Panasonic | CQC9701N | Operating instructions | Panasonic CQC9901N Handleiding

Panasonic CQC9901N Handleiding
WMA MP3 CD Player/Receiver with 512 Color OEL Display
CQ-C9901N
WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display
CQ-C9701N
SRC
CS
(CQ-C9901N)
D·M
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d instructions
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Brugsvejledning
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
¡Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Veiligheidsinformatie
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u
het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan
voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen
als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit
deze handleiding.
Waarschuwing
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het systeem
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder
afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop
het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan
voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
❑ Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van
kinderen.
Batterijen en isolatiemateriaal kunnen worden ingeslikt, dus
zorg er voor dat kleine kinderen er in geen geval bij kunnen.
Mocht een klein kind onverhoopt toch een batterij of isolatiemateriaal inslikken, zoek dan onmiddellijk medische assistentie.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in
het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als
het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw
dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of
als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in
terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel
produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te
zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat de afstandsbediening niet slingeren in de auto.
Als de afstandsbediening niet goed opgeborgen wordt, kan
deze op de vloer terecht komen terwijl u aan het rijden bent
en bijvoorbeeld onder het rempedaal terecht komen, hetgeen
kan leiden tot een verkeersongeluk.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem
op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel
vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
146
CQ-C9901N/C9701N
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te
geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen
op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en
handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden
hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van
deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en
het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.
Let op
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken
en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto's die zijn voorzien van elektrische beveiliging
hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden
om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden en
andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid
te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur,
pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen
van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren op
de afdekking van de airbag of op een plek waar deze de
werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere
onderdelen voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om
het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading,
controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden.
Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar
het uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading moet
u controleren of de andere elektrische apparatuur nog
normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient
u zich voor de installatie op de hoogte te stellen van
de daarmee verband houdende waarschuwingen en
opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij
het besturen van het voertuig en ook niet van binnen
naar buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt
geven van het verkeer om u heen.
❑ Steek uw vingers of uw hand niet in het toestel en
zorg ervoor dat u niet beklemd raakt.
Om letsel te voorkomen dient u ervoor te zorgen dat uw
hand of uw vingers niet beklemd kunnen raken tussen bewegende onderdelen of in de discsleuf. Pas extra op wanneer er
kleine kinderen in de buurt zijn.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl
de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te
grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan water, vocht
of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het
toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan
worden in autowasstraten of wanneer het regent.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en
ervaring.
Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen
door uw dealer.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen
die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op
eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en bedraden
van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren
en bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of
brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet
beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg
ervoor dat de bedrading niet kan blijven haken aan of
schuren over het chassis, schroeven en bewegende
onderdelen zoals de stoelrails. Ga niet aan de draden
krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg de bedrading niet
in de buurt van warmtebronnen en zet er geen zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen over een
metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading door
er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke
beschermingsmaatregel.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde
onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het
product. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of
gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.
Nederlands
Let op
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden
tot brand of andere schade.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie. Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan
het vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of
ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan
worden geïnstalleerd.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer
of de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
Neem de volgende voorzorgen in acht bij het hanteren
van de batterijen voor de afstandsbediening.
● Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij (CR2025).
● Zorg ervoor dat de polen van de batterij overeenkomen met
de (+) en (–) tekens in het batterijvak.
● Vervang een lege batterij zo spoedig mogelijk.
● Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze langere tijd niet zult gebruiken.
● Isoleer de batterij (door deze in een plastic zakje te doen of
af te plakken met plakband) voor u deze weggooit of
opbergt.
● Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke
regelgeving.
● Probeer in geen geval de batterij te demonteren, opladen,
verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het vuur of
in het water.
Wanneer de batterij gelekt heeft
● Veeg het gelekte materiaal zorgvuldig weg uit het batterijvak
voor u de nieuwe batterij inbrengt.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met enig lichaamsdeel of met kleding, was het dan af met overvloedig water.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met uw ogen, spoel
ze dan met overvloedig water en zoek onmiddellijk medische
assistentie.
CQ-C9901N/C9701N
147
Veiligheidsinformatie
KLASSE 1 LASERPRODUCT
Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden
LET OP
Laserproducten
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE
STRAAL STAREN.
Let op
DIT PRODUCT IS EEN KLASSE 1 LASERPRODUCT.
GEBRUIK VAN BEDIENINGSORGANEN OF
INSTELLINGEN, OF HET UITVOEREN VAN PROCEDURES ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE DOCUMENTATIE KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN
GEVAARLIJKE STRALEN.
MAAK DE BEHUIZING NIET OPEN EN VOER IN GEEN
GEVAL ZELF REPARATIES UIT. LAAT SERVICE EN
REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT - LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE EIN AUSSETZEN
GEGENÜBER
DEM
LASERSTRAHL.
V A R OI TU S – L A S E R SÄTEILYVAARA
A V A TTA E S S A . V A R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
E K S P ON E R I N G FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat
gebruik maakt van een laser pickup om informatie af
te lezen van de oppervlakte van Compact Discs. Deze
laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of
onderdelen daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en
gevaarlijke spanningen.
Deckmontage (bovenzijde)
Voor u deze instructies gaat lezen
Verschillen tussen
de 2 modellen
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek,
gefabriceerd met zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk
ons bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren
tot onze familiekring wanneer u eenmaal de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
148
CQ-C9901N
CQ-C9701N
WMA MP3 CD-speler/radio met 512 kleuren OEL display
WMA MP3 CD-speler/radio met volledig Dot Matrix
display
Deze handleiding is van toepassing op twee modellen; de CQ-C9901N en de CQ-C9701N.
De verschillen tussen deze modellen worden hieronder aangegeven.
Alle afbeeldingen in dit document van schermen en het toestel zelf stellen de CQ-C9901N voor, behalve waar anders
staat aangegeven.
Kenmerken
Display-eenheid
Modellen
CQ-C9901N
512 Kleuren OEL (Organische
Elektroluminescentie)
CQ-C9901N/C9701N
CQ-C9701N
Volledig Dot-matrix (lichtblauw)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Nederlands
Voor u deze instructies gaat lezen
POWER
SOURCE MENU
OO-OOOOO
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
7
8
9
0
DISP
TUNE
6
TUNE
#
NUMBER
CAR AUDIO
Gebruiksaanwijzing
(YEFM285647)
Installatiehandleiding
(YEFM293922)
(YEFM293923)
Garantiekaart
Afstandsbediening
(Inclusief batterij:
CR2025)
(EUR7641010)
Hoev. 1 Set
Hoev. 1
Ontgrendelingsplaat
Hoev. 1
Bevestigingsbout
Hoev. 1
ISO antenne-adapter
Hoev. 1
Toebehoren
Hoev. 1
Hoev. 1
Stroomstekker
(YEAJ02872)
Installatiekit (YEP0FZ5711)
Hoev. 1
Afwerkingsrand
(YEFC05654):
CQ-C9701N
(YEFC05655):
CQ-C9901N
Hoev. 1
Bevestigingskraag
(YEFX0217222)
Hoev. 1
Houder voor afneembaar frontpaneel
(YEFA131646)
Hoev. 1
Opmerkingen:
¡ Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het onderdeelnummer voor onderhoud
en reparatie.
¡ Accessoires en onderdelennummers kunnen vanwege verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Af fabriek zijn de afwerkingsrand en de bevestigingskraag op het hoofdtoestel
gemonteerd.
CQ-C9901N/C9701N
149
Kenmerken
Volledig digitale CD-Receiver
Geluidsregeling
De CQ-C9901N/C9701N maakt gebruik van Radio DSP voor
het digitaal converteren en bewerken van FM/AM signalen
en van een digitale versterker om de gedigitaliseerde
signalen weer te geven. Met deze technologie bereikt
Panasonic de volledig digitale verwerking van radio- en CD
signalen, van ontvangst tot weergave. Dat betekent voor u
dat het oorspronkelijke geluid zo natuurgetrouw mogelijk
wordt weergegeven.
Radio DSP
Door gewone FM/AM radiosignalen om te zetten naar
digitale signalen, kan de storing door zenders inde buurt en
de vervorming door echosignalen enorm verminderd
worden.
Het IF filter van de radio vermindert de interferentie van
zenders op frequenties in de buurt van de frequentie van de
zender waar u naar wilt luisteren. De Radio DSP functie van
Panasonic maakt gebruik van een geavanceerd algoritme om
deze taak digitaal uit te kunnen voeren. Deze functie zorgt
voor een optimale balans tussen het onderdrukken van ruis
en behoud van geluidskwaliteit door de bandbreedte van het
IF filter automatisch. terwijl u aan het rijden bent, aan te
passen aan de veranderende interferentiekarakteristieken.
Nieuwe functies
Volledig gemotoriseerd voorpaneel
Met een tipje van uw vinger schuift het voorpaneel naar
beneden zodat de discsleuf vrijkomt. Het voorpaneel kan op
drie standen, namelijk op 15, 25 of 35 graden blijven staan
zodat u het altijd optimaal kunt aflezen.
256x64 beeldpunten 512-kleuren OEL
display (alleen CQ-C9901N)
Veelkleurige weergave kan worden bereikt dankzij het
OEL display. Met behulp van de persoonlijke
aanpassingsfunctie kunt u dit toestel op een geheel eigen
manier gebruiken.
CS Auto (CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE)
Met de “CS Auto” functie kunt u in één ogenblik uw auto
veranderen in een schitterende audiostudio. Elke
luidspreker kan tot in details worden ingesteld. (a blz.
160)
*CS Auto, TruBass, FOCUS, SRS en het
symbool
zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.
CS Auto technologie is geinkorporeerd met verlof van
de licentiehouder SRS Labs, Inc.
Opmerking: Als u CS Auto inschakelt, zullen de
volgende functies automatisch worden uitgeschakeld:
SQ, POSITION, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, SUBWOOFER LEVEL, LPF, HPF, SBC-SW
SQ (SOUND QUALITY)
U beschikt over zes voorgeprogrammeerde instellingen
(FLAT, POP, ROCK, VOCAL, JAZZ, CLUB). U kunt deze
instellingen (met uitzondering van FLAT) aanpassen aan uw
eigen smaak en vervolgens voor later gebruik opslaan.
SQ9 (9 banden Toonkwaliteit)
In elk van de negen frequentiebanden kan de
middenfrequentie en het niveau worden ingesteld. Hierdoor
kunt u de toonkleur van de weergave aanpassen voor elk
genre apart aanpassen aan de akoestiek in uw auto en aan
uw persoonlijke voorkeuren.
Volledige serie optionele onderdelen
U kunt ook van DVD's genieten indien er een los verkrijgbare
DVD-wisselaar en weergave-eenheid zijn aangesloten.
Nieuwe radio-ontvanger
Vernieuwde APM (Automatisch voorprogrammeren)
methode voor de FM banden. Naast de conventionele
methode (EACH BAND), hebben we nu een verbeterde
ALL BAND methode ontwikkeld waarmee 18 zenders in
één keer voorgeprogrammeerd kunnen worden.
(a blz. 165)
Fantastische geluidsweergave dankzij modulaire systeemopbouw
Monitor: CY-VM1500EX
(los verkrijgbaar)
CQ-C9901N/C9701N
Hoofdtoestel
DVD-wisselaar
CX-DH801N
(los verkrijgbaar)
Subwoofer
(los verkrijgbaar)
Stereo/mono eindversterker
(los verkrijgbaar)
150
CQ-C9901N/C9701N
Inhoud
English
2
Deutsch
50
Français
98
Nederlands
146
Italiano
242
Español
290
Dansk
338
¡Veiligheidsinformatie
¡Voor u deze instructies gaat lezen
¡Kenmerken
¡Plaatsing bedieningsorganen
¡Voorbereiding
¡Algemeen
¡Geluidsregeling
146
148
150
152
154
156
160
¡Radio
¡Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
¡CD-speler
¡MP3/WMA speler
¡Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten)
¡Disc wisselaar (wanneer er DVD's of VCD's in zitten)
163
166
170
172
176
178
¡Audio-instellingen
¡Functie-instellingen
¡Display-instellingen
¡Aanpassen van het display
¡Verhelpen van storingen
¡Foutmeldingen
¡Opmerkingen over discs
¡Onderhoud
¡Inhoud op functie
¡Technische gegevens
180
182
183
184
186
190
191
192
192
193
Indien nodig
Algemeen
194
Per signaalbron
Svenska
CQ-C9901N/C9701N
151
Plaatsing bedieningsorganen
Opmerking: Bij de uitleg in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de toetsen op het hoofdtoestel zelf. (Behalve waar
anders staat vermeld.)
P·SET VoorSRC Signaalbron
PWR In/uitschakelen
VOLUME
PUSH SEL
Indrukken om te
selecteren
keuzezenders
DISC
(FOLDER
Map)
TILT Gekanteld
OPEN (Uitwerpen)
CS
Hoofdtoestel
CS Circle Surround voor Automobielen
SQ Toonkwaliteit
MENU
DIM Dimmer
y / 5 Pauze/Weergave
BAND Afstemband
SET
APM Automatisch
voorkeuzegeheugen
SRC
CS
D·M
TUNE Afstemmen
TRACK Fragment
(FILE Bestand)
TA Verkeersberichten
D·M Direct Geheugen
Met geopend paneel
MUTE Dempen
SBC-SW Super Bass
Control-Subwoofer
152
DISP Display
PTY Programmatype
Ontgrendeling
Discsleuf
CQ-C9901N/C9701N
8
~
9
POWER
SOURCE
SRC
#
Afstandsbediening
NUMBER
RANDOM
4
SCAN
5
REPEAT
6
7
NUMBER
Nummer
SRC Signaalbron
PWR In/uitschakelen
RANDOM
Willekeurige
0
VOL
SEL
SEL Selecteren
MENU
SEL
SRC
SCAN
Intro-weergave
REPEAT
Herhaalde
VOL
SET
SET
BAND
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
BAND Afstemband
SET
APM Automatisch
voorkeuzegeheugen
9
VOL Volume
}: Hoger
{: Lager
POWER
SOURCE MENU
TUNE Afstemmen
TRACK Fragment
(FILE Bestand)
8
MENU
P·SET: Voorkeuze-
MUTE
TUNE
MUTE Dempen
SBC-SW Super Bass
Control-Subwoofer
TUNE
#
DISP
NUMBER
CAR AUDIO
DISP Display
PTY Programmatype
zenders
Functies die alleen via de afstandsbediening werken
DISC
(FOLDER Map)
Met één druk op de knop kunt u de gewenste
weergavefunctie kiezen: [4] (RANDOM), [5] (SCAN),
of [6] (REPEAT). (Bij weergave van mappen of
meerdere discs moet u de toets tenminste 2 seconden
ingedrukt houden.)
Plaatsing bedieningsorganen
0
Nederlands
Cijfertoetsen
Direct selecteren
U kunt direct een fragment (CD), disc (CD-wisselaar) of
bestand/map (MP3/WMA) selecteren.
Voorbeeld: Fragmentnummer 5
1 Druk op [#] (NUMBER).
2 Druk op [5].
3 Druk op [BAND] (SET).
CQ-C9901N/C9701N
153
Voor het eerst de stroom
inschakelen (DEMONSTRATION)
Voorbereiding
Wanneer de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld,
zal er een demonstratiemelding op het display verschijnen. Druk op [DISP] om het toestel weer normaal te
laten functioneren.
1 Zet het contact van uw auto op ACC of
ON.
2 Druk op [SRC] (PWR: POWER).
Het demonstratiescherm zal nu verschijnen.
Voorbeeld: CQ-C9901N
CS
D·M
3 Druk op [DISP: DISPLAY].
Het demonstratiescherm wordt geannuleerd en zal
niet weer opnieuw verschijnen.
Opmerking: Als u wilt dat de demonstratie verschijnt
wanneer u de stroom inschakelt, moet u [SRC] (PWR:
POWER) tenminste 4 sec. ingedrukt houden. (bij ACC
ON)
Voorbereidingen voor eerste gebruik
Trek de isolatiefolie
voorzichtig uit de
achterkant van de
afstandsbediening.
Gebruiksklaar maken van de
afstandsbediening
SRC
Waarschuwing
¡Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van
kinderen. Mocht een klein kind onverhoopt toch een
batterij inslikken, zoek dan onmiddellijk medische
assistentie.
Let op
¡ Verwijder een oude, lege batterij onmiddellijk en
gooi hem op de juiste manier weg.
¡ Probeer in geen geval de batterij te demonteren,
verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in
het vuur of in het water.
¡ Volg de plaatselijk geldende regelgeving wanneer
u de batterij weggooit.
¡ Incorrect gebruik van een batterij kan leiden tot
oververhitting, ontbranding of zelfs ontploffing,
hetgeen kan leiden tot letsel of brand.
Isolatiefolie
Vervangen van de batterijen
q Leg de afstandsbediening op Stevig, gepunt voorwerp
een vlak oppervlak voor u de
Achterkant
batterijhouder eruit haalt.
q Steek een vingernagel in
de groef en duw de houder in de richting van de
pijl, en tegelijkertijd.
w Trek de houder naar
w
buiten met behulp van
q
Opmerking:
een stevig, gepunt voorw2
¡Batterijgegevens:
erp.
Type batterij: Panasonic lithium batterij (CR2025)
w Doe de batterij in de houder
met de (+) kant naar boven.
(Meegeleverd in de afstandsbediening)
e Doe de houder terug op zijn
Levensduur batterij: Ongeveer 6 maanden bij normaal
plaats.
3
gebruik (bij kamertemperatuur)
Weggooien van batterijen (Nederland)
ACC instelling
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA (klein chemisch afval).
Dit toestel bevat een lithium-batterij voor het ondersteunen van het interne geheugen. Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer deze
batterij moet worden vervangen.
Gooi de batterij niet zomaar weg. Bescherm het milieu en breng naar een speciaal verwerkingspunt voor chemisch afval.
154
Let op
U moet OFF kiezen wanneer
het contactslot van uw auto
geen ACC stand heeft. Doet
u dit niet, dan kan de accu
leeg lopen.
CQ-C9901N/C9701N
OFF
ACC
IGN
Kies ON (aan) als het contactslot van uw auto een ACC
stand heeft. (a blz. 182) De volgende functies zijn in dat
geval beschikbaar. ( standaardinstelling: Uit)
¡ De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer
er een disc in het toestel of een magazijn in de wisselaar gedaan wordt.
¡ De klok kan ook wanneer het toestel zelf uit staat worden getoond. (a blz. 159)
Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt houden.
Gebruiken van een subwoofer
Overige instellingen
Nederlands
Beveiligingsindicator
Afhankelijk van de aan te sluiten apparatuur moet u
wellicht bepaalde instellingen verrichten.
¡ Instelling subwoofer (a blz. 180)
¡ Laagdoorlaatfilter subwoofer (a blz. 180)
Aansluiten van AV apparatuur (TV, videospeler)
Als u een TV aansluit op de AUX1 aansluiting, dient u de
AUX1 instelling op TV te zetten.
3 Druk op [BAND] (SET) om de
ingestelde waarde te veranderen.
: TV
: Overige apparatuur (standaardinstelling)
Opmerking: Bij gebruik van een extern TV-toestel van
een andere fabrikant dient u zelf de TV-functie in te
stellen.
op [SRC: SOURCE] (Signaalbron)
1 Druk
en selecteer de AUX1 stand. (a blz. 158)
4 Druk op [MENU] om de instelling te
op [MENU] om het menuscherm
2 Druk
bevestigen.
te openen.
(CLOCK ADJ: CLOCK ADJUSTMENT)
Instellen van de klok
¡ Er klinkt nu een waarschuwingssignaal en er verschijnt een melding op het scherm om u eraan te herinneren het voorpaneel te verwijderen wanneer de
stroom is uitgeschakeld.
Voorbereiding
Instellen van de
beveiligingsfunctie
De volgende functies zijn in werking wanneer de
beveiliging is ingeschakeld. (a blz. 182)
¡ De beveiligingsindicator zal oplichten wanneer het
voorpaneel wordt verwijderd.
Opmerkingen:
¡ U hoeft de klok alleen zelf in te stellen wanneer “NO
CT” op het display verschijnt.
¡ Bij ontvangst van een RDS zender zorgt de
kloktijdfunctie (CT) ervoor dat de klok automatisch
wordt gelijkgezet. (a blz. 166)
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
te openen.
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
2 Druk op []] of [[] om het DISPLAY
menu te openen.
3 Druk op [{] en selecteer “CLOCK
ADJ”.
4 Druk op [BAND] (SET) ter bevestiging.
5 Stel de juiste tijd in.
[[]: Instellen van de minuten
[]]: Instellen van de uren
[}]: Hoger
[{]: Lager
6 Druk op [BAND] (SET) om de
ingestelde tijd definitief te maken.
Opmerking: Druk op [DISP] om het instellen van
de klok te annuleren.
7 Druk op [MENU].
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
CQ-C9901N/C9701N
155
Algemeen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het toestel aan en uit kunt zetten, hoe u het volume kunt instellen enz.
Aan
Aan/uit
(PWR: POWER)
Druk op [SRC] (PWR: POWER).
Opmerkingen:
¡ Het beginscherm zal verschijnen. U kunt het openingsscherm vervangen door een nieuw. (a blz. 184)
¡Wanneer de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld,
zal er een demonstratiemelding op het display verschijnen. Druk op [DISP] om het toestel weer normaal te
laten functioneren. (a blz. 154)
SRC
CS
D·M
Uit
Houd [SRC] (PWR: POWER) tenminste 2
seconden ingedrukt en laat de toets dan
los.
Opmerking: Het eindscherm zal verschijnen bij ACC
ON. U kunt het eindscherm vervangen door een nieuw.
(a blz. 184)
156
1
2 Druk op [
3 Doe het voorpaneel in de houder.
Bevestigen
Verwijderen
Schakel de stroom uit. (a blz. 156)
(ANTI-THEFT)
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
Ter voorkoming van
diefstal kunt u het
voorpaneel van het toestel
afhalen.
1 Schuif de linkerkant van de voorplaat op
zijn plaats.
] (Ontgrendeling).
(Het verwijderbare voorpaneel zal los komen
met een klik.)
Het voorpaneel gaat
automatisch in 5 seconden dicht wanneer het
open is of gekanteld.
Opmerking: Als het toestel aan stond zal de
stroom automatisch worden uitgeschakeld.
Let op
¡ U kunt het beste het verwijderbare voorpaneel verwijderen of aanbrengenwan het voorpaneel dicht is.
Probeer het verwijderbare voorpaneel niet los te
maken wanneer het in beweging is.
¡ Het afneembaar voorpaneel is niet waterdicht. Stel
het niet bloot aan water of vocht.
¡ Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan
het rijden bent.
¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of op andere plekken waar de temperatuur
hoog kan oplopen.
CQ-C9901N/C9701N
2 Druk tegen de rechterkant van de voorplaat tot u een “klik” hoort.
¡ Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of
op het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen
storingen ontstaan.
¡ Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze
schoon te maken met een schone, zachte doek.
¡ Om beschadiging van het voorpaneel te voorkomen,
mag u er niet hard tegen duwen en mag u er niets op
zetten terwijl het open staat.
SRC
CS
D·M
Kantelen
Dicht
] (OPEN).
Tijdelijk de geluidsweergave
uitschakelen (dempen) MUTE (ATT: ATTENUATION)
(VOLUME)
q Hoger
w Lager
Elke keer dat u [
] (TILT) tenminste 1 seconde
ingedrukt houd en loslaat zal het voorpaneel in één van
de volgende 4 standen gaan staan.
Algemeen
Let op
¡ Om beschadiging te voorkomen mag u het voorpaneel
niet naar beneden duwen en mag u er niets op zetten.
¡ Wees voorzichtig dat u uw vinger of hand niet klemt
tussen het toestel en het voorpaneel.
¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
¡ In de volgende gevallen zal het voorpaneel automatisch
dicht gaan. Pas op dat uw vinger er niet tussen komt.
¡ Na 20 seconden inactiviteit
¡ Wanneer er een disc in het toestel gedaan is
¡ Wanneer het voorpaneel wordt verwijderd (a blz.
156)
¡ Vijf seconden nadat de stroom is uitgeschakeld of
de contactsleutel naar ACC OFF is gedraaid.
Druk op [
Volumeregeling
] (OPEN).
Wanneer er nog een disc in het toestel zit, zal deze
automatisch worden uitgeworpen.
(OPEN/CLOSE, TILT)
Stand voorpaneel (open/dicht, gekanteld)
Druk op [
Nederlands
Open/uitwerpen
Opmerking: De laatst
gebruikte stand wordt
gehandhaafd, ook wanneer
de stroom wordt
uitgeschakeld.
TILT 1
TILT 2
TILT 3
OPEN
TILT OFF
Opmerkingen:
¡ Het geluidsniveau van het ingangssignaal voor elk van
de signaalbronnen wordt bewaard in het geheugen.
(Wat betreft de radio is er een aparte instelling voor
AM (MW/LW) en één voor alle FM banden.)
¡ Het volume kan niet worden ingesteld terwijl er een
foutmelding op de monitor getoond wordt of wanneer
de externe dempingsfunctie ingeschakeld is. (a blz.
190)
Instelbereik: 0 t/m 40
Standaardinstelling: 18
Geluid uit (gedempt)
Druk op [
] (MUTE).
SRC
CS
Annuleren
D·M
Druk nog eens op [
] (MUTE).
Opmerking: U kunt zelf instellen hoeveel het volume
zachter gezet moet worden. (a blz. 182)
CQ-C9901N/C9701N
157
Algemeen
Met elke druk op [SRC: SOURCE] zal de ingestelde
signaalbron als volgt veranderen.
SRC
CS
D·M
Radio
FM1, FM2, FM3, AM (MW/LW) (a blz. 163)
Externe apparatuur (AUX2)
Bij het aansluiten van een CD-wisselaar, DVD-wisselaar
(a blz. 176)
Speler
158
Bij het laden van een MP3/WMA disc (a blz. 172)
(SRC: SOURCE)
Selecteren van de signaalbron
Bij het laden van een CD (a blz. 170)
Wanneer er een apparaat wordt
aangesloten dat niet compatibel is met
dit toestel.
Opmerking: Sluit een CD-wisselaar of DVD-wisselaar
aan op AUX2. (a Installatiehandleiding)
Externe apparatuur (AUX 1)
Bij het aansluiten van een TV
Wanneer er een apparaat wordt aangesloten dat niet
compatibel is met dit toestel.
CQ-C9901N/C9701N
Nederlands
Met elke druk op [DISP: DISPLAY] zal de inhoud van
het scherm als volgt veranderen.
Opmerking: U kunt een grafisch patroon en een plaatje
kiezen uit de oorspronkelijk meegeleverde bestanden.
(a blz. 183) U kunt ook uw eigen bestanden gebruiken.
(Aanpassen van het display a blz. 184)
CS
SRC
D·M
Bij het inschakelen van de stroom:
Display uit
Alle aanduidingen verdwijnen na 5 seconden.
Mappenlijst (bij MP3/WMA weergave.)
Gewoon display + grafisch patroon
Alleen grafisch patroon
Alleen stilbeeld
Algemeen
Normaal display + klok
(DISP: DISPLAY)
Wijzigen van de display-aanduiding
Weergavefunctie
Gewoon display + stilbeeld
Bij het uitschakelen van de stroom:
Opmerking: De klok verschijnt alleen bij ACC ON.
Klok (standaardinstelling)
Het dimmerniveau verandert als volgt telkens wanneer u
[MENU] (DIM: DIMMER) tenminste 2 seconden
ingedrukt houdt.
Helder (standaardinstelling)
(DIM: DIMMER)
Instelling van de dimmer
Uit
SRC
CS
D·M
Gemiddeld
Donker
Opmerking: Deze instelling kan niet met de
afstandsbediening worden gewijzigd.
CQ-C9901N/C9701N
159
CS Auto Aan/Uit
(CS: CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE)
Geluidsregeling
General
Met de 'CS Auto' functie kunt u in één ogenblik uw auto
veranderen in een schitterende audiostudio. Elke
luidspreker kan tot in details worden ingesteld.
SRC
U kunt de CS Auto functie in- en uitschakelen door op
[CS: CIRCLE SURROUND AUTOMOTIVE] te drukken.
Selecteer CS Auto Aan of Uit nadat u elk item ingesteld
heeft.
CS
D·M
Opmerking: Als u CS Auto inschakelt, zullen de
volgende functies automatisch worden uitgeschakeld:
SQ, POSITION, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, SUBWOOFER LEVEL, LPF, HPF, SBC-SW
Licht op wanneer CS Auto in werking is.
U beschikt over zes voorgeprogrammeerde instellingen
(FLAT, POP, ROCK, VOCAL, JAZZ, CLUB).
SRC
CS
SQ9 (9 banden Toonkwaliteit)
SQ
(SQ: SOUND QUALITY)
In elk van de negen frequentiebanden kan de
middenfrequentie en het niveau worden ingesteld. Hierdoor
kunt u de toonkleur van de weergave aanpassen voor elk
genre apart aanpassen aan de akoestiek in uw auto en aan
uw persoonlijke voorkeuren.
U kunt de SQ functie in- en uitschakelen door op
[CS] (SQ) te drukken.
Opmerkingen:
¡ Elk SQ niveau is instelbaar. (a blz. 162)
¡ Als u SQ inschakelt, zullen de volgende functies
automatisch worden uitgeschakeld:
CS AUTO, F-TruBass, R-TruBass, S.W-TruBass,
F-FOCUS, R-FOCUS, F-R MIX
D·M
Licht op wanneer de SQ functie in werking is.
(Verborgen in de FLAT weergavefunctie)
SBC-SW: SUPER BASS CONTROL-SUBWOOFER
De achter-luidspreker kan worden gebruikt als een vervangende
subwoofer wanneer u geen echte subwoofer heeft aangesloten.
SRC
Houd [
CS
] (SBC-SW) tenminste 2 seconden ingedrukt
om de SBC-SW functie aan of uit te zetten.
D·M
Uit (standaardinstelling)
Aan
Opmerkingen:
¡ Als u ON heeft geselecteerd, zullen de instellingen voor het subwoofer-niveau en het laag-doorlaatfilter voor de subwoofer in
werking treden. (a blz. 180)
¡ Wanneer SBC-SW is ingeschakeld (ON), wordt de CS
functie automatisch uitgeschakeld.
160
CQ-C9901N/C9701N
Licht op wanneer de SBC-SW functie in werking is.
1 Zet de CS Auto functie aan.
2 Houd [CS] tenminste 2 seconden ingedrukt zodat het audiomenu op het display verschijnt.
CS AUTO MODE
Er wordt een natuurlijk klinkend driedimensionaal
geluidsveld geproduceerd ,et een heldere weergave.
: Muziek
(standaardinstelling in een andere stand
Nederlands
U kunt de prestaties van de CS Auto (Circle Surround
Automotive) functie optimaliseren via de onderstaande
stappen.
dan AM)
: Cinema
: Mono (standaardinstelling in de AM stand)
SRC
CS
Geluidsregeling
D·M
CS AUTOMOTIVE MENU display
3 Druk op [BAND]
(SET) om de
ingestelde waarde
te veranderen.
4 Druk op [DISP] om de instelling te
bevestigen.
CQ-C9901N/C9701N
161
Geluidsregeling
U kunt SQ (Toonkwaliteit) en uw eigen zitplaats in meer
detail instellen.
1 Zet de SQ functie aan.
2 Houd [CS] (SQ) tenminste 2 seconden
SQ PRESET SELECT
Selecteer uw favoriet uit 6 voorgeprogrammeerde SQ
muziektypen.
ingedrukt zodat het audiomenu op het
display verschijnt.
SRC
CS
Opmerking: U kunt het nummer van het
voorgeprogrammeerde SQ muziektype ook selecteren
door op [1] t/m [6] op de afstandsbediening te drukken.
D·M
SQ ADJUSTMENT (SQ9)
3
Druk op [}] of [{] om de functie die u
wilt instellen te selecteren.
SOUND QUALITY menudisplay
4 Druk op [BAND]
(SET) om de
ingestelde waarde
te veranderen.
5 Wijzig de instelling.
[}][{][]][[]: Selecteren
[BAND](SET):
Bevestigen
6 Druk op [DISP] om de instelling te
U kunt de op dit moment geselecteerde SQ instellingen
voor elke muzieksoort (behalve FLAT) in meer detail
instellen.
[]][[]: Selecteren frequentieband
qw:
Selecteren frequentie
[}][{]: Niveau hoger/lager
Opmerking: Als u [BAND] tenminste 2 seconden
ingedrukt houdt, kunt u de opgeroepen
voorgeprogrammeerde instelling als standaardinstelling
aanwijzen.
SQ PRESET MEMORY
De huidige waarde wordt toegewezen aan één van de SQ
voorkeuzenummers 2 t/m 6.
bevestigen.
Gebruik [}], [{], []] of [[] om het
1 gewenste
voorkeuzenummer te kiezen.
[BAND] tenminste 2 seconden
2 Houd
ingedrukt.
Opmerking: U kunt het SQ voorkeuzenummer ook
selecteren door op [2] t/m [6] op de afstandsbediening
te drukken en de huidige waarde onder het geselecteerde
voorkeuzenummer op te slaan door dezelfde toets
tenminste 2 seconden ingedrukt te houden.
POSITION
U kunt het geluidsveld afstemmen op uw zitplaats.
162
CQ-C9901N/C9701N
Radio
1 Druk op [SRC: SOURCE] (Signaalbron)
SRC
Nederlands
Dit toestel is uitgerust met een Radio DSP functie. Het IF filter stelt de radio in staat om de bandbreedte automatisch aan te passen
voor een zo goed mogelijke ontvangst.
CS
en selecteer de radio als signaalbron.
2 Druk op [BAND] en selecteer de
D·M
3 Stem af op de gewenste zender.
Normale bediening
Afstemmen op een frequentie
[]] (TUNE): Lagere frequenties
[[] (TUNE): Hogere frequenties
Opmerking: Houd tenminste 0,5 seconde
ingedrukt en laat dan los om een zender op te
zoeken.
Geluidsregeling
gewenste radioband.
Opmerkingen:
¡ Zet de functie voor afstemmen op lokale zender aan
(LOCAL ON) als u alleen wilt af kunnen stemmen op
zenders met een goede ontvangst. (a blz. 165)
¡ Zet de FM ontvangst op mono (MONO ON) om ruis te
reduceren wanneer u naar een zwakke FM stereozender luistert. (a blz. 165)
Voorkeuzenummer
[{] (P·SET: PRESET):
Lager voorkeuzenummer
[}] (P·SET: PRESET):
Hoger voorkeuzenummer
Opmerkingen:
¡ U kunt direct kiezen (Direct Access) met de toetsen [1] t/m [6] op de afstandsbediening.
¡ De zenders onder FM 1-3 kunnen allemaal zonder
van radioband te wisselen worden gekozen wanneer “ALL BAND” is ingesteld bij “AUTO PRESET”.
Radio
Selecteren van een voorkeuzezender
Frequentie
Radio-display
Radioband
Geeft aan hoe sterk het
radiosignaal is.
Licht op wanneer er een FM
stereosignaal wordt ontvangen.
(“STEREO”: CQ-C9701N)
Licht op indien de
LOCAL functie in
werking is. (a blz. 165)
Licht op indien de MONO functie
in werking is. (a blz. 165)
CQ-C9901N/C9701N
163
Radio
U kunt frequenties registreren via een FM zender die
geïntegreerd is in mobiele audio-apparatuur. Vervolgens
zult u deze frequenties met een enkele druk op een toets
op kunnen roepen in de stand voor de CD-speler, CDwisselaar enz. (standaardinstelling: FM 87,50 MHz)
Via FM zender
(D·M: DIRECT MEMORY)
Frequentie-instelling
af op een FM zender met uw FM
1 Stem
apparatuur. (a bladzijde 163)
op [MENU] om het menuscherm
2 Druk
te openen.
3 Druk op [}] of [{] en selecteer “D·M SET”.
op [BAND] om de frequentie te
4 Druk
registreren.
op [MENU] om terug te keren naar
5 Druk
de normale stand.
Zenders voorprogrammeren
164
(APM: AUTO PRESET MEMORY, P·SET: PRESET)
Opmerking: Als er iets mis is met de hoge tonen,
schakel dan het radio audio filter voor uw apparatuur in.
(a bladzijde 165)
U kunt in elk van de AM (MW/LW), FM1, FM2 en FM3
maximaal 6 zenders voorprogrammeren.
Een voorgeprogrammeerde zender kunt u vervolgens
gemakkelijk weer oproepen met [}] (P·SET) of [{]
(P·SET).
Opmerkingen:
¡ U kunt direct kiezen (Direct Access) met de toetsen
[1] t/m [6] op de afstandsbediening.
¡ U kunt schakelen tussen 6 en 18 voor de FM
voorkeuzezenders. (a bladzijde 165)
¡ De voorkeuzezenders kunnen veranderd worden. (a
bladzijde 165)
Automatisch voorprogrammeren (APM)
SRC
CS
TA
D·M
Luisteren naar een FM zender via FM
apparatuur
Houd [TA] (D·M) tenminste 2 seconden
ingedrukt.
Licht op wanneer de D·M functie in werking is.
Handmatig voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste zender.
[}] of [{] tenminste 2 seconden
2 Houd
ingedrukt.
[}] of [{] om het gewenste
3 Gebruik
voorkeuzenummer te kiezen.
de zender onder dit num4 Programmeer
mer door [}] of [{] tenmin ste 2 seconden ingedrukt te houden.
Zenders met een goede ontvangst worden automatisch
voorgeprogrammeerd.
1 Selecteer de gewenste radioband.
[BAND] (APM)
2 Houd
tenminste 2 seconden
ingedrukt.
Nadat deze zijn voorgeprogrammeerd, zullen de zenders met de beste ontvangst op volgorde 5 seconden
lang worden weergegeven (SCAN). Om dit te stoppen
kunt u op [}] of [{] drukken.
Opmerkingen:
¡ Nieuw opgeslagen zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
¡ Bij de standaardinstelling (AF ON) zullen alleen RDS
zenders worden voorgeprogrammeerd. Als u ook nietRDS zenders wilt als voorkeuzezenders wilt opslaan,
moet u eerst de AF functie uitschakelen (AF OFF).
(a blz. 168)
CQ-C9901N/C9701N
De frequentie en het voorkeuzenummer knipperen
één keer.
Opmerkingen:
¡ Nieuwe voorkeuzezenders vervangen eventueel reeds
eerder voorgeprogrammeerde zenders.
¡ Bij stap 2 kunt u de zender ook voorprogrammeren
door de gewenste cijfertoets [1] t/m [6] tenminste 2
seconden ingedrukt te houden.
¡ Druk op [DISP] om te stoppen met het voorprogrammeren van zenders.
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
te openen.
Op de afstandsbediening
dient u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt
te houden.
Met APM kunt u kiezen of u 6 of 18 FM zenders wilt laten
voorprogrammeren.
:
Programmeert 6 zenders voor in alle drie de banden, FM1
t/m FM3, dus 18 zenders in totaal, in één keer. Dit is
handig wanneer u in één keer meer dan 6 zenders
tegelijkertijd wilt voor laten programmeren.
(standaardinstelling)
:
Programmeert 6 zenders met goede ontvangst voor in de
geselecteerde radioband FM1, FM2 of FM3. Dit is
bijvoorbeeld handig wanneer u onder de verschillende
radiobanden zenders in verschillende gebieden wilt
voorprogrammeren.
PRESET SWAP
(VOORKEUZEZENDERS OMWISSELEN)
op [BAND]
3 Druk
(SET) om de instelling te wijzigen.
op [MENU] om de aangebrachte
4 Druk
wijziging te bevestigen.
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
U kunt de volgorde van de voorkeuzezenders veranderen.
Voorkeuzezenders kunnen worden voorgeprogrammeerd
met behulp van de APM functie, of met de hand als u dat
liever doet.
1 Druk op [}], [{], []] of [[] om de ene
zender die u van plaats wilt laten wisselen te selecteren.
2 Druk op [BAND] om uw keuze definitief
te maken.
3 Druk op [}], [{], []] of [[] om de
MONO (Monaural)
Vermindert ruis bij een onvoldoende sterke
signaalontvangst.
: Stereo-ontvangst (standaardinstelling)
: Mono-ontvangst met minder ruis
LOCAL
Deze instelling werkt bij het opzoeken van een zender.
: Er kan ook worden afgestemd op zenders met
een slechte ontvangst (standaardinstelling).
: Er kan alleen worden afgestemd op zenders
met een goede ontvangst
NOISE SUPPRESSION
IF filter voor ruisonderdrukking.
andere zender die u van plaats wilt
laten wisselen te selecteren.
4 Druk op [BAND] om uw keuze definitief
te maken.
D·M SET (D·M INSTELLEN)
De frequentie die op dit moment ontvangen wordt, kan
worden opgeslagen onder de [TA] (D·M) toets door op
[BAND] te drukken.
●Oproepen van een via D·M geregistreerde
FM zender.
RADIO AUDIO FILTER
U kunt de ontvangststatus (band) van via D·M
geregistreerde FM zenders selecteren.
: Uit (standaardinstelling)
: Groot bereik
: Hoog afsnijniveau 1
: Gemiddeld bereik (standaardinstelling)
: Hoog afsnijniveau 2 (dezelfde verwerking als
: Klein bereik
Radio
Mono/lokale ontvangst instellen
(Radio-menudisplay) (MONO/LOCAL)
op [}] of [{] en selecteer de in
2 Druk
te stellen functie (FM).
AUTO PRESET
Nederlands
In de AM band kunnen allee NOISE SUPPRESSION en
LOCAL gebruikt worden.
bij ontvangst van een reguliere FM zender)
CQ-C9901N/C9701N
165
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz.).
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun
normale signalen mee. De radio in dit toestel kan gebruik
maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied
verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS
diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende
functies ook niet zullen werken.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt
afgestemd op een RDS zender.
AF (Alternatieve Frequentie)
PTY (Programmatype)
Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld (a blz.
169), verandert er het volgende.
¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal
op het display worden aangegeven.
¡ U kunt afstemmen op programma’s door het programmatype op te geven.
Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het
programmatype wordt aangegeven (a blz. 169).
Wat is RDS?
Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld (a blz.
167), verandert er het volgende.
¡ Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal er automatisch worden afgestemd op een zender met hetzelfde
programma die wel goed ontvangen kan worden.
¡ Bij het automatisch voorprogrammeren (APM) zullen
alleen RDS zenders worden opgeslagen.
¡ Wanneer u een voorkeuzezender oproept, zal er
automatisch worden afgestemd op de zender met de
beste ontvangst voor het gewenste programma.
(BSR Best Stations Research)
Opmerking: U kunt het bereik voor de AF functie
instellen. (a blz. 168)
CT (Klok)
De klok wordt automatisch gelijk gezet.
PS (Programmanaam service)
Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de
zender wordt getoond.
EON (Verbetering andere netwerken)
De RDS gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de
plek waar u zich bevindt.
TA (Verkeersberichten)
Wanneer u de TA functie heeft ingeschakeld (a blz. 168),
verandert er het volgende.
¡ Er wordt automatisch afgestemd op een TP zender
zodra de TA functie
wordt ingeschakeld en u
luistert naar een non-TP
zender of een TP zender
met slechte ontvangst.
¡ Er wordt alleen
afgestemd op TP zenders bij het opzoeken
van zenders, of bij
automatisch voorprogrammeren.
¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een
andere stand staat zal het toestel automatisch doen
overschakelen naar de radio voor weergave van een
verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren
naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA
Standbyfunctie)
166
Andere RDS functies
CQ-C9901N/C9701N
licht op wanneer er een EON signaal wordt ontvangen.
EON-TA
Er kan worden afgestemd op verkeersberichten via het
huidige netwerk en via andere netwerken.
Ontvangst van noodberichten
Zodra er een noodbericht wordt uitgezonden, zal dit
worden weergegeven en zal ‘ALARM’ op het display
verschijnen.
Programmanaam
Display PTY functie
RDS functiedisplay
Licht op indien de PTY
functie in werking is.
Licht op wanneer er een
TP zender (die TA uitzendt)
wordt ontvangen.
Licht op indien AF in
werking is.
Nederlands
Licht op indien de TA
functie in werking is.
PTY van deze uitzending
Display bij TA ontvangst
(alleen via de afstandsbediening)
Wanneer u heeft afgestemd op een voorkeuzezender en
de ontvangst slechter wordt, kunt u nog eens op dezelfde
voorkeuzetoets drukken. Er zal dan worden gezocht naar
dezelfde zender via een frequentie die wel goed
ontvangen kan worden.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te
annuleren.
POWER
SOURCE MENU
SEL
SRC
VOL
SET
BAND
MUTE
1
2
3
RANDOM
SCAN
REPEAT
4
5
6
7
8
9
0
DISP
TUNE
TUNE
#
NUMBER
CAR AUDIO
Opmerking: Om de PI zoekfunctie te kunnen
gebruiken, moet u eerst de TA functie uitschakelen.
CQ-C9901N/C9701N
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
PI Seek (Programma Identificatie zoekfunctie)
(PI SEEK: PROGRAM IDENTIFICATION SEEK)
PI Seek (Programma Identificatie zoekfunctie)
Licht op wanneer er een TA signaal wordt
ontvangen.
167
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
TA ON/OFF
Druk op [TA] om de TA functie aan of uit te zetten.
Opmerking: Dit is niet mogelijk met de
afstandsbediening.
SRC
CS
(TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
TA (Verkeersberichten)
Instellen van het TA volume
D·M
U kunt het TA volume zelf instellen. (standaardinstelling: 20)
Houd [SEL] tenminste 2 seconden ingedrukt terwijl u afgestemd heeft op een FM
uitzending.
Het huidige FM volume wordt het TA volume.
Alleen luisteren naar verkeersberichten
(TA Mute)
Licht op indien de TA functie in
werking is.
Als u alleen naar verkeersberichten wilt luisteren, dient u
de TA functie in te schakelen, af te stemmen op een FM
zender en vervolgens het normale volume op 0 te zetten.
Zodra er een verkeersbericht wordt uitgezonden, zal dit
worden weergegeven met het ingestelde TA volume.
Opmerking: Verkeersinformatie is beschikbaar in
mono.
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
168
Op de afstandsbediening dient u [MENU]
tenminste 2 seconden
ingedrukt te houden.
(AF: ALTERNATIVE FREQUENCY/REGION)
AF/REGION instelling (FM menudisplay)
te openen.
2 Druk op [}] of [{] en selecteer de in
AF
Instellen van de AF gevoeligheid.
: AF functie aan (
(standaardinstelling)
licht op.)
: AF functie uit
te stellen functie (FM).
3 Druk op [BAND]
(SET) om de huidige instelling te
wijzigen.
REGION
Instellen van het bereik voor de AF functie.
: Er wordt ook gezocht naar programma’s van
buiten de eigen regio. (standaardinstelling)
: Er wordt alleen gezocht naar programma’s uit
de eigen regio.
4 Druk op [MENU] om de aangebrachte
wijzigingen te bevestigen.
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
CQ-C9901N/C9701N
2 Druk op [BAND] (SET).
Nederlands
Houd [DISP] (PTY) tenminste 2 seconden ingedrukt om
de PTY functie aan of uit te zetten.
Het toestel gaat zoeken.
Afstemmen op een programma via de PTY functie
Opmerkingen:
¡ Druk op [BAND] (SET) om het zoeken weer te stoppen.
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type
Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes
voorgeprogrammeerd.
Druk op [}] of [{] in de PTY functie om
het gewenste programmatype te kiezen.
(PTY: PROGRAM TYPE)
PTY (Programmatype)
1
2
3
4
5
6
Programmatype
NEWS
SPEECH
SPORT
POP M
CLASSICS
MUSIC
Inhoud
NEWS
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
SPORT
POP M
CLASSICS
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
Veranderen van de voorgeprogrammeerde programmatypes
U kunt als u dat wilt de onder de voorkeuzetoetsen
voorgeprogrammeerde programmatypes veranderen.
1 Selecteer het programmatype dat u
onder een andere toets wilt opslaan.
2 Volg de normale procedure voor het
voorprogrammeren. (a blz. 164)
PTY taalkeuze
Opmerking: De PTY taal kan alleen worden gekozen
wanneer er een PTY getoond wordt.
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
te openen.
Druk vervolgens op [BAND] (SET) om een andere
zender met hetzelfde programmatype op te zoeken.
Opmerkingen:
¡ U kunt direct kiezen (Direct Access) met de toetsen
[1] t/m [6] op de afstandsbediening.
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type
gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
¡ Het gewenste programmatype wordt 5 seconden lang
op het display getoond.
¡ U kunt zelf veranderen welk programmatype onder
welke voorkeuzetoets wordt opgeslagen.
Selecteren van een gedetailleerd programmatype
1 Druk op []] of [[] om het gewenste
programmatype te selecteren.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
MUSIC
SPORT
SCIENCE
EASY M
WEATHER
RELIGION
JAZZ
FOLK M
NEWS
EDUCATE
VARIED
LIGHT M
FINANCE
PHONE IN
COUNTRY
DOCUMENT
AFFAIRS
DRAMA
POP M
CLASSICS
CHILDREN
TRAVEL
NATION M
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
2 Druk op [BAND] (SET) om de huidige
instelling te wijzigen.
a
a
a
:Engels
a
:Duits
:Spaans
a
:Zweeds
:Italiaans a
:Frans
:Nederlands a (Terug naar
ENGLISH)
3 Druk op [MENU] om de aangebrachte
wijzigingen te bevestigen.
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
CQ-C9901N/C9701N
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
PTY ON/OFF
169
CD-speler
Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een disc in het
toestel zit en selecteer de CD-speler als signaalbron.
1 Druk op [
Normale bediening
] (OPEN) om het voorpaneel te openen.
Wanneer er nog een disc in het toestel zit (
licht
op), zal deze automatisch worden uitgeworpen.
SRC
CS
D·M
2 Doe een disc in het toestel met het label naar 3 Selecteer het gewenste fragment.
boven en doe het voorpaneel weer dicht.
Het voorpaneel gaat automatisch dicht, het toestel
herkent de disc en begint deze ook automatisch af te
spelen.
Selecteren van een fragment
[7] (TRACK): Volgende fragment
[6] (TRACK): Vorige fragment (twee keer drukken.)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug.
Pauzeren
Druk op [BAND] (h / 5).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
Opmerking: Het toestel gaat automatisch aan wanneer
er een disc in gedaan wordt bij ACC ON. (a blz. 182)
Display CD-speler
Fragmentnummer
170
CD TEXT display
Opmerkingen:
¡ Houd [DISP] tenminste 2 seconden ingedrukt om de
tekst over het scherm te schuiven.
¡ De aanduiding “NO TEXT” (Geen tekst) zal verschijnen
wanneer er geen tekstgegevens op de disc staan.
CQ-C9901N/C9701N
4 Druk op [
] (Open/Uitwerpen) om de
disc uit te laten werpen.
Tijd
Indicators
Licht op wanneer er een
weergavefuncties
disc in het toestel zit.
Licht op wanneer de betreffende
functie in werking is.
¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
¡ Lees ook het hoofdstuk “Opmerkingen over CD/CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)”.(a blz. 191).
¡ Dit toestel is niet geschikt een MIX-mode CD (CD's met
zowel CD-DA als MP3/WMA gegevens). Bij dergelijke CD's
kunnen zich problemen voordoen, zoals afspelen zonder
geluidsweergave.
Nederlands
Let op
¡ Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs (CDsingles).
¡ Gebruik geen discs met afwijkende vormen.(a blz. 191)
¡ Gebruik geen discs met stickers of labels erop .
¡ Om beschadiging te voorkomen mag u het voorpaneel niet
naar beneden duwen en mag u er niets op zetten.
¡ Pas op dat u uw vinger of hand niet klemt tussen het voorpaneel wanneer dit in beweging is.
U kunt kiezen voor willekeurige weergave en herhaalde
weergave.
te openen.
Op de afstandsbediening moet u [MENU]
tenminste 2 seconden
ingedrukt houden.
2 Druk op [}] of [{] en selecteer de
RANDOM
: Uit (standaardinstelling)
: Willekeurige weergave
REPEAT
gewenste functie.
: Uit (standaardinstelling)
3 Druk op [BAND]
(SET) om de huidige instelling te
wijzigen.
4 Druk op [MENU]
: Herhaalde weergave
TEXT
Tekstdisplay
: Ingeschakeld (standaardinstelling)
: Uitgeschakeld
om de aangebrachte wijzigingen te
bevestigen.
Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt houden.
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Weergavefunctie selectie
Met één druk op de knop kunt u de gewenste
weergavefunctie kiezen: [RANDOM] of [REPEAT].
RANDOM
Druk op [RANDOM] .
Druk nog eens op deze toets om de willekeurige
weergave te annuleren.
REPEAT
Druk op [REPEAT].
Druk nog eens op deze toets om de herhaalde
weergave te annuleren.
CD-speler
Willekeurige, Herhaalde weergave
(CD menudisplay) (RANDOM, REPEAT)
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
Intro-weergave
U kunt gemakkelijk het gewenste fragment opzoeken
door de eerste 10 seconden van elk fragment te laten
weergeven.
Druk op [SCAN].
Druk nog eens op deze toets om de intro-weergave te annuleren.
Direct selecteren
Een fragment kan ook direct worden geselecteerd.
Voorbeeld: Fragmentnummer 5
1 Druk op [#] (NUMBER).
2 Druk op [5].
3 Druk op [SET].
Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren
te annuleren.
CQ-C9901N/C9701N
171
MP3/WMA speler
Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een disc in het
toestel zit en selecteer de CD-speler als signaalbron.
1
SRC
CS
Druk op [ ] (OPEN) om het voorpaneel te openen.
D·M
Normale bediening
Wanneer er nog een disc in het toestel zit (
licht
op), zal deze automatisch worden uitgeworpen.
de gewenste
2 Doe een disc in het toestel met het label naar 3 Selecteer
map/bestand.
boven en doe het voorpaneel weer dicht.
Het voorpaneel gaat automatisch dicht, het toestel herkent
de disc en begint deze ook automatisch af te spelen. (Dit
kan een paar minuten duren wanneer er erg veel mappen
en bestanden op de disc staan.)
Selecteren van een map
[}] (FOLDER): Volgende map
[{] (FOLDER): Vorige map
Selecteren van een bestand
[7] (TRACK): Volgende bestand
[6] (TRACK): Vorige bestand (twee keer drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug.
Pauzeren
Opmerking: Het toestel gaat automatisch aan wanneer
er een disc in gedaan wordt bij ACC ON. (a blz. 182)
Druk op [BAND] (h / 5).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
4 Druk op [
] (Open/Uitwerpen) om de
disc uit te laten werpen.
Bestandsnummer
Tijd
Mapnummer
Display MP3/WMA speler
Indicator bestandstype
Informatiedisplay
Opmerkingen:
¡ Houd [DISP] tenminste 2 seconden ingedrukt om de
tekst over het scherm te schuiven.
¡ De aanduiding “NO TEXT” (Geen tekst) zal verschijnen
wanneer er geen tekstgegevens op de disc staan.
¡ De ID3/WMA tag-gegevens zullen worden getoond
voor de titel en de naam van de artiest.
Indicators
Licht op wanneer er een
weergavefuncties
disc in het toestel zit.
Licht op wanneer de betreffende
functie in werking is.
(Willekeurige weergave map)
(Herhaalde weergave map)
(Intro-weergave mappen)
172
CQ-C9901N/C9701N
¡ Dit toestel is niet geschikt een MIX-mode CD (CD's met
zowel CD-DA als MP3/WMA gegevens). Bij dergelijke CD's
kunnen zich problemen voordoen, zoals afspelen zonder
geluidsweergave.
U kunt kiezen voor willekeurige weergave en herhaalde
weergave.
RANDOM
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
: Uit (standaardinstelling)
: Willekeurige weergave (van hele disc)
FOLDER RANDOM
: Uit (standaardinstelling)
: Willekeurige weergave (van geselecteerde map)
2 Druk op [}] of [{] en selecteer de
REPEAT
: Uit (standaardinstelling)
gewenste functie.
: Herhaalde weergave van het huidige bestand
3 Druk op [BAND]
(SET) om de huidige instelling te
wijzigen.
4 Druk op [MENU] om de aangebrachte
wijzigingen te bevestigen.
Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt houden.
FOLDER REPEAT
: Uit (standaardinstelling)
: Herhaalde weergave van de huidige map
TEXT
: Mapnaam/bestandsnaam
(standaardinstelling)
: Album/titel (tag-gegevens)
: Geen aanduiding
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Weergavefunctie selectie
Met één druk op de knop kunt u de gewenste
weergavefunctie kiezen: [RANDOM] (Willekeurige
weergave) of [REPEAT] (Herhaalde weergave).
RANDOM, REPEAT
Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op
dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren.
FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT
Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden
ingedrukt. Houd nog eens dezelfde toets ingedrukt
om de weergavefunctie te annuleren.
Intro-weergave
U kunt gemakkelijk het gewenste bestand opzoeken door de
eerste 10 seconden van elk bestand te laten weergeven.
SCAN (alle bestanden)
Druk op [SCAN]. Druk nog eens op deze toets om
de intro-weergave te annuleren.
FOLDER SCAN (het begin van het eerste bestand
van elke map zal worden weergegeven)
MP3/WMA speler
Willekeurige, Herhaalde weergave
(MP3/WMA menudisplay) (RANDOM, REPEAT)
te openen.
Op de afstandsbediening
moet u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt
houden.
Nederlands
Opmerkingen:
¡ Lees ook het hoofdstuk “Opmerkingen over MP3/WMA”. (a
blz. 174)
Houd [SCAN] tenminste 2 seconden ingedrukt. Houd deze
toets weer ingedrukt om de intro-weergave te annuleren.
Direct selecteren
Een bestand in de huidige map kan ook direct worden geselecteerd.
Voorbeeld: Bestandsnummer 5
1 Druk op [#] (NUMBER).
2 Druk op [5].
3 Druk op [SET].
Opmerkingen:
¡ Als u direct een bepaalde map wilt selecteren, dient u
twee keer op [#] (NUMBER) te drukken voor u het
mapnummer invoert.
¡ Als er in de geselecteerde map geen bestand staat dat
kan worden afgespeeld, zal het eerste bestand of de
eerste map op de disc worden geselecteerd.
¡ Druk op [DISP] (Display) om het direct selecteren te
annuleren.
CQ-C9901N/C9701N
173
MP3/WMA speler
Wat is MP3/WMA?
MP3 (MPEG Audio Layer-3) en WMA (Windows MediaTM
Audio) zijn compressiemethoden voor digitale audio. De
eerstgenoemde methode is ontwikkeld door de MPEG
(Motion Picture Experts Group), en de laatstgenoemde
methode is ontwikkeld door Microsoft Corporation. Met
behulp van deze compressiemethoden kunt u ongeveer
10 muziek-CD’s opnemen op een enkele opname-CD
(ervan uitgaande dat er wordt opgenomen op een 650MB
CD-R of CD-RW met een vaste bitsnelheid van 128 kbps
en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).
Opmerkingen:
¡ Met dit toestel wordt geen software meegeleverd
waarmee u MP3/WMA bestanden kunt opnemen.
¡ Met dit toestel wordt geen software meegeleverd
waarmee u op CD’s kunt opnemen.
Opmerkingen over MP3/WMA
Waar u aan moet denken wanneer u MP3/WMA bestanden opneemt
Algemeen
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een
hoge bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR)
gebruiken, want in dat geval kan de weergavetijd niet
correct worden aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de
handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen.
MP3
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of
hoger” en “vast” zetten.
WMA
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “64 kbps of hoger”
en “vast” zetten.
¡ Stel in geen geval de kopieerbeveiliging van het WMA
bestand, want anders kan dit toestel het niet afspelen.
Let op
Geef in geen geval de extensie “.mp3” of
“.wma” aan bestanden die niet in het
MP3/WMA formaat zijn. Hierdoor kan er
lawaai worden gereproduceerd dat niet
alleen uw luidsprekers, maar ook uw gehoor
kan beschadigen.
174
CQ-C9901N/C9701N
Display informatie
Getoonde gegevens
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttitel
¡ MP3/WMA
Mapnaam
Bestandsnaam
¡ MP3 (ID3 tekstgegevens)
Albumtitel
Titel en naam artiest
¡ WMA (WMA tekstgegevens)
Albumtitel
Titel en naam artiest
Te tonen tekens
¡ Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen
64 tekens.
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem.
Raadpleeg de handleiding van de gebruikte software
voor details hieromtrent.
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de
diverse talen kunnen worden getoond.
ASCII tekenset
A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:
(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ ` {
|}~
Opmerkingen:
¡ Bij sommige software die gebruikt wordt bij het opnemen van MP3/WMA bestanden is het mogelijk dat de
tekstgegevens niet naar behoren getoond kunnen worden.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden,
worden vervangen door een asterisk ( ).
¡ Het verdient aanbeveling bestandsnamen van minder
dan 8 tekens te gebruiken (exclusief de bestandsextensie).
*
extensie, “.mp3” respectievelijk “.wma” nodig.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het
afspelen van MP3/WMA bestanden of het tonen van
de bijbehorende gegevens bij gebruik van bepaalde
software of bepaalde CD-recorders.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst weergavefunctie.
¡ Alhoewel multi-sessie opnamen worden ondersteund,
wordt het gebruik van Disc-at-Once aangeraden.
¡ Wij bevelen u aan er alles aan te doen om te
voorkomen dat er zowel CD-DA bestanden als
MP3/WMA bestanden op een enkele disc staan.
¡ Als er op dezelfde disc zowel CD-DA bestanden als
MP3 of WMA bestanden staan, is het mogelijk dat
de weergave niet plaatsvindt in de gewenste volgorde, of dat sommige stukken zelfs helemaal niet
kunnen worden weergegeven.
¡ Wanneer er zowel MP3 als WMA bestanden op
dezelfde disc staan, dient u voor beide soorten
bestanden verschillende mappen te gebruiken.
¡ Neem geen onnodige mappen en andere bestanden
dan MP3/WMA bestanden op de disc op.
¡ De naam van een MP3/WMA bestand dient te voldoen
aan bepaalde regels en aan het ondersteunde
bestandssysteem.
¡ Elk bestand heeft de bij de bestandsindeling behorende
Nederlands
Opnemen van MP3/WMA bestanden op CD
Ondersteunde bestandssystemen
ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extensie van ISO 9660,
Joliet, Romeo
Opmerking: Apple HFS, UDF 1.50, Mix-mode CD, CD
Extra worden niet ondersteund.
(Aanbeveling: “Waar u aan moet denken wanneer u MP3/WMA bestanden opneemt” op de vorige bladzijde)
Compressiemethode
Bitsnelheid
VBR
Bemonsteringsfrequentie
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k-320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k-160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8
64 k-192 kbps
Nee
32, 44,1, 48 kHz
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
Maximum aantal bestanden/mappen
¡ Maximum aantal bestanden: 999
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 255
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
Rootmap
Root Folder
(Root Directory)
(Root-directory)
1
2
q
Mappen
selecteren
Folder Selection
4
e
Windows Media, en het
Windows logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten
en/of andere landen.
1
–
8
Bestanden
selecteren
File Selection
Opthe
volgorde
In
order
–
w
Opmerkingen:
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er
MP3/WMA bestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen MP3/WMA bestanden
bevat, zullen de dichtstbijzijnde MP3/WMA bestanden
op volgorde worden afgespeeld.
¡ De weergavevolgorde kan afwijken van die van andere
MP3/WMA-spelers, zelfs als dezelfde disc wordt
gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
In
order
Opthe
volgorde
3
5
q
y
6
r
8
Tree11
Tak
Tree22
Tak
t
y
7
Tree33 Tak
Tree4 4
Tak
MP3/WMA speler
Opmerkingen over MP3/WMA (vervolg)
Compressieformaten
Tree88
Tak
(Max.)
(max.)
Copyright
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal
zoals muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te
leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
Geen garantie
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken
per december 2004. Hierin is geen garantie vervat met
betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/WMA
bestanden.
CQ-C9901N/C9701N
175
Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten)
Opmerking: MP3 bestanden kunnen alleen worden weergegeven wanneer er een DVD-wisselaar is aangesloten. Raadpleeg de handleiding van de
wisselaar in kwestie voor informatie over de soorten discs en de formatteringen die ermee afgespeeld kunnen worden.
1 Doe een magazijn (CD's) in het toestel.
Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een magazijn in zit en selecteer de Disc-wisselaar als signaalbron (
licht op).
SRC
CS
D·M
Normale bediening
Het toestel zal de discs in het magazijn herkennen en
automatisch afspelen.
Opmerking: Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een magazijn in gedaan wordt bij ACC ON.
(a blz. 182)
de gewenste disc/map/
2 Selecteer
bestand/fragment.
Selecteren van een disc
[}]: Volgende disc
[{]: Vorige disc
Mappen selecteren
Houd tenminste 2 seconden ingedrukt.
[}] (FOLDER): Volgende map
[{] (FOLDER): Vorige map
Fragment/bestand selectie
[7]: Volgende fragment/bestand
[6]: Vorige fragment/bestand (twee keer drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug.
Pauzeren
Druk op [BAND] (h / 5).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te
hervatten.
Discnummer
Licht op wanneer er een
wisselaar is aangesloten.
Display wisselaarfunctie
Indicators Disc-wisselaar
(CD-wisselaar)
(DVD-wisselaar)
Soort disc
(alleen voor DVD-wisselaar)
(CQ-C9701N)
(MP3)
Indicators
weergavefuncties
Licht op wanneer de
betreffende functie in
werking is.
Soort disc
(alleen voor DVD-wisselaar)
(CQ-C9901N)
(MP3)
(Herhaalde weergave map)
(Willekeurige weergave disc)
alleen voor CD-wisselaar
(Herhaalde weergave disc)
(Intro-weergave disc)
alleen voor CD-wisselaar
176
CQ-C9901N/C9701N
¡ Er kunnen zich problemen voordoen bij het afspelen van CDR discs. Lees ook het hoofdstuk “Opmerkingen over CD/CD
Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)”. (a blz. 191).
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
te openen.
Op de afstandsbediening
moet u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt
houden.
RANDOM
¡ CD-DA
Willekeurige weergave van de geselecteerde disc (DVD-wisselaar), Willekeurige weergave van alle discs in het magazijn
(CD-wisselaar)
¡ MP3 disc
Willekeurige weergave van de geselecteerde map
: Uit (standaardinstelling)
: Willekeurige weergave
2 Druk op [}] of [{] en selecteer de
gewenste functie.
3 Druk op [BAND]
(SET) om de huidige instelling te
wijzigen.
4 Druk op [MENU] om de aangebrachte
DISC RANDOM (alleen voor CD-wisselaar)
: Uit (standaardinstelling)
: Willekeurige weergave (van geselecteerde disc)
REPEAT
: Uit (standaardinstelling)
: Herhaalde weergave van het huidige
fragment/bestand
DISC REPEAT (alleen voor CD-DA)
wijzigingen te bevestigen.
: Uit (standaardinstelling)
Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt houden.
: Herhaalde weergave van de huidige disc
FOLDER REPEAT (alleen voor MP3 discs)
: Uit (standaardinstelling)
: Herhaalde weergave van de huidige map
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Weergavefunctie selectie
Met één druk op de knop kunt u de gewenste
weergavefunctie kiezen: [RANDOM] of [REPEAT].
RANDOM, REPEAT
Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op
dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren.
DISC RANDOM, DISC REPEAT, FOLDER REPEAT
Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden
ingedrukt. Houd nog eens dezelfde toets ingedrukt
om de weergavefunctie te annuleren.
Intro-weergave
U kunt gemakkelijk het gewenste fragment opzoeken door de
eerste 10 seconden van elk fragment te laten weergeven.
SCAN (CD-wisselaar: alle fragmenten, DVDwisselaar: van geselecteerde disc)
Druk op [SCAN]. Druk nog eens op deze toets om
de intro-weergave te annuleren.
DISC SCAN (CD-wisselaar: het begin van het eerste
fragment van elke disc zal worden weergegeven)
Houd [SCAN] tenminste 2 seconden ingedrukt.
Houd deze toets weer ingedrukt om de intro-weergave te annuleren.
Direct selecteren
Een bepaalde disc in de wisselaar kan ook direct worden
geselecteerd.
Voorbeeld: Discnummer 5
1 Druk op [#] (NUMBER).
2 Druk op [5].
3 Druk op [SET].
Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren
te annuleren.
CQ-C9901N/C9701N
Disc wisselaar (wanneer er CD's of MP3 discs in zitten)
Willekeurige, Herhaalde weergave (Disc wisselaar
menudisplay) (RANDOM, REPEAT)
U kunt kiezen voor willekeurige weergave en herhaalde
weergave.
Nederlands
Opmerkingen:
¡ Sluit een CD-wisselaar of DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan
op CH/AUX2.
¡ Wanneer er een CX-DP880N of CX-DH801N is aangesloten,
kan er ook worden weergegeven van een CD-RW disc.
177
Disc wisselaar (wanneer er DVD's of VCD's in zitten)
U kunt DVD's of VCD's weergeven wanneer u dit toestel aansluit op een DVD-wisselaar.
1 Doe een magazijn (DVD’s of VCD’s) in
het toestel.
Normale bediening
Druk op [SRC: SOURCE] wanneer er al een magazijn in zit en selecteer de Disc-wisselaar als signaalbron (
licht op).
Het toestel zal de discs in het magazijn herkennen en
automatisch afspelen.
SRC
CS
D·M
de gewenste
2 Selecteer
disc/hoofdstuk.
Selecteren van een disc
[}]: Volgende disc
[{]: Vorige disc
Opmerkingen:
¡ Het toestel gaat automatisch aan wanneer er een
magazijn in gedaan wordt bij ACC ON. (a blz.
182)
¡ Voor DVD functies anders dan hierboven
genoemd (zoals DVD menu, ondertiteling enz.)
dient u de afstandsbediening die bij de DVD-wisselaar geleverd werd te gebruiken.
¡ De afstandsbediening van de DVD-wisselaar werkt
niet naar behoren wanneer u hem op dit toestel
richt.
¡ Wanneer u de afstandsbediening van uw DVDwisselaar gebruikt, richt deze dan op de monitor
(CY-VM1500EX).
Hoofdstuk/fragment selectie
[7]: Volgende hoofdstuk/fragment
[6]: Vorige hoofdstuk/fragment (twee keer
drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel
vooruit/terug.
Pauzeren
Druk op [BAND] (h / 5).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te
hervatten.
Display wisselaarfunctie
Discnummer
178
Soort disc
(alleen voor DVD-wisselaar)
(CQ-C9701N)
Licht op wanneer er een
wisselaar is aangesloten.
Indicators
weergavefuncties
Licht op wanneer de
betreffende functie in
werking is.
Soort disc
(alleen voor DVD-wisselaar)
(CQ-C9901N)
(Herhaalde weergave disc)
(Hoofdstuk herhalen)
(Titel herhalen)
CQ-C9901N/C9701N
¡ “AUX2” zal verschijnen wanneer er een wisselaar wordt
aangesloten die niet compatibel is met dit toestel.
U kunt kiezen voor herhaalde weergave.
HOOFDSTUK HERHALEN
Druk op [MENU] om het menuscherm
te openen.
Op de afstandsbediening
moet u [MENU] tenminste 2 seconden ingedrukt
houden.
: Uit (standaardinstelling)
: Het huidige hoofdstuk zal worden herhaald.
TITEL HERHALEN
: Uit (standaardinstelling)
: De huidige titel zal worden herhaald.
2 Druk op [}] of [{] en selecteer de
gewenste functie.
3 Druk op [BAND]
(SET) om de huidige instelling te
wijzigen.
●VCD weergave
HERHALEN
: Uit (standaardinstelling)
: Het huidige fragment zal worden herhaald.
4 Druk op [MENU] om de aangebrachte
wijzigingen te bevestigen.
Op de afstandsbediening moet u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt houden.
Weergavefunctie selectie
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Opmerking: Bij sommige DVD's is het mogelijk dat het
toestel niet werkt.
Met één druk op de knop kunt u de gewenste
weergavefunctie kiezen: [REPEAT].
CHAPTER REPEAT, REPEAT
Druk op de bijbehorende toets. Druk nog eens op
dezelfde toets om de weergavefunctie te annuleren.
TITLE REPEAT, DISC REPEAT
Houd de bijbehorende toets tenminste 2 seconden
ingedrukt. Houd nog eens dezelfde toets ingedrukt
om de weergavefunctie te annuleren.
DISC HERHALEN
: Uit (standaardinstelling)
: De huidige disc zal worden herhaald.
Opmerkingen:
¡ Bij sommige VCD's is het mogelijk dat het toestel niet
werkt.
¡ Het toestel werkt misschien niet zoals verwacht bij een
disc waarvoor de weergave-bedieningsfunctie is
ingeschakeld.
Direct selecteren
Een bepaalde disc in de wisselaar kan ook direct worden
geselecteerd.
Voorbeeld: Discnummer 5
1 Druk op [#] (NUMBER).
2 Druk op [5].
3 Druk op [SET].
Opmerking: Druk op [DISP] om het direct selecteren
te annuleren.
CQ-C9901N/C9701N
Disc wisselaar (wanneer er DVD's of VCD's in zitten)
(REPEAT)
Herhaalde weergave (DVD-wisselaar menudisplay)
1
●DVD weergave
Nederlands
Opmerkingen:
¡ Sluit een CD-wisselaar of DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan
op CH/AUX2.
179
Audio-instellingen
U kunt de geluidsweergave via de luidsprekers en een los verkrijgbare subwoofer naar uw eigen voorkeuren instellen.
de CS Auto functie uit.
1 Zet
(a blz. 160)
op [VOLUME]
2 Druk
(SEL: SELECT) om
het menuscherm te
openen.
Links-rechts balans
(Instelbereik: L15 t/m R15 en midden,
standaardinstelling: midden)
q : Rechts sterker
w : Links sterker
3 Druk op [VOLUME]
(SEL: SELECT) en selecteer de functie
die u wilt instellen.
Audio-instelling (wanneer CS Auto uitgeschakeld is)
4 Verdraai
[VOLUME] om de
huidige instelling te
wijzigen.
Opmerking: Als er in het audiomenu 10 seconden lang
(2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de
normale stand.
(Instelbereik: R15 t/m F15 en midden,
standaardinstelling: midden)
q : Voor sterker
w : Achter sterker
Instelling subwoofer
(Instelbereik: mute (-∞), –6 dB t/m +6 dB, in stappen van
2 dB, standaardinstelling: 0)
q : Hoger
w : Lager
Volumeregeling
(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)
q : Hoger
w : Lager
Laagdoorlaatfilter subwoofer
(Instelbereik: Filter uit, 60 Hz t/m 160 Hz, in stappen van
5 Hz, standaardinstelling: 120 Hz)
q : Hoger
w : Lager
Lage tonen
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2
dB,standaardinstelling: Lage tonen 0)
q : Hoger
w : Lager
Hoge tonen
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2
dB,standaardinstelling: Lage tonen 0)
q : Hoger
w : Lager
Opmerking: Zet de SQ en lage/ hoge tonen functies
niet tegelijkertijd aan om vervorming van het geluid te
voorkomen.
180
Voor-achter balans
CQ-C9901N/C9701N
Weergavebereik subwoofer
Weergavebereik andere luidsprekers
Hoog-doorlaatfilter
(Instelbereik: Filter uit, 90 Hz t/m 225 Hz, in stappen van
5 Hz, standaardinstelling: Filter uit)
q : Hoger
w : Lager
1 Zet de CS Auto functie aan. (a blz. 160)
2 Druk op [VOLUME]
(SEL: SELECT) om
het menuscherm te
openen.
2 Druk op [VOLUME] (SEL: SELECT) en
selecteer de functie die u wilt instellen.
[VOLUME] om de
huidige instelling te
wijzigen.
Opmerking: Als er in het audiomenu 10 seconden lang
(2 seconden bij het instellen van het volume) geen handeling wordt verricht, zal het display terugkeren naar de
normale stand.
(Instelbereik: Lv 1 t/m Lv 10 en OFF (uit),
standaardinstelling: Lv 4)
q : Hoger
w : Lager
F-FOCUS (Front Focus)
(Instelbereik: Lv 1 t/m Lv 10 en OFF (uit),
standaardinstelling: Lv 5)
q : Hoger
w : Lager
R-FOCUS (Rear Focus)
(Instelbereik: Lv 1 t/m Lv 10 en OFF (uit),
standaardinstelling: Lv 5)
q : Hoger
w : Lager
F-R MIX (Front to Rear Mixing)
Volumeregeling
(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 18)
q : Hoger
w : Lager
F-TruBass (Front TruBass)
(Instelbereik: Lv 1 t/m Lv 10 en OFF (uit),
standaardinstelling: Lv 4)
q : Hoger
w : Lager
R-TruBass (Rear TruBass)
(Instelbereik: Lv 1 t/m Lv 10 en OFF (uit),
standaardinstelling: Lv 4)
q : Hoger
w : Lager
(Instelbereik: Lv 1 t/m Lv 10 en OFF (uit),
standaardinstelling: Lv 4)
q : Hoger
w : Lager
Opmerkingen:
¡ TruBass
TruBass is een audiotechnologie die de manier waarop
zeer lage tonen worden gereproduceerd in traditionele
orgels via een elektronische techniek toepast, waarbij
geen gebruik gemaakt wordt van een equalizer en
waarbij een rijke weergave van de lage tonen via alle
luidsprekers wordt bereikt.
¡ FOCUS
Focus is een audiotechnologie die het geluidsbeeld
verticaal verplaatst zodat zowel de instrumenten als de
vocalen zo helder mogelijk worden weergegeven.
CQ-C9901N/C9701N
Audio-instellingen
Audio-instelling (wanneer CS Auto aangeschakeld is)
3 Verdraai
S.W-TruBass (Sub Woofer TruBass)
Nederlands
Via de CS Auto instelfunctie kunt u de weergave van de lage tonen en het 3-dimensionale geluidsveld instellen.
181
Functie-instellingen
Via dit menuscherm kunt u diverse functies van het toestel naar eigen voorkeur instellen.
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
te openen.
Op de afstandsbediening dient u [MENU]
tenminste 2 seconden
ingedrukt te houden.
MUTE KEY
Instellen van de functie van de werking van de [MUTE] toets.
: De geluidsweergave wordt geheel
uitgeschakeld. (standaardinstelling)
: Het volume wordt met 10 stappen
verlaagd (gedempt).
2 Druk op []] of [[] en open het functiemenu.
: Het volume wordt met 5 stappen
verlaagd (gedempt).
EXT.MUTE (Externe demping)
3
Druk op [}] of [{] om de functie die u
wit instellen te selecteren.
FUNCTION menudisplay
4 Druk op [BAND]
Volumevermindering wanneer externe apparatuur, zoals
een auto-navigatiesysteem, de weergave onderbreekt.
: Geluidsweergave uitgeschakeld
(standaardinstelling)
: Volume met 10 stappen verlaagd
(SET) om de
aangebrachte
wijziging te
bevestigen.
5 Druk op [MENU].
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
: Volume met 5 stappen verlaagd
: Geen verandering in volume
(Display volumevermindering externe apparatuur)
SECURITY
Instellen van de beveiliging (a blz. 155)
: Aan (standaardinstelling)
: Uit
ACC
De instelling hiervan hangt af van het contactslot van uw
auto.
: Geen ACC functies (standaardinstelling)
: ACC functies ingeschakeld
Let op
U moet OFF kiezen wanneer het contactslot
van uw auto geen ACC stand heeft. Doet u
dit niet, dan kan de accu leeg lopen.
BUILT-IN AMP
U kunt de geïntegreerde versterker aan of uit zetten.
: Versterker aan (standaardinstelling)
: Versterker uit (bij gebruik van een externe
versterker)
182
CQ-C9901N/C9701N
Display-instellingen
1 Druk op [MENU] om het menuscherm
STILL IMAGE
te openen.
(Instelbereik: 11 types, standaardinstelling: ALL (Alles))
Op de afstandsbediening dient u [MENU]
tenminste 2 seconden
ingedrukt te houden.
Omschakelen met []] of [[]
ALL (Alles): Achtereenvolgende weergave van de
patronen 1 t/m 10.
No.1-10
Nederlands
Via dit menuscherm kunt u het display van het toestel naar eigen voorkeur instellen.
2 Druk op []] of [[] en open het DISPLAY menu.
wit instellen te selecteren.
4 Druk op [BAND]
DISPLAY menudisplay
(SET) ter bevestiging.
5 Wijzig de instelling.
6 Druk op [BAND] (SET) om de aangebrachte wijziging te bevestigen.
7 Druk op [MENU].
Op de afstandsbediening dient u [MENU] tenminste
2 seconden ingedrukt te houden.
CONTRAST (alleen CQ-C9701N)
(Instelbereik: 1 t/m 5, standaardinstelling: 3)
[[]: Hoger contrast
[]]: Lager contrast
RGB ADJ (alleen CQ-C9901N)
(Instelbereik: 1 tot 11 elk, standaardinstelling: 1)
U kunt de schermkleur zelf inzetten.
[[]: Hoger
[]]: Lager
[}][{]:
Selecteren
CLOCK ADJ
GRAPHIC PATTERN
(Instelbereik: 5 soorten (CQ-C9901N)/ 6 soorten (CQC9701N), standaardinstelling: ALL (Alles))
Kies de gewenste instelling met []] of [[]
ALL (Alles): Achtereenvolgende weergave van de
patronen A t/m E.
Patronen A t/m E
Patroon E:
alleen CQ-C9701N
Opmerking: U hoeft de klok alleen zelf in te stellen
wanneer “NO CT” op het display verschijnt.
[[]: Minuten instellen
[]]: Uren instellen
[}]: Hoger
[{]: Lager
Functie-instellingen, Display-instellingen
3 Druk op [}] of [{] om de functie die u
Opmerkingen:
¡ Het grafische patroon en het stilbeeld zijn apart instelbaar. (a blz. 184)
¡ Als er verminkte gegevens worden geselecteerd, zal
de melding “DISPLAY FILE INCOMPLETE” verschijnen. (a blz. 185)
CQ-C9901N/C9701N
183
Aanpassen van het display
U kunt de in het geheugen van dit toestel opgeslagen bewegende en stilstaande beelden bewerken. U kunt ook bestanden gebruiken die
u heeft gedownload van de Panasonic Internetpagina's of van een digitale camera of andere apparatuur, na bewerking met de exclusief
hiervoor bedoelde IMAGE STUDIO software. Zie ook de “Opmerkingen over de persoonlijke aanpassingsfunctie”. (a blz. 185)
Opmerking: Ga naar de Panasonic internetpagina’s (http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html) voor
meer informatie.
Voorbereiding:
Houd de CD-R/RW met de te gebruiken
gegevensbestanden bij de hand.
6 Selecteer een bestand.
Voorbeeld: GRAPHIC PATTERN
1 Als er al een disc in het toestel zit, moet
u deze er eerst uit halen.
2 Druk op [SRC:
SOURCE] om over
te schakelen naar
de CD-speler.
SRC
SRC
CS
D·M
[}][{][]][[]:Selecteren
[BAND] (SET): Bevestigen
Opmerkingen:
¡ De bestanden worden automatisch herkend aan hun
extensie en de geschikte bestanden worden getoond.
¡ Als u “BACK” selecteert, zal het scherm van
stap 5 verschijnen.
[SEL] tenminste 4 seconden inge- 7 Voor een bestand met bewegend of stil3 Houd
drukt om het menuscherm te openen.
staand beeld kunt u selecteren waar het
CUSTOMIZE Menudisplay
bestand moet worden opgeslagen.
de CD-R/RW met de gegevens4 Doe
bestanden in het ts.
Opmerkingen:
¡ Het kan even duren voor het toestel de CD-R/RW
heeft herkend.
¡ Discs die zijn opgenomen met software die de
gegevens in pakketten schrijft (packet writing)
worden niet ondersteund.
5 Selecteer het onderdeel dat u wilt aanpassen. 8 Bevestig de aangebrachte veranderingen.
[}][{]:
Selecteren
[BAND] (SET): Bevestigen
Opmerking: Houd [SEL] tenminste 4 seconden
ingedrukt om het menu voor het verrichten van de
aanpassingen te sluiten.
GRAPHIC PATTERN
Gegevensbestanden met bewegende beelden (a blz. 183)
STILL IMAGE
Gegevensbestanden met stilstaande beelden (a blz. 183)
OPENING MESSAGE
Bewegend beeld bij het inschakelen van de stroom
(a blz. 156)
CLOSING MESSAGE
Bewegend beeld bij het uitschakelen van de str-oom
(a blz. 156)
Opmerking: De afscheidsboodschap kan alleen
worden weergegeven bij ACC ON.
184
[]][[]:
Selecteren
[BAND] (SET): Bevestigen
Opmerkingen:
¡ Nieuwe gegevens zullen bestaande gegevens
overschrijven.
¡ Als u “BACK” selecteert, zal het scherm van
stap 6 verschijnen.
CQ-C9901N/C9701N
[]][[]:
Selecteren
[BAND] (SET): Bevestigen
Hiermee is de aanpassing afgesloten. Zet niet halverwege deze handelingen de stroom uit. (Het duurt
ongeveer 8 minuten om deze handelingen af te
sluiten voor een bestand met bewegende beelden
van 751 KB groot.) Nadat deze handeling is afgesloten, zal het scherm van stap 5 verschijnen.
Opmerking: Als u “NO” (Nee) selecteert, zal het
scherm van stap 5 verschijnen.
op [OPEN] om de disc uit te laten
9 Druk
werpen.
[SEL] tenminste 4 seconden inge10 Houd
drukt.
De CD functie wordt weer ingeschakeld.
Foutmeldingen
De download Service kan worden opgeschort of gestopt
zonder voorafgaande kennisgeving. In sommige gebieden
is de Download Service niet beschikbaar. Ga naar de
hieronder genoemde internetpagina voor meer
informatie.
Panasonic Internetpagina's:
(http://www.panasonic.co.jp/global/)
NO FILES DETECTED
Er kunnen geen geschikte bestanden op de disc worden
gevonden.
a Doe een disc in het toestel die wel voor de persoonlijke aanpassingsfunctie geschikte
gegevens bevat.
Nederlands
Opmerking over de Download Service
¡ In sommige gebieden is deze download service niet beschikbaar. Raadpleeg de Panasonic internetpagina's voor meer
informatie.
¡ IMAGE STUDIO is alleen beschikbaar als download van het
volgende adres. De software wordt niet meegeleverd met dit
toestel.
¡ Raadpleeg de eveneens te downloaden handleiding voor
instructies hoe u IMAGE STUDIO moet gebruiken.
Opmerkingen over bestanden
¡ Via de hieronder genoemde URL (internetadres) kunt u
bestanden downloaden die speciaal bedoeld zijn voor
gebruik met de persoonlijke aanpassingsfunctie. U kunt uw
eigen bestanden van een digitale camera of andere apparatuur bewerken met de exclusieve IMAGE STUDIO software,
waartoe u toegang krijgt via dezelfde URL (internetadres).
¡ U mag in geen geval de extensie (de tekens achter de punt in
de bestandsnaam) veranderen. Doet u dit toch, dan kan het
bestand niet meer correct worden herkend.
CUSTOMIZING FAILED
Het aanpassen is mislukt.
a Controleer of de extensie en de inhoud van het
bestand correct zijn.
DISPLAY FILE INCOMPLETE
Het bestand met bewegend of stilstaand beeld dat u wilt
gebruiken is verminkt.
a Begin opnieuw en overschrijf het bestand door
een correcte versie.
Aanpassen van het display
Opmerkingen over de perasoonlijke aanpassingsfunctie
Opmerkingen over IMAGE STUDIO
Bij het maken van de disc
¡ Sla alleen gegevens op die geschikt zijn voor de persoonlijke
aanpassingsfunctie.
¡ Sla alle bestanden op in de root directory. Bestanden in mappen zullen niet worden herkend.
¡ Volg de tabel hieronder voor wat betreft het aantal bestanden
dat op de disc opgeslagen kan worden. Bestanden boven de
opgegeven capaciteit zullen niet worden herkend.
Type
Extensie
Max.aantal
GRAPHIC PATTERN
.pfm
10
STILL IMAGE
.pfs
15
OPENING MESSAGE
.pfo
5
CLOSING MESSAGE
.pfe
5
Bij het verrichten van de aanpassingen
¡ Als het proces van het aanpassen wordt onderbroken doordat
de stroom wordt uitgeschakeld, de motor stopt, het voorpaneel wordt verwijderd, of om andere redenen, is het mogelijk
dat u de gegevens definitief kwijt raakt. In een dergelijk geval
kunt u de persoonlijke aanpassingsfunctie opnieuw proberen.
¡ De standaard ingestelde beelden zijn beschikbaar op de
Panasonic internetpagina's. Als u deze wilt herstellen, kunt u
de betreffende bestanden downloaden via deze pagina's.
Downloadpagina:
http://panasonic.co.jp/pas/en/software/
customize/index.html
CQ-C9901N/C9701N
185
Verhelpen van storingen
Als het apparaat niet juist werkt
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en
neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan
het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum te
brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd
personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het
gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen
reparatie na controle door uzelf.
Waarschuwing
¡ Als er geen geluid is, het apparaat rook uitstoot of
vreemd ruikt, mag u het apparaat absoluut niet
gebruiken, want dit kan resulteren in brand of een
elektrische schok. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem contact op met de winkel waar u
het apparaat hebt gekocht.
¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren,
want dit kan gevaarlijk zijn.
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Probleem
Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten.
a Controleer de bedrading.
Geen stroom.
Zekering doorgebrand.
a Verhelp de oorzaak waarom de zekering is doorgebrand en vervang de zekering door een nieuwe. Raadpleeg uw leverancier.
De MUTE functie is ingeschakeld.
a Zet de MUTE functie uit (OFF).
Algemene storingen
Geen geluid.
De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht
contact in.
a De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht
contact in. (Installatiehandleiding)
BUILT-IN AMP is ingesteld op ON.
a Zet BUILT-IN AMP op OFF. Merk op dat “AMP OFF” wordt getoond op het
scherm.
Het
demonstratiescher
m verschijnt en het
toestel kan niet
worden bediend.
Storing
Het toestel kan niet worden bediend wanneer het demonstratiescherm getoond wordt.
a Druk op [DISP] om het demonstratiescherm te sluiten.
Als het demonstratiescherm regelmatig zomaar verschijnt, is het mogelijk dat er een
slecht contact of verkeerde aansluiting bestaat tussen de accudraad van het toestel
en de accukabel van de auto. (De accudraad moet doorlopend van stroom worden
voorzien.)
a Controleer de bedrading van de stroomvoorziening aan de hand van het
bedradingsschema.
Er is een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon in de
buurt van het toestel of de bedrading daarvan.
a Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals mobiele telefoons, uit de
buurt van het toestel en de bedrading daarvan. Raadpleeg uw dealer indien
de storing niet kan worden opgeheven vanwege de bedradingsboom van uw
auto.
De aarddraad maakt slecht contact.
a Zorg ervoor dat de aarddraad goed is aangesloten op een blank en ongeverfd
deel van het chassis.
De storing loopt
synchroon aan het
toerental.
186
De omvormer of dynamo van de auto veroorzaakt de storing.
a Kies een andere plek voor de aansluiting van de aarddraad.
a Voorzie de stroombron van een ruisfilter.
CQ-C9901N/C9701N
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Sommige handelingen
kunnen niet worden
uitgevoerd.
In bepaalde standen, bijvoorbeeld in het menu, zijn sommige handelingen niet mogelijk.
a Lees de handleiding goed door en annuleer de huidige stand. Raadpleeg uw
leverancier als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert.
De links/rechts of voor/achter balans is niet goed ingesteld.
a Stel de juiste links/rechts of voor/achter balans in.
Er is een breuk, kortsluiting, slecht contact of verkeerde aansluiting in de
luidsprekerbedrading.
a Controleer de luidsprekerbedrading.
De
luidsprekerkanalen
zijn links-rechts
verwisseld.
De luidsprekerbedrading is links-rechts verwisseld.
a Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema.
Het geluidsveld bij
stereoweergave is niet
duidelijk. Geluiden die
in het midden
gepositioneerd zijn
klinken onvast.
De plus en min aansluitingen van de linker en rechter luidsprekerkanalen zijn
verkeerdom aangesloten.
a Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema.
De stroom valt
onverwachts uit.
De weergave wordt
onderbroken.
De disc wordt niet
uitgeworpen.
De beveiliging is in werking getreden.
a Neem contact op met de zaak waar u het toestel gekocht heeft, of met uw
dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum.
Er wordt een ongeschikt luidsprekernetwerk (toestel) gebruikt.
a Gebruik een luidspreker zonder netwerk, of een geschikt netwerksysteem dat
de weergave niet onderbreekt.
Verhelpen van storingen
Algemene storingen (vervolg)
Geen
geluidsweergave
via de
luidspreker(s).
Nederlands
Probleem
Een belemmering, zoals een loszittende sticker, verhindert dat de disc wordt
uitgeworpen.
a Houd de [OPEN] toets tenminste 2 seconden ingedrukt terwijl het voorpaneel
open staat (geforceerd uitwerpen). Als ook het geforceerd uitwerpen niet
helpt, dient u contact op te nemen met uw dealer.
De microcomputer in het toestel functioneert niet naar behoren vanwege storing of
andere factoren.
a Koppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het toestel
nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te raadplegen.
CQ-C9901N/C9701N
187
Verhelpen van storingen
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Probleem
Slechte ontvangst
of veel storing.
Antenne-installatie of bedrading niet correct of defect.
a Controleer of de installatiepositie van de antenne en de bedrading daarvan op
de juiste manier zijn uitgevoerd. Controleer ook of de antenne goed geaard is
op het chassis.
RDS
Radio
Geen stroom voor de antenne-versterker (bij gebruik van een folie-antenne enz.)
a Controleer de accudraad van de antenne.
188
FM stereo uitzendingen
worden alleen in mono
ontvangen.
De MONO functie is ingeschakeld.
a Schakel de MONO functie uit.
Er kan alleen worden
afgestemd op zenders
uit de buurt.
De LOCAL functie is ingeschakeld.
a Schakel de LOCAL functie uit.
Er kunnen minder
dan 6 zenders
automatisch
voorgeprogramme
erd worden.
Er kunnen ook minder dan 6 zenders ontvangen worden.
a Ga naar een plek waar u meer zenders kunt ontvangen en probeer het
automatisch voorprogrammeren opnieuw.
Voorkeuzezenders
kunnen niet worden
opgeslagen.
De accudraad maakt slecht contact, of de accudraad wordt niet doorlopend van
stroom voorzien.
a Zorg ervoor dat de accudraad op de juiste manier wordt aangesloten en
probeer het voorprogrammeren dan opnieuw.
PS verschijnt niet, ook
al wordt er afgestemd
op een RDS zender.
(“NONE” verschijnt.)
Vanwege een slechte ontvangst enz. kan er geen PS code worden ontvangen.
a Er zal een PS code worden weergegeven zodra deze wordt ontvangen. Wacht
tot de omstandigheden gunstiger zijn.
Het ontvangen
programma wijkt
af van het
ingestelde PTY
Wanneer de zender van programma veranderd is en het toestel de PTY code niet
kon ontvangen.
a Er zal worden gezocht naar een geschikt programma waarop zal worden
afgestemd wanneer de corresponderende PTY code wordt ontvangen. U moet
even geduld oefenen.
“NONE” verschijnt
bij het selecteren
van een PTY.
Er kan niet worden afgestemd op het ingestelde PTY. Er wordt geen programma van
het gewenste type uitgezonden in uw gebied.
a Selecteer een ander PTY of wacht tot er een programma van het gewenste
type begint.
De klok (CT) geeft
de juiste tijd niet
aan.
Het toestel ontvangt een zender uit een andere tijdzone, of het toestel ontvangt een
zender die geen tijdsignaal uitzendt.
a Stem af op een zender die de juiste tijd voor uw tijdzone uitzendt, of stel de
klok (CT) met de hand in.
Er kan niet worden
afgestemd op een AF
zender, ook al is EON
ingeschakeld (ON).
Er is te weinig verschil in ontvangst tussen de huidige zender en eventuele AF
zenders. Het bijwerken van de AF lijst is mislukt.
a Wacht tot de AF lijst met succes is bijgewerkt. Bij een slechte ontvangst kunt
u proberen met de hand af te stemmen.
CQ-C9901N/C9701N
CD
Overslaan en ruis.
MP3/WMA
Geluid slaat over
vanwege trillingen.
CD-R/RW’s die wel
kunnen worden
afgespeeld op
andere apparatuur,
kunnen niet worden
afgespeeld met dit
toestel.
Overslaan en ruis.
De disc zit ondersteboven in het toestel.
a Doe de disc op de juiste manier in het toestel.
De disc is beschadigd of vuil.
a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
De disc is beschadigd of vuil.
a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
Het toestel is niet voldoende stevig bevestigd.
a Zet het toestel goed vast aan het dashboard.
Het toestel staat meer dan 30° schuin van voor naar achter.
a Zorg ervoor dat deze hoek 30° of minder is.
Of bepaalde CD-R/RW’s afgespeeld kunnen worden hangt mede af van de
combinatie van het gebruikte schijfje, opname-software en recorder, ook wanneer
deze CD-R/RW’s wel kunnen worden afgespeeld op andere apparatuur zoals een PC.
a Maak CD-R/RW’s met verschillende combinaties van schijfjes, opname-software en recorder nadat u de paragraaf over MP3/WMA heeft doorgenomen.
De disc is beschadigd of vuil.
a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc. Raadpleeg de paragraaf
over MP3/WMA voor informatie over MP3/WMA.
Het geluid kan overslaan bij weergave van VBR (Variabele Bitsnelheid) bestanden.
a Speel alleen niet-VBR bestanden af (met constante of vaste bitsnelheid).
Opmerking: Raadpleeg “Opmerkingen over MP3/WMA”. (a blz. 174)
Afstandsbediening
Nederlands
Geen weergave of
disc wordt
uitgeworpen.
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Verhelpen van storingen
Probleem
De batterij is verkeerdom ingebracht. Er zit een verkeerde batterij in de
afstandsbediening.
a Doe de juiste batterij op de juiste manier in de afstandsbediening.
Geen reactie
wanneer de toetsen
worden gebruikt.
De batterij is leeg of bijna leeg.
a Vervang de batterij door een nieuwe.
De afstandsbediening wordt verkeerd gericht.
a Richt de afstandsbediening op de sensor op het toestel en druk dan op de
gewenste toetsen.
De sensor staat bloot aan direct zonlicht. (De afstandsbediening kan mogelijk niet
werken wanneer de sensor blootstaat aan direct zonlicht. In een dergelijk geval is uw
systeem niet kapot.)
a Houd de sensor uit de zon.
CQ-C9901N/C9701N
189
Foutmeldingen
Display
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
De disc is vuil of de disc is verkeerd om in het apparaat geplaatst.
a Controleer de disc.
De disc is bekrast.
a Controleer de disc.
CD/MP3/WMA
Het apparaat werkt om de een of andere reden niet.
a Koppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het toestel nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te raadplegen.
Om de een of andere reden kan de speler het gewenste bestand niet lezen.
(Het bestand is misschien opgenomen met een niet ondersteund
bestandssysteem, compressiemethode, gegevensformaat, extensie van de
bestandsnaam, of de gegevens in het bestand zijn verminkt, enz.)
a Selecteer een bestand dat de speler wel kan lezen. Controleer wat
voor soort gegevens er op de disc staan. Maak indien nodig een
nieuwe disc.
(Na 5 seconden)
Automatisch naar
volgende disc
Een WMA bestand kan auteursrechtelijk beveiligd zijn.
a Een auteursrechtelijk beschermd bestand kan niet worden afgespeeld.
Geen disc.
De disc is vuil of zit ondersteboven.
Wisselaar
(Na 5 seconden)
Automatisch naar
volgende bestand
De disc is bekrast.
a Laat het magazijn uitwerpen.
¡Controleer de disc.
¡Doe de disc er weer in.
Om de een of andere reden gebeurt er niets.
a Laat het magazijn uitwerpen. Als dit het probleem niet verhelpt, kunt u het reset
knopje op de CD-wisselaar proberen. Als ook hierdoor het toestel niet normaal gaat
functioneren, dient u contact op te nemen met de winkel waar u het gekocht heeft of
uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum en om reparatie te verzoeken.
Er is iets fout met de DVD-wisselaar.
a Controleer de DVD-wisselaar. (“REGION ERROR” enz.)
Geen disc (magazijn).
a Doe discs in de wisselaar (het magazijn).
Geen wisselaar.
a Controleer de bedrading.
190
CQ-C9901N/C9701N
Als u in de handel verkrijgbare CD's gebruikt, let er dan op dat deze
voorzien zijn van een van de labels die hier rechts zijn afgebeeld.
Het is mogelijk dat bepaalde CD's met een kopieerbeveiliging niet
afgespeeld kunnen worden.
Labelkant
¡ Raak de onderkant van de disc niet aan.
¡ Zorg ervoor dat er geen krassen op de disc komen.
¡ Verbuig de disc niet.
¡ Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet
gebruikt.
Gebruik geen discs met afwijkende vormen.
Laat uw discs niet liggen op de volgende
plaatsen:
¡ In direct zonlicht.
¡ Bij de verwarming van de auto.
¡ Op vieze, stoffige of vochtige plekken.
¡ Op de stoelen of op het dashboard.
Schoonmaken van discs
Gebruik geen discs met afwijkende vormen
<Goed>
<Fout>
Gebruik een droge, zachte doek en veeg van het midden
in rechte lijn naar de rand.
Plak geen stickers of labels op uw discs.
Schrijf niet met een scherpe pen of balpen op
de labelkant van de disc.
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen van bepaalde CD-R/RW’s opgenomen op bepaalde CDrecorders (CD-R/RW stations, vanwege de opnamekarakteristieken, of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het oppervlak van de disc.
¡ CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD’s.
Als u ze langere tijd in de auto bewaart, kunnen ze beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze af te spelen.
¡ Het toestel is mogelijk niet in staat een CD-R/RW af te spelen die is opgenomen met een combinatie van schrijfsoftware, CD-recorder (CD-R/RW station) en disc die het eindresultaat ongeschikt maakt voor deze speler.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de opname-sessie daarop nog niet is afgesloten.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen met andere gegevens dan CD-DA of MP3/WMA (Video CD enz.).
¡ U moet tevens de aanwijzingen voor de CD-R/RW discs zelf in acht nemen.
CQ-C9901N/C9701N
Foutmeldingen, Opmerkingen over discs
Opmerkingen over CD-R/RW’s
Opmerkingen over CD/CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Vasthouden van de disc
TEXT
Nederlands
Opmerkingen over discs
191
Schoonmaken van
het toestel
Onderhoud
Dit toestel is ontworpen en gefabriceerd voor minimaal onderhoud. Gebruik een droge, zachte doek om de
buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Zekering
Als de zekering doorbrandt dient u uw dealer te raadplegen, of uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum.
Waarschuwing
¡Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (15 A). Gebruik van andere zekeringen ter vervanging of gebruik van zekeringen met een hoger vermogen, of direct aansluiten van het toestel zonder
zekering, kan leiden tot brand of beschadiging van het toestel. Als de vervangen zekering eveneens doorbrandt, dient u uw dichtst bijzijnde erkende Panasonic Servicecentrum te
raadplegen.
Inhoud op functie
Inhoud op functie
Instellen van de klok (CLOCK ADJ: CLOCK ADJUSTMENT)
Tijdelijk de geluidsweergave uitschakelen (dempen)
192
MUTE (ATT: ATTENUATION)
Wijzigen van de display-aanduiding (DISP: DISPLAY)
Instelling van de dimmer (DIM: DIMMER)
SBC-SW: SUPER BASS CONTROL-SUBWOOFER
Via FM zender(D·M: DIRECT MEMORY)
CQ-C9901N/C9701N
155
157
159
159
160
164
Bemonsteringsfrequentie
Pick-up type
Lichtbron
Golflengte
Frequentierespons
Signaal-ruis verhouding
Totale harmonische vervorming
Wow en Flutter
Kanaalscheiding
8 keer overbemonstering
Astigmatisch, 3-stralen
Halfgeleiderlaser
790 nm
20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
96 dB (2 V), 106 dB (5 V)
0,01 % (1 kHz)
Onder meetgrens
85 dB (2 V)
Stereo-radio
FM
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Stereoscheiding
87,5 MHz – 108 MHz
8 dB/µV (s/r 30 dB)
40 dB (bij 1 kHz)
AM (MW)
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
531 kHz – 1 602 kHz
25 dB/µV (s/r 20 dB)
AM (LW)
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
153 kHz – 279 kHz
30 dB/µV (s/r 20 dB)
Opmerkingen:
¡ Technische gegevens en ontwerp kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
CQ-C9901N/C9701N
Nederlands
12 V gelijkstroom (11 V – 16 V), Testspanning 14,4 V, Negatieve aarding
Lage tonen; ±12 dB bij 80 Hz, Hoge tonen; ±12 dB bij 6 kHz
62,5, 125, 250, 500, 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k (Hz, standaardinstelling)
–12 dB t/m 12 dB (in stappen van 2 dB)
Minder dan 2,5 A (CD-speler, 0,5 W 4-luidsprekers)
70 W x 4 (bij 4 Ω)
33 W x 4 (DIN45 324, bij 4 Ω)
4–8Ω
5 V (CD functie)
5V
60 Ω
60 Ω
10 kΩ (AUX1, CH/AUX2 IN)
Max. 2 V (AUX1, CH/AUX2 IN)
178 (b) x 50 (h) x 155 (d) mm
1,7 kg
Onderhoud, Inhoud op functie, Technische gegevens
Algemeen
Stroombron
Toonregeling (lage/hoge)
Middenfrequenties equalizerbanden (SQ)
Instelbereik equalizer
Stroomverbruik
Max. uitgangsvermogen
Uitgangsvermogen
Luidspreker-impedantie
Uitgangsvoltage voor-versterker
Subwoofer uitgangsvoltage
Uitgangsimpedantie voor-versterker
Subwoofer uitgangsimpedantie
Impedantie externe ingang
Gevoeligheid externe ingang
Afmetingen (hoofdtoestel)
Gewicht (hoofdtoestel)
CD-speler
Technische gegevens
193
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM285647
ND1204-0
Printed in China
(for non-ISO connector)
Vraag een vakman voor de installatie.
Apply insulating tape to bare leads.
Secure loosened leads.
Wenden Sie sich zum Einbau an einen Fachmann.
●Vérifiez l’autoradio avant de procéder au montage.
●Controleer voor de installatie of de radio werkt met de antenne en
de luidsprekers.
CQ-C9901N
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss
an Bordnetze mit 12 V Batterie und negativer (–) Klemme
an Masse bestimmt.
Schließen Sie den Versorgungsleiter (rot) zum Schluss an
●Mounting angle side to side : horizontal
front to rear : 0 - 30°
WMA MP3 CD Player/Receiver with 512 Color OEL Display
SRC
WMA MP3 CD Player/Receiver with Full Dot Matrix Display
CS
CQ-C9701N
D·M
(wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
●Montagewinkel seitlich
: horizontal
vorne-hinten : 0 - 30°
Schließen Sie das Batteriekabel (gelb) an die positive (+)
Klemme der Batterie oder an die (BAT) Klemme des
Sicherungsblocks an (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Entfernen Sie etwa 5 mm der Isolierung von den Kabelenden
für den Anschluss (wenn kein ISO-Stecker verwendet wird).
Isolieren Sie alle freiliegenden Leiter.
Sichern Sie alle losen Leiter.
●Angle de montage latéral
: horizontal
longitudinal : 0 - 30°
●Bevestigingshoek links/rechts : horizontaal
voor/achter : 0 - 30°
30°
(CQ-C9901N)
Installation Instructions
Einbauanleitung
Instructions d’installation
Installatiehandleiding
Alimentez l’appareil absolument par la batterie de 12 V avec
sa polarité négative (–) mise à la masse.
Raccorder le fil d'alimentation (rouge) en dernier.
●Mounting space
●Einbauöffnung
●Espace nécessaire pour le montage
●Benodigde ruimte
(pour un connecteur non-ISO)
Connectez le fil (jaune) à la borne positive (+) de la batterie ou
à la borne (BAT) de la boîte à fusibles. (pour un connecteur non-ISO)
Dénudez les extrémités de fil de 5 mm environ pour la connexion.
53 mm
English
Prenez contact avec un spécialiste pour le montage.
●Verify the radio using the antenna and speakers before installation.
(pour un connecteur non-ISO)
Français
●Probieren Sie den Radiobetrieb vor dem Einbau mit Antenne
und Lautsprechern aus.
Exclusively operated with 12 V battery with negative (–) ground.
Connect the power lead (red) very last. (for non-ISO connector)
Connect the battery lead (yellow) to the positive (+) terminal of
the battery or fuse block terminal (BAT). (for non-ISO connector)
Strip about 5 mm of the lead ends for connection.
Consult a professional for installation.
Deutsch
Before Wiring/Vor der Verdrahtung/
Avant le câblage/Voor het aansluiten van de bedrading
Nederlands
Before Installation/Vor dem Einbau/
Avant l'installation/Voor de installatie
Recouvrez les fils nus d’un ruban isolant.
Resserrez les connexions de fils.
182 mm
Uitsluitend voor gebruik met een 12 V accusysteem
met negatieve (–) aarding.
Sluit de stroomdraad (rood) pas het allerlaatst aan.
4.5 mm – 6.0 mm
Remove Mounting Collar q and Trim Plate r from the main
unit temporarily, which are already mounted at shipment.
Die bei der Lieferung montierte Einbauhalterung q und
Abdeckplatte r vorübergehend vom Gerät abmontieren.
Démontez provisoirement le cadre de montage q et la
plaque de garniture r de l’appareil principal, qui sont déjà
mis en place lors de l’expédition.
Verwijder de Bevestigingskraag q en de Afwerkingsrand r,
die bij het verlaten van de fabriek gemonteerd zijn,
tijdelijk van het hoofdtoestel.
(voor een niet-ISO aansluiting)
Sluit de accudraad (geel) aan op de positieve (+) aansluiting van de
accu of van het zekeringenblok (BAT). (voor een niet-ISO aansluiting.)
Strip ongeveer 5 mm van de uiteinden van de draden om de
verbinding tot stand te kunnen brengen. (voor een niet-ISO aansluiting.)
Isoleer blote draadeinden met isolatieband.
Zet loshangende draden vast.
Supplied Hardware/Mitgelieferte Hardware/Matériel d’installation/Meegeleverde onderdelen
No.
Item
Diagram
Mounting Collar
Einbauhalterung
Cadre de montage
Bevestigingskraag
Q’ty No.
Item
Diagram
Q’ty
1
Trim Plate
Abdeckplatte
Plaque de garniture
Afwerkingsrand
Mounting Bolt (5 mmø)
Befestigungsschraube (5 mmø)
Boulon de fixation (5 mmø)
Bevestigingsbout (5 mmø)
1
ISO Antenna Adapter
ISO-Antennenadapter
Adaptateur d’antenne ISO
ISO antenne-adapter
1
Power Connector
Versorgungsstecker
Connecteur d’alimentation
Stroomstekker
1
Lock Cancel Plate
Verriegelungsfreigabeplatte
Plaque anti-blocage
Ontgrendelingsplaat
2
YEFX0217222
YEAJ02872
w, t and y consist of a set. (YEP0FZ5711)
w, t et y constituent un jeu. (YEP0FZ5711)
YEFC05654
(C9701N)
YEFC05655
(C9901N)
1
TEXT
●Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
●Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren
Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
●Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
●Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
YEFM293922 ND1204-0
w, t und y bestehen als Satz. (YEP0FZ5711)
w, t en y bestaan uit een set. (YEP0FZ5711)
Printed in China
Installation/Einbau/Montage/Installatie
How to install the unit/Einbau des Gerätes/Mode de montage de l’appareil/Installeren van het toestel
Caution
● Wear gloves for safety.
● Make sure that wiring is completed
before installation.
Vorsicht ● Tragen Sie Handschuhe, um sich
1
Remove the cable from the battery negative terminal.
Trennen Sie das Kabel von der negativen Batterieklemme ab.
Retirer le câble de la borne négative de la batterie.
Koppel de kabel van de negatieve aansluiting van de accu los.
2
Mounting collar q insertion
Bend mounting tabs.
Einsetzen der Einbauhalterung q
Biegen Sie die Einbaulaschen ab.
Insertion du cadre de montage q
Replier les languettes de fixation.
Inbrengen bevestigingskraag q
Buig bevestigingslipjes om.
vor Verletzungen zu schützen.
● Achten Sie vor dem Einbau darauf,
How to remove the unit/Ausbau des Gerätes/
Dépose de l’appareil/Verwijderen van het toestel
q
1
Remove the face plate.
Nehmen Sie das
Bedienteil ab.
Retirer le plaque de
façade.
Verwijder de voorplaat.
2
Remove the trim plate r.
Entfernen Sie die
Abdeckplatte r.
Enlevez la plaque de
garniture r.
Verwijder de
afwerkingsrand r.
3
Lock release
dass die Verdrahtung fertiggestellt ist.
Attention ● Porter des gants à des fins de sécurité.
● S'assurer que le câblage est terminé avant
l'installation.
Let op
● Draag handschoenen voor uw veiligheid.
● Controleer of de bedrading correct is aangelegd
voor u gaat installeren.
3
Connection of power connector e
Anschluss des Versorgungssteckers e
Raccordement du connecteur d'alimentation e
Aansluiten van de stroomstekker e
Main unit securing
4
4
4
w
4
4
Securing to the fire wall
Befestigung an Brandschutzwand
Obtenir un pare-feu
Vastzetten aan het brandschot
Using the rear support strap (Option)
Verwendung der Einbauleiste (Option)
Utiliser de la barrette de support arrière (Option)
Gebruik van de achter-steunstrip (optioneel)
3 mm
q
Clank!
Tapping Screw (Option)
Blechschraube (Option)
Vis taraudeuse (Option)
Zelftappende schroef
(optioneel)
Rubber Bushing (Option)
Gummibuchse (Option)
Bague en caoutchouc (Option)
Rubber stootkussen (optioneel)
Rear Support Strap (Option)
Hinterer Stützstreifen
(Option)
Barrette d'appui arrière (Option)
Steunstrip achter (optioneel)
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w Rear Support Bracket
Bevestigingsbout w (supplied with car)
Einbauleiste (vorhanden im
Fahrzeug)
Support arrière
Hexagonal nut (Option)
To the unit
(fourni avec votre voiture)
Sechskantmutter (Option) An das Gerät
Achter-steunbeugel
Ecrou hexagonal (Option)
Côté appareil
(behorend bij de auto)
Zeskantige moer (optioneel) Naar het toestel
Mounting Bolt w
Befestigungsschraube w
Boulon de fixation w
Bevestigingsbout w
To the unit
An das Gerät
Côté appareil
Naar het toestel
Snapping point
Einschnapppunkt
Position de rupture
Breekpunt
5
5
6
w
e
q Screw the mounting bolt w into the main unit.
w Securing to the fire wall.
e Snap the right and left springs into each hole.
Befestigung des
q Schrauben Sie die Befestigungsschraube w
Hauptgerätes
in das Hauptgerät.
w An der Feuerschutzwand sichern
e Lassen Sie die rechten und linken Federn in den
Löchern einschnappen.
Fixation de l'appareil q Visser le boulon de fixation w dans l'appareil
principal
principal.
w Saisissage du pare-feu
e Bouteroller les ressorts droit et gauche dans chaque trou.
q
Vastzetten hoofdtoestel q Draai de bevestigingsbout w in het hoofdtoestel.
w Vastzetten aan het brandschot
e Zet de achterkant van het hoofdtoestel vast.
e
Using the Rubber bushing (Option)
Verwendung der Gummibuchse (Option)
Utiliser la bague d'amortisseur en caoutchouc (Option)
Gebruik van het rubber stootkussen (optioneel)
Bend appropriate tabs to secure the unit
without backlash.
Die entsprechenden Einbaulaschen so
umbiegen, dass das Gerät ohne Spielraum
fest sitzt.
Replier les languettes
de fixation appropriées
pour immobiliser
l'appareil sans
contrecoup.
Buig de juiste lipjes om
zodat het toestel vast
zit zonder speling.
Trim plate r mounting
Anbringen der Abdeckplatte r
Installation de la plaque de garniture r
Bevestigen van de afwerkingsrand r
Battery Cable reconnection
Wiederanschließen des Kabels
Rebranchement du câble
Opnieuw aansluiten kabel
Caution
When this unit is installed in dashboard,
ensure that there is sufficient air flow
around the unit to prevent damage from
overheating, do not block any ventilation
holes on the unit.
Vorsicht
Bei Einbau des Geräts im Armaturenbrett
sollte darauf geachtet werden, dass der
Luftstrom um das Gerät nicht behindert ist,
um Beschädigung durch Überhitzen zu
verhindern, und die Belüftungsöffnungen
des Geräts nicht blockiert sind.
Attention
Lorsque cet appareil est installé dans le
tableau de bord, assurez-vous qu'il y a une
circulation d'air suffisante autour de
l'appareil afin d'éviter tout endommagement
provoqué par une surchauffe et qu'aucun
trou d'aération de l'appareil n'est obturé.
Let op
Wanneer dit toestel in het dashboard wordt
geïnstalleerd, moet u ervoor zorgen dat er
voldoende ventilatie is rond het toestel. Om
oververhitting te voorkomen mogen de
ventilatie-openingen in het toestel niet
afgedekt worden.
q
w
q Insert the lock cancel plate
y until you hear a click.
w Pull the main unit.
Verriegelungsfreigabe
q Setzen Sie die
Verriegelungsfreigabeplatte y
ein, bis Sie ein Klickgeräusch
vernehmen können.
w Ziehen Sie an dem Hauptgerät.
w
Libération du verrouillage
q Introduisez la plaque antiblocage y jusqu’à entendre
un clic.
w Dégager l'appareil principal.
Ontgrendeling
q Steek de
ontgrendelingsplaat y naar
binnen tot u een klik hoort.
w Trek het hoofdtoestel naar
buiten.
4
Pull out the unit with
both hands.
Ziehen Sie das Gerät mit
beiden Händen heraus.
Retirez l’appareil à deux
mains.
Trek het toestel met beide
handen naar buiten.
Wiring/Verdrahtung/Câblage/Bedrading
Antenna
Antenne
Antenne
Antenne
✽
3
1
2
ISO Antenna Adapter (If needed)
ISO-Antennenadapter
(falls erfor derlich)
Adaptateur d'antenne ISO
(si nécessaire)
ISO antenne-adapter (Indien nodig)
Caution
To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole
wiring is completed.
Vorsicht
Um Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, schließen Sie den
Versorgungsstecker erst an, nachdem die gesamte Verdrahtung vollständig
beendet wurde.
Attention
Ne pas introduire la prise d'alimentation secteur dans l'appareil tant que le câblage
n'est pas complètement terminé afin de ne pas risquer d'endommager l'appareil.
Let op
Om schade aan het toestel te voorkomen mag u de stroomstekker pas aansluiten
wanneer de bedrading volledig is aangesloten.
Fuse (15 A) Refer fuse replacement to your nearest authorized
Panasonic Service Centre. Do not try fuse replacement by
yourself.
Sicherung (15 A) Wenden Sie sich zum Austausch der Sicherung
an eine autorisierte Panasonic-Kundendienststelle in Ihrer Nähe.
Versuchen Sie nicht, den Austausch
selbst vorzunehmen.
Fusible (15 A) Confier le remplacement de fusible au centre de
service de service après-vente Panasonic agréé le plus proche.
Ne pas essayer de remplacer le fusible tout(e) seul(e).
Zekering (15 A) Laat het vervangen van de zekering over aan
uw dichtstbijzijnde Panasonic service-centrum. Probeer in geen
geval zelf de zekering te vervangen.
Secure the converter with screws and so forth.
Keep some distance between RCA Cords and the antenna lead.
✽
Den Wandler mit Schrauben usw. befestigen.
Etwas Abstand zwischen den RCA-Leitungen und der Antennenleitung
vorsehen.
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
(R)/(R)/(D)/(R)
TV Tuner/AUX Input Connector
The RCA cord of a TV Tuner/AUX should
be connected.
Fernsehgerät/AUX-Eingangsstecker
Das RCA-Kabel eines Fernsehers oder
Zusatzgeräts anschließen.
Connecteur d’entrée Syntoniseur
TV/AUX
Le cordon RCA pour Syntoniseur
TV/AUX doit être connecté.
Tv ontvanger/AUX ingangsaansluiting
Hierop hoort het RCA (tulpstekker) snoer
van een tv ontvanger/AUX te worden
aangesloten.
Fixez le convertisseur avec des vis ou un autre moyen appropri
Gardez une certaine distance entre les cordons RCA et le fil
dユantenne.
AUX1-IN
CD/DVD Changer/AUX Input Connector
The RCA cord of a CD/DVD changer/AUX
should be connected.
CD/DVD-Wechsler/AUX-Eingangsstecker
Das RCA-Kabel eines CD/DVD-Wechslers
oder Zusatzgeräts anschließen.
Connecteur d’entrée Changeur
CD/DVD/AUX
Le cordon RCA pour Changeur
CD/DVD/AUX doit être connecté.
CD/DVD-wisselaar/AUX
ingangsaansluiting
Hierop hoort het RCA (tulpstekker) snoer
van een CD-/DVD-wisselaar/AUX te
worden aangesloten.
Subwoofer Output Connector
The RCA cord of a external power amplifer
should be connected.
Subwoofer-Ausgangsstecker
Hier das RCA-Kabel eines externen
Leistungsverstärkers anschließen.
Connecteur de sortie du haut-parleur des
extrêmes-graves
Le cordon RCA d’un amplificateur de
puissance extérieur doit être raccordé.
Subwoofer uitgangsaansluiting
Hierop kunt u via een RCA (tulpstekker)
snoer een externe eindversterker
aansluiten.
Zet de converter vast met schroeven en wat dies meer zij.
Houd de RCA (tulpstekker) snoeren en de antennedraad bij elkaar
uit de buurt.
DC/DC Converter
Gleichspannungswandler
Convertisseur CC/CC
DC-DC convertereenheid
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
C1 :
C2 : (Brown w/white stripe)/(Braun mit weißem Streifen)/
(Brown w/black stripe)/(Braun mit schwarzem Streifen)/
(Brun à rayures noires)/(Bruin met zwarte streep)
External Remote Control Lead
When using a non-Panasonic external remote control,
refer to the manufacture for their product before connecting.
Leitungsdraht für externe Fernbedienung
Wenn Sie eine externe Fernbedienung verwenden, die nicht von Panasonic
hergestellt wurde, wenden Sie sich vor dem Anschluss an den Hersteller
des Produktes.
Fil de la télécommande extérieure
En cas d’utilisation d’une télécommande extérieure non-Panasonic, se
référer aux conseils du fabricant concerné pour les connexions électriques.
Externe afstandsbedieningsdraad
Bij gebruik van een externe afstandsbediening die niet van Panasonic is,
dient u voor aansluiting de handleiding of de fabrikant van het product in
kwestie te raadplegen.
C4
(Blue w/white stripe)/(Blau mit weißem Streifen)/(Bleu à rayures blanches)/(Blauw met witte streep)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
(R)/(R)/(D)/(R)
CH/AUX2-IN
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
(Orange)/(Orange)/(Orange)/(Oranje)
External Mute Lead
To the Navi Mute lead of the Panasonic car navigation
system or car telephone mute lead.
Externe-Stummschaltungskabel
An das Navigationssystem-Stummschaltungskabel des
Panasonic Navigationssystems oder an das
Autotelefon-Stummschaltungskabel.
Fil de Mise en sourdine extérieure
A raccorder au fil Navi Mute du système de navigation
automobile de Panasonic ou au fil de mise en sourdine du
téléphone pour véhicule.
Externe-geluiddempingsdraad
Naar de Navi Mute draad van een Panasonic autonavigatiesysteem of naar de dempingsdraad voor
deautotelefoon.
Amp·Relay Control Power Lead To Panasonic power amplifier. (Max. 100 mA) (synchronized with the power on/off of amplifier)
Stromversorgungskabel für Verstärkerrelaissteuerung An den Panasonic Leistungsverstärker. (Max. 100 mA) (synchronisiert mit dem
Ein/Ausschalten der Stromversorgung des Verstärkers)
Fil d'alimentation de commande de relais d'amplificateur À amplificateur de puissance Panasonic. (100 mA maxi.)
(synchronisé à l'application ou la coupure d'alimentation de l'amplificateur)
Versterker-relais Stuurstroomdraad Naar Panasonic eindversterker. (Max. 100 mA) (gesynchroniseerd met de eindversterker aan/uit)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
S·W-OUT
A5
A7 : (Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
ACC
A
A
A
A
Power Lead (ACC or IGN) To ACC power, +12 V DC.
Versorgungskabel (ACC oder IGN) An die ACC-Stromklemme, +12 V Gleichspannung.
Fil d’alimentation (ACC ou IGN) A l’alimentation ACC, +12 V CC.
Stroomdraad (ACC of IGN) Naar ACC stroomvoorziening, +12 V gelijkstroom.
BATTERY 15A
A8 : (Black)/(Schwarz)/(Noir)/(Zwart)
A
Ground Lead To a clean, bare metallic part of the car chassis.
Massekabel An ein sauberes, metallisches Teil des Fahrzeugchassis.
Fil de mise à la masse A une partie métallique propre découverte du châssis de voiture.
Aarding Naar een schoon, bloot metalen onderdeel van het chassis.
A4 : (Yellow)/(Gelb)/(Jaune)/(Geel)
Battery Lead To the car battery, continuous +12 V DC.
Batteriekabel An die Batterie des Fahrzeuges, kontinuierlich +12 V Gleichspannung.
Fil de batterie A la batterie de voiture, alimentation continue de +12 V CC.
Accudraad Naar de accu van de auto, doorlopende stroomvoorziening + 12 V gelijkstroom.
PRE-OUT REAR
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
(R)/(R)/(D)/(R)
Pre-out Cord (Front)
Vorverstärker-Ausgangskabel (Vorne)
Cordon de sortie préampli (avant)
Preout-snoer (Voor)
(Brun à rayures blanches)/(Bruin met witte streep)
Not used / Nicht verwendet
N' est pas utilisé / Niet gebruikt
C3 :
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
(R)/(R)/(D)/(R)
Pre-out Cord (Rear)
Vorverstärker-Ausgangskabel (Hinten)
Cordon de sortie préampli (arrière)
Preout-snoer (Achter)
CD Changer Control Connector
The DIN cord of a CD changer (ex. CX-DP880N) should be connected.
Steckverbinder der CD-Wechslersteuerung
Hier das DIN-Kabel eines CD-Wechslers (z.B. CX-DP880N) anschließen.
Connecteur de commande de changeur de disque CD
Le cordon DIN d'un changeur de disque CD (expl. CX-DP880N) doit être raccordé.
Stekker CD-wisselaar bediening
Sluit het DIN snoer van de CD-wisselaar (bijv. CX-DP880N) aan.
B
A
A5 : (Blue)/(Blau)/(Bleu)/(Blauw)
Motor Antenna Relay Control Lead To Motor Antenna. (Max. 100 mA) (This lead is not intended for use with a switch actuated power antenna)
Steuerkabel für Relais der motorbetriebenen Antenne Zu motorbetriebenen Antenne (max. 100 mA) (Dieses Kabel dient nicht für die
Verwendung mit einer über einen Schalter aktivierten motorbetriebenen Antenne.)
Fil de commande de relais d’antenne motorisée A l’antenne motorisée (100 mA maxi.) (Ce fil n’est pas conçu pour l’usage avec l’antenne
commandée par interrupteur.)
Stuurdraad relais gemotoriseerde antenne Naar de gemotoriseerde antenne. (Max. 100 mA) (Deze draad is niet bedoeld voor een
gemotoriseerde antenne die met een schakelaar wordt ingeschakeld.)
PRE-OUT FRONT
(L)/(L)/(G)/(L)
(White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
● A CD changer, a DVD changer and AUX cannot be connected at the same time.
CD-Wechsler, DVD-Wechsler und Zusatzgerät können nicht gleichzeitig angeschlossen werden.
Le changeur CD, le changeur DVD et AUX ne peuvent pas être connectés en même temps.
CD-wisselaar, DVD-wisselaar en AUX kunnen niet tegelijkertijd zijn aangesloten.
System Upgrade Example: Connecting with the DVD changer/Beispiel einer Systemerweiterung: Anschluss eines DVD-Wechslers/
Exemple d’évolution du système : Branchement avec un changeur DVD/Voorbeeld systeemuitbreiding: Aansluiten van een DVD-wisselaar
CX-DH801N
To the Hide-away Unit: CY-VM1500EX
Zum versteckt eingebauten Gerät :
CY-VM1500EX
Rejoint l'unité cachée: CY-VM1500EX
Naar de verborgen eenheid:
Remote-In (RCA)
Remote-In (RCA) CY-VM1500EX
(Option)
(Option)
(Option)
(los verkrijgbaar)
Ground Lead
Massekabel
Fil de masse
Massadraad
Entrée télécommande (RCA)
Afstandsbediening-In (RCA(tulp))
Video Control Lead (output)
VIDEO-CNT
Videosteuerung (Ausgang)
Fil de commande vidéo (sortie)
Video-stuurdraad (uitgang)
Battery Lead
Batteriekabel
Fil de batterie
Accudraad
RCA Cord
Cinch-Kabel
Cordon RCA
RCA-(tulp) snoer
(L)/(L)/(G)/(L) (White)/(Weiß)/(Blanc)/(Wit)
Video Output
Video-Ausgang
Sortie vidéo
Video-uitgang
DIN Cord
DIN-Kabel
Cordon DIN
DIN snoer
CH/AUX2-IN
(R)/(R)/(D)/(R)
(Red)/(Rot)/(Rouge)/(Rood)
B7 :
- B8
B8 :
Rear Left + (Green)
Hinten Links + (Grün)
Arrière gauche + (Vert)
Links achter + (Groen)
ISO Connector
ISO-Stecker
Connecteur ISO
ISO aansluiting
B5 :
Rear Left – (Green w/black stripe)
Hinten Links – (Grün mit schwarzem Streifen)
Arrière gauche – (Vert à rayures noires)
Links achter – (Groen met zwarte streep)
B
B
B
B
Front Left – (White w/black stripe)
Vorne Links – (Weiß mit schwarzem Streifen)
Avant gauche – (Blanc à rayures noires)
Links voor – (Wit met zwarte streep)
B3 :
B4 :
Front Right + (Gray)
Vorne Rechts + (Grau)
Avant droit + (Gris)
Rechts voor + (Grijs)
Front Right – (Gray w/black stripe)
Vorne Rechts – (Grau mit schwarzem Streifen)
Avant droit – (Gris à rayures noires)
Rechts voor – (Grijs met zwarte streep)
B1 :
B2 :
Rear Right + (Violet)
Hinten Rechts + (Violett)
Arrière droit + (Violet)
Rechts achter + (Paars)
Rear Right – (Violet w/black stripe)
Hinten Rechts – (Violett mit schwarzem Streifen)
Arrière droit – (Violet à rayures noires)
Rechts achter – (Paars met zwarte streep)
+
- B6
B5 +
B6 :
B
Front Left + (White)
Vorne Links + (Weiß)
Avant gauche + (Blanc)
Links voor + (Wit)
B7 +
-
- B2
B1 +
- B4
B3 +
CQ-C9901N/C9701N
Power connector/Versorgungsstecker/Connecteur d’alimentation/Stroomstekker
Standard ISO/ISO-Standard/Normes ISO/Standaard ISO
A7
A4
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(❈)
ACC
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
BATTERY 15A
(❈)
Car Type A/Kraftfahrzeug des Typs A/Type de voiture A/Autotype A
A4
A7
IGN or ACC 12 V supply
12 V-Versorgung
(IGN/ACC)
Alimentation 12 V en
IGN ou ACC
IGN of ACC 12 V
stroomvoorziening
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
●The pin arrangement of the power connector
conforms to ISO standard.
●Please check that the pin arrangement of the
connector in your car conforms to ISO standard.
●For car types A and B, change the wiring of the
red and yellow leads as shown at below.
●After connection, insulate the portions marked (❈)
with insulating tape.
Note: For cars other than types A and B, please
consult your local car shop.
Connect as follows.
Nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor.
Branchez les haut-parleurs comme suit.
Sluit de luidsprekers als volgt aan.
L
Vorsichtsmaßregeln (ISO-Stecker)
●Die Stiftbelegung des Versorgungssteckers entspricht
dem ISO-Standard.
●Bitte stellen Sie sicher, dass die Stiftbelegung
des Steckers in Ihrem Fahrzeug dem ISO-Standard
entspricht.
●Für Fahrzeuge der Typen A und B, ändern Sie die
Verdrahtung der roten und gelben Leiter gemäß Abbildung.
●Nach dem Anschluss isolieren Sie die mit (❈) markierten
Abschnitte mit Isolierband.
Hinweis: Für andere Fahrzeuge als Typ A und B,
wenden Sie sich bitte an eine örtliche Pkw-Werkstatt.
●Use ungrounded speakers only.
Allowable input : 70 W or more
Impedance : 4 – 8 Ω
●Distance between speaker and amplifier: 30 cm or more
●Verwenden Sie nicht geerdete Lautsprecher.
Zulässige Belastbarkeit: 70 W oder mehr
Impedanz : 4 – 8 Ω
●Entfernung zwischen Lautsprecher und Verstärker: 30 cm oder mehr
●Utilisez uniquement des haut-parleurs non reliés à la masse.
Puissance d'entrée admissible: 70 W ou davantage
Impédance: 4 – 8 Ω
●Distance entre le haut-parleur et l'amplificateur: 30 cm ou davantage
R
●Gebruik uitsluitend ongeaarde luidsprekers.
Toegestaan ingangsvermogen: 70 W of hoger
Impedantie: 4 – 8 Ω
●Afstand tussen luidspreker en versterker: 30 cm of meer
Précautions (Connecteur ISO)
(
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
)
BATTERY 15A
ACC
(
)
Car Type B/Kraftfahrzeug des Typs B/Type de voiture B/Autotype B
●La disposition des broches du connecteur d'alimentation
est conforme à la norme ISO.
●Veuillez vérifier si que la disposition des broches du
connecteur d'alimentation dans votre voiture est conforme
à la norme ISO.
●Pour les types de voiture A et B, changer le câblage des
fils rouge et jaune comme indiqué ci-dessous.
●Après avoir fait les connexions, isoler les sections
marquées (❈) avec de la bande isolante.
Remarque: Pour les voitures autres que des types A et B,
veuillez consulter votre magasin de matériel automobile local.
Caution
●Do not connect more than one speaker to
one set of speaker leads. (except for connecting to
a tweeter)
Vorsicht
A4
A7
No connection
Kein Anschluss
Aucune connexion
Geen aansluiting
12 V Batteries (Continuous supply)
12 V-Batterie (Dauerversorgung)
Batterie de 12 V (alimentation continue)
12 V accu (doorlopende stroomvoorziening)
(
Car-side connector
Steckverbinder am Fahrzeug
Connecteur côté voiture
Stekker aan autozijde
Precautions (ISO Connector)
Speaker Connection/Anschluss der Lautsprecher/Branchement avec les haut-parleurs/Aansluiten van de luidsprekers
)
ACC
(
)
BATTERY 15A
Voorzorgen (ISO stekker)
●De pen-configuratie van de stroomstekker voldoet aan de
ISO standaard.
●Controleer of de pen-configuratie van de stekker in uw
auto eveneens voldoet aan de ISO standaard.
●Voor auto's van type A en B, dient u de bedrading voor de rode
en gele draden te wijzigen zoals hieronder staat aangegeven.
●Na het aansluiten dient u de gedeelten die met (❈)
gemarkeerd zijn met isolatieband af te plakken.
Opmerking: Voor andere auto's dan die van type A en B
dient u uw garage te raadplegen.
●Schließen Sie niemals mehr als einen Lautsprecher
an einen Satz Lautsprecherleiter an. (außer bei
Anschluss eines Hochtonlautsprechers)
Attention
●Ne raccorder pas plus d'un haut-parleur à un
ensemble de fils de haut-parleur. (Sauf lors du
raccordement à un tweeter)
Let op
●Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar
luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een
tweeter.)
●Do not use a 3-wire type speaker system
having a common earth lead.
●Verwenden Sie niemals Lautsprechersysteme mit
Dreierverkabelung, die einen gemeinsamen
Erdungsleiter aufweist.
●Ne pas utiliser pas de système de haut-parleur
de type à 3 fils ayant un fil de mise à la masse
commun.
●Gebruik geen luidsprekersysteem met drie
draden en een gedeelde aarddraad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising