Panasonic CQC8803N Operating instructions

Panasonic CQC8803N Operating instructions

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

WMA MP3 CD Player/Receiver

Model:

CQ-C8803N

TEXT

¡ Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.

¡ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.

¡ Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.

¡ Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.

¡ Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

¡ Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

¡ Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

¡ Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

¡ èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÔÓÒËÏ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ̇ÒÚÓfl˘Û˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËχÚÂθÌÓ Ë ı‡ÌËÚ¸  ̇ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ ·Û‰Û˘ÂÂ.

310

Sikkerhedsinformation

Læs brugsvejledningen for dette apparat og alle andre apparater i dit bilstereosystem grundigt, inden systemet tages i brug. De indeholder instruktioner om, hvordan systemet skal anvendes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og effektiv måde.

Panasonic påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, som måtte opstå som en følge af forsømmelse af at iagttage de i denne brugsvejledning givne instruktioner.

I denne brugsvejledning anvendes der piktogrammer til at vise, hvordan produktet anvendes på en sikker måde og til at advare mod potentiel fare, som kan være et resultat af fejlagtige tilslutninger og betjeninger. Betydningen af piktogrammerne forklares herunder. Det er vigtigt, at du fuldt ud forstår piktogrammernes betydning, så du kan anvende denne brugsvejledning og systemet på korrekt vis.

Advarsel

Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive alvorlig tilskadekomst eller død.

Forsigtig

Dette piktograms formål er at gøre dig opmærksom på tilstedeværelsen af vigtige brugsvejledninger og installationsanvisninger.

Hvis anvisningerne ikke overholdes, kan resultatet blive tilskadekomst eller materiel skade.

Advarsel

Iagttag de følgende advarsler, når dette apparat anvendes.

Føreren bør hverken se på displayet eller betjene systemet under kørslen.

Føreren vil blive distraheret fra at se frem foran bilen, hvis han ser på dispalyet eller betjener systemet under kørslen, hvilket kan resultere i en ulykke.

Stop altid bilen på et sikkert sted og træk håndbremsen, inden du ser på displayet eller betjener systemet.

Anvend altid den rigtige strømforsyning.

Dette produkt er konstrueret til anvendelse med et negativt jordet 12 V DC-batterisystem. Dette produkt må aldrig anvendes med andre batterisystemer, især ikke et 24 V DCbatterisystem.

Hold batterier og isoleringsfilm uden for små børns rækkevidde.

Batterier og isoleringsfilm kan blive slugt, hvorfor de skal holdes væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis et barn er kommet til at sluge et batteri eller isoleringsfilm.

Beskyt afspillermekanismen.

Stik ikke nogen fremmedgenstande ind i åbningen på dette apparat.

Apparatet må hverken skilles ad eller modificeres.

Lad være med selv at skille apparatet ad eller forsøge at reparere det selv. Hvis produktet skal repareres, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller et autoriseret

Panasonic-servicecenter.

Anvend ikke apparatet, hvis det er gået i stykker.

Hvis apparatet er gået i stykker (ingen strøm, ingen lyd) eller er i en unormal tilstand (fremmedgenstande indeni, er udsat for vand, eller røgudvikling eller lugt), skal du øjeblikkeligt slukke for det og rette henvendelse til din forhandler.

Lad ikke fjernbetjeningen ligge i bilen.

Hvis fjernbetjeningen efterlades i bilen, kan den falde ned på gulvet under kørslen og komme i klemme under bremsepedalen, hvilket kan føre til en trafikulykke.

Overlad altid udskiftning af sikringer til en kvalificeret fagmand.

Hvis en sikring springer, skal du eleminere årsagen og få sikringen skiftet ud af en kvalificeret servicetekniker.

Fejlagtig udskiftning af sikringen kan føre til røgudvikling, brand og beskadigelse af produktet.

Iagttag nedenstående sikkerhedsforskrifter ved installationen

Tag ledningen ud af den negative (–) batteriterminal inden installationen.

Tilslutning og installation med den negative (–) batteriterminal tilsluttet kan føre til elektriske stød og personskade på grund af kortslutning.

Nogle biler, som er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem, har specielle metoder til afbrydelse af batteriterminaler.

HVIS FREMGANGSMÅDEN IKKE FØLGES, KAN RESUL-

TATAT BLIVE UTILSIGTET AKTIVERING AF DET ELEK-

TRISKE SIKKERHEDSSYSTEM MED SKADE PÅ BILEN OG

PERSONSKADE ELLER DØD TIL FØLGE.

Anvend aldrig sikkerhedsrelaterede dele til installation, jording og andre lignende funktioner.

Anvend ikke sikkerhedsrelaterede bilkomponenter (benzintank, bremse, affjedring, rat, pedaler, airbag etc.) til tilslutning eller fastgøring af produktet eller dets tilbehør.

Installation af produktet på airbag-dækslet eller på andre steder, hvor det kommer i vejen for anvendelsen af airbag’en, er forbudt.

Kontroller rør, benzintank, elektriske ledninger og andre punkter, inden produktet installeres.

Hvis det er nødvendigt at lave et hul i bilens karrosseri for at montere eller fastgøre produktet, skal du først kontrollere, hvor ledningsnettet, benzintanken og de elektriske ledninger befinder sig. Lav derefter om muligt hullet udefra.

Produktet må aldrig installeres på et sted, hvor det kan hindre førerens udsyn.

Netledningen må aldrig deles med det formål at forsyne andet udstyr med strøm.

Når installationen og tilslutningen er færdig, bør du kontrollere, at det andet elektriske udstyr fungerer normalt.

Hvis udstyret ikke fungerer normalt og på trods af dette fortsat anvendes, kan resultatet blive brand, elektriske stød eller en trafikulykke.

I tilfælde af installation i en bil med airbag, skal du bekræfte bilfabrikantens advarsler og forsigtighedsregler inden installationen.

Sørg for, at ledningerne ikke generer kørslen eller ind- og udstigning af bilen.

Isoler alle synlige ledninger for at forhindre kortslutning.

CQ-C8803N

Forsigtig

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler, når dette produkt anvendes.

Hold lydstyrken nede på et passende niveau.

Hold lydstyrkeniveauet så lavt, at du har fuldt overblik over vej- og trafikforholdene under kørslen.

Stik ikke hænderne eller fingrene ind i apparatet og pas på at de ikke kommer i klemme ved et uheld.

For at forhindre tilskadekomst, skal du passe på at hænder eller fingre ikke kommer i klemme i de bevægelige dele eller i diskens indstikssprække. Vær især opmærksom på spædbørns sikkerhed.

Dette apparat er udelukkende konstrueret til brug i biler.

Anvend ikke apparatet i et længere tidsrum med motoren standset.

Anvendelse af audiosystemet i et længere tidsrum med motoren standset vil tømme batteriet.

Udsæt ikke apparatet for direkte sol og stærk varme.

Dette vil bevirke, at apparatet overophedes indvendigt og kan føre til rygudvikling, brand og anden skade på apparatet.

Anvend ikke produktet på steder, hvor det er udsat for vand, fugt eller støv.

Hvis apparatet udsættes for vand, fugt eller støv, kan føre til røgudvikling, brand eller anden skade på apparatet. Vær særlig påpasselig med, at apparatet ikke bliver vådt i en bilvask eller i regnvejr.

Iagttag nedenstående forsigtighedsregler ved installationen.

Overlad tilslutning og installation til en kvalificeret fagmand.

Installation af dette apparat kræver en særlig uddannelse og erfaring. Få apparat installeret af din forhandler. Det giver den største sikkerhed. Panasonic påtager sig intet ansvar for problemer, som kan føres tilbage til, at du selv har installeret apparatet.

Følg instruktionerne for installation og tilslutning af produktet.

Hvis instruktionerne for installation og tilslutning af produktet ikke følges, kan resultatet blive en ulykke eller brand.

Pas på ikke at komme til at beskadige ledningerne.

Under tilslutning og ledningsføring skal der udvises forsigtighed, så ledningerne ikke lider skade. Sørg for, at de ikke klemmes fast i bilens karrosseri, skruer og bevægelige dele som for eksempel sæderør. Lad være med at ridse, trække i, bøje eller sno ledningerne. Før ikke ledningerne i nærheden af varmekilder og anbring ikke tunge genstande ovenpå dem. Hvis det er nødvendigt at føre ledninger henover skarpe metalkanter, skal de først beskyttes ved at man omvikler dem med vinyltape eller lignende beskyttende materiale.

Anvend kun de rigtige dele og det rigtige værktøj til installationen.

Anvend de medfølgende eller rigtige dele og det rigtige værktøj ved installationen af produktet. Anvendelse af andre dele end de medfølgende eller rigtige dele, kan resultere i at apparatets indre lider skade. Fejlagtig installation kan føre til en ulykke, fejlfunktion eller brand.

Lad være med at blokere ventilationsåbningerne eller apparatets køleplade.

Hvis disse dele blokeres, vil apparatets indre blive overophedet med brand eller anden skade som resultat.

Installer ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for kraftige vibrationer eller er ustabilt.

Undgå at installere apparatet på et sted, der skråner eller er stærkt buet. Hvis installationen ikke er stabil, kan apparatet falde ned under kørslen, hvilket kan føre til en ulykke og/eller personskade.

Installationsvinkel

Dette produkt bør installeres i en vandret stilling med forenden opad i en bekvem vinkel, som dog ikke er større end 30 grader.

Brugeren bør huske på, at der i nogle områder kan være restriktioner for, hvordan og hvor dette apparat kan installeres.

Henvend dig gerne til din forhandler angående flere detaljer.

Brug af sikkerhedsårsager altid handsker. Sørg for, at tilslutningen er fuldført inden installationen.

For at forhindre skade på apparatet, må man ikke sætte stikket i forbindelse, før hele tilslutningen er fuldført.

Tilslut ikke flere end en enkelt højttaler til en af højttalerledningerne (gælder ikke tilslutning til en diskanthøjttaler).

Iagttag følgende, når du håndterer batterierne til fjernbetjeningen

Anvend kun det specificerede batteri (CR2025)

Sørg for at batteriets polaritet modsvarer (+) og (–) mærkerne i batterirummet.

Skift et udtjent batteri ud så hurtigt som muligt.

Tag batteriet ud af fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal anvendes i et længere tidsrum.

Isoler batteriet (ved at lægge det i en plasticpose eller dække det med vinyltape), inden det bortskaffes eller lægges til opbevaring.

Bortskaf batteriet forskriftsmæssigt i overensstemmelse med de lokale regler.

Batteriet må ikke skilles ad, genoplades, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.

Hvis batteriet lækker

Tør elektrolytten grundigt af batteridækket og sæt et nyt batteri i.

Hvis du har fået batterielektrolyt på kroppen eller tøjet, skal du skylle den bort med rigelig vand.

Hvis du har fået batterielektrolyt i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand og derefter søge lægehjælp.

CQ-C8803N

311

Sikkerhedsinformation

LASERPRODUKT AF KLASSE 1

Etikette-indikeringer og deres placering

FORSIGTIG

LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE IND i STRÅLEN.

Forsigtig

DETTE PRODUKT ER ET LASERPRODUKT AF KLASSE 1.

ANVENDELSE AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER

ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER END DE

HER ANGIVNE KAN RESULTERE I FARLIG

LASERSTRÅLING.

ÅBN IKKE DÆKSLER OG UDFØR IKKE SELV NOGEN

REPARATIONER. OVERLAD AL SERVICERING TIL KVAL-

IFICEREDE FAGFOLK.

Skil ikke dette apparat ad og lad være med selv at forsøge at ændre det.

Dette apparat er en meget kompliceret anordning, som betjener sig af en laser-pickup til at hente information fra compact diskens overflade. Laseren er omhyggeligt afskærmet, således at dens stråler ikke trænger ud af kabinettet.

Forsøg derfor aldrig at skille afspilleren ad eller at

ændre nogen af dens dele, da dette kan bevirke, at du udsætter dig for laser-bestråling og farlig spænding.

CAUTION - LASER RA-

DIATION WHEN OPEN.

AVOID EXPOSURE TO

BEAM.

VORSICHT - LASER-

STRAHLUNG, WENN

GEÖFFNET. VERMEIDEN

SIE EIN AUSSETZEN

GEGENÜBER DEM

LASERSTRAHL.

ATTENTION –

RAYONNEMENT LASER

SI OUVERT, ÉVITER

TOUTE EXPOSITION AU

FAISCEAU.

ADVARSEL – LASER

UDSENDES NÅR DER

ER ÅBNET. UNDGÅ

UDSÆTTELSE FOR

STRÅLER.

V A R O I T U S – L A S E R -

SÄTEILYVAARA

A V A T T A E S S A . V A R O

ALTISTUMISTA

SÄTEELLE.

FÖRSIKTIGHET –

LASERSTRÅLNING I

ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK

ATT UTSÄTTAS FÖR

STRÅLEN.

A D V A R S E L – L A S E R -

S T R Å L I N G . U N N G Å

E K S P O N E R I N G F O R

STRÅLEN VED ÅPNING.

ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ

àáãìóÖçàÖ èêà

éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú

ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé

àáãìóÖçàü.

Apparatets (overside)

Inden du læser denne brugsvejledning

Panasonic byder dig velkommen til vores konstant voksende familie af ejere af vores elektroniske produkter.

Vi bestræber os på at lade dig nyde godt af vores præcise, elektroniske og mekaniske teknik, fremstillet af omhyggeligt valgte komponenter og samlet af personer, som er stolte af det omdømme, som deres arbejde har skabt for vores firma. Vi er sikre på, at dette produkt vil give dig mange timers fornøjelse, og når du har opdaget den kvalitet, værdi og pålidelighed, vi har bygget ind i det, vil også du være stolt af at være medlem af vores familie.

Brugsvejledningen består af 2 bøger. Den ene er “Brugsvejledning”, som beskriver hovedapparatets funktioner. Den anden er

Systemopgraderingsvejledning

”, som beskriver ekstraydstyr som for eksempel en CD-skifter.

312

CQ-C8803N

Inden du læser denne brugsvejledning

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

OO-OOOOO

Brugsvejledning

(YEFM285767)

Antal: 1

Systemopgraderingsvejledning

(YEFM262688)

Antal: 1

Installationsanvisninger

(YEFM294131)

(YEFM294132)

(YEFM294133)

Antal: 1

PAN EUROPEAN

GUARANTEE

(Garantibevis)

Antal: 1

POWER

SOURCE MENU

SET

RANDOM

4

SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

TUNE

CAR AUDIO

Fjernbetjening

(et batteri medfølger)

(CR2025)

(EUR7641010)

Antal: 1

Netstik

(YGAJ021010)

Antal: 1

Monteringskrave

(YEFX0217314)

Antal: 1

Trimplade

(YEFC051013)

Antal: 1

Låseannulleringsplade Monteringsbolt

(5 mmø)

ISO-antenneadapter

(YEP0FZ5740)

Antal: 1 sæt

Bemærk:

¡

Tallet i parentes under navnet på hver tilbehørsdel er delnummeret for vedligeholdelse og service.

¡

Tilbehørsdele og deres delnumre kan blive ændret uden forudgående varsel grundet forbedringer.

¡

Trimplade og monteringskrave er monteret på hovedapparatet inden forsendelsen.

Aftageligt forpladehylster

(YEFA134145)

Antal: 1

CQ-C8803N

313

Egenskaber

314

CQ-C8803N

WMA MP3 CD-Afspiller/Receiver

Hands-Free telefonsystem

CLUB) til rådighed. Indstillingen af disse kan brugerindstilles) og de kan gemmes i hukommelsen til øjeblikkelig fremkaldning.

Tilslutning af Hands-Free telefonsystemet (ekstraudstyr)

(Hands-Free sæt med

Bluetooth ®

teknologi: CY-BT100N) giver brugeren mulighed for at tale i en hands-free mobiltelefon, hvis telefonen understøtter Bluetooth.

Bemærk:

Dette apparat er

kun beregnet til at modtage opkald

. Det kan ikke sende opkald.

Bluetooth

®

Bluetooth ordmærket og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc.

og ethvert sådant mærke brugt af Matsushita Electric

Industrial Co., Ltd. er på licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Ekspansionsmodul (hub-enhed)

SQ9

Dette er en 9-bånds equalizer med 62,5, 125, 250, 500, 1 k, 2 k,

4 k, 8 k og 16 kHz (standard). Hvert bånd kan indstilles mellem –

12 dB og 12 db i trin på 2 dB.

Brugertilpasning

Oprindeligt gemte levende billeder og stillbilleder kan redigeres efter ønske. IMAGE STUDIO* giver dig mulighed for at behandle billeder taget med et digitalt kamera eller andet udstyr uden problemer. ( a side 344)

* Denne software kan downloades fra Panasonics websted

(http://panasonic.co.jp/pas/en/software/custom/index.html).

Tilslutning af ekspansionsmodulet (hub-enhed, CY-EM100N) giver brugeren mulighed for at tilslutte op til 4 ekstra anordninger som vist herunder.

Stort antal apparater til opgradering af systemet

Forskellige apparater (ekstraudstyr) giver brugeren mulighed for at opnå et bredt spektrum af systemopgradering. Opgradering af systemet giver et afslappet AV-rum i bilen. Vi henviser til den separate

systemopgraderingsvejledning

angående yderligere information.

¡

DVD-skifter

Adapteren (Konverteringskabel til DVD/CD-skifter: CA-CC30N)

(ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte Panasonic DVDskifteren (CX-DH801N) (ekstraudstyr).

¡

CD-skifter

Adapteren (Konverteringskabel til DVD/CD-skifter: CA-

CC30N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte

Panasonic CD-skifteren (CX-DP880N) (ekstraudstyr).

¡

iPod ®

Adapteren (Direkte kabel til iPod: CA-DC300N) (ekstraudstyr) gør det muligt at tilslutte iPod-serien (ekstraudstyr).

iPod er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc., som er registreret i USA og andre lande.

Lydkontrol

SQ (Lydkvalitet)

Der er 6 forvalgindstillinger (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ,

Fuld digital CD-receiver

CQ-C8803N betjener sig af Radio DSP til digital konversion og behandling af FM/AM signaler og en digital forstærker til forstærkning af den digitale data. Med denne teknologi har

Panasonic opnået fuld digital behandling af radio- og CDsignaler fra indgang til højttalerudgang. Dette betyder, at der opnås en naturtro gengivelse af den originale lyd.

Radio DSP

Ved at FM/AM-sendesignalerne konverteres og behandles, opnår man en stor reduktion af tilstødende interferens og multipath-forvrængning.

Formålet med IF-filteret i en radio er at forhindre at tilstødende sendefrekvenser påvirker modtagningen af den station, du lytter til. Panasonics Radio DSP betjener sig af en avanceret algoritme til at udføre denne opgave med digital styring. Den optimale balance mellem støjundertrykkelse og lydkvalitet opretholdes via automatisk justering af IF-filterbåndbredden i overensstemmelse med de skiftende interferenskarakteristikker, der opstår under kørslen.

Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.

Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste indsamlingssted.

I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende bestemmelser på området.

Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere oplysninger.

Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet.

CQ-C8803N

Indholdsfortegnelse

Dansk

English

Deutsch

Français

Nederlands

Svenska

Italiano

Español

ê ÛÒ ËÈ

2

46

90

134

178

222

266

310

354

¡

Sikkerhedsinformation

¡

Inden du læser denne brugsvejledning

¡

Egenskaber

¡

Knappernes placering

¡

Klargøring (ACC-indstilling etc.)

¡

Generelt

¡

Lydregulering

¡

Radio

¡

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

¡

CD-afspiller

¡

MP3/WMA-afspiller

¡

Lydindstillinger 340

¡

Funktionsindstillinger (Sikkerhedsfunktionsindstilling etc.) 342

¡

Skærmindstilling 343

¡

Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktionen) 344

¡

Fejlfinding

¡

Fejldisplaymeddelelser

¡

¡

¡

Angående disks

Vedligeholdelse

Tekniske specifikationer

346

351

352

352

353

CQ-C8803N

327

330

334

336

310

312

314

316

318

320

324

315

Knappernes placering

Bemærk:

Denne brugsvejledning forklarer betjeninger med brug af knapperne på selve apparatet. (Andre betjeninger er ikke medtaget).

(

VOLUME

( a side 321)

PUSH SEL

Vælg

( a side 340, 341)

SRS CS

( a side 324)

TUNE

( a side 327)

TRACK

(Fil)

( a side 334, 336)

P·SET

Forvalg ( a side 327)

DISC

a Systemopgraderingsvejledning)

FOLDER

( a side 336)

MENU

( a side 342, 343)

DIM

Nedblænding ( a side 323)

( y a

/

5

Pause/afspilning side 334, 336)

BAND

SET

(

( a a side 327) side 342, 343)

APM

Automatisk forvalgshukommelse

( a side 327) u

Udkast

( a side 321)

TILT

Hæld ( a side 321)

OPEN

Åbning ( a side 321)

DISP

PTY

CQ-C8803N

TA

Trafikmeddelelser

( a side 332)

D·M

Direkte hukommelse

( a side 329)

D M

TA

SQ

Lydkvalitet

( a side 325)

MUTE

( a side 321)

SBC-SW

Superbaskontrol-subwoofer

( a side 326)

Udløsning ( a side 320)

D

(

DISP

) Display ( a side 323)

PTY

Programtype ( a side 333)

Fjernbetjeningssensor

SRC

Kilde ( a side 322)

PWR

Strøm ( a side 320)

Disksprække

316

CQ-C8803N

Talknapper

0

til

9

0

til

9

#

NUMBER

Tal

RANDOM

4

RANDOM

SCAN

5

SCAN

REPEAT

6

REPEAT

POWER

SRC (SOURCE)

SEL

Vælg

MENU

BAND

Pause/afspilning

SET

APM

Automatisk forvalgshukommelse

7 9

TUNE

TRACK

(Fil)

8

0

P·SET

(

Forvalg

)

DISC (Mappe)

Selv om de fleste funktioner hos dette apparat kan udføres både på hovedapparatet og med fjernbetjeningen, gælder dette ikke for de følgende funktioner.

POWER

SOURCE

SRC

MENU

SEL

SET

BAND MUTE

RANDOM SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

CAR AUDIO

TUNE

Funktioner, som kun kan betjenes på hovedapparatet

¡

Åbning, lukning, vipning og aftagning af forpladen

( a side 321)

¡

Diskudtagning ( a side 321)

¡ Nedblænding ( a side 323)

¡

CS AUTO indkobling, udkobling og indstilling

( a side 324)

¡

SQ indkobling, udkobling og indstilling ( a side 325)

¡ Indstilling ag fremkaldning af direkte hukommelse

( a side 329)

¡ TA TIL/FRA ( a side 332)

Funktioner, som kun kan betjenes med fjernbetjeningen

¡ Fremkaldning af faste stationer med one-touchbetjening ( a side 327)

¡ Direkte tilgang til spor på CD’er ( a side 335, 337)

¡ Tilfældig og gentaget afspilning med one-touch betjening ( a side 335, 337)

¡ Scan-afspilning ( a 335, 337)

¡ PI-søgning ( a side 331)

VOL

Lydstyrke

}

:Op

{

:Ned

MUTE

SBC-SW

Superbaskontrol-subwoofer

DISP

Display

CQ-C8803N

317

318

Klargøring

Når apparatet anvendes for første gang, kan den følgende skærm komme frem gentagne gange.

5

Tryk på

[

{

]

eller

[

}

]

for at vælge

“DEMONSTRATION”.

1

Sæt bilens tændingsnøgle i stilling ACC eller i aktiveret stilling.

2

Tryk på

[SRC]

(

PWR:

POWER).

Demonstrationsskærmen kommer frem.

6

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at vælge

“OFF”

7

Tryk på

[MENU]

.

For at anvende fjernbetjeningen, skal du holde

[SEL]

(MENU)

nede i 2 sekunder eller mere.

3

Tryk på

[MENU]

for at vise menudisplayet.

Hvis du vil anvende fjernbetjeningen, skal du holde

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere.

4

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vise

DISPLAY-menuen.

Bemærk:

Dette apparat kan betjenes som vanligt, selv hvis demonstrationsskærmen er aktiveret.

Demonstrationsskærmen kommer automatisk frem, hvis der ikke udføres nogen betjening i 1 minut.

Klargøring inden den første brug

Træk isoleringsfilmen forsigtigt ud fra bagsiden af fjernbetjeningen.

Isoleringsfilm

Udskiftning af batteriet

q

Fjern batteriholderen med fjernbetjeningen anbragt på en plan overflade.

q

Stik din tommelfinger ind i rillen og tryk holderen i pilens retning, og gør samtidigt følgende.

w

Træk den ud i pilens retning ved hjælp af et solidt, spidst instrument.

Solidt skarpt instrument q w

Bagside

Advarsel

Hold batterierne og isoleringsfilmen udenfor børns rækkevidde. Søg straks lægehjælp, hvos et barn er kommet til at sluge et batteri.

Forsigtig

¡ Et udtjent batteri skal straks tages ud og bortskaffes på forskriftsmæssig vis.

¡ Et batteri må ikke skilles ad, opvarmes eller kortsluttes. Smid aldrig et batteri på ilden eller i vandet.

¡ Følg de lokale regler, når udtjente batterier bortskaffes.

¡ Forkert anvendelse af et batteri kan medføre overophedning, eksplosion eller antændelse med personskade eller brand til følge.

Bemærk:

Batteri-information:

Batteritype: Panasonic-lithiumbatteri (CR2025) (leveres med fjernbetjeningen)

Battery Life: Cirka 6 måneder ved normal anvendelse

(ved rumtemperatur) w

Anbring batteriet i hylsteret med (+) siden opad.

e

Sæt hylsteret tilbage på plads.

2

3

CQ-C8803N

Forsigtig

Sørg for at vælge stilling OFF, hvsi din bil ikke har nogen ACCstilling til tændingsnøglen.

Forsømmelse af dette kan bevirke, at batteriet bliver fladt.

OFF

ACC

IGN

Hvis bilen har en ACC-stilling, vælges ON.

( a side 342) De følgende funktioner er til rådighed. (Standard: OFF)

¡

Apparatet tænder automatisk, så snart der sættes en disk eller et magasin ind.

¡

Uret kan vises, selv hvis der er slukket for apparatet. ( a side 323)

Denne funktion er aktiveret, når sikkerhedsfunktionen er aktiveret (ON). ( a side 342)

¡ Sikkerhedsindikatoren blinker, når forpladen fjernes.

¡ Alarmen lyder og meddelelsen kommer frem på skærmen for at gøre dig opmærksom på, at forpladen skal tages af.

(Ovenstående fænomen forekommer, når apparatets

ACC-stilling er sat til ON og tændingsbøglen er i ACCfra stilling eller når apparatets ACC-stilling er sat til

OFF og der er slukket for apparatet).

Sikkerhedsindikator

Følgende skal muligvis indstilles, afhængigt af det udstyr, der skal tilsluttes.

Anvendelse af en subwoofer

¡

Regulering af subwooferniveauet ( a side 341)

¡ Subwooferlavpasfilter ( a side 341)

2

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[MENU]

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

Tilslutning af AV-udstyr (fjernsyn, videobåndoptager)

Hvis fjernsynet tilsluttes AUX1-terminalen, skal AUX1indstillingen sættes til TV.

1

Tryk på

[SRC]

(SOURCE: kilde) for at vælge AUX1 indstillingen.

( a side 322)

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

: Til tilslutning af andet end et fjernsyn (standard)

: Til tilslutning af et fjernsyn

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Bemærk:

¡ Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

¡

Når en FM Radio Data System-udsendelse modtages, vil uret automatisk blive stillet af urtidsfunktionen.

( a side 330)

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

2

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vise displayet for lydmenuen.

3

Tryk på

[

{

]

for at vælge “CLOCK ADJ”.

4

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte displayet.

5

Indstil indstillingsværdien.

[

[

]

: Indstilling af minutterne

[

]

]

: Indstilling af timerne

[

}

]

: Frem

[

{

]

: Tilbage

6

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte indstillingen.

7

Tryk på

[MENU]

.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8803N

319

Generelt

I dette kapitel forklares det, hvordan man tænder og slukker for apparatet, hvordan man regulerer lydstyrken etc.

Tænd

Tryk på

[SRC]

(

PWR:

POWER).

CQ-C8803N

DISP

PTY

Sluk

Hold

[SRC]

(

PWR:

POWER) nede, indtil der lyder et bip, og slip den derefter.

Det er muligt at tage forpladen af, således at tyveri af den forhindres.

D M

TA

320

Aftagning

1

Sluk for apparatet.

( a side 320)

2

Tryk på

[ ]

(frigøring).

(Forpladen går af med et klik, når den fjernes.)

Forpladen lukker automatisk efter 5 sekunders forløb, hvis den er åben eller hælder.

Apparatet afbrydes automatisk, mens enheden er aktiv.

CQ-C8803N

D M

TA

Montering

1

Skyd venstre side af forpladen på plads.

2

Tryk på højre ende af forpladen, indtil der lyder et klik.

3

Anbring forpladen i æsken.

Forsigtig:

¡ Det anbefaler at aftage eller påsætte forpladen, når pladen er i den lukkede stilling.

Aftag eller påsæt ikke forpalden, mens pladen bevæger sig.

¡ Forpladen er ikke vandtæt. Udsæt den ikke for vand eller megen fugt.

¡ Tag ikke forpladen af, mens du kører.

¡ Anbring ikke forpladen på instrumentbrættet eller i nærheden af dette, hvor temperaturen kan stige kraftigt.

¡ Rør ikke ved kontakterne på forpladen eller hovedapparatet, da dette kan resultere i en dårlig elektrisk kontakt.

¡ Hvis kontakterne tilsmudses af snavs eller andre fremmedlegemer, skal de tørres af med en ren, tør klud.

¡ For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

CQ-C8803N

Åbning/udkast

Tryk på

[

u

]

(

OPEN

).

Hvis der allerede er sat en disk i, vil den automatisk komme ud.

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

Forsigtig:

¡

For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

¡ Pas på ikke at få fingerene eller hænderne i klemmme i forpladen.

¡ Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.

¡ I de følgende tilfælde lukker forpladen automatisk.

Vær påpasselig med ikke at få fingrene i klemme.

¡ Efter 20 sekunders forløb

¡ Når der sættes en disk i

¡ Når forpladen tages af ( a side 320)

¡

Når afbryderen er deaktiveret (OFF) (ved ACC-fra)

Luk

Tryk på

[

u

]

(

OPEN

).

q

Op w

Ned

Indstillingsområde: 0 til 40

Standard: 18

Hæld

Displayvinklen skifter mellem 4 niveauer som vist herunder, hver gang du holder

[

u

] (TILT)

nede i 1 sekund eller mere og derefter slipper den.

Bemærk:

Den sidst valgte vinkel er gældende, selv efter at der slukkes for apparatet.

TILT 1

TILT 2

TILT 3

OPEN

TILT OFF

Bemærk:

¡ Lydstyrken kan indstilles uafhængigt for hver kilde.

(For radioen, en lydstyrkeindstilling for AM (LB/MB), en lydstyrkeindstilling for alle FM-stationer)

¡ Lydstyrken kan ikke reguleres, mens der er en fejlmeddelelse på skærmen. ( a side 351)

¡ Dette apparat husker individuelle lydstyrkeniveauer for hver kilde. Udfør lydstyrkeindstilling for hver kilde på korrekt vis for at forhindre store lydstyrkeudsving, når der skiftes kilde.

Lydafbrydelse (dæmpning)

Tryk på

[MUTE]

.

CQ-C8803N

D M

TA

DISP

PTY

Annullering

Tryk på

[MUTE]

igen.

Bemærk:

Området for lyddæmpning kan vælges.

( a side 342)

CQ-C8803N

321

Generelt

Lydkilden skifter som vist herunder, hver gang der trykkes på

[

SRC:

SOURCE

]

.

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

Radio

FM1, FM2, FM3, AM (LB/MB) ( a side 327)

System-op stik

Anordning, som er sluttet til system-op stikket på dette apparat.

Hvis ekstraudstyr er tilsluttet:

Skift til tilsluttede apparater

Hvis et ekspansionsmodul er tilsluttet:

De til portene 1 til 4 sluttede apparater aktiveres i rækkefølge efter skift til AUX2 (apparater sluttet til AUXterminalen på ekspansionsmodulet).

Hvis en DVD-skifter tilsluttes

Afspiller

Når en CD sættes i ( a side 334)

Hvis en CD-skifter tilsluttes

Når en MP3/WMA-disk sættes i ( a side 336)

AUX 1

Apparat, som er sluttet til AUX-terminalen på dette apparat.

Når et fjernsyn tilsluttes ( a side 319)

Hvis en iPod tilsluttes

Hvis et ekspansionsmodel tilsluttes

Når andet end et fjernsyn tilsluttes

Bemærk:

For information om, hvilke apparater, der kan tilsluttes, henviser vi til

Systemopgraderingsvejledning

” eller brugsvejledningen for hvert enkelt apparat.

322

CQ-C8803N

Displayet skifter som vist herunder, hver gang der trykkes på

[D]

(

DISP:

DISPLAY).

Bemærk:

Det grafiske mønster og stillbilledet kan

ændres. ( a side 343)

I tændt-indstilling:

Indstilling

CQ-C8803N

DISP

PTY

Display OFF

Alle display forsvinder efter 5 sekunders forløb.

D M

TA

Mappe-hieraki (MP3/WMA-indstilling)

Almindeligt display + ur

Almindeligt display + grafisk mønster Kun stillbillede

Kun grafisk mønster Almindeligt display + stillbillede

I slukket indstilling:

Bemærk:

Uret vises kun i ACC-til stilling.

Urvisning (standard)

Fra

Nedblændingsniveauet skifter som vist herunder, hver gang du holder

[MENU]

(

DIM

: DIMMER

)

nede i 2 sekunder eller mere.

Lysere (standard)

Medium

Mørkere

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

Bemærk:

Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.

CQ-C8803N

323

324

Lydregulering

Dette apparat er udstyret med CS AUTO-teknologi såvel som konventionel tonejusetring. Vælg din favoritlydverden.

Med CS AUTO aktiveret (ON)

Disponible poster

¡

Indstilling, som kan vælges fra

MUSIC/CINEMA/MONO ( a side 324)

Poster, som kan indstilles i lydindstilling

( a side 340)

FRONT-TruBass, REAR-TruBass, SUB.W-TruBass,

FRONT-FOCUS, REAR-FOCUS, F-R MIX

Med CS AUTO deaktiveret (OFF)

De følgende poster er kun til rådighed med CS AUTO deaktiveret.

Disponible poster

¡ SQ (indstilling, som kan vælges fra FLAT/ROCK/

POP/VOCAL/JAZZ/CLUB) ( a side 325)

¡ SQ avanceret indstilling/POSITION ( a side 325)

¡

SBC-SW ( a side 326)

Regulerbare poster i lydindstilling

( a side 341)

Regulering af bas, diskant, balance, fader, subwooferniveau, subwoofer-lavpasfilter, højpasfilter

Med CS AUTO kan du på et øjeblik ændre din bils interiør til et glimrende lydrum. Hver enkelt højttaler kan finindstilles.

Du kan skifte CS AUTO-funktionen frem og tilbage mellem aktiveret og deaktiveret, hver gang du holder

[VOLUME]

(

SRS CS

) nede i 2 sekunder eller mere.

Bemærk:

Hvis du aktiverer CS AUTO, vil de følgende funktioner automatisk blive deaktiveret:

SQ, POSITION, BASS/TREBLE, BALANCE/FADER, SUB-

WOOFER LEVEL, LPF, HPF, SBC-SW

DISP

PTY

CQ-C8803N

Lyser, når CS AUTO er aktiveret.

D M

TA

Du kan udføre finjusteringer af CS AUTO.

1

Indstil CS AUTO indstilingen til aktiveret.

2

Hold

[SQ]

nede i 2 sekunder eller mere for at vise lydmenudisplayet.

CQ-C8803N

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at justere.

D M

TA

CS AUTO MODE

Et tredimentionelt, naturligt lydfelt frembringes med klarhed i lyden.

: Music

(standard i andre indstillinger end AM)

: Cinema

: Monofonisk (standard i AM-indstilling)

DISP

PTY

4

Tryk på

[D]

(

DISP:

DISPLAY) bekræfte justeringen.

for at er et varemærke, der tilhører SRS Labs, Inc.

CS Auto teknologien er inkorporeret under licens fra

SRS Labs, Inc.

CQ-C8803N

Equalizerkurven kan vælges mellem 6 forindstillede typer

(FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ og CLUB), så den passer til din lyttekatagori.

Bemærk:

SQ kan ikke ændres, hvis CS AUTO er aktiveret ( a side 324).

SQ skift

SQ-kategorierne skifter, hver gang der trykkes på

[SQ]

(SOUND QUALITY).

Bemærk:

Indstilling af SQ, bas/diskant og lydstyrke påvirker hinanden indbyrdes. Hvis den herover nævnte påvirkning forårsager forvrængning af lydsignalet, skal du genindstille bas/diskant eller lydstyrke. ( a side 341)

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

Lyser, når SQ er aktiveret.

SQ kan indstilles i overensstemmelse med din smag.

1

Hold

[SQ]

(Sound

Quality: lydkvalitet) nede i 2 sekunder eller mere, når CS AUTO er

CQ-C8803N

D M

TA

deaktiveret.

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

for at vælge en funktion, som skal indstilles.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at ind-

DISP

PTY

stille.

SQ-INDSTILLING (SQ9)

(Bånd: 62,5, 125, 250, 500, 1 k, 2 k, 4 k, 8 k og 16 kHz

(standard), Indstillingsområde: – 12 dB til 12 dB i trin på 2 dB)

Du kan udføre en finindstilling af den aktuelt valgte SQ i hver type.

4

Indstil indstillingsværdien.

5

Tryk på

[D]

(

DISP:

DISPLAY) for at bekræfte indstillingen.

[

]

][

[

]

: Valg af frekvensbånd qw

: Valg af frekvens

[

}

][

{

]

: Niveau op/ned

Bemærk:

Hvis du holder

[BAND]

nede i 2 sekunder eller mere, kan den forindstilling, som kaldes frem, blive stillet ind som standard.

POSITION

Du kan lave det optimale lydfelt i overensstemmelse med dit sæde.

[

]

][

[

]:

Valg

(

(

( ): Deaktiveret (standard)

(

(

): Højre side af forsædet

): Venstre side af forsædet

): Begge sider af forsædet

): Begge sider af bagsædet

CQ-C8803N

325

Lydregulering

Baghøjttaleren kan anvendes som en erstatningssubwoofer, hvis der ikke er tilsluttet nogen subwoofer.

Hvis

[MUTE]

(

SBC-SW

) holdes nede i mere end 2 sekunder, skiftes der mellem aktivering og deaktivering af SBC-SW.

Fra (standard)

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

Bemærk:

¡ Hvis ON er valgt, vil indstillingerne af subwooferniveaureguleringen og subwoofer-lavpasfilteret blive aktiveret. ( a side 341)

¡ SBC-SW kan ikke skiftes, når CS AUTO er aktiveres.

( a side 324)

Til

Lyser, når SBC-SW er aktiveret.

326

CQ-C8803N

Radio

I dette kapitel forklares det, hvordan man lytter til radioen.

1

Tryk på

[SRC]

(SOURCE) for at vælge radioindstillingen.

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

2

Tryk på

[BAND]

for at vælge et bånd.

Bemærk:

¡ Sæt LOCAL til ON, hvis du kun vil stille ind på stationer, der går godt igennem i søgeindstilling.

( a side 328)

¡

Sæt MONO til ON, hvis du vil reducere støjen, når signalet i en stereo-FM-udsendelse er svagt.

( a side 328)

3

Vælg en station.

Frekvensindstilling

[

]

]

(

TUNE

): Lavere

[

[

]

(

TUNE

): Højere

Bemærk:

Hold nede i 0,5 sekunder eller mere for at udføre stationssøgning.

Valg af faste stationer

[

{

]

(

P·SET

: PRESET): Lavere forvalgsnummer

[

}

]

(

P·SET

: PRESET): Højere forvalgsnummer

Bemærk:

Direkte tilgang kan udføres med

[1]

til

[6]

knapperne på fjernbetjeningen.

Der kan gemmes op til 6 stationer som faste stationer på henholdsvis AM (LB/MB)-, FM1-, FM2- og FM3-båndet.

Faste stationer kan ganske enkelt kaldes frem ved at man trykker på

[

}

]

(

P·SET

) eller

[

{

]

(

P·SET

).

Bemærk:

¡ Direkte tilgang kan udføres med

[1]

til

[6]

knapperne på fjernbetjeningen.

¡ Det er muligt at skifte mellem 6 og 18 for faste FMstationer. (EACH BAND/ALL BAND)

Automatisk forvalgshukommelse (APM)

Stationer, som går godt igennem, vil blive programmeret som faste stationer.

1

Vælg et bånd.

2

Hold

[BAND]

(

APM

) nede i 2

DISP

PTY

sekunder.

De faste stationer modtages under de bedste modtageforhold i 5 sekunder hver, efter at stationerne er forindstillet (SCAN). Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

, hvis du vil stoppe stationssøgningen.

Bemærk:

¡ Nye stationer overskriver de gamle, indprogrammerede stationer.

¡ Kun RDS-stationer vil blive indprogrammeret i standardindstillingen (AF ON). Indstil AF OFF, hvis du også vil vælge stationer uden RDS. ( a side 332)

Manuel indstilling af faste stationer

1

Stil ind på en station.

2

Hold

[

}

]

eller

[

{

]

inde i 2 sekunder eller mere.

3

Vælg et forvalgsnummer ved at trykke på

[

}

]

eller

[

{

]

.

Bemærk:

Hvis der trykkes på

[BAND]

under modtagning af en FM-station, kan der skiftes FMudsendelse mellem FM 1 til FM 3.

4

Hold

[BAND]

(

SET

) nede i 2 sekunder eller mere for at effektuere valget.

Bemærk:

¡ I trin 2 kan en station registreres ved at man holder nummerknappen

[1]

til

[6]

nede i 2 sekunder eller mere.

¡ Tryk på

[D]

(

DISP:

DISPLAY

), hvis du vil holde op med at indprogrammerer stationer.

¡ Ovenstående betjening gør det muligt for brugeren at erstatte den aktuelle station med den station, som er programmeret i det valgte nummer, mens en fast station vælges.

CQ-C8803N

327

Radio

Bånd

Frekvens

328

Forvalgsnummer

Lyser, mens et FM-stereosignal modtages

Lyser når

MONO

er aktiveret. ( a side 328)

Begynder at lyse, når

LOCAL

aktiveres.

( a side 328)

I AM-indstillingen kan kun AUDIO FILTER

(støjundertrykkelse) and LOCAL (lokal) vælges.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

DISP

PTY

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

MONO (Monaural)

Støjreduktion, når signalstyrken bliver svagere

: Modtagning i stereo (standard)

: Modtagning i mono og reduktion af støjniveauet

LOCAL

Indstilling ved søgning efter en station

: Søgning selv efter en station med en radiobølge med relativt lav intensitet (standard)

: Kun søgning efter en station med en radiobølge med høj intensitet

AUDIO FILTER (IF)

IF-filter indstilling til støjreduktion

: Stor rækkevidde

: Mellem rækkevidde (standard)

: Lille rækkevidde

PRESET

Du kan vælge 6 eller 18 stationer til FM-forindstilling med brug af APM.

:

Forindstiller 6 stationer til henholdsvis FM1 til FM3, dvs.

18 stationer i alt samtidigt. Denne funktion er nyttig til forindstilling af flere end 6 stationer. (standard)

:

Forindstiller 6 stationer med god modtagning til det valgte bånd fra FM1 til FM3. Denne funktion er nyttig til forindstilling af stationer i forskellige områder i forskellige bånd.

D·M SET

( a side 329)

CQ-C8803N

Det er muligt at registrere frekvenser via en FM-sender, som er integreret i mobilt lydudstyr. Derefter kan disse frekvenser kaldes frem med et enkelt tryk på en knap fra

CD-indstillingen, skifter-indstillingen etc. (standard: FM

87,50 MHz)

Frekvensindstilling

1

Modtag en FM-sendestation via din

FM-sender.

( a side 327)

2

Tryk på

[MENU]

for at få menuskærmen frem.

3

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

for at vælge “D·M

SET”.

4

Tryk på

[BAND]

for at registrere frekvensen.

5

Tryk på

[MENU]

for at gå tilbage til den normale indstilling.

Bemærk:

Hvis der er noget galt med diskantlyden, skal du aktivere radiofilteret, alt efter dit udstyr ( a side 329)

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

Modtagning af en FM-station via FM-senderen

Hold

[TA]

(

D·M

) nede i 2 sekunder eller mere.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

RADIO AUDIO FILTER

Det er muligt at vælge en modtagestatus (bånd) for FMstationer, som er registreret i D·M.

: Fra (standard)

: Højafskæringsniveau 1

: Højafskæringsniveau 2 (samme behandling ved modtagning af en FM-station)

2

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

DISP

PTY

3

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8803N

329

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

Nyttige funktioner som for eksempel

AF

,

TA

og

PTY

etc. er til rådighed i områder med RDS (Radio Data System).

Nogle FM-stationer sender ekstra data, som er kompatibel med RDS. Denne radio er udstyret med bekvemme funktioner til brug af denne data.

Tilgængeligheden af RDS-service er forskellig fra område til område. Vi beder om forståelse for, at hvis RDS ikke er til rådighed i dit område, vil den følgende service heller ikke være det.

De følgende funktioner er til rådighed, når RDS-stationer modtages.

AF (alternativ frekvens)

PTY (programtype)

De følgende funktioner er til rådighed, når PTYfunktionen er aktiveret ( a side 333).

¡ PTY for modtagestationerne vises.

¡ Det er muligt at søge efter programmer med PTY.

Bemærk:

Det er muligt at vælge PTY-sprog ( a side 333).

De følgende funktioner er til rådighed, når AF-funktionen er aktiveret ( a side 332).

¡ Hvis modtageforholdene bliver dårlige, vil der blive stillet ind på en station med bedre modtagning.

¡

Når APM udføres, vil kun RDS-stationer blive valgt.

¡ Når en fast station kaldes frem, vil den station, der går tydeligst igennem, automatisk blive valgt. (

BSR

=

Best Stations Research)

Bemærk:

Det AF-område, der er til rådighed, kan indstilles. ( a side 332)

Andre RDS-funktioner

CT (urtid)

Uret justeres automatisk.

PS (Programservicenavn)

Radiostationens navn vises tillige med frekvensen.

EON (Enhanced Other Network = oplysninger om andre stationer)

RDS-information opdateres konstant i overensstemmelse med den aktuelle position.

TA (trafikmeddelelser)

De følgende funktioner er til rådighed, når TAindstillingen er aktiveret.

( a side 332)

¡ Der søges efter og modtages automatisk en TP-station ved øjeblikkelig at skifte til TAfunktionen, hvis du modtager en ikke-TPstation, som går dårligt igennem.

¡

Når der udføres stationssøgning eller APM, vil kun TPstationer blive valgt.

¡

Indstilling til TA, når apparatet er i en anden indstilling, bevirker at det automatisk skifter til radioindstilling og sender trafikmeddelelser, når disse begynder.

Når trafikmeddelelsen er færdig, vil apparatet blive indstillet til den foregående indstilling. (TA-standbyindstilling)

Lyser, mens EON-signalet modtages.

EON-TA

Trafikinformation fra den aktuelle og andre stationer i stationsnettet kan modtages.

Modtagning af ekstraudsendelser

Ekstraudsendelser vises automatisk på displayet, når de modtages.

330

CQ-C8803N

Lyser når

TA

er aktiveret.

Programservicenavn

PTY på display

Lyser, mens en TP-station

(som sender TA) modtages.

Lyser, når

AF

er aktiveret.

Lyser når

PTY

er aktiveret.

TA-modtagedisplay

Modtager PTY-station

Lyser, mens

TA

-signalet modtages.

PI-søgning (programidentifikationssøgning)

(kun med fjernbetjeningen)

Hvis modtagningen bliver dårlig, når der stilles ind på en fast station, skal du trykke på den samme forvalgsnummerknap. Søgning efter den samme station med bedre modtagning vil begynde.

Tryk på den samme forvalgsknap igen, hvis du vil annullere.

POWER

SOURCE MENU

SET

RANDOM SCAN REPEAT

TUNE

NUMBER

CAR AUDIO

TUNE

Bemærk:

For PI-søgning annulleres TA-indstillingen først, hvorefter PI-søgning udføres.

CQ-C8803N

331

Radio Data System (RDS) i FM-udsendelser

TA ON/OFF

Et tryk på

[TA]

skifter mellem aktiveret og deaktiveret

TA.

Bemærk:

¡ Denne indstilling kan ikke reguleres med fjernbetjeningen.

¡ Trafikinformaion er til rådighed i monofonisk indstilling.

¡

Reguler kun fjernsynets lydstyrke, mens en TAudsendelse modtages.

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

Lyser når

TA

er aktiveret.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

AF

Indstilling af AF-følsomheden

: AF aktiveret (

: AF deaktiveret lyser.) (standard)

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

DISP

PTY

REGION

Indstilling af AF-området

: Frekvensen ændres også for programmer udenfor regionen. (standard)

: Frekvensen ændres kun for programmer indenfor regionen.

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

332

CQ-C8803N

PTY ON/OFF

Hvis

[D]

(

PTY

) holdes nede i 2 sekunder eller mere, skiftes der mellem aktivering og deaktivering af

PTY-indstillingen.

2

Tryk på

[BAND]

(

SET

) .

Søgningen begynder.

DISP

PTY

Programsøgning med PTY

Det er muligt at søge efter programmer med brug af PTY, som oprindeligt er forindstillet.

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge PTY i PTYindstilling.

1

2

5

6

3

4

Programtype

NEWS

SPEECH

SPORT

POP M

CLASSICS

MUSIC

Indholdsfortegnelse

NEWS

AFFAIRS, INFO, EDUCATE,

DRAMA, CULTURE, SCIENCE,

VARIED, WEATHER, FINANCE,

CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,

PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,

DOCUMENT

SPORT

POP M

CLASSICS

ROCK M, EASY M, LIGHT M,

OTHER M, JAZZ, COUNTRY,

NATION M, OLDIES, FOLK M

Der søges efter en anden station i den samme PTY ved at man trykker på

[BAND]

(

SET

) .

Bemærk:

¡

For at stoppe søgningen, trykkes på

[BAND]

(

SET

).

¡ Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.

Ændring af PTY-forvalg

Originale PTY-forvalg kan ændres efter ønske.

1

Vælg en PTY, som du vil forindstille.

2

Følg fremgangsmåden for almindelig forindstilling. ( a side 327)

Valg af PTY-sprog:

Bemærk:

PTY-sproget kan kun vælges, når PTY-vises.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

Bemærk:

¡

Direkte tilgang (Direct Access) kan udføres med

[1]

til

[6]

knapperne på fjernbetjeningen.

¡

Hvis der ikke er nogen modsvarende programtypestation, vises “NONE”.

¡

En ønsket PTY vises i 5 sekunder.

¡ Forindstillet indhold kan ændres.

Detaljeret PTY-valg

1

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vælge PTY.

SPEECH

INFO

LEISURE

OLDIES

MUSIC

SPORT

JAZZ

FOLK M

NEWS AFFAIRS

EDUCATE DRAMA

CULTURE

ROCK M

OTHER M

SCIENCE

EASY M

WEATHER

LIGHT M

FINANCE

SOCIAL RELIGION PHONE

COUNTRY

DOCUMENT

CLASSICS

CHILDREN

TRAVEL

NATION M

2

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

:Engelsk a

:Tysk a a

:Spansk

:Italiensk a a

:Svensk

:Fransk

:Hollandsk a

(tilbage til ENGLISH) a

3

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CQ-C8803N

333

CD-afspiller

Tryk på

[SRC]

(SOURCE) for at vælge CD-indstilling, mens der er en disk i apparatet.

1

Tryk på

[

u

]

(

OPEN

) for at åbne forpladen.

Hvis der allerede er sat en disk i (

den automatisk komme ud.

lyser),

vil

2

Sæt en disk i med den trykte side opad.

Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.

Mærkatside

Bemærk:

Panelet lukker automatisk efter 20 sekunders forløb.

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

3

Vælg et ønsket afsnit.

Valg af spor

[

7

]

(

TRACK

): Næste spor

[

6

]

(

TRACK

): Foregående spor (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.

Pause

Tryk på

[BAND] (

h

/

5

)

.

Tryk igen for at annullere.

4

Tryk på

[

u

]

(

OPEN

) for at tage disken ud.

Spornummer Tid

CD-TEXT-display

Bemærk:

¡ For at rulle tekst, holdes

[D]

(

DISP:

DISPLAY) nede i 2 sekunder eller mere.

¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser når hver indstilling er aktiveret.

Lyser når disken er sat i.

334

CQ-C8803N

Forsigtig:

¡

Dette apparat understøtter ikke 8 cm-disks.

¡

Anvend ikke disks af uregelmæssig form. ( a side 352)

¡ Anvend ikke disks, som er forsynet med segl eller etiketter.

¡

For at undgå at beskadige forpladen, må man ikke trykke den ned eller anbringe genstande på den, mens den er åben.

¡

Pas på ikke at få fingrene eller hænderne i klemme i forpladen, når panelet er i bevægelse.

¡

Stik ikke fremmedgenstande ind i diskens indstikssprække.

¡ Se afsnittet “Angående CD/CD-media (CD-ROM, CD-R, CD-

RW)” ( a side 352).

¡ Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD, som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data). Hvis en sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks.

anakustisk afspilning.

Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

RANDOM

: Fra (standard)

: Vilkårlig afspilning

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

DISP

PTY

REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af det valgte spor

TEXT (CD-TEXT)

: Aktiveret (standard)

: Deaktiveret

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

Valg af afspilningsindstilling

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[RANDOM]

eller

[REPEAT]

.

RANDOM

Tryk på

[RANDOM]

.

Tryk igen for at annullere.

REPEAT

Tryk på

[REPEAT]

.

Tryk igen for at annullere.

Scan-afspilning

Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10 sekunder af hvert spor.

Tryk på

[SCAN]

.

Tryk igen for at annullere.

Direkte tilgang

Det er muligt at vælge et spor direkte.

Eksempel:

spornummer 5

1

Tryk på

[#]

(

NUMBER

).

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[SET]

.

Bemærk:

Tryk på

[DISP]

(DISPLAY) , hvis du vil holde op med at vælge direkte.

CQ-C8803N

335

336

MP3/WMA-afspiller

Tryk på

[SRC]

(SOURCE) for at vælge MP3/WMA-indstilling, mens der er en disk i apparatet.

1

Tryk på

[

u

]

(

OPEN

) for at åbne forpladen.

Hvis der allerede er sat en disk i ( lyser),

vil den automatisk komme ud.

2

Sæt en disk i med den trykte side opad.

Forpladen lukker automatisk, og apparatet anerkender disken og begynder automatisk at afspille den.

(Det kan tage flere minutter, inden afspilningen af disken begynder, hvis den indeholder mange filer.)

Mærkatside

Bemærk:

Panelet lukker automatisk efter 20 sekunders forløb.

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

3

Vælg et ønsket afsnit.

Valg af mappe

[

}

]

(

FOLDER

): Næste mappe

[

{

]

(

FOLDER

): Foregående mappe

Valg af fil

[

7

]

(

TRACK

): Næste fil

[

6

]

(

TRACK

): Foregående fil (tryk to gange)

Bemærk:

Hold nede for at gå hurtigt frem/tilbage.

Pause

Tryk på

[BAND]

( h

/

5

).

Tryk igen for at annullere.

4

Tryk på

[

u

]

(

OPEN

) for at tage disken ud.

Filnummer

Mappenummer

Indikator for filtype

Tid

Informationsdisplay

Bemærk:

¡ For at rulle tekst, holdes

[D]

(

DISP:

DISPLAY) nede i 2 sekunder eller mere.

¡ “NO TEXT” vises, hvis der ikke er nogen information på disken.

¡ ID3/WMA-taginformation vises for albumnavnet og titel/kunstnernavnet.

Indikatorer for afspilningsindstilling

Lyser når hver indstilling er aktiveret.

(Mappe Tilfældig)

(Gentagelse af mappe)

(Scanning af mappe)

Lyser når disken er sat i.

CQ-C8803N

Bemærk:

¡ Vi henviser til afsnittet om “Angående MP3/WMA” ( a side 338)

¡ Dette apparat understøtter ikke en MIX-indstilling (en CD, som indeholder både CD-DA- og MP3/WMA-data). Hvis en sådan CD anvendes, kan der opstå problemer som f.eks. anakustisk afspilning.

Vilkårlig og gentaget afspilning kan indstilles.

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

RANDOM

: Fra (standard)

: Tilfældig afspilning (af hele disken)

2

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en indstilling, der skal reguleres.

3

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at indstille.

DISP

PTY

FOLDER RANDOM

: Fra (standard)

: Tilfældig afspilning (af valgt mappe)

REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte fil

4

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

FOLDER REPEAT

: Fra (standard)

: Gentaget afspilning af den valgte mappe

Valg af afspilningsindstilling

One-touch betjening er mulig for at vælge en sporafspilningsmåde ved anvendelse af

[RANDOM]

eller

[REPEAT]

.

RANDOM, REPEAT

Tryk på knappen. Tryk igen for at annullere.

FOLDER RANDOM, FOLDER REPEAT

Hold inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Scan-afspilning

Du kan finde dine favoritspor ved at afspille de første 10 sekunder af hver fil.

SCAN (alle filer)

Tryk på

[SCAN]

. Tryk igen for at annullere.

TEXT

: Mappenavn/Filnavn (standard)

: Album/Titel (tag-information)

: Intet display

FOLDER SCAN (1. fil i hver mappe)

Hold

[SCAN]

inde i 2 sekunder eller mere. Hold den nede igen, hvis du vil annullere.

Direkte tilgang

En fil i den valgte mappe kan vælges direkte.

Eksempel:

filnummer 5

1

Tryk på

[#]

(

NUM-

BER

).

2

Tryk på

[5]

.

3

Tryk på

[SET]

.

Bemærk:

¡ For at vælge en mappe, skal man indtaste et tal efter at have trykket to gange på

[#]

(

NUMBER

).

¡ Tryk på

[DISP]

(DISPLAY) , hvis du vil holde op med at vælge direkte.

CQ-C8803N

337

MP3/WMA-afspiller

Hvad er MP3/WMA?

MP3 (MPEG Audio-Layer-3) og WMA (Windows Media TM

Audio) er kompressionsformater for digitallyd. Førstnævnte er udviklet af MPEG (Motion Picture Experts Group) og sidstnævnte er udviklet af Microsoft Corporation. Ved at anvende dette kompressionsformat, kan du indspille hvad der svarer til indholdet af omkring 10 musik-CD’er på en single CD media (Dette tal bygger på data indspillet på en

650 MB CD-R eller CD-RW ved en fastlagt rate på 128 kbps og en samplingsfrekvens på 44,1 kHz).

Displayinformation

Viste punkter

¡

CD-TEXT

Disktitel

Sportitel

¡

MP3/WMA

Mappenavn

Filnavn

¡

MP3 (ID3 tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

¡

WMA (WMA tag)

Albumnavn

Titelnavn/kunstnernavn

Bemærk:

MP3/WMA-kodning og CD-skrivesoftwareprogrammer ikke følger med dette apparat.

Ting, man bør huske på, når man laver MP3/WMA-filer

Generelt

¡ Høj bithastighed og høj samplingfrekvens anbefales, hvis man ønsker lyd af høj kvalitet.

¡ Valg af VBR (variabel bithastighed) kan ikke anbefales, fordi spilletiden ikke vises korrekt og fordi der kan være lydudfald.

¡ Kvaliteten af afspilningslyden varierer, afhængigt af kodningsomstændighederne. For yderligere detaljer henviser vi til brugsvejledningen for din kodningssoftware og skrive-software.

MP3

¡

Det anbefales at indstille bithastigheden til “128 kbps eller mere” og “fastsat”.

WMA

¡ Det anbefales at indstille bithastigheden til “64 kbps eller mere” og “fastsat”.

¡ Indstil ikke kopispærrefunktionen på WMA-filen til muliggørelse af afspilning på dette apparat.

Karakterer, der kan vises

¡

Visbar længde af filnavn/mappenavn: indenfor 64 karakterer. (Unikodede fil- og mappenavne reduceres med halvdelen mht. antallet af tegne, der kan vises).

¡ Navngiv filer og mapper i overensstemmelse med standarden for hvert filsystem. Vi henviser til anvisningerne for skrivesoftware angående detaljer.

¡

ASCII-karaktersæt og specielle karakterer på hvert sprog kan vises.

ASCII-karaktersæt

A til Z, a til z, cifrene 0 til 9, og nedenstående symboler:

(mellemrum) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]

ˆ _ ` { | } ~

Bemærk:

¡ Med en del software, i hvilken filer af MP3/WMA-format er kodet, er det ikke sikkert, at karakterinformationen vil blive korrekt vist.

¡

Karakterer og symboler, som ikke kan vises, vil blive

ændret til en asterisk (

*

).

Forsigtig:

Tildel aldrig “.mp3”- eller “.wma”-filnavnstilføjelsen til en fil, som ikke er af

MP3/WMA-format. Dette kan ikke bare frembringe støj fra højttaleren, men også føre til høreskader.

338

CQ-C8803N

Optagelse af MP3/WMA-filer på CD-media

¡

Det anbefales, at du minimerer risikoen for at lave en disk, som indeholder både CD-DA-filer og

MP3/WMA-filer.

¡

Hvis der er CD-DA-filer og MP3- eller WMA-filer på den samme disk, er det ikke sikkert, at melodierne vil blive afspillet i den planlagte rækkefølge eller nogle melodier vil måske slet ikke blive afspillet.

¡

Anvend forskellige mapper til hver data, når du gemmer MP3-data og WMA-data på den samme disk.

¡ Optag ikke andre filer end MP3/WMA-filer og optag ikke unødvendige mapper på en disk.

¡ Navnet på en MP3/WMA-fil bør tilføjes efter reglerne som vist i nedenstående beskrivelse og også være i overensstemmelse med hvert filsystem.

¡ Der kan være problemer med afspilning af MP3/WMAfiler eller visning af information om MP3/WMA-filer, som er optaget med en vis skrive-software eller visse

CD-optagere.

¡

Filnavnstilføjelsen “.mp3” eller “.wma” bør gives til hver fil, afhængigt af filformatet.

¡

Dette apparat har ingen afspilningsliste-funktion.

¡ Skønt multi-session-optagelse understøttes, anbefales anvendelsen af Disc-at-Once.

Understøttede filsystemer

ISO 9660 niveau 1/niveau 2, Apple Extensions til ISO

9660, Joliet, Romeo

Bemærk:

Apple HFS, UDF 1,50, MIX-indstilling CD, CD

Extra understøttes ikke.

Kompressionsformater

(

Anbefales:

“Ting, man skal huske på, når man laver MP3/WMA-filer” på foregående side).

Kompressionsmetode

MPEG 1 audio layer 3 (MP3)

MPEG 2 audio layer 3 (MP3)

Windows Media Audio Ver. 2, 7, 8, 9*

Bithastighed

32 k – 320 kbps

8 k – 160 kbps

32 k – 192 kbps

VBR

Ja

Ja

Ja

Samplingfrekvens

32, 44,1, 48 kHz

16, 22,05, 24 kHz

32, 44,1, 48 kHz

*

WMA 9 Professional/LossLess/Voice understøttes ikke.

Rækkefølge af mappevalg/rækkefølge af filafspilning

Maks. antal filer/mapper

¡ Maks. antal filer: 511 (filer + mapper)

¡

Maks. antal filer i en mappe: 255

¡ Maks. dybde af træer: 8

¡

Maks. antal mapper: 255 (rodmappe inkluderet.)

1

2

Rodmappe

(Rodkatalog)

4 q e

3 w

Bemærk:

¡ Du kan afkorte tidsrummet mellem datalæsning og dataafspilning ved at mindske kvantiteten af filer eller mapper, eller dybden af hierakiet.

¡

Dette apparat tæller antallet af mapper, uanset tilstedeværelsen eller fraværet af MP3/WMA-filer.

¡

Hvis den valgte mappe ikke indeholder nogen

MP3/WMA-filer, vil de nærmeste MP3/WMA-filer i afspilnigsrækkefølgen blive afspillet.

¡ Afspilningsrækkefølgen kan være anderledes end på andre MP3/WMA-afspillere, selv hvis den samme disk anvendes.

¡

“ROOT” kommer frem, når rodmappens navn vises.

5

6 r

1 – 8 q

– y

8

7

Tree 1 Tree 2

t y

Tree 4 Tree 3 Tree 8

(Max.)

Ophavsret

Loven om ophavsret forbyder kopiering, distribution og levering af ophavsretsligt beskyttet materiale som for eksempel musik uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten, undtagen til personlig brug.

Ingen garanti

Ovenstående beskrivelse er i overensstemmelse med vores undersøgelser fra december 2005. Den indeholder ingen garanti for reproducerbarhed og visbarhed af

MP3/WMA.

CQ-C8803N

339

Lydindstillinger

1

Aktiver CS AUTO-indstillingen.

( a side 324)

2

Tryk på

[VOLUME]

(

PUSH SEL:

SELECT) for at vise displayet for lydmenuen.

SUB.W-TruBass (Sub Woofer TruBass)

(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF, standard: Lv 4) q

: Op w

: Ned

3

Tryk på

[VOLUME]

(

PUSH SEL:

SELECT) at vælge en indstilling, der skal reguleres.

4

Drej

[VOLUME]

i retningen med uret eller mod uret for at regulere.

Bemærk:

Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 10 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til dets ordinære indstilling.

Regulering af hovedlydstyrken

(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18) q

: Op w

: Ned

FRONT FOCUS (Front Focus)

(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF, standard: Lv 5) q

: Op w

: Ned

REAR FOCUS (Bag Focus)

(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF, standard: Lv 5) q

: Op w

: Ned

F-R MIX (Front til bag-miksning)

(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF, standard: Lv 4) q

: Op w

: Ned

FRONT-TruBass (Front TruBass)

(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF, standard: Lv 4) q

: Op w

: Ned

REAR-TruBass (Bag TruBass)

(Indstillingsområde: Lv 1 til Lv 10 og OFF, standard: Lv 4) q

: Op w

: Ned

Bemærk:

¡

TruBass ®

TruBass er en audioteknologi, hvortil teknikken med baslydgengivelse, som den anvendes i orgler, tilføjes elektronisk, og hvor der slet ikke anvendes en equalizer, og hvor baslyd fra de anvendte højttalere gengives til fulde.

¡

FOCUS ®

Focus er en audioteknologi, som flytter den afspillede lyds lydbillede i vertikal retning, således at en klar gengivelse af instrumenterne og stemmerne opnås.

340

CQ-C8803N

1

Deaktiver CS AUTO-indstillingen.

( a side 324)

2

Tryk på

[VOL-

UME]

(

PUSH

SEL:

SELECT) for at vise displayet for AUDIO-menudisplay.

3

Tryk på

[VOL-

UME]

(

PUSH

SEL:

SELECT) at vælge en indstilling, der skal reguleres.

4

Drej

[VOLUME]

i retningen med uret eller mod uret for at regulere.

Bemærk:

Hvis der ikke udføres nogen betjeninger i mere end 10 sekunder på lydmenuen (2 sekunder ved lydstyrkeregulering på hovedapparatet), vil displayet gå tilbage til dets ordinære indstilling.

Regulering af balancen

(Indstillingsområde: L (venstre)15 til R (højre) 15 og center, standard: Center) q

: Højre fremhævet w

: Venstre fremhævet

Faderregulering

(Indstillingsområde: R (bag) 15 til F (front) 15 og center, standard: Center) q

: Front fremhævet w

: Bag fremhævet

Regulering af subwooferniveauet

(Indstillingsområde: lydafbrydelse (–

), –6 dB til + 6 dB, 2 dB trin, standard: 0 dB) q

: Op w

: Ned

Regulering af hovedlydstyrken

(Indstillingsområde: 0 til 40, standard: 18) q

: Op w

: Ned

Subwoofer lavpasfilter

(Indstillingsområde: Filter OFF, 60 Hz til 160 Hz, 5 Hz trin, standard 120 Hz) q

: Op w

: Ned

Subwoofers udgangsområde

Andre højttaleres udgangsområde

Regulering af bassen

(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin, standard: bassen 0 dB) q

: Op w

: Ned

Højpasfilter

(Indstillingsområde: Filter OFF, 90 Hz til 225 Hz, 5 Hz trin, standard: Filter OFF) q

: Op w

: Ned

Regulering af diskanten

(Indstillingsområde: –12 dB til +12 dB, 2 dB trin, standard: diskanten 0 dB) q

: Op w

: Ned

Bemærk:

Lad være med ataktivere SQ og bas/diskant samtidigt, da dette vil medføre forvrængning af lyden.

CQ-C8803N

341

342

Funktionsindstillinger

Regulering af display på FUNCTION-menuen

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

2

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vise FUNC-

TION-menuen.

MUTE KEY

Indstilling af

[MUTE]

-knappernes funktioner

: Lydafbrydelse (standard)

: Lydstyrkesænkning i 10 trin

:Lydstyrkesænkning i 5 trin

EXT.MUTE (ekstern lydafbrydelse)

Regulering af lydstyrken, når er opstår en afbrydelse som for eksempel et bilnavigationssignal.

: Lydafbrydelse (standard)

: Lydstyrkesænkning i 10 trin

: Lydstyrkesænkning i 5 trin

: Ingen ændring i lydstyrken

3

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

tat vælge en funktion, der skal indstilles.

4

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte indstillingen.

DISP

PTY

5

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

(Display for ekstern lydafbrydelse)

SECURITY

Indstilling af sikkerhedsfunktionen ( a side 319)

: Til (standard)

: Fra

ACC

Indstilling afhængigt af din bil

: Ikke udstyret med ACC (standard)

: Udstyret med ACC

Forsigtig

Sørg for at vælge stilling OFF, hvis din bil ikke har nogen ACC-stilling til tændingsnøglen. Forsømmelse af dette kan bevirke, at batteriet bliver fladt.

BUILT-IN AMP

Du kan skifte frem og tilbage mellem aktivering og deaktivering af forstærkeren.

: Forstærkeren er aktiveret (standard)

: Forstærkeren er deaktiveret

(når den eksterne forstærker anvendes)

Lyser, når aktiveret.

CQ-C8803N

Skærmindstilling

Regulering af display på DISPLAY-menuen

1

Tryk på

[MENU]

for at vise displayet for lydmenuen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

DISP

PTY

GRAPHIC PATTERN

(Indstillingsområde: 5 typer, standard: All (alle))

Skift med

[

]

]

eller

[

[

]

All

(alle): Sekvensdisplay fra mønster A til D.

Mønster A til D

2

Tryk på

[

]

]

eller

[

[

]

for at vise displayet for lydmenuen.

3

Tryk på

[

}

]

eller

[

{

]

at vælge en funktion, der skal indstilles.

4

Tryk på

[BAND]

(

SET

) for at bekræfte displayet.

DISP

PTY

STILL IMAGE

(Indstillingsområde: 11 typer, standard: All (alle))

Skift med

[

]

]

eller

[

[

]

All

(alle):

Nr. 1 til 10

Sekvensdisplay fra mønster 1 til 10

5

Indstil indstillingsværdien.

6

Tryk på

[BAND]

(

SET

).

7

Tryk på

[MENU]

for at bekræfte indstillingen.

Hold

[SEL] (MENU)

nede i 2 sekunder eller mere, hvis du vil anvende fjernbetjeningen.

CLOCK ADJ

Bemærk:

Stil uret, når “NO CT” vises på displayet.

[

[

]

:

Indstilling af minutterne

[

]

]

:

Indstilling af timerne

[

}

]

:

Frem

[

{

]

:

Tilbage

DEMONSTRATION

Skift med

[BAND]

.

:

Demonstrationsskærmen koblet ud (standard)

:

Almindelig skærm

Bemærk:

¡ Det grafiske mønster og stillbilledet kan ændres.

( a side 344)

¡ Hvis der vælges ødelagt data, vil “DISPLAY FILE

INCOMPLETE” blive vist. ( a side 345)

CQ-C8803N

343

344

Brugertilpasning af displayet (Brugertilpasningsfunktionen)

Det er muligt at redigere de levende billeder og stillbilleder, som oprindeligt er gemt i apparatet. Det er også muligt at anvende data, som er downloaded fra Panasonics web-site og data, som er gemt med et digitalkamera eller en anden anordning og behandlet med special-softwaren IMAGE STUDIO. Se også afsnittet “Angående brugertilpasningsfunktionen” ( a side 345).

Bemærk:

Besøg Panasonics web-site (

http://panasonic.co.jp/pas/en/software/customize/index.html

) og få flere detaljer.

Klargøring:

Find den CD-R/RW, som indeholder den data, som skal brugertilpasses, frem.

1

Hvis der er en disk i apparatet, skal den tages ud.

2

Tryk på

[SRC]

(

PWR

) for at vælge CD-indstillingen.

DISP

PTY

3

Hold

[PUSH SEL]

inde i 4 sekunder eller mere for at få menuskærmen frem.

6

Vælg en fil.

[

}

][

{

][

]

][

[

]

:Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Bemærk:

¡ Filer identificeres automatisk på deres tilføjelser og målfilerne vises.

¡ Hvis

“BACK”

vælges, vil skærmen fra trin 5 komme frem.

7

Vælg hvor filen skal gemmes i tilfælde af en levende billedfil eller stillbilledfil.

4

Sæt en CD-R/RW med data i apparatet.

Bemærk:

¡ Det kan tage nogen tid for apparatet at identificere

CD-R/RW’en.

¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware understøttes ikke.

5

Vælg en post, som skal brugertilpasses.

[

}

][

{

][

]

][

[

]

:Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Bemærk:

¡ Ny data overskriver eksisterende data.

¡

Hvis

“BACK”

vælges, vil skærmen fra trin 6 komme frem.

8

Bekræft den ændrede post.

[

}

][

{

]

: Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Bemærk:

Hold

[PUSH SEL]

nede i 4 sekunder eller mere, når du vil afslutte brugertilpasningsmenuen.

GRAPHIC PATTERN

Levende billeddata ( a side 343)

STILL IMAGE

Stillbilleddata ( a side 343)

OPENING MESSAGE

Flytning af billede i tændt-stilling

CLOSING MESSAGE

Flytning af billede i afbrudt stilling

[

]

][

[

]

: Vælg

[BAND]

(

SET

): Bekræft

Brugertilpasning udføres. Lad være med at slukke for apparatet under operationen. (Det tager cirka 5 minutter at fuldføre denne operation for et 548 KB levende billede). Når denne operation er fuldført, kommer skærmen fra trin 5 frem.

Bemærk:

Hvis

“NO”

vælges, vil skærmen fra trin 5 komme frem.

9

Tryk på

[OPEN]

for at tage disken ud.

10

Hold

[PUSH SEL]

inde i mere end 4 sekunder.

CD-indstillingen kommer tilbage.

CQ-C8803N

Angående download-service

Download-servicen kan blive suspenderet eller stoppet uden forudgående varsel. Download-servicen er ikke til rådighed i nogle områder. Besøg venligst nedenstående site og få yderligere information.

Panasonic web-site:

(http://www.panasonic.co.jp/global/)

Brugertilpasning

¡ Hvis brugertilpasningen afbrydes, fordi der slukkes for apparatet, motoren stoppes, forpladen tages af eller af andre grunde, er der risiko for, at dataen går tabt.

Prøv i dette tilfælde at udføre brugertilpasning igen.

¡ Standardbilledet eksisterer på Panasonics web-site.

Hvis du vil gendanne det, skal du downloade billedet fra siten.

Angående IMAGE STUDIO

¡

Download-servicen er ikke til rådighed i nogle områder. Besøg venligst Panasonics web-site og få yderligere detaljer.

¡ IMAGE STUDIO er kun til rådighed via downloading fra nedenstående adresse. Den følger ikke med dette apparat.

¡

Vi henviser til den downloadede brugsvejledning angående, hvordan man anvender IMAGE STUDIO.

Download-site:

http://panasonic.co.jp/pas/en/software/ customize/index.html

Fejldisplaymeddelelser

NO FILES DETECTED

Der er ingen brugertilpasnings-specifikke data på disken.

a

Sæt en disk med brugertilpasnings-specifik data i.

Angående File

¡ Den brugertilpasnings-specifikke fil kan downloades fra URL herunder. Det er muligt at lave speciele filer, som er gemt med et digitalkamera eller andre anordninger, ved at anvende special-softwaren

IMAGE STUDIO, som kan åbnes fra den samme URL.

¡

Lad være med at ændre forlængelsen. Dette kan bevirke, at dataen ikke kan genkendes.

CUSTOMIZING FAILED

Brugertilpasningen mislykkedes a

Kontroller, om forlængelsen er korrekt eller ej og om filens indhold er passende.

DISPLAY FILE INCOMPLETE

Ønsket levende billede eller stillbillede er beskadiget.

a

Brugertilpas det igen og overskriv filen med en ny.

Diskfremstilling

¡ Gem kun brugertilpasnings-specifik data.

¡ Gem alle data i rodkataloget. Filer, som indeholdes i en mappe, kan ikke genkendes.

¡ Følg nedenstående oversigt med hensyn til det antal filer, som kan gemmes på en disk. Filer, som overstiger den specificerede kapacitet, kan ikke læses.

¡ Disks, som er optaget med pakkeskrivningssoftware understøttes ikke.

Type

GRAPHIC PATTERN

STILL IMAGE

OPENING MESSAGE

CLOSING MESSAGE

Forlængelse

.pfm

.pfs

.pfo

.pfe

Maks. antal

10

15

5

5

CQ-C8803N

345

Fejlfinding

Hvis du mener, at der er noget galt

Kontroller og udfør nedenstående.

Hvis et eventuelt problem ikke kan løses ved hjælp af de herunder angivne forslag, anbefales det at bringe apparatet til det nærmeste, autoriserede Panasonic-servicecenter.

Apparatet bør kun repareres af en kvalificeret fagmand. Overlad venligst eftersyn og reparation til en professionel fagmand.

Panasonic påtager sig intet ansvar for ulykker, som kan føres tilbage til forsømmelse af eftersyn af apparatet eller egne reparationer efter eget eftersyn.

Udfør aldrig andre betjeninger end dem, der er angivet i

kursiv

i afsnittet “Mulig afhjælpning” herunder, fordi det kan være farligt for brugeren selv at gøre dette.

Advarsel

¡ Anvend ikke apparatet, hvis det ikke fungerer fejlfrit, som for eksempel hvis der ikke er nogen lyd, hvis der udvikles røg eller lugte, som kan forårsage antændelse eller elektriske stød. Hold i så fald

øjeblikkeligt op med at anvende apparatet og henvend dig til din forhandler.

¡ Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Dette kan være farligt.

Problem

Der er ingen strøm til apparatet.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Netledningen (batteri, strøm og jord) er forkert tilsluttet.

a

Kontroller tilslutningen.

En sikring er sprunget.

a

Eliminer årsagen til at sikringen springer, og skift sikringen ud med en ny.

Ret henvendelse til forhandleren.

Der er ingen lyd.

MUTE er sat til ON.

a

Sæt MUTE til OFF.

Tilslutningen af højttalerledningerne er ikke korrekt eller et brud eller dårlig kontakt er sket.

a

Kontroller tilslutningen i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet (Installationsanvisninger).

Støj

Der er en anordning (såsom en mobiltelefon), der frembringer elektromagnetiske bølger i nærheden af apparatet eller dets el-ledninger.

a

Hold anordningen, der frembringer elektromagnetiske bølger (såsom en mobiltelefon) på god afstand af apparatet og dets ledninger. Hvis støjen ikke kan elimineres på grund af bilens ledningsnet, bedes du rette henvendelse til din forhandler.

Jordledningens kontakt er dårlig.

a

Bekræft, at jordledningen er tilsluttet godt til en ikke-lakeret del af karrosseriet.

Der er støj i motoromdrejningerne.

Der er generatorstøj fra bilen.

a

Ændr jordledningens tilslutningsposition.

a

Monter et støjfilter på strømforsyningen.

346

CQ-C8803N

Problem

Nogle betjeninger er ikke mulige.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Visse betjeninger kan ikke udføres i bestemte indstillinger som for eksempel menuindstilling.

a

Læs brugsvejledningen grundigt og annuller indstillingen. Henvend dig til forhandleren, hvis apparatet stadig ikke fungerer.

Ingen lyd fra højttaleren

(højttalerne)

Balance/fader-indstillingen er ikke korrekt.

a

Genindstil balance/fader

Der forekommer afbrydelse, kortslutning, dårlig kontakt eller forkert tilslutning med hensyn til højttalerne.

a

Kontroller højttalertilslutningerne.

Højre og venstre højttalerkanal er i modfase.

Højre og venstre højttalertilslutning er i modfase.

a

Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Lydfeltet er ikke tydeligt i stereoindstilling. Centerlyden er ikke fastlagt.

Plus- og minusterminalerne for højre og venstre kanaler i højttalerne er tilsluttet i modfase.

a

Foretag højttalertilslutningerne i overensstemmelse med tilslutningsdiagrammet.

Strømmen til apparatet afbrydes utilsigtet.

Sikkerhedsanordningen er aktiveret.

a

Rådfør dig med din forhandler eller nærmeste Panasonic-servicecenter.

Dårlig modtagning og/eller støj

Antenneinstallationen eller tilslutningen af antennekablet er fejlagtig.

a

Kontroller, om positionen for montering af antennen er korrekt. Kontroller ligeledes, om antenne-jordingen er ordentligt forbundet til karrosseriet.

Antenneforstærkeren strømforsynes ikke (når en filmantenne etc. anvendes).

a

Kontroller tilslutningen af antennebatteriledningen.

MONO-indstillingen er aktiveret.

a

Annuller MONO-indstillingen.

FM-stereoudsendelser modtages kun i mono.

Kun stationer med et kraftigt sendesignal kan modtages.

Antallet af automatiske, faste stationer er mindre end 6.

Faste stationer kan ikke gemmes i hukommelsen

LOCAL-indstillingen er aktiveret a

Annuller LOCAL-indstillingen.

Antallet af modtagbare stationer er mindre end 6.

a

Flyt til et område, hvor de modtagbare stationer er flest mulige, og prøv at forindstille dem.

Batteriets kontakt er dårlig eller batteriledningen er ikke altid tilsluttet.

a

Sørg for, at batteriledningen er sat ordentligt i forbindelse, og forindstil derefter stationerne igen.

CQ-C8803N

347

Fejlfinding

Problem

PS vises ikke, selv hvis der er stillet ind på en RDS-station.

(“NO PS” vises).

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

En PS-kode kan ikke modtages på grund af dårlige modtageforhold etc.

a

En PS-kode vises, hvis den modtages. Vent lidt, indtil forholdene har ændret sig.

Modtagning af udsendelser afviger fra den PTY, som allerede er indstillet.

Da staionen skiftede mellem udsendelser, kunne apparatet ikke modtage PTY-koden.

a

Der søges efter og stilles ind på en passende udsendelse, efter at en modsvarende PTY-kode er modtaget. Vent derfor lidt.

“NONE” vises, når

PTY vælges.

Det er ikke muligt at modtage valgte PTY-udsendelser. Ingen ønsket udsendelse sendes i dit område.

a

Vælg en anden PTY og vent indtil en ønsket udsendelse begynder.

Urtiden (CT) er ikke præcis.

Apparatet modtog en stationsudsendelsestid, som ikke passer dig, eller apparatet modtager en station, som ikke sender tid.

a

Modtag en station, som sender tid, der er passende for dit område, eller indstil CT manuelt.

En AF-station kan ikke modtages, selv om AF-indikatoren lyser.

Der er er ikke stor forskel på modtageforholdene mellem den aktuelle station og AFstationer. Opdatering af AF-listen lykkedes ikke.

a

Vent, indtil det er lykkedes at opdatere AF-listen. I tilfælde af en ustabil modtagning, stilles manuelt ind på en stabil station.

348

CQ-C8803N

Problem

Ingen afspilning eller disken kommer ud.

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Disken er sat omvendt i.

a

Sæt disken i på korrekt vis.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.

Lydudfald eller støj.

Disken har en defekt eller et fremmedlegeme.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk.

Lydudfald på grund af vibrationer.

Apparatet er ikke ordentligt fastgjort.

a

Fastgør apparatet til konsolboksen.

Apparatet skråner over 30 grader i for-til-bag retning.

a

Gør vinklen 30 grader eller mindre.

Disken kan ikke tages ud.

Noget (som for eksempel an løsnet etikette) forhindrer, at disken kommer ud.

a

Hold [

u

] (OPEN) inde i mere end 2 sekunder, når forpladen er åben (forceret diskudkast). Hvis dette ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

Mikrokontrolenheden i apparatet fungerer ikke normalt på grund af støj eller andre faktorer.

a

Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen.

Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

Ingen afspilning eller disken kommer ud.

Disken indeholder uafspillelig formateret data.

a

Vi henviser til beskivelsen af MP3/WMA angående afspillelig lyddata med undtagelse af CD-DA (dvs. musik-CD).

CD-R/CD-RW’er, som kan afspilles på andre apparater, kan ikke afspilles i dette apparat.

Afspilningsevnen for visse CD-R/CD-RW’er kan afhænge af kombinationen af media, optagesoftware og den optager, der anvendes, selv hvis disse CD-R/CD-RW’er er afspillelige på andre apparater, som for eksempel en PC’er.

a

Lav CD-R/CD-RW’er i en anden kombination af media, optagesoftware og optager, når du har læst beskrivelsen af MP3/WMA.

Lydudfald elller støj.

Der en defekt eller et fremmedlegeme på disken.

a

Fjern fremmedlegemet eller anvend en fejlfri disk. Mht. MP3/WMA, se beskrivelse af MP3/WMA.

Afspilning af VBR (Variable Bit Rate) filer kan forårsage lydudfald.

a

Afspil ikke-VBR-filer.

CQ-C8803N

349

Fejlfinding

Problem

Knaptryk virker ikke

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Batteriet vender forkert. Der er sat et forkert batteri i.

a

Sæt et korrekt batteri i i den rigtige retning.

Batteriet er svagt.

a

Skift batteriet ud med et nyt.

Fjernbetjeningen er ikke rettet i den rigtige retning.

a

Ret fjernbetjeningen mod sensoren på apparatet og tryk på knapperne.

Sensoren er udsat for direkte sol. (Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen vil fungere, hvis sensoren er udsat for direkte sol. Dette problem betyder ikke, at der er noget i vejen med systemet).

a

Sørg for, at sensoren ikke rammes af direkte sol.

350

CQ-C8803N

Fejldisplaymeddelelser

Display

Mulig årsag a

Mulig afhjælpning

Disken er snavset eller er sat omvendt i.

a

Kontroller disken.

Disken er ridset.

a

Kontroller disken.

Ingen funktion af en eller anden årsag.

a

Tag netledningen ud af forbindelse og sæt den i forbindelse igen.

Hvis apparatet stadig ikke virker, bedes du henvende dig til forhandleren.

( a Installationsanvisninger)

Af en eller anden årsag kan afspilleren ikke læse den fil, du prøver at afspille. (Filer, som er optaget på et ikke-understøttet filsystem, kompressionssystem, datafomat, filnavnstilføjlse, ødelagt data etc.) a

Vælg en fil, som afspilleren kan læse. Bekræft, hvilken datatype, der er optaget på disken. Lav om nødvendigt en ny disk.

(Efter 5 sekunder)

Automatisk til næste fil

En WMA-fil kan beskyttes ophavsretsligt.

a

En fil, som er ophavsretsligt beskyttet, kan ikke afspilles.

Ingen disk.

Bemærk:

Vi henviser til

Systemopgraderingsvejledning

angående meddelelser om ekstra produkter.

CQ-C8803N

351

Angående disks

Hvis du anvender CD’er, som kan fås i handelen, skal disse være forsynet med en af de til højre viste etiketter.

Nogle kopibeskytttede musik-CD’er kan ikke afspilles.

Hvordan man holder en disk

¡

Rør ikke ved diskens underside.

¡

Pas på ikke at komme til at ridse disken.

¡

Lad være med at bøje disken.

¡

Opbevar altid disken i dens kassette, når den ikke skal anvendes.

Anvend ikke disks af uregelmæssig form.

Lad ikke diskene ligge på følgende steder:

¡ I direkte sol

¡ I nærheden af varmeapparater

¡ På steder med snavs, støv og fugt

¡ På sæderne eller instrumentbrættet i bilen

Rengøring af disks

Anvend kun en tør, blød klud til aftøring af disken.

Tør den af fra midten og ud mod randen.

Lad være med at skrive på diskens etikette med kuglepen eller andre skriveredskaber med hård spids.

Mærkatside

TEXT

Labels, som er lavet af en printer

<Rigtigt>

Disks af uregelmæssig form

<Forkert>

¡ Der kan være problemer med at afspille visse CD-R/RW-disks, som er optaget på CD-optagere (CD-R/RW-drev), enten på grund af deres optagekarakteristik eller på grund af snavs, fingeraftryk, ridser og lignende på disken overflade.

¡ CD-R/RW-disks er mindre modstandsdygtige overfor høje temperaturer og høj luftfugtighed end almindelige musik-CD’er. Hvis man lader dem ligge i en bil i længere tid, kan de lide skade og afspilningen kan blive umulig.

¡ Visse CD/RW-disks kan ikke afspilles på grund af inkompabilitet med skrive-software, en anden CD-optager (CD-

R/RW-drev) og diskene.

¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, hvis sessionen ikke er lukket.

¡ Denne afspiller kan ikke afspille CD-R/RW-disks, som indeholder andet end CD-DA- eller MP3/WMA-data.

¡ Husk altid at følge anvisningerne for behandling af CD-R/RW-disken.

Vedligeholdelse

Dette apparat er konstrueret til således, at kun et mindstemål af vedligeholdelse er nødvendig. Anvend kun en tør, blød klud til udvendig, rutinemæssig rengøring. Anvend aldrig rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler.

352

Hvis en sikring springer, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

Advarsel

¡

Anvend sikringer af samme specificerede klassificering (

15 A

). Anvendelse af erstatninger eller sikringer med højere klassificering eller tilslutning af apparatet direkte uden en sikring kan resultere i brand eller skade på apparatet.

Hvis den udskiftede sikring ikke virker, bedes du rette henvendelse til din forhandler eller til nærmeste autoriserede Panasonic-servicecenter.

CQ-C8803N

Tekniske specifikationer

Strømforsyning

Tonekontroller (bas/diskant)

Equalizer-centerfrekvens

Variabelt equalizerområde

DC 12 V (11 V – 16 V), Test Spænding 14,4 V negativ jord

Bas: ±12 dB ved 80 Hz, diskant: ±12 dB ved 6 kHz

62,5, 125, 250, 500, 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k (standard) (Hz)

–12 dB til 12 dB (ved 2 dB trin)

Effektforbrug

Mindre end 2,5 A (CD-indstilling, 0,5 W, 4-højttaler)

Maks. udgangseffekt

Effektudgang

Højttalerimpedans

70 W x 4 (ved 1 kHz)

40 W x 4 (DIN 45 324, ved 4

)

4 – 8

Forforstærker-udgangsspænding

5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)

Subwooferudgangsspænding

5 V (CD-indstilling, 1 kHz, 0 dB)

Forforstærker-udgangsimpedans

60

Subwooferudgangsimpedans

60

Mål (hovedapparat)

178 (B) x 50 (H) x 155 (D) mm

Vægt (hovedapparat)

1,7 k g

Samplingfrekvens

DA-konverter

Pickup-type

Lyskilde

Bølgelængde

Frekvensgang

Signal/støj-forhold

Total harmonisk forvrængning

Wow og flutter

Kanaladskillelse

8 gange oversampling

4 DAC System

Astigma 3-strålers

Halvlederlaser

790 nm

20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

96 dB

0,01 % (1 kHz)

Under den målelige grænse

86 dB (2 V)

FM-stereoradio

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

Frekvensgang

Alternativ kanalselektivitet

Stereo-adskillelse

Billedresponsforhold

IF responsforhold

Signal/støj-forhold

AM (MB) radio

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

AM (LB) radio

Frekvensområde

Brugbar følsomhed

87,5 MHz – 108 MHz

8 dB/µV (S/N 30 dB)

30 Hz – 15 kHz (±3 dB)

75 dB (IF: MID)

40 dB (ved 1 kHz)

75 dB (IF: MID)

100 dB (IF: MID)

62 dB

531 kHz – 1 602 kHz

25 dB/µV (S/N 20 dB)

153 kHz – 279 kHz

32 dB/µV (S/N 20 dB)

Bemærk:

¡ Tekniske specifikationer og design kan ændres uden varsel i forbedringsøjemed.

¡

Nogle tal og illustrationer i denne brugsvejledning kan adskille sig fra dit produkt.

CQ-C8803N

353

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM285767A NY0206-1026 Printed in China

Före installation/Prima dell’installazione/

Antes de la instalación/Inden installationen

Konsultera fackkunnig personal för montering.

Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före montering.

Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.

Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli altoparlanti prima dell’installazione.

Para realizar la instalación consulte a un profesional.

Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los altavoces antes de realizar la instalación.

Få råd af en fagmand angående installationen.

Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden installationen.

Monteringsvinkel sida till sida : horisontellt

front till bakdel : 0 – 30

°

Angolo di montaggio da lato a lato : horizzontale

dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30

°

Ángulo de montaje Lado a lado : horizontal

Delante a atrás : 0 – 30

°

Monteringsvinkel side til side : vandret

for til bag : 0 – 30

°

30

°

Monteringsutrymme

Spazio di montaggio

Espacio de montaje

Monteringsafstand

53 mm

182 mm

4.5 mm – 6.0 mm

Ta tillfälligt av monteringsramen q

och frontramen r

, som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.

Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino di montaggio q

e la piastra di rifinitura r

che sono gi montati al momento della spedizione.

Extraiga el collar de montaje q

y la placa de guarnición r temporalmente de la unidad principal, porque vienen montados de fábrica.

Fjern monteringskringen q

og trimpladen r

midlertidigt fra hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden forsendelsen.

Före kabeldragning/Prima del cablaggio/

Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningen

Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.

Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till säkringens kopplingsplint.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln före anslutning.

(Gäller kontakt som inte är ISO.)

Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.

Fäst lösa ledningar.

Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V con massa negativa (–).

Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.

(per connettore non ISO)

Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+) della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).

(per connettore non-ISO)

Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento.

(per connettore non-ISO)

Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.

Fissare i cavi allentati.

Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V con el negativo (–) a tierra.

Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.

(Para conectores que no sean ISO)

Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo

(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.

(Para conectores que no sean ISO)

Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la conexión.

(Para conectores que no sean ISO)

Ponga cinta aislante en los cables desnudos.

Fije los cables flojos.

Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ

(–) jording.

Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).

(Gælder ikke-ISO-stik)

Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.

(Gælder ikke-ISO-stik)

Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.

Fastgør løse ledninger.

Medföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale

Diagram Diagram Q’ty No.

Item

Monteringsram

Collarino di montaggio

Collar de montaje

Monteringskrave

YEFX0217314

Fästbult (5 mmø)

Bullone di montaggio (5 mmø)

Perno de montaje (5 mmø)

Monteringsbolt (5 mmø)

Q’ty No.

1

Frontram

Piastra di rifinitura

Placa de guarnición

Trimplade

Item

1

ISO-antennadapter

Adattatore antenna ISO

Adaptador de antena ISO

ISO-antenneadapter

YEFC051013

1

1

Strömkontakt

Connettore di alimentazione

Conector de alimentación

Netstik

YGAJ021010

1

Upplåsningsplatta

Piastrina di rilascio del fermo

Placa de cancelación de bloqueo

Låseannulleringsplade

2

w

, t

och y består av en uppsättning. (YEP0FZ5740) w

, t

e y

fanno parte di un set. (YEP0FZ5740) w

, t

y y

forman un juego. (YEP0FZ5740) w

, t

og y

består af et sæt (YEP0FZ5740)

DISP

PTY

CQ-C8803N

D M

TA

TEXT

WMA MP3 CD Player/Receiver

Model:

CQ-C8803N

Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.

Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/

YEFM294132A NY0206-1026 Printed in China

Montering/Installazione/Instalación/Installation

Hur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeres

Försiktighet

Använd handskar försäkerhets skull.

Slutför de elektriska anslutningarna före installationen.

Precauzioni

Indossare dei guanti per sicurezza.

Assicurarsi che il cablaggio sia stato completato prima dell’installazione.

Precauciones

Póngase guantes para mayor seguridad.

Asegúrese de haber completado todas las conexiones eléctricas antes de realizar la instalación.

Forsigtig

Brug handsker for din sikkerheds skyld.

Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden installationen.

w

4

4

Fastsättning i brandskott

Fissaggio al parafiamma

Fijación a la pared cortafuegos

Fastgøring til brandvæg

När bakre stödfäste används (extra tillbehör)

Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)

Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)

Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)

3 mm

Monteringsskruv (extra tillbehör)

Vite autofilettante (opzionale)

Tornillo de autoenrosque (opcional)

Galopskrue (ekstraudstyr)

När gummibuffert används (extra tillbehör)

Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)

Empleo del buje de goma (opcional)

Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)

Gummibuffert (extra tillbehör)

Boccola di gomma (opzionale)

Buje de goma (opcional)

Gummibøsning (ekstraudstyr)

Bakre fästskena (extra tillbehör)

Moietta di supporto posteriore

(opzionale)

Correa de soporte trasera

(opcional)

Bagstøtterem (ekstraudstyr)

Fästbult w

Bullone di montaggio w

Perno de montaje w

Monteringsbolt w

Sexkantig mutter (extra tillbehör)

Dado esagonale (opzionale)

Tuerca hexagonal (opcional)

Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden

Fästbult w

Bullone di montaggio w

Perno de montaje w

Monteringsbolt w

Bakre stödfäste

(sitter på bilen)

Staffa di supporto posteriore

(in dotazione all’automobile)

Ménsula de soporte trasera

(suministrada con el vehículo)

Bagstøttekonsol (følger med bilen)

Till enheten

All’unità

A la unidad

Til enheden e

1

2

3

Ta bort kabeln från batteriets minuspol.

Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.

Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.

Fjern kablet fra batteriets negative terminal.

Sätt i monteringsramen q

Böj ut monteringsflikarna.

Inserimento del collarino di montaggio q

Piegare le linguette di montaggio.

Inserción del collar de montaje q

Doble las lengüetas de montaje.

Indsætning af monteringskrave q

Bøj monteringstapperne.

Anslut strömkontakten e

Collegamento del connettore di alimentazione e

Conexión del conector de alimentación e

Tilslutning af netstik e

4 q

4

Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten så att den inte skakar.

Piegare le linguette appropriate per fissare l’unità senza gioco.

Doble las lengüetas apropiadas para fijar la unidad sin contragolpe.

Bøj de rigtige tapper for at fastgøre enheden uden spillerum.

Fastsättning av huvudenhet

Fissaggio dell’unità principale

Fijación de la unidad principal

Fastgøring af hovedapparat q

Skruva in fästbult w

i huvudenheten.

w

Skruvas fast i brandskottet.

e

Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i respektive hål.

q

Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità principale.

w

Fissaggio al parafiamma.

e

Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.

q

Enrosque el perno de montaje w

en la unidad principal.

w

Fijación a la pantalla cortafuegos.

e

Acople los resortes derecho e izquierdo en cada orificio.

q

Skru monteringsbolt w

i hovedapparatet.

w

Fastgør til en brandvæg.

e

Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.

q

Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/

Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes

w e q q w

1

2

Ta bort frontpanelen.

Rimuovere il frontalino.

Extraiga el panel frontal.

Fjern forpladen.

Ta bort frontramen r

.

Rimuovere la piastra di rifinitura r

.

Extraiga la placa de guarnición r

.

Fjern trimpladen r

.

Clank!

Snäppunkt

Punto dello scatto

Punto de acoplamiento

Låsepunkt

6

Montering av frontramen r

Montaggio della piastra di rifinitura r

Montaje de la placa de guarnición r

Montering af trimplade r

Återanslutning av kabel

Ricollegamento del cavo

Reconexión de cables

Fornyet tilslutning af batterikabel

Försiktighet

När denna enhet installeras i instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation runt enheten är tillräckligt så att skador på grund av överhettning undviks. Se även till att inga ventilationsöppningar på enheten blockeras.

Precauzione

Quando questa unità è installata nel cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente circolazione d’aria intorno all’unità per prevenire danni dovuti a surriscaldamento, non bloccare nessun foro di ventilazione sull’unità.

Precaución

Cuando instale esta unidad en el tablero de instrumentos, asegúrese de que haya suficiente ventilación de aire en torno a la unidad para evitar daños debidos al sobrecalentamiento, y no obstruya ningún orificio de ventilacion de la unidad.

Forsigtig

Når denne enhed monteres i instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der er tilstrækkelig luft omking enheden, således at skade forårsaget af overophedning forhindres. Lad være med at obstruere enhedens ventilationshuller.

w

3

Upplåsning q

Skjut in

upplåsningsplattan y

tills ett klick hörs.

w

Dra huvudenheten enheten.

Rilascio del fermo q

Inserire la piastrina di

rilascio del fermo y

finché non si sente uno

scatto.

w

Tirare l’unità principale.

Desbloqueo q

Inserte la placa de

cancelación de bloqueo y

hasta oír un sonido

seco de confirmación.

w

Tire de la unidad principal.

Frigøring af lås q

Sæt låseannulleringspladen y

ind, indtil et klik høres.

w

Træk hovedenheden.

4

Dra ut enheten med både händerna.

Tirare fuori l’unità con entrambe le mani.

Extraiga la unidad con ambas manos.

Træk enheden ud med begge hænder.

Kabeldragning/Cablaggio/Conexiones eléctricas/Elektrisk installation

Antenn

Antenna

Antena

Antenne

Likströmsomvandlare

Unità di conversione c.c. - c.c.

La nidad del convertidor de CC-CC

DC/DC-konverter

Fäst omvandlaren med en skruv och annat.

Se till att det är ett visst avstånd mellan RCA-kablar och antenntråden.

Fissare il convertitore con viti e così via.

Tenere ad una certa distanza i cavi RCA ed il cavo dell'antenna.

Fije el convertidor con tornillos, etc.

Mantenga cierta distancia entre los cables RCA y el cable de la antena.

Fastgør konverteren med skruer etc.

Sørg for, at der er nogen afstand mellem RCA-ledninger og antenneledningerne.

Säkring (15 A)

Överlåt säkringsbyte till närmaste auktoriserade Panasonic serviceverkstad. Försök inte att utföra säkringsbyte själv.

Fusibile (15 A)

Per la sostituzione del fusibile rivolgersi al più vicino Centro di Assistenza Panasonic autorizzato. Non tentare di sostituire il fusibile da sé.

Fusible (15 A)

Solicite el reemplazo del fusible al centro de servicio

Panasonic autorizado que le quede más cerca. No trate de reemplazar usted mismo el fusible.

Sikring (15 A)

Overlad udskiftning af sikringen til nærmeste, autoriserede

Panasonic-sevicecenter. Skift ikke sikringen ud selv.

Försiktighet

För att undvika att apparaten skadas, ska strömkontakten inte anslutas förrän all ledningsdragning är slutförd.

Precauzione

Per prevenire danni all'unità, non collegare il connettore di alimentazione finché non è stato completato tutto il cablaggio.

Precaución

Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber completado todas las conexiones.

Forsigtig

Sæt ikke netstikket i, før alle tilslutninger er udført, da dette kan bevirke, at enheden lider skade.

ISO-antenn-adapter (om nödvändig)

Adattatore antenna ISO

(Se necessario)

Adaptador de antena ISO

(si se requiere)

ISO-antenneadapter (hvis nødvendig)

System-up Connector

Connettore di potenziamento del sistema

Conector de mejora del sistema

System-op stik

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

S.W-OUT

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

Subwoofer utgång

RCA-kabeln från en extern effektförstärkare ansluts här.

Connettore di uscita subwoofer

Deve essere collegato il cavo RCA di un amplificatore di potenza esterno.

Conector de salida de altavoz de subgraves

Deberá conectarse el cable RCA de un amplificador de potencia externo.

Subwoofer-udgangsstik

RCA-ledningen fra en tilsluttet effektforstærker bør tilsluttes.

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

AUX1-IN

(V)/(L)/(Izq.)/(

L, venstre

)

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

AUX-ingångskontakt

Connettore di ingresso AUX

Conector de entrada AUX

AUX-indgangsstik

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

PRE-OUT REAR

(V)/(L)/(Izq.)/(

L, venstre

)

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

Förförstärkaruttag (bakre)

Connettore di uscita di preamplificazione (Posteriore)

Conector de salida de preamplificador (trasero)

Forforstærker-ud stik (bag)

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

PRE-OUT FRONT

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

Förförstärkaruttag (främre)

Connettore di uscita di preamplificazione (Anteriore)

Conector de salida de preamplificador (delantero)

Forforstærker-ud stik

(front)

C3 :

(brun m. svart rand)/(Marrone con riga nera)/

(Marrón con franja negra)/(Brun med sort stribe)

Styrkabel för extra fjärrkontroll

Ifall fjärrkontrollen inte är en Panasonic-produkt, hänvisar vi till den separata bruksanvisningen för produkten ifråga innan några anslutningar görs.

Cavo di telecomando esterno

Quando si utilizza un telecomando esterno non Panasonic, rivolgersi al produttore circa il loro prodotto prima del collegamento.

Cable de control remoto externo

Cuando emplee un controlador remoto externo que no sea de la marca

Panasonic, consulte al fabricante del producto antes de realizar la conexión.

Ekstern fjernbetjeningsledning

Ved anvendelse af en ekstern fjernbetjening, som ikke er fra Panasonic, bedes du se instruktionen for det andet mærke inden tilslutningen.

C1 :

(orange)/(Arancione)/(Naranja)/(Orangefarvet)

Styrkabel för extra ljuddämpning

Ansluts till kabeln för navigeringsdämpning tillhörande ett Panasonics navigeringssystem eller till dämpningskabel för biltelefon.

Cavo di silenziamento esterno

Al cavo di silenziamento della navigazione del sistema di navigazione per auto Panasonic o al cavo di silenziamento del telefono per auto.

Cable de silenciamiento externo

Al cable de silenciamiento de navegación del sistema de navegación de automóvil Panasonic o al cable de silenciamiento telefónico.

Ekstern mute-ledning

Til Navi-mute-ledningen i et Panasonic bilnavigationssystem eller biltelefon-mute-ledning.

C4 :

(blå m vit rand)/(Blu con riga bianca)/(Azul con franja blanca)/(Blå med hvid stribe)

Styrledning till förstärkarrelä Till Panasonic effektförstärkare. (Max. 100 mA) (synkroniserad med på/avslagning av förstärkaren)

Cavo di alimentazione del controllo del relé dell'amplificatore All'amplificatore di potenza Panasonic. (Max 100 mA) (sincronizzato con accensione/spegnimento dell'amplificatore)

Cable de alimentación de control del relé de amplificador para el amplificador de potencia Panasonic. (Máx. 100 mA) (sincronizado con la conexión/desconexión de la alimentación del amplificador)

Forstærkerrelæ-netledning Til en Panasonic-effektforstærker. (Maks. 100 mA) (synkroniseret med tænd/sluk af forstærkeren)

A5

ACC

BATTERY 15A

B

A

ISO-kontakt A

Connettore ISO

A

Conector ISO A

ISO-stik

A

A

A7 :

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Strömförsörjningsledning (ACC eller IGN) Till strömkällan för ACC, +12 V likström.

Cavo di alimentazione (ACC o IGN) All’alimentazione ACC, +12 V c.c.

Cable de la alimentación (ACC o IGN) A la alimentación de ACC, +12 V CC.

Netledning (ACC eller IGN) Til ACC-strøm, +12 V DC.

A8 :

(svart)/(Nero) / (Negro)/(Sort)

Jordledning Till en ren, bar metalldel i bilens chassi.

Cavo di massa Ad una parte metallica nuda e pulita del telaio dell’automobile.

Cable de toma de tierra A una parte metálica limpia y desnuda del chasis del vehículo.

Jordledning Til en ren, nøgen metaldel på bilens karosseri.

A4 :

(gul)/(Giallo) / (Amarillo) / (Gul)

Batteriledning Till bilbatteriet, kontinuerlig +12 V likström.

Cavo della batteria Alla batteria dell’automobile, +12 V c.c. continui.

Cable de la batería A la batería del vehículo, +12 V CC continuos.

Batteriledning Til bilbatteriet, kontinuerlig +12 V DC.

A5 :

(blå)/(Blu)/(Azul)/(Blå)

Styrledning till motorantennrelä Till motorantenn. (Max. 100 mA) (Denna ledning är inte avsedd att användas med motorantenn som slås till med ett reglage.)

Cavo di controllo relè antenna motorizzata All’antenna motorizzata. (Max 100 mA)

(Questo cavo non deve essere utilizzato con un’antenna motorizzata con attuazione ad interruttore)

Cable de control del relé de la antena del motor A la antena motorizada. (Máx. 100 mA)

(Este cable no sirve para emplear con una antena eléctrica accionada con un interruptor)

Motorantennerelæ-kontrolledning Til motorantenne. (Maks. 100 mA) (Denne ledning er ikke beregnet til anvendelse med en afbryderstyret effektantenne)

Exempel på systemuppgradering: Anslutning av CD-växlare/Esempio di potenziamento del sistema: Collegamento con il cambia CD

/Ejemplo de mejora del sistema: Conexión del cambiador de discos CD/Eksempel på opgradering af systemet: Tilslutning af CD-skifter

CQ-C8803N

System-up

Connector

Connettore di potenziamento del sistema

Conector de mejora del sistema

System-op stik

CX-DP880N

(tillval)

(Opzionale)

(Opcional)

(Ekstraudstyr)

Jordledning

Cavo di massa

Cable de toma de tierra

Jordledning

DIN-kabel

Cavo DIN

Cable DIN

DIN-ledning

Batteriledning

Cavo della batteria

Cable de la batería

Batteriledning

CHANGER IN

(H)/(R)/(Der.)/(R, højre)

(röd)/(Rosso)/(Rojo)/(Rød)

Konverteringskabel för DVD/CD-växlare

Cavo di conversione per cambia DVD/CD

Cable de conversión para el cambiador de discos DVD/CD

Konverteringskabel til DVD/CD-skifter

CA-CC30N

(tillval)(Opzionale)(Opcional)(Ekstraudstyr)

(V)/(L)/(Izq.)/( L, venstre )

(vit)/(Bianco)/(Blanco)/(hvid)

RCA-kabel

Cavo RCA

Cable RCA

RCA-ledning

B7 :

Bakre vänster +

(grön)

Posteriore sinistro +

(Verde)

Trasero izquierdo + (Verde)

Bag, venstre + (grøn)

B5 :

Främre vänster + (vit)

Anteriore sinistro + (Bianco)

Delantero izquierdo + (Blanco)

Front, venstre + (hvid)

B3 :

Främre höger + (grå)

Anteriore destro + (Grigio)

Delantero derecho + (Gris)

Front, højre + (grå)

B1 :

Bakre höger + (violett)

Posteriore destro + (Viola)

Trasero derecho + (Violeta)

Bag, højre + (violet) +

ISO-kontakt

Connettore ISO

Conector ISO

ISO-stik

B

B

B

B

B

-

B8 :

Bakre vänster – (grön m. svart rand)

Posteriore sinistro – (Verde con riga nera)

Trasero izquierdo – (Verde con franja negra)

Bag, venstre - (grøn med sort stribe)

B6 :

Främre vänster – (vit m. svart rand)

Anteriore sinistro – (Bianco con riga nera)

Delantero izquierdo – (Blanco con franja negra)

Front, venstre – (hvid med sort stribe)

B4 :

Främre höger – (grå m. svart rand)

Anteriore destro – (Grigio con riga nera)

Delantero derecho – (Gris con franja negra)

Front, højre – (grå med sort stribe)

B2 :

Bakre höger – (violett m. svart rand)

Posteriore destro – (Viola con riga nera)

Trasero derecho – (Violeta con franja negra)

Bag, højre – (violet med sort stribe)

B7

+

-

B8

B5

+

-

B6

B1

+

-

B2

B3

+

-

B4

Strömkontakt/Connettore di alimentazione/Conector de la alimentación/Netstik

Standard ISO/Standard ISO/Normas ISO/Standard ISO

A7

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A4

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

(

)

ACC

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

(

)

BATTERY 15A

Försiktighetsmått (ISO-kontakt)

Stiftens placering i strömkontakten överensstämmer

med ISO-standard.

Kontrollera att stiftens placering i kontakten på din

bil överensstämmer med ISO-standard.

För biltyp A och B: ändra ledningsdragningen av de

röda och gula kablarna så som visas nedan.

Delar märkta med (

) måste efter slutförda

anslutningar isoleras med isoleringstejp.

Observera:

Kontakta din lokala bilhandlare i fråga om bilar av annan typ än A och B.

Biltyp A/Automobile tipo A/Vehículo tipo A/Biltype A

A4

IGN eller ACC 12 V strömförsörjning

Alimentazione IGN o

ACC 12 V

Alimentación de 12 V de

IGN (encendido) o de ACC

(accesorios)

IGN eller ACC 12 V forsyning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

(

)

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

(

)

BATTERY 15A

ACC

Biltyp B/Automobile tipo B/Vehículo tipo B/Biltype B

A4

Ingen anslutning

Nessun collegamento

Sin conexión

Ingen tilslutning

A7

12 V batteri (kontinuerlig strömförsörjning)

Batterie 12 V (Alimentazione continua)

Baterías de 12 V (alimentación continua)

12 V batterier (kontinuerlig forsyning)

Precauzioni (Connettore ISO)

La disposizione dei pin del connettore di

alimentazione è conforme allo standard ISO.

Verificare che la disposizione dei pin del connettore

della propria automobile sia conforme allo standard ISO.

Per le automobili del tipo A e B, cambiare il cablaggio

del cavo rosso e giallo come mostrato sotto.

Dopo il collegamento, isolare le parti contrassegnate

(

) con nastro isolante.

Nota:

Per le automobili diverse dal tipo A e B, rivolgersi alla propria autorivendita locale.

Precauciones (Conector ISO)

La disposición de los contactos del conector de la

alimentación satisface las normas ISO.

Compruebe que la disposición de los contactos del

conector satisfaga las normas ISO.

Para los vehículos de los tipos A y B, cambie las

conexiones de los cables rojo y amarillo como se

muestra a continuación.

Después de realizar las conexiones, aísle las partes

marcadas con (

) utilizando cinta aislante.

Nota:

Para los vehículos que no son de los tipos A y B, consulte al establecimiento de automóviles de su localidad.

Anslutningskontakt till bilen

Connettore dalla parte dell’automobile

Conector del lado del vehíulo

Bilside-stik

(

)

(

)

ACC

BATTERY 15A

Sikkerhedsforskrifter (ISO-stik)

Arrangementet af netstikkets stikben er i overensstemmelse med ISO-standarden.

Kontroller venligst, at stikkets stikbensarrangement i din bil er i overensstemmelse med ISO-standarden.

For biltyper A og B skal du ændre tillsutningen af de røde og gule ledninger som vist herunder.

Når tilslutningen er udført, skal du isolere de dele, som er mærket med (

) med isolerbånd.

Bemærk:

For andre biler end type A og B, bedes du rette henvendelse til din lokale bilforhandler.

Anslutning av högtalare/Collegamento degli altoparlanti/Conexión de los altavoces/Højttalertilslutning

Anslut på följande sätt.

Collegare come segue.

Conecte de la forma siguiente.

Tilslut som vist herunder.

L

R

Använd endast ojordade högtalare.

Tillåten inmatning: 70 W eller mer

Impedans: 4 – 8

Avstånd mellan högtalare och effektförstärkare: 30 cm eller mer

Utilizzare soltanto altoparlanti non messi a massa.

Ingresso consentito: 70 W o superiore

Impedenza: 4 – 8

Distanza tra altoparlanti ed amplificatore: 30 cm o superiore

Emplee solamente altavoces sin toma de tierra.

Entrada permisible: 70 W o más

Impedancia: 4 – 8

Distancia entre el altavoz y el amplificador: 30 cm o más

Anvend kun højttalere, som ikke er jordforbundne.

Tilladt indgang: 70 W eller mere

Impedans: 4 – 8

Afstand mellem højttaler og forstærker: 30 cm eller mere.

Försiktighet

Anslut inte mer än en högtalare till ett par högtalarkablar. (utom då anslutning sker till en diskanthögtalare)

Precauzione

Non collegare più di un altoparlante ad un gruppo di cavi per altoparlanti. (tranne che per il collegamento ad un tweeter)

Precaución

No conecte más de un altavoz a un juego de cables de altavoz. (excepto para la conexión a un altavoz de agudos)

Forsigtig

Tilslut ikke mere end en højttaler til et sæt højttalerledninger (med undtagelse af tilslutning af en diskanthøjttaler).

Använd inte högtalarsystem av treledartyp som har

en gemensam jordtrådsledning.

Non utilizzare un sistema di altoparlanti del tipo a 3

cavi con un cavo di massa in comune.

No emplee sistemas de altavoz del tipo de 3 cables

con cable de masa común.

Anvend ikke et højttalersystem af typen med 3 ledninger

og med en fælles jordledning.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages