmeddelelser.
Stationer, som sender trafikmeddelelser, kaldes trafikprogrammer (TP).
Trafikmeddelelse (TA)
Radiomeddelelser om trafiksituationen.
Urtid (CT)
Når en RDS-station modtages, vil CT-servicefunktionen
automatisk stille uret.
“NO CT” vises i områder, hvor CT-serrvice ikke er til
rådighed. (a side 503 Indstilling af uret)
D
A
N
S
K
Programtypevisning (PTY)
RDS FM-stationer sender et identifikationssignal for programtypen.
Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc. (a side 511)
17
508
CQ-D5501N
Alternativ frekvens (AF)
Indikator
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
[DISP] (Display)
MUTE/SQ
[TA] (AF: Alternativ frekvens)
Alternativ frekvens (AF)
indstilling
Hold [TA] (AF) inde i mere end 2 sekunder for at ind- og
udkoble AF.
AF ON : AF, søgning efter bedste station og PIsøgefunktionen er aktiverede.
AF OFF : Når en RDS-stations AF-stationsnet ikke er
påkrævet.
Displayændring
Tryk på [DISP] for at ændre displayet som vist herunder.
PS (Programnavn) (Standard)
Frekvens
Urtid
Display slukket
Forvalgshukommelse
(AF ON-instilling)
Fremkaldning af faste stationer (søgning efter
bedste station)
Automatisk AF-stationsindstilling giver dig mulighed for at
vælge en station, som går godt igennem, fra det samme
stationsnet, når indstilling på faste stationer er aktiveret.
Når modtagningen er dårlig (PI-søgning)
Hvis modtagningen er dårlig, når du stiller ind på en fast station,
skal du trykke på den samme forvalgsknap. Søgning efter den
samme station med bedre modtagning vil begynde. Tryk på den
samme forvalgsknap igen, hvis du vil annullere.
Bemærk:
¡ For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først,
hvorefter PI-søgning udføres.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
18
509
Radio Data System (RDS) (fortsættes)
Trafikmeddelelse (TA)
Nogle RDS-stationer sender periodisk trafikinformation.
[VOLUME]
Indikator
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
Indikator
[TA] (TA-indstilling/TP (TA) søgning)
TA ON/OFF
(Standard: OFF)
Tryk på [TA] (TA-indstilling) for at ind- og udkoble TA-indstillingen.
De følgende funktioner er til rådighed, når TA-indstillingen
er aktiveret.
¡ Søgning efter en TP-station begynder automatisk og
den modtages, når der skiftes til TA-indstillingen, hvis
du modtager en ikke-TP-station eller en TP-station, som
ikke går godt igennem.
¡ Når der udføres søgeafstemning eller APM, vil kun TPstationer blive valgt. (a side 507 Automatisk forvalgshukommelse).
¡ Indstilling til TA med apparatet i en anden indstilling, vil
bevirke, at apparatet automatisk skifter til radioindstilling og en trafikmeddelelse sendes i radioen, når
trafikmeddelelsen begynder. Når trafikmeddelelsen er
færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående
indstilling. (TA-standbyindstilling)
D
A
N
S
K
19
510
CQ-D5501N
Gælder kun trafikinformation
(TA-lydafbrydelse)
q Aktiver TA-indstillingen.
w Indstil TA-lydstyrken. (a side 528)
e Drej [VOLUME] til 0.
Så snart trafikinformationen begynder, skifter lydstyrken til
TA-lydstyrke.
Programtype (PTY) modtagning
RDS FM-stationer sender et programtypeidentifikationssignal (Eksempel: Nyheder, rock, klassisk musik etc.)
[]] [[]
(PTY-valg)
Indikator
CQ-D5501N
AF
[BAND]
(Forvalgt PTY-søgning,
PTY-valg)
PTY
TA
MUTE/SQ
Forvalgsknapper [1] til [6] (PTY-forvalg)
[DISP] (PTY) (PTY-indstilling)
Programtype (PTY) indstilling
PTY-forvalg
Hold [DISP] (PTY) inde i mere end 2 sekunder for at indog udkoble PTY-displayindstillingen.
Den herunder beskrevne PTY-funktion bliver aktiveret, når
PTY-indstillingen er valgt.
Fremkaldning af PTY-forvalg
PTY-valg
q Tryk på [[] for at skifte programtype som vist herunder. ([]]: modsat retning)
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK_M
OTHER_M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
/
/
/
/
/
/
/
/
MUSIC /
SPORT /
SCIENCE /
EASY_M /
WEATHER/
RELIGION /
JAZZ
/
FOLK_M /
NEWS
/
EDUCATE /
VARIED /
LIGHT_M /
FINANCE /
PHONE_IN /
COUNTRY /
DOCUMENT
AFFAIRS /
DRAMA /
POP_M /
CLASSICS /
CHILDREN /
TRAVEL /
NATION_M /
w Vælg en ønsket programtype og tryk på [BAND].
Søgningen begynder at stille ind på en station, som
sender den valgte programtype.
Programtyper gemmes i hukommelsen under forvalgsknapper fra [1] til [6] som vist i oversigten på næste side.
For at stille ind på den ønskede programtype, skal man
trykke på en af forvalgsknapperne [1] til [6].
Forvalgt PTY-søgning
q Vælg en programtype ved at trykke på forvalgsknappen.
Den forvalgte programtype vises på displayet i 5 sekunder.
Eksempel: Tryk på forvalgsknap [1].
w Tryk på den samme forvalgsknap igen (eller tryk på
[BAND]) for at stille ind på den ønskede programtypestation.
Eksempel: Tryk på forvalgsknap [1] igen.
Tryk på [BAND] igen for at annullere.
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtype-station, vil “NONE” blive vist på displayet i 2 sekunder.
Ændring af PTY-forvalg
Tryk på [BAND] igen, hvis du vil annullere.
Bemærk:
¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vil “NONE” blive vist i 2 sekunder.
q Vælg en programtype ved hjælp af PTY-valg eller ved at
trykke på PTY-forvalgsknapperne.
w Hold en af knapperne fra [1] til [6] inde i mere end 2
sekunder.
Eksempel: Hold forvalgsknap [2] inde i mere end 2
sekunder.
D
A
N
S
K
20
CQ-D5501N
511
Radio Data System (RDS) (fortsættes)
Programtype (PTY) modtagning (fortsættes)
PTY-forvalg (Standard)
Forvalgsnummer
Programtype
Når PTY-søgning er aktiveret, kan disse programtyper modtages.
1
NEWS
2
SPEECH
AFFAIRS, INFO, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED,
WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE_IN,
TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
3
SPORT
SPORT
4
POP_M
POP_M
5
CLASSICS
6
MUSIC
NEWS
CLASSICS
ROCK_M, EASY_M, LIGHT_M, OTHER_M, JAZZ, COUNTRY, NATION_M,
OLDIES, FOLK_M
Anvend nedenstående oversigt til at notere ændringer i forvalgsstationerne.
Forvalgsnummer
FM1
FM2
FM3
1
2
3
4
5
6
Andre PTY-funktioner
Valg af PTY-sprog: Det er muligt at vælge, hvilket sprog, der skal anvendes på skærmen (engelsk eller svensk)
(a side 532)
D
A
N
S
K
21
512
CQ-D5501N
Andre RDS-funktioner
EON (oplysning om andre
stationer)
Indikator
Når EON-data modtages, lyser EON-indikatoren og TA- og
AF-funktionerne udvides som vist herunder.
TA: Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i
stationsnettet kan modtages.
AF: Frekvenslisten over faste RDS-stationer opdateres af
EON-data.
EON gør det muligt for radioen at gøre bedre brug af RDSinformation. Denne funktion opdaterer konstant AF-listen
over faste stationer, inklusive den, som der aktuelt er stillet
ind på. Hvis du for eksempel har forindstillet en
fjerntliggende station, vil du senere kunne modtage den
samme station på en alternativ frekvens eller en anden station, som sender det samme program. EON holder sig også
a jour med modtagbare, lokale TP-stationer, som der hurtigt kan stilles ind på.
Modtagning af ekstraudsendelser
Hvis der sendes en ekstraudsendelse, skifter apparatet
automatisk til denne udsendelse (selv hvis det er indstillet
til en af funktionerne CD, MP3, DVD/VCD eller CD-skifter).
Under modtagning af ekstraudsendelsen, vises “ALARM”
på displayet.
Bemærk:
¡ Ekstraudsendelser sendes ved TA-lydstyrkeniveau. (a
side 528)
D
A
N
S
K
22
CQ-D5501N
513
Inden diskafspilning
Isætning af en disk
Forsigtig
¡ Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller
etiketter.
¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke
trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens
den er åben.
¡ Pas på ikke at få fingerne eller hænderne i klemme i
forpladen.
¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.
Bemærk:
¡ Vi henviser “Disks, som kan afspilles”. (a side 498)
¡ Se afsnittet “Angående MP3” (a side 518) og
“Angående disks” (a side 543).
¡ Apparatet tænder automatisk, når der sættes en disk
ind med ACC aktiveret.
¡ En disk, som indeholder både CD-DA-data og MP3data kan normalt ikke afspilles.
q Tryk på [u] (OPEN).
Hvis der allerede er sat en disk i (
lyser), vil den
komme ud, når forpladen er helt åbnet.
[u:Udtagning]
(OPEN)
w Sæt en disk i.
Trykt side
Bemærk:
¡ Det kan tage nogen tid, inden afspilningen begynder.
¡ Afspilningen begynder automatisk, når den isatte disks
data er anerkendt.
OSD (On-Screen Display)
(gælder kun fjernbetjeningen)
Det er muligt at forberede monitoren (ekstraudstyr) til at
vise eller skjule den følgende information: Titel/kunstnernavn for CD’er, album/titelnavn for MP3, spilletid for
VCD’er og titel/kapitel/spilletid for DVD’er.
Eller
Tryk på [OSD] for at skifte OSD-tekstdisplay. (a side
523)
(a side 516 angående MP3-afspiller)
Eller
(a side 520 angående DVD/VCD-afspiller)
Eller
(a side 520 angående DVD/VCD-afspiller)
Udtagning af en disk
D
A
N
S
K
q Tryk på [u] (OPEN).
Disken kommer ud, når forpladen er helt åbnet.
w Tag disken ud.
e Tryk på [u] (OPEN) for at lukke forpladen.
Bemærk:
¡ Forpladen lukker automatisk, når en advarselsalarm har
lydt, hvis der ikke udføres nogen betjening i omkring 20
sekunder.
23
514
CQ-D5501N
CD-afspiller
[SRC: Kilde]
[s] / [d] (a / f)
(Valg af apor/hurtigt
frem/hurtigt tilbage)
Indikator
CQ-D5501N
[BAND] (y / 5:
Pause/Afspilning)
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[3] (SCROLL) [5] (SCAN)
[4] (RANDOM) [6] (REPEAT)
Når der er en CD i afspilleren
Pause (y / 5)
Tryk på [SRC] for at vælge CD-afspillerindstillingen, hvorefter
afspilningen begynder.
Spor
Spilletid
Tryk på [BAND] (y / 5).
[DISP] (Display)
Tryk på [BAND] (y / 5) igen for at annullere.
Displayændring
Tryk på [DISP].
Spor/Spilletid
Tilfældig afspilning
Alle de disponible spor afspilles i tilfældig rækkefølge.
Tryk på [4] (RANDOM).
lyser.
Tryk på [4] (RANDOM) igen for at annullere.
Disktitel
Scan-afspilning
Sportitel
De første 10 sekunder af hvert spor afspilles i rækkefølge.
Tryk på [5] (SCAN).
Urtid
Tryk på [5] (SCAN) igen for at annullere.
Display slukket
Bemærk:
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.
¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel
afspilles, skal du trykke på [3] (SCROLL).
Valg af spor
[d]: Næste spor
[s]: Begyndelsen af det aktuelle spor.
For det foregående spor: Tryk to gange
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Hold inde i mere end 0,5 sekunder.
Ved hvert tryk på knappen, skifter hastigheden som vist herunder.
Ordinær hastighed /2 gange /5 gange /10 gange /20 gange
[d] (f): Hurtigt frem
[s] (a): Hurtigt tilbage
Tryk på [BAND] (y / 5), hvis du vil annullere.
Gentaget afspilning
Det aktuelle spor gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk på [6] (REPEAT) igen for at annullere.
Direkte valg af spor
(gælder kun fjernbetjeningen)
Eksempel: Spornummer 10
q Tryk på [GRP].
w Tryk på [1] [0]. (Tryk på [RET], hvis du vil annullere.)
e Tryk på [ENTER].
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP], hvis du vil suspendere direkte valg.
¡ Tilfældig afspilning, scan, gentaget afspilning
annulleres, når der trykkes på [ENTER].
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
24
515
MP3-afspiller
Dette apparat er ikke kompatibelt med WMA-filer.
[s] / [d]
(Valg af fil)
[{] / [}] (FOLDER)
(Valg af mappe)
[BAND] (y / 5:
Pause/Afspilning)
[SRC: Kilde]
Indikator
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[3] (SCROLL)
[4] (RANDOM)
Når der er en disk i afspilleren
Tryk på [SRC] for at vælge MP3-afspillerindstilling,
hvorefter afspilningen begynder.
Mappe
Displayændring
[}]: Næste mappe
[{]: Foregående mappe
Tryk på [DISP].
Mappe/fil
Valg af fil
[d]: Næste fil
[s]: Begyndelsen af den aktuelle fil
Tryk to gange for den foregående fil.
Mappenavn
(
) (Læsning af data)
Pause (y / 5)
Tryk på [BAND] (y / 5).
Tryk på [BAND] (y / 5) igen for at annullere.
Filnavn
(
) (Læsning af data)
Album
(
) (Læsning af data)
Titel og kunstner
(
) (Læsning af data)
Urtid
25
Display slukket
516
Bemærk:
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på
disken.
¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel
afspilles, skal du trykke på [3] (SCROLL).
Valg af mappe
Fil
Spilletid
D
A
N
S
K
[DISP] (Display)
[6] (REPEAT)
CQ-D5501N
Tilfældig afspilning
Direkte valg
Alle de disponible filer afspilles i tilfældig rækkefølge.
(gælder kun fjernbetjeningen)
Tryk på [4] (RANDOM).
lyser.
Tryk på [4] (RANDOM) igen for at annullere.
Tilfældig afspilning af mappe
Alle filerne i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig
rækkefølge.
Direkte valg af mappe
Eksempel: Mappenummer 10 (a side 519)
q Tryk to gange på [GRP].
w Tryk på [1] [0]. (Tryk på [RET], hvis du vil annullere.)
e Tryk på [ENTER].
Direkte valg af fil
Eksempel: Filnummer 10
Hold [4] (RANDOM) inde i mere end 2 sekunder.
lyser.
Hold [4] (RANDOM) inde i mere end 2 sekunder igen for
at annullere.
Gentaget afspilning
Den aktuelle fil gentages.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk på [6] (REPEAT) igen for at annullere.
q Tryk på [GRP].
w Tryk på [1] [0]. (Tryk på [RET], hvis du vil annullere.)
e Tryk på [ENTER].
Bemærk:
¡Tryk på [DISP], hvis du vil suspendere direkte valg.
¡Afspilning i tilfældig rækkefølge, gentaget afspilning og
gentaget mappeafspilning annulleres, når der trykkes på
[ENTER].
Gentaget afspilning af mappe
Den aktuelle mappe gentages.
D
A
N
S
K
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder.
lyser.
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder igen for
at annullere.
26
CQ-D5501N
517
Angående MP3
Hvad er MP3?
MP3 (MPEG Audio Layer-3) er et komprimeringsformat for
digitallyd. Det er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts
Group).
Hvis du anvender dette komprimeringsformat, kan du optaget
indholdet af omkring 10 musik-CD’er på en enkelt CD. (Dette tal
hentyder til data, som er optaget på en 650 MB CD-R eller CDRW ved en fastsat bithastighed på 128 kbps og en
samplingfrekvens på 44,1 kHz).
Viste punkter
Bemærk:
¡ MP3-kodning og CD-skrivesoftware følger ikke med dette
apparat.
Karakterer, der kan vises
Hvad man bør huske, når man laver MP3-filer
¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis man
ønsker lyd af høj kvalitet.
¡ Valg af VBR (Variable Bit Rate)(variabel bithastighed) anbefales ikke, fordi afspilningstiden ikke angives korrekt og fordi
der kan være lydudfald.
¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af kodningsomstændighederne. Vi henviser til anvisningerne i din egen
kodningssoftware og skrive-software angående detaljer.
¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til 128 kbps eller
mere og fastsat.
Forsigtig
¡ Giv aldrig filnavnstilføjelsen “.mp3” til en
fil, som ikke er i MP3-formatet.
Dette kan ikke bare bevirke, at der frembringes støj på grund af skade på
højttaleren, men også medføre, at din
hørelse lider skade.
D
A
N
S
K
27
518
Displayinformation
CQ-D5501N
¡ CD-TEKST
Disktitel
Sportitel
¡ MP3 (ID3 tag)
Album
Titel og kunstner
¡ MP3
Mappenavn
Filnavn
¡ Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64 karakterer.
¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden
for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.
¡ ASCII-karaktersættet kan vises.
ASCII-karaktersæt
A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenst[ende symboler:
(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _
`{|}~
Bemærk:
¡ Med en del software, i hvilken filer af MP3-format er kodet, er
det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive korrekt vist.
¡ Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive ændret
til en asterisk ( ).
¡Det anbefales, at længden af filnavnet er mindre end 8 (eksklusive filnavntilføjelsen).
Optagelse Recording
af MP-3-filer
MP3 files
på CD-media
on a CD-media
¡ Det anbefales, at du minimerer muligheden for at lave en
disk, som indeholder både CD-DA- og MP3-filer.
¡ Hvis der er både CD-DA-filer og MP3-filer på den samme
disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i
den tilsigtede rækkefølge, eller nogle melodier vil måske
slet ikke blive afspillet.
¡ Optag ikke andre filer end MP3-filer og unødvendige mapper
på en disk.
¡ Navnet på en MP3-fil bør tilføjes efter forskrifterene, og
reglerne for hvert filsystem bør ligeledes overholdes.
¡ Filnavnstilføjelsen “.mp3” bør gives til hver fil, afhængigt af
filformatet.
¡ Der kan være problemer med at afspille MP3-filer eller vise
informationen for MP3-filer, som er optaget med en vis
skrivesoftware eller CD-optagere.
¡ Dette apparat har ingen afspilningslistefunktion.
¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelsen af Disc-at-Once.
¡ Pakkeskrivesoftware understøttes ikke.
Understøttede filsystemer
ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extension til ISO 9660, Joliet,
Romeo.
Bemærk:
¡ Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD og CD Extra understøttes ikke.
Kompressionsformater (Anbefaling: “Hvad man bør huske, når man laver MP3-filer” på foregående side).
Kompressionsmetode
Bithastighed
VBR
Samplingfrekvens
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning
Maks. antal filer/mapper
¡ Maks. antal filer: 999
¡ Maks. antal filer i en folder: 255
¡ Maks. dybde af træer: 8
¡ Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet)
Bemærk:
¡ Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset tilstedeværelsen eller
fraværet af en MP3-fil.
¡ Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen MP3-filer, vil de
nærmeste MP3-filer i afspilningsrækkefølgen blive afspillet.
¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end med andre MP3afspillere, selv hvis den samme disk anvendes.
¡ “ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.
Rodmappe
Root Folder
(Rodkatalog)
(Root Directory)
1
2
q
Valg
af mappe
Folder
Selection
4
e
3
In the order
I rækkefølgen
1
–
8
Valg
fil
File af
Selection
In the order
–
I rækkefølgen
y
q
w
5
6
r
8
7
Tree 11
Træ
Tree 22
Træ
Tree33
Træ
t
y
Tree44
Træ
Tree88
Træ
(Max.)
(Maks.)
Ophavsret
Loven om ophavsret forbyder kopiering, distrubution og
levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for
eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af
ophavsretten, undtagen til personlig brug.
Ingen garanti
Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med
vores undersøgelser pr. december 2004. Den indeholder
ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af MP3.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
28
519
DVD/VCD-afspiller
Du kan se DVD’er og VCD’er, hvis monitoren (CY-VM1500EX, ekstraudstyr) er tilsluttet.
[SRC: Kilde]
[s] / [d] (a / f)
(Valg af kapitel/hurtigt
frem/hurtigt tilbage/langsom afspilning)
CQ-D5501N
AF
PTY
[BAND]
(y / 5: Pause/afspilning)
TA
MUTE/SQ
[DISP] (Display)
[6] (REPEAT)
Når der er en disk i afspilleren
Valg af kapitel
Tryk på [SRC] for at vælge DVD/VCD-afspillerindstillingen,
hvorefter afspilningen begynder. (Hvis automatisk start
ikke finder sted, skal du trykke på [5] (PLAY) på fjernbetjeningen, eller forsøge at betjene den automatisk ved at
følge anvisningerne på diskens menuskærm).
[d]: Næste kapitel
[s]: Begyndelsen af det aktuelle kapitel
Tryk to gange for det foregående kapitel.
(Når der er en DVD-disk i afspilleren)
Titel
Kapitel
(Når der er en VCD-disk i afspilleren)
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Hold inde i mere end 0,5 sekunder.
Ved hvert tryk på knappen, skifter hastigheden som vist herunder.
Ordinær hastighed /2 gange /5 gange /10 gange /20 gange
[d] (f): Hurtigt frem
[s] (a): Hurtigt tilbage
Tryk på [BAND] (y / 5), hvis du vil annullere.
Pause (y / 5)
Tryk på [BAND] (y / 5).
Displayskift
Tryk på [BAND] (y / 5) igen, hvis du vil annullere.
Tryk på [DISP].
3DVD-disk
Titel/Kapitel
3VCD-disk
VCD
Langsom afspilning
Urtid
Urtid
Tryk på [BAND] (y / 5) inde i mere end 0,5 sekunder
under pausestop.
Tryk på [BAND] (y / 5) igen, hvis du vil annullere.
Display slukket
Display slukket
Gentaget afspilning
D
A
N
S
K
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder.
lyser.
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder igen for
at annullere.
29
520
Det aktuelle kapitel gentages.
CQ-D5501N
Funktioner, som udelukkende kan aktiveres med fjernbetjeningen
Stop
Undertekster
DVD VCD
DVD VCD
Tryk på [3] (STOP).
Tryk på [5] (PLAY) for at fortsætte afspilningen fra det
punkt, hvor der trykkedes på [3] (STOP). (Funktion for
kontinuerlig afspilning).
For at annullere fortsættelsesafspilning, skal du trykke på
[3] (STOP) igen i stopindstilling.
Det er muligt at vælge et undertekstsprog, hvis den ilagte
disk har multisprog-undertekster.
Ramme-for-ramme afspilning
Lyd
DVD VCD
Tryk på [y] (PAUSE) for at gå til den næste ramme i
pausen. Tryk på [5] (PLAY), når du vil fortsætte den normale afspilning.
Direkte valg (under afspilning)
Direkte valg af kapitel
DVD VCD
Når [1] (SUBTITLE) holdes inde i mere end 1 sekund,
skifter undertekstsproget med intervaller på 1 sekund.
DVD VCD
Det er muligt at vælge en lydkanal, hvis en disk med multilyd-kanaler er lagt i.
Når [2] (AUDIO) holdes inde i mere end 1 sekund, skifter
lydkanalen med intervaller på 1 sekund.
DVD VCD
Lyd
Eksempel: kapitelnummer 10
Du kan vælge lydtypen blandt “STEREO”, ”MONO L” og
”MONO R”.
q Tryk på [GRP].
w Tryk på [1][0]. (Tryk på [RET], hvis du vil annullere.)
e Tryk på [ENTER].
Når [2] (AUDIO) holdes inde i mere end 1 sekund, skifter
lydtypen med intervaller på 1 sekund.
Direkte valg af titel
STEREO
MONO L
MONO R
DVD VCD
Eksempel: Titelnummer 10
Vinkel
q Tryk to gange på [GRP].
w Tryk på [1][0]. (Tryk på [RET], hvis du vil annullere.)
e Tryk på [ENTER].
Valg af
DVD VCD
liste
DVD VCD
Det er muligt at vælge en vinkel, hvis en multivinkel-disk er
lagt i.
Når [3] (ANGLE) holdes inde i mere end 1 sekund, skifter
vinklen med intervaller på 1 sekund.
(gælder kun PBC-anvendelige disks a side 541)
Eksempel: Listenummer 10
¡ Tryk på [DISP], hvis du vil gå tilbage til den ordinære indstilling.
POWER
SOURCE
STOP
PAUSE
PLAY
3
SEL
SRC
TRACK / SEARCH
RET
TITLE
MENU
1
2
RETURN
[RET]
[5] (PLAY)
[ENTER]
R
Bemærk:
¡ Hvis der indtastes og indlæses en ikke-eksisterende titel/kapitel/spor/nummer, er kommandoen ugyldig, og displayet går
tilbage til den ordinære indstilling igen.
¡ Direkte valg af en titel kan udføres ved at man trykker en
gang på [GRP] i stopindstilling. DVD VCD
[y] (PAUSE)
[3] (STOP)
TE
q Tryk på [1][0]. (Tryk på [RET], hvis du vil annullere.)
w Tryk på [ENTER].
EN
SUBTITLE AUDIO ANGLE
[0] – [9]
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
OSD
VOL
D
A
N
S
K
30
TRACK
GRP
0
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
[GRP]
CAR AV
CQ-D5501N
521
DVD/VCD-afspiller (fortsættes)
Funktioner, som udelukkende kan aktiveres med fjernbetjeningen (fortsat)
Diskmenu
Komprimering af dynamikområde
DVD VCD
Du kan stoppe afspilning af en disk midlertidigt og få ondisc-menuskærmen frem.
Tryk på [MENU] (TITLE) under afspilning.
Titelmenu
DVD VCD
Du kan stoppe afspilning af en disk midlertidigt og få ondisc-menuskærmen frem.
Hold [MENU] (TITLE) under afspilning i mere end 2
sekunder.
DVD VCD
Du kan vælge et spektrum af dynamikområdekomprimering. Denne funktion er effektiv til afspilning af Dolby
Digital/Dolby Surround-DVD-video.
For eksempel vil en skuespillers monolog, som næsten ikke
kan høres under afspilning ved lav lydstyrke, blive
tydligere, hvis man vælger “MINIMUM”.
q Hold [0] (DRC) inde under afspilning i mere end 2
sekunder for at aktivere funktionen for valg af
dynamikområdekompression.
w Hold [0] (DRC) inde under afspilning i mere end 2
sekunder for at vælge et område for
dynamikområdekompression.
MINIMUM
Indstilling med største komprimering:
Fjernsynsudsendelse etc.
STANDARD
En indstilling, som anbefales af
softwareproducenter, til lytning ved
lav lydstyrke.
OFF
Komprimerer ikke
dynamikområdet. (stanndard)
Samtaleniveau
MINIMUM
POWER
SOURCE
PAUSE
PLAY
3
SEL
SRC
TITLE
MENU
1
2
D
A
N
S
K
R
RET
TE
[MENU]
EN
SUBTITLE AUDIO ANGLE
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
OSD
[0] (DRC)
CAR AV
CQ-D5501N
VOL
TRACK
GRP
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
0
31
522
OFF
Forsigtig
STOP
TRACK / SEARCH
RETURN
STANDARD
¡ Lyden på en DVD-video spænder over et bredt
dynamikområde på mere end 100 dB. Derfor kan den
gengivne lydstyrke på nogle DVD-disks være meget
lav. Når du i dette tilfælde øger lydstyrken, kan lyden
pludseligt nå spidsniveauet, hvilket kan føre til en
trafikulykke. For at undgå denne situation, kan du
anvende denne funktion.
OSD (On-Screen Display)
OSD (On-Screen Display) kan ses, hvis monitoren (CY-VM1500EX, ekstraudstyr) er tilsluttet.
OSD (On-Screen Display)
(gælder kun fjernbetjeningen)
Det er muligt at indstille monitoren (ekstraudstyr) til at vise eller skjule den følgende information: titel/kunstnernavn for
CD’er, album/titelnavn for MP3, spilletid for VDC’er og titel/kapitel/spilletid for DVD’er.
Ved hvert tryk på [OSD] skifter displayet i overensstemmelse med disktypen.
3CD (musik-CD)
Spor-spilletid
Play
Title
Samlet spilletid
CD-afspiller-indstilling
Play
: BEST OF MUSIC
Track 12 : FAVORITE
Title
Play
: BEST OF MUSIC
Track 12 : FAVORITE
CD
Artist
: GREAT SINGER
Artist
Play
MODE
: GREAT SINGER
Track: 12/22 Time: 00:03:13
3MP3
ID3 TAG ON
PLAYER
Track: 12/22 Time: 01:00:13
Track: 12/22 Time: 00:00:13
MP3-afspiller-indstilling
Play
Folder
:MP3 MUSIC
File
:WINTER.mp3
ID3Tag
Album :BEST OF MUSIC
Title
:FAVORITE
Artist
:GREAT SINGER
Folder : 001/009 File : 001/100 Time: 00:00:13
3DVD (DVD Video)
Tekst deaktiveret
MP3 PLAYER MODE
Folder : 001/009 File : 001/100 Time: 00:00:13
Kapitel-spilletid
Samlet spilletid
Play
Title:02/03
3VCD (Video CD)
Tekst deaktiveret
Play
Chapter:025/050 Time: 00:05:59
Title:02/03
Chapter:025/050 Time: 02:35:40
SUBTITLE AUDIO ANGLE
Spilletid
Play
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
OSD
VOL
TRACK
GRP
0
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
CAR AV
D
A
N
S
K
32
Time: 00:00:13
[OSD]
CQ-D5501N
523
Styring af CD-skifter
[SRC: Kilde]
indikator
indikator
CQ-D5501N
AF
[s] / [d] (a / f)
(Valg af spor/hurtigt frem/hurtigt
tilbage)
[{] / [}] (DISC)
(Valg af disk)
PTY
TA
MUTE/SQ
[3] (SCROLL) [5] (SCAN)
[4] (RANDOM)
[6] (REPEAT)
¡CD-skifter-funktionerne er lavet til Panasonic CD-skifter
(CX-DP880N, ekstraudstyr).
Forberedelse:
¡Sæt CD-skifteren i forbindelse og sæt et magasin (CD’er) i.
CD-skifter-indstilling
Tryk på [SRC] for at vælge CD-skifter-indstilling, hvorefter
afspilningen begynder.
[DISP] (Display)
Bemærk:
¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information om
disken eller hvis den tilsluttede CD-skifter ikke er kompatibel med CD-TEXT.
¡ For at få en anden cirkel til at rulle, mens en titel
afspilles, skal du trykke på [3] (SCROLL).
Valg af disk
[}]: Næste disk
[{]: Foregående disk
Spilletid
Spor
Disk
Bemærk:
¡ Sæt en magasin med CD’er i, når “NO DISC” vises.
¡ Apparatet tænder automatisk, når der sættes et magasin i.
Displayskift
Tryk på [DISP].
Disktitel
Sportitel
D
A
N
S
K
Urtid
Display slukket
33
524
CQ-D5501N
Valg af spor
[d]: Næste spor
[s]: Begyndelse af det aktuelle spor
Tryk to gange for det foregående spor.
Hurtigt frem/hurtigt tilbage
Tryk og hold inde
[d] (f): Hurtigt frem
[s] (a): Hurtigt tilbage
Slip dem, når du vil fortsætte afspilningen.
Bemærk:
¡Der kan opstå problemer under afspilning af CD-R’er. Vi henviser til afsnittet “Angående disks”.
(a side 543)
¡Dette apparat understøtter ikke følgende gennem CD-skifteren.
¡CD-RW-afspilning (undtagen hvis CX-DP880N er tilsluttet).
¡MP3/WMA-afspilning
¡CD-tekstdisplay (undtagen hvis CX-DP9061EN er tilsluttet).
¡Pausestop fungerer ikke i CD-skifter-indstilling.
¡Dette apparat understøtter ikke en DVD-skifter på grund af for få digitale tal eller andre årsager.
Tilfældig afspilning
Gentaget afspilning
Alle de disponible spor afspilles i tilfældig rækkefølge.
Det aktuelle spor afspilles.
Tryk på [4] (RANDOM).
lyser.
Tryk på [4] (RANDOM) igen, hvis du vil annullere.
Tryk på [6] (REPEAT).
lyser.
Tryk på [6] (REPEAT) igen, hvis du vil annullere.
Afspilning af en disk i tilfældig
rækkefølge
Gentaget afspilning af disken
Alle de disponible spor på den aktuelle disk afspilles i
tilfældig rækkefølge.
Den aktuelle disk gentages.
Hold [4] (RANDOM) inde i mere end 2 sekunder.
blinker.
Hold [4] (RANDOM) inde igen i mere end 2 sekunder,
hvis du vil annullere.
Hold [6] (REPEAT) inde i mere end 2 sekunder.
blinker.
Hold [6] (REPEAT) inde igen i mere end 2 sekunder, hvis
du vil annullere.
Scan-afspilning
Direkte valg af disk
De første 10 sekunder på hvert spor afspilles i rækkefølge.
(gælder kun fjernbetjeningen)
Eksempel: Disk nummer 5
q Tryk på [GRP].
w Tryk på [5].
e Tryk på [ENTER].
Tryk på [5] (SCAN).
Tryk på [5] (SCAN) igen, hvis du vil annullere.
Disk-scan-afspilning
Fra den næste disk vil de første 10 sekunder af det første
spor på alle diskene blive afspillet i rækkefølge.
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP], hvis du vil suspendere direkte valg.
¡ Tilfældig afspilning, tilfældig diskafspilning, scan, diskscan, gentaget afspilning og gentaget afspilning af
disken annulleres, når der trykkes på [GRP].
Hold [5] (SCAN) inde i mere end 2 sekunder.
D
A
N
S
K
34
Hold [5] (SCAN) inde igen i mere end 2 sekunder, hvis du
vil annullere.
CQ-D5501N
525
Lydindstillinger
Drej [VOLUME]. (Tryk på [VOL }] eller
[VOL {] på fjernbetjeningen).
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
(Tryk på [SEL] på fjernbetjeningen).
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[SQ] (Lydkvalitet)
Forvalasknapper [2] til [6]
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
Lydstyrke
Standard: 18
Indstillingsområde: 0 til 40
Bas/diskant
Det er muligt at regulere bas- og diskantlyden.
Standard: BAS (bas) 0 dB
TRE (diskant) 0 dB
Indstillingsområde: –12 dB til + 12 dB (ved 2 dB)
[[] / []]
[{] / [}]
[BAND]
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL) for at åbne menuen.
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
SQ-indstilling
Det er muligt at indstille den aktuelt valgte lydtypes (SQ) karakteristika.
Det er også muligt at forindstille op til 5 forskellige, indstillede
SQ’er.
D
A
N
S
K
35
526
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Indstillingsområde for tone/SQ: –12 dB til + 12 dB (ved 2 dB)
SQ lav/bas
: ± 12 dB (ved 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mid
: ± 12 dB (ved 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/diskant : ± 12 dB (ved 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18 kHz)
¡ Bas/diskant-styrefrekvensen er fastsat til den frekvens, som
er valgt til SQ.
FReturnering af en indstillet SQ til standardindstillingen
q Hold [SQ] inde i mere end 1 sekund og vælg den SQ, som
skal returneres til standardindstillingen. (gælder kun hovedapparatet)
w Hold [BAND] inde i mere end 2 sekunder.
(side 528)
CQ-D5501N
Standard indstilling
VOLUME
BASS
TA VOL
SUBW LPF
TREBLE
SQ SET
SUBW LEV
FADER
BALANCE
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at gå tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis ingen betjening finder sted i mere end 5 sekunder i lydindstilling (2 sekunder i lydstyrkregulering, 10 sekunder i SQ-indstilling), vil displayet vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Lydstyrken kan også reguleres direkte med brug af [VOLUME] på selve apparatet. (a side 500)
¡ Se venligst side 501 angående fremkaldning af en forindstillet SQ.
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
q Tryk på [[] eller []] for at vælge et
Bemærk:
¡ Det er ikke muligt at
gemme nogen SQforindstilling i [1]knappen.
¡ SQ-indstillinger vil
ikke ændre betegnelserne for
fremkaldningsskærmene som for
eksempel ROCK og
JAZZ.
frekvensbånd (lavt, mellem, højt).
[[]: Højere frekvensbånd
[]]: Lavere frekvensbånd
Drej [VOLUME] for at vælge en frekvens.
q: Højere frekvens
w: Lavere frekvens
Tryk
w på [}] eller [{] for at justere niveauet.
Frekvens
Det valgte frekvensområde blinker.
[}]: Op
[{]: Ned
e Tryk og hold en af de forindstillede knapper
[2] til [6] inde i mere end 2 sekunder.
¡Den indstillede SQ er forindstillet i den
valgte knaps nummer og der vendes
tilbage den normale indstilling.
Niveau
¡Når den forindstillede SQ justering standses, forbliver hvert niveau i den seneste indstilling indtil en ny SQ forindstilling foretages eller SQ forindstillingen
kaldes frem.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
36
527
Lydindstillinger (fortsættes)
Drej [VOLUME]. (Tryk på [VOL }] eller
[VOL {] på fjernbetjeningen).
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
(Tryk på [SEL] på
fjernbetjeningen).
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
Balance/Fader
Det er muligt at regulere lydniveauet mellem højre, venstre, front
og baghøjttalerne.
Standard: BAL (balance) CNT (center)
FAD (fader) CNT (center)
Indstillingsområde: 15 niveauer hver og CNT (center)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Subwoofer-niveau
Det er muligt at regulere subwoofer-lydstyrken.
Standard: 0
Indstillingsområde: MUTE (–∞), – 6 dB til + 6 dB (trin på 2 dB)
Subwoofer LPF (Lavpasfilter)
Du kan vælge lydens øverste grænsefrekvens fra subwooferen.
Standard: 80 Hz
Indstillingsområde: 80 Hz, 120 Hz
D
A
N
S
K
TA-lydstyrkeindstilling
Trafikmeddeleler sendes med TA-lydstyrkeniveau.
Standard: 18
Indstillingsområde: 1 til 40
37
528
CQ-D5501N
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Standard indstilling
VOLUME
BASS
TA VOL
SUBW LPF
TREBLE
SQ SET
SUBW LEV
FADER
BALANCE
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 5 sekunder i lydindstillingen, vil displayet vende tilbage til den
ordinære indstilling.
¡ Indstillinger af subwooferniveauet og lavpasfilteret er effektive, når subwooferen tilsluttes.
Drej [VOLUME].
q : Højre forstærket
w : Venstre forstærket
Drej [VOLUME].
q : Front forstærket
w : Bag forstærket
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
Drej [VOLUME].
q : 120 Hz
w : 80 Hz
Drej [VOLUME].
q : Op
w : Ned
w
q
D
A
N
S
K
38
CQ-D5501N
529
Funktionsindstillinger
Drej [VOLUME]. (Tryk på [}] eller [{]
på fjernbetjeningen).
Hold [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg)
inde i mere end 2
sekunder.
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
AF-indstilling (FM-indstilling)
Du kan vælge AF1 eller AF2.
Standard: AF1
Hold [VOLUME] (PUSH SEL)
inde i mere end 2 sekunder for at
åbne menuen.
Region (REG)-indstilling (FM-indstilling)
Ændrer valgområdet for AF, søgning efter bedste station, og PIsøgning.
Standard: OFF (fra)
Bemærk:
¡ Når REG-indstillingen skiftes fra OFF (fra) til ON (til) eller vice
versa, vil AF-indstiillingen automatisk blive aktiveret.
Monofonisk FM-modtagning (FMindstilling)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Støjen undertrykkes betydeligt, når et svagt signal modtages fra
en FM-station.
Standard: OFF (fra)
D
A
N
S
K
Lokal stationsindstilling (radioindstilling)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Kun stationer, der går godt igennem, detekteres under søgeindstilling.
Standard: OFF (fra)
39
(side 532)
530
CQ-D5501N
Standard indstilling
AF SEL
(FM-indstilling)
REGION
(FM-indstilling)
FM MONO
(FM-indstilling)
ACC SET
FM LOCAL
(FM-indstilling)
AM LOCAL
(AM-indstilling)
PTY LANG
(RDS-indstilling)
SECURITY
EXT MUTE
MUTE KEY
PATTERN
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 10 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet vende tilbage til
den ordinære indstilling.
Drej [VOLUME].
q
: AF-operationsfølsomhed med højt niveau.
w
: AF-operationsfølsomhed med lavt niveau. (Standard)
Drej [VOLUME].
q
: Frekvensen ændres kun for programmer indenfor regionen.
w
: Frekvensen ændres også for programmer udenfor regionen.
(Standard)
Drej [VOLUME].
q
: MONO ON
w
: MONO OFF (Standard)
Indikator
Drej [VOLUME].
q
w
: LOCAL ON
: LOCAL OFF (Standard)
Indikator
D
A
N
S
K
40
CQ-D5501N
531
Funktionsindstillinger (fortsættes)
Drej [VOLUME]. (Tryk på [}] eller [{]
på fjernbetjeningen).
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
PTY-sprogvalg (RDS-indstilling)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Standard: ENGLISH (engelsk)
Visningsmønstre for frekvensanalysator (PATTERN)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Standard: Mønster 1
Sorter: 6 typer, OFF (fra)
Lydafbrydelse/lyddæmpning
Der kan vælges mellem lydafbrydelse og lyddæmpning (a side
500)
Standard: MUTE (lydafbrydelse)
D
A
N
S
K
41
532
Ekstern lydafbrydelse
Gør det muligt at afbryde lyden fra den aktuelle lydkilde, mens
Panasonic-navigationssystemet leverer stemmevejledning eller
en telefonsamtale finder sted.
Standard: 0
Indstillingsområde: 0 til 2, OFF (fra)
CQ-D5501N
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
(side 534)
Standard indstilling
AF SEL
(FM-indstilling)
REGION
(FM-indstilling)
FM MONO
(FM-indstilling)
ACC SET
FM LOCAL
(FM-indstilling)
AM LOCAL
(AM-indstilling)
PTY LANG
(RDS-indstilling)
SECURITY
EXT MUTE
MUTE KEY
PATTERN
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 10 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet vende tilbage til
den ordinære indstilling.
Drej [VOLUME].
q
: Engelsk (Standard)
w
: Svensk
Drej [VOLUME].
: Fra
: Mønster 1 (Standard)
w
q
: Mønster 6
Drej [VOLUME].
q
: 10 trins mindskning (Lyddæmpning)
w
: Ingen lyd (Mute) (Standard)
Drej [VOLUME].
: Ingen lyd (Standard)
: 15 trins mindskning
w
q
Når ekstern lydafbrydelse er
aktiveret.
(Eksempel: MUTE LV 0)
: 10 trins mindskning
D
A
N
S
K
42
: Uændret
CQ-D5501N
533
Funktionsindstillinger (fortsættes)
Drej [VOLUME]. (Tryk på [}] eller [{]
på fjernbetjeningen).
Tryk på [VOLUME]
(PUSH SEL: vælg).
CQ-D5501N
AF
PTY
TA
MUTE/SQ
[DISP] (Gå tilbage til den almindelige indstilling)
Sikkerhedsfunktion
Du kan aktivere anti-tyverifunktionen, når du forlader din bil.
Standard: ON (til)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
ACC-valg
Standard: OFF (fra)
Tryk på [VOLUME] (PUSH
SEL).
Forsigtig
¡ Sørg for at vælge OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling
i tændingskontakten. Forsømmelse af dette kan bevirke, at
batteriet går dødt.
D
A
N
S
K
43
534
CQ-D5501N
Standard indstilling
AF SEL
(FM-indstilling)
REGION
(FM-indstilling)
ACC SET
FM MONO
(FM-indstilling)
FM LOCAL
(FM-indstilling)
AM LOCAL
(AM-indstilling)
PTY LANG
(RDS-indstilling)
SECURITY
EXT MUTE
MUTE KEY
PATTERN
Bemærk:
¡ Tryk på [DISP] for at vende tilbage til den ordinære indstilling.
¡ Hvis der ikke finder nogen betjening sted i mere end 10 sekunder i funktionsindstillingen, vil displayet vende tilbage til
den ordinære indstilling.
Drej [VOLUME].
q
Sikkerhedsfunktionen er aktiveret. (Standard)
w
Sikkerhedsfunktionen er ikke aktiveret.
SLED (Diode udsendt fra sikkerhedslyset) ON
Når tændingskontakten er sat til OFF...
¡ Sikkerhedsmeddelelsen vises.
¡ Alarmen for aftagning af forpladen vil blive aktiveret. (a side 542)
Når forpladen tages af...
¡ Sikkerhedsindikatoren (SLED) blinker (a side 542)
Drej [VOLUME].
q
Sæt til ON, hvis din bil
har en ACC-stilling.
ACC ON
¡Apparatet tænder, når der sættes en disk i, mens der er
slukket for apparatet.
¡Urtiden kan vises, når der er slukket for apparatet.
¡Når tændingskontakten er sat til OFF, vises sikkerhedsmeddelelsen og alarmen til aftagning af forpladen lyder (ved
sikkerhedsfunktion ON-indstilling).
w
Sæt til OFF, hvis din bil
ikke har nogen ACCstilling. (Standard)
ACC OFF
¡ Når der slukkes for apparatet, vises sikkerhedsmeddelelsen
og alarmen til aftagning af forpladen lyder (ved sikkerhedsfunktion ON-indstilling).
D
A
N
S
K
44
CQ-D5501N
535
Brugerindstillinger
Den følgende information forklarer kun indstillingerne for diskafspilleren og det på skærmen viste indhold.
(gælder kun Fjernbetjening)
“Main menu
q Få
(Hovedmenuen)” frem.
Tryk på [MENU].
<Main Menu>
1. Menu Language
2. Subtitle Language
3. Audio Language
4. OSD Language
5. TV Type
6. TV Display
7. On-Screen Messages
8. D. Range Compression
w Vælg hver indstillingsmenu.
Tryk på en af talknapperne fra [1] til [8].
(Eksempel: “1. Menu Language (Menusprog)”)
<Main Menu>
: English
: English
: English
: English
: PAL
: WIDE
: ON
: OFF
1. Menu Language
2. Subtitle Language
3. Audio Language
4. OSD Language
5. TV Type
6. TV Display
7. On-Screen Messages
8. D. Range Compression
0. Exit
: English
: English
: English
: English
: PAL
: WIDE
: ON
: OFF
0. Exit
Bemærk:
¡Main menu (Hovedmenuen) er indstillet til dette
apparat. Den er ikke indstillet til nogen DVDdisk.
¡Hovedmenu-indstilling er kun mulig, hvis
diskkilden er valgt. (Ingen disk under afspilning)
1. Menu Language
(Menusprog)
Standard: English (engelsk)
2. Subtitle Language
(Undertekstsprog)
Standard: English (engelsk)
POWER
SOURCE
STOP
PAUSE
PLAY
SRC
TRACK / SEARCH
[MENU]
3
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
[0]
(Afslut
indstillingen.)
SEL
CQ-D5501N
VOL
TRACK
GRP
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
0
CAR AV
45
536
2
SUBTITLE AUDIO ANGLE
OSD
D
A
N
S
K
Standard: English (engelsk)
EN
1
Talknapper
[1] – [9]
R
RET
3. Audio Language (Lydsprog)
TITLE
MENU
TE
RETURN
4. OSD Language (OSD-sprog)
Standard: English (engelsk)
e Vælg hver post.
Tryk på en af talknapperne fra [1] til [9].
(Eksempel: “1. English (Engelsk)”)
<Menu Language>
Select
Language
1. English (Engelsk)
2. French (Fransk)
3. Spanish (Spansk)
4. Chinese (Kinesisk)
5. German (Tysk)
6. Italian (Italiensk)
7. Other (Andre)
8. Return (Retur)
1. English
2. French
3. Spanish
4. Chinese
5. German
6. Italian
7. Other
8. Return
r Afslut indstillingen.
Tryk på [0] (Exit). (Indstillingen er fuldført).
Bemærk:
¡Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du sørge
for at trykke på [0] (Exit) til sidst.
¡Når brugerindstillingerne er ændret og
indtastet, går afspilleren tilbage til begyndelsen
af disken og begynder afspilningen.
¡Når disken har et forhåndsvalgt sprog eller
andre indstillinger, vil brugerindstillingerne ikke
blive reflekteret.
(a side 540)
Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
1. English (Engelsk)
2. French (Fransk)
3. Spanish (Spansk)
4. Chinese (Kinesisk)
5. German (Tysk)
6. Italian (Italiensk)
7. Other (Andre)
8. Disp Off
9. Return (Retur)
(a side 540)
Undertekstsproget vises ikke.
Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
1. English (Engelsk)
2. French (Fransk)
3. Spanish (Spansk)
4. Chinese (Kinesisk)
5. German (Tysk)
6. Italian (Italiensk)
7. Other (Andre)
8. Return (Retur)
(a side 540)
Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
1. English (Engelsk)
2. Chinese (Kinesisk)
3. Return (Retur)
Bemærk:
¡ En disk, som understøtter lukkede overskrifter og
undertekster kan overlappe på skærmen. Deaktiver i
dette tilfælde underteksterne.
D
A
N
S
K
Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
46
CQ-D5501N
537
Brugerindstillinger (fortsættes)
Den følgende information forklarer kun indstillingerne for diskafspilleren og det på skærmen viste indhold.
(gælder kun Fjernbetjening)
“Main menu
q Få
(Hovedmenuen)” frem.
Tryk på [MENU].
<Main Menu>
1. Menu Language
2. Subtitle Language
3. Audio Language
4. OSD Language
5. TV Type
6. TV Display
7. On-Screen Messages
8. D. Range Compression
w Vælg hver indstillingsmenu.
Tryk på en af talknapperne fra [1] til [8].
(Eksempel: “6. TV Display (Fjernsynsdisplay)”).
<Main Menu>
: English
: English
: English
: English
: PAL
: WIDE
: ON
: OFF
1. Menu Language
2. Subtitle Language
3. Audio Language
4. OSD Language
5. TV Type
6. TV Display
7. On-Screen Messages
8. D. Range Compression
0. Exit
: English
: English
: English
: English
: PAL
: WIDE
: ON
: OFF
0. Exit
Bemærk:
¡Main menu (Hovedmenuen) er indstillet til dette
apparat. Den er ikke indstillet til nogen DVDdisk.
¡Hovedmenu-indstilling er kun mulig, hvis
diskkilden er valgt. (Ingen disk under afspilning)
5. TV Type (Fjernsynstype)
Indstilling af fjernsynsstandardformat
Standard: PAL
Bemærk:
Indstillingen skal udføres, så den modsvarer den tilsluttede monitors format. Vælg NTSC, hvis tilslutningerne er
mulige for både NTSC og PAL. Hvis der vælges PAL, kan
et billede delvist blive udeladt.
6. TV Display
(Fjernsynsdisplay)
Indstilling af displayformat
Standard: WIDE
POWER
SOURCE
STOP
PAUSE
PLAY
SRC
TRACK / SEARCH
[MENU]
EN
1
Talknapper
[1] – [9]
3
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
[0]
(Afslut
indstillingen.)
SEL
VOL
TRACK
GRP
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
7. On-Screen Messages (Onscreen meddelelser)
Beregnet til at vælge on-screen-displaymeddelelser,
som vil blive vist, når man slukker on-screen-displayet ved at trykke på [OSD] (a side 523).
Standard: ON (til)
0
CAR AV
8. D.Range Compression
(Komprimering af dynamikområde)
Ved at komprimere området for afspilningsniveauet
(dynamikområdet), bliver det muligt at opretholde
lydens styrke, selv ved lav lydstyrke.
Denne funktion fungerer med materiale, der er kodet
med Dolby Digital.
Standard: OFF (fra)
47
538
2
SUBTITLE AUDIO ANGLE
OSD
D
A
N
S
K
TITLE
MENU
R
RET
TE
RETURN
CQ-D5501N
e Vælg hver post.
Tryk på en af talknapperne fra [1] til [4].
(Eksempel: “2. Pan & Scan (4:3)”)
<TV Display Mode>
Select TV
Display Mode
1. WIDE (16:9)
2. Pan & Scan (4:3)
3. Letterbox (4:3)
4. Return
r Afslut indstillingen.
Tryk på [0] (Exit). (Indstillingen er fuldført).
Bemærk:
¡Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du sørge
for at trykke på [0] (Exit) til sidst.
¡Når brugerindstillingerne er ændret og
indtastet, går afspilleren tilbage til begyndelsen
af disken og begynder afspilningen.
¡Når disken har et forhåndsvalgt sprog eller
andre indstillinger, vil brugerindstillingerne ikke
blive reflekteret.
Apparatet sender et NTSC-formateret signal i begge tilfælde, ved afspilning af en NTSC-formateret
video eller en PAL-formateret video.
2. PAL
Apparatet sender et PAL-formateret signal i begge tilfælde, ved afspilning af en NTSC-formateret
video eller en PAL-formateret video.
3. Multi
Apparatet sender det samme videosignal som output fra den afspillende video-software.
Bemærk:
¡Hvis den tilsluttede monitor ikke automatisk kan vælge mellem NTSC og PAL i overensstemmense
med videosignalet på den disk, som skal gengives, kan billederne på skærmen blive forvrængede.
Vælg NTSC eller PAL ved monitorsiden, afhængigt af den disk, der skal gengives.
4. Return (Retur) Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
1. NTSC
1. WIDE (16:9)
2. Pan & Scan (4:3)
3. Letterbox (4:3)
4. Return (Retur)
Afspiller i bredformat-indstilling, når en bredformat-monitor er tilsluttet.
Afspiller i Pan & Scan-indstilling, når en konventionel monitor er tilsluttet.
Afspiller i Letterbox-indstilling, når en konventionel monitor er tilsluttet.
Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
Bemærk:
¡Hvis Pan & Scan og Letterbox allerede er indstillet i softwaren, vil denne indstilling blive ignoreret.
Når der tændes for apparatet, vil en on-screen-meddelse som for eksempel “Play”
og “Pause” blive vist på skærmen i 5 sekunder.
2. OFF (fra)
Når der er tændt for apparatet, vil en on-screen-meddelelse som for eksempel
“Play” og “Pause” ikke blive vist på skærmen.
3. Return (Retur) Displayet går tilbage til “Main menu (Hovedmenuen)”.
1. ON (til)
Indstilling med største kompimering:
Fjernsynsudsendelser etc.
2. Standard
Standardindstilling anbefalet af
softwareproducenten til lytning ved
lav lydstyrke.
3. OFF (fra)
Komprimerer ikke dynamikområdet.
4. Return (Retur) Displayet går tilbage til “Main menu
(Hovedmenuen)”.
1. Minimum
Bemærk:
¡ Hvis det er vanskeligt at høre relativt svag lyd (som
for eksempel dialogen i en film), vil indstilling til
“Minimum” gøre det nemmere at høre lyden.
D
A
N
S
K
48
CQ-D5501N
539
Liste over sprogkoder
(gælder kun Fjernbetjening)
I “Other (Andre)” tilfælde (menusprog, undertekstsprog, lydsprog) (a side 536)
¡ Tryk på [RET] (RETURN)
for at indtaste tallet igen.
¡ Indstillingen er afsluttet, og
displayet går tilbage til
hovedmenuen “Main menu
(Hovedmenuen)”.
POWER
SOURCE
STOP
PAUSE
PLAY
3
SEL
SRC
TRACK / SEARCH
[RET]
RET
TITLE
MENU
1
2
RETURN
R
sprogkode (se herunder).
på [ENTER] for at
w Tryk
finalisere valget.
[ENTER]
TE
Tryk på talknapperne fra [0] til
q [9]
for at indtaste den 4 cifrede
EN
SUBTITLE AUDIO ANGLE
4
5
6
RANDOM
SCAN
REPEAT
7
8
9
OSD
[0] – [9]
VOL
TRACK
GRP
0
MUTE
DRC TITLE / CHAPTER
CAR AV
D
A
N
S
K
49
540
Kode
Sprogbetegnelse
Kode
Sprogbetegnelse
Kode
Sprogbetegnelse
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abkhaziansk
Afrikaans
Amharisk
Arabisk
Assamesisk
Aymara
Aserbajdjansk
Bashkir
Hviderussisk
Bulgarsk
Bihari
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armensk
Interlingua
Indonesisk
Islandsk
Italiensk
Hebraisk
Japansk
Yiddish
Javanesisk
Georgisk
Kazakhstansk
Grønlandsk
Cambodjansk
Kannada
Koreansk
Kashmirisk
Kurdisk
Kirgisisk
Latin
Lingala
Laotisk
Litauisk
Lettisk
Malagassisk
Maorisk
Makedonsk
Malayalam
Mongolsk
Moldavisk
Marathi
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalesisk
Hollandsk
Norsk
Oriya
Punjabi
Polsk
Pashto, Pushto
Portugisisk
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romance
Rumænsk
Russisk
Sanskrit
Sindhi
Seerbo-kroatisk
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Samoansk
Shona
Somalisk
Albansk
Serbisk
Sudanesisk
Svensk
Swahili
Tamulisk
Telugu
Tadsjikisk
Thailandsk
Tigrinya
Turkmensk
Tagalog
Tonga
Tyrkisk
Tatarisk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Uzbekistansk
Vietnamesisk
Volapyk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesisk
Zulu
Bengalsk, Bangladeshisk
Tibetansk
Bretonsk
Katalansk
Korsikansk
Tjekkisk
Walisisk
Dansk
Tysk
Bhutansk
Græsk
Engelsk
Esperanto
Spansk
Estisk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøsk
Fransk
Frisisk
Irsk
Skotsk gælisk
Galisisk
Guarani
Gujarti
Hausa
Hindi
Kroatisk
Ungarsk
CQ-D5501N
Definition af termer
Udgangsstik til digitallyd (optisk)
Udgangsstikket til digitallyd (optisk) ændrer elektriske
signaler til optiske signaler og overfører dem til
forstærkeren. Som en følge heraf har det et antal
egenskaber, inklusive immunitet mod elektrisk interferens fra eksterne kilder og evne til at forhindre frembringelse af støj og har desuden en minimal virkning
på det omgivende miljø.
Dolby Digital
Dette fuldt diskrete format deler musiksignaler i 5.1kanaler. Venstre front (L), højre front (R), center (C),
venstre surround (LS), højre surround (RS) og subwoofer (SW: 0,1 kanal) til optagelse og afspilning.
Antallet af kanaler, som optages, afhænger af softwaren (1 til 5.1 kanaler).
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Fortroligt materiale, der ikke er offentliggjort.
Copyright 1992–1997 Dolby Laboratories. Alle
rettigheder forbeholdes.
Interaktiv DVD
En interaktiv DVD er DVD-software, som indeholder
flere vinkler, flere plot-slutninger etc.
Letterbox-skærm
Dette udtryk er betegnelsen for en skærm, på hvilken
afspilningsbilledet fra bredformat-DVD'er eller VCD’er
(Video CD) vises med sorte striber langs skærmens
øverste og nederste del.
LPCM (Linear PCM audio)
I dette format ændres lydsignalet til digital data og
optages i to kanaler uden kompression.
Eftersom en DVD-disks kapacitet er stor, kan den
rumme flere data med større præcision end en CD.
MPEG (Moving Picture Experts Group)
MPEG er et internationalt standardformat for kompression af videooptagelser som defineret af Moving
Pictures Experts Group, en arbejdskomite, som virker
under protektion af den internationale elektrotekniske
kommission (International Electrotechnical
Commission). Gruppen etablerede MPEG 2-standarden i 1994. MPEG2 er bygget på MPEG1 med mange
forbedringer, og den giver en bedre billedkvalitet.
Pan & Scan skærm
Dette udtryk er betegnelsen for en skærm, på hvilken
hvilken afspilningsbilledet fra bredformat-DVD'er eller
VCD’er (Video CD) er afskåret i venstre og højre side.
Afspilningsstyring (PBC) (VCD (Video CD))
Hvis VCD’en (Video CD) har ordene “With Playback
Control” på diskens overflade eller på diskhylsteret,
kan de skærme eller den information, der skal ses
(eller lyttes til) vælges interaktivt med skærmen ved at
man ser på menuen, som vises på skærmen.
I denne brugervejledning betegnes afspilning, som
betjener sig af menuskærmen, som “menu-afspilning”
for video CD’er. Afspilleren understøtter Video CD’er
med afspilningsstyring.
Titel, kapitel (DVD)
DVD’er er opdelt i nogle store afsnit (titler) og nogle
mindre afsnit (kapitler). Hvert afsnit er nummereret,
og numrene kaldes “titelnummer” eller “kapitelnummer”.
Titel 1
Kapitel 1
Titel 2
Kapitel 2
……
Kapitel 1
……
Spor (Video CD/CD)
Video CD’er eller CD’er er opdelt i nogle afsnit (spor).
Hvert afsnit er nummereret, og disse numre kaldes
“spornumre”.
Spor 1
Spor 2
Spor 3
Spor ……
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker tilhørende
Digital Theater Systems, Inc.
Dette produkt indeholder ophavsretsligt beskyttet
teknologi, som er beskyttet af U.S.-patenter og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder. Anvendelse af
denne ophavsretsligt beskyttede teknologi skal
godkendes af Microvision og er kun beregnet til
hjemmebrug og anden begrænset anvendelse, med
mindre tilladelse fra Macrovison foreligger. Reverse
engineering og afmontering er forbudt.
D
A
N
S
K
50
CQ-D5501N
541
Anti-tyverisystem
Dette apparat er udstyret med en aftagelig forplade. Hvis
denne tages af, vil apparatet ikke kunne anvendes. SLED blinker.
Kontakt
Aftagning af forpladen
q Sluk for apparatet.
w Tryk på [
] (Udløsning) for at fjerne forpladen.
(Forpladen går af med et klik, når den fjernes).
e Læg forpladen i hylsteret og tag den med dig når du forlader bilen.
[
] (Udløsning)
Aftageligt
forpladehylster
Bemærk:
¡Sørg for, at apparatet er slukket, inden du tager forpladen
af.
¡Lad være med at montere eller fjerne forpladen, mens den
bevæger sig.
Installation af forpladen
Kontakt
q Skyd venstre side af forpladen på plads.
w Tryk på højre ende af forpladen, indtil der lyder et klik.
2
1
Sikkerhedsindikator (SLED)
SLED blinker, når forpladen er taget af apparatet.
Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er
aktiveret (ON). (a side 534)
Alarm ved aftagning af forplade
Denne alarm lyder som en advarsel om ikke at glemme at
fjerne forpladen, inden du forlader bilen.
Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er
aktiveret (ON). (a side 534)
D
A
N
S
K
51
542
SLED
Forsigtig
¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.
¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.
¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige kraftigt.
¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen og hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk kontakt.
¡ Hvis der er kommet snavs eller andre fremmedlegemer på kontakterne, skal de tørres rene med en tør, blød klud.
¡ For at undgå beskadigelse af forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er
åben.
¡ Forpladen lukker automatisk omkring 5 sekunder efter, at der er trykket på [
] (Udløsning), mens forpladen er i
skrå stilling eller åben, for at forhindre at du får fingrene i klemme i forpladen, mens den lukker.
CQ-D5501N
Sikring
Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.
Advarsel
¡Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (15 A). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere
klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet. Hvis
den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Vedligeholdelse
Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud
til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.
Angående disks
Hvordan man holder en disk
Trykt side
¡ Rør ikke ved diskens underside.
¡ Pas på ikke at komme til at ridse disken.
¡ Lad være med at bøje disken.
¡ Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.
Anvend ikke disks af uregelmæssig form.
Lad ikke diskene ligge på følgende steder:
¡ I direkte sol.
¡ I nærheden af varmeapparater.
¡ På steder med snavs, støv og fugt.
¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen.
Rengøring af disks
Anvend kun en tør, blød klud til rengøring af disken. Tør den af fra
midten og ud mod randen.
Anvend ikke disks af uregmæssig form.
Rigtigt
Forkert
Lad være med at påsætte mærkater eller etiketter på diskene.
Lad være med at skrive på diskens etikette med kuglepen
eller andre skriveredskaber med hård spids.
Angående CD-R/RW-, DVD-R/RW-disks
¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW- og DVD-R/RW-disks, som er optaget på CD/DVD-optagere (CDR/RW-, DVD-R/RW-drev), enten på grund af deres optageegenskaber eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser etc. på
disken.
¡ CD-R/RW-, DVD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige over for høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige CD’er/DVD’er. Hvis de efterlades i en bil i længere tid, kan de lide skade, og afspilning kan blive umulig.
¡ Nogle CD-R/RW- og DVD-R/RW-disks kan ikke afspilles korrekt på grund af inkompabilitet mellem skrive-software, en
CD/DVD-optager (CD-R/RW- og DVD-R/RW-drev) og diskene.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW- og DVD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.
¡ Sørg for at overholde instruktionerne for CD-R/RW- og DVD-R/RW-disken angående håndtering.
¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- og MP3-data.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
52
543
Installation
Advarsel
❐ Denne installationsinformation henvender sig til professionelle installatører med kendskab til elektriske sikkerhedssystemer i biler og er ikke beregnet til at anvendes af gør-det-selv personer uden teknisk indsigt. Den indeholder
ikke instruktioner om den elektriske installation og hvordan man undgår potentiel skade på airbag'en, anti-tyveri og ABS
(antiblokeringssystem) bremsning eller andre systemer, som er nødvendige for at installere dette produkt. Ethvert
forsøg på at installere dette produkt i et motorkøretøj af en anden person end en professionel installatør, kan medføre, at
det elektriske system lider skade, hvilket igen kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.
❐ Hvis din bil er udstyret med airbag- og/eller antityverisystemer, kan bestemte procedurer være påkrævet til tilslutning
og afbrydelse af batteriet for at installere dette produkt. Inden du forsøger at installere dette elektriske apparat på en
anden måde end anbefalet af fabrikanten, bør du rette henvendelse til din bilforhandler eller fabrikanten for at få
oplysning om den anbefalede procedure og derefter følge deres anvisninger til punkt og prikke.
FORSØMMELSE AF DETTE KAN RESULTERE i UTILSIGTET OPPUSTEN AF AIRBAG’EN ELLER AKTIVERING AF ANTITYVERISYSTEMET MED BESKADIGELSE AF BILEN OG TILSKADEKOMST ELLER DØD TIL FØLGE.
Hvordan apparatet installeres
1 Fjern kablet fra batteriets negative klemme.
Forsigtig
¡ Anvend handsker af sikkerhedsgrunde.
¡ Bekræft, at ledningsføringen er fuldført,
inden installationen påbegyndes.
¡ Når apparatet installeres i instrumentbrættet, skal du
sikre dig, at der er tilstrækkelig ventilation omkring
apparatet for at undgå skade forårsaget af overophedning. Vær påpasselig med ikke at blokere apparatets
ventilationsåbninger.
af monteringskrave q.
2 Indsætning
Bøj de rigtige flige for at fastgøre
apparatet uden slør.
3 Tilslutning af netstik t.
af hovedapparat.
4 Fastgørelse
q Skru monteringsbolten w ind i hovedapparatet.
Afmonter midlertidigt monteringskraven q og trimpladen
r fra hoveddelen. Disse er ved leveringen påmonteret.
w Fastgør til brandvæggen.
e Tryk de højre og venstre fjedre ind i hvert hul.
5 Montering af trimplade r.
6 Fornyet tilslutning af batterikabel.
2
3
4
4
D
A
N
S
K
53
w
Fastgørelse til brandvæggen.
Anvendelse af gummibøsningen Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
(ekstraudstyr)
Gummibøsning
(ekstraudstyr)
3 mm ø
Monteringsbolt w
Galopskrue
(ekstraudstyr)
4
e
Raslen!
5
6
Bagstøtterem
(ekstraudstyr)
Monteringsbolt w
Bagstøttekonsol Til apparatet
(følger med bilen)
Sekskantmøtrik
(ekstraudstyr)
544
q
CQ-D5501N
Tilslutningspunkt
Ret henvendelse til en fagmand angående installation.
Verificer radion med brug af antennen og højttalerne inden installationen.
Monteringsvinkel
Monteringsplads
side til side: vandret
for til bag: 0 – 30°
53 mm
mm
53
0 – 30°
182
mm
182
mm
Medfølgende monteringsdele
Nr.
Post
4.5 mm
mm
4,5
mm––6.0
6 mm
Diagram
Monteringskrave
Antal
1
Nr.
Post
Diagram
Trimplade
(YEFX0217263)
Antal
1
(YEFC05652)
Monteringsbolt (5 mmø)
1
Netstik
*
1
(YEAJ012852)
ISO-antenneadapter
1
Låseannulleringsplade
*
2
*
* w, e, y og u består af et sæt. (YEP0FZ5725)
Klemstik
1
*
Hvordan apparatet afmonteres
1 Tag forpladen af.
3 Frigør låsen
q Sæt låseannulleringspladen y ind, indtil der lyder et
klik.
w Træk i hovedapparatet.
q
q
w
w
e
2 Tag trimpladen r af.
4 Træk apparatet ud med begge hænder.
q
w
D
A
N
S
K
54
CQ-D5501N
545
Ledningsføring
Inden ledningsføringen udføres
¡ Anvendes udelukkende med 12 V-batteri med negativ (–) jording.
¡ Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
¡ Sæt batteriledningen (gul) i den positive (+) klemme på batteriet eller sikringsblokklemmen (BAT).
¡ Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
¡ Fastgør løse ledninger.
Højttalertilslutning
Udfør tilslutningerne som vist herunder.
¡ Anvend kun højttalere, som ikke er jordede.
Tilladt indgang: 50 W eller mere
Impedans: 4 – 8 Ω
¡ Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.
¡ Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger og
med en almindelig jordledning.
D
A
N
S
K
55
546
CQ-D5501N
Forsigtig
¡ Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt
højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af en
diskanthøjttaler).
Tilslutning af parkeringsbremsens tilslutningsledning
Forsigtig
¡ Sørg af sikkerhedsårsager for at bede den nærmeste el-installatør om at udføre denne tilslutning.
Håndbremse
Fodbremse
Parkeringsbrem
sekontakt
q Monter et klemstik u på enden af
parkeringsbremsens tilslutningsledning.
Placeringen af parkeringsbremsekontakten afhænger
af bilmodellen.
Ret henvendelse til din forhandler og få oplysning
om, hvor præcis parkeringsbremsekontakten sidder i
din bil.
Parkeringsbremseledning
(blå/gul stribe)
Når parkeringsbremsestangen er
trukket, er apparatet jordet via chassiset.
w Klemstikket u tilsluttes parkeringsbremsens strømforsynings-sideledning.
Bremselys
Batteri
+
PARKING BRAKE
Klemstik u
Parkeringsbremseledning
(blå/gul stribe)
–
Bilchassis
Strømforsynings-sideledning
Når dette apparat sluttes til bagmonitoren:
¡ Parkeringsbremseledningen og hovedledningen skal tilsluttes den samme klemme.
D
A
N
S
K
56
CQ-D5501N
547
Ledningsføring (fortsættes)
Forsigtig
¡Kontroller stikkene, som findes i din bil (se
“Forsigtighedsregler” herunder), inden du tilslutter
systemet.
¡For at forhindre skade på apparatet, bør du følge
tilslutningsdiagrammet.
¡Fjern omkring 5 mm af ledningsenderne for tilslutning
(kun ledninger med ikke-ISO-stik).
¡Sæt ikke netstikket i apparatet, før alle tilslutninger er
udført.
Basal tilslutning
VIDEO-OUT
VIDEO-OUT (gul)
ISO-antenneadapter e
(hvis nødvendig)
Antenne
CQ-D5501N
DVD-afspiller/receiver
Forsigtighedsregler (ISO-stik)
Netstik
¡Netstikkets stikbensarrangement er i overensstemmelse med ISO-standarden.
¡ISO-stikkenes stikbensarrangement i nogle biler kan
afvige fra ISO-standarden.
¡Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement
er i overensstemmelse med ISO-standarden.
¡For biltyper A og B skal du ændre ledningsføringen af
de røde og gule ledninger som vist herunder.
¡Efter tilslutnigen skal du isolere de med (C) markerede dele med isolerbånd.
Bemærk:
¡For andre biler end typerne A og B, bedes du rette
henvendelse til din lokale bilforhandler.
ISO
Standard
Standard ISO
A7: IGN eller ACC 12 V-strømforsyning med omskifter
(rød) C (rød)
A7
ACC
BATTERY 15A
C (gul)
(gul)
A4
A4: +12 V batteri (permanent strømforsyning)
A
Car Type
Biltype
AA
A7: +12 V batteri (permanent strømforsyning)
(rød)
C (gul)
BATTERY 15A
ACC
(gul)
D
A
N
S
K
C
(rød)
A4: IGN eller ACC 12 V-strømforsyning med omskifter
B
Biltype
BB
Car Type
A7: +12 V batteri (permanent strømforsyning)
(rød)
C
(rød)
ACC
57
BATTERY 15A
(gul)
C
A4: Ingen tilslutning
548
CQ-D5501N
(gul)
1
3
2
*Sikring (15 A) Overlad udskiftning af
sikringen til nærmeste, autoriserede
Panasonic service-center. Udskift ikke
selv sikringen.
VIDEO-CONT
RCA-ledning (følger med CQ-D5501N)
VIDEO-IN
(gul)
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
Farve-LCD-display
Parkeringsbremseledning
(blå/gul stribe)
Sørg for af sikkerhedsårsager og for at forhindre ulykker at
tilslutte parkeringsbremsen.
Ekstern fjernbetjeningsledning (brun/sort stribe)
Når du anvender en ekstern fjernbetjening af et andet fabrikat
end Panasonic, bedes du referere til fabrikanten for deres produkt, inden tilslutningen udføres.
Ekstern mute-ledning
(orangefarvet)
Til Navi Mute-ledning i Panasonic bilnavigationssystem eller
biltelefon-mute-ledning.
Videokontrolledning
(grøn/gul stribe)
PARKING BRAKE
Kontrolledning til ekstern forstærker
(blå/hvid stribe)
Til en ekstern forstærker.
A7 (rød)
ACC
A8 (sort)
Højttalere
B8 : Venstre bag –
B7 : Venstre bag +
B6 : Venstre front –
B5 : Venstre front +
A5 (blå/hvid stribe)
A4 (gul)
BATTERY 15A
B5
B6
B7
B4 : Højre front –
B3 : Højre front +
B2 : Højre front –
B1 : Højre front +
A8 : jordledning (sort)
Til en ren, nøgen metaldel på bilens chassis.
B8
A7 : netledning (ACC eller IGN) (rød)
TilACC-strøm,+ 12 V DC
B8 (grøn/sort stribe)
B6 (hvid/sort stribe)
B7 (grøn)
B4 (grå/sort stribe)
B5 (hvid)
B2 (violet/sort stribe)
B3 (grå)
B1 (violet)
A4 : Batteriledning (gul)
Til bilbatteri, kontinuerlig +12 V DC.
A5 : Motorantennerelæ-kontrolledning
(blå/hvid stribe)
B4
B3
B2
B
B1
A
Til motorantenne (maks. 100 mA)
Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse
med en el-antenne med omskifter.
Bemærk:
¡El-antennen udstrækkes automatisk, når
der tændes for dette apparat.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
58
549
Ledningsføring (fortsættes)
Tilslutning til digital surroundprocessor (CY-AC300EX)
Tilslutning til digital surroundprocessor (CY-AC300EX, ekstraudstyr), effektforstærkere (ekstraudstyr) og monitorer.
Bemærk:
¡Vi henviser til brugervejledningerne for de tilsluttede apparater.
Digital surroundprocessor
CY-AC300EX (Ekstraudstyr)
REAR
Anvendelse af apparat/hovFRONT
SUB•W
edapparat
Tilslutning af DIN-ledning
(følger med CY-AC300EX)
L
DIGITA
R
AL SURR
OUND
RCA-ledning
(ekstraudstyr)
(L, venstre) (hvid)
PRO LOGIC
PROCESSO
DIGAT
CE
UR
SO
AC300
super
VOL
SE
L
MUTE
SOURCE
brigh
t mult
i-color
display
& 30w
Powe
4
2
r Amp
lifier
for Cent
er Spea
POSITION
ker
E
SPAC
DIMM
(R, højre) (rød)
ANALOG-IN
ER
DIM
SPC
P POSI
DR COM
3
CY-AC300EX
Hovedapparat (bagside)
1
PWR
(Front)
L L
DIGITAL-IN
L R
Jordledning
Til en ren, nøgen metaldel på bilens
chassis.
(sort)
(rød)
Netledning
Til ACC-strøm,
+12 V DC
ACC
(R, højre) (rød)
(L, venstre) (hvid)
BATTERY 5A
Sikring (5 A)
Centerhøjttalerledning
RCA-ledning (ekstraudstyr)
(L, venstre) (hvid)
(L, venstre) (hvid)
(gul)
(Sort/grøn stribe)
Lyslederkabel
(CA-LRD60, ekstraudstyr)
(Når en Y-format ledning anvendes)
Resistor (220 Ω)
Batteriledning
Til bilbatteri,
kontinuerlig +12 V DC
R R
Strøm Stik
(følger med
CY-AC300EX)
(R, højre) (rød)
(R, højre) (rød)
4 kanals ekstern
effektforstærker
(ekstraudstyr)
2 kanals ekstern
effektforstærker
(ekstraudstyr)*
CENTER
(sort)
AMP-CONT MAX 0.1A
Kontrolledning
til ekstern
forstærker
(blå/hvid stribe)
Kontrolledning til
ekstern forstærker
(blå/hvid stribe)
Kontrolledning til ekstern
forstærker
(blå/hvid stribe)
(Slut til AMP-CONT)
D
A
N
S
K
Centerhøjttaler
EAB-CF2
(ekstraudstyr)
59
Venstre Højre
Baghøjttalere
CJ-DA6920N
Subwoofer
CJ-HD303N
* Til anvendelse som monofonisk forstærker (bro-tilslutning) (ekstraudstyr)
550
CQ-D5501N
Venstre
Højre
Fronthøjttalere
CJ-DA1700N
(L, venstre) (hvid)
PRE-OUT (front)
PRE-OUT FRONT
VIDEO-OUT (gul)
RCA-ledning (følger med CQ-D5501N)
VIDEO-OUT
(R, højre) (rød)
CQ-D5501N
DVD-afspiller/receiver
Digitaludgang
VIDEO-IN
(gul)
Netstik
Videokontrolledning
(grøn/gul stribe)
VIDEO-CONT
CY-VM1500EX
(ekstraudstyr)
Farve LCD display
Angående håndtering af lyslederkabel:
¡Sørg for at kablet ikke lider skade ved at det kommer
i klemme i en dør, eller ved at der stilles tunge genstande oven på det etc.
¡Sørg for at kablet ikke srammes for meget, når det
sættes i forbindelse.
¡Bøj ikke kablet for meget.
D
A
N
S
K
25 mm eller mere
60
CQ-D5501N
551
Ledningsføring (fortsættes)
Tilslutning til CD-skifter (CX-DP880N)
Tilslutning til CD-skifter (CX-DP880N, ekstraudstyr).
Bemærk:
¡Vi henviser til brugervejledningerne for de tilsluttede apparater.
VIDEO-OUT
(hvid)
S.W-OUT
SW-OUT (mono)
PRE-OUT (bag)
(L, venstre) (hvid)
(rød)
CH/AUX-IN
(L, venstre) (hvid)
CH/AUX-IN
(R, højre) (rød)
PRE-OUT REAR
RCA-ledning (følger med CQ-D5501N)
VIDEO-OUT (gul)
CX-DP880N
RCAledning
(ekstraudstyr)
CD-skifter
(R, højre) (rød)
(L, venstre) (hvid)
DIN-ledning
PRE-OUT FRONT
PRE-OUT (front)
(R, højre) (rød)
Forlængerledning
(DIN/BATT/RCA/GND)
CQ-D5501N
jordledning
Til en ren, nøgen metaldel på bilens chassis.
Netstik
DVD-afspiller/receiver
Batteriledning
Til bilbatteriet, kontinuerlig + 12 V DC.
RCA-ledning (ekstraudstyr)
VIDEO-IN
(gul)
PRE-OUT (front/bag)
Kontrolledning til
ekstern forstærker
(blå/hvid stribe)
2 kanals ekstern
effektforstærker
(ekstraudstyr)*
D
A
N
S
K
61
552
Subwoofer
CJ-HD303N
4 kanals ekstern effektforstærker
(ekstraudstyr)
Baghøjttalere
CJ-DA6920N
*Til anvendelse som monofonisk
forstærker (bro-tilslutning)
(ekstraudstyr)
+
CQ-D5501N
VIDEO-CONT
Videokontrolledning
(indgang)
(grøn/gul stribe)
CY-VM1500EX
(Ekstraudstyr)
Farve LCD display
Fronthøjttalere
CJ-DA1700N
-
+
-
+
-
+
Afsluttende installation
Ledningstilslutninger
Tilslut alle ledninger, og sørg for at hver enkelt tilslutning er isoleret og sikker.
Sammenbind alle løse ledninger og fastgør dem med tape, så de ikke falder ned senere. Sæt derefter apparatet ind i monteringskraven.
Tillykke! Når du har udført et par afsluttende kontroller, er du klar til at anvende dit nye stereosystem.
Afsluttende kontrol
1. Kontroller, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og isolerede.
2. Sørg for, at hovedapparatet sidder godt fast i monteringskraven.
3. Drej tændingsnøglen for at kontrollere at apparatet fungerer som det skal.
Hvis der er problemer, bedes du rette henvendelse til nærmeste, autoriserede professionelle installatør og få ham til at hjælpe dig.
D
A
N
S
K
62
CQ-D5501N
553
Fejlfinding
Hvis du mener, at der er noget galt
Advarsel
Kontroller og udfør nedenstående.
Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder
angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste,
autoriserede Panasonic-servicecenter.
Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel fagmand.
Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage
til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter
eget eftersyn.
¡Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer
fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er
nogen lyd, hvis der udvikles røg eller lugte,
som kan forårsage antændelse eller elektriske
stød. Hold i så fald øjeblikkeligt op med at
anvende apparatet og henvend dig til din
forhandler.
¡Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette
kan være farligt.
■ Generelt
Problem
Der er ingen strøm til
apparatet.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.
aKontroller tilslutningen.
En sikring er sprunget.
aEliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.
Ret henvendelse til forhandleren.
MUTE er sat til ON.
aSæt MUTE til OFF.
Der er ingen lyd.
Der er kontakt mellem den eksterne mute-ledning og karrosseriet.
aTilslut den eksterne mute-ledning på korrekt vis. Isoler ledningen, hvis
den ikke anvendes.
Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig
kontakt er sket.
aKontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet. (a side 548)
Det er ikke muligt at betjene apparatet, mens demonstrationsskærmen vises.
aTryk på [DISP] for at afslutte demonstrationsskærmen.
Demonstrationsskærmen vises, men kan ikke
anvendes
Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.
aHold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en
mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen
ikke kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til din forhandler.
Støj
D
A
N
S
K
Jordledningens kontakt er dårlig.
aBekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.
Der er støj i motoromdrejningerne.
Der er generatorstøj fra bilen.
aÆndr jordledningens tilslutningsposition.
aMonter et støjfilter på strømforsyningen.
Nogle betjeninger er
ikke mulige.
Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel
menu-indstilling.
aLæs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig
til forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.
63
554
Hvis demonstrationsskærmen ofte kommer frem, er der en mulighed for, at
der er dårlig kontakt eller fejlagtig tilslutning mellem apparatets batteriledning
og bilens batterikabel. (Batteriledningen skal altid være strømførende).
aKontroller batteritilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
CQ-D5501N
■ Generelt (fortsættes)
Problem
Ingen lyd fra
højttaleren
(højttalerne)
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.
aGenindstil balance/fader
Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med hensyn til højttalerne.
aKontroller højttalertilslutningerne.
Højre og venstre
højttalerkanal er i modfase.
Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.
aForetag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Lydfeltet er ikke
tydeligt i stereoindstilling. Centerlyden er
ikke fastlagt.
Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er
tilsluttet i modfase.
aForetag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.
Strømmen til apparatet
afbrydes utilsigtet.
Sikkerhedsanordningen er aktiveret.
aRådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.
■ Fjernbetjening
Problem
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Batteriet er sat i i den forkerte retning. Der er sat et forkert batteri i.
aSæt et korrekt batteri i i den rigtige retning.
Ingen reaktion, når der
trykkes på fjernbetjeningens knapper
Batteriet er svagt.
aSkift batteriet ud med et nyt.
Fjernbetjeningen er ikke rettet i den rigtige retning.
aRet fjernbetjeningen mod sensoren på apparatet og tryk på knapperne.
Sensoren er udsat for direkte sol. (Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen virker, hvis sensoren er udsat for direkte sol. I dette tilfælde er der ikke noget i
vejen med systemet.)
aSørg for, at sensoren ikke rammes af solstråler.
D
A
N
S
K
64
CQ-D5501N
555
Fejlfinding (fortsættes)
■ Radio
Problem
Dårlig modtagning
og/eller støj
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.
aKontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt.
Kontroller ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til
karrosseriet.
Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).
aKontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.
FM-stereoudsendelser
modtages kun i mono.
MONO-indstillingen er aktiveret.
aAnnuller MONO-indstillingen.
Kun stationer med et
kraftigt sendesignal
kan modtages.
LOCAL-indstillingen er aktiveret.
aAnnuller LOCAL-indstillingen.
Antallet af automatiske, faste stationer er
mindre end 6.
Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.
aFlyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv
at forindstille dem.
Faste stationer kan
ikke gemmes i hukommelsen
Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.
aSørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil
derefter stationerne igen.
■ RDS
Problem
D
A
N
S
K
65
556
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
PS vises ikke, selv
hvis der er stillet ind
på en RDS-station.
(“NO PS” vises).
En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.
aEn PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har
ændret sig.
Modtagning af
udsendelser afviger fra
den PTY, som allerede
er indstillet.
Da staionen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTYkoden.
aDer søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en
modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.
”NONE” vises, når PTY
vælges.
Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket
udsendelse sendes i dit område.
aVælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.
Urtiden (CT) er ikke
præcis.
Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet modtager en station, som ikke sender tid.
aModtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller
indstil CT manuelt.
En AF-station kan ikke
modtages, selv om AFindikatoren lyser.
Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station
og AF-stationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.
aVent, indtil det er lykkedes at opdatere AF-listen. I tilfælde af en ustabil
modtagning, stilles manuelt ind på en stabil station.
CQ-D5501N
■ CD
Problem
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
Lydudfald eller støj.
Lydudfald på grund af
vibrationer.
Disken kan ikke tages
ud.
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er sat omvendt i.
aSæt disken i på korrekt vis.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.
aFjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.
Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.
aFastgør apparatet til konsolboksen.
Apparatet skråner over 30˚ i for-til-bag retning.
aGør vinklen 30˚ eller mindre.
Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.
aHold [OPEN] inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret
diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller
andre faktorer.
aTag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis
apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.
■ MP3
Problem
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Ingen afspilning eller
disken kommer ud.
Disken indeholder uafspillelig formateret data.
aVi henviser til beskrivelsen af MP3 angående afspillelig lyddata undtagen CD-DA (dvs. musik-CD).
CD-R/CD-RW’er, som
kan afspilles på andre
apparater, kan ikke
afspilles i dette apparat.
Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af
media, optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CDR/CD-RW’er er afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.
aLav CD-R/RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware og
optager efter konsultation af beskrivelsen af MP3.
Lydudfald elller støj.
Der en defekt eller et fremmedlegeme på disken.
aFjern fremmedlegemerne eller anvend en fejlfri disk. Angående MP3
henviser vi til beskrivelsen af MP3.
Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.
aAfspil ikke-VBR-filer.
Bemærk:
¡Vi henviser til kapitlet “Angående MP3” (a side 518)
D
A
N
S
K
66
CQ-D5501N
557
Fejlfinding (fortsættes)
■ DVD/VCD
Problem
Ingen afspilning eller
disken kommer ud
Lydudfald eller støj
Lydudfald forårsaget
af vibrationer
Disken kan ikke tages
ud
D
A
N
S
K
67
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Der er en fejl eller fremmedlegemer på disken.
aFjern fremmedlegemerne eller anvend en fejlfri disk.
Disken indeholder uafspillelig formateret data.
aVi henviser til beskrivelse af disponible disktyper.
Der er en fejl eller fremmedlegemer på disken.
aFjern fremmedlegemerne eller anvend en fejlfri disk.
Apparatet er ikke ordentligt installeret.
aInstaller apparatet ordentligt i konsollen.
Apparatet hælder over 30° i for-bag retning.
aGør vinklen 30° eller mindre.
Et eller andet, som for eksempel en løs etikette, forhindrer at disken kommer ud.
aHold [OPEN] inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret
diskudkast). Hvis forceret diskudkast ikke fungerer, bedes du rette henvendelse til forhandleren.
Mikrostyreenheden i apparatet fungerer unormalt på grund af støj eller andre
faktorer.
aTag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen. Hvis apparatet
stadig ikke fungerer, bedes du rette henvendelse til forhandleren.
Billedet kommer ikke
frem på monitoren.
Kablerne er ikke tilsluttet på korrekt vis.
aTilslut kablerne på korrekt vis.
aStop bilen og træk parkeringsbremsen.
Billedet fremstår ukorrekt.
Videosignalindstillingen for dette apparat (NTSC/PAL) modsvarer ikke
videosignalindstillingen for den tilsluttede monitor.
aUdfør den samme indstilling mellem dette apparat og monitoren.
Video CD-menuafspilning fungerer ikke.
aVideo CD-menuafspilning fungerer kun, når der afspilles en video CD,
som er udstyret med afspilningsstyre-egenskaben.
Billedet bliver
forvrænget, når der gås
hurtigt frem eller tilbage.
aEn vis forvrængning er normal.
Der kommer ingen
undertekster frem.
Der skal være optaget undertekster på disken, ellers vil de ikke komme frem.
aVi henviser til den vejledning, der følger med disken.
Det er vanskeligt at høre
svag lyd (gælder kun Dolby
digital DVD-software).
aSæt “D.Range Compression” til “Minimum”.
Det er ikke muligt at
skifte lydsprog/undertekstsprog/vinkel.
Det er ikke muligt at skifte, hvis der ikke er optaget flere lydsprog/undertekstsprog/vinkler på disken.
aVi henviser til den vejledning, der følger med disken.
aMed visse disks er det muligt at skifte via menuskærmen.
aSomme tider er det kun muligt at skifte vinkel med visse scener.
Den valgte lyd/det valgte undertekstsprog i
brugerindstillingerne
anvendes ikke.
Hvis lyd eller undertekstsprog på det pågældende sprog ikke er optaget på
disken, skifter lyden eller underteksterne ikke til dette sprog. (Med visse disks
er det muligt at skifte via menuskærmen).
aVi henviser til den vejledning, der følger med disken.
En DVD-R eller
DVD-RW kan ikke
afspilles.
Disken er stadig ikke finaliseret.
aFinaliser disken.
Vi henviser til “Disks, som kan afspilles” (a side 498) eller “Angående
disks” (a side 543) angående andre tilfælde.
Bemærk:
¡Vi henviser til “Disks, som kan afspilles”. (a side 498)
558
CQ-D5501N
Fejldisplaymeddelelser
■ CD/MP3
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er snavset.
Disken er ridset.
a Tag disken ud.
Af en eller anden årsag er ingen betjening mulig.
a Tag disken ud. Hvis disken ikke kommer ud, når du trykker på [u] (Udtagning), skal
du tage netledningen ud af forbindelse og sætte den i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke fungerer, bedes du rette henvendelse til forhandleren.
Diske er lagt omvendt i.
Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du forsøger at
afspille.
(Fil, som er optaget i et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem,
dataformat, filnavnstilføjelse, ødelagt data etc.).
a Tag disken ud. Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Kontroller den
datatype, som er optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.
■ CD-skifter
ekstraudstyr
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er snavset eller lagt omvendt i.
Disken er ridset.
Efter 5 sekunder
Automatisk til næste disks
a Tag magasinet ud.
¡Kontroller disken.
¡Læg disken i igen.
Af en eller anden årsag er ingen betjening mulig.
a Tag magasinet ud. Hvis dette ikke løser problemet, skal du trykke på
nulstillingsknappen på CD-skifteren. Hvis det stadig ikke er muligt at
opnå normal operation, bedes du rette henvendelse til din forhandler
eller nærmeste Panasonic servicecenter for at få apparatet repareret.
Der er ingen disk i CD-skifteren (magasinet).
a Læg disks i skifteren (magasinet).
CD-skifteren er taget ud af forbindelse i skifter-indstilling.
a Verificer tilslutningen.
Bemærk:
¡ Meddelelserne i udbedrings- og displaysektionerne i fejloversigten varierer alt efter skifteren. Vi henviser til brugervejledningen for CD-skifteren angående detaljer.
D
A
N
S
K
68
CQ-D5501N
559
Fejlfinding (fortsættes)
Fejldisplaymeddelelser (fortsættes)
■ DVD/VCD
Display
Mulig årsag a Mulig afhjælpning
Disken er snavset.
Disken er ridset.
a Tag disken ud.
Af en eller anden årsag fungerer afspilleren ikke.
a Tag disken ud. Hvis disken ikke kommer ud, når du trykker på [u]
(Udtagning), skal du tage netledningen ud af forbindelse og sætte den
i forbindelse igen. Hvis apparatet stadig ikke fungerer, bedes du rette
henvendelse til forhandleren.
Disken er lagt omvendt i.
Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du forsøger at
afspille.
(Fil, som er optaget i et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem,
dataformat, filnavnstilføjelse, ødelagt data etc.)
a Tag disken ud. Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Kontroller den
datatype, som er optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.
Det er ikke sikkert, at denne disk kan afspilles i din region.
Der blev gjort forsøg på at afspille en disk, som ikke var af typen “2’ eller
“ALL”.
a Tag disken ud.
D
A
N
S
K
69
560
CQ-D5501N
Tekniske specifikationer
Generelt
Strømforsyning
: DC 12 V (11 V – 16 V), Test
Spænding 14,4 V negativ jord
Effektforbrug
: Mindre end 2,3 A (CD-indstillng, 0,5 W 4 kanaler)
Maks. udgangseffekt
: 50 W x 4 (ved 4 Ω)
Udgangseffekt
: 22 W x 4 (DIN45 324,
ved 4 Ω)
Videosignalsystem
: NTSC-PAL 1.0 Vp-p 75 Ω
RCA-stikbensjackstik
Højttalerimpedans
: 4–8Ω
Tone/SQ-indstillingsområde: SQ lav/bas: ± 12 dB (ved 60
Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mid: ± 12 dB (ved 500 Hz,
1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Høj/diskant: ± 12 dB (ved
10 kHz, 12 kHz, 15 kHz, 18
kHz)
Forforstærkerudgangsspænding
: 2 V (CD-indstilling)
Subwoofer-udgangsspænding : 2 V
Forforstærkerudgangsimpedans
: 200 Ω
Subwoofer-udgangsimpedans : 200 Ω
Mål (B x H x D)
: 178 x 50 x 160 mm
Vægt
: 1,8 kg
Disk, som kan afspilles
(1) DVD-Video disk
12 cm enkeltsidet, enkeltlags/dobbeltlags
12 cm dobbeltsidet, enkeltlags/dobbeltlags
8 cm enkeltsidet, enkeltlags/dobbeltlags
8 cm dobbeltsidet, enkeltlags/dobbeltlags
FM-stereoradio
Modtageområde
Brugbar følsomhed
Stereoadskillelse
AM (MB) radio
Modtageområde
Brugbar følsomhed
AM (LB) radio
Modtageområde
Brugbar følsomhed
Diskafspiller
DA-konverter
Pickup-type
Lyskilde
Frekvensgang
Signal/støj-forhold
Wow & flutter
: 87,5 MHz – 108 MHz
: 6 dB/µV (signal/støjforhold 30
dB)
: 35 dB (ved 1 kHz)
: 531 kHz – 1 602 kHz
: 27 dB/µV (signal/støjforhold
20 dB)
: 153 kHz – 279 kHz
: 32 dB/µV (signal/støjforhold
20 dB)
:
:
:
:
:
1 bit DAC-system
Astigma 3-strålers
Halvlederlaser
20 Hz – 20 kHz (CD)
20 Hz – 22 kHz (DVD-video
48 kHz sampling)
: 20 Hz – 44 kHz (DVD-video
96 kHz sampling)
: 95 db (IHF, A)
: Under den målelige grænse
(2) Sammentrængt diskette (CD-DA, Video-CD, CD-R, CD-RW)
12 cm-disk
8 cm disk
Digital lydudgang
Disk
DVD
Video CD
CD
MP3
Lydoptageformat
Dolby Digital
DTS
Lineær PCM
(48 kHz 16/20/24 bit)
MPEG 1
Lineær PCM
Lineær PCM
DTS*
Optisk, digital lydudgang fra stik
Dolby Digital bitstrøm (1 – 5.1 kanals)
DTS-bitstrøm (1 – 5.1 kanals) (Den analoge del høres ikke).
Lineær PCM (2-kanals)
(kun 48 kHz sampling/16 bit)
MPEG 1 bitstrøm
Lineær PCM (2-kanals) (44,1 kHz sampling/16 bit)
MP3
Lineær PCM (2-kanals) (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz sampling/16 bit)
Lineær PCM (2-kanals) (44,1 kHz sampling/16 bit)
DTS-bitstrøm (1 – 5.1 kanals) (Den analoge del høres ikke).
*DTS fungerer kun med optiske udgange.
Bemærk:
¡Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationer og design i forbedringsøjemed og uden varsel.
¡Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.
CQ-D5501N
D
A
N
S
K
70
561
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285698 NT0205-1035
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement