Panasonic CQDX200N Operating instructions

Panasonic CQDX200N Operating instructions
DVD Player/receiver
DVD-Player/Receiver
Lecteur DVD/récepteur
DVD-speler/receiver
Sintoamplificatore/lettore DVD
Reproductor de DVD/receptor
Model:
CQ-DX200N
Operating Instructions
Bedienungsanleitung
Manuel d’instructions
d
Gebruiksaanwijzing
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
TEXT
¡Please read these instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.
¡Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie sie
danach für spätere Nachschlagzwecke sorgfältig auf.
¡Prière de lire ces instructions attentivement avant d’utiliser le produit et garder ce manuel pour l’utilisation ultérieure.
¡Leest u deze instructie alstublieft zorgvuldig door voor u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later gebruik.
¡Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
¡Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Veiligheidsinformatie
■ Lees de handleiding van het toestel en alle andere componenten van het audiosysteem in uw auto zorgvuldig door voor u
het systeem gaat gebruiken. Hierin treft u aanwijzingen aan
voor een veilig en doelmatig gebruik van het systeem.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen
als resultaat van het niet in acht nemen van de instructies uit
deze handleiding.
Waarschuwing
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en
de installatie. Negeren van deze aanwijzingen
kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
Waarschuwing
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ De bestuurder mag tijdens het besturen van het
voertuig niet naar het display kijken of het systeem
bedienen.
Bedienen van het systeem zal de aandacht van de bestuurder
afleiden van het verkeer en kan leiden tot ongelukken. Stop
het voertuig eerst op een veilige plek en trek de handrem aan
voor u het systeem gaat bedienen.
❑ Gebruik de juiste stroombron.
Dit product is ontworpen voor gebruik met een 12 V gelijkstroom accusysteem met negatieve aarding. Gebruik dit systeem in geen geval met andere accusystemen, in het bijzonder niet met een 24 V gelijkstroom accusysteem.
❑ Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van
kinderen.
Batterijen en isolatiemateriaal kunnen worden ingeslikt, dus
zorg er voor dat kleine kinderen er in geen geval bij kunnen.
Mocht een klein kind onverhoopt toch een batterij of isolatiemateriaal inslikken, zoek dan onmiddellijk medische assistentie.
❑ Wees voorzichtig met het afspeelmechanisme.
Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van dit toestel.
❑ Haal het toestel niet uit elkaar en breng er geen
wijzigingen in aan.
Haal het toestel niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan in
het toestel en probeer het in geen geval zelf te repareren. Als
het product gerepareerd moet worden, raadpleeg dan uw
dealer of een erkend Panasonic Service-centrum.
❑ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het niet
in orde is.
Als het toestel niet in orde is (geen stroom, geen geluid) of
als er iets abnormaals mee gebeurd is (er is een voorwerp in
terecht gekomen, het is blootgesteld aan water, het toestel
produceert rook of ruikt raar), dient u het onmiddellijk uit te
zetten en uw dealer te raadplegen.
❑ Laat de afstandsbediening niet slingeren in de auto.
Als de afstandsbediening niet goed opgeborgen wordt, kan
deze op de vloer terecht komen terwijl u aan het rijden bent
en bijvoorbeeld onder het rempedaal terecht komen, hetgeen
kan leiden tot een verkeersongeluk.
❑ Laat het vervangen van zekeringen over aan
bevoegd servicepersoneel.
Wanneer de zekering doorbrandt, los dan eerst het probleem
op en laat de zekering vervangen door de voor dit toestel
vereiste zekering door een bevoegde servicetechnicus of
reparateur. Fouten bij het vervangen van de zekering kunnen
leiden tot rookontwikkeling, brand en schade aan het product.
158
CQ-DX200N
■ In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om aan te
geven hoe u dit product veilig kunt gebruiken en om u te wijzen
op mogelijke gevaren als resultaat van onjuiste verbindingen en
handelingen. De betekenissen van deze pictogrammen worden
hieronder uiteengezet. Het is van belang dat u de betekenis van
deze pictogrammen goed begrijpt zodat u deze handleiding en
het hele systeem naar behoren kunt gebruiken.
Let op
Dit pictogram wijst u op de aanwezigheid van
belangrijke aanwijzingen voor de bediening en de
installatie. Negeren van deze aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
❑ Koppel de kabel van de negatieve (–) pool van de
accu los voor u begint met de installatie.
Installeren en bedraden terwijl de negatieve (–) pool van de
accu nog aangesloten is kan leiden tot elektrische schokken
en letsel als gevolg van kortsluitingen.
Sommige auto’s die zijn voorzien van elektrische beveiliging
hebben specifieke procedures die gevolgd moeten worden
om de accu los te kunnen koppelen.
NIET VOLGEN VAN EEN DERGELIJKE PROCEDURE KAN DE ELEKTRISCHE BEVEILIGING ONBEDOELD IN WERKING STELLEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT SCHADE AAN HET VOERTUIG EN PERSOONLIJK LETSEL, OF ZELFS TOT DE DOOD.
❑ Maak in geen geval gebruik van veiligheidsgerelateerde componenten voor het installeren, aarden en
andere dergelijke activiteiten.
Maak geen gebruik van onderdelen die iets met de veiligheid
te maken hebben (brandstoftank, remmen, ophanging, stuur,
pedalen, airbag enz.) voor de bedrading of het bevestigen
van het product of de bijbehorende accessoires.
❑ Het is ten strengste verboden het product te installeren op
de afdekking van de airbag of op een plek waar deze de
werking van de airbag kan hinderen.
❑ Controleer de plaatsing van leidingen, de brandstoftank, bestaande elektrische bedrading en andere
onderdelen voor u het product gaat installeren.
Als u een gat moet maken in het chassis van het voertuig om
het product te bevestigen of ten behoeve van de bedrading,
controleer dan eerst waar de bestaande bedrading, de brandstoftank en elektrische en andere leidingen zich bevinden.
Maak het gat vervolgens indien mogelijk vanaf de buitenkant.
❑ Installeer het product in geen geval op een plek waar
het uw uitzicht belemmert.
❑ Maak geen aftakkingen van het stroomsnoer om
andere apparatuur van stroom te voorzien.
❑ Na de installatie en het leggen van de bedrading moet
u controleren of de andere elektrische apparatuur nog
normaal werkt.
Als u de apparatuur blijft gebruiken in deze abnormale toestand, kunnen brand, elektrische schokken of een verkeersongeluk het gevolg zijn.
❑ Bij installatie in een voertuig met een airbag, dient
u zich voor de installatie op de hoogte te stellen van
de daarmee verband houdende waarschuwingen en
opmerkingen van de fabrikant.
❑ Zorg ervoor dat de bedrading niet in de weg zit bij
het besturen van het voertuig en ook niet van binnen
naar buiten het voertuig geleid wordt.
❑ Isoleer alle blootliggende draden om kortsluiting te
voorkomen.
❑ Houd het volume op een aanvaardbaar niveau.
Houd het volume laag genoeg, zodat u zich rekenschap kunt
geven van het verkeer om u heen.
❑ Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor gebruik in
automobielen.
❑ Gebruik het toestel niet langere tijd zonder dat de
motor draait.
Gebruik van het audiosysteem voor langere perioden terwijl
de motor niet draait zal de accu leeg doen lopen.
❑ Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of te
grote hitte.
Hierdoor zal de temperatuur binnenin het toestel hoog
oplopen, hetgeen kan leiden tot rookontwikkeling, brand of
andere schade aan het toestel.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden waar het
blootgesteld kan worden aan water, vocht of stof.
Blootstelling van het toestel aan water, vocht of stof kan leiden tot rookontwikkeling, brand of andere schade aan het
toestel. Pas in het bijzonder op dat het toestel niet nat kan
worden in autowasstraten of wanneer het regent.
❑ Zet het volume laag of helemaal uit loor u de AUX
aansluiting maakt.
Doet u dit niet, dan kan er plotseling een zeer hard geluid worden
geproduceerd dat niet alleen uw luidsprekers, maar ook uw gehoor
kan beschadigen. Direct aansluiten van de uitgangsaansluiting voor
een luidspreker/hoofdtelefoon van externe apparatuur zonder enige
demping kan leiden tot vervormde weergave of zelfs tot schade aan
de aangesloten externe apparatuur.
Neem de volgende waarschuwingen in acht bij
de installatie.
❑ Laat installatie en bedrading over aan bevoegd servicepersoneel.
De installatie van dit toestel vereist speciale vaardigheden en ervaring.
Voor maximale veiligheid dient u installatie te laten doen
door uw dealer.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen
die het gevolg zijn van het feit dat het toestel door u of op
eigen gelegenheid is geïnstalleerd.
❑ Volg de instructies voor het installeren en bedraden
van het product.
Niet opvolgen van de instructies voor het correct installeren en
bedraden van het product kan leiden tot ongelukken of brand.
❑ Wees voorzichtig dat u de bedrading niet
beschadigt.
Wees voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt. Zorg ervoor
dat de bedrading niet kan blijven haken aan of schuren over het
chassis, schroeven en bewegende onderdelen zoals de stoelrails.
Ga niet aan de draden krabben of trekken en knik ze ook niet. Leg
de bedrading niet in de buurt van warmtebronnen en zet er geen
zware voorwerpen bovenop. Als de bedrading noodgedwongen
over een metalen rand moet lopen, bescherm dan de bedrading
door er isolatieband omheen te wikkelen of via een soortgelijke
beschermingsmaatregel.
❑ Gebruik de gespecificeerde onderdelen en gereedschappen bij de installatie.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gespecificeerde
onderdelen en geschikt gereedschap bij de installatie van het
product. Gebruik van onderdelen anders dan meegeleverd of
gespecificeerd kan leiden tot schade aan het toestel.
Een gebrekkige installatie kan leiden tot ongelukken, storingen of brand.
Hierdoor zal het toestel oververhit raken, hetgeen kan leiden
tot brand of andere schade.
❑ Gebruik het product niet onder omstandigheden
waar het blootgesteld kan worden aan sterke trillingen of waar het niet stevig vast zit.
Nederlands
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u dit toestel gebruikt.
❑ Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen en de
koelplaat van het toestel niet geblokkeerd worden.
Vermijd hellende of gebogen oppervlakken voor de installatie. Als het toestel niet stevig genoeg bevestigd wordt, kan
het vallen tijdens de rit, hetgeen kan leiden tot letsel of
ongelukken.
❑ Installatiehoek
Dit product moet horizontaal worden geïnstalleerd, met de
voorkant indien gewenst naar boven gericht tot een maximale hoek van 30°.
U moet natuurlijk niet vergeten dat elke plek die u kiest
beperkingen kent ten aanzien van hoe en waar dit toestel kan
worden geïnstalleerd.
Raadpleeg uw dealer voor meer details.
❑ Draag handschoenen voor uw veiligheid. Controleer
of de bedrading correct is voor u gaat installeren.
❑ Om schade te voorkomen mag u de stroomstekker
pas aansluiten wanneer de bedrading volledig is
aangesloten.
❑ Sluit niet meer dan één luidspreker aan op één paar luidsprekerdraden. (Behalve bij aansluiting op een tweeter.)
Veiligheidsinformatie
Let op
Neem de volgende voorzorgen in acht bij het hanteren
van de batterijen voor de afstandsbediening.
● Gebruik uitsluitend de gespecificeerde batterij (CR2025).
● Zorg ervoor dat de polen van de batterij overeenkomen met
de (+) en (–) tekens in het batterijvak.
● Vervang een lege batterij zo spoedig mogelijk.
● Haal de batterij uit de afstandsbediening wanneer u deze langere tijd niet zult gebruiken.
● Isoleer de batterij (door deze in een plastic zakje te doen of af te
plakken met plakband) voor u deze weggooit of opbergt.
● Gooi de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
● Probeer in geen geval de batterij te demonteren, opladen, verhitten
of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het vuur of in het water.
Wanneer de batterij gelekt heeft
● Veeg het gelekte materiaal zorgvuldig weg uit het batterijvak
voor u de nieuwe batterij inbrengt.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met enig lichaamsdeel of met kleding, was het dan af met overvloedig water.
● Als het gelekte materiaal in aanraking komt met uw ogen, spoel ze dan
met overvloedig water en zoek onmiddellijk medische assistentie.
Neem de volgende waarschuwingen in acht
wanneer u USB apparatuur gebruikt.
● Sluit geen USB apparatuur direct aan op dit toestel. Als een
dergelijk apparaat direct wordt aangesloten op dit toestel en
er een ongeluk gebeurt, of er hard wordt geremd, zou de
bestuurder of een passagier letsel kunnen oplopen doordat
hij of zij tegen het USB apparaat stoot.
● Sluit uw USB apparaat aan op uw autoradio door middel van
een standaard USB verlengkabel (5 m of minder).
● Plaats het USB apparaat en de verlengkabel zo dat deze geen
belemmering vormen wanneer u aan het rijden bent.
● Sluit geen andere USB apparatuur aan dan een USB
geheugenapparaat of een USB audiospeler. Sluit in geen
geval meerdere USB apparaten aan op de USB aansluiting.
Doordat meerdere USB apparaten via de aansluiting van
stroom moeten worden voorzien kan het toestel oververhit
raken en zelfs gaan roken.
CQ-DX200N
159
Veiligheidsinformatie (vervolg)
Waarschuwing
Met het oog op uw veiligheid is dit systeem zo ontworpen dat u geen
bewegende beelden kunt bekijken terwijl u het voertuig bestuurt.
Wanneer dit toestel wordt aangesloten op de voormonitor (op/in het
dashboard):
¡ Parkeer uw auto op een veilige plek en trek de handrem aan
voor u bewegende beelden gaat bekijken.
¡ Met het oog op uw en andermans veiligheid moet u ervoor
zorgen dat de handremdraad correct is aangesloten.
(a Installatiehandleiding)
Warning
When driving please enjoy sound only.
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en
op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en
voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen
ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of
www.stibat.nl.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.
160
CQ-DX200N
Nederlands
KLASSE 1
LASERPRODUCT
Aanduidingen op de waarschuwingslabels en waar deze zich bevinden
LET OP
LASERSTRALEN INDIEN GEOPEND, NIET IN DE
STRAAL STAREN.
Onderkant
Demonteer dit toestel niet en breng niet zelf
wijzigingen aan.
Dit toestel is een zeer ingewikkeld apparaat dat
gebruik maakt van een laser pickup om informatie af
te lezen van de oppervlakte van Compact Discs. Deze
laser is zorgvuldig afgeschermd zodat de stralen binnen de behuizing blijven.
U mag nooit proberen de speler te demonteren of
onderdelen daarvan te modificeren, aangezien u hierdoor blootgesteld kunt worden aan laserstralen en
gevaarlijke spanningen.
CAUTION - LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO
BEAM.
VORSICHT
- LASERSTRAHLUNG,
WENN
GEÖFFNET. VERMEIDEN
SIE ES,
SICH
DER
LASERSTRAHLUNG
AUSZUSETZEN.
V A R OI TU S – L A S E R SÄTEILYVAARA
A V A TTA E S S A . V A R O
ALTISTUMISTA
SÄTEELLE.
FÖRSIKTIGHET –
LASERSTRÅLNING I
ÖPPNAT LÄGE. UNDVIK
ATT UTSÄTTAS FÖR
STRÅLEN.
ATTENTION –
RAYONNEMENT LASER
SI OUVERT, ÉVITER
TOUTE EXPOSITION AU
FAISCEAU.
ADVARSEL – LASERSTRÅLING.
UNNGÅ
E K S P ON E R I N G FOR
STRÅLEN VED ÅPNING.
ADVARSEL – LASER
UDSENDES NÅR DER
ER ÅBNET. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLER.
ÇçàåÄçàÖ – ãÄáÖêçéÖ
àáãìóÖçàÖ
èêà
éíäêõíàà. àáÅÖÜÄíú
ÇéáÑÖâëíÇàü ãÄáÖêçéÉé
àáãìóÖçàü.
Deckmontage (bovenzijde)
Voor u deze instructies gaat lezen
Panasonic heet u hartelijk welkom in de zich steeds uitbreidende familiekring van eigenaren van onze elektronische producten.
Wij streven ernaar u te laten profiteren van de laatste ontwikkelingen van de elektronische en mechanische precisietechniek,
gefabriceerd met zorgvuldig geselecteerde componenten en geassembleerd door mensen die trots zijn op de reputatie die hun werk
ons bedrijf heeft gegeven. We weten zeker dat dit product u vele uren plezier zal schenken en dat u er ook trots op zult zijn te behoren
tot onze familiekring wanneer u eenmaal de kwaliteit, de intrinsieke waarde en betrouwbaarheid van dit toestel heeft ontdekt.
Veiligheidsinformatie, Voor u deze instructies gaat lezen
Laserproducten
Let op
DIT PRODUCT IS EEN KLASSE 1 LASERPRODUCT.
GEBRUIK VAN BEDIENINGSORGANEN OF
INSTELLINGEN, OF HET UITVOEREN VAN PROCEDURES ANDERS DAN BESCHREVEN IN DEZE DOCUMENTATIE KAN LEIDEN TOT BLOOTSTELLING AAN
GEVAARLIJKE STRALEN.
MAAK DE BEHUIZING NIET OPEN EN VOER IN GEEN
GEVAL ZELF REPARATIES UIT. LAAT SERVICE EN
REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
De handleiding bestaat uit 2 delen. Het ene deel is de “Gebruiksaanwijzing” waarin de bediening van het hoofdtoestel wordt
beschreven. Het andere deel is de “systeemuitbreidingsgids”, waarin los verkrijgbare apparatuur zoals CD-wisselaars worden
beschreven.
CQ-DX200N
161
Voor u deze instructies gaat lezen (vervolg)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
OO-OOOOO
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
Gebruiksaanwijzing
Systeemuitbreidingsgids
Installatiehandleiding
(YFM264C053CA)
(YFM264C054CA)
(YFM294C122CA)
Hoev. 1
Toebehoren
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
OO-OOOOO
Hoev. 1
PAN EUROPEAN
GUARANTEE
(Garantiekaart)
Hoev. 1
Hoev. 1
Afstandsbediening
(Inclusief batterij)
(CR2025)
Stroomstekker
Bevestigingskraag
Adapterkabel voor
AV 1 IN
(YEFX999263A)
(YAJ024C127CA)
(FX0214C384ZB)
(YEAERA33000K)
Hoev. 1
Ontgrendelingsplaat
Hoev. 1
Bevestigingsbout
(5 mmø)
Hoev. 1
Hoev. 1
ISO antenne-adapter
Aansluitclip
(ZZBISDX200N)
Hoev. 1 Set
Afwerkingsrand
Houder voor
afneembaar
frontpaneel
(YFC054C095CA)
(YGFA134302)
Hoev. 1
162
CQ-DX200N
Hoev. 1
Opmerkingen:
¡ Het getal tussen haakjes onder elk artikel is het
onderdeelnummer voor onderhoud en reparatie.
¡ Accessoires en onderdelennummers kunnen vanwege
verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden.
¡ Af fabriek zijn de afwerkingsrand en de bevestigingskraag op het hoofdtoestel gemonteerd.
Door de optionele monitor (CY-VM7203N) aan te sluiten, kunt u
genieten van DivX bestanden van CD-R/RW’s en DVD-R/RW’s
en van DVD-Video’s en Video CD’s.
Weergave van gecomprimeerde muziekbestanden
MP3/DivX bestanden op CD-R/RW’s en DVD-R/RW’s kunnen
gewoon worden afgespeeld. Op één enkele DVD-R/RW kunnen
tot wel 1200 MP3/DivX bestanden worden opgeslagen.
AV IN aansluiting aan de voorkant
U kunt zonder problemen uw mobiele audiospeler en andere
apparatuur aansluiten op dit toestel.
Privé functie (P-MODE)
U kunt andere signaalbronnen instellen voor de voorstoelen en
de achterstoelen. Op deze manier kunt u voor
verkeersinformatie beluisteren, terwijl op de achterstoelen van
dezelfde auto naar een DVD gekeken en geluisterd wordt.
Expansion Module (verdeler, ‘hub’)
Aansluiten van de Expansion Module (verdeler, ‘hub’, CYEM100N) stelt de gebruiker in staat maximaal 4 los verkrijgbare
apparaten aan te sluiten, zoals hieronder staat aangegeven.
Opmerking: Er is geen hub (verdeler) nodig als er slechts één
enkele optionele component wordt aangesloten.
Breed scala aan componenten voor het uitbreiden van uw systeem
Allerlei los verkrijgbare componenten geven de gebruiker ruime
mogelijkheden het systeem uit te breiden. Door uw systeem uit
te breiden kunt u in uw auto uw eigen audiovisuele ruimte
creëren. Raadpleeg voor meer informatie de aparte
Systeemuitbreidingsgids.
¡ DVD-wisselaar
De los verkrijgbare adapter (Conversiekabel voor DVD/CD-wisselaar: CA-CC30N) stelt u in staat de los verkrijgbare Panasonic
DVD-wisselaar (CX-DH801N) aan te sluiten.
¡ CD-wisselaar
De los verkrijgbare adapter (Conversiekabel voor DVD/CDwisselaar: CA-CC30N) stelt u in staat de los verkrijgbare
Panasonic CD-wisselaar (CX-DP880N) aan te sluiten.
¡ iPod®
De los verkrijgbare adapter (Directe aansluitkabel voor iPod:
CA-DC300N) stelt u in staat apparatuur uit de los verkrijgbare iPod serie aan te sluiten.
iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de
V.S. en andere landen.
Geluidsregeling
SQ (Toonkwaliteit)
U beschikt over zes voorgeprogrammeerde instellingen (FLAT, ROCK,
POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). U kunt deze instellingen aanpassen aan
uw eigen smaak en vervolgens voor later gebruik opslaan.
SQ3 (3 banden Toonkwaliteit)
In elk van de 3 frequentiebanden kunnen de middenfrequentie
en het niveau worden ingesteld.
Hierdoor kunt u de toonkleur van de weergave voor elk genre
apart aanpassen aan de akoestiek in uw auto en aan uw
persoonlijke voorkeuren.
USB-aansluiting
Het voorpaneel is voorzien van een USB-aansluiting.
Door een USB geheugenapparaat (niet meegeleverd) via een
USB verlengkabel (USB 2.0, niet meegeleverd) te verbinden met
de USB-aansluiting, kan de gebruiker MP3/WMA bestanden van
dat USB geheugenapparaat (niet meegeleverd) laten weergeven
in de auto.
Geschikte USB apparatuur
¡ USB massageheugen
Voor details omtrent de geschiktheid van uw USB geheugenapparaat/USB audiospeler met de eisen voor USB massageheugenopslag, dient u contact op te nemen met de fabrikant van uw USB geheugenapparaat/USB audiospeler.
¡ USB standaard compatibiliteit 1.1/2.0 Full Speed
¡ Bestandssysteem FAT12/16/32
¡ Maximale stroomsterkte minder dan 500 mA
¡ Capaciteit minder dan 4 GB (1 partitie)
Opmerkingen:
¡ Gebruik van USB apparatuur met andere dan MP3/WMA
bestanden wordt niet aanbevolen.
¡ Bij sommige typen USB apparatuur zal audioweergave niet
mogelijk zijn.
¡ Afhankelijk van de USB apparatuur of de opnamen in kwestie
is het mogelijk dat er geen gegevens kunnen worden
weergegeven.
CQ-DX200N
Voor u deze instructies gaat lezen, Kenmerken
Weergave van videobestanden
Nederlands
Kenmerken
163
Discs die kunnen worden afgespeeld
¡Als u probeert een Photo CD af te spelen met dit toestel,
kunnen de gegevens op de disc verminkt raken.
Disctype
DISC
DVD
VCD
(Video CD)
CD
Merkteken/
Logo
CD-R/RW
Recordable
TEXT
ReWr itable
(IEC62107)
Over DivX
¡DivX bestanden op CD-R/RW’s en DVD-R/RW’s kunnen
gewoon worden afgespeeld. Raadpleeg “Opmerkingen over
MP3/DivX” voor meer informatie. (a blz. 184)
Symbolen die u kunt tegenkomen op hoesjes
(Voorbeelden van dergelijke symbolen)
12 cm
Afmetingen disc
2
¡
Videoformaat
Audioformaat
NTSC / PAL
LPCM,
MPEG1,
MPEG2,
Dolby
Digital
LPCM
(CD-DA*1),
MPEG1,
MPEG2
(SVCD)
LPCM (CD-DA*1),
MP3
Regionummer 2, ALL*2
*1 CD-DA: De algemene formattering voor gewone muziek-CD’s.
Opmerkingen:
¡Alleen discs met een logo dat staat afgebeeld in het deel
“Merkteken/Logo” in de tabel hierboven kunnen worden afgespeeld.
¡Voor meer informatie over CD-R’s en CD-RW’s verwijzen we u naar
de “Opmerkingen over CD-R/RW’s, DVD-R/RW’s”. (a blz. 208)
¡Sommige CD’s met kopieerbeveiliging kunnen niet worden
afgespeeld.
¡Wanneer u een dts DVD of dts CD afspeelt, zal er geen
analoog signaal kunnen worden geproduceerd. (Er zal alleen
een digitaal signaal worden geproduceerd.)
Opmerkingen over DVD-R/RW’s (DVD Video)
¡Zet geen DVD-Video materiaal en materiaal in andere formatteringen op één en dezelfde disc.
¡Discs in de Video Recording (VR) formattering kunnen niet
worden afgespeeld.
¡Discs die nog niet zijn afgesloten kunnen niet worden afgespeeld.
¡Gebruik de zg. ’disc-at-once’ opnamemethode voor DVD-R
DL (dubbellaags).
¡Sommige discs zullen niet kunnen worden afgespeeld vanwege eigenschappen van de disc zelf, of van het station
(brander) en de software die werden gebruikt bij het opnemen (branden) van de disc in kwestie.
Niet ondersteunde discs
U kunt met dit toestel de volgende discs in ieder geval niet afspelen.
¡DVD-Audio
¡DVD-ROM
¡DVD-RAM
¡DVD+R
¡DVD+RW
¡VSD
¡CVD
¡CD-G
¡CD-ROM (met uitzondering van MP3/DivX)
¡CD-RW (met uitzondering van MP3/DivX en CD-DA)
¡CD-R (met uitzondering van MP3/DivX en CD-DA)
¡SACD
¡Photo CD
¡CDV
¡Hybrid SACD (behalve CD-DA)
¡CD-EXTRA (alleen audioweergave mogelijk)
2
¡DVD’s met een ander regionummer dan “2” of “ALL”*
164
CQ-DX200N
: Aantal talen voor de ondertiteling
¡ 2
: Aantal audiosporen
¡
: Aantal camerastandpunten
3
Het getal geeft het aantal talen, sporen, camerastandpunten enz.
aan die op de disc in kwestie staan.
Schermafmetingen (h:v beeldverhouding)
¡
4:3
: 4:3 standaard beeldverhouding
¡
LB
: ’Postbus’ weergave (a blz. 197, 199)
¡ 16:9 breedbeeld
16:9 LB : Weergave in het ‘postbus’ formaat op een standaard scherm (4:3).
16:9 PS : Weergave met PAN & SCAN (waarbij links en
rechts iets van het beeld buiten het scherm valt)
(a blz. 197, 199) op een standaard scherm
(4:3).
Opmerking: Hoe groot het beeld zal worden weergegeven op
het scherm hangt af van de betreffende instellingen (“TV
Display” a blz. 197) en van de manier waarop het beeldmateriaal op de disc is opgenomen.
Informatie over regionummers
Dit product is ontworpen en gefabriceerd om correct te reageren op de regiogegevens zoals die zijn opgenomen op de
DVD.
Als het regionummer op de DVD niet overeenkomt met het
regionummer van dit toestel, kan het toestel de schijf in kwestie
niet afspelen.
*2 Dit toestel is geschikt voor materiaal met regionummer
“2” of “ALL”.
Voorbeeld:
2
1 2
5 6
ALL
Inhoud
English
Deutsch
Français
2
54
106
158
210
262
Nederlands
Algemeen
¡Veiligheidsinformatie
¡Voor u deze instructies gaat lezen
¡Kenmerken
¡Discs die kunnen worden afgespeeld
¡Plaatsing bedieningsorganen
¡Voorbereiding (ACC instelling enz.)
¡Algemeen
158
161
163
164
166
168
170
Per signaalbron
¡Radio
¡Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
¡CD-speler
¡MP3/DivX-speler
¡Opmerkingen over MP3/DivX
¡DVD/VCD-speler
¡Geavanceerde bediening van videodiscs (DVD/VCD/DivX)
¡OSD (In-beeld display)
¡USB (MP3/WMA)
174
176
180
182
184
186
188
190
192
Indien nodig
Italiano
Español
¡Audio-instellingen
¡Functie-instellingen
¡Gebruikersinstellingen
¡Taalcodelijst
¡Woordenlijst
¡Verhelpen van storingen
¡Foutmeldingen
¡Onderhoud/Zekering
¡Opmerkingen over discs
¡Technische gegevens
194
195
196
198
199
200
206
207
208
209
CQ-DX200N
165
Plaatsing bedieningsorganen
Opmerking: Bij de uitleg in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruik gemaakt van de toetsen op het hoofdtoestel zelf. (Behalve waar
anders staat vermeld.)
TUNE
(a blz. 174)
TRACK (Bestand)
(a blz. 180, 182, 186, 192)
SRC Signaalbron
PWR In/uitschakelen
(a blz. 170, 172)
DISC (a Systeemuitbreidingsgids,
blz. 62, 64)
FOLDER (a blz. 182)
LIST (a Systeemuitbreidingsgids,
blz. 66)
u (uitwerpen)
(a blz. 180, 182)
Hoofdtoestel
USB-aansluiting
(a blz. 192)
Ontgrendeling
(a blz. 170)
Discsleuf
TA Verkeersberichten
(a blz. 178)
AF Alternatieve Frequentie
(a blz. 177)
BAND (a blz. 174)
5y Weergave/Pauze
(a blz. 180, 182, 186)
APM Automatisch voorkeuzegeheugen
(a blz. 175)
VOL (a blz. 170)
PUSH SEL Selecteren
(a blz. 194)
DISP Display
(a blz. 171)
PTY Programmatype
(a blz. 179)
Voorkeuzetoetsen
[1] t/m [6]
[3] (SCROLL)
[4] (RANDOM)
[5] (SCAN)
[6] (REPEAT)
AV IN
Voor aansluiting op een uitgang op
lijnniveau van externe geluids/audio-apparatuur (bijv.
audiospelers met geheugenchips
of een harde schijf enz.)
In deze instructies worden de pictogrammen hieronder gebruikt om de geschikte types discs en bedienende apparatuur aan te geven.
Discs
DVD VCD
: DVD VideoDVD VCD : VCD (Video CD)
: DVD
CD DivX
: CD-R/RW’s of DVD-R/RW’s met MP3 bestanden
VCD CD MP3 DivX
DVD VCD CD MP3
DVD VCD CD MP3 DivX : CD-R/RW’s of DVD-R/RW’s met DivX bestanden
166
CQ-DX200N
Nederlands
Algemeen
[}] [{]
¡Selecteren (verticaal) of instellen van
een functie of menu-onderdeel.
[MENU]
¡Opent het menuscherm.
[]] [[]
¡Selecteren (horizontaal) of instellen
van een functie of menu-onderdeel.
[OSD] (In-beeld display)
¡Toont informatie over elk van de
signaalbronnen op het scherm.
[ENTER]
¡Definitief maken van een instelling
of menu-onderdeel.
Discs (DVD/VCD/CD/MP3/DivX)
Afstandsbediening
[0] t/m [9] DVD VCD
[■] (STOP)
DVD VCD CD MP3 DivX
¡Hiermee kunt u onderdelen op het
menu selecteren.
¡Stopt de weergave.
[0] t/m [9] DVD VCD CD MP3 DivX
[B❚❚] (PLAY/PAUSE)
¡Direct selecteren van een titel/hoofdstuk.
¡Direct selecteren van een fragment.
¡Direct selecteren van mappen/bestanden.
DVD VCD CD MP3 DivX
¡Weergave
¡Pauze
[s] [d]
DVD VCD CD MP3 DivX
¡Terug naar het begin.
¡Seledteert een hoofdstuk/fragment/bestand.
¡Snel vooruit/snel terug.
Plaatsing bedieningsorganen
[MUTE]
¡Hiermee kunt u de geluidsweergave
tijdelijk uitschakelen.
[VOL]
¡Hiermee kunt u het volume regelen.
[SRC]
¡In-/uitschakelen van de stroom.
¡Selecteren van een signaalbron.
[d] DVD VCD
¡Vertraagde weergave.
[0] t/m [9] DVD VCD
¡Instellen van de taalcode.
VCD CD DVD
MP3 VCD
DivX
[1]DVD
(SUBTITLE)
¡Instellen van de taal voor de ondertiteling.
DVD
VCD CD DVD
MP3 VCD
DivX
[2] (AUDIO)
¡Instellen van de audiotaal.
DVD VCD
[2] (AUDIO)
¡Hiermee kunt u heen en weer schakelen tussen stereo en mono weergave.
[3] (ANGLE) DVD VCD
¡Hiermee kunt u overschakelen naar
een ander camerastandpunt.
DVD VCD CD MP3 DivX
[4] (RANDOM)
¡Voor weergave in willekeurige volgorde.
VCD CD
[5]DVD
(SCAN)
¡Geeft alleen de eerste paar seconden
van de stukken weer.
[6] (REPEAT) DVD VCD CD MP3 DivX
[MENU] (TITLE) DVD VCD
¡Toont het DVD menu. (De bediening
daarvan hangt af van de disc in kwestie.)
¡Toont het titelmenu. (De bediening daarvan hangt af van de disc in kwestie.)
[}] [{] []] [[] DVD VCD
¡Selecteren van een instelling of
menu-onderdeel.
[ENTER] DVD VCD CD MP3 DivX
¡Definitief maken van een instelling
of menu-onderdeel.
DVD[}]
VCD[{]
CD MP3 DivX
¡Hiermee selecteert u een map.
¡Map hoger/lager.
[RETURN] DVD VCD CD MP3 DivX
¡Terugkeren naar het vorige scherm.
¡Cijfer opnieuw invoeren.
¡Toont het menu van de Video CD.
¡Voor herhaalde weergave.
[0] (DRC) DVD VCD
[GRP] (Groep) (TRACK) (TITLE/CHAPTER) DVD VCD CD MP3 DivX
¡Instellen van de compressie van het
dynamische bereik.
¡Direct selecteren van een titel/hoofdstuk.
¡Direct selecteren van een fragment.
¡Direct selecteren van mappen/bestanden.
CQ-DX200N
167
Voorbereiding
Gebruiksklaar maken van de afstandsbediening
Voorbereidingen voor eerste gebruik
Trek de isolatiefolie
voorzichtig uit de
achterkant van de
afstandsbediening.
Waarschuwing
Houd batterijen en isolatiefolie buiten bereik van kinderen.
Mocht een klein kind onverhoopt toch een batterij inslikken,
zoek dan onmiddellijk medische assistentie.
Isolatiefolie
Let op
¡Verwijder een oude, lege batterij onmiddellijk en gooi
hem op de juiste manier weg.
¡Probeer in geen geval de batterij te demonteren, verhitten of kort te sluiten. Gooi de batterij niet in het
vuur of in het water.
¡Volg de plaatselijk geldende regelgeving wanneer u
de batterij weggooit.
¡Incorrect gebruik van een batterij kan leiden tot
oververhitting, ontbranding of zelfs ontploffing, hetgeen kan leiden tot letsel of brand.
Vervangen van de batterijen
Stevig, gepunt voorwerp
q Leg de afstandsbediening
op een vlak oppervlak voor
u de batterijhouder eruit
haalt.
q Steek een vingernagel in
de groef en duw de
houder in de richting van
de pijl, en tegelijkertijd.
w
w Trek de houder met een
q
stevig, gepunt voorwerp
Opmerking: Batterijgegevens:
naar buiten, in de richtType batterij: Panasonic lithium batterij (CR2025)
Achterkant
ing van de pijl.
(Meegeleverd in de afstandsbediening)
Levensduur batterij: Ongeveer 6 maanden bij normaal
w Doe de batterij in de houder
gebruik (bij kamertemperatuur)
met de (+) kant naar boven.
e Doe de houder terug op zijn
w
plaats.
e
Weggooien van batterijen (Nederland)
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA (klein chemisch afval).
Dit toestel bevat een lithium-batterij voor het ondersteunen van het interne geheugen. Raadpleeg de plaats van aankoop wanneer deze
batterij moet worden vervangen.
Gooi de batterij niet zomaar weg. Bescherm het milieu en breng naar een speciaal verwerkingspunt voor chemisch afval.
Let op
ACC instelling
U moet OFF kiezen wanneer het contactslot
van uw auto geen ACC stand heeft. Doet u
dit niet, dan kan de accu leeg lopen.
168
OFF
ACC
IGN
CQ-DX200N
Kies ON (aan) als het contactslot van uw auto een ACC
stand heeft. (a blz. 195) De volgende functies zijn in dat
geval beschikbaar. (standaardinstelling: OFF)
¡ De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer
er een disc in het toestel of een magazijn in de wisselaar gedaan wordt.
¡ De klok kan ook wanneer het toestel zelf uit staat worden getoond. (a blz. 171)
Nederlands
Opmerking: Dit toestel is niet geschikt voor het
SECAM formaat.
1 Selecteer de radio AM (LW/MW) stand: 5 Stel de minuten in.
[d] :Vooruit
[s] :Terug
2 Houd [DISP] (CT) tenminste 2 sec.
ingedrukt.
3 Stel de uren in.
Instellen van de klok
[d] :Vooruit
[s] :Terug
Voorbereiding
TV Type instelling
U kunt instellen welke TV standaard u wilt gebruiken
(NTSC/PAL). Raadpleeg “TV Type” (a blz. 197).
6 Druk op [DISP] (CT).
Opmerking: Wanneer er een FM Radio Data
Systeem uitzending wordt ontvangen, zal de klok
automatisch gelijk gezet worden via de Clock Time
functie. (a blz. 176)
4 Druk op [DISP] (CT).
CQ-DX200N
169
Algemeen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het toestel aan en uit kunt zetten, hoe u het volume kunt instellen enz.
Aan/uit
(PWR: POWER)
Aan
Druk op [SRC] (PWR: POWER).
Uit
Houd [SRC] (PWR: POWER) ingedrukt.
Verwijderen
Bevestigen
1 Schakel de stroom uit. (a blz. 170)
2 Druk op [ ] (Ontgrendeling).
1 Schuif de linkerkant van de voorplaat op
3 Doe het voorpaneel in de houder.
Let op
¡ Het afneembaar voorpaneel is niet waterdicht. Stel
het niet bloot aan water of vocht.
¡ Haal het voorpaneel niet van het toestel terwijl u aan
het rijden bent.
¡ Leg het afneembare voorpaneel niet op het dashboard of op andere plekken waar de temperatuur
hoog kan oplopen.
(VOLUME)
Volumeregeling
2 Druk tegen de rechterkant van de voorplaat tot u een “klik” hoort.
q Hoger
w Lager
170
zijn plaats.
(Het verwijderbare
voorpaneel zal los
komen met een klik.)
(ANTI-THEFT SYSTEM)
Verwijderen/bevestigen van het voorpaneel
Ter voorkoming van diefstal kunt u het voorpaneel van
het toestel afhalen.
Instelbereik: 0 t/m 40
Standaardinstelling: 18
CQ-DX200N
¡Raak de contactjes op het afneembare voorpaneel of
op het toestel zelf niet aan, want hierdoor kunnen
storingen ontstaan.
¡ Als de contactjes verontreinigd raken, dient u ze
schoon te maken met een schone, zachte doek.
Opmerkingen:
¡ Het geluidsniveau van het ingangssignaal voor elk van
de signaalbronnen wordt bewaard in het geheugen.
(Wat betreft de radio is er een aparte instelling voor
AM (LW/MW) en één voor alle FM banden.)
¡ Dit toestel maakt gebruik van aparte volume-instellingen voor elk van de signaalbronnen. Stel het volume
voor elk van de bronnen correct af om te voorkomen
dat het volume plotseling verandert wanneer u de signaalbron wijzigt.
Nederlands
(alleen via de afstandsbediening)
Druk op [MUTE].
Annuleren
Druk nog eens op [MUTE].
Algemeen
MUTE (ATT: ATTENUATION)
Tijdelijk de geluidsweergave uitschakelen (dempen)
Geluid uit (gedempt)
Opmerking: U kunt zelf instellen hoeveel het volume
zachter gezet moet worden. (a blz. 195)
Druk op [DISP] (CT) wanneer het toestel uit staat.
Weergave van de klok (wanneer het toestel uit staat)
(Klok-tijd) (Standaardinstelling)
(Display uit)
Raadpleeg de beschrijvingen voor de diverse standen wanneer de stroom is ingeschakeld.
Opmerking: De klok verschijnt alleen bij ACC ON.
(a blz. 195)
CQ-DX200N
171
Algemeen (vervolg)
Met elke druk op [SRC] zal de ingestelde
signaalbron als volgt veranderen.
Radio
FM1, FM2, FM3, AM (LW/MW) (a blz. 174)
Bluetooth
Via Bluetooth aangesloten apparatuur
Speler
Systeemuitbreidingsaansluiting
USB
Met de USB aansluiting van dit toestel verbonden
apparatuur (a blz. 192)
(SOURCE)
Selecteren van de signaalbron
CD, MP3/DivX, DVD/VCD (a blz. 180, 182, 186)
AV IN
Met de AV IN aansluiting verbonden apparatuur
Met de Systeemuitbreidingsaansluiting van dit toestel
verbonden apparatuur
Wanneer er los verkrijgbare apparatuur is
aangesloten:
Overschakelen naar aangesloten apparatuur
Wanneer er een uitbreidingsmodule is
aangesloten:
De apparatuur die is aangesloten op de poorten 1 t/m 4
wordt op volgorde ingeschakeld nadat er is overgeschakeld
naar AUX2 (apparatuur die is verbonden met de AUX
aansluiting van de uitbreidingsmodule).
Wanneer er een DVD/CD-wisselaar is aangesloten
Wanneer er een iPod is aangesloten
AUX 1
Met de AUX aansluiting van dit toestel verbonden
apparatuur
Wanneer er een uitbreidingsmodule is aangesloten
Opmerking: Voor informatie omtrent welke apparatuur
aangesloten kan worden verwijzen we u naar de
Systeemuitbreidingsgids, of naar de handleiding van de
apparatuur in kwestie.
172
CQ-DX200N
Nederlands
De equalizercurve kan worden geselecteerd uit 6
voorgeprogrammeerde types (FLAT, ROCK, POP, VOCAL,
JAZZ en CLUB) afhankelijk van de muziek waar u naar
luistert.
SEL: SELECT ] om
het AUDIO menu te
openen.
Opmerking: De SQ instellingen en die voor de
lage/hoge tonen en het volume hebben allemaal invloed
op elkaar. Als door deze invloed het geluid vervormd
raakt, dient u de weergave van de lage/hoge tonen of het
volume aan te passen. (a blz. 194)
Op de afstandsbediening
kunt u [SEL] gebruiken.
2 Druk op [PUSH SEL: SELECT ] en
Algemeen
1 Druk op [PUSH
(SQ: SOUND QUALITY)
SQ selectie naar genre
SQ veranderen
selecteer “SQ”.
Op de afstandsbediening kunt u [SEL] gebruiken.
3 Verdraai [VOL] om de
huidige instelling te
wijzigen.
Op de afstandsbediening
kunt u [}] of [{]
gebruiken.
U kunt SQ instellingen maken om de weergave af te
stemmen op uw smaak.
1 Druk op [PUSH SEL: SELECT ] om het
AUDIO menu te openen.
Op de afstandsbediening kunt u [SEL] gebruiken.
2 Druk op [PUSH SEL: SELECT ] en
selecteer “SQ SET”.
3 Maak de gewenste instellingen voor elk
(USER)
SQ instelling
Op de afstandsbediening kunt u [SEL] gebruiken.
van de banden.
SQ Lage tonen/Bass: ±12 dB (bij 60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 200 Hz)
SQ Mid: ±12 dB (bij 500 Hz, 1 Hz, 2 kHz, 3 kHz)
SQ Hoge tonen/Treble: ±12 dB (bij 10 kHz, 12 kHz,
15 kHz, 18 kHz)
qw:
Kiezen van de middenfrequentie
[s] [d] :Kiezen van de frequentieband
[}] [{] : Niveau hoger/lager
de cijfertoets [2] t/m [6] tenminste
4 Houd
2 sec. ingedrukt.
De aangepaste SQ wordt voorgeprogrammeerd
onder de geselecteerde toets, waarna het toestel
terugkeert naar de normale stand.
Opmerkingen:
¡ Wanneer een voorgeprogrammeerde SQ instelling
wordt geannuleerd, zullen de meest recente
niveau-instellingen gehandhaafd blijven tot er een
nieuwe SQ instelling wordt geprogrammeerd of
tot de voorgeprogrammeerde SQ instelling wordt
opgeroepen.
¡ Er kunnen geen SQ instellingen worden opgeslagen onder toets [1].
¡ SQ wijzigingen hebben geen invloed op de
namen, zoals ROCK en JAZZ, waarmee de
muziektypen op het scherm worden aangeduid.
Opmerking: Als u [BAND] tenminste 2 seconden
ingedrukt houdt op het “SQ ADJUSTMENT” scherm,
kunt u de opgeroepen voorgeprogrammeerde
instelling als standaardinstelling aanwijzen.
CQ-DX200N
173
Radio
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u naar de radio kunt luisteren.
1 Druk op [SRC] en selecteer de radio als
signaalbron.
Normale bediening
2 Druk op [BAND] en selecteer de
gewenste radioband.
3 Stem af op de gewenste zender.
Afstemmen op een frequentie
[s] (TUNE): Lagere frequenties
[d] (TUNE): Hogere frequenties
Opmerkingen:
¡ Zet de functie voor afstemmen op lokale zender aan
(LOCAL ON) als u alleen wilt af kunnen stemmen op
zenders met een goede ontvangst. (a blz. 195)
¡ Zet de FM ontvangst op mono (MONO ON) om ruis te
reduceren wanneer u naar een zwakke FM stereozender luistert. (a blz. 195)
Opmerking: Houd tenminste 0,5 seconde
ingedrukt en laat dan los om een zender op te
zoeken.
Selecteren van een voorkeuzezender
Druk op één van de cijfertoetsen [1] t/m [6].
Veranderen van het display
Druk op [DISP] om het display als volgt te doen
veranderen.
Radioband
Voorkeuzenummer
3AM (LW/MW)
Frequentie
3FM (niet RDS)
Frequentie
Frequentie
ST (Stereo) indicator
Radio-display
Klok-tijd (CT)*
174
PS (Programma
Servicenaam)
Klok-tijd (CT)*
*Stel de klok op de juiste manier in wanneer de melding
“NO CT” op het scherm verschijnt.
(Instellen van de klok a blz. 169)
CQ-DX200N
Automatisch voorprogrammeren (APM)
Zenders met een goede ontvangst worden automatisch
voorgeprogrammeerd.
1 Selecteer de
Handmatig voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Houd één van de voorkeuzetoetsen [1]
Nederlands
U kunt in elk van de AM (LW/MW), FM1, FM2 en FM3
maximaal 6 zenders voorprogrammeren.
t/m [6] ingedrukt tot het display één
keer knippert.
gewenste
radioband.
2 Houd [BAND]
Voorkeuzenummer
(APM) tenminste 2 seconden ingedrukt.
Nadat deze zijn voorgeprogrammeerd, zullen de zenders met de beste ontvangst op volgorde 5 seconden
lang worden weergegeven (SCAN). Druk op één van
de voorkeuzetoetsen [1] t/m [6] om het scannen te
stoppen.
Oproepen van voorkeuzezenders
1 Selecteer de radioband.
2 Druk op één van de voorkeuzetoetsen
Radio
Zenders voorprogrammeren
(APM: AUTO PRESET MEMORY, P-SET: PRESET)
[1] t/m [6].
Opmerkingen:
¡ Nieuw opgeslagen zenders worden over eerder opgeslagen zenders heen geschreven.
¡ Bij de standaardinstelling (AF ON) zullen alleen RDS
zenders worden voorgeprogrammeerd. Als u ook nietRDS zenders wilt als voorkeuzezenders wilt opslaan,
moet u eerst de AF/TA functie uitschakelen (AF/TA
OFF). (a blz. 177)
CQ-DX200N
175
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
In gebieden waar u FM uitzendingen met RDS gegevens kunt ontvangen, kunt u gebruik maken van nuttige functies (AF, TA, PTY enz.).
Sommige FM zenders zenden extra digitale RDS met hun
normale signalen mee. De radio in dit toestel kan gebruik
maken van deze extra gegevens.
De beschikbaarheid van RDS diensten kan per gebied
verschillen. Wij wijzen u erop dat wanneer er geen RDS
diensten worden aangeboden in uw gebied, de volgende
functies ook niet zullen werken.
De volgende functies werken alleen wanneer er wordt
afgestemd op een RDS zender.
AF (Alternatieve Frequentie)
PTY (Programmatype)
Wanneer u de PTY functie heeft ingeschakeld
(a blz. 179), verandert er het volgende.
¡ Het type van het programma waar u naar luistert zal
op het display worden aangegeven.
¡ U kunt afstemmen op programma’s door het programmatype op te geven.
Opmerking: U kunt de taal kiezen waarin het
programmatype wordt aangegeven. (a blz. 195)
Wat is RDS?
Wanneer u de AF functie heeft ingeschakeld
(a blz. 177), verandert er het volgende.
¡ Wanneer de ontvangst slechter wordt, zal er automatisch worden afgestemd op een zender met hetzelfde
programma die wel goed ontvangen kan worden.
¡ Bij het automatisch voorprogrammeren (APM) zullen
alleen RDS zenders worden opgeslagen.
¡ Wanneer u een voorkeuzezender oproept, zal er
automatisch worden afgestemd op de zender met de
beste ontvangst voor het gewenste programma.
(BSR Best Stations Research)
Opmerkingen:
¡ U kunt de gevoeligheid voor de AF functie instellen.
(a blz. 177)
¡ U kunt het bereik voor de AF functie instellen.
(a blz. 177)
TA (Verkeersberichten)
Wanneer u de TA functie
heeft ingeschakeld
(a blz. 178), verandert er
het volgende.
¡ Er wordt automatisch
afgestemd op een TP
zender zodra de TA
functie wordt
ingeschakeld en u luistert naar een non-TP zender of een TP zender met
slechte ontvangst.
¡ Er wordt alleen afgestemd op TP zenders bij het
opzoeken van zenders, of bij automatisch voorprogrammeren.
¡ Inschakelen van de TA functie terwijl het toestel in een
andere stand staat zal het toestel automatisch doen
overschakelen naar de radio voor weergave van een
verkeersbericht zodra dit begint. Wanneer het verkeersbericht is afgelopen, zal het toestel terugkeren
naar de oorspronkelijke gebruiksfunctie. (TA
Standbyfunctie)
176
CQ-DX200N
Andere RDS functies
CT (Klok)
De klok wordt automatisch gelijk gezet.
PS (Programmanaam service)
Niet alleen de frequentie, maar ook de naam van de
zender wordt getoond.
EON (Verbetering andere netwerken)
De RDS gegevens worden doorlopend bijgewerkt voor de
plek waar u zich bevindt.
EON-TA
Er kan worden afgestemd op verkeersberichten via het
huidige netwerk en via andere netwerken.
Ontvangst van noodberichten
Zodra er een noodbericht wordt uitgezonden, zal dit
worden weergegeven en zal “ALARM” op het display
verschijnen.
Licht op indien AF in
werking is.
Veranderen van het display
Druk op [DISP] om het display als volgt te doen veranderen
Nederlands
Programmanaam service
RDS functiedisplay
Frequentie
Licht op indien de TA functie in werking is.
PS (Programma
Servicenaam)
Licht op wanneer er een TP zender (die
TA uitzendt) wordt ontvangen.
Klok-tijd (CT)*
Display PTY functie
*Stel de klok op de juiste manier in wanneer de melding
“NO CT” op het scherm verschijnt.
(Instellen van de klok a blz. 169)
Licht op indien de PTY functie in werking is.
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
AF ON/OFF
: Lage AF gevoeligheid
(Standaardinstelling)
(AF: ALTERNATIVE FREQUENCY)
AF (Alternatieve Frequentie)
Houd [TA/AF] tenminste 2 seconden ingedrukt om één
van de volgende AF functies in te stellen.
AF ON : De AF, BSR (Sterkste zender zoeken) en PI
zoekfuncties zijn ingeschakeld.
AF OFF : Wanneer er geen AF netwerk voor een RDS
zender vereist is.
: Hoge AF gevoeligheid
: Wanneer er geen AF netwerk
voor een RDS zender vereist is.
PI Seek (Programma Identificatie zoekfunctie)
Wanneer u heeft afgestemd op een voorkeuzezender en
de ontvangst slechter wordt, kunt u nog eens op dezelfde
voorkeuzetoets drukken. Er zal dan worden gezocht naar
dezelfde zender via een frequentie die wel goed
ontvangen kan worden.
Druk nog eens op hetzelfde voorkeuzenummer om te
annuleren.
Opmerking: Om de PI zoekfunctie te kunnen
gebruiken, moet u eerst de TA functie uitschakelen.
CQ-DX200N
177
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen (vervolg)
TA ON/OFF
Druk op [TA/AF] om de TA functie aan of uit te zetten.
Opmerkingen:
¡ Dit is niet mogelijk met de afstandsbediening.
¡ Verkeersinformatie is beschikbaar in mono.
¡ Het TA volume kan alleen geregeld worden terwijl er
een TA (verkeersbericht) wordt ontvangen.
178
(TA: TRAFFIC ANNOUNCEMENT)
TA (Verkeersberichten)
Licht op indien de TA
functie in werking is.
CQ-DX200N
(PTY: PROGRAM TYPE)
PTY (Programmatype)
Afstemmen op een programma via de PTY functie
Onder de voorkeuzetoetsen zijn reeds programmatypes
voorgeprogrammeerd.
Om af te stemmen op een programma van een bepaald
type, dient u op één van de voorkeuzetoetsen [1] t/m [6]
te drukken.
Programmatype Inhoud
1
NEWS
NEWS
2
SPEECH
AFFAIRS, INFO, EDUCATE,
DRAMA, CULTURE, SCIENCE,
VARIED, WEATHER, FINANCE,
CHILDREN, SOCIAL, RELIGION,
PHONE IN, TRAVEL, LEISURE,
DOCUMENT
3
SPORT
SPORT
4
POP M
POP M
5
CLASSICS
CLASSICS
6
MUSIC
ROCK M, EASY M, LIGHT M,
OTHER M, JAZZ, COUNTRY,
NATION M, OLDIES, FOLK M
Druk vervolgens op [BAND] (SET) om een andere
zender met hetzelfde programmatype op te zoeken.
1 Druk op [s] of [d] om het gewenste
programmatype te selecteren.
SPEECH
INFO
CULTURE
ROCK M
OTHER M
SOCIAL
LEISURE
OLDIES
MUSIC
SPORT
SCIENCE
EASY M
WEATHER
RELIGION
JAZZ
FOLK M
NEWS
EDUCATE
VARIED
LIGHT M
FINANCE
PHONE IN
COUNTRY
DOCUMENT
AFFAIRS
DRAMA
POP M
CLASSICS
CHILDREN
TRAVEL
NATION M
2 Druk op [BAND] (SET).
Het toestel gaat zoeken.
Opmerkingen:
¡ Druk op [BAND] (SET) om het zoeken weer te stoppen.
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type
gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
Veranderen van de voorgeprogrammeerde programmatypes
U kunt als u dat wilt de onder de voorkeuzetoetsen
voorgeprogrammeerde programmatypes veranderen.
1 Selecteer het programmatype dat u
onder een andere toets wilt opslaan.
2 Houd één van de toetsen [1] t/m [6] tenminste 2 sec. ingedrukt.
Opmerkingen:
¡ Wanneer er geen programma van het gewenste type
gevonden kan worden, zal “NONE” (Geen) op het display verschijnen.
¡ U kunt zelf veranderen welk programmatype onder
welke voorkeuzetoets wordt opgeslagen.
Nederlands
Houd [DISP] (PTY) tenminste 2 seconden ingedrukt om
de PTY functie aan of uit te
zetten.
Kaizen van PTY
Overige PTY functies
PTY taalkeuze: U kunt kiezen in welke taal u de
gegevens voor het programmatype op het display wilt
lezen. (Engels of Zweeds) (a blz. 195)
CQ-DX200N
Radio Data Systeem (RDS) bij FM uitzendingen
PTY ON/OFF
179
CD-speler
Let op
¡ Doe geen disc in het toestel wanneer de
indicator oplicht, want dat betekent dat er al een
disc in het toestel zit.
¡ Dit toestel is niet geschikt voor 8 cm discs (CD-singles).
¡ Gebruik geen discs met afwijkende vormen. (a blz. 208)
¡ Gebruik geen discs met stickers of labels erop .
¡ Steek geen vreemde voorwerpen in de discsleuf.
¡ Lees ook het hoofdstuk “Opmerkingen over CD/CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)”. (a blz. 208).
¡ Dit toestel is niet geschikt een MIX-mode CD (CD’s met
zowel CD-DA als Gecomprimeerde audio). Bij dergelijke
CD’s kunnen zich problemen voordoen, zoals afspelen zonder geluidsweergave.
Druk op [SRC] wanneer er al een disc in het toestel zit
en selecteer de CD-speler als signaalbron.
1 Doe een disc in het toestel met de
bedrukte zijde naar boven.
Normale bediening
Labelkant
2 Selecteer het gewenste gedeelte.
Selecteren van een fragment
[7] (TRACK): Volgende fragment
[6] (TRACK): Vorige fragment (twee keer drukken.)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug.
Pauze
Druk op [BAND] (5h).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
3 Druk op [u] om de disc uit te laten werpen.
Veranderen van het display
Druk op [DISP].
Fragment/weergavetijd
Fragment
Weergavetijd
Display CD-speler
Disctitel
180
Fragmenttitel
Klok-tijd
Opmerkingen:
¡ “NO TEXT” zal verschijnen wanneer er geen informatie op de disc staat.
¡ Druk op [3] (SCROLL) om een weergegeven titel
opnieuw over het display te laten schuiven.
¡ Het weergegeven item schakelt heen en weer tussen
“Weergavetijd” en “Totale weergavetijd” met elke druk
op [OSD] op de afstandsbediening. (a blz. 190)
CQ-DX200N
Nederlands
Alle beschikbare fragmenten worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nog eens op [4] (RANDOM) om te annuleren.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van elk fragment worden op
volgorde weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Druk nog eens op [5] (SCAN) om te annuleren.
Herhaalde weergave
Het huidige fragment wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nog eens op [6] (REPEAT) om te annuleren.
CD-speler
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Willekeurige, Intro, Herhaalde weergave
Willekeurige weergave
Direct selecteren van fragmenten
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Voorbeeld: Fragmentnummer 10
1
2
3
Druk op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
Opmerking: Willekeurige weergave, intro-weergave en
herhaalde weergave worden geannuleerd wanneer
[ENTER] wordt ingedrukt.
CQ-DX200N
181
MP3/DivX-speler
De optionele monitor (CY-VM7203N) moet worden aangesloten om DivX bestanden weer te kunnen geven.
Druk wanneer er al een disc in het toestel zit op [SRC]
en selecteer de weergavefunctie voor gecomprimeerde
audio.
Normale bediening
1 Doe een disc in het toestel met de
bedrukte zijde naar boven.
Labelkant
Selecteren van een bestand
[7] (TRACK): Volgende bestand
[6] (TRACK): Vorige bestand (twee keer drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel vooruit/terug.
2 Selecteer het gewenste gedeelte.
Selecteren van een map
[}] (FOLDER): Volgende map
[{] (FOLDER): Vorige map
Pauze
Druk op [BAND] (5h).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te hervatten.
3 Druk op [u] om de disc uit te laten werpen.
Veranderen van het display
Druk op [DISP].
Map/bestand
Map
Bestand
Display Gecomprimeerde audiospeler
Weergavetijd
Voorbeeld DivX display
Mapnaam
(
) (Gegevens lezen)
Play
Bestandsnaam
(
Folder : 001/009 File : 0001/0100 Time: 00:00:13
Albumnaam
(
) (Gegevens lezen)
(alleen voor MP3 bestanden)
(Gegevens lezen)
)
Titel en naam artiest
(
) (Gegevens lezen)
Klok-tijd
Opmerkingen:
¡ “NO TEXT” zal verschijnen wanneer er geen informatie op de disc staat.
¡ Druk op [3] (SCROLL) om een weergegeven titel
opnieuw over het display te laten schuiven.
182
CQ-DX200N
Alle beschikbare bestanden worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nog eens op [4] (RANDOM) om te annuleren.
Herhaalde weergave
Het huidige bestand wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nog eens op [6] (REPEAT) om te annuleren.
Herhaalde weergave map
Willekeurige weergave map
Alle bestanden in de huidige map worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) tenminste 2 sec. ingedrukt.
licht op.
Houd [4] (RANDOM) nog eens tenminste 2 seconden
ingedrukt om te annuleren.
De huidige map wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) tenminste 2 sec. ingedrukt.
licht op.
Houd [6] (REPEAT) nog eens tenminste 2 seconden
ingedrukt om te annuleren.
MP3/DivX-speler
(RANDOM, REPEAT)
Willekeurige, Herhaalde weergave
Willekeurige weergave
Nederlands
Opmerkingen:
¡ Raadpleeg “Opmerkingen over MP3//DivX”. (a blz. 184)
¡ Dit toestel is niet geschikt voor MIX-mode CD’s (CD’s met zowel CD-DA als gecomprimeerde audiobestanden). Bij dergelijke
CD’s kunnen zich problemen voordoen, zoals afspelen zonder geluidsweergave.
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Direct selecteren
Direct selecteren van mappen
Direct selecteren van bestanden
Voorbeeld: Mapnummer 10 (a blz. 185)
Voorbeeld: Bestandsnummer 10
1
2
1
2
3
Druk twee keer op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
3
Druk op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
Opmerking: Willekeurige weergave, willekeurige
weergave van een map, herhaalde weergave en herhaalde
weergave van een map zullen worden geannuleerd
wanneer er op [ENTER] wordt gedrukt.
CQ-DX200N
183
Opmerkingen over MP3/DivX
Wat is MP3/DivX?
Pas op bij het gebruik van gecomprimeerde audiobestanden
MP3: MP3 (MPEG Audio Layer-3) is de meest gebruikte
compressiemethode voor digitale audio. Deze standaard is
vastgesteld door MPEG (Motion Picture Experts Group).
Met behulp van deze compressiemethode kunt u ongeveer
10 muziek-CD’s opnemen op een enkele opname-CD
(ervan uitgaande dat er wordt opgenomen op een 650MB
CD-R of CD-RW met een vaste bitsnelheid van 128 kbps
en een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz).
DivX: Deze compressiemethode voor videobestanden
ontwikkeld door DivX, Inc. verkleint videobestanden zonder al te groot kwaliteitsverlies.
Opmerking: Software waarmee deze coderingen toegepast
kunnen worden, wordt niet meegeleverd met dit toestel.
Instellingen bij het maken van het bestand
Algemeen
MP3
¡ Voor een hoge geluidskwaliteit kunt u het beste een
hoge bitsnelheid en een hoge bemonsteringsfrequentie gebruiken.
¡ U kunt beter geen variabele bitsnelheid (VBR) gebruiken,
want in dat geval kan de weergavetijd niet correct worden aangegeven en kan het geluid overslaan.
¡ De geluidskwaliteit hangt mede af van de opnameomstandigheden. Voor details hieromtrent dient u de handleiding van de door u gebruikte software te raadplegen.
¡ U moet een bestandsextensie gebruiken die geschikt
zijn voor het bestand in kwestie.
¡ Het verdient aanbeveling bestandsnamen van minder dan
8 tekens te gebruiken (exclusief de bestandsextensie).
¡ U kunt het beste de bitsnelheid op “128 kbps of
hoger” en “vast” zetten.
DivX
¡ Het is mogelijk dat DivX bestanden groter dan 2 GB of
zonder index niet correct door dit toestel kunnen worden weergegeven.
¡ Dit toestel biedt ondersteuning voor alle resoluties tot
maximaal 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL).
¡ U kunt maximaal 8 typen audio en ondertiteling
selecteren op dit toestel.
¡ GMC (Global Motion Compensation) wordt niet ondersteund.
Compressieformaten
Compressiemethode
Bitsnelheid
VBR
Bemonsteringsfrequentie
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)
32 k – 320 kbps
Ja
32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)
8 k – 160 kbps
Ja
16, 22,05, 24 kHz
DivX gegevens gecreëerd met ver.3.11, 4.x, 5.x* 8 k – 320 kbps
Ja
8 k – 48 kHz
* DivX videosysteem/MP2, MP3
Let op
Pas op met het display van
dit toestel
Voeg in geen geval “.mp3” toe aan bestanden met andere dan MP3 gegevens, en voeg geen “.DIVX”,
“.divx”, “.AVI” of “.avi” toe aan bestanden met andere gegevens dan DivX materiaal. Hierdoor kan er
lawaai worden gereproduceerd dat niet alleen uw luidsprekers, maar ook uw gehoor kan beschadigen.
184
Informatie op het display
¡ CD-TEXT
Disctitel
Fragmenttitel
¡ MP3/DivX
Mapnaam
Bestandsnaam
¡ MP3 (ID3 tag)
Albumnaam
Title en naam artiest
Te tonen tekens
¡ Toegestane lengte bestandsnaam/mapnaam: binnen
64 tekens. (Voor namen van bestanden en mappen in
Unicode tekens is slechts de helft van het aantal
tekens beschikbaar.)
¡ Geef bestanden en mappen namen die voldoen aan de
vereisten van het gebruikte bestandssysteem.
Raadpleeg de handleiding van de gebruikte software
voor details hieromtrent.
CQ-DX200N
¡ De ASCII tekenset en bepaalde speciale tekens in de
diverse talen kunnen worden getoond.
¡ Sommige Cyrillische tekens uit de Unicode tekenset
kunnen ook worden weergegeven.
ASCII tekenset
A t/m Z, a t/m z, cijfers 0 t/m 9, en de volgende symbolen:
(spatie) ! ” # $ % & ’ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ˆ _ ` {
|}~
Opmerkingen:
¡ Afhankelijk van de gebruikte software is het mogelijk dat
tekens niet correct kunnen worden weergegeven.
¡ Tekens en symbolen die niet getoond kunnen worden,
worden vervangen door een asterisk ( ).
*
Ondersteunde bestandssystemen
ISO 9660 Level 1/Level 2/Level 3, Joliet, Romeo
Opmerking: Apple HFS, UDF 1,50, Mix-mode CD, CD
Extra worden niet ondersteund.
Algemeen
Copyright
Het is verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal
zoals muziek te kopieren, verspreiden en aan derden te
leveren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
auteursrechthebbende, met uitzondering van persoonlijk
gebruik.
Maximum aantal bestanden/mappen
Nederlands
¡ Zet geen gewone audiobestanden (CD-DA) en
bestanden met gecomprimeerde audio op dezelfde
disc. Doet u dit niet, dan kunnen zich problemen
voordoen bij het afspelen van de disc.
¡ Als er twee of meer verschillende soorten bestanden
met gecomprimeerde audio op dezelfde disc staan,
moeten deze elk in hun eigen map worden opgeslagen.
¡ Zet geen andere bestanden dan gecomprimeerde
audiobestanden op de disc.
¡ Of een disc afgespeeld kan worden kan afhangen van
de specifieke combinatie van software en discbrander
die werd gebruikt.
¡ Dit toestel beschikt niet over een speellijst-functie.
¡ Brand bestanden op de disc met de zogenaamde ‘discat-once’ methode, behalve wanneer dat om andere
redenen niet kan.
¡ U kunt de tijdsduur tussen het lezen van de gegevens
en de weergave bekorten door het aantal bestanden of
mappen te verkleinen, of door de mappenstructuur te
vereenvoudigen.
Volgorde mappen selecteren/bestanden weergeven
¡ Maximum aantal bestanden: CD-media: 1200
USB apparatuur: 999
¡ Maximum aantal bestanden in één map: 1200
¡ Maximum aantal vertakkingen: 8
¡ Maximum aantal mappen: 255 (inclusief de basismap
“Root”)
Rootmap
Root Folder
(Root Directory)
(Root-directory)
1
2
q
Mappen
selecteren
Folder Selection
4
e
In
order
Opthe
volgorde
1
–
8
3
Bestanden
selecteren
File Selection
Opthe
volgorde
In
order
–
w
5
q
y
6
r
8
Tree11
Tak
t
y
7
Tree22
Tak
Tree33 Tak
Tree44
Tak
Tree8 8
Tak
(Max.)
(max.)
Opmerkingen:
¡ Dit toestel telt het aantal mappen ongeacht of er
gecomprimeerde audiobestanden in zitten of niet.
¡ Als de geselecteerde map geen gecomprimeerde
audiobestanden bevat, zullen de dichtstbijzijnde
gecomprimeerde audiobestanden op de volgorde van
weergave worden afgespeeld.
¡ De volgorde waarop de bestanden zullen worden
weergegeven door dit toestel kan verschillen van de
volgorde die gebruikt wordt door andere spelers, ook
al wordt dezelfde disc gebruikt.
¡ De aanduiding “ROOT” verschijnt als de naam van de
basismap op de disc.
Opmerkingen over MP3/DivX
Pas op bij het branden van discs
Branden van gecomprimeerde audiobestanden
iTunes is een handelsmerk van Apple Inc.,
gedeponeerd in de V.S. en andere landen/gebieden.
Audiocoderingstechnologie MPEG layer 3, in licentie
verleend door Fraunhofer IIS en Thomson.
Geen garantie
De omschrijving hierboven reflecteert de stand van zaken
per oktober 2007. Hierin is geen garantie vervat met
betrekking tot het kunnen reproduceren van MP3/DivX
bestanden.
CQ-DX200N
185
DVD/VCD-speler
U kunt DVD’s en VCD’s bekijken indien de los verkrijgbare monitor (CY-VM7203N) is aangesloten.
Druk op [SRC] wanneer er al een disc in het toestel zit
en selecteer de DVD/VCD-speler als signaalbron.
1 Doe een disc in het toestel met de
bedrukte zijde naar boven.
Labelkant
Normale bediening
Snel vooruit/snel terug
2 Selecteer het gewenste gedeelte.
Hoofdstuk/fragment selectie
[7]: Volgende hoofdstuk/fragment
[6]: Vorige hoofdstuk/fragment (twee keer
drukken)
Pauze
Druk op [BAND] (5h).
Druk nog eens op deze toets om de weergave te
hervatten.
Houd tenminste 0,5 sec. ingedrukt.
Met elke druk op deze toets zal de weergavesnelheid
als volgt veranderen:
Normale snelheid /2 keer /5 keer /10 keer /20
keer
[d] : Snel vooruit
[s] : Snel terug
Druk op [BAND] (5y) om te annuleren.
Vertraagde weergave
Houd [d] tenminste 0,5 sec. ingedrukt terwijl er
gepauzeerd wordt.
Druk nog eens op [BAND] (5y) om te annuleren.
Herhaalde weergave
Het huidige hoofdstuk wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) tenminste 2 sec. ingedrukt.
licht op.
Houd [6] (REPEAT) nog eens tenminste 2 seconden ingedrukt om te annuleren.
DVD
Veranderen van het display
3DVD disc
Titel/hoofdstuk
DVD/VCD display
Titel
VCD
Klok-tijd
3VCD disc
VCD
Klok-tijd
Voorbeeld DVD display
Play
Title:02/03
186
Hoofdstuk
Chapter:025/050 Time: 02:35:40
CQ-DX200N
De weergave van de disc kan tijdelijk worden
onderbroken en het menuscherm van de disc titelmenu
zelf kan worden geopend.
1 Druk tijdens weergave op [MENU] op
1 Houd [MENU] (TITLE) op de afstands-
de afstandsbediening.
Nederlands
DVD VCD
De weergave van de disc kan tijdelijk worden
onderbroken en het menuscherm van de disc zelf kan
worden geopend.
bediening tenminste 2 sec. ingedrukt.
2 Druk op [}]/[{]/[]]/[[] om een item 2 Druk op [}]/[{]/[]]/[[] om een item
te selecteren.
te selecteren.
3 Druk op [ENTER] om uw keuze defini- 3 Druk op [ENTER] om uw keuze definitief te maken.
tief te maken.
Opmerking: U kunt ook een item selecteren door
middel van de toetsen [0] t/m [9] op de
afstandsbediening. (Druk op [RETURN] om de
handeling te annuleren.)
Stop
Functies die alleen via de afstandsbediening werken
Titelmenu
DVD VCD
Direct selecteren (tijdens weergave)
DVD VCD
Druk op [3] (STOP).
Druk op [5y] (PLAY) om de weergave te laten hervatten vanaf het punt waar u op [3] (STOP) had gedrukt.
(Hervattingsfunctie)
Om de hervattingsfunctie te annuleren dient u nog eens
op [3] (STOP) te drukken terwijl het toestel gestopt is.
Direct selecteren van hoofdstukken
DVD VCD
Voorbeeld: Hoofdstuknummer 10
1
2
3
Druk op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
Direct selecteren van titels
DVD/VCD-speler
Bediening van de menu’s
Discmenu
DVD VCD
Voorbeeld: Titelnummer 10
1
2
3
Druk twee keer op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
Lijstkeuze
DVD VCD
Alleen voor VCD’s met PCB (‘Weergave-bediening’,
zie a blz. 199) en sommige DVD’s.
Voorbeeld: Lijstnummer 10
[5y]
(PLAY/PAUSE)
1
[3] (STOP)
[MENU] (TITLE)
[}]/[{]/
[]]/[[]
[ENTER]
2
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
[RETURN]
[0] – [9]
[GRP]
Opmerkingen:
¡ Als er een titel-/hoofdstuk-/fragment-/of ander nummer
wordt ingevoerd dat niet bestaat, is het commando
ongeldig en keert het display terug naar de normale stand.
¡ U kunt direct een titel selecteren door één keer op
[GRP] te drukken terwijl het toestel gestopt is. DVD VCD
CQ-DX200N
187
Geavanceerde bediening van videodiscs (DVD/VCD/DivX)
DivX Video-on-Demand (VOD) materiaal is gecodeerd met het oog op bescherming van de op het materiaal rustende
auteursrechten. Om DivX VOD materiaal af te kunnen spelen met dit toestel, moet u het toestel eerst registreren.
Volg de instructies online om de registratiecode van dit toestel te registreren en DivX VOD materiaal te kunnen kopen.
Bezoek voor meer informatie over DivX VOD: www.divx.com/vod.
Laat de registratiecode van dit toestel zien
(Alleen met de afstandsbediening, zie a blz. 196
“Gebruikersinstellingen”.)
1 Druk op [MENU].
2 Druk op [9].
<Registration Code>
DivX(R) Video On Demand
Your registration code is :XXXXXXXX
To le arn more visit www.divx.com/vod
Over DivX VOD materiaal
RETURN : Setup Menu
188
8 letters en cijfers
Opmerkingen:
¡ Het verdient aanbeveling deze code op te schrijven
loor het geval u deze later nog eens nodig mocht
hebben.
¡ Nadat u voor het eerst DivX VOD materiaal heeft afgespeeld, zal er een andere registratiecode verschijnen
onder “DivX Registration”. Gebruik deze andere registratiecode in geen geval om DivX VOD materiaal te
kopen. Als u deze andere code gebruikt om DivX VOD
materiaal te kopen en dit materiaal vervolgens afspeelt
met dit toestel, zal materiaal dat u met de eerdere
code had aangeschaft niet meer afgespeeld kunnen
worden.
¡ DivX VOD materiaal dat is aangeschaft met een andere
registratiecode dan die van dit toestel, kan niet met dit
toestel worden weergegeven. (Er verschijnt een
“Authorization Error” foutmelding.)
CQ-DX200N
Over DivX materiaal dat slechts een
beperkt aantal keer kan worden afgespeeld
Soms kan DivX VOD materiaal maar een bepaald aantal
keer worden afgespeeld Wanneer u dergelijk materiaal
afspeelt zal er worden aangegeven hoeveel keer het nog
kan worden afgespeeld. Wanneer het aantal resterende
keren nul wordt, zult u dergelijk materiaal niet meer
kunnen afspelen.
(De foutmelding “Rental Expired” zal verschijnen.)
Wanneer dit materiaal wordt afgespeeld
¡ Het aantal resterende keren dat het materiaal kan worden afgespeeld zal met één worden verminderd wanneer
- u op [SRC] drukt.
- u op de afstandsbediening op [3] (STOP) drukt.
- u op [s] / [d] (a / f) drukt.
enz. en zo bij ander material of een ander bestand of
bij het begin van het afgespeelde material komt.
¡ De hervattingsfunctie (a blz. 187 “Stop”) werkt niet.
Als er in meerdere talen ondertitels op de disc staan, kunt
u de gewenste taal voor de ondertiteling kiezen.
Wanneer u [1] (SUBTITLE) tenminste 2 seconden
ingedrukt houdt, zal de taal voor de ondertiteling telkens
na 1 seconde veranderen.
Audio
DVD VCD CD DVD
MP3 VCD
DivX
Functies die alleen via de afstandsbediening werken
U kunt een ander audiospoor selecteren wanneer er een
disc in het toestel zit waarop meerdere audiosporen zijn
opgenomen.
Wanneer u [2] (AUDIO) tenminste 2 seconden
ingedrukt houdt, zal het audiospoor telkens na 1 seconde
veranderen.
Opmerking: Afhankelijk van het bestand in kwestie kan
het bij DivX bestanden even duren voor er van
audiospoor gewisseld wordt.
DVD
Audio
VCD
DVD VCD
U kunt kiezen of en in hoeverre het dynamisch bereik (het
verschil tussen het zachtste en het hardstye geluid)
gecomprimeerd moet worden.
Deze functie werkt bij weergave van Dolby Digital/Dolby
Surround DVD videomateriaal. De tekst van een acteur
die u normaal gesproken bij een lage volume-instelling
nauwelijks zou kunnen horen, zult u gemakkelijker kunnen verstaan wanneer u “MINIMUM” instelt.
1
2
Houd tijdens weergave [0] (DRC) tenminste 2 sec.
Ingedrukt om de DRC keuzefunctie in te schakelen.
Houd [0] (DRC) tenminste 2 sec. Ingedrukt om het
DRC bereik te selecteren.
MINIMUM
Stand met de meeste compressie:
TV uitzendingen enz.
STANDARD
De stand die wordt aanbevolen door de
producent van het weergegeven materiaal
voor het luisteren bij een laag volume.
OFF
Het dynamisch bereik wordt niet
gecomprimeerd. (Standaardinstelling)
Gespreksniveau
U kunt loor wat betreft de geluidsweergave kiezen uit
“STEREO”, “MONO L” en “MONO R”.
MINIMUM
STANDARD
OFF
Wanneer u [2] (AUDIO) tenminste 2 seconden ingedrukt houdt, zal de geluidsweergave telkens na 1 seconde
veranderen.
STEREO
MONO L
MONO R
Let op
Camerastandpunt
DVD VCD
Als er scènes met meerdere camerastandpunten op de
disc staan, kunt u kiezen uit welke hoek u een dergelijke
scène wilt bekijken.
Wanneer u [3] (ANGLE) tenminste 2 seconden ingedrukt houdt, zal het camerastandpunt telkens na 1 seconde veranderen.
Het geluid van DVD video heeft een enorm dynamisch
bereik van meer dan 100 dB. Dat betekent dat het
door sommige DVD’s geproduceerde volume aanmerkelijk lager kan zijn dan dat van andere. Wanneer
u het volume hoger zet voor een dergelijke DVD, is
het mogelijk dat het geluid vervolgens veel te hard
klinkt, waardoor u zou kunnen schrikken en een
ongeluk veroorzaken. Deze functie is nuttig om dit
soort voorvallen te voorkomen.
[3] (STOP)
[MENU]
[1] (SUBTITLE)
[2] (AUDIO)
[3] (ANGLE)
Nederlands
Compressie van het dynamisch bereik
DVD
MP3 VCD
DivX
Geavanceerde bediening van videodiscs (DVD/VCD/DivX)
DVD VCD CD
Ondertiteling
[9]
[0] (DRC)
CQ-DX200N
189
OSD (In-beeld display)
U kunt gegevens aflezen via het in-beeld display (OSD) indien de los verkrijgbare monitor (CY-VM7203N) is aangesloten.
(Alleen voor de afstandsbediening)
De volgende gegevens kunnen naar keuze al dan niet worden weergegeven op een los verkrijgbare monitor. Titel/artiest voor CD’s, album/titel/artiest voor MP3, weergavetijd voor VCD’s/DivX en titel/hoofdstuk/weergavetijd voor DVD’s.
Met elke druk op [OSD] zal het display veranderen, afhankelijk van het type disc.
CD (muziek-CD)
MP3
Weergavetijd fragment
ID3 TAG ON
Play
Title
Play
: BEST OF MUSIC
Folder
:MP3 MUSIC
File
:WINTER.mp3
Track 12 : FAVORITE
ID3Tag
Album :BEST OF MUSIC
Artist
: GREAT SINGER
Track: 12/22 Time: 00:03:13
Totale weergavetijd
OSD (In-beeld display)
:FAVORITE
Artist
:GREAT SINGER
Folder : 001/009 File : 0001/0100 Time: 00:00:13
MP3-spelerfunctie
Play
Title
Title
Play
: BEST OF MUSIC
Track 12 : FAVORITE
MP3 PLAYER MODE
Artist
: GREAT SINGER
Track: 12/22 Time: 01:00:13
CD-spelerfunctie
Folder : 001/009 File : 0001/0100 Time: 00:00:13
DivX
Tekst uit
Play
CD
PLAYER
MODE
Track: 12/22 Time: 00:00:13
DivX-spelerfunctie
Play
Folder : 001/009 File : 0001/0100 Time: 00:00:13
190
CQ-DX200N
VCD (Video CD)
Tekst uit
Tekst uit
Weergavetijd hoofdstuk
Weergavetijd
Nederlands
DVD (DVD Video)
Title:02/03
Chapter:025/050 Time: 00:05:59
OSD (In-beeld display)
OSD (In-beeld display) (vervolg)
Play
Totale weergavetijd
Play
Title:02/03
Chapter:025/050 Time: 02:35:40
[OSD]
CQ-DX200N
191
USB (MP3/WMA)
Let op
¡ Sluit geen USB apparatuur direct aan op dit toestel. Als een
dergelijk apparaat direct wordt aangesloten op dit toestel en er
een ongeluk gebeurt, of er hard wordt geremd, zou de bestuurder
of een passagier letsel kunnen oplopen doordat hij of zij tegen het
USB apparaat stoot.
¡ Sluit uw USB apparaat aan op uw autoradio door middel van een
standaard USB verlengkabel (5 m of minder).
¡ Plaats het USB apparaat en de verlengkabel zo dat deze geen
belemmering vormen wanneer u aan het rijden bent.
¡ Sluit geen andere USB apparatuur aan dan een USB geheugenapparaat of een USB audiospeler. Sluit in geen geval meerdere USB
apparaten aan op de USB aansluiting. Doordat meerdere USB
apparaten via de aansluiting van stroom moeten worden voorzien
kan het toestel oververhit raken en zelfs gaan roken.
Opmerkingen:
¡ Dit toestel kan de MP3/WMA bestanden op het USB
geheugen weergeven.
¡ Er wordt geen ondersteuning geboden voor het verbinden
van een iPod met de USB aansluiting van dit toestel.
¡ Maak van tevoren een reservekopie van uw belangrijke
gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
verloren gegevens.
¡ Raadpleeg de paragraaf over “Geschikte USB
apparatuur”. (a blz. 163)
¡ Raadpleeg de paragraaf “Opmerkingen over MP3/DivX”.
(a blz. 184)
¡ Bestanden met een weergavetijd van 1000 minute of meer
zullen niet correct tot het eind kunnen worden
weergegeven.
¡ Afhankelijk van het aangesloten USB geheugen kan de
volgorde waarin de bestanden worden weergegeven
afwijken van de volgorde waarin de bestanden zijn opgeslagen.
1 Druk op [SRC] om over te schakelen
naar USB.
2 Open de afdekking van de USB
aansluiting.
4 Selecteer het gewenste gedeelte.
Mappen selecteren
Normale bediening
[}] (FOLDER): Volgende map
[{] (FOLDER): Vorige map
3 Gebruik een USB verlengkabel om een
USB geheugenapparaat op dit toestel
aan te sluiten.
MP3/WMA bestanden die door dit toestel als zodanig
herkend worden, zullen automatisch worden afgespeeld.
Opmerkingen:
¡ Zet het volume van dit toestel laag of uit bij het
aansluiten (of loskoppelen) van het USB geheugen.
¡ Let er bij het aansluiten van de kabels op dat u de
stekkers netjes en stevig in de aansluitingen steekt.
¡ Het is mogelijk dat dit toestel niet correct kan werken
als er een andere dan een standaard USB kabel wordt
gebruikt, of wanneer de totale lengte van de verlengkabel langer is dan 5 m.
Bestanden selecteren
[7] (TRACK): Volgende bestand
[6] (TRACK): Vorige bestand
(twee keer drukken)
Opmerking: Ingedrukt houden voor snel
vooruit/terug.
Pauze
Druk op [BAND] (5h).
Druk nog eens om te annuleren.
USB loskoppelen
Maak de USB verlengkabel en het USB
geheugen los van het toestel.
USB verlengkabel (USB 2.0, niet meegeleverd)
USB geheugenapparaat
(niet meegeleverd)
Type A (mannelijk)
192
CQ-DX200N
Opmerkingen:
¡ Laat het USB apparaat niet achter op plekken in de
auto waar de temperatuur te hoog kan oplopen.
¡ Om te voorkomen dat er vuil en stof in de USB
aansluiting kan komen, moet u de klep van het toestel
dicht doen wanneer u het niet gebruikt.
USB display
Map
Veranderen van het display
Druk op [DISP].
Map/bestand
Klok-tijd
Weergavetijd
Titel en naam artiest
Mapnaam
Albumnaam
Nederlands
Licht op wanneer er een USB apparaat is aangesloten op het toestel.
Bestand
Bestandsnaam
Alle beschikbare bestanden worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Druk op [4] (RANDOM).
licht op.
Druk nog eens op [4] (RANDOM) om te annuleren.
Willekeurige weergave map
Alle bestanden in de huidige map worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
Houd [4] (RANDOM) tenminste 2 sec. ingedrukt.
licht op.
Houd [4] (RANDOM) nog eens tenminste 2 seconden
ingedrukt om te annuleren.
Intro-weergave
De eerste 10 seconden van elk bestand zullen op
volgorde worden weergegeven.
Druk op [5] (SCAN).
Druk nog eens op [5] (SCAN) om te annuleren.
Direct selecteren
Intro-weergave mappen
Te beginnen met de volgende map zullen de eerste 10
seconden van het eerste bestand in elke map worden
weergegeven.
Houd [5] (SCAN) tenminste 2 seconden ingedrukt.
zal oplichten.
Houd [5] (SCAN) nog eens tenminste 2 seconden ingedrukt om te annuleren.
Herhaalde weergave
USB (MP3/WMA)
(RANDOM, SCAN, REPEAT)
Willekeurige weergave
Functies die alleen via de
afstandsbediening werken
Willekeurige, Intro, Herhaalde weergave
Opmerkingen:
¡ “NO TEXT” zal verschijnen wanneer er geen informatie op de disc staat.
¡ Druk op [3] (SCROLL) om een weergegeven titel
opnieuw over het display te laten schuiven.
Het huidige bestand wordt herhaald.
Druk op [6] (REPEAT).
licht op.
Druk nog eens op [6] (REPEAT) om te annuleren.
Herhaalde weergave map
De huidige map wordt herhaald.
Houd [6] (REPEAT) tenminste 2 sec. ingedrukt.
licht op.
Houd [6] (REPEAT) nog eens tenminste 2 seconden
ingedrukt om te annuleren.
Direct selecteren van bestanden
Voorbeeld: Bestandsnummer 10
Direct selecteren van mappen
Voorbeeld: Mapnummer 10 (a blz. 185)
1
2
3
Druk twee keer op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
1
2
3
Druk op [GRP].
Druk op [1] en [0]. (Druk op [RETURN] om te
annuleren.)
Druk op [ENTER].
Opmerking: Willekeurige weergave, willekeurige
weergave van een map, herhaalde weergave en herhaalde
weergave van een map zullen worden geannuleerd
wanneer er op [ENTER] wordt gedrukt.
CQ-DX200N
193
Audio-instellingen
U kunt de geluidsweergave via de luidsprekers
1 Druk op [PUSH
SEL: SELECT ] om
het AUDIO menu te
openen.
Op de afstandsbediening
kunt u [SEL] gebruiken.
2 Druk op [PUSH SEL: SELECT ] en
selecteer de functie die u wilt instellen.
Op de afstandsbediening kunt u [SEL] gebruiken.
3 Verdraai [VOL] om
de huidige instelling
te wijzigen.
Op de afstandsbediening
kunt u [}] of [{]
gebruiken.
AUDIO menudisplay
VOLUME
Volumeregeling
(Instelbereik: 0 t/m 40, standaardinstelling: 15)
q : Hoger
w : Lager
BASS
Instelling weergave lage tonen
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2 dB,
standaardinstelling: Lage tonen 0 dB)
q : Hoger
w : Lager
TREBLE
Instelling weergave hoge tonen
(Instelbereik: –12 dB t/m +12 dB, in stappen van 2 dB,
standaardinstelling: Hoge tonen 0 dB)
q : Hoger
w : Lager
Opmerking: Zet de SQ en lage/ hoge tonen functies
niet tegelijkertijd aan om vervorming van het geluid te
voorkomen.
SQ
(a blz. 173)
SQ SET
(a blz. 173)
194
CQ-DX200N
BALANCE
Links-rechts balans
(Instelbereik: L (links) 15 t/m R (rechts) 15 en midden,
standaardinstelling: midden)
q : Rechts sterker
w : Links sterker
FADER
Voor-achter balans
(Instelbereik: R (achter) 15 t/m F (voor) 15 en midden,
standaardinstelling: midden)
q : Voor sterker
w : Achter sterker
REAR LV
Het volume voor de achtermonitor wanneer P-MODE is
ingeschakeld (ON).
(Instelbereik: Min (minimum), MID (midden), MAX
(maximum), standaardinstelling: MIN)
q : Hoger
w : Lager
w
q
1 Houd [VOLUME]
(PUSH SEL:
SELECT ) tenminste
2 sec. ingedrukt.
Op de afstandsbediening dient u [SEL] tenminste 2
seconden ingedrukt te houden.
2 Druk op [PUSH SEL: SELECT ] en
selecteer de functie
die u wilt instellen.
Op de afstandsbediening
kunt u [SEL] gebruiken.
3 Verdraai [VOL] om
de huidige instelling
te wijzigen.
FUNCTION menudisplay
Op de afstandsbediening kunt u [}] of [{]
gebruiken.
COLOR
Veranderen van de kleur van de verlichting
(Instelbereik: OCEAN, SKY, FOREST, ORANGE, FIRE,
PINK, ROSE, STORM (7 kleuren mogelijk)
standaardinstelling: STORM)
FM MONO
Ruisonderdrukking bij zwakke radio-ontvangst
(alleen mogelijk bij FM-ontvangst)
q : ON (geforceerde mono-ontvangst)
w : OFF (stereo/mono, standaardinstelling)
FM LOCAL/AM LOCAL
Instelling bij automatisch afstemmen
(alleen mogelijk bij radio-ontvangst)
q : ON (alleen zenders met een goede ontvangst)
w : OFF (ook zenders met zwakke ontvangst,
standaardinstelling)
P-MODE
De geluids- en beeldsignalen van de discspeler zijn alleen
beschikbaar voor de passagiers op de achterbank, terwijl
de bestuurder en de passagier op de voorstoelen naar de
huidige signaalbron luisteren (er kan naar de audio van
de discspeler worden geluisterd via een op de
achtermonitor aangesloten hoofdtelefoon).
Met deze functie kunnen de passagiers op de achterbank
ook tijdens de rit naar DVD’s kijken.
q : ON (beeld en geluid van de discspeler alleen voor de
passagiers op de achterbank)
w : OFF (beeld en geluid hetzelfde voor de passagiers op
de achterbank en de bestuurder en eventuele
passagier op de voorstoelen)
Wanneer P-MODE aan (ON) staat, zal de MUTE/ATT
functie als volgt veranderen:
MUTE: De geluidsweergave in de auto wordt uitgeschakeld.
ATT: Het geluid voor de voorstoelen wordt 10 stappen lager gezet.
Kies “ATT” als de passagiers op de achterbank naar een
DVD of iets anders willen blijven luisteren ongeacht de
handelingen van de bestuurder.
MUTE KEY
Instellen van de functie van de werking van de [MUTE] toets.
w
q
MUTE : De geluidsweergave wordt geheel
uitgeschakeld. (standaardinstelling)
ATT :
Volume met 10 stappen verlaagd
EXT.MUTE (Externe demping)
Volumevermindering wanneer externe apparatuur, zoals
een auto-navigatiesysteem, de weergave onderbreekt.
LEVEL 0 : Geluidsweergave uitgeschakeld
(standaardinstelling)
w q LEVEL 1 : Volume met 15 stappen verlaagd
LEVEL 2 : Volume met 10 stappen verlaagd
OFF :
Geen verandering in volume
ACC
Nederlands
Via dit menuscherm kunt u diverse functies van het toestel naar eigen voorkeur instellen.
Audio-instellingen, Functie-instellingen
Functie-instellingen
De instelling hiervan hangt af van het contactslot van uw
auto.
q : ACC functies ingeschakeld
w : Geen ACC functies (standaardinstelling)
REGION
Regio-instelling voor AF, BSR en PI
(alleen mogelijk bij FM-ontvangst)
q : ON (alleen schakelen tussen zenders in dezelfde
regio)
w : OFF (schakelen tussen zenders in en buiten dezelfde
zenders, standaardinstelling)
PTY LANG
PTY taalkeuze
(alleen mogelijk bij RDS-ontvangst)
q : Engels (standaardinstelling)
w : Zweeds
Let op
U moet OFF kiezen wanneer het contactslot
van uw auto geen ACC stand heeft. Doet u
dit niet, dan kan de accu leeg lopen.
AUX IN
Instelling signaalbronkeuze
q : ON (AUX 1 geselecteerd, ook wanneer er geen
apparatuur op is aangesloten,
standaardinstelling)
w : OFF (AUX 1 wordt overgeslagen)
CQ-DX200N
195
Gebruikersinstellingen
De informatie hieronder geeft alleen uitleg betreffende de instellingen van de discspeler en de op het scherm weergegeven informatie.
(Alleen voor de afstandsbediening)
1 Druk op [MENU] om het “Setup Menu”
instelscherm te openen.
<Setup Menu>
1. Menu Language
2. Subtitle Language
3. Audio Language
4. OSD Language
5. TV Type
6. TV Display
7. On-Screen Messages
8. D. Range Compression
9. DivX Registration
0. Exit
: English
: English
: English
: English
: PAL
: WIDE
: ON
: OFF
[9] om de functie die u in wilt stellen te
selecteren.
(Voorbeeld: “1. Menu Language” (Menutaal))
<Setup Menu> display
<Setup Menu>
: English
: English
: English
: English
: PAL
: WIDE
: ON
: OFF
3 Druk op één van de cijfertoetsen [1] t/m
[8] om het gewenste item te selecteren.
(Voorbeeld: “1. English” (Engels))
<Menu Language>
Select
Language
1. English
2. French
3. Spanish
4. Chinese
5. German
6. Italian
7. Other
8. Return
4 Druk op [0] om het menuscherm te
sluiten.
196
CQ-DX200N
Taalkeuze discmenu
(Standaardinstelling: English (Engels))
1. English (Engels)
2. French (Frans)
3. Spanish (Spaans)
4. Chinese (Chinees)
5. German (Duits)
6. Italian (Italiaans)
7. Other (Overig)
(a blz. 198)
8. Return (Terug)
Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
2. Subtitle Language (Taal ondertiteling)
2 Druk op één van de cijfertoetsen [1] t/m
1. Menu Language
2. Subtitle Language
3. Audio Language
4. OSD Language
5. TV Type
6. TV Display
7. On-Screen Messages
8. D. Range Compression
9. DivX Registration
0. Exit
1. Menu Language (Menutaal)
(Standaardinstelling: English (Engels))
1. English (Engels)
2. French (Frans)
3. Spanish (Spaans)
4. Chinese (Chinees)
5. German (Duits)
6. Italian (Italiaans)
7. Other (Overig)
(a blz. 198)
8. Disp Off (Disp Off) Er zal geen ondertiteling worden weergegeven.
9. Return (Terug)
Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
Opmerking: Bij een disc met andere ondertiteling in
beeld kunnen de ondertitels elkaar op het scherm gaan
overlappen. Zet de ondertiteling in een dergelijk geval uit.
3. Audio Language (Audiotaal)
(Standaardinstelling: English (Engels))
1. English (Engels)
2. French (Frans)
3. Spanish (Spaans)
4. Chinese (Chinees)
5. German (Duits)
6. Italian (Italiaans)
7. Other (Overig)
(a blz. 198)
8. Return (Terug)
Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
4. OSD Language (OSD taal)
(Standaardinstelling: English (Engels))
1. English (Engels)
2. Chinese (Chinees)
3. Return (Terug)
Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
Opmerking: Door de [OSD] toets op de afstandsbediening
tenminste 2 seconden ingedrukt te houden voor weergave van
een disc, kunt u heen en weer schakelen tussen NTSC en PAL.
6. TV Display
Instelling beeldverhouding
(Standaardinstelling: WIDE)
1. WIDE (16:9)
Weergave in breedbeeld
wanneer er een breedbeeld
monitor is aangesloten.
2. Pan & Scan (4:3) Weergave met “Pan & Scan”
wanneer er een conventionele
monitor is aangesloten.
3. Letterbox (4:3)
Weergave in het “Postbus”
formaat wanneer er een
conventionele monitor is
aangesloten.
4. Return (Terug)
Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
Hiermee kunt u meldingen selecteren die op het scherm
getoond worden wanneer het in-beeld display is
uitgeschakeld door op [OSD] te drukken. (a blz. 190)
(Standaardinstelling: ON)
1. ON
Wanneer de stroom wordt
ingeschakeld, zal er 5 seconden lang
een melding op het display verschijnen,
bijvoorbeeld “Play” of “Pause”.
2. OFF
Wanneer de stroom wordt
ingeschakeld, zullen meldingen zoals
“Play” of “Pause” niet op het scherm
worden getoond.
3. Return (Terug) Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
Nederlands
Instelling voor de TV standaard (PAL/NTSC)
(Standaardinstelling: PAL)
Opmerkingen:
¡ Deze instelling moet worden aangepast aan de
aangesloten monitor. Kies NTSC als de aangesloten
apparatuur zowel geschikt is voor NTSC als voor PAL.
Als u PAL kiest, is het mogelijk dat er een stukje van
het beeld niet weergegeven kan worden.
¡ Dit toestel is niet geschikt voor het SECAM formaat.
1. NTSC
Het toestel zal in beide gevallen een
NTSC signaal produceren, of er nu
NTSC materiaal of PAL materiaal wordt
afgespeeld.
2. PAL
Het toestel zal in beide gevallen een
PAL signaal produceren, of er nu NTSC
materiaal of PAL materiaal wordt
afgespeeld.
3. Multi
Het toestel produceert hetzelfde
videosignaal als het afgespeelde
videomateriaal.
Opmerking: Als de aangesloten
monitor niet automatisch kan schakelen
tussen NTSC en PAL aan de hand van
het binnenkomende videosignaal, is het
mogelijk dat de beelden vervormd
worden weergegeven. Selecteer NTSC
of PAL op de monitor aan de hand van
het soort disc dat wordt weergegeven.
4. Return (Terug) Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
7. On-Screen Messages
8. D.Range Compression (Compressie
van het dynamisch bereik)
Door het verschil tussen het hardste en het zachtste geluid
(het dynamisch bereik) kleiner te maken (te comprimeren)
kunt u ook bij lagere volumes alles nog goed verstaan.
Deze functie werkt alleen bij Dolby Digital gecodeerd
materiaal.
(Standaardinstelling: OFF)
1. Minimum
Stand met de meeste compressie: TV
uitzendingen enz.
2. Standaard De stand die wordt aanbevolen door de
producent van het weergegeven materiaal
voor het luisteren bij een laag volume.
3. OFF
Het dynamisch bereik wordt niet
gecomprimeerd.
4. Return (Terug) Het display keert terug naar het
hoofdmenu “Setup Menu”.
Opmerking: Wanneer u zachte geluiden (zoals
gesproken tekst) niet goed kunt horen, zal de “Minimum”
instelling deze geluiden beter verstaanbaar maken.
9. DivX Registration (DivX registratie)
(a blz. 188)
Druk op [RETURN] om terug te keren naar het “Setup
Menu” hoofdscherm.
[MENU]
Cijfertoetsen
[1] – [9]
Gebruikersinstellingen
<Setup Menu> display (vervolg)
5. TV type
[0]
(Afsluiten van de
instelling.)
Opmerking: Als het afgespeelde materiaal een eigen
voorkeursinstelling heeft voor “Pan & Scan” of “Letterbox”, dan
zal de gebruikersinstelling van het toestel worden genegeerd.
CQ-DX200N
197
Taalcodelijst
(Alleen voor de afstandsbediening)
In “Overige” gevallen (menutaal, taal voor de ondertiteling, audiotaal) (a blz. 196)
1 Gebruik de cijfertoetsen [0] 2 Druk op [ENTER] om uw
t/m [9] om de 4 cijfers van
de code voor de gewenste
taal in te voeren. (Zie
hieronder.)
keuze definitief te maken.
De instelling wordt afgesloten en het
display keert terug naar het “Setup
Menu” hoofdscherm.
[ENTER]
[RETURN]
[0] – [9]
Druk op [RETURN] om de cijfers
opnieuw in te voeren.
198
Code
Taal
Code
Taal
Code
Taal
6565
6566
6570
6577
6582
6583
6589
6590
6665
6669
6671
6672
6678
6679
6682
6765
6779
6783
6789
6865
6869
6890
6976
6978
6979
6983
6984
6985
7065
7073
7074
7079
7082
7089
7165
7168
7176
7178
7185
7265
7273
7282
7285
Afar
Abchazisch
Afrikaans
Amharisch
Arabisch
Assameens
Aymara
Azerbajdjaans
Basjkiers
Wit-Russisch
Bulgaars
Bihari
Bengaals
Tibetaans
Bretons
Catalaans
Corsicaans
Tsjechisch
Welsh
Deens
Duits
Bhutanees
Grieks
Engels
Esperanto
Spaans
Estisch
Baskisch
Perzisch
Fins
Fidji
Faeroer
Frans
Fries
Iers
Schots
Galicisch
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Kroatisch
Hongaars
7289
7365
7378
7383
7384
7387
7465
7473
7487
7565
7575
7576
7577
7578
7579
7583
7585
7589
7665
7678
7679
7684
7686
7771
7773
7775
7776
7778
7779
7782
7783
7784
7789
7865
7869
7876
7879
7982
8065
8076
8083
8084
8185
Armeens
Interlingua
Indonesisch
IJslands
Italiaans
Hebreeuws
Japans
Jiddisch
Javaans
Georgisch
Kazaks
Groenlands
Cambodjaans
Kannada
Koreaans
Kasjmiri
Koerdisch
Kirgizisch
Latijn
Lingala
Laotiaans
Litouws
Lets
Madagascars
Maori
Macedonisch
Malayalam
Mongools
Moldavisch
Marathi
Maleis
Maltees
Burmees
Nauru
Nepalees
Nederlands
Noors
Oriya
Punjabi
Pools
Pashto, Pushto
Portugees
Quechua
8277
8279
8285
8365
8368
8372
8373
8375
8376
8377
8378
8379
8381
8382
8385
8386
8387
8465
8469
8471
8472
8473
8475
8476
8479
8482
8484
8487
8575
8582
8590
8673
8679
8779
8872
8979
9072
9085
Rhaeto-Romaans
Roemeens
Russisch
Sanskriet
Sindhi
Servo-Kroatisch
Singalees
Slovaaks
Sloveens
Samoaans
Shona
Somalisch
Albanees
Servisch
Sundanees
Zweeds
Swahili
Tamil
Telugu
Tadjik
Thai
Tigrina
Turkmeens
Tagalog
Tonga
Turks
Tataars
Twi
Oekraïens
Urdu
Oesbeeks
Vietnamees
Volapük
Wolof
Xhosa
Joruba
Chinees
Zulu
CQ-DX200N
Een interactieve DVD is een DVD met bijvoorbeeld meerdere
camerastandpunten, meerdere verhaallijnen enz.
“Postbus” beeldweergave
Dit is een manier waarop het beeld van breedbeeld DVD’s of
VCD’s (Video CD’s) volledig op het scherm van een
conventionele TV wordt weergegeven met zwarte balken boven
en onder op het scherm.
LPCM (Lineaire PCM audio)
Bij dit formaat wordt het audiosignaal omgezet naar digitale
gegevens en zonder compressie opgenomen in twee kanalen.
Omdat een DVD een enorme capaciteit heeft, kunnen er veel
meer gegevens op worden opgeslagen dan op een CD.
“Pan & Scan” beeldweergave
Dit is een manier waarop een uitsnede uit het beeld van
breedbeeld DVD’s of VCD’s (Video CD’s) op het volledige
scherm van een conventionele TV wordt weergegeven en de
uiterste linker en rechterranden van het beeld dus niet op het
scherm worden weergegeven.
Weergave-bediening (PBC; VCD (Video CD))
Als er “Playback Control” of iets dergelijks vermeld staat op de
VCD (Video CD) zelf of op het hoesje, kunt u de gegevens op de
schijf bekijken (of beluisteren) via een menu op het
beeldscherm.
In deze handleiding noemen we deze weergave via een
menuscherm “menu weergave” voor Video CD’s. Deze speler
biedt ondersteuning voor Video CD’s met weergave-bediening.
DivX
DivX is een populaire mediatechnologie die is ontwikkeld door
DivX, Inc. DivX mediabestanden bestaan uit sterk gecomprimeerde video van uitstekende visuele kwaliteit met een
relatief kleine bestandsgrootte. DivX-bestanden kunnen ook
geavanceerde mediafuncties bevatten, zoals menu’s, ondertitels
en alternatieve audiosporen. Online zijn er veel DivX-mediabestanden beschikbaar om te downloaden en u kunt ook zelf
dergelijke bestanden maken van uw eigen videomateriaal met de
eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen van DivX.com.
Dit product maakt gebruik van
auteursrechtbeschermende technologie die op haar
beurt beschermd wordt door octrooien in de V.S. en
andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruik van
deze auteursrecht-beschermende technologie geschiedt
met toestemming van Macrovision en is alleen bedoeld
voor de huiselijke kring of andere besloten
gezelschappen, behalve indien voor ander gebruik
toestemming is verkregen van Macrovision. Reverse
engineeren of disassembleren is verboden.
Officieel DivX® Certified product
Speelt alle versies van DivX®-video af (waaronder DivX®
6), met standaard afspeelmogelijkheden voor DivX®mediabestanden.
DivX, DivX Certified en daarmee samenhangende logo’s
zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder
licentie gebruikt.
Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
“Dolby” en het symbool double-D zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken. Copyright
1992–1997 Dolby
Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
CQ-DX200N
Taalcodelijst, Woordenlijst
Interactieve DVD
Nederlands
Woordenlijst
199
Verhelpen van storingen
Als het apparaat niet juist werkt
Indien u een storing vaststelt, raadpleeg dan de onderstaande tabel en
neem de vereiste maatregelen.
Als de gegeven suggesties het probleem niet verhelpen, raden we u aan
het toestel naar uw dichtstbijzijnde erkende Panasonic service-centrum
te brengen. Dit product mag uitsluitend worden gerepareerd door
bevoegd personeel. Laat controle en reparatie over aan de vakman.
Panasonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken die het
gevolg zijn van verzuim het toestel te controleren of van uw eigen
reparatie na controle door uzelf.
U mag de maatregelen die niet schuin gedrukt staan als “Mogelijke
oplossing” in geen geval zelf proberen, want deze zijn te gevaarlijk
om door de gebruiker zelf uitgevoerd te worden.
Probleem
Waarschuwing
¡ Gebruik het toestel in geen geval wanneer het zich
in een ongewone toestand bevindt, bijvoorbeeld,
wanneer er geen geluid wordt geproduceerd, of bij
rookontwikkeling of een vreemde geur, want dit
kan leiden tot elektrische schokken of brand. Staak
het gebruik van het toestel onmiddellijk en raadpleeg uw dealer.
¡ Probeer in geen geval het toestel zelf te repareren,
want dit kan gevaarlijk zijn.
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Het stroomsnoer (accu, stroom en aarde) is verkeerd aangesloten.
a Controleer de bedrading.
Geen stroom.
Zekering doorgebrand.
a Verhelp de oorzaak waarom de zekering is doorgebrand en vervang de
zekering door een nieuwe. Raadpleeg uw leverancier.
De MUTE functie is ingeschakeld.
a Zet de MUTE functie uit (OFF).
Algemene storingen
Geen geluid.
De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht contact in.
a De bedrading voor de luidsprekers is niet correct, of er zit een breuk of slecht
contact in. (Installatiehandleiding)
Storing
Er is een bron van elektromagnetische golven, zoals een mobiele telefoon in de buurt
van het toestel of de bedrading daarvan.
a Houd bronnen van elektromagnetische golven, zoals mobiele telefoons, uit de
buurt van het toestel en de bedrading daarvan. Raadpleeg uw dealer indien de
storing niet kan worden opgeheven vanwege de bedradingsboom van uw auto.
De aarddraad maakt slecht contact.
a Zorg ervoor dat de aarddraad goed is aangesloten op een blank en ongeverfd
deel van het chassis.
De storing loopt synchroon aan het
toerental.
200
Er is contact tussen de externe dempingsdraad en het chassis.
a Sluit de externe dempingsdraad op de juiste manier aan. Als de draad niet
gebruikt wordt, moet u deze goed isoleren.
CQ-DX200N
De omvormer of dynamo van de auto veroorzaakt de storing.
a Kies een andere plek voor de aansluiting van de aarddraad.
a Voorzie de stroombron van een ruisfilter.
Sommige handelingen kunnen niet
worden uitgevoerd.
In bepaalde standen, bijvoorbeeld in het menu, zijn sommige handelingen niet mogelijk.
a Lees de handleiding goed door en annuleer de huidige stand. Raadpleeg uw
leverancier als het toestel vervolgens nog niet naar behoren functioneert.
Geen geluidsweergave via de
luidspreker(s).
De luidsprekerkanalen zijn linksrechts verwisseld.
Het geluidsveld bij
stereoweergave is niet
duidelijk. Geluiden die
in het midden gepositioneerd zijn klinken
onvast.
De stroom valt
onverwachts uit.
Slechte ontvangst of
veel storing.
De links/rechts of voor/achter balans is niet goed ingesteld.
a Stel de juiste links/rechts of voor/achter balans in.
Er is een breuk, kortsluiting, slecht contact of verkeerde aansluiting in de luidsprekerbedrading.
a Controleer de luidsprekerbedrading.
De luidsprekerbedrading is links-rechts verwisseld.
a Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema.
De plus en min aansluitingen van de linker en rechter luidsprekerkanalen zijn verkeerdom aangesloten.
a Controleer de luidsprekerbedrading aan de hand van het bedradingsschema.
De beveiliging is in werking getreden.
a Raadpleeg uw dealer of uw dichtstbijzijnde Panasonic Service-centrum.
Antenne-installatie of bedrading niet correct of defect.
a Controleer of de installatiepositie van de antenne en de bedrading daarvan op
de juiste manier zijn uitgevoerd. Controleer ook of de antenne goed geaard is
op het chassis.
Geen stroom voor de antenne-versterker (bij gebruik van een folie-antenne enz.).
a Controleer de accudraad van de antenne.
Radio
Nederlands
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
FM stereo uitzendingen worden alleen in
mono ontvangen.
De MONO functie is ingeschakeld.
a Schakel de MONO functie uit.
Er kunnen alleen
sterke zenders worden ontvangen.
De LOCAL functie is ingeschakeld.
a Schakel de LOCAL functie uit.
CQ-DX200N
Verhelpen van storingen
Algemene storingen (vervolg)
Probleem
201
RDS
Radio (vervolg)
Verhelpen van storingen (vervolg)
202
Probleem
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Er kunnen minder dan
6 zenders automatisch voorgeprogrammeerd worden.
Er kunnen ook minder dan 6 zenders ontvangen worden.
a Ga naar een plek waar u meer zenders kunt ontvangen en probeer het automatisch voorprogrammeren opnieuw.
Voorkeuzezenders
kunnen niet worden
opgeslagen.
De accudraad maakt slecht contact, of de accudraad wordt niet doorlopend van
stroom voorzien.
a Zorg ervoor dat de accudraad op de juiste manier wordt aangesloten en
probeer het voorprogrammeren dan opnieuw.
PS verschijnt niet,
ook al wordt er
afgestemd op een
RDS zender. (“NO
PS” verschijnt.)
Vanwege een slechte ontvangst enz. kan er geen PS code worden ontvangen.
a Er zal een PS code worden weergegeven zodra deze wordt ontvangen. Wacht
tot de omstandigheden gunstiger zijn.
Het ontvangen programma wijkt af van
het ingestelde PTY.
Wanneer de zender van programma veranderd is en het toestel de PTY code niet kon
ontvangen.
a Er zal worden gezocht naar een geschikt programma waarop zal worden
afgestemd wanneer de corresponderende PTY code wordt ontvangen. U moet
even geduld oefenen.
“NONE” verschijnt bij
het selecteren van
een PTY.
Er kan niet worden afgestemd op het ingestelde PTY. Er wordt geen programma van
het gewenste type uitgezonden in uw gebied.
a Selecteer een ander PTY of wacht tot er een programma van het gewenste type
begint.
De tijd op de ingebouwde klok (CT) is
niet correct.
Het toestel ontvangt een zender uit een andere tijdzone, of het toestel ontvangt een
zender die geen tijdsignaal uitzendt.
a Stem af op een zender die de juiste tijd voor uw tijdzone uitzendt, of stel de
klok (CT) met de hand in.
Er kan geen AF
zender worden ontvangen, ook al licht
de AF indicator op.
Er is te weinig verschil in ontvangst tussen de huidige zender en eventuele AF zenders. Het bijwerken van de AF lijst is mislukt.
a Wacht tot de AF lijst met succes is bijgewerkt. Bij een slechte ontvangst kunt u
proberen met de hand af te stemmen.
CQ-DX200N
Geen weergave of
disc wordt uitgeworpen.
CD
Overslaan en ruis.
Geluid slaat over
vanwege trillingen.
De disc wordt niet
uitgeworpen.
Gecomprimeerde audio
Geen weergave of
disc wordt
uitgeworpen.
CD-R/RW’s die wel
kunnen worden
afgespeeld op andere
apparatuur, kunnen
niet worden afgespeeld met dit
toestel.
Overslaan en ruis.
Het beeld stopt.
De disc zit ondersteboven in het toestel.
a Doe de disc op de juiste manier in het toestel.
Nederlands
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
De disc is beschadigd of vuil.
a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
De disc is beschadigd of vuil.
a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
Het toestel is niet voldoende stevig bevestigd.
a Zet het toestel goed vast aan het dashboard.
Het toestel staat meer dan 30° schuin van voor naar achter.
a Zorg ervoor dat deze hoek 30° of minder is.
Een belemmering, zoals een loszittende sticker, verhindert dat de disc wordt uitgeworpen.
a Raadpleeg uw dealer.
De microcomputer in het toestel functioneert niet naar behoren vanwege storing of
andere factoren.
a Koppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het toestel
nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te raadplegen.
De disc bevat gegevens in een formattering die niet kan worden afgespeeld.
a Controleer de bestandsindeling (het bestandsformaat).
Of bepaalde CD-R/RW/DVD-R/RW’s afgespeeld kunnen worden of niet hangt mede
af van de combinatie van gebruikte media, opnamesoftware en recorder, ook al
kunnen de CD-R/RW/DVD-R/RW’s in kwestie wel worden afgespeeld met andere
apparatuur, zoals met een PC.
a Maak CD-R/RW’s met verschillende combinaties van media, opname-software
en brander nadat u de informatie over de gecomprimeerde audiospeler heeft
gelezen.
De disc is beschadigd of vuil.
a Reinig de disc of gebruik een onbeschadigde disc.
Het geluid kan overslaan bij weergave van VBR (Variabele Bitsnelheid) bestanden.
a Speel alleen niet-VBR bestanden af (met constante of vaste bitsnelheid).
Het beeld kan stoppen als het DivX bestand groter is dan 2 GB.
a Houd daarom de bestanden kleiner dan 2 GB.
Verhelpen van storingen
Probleem
Opmerking: Raadpleeg “Opmerkingen over MP3/DivX”. (a blz. 184)
CQ-DX200N
203
Verhelpen van storingen (vervolg)
USB (MP3/WMA)
Afstandsbediening
Probleem
De batterij is verkeerdom ingebracht. Er zit een verkeerde batterij in de afstandsbediening.
a Doe de juiste batterij op de juiste manier in de afstandsbediening.
De batterij is leeg of bijna leeg.
a Vervang de batterij door een nieuwe.
Geen reactie wanneer
de toetsen worden
gebruikt.
DVD/VCD
De afstandsbediening wordt verkeerd gericht.
a Richt de afstandsbediening op de sensor op het toestel en druk dan op de
gewenste toetsen.
De sensor staat bloot aan direct zonlicht. (De afstandsbediening kan mogelijk niet
werken wanneer de sensor blootstaat aan direct zonlicht. In een dergelijk geval is uw
systeem niet kapot.)
a Houd de sensor uit de zon.
Er wordt geen
muziek
weergegeven, ook
al is er een USB
apparaat
aangesloten.
De melding
“READING”
verschijnt, maar er
wordt geen muziek
weergegeven.
Geen weergave of
disc wordt
uitgeworpen
Geluid slaat over
of er is veel ruis
Geluid slaat over
vanwege trillingen.
Disc wordt niet
uitgeworpen
204
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
CQ-DX200N
Het USB apparaat en de USB verlengkabel zijn niet correct aangesloten.
a Sluit het USB apparaat en de USB verlengkabel op de juiste manier aan.
Er staat geen muziek op het apparaat in een formattering die ondersteund wordt door dit toestel.
a Controleer of er muziekgegevens die kunnen worden weergegeven op het USB apparaat staan.
Het bestandssysteem van het USB apparaat is niet compatibel met dit toestel.
a Gebruik een USB apparaat met een FAT12/16/32 bestandssysteem.
Het stroomverbruik cvan het USB apparaat is meer dan 500 mA.
a Gebruik een USB apparaat met een stroomverbruik dat lager is dan 500 mA.
Er is een USB hub (verdeelstekker) aangesloten.
a Gebruik geen USB hub (verdeelstekker).
Er staan teveel mappen/bestanden op het apparaat.
a Wanneer er erg veel mappen/bestanden op het geheugenapparaat ztaan, kan
het erg lang duren voor deze allemaal ingelezen zijn.
Er bevinden zich ongerechtigheden op de disc, of de disc zelf vertoont gebreken.
a Verwijder de ongerechtigheden, of gebruik een disc zonder gebreken.
Er staan gegevens op de disc die niet afgespeeld kunnen worden.
a Raadpleeg de paragraaf over de soorten discs die geschikt zijn voor dit toestel.
Er bevinden zich ongerechtigheden op de disc, of de disc zelf vertoont gebreken.
a Verwijder de ongerechtigheden, of gebruik een disc zonder gebreken.
Het toestel is niet voldoende stevig bevestigd.
a Zet het toestel goed vast aan het dashboard.
Het toestel staat meer dan 30° schuin van voor naar achter.
a Zorg ervoor dat deze hoek 30° of minder is.
De microcomputer in het toestel functioneert niet naar behoren vanwege uitwendige
storing of andere factoren.
a Koppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het toestel
nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te raadplegen.
DVD/VCD (vervolg)
Er verschijnt geen
beeld op de
monitor.
Bedrading niet correct aangesloten.
a Sluit de bedrading op de juiste manier aan.
a Stop de auto en trek de handrem aan.
Het beeld ziet er
niet goed uit.
De instelling voor het soort videosignaal van dit toestel (NTSC/PAL) komt niet
overeen met de instelling voor het videosignaal van de aangesloten monitor.
a Zorg ervoor dat dit toestel en de monitor op dezelfde instelling staan.
Weergave via het
Video CD menu
werkt niet.
a Weergave via een Video CD menu is alleen mogelijk wanneer er een Video
CD wordt afgespeeld die voorzien is van een PBC functie.
Het beeld raakt
vervormd bij
versnelde weergave
vooruit of achteruit.
a Een zekere mate van vervorming is normaal.
Er verschijnt geen
ondertiteling in
beeld.
Als er geen ondertiteling is opgenomen op de afgespeelde disc, kan deze niet
getoond worden.
a Raadpleeg de documentatie van de disc in kwestie.
Zachte geluiden zijn
moeilijk te horen.
(Alleen voor Dolby
Digital DVD materiaal)
a Zet “D.Range Compression” op “Minimum”.
De audiotaal/taal
voor de
ondertiteling/het
camerastandpunt kan
niet worden
omgeschakeld.
Er kan niet worden omgeschakeld als er geen andere talen voor de
audio/ondertiteling of camerastandpunten op de disc zijn opgenomen.
a Raadpleeg de documentatie van de disc in kwestie.
a Bij sommige discs moet er worden omgeschakeld via een menuscherm.
a Soms kan er alleen bij bepaalde scènes worden omgeschakeld naar een
ander camerastandpunt.
De taal voor de
audio/ondertiteling die bij
de gebruikersinstellingen
is geselecteerd wordt niet
gebruikt.
Als de gewenste taal voor audio of ondertiteling niet op de disc in kwestie staat, zal
er niet naar die taal kunnen worden overgeschakeld. (Bij sommige discs moet er
worden omgeschakeld via een menuscherm.)
a Raadpleeg de documentatie van de disc in kwestie.
Een DVD-R of DVDRW kan niet
worden
weergegeven.
Nederlands
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Verhelpen van storingen
Probleem
De disc is nog niet correct afgesloten.
a Sluit de disc correct af.
Raadpleeg “Discs die kunnen worden afgespeeld” (a blz. 164) of
“Opmerkingen over discs” (a blz. 208) voor andere gevallen.
CQ-DX200N
205
Foutmeldingen
Display
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
De disc is vuil of de disc is verkeerd om in het apparaat geplaatst.
a Controleer de disc.
CD/Gecomprimeerde audio
De disc is bekrast.
a Controleer de disc.
Het apparaat werkt om de een of andere reden niet.
a Koppel het stroomsnoer los en sluit het vervolgens weer aan. Als het toestel
nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te raadplegen.
(a Installatiehandleiding)
Om de een of andere reden kan de speler het gewenste bestand niet lezen. (Het
bestand is misschien opgenomen met een niet ondersteund bestandssysteem, compressiemethode, gegevensformaat, extensie van de bestandsnaam, of de gegevens
in het bestand zijn verminkt, enz.)
a Selecteer een bestand dat de speler wel kan lezen. Controleer wat voor soort
gegevens er op de disc staan. Maak indien nodig een nieuwe disc.
DivX VOD (weergegeven op
de aangesloten monitor)
Geen disc.
Authorization Error
This player is not authorized
to play this video.
ENTER: Continue
STOP: Stop
U probeert DivX VOD materiaal af te spelen dat is aangeschaft met een andere
registratiecode.
a Koop het gewenste DivX VOD materiaal met de registratiecode van dit
toestel. (a blz. 184)
Rental Expired
ENTER: Continue
STOP: Stop
Het DivX VOD materiaal heeft geen aanduiding voor het aantal resterende keren dat
het materiaal nog kan worden afgespeeld.
a Schaf het materiaal in kwestie opnieuw aan of speel iets anders af.
(a blz. 188)
USB (MP3/WMA)
Er is geen USB apparaat aangesloten, of het aangesloten apparaat kan niet worden
herkend.
a Gebruik een USB geheugenapparaat dat compatibel is met dit toestel.
206
Er staan geen bestanden op die kunnen worden weergegeven.
Er is een USB apparaat aangesloten dat niet wordt ondersteund.
a Gebruik een USB geheugenapparaat dat compatibel is met dit toestel.
a Zet bestanden op het USB geheugenapparaat die kunnen worden afgespeeld
met dit toestel.
CQ-DX200N
Er is een USB apparaat aangesloten met een hoger stroomverbruik dan is
toegestaan.
Om de één of andere reden is er een te hoog stroomverbruik gedetecteerd.
a Gebruik een USB geheuegenapparaat met een stroomverbruik dat lager is dan 500 mA.
a Schakel over naar een andere signaalbron en selecteer vervolgens de USB (MP3/WMA)
stand weer. (Wanneer het gedeelte voor de USB aansluiting blauw oplicht, is de toestand normaal.)
a Controleer of de USB aansluiting niet vuil is en of er niets in de weg zit.
Om de één of andere reden doet het toestel het niet.
a Zet het toestel uit en vervolgens weer aan, of draai de contactsleutel naar de
ACC OFF stand en vervolgens weer naar ACC ON. Als dit het probleem niet
verhelpt, dient u de stroomkabel los te koppelen en weer aan te sluiten. Als
het toestel nog niet naar behoren functioneert, dient u uw dealer te raadplegen. (a Installatiehandleiding)
Om de één of andere reden kan de speler het bestand dat u wilt laten weergeven niet
aflezen. (Het bestand kan zijn opgenomen met een niet-ondersteund
bestandssysteem, of een niet-ondersteunde compressiemethode, bestandsindeling,
extensie, of de gegevens kunnen verminkt zijn enz.)
a Controleer of de USB verlengkabel goed is aangesloten en doe dit alsnog als dat niet het geval
blijkt. Selecteer een bestand dat de speler wel kan lezen. Controleer het type gegevens dat is
opgeslgen op het USB geheugenapparaat. Formatteer het USB geheuegenapparaat indien nodig.
Opmerking: Raadpleeg de Systeemuitbreidingsgids voor foutmeldingen met betrekking tot los verkrijgbare producten.
Schoonmaken van
het toestel
Onderhoud/Zekering
Zekering
Nederlands
Mogelijke oorzaak a Mogelijke oplossing
Foutmeldingen, Onderhoud/Zekering
USB (MP3/WMA) (vervolg)
Display
Dit toestel is ontworpen en gefabriceerd voor minimaal onderhoud. Gebruik een droge, zachte doek om de
buitenkant schoon te maken. Gebruik in geen geval benzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Als de zekering doorbrandt dient u uw dealer te raadplegen, of uw dichtstbijzijnde Panasonic Servicecentrum.
Waarschuwing
¡Gebruik zekeringen met hetzelfde opgegeven vermogen (15 A). Gebruik van andere zekeringen ter vervanging
of gebruik van zekeringen met een hoger vermogen, of direct aansluiten van het toestel zonder zekering, kan
leiden tot brand of beschadiging van het toestel. Als de vervangen zekering eveneens doorbrandt,
dient u uw dichtst bijzijnde erkende Panasonic Servicecentrum te raadplegen.
CQ-DX200N
207
Opmerkingen over CD/CD Media
(CD-ROM, CD-R, CD-RW)
Opmerkingen over discs
Als u in de handel verkrijgbare CD’s gebruikt, let er dan op
dat deze voorzien zijn van een van de labels die hier rechts
zijn afgebeeld.
Het is mogelijk dat bepaalde CD’s met een kopieerbeveiliging
niet afgespeeld kunnen worden.
Vasthouden van de disc
¡ Raak de onderkant van de disc niet aan.
¡ Zorg ervoor dat er geen krassen op de disc komen.
¡ Verbuig de disc niet.
¡ Bewaar de disc in zijn doosje wanneer u hem niet gebruikt.
Opmerkingen over
CD-R/RW’s, DVD-R/RW’s
Labelkant
Laat uw discs niet liggen op de volgende plaatsen:
¡ In direct zonlicht.
¡ Bij de verwarming van de auto.
¡ Op vieze, stoffige of vochtige plekken.
¡ Op de stoelen of op het dashboard.
Schoonmaken van discs
Gebruik een droge, zachte doek en veeg van het midden in
rechte lijn naar de rand.
<Goed>
Labels die zijn afgedrukt Onregelmatig gevormde
met een printer, bescher- discs
mende folies of vellen
<Fout>
Schrijf niet met een scherpe pen of balpen op de
labelkant van de disc.
208
TEXT
Discs met stickers of
plakband erop
Discs met scheurtjes,
krassen of stukjes eraf
¡ Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het afspelen van bepaalde CD-R/RW’s opgenomen op bepaalde CDrecorders (CD-R/RW stations), vanwege de opnamekarakteristieken, of vanwege vuil, vingerafdrukken, krassen enz.
op het oppervlak van de disc.
¡ CD-R/RW discs zijn minder goed bestand tegen hoge temperaturen en hoge vochtigheid dan gewone muziek-CD’s.
Als u ze langere tijd in de auto bewaart, kunnen ze beschadigd raken en kan het onmogelijk worden ze af te spelen.
¡ Het toestel is mogelijk niet in staat een CD-R/RW af te spelen die is opgenomen met een combinatie van schrijfsoftware, CD-recorder (CD-R/RW station) en disc die het eindresultaat ongeschikt maakt voor deze speler.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen als de opname-sessie daarop nog niet is afgesloten.
¡ Deze speler kan geen CD-R/RW disc afspelen met andere gegevens dan CD-DA of Gecomprimeerde audio.
¡ U moet tevens de aanwijzingen voor de CD-R/RW discs zelf in acht nemen.
CQ-DX200N
Algemeen
Stroombron
Toonregeling (lage/hoge)
Instelbereik equalizer
Stroomverbruik
Max. uitgangsvermogen
Uitgangsvermogen
Videosignaalsysteem
Luidspreker-impedantie
Instelbereik toonregeling
Uitgangsvoltage voor-versterker
Uitgangsimpedantie voor-versterker
USB-aansluiting
USB standaard compatibiliteit
Bestandssysteem
Maximum stroomverbruik aangesloten apparatuur
Geschikte audioformaten
Aanbevolen capaciteit
AV ingangsaansluiting aan de voorkant (AV1 IN)
Ingangsimpedantie
Toegestaan extern ingangsvermogen
Stekker
Video ingangssignaal
Audio ingangsgevoeligheid
AUX-ingang
Ingangsimpedantie
Toegestaan extern ingangsniveau
Toon/SQ instelbereik
CD-speler
Afmetingen (hoofdtoestel)
Gewicht (hoofdtoestel)
DA Converter
Pick-up type
Lichtbron
Frequentierespons
Signaal-ruis verhouding
Wow en Flutter
12 V gelijkstroom (11 V – 16 V), Testspanning 14,4 V, Negatieve aarding
Lage tonen; ±12 dB bij 60 Hz, Hoge tonen; ±12 dB bij 16 kHz
–12 dB t/m 12 dB (in stappen van 2 dB)
Minder dan 2,3 A (DVD-speler, 0,5 W 4-luidsprekers)
50 W x 4 (bij 400 Hz)
22 W x 4 (DIN 45 324, bij 4 Ω)
NTSC/PAL 1,0 Vp-p 75 Ω RCA (tulp) stekker
4–8Ω
Lage tonen: ±12 dB (bij 100 Hz), Hoge tonen: ±12 dB (bij 10 kHz)
2 V (CD functie)
200 Ω
1.1/2.0 full speed
FAT12/16/32
500 mA
MP3/WMA
Minder dan 4 GB (1 partitie)
47 kΩ
2,0 V
3,5 mmø stereo ministekker (uitgerust met video ingangsaansluiting)
Composiet videosignaal, 1,0 Vp-p (75 Ω)
2 Vrms
10 kΩ
2V
SQ Lage tonen/Bass; ±12 dB (bij 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
SQ Mid; ±12 dB (bij 500 Hz, 1 kHz, 1,5 kHz, 2,5 kHz)
SQ Hoge tonen/Treble; ±12 dB (bij 10 kHz, 12,5 kHz, 15 kHz, 17,5 kHz)
178 (b) x 50 (h) x 160 (d) mm
1,4 kg
1 DAC Systeem
Astigmatisch, 3-stralen
Halfgeleiderlaser
20 Hz – 20 kHz (CD)
20 Hz – 22 kHz (DVD video 48 kHz bemonstering)
20 Hz – 44 kHz (DVD video 96 kHz bemonstering)
95 dB (IHF, A)
Onder meetgrens
Nederlands
Opmerkingen:
¡ Technische gegevens en ontwerp kunnen ten behoeve van verbeteringen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
¡ Sommige afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van uw product.
Opmerkingen over discs, Technische gegevens
Technische gegevens
Radio
FM Stereo Radio
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Stereoscheiding
87,5 MHz – 108 MHz
6 dB/µV (s/r 30 dB)
35 dB (bij 1 kHz)
MW Radio
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
531 kHz – 1 602 kHz
27 dB/µV (s/r 20 dB)
LW Radio
Frequentiebereik
Bruikbare gevoeligheid
Geschikte discs
(1) DVD-Video disc
12 cm enkelzijdig, enkellaags/dubbellaags
12 cm dubbelzijdig, enkellaags/dubbellaags
153 kHz – 279 kHz
32 dB/µV (s/r 20 dB)
(2) Compact Disc (CD-DA, Video CD, CD-R, CD-RW)
12 cm disc
CQ-DX200N
209
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://panasonic.net
Authorized Representative
[Requirements of the EMC directive]:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany
YFM264C053CA
NY1107-1127
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement